Page 1

VEKST Nr 1 – 2. årgang – Mars 2012

Her skal robotlageret ligge

Ski kåret til Årets Næringsby av Kapital


Høyteknologisk lager LANGHUS: LANGHUS:Brødrene BrødreneDahls Dahlsnye nyelager lagerbygger byggeri ihøyden høydenog ogikke ikkei ibredbred-

den. den.Høytlageret Høytlageretpå på23 23meter metervil vilstå ståferdig ferdigi i2014 2014og ogvære væreNordens Nordensmest mest moderne moderneautomatiserte automatiserterørrør-og ogpallelager. pallelager.

- -Over Overen enperiode periodepå påfem femårårkommer kommer Brødrene BrødreneDahl Dahltiltilååsvi sviav av450 450milliomillioner nerkroner kronerfor forååfåfåsitt sittsentrallager sentrallagerpå på Regnbuen Regnbuenindustrifelt industrifeltså såfunksjonelt funksjonelt som sommulig. mulig.På Påforsiden forsidenav avbladet bladetkan kandu du se seen enstolt stoltlogistikkdirektør, logistikkdirektør,Jan JanG.G.Vere, Vere, peke pekeut uttomta tomtahvor hvorhøytlageret høytlageretskal skal reises reisesvegg veggi ivegg veggmed meddagens dagenseksisteeksisterende rendebygningsmasse. bygningsmasse.På Påde deneste nestetre tre sidene sidenekan kandere derestudere studereplanskissen planskissen som somviser viserhvordan hvordansentrallageret sentrallageretser serut ut ferdig ferdigutbygd utbygdi i2014. 2014. Makeskifte Makeskifteog oggodt godtpolitisk politiskhåndverk håndverk - -Høytlageret Høytlageretpå på23 23meter meterlegger leggerbeslag beslag på påen engrunnflate grunnflatepå på8000 8000kvadratmeter. kvadratmeter. Skulle Skulledu dubygd bygdetettilsvarende tilsvarendestort stortlager lager med medvår vårnåværende nåværendetakhøyde takhøydepå på14 14 meter, meter,hadde haddebygningen bygningenkrevd krevd20 20000 000 kvadratmeter. kvadratmeter.Så Såstort storttomteareal tomtearealhar har verken verkenvivieller ellerandre andrepå påRegnbuen. Regnbuen. Alternativet Alternativethadde haddevært værtååbygge byggei iskoskogen genpå påden denandre andresiden sidenav avE6, E6,noe noesom som hadde haddeslått slåttbenene beneneunder underetethøyeffekhøyeffektivt tivtlager, lager,sier sierlogistikkdirektøren. logistikkdirektøren.

Til Tilalt althell hellfikk fikkBrødrene BrødreneDahl Dahlkjøpt kjøptnanaboeiendommen boeiendommentilhørende tilhørendeStorebrand Storebrand eiendom, eiendom,hvor hvorByggmakker Byggmakkerererleietaker. leietaker. Når Nårleieavtalen leieavtalenløper løperut, ut,vil vilBrødrene Brødrene Dahl Dahlsikkert sikkertha habehov behovfor forbygget byggetselv, selv, all allden dentid tiddet detlagerføres lagerføresca. ca.1500 1500nye nye produkter produkterhvert hvertår. år. Men Menfør førde defår fårklarsignal klarsignaltiltilååreise reise høytlageret høytlageretmellom mellomeget egetbygg byggog ogdet dettiltil Byggmakker, Byggmakker,må måto toproblem problemløses løsesmed med kommunen. kommunen. Maks Maksbyggehøyde byggehøydei iregulereguleringsplanen ringsplanenfor forRegnbuen Regnbuenerer18 18meter. meter. Men MenSki Skikommunestyre kommunestyregjorde gjordefør førjul juletet unntak unntakog ogsa sajajatiltilen enhøyde høydepå på23 23meter. meter. Nybygget Nybyggetvil vilogså ogsåinfluere influerepå påSnipetjernSnipetjernveien veienmellom mellomDahl Dahlog ogByggmakker. Byggmakker. Dette Detteløser løserseg segved vedetetmakeskifte. makeskifte.ByggByggherren herrenerstatter erstatterdagens dagensveitrasé veitrasémed meden en ny nypå påsørsiden sørsidenav avByggmakker-bygget. Byggmakker-bygget. Dette Dettearbeidet arbeidetpåbegynnes påbegynnesnå nåog ogerer ventet ventetavsluttet avslutteti ijuni. juni.Etter Etterdet detererdet det bare bareååstikke stikkespaden spadeni ijorda. jorda.Går Gåralt altetter etter planen planenererhøytlageret høytlagereti idrift driftom omto toår. år. Paller Pallerog ogkassetter kassetteri i25 25meters metershøyde høyde Bedriften Bedriftensøkte søkteom ometetbygg byggpå på25 25meter meter og ogfikk fikkjajatiltil23 23meter. meter.Det Detkompenseres kompenseres for forde deto tosiste sistemeterne meterneved vedåågrave graveseg seg tilsvarende tilsvarendened. ned.Nybygget Nybyggetvil vilromme romme etetautomasjonsanlegg automasjonsanleggfra fraleverandøren leverandøren Swisslog Swisslogmed medplass plasstiltil19 19000 000paller pallerfra fra golv golvtiltiltak. tak.Varene Vareneplukkes plukkesautomatisk automatisk fra frapallene palleneog ogover overtiltiletet«Pick-to-Belt«Pick-to-Beltsystem» system»for forderetter deretterååbli blitransportert transporterttiltil etetmellomlager mellomlageri igammelbygget. gammelbygget.I Idenne denne kortidsbufferen, kortidsbufferen,som sominstalleres installeresi idisse disse dager, dager,samles samlesalle allevarer varersom somskal skaltiltilén én og ogsamme sammekunde kundei ipåvente påventeav avatatordren ordren «fullbyrdes». «fullbyrdes».På Pådoble doblebanesystemer banesystemer kommer kommernye nyevarer varerinn innpå pålageret lageretfra fra mottaket. mottaket. Nybygget Nybyggetskal skalogså ogsåhuse huseetetrørlager. rørlager. De Deseks seksmeter meterlange langerørene røreneoppbevaoppbeva-

res resi i3800 3800kassetter kassettersom somhver hverkan kantata rørvekter rørvekterpå påinntil inntil1,5 1,5tonn. tonn.Rørene Røreneblir blir automatisk automatiskhentet hentetut uti ikasser kassersom somerer sju sjumeter meterlange, lange,slik slikatatdet detskal skalvære værelitt litt slingringsmonn. slingringsmonn.Leverandør Leverandørav avdette dette systemet systemeterertyske tyskeKasto. Kasto. - -Formålet Formåletmed meddet detnye nyehøytlageret høytlageret ereråådoble doblekapasiteten kapasitetenfor forlagring lagringav av varer varerpå påpall, pall,øke økeplukkeffektiviteten plukkeffektiviteten og ogredusere reduseretruckkjøring truckkjøringi ilagerdriften lagerdriften med med20 20prosent. prosent.Selv Selvom omvivieffektiviseeffektiviserer rerdriften, driften,regner regnerjeg jegmed medatatarbeidsarbeidsstyrken styrkenblir blirden densamme, samme,sier sierJan JanVere Vere avslutningsvis. avslutningsvis.

Fakta Faktaom omBrødrene BrødreneDahl DahlAS AS Brødrene BrødreneDahl Dahl(BD) (BD)ble blegrunnlagt grunnlagti i 1917 1917og ogererlandets landetsledende ledendeleveranleverandør dørav avprodukter produkterinnen innenVVS, VVS,VA VAog og Industri. Industri.Sentrallageret Sentrallageretpå påRegnbuen Regnbuen ble bleetablert etablerti i1998 1998med medca. ca.65 65ansatte. ansatte. I Idag dagholder holder200 200ansatte ansattestyr styrpå på28 28000 000 lagerførte lagerførteartikler. artikler.Daglig Dagligforlater forlater120 120 lastebiler lastebilerlageret lageretpå påRegnbuen, Regnbuen,mens mens 60 60biler bilerankommer ankommermed medvarer. varer.Det Det jobbes jobbestre treskift skifti ide defem femvirkedagene. virkedagene. Tidligere Tidligerehadde haddeBD BD13 13regionlaregionlagre grerundt rundti ilandet. landet.I Idag dagererdet detbare bare Trondheim Trondheimog ogTromsø Tromsøigjen. igjen.Resten Restenav av landet landetforsynes forsynesfra fraLanghus. Langhus.BD BDdriver driver virksomhet virksomhetpå på53 53steder stederi iNorge Norgeog og har har8000 8000kunder, kunder,1500 1500vareleverandøvareleverandører rerog ogen entotal totalårlig årligomsetning omsetningpå på5,9 5,9 milliarder milliarderkroner. kroner.De Deeier eierogså ogsåventilaventilasjonsbedriften sjonsbedriftenVentistål VentistålAS, AS,Bergersen Bergersen Flis FlisAS, AS,varmepumpeleverandøren varmepumpeleverandøren EcoConsult EcoConsultAS ASog ogskiltleverandøren skiltleverandøren Botneskilt BotneskiltAS. AS. BD BDhar harogså ogsådatterseldatterselskaper skaperi iRomania Romaniaog ogVietnam, Vietnam,som som leverer levererindustriprodukter industriproduktertiltilskipsbygskipsbyggingsindustrien. gingsindustrien. Brødrene BrødreneDahl Dahleies eiesav avfranske franske Saint-Gobain, Saint-Gobain,som somereren enav avEuropas Europas ledende ledendeindustrigrupper. industrigrupper.Selskapet Selskapet eier eiervirksomhet virksomheti i64 64land, land,og oghar har 190 190000 000medarbeidere. medarbeidere.Omsetningen Omsetningen var varca. ca.320 320milliarder milliarderkroner kroneri i2010. 2010.


