Rasmussengruppen 2023

Page 1

1
R
NG R
EN A
Å r sopp g j ør 2023
A S MU SSE
U P P
S
2

Årsberetning 2023 for

RASMUSSENGRUPPEN AS

RASMUSSENGRUPPEN AS (organisasjonsnummer 929 477 545) er morselskap i konsernet Rasmussengruppen Oversikt over hvilke selskaper som inngår i konsernet fremgår av årsregnskapet.

Konsernets virksomhet er organisert i tre forretningsområder; finansielle investeringer, offshore og eiendom.

RASMUSSENGRUPPEN AS' egen virksomhet drives fra Kristiansand og Oslo. Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

RESULTAT OG REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap for en investeringsvirksomhet og avlegger årsregnskapet i samsvar med regelverket for forenklet IFRS, som innebærer at det i samsvar med IFRS avlegges regnskap hvor alle eiendeler, inkludert aksjer i datterselskap i samsvar med IFRS 10, vurderes til antatt markedsverdi Selskapet skal som følge av at alle datterselskap er vurdert til virkelig verdi i samsvar med IFRS 10 ikke avlegge konsernregnskap. Årsregnskap med alle eiendeler, inkludert alle aksjer i datterselskap vurdert til virkelig verdi, ble første gang avlagt for regnskapsåret 2021

For RASMUSSENGRUPPEN AS ble resultat før skatt i 2023 kr. 1 027 millioner (2022: kr. 3 459 millioner) Totalresultatet for 2023 utgjorde kr. 966 millioner (kr. 3 189 millioner)

Selskapets generalforsamling vedtok 23. mars 2022 utdeling av utbytte fra selskapets innbetalte overkurs til aksjonærene på kr. 1 177 millioner som umiddelbart ble lånt tilbake fra aksjonærene til selskapet Lånet ble nedbetalt med kr 294 millioner i både 2022 og 2023. Resterende del av innlånet fra aksjonærene, kr. 588 millioner, skal etter avtale mellom selskapet og aksjonærene utbetales over inntil fire år, med mulighet for forsert nedbetaling dersom styret beslutter dette. Utbetalingene vil i hovedsak medgå til å dekke aksjonærenes økende belastning i form av årlig formuesskatt

Egenkapitalen utgjorde pr. 31.12.2023 kr. 28 773 millioner (kr. 27 807 millioner pr 31.12.2022) Selskapets bokførte egenkapital pr. 31.12.2023 tilsvarer 97 % av totalbalansen (95,4 %)

FORRETNINGSOMRÅDER

Finansielle investeringer

Rasmussengruppens finansielle investeringer drives gjennom morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS, samt de heleide datterselskapene PORTIA AS (Portia), VIOLA AS (Viola) og CRESSIDA AS (Cressida). Portia, Viola og Cressida driver utelukkende med finansielle investeringer.

Aksjeinvesteringene i Shearwater GeoServices Holding AS (Shearwater), som er en betydelig del av investeringsporteføljen i konsernet, omtales særskilt under offshore.

3

Rasmussengruppen investerer - direkte og indirekte - globalt men med hovedvekt på investeringer i Norge Det har også gjennom 2023 vært fokusert mest på enkelte større investeringer i Norge. Investeringsbeslutningene er basert på selskapsanalyse utført av interne ressurser.

Konsernets finansielle investeringsvirksomhet (inkl. plassering i aksje - og rentefond) fikk i 2023 et resultat før skattekostnad på kr. 61 millioner (÷ kr. 2 668 millioner). De største negative resultatbidragene var kr. 335 millioner fra Oda Group Holding AS og kr. 342 millioner fra Nykode Therapeutics ASA De største positive resultatbidragene var kr. 284 millioner fra risikoutlån/obligasjoner (inkluderer verdiøkning av konverteringsrett kr.144 millioner og renteavkastning/valutagevinst fra utlån med kr.140 millioner), kr. 161 millioner fra aksjer i Shearwater (andel verdiøkning i Shearwater inntektsført i Portia, Viola og Cressida med samlet kr.161 millioner), kr. 152 millioner fra Nordic Aquafarms AS og kr. 90 millioner fra ZIVID AS

Balanseført verdi av finansielle investeringer foretatt av RASMUSSENGRUPPEN AS, Portia, Viola og Cressida i aksjer, aksjefond/rentefond og utlån, inklusive Portia, Viola og Cressida sine aksjer i Shearwater, utgjorde pr 31.12.2023 kr. 5 566 millioner (kr. 5 692 millioner) og var fordelt som følger:

Børsnoterte aksjer i Norge ………………. kr. 1 705 millioner kr. 1 586 millioner

Børsnoterte aksjer i andre land …………. ‘’ 131 millioner ‘’ 140 millioner

Unoterte aksjer (inkl. Euronext Growth) ‘’ 2 476 millioner ‘’ 2 147 millioner

Aksjefond ………………………………... ‘’ 111 millioner ‘’ 123 millioner

Utlån og rentefond.………………………... ‘’ 1 269 millioner ‘’ 1 570 millioner

Markedsverdi ………………………… kr. 5 692 millioner kr. 5 566 millioner

De største finansielle enkeltinvesteringene for konsernet pr. 31. desember 2023 var eierandelen i Shearwater som er eiet av selskapet via Portia, Viola og Cressida med kr. 1 499 millioner, Nykode Therapeutics ASA med kr. 771 millioner, Arctic Nordic Corporate Bond med kr. 506 millioner, Nordic Aquafarms AS med kr. 484 millioner og B2 Impact ASA med kr. 378 millioner

Forretningsområdet kjøpte i 2023 aksjer og andeler i obligasjoner for netto kr. 684 millioner. De største investeringene foretatt i 2023 var Arctic Nordic Corporate Bond med kr. 506 millioner, Eldorado Drilling AS med kr. 90 millioner og Nordic Aquafarms AS med kr. 80 millioner Det største salget var Noble Corporation PLC med kr. 52 millioner.

De viktigste risikofaktorene ved årsskiftet for de finansielle investeringene var høyt prisede amerikanske aksjer, utviklingen i olje- og gasspris, fallende men fortsatt høy inflasjon, usikkerhet rundt renteutviklingen samt geopolitiske forhold Krigene i Ukraina og Midtøsten samt spenningen mellom Kina og Europa/USA vil kunne påvirke aksjemarkedet negativt hvis situasjonene eskalerer. Den selskapsspesifikke risikoen i enkeltaksjer er søkt redusert gjennom en diversifisert investeringsportefølje som også tar hensyn til volatiliteten i valutamarkedet

Offshore

RASMUSSENGRUPPEN AS og GC Rieber Shipping ASA etablerte Shearwater GeoServices Holding AS (Shearwater) i 2016. Shearwater kjøpte i november 2018 Schlumbergers offshorerelaterte seismikkaktiviteter, inkludert ti seismikkskip med tilhørende streamerutstyr og streamerteknologi I januar 2020 kjøpte Shearwater ytterligere syv seismikkskip som var eiet i fellesskap av CGG Marine Resources Norge AS og Eidesvik Offshore ASA, samt streamerutstyr til å utruste fem seismikkskip. I tillegg forpliktet CGG SA seg til å leie inn minst to seismikkskip pr år i fem år til sin multiklient-operasjon I april 2021 kjøpte Shearwater seks seismikkskip, og streamerutstyr til å utruste fire seismikkskip, fra Tiger Moth AS. De seks skipene og streamerutstyret var tidligere eiet av Polarcus I 2023 kjøpte Shearwater ett seismikkskip eid av Volstad Maritime DIS II AS og solgte et skip til Argeo AS for ombygging til ROV-skip

RASMUSSENGRUPPEN AS ytet i 2021 et konvertibelt lån til Shearwater på USD 85 millioner, som pr 31.12.2023 utgjorde kr. 1 061 millioner inklusive påløpte renter og valutaeffekt

4
2022 2023

Shearwater eier i dag totalt 23 moderne seismikkskip, og er verdens klart største seismikkselskap. RASMUSSENGRUPPEN AS eide pr. 31.12.2023 sammen med Portia, Viola og Cressida 77,6 % av aksjene i Shearwater (Schlumberger Norge AS 12,9 %, GC RIEBER AS 6,5 %, Shearwater 1,1 % og andre mindre aksjonærer 1,9 %).

