Avantor 2023

Page 1

Å r sopp g j ør 202 3

1
AVAN T OR A S
2

AVANTOR AS

3
Årsoppgjør 2023

AVANTOR AS

Årsberetning 2023

Redegjørelse vedrørende årsregnskapet

Avantor-konsernets årsresultat i 2023 ble et underskudd på NOK 622,1 millioner, mens det i 2022 var et overskudd på NOK 161,0 millioner. Konsernets resultat før skatt ble minus NOK 797,7 millioner (+194,9)

Avantor-konsernets samlede leieinntekter økte i 2023 med NOK 28,4 millioner til NOK 462,3 millioner (433,9). Økningen gjelder i hovedsak et nybygg som ble ferdigstilt 1. oktober 2022 og dermed har gitt helårsinntekter i 2023 mens det var inntekter i tre måneder i 2022. En eiendom ble solgt 1. mai 2022 og har isolert sett gitt en reduksjon i leieinntektene.

Det er bokført inntekt knyttet til salg av boliger med NOK 577,6 millioner og kostnadsført prosjektkostnader vedrørende boliger for salg med NOK 501,7 millioner. Det vil si en netto gevinst på NOK 75,6 millioner (minus 0,6). De boligprosjekter konsernet har hatt under bygging ble i all hovedsak ferdigstilt i slutten av 2023.

Det er bokført negativ verdiregulering av investeringseiendommer med NOK 1 088,4 millioner i 2023 (minus 229,7) som følge av at høyere renter har ført til reduksjon i eiendomsverdiene I 2022 ble det bokført en realisert verdistigning ved salg med NOK 40,7 millioner, mens det i 2023 kun er en realisert verdistigning med NOK 2,1 millioner knyttet til salg av bruksrett til parkering.

Netto finanskostnader eksklusive verdiendring renteswapper ble NOK 117,6 millioner i 2022 (28,0). Økningen er en følge av høyere rentebærende gjeld og høyere renter. I 2023 er det bokført negativ verdiendring på renteswapper med NOK 6,3 millioner (+76,0).

Finansiell stilling og likviditet

Ved utgangen av 2023 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på NOK 9 857 millioner mot NOK 10 914 millioner året før. Bokført egenkapital utgjorde NOK 5 043 millioner (5 665).

Dette gir en egenkapitalandel på 51,2 % (51,9 %). Det er ikke avsatt utbytte eller konsernbidrag i 2023. I 2022 ble det avsatt konsernbidrag med NOK 1 730 millioner. Konsernet har i henhold til IFRS avsatt 22 % utsatt skatt på merverdier utover skattemessig nedskrevet verdi. Balanseført utsatt skatt utgjør NOK 1 271 millioner. Ved et eventuelt salg av eiendomsselskap vil utsatt skatt markedsmessig bli justert fra 22 % til omlag 10 %.

Samlet rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av 2023 NOK 3 336 millioner (1 880). Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld var ved årsskiftet 4,8 % (2,9 %). Ved utløpet av 2023 hadde konsernet rentebytteavtaler for NOK 1 950 millioner

Bankinnskudd var per 31.12.2023 NOK 2,7 millioner (2,7). Dette er bundne skattetrekksmidler. Konsernet hadde per 31.12.2023 tilgjengelig likviditet på NOK 534 millioner via ubenyttet del av kredittavtale tilknyttet konsernkontoordning. Ett av selskapets lån ble forlenget med 5 år i desember. Konsernet har vesentlige verdier i ikke pantsatte utviklingsprosjekter. Kapitalsituasjonen gjør konsernet godt rustet for ytterligere utvikling i Nydalen og på Slemmestad. Det høyere rentenivået, både styringsrenten og økte bankmarginer, påvirker dog konsernets virksomhet i vesentlig grad.

4 2

Eiendomsmarkedet

Markedet for utleie av kontorlokaler i Nydalen er godt. Kontorledigheten i området er fortsatt på et relativt lavt nivå Konsernet er i ferd med å fullføre bygging av et nytt næringsog boligbygg, Vertikal Nydalen, med adresse Gullhaug Torg 2. Det gjenstår utleie av om lag 1 200 kvm næringsarealer og salg av tre boliger. Markedsprisene på utleie av kontorlokaler i området har hatt en positiv utvikling de siste årene

Markedet for nye boliger har vært krevende siden sommeren 2023. Det selges få nye boliger og omsetningstiden for brukte boliger har økt. Konsernet har per i dag 27 innflytningsklare leiligheter for salg, men ingen nye prosjekter under oppføring. Konsernet har flere boligprosjekter under regulering i Nydalen. Prosessen med offentlig godkjenning av prosjekter tar fortsatt meget lang tid.

Konsernet eier et tomteområde på Slemmestad i Asker kommune der det skal bygges en ny kystby Tomteområdene har en områderegulering for bygging av over 1000 boliger og opp til 55 000 kvm BRA næringsarealer. Omlag 1/3 av utviklingspotensialet er detaljregulert. Som i Nydalen vil utviklingen på Slemmestad være en transformasjon av et tidligere industriområde til nye boliger og arbeidsplasser, som vil foregå over mange år. I 2023 har konsernet gjennomført utgraving og spunting til garasjekjeller i første byggetrinn. Videre bygging vil avhenge av utviklingen i entreprisemarkedet, boligmarkedet og utleie av næringsarealer

Ved inngangen til 2024 hadde konsernet en verdiledighet på 6,5 %, eksklusive eiendom under oppføring, opp fra 4,5 % ved forrige årsskifte. Gjennomsnittlig gjenværende leietid var 5,0 år (5,0). Eiendomsporteføljen utgjorde per 31. desember 2023 ca 255 000 kvadratmeter BTA.

