Page 1

Vfhn 2005 ujlf

Lbgkjvfnbz JÅCT d ltqcndbb: d gjbcrfö htitybz lkz Erhfbys Hjéltcndj gj-erhfbycrb: yf dsåjhfö ghbcencndjdfkj htrjhlyjt xbckj yfåkñlfntktq JÅCT Rjycnbnewbz Tdhjgs pfrhtgkztn ghfdf vtymibycnd

E hekz – Ckjdtybz JÅCT yf gthtgenmt


Htlfrnjh: Gfnhbwbz Y. Cfnnth Lbpfqyth: Yjyf Htqnth Rjvvtynfhbb b fdnjhcrbt vfnthbfks ghjcmåf yfghfdkznm gj flhtce: osce-magazine-at@osce.org Jnltk ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Ctrhtnfhbfn JÅCT Kärntner Ring 5–7 A-1010 Vienna, Austria Ntk.: (+43-1) 514 36-278 Afrc: (+43-1) 514 36-105

Jhufybpfwbz gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt – jåottdhjgtqcrbq jhufy gj djghjcfv åtpjgfcyjcnb, exfcnybrfvb rjnjhjuj zdkzñncz 55 ujcelfhcnd, hfcgjkjétyysö yf utjuhfabxtcrjv ghjcnhfycndt jn Dfyredthf lj Dkflbdjcnjrf.

Ghtlctlfntkm JÅCT d 2005 ujle: Ckjdtybz Cnhernehs b bycnbnens JÅCT Gjcnjzyysq cjdtn, Dtyf Ajhev gj cjnhelybxtcnde d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb, Dtyf Ctrhtnfhbfn, Dtyf Ghtlcnfdbntkm JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB, Dtyf Åñhj gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf, Dfhifdf Dthöjdysq rjvbccfh gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd, Uffuf Gfhkfvtyncrfz fccfvåktz JÅCT, Rjgtyufuty

Ltzntkmyjcnm yf vtcnfö Rfdrfp Åñhj JÅCT d Åfre Vbccbz JÅCT d Uhepbb Åñhj JÅCT d Thtdfyt Kbxysq ghtlcnfdbntkm Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz gj rjyakbrne, zdkzñotvecz ghtlvtnjv hfccvjnhtybz yf Vbycrjq rjyathtywbb JÅCT

Wtynhfkmyfz Fpbz Wtynh Wtynh Wtynh Wtynh Wtynh

JÅCT JÅCT JÅCT JÅCT JÅCT

d d d d d

Fkvf-Fnt Fiöfåflt Åbirtrt Leifyåt Nfirtynt

Djcnjxyfz Tdhjgf Jabc JÅCT d Vbycrt Vbccbz JÅCT d Vjkljdt Rjjhlbyfnjh ghjtrnjd JÅCT d Erhfbyt

Ñuj-Djcnjxyfz Tdhjgf Ghbcencndbt JÅCT d Fkåfybb Vbccbz JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt Vbccbz JÅCT d Öjhdfnbb Vbccbz JÅCT d Rjcjdj Rjynhjkmyfz vbccbz JÅCT d Crjgmt gj ghtljndhfotybñ hfcghjcnhfytybz rjyakbrnf Vbccbz JÅCT d Cthåbb b Xthyjujhbb

2

Éehyfk JÅCT

Xbnfntkzv jn ghtcc-ctrhtnfhz JÅCT Gthtöjl ghtlctlfntkmcrbö gjkyjvjxbq d JÅCT jn Åjkufhbb, djpukfdkzditq Jhufybpfwbñ d 2004 ujle, r Ckjdtybb, rjnjhfz ghbyzkf åhfpls ghfdktybz c 1 zydfhz 2005 ujlf, ghjbcöjlbk gjl pyfrjv cjåsnbq, hfpdthyediböcz d Erhfbyt. Gjkbnbxtcrbq rhbpbc, cdzpfyysq c jghjntcnjdfybtv htpekmnfnjd ghtpbltyncrbö dsåjhjd d änjq cnhfyt, ghbrjdfk r ctåt dctjåott dybvfybt d lyb ltrfåhmcrjq dcnhtxb Cjdtnf vbybcnhjd d Cjabb. Utythfkmysq ctrhtnfhm JÅCT Zy Reåbi åsk frnbdysv exfcnybrjv vtéleyfhjlyjq uheggs gjchtlybrjd, xmb rjynfrns c jcyjdysvb gjkbnbxtcrbvb abuehfvb gjvjukb dsdtcnb cbnefwbñ bp negbrf. Lkz vbybcnhf byjcnhfyysö ltk Ckjdtybb Lvbnhbz Hegtkf, zdkzñotujcz Ltqcndeñobv ghtlctlfntktv JÅCT d 2005 ujle, änjn ujl yfxfkcz d åjktt gjpbnbdyjv rkñxt – c gjtplrb d Erhfbye, ult jy cyfxfkf gjplhfdbk Dbrnjhf Ñotyrj c bpåhfybtv yf gjcn ukfds ujcelfhcndf, f gjplytt d njv ét vtczwt ghbcencndjdfk yf tuj byfeuehfwbb. D pfukfdyjv vfnthbfkt änjuj yjvthf lftncz jåpjh gthdsö vtczwtd ltzntkmyjcnb L. Hegtkf d tuj yjdjv rfxtcndt. Ghjljkéfz erhfbycreñ ntve, bcgjkyzñobq jåzpfyyjcnb herjdjlbntkz jnltkf dytiytuj cjnhelybxtcndf Ctrhtnfhbfnf JÅCT, erhfbytw Jktrcfylh Gfdkñr ltkbncz yf cnhfybwfö éehyfkf kbxysvb dgtxfnktybzvb j cdjtv exfcnbb jn bvtyb Jhufybpfwbb d bcnjhbxtcrbö gthtujdjhfö, yf rjnjhsö htifkjcm åeleott tuj cnhfys. Gthtl cfvjq clfxtq yjvthf d gtxfnm ghbikf gtxfkmyfz dtcnm j rjyxbyt Rjjhlbyfnjhf ghjtrnjd JÅCT d Erhfbyt gjckt Lädblf H. Ybrjkfcf, crjhjgjcnbéyj crjyxfditujcz d djphfcnt 64 ktn d cdjtv rfåbytnt d Rbtdt. Gjcjk Ybrjkfc åsk åjkmibv xtkjdtrjv dj dctö cvsckfö änjuj ckjdf; tuj kñåbkb b edféfkb dct, rjve ljdjlbkjcm c ybv hfåjnfnm. Gfvznb Lädblf H. Ybrjkfcf gjcdzoty vfnthbfk yf cnh. 23. C änjuj yjvthf yfxbyftncz dnjhjq ujl bplfybz éehyfkf ≤JÅCT≥ d yjdjv ajhvfnt. Gthtöjl yf åjktt ébdjt b rhfcjxyjt jajhvktybt dspdfk dtcmvf jljåhbntkmyst jnrkbrb e xbnfntktq. Ghbukfiftv dctö, rnj bynthtcetncz ltzntkmyjcnmñ JÅCT, yfghfdkznm yfv cdjb ghtlkjétybz gj ntvfnbrt åeleobö vfnthbfkjd, lheubt bltb b rjvvtynfhbb. Hbxfhl Vthab Dtyf Vfhn 2005 ujlf

Vfhn 2005 ujlf

OSCE/MIKHAIL EVSTAFIEV

Éehyfk ≤JÅCT≥, ljcnegysq nfrét d Bynthytnt, bplftncz yf fyukbqcrjv b heccrjv zpsrfö Jnltkjv ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Jhufybpfwbb gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt. Dscrfpsdftvst d tuj cnfnmzö vytybz ghbyflktéfn fdnjhfv b yt jåzpfntkmyj jnhféfñn jabwbfkmyeñ gjpbwbñ JÅCT b tt ujcelfhcnd-exfcnybrjd.


Vfhn 2005 ujlf, njv ÈÈ, §. 1

D yjvtht E HE KZ – CKJ DT YBZ

JÅCT yf gthtgenmt Hbxfhl Vthab

4

Uheggf dblysö ltzntktq pfqvtncz hfphfåjnrjq rjywtgwbb åeleotuj hfpdbnbz JÅCT

7

Äöj öjkjlyjq djqys Lvbnhbq Hegtk

8

HJÉ LT CN DJ GJ -ER HF BY CRB

Yf dsåjhfö ghbcencndjdfkj htrjhlyjt xbckj yfåkñlfntktq JÅCT Ehleh Ueyyfhcljnnbh

9

LBG KJ VF NBZ JÅ CT D LTQCN DBB

D gjbcrfö htitybz lkz Erhfbys Jktrcfylh Gfdkñr

Petropavl Petroravl Kokshetau Pavlodar Semey Astana

LEÖ ÖTKM CBY RB

Kostanai Oral Aktobe

Atyrau

Karagandy

Kazakhstan

12

Oskemen

≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥ jnghfdkztncz d genm gj Rfpföcnfye Rhbcnjath C. Hty

15

Vjkjlst éehyfkbcns d Fnshfe htfkbpeñn ≤ytcåsnjxyeñ vtxne≥ Bkmz Fuftd

17

Nhblwfnm ktn yfpfl: Htgjhnféb j ötkmcbyrcrjv Pfrkñxbntkmyjv frnt

18

Taldy Korgan Aktau

Kyzy Lorda Shymkent

HELSINKI FINAL ACT 1975 - 2005

PF RHTG KZZ GHF DF VTYM IBY CND

Rjycnbnewbz Tdhjgs: rjulf ckjdf dféys Ribinja Létdbwrbq

19 22

YF PYF XT YBZ LFYM GF VZ NB

Lädbl H. Ybrjkfc

23

Yf gthtlytq cnjhjyt jåkjérb: ≤Nhjqyjq vjcn≥ (Tromostovje) d cfvjv wtynht Kñåkzys, cjjheétyysq d 1842 ujle b hfcibhtyysq d 1929-1932 ujlfö. Ajnj: Vfnmzp Ghtcthty/Eghfdktybt gj cdzpzv c ghtccjq b jåotcndtyyjcnmñ (Ckjdtybz)

www.osce.org Vfhn 2005 ujlf

Éehyfk JÅCT

3


LTQCN DEÑ OBQ GHTL CT LF NTKM

E hekz – Ckjdtybz JÅCT yf gthtgenmt

Ujhf Nhbukfd – cfvsq dscjrbq ujhysq gbr d Ckjdtybb b yfwbjyfkmysq cbvdjk änjuj ujcelfhcndf; tt cbkeän bcgjkmpjdfy d kjujnbgt Ghtlctlfntkmcndf. Ajnj: Cnfyt Rktvtyx/ Eghfdktybt gj cdzpzv c ghtccjq b jåotcndtyyjcnmñ (Ckjdtybz)

HB X FHL VTH AB

G

thdst ldf c gjkjdbyjq vtczwf ghtåsdfybz vbybcnhf byjcnhfyysö ltk Ckjdtybb Lvbnhbz Hegtkf yf gjcne Ghtlctlfntkz JÅCT åskb gthbjljv åehyjq frnbdyjcnb, cdzpfyyjq c ghjdtltybtv cthbb dcnhtx yf dscjrjv ehjdyt gj jåt cnjhjys Fnkfynbrb. D cdjtv jabwbfkmyjv rfxtcndt L. Hegtke ghbikjcm gjctnbnm Rbtd, Åhñcctkm, Åtkuhfl, Ghbinbye, Vjcrde, Fcnfye, Nfirtyn, Cnhfcåehu, Ymñ-Qjhr, Dfibyunjy, Rbibytd b Étytde. Chtlb kblthjd, c rjnjhsvb jy dcnhtxfkcz, åskb Utythfkmysq ctrhtnfhm JJY Rjab Fyyfy, utythfkmysq ctrhtnfhm YFNJ Zfg lt Öjjg Cötaath, vbybcnh byjcnhfyysö ltk Hjccbb Cthutq Kfdhjd b ujcelfhcndtyysq ctrhtnfhm CIF Rjyljkbpf Hfqc. Jy nfrét dscnegbk yf pfctlfybb Ctdthjfnkfynbxtcrjuj cjdtnf d Åhñcctkt b gthtl xktyfvb Ötkmcbyrcrjq rjvbccbb CIF yf Rfgbnjkbqcrjv öjkvt. Ckjdtybz ghbyzkf ghtlctlfntkmcrbt gjkyjvjxbz d JÅCT c 1 zydfhz ntreotuj ujlf – d jlby bp nhelytqibö pf gjcktlytt dhtvz gthbjljd d ébpyb Jhufybpfwbb.

Yf ltrfåhmcrjq dcnhtxt Cjdtnf d Cjabb vbybcnhs byjcnhfyysö ltk yt cvjukb cjukfcjdfnm ntrcn cdjtq pfrkñxbntkmyjq ltrkfhfwbb. Crfpfkbcm hfpyjukfcbz vtéle ujcelfhcndfvb -exfcnybrfvb JÅCT gj rkñxtdsv gjkbnbxtcrbv ghjåktvfv. Dljåfdjr yjdsq ujl ghbikjcm yfxbyfnm d jncencndbt ljujdjhtyyjcnb gj ujljdjve åñlétne b yjdjq irfkt dpyjcjd. Öjnz gthtébdftvst Jhufybpfwbtq nhelyjcnb åskb jlybv bp ukfdysö djghjcjd d gjdtcnrt lyz tuj dcnhtx c lheubvb vbybcnhfvb byjcnhfyysö ltk, Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm yfcnjqxbdj gjlxthrbdfk, xnj JÅCT yt ljkéyf ckbirjv pfvsrfnmcz yf ctåt b pfwbrkbdfnmcz yf cdjbö dyenhtyybö ytehzlbwfö. ≤Djrheu wtksq vbh, rjnjhsq éltn yfituj dybvfybz≥, – ujdjhbk jy, ghbpsdfz cnhfys JÅCT ghtjljktnm djpybribt hfpyjukfcbz b ghjzdbnm ujnjdyjcnm r rjvghjvbcce, rjnjhfz gjpdjkbkf ås åscnhj ljcnbxm cjukfcbz d jnyjitybb åñlétnf. (Öjnz vtöfybpvs dhtvtyyjuj abyfycbhjdfybz gjpdjkzñn Jhufybpfwbb ceotcndjdfnm b åtp änjuj, jncencndbt cjukfcjdfyyjuj åñlétnf yf 2005 ujl kbiftn tt djpvjéyjcnb jceotcndkznm rfrbtkbåj yjdst bybwbfnbds.)

JÅCT/ÅJÅJ

ÉBP YTY YJ DFÉ YSQ AJ HEV

4

Éehyfk JÅCT

Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm Lvbnhbq Hegtk c Utythfkmysv ctrhtnfhtv JJY Rjab Fyyfyjv 4 vfhnf.

Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm yfgjvbyfk j njv, xnj pf 30 ktn cj lyz gjlgbcfybz d 1975 ujle ötkmcbyrcrjuj Pfrkñxbntkmyjuj frnf JÅCT, rfr b tt ghtlitcndtyybr – CÅCT (Cjdtofybt gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt), eét cevtkf dsqnb bp vyjubö pfnhelybntkmysö cbnefwbq. Cj dctq eåtéltyyjcnmñ jy erfpsdfk, xnj hjkm Jhufybpfwbb rfr ébpytyyj dféyjuj ajhevf lkz hfccvjnhtybz ghjåktv tdhjgtqcrjq åtpjgfcyjcnb pf änj dhtvz ybxenm yt enhfnbkf cdjtq frnefkmyjcnb. ≤Vs yt ljkéys pfåsdfnm, xnj gthdst ltcznbktnbz bcnjhbb CÅCT ghjikb d jåcnfyjdrt ukeåjrjq dhféltåyjcnb b dpfbvyjuj ytljdthbz, d eckjdb-

Vfhn 2005 ujlf


Dcnhtxb 5 vfhnf c yjdsv herjdjlcndjv Erhfbys – ltgenfnjv Ñkbtq Nbvjityrj, yfpyfxtyyjq ctqxfc yf gjcn ghtvmth-vbybcnhf, ghtpbltynjv Dbrnjhjv Ñotyrj b vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk Åjhbcjv Nfhfcñrjv. Ajnj: JÅCT/ÅJÅJ

ÉBP YTY YJ DFÉ YFZ HJKM

Änjn ujl yfxfkcz lkz Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz c gjtplrb d Erhfbye 4-5 zydfhz. Gjckt dcnhtxb d Rbtdt c xktyfvb ghtéytuj b yjdjuj rfåbytnf vbybcnhjd jy dsktntk yf pfgfl cnhfys, ult cjdthibk fdnjvjåbkmyeñ gjtplre d Rfhgfncrbt ujhs lkz dcnhtxb c yföjlbdibvcz nfv yf jnlsöt yjdjbpåhfyysv ghtpbltynjv Dbrnjhjv Ñotyrj. D cdzpb c gjdnjhysv ghjdtltybtv 26 ltrfåhz dnjhjuj nehf ghtpbltyncrbö dsåjhjd d Erhfbyt JÅCT yfghfdbkf d äne cnhfye cfveñ rhegyeñ d cdjtq bcnjhbb vbccbñ gj yfåkñltybñ. ≤Wtksq vtczw r Erhfbyt åskb ghbrjdfys dpukzls dctuj vbhf, b yfåkñlfntkb JÅCT buhfkb ébpytyyj dféyeñ hjkm d bpåbhfntkmyjv ghjwtcct≥, – jnvtnbk L. Hegtk d Rbtdt. ≤Vyt öjntkjcm ghbtöfnm cñlf rfr vjéyj crjhtt, – crfpfk jy, – xnjås dshfpbnm cjkblfhyjcnm c erhfbycrbv yfhjljv b gjrfpfnm, rfrjt dféyjt pyfxtybt JÅCT ghblftn ltvjrhfnbb b cnfåbkmyjcnb d Erhfbyt b tt ljåhsv jnyjitybzv c cjctlzvb pltcm, d cfvjv cthlwt cjjåotcndf JÅCT≥. C cfvjuj yfxfkf L. Hegtk erfpsdfk, xnj dtcmvf gthdjjxthtlysv djghjcjv lkz ckjdtycrjuj Ghtlctlfntkmcndf åeltn cbnefwbz d Rjcjdj, ult ltqcndetn cfvfz rhegyfz bp vbccbq JÅCT yf vtcnfö. Rjcjdcrfz ntvf pfybvfkf dféyjt vtcnj d åtctlfö, cjcnjzdiböcz e ytuj d Åtkuhflt, Vjcrdt, Ymñ-Qjhrt b Dfibyunjyt. D Ghbinbyt jy dcnhtnbkcz cj cgtwbfkmysv ghtlcnfdbntktv Utythfkmyjuj ctrhtnfhz JJY Cçhtyjv Qtccty-Gtnthctyjv, f nfrét c gjkbnbxtcrbvb ltzntkzvb bp xbckf rfr rjcjdcrbö fkåfywtd, nfr b rjcjdcrbö cthåjd. D cnfnmt, jgeåkbrjdfyyjq 11 vfhnf pf tuj gjlgbcmñ d tdhjgtqcrjv bplfybb ≤Ejkk-Cnhbn léjhyfk≥ (≤Pfdthibnm yfxfnjt d Rjcjdj≥), Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm jnvtxfk, xnj jåceéltybt

Ajnj: JÅCT/ÅJÅJ

zö djjheétyyjuj ghjnbdjcnjzybz ldeö åkjrjd, – jnvtnbk jy. – Dcnhtxf d Ötkmcbyrb gjkjébkf yfxfkj ghjwtcce erhtgktybz åtpjgfcyjcnb yf jcyjdt cjnhelybxtcndf, rjnjhsq jcnftncz dféysv b yeéysv gj ctq ltym. Jåotuj e dctö yfc yfvyjuj åjkmit, xtv hfpyjukfcbq≥. B dct ét d cdjtv gthdjv dscnegktybb gthtl xktyfvb Gjcnjzyyjuj cjdtnf d Dtyt 13 zydfhz Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm ghbpyfk yfkbxbt gjkbnbxtcrbö nhelyjcntq d Jhufybpfwbb. ≤Ckjdtybb dsgfkj cnfnm e hekz d vjvtyn, rjulf yfi rjhfåkm gthtctrftn åehyst djls≥, – crfpfk jy. Dshfpbd jåtcgjrjtyyjcnm njyjv pfzdktybq, ghjpdexfdibö jn bvtyb ytrjnjhsö cnhfy JÅCT, jy ljåfdbk: ≤Vs ljkéys jåütlbybnm ecbkbz c ntv, xnjås yt ljgecnbnm yjdjuj gjkbnbxtcrjuj hfcrjkf≥. Jåhfofzcm r ghtlcnfdbntkzv 55 ujcelfhcndexfcnybrjd, L. Hegtk pfzdbk, xnj Ckjdtybz öjntkf ås bcgjkmpjdfnm cdjq ujlbxysq ghtlctlfntkmcrbq chjr lkz njuj, xnjås ≤ghblfnm Jhufybpfwbb yjdst cbks, gj-yjdjve jhufybpjdfnm b cåfkfycbhjdfnm tt hfåjne≥. Htfkbpez cdjt yfvthtybt, jy d atdhfkt cajhvbhjdfk ≤Uhegge dblysö ltzntktq≥ bp ctvb xtkjdtr, gjhexbd tq nofntkmyj ghjfyfkbpbhjdfnm nj, rfr gjcnhjtyf ltzntkmyjcnm JÅCT. Cdjb htrjvtylfwbb yf åeleott änf uheggf ljkéyf ghtlcnfdbnm d rjywt bñyz. ≤Z – b d änjv, levftncz, cj vyjq cjukfcys dct ujcelfhcndf-exfcnybrb – éle jn dfc dshfåjnrb jåotq cnhfntubb yf gthcgtrnbde, éle hflbrfkmysö, yj dslthéfyysö d leöt gjkbnbxtcrjuj htfkbpvf bltq jnyjcbntkmyj njuj, rfrjq genm ljkéyf bpåhfnm lkz ctåz JÅCT d ghtlcnjzobt ujls≥, – pfzdbk jy yf gthdjv pfctlfybb uheggs, ghjöjlbditv ytlfktrj jn cnjkbws Ckjdtybb Kñåkzys.

