Page 1

O Software Libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia Resumo executivo. Ano 2010

1


O Software Libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia Resumo executivo I. Principais datos sobre o Software libre nas empresas 1.1. Empresas con Software Libre 1.2. Equipamento de ordenadores e servidores e presenza de SwL 1.3. Aplicacións de SwL en ordenadores e servidores. 1.4. Grao de satisfacción co SwL e perspectiva de evolución 2. Empresas que non utilizan Software Libre 2.1. Previsión do seu uso 2.2. Consideracións de beneficios no uso de SwL 2.3. Motivos polos que non utilizan Software Libre 3. Visión Xeral das Empresas 3.1. Estimación da evolución do SwL no mercado. 3.2. Valoración do desenvolvemento de produtos de SwL 3.3. Accións comerciais recibidas e a promover entre as empresas. 3.4. Formación TIC recibida 2 2


Presentación Este documento mostra os principais resultados da “Enquisa ás empresas sobre a Sociedade da Información en Galicia” na información relativa ao Software Libre. Esta enquisa foi elaborada polo OSIMGA, no marco da encomenda realizada pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica á Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. Este proxecto forma parte das iniciativas impulsadas pola Axenda Dixital 2014.gal da Xunta de Galicia.

3 3


1.1. Principais datos sobre o Software libre nas empresas Empresas con Software Libre Empresas con ordenadores e servidores

Evolución Galicia

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas)

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas)

100,0

100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

83,0

90 80 70

Nº Medio de equipos: 13,3

60 50

Nº Medio de equipos: 2,1

40 30 20 10 0

Ordenadores de Usuarios

(1)

6 3 ,6

3 3 ,6 2 2 ,7 10 ,1

Servidores

Ano 2006

Ano 2007

Ano 2008

Ano 2010

Fonte: OSIMGA Fonte: OSIMGA (1)

Non se dispón de datos para o ano 2009

Todas as empresas de 10 a 249 asalariados /as contan con ordenadores de usuario e o 83% delas conta con servidores.

Empresas con software libre en ordenadores e servidores Evolución Galicia

(1)

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

63,6

36,5

33,6 22,7

30,9 20,7

15,6 11,3

Total equipos informáticos Ano 2007 Fonte: OSIMGA (1)

63,2

Non se dispón de datos para o ano 2009

En ordenadores Ano 2008

En servidores

O 63,6% das empresas dispón de Software Libre experimentando un crecemento de 30 puntos con respecto ao ano 2008.

Ano 2010

4 4


1.1. Principais datos sobre o Software libre nas empresas Empresas con sistema operativo e aplicacións libres e propietarias nos ordenadores e servidores (% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas e teñen ordenadores / servidores)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

91,5

87,6

81,3 84,4

42,4 34,3

25,3 26,8

Sistemas operativos libres

Sistemas operativos propietarios

Aplicacións libres

Dat os relat ivos a ordenadores

Aplicacións propietarias

A maioría das empresas contan con sistema operativo de Software Propietario aínda que un 42,4% conta xa con aplicacións libres e un 25,3% dispón de sistema operativo libre nos ordenadores .

Dat os relat ivos a servidores

Fonte: OSIMGA

Aplicacións de software libre existentes segundo sexan de Software Libre ou Propietario A PLIC AC IÓ N S DE SO FT W A RE

T IP O LO X ÍA D E S O F T W A R E (% )

To tal

S oftw are p ropie tario

S oftw are libre

O fim ática

82 ,1

28 ,8

9 7,2

N avegador de Internet

75 ,1

40 ,1

9 8,4

Xestor de Correo

77 ,0

27 ,9

9 5,5

A ntivirus e Se guridade

81 ,0

20 ,7

9 7,7

Xestión em presarial

81 ,3

9,2

8 8,7

Xestión de con tidos w eb

26 ,2

8,1

3 4,4

Traballo en grupo e cooperac.

16 ,2

4,9

2 1,2

E duc. e form acion a distancia

7 ,5

3,5

1 0,6

D esenvolv. de softw are

12 ,8

4,4

1 6,3

O utras aplicacions de usuario

19 ,3

8,9

2 2,6

Base: em presas de 10 a 249 traballadores /as que non son persoas físicas Fonte: O SIM G A

As aplicacións ofimáticas de software son as máis frecuentes nas empresas (97,7%), e as aplicacións para a formación a distancia as que menos (10,6%). As aplicacións de software libre con maior presenza nas empresas son os navegadores de Internet (40,1%), as ofimáticas (28,8%), e o xestor de correo (27,9%).

5 5


1.1. Principais datos sobre o Software libre nas empresas Nivel de satisfacción do uso do Software libre nas empresas Evolución Galicia

(1)

(empresas de 10 a 249 traballadores / as que non persoas físicas e teñen Software Libre)

Valores promedio en escala de 0 a 10

10 7,9

8

6,9

6,7

6 4 2

O nivel de satisfacción co uso do software libre segue a ser notable, cun 6.9 nunha escala de 0 a 10, aínda que sufriu un descenso dun punto respecto do ano 2008. Isto pode ser debido probablemente aos efectos do cambio de aplicacións en contornos de traballo.

0 Nivel de Satisfacción polo uso

Ano 2007

Ano 2008

Ano 2010

Os principais implantadores de Software Libre son as propias empresas (26,8%), seguidas dos provedores comerciais (22,5%).

