Page 1

VFHN 2004

Hjps b htajhvs: rfktqljcrjg cjåsnbq d Uhepbb

Jcnjhjéyj – GPHR: Gjl ghbwtkjv – euhjpf, bcöjlzofz jn gthtyjcysö hfrtnysö rjvgktrcjd

Rjulf bycnbnen gjl cnfnm cdjtve cjplfntkñ: Ahfqven Ledt


Éehyfk ≤JÅCT≥ bplftncz yf fyukbqcrjv b heccrjv zpsrfö Jnltkjv ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Jhufybpfwbb gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt. Dscrfpsdftvst d tuj cnfnmzö vytybz ghbyflktéfn fdnjhfv b yt jåzpfntkmyj jnhféfñn jabwbfkmyeñ gjpbwbñ JÅCT b tt ujcelfhcnd-exfcnybrjd. Htlfrnjh: Gfnhbwbz Y. Cfnnth Htlfrnjhs-jåjphtdfntkb: Rbn Lébyrc, Fktrcfylh Ybwit Lbpfqyth: Yjyf Htqnth Rjvvtynfhbb b fdnjhcrbt vfnthbfks ghjcmåf yfghfdkznm gj flhtce: osce-magazine-at@osce.org Jnltk ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Ctrhtnfhbfn JÅCT Kärntner Ring 5–7 A-1010 Vienna, Austria Ntk.: (+43-1) 514 36-180 Afrc: (+43-1) 514 36-105

Jhufybpfwbz gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt – jåottdhjgtqcrbq jhufy, pfybvfñobqcz jåtcgtxtybtv åtpjgfcyjcnb, exfcnybrfvb rjnjhjuj zdkzñncz 55 ujcelfhcnd, hfcgjkjétyysö yf utjuhfabxtcrjv ghjcnhfycndt jn Dfyredthf lj Dkflbdjcnjrf.

Jåhfotybt Utythfkmyjuj ctrhtnfhz r xbnfntkzv Hfl ghtlkjébnm dfitve dybvfybñ gthdsq yjvth éehyfkf ≤JÅCT≥. Jy ghböjlbn yf cvtye ≤Dtcnybre JÅCT≥, bplfdfditvecz d ntxtybt gjcktlybö ltdznb ktn. Xnjås yt enhfnbnm cdtétcnm, frnefkmyjcnm b xbnfntkmcrbq bynthtc, kñåjt gthbjlbxtcrjt bplfybt ljkéyj dhtvz jn dhtvtyb jåyjdkznmcz. D änjv ujle, rjulf JÅCT jnvtxftn ltcznbktnbt cdjtuj ceotcndjdfybz rfr jhufybpfwbb, vs cjxkb evtcnysv ghblfnm yjdsq jåkbr yfitve jcyjdyjve gtxfnyjve jhufye. Htxm bltn jnyñlm yt njkmrj j ≤rjcvtnbxtcrbö≥ ekexitybzö: vs cnfdbv gthtl cjåjq wtkm geåkbrfwbb åjktt ukeåjrbö vfnthbfkjd, gjpdjkzñobö kexit dybryenm d ckjéyst fcgtrns hfåjns yfitq eybrfkmyjq jhufybpfwbb b jnhfpbnm dct åjufncndj tt cjlthéfybz.

Ghtlctlfntkmcndj JÅCT d 2004 ujle: Åjkufhbz Cnhernehs b bycnbnens JÅCT Gjcnjzyysq cjdtn, Dtyf Ajhev gj cjnhelybxtcnde d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb, Dtyf Ctrhtnfhbfn, Dtyf Ghtlcnfdbntkm JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB, Dtyf Åñhj gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf, Dfhifdf Dthöjdysq rjvbccfh gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd, Uffuf Gfhkfvtyncrfz fccfvåktz JÅCT, Rjgtyufuty

Ltzntkmyjcnm yf vtcnfö Rfdrfp Åñhj JÅCT d Åfre Vbccbz JÅCT d Uhepbb Åñhj JÅCT d Thtdfyt Kbxysq ghtlcnfdbntkm Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz gj rjyakbrne, zdkzñotvecz ghtlvtnjv hfccvjnhtybz yf Vbycrjq rjyathtywbb JÅCT

Wtynhfkmyfz Fpbz Wtynh JÅCT d Fkvf-Fnt Wtynh JÅCT d Fiöfåflt Wtynh JÅCT d Åbirtrt Wtynh JÅCT d Leifyåt Wtynh JÅCT d Nfirtynt

Djcnjxyfz Tdhjgf Jabc JÅCT d Vbycrt Vbccbz JÅCT d Vjkljdt Rjjhlbyfnjh ghjtrnjd JÅCT d Erhfbyt

Ñuj-Djcnjxyfz Tdhjgf Ghbcencndbt JÅCT d Fkåfybb Vbccbz JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt Vbccbz JÅCT d Öjhdfnbb Vbccbz JÅCT d Rjcjdj Rjynhjkmyfz vbccbz JÅCT d Crjgmt gj ghtljndhfotybñ hfcghjcnhfytybz rjyakbrnf Vbccbz JÅCT d Cthåbb b Xthyjujhbb

2

Éehyfk JÅCT

Éehyfk ≤JÅCT≥ åeltn gjcdzoty åjktt ≤ljkujdhtvtyyjq≥ ntvfnbrt b flhtcjdfy åjktt ibhjrjq felbnjhbb, xtv tuj ghtlitcndtyybr. Cjrhfnbncz jåütv geåkbretvjq d ytv byajhvfwbb j cbñvbyenysö yjdjcnzö b rféljlytdyj hfpdbdfñoböcz cjåsnbzö d Dtyt, Rjgtyufutyt, Uffut, Dfhifdt b yf vtcnfö. Lkz änjuj ghtlyfpyfxty yfi gjgekzhysq dtå-cfqn www.osce.org, rjnjhsq, rcnfnb ujdjhz, d änjv ujle nfrét ghtlcnfytn d yjdjq, åjktt tvrjq ajhvt. Yfltñcm, xnj éehyfk ghbltncz dfv gj leit b xnj ds yfqltnt tuj ljcnfnjxyj pfybvfntkmysv. Öjntkjcm ås pyfnm dfib dgtxfnktybz j ytv b gjkexfnm jn dfc ghtlkjétybz jnyjcbntkmyj njuj, rfrbt ntvs pfckeébdfñn åjktt ukeåjrjuj jcdtotybz. JÅCT yt hfp ljrfpfkf cdjt evtybt ghbvtyznm ubårbq gjlöjl, b vs cltkftv dct jn yfc pfdbczott, xnjås jåtcgtxbnm xbnfntktq ltqcndbntkmyj yeéyjq bv byajhvfwbtq. Zy Reåbi Dtyf Vfhn 2004 ujlf

Vfhn 2004 ujlf


Vfhn 2004 Njv 1 § 1

D änjv dsgecrt: – LTVJRHFNBPFWBZ

Hjps b htajhvs: rfktqljcrjg cjåsnbq d Uhepbb Cdbltntkmcndf jxtdblwtd: Ybyj Åehléfyflpt b Åhñc Léjhlé

4

– ÅJKUFHCRJT GHTLCTLFNTKMCNDJ, 2004 UJL.

Vbybcnh byjcnhfyysö ltk Cjkjvjy Gfccb yfxbyftn ghtlctlfntkmcndjdfybt d JÅCT c lbgkjvfnbb yf dscjrjv ehjdyt

8

– AHFQVEN LEDT: CKJDF YFGJCKTLJR

Rjulf bycnbnen gjl cnfnm cdjtve cjplfntkñ: gthdsq Ghtlcnfdbntkm JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB d 1998–2003 uu.

11

Uhjpyjt ghtleghtéltybt: ≤Gjgfltnt d ghtcc-htkbp Ledt≥.

14

Åfkrfycrfz vjkjltém ghjdjéftn ≤pfobnybrf bö åeleotuj≥ rfr uthjz

16

Gthtldbéyjq vekmnbvtlbqysq ujhjljr yfitk gjcnjzyyjt ghbcnfybot

18

– YFÅKÑLTYBT PF DSÅJHFVB

Yfåkñlfntkb yf dsåjhfö d hjccbqcreñ Leve: yjxm gjckt nhelyjuj lyz

19

– ÅJHMÅF C NTHHJHBPVJV

Jcnjhjéyj – GPHR: gjl ghbwtkjv – euhjpf, bcöjlzofz jn gthtyjcysö hfrtnysö rjvgktrcjd

22

– YFLKTÉFOTT EGHFDKTYBT

Kbxyst rjynfrns d Cthåbb b Xthyjujhbb: ghtlcnfdbntkb JÅCT gjctofñn veybwbgfkmyst jrheuf

24

– LBGKJVFNBZ JÅCT

Ltkbrfnysq åfkfyc d Åtkuhflt b d cnhfyt: ≤Dhtvz ytkmpz gjdthyenm dcgznm≥, – ujdjhbn gjcjk Vfehbwbj Vfccfhb

27

– GJCNJZYYSQ CJDTN

Gjcjk Dtkbrjåhbnfybb Léjy lt Ajyåkfyr: JÅCT – ≤vyjujcnjhjyyzz lbgkjvfnbz d ltqcndbb≥ – YFPYFXTYBZ Yf jåkjért: yf ekbwt d Nåbkbcb yfrfyeyt ghtpbltyncrbö dsåjhjd d Uhepbb (yfxfkj zydfhz). Ajnj: FAG/Cegbycrb

Vfhn 2004 ujlf

29 31

www.osce.org Éehyfk JÅCT

3


LTVJRHFNBPFWBZ

Hjps b htajhvs: rfktqljcrjg cjåsnbq d Uhepbb Cdbltntkmcndf jxtdblwtd: Ybyj Åehléfyflpt b Åhñc Léjhlé

Cgtwbfkmysq rjjhlbyfnjh rhfnrjchjxyjq yfåkñlfntkmyjq vbccbb JÅCT Åhñc Léjhlé gthtl plfybtv uhepbycrjuj gfhkfvtynf dj dhtvz vfccjdsö ghjntcnjd d Nåbkbcb.

4

Éehyfk JÅCT

Åhñc Léjhlé: Bcnjhbñ uhepbycrjq ≤htdjkñwbb hjp≥ tot ghtlcnjbn yfgbcfnm, yj rjulf bp hfccrfpjd cfvbö ≤ltqcndeñobö kbw≥ b vyjétcndf jabwbfkmysö b ytjabwbfkmysö rjynfrnjd cjcnfdbncz jåofz rfhnbyf ghjbpjitlituj, rybuf änf åeltn xbnfnmcz rfr jxthtlyjq pfödfnsdfñobq hjvfy Létaahb Fhxthf. Tckb ås z pyfk uhepbycrbq b e vtyz åskj dhtvz, z ås pfyzkcz änbv rfr ghjtrnjv gj bpextybñ jgsnf vbhyjq cvtys htébvf. Vs [xktys vtéleyfhjlyjq vbccbb gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb] ghbtöfkb yf gfhkfvtyncrbt dsåjhs 2 yjzåhz yt c wtkmñ cvtys htébvf. Yfibv tlbycndtyysv yfvthtybtv åskj yfåkñlfnm pf öjljv dsåjhjd b pfcdbltntkmcndjdfnm, xnj jyb, rfr öjntkjcm yfltznmcz, åelbn jhufybpjdfys kexit, xtv ghtlsleobt. Jlyfrj, rjulf vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj dsåjhs ≤yt pfcxbnfkj≥, uhepbys zcyj edbltkb, xnj dytiybq vbh yfrjytw ghbpyfk nj, xnj bv cfvbv b jggjpbwbjyysv cbkfv d cnhfyt åskj bpdtcnyj eét lfdyj. Yfrfyeyt dnjhjuj nehf gfhkfvtyncrbö dsåjhjd, pfgkfybhjdfyyjuj yf 23 yjzåhz, xktys yfåkñlfntkmyjq vbccbb cjåhfkbcm d infå-rdfhnbht Åñhj JÅCT gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf (ÅLBGX), xnjås hfcghtltkbnm pflfybz chtlb yfåkñlfntktq. Vs fyfkbpbhjdfkb cjåsnbz, ghjbcitlibt pf 20-lytdybq gthbjl gjckt gthdjuj nehf dsåjhjd, cjcnjzditujcz 2 yjzåhz.

Dct tot yföjlzobtcz gjl cdtébv dgtxfnktybtv jn bcnjhbxtcrbö cjåsnbq d Uhepbb rjkktub-gfhkfvtynfhbb Ybyj Åehléfyflpt b Åhñc Léjhlé ytlfdyj gjltkbkbcm cdjbvb djcgjvbyfybzvb jå ävjwbjyfkmyj yfcsotyysö yjzåhmcrbö lyzö 2003 ujlf d Nåbkbcb, ghbdtlibö r vjkybtyjcyj jhufybpjdfyysv ghtpbltyncrbv dsåjhfv 4 zydfhz 2004 ujlf. Jyb dscrfpfkbcm ghfrnbxtcrb d jlyjv leöt: gthtvtys åskb dspdfys rjkktrnbdyjq djktq cfvbö uhepby, ghjdtltybt yjdjuj nehf dsåjhjd cnfkj djpvjéyj kbim åkfujlfhz ytpfvtlkbntkmyjq htfrwbb vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf, yj nhelyjcnb gthtöjlyjuj gthbjlf njkmrj yfxfkbcm. Ybét ghbdjlzncz dslthérb bp bynthdmñ, rjnjhst ldf dsityfpdfyysö gfhkfvtynfhbz gjhjpym lfkb Vfhnt Ahbvfy, htlfrnjhe Tétujlyjuj ljrkflf JÅCT, dj dhtvz ghjöjlbditq d Dtyt 19–20 atdhfkz pbvytq ctccbb Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb JÅCT.

Z yf ytcrjkmrj vbyen jnkexbkcz, xnjås ecgtnm pfödfnbnm djkyeñoeñ rjywjdre nhfyckbhjdfditujcz gj ntktdbltybñ vfnxf c xtvgbjyfnf vbhf gj htuåb – z åjktk pf Fyukbñ, öjnz cfv dfkkbtw. Gj jrjyxfybb nhfyckzwbb z gjvxfkcz jåhfnyj yf cjdtofybt b vtkmrjv pfvtnbk pf jryfvb njkgs kñltq, hfpvföbdfdibö, rfr vyt gjrfpfkjcm, åhbnfycrbvb akfufvb. Ghj ctåz z njulf gjlevfk: ≤Gjyznyj, xnj uhepbys buhfñn d htuåb, yj rnj ét vju ghtlgjkjébnm, xnj jyb nfr éfélen gjåtls Fyukbb yfl Fdcnhfkbtq≥. Jrfpfkjcm, jlyfrj, xnj ghfplyjdfkb jyb cjåcndtyyeñ gjåtle, cnfdieñ gjbcnbyt pyfvtyfntkmysv cjåsnbtv d bcnjhbb Ñéyjuj Rfdrfpf. Rfr ntgthm bpdtcnyj dctv d vbht, pfgkfybhjdfyyst dsåjhs yt cjcnjzkbcm, öjnz, rfr vyt hfccrfpsdfkb, yf jlyjv bp bpåbhfntkmysö exfcnrjd nfr b yt gjyzkb, xnj jyb jnvtytys, dct-nfrb ghjdtkb ujkjcjdfybt b pfntv ghtlcnfdbkb htpekmnfns. Cvtyf htébvf åtp ghjdtltybz dsåjhjd – dfhbfyn yt bltfkmysq, yj ghtpbltyn Älefhl Itdfhlyflpt eitk ljcnjqyj, b ybrfrjuj rhjdjghjkbnbz yt åskj, xnj cfvj gj ctåt dtcmvf ghbvtxfntkmyj lkz htubjyf, gjdblfdituj yf cdjtv dtre ytvfkj rhjdb. VFFCNHBÖN

Jlby bp yfbåjktt gfvznysö b dspsdfñobö e vtyz xedcndj ujhljcnb vjvtynjd, r rjnjhjve z bvtk xtcnm åsnm cjghbxfcnysv, ghjbpjitk d ytåjkmijv pfkt d Vffcnhbönt [yf tétujlyjq dcnhtxt Cjdtnf vbybcnhjd JÅCT d ltrfåht 2003 ujlf], rjulf Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm Zfg lt Öjjg Cötaath jnrhsk vthjghbznbt, cnfditt cdjtuj hjlf ≤ljyjhcrbv ferwbjyjv≥ c wtkmñ cåjhf chtlcnd, rjnjhst gjpdjkbkb ås Uhepbb ghjdtcnb ghtpbltyncrbt b gfhkfvtyncrbt dsåjhs.