Brødrene Dahls sentrallager på Regnbuen slik det vil se ut i 2014. Høytlageret til venstre.


Hvorfor gå over bekken...

...når du kan handle billig strøm lokalt? Energi1 Kraft tilbyr kraftavtale til alle typer næring. Ta kontakt, så kan vi sammen finne frem til en avtale som passer best for din virksomhet. Vi har god og nøytral rådgivning til våre næringskunder.

Tlf. 02011 www.energi1kraft.no


VEKST 2

Lederen har ordet

Kongen på haugen er død! - Leve Follo!

Organ for

Follo Næringsråd

Ansvarlig redaktør: Mariann Tveter, Follo Næringsråd Journalister: Bo Hansen Mette Risbråthe Grafisk design, ill. og trykk: Follotrykk AS Opplag: 5000 Papir Arctic Gloss/Silk 170/115 Neste utgivelse Mars 2012 For spørsmål, eller annonsering ta kontakt med Follo Næringsråd på tlf: 951 44 166 www.snr.no

I naturen er det ofte slik at de største og sterkeste hannene må slåss om hunnenes gunst. Mens rivalene gjør opp seg imellom, stikker en fremadstormende og freidig unghann av med «byttet». Det er mulig at de eldste bukkene fortsatt har de hardeste hornene, men du kommer kanskje like langt med list og kløkt også? Det er fristende å trekke parallellen fra dyreriket til kommune-Norge. For ti år siden vurderte Telenor å etablere seg på Romerike. Kommunene i det gamle Raumarike kranglet både vel og lenge om hvem som skulle få «prinsessa». Til slutt ble brura lei av å vente og valgte å gå ned for landing på Fornebu - hvor forutsigbarheten var satt i førersetet. De forsmådde frierne satt igjen med skjegget i kommunekassa! I Follo sitter vi fremdeles på hver tue og hegner om vårt revir. I de sju kommunene som utgjør Follo er det flust med gode hjelpere som skal bistå gründere, få fart på næringslivet og trekker horder av turister til regionen. Vi har fire næringsråd, et Visit Follo, ulike nettverk og næringslivsansvarlige rundt om i kommunene. Tanken er god, men ulempen er at dette støtteapparatet som oftest består av enkeltindivider. Som en Don Quijote rir de alene opp mot vindmøl-

Mariann Tveter Daglig leder, Follo Næringsråd Tlf: 951 44 166 mariann.tveter@snr.no

lene – dårlig bevæpnet og med slukne sadeltasker. Det er på høy tid at alle disse ensomme «ridderne» kryper ut av kontorene sine og slår sine pjalter sammen. Istedenfor å øde både tid, krefter og penger på en kamp de ikke kan vinne på egen hånd, ville de sammen utgjort en slagkraftig armé i Follos tjeneste. Gjenåpningen av Oslofjordtunnelen for tungtransport er et godt bevis på at et samarbeid næringsrådene imellom gir resultater. Frogn og Follo næringsråd akter å pleie det gode forholdet framover på tvers av kommunegrensene! Kommunene på Romerike lærte av sine feil og begravde stridsøksa. Nå unner de hverandre enhver nyetablering i trygg forvisning om at suksess i én kommune gagner hele regionen. Resultatet har heller ikke latt vente på seg. Romerike er én av de mest suksessfulle regioner i landet. Noe å lære Follo?

7431


7431_Logoannonse_196x296_0212_kb.indd 1

16.02.12 14.56


VEKST 3 4

Follobedriften

Tipp hva dette er SKI: Kan du se hva denne

prototypen skal forestille, spør daglig leder Tor Kr. Johansen hos Johansen & CO Stansefabrikk? Metallramma han holder opp sier oss ikke en døyt. – Nå skal den riktignok finpusses og lakkeres, men dette er den nye kupongholderen til Norsk Tipping. I den skal Lotto-, tippe, og V6- kupongene plasseres. Ved siden av kupongholderen er det en liten bordplate hvor du kan stå og fylle inn vinnerekka, forteller stansesjef Johansen. Kupongholderen og andre profileringselementer fra spilleselskapet på Hamar skal lages i ny design. Stansefabrikken på Ski vant en tøff anbudsrunde før jul og skal både produsere og montere de nye elementene. Over tusen kommisjonærer for Norsk Tipping landet over vil få besøk av montører fra stansefabrikken. Johansen regner med å fornye 200 kiosker/butikker årlig. Det betyr at hele omprofileringen vil ta fem år. Har fornyet 170 postkontor Du har sikkert ikke unngått å legge merke til at postkontorene har gjennomgått en forvandling de siste årene. Kontorene er blitt mer komprimerte og du får nærmest følelsen av å komme inn i en bar når du ser interiøret. På vårt lokale postkontor er det ofte kø. Da er det godt å slenge rompa nedpå en benk

mens du venter. Både benken og det øvrige inventaret er lagd på stansefabrikken i Ski! - Vi har hatt en treårig avtale med Posten Norge om ominnredning av kontorene. Totalt har vi renovert 170 kontorer over hele landet. Kontrakten løper ut til høsten, men vi håper selvsagt på en del etterarbeid til Posten Norge, sier Johansen, som er glad bedriften har mange ulike kunder i porteføljen. Det er nesten ikke mulig å gå inn i en matvarebutikk, en blomsterforretning, et apotek eller i en bingohall for den saks skyld, uten at Johansen & Co Stansefabrikk har hatt en finger med i spillet når det gjelder innredning. Du skal begynne å arbeide på Ski! Selv om betegnelsen er stansefabrikk, har tiden ikke stått stille siden starten i

1945. Bedriften har hatt evnen til å fornye seg. Men det var en kritisk periode på 70-tallet. I 1974 var hele 85 prosent av omsetningen knyttet til oppdrag for Tandberg radiofabrikk. Å satse alt på én hest var risikabelt. Særlig når alle så i hvilken retning det bar med Norges radiostolthet. To år i forveien hadde en maskinteknisk utdannet Johansen junior begynt i bedriften. - Egentlig var jeg på full fart inn i oljeindustrien. Jeg hadde fått jobb hos Aker Verdal, som bygde understell til plattformer. Men min far beordret meg til fabrikken i Ski, og jeg måtte pent oppgi mitt Trønder-eventyr. Så sent som i 1972 adlød man fortsatt sine foreldre, minnes Tor Kristian, som ikke har angret på valget. Vi vet at han vil protestere, men vår fortsettelse side 6


www.orcus.no

Topp oppfølging skaper trygghet for arbeidsgiver og arbeidstaker

Vi rekrutterer og formidler dyktige medarbeidere! Med lokal forankring vil vi skape merverdi for våre samarbeidspartnere For våre oppdragsgivere sørger vi for personlig service. Vi har dyktige konsulenter som har bred erfaring med å finne riktig person til oppgavene som skal utføres. Orcus garanterer rask, tett og hyppig oppfølging av både deg som kunde og av menneskene vi formidler. Hurtig respons er topp prioritert hos oss. Med bransjens beste driftssystem, kan du bl.a. gi oss direkte tilbakemelding på våre prestasjoner. Vi foretar nøye referansesjekk av alle kandidater som formidles. • Lager/logistikk/distribusjon

• Kundeservice

• Salg/markedsføring

• Kontor/administrasjon

• Produksjon

• Økonomi/regnskap

• Informasjonsteknologi

• Ingeniører, tekniske fag og prosjektledelse

Når din virksomhet har behov for nye medarbeidere, som vikarer eller fast ansatte, innenfor noen av disse områdene garanterer vi deg kostnadseffektiv og profesjonell oppfølging. Kontorer for Oslo, Romerike, Buskerud, Østfold, Grenland, Rogaland, Hordaland og Trøndelag - se vår nettside www.orcus.no.

