Page 1

OŠ GRADEC, LITIJA

ŠOLSKI ROKOVNIK Šolsko leto 2012/2013

POŠ Vače

POŠ Kresnice

POŠ Jevnica

POŠ Hotič


Publikacija 2012/2013 Ime in priimek: ____________________________________________________ Razred: ____________________________________________________ Razrednik: ____________________________________________________ Naslov: ____________________________________________________ DomaÄ?i telefon: ____________________________________________________ Mobilni telefon oÄ?eta: ____________________________________________________ Mobilni telefon mame: ____________________________________________________

3


Kazalo vsebine Vizija šole ………………………………………………………5 Himna šole ……………………………………………………. 6 Beseda ravnateljice ………………………………………….. 7 I. Podatki o šoli ………………………………………………. 8 II. Organizacija dela šole …………………………………...12 Šolski koledar, šolska prehrana, šolski prevoz, zdrav. varstvo III. Stiki med šolo in starši ………………………………20 Šolska svetovalna služba, knjižnica, šolski in učbeniški sklad IV. Program osnovne šole …………………………………..24 Obvezni in razširjeni program, prednostne naloge V. Pravila šolskega reda …………………………………...36 Pohvale in priznanja, statusi VI. Matična šola …………………………………………….40 VII. Podružnična šola Vače ………………………………...57 VIII. Podružnična šola Kresnice …………………………...69 IX. Podružnična šola Jevnica ………………………………77 X. Podružnična šola Hotič …………………………………85 XI. Priloge …………………………………………………….92

4


Vizija šole

OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojnoizobraževalni proces, varno okolje, prijetno in ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru.

OŠ GRADEC JE ŠOLA ZADOVOLJNIH UČITELJEV, UČENCEV IN STARŠEV.

5


Himna OŠ Gradec (besedilo: Dragana Klašnja)

Šola Gradec stoji, druži naše poti, v ponos smo učenci z učitelji vsi.

Drug dom si ti naš in čas za nas imaš, za vse poskrbiš in znanje deliš.

Srečni smo mi in geslo se naše takole glasi:

Naj bo sončno, toplo ali temno nebo, zapojmo naglas:

V srcih je sreča in sonce v očeh, obraz nasmejan in pogled razigran.

V srcih je sreča, in sonce v očeh, obraz nasmejan in pogled razigran.

UČENEC Biti učenec je prelepo! Odslej bodo dnevi tekli tako, da bom spoznaval vse več stvari: neznane predmete in nove ljudi.

Biti učenec ni kar tako! Brez nas tudi šole ne bi bilo! (Zvezdana Majhen)

6


Beseda ravnateljice Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene učiteljice i n učitelji, pred vami je nova publikacija naše šole, ki je vsebinsko prenovljena. Vsaka šola, od matične pa do vseh štirih podružničnih šol, ima zbrane podatke o načrtovanem delu in pomembne informacije o šoli. Rokovnik šole je pripravljen z željo, da ga boste lahko vsakodnevno uporabljali, saj si boste obvestila, ocene in drugo, kar je v povezavi s šolo, lahko zapisovali vanj. V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zastavljenimi programi: - zgodnejše vpeljevanje tujega jezika v 1. triado v okviru rednega pouka, oddelka podaljšanega bivanja in interesne dejavnosti v obliki jezikovne kopeli, ko učenci spoznavajo prvi tuj jezik skozi življenjske situacije; - poglobljeno delo z nadarjenimi učenci v interesnih dejavnostih, kamor se lahko vključijo vsi učenci, ki jih posamezne dejavnosti zanimajo. Še posebej je razčlenjena naravoslovna dejavnost, kjer več učiteljev povezano predstavlja naravoslovne vsebine; - dva programa Zdravega življenjskega sloga po 850 ur letno: prvi za matično šolo in drugi za podružnične šole Hotič, Kresnice, Jevnica in Vače. Z obema programoma, z interesnimi dejavnostmi in izbirnimi predmeti s področja športa želimo učencem ponuditi več možnosti za gibanje, predvsem z brezplačno udeležbo. Izvajata se izven pouka in ob sobotah. Poleg tega imajo učenci na izbiro pestro paleto interesnih dejavnosti, tako s športnega kot raznoterih drugi dejavnosti. Prepričani smo, da je vsak izmed učencev našel nekaj zase. OŠ Gradec s podružničnimi šolami ostaja ZDRAVA ŠOLA. Elemente ekologije in zdravega stila življenja vključujemo tudi v redni pouk, zato nadaljujemo z izborom NAJ POZITIVEC oz. NAJ POZITIVKA, ohranjamo pa tudi ločeno zbiranje odpadkov, kar učenci sami nadzorujejo z zelenimi stražami. Njihova naloga je svetovanje in opozarjanje na pravilno ločevanje odpadkov, ki nastanejo v šoli. Že drugo leto izvajamo šolski projekt Primi šolo za roge, ki je optimistično in humorno naravnan, prepleten z dejavnostmi, ki polepšajo vsakodnevno življenje, ob koncu leta pa načrtujemo zaključno prireditev z enakim naslovom. V okviru projekta bomo v 6. 7. in 8. razredih izvedli dneve dejavnosti za učinkovitejše učenje in z namenom spoznavanja individualnih učnih stilov. OŠ Gradec je šola s srcem, kar pa ne pomeni, da izpolnjuje želje posameznikov. Vsi zaposleni smo se zavezali, da bomo ustvarjali dobre pogoje za prijetno in varno delo v šoli. Veliko pozornosti namenjamo komunikaciji in dobrim odnosom tako med zaposlenimi kot tudi do učencev in staršev. Želimo si, da bi vsak izmed nas prispeval svoj kamenček v mozaik dobrega počutja. September je poseben mesec predvsem za prvošolce, junij pa še posebno za devetošolce. Čas med obema mesecema pa teče zelo hitro in treba ga je dobro izkoristiti, da ob koncu šolskega leta ni slabe volje in stiske zaradi ne preveč dobrih ocen. Vsem skupaj želim veliko uspeha pri šolskem delu, prijetnih izkušenj in da bi se v naših šolah dobro počutili vaša ravnateljica Tatjana Gombač

7


I. PODATKI O ŠOLI

Ime in sedež:

OSNOVNA ŠOLA GRADEC Bevkova ulica 3, 1270 Litija http://www.osgradec.si

Ravnateljica:

Tatjana Gombač ravnateljica@osgradec.si

Pomočnici ravnateljice:

Jana Isoski jana.isoski@osgradec.si Katarina Murn katarina.murn@osgradec.si

Tajništvo:

Renata Fele tajnistvo@osgradec.si Tel.: 01/898 32 00 Faks: 01/898 32 00

Računovodstvo:

Bernarda Kanduč Nataša Prettner Tel.: 01/898 39 53 racunovodstvo@osgradec.si 8


Irena Smrekar

Šolska svetovalna služba:

Dunja Požaršek Marija Mohar Tel.: 01/898 13 55

Stanka Sirk

Knjižnica:

stanka.sirk@osgradec.si

Anita Mikša

Vodja šolske prehrane:

anita.miksa@osgradec.si

Davčna številka:

42070651

Transakcijski račun:

01260—6030660770

Matična številka:

5689155

9


Organi upravljanja Šolo zakonsko ureja in nadzoruje Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Šolo upravlja ravnatelj in svet šole. SVET ŠOLE Sestavlja ga 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

RAVNATELJ Je pedagoški vodja in poslovni organ šole. Ravnateljica: Tatjana Gombač SVET STARŠEV Je posvetovalni organ staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Predsednica sveta staršev: Karmen Govekar

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Učiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci šole, ki obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. člen ZOFVI).

10


Oddelčni učiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Opravljajo naloge v skladu z zakonom (62. člen ZOFVI). Strokovni aktivi Sestavljajo jih učitelji istega predmeta ali predmetnih področij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo kriterije ocenjevanja in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (64. člen ZOFVI). Razrednik Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (63. člen ZOFVI). SKUPNOST UČENCEV Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki sestavljajo šolsko skupnost. Najvišji organ šolske skupnosti je parlament učencev. Šolska skupnost spremlja in koordinira aktivnost učencev na šoli. Otroški parlament je oblika vzgoje za demokracijo. Je prostor za javno izražanje otroških mnenj o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje. Tema parlamenta v šol. letu 2012/13 je odraščanje. Vodji šolske skupnosti in parlamenta: Amalija Kadunc in Ivana Matošević.

11


II. ORGANIZACIJA DELA ŠOLE MATIČNA ŠOLA 9 oddelkov + 4 OPB 1. do 5. razred

Skupaj: 152 učencev 11 oddelkov

6. do 9. razred Skupaj: 239 učencev Podružnična šola VAČE 6 oddelkov + 2 OPB 1. do 9. razred Skupaj: 97 učencev Podružnična šola HOTIČ 3 oddelki + 2 OPB 1. do 5. razred Skupaj: 32 učencev Podružnična šola JEVNICA 3 oddelki + 2 OPB 1. do 5. razred Skupaj: 35 učencev Podružnična šola KRESNICE 3 oddelki + 2 OPB 1. do 5. razred Skupaj: 51 učencev 606

SKUPAJ UČENCEV

12


Šolski koledar 2012/2013 PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA: 3. 9. 2012 ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA: 14. 6. 2013 za učence 9. razreda 24. 6. 2013 za učence od 1. do 8. razreda POČITNICE: JESENSKE NOVOLETNE ZIMSKE PRVOMAJSKE

od 29. 10. 2012 do 2. 11. 2012 od 24. 12. 2012 do 1. 1. 2013 od 25. 2. 2013 do 1. 3. 2013 od 29. 4. 2013 do 3. 5. 2013

PRAZNIČNI DNEVI: 31. 10. 2012 DAN REFORMACIJE 1. 11. 2012 DAN SPOMINA NA MRTVE 25. 12. 2012 BOŽIČ 26. 12. 2012 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 1. 1. 2013 NOVO LETO 8. 2. 2013 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 1. 4. 2013 VELIKONOČNI PONEDELJEK 1. in 2. 5. 2013 PRAZNIK DELA POUKA PROST DAN— DELOVNA SOBOTA: ponedeljek, 24. 12. 2012— nadomeščeno 29. 9. 2012 petek, 3. 5. 2013— nadomeščeno 6. 4. 2013 INFORMATIVNA DNEVA ZA UČENCE 9. RAZREDA: 15. in 16. 2. 2013

13


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA: Redni rok 7. 5. 2013 matematika 9. 5. 2013 slovenščina 14. 5. 2013 angleščina (6. r.) , tretji predmet (9. r.) OCENJEVALNA OBDOBJA: Prvo ocenjevalno obdobje od 3. 9. 2012 do 31. 1. 2013 Drugo ocenjevalno obdobje od 1. 2. 2013 do 14. 6. 2013 (9. r.) od 1. 2. 2013 do 24. 6. 2013 (1. r. – 8. r.)

ROKI ZA POPRAVNE in PREDMETNE IZPITE 1. rok 17. 6.— 1. 7. 2013 (9. r.) 1. rok 26. 6.— 9. 7. 2013 (7. in 8. r.) 2. rok 19. 8— 30. 8. 2013 (7.—9. r.)

Največja nagrada za trud ni tisto, kar zanj dobiš, temveč tisto, kar z njim postaneš. (J. Ruskin)

14


Šolska prehrana Za učence imamo organizirane štiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporočeno je, da ima učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsi učenci pa imajo možnost, da se naročijo na kosila. Učencem v podaljšanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen predvsem učencem, ki obiskujejo jutranje varstvo. CENE OBROKOV Obrok zajtrk malica kosilo (od 1. do 5. razreda) kosilo (od 6. do 9. razreda)

Cena v EUR 0,60 0,80 2,30 2,90

popoldanska malica

0,60

Cene šolske prehrane veljajo od 1. 9. 2012 dalje in se lahko med letom spremenijo. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici. Organizator šolske prehrane je Anita Mikša. ODJAVA OBROKOV Za pravočasno odjavo prehrane velja, če starši odjavijo: · zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico do 10. ure za naslednji dan, · kosilo do 8. ure za tekoči dan.

15


Odjava malice: · · · · ·

MŠ 01/898 3953 POŠ Vače 01/897 60 87 POŠ Hotič 01/898 91 94 POŠ Kresnice 01/897 70 08 POŠ Jevnica 01/564 00 60

Odjava kosil: · · ·

stacionarni telefon št. 01/898 39 53 mobilni telefon: 031 539 216 (lahko tudi preko SMS sporočila) elektronski naslov: racunovodstvo@osgradec.si

SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA Zakon za uravnoteženje javnih financ v 141. členu določa, da je od 1. septembra 2012 dalje do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec, ki mu je z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da bodo imeli brezplačno malico tisti učenci, ki jim bo center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do 1/3 dodatne subvencije. Ostali bodo plačali malico v celoti. Učenci, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta določa, da so do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 42 % neto povprečne plače. Za socialno najbolj ogrožene učence država zagotavlja še sredstva za subvencioniranje kosila v vrednosti cene kosila. Učenci, ki želijo uveljavljati subvencijo za kosilo, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače.