Vfhn 2004 ujlf


Vbybcnh byjcnhfyysö ltk Rfyfls dscnegbk c pfzdktybtv, d rjnjhjv gjjåtofk gjvjom d hfpvtht gjkevbkkbjyf rfyflcrbö ljkkfhjd, xnj åskj dcnhtxtyj lheéysvb fgkjlbcvtynfvb. Dcktl pf ybv ckjdf gjghjcbk tot rnj-nj b nfrét gjjåtofk ghtljcnfdbnm chtlcndf, dspdfd yjdsq dcgktcr fgkjlbcvtynjd. Nfr jyj b gjikj. D cdjñ jxthtlm LG ghjbpytc: ≤Dscnegfz d rfxtcndt vbybcnhf byjcnhfyysö ltk Yblthkfyljd, pfzdkzñ: vjz cnhfyf jåtoftn dsltkbnm gjkvbkkbjyf tdhj≥. D jåotq ckjéyjcnb åskj jåtofyj jrjkj 6 vbkkbjyjd tdhj. Vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj nfrbv jåhfpjv ujdjhbkj: ≤Vs öjnbv dfv gjvjxm≥. Rhjvt njuj, åskj htityj, xnj hfcghtltktybt dsltktyysö chtlcnd åeltn rjjhlbybhjdfnmcz Vbccbtq JÅCT d Uhepbb. HJKM GFHKFVTYNCRBÖ FCCFVÅKTQ

Cktletn gjvybnm, xnj ldjt bp jcyjdysö ≤ltqcndeñobö kbw≥ änjq bcnjhbb eét yf ghjnzétybb ljdjkmyj lkbntkmyjuj dhtvtyb byntkktrnefkmyj b gjkbnbxtcrb exfcndeñn d ghjwtcct ltvjrhfnbpfwbb b d cjdtnfö yt yeélfñncz. Jyb ghbybvfkb exfcnbt d åtcxbcktyyjv vyjétcndt ctvbyfhjd b zdkzñncz jåkflfntkzvb cjkblysö lbgkjvjd d jåkfcnb yferb j ltvjrhfnbb, gjkextyysö d cfvsö ghtcnbéysö depfö vbhf. Ybyj Åehléfyflpt zdkztncz xktyjv Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb JÅCT yf ghjnzétybb eét ytcrjkmrbö ktn. Ghb änjv jyf – jlby bp pfvtcnbntktq Ghtlctlfntkz Fccfvåktb. Änf cdzpm csuhfkf dtcmvf dféyeñ hjkm, gjcrjkmre åkfujlfhz änjve tt lhepmz vjukb åtp åñhjrhfnbxtcrbö ghjdjkjxtr jåofnmcz c ytq yfghzveñ, rjulf jyf bcgjkyzkf jåzpfyyjcnb ghtpbltynf cnhfys. Vböfbk Cffrfidbkb vyjuj ktn yfpfl nfrét döjlbk d ltktufwbñ cdjtq cnhfys yf Gfhkfvtyncrjq fccfvåktt JÅCT, öjnz åjkmit dhtvtyb jy ghjdjlbk d Gfhkfvtyncrjq fccfvåktt Cjdtnf Tdhjgs. Rfr ds dblbnt, gfhkfvtyncrbt fccfvåktb dtcmvf dféys d gjljåyjuj hjlf ghjwtccfö b vjuen, rhjvt njuj, ckeébnm cdjtuj hjlf ≤eybdthcbntnfvb ltvjrhfnbb≥. Ye b, rjytxyj ét, gjljåhfdittcz d JÅCT ≤cjpdtplbt≥ kñltq b bycnbnenjd – vbccbz JÅCT, ÅLBGX, lf b cfvf JÅCT d wtkjv åskb ghjcnj dtkbrjktgys. Bp edbltyyjuj vyjñ d Uhepbb jlybv bp yfbåjktt gjhfpbntkmysö vjvtynjd åskj nj, yfcrjkmrj ghjatccbjyfkmyj b evtkj hfåjnfñn ytrjnjhst bp ytghfdbntkmcndtyysö jhufybpfwbq. Lbhtrnjh vtcnyjq jhufybpfwbb gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb ghjcnj gthtitk d Wtynhfkmyeñ bpåbhfntkmyeñ rjvbccbñ (WBR) d rfxtcndt tt ghtlctlfntkz, [gjckt njuj, rfr gfhkfvtyn 30 yjzåhz gjlfdkzñobv åjkmibycndjv ujkjcjd endthlbk tuj d änjq ljkéyjcnb], ghbdtlz c cjåjq dctö cdjbö ärcgthnjd. GFHKFVTYNCRBT DSÅJHS D VFHNT

Uhepbys gjkmpeñncz juhjvyjq gjllthérjq, b bv åskf jrfpfyf pyfxbntkmyfz rjycekmnfwbjyyfz gjvjom. Levfñ, xnj jyb dghfdt ujhlbnmcz ntv, xtuj cvjukb ctujlyz ljåbnmcz. Ghjdtltyyst bvb d zydfht ghtpbltyncrbt dsåjhs gjxnb cjjndtncndjdfkb vtéleyfhjlysv yjhvfv. Nhfycajhvfwbz

Vfhn 2004 ujlf

cnfhjq cbcntvs d pfhjélfñoeñcz yjdeñ dctuj pf 45 lytq åskf gjbcnbyt atyjvtyfkmyjq. D njq bkb byjq vtht e ybö eét bvtñncz ytjåöjlbvst pfrjys, f WBR ytgkjöj cghfdkztncz cj cdjbvb jåzpfyyjcnzvb. E ybö tcnm gjkbnbxtcrbt kblths, rjnjhst ghbikb r dkfcnb åkfujlfhz cdjtve ltvjrhfnbxtcrjve ≤rhtlbne ljdthbz≥ b rjnjhst äne dkfcnm cjöhfyzn, tckb jghfdlfñn jrfpfyyjt bv ljdthbt. Z crfpfk gfhkfvtynfhbzv, exfcndjdfdibv d pbvytq ctccbb GF, xnj vs, xktys uheggs yfåkñltybz pf dsåjhfvb, åeltv d cdjtq jwtyrt dsåjhjd 28 vfhnf nfrbvb ét ytevjkbvj jåütrnbdysvb, rfrbvb vs åskb, fyfkbpbhez bnjub yjzåhmcrbö dsåjhjd. D ghjnbdyjv ckexft vs yt dsgjkybkb ås cdjbö jåzpfyyjcntq. Tcnm kñlb, rjnjhst åelen d rehct ghjbcöjlzotuj, b tckb vs yt jnhfpbv htfkmyjcnm nfrjq, rfrfz jyf tcnm, yfc dgjkyt pfckeétyyj jcelzn. Vyt öjxtncz, xnjås, rjulf z dyjdm dthyecm d Uhepbñ d rfxtcndt cgtwbfkmyjuj rjjhlbyfnjhf rhfnrjchjxysö yfåkñlfntktq, z cvju ås gj jrjyxfybb dsåjhjd crfpfnm: ≤Gjckeifqnt, z dbltk ytxnj gjnhzcfñott. Z dbltk xnj-nj gjbcnbyt ytdthjznyjt≥. Z jnxfzyyj yfltñcm, xnj vs ghbltv bvtyyj r nfrjve dsdjle. Ctqxfc ltkj pf Uhepbtq – jåtcgtxbnm ghjdtltybt cdjåjlysö b xtcnysö dsåjhjd, cjjndtncndeñobö vtéleyfhjlysv cnfylfhnfv. B tckb uhepbycrbq yfhjl c änjq pflfxtq cghfdbncz, nj jy ntv cfvsv ghjltvjycnhbhetn ghfdbntkmcndfv b gfhkfvtynfv: ≤Änj djpvjéyj^ Änj djpvjéyj^≥ Gfhkfvtyncrbt dsåjhs 2 yjzåhz: ≤cbcntvfnbxtcrfz b ibhjrjvfcinfåyfz afkmcbabrfwbz≥ Ghtpbltyncrbt dsåjhs 4 zydfhz: ≤pfvtnysq ghjuhtcc≥ Gfhkfvtyncrbt dsåjhs 28 vfhnf: ≤åjktt ljcnjdthysq bylbrfnjh≥

Cjcnjzdibtcz 4 zydfhz 2004 ujlf dytjxthtlyst ghtpbltyncrbt dsåjhs d Uhepbb cnfkb cdbltntkmcndjv pfvtnyjuj ghjuhtccf, ljcnbuyenjuj cj dhtvtyb ghtlsleobö dsåjhjd, b d ytrjnjhsö jnyjitybzö ghbåkbpbkb äne cnhfye r ehjdyñ, gjkyjcnmñ jndtxfñotve jåzpfntkmcndfv gj JÅCT b lheubv vtéleyfhjlysv yjhvfv, rfcfñobvcz ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd. D jnkbxbt jn gfhkfvtyncrbö dsåjhjd 2 yjzåhz 2003 ujlf, rjnjhst öfhfrnthbpjdfkbcm cbcntvfnbxtcrjq b ibhjrjvfcinfåyjq afkmcbabrfwbtq, dkfcnb yf änjn hfp d wtkjv ghjltvjycnhbhjdfkb rjkktrnbdyeñ gjkbnbxtcreñ djkñ r jhufybpfwbb ltqcndbntkmyj åjktt ltvjrhfnbxyjuj bpåbhfntkmyjuj ghjwtccf. Jcjåjt pyfxtybt d gkfyt gjdsitybz jåotcndtyyjuj ljdthbz r änjve ghjwtcce bvtkj cjcnfdktybt yjdjuj cgbcrf bpåbhfntktq. Ntv yt vtytt, ddble bcrkñxbntkmyjcnb jåcnjzntkmcnd, ghbdtlibö r dytjxthtlysv ghtpbltyncrbv dsåjhfv 4 zydfhz, jncencndbz gj-yfcnjzotve rjyrehtynyjq gjkbnbxtcrjq chtls b céfnjcnb chjrf, jndjlbditujcz yf gjlujnjdre dsåjhjd, åjktt ljcnjdthysv bylbrfnjhjv ghbdthétyyjcnb Uhepbb ltvjrhfnbxtcrbv dsåjhfv cnfyen gjdnjhyst gfhkfvtyncrbt dsåjhs 28 vfhnf. Bp Pfrkñxbntkmyjuj jnxtnf j dytjxthtlysö ghtpbltyncrbö dsåjhfö d Uhepbb, gjlujnjdktyyjuj Vbccbtq ÅLBGX JÅCT gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb

Éehyfk JÅCT

5


Ldjt gfhkfvtynfhbtd dcnhtxfñncz c ghtlcnfdbntkzvb ghtccs 24 yjzåhz: Ghtlctlfntkm GF JÅCT Åhñc Léjhlé b cgbrth uhepbycrjuj gfhkfvtynf Ybyj Åehléfyflpt, dcrjht gjckt njuj rfr jyf cnfkf dhtvtyyj bcgjkyzñobv jåzpfyyjcnb ghtpbltynf Uhepbb.

6

Éehyfk JÅCT

Ybyj Åehléfyflpt: JÅCT ntcyj cjnhelybxfkf c yfvb d Uhepbb tot pfljkuj lj 2 yjzåhz 2003 ujlf, jcjåtyyj d djghjct j cjdthitycndjdfybb bpåbhfntkmyjuj rjltrcf. R cjéfktybñ, vs cnfkrbdfkbcm c dtcmvf cthmtpysvb ghjåktvfvb, – ärjyjvbxtcrbvb, cjwbfkmysvb b gjkbnbxtcrbvb – nfr xnj äaatrn jn änjq gjvjob åsk juhfybxty. Ehjdtym rjhhegwbb åsk dtcmvf dscjr, b jghjcs jåotcndtyyjuj vytybz gjrfpsdfkb, xnj jggjpbwbz bvtkf öjhjibt ifycs yf gjåtle. Vjue dfv cjdthityyj jnrhjdtyyj crfpfnm, xnj yb jlyf cnhfyf b yb jlyf vtéleyfhjlyfz jhufybpfwbz yt ajhcbhjdfkb yfphtdfdibt d Uhepbb cjåsnbz. Dct ghjbpjikj gjnjve, xnj kñlb öjntkb rfhlbyfkmysö gthtvty d eckjdbzö ébpyb. Dct, xnj vs öjntkb, änj xnjås ghtpbltyn Itdfhlyflpt ghjdtk gjdnjhyst dsåjhs, rjnjhst nhtåjdfkbcm cjukfcyj rjycnbnewbb. Änj åskj ghjcnj gjnhzcfñot. Dctuj xthtp ldf lyz gjckt dsåjhjd, rjulf vs ghbpdfkb cdjbö cnjhjyybrjd ghbqnb d nhb xfcf r Pfke wtynhfkmyjq abkfhvjybb yf vbnbyu ghjntcnf ghjnbd bvtdibö vtcnj yfheitybq, pf ldf xfcf nfv cjåhfkjcm 5 nsc. xtkjdtr. Pfntv xbckj vbnbyueñobö djphjckj lj 12 nsczx. Kñlb åskb djpveotys. Z gjikf ljvjq, ljcnfkf xtvjlfy b egfrjdfkf d ytuj dct, xnj vyt vjukj gjyfljåbnmcz d åkbéfqibt ytcrjkmrj lytq. Ybrnj yt pyfk, xnj åeltn lfkmit. Vyt öjntkjcm, xnjås kñlb xedcndjdfkb, xnj jyb yt jlbyjrb. Z ghjzdkzkf jcnjhjéyjcnm yf njn ckexfq, tckb rnjybåelm pföjxtn cghjdjwbhjdfnm njkge. Z gthtébdfkf pf yföjlbdiböcz d njkgt vjkjlsö cneltynjd, vyjubt bp rjnjhsö åskb ghbvthyj njuj ét djphfcnf, xnj b ldjt vjbö csyjdtq. Z åskf gjhfétyf, rjulf ghbvthyj pf ytltkñ lj jncnfdrb ghtpbltynf e plfybz gfhkfvtynf cjåhfkjcm jrjkj 50 nsczx xtkjdtr. Änj jxtym vyjuj

lkz ytåjkmijq cnhfys, yfctktybt rjnjhjq yt ljcnbuftn b 5 vbkkbjyjd^ Vyjubt bp ybö cnjzkb nfv b lytv, b yjxmñ, d ljélm b d öjkjl. 22 yjzåhz z pfzdbkf, xnj lj ghjdtltybz yjdsö gfhkfvtyncrbö dsåjhjd z åele bcgjkyznm jåzpfyyjcnb herjdjlbntkz ujcelfhcndf, rfr änj ghtlecvjnhtyj rjycnbnewbtq. D djcrhtctymt, 23 yjzåhz, yfv cjjåobkb, xnj ghtpbltyn ghbyzk htitybt eqnb d jncnfdre – yf cktleñobq ltym gjckt njuj, rfr yfhjl djitk d plfybt gfhkfvtynf. Z dtcmvf ghbpyfntkmyf vtéleyfhjlyjve cjjåotcnde, d njv xbckt JÅCT, pf dtcmvf xtnrbt pfzdktybz d yfie gjllthére, rjnjhst dctkbkb d kñltq yfltéle b edthtyyjcnm d njv, xnj jyb yt jlbyjrb. Rhjvt njuj, vs gjkexfkb gjckfybz gj äktrnhjyyjq gjxnt b ntktajyyst pdjyrb cj dctö rjywjd vbhf, jcjåtyyj bp Tdhjgs. Z åskf dtcmvf ujhlf ntv, rfr dct änj pfdthibkjcm. VFFCNHBÖN

Åelexb cgbrthjv uhepbycrjuj gfhkfvtynf b pfvtcnbntktv Ghtlctlfntkz Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb JÅCT, z gkfybhjdfkf – tot lj jgbcsdftvsö lhfvfnbxtcrbö cjåsnbq – ghbcencndjdfnm d Vffcnhbönt yf dcnhtxt Cjdtnf vbybcnhjd JÅCT d yfxfkt ltrfåhz. Z ljdjkmyj cbkmyj gthtébdfkf gj gjdjle njuj, xnj gjrblfñ cnhfye d cfvsq nhelysq vjvtyn, yj dct cjxkb, xnj vjt ghbcencndbt yf änjq dcnhtxt gjckeébn dféysv cbuyfkjv. D Vffcnhbönt dct ujdjhbkb njkmrj j yfc, njkmrj j Uhepbb, xtuj z cjdthityyj yt jéblfkf. Rfélsq jhfnjh yfxbyfk cdjt dscnegktybt cj ckjd gjllthérb d flhtc Uhepbb. Ghtlctlfntkm GF JÅCT Åhñc Léjhlé dscnegbk c jxtym öjhjibv, jxtym ntgksv b htibntkmysv pfzdktybtv, ghbpdfd ujcelfhcndf – exfcnybrb JÅCT gjvjxm Uhepbb d tt åjhmåt pf ltvjrhfnbñ. C äythubxysvb pfzdktybzvb dscnegbkb nfrét njulfiybq Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm, vbybcnh byjcnhfyysö ltk Yblthkfyljd Zfg lt Öjjg Cötaath, ysytiybq LG JÅCT, vbybcnh byjcnhfyysö ltk Åjkufhbb Cjkjvjy Gfccb b ujcelfhcndtyysq ctrhtnfhm CIF Rjkby Gfeäkk. Pfntv JÅCT ghbpdfkf r åtpdjpvtplyjve ghtljcnfdktybñ chtlcnd yf ghjdtltybt dsåjhjd; åtp änbö jåtofyysö chtlcnd, åtp gjllthérb JÅCT vs yt cvjukb ås ghjdtcnb ghtpbltyncrbt dsåjhs 4 zydfhz 2004 ujlf. Gjckt yjzåhmcrbö cjåsnbq uhepbycrjt jåotcndj jrfpfkjcm d dscjrjq cntgtyb gjkzhbpjdfyj. Dj vyjubö cnhfyfö kñlb lfét yt pyfñn, rnj e ybö cgbrth gfhkfvtynf; jyb cxbnfñn, xnj yf bö ébpym änj ybrfr yt dkbztn. D Uhepbb ét kñlb ghjzdkzñn bynthtc r htpjkñwbzv JJY b jåtofybzv gjkbnbrjd jnyjcbntkmyj Fåöfpbb b Ñéyjq Jctnbb. Lfét dj dhtvz yfituj nhflbwbjyyjuj pfcnjkmz – ≤ceghs≥, rjulf lhepmz b cjctlb cjåbhfñncz dvtcnt b jåvtybdfñncz njcnfvb, ukfdyjq ntvjq hfpujdjhf jcnfñncz gjkbnbrf b gjkbnbrb. R cjéfktybñ, jn gjkbnbrjd ctqxfc pfdbcbn dct: åeltn kb d ljvfö äktrnhbxtcndj b ufp, åelen kb gkfnbnm gtycbb b pfhgkfns. Dcnhtxf Cjdtnf vbybcnhjd JÅCT d Vffcnhbönt nhfyckbhjdfkfcm gj dctv ntktdbpbjyysv rfyfkfv. D Uhepbb tt cvjnhtk rfélsq, ljéblfzcm vtéle-

Vfhn 2004 ujlf


Lbhtrnjh ÅLBGX gjcjk Rhbcnbfy Inhjufk (cghfdf) b ukfdf vbccbb yfåkñlfntktq ÅLBGX JÅCT Rhtqu Létyytc jåceélfñn ghtldfhbntkmyst dsdjls gj bnjufv ghtpbltyncrbö dsåjhjd d Uhepbb 4 zydfhz. Gjxnb djctvm ytltkm 38 ärcgthnjd gj dsåjhfv b ljkujchjxysö yfåkñlfntktq jncktébdfkb dct fcgtrns gjlujnjdrb r dsåjhfv, ghtldsåjhyjq rfvgfybb, lyz ujkjcjdfybz b gjcktdsåjhysö ghjwtccjd d Nåbkbcb b ltcznb lheubö htubjyfö. Åskf cajhvbhjdfyf vtéleyfhjlyfz vbccbz gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb, d cjcnfd rjnjhjq gjvbvj vbccbb ÅLBGX JÅCT djikb ghtlcnfdbntkb Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb JÅCT, Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb Cjdtnf Tdhjgs b Tdhjgfhkfvtynf. D ltym dsåjhjd åskj pfltqcndjdfyj jrjkj 450 rhfnrjchjxysö yfåkñlfntktq bp 38 ujcelfhcnd – exfcnybrjd JÅCT.