ORCUS FOLLO Kolbotnveien 23, 1410 Kolbotn Tlf. +47 928 51 928 Mølleveien 4, 1540 Vestby Tlf. +47 928 51 928 ORCUS ØSTFOLD Th. Petersonsgt. 2, 1530 Moss, Tlf. +47 454 15 888


VEKST 6

Disse benkene er utplassert på 170 postkontorer landet over. I bakgrunnen lakkereren i full mundur.

påstand er at Tors inntreden i bedriften var med på å snu skutekursen. Han innså at firmaet måtte kunne utføre mer enn mekaniske operasjoner for å overleve. Det var hasard utelukkende å være underleverandør. Å spe på med egenutviklede produkter var målet. I dag er bedriften så og si totalleverandør på flere områder. Moderne maskiner ispedd noen gamle De fleste av oss har aldri satt foten innenfor døra i en stansefabrikk. Likevel har vi en formening om at den holder til i støvete og mørke lokaler, bare opplyst av et grelt, gult lys fra taket. Enorme forhistoriske maskiner glefser i seg metallplatene og for hver gang de tygger dem over, høres et dumpt drønn. Er du uheldig stirrer du for lenge inn i sveiseflammen og må geleides ut med sveiseblink. Slik er det ikke hos Johansen & Co Stansefabrikk. Dette må være noe vi har sett på en gammel film fra 30-årene! På Ski er det lyse lokaler med god ventilasjon. Stanse- og knekkemaskine-

ne er datastyrte. Det samme er laserstrålen som etterlater aluminiumprofilene akkurat på millimeteren slik de framstår på datafilen som er sendt over fra tegnekontoret. Når du går gjennom fabrikken oppdager du de ulike avdelingene som utgjør hele kjeden i produksjonen, fra produktutvikling og konstruksjon, til lakkering og montering, og endelig pakking og forsendelse. Innimellom alle de moderne maskinene kan du hvile øynene på en og annen eldre, konvensjonell stansemaskin som drar linjene til en svunnen tid. Flat organisasjon og internt eierskap Vi blir overrasket over hvor lite lyd det er i produksjonshallene. Det er heller ikke overvettes mange mennesker i produksjonen. Tar du med dem som står for montering, er det om lag 35. De øvrige femten er engasjert på tegne- og ordrekontor, i salg og administrasjon. - Kryssjobbing er et nøkkelord i firmaet. For å overleve i dag må medarbeiderne kunne rotere på arbeidsopp-

gavene. Vi har dyktige fagfolk med høy arbeidsmoral. Halvparten av arbeidsstokken er av utenlandsk opprinnelse; asiatisk, svensk, pakistansk og polsk. Derfor er språkkunnskaper viktig. Vi ansetter ikke medarbeidere utelukkende etter vitnemål og kunnskaper. Vel så viktig er menneskelige kvaliteter, at de har sosiale antenner og evner å samarbeide med andre, forteller Tor. Vi ser ikke for oss at mannen sitter på kontoret hele dagen, men at han vaker rundt på avdelingene og trår til der det måtte trenges. Jobbrotasjon gjelder i høy grad også for ledelsen. Avdelingsansvarlige Tor Oppegård, Alf Ingum, Anne Grethe Skjolden og Espen Mathisen , som sammen med Tor utgjør ledergruppa, kan ikke tillate seg å bare sitte i møter og tenke strategisk. De må også pent skjøtte sine normale arbeidsoppgaver. At bedriften har internt eierskap og et profesjonelt og krevende styre, mener den daglige lederen også er to grunner til at de har lykkes. Gir kunden full pakke Når vi først er i gang med å knuse myter om stansefabrikker, kan vi jo nevne at Johansen & Co ikke utelukkende produserer grove artikler i metall. De beveger seg også over i «småtingsavdelingen» og lager elektroniske produkter. I fire år har de levert elektronikk til det internasjonale firmaet Schneider Electric. - Digital informasjon og reklame kommer for fullt ute i butikkene. Vi bygger 50 tommers skjermer for en apotekkjede. Jernbanen og Flytoget skal ha enda større informasjonsskjermer hengende fra tak eller montert på søyler og stolper. Men vi sitter ikke rolig og venter på at kundene ringer oss. Vi leter oss fram til bedrifter som vi vet har en utfordring og tilbyr oss å løse problemet. Hadde pris vært avgjørende, hadde vi ikke vunnet mange anbud. Vår force er at vi er totalleverandør og serverer en helthetlig løsning. Det er noe kundene vet å sette pris på.


Follobedriften

7 Bedriften produserer også ryggsekkmeiser for en norsk produsent, som sendes til Kina hvor resten av sekkene ferdigstilles. - Kineserne har ikke problemer med å lage ei slik ramme, men det er noe med norsk kvalitet, påpeker Tor Johansen.

Ønsker seg ny avkjøring i julegave Gleden ved å skape gjennomsyrer bedriftskulturen på stansefabrikken. For Tor er ønsket om å videreutvikle bedriften både teknisk og merkantilt en større drivkraft enn det å tjene penger. Men et spørsmål presser seg på: Har stansefabrikken en optimal beliggenhet der den ligger i dag, fordelt over to etasjer, mellom en sportsforretning og en bilbutikk? - Nei, det har den ikke. Vi har gjort flere forsøk på å finne alternative plas-

seringer uten å lykkes. Blant annet tilbød vi bygg og tomt til Olav Thon den gangen han var på leiting etter en tomt til Ski storsenter. Men han bet ikke på agnet og valgte østsiden av jernbanelinja. Nå har vi forsont oss med at vi må bli her og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Mitt høyeste ønske er at kommunen legger om veien, slik at vi kan få utkjøring på baksiden av bygget. Dagens atkomst via Åsveien er direkte trafikkfarlig. - Og arvefølgen, er den sikret? - Min ene datter var lenge sterkt engasjert i bedriften. Men hun valgte til slutt å følge hjertet i valg av yrke. Den avgjørelsen støtter jeg. Slik sett kan du si at verden har tatt et steg videre siden jeg i 1972 ble «tvangssendt» til Ski. Gudskjelov for det!

fakta om Johansen & Co Stansefabrikk AS Bedriften ble etablert i Schweigaardsgate 32 i Oslo av Peer Braathen og August Kristian Johansen i 1945. Braathen var finansmannen og Johansen fagmannen, kalt «Edison» i finmekanikermiljøet. Han konstruerte sitt eget verktøy og maskiner og var kjent for tidlig i prosessen å komme opp med en prototyp. Fabrikken utførte tradisjonelt platearbeid med stansing, knekk, fres, boring, sveis og lakkering på oppdrag fra leverandørindustrien. De framstilte også egne produkter som skolepulter og nøtteknekkere. Etter krigen var det over 30 radiofabrikker i landet. Bedriften var så heldig å få Tandberg radiofabrikk som kunde. Stansefabrikken leverte all mekanikk til Tandberg helt fram til den gikk konkurs i 1978. Men de skaffet seg raskt andre bein å stå på ved blant annet å spesialisere seg på eloksering. På kundelista fikk de den danske produsenten av hjemmeelektronikk, Bang & Olufsen. Av tidligere prominente kunder kan nevnes Electrolux på Eidsvoll. Hit gikk det minst ett lastebillass med varer hver dag. Etter 20 år i hovedstaden meldte behovet seg for større lokaler og Ski ble valgt. Mange av de ansatte syntes dette var

langt ut på landet og det var vanskelig å få de ansatte til å følge med. Enden på visa ble at fabrikken i noen år måtte hente og bringe arbeidsstokken i to-tre åttesetere. Bedriften eier selv bygget de holder til i og det har vært gjennom utvidelser i 1974 og i 1987. Stansfabrikkens del av bygget rommer 4000 kvadratmeter gulvflate. Tor Kristian Johansen, sønn av August, begynte i bedriften i 1972 etter endt læretid som verktøymaker. Ikke lenge etterpå trakk de to gründerne seg ut og solgte firmaet til Tor Kristian og Gjermund Gjermundsen gjennom en gunstig avbetalingsavtale. Sistnevnte hadde vært driftssjef siden 1967 og deretter daglig leder. Han døde i 2000. Da rykket Tor opp fra stillingen som

nestkommanderende til fabrikksjef. Bedriften har i dag ca. 50 ansatte og en årlig omsetning på like mange millioner. Den er fortsatt familieeid med 50 prosent på hver av de to eierne. De største kundene er Posten Norge, Norsk Tipping, Ruter, Sonowand, New Store Europe, Rema Trading, Eltek Energy, Honeywell, Reactor og NSE Reklamepartner. Flere av maskinlinjene er konstruert for døgnkontinuerlig drift, men det jobbes bare skift i perioder for å ta de største arbeidstoppene.

Gammel og ny maskinpark forenes hos Johansen & Co Stansefabrikk.


TEMA: Sentrumsutvikling

8

Hvorfor meldte du deg inn i Follo Næringsråd? Ås: Rådgivningsbedriften Bedre

Resultater AS har kontorer i Ås, men har flest oppdrag utenfor Follo. Det er et paradoks som roper om hjelp.

- Vi savner kort og godt kontakt med det lokale næringslivet. I tillegg ønsker Bedre Resultater å være en del av den utviklingen som vi vet vil komme i regionen framover. Derfor meldte vi oss inn i Follo næringsråd. Verre var det ikke, sier Thor Ole Fongaard i Bedre Resultater AS. - Hvilke muligheter skaper dette for Bedre resultater? - Bedre Resultater AS har mange potensielle kunder i Follo. Regionen er et viktig

knutepunkt i og med at all trafikk inn i landet skjer via E6, E 18 og med tog. Da sier det seg selv at det blir bra vekst i næringslivet i Follo framover. I tillegg er flere av kommunene også er dyktige til å tilrettelegge for nyetablering og befolkningsvekst, som igjen skaper et større marked for oss. Vi kan bistå med hjelp både til å få nye selskaper i gang, samt å «blåse liv» i mer etablerte selskaper, som har mistet «piffen». Våre referanser viser med all tydelighet at vi kan være til nytte. - Hvilke tjenester kan du tilby andre medlemmer og bedrifter i Follo? - Bedre Resultater tilbyr kurs innen salg og ledelse, coaching av selgere, ledere og andre i næringslivet, som ønsker hjelp

Thor Ole Fongaard er daglig leder i Bedre Resultater AS

til både å sette seg nye mål og å oppfylle tidligere mål. Vi jobber mot alle bransjer. Mange bruker oss også til all opplæring innen salg og ved ansettelse av nytt personell. Les mer om oss, våre referanser og kunder på www.bedreresultater.no Ønsker du bedre resultater kontakter du oss!

