Datterselskaper

Page 1

Å r sopp g j ør 2 0 2 3

P O R T IA A S

V IOLA A S

CR ESS I D A A S

C ORD E LIA A S

F R OLA N D V E RK A S

P O LY S E R V IC ES A S

2

Årsberetning 2023 for PORTIA AS

PORTIA AS (organisasjonsnummer 980 301 036) er datterselskap av RASMUSSENGRUPPEN AS og inngår som en integrert del av investeringsvirksomheten i konsernet Rasmussengruppen. Rasmussengruppens finansielle investeringer drives gjennom morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS, samt de heleide datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS

Konsernet Rasmussengruppen sin virksomhet er organisert i tre forretningsområder; finansielle investeringer, offshore og eiendom , og hvor PORTIA AS inngår i forretningsområdet finansielle investeringer

PORTIA AS' egen virksomhet drives fra Kristiansand og Oslo. Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

RESULTAT OG REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

PORTIA AS er en investeringsvirksomhet som driver med finansielle investeringer og avlegger årsregnskapet i samsvar med regelverket for forenklet IFRS, som innebærer at det i samsvar med IFRS 10 avlegges regnskap hvor alle eiendeler vurderes til antatt markedsverdi

For PORTIA AS ble resultat før skatt i 2023 kr. 81 millioner (2022: kr. 67 millioner) Totalresultatet for 2023 utgjorde kr. 75 millioner (kr. 64 millioner)

Egenkapitalen utgjorde pr. 31.12.2023 kr. 1.443 millioner (kr. 1.368 millioner) Selskapets bokførte egenkapital pr. 31.12.2023 tilsvarer 99,84 % (99,99 %) av totalbalansen

De største finansielle enkeltinvesteringene for PORTIA AS pr 31.12.2023 var Shearwater GeoServices Holding AS med kr. 944 millioner og Nykode Therapeutics ASA med kr. 96 millioner

RISIKO

De viktigste risikofaktorene ved årsskiftet for de finansielle investeringene var et fortsatt høyt priset aksjemarked, høy inflasjon, høyt gjeldsnivå, geopolitiske og økonomiske effekter av krig i Ukraina og Midt-Østen, spenning mellom Kina og USA/Europa, samt utviklingen i inflasjon, rentenivå, olje- og gasspris, råvarepriser og energipriser generelt. Den selskapsspesifikke risikoen i enkeltaksjer er søkt redusert gjennom en diversifisert investeringsportefølje.

Forretningsmessig investerings virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål å minimere den samlede risiko . PORTIA AS er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndter ing av de risikotyper selskapet er eksponert mot, for å sikre at den samlede risiko står i forhold til risikobærende evne. Sentralt i denne sammenheng er å sørge for å diversifisere investeringene, samt at selskapet ikke har gjeld til kredittinstitusjoner.

PORTIA AS hadde en samlet bankbeholdning på kr. 88 millioner pr. 31.12.2023 (kr. 100 millioner) Kontantbeholdningen sammen med morselskapets finansielle styrke gir betydelig løfteevne til å foreta nye investeringer.

ADMINISTRATIVE FORHOLD

Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra POLYSERVICES AS. Daglig leder-rollen i PORTIA AS ivaretas av ansatt porteføljeforvalter i RASMUSSENGRUPPEN AS som del av den integrerte virksomhet mellom selskapet og dets eier.

3

ESG M.M.

PORTIA AS har fokus på bærekraft knyttet til alle investeringer. Det jobbes aktivt med miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold (ESG). Gjennom styrerepresentasjon påvirker PORTIA AS selskaper i deres arbeid med dette utvidede bærekraftbegrepet. Det legges også bærekraftperspektiver til grunn for vurdering av nye investeringer.

PORTIA AS foretar alltid egne ESG-vurderinger sammen med RASMUSSENGRUPPEN AS , samtidig som man støtter seg på vurderinger gjort av enkelte andre aktører. PORTIA AS har for eksempel valgt å ikke investere i selskaper som det norske oljefondet har utelukket fra sitt investeringsunivers.

ANSVARSFORSIKRING FOR STYRET OG DAGLIG LEDER

Selskapet har ikke tegnet ansvarsforsikring for styret og daglig leder

FREMTIDSUTSIKTER OG HENDELSER ETTER ÅRETS UTGANG

Utviklingen i 2024 er preget av geopolitisk usikkerhet knyttet til krig i Ukraina og Midt-Østen,spenning mellom Kina og USA/E, høy inflasjon, høye renter, volatile aksjekurser, forstyrrelser i leveransekjeder for innsatsfaktorer i produksjon og volatile energi - og råvarepriser. Selskapet har også blitt påvirket av oppgang og noe mindre nedgang i verdi av enkelte investeringer i 2024, uten at dette påvirker årsregnsk apet for 2023 eller bedømmelsen av den finansielle status på tidspunkt for avleggelse av denne årsberetning. Styret anser at selskapet er finansielt godt rustet til å kunne tilpasse aktivitetene i samsvar med selskapets strategi også i en usikker verden fr emover.

Regnskapet for PORTIA AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er til stede.

Kristiansand, den 14. mai 2024

LARS ERIK LARSSON BØRRE A.B. GRØNNINGSÆTER ROAR SKULAND (styrets leder) (styremedlem og daglig leder) (styremedlem)

4
***
5

PORTIA AS Resultatregnskap for 2023

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

OG FINANSKOSTNADER

6 2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS)
Aksjeutbytter ....................................................................................................................................................... 4 820 452 3 862 316 Resultat salg verdipapirer ....................................................................................................................................................... 2 41 496 455 ÷ 21 719 741 Verdiregulering verdipapirer ....................................................................................................................................................... 2 38 130 476 83 207 803 Driftskostnader ....................................................................................................................................................… 3,4 ÷ 938 180 ÷ 789 293 DRIFTSRESULTAT ................................................................................................................................................................… 83 509 203 64 561 085 FINANSINNTEKTER
Renteinntekter ....................................................................................................................................................... 3 670 522 1 690 551 Valutakursgevinster/-tap ....................................................................................................................................................... ÷ 1 787 129 870 812 Andre finanskostnader ....................................................................................................................................................... ÷ 4 277 425 ÷ 176 854 NETTO FINANSINNTEKTER ................................................................................................................................................................ ÷ 2 394 032 2 384 509 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ................................................................................................................................................................ 81 115 171 66 945 594 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad .............................................................................................................................................................… 5 ÷ 6 231 028 ÷ 3 135 992 TOTALRESULTAT .............................................................................................................................................................… 74 884 143 63 809 602
Avsettes til fond for urealisert gevinst .............................................................................................................................................................… 7 64 940 968 6 640 704 Avsettes til annen egenkapital .............................................................................................................................................................… 7 9 943 175 57 168 898 DISPONERT I ALT .......................................................................................................................................................... 7 74 884 143 63 809 602
som foreslås anvendt/ble dekket slik:

EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle

Omløpsmidler

PORTIA AS

Balanse pr. 31. desember 2023

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 7

Innskutt egenkapital:

De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet.

Kristiansand, 14. mai 2024

(styrets leder) (styremedlem) (styremedlem og daglig leder)

7 2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS)
eiendeler Utsatt skatteeiendel .........................................................................................................................................................… 5 0 4 085 021
fordringer ......................................................................................................................................................................… 3 769 978 35 271 Verdipapirer ......................................................................................................................................................................… 1,2 1 356 339 571 1 264 615 780 Bankinnskudd ......................................................................................................................................................................… 88 233 011 99 541 080 1 445 342 560 1 364 192 131 SUM EIENDELER ......................................................................................................................................................................… 1 445 342 560 1 368 277 152
Kortsiktige
Aksjekapital (90.000 aksjer
kr. 1.000) ......................................................................................................................................................................… 6,7 90 000 000 90 000 000 Opptjent egenkapital: Fond for urealisert gevinst ......................................................................................................................................................................… 7 720 534 265 655 593 297 Annen egenkapital ......................................................................................................................................................................… 7 632 434 865 622 491 689 1 442 969 130 1 368 084 986 Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt ......................................................................................................................................................................… 3 1 932 757 0 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt for regnskapsåret ......................................................................................................................................................................… 5 213 250 0 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern ......................................................................................................................................................................… 225 000 187 500 Øvrig kortsiktig gjeld ......................................................................................................................................................................… 2 423 4 666 440 673 192 166 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ......................................................................................................................................................................… 1 445 342 560 1 368 277 152
à
LARS ERIK LARSSON ROAR SKULAND BØRRE A. B. GRØNNINGSÆTER

Noter til regnskapet for 2023 for PORTIA AS:

Alle beløp i tabeller i notene er vist i hele 1 000 NOK med mindre noe annet fremgår av noten.

Regnskapsprinsipper

Generell informasjon

PORTIA AS er et norsk investeringsselskap med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Oslo. Selskapet driver med investeringer i aksjer, aksjerelaterte instrumenter, derivater og obligasjoner herunder konvertible obligasjoner. Selskapet inngår i RASMUSSENGRUPPEN AS sin virksomhet for investering i virksomheter som har muligheter for å skape verdier.

Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

Det er anvendt forenklet IFRS ihht regnskapslovens § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonal regnskapsstandard (IFRS) og noteopplysninger er ihht norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning fra full IFRS er forklart nedenfor.

Nye og endrede standarder

Endringer i IFRS fortolkninger med ikrafttredelse 1. januar 2023 har ikke hatt vesentlig betydning på regnskapet.

Investeringsforetak

Selskapet er et investeringsforetak ihht bestemmelsene i IFRS 10.

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Selskapet opererer i flere valuta, men mest benyttede funksjonelle valuta er NOK og presentasjonsvaluta er følgelig NOK.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler, herunder finansielle driftsmidler, til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler inklusive fordringer med forfall senere enn ett år frem. Fordringer som skal innbetales innen ett år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Utlån til selskap som selskapet er investert i, behandles som omløpsmiddel i likhet med investeringen i aksjer.

Inntektsføring

Avkastning på investeringer resultatføres i samsvar med verdiutviklingen i markedet. Utbytter inntektsføres når selskapet får ubetinget rett på utbytte.

Driftskostnader

Driftskostnader inkluderer kostnader til lønn og driftskostnader relatert til selskapets virksomhet.

Driftskostnader kostnadsføres når de påløper.

Avsetninger

Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser når det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør, og når forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Valuta

Inntekter, kostnader, investeringer og salg i utenlandsk valuta registreres til dagskurs.

Pengeposter og verdipapir i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

8

Finansielle eiendeler

Investeringer i datterselskap

Investeringer i datterselskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat i henhold til IFRS 10 og bestemmelser om investeringsforetak.

Investering i datterselskap er i all hovedsak selskaper der eierandelen er over 50 % og selskapet har kontroll. Vurdering av kontroll utføres for hver enkelt investering.

Investeringer i tilknyttet selskap

Investeringer i tilknyttet selskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Tilknyttet selskap er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Som hovedregel oppnås betydelig innflytelse ved eierandel mellom 20 % og 50 %. Vurdering utføres for hver enkelt investering.

