FPA 2023

Page 1

Årsrapport 2023

Innhold

2
Styreleder har ordet 3 Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 4 Hvem er Fair Play Agder 6 Signeringer av etikkplakaten 8 Samarbeid med Razem 8 Samarbeid med kontrolletatene 9 Samarbeid med næringslivskontakten i Agder politidistrikt 10 Store utfordringer i Agder 11 103 saker fra 2023 fordelt på bransjer 12 103 saker fra 2023 fordelt på sakskategori 14 Effekt av virksomheten til FPA 15 Seriøsitetskonferansen 2023 16 Intervju med Inger Coll fra Politihøyskolen 17 Arendalsuka 18 Seminar om arbeidslivskriminalitet 19 FPA i pressen 20 Intervjuer med medlemmer 25 Organisering av Fair Play 26 Våre medlemsbedrifter 28 Bli medlem av FPA 30
Foto: Fvn.

Hilde Waage, styreleder i FPA, har ordet

Fair

Play Agder begynner å bli et kjent begrep hos «folk flest»

Vi legger bak oss nok et år som kan omtales som «annerledes». Tiden vi har vært gjennom, og enda står midt i, omtales som “dyrtid”. Krig, leveranseproblemer, høye strøm- og varepriser og stigende renter er alle innsatsfaktorer som gjør livet utfordrende for både næringsliv og oss som privatpersoner.

Den seriøse delen av arbeidslivet, de som følger lover og regler og som vil tufte landet vårt på det gode partssamarbeidet, merker at konkurransen har blitt tøffere. Dette gjelder alle bransjer. I denne sammenhengen har vi i Fair Play Agder fått gode muligheter til å vise vår handlekraft. Det er jo bra oppi det hele, og det har ført til at Fair Play Agder har blitt et kjent begrep hos «folk flest»

Vi i Fair Play Agder har siden stiftelsen i 2020 jobbet for at den seriøse delen av arbeidslivet skal få rettferdige konkurransevilkår. Vi vet at et ukjent antall milliarder kroner unndras hvert år i skatter og avgifter. Vi ønsker å sette en stopper for arbeidskriminalitet, sosial dumping og andre former for økonomisk kriminalitet i vår region. I den tiden vi har vært etablert, har Fair Play Agder jobbet konkret med 299 saker. Det betyr potensielt, at et stort antall av disse useriøse aktører og kriminelle i vår region har blitt satt ut av spill, eller fått redusert sitt handlingsrom betydelig.

Så kan man stille seg spørsmålet: Er det ikke “det offentlige” sin oppgave å gjøre denne jobben? Jo, det mener vi absolutt at det er, men erfaringen viser at for eksempel A-krimsenteret får inn altfor få tips. Det kan virke som om det er en høy

terskel for folk flest å gi inn tips. Terskelen til Fair Play Agder viser seg lavere.

Samarbeid med A-krimsenteret, Arbeidstilsynet, Skatt og andre kontrollmyndigheter har vært svært godt og fruktbart. Bare her i Agder hadde vi i 2023 103 saker som ble levert videre til disse. Samarbeidet vårt med offentlige bestillere og innkjøpere har også fungert etter hensikten. Flere useriøse leverandører har blitt stoppet på veien inn i offentlige anskaffelser.

Fair Play Agder har foreløpig 6 søstre i resten av Norge, og det ble i 2022 implementert et felles verktøy som gjør samhandling og samarbeid mer effektivt og hensiktsmessig. Dette har i løpet av 2023 gjort oss sterkere sammen!

På slutten av 2022 fikk vi en gledelig melding om at Statsbudsjettet for 2023 inneholdt øremerkede midler til arbeidet som Fair Play driver i Norge. Dette er bra og gjør at vi har en mer forutsigbar og robust økonomi.

Fair Play Agder, sammen med sine søstre, drives som et partssamarbeid hvor både det private næringsliv og det offentlig bidrar, i tillegg til de organiserte partene i næringslivet.

Sånn gjør vi det i Norge!

Hilde Waage styrets leder

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Skatteetaten advarer om at kriminelle aktører i byggebransjen har siktet seg inn mot forbrukermarkedet.

Vekstvilkårene for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Agder har dessverre styrket seg ytterligere det siste året. Krig og konflikter har tiltatt. Renten har økt og det er fortsatt høy inflasjon. Energi og materialkostnader ser ut til fortsatt å holde seg på et høyt nivå.

I en fersk rapport fra Skatteetaten vises det til at Norge er inne i en økonomisk utfordrende tid, og at tilbud og etterspørsel etter billig arbeidskraft øker i krisetider. «I undersøkelsen foretatt av Skatteetatens adferdsteam har de funn som tyder på at folk er opptil ti ganger mer villig til unndragelser i krisetider versus normaltider under gitte forutsetninger.»

«Dyrtid»

Fair Play Agder sin styreleder, Hilde Waage, beskriver byggog anleggsbransjen på Agder slik «Slutten på en god periode for bygg-og anleggsbransjen? Tiden vi er inne i gjør at innsatsfaktorene til bygg- og anleggsbransjen er dyre - vi er inne i “dyrtid”!

Spesielt for byggebransjen har dette satt sine spor i 2023 og kommer også til å gjøre det i 2024. Hvordan det vil bli i 2025 er enda usikkert. Bransjen er uhyre rentesensitiv, og “boligbygging” har historisk sett vært vår kanarifugl ift sysselsetting. Stigende renter gjør at folk ikke tør å kjøpe nytt, noe som igjen fører til at boligsalget/boligbygging synker.»

Dette får innvirkning på øvrig leverandørindustrien i Agder. Det offentlige har også utfordringer med trange budsjetter. Vi vet at det det offentlige Norge kjøper varer og tjenester for ca. 650 milliarder pr. år. Faren med trange offentlige budsjetter kan være at pris blir det eneste kriteriet for å vinne et anbud i offentlig regi. Det skal ikke skje og må ikke skje, selv om FPA har erfart at dette skjer i Agder. Useriøse aktører dumper tilbudene så lavt at det med et enkelt regnestykke avslører at de ikke engang kan betale anstendig lønn til de som skal utføre jobben. Gode seriøsitetsbestemmelser knyttet til innkjøp og anskaffelser er det beste verktøyet for å unngå useriøse aktører.

Innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Det er en betydelig innsats i samfunnet for å bekjempe A-krim og sosial dumping. Siden 2015 er det blitt etablert 8 A-krimsenter i Norge hvor ett av disse ligger i Kr.sand. På sentrene er det tverretatlig samarbeid mellom Politi, Arbeidstilsyn, Nav og Skatteetaten. Regjeringen har handlingsplan for å forebygge A-krim og prioriterer derfor dette høyt.

Spørsmålet er om dette er godt nok?

Spørsmålet har vært tema under flere arrangementer FPA har engasjert seg i 2023.

4
Foto: tv. Vidar Larsen, regionalt verneombud for bygg i Agder, Leif Vagle, daglig leder Fair Play Agder under en kontroll i Grimstad kommune.

Arbeidslivskriminalitet lønner seg

(Kronikk ved Leif Vagle, som ble gjengitt i Fvn, Agderposten og Politiforum)

Kriminalitet i Norge koster 80 milliarder i året, bla. i tapte skatter og avgifter. Politiet vil tape i kampen mot arbeidslivskriminalitet hvis ikke innsatsen mot a-krim styrkes, og samhandlingen med andre offentlige myndigheter bedres.

Politiinspektør Inger Coll ved Politihøyskolen slo fast under et arrangement Fair Play Bygg Norge hadde i Arendalsuka, at arbeidslivskriminalitet lønner seg.

Statsadvokaten i Agder hadde i slutten av 2022 inspeksjon av Agder politidistrikt og deres innsats mot arbeidslivskriminalitet. Etter å ha lest utarbeidet rapport etter dette er det ikke vanskelig å si seg enig med Inger Coll. I Agder lønner arbeidslivskriminalitet seg. Det vises til alvorlige og omfattende saker som blir henlagt, eller får lave reaksjoner.

I rapporten til statsadvokaten pekes det bla. på for lang saksbehandlingstid, manglende oppfølging og dårlig styring av sakene.

En av sakene som blir omtalt gjelder Kristiansand kommune, som har brukt store ressurser i en omfattende anmeldelse. Saken omhandlet en næringsdrivende som hadde ulovlig innredet 13 boenheter i et næringsbygg i Kristiansand. Boenhetene var i tillegg «brannfeller». Det ble gjort omfattende etterforskning, bla 90 vitneavhør. Politiet brukte nesten 5 år på saken, og store deler av tiden uten at det var aktiv etterforskning. Saken endte med henleggelse fordi den ble sendt for seint til statsadvokaten, og var dermed foreldet.

Undertegnede har selv 34 års bakgrunn fra politiet. Jeg satt selv i ledende stilling i Agder politidistrikt når flere av sakene som er nevnt i statsadvokatens rapport kom inn og ble behandlet. Noen vil kanskje hevde at jeg sitter i «glasshus». Jeg ønsker da å presisere at jeg «skyter» ikke på mine tidligere kollegaer, men derimot på systemet.

I rapporten til statsadvokaten kommer det også frem at Agder politidistrikt varslet Skatteetaten at de en lengre periode ikke hadde kapasitet til å ta imot anmeldelser fra dem.

Politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt argumenterer i en artikkel i Agderposten, lørdag 9 september (Sa nei til anmeldelser: – Det har ikke stått på viljenagderposten.no) bla. annet med at de dårlige resultatene har med manglende ressurser å gjøre.

I festtalene fra både politikere og toppledelse i politidirektoratet så er kampen mot arbeidslivskriminalitet et høyt prioritert område.Jeg vil velge den påstanden at så lenge arbeidslivskriminalitet må vike, forståelig nok, for seksuelle overgrep, grov vold/drap mm, så vil ikke innsatsen bli bedre med mindre resursene mot a-krim skjermes. En mulighet er også å la Arbeidstilsynet og Skatteetaten få nye arbeidsverktøy og utvidede hjemler, slik at de kan etterforske flere saker uten å være avhengig av politiet.

Det er tillitsvekkende at politimesteren i Agder tar kritikken på største alvor og vil se på nye rutiner. I tillegg så gir hun også klare signaler til sin sentrale ledelse at ressursene på Agder må styrkes. Dette heier Fair Play Agder på.

Linken til Statsadvokatens rapport: Inspeksjon av Agder politidistrikt, A-krim – Riksadvokaten.

Hvem er Fair Play Agder

Fair Play Agder forebygger og bekjemper arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vi sikrer et seriøst arbeidsmarked med like konkurransevilkår på Agder.

HVEM ER FAIR PLAY AGDER

Fair Play Agder ble stiftet 17 juni 2020. Foreningen er et topartsamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Formålet er å samle informasjon fra bransjer på Agder som er utsatt for arbeidslivkriminalitet. Vi kvalitetssikrer tips, og bringer disse inn til kontrolletatene. Fair Play Agder skal samarbeide med A-krimsenteret i Agder, politiets A-krimgruppe og øvrige kontrolletater.

OPPGAVER

• Forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.

• Kompetansebygging av oppdragsgivere og arbeidstakere

• Oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet

• Samarbeid med private og offentlige aktører på tvers av bransjer for å skape engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

• Kvalitetssikre tips og varsler om brudd på lover og regler som gjelder for arbeidslivet, og videreformidle dette til offentlig kontrolletater

• Holdningsskapende arbeid

Fair Play Agder ledes av Leif Vagle, som har en 34 år lang karriere fra Agder-politiet bak seg. Han har bred erfaring med etterforsking og etterretning, og har blant annet ledet avsnittet for organisert kriminalitet. Videre har Vagle gjennom sitt tidligere arbeid i politiet også erfaring med arbeidslivskriminalitet. Fair Play Agder har dermed en prosjektleder som har en bakgrunn og erfaring som gir gode forutsetninger for å kunne lede foreningens viktige arbeid.