Styret ser det som en viktig oppgave å fortsette arbeidet med nye utviklingsprosjekter, og holde ledigheten i eksisterende portefølje på et så lavt nivå som mulig. Konsernets kundeportefølje har en høy kvalitet, med leietakere spredt på flere bransjer.

Konsernets utviklingsportefølje inkluderer et utviklingspotensial på ca. 230 000 kvadratmeter

Avantors mål og posisjon

Avantors visjon er å være en ledende byutvikler Selskapets hovedmål er å være et fremtidsrettede og profesjonelt eiendomsselskap, med høy verdiskapning gjennom kjøp, utvikling, forvaltning og salg av eiendom. Selskapet legger vekt på å skape gode områder å bo og jobbe i med fokus på bærekraftig utvikling og drift Selskapet søker å tilpasse seg fremtidige, skiftende behov gjennom utvikling og forvaltning av både eiendom og infrastruktur Ved å være innovativ og helhetstenkende skal bydelsutviklingen skape verdier for Avantors eier. Gjennom målbevisst og systematisk arbeid har Avantor ikke bare vært med på å skape en ny bydel, men også en merkevare. Nydalen er et attraktivt område for næringsvirksomhet, som bosted og som sentrum i bydelen Nordre Aker som har i overkant av 52 000 innbyggere. Ved utviklingen på Slemmestad tar selskapet med seg den erfaring man har fra den langsiktige utviklingen i Nydalen.

Organisasjon, miljø og samfunnsansvar

Avantor-konsernet hadde ved årsskiftet 41 ansatte.

Andelen kvinnelige ansatte i Avantor er 37 %. Ledergruppen består av seks personer, hvorav en er kvinne. Ved rekrutteringen til nye stillinger søkes vektlagt at det finnes både

5 3

kvalifiserte kvinner og menn på listen over aktuelle kandidater, og det gis like muligheter uavhengig av etnisitet og livssyn. De lønnsmessige forskjellene som eksisterer i selskapet, er basert på ansvar, kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats.

Avantor er en Inkluderende Arbeidsliv bedrift. Det gjennomsnittlige sykefraværet i konsernet var i 2023 5,7 % (2,7 %). Konsernet hadde ingen yrkesskadetilfeller med fraværsdager i 2023 eller 2022. Arbeidsmiljøet i Avantor-konsernet anses som godt, noe som er bekreftet gjennom arbeidsmiljøundersøkelser, sist høsten 2022. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en meget god innsats.

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, besluttet selskapet å sette miljøstrategi høyt på agendaen. Avantor var det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Selskapet er en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Miljøfokuset er et løpende prosjekt der lista stadig blir lagt høyere. Selskapet setter ambisiøse mål for miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantor skal miljøklassifisere alle nye bygg og for nye næringsbygg og ved større rehabiliteringer av næringsbygg benyttes BREEAM-NOR-klassifisering med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Konsernet er i sluttfasen med å utvikle sin miljøstrategi til en bærekraftsstrategi som omfatter miljø (E), sosiale (S) og styringsmessige forhold (G). I den forbindelse ble det høsten 2023 gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse for å identifisere de bærekraftstemaene som er viktigst for virksomheten i konsernet. Analysen danner også grunnlaget for rapportering etter EUs bærekraftsdirektiv, CSRD som Avantor skal rapportere etter fra og med år 2025. Analysen viser at de mest vesentlige bærekraftstemaene for konsernet er Klimaendringer, Energi, Ressursbruk og sirkulærøkonomi, Bærekraftig stedsutvikling og Ansvarlig forretningspraksis. Avantor har koblet resultatet fra den doble vesentlighetsanalysen til FNs bærekraftsmål og definert ambisjon og konkrete mål knyttet til disse for perioden frem til 2026. På Avantors nettside (avantor.no) finner man mer informasjon om konsernets bærekraftsarbeid og ambisjonene og målene fra den nye bærekraftsstrategien vil bli publisert der.

Avantors eiendommer i Nydalen får energi levert fra Nydalen Energi som opprinnelig ble bygget av Avantorkonsernet som ledd i konsernets miljøsatsing Nydalen Energi benytter jordbrønner med varmepumpeteknologi samt pellets og gass for å ta spisslast. Dette reduserer behovet for tilført energi betydelig

Prosjektet Vertikal Nydalen med 10 000 kvm bolig og næring er i sluttfasen. Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og er det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering. Kontorlokalene er bygget som «Triple-zero», det vil si ingen kjøpt energi til oppvarming, kjøling eller ventilasjon. Næringsdelen av prosjektet vil oppnå miljøklasse BREEAM-NOR «Excellent» og boligdelen BREEAM-NOR «Very Good». I tillegg til miljøambisjonene er prosjektet et viktig element i å skape et levende byrom med aktivitet på gateplan, også utenfor kontortid og i helgene. Plassen mot både Torgbygget og Akerselva blir en naturlig arena for dette.

Sikkerhet og beredskap innenfor brann, klima, vann og innbrudd er vektlagt i et eget system for forvaltning-, drift- og vedlikehold etablert for våre eiendommer.

6 4

Avantor publiserte i juli 2023 en redegjørelse for vårt arbeid med Åpenhetsloven på vår nettside. Vi følger opp dette arbeidet og oppdatert redegjørelse vil foreligge i juli 2024.

Risiko

Forretningsmessig virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål for konsernet å minimere den samlede risiko konsernet påtar seg. Konsernet er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert gode rutiner for håndtering av de risikotypene som konsernet er eksponert for, for å sikre at den samlede risiko konsernet påtar seg står i forhold til konsernets risikobærende evne. De sentrale risikoelementer for virksomheten er kommersiell risiko (markedsrisiko og utleierisiko), prosjektrisiko, finansiell risiko, reguleringsrisiko og ulykkesrisiko.

