Page 1

JRG SANIPEX® HÅNDBOK OG SYSTEMBESKRIVELSE

Unik veggboks

Vannskadesikkert

Utskiftbart


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Sanipex Classic – vannskadesikre systemer med utskiftbare rør

Når du velger Sanipex rør i rør-system (RIR-systemet) får du en rekke fordeler på kjøpet både som rørlegger, innkjøper og forbruker: Rask og enkel montasje Sanipex-systemets spesialverktøy gjør at arbeidet går lett og smidig, og bidrar til å sikre en lekkasjefri installasjon. Unike koblinger uten innsnevring Alle andre PEX-system bygger på at man har en nippel eller støttehylse inne i røret. Dette gjør at man får et uønsket trykkfall i koblingen. Med vår løsning blokker man i stedet ut PEX-røret og koblingen har samme innvendig diameter som selve røret. Vannskadesikkert Ved å utnytte hele RIR-systemet, får du en rekke fordeler: Skulle du f.eks. slå en spiker i røret, forblir lekkasjen i ytterrøret og ledes tilbake til fordeleren, som plasseres enten i rom med sluk eller i et fordelerskap. Utskiftbart Gjennom å anvende veggbokser har du mulighet til enkelt å bytte ut PEX-røret ved en eventuell lekkasje. Vi garanterer utskiftning med opptil ti meters rørlengde og fire bøyer (svingradius 15 cm). Tilfredsstiller kravene Sanipex er det systemet som oppfyller kravene i Plan- og bygningsloven (PBL), Våtromsnormen (BVN) samt NOR-test. Lydløst Takket være fullt gjennomløp i koblingen får man lavere vannhastighet og et tilnærmet lydløst system og dermed bedre komfort. Hygienisk og pent Den som bruker penger på å flislegge baderommet, vil i første rekke se flisene og baderomsmøblene, ikke røropplegget. Like viktig er det at det er enklere å holde rent et baderom uten synlige rør.

2


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Innholdsfortegnelse

sanipex classic

2

Innholdsfortegnelse

3

PBL og BVN

4

Generelle krav for PEX og RIR-system

5-6

Systembeskrivelse

7-8

Vannskadesikkerhet

9

Beskyttelse mot brannspredning

10

Koblingsprinsipp

11

enkel jobb med sanipex monteringsverktøy

12

Forberedelser i forbindelse med nytt anlegg

13

Dimensjonering

14-15

ventetid i sekunder for varmtvann

16

Råd og tips

17

InstallasjonseksempEl

18

Monteringsanvisning – rør

19

Monteringsanvisning – fordelerskap

20

Monteringsanvisning – miniskap

21

Instruksjon for rørskifte

22

NYE DETALJER

22

Monteringsanvisning – veggboks i stenderverk

23

Kontroll av monteringstang

24

TRYKKTEST

25

Arjon skolen

26

Skisseark til eget bruk

27

3


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

PBL og BVN Lover og forskrifter

Følgende lover og forskrifter kommer til anvendelse ved prosjektering og montering av tappevannsinstallasjoner: • Plan- og bygningsloven (PBL) • Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven • Byggebransjens våtromsnorm (BVN) - Kap 20.050 Våtromsnormen og teknisk forskrift til PBL - Kap 41 Vanntilførsel - Kap 61.510 Egenkontroll av rørarbeid Generelt gjelder det at produkter som benyttes i bygningsinstallasjoner, må tilfredstille forskriftens funksjonskrav. Dette anses å være tilfelle dersom produktene er i samsvar med norsk standard eller likeverdig standard. For sanitærmateriell gjelder dessuten at det anses å tilfredsstille funksjonskravene dersom produktet innehar Sintef/Byggforsk produktsertefikat, f.eks på grunnlag av NKB produktregler.

Utdrag av Plan- og bygningsloven

§77.1 Ethvert byggearbeid skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverket tilfredsstiller de krav som er satt til sikker het, helse, miljø og brukbarhet i eller i medhold av denne loven. §77.2 Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha slike egenskaper at det ved forutsatt bruk medvirker til at kravene som er nevnt i nr 1 tilfredsstilles i det ferdige byggverk. §106 Bygningstekniske installasjoner skal føres opp eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til helse, miljø, sikkerhet og energi økonomi blir oppfylt. Eieren av anlegget skal sørge for at det føres tilsyn, og for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir fore tatt av fagkyndig personell.

Utdrag av veiledning til teknisk forskrift

TEK § 9-5 Sanitæranlegg: Vannskadesikre installasjoner betegne vann- og avløpsledninger som installeres med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader. Slike løsninger kjennetegnes ved at de er lett utskiftbare og at det legges til rette for enkel betjening, ettersyn og vedlikehold. Vannskadesikre leggemetoder kan være: • åpent rørsystem i rom med vantett gulv og med sluk • plassering av rør i skap eller innredning • plassering av rør i sjakt eller innkassing • varerørsystem, rør-i-rør

4


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Generelle krav for PEX og RIR-systemer Utdrag fra Byggebransjens forskriftskrav

BVN 41.210 Rør i rør-systemer. Hovedkravene til vannrør i bygninger i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er: • Rørene skal etter monteringen være lett tilgjengelige for utskifting. • Lekkasjer fra installasjonene skal kunn oppdages raskt, og ikke føre til unødig skade på andre installasjoner eller bygningsdeler. • Vanntilførselen skal være tilstrekkelig. • Rørene skal monteres slik at krav til brannskiller og vanntetthet i våtsoner opprettholdes.