6
Leif Vagle, daglig leder av Fair Play Agder.
Etikkplakat for seriøsitet i alle bransjer

Etikkplakat for seriøsitet i alle bransjer

Alle aktører tilknyttet Fair Play Agder gir gjennom sin signatur sitt samtykke til følgende:

Vi vil delta i en dugnad for et seriøst arbeidsliv uten kriminalitet, og med gode lønns - og arbeidsvilkår. Næringslivet skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryd dig og forsvarlig arbeidsliv. Aktørene i næringslivet; oppdragsgivere, myndigheter, bedrifter, mennesker og organisasjoner, har alle et ansvar for å utvikle et bærekraftig arbeidsliv som sikrer rekruttering og utvikler bransjene.

§1 Offentlige og private innkjøp som virkemiddel

Oppdragsgivere kan ved å stille egnede krav til leverandørene både i konkurransegrunnlag og kontrakt være med på å sikre et seriøst arbeidsliv. God kontraktsoppfølgning sikrer at disse kravene også følges opp. Det må jobbes for at useriøse aktører ikke kan bli kvalifisert, og tildelingskriterier må ikke bare bestå av pris. Systemer for fagopplæring, kvalitetssikrings- og styringssystemer, håndverksmessig kvalitet, mm. må vektlegges. Gjennom kontraktsvilkår må lovregulerte lønns - og arbeidsforhold sikres. Få ledd i kontraktskjeden er et viktig virkemiddel. Gjennom kontrakt må det sikres at arbeidsgiver ikke kan nekte ansatte å bli medlem av en fagorganisasjon og at en skal legge til rette for et organisert arbeidsliv.

§2 Kontroll – innsynsrett og påseplikt

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett skal etterleves. Gjennom kontraktsvilkår sikres oppdragsgiveren og tillitsvalgte rett til å gjennomføre kontroll med lønns og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid og innkvartering, i alle underliggende kontr aktsforhold. Kontroll skal gjennomføres av personer med nødvendig kompetanse på en systematisk måte, både rutinemessig og på mistanke.

§3 Varsling

Varslingsregler etter arbeidsmiljøloven må etterleves. Arbeidstakernes rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal kunne skje trygt og uten risiko for represalier som følge av varslet. Varsel skal kunne leveres på flere språk.

§4 Rapportering til offentlig myndighet

Hvis det som følge av kontroll eller varsler oppdages (eller er begr unnet mistanke) om avvik fra arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, skatt - og avgiftsregelverk, utlendingslov, straffeloven eller annet regelverk som regulerer arbeidsmarkedet og næringsvirksomhet i Norge – skal en straks ta kontakt med offentlig myndighet.

Rapportering skal ivareta regler for GDPR. I tillegg kan informasjonen sendes til Fair Play Agder gjennom sikre kanaler. Fair Play Agder kan bistå med å videreformidle informasjonen til rett etat.

§5 Bistand og beskyttelse

Dersom det avdekkes at arbeidstakere i kontraktskjeden blir utsatt for alvorlig kriminalitet som menneskehandel, vold eller trusler, uverdige eller farlige boforhold eller andre sterkt kritikkverdige forhold – skal behov for beskyttelse meldes til politiet og arbeidstakeren gis mulighet til juridisk bistand gjennom samarbeid med Fair Play Agder.

§6 Solidaransvar

Dersom det er dokumentert at arbeidstakere i kontraktskjeden ikke får utbetalt lønn i forhold til minstelønn eller lønn i samsvar med likebehandlingsprinsippet (ved innleie), e ller blir urettmessig trukket for lønn (eventuelt andre typer av payback) – skal underskriverne legge til rette for at arbeidstakerne får sin rettmessige lønn gjennom at kontraktsledd blir solidarisk ansvarlig for korrekt lønn.

§7 Gaver og gjenytelser

Gaver og gjenytelser blir brukt av kriminelle for å skaffe oppdrag. Både offentlige og private aktører må ha klare rutiner og etiske retningslinjer for de ansatte for å hindre korrupsjon.

§8 Veiledning og informasjon

Svak kunnskap om arbeidstakeres rettigheter og plikter i arbeidslivet utnyttes av kriminelle aktører. Vi skal aktivt bistå til at fagforeninger og/eller Fair Play Agder kan dele ut informasjonsmateriell og arrangere informasjonsmøter på våre arbeidsplasser

På vegne av

Medlemsbedriftene signerer en etikkplakat.

(Signatur) (Dato) (Aktør)

Signeringer av etikkplakaten

NEDIG AS signerte i desember 2023 etikkplakaten til Fair Play Agder. Ledergruppen til Nedig AS med daglig leder Bjørn Jensen.

Samarbeid med

Razem er en polsk forening med mål om å hjelpe polakker med integrering i Norge.

FPA og Razem har holdt flere åpne møter for polske arbeidere, hvor målet har vært å informere om FPA – rettigheter og plikter i arbeidslivet i Norge.

Konserndirektør ved Kristiansand Dyrepark signerte etikkplakaten til Fair Play Agder i mars 2023

Samarbeid med kontrolletatene

Fra venstre Jan Tamasi, Marco Verberne, Vladimir Tamasi, Vidar Larsen og Jan Tore Tønnesen.

Fair Play Agder er mye ute og besøker/oppsøker virksomheter, bygg og anleggsplasser. I den forbindelse samarbeider vi ofte med Regionale verneombud eller Arbeidstilsynet. Foto er fra en kontroll med Arbeidstilsynet og Regionalt verneombud for bygg i oktober 2023 i Sirdalen. De fleste saker/varsler blir sendt til A-krimsenteret i Agder og/eller i linja til Arbeidstilsynet, skatt og Nav. Vi har flere møtepunkter gjennom året både med A-krimsenteret og de øvrige kontolletatene i linja. FPA har også

Fra venstre Trygve Haugland, WPS, ekstern prosjektleder- Knut Rune Veråsdal, brukerkoordinator - Reinert Sangvik Susort, driftsleder tømmer BRG, - Jan Terje Midtbø, prosjektleder BRG - Petter Blomquist, HMS/HR ansvarlig BRG - Ranjith Molegoda, prosjektleder/byggherrerepresentant for Froland kommune.