Fonte: OSIMGA (1)

Non se dispón de datos para o ano 2009

Nivel de satisfacción do uso do Software libre nas empresas

Implantadores do software libre nas empresas

(empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas e teñen Software Libre / Propietario)

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas e teñen Software Libre )

10 8

100

6,9

7,2

80 60

6

40

26,8

4

22,5

20

2

0

A propia empresa

0 Software libre Fonte: OSIMGA

3,4

Software propietario Fonte: OSIMGA

Un proveedor informático comercial

Outro diferente

6 6


1.2. Empresas que non usan Software Libre Previsión de uso do Software Libre nas empresas que non o usan Evolución Galicia

(1)

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas e non teñen Software Libre )

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

73,7

75,4 61,6

19,7 1

1,9

3

0

Antes de 1 ano

4,7 2,3

Entre 1 e 2 anos

Ano 2007

7,8

14,4

6,2 8,7

Máis de 2 anos

11,8

7,7

Nunca

Non o consideran

Ano 2008

Ns / Nc

Ano 2010

Fonte: OSIMGA (1)

Non se dispón de datos para o ano 2009

Empresas que cren que se beneficiarían co uso do software libre Evolución Galicia

(1)

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas e non teñen Software Libre )

100 90

O 61,6% das empresas que non dispoñen de Software Libre non consideraron a súa futura utilización, aínda que un 35% opina que o seu uso beneficiaría á empresa.

80 70 60 50

43,1 35

40 30 20 10 0 Ano 2008

Ano 2010

Fonte: OSIMGA (1)

Non se dispón de datos para o ano 2009

7 7


1.2. Empresas que non usan Software Libre Motivos polos que as empresas non usan software libre Evolución Galicia

(1)

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas e non teñen Software Libre )

100 90 80

65,3

70

56,1

60 50

38,8

40

36,1 24,5

30

12,2

13,4

20

22,8

21,1

10

13,4 7,8

26,9 15 17,4

22

19,6

17,6

16,2

15,4

9

4,1

3,8

Faltan

Falta de persoal

0,3

5,8

0

Des coñoc. ou

Falta de

falta de

formac ión

provedores ou ou cualific ac ión

informac ión

Inc ompat. co

C omplexidade

Falta de

actual

ou risco de

subvencións

cambio

públic as

soporte

Ano 2007

Ano 2008

O utro

Ns / Nc

Ano 2010

Fonte: OSIMGA (1)

Non se dispón de datos para o ano 2009

O 36,5% das empresas non utilizan Software Libre. O principal motivo aducido é o descoñecemento ou a falta da información (38,8%), aínda que este factor ten minguado moi significativamente, aumentando a consideración da falta de cualificación do personal (24,5%), a complexidade ou risco de cambio (22%) ou a falta de provedores ou de soporte (21,1%). É dicir, afloran motivos de carácter máis técnico logo da primeira aproximación das empresas ao software libre 8 8


1.3. Visión xeral das empresas Previsión da evolución do uso do software libre no mercado Evolución Galicia

(1)

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

68,1

65,8 53,4

33,8

30,1 13,7 3,3

1,8

4

Diminuirá

Manterase igual

Ano 2007

Aumentará

Ano 2008

Ano 2010

Fonte: OSIMGA (1)

Un 53,4% das empresas consideran que o uso do Software Libre aumentará no futuro, incrementándose tamén a proporción dos que pensan que se manterá igual.

Non se dispón de datos para o ano 2009

Valoración do desenvolvemento de produtos en Software Libre

Un 58,2% das empresas que teñen previsto encargar un desenvolvemento de Software, consideran positivo que se realice en Software Libre.

(% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas e que van encargar un desenvolvemento de Software )

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

58,2

27,2

Positivo Fonte: OSIMGA

9,7

4,9

Negativo

Indiferente

Ns / nc

9 9


1.3. Visión xeral das empresas Accións comerciais recibidas polas empresas (% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

A maioría das accións comercias recibidas polas empresas oriéntanse cara ao software propietario (55%), aínda que as accións de software libre se incrementaron nos últimos dous anos en catro puntos porcentuais.

55,0 45,6

15,4

11,7

Sobre Software Libre

Sobre Software Propietario

Ano 2008

Ano 2010

Fonte: OSIMGA

Accións para promover o software libre nas empresas (% empresas de 10 a 249 traballadores / as que non son persoas físicas )

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

50,1 40,5

49,1 42

30,5 23,4 9,1 2,9 Demostracións de produtos de Software Libre

Fonte: OSIMGA

Xornadas de divulgación

Achegar experiencias reais doutras empresas

Formación aos usuarios en software libre

Asesorar ao caso concreto da empresa

Axudas e subvencións

Outras

As principais liñas para a potenciación do Software Libre, en opinión das empresas, deberían orientarse cara á demostración de produtos (50,1%) e a axudas e subvencións (49,1%), liñas recollidas no Plan de Acción Floss da Xunta de Galicia.

Ns / Nc

10 10


Ficha Técnica da enquisa Ámbito:Galicia. Universo: sociedades de 10 a 249 empregados /as con actividade en Galicia. Tipo de enquisa: Entrevista autoadministrada con remisión de cuestionario vía correo postal, apoiada telefónica ou persoalmente para a súa cobertura. Tamaño da mostra: 412 entrevistas. Afixación: estratificada proporcional en primeira fase, selección aleatoria da empresa. Período de referencia: ano 2010 para as variables de fluxo e decembro 2010 para as variables de fondo. Erro mostral: Cun nivel de confianza do 95,5% (2 sigmas) e p=q= 0,5 como caso máis desfavorable, a marxe de erro mostral para o conxunto da mostra é de +4,81%. Traballo de campo: do 1 de marzo ao 20 de abril de 2011.

11 11


12

O software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia 2010: resumo executivo  
O software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia 2010: resumo executivo  

Resumo executivo

Advertisement