Systembeskrivelse

Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment, og være merket med produktnavn. Koblinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomløp uten innsnevring. Koblingene skal videre være tilpasset PEX-rørets egenskaper m.h.t. ekspansjon. Rørsystemets deler skal godkjennelse ihtSintef Byggforsk Produktsertefikat. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte RIR-system. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm – Blad 41.210 RIR-systemer. Maks temperatur Maks driftstemperatur Trykklasse

95°C 70°C PN 10

RIR-systemer

Der rørsystemer blir liggende skjult i bygningskroppen, skal installasjonen være best mulig vannskadesikret. Det innebærer at vannførende rør legges i varerør mellom tappested og fordeler, uten skjøter. RIR-systemet avsluttes med veggbokser på alle tappesteder (også i kjøkkenbenk). Veggbokser skal ha byggemål tilpasset 50 mm vegg.

Klamring

Klamring av PEX-rør og spesielt RIR-systemer hvor det vannførende rør skal kunne skiftes ut, er særdeles viktig. Minimum 1 klammer pr meter rør og 3 klammer pr 90° bøy i trekonstruksjoner.

Fordeler og skap

Hvert tappested er koblet opp mot fordelere for h.h.v. varmt og kaldt vann. Fordelerne skal monteres slik at vann ikke ledes ut i konstruksjoner, men via dreneringsrør til rom med sluk. Skapdybden bør ikke være dypere enn at det lar seg montere i 100 mm vegg (inkl. 2x13 mm gipsplate).

5


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Generelle krav for PEX og RIR-systemer

6

Tetting

Tappested i rom uten sluk , hvor installasjon av veggbokser byr på problem (feks. kjøkkenbenk), skal tettes slik at vann ikke ledes ut i konstruksjoner, men via dreneringsrør til rom med sluk. Tetting mellom ytterrør og innerrør gjøres med tettehylse NRF 511 17 XX. Finnes for dimmensjonene 12/18 mm og 16/25mm.

Spikeravvisere m/fiksering

Det er klar anbefaling at det ved gjennomføringer i stenderkonstruksjoner i tre, samt i bunn- og toppsviller av tre, skal benyttes spikeravviser i metall. Dermed redusert risiko for punktering av vannledninger ved montering av plater, hyller og annet utstyr.

Tilknytning til VV-tilberedere

2.5 Montering av PEX-rør til varmtvansbereder

Verktøy/kurs

Til montasje skal rørlegger benytte det verktøy som Armaturjonsson har utviklet for systemet, og man bør ha deltatt på kurs innen Arjonskolen.

Når varmtvannsberederen er innstilt på 75°C, som er det vanlige hos norske produsenter, kan PEX-ror monteres direkte på berederen, dersom det blir brukt sertifisert kupling med korrekt støttehylse. Temperaturen vil på tilkoplingspunktet ikke overstige 70°C, verken på tilførselsledningen (ekspansjonsvann), eller på varmtvansledningen. 70°C er maksimal kontinuerlig tillatt temperatur for PEX-rør. Dersom varmtvannsberederen er stilt på en høyere temperatur, eller man er i tvil om temperaturen, skal det monteres for eksempel et kobberrør, minst 0,5 meter langt, mellom tilknytningspunktet for varmtvann og PEX-røret.


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Systembeskrivelse Sanipex Classic

Rør i rør-system for distribusjon av varmt og kaldt tappevann med såkalt skjult rørtrekk fra fordeler til tappestedet.

Bruksområder

Varmt- og kaldtvannsystem i husholdninger, forretningsbygg, industribygg og i trykkluftsystem.

Systemkomponenter

• Fordelerskap • Ventiler • Fordelere • Koblinger • Rør-i-rør • Veggbokser • Anslutninger

Rør

• Laget av tverrbundet polyeten (PEX) i henhold til ISO EN 10875. • Korrosjonsfrie og med høy kjemikalieresistens. • Utbyttbart system. • Demper strømingslyd. • Lette og smidige derfor lettere å installere enn vanlige kobberrør. • Meget god motstandskraft mot spenningssprekker. • Utmerket aldringsbestandighet ved høy temperatur. • OBS! Må ikke lagres eller monteres slik at de utsettes for direkte sollys, UV-stråling. • Ikke godkjent for konsentrert klorvann.

Dimensjoner

Diameter Ø Dimensjoner mm

12

16

20

25

32

12 x 1,8

16 x 2,2

20 x 2,8

25 x 3,5

32 x 4,4

Trykk- og temperaturgrenser

Arbeidstemperatur maks. 70°C. Klarer kortvarig opp til 95°C ved et maksimalt trykk på 10 bar.

Trykkluft

PEX-rørene kan også brukes i trykkluftsystem. Høyeste tillatte lufttrykk er avhengig av driftstemperaturen i henhold til tabellen nedenfor:

Temperatur

Maksimalt lufttrykk

<40˚C

10 bar

40 til 70˚C

7 bar

70 til 80˚C

6 bar

80 til 90˚C

5 bar

>90˚C

4 bar 7


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Systembeskrivelse Oksygendiffusjon

Tilfredsstiller hygienekrav

Ytterrør

Tappevannsrørene er ikke diffusjonstette. Obs! For varmesystem skal varmerør Calor anvendes.

Rørmaterialet er næringsmiddelgodkjent.

Utvendig diameter (mm)

Innvendig diameter (mm)

Benyttes for følgende innerrør (mm)

Ø 18

Ø 14,6

Ø 12

Ø 25

Ø 20

Ø 16

Ø 29

Ø 23

Ø 20

Ø 34

Ø 29

Ø 25

Ø 42

Ø 36

Ø 32

Tekniske data for ytterrøret: Materialer: HD-polyeten Densitet: 0,950 g/cm³ Knekkgrense: 25 N/mm² Maks. temp.: 100°C Farge: svart

Kvalitetssikring og godkjenning

8

Ved hjelp av elektronikk testes PEX-røret kontinuerlig under produksjon. Koblingen er typegodkjent av SWEDCERT nr. 0053. Røret er typegodkjent av SITAC nr. 0526/73.