FROLAND

Fair Play Agder og har besøkt Froland kommune sitt prosjekt på Froland Ungdomsskole. Kommunen er byggherre og BRG har totalentreprisen. Nytt tilbygg på baksiden av eksisterende skole. Tilbygget er ca. 1500m2 og oppføres i tre etasjer med påkobling til bygget. Ny heis monteres også inn i eksisterende bygg. Prosjektet er planlagt ferdig 15.06.2024. HMS var svært godt ivaretatt. Stort fokus på miljøtiltak både byggematerialer (bla. lavkarbon betong), og kildesortering. Før en befaring hadde jeg møte med byggeledelsen. Etter besøket sitter jeg med et inntrykk av et prosjekt under full kontroll. Prosjektet gikk etter planen både i tid og budsjett.

Samarbeid med Næringslivskontakten i Agder politidistrikt Eirik Berg Thorsrud

Eirik har bakgrunn som politifaglig etterforskningsleder innen økonomisk kriminalitet. Han har mastergrad i politivitenskap fra Politihøgskolen, hvor temaet omhandlet næringslivskontakter og begrensninger knyttet til informasjonsdeling til eksterne aktører.

Hva er mandatet til Næringslivskoordinatoren i Agder politidistrikt?

Det er å styrke politidistriktets tverretatlige, forebyggende tilnærming mot de kriminalitetsformene som rammer bedriftsmarkedet/næringslivet i Agder. Det innebærer bla. å være politidistriktets kontaktperson ovenfor næringslivet i Agder, og etablere samarbeidsstrukturer med næringslivsaktører for at vi sammen skal kunne forebygge økonomisk kriminalitet. Mitt utgangspunkt er at mange av tiltakseierne når det kommer til næringslivskriminalitet, ofte vil befinne seg utenfor politiets domene, men at politiet som regel vil kunne ha en viktig oppgave i å bidra med kunnskapsformidling og situasjonsbeskrivelser for å sette disse eksterne tiltakseierne i bedre stand til å forebygge kriminalitet.

Fair Play Agder har medlemmer fra mange forskjellige bransjer/ kommuner og fylke – hva kan du tilby våre medlemmer/næringslivet og det offentlige i Agder ? En av tingene jeg kan tilby er kunnskapsformidling på utvalgte temaer innen næringslivskriminalitet. Jeg har eksempelvis holdt presentasjoner om plikt til å avvise straffedømte leverandører etter lov om offentlig anskaffelser, forebygging av muldyrsrekruttering i sosiale medier (hvitvasking), digitale

“Fair Play Agder ser ut til å ha en svært stor kapasitet i forhold til å avdekke useriøse aktører”

bedragerier, korrupsjon etc. Jeg er også veldig positiv til å bli mer kjent med kriminalitetsutfordringene i ulike næringslivsbransjer i Agder, og tar gjerne i mot invitasjoner!

Fair Play Agder er et ikke offentlig tilskudd i tillegg til alle kontrolletatene, for å følge med og avsløre de useriøse virksomhetene i Agder – hva tenker du om rollen til Fair Play Agder?

Fair Play Agder spiller en svært viktig rolle mot useriøsitet i arbeidslivet i Agder, og er en veldig viktig samhandlingspartner for Agder politidistrikt. Vi er tilstede på flere av de samme møteplattformene, og politidistriktet har også brukt Fair Play Agder til å holde en presentasjon om arbeidslivskriminalitet i Agder i det lokale samarbeidet mellom Agder politidistrikt og antihvitvaskingsavdelingene i bankene i Agder. Fair Play Agder ser ut til å ha en svært stor kapasitet i forhold til å avdekke useriøse aktører, noe som har resultert i mye viktig etterretningsinformasjon og det som ser ut til å være svært god resultatoppnåelse for Fair Play Agder.

Hvordan kan politiet og øvrige kontrolletater i Agder nyttiggjøre seg av Fair Play Agder.

Først og fremst gjennom etablering av god kontaktetablering og lav terskel for å ta kontakt og diskutere konkrete problemstillinger. Det er et romslig mulighetsrom for informasjonsutveksling etter politiregisterloven, og Fair Play er heller ikke underlagt taushetsplikt, noe som gir gode rammer for samarbeid. Vi har flere eksempler på at Fair Play har avdekket informasjon som har vært til stor nytte for politiet.

10
Foto: Eirik Berg Thorsrud

Store utfordringer i Agder

Virksomheter i næringslivet i Agder tjener millioner på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

FPA kan konkludere etter 3,5 års drift at det er store utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Agder.

Det som er fellesnevneren i de bransjer som er mest utsatt for arbeidslivskriminalitet er at de krever liten grad av kompetanse. I tillegg så er ofrene utenlandske arbeidstakere eller studenter. Vi avdekker de fleste ulovlighetene knyttet til svart arbeid og lønnstyveri. Vi har også sett flere eksempler på at useriøse aktører vinner frem i offentlige anbudsprosesser. Det vi med sikkerhet kan si er at det er virksomheter i næringslivet i Agder som tjener millioner på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

FPA har utvidet sitt nettverk betydelig og øker hele tiden sin medlemsmasse.

Medlemskap hos oss blir betraktet etter hvert av mange som et kvalitetsstempel. Det viser vi ved at det stilles strenge krav til medlemskap. Det har dermed medført at vi har nektet virksomheter medlemskap, som ikke har innfridd kravene vi stiller. For oss er det viktig at medlemskap hos oss ikke skal være noen «grønnvasking». Motivasjonen må derimot være at de som melder seg inn i FPA aktivt ønsker å bidra til et seriøst arbeidsliv.