16


Prometna varnost Šola posveča veliko pozornost in skrb prometni varnosti, zato v redno šolsko delo vključujemo dodatne dejavnosti, kot so: obisk policista za 1. razred, kolesarski izpiti v 5. razredu in prijava vseh izrednih šolskih prevozov na policijsko postajo. Sami učenci pa sodelujejo v različnih projektih v zvezi s prometom (cestnim in železniškim). Starši ste ogledalo svojemu otroku! Otrok naj gre v šolo pravočasno, hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. Učenci 1. in 2. razreda morajo nositi rumeno rutico. Otroci morajo imeti na poti v 1. razred ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka. Otroci, ki so stari do 7 let, lahko hodijo v šolo brez spremstva, če tako dovolijo starši ali skrbniki, vendar le v območju umirjenega prometa. Starši dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki.

Mnogi starši ste vozili svoje otroke v vrtec z osebnim prevozom. Tako obliko prevoza lahko izberete tudi sedaj. Če je na relaciji organiziran šolski prevoz in staršem le-ta ne ustreza, staršem ne pripada povračilo potnih stroškov.

17


Prevozi Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre, je zagotovljen prevoz v šolo in iz šole. Učenci so dolžni skrbeti za svojo varnost in upoštevati navodila voznika ter Interni pravilnik o pravilih primernega vedenja pri vožnji z avtobusom: ·

Ko učenec zapusti šolo, gre previdno po pločniku do avtobusne postaje.

·

Na postajališču učenec mirno in kulturno počaka avtobus.

·

Ko pripelje avtobus, se učenec postavi v vrsto tako, da omogoča posamično vstopanje.

·

Ko učenec kot potnik vstopi na avtobus, poišče prazen sedež in ne rezervira sedežev za učence, ki vstopijo kasneje.

·

Med vožnjo ni dovoljeno vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kakšna druga oblika neprimernega vedenja. Potrebno je upoštevati šoferjeva navodila.

·

Ko gredo učenci z avtobusa, pospravijo smeti za seboj.

·

Iz avtobusa učenci izstopajo posamično in se ne drenjajo ter varno prečkajo cesto.

·

Na avtobusu ni dovoljeno namerno povzročanje škode.

Vsako namerno povzročeno škodo na postajališču in avtobusu so starši dolžni poravnati. V primeru neprimernega vedenja oz. neupoštevanja pravil šofer pokliče v šolo, le—ta obvesti starše. 18


Zdravstveno varstvo Za učence 1., 3., 5. in 8. razreda so organizirani zdravstveni pregledi. Pri učencih 1. razreda se opravi tudi slušni pregled. Šola zdravstveno varstvo izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija.

Nikoli ne bodi zadovoljen s tistim, kar si, če želiš postati tisto, kar nisi, kajti tam, kjer si postal zadovoljen, boš tudi ostal. (F. Quarles)

19


III. STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Starše vabimo, da se čim bolj vključujejo v delo na šoli. Veliko se moramo pogovarjati o otrokovem delu in njegovem učnem uspehu, pa tudi o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. GOVORILNE URE Vsi učitelji na šoli imajo individualne tedenske in skupne mesečne govorilne ure. RODITELJSKI SESTANKI Organizirani so po v naprej določenih terminih. Vsak razrednik skliče najmanj dva roditeljska sestanka, na katerih starše seznani z delom in aktivnostmi oddelčne skupnosti in drugimi sprotnimi informacijami. Termini govorilnih ur in roditeljskih sestankov so v publikaciji zapisani pri predstavitvah posameznih šol. ŠOLA ZA STARŠE Potekala bo v obliki predavanj oz. delavnic. Natančni termin izvedbe in organizacija bo določen glede na interes oz. prijave staršev. Poslovni čas tajništva: od 6.30 do 14.30 Poslovni čas računovodstva: od 6.30 do 14.30 Poslovni čas ravnateljice: od 7.00 do 14.00 oziroma po potrebi šole do 20.00 ure. Poslovni čas strokovnih služb: od 7.00 do 14.00.

20


Šolska svetovalna služba Za učence je osnovna šola čas velikih sprememb. Šola je drugi dom vseh učencev, zato se morajo prilagoditi številnim zahtevam, pravilom, redu in tudi drug drugemu. To pa ni enostavno. Mnogi vseh teh zahtev ne zmorejo brez večjih težav, ni pa nič nenavadnega, kadar se kdo: · spre z učitelji, sošolci, starši in prijatelji, · ne zna učiti, se težko zbere, · se boji spraševanja, vrstnikov, · ima težave pri branju in pisanju, · nenadoma spremeni vedenje, popusti pri učenju. Za take in druge težave lahko učenci sami ali skupaj s starši poiščejo pomoč v šolski svetovalni službi ali pri učiteljih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč in učno pomoč za učence. Včasih je rešitev enostavna, včasih je potrebno tesno sodelovanje vseh udeleženih. Za nasvet in pomoč so na šoli na voljo: Šolska svetovalna služba

Izvajalci dodatne strokovne pomoči

Irena Smrekar (irena.smrekar@osgradec.si) Dunja Požaršek (dunja.pozarsek@osgradec.si) Marija Mohar (marija.mohar@osgradec.si) Dunja Požaršek (dunja.pozarsek@osgradec.si) Marija Mohar (marija.mohar@osgradec.si) Andreja Bregar Rop (andreja.rop@guest.arnes.si) Maša Pikl (masapikl@gmail.com) Aleksandra Krnc (aleksandra.krnc@guest.arnes.si) Alena Dedić Džafić (alena_dzafic_dedic@hotmail.com) Janja Krečan (janja.krecan@gmail.com) Suzana Kordež (suzana.kordez@gmail.com)

21


Knjižnica Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraževalnega dela v šoli. Knjižnico vodi knjižničarka Stanka Sirk. ( stanka.sirk@osgradec.si) Knjižnica je odprta vsak dan pouka od 7.45 do 13.30 ure. Knjižnica je prostor, ki zahteva kulturno obnašanje. S knjižničnim gradivom morajo uporabniki skrbno ravnati. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti v knjižnico v določenem roku izposoje oz. do konca šolskega leta oziroma do podelitve spričeval.

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. (kitajski pregovor)

22


Šolski sklad Na OŠ Gradec deluje šolski sklad. Osnovna naloga je pridobivanje sredstev, ki so namenjena pomoči učencem, ki zaradi socialne ogroženosti ne zmorejo poravnati raznih stroškov šolskih in obšolskih dejavnosti. Šolski sklad vodi upravni odbor sklada, ki ima predsednika in šest članov (trije predstavniki šole, štirje predstavniki staršev). Predsednica šolskega sklada je ga. Nežka Končar. Sredstva se pridobivajo z akcijami šole, kot so: jesensko in pomladansko zbiranje starega papirja, srečelovi, prodaja izdelkov učencev ob raznih šolskih prireditvah in nastopih ter s prostovoljnimi prispevki staršev. Sklad skuša pridobiti tudi sredstva raznih donatorjev, delovnih organizacij in posameznikov. V letošnjem šolskem letu bomo v skladu pridobljena sredstva uporabili za ureditev šolske gospodinjske učilnice. Prostovoljne prispevke lahko nakažete na transakcijski računa šole: 01260–6030660770, na sklic Šolski sklad.

Učbeniški sklad Šolski učbeniški sklad oskrbi z učbeniškimi kompleti vse učence, ki pravočasno oddajo naročilnico. Izposoja učbenikov je brezplačna. Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Stanka Sirk.

23


IV. PROGRAM OŠ Obvezni program OŠ Obsega obvezne predmete, izbirne predmete, ure odd. skupnosti in dneve dejavnosti.

Predmeti/Razredi

1.

2.

3.

4.

5.

SLOVENŠČINA

6

7

7

5

5

ANGLEŠČINA

-

-

-

2

3

LIKOVNA VZGOJA

2

2

2

2

2

GLASBENA VZGOJA

2

2

2

1,5

1,5

MATEMATIKA

4

4

5

5

4

GOSPODINJSTVO

-

-

-

-

1

SPOZN. OKOLJA

3

3

3

-

-

NARAV. IN TEHNIKA

-

-

-

3

3

DRUŽBA

-

-

-

2

3

ŠPORTNA VZGOJA

3

3

3

3

3

ŠTEVILO PREDMETOV

6

6

6

8

9

ODD. SKUPNOST

-

-

-

0,5

0,5

TEDENSKO UR

20

21

22

24

26

Dnevi/Razredi KULTURNI NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI EKSKURZIJE

1. 4 3 3 5 -

2. 4 3 3 5 24

3. 4 3 3 5 -

4. 3 3 4 5 (1)

5. 3 3 4 5 1


(obvezni predmeti)

Predmeti/Razredi

6.

7.

8.

9.

SLOVENŠČINA

5

4

3,5

4,5

ANGLEŠČINA

4

4

3

3

LIKOVNA VZGOJA

1

1

1

1

GLASBENA VZGOJA

1

1

1

1

MATEMATIKA

4

4

4

4

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

2

1

1

-

GOSPODINJSTVO

1,5

-

-

-

NARAVOSLOVJE

2

3

-

-

BIOLOGIJA

-

-

1,5

2

KEMIJA

-

-

2

2

FIZIKA

-

-

2

2

GEOGRAFIJA

1

2

1,5

2

ZGODOVINA

1

2

2

2

DRŽAVLJ. VZGOJA IN ETIKA

-

1

1

-

ŠPORTNA VZGOJA

3

2

2

2

ŠTEVILO PREDMETOV

11

11

12

10

ODDELČNA SKUPNOST

0,5

0,5

0,5

0,5

TEDENSKO UR

26

25,5

26

26

IZBIRNI PREDMETI So namenjeni učencem od 7. do 9. razreda, so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo številčno. Učenec izbere dve uri pouka tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so enourni, razen tujega jezika, ki mu učenec prisostvuje dve uri tedensko.

25


IZBIRNI PREDMETI · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

nemščina poskusi v kemiji logika šahovske osnove urejanje besedil obdelava gradiv varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami likovno snovanje šport za zdravje šport za sprostitev robotika v tehniki multimedija ples ansambelska igra šolsko novinarstvo sodobna priprava hrane izbrani šport (nogomet in odbojka) turistična vzgoja

DNEVI DEJAVNOSTI IN OSTALE DEJAVNOSTI Dnevi/Razredi

6.

7.

8.

9.

KULTURNI

3

3

3

3

NARAVOSLOVNI

3

3

3

3

TEHNIŠKI

4

4

4

4

ŠPORTNI

5

5

5

5

EKSKURZIJE

1

1

1

1

26


Razširjeni program OŠ JUTRANJE VARSTVO Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvega razreda. Prične se ob 6.00 in traja do začetka pouka. Za učence drugega do petega razreda pa bo na podlagi pisnih vlog staršev organizirano jutranje dežurstvo učiteljev od 7.15 do 8.00. PODALJŠANO BIVANJE Podaljšano bivanje se prične po zaključenem pouku in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. Traja do 16.30. V tem času potekajo sprostitvene dejavnosti, kosilo, ustvarjalno preživljanje prostega časa, pisanje domačih nalog in usmerjen prosti čas. Starši se z učiteljico dogovorite oziroma pisno sporočite, kdaj bo otrok odhajal domov. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje lahko obiskujejo le vpisani učenci. Med letom pa se je mogoče vpisati le v primeru, če je v oddelku še prostor. VARSTVO ZA UČENCE 6., 7., 8. IN 9. RAZREDA Organizirano je varstvo za učence 6., 7., 8. in 9. razreda, ki čakajo na izbirne predmete, interesne dejavnosti in izjemoma na šolski prevoz. Opravljajo ga učitelji po posebnem razporedu in vodijo evidenco o prisotnosti 

27
DODATNI POUK Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglobiti znanje z določenega področja in pri tem presegajo določene standarde znanja. Poteka po vnaprej pripravljenem programu, ki vključuje zahtevnejše vsebine in višje standarde znanja. Pri dodatnem pouku se učenci pripravljajo tudi na tekmovanja. Učenci se vključujejo prostovoljno ali na povabilo oz. priporočilo učitelja. Podrobnejše informacije o dodatnem pouku so zapisane pri predstavitvah šol.

DOPOLNILNI POUK Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Delo temelji na individualnem odpravljanju težav, da učenci osvojijo minimalne in temeljne standarde znanja. Učenec je k takšnemu delu povabljen, ko se pojavi težava, lahko pa se dopolnilnega pouka udeleži prostovoljno. Obiskuje ga toliko časa, da odpravi primanjkljaj. Podrobnejše informacije o dopolnilnem pouku so zapisane pri predstavitvah šol.

INTERESNE DEJAVNOSTI Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. So časovno in vsebinsko opredeljene dejavnosti, v katere se učenci vključujejo prostovoljno. Podrobnejše informacije o interesnih dejavnostih so zapisane pri predstavitvah šol.

28


ŠOLA V NARAVI Šola bo del pouka za nekatere razrede tudi v tem šolskem letu organizirala v obliki šole v naravi. Izkušnje kažejo, da je to kljub zahtevnejšim pripravam in večjim finančnim sredstvom dobra oblika vzgoje in izobraževanja, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in staršev. Razred

Dejavnost

Datum

4. r

Bivanje v naravi— Jurček

15. 10.— 19. 10. 2012

4. r POŠ

Bivanje v naravi— Jurček

8. 10— 12. 10. 2012

5. r

Letna šola v naravi—Žusterna

9. 9.—14. 9. 2012

6. r.

