Matkailusilmä 2/2016

Page 1

02 16

VISIT FINLANDIN ASIAKASLEHTI

SAIMAALLA USKOTAAN LUONTO­ MATKAILUUN Saimi Hoyer investoi Hotelli Punkaharjuun VISIT FINLAD PANOSTAA TAKTISEEN MARKKINOINTIIN

RALLIMATKAILUA LUONNON EHDOILLA?

MITÄ KIINALAINEN MATKAILIJA HALUAA?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.