yfhjlyjq htfrwbb yf cjåsnbz d yfitq cnhfyt. Lfét ghjcnst kñlb d uhepbycrbö ctkfö pyfñn, xnj cjåjq ghtlcnfdkztn JÅCT b xnj crfpfk yf tt dcnhtxt ujcelfhcndtyysq ctrhtnfhm Gfeäkk. Jyb åskb ytjåsxfqyj hfls njve, xnj dbltkb b cksifkb. GHTPBLTYNCRBT DSÅJHS: 4 ZYDFHZ

Yjhvfkmyst dsåjhs ghtpbltynf nhelyj åskj jhufybpjdfnm pf 45 lytq. Änj jxtym åtcgjrjbkj JÅCT, yj vs cltkfkb dct, xnj cvjukb. Z jxtym ujhlf ntv, xnj dsåjhs, cjcnjzdibtcz d gthbjl vjtuj dhtvtyyjuj ghtåsdfybz dj ukfdt ujcelfhcndf, ghjikb gecnm b yt åtpeghtxyj, yj d wtkjv öjhjij. Bcrhtyyt yfltñcm, xnj dsåjhs d gfhkfvtyn, ghjdjlbnm rjnjhst dctulf nhelytt, xtv ghtpbltyncrbt, njét åelen cdjåjlysvb b xtcnysvb. Gjdthmnt vyt: vs cltkftv dct jn yfc pfdbczott, xnjås ljrfpfnm cfvbv ctåt b cdjbv pfheåtéysv lhepmzv, xnj vs cgjcjåys yt njkmrj åjhjnmcz pf cdjåjle b ltvjrhfnbxtcrbt wtyyjcnb, yj b jncnfbdfnm bö gjckt njuj, rfr vs bö ljåbkbcm.

vjéyjcnb jåtcgtxbnm yjhvfkmyeñ cbcntve ujkjcjdfybz yf gktyfhysö pfctlfybzö. Yf äne ntve vs gjlujnjdbkb ghjtrn cgtwbfkmyjuj ljrevtynf, ntrcn rjnjhjuj z hfcghjcnhfybkf pltcm b yfltñcm, xnj JÅCT b tt ujcelfhcndf-exfcnybrb jrféen yfv gjvjom b d änjv jnyjitybb. Jn jlyjuj fdcnhbqcrjuj gjkbnbrf z ecksifkf, xnj djghjc j njv, rnj gjåtlbn pltcm d fghtkt yf dsåjhfö ghtpbltynf, yt nfr eé b dféty, gjcrjkmre jåf rfylblfnf cvjuen ljcnjqyj gjckeébnm bynthtcfv Fdcnhbb. Rfr z pfdbleñ änjve^ Öjntkjcm ås, xnjås rjulf-ybåelm z vjukf crfpfnm nj ét cfvjt b j cdjtq cnhfyt.

PBVYZZ CTCCBZ GF (19–20 ATDHFKZ)

Z ghbtpéfñ d JÅCT c 1996 ujlf b xedcndeñ ctåz pltcm jxtym rjvajhnyj, nfr rfr vtyz jrheéfñn yfcnjzobt lhepmz, bcrhtyyt cnhtvzobtcz r cjplfybñ ltvjrhfnbxtcrbö bycnbnenjd d yjdsö ytpfdbcbvsö ujcelfhcndfö. Vtyz yt jxtym hfletn nj, xnj JÅCT vtytt frnbdyj pfybvftncz hfphtitybtv rjyakbrnjd, xtv vjukf ås, yj yfltñcm, xnj änf cbnefwbz dcrjht bpvtybncz. Y F C NF H N T H T A J H V

E yfc tcnm dtcmvf jåibhyst gkfys gj åjhmåt c rjhhegwbtq, rjnjhfz gecnbkf ukeåjrbt rjhyb b yfyjcbn dhtl rfr ujcelfhcnde, nfr b jåotcnde. Gtycbjyths yt vjuen ljélfnmcz gtycbq, hfpvth rjnjhsö cjcnfdkztn dctuj 7 ljkkfhjd d vtczw: byjulf änbö ltytu ghböjlbncz élfnm ujlfvb^ Jrjkj 52 ghjwtynjd yfituj yfctktybz ébden pf xthnjq åtlyjcnb. Yjdjt ghfdbntkmcndj gjrf yt jåhfofkjcm d JÅCT c ghjcmåjq hfcibhbnm ärjyjvbxtcreñ gjvjom yfitq cnhfyt, yj vs yflttvcz, xnj ds yfqltnt cgjcjås gjvjxm yfv. Vs nfrét ljkéys erhtgbnm gfhkfvtyn cnhfys, xnjås jy hfåjnfk åjktt äaatrnbdyj b nhfycgfhtynyj. Yfv yt ödfnftn ntöybxtcrjuj jcyfotybz b rdfkbabwbhjdfyysö rflhjd; e yfc ytn lfét djp-

Vfhn 2004 ujlf

Åehléfyflpt: ghtpbltyn yf 43 lyz Ybyj Åehléfyflpt, pfybvfñofz c 2001 ujlf gjcn cgbrthf uhepbycrjuj gfhkfvtynf, f c 2000 ujlf zdkzñofzcz jlybv bp pfvtcnbntktq Ghtlctlfntkz Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb JÅCT, dhtvtyyj bcgjkyzkf jåzpfyyjcnb ghtpbltynf Uhepbb c 23 yjzåhz 2003 gj 4 zydfhz 2004 ujlf. Dgthdst bpåhfyyfz d gfhkfvtyn d 1995 ujle, jyf d 1998 – 1999 ujlfö djpukfdkzkf d ytv rjvbntn gj ghfdjdsv djghjcfv, f d 2000 – 2001 ujlfö – rjvbntn gj byjcnhfyysv ltkfv. D fduecnt 2003 ujlf jyf cnfkf kblthjv jggjpbwbjyyjuj ghtldsåjhyjuj åkjrf ≤Ltvjrhfns Åehléfyflpt≥. Jrjyxbkf ñhblbxtcrbq afrekmntn Nåbkbccrjuj ujcelfhcndtyyjuj eybdthcbntnf, f d Vjcrjdcrjv ujcelfhcndtyyjv eybdthcbntnt gjkexbkf cntgtym rfylblfnf ñhblbxtcrbö yfer gj cgtwbfkmyjcnb ≤vtéleyfhjlyjt ghfdj≥.

Éehyfk JÅCT

7


ÅJKUFHCRJT GHTLCTLFNTKMCNDJ, 2004 UJL

Vbybcnh byjcnhfyysö ltk Cjkjvjy Gfccb yfxbyftn ghtlctlfntkmcndjdfybt d JÅCT c lbgkjvfnbb yf dscjrjv ehjdyt HBXFHL VTHAB

D S G J K Y T Y B T J Å Z P FN T K M C N D

tqcndeñobq ghtlctlfntkm JÅCT d 2004 ujle, vbybcnh byjcnhfyysö ltk Åjkufhbb Cjkjvjy Gfccb äythubxyj yfxfk änjn ujl c jceotcndktybz yfghzétyyjuj uhfabrf gjtpljr d hfpkbxyst ujcelfhcndf-exfcnybrb. Jabwbfkmyj ghtlcnfdbd ghjuhfvve hfåjns åjkufhcrjuj Ghtlctlfntkmcndf Gjcnjzyyjve cjdtne d Dtyt, jy jnghfdbkcz d Åhñcctkm yf dcnhtxe cj cdjbv ghtlitcndtyybrjv yf gjcne Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz JÅCT, f ysyt utythfkmysv ctrhtnfhtv YFNJ Zfgjv lt Öjjg Cötaathjv, f pfntv gjctnbk Nåbkbcb, ult ghbcencndjdfk yf wthtvjybb byfeuehfwbb yjdjuj ghtpbltynf Uhepbb Vböfbkf Cffrfidbkb. D yfxfkt atdhfkt vbybcnh byjcnhfyysö ltk dscnegbk yf tétujlyjq Vñyötycrjq rjyathtywbb gj djghjcfv gjkbnbrb d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb. Gjpét yf änjn vtczw e ytuj åskb pfgkfybhjdfys gjtplrb d Vjcrde, Åhñcctkm, Ymñ-Qjhr b Dfibyunjy. Yjdsq Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm – 47-ktnybq extysq b åsdibq lbccbltyn-fynbrjvveybcn – gjlxthrbdftn, xnj dctv 55 ujcelfhcndfv-exfcnybrfv ytjåöjlbvj yt ghbybvfnm yjdst jåzpfntkmcndf d hfvrfö JÅCT, f dsgjkyznm eét ceotcndeñobt. ≤E yfc tcnm cnhfntubz, tcnm ljrevtyns, tcnm cjukfitybz. Ntgthm ét yfv yeéyj änb ljrevtyns ghtndjhznm d ébpym, – pfzdbk jy d Dtyt 15 zydfhz. – Yt bvttn cvsckf dshfåfnsdfnm yjdst ljrevtyns, yt htfkbpez yf ghfrnbrt nt, rjnjhst e yfc eét bvtñncz≥. Dscnegfz yf ghtcc-rjyathtywbb d Dtyt, Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm jåhfpyj hfccrfpfk j njv, xnj jpyfxfkj lkz ytuj d vjkjljcnb CÅCT/JÅCT. ≤JÅCT åskf jhufybpfwbtq yfibö yfltél, yfltél vjtuj gjrjktybz, – jnvtnbk jy. – Z jxtym hfl njve, xnj ctqxfc vs gjébyftv gkjls ötkmcbyrcrjuj ghjwtccf. Z ltqcndbntkmyj dthñ d nj, xnj änf jhufybpfwbz cgjcjåyf ctujlyz djgkjnbnm d ébpym vtxns yjdsö gjrjktybq≥.

Rfr pfzdbk vbybcnh yf pfctlfybb Gjcnjzyyjuj cjdtnf, dj ukfdt cgbcrf gjlktéfobö jceotcndktybñ ljrevtynjd – Cnhfntubz gj ghjnbdjltqcndbñ euhjpfv åtpjgfcyjcnb b cnfåbkmyjcnb d ÖÖÈ dtrt, ghbyznfz vbybcnhfvb byjcnhfyysö ltk cnhfy JÅCT d Vffcnhbönt d yfxfkt ltrfåhz 2003 ujlf, f nfrét Öfhnbz JÅCT j ghtleghtéltybb nthhjhbpvf b åjhmåt c ybv b cdzpfyyst c ytñ ljrevtyns. ≤Nhtåeñncz äythubxyst ghfrnbxtcrbt vths gj åjhmåt c nthhjhbpvjv, rjnjhst ljkéys jceotcndkznmcz d pyfxbntkmyjq cntgtyb yf jcyjdt cjnhelybxtcndf c lheubvb vtéleyfhjlysvb jhufybpfwbzvb≥, – jnvtnbk jy. D åjhmåt c nthhjhbpvjv, ljåfdbk jy, JÅCT cjchtljnjxbdftn dybvfybt yf nfrbö rjyrhtnysö yfghfdktybzö, rfr gjdsitybt åtpjgfcyjcnb d fähjgjhnfö, ytqnhfkbpfwbz euhjps, rjnjheñ lkz uhfélfycrbö cfvjktnjd ghtlcnfdkzñn gthtyjcyst ptybnyj-hfrtnyst rjvgktrcs, b gjdsitybt cntgtyb pfobns gfcgjhnjd b lheubö ljrevtynjd lkz dütplf/dstplf. Dféytqieñ hjkm buhftn b yfhfobdfybt gjntywbfkf gjkbwbb d ujcelfhcndföexfcnybrfö b cjdthitycndjdfybt gjuhfybxyjuj rjynhjkz. D rfxtcndt jlyjq bp yjdsö jåkfcntq ltzntkmyjcnb Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm jcjåj dsltkbk jåhfpjdfybt. ≤Jåhfpjdfybt – jlby bp jcyjdysö bycnhevtynjd cjplfybz ltvjrhfnb-

L

8

Éehyfk JÅCT

Uhepbz gjkexftn yjdsq akfu b yjdjuj ghtpbltynf: byfeuehfwbz Vböfbkf Cffrfidbkb 25 zydfhz. Ajnjuhfabb: JÅCT

Vfhn 2004 ujlf


xtcrbö bycnbnenjd b ufhfynbhjdfybz ltvjrhfnbxtcrbö vtnjljd eghfdktybz, djcgbnfybz edfétybz r ghfdfv xtkjdtrf b ghjgfufyls nthgbvjcnb, f nfrét jåtcgtxtybz ecnjqxbdjuj ärjyjvbxtcrjuj hfpdbnbz b gjlujnjdrb kñlcrbö htcehcjd, ytjåöjlbvsö lkz ecgtiyjuj aeyrwbjybhjdfybz hsyjxyjq ärjyjvbrb≥, – gjlxthryek jy. ≤Rhjvt njuj, jåhfpjdfybt buhftn ébpytyyj dféyeñ hjkm d hfcibhtybb djpvjéyjcntq rjyrhtnyjuj xtkjdtrf b cjwbfkmysö uhegg b gjdsitybb bö cgjcjåyjcnb r vbhyjve ehtuekbhjdfybñ dyenhtyybö b vtéleyfhjlysö rjyakbrnjd≥. Vbybcnh ghbpyfk, xnj djpvjéyjcnb JÅCT d gkfyt jrfpfybz ghzvjuj cjltqcndbz d jåkfcnb jåhfpjdfybz juhfybxtys. ≤D nj ét dhtvz dct vs pyftv, xnj JÅCT jåkflftn juhjvysv gjkbnbxtcrbv gjntywbfkjv d njv, xnj rfcftncz byajhvbhjdfybz jåotcndtyyjcnb b vjåbkbpfwbb htcehcjd≥, – crfpfk jy. RJKKTRNBDYST HTITYBZ

D cdjbö jndtnysö dscnegktybzö herjdjlbntkb ltktufwbq ujcelfhcnd-exfcnybrjd pfzdbkb j ibhjrjq gjllthért bpkjétyysö Ghtlctlfntkmcndjv ghbjhbntnjd, cjchtljnjxbd d nj ét dhtvz dybvfybt b yf lheubö, åtcgjrjzobö bö ghjåktvfö. Hjccbqcrbq gjcjk Fktrcfylh Fktrcttd jnvtnbk ytjåöjlbvjcnm ghtjljktybz ≤aeyrwbjyfkmysö b utjuhfabxtcrbö fcbvvtnhbq≥ d hfåjnt JÅCT b jnrfpf jn ≤ldjqysö cnfylfhnjd≥, bcgjkmpetvsö hzljv cnhfy. ≤Dct exfcnybrb JÅCT d njq bkb byjq vtht cnfkrbdfñncz c yfheitybzvb aeylfvtynfkmysö wtyyjcntq JÅCT e ctåz ljvf, ntv åjktt d eckjdbzö djpybryjdtybz yjdsö nhfycuhfybxysö euhjp, c rjnjhsvb vjéyj cghfdbnmcz njkmrj rjkktrnbdysvb ecbkbzvb≥, – erfpfk jy. ≤Tckb ét bcgjkmpjdfnm ajhvfn JÅCT yt lkz cjdvtcnyjuj gjbcrf htitybq, f d ghjgfufylbcncrbö wtkzö, lkz gjcnjzyysö yhfdjextybq jlyjq uheggs cnhfy lheujq, nj änj vjétn kbim ghbdtcnb r ≥pfvjhfébdfybñ≤ cnfhsö b gjzdktybñ d JÅCT yjdsö hfpltkbntkmysö kbybq, jckfåktybñ tt aeyrwbb rfr vtöfybpvf hfdyjghfdyjuj gfhnythcndf b cjnhelybxtcndf≥. Gj ckjdfv pfvtcnbntkz herjdjlbntkz vbccbb CIF Leukfcf Lädblcjyf, Åjkufhbz ghbcnegftn r bcgjkytybñ ghtlctlfntkmcrbö aeyrwbq d dféysq vjvtyn d bcnjhbb Jhufybpfwbb. ≤Änf jhufybpfwbz gj-ghtéytve fåcjkñnyj ytjåöjlbvf lkz jåtcgtxtybz cdjåjls, ytpfdbcbvjcnb b åtpjgfcyjcnb kñltq, ghjébdfñobö yf utjuhfabxtcrjv ghjcnhfycndt jn Dfyredthf lj Dkflbdjcnjrf. Vs ljkéys dct cjdvtcnyj nhelbnmcz, xnjås jåtcgtxbnm tt ytbpvtyysq ecgtö, – crfpfk L. Lädblcjy, ljåfdbd, xnj rfr b ghtélt ébpytyyj dféyjt pyfxtybt bvttn edfétybt ghbyznsö d hfvrfö JÅCT jåzpfntkmcnd. – Åtp nfrjuj edfétybz gjlkbyyfz åtpjgfcyjcnm b cnfåbkmyjcnm ytdjpvjéys≥. Jy ghbdtncndjdfk nj, xnj dj ukfdt bpkjétyyjuj Ghtlctlfntkmcndjv cgbcrf ghbjhbntnjd – ehtuekbhjdfybt ghblytcnhjdcrjuj b uhepbycrjuj rjyakbrnjd, ljåfdbd, xnj nhtåeñn dybvfybz b lheubt

Vfhn 2004 ujlf

≤ytpfdthityyst ltkf≥, nfrbt, rfr dsdjl hjccbqcrbö djqcr bp Vjkljds b Uhepbb. Yfhzle c änbv cktletn dsltkznm htcehcs yf jceotcndktybt bybwbfnbd d djtyyj-gjkbnbxtcrjq jåkfcnb, drkñxfz htitybt ghjåktvs yfrjgktyysö bpkbirjd åjtghbgfcjd. Y FN J

21 zydfhz vbybcnh byjcnhfyysö ltk C. Gfccb gjctnbk Åhñcctkm, ult dcnhtnbkcz c utythfkmysv ctrhtnfhtv YFNJ Zfgjv lt Öjjg Cötaathjv b dscnegbk yf pfctlfybb Ctdthjfnkfynbxtcrjuj cjdtnf. Rfr pfzdbk Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm, åjkufhcrjt Ghtlctlfntkmcndj öjntkj ås, xnjås pfvtxfntkmyjt cjnhelybxtcndj, yfkfétyyjt vtéle JÅCT b YFNJ yf Åfkrfyfö, hfcghjcnhfybkjcm b yf lheubt htubjys, nfrbt, rfr Ñéysq Rfdrfp b Wtynhfkmyfz Fpbz. ≤D åjhmåt c nthhjhbpvjv ecbkbz YFNJ b JÅCT ljgjkyzñn lheu lheuf≥, – ljåfdbk jy. Jnvtnbd dshfétyyeñ vyjubvb gjckfvb cnhfy YFNJ pfbynthtcjdfyyjcnm d njv, xnjås JÅCT bu-

Ujcctrhtnfhm CIF Rjkby Gfeäkk b Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm JÅCT, vbybcnh byjcnhfyysö ltk Åjkufhbb Cjkjvjy Gfccb chtlb gjxtnysö ujcntq yf byfeuehfwbb ghtpbltynf Cffrfidbkb.