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Vannskadesikkerhet Generelt

En av fordelene med RIR-systemet er at man med rett montering får et vannskadesikkert system. Gjennom å trekke separate rør fra fordeleren til hvert tappested, stopper en eventuell lekkasje i ytterrøret og kan således renne tilbake til fordeleren. Fordeleren plasseres enten utenpå vegg, i rom med sluk eller i et vanntett fordelerskap med drenering.

Veggboksen

Den unike veggboksen med sin boksforlenger gjør at man får en vannskadesikker installasjon helt ut til tappestedet. Når man monterer fordeleren høyere enn veggboksen skal man bruke plugg i boksforlenger.

Fordelerskap

Det vanntette fordelerskapet har en sprutplate som følger med. Den monteres uansett om man velger hvitlakkert, låsbar dør eller dekkplate. Skapet har et avløp hvor drensrør skal monteres. Drensrøret munner ut der lekkasjen raskt oppdages og ikke gjør noen skade.

Isolering Generelt

Sanipex-røret i oppvarmede rom oppfyller normalt de krav som PBL og Våtromsnormen setter. Luften mellom ytterrøret og PEX-røret isolerer mot varmetap og kondens. Veggboksen forhindrer at luften mellom PEX-røret og ytterrøret sirkulerer.

Varmtvannsledning

I tilfeller hvor veggboks ikke kan brukes, tettes rørenden mellom ytterrør og PEX-rør ved hjelp av tettehylse, for å unngå luftsirkulasjon.

Sirkulasjonsledning

Sirkulasjonsledninger må isoleres. Tilleggsisolering med 9-19 mm anbefales, avhenger av temperaturforandringen.

9


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Beskyttelse mot brannspredning

10

Generelt

Armaturjonssons RIR-system oppfyller PBLs krav med hensyn til integritet (E) og isolering (I) dersom rørene monteres som skissert i tabellen nedenfor. Luftbevegelser mellom ytterrør og innerrør skal alltid forhindres i begge retninger, bl.a. for å forhindre spredning av branngasser. Bruk veggboks eller tetthylse i tilfeller hvor veggboks ikke kan brukes.

Lettvegger

I vegg med tre- eller stålstender skal ytterrøret festes til stenderverket med fikseringsklammer, eventuelt sammen med spikeravviser. Boksen festes med en festeskinne innenfor gipsplatene.

Tetting

Tetting mellom ytterrør og gulv/vegg skal gjøres med et brannhemmende materiale, f.eks. steinull, hurtigsement eller sparkel. Tetting rundt boksforlenger i branncelleskillende vegg bør utføres med et brannhemmende materiale.

Betongkonstruksjoner

I betongkonstruksjoner kan man med fordel fiksere og tette rundt ytterrøret.

Innbyggingsskap

Dersom det er mulig bør man unngå å plassere fordelerskap i branncelle-skillevegger. Om dette ikke går, må veggen være så tykk (5” stender) at skapet kan settes inne i veggen.

Brannteknisk klassifisering

Ved gjennombrudd av branncelleskillende bygningsdel gjelder følgende brannteknisk klassifisering:

Tykkelse gulv/vegg

Oppbygning

12 mm (18 mm)

16 mm (25 mm)

20 mm (29 mm)

25 mm

Vegg: betong, lettbetong, tegl eller gips på tre/stålstendere

EI 30

EI 30

-

75 mm

Vegg: betong, lettbetong, tegl eller gips på tre/stålstendere

EI 30

EI 30

EI 30

100 mm

Vegg: betong, lettbetong, tegl

EI 60

EI 60

EI 30

150 mm

Gulv: betong eller lettbetong

EI 60

EI 60

EI 60


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Koblingsprinsipp

Detaljfortegnelse

1 Kuplingsnippel 2 Kuplingsmutter 3 Hylse 4 Skive 5 Tallerkenfjær

bronse messing messing rustfritt stål rustfritt stål

Funksjon/konstruksjon

Kuplingen monteres i røret ved hjelp av en monteringstang som både presser hylsen på røret (3), og blokker ut rørenden. Deretter monteres kuplingsmutteren (2) mot den patenterte kuplingsnippelen (1) ved hjelp av en momentnøkkel, som indikerer rett moment med et klikk. Kuplingen har fullt gjennomløp fordi rørenden er blokket ut og tetter mot kuplingsnippelen. Tallerkenfjæren (5) hjelper til å holde et konstant press mot røret og tar opp dimensjonsendringene som oppstår ved trykk- og temperatursvingninger.

Kuplingen

• Ingen løse deler • Definert tiltrekningsmoment • Lett å demontere, og bruke på nytt • Konstant koblingspress • Ingen risiko for feilmontering • Lager minimale monteringsspenninger • Raskere installasjon • Rørendene behøver ikke varmes • Fullt gjennomløp • Minimalt trykktap • Kan monteres med håndverktøy • Lavt lydnivå

11


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Enkel jobb med Sanipex monteringsverktøy

1. Kutt av ytterrøret og klipp av PEXrøret. Se til at ca. 4 cm av PEX-røret er fritt.

2. Monter kuplingen på monteringstangen med mutterens gjenge innover.

3. Før inn PEX-røret mot kuplingen og lås fast med det lille håndtaket på tangen.

4. For å presse på klemunionen og blokke ut rørenden, må man presse sammen det store håndtaket på tangen.

5. Åpne monteringstangen. Røret med klemunion frigjøres automatisk og er ferdig til å monteres på fordeler eller veggboks.

6. Kontroll av monteringsresultat: konflensen for PEX-røret på en korrekt montert konkobling skal minst ha de målene som er angitt i figuren.