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer er investeringer i enheter der selskapet ikke har kontroll, betydelig innflytelse eller en felleskontrollert virksomhet. Selskapets øvrige investeringer består av investeringer i aksjer og tilsvarende eierposter. Selskapet registrerer investeringene til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Verdsettelse - Hierarki finansielle eiendeler og forpliktelser

Selskapet inndeler investeringer målt til virkelig verdi i balansen ihht IFRS 13 i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen.

Nivå 1:

Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.

Nivå 2:

Investeringer hvor det benyttes andre inndata enn noterte priser, eller observerbare priser ikke er i aktive markeder.

Nivå 3:

Andre investeringer vurderes på nivå 3. Dette er investeringer der all informasjon eller deler av informasjon om verdi ikke kan observeres i markedet.

Utlån

Selskapets utlån registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Fordringer

Fordringer er i utgangspunktet oppført til pålydende med fradrag for eventuelt forventet tap ihht IFRS 9.

Skattekostnad

Skattekostnaden omfatter periodens betalbare skatt og endringene i utsatt skatt /skatteeiendel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Netto utsatt skatt/skatteeiendel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.

Utsatt skatteeiendel er balanseført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattemessig overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skatteeiendelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skatteeiendel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at de kan nyttiggjøre seg av den utsatte skatteeiendelen.

Kontantstrømoppstilling

Selskapet utarbeider kontantstrøm etter den indirekte metoden.

9

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen, er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Endringer i standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelse IASB har vedtatt flere endringer i standarder og fortolkninger med ikrafttredelse fra 1. januar 2024 eller senere. Selskapet har ikke tidligere implementert noen slike endringer. Ingen vedtatte endringer i standarder eller fortolkninger med fremtidig ikrafttredelse forventes å ha vesentlig effekt for årsregnskapet.

Note 1. Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har ingen investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap pr. 31.12.

Note 2. Omløpsaksjer

Tabell: Oversikt over utvikling 2023

Tabell: Oversikt over utvikling 2022

Følgende investeringer i omløpsaksjer har en markedsverdi pr. 31.12.2023 over NOK 60 millioner:

GeoServices Holding AS

10
Nivå
Nivå
Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 233 698 81 685 229 918 Tilgang ved kjøp 57 070 7 321 35 652 Tilgang ved emisjoner 0 3 000 74 000 Avgang i perioden ÷ 122 279 ÷ 882 ÷ 288 Anskaffelseskost 31.12 168 489 91 124 339 282 Virkelig verdi 1.1 297 418 99 876 867 322 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 8 068 0 0 Gevinst ved realisasjon i perioden 28 632 18 209 2 723 Verdiregulering i perioden ÷ 31 173 ÷ 21 229 90 532 Virkelig verdi 31.12 199 016 95 182 1 062 142
1
2
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 143 296 168 786 205 623 Tilgang ved kjøp 187 579 0 2 600 Tilgang ved emisjoner 38 071 0 22 180 Avgang i perioden ÷ 135 248 ÷ 87 101 ÷ 485 Anskaffelseskost 31.12 233 698 81 685 229 918
130 450 505 207 518 155 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 47 210 0 ÷ 7 886 Gevinst ved realisasjon i perioden 23 628 9 748 0 Verdiregulering i perioden ÷ 224 841 ÷ 25 649 333 698 Virkelig verdi 31.12 297 418 99 876 867 322
Virkelig verdi 1.1
943 546 Nivå
Therapeutics
96 300 Nivå 1
Shearwater
3 Nykode
AS

Investeringen i Shearwater verdsettes ved en intern verdivurdering basert på forventet EV/EBITDA og EV/fri kontantstrøm, internt avkastningskrav og antatt verdi av skip i opplag. Verdien er i tillegg vurdert i forhold til hvordan sammenliknbare børsnoterte aksjer verdsettes. Shearwater-konsernets sentrale risikoelementer er kommersiell risiko (markedsrisiko i det globale marked for seismikk), politisk risiko, finansiell risiko og ulykkesrisiko.

Rentebærende gjeld i Shearwater konsernet utgjorde pr 31 desember 2023 om lag USD 560 millioner som også er konsernets funksjonelle valuta. Egenkapitalandel er ved siste årsskifte i underkant av 80 % basert på antatt verdi av selskapet som er lagt til grunn i PORTIA AS årsregnskap for 2023. Rentebærende gjeld forfaller i 2024 og denne er i mars/april 2024 refinansiert med banklån og obligasjonslån med løpetid 5 år.

Note 3. Transaksjoner og mellomværende med nærstående

Transaksjoner med nærstående

Kjøp av administrative tjenester fra POLYSERVICES

Mellomværende med nærstående

Fordring på konsernselskaper

Gjeld til konsernselskaper

Mellomværende med nærstående selskaper er ikke renteberegnet i 2023

Note 4. Lønnskostnader og honorarer

Selskapet belastes for administrative tjenester levert av søsterselskapet POLYSERVICES AS. Selskapet inngår i styringen av RASMUSSENGRUPPEN AS hvorav daglig leders lønn bekostes derfra. Styremedlemmene er konserninterne som ikke belaster selskapet for honorar.

Selskapets revisor Deloitte AS har kun mottatt honorar for revisjon inklusive mva med kr. 49 010

Note 5 Skattekostnad - utsatt skatt

Grunnlaget for beregning av utsatt skatteeiendel pr. 31.12 er følgende:

Midlertidige forskjeller knyttet til driftsmidler .........................................................

22 % herav utgjør balanseført

Årets skattegrunnlag fremkommer slik:

før skattekostnad .....................

Anvendt skattemessig fremførbart underskudd

Skattegrunnlag for betalbar skatt for regnskapsåret

Skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt for regnskapsåret (22 %).................................

Endring utsatt skatt mot resultat.............

Kildeskatt utbytte utenlandske aksjer innenfor fritaksmetoden

11
2023 2022
888 742
AS
0 0
225 187
2023 2022
kr. 0 kr. 0 valutaterminforretninger ‘’ 0 ‘’ 0 skattemessig
÷ ‘’ 0 ÷ ‘’ 20 853 241 aksjer utenfor
‘’ 8 785 258 ‘’ 2 284 964 Skattegrunnlag
kr. 8 785 258 ÷ kr. 18 568 277
kr. 1 932 757 ÷ kr. 4 085 021
underskudd til fremføring
fritaksmetoden
............
utsatt skatt
Resultat
kr. 81 115 171 kr. 66 945 594 Urealisert verdiregulering markedsbaserte
....... ÷ ‘’ 38 130 476 ÷ ‘’ 83 207 803 Permanente forskjeller ....................... ÷ ‘’ 21 162 136 ‘’ 27 165 789
............ ÷ ‘’ 20 853 241 ÷ ‘’ 10 903 580
aksjer
........... kr. 969 318 kr. 0
kr. 213 250 kr. 0
‘’ 6 017 778 ‘’ 2 995 412
‘’ 0 ‘’ 140 580
kr. 6 231 028 kr. 3 135 992 Effektiv skattesats 7,68 % 4,68 %
Skattekostnad ..

Note 6. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.desember 2023 av 100.000 aksjer à kr. 1.000. Alle aksjene har samme rettigheter.

Pr. 14. mai.2024 eies samtlige aksjer av RASMUSSENGRUPPEN AS.

Note 7. Egenkapital

Aksjekapital Fond for urealisert gevinst

Aksjekapital Fond for urealisert gevinst

Note 8. Utlån

Utlån bokføres til pålydende og justeres til antatt verdi. Renter på utlån akkumuleres på saldo. Videre er det for konvertible lån foretatt en verdsettelse av konverteringsretten i de tilfeller den er positiv. Det kan avtales sikkerhet for betjening av utlån. Det ligger i selskapets strategi å tilby lån og konvertible lån til unoterte selskaper man er investert i. Selskapet har pr 31. desember 2023 utestående konvertible lån på kr 735 000

Risiko: Utlån skjer til selskap det også er investert aksjer i og utlån stiller derfor foran låntakers egenkapital og med høyere risiko enn banklån.

Risiko på utlån i valuta reduseres ved å inngå terminkontrakter. Kriteriene for sikringsbokføring er ikke oppfylt.

Det er ikke inngått noen terminkontrakter pr. 31. desember 2023

Note 9. Hendelser etter balansedagen

Etter balansedagen har det ikke inntrådt forhold som påvirker virksomheten i betydelig grad.

12
Annen egenkapital Sum Egenkapital 1.1.2022 90 000 648 953 565 323 1 304 275 Årets
6 640 57 169 63 810 Egenkapital 31.12.2022 90
655 593 622 492 1 368 085
resultat
000
Annen
Sum Egenkapital 1.1.2023 90 000 655 593 622 492 1 368 085 Årets resultat 64 941 9 943 74 884 Egenkapital 31.12.2023 90 000 720 534 632 435 1 442 969
egenkapital

Kontantstrømoppstilling for 2023 for PORTIA AS:

KONTANTSTRØMMER FRA SELSKAPETS AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad

Betalt skatt for foregående år ..................................

Salg investeringer i omløpsaksjer

Kjøp investeringer i omløpsaksjer

renter

verdipapirer ...................................................

kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld ....................

KONTANTSTRØM FRA SELSKAPETS

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

endring likvider gjennom året .................