SkiS


personalshopper

FINN DIN PROFESJONELLE STIL I ARBEIDSLIVET Vår egen kjøpsveileder og stylist Siv Anker Eriksen vet hva som passer deg! I jobbsammenheng kan utfordringen være å finne en balanse mellom en profesjonell look og en personlig stil som du samtidig føler deg komfortabel med. Vår egen personlige shopper, Siv, er utdannet både frisør og stylist og vet hva som passer og kler akkurat deg.

De to første timene spanderer vi – ring 64 85 90 00!

Gi et Gavekort!

Konsultasjonen varer ca 3 timer og du betaler kun kr 600,- for den ene timen. De andre timene spanderer vi. Man kan benytte konsultasjonen både til enkeltkjøp av antrekk eller som en start til å gjøre om garderoben.

Gavekortet dekker den første konsultasjonen, som varer ca 3 timer. Man kan benytte konsultasjonen både til enkeltkjøp av antrekk eller som en start til å gjøre om garderoben. Gjelder kun på Ski Storsenter.

Benytt anledningen til å få en garderobe og stil du blir fornøyd med. Tjenesten gjelder på Ski Storsenter, og med over 50 av de beste motebutikkene i landet er du garantert det beste utvalget for å finne akkurat din stil. Vi gleder oss til å hjelpe deg!

Verdi 600,-

Ring våR KundeseRvice 64 85 90 00 og avtal tid med siv. HusK! de føRste to timeR betaleR vi.

Lik oss på Facebook!

Ski Storsenter • Jernbanesvingen 6 • 1400 Ski • Åpningstider 10–21 (10–18) • Ultra 09–21 (09–19) • Kundeservice 64 85 90 00 www.skistorsenter.no • facebook.com/skistorsenter

SkiStorsenter_A4_Vekst.indd 1

08.02.12 13.16


10

BANKSPALTEN

Rentesikring gir forutsigbarhet!

Selv om både makroøkonomene og bedriftsledere har gode forventninger til 2012, erfarer DNB i Follo og på Romerike at mange bedrifter tar grep for å være bedre rustet. Rentesikring har vært spesielt etterspurt de siste månedene. Mange

bedriftsledere ser at denne formen for sikring er vel verdt kostnaden fordi det gir forutsigbare utgifter. En undersøkelse som Perduco har gjort for DNB viser at de fleste bedriftene i Follo og på Romerike forventer å ha flere eller like mange ansatte i 2012 som i 2011. De fleste forventer også økt eller uendret omsetning og at lønnsomheten blir bedre eller uendret. Flertallet (16 prosent) forventer også at norsk økonomi får en sterkere eller tilsvarende vekst som i 2011. Dette samsvarer i stor grad med det DNBs makroøkonomer forventer. De mener at 2012 ligger an til å bli et godt år for Norge. Sammenliknet med

nabolandene stiller Norge i en egen liga og er bedre rustet enn de fleste andre land. Oljeprisen er høy, og det er gjort store funn på norsk sokkel. I 2012 vil vi se rekordhøye oljeinvesteringer. Dette bidrar til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe. Dessuten har vi sterke statsfinanser. Det gir handlekraft. En tredjedel av alle arbeidstakere i Norge er dessuten ansatt i offentlig sektor. De er altså mindre utsatt for økonomiske svingninger enn arbeidstakere i andre land. Øyvind Staff, DNB Follo

KIROPRAKTORENS HELSEHJØRNE

PC-arm er arbeidsgivernes skrekk leve forverring i perioder med mye PC-jobb eller annet ensidig arbeid. Plagene kan bli kroniske. Det er foretatt undersøkelse som viser at de som får denne diagnosen risikerer inntil 62 tapte arbeidsdager før de er på jobb igjen. (Referanse: Fysioterapi i privat praksis nr.8,-2011 Audun Lorentzen) 20 prosent av arbeidstakere i alderen 40-50 år plages hvert år av «tennisalbue» eller PC-albue. Denne plagen står for mye av sykefraværet for aldersgruppen og medfører ofte store kostnader ved ergonomisk tilrettelegging på arbeidsplassen. Selv om plagen i mange tilfeller avtar uten behandling, er det mange som sliter med svekket grepstyrke og kan opp-

Behandling med sjokkbølger gir dokumentert effekt Hva er fordelene ved denne behandlingsformen? • K  an erstatte tradisjonell behandling som kan være mer omfattende eller har flere bivirkninger (kirurgi eller medikamenter) • D  u bør merke en positiv effekt etter 3-5 behandlinger • Varige positive endringer kan oppnås ved sjokkbølgebehandling Halvor Sørbye Follo Kiropraktorsenter


23

REGNSKAPSSPALTEN

Skattetips i siste liten Inntektsåret 2011 er tilbakelagt og de fleste bedrifter og næringsdrivende sitrer i spenning for å få vite hvordan resultatet og skatten for 2011 blir. Et grep for å endre på resultatet kan du kanskje gjøre likevel. Om du er et enmanns AS eller driver som enkeltpersonforetak er du ikke pliktig til å ha en pensjonsording, men du kan ha det. En tjenestepensjon vil være en årlig sparing til du blir minst 62 år som gir skattefradrag. Du kan selvfølgelig når som helst velge å avslutte spareavtalen, men du får ikke sparekapitalen ut før du blir pensjonist (minst 62 år). Det beløpet du kan spare hvert år er fire prosent av din pensjonsgivende inntekt. For et enkeltpersonforetak vil det Eks: være personlønn/personinntekt kr 680 000 inntekt, som – fradrag for 1 G ca. kr 80 000 ansatt vil det = pensjonsgrunnlag kr 600 000 være lønnen. kr 600 000 x 4 prosent = kr 24 000 Med en inntekt på kr 680 000 kan du årlig spare kr 24 000 til pensjon. Gevinsten er spart skatt med 48 % (marginalskatt) kr 11 520 pr år.

Ta vare på dine medarbeidere

For 2011 er dette ennå ikke for sent. Skatteloven sier at avtale må være tegnet og beløp innbetalt innen 31.03 året etter inntektsåret. Avtale må være i orden innen utgangen av mars 2012 hvis det skal gjelde for 2011. Ta kontakt med din bank eller forsikringsselskapet hvis du ønsker dette.

SpareBank 1 Ski tilbyr fordeler for dine ansatte innen bank og forsikring. Ta kontakt med Marit Jørgenrud for mer informasjon.

1G = Folketrygdens grunnbeløp som for 2011 er gjennomsnittlig kr 78 024, avrundet til kr 80 000.

E-post: marit.jorgenrud@sparebank1.no Mobil: 977 93 749

Torbjørg Kylland, Follo Regnskap Follo Regnskap SA er et medlemseid regnskapskontor med beliggenhet i Ås. Vi er der for deg og de behov du har for regnskapstjenester. Vi bistår med rådgivning innenfor skatt, arv, pensjon og generasjonsskifte.

www.sparebank1.no/oslo | Telefon 07040


VEKST 12

Woldsom vekst KOLBOTN: På elleve år

har omsetningen i bemannningsbyrået Orcus økt fra 1,6 til 140 millioner kroner. 300 - 400 millioner er målet for gründer Tore Wold i de neste årene. – Rett skal være rett! De 1,6 millionene i omsetning i etableringsåret 2001omfattet bare årets fire siste måneder. Slik sett må Tore Wold sies å ha fått en flying start med sitt bemanningsbyrå da han valgte å hoppe av Kelly-skuta i 2000 etter seks års fartstid, 10 år i bransjen. Han vil ikke skryte på seg at han allerede den gang oppdaget ukulturen i bedriften, som kom opp til overflaten i fjor. Men måten de amerikanske eierne detaljstyrte Kelly, irriterte ham grenseløst. - Bare vi skulle gå til innkjøp av en mobiltelefon måtte vi innhente tillatelse fra konsernledelsen. Etter å ha jobbet mange år med salgs- og personalledelse fant jeg denne måte å lede en bedrift på både bakstreversk og lite framtidsrettet. Jeg tror ønsket om å vise at du kommer lengre med en annen bedriftskultur var noe av drivkraften for å starte egen virksomhet. For å overbevise oss om at det ikke bare var norsk gjenstridighet og «mangel på respekt for autoriteter» som kom i klinsj med amerikansk bedriftskultur, forteller Wold at mer stivbente og linjelojale engelske kollegaer opplevde det på samme måten. Firmanavn med mange assosiasjoner Wold avslørte kanskje et aldri så lite talent for forhandlingskunst da han forlot Kelly. På den tiden måtte du som leder akseptere en karenstid på minst to år før du kunne starte egen virksomhet