7. Entre klemunionen for hånd og trekk til med momentnøkkelen til det høres et klikk. Ferdig!

12


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Forberedelser i forbindelse med nytt anlegg Kontrollér følgende før prosjekteringen: • Lokalisering av serviceledningen til bygget eller leilighetene • Type rørmateriale i kjellerens rør- og stigeledningssystem • Vannmåler varmt- og kaldtvann • Oppvarmingssystem radiatorer, gulvvarme • Avløpsrørets plassering • Tykkelse og beskaffenhet på betongbjelkelagene mellom etasjene • Åpninger i vegger og gulv • Gulvets konstruksjon og tykkelse • Rørsjakt • Antall fordelingspunkter pr etasje • Varmtvannsledning, med eller uten håndkletørker • Tykkelse på innervegger min. 45 mm stendere • c/c-avstand på tre- eller platestendere i vegger • Dimensjonene på fliser eller andre veggkledningsmaterialer, bredde, høyde, tykkelse • Bestem fordelerskapets plassering OBS! Min. 30cm over ferdig gulv og i 98 mm stendere, 4” stenderverk Helst i rom med sluk • Plassering av etasjenes rørsystem i betongens armering • Separat avstengingsventil for hver leilighet

13


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Dimensjonering Normert gjennomstrømning

Normert gj.strømning l/s

Tappested

PEX-røret er anvendelig for høyere vannhastigheter enn f.eks metallrør. Ettersom de har et lavere ruhetstall får man et lavere trykkfall. Siden høye hastigheter gir høyere trykkfall er det viktig at man kontrollerer trykkfallet mot tilgjengelig trykk. Sanipex-koblinger har fullt gjennomløp og gir derfor ikke ytterligere trykkfall i motsetning til alle andre PEX-koblinger. Maksimal vannhastighet for ledninger uten kontinuerlig gjennomstrømning er 5 m/s, men for ledninger med konstant gjennomstrømning anbefales maksimalt 3 m/s.

For hvert kaldt- og varmtvann

Bruk tabellen (t.h.) ved dimensjonering av koblingsledninger. Når man dimensjonerer fordelingsledningen tas ikke oppvask- og vaskemaskin i villa og leilighet med.

Badekar

0.3

Oppvaskkum

0.2

Dusj

0.2

Vaskekum

0.2

Utslagsvask

0.2

Vaskeservant

0.1

Bidé

0.1

For bare kaldtvann

For fordelingsledninger til et enkelt baderom, regnes total gjennomstrømmingen lik det tappestedet som har høyest forbruk.

Vaskemaskin -maks 5 kg

0.2

Større vaskemaskin

0.4

WC

0.1

Tappeventil ved sluk og utendørsvanning

0.2

For varmt- eller kaldtvann

For fordelingsledninger som skal forsyne flere baderom, summeres gjennomstrømmingen for samtlige tappested. I en leilighet i blokk settes gjennomstrømmingen til 0,7 l/s.

Oppvaskmaskin

0.2

Sannsynlig gjennomstrømning Forholdet mellom normert gjennomstrømning og sannsynlig gjennomstrømming i fordelingsledninger for mindre anlegg fremgår av tabellen nedenfor. For sammenlignbare dusjrom i skole, industri og idrettshaller gjelder ikke denne tabellen, bruk da den normerte.

Normert gj.str. l/s

14

Sannsynlig gj.str. l/s

Normert gj.str. l/s

Sannsynlig gj.str. l/s

Normert gj.str. l/s

Sannsynlig gj.str. l/s

0.3

0.3

0.4

0.36

1.5

0.5

3.4

0.65

1.6

0.51

3.6

0.66

0.5

0.38

1.7

0.52

3.8

0.67

0.6

0.4

1.8

0.53

4

0.68

0.7

0.41

1.9

0.54

4.2

0.69

0.8

0.43

2

0.55

4.4

0.71

0.9

0.44

2.2

0.56

4.6

0.72

1

0.45

2.4

0.58

4.8

0.73

1.1

0.46

2.6

0.59

5

0.74

1.2

0.47

2.8

0.61

5.5

0.77

1.3

0.48

3

0.62

6

0.79

1.4

0.49

3.2

0.63

8

0.89


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Dimensjonering Dimensjonering av koblingsledninger Lengste lengde på rørene m.h.t. risiko for trykkslag. Tilstøtende fordelingsledning forutsettes ha større dimensjon enn koblingsledningen. Normert g.str. l/s

Rørdim. mm

Maks lengde m

Trykkfall kPa/m

0.1

12 x 1,8

10

6.01

16 x 2,2

20

1.28

0.2 0.3

16 x 2,2

15

4.35

20 x 2,8

25

1.54

16 x 2,2

15

8.99

20 x 2,8

20

3.16

Dimensjonering av fordelingsledninger Fordelingsledningene dimensjoneres m.h.t. trykkfall. Det være seg: • Trykkfall i rørledninger i.h.t. tabellen nedenfor. • Trykkfall i vannmåler, ventiler og rørdeler, samt utløpsarmaturens trykkbehov. • Trykkfall p.g.a. høydeforskjell mellom forbindelsespunktet og høyeste beliggende tappested. Rørdim.

12 x 1,8 mm

16 x 2,2 mm

20 x 2,8 mm

Beregnet gj.str. l/s

Trykkfall kPa/m

Hastighet m/s

Trykkfall kPa/m

Hastighet m/s

Trykkfall kPa/m

Hastighet m/s

0.1

6.01

1.8

1.28

0.9

0.46

0.6

0.15

12.38

2.7

2.61

1.4

0.93

0.9

0.2

20.79

3.6

4.35

1.9

1.54

1.2

0.25

31.16

4.5

6.48

2.4

2.28

1.5

8.99

2.8

3.16

1.8

0.3 0.35

11.88

3.3

4.16

2.1

0.4

15.13

3.8

5.29

2.5

0.45

18.74

4.3

6.54

2.8

0.5

22.72

4.7

7.91

3.1

0.55

9.4

3.4

0.6

11.01

3.7

0.65

12.73

4

0.7

14.58

4.3

0.75

16.53

4.6

0.8

18.61

4.9

Korreksjonsfaktoren (k) for trykkfall ved andre vanntemperaturer enn 10°C: Temperatur (C˚) Faktor (k)