13
2023 2022 kroner kroner
81 115 171 66 945 594
0 ÷ 140 580
151 138 129 222 833 879
÷ 204 731 445 ÷ 250 430 000 Mottatte
3 670 522 1 690 551 Verdiregulering
÷ 38 130 476 ÷ 83 207 803
÷ 4 369 970 ÷ 1 493 302 NETTO
AKTIVITETER ÷ 11 308 069 ÷ 43 801 661
Endring
.
Utbetaling
0 0 NETTO
0 0
÷ 11 308 069 ÷ 43 801 661 Bankinnskudd
................................. 99 541 080 143 342 741 BANKINNSKUDD PR. 31.12 .................... 88 233 011 99 541 080
av utbytte .............................
KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Netto
pr. 1.1

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i PORTIA AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for PORTIA AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

 er konsistent med årsregnskapet og

 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

14

mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Uavhengig revisors beretning - PORTIA AS

Name Date

Stokkenes, Olav Kristian 2024-05-16

Kristiansand, 14. mai 2024 Deloitte AS

Identification

Olav Kr Stokkenes statsautorisert revisor

Stokkenes, Olav Kristian

15
revisors beretning PORTIA AS 2
Uavhengig

Årsberetning 2023 for VIOLA

AS

VIOLA AS (organisasjonsnummer 994 010 166) er datterselskap av RASMUSSENGRUPPEN AS og inngår som en integrert del av investeringsvirksomheten i konsernet Rasmussengruppen. Rasmussengruppens finansielle investeringer drives gjennom morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS, samt de heleide datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS

Konsernet Rasmussengruppen sin virksomhet er organisert i tre forretningsområder; finansielle investeringer, offshore og eiendom , og hvor VIOLA AS inngår i forretningsområdet finansielle investeringer

VIOLA AS' egen virksomhet drives fra Kristiansand og Oslo. Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

RESULTAT OG REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

VIOLA AS er en investeringsvirksomhet som driver med finansielle investeringer og avlegger årsregnskapet i samsvar med regelverket for forenklet IFRS , som innebærer at det i samsvar med IFRS 10 avlegges regnskap hvor alle eiendeler vurderes til antatt markedsverdi

For VIOLA AS ble resultat før skatt i 2023 kr. 65 millioner (2022: kr. 9 millioner) Totalresultatet for 2023 utgjorde kr 61 millioner (kr. 7 millioner)

Egenkapitalen utgjorde pr. 31.12.2023 kr. 419 millioner (kr. 358 millioner) Selskapets bokførte egenkapital pr. 31.12.2023 tilsvarer 99,25 % (99,47 %) av totalbalansen

Den største finansielle enkeltinvesteringen for VIOLA AS pr 31.12.2023 var Shearwater GeoServices Holding AS med kr. 132 millioner

RISIKO

De viktigste risikofaktorene ved årsskiftet for de finansielle investeringene var høyt prisede amerikanske aksjer, utviklingen i olje- og gasspris, fallende men fortsatt høy inflasjon, usikkerhet rundt renteutviklingen samt geopolitiske forhold. Krigene i Ukraina og Midtøsten samt spenningen mellom Kina og Europa/USA vil kunne påvirke aksjemarkedet negativt hvis situasjonene eskalerer. Den selskapsspesifikke risikoen i enkeltaksjer er søkt redusert gjennom en diversifisert investeringsportefølje som også tar hensyn til volatiliteten i valutamarkedet.

Forretningsmessig investerings virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål å minimere den samlede risiko VIOLA AS er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert mot, for å sikre at den samlede risiko står i forhold til risikobærende evne. Sentralt i denne sammenheng er å sørge for å diversifisere investeringene, samt at selskapet ikke har gjeld til kredittinstitusjoner.

VIOLA AS hadde en samlet bankbeholdning på kr. 60 millioner pr 31.12.2023 (kr. 52 millioner) Kontantbeholdningen sammen med morselskapets finansielle styrke gir betydelig løfteevne til å foreta nye investeringer.

ADMINISTRATIVE FORHOLD

Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra POLYSERVICES AS. Daglig leder-rollen i VIOLA AS ivaretas av ansatt porteføljeforvalter i RASMUSSENGRUPPEN AS som del av den integrerte virksomhet mellom selskapet og dets eier.

16

ESG M.M.

VIOLA AS har fokus på bærekraft knyttet til alle investeringer Det arbeides aktivt med miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold (ESG). Gjennom styrerepresentasjon påvirker VIOLA AS selskaper i deres arbeid med dette utvidede bærekraftbegrepet. Det legges også bærekraftperspektiver til grunn for vurdering av nye investeringer.

VIOLA AS foretar alltid egne ESG-vurderinger sammen med RASMUSSENGRUPPEN AS, samtidig som man støtter seg på vurderinger gjort av enk elte andre aktører. VIOLA AS har for eksempel valgt å ikke investere i selskaper som det norske oljefondet har utelukket fra sitt investeringsunivers.

ANSVARSFORSIKRING FOR STYRET OG DAGLIG LEDER

Selskapet har ikke tegnet ansvarsforsikring for styret og daglig leder

FREMTIDSUTSIKTER OG HENDELSER ETTER ÅRETS UTGANG

Utviklingen i 2024 er preget av geopolitisk usikkerhet knyttet til krig i Ukraina og Midtøsten samt spenningen mellom Kina og USA/Europa, usikkerhet rundt utviklingen i inflasjon og renter, volatile aksjekurser og volatile energi- og råvarepriser, samt svingninger i valutamarkedet. Selskapet har også blitt påvirket av oppgang og noe mindre nedgang i verdi av enkelte investeringer i 2024, uten at dette påvirker årsregnskapet for 2023 eller bedømmelsen av den finansielle status på tidspunkt for avleggelse av denne årsberetning. Styret anser at selskapet er finansielt godt rustet til å kunne tilpasse aktivitetene i samsvar med selskapets strategi også i en usikker verden fremover.

Regnskapet for VIOLA AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er til stede.

Kristiansand, den 14. mai 2024

LARS ERIK LARSSON HAAKON ASCHEHOUG ROAR SKULAND

(styrets leder) (styremedlem og daglig leder) (styremedlem)

17
***

VIOLA AS Resultatregnskap

for 2023

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

18 2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS)
Aksjeutbytter ....................................................................................................................................................... 3 267 851 8 516 126 Resultat salg verdipapirer ....................................................................................................................................................... 2 11 283 124 ÷ 33 939 957 Verdiregulering verdipapirer ....................................................................................................................................................... 2 46 950 093 32 899 176 Driftskostnader ....................................................................................................................................................… 3,4 ÷ 819 110 ÷ 690 555 DRIFTSRESULTAT ................................................................................................................................................................… 60 681 958 6 784 790 FINANSINNTEKTER
Renteinntekter ....................................................................................................................................................... 2 586 032 695 604 Valutakursgevinster/-tap ....................................................................................................................................................... 3 827 784 1 481 873 Andre finanskostnader ....................................................................................................................................................... ÷ 2 564 058 ÷ 85 838 NETTO FINANSINNTEKTER .................................................................................................................................................................. 3 849 758 2 091 639 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ................................................................................................................................................................ 64 531 716 8 876 429 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad .............................................................................................................................................................… 5 ÷ 3 487 435 ÷ 1 868 459 TOTALRESULTAT .............................................................................................................................................................… 61 044 281 7 007 970 som foreslås anvendt/ble dekket slik: Avsatt til fond for urealisert gevinst ………….….................... 7 33 696 658 33 775 552 Tilbakeføring fra fond for urealisert gevinst .......................... 0 0 Avsettes til annen egenkapital .............................................................................................................................................................… 7 27 347 623 0 Tilbakeførsel fra annen egenkapital .............................................................................................................................................................… 7 0 ÷ 26 767 582 DISPONERT I ALT .......................................................................................................................................................... 7 61 044 281 7 007 970
OG FINANSKOSTNADER

Immaterielle eiendeler

VIOLA AS

Balanse pr. 31. desember 2023

OG GJELD Egenkapital 7 Innskutt egenkapital:

egenkapital:

De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet.

Kristiansand, 14. mai 2024

(styrets leder) (styremedlem) (styremedlem og daglig leder)

19 2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS) EIENDELER
Utsatt skatteeiendel .........................................................................................................................................................… 5 0 326 367
fordringer ......................................................................................................................................................................… 8 3 130 003 3 688 682 Verdipapirer ......................................................................................................................................................................… 1,2 359 557 684 303 695 302 Bankinnskudd ......................................................................................................................................................................… 59 653 856 52 336 805 422 341 543 359 720 789 SUM EIENDELER ......................................................................................................................................................................… 422 341 543 360 047 156 EGENKAPITAL
Aksjekapital (100.000 aksjer à kr. 1.000) ......................................................................................................................................................................… 7 100 000 000 100 000 000 Annen innskutt egenkapital ......................................................................................................................................................................… 7 8 049 758 8 049 758 Opptjent
Fond for urealisert gevinst ......................................................................................................................................................................… 7 112 492 135 78 795 477 Annen egenkapital ......................................................................................................................................................................… 7 198 637 849 171 290 226 7 419 179 742 358 135 461 Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt ......................................................................................................................................................................… 5 1 072 646 0 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt for regnskapsåret ......................................................................................................................................................................… 5 1 898 802 1 744 557 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern ......................................................................................................................................................................… 187 500 162 500 Øvrig kortsiktig gjeld ......................................................................................................................................................................… 2 853 4 638 2 089 155 1 911 695 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ......................................................................................................................................................................… 422 341 543 360 047 156
Omløpsmidler Kortsiktige
LARS ERIK LARSSON ROAR SKULAND HAAKON ASCHEHOUG

Noter til regnskapet for 2023 for VIOLA AS:

Alle beløp i tabeller i notene er vist i hele 1 000 NOK med mindre noe annet fremgår av noten.

Generell informasjon

VIOLA AS er et norsk investeringsselskap med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Oslo. Selskapet driver med investeringer i aksjer, aksjerelaterte instrumenter, derivater og obligasjoner herunder konvertible obligasjoner. Selskapet inngår i RASMUSSENGRUPPEN AS sin virksomhet for investering i virksomheter som har muligheter for å skape verdier.

Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

Det er anvendt forenklet IFRS ihht regnskapslovens § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonal regnskapsstandard (IFRS) og noteopplysninger er ihht norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning fra full IFRS er forklart nedenfor.

Nye og endrede standarder

Endringer i IFRS fortolkninger med ikrafttredelse 1. januar 2023 har ikke hatt vesentlig betydning på regnskapet.

Investeringsforetak

Selskapet er et investeringsforetak ihht bestemmelsene i IFRS 10.

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Selskapet opererer i flere valuta, men mest benyttede funksjonelle valuta er NOK og presentasjonsvaluta er følgelig NOK.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler, herunder finansielle driftsmidler, til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler inklusive fordringer med forfall senere enn ett år frem. Fordringer som skal innbetales innen ett år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år er klass ifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Utlån til selskap som selskapet er investert i, behandles som omløpsmiddel i likhet med investeringen i aksjer.

Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.

Inntektsføring

Avkastning på investeringer resultatføres i samsvar med verdiutviklingen i markedet. Utbytter inntektsføres når selskapet får ubetinget rett på utbytte.

Driftskostnader

Driftskostnader inkluderer kostnader til lønn og driftskostnader relatert til selskapets virksomhet.

Driftskostnader kostnadsføres når de påløper.

Avsetninger

Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktel se som følge av tidligere hendelser når det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør, og når forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Valuta

Inntekter, kostnader, investeringer og salg i utenlandsk valuta registreres til dagskurs.

Pengeposter og verdipapir i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

20

Finansielle eiendeler

Investeringer i datterselskap

Investeringer i datterselskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat i henhold til IFRS 10 og bestemmelser om investeringsforetak.

Investering i datterselskap er i all hovedsak selskaper der eierandelen er over 50 % og selskapet har kontroll. Vurdering av kontroll utføres for hver enkelt investering.

Investeringer i tilknyttet selskap

Investeringer i tilknyttet selskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Tilknyttet selskap er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Som hovedregel oppnås betydelig innflytelse ved eierandel mellom 20 % og 50 %. Vurdering utføres for hver enkelt investering.

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer er investeringer i enheter der selskapet ikke har kontroll, betydelig innflytelse eller en felleskontrollert virksomhet. Selskapets øvrige investeringer består av investeringer i aksjer og tilsvarende eierposter. Selskapet registrerer investeringene til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Verdsettelse - Hierarki finansielle eiendeler og forpliktelser

Selskapet inndeler investeringer målt til virkelig verdi i balansen ihht IFRS 13 i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen.