Forutsetning om fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ingen forhold, verken internt i selskapet eller i de markedsmessige forholdene, som tilsier at forutsetningen ikke er til stede.

Aksjonærforhold

Samtlige aksjer i AVANTOR AS eies av RASMUSSENGRUPPEN AS. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Tvister

Avantor-konsernet er ikke involvert i rettstvister som antas å kunne få vesentlig negativ økonomisk betydning for selskapet.

Ansvarsforsikring

Avantor-konsernet har tegnet ansvarsforsikring for styret og daglig leder gjennom selskapet AIG.

Fremtidsutsikter

Våren 2024 preges markedet for salg av næringseiendom og boliger fortsatt av et høyere rentenivå sammenlignet med de siste årene. Markedsverdiene for næringseiendom har i 2023 blitt redusert betydelig. Markedsverdiene for boliger har ikke falt tilsvarende, men omsetningen av nye boliger er redusert betydelig. Det igangsettes få nybygg både for næring og bolig. Forventet videre befolkningsvekst i Osloområdet tilsier at det er et behov for ytterligere utvikling av boliger i de kommende årene og at det vil være marked for de boligprosjekter konsernet har i porteføljen. Det er god etterspørsel etter næringslokaler i Nydalen.

Takk

Styret takker kunder, ansatte, leverandører og eier for et godt samarbeid gjennom det siste året.

Oslo, 20. mars 2024

Roar Skuland (styreleder)

7

RESULTATREGNSKAP

AVANTOR KONSERN

8
Beløp i NOK 1 000 Note 2023 2022 Leieinntekter 462 294 433 913 Salgsinntekter boliger 1 577 644 149 188 Forvaltningsinntekter 23 716 22 432 Andre inntekter 6 055 10 441 Sum driftsinntekter 1 069 709 615 974 Driftsutgifter eiendommer -77 014 -59 862 Prosjektkostnader boliger for salg 1 -501 652 -149 756 Innkjøp av driftsmateriell og -tjenster -999 -996 Lønnskostnader 2 -56 818 -50 578 Andre driftskostnader 2 -19 344 -19 221 Sum driftskostnader -655 827 -280 412 Driftsresultat før verdiregulering og realisert verdistigning 413 882 335 562 Verdiregulering investeringseiendom 3 -1 088 390 -228 094 Ordinære avskrivninger 3 -1 392 -1 281 Realisert verdistigning ved salg 4 2 104 40 718 Driftsresultat -673 795 146 905 Renteinntekter 269 126 Andre finansinntekter 46 2 Rentekostnader 5,6 -116 566 -27 649 Andre finanskostnader -1 370 -490 Verdiendring renteswapper 5 -6 312 75 977 Netto finansielle poster -123 934 47 966 Resultat før skattekostnad -797 729 194 872 Skattekostnad 7 175 643 -33 837 Årsresultat 8 -622 086 161 034
6

BALANSE

Beløp i NOK 1 000

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Investeringseiendom

Eiendom forøvrig

Maskiner, transportutstyr og inventar

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Note 2023 2022 3 8 597 338 9 499 630 3 10 024 9 341 3 5 930 2 131 8 613 293 9 511 102
AVANTOR KONSERN

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

i NOK 1 000

OPERASJONELLE AKTIVITETER

før skattekostnad

- Periodens betalte skatter

- Verdiregulering investeringseiendom

+ Ordinære avskrivninger

+/- Realisert verdistigning

+/- Endring i kundefordringer

+/- Endring i leverandørgjeld

+/- Forskjell i kostn.ført pensj. og inn-/utbet i ordn.

+/- Inn-/utbetalinger ifm prosj. under oppføring for salg

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

INVESTERINGSAKTIVITETER

+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

- Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

FINANSIELLE AKTIVITETER

+ Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld

- Utbetalinger ved nedbetaling av

Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter

10 Beløp
Note 2023 2022 Resultat
-797 729 194 872
-4 -32 544
1 088 390 228 094
1 392 1 281
-2 104 -40 718
-1 095 -8 757
-9 289 -71 431
0 1 840
182 394 -123 685
3 478 -113 214 465 432 35 737
0 294 568
-190 833 -280 716 -190 833 13 852
6,12 1 455 397 0
rentebærende gjeld 6,12 0 -67 917
Utbetalt
-1 730 000 0 -274 603 -67 917 -4 -18 328 +
2 669 20 997 =
10 2 665 2 669 Ubenyttede trekkrettigheter 6 534 325 449 721 ØKN./(RED.) BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE:
-
konsernbidrag
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1.
Bankinnskudd, kontanter og lignende 31.12.
KONSERN
AVANTOR
8

RESULTATREGNSKAP

av årets resultat:

11
Beløp
000 Note 2023 2022 Leieinntekter 7 710 7 405 Andre inntekter 13 061 20 720 Sum driftsinntekter 20 771 28 126 Driftsutgifter eiendommer -659 -653 Lønnskostnader 2 -36 851 -34 789 Andre driftskostnader 2 -6 766 -8 686 Sum driftskostnader -44 276 -44 128 Driftsresultat før verdiregulering og realisert verdistigning -23 505 -16 003 Verdiregulering aksjer i døtre -631 921 -2 517 496 Konsernbidrag fra døtre 0 2 615 917 Ordinære avskrivninger 3 -406 -261 Realisert verdistigning ved salg 4 0 41 757 Driftsresultat -655 833 123 913 Renteinntekter 141 24 Renteinntekter fra foretak i samme konsern 195 375 63 915 Andre finansinntekter 777 0 Rentekostnader 5,6 -142 287 -48 460 Rentekostnader til foretak i samme konsern -10 079 -9 446 Andre finanskostnader -1 307 -490 Verdiendring renteswapper 5 -6 312 75 977 Netto finansielle poster 36 308 81 521 Resultat før skattekostnad -619 524 205 435 Skattekostnad 7 -2 562 -46 637 Årsresultat 8 -622 086 158 798 Disponering
Avsatt til konsernbidrag 0 1 699 742 Overført fra overkurs 0 -1 407 992 Overført til/fra(-) fond for urealisert gevinst -636 844 -2 577 884 Overført til/fra(-) annen egenkapital 14 758 2 444 932 Sum disponeringer og overføringer 8 -622 086 158 798 AVANTOR AS 9
i NOK 1

Beløp i NOK 1 000

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Eiendom forøvrig

Maskiner, transportutstyr og inventar

Sum varige driftsmidler

Note 2023 2022 3 6 730 6 432 3 4 726 498 11 457 6 931
AS
BALANSE AVANTOR

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Periodens betalte skatter

Verdiregulering aksjer i datterselskap

Ordinære avskrivninger

Endring i kundefordringer

Endring i leverandørgjeld

+/- Forskjell i kostn.ført pensj. og inn-/utbet i ordn.

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

INVESTERINGSAKTIVITETER

- Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler

+ Innbetalinger ved salg/avvikling av datterselskap

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

FINANSIELLE AKTIVITETER

Innbetalinger ved opptak av ny

Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter

13 Beløp
000 Note 2023 2022 Resultat før skattekostnad -619 524 205 435
0 0 +/-
631 921 -98 421 +
406 261 +/-
0 -41 757
1 142 167 +/-
1 268 372
0 416
14 708 -72 829 29 921 -6 355
-4 932 0
0 294 568
Utbetaling ved investering i datterselskap 0 -97 503
Innbetalt fra datterselskap 249 679 0 - Utbetalinger ved finansiering av datterselskap 0 -167 488 244 746 29 577 +
rentebærende gjeld 6,12 1 455 397 0 - Utbetalt konsernbidrag -1 730 000 0 - Utbetalinger ved
av rentebærende gjeld 6,12 0 -22 928 -274 603 -22 928 64 294 + Bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1. 1 518 1 224 = Bankinnskudd, kontanter og lignende 31.12. 10 1 582 1 518 Ubenyttede trekkrettigheter 6 534 325 449 721 ØKN./(RED.) BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE:
i NOK 1
-
Realisert verdistigning
+/-
+/-
-
+
nedbetaling
AVANTOR AS
11

Konsoliderings- og regnskapsprinsipper

Generelt

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet utgjør en helhet. Det er anvendt forenklet IFRS i henhold til regnskapsloven § 3-9 ved utarbeidelsen av regnskapet. Prinsippene for innregning og måling følger IFRS som fastsatt av EU, mens opplysningskravene er i samsvar med regnskapslovens kapittel 6 og 7.

Regnskapet er redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Konsernet har endret regnskapsprinsipp med hensyn til rehabiliteringskostnader og leietakertilpasninger, se nedenfor under Vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader. Fjorårstallene er omarbeidet tilsvarende.

Konsolideringsprinsipper

Konsoliderte selskaper

Konsernregnskapet omfatter de selskaper hvor morselskapet og datterselskap, direkte eller indirekte, har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultatet av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital. Samtlige datterselskap er aksjeselskap.

Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet.

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er eliminert.

Eliminering av aksjer i datterselskap

Aksjer i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for aksjene og bokført egenkapital i datterselskapet på kjøpstidspunktet er henført til de enkelte balanseposter i henhold til virkelig verdi.

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskaper i selskapsregnskapet

Datterselskap

Datterselskap presenteres i selskapsregnskapet til antatt virkelig verdi Mottatt konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som Konsernbidrag fra døtre som inngår i driftsresultatet i morselskapets regnskap.

Oppstilling i resultatregnskapet og balansen

Inntekter

Inntektene regnskapsføres etter hvert som de opptjenes. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. All virksomhet i konsernet foregår i Norge og samtlige inntekter er således opptjent i Norge.

Ved leietakers frikjøp fra leiekontrakter er frikjøpsbeløpet inntektsført når lokalene er utleid på nytt på sikker kontrakt, og den nye kontrakten dekker kostnadene ved lokalene. Inntil lokalene er utleid på nytt og genererer inntekter, inntektsføres frikjøpsbeløpet over like lang periode som frikjøpet gjelder for. Tilsvarende føres inntekter fra garantier i forbindelse med leieforhold som ordinær leieinntekt etter de samme prinsipper som frikjøpsbeløp.

Kostnader

Kostnadene regnskapsføres som hovedregel i samme periode som inntektene de kan henføres til. Utgifter som ikke direkte kan henføres til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader

Avantors eiendomsportefølje består av nye moderne kontor- og servicebygg, eiendommer med rehabiliteringsbehov og eldre rehabiliterte eiendommer

Kostnader til vedlikehold, rehabilitering og leietakertilpasninger blir i regnskapet henført til følgende grupper:

• Løpende reparasjons- og vedlikeholdskostnader

Dette er ordinært vedlikehold som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå. Vedlikeholdsutgifter kostnadsføres i det de påløper og inngår i posten «Driftsutgifter eiendommer»

• Rehabiliteringskostnader

Rehabilitering av fellesarealer som representerer en tilbakeføring av eiendommen til opprinnelig standard, hensyntatt bygningsteknisk utvikling i perioden frem til i dag, inngår også i posten «Driftsutgifter eiendommer.» Tidligere inngikk dette i egen regnskapslinje «Rehabiliteringskostnader»

Fjorårstallene er omarbeidet tilsvarende.