• Eiendom 9%

• Transport 6%

• Renhold 4%

• Verksted 10%

• Andre 9%

• Proff bygg&anlegg offentlig 8%

• Proff bygg&anlegg privat 16%

• Privatmarked bygg 22%

• Restaurant 16%

12

103 saker fra 2023 fordelt på bransjer

FPA har registrert 299 saker totalt siden oppstart i okt. 2020. Det som er fellesnevneren i de bransjer som er mest utsatt for arbeidslivskriminalitet er at de krever liten grad av kompetanse. I tillegg så er ofrene ofte utenlandske arbeidstakere eller studenter.

Byggebransjen: Det private markedet i byggebransjen er i år det som dominerer i Agder. Utfordringene er spesielt store innenfor ROT segmentet (rehabilitering-oppussing og tilbygg). Dette sammenfaller med tilsvarende resultater i de øvrige prosjektene i Fair Play Bygg Norge. Dette bekreftes i Skatteetatens rapport som vist til tidligere, at forbrukere er mange ganger mer villig i «dyrtid» til å handle «svart». Sakene vi har behandlet knyttet til dette område er ofte at utenlandske ansatte blir utnyttet av sine arbeidsgivere. Dette er gjerne mindre virksomheter. Leder av A-krimsenteret i Agder, Øyvind Lorentzen opplyser at dette kan være vanskelig å avsløre da de opplever ved kontroller at ansatte er instruert av arbeidsgiver hva de skal opplyse om. Dette betyr at informasjonen de får under kontroller er at det ikke er uregelmessigheter, selv om realiteten er noe helt annet. Det kreves derfor mye ressurser for å avdekke hva som er den reelle lønnen/arbeidstid mm. Lorentzen mener de i mange tilfeller mottar manipulerte lønnslipper og timelister.

I proffbransjen, både offentlig og privat, er det i de fleste varsler hovedentreprenør, eller tillitsvalgte i prosjektet, som ønsker samarbeid med FPA for å foreta kontroll/revisjon av en virksomhet i prosjektet.

Restaurantbransjen: FPA har hatt fokus på en av de store aktørene i bransjen i Kristiansand over lengre tid, pga. manglende avlønning urimelige arbeidstider mm. Fædrelandsvennen satt også søkelys på denne aktøren i flere artikler rett før nyttår. Dette førte til reaksjoner fra den seriøse delen av serveringsbransjen i Kristiansand. LO har etter disse

oppslagene tatt initiativ til å samle bransjen med mål om å bedre forholdene for de ansatte. Samme problematikken knyttet til lønn, arbeidstid mm. gjelder også i flere kommuner i Agder innenfor denne næringen. Utfordringene i denne bransjen er mange deltidsansatte utenlandske arbeidstakere og studenter som ikke kjenner til sine rettigheter.

Renhold: Varslene vi har mottatt fra denne bransjen er i hovedsak manglende lønn og ulovlige arbeidstider. I de fleste sakene er det utenlandske arbeidstakere, ofte kvinner som blir utnyttet. Renholdsvirksomheter som tar nedvask, f.eks. av større boligkompleks jobber ofte mot klokka. I de prosjektene syndes det både med arbeidstid/avlønning og manglende HMS kort. I mange av de sakene ser en også at «påseplikten» aml. §6, som pålegger hovedleverandør å kontrollere at lønnsog arbeidsvilkår følges, svikter.

Transport: Flere av varslene er knyttet til drosjenæringen. Det er for eksempel manipulering med enkeltturer som resulterer i for høy pris, sjåfører som kjører uten kjøreseddel og lange arbeidsøkter mm. Flere av varslene som er mottatt i 2023 er forhold knyttet til en spesifikk leverandør.

Verksted: Etter at det ble innført krav om registrering av bilpleievirksomhet på lik linje med verksted, ser en at flere av de useriøse har søkt om slik registrering. Dette er et skritt i riktig retning, forutsatt at tilsyn med disse fortsetter.

Eiendom: I denne bransjen er det aktører på Agder som bruker stråpersoner for å unngå å profilere seg selv. Det kan henge sammen med at de tidligere er straffedømt,eller har konkurshistorikk mm. FPA forsøker å overvåke slike aktører. Dette har medført at vi har kunnet varsle flere næringsaktører og kommuner mfl. som har unngått å få vedkommende aktør inn i sine prosjekter.

103 saker fra 2023 fordelt på sakskategorier

• Økonomisk

• Menneskehandel 2%

• Konkurs 4%

• Falske opplysninger 14%

• Sosial dumping/ lønnstyveri 37%

• Undersøkelse 7%

Økonomisk kriminalitet og sosial dumping (lønnstyveri) er nesten uendret fra 2022. I kategorien økonomisk kriminalitet dominerer: skattesvik/hvitvasking og bedragerier. Ved sosial dumping gjelder de fleste sakene lønnstyveri, brudd på arbeidsmiljøloven både for arbeidsgiver og arbeidstaker. En sak kan bryte med loven på flere områder, som f.eks. manglende HMS-kort, lønnstyveri, svart arbeid og bedrageri. Når FPA agder sender varselet videre til kontrollmyndighetene er sakstypen valgt ut fra de opplysninger en har i saken, dvs. det er mistanke om…….. Kategorien falske opplysninger er ofte falsk dokumentasjon, f.eks. at virksomhetene ikke innehar den kompetanse de har oppgitt å ha.

14
SAKSKATEGORIER / KRIMINALITETSTYPER ANTALL SAKER Menneskehandel .................................. 2 Falske opplysninger 19 Sosial dumping/lønnstyveri 47 Undersøkelse ....................................... 10 Økonomisk krim 46 Konkurser 5
Kriminalitet 36%

Effekt av virksomheten til FPA

• Ukjent 45%

• Ikke redusert H-rom 3%

• Redusert H-rom 32%

Betydelig

• Betydelig redusert H-rom 20%

Hvilken effekt har arbeidet til FPA hatt?