Nivå 1:

Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Kun børsnote rte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.

Nivå 2:

Investeringer hvor det benyttes andre inndata enn noterte priser, eller observerbare priser ikke er i aktive markeder.

Nivå 3:

Andre investeringer vurderes på nivå 3. Dette er investeringer der all informasjon eller deler av informasjon om verdi ikke kan observeres i markedet.

Utlån

Selskapets utlån registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Fordringer

Fordringer er i utgangspunktet oppført til pålydende med fradrag for eventuelt forventet tap ihht IFRS 9.

Skattekostnad

Skattekostnaden omfatter periodens betalbare skatt og endringene i utsatt skatt /skatteeiendel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Netto utsatt skatt/skatteeiendel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.

Utsatt skatteeiendel er balanseført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattemessig overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skatteeiendelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skatteeiendel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at de kan nyttiggjøre seg av den utsatte skatteeiendelen.

Kontantstrømoppstilling

Selskapet utarbeider kontantstrøm etter den indirekte metoden.

21

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen, er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balanse dagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Endringer i standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelse IASB har vedtatt flere endringer i standarder og fortolkninger med ikrafttredelse fra 1. januar 2024 eller senere. Selskapet har ikke tidligere implementert noen slike endringer. Ingen vedtatte endringer i standarder eller fortolkninger med fremtidig ikrafttredelse forventes å ha vesentlig effekt for årsregnskapet.

Note 1. Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har ingen investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap pr. 31.desember 2023.

Note 2. Omløpsaksjer

Tabell: Oversikt over utvikling 2023

Tabell: Oversikt over utvikling 2022

Følgende investering i omløpsaksjer har en markedsverdi pr. 31.desember 2023 over NOK 60 millioner:

22
Nivå
Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 129 117 17 749 79 516 Tilgang ved kjøp 96 905 0 0 Tilgang ved emisjoner 0 8 000 13 606 Avgang i perioden ÷ 106 640 ÷ 2 958 0 Anskaffelseskost 31.12 119 382 22 791 93 122 Virkelig verdi 1.1 127 643 21 178 154 874 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 8 660 0 0 Gevinst ved realisasjon i perioden 16 154 3 789 0 Verdiregulering i perioden 11 755 1 881 33 314 Virkelig verdi 31.12 126 594 31 170 201 794
1
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 141 443 25 344 73 431 Tilgang ved kjøp 177 640 3 169 0 Tilgang ved emisjoner 16 191 5 850 16 190 Avgang i perioden ÷ 206 157 ÷ 16 614 ÷ 10 105 Anskaffelseskost 31.12 129 117 17 749 79 516 Virkelig verdi 1.1 149 904 25 460 109 269 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 51 914 0 ÷ 1 256 Gevinst ved realisasjon i perioden 17 214 2 016 0 Verdiregulering i perioden ÷ 713 3 658 29 954 Virkelig
31.12 127 643 21 178 154 874
verdi
Shearwater GeoServices Holding AS 131 780 Nivå 3

Investeringen i Shearwater verdsettes ved en intern verdivurdering basert på forventet EV/EBITDA og EV/fri kontantstrøm, internt avkastningskrav og antatt verdi av skip i opplag. Verdien er i tillegg vurdert i forhold til hvordan sammenliknbare børsnoterte aksjer verdsettes. Shearwater-konsernets sentrale risikoelementer er kommersiell risiko (markedsrisiko i det globale marked for seismikk), politisk risiko, finansiell risiko og ulykkesrisiko.

Rentebærende gjeld i Shearwater-konsernet utgjorde pr 31. desember 2023 om lag USD 560 millioner som også er konsernets funksjonelle valuta. Egenkapitalandel er ved siste årsskifte i underkant av 80 % basert på antatt verdi av selskapet som er lagt til grunn i VIOLA AS årsregnskap for 2023. Rentebærende gjeld forfaller i 2024 og denne er i mars/april 2024 refinansiert med banklån og obligasjonslån med løpetid 5 år.

Note 3. Transaksjoner og mellomværende med nærstående

Transaksjoner med nærstående

Kjøp av administrative tjenester fra

Mellomværende med nærstående Fordring på konsernselskaper

Gjeld til konsernselskaper

Mellomværende med nærstående selskaper er ikke renteberegnet i 2023

Note 4. Lønnskostnader og honorarer

Selskapet belastes for administrative tjenester levert av søsterselskapet POLYSERVICES AS. Selskapet inngår i styringen av RASMUSSENGRUPPEN AS hvorav daglig leders lønn bekostes derfra. Styremedlemmene er konserninterne som ikke belaster selskapet for honorar.

Selskapets revisor Deloitte AS har kun mottatt honorar for revisjon inklusive mva med kr. 49 010

Note 5 Skattekostnad - utsatt skatt

Grunnlaget for beregning av utsatt skatteeiendel pr. 31.12 er følgende:

Midlertidige forskjeller knyttet til driftsmidler ......................................................

aksjer utenfor fritaksmetoden ………………………

22 % herav utgjør balanseført utsatt skatt ............................

Årets skattegrunnlag fremkommer slik:

før skattekostnad .....................

verdiregulering markedsbaserte aksjer

Permanente forskjeller .........................................................

Skattegrunnlag for betalbar skatt for regnskapsåret

Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret (22 %)...............

Endring utsatt skatt mot resultat.............

Kildeskatt utbytte utenlandske aksjer innenfor fritaksmetoden

......................................................................

23
2023 2022
POLYSERVICES AS 769 644
0 0
187 162
2023 2022
kr. 0 kr. 0
‘’ 0 ‘’ 0
... ‘’ 4 875 663 ÷ ‘’ 1 483 488 Skattegrunnlag
÷ kr. 4 875 663 ÷ kr. 1 483 488
kr. 1 072 646 ÷ kr. 326 367
skattemessig underskudd til fremføring
..................................
Resultat
kr. 64 531 716 kr. 8 876 429
÷ ’’ 46 950 093 ÷ ’’ 32 899 176
÷ ’’ 8 950 703 ’’ 31 952 551
kr. 8 630 920 kr. 7 929 804
Urealisert
......
...
kr. 1 898 802 kr. 1 744 557
’’ 1 399 013 ÷ ’’ 566 563
‘’ 189 620 ‘’ 690 465 Skattekostnad
kr. 3 487 435 kr. 1 868 459
skattesats 5,40 % 21,05 %
Effektiv

Note 6. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31. desember 2023 av 100.000 aksjer à kr. 1.000. Alle aksjene har samme rettigheter.

Pr. 14.05.2024 eies samtlige aksjer av RASMUSSENGRUPPEN AS.

Note 7. Egenkapital

Aksjekapital Annen innskutt egenkapital

Fond for urealisert gevinst

Annen egenkapital Sum

Egenkapital 1.1.2022 100 000 8 050 45 020 198 057 351 127

Årets resultat 33 775 ÷ 26 767 7 008

Egenkapital 31.12.2022

000 8 050 78 795 171 290 358 135

Aksjekapital

Egenkapital 1.1.2023

Annen innskutt egenkapital

Fond for urealisert gevinst Annen egenkapital Sum

000 8 050 78 795 171 290 358 135

Årets resultat 33 697 27 348 61 045

Egenkapital 31.12.2023

Note 8. Utlån

Utlån bokføres til pålydende og justeres til antatt verdi. Renter på utlån akkumuleres på saldo. Videre er det for konvertible lån foretatt en verdsettelse av konverteringsretten i de tilfeller den er positiv. Det kan avtales sikkerhet for betjening av utlån. Det ligger i selskapets strategi å tilby lån og konvertible lån til unoterte selskaper man er investert i. Selskapet har pr 31.desember 2023 utestående konvertible lån på kr 2 125 000.

Risiko: Utlån skjer til selskap det også er investert aksjer i og utlån stiller derfor foran låntakers egenkapital og med høyere risiko enn banklån.

Risiko på utlån i valuta reduseres ved å inngå terminkontrakter. Kriteriene for sikringsbokføring er ikke oppfylt.

Det er ikke inngått noen terminkontrakter pr. 31.desember 2023.

Note 9. Hendelser etter balansedagen

Etter balansedagen har det ikke inntrådt forhold som påvirker virksomheten i betydelig grad

24
100
100
100 000 8 050 112 492 198 638 419 180

Kontantstrømoppstilling for 2023 for VIOLA AS:

KONTANTSTRØMMER FRA SELSKAPETS AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad ............................

Betalt skatt for foregående år ....................................

renter …...

investeringer i omløpsaksjer

Kjøp investeringer i omløpsaksjer ..........................................

verdipapirer .............................

Endring kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld ..........

NETTO KONTANTSTRØM FRA SELSKAPETS AKTIVITETER

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

av utbytte .................

NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Netto endring likvider gjennom året

25
2023 2022 kroner kroner
64 531 716 8 876 429
÷ 1 744 557 ÷ 2 142 976 Mottatte
2 586 032 695 604 Salg
234 014 273 232 876 556
÷ 242 926 563 ÷ 219 040 000 Verdiregulering
÷ 46 950 093 ÷ 32 899 176
÷ 2 193 757 ÷ 4 291 650
7 317 051 ÷ 15 925 213
0 0
Utbetaling
0 0
7 317 051 ÷ 15 925 213 Bankinnskudd
............................... 52 336 805 68 262 018 BANKINNSKUDD PR. 31.12 .................... 59 653 856 52 336 805
pr. 1.1

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i VIOLA AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for VIOLA AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

 er konsistent med årsregnskapet og

 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med

26
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Kristiansand, 14. mai 2024 Deloitte AS

Name Date

Stokkenes, Olav Kristian 2024-05-16

Identification

Olav Kr Stokkenes statsautorisert revisor (elektronisk signert) Uavhengig revisors beretning - VIOLA AS

Stokkenes, Olav Kristian

27 Uavhengig revisors beretning VIOLA AS 2

Årsberetning 2023 for

CRESSIDA AS

CRESSIDA AS (organisasjonsnummer 994 010 182) er datterselskap av RASMUSSENGRUPPEN AS og inngår som en integrert del av investeringsvirksomheten i konsernet Rasmussengruppen. Rasmussengruppens finansielle investeringer drives gjennom morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS, samt de heleide datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS

Konsernet Rasmussengruppen sin virksomhet er organisert i tre forretningsområder; finansielle investeringer, offshore og eiendom , og hvor CRESSIDA AS inngår i forretningsområdet finansielle investeringer

CRESSIDA AS' egen virksomhet drives fra Kristiansand og Oslo. Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

RESULTAT OG REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

CRESSIDA AS er en investeringsvirksomhet som driver med finansielle investeringer og avlegger årsregnskapet i samsvar med regelverket for forenklet IFRS , som innebærer at det i samsvar med IFRS 10 avlegges regnskap hvor alle eiendeler vurderes til antatt markedsverdi

For CRESSIDA AS ble resultat før skatt i 2023 kr. 30 millioner (2022: kr. 44 millioner) Totalresultatet for 2023 utgjorde kr 29 millioner (kr. 44 millioner)

Egenkapitalen utgjorde pr. 31.12.2023 kr. 629 millioner (kr. 600 millioner) Selskapets bokførte egenkapital pr. 31.12.2023 tilsvarer 99,95 % (99,98 %) av totalbalansen

De største finansielle enkeltinvesteringene for CRESSIDA AS pr 31.12.2023 var Shearwater GeoServices Holding AS med kr. 424 millioner og Nykode Therapeutics ASA med kr. 29 millioner RISIKO

De viktigste risikofaktorene ved årsskiftet for de finansielle investeringene var høyt prisede amerikanske aksjer, utviklingen i olje- og gasspris, fallende men fortsatt høy inflasjon, usikkerhet rundt renteutviklingen samt geopolitiske forhold. Krigene i Ukraina og Midtøsten samt spenningen mellom Kina og Europa/USA vil kunne påvirke aksjemarkedet negativt hvis situasjonene eskalerer. Den selskapsspesifikke risikoen i enkeltaksjer er søkt redusert gjennom en diversifisert investeringsportefølje som også tar hensyn til volatiliteten i valutamarkedet.