Zimska šola v naravi—Cerkno

11. 3— 15. 3. 2013

Bivanje v naravi— Kranjska Gora

8. 10.—12. 10. 2012

Bivanje v naravi—Kranjska Gora

22. 4—26. 4. 2013

Vikend program CŠOD Ajda (MPZ)

9. 11.— 11. 11. 2012

Pod milim nebom — Raziskujemo Slovenijo

maj ali junij 2013

Plavalni tečaj (20 ur)

po dogovoru

7. a + 7. Vače 7. b + 7. c 5.—9. r. 6.—9. r. Vače (nadarjeni) 3. r.

29


Prednostne naloge Za večino otrok skrbi OŠ sama, in sicer z manjšimi prilagoditvami. Izvedemo več stopenj pomoči učencem s težavami. Najprej se težave rešujejo na ravni učitelj— učenec—starši. Kasneje se v reševanje vključi tudi šolsko svetovalno službo (ŠSS) v obliki dodatne strokovne pomoči učencem. V kolikor se težave še pojavljajo, pa razrednik v sodelovanju s ŠSS da pobudo za postopek usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo. DODATNA POMOČ POTREBAMI

OTROKOM

S

POSEBNIMI

Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Za vsakega učenca se izdela individualiziran program. Delo izvajajo strokovne delavke DSP in posamezni učitelji. INDIVIDALNA POMOČ UČENCEM Individualna ali skupinska pomoč se izvaja v okviru razpoložljivih ur, ki jih šola nameni učencem, ki imajo učne težave na posameznem področju oziroma učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami

30


DELO Z NADARJENIMI UČENCI Pri odkrivanju posebej nadarjenih učencev pa se vsako leto zvrstijo trije postopki. Najprej se evidentira učence, ki bi lahko bili nadarjeni. V jesenskem obdobju se na podlagi pisnih soglasij staršev predlagane učence oceni in testira. Ob zaključku testiranja se učenca skupaj s starši seznani z rezultati in s soglasjem staršev oblikuje individualiziran program. Vsako leto imajo starši in učenci, po predhodnem dogovoru, možnost evalvacije individualiziranega programa skupaj s ŠSS. Ker se zavedamo, da so znanje, ustvarjalnost, kreativnost in domišljija pomembna naložba za prihodnost, želimo razvijati vse potenciale naših učencev. Učence zato spodbujamo, da: ·

se vključujejo v različne šolske projekte,

·

soustvarjajo in sodelujejo na šolskih prireditvah in predstavitvah šole kraju,

·

interesne dejavnosti in

aktivno sodelujejo na različnih tekmovanjih.

31


ŠOLSKI PROJEKTI Naši učitelji iščejo nove poti in načine dela z učenci. Ustvarjalno delo v obliki projektov ali kako drugače je postalo stalnica. To je oblika spodbujanja in razvijanje inovacijskih dejavnosti učencev. PRIMI ŠOLO ZA ROGE Kljub konstantni preobremenjenosti učencev ugotavljamo, da se kvaliteta znanja niža. Vedno večja (agresivna) prisotnost različnih virov informacij povzroča zmedo in težave tako nam odraslim kot tudi našim otrokom. Da bi lažje ločili zrno od plev, bili dobro pripravljeni na šolsko delo, izboljšali učni uspeh, pridobili občutek, da znamo in zmoremo, se znebili strahu in stisk pred ocenjevanjem, našli svoje mesto v skupini vrstnikov in v širšem družbenem okolju, skupaj z učenci in starši sooblikujemo projekt »PRIMI ŠOLO ZA ROGE«, v okviru katerega se izvajajo delavnice učenja, prepoznavanje stilov in navad, preizkušanje in treniranje različnih tehnik … Posledično s tem soočanje z lastnimi zmožnostmi, izgradnja ustrezne samopodobe, sprejemanje odgovornosti za lastno delo in vedenje ter oblikovanje zdravega, varnega in spodbudnega učnega in bivalnega okolja. Vodja projekta: Dunja Požaršek

MEHAK PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO Vsaka sprememba in vsak prehod iz znanega, domačega, običajnega v neznano je za vsakogar bolj ali manj stresen dogodek ali obdobje. Bolj je sprememba korenita, velika, trajna in odločilna, večji so vznemirjenost, strah, nelagodje, pa tudi pričakovanje, radovednost, nestrpnost. Tako je z nami odraslimi, podobno pa spremembe doživljajo tudi otroci. Še več, odrasli lahko na spremembe gledamo skozi prizmo razuma in izkušenj, otrok pa v tej starosti večino stvari še vedno doživlja po intuitivni poti, skozi čustva in občutke. Da bi otrokom in staršem olajšali prehod iz vrtca oziroma od doma v šolo, smo oblikovali projekt »IZ VRTCA V ŠOLO«, kjer v medsebojnih srečanjih tesno sodelujemo z vzgojiteljicami Vrtca Litija. Vodja projekta: Dunja Požaršek

32


GENERACIJE GENERACIJAM Dejavnosti v okviru projekta bodo obsegale sodelovanje učencev s stanovalci Doma Tisje, sodelovanje učencev 9. razreda v oddelku podaljšanega bivanja in vrstniško medsebojno učno pomoč. Projekt bo odprt tudi za ostale oblike sodelovanja na podlagi prostovoljstva. Vodja projekta: Irena Smrekar

ZDRAVA ŠOLA OŠ Gradec tudi v letošnjem šolskem letu sodeluje v Slovenski mreži zdravih šol. Vsebine projekta bodo namenjene predvsem učencem tretje triade. Učne vsebine: gibanje in zdrava prehrana—zdrav življenjski slog, medsebojni odnosi—zmanjševanje neenakosti, kajenje ter spodbujanje nekajenja ter alkohol in mladi. Projekt se bo izvajal pri razrednih urah, urah športne vzgoje, etike, biologije, gospodinjstva ter dnevih dejavnosti in drugih aktivnostih na in izven šole. Vodja projekta: Anita Mikša

S TAČKO V ROKI ŠOLSKIM DOGODIVŠČINAM NAPROTI OŠ Gradec je ena izmed prvih šol, ki se vrača nazaj k naravi. Zato je projekt „S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti” eden izmed projektov, s katerim vključujemo živali v sam učni proces. Učenci se v razredni skupnosti s pomočjo živali učijo kvalitetnejšega vzpostavljanja socialnih odnosov, socialnih pravil ter ustreznega vedenja v socialnih situacijah. V pedagoško-psihološki obravnavi učencem, ki težje vzpostavljajo socialne stike, olajšajo vstopanje v stik s strokovnim delavcem in vrstniki. Prav tako prisotnost živali omogoča tudi lažje, hitrejše napredovanje ter izgradnjo področij, kjer se kažejo primanjkljaji, ovire, motnje. S pomočjo projekcijskih metod (ob hkratni vključenosti živali) učenci lažje izražajo lastna čustva, strahove, težave, trenutno počutje in dogajanje, ki jih lahko v obravnavi ustrezno predelajo. Vodja projekta: Marija Mohar Starše naprošamo, v kolikor moramo biti v šoli seznanjeni s zdravstvenimi ali drugimi zadržki v zvezi s prisotnostjo živali pri pouku in drugih šolskih dejavnostih, da o tem pisno obvestijo razrednika in šolsko svetovalno službo.

33


UČENJE TJN V 1. VIO OSNOVNE ŠOLE OB SPREMLJAVI MATERNEGA GOVORCA Koncept pouka po CLIL metodi, ki temelji na tem, da učenci pridobivajo vsebinsko oz. »nejezikovno« znanje (dosegajo cilje, ki so zapisani v učnih načrtih, npr. za matematiko, spoznavanje okolja, vzgojne predmete) in pri tem uporabljajo, spoznavajo, usvajajo in se učijo tudi tuji jezik, kjer pa jezik ni cilj pouka, pač pa orodje oz. medij. Vodja projekta: Barbara Toš

STRIPI (projekt oddelkov podaljšanega bivanja) V šolskem letu 2012/13 se na OŠ Gradec nadaljujejo projekti, povezani s kulturnim in medosebnim sodelovanjem. Tako bomo z letošnjim celoletnim projektom skušali spodbujati spoznavanje širšega družbenega in kulturnega okolja, spodbujali medkulturno razumevanje, toleranco in solidarnost. Učenci se bodo seznanili z novo knjižno zvrstjo – stripom in spoznali njegove značilnosti. Učenci bodo razvijali tehniko branja in pisanja stripov, seznanili se bodo z nebesednim sporočanjem v sliki, samostojnim oblikovanjem stripov skozi različne likovne tehnike. Ob tem bodo razvijali socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete. Ob koncu šolskega leta bomo pripravili razstavo nastalih izdelkov, ki jih bodo učenci izdelali med šolskim letom. Vodja projekta: Barbara Toš

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG Cilj projekta „Zdrav življenjski slog” je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga, dopolnitvi športnega znanja in motivaciji za nadaljnje ukvarjanje s športom. Gre za spoznavanje različnih športov na zabaven in sproščen način vadbe. Učencem bosta omogočeni dve dodatni uri vodene aktivnosti na teden. Program bo potekal po ali pred poukom, med počitnicami in ob sobotah. Vadba bo za otroke brezplačna, ker bo financirana iz Evropskih socialnih skladov ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Vodji projekta: Jasna Lavrenčič (jasna.lavrenti@gmail.com) Matej Bajde (matej.bajde@gmail.com)

VARNO S SONCEM Namen projekta je osveščati vse učence, njihove starše in delavce šole, predvsem pa petošolce, ki se vsako leto udeležijo letne šole v naravi, o nevarnosti prekomernega sončenja oz. izpostavljanju sončnim žarkom med 10. in 16. uro. Vodja projekta: Anita Kušar

34


EVS PROSTOVOLJCI V OSNOVNI ŠOLI V šolskem letu 2012/2013 se bo nadaljeval projekt EVS v sodelovanju s koordinatorsko organizacijo Mladinskim centrom Trbovlje. Iz mesta začasnega bivanja v Trbovljah se bo prostovoljec štiri dni v tednu vozil v Litijo, kjer ga bomo strokovni delavci šole sprejeli k svojim učnim uram in drugim dejavnostim. Nemški prostovoljec bo največ participiral pri urah nemščine in angleščine v tretji triadi, dobrodošel pa bo tudi pri vseh drugih učiteljih od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih. V prvem razredu se bo nadaljeval projekt „Nemščina po metodi CLIL” v sodelovanju z učiteljicami prvega razreda, sodeloval pa bo tudi pri interesni dejavnosti nemščina in pri nemški bralni znački. Prostovoljec bo spoznal naravo dela na celi šoli in na podružnicah— od 1. do 9. razreda, kakor tudi dneve aktivnosti—v pouk pa se bo tudi aktivno vključeval. Predstavil bo svojo državo, kulturo in jezik v preprosti angleščini oz nemščini pri izbirnem predmetu nemščina, sodeloval pa tudi z učitelji drugih predmetov. Vodja projekta: Almira Gregorič Kolenc

PETOŠOLSKA DRUŽENJA Cilj projekta je druženje in spoznavanje petošolcev matične šole in podružničnih šol pred prihodom s podružnične šole na matično šolo. V šolskem letu načrtujemo tri srečanja. Prvo bo v letni šoli v naravi, na drugem bodo učenci matične šole obiskali podružnice, spoznali kraj, kjer šola stoji, in posebnosti posamezne šole. Na tretjem srečanju bodo učenci podružnične šole obiskali matično šolo, skupaj bomo izvedli uro športne vzgoje, obiskali knjižnico in računalniško učilnico. Vodja projekta: Suzana Likar

TEKMOVANJA Tudi v tem šolskem letu boste imeli učenci možnost sodelovanja na tekmovanjih iz znanja matematike, logike, fizike, kemije, angleškega, slovenskega in nemškega jezika, zgodovine, geografije, biologije, sladkorne bolezni, prve pomoči, glasbe, elastomobilov, vesele šole … Več informacij o tekmovanjih bo objavljeno na spletni strani šole. 35


V. PRAVILA, KI JIH JE VREDNO SPOŠTOVATI Želimo opredeliti obveznosti in pravice vseh, ki smo povezani s programom življenja in dela na OŠ Gradec. S spoštovanjem teh pravil bomo lahko ustvarili šolo, v katero bomo vsi radi zahajali in se v njej počutili varno in prijetno. · · · ·

· · · ·

· ·

·

Začetek pouka je ob 8.00 uri. Učenci pridejo v šolo 15 minut pred začetkom pouka. Učenci se ob garderobnih omaricah preobujejo v copate z nedrsečim podplatom. V telovadnici so učenci oblečeni in obuti v športno opremo. Učenci s svojimi oblačili poskrbijo za varno in udobno gibanje v šolskih prostorih. Oblečeni so v oblačila, ki ne ovirajo gibanja v razredu ali v telovadnici in omogočajo varno sodelovanje pri pouku. Zgornji deli oblačil naj pokriva rame, prsni del, hrbet in popek, spodnji del oblačila (krila ali hlače) naj bo primerne dolžine, ki omogoča sproščeno gibanje. Ob zvonjenju morajo biti učenci v učilnicah. Učenec, ki zamudi začetek pouka, potrka, pristopi k učitelju, se opraviči in svojo zamudo pojasni. Ob prihodu učitelja v učilnico učenci vstanejo, se umirijo in se z učiteljem kulturno pozdravijo. Učenci med poukom upoštevajo vsa navodila učitelja in z ničemer ne motijo dela sošolcev in učiteljev. Med poukom ne žvečijo in ne uživajo hrane ali pijač. Po uri učenci mirno zapustijo učilnico. Reditelj poskrbi za čistočo, v dogovoru z učiteljem pripravi oz. pospravi pripomočke za pouk, sporoči odsotnost sošolcev, ter po končani uri pobriše tablo. Med odmori se učenci mirno pripravijo na pouk.