RASMUSSENGRUPPEN AS har bestemmende innflytelse i Shearwater og eier sammen med Portia, Viola og Cressida 78,6 % av de stemmeberettigede aksjene i selskapet

Shearwater har hovedkontor i Bergen og er en global leverandør av marine geofysiske tjenester, hovedsakelig innsamling og prosessering av seismikkdata, til olje -/gass- og multiklientselskaper. Pr. 31.12.2023 hadde Shearwater ca. 1 200 ansatte, hvorav 608 offshore-ansatte. De ansatte på land er lokalisert i Norge (ved hovedkontoret i Bergen og ved forsknings- og utviklingsavdelingen i Bærum), Australia, Brasil, Malaysia, Singapore, Storbritannia og USA

Etter et svakt marked for seismikk i årene 2015-2018 bedret markedet seg betydelig gjennom 2019 og i starten av 2020. Det var i denne perioden økende aktivitet hos oljeselskapene, og ratene i de inngåtte kontraktene økte Det kraftige fallet i oljepris som følge av tiltakene mot Covid-19 fra februar 2020 førte til betydelig reduksjon i oljeselskapenes planlagte investeringer. Aktiviteten i seismikkmarkedet falt dramatisk til bunnen ble nådd i tredje kvartal 2020. Siden den gang har aktiviteten tatt seg opp, drevet av blant annet økt oljepris.

De viktigste risikofaktorer for Shearwater er utviklingen i prisen på olje og gass og fremtidig behov for olje og gass. Dersom olje- og gassprisen holder seg høy, vil det trolig føre til økt leteaktivitet og dermed høyere etterspørsel etter seismiske data.

I mars 2024 ble det som ledd i refinansiering av Shearwater-konsernets eksisterende rentebærende gjeld lagt ut et obligasjonslån på USD 300 millioner som ble betydelig overtegnet. Videre ble det samtidig tatt opp et nytt banklån på USD 300 millioner, slik at Shearwater nå er godt finansiert for de neste årene. Den nye finansieringen legger til rette for fremtidig utbetaling av utbytte og en børsnotering når det anses riktig.

Rasmussengruppens bokførte verdi innen offshore var pr. 31.desember 2023 totalt kr. 17 335 millioner (kr. 15 415 millioner), inklusive aksjer for kr. 1 499 millioner inkludert under forretningsområdet «Finansielle investeringer», og består av aksjene i Shearwater. Shearwater er regnskapsført etter en intern verdivurdering som baserer seg på neddiskontering av forventet fremtidig inntjening og multippel på fri kontantstrøm slik markedsutsiktene var ved årsskiftet. I tillegg kommer eksponering via utlån til Shearwater på kr. 1 061 millioner (kr. 1 265 millioner).

RASMUSSENGRUPPEN AS’ resultat før skattekostnad for forretningsområdet «Offshore» utgjorde for 2023 kr. 1 701 millioner (kr. 5 900 millioner). Resultatet er eksklusive resultatandel fra Shearwater for 2023 eiet av Portia, Viola og Cressida på kr. 161 millioner (kr. 1 049 millioner) og avkastning på konvertibelt lån ytet til Shearwater som begge ligger under forretningsområdet «Finansielle investeringer».

Eiendom

Rasmussengruppens eiendomsvirksomhet skjer i hovedsak gjennom RASMUSSENGRUPPEN AS’ heleide datterselskap AVANTOR AS (Avantor), som har hovedkontor i Nydalen i Oslo, hvor også Avantor-konsernet har sin hovedvirksomhet.

Avantor-konsernets eiendomsportefølje for utleie utgjorde pr. 31.12.2023 ca. 255 000 kvadratmeter BTA. Verdiledigheten var 6,5 % (4,5 %) og gjennomsnittlig gjenværende leietid var 5 år (5 år). Kundeporteføljen har høy kvalitet, med leietakere spredt på flere bransjer.

Utviklingsporteføljen inkluderer et regulert utviklingspotensial på ca. 230 000 kvadratmeter BRA. Utviklingsporteføljen består hovedsakelig av arealer i Nydalen (Oslo) samt på Slemmestad (Asker)

5

Avantor drifter sin egen eiendomsportefølje. Selskapet forvalter også offentlig og privat infrastruktur på vegne av Nydalen Gårdeierforening.

Gjennom målbevisst og systematisk arbeid har Avantor ikke bare vært med på å skape en ny bydel i Nydalen i Oslo, men også en merkevare. Nydalen er blitt et attraktivt område for næringsvirksomhet og som bosted, og er sentrum i bydelen Nordre Aker som har i overkant av 52 000 innbyggere. Ved utviklingen av Slemmestad tar Avantor med seg den erfaring man har fra den langsiktige utviklingen i Nydalen.

Avantor avla fra og med regnskapsåret 2021 sitt årsregnskap etter regelverket for forenklet anvendelse av IFRS, som innebærer at investeringseiendommer føres opp i balansen til antatt markedsverdi og årets verdiendringer vises som del av årets resultat. Ved utgangen av 2023 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr. 9 857 millioner (kr. 10 914 millioner). Bokført egenkapital utgjorde kr. 5 043 millioner (kr. 5 665 millioner). Samlet rentebærende gjeld pr 31.12.2023 utgjorde kr. 3 336 millioner (kr. 1 880 millioner) Avantor-konsernet hadde pr. 31.12.2023 tilgjengelig likviditet via en kredittavtale og en ubenyttet kredittramme på til sammen kr. 534 millioner, samt vesentlige verdier i ikke-pantsatte utviklingseiendommer. Kapitalsituasjonen med en reell egenkapitalandel (hensyntatt virkelig verdi av utsatt skatt) på mer enn 58 % også etter låneopptak og refinansiering i 2023, gjør Avantor-konsernet godt rustet for ytterligere utvikling i Nydalen, Slemmestad og i andre områder. Avantor-konsernet har i 2023 tatt opp lån i Nordea på kr. 1 300 millioner, økt sin kredittramme under konsernkontoordningen i DNB med kr. 240 millioner , fornyet lån i DNB på kr. 800 millioner med ett år og refinansiert lån i Handelsbanken på kr. 1 030 millioner med en fem års lånefasilitet. Avantor utbetalte etter låneopptak i 2023 kr. 1 730 millioner som konsernbidrag til RASMUSSENGRUPPEN AS.

Eiendomsvirksomheten er eksponert for utleierisiko, prosjektrisiko, finansiell risiko, reguleringsrisiko og ulykkesrisiko, og det er etablert rutiner for håndtering av dette. I årsberetningen for Avantor er det også nærmere redegjort for risiko knyttet til byggevirksomhet ved eiendomsutvikling, så som rivnings- og gravearbeider, håndtering av eventuelle forurensede masser, samt større terrengarbeider. For Avantor-konsernets lånegjeld er det inngått rentebytteavtaler på til sammen kr 1 950 millioner med varighet frem til henholdsvis 2025 og 2030

RASMUSSENGRUPPEN AS’ resultat før skattekostnad fra forretningsområdet «Eiendom» utgjorde for 2023 ÷ kr. 735 millioner (kr. 230 millioner). Avantor-konsernets eiendomsportefølje er i 2023 skrevet ned med kr. 1 088 millioner (kr. 228 millioner). Nedskrivningen i 2023 reflekterer en antatt verdinedgang av eiendommene på cirka 11 %, mens foregående års nedskriving utgjorde cirka 2 %.

RISIKO

Forretningsmessig investeringsvirksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål å minimere den samlede risiko . Rasmussengruppen er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper virksomhetsområdene er eksponert mot, for å sikre at den samlede risiko står i forhold til risikobærende evne. Sentralt i denne sammenheng er å sørge for å diversifisere investeringer, samt at morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS ikke skal ha finansiell lånegjeld utover gjeld til aksjonærer og heller ikke påta seg garantiansvar for andre selskapers forpliktelser.

RASMUSSENGRUPPEN AS sammen med Portia, Viola og Cressida hadde en samlet bankbeholdning på kr. 1 798 millioner pr. 31.desember 2023 (kr. 1 010 millioner). Kontantbeholdningen, sett sammen med investering i rentefond gir betydelig løfteevne til å foreta nye investeringer.

6

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Det var ved årsskiftet fem ansatte i RASMUSSENGRUPPEN AS Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra datterselskapet POLYSERVICES AS, som har åtte ansatte

De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i konsernet er basert på ansvar, kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater, og det gis like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og livssyn.

Sykefraværet i RASMUSSENGRUPPEN AS for 2023 var ubetydelige 0,5 %. Arbeidsmiljøet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en meget god innsats.

Overordnet

RASMUSSENGRUPPEN AS har fokus på bærekraft innen alle sine forretningsområder. Det arbeides aktivt med miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold (ESG). Gjennom styrerepresentasjon påvirker RASMUSSENGRUPPEN AS selskaper hvor man er aksjonær i deres arbeid med dette utvidede bærekraftbegrepet. Det legges også bærekraftperspektiver til grunn for vurdering av nye investeringer.

RASMUSSENGRUPPEN AS foretar alltid egne ESG-vurderinger, samtidig som man støtter seg på vurderinger gjort av enkelte andre aktører. RASMUSSENGRUPPEN AS har for eksempel valgt å ikke investere i selskaper som det norske oljefondet har utelukket fra sitt investeringsunivers.