Forretningsmessig investerings virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål å minimere den samlede risiko CRESSIDA AS er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert mot, for å sikre at den samlede risiko står i forhold til risikobærende evne. Sentralt i denne sammenheng er å sørge for å diversifisere investeringene, samt at selskapet ikke har gjeld til kredittinstitusjoner.

CRESSIDA AS hadde en samlet bankbeholdning på kr. 39 millioner pr 31.12.2023 (kr. 58 millioner)

Kontantbeholdningen sammen med morselskapets finansielle styrke gir betydelig løfteevne til å foreta nye investeringer.

ADMINISTRATIVE FORHOLD

Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra POLYSERVICES AS. Daglig leder-rollen i CRESSIDA AS ivaretas av ansatt porteføljeforvalter i RASMUSSENGRUPPEN AS som del av den integrerte virksomhet mellom selskapet og dets eier.

28

CRESSIDA AS har fokus på bærekraft knyttet til alle investeringer Det arbeides aktivt med miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold (ESG). Gjennom styrerepresentasjon påvirker CRESSIDA AS selskaper i deres arbeid med dette utvidede bærekraftbegrepet. Det legges også bærekraftperspektiver til grunn for vurdering av nye investeringer.

CRESSIDA AS foretar alltid egne ESG -vurderinger sammen med RASMUSSENGRUPPEN AS, samtidig som man støtter seg på vurderinger gjort av enkelte andre aktører. CRESSIDA AS har for eksempel valgt å ikke investere i selskaper som det norske oljefondet har utelukket fra sitt investeringsunivers.

ANSVARSFORSIKRING FOR STYRET OG DAGLIG LEDER

Selskapet har ikke tegnet ansvarsforsikring for styret og daglig leder

FREMTIDSUTSIKTER OG HENDELSER ETTER ÅRETS UTGANG

Utviklingen i 2024 er preget av geopolitisk usikkerhet knyttet til krig i Ukraina og Midtøsten samt spenningen mellom Kina og USA/Europa, usikkerhet rundt utviklingen i inflasjon og renter, volatile aksjekurser og volatile energi- og råvarepriser, samt svingninger i valutamarkedet. Selskapet har også blitt påvirket av oppgang og noe mindre nedgang i verdi av enkelte investeringer i 2024, uten at dette påvirker årsregnskapet for 2023 eller bedømmelsen av den finansielle status på tidspunkt for avleggelse av denne årsberetning. Styret anser at selskapet er finansielt godt rustet til å kunne tilpasse aktivitetene i samsvar med selskapets strategi også i en usikk er verden fremover.

Regnskapet for CRESSIDA AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er til stede.

Kristiansand, den 14. mai 2024

LARS ERIK LARSSON

BØRRE A.B. GRØNNINGSÆTER ROAR SKULAND

(styrets leder) (styremedlem og daglig leder) (styremedlem)

29
***

CRESSIDA AS Resultatregnskap for 2023

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

30 2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS)
Aksjeutbytter ....................................................................................................................................................... 2 109 756 2 405 013 Resultat salg verdipapirer ....................................................................................................................................................... 2 8 760 145 ÷ 37 493 588 Verdiregulering verdipapirer ....................................................................................................................................................... 2 17 927 675 75 085 042 Driftskostnader ....................................................................................................................................................… 3,4 ÷ 806 548 ÷ 669 213 DRIFTSRESULTAT ................................................................................................................................................................… 27 991 028 39 327 254 FINANSINNTEKTER
FINANSKOSTNADER Renteinntekter ....................................................................................................................................................... 2 343 603 995 833 Valutakursgevinster/-tap ....................................................................................................................................................... 2 180 447 4 121 890 Andre finanskostnader ....................................................................................................................................................... ÷ 2 229 064 ÷ 63 983 NETTO FINANSINNTEKTER .................................................................................................................................................................. 2 294 986 5 053 740 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ................................................................................................................................................................ 30 286 014 44 380 994 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad .............................................................................................................................................................… 5 ÷ 1 381 868 ÷ 619 231 TOTALRESULTAT .............................................................................................................................................................… 28 904 146 43 761 763 som foreslås anvendt/ble dekket slik: Avsettes til fond for urealisert gevinst ...................................7 27 617 003 40 556 895 Avsettes til annen egenkapital ..............................................7 1 287 143 3 204 868 Overført fra annen egenkapital .............................................................................................................................................................… 7 0 0 DISPONERT I ALT .......................................................................................................................................................... 7 28 904 146 43 761 763
OG

Immaterielle eiendeler

Omløpsmidler

CRESSIDA AS

Balanse pr. 31. desember 2023

De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet.

Kristiansand, 14. mai 2024

(styrets leder) (styremedlem) (styremedlem og daglig leder)

31 2023 2022 kroner kroner Note (IFRS) (IFRS) EIENDELER
Utsatt skattefordel .........................................................................................................................................................… 5 0 1 262 227
Kortsiktige fordringer ......................................................................................................................................................................… 8 797 719 63 076 Verdipapirer ......................................................................................................................................................................… 1,2 589 860 693 540 971 834 Bankinnskudd ......................................................................................................................................................................… 38 798 980 58 104 423 629 457 392 599 139 333 SUM EIENDELER ......................................................................................................................................................................… 629 457 392 600 401 560 EGENKAPITAL
7
Aksjekapital (100.000 aksjer à kr. 1.000) ......................................................................................................................................................................… 6,7 100 000 000 100 000 000 Annen innskutt egenkapital ......................................................................................................................................................................… 7 3 546 135 3 546 135 Opptjent egenkapital: Fond for urealisert gevinst ......................................................................................................................................................................… 7 296 621 096 269 004 093 Annen egenkapital ......................................................................................................................................................................… 7 228 993 404 227 706 261 7 629 160 635 600 256 489 Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt ......................................................................................................................................................................… 5 119 641 0 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt ......................................................................................................................................................................… 5 0 0 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern ......................................................................................................................................................................… 175 000 141 250 Øvrig kortsiktig gjeld ......................................................................................................................................................................… 2 116 3 821 177 116 145 071 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ......................................................................................................................................................................… 629 457 392 600 401 560
OG GJELD Egenkapital
Innskutt egenkapital:
LARS ERIK LARSSON ROAR SKULAND BØRRE A. B. GRØNNINGSÆTER

Noter til regnskapet for 2023 for CRESSIDA AS:

Alle beløp i tabeller i notene er vist i hele 1 000 NOK med mindre noe annet fremgår av noten.

Generell informasjon

CRESSIDA AS er et norsk investeringsselskap med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Oslo. Selskapet driver med investeringer i aksjer, aksjerelaterte instrumenter, derivater og obligasjoner herunder konvertible obligasjoner. Selskapet inngår i RASMUSSENGRUPPEN AS sin virksomhet for investering i virksomheter som har muligheter for å skape verdier.

Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

Det er anvendt forenklet IFRS ihht regnskapslovens § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonal regnskapsstandard (IFRS) og noteopplysninger er ihht norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning fra full IFRS er forklart nedenfor.

Nye og endrede standarder

Endringer i IFRS fortolkninger med ikrafttredelse 1. januar 2023 har ikke hatt vesentlig betydning på regnskapet.

Investeringsforetak

Selskapet er et investeringsforetak ihht bestemmelsene i IFRS 10.

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Selskapet opererer i flere valuta, men mest benyttede funksjonelle valuta er NOK og presentasjonsvaluta er følgelig NOK.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler, herunder finansielle driftsmidler, til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler inklusive fordringer med forfall senere enn ett år frem. Fordringer som skal innbetales innen ett år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år er k lassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Utlån til selskap som selskapet er investert i, behandles som omløpsmiddel i likhet med investeringen i aksjer.

Inntektsføring

Avkastning på investeringer resultatføres i samsvar med verdiutviklingen i markedet. Utbytter inntektsføres når selskapet får ubetinget rett på utbytte.

Driftskostnader

Driftskostnader inkluderer kostnader til lønn og driftskostnader relatert til selskapets virksomhet.

Driftskostnader kostnadsføres når de påløper.

Avsetninger

Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser når det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør, og n år forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Valuta

Inntekter, kostnader, investeringer og salg i utenlandsk valuta registreres til dagskurs.

Pengeposter og verdipapir i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

32

Finansielle eiendeler

Investeringer i datterselskap

Investeringer i datterselskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat i henhold til IFRS 10 og bestemmelser om investeringsforetak.

Investering i datterselskap er i all hovedsak selskaper der eierandelen er over 50 % og selskapet har kontroll. Vurdering av kontroll utføres for hver enkelt investering.

Investeringer i tilknyttet selskap

Investeringer i tilknyttet selskap registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Tilknyttet selskap er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Som hovedregel oppnås betydelig innflytelse ved eierandel mellom 20 % og 50 %. Vurdering utføres for hver enkelt investering.

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer er investeringer i enheter der selskapet ikke har kontroll, betydelig innflytelse eller en felleskontrollert virksomhet. Selskapets øvrige investeringer består av investeringer i aksjer og tilsvarende eierposter. Selskapet registrerer investeringene til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Verdsettelse - Hierarki finansielle eiendeler og forpliktelser

Selskapet inndeler investeringer målt til virkelig verdi i balansen ihht IFRS 13 i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen.

Nivå 1:

Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.

Nivå 2:

Investeringer hvor det benyttes andre inndata enn noterte priser, eller observerbare priser ikke er i aktive markeder.

Nivå 3:

Andre investeringer vurderes på nivå 3. Dette er investeringer der all informasjon eller deler av informasjon om verdi ikke kan observeres i markedet.

Utlån

Selskapets utlån registreres til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Fordringer

Fordringer er i utgangspunktet oppført til pålydende med fradrag for eventuelt forventet tap ihht IFRS 9.