36


· ·

·

· ·

·

·

·

Pred uživanjem hrane si učenci umijejo roke, skrbijo za kulturno prehranjevanje in spoštljiv odnos do hrane. Za red in čistočo skrbijo dežurni učenci posameznih oddelkov in dežurni učitelji, vzdržujejo ga vsi učenci in učitelji. Po pouku gredo učenci takoj domov ali v OPB ali v prostor, kjer čakajo učenci na šolski avtobus ali na naslednjo uro. Vsak posameznik poskrbi za čisto okolje—smeti se ločeno odlagajo v koše. Med poukom in med odmori učenci ne smejo brez dovoljenja in spremstva učitelja zapuščati šolo. O svoji nameri morajo obvestiti razrednika (učitelja, socialno delavko ali tajništvo), ki o odsotnosti odvesti starše učenca. Do svojih sošolcev in učiteljev ter drugih zaposlenih na šoli so učenci strpni in prijazni, prav takšen je tudi njihov način komuniciranja. V šoli so učenci in zaposleni dolžni skrbeti za lastno varnost in za varnost drugih. Prav tako skrbijo za šolski inventar in vso ostalo skupno imetje ter spoštujejo lastnino vsakega posameznika. O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge učitelje, razrednika, svetovalno službo oziroma vodstvo šole. Namerno povzročeno škodo na šolski lastnini, lastnini sošolcev ali zaposlenih morajo učenci v dogovoru s starši povrniti.

V šoli je prepovedana kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe, snemalnikov slike in zvoka. Če učenec napravo kljub temu uporablja, mu jo učitelj lahko začasno vzame. Starši otroka lahko napravo prevzamejo v tajništvu šole.

37


· · · ·

·

·

V šolo je prepovedano prinašati nevarne predmete in snovi. Prepovedano je kajenje, pitje alkohola ter uživanje, posedovanje in preprodaja prepovedanih snovi. Vsi zaposleni in učenci skrbijo za to, da so dostojno in normam primerno oblečeni in urejeni. Vsi si prizadevamo za lepe, vljudne in spoštljive medsebojne odnose med učenci, učitelji in drugimi zaposlenimi na šoli. Učenci, učitelji in vsi zaposleni morajo biti dosledni pri spoštovanju hišnega reda in izvrševanju dogovorjenih pravil. Kršitve hišnega reda bomo obravnavali v skladu s strategijami ravnanj v primeru kršenja hišnega reda ter Vzgojnim načrtom šole.

K R Š I T V E

Š O L S K I H

P R A V I L

Šola se zavzema za sledeče alternativne vzgojne ukrepe: · dodatne zadolžitve izven pouka v šoli in izven šole; · premestitev učenca, ki moti pouk, iz oddelka do konca šolske ure; (Tam pod nadzorom drugega učitelja opravi šolske zadolžitve. Učitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po pouku pogovori z učencem.) · ogovorna poravnava škodljivih posledic ravnanja; · po potrebi obvezna strokovna obravnava v šoli ali izven nje; · zadržanje na razgovoru v soglasju oz. z vednostjo staršev (pred, med, po pouku); · vključevanje staršev v aktivnosti (CŠOD, življenje v naravi, dnevi dejavnosti ipd.), pri katerih učenec z neprimernim vedenjem ogroža sebe ali druge; · ukinitev nekaterih pravic, ki so pridobljene s statusom učenca, ali ukinitev nekaterih ugodnosti.

38


POHVALE IN PRIZNANJA Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih, tekmovanjih in pri delu nasploh. Na osnovi izdelanega pravilnika učenci za posamezne dosežke in uspehe v razredu oziroma na šoli prejmejo pohvale OŠ Gradec. Učenci, ki imajo nadpovprečen učni uspeh oziroma so med šolskim letom uspešno zastopali šolo na različnih regijskih in državnih tekmovanjih iz znanja, ob koncu 9. razreda prejmejo priznanja OŠ Gradec in so vpisani v interno Zlato knjigo OŠ Gradec. Učenci, ki imajo nadpovprečen učni uspeh, so vpisani v Zlato knjigo občine Litija. Učenci, ki na raznih tekmovanjih dosegajo zavidljive uspehe (določene s pravilnikom), so vpisani v Knjigo najboljših dosežkov občine Litija. IZJEMNI STATUSI Učenci, ki se intenzivno ukvarjajo z neko dejavnostjo s področja kulture, umetnosti ali športa, lahko zaprosijo za poseben status. Le-ta jim nudi posebne ugodnosti glede prisotnosti pri pouku in dogovarjanja pri preverjanju in ocenjevanju znanja. O dodelitvi tega statusa odloča kolegij ravnatelja.

39


VI. MATIČNA ŠOLA

PODATKI O ŠOLI Bevkova ulica 3, 1270 Litija Tel.: 01/898 32 00 Spletna stran: http://www.osgradec.si ŠOLSKI OKOLIŠ Litija levi in desni breg, Boltija, Cirkuše, Ponoviče, Podšentjur, Veliki Vrh ŠTEVILO ODDELKOV: 20 ŠTEVILO UČENCEV: 391

40


PREVOZ PREVOZI V ŠOLO Ponedeljek, sreda, četrtek, petek

Torek

Senožeti— Ribče— OŠ Gradec

7.25

7.00

Kresnice— OŠ Gradec

7.25

7.00

Ponoviče—OŠ Gradec

7.10

6.35

Konj—Boltija—OŠ Gradec

7.35

7.05

POVRATEK OŠ Gradec—Hotič— Jesenje—Kresnice— Senožeti I.

12.45

II.

13.30

OŠ Gradec— Boltija— Konj

III.

14.30

12.30, 13.30

OŠ Gradec—Ponoviče

14.20

ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA DOPOLDAN 1.ura

8.00—8.45

2.ura

8.50—9.35

Malica

9.35—9.55

3.ura

9.55—10.40

4.ura

10.45—11.30

5.ura

11.35—12.20

6.ura

12.25—13. 10

Odmor za kosilo

13.10—13.30

7.ura

13.30—14.15

Ob torkih začenjamo pouk ob 7.30 z razredno uro. 41


GOVORILNE URE Govorilne ure za starše so vsak prvi četrtek v mesecu v popoldanskem času. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI 3. rod. sestanek

DODATNI (po presoji razrednika)

Razred

1.rod. sestanek

2. rod. sestanek

1.

13. 9. 2012

7. 3. 2013

2.

13. 9. 2012

7. 3. 2013

3.

13. 9. 2012

7. 3. 2013

4.

13. 9. 2012

7. 3. 2013

5.

6. 9. 2012

7. 3. 2013

6.

13. 9. 2012

7. 3. 2013

Zimska šola

7.

13. 9. 2012

7. 3. 2013

CŠOD

8.

13. 9. 2012

4. 4. 2013

9.

13. 9. 2012

november

LŠN

7. 2. 2013

Valeta

Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je možno spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavatelje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki.

42


UČITELJI IN RAZREDI Od 1. do 5. razreda Razred 1. a 1. b 1. a, 1. b 2. a 2. b 3. a 4. a 4. b 5. a 5. b

Učitelj Maja Bregar Nives Videc Špela Kovič Mateja Gorše Alenka Planinšek Alma Prijatelj Barbara Kodrman Judita Nemeček Anita Kušar Suzana Likar

Dop. gov. ure

E— naslov

torek, 7.30

maja.bregar@guest.arnes.si

sreda, 7.30

nives.videc@gmail.com

sreda, 7.30

spela.kovic@guest.arnes.si

torek, 7.30

mateja.gorse1@gmail.com

torek, 7.30

alenka.planinsek1@gmail.com

četrtek, 7.30

alma.prijatelj@gmail.com

torek, 8.00

b.kodrman@gmail.com

sreda, 9.55

judita.nemecek@guest.arnes.si

torek, 10.45

anita.kusar@gmail.com

petek, 8.50

suzana.likar@guest.arnes.si

Podaljšano bivanje Razred

Učitelj

Dop. Gov. ure

E— naslov

4. a, 4. b

Barbara Toš

četrtek, 10.45

barbaratos@yahoo.com

5. a, 5. b

Anita Mirjanić

četrtek, 10.45

anita.mirjanic@gmail.com

Petra Kobe

petek, 11.35

kobe.petra@gmail.com

2. a, 2. b

Alenka Grilj Maja Lenart

sreda, 11.35 ——

alenka.grilj@gmail.com maja.lenart@siol.net

1. a, 1. b

Špela Mahkovec

petek, 10.45

spela.mahkovec@gmail.com

3. a

43


Drugi učitelji v razredu Predmet/razred

Učitelj

TJA /4. r. in 5. r. GOS/5. r.

E— naslov

Almira G. Kolenc Marija Grabnar

almira.gregoric@guest.arnes.si marija.grabnar1@guest.arnes.si

Od 6. do 9. razreda — razredniki Razred/ Predmet

Učitelj

Dop. gov. ure

6. a MAT 6. b MAT 6. c MAT 7. a SLJ, TJA 7. b GVZ 7. c LVZ 8. a ZGO 8. b SLJ, DDE 8. c SLJ, DDE 9. a TJA 9. b BIO, GOS

Tina Hojnik Marija Savšek Sevludin Halilović Alenka Zupančič Ana Tori Maria Primožič Damjan Kunstelj Vanja Arhnaver Bernarda Imperl Tjaša Lemut Novak Anita Mikša

torek, 8.00 torek, 8.50 torek, 8.00 sreda, 9.55 petek, 8.00 ponedeljek, 8.50 petek, 8.00 ponedeljek, 8.00 četrtek, 9.55 torek, 8.00 ponedeljek, 8.00

44

E— naslov tinahojnik.mat@gmail.com msavsek@gmail.com sejo.halilovic@gmail.com alenka.zupancic4@guest.arnes.si toriana.gvz@gmail.com maria.primozic@gmail.com damjan.kunstelj@guest.arnes.si vanja.arhnaver@gmail.com bernarda.imperl@gmail.com tjasa.lemut-novak@slo-kabel.si anita.miksa@osgradec.si


Od 6. do 9. razreda—nerazredniki Učitelj/ Predmet

Dop. gov. ure

Gorazd Šantej TIT, FIZ Damjan Grobljar FIZ, TIT Astrid Žibert MAT Bojana Kotar SLJ Saša S. Jere TJA Almira G. Kolenc TJA Marija Grabnar NAR, GOS Amalija Kadunc GEO, DDE Anita Mirjanić ZGO Jana Isoski KEM Srečko Somrak ŠVZ Andrejka Setničar ŠVZ Urška Boldin ŠVZ Petra Kobe ŠVZ Andreja Šporar NAR, BIO

petek, 10.45 četrtek, 10.45 ponedeljek, 9.55 sreda, 10.45 četrtek, 8.00 torek, 10.45 sreda, 8.50 sreda, 8.50 četrtek, 10.45 ponedeljek, 9.55 ponedeljek, 5.ura ponedeljek, 5.ura

četrtek, 13.15 petek, 11.35 ponedeljek, 8.50

45

E—naslov gorazd.santej@guest.arnes.si damjan.grobljar@guest.arnes.si zibert.astrid@gmail.com bojana.kotar@guest.arnes.si aleksandra.setnicar@guest.arnes.si almira.gregoric@guest.arnes.si marija.grabnar1@guest.arnes.si amalija.kadunc@guest.arnes.si anita.mirjanic@gmail.com jana.isoski@osgradec.si srecko.somrak@guest.arnes.si andrejka.setnicar@guest.arnes.si urskaboldin@gmail.com kobe.petra@gmail.com andreja.sporar1@gmail.com


IZBIRNI PREDMETI (7., 8. in 9. razred) Predmet

Učitelj

Dan, ura

Izbrani šport—nogomet

Srečko Somrak

četrtek, 7. ura

Izbrani šport—odbojka

Andrejka Setničar

sreda, 7. ura

Šport za zdravje

Srečko Somrak

ponedeljek, 7. ura

Šport za sprostitev

Srečko Somrak Urška Boldin

petek, 6. ura (1. sk.) torek, 6. ura (2. sk.)

Šahovske osnove

Sevludin Halilović

torek, 7. ura

Urejanje besedil Robotika v tehniki

Sevludin Halilović Uroš Rozina

Multimedija

Uroš Rozina

Ples

Andrejka Setničar

Nemščina 1 Nemščina 2 Nemščina 3

Barbara Toš

Ansambelska igra

Ana Tori

Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3

Maria Primožič

Šolsko novinarstvo

Vanja Arhnaver

Sodobna priprava hrane

Anita Mikša

Poskusi v kemiji

Andreja Šporar

Obdelava gradiv les

Gorazd Šantej

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Gorazd Šantej

46

torek, 6. ura (1. sk.) sreda, 6. ura (2. sk.) četrtek, 6. in 7. ura (vsak 2. teden) ponedeljek, 6. in 7. ura (vsak 2. teden) ponedeljek, 7. ura sreda in četrtek, 7. ura torek in sreda, 6. ura pon.., 7. ura in petek, 6. ura petek, 6. in 7. ura (vsak 2. teden) ponedeljek, 7. ura petek, 6. ura sreda, 6. ura sreda, 7. ura četrtek, 6. in 7. ura (vsak 2. teden) sreda, 6. in 7. ura (vsak 2. teden) petek, 6. in 7. ura (vsak 2. teden) sreda, 7. ura


DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan 1.