Konsernet Rasmussengruppen oppfyller Åpenhetslovens plikter via sine underkonserns rapporteringer.

Eiendom

Generelt har satsingen på miljø vært sentralt helt siden Avantor startet utbyggingen av Nydalen tidlig på 90-tallet. Miljøfokuset er et løpende prosjekt med stadig høyere ambisjoner, som utgjør en sentral del av selskapets utvikling av eiendommer. Avantor var det første private eiendomsselskapet i Norge som ble miljøsertifisert etter ISO 14001, og selskapet er en sentral aktør i Grønn Byggallianse.

I Nydalen i Oslo har Avantor bygget og senere solgt en miljøvennlig energisentral som leverer fjernvarme og fjernkjøling, basert på varmepumpeteknologi og jordbrønner. Energisentralen ble satt i drift allerede i 2003, og var da en av Nord-Europas største. I 2014 utvidet Avantor energisentralen i Nydalen for å dekke et økende behov for miljøvennlig energi. Når området er ferdig utbygget, vil energisentralene kunne bidra med å redusere CO2-utslippene i området med inntil 4 500 tonn pr år.

Næringsbygget Gullhaug Torg 5 ble fullført i 2022, og er bygget med BREEAMNOR-sertifisering i miljøklasse «Excellent» fra designfase. Vertikal Nydalen som ble fullført i 2023/24 (med gateadresse Gullhaug Torg 2) er et nytt nærings- og boligbygg med innovative miljøløsninger Vertikal Nydalen er en del av FutureBuilt, et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. FutureBuilt-prosjekter skal overoppfylle FNs bærekraftmål og Paris-målene, og alltid kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis. Vertikal Nydalen er det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig ventilasjon. Målet er å unngå å kjøpe energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling. Dette oppnås ved bruk av solceller og lavtemperatur varmepumpeanlegg med jordbrønner.

7

På Slemmestad i Asker vil miljø og bærekraft stå svært sentralt når Avantor skal utvikle et tidligere industriområde. Det er utarbeidet en omfattende miljøstrategi for prosjektet som består av potensielt rundt 100 000 kvadratmeter boligareal og rundt 50 000 kvadratmeter næringsareal.

I 2023 utarbeidet Avantor en ny miljøstrategi for 2024–2026 som også inkluderer sosiale forhold og selskapsstyring. Her fokuserer selskapet på vesentlige bærekraftmål som Avantor i størst mulig grad kan påvirke og miljøeffekter som kan påvirke Avantor (dobbel vesentlighets vurdering) For hvert av bærekraftmålene Avantor fokuserer på er det satt opp konkrete mål som skal nås innen utgangen av 2026, samt en mer langsiktig ambisjon. Avantor gjennomfører årlig en analyse for å fange opp eventuelle endringer som kan ha betydning for utviklingen.

De ansatte i Avantor og hos leverandører representerer mange nasjonaliteter. Avantor er en Inkluderende Arbeidsliv-bedrift. De lønnsmessige forskjellene som eksisterer i selskapet, er basert på ansvar, kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats.

Selskapet følger alle relevante lover og prinsipper og inkluderer dem i avtaler med , og oppfølging av, underleverandører.

Avantors virksomhet har konsekvenser som synlig berører samfunnet. Selskapet er derfor avhengig av tillit fra kunder, leverandører, offentlige myndighetsorganer og samfunnet for øvrig. Avantor har vedtatt og implementert etiske retningslinjer, som skal være med på å ivareta denne tilliten. De etiske retningslinjer vedtas av styret hvert år og gjelder for alle ansatte og medlemmer av styrene i Avantor.

Offshore

Shearwater-konsernet eier og driver moderne seismikkskip som kartlegger mulige naturressurser i form av olje og gass samt egnede lagringsplasser for CO2 i havbunnen.

Som eier av verdens største flåte av avanserte seismikkskip, anerkjenner Shearwater sitt ansvar for miljøet og jobber kontinuerlig med å minimalisere de negative effektene av virksomheten. Ambisjonene til selskapet går lenger enn å tilfredsstille regulatoriske krav og retningslinjer for bransjen.

Shearwater har den største og mest moderne flåten av seismikkskip i verden. Selskapet har tatt en beslutning om å alltid bruke marine gas oil (MGO) som drivstoff, i stedet for det billigere og mer forurensende heavy fuel oil (HFO). Moderne skip bruker mindre drivstoff enn eldre skip og er dermed mer miljøvennlige. Størrelsen på flåten gir mulighet til å optimalisere allokering av jobber og dermed minimalisere transitt mellom jobber. Redusert transitt gir en direkte positiv effekt på utslipp.

Shearwater er en teknologileder innen seismikk, og flere av løsningene bidrar til å redusere skipenes utslipp av drivhusgasser. For eksempel er Monowing, basert på proprietær teknologi, en løsning som reduserer motstanden i vannet og dermed reduserer forbruk av drivstoff og utslipp.

Sammenlignet med 2019 har Shearwater en uttalt målsetning om å redusere utslipp av CO2 pr. aktive skipsmåned med 35 % innen 2030

Forskjellig bakgrunn og erfaring blant ansatte er positivt for innovasjon og forbedrer forretningsrelaterte beslutninger. De ansatte i Shearwater representerer totalt mer enn 70 nasjonaliteter. Shearwater støtter FNs Universal Declaration of Human Rights, FNs Global Compact, UK Modern Slavery Act 2015 og standardene til den Internasjonale Arbeidstakerorganisasjonen. Selskapet følger alle disse lovene og prinsippene og inkluderer dem i avtaler med underleverandører.

8

Shearwater anser forretningsetiske forhold som kritiske også for kommersiell suksess og langsiktig verdiskaping. Selskapet har derfor implementert retningslinjer og prosedyrer som skal sikre at selskapet drives på best mulig måte. Dette inkluderer åpenhet, ansvarlighet og etisk oppførsel. Shearwater har implementert en Code of Conduct som beskriver prinsippene for oppførsel og forretningspraksis. Denne gjelder styremedlemmer, ledelse, ansatte, innleid personell, konsulenter og agenter.

Finansielle investeringer

RASMUSSENGRUPPEN AS har investert i en rekke selskaper, både selskaper i tidlig-fase og mer etablerte selskaper med kontantstrøm hvor RASMUSSENGRUPPEN AS ikke er majoritetseier. Av selskapene som inngår i porteføljen av finansielle investeringer, er det flere som arbeider med innovative løsninger som støtter opp om flere av FNs bærekraftmål. Dette omfatter både Nykode Therapeutics ASA som arbeider med utvikling av vaksiner for kreftbehandling og behandling av andre sykdommer og Nordic Aquafarms AS som utvikler landbasert oppdrett av fisk nær forbrukerne i Europa og utreder det samme i USA. Landbasert fiskeoppdrett medfører mindre miljøpåvirkning i havet og bidrar videre til å redusere CO2 utslipp som følge av lavere behov for flyfrakt av fisk

Økonomiske bidrag til samfunnet

RASMUSSENGRUPPEN AS yter også direkte økonomisk bistand til samfunnet, som kan knyttes opp mot flere av FNs bærekraftmål. Det gis jevnlig økonomiske bidrag til organisasjoner og lokale idrettslag som arbeider for å inkludere barn og unge som har begrensede midler til å delta på idretts- og kulturarrangementer, og til organisasjoner i Norge og andre land som gir bistand til mennesker som av ulike årsaker har behov for hjelp. I tillegg yte s det økonomiske bidrag på mer enkeltstående basis. De siste årene har RASMUSSENGRUPPEN AS blant annet:

• bidratt med kr. 10 millioner til Covax-samarbeidet, som sikrer at Covid-19-vaksinen også når fattige land.

• bidratt med kr. 7,5 millioner til etablering av laboratorium og forskningsmiljø innenfor nevrovitenskap ved Universitetet i Agder.

• gitt kr. 10 millioner i støtte til ulike organisasjoner (Leger Uten Grenser, Røde Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Nødhjelp) som arbeider med å bedre den humanitære situasjonen i Ukraina.

ANSVARSFORSIKRING FOR STYRET OG DAGLIG LEDER

Selskapet har ikke tegnet ansvarsforsikring for styret og daglig leder

FREMTIDSUTSIKTER OG HENDELSER ETTER ÅRETS UTGANG

Utviklingen i 2024 er preget av geopolitisk usikkerhet knyttet til krig i Ukraina og Midtøsten samt spenningen mellom Kina og USA/Europa, usikkerhet rundt utviklingen i inflasjon og renter, volatile aksjekurser og volatile energi- og råvarepriser, samt svingninger i valutamarkedet RASMUSSENGRUPPEN AS har også blitt påvirket av oppgang og noe mindre nedgang i verdi av enkelte investeringer i 2024, uten at dette påvirker årsregnskapet for 2023 eller bedømmelsen av den finansielle status på tidspunkt for avleggelse av denne årsberetning. Styret anser at RASMUSSENGRUPPEN AS er finansielt godt rustet til å kunne tilpasse aktivitetene i samsvar med selskapets strategi også i en usikker verden fremover.