For å måle effekt ut av vårt arbeid gjør vi en analyse av om virksomheten har fått redusert sitt handlingsrom. Faktorer som gjør at handlingsrommet blir redusert er f.eks. om virksomheten har fått bøter/gebyrer, omdømmetap, medieomtale, pålegg gjennom kontroll, mistet oppdrag, tapt økonomisk eller gått konkurs. Virksomheter som har fått redusert eller betydelige redusert handlingsrom er i antall nesten identisk med 2022.

HANDLINGSROM Økt handlingsrom ................................ 0 Ikke redusert H-rom 3
H-rom.................................. 34
Redusert
redusert H-rom 21
Ukjent................................................... 48

Seriøsitetskonferansen 2023

16

Intervju med Inger Coll

“Et tiltak som har internasjonal støtte er å opprette et inndragningsfond, der penger fra kriminalitet går inn og så kan politiet søke om midler fra fondet”

Inger Coll fra Politihøyskolen var en av foredragsholderne. Hun har nylig gitt ut en rapport hvor hun undersøker politiets kapasitet når det gjelder å inndra fortjeneste fra kriminell virksomhet

Link rapporten: 117227-lyreco_politiet_5k (4).pdf

Hvilken bakgrunn har du og hvilken rolle/ansvar har du på Politihøyskolen?

Jeg er utdannet jurist og har jobbet mot økonomisk kriminalitet helt siden jeg gikk ut fra universitetet, bl a i skatteetaten og som høgskolelektor ved politihøgskolen, frem til 2022 da jeg gikk over i en stilling som seksjonsleder ved Politihøgskolen.

I ditt foredrag på årets seriøsitetskonferanse, viste du til en fersk rapport som du står bak om politiets inndragning av penger. Hva er din hovedkonklusjon knyttet til dette?

Våre hovedfunn var at inndragningstallene ikke har bedret seg de siste 25 årene, på tross av mange “fine ord” og oppfordringer, videre at inndragning i liten grad rammer grov profittmotivert kriminalitet, fordi knappe én prosent av verdiinndragningskravene gjelder beløp over kr 2 millioner. I tillegg opplevde under halvparten av respondentene at straffesaker med inndragningspotensiale ble fulgt opp i det praktiske politiarbeidet.

Ett lyspunkt er at vi for de siste tre årene ser at det sikres noe mer verdier under etterforskningen. Det er tre elementer som peker seg ut som sentrale suksesskriterier for å styrke inndragningsarbeidet: prioritering, kompetanse og kapasitet. Vi mener også at rotårsaken til disse manglene er styringsmodel-

len i politiet, der man belønnes for å løse flest mulig saker på kortest mulig tid. Link til rapporten:

Hva er de viktigste tiltakene du vil foreslå for å forebygge økonomisk kriminalitet?

Når politiet måles på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid er det ganske illusorisk å tro at vi kan endre deres adferd uten å endre dette premisset. Et tiltak som har internasjonal støtte er å opprette et inndragningsfond, der penger fra kriminalitet går inn og så kan politiet søke om midler fra fondet for å ha råd til større operasjoner, stillinger, innkjøp og lignende. Penger fra et slikt fond kan også brukes til allmennyttige formål. Vi foreslår også et pilotprosjekt der ett eller to politidistrikter heller måles på inndratte beløp enn på saksbehandlingstid/oppklaringsprosent. Vår hypotese her er at dette vil kunne virke forebyggende, fordi det blir mindre kriminelle midler i omløp til å finansiere nye forbrytelser. Her må det imidlertid mer forskning til.

For å ramme grov profittmotivert kriminalitet er det også internasjonalt anbefalt å innføre regler om såkalt “sivilrettslig inndragning”. Dette innebærer at myndighetene kan kjøre en prosess utenfor straffesporet for å inndra verdier som det er sannsynlig at stammer fra kriminalitet. Her er det altså ikke et vilkår at det er en straffesak der vilkårene for å straffe er bevist utover enhver rimelig tvil. Begrunnelsen for denne type regel er at ingen har beskyttelsesverdig interesse i å beholde verdier som sannsynligvis stammer fra kriminalitet og at det er myndighetenes oppgave å inndra disse verdiene for å beskytte samfunnet.

Arendalsuka

18
Fair Play Bygg Norge (FPBN) stilte også i år med egen stand under Arendalsuka. vi hadde besøk av Arbeids og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Besøk av justisminister, Emilie Enger Mehl. Hun var svært interessert i det vi kunne fortelle om Fair Play Bygg Norge, og hun heiet på oss. FPBN arrangerte også en konferanse med tema: nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Der bidro bla. Inger Coll (Politihøyskolen), Erik Nilsen (Skattekrimsjef) og Trine Lise Sundnes (Stortingsrep. AP). Fair Play Bygg Norge har årlig stand på Arendalsuka for å profilere vårt formål. Vi bruker bla. uka til å utvide vårt nettverk – møte beslutningstagere. Vi har også et arrangement i løpet av uka. Årets arrangement ble holdt i Gamle Bankens lokaler og samlet over 100 deltagere.

Seminar om arbeidslivskriminalitet og årsmøte i FPA 25.04.2023

I forbindelse med årsmøtet i 2023 arrangerte FPA seminar om arbeidslivskriminalitet. Der deltok bla. ordføreren i Lillesand og fylkesordføreren i Agder og fortalte hvordan deres respektive organisasjoner jobbet med seriøsitet. Leder ved A-krimsenteret gav en status over a-krim utfordringene i Agder. Arbeidstilsynet var representert for å presentere

nye regler for innleie og hvordan tilsynet følger opp dette. Journalist Gunnar Thorenfeldt fra Aftenposten har hatt spesielt fokus i mange år på A-krim og kunne fortelle mange rystende historier om arbeidstakere som har blitt grovt utnyttet – saker som også relaterte seg til Agder.