2.

3.

1. R

Gledališka predstava 3. 9. 2012

Pravljične urice 29. 9. 2012

2. R

Pravljične urice 29. 9. 2012

3. R

Pravljične urice 29. 9. 2012

4.

Muzikal v Cankarjevem domu 29. 1. 2013 Slovenski kulturni praznik 7. 2. 1013 Slovenski kulturni praznik 7. 2. 1013

Muzikal v Cankarjevem domu 29. 1. 2013 Muzikal v Cankarjevem domu 29. 1. 2013

Zaključek bralne značke maj 2013 Zaključek bralne značke maj 2013 Zaključek bralne značke maj 2013

1.

2.

3.

4. R

Ogled mesta Kočevje 15. 10. 2012 (CŠOD)

Muzikal v Cankarjevem domu 29. 1. 2013

Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2013

5. R

Muzikal v Cankarjevem domu 29. 1. 2013

Ljubljana skozi čas 15. 4. 2013

Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2013

6. R

Spoznavanje instrumentov in Plečnik 26. 9. 2012

Učimo se učiti 25. 10. 2012

Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2013

7. R

Učimo se učiti 26. 10. 2012

Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2013

Muljava maj 2013 (3. teden)

8. R

9. R

Gledališka predstava 29. 9. 2012 Gledališka predstava 29. 9. 2012

Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2013 Raščica, Turjak 18. 9. 2012

47

Po Prešernovih stopinjah 29. 5. ali 30. 5. 2013 Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2013


Naravoslovni dan 1.

2.

3.

1. R

Gozd jeseni 18. 10. 2012

Živimo zdravo 26. 3. 2013

Travnik 3. 4. 2013

2. R

Gozd jeseni 24. 10. 2012

Živimo zdravo 9. 4. 2013

Travnik 30. 5. 2013

3. R

Gozd jeseni 2. 10. 2012

Živimo zdravo 21. 11. 2012

Skrb za okolje 15. 2. 2013

4. R

Gozdna učna pot Svibno 28. 9. 2012

Električni krog, Zagorje 17. 4. 2013

Pragozd Kočevje 16. 10. 2012 (CŠOD)

5. R

Sredozemsko rastje, Koper 12. 9. 2012 (LŠN)

Toplota in temperatura 10. 1. 2013

Vaška situla 5. 6. 2013

6. R

Kamnine 18. 9. 2012

Travnik 20. 5. 2013

Botanični vrt 10. 6. 2013

7. R

Izvede v CŠOD oktober 2012 ali april 2013

Izvede v CŠOD oktober 2012 ali april 2013

Izvede v CŠOD oktober 2012 ali april 2013

8. R

Prva pomoč in diabetes 10. 12. 2012

Odraščanje 13. 2. 2013

Hiša eksperimentov in IJŠ 20. 2. 2013

9. R

Prirodoslovni muzej 21. 9. 2012

Sistematika 17. 4. 2013

Astronomija in eksperimenti v fiziki 7. 5. 2013

O p om ba: Pr i d e jav no stih , ki so v eza n e n a v r em e, l ah ko p rih aj a d o d olo če nih o d s t op an j.

48


Tehniški dan 1.

2.

3.

1. R

Novoletni izdelki 23. 11. 2012

Polstenje 14. 2. 2013

Glasbene delavnice— izdelava glasbil 22. 4. 2013

2. R

Novoletni izdelki 21. 11. 2012

Polstenje 14. 2. 2013

Glasbene delavnice— izdelava glasbil 22. 4. 2013

3. R

Bistra— peka kruha 20. 9. 2012

Polstenje 14. 2. 2013

Mlinčki 23. 4. 2013

1.

2.

3.

4.

Novoletne delavnice 30. 11. 2012

Polstenje 11. 12. 2012

Šolski muzej 15. 4. 2013

Novoletne delavnice 30. 11. 2012

Polstenje 11. 12. 2012

Varno s kolesom 19. 4. 2013

Učimo se učiti 5. 11. 2012

Novoletne delavnice 30. 11. 2012

SŠ Grm 29. 3. 2013

Izvede v ZŠN marec 2013

7. R

Učimo se učiti 6. 11. 2012

Novoletne delavnice 30. 11. 2012

Poskrbimo za naše okolje 17. 1. 2013

Tehniški muzej Slovenije 13. 5. 2013

8. R

Učimo se učiti 9. 11. 2012

Novoletne delavnice 30. 11.2012

Kovine 24. 1. 2013

Eksper. delavnice 7. 5. 2013

9. R

Novoletne delavnice 30. 11. 2012

Reaktor 13. 3. 2013

Promet 9. 5. 2013

Priprave na valeto 14. 5. 2013

4. R

5. R

6. R

Izdelki iz naravnih materialov 17. 10. 2012 (CŠOD) Izdelki iz papirja 13. 9. 2012 (LŠN)

49


Športni dan 1.

2.

3.

4.

Pohod 3. 10. 2012

Zimske igre januar 2013

Ples 14. 3. 2013

Testiranje ŠVK 17. 4. 2013

1. R

2. R

Pohod 4. 10. 2012

Zimske igre januar 2013

Ples 11. 3. 2013

Testiranje ŠVK 16. 4. 2013

3. R

Pohod 4. 10. 2012

Zimske igre januar 2013

Testiranje ŠVK 19. 4. 2013

Ples 28. 5. 2013

4. R

Atletika 4. 10. 2012

Planinski pohod, Kočevje 18. 10.2012 (CŠOD)

Sankanje, smučanje, Dole januar 2013

Testiranje za ŠVK 23. 4. 2013

5. R

Igre z žogo 9. 9. 2012 (LŠN)

Atletika 4. 10. 2012

Sankanje, smučanje, Dole januar 2013

Testiranje za ŠVK 24. 4. 2013

6. R

Plavanje 28. 9. 2012

Izbirne vsebine 13. 11. 2012

Zimski 20. 3. 2013

ŠVK 4. 4. 2013

7. R

Pohod 28. 9. 2012

Izbirne vsebine 13. 11. 2012

Zimski 20. 3. 2013

ŠVK 8. 4. 2013

8. R

Pohod 25. 9. 2012

Izbirne vsebine 5. 11. 2012

Zimski 21. 2. 2013

ŠVK 18. 3. 2013

9. R

Pohod 25. 9. 2012

Izbirne vsebine 5. 11. 2012

Zimski 21. 2. 2013

50

ŠVK 11. 4. 2013

5. Plavanje Atlantis 18. 6. 2013 Plavanje Atlantis 18. 6. 2013 Plavalni tečaj po dogovoru Orientac. pohod, Dragovšek 20. 6. 2013 Orientac. pohod, Dragovšek 20. 6. 2013 Izvede v ZŠN marec 2013 Izvede v CŠOD oktober 2012 ali april 2013 Poletne športne dejavnosti 12. 6. 2013 Poletne športne dejavnosti 12. 6. 2013


Ekskurzija Vsebina

Čas

5. R

Predalpsko hribovje

26. 9. 2012

6. R

Postojnska jama in Cerkniško jezero

maj 2013

7. R

Bela krajina

9. 5. 2013

8. R

Koper

25. 4. 2013

9. R

Celovec

12. 10. 2012

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK DOP/DOD

Učitelj

Dan, ura

DOD/KEM

Jana Isoski

torek, 6. ura

DOD/MAT DOP/MAT

Tina Hojnik

sreda, 6. ura torek, 6. ura

DOP/FIZ

Grobljar Damjan

sreda, 6. ura

DOP/SLJ

Vanja Arhnaver

sreda, 6. ura

DOD/ SLJ

Bernarda Imperl

četrtek, 6. ura

DOP/TJA

Tjaša Lemut Novak

petek, 6. ura

DOD/TJA

Saša S. Jere

ponedeljek, 6. ura

DOD/ GEO

Amalija Kadunc

ponedeljek, 6. ura

DOD/ZGO

Damjan Kunstelj

četrtek, 6. ura

Gorazd Šantej

ponedeljek, 6. ura

Maja Bregar Nives Videc Mateja Gorše Alenka Planinšek

četrtek, 5. ura

DOP

Alma Prijatelj

sreda in četrtek, 7.30

DOP

Barbara Kodrman

torek, 6. ura

DOD

Suzana Likar

ponedeljek in sreda, 7.30

DOD/FIZ DOP DOP DOP

sreda in četrtek, 7.30

51


INTERESNE DEJAVNOSTI 1. TRIADA Dejavnost

Izvajalec

Primi šolo za roge

Barbara Kodrman

Zlati sonček

Maja Bregar Alenka Planinšek

Nemščina v 1.VIO (projekt)

Barbara Toš

Nemščina

Barbara Toš

Pravljični krožek

Alma Prijatelj

Otroški pevski zbor

Nives Videc

Glasbene igrarije

Nives Videc

Angleščina

Špela Kovič

Govorimo lepo– beseda ni konj

Alena Džafič Dedič

Začarajmo črke

Maša Pikl

Bralni krožek Šah

Dan, ura

Mateja Gorše Sevludin Halilović

4. in 5. razred Kolesarski krožek Bralni krožek Otroški pevski zbor

Anita Kušar Damjan Grobljar Anita Kušar Judita Nemeček

O p o mb a: In t er e sn e d ej avno s ti s e b odo i zv aj al e v ko lik o r s e b o p rij av il o z ad os tn o št evil o u čen cev. D an i n u ro uče nci vpiš e j o n ak nad n o v z a če t ku m es ec a o kt ob r a, k o s e b od o p rič el e i nt e re sn e d ej avn o st i .

52


Dejavnost Zapojmo skupaj

Izvajalec Judita Nemeček

Primi šolo za roge

Barbara Kodrman

Dramski krožek

Barbara Kodrman

Fotografski krožek

Maja Bregar

Vesela šola

Suzana Likar

Golf Angleščina za učence z učnimi težavami

Srečko Somrak Almira Gregorič Kolenc

Ustvarjalnica knjig

Janja Krečan

Nemščina

Barbara Toš

Pohodništvo

Barbara Toš

Angleška bralna značka Šah

Almira Gregorič Kolenc Sevludin Halilović

Logika

Astrid Žibert

Lego

Suzana Likar

6.—9. razred Naravoslovni krožek

Likovni krožek Odbojka Slovenska bralna značka

A. Žibert, A. Mikša D. Grobljar, M. Grabnar, A. Šporar, S. Halilović, M. Sebastijan Maria Primožič Andrejka Setničar Stanka Sirk

53

Dan, ura


Dejavnost Angleška bralna značka Ustvarjalne delavnice Male sive celice

Izvajalec Saša Setničar Jere Tjaša Lemut Novak Andreja B. Rop Maša Pikl

Miprostovoljci.si

Aleksandra Krnc

Glasbena olimpijada

Ana Tori

Mladinski pevski zbor

Ana Tori

Golf Black&White Theatre Priprava na športna tekmovanja Šah

Srečko Somrak Tjaša Lemut Novak

Urška Boldin

Sevludin Halilović

Programirajmo z androidom

Uroš Rozina

Spletne strani/ internet

Uroš Rozina

3D— modeliranje

Uroš Rozina

Elastomobili

Damjan Grobljar

Astronomija

Damjan Grobljar

Slepo tipkanje Matematični krožek

Sevludin Halilović Tina Hojnik

54

Dan, ura


Dejavnost Logika Skrivnostne zvijače tete Pehte

Izvajalec

Dan, ura

Astrid Žibert Danja Požaršek

Vesela šola

Suzana Likar

Nemščina

Barbara Toš

Nemščina bralna značka

Barbara Toš

O p o mb a: In t er e sn e de j avno s ti s e b od o i zva j al e v k o lik o r s e b o pr ij avi l o zad o st no š t evil o uče nc ev. D an in u r o uč enc i vpi š ej o n a kn adn o v z a če t ku m es ec a o kt ob r a, k o s e b od o p rič el e i nt e re sn e d ej avn o st i .