9

Regnskapet for RASMUSSENGRUPPEN AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er til stede.

Kristiansand, den 14. mai 2024

SVEIN T. SØNNING

DAG RASMUSSEN CATHRINE RASMUSSEN (styrets leder) (styremedlem og daglig leder) (styremedlem)

PER OTTO RASMUSSEN DAHL

JULIE K. BONNEVIE RASMUSSEN (styremedlem) (styremedlem)

10 ***
11

RASMUSSENGRUPPEN AS

RASMUSSENGRUPPEN AS

Resultatregnskap for 2022

OG DRIFTSKOSTNADER

12 2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS)
Verdiregulering Shearwater GeoServices Holding AS ..................................................................................................................................................... 1 1 557 584 155 5 955 016 995 Konsernbidrag fra CORDELIA AS og POLYSERVICES AS .................................................................................................................................................................… 15 538 906 0 Konsernbidrag fra AVANTOR AS .................................................................................................................................................................… 1 0 1 730 000 000 Verdiregulering AVANTOR AS ..................................................................................................................................................... 1 ÷ 735 338 846 ÷ 1 499 886 222 Verdiregulering øvrige datterselskap og tilknyttede selskap........................................................................................................................ 1,2 291 712 622 ÷ 229 507 240 Resultat salg verdipapirer ..................................................................................................................................................... 3 ÷ 69 924 ÷ 1 021 935 167 Verdiregulering øvrige omløpsaksjer m.v. ..................................................................................................................................................... 3 ÷ 404 899 489 ÷ 2 050 860 398 Aksjeutbytter .................................................................................................................................................................… 38 768 317 50 042 755 Verdiregulering risikoutlån.................................................................................................................................................................……… ÷ 67 805 ÷ 963 727 Renteinntekter og konverteringsgevinst risikoutlån.................................................................................................................................................................……… 1,4 255 869 498 550 369 771 Valutagevinst/-tap terminkontrakter og utlån ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 123 571 92 492 840 Lønn, styrehonorar og sosiale kostnader .................................................................................................................................................................… 5 ÷ 27 979 650 ÷ 69 795 476 Øvrige administrasjons- og driftskostnader m.v. .................................................................................................................................................................… 13 ÷ 39 660 278 ÷ 51 333 672 Ordinære avskrivninger .................................................................................................................................................................… ÷ 381 006 ÷ 366 361 DRIFTSRESULTAT .................................................................................................................................................................… 979 200 071 3 453 274 098 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter fra bankinnskudd ….................................................................................................................................................................… 68 053 656 17 672 405 Rente- og andre finanskostnader .................................................................................................................................................................… 6 ÷ 20 379 974 ÷ 12 062 614 NETTO FINANSINNTEKTER .................................................................................................................................................................… 47 673 682 5 609 791 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD .................................................................................................................................................................… 7 1 026 873 753 3 458 883 889 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad .................................................................................................................................................................… 8 ÷ 60 839 157 ÷ 270 110 506 TOTALRESULTAT .................................................................................................................................................................… 966 034 596 3 188 773 383 ANVENDELSE AV OVERSKUDD TIL DISPOSISJON .......................................................................................................................................................... 966 034 596 3 188 773 383 som foreslås anvendt/ble anvendt slik: Avsatt til fond for urealisert gevinst .............................................................................................................................................................… 10 1 983 990 211 782 001 729 Overført fra annen egenkapital .............................................................................................................................................................… 10 ÷ 1 017 955 615 0 Utdeling som utbytte til aksjeeierne .................................................................................................................................................................… 10 0 0 Avsettes til annen egenkapital .................................................................................................................................................................… 10 0 2 406 771 654 DISPONERT I ALT .................................................................................................................................................................… 966 034 596 3 188 773 383
DRIFTSINNTEKTER
Resultatregnskap for 2023 2022 2021 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Verdiregulering Shearwater GeoServices Holding AS ..................................................................................................................................................... 1 5 955 016 709 899 716 Konsernbidrag AVANTOR 1 1 730 000 000 0 Verdiregulering ..................................................................................................................................................... 1 1 886 Verdiregulering datterselskap og ÷ 507 240 Resultat 3 1 021 935 167 552 646 467 Verdiregulering omløpsaksjer m.v. ..................................................................................................................................................... 3 2 860 Aksjeutbytter 3 042 755 Verdiregulering 963 727 91 Renteinntekter konverteringsgevinst risikoutlån.................................................................................................................................................................……… 369 771 Valutagevinst/-tap terminkontrakter 492 840 Lønn, styrehonorar sosiale .................................................................................................................................................................… 5 795 476 148 Øvrige og driftskostnader 333 672 Ordinære 366 361 DRIFTSRESULTAT 3 274 FINANSINNTEKTER OG Renteinntekter bankinnskudd ….................................................................................................................................................................… 672 405 1 Rente- og andre finanskostnader 6 ÷ 062 614 ÷ NETTO FINANSINNTEKTER 5 609 791 RESULTAT FØR 7 3 883 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad 8 270 110 506 14 TOTALRESULTAT .................................................................................................................................................................… 3 773 ANVENDELSE OVERSKUDD TIL DISPOSISJON .......................................................................................................................................................... 3 773 som Avsatt til gevinst .............................................................................................................................................................… 001 729 1 Utdeling som utbytte til aksjeeierne .................................................................................................................................................................… 0 22 000 000 Avsettes til annen egenkapital .................................................................................................................................................................… 2 406 771 654 743 857 848 DISPONERT I ALT .................................................................................................................................................................… 3 188 773 383 2 619 994 441

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige

Finansielle

RASMUSSENGRUPPEN AS

Balanse pr. 31. desember 2023

Omløpsmidler

Investeringer

De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet.

Kristiansand, 14. mai 2024

SVEIN T. SØNNING

DAG RASMUSSEN (styrets leder) (styremedlem og daglig leder) (styremedlem)

JULIE K.BONNEVIE RASMUSSEN

CATHRINE RASMUSSEN (styremedlem) PER OTTO RASMUSSEN DAHL (styremedlem)

13
2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS)
driftsmidler
inventar, kontormaskiner o.l. .......................................................................................................................... 5 049 636 3 475 031 5 049 636 3 475 031
Driftsløsøre,
driftsmidler Aksjer i AVANTOR AS ….............................................................. 1 5 735 947 000 6 471 285 846 Aksjer i øvrige datterselskap ..................................................................................................................................................................... 1 3 024 099 561 2 658 129 658 Aksjer i tilknyttede selskap .......................................................................................................................... 2 91 000 000 91 000 000 8 851 046 561 9 220 415 504 Sum anleggsmidler .......................................................................................................................… 8 856 096 197 9 223 890 535
Aksjer i Shearwater GeoServices Holding AS .................................................................................................................................................................................. 1 15 836 539 727 14 117 665 632 Øvrige omløpsaksjer m.v. .................................................................................................................................................................................. 1,3 1 764 959 454 2 058 921 690 Kortsiktige utlån …........................................................................ 0 301 200 000 Investeringer i rentefond .............................................................................................................................................. 4 505 736 628 0 Konvertible utlån .............................................................................................................................................. 4 1 060 699 380 964 018 373 19 167 935 189 17 441 805 695 Fordringer Konsernbidrag fra AVANTOR AS .................................................................................................................................................................................. 0 1 730 000 000 Konsernbidrag fra øvrige datterselskap.................................... 15 538 906 0 Kortsiktige fordringer .................................................................................................................................................................................. 2 654 772 2 264 964 18 193 678 1 732 264 964 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd ......................................................................................................................... 1 625 561 881 764 647 031 Sum omløpsmidler 20 811 690 748 19 938 717 690 SUM EIENDELER ............................................................................................................................................................ 29 667 786 945 29 162 608 225
OG GJELD
Innskutt egenkapital: Aksjekapital (95.155.200 aksjer à kr. 0,17) ............................................................................................................................................................. 9,10 16 176 384 16 176 384 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ............................................................................................................................................................. 10 12 230 443 866 13 248 399 482 Fond for urealisert gevinst ............................................................................................................................................................. 10 16 526 283 000 14 542 292 789 Sum egenkapital .......................................................................................................................… 10 28 772 903 250 27 806 868 655 Langsiktig gjeld Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt ..................................................................................................................................................................... 8 131 303 969 91 473 760 Sum avsetninger for forpliktelser 131 303 969 91 473 760 Annen langsiktig gjeld Gjeld til aksjeeiere ................................................................................................................................... 6 441 222 768 588 297 024 Sum langsiktig gjeld 441 222 768 588 297 024 Kortsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld aksjeeiere ...........................................................................................................................… 6 147 074 256 294 148 512 Leverandørgjeld ...........................................................................................................................… 2 474 541 1 410 264 Betalbar skatt .............................................................................................................................. 8 21 008 948 187 469 253 Skyldige offentlige avgifter .............................................................................................................................. 21 033 297 28 450 879 Avsatt til utbetaling som utbytte til aksjeeierne ................................................................................................................................... 0 0 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern ..................................................................................................................................................................... 13 4 742 820 5 497 794 Øvrig kortsiktig gjeld ........................................................................................................................................................... 5 126 023 096 158 992 084 Sum kortsiktig gjeld .......................................................................................................................… 322 356 958 675 968 786 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ................................................................................................................................... 29 667 786 945 29 162 608 225
EGENKAPITAL
Egenkapital