• Leietakertilpasninger aktiveres. Tidligere ble det gjort vurdering av en vedlikeholdsandel av leietakertilpasninger som ble kostnadsført som «Rehabiliteringskostnader». Fjorårstallene er omarbeidet tilsvarende.

Av- og nedskrivninger

Anleggsmidler med unntak av investeringseiendom vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives planmessig.

Egne prosjekter i arbeid

• Finansieringsutgifter Finansieringsutgifter knyttet til egne byggeprosjekter i arbeid, herunder boliger for salg, omfatter normalt byggelånsrenter, herunder renter på lån som er trukket som alternativ til trekk under byggelånsrammer. Disse omtales som byggelånsrenter, og aktiveres normalt på det enkelte byggeprosjekt.

• Prosjektledelse

Prosjektledelse utført av ansatte i AVANTOR AS inntektsføres i morselskapet og aktiveres på det aktuelle prosjektet i datterselskapene. I konsernregnskapet elimineres inntekten i morselskapet mot personalkostnadene.

14 13

Egne prosjekter i arbeid som gjelder oppføring av næringsbygg inngår i Investeringseiendom.

Egne prosjekter, anlegg under utførelse for salg

Boliger under oppføring for salg, herunder eiendommer kjøpt for utvikling av bolig, er behandlet som omløpsmidler/varelager i balansen. Det foretas inntekts- og kostnadsføring i takt med levering av boliger For boliger under oppføring og ferdigstilte boliger som forventes å gi tap, gjøres det avsetning for dette

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Investeringseiendom

Investeringseiendom er eiendom som primært eies for å oppnå leieinntekter og/eller verdistigning. Investeringseiendom er vurdert til virkelig verdi i henhold til IAS 40. Verdsettelsen er basert på de enkelte eiendommenes forventede kontantstrømmer neddiskontert til verdien på balansedagen. Valg av yield er tilpasset type eiendom, leietaker, gjenværende varighet på leiekontrakter og eiendomsmarkedet. Verdsettelsen er gjort av eksternt, uavhengig selskap med god kjennskap til markedet. Verdsettelsen godkjennes av selskapets styre.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har en innskuddspensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonskostnaden tilsvarer årets betalte premie. Selskapet hadde tidligere en ytelsesplan som er avviklet. Tidligere bokført overfinansiering er kostnadsført i 2022 ved avvikling av ytelsesplanen.

Rentebytteavtaler

Konsernet benytter ikke sikringsbokføring i henhold til IFRS 9 og rentebytteavtaler er følgelig vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Verdiendring vises på egen linje under finansposter, se også note 5 Betalt eller mottatt rente under rentebytteavtaler inngår i posten «Rentekostnader»

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet sammenstilles med det regnskapsmessige resultatet, og omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig fremførbart underskudd. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige plasseringer med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

15 14

Note 1

Prosjekter i arbeid og ferdige boliger for salg

Noter til årsregnskapet (Alle beløp i tabeller i NOK 1 000 med mindre annet er oppgitt)

Konsern Verdi per 1.1. Årets tilgang Årets avgang Verdi per 31.12.

Prosjekter i arbeid og ferdige boliger for salg

Konsernet har boligprosjekter i ulike faser i Nydalen, på Slemmestad og i Tønsberg. Konsernets prosjekt på Husøy i Tønsberg er fullført i slutten av 2023. Det gjenstår salg av 24 boliger, og det foreligger usikkerhet med hensyn til hvor lang tid det vil ta å selge disse, dette er hensyntatt i verdsettelsen av de usolgte boligene Det er bokført en gevinst på NOK 1 million på solgte boliger på Husøy i 2023 Årets avgang ovenfor, som tilsvarer Prosjektkostnader boliger for salg i resultatoppstillingen, inkluderer tapsført verdireduksjon på en boligtomt på Vallø i Tønsberg. Samlet resultatført netto gevinst ved salg av boliger i 2023, hensyntatt den resultatførte verdireduksjonen, utgjør NOK 76,0 millioner.

Note 2 Lønnskostnader

Avantor-konsernet hadde per 31.12.2023 41 ansatte, hvorav 15 er ansatt i AVANTOR AS, 25 i Avantor Eiendomsforvaltning AS og en i Slemmestad Brygge AS

Pensjoner og pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en innskuddsplan som omfatter samtlige ansatte og som tilfredsstiller kravene i denne loven. For innskuddsplanen tilsvarer pensjonskostnaden årets betalte premie. Selskapet hadde tidligere en ytelsesplanen som er avviklet da samtlige som var tilknyttet denne er pensjonert. Tidligere bokført overfinansiering ble kostnadsført ved avvikling av ytelsesplanen i 2022

Innskuddsordningen er i Nordea Liv AS.

Antall ansatte Morselskap Morselskap Konsern Konsern 2023

Ytelser til ledende personer

Kostnadsført honorar til revisor

Morselskap Konsern Konsern

Administrerende direktør Øystein Thorup har bonusavtale knyttet til utviklingen i selskapets verdijusterte egenkapital. Hverken administrerende direktør eller andre ledende ansatte har aksjer i selskapet. Det er ikke etablert opsjonsordninger for styret eller administrasjonen.

I tillegg til administrerende direktør består ledergruppen av forvaltningsdirektør Roy Frivoll, prosjektdirektør Jørgen Mathisen, salgsdirektør Owe Tunby, økonomidirektør Marianne Njåstein og daglig leder i Slemmestad Brygge AS Tom Bratlie Ledergruppen har bonusavtaler som er tilpasset de ulike ansvarsområdene.