20

30

40

50

60

70

80

90

0.955

0.915

0.87

0.835

0.805

0.775

0.753

0.737

Fordelere Fordelerne 511 17 xx kan brukes for en totalt normert gjennomstrømning = 2,4 l/s. 15


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Ventetid i sekunder for varmtvann Tidstabell Ant. tappesteder Gj.str. l/s Ø

1

2

3

4

6

8

0.1

0.2

0.3

0.4

0.6

0.8

12

16

20

12

16

20

16

20

16

20

20

20

1

0.5

1

1.6

0.3

0.5

0.8

0.3

0.5

0.3

0.4

0.3

0.2

2

1

2

3.2

0.5

1

1.6

0.7

1.1

0.5

0.8

0.5

0.4

3

1.5

3

4.8

0.8

1.5

2.4

1

1.6

0.8

1.2

0.8

0.6

4

2

4

6.4

1

2

3.2

1.3

2.1

1

1.6

1.1

0.8

5

2.5

5

8

1.3

2.5

4

1.7

2.7

1.3

2

1.3

1

6

3

6

9.6

1.5

3

4.8

2

3.2

1.5

2.4

1.6

1.2

7

3.5

7

11.2

1.8

3.5

5.6

2.3

3.7

1.8

2.8

1.9

1.4

8

4

8

12.8

2

4

6.4

2.7

4.3

2

3.2

2.1

1.6

Rørlengde i m

9

4.5

9

14.4

2.3

4.5

7.2

3

4.8

2.3

3.6

2.4

1.8

10

5

10

16

2.5

5

8

3.3

5.3

2.5

4

2.7

2

11

5.5

11

17.6

2.8

5.5

8.8

3.7

5.9

2.8

4.4

2.9

2.2

12

6

12

19.2

3

6

9.6

4

6.4

4

4.8

3.2

2.4

13

6.5

13

20.8

3.3

6.5

10.4

4.3

6.9

4.3

5.2

3.5

2.6

14

7

14

22.4

3.5

7

11.2

4.7

7.4

4.5

5.6

3.8

2.8

15

7.5

15

24

3.8

7.5

12

5

8

4.8

6

4

3

Vår anbefaling er at plassering av VV-bereder og rør dimensjoneres slik at varmtvannet kan oppnås innen max. 30 sek. ved en gjennomstrømning av 0,2 l/s. Vannvolum Innerrør mm

Dimensjon mm

l/m

Ø 12

12 x 1,8

0,05

Ø 16

16 x 2,2

0,10

Ø 20

20 x 2,8

0,16

Ø 25

25 x 3,5

0,25

Ø 32

32 x 4,4

0,42

Lengdeutvidelse Ved RIR-installasjonen tas lengdeutvidelsen opp ved at PEX-røret kan ekspandere inne i ytterrøret. Lengdeutvidelsen hos fritthengende PEX-rør som funksjon av temperaturforskjell og rørlengde, fremgår av diagrammet til høyre. Termisk utvidelseskoeffisient ved: 20°C: 1,4 x 10-4 (1/K) 100˚C: 2,0 x 10-4 (1/K)

16


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Råd og tips • Bestem fordelerskapets plassering (Min.30 cm over ferdig gulv). Fordelerskapet skal være plassert slik i veggen at rørene er lett tilgjengelige for montering og ut skifting. Skapet må plasseres så høyt på veggen at rørene kommer rett opp i skapet. Dersom rommet har tett gulv og sluk, kan skapet også monteres i himling (ikke inntil vegg) og med lekkasjevarslingshull som er store nok til å ta unna en vannmengde på ca.0,25 l/s. 0,25 l/s tilsvarer den vannmengden som strømmer ut ved kuplingssprekk. En løsning med skap montert i definert våtsone krever spesielle hensyn, blant annet til tetting mel lom skap og membran. En bør derfor unngå en slik plassering. Ferdig montert skap skal være vantett for innvendig sprut. Eventuelle skruehull som ikke blir benyt tet, skal tettes med pakning iht produsentens anvisning. • Start med å montere skapet og trekk rørene fra skap til veggboks. Om rørene skal støpes inn, kan man bruke rørstøtte for å montere rørene før støpingen. Etter støpingen kan støttene kappes eller sitte igjen i veggen. • Legg inn boligens rørledninger i betongarmeringen/bjelkelaget. Ta med litt ekstra slik at de rekker godt frem til fordelingsrør eller veggbokser. Bruk rørstøtte som også gir riktig avstand mellom rørene. • Montér merkehylser på kaldt- og varmtvannsledningene i skapet. Bruk ters på rørenden som også fungerer som merking av KV og VV før montasje av veggboks. • Rørene skal klamres for hver meter. Ved bøy 90° skal det være 3 klammer (foran, midt i og etter). Dette gjelder i bjelkelag og ved rørtrekk i undertak. • Om rørene i stedet skal støpes inn, skal man feste hver meter med f.eks strips rundt armeringen for at det ikke skal ”flyte opp”. Vær nøye med å ikke dra til for hardt slik at ytterrøret klemmes. • Trekk ikke rør vinkelrett mot veggen på den siden det skal opp. Lag istedet en bøy på røret i gulvet slik at det kommer så tett mot veggen som mulig. Da vil du kunne holde bøyradiusen på 150 mm, noe som er et krav om man siden skal kunne bytte ut rørene. Bruk av rørstøtte anbefales. • Plassér veggboksen med fronten inntil 35 mm fra ferdig veggkledning slik at det er enkelt å bytte rørene på et senere tidspunkt.