Noter til selskapsregnskap for 2023 for RASMUSSENGRUPPEN AS:

Alle beløp i tabeller i NOK 1 000 med mindre annet er oppgitt

Regnskapsprinsipper

Generell informasjon

RASMUSSENGRUPPEN AS er et morselskap som er et norsk investeringsforetak med hovedkontor i Kristiansand. Virksomheten er organisert i tre forretningsområder; eiendom, finansielle investeringer og offshore. Virksomhetene drives fra Kristiansand og Oslo. Selskapet investerer direkte og indirekte i virksomheter som vurderes å ha muligheter for å skape verdier.

Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

Det er anvendt forenklet IFRS ihht regnskapslovens § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonal regnskapsstandard (IFRS) og at noteopplysninger er ihht norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning fra full IFRS er forklart nedenfor. RASMUSSENGRUPPEN AS er et investeringsforetak som investerer midler eiet av flere aksjonærer i samsvar med strategi som har verdistigning som formål og måler investeringene til virkelig verdi. Investeringene er i form av egenkapital, ansvarlige utlån og lignende.

Investeringsforetak

Selskapet er et investeringsforetak ihht bestemmelsene i IFRS 10. Investering i datterselskap konsolideres derfor ikke, men registreres som finansiell eiendel med verdiendring over resultat. Det utarbeides i samsvar med IFRS 10 ikke konsernregnskap.

Nye og endrede standarder

Endringer i IFRS fortolkninger med ikrafttredelse 1. januar 2023 har ikke hatt vesentlig betydning på regnskapet.

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Selskapet opererer i flere valutaer, men mest benyttede funksjonelle valuta er NOK og presentasjonsvaluta er følgelig NOK.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler, herunder finansielle driftsmidler, til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler inklusive fordringer med forfall senere enn ett år frem. Fordringer som skal innbetales innen ett år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Utlån til selskap RASMUSSENGRUPPEN AS er investert i, behandles som omløpsmiddel der investeringen i aksjer er presentert som omløpsmiddel.

Inntektsføring

Avkastning på investeringer resultatføres i samsvar med verdiutviklingen i markedet. Utbytter inntektsføres når selskapet får ubetinget rett på utbytte.

Driftskostnader

Driftskostnader inkluderer kostnader til lønn og driftskostnader relatert til selskapets virksomhet.

Driftskostnader kostnadsføres når de påløper.

Avsetninger for forpliktelser

Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser når det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør, og når forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

14

Valuta

Inntekter, kostnader, investeringer og salg i utenlandsk valuta registreres til dagskurs. Pengeposter og verdipapir i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Finansielle eiendeler

Investeringer i datterselskap

Investeringer i datterselskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat ihht IFRS 10 og bestemmelser om investeringsforetak.

Investering i datterselskap er i all hovedsak selskaper der eierandelen er over 50 % og selskapet har kontroll. Vurdering av kontroll utføres for hver enkelt investering.

Investeringer i tilknyttet selskap

Investeringer i tilknyttet selskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Tilknyttet selskap er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, m en ikke kontroll. Som hovedregel oppnås betydelig innflytelse ved eierandel mellom 20 % og 50 %. Vurdering utføres for hver enkelt investering.

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer er investeringer i enheter der selskapet ikke har kontroll, betydelig innflytelse eller en felleskontrollert virksomhet. Selskapets øvrige investeringer består av investeringer i aksjer og tilsvarende eierposter. Selskapet registrerer investeringene til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Verdsettelse - Hierarki finansielle eiendeler og forpliktelser

Selskapet inndeler investeringer målt til virkelig verdi i balansen ihht IFRS 13 i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen.

Nivå 1:

Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.

Nivå 2:

Investeringer hvor det benyttes andre inndata enn noterte priser, eller observerbare priser ikke er i aktive markeder.

Nivå 3:

Andre investeringer vurderes på nivå 3. Dette er investeringer der all informasjon eller deler av informasjon om verdi ikke kan observeres i markedet.

Utlån

Selskapets utlån registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Fordringer

Fordringer er i utgangspunktet oppført til pålydende med fradrag for eventuelt forventet tap ihht IFRS 9.

Utbytte

Foreslått utbytte til aksjeeierne klassifiseres som gjeld i samsvar med forenklet IFRS.

Skattekostnad

Skattekostnaden omfatter periodens betalbare skatt og endringene i utsatt skatt/skatteeiendel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Netto utsatt skatt/skatteeiendel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatteeiendel er balanseført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattemessig overskudd i senere perioder til å kunne benytte skatteeiendelen.

15

Kontantstrømoppstilling

Selskapet utarbeider kontantstrøm etter den indirekte metoden.

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen, er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Endringer i standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelse

IASB har vedtatt flere endringer i standarder og fortolkninger med ikrafttredelse fra 1. januar 202 4 eller senere. Selskapet har ikke tidligere implementert noen slike endringer som forøvrig ikke påregnes å ha vesentlig effekt for regnskapet.

Note 1. Aksjer i datterselskap

Investeringsforetak

Selskapet oppfyller kravene i IFRS 10.27 og 10.28 til å være investeringsforetak. Selskapet registrerer investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap til virkelig verdi i balansen og endring i verdi over resultat ihht reglene i IFRS 9.

Tabell: Oversikt over datterselskap pr. 31.12

Selskapsnavn Eierandel Stemmeandel Hovedkontor Årsresultat

Shearwater GeoServices

Aquafarms AS (eierandel direkte og indirekte via Nordic Aquafarms Group AS )

For Nordic Aquafarms Group AS gjelder årsresultat og egenkapital for 2022, da 2023 ikke er ferdigstilt. Eierandeler og stemmerett beregnet uten justering for selskapets eierskap av egne aksjer.

I tillegg eier RASMUSSENGRUPPEN AS 6,9 % i Shearwater GeoServices Holding AS gjennom de heleide datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS.

PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS er selskap som er del av RASMUSSENGRUPPEN AS sin strategi for investeringer, og selskapenes eiendeler verdsettes etter samme prinsipper som RASMUSSENGRUPPEN AS benytter.

CORDELIA AS er verdsatt med utgangspunkt i interne beregninger basert på selskapets leiekontrakter for utleie av fast eiendom i samsvar med prinsipp for nivå 3 i verdsettelseshierarkiet ihht IFRS Videre er Froland Verk AS og POLYSERVICES AS verdsatt til selskapenes bokførte egenkapital som antas å tilsvare virkelig verdi. Datterselskap verdsettes til virkelig verdi ihht IFRS 13 i samsvar med prinsipp for nivå 3 i verdsettelseshierarkiet.

16
2023 Egenkapital pr.31.12.2023 AVANTOR AS 100 % 100 % Oslo ÷ 622 086 5 042 917 PORTIA AS 100 % 100 % Kristiansand 74 884 1 442 969 CRESSIDA AS 100 % 100 % Kristiansand 28 904 629 161 VIOLA AS 100 % 100 % Kristiansand 61 044 419 180 CORDELIA AS 100 % 100 % Kristiansand 1 057 55 000 Froland Verk AS 100 % 100 % Kristiansand 164 13 622 POLYSERVICES AS 100 % 100 % Kristiansand 1 056 20 000
Holding AS 70,7 % 71,6 % Bergen 405 431 4 963 500 Nordic Aquafarms Group
91,9 % 91,9 % Fredrikstad ÷ 77 736 88 117 Nordic
53,9 % 53,9 % Fredrikstad ÷ 76 681 521 351
AS

Tabell: Oversikt over utvikling datterselskap 2023

Virkelig verdi 1.1 (inklusive akkumulert verdi konverteringsrett utlån Shearwater

ved kjøp og emisjoner

Urealisert gevinst i 2023 konverteringsrett utlån

Tabell: Oversikt over utvikling datterselskap 2022

Urealisert gevinst konverteringsrett lån

*Gjelder Nordic Aquafarms Group AS og Nordic Aquafarms AS

AVANTOR AS

Avantor-konsernet investerer i investeringseiendommer for utvikling, utleie og salg, og boligeiendommer for utvikling og salg.