Éehyfk JÅCT

9


hfkf jghtltktyyeñ hjkm d jrfpfybb gjllthérb Faufybcnfye – gfhnythe JÅCT gj cjnhelybxtcnde c 2003 ujlf, vbybcnh pfzdbk: ≤JÅCT jåkflftn pyfxbntkmysv ärcgthnysv gjntywbfkjv d cjplfybb ltvjrhfnbxtcrbö bycnbnenjd b yfåkñltybb pf dsåjhfvb. Z gjkfufñ, xnj ghb eckjdbb ljcnbétybz rjyctycecf änbv gjntywbfkjv vjéyj gjltkbnmcz c Faufybcnfyjv≥. UHEPBZ

Yf cjcnjzditqcz d Nåbkbcb 25 zydfhz wthtvjybb byfeuehfwbb yjdjuj ghtpbltynf Uhepbb C. Gfccb gjjåtofk, xnj JÅCT åeltn b dghtlm cgjcjåcndjdfnm ltvjrhfnbxtcrjve hfpdbnbñ änjq cnhfys, b pfzdbk, xnj ujhl njq jgthfnbdyjcnmñ, c rjnjhjq Jhufybpfwbz jnrkbryekfcm yf ghjcmåe Uhepbb j gjvjob d jhufybpfwbb ghtpbltyncrbö b gfhkfvtyncrbö dsåjhjd. ≤Öjntk ås dshfpbnm yfie ujnjdyjcnm jrfpsdfnm gjllthére ghfdbntkmcnde Uhepbb d tuj ecbkbzö gj endthéltybñ ltvjrhf-

nbxtcrbö wtyyjcntq, cnhjbntkmcnde ltvjrhfnbxtcrbö bycnbnenjd, cjltqcndbñ cjwbfkmyj-ärjyjvbxtcrjve hfpdbnbñ b bcrjhtytybñ rjhhegwbb yf dctö ehjdyzö≥, – pfzdbk Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm. Jåceélfz c uhepbycrbvb herjdjlbntkzvb ytehtuekbhjdfyyst rjyakbrns d Ñéyjq Jctnbb b Fåöfpbb, C. Gfccb gjlxthryek dféyjcnm jåtcgtxtybz nthhbnjhbfkmyjq wtkjcnyjcnb b cedthtybntnf Uhepbb. ≤Vs hfccvfnhbdftv cjöhfytybt nthhbnjhbfkmyjq wtkjcnyjcnb b yfwbjyfkmyjuj tlbycndf Uhepbb d rfxtcndt dféyjq ghtlgjcskrb lkz ltvjrhfnbpfwbb cnhfys b jåtcgtxtybz cnfåbkmyjcnb yf Ñéyjv Rfdrfpt d wtkjv≥, – ljåfdbk jy. Hbxfhl Vthab zdkztncz ghtcc-ctrhtnfhtv JÅCT b herjdjlbntktv Jnltkf gtxfnb b jåotcndtyyjq byajhvfwbb.

cjjåotcndf, – b zdkzkcz tuj ghtpbltynjv c 1992 gj 2001 ujl. Rhjvt njuj, d 1991 ujle jy cnfk xktyjv gfhkfvtynf jn Yfwbjyfkmyjuj ldbétybz Cbvtjyf ÈÈ, jcyjdfyyjuj ghtvmth-vbybcnhjv, åsdibv wfhtv Åjkufhbb Cbvtjyjv Cfrcrjåehuujncrbv. Vbybcnh byjcnhfyysö ltk C. Gfccb exfcndjdfk d hzlt jåotcndtyysö bybwbfnbd, nfrbö, rfr cjplfybt Åjkufhcrjuj fähjrjcvbxtcrjuj futyncndf, byajhvfwbjyyjuj wtynhf YFNJ b bycnbnenf gj bpextybñ htubjyfkmysö b vtéleyfhjlysö ghjåktv, cjexhtlbntktv b xktyjv extyjuj cjdtnf rjnjhjuj jy zdkztncz. Rhjvt njuj, jy cjcnjbn d Åjkufhcrjv jåotcndt pfobns gnbw, Åjkufhcrjv yfwbjyfkmyjv utjuhfabxtcrjv jåotcndt b Åjkufhcrjv ajylt lbrjq ghbhjls. Ghbybvfk exfcnbt d nhtö ärcgtlbwbzö yf jcnhjd Kbdbyucnjy d Fynfhrnbrt. Åelexb rfylblfnjv yfer gj vfntvfnbxtcrjq kjubrt b ntjhbb dsxbckbntkmysö cbcntv, jy c 1984 gj 1994 ujl åsk ljwtynjv eybdthcbntnf bv. Cd. Rkbvtynf Jöhblcrjuj d Cjabb b åjkufhcrjq Frfltvbb yfer. Hjlbkcz 22 ltrfåhz 1956 ujlf d Gkjdlbdt (Åjkufhbz); jntw, Bcffr Gfccb – bpdtcnysq åjkufhcrbq abkjcja, ghjatccjh eybdthcbntnf.

Gfccb: eåtéltyysq ≤tdhjfnkfynbcn≥ Cjkjvjy Gfccb, jlby bp dtleobö gjkbnbxtcrbö b jåotcndtyysö ltzntktq Åjkufhbb, åsk yfpyfxty yf ljkéyjcnm vbybcnhf byjcnhfyysö ltk d bñkt 2001 ujlf. Ytghjljkébntkmyjt dhtvz jy zdkzkcz ghtlctlfntktv dytiytgjkbnbxtcrjuj rjvbntnf Yfhjlyjuj cjåhfybz 39-uj cjpsdf gj djghjcfv jåjhjys b åtpjgfcyjcnb. Tuj ébpym d gjkbnbrt yfxfkfcm d 1984 ujle, rjulf jy jcyjdfk Ptktyeñ gfhnbñ Åjkufhbb, jabwbfkmysv ghtlcnfdbntktv rjnjhjq jy jcnfdfkcz yf ghjnzétybb ltcznb ktn. D 1990 ujle jy cnfk ltgenfnjv Dtkbrjuj yfhjlyjuj cjåhfybz jn Cjñpf ltvjrhfnbxtcrbö cbk, d cjcnfd rjnjhjuj djikb jcyjdyst ytrjvveybcnbxtcrbt gfhnbb. Jy åsk jlybv bp cjfdnjhjd yjdjq åjkufhcrjq rjycnbnewbb, ghbyznjq 13 bñkz 1991 ujlf. D njv ét ujle C. Gfccb jcyjdfk Fnkfynbxtcrbq rkeå Åjkufhbb – ytghfdbntkmcndtyyeñ jhufybpfwbñ, ghbpdfyyeñ gjgekzhbpbhjdfnm jåobt wtyyjcnb tdhjfnkfynbxtcrjuj

10

Éehyfk JÅCT

Vfhn 2004 ujlf


AHFQVEN LEDT: CKJDF YFGJCKTLJR

Rjulf bycnbnen gjl cnfnm cdjtve cjplfntkñ Gthdsq Ghtlcnfdbntkm JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB d 1998–2003 uu. ≤Xnj? Tot jlby åkñcnbntkm cdjåjls gtxfnb?^≥ – Ähöfhl Åectr, cgtwbfkmysq rjjhlbyfnjh Gfrnf j cnfåbkmyjcnb lkz Ñuj-Djcnjxyjq Tdhjgs, åsk yt jlbyjr d cdjtq crtgnbxtcrjq htfrwbb yf dtcnm j njv, xnj JÅCT cjåbhftncz exhtlbnm Åñhj Ghtlcnfdbntkz gj djghjcfv cdjåjls chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb. Jlyfrj itcnm ktn cgecnz, rfr gbitn Ä. Åectr d gfvznyjq åhjiñht, Ahfqven Ledt jcnfdkztn gjckt ctåz ≤yt njkmrj dgjkyt ckjébdibqcz, yj b, cfvjt ukfdyjt, gjkmpeñobqcz edfétybtv bycnbnen≥. Ytpfljkuj lj djpdhfotybz d cdjq hjlyjq Ufvåehu b gjcktleñotuj gthttplf d Cjtlbytyyst Infns, ult jy gkfybhetn pfyznmcz bccktljdfntkmcrjq hfåjnjq b geåkbwbcnbrjq, A. Ledt jndtnbk yf djghjcs cjnhelybrf JÅCT gj djghjcfv gtxfnb Vböfbkf Tdcnfamtdf.

Vfhn 2004 ujlf

Vböfbk Tdcnfamtd: Rjulf Ds 1 zydfhz 1998 ujlf cnfkb gthdsv Ghtlcnfdbntktv JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB, åskb kb Ds jgnbvbcnjv, cxbnfdibv, xnj gjkjétybt cj cdjåjljq gtxfnb yterkjyyj ekexiftncz? Ahfqven Ledt: Z ås yt yfpdfk änj ≤yterkjyysv ekexitybtv≥. Yj änj ltqcndbntkmyj åskj dhtvz, rjulf ujcelfhcndf-exfcnybrb pfzdbkb j cdjtv étkfybb ébnm d tlbyjv vbht pfgflysö cdjåjl. D ghjnbdyjv ckexft jyb yt lfkb ås cjukfcbz yf vjt yfpyfxtybt. D nj dhtvz vs yt cjvytdfkbcm, xnj cvjétv bpåfdbnmcz jn nzétkjuj yfcktlbz ghjikjuj, ghbpyfrb rjnjhjuj yfåkñlfkbcm d cnherneht chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb d cnhfyfö ajhvbheñotqcz ltvjrhfnbb. Rnj ét vju njulf ghtldbltnm, yfcrjkmrj bpvtybncz cbnefwbz pf gjcktleñobt itcnm ktn, ghbxtv yt d kexieñ cnjhjye^ D hzlt ujcelfhcnd yf cvtye gjzdbditqcz åskj jnrhsnjcnb CVB ghbikf ythdjpyjcnm, cfvjwtypehf b gjcnjzyysq cnhfö htghtccbq. D htpekmnfnt cvtotybz frwtynjd d ghbjhbntnfö ujcelfhcnd – exfcnybrjd JÅCT uhfélfycrbt cdjåjls, d njv xbckt cdjåjlf dshfétybz vytybq, åskb jnjldbyens yf pflybq gkfy ghjåktvfvb, rjnjhst vyjubt cnhfys cxbnfñn åjktt ytjnkjéysvb. Ctqxfc, rjulf z gjrblfñ JÅCT, cbnefwbz d hzlt ujcelfhcnd d gkfyt cdjåjls CVB yjcbn åjktt ghjåktvysq öfhfrnth, xtv änj åskj, rjulf z yfxbyfk cdjñ hfåjne. Rfrbv jåhfpjv gjzdbkcz yf cdtn änjn bycnbnen? Lj cdjtuj yfpyfxtybz yf äne ljkéyjcnm z åsk ghtlctlfntktv nhtnmtuj rjvbntnf Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb (GF) JÅCT b exhtlbk Ghtvbñ JÅCT pf ltzntkmyjcnm d jåkfcnb éehyfkbcnbrb b pfobns ltvjrhfnbb, rjnjhfz ctqxfc ceotcndetn eét ltdznsq ujl. Gjcntgtyyj z endthlbkcz dj vytybb, xnj JÅCT yeélftncz d bycnbnent gj ghjåktvfv CVB. Z jåcelbk äne bltñ c rjkktufvb d GF, f pfntv gjltkbkcz tñ c njulfiybv vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk Uthvfybb Rkfecjv Rbyrtktv b gjghjcbk tuj ghtlcnfdbnm d JÅCT jabwbfkmyjt ghtlkjétybt yf änjn cxtn. Cxbnftnt kb Ds, xnj bvtñobqcz e Åñhj vfylfn ljrfpfk cdjñ gjktpyjcnm, b yt yeélftncz kb jy d ecbktybb? Vfylfn xtnjr: gjvjufnm éehyfkbcnfv, jrfpfdibvcz d nzétkjv gjkjétybb, gjvjufnm ujcelfhcndfv cjdthitycndjdfnm cnhernehe cdjbö CVB b gjvjufnm ghfdbntkmcndfv b bycnbnenfv d ekexitybb ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb bö éehyfkbcnjd. Z yt jxtym-nj dthñ d gjktpyjcnm åevfujndjhxtcndf. Ljåfdktybt bkb cyznbt jlyjq tlbycndtyyjq pfgznjq vjétn jrfpfnmcz nhelysv ltkjv, b lkz änjuj gjnhtåetncz tlbyjukfcyjt htitybt. Htxm bltn yt cnjkmrj jå ecbktybb vfylfnf, crjkmrj j njv, rfr tuj ghbvtyznm. Åñhj e yfc ljdjkmyj vfktymrjt, yj ntv yt vtytt ujkjc yfi cksity dj dctv vbht. Yfcrjkmrj djjåot dtkbrf gjllthérf, jrfpsdftvfz Dfv ujcelfhcndfvb-exfcnybrfvb? Z yt vjue hfccxbnsdfnm yf crjkm-kbåj ceotcndtyyeñ gjllthére cj cnjhjys ntö ujcelfhcnd,

Éehyfk JÅCT

11


Ledt: ébpym yf ntve ≤j djqyt d leit≥ ™ 1936 u. – hjlbkcz d Dñhwåehut (Uthvfybz) d ≤tdhtqcrjq ctvmt c åfkrfycrbvb rjhyzvb≥ (gj cjåcndtyyjve jghtltktybñ). ™ Dshjc d Ufvåehut, bpexfk yjdtqieñ bcnjhbñ, cjwbjkjubñ, gjkbnjkjubñ b fyukbqcreñ kbnthfnehe d Ufvåehucrjv eybdthcbntnt. ™ 1970–1989 uu. – hfåjnfk htlfrnjhjv b bplfntktv, cgtwbfkbpbhezcm yf ghjbpdtltybzö gjkbnbxtcrbö fdnjhjd, nfrbö, rfr Dfwkfd Ufdtk. ™ 1980–1998 uu. – xkty åeyltcnfuf (gfhkfvtyn Uthvfybb) jn cjwbfk-ltvjrhfnbxtcrjq gfhnbb, ghtlcnfdkzñobq Ufvåehu/ghtlctlfntkm gjlrjvbntnf gj rekmneht/cgtwbfkmysq ghtlcnfdbntkm gj Åjcybb b Uthwtujdbyt/xkty Gfhkfvtyncrjq fccfvåktb JÅCT, ghtlctlfntkm rjvbntnf gj ltvjrhfnbb, ghfdfv xtkjdtrf b uevfybnfhysv djghjcfv (1995–1998 uu.). ™ Ltrfåhm 1997 u. – yf itcnjq dcnhtxt Cjdtnf vbybcnhjd JÅCT d Rjgtyufutyt yfpyfxty gthdsv Ghtlcnfdbntktv JÅCT gj djghjcfv cdjåjls chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb. ™ 1997 u. – yfuhfélty ghtvbtq Öfyys Fhtyln ≤Pf gjkbnbxtcrjt vsiktybt≥. ™ Gbcfntkm, fdnjh hzlf hfåjn, drkñxfz „Vom Krieg in der Seele“ (≤J djqyt d leit≥), 1994 u. ™ Bybwbfnjh bplfybz cthbb vfnthbfkjd gj heåhbrjq ≤Cdjåjlf CVB≥ (yf ctujlyziybq ltym dsgeotyj 36 yfbvtyjdfybq), drkñxfz ≤Tétujlybr yf ntve j cdjåjlt b jndtncndtyyjcnb≥ b ≤D pfobne åeleotuj≥, ghtlcnfdkzñobö cjåjq cåjhybrb äcct, yfgbcfyysö fdnjhfvb bp gjcnhflfdibö jn djqys cnhfy. C jcjåjuj hfphtitybz bkkñcnhfnjhf änbö vfnthbfkjd, ytvtwrjuj gbcfntkz b kfehtfnf Yjåtktdcrjq ghtvbb Uñynthf Uhfccf, lfyyfz cthbz gtxfnftncz gjl kjujnbgjv „Des Schreibers Hand“ (≤Herf fdnjhf≥).

C hfphtitybz bplfntkmcndf Vito von Eichborn Verlag/Rowohlt Verlag

12

Éehyfk JÅCT

rjnjhsö z rhbnbreñ. C cfvjuj yfxfkf vs hfphfåjnfkb yflktéfobt ghjwtlehs b cnfkb ghbvtyznm bö yf ghfrnbrt. Gj gjkextybb nhtdjéyjuj cjjåotybz bp njq bkb byjq cnhfys vs gthdsv ltkjv cnfdbv djghjc jå änjv gthtl vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk lfyyjq cnhfys b ghjcbv lfnm jndtn. Pfntv, d rfxtcndt dnjhjuj ifuf, vs ghtlftv änj ltkj jukfcrt, b, tcntcndtyyj, ytrjnjhsv ujcelfhcndfv änj jxtym yt yhfdbncz. Cktletn gjvybnm, xnj tlbycndtyysq bvtñobqcz d yfitv hfcgjhzétybb bycnhevtyn pfobns cdjåjls CVB – änj byajhvbhjdfybt jåotcndtyyjcnb j yfitq gjpbwbb. C ujlfvb ghfdbntkmcndf hzlf cnhfy cnfkb gjytvyjue ghjzdkznm dct åjkmieñ ujnjdyjcnm r cjnhelybxtcnde b nhfycgfhtynyjcnm d cdjbö ltqcndbzö åkfujlfhz njve, xnj ytrjnjhst bp bö ujcelfhcndtyysö xbyjdybrjd crkjyys hfpltkznm yfib jpfåjxtyyjcnb. Lfét tckb änb ljkéyjcnyst kbwf b yt vjuen jnrhsnj dshféfnm ytcjukfcbt cj cdjbvb ghtpbltynfvb bkb vbybcnhfvb, jyb gjybvfñn, xnj vs ghjcnj ltkftv nj, xnj ljkéys ltkfnm. Yfv, d xfcnyjcnb, ghbikjcm gjldthuyenm ghfdbntkmcndf hzlf cnhfy htprjq rhbnbrt. D Erhfbyt, yfghbvth, z åsk dsyeélty dscnegbnm ghjnbd gjkbnbrb, ghjdjlbvjq ghtpbltynjv Rexvjq. Pfntv, d ctynzåht 2000 ujlf, dctö yfc gjnhzckj eåbqcndj éehyfkbcnf Utjhubz Ujyuflpt. Ctujlyz, nhb ujlf cgecnz, e vtyz tcnm joeotybt, xnj ghfdbntkmcndj Erhfbys – gjcrjkmre änj yt vjyjkbnyfz cnhernehf b d ytq ytvfkj kñltq, gbnfñobö åjkmibt yfltéls jnyjcbntkmyj åeleotuj bö cnhfys, – yfrjytw-nj gjcnfhftncz hfcrhsnm änj ghtcnegktybt.