17


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Installasjonseksempel Eksempel på rørtrekk i baderom med vask, WC, dusj og badekar

KV VV

Materialer

18

Fordelerskap med luke/låsbar dør Ventiler til fordelere Fordelere Merkehylser varmt/kaldt RIR Rørklammer Veggboks

511 27 0x 511 17 xx 511 24 3x 511 15 1x 511 26 3x 511 16 xx


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Monteringsanvisning – rør Installasjon av rør

1. Begynn med å markere fordelerskapets og veggboksens plassering.

2. Bruk rørstøtte under fordelerskapet. Monteres det som på bildet får man automatisk rett c/c - avstand på rørene, slik at de passer mot fordelingsrørene.

3. Begynn rørtrekket fra fordeleren. La ca 70 cm stikke opp over ferdig gulv. Et tips er å begynne med skapet. Å spraye silikon på gjennomføringene gjør monteringen lettere.

4. På betongunderlag festes rørene hver meter mot armeringen med strips, alternativt mot betongen med ankerklammer.

5. I trebjelkelag klamres rørene hver meter mot stenderne om de løper parallelt med disse. Om rørene går på tvers av bjelkelaget, skal rørene føres gjennom stender med spikeravviser og fikseringsklammer.

6. Lag en bøy på røret i gulvet slik at det kommer tett mot veggen. Dette for at du skal kunne holde bøyreadiusen til minimum 150 mm, som kreves for at innerrøret skal kunne byttes ut. Bruk rørstøtte.

7. Røret klamres med 3 stk klammer i bøyen (før, midt i og etter). Dette gjelder også selv om rørstøtte benyttes.

8. Det anbefales å bruke de røde og blå beskyttelsesproppene på rørendene for å skille dem. Beskytter også under støpingen. 19


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Monteringsanvisning – fordelerskap Sanipex fordelerskap type 5768 I hvitlakkert stål

Armaturjonssons fordelerskap er et vannskadesikkert skap som inngår i Sanipexsortimentet. Skapet er ferdig hullet i topp og bunn med med ferdig monterte gjennomføringer for tilførsel og uttak av kurser opp eller ned fra skapet. Skal man inn på siden av skapet er det også stanset hull for dette. Skapet er testet og godkjent av Sintef Byggforsk i.h.t. NT VVS 129. I et tappevannsystem med rør-i-rør skal eventuelt lekkasjevann føres tilbake til et sted hvor lekkasjen raskt kan oppdages og skaden utbedres, uten at det går utover bygningsdeler. Dette innebærer at fordelerne bør monteres inn i et egnet skap, med dreneringsmulighet ut av vegg og ut på gulv i rom med sluk. Skapet leveres i 3 forskjellige størrelser, for 5+5 kurser, 8+8 kurser og 12+12 kurser. Alle skapene leveres komplett med sprutdeksel, dør med ramme og lås. Dør og ramme er pakket i egen emballasje og stripset sammen med skap og sprutdeksel. Følgende tilbehør er inkludert: -Holdere for fordelere 1 sett, -Avløpsbend med siklemikk 1 stk, -Tetteplugg Ø 38 4 stk, -Skapgjennomføring 18-25 23 stk, -Skapgjennomføring 25-34 4 stk, -Glider for gjennomføring 1 stk -Etiketter for merkesystemer, -VSK-skjema, -Oversiktskjema-kurser, -Trykktestrapport og Monteringanvisning

Obs! Fordelere medfølger ikke!

Art. nr

NRF-nr.

Uttak

Bredde

Høyde

Dybde

Vekt (kg)

5768.K05

511 32 84

2 x 5*

432

552

107

6,8

5768.K08

511 32 85

2x8

542

552

107

8,0

5768.K12

511 32 86

2 x 12*

817

552

107

11,2

1. Start med å montere fordelerne før skapet monteres. Bruk holderene som følger skapet. Holderens plastklammer snus slik at de skrus sammen på motsatt side av uttakene. Ikke vri på holderne før rørene er i rett posisjon. Bruk de korte holderne til KV- og de lange til VV-fordelerne om rørene kommer nedenfra. Kommer de ovenfra blir det motsatt.

2. Påfør silikonglider på skapgjennomføringene som skal brukes, for lettere å kunne tre inn ytterrøret.

3. Montér skapet mellom 2 stendere og skru det fast i sidene. Skapet skal sitte minimum 20-30 cm over ferdig gulv.

4. Start rørtrekket fra skapet ut til veggboksene. Ved å benytte rørstøtte 5736 (NRF-nr. 511 24 65/66) får man automatisk riktig c/c-mål, 55 mm mellom 2 KV/VV-rør. På den måten passer rørene direkte mot fordelernes uttak.

5. Tilslutt først alle KV-rørene til fordelingsrøret og deretter alle VV-rør. Ytter røret skal følge med inn i skapet. For å holde orden på de ulike uttakene anbefaler vi at det benyttes merke- og beskyttelses-hylster 5734-30 (NRF-nr 511 243x). Rød- og blå-fargene skiller varmtvann fra kaldtvann. * Om man benytter vinkelventil med NRF-nr. 511 29 86 eller 511 29 87 på innløpet får man plass til 2 x 6 respektive 2 x 13 uttak!

20

6. For drenering velges det et ledig hull i bunnen av skapet og monterte skapgjennomføring skiftes ut med medfølgende grønne. Som drenering benyttes et Ø 25 mm ytterrør som forankres på innsiden av skapet med fikseringsklammeret (sort plast). Avløp føres ut gjennom ferdig vegg via medfølgende rørbend med siklemikk.


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Monteringsanvisning – miniskap Sanipex miniskap type 5765

Sanipex servantskap type 5765

Er spesialutviklet for små installasjoner og gir plass for tilknytning av f.eks klosett, servant, dusj og eller badekar/bide. Skapet har samme egenskaper og monteringsprosedyre som det store fordelerskpet, men leveres med hvitlakkert dekkplate.

Art. nr

NRF-nr.