Skattekostnad

Skattekostnaden omfatter periodens betalbare skatt og endringene i utsatt sk att /skatteeiendel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Netto utsatt skatt/skatteeiendel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.

Utsatt skatteeiendel er balanseført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattemessig overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skatteeiendelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skatteeiendel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at de kan nyttiggjøre seg av den utsatte skatteeiendelen.

Kontantstrømoppstilling

Selskapet utarbeider kontantstrøm etter den indirekte metoden.

33

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen, er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Endringer i standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelse

IASB har vedtatt flere endringer i standarder og fortolkninger med ikrafttredelse fra 1. januar 202 4 eller senere. Selskapet har ikke tidligere implementert noen slike endringer. Ingen vedtatte endringer i standarder eller fortolkninger med fremtidig ikrafttredelse, forventes å ha vesentlig effekt for årsregnskapet.

Note 1. Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har ingen investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap pr. 31.desember 2023

Note 2. Omløpsaksjer

Tabell: Oversikt over utvikling 2023

Tabell: Oversikt over utvikling 2022

Følgende investering i omløpsaksjer har en markedsverdi pr. 31.12.2023 over NOK 60 millioner: Shearwater GeoServices Holding AS

34
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 90 362 32 008 120 282 Tilgang ved kjøp 0 3 035 19 099 Tilgang ved emisjoner 0 2 000 28 376 Avgang i perioden ÷ 21 549 0 0 Anskaffelseskost 31.12 68 813 37 043 167 757 Virkelig verdi 1.1 120 689 14 910 405 373 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 1 671 0 0 Gevinst ved realisasjon i perioden 10 432 0 0 Verdiregulering i perioden ÷ 14 251 ÷ 4 320 36 499 Virkelig verdi 31.12 73 290 27 225 489 346
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Anskaffelseskost 1.1 99 303 45 287 125 231 Tilgang ved kjøp 39 583 10 998 Tilgang ved emisjoner 10 591 5 750 Avgang i perioden ÷ 59 115 ÷ 24 277 ÷ 10 699 Anskaffelseskost 31.12 90 362 32 008 120 282 Virkelig
1.1 94 090 149 317 249 649 Tap ved realisasjon i perioden ÷ 29 375 ÷ 2 485 ÷ 10 699 Gevinst ved realisasjon i perioden 3 139 2 287 0 Verdiregulering i perioden ÷ 67 591 ÷ 18 032 160 708 Virkelig verdi 31.12 120 689 14 910 405 373
verdi
423 673 Nivå 3

Investeringen i Shearwater verdsettes ved en intern verdivurdering basert på forventet EV/EBITDA og EV/fri kontantstrøm, internt avkastningskrav og antatt verdi av skip i opplag. Verdien er i tillegg vurdert i forhold til hvordan sammenliknbare børsnoterte aksjer verdsettes. Shearwater-konsernets sentrale risikoelementer er kommersiell risiko (markedsrisiko i det globale marked for seismikk), politisk risiko, finansiell risiko og ulykkesrisiko.

Rentebærende gjeld i Shearwater-konsernet utgjorde pr 31. desember 2023 om lag USD 560 millioner som også er konsernets funksjonelle valuta. Egenkapitalandel er ved siste årsskifte i underkant av 80 % basert på antatt verdi av selskapet som er lagt til grunn i CRESSIDA AS` årsregnskap for 2023. Rentebærende gjeld forfaller i 2024 og denne er i mars/april 2024 refinansiert med banklån og obligasjonslån med løpetid 5 år.

Note 3. Transaksjoner og mellomværende med nærstående

Transaksjoner med nærstående

Kjøp av administrative tjenester fra

Mellomværende med nærstående

Fordring på konsernselskaper

Gjeld til konsernselskaper

Mellomværende med nærstående selskaper er ikke renteberegnet i 2023

Note 4. Lønnskostnader og honorarer

Selskapet belastes for administrative tjenester levert av søsterselskapet POLYSERVICES AS. Selskapet inngår i styringen av RASMUSSENGRUPPEN AS hvorav daglig leders lønn bekostes derfra. Styremedlemmene er konserninterne som ikke belaster selskapet for honorar.

Selskapets revisor Deloitte AS har kun mottatt honorar for revisjon inklusive mva med kr. 49 010

Note 5 Skattekostnad - utsatt skatt

Grunnlaget for beregning av utsatt skatteeiendel pr. 31.12 er følgende:

Midlertidige forskjeller knyttet til driftsmidler

..........................................

Årets skattegrunnlag fremkommer slik:

Skattekostnad fremkommer slik:

utbytte utenlandske aksjer innenfor fritaksmetoden

35
2023 2022
POLYSERVICES AS 756 622
0 0
175 141
2023 2022
................................................................... kr. 0 kr. 0 valutaterminforretninger …………………………… ‘’ 0 ‘’ 0
÷ ‘’ 315 978 ÷ ‘’ 4 071 646
…………………… ‘’ 859 803 ÷ ‘’ 1 665 746 Skattegrunnlag
kr. 543 825 ÷ kr. 5 737 392 22 % herav utgjør balanseført utsatt skatt .......... kr. 119 641 ÷ kr. 1 262 227
skattemessig underskudd til fremføring
aksjer utenfor fritaksmetoden
Resultat
..................... kr. 30 286 014 kr. 44 380 994 Urealisert verdiregulering markedsbaserte aksjer .......... ÷ ’’ 17 927 675 ÷ ’’ 75 085 042 Permanente forskjeller ....................... ÷ ’’ 8 602 671 ’’ 35 151 275 Anvendt skattemessig fremførbart underskudd ÷ ‘’ 3 755 668 ‘’ 4 444 925 Skattegrunnlag for
for
............ kr. 0 kr. 0
før skattekostnad
betalbar skatt
regnskapsåret
kr. 0 kr. 0 Endring
resultat.............................. ‘’ 1 381 868 ÷ ’’ 619 231 Kildeskatt
‘’ 0 ‘’ 0 Skattekostnad kr. 1 381 868 kr. 619 231 Effektiv skattesats 4,56 % 1,39 %
Betalbar skatt for regnskapsåret (22 %)....................................
utsatt skatt mot

Note 6. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31. desember 2023 av 100.000 aksjer à kr. 1.000. Alle aksjene har samme rettigheter.

Pr. 14.mai 2024 eies samtlige aksjer av RASMUSSENGRUPPEN AS.

Note 7 Egenkapital

Aksjekapital Annen innskutt egenkapital

Fond for urealisert gevinst

Aksjekapital Annen innskutt egenkapital

Fond for urealisert gevinst

egenkapital

egenkapital

Egenkapital

Note 8. Utlån

Utlån bokføres til pålydende og justeres til antatt verdi. Renter på utlån akkumuleres på saldo. Videre er det for konvertible lån foretatt en verdsettelse av konverteringsretten i de tilfeller den er positiv. Det kan avtales sikkerhet for betjening av utlån. Det ligger i selskapets strategi å tilby lån og konvertible lån til unoterte selskaper man er investert i. Selskapet har pr 31. desember 2023 ikke utestående lån eller konvertible lån

Risiko: Utlån skjer til selskap det også er investert aksjer i og utlån stiller derfor foran låntakers egenkapital og med høyere risiko enn banklån.

Risiko på utlån i valuta reduseres ved å inngå terminkontrakter. Kriteriene for sikringsbokføring er ikke oppfylt.

Det er ikke inngått noen terminkontrakter pr. 31.12.

Note 9. Hendelser etter balansedagen

Etter balansedagen har det ikke inntrådt forhold som påvirker virksomheten i betydelig grad.

36
Annen
Sum Egenkapital
100 000 3 546 269 004 227 706 600 256 Årets
27 617 1 288 28 905 Egenkapital 31.12.2023 100 000 3 546 296 621 228 994 629 161
1.1.2023
resultat
Sum
Annen
1.1.2022 100 000 3 546 228 447 224 502 556 495 Årets resultat 40 557 3 205 43 762 Egenkapital 31.12.2022 100 000
546 269 004 227 706 600 256
3

Kontantstrømoppstilling for 2023 for CRESSIDA AS:

KONTANTSTRØMMER FRA SELSKAPETS AKTIVITETER Resultat før skattekostnad ............................

Betalt skatt for foregående år ....................................

Salg investeringer i omløpsaksjer

Kjøp investeringer i omløpsaksjer

verdipapirer

Endring kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld

KONTANTSTRØM FRA SELSKAPETS

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Netto endring likvider gjennom året .........................................

37
2023 2022 kroner kroner
30 286 014 44 380 994
0 0
58 075 531 94 091 080
÷ 89 036 716 ÷ 66 922 000 Mottatte
2 243 603 995 833 Verdiregulering
÷ 17 927 675 ÷ 75 085 042
.......... ÷ 3 046 200 ÷ 906 134
AKTIVITETER ÷ 19 305 443 ÷ 3 445 269
renter.............................................
NETTO
Utbetaling
0 0 NETTO
0 0
÷ 19 305 443 ÷ 3 445 269 Bankinnskudd pr.
58 104 423 61 549 692 BANKINNSKUDD PR. 31.12 .................... 38 798 980 58 104 423
av utbytte
1.1 ...............................

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i CRESSIDA AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for CRESSIDA AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

 er konsistent med årsregnskapet og

 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med

38
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Kristiansand, 14. mai 2024 Deloitte AS

beretning - Cressida AS

Name Date

Stokkenes, Olav Kristian 2024-05-16

Olav Kr Stokkenes statsautorisert revisor (elektronisk signert) Uavhengig revisors

Identification

Stokkenes, Olav Kristian

39
revisors beretning CRESSIDA AS 2
Uavhengig

CORDELIA AS Resultatregnskap

for 2023

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

40 2023 2022 Note kroner kroner
Leieinntekter
4 097 388 3 611 306 Øvrige
.................................................................................................................................................................… 1 584 696 1 524 008
÷ 480 936 ÷ 171 988 Øvrige administrasjons- og driftskostnader m.v. .................................................................................................................................................................… 1 ÷ 3 041 285 ÷ 3 377 127 Ordinære avskrivninger .................................................................................................................................................................… 2 ÷ 1 496 953 ÷ 1 455 213 DRIFTSRESULTAT .................................................................................................................................................................… 662 910 ÷ 130 986
Renteinntekter .................................................................................................................................................................… 692 284 272 122 Finanskostnader .................................................................................................................................................................… 0 0 NETTO FINANSINNTEKTER .................................................................................................................................................................… 692 284 272 122 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD .................................................................................................................................................................… 1 355 194 403 108 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad .................................................................................................................................................................… 3 ÷ 298 143 ÷ 88 683 ÅRSRESULTAT .................................................................................................................................................................… 1 057 051 314 425 som foreslås dekket/ble anvendt slik: Avsatt konsernbidrag 6 056 286 0 Overført fra annen egenkapital ..................………………….. ÷ 4 999 235 0 Avsettes til annen egenkapital .................................................................................................................................................................… 0 314 425 DEKKET/DISPONERT I ALT .................................................................................................................................................................… 1 057 051 314 425
fast eiendom .................................................................................................................................................................…
driftsinntekter
Reparasjon og vedlikehold bygninger .................................................................................................................................................................…
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Omløpsmidler

Fordringer

CORDELIA AS

Balanse pr. 31. desember 2023

EGENKAPITAL

Egenkapital

Innskutt

De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet.