16 15
1 211 250 270 354 - 501 652 979 952
Morselskap Morselskap Konsern Konsern 2023 2022 2023 2022 Lønninger 28 392 27 876 41 005 34 157 Folketrygdavgift 5 779 4 043 9 621 6 869 Ytelsespensjon 0 416 0 1 840 Innskuddspensjon 1 022 921 2 076 1 308 Leie av arbeidskraft 0 0 953 2 996 Andre ytelser 1 658 1 533 3 163 3 408 Sum lønnskostnader 36 851 34 789 56 818 50 578
2022 Gjennomsnittlig antall årsverk 14 14 39 38
2022 2023
Morselskap Morselskap
Konsern 2023 2022 2023 2022 Godtgjørelse til adm. dir. 4 998 4 734 Styrehonorar 600 600 600 600
Konsern
2023 2022 2023 2022 Ordinær revisjon 260 393 1 006 1 045 Andre attestasjonstjenester 0 0 0 0 Andre tjenester utenfor revisjon 438 68 440 71 Totalt revisjonshonorar 698 461 1 446 1 116
Morselskap

Note 3

Varige driftsmidler

Konsern

Investeringseiendom

Verdi per 1.1. Årets tilgang Årets avgang Årets verdireg. Verdi per 31.12.

9 499 630 196 643 -10 544 -1 088 390 8 597 338

Verdsettelsen av investeringseiendommene er gjennomført av ekstern verdivurderer. Verdsettelsen er basert på markedsinformasjon i 4. kvartal 2023. Yield nivå varierer fra 5,38 % (4,25) til 8,00 % (7,00) avhengig av eiendommenes leietakere og kvaliteter, herunder beliggenhet. Dette gir en gjennomsnittlig yield på 5,57 % (4,63).

Virkelig verdi av investeringseiendommene er avhengig av de forutsetninger som legges til grunn, herunder vedrørende yield, leienivå og driftskostnader på de enkelte eiendommene samt det generelle rentenivået. Tabellen nedenfor viser eksempler på hvordan endringer av markedsleie, diskonteringsfaktor og yield vil påvirke virkelige verdier pr 31.12.2023 gitt at andre forutsetninger er konstante. Det er til dels avhengighet mellom variablene slik at endring av en av disse, kan påvirke de øvrige variablene.

Markedsleie Diskonterings- Yield faktor

Endring + 10 % + 0,25

Endring verdi (NOK millioner)

Endring verdi (%)

Andre varige driftsmidler

Kostpris per 1.1. Årets tilgang Årets avgang

Morselskap

Andre varige driftsmidler

Kostpris per 1.1. Årets tilgang Årets avgang Kostpris per 31.12.

Note 4

Realisert verdistigning ved salg /vesentlige transaksjoner

Det er bokført realisert verdistigning ved salg med NOK 2,1 millioner i 2023 og NOK 40,7 millioner i 2022. I 2023 gjaldt dette primært salg av bruksrett til parkering mens det i 2022 primært gjaldt salg av et datterselskap som eier et kontorbygg

17 16
%-poeng + 0,25 %-poeng
+756 -209 -170
8,7 -2,4 -1,96
Årets av- og
Øk.
(år) Avskr.Plan Eiendom forøvrig 24 275 971 0 25 246 -15 223 10 024 289 5-50 Lineær Inventar 12 592
903 0 17 495 -11 565 5 930 1 102 3-5 Lineær Sum 36 867 5 874 0 42 741 -26 788 15 954 1 392 Sum utgående balanse varige driftsmidler konsern 8 613 293
Kostpris per 31.12. Akk. av- og nedskr. per 31.12. Bokført verdi per 31.12.
nedskr.
levetid
4
Akk.
og
per
Bokført
per 31.12. Årets av- og nedskr. Øk. levetid (år) Avskr.Plan Eiendom
818 434 0 7 252 -521 6 730 136 50 Lineær
886
499 0 7 385 -2 659 4 726 270 3-5 Lineær Sum 9 704
934 0 14 637 -3 180 11 457 406
av-
nedskr.
31.12.
verdi
forøvrig 6
Inventar 2
4
4

Note 5

Finansiell markedsrisiko

Avantor er eksponert mot svingninger i rentemarkedet, i all hovedsak norske renter. Per 31.12.2023 hadde konsernet inngått rentebytteavtaler for NOK 1 950 millioner. Konsernet benytter ikke sikringsbokføring i henhold til IFRS 9 og rentebytteavtaler er følgelig vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Markedsverdien av rentebytteavtaler, beregnet av de respektive utstedere, var NOK 118,8 millioner per 31.12.2023 en endring fra NOK 125,1 millioner per 31.12.2022. Verdiendring vises på egen linje under finansposter.

Note 6

Langsiktig gjeld

Langsiktig rentebærende gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 3 104 000 1 830 000 3 104 000 1 830 000

Gjennomsnittlig rente for låneporteføljen, inkludert effekt av rentebytteavtaler, var 4,8 % per 31.12.2023, se også note 5

Morselskapet hadde ved årsskiftet fire låneforhold i bank. Dette er en trekkfasilitet på NOK 1 030 millioner, en kredittavtale på NOK 740 millioner tilknyttet konsernkontoordning, et fast lån på NOK 800 millioner og et lån på NOK 1 300 millioner med 2 % avdrag. Trekkfasiliteten, som var trukket i sin helhet, er sammen med de faste lånene, fratrukket ett års avdrag, klassifisert som langsiktig gjeld da endelig forfall er mer enn 12 måneder etter balansedato. Trekk på kredittavtalen tilknyttet konsernkontoordning, NOK 205,7 millioner, og ett års avdrag, til sammen NOK 231,7 millioner, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Trekkfasiliteten forfaller i februar 2029.