Uttak

Bredde

Høyde

Dybde

Vekt (kg)

5765.N04

511 27 04

2x3

300

300

107

4,8

Armaturjonssons servantskap inngår i Sanipex-sortimentet og er vannskadesikkert. Skapet er konstruert for å sitte under en servant og tilføre vann til et helt bad. Skapet er ferdig hullet for rørtrekk og tilførsel nedenfra og ovenfra, i tillegg til muligheter for et ekstra varmt- og kaldtvannsrør til sidene. NB! Veggen skal ha min. 70 mm stendere (3”). Skapet finnes i to varianter (se tabell), med 3KV- og 2VV-uttak: Art.nr.

NRF-nr

Beskrivelse

Bredde

Høyde Dybde Vekt (kg)

5765.N00 511 27 01 Miniskap under

350

250

80

3.0

5765.N50 511 27 07 Miniskap over

548

555

105

8.0

*Om man benytter uttakene på siden får man plass til 4KV + 3VV-uttak!

1. Det er enklest å montere skapet først. Deretter monteres rørene til dobbel- og

trippelboksen. Til slutt monteres boksene i skapet. Fjern først de grønne beskyttelseshettene til boksenes rørtilslutninger og skru fast boksene med de medfølgende skruene.

2. Tre inn skapgjennomføringene for KV- og VV-uttakene. Tips: Påfør silikonspray på skapgjennomføringen for lettere å kunne tre i ytterrøret.

3. Montér skapet mellom 2 stendere og skru det fast i sidene. 4. Start rørtrekket fra skapet ut til veggboksene. Ytterrørene skal følge med inn i skapet. Ved trykktesting skal boksenes ½”-gjenge tettes med 511 17 21.

5. For drenering velges hull i front av skapet. Det monteres inn en skapgjennomføring

(NRF-nr. 511 27 08), og som drensrør benyttes et Ø 25 mm ytterrør, som forankres på innsiden med fikseringsklammer (NRF-nr. 511 25 98). Dra røret slik at det kommer vinkelrett ut av veggen og montér en ”siklemikk” (NRF-nr. 511 27 05) utenpå ferdig vegg.

6. Sprutplaten skal alltid monteres.

I tillegg til et fordelerskap trenger du følgende: • Fordelere - velges ut fra antall uttak og dimensjon • Stengeventil - rett eller vinkel • Skapgjennomføringer i gummi - velges ut fra rørdimensjon 1 stk/rør • Drensrør Ø 25 mm ytterrør • Spikeravviser med fikseringsklammer for ytterrør • Bend med ”Siklemikk” • Kapp 21


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Instruksjon for rørskifte Instruksjon

Om installasjonen er utført på korrekt måte etter anvisningene i dette heftet, skal vannrørene kunne byttes ut om det skulle oppstå lekkasje grunnet spikergjennomgang e.l. 1. Steng vanntilførsel. 2. Demontér defekt rør fra fordeler og fjern koblingen. 3. Montér et nytt rør på det defekte røret ved å bruke rørtrekkskoblingen (NRF-nr. 511 27 1x). 4. Demontér blandebatteri/kran. Skru ut festering eller boks forlenger i veggboksen ved hjelp av boksnøkkel (NRF-nr. 511 28 18). 5. Skru monteringsrør (NRF-nr. 511 28 22) på albuen og trekk den ut av boksen ved en trekke/løfte bevegelse. 6. Trekk det defekte røret ut gjennom veggboksen samtidig med at det nye røret (som er koblet til det gamle, jfr. pkt 3) skyves inn. 7. Ta av rørtrekkskoblingen, montér kuplingen på det nye røret og skru den på albuen med momentnøkkel (NRF-nr. 511 28 xx). 8. Montér deretter albue i veggboksen og skru inn festering eller boks forlenger. 9. Tilpass lengden på det nye røret. Kuplingen monteres på fordeleren. 10. Koble røret til fordeler med momentnøkkel (NRF-nr. 511 28 xx). 11. Sjekk alle koblingene. 12. Til slutt monteres blandebatteri/kran og vanntilførsel åpnes igjen.

Nye detaljer Spikeravviser m/fikseringsklammer

Rørbend med siklemikk Rørbend med siklemikk er en stabilere løsning enn å føre ytterrør ut gjennom vegg. Bendet kuttes med eget spor i verktøyet ”bokskutter”. NRF 511 26 89

Spikeravviser erstatter tidligere utgaver og er utstyrt med fikseringsklammer som et suplement til fikseringsklammer i plast. NFR 511 28 49

Teleskopskinner Et alternativ for enkel og riktig installasjon av veggbokser. Finnes i fire varianter for front- og bakmontering. NRF 511 25 XX

Stripsklemme Plaststrips trekkes ofte for hardt til og ødelegger ”skjørtet” til veggboksen. Låseklips er løsningen, spesiallaget og trekkes til for hånd! NRF 511 25 7X 22

Tettehylser Tettehylser for å føre eventuelle lekkasjer tilbake til fordelerskap eller rom med sluk. Skal brukes ved installasjon av tappesteder i rom uten sluk, i feks kjøkkenbenk. NRF 511 17 2X


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Monteringsanvisning – veggboks Installasjon av veggboks i stendervegg

1. Veggbokser skal være godt festet i veggen slik at veggen ikke blir ødelagt dersom PEX-røret må skiftes. Bruk festeskinne 511 25 xx, eller plate.

2. Når veggboksen er montert skal underdel demonteres ved å vri den til venstre. Kapp deretter av røret (også ytterrøret) så det når til koblingens første gjenge.

3. Trykk ned veggboksens underdel over røret og kapp ytterrøret 5 cm. Målet får du ved hjelp av tangen.

4. Press kuplingen over PEX-røret ved hjelp av monteringstangen.

5. Skru fast kuplingen på veggboksens nippel for hånd og deretter med momentnøkkelen helt til det høres et klikk.

6. Trykk opp veggboksens underdel og vri den fast. Montér et låseklips rundt underdelens nedeste svarte del og klem til. Skru testplugger i alle veggbokser og gjør en trykktest.