Eiendeler for utvikling av boligområder og bydelsutvikling er tildels ervervet i 2021 og verdsatt til kostpris, mens eldre boligprosjekter er verdsatt internt. Historisk har det meste av investeringene vært foretatt i Nydalen i Oslo. I 2021 kjøpte konsernet en større eiendomsportefølje på Slemmestad, et prosjekt som i hovedsak består av boligutvikling og noe næringsbyggutvikling.

Verdsettelsen av Avantor sine investeringseiendommer er beregnet av eksterne verdsettere på bakgrunn av underliggende leieforhold der blant annet en yieldberegning er foretatt for samtlige av selskapets investeringseiendommer med yield nivå fra 5,38 % til 8,0 %, avhengig av eiendommenes kvaliteter, leieforhold og beliggenhet, som medfører en gjennomsnittlig yield benyttet pr. 31.desember 2023 på 5,57 %.

Virkelig verdi av investeringseiendommene er avhengig av de forutsetninger som legges til grunn, herunder også driftskostnader på de enkelte eiendommene samt det generelle rentenivået. Tabellen nedenfor viser eksempler på hvordan endringer i markedsleie, diskonteringsfaktor og yield vil påvirke virkelige ver dier pr 31.desember 2023 gitt at andre forutsetninger er konstante. Det er til dels avhengighet mellom variablene, slik at en endring av en av disse kan påvirke de øvrige variablene.

17
Øvrige Avantor Shearwater Anskaffelseskost 1.1 1 129 312 2 002 296 3 555 616 Tilgang
0 0 16 688 Tilgang ved emisjoner m.v * 74 257 0 0 Avgang i perioden ÷ 72 645 0 0 Anskaffelseskost 31.12 1 130 924 2 002 296 3 572 304
ved kjøp
2 658 129 6 471 286 14 117 666 Tilgang
Tap
i perioden 74 257 0 0 0 16 688 0 Gevinst
realisasjon
perioden 0 0 0 Verdiregulering i perioden 291 713 ÷ 735 339 1 557 584
ved realisasjon
ved
i
Virkelig verdi 31.12 0 3 024 100 0 5 735 947 144 602 15 836 540
Øvrige Avantor Shearwater Anskaffelseskost 1.1 390 756 2 002 296 3 555 616 Overført fra tilknyttet selskap * 284 150 0 0 Tilgang ved emisjoner m.v * 454 406 0 0 Avgang i perioden 0 0 0 Anskaffelseskost 31.12 1 129 312 2 002 296 3 555 616 Virkelig verdi 1.1 2 311 799 7 971 172 7 841 180 Overført fra tilknyttet selskap Tap ved realisasjon i perioden 46 431 0 0 0 0 0 Gevinst ved realisasjon i perioden 0 0 0 Verdiregulering i perioden ÷ 154 507 ÷ 1 499 886 5 955 017
Virkelig verdi 31.12 0 2 658 129 0 6 471 286 321 468 14 117 666

Tabell: Sensitivitetsanalyse Avantor - Effekt verdi versus endring i yield / markedsleie / diskonteringsfaktor

Endring diskonteringsfaktor +/÷ 0,25 %

Endring i yield på +/÷ 0,25 %

Endring markedsleie +/÷ 10 %

Eiendomsvirksomheten er eksponert for salgs- og utleierisiko, prosjektrisiko, finansiell risiko, reguleringsrisiko (politisk risiko) og ulykkesrisiko, og det er etablert rutiner for håndtering av dette. Videre er det også risiko knyttet til byggevirksomhet ved eiendomsutvikling, så som rivnings- og gravearbeider, håndtering av eventuelle forurensede masser, samt større terrengarbeider.

Avantor-konsernet har ved utløpet av 2023 en rentebærende gjeld på om lag 3,3 milliarder kroner og en reell egenkapitalandel på over 58 % basert på antatt verdi av selskapet som er lagt til grunn i RASMUSSENGRUPPEN AS sitt årsregnskap for 2023. Rentebærende gjeld utenom kassekreditt forfaller i 2025, 2026 og 2029 og denne må følgelig forlenges i samsvar med opsjoner eller refinansieres. Det er inngått rentebytteavtaler med varighet til henholdsvis 2025 og 2030 for om lag halvparten av rentebærende gjeld, noe som reduserer eksponeringen for renterisiko.

Næringseiendommene er for en betydelig del moderne bærekraftige objekter beliggende i attraktive områder i Oslo og leiet ut på lengre kontrakter med solide leietakere. Ledigheten i utl eieporteføljen er lav og det arbeides kontinuerlig med å inngå kommersielt gode leiekontrakter.

Utviklingseiendommer og byggeprosjekt er med hensyn til kostnadsnivå og salg påvirket av den generelle økonomiske utvikling i Norge, som innebærer at enkelte prosjekter er utsatt. Ferdige leiligheter tar det nå lengre tid å selge.

Shearwater GeoServices Holding AS Investeringen verdsettes ved en intern verdivurdering basert på forventet fri kontantstrøm, internt avkastningskrav og antatt verdi av skip i opplag. Verdien er i tillegg vurdert i forhold til hvordan sammenlignbare børsnoterte aksjer verdsettes. RASMUSSENGRUPPEN AS eier også aksjer i Shearwater via datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS som verdsetter aksjene i Shearwater på samme måte som RASMUSSENGRUPPEN AS.

Tabell: Sensitivitetsanalyse Shearwater - Verdi endring av: 2022 2023

Multippelendring +/÷ 0,5 enheter*

Endring i EBITDA på +/÷ 5 %*

*Analysen inkluderer både RASMUSSENGRUPPEN AS eierandeler i Shearwater og de 100 % eide datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS sine eierandeler.

Shearwater-konsernets sentrale risikoelementer er kommersiell risiko (markedsrisiko i det globale marked for seismikk), politisk risiko, finansiell risiko og ulykkesrisiko.

Rentebærende gjeld i Shearwater-konsernet utgjorde pr 31. desember 2023 om lag USD 560 millioner USD er konsernets funksjonelle valuta. Egenkapitalandel er ved siste årsskifte i underkant av 80 % basert på antatt verdi av selskapet som er lagt til grunn i RASMUSSENGRUPPEN AS sitt årsregnskap for 2023

Rentebærende gjeld forfaller i 2024 og denne er i mars/april 2024 refinansiert med banklån og obligasjonslån med løpetid på 5 år. Renten på obligasjonslån er fast

18
2022 2023
+/÷ 278 000
209 000
+/÷
+/÷ 254 000 +/÷ 170 000
+/÷ 838 000
756
+/÷
000
1 790 987 +/÷ 1 177 816
+/÷
+/÷ 1 201 453 +/÷ 898 969

Investering i PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS Portia, Viola og Cressida er investeringsselskaper som er redskap i investeringsstrategien for RASMUSSENGRUPPEN AS. Investeringene som foretas av Portia, Viola og Cressida er gjerne mindre enn de eier foretar, men med tilnærmet samme risikoprofil som for eier. Selskapene foretar ulike finansielle investeringer. Under er en tabell som viser utvikling samlet for disse selskapene fordelt mellom ulike verdsettelsesnivå. Mer informasjon fremkommer i de respektive datterselskaps egne regnskap.

Tallene nedenfor er inkludert i oversikten over «øvrige datterselskap»

Tabell: Oversikt over utvikling 2023

verdi 1.1

Tabell: Oversikt over utvikling 2022

Note 2. Aksjer i tilknyttet selskap

Tabell: Oversikt over investeringer i tilknyttet selskap pr. 31.12 Selskapsnavn

19
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost
453 177 131 442 429 716 Tilgang ved
153 975 10 356 54 751 Tilgang ved
0 13 000 115 982 Avgang i perioden ÷ 250 468 ÷ 3 840 ÷ 288 Anskaffelseskost 31.12 356 684 150 958 600 161 Virkelig
545 750 135 964 1 427 569 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 18 399 0 0 Gevinst ved realisasjon i perioden 55 218 21 998 2 723 Verdiregulering i perioden ÷ 33 669 ÷ 23 668 160 345 Virkelig verdi 31.12 398 900 153 577 1 753 282
1.1
kjøp
emisjoner
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 384 042 239 417 404 285 Tilgang ved kjøp 404 802 14 167 2 600 Tilgang ved emisjoner 64 853 5 850 44 120 Avgang i perioden ÷ 400 520 ÷ 127 992 ÷ 21 289 Anskaffelseskost 31.12 453 177 131 442 429 716 Virkelig verdi 1.1 374 444 679 984 877 060 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 128 859 ÷ 2 485 ÷ 19 841 Gevinst ved realisasjon i perioden 43 981 14 051 0 Verdiregulering i perioden ÷ 293 145 ÷ 40 023 524 360 Virkelig verdi 31.12 545 750 135 964 1 427 569
Hovedkontor Årsresultat Egenkapital Eierandel Stemmeandel Arctic Asset Management AS Oslo 26 911 22 030 31,9 % 34,2 % Onna Greens AS Oslo ÷ 33 321 124 639 28,6 % 28,6 %

Tabell: Oversikt over utvikling for tilknyttede selskap i 2023

Virkelig verdi 1.1

Tabell: Oversikt over utvikling for tilknyttede selskap i 2022

Anskaffelseskost 1.1

Selskapene er verdsatt basert på en totalvurdering hvor det også er lagt vekt på kjente emisjonskurser og omsetningsverdier. Totalvurdering innebærer også vurdering av selskapenes likviditet, risikoprofil og forventet markedsutvikling i det aktuelle segment.