Covenants

Til lånene er det knyttet enkelte betingelser (covenants). Konsernet tilfredsstiller samtlige av disse.

Pantstillelser Bokført verdi av eiendeler pantsatt som sikkerhet for rentebærende gjeld utgjorde ved årsskiftet NOK 7 386 millioner for konsernet.

Note 7

Skattekostnad

Morselskap Morselskap Konsern Konsern

18 17
Morselskap Morselskap Konsern Konsern 2023 2022 2023 2022
Midlertidige forskjeller 2023 2022 2023 2022 Kortsiktige 118 825 125 136 570 437 639 908 Langsiktige 4 962 5 044 5 147 834 6 029 684 Netto skatteøkende midl. Forskjeller 123 787 130 180 5 718 271 6 669 592 Utsatt skattefordel, 22% 12 535 10 875 Utsatt skatt, 22% 27 233 28 640 1 270 555 1 478 185 Endring utsatt skattefordel/utsatt skatt 1 406 16 379 -209 290 -42 519 Morselskap Morselskap Konsern Konsern Betalbar skatt 2023 2022 2023 2022 Resultat før skattekostnad -619 524 205 435 -797 729 194 872 Permanente forskjeller 631 171 6 550 -647 136 296 Avgitt konsernbidrag med skatteeffekt 0 -137 537 0 -137 537 Endring midlertidige forskjeller 6 392 -74 448 951 320 -193 268 Grunnlag betalbar skatt (Skattemessig resultat) 18 039 0 152 944 363 Årets betalbare skatt, 22% 3 969 30 258 33 648 30 338 Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 0 -30 258 0 -30 258 Resultatført skatt solgt datterselskap 0 0 0 76 Betalbar skatt i balansen 3 969 0 33 648 4 Morselskap Morselskap Konsern Konsern Skattekostnad 2023 2022 2023 2022 Årets betalbare skatt 3 969 30 258 33 648 30 338 For mye avsatt skatt tidligere år 0 0 0 0 Utsatt skatt - netto endring -1 406 16 379 -209 290 -42 519 Endring utsatt skatt pga kjøp/salg datterselskap 0 0 0 46 018 Skattekostnad 2 562 46 637 -175 643 33 837

Note 8 Egenkapital

Note 9 Fordringer

Kortsiktige fordringer

Fordringer med forfall senere enn 12 måneder

Note 10

Bankinnskudd

Konsernets bokførte bankinnskudd, kontanter og lignende, NOK 2,7 millioner, er bundne skattetrekkmidler. Tilsvarende gjelder for morselskapets bokførte bankinnskudd, kontanter og lignende, NOK 1,6 millioner. Tilgjengelig likviditet på konsernet kredittavtaler per 31.12.2023, jfr. note 6 er NOK 534,3 millioner. AVANTOR AS har etablert et konsernkontosystem som omfatter de fleste datterselskapene i konsernet. Datterselskapenes innestående eller trekk på konsernkontosystemet er klassifisert som konsernmellomværende i morselskapets regnskap.

Note 11

Aksjekapital og aksjeeiere

Aksjekapitalen i AVANTOR AS består av 18 895 000 utstedte aksjer; pålydende NOK 1 per aksje, i en aksjeklasse. Selskapet eier ingen egne aksjer. Aksjonær i selskapet er som følger:

Navn

Antall aksjer Andel

RASMUSSENGRUPPEN AS 18 895 000

19 18
Innskutt Opptjent Aksje- Fond for Annen Sum kapital ureal. gev. Egenkapital Egenkapital Morselskap Egenkapital 1.1.2023 18 895 2 469 739 3 176 370 5 665 003 Årets resultat 0 -636 844 14 758 -622 086 Egenkapital 31.12.2023 18 895 1 832 894 3 191 127 5 042 917 Konsern Egenkapital 1.1.2023 18 895 3 524 249 2 121 860 5 665 003 Årets resultat 0 -826 339 204 252 -622 086 Egenkapital 31.12.2023 18 895 2 697 910 2 326 112 5 042 917
Morselskap Morselskap Konsern Konsern 2023 2022 2023 2022 Kundefordringer 1 989 3 131 33 797 32 701 Avsatt konsernbidrag fra datterselskap 0 2 615 917 0 0 Andre kortsiktige fordringer på konsernselskap 3 015 2 279 0 0 Andre kortsiktige fordringer 119 863 125 524 214 614 144 944 Sum 124 868 2 746 851 248 411 177 645
Morselskap Morselskap Konsern Konsern 2023 2022 2023 2022 Fordringer datterselskap 3 523 166 1 157 664 0 0
100 %

Note 12

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig rentebærende gjeld, jfr note 6

rentebærende gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Note 13

Aksjer

Slemmestad Brygge AS med datterselskap har forretningsadresse i Asker. Alle øvrige datterselskap har forretningsadresse i Oslo. Aksjer i datterselskap er oppført til virkelig verdi i morselskapets balanse. I 2023 er det bokført en negativ verdiregulering på aksjer i døtre som utgjør NOK 631,9 millioner. I 2022 var det en negativ verdiregulering på NOK 2 517,5 millioner I den negative verdireguleringen i 2022 inngikk at det var avsatt konsernbidrag fra datterselskap til morselskap med NOK 2 615,9 millioner.