7. Hullene som lages i plater og veggkledning skal være ca. 50 mm. Tetteskiktet skal sitte tett rundt boksforlengeren. Membran bør anvendes.

8. Når veggen er ferdig skal boksforlengeren kappes 3 mm utenfor ferdig vegg. Bruk bokskutter 511 28 45 på en drill.

9. Tilslutingens 1/2”-kobling kappes og tettes med hamp. Dekkskiven spennes fast mot veggen med kontramutteren. Sjekk at dekkskivens dreneringshull vender nedover.

23


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Kontroll av monteringstang Instruksjon for årlig kontroll av monteringstang for 12, 16 og 20 mm

24

1. Sett inn tolken (1) i tangens nebb (2).

2. Steng og hold fast låshåndtaket (låsehåndtaket behøver ikke sperres).

3. Tolken (1) skal ikke falle ut av grepet av seg selv.

4. Kontroll av monteringsresultat: konflensen for PEX-røret på en korrekt montert kon kobling skal minst ha de målene som er angitt i figuren.


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Trykktesting av anlegg Trykktesting Vannanlegg som består av JRG Sanipex rør skal trykktestes mens rørene er synlige. Denne prosedyren gjelder trykktesting av rør med utvendig diameter mellom 12 og 63 mm (DN 8 - 50) og hvor lengden ikke overstiger 100M. For rørlengder over 100M må testen gjennomføres seksjonsvis. 1.Generelt 1.1 Fylling av anlegget Anlegget skal fylles fullstendig med vann. Husk å lufte samtidig slik at det ikke finnes luft i anlegget. 1.2

Trykkpumpe Pumpen skal, hvis mulig, kobles til på anleggets (eller testseksjonens) laveste punkt.

1.3

Trykkmåling Trykket skal måles med et kalibrert trykkmanometer. Tallskiven skal ha en inndeling som gjør det mulig å registrere en trkkforandring på 0,1 bar. Manometeret skal koples til anleggets (eller seksjonens) laveste punkt.

1.4

Trykktestrapport Trykkresultater skal dokumenteres og signeres av byggherren og installatøren.

2. Avkortet test 2.1

Prosedyre Trykket skal pumpes opp til 15 bar og holdes på det nivået i 30 minutter. Når trykket er stabilt skal testen påbegynnes. Trykket skal ikke falle med mer enn 0,1 bar per 5 min. over en testperiode på 1 time.

2.2

Bestått test Anlegget regnes for å ha bestått testen om trykket ikke faller mer enn 0,1 bar pr 5 min., og at anlegget er fritt for lekkasjer.

3. Hovedtest 3.1 Forutsetninger 3.1.1 Testen iht punkt 2 skal være bestått. 3.3.2 Trykket på anlegget må IKKE slippes. 3.2 Testing Et trykk på 13 bar skal pumpes opp og holdes i 1 time. Vær oppmerksom på at temperaturstig ning i anlegget kan forrsake et trykkfall. Følgende tommelfingerregel gjelder: En temperaturstigning på ca. 10 K gir et trykkfall på ca.0,5 til 1,0 bar. Etter testen påbegynnes skal trykket på anlegget ikke faller mer enn 0,1 bar i løpet av 1 time. Testtid: 2x1 time. Bestått: Anlegget regnes å ha bestått testen hvis trykket ikke faller mer enn 0,1 bar i løpet av den andre timen, og anlegget er fritt for lekkasjer.

25


S a n i p e x C l a s s i c r ø r i r ø r- s y s t e m e r

Arjon skolen Din mulighet til gratis oppdatering Armaturjonsson er en av VVS bransjens ledende aktører. Derfor ønsker vi å bidra til at våre kunder har nødvendig kompetanse om hvordan produktene i de ulike VVS-installasjonene kan brukes optimalt. Vi ønsker å dele vår erfaring og våre kunnskaper med deg. Vi ser det som en plikt og en glede! ARJONSKOLEN er en formalisering av vår kursaktivitet, og arrangeres ofte i samarbeid med våre grossister. Kursene avholdes i våre lokaler eller eventuelt hos din lokale grossist. ARJON-SKOLEN består av 3 forskjellige kursretninger: 1. avdeling: Rørsystemer - Tappevann, gulv- og radiatorvarme 2. avdeling: Proffarmaturer - Selvlukkende armaturer for dusjer, servanter og urinaler 3. avdeling: Installasjonsmateriell - Ventiler, filtere og koblinger Påmelding og opplysninger om kursdatoer og -tider får du på telefon 22 63 17 00, eller på våre nettsider www.arjon.no. Påmelding kan også gjøres via din grossist. Faglig oppdatering er verdifullt både for arbeidslyst og inntjening. Men kurs er også en vitamininnsprøytning på flere måter, ikke minst sosialt. Gleden ved å treffe bransjekolleger og utveksle erfaringer – både faglige og ikkefaglige – er like viktig som det er hyggelig! Kursdeltagerne mottar et diplom der deltagelsen bekreftes.

26


Det betyr at vi ikke bare skal tilby det beste av komponenter og systemer, men også de beste rådgivere som bransjen kan oppdrive!

08064- 21.10.08

Armaturjonsson har vært ISO sertifisert siden 1995.

Armaturjonsson AS • Ulvenveien 87, 0581 Oslo • Postboks 39 Økern, 0508 Oslo • Telefon 22 63 17 00 • Faks 22 65 85 80 firmapost@armaturjonsson.no • www.armaturjonsson.no

Nustad & Partners

Armaturjonsson har helt siden starten i 1970 lagt betydelig vekt på kvalitet og utvikling. Det er et klart mål for oss å holde en lederposisjon i markedet. Vi skal ikke bare være en stor leverandør , men også en viktig støttespiller for norsk rørleggerbransje.

JRG SANIPEX  

Håndbok og systembeskrivelse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you