Note 3. Øvrige omløpsaksjer

For enkeltselskap som RASMUSSENGRUPPEN AS har omløpsaksjer i, har føl gende en markedsverdi pr. 31.desember 2023 på NOK 100 millioner eller mer:

Nykode Therapeutics AS 645 868 Nivå 1

B2 Impact ASA 316 588 Nivå 1

Nekkar ASA 106 491 Nivå 1

Equinor ASA 103 088 Nivå 1

Arctic Aurora Biotech (aksjefond)

Zivid AS

Oda Group Holding AS 123 402 116 376 105 836 Nivå 1 Nivå 3 Nivå 3

Tabell over viser de største enkeltinvesteringer, direkte eiet av RASMUSSENGRUPPEN AS

20
Nivå
122 079
0
0 Avgang
perioden 0
122 079
1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1
Tilgang ved kjøp
Tilgang ved emisjoner
i
Anskaffelseskost 31.12
91 000 Tap ved realisasjon i perioden 0 Overført til datterselskap 0 Verdiregulering i perioden 0 Virkelig verdi 31.12 91 000
Nivå
Nivå
Nivå
1
2
3
692 715
0
0 Avgang i perioden ÷ 570 636 Anskaffelseskost 31.12 122 079 Virkelig verdi 1.1 212 431 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 286 485 Overført til datterselskap ÷ 46 431 Verdiregulering
perioden ÷ 75 000 Virkelig
91 000
Tilgang ved kjøp
Tilgang ved emisjoner
i
verdi 31.12

Tabell: Oversikt over utvikling 2023 (øvrige omløpsaksjer eiet direkte av RASMUSSENGRUPPEN AS)

Tabell: Oversikt over utvikling 2022 (øvrige omløpsaksjer eiet direkte av RASMUSSENGRUPPEN AS)

ved realisasjon

Note 4. Utlån og investering i rentefond

Utlån bokføres til pålydende og justeres til antatt verdi. Renter på utlån akkumuleres på saldo. Videre er det for konvertible lån foretatt en verdsettelse av konverteringsretten. Det kan ved enkelte tilfeller avtales separate tegningsrettigheter og sikkerhet for betjening av utlån.

Låntaker

Shearwater GeoServices Holding AS

Verdiregulering Renter Bokført verdi Forfall over 1 år

Utlån til Shearwater GeoServices Holding AS er et konvertibelt USD utlån omregnet til NOK i oppstillingen over.

21
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 1 565 846 756 448 Tilgang ved kjøp 100 843 0 Overført mellom nivå 1 og 2 0 0 Tilgang ved emisjoner 0 9 074 Avgang i perioden 0 ÷ 44 268 Anskaffelseskost 31.12 1 666 689 712 180 Virkelig verdi 1.1 1 573 762 485 159 Tap ved realisasjon i perioden 0 0 Gevinst ved realisasjon i perioden 1 020 0 Tilgang ved kjøp / emisjoner 100 843 9 074 Verdiregulering i perioden ÷ 187 462 ÷ 217 437 Virkelig verdi 31.12 1 488 163 276 796
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 1 272 788 770 606 473 294 Tilgang ved kjøp 260 988 0 0 Overført mellom nivå 1 og 2 Tilgang ved emisjoner 770 606 0 ÷ 770 606 0 0 283 154 Avgang i perioden ÷ 738 536 0 0 Anskaffelseskost 31.12 1 565 846 0 756 448 Virkelig verdi 1.1 780 555 2 274 186 1 535 936 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 718 614 0 0 Gevinst
i perioden Overført mellom nivå 1 og 2 0 2 274 186 0 ÷ 2 274 186 0 0 Verdiregulering i perioden ÷ 762 365 0 ÷ 1 288 495 Virkelig verdi 31.12 1 573 762 0 485 159
102
73 460
504
1 060 699 1 060 699

Valutarisiko på utlån reduseres i noen tilfeller ved å inngå terminkontrakter. Kriteriene for sikringsbokføring er ikke oppfylt. Det er ikke inngått noen valuta terminkontrakter pr. 31.desember 2023.

Lån til Shearwater GeoServices Holding AS ble ytet i 2021 og kan ikke betales tilbake uten samtykke fra låntakers finanskreditorer

Selskapet har investert NOK 500 millioner i rentefondet Arctic Nordic Corporate Bond Class D registrert i Irland.

Opptjent ikke utbetalt rente for begge utlån er inntektsført i regnskapsåret.

Note 5. Lønnskostnader og honorarer

Lønn samt styrehonorar

Pensjonskostnader (inkl. daglig leder)

Opptjent årets bonus ledende ansatte (ekskl. daglig leder *)

Arbeidsgiveravgift (inkl. vedr. styrehonorar) ………………………

personalkostnader

lønn og sosiale kostnader

*) Bonusordning

Det foreligger avtale om bonusordning mellom RASMUSSENGRUPPEN AS og seks ledende ansatte i selskapet og POLYSERVICES AS Bonusens samlede størrelse er relatert til selskapets årsresultat i forhold til bokført egenkapital ved årets begynnelse. Daglig leder i RASMUSSENGRUPPEN AS er ikke omfattet av denne bonusordningen. Ansatte som ikke er med i avtale om bonusordning kan tildeles bonus diskresjonært av daglig leder.

Antall ansatte

RASMUSSENGRUPPEN AS hadde fem ansatte ved regnskapsårets slutt, tilsvarende fem årsverk.

Pensjonskostnader

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser og sikkerhetstillelser til ledende ansatt

Daglig leder Styret*

Lønn 5 147

Styrehonorar

Pensjon 125 1 783

Andre ytelser 373

Selskap kontrollert av styreleder Det er ikke avgitt sikkerhetsstillelser.

*Styrets leder inkludert med NOK 600 000, inkluderer også fire styremedlemmer hver NOK 200 000, to varamedlemmer, hver NOK 50 000 og etterbetaling med totalt NOK 333 000 slik at styrehonorar fra 2023 følger tjenesteperiode. 0

2023

Honorar til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelatert bistand utgjør inklusive mva 619

Honorar for annen bistand inklusive mva 0

Honorar til Deloitte Advokatfirma AS for bistand utgjør inklusive mva 2 340

22
2023 2022
18 929 18 055
662 603
……………………………
2 519 42 882
…….
5 150 7 687 Andre
………………………………… 720 568 Sum
…………………………………… 27 980 69 795

Note 6. Gjeld til aksjeeiere

Selskapets generalforsamling vedtok 23. mars 2022 utdeling av utbytte fra selskapets innbetalte overkurs til aksjonærene på kr. 1 177 millioner som umiddelbart ble lånt tilbake fra aksjonærene til selskapet. Lånet ble nedbetalt med kr. 294 millioner i både 2022 og 2023. Resterende del av innlånet fra aksjonærene, kr. 588 millioner, skal etter avtale mellom selskapet og aksjonærene utbetales over inntil fire år, med mulighet for forsert nedbetaling dersom styret beslutter dette. Renter beregnes i samsvar med Skatteetatens skjermingsrente. Utbetalingene medgår i hovedsak til å dekke aksjonærenes økende belastning i form av årlig formuesskatt

Note 7 Resultat før skattekostnad fordelt på forretningsområder

Resultat før skattekostnad hvor anslag administrasjonskostnader er allokert på de tilhørende forretningsområder, fordeler seg som følger:

Note 8 Skattekostnad - utsatt skatt

Grunnlaget for beregning av utsatt skatte pr. 31. desember er følgende:

Årets skattegrunnlag fremkommer slik:

Anvendt

Skattekostnad fremkommer slik:

skatt

utsatt skatt mot resultat......................................