41 2023 2022 Note kroner kroner
Varige driftsmidler Faste eiendommer ..................................................................................................................................................................… 2 46 929 195 46 536 464 Sum anleggsmidler .......................................................................................................................… 46 929 195 46 536 464
EIENDELER Anleggsmidler
Kundefordringer .................................................................................................................................................................................. 19 493 50 285 Øvrige kortsiktige fordringer .................................................................................................................................................................................. 241 254 233 383 260 747 283 668 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd ......................................................................................................................... 19 074 508 18 164 473 Sum omløpsmidler 19 335 255 18 448 141 SUM EIENDELER ............................................................................................................................................................ 66 264 450 64 984 605
OG
GJELD
egenkapital: Aksjekapital (55.000 aksjer à kr. 1.000) ............................................................................................................................................................. 4 55 000 000 55 000 000 Annen innskutt egenkapital ............................................................................................................................. 0 2 092 687 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ............................................................................................................................................................. 0 2 906 548 Sum egenkapital 55 000 000 59 999 235 Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt ..................................................................................................................................................................... 3 3 898 569 3 922 857 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ...........................................................................................................................… 349 354 356 263 Betalbar skatt for regnskapsåret .............................................................................................................................. 3 0 0 Avgitt konsernbidrag (inkl. skatt) ................................................................................................................................... 6 378 717 0 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern ..................................................................................................................................................................... 637 810 706 250 Øvrig kortsiktig gjeld ........................................................................................................................................................... 0 0 Sum kortsiktig gjeld 7 365 881 1 062 513 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ................................................................................................................................... 5 66 264 450 64 984 605
LARS ERIK LARSSON (styrets leder) GISLE RIKE (styremedlem
og daglig leder)

Noter til selskapsregnskap for 2023 for CORDELIA AS:

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Det utarbeides ikke særskilt årsberetning.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Det samme gjelder immaterielle eiendeler som utsatt skattefordel. Fordringer som skal innbetales innen ett år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Faste eiendommer er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av aktiverte investeringer og med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper.

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt - justert for skatt vedr. mottatt / avgitt konsernbidrag. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Note 1 Ytelser til ledende personer, revisor, m.v.

Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse for 2023 utgjør: ........

Det er for 2023 ikke foreslått utbetalt godtgjørelse til styret.

Det er for 2023 ikke utbetalt lønn til daglig leder.

Antall ansatte

Selskapet hadde ved årets utgang daglig leder som deltidsansatt - og forøvrig ingen ansatte. Selskapet har ikke plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra POLYSERVICES AS.

Note 2. Varige driftsmidler Fast eiendom (inkl. tomteverdi)

Anskaffelseskost pr. 01.01.2023

67 530 294 Tilgang ‘’ 1 889 685

Anskaffelseskost pr. 31.12.2023 kr. 69 419 979

Akkumulerte ordinære avskrivninger ........... ÷ ‘’ 22 490 784

Balanseført verdi pr. 31.12.2023 kr. 46 929 195

Årets ordinære avskrivning ......................... kr. 1 496 953

42
kr.
29 637
kr.

Fast eiendom (unntatt boliger) er i 2023 avskrevet med 2 % av anskaffelseskost. Nye tekniske installasjoner avskrives med 10 % av anskaffelseskost. Tomteverdiene avskrives ikke.

Tilgang er avskrevet fra anskaffelsestidspunktet.

Note 3. Skattekostnad - utsatt skatt

Grunnlaget for beregning av utsatt skatt pr. 31.12 er følgende:

Midlertidige forskjeller knyttet Fast eiendom

Underskudd til fremføring …………………………

Beregningsgrunnlag for utsatt skatt ………………………

22 % herav utgjør utsatt skatt/skattefordel

Årets skattegrunnlag fremkommer slik:

Resultat før skattekostnad ...................................

skattemessig underskudd

for betalbar skatt for regnskapsåret

Skattekostnad fremkommer slik:

skatt for regnskapsåret

utsatt skatt/utsatt skattefordel .............................

Note 4. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.12.2023 av 55 000 aksjer à kr. 1 000. Alle aksjene har samme rettigheter.

Pr. 14.05.2024 eies samtlige aksjer av RASMUSSENGRUPPEN AS.

Note 5. Selskapet har ingen garantiforpliktelse eller forpliktelse det er stilt pant for.

43
2023 2022
kr. 17 720 766 kr. 18 173 608
‘’ 0 ÷ ‘’ 342 438
kr. 17 720 766 kr. 17 831 170
kr. 3 898 569 kr. 3 922 857
...
kr. 1 355 194 kr. 403 108 Avgitt konsernbidrag (inkl. skatt) ………………………… ‘’ 0 ‘’ 0 Endring øvrige midlertidige forskjeller ’’ 452 841 ’’ 560 122 Permanente forskjeller ’’ 0 ’’ 0 Anvendt fremførbart
………… ÷ ’’ 342 438 ÷ ’’ 963 230
....... kr. 1 465 597 kr. 0
Betalbar
kr. 0 kr. 0 Endring
÷ ‘’ 24 288 ‘’ 88 683 Skattekostnad .................................... ÷ kr 24 288 kr 88 683
Skattegrunnlag

Til generalforsamlingen i Cordelia AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Vi har revidert årsregnskapet for Cordelia AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for

44
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av internkontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i internkontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Uavhengig revisors beretning - Cordelia AS

Kristiansand, 14. mai 2024

Name Date

Deloitte AS

Stokkenes, Olav Kristian 2024-05-16

Identification

Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor (elektronisk signert)

Stokkenes, Olav Kristian

45
revisors beretning
AS 2
Uavhengig
Cordelia

Froland Verk AS Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

for 2023

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

som foreslås dekket/ble dekket slik:

46 2023 2022 Note kroner kroner
Salgs-/leieinntekter m.v. ....................................................................................................................................................... 887 505 2 317 837 Avvirkningskostnader tømmer etc. ....................................................................................................................................................… ÷ 239 585 ÷ 776 089 Lønn og sosiale kostnader ....................................................................................................................................................... 1 ÷ 19 520 ÷ 14 300 Øvrige driftskostnader ....................................................................................................................................................… 1 ÷ 315 960 ÷ 252 818 Ordinær avskrivning ....................................................................................................................................................... 2 ÷ 161 037 ÷ 168 583 DRIFTSRESULTAT ........................................................................................................................................... 151 403 1 106 047
Renteinntekter ....................................................................................................................................................... 63 034 22 990 Finanskostnader …………………………………………………………. ÷ 4 044 ÷ 2 151 NETTO FINANSINNTEKTER .................................................................................................................................................................… 58 990 20 839 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ......................................................................................................... 210 394 1 126 887 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ...................................................................................................................................... 3 ÷ 46 517 ÷ 248 147 ÅRSRESULTAT ........................................................................................................................................... 163 877 878 740
Overført til annen egenkapital ....................................................................................................................................................... 163 877 878 740 DEKKET I ALT .................................................................................................................................. 163 877 878 740

Froland Verk AS

Balanse pr. 31. desember 2023

De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet.

47 2023 2022 Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel …………………………………………………………………. 3 36 991 329 36 991 329 Varige driftsmidler Jord-/skogeiendommer ....................................................................................................................................................… 377 000 377 000 Bygning/anlegg for hesteoppdrett ....................................................................................................................................................… 2 53 771 59 745 Forretningskontor/velferdshytte ....................................................................................................................................................… 2 6 804 554 6 943 422 Skogsbilveier ....................................................................................................................................................… 2 4 144 200 4 144 200 Maskiner/transportutstyr ................................................................................................................... 2 64 781 80 976 11 444 306 11 605 343 Finansielle driftsmidler Andelsinnskudd …………………………………………………………………….. 4 91 200 91 200 91 200 91 200 Sum anleggsmidler ..............................................................................................… 11 572 496 11 696 871 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer ....................................................................................................................................................… 251 984 272 919 Bankinnskudd ....................................................................................................................................................… 1 952 437 1 678 496 Sum omløpsmidler ..............................................................................................… 2 204 421 1 951 415 SUM EIENDELER ....................................................................................................................................................... 13 776 917 13 648 286 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital (100 aksjer à kr. 15.000) ............................................................................................................................ 5 1 500 000 1 500 000 Annen innskutt egenkapital ........................................................................................................................................................... 11 000 029 11 000 029 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ........................................................................................................................................................... 1 122 271 958 396 Sum egenkapital ..............................................................................................… 13 622 300 13 458 425 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt ....................................................................................................................................................… 3 83 179 123 789 Leverandørgjeld ....................................................................................................................................................… 3 878 117 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern ....................................................................................................................................................… 67 560 65 955 Øvrig kortsiktig gjeld ....................................................................................................................................................… 0 0 Sum kortsiktig gjeld ..............................................................................................… 154 617 189 861 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ....................................................................................................................................................… 6 13 776 917 13 648 286
LARS ERIK LARSSON (styrets leder) GISLE RIKE (styremedlem og daglig leder)

Noter til selskapsregnskap for 2023 for Froland Verk AS:

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Det utarbeides ikke særskilt årsberetning.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer som skal innbetales innen ett år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Byggelånsrenter aktiveres på prosjekt.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper.

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Note 1 Ytelser til ledende personer, revisor, m.v.

Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse (ekskl mva) i 2023 utgjør:

Det er for 2023 ikke foreslått utbetalt godtgjørelse til styret.

Det er for 2023 ikke utbetalt lønn til daglig leder.

Antall ansatte

Selskapet hadde ved årets utgang daglig leder som deltidsansatt - og forøvrig ingen ansatte. Selskapet har ikke plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Det har gjennom regnskapsåret vært innleid en person på deltidsbasis. Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra POLYSERVICES AS.

Note 2. Bygning/anlegg for hesteoppdrett, maskiner og forretningskontor/velferdshytte

ordinære avskrivninger ...........

verdi pr. 31.12.2023

Årets ordinære avskrivning .........................

48
kr. 24 440
……………………………
2023 2022 Innleid personell …………………………………… kr. 19 520 kr. 14 300
Bygning/ velferdshytte Maskiner
kr. 8 162 658 kr. 318 331 Tilgang ................................... ‘’ 0 ‘’ 0 Anskaffelseskost
kr. 8 162 658 kr. 318 331
÷ ‘’ 1 304 333 ÷ ‘’ 253 547
kr. 6 858 325 kr. 64 784
Anskaffelseskost pr. 01.01.2023
pr. 31.12.2023
Akkumulerte
Balanseført
kr. 144 842 kr. 16 195

Bygning/anlegg for hesteoppdrett avskrives med 10 % av bokført saldo. Velferdshytte avskrives med 2 % av kostpris.