Nobena pot ni ravna. Nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja je ena sama– glavna. ( T. Pavček)

55


PROJEKTI 1. triada ·

PASAVČEK

V okviru projekta se vzpodbuja pravilna in varna uporaba otroških sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu ter spoznava prednosti ustrezne uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev. Vodji projekta: Maja Bregar in Špela Kovič · PRAVLJIČNA NOČ Učenci spoznavajo pravljice in razvijajo bralno kulturo ter se navajajo na samostojnost. Vodja projekta: Alma Prijatelj

4. in 5. razred · LUTKE V okviru projekta učenci izdelajo lutke iz različnih materialov (volne, svile, pene, blaga…) in jih uporabijo pri dramatizaciji. Vodje projekta: razredniki · BRALNE MINUTE Učenci se posvetijo branju različnih knjig in svoje obnove delijo s sošolci. Vodje projekta: razredniki ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV IN LOČEVANJE ODPADKOV Učenci skrbijo za ločevanje odpadkov in opozarjajo drug drugega na napake. V šolo prinašajo odpadne kartuše, baterije… Vodje projekta: razredniki ·

III. triada · E-MATEMATIKA Namen projekta: Dostopnost gradiv za učenje in utrjevanje matematike na internetu. Dejavnosti: pregled, dopolnitev in nadgradnja objavljenega gradiva. Vodji projekta: Tina Hojnik in Sevludin Halilović

56


VII. Podružnična šola VAČE

PODATKI O ŠOLI Vače 24, 1252 Vače Tel.: 01/897 60 87 E— naslov: vace@osgradec.si Spletna stran: http://vace@osgradec.si Pedagoški vodja: ALEKSANDRA ŠTRUS ŠOLSKI OKOLIŠ Vače, Klenik, Potok, Cveteš, Vovše, Laze, Podbukovje, Široka Set, Cirkuše, Boltija, Ržišče, Tolsti Vrh, Mala sela, Vrtače, Strmica, Selišče, Slivna ŠTEVILO ODDELKOV: 6 ŠTEVILO UČENCEV: 97 57


PREVOZ PREVOZI V ŠOLO Cirkuše— Potok— Vače

6.40

Široka Set— Podbukovje—Laze—Vače

6.50

Vovše—Vače

6.35

Mala Sela— Slivna— Vače

7.18

Tolsti Vrh— Boltija— Ržišče— Vače

6.25

POVRATEK Cirkuše— Potok— Vače

14.10 oziroma 14.35

Široka Set—Podbukovje— Laze—Vače

14.10 oziroma 14.35

Vovše— Vače

13.50

Mala Sela— Slivna— Vače

14.10 oziroma 14.35

Tolsti Vrh— Boltija— Ržišče— Vače

14.55

ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA DOPOLDAN 1. ura

8.00—8.45

2. ura

8.50—9.35

Malica

9.35—9.55

3. ura

9.55—10.40

4. ura

10.45—11.30

5. ura

11.35—12.20

6. ura

12.25— 13.10

7. ura

13.15—14.00

58


GOVORILNE URE Govorilne ure za starše so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI Razred

1.rod. sestanek

2. rod. sestanek

1.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

2.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

3.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

4.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

5.

6. 9. 2012

11. 3.2013

6.

13. 9. 2012

7. 3. 2013

Zimska šola

7.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

CŠOD

8.

13. 9. 2012

4. 4. 2013

9.

13. 9. 2012

november

59

3. rod. sestanek

7. 2. 2013

DODATNI (po presoji razrednika)

Valeta


UČITELJI IN RAZREDI Od 1. do 5. razreda Razred 1. 2. in 3. 4. in 5.

Učitelj Marjeta Pečnik Janja Amršek Aleksandra Štrus

Dopoldanske govorilne ure petek, 7.30 ponedeljek, 10.45 torek, 11.35

E— naslov marjeta.pecnik@siol.net janja.amrsek@guest.arnes.si aleksandra.strus@gmail.com

Podaljšano bivanje Razred 3., 4. in 5. 1. in 2.

Učitelj Ivana Matošević Ines Izlakar

Dopoldanske govorilne ure torek, 10.45 četrtek, 12.25

Drugi učitelji v razredu Predmet/razred TJA /4. in 5.

Učitelj Irena Kokalj

ŠVZ/2.—5.

Urška Boldin

LVZ/4.—5.

Maria Primožič

GOS/5.

Metka Sinigoj

60

E—naslov ivana7matosevic@gmail.com ines.izlakar@gmail.com


Od 6. do 9. razreda — razredniki Razred Predmet 6. in 7. GEO, DDE 8. ŠVZ

Govorilne ure

Ivana Matošević Urška Boldin

9. FIZ, MAT

Astrid Žibert

Učitelj

E—naslov

torek, 10.45

ivana7matosevic@gmail.com

četrtek, 13.15

urskaboldin@gmail.com

ponedeljek, 9.55

zibert.astrid@gmail.com

Od 6. do 9. razreda—nerazredniki Učitelj/ Predmet Dajana Maurič SLJ Metka Sinigoj BIO, NAR, GOS Irena Kokalj TJA Katarina Murn MAT Damjan Kunstelj ZGO Gorazd Šantej TIT Maria Primožič LVZ Ana Tori GVZ

Dopoldanske govorilne ure

Andreja Šporar KEM

E—naslov

četrtek, 8.00

dajana.mauric@gmail.com

četrtek, 9.55

sinigoj.metka@gmail.com

sreda, 11.35

irena@carnicabee.com

ponedeljek, 7.30 petek, 8.00

katarina.murn@osgradec.si

petek, 10.45

gorazd.santej@guest.arnes.si

ponedeljek, 8.50 petek, 8.00

maria.primozic@gmail.com

ponedeljek, 8.50

andreja.sporar1@gmail.com

61

damjan.kunstelj@guest.arnes.si

toriana.gvz@gmail.com


IZBIRNI PREDMETI (7., 8. in 9. razred) Predmet

Učitelj

Dan, ura

Turistična vzgoja

Dajana Maurič

sreda, 6. ura

Logika

Katarina Murn

ponedeljek, 6. ura

Šport za zdravje

Urška Boldin

ponedeljek, 7. ura četrtek, 6. ura

Šahovske osnove

Sevludin Halilović

četrtek, 6. ura

Urejanje besedil

Sevludin Halilović

četrtek, 7. ura

Nemščina

Irena Kokalj

sreda, 6. ura petek, 6. ura

Sodobna priprava hrane

Metka Sinigoj

torek, 6. in 7. ura (14 dni)

Visoko čislam učenjaka, ki nam preganja temo zmot, a še bolj cenim poštenjaka, ki ve in hodi pravo pot. ( S. Gregorčič)

62


DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan 1.

2.

1. R

Spoznavamo Vače 8. 10. 2012

2. R

Spoznavamo Vače 8. 10. 2012

3. R

Spoznavamo Vače 8. 10. 2012

3.

Mesto Ljubljana in Šolski muzej 16. 4. 2013 Mesto Ljubljana in Šolski muzej 16. 4. 2013 Mesto Ljubljana in Šolski muzej 16. 4. 2013

Kulturna šola junij 2013 Kulturna šola junij 2013 Kulturna šola junij 2013

4. Zaključek bralne značke junij 2013 Zaključek bralne značke junij 2013 Zaključek bralne značke junij 2013

1.

2.

3.

4. R

Mesto Kočevje 8. 10. 2012

Mesto Ljubljana in Šolski muzej 16. 4. 2013

Kulturna šola junij 2013

5. R

Mesto Koper 12. 9. 2012

Mesto Ljubljana in Šolski muzej 16. 4. 2013

Kulturna šola junij 2013

Spoznavanje inštrumentov + Plečnik

Učimo se učiti

6. RKulturna šola junij 2013Muljava maj 2013

Kulturna šola junij 2013

8. R

Gledališka predstava 29. 9. 2012

Po Prešernovih stopinjah 30. 5. 2013

Kulturna šola junij 2013

9. R

Raščica, Turjak 18. 9. 2012

Gledališka predstava 29. 9. 2012

Kulturna šola junij 2013

7. R

Učimo se učiti 

63


Naravoslovni dan 1.

2.

3.

1. R

Gozd jeseni oktober 2012

Živimo zdravo marec 2013

Živalski vrt 15. 5. 2013

2. R

Gozd jeseni oktober 2012

Živimo zdravo marec 2013

Živalski vrt 15. 5. 2013

3. R

Gozd jeseni oktober 2012

Živimo zdravo marec 2013

Živalski vrt 15. 5. 2013

4. R

Pragozd 9. 10. 2012

Živimo zdravo marec 2013

Živalski vrt 15. 5. 2013

5. R

Sredozemsko rastje september 2012

Živimo zdravo marec 2013

Živalski vrt 15. 5. 2013

6. R

Globodol 13. 9. 2012

Travnik 20. 5. 2013

Botanični vrt 10. 6. 2013

7. R

Izvede v CŠOD oktober 2012

Izvede v CŠOD oktober 2012

Izvede v CŠOD oktober 2012

8. R

Prva pomoč in diabetes 10. 12. 2012

Odraščanje 13. 2. 2013

Hiša eksperimentov in IJS 20. 2. 2013

9. R

Prirodoslovni muzej 21. 9. 2012

Sistematika 17. 4. 2013

Eksperimenti v fiziki 7. 5. 2013

O p om ba: Pr i d ejav no st ih , ki so v eza n e na v r em e, lah ko p ri h aj a d o d olo če ni h o d s t opa nj.

64


Tehniški dan

1. R

1.

2.

3.

Ustvarjanje iz naravnih materialov

Polstenje 3. 10. 2012

Novoletne delavnice 27. 11. 2012

Polstenje 3. 10. 2012

Novoletne delavnice 27. 11. 2012

Polstenje 3. 10. 2012

Novoletne delavnice 27. 11. 2012Ustvarjanje iz naravnih materialov

2. RUstvarjanje iz naravnih materialov

3. R1.

2.

3.

4.

Ustvarjanje iz naravnih materialov

Polstenje 3. 10. 2012

Novoletne delavnice 27. 11. 2012

Varno s kolesom maj 2013

5. R

Ustvarjanje iz papirja september 2012

Polstenje 3. 10. 2012

Novoletne delavnice 27. 11. 2012

Varno s kolesom maj 2013

6. R

Učimo se učiti 7. 11. 2012

Novoletne delavnice 27. 11. 2012

SŠ Grm 29. 3. 2013

Izvede v ZŠN marec 2013

Učimo se učiti 7. 11. 2012

Novoletne delavnice 27. 11. 2012

Poskrbimo za okolje 17. 1. 2013

Tehniški muzej Slovenije 13. 5. 2013

Novoletne delavnice 27. 11. 2012

Kovine 24. 1. 2013

Eksperimenti v fiziki 7. 5. 2013

Poskrbimo za okolje 17. 1. 2013

Reaktor 13. 3. 2013

Priprave na valeto 14. 5. 2013

4. R7. R

8. R

9. RUčimo se učiti Novoletne delavnice 27. 11. 2012

65


Športni dan

1. R

2. R

1.

2.

3.

4.

5.

Pohod 20. 9. 2012

Zimske igre januar 2013

ŠVK april 2013

Adrenalinski park 20. 5. 2013

Plavanje Atlantis 21. 6. 2013

ŠVK april 2013

Adrenalinski park 20. 5. 2013

Plavanje Atlantis 21. 6. 2013

Adrenalinski park 20. 5. 2013

Plavanje Atlantis 21. 6. 2013

ŠVK april 2013

Adrenalinski park 20. 5. 2013

Plavanje Atlantis 21. 6. 2013

ŠVK april 2013

Adrenalinski park 20. 5. 2013

Plavanje Atlantis 21. 6. 2013

Zimski 19. 3. 2013

Izveden v ZŠN marec 2013

Poletni 5. 6. 2013

Izbirne vsebine 13. 11. 2012

Zimski 19. 3. 2013

Poletni 5. 6. 2013

Zimski 19. 3. 2013

ŠVK 15. 4. 2013

Poletni 5. 6. 2013

Zimski 19. 3. 2013

ŠVK 15. 4. 2013

Poletni 5. 6. 2013

Pohod 20. 9. 2012

3. R

Pohod 20. 9. 2012

4. R

Športne dejavnosti 11. 10. 2012

5. R

Igre z žogo september 2012

6. R

Pohod 28. 9. 2012

7. R

Pohod 28. 9. 2012

8. R

Pohod 28. 9. 2012

9. R

Pohod 28. 9. 2012

Zimske igre januar 2013 Zimske igre januar 2013 Zimske igre januar 2013 Zimske igre januar 2013 Izbirne vsebine 13. 11. 2012 Izveden v CŠOD oktober 2012 Izbirne vsebine 13. 11. 2012 Izbirne vsebine 13. 11. 2012

ŠVK april 2013

66


Ekskurzija Vsebina

Čas

5. R

————

————

6. R

Postojnska jama in Cerkniško jezero

maj 2013

7. R

Bela Krajina

9. 5. 2013

8. R

Koper

25. 4. 2013

9. R

Celovec

12. 10. 2013

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

DOP/DOD DOD/MAT DOP/TJA DOD/SLJ DOP/SLJ DOP/FIZ,MAT DOP DOP DOD

Učitelj

Dan, ura

Katarina Murn Irena Kokalj Dajana Maurič Astrid Žibert

ponedeljek, 6. ura sreda, 7. ura torek, 6. ura četrtek, 6. ura petek, 6. ura

Janja Amršek Aleksandra Štrus

67

sreda, 7. 30 četrtek, 7. 30 torek, 7. 30


INTERESNE DEJAVNOSTI Dejavnost

Izvajalec

Dan, ura

1. in 2. TRIADA Otroški pevski zbor

Aleksandra Štrus

Kolesarski krožek 5. r.

Aleksandra Štrus

Ustvarjalni z besedo

Ivana Matošević

Angleški krožek Ang. in nemška bralna značka

Marjeta Pečnik Irena Kokalj 3. TRIADA

Ang. in nemška bralna značka

Irena Kokalj

Gledališka skupina Sove

Aleksandra Krnc

Slovenska bralna značka

Dajana Maurič

Mladinski pevski zbor Robotika Računalništvo Zgodovinski krožek Preživetje v naravi Ustvarjalni z besedo Priprava na športna tekmovanja Jaz in ti

Ana Tori Uroš Rozina Uroš Rozina Damjan Kunstelj Ivana Matošević Ivana Matošević Urška Boldin Suzana Kordež

Angleščina v šoli

Irena Kokalj

Sladke sanje Ustvarjalne urice

Marija Mohar Ines Izlakar

O p o mb a: In t er e sn e d ej avno s ti s e b odo i zv aj al e v ko lik o r s e b o p rij av il o z ad os tn o št evil o u čen cev. D an i n u ro uče nci vpiš e j o n ak nad n o v z a če t ku m es ec a o kt ob r a, k o s e b od o p rič el e i nt e re sn e d ej avn o st i .