Kildeskatt utbytte utenlandske aksjer innenfor

23
2023 2022
………………… 61 000 ÷ 2 668 000 Offshore …………………………………………………… 1 701 000 5 900 000 Eiendom ………………………………………………… ÷ 735 000 227 000 1 027 000 3 459 000
Finansielle investeringer
2023 2022 Midlertidige forskjeller knyttet til driftsmidler ........................................................ 107 122 aksjer utenfor fritaksmetoden…………………… 2 419 0 andre forskjeller………………………………….. 5 736 0 urealisert gevinst valutafordring… 122 504 94 200 konverteringsgevinst utlån 466 070 321 468 Skattegrunnlag ..................................................... 596 836 415 790 22 % herav utgjør balanseført utsatt skatt .................... 131 304 91 474
Resultat før skattekostnad ..................... 1 026 874 3 458 884 Verdiregulering aksjer ................ ÷ 709 058 2 173 799 Endring midlertidige forskjeller ............... ÷ 178 627 374 846 Mottatt konsernbidrag med skatteeffekt .......................... 2 932 137 537 Permanente forskjeller ......................................... ÷ 46 626 195 643
.......... 0 0 Skattegrunnlag for betalbar skatt for regnskapsåret ....... 95 495 852 133
skattemessig fremførbart underskudd
Betalbar
%)............ 21 009 187 469 Endring
39 830 82 466
for regnskapsåret (22
0 176 Skattekostnad .................... 60 839 270 111 Effektiv skattesats 5,92 % 7,81 %
fritaksmetoden

Note 9. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.desember 2023 av 95 155 200 aksjer à kr. 0,17.

Aksjene er fordelt på 951 552 aksjer av klasse A med stemmerett og med et samlet pålydende på kr. 161 763,84, 56 073 600 aksjer av klasse B som ikke har stemmerett og med et samlet pålydende på kr. 9 532 512 22 429 440 aksjer av klasse C som ikke har stemmerett og med et samlet pålydende på kr. 3 813 004,80 og 15 700 608 aksjer av klasse D som ikke har stemmerett og med et samlet pålydende på kr. 2 669 103,36.

Pr. 14.mai 2024 er det 16 aksjeeiere i selskapet. Aksjene eies slik:

Antall Aaksjer Samlet antall B-, C- og Daksjer

Dag Rasmussen (styremedlem og daglig leder)

AS i)

Einar Rasmussen Investment AS i)

Rannfrid Rasmussen dødsbo

i) Dag Rasmussen har bestemmende innflytelse i Einar Rasmussen Investment AS og i Rasmussen AS ii) Rannfrid Rasmussen dødsbo har bestemmende innflytelse i Rannfrid Rasmussen Investment AS. iii) Cathrine Rasmussen har bestemmende innflytelse i Kleppenhus Invest AS.

iv) Carl Einar Bonnevie Rasmussen har bestemmende innflytelse i CEBORAS Invest AS.

v) Julie K Bonnevie Rasmussen har bestemmende innflytelse i JKBR Invest AS.

vi) Maren K Bonnevie Rasmussen har bestemmende innflytelse i Mestermø Invest AS.

vii) Per Otto Rasmussen Dahl har bestemmende innflytelse i POD Invest AS.

24
antall aksjer
Totalt
497 953 Rasmussen
17 918 208 17 918 208
497 953
169 344 30 912 16 765 056 3 060 288 16 934 400 3 091 200 Rannfrid Rasmussen Investment AS ii) 229 152 22 686 048 22 915 200 Cathrine
1 007 1 007 Kleppenhus
.................................... 15 789 312 15 789 312 Carl Einar Bonnevie Rasmussen …. 168 168 CEBORAS Invest AS iv)… 7 861 392 7 861 392 Julie K Bonnevie
(styremedlem) 168 168 JKBR Invest AS v) . 7 861 392 7 861 392 Maren K. Bonnevie Rasmussen 20 160 20 160 Mestermø Invest AS vi) 1 995 840 1 995 840 Anne Dahl .......................................... 1 344 133 056 134 400 Per Otto Rasmussen Dahl (styremedlem)…… 1 344 1 344 POD Invest AS vii) 133 056 133 056 951 552 94 203 648 95 155 200
Rasmussen (styremedlem)
Invest AS iii)
Rasmussen

Note 10. Egenkapital

avtalte B-, C- og Daksjer til holdingselskaper

mot holdingselskaper

RASMUSSENGRUPPEN AS gjennomførte i andre halvår av 2023 en omorganisering slik at aksjonærer som ønsket det nå eier B-, C-, og D- aksjene i selskapet via egne 100 % eide holdingselskap, se note 9

Note 11. Gjeld til kredittinstitusjoner og garantiforpliktelser

Selskapet har pr. 31.desember.2023 ingen gjeld til kredittinstitusjoner og har heller ikke avgitt garantiforpliktelser eller stilt pant i noen av sine eiendeler.

Note 12. Hendelser etter balansedagen

Etter balansedagen har det ikke inntrådt forhold som påvirker virksomheten i betydelig grad.

Note 13. Transaksjoner og mellomværende med nærstående

Transaksjoner med nærstående

Kjøp av administrative tjenester

Refusjon for tjenester levert til AVANTOR AS og nærstående

Renteinntekter oppgjort utlån

Renteinntekter konvertibelt utlån til Shearwater GeoServices

Mellomværende med nærstående

Fordring på konsernselskaper

Gjeld til konsernselskaper

Utlån til Shearwater GeoServices AS

Utlån konvertibelt til Shearwater GeoServices Holding

25
Aksjekapital Overkurs Fond for urealisert gevinst Annen egenkapital Egenkapital 1.1.2022 16 176 1 176 594 13 760 291 10 841 628 Årets resultat 0 0 782 002 2 406 772 Avsatt utbytte/tilleggsutbytte 0 ÷ 1 176 594 0 0 Egenkapital 31.12.2022 16 176 0 14 542 293 13 248 399 Aksjekapital Overkurs Fond for urealisert gevinst Annen egenkapital Egenkapital 1.1.2023 16 176 0 14 542 293 13 248 399 Årets resultat 0 0 1 983 990 ÷1 017 955 Fisjon
* Avsatt utbytte ÷ 8 765 0 0 0 ÷ 2 386 784 0 ÷ 13 068 746 0 Emisjon
mot B-, C- og D- aksjer* 8 765 0 2 386 784 13 068 746 Egenkapital 31.12.2023 16 176 0 16 526 283 12 230 444
2023 2022
POLYSERVICES AS 22 494 19 330
fra
160 122
til Shearwater GeoServices AS 24 096 1 200
Holding AS 73 460 64 342
15 539 1 730 000
4 743 5 498
0 301 200
1 060 699 958 935
AS

Kontantstrømoppstilling for 2023 for RASMUSSENGRUPPEN AS:

KONTANTSTRØMMER FRA SELSKAPETS AKTIVITETER Resultat før skattekostnad ..................................................

tilbakebetaling/investeringer i utlån

26
2023 2022 kroner kroner
1 026 873 753 3 458 883 889 Betalt
÷ 187 469 253 ÷ 50 511 937 Salg
45 040 442 414 374 169 Kjøp
÷ 746 898 034 ÷ 260 988 450 Netto
306 283 333 238 411 265 Ordinære avskrivninger
÷ 1 574 605 366 361 Opptjente renter …... ÷ 172 554 909 ÷ 119 662 241 Utbetalte renter ... ÷ 20 283 125 ÷ 11 956 708 Verdiregulering verdipapirer .. ÷ 708 990 637 ÷ 2 173 799 408 Innbetalt konsernbidrag 1 730 000 000 0 Endring kortsiktige fordringer og kortsik tig gjeld ........ ÷ 115 363 603 ÷ 1 744 653 968 NETTO KONTANTSTRØM FRA SELSKAPETS AKTIVITETER 1 155 063 362 ÷ 249 537 028 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetaling av utbytte ......................................................... 0 ÷ 22 000 000 Betalt avdrag på lån fra aksjeeiere ........................................ ÷ 294 148 512 ÷ 294 148 512 NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER ÷ 294 148 512 ÷ 316 148 512 Netto
860 914 850 ÷ 565 685 540 Bankinnskudd pr. 1.1 .... 764 647 031 1 330 332 571 BANKINNSKUDD PR. 31.12 ........................................... 1 625 561 881 764 647 031
skatt for foregående år ..............................................
investeringer omløpsaksjer ....................................
investeringer omløpsaksjer....................................
/anskaffelser
endring likvider gjennom året .....................................
27

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i RASMUSSENGRUPPEN AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for RASMUSSENGRUPPEN AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

 er konsistent med årsregnskapet og

 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med

28
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

Uavhengig revisors beretning RASMUSSENGRUPPEN AS

mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Uavhengig revisors beretning - RASMUSSENGRUPPEN AS

Kristiansand, 14. mai 2024 Deloitte AS

Name Date

Stokkenes, Olav Kristian 2024-05-16

Identification

Olav Kr Stokkenes statsautorisert revisor (elektronisk signert)

Stokkenes, Olav Kristian

29
2
30
31

RASMUSSENGRUPPEN AS, Kirkegata 1, 4610 Kristiansand S.,

www.rasmussen.no

Norge

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.