Maskiner avskrives med 20 % av bokført saldo ut fra tidspunkt for anskaffelsen.

Det er i 2023 ingen investeringer knyttet til forretningskontor/velferdshytte. Det foretas ikke avskrivning av skogsbilvei. Selskapet eier 14 490 dekar skog hvorav 9 600 dekar er produktiv skog. Det er i 202 3 hogd ca. 500 kubikkmeter skog.

Note 3. Skattekostnad - utsatt skatt

Grunnlaget for beregning av utsatt skatt/utsatt

skattefordel pr. 31.12 er følgende:

Midlertidige forskjeller knyttet

Skattemessig fremførbart underskudd ...........

Øvrige midlertidige forskjeller .............

Årets skattegrunnlag fremkommer slik:

øvrige midlertidige forskjeller ........................

av fremførbart skattemessig underskudd

Skattegrunnlag for betalbar skatt for regnskapsåret .......

Skattekostnad fremkommer slik:

skatt for regnskapsåret

Note 4 Andelsinnskudd

Andel i AT Skog SA

Note 5. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.12.2023 av 100 aksjer à kr. 15 000. Alle aksjene har samme rettigheter.

Pr. 14.05.2024 eies samtlige aksjer av RASMUSSENGRUPPEN AS.

Note 6. Selskapet har ingen garantiforpliktelse eller forpliktelse det er stilt pant for.

49
2023 2022
kr. 0 kr. 0
÷ ’’ 168 143 ÷ ’’ 1 497 ÷ kr. 168 143 ÷ kr. 1 497
% herav
... ÷ kr. 36 991 ÷ kr. 329
22
utgjør utsatt skatt/skattefordel
Resultat
skattekostnad
kr. 210 392 kr. 1 126 887
’’ 166 646 ÷ ’’ 42 603 Permanente forskjeller ’’ 1 050 ’’ 1 050 Anvendelse
’’ 0 ÷ ’’ 522 657
før
...................................
Endring
.... ÷
kr. 378 088 kr. 562 677
Betalbar
kr. 83 179 kr. 123 789 Endring
÷ ‘’ 36 662 ‘’ 124 358 Skattekostnad kr 46 517 kr 248 147
utsatt skattefordel..............................................
Andelsinnskudd pr. 01.01.2023 kr. 91 200 Andelsinnskudd pr. 31.12.2023 …………………… kr. 91 200

Til generalforsamlingen i Froland Verk AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Vi har revidert årsregnskapet for Froland Verk AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for

50
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av internkontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i internkontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Uavhengig revisors beretning - Froland Verk AS

Name Date

Kristiansand, 14. mai 2024

Deloitte AS

Stokkenes, Olav Kristian 2024-05-16

Identification

Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor (elektronisk signert)

Stokkenes, Olav Kristian

51
revisors beretning Froland Verk AS 2
Uavhengig

POLYSERVICES AS Resultatregnskap

for 2023

52 2023 2022 Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER
Administrasjonsgodtgjørelse......................................................................................................................................................... 22 677 000 21 191 000 Øvrige driftsinntekter......................................................................................................................................................... 444 240 475 502 Lønn og sosiale kostnader ....................................................................................................................................................... 1,2 ÷ 14 708 109 ÷ 13 712 882 Øvrige administrasjonskostnader m.v. ....................................................................................................................................................... 1 ÷ 7 360 013 ÷ 7 602 213 Ordinære avskrivninger ....................................................................................................................................................... 3 ÷ 619 994 ÷ 565 479 DRIFTSRESULTAT ................................................................................................................................................................… 433 124 ÷ 214 072 FINANSINNTEKTER
Renteinntekter ....................................................................................................................................................... 924 582 369 434 Finanskostnader ÷ 3 776 ÷ 1 706 NETTO FINANSINNTEKTER ................................................................................................................................................................... 920 806 367 728 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ................................................................................................................................................................ 1 353 930 153 655 SKATTEKOSTNAD Skattekostnad .............................................................................................................................................................… 4 ÷ 297 902 ÷ 35 799 ÅRSRESULTAT .............................................................................................................................................................… 1 056 028 117 856 som foreslås anvendt/ble anvendt slik: Avsatt konsernbidrag .................................................................................................................................................................… 8 837 681 0 Overført fra annen egenkapital / overkursfond .................................................................................................................................................................… ÷ 7 781 653 0 Avsettes til annen egenkapital ....................................................................................................................................... 0 117 856 DISPONERT I ALT .............................................................................................................................................................… 1 056 028 117 856
OG DRIFTSKOSTNADER
OG FINANSKOSTNADER

Anleggsmidler

POLYSERVICES AS

Balanse pr. 31. desember 2023

De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet.

Kristiansand, 14. mai 2024

BØRRE A. B. GRØNNINGSÆTER ROAR

SKULAND

(styrets leder) (styremedlem) (styremedlem og daglig leder)

53 2023 2022 Note kroner kroner
EIENDELER
Varige driftsmidler Inventar/kontorutstyr ......................................................................................................................................................................… 3 1 510 485 1 899 617 Firmabil ......................................................................................................................................................................… 3 39 154 106 270 Sum varige driftsmidler 1 549 639 2 005 887 Sum anleggsmidler 1 549 639 2 005 887 Omløpsmidler Kundefordringer ......................................................................................................................................................................… 6 938 889 8 132 818 Øvrige kortsiktige fordringer ......................................................................................................................................................................… 111 189 223 386 Bankinnskudd ......................................................................................................................................................................… 24 823 943 22 002 992 Sum omløpsmidler .............................................................................................................................................................. 31 874 022 30 359 197 SUM EIENDELER ......................................................................................................................................................................… 33 423 661 32 365 084 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital (200 aksjer à kr. 100.000) ......................................................................................................................................................................… 5 20 000 000 20 000 000 Overkurs ......................................................................................................................................................................… 0 990 000 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ......................................................................................................................................................................… 0 6 791 653 Sum egenkapital 20 000 000 27 781 653 Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt ......................................................................................................................................................................… 4 31 741 56 346 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ......................................................................................................................................................................… 278 716 640 612 Betalbar skatt for regnskapsåret ......................................................................................................................................................................… 4 0 13 409 Skyldige offentlige avgifter ......................................................................................................................................................................… 1 761 402 1 806 654 Avgitt konsernbidrag (inkl. skatt) ................................................................................................................................... 9 160 188 0 Øvrig kortsiktig gjeld ......................................................................................................................................................................… 2 191 614 2 066 410 Sum kortsiktig gjeld 13 391 920 4 527 085 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ......................................................................................................................................................................… 6 33 423 661 32 365 084

Noter til selskapsregnskap for 2023 for POLYSERVICES AS:

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Det utarbeides ikke særskilt årsberetning.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Det samme gjelder immaterielle eiendeler som utsatt skattefordel. Fordringer som skal innbetales innen ett år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

Inntektsføring

Opptjente inntekter pr. 31.12 er inntektsført. Det vesentlige av inntektene utgjøres av administrasjonsgodtgjørelse fra andre konsernselskaper.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper.

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Note 1. Ytelser til ledende personer, revisor, m.v.

Lønn til daglig leder for 2023 utgjør:

Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse (ekskl mva) i 2023 utgjør: ........

I tillegg betales det til revisor for diverse konsulenttjenester etter regning.

Det er for 2023 ikke foreslått utbetalt godtgjørelse til styret.

Note 2. Lønnskostnader m.v

Lønnskostnader (inkl. daglig leder) .................

Pensjonskostnader (inkl. daglig leder) ............................

Andre personalkostnader ..................................…

Sum lønn og sosiale kostnader

Antall ansatte

Selskapet hadde ved årets utgang åtte ansatte.

Pensjonskostnader

11

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

54
kr. 3 603 319
kr. 87 360
2023 2022
kr.
025 551 kr. 10 550 112
‘’ 708 087 ‘’ 670 623
...................... ‘’ 1 974 149 ‘’ 1 617 261
‘’ 1 000 322 ‘’ 874 886
Arbeidsgiveravgift
kr. 14 708 109 kr. 13 712 882

Note 3. Varige driftsmidler

ordinære avskrivning .........................

Det er i 2023 benyttet en årlig sats for ordinær avskrivning på 10 % til 20 % av anskaffelseskost. Tilgang er avskrevet ut fra når anskaffelsen ble foretatt.

Note 4. Skattekostnad - utsatt skattefordel

Grunnlaget for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel pr. 31.12 er følgende:

Midlertidige forskjeller knyttet

22 % herav utgjør utsatt skatt/skattefordel

Årets skattegrunnlag fremkommer slik:

Skattekostnad fremkommer slik:

Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel

Note 5. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.12.2023 av 200 aksjer à kr. 100 000. Alle aksjene har samme rettigheter.

Pr. 14.05.2024 eies samtlige aksjer av RASMUSSENGRUPPEN AS.

Note 6. Selskapet har ingen garantiforpliktelse eller forpliktelse det er stilt pant for.

55
Inventar/ kontorutstyr Firmabil Anskaffelseskost
kr. 7 545 510 kr. 447 443 Tilgang ‘’ 163 746 ‘’ 0 Anskaffelseskost
31.12.2023
kr. 7 709 256 kr. 447 443
÷ ‘’ 6 198 771 ÷ ‘’ 408 289 Balanseført
kr. 1 510 485 kr. 39 154 Årets
kr. 552 878 kr. 67 116
pr. 01.01.2023
pr.
................................
Akkumulerte ordinære avskrivninger ...........
verdi pr. 31.12.2023
2023 2022
Driftsmidler kr. 144 276 kr. 256 117
... ÷ kr. 31 741 kr. 56 346
Resultat før skattekostnad ................................................ kr. 1 353 930 kr. 153 655 Endring midlertidige forskjeller ………............................... ’’ 111 840 ÷ ’’ 101 769 Avgitt konsernbidrag (inkl. skatt) ’’ 1 465 941 ’’ 0 Permanente forskjeller ’’ 171 ’’ 9 063 Skattegrunnlag for betalbar skatt for regnskapsåret ....... kr. 0 kr. 60 949
Betalbar
for
kr. 0 kr. 13 409 Skatt
‘’ 322 507 ‘’ 0
skatt
regnskapsåret
vedr. avgitt konsernbidrag
÷ ‘’ 24 605 ‘’ 33 258 Skattekostnad kr 297 902 kr 46 667
.............................

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Polyservices AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Polyservices AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike

56
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av internkontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i internkontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Uavhengig revisors beretning - Polyservices

Name Date

Kristiansand, 14. mai 2024

Stokkenes, Olav Kristian 2024-05-16

Deloitte AS

Identification

Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor (elektronisk signert)

Stokkenes, Olav Kristian

57
revisors beretning Polyservices AS 2
Uavhengig
58
59

RASMUSSENGRUPPEN AS, Kirkegata 1, 4610 Kristiansand S.,

www.rasmussen.no

Norge

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.