som var i direkte konkurranse med din tidligere arbeidsgiver. Gründeren var i gang med sitt prosjekt mindre enn ett år etterpå og 3. september 2001 kunne han slå opp dørene til sine nye lokaler i Sentrumsbygget på Kolbotn. I tillegg til ham selv var det én ansatt. 27 september får de jomfruoppdraget og de første vikarene begynner. - Vi må innrømme vi er litt nysgjerrige på navnet du valgte på firmaet. Orcus. Har det noe med det å orke og at du bare ansetter folk som har ork til å stå i en jobb? Orker du det da? - Der er du nok litt på viddene, selv om min gamle far spurte om det samme. Sannheten er at jeg hadde lest at Orcus var guden for blant annet vellykkethet i romersk mytologi. Det synes jeg ga de riktig vibbene, men i ettertid har jeg blitt gjort oppmerksom på at Orcus også er underverdenens gud. Han som førte de døde sjeler ned i underverdenen. Orcus var meget streng og torturerte sågar de døde i det hinsidige. Det er jo ikke akkurat de verdiene jeg vil at bedriften skal bli assosiert med. Men det var for sent å gjøre om på navnet. Jeg trøster meg med at en forholdsvis beskjeden del av befolkningen kjenner betydningen av ordet. Dessuten har jo firmanavnet ingenting med bedriftens virksomhetsområde å gjøre. Lett å huske er det også! Vikardirektivet lager vei i velling Det er om lag 50 000 personer ansatt i og gjennom bemanningsforetakene – eller 1,7 prosent av alle lønnstakere i Norge. Den Follo-styrte bedriften sysselsetter 1000 -1500 av dem på landsbasis og er det tolvte største bemanningsbyrået i Norge. Mange mener vikarbyråene er med på å liberalisere arbeidslivet ved korttidsansettelser framfor faste stillinger. Diskusjonen har toppet seg nå i forbindelse med EUs Vikardirektiv. De fleste har sine klare oppfatninger om hvordan

direktivet vil slå ut for Norge. Også Wold: - Jeg tolker LOs motstand som om de er mot likelønn. Jeg mener direktivet knesetter likelønnsprinsippet, som vi anser som viktigst. Flere av Orcus-kundene lønner etter tariffen på de ulike arbeidsplassene vi utplasserer folk. De nyter også godt av lokale tillegg der dette er forhandlet fram. Alt i alt tror jeg at Vikardirektivet kan medvirke til å rydde opp i mange av de kritikkverdige forholdene som flere av bemanningsbyråene med rette er blitt kritisert for. De beste går først Wold vil heller ikke høre at bemanningsbyråene framelsker korttidskontrakter. - En fjerdedel av våre arbeidstakere ender opp som fast ansatte. I 2011 jobbet 510 personer gjennom Orcus i Follo, 150 fikk fast ansettelse hos kundene. Det er ikke noe nederlag å miste en god medarbeider. Jeg gleder meg personlig hver gang et ungt menneske får en


Folloportrettet

13 Tindebestigeren: Tore Wold og Orcus har tatt mange trappetrinn i slengen. Nå er de i ferd med å vokse ut gjennom taket og inn i himmelen.

Fakta om Tore Wold Stilling: Daglig leder for Orcus Follo, Orcus Østfold og Orcus Buskerud/ Vestfold Arbeidssted: Kolbotn torg Alder: 56 år Fødested: Bækkelaget i Oslo Bor: På Kolbotn fra 1983 Gift: Med May Britt i snart 30 år Barn: Ole Christian (28) og Eirik (23) Utdanning: Diplomøkonom fra BI (tilsvarende siviløkonom i dag) 1973-78 Yrkeskarriere: Lehmkuhl storkjøkken, 3M, Viking mikrosystemer, Digital Equipment Corporation AS (nå Hewlet Packard), Norsk Personal (nå Adecco) og Kelly Services. Styreverv: Styreformann i Mara Holding AS, Orcus Follo og Orcus Østfold. Styremedlem i Orcus AS, Orcus Hordaland, Rogaland, Oslo NordØst og Orcus Buskerud/Vestfold. Interesser: Jakt og friluftsliv. Har to Gordon settere som må holdes i form. Livsmotto: Se mulighetene!

permanent jobb. Det gir trygge økonomiske rammer som gjør det mulig å stifte familie. For oss er det bare en ny fjær i hatten. Det viser at vi har gode folk på stallen som etter en tid på sin nye arbeidsplass beviser at de er modne for større oppgaver. Du må huske på at vi ikke bare er et vikarbyrå, vi er også

«hodejegere» som hjelper kundene våre med å finne riktig person til rett jobb, blir vi faderlig belært. Hobbypsykolog og pedagog - Gjennom intervjuer og nøye referansesjekk har vi god oversikt over arbeidsstyrken. I tillegg driver vi i stor grad voksenopplæring. Hovedtyngden av våre medarbeidere er unge mellom 20 og 30 år. Det er ikke like selvfølgelig for alle at det gjelder om å møte presis på jobb og melde fra dersom du er syk. På mange måter føler du deg som en barnehageonkel som knyter skolisser og tørker tårer, sier gründeren, som fordeler skylda for manglende innvielse i voksenlivets etikk broderlig mellom skole og hjem. God oppfølging er på mange måter stikkordet for Orcus sin suksess. Og da snakker vi ikke bare om å fotfølge vikarene. Oppdragsgiverne skal også følges opp og pleies. - Å vinne nye kunder er en omstendelig prosess som krever at du banker på døra mange ganger før kontrakten er i havn. Mitt beste våpen er: Prøv oss ved bare å leie inn én vikar! I trygg forvisning om at jeg har gode folk å sende, går dette som regel hjem hos kunden! Bror min og jeg Vi mistenker vår mann for å like seg ekstra godt ute i «felten». Han er da heller ikke så ofte å se inne på kontoret, noe de andre på hovedkontoret heller ikke er. Et godt tegn! Det er jo ute hos kunden det skjer. På kundelista står mange store aktører innen lager, logistikk og distribusjon som Brødrene Dahl, Forlagssentralen, Bring og Rema distribusjon. - Fordelen med store kunder er at du formidler flere vikarer til samme bedrift i ett jafs. Med mange småkunder blir det mye «handtering» og dermed høyere kostnader. I dårligere tider overlever du selv om dekningsbidraget faller godt under «levelig nivå» med store kunder i porteføljen. Det klarer du ikke med bare småkunder.

Under oppbyggingen av Orcus som en landsdekkende kjede ble flere av avdelingene organisert som franchisekontorer. Det har ikke gitt de ønskede resultater og i 2011 kjøpte gründeren seg inn med 51 prosent i tre av disse. Håpet er at hjemkjøpet skal bevirke til at framgangen fortsetter, slik at målet om en omsetning på 300-400 millioner kroner er innen rekkevidde. Fra før av eier Orcus AS hundre prosent av avdelingene i Follo, Østfold og Buskerud/Vestfold. Broren til Tore, Lars Christian Wold, kom med i selskapet i fjor og bestyrer nå moderselskapet, Orcus AS hovedkontor, som også ligger på Kolbotn. Går seg ned på standplass Som så mange andre steder i norsk arbeidsliv, dominerer svenske arbeidstakere i Orcus. Antallet er ekstra stort under ferieavviklingen om sommeren. - Det er kul umulig å få fatt i norsk ungdom. Disse skal på ferie midt i juli, enten sammen med foreldrene eller kamerater, og kan derfor ikke påta seg å jobbe sammenhengende. Da er det godt å ha «reisesvenskene». Disse kommer år etter år og arbeider i ett strekk og legger seg opp penger, for så å reise ut i verden, forteller Tore, og blir drømmende i blikket. Han kunne nok godt tenkt seg å slå følge. - Hadde ikke vært så dumt og lært seg litt italiensk og tilbragt mer tid ved Middelhavet. Da vi feiret 10-årsjubileum for Orcus i fjor, var vi i Venezia. Det ga mersmak! Vi er litt usikker på om mannen holder sitt løfte om å jobbe litt mindre neste år. Men han har ambisjoner om å følge skiskyttersirkus rundt i Europa sammen med en kameratgjeng. Dette miljøet kjenner han godt etter at Orcus sponset Halvor Hanevold i noen år. - En utmerket utøver av idretten og en verdig representant for de verdiene vi står for: Engasjement, åpenhet, stabilitet og personlig utvikling.


VEKST 14

Sørger for friskt såkorn til Østlandet Ås: Felleskjøpet Agri sin avdeling

på Holstad har tatt i bruk en ny og mer miljøvennlig metode for bekjemping av soppsykdommer som kan overføres med såkornet.

Metoden heter ThermoSeed og er utviklet av Lantmännen i Sverige. Den medfører store forbedringer av miljøet både for såkornets egen del, samt for bonde og forbruker. Kort fortalt består det i å behandle såkornet med varme og fuktig luft istedenfor å bruke kjemiske midler (beis). I og med at det nå ikke er nødvendig å beise kornet, kan såkorn som blir til overs brukes både til fôr og mat. Felleskjøpet har investert 17 millioner kroner i det nye anlegget. Det har resultert i verdens største og mest moderne anlegg av sitt slag. Felleskjøpets anlegg er konstruert for å levere inntil 25 000 tonn ThermoSeedbehandlet såkorn i året. Volumet er i utgangspunktet ment å dekke Felleskjøpets såkornmarked på Østlandet, men anlegget er dimensjonert for å kunne klare av en økning i etterspørselen. Hver uke ventes 40 til 50 lastebiler inn på området for å hente såvare. ThermoSeed-produksjonen i Ås medfører at 50 000 liter beisemidler kan sløyfes. Det tilsvarer hele 15 prosent av landets totale forbruk av soppmidler. Den nye metoden er like effektiv mot frøoverførte sjukdommer som kjemiske beisemidler. Dessuten reduseres risikoen for resistens.