* Slemmestad Brygge AS eier 100 % av aksjene i Slemmestad Utvikling AS. Det tidligere datterselskapet Tåje Utvikling AS ble fusjonert med sitt søsterselskap

Slemmestad Utvikling AS i 2023 med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet

20 19
Morselskap Morselskap Konsern Konsern 2023 2022 2023 2022 Kortsiktig
231 675 50 279 231 675 50 279
Morselskap Morselskap Konsern Konsern 2023 2022 2023 2022 Leverandørgjeld 3 696 2 428 58 793 68 083 Skyldige offentlige avgifter 6 223 6 363 29 111 30 151 Betalbar skatt 3 969 0 33 648 4 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 0 3 0 0 Avsatt konsernbidrag 0 1 730 000 0 1 730 000 Annen kortsiktig gjeld 23 081 13 891 86 233 61 922 Sum 36 969 1 752 686 207 785 1 890 160
Eier/ Bokført EK Bokført verdi Datterselskap stemmeandel Aksjekapital Resultat i datter 100% Morselskap Avantor Eiendomsforvaltning AS 100,0% 100 6 390 21 127 21 127 Avantor Parkering AS 100,0% 100 24 695 90 670 90 670 Avantor Sandakerveien 113-119 AS 100,0% 170 100 - 23 844 323 885 323 885 Avantor Gjerdrums vei 6 AS 100,0% 317 -13 082 38 522 38 522 Avantor Gjerdrums vei 4 AS 100,0% 860 -41 615 120 344 120 344 Avantor Nydalen Allé 37 AS 100,0% 250 844 -95 324 674 192 674 192 Avantor Nydalsveien 21 AS 100,0% 368 -8 975 71 999 71 999 Avantor P N12-26 AS 100,0% 9 579 -1 687 44 491 44 491 Avantor Nydalsveien 30B AS 100,0% 168 -9 616 65 953 65 953 Avantor Nydalsveien 33 AS 100,0% 32 087 -23 577 388 897 388 897 Avantor Nydalsveien 30A AS 100,0% 25 107 -11 818 73 755 73 755 Avantor Nydalsveien 32B AS 100,0% 178 -53 481 12 674 12 674 Avantor Vitaminveien 5B AS 100,0% 301 -18 341 199 175 199 175 Avantor
Torg 2A AS 100,0% 100 27 651 74 588 74 588 Avantor Gullhaug Torg 5 AS 100,0% 217 -89 808 275 182 275 182 Anthon Wallesvei 43B AS 100,0% 100 45 2 119 2 119 Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS 100,0% 2 700 2 186 18 458 100 923 Husøy Havn AS 100,0% 80 600 -456 97 025 96 442 Avantor Nydalsveien 12 AS 100,0% 71 574 -71 949 351 318 351 318 Avantor Nydalsveien 18 og 24 AS 100,0% 119 329 -97 810 444 899 444 899 Avantor Gjerdrums vei 10A AS 100,0% 20 100 3 004 59 974 59 974 Avantor Sandakerveien 128 AS 100,0% 100 442 9 398 9 398 Avantor Nydalsveien 28 AS 100,0% 221 -106 192 492 543 492 543 Avantor Gullhaug
1 AS 100,0% 100 -13 899 102 596 102 596 Avantor Gjerdrums vei 11 AS 100,0% 100 6 270 64 608 64 608 Slemmestad Brygge AS* 100,0% 466 -18 391 104 448 317 876 Slemmestad
100,0% 7 369 -1 459 45 637Slemmestad
AS 100,0% 3 000 -44 3 000 3 000 Stadion Næring AS 100,0% 150 000 5 924 152 406 152 406 Stadion Høyhus AS 100,0% 25 000 -5 002 19 526 19 526
Parkering AS 100,0% 85 000 4 582 88 640 88 640 Sum aksjer
datterselskap 4 781 722
Gullhaug
Torg
Utvikling AS*
Energi
Stadion
i

Note 14

Nærstående parter

RASMUSSENGRUPPEN AS, eide per 31.12.2023 100 % av aksjene i AVANTOR AS AVANTOR AS kjøper enkelte administrative tjenester av POLYSERVICES AS som også er et heleid datterselskap til RASMUSSENGRUPPEN AS Honorar beregnes til markedsmessige vilkår.

Avantor Eiendomsforvaltning AS har forretningsføreravtale med de fleste selskaper morselskapet er deltaker i. Honorar beregnes etter samme vilkår som i eksterne avtaler.

Note 15

Betingede forpliktelser

I forbindelse med Avantors forretningsvirksomhet blir selskapet ved enkelte tilfeller involvert i rettstvister som kan medføre økonomiske utlegg for selskapet. Det er ingen vesentlige pågående rettstvister.

Note 16

Fellesregistrering i merverdiavgiftsregisteret

Morselskapet er fellesregistrert i merverdiavgiftsregisteret med andre selskaper i konsernet, og hefter således solidarisk for den fellesregistrerte enhetens merverdiavgiftsforpliktelser.

21 20

Deloitte AS Markensgate 32, 2. etasje NO-4612 Kristiansand Norway

+47 38 12 27 22 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Avantor AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Avantor AS som består av:

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, utvidet resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, utvidet resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,

• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, og

• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

• er konsistent med årsregnskapet og

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

22
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.
© Deloitte AS Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282
Dokumentnøkkel: P4ITA-MPB3F-UY5K0-BXZXE-JUTXE-KO8ML
Penneo

side 2

Uavhengig revisors beretning Avantor AS

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde, i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi har eneansvar for vår konklusjon om konsernregnskapet.

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Statsautorisert revisor

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-2172978

IP: 163.116.xxx.xxx

2024-04-05 06:26:13 UTC

23
Dokumentnøkkel: P4ITA-MPB3F-UY5K0-BXZXE-JUTXE-KO8ML
Penneo

www.avantor.no

Avantor AS, Nydalsveien 28, 0484 Oslo, Norge

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.