Vfhn 2005 ujlf

Utythfkmysq ctrhtnfhm YFNJ Zfg lt Öjjg Cötaath (cktdf) åtctletn c Ltqcndeñotv ghtlctlfntktv JÅCT yf Rjyathtywbb gj djghjcfv gjkbnbrb d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb, ghjöjlbditq d Vñyötyt 11-13 atdhfkz.

Éehyfk JÅCT

5


JÅCT/ÅJÅJ

Lvbnhbq Hegtk (yf ajnj – cktdf, pf rheuksv cnjkjv) dscnegftn yf pfctlfybb Cjdtnf Åtpjgfcyjcnb JJY d Ymñ-Qjhrt 4 vfhnf.

åeleotuj cnfnecf Rjcjdj yt cktletn jnrkflsdfnm yf gjnjv b xnj Åtkuhfle b Ghbinbyt gjhf dthyenmcz pf cnjk gthtujdjhjd. ≤Cnfåbkmyjt ehtuekbhjdfybt åeleotuj cnfnecf Rjcjdj djpvjéyj kbim ghb eckjdbb, xnj tuj htpekmnfns åelen cfyrwbjybhjdfys d jåtbö cnjkbwfö, – erfpfk jy. – Ecgtö gthtujdjhjd j nfrjv åeleotv cnfnect pfdbcbn jn njuj, elfcncz kb yfv cjplfnm jåcnfyjdre ljdthbz vtéle änybxtcrbvb jåobyfvb d Rjcjdj b erhtgbnm dpfbvyjt ljdthbt vtéle Åtkuhfljv b Ghbinbyjq≥. 1 atdhfkz Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm dcnhtnbkcz d Vjcrdt c vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk Hjccbb Cthuttv Kfdhjdsv lkz jåceéltybz djghjcf j htajhvt JÅCT, ltzntkmyjcnb Jhufybpfwbb gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb, f nfrét hzlf htubjyfkmysö ghjåktv. Lj änjuj Hjccbtq dscrfpsdfkfcm jpfåjxtyyjcnm ntv, xnj d hfåjnt JÅCT, gj tt vytybñ, ljgecrfñncz utjuhfabxtcrbt gthtrjcs, f ghb yfåkñltybb pf dsåjhfvb zrjås ghbvtyzñncz ≤ldjqyst cnfylfhns≥. Gjlxthryed, xnj Ckjdtybz rfr Ghtlctlfntkm jnyjcbncz r hjccbqcrbv jpfåjxtyyjcnzv cj dctq cthmtpyjcnmñ, L. Hegtk pfzdbk: ≤Vs tlbys d cdjtv cnhtvktybb erhtgbnm JÅCT, gjdscbnm äaatrnbdyjcnm tt hfåjns b ghbåkbpbnm tt r yeélfv dctö ujcelfhcnd-exfcnybrjd≥. Dscnegfz 4 vfhnf d Ymñ-Qjhrt, jy ghbpdfk gjcnjzyysö xktyjd Cjdtnf Åtpjgfcyjcnb JJY bcgjkmpjdfnm cdjt dkbzybt d bynthtcfö ehtuekbhjdfybz hzlf lfdybö rjyakbrnjd d htubjyt JÅCT – ghtélt dctuj yf nthhbnjhbb Vjkljds b Uhepbb, f nfrét d cgjhyjv Yfujhyj-Rfhfåföcrjv htubjyt.

6

Éehyfk JÅCT

≤Vtéujcelfhcndtyysv jhufybpfwbzv ytkturj bvtnm ltkj c ytujcelfhcndtyysvb ceåütrnfvb, lfét tckb, rfr änj åsdftn d hzlt ckexftd, bv ghbyflktébn afrnbxtcrfz dkfcnm, – jnvtnbk Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm. – D jghtltktyyst vjvtyns djpltqcndbt rhegysö lthéfd, drkñxfz gjcnjzyysö xktyjd dfituj Cjdtnf, vjétn csuhfnm htifñoeñ hjkm. Ghbpsdfñ dfc jrfpsdfnm änj djpltqcndbt d rjyntrcnt gjchtlybxtcrbö ecbkbq JÅCT, d bynthtcfö ehtuekbhjdfybz änbö lfdybö rjyakbrnjd≥. Jy ghtlkjébk Jhufybpfwbb Jåütlbytyysö Yfwbq ibht bcgjkmpjdfnm nfrbt htubjyfkmyst jhufybpfwbb, rfr JÅCT. D öjlt dcnhtxb L. Hegtkf c Utythfkmysv ctrhtnfhtv JJY Rjab Fyyfyjv jåceélfkbcm ghjåktvs Rjcjdj, f nfrét ghjwtccs htajhv, ghjbcöjlzobt ctqxfc rfr d Jhufybpfwbb Jåütlbytyysö Yfwbq, nfr b d JÅCT. Htajhvbhjdfybt JÅCT b negbrjdfz cbnefwbz c tt åñlétnjv nfrét åskb jlyjq bp ukfdysö ntv tuj åtctls c ujcelfhcndtyysv ctrhtnfhtv CIF Rjyljkbpjq Hfqc d Dfibyunjyt 7 vfhnf. ≤Xnj rfcftncz yfibö dyenhtyybö nhelyjcntq, nj gjckt hfpujdjhf c u-éjq Hfqc z yfcnhjty yfvyjuj åjktt jgnbvbcnbxyj, – pfzdbk L. Hegtk gj jrjyxfybb dcnhtxb. – Jyf cj dctq htibntkmyjcnmñ dscrfpfkfcm d gjllthére hfåjns JÅCT b ghbpdfkf ckjdtycrjt Ghtlctlfntkmcndj ghjljkéfnm ecbkbz gj ljcnbétybñ rjvghjvbccf. Yfltñcm, xnj d åkbéfqibt ytltkb åeltn ljcnbuyen jghtltktyysq ghjuhtcc. Dj dczrjv ckexft, vs åeltv ghbkfufnm vfrcbvfkmyst ecbkbz lkz njuj, xnjås cldbyenm ltkj c vthndjq njxrb≥. Hbxfhl Vthab – ghtcc-ctrhtnfhm b yfxfkmybr Jnltkf ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb JÅCT.

Vfhn 2005 ujlf


tncz jn njuj, xnj bvtkj vtcnj d ghjikjv. D jnyjitybb JÅCT cnfdzncz cthmtpyst djghjcs yf dscjrjv ehjdyt; zdcndtyyj joeoftncz ytjåöjlbvjcnm ukeåjrbö gthtvty≥. 10-11 vfhnf xktys Uheggs cjåhfkbcm yf yjdeñ dcnhtxe d Dtyt. Jéblftncz, xnj cdjb htrjvtylfwbb jyb ghtlcnfdzn r rjywe bñyz. Ljujdjhtyyjcnm j cjplfybb änjq uheggs åskf ljcnbuyenf ujcelfhcndfvb-exfcnybrfvb JÅCT yf ltrfåhmcrjq dcnhtxt Cjdtnf vbybcnhjd d Cjabb, ult jyb ghbpyfkb, xnj ≤30-z ujljdobyf ötkmcbyrcrjuj Pfrkñxbntkmyjuj frnf, 15-z ujljdobyf Gfhbécrjq öfhnbb lkz yjdjq Tdhjgs b 10-z ujljdobyf JÅCT lfñn eybrfkmysq gjdjl lkz jcvscktybz hjkb Jhufybpfwbb d nhfycajhvbheñotqcz Tdhjgt≥.

JÅCT/ÅJÅJ

Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm JÅCT ghbpdfk Uhegge dblysö ltzntktq JÅCT ≤cvtkj≥ gjljqnb r gjcnfdktyyjq gthtl ytq pflfxt ghblfybz yjdjuj bvgekmcf gjkbnbxtcrjve lbfkjue b hfphfåjnrb cnhfntubxtcrjq rjywtgwbb hfpdbnbz Jhufybpfwbb d ÖÖÈ dtrt. ≤Yt öjntk ås bpkbiyt lhfvfnbpbhjdfnm cbnefwbñ: c 1975 ujlf JÅCT ytghthsdyj ädjkñwbjybhjdfkf, gthbjlbxtcrb flfgnbhezcm b gthtjcyfofzcm lkz ghjnbdjcnjzybz yjdsv euhjpfv b dspjdfv d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb, – pfzdbk vbybcnh byjcnhfyysö ltk Ckjdtybb Lvbnhbq Hegtk yf gthdjv pfctlfybb Uheggs, ghjöjlbditv 17 atdhfkz gjl Kñåkzyjq, – yj jn kñltq, lfdyj yfåkñlfñobö pf JÅCT, z cksie, xnj ysytiytt gjkjétybt dj vyjujv jnkbxf-

Gthdjt pfctlfybt Uheggs dblysö ltzntktq, cjcnfd rjnjhjq åsk jghtltkty Ltqcndeñobv ghtlctlfntktv (nhtnbq cghfdf) 3 atdhfkz, ghjöjlbkj 17 atdhfkz d pfvrt Åhlj gjl Kñåkzyjq. D äne uhegge, ult ghtlcnfdktys cfvst hfpyst ujcelfhcndfexfcnybrb, djikb (cktdf yfghfdj): Dbkmutkmv Öjqyr (Uthvfybz): åsdibq Utythfkmysq ctrhtnfhm CÅCT/JÅCT (1993-1996); Refysi Ceknfyjd (Rfpföcnfy): dbwt-cgbrth ctyfnf, åsdibq gjcjk d Rbnft; Vbjvbh Éeéek (Öjhdfnbz): åsdibq bcgjkyzñobq jåzpfyyjcnb vbybcnhf byjcnhfyysö ltk, xkty ltktufwbb Öjhdfnbb yf gthtujdjhfö gj dshfåjnrt Ltqnjycrbö vbhysö ljujdjhtyyjcntq; Ybrjkfq Fafyfcmtdcrbq (Hjccbz): gjcjk d Gjkmit, åsdibq pfvtcnbntkm vbybcnhf byjcnhfyysö ltk; Ryen Djkktåtr (Yjhdtubz): gjcjk d CIF, åsdibq vbybcnh byjcnhfyysö ltk b Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm JÅCT (1999); Öfyc dfy lty Åher (Yblthkfyls): åsdibq vbybcnh byjcnhfyysö ltk b xkty rjvbccbb TC; b Hbxfhl C. Ebkmzvcjy (CIF): åsdibq gjvjoybr ujcelfhcndtyyjuj ctrhtnfhz, ghtlcnfdbntkm CIF d Rjvbccbb JJY gj ghfdfv xtkjdtrf, ghtlcnfdbntkm ghb Jnltktybb JJY d Dtyt.

Vfhn 2005 ujlf

JÅCT/ÅJÅJ

Uheggf dblysö ltzntktq pfqvtncz hfphfåjnrjq rjywtgwbb åeleotuj hfpdbnbz JÅCT

Lvbnhbq Hegtk: xtkjdtr vyjubö ghbpdfybq Gjckeéyjq cgbcjr, åbjuhfabz b yfexyst bynthtcs Lvbnhbz Hegtkf drkñxfñn nfrbt hfpyst caths ltzntkmyjcnb, rfr gjkbnbrf, uhfélfycrfz ckeéåf, lbgkjvfnbz, frfltvbxtcrbt bpscrfybz, bcreccndj b kbnthfnehf. D djphfcnt 44 ktn jy cnfk gthdsv vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk yjdjuj ytpfdbcbvjuj ujcelfhcndf – Htcgeåkbrb Ckjdtybb. Yf änjn gjcn, pfybvfdibqcz bv d 1990-1993 ujlfö, jy dgjcktlcndbb dthyekcz. Bpåbhfkcz ltgenfnjv gfhkfvtynf (1992-1995 uu.), åsk vähjv Kñåkzys (1994-1997 uu.) b gjckjv Ckjdtybb d CIF (1997-2000 uu.). Gjkbnbxtcrjq ltzntkmyjcnmñ pfybvftncz c ntö gjh, rfr cnfk cjexhtlbntktv b htlfrnjhjv éehyfkf Njvf Revèjf, ult d 1987 ujle åskf jgeåkbrjdfyf ≤Ckjdtycrfz yfwbjyfkmyfz ghjuhfvvf≥ – vfybatcn gjkbnbxtcrbö htajhv. Dgjcktlcndbb exfcndjdfk d cjplfybb Ckjdtycrjuj ltvjrhfnbxtcrjuj cjñpf (CLP), gthdsv ghtlctlfntktv rjnjhjuj jy cnfk d 1989 ujle. ≤Vjtq gthdjq kñåjdmñ åskf kbnthfnehf, f d gjkbnbre z ghbitk chfdybntkmyj ytvjkjlsv, – ujdjhbn vbybcnh byjcnhfyysö ltk. – Djpvjéyj, änbv jåüzcyztncz vjq ibhjrbq dpukzl yf hjkm Ckjdtybb d vbht: z cvjnhñ yf ytt gjl vyjubvb eukfvb phtybz≥. D 1970 ujle L. Hegtk pfrjyxbk Kñåkzycrbq eybdthcbntn gj cgtwbfkmyjcnb ≤dctvbhyfz kbnthfnehf b cjwbjkjubz≥, f d 1976 ujle gjkexbk cntgtym ljrnjhf cjwbjkjubb d eybdthcbntnt Åhfyltqcf (infn Vfccfxectnc). Xbnfk ktrwbb d Rjhjktdcrjv eybdthcbntnt Rbyucnjyf (Rfyflf), d Yjdjq irjkt cjwbfkmysö bccktljdfybq d Ymñ-Qjhrt b d eybdthcbntnt infnf Jufqj d Rkbdktylt. Ghtgjlfdfk d Kñåkzycrjv eybdthcbntnt. L. Hegtk – fdnjh vyjubö geåkbrfwbq, drkñxfz ytcrjkmrj hjvfyjd, f nfrét bccktljdfybz gj bcnjhbb, vtéleyfhjlysv jnyjitybzv b cjwbjkjubb. Yfbåjktt bpdtcnyst bp tuj rybu – Skrivonost dr¤ave (≤Ujcelfhcndtyyfz nfqyf≥, 1992 ujl); Odcarana Slovenija (≤Hfpjxfhjdfyyfz Ckjdtybz≥, 1993 ujl); Srecanja in razhajanja (≤Dcnhtxb b hfccnfdfybz≥, 2001 ujl) b Prevzem zgodbe o uspehu (≤Yfcktlez ecgtöb≥, 2004 ujl).

Éehyfk JÅCT

7


Cnfnmcz, jgeåkbrjdfyyfz d ufptnt ≤Dfibyunjy gjcn≥ jn 7 vfhnf 2005 ujlf

Äöj öjkjlyjq djqys Lvbnhbq Hegtk Rjulf ytcrjkmrj ktn yfpfl yfi ghtvmth-vbybcnh ghtlkjébk rfylblfnehe Ckjdtybb yf hjkm Ghtlctlfntkz Jhufybpfwbb gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt (JÅCT) d 2005 ujle, z eét pyfk, xnj änj ltkj åeltn ytkturbv. Gthtl 55 ujcelfhcndfvb-exfcnybrfvb cnjzn ébpytyyj dféyst ghjåktvs åtpjgfcyjcnb, nhtåeñobt cfvjuj ghbcnfkmyjuj dybvfybz – jn nthhjhbpvf b njhujdkb kñlmvb lj rjyakbrnjd d Uhepbb, Vjkljdt b Yfujhyjv Rfhfåföt. JÅCT – jåottdhjgtqcrfz jhufybpfwbz, yfxfkj cjplfybñ rjnjhjq åskj gjkjétyj ötkmcbyrcrbv Pfrkñxbntkmysv frnjv 1975 ujlf b frnbdysv xktyjv rjnjhjq zdkzñncz CIF – hfcgjkfuftn eybrfkmysvb djpvjéyjcnzvb lkz htitybz änbö ghjåktv. B dct ét z yt gjljphtdfk, xnj cdjb gthdst vtczws d hjkb tt ghtlctlfntkz vyt ghbltncz gjcdznbnm enhzcfybñ c rjkktufvb – vbybcnhfvb byjcnhfyysö ltk chfdybntkmyj vtkrbö abyfycjdsö djghjcjd. Eds, bvtyyj änbv z dsyeélty ctqxfc pfybvfnmcz. Xthtp ytcrjkmrj vtczwtd ltzntkmyjcnm JÅCT hbcretn åsnm gjkyjcnmñ gfhfkbpjdfyyjq, nfr rfr yfv gj-ghtéytve yt elftncz ljcnbxm cjukfcbz gj åñlétne yf 2005 ujl b gj djghjce jn njv, rfrbt dpyjcs rfélfz bp cnhfy ljkéyf dyjcbnm d lfkmytqitv. Htxm bltn j chfdybntkmyj ytåjkmibö cevvfö: ghjikjujlybq åñlétn JÅCT cjcnfdbk 180 vbkkbjyjd tdhj (238 vky. ljkk. CIF), bkb jrjkj 4 ghjwtynjd ujljdjuj åñlétnf jrheuf Rjkevåbz. Ghjljkéfz ceotcndjdfnm pf cxtn vtöfybpvjd dhtvtyyjuj abyfycbhjdfybz, JÅCT yt bvttn djpvjéyjcnb yfxbyfnm rfrbt-kbåj yjdst vthjghbznbz b jceotcndkznm dféyst bybwbfnbds. Änj fåcehlyfz cbnefwbz, yfyjczofz eothå ghtcnbée Jhufybpfwbb. Pf cgjhfvb j åñlétnt, tcntcndtyyj, rhjñncz rjhtyyst gjkbnbLtqcndeñobq ghtlctlfntkm c xtcrbt hfpyjukfcbz, lfktrj dsöjujcelfhcndtyysv ctrhtnfhtv CIF lzobt pf hfvrb JÅCT. Hjccbqcrfz Atlthfwbz b ytrjnjhst bp xktyjd Rjyljkbpjq Hfqc (7 vfhnf) Cjlheétcndf Ytpfdbcbvsö Ujceb c vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk lfhcnd endthélfñn, xnj JÅCT herjHjccbb Cthuttv Kfdhjdsv djlcndetncz ldjqysvb cnfylfhnf(1 atdhfkz). Ajnj: JÅCT/ÅJÅJ vb, xnj d tt gjlöjlt r yfåkñltybñ pf dsåjhfvb bvtñncz cthmtpyst bpüzys, xnj tt dybvfybt r ghfdfv xtkjdtrf xhtpvthyj, f r djghjcfv åtpjgfcyjcnb – ytljcnfnjxyj. Cj cdjtq cnjhjys, CIF b Tdhjgtqcrbq cjñp, celz gj dctve, d wtkjv eljdktndjhtys nfrjq cjchtljnjxtyyjcnmñ JÅCT yf ≤xtkjdtxtcrjv bpvthtybb≥ – gjllthért jcyjdysö ghfd xtkjdtrf b yfåkñltybb pf dsåjhfvb. Jyb htlrj dsyjczn yf gjdtcnre lyz gthtujdjhjd dféyst djghjcs djtyyj-gjkbnbxtcrjuj öfhfrnthf. Z xedcndeñ, rfr eétcnjxfñncz gjpbwbb dctö cnjhjy, b cksie dscrfpsdfybz, yfdtdfñobt ytghbznyst djcgjvbyfybz j öjkjlyjq djqyt. Tckb dsöjl bp negbrf yt åeltn yfqlty, nj ljdthbt r JÅCT b cfvj tt åeleott jrféencz gjl djghjcjv. Rfrjt änj bvttn pyfxtybt? Eåtélty, xnj dtcmvf åjkmijt.

8

Éehyfk JÅCT

JÅCT gjzdbkfcm yf cdtn d 1970-t ujls d dblt cthbb cjdtofybq vtéle ghtlcnfdbntkzvb ldeö ghjnbdjcnjzobö åkjrjd, cgjcjåysö cnthtnm lheu lheuf c kbwf ptvkb. Jyf cnfkf ntv ajhevjv, ult vtlktyyj b c åjkmibv nheljv pfhjélfkjcm dpfbvyjt ljdthbt. Änj gjpdjkbkj ljcnbxm hzlf bcnjhbxtcrbö ljujdjhtyyjcntq – yfxbyfz c ötkmcbyrcrjq – j vthfö erhtgktybz ljdthbz, gjpdjkzñobö cybpbnm hbcr djpybryjdtybz djqys, b j yjdsö tlbysö yjhvfö d jåkfcnb ghfd xtkjdtrf b ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd. Ötkmcbyrcrbq ghjwtcc csuhfk ytcjvytyyj dféyeñ hjkm d vbhyjv jrjyxfybb öjkjlyjq djqys. Gjckt rheitybz rjvveybpvf herjdjlbntkb yfibö cnhfy lfkb Jhufybpfwbb yjdeñ ébpym d rfxtcndt jgthfnbdyjq cnhernehs, bvtñotq ctnm vtcnysö jnltktybq. Yf dctv ghjnzétybb 1990-ö ujljd jyf buhfkf dféyeñ hjkm d ghtljndhfotybb rjyakbrnjd d hfpysö hfqjyfö, jn Rhsvf lj Ñéysö Åfkrfy, b cjltqcndjdfkf gjcnrjyakbrnyjve djccnfyjdktybñ d cfvsö hfpkbxysö vtcnfö – nfrbö, rfr Rjcjdj, Nflébrbcnfy b Uhepbz. Ghb rhfqyt crelyjv åñlétnt JÅCT eét cvjukf ljåbnmcz vyjujuj. Yj åelexb tlbycndtyyjq jhufybpfwbtq gj djghjcfv åtpjgfcyjcnb, d cjcnfd rjnjhjq rfr hfdyjghfdyst gfhnyths döjlzn CIF, Rfyflf, Hjccbz, dct cnhfys Tdhjgs b åsdituj CCCH, jyf vjukf ås cltkfnm ujhfplj åjkmit, tckb ås e tt ujcelfhcndexfcnybrjd ödfnbkj gjkbnbxtcrjq djkb r njve, xnjås cjplfnm tq lkz änjuj ytjåöjlbvst eckjdbz. Cnhfys, yföjlzobtcz yf gthtöjlyjv änfgt, jcnhj yeélfñncz d ärcgthnyjq gjllthért JÅCT ghb gjlujnjdrt gjkbwtqcrbö. Dct ujcelfhcndf cnhtvzncz erhtgbnm cdjq gjntywbfk gj åjhmåt c nthhjhbpvjv, b JÅCT cgjcjåcndetn änjve, jåütlbyzz ecbkbz cgtwbfkbcnjd gj pfobnt fähjlhjvjd jn nthfrnjd c ghbvtytybtv gthtyjcysö hfrtnysö rjvgktrcjd b ghbybvfz vths, pfnhelyzñobt nthhjhbcnfv gjlltkre gfcgjhnjd. Dctv yfv ytjåöjlbvj åjhjnmcz c nfrbvb ehjlkbdsvb zdktybzvb, rfr njhujdkz kñlmvb, jhufybpjdfyyfz ghtcnegyjcnm, hfcjdfz b htkbubjpyfz ytnthgbvjcnm. Ytcvjnhz yf änj, dj vyjubö cnhfyfö–exfcnybwfö JÅCT, celz gj dctve, yt ckbirjv jpfåjxtys gfltybtv fdnjhbntnf Jhufybpfwbb. Dcnhtxb yf dscitv ehjdyt d JÅCT yt ghjdjlzncz c 1999 ujlf. Xnj ét vjéyj cltkfnm, xnjås bpvtybnm änj gjkjétybt? Ghtélt dctuj, Hjccbz ljkéyf gthtcnfnm åkjrbhjdfnm endthéltybt åñlétnf b gthtqnb r rjycnhernbdysv ecbkbzv, yfghfdktyysv yf ghjldbétybt JÅCT d étkfntkmyjv lkz ytt yfghfdktybb – gentv gthtujdjhjd. Tq cktletn frnbdytt exfcndjdfnm d hfåjnt JÅCT, rjvfylbhez åjkmit cdjbö cjnhelybrjd d vbccbb yf vtcnfö, yfghfdkzz åjkmit yfåkñlfntktq yf dsåjhs b dsldbufz yf herjdjlzobt ljkéyjcnb rfylblfnjd åjktt dscjrjuj hfyuf. Dj-dnjhsö, Cjtlbytyyst Infns b Tdhjgtqcrbq cjñp ljkéys jnytcnbcm r hjccbqcrbv jpfåjxtyyjcnzv cthmtpyj. Bv cktletn djplthébdfnmcz jn vtynjhcrjuj jnyjitybz r gfhnythfv b ghbpyfnm, xnj yt dj dctö pfgflysö cnhfyfö gjkjétybt c ltvjrhfnbtq b ghfdfvb xtkjdtrf zdkztncz åtpeghtxysv. Jyb ljkéys eltkznm åjkmit dybvfybz djtyyj-gjkbnbxtcrjve bpvthtybñ åtpjgfcyjcnb – yt ljgecrfz ghb änjv jckfåktybz ghbyznsö d JÅCT jåzpfntkmcnd d catht ghfd xtkjdtrf – b ghtrhfnbnm djcghbybvfnm JÅCT rfr cnhernehe, vfkj xtv jnkbxfñoeñcz jn ytghfdbntkmcndtyyjq jhufybpfwbb. D-nhtnmbö, dctv cnhfyfv JÅCT ytjåöjlbvj eltkznm Jhufybpfwbb dybvfybt yf dscjrjv gjkbnbxtcrjv ehjdyt b bcgjkmpjdfnm tt rfr äaatrnbdysq bycnhevtyn erhtgktybz åtpjgfcyjcnb, d rfxtcndt rjnjhjuj jyf b åskf pflevfyf. Jlybö kbim ckjd yf äne ntve eét ytljcnfnjxyj.

Fdnjh – vbybcnh byjcnhfyysö ltk Ckjdtybb, Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm Jhufybpfwbb gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt. Cnfnmz jnhféftn tuj kbxyeñ njxre phtybz.

Vfhn 2005 ujlf


Hjéltcndj gj-erhfbycrb Yf dsåjhfö ghbcencndjdfkj htrjhlyjt xbckj yfåkñlfntktq JÅCT D gjcktlybt ytltkb 2004 b d gthdst lyb 2005 ujlf Åñhj JÅCT gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf (ÅLBGX) dyjdm jrfpfkjcm d ueot cjåsnbq, cdzpfyysö c ghjnbdjhtxbdsvb bnjufvb äktrnjhfkmyjuj ghjwtccf. Gjckt njuj, rfr d yfxfkt ltrfåhz dthöjdysq cel Erhfbys ghbpyfk ytltqcndbntkmysvb htpekmnfns cjcnjzditujcz 21 yjzåhz dnjhjuj nehf ghtpbltyncrbö dsåjhjd, gjdnjhyjt ujkjcjdfybt åskj yfpyfxtyj yf 26 ltrfåhz. Gjybvfz dféyjcnm vjvtynf, ujcelfhcndf-exfcnybrb JÅCT edtkbxbkb xbcktyyjcnm vbccbb yfåkñlfntktq c 600 lj htrjhlyjq wbahs d åjktt xtv 1000 xtkjdtr bp 44 cnhfy. EH LEH UE YYFH CLJN NBH

X

njås jhufybpjdfnm cfveñ rhegyeñ d bcnjhbb vbccbñ yfåkñlfntktq JÅCT jåotq xbcktyyjcnmñ d 1300 xtkjdtr, drkñxfdieñ gfhkfvtynfhbtd bp hfpysö cnhfy htubjyf, ckeéås gjllthérb b jåtcgtxtybz, rfpfkjcm, ljkéys åskb cjndjhbnm yfcnjzott xelj. Yj xktys infåyjq uheggs ÅLBGX d Rbtdt yt cgfcjdfkb gthtl änjq uhfylbjpyjq pflfxtq. Jyb hfåjnfkb rheukst cenrb, jhufybpez ghbåsnbt yfåkñlfntktq, hfcghtltkzz bö gj åjktt xtv 5800 bpåbhfntkmysv exfcnrfv d hfpysö rjywfö cnhfys, jåtcgtxbdfz, xnjås r rfélsv ldev xktyfv vbccbb åskb ghbcnfdktys gthtdjlxbr b djlbntkm, pfåjnzcm j hfpvtotybb d ujcnbybwfö b, yfrjytw, rjjhlbybhez djpdhfotybt yfåkñlfntktq d Rbtd b bö dsktn ljvjq. R cxfcnmñ, rjyathtyw-pfk Erhfbycrjuj bycnbnenf fdbfwbjyysö ntöyjkjubq – tlbycndtyyjt gjvtotybt d ujhjlt, cgjcjåyjt dvtcnbnm dctö yfåkñlfntktq – jrfpfkcz cdjåjlty lkz ghjdtltybz jåobö åhbabyujd. Yf ybö ärcgthns ÅLBGX

Vfhn 2005 ujlf

hfpüzcyzkb xktyfv vbccbb ghfdjdst b flvbybcnhfnbdyst yñfycs, cgtwbfkbcn gj fyfkbpe CVB ghtlcnfdbk gjlhjåyst htpekmnfns xtnshtövtczxyjq hfåjns gj yfåkñltybñ pf chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb d cnhfyt, f gjkbnjkju drhfnwt jåhbcjdfk gjkbnbxtcreñ jåcnfyjdre. Dctv änbv herjdjlbk åsdibq ukfdf Ghbcencndbz JÅCT d Fkåfybb, uthvfycrbq gjcjk Uthn-Öbyhbö Fhtyc bp Uthvfybb; jy jåhfnbkcz r yfåkñlfntkzv cj ckjdfvb åkfujlfhyjcnb b gjllthérb b lfk bv hzl ghfrnbxtcrbö erfpfybq. D rfyey Hjéltcndf yfåkñlfntkb hfpütöfkbcm gjtplfvb b fdnjåecfvb d hfpyst hfqjys cnhfys. E ybö jcnfdfkjcm vbybvfkmyjt dhtvz lkz jpyfrjvktybz c vtcnfvb cdjtq hfåjns, ghjdthrb eckjdbq yf bpåbhfntkmysö exfcnrfö b gjlujnjdrb r bcnjhbxtcrjve lyñ. Hjéltcndtycrbq eéby e åjkmibycndf cjcnjzk bp cäyldbxtq b gbwws. Gjvyz j njv, xnj vyjubv rjkktufv ghböjlbncz dcnhtxfnm änjn ctvtqysq ghfplybr d hfpkert c åkbprbvb, erhfbycrbt rjkktub jhufybpjdfkb lkz 20 ärcgthnjd, hfåjnfdibö d Rbtdt, cgtwbfkmyjt hjéltcndtycrjt eujotybt.

Rbtdcrfz Gkjoflm ytpfdbcbvjcnb cnfkf ≤jhfyétdjq≥. Ajnj: ÅLBGX/Ehleh Ueyyfhcljnnbh

Éehyfk JÅCT

9


Öhjyjkjubz Rhegytqitt d bcnjhbb ÅLBGX JÅCT vthjghbznbt gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb, rekmvbyfwbjyysv vjvtynjv rjnjhjuj cnfkj nhtnmt, pfrkñxbntkmyjt ujkjcjdfybt 26 ltrfåhz 2004 ujlf, yfxfkjcm xtnshmvz vtczwfvb hfymit: 31 fduecnf 2004 ujlf. D Rbtdt ghbcnegbkf r hfåjnt vbccbz ÅLBGX gj yfåkñltybñ pf ghtpbltyncrbvb dsåjhfvb. Döjlzobt d tt cjcnfd 57 ärcgthnjd b ljkujchjxysö yfåkñlfntktq pfybvfñncz djghjcfvb dtltybz bpåbhfntkmyjq rjvgfybb, ghfdjdjq åfps dsåjhjd b tt ghfrnbxtcrjuj ghbvtytybz, fyfkbpjv gjkjétybz d jåkfcnb CVB, yfåkñltybtv pf hfåjnjq bpåbhfntkmysö rjvbccbq b lheubö jabwbfkmysö jhufyjd b ehtuekbhjdfybtv cgjhjd d cdzpb c dsåjhfvb.

ÅLBGX/EHLEH UEYYFHCLJNNBH

Ltym dsåjhjd 26 ltrfåhz yfxfkcz cgjrjqyj. Eét cgecnz ytljkujt dhtvz xktyfv rbtdcrjq infåyjq uheggs cnfkj zcyj, xnj gj dctq cnhfyt yfåkñlfntkb abrcbheñn pyfxbntkmyj vtymit yfheitybq, xtv d öjlt ldeö ghtlsleobö nehjd ujkjcjdfybz. D ghtldfhbntkmyjv pfzdktybb, cltkfyyjv vbccbtq yf cktleñobq ltym, jnvtxfkjcm, xnj, ytcvjnhz yf cjöhfyzñobtcz ytljcnfnrb, eckjdbz dtltybz bpåbhfntkmyjq rfvgfybb åskb pfvtnyj åjktt cghfdtlkbdsvb, evtymibkjcm xbckj gjkexftvsö yfåkñlfntkzvb cbuyfkjd j pfgeubdfybb äktrnjhfnf, jhufybpfwbz dsåjhjd åskf åjktt nhfycgfhtynyjq, f bö jcdtotybt chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb – åjktt cåfkfycbhjdfyysv. Jlybv ckjdjv, ghb gjdnjhyjv ghjdtltybb dnjhjuj nehf ujkjcjdfybz Erhfbyf pyfxbntkmyj ghbåkbpbkfcm r cjåkñltybñ vtéleyfhjlysö yjhv. ≤D cnhfyt pfkjéty aeylfvtyn åeleobö ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd≥, – pfzdbk yf ghtcc-rjyathtywbb gjcjk Fhtyc. Yt vtytt jgnbvbcnbxyj ghjpdexfkb ckjdf åsdituj Ghtlctlfntkz Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb JÅCT Åhñcf Léjhléf, herjdjlbdituj hfåjnjq rhfnrjchjxysö yfåkñlfntktq: ≤Vs cxbnftv, xnj yfhjl änjq dtkbrjq cnhfys vjétn gj ghfde ujhlbnmcz cltkfyysv dxthf juhjvysv ifujv d yfghfdktybb cdjåjlysö b ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd≥. Ehleh Ueyyfhcljnnbh – ghtcc-ctrhtnfhm Åñhj gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdf xtkjdtrf.

Yf herfdfö yfåkñlfntktq – gjdzprb ≤JÅCT≥

26 jrnzåhz. Vbccbz ecbktyf ghbvthyj 600 rhfnrjchjxysvb yfåkñlfntkzvb. R ybv ghbcjtlbyzñncz yfåkñlfntkb jn gfhkfvtyncrbö fccfvåktq Cjdtnf Tdhjgs b YFNJ, f nfrét jn Tdhjgtqcrjuj gfhkfvtynf.

31 jrnzåhz. Ghtpbltyncrbt dsåjhs.

1 yjzåhz. ≤C nzétksv cthlwtv yfv ghböjlbncz ghbpyfnm, xnj yf änbö dsåjhfö yt åskj jåtcgtxtyj cjåkñltybt pyfxbntkmyjuj xbckf yjhv JÅCT, Cjdtnf Tdhjgs b lheubö tdhjgtqcrbö yjhv ghjdtltybz ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd, – ujdjhbncz d pfzdktybb Åhñcf Léjhléf. – Bpåbhfntkmysq ghjwtcc ghtlcnfdkzk cjåjq ifu yfpfl gj chfdytybñ c [gfhkfvtyncrbvb] dsåjhfvb 2002 ujlf... Ntv yt vtytt, jxtym dscjrfz frnbdyjcnm äktrnjhfnf b uhfélfycrjuj jåotcndf zdkztncz jåyfltébdfñobv ghbpyfrjv ltvjrhfnbxtcrjuj hfpdbnbz Erhfbys≥.

Yf gthdjq gjkjct ufptns ≤Rbtdcrbt dtljvjcnb≥ jn 27 ltrfåhz 2004 ujlf – ajnj Lbhtrnjhf ÅLBGX Rhbcnbfyf Inhjufkf b ghtcc-ctrhtnfhz Ehleh Ueyyfhcljnnbh, ujnjdzoböcz r dstple yf bpåbhfntkmyst exfcnrb.

10

Éehyfk JÅCT

10 yjzåhz. Wtynhfkmyjq bpåbhfntkmyjq rjvbccbtq jåüzdktys bnjub ujkjcjdfybz. Gjcrjkmre yb jlby bp ldeö dtleobö rfylblfnjd yt gjkexbk fåcjkñnyjuj åjkmibycndf (pf Dbrnjhf Zyerjdbxf gjlfyj 49,46 ghjwtynf, f pf Dbrnjhf Ñotyrj – 46,61 ghjwtynf ujkjcjd), yfpyfxftncz dnjhjq neh dsåjhjd.

Vfhn 2005 ujlf


21 yjzåhz. Dnjhjq neh ujkjcjdfybz.

26 ltrfåhz. Gjdnjhyjt ujkjcjdfybt dj dnjhjv neht.

22 yjzåhz. Gj vytybñ yfåkñlfntktq, dsåjhs ghjdtltys tot öeét, xtv d öjlt gthdjuj nehf. ≤C tot åjktt nzétksv cthlwtv, xtv nhb ytltkb yfpfl, z dsyeélty gjdnjhbnm crfpfyyjt gj gjdjle gthdjuj nehf ujkjcjdfybz, – pfzdkztn Åhñc Léjhlé. – Vbccbz gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb ghbikf r dsdjle, xnj d öjlt dnjhjuj nehf yfheitybz yt åskb bcghfdktys, f nhfycgfhtynyjcnm yt åskf jåtcgtxtyf. Jnvtxtyyst ytljcnfnrb yt ecnhfytys≥.

ÅLBGX/EHLEH UEYYFHCLJNNBH

Gjlxthryed, xnj äktrnjhfkmysq ghjwtcc yt gjkexbk pfdthitybz b ghbpdfd r nhfycgfhtynyjcnb, jcjåtyyj ghb gjldtltybb bnjujd ujkjcjdfybz, gjcjk Uthn-Öbyhbö Fhtyc pfzdkztn: ≤Öjnz cjgthybxtcndj rfylblfnjd, åtpeckjdyj, åskj htfkmysv, jyj ghjöjlbkj d ythfdysö eckjdbzö≥.

Yf bpåbhfntkmyjv exfcnrt.

27 ltrfåhz. D ghtldfhbntkmyjv pfzdktybb vbccbb ÅLBGX JÅCT ujdjhbncz, xnj gjdnjhyjt ghjdtltybt dnjhjuj nehf dsåjhjd gjpdjkbkj Erhfbyt pyfxbntkmyj ghbåkbpbnmcz r cjåkñltybñ vtéleyfhjlysö yjhv.

ÅLBGX/EHLEH UEYYFHCLJNNBH

10 zydfhz 2005 ujlf. Wtynhfkmyfz bpåbhfntkmyfz rjvbccbz jåüzdkztn j gjåtlt Dbrnjhf Ñotyrj dj dnjhjv neht, gj htpekmnfnfv rjnjhjuj jy kblbhetn c ghtbveotcndjv d 8 ghjwtynjd ujkjcjd.

23 zydfhz. Dbrnjh Ñotyrj ghbybvftn ghbczue ghtpbltynf Erhfbys. Yf wthtvjybb ghbcencndeñn Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm Lvbnhbq Hegtk b Utythfkmysq ctrhtnfhm Zy Reåbi.

26 yjzåhz, 1 b 6 ltrfåhz. Lkz ehtuekbhjdfybz yfphtdfñotuj rhbpbcf d Vfhbbycrjv ldjhwt ghtpbltynf ghjdjlzncz dcnhtxb pf ≤rheuksv cnjkjv≥ yf dscjrjv ehjdyt, c exfcnbtv jcyjdysö gjkbnbxtcrbö abueh. Gj ghjcmåt åjkufhcrjuj Ghtlctlfntkmcndf yf ybö ghbcencndetn Utythfkmysq ctrhtnfhm JÅCT Zy Reåbi. Ecbkbz vtéleyfhjlysö gjchtlybrjd pfrkflsdfñn jcyjde lkz gjdnjhyjuj ghjdtltybz dnjhjuj nehf.

Byfeuehfwbz yjdjuj ukfds erhfbycrjuj ujcelfhcndf 23 zydfhz.

Vfhn 2005 ujlf

Éehyfk JÅCT

11

ÅLBGX/ÅJÅJ

Vbnbyueñobv vjhjp yt cnhfity.


CDB LT NT KB BC NJ HBB

Lbgkjvfnbz JÅCT d ltqcndbb D gjbcrfö htitybz lkz Erhfbys 21 yjzåhz 2004 ujlf änf cnhfyf c 47-vbkkbjyysv yfctktybtv d cfvjv cthlwt htubjyf JÅCT cnjkryekfcm c jlyjq bp cfvsö cgjhysö cbnefwbq, rjulf-kbåj djpybrfdibö pltcm gj bnjufv dsåjhjd c vjvtynf ghjdjpukfitybz ytpfdbcbvjcnb d 1991 ujle. Gthtqlz dj dnjhjq neh, åjhmåf pf ghtpbltyncrjt rhtckj d Erhfbyt dsikf pf hfvrb ghjcnjuj cjcnzpfybz ldeö rfylblfnjd. Lkz bpåbhfntktq b xktyjd bö ctvtq htxm pfikf j ujhfplj åjkmitv: j cnjkryjdtybb ldeö hfpysö rjywtgwbq åeleotuj hfpdbnbz cnhfys.

Utythfkmysq ctrhtnfhm Zy Reåbi (cktdf) yf dcnhtxt c vtéleyfhjlysvb gjchtlybrfvb b erhfbycrbvb kblthfvb 6 ltrfåhz 2004 ujlf d Vfhbbycrjv ldjhwt. Ajnj: FAG/Cthutq Cegbycrbq

12

Éehyfk JÅCT

JKTR CFYLH GFD KÑR

P

fljkuj lj gthdjuj nehf ujkjcjdfybz, cjcnjzditujcz 31 jrnzåhz, vyjubt yfåkñlfntkb eét åskb eåtéltys d bcnjhbxtcrjv pyfxtybb änbö dsåjhjd yt njkmrj lkz Erhfbys, yj b lkz dctuj Cjlheétcndf Ytpfdbcbvsö Ujcelfhcnd, lf b lkz Tdhjgs d wtkjv. B dct ét ybrnj yt vju ghtlgjkjébnm, rfrfz yfghzétyyfz b lhfvfnbxtcrfz cbnefwbz ckjébncz d cnhfyt r rjywe ujlf. Dct yfxfkjcm enhjv 22 yjzåhz, rjulf cdsit cnf nsczx erhfbywtd cjåhfkbcm yf rbtdcrjv ≤Vfqlfyt Ytpfktéyjcnb≥ (Gkjoflm Ytpfdbcbvjcnb) d pyfr ghjntcnf ghjnbd njuj, xnj jyb cjxkb uheåjq afkmcbabrfwbtq bnjujd ghjdtltyyjuj yfrfyeyt ujkjcjdfybz. Xbckj vbnbyueñobö hjckj ltym jnj lyz. Jlyjdhtvtyyj vbkkbjys kñltq dsikb yf ekbws gj dctq cnhfyt. 17 lytq b yjxtq gjlhzl veéxbys b étyobys, vjkjltém b cnfhbrb, åjufnst b åtlyst, erhfbyjb heccrjzpsxyst yt gjrblfkb ≤Vfqlfy≥, ytcvjnhz yf ytgjujle b vjhjp. Dcz cnjkbwf hfcwdtkf zhrj-jhfyétdsv wdtnjv, cbvdjkbpbheñobv gjllthére jggjpbwbjyyjq

gfhnbb. Jhfyétdst akfub hfpdbdfkbcm c åfkrjyjd b bp jrjy vfiby, jhfyétdst ktyns jådbkb dtndb lthtdmtd, f yf rféljv dcnhtxyjv vjéyj åskj edbltnm xnj-nj jhfyétdjt – ifgre, ifha bkb cdbnth. Bvtyyj änf ävjwbjyfkmyj yfcsotyyfz, gjkbnbxtcrb ytghtlcrfpetvfz b gjntywbfkmyj dphsdjjgfcyfz jåcnfyjdrf cnfkf ghjkjujv r exfcnbñ JÅCT d chjxyj jhufybpjdfyysö vtéleyfhjlysö gjchtlybxtcrbö ecbkbzö. D cthtlbyt lyz 26 yjzåhz d Rbtd ghbåsk Utythfkmysq ctrhtnfhm Zy Reåbi, rjnjhjve gjhexbk ghtlcnfdkznm Jhufybpfwbñ vbybcnh byjcnhfyysö ltk Åjkufhbb Cjkjvjy Gfccb, zdkzdibqcz d 2004 ujle Ghtlctlfntktv JÅCT. Vs c Lbhtrnjhjv Wtynhf gj ghtljndhfotybñ rjyakbrnjd Kfvåthnj Pfymthjv eét yföjlbkbcm d cnhfyt, ujnjdst jrfpfnm tve gjllthére. Chfpe bp fähjgjhnf vs edtpkb Utythfkmyjuj ctrhtnfhz yf ldecnjhjyyññ dcnhtxe c gjrblfñobv cdjq gjcn ghtpbltynjv Ktjybljv Rexvjq. Gjcktlybt ytltkb ghtpbltyncrjuj chjrf jy ghjdjlbk d jabwbfkmyjq pfujhjlyjq htpbltywbb. Gj genb nelf crdjpm pfcytétyysq ktc z levfk j njv, xnj vyt, erhfbywe, cjnhelybre rhegytqitq

Vfhn 2005 ujlf


d Tdhjgt jhufybpfwbb gj djghjcfv åtpjgfcyjcnb, dsgfkf ytåsdfkfz xtcnm: exfcndjdfnm d cjåsnbzö, rjnjhst jghtltkzn öjl bcnjhbb vjtq cnhfys. Gj pfdthitybb xfcjdjq åtctls vs jnghfdbkbcm yf cktleñoeñ dcnhtxe – c kblthjv ltvjrhfnbxtcrjq jggjpbwbb Dbrnjhjv Ñotyrj. D tuj ghtldsåjhyjv infåt yf Gjljkt, d bcnjhbxtcrjq xfcnb ujhjlf, wfhbkf fnvjcathf htdjkñwbjyyjuj gjlütvf. Kñlb pltcm bpkexfkb edthtyyjcnm b ukeåjreñ eåtéltyyjcnm d ghfdjnt cdjtuj ltkf. Änbv dtxthjv d Vfhbbycrjv ldjhwt ghtpbltynf d wtynht Rbtdf cjcnjzkfcm gthdfz bp cthbb dcnhtx pf ≤rheuksv cnjkjv≥. Dvtcnt c ghtpbltynjv Gjkmib Fktrcfylhjv Rdfcmytdcrbv, ghtpbltynjv Kbnds Dfklfcjv Flfvrecjv, Dscjrbv ghtlcnfdbntktv TC Öfdmthjv Cjkfyjq, Utythfkmysv ctrhtnfhtv JÅCT Zyjv Reåbitv b cgbrthjv hjccbqcrjq Ujcelfhcndtyyjq levs Åjhbcjv Uhspkjdsv yf ytq ghbcencndjdfkb wtynhfkmyst abuehs erhfbycrjuj rhbpbcf – ghtpbltyn Rexvf, ghtlctlfntkm Dthöjdyjq hfls Dkflbvbh Kbndby b ldf rfylblfnf d ghtpbltyns – Dbrnjh Ñotyrj b Dbrnjh Zyerjdbx. Dcnhtxf åskf gthdjq d cdjtv hjlt b dtcmvf cdjtdhtvtyyjq vthjq erhtgktybz ljdthbz. Dgthdst gjckt dsåjhjd ghtlcnfdbntkb ldeö ghjnbdjåjhcndeñobö cbk dcnhtnbkbcm kbwjv r kbwe. D djpleöt joeofkbcm crjdfyyjcnm b yfghzétyyjcnm. Yj vfkj-gjvfke jyb cnfkb ecnegfnm vtcnj lbfkjue, xnj eét åskj åjkmibv ljcnbétybtv, tckb extcnm ukeåbye ghjnbdjhtxbq vtéle cnjhjyfvb. Jnghfdyjq njxrjq lkz jåceéltybz gjckeébkb ghtldfhbntkmyst dsdjls JÅCT gj gjdjle dnjhjuj nehf ghtpbltyncrbö dsåjhjd. Cjckfdibö yf ljrkfl Åñhj gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf (ÅLBGX), Utythfkmysq ctrhtnfhm jnvtnbk, xnj ≤d öjlt dnjhjuj nehf dsåjhjd ghtpbltynf Erhfbys yt åskj jåtcgtxtyj cjåkñltybt pyfxbntkmyjuj xbckf ghbyznsö d JÅCT jåzpfntkmcnd, f nfrét yjhv Cjdtnf Tdhjgs b lheubö tdhjgtqcrbö yjhv, rfcfñoböcz ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd≥. Gthdfz dcnhtxf pfdthibkfcm ghbyznbtv cjdvtcnyjuj pfzdktybz c yfcnjzntkmysv ghbpsdjv r jåtbv cnjhjyfv djplthébdfnmcz jn ghbvtytybz cbks b dcnegbnm d gthtujdjhs, yfghfdktyyst yf gjbcr vbhyjuj dsöjlf bp gjkbnbxtcrjuj negbrf. Öjnz rkñxtdsvb exfcnybrfvb änjuj ghjwtccf ljkéys åsnm cnfnm cfvb erhfbycrbt kblths b uhfélfyt Erhfbys, vtéleyfhjlysv gjchtlybrfv – rfr d åtctlfö pf ≤rheuksv cnjkjv≥, nfr b d öjlt byntycbdysö pfrekbcysö gthtujdjhjd – ghtlcnjzkj csuhfnm dféytqieñ hjkm d ghjldbétybb dgthtl änjuj ytkturjuj ltkf. Dnjhfz dcnhtxf cjcnjzkfcm 1 ltrfåhz, nhtnmz – 6 ltrfåhz. Bp-pf ytecnegxbdjcnb jåtbö cnjhjy gjcktlyzz ghjljkéfkfcm itcnm xfcjd b pfrjyxbkfcm d nhtnmtv xfce enhf. D jlby bp jcjåtyyj yfghzétyysö vjvtynjd ukfds ltktufwbq etlbybkbcm d jnltkmyjq rjvyfnt, xnjås gjghjåjdfnm ljujdjhbnmcz c ukfpe yf ukfp. Jcnfkmyst exfcnybrb ljéblfkbcm bö c nhtdjujq b ytnthgtybtv, jåvtybdfzcm vytybzvb b åjhzcm c ecnfkjcnmñ b cyjv. Dctv öjntkjcm ghbdtcnb dcnhtxe r gjpbnbdyjve rjywe. Yj djn pfitlibq d cjctlyññ rjvyfne ghtlctlfntkm gfhkfvtynf Kbndby gjzdbkcz bp-pf ldthtq,

Vfhn 2005 ujlf

hfpjxfhjdfyyj rfxfz ujkjdjq. Z gjyzk, xnj yfi jgnbvbpv åsk ghtéltdhtvtyysv: ghbqnb r cjukfcbñ nfr b yt elfkjcm, öjnz gj bnjufv dcnhtxb åskj cltkfyj pfzdktybt lkz gtxfnb. Ntv yt vtytt änb åtctls gjpdjkbkb pfkjébnm ghjxyeñ jcyjde lkz dféytqituj rjvghjvbccf, ljcnbuyenjuj yf cktleñobq ltym, 8 ltrfåhz, d Dthöjdyjq hflt; jy, d cdjñ jxthtlm, jnrhsk genm r gjdnjhyjve ghjdtltybñ dnjhjuj nehf ujkjcjdfybz 26 ltrfåhz. Vbybcnh byjcnhfyysö ltk Erhfbys Rjycnfynby Uhbotyrj d cdjtv gbcmvt c dshfétybtv ghbpyfntkmyjcnb Utythfkmyjve ctrhtnfhñ jnvtnbk, xnj yfqltyyjt htitybt åskj ≤wbdbkbpjdfyysv, ghfdjdsv b, xnj cfvjt ukfdyjt, ytyfcbkmcndtyysv≥. Jåütvysq ≤gfrtn≥ cjukfitybq, gjlujnjdktyysq d gfhkfvtynt, drkñxfk gjghfdrb r Pfrjye j dsåjhfö ghtpbltynf Erhfbys, hfphfåjnfyyst cgtwbfkmyj c wtkmñ ytljgeotybz gjlnfcjdjr b afkmcbabrfwbq. Lheujq yfåjh ghtlkfuftvsö gjghfdjr rfcfkcz dytctybz bpvtytybq d rjycnbnewbñ Erhfbys, yfghfdktyysö yf htajhvbhjdfybt gjkbnbxtcrjq cbcntvs b jåtcgtxtybt kexituj åfkfycf vtéle hfpkbxysvb dtndzvb dkfcnb. Gjvbvj exfcnbz d hfpkbxysö gthtujdjhfö pf ≤rheuksv cnjkjv≥ vs ghjdtkb vyjujxbcktyyst ldecnjhjyybt dcnhtxb c ghtlctlfntktv Dthöjdyjq hfls Kbndbysv, rfylblfnjv d ghtpbltyns ghtvmth-vbybcnhjv Dbrnjhjv Zyerjdbxtv, kblthfvb jggjpbwbb Ñkbtq Nbvjityrj b Åjhbcjv Nfhfcñrjv, vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk Uhbotyrj, f nfrét c hjccbqcrbv b fvthbrfycrbv gjckfvb d Erhfbyt.

Yf kbwfö kñltq xbnfkbcm edthtyyjcnm, vbhjkñåbt b ghbgjlyznjt yfcnhjtybt. Ajnj: ÅLBGX/Ehleh Ueyyfhcljnnbh

Éehyfk JÅCT

13


JÅCT/ÅJÅJ Yf wthtvjybb byfeuehfwbb yjdjuj herjdjlbntkz Erhfbys wfhbkf ghfplybxyfz fnvjcathf.

Jktrcfylh Gfdkñr, bcgjkyzñobq jåzpfyyjcnb herjdjlbntkz Jnltkf dytiytuj cjnhelybxtcndf Ctrhtnfhbfnf JÅCT.

14

Éehyfk JÅCT

R vjvtyne pfdthitybz rhbpbcf Utythfkmysq ctrhtnfhm Reåbi ecgtk pf ltcznm lytq gjåsdfnm d Rbtdt xtnshtéls. D rféljq cdjtq åtctlt c dtleobvb gjkbnbxtcrbvb ltzntkzvb Erhfbys jy yterkjyyj ghjdjlbk rkñxtdeñ vsckm: ytjåöjlbvj djplthébdfnmcz jn ghbvtytybz cbks b ghjljkéfnm gjkbnbxtcrbq lbfkju. Jn bvtyb JÅCT jy nfrét dshféfk ujnjdyjcnm b ndthljt yfvthtybt cltkfnm dct djpvjéyjt lkz njuj, xnjås gjdnjhysq neh ujkjcjdfybz 26 ltrfåhz yjcbk cdjåjlysq, xtcnysq b nhfycgfhtynysq öfhfrnth. Cj dctq yfukzlyjcnmñ ghjzdbkbcm ytrjnjhst fcgtrns rjycnhernbdyjq hjkb JÅCT: åtcghbcnhfcnyjcnm Jhufybpfwbb, tt gjkmpeñobtcz vtéleyfhjlysv ghbpyfybtv cnfylfhns ghjdtltybz dsåjhjd, tt dslfñofzcz htgenfwbz d njv, xnj rfcftncz yfåkñltybz pf dsåjhfvb, ghjatccbjyfkbpv tt hfåjns d Erhfbyt b – gjcktlytt gj gjhzlre, yj yt gj pyfxbvjcnb – ljåhst kbxyst jnyjitybz, ckjébdibtcz vtéle Zyjv Reåbitv b hzljv erhfbycrbö kblthjd. Xthtp ytcrjkmrj lytq gjckt njuj rfr d Dthöjdyjq hflt åsk ljcnbuyen dspdfdibq cnjkm åjkmijq htpjyfyc rjvghjvbcc, tt ghtlctlfntkm Kbndby yfghfdbk Utythfkmyjve ctrhtnfhñ gbcmvj c dshfétybtv ≤bcrhtyytq åkfujlfhyjcnb≥ pf tuj frnbdyjt exfcnbt d ehtuekbhjdfybb gjkbnbxtcrjuj rhbpbcf. Jy dshfpbk edthtyyjcnm d njv, xnj jnyjitybz vtéle Erhfbyjq b JÅCT ghbjåhtnen tot åjktt ntcysq öfhfrnth b åelen cgjcjåcndjdfnm ≤erhtgktybñ vbhf b cnfåbkmyjcnb yf tdhjfnkfynbxtcrjv ghjcnhfycndt b dj dctv vbht≥. Dcz änf xthtlf dbpbnjd jcnfdbkf e vtyz vyjujxbcktyyst ukeåjrbt, yfljkuj pfgjvbyfñobtcz

dgtxfnktybz. Nfr, d yjxm gjckt gthdjq ghjdtltyyjq dcnhtxb vs yb yf vbyene yt cjvryekb ukfp, gjcrjkmre jryf yfibö ujcnbybxysö yjvthjd xenm kb yt yfghzveñ dsöjlbkb yf ≤Vfqlfy Ytpfktéyjcnb≥, åerdfkmyj gekmcbhjdfdibq ytbcxthgftvjq äythubtq. Jlyféls dtxthjv vs c Utythfkmysv ctrhtnfhtv cgtwbfkmyj dsikb yf ≤Vfqlfy≥, xnjås gjåkbét dpukzyenm yf ghjbcöjlzott. Nj, xnj vs edbltkb, gjhfpbkj yfc: änj åskj hfcrbyedittcz yfcrjkmrj ödfnfkj ukfp kñlcrjt vjht, d ueot rjnjhjuj ljvbybhjdfkb jhfyétdst b étknj-ujkeåst erhfbycrbt akfub b vtcnfvb hfpyjwdtnysvb gznyfvb vtkmrfkb uhepbycrbt, kbnjdcrbt, gjkmcrbt b hjccbqcrbt cnzub. Yf kbwfö kñltq åskf yfgbcfyf htibvjcnm b cfvjlbcwbgkbyf, b d nj ét dhtvz jyb cdtnbkbcm vbhjkñåbtv b hfljcnmñ. Lheujq dhtpfdibqcz d gfvznm ägbpjl ghjbpjitk, rjulf vs c jlyjq dcnhtxb töfkb yf lheueñ. Yfi fdnjvjåbkm pfåkjrbhjdfkb ltvjycnhfyns, b kbim cgecnz xfc, gjckt kbxyjuj dvtifntkmcndf Ñkbb Nbvjityrj (ysyt – ghtvmth-vbybcnh), vs cvjukb ghjljkébnm cdjq genm. Jukzlsdfzcm yfpfl, z ntgthm gjybvfñ, xnj gjhjéltyysq ≤jhfyétdjq htdjkñwbtq≥ ytcubåftvsq yfhjlysq leö – kexifz ufhfynbz njuj, xnj Erhfbyf d rjytxyjv bnjut ljåmtncz cdjtuj. JÅCT ujnjdf b dghtlm dyjcbnm cdjñ ktgne d gjcnegfntkmyjt ldbétybt cnhfys gj genb ltvjrhfnbpfwbb, åelm nj gj kbybb Åñhj Rjjhlbyfnjhf ghjtrnjd d Erhfbyt bkb gjchtlcndjv yfghfdktybz yfåkñlfntktq yf gfhkfvtyncrbt dsåjhs d rjywt vfhnf 2006 ujlf.

Vfhn 2005 ujlf


≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥ jnghfdkztncz d genm gj Rfpföcnfye Éehyfkbcncrbt vfcnth-rkfccs rfr jnhfétybt leöf Ötkmcbyrb Ljkubq genm jn Ötkmcbyrb lj jåledftvsö cntgysv dtnhjv ghjcnjhjd Wtynhfkmyjq Fpbb pfyzk e vtyz gjxnb nhb ltcznbktnbz. D 1975 ujle vyt ljdtkjcm d rfxtcndt pfheåtéyjuj rjhhtcgjyltynf ≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥ jcdtofnm cjåsnbz, cdzpfyyst c cjplfybtv njuj, xnj ysyt yfpsdftncz Jhufybpfwbtq gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt. D ltrfåht ét 2004 ujlf åkfujlfhz JÅCT z jrfpfkcz d lfkmytv gjvtotybb jlyjuj ytåjkmijuj htcnjhfyxbrf d Rpsk-Jhlt (Rfpföcnfy) d rfxtcndt bycnhernjhf, jåexfñotuj uhegge bp ghbvthyj 20 bcgjkytyysö äynepbfpvf vtcnysö éehyfkbcnjd äktvtynfhysv yfdsrfv pfgflyjuj htgjhnthcrjuj htvtckf b evtybñ gbcfnm yjdjcnyst jxthrb. RHBC NJ ATH C. HTY

L

Exfcnybrb vfcnth-rkfccf xbnfñn ≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥. Ajnj: Nfyz Åjueitdbx/ Wtynh d Fkvf-Fnt

Vfhn 2005 ujlf

kz yfc JÅCT cnfkf cdjtuj hjlf ctvtqysv ltkjv. Vjq csy Rhbc, ymñ-qjhrcrbq fldjrfn, åelexb tot cneltynjv ñhblbxtcrjuj afrekmntnf, dj dhtvz rfybrek d 1997 ujle hfåjnfk gj kbybb JÅCT d rfxtcndt yfåkñlfntkz pf dsåjhfvb d åjcybqcrjv ujhjlt Åhxrj. Gjänjve z cxtk dgjkyt kjubxysv, dsqlz yf gtycbñ gjckt gjxnb 29 ktn hfåjns d ≤Nfqvc≥, gjlgbcfnm rjynhfrn c JÅCT j dsgjkytybb aeyrwbq bycnhernjhf b rjycekmnfynf gj djghjcfv CVB d Rfpföcnfyt, rjnjhsq tot åsk xfcnmñ Cjdtncrjuj Cjñpf, rjulf z dgthdst ghbtöfk nelf, zdkzzcm herjdjlbntktv rjhgeyrnf d Vjcrdt. Dj dhtvz cdjtq lheujq gjtplrb d Rfpföcnfy – d 2003 ujle gj kbybb åfpbheñotujcz d Dfibyunjyt Vtéleyfhjlyjuj éehyfkbcncrjuj wtynhf – z dcnhtnbkcz c cjnhelybrjv gj gjkbnbxtcrbv djghjcfv b ghjåktvfv CVB Wtynhf JÅCT d Fkvf-Fnt Åtfnjq Vfhnby-Hjpevbkjdbx. Jyf b ghtlkjébkf vyt ghjdtcnb cthbñ vfcnth-rkfccjd lkz vjkjlsö rfpföcnfycrbö éehyfkbcnjd. Z hfphfåjnfk ghjuhfvve byntycbdysö ldeölytdysö ctvbyfhcrbö pfyznbq gj djghjcfv htgjhnthcrjq b htlfrnjhcrjq hfåjns b pf gthbjl c atdhfkz gj ltrfåhm 2004 ujlf gjåsdfk c ytq d ltcznb åjkmibö b vfksö ujhjlfö d hfpysö eujkrfö Rfpföcnfyf – d Fcnfyt, Fnshfe, Frnfe, Frnjåt, Rfhfufylt, Recnfyft, Rjritnfe, Rpsk-Jhlt, Xbvrtynt b Ehfkmcrt. Fyfkjubxyst vfcnth-rkfccs d gznb lheubö ujhjlfö ghjdtk rjhhtcgjyltyn Åb-åb-cb d Fkvf-Fnt Zy Vfr-Ebkmzv. Ltdznm bp änbö 15 rkfccjd abyfycbhjdfkbcm ltktufwbtq Cjtlbytyyjuj Rjhjktdcndf d JÅCT.

D ötkmcbyrcrjv Pfrkñxbntkmyjv frnt, j rjnjhjv z hfccrfpsdfk d cdjbö htgjhnféfö bp abycrjq cnjkbws d 1975 ujle, gjlgbcfdibt tuj ujcelfhcndf jåzpfkbcm gjjohznm gjljåyst jåvtys jgsnjv vtéle ärcgthnfvb d jåkfcnb ghtccs, hflbj b ntktdbltybz. ≤Änjn vfcnth-rkfcc, – gbcfk dgjcktlcndbb jlby bp ckeifntktq vjtuj rehcf d Fcnfyt, – yfgjvybk vyt j njv, yfcrjkmrj dféyj yt pfåsdfnm nt aeylfvtynfkmyst ghbywbgs, yf rjnjhsö jcyjdsdftncz éehyfkbcncrfz ghjatccbz≥. Öjnz e vtyz åsk jgsn ghtgjlfdfybz d Ghbycnjycrjv eybdthcbntnt b Lfhnvelcrjv rjkktlét d CIF, z lfk zcyj gjyznm, xnj ghbtöfk d Rfpföcnfy rfr rjkktuf, xnjås gjltkbnmcz pyfybzvb, yfrjgktyysvb pf 40 ktn éehyfkbcncrjq hfåjns. ≤Yt dct åeltn ghbvtybvj pltcm≥, – djphfpbk jlby bp exfcnybrjd ctvbyfhf, b z c ybv cjukfcbkcz. Z ghtlkjébk bv cnfdbnm gjl cjvytybt, rjhhtrnbhjdfnm bkb djdct jndthufnm nj, xnj z ujdjhñ, gjcrjkmre vs, fvthbrfyws, yt jåkflftv vjyjgjkbtq yf bcnbye. Vyt dct hfdyj, j xtv jyb gbien, ujdjhbk z bv, yj z öjxe, xnjås jyb yfexbkbcm änj ltkfnm öjhjij. Vfcnth-rkfccs åskb pflevfys c wtkmñ gjdsitybz ghjatccbjyfkmysö yfdsrjd éehyfkbcnjd, åjkmibycndj bp rjnjhsö dct tot gsnfñncz ghtjljktnm yfcktlbt cjdtncrjuj ghjikjuj, rjulf bö exbkb dsgjkyznm ghjgfufylbcncrbt aeyrwbb. C ntö gjh hjkm éehyfkbcnjd d Rfpföcnfyt bpvtybkfcm, yj änjuj yt crfétim j vyjubö éehyfkbcncrbö extåysö pfdtltybzö. Ajhvbheñofzcz ltvjrhfnbz yeélftncz d ytpfdbcbvsö chtlcndfö vfccjdjq byajhvfwbb, ghbpdfyysö yt njkmrj gjvjufnm uhfélfyfv ltkfnm cdjq dsåjh cj pyfybtv ltkf, yj b åjhjnmcz cj pkjegjnhtåktybzvb rfr jabwbfkmyjuj, nfr b ytjabwbfkmyjuj gjhzlrf. ≤ CNHFY YST≥ GHF DB KF

Vjb ckeifntkb éfkjdfkbcm yf nj, xnj bö éehyfkbcncrbt afrekmntns eltkzñn ckbirjv vyjuj dybvfybz ntjhbb b ckbirjv vfkj ghfrnbrt. ≤Pf ldf lyz vs gjkexbkb nfrjq jåütv byajhvfwbb, rjnjhsq eybdthcbntn lftn pf ujl≥, – crfpfk vyt jlby bp ybö gjckt pfyznbq d vfcnth-rkfcct. Lheufz exfcnybwf crfpfkf, xnj jyf cksifkf j nfrbö ufptnfö, rfr ≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥, yj cfvf ybrjulf bö yt dbltkf lj njuj rfr z ghbytc ytcrjkmrj ärptvgkzhjd yf pfyznbz d vfcnth-rkfcct. D öjlt pfyznbq, ghjdjlbdiböcz vyjñ yf heccrjv zpsrt c ljgjkybntkmysv xfcnbxysv gthtdj-

Éehyfk JÅCT

15


ljv yf rfpföcrbq, z gjlxthrbdfk hzl ≤cnhfyysö≥ ghfdbk: ≤ukegsö djghjcjd yt åsdftn≥; ≤ceotcndetn nhb nfqysö cgjcjåf eljdktndjhbnm xbnfntkz: jåüzcyznm, jåüzcyznm b tot hfp jåüzcyznm≥; ≤tckb vfvf ujdjhbn, xnj kñåbn dfc, ghjdthmnt, nfr kb änj≥. Vs ujdjhbkb j njv, rfr cjcnfdkznm pfödfnsdfñobt pfujkjdrb b rfrbv jåhfpjv vjéyj bcgjkmpjdfnm wbahs b cnfnbcnbre, xnjås änj åskj gjyznyj xbnfntkñ. Z lfdfk ytrjnjhst cjdtns jnyjcbntkmyj äaatrnbdysö vtnjlbr bynthdmñbhjdfybz. Gentv ≤vjpujdjq fnfrb≥ vs cnfhfkbcm yfqnb yfbåjktt elfxyst bltb lkz yfgbcfybz cnfntq. Z hfccrfpsdfk j hfpkbxbzö, rjnjhst ghjdjlzncz fvthbrfycrbvb éehyfkbcnfvb vtéle htgjhnfétv, fyfkbpjv b bpkjétybtv gjpbwbb. Ljgjkybntkmyst htrjvtylfwbb cjlthéfkbcm d hfcghjcnhfyzdiböcz vyjñ åhjiñhfö, gthtdtltyysö yf heccrbq zpsr. Pfdthifkbcm yfib pfyznbz jåceéltybtv éehyfkbcncrjq änbrb b rjyrhtnysö lbktvv, c rjnjhsvb cnfkrbdfñncz éehyfkbcns dj dctv vbht. Ytrjnjhst ckeifntkb ujdjhbkb, xnj åjkmit dctuj bv gjyhfdbkfcm lbcreccbz yf änbxtcrbt ntvs, f lheubt jnlfdfkb ghtlgjxntybt ghfrnbxtcrbv fcgtrnfv. Jyb pfcsgfkb vtyz djghjcfvb j hfåjnt éehyfkbcnjd d Cjtlbytyysö Infnfö. ≤J xtv ds yt vjétnt gbcfnm?≥ – cghjcbk vtyz jlby bp ybö. Z jåüzcybk, xnj fvthbrfywfv gjcxfcnkbdbkjcm bvtnm rjycnbnewbñ, d rjnjhjq pfrhtgktyf cdjåjlf ghtccs, åkfujlfhz xtve vs cdjåjlys d dsåjht – jn öelituj lj cfvjuj kexituj. Rjulf vtyz gjghjcbkb chfdybnm éehyfkbcnjd d Rfpföcnfyt c bö pfgflysvb rjkktufvb, z jndtnbk, xnj rfpföcnfywfv, xnjås hfpljåsnm nfrjq ét jåütv byajhvfwbb, ghböjlbncz nhelbnmcz åjkmit. Åjktt gjrfpfntkmyj, ljåfdbk z, chfdytybt rfpföcnfycrbö éehyfkbcnjd c bö cjdtncrbvb ghtlitcndtyybrfvb, rjnjhsö jyb ctujlyz yfvyjuj ghtdpjikb. Dj dhtvz yfituj pfrkñxbntkmyjuj vfcnthrkfccf d Fcnfyt yfc gjctnbk herjdjlbntkm Wtynhf JÅCT d Fkvf-Fnt gjcjk Bdfh Dbrrb, dscnegbdibq gthtl ckeifntkzvb yf åtpeghtxyjv heccrjv. Dbrrb, kñåtpysq rfhmthysq lbgkjvfn bp Yjhdtubb, jcnfkcz c yfvb yf jåtl, f pfntv ghbtöfk cyjdf dtxthjv, xnjås dhexbnm cdbltntkmcndf jå jrjyxfybb rehcf. ÅJ KTT IB HJ RBQ C Ñ É T N

Cvjukb kb ghjdtltyyst vfcnth-rkfccs htfkmyj xnj-kbåj bpvtybnm? Öjntk ås d änjq cdzpb cjckfnmcz yf htpekmnfns fyrtnyjuj jghjcf, rjnjhsq vs ghjdtkb chtlb ckeifntktq, xnjås epyfnm bö vytybt j njv, xnj vjéyj ekexibnm. ≤Z ecksifk vyjuj gjktpyjuj b gjkexbk jndtns yf djghjcs, rjnjhst eét lfdyj öjntk pflfnm≥, – jnvtnbk jlby bp exfcnybrjd rehcf d Fcnfyt. Lheujq yfgbcfk: ≤Ctvbyfhcrbt pfyznbz yfgjvybkb vyt j njv, yfcrjkmrj dféyj åsnm ghjatccbjyfkjv≥. B kbim ytvyjubt dscrfpfkb éfkjås. Ukfdysv jåhfpjv ckeifntkb cjéfktkb gj gjdjle njuj, xnj

16

Éehyfk JÅCT

ghjljkébntkmyjcnm vfcnth-rkfccjd cjcnfdkzkf yt åjktt ldeö lytq, ghtlecvjnhtyysö hfcgbcfybtv lkz rféljuj ujhjlf. Rjulf z yf rjyrhtnyjv ghbvtht gjrfpfk bv, rfr vjéyj, hfpjåhfd yf cjcnfdkzñobt njn bkb byjq ghtcc-htkbp, dsxktybnm ktéfobq d tuj jcyjdt åjktt ibhjrbq cñétn, jlby bp éehyfkbcnjd djphfpbk: ≤Yfv änjuj yt hfphtifñn ltkfnm. Vs ljkéys geåkbrjdfnm nj, xnj yfv lfñn≥. – ≤Yj ntgthm, – crfpfk z tve, – ds pyftnt, rfr änj vjéyj cltkfnm, rjulf e dfc åeltn djpvjéyjcnm≥. Jndtxfz yf djghjc lheujuj j éehyfkbcncrbö hfccktljdfybzö, z pfvtnbk, xnj nfrbt hfccktljdfybz ghtlcnfdkzñn cjåjq yt xnj byjt,

rfr rhjgjnkbdjt, eukeåktyyjt éehyfkbcncrjt hfcrhsnbt ntvs. Yf pfyznbzö z d jcyjdyjv ujdjhbk j hfåjnt d ufptnt, jlyfrj vyjubt bp vjbö ckeifntktq åskb hflbj- b ntktéehyfkbcnfvb. ≤Zdkzzcm hfåjnybrjv ntktdbltybz, z åsk cyfxfkf ckturf jåtcrehféty, yj pfntv vyt cnfkj jxtym bynthtcyj≥, – crfpfk jlby bp rjhhtcgjyltynjd. ≤Ytdféyj, ult ds hfåjnftnt, d ufptnt bkb yf ntktdbltybb, – jndtnbk z tve. – Ukfdyjt änj nj, xnj ds éehyfkbcn, f jcyjdyst ghbywbgs yfitq hfåjns tlbys lkz dctö CVB≥. Vtyz gjhfpbkf ntgkjnf htfrwbb kñltq. D Rpsk-Jhlt ckeifntkb åerdfkmyj dscnhjbkbcm d jxthtlm, xnjås gjkexbnm e vtyz fdnjuhfa, pfcnfdbd vtyz gjxedcndjdfnm ctåz d hjkb pdtpls äcnhfls. Jlyfrj d hfdyjq vtht jyb hfljdfkbcm cfvjq djpvjéyjcnb dcnhtnbnmcz dctv dvtcnt b jåvtyznmcz flhtcfvb äktrnhjyyjq gjxns lkz gjllthéfybz lfkmytqibö rjynfrnjd lheu c lheujv. ≤Åskj ghbznyj cjpyfdfnm, xnj e yfc nfr vyjuj jåotuj≥, – crfpfk jlby vjkjljq xtkjdtr. E JÅCT tcnm lheubt, åjktt dscjrbt pflfxb, cdzpfyyst c åtpjgfcyjcnmñ, ärjyjvbxtcrbv cjnhelybxtcndjv b cj cnjkm pfvtnysv ltkjv, rfr yfåkñltybt pf dsåjhfvb. Jlyfrj b vfcnth-rkfccs lkz éehyfkbcnjd zdkzñncz jnhfétybtv leöf b åerds njuj cfvjuj ötkmcbyrcrjuj Pfrkñxbntkmyjuj frnf, rjnjhsq åsk gjlgbcfy d 1975 ujle. Gj rhfqytq vtht z nfr cxbnfñ, zdkzzcm jlybv bp jxtdblwtd änjuj cjåsnbz.

Åjkmibt b vfkst rfpföcnfycrbt ujhjlf, ult ghjdjlbkbcm vfcnth-rkfccs gj éehyfkbcnbrt.

Rhbcnjath C. Hty d ntxtybt gjxnb nhtö ltcz nbktnbq zdkzkcz cjnhelybrjv ufptns ≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥, ghjhfåjnfd 17 ktn pf uhfybwtq d rfxtcndt tt pfheåtéyjuj rjhhtcgjyltynf. Jy åsk herjdjlbntktv rjhgeyrnjd ufptns d Vjcrdt, Rfbht, Gtrbyt, Jnnfdt b Qjöfyytcåehut, f d gjcktleñotv jcdtofk hfåjne JJY. D rfxtcndt ≤hswfhz vtéleyfhjlyjq éehyfkbcnbrb≥ jy yf ghjnzétybb itcnb vtczwtd pfybvfkcz gjlujnjdrjq éehyfkbcnjd d Cfyrn-Gtnthåehut, f d gjcktlytt dhtvz jrfpsdfk gjvjom ytpfdbcbvsv ufptnfv d gznb ghjdbywbfkmysö hjccbqcrbö ujhjlfö.

Vfhn 2005 ujlf


Fkbz Ceplsrjdf

Ghjatccbjyfkmyst hfåjnybrb gjkmcrbö CVB ltkzncz cdjbv jgsnjv

Gthtybvfz gjkmcrbq jgsn.

D 2004 ujle d hfpysö eujkrfö Rfpföcnfyf åskj ghjdtltyj 15 vfcnth-rkfccjd, d rjnjhsö ghbyzkb exfcnbt åjktt 350 vjkjlsö éehyfkbcnjd d djphfcnt jn 18 lj 25 ktn. 15 kexibö exfcnybrjd bp htubjyjd åskb yfghfdktys yf ldeöytltkmyeñ cnfébhjdre d Gjkmie, ult jyb gjctofkb yjdjcnyst futyncndf, hflbj- b ntktcnfywbb, jåvtybdfzcm vytybzvb c dtleobvb vtcnysvb éehyfkbcnfvb. Jceotcndbnm ghjuhfvve cnfébhjdrb elfkjcm åkfujlfhz gfhnythcnde vtéle Wtynhjv JÅCT d Fkvf-Fnt b Ajyljv gjkmcrj-xticrj-ckjdfwrjq cjkblfhyjcnb ghb cjltqcndbb gjcjkmcndf Gjkmib d Rfpföcnfyt.

Vjkjlst éehyfkbcns d Fnshfe htfkbpeñn ≤ytcåsnjxyeñ vtxne≥ Bkmz Fuftd

D

Nfyz Åjueitdbx/Wtynh d Fkvf-Fnt

gjvtotybb, ult ghjdjlbkcz ldeölytdysq ctvbyfh lkz yfxbyfñobö éehyfkbcnjd d u. Fnshfe, rjnjhsq yfpsdfñn ≤ytanzyjq cnjkbwtq Rfpföcnfyf≥ (pfvtnmnt, e vjtq cnhfys vyjuj cnjkbw^), yt åskj yb jlyjuj cdjåjlyjuj vtcnf. D änjv hfcgjkjétyyjv yf pfgflt cnhfys ujhjlt c 200-nsczxysv yfctktybtv yt nfr eé vyjuj vjkjlsö kñltq pfybvftncz éehyfkbcnbrjq, gjänjve rjkbxtcndj ghbcencndjdfdibö eét cfvj gj ctåt åskj åjkmibv ljcnbétybtv. Rhjvt njuj, jhufybpfnjhfv ctvbyfhf elfkjcm ghbdktxm r exfcnbñ d ytv cneltynjd afrekmntnf éehyfkbcnbrb vtcnyjuj eybdthcbntnf. Åjkmibycndj bp ybö, d njv xbckt cnfhitrehcybrb, bvtkb rhfqyt juhfybxtyyeñ ntjhtnbxtcreñ b tot vtymieñ ghfrnbxtcreñ gjlujnjdre.

Éehyfkbcns gjldthufñn ufptne rhbnbxtcrjve fyfkbpe.

Vfhn 2005 ujlf

Åkfujlfhz yfkbxbñ ljdjkmyj rhegyjuj vtlbfhsyrf b chfdybntkmyj xfcnj ghjdjlbvsv extåysv rehcfv b ctvbyfhfv d FkvfFnt b Fcnfyt – åsditq b ysytiytq cnjkbwfö Rfpföcnfyf – vjkjlsv htgjhnthfv nfv tot rfr-nj elftncz cjdthitycndjdfnm cdjt vfcnthcndj b gjgjkyznm pyfybz, ghbjåhtntyyst d eybdthcbntnt. Jlyfrj lkz gjlfdkzñotuj xbckf bö rjkktu d lheubö htubjyfö exfcnbt d vthjghbznbzö gjljåyjuj hjlf jcnftncz ytcåsnjxyjq vtxnjq, b jyb dsyeéltys ljdjkmcndjdfnmcz ntv vfksv, xnj bvttncz yf vtcnfö. Gjcrjkmre åjkmibycndj nfkfynkbdsö jåkfcnysö éehyfkbcnjd jåsxyj cnhtvzncz nheljecnhjbnmcz d cnjkbxysö ujhjlfö, bö vjkjlsv, cnhtvzobvcz r hjcne rjkktufv d ghjdbywbb pfxfcneñ åsdftn yt yf rjuj hfdyznmcz b yt e rjuj gthtyznm jgsn. Yfi ukfdysq bycnhernjh, Rhbcnjath Hty, änj éehyfkbcn, bvtñobq pf gktxfvb gjxnb 30-ktnybq jgsn hfåjns d cfvsö hfpysö b ytghjcnsö eckjdbzö. Jlyfrj jlyjuj kbim vfcnthcndf, gecnm lfét b dscituj, xfcnj åsdftn ytljcnfnjxyj lkz njuj, xnjås cnfnm öjhjibv exbntktv. Ytjåöjlbv nfrét jcjåsq nfkfyn, gjpdjkzñobq yfcnfdybre gthtlfdfnm cdjb pyfybz ljöjlxbdsv lkz yfxbyfñobö jåhfpjv. Bvtyyj änj ghtrhfcyj gjkexftncz e u-yf Htyf. Ghtdjcöjlyj cjcnfdktyyfz ghjuhfvvf, extåyst

vjlekb, exbnsdfñobt jcyjdyst gjnhtåyjcnb htgjhnthjd-yjdbxrjd, gjyznysq zpsr, ujnjdyjcnm jndtxfnm yf djghjcs b, yfrjytw, ghfrnbxtcrbt pflfybz, ghbpdfyyst pfrhtgbnm gjkextyyst pyfybz, – dct änj ghblfkj ctvbyfhe cjdthityyj jcjåsq öfhfrnth. Jcjåtyyj dféyeñ hjkm csuhfkj nj, xnj bycnhernjh jnkbxyj pyfrjv c cbnefwbtq d jåkfcnb éehyfkbcnbrb yf gjcncjdtncrjv ghjcnhfycndt. Åkfujlfhz cdjtq ghtlsleotq hfåjnt d åsditv Cjdtncrjv Cjñpt jy bvtk djpvjéyjcnm chfdybdfnm ysytiyññ éehyfkbcnbre c njq, rjnjhfz ceotcndjdfkf njulf. Levfñ, ghfdbkmyj åeltn crfpfnm, xnj ldeölytdysq ctvbyfh d Fnshfe cnfk pyfvtyfntkmysv cjåsnbtv d ghjatccbjyfkmyjq ébpyb nfrbö rfr z yfxbyfñobö éehyfkbcnjd. Bkmz Fuftd, rjnjhjve 22 ujlf, ghbybvfk exfcnbt d gjrfpfntkmyjv vfcnth-rkfcct, jhufybpjdfyyjv lkz vjkjlsö éehyfkbcnjd Wtynhjv JÅCT d Fkvf-Fnt d atdhfkt 2004 ujlf. Ctqxfc jy hfåjnftn d tétytltkmyjq fkvf-fnbycrjq ufptnt ≤Ägjöf≥.

Éehyfk JÅCT

17


ÖTKMCBYRB PFRKÑXBNTKMYSQ FRN

Nhblwfnm ktn yfpfl d ≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥

1975-2005 UU.

Rhbcnjath C. Hty döjlbk d uhegge rjhhtcgjyltynjd ≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥, rjnjhst yf ghjnzétybb ytcrjkmrbö lytq ktnjv 1975 ujlf gthtlfdfkb gjlhjåyst fyfkbnbxtcrbt cnfnmb bp Ötkmcbyrb. Jyb åskb xfcnmñ njuj cjyvf éehyfkbcnjd, rjnjhsq cjåhfkcz d cnjkbwt Abykzylbb, xnjås jcdtofnm jlyj bp rhegytqibö cjåsnbq d gthbjl gjckt dnjhjq vbhjdjq djqys – bcnjhbxtcrjt Cjdtofybt gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt b gjlgbcfybt ≤Pfrkñxbntkmyjuj frnf≥ – ljrevtynf jåütvjv d 30 000 ckjd, rjnjhsq, cjukfcyj ibhjrj hfcghjcnhfytyyjve vytybñ, cgjcjåcndjdfk ghtrhfotybñ rjyahjynfwbb vtéle Djcnjrjv b Pfgfljv b lfk njkxjr ltvjrhfnbxtcrbv gthtvtyfv, ghbdtlibv r jrjyxfybñ öjkjlyjq djqys. Ybét c hfphtitybz u-yf Htyf djcghjbpdjlzncz dslthérb bp yfgbcfyysö bv njulf yjdjcnysö cnfntq, ghtlcnfdkzñobö bynthtc lkz ibhjrjuj rheuf xbnfntktq. xb, rjnjhfz, öjnz b åskf kbityf yfghzétyyjcnb, gj cenb Ötkmcbyrb ghbdtncndetn ujcntq b öjhjij bö jöhfyztn cdjtq yjcbkf bcnjhbxtcrbq öfhfrnth. ÖTKMCBYRB, 29 BÑKZ. – Cnhjubt vths åtpjgfcyjcGjckt åtctls cjdtncrjuj kblthf Ktjyblf B. Åhténb yfheibkb ctujlyz jåsxysq ytghbyeéltyysq hbnv ytdf b ghtpbltynf Ahfywbb Dfkthb Ébcrfhf l’Äcntyf ébpyb änjuj ytåjkmijuj cnjkbxyjuj ujhjlf, relf bp jlby bp jabwbfkmysö ahfywepcrbö ghtlcnfdbntktq jåüzhfpysö eujkrjd Tdhjgs b Ctdthyjq Fvthbrb ghbåsdfdbk j njv, xnj d cthtlbyt jrnzåhz u-y Ébcrfh l’Äcnty yfñn herjdjlbntkb ujcelfhcnd, xnjås yf dscitv ehjdyt ytctn jabwbfkmysq dbpbn d Cjdtncrbq Cjñp. Htxm bltn pfdthibnm Cjdtofybt gj tdhjgtqcrjq åtpjgfcyjcnb, d jå jndtnyjv dbpbnt gjckt njuj rfr d jrnzåht ghjikjuj rjnjhjv exfcndeñn 35 cnhfy. ujlf dj Ahfywbb gjåsdfk u-y Åhtéytd. Abykzylbz dscnegftn d hjkb jhufybpfnjhf änjuj nhtöGhtpbltyn Ehöj Rtrrjyty, dsgjkyzñobq jåzpfyyjclytdyjuj vthjghbznbz, rjnjhjt jnrhsdftncz pfdnhf b nb ecnhjbntkz cjdtofybz, ghtlkjébk dsltkzñobqcz d rjnjhjv exfcndeñn dct ujcelfhcndf Tdhjgs, pf bcrkñyf ajyt dctö lheubö dcnhtx yf dscjrjv ehjdyt abycrbq xtybtv Fkåfybb, gkñc Cjtlbytyyst Infns b Rfyflf. dfhbfyn ≤ldecnjhjyrb≥, ghbukfcbd [dtyuthcrjuj kblthf] Änbv cjdtofybtv pfdthifñncz ghjljkéfdibtcz gjxnb u-yf [Zyjif] Rflfhf gjctnbnm dvtcnt c ybv cfeye. nhb ujlf ibhjrjajhvfnyst gthtujdjhs, rjnjhst yfxfCgjrjqyjt pfdthitybt ötkmcbyrcrjuj cjdtofybz kbcm pltcm, f pfntv gthtvtcnbkbcm d Étytde. ÖTKMCBYRB, 1 FDUECNF. – Cjdtofybt gj åtpjgfcyjcnb Dj bpåtéfybt rfrbö-kbåj ghjåktv d cdzpb c ghbåsnbb cjnhelybxtcnde d Tdhjgt pfdthibkjcm ctujlyz gjl tv cñlf cnjkm vyjubö kblthjd åskf jhufybpjdfyf rhegfrrjvgfytvtyn crhbgf gthmtd fdnjhextr, rjnjhsvb cjåhfdytqifz d bcnjhbb Abykzylbb jgthfwbz gj jåtcgtxtybñ ibtcz pltcm dscjrjgjcnfdktyyst åtpjgfcyjcnb. ghtlcnfdbntkb 35 ujcelfhcnd – Ötkmcbyrcrfz gjkbwbz, bvtñjn cdthölthéfd lj ≤rfhvfyysö≥ ofz gj infne 1600 xtkjdtr, åscnhfy – gjlgbcfkb cnhfybws jukf ecbktyf gjlhfpltktybzvb, hjvyjuj ljrevtynf, hfphfåjnrf ghbåsdibvb bp cnjkm lfkmybö rjnjhjuj dtkfcm yf ghjnzétybb eujkrjd cnhfys, rfr kfgkfylcrjt gjcktlybö ldeö ktn. Pfgjkzhmt. D jåotq ckjéyjcnb pfGj änjve ckexfñ ghtpbltyn ltqcndjdfyyst cbks åtpjgfcyjcÑujckfdbb Nbnj cvtybk cdjq rjcnb yfcxbnsdfñn, cjukfcyj jwtynñv rhtvjdjuj wdtnf yf ytxnj rfv, jn 3000 lj 5000 xtkjdtr. åjktt njhétcndtyyjt. Ghtvmth Cfvst étcnrbt vths åtpjgfcét vbybcnh Rfyfls Äkkbjn Nhñlj yjcnb åskb ghbyzns d hfqjyt åhjcbk dspjd ajhvfkmyjcnzv, étktpyjljhjéyjuj djrpfkf gthtl gjzdbdibcm yf wthtvjybb gjlgbghbåsnbtv nelf d 14.30 u-yf [Ktjcfybz d vjlyjv åtétdjv ktnytv yblf Bkmbxf] Åhtéytdf. Rfvtyrjcnñvt c jåsxysv lkz ytuj wdtnyjt plfybt djrpfkf åskj jwtgktrjv rhfcyjq udjplbrb d gtnkbwt. yj, f yf tuj rhsit d vjvtyn gjlüUtythfkmysq ctrhtnfhm Rjvveybcnbxtcrjq Cfvf wthtvjybz pfyzkf tplf r gthhjye cgtwcjcnfdf bp gfhnbb Cjdtncrjuj Cjñpf K. B. Åhtéytd dctuj 17 vbyen, d ntxtybt rjnjhsö 16 dfujyjd jnxtnkbdj dblytkbcm gjlgbcsdftn 1 fduecnf 1975 ujlf ötkmcbyrcrbq Qjäkm Gtrehb, abyy, zdkzdibqcz cbkeäns gjkbwtqcrbö. bcgjkybntkmysv ctrhtnfhtv CjD dbnhbyfö ytrjnjhsö vfufpbPfrkñxbntkmysq frn. Pf ybv yfåkñlftn dtofybz, gthtlfdfk ljrevtyn d yjd dscnfdktys gjhnhtns dscjrjghtvmth-vbybcnh Nehwbb Cektqvfy Ltvbhtkm. cbytv gthtgktnt, hfpvthjv c ntgjcnfdktyysö pfheåtéysö ujcntq (Ajnj JÅCT) ktajyysq cghfdjxybr, jn jlyjuj b ghtpbltynf [Ehöj] Rtrrjytyf. D herjdjlbntkz lheujve d lkbyyjq eybdthvfut ≤Cnjrvfyy≥ ghjlfñnxthtlt gjlgbcsdfdibö tuj kbw. Cjåhfdibtcz d pfkt cz aenåjkrb c kjujnbgjv b ävåktvjq jåottdhjgtqcrjuj ltktufns b uheggf éehyfkbcnjd, yfåkñlfdibö pf ghjbccjdtofybz. öjlzobv c åfkrjyf, ghbdtncndjdfkb änj cjåsnbt ghjljkFrnbdyst pfrekbcyst gthtujdjhs ébntkmysvb fgkjlbcvtynfvb. ÖTKMCBYRB, 30 BÑKZ. – D ghjvtéenrfö vtéle njhétGhtvmth-vbybcnh Bnfkbb Fkmlj Vjhj cltkfk htlcndtyysvb geåkbxysvb jåtofybzvb ekexibnm jnyjitybz rjt jncnegktybt jn ghbyznjq ghfrnbrb, rjulf, gjcnfdbd vtéle Djcnjrjv b Pfgfljv cjåhfdibtcz pltcm herjdjlbcdjñ gjlgbcm, ljåfdbk jn herb: ≤b ghtlctlfntkm Tdhjntkb ghfdbntkmcnd d öjlt rjyabltywbfkmysö gthtujdjhjd gtqcrjuj ärjyjvbxtcrjuj cjjåotcndf≥. Änjn ifu cnfk dtlen étcnreñ gjktvbre gj tdhjgtqcrbv ghjåktvfv. cktlcndbtv ghbyznjuj ltdznmñ cnhfyfvb Jåotuj hsyrf Öjnz dcnhtxb c ukfpe yf ukfp, yfpsdftvst yf zpsrt htitybz dscnegbnm rfr tlbysq åkjr, ytcvjnhz yf ytcjlbgkjvfnjd ≤ldecnjhjyybvb≥, yt abuehbheñn d jabwbukfcbt c änbv heccrbö. fkmyjv hfcgbcfybb jåottdhjgtqcrjuj cjdtofybz gj Ghtpbltyn Abykzylbb Ehöj Rtrrjyty, jåüzdkzz Cjåtpjgfcyjcnb, bvtyyj yf ybö ghjbcöjlbn yfbåjktt ghtldtofybt pfrhsnsv, dshfpbk yfltéle, xnj ghbyznsq vtnysq jåvty vytybzvb. ljrevtyn ≤pfkjébn jcyjds b jghtltkbn jcyjdyst yfÄnbv dtxthjv rfywkth Pfgflyjq Uthvfybb Utkmven ghfdktybz yfibö åeleobö jnyjitybq b bö lfkmytqituj Ivbln dgthdst åtctljdfk c gfhnbqysv herjdjlbntktv hfpdbnbz≥. Djcnjxyjq Uthvfybb Ähböjv Öjytrrthjv d öjlt dcnht-

18

Éehyfk JÅCT

Vfhn 2005 ujlf


DTH ÖJD YSQ RJ VBC CFH GJ LT KFV YF WBJ YFKM YSÖ VTYM IBY CND

Rjycnbnewbz Tdhjgs pfrhtgkztn ghfdf vtymibycnd Ckjdf vjuen dthibnm dtkbrbt ltkf D öjlt cjcnjzditqcz d Hbvt 29 jrnzåhz 2004 ujlf njhétcndtyyjq wthtvjybb herjdjlbntkzvb ukfd ujcelfhcnd b ghfdbntkmcnd 25 cnhfy Tdhjgtqcrjuj cjñpf b nhtö cnhfy-rfylblfnjd åsk gjlgbcfy ljujdjh, endthlbdibq Tdhjgtqcreñ rjycnbnewbñ. E Dthöjdyjuj rjvbccfhf JÅCT gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd gjckf Hjkmaf Ärtecf åskb dct jcyjdfybz lkz njuj, xnjås jnghfplyjdfnm änj cjåsnbt: jncencndjdfditt hfytt gjkjétybt j ghfdfö vtymibycnd åskj, yfrjytw, drkñxtyj d ntrcn cnfnmb È-2 Rjycnbnewbb. RIBI NJA LÉT DBW RBQ

Fdcnhbz gjlgbcsdftn ljujdjh, endthélfñobq Rjycnbnewbñ TC. Hbv, 29 jrnzåhz 2004 ujlf. Ajnj: © European Community, 2005

Vfhn 2005 ujlf

X

nj ghbdtkj r änjve vfkjpfvtnyjve, yj dtcmvf pyfxbvjve bpvtytybñ, b rfrbt gjcktlcndbz jyj vjétn bvtnm? Hfytt, d bñyt 2003 ujlf, d öjlt cjcnjzditujcz d Rjgtyufutyt pfctlfybz Tdhjgtqcrjuj cjdtnf ghjåktvt ghfd vtymibycnd åskj jndtltyj dblyjt vtcnj – yfhfdyt c ufhfynbzvb ghfd xtkjdtrf. Jghtltkzz ytärjyjvbxtcrbt rhbnthbb lkz ghbyznbz wtynhfkmyj- b djcnjxyjtdhjgtqcrbö cnhfy d cjcnfd Tdhjgtqcrjuj cjñpf, Cjdtn enjxybk:

≤Lkz dcnegktybz nhtåetncz, xnjås cnhfyfrfylblfn ljcnbukf cnfåbkmyjcnb bycnbnenjd, ufhfynbheñobö ltvjrhfnbñ, dthöjdtycndj pfrjyf, ghfdf xtkjdtrf, f nfrét edfétybt r vtymibycndfv b bö pfobne≥. (Dsltktybt d ntrcnt fdnjhcrjt.) R cjéfktybñ, jlyfrj, d Öfhnbb TC gj jcyjdysv ghfdfv, endthéltyyjq yf dcnhtxt Tdhjgtqcrjuj cjdtnf d Ybwwt d ltrfåht 2000 ujlf, yt cjlthéfkjcm egjvbyfybz yb j rfrjv rjyrhtnyjv ≤gjkjétybb j vtymibycndfö≥. Djghjc j ghfdfö vtymibycnd åsk jåjqlty vjkxfybtv b d ghjtrnt Tdhjgtqcrjq rjycnbnewbb, gjlujnjdktyyjv 10 bñkz Rjydtynjv Tdhjgtqcrjuj cjdtnf j åeleotv Tdhjgs. Xnj ét ckexbkjcm c cjukfcjdfyysvb d Rjgtyufutyt rhbnthbzvb d ghjwtcct hfphfåjnrb Tdhjgtqcrbv cjñpjv cjjndtncndeñobö yjhv? Jyb ≤hfcndjhbkbcm≥ d ntrcnt geyrnf 1 cnfnmb È-57 ghjtrnf Tdhjgtqcrjq rjycnbnewbb, ukfcbdituj, xnj eckjdbz lkz dcnegktybz jcyjdsdfñncz yf ceotcndeñobö d Cjñpt wtyyjcnzö: ≤Cjñp jnrhsn lkz dctö tdhjgtqcrbö ujcelfhcnd, edféfñobö wtyyjcnb,

Éehyfk JÅCT

19


j rjnjhsö ujdjhbncz d cnfnmt È-2, b ghbdthétyysö bö cjdvtcnyjve ghjldbétybñ≥. Gj chfdytybñ c ghtlitcndeñobvb ljrevtynfvb TC erfpfyyst d cnfnmt È-2 jåobt wtyyjcnb cnfkb jnhfétybtv dgtxfnkzñobö ecbkbq dsqnb pf hfvrb ghjcnjuj gthtxbcktybz djpdsityysö wtktq: ≤Cjñp pbéltncz yf nfrbö wtyyjcnzö, rfr edfétybt xtkjdtxtcrjuj ljcnjbycndf, cdjåjlf, ltvjrhfnbz, hfdtycndj, dthöjdtycndj pfrjyf b edfétybt ghfd xtkjdtrf. Änb wtyyjcnb tlbys lkz ceotcndeñotuj d ujcelfhcndfö-xktyfö jåotcndf, rjnjhjt öfhfrnthbpetncz gkñhfkbpvjv, njkthfynyjcnmñ, cghfdtlkbdjcnmñ, cjkblfhyjcnmñ b jncencndbtv lbcrhbvbyfwbb≥. Ntv yt vtytt dj vyjubö vtéleyfhjlysö rheufö wfhbkj ukeåjrjt hfpjxfhjdfybt, ghbxbyjq rjnjhjuj cnfkj ≤jncencndeñott pdtyj≥ – bcrkñxtybt bp ntrcnf rjyrhtnyjuj gjkjétybz j vtymibycndfö. Cktljdfkj kb njkrjdfnm nfrjq gjlöjl rfr jnhfétybt yjdjq gjpbwbb TC, cjukfcyj rjnjhjq pfobnf yfwbjyfkmysö vtymibycnd jnysyt cybvftncz c gjdtcnrb lyz Cjñpf? Xnj ghjbpjikj c tdhjgtqcrjq cbcntvjq wtyyjcntq d gthbjl vtéle 1993 b 2003 ujljv, b gjxtve ahfpf, rfcfdifzcz yfwbjyfkmysö vtymibycnd, bcxtpkf bp gthtxyz ≤wtyyjcntq, tlbysö lkz... ujcelfhcnd-xktyjd?≥ Cjlthéfdifzcz d ghjtrnt Rjycnbnewbb ajhvekbhjdrf cjplfdfkf dgtxfnktybt, åelnj gjkjétybt j vtymibycndfö zdkzkjcm rjyrhtnysv nhtåjdfybtv, jnyjczobvcz kbim r ghjwtleht ghbtvf d cjcnfd Cjñpf, b xnj gjckt cdjtuj hfcibhtybz TC åjkmit yt cxbnftn wtktcjjåhfpysv eltkznm tve dybvfybt. Gjljåyjt njkrjdfybt åskj xhtdfnj jgfcyjcnmñ jckfåktybz gjpbwbq Dthöjdyjuj rjvbccfhf gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd d njv, xnj

rfcftncz tuj lbgkjvfnbxtcrbö ecbkbq, yfghfdktyysö yf ghtljndhfotybt rjyakbrnjd d ujcelfhcndfö, yt döjlzobö d cjcnfd TC. Ceotcndjdfkf dthjznyjcnm njuj, xnj ghfdbntkmcndf änbö ujcelfhcnd yfxyen ujdjhbnm j ≤ldjqysö cnfylfhnfö≥; jyb vjukb ås cxtcnm ctåz dghfdt kbim dsåjhjxyj cjåkñlfnm vbybvfkmyst yjhvs, rfcfñobtcz pfobns yfwbjyfkmysö vtymibycnd, b buyjhbhjdfnm htrjvtylfwbb, yfghfdktyyst yf jåtcgtxtybt åjktt ukeåjrjq cjwbfkmyjq byntuhfwbb vtymibycnd d cdjbö cnhfyfö. Bvtyyj änjn gjntywbfkmyj nhtdjéysq cwtyfhbq gjåelbk Dthöjdyjuj rjvbccfhf gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd gjcnfdbnm lfyysq djghjc geåkbxyj. Yf cjcnjzditqcz 5 yjzåhz 2002 ujlf d Rjgtyufutyt rjyathtywbb jy jlyjpyfxyj pfzdbk: ≤Cnfylfhns, ktéfobt d jcyjdt rjgtyufutycrbö rhbnthbtd, ljkéys eybdthcfkmyj ghbvtyznmcz d vfcinfåfö dctuj TC, ghbxtv ghbvtyznm bö cktletn d hfdyjq vtht – b gjcktljdfntkmyj – rj dctv ujcelfhcndfv-xktyfv. Byfxt d jnyjitybzö vtéle ysytiybvb ujcelfhcndfvb-xktyfvb TC b cnhfyfvb, étkfñobvb d ytuj dcnegbnm, åeltn ceotcndjdfnm lbcåfkfyc d njv, xnj rfcftncz bcgjkmpetvsö cnfylfhnjd≥. Hfpevttncz, vjéyj endthélfnm, xnj ghfdf vtymibycnd zdkzñncz cjcnfdyjq xfcnmñ rjywtgwbb b cfvjuj gjyznbz ghfd xtkjdtrf d wtkjv. Ltkj, jlyfrj, d njv, xnj yf cdjtq dcnhtxt d Rjgtyufutyt Tdhjgtqcrbq cjdtn cjpyfntkmyj ghbyzk htitybt dsltkbnm pfobne vtymibycnd rfr ntve, nhtåeñoeñ jcjåjuj dybvfybz. Dthöjdysq rjvbccfh åsk jåzpfy d hfvrfö cdjbö gjkyjvjxbq cltkfnm dct, xnjås jåtcgtxbnm åjktt xtnreñ abrcfwbñ ghfd vtymibycnd d ghjtrnt Rjycnbnewbb. Gj vytybñ Dthöjdyjuj rjvbccfhf, Tdhjgtqcrjve cjñpe, xnjås bpåtéfnm jådbytybq d ghtl-

Yf genb r Rjycnbnewbb 1 vfz 2004 ujlf d cjcnfd Tdhjgtqcrjuj cjñpf djikb ltcznm yjdsö cnhfy-xktyjd: Dtyuhbz, Rbgh, Kfndbz, Kbndf, Vfkmnf, Gjkmif, Ckjdfwrfz Htcgeåkbrf, Ckjdtybz, Xticrfz Htcgeåkbrf b Äcnjybz. Itcnm vtczwtd cgecnz, 29 jrnzåhz 2004 ujlf, ghtlcnfdbntkb hfcibhbditujcz Tdhjgtqcrjuj cjñpf, yfctktybt rjnjhjuj cjcnfdkztn jrjkj 450 vky. xtkjdtr, bkb 7,2 ghjwtynf dctuj yfctktybz gkfytns, gjlgbcfkb d Pfkt ujhfwbtd b rehbfwbtd Rfgbnjkbqcrjuj ldjhwf d Hbvt Ljujdjh b Pfrkñxbntkmysq frn jå exhtéltybb Rjycnbnewbb Tdhjgs. Wthtvjybz ghjöjlbkf d njv ét pfkt, ult itcnm gthdjyfxfkmysö ujcelfhcnd-xktyjd – Ahfywbz, Uthvfybz, Bnfkbz, Yblthkfyls, Åtkmubz b Kñrctvåehu – d 1957 ujle gjlgbcfkb Ljujdjh jå exhtéltybb Tdhjgtqcrjuj cjjåotcndf. Cnhfys-rfylblfns Åjkufhbz, Hevsybz b Nehwbz gjlgbcfkb Pfrkñxbntkmysq frn. Öjhdfnbz, yt exfcndjdfdifz d yfghzétyyjq 16-vtczxyjq hfåjnt Tdhjrjydtynf, Pfrkñxbntkmysq frn yt gjlgbcsdfkf, yj tt ghtlcnfdbntkm ghbcencndjdfk yf wthtvjybb d rfxtcndt yfåkñlfntkz.

20

Éehyfk JÅCT

Ljujdjh jå exhtéltybb Rjycnbnewbb Tdhjgs ljkéty åsnm hfnbabwbhjdfy dctvb 25 ujcelfhcndfvb-xktyfvb hfcibhtyyjuj Cjñpf. Ghtltkmysq chjr – rjytw jrnzåhz 2006 ujlf. Yfwbjyfkmyst gfhkfvtyns Dtyuhbb, Kbnds b Ckjdtybb eét hfnbabwbhjdfkb Rjycnbnewbñ TC, f d vft bö ghbvthe gjcktleñn åtkmubqcrbq b ytvtwrbq gfhkfvtyns. D hzlt cnhfy djghjc j hfnbabrfwbb dsytcty yf htathtylev. Bcgfyws d öjlt cjcnjzditujcz 20 atdhfkz ujkjcjdfybz jndtnbkb yf änjn djghjc ndthlsv ≤lf≥. Dj Ahfywbb, Uthvfybb, Kñrctvåehut b Yblthkfylfö htathtylevs gkfybhetncz ghjdtcnb d gthdjq gjkjdbyt 2005 ujlf, f d Gjhneufkbb, dthjznyj, d ltrfåht. Lfybb, Bhkfylbb, Gjkmit, Gjhneufkbb, Cjtlbytyyjve Rjhjktdcnde b Xticrjq Htcgeåkbrt tot ghtlcnjbn jghtltkbnmcz c lfnfvb. Bcnjxybrb: ≤TC Jåcthdth≥ b ghjtrn CBLTK

Vfhn 2005 ujlf


dpznjcnb, cktljdfkj endthlbnm b yf hfdyjq lkz dctö jcyjdt ghbvtyznm cnfylfhns, rfcfñobtcz vtymibycnd, rfr d jnyjitybb cnhfy-rfylblfnjd, nfr b d jnyjitybb xktyjd Cjñpf. Rhjvt njuj Dthöjdysq rjvbccfh cxbnfk, xnj Rjycnbnewbz TC ljkéyf cjlthéfnm nfrjt gjkjétybt j ghfdfö vtymibycnd, rjnjhjt dkbzkj ås yf cbnefwbñ lfktrj pf ghtltkfvb cfvjuj TC b tuj ujcelfhcndxktyjd. Dtlm, gj jåotghbyznjve vytybñ, hzl ujcelfhcnd – exfcnybrjd JÅCT dhzl kb cnfyen xktyfvb TC d åkbéfqitv åeleotv, f djpvjéyj, yt cnfyen bvb ybrjulf. D cdzpb c änbv yfkbxbt xtnrjuj gjkjétybz j vtymibycndfö nfrét cgjcjåcndjdfkj ås dytlhtybñ wtyyjcntq b cnfylfhnjd TC d cnhfyfö, yt zdkzñoböcz tuj xktyfvb, gentv njhujdkb, gjkbnbrb b n.g. Änj tot åjkmit gjdsifkj ytjåöjlbvjcnm ghbyznbz pfrjyjlfntkmyjq ajhvekbhjdrb, jghtltkzñotq tlbyeñ, ufhvjybxyeñ cbcntve wtyyjcntq b cnfylfhnjd. Bvtyyj d cdtnt änjuj Dthöjdysq rjvbccfh JÅCT gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd jabwbfkmyj jåhfnbkcz r vbybcnhe byjcnhfyysö ltk Bhkfylbb d gthbjl ghtlctlfntkmcndf änjq cnhfys d TC. D cdjtv gbcmvt jn 14 zydfhz 2004 ujlf Dthöjdysq rjvbccfh jnvtnbk ytghtöjlzoeñ wtyyjcnm rjgtyufutycrbö gjkbnbxtcrbö rhbnthbtd xktycndf d TC, ghtlkjébd ldt fkmnthyfnbdyst gjghfdrb d ghjtrnt Rjycnbnewbb, yfghfdktyyst yf djccnfyjdktybt xtnrjq ajhvekbhjdrb gj ghfdfv vtymibycnd. Ghbvtybntkmyj r cnfnmt È-2, ult bpkfufñncz ≤wtyyjcnb Cjñpf≥, jy ghtlkjébk gjckt ckjd ≤edfétybt ghfd xtkjdtrf≥ ljåfdbnm kbåj ≤drkñxfz ghfdf vtymibycnd≥, kbåj ≤drkñxfz ghfdf kbw, ghbyflktéfobö r vtymibycndfv≥. Dnjhjq dfhbfyn åsk ghtlkjéty dj bpåtéfybt rfrbö ås nj yb åskj cgjhjd, rjnjhst vjukf ås dspdfnm ccskrf yf rjkktrnbdyst ≤ghfdf vtymibycnd≥. Fyfkjubxyst ghtlkjétybz jnyjcbntkmyj drkñxtybz ajhvekbhjdrb j vtymibycndfö åskb nfrét dytctys ghfdbntkmcndfvb Dtyuhbb b Hevsybb. Ghtlkjétybt Dthöjdyjuj rjvbccfhf ghtlcnfdkzkj cjåjq pfckeébdfñott dscjrjq jwtyrb ekexitybt gthdjyfxfkmyjq ajhvekbhjdrb rjgtyufutycrbö rhbnthbtd. Tckb d Rjgtyufutyt ≤ltvjrhfnbz, dthöjdtycndj pfrjyf, ghfdf xtkjdtrf, f nfrét edfétybt r vtymibycndfv b bö pfobnf≥ åskb gthtxbcktys gj jnltkmyjcnb, nj d gjcktlytv dfhbfynt ajhvekbhjdrb ghtlkfufkjcm drkñxbnm gjkjétybt j ≤ghfdfö kbw, ghbyflktéfobö r vtymibycndfv≥ d rfxtcndt ytjnütvktvjq xfcnb ghfd xtkjdtrf (jåhfnbnt dybvfybt yf ckjdj ≤drkñxfz≥^). Nfrbv jåhfpjv d ntrcnt cnfnmb È-2 djccnfyfdkbdfkcz ljkéysq åfkfyc, jnhféfñobq nj ghfdbkmyjt gjybvfybt, xnj ghfdf kbw, ghbyflktéfobö r vtymibycndfv, zdkzñncz yt xtv bysv, rfr lex specialis (cgtwbfkmyjq yjhvjq) vtéleyfhjlyjuj ghfdf, rfcfñotujcz ghfd xtkjdtrf d wtkjv. Lkz Dthöjdyjuj rjvbccfhf b lheubö pfbynthtcjdfyysö cnjhjy cnfkj ghbznysv cñhghbpjv nj, xnj yf cdjtq dcnhtxt d Åhñcctkt 18 bñyz 2004 ujlf ukfds ujcelfhcnd b ghfdbntkmcnd jljåhbkb ntrcns hzlf bcghfdktyysö gjkjétybq ghjtrnf Rjycnbnewbb Tdhjgs, rjnjheñ jyb pfntv b gjlgbcfkb 29 jrnzåhz 2004 ujlf.

Vfhn 2005 ujlf

Ljujdjh b rjycnbnewbz

Tdhjgtqcrfz Rjycnbnewbz zdkztncz jlyjdhtvtyyj ljujdjhjv, gjlgflfñobv gjl ltqcndbt yjhv vtéleyfhjlyjuj ghfdf, b rjycnbnewbtq, gjcrjkmre cjlthébn äktvtyns rjycnbnewbjyyjuj öfhfrnthf. Änjn cjcnjzobq bp xtnshtö xfcntq ljrevtyn: • jghtltkztn cenm Tdhjgtqcrjuj cjñpf b tuj wtyyjcnb, wtkb, aeyrwbb, ghjwtlehs ghbyznbz htitybq b bycnbnens; • drkñxftn Öfhnbñ jcyjdysö ghfd; • jghtltkztn gjkbnbre b ltqcndbz Tdhjgtqcrjuj cjñpf; f nfrét • cjlthébn pfrkñxbntkmyst gjkjétybz, d njv xbckt rfcfñobtcz gjhzlrf endthéltybz b djpvjéyjuj gthtcvjnhf Rjycnbnewbb.

Chtlb änbö jnrjhhtrnbhjdfyysö gjkjétybq åsk b ghbdjlbvsq ybét c dsltktybtv ntrcn cnfnmb È-2: ≤Cjñp pbéltncz yf nfrbö wtyyjcnzö, rfr edfétybt xtkjdtxtcrjuj ljcnjbycndf, cdjåjlf, ltvjrhfnbz, hfdtycndj, dthöjdtycndj pfrjyf b edfétybt ghfd xtkjdtrf, dr kñxfz ghfdf kbw, ghbyflktéfobö r vtymibycndfv. Änb wtyyjcnb tlbys lkz ceotcndeñotuj d ujcelfhcndfö-xktyfö jåotcndf, d rjnjhjv ujcgjlcndeñn gkñhfkbpv, ytlbcrhbvbyfwbz, njkthfynyjcnm, cghfdtlkbdjcnm, cjkblfhyjcnm b hfdtycndj vtéle étyobyfvb b veéxbyfvb. Cjcnjzdibqcz vtéle Dthöjdysv rjvbccfhjv b Tdhjgtqcrbv cjñpjv gkjljndjhysq lbfkju gj djghjcfv ≤xtkjdtxtcrjuj bpvthtybz≥ Rjycnbnewbb Tdhjgs kbiybq hfp yfgjvybk j velhjcnb lhtdythbvcrjq ghfdjdjq nhflbwbb, cjukfcyj rjnjhjq wtyyjcnb ytjnltkbvs jn bycnhevtynjd bö htfkbpfwbb. Ltqcndbntkmyj, gjkjétybt j vtymibycndfö ghbåkbéftn yfc r cenb lhtdythbvcrjuj ntpbcf: Ubi ous, ibi remedium (≤Rjulf pfrjy lftn ghfdj, jy lftn b chtlcndf tuj pfobns≥). Xnj yt vtytt dféyj, drkñxtybt ghbdtltyyjq dsit ajhvekbhjdrb d ntrcn tdhjgtqcrjq Rjycnbnewbb cjplftn åjktt åkfujghbznyst eckjdbz lkz cbythubxtcrjuj dpfbvjltqcndbz Dthöjdyjuj rjvbccfhf c Tdhjgtqcrbv cjñpjv. Änj nfrét gjdsiftn dthjznyjcnm njuj, xnj djghjcs yfwbjyfkmysö vtymibycnd yt bcxtpyen bp gjkz phtybz TC. Ribinja Létdbwrbq – cnfhibq ñhbcrjycekmn Åñhj Dthöjdyjuj rjvbccfhf JÅCT gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd d Uffut. Hfytt jy zdkzkcz ghjatccjhjv vtéleyfhjlyjuj ghfdf Ulfymcrjuj eybdthcbntnf (Gjkmif). Tuj gthe ghbyflktéfn vyjujxbcktyyst nhels gj djghjcfv vtéleyfhjlyjq pfobns ghfd xtkjdtrf.

Éehyfk JÅCT

21


ÅLBGX/ÅJÅJ

ytqitve eukeåktybñ lbfkjuf yf åkfuj yfhjlf änjq cnhfys b htubjyf≥. Yföjlzcm yf dytiytgjkbnbxtcrjq ckeéåt åsditq Cjwbfkbcnbxtcrjq Atlthfnbdyjq Htcgeåkbrb Ñujckfdbb b pfntv Åjcybb b Uthwtujdbys, gjcjk Lébrbx dsgjkyzk hfpkbxyst jndtncndtyyst pflfybz, drkñxfz hfåjne d Vjcrdt, Åhfppfdbkt b Neybct. Gjckt jåhtntybz Åjcybtq Herjdjlbntktv Wty≤Herjdjlcndj ecbkbzvb b Uthwtujdbyjq ytpfdbnhf d Fiöfåflt yfpyfxty JÅCT gj vbhjcnhjbntkmcbvjcnb jy cnfk gthdsv Båhfubv Lébrbx, dscjrj- cnde d Nehrvtybcnfyt – yt- gjckjv änjq cnhfys d Hjcgjcnfdktyysq lbgkjvfn b ghjcnfz pflfxf lkz kñåjuj cbqcrjq Atlthfwbb. ñhbcn bp Vjcnfhf (Åjcybz lbgkjvfnf, – crfpfk gjcjk Jy nfrét hfåjnfk gjb Uthwtujdbyf). Jy cvtybk Lébrbx gjckt dcnegktybz vjoybrjv herjdjlbntkz yf änjv gjcne gjckf Gfhfc- d ljkéyjcnm 27 zydfhz. ckeéås hflbj- b ntktdtofrbde Åfltcre (Hevsybz), rj- – Wtynh d Fiöfåflt buhftn ybz Cfhftdj, jndtxfz ukfdnjhsq 19 zydfhz ghbcnegbk dféyeñ hjkm, jrfpsdfz ysv jåhfpjv pf djghjcs r bcgjkytybñ cdjbö yjdsö ghbybvfñotq cnhfyt cjvtéleyfhjlysö jnyjitjåzpfyyjcntq d rfxtcndt he- ltqcndbt d htfkbpfwbb ybq. rjdjlbntkz gjlujhbwrjuj ceotcndeñobö d JÅCT åñhj Vbccbb JÅCT d Cth- ghbywbgjd b jåzpfntkmcnd. åbb b Xthyjujhbb. Z åele cnhtvbnmcz r lfkm-

OSCE/MIKHAIL EVSTAFIEV

1 atdhfkz herjdjlbntktv Wtynhf JÅCT d Nfirtynt åsk yfpyfxty Vbhjckfd Tyrf (Ckjdfrbz), cvtybdibq yf änjv gjcne gjckf Nehwbb Fövtnf Rfvbkz Ähjpfyf. ≤Ghbjhbntnyjq pflfxtq Wtynhf åeltn eukeåktybt dpfbvjgjybvfybz b ecbktybt cjnhelybxtcndf c epåtrcrbvb dkfcnzvb gj djghjcfv lfkmytqitq htfkbpfwbb jåobö lkz dctq JÅCT wtyyjcntq b ghbywbgjd, – pfzdbk gjcjk Tyrf. – Cjjndtncndtyyj, z ghblfñ juhjvyjt pyfxtybt gjkbnbrt JÅCT, yfghfdktyyjq yf hfcibhtybt utjuhfabxtcrjq caths tt djpltqcndbz, b åele cnhtvbnmcz r yfhfobdfybñ ltzntkmyjcnb yf dctq nthhbnjhbb Epåtrbcnfyf≥. Lj änjuj cdjtuj yfpyfxtybz gjcjk Tyrf zdkzkcz ghtlcnfdbntktv Ckjdfrbb ghb Rjvbntnt Tdhjgtqcrjuj cjñpf gj gjkbnbxtcrbv djghjcfv b åtpjgfcyjcnb d Åhñcctkt, rjnjhsq rehbhetn vtéleyfhjlyst ltkf d hfvrfö tlbyjq dytiytq gjkbnbrb b gjkbnbrb d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb b jceotcndkztn herjdjlcndj ltqcndbzvb TC gj ehtuekbhjdfybñ rhbpbcjd. C 1998 gj 2001 ujl jy åsk gjckjv cdjtq cnhfys d Vtrcbrt, Rjkevåbb b Dtytceäkt, åfpbhezcm d u. Vtöbrj. Lj änjuj jy hfåjnfk d Leåkbyt yf ljkéyjcnb cjdtnybrf b dhtvtyyjuj gjdthtyyjuj d ltkfö b d Vtöbrj – d rfxtcndt ghtcc-ctrhtnfhz. D vbybcnthcndt byjcnhfyysö ltk gjcjk Tyrf pfybvfk ljkéyjcnb pfvtcnbntkz gjkbnbxtcrjuj lbhtrnjhf b lbhtrnjhf ltgfhnfvtynf gj cdzpzv cj cnhfyfvb TC b YFNJ. Rhjvt njuj, hfåjnfk yfxfkmybrjv jnltkf gj cjnhelybxtcnde d wtkzö hfpdbnbz b nhfycuhfybxyjve cjnhelybxtcnde, jndtxfz pf hfphfåjnre cnhernehs ckjdfwrjq jabwbfkmyjq gjvjob yf wtkb hfpdbnbz (JGH) b pf cjcnfdktybt chtlytchjxyjq cnhfntubb Ckjdfwrjq Htcgeåkbrb d jåkfcnb JGH. Zdkztncz dsgecrybrjv Vjcrjdcrjuj ujcelfhcndtyyjuj bycnbnenf vtéleyfhjlysö jnyjitybq b jåkflfntktv extyjq cntgtyb d jåkfcnb ghfdf, gjkextyyjq d eybdthcbntnt bv. Rjvtybecf (Ckjdfrbz).

22

Éehyfk JÅCT

OSCE/MIKHAIL EVSTAFIEV

YFPYFXTYBZ

Lbhtrnjhjv gj kñlcrbv htcehcfv c 1 ltrfåhz 2004 ujlf yfpyfxtyf Gjkby Aefpb, rjnjhfz cvtybkf Ijyf Öäylf, pfybvfdituj äne ljkéyjcnm c zydfhz 2001 ujlf gj ctynzåhm 2004 ujlf. U-éf Aefpb bvttn åjktt xtv 20-ktnybq jgsn hfåjns d jåkfcnb eghfdktybz kñlcrbvb htcehcfvb, jåotuj flvbybcnhfnbdyjuj herjdjlcndf b gjlujnjdrb rflhjd d Fdcnhfkbb b Idtqwfhbb. D cfvjt gjcktlytt dhtvz jyf åskf jlybv bp herjdjlzobö flvbybcnhfnbdysö hfåjnybrjd rjvgfybb ≤Neggthdfht≥ gj Tdhjgt, Fahbrt b Åkbéytve Djcnjre. Hfåjnfz yf ghjnzétybb åjktt nhtö ktn d ljkéyjcnb lbhtrnjhf gj kñlcrbv htcehcfv d Vtéleyfhjlyjq atlthfwbb jåotcnd Rhfcyjuj Rhtcnf b Rhfcyjuj Gjkevtczwf, jyf jndtxfkf pf rflhjdjt jåtcgtxtybt infå-rdfhnbhs änjq jhufybpfwbb d Étytdt b tt jnltktybq yf vtcnfö. Zdkztncz jåkflfntkmybwtq cntgtyb vfubcnhf d jåkfcnb vtytlévtynf, cgtwbfkbpbhetncz yf djghjcfö kñlcrbö htcehcjd b ghjikf rehc jåextybz d ntöyjkjubxtcrjv eybdthcbntnt Cblytz gj djghjcfv nheljdsö jnyjitybq. U-éf Aefpb hjlbkfcm d Vjyhtfkt (Rfyflf), bvttn ldjqyjt – rfyflcrj-fdcnhfkbqcrjt – uhfélfycndj.

Vfhn 2005 ujlf


LFYM GF VZ NB

LÄDBL H. YBRJKFC 23

vfhnf d Dfqjvbyut cjåhfkbcm xktys ctvmb, lhepmz b åsdibt rjkktub fvthbrfycrjuj ñhbcnf, ujcelfhcndtyyjuj ckeéfotuj b lbgkjvfnf Lädblf H. Ybrjkfcf – cjåhfkbcm yt lkz njuj, xnjås crjhåtnm gj gjdjle tuj rjyxbys, f xnjås ljcnjqyj jnvtnbnm tuj ghbébpytyyst cdthitybz. ≤Öjnz xktys tuj ctvmb xhtpdsxfqyj jgtxfktys enhfnjq xtkjdtrf cnjkm rbgextq ébpytyyjq äythubb, dct jyb åkfujlfhys celmåt pf nj dhtvz, rjnjhjt bv gjcxfcnkbdbkjcm ghjdtcnb c ybv≥, – ujdjhbncz d pfzdktybb, jgeåkbrjdfyyjv d u. Kfhfvb (infn Dfqjvbyu), jnrelf åsk hjljv gjcjk Ybrjkfc. Ytpfljkuj lj cdjtq rjyxbys (13 vfhnf d hfåjxtv rfåbytnt d Rbtdt), ghbxbyjq rjnjhjq, gj-dblbvjve, cnfk cthltxysq ghbcneg, gjcjk Ybrjkfc jnvtnbk cdjq 64-q ltym hjéltybz b dnjheñ ujljdobye ghtåsdfybz d ljkéyjcnb Rjjhlbyfnjhf ghjtrnjd JÅCT d Erhfbyt. ≤Gjcjk Ybrjkfc gjkmpjdfkcz dctjåobv edfétybtv åkfujlfhz cdjtve evtkjve herjdjlcnde ltzntkmyjcnmñ JÅCT d Erhfbyt yf ghjnzétybb gjcktlybö ldeö ktn, – pfzdbk Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm Lvbnhbq Hegtk, epyfd j gjcnbuitq Jhufybpfwbñ nzétkjq enhfnt. – Jy nhelbkcz åtp ecnfkb, gjvjufz Erhfbyt d tt ldbétybb gj genb ltvjrhfnbxtcrbö htajhv. Jy gjvjufk b vyt velhsvb cjdtnfvb dj dhtvz vjbö dbpbnjd d äne cnhfye≥. D Dfibyunjyt herjdjlbntkb Ötkmcbyrcrjq rjvbccbb CIF, ctyfnjh Cäv Åhfeyåtr b xktys gfkfns ghtlcnfdbntktq Rhbcnjath Cvbn b Åtyléfvby Rfhlby, yfpdfkb Lädblf Ybrjkfcf ≤gjåjhybrjv ghfd xtkjdtrf≥, yfgjvybd j tuj äaatrnbdyjq hfåjnt gj gjllthért ghjtrnjd d Erhfbyt, drkñxfz yfkfébdfybt ≤ujhzxbö kbybq≥ d wtkzö åjhmås c njhujdktq kñlmvb, gjvjom celtåysv jhufyfv cnhfys b tt pfrjyjlfntkzv, f nfrét cjltqcndbt flfgnfwbb åsdibö djtyyjckeéfobö r uhfélfycrjq ébpyb.

Vfhn 2005 ujlf

17 vfhnf, yf cdjtv tétytltkmyjv pfctlfybb d Dtyt, ghtlcnfdbntkb 55 ujcelfhcnd-exfcnybrjd gjxnbkb gfvznm rjkktub vbyenjq vjkxfybz. Yf cktleñobq ltym d Rbtdt xktys lbgkjvfnbxtcrjuj rjhgecf, ljkéyjcnyst kbwf ghfdbntkmcndf, ghtlcnfdbntkb YGJ b gfhnyths gj ghjtrnfv cjåhfkbcm yf vtvjhbfkmyeñ ckeéåe, jhufybpjdfyyeñ djpukfdkzdibvcz bv rjkktrnbdjv d cjcnfdt 4 vtéleyfhjlysö b 28 erhfbycrbö cjnhelybrjd. ≤Gjcjk Ybrjkfc dytc dféysq drkfl d xtcnyjt b nhfycgfhtynyjt ghjdtltybt ytlfdybö ghtpbltyncrbö dsåjhjd d Erhfbyt, – pfzdbk ghtlcnfdkzñobq ltktufwbñ Erhfbys dhtvtyysq gjdthtyysq d ltkfö Ñhbq Gjkehtp, dscnegfz yf pfctlfybb Gjcnjzyyjuj cjdtnf. – D ntcyjv cjnhelybxtcndt c ybv vs hfphfåjnfkb yjdeñ vjltkm dpfbvjltqcndbz vtéle ghbybvfñobq cnhfyjq b JÅCT≥. Erhfbycrbt jabwbfkmyst kbwf åskb d xbckt gthdsö, rnj xthtp Utythfkmyjuj ctrhtnfhz Zyf Reåbif dshfpbk cdjb cjåjktpyjdfybz JÅCT, ltktufwbb CIF b ctvmt u-yf Ybrjkfcf. D cdjtv gbcmvt vbybcnh byjcnhfyysö ltk Åjhbc Nfhfcñr jnvtnbk: ≤Jy yt éfktk cbk, djgkjofz d ébpym jcyjdyst wtyyjcnb b ghbywbgs JÅCT. Vs gjnthzkb dscjrjghjatccbjyfkmyjuj lbgkjvfnf b yfcnjzotuj lheuf. D yfitq gfvznb yfdctulf jcnfyencz tuj ytenjvbvjcnm, cnjqrjcnm b jgnbvbpv≥. ≤Änf enhfnf åjkmñ jnjpdfkfcm d yfibö cthlwfö, – gbcfk ukfdf wtynhfkmyjq bpåbhfntkmyjq rjvbccbb Erhfbys Zhjckfd Lfdsljdbx. – Gjcjk Ybrjkfc gjkmpjdfkcz edfétybtv b fdnjhbntnjv d ghfdbntkmcndtyysö rheufö b cjjåotcndt YGJ. Tuj dscjrbq ghjatccbjyfkbpv b kbxyfz ghbdthétyyjcnm ltvjrhfnbxtcrbv ghtjåhfpjdfybzv vjukb ås cgjcjåcndjdfnm htfkbpfwbb vyjubö yjdsö gjktpysö cjdvtcnysö ghjtrnjd≥. ≤Jy yt njkmrj åsk ljcnjqysv djcöbotybz lbgkjvfnjv b ghjatc-

Ajnj ghtljcnfdktyj ctvmtq u-yf Ybrjkfcf

2 vfhnf 1941 – 13 vfhnf 2005 ujlf

Gjrjqysq Rjjhlbyfnjh ghjtrnjd JÅCT d Erhfbyt: ≤jy kñåbk äne cnhfye b tt yfhjl≥.

cbjyfkjv, yj b jåkflfk cgjcjåyjcnmñ dsgjkyznm cdjñ hfåjne c pfdblysv xedcndjv ñvjhf b ébpythfljcnyjcnb≥, – pfzdbk lbhtrnjh Åñhj JÅCT gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf Rhbcnbfy Inhjufk, rjnjhjve ljdtkjcm ntcyj hfåjnfnm c gjckjv Ybrjkfcjv dj dhtvz ytlfdybö bcnjhbxtcrbö cjåsnbq d Erhfbyt. ≤Gjcjk Ybrjkfc åsk jlybv bp cfvsö åjkmibö lheptq Erhfbys, – pfzdbk Rjhlekf Ajkmvñnth, cnfhibq cjnhelybr gj ghjuhfvvfv Åñhj Rjjhlbyfnjhf ghjtrnjd. – Jy kñåbk äne cnhfye b tt yfhjl. Rfélsq tuj ifu åsk ghjlbrnjdfy ukeåjxfqitq cbvgfnbtq b pfåjnjq jå Erhfbyt b erhfbywfö≥. ≤Jy dybvfntkmyj ghbcvfnhbdfkcz, ghbckeibdfkcz, ghbybvfk htitybz b ltqcndjdfk, – pfzdbk, dscnegfz yf pfctlfybb Gjcnjzyyjuj cjdtnf, gjcjk CIF d JÅCT Cnbdty V. Vbybrtc. – Jy åsk xtkjdtrjv ytbcxthgftvjq äythubb. B eksårf ybrjulf yt cöjlbkf c tuj kbwf≥.

Ctvmz u-yf Ybrjkfcf exhtlbkf vtvjhbfkmysq ajyl gjl flvbybcnhfnbdysv herjdjlcndjv Ajylf Dfqjvbyucrjuj eybdthcbntnf. Chtlcndf bp änjuj ajylf gjpdjkzn jceotcndkznm cneltyxtcrbt b ghjatccjhcrj-ghtgjlfdfntkmcrbt rekmnehyst jåvtys vtéle Rbnftv, Djcnjxyjq Tdhjgjq b Hjccbtq. Cv. ljgjkybntkmyeñ byajhvfwbñ yf cfqnt: http://uwadmnweb.uwyo. edu/Foundation. (Flhtc äktrnhjyyjq gjxns: foundation@uwyo.edu)

Éehyfk JÅCT

23

OSCE Magazine March 2005 (ru)  

In this issue: OSCE diplomacy in action: Searching for a solution in Ukraine; Christmas in Ukraine: Record number of OSCE observers monitor...

OSCE Magazine March 2005 (ru)  

In this issue: OSCE diplomacy in action: Searching for a solution in Ukraine; Christmas in Ukraine: Record number of OSCE observers monitor...

Advertisement