PROJEKTI ·

ZBIRANJE ZNAMK V DOBRODELNE NAMENE

Projekt zbiranja znamk v korist Misijonskega središča Slovenije. Vžigosane znamke prodajo zbirateljem, izkupiček pa je namenjen potrebam slovenskih misijonarjev po svetu. 68


VIII. Podružnična šola KRESNICE

PODATKI O ŠOLI Kresnice 26 a, 1281 Kresnice Tel.: 01/897 70 08 E—pošta: kresnice@osgradec.si Spletna stran: http://kresnice@osgradec.si Pedagoški vodja: ANGELCA KOPRIVNIKAR ŠOLSKI OKOLIŠ Kresnice, Kresniški Vrh ŠTEVILO ODDELKOV: 3 ŠTEVILO UČENCEV: 51

69


PREVOZ PREVOZI V ŠOLO Kresniški Vrh— Kresnice

7.10

Golišče— Kresnice

6.15

POVRATEK Kresniški Vrh—Kresnice

14.00

Golišče— Kresnice

14.30

ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA DOPOLDAN 1. ura

8.00—8.45

2. ura

8.50—9.35

Malica

9.35— 9.55

3. ura

9.55—10.40

4. ura

10.45—11.30

5. ura

11.35—12.20

6. ura

12.25— 13.10

Učenci 4. in 5. razredov imajo ob torkih 3. uro razredno uro.

70


GOVORILNE URE Govorilne ure za starše so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI Razred

1. rod. sestanek

2. rod. sestanek

3. rod. sestanek

1.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

2.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

3.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

4.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

5.

6. 9. 2012

11. 3. 2013

Svetovalna služba Svetovalna služba Svetovalna služba Svetovalna služba Svetovalna služba

DODATNI (po presoji razrednika)

Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je možno spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavatelje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki.

Tja do koder je vredno iti, ne pelje nobena bližnjica. (B. Sills)

71


UČITELJI IN RAZREDI Razredna stopnja Razred 1. 1. 2. in 3. 4. in 5.

Učitelj

Dop. ure petek, 7.30 petek, 11.30 petek, 7.30 četrtek, 10.45

Eva Divjak Maja Lenart Angelca Koprivnikar Anica Brvar

E—naslov

eva.divjak@guest.arnes.si maja.lenart@siol.net angelca.koprivnikar@guest.arnes.si anicabrvar@gmail.com

Podaljšano bivanje Razred

Učitelj

Dopoldanske govorilne ure

3., 4. in 5.

Ana Terzić

sreda, 9.55

terzic.ana@gmail.com

1. in 2.

Nina Podkrajšek

ponedeljek, 10.45

ninchy216@gmail.com

E— naslov

Drugi učitelji v razredu Predmet/razred TJA /4. in 5. ŠVZ/2.—5.

Učitelj Tjaša Lemut Novak Andrejka Setničar

72

E— naslov tjasa.lemut-novak@slo-kabel.si andrejka.setnicar@guest.arnes.si


DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan 1.

2.

3.

4.

1. R

Moja igra– moje življenje oktober 2012

Igramo se lutkovno gledališče oktober 2012

Prešernov dan 7. 2. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

2. R

Začetek bralne značke 17. 9. 2012

Prešernov dan 7. 2. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

Film 6. 6. 2013

Prešernov dan 7. 2. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

Film 6. 6. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

Dan državnosti 24. 6. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

Dan državnosti 24. 6. 2013

3. R

4. R

5. R

Začetek bralne značke 17.9. 2012 Ogled Kočevja 8. 10. 2012 (CŠOD) Ogled Kopra 10. 9. 2012 (LŠN)

—————-

—————-

Naravoslovni dan 1. 1. R 2. R

Moje telo-zdravo telo november 2012 Letni časi 20. 3. 2013

2.

3.

Moja čutila januar 2013

Arboretum 21. 3. 2013

Arboretum 21. 3. 2013

Travnik 30. 5. 2013

3. R

Letni časi 20. 3. 2013

Arboretum 21. 3. 2013

Travnik 30. 5. 2013

4. R

Pragozd 9. 10. 2012 (CŠOD)

Električni tok 3. 4. 2013

Slivna 5. 6. 2013

5. R

Sredozemsko rastje 10. 9. 2012 (LŠN)

Toplota in temperatura 3. 4. 2013

Slivna 5. 6. 2013

73


Tehniški dan

1. R 2.R 3.R

4.R

5.R

1.

2.

3.

4.

Šivanje december 2012 Novoletni okraski 6. 12. 2012 Novoletni okraski 6.12.2012 Izdelki iz naravnih materialov 10.10.2012 (CŠOD) Izdelki iz papirja 11.9.2012 (LŠN)

Polstenje 12. 12. 2012

Moj kraj— maketa maj 2013

—————

Polstenje 12. 12. 2012

Izdelki iz lesa 31. 5. 2013

—————

Polstenje 12.12.2012

Izdelki iz lesa 31.5.2013

—————

Voziček 6.12.2012

Polstenje 12.12.2012

Termo posoda 11.6.2013

Polstenje 12.12.2012

Kolo 4.4.2013

Termo posoda 11.6.2013

Športni dan 1.

2.

3.

4.

5.

1. R

Pohod 29. 9. 2012

Sankanje 8. 1. 2013

2. R

Pohod 29. 9. 2012

3. R

Pohod 29. 9. 2012

4. R

Športne dejavnosti 11. 10. 2012 (CŠOD) Športne dejavnosti 11. 9. 2012 (LŠN)

Pohod na Golišče 30. 11. 2012 Pohod na Golišče 30. 11. 2012 Pohod na Golišče 30. 11. 2012 Pohod na Golišče 30. 11. 2012

Atletika 16. 4. 2013 Atletika 16. 4. 2013 Atletika 16. 4. 2013 Atletika 16. 4. 2013

Športne igre 20. 6. 2013 Športne igre 20. 6. 2013 Športne igre 20. 6. 2013 Športne igre 20. 6. 2013

Pohod na Golišče 30. 11. 2012

Sankanje 8. 1. 2013

Atletika 16. 4. 2013

Športne igre 20. 6. 2013

5. R

Sankanje 8. 1. 2013 Sankanje 8. 1. 2013 Sankanje 8. 1. 2013

74


Ekskurzija Vsebina 5. R

Čas

Mesto Ljubljana

15.4.2013

O p om ba: Pr i d ejav no st ih , ki s o v e zan e na v r em e, la h ko p r i h aja d o d o lo čenih od stop a n j .

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK DOP/DOD

Učitelj

Dan, ura

DOP

Eva Divjak

ponedeljek, 5. ura

DOP, DOD

Anica Brvar

sreda, 6. ura

INTERESNE DEJAVNOSTI Vsebina

Nosilec

Dan, ura

1. in 2. razred Angleščina

Ana Terzić 1. –5. razred

Otroški pevski zbor

Ana Terzić 4. in 5. razred

Vesela šola Prometni krožek 5.r.

Angelca Koprivnikar Anica Brvar

Angleška bralna značka

Tjaša Lemut Novak

O p o mb a: I nt e re sn e d ej av no s ti s e b odo izv a ja le v k ol ik o r s e b o pr ij av il o z ad os tno š t evi lo uče ncev . D a n in u ro uč enci vp iš ej o n a kn adn o v z ače t ku me s eca o k t ob r a, k o s e b od o p rič el e i nt e re sn e d ej avn o st i .

75


PROJEKTI ·

MISS. BUBKA

Medvedka, Miss Bubka, zelo rada potuje po svetu, morjih, rekah, gorah, obišče najrazličnejše kraje, države in ob tem spoznava različne ljudske običaje in navade. Vodja projekta: Eva Divjak ·

BRAVO, BEREM!

Čisto prave zgodbice, skrite v prečudovitih ilustracijah … BRAVO, berem! RAD berem! Vodje projekta: Eva Divjak, Angelca Koprivnikar in Anica Brvar ·

SKRBIM ZA RED IN ČISTOČO

Vsak dan imam urejene stvari ... Vodja projekta: Angelca Koprivnikar ·

MEHKEJŠI PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO

Medsebojni stiki med šolo in vrtcem v okviru skupnega šolskega projekta. Vodja projekta: Eva Divjak ·

SREČANJE PETOŠOLCEV

Učenci 5. r. matične šole in POŠ se srečujejo na raznih šolah v okviru skupnega šolskega projekta. Vodja projekta: Anica Brvar

76


IX. Podružnična šola JEVNICA

PODATKI O ŠOLI Jevnica 33, 1281 Kresnice Tel.: 01/564 00 60 E— pošta: jevnica@osgradec.si Spletna stran: http://jevnica@osgradec.si Pedagoški vodja: DARJA RAJŠEK ŠOLSKI OKOLIŠ Kresniške Poljane, Golišče, Zgornja Jevnica, Senožeti, Mala Štanga, Jevnica ŠTEVILO ODDELKOV: 3 ŠTEVILO UČENCEV: 35 77


PREVOZ PREVOZI V ŠOLO Golišče— Jevnica Kresniške Poljane—Jevnica

7.25 ( torek, 7.00) 7.50 (torek, 7.25)

7.45 (torek, 7.20) 7.55 ( torek, 7.30)

POVRATEK Golišče—Jevnica

13.45

(petek 15.00)

Kresniške Poljane—Jevnica

13.30 ( petek 14.45)

ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA DOPOLDAN 1. ura

8.00—8.45

Malica

8.45—9.00

2. ura

9.00— 9.45

3. ura

9.50—10.35

Rekreativni odmor

10.35—10.50

4. ura

10.50—11.35

5. ura

11.40— 12.25

6. ura

12.35—13.20

Učenci 4. in 5. razredov imajo ob torkih 3. uro razredno uro.

78


GOVORILNE URE Govorilne ure za starše so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI Razred

1.rod. sestanek

2. rod. sestanek

3. rod. sestanek

1.

13.9.2012

11.2.2013

13.5.2013

2.

13.9.2012

11.2.2013

13.5.2013

3.

13.9. 2012

11.2.2013

13.5.2013

4.

13.9.2012

11.2.2013

13.5.2013

5.

6.9.2012

11.2.2013

13.5.2013

DODATNI (po presoji razrednika)

Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je možno spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavatelje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki.

Lepo je učiti otroke šteti, toda še bolje jih je naučiti tisto, kar šteje. ( B. Talbert)

79


UČITELJI IN RAZREDI Razredna stopnja Razred

Učitelj

1.

Tanja Vesel Darja Rajšek Marinka Eltrin

2. in 3. 4. in 5.

Dopoldanske govorilne ure sreda, 7.30 petek, 7.30 petek, 7.30

E—naslov vesel.tanja@gmail.com darja.rajsek@gmail.com marinka.eltrin@guest.arnes.si

Podaljšano bivanje Razred 1. in 2. 3., 4. in 5.

Učitelj Špela Lajovic Nuška Štros

Dopoldanske govorilne ure torek, 11.00 petek, 11.00

E—naslov spela.lajovic@guest.arnes.si nuska.stros@gmail.com

Drugi učitelji v razredu Predmet/razred TJA /4. in 5. ŠVZ/4.—5.

Učitelj

E— naslov

Saša Setničar Jere Srečko Somrak

80

aleksandra.setnicar@guest.arnes.si srecko.somrak@guest.arnes.si


DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan 1. 1. R 2. R 3. R

2.

1. šolski dan 3. 9. 2012 Kulturni praznik 7. 2. 2013 Kulturni praznik 7. 2. 2013

4. R

Kočevje 8. 10. 2012

5. R

Koper (LŠN) 10. 9. 2012

3.

Kulturni praznik 7. 2. 2013 Petek in volk 6. 3. 2013 Petek in volk 6. 3. 2013 Kulturni praznik 7. 2. 2013 Kulturni praznik 7. 2. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013 Zaključek bralne značke maj 2013 Zaključek bralne značke maj 2013

4. Obisk knjižničarke marec 2013 Knjižnica Litija celo leto Knjižnica Litija celo leto

Petek in volk 6. 3. 2013

—————-

Petek in volk 6. 3. 2013

—————-

Naravoslovni dan 1.

2.

3.

1. R

Skrb za zdravje oktober 2012

Voda– poskusi december 2012

Smrčkov brlog april 2013

2. R

Voda– poskusi december 2012

Smrčkov brlog april 2013

3. R

Voda– poskusi december 2012

Živalski vrt april 2013

4. R

Pragozd (CŠOD) 9. 10. 2012

Voda december 2012

5. R

Sredozemsko rastje (LŠN) 11. 9. 2012

Voda december 2012

81

Življenjska okolja maj 2013 Življenjska Okolja maj 2013 Učna pot Vače 5. 6. 2013 Učna pot Vače 5. 6. 2013


Tehniški dan 1.

2.

3.

4.