Mange møtte opp for å se det nye ThermoSeed-anlegget på Holstad bel offisielt åpnet 1. februar.


Norges nye TV kanal – en sukesshistorie fra Follo

TV8 Follo På TV8 kan man se en kombinasjon av god og nært lokalt innhold og andre type programmer som: • Reiseprogrammer med Lars Bull • Se og hør TV hver fredag • Økonominyheter med Trygve Hegnar hver dag kl. 17 • Oslos Stolthet med Vålerenga hver torsdag

Hver dag kan du se Studio 8 på TV8 med Benedicte, Ingrid og Lene som programledere

TV8 Follo får du inn på Get (kanal 23), Canal Digital (kanal 16), Alltibox, RiksTV og lokale antennelag. WWW.TV8 NORGE.NO

TV8 Norge AS er en ny norsk TVkanal, med lokale TVstasjoner i Follo, Asker & Bærum, Buskerud, Oslo, Romerike og Østfold.

TV8s forretningsmodell er soning av TVreklame. Hos oss kan du vise samme budskap på det antall TV8 stasjoner du ønsker, og budskapet kan være forskjellig fra område til område.

TV8 har sitt utgangspunkt i TVFollo, og har etter flere suksessfulle år blitt større. TV8 skal i år omsette for 18 millioner kroner, og har 27 ansatte.

TV8 har sin base i Follo, med studio i Ski og en felles avvikling for alle våre stasjoner på Mastemyr.

TV8 har over 150 000 faste seere hver uke.

“TV8 ønsker å prate med din bedrift om markedsføring på våre stasjoner. Jeg oppfordrer deg til å kontakte meg, så skal jeg helt uforpliktende fortelle deg hva vi kan gjøre for dere. Jeg har jobbet med dette siden 1996, og kan vise til en stor liste av fornøyde kunder. Og hvis du tror TV er for dyrt for din bedrift – kan jeg garantere en ting. Pris blir vi enige om. TV8 fungerer veldig bra, og vi opplever hver dag å få kommentarer på at vi er langt mer prisgunstig enn det man i utgangspunktet tror.” Tønnes Steenersen, Kommersiell direktør og grunder TV8 Norge AS. Tlf.: 95134121 – epost: tonnes@tv8norge.no


VEKST 16

Folloforskning

Norsk biogassforskning i verdensklasse

ÅS: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk foretok den offisielle åpningen av Biogasslaboratoriet på Campus Ås. Laboratoriet er enestående innen sitt felt. – Regjeringen er godt fornøyd med at vi har fått til denne satsingen på Norsk senter for bioenergiforskning her på Ås. Med dette laboratoriet blir det mulig å drive forskning som vil forbedre utbyttet og få ned kostnadene på biogass fra alle typer organiske materialer, enten det er husdyrgjødsel eller planterester. Biogass kan bli jordbrukets største bidrag for å redusere klimagassutslippene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og berømmer samtidig samarbeidet mellom forskningsmiljøene i Trondheim og Campus Ås. I verdenstoppen Biogasslaboratoriet er avgjørende for

Med gass fra kumøkksubstrat i ballongen åpnet Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk det nye biogasslaboratoriet på Campus Ås. Foto: Håkon Sparre, UMB.

blant annet å utvikle biogassreaktorer for norske forhold. Alle trinn i prosessen må forbedres for å øke biogassutbyttet og driftssikkerheten med flere typer råstoff og råstoffblandinger. Laboratoriet har mange spesialdesignede biogassreaktorer i lab-skala og svært avansert analyseutstyr. Utstyret holder et høyt internasjonalt nivå og gir forskerne mulighet til å ligge helt i forskningsfronten internasjonalt. Miljøvennlig - Gjennom produksjon av biogass kan landbrukssektoren bidra til å resirkulere næringsstoffer fra storsamfunnet. Forskning på disse problemstillingene kan gjøre til at samfunnet blir mer kretsløpsbasert og mer klimavennlig, sier Lars Peder Brekk. Forskningen vil gjøre det mulig å utnytte, i storskala, alle typer organisk avfall til energi og plantegjødsel, enten

avfallet kommer fra husholdninger, gardsbruk, industri eller fra skogen. Forskerne er kommet et godt stykke på vei. Lykkes de i sitt videre arbeid, blir behovet for mineralgjødsel redusert og utslippene av metan, karbondioksid og lystgass går ned. Ved å bruke biogass som drivstoff til traktorer og biler, reduseres forbruket av fossilt drivstoff. Beste gassen i klassen – Vi prøver å finne oppskriften på den beste gassen, sier Odd Jarle Skjelhaugen, senterdirektør ved Norsk Senter for Bioenergiforskning i Ås. Gjennom oppbyggingen av biogasslaboratoriet ved Ås Campus er det etablert et godt internasjonalt samarbeid, særlig i Norden og USA, med utveksling av forskere og doktorgradsstudenter, samt felles forfatterskap i vitenskapelige publikasjoner.


Follo Boligbyggelag – når du trenger en komplett boligforvalter

Vi tilbyr blant annet Budsjettering og regnskapførsel Årsoppgjør og rapporter Innkreving av felleskostnader og betaling av faktura Organisering av sameiemøter / generalforsamlinger Vurdering av lån og betingelser Forsikringsavtaler Elektronisk HMS system Tilstandsvurdering og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner Vaktmestertjenester

Postboks 313, Idrettsveien 7-9, 1401 SKI Telefon 63 00 10 00 E-post: firmapost@follo-bbl.no Hjemmeside: www.follo-bbl.no


Medlemsregister 18

Advokater Advokatfirma Scavenius 64 91 72 90 www.scavenius.com Ski avfallshåndtering Follo Truckutleie AS 64 86 31 03 www.follotruckutleie.no Ski Bank / Finans Askim Sparebank 64 91 84 00 www.askimsparebank.no Ski DnB NOR 03000 www.dnbnor.no Ski Fokus Bank ASA 08540 www.fokus.no Ski Follo Consulting 90 08 80 75 www.fct.no Ski Handelsbanken Ski 64 85 93 00 www.handelsbanken.no Ski Nordea Bank Norge ASA 06001 www.nordea.no Ski Sparebank 1 Ski 07040 www.sparebank1.no Ski Spydeberg Sparebank 69 83 66 00 www.spydbank.no Ås Begravelsesbyrå Jølstad Begravelsesbyrå 64 91 49 00 www.jolstad.no Ski Bemanning Adecco Ski 64 91 72 00 www.adecco.no Ski Manpower Ski 90 61 42 89 www.manpower.no Ski

Orcus Follo AS 92 85 19 28 www.orcus.no Oppegård og Vestby Bilforhandler Auto Elite Follo 64 85 77 00 www.autoelite-follo.no Ski Bilforum Follo AS 64 97 69 69 www.bilforum-follo.no Ski Bilia Follo AS 64 97 78 00 www.bilia.no Ski Bilspektrum AS 64 97 68 00 www.bilspektrum.no Ski Follo Autoco AS 64 91 35 00 www.fordski.no Ski Follo Bil Ski AS 64 91 75 00 www.follobil.no Ski Motorsenteret Ski AS 64 97 26 50 www.motorsenteret-ski.no Ski Toyota Follo AS 64 91 78 00 www.toyota-follo.no Ski Bilhold Handz On, Ski 48 48 41 60 www.handzon.no Ski Blomster P. Blomster 64 87 73 90 Ski Data/IT rack og innovative kapslinger Rittal 64 85 13 00 www.rittal.no Langhus Eiendomsmegler Megler’n i Ski 99 56 13 00 www.meglern-ski.no Ski

Eiendomsutvikler Bee AS 97 66 70 34 Ski

Ark Trykk AS 64 87 99 10 www.arktrykk.no Langhus

Birkelunden Invest AS 64 98 75 01 Ski

Copy Cat 64 85 28 00 www.copycat.no/ski Ski

Follo BBL 63 00 10 00 www.follo-bbl.no Ski Ski Parkinvest AS 92 06 54 03 www.hoegheiendom.no Ski Elektronisk billettsystem Stolz Technology 95 12 46 68 www.stolz.no Oppegård el-Energi Energi 1 02011 www.energi1kraft.no Ås Follo Fjernvarme AS 64 91 70 90 www.follofjernvarme.no Ski Entrepenør / Pukk Bermingrud Østfold AS 41 43 76 11 www.bermingrud.no Moss Follo Jord AS 64 87 47 00 www.follojord.no Ski Franzefoss Pukk AS 07855 www.franzefoss.no/vinterbro-ås Ås Skanska Norge AS 93 44 47 68 www.skanska.no Vinterbro Forsikring Gjensidige Forsikring Ski 03100 www.gjensidige.no Ski Golf Oppegård Golfklubb 46 50 67 63 www.opgk.no Grafisk / Trykk / Oppegård Skilt

Follotrykk AS 64 91 71 01 www.follotrykk.no Langhus Itero 64 90 55 30 www.itero.no Frogn Solheim Reklame AS 64 86 80 65 www.solheimreklame.no Langhus Skiltforum 66 81 78 00 www.skiltforum.no Oppegård Gårdsbruk Nære Gård 64 87 20 78 Ski Gårdeier / Utleier kontor Fasaden AS 64 87 97 31 Ski Hjørnet AS 64 86 05 50 Ski Idrettsvn. 14 - 18 65 85 70 10 Ski Kvakkestadgårdene 64 87 17 30 Ski Lyng Eiendom AS 64 85 06 10 Ski Ski Gamle Hotell AS 99 58 00 04 Ski Helse Follo Kiropraktorsenter 64 86 44 80 www.follokiropraktor.no Ski Helse Invest 99 51 53 50 www.helseinvest.com Ski


“Ring kunden din i dag, før andre gjør det!”