Styreleder Hilde Waage innledet seminaret Einar Holmer-Hoven, ordfører i Lillesand Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder Øyvind Lorentzen, Leder av A-krimsenteret i Agder
20 FPA i pressen
22
pressen
FPA i
24 FPA i pressen

GEIR SALVESEN, LEDER AV HÅNDVERKERFORENINGEN – SITTER I STYRET TIL FAIR PLAY AGDER

1. Hva tenker du om oss etter ca. 3,5 års drift?

- Fair Play Agder har blitt et lokalt «mestermerke».

- Mestermerket betyr mye for meg da er jeg trygg på at medlemmer har vært gjennom en sjekk- dvs. alle kan ikke bli medlem – målet med FPA er å jobbe for en god og trygg arbeidsplass.

2. Hvorfor er din virksomhet medlem av FPA?

- Samme svar som over.

3. Du er styremedlem i FPA – har vi nådd de forventingene du hadde etter 3,5, års drift?

- Våre medlemmer i Håndverkerforeningen er svært fornøyd med at når de tar tlf. til FPA om et problem så reageres det fort – vi merket en stor forskjell

- Målet med prosjektet er at alt skal bli hvitt!

4. Hvorfor anbefaler du virksomheter/laug å bli medlem i FPA

- Vi skal stå sammen mot ulovligheter for da blir vi sterkere

- Jo flere som fronter denne saken blir det vanskeligere for de useriøse.

JAN BERNHARD JØRGENSEN – DAGLIG LEDER RENGLEDE

1. Hva tenker du om oss etter ca. 3,5 års drift?

Bare vært positivt å være m i FPA – De har vært en god sparringspartner når kinkige ting i arbeidsmiljø/ ansatte/kontrakter oppstår, og når anbud glipper pga. anbydere som dumper prisene.

2. Hvorfor er din virksomhet medlem i FPA?

De er viktige for næringslivet på Agder, for å nå målet om like konkurransevilkår og et seriøst arbeidsliv. Vi har også fått kunder pga. vårt medlemskap hos dere. Det har blitt et kvalitetsstempel.

3. Hvorfor anbefaler du andre virksomheter å bli medlem av FPA?

Når jeg hører noen klager på useriøse aktører, anbefaler jeg de å melde seg inn i FPA.

Geir er en av de som profilerer Fair Play Agder i alle sammenhenger

Organisering av Fair Play

FAIR PLAY BYGG NORGE

FPA er medlem av paraplyorganisasjonen Fair Play Bygg Norge (FPBN). FPBN skal kun være et felles talerør mot politikere ol. Den skal ikke ha noe med driften i det enkelte prosjekt. Jevnlig har alle prosjektlederne i FPBN møter hvor vi utveksler informasjon om useriøse aktører i de respektive regioner. Prosjektene har dermed god oversikt over useriøse aktører i store deler av landet. Dette mener vi våre medlemmer i næringslivet og kommuner kan nyte godt av i vårt forebyggende arbeid.

Det har blitt drevet intens politisk lobby for å profilere Fair Play Bygg Norge. Det har resultert i at det ble vedtatt i regjeringens handlingsplan mot A-krim at det skulle bevilges kr 2 millioner årlig i 3 år fremover til Fair Play Bygg Norge fra og med 2023.

PROSJEKTLEDERE OG ANSATTE I ALLE

PROSJEKTENE I FAIR PLAY BYGG NORGE

Fair Play Bygg Norge er en paraplyorganisasjon for alle Fair Play prosjektene i Norge. Så langt er det kun Fair Play Agder som har fokus på alle bransjer. De øvrige prosjektene har hovedfokus på bygg og anleggssektoren.

FAIR PLAY AGDER

Fair Play Agder sine inntekter er basert på medlemskontingent, offentlige tilskudd og sponsorinntekter. Jobben med å øke medlemsmassen og inntektene har et viktig

fokus for prosjektet. Pr. 31.12.2023 hadde vi 133 medlemsvirksomheter/kommuner/lag og foreninger (114 i 2021). Fra 01.10.2022 er det Fellesforbundet som sponser kontor til FPA. LO Agder sponser kontorstøtte. NHO sponser juridisk bistand.

STYRET

I FAIR PLAY AGDER

Leder:

Hilde Waage Regiondirektør Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg i Agder

Nestleder:

Kenneth Mørk LO Kristiansand og omegn

Styremedlemmer:

Tor Sommerseth Kristiansand kommune

Svein Jåtun Regionsjef Nelfo Sørlandet

Torstein Kiland Daglig leder Agder Elektromontørforeningen og El & It Forbundet Agder

Morten V. Haakstad Arendal Næringsforening

Camilla Holm Nilsen Arendal kommune

Geir Salvesen Salvesen Blikk og Ventilasjon AS

Julie Roselind Falch Distriktssjef Maskin Entreprenørenes Forbund i Agder

Varamedlemmer:

Glenn Valvik

Trond Madsen

Daglig leder Stillasfag AS

Seniorrådgiver i NHO Agder

Jane B. Rabbersvik Daglig leder NeoFinans AS

26
Fred Sherling, Rogaland-Tor Østenvig, Østfold – Maren A. Stinessen, Oslo – Lars Mamen, Oslo – Leif Vagle, Agder, Hanna Kjemprud, Oslo – Tom Throndsen, Vestland – Vidar Sagmyr, Trøndelag – Jan Laukvik, Nordland

Organisering av Fair Play

Informasjonsmøte for polske renholdere, i regi avRVO for renhold, Jostein Solheim og Fair Play Agder. Arrangementet var i samarbeid med Razem (Polsk organisasjon som bistår polakker i Norge å bli integrert). Det var godt fremmøte og stort engasjement. Mange historier fra salen som vitner om en bransje med store utfordringer. Fair Play Agder oppfordrer til å tipse/varsle om de useriøse aktørene.

REGIONALE VERNEOMBUD I AGDER:

Regionale verneombud skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter: Regionale verneombud (RVO) (rvofond.no). I Agder samarbeider FPA mye med RVO´ene. De har svært god kunnskap innenfor sitt fagfelt og er dermed gode sparringspartnere.