1. R

Polstenje 27. 9. 2012

Novoletni izdelki december 2012

2. R

Polstenje 27. 9. 2012

Novoletni izdelki december 2012

3. R

Polstenje 27. 9. 2012

Novoletni izdelki december 2012

Peka kruha januar 2013 Od zrna do kruha januar 2013 Od zrna do kruha januar 2013

4. R

Polstenje 27. 9. 2012

Izdelki iz naravnih materialov 10. 10. 2012 (CŠOD)

Šolski muzej 15. 4. 2013

Varno s kolesom maj 2013

5. R

Izdelek iz papirja 12. 9. 2012 (LŠN)

Polstenje 27. 9. 2012

Toplota in temperatura januar 2013

Varno s kolesom maj 2013

———— ————

————

Športni dan 1.

2.

3.

4.

5.

1. R

Atletika Litija 1. 10. 2012

Pohod Golišče 30. 11. 2012

Zimski januar 2013

ŠVK april 2013

Plavanje Snovik 21. 6. 2013

2. R

Atletika Litija 1. 10. 2012

Pohod Golišče 30. 11. 2012

Zimski januar 2013

ŠVK april 2013

Plavanje Snovik 21. 6. 2013

3. R

Atletika Litija 1. 10. 2012

Pohod Golišče 30. 11. 2012

Zimski januar 2013

Plavanje (tečaj)

Plavanje Snovik 21. 6. 2013

4. R

Atletika Litija 1. 10. 2012

Športne dejavnosti 11. 10. 2012 (CŠOD)

Zimski januar 2013

Plavanje Snovik 21. 6. 2013

5. R

Igre z žogo 11. 9. 2012 (LŠN)

Atletika Litija 1. 10. 2012

Pohod Golišče 30. 11. 2012 Pohod Golišče 30. 11. 2012

Zimski januar 2013

Plavanje Snovik 21. 6. 2013

82


Ekskurzija Vsebina 5.R

Čas

Mesto Ljubljana

15. 4. 2013

O p om ba: Pr i d e jav no st ih , k i so v e zan e na v r em e, lah k o p r ih aj a d o d olo č enih od stop a n j.

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK DOP/DOD

Učitelj

Dan, ura

DOP

Darja Rajšek

ponedeljek, 5. ura

DOP , DOD

Marinka Eltrin

četrtek, 6. ura ponedeljek, 6. ura

INTERESNE DEJAVNOSTI Vsebina

Nosilec

Dan, ura

1. TRIADA Pravljični krožek

Nuška Štros

Angleščina

Špela Kovič 1.—5. RAZRED

Otroški pevski zbor

Špela Lajovic

Športni krožek (v okviru projekta)

Matej Bajde 4. in 5. RAZRED

Angleška bralna značka

Saša Setničar Jere

Kolesarski krožek 5. r.

Marinka Eltrin

O p o mb a: I nt e re sn e d ej avn o st i se b odo i zv aj a le v k oli k o r se b o pr ij av il o z ad os tno š t evi lo u čen cev . D an i n uro uč enci vpi š ej o n a kn adn o v za če t ku m e s eca o k t ob r a, k o s e b od o p rič el e i nt e re sn e d ej avn o st i .

83


PROJEKTI ·

IP ŠOLA NI ŠALA

Z inovacijskim projektom želimo s svežimi pedagoškimi pristopi doseči, da bodo učenci pri pouku aktivni, ustvarjalni, kritični in odgovorni za svoje znanje. Izhajali bomo iz njihovih potreb, interesov in predznanja. Povečali bomo medpredmetno povezovanje ter izkustveno učenje, velik poudarek pa bo tudi na samostojnem iskanju in uporabi poljudne literature. S formativnim spremljanjem se bomo izognili klasičnim testom in ocene pridobivali tudi na alternativne načine, učenci pa se bodo urili v samoocenjevanju in refleksiji lastnih dosežkov. Vodja projekta: Tanja Vesel ·

NOČNE ZVERINICE

Projekt bomo z učenci prvega, drugega in tretjega razreda izvedli v pomladanskem času. Cilj projekta je spoznavanje živih bitij in okolij, v katerih le-ta žive, ter povezanost le-teh z neživo naravo. Predvsem želimo učencem prikazati živali, ki so v našem kraju aktivne ponoči. Opozorili bomo tudi na posege človeka, ki lahko negativno vplivajo na življenje nočnih živali. Učenci bodo na dan izvedbe prenočili v šoli, saj je pri spoznavanju narave in njenih bitij pomembno neposredno opazovanje. Vodja projekta: Darja Rajšek ·

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z ELEMENTI FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA V 4. IN 5. RAZREDU

Cilji in namen projekta je medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah pouka, s čimer naj bi razbremenili učence (lažje torbe, osredotočenost na en predmet), ki bi na tak način lažje dosegali višje taksonomske stopnje znanja in trajnejše znanje, saj imajo učenci pri takem načinu organizacije dela več časa za utrjevanje in ponavljanje snovi v krajših časovnih zamikih. Vodja projekta: Marinka Eltrin

84


X. Podružnična šola HOTIČ

PODATKI O ŠOLI Zgornji Hotič 6, 1270 Litija Tel.: 01/898 91 94 E— pošta: hotic@osgradec.si Spletna stran: http://hotic.osgradec.si Pedagoški vodja: ELIZABETA BUČAR ŠOLSKI OKOLIŠ Dešen, Bitiče, Zg. in Sp. Hotič, Vernek, Zapodje, Jesenje, Ribče, Zalog, Dašnik, Konj, Sp. in Zg. Prekar ŠTEVILO ODDELKOV: 3 ŠTEVILO UČENCEV: 32 85


PREVOZ PREVOZI V ŠOLO Konj— Kurja Vas— Zgornji Hotič

7.10

7.20

Zapodje—Jesenje— Zgornji Hotič

6.40

6.30

Ribče— Vernek—Zgornji Hotič

7.30

7.45

POVRATEK Konj— Kurja Vas— Zgornji Hotič

15.15

Zapodje—Jesenje— Zgornji Hotič

15.40

Ribče—Vernek—Zgornji Hotič

15.30

ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA DOPOLDAN 1. ura

8.00—8.45

2. ura

8.50—9.35

Malica

9.35—9.55

3. ura

9.55—10.40

4. ura

10.45—11.30

5. ura

11.35—12.20

6. ura

12.25—13.10

Učenci 4. in 5. razredov imajo razredno uro ob ponedeljkih ob 8.00 uri.

86


GOVORILNE URE Govorilne ure za starše so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI Razred

1.rod. sestanek

2. rod. sestanek

1.

13.9. 2012

11. 3. 2013

2.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

3.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

4.

13. 9. 2012

11. 3. 2013

5.

6. 9. 2012

11. 3. 2013

DODATNI (po presoji razrednika)

Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je možno spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavatelje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki.

Učenje je nekaj fantastičnega, kajti vedno ko se učiš česa novega, tudi postaneš kaj novega. ( dr. M. Košir)

87


UČITELJI IN RAZREDI Razredna stopnja Razred 1. 2. in 3. 4. in 5.

Dopoldanske govorilne ure ponedeljek, 11.30 petek, 7.30 torek, 8.50

Učitelj Marta Obreza Maruša Bokal Elizabeta Bučar

E—naslov marta.obreza@gmail.com marusa.bokal@guest.arnes.si beti.bucar@siol.net

Podaljšano bivanje Oddelek

Učitelj

1. in 2.

Urška Pišek

3.,4. in 5.

Marijana Sebastijan

Dop. govorilne ure ponedeljek, 12.20 torek, 11.30

E—naslov urska.pisek@guest.arnes.si marijana.sebastijan@gmail.com

Drugi učitelji v razredu Predmet/razred

Učitelj

E— naslov

TJA /4. in 5.

Irena Kokalj

irena@carnicabee.com

ŠVZ/4. in 5.

Srečko Somrak

srecko.somrak@guest.arnes.si

88


DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan 1. 1. R

2. R

3. R

4. R

5. R

Slovenski kulturni praznik 7. 2. 2013 Slovenski kulturni praznik 7. 2. 2013 Slovenski kulturni praznik 7. 2. 2013 Mesto Kočevje 8. 10. 2013 (CŠOD) Mesto Koper 10. 9. 2012 (LŠN)

2.

3.

Petek in volk 6. 3. 2013

V svetu pravljic 2. 4. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

V svetu pravljic 2. 4. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

V svetu pravljic 2. 4. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

Slovenski šolski muzej 15. 4. 2013

Petek in volk 6. 3. 2013

Mesto Ljubljana 15. 4. 2013

4. Zaključek bralne značke 6. 6. 2013 Zaključek bralne značke 6. 6. 2013 Zaključek bralne značke 6. 6. 2013

—————-

—————-

Naravoslovni dan 1.

2.

3.

1. R

Gozd 17. 4. 2013

Travnik 28. 5. 2013

Živalski vrt 19. 6. 2013

2. R

Gozd 17. 4. 2013

Travnik 28. 5. 2013

Živalski vrt 19. 6. 2013

3. R

Gozd 17. 4. 2013

Travnik 28. 5. 2013

Živalski vrt 19. 6. 2013

4. R

Pragozd 9. 10. 2012 (CŠOD)

Zrak 9. 1. 2013

Živalski vrt 19. 6. 2013

5. R

Sredozemsko rastje 11. 9. 2012

Toplota in temperatura 25. 1. 2013

Živalski vrt 19. 6. 2013

89


Tehniški dan 1. 1. R

Polstenje 26. 9. 2012

2. R

Polstenje 26. 9. 2012

3. R

Polstenje 26. 9. 2012

2. Izdelki iz naravnih materialov 21. 12. 2012 Izdelki iz naravnih materialov 21. 12. 2012 Izdelki iz naravnih materialov 21. 12. 2012 Varno s kolesom 5. 10. 2012

4. R

Polstenje 26. 9. 2012

5. R

Izdelki iz papirja 13. 9. 2012 (LŠN)

Polstenje 26. 9. 2012

3.

4.

Izdelki za materinski dan 20. 3. 2013

———

Izdelki za materinski dan 20. 3. 2013

———

Izdelki za materinski dan 20. 3. 2013

———

Izdelki iz naravnih materialov 10. 10. 2012 (CŠOD) Varno s kolesom 5. 10. 2012

Izdelki iz lesa 20. 3. 2013 Zmaj 20. 3. 2013

Športni dan 1.

2.

3.

4.

1. R

Atletika 16. 11. 2012

Zimski 30. 1. 2013

ŠVK 3. 4. 2013

Pohod 8. 5. 2013

2. R

Atletika 16. 11. 2012

Zimski 30. 1. 2013

ŠVK 3. 4. 2013

Pohod 8. 5. 2013

3. R

Atletika 16. 11. 2012

Zimski 30. 1. 2013

ŠVK 3. 4. 2013

Pohod 8. 5. 2013

4. R

Športne dejavnosti 11. 10. 2012 (CŠOD)

Atletika 16. 11. 2012

Zimski 30. 1. 2013

ŠVK 3. 4. 2013

Športne igre 20. 6. 2013

5. R

Igre z žogo 12. 9. 2012 (LŠN)

Atletika 16. 11. 2012

Zimski 30. 1. 2013

ŠVK 3. 4. 2013

Športne igre 20. 6. 2013

90

5. Športne igre 20. 6. 2013 Športne igre 20. 6. 2013 Športne igre 20. 6. 2013


Ekskurzija Vsebina 5.R

ÄŒas

Mesto Koper

10. 9. 2012 (LĹ N)

O p om ba: Pr i d e jav no stih , ki so v e zan e na v r em e l ah ko p ri h aja d o d o loÄ?e nih od stop a n j .

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK DOP/DOD

UÄ?itelj

DOP

Marta Obreza

DOP DOD

Elizabeta BuÄ?ar

Dan, ura torek, 5. ura Ä?etrtek, 6. ura INTERESNE DEJAVNOSTI Vsebina

Nosilec

Dan, ura

1. TRIADA PravljiÄ?ni kroĹžek

Marta Obreza

Zlati sonÄ?ek

MaruĹĄa Krnc

AngleĹĄki jezik

Ĺ pela KoviÄ? 1. –5. RAZRED

OtroĹĄki pevski zbor

UrĹĄka PiĹĄek

Dramski kroĹžek

MaruĹĄa Krnc 3. - 5. RAZRED

Planinski kroĹžek

MaruĹĄa Krnc 4. in 5. RAZRED

Prometni kroĹžek

Elizabeta BuÄ?ar

AngleĹĄka bralna znaÄ?ka

Irena Kokalj

O p o mb a: I nt e re sn e de j avn os ti se b odo i zva j al e v k oli k o r s e bo pr ij av il o z ad o st n o ĹĄt ev i lo uÄ? enc ev . D an in u ro uÄ? enci v pi ĹĄ ej o n a kna d n o v zaÄ? e tk u m e s ec a o kt ob r a, k o s e b od o p riÄ? el e int e re sn e d ej avn o sti .

91


PROJEKTI ·

IMEL BOM UREJENE ŠOLSKE POTREBŠČINE

Skrb za lepo pisavo in urejenost zvezkov ter ostalih pripomočkov. Vodja projekta: Marta Obreza ·

POVEJ MI PRAVLJICO

Vsak ponedeljek en učenec svojim sošolcem pove ali prebere pravljico. Vodja projekta: Elizabeta Bučar

XI. PRILOGE

92


OĹ GRADEC Rokovnik pripravili in uredili: Katarina Murn in Jana Isoski Lektorirala: Stanka Sirk Naklada: 700 izvodov Naslovnica in tisk: ARTPRO d.o.o., Ljubljanska 45, Kamnik

93


Šolski rokovnik  

Rokovnik OŠ Gradec za šolsko leto 2012-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you