Plexusklinikken 47 33 70 00 www.plexusklinikken.no Ski Hobby Minnehjørnet 64 88 94 50 www.minnehjornet.com Ski Hotel og konferanse Thon Hotell Ski 64 85 35 00 www.thonhotels.no/ski Ski Hydraulisk utstyr Olaer AS 64 87 42 65 www.olaer.no Ski Hydraulisk teknologi ERC AS 64 91 78 70 www.erc.no Langhus Idrett Follo Fotballklubb www.follo-fotball.no Ski Follo Håndball 93 22 32 19 www.follhk.no Ski Industri / Produksjon Empo 64 87 74 76 www.empo.no Ski Flowcrete Norway AS 64 86 08 30 www.flowcrete.com Langhus Johansen & Co Stansefabrikk AS 64 85 23 50 www.joco.no Ski Lantmännen Unibake AS 09828 www.lantmannen-unibake.com/ no/norway Langhus Nexans Norway AS 64 86 18 00 www.nexans.no Langhus Industri design Widenoja Design AS 64 86 22 20 www.widenoja-design.no Langhus

Innovasjonsselskap kommersialisering Ecomotive 48 89 31 72 www.ecomotive.no Ås kafe Mellom Oss 64 87 26 86 Ski Kino Ski Kino 41 91 88 88 www.skikino.no Ski Kommune Ski Kommune 64 87 87 00 www.ski.kommune.no Ski Ås kommune 64 96 20 00 www.as.kommune.no Ås Kunstmateriell Kunst og Hobby AS 64 87 53 18 www.kunstoghobby.com Ski kompetanse og konsulenter Align Management Group 90 85 59 65 www.alignmanager.no Ski Bedre resultater 91 70 44 47 www.bedreresultater.no Ås Malena Bakkevold 95 75 05 33 www.malena.no Ås Podium 47 37 50 47 www.podium.no Ski Prosjekt Forum 64 94 35 70 www.forum.no Ås insatalasjon konsulent Elba 97 87 91 96 Ski

Ski Elektriske AS 64 86 05 50 www.skiel.no Ski utdanning Drømtorp VGS 64 91 46 00 www.dromtorp.vgs.no Ski UMB 64 96 50 39 www.umb.no Ås Lederutvikling Personal Touch 90 84 17 29 www.personal-touch.no Langhus Maskinsalg / Utleie Esni Maskiner AS 95 11 25 00 www.esnienco.no Ski Skogsmaskiner AS 64 86 35 70 www.skogsmaskiner.no Kråkstad Media Mediepress 95 13 41 21 www.mediepress.no Oppegård TV 8 Follo AS 98 28 90 10 www.tv-8.no/follo Ski Mediehuset ØB AS 64 85 50 00 www.ob.no Ski Medieformidling MediaA-Aa Marketing 94 77 06 39 Ski Møbler / Interiør Persia Interiør 91 76 37 39 www.teppebutikk.no Ski Slettvoll Ski 64 85 09 20 www.slettvoll.no/ski Ski rammeverksted Kunst og Hobby AS 64 87 53 18 www.kunstoghobby.com Ski

Regnskap Follo Regnskapssentral AS 64 91 16 81 www.folloregnskap.no Ski Rekvisita Staples Retail 64 91 19 70 www.staples.no Ski Renseri Ski Renseri 90 59 53 77 www.skirenseri.no Ski Revisjon Pedersen og Skogholt AS 64 85 15 00 www.pedersen-skogholt.no Ski restaurant Gamle Tårnhuset Restaurant 66 99 30 00 www.gamletaarnhuset.no Oppegård Krydder 64 86 82 00 www.krydderrestaurant.no Ski Mellom Oss 64 87 26 86 Ski Salgskonsulenter 3XL Media AS 91 10 90 41 www.xlmedia.no Langhus Sikkerhet G4S 92 81 66 80 www.g4s.no Ski Leverandør av svømmebasseng – offentlig og privat Aquamann AS 64 87 56 50 www.aquamannen.com Ski Taksering Næringsog privat eiendom Gonsholt Taksering AS 90 66 58 79 Ski

19


Medlemsregister 20

Taxi Ski Taxi 64 91 15 00 www.skitaxi.no Langhus Tekstilservice / Utleie matter Stil Tekstilservice AS 64 85 98 00 www.stil.no Ski Tekstil Engros Inter-Sun AS 64 85 53 00 www.inter-sun.no Ski

“Ring kunden din i dag, før andre gjør det!”

Terapeut / Veiledning Annki Daudon 92 46 48 98 www.annki-gestalt.no Ski Velvære Salong Edmund AS 64 85 99 36 www.edmund.no Ski Vinter og sommervedlikehold H. Fjeldstad AS 64 94 66 54 www.hfjeldstad.no Ås

varehandel Ski Storsenter 64 85 90 00 www.thonshopping.no/ski Ski Ventilasjon og inneklima Ingeniørteknikk AS 64 87 39 70 www.ingeniorteknikk.no Ski VVS Brødrene Dahl AS 22 72 55 00 www.dahl.no Langhus

Bli medlem i Follo Næringsråd og profiler din bedrift i dette medlemsregisteret Tlf: 95 14 41 66

Norges beste totalbank, igjen. Follo Bedriftsmarked Tlf.: 06002 follo@nordea.no

Gjør det mulig


Alt som gjelder Volvo. Og mye ekstra.

2012 Volvo V50 DRIVe Limited Edition 115 hk Topp utstyrsvariant med blant annet: skinn interiør, 17’’ alu.felger, cruise control, Bluetooth handsfree, alarm, ryggesensor, regnsensor, LED kjørelys, Dual Xenon hovedlys, plusspakke inkl. parkeringsvarmer m/timer, metallic lakk og vinterhjul på aluminiumsfelger. Kampanjepris 299.900,-

Nyhet! DRIVe automat.

2012 Volvo V60 DRIVe Summum 115 hk Topp utstyrsvariant med blant annet: Skinn sportsseter m/el. førerstol, Aktive Dual Xenon lys, City Safety, High Performance, RTI navigasjon m/7” skjerm, cruise control, regnsensor, ryggesensor, el. oppvarmet baksete, alarm, plusspakke m/Volvo On Call, metallic lakk, vinterhjul på aluminiumsfelger. Bilpris kampanjebil: 407.100,- / 424.270,- med automat. 2012 Volvo V60 fra 335.800,-.

Nyhet! DRIVe automat.

2012 Volvo V70 DRIVe Summum 115 hk Topp utstyrsvariant med blant annet: Skinn interiør m/el. førerstol, High Performance, RTI navigasjon m/7” skjerm, Bluetooth handsfree, USB-inngang, plusspakke m/Volvo On Call, fjernstart av parkeringsvarmer, metallic lakk og vinterhjul på aluminiumsfelger. Bilpris bilpris kampanjebil: 430.400,- / 449.400,- med automat. 2012 Volvo V70 fra 363.800,-.

Leasing / privatleie, 3 år/45.000 km Kontant Månedsleie inkl. mva

Volvo V50 DRIVe Limited Edition

Volvo V60 DRIVe Summum

Volvo V70 DRIVe Summum

39.900,-

59.900,-

59.900,-

1.999,-

2.999,-

3.499,-

-

149,-

149,-

Tillegg for automat pr. mnd

Scan denne QR-koden for kampanjesiden.

Nominell rente 3,49%. Tillegg for etableringsgebyr. Prisene er inkl. mva. Gj. snittsforbruk/utslipp V50: 0,39 l/mil / 99 g CO2 /km, V60: 0,45 l/mil / 119 g CO2 /km, V70: 0,45 l/mil / 119 g CO2 /km. Gjelder manuelt gir. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og/eller avtaler. Illustrasjonsfoto. Forbehold om trykkfeil.

Bilia

08555

Bilia Follo: Myrfaret 1, Ski. Man-ons + fre 8.00 - 17.00, tors 8.00 - 19.00, lør 10 - 15. Følg oss på www.facebook.com/bilianorge

Oslo/Akershus: Follo Fornebu Jessheim Lillestrøm Økern

Buskerud: Drammen Gol Hønefoss

Hedmark/Oppland: Gjøvik Hamar Kongsvinger Lillehammer

www.bilia.no - betjent med eDialog24

Rogaland: Bryne Forus


VEKST 22

Driving is better with SKI: Ungdomsbedriften på Ski Videregående skole vil skape mer trafikksikker kjøreopplæring. Derfor har de flyttet dagens L fra bakruta og opp på taket, slik at alle kan se at her pågår opplæring av framtidens sjåfører.

- Det var midt i en rundkjøring jeg klarte å kvele motoren. Jeg fikk panikk, og det gjorde ikke saken bedre at alle bilene rundt tutet på meg, forteller Håkon Dalseth. - Det var da jeg fikk ideen. Hvis flere hadde blitt informert om at jeg øvelseskjørte, ville de kanskje hatt mer forståelse for at jeg var en uerfaren sjåfør. Pyramideskiltet L på taket begynte å ta form i Håkons hode. Full forretningsplan Sammen med fire andre medelever ble ungdomsbedriften Letter skapt. Fra høsten 2011 har bedriften utviklet en fullverdig forretningsplan med produktbeskrivelse, markedsanalyser, økonomiplan og miljøprofil. Bedriften er i tillegg IA (Inkluderende Arbeidsliv) registrert i NAV. Den 8. mars har Ungt Entreprenørskap Norge Gründerexpo på Lillestrøm. Ungdomsbedrifter fra hele Norge konkurrerer i 18 ulike kategorier. Letter stiller selvsagt med sitt «hjertebarn» og er ambisiøse på egne veier. - Vi går for å vinne!

Ungdommene bak Letter. Bak fra venstre: Amanda Karlsen (personalansvarlig) og Oda Næs Skoglund (daglig leder). Foran fra venstre: Julian Ghansah (produktansvarlig), Håkon Dalseth (økonomiansvarlig) og Martin Engvik (markedsansvarlig).

Produsert i bakhagen Vil du selge produktet ditt, må kunden kunne se varen. Derfor oppsøkte de unge gründerne produksjonsbedriften Johansen & Co Stansefabrikk i Ski for å lage en prototyp. Her fikk de hjelp av daglig leder Tor Johansen til valg av materiale, størrelse og farge. Gode råd og veiledning fikk de på kjøpet. Framtidens arbeidskraft har fått inn med morsmelka at all produksjon foregår i Kina. Let-

ter derimot, fant ut at «Kina» bare lå et steinkast fra skolen. Går drømmen I oppfyllelse? “If you can dream it, you can do it”, sa Walt Disney. Ungdomsbedriften Letter drømmer om at alle øvelseskjørere i framtiden har en pyramide med L på taket, slik at all ferdsel i trafikken blir tryggere og mindre stressende.


Follobedriften

23 23

L-etter! Tre om Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som har som mål å skape kultur for entreprenørskap i Norge fra barneskole og helt opp til høyere utdanning. I Follo er det 36 elevbedrifter bare i den Videregående skolen. ”Vekst” har stilt følgende spørsmål til tre engasjerte personer. Hvilke positive effekter kan ungt entreprenørskap skape hos næringslivet i Follo? Petter Skotland, daglig leder i UE Akershus siden stiftelsen 28. august 2001: - Ungt Entreprenørskap bidrar til å skolere barn og ungdom til en framtid i norsk arbeidsliv. Gjennom en ungdomsbedrift får eleven prøvd ut teori i praksis ved å drive en virkelig bedrift sammen med sine klassekamerater og erfare hvilke konsekvenser de ulike valgene har. Disse elevene lærer å samarbeide, ta beslutninger og se endringer langt utover det ordinær skolegang gir. Mennesker med en slik type kompetanse er viktig for framtidens arbeidsliv i Follo. Dette er en flott rekrutteringsarena. Vi ønsker at næringslivet i Follo bidrar med kompetanse og tid inn i Folloskolene, for å rede grunnen for entreprenørskap i regionen. Dette gir begge parter store gevinster på sikt. Forskning viser at 33 prosent av tidligere ungdomsbedriftselever har lederansvar i dag mot 25 prosent i kontrollgruppen.

Mariann Tveter, leder av Follo næringsråd: - Som mentor veileder jeg elevbedriften Letter og deler av min kunnskap og erfaringer fra næringslivet. Jeg utfordrer dem til å sette konkrete mål for sin bedrift og hjelper dem til å finne de rette kontaktene. Med andre ord: Deler nettverket mitt. I tillegg utfordrer jeg elevene til å se muligheter og løsninger samt ”pushe” sine egne grenser på en positiv måte, slik at de erfarer at det er lønnsomt å strekke seg. Å gi anerkjennelse utvikler selvtillit. Tilbake får jeg lærdom og inspirasjon fra en kommende generasjon som ser verden annerledes enn jeg. Attraktiv arbeidskraft er og blir det største konkurransefortrinnet framover Jeg tar med elevbedriften på bedriftsbesøk hos næringslivet i Follo, slik at det skapes en god og varig relasjon som næringslivet i Follo kanskje kan dra nytte av.

Georg Vestby, senterleder og styreleder I UE Akershus, samt styremedlem I UE Norge: - Jeg ser Ungt Entreprenørskap som en fin måte å skape tilnærming mellom skole og næringsliv, samt å forberede de unge til det å virke på en positiv måte i samfunnet. Jeg har derfor vært aktiv i UE i over 10 år, både lokalt i Follo og i Akershus. Ungt Entreprenørskap er viktig for å skape arbeidstakere som løfter regionen Follo til et variert og rikt mangfold. Kjerneverdiene er: Framtid, samspill og skaperglede. Dette er positive verdier enten du driver egen bedrift eller som ansatt. Kunnskapsbedrifter er et mye brukt begrep i den lokale planleggingen av framtidens Follo – og UE er et viktig verktøy for å skape mangfold i dette arbeidet. Vi oppfordrer næringslivet til å ta aktiv del i arbeidet med Ungt Entreprenørskap sammen med oss.


VEKST 24

Giske: Investér i menneskene, Follo! -Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Ved å satse på utdanning og forskning, som på UMB, styrker vi folks kompetanse. Kunnskap gjennom forskning bidrar til nye ideer som igjen kan danne utgangspunkt for ny virksomhet. Nærings- og handelsminister Trond Giske er en av foredragsholderne på Næringskonferansen i Follo (se under). Med tillatelse fra ministeren «lekker» vi litt fra foredraget hans. -Målet for regjeringens næringspolitikk er størst mulig samlet verdiskap-

ning i Norge. Får vi til en høy verdiskapning, gir det rom for ytterligere velferd. En forutsetning for å nå målet er at ressursene anvendes der de bidrar til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Dette gjelder nasjonalt, regionalt og lokalt, også for Follo, sier Giske, som altså ranker arbeidskraften som den viktigste ressursen vi rår over. Ministeren mener også at samfunnsmessige lønnsomme investering i infrastruktur er med på å skape verdier – med klar adresse til den forestående utbedringen av Follobanen. Omstilling og innovasjon er to andre ord som går igjen i Giskes foredrag. Han mener videre at Follo-regionen har alle

forutsetninger og muligheter for å legge til rette for interaksjon og samarbeid mellom UMB og næringsvirksomheter, private som offentlige. Men Follo kan også tjene på å samar- Nærings- og handelsbeide med andre minister Trond Giske forskningsinstitusjoner og omkringliggende regioner, er et siste tips fra ministeren. Mer røper vi ikke på forhånd. Kom og hør ham live 19. april!

Næringskonferansen i Follo 2012 Arrangeres i regi av Follorådet, og finner sted den 19. april kl. 0900-1700 på Rosenholm Campus Konferansesenter. Blandt temaene som presenteres er:  tfordringer og muligheter for god næringsutvikling i FolloU regionen - Utdeling av pris til ”Årets Follo-bedrift” i 2011 v/ nærings- og handelsminister Trond Giske Hva skal vi leve av i Follo? v/ Kåre Valebrokk  r eiendomsutvikling nøkkelen til bærekraftige steder? E v/ adm.dir. Peter Groth i Aspelin Ramm  vilke muligheter for samarbeid kan UMB tilby næringsH livet og kommunene i Follo? v/ rektor Hans Fredrik Hoen, Universitetet for miljø og biovitenskap Konferansier: Åsleik Engmark Alle som er opptatt av næringsutviklingen i Follo bør få med seg dette! Påmelding: www.follo.no/folloradet Pris: 650,-


Hvorfor gå over bekken...

...når ...nårdu dukan kanhandle handlebillig billigstrøm strømlokalt? lokalt? Energi1 Energi1Kraft Krafttilbyr tilbyrkraftavtale kraftavtaletiltilalle alletyper typernæring. næring.Ta Takontakt, kontakt, såsåkan kanvivisammen sammenfinne finnefrem fremtiltilen enavtale avtalesom sompasser passerbest best for fordin dinvirksomhet. virksomhet.ViVihar hargod godog ognøytral nøytralrådgivning rådgivningtiltilvåre våre næringskunder. næringskunder.

Tlf. Tlf.02011 02011 www.energi1kraft.no www.energi1kraft.no


Til daglig leder

Vil du være med å bygge Follo til en attraktiv næringsregion?

Meld deg inn i Follo Næringsråd!

Follo Næringsråd Tlf 951 44 166 www.snr.no

Follo Næringsråd nr. 1 2012  

Follo Næringsråd, samlingspunt for næringslivet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you