Renhold Finn Vidar Madsen Foto: Lindesnes Avis Anlegg Glenn Seland Renhold Jostein Solheim Bygg Vidar Larsen

Våre medlemsbedrifter

Agder Arbeiderparti

Agder Elektromontørforening

Agder Fylkeskommune

Agder Områdesikring

Agder Sprinkler

Agder SV

Agder Tak AS

Agder Transportarbeiderforening

Aksell Sør AS

Alloc AS

Andersen Tak AS

Arbeidskraft AS

Arendal Bedriftsrenhold

Arendal Elteam As

Arendal Kommune

Arendal Næringsforening

Backe Entreprenør AS

Bedriftsklubben Kruse Smith Entreprenør Agder

Bico Bygg Og Innredning AS

Bilbransjens Opplæringskontor Sør AS

BLIKKENSLAGER T I PEDERSEN AS

Bravida Norge AS

BRG Entreprenør AS

Byggmester Bjarne Tveit AS

Byggmester Dovland AS

Byggmester GFinsådal AS

Byggpartnere AS

CarShine As

Caverion Norge AS Avd Agder

Consult Gruppen AS

DNB Bank ASA

EBA Agder

EL Og IT Forbundet, Agder

Elektro-Entreprenøren Arendal AS

Evje Og Hornnes Kommune

Fagforbundet Agder

Farsund Kommune

Fellesforbundet Avd 058 Mandal Fagforening

Fellesforbundet Avd 9

Fellesforbundet Avd. 194 Lister Fagforening

Fellesforbundet Avd. 3 Agder Foreningen

Fellesforbundets Avd. 724, Wallboard Fagforening

Fibo

Forbundet For Ledelse Og Teknikk

Froland Kommune

FS Mur

Glencore Nikkelverk As

Grimstad Kommune

Håndverkeren Restaurant & Pub

Hisøy Elektro AS

Hodne Bygg AS

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS

HRP AS

HSH Entreprenør AS

Huntonit AS

Kontordamene AS

Kristiansand Bygg As

Kristiansand Byggmesterforening

KRISTIANSAND DYREPARK AS

Kristiansand Håndverkerforening

Kristiansand Kobber-Og Blikkenslagermesterlaug

Kristiansand Kommune

Kristiansand Murmesterforening

Kristiansand Stillas Montasje AS

Kvinesdal Kommune

Landskapsentreprenørene AS Lillesand Kommune

Lindesnes Kommune

Lista Bygg AS

LO I Kristiansand Og Omegn

LO Lister

LO Østre Agder

LO Region Agder

Lyngdal Kommune

Lyskomponenter AS

Mal I Sør AS

Malco AS

Malerbua AS

Maleren Kristiansand AS

Malermester Knutson AS

Malermester Langeland AS

Malermester Svein Einar Vatne AS

Mandal Kjøleservice AS

Mandal Stillasutleie As

Manpower AS

MEF Avd. Agder

Mestermal AS

Metall Bygg AS

MJA Maler & Gulvbelegg AS

Mjåvann Dekksenter

Montørklubben I Bravida

Mur I Sør AS

Murmester Larsen As Næringsforeningen I Kristiansandsregionen

NCC Industry AS

Nedig AS

Nelfo Sørlandet

Neofinans

NHO Agder

Norges Lasterbileier-Forbund

Norsk Arbeidsmandsforbund Avd 7

Sør-Vest

Norske Porter As

NSE Fagstillas AS

Nye Veier

OBOS Block Watne AS

OneCo Sør

Otek Agder

PK Entreprenør AS

Ramirent AS

Renglede.No AS

Risør Kommune

Rive- Og Knuseservice AS

Rødt Agder

Rødt Kristiansand

Salvesen Blikk Og Ventilasjon AS

Salvesen Bygg Og Innredning AS Skanska Norge AS Region Sør

Sommerbris AS

Sørheim Bygg As

Sørlandskjøkken Prosjekt AS

Stillasfag AS

Studentsamskipnaden I Agder

Tratec Teknikken A/S

Tvedestrand Kommune

V&T Entreprenør AS

VEF Entreprenør

Veidekke Entreprenør AS

Vennesla Kommune

Ventistål Avd Sør

Verdal Og Trysnes As

Vinje Industri AS

Å Energi AS

28

Initiativtagere / sponsorer

Bli medlem av FPA

HVORFOR BLI MEDLEM AV FAIR PLAY AGDER?

• Dere tar et samfunnsansvar og er med og fremmer et seriøst arbeidsliv

• Medlemskap er blitt et kvalitetsstempel (flere medlemmer bruker vår logo aktivt)

• Sammen bidrar vi med å styrke seriøsitetsarbeidet i næringslivet og det offentlige med bla. rådgivning knyttet til revisjon av leverandører – seriøsitetsbestemmelser mm.

• Vi bistår med bakgrunnssjekk av virksomheter/leverandører

• Vi informerer om tips/trender som omhandler useriøse/kriminelle aktørerer

• Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev

• Årlig arrangerer vi Seriøsitetskonferansen

• Som medlem kan dere også få foredrag fra oss knyttet til fenomenet arbeidslivskriminalitet og delta på seminarer som vi arrangerer

• Deres logo vil bli lagt ut på vår nettside med lenke til din nettside

30

HVEM KAN BLI MEDLEM?

Alle virksomheter innen offentlig og privat sektor, samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på tvers av ulike bransjer på Agder, kan tegne medlemskap i organisasjonen Fair Play Agder.

HVORDAN KAN DERE BLI MEDLEM?

Finansieringen av Fair Play Agder vil i hovedsak være basert på bidrag fra medlemmene. I tillegg til den årlige kontingenten kan man inngå særskilt avtale om sponsorstøtte. Virksomheter eller organisasjoner som ønsker å bidra økonomisk uten å inngå medlemskap har anledning til det.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss da vel!

Telefon: 415 37 266

E-post: leifvagle@fairplayagder.no

Besøksadresse:

Henrik Wergelandsgate 56

4614 Kristiansand

32
Leif Vagle, daglig leder i Fair Play Agder

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.