Rfrbt ujcelfhcndf elbdbkb Dfc cdjtq htfrwbtq yf Dfib yfgjvbyfybz j ghbyznsö bvb jåzpfntkmcndfö gj jåtcgtxtybñ cdjåjls b ytpfdbcbvjcnb ghtccs? Ytrjnjhst elbdbkb vtyz cdjtq ytufnbdyjq htfrwbtq, f ytrjnjhst, yfjåjhjn, – ujnjdyjcnmñ cjnhelybxfnm c yfvb. Ljkéty crfpfnm, xnj d hzlt ckexftd z åsk dtcmvf elbdkty htfrwbtq Cjtlbytyysö Infnjd, rjnjhst d wtkjv jrfpsdfkb yfitve Åñhj pyfxbntkmyeñ gjvjom. Z gjkfufk, xnj vjb rhbnbxtcrbt pfvtxfybz d cdzpb c bö ghjåktvfvb d jåkfcnb CVB, jcjåtyyj gjckt cjåsnbq 11 ctynzåhz 2001 ujlf, tckb b yt åelen dcnhtxtys c djcnjhujv, nj öjnz ås yfqlen gjybvfybt. Vs ythtlrj rhbnbrjdfkb Erhfbye, b ntv yt vtytt htfrwbz erhfbycrjuj gjckf yf vjt pfrkñxbntkmyjt dscnegktybt yf pfctlfybb Gjcnjzyyjuj cjdtnf 11 ltrfåhz åskf ljdjkmyj gjpbnbdyjq. Nj ét cfvjt jnyjcbncz b r gjcke Fpthåfqléfyf. Ytrjnjhst ltqcndbntkmyj Dfc ödfkbkb pf nj dscnegktybt, jlyfrj åjkmibycndj gjldthukj tuj rhbnbrt. Xnj Ds levftnt gj änjve gjdjle? Z levfñ, xnj cltkfk nj, xnj ljkéty åsk cltkfnm. Pflfxf vjz cjcnjzkf yt d njv, xnjås ljåbnmcz lheétcrbö jåüznbq. Yt vju ét z jéblfnm, xnj dct åelen vtyz jåybvfnm, kjåspfnm b ujdjhbnm, rfrjq z pfvtxfntkmysq^ Änj åskj ås eéfcyj. Z yt éle rfrjuj ås nj yb åskj lbfkjuf c lbrnfnjhcrbvb htébvfvb. Tckb ås jyb djjåot åskb pfbynthtcjdfys d rfrbö-kbåj gthtvtyfö, nj gjlevfkb ås j njv, rfr cnfnm åjktt jnrhsnsvb b bcrhtyybvb d cdjbö ltqcndbzö. Rfrjds yfbåjktt nbgbxyst bp bvtñobö byjulf vtcnj yfheitybq ujcelfhcndfvb cdjbö jåzpfntkmcnd? D 90-ö ujlfö Pfgfl cxbnfk, xnj tuj pflfxf – ltvjrhfnbpfwbz Djcnjxyjq Tdhjgs. Jlyfrj, ghjåsd d ljkéyjcnb ldf ujlf b gjctnbd vyjétcndj hfpysö vtcn yf gjcncjdtncrjv ghjcnhfycndt, z nfrét jåhfnbk cdjt dybvfybt yf ytrjnjhst dtob, ghjbcöjlzobt d cfvbö pfgflysö cnhfyfö. Yfghbvth, rjulf d Bcgfybb jn her nthhjhbcnjd gjubåkb éehyfkbcns, vjt Åñhj chfpe ét dshfpbkj djpveotybt b gjnhtåjdfkj jn gjkbwbb ghtlghbyznm ytpfvtlkbntkmyst ltqcndbz. Gjnjv d Bnfkbb gjzdbkcz rfylblfn yf gjcn ghtvmth-vbybcnhf, rjnjhsq ghfrnbxtcrb vjyjgjkbpbhjdfk chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb d änjq cnhfyt. Jy lfét yb yf vbyene yt gjlevfk j njv, xnjås jhufybpfwbjyyj lbcnfywbhjdfnmcz jn CVB, dkfltkmwtv rjnjhsö jy zdkztncz. Z vyjuj hfp dscnegfk c rhbnbrjq gj änjve gjdjle. Yj, pyftnt, åjkmit dctuj vtyz åtcgjrjbn yt Bnfkbz rfr nfrjdfz, f njn jgfcysq ghtwtltyn, rjnjhsq jyf nfrbv jåhfpjv cjplftn. Bvtz gthtl ukfpfvb bnfkmzycrbq ghbvth, lheubt ujcelfhcndf vjuen dgjkyt htpjyyj pfzdbnm: ≤Djn rfr änj ltkftncz d Tdhjgt, u-y Ledt, nfr xnj eé vjkxbnt^ Tckb bv änj cöjlbn c her, nj gjxtve yfv ytkmpz?≥. Cjdthibkb kb Ds rfrbt-kbåj jibårb, d rjnjhsö ujnjds ghbpyfnmcz, b yt öjntkjcm ås Dfv ctujlyz xnj-ybåelm cltkfnm gj-lheujve? Gthdjt, xnj z ås cltkfk, änj jåütlbybk ås pfobne cdjåjls CVB b ytpfdbcbvjcnb celtåysö bycnbnenjd d hfvrfö tlbyjq aeyrwbb JÅCT.

Vfhn 2004 ujlf


Gjxtve? Lf gjnjve, xnj änj ldf obnf ltvjrhfnbb. E dfc yt åeltn djpvjéyjcnb htfkmyj gjvjufnm éehyfkbcnfv, tckb ds yt vjétnt gjkjébnmcz yf ytpfdbcbvjcnm celtq. Pflybv xbckjv z levfñ, xnj, djpvjéyj, vyt cktljdfkj ås bvtnm ytcrjkmrj åjkmibq infn cjnhelybrjd [4 xtkjdtrf]. Ljkéty gjlxthryenm, jlyfrj, xnj vjz vfkjxbcktyyfz rjvfylf – ctqxfc änj eét ltdznm vtéleyfhjlysö cjnhelybrjd – pf änb ujls ghjltkfkf ljdjkmyj ytgkjöeñ hfåjne. Vyt jxtym yt öjntkjcm nhfnbnm ckbirjv vyjuj ltytu yfkjujgkfntkmobrjd – änj dtlm yt vjb chtlcndf. Ghjhfåjnfd ldflwfnm ktn gfhkfvtynfhbtv, z ghbdsr pflfdfnm djghjc j njv, pf cxtn xtuj jåtcgtxbdftncz abyfycbhjdfybt. Rhjvt njuj, z dj vyjujv vsckñ rfr åbpytcvty; vyt yhfdbncz rjynhjkbhjdfnm abyfycs. Byjulf vtyz dsdjlzn bp ctåz ytrjnjhst kñlb, rjnjhst gjcnjzyyj erhegyzñn Jhufybpfwbñ: jlyf yjdfz pflfxf cnfdbncz pf lheujq, f pf ytq tot jlyf b n.l. Bycnbnen JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB, ujkjc rjnjhjuj dctulf cksity b öjhjij bpdtcnty dj dctv vbht, bcgjkmpetn kbim ytvyjubv åjktt gjkghjwtynf åñlétnf JÅCT. B vs ybrjulf yt ltkfkb ybrfrbö ytyeéysö pfnhfn. Cfv z jnrfpfkcz jn gthcjyfkmyjuj fdnjvjåbkz c djlbntktv: d Dtyt jyb dfv yt yeéys – dctulf vjéyj djcgjkmpjdfnmcz nhfvdftv^ Yfcrjkmrj Ds jåtcgjrjtys ntv, xnj åjhmåf c nthhjhbpvjv jnjldbyekf ghjåktvs cdjåjls CVB yf pflybq gkfy? 12 ctynzåhz 2001 ujlf z pfzdbk cdjbv cjnhelybrfv, xnj yfit exhtéltybt yt åeltn bcgjkmpjdfnm nthvby ≤åjhmåf c nthhjhbpvjv≥. Rjt-rfrbv ghtpbltynfv cktletn yfgjvybnm, xnj tcnm cnhfys, rjnjhst ébden d eckjdbzö nthhjhbcnbxtcrjq euhjps eét 50 ktn, rfr, yfghbvth, Rjkevåbz, bkb 40 ktn, rfr Bhkfylbz, bkb 20 – rfr Bcgfybz. Nthhjhbcnjd-ghtcnegybrjd, eåbdfñobö kñltq, yeéyj kjdbnm, yj ytn ytjåöjlbvjcnb pfxbckznm bö d hfphzl ukjåfkmysö dhfujd. Ceotcndetn ghbywbgbfkmyfz hfpybwf vtéle dhfufvb dctuj xtkjdtxtcndf b vtkrbvb eujkjdybrfvb, gjkmpeñobvbcz vfkjvjoysv jheébtv yf ukjåfkmyjv ehjdyt. Ntgthm ét vs ljåbkbcm njuj, xnj jyb joeofñn ctåz ≤ukjåfkmyj pyfxbvjq≥ cbkjq; rhjvt njuj, jyb ctujlyz vjuen bcgjkmpjdfnm b lheubt afrnjhs – yfghbvth, ytyfdbcnm r Pfgfle – d rfxtcndt chtlcndf cfvjjhufybpfwbb. Öjntkb ås Ds lfnm rfrjq-ybåelm cjdtn cdjtve ghttvybre? Cajrecbhjdfnm dybvfybt yf pfobnt éehyfkbcnjd, pfybvfñoböcz hfccktljdfybtv rjhhegwbb. F nfrét pfyznmcz ceotcndeñotq yf Pfgflt ghjåktvjq cjchtljnjxtybz CVB d jlybö herfö. Ytrjnjhst jhufys vfccjdjq byajhvfwbb cxbnfñn éehyfkbcnbre yt bycnhevtynjv ébpytjåtcgtxtybz ltvjrhfnbb, f njdfhjv, gjlktéfobv ghjlfét. Rfrbv c dscjns Dfituj jgsnf dblbncz Dfv åeleott JÅCT? Kbxyj vyt rfétncz, xnj pyfxtybt JÅCT cybéftncz. Åeleott e ytt vjétn åsnm njkmrj d njv cke-

Vfhn 2004 ujlf

xft, tckb jyf pflfcncz ukfdysv djghjcjv: rfrbv gentv ctujlyz, d dtr ukjåfkbpfwbb, gjqltn hfpdbnbt cjdhtvtyyjq ärjyjvbrb, cjdhtvtyysö ujcelfhcnd b cjdhtvtyysö ltvjrhfnbq? Tckb ét åelen djpybrfnm yjdst ntvs, lkz hfphfåjnrb rjnjhsö e yfc ytn yflktéfotuj bycnhevtynfhbz, b tckb åelen cnfdbnmcz djghjcs, d rjnjhsö vs vfkj xnj vjétv cltkfnm, nj njulf cj cdjbvb pflfxfvb jyf yt cghfdbncz. Vs yt vjétv ghjcnj ghjljkéfnm ghjdjlbnm ctvbyfhs b yfpyfxfnm åtcrjytxyst cjdtofybz, cjdtofybz b cyjdf cjdtofybz. Yfv yeéys rjyrhtnyst ghjtrns. D vbht, ult vbkkbjys kñltq evbhfñn jn ujkjlf b CGBLf, vs yt vjétv gjpdjkbnm ctåt nhfnbnm ltymub yf jhufybpfwbñ ghtvbksö rjyathtywbq b ctvbyfhjd d eñnysö vtcnfö, vfkj xnj bvtz crfpfnm b vfkj xnj ltkfz dj bcgjkytybt ghbybvftvsö htitybq. Vs ljkéys ljåbdfnmcz dsgjkytybz pflfx, jcyjdfyysö yf yfibö wtyyjcnzö.

Åñhj Ghtlcnfdbntkz JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB Kärntnerring 5–7 Top 14., 2.DG A-1010 Vienna Austria www.osce.org/fom

≤Herf fdnjhf≥ C hfphtitybz Uñynthf Uhfccf

Ahfqven Ledt yfuhfélty ytvtwrbv Jhltyjv pf pfckeub Ghtpbltyn Uthvfybb Qjöfyytc Hfe yfuhflbk Ahfqvenf Ledt Rjvfyljhcrbv rhtcnjv Jhltyf pf pfckeub gthtl Atlthfnbdyjq Htcgeåkbrjq Uthvfybtq d pyfr ghbpyfntkmyjcnb pf tuj ytenjvbvst ecbkbz d pfobne éehyfkbcncrbö cdjåjl d 55 ujcelfhcndfö – exfcnybrfö JÅCT. ≤Ahfqven Ledt ghjltkfk gjbcnbyt yjdfnjhcreñ hfåjne b cnfk ytpfvtybvjq b edféftvjq abuehjq d cnhernehfö JÅCT, – pfzdbk ghtpbltyn Hfe yf wthtvjybb yfuhféltybz, cjcnjzditqcz d pfvrt Åtkmdñ d Åthkbyt 13 zydfhz. – Åelexb gthdsv Ghtlcnfdbntktv JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB, jy cjplfk jhufybpfwbjyyeñ cnhernehe änjuj bycnbnenf, yfgjkybk tt rjyrhtnysv cjlthéfybtv b jåtcgtxbk tt äaatrnbdyjt aeyrwbjybhjdfybt≥. Ghtpbltyn jnvtnbk lfktt, xnj pf itcnm ktn ghtåsdfybz d ljkéyjcnb u-y Ledt gjvju vyjubv éehyfkbcnfv, cnjkryedibvcz c nhelyjcnzvb bp-pf cdjbö rhbnbxtcrbö htgjhnfétq, b cnfk fdnjhjv nfrbö nthvbyjd, rfr ≤wtypehf gjchtlcndjv eåbqcndf≥ b ≤cnhernehyfz wtypehf≥, jåjpyfxfñobö rjcdtyyst vtnjls nhfdkb chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb, dsyeélfñobt CVB ddjlbnm cfvjwtypehe. Rfr jnvtnbk ghtpbltyn Hfe, ltzntkmyjcnm A. Ledt jödfnsdfkf ibhjrbq cgtrnh djghjcjd, nfrbö, rfr cdjåjlf, jndtncndtyyjcnm b bynthytn, CVB d vyjujzpsxyjv jåotcndt b ghjtrn gj jåtcgtxtybñ vbhf c gjvjomñ vekmnbvtlbqyjuj hjevbyuf. Vbybcnthcndj byjcnhfyysö ltk Uthvfybb jrfpsdfkj Åñhj A. Ledt frnbdyeñ gjllthére, dsltkbd d jlyjv kbim 2003 ujle chtlcndf yf abyfycbhjdfybt ghjtrnjd d hfpvtht åjktt 320 nsc. tdhj.

Éehyfk JÅCT

13


UHJPYJT GHTLEGHTÉLTYBT: ≤GJGFLTNT D GHTCC-HTKBP LEDT≥ Ahfqven Ledt ecgtk gjgjhnbnm ythds ukfdfv vyjubö ujcelfhcnd b cjnhelybrfv vyjubö lbgkjvfnbxtcrbö vbccbq. D nj ét dhtvz lkz wtkjuj hzlf éehyfkbcnjd jy gjbcnbyt åsk gjcktlytq yfltéljq. Dthysq cdjtve ltke, A. Ledt htibk pfdthibnm dnjhjq b gjcktlybq chjr ghtåsdfybz d ljkéyjcnb exhtéltybtv Ajylf ghfdjdjq pfobns bvtyb Dthjybrb Uthby, ghtlyfpyfxtyyjuj lkz jrfpfybz gjvjob éehyfkbcnfv, gjldthufñobvcz celtåyjve ghtcktljdfybñ. Ajyl yfpdfy d xtcnm cjnhelybws bhkfylcrjq ufptns ≤Cfyltq byltgtyltyn≥, ghjdjlbditq éehyfkbcncrbt hfccktljdfybz ltk, cdzpfyysö c njhujdktq yfhrjnbrfvb b jhufybpjdfyyjq ghtcnegyjcnmñ, b eåbnjq d bñyt 1996 ujlf. Ybét ghbdjlzncz kbim ytrjnjhst bp vyjujxbcktyysö jnpsdjd j ltzntkmyjcnb A. Ledt, ghbckfyysö éehyfkbcnfvb cj dctuj vbhf.

Öjnz cthmtpyst b dféyst bycnbnens yt cktletn jnjéltcndkznm c rjyrhtnysvb kñlmvb, jyb dct ét cjcnjzn bp kñltq. Afrn cjcnjbn d njv, xnj kbim c yfpyfxtybtv Ahfqvenf Ledt ghbcencndbt JÅCT cnfkj joeofnmcz åjktt htfkmyj, tt frnbdyjcnm djphjckf, f tt ujkjc cnfk kexit cksity. Gjvyñ tuj åscnheñ htfrwbñ, rjulf e yfc djpybrkb ghjåktvs c yjdsvb ltvjrhfnbxtcrbvb dkfcnzvb. Tuj yt ghbikjcm eujdfhbdfnm gjlyznm ntktajyyeñ nheåre b gjpdjybnm cdjtve lheue, gjrjqyjve ghtvmth-vbybcnhe Pjhfye Lébylébxe. Jy åsk jlybv bp ntö, xmbv bvtytv vjéyj åskj yfgeufnm: ≤Vs åeltv pdjybnm Ledt≥, bkb: ≤Cvjnhbnt, gjgfltnt d ghtcc-htkbp Ledt≥. D nt dhtvtyf, rjulf vs yföjlbkbcm d bpjkzwbb, gjldthufkbcm cbkmytqitq jgfcyjcnb b lfdktybñ, jcjåtyyj d öjlt rjyakbrnf d Rjcjdj b yfnjdcrbö fdbfelfhjd d 1999 ujle, Ahfqvene Ledt elfdfkjcm gjlåflhbdfnm yfc b jrfpsdfnm yfv nfreñ gjvjom, rfreñ ytkmpz åskj gjkexbnm ghfrnbxtcrb yb jn rjuj. Dthfy Vfnbx Ukfdysq htlfrnjh ntkthflbjcnfywbb D92 Ghtlctlfntkm Fccjwbfwbb ytpfdbcbvsö äktrnhjyysö CVB Cthåbz b Xthyjujhbz

14

Éehyfk JÅCT

Ahfqven Ledt – xtkjdtr, ndthlj dcnfdibq yf genm åjhmås c lbrnfnehjq ytpfdbcbvj jn tt bltjkjubxtcrjq jrhfcrb – jkbwtndjhztn nj ntxtybt cjwbfk-ltvjrhfnbb, rjnjhjt cnfdbn dj ukfde eukf ghfdf xtkjdtrf b uhfélfycrbt cdjåjls. Ghfdf xtkjdtrf jlbyfrjds lkz dctö – xbkbqwtd b heccrbö, uhtrjd b gjkzrjd, gfktcnbywtd b tdhttd.

Hjlbdibvcz d Cjdtncrjv Cjñpt kñlzv jxtym ytghbdsxyj dcnhtnbnmcz c xbyjdybrjv, rjnjhsq byfxt jnyjcbncz r ghjåktvfv jåotcndtyyjq jhufybpfwbb. Vs gjpyfrjvbkbcm c u-yjv Ledt gjxnb chfpe, rfr njkmrj jy åsk yfpyfxty Ghtlcnfdbntktv JÅCT gj cdjåjlt ckjdf. Änf dcnhtxf ghjöjlbkf d Vjcrdt, d Ljvt éehyfkbcnjd, b vs, ytcrjkmrj ghfdjpfobnybrjd, hfccrfpsdfkb tve j njv, d rfrjq cbnefwbb jrfpfkbcm éehyfkbcns yf gjcncjdtncrjv ghjcnhfycndt. Dblyj åskj, rfr åjktpytyyj jy djcghbybvfk rféljt egjvbyfybt j ubåtkb éehyfkbcnjd. Gjnjv cjcnjzkjcm tot ytcrjkmrj dcnhtx, d njv xbckt b yf rjyathtywbzö, rjnjhst ghjdjlbk jabc u-yf Ledt d cnhfyfö Wtynhfkmyjq Fpbb. Nfr cj dhtvtytv yfxfkjcm yfit cjnhelybxtcndj, åsditt, rfr vyt ghtlcnfdkztncz, dpfbvyj gjktpysv. Gjcncjdtncrbt éehyfkbcns elbdbntkmyj åscnhj ghbpyfkb d ytv ukfdyjuj pfobnybrf cdjbö ghfd.

Bvz Ahfqvenf Ledt ghbjåhtkj cbvdjkbxtcrjt pdexfybt. Z cksifk tuj d FkvfFnt, Cfynmzuj, Vflhblt b Cnfvåekt. Z cksifk tuj d Bjhlfybb b Bphfbkt. Jxtym dféyj, xnj d cjdhtvtyyjq Tdhjgt tot yföjlzncz gjkbnbrb, egjhyj cjöhfyzñobt dthe d vjhfkmyst wtyyjcnb. Flfv Vböybr Gthdsq kfehtfn Ghtvbb JÅCT pf ltzntkmyjcnm d jåkfcnb éehyfkbcnbrb b pfobns ltvjrhfnbb (1996 ujl) Ukfdysq htlfrnjh ≤Ufptns dsåjhxb≥ (gthdfz ytpfdbcbvfz ufptnf d Gjkmit) Dfhifdf

Tckb jwtybdfnm rfxtcndj hfåjns u-yf Ledt d wbahfö, nj änj åelen wbahs bp cgbcrf éehyfkbcnjd, rjnjhsö dvtifntkmcndj u-yf Ledt cgfckj jn nñhmvs bkb ytjåjcyjdfyyjuj celtåyjuj ghtcktljdfybz. Dct ujls änjuj cjnhelybxtcndf lkz vtyz b vjbö cjnhelybrjd jcnfyencz d gfvznb rfr ghbvth njuj, xnj vjétn cltkfnm bpdtcnysq éehyfkbcn b gjkbnbr, cjukfcbdibqcz yf rfrjt-nj dhtvz cnfnm xbyjdybrjv. Öjhjibv xbyjdybrjv. Jktu Gfyabkjd Nflébrcrbq éehyfkbcn Lbhtrnjh Wtynhf ärcnhtvfkmyjq éehyfkbcnbrb (ghfdjpfobnyfz jhufybpfwbz ghb Hjccbqcrjv cjñpt éehyfkbcnjd) Vjcrdf

Vfhn 2004 ujlf


Tot lj cdjtq dcnhtxb c u-yjv Ledt d bñkt 2001 ujlf z cvjukf jgthtnmcz yf tuj gjllthére d cfvsq nhelysq gthbjl vjtq ébpyb. Åkfujlfhz tuj ecbkbzv JÅCT cnfkf gthdjq vtéleyfhjlyjq jhufybpfwbtq, jabwbfkmyj dshfpbditq d ctynzåht 2000 ujlf jåtcgjrjtyyjcnm celmåjq vjtuj veéf, Utjhubz Ujyuflpt. Xthtp nhb lyz gjckt tuj nfbycndtyyjuj bcxtpyjdtybz u-y Ledt yfgbcfk erhfbycrbv dkfcnzv gbcmvj c ghjcmåjq gjlhjåyj cjjåobnm j vthfö gj hfccktljdfybñ änjuj ltkf. Eåtlbdibcm d yfvthtyyjv åtpltqcndbb

Éehyfkbcnbrf d vjtq cnhfyt – dtom dct tot åkbprfz r ghjatccbb gjdsityyjuj hbcrf. Ébdtv vs nen, rfr yf dekrfyt. Nj ACÅ uhjpbn nñhmvjq, nj ghtpbltyn ytljdjkty b djn-djn pfrhjtn, nj ghtcnegyjcnm pfhzéftn gbcnjktns... F lhepmz yfcnjzntkmyj cjdtneñn jcnfyjdbnmcz, ujdjhz – ≤yt nt dhtvtyf, ltvjrhfnbz rjyxbkfcm≥... D änbö ytdtctksö eckjdbzö jcjåjq abuehjq cnfyjdbncz njn xtkjdtr, rjnjhsq ghb kñåsö jåcnjzntkmcndfö ujnjd ntåz pfobnbnm dctvb bvtñobvbcz e ytuj chtlcndfvb. Ghbxtv dscnfdkzz ntåt kbim

Vfhn 2004 ujlf

erhfbycrbö ghfdjjöhfybntkmysö jhufyjd, u-y Ledt ghjzdbk ghtltkmyeñ ghbywbgbfkmyjcnm, jnrhsnj jcelbd hfccktljdfybt rfr ≤d dscitq cntgtyb ytghjatccbjyfkmyjt≥. Tuj ghtleghtéltybt dkfcnm ghtlthéfobv: ≤Gsnfzcm pfvfkxbdfnm änj ltkj, ds ljåbdftntcm njuj, xnjås tve åskf ghtlfyf dphsdyfz jukfcrf,≥ – ghjhjxtcrb ghtldjcöbnbkj gjcktljdfdibq pf änbv dctvbhysq dcgktcr djpveotybz. D 2001 ujle vjtve veée åskf gjcvthnyj ghbceéltyf Ghtvbz JÅCT pf ltzntkmyjcnm d jåkfcnb

éehyfkbcnbrb b pfobns ltvjrhfnbb. Vyt cnfkj zcyj, xnj hjkm JÅCT b lheubö vtéleyfhjlysö jhufybpfwbq d pfobnt ghbywbgjd cdjåjls ckjdf ljkéyf åsnm frnbdyjq b yt juhfybxbdfnmcz kbim htfub-

jlyj eckjdbt pfobns – ns ghjljkéftim ltkfnm cdjt ltkj. U-y Ledt cnfk lkz vtyz bvtyyj nfrbv xtkjdtrjv. B nj, xnj kbxyj z tot ghjljkéfñ hfåjnfnm éehyfkbcnjv d nfrjq åjkmijq ≤ujhzxtq njxrt≥, rfr Hjccbqcrfz Atlthfwbz – åjkmifz pfckeuf dthyjuj njdfhbof b gjcnjzyyjuj pfobnybrf Ahfqvenf Ledt. Fyyf Gjkbnrjdcrfz Kfehtfn Ghtvbb JÅCT 2003 ujlf pf ltzntkmyjcnm d jåkfcnb éehyfkbcnbrb b pfobns ltvjrhfnbb Rjhhtcgjyltyn ≤Yjdjq ufptns≥ (hjccbqcrjt bplfybt, dsöjlzott ldféls d vtczw) Vjcrdf

hjdfybtv yf cjåsnbz. Dtlm eåbqcnde éehyfkbcnf xfcnj ghtlitcndeñn nhfdkz b pfgeubdfybt. Tckb vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj cevttn dvtifnmcz yf änjv änfgt, vjéyj cgfcnb ébpym kñlzv.

Bltb u-yf Ledt ghblfñn vyt cbk, xnjås b lfkmit nhtåjdfnm cghfdtlkbdjcnb lkz dctö éthnd ≤wtypehs gentv eåbqcndf≥ d Erhfbyt. Vbhjckfdf Ujyuflpt Rjhhtcgjyltyn hflbj ≤Cdjåjlyfz Tdhjgf≥ Dfibyunjy

Åkbpytws Yfyf b Cfkjvtz Ujyuflpt d djphfcnt nhtö ktn d 2001 ujle – xthtp ujl gjckt bcxtpyjdtybz bö jnwf.

Vs [ujcelfhcndf-exfcnybrb] jåzpetvcz jåtcgtxbdfnm cdjåjle chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb, zdkzñoeñcz jlybv bp jcyjdysö eckjdbq ceotcndjdfybz gkñhfkbcnbxtcrbö b ltvjrhfnbxtcrbö jåotcnd. Vs ukeåjrj jåtcgjrjtys pkjegjnhtåktybtv chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb d pjyfö rjyakbrnjd lkz hfpébufybz ytyfdbcnb b vtéänybxtcrjq yfghzétyyjcnb, f nfrét bcgjkmpjdfybtv ghfdjdsö juhfybxtybq b yfgfljr, xnjås kbibnm uhfélfy cdjåjlysö chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb. Vs gjlxthrbdftv ytjåöjlbvjcnm jåtcgtxtybz cdjåjls dshfétybz vytybq, rjnjhfz zdkztncz jlybv bp dféytqibö äktvtynjd gjkbnbxtcrjuj lbfkjuf d kñåjv ltvjrhfnbxtcrjv jåotcndt. Vs gjllthébdftv ecbkbz Åñhj Ghtlcnfdbntkz gj djghjcfv cdjåjls chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb gj cjltqcndbñ hfpdbnbñ cdjåjlysö b ytpfdbcbvsö chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb. Ltrkfhfwbz Cnfvåekmcrjq dcnhtxb yf dscitv ehjdyt (geyrn 27), 1999 ujl

Éehyfk JÅCT

15


Hfpyjhtxbdst dgtxfnktybz r djcnjre b pfgfle jn Dtys ≤Z b yt hfccxbnsdfk yf ckfdjckjdbz d cdjq flhtc≥, – jndtnbk Ahfqven Ledt yf ghjcmåe ghjrjvvtynbhjdfnm ytrjnjhst bp jnrkbrjd yf bnjujdsq ljrkfl j gjkjétybb CVB, c rjnjhsv jy dscnegbk gthtl Gjcnjzyysv cjdtnjv JÅCT 11 ltrfåhz 2003 ujlf. Wbnbhetv: ≤Ytjlyjrhfnyst dscrfpsdfybz u-yf Ledt gj gjdjle gjkjétybz chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb d Bnfkbb cdbltntkmcndeñn j cjöhfyzñotvcz e ytuj ghtldpznj ytufnbdyjv jnyjitybb. Tuj endthéltybz kbitys rfrbö-kbåj jcyjdfybq, zdkzñncz htpekmnfnjv ytljcnfnjxyjuj pyfybz djghjcf b rhfqyt gjdthöyjcnyjq jwtyrb... Bnfkbz – jlyf bp dtkbrbö ltvjrhfnbq Tdhjgs, cnhfyf c ghjxyj ckjébditqcz rekmnehjq cdjåjls b gkñhfkbpvf, ult ceotcndeñn dct ntöybxtcrbt, ñhblbxtcrbt, bycnbnewbjyfkmyst b rjycnbnewbjyyst ufhfynbb jåtcgtxtybz vfrcbvfkmyjq cdjåjls byajhvfwbb≥. Gjcnjzyyjt ghtlcnfdbntkmcndj Bnfkbb

≤Öjntkb ås dshfpbnm djpveotybt cjlthéfobvbcz d ljrkflt u-yf Ledt uheåj bcrfétyysvb jwtyrfvb ltzntkmyjcnb CVB d Nehrvtybcnfyt. ...Hfpyjjåhfpyst gjkbnbxtcrbt zhksrb, rjnjhst c nfrjq kturjcnmñ yfdtibdftn yf yfc u-y Ledt, cjplfdftvfz bv bpdhfotyyfz rfhnbyf gjkjétybz ltk d yfitq cnhfyt b lheubt jcrjhåbntkmyst dscrfpsdfybz d flhtc Nehrvtybcnfyf ghtlfñncz dgjcktlcndbb jukfcrt xthtp Bynthytn b ghjxbt ukjåfkmyst chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb. Vs ghbpsdftv u-yf Ledt ghtrhfnbnm dscnegfnm c gjljåysvb pfzdktybzvb b djplthéfnmcz jn gjkbnbxtcrbö jwtyjr, lfktrj dsöjlzobö pf hfvrb tuj vfylfnf≥. Ltktufwbz Nehrvtybcnfyf

Öjnz cfvb vs d gjcktlytt dhtvz jcgfhbdfkb xfcnj dscrfpsdfdieñcz u-yjv Ledt rhbnbre CIF rfr yt gjlndthéltyyeñ afrnfvb, vs ntv yt vtytt gjllthébdftv b ujnjds pfobofnm tuj ghfdj yf gjljåyeñ rhbnbre, gjcrjkmre djpvjéyjcnm jnrhsnj b cdjåjlyj lbcrenbhjdfnm b jåceélfnm hfpkbxyst vytybz b tcnm nj ukfdyjt, hflb xtuj åskj cjplfyj tuj Åñhj.... Étkftv u-ye Ledt dctuj yfbkexituj d tuj lfkmytqibö ltkfö, rjnjhst, rfr vs gjybvftv, ljkéys ghbdtcnb tuj b d Dfibyunjy. Öjntkb ås nfrét pfdthbnm tuj, xnj tckb njkmrj jy yt cnfytn jåütrnjv hfccktljdfybz, cdzpfyyjuj c yfwbjyfkmyjq åtpjgfcyjcnmñ b ghjdjlbvjuj gj cjjndtncndeñotve gjcnfyjdktybñ celf, byajhvfwbz j ghbjåhtntyysö bv rybufö åeltn jcnfdfnmcz vtéle ybv b rybéysv vfufpbyjv≤. Ghtlcnfdbntkmcndj CIF

16

Éehyfk JÅCT

Åfkrfycrfz vjkjltém ghjdjéftn ≤pfobnybrf bö åeleotuj≥ rfr uthjz Bcrhtyyzz pfåjnf Ahfqvenf Ledt j celmåt vjkjljuj gjrjktybz d gjcnrjyakbrnyjv jåotcndt b tuj ndthlfz dthf d jåotybt rfr jcdjåjélfñoeñ cbke åskb gj ljcnjbycnde b c cthltxyjq åkfujlfhyjcnmñ jwtytys d öjlt jlyjq bp cjcnjzdiböcz d Dtyt ghjofkmysö wthtvjybq gj ckexfñ tuj ghtlcnjzotuj jnütplf.

RBN LÉBYRC

thtahfpbhez rkfccbrf, vjéyj c ntgksv xedcndjv crfpfnm, xnj jy gjcn Ghtlcnfdbntkz JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB jcnfdbk tot ljcnjqytq, xtv ckeébk. D rfxtcndt cñhghbpf lkz ytuj yf wthtvjybñ ghjdjljd åskb ghbukfitys jrjkj 20 vjkjlsö kñltq bp Åjcybb b Uthwtujdbys, Öjhdfnbb, Cthåbb b Xthyjujhbb, åsditq ñujckfdcrjq Htcgeåkbrb Vfrtljybb b Rjcjdj, xnjås gjghjofnmcz cj cdjbv yfcnfdybrjv, ckeébdibv bv yfcnjzobv jåhfpwjv lkz gjlhféfybz. Änj åskb gjlfñobt yfltéls vjkjlst hfåjnybrb CVB pfdnhfiytuj lyz – xktys htlrjkktubq cneltyxtcrbö vfkjnbhfétr b ndjhxtcrbö uhegg gj gjlujnjdrt hflbjghjuhfvv b dbltjvfnthbfkjd, cjplfyysö d cfvsö hfpysö eujkrfö Åfkrfycrjuj htubjyf d hfvrfö jceotcndkzditujcz gj bybwbfnbdt

G

Vfhn 2004 ujlf


u-yf Ledt yjdfnjhcrjuj ghjtrnf gjl yfpdfybtv ≤Gthtldbéyjq rjyntqyth rekmneh≥. D eñnyjq jåcnfyjdrt Ajhevf bv. Rhfqcrjuj, åsdituj rjulf-nj ljvjv cfvjuj bpdtcnyjuj d Fdcnhbb rfywkthf, f ysyt cnfdituj ghtcnbéysv vtcnjv dcnhtx ghtlcnfdbntktq Djcnjrf b Pfgflf, cjåhfdifzcz vjkjltém dtctksvb, pfljhbcnsvb rhbrfvb b gtybtv ghbdtncndjdfkf Ahfqvenf Ledt, d nj dhtvz rfr rjjhlbyfnjh ghjtrnjd Lfhrj Gtnhjdcrbq ghjbpyjcbk jn bö bvtyb åkfujlfhcndtyyeñ htxm d tuj flhtc. Gj ckjdfv L. Gtnhjdcrjuj, – éehyfkbcnf bp Crjgmt – lkz ytuj jgsn hfåjns d rfxtcndt cjfdnjhf lfyyjuj ghjtrnf åsk ≤ghjcnj xtv-nj ytdthjznysv≥; jy hfccrfpfk j njv, xnj ghjdtltyyfz cthbz ghfrnbrevjd gj ufptnyjve ltke c exfcnbtv vjkjlsö kñltq – kbim ytyfvyjuj vjkjét tuj cfvjuj – åerdfkmyj hfcrhskf bv ukfpf yf åeljhféfobt djjåhfétybt djpvjéyjcnb, rjnjhst cekbn bv åeleott. Djghtrb jåsryjdtybñ u-y Ledt dsukzltk gjyfcnjzotve hfcnthzyysv, yt yföjlz ckjd, xnjås dshfpbnm, yfcrjkmrj jy nhjyen. Nfrjq cgjynfyysq dcgktcr åkfujlfhyjcnb änjve gjbcnbyt dslfñotvecz xtkjdtre d hfdyjq vtht hfcnhjufk b vyjubö lheubö bp yföjlbdiböcz d pfkt kñltq, drkñxfz dblysö ghtlcnfdbntktq vbhf gjkbnbrb, CVB, lbgkjvfnbb b rekmnehs. Gjckt ghbdtncndtyysö ckjd, dscrfpfyysö, d xfcnyjcnb, åsdibv rfywkthjv Fdcnhbb Ahfywtv Dhfybwrbv, éehyfkbcnjv Fylhttv Åfåbwrbv, åtpjgfcyjcnm rjnjhjuj d Xtxyt A. Ledt gjvjufk jåtcgtxbdfnm, b Vbhjckfdjq Ujyuflpt, dljdjq eåbnjuj erhfbycrjuj éehyfkbcnf Utjhubz Ujyuflpt, yfcnfk xthtl dscnegfnm A. Ledt. Jy hfccrfpfk, xnj bltz ≤Gthtldbéyjuj rjyntqythf rekmneh≥ ghbikf r ytve jlyféls gjplybv dtxthjv rfr „Kopfgeburten“ – dshfétybt, rjnjhjt yf heccrbq zpsr vjéyj kbim ghbåkbpbntkmyj gthtdtcnb ckjdjv ≤jpfhtybt≥. ≤Vyt yhfdbncz änjn nthvby „Kopfgeburten“ – åerdfkmyj, ≤hjéltyyjt bp ujkjds≥, – crfpfk jy. – B pf xnj z ltqcndbntkmyj åkfujlfhty cdjtq ≤ujkjdt≥, nfr änj pf nj, xnj jlyféls yjxmñ tt gjctnbkf änf pfåfdyfz, ytkjubxyfz vsckm: z ljkéty pfobofnm åeleott. Jyf ltqcndbntkmyj ytkjubxyf, gjnjve xnj rfr vjéyj pfobofnm åeleott, rjnjhjuj tot ytn?≥ ≤Jncñlf hjlbkfcm htibvjcnm: vs ljkéys xnjnj cltkfnm lkz änjuj vjkjljuj gjrjktybz åfkrfywtd, rjnjhjve ghbikjcm gthtébnm nj ét, xnj d cdjt dhtvz gthtébk z d jåüznjv gktvtytv djqys Ufvåehut, yföjlbditvcz gjl gjcnjzyyjq euhjpjq eybxnjétybz≥. Jy gjdtlfk j njv, rfr ghb gjllthért xktyjd tuj ctvmb b lheptq änf bltz jåhtkf rjyrhtnyst jxthnfybz, djgkjnbdibcm d rjytxyjv bnjut d rjywtgwbb cdjtuj hjlf gthtldbéyjuj dscjrjntöyjkjubxyjuj ≤wbhrf-ifgbnj≥. Tuj ljxm, rbyjhtébccth, crfpfkf tve: „Papi, du bist verrückt“ (ns c evf cjitk) – b nen ét cnfkf lfdfnm tve cjdtns j njv, rfr dct änj vjéyj htfkbpjdfnm. Lfkmytqitt eét gjbcnbyt cnfkj ljcnjzybtv bcnjhbb.

Vfhn 2004 ujlf

Zdkzdibqcz d 2003 ujle Ghtlctlfntktv Gjcnjzyyjuj cjdtnf JÅCT Ñcnec lt Dbccth ädatvbcnbxyj yfgjvybk j ntö cnsxrfö, rjnjhst ghjbcöjlbkb d gthbjl ghtåsdfybz u-yf Ledt d ljkéyjcnb, rjulf tuj kbxyjt gjybvfybt dféyjcnb dsgjkyztvjq bv vbccbb dcnegfkj d ghjnbdjhtxbt c ghbyznsvb d Jhufybpfwbb yjhvfvb lbgkjvfnbxtcrjq rehnefpyjcnb. ≤Z åsk ås cjdthityyj yt ghfd, tckb ås crfpfk, xnj dct b dctulf åskb d djcnjhut jn njuj, xnj Ds ltkftnt^≥ – jnvtnbk jy. ≤Ds chféfkbcm rfr gjljåftn yfcnjzotve hswfhñ – c gjkyjq cfvjjnlfxtq b fåcjkñnyjq xtcnyjcnmñ gthtl cjåjq. B Ds ljåbkbcm ecgtöf, gjnjve xnj d rjytxyjv cxtnt dféys yt njkmrj lbgkjvfnbxtcrbt htxb d Gjcnjzyyjv cjdtnt – dféyj nj, xnj kñlb pyfñn: d Dtyt tcnm flhtc, ult j ybö yt pfåsdfñn. B flhtc änjn – JÅCT≥. Rfr jnvtnbk gjcjk Dbccth, Åñhj Ghtlcnfdbntkz gj djghjcfv cdjåjls chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb åeltn ghjljkéfnm aeyrwbjybhjdfnm: ≤D änjv ytn ybrfrbö cjvytybq. Gjl herjdjlcndjv lheujuj xtkjdtrf, d xtv nfrét yt ghböjlbncz cjvytdfnmcz. Yj änj åeltn eét lheujt Åñhj, gjnjve xnj Dfc pfvtybnm yt vjétn ybrnj. Yt gjnjve, xnj Ds – cfvj cjdthitycndj, f gjnjve, xnj jåkflftnt ytlñébyysv öfhfrnthjv. B pf änj z Dfv åkfujlfhty≥. D hjkb dtleotuj yf änjv dtxtht dscnegfkf Heåbyf Vthbyu, cjnhelybwf Hflbj b ntktdbltybz Fdcnhbb (JHA), ghtlcnfdkzñofz nfrét jhufybpfwbñ ≤Htgjhnths åtp uhfybw≥. Yf cktleñobq ltym, 12 ltrfåhz, dsitegjvzyenst 20 ujcntq c Åfkrfy dvtcnt c Ahfqvenjv Ledt b åsdibvb cjnhelybrfvb ≤Gjldbéyjuj rjyntqythf rekmneh≥ ghbyzkb exfcnbt d jébdktyyjq lbcreccbb d Ljvt rekmnehs hflbjdtofntkmyjq ckeéås JHA, rjnjhfz åskf gjcdzotyf dct njq ét ntvt: ≤Pfobnf åeleotuj≥. Yf änjn hfp wtkmñ åskj bpextybt djpvjéyjcntq lkz nbhfébhjdfybz lfyyjuj ghjtrnf d lheubö gjcnhflfdibö jn djqys htubjyfö.

Htlrbq vjvtyn hfcckfåktybz: Vjcnfh, GRR, ktnj 2002 ujlf.

Rbn Lébyrc zdkztncz pfvtcnbntktv ghtcc-ctrhtnfhz JÅCT.

Éehyfk JÅCT

17


KÑÅTPYJ GHTLJCNFDKTYJ:

Gthtldbéyjq vekmnbvtlbqysq ujhjljr yfitk gjcnjzyyjt ghbcnfybot tnbot Ahfqvenf Ledt – ≤Gthtldbéyjq rjyntqyth rekmneh≥ – pfdthibk cdjt jhufybpjdfyyjt JÅCT b gjkexbditt ibhjrbq jåotcndtyysq htpjyfyc nhtöktnytt nehyt gj jcyjdysv ujhjlfv b gjctkrfv gjcnhflfdibö jn rjyakbrnf cnhfy Ñuj-Djcnjxyjq Tdhjgs. Ntgthm tuj gjcnjzyysq flhtc – ujhjl Vjcnfh. Ukfdyjq felbnjhbtq änjuj vjåbkmyjuj ghjtrnf, gjcdzotyyjuj ntvfnbrt ghbvbhtybz, åskf vjkjltém d djphfcnt jn 15 lj 21 ujlf – gjrjktybt, cnhtvzottcz jåhtcnb edthtyyjcnm d cdjbö cbkfö b jndtnbnm ctåt yf dféytqibq djghjc: jcnfdfnmcz kb yf hjlbyt, xnjås exfcndjdfnm d djccnfyjdktybb cdjbö cnhfy, bkb gjlfnmcz relf-ybåelm tot d gjbcrfö kexitq ébpyb? Ukfdysq kjpeyu ghjtrnf – ≤D pfobne yfituj åeleotuj≥ – åsk ghbpdfy eåtlbnm bö yt gjrblfnm hjlyst vtcnf. A. Ledt cevtk vjåbkbpjdfnm d gjkmpe cdjtq bybwbfnbds rfr xfcnysö, nfr b ujcelfhcndtyysö cgjycjhjd b pfhexbkcz tt gjkb-

jltéls; dct änj jhufybpjdsdfkjcm cbkfvb ytåjkmijq jcyjdyjq uheggs ghb cjltqcndbb gjcnjzyyj jåyjdkzditujcz rjkktrnbdf ñysö frnbdbcnjd. C ntxtybtv dhtvtyb ≤Gthtldbéyjq rjyntqyth rekmneh≥ cnfk dct xfot bcgjkmpjdfnmcz lkz ghbdktxtybz vjkjltéb hfpkbxysö änybxtcrbö uhegg r ghfrnbxtcrjq éehyfkbcncrjq ltzntkmyjcnb. Änj d bnjut gjpdjkbkj cjplfnm ctnm bp 11 irjkmysö vyjujnbhfétr b ctvb hflbjrjkktrnbdjd. ≤Ctujlyz, – hfccrfpsdftn herjdjlbntkm ghjtrnf Föbv Rjö, ntfnhfkmysq htébccth, f d ghjikjv irjkmysq exbntkm, rjnjhjuj A. Ledt yfpsdftn ≤utybfkmysv jhufybpfnjhjv≥, – gtxfnyst vfnthbfks b htgjhnféb änbö vjkjltéysö htlfrwbq ecgtiyj gthtctrfñn uhfybws: bp Rjcjdj d Htcgeåkbre Cthåcreñ, bp Crjgmt d Vjcnfh≥. Cgtwbfkmysq rjjhlbyfnjh Gfrnf j cnfåbkmyjcnb lkz ÑujDjcnjxyjq Tdhjgs Ähöfhl Åectr cxbnftn ≤Gthtldbéyjq rjyntqyth rekmneh≥ ghbvthjv gjlöjlf, öfhfrnthyjuj lkz A. Ledt:

nbxtcrjq gjllthérjq d ghbybvfñobö cnhfyfö. ≤Vfnthbfkmyfz åfpf≥ ghjtrnf gthtdjpbkfcm c vtcnf yf vtcnj gznmñ åjkmituhepysvb fdnjvjåbkzvb rfélst gznm-itcnm ytltkm. Jyf cjcnjzkf bp rjyntqythjd, gjkextyysö d lfh jn fdcnhbqcrjq nhfycgjhnyjq rjvgfybb, rjnjhst d vtcnt cnjzyrb hfcgjkfufkbcm gj rheue, jåhfpez gthbvtnh ifnhf yfgjljåbt wbhrjdjuj. Vähbz rféljuj bp yfctktyysö geyrnjd, ult gkfybhjdfkfcm jcnfyjdrf, dsltkzkf lkz änjuj dblyjt vtcnj yf ujhjlcrjq nthhbnjhbb. B ifnth, b cfvb rjyntqyths eljåyj åskj bcgjkmpjdfnm lkz cfvsö hfpkbxysö dcnhtx, ≤rheuksö cnjkjd≥, vepsrfkmysö, nfywtdfkmysö b ntfnhfkmysö ghtlcnfdktybq, extåysö ctvbyfhjd b ghfrnbrevjd, lkz hfpvtotybz hflbjcnelbq, ajnj- b dbltjkfåjhfnjhbq, Bynthytn-rfat b lfét lkz ltvjycnhfwbb vjltktq

≤Lkz ytuj dctulf åskj jxtdblysv, xnj htfkmyeñ gjkmpe ghbyjcbn yt ltzntkmyjcnm vtéleyfhjlysö jhufybpfwbq d dscibö cathfö b yf lbgkjvfnbxtcrbö rjyathtywbzö, f bö rjyrhtnyfz hfåjnf yf vtcnfö≥. Dhtvtyfvb, dcgjvbyftn Ä. Åectr, kñlb, gjkyjcnmñ gjukjotyyst gjdctlytdysvb ghjåktvfvb cdjtq ébpyb d gjcnrjyakbrnyjv jåotcndt, dcnhtxfkb änjn ghjtrn c ≤jnrhjdtyysv bpevktybtv≥. ≤Gthtldbéyjq rjyntqyth rekmneh≥ bvtk yfbåjkmibq ecgtö e ghtlcnfdbntktq zrjås dhféleñobö änybxtcrbö uhegg, rjnjhsv jy gjpdjkzk pfåsnm j ghjikjv, jreyedibcm d edktrfntkmysq vbh byntkktrnefkmyjuj b öeljétcndtyyjuj ndjhxtcndf.

L

18

Éehyfk JÅCT

Vfhn 2004 ujlf


YFÅKÑLTYBT PF DSÅJHFVB

Yfåkñlfntkb yf dsåjhfö d hjccbqcreñ Leve: yjxm gjckt nhelyjuj lyz VBÖFBK TDCNFAMTD

JCRDF, 7 ltrfåhz, 5 xfcjd enhf. Åjkmibycndj gjntywbfkmysö bpåbhfntktq d änjv ltcznbvbkkbjyyjv ujhjlt tot lfét yt ghjcyekbcm, f yf hjccbqcrjv Lfkmytv Djcnjrt dsåjhs d ybéyññ gfkfne gfhkfvtynf – Ujcelfhcndtyyeñ Leve – blen eét ytcrjkmrj xfcjd. D vtéleyfhjlyeñ vbccbñ gj yfåkñltybñ pf dsåjhfvb, jhufybpjdfyyeñ Åñhj JÅCT gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf (ÅLBGX) cjdvtcnyj c gfhkfvtyncrbvb fccfvåktzvb JÅCT b Cjdtnf Tdhjgs, yfxbyfñn gjcnegfnm gthdst ghtldfhbntkmyst jnxtns. Infå vbccbb yfåkñlfntktq hfåjnftn yf itcnjv änfét ujcnbybws ≤Erhfbyf≥ – cnfkbycrjq dscjnrb d cfvjv wtynht Vjcrds – tot c 3 yjzåhz, rjulf d ujhjl ghbåskb lkz ljkujchjxyjq hfåjns 57 ärcgthnjd gj äktrnjhfkmysv djghjcfv bp 16 ujcelfhcnd-exfcnybrjd. Dtcm ltym ujkjcjdfybz cñlf åelen cntrfnmcz cbuyfks jn åjktt xtv 500 vtéleyfhjlysö yfåkñlfntktq bp 42 cnhfy, rjnjhst hfcchtljnjxtys ctqxfc gj dctv jlbyyflwfnb xfcjdsv gjzcfv juhjvyjq Hjccbb, jn Dkflbdjcnjrf lj Cfyrn-Gtnthåehuf. Änb kñlb åelen cjjåof jceotcndkznm yflpjh pf gthdsvb dsåjhfvb, ghjdjlbvsvb d cnhfyt gjckt bpåhfybz Dkflbvbhf Genbyf ghtpbltynjv d vfhnt 2000 ujlf, xnjås jghtltkbnm, cjjndtncndeñn kb jyb ltvjrhfnbxtcrbv cnfylfhnfv. 6 xfcjd 30 vbyen. Jrjkj cjnyb yfåkñlfntktq c cbyt-åtksvb yfherfdysvb gjdzprfvb JÅCT/ ÅLBGX b gfxrfvb nbgjuhfacrbö åkfyrjd d herfö gjrblfñn ntgkjt ajqt ujcnbybws, jreyfzcm d öjkjlyeñ ntvtym pbvytuj enhf. Bv ghtlcnjbn hfpåbnmcz yf gfhs, rfélfz bp ghtlcnfdbntktq ldeö hfpysö ujcelfhcnd. Rfélfz nfrfz gfhf ghbrhtgktyf r jlyjve bp hfqjyjd ujhjlf b gjkexftn

V

Vfhn 2004 ujlf

d cdjt hfcgjhzétybt gthtdjlxbrf b vfibye c djlbntktv. Yf ekbwt bltn cytu, ldbétybz tot gjxnb ytn. Ldjt rhfnrjchjxysö yfåkñlfntktq – Åjzyf Fcfyjdbx bp Cjtlbytyyjuj Rjhjktdcndf b Léjy Ktdtyöfhln bp Yblthkfyljd – åscnhj ljåbhfñncz yf ñuj-djcnjxyeñ jrhfbye ujhjlf, d hfqjy Dtiyzrjd. Bö pflfxf – ghjcktlbnm pf jnrhsnbtv bpåbhfntkmysö exfcnrjd, ghjwtccjv ujkjcjdfybz, gjlcxtnjv ujkjcjd b gjldtltybtv bnjujd, lj vjvtynf ljcnfdrb ehy c åñkktntyzvb d hfqjyyeñ bpåbhfntkmyeñ rjvbccbñ. Gthdfz jcnfyjdrf – yf bpåbhfntkmyjv exfcnrt, hfpvtcnbditvcz d plfybb irjks, ult yfåkñlfntkb ghtlüzdkzñn jöhfyybre cdjñ frrhtlbnfwbñ, dslfyyeñ Wtynhbpåbhrjvjv Hjccbb. C 1997 ujlf Åjzyt eét ljdtkjcm yfåkñlfnm pf dsåjhfvb d Fhvtybb, åsditq ñujckfdcrjq Htcgeåkbrt Vfrtljybb, Erhfbyt b cdjtq hjlyjq Cthåbb. D åsditq Ñujckfdbb jyf exbkfcm d Åtkuhflcrjv eybdthcbntnt b ecgtkf gjhfåjnfnm éehyfkbcnjv. D 1994 ujle gthttöfkf d Fyukbñ, ult gjkexbkf fldjrfncrjt pdfybt åfhhbcnthf. Rfr cgtwbfkbcn gj eujkjdysv ltkfv b ghfdfv xtkjdtrf jyf xfcnj ghtlcnfdkztn bynthtcs kbw, ghjczobö eåtébof d Dtkbrjåhbnfybb. ≤Yfåkñltybt pf dsåjhfvb, – ujdjhbn Åjzyf, – ghtlcnfdkztn lkz vtyz yt njkmrj ghjwtlehysq, yj b d yt vtymitq cntgtyb xtkjdtxtcrbq bynthtc. Epyfnm b gjyznm lheueñ cnhfye nfr ujhfplj ktuxt, xtv tckb tplbnm gj ytq nehbcnjv b cvjnhtnm ljcnjghbvtxfntkmyjcnb≥. Lkz Léjyf, ghjatccjhf eybdthcbntnf b fdnjhf cthbb rybu j Hjccbb b j gjkbnbxtcrjq ébpyb d CCCH, pltiybt dsåjhs – dctulf edktrfntkmyjt cjåsnbt. ≤Dtlm d åjkmibycndt ckexftd bö bcöjl yt-

Bpåbhfntkm bpexftn cgbcjr bp 23 gjkbnbxtcrbö gfhnbq, exfcndeñobö d dsåjhfö d Leve – ybéyññ gfkfne hjccbqcrjuj gfhkfvtynf. Ajnj: JÅCT/ Vböfbk Tdcnfamtd

Éehyfk JÅCT

19


Geyrn lkz ujkjcjdfybz hfpvtcnbkcz d abprekmnehyjv pfkt.

Åjzyf Fcfyjdbx dybvfntkmyj cktlbn pf ujkjcjdfybtv djtyyjckeéfobö d gjlvjcrjdyjq Åfkfiböt.

Njxrf phtybz ≤Dsåjhs d Ujcelfhcndtyyeñ Leve 7 ltrfåhz ghjikb c vyjujxbcktyysvb yfheitybzvb jåzpfntkmcnd Hjccbb d hfvrfö JÅCT b Cjdtnf Tdhjgs. Änj cnfdbn gjl cjvytybt étkfybt cnhfys ldbufnmcz ghj genb cjåkñltybz tdhjgtqcrbö cnfylfhnjd ghjdtltybz ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd – nfrjq dsdjl cltkfkf uheggf vtéleyfhjlysö yfåkñlfntktq d jgeåkbrjdfyyjv ctujlyz pfzdktybb... Uheggf jnvtnbkf dscjrbq ghjatccbjyfkbpv Wtynhfkmyjq bpåbhfntkmyjq rjvbccbb, ghjzdktyysq ghb jhufybpfwbb dsåjhjd. Ntv yt vtytt d öjlt ghtldsåjhyjq rjvgfybb frnbdyj bcgjkmpjdfkbcm flvbybcnhfnbdysq fggfhfn b chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb lkz gjllthérb rhegyjq ghjghtpbltyncrjq gfhnbb, xnj d rjytxyjv bnjut jnhfpbkjcm d fgfnbb bpåbhfntktq≥. Bp ghtcc-htkbpf ÅLBGX, jgeåkbrjdfyyjuj d Vjcrdt 8 ltrfåhz 2003 ujlf.

20

Éehyfk JÅCT

kmpz ghtlcrfpfnm yfdthyzrf. Gj chfdytybñ c ntv afhcjv, rjnjhsq ghtlcnfdkzkb cjåjq dsåjhs d åsditv Cjdtncrjv Cjñpt, änj yfcnjzofz ébpym^≥ Léjy eét exfcndjdfk d yfåkñltybb pf dsåjhfvb d Bdfyjdcrjq jåkfcnb d 1995 ujle b ldféls åsk c njq ét wtkmñ d Nfnfhcnfyt – nhb vtczwf d 1996 ujle b dyjdm d 1999-v. ≤Dtplt, ult vyt ghböjlbkjcm hfåjnfnm, d ukfpf åhjcftncz juhjvysq ghjuhtcc, ljcnbuyensq pf gjcktlybt djctvm ktn d jåkfcnb ntöybxtcrbö ghjwtleh≥, – ujdjhbn Léjy. 8 xfcjd enhf. Gj dctq Vjcrdt jnrhsdfñncz bpåbhfntkmyst exfcnrb. Åjzyf b Léjy njkmrj xnj pfrjyxbkb åtctle c cjnhelybrfvb exfcnrjdjq bpåbhfntkmyjq rjvbccbb, åjkmibycndj rjnjhsö hfåjnftn exbntkzvb d änjq ét irjkt, b jåhfnbkb dybvfybt yf ytcrjkmrj ytnjxyjcntq d cjåkñltybb ghfdbk. Hzljv jyb pfvtxfñn ghtlcnfdbntktq åjhñoböcz pf vtcnf d Levt gjkbnbxtcrbö gfhnbq ≤Tlbyfz Hjccbz≥ b ≤Zåkjrj≥, rjnjhst nfrét åelen cktlbnm pf ujkjcjdfybtv. Chtlb gthdsö bpåbhfntktq vyjuj gjébksö kñltq – jnxfcnb, åsnm vjétn, bp-pf ghbdsxrb, jcnfditqcz c cjdtncrbö dhtvty, rjulf exfcnbt d dsåjhfö åskj crjhtt djghjcjv lbcwbgkbys, xtv ltvjrhfnbxtcrbv ghfdjv. 10 xfcjd 30 vbyen. Åjzyf c Léjyjv cflzncz d cdjq vbrhjfdnjåec b ljtpéfñn lj cjctlytuj rfat, xnjås gthtrecbnm b jåvtyznmcz gthdsvb dgtxfnktybzvb. ≤Tcnm gj-ghtéytve afrnjhs, vtifñobt dsåjhfv ghjöjlbnm cdjåjlyj b xtcnyj, – jnvtxftn Léjy. – Xfcnm bp ybö – änj gthtébnrb ghjikjuj, rfr yfghbvth, djpvjéyjcnm ujkjcjdfybz ≤ghjnbd dctö≥, f xfcnm – jcjåtyyjcnb ysytiytuj gthtöjlyjuj gthbjlf, d njv xbckt ckfåjcnm gjkbnbxtcrbö gfhnbq b ljvbybheñott gjkjétybt ≤gfhnbb dkfcnb≥. Rhjvt njuj, lfét tckb xktys exfcnrjdsö rjvbccbq ltqcndbntkmyj ytpfdbcbvs b ltkfñn dct lkz cjåkñltybz yflktéfobö ghjwtleh, jyb rhfqyt gthtuheétys hfåjnjq≥. Åjzyf b Léjy dsåbhfñn cktleñobq geyrn lkz ghjdthrb: bpåbhfntkmysq exfcnjr d CBPJ ≤Vfnhjccrfz nbibyf≥.

Jrjkj gjkelyz. Cnfkmyst djhjnf ≤Vfnhjccrjq nbibys≥, rfr yb cnhfyyj, jndjhzñncz chfpe, rfr njkmrj byjcnhfyyst yfåkñlfntkb ghtlüzdkzñn cdjb ljrevtyns. Léjyf b Åjzye d cjghjdjéltybb gthtdjlxbrf ghjgecrfñn yf cnhjuj jöhfyztveñ nñhtvyeñ nthhbnjhbñ. Pltcm bv ghböjlbncz vbyjdfnm tot hzl ghjgecrysö geyrnjd, rfélsq bp rjnjhsö ecnhjty yfgjljåbt ikñpf: cnfkmyst ldthb jngbhfñncz kbim gjckt njuj, rfr pf cgbyjq pfgbhfñncz lheubt. D rjywt ldjhf yfl dscjrjq rbhgbxyjq cntyjq ghjnzyekfcm gjkjcrf ytåf. Cnfyjdbncz yt gj ctåt jn phtkbof pfhtitxtyysö jrjy, vjkxfkbdj pfyznsö eåjhrjq pfrkñxtyysö d cthsö jltélfö b dscjrbö cnty c ghjnzyenjq gjdthöe rjkñxtq ghjdjkjrjq. D cjdtncrbt dhtvtyf, lf b dgkjnm lj cthtlbys 1990-ö ujljd, gjctotybt änjuj vtcnf åskj ås djpvjéyj kbim c pfhfytt gjkextyyjuj hfphtitybz dscjrbö bycnfywbq d vbybcnthcndt dyenhtyybö ltk. Yj dhtvtyf bpvtybkbcm: ntgthm ybpibv xbyfv ytn ytjåöjlbvjcnb ljéblfnmcz cfyrwbb yfxfkmcndf, gjcrjkmre jyb vjuen ghbybvfnm gjljåyst htitybz cfvjcnjzntkmyj. Yfib nhjt gjctnbntktq ghjöjlzn tot xthtp ytcrjkmrj ldthtq, ghtélt xtv jrfpsdfñncz ytgjchtlcndtyyj e åkjrf c rfvthfvb pfrkñxtyysö, yföjlzotujcz d ukeåbyt cktlcndtyyjuj bpjkznjhf. Yf nhtnmtv änfét eét bltn ujkjcjdfybt. Gjl ålbntkmysv jrjv jltnsö d eybajhve jöhfyybrjd pfrkñxtyyst – d jcyjdyjv vjkjlst kñlb – dsöjlzn bp cdjbö gthtgjkytyysö rfvth gj jlyjve, lthéf herb pf cgbyjq. Jyb yfpsdfñn cdjt bvz cjnhelybre, hfcgbcsdfñncz d dtljvjcnb, gjkexfñn åkfyrb åñkktntytq b pfgjkyzñn bö pf cnjkjv, jnujhjétyysv ibhvjq. Jöhfyybr gjdjhjnjv rkñxf jngbhftn ldthm rfvths b dgecrftn pfrkñxtyyjuj jåhfnyj. Gjckt änjuj dspsdftncz cktleñobq pfrkñxtyysq. R gjkelyñ ghjujkjcjdfkf eét åjkmifz xfcnm bp 1143 pfrkñxtyysö, bvtñobö ghfdj ujkjcf. Yf lfyysq vjvtyn ghbywbgbfkmyj jnrfpfkbcm kbim ldjt, cjckfdibcm yf cdjt ≤ltvjrhfnbxtcrjt ghfdj yt exfcndjdfnm d dsåjhfö≥.

Vfhn 2004 ujlf


Gjckt 14.00. Ghjtpéfz gj ekbwfv Vjcrds, ytdjpvjéyj yt jåhfnbnm dybvfybt yf nj, xnj åjkmibycndj gkfrfnjd b htrkfvysö obnjd ecnfyjdktys ldbétybtv ≤Tlbyfz Hjccbz≥ – ukfdyjq gjkbnbxtcrjq jgjhjq ghtpbltynf Dkflbvbhf Genbyf. (Änj ldbétybt nfrét ljvbybhjdfkj d hflbjb ntktäabht yf dctv ghjnzétybb ghtldsåjhyjq rfvgfybb, xnj åskj d lfkmytqitv jnvtxtyj d ljrkflfö ljkujchjxysö yfåkñlfntktq pf dsåjhfvb). Dthyedibcm d Dtiyzrb, Åjzyf b Léjy gjctnbkb tot ldf bpåbhfntkmysö exfcnrf, hfpvtcnbdiböcz d plfybb irjks. Celz gj dctve, ybrjuj bp bpåbhfntktq yt elbdbkj ghbcencndbt e döjlf d exfcnjr ytcrjkmrbö vbkbwbjythjd, gjcrjkmre d Vjcrdt åskj jåüzdktyj j ghbdtltybb dctö cjjndtncndeñobö ckeéå d cjcnjzybt gjdsityyjq ujnjdyjcnb yf ckexfq nthfrnjd. Ukzlz yf ctvmb, ghbitlibt ujkjcjdfnm d gjkyjv cjcnfdt – jn åfåeitr c ltleirfvb lj dyerjd, – Åjzyf pfvtxftn: ≤E vtyz nfrjt xedcndj, åelnj cfvf z, öjnz b yt ujkjceñ, yj ghbybvfñ exfcnbt d xtv-nj rjycnhernbdyjv. JÅCT gjdkbzkf yf ébpym dj vyjubö cnhfyfö yf Åfkrfyfö b d åsdibö cjdtncrbö htcgeåkbrfö. Kbxyj lkz vtyz dct änb gthtvtys dféys, gjcrjkmre cfvf z bp ≤cnhfys Vbkjitdbxf≥. D Cthåbb vyt d cdjt dhtvz ljdtkjcm yfåkñlfnm dsåjhs, ghjitlibt yt nfr, rfr gjkjétyj. Yj rjulf dsåjhs cdjåjlyst b xtcnyst, jyb ltqcndbntkmyj vtyzñn ébpym ghjcnjuj yfhjlf≥. Gjckt 16.00. Cjkywt rkjybncz r ujhbpjyne, f vs tltv bp Vjcrds d Åfkfiböe – gjgekzhyjt chtlb vjcrdbxtq vtcnj lfxyjuj cnhjbntkmcndf. Yf dctv ghjnzétybb genb d ukfpf åhjcfñncz djpdjlbvst bp rhfcyjuj rbhgbxf ljvf. Gjvtotybt cgjhnbdyjq irjks, gthtjåjheljdfyyjt gjl bpåbhfntkmysq exfcnjr, pfgjkytyj vjkjlsvb kñlmvb d djtyyjq ajhvt – jxtdblyj, änj yjdjåhfyws bp hfcgjkjétyyjq gjåkbpjcnb lbdbpbb dyenhtyybö djqcr bv. Lpthébycrjuj. Rfr b ghb gjctotybb lheubö bpåbhfntkmysö exfcnrjd, Léjy b Åjzyf cjcnfdkzñn jxthtlyjq jnxtn. D änjv ltkt jn ybö nhtåetncz rjyrhtnyjcnm b njxyjcnm, dgkjnm lj erfpfybz vtkmxfqibö gjlhjåyjcntq: yt åskj kb pfvtxtyj rfrbö-kbåj fubnfwbjyysö vfnthbfkjd yf hfccnjzybb vtytt 50 vtnhjd jn bpåbhfntkmyjuj exfcnrf? Åskb kb ehys lkz åñkktntytq gecns b jgtxfnfys yf vjvtyn yfxfkf ujkjcjdfybz b åskb kb cfvb åñkktntyb ljkéysv jåhfpjv ghjinfvgjdfys? Rfrbv åskj njxyjt xbckj pfhtubcnhbhjdfyysö bpåbhfntktq? Yt åskj kb ckexftd ghbyeéltybz bpåbhfntktq ghjujkjcjdfnm nfr bkb byfxt? B nfr lfktt. 20.00. Vbkbwbjyth pfgbhftn ldthb bpåbhfntkmyjuj exfcnrf, hfcgjkjébditujcz d gjvtotybb jlyjq bp dtiyzrjdcrbö åbåkbjntr. R änjve vjvtyne cjnhelybrb vtcnyjq bpåbhfntkmyjq rjvbccbb yföjlzncz yf cdjtv hfåjxtv vtcnt eét d ntxtybt 12 xfcjd. Åjzyf, Léjy b ytcrjkmrj yfåkñlfntktq jn ≤Tlbyjq Hjccbb≥ b jn Rjvveybcnbxtcrjq gfhnbb yfåkñlfñn pf ntv, rfr c ehy cybvfñn gtxfnb b dscsgfñn bp ybö åñkktntyb. Cjnhelybrb rjvbccbb yfxbyfñn hfcrkflsdfnm åñkktntyb yf nhb cnjgrb:

Vfhn 2004 ujlf

åñkktntyb cj cgbcrjv dctö 23 pfhtubcnhbhjdfyysö gjkbnbxtcrbö gfhnbq b ldbétybq, åñkktntyb c bvtyfvb rfylblfnjd gj jlyjvfylfnyjve jrheue b åñkktntyb cj cgbcrjv rfylblfnjd yf gjcn vähf Vjcrds. Rfétncz, xnj lkz cjhnbhjdrb b gjlcxtnf dctö lj tlbyjuj åñkktntytq gjnhtåetncz dtxyjcnm. ≤Tckb ås dsåjhs pltcm åskb jhufybpjdfys gj åhbnfycrjq cbcntvt, nj gthcjyfk bpåbhfntkmysö exfcnrjd cvju ås eqnb ljvjq eét d djctvm dtxthf, – ujdjhbn Léjy. – Åñkktntyb cdtpkb ås c bpåbhfntkmysö exfcnrjd d jlby åjkmijq pfk – cgjhnrjvgktrc bkb rjyuhtccwtynh – b gjlcxtnjv ujkjcjd pfyzkfcm ås cdtéfz uheggf cjnhelybrjd gjl ghbcnfkmysv yfåkñltybtv ghtlcnfdbntktq CVB. F nfr gjkexftncz, xnj b d ltcznm xfcjd dtxthf ujkjcf cxbnftn dct nf ét åtccvtyyfz rjvfylf. Ghthdfdibcm kbim jlby hfp, xnjås yfcgtö gjeébyfnm, Åjzyf b Léjy pfrfyxbdfñn hfåjne ghbvthyj d gznm enhf cktleñotuj lyz. Gjckt njuj rfr gjlcxtn ghbvthyj nsczxb åñkktntytq, jgeotyysö d ehys yf änjv bpåbhfntkmyjv exfcnrt, yfrjytw pfdthibkcz, Åjzyf b Léjy cjghjdjélfñn vfibye, jndjpzoeñ ljrevtyns c exfcnrf d hfqjyyeñ bpåbhfntkmyeñ rjvbccbñ, ult htpekmnfns ujkjcjdfybz pfyjczncz d rjvgmñnth. D ujcnbybwe jyb djpdhfofñncz eét d ctlmvjv xfce enhf. EEE

Yf ghtcc-rjyathtywbb enhjv 8 ltrfåhz d ujcnbybwt ≤Erhfbyf≥ xktys vtéleyfhjlyjq vbccbb yfåkñlfntktq dscnegfñn c ghtldfhbntkmysv pfzdktybtv gj bnjufv dsåjhjd, d rjnjhjv lfñn jwtyre njve, yfcrjkmrj dkfcnzv, gjkbnbxtcrbv gfhnbzv, chtlcndfv vfccjdjq byajhvfwbb b uhfélfycrjve jåotcnde elfkjcm dsgjkybnm vtéleyfhjlyst jåzpfntkmcndf cnhfys gj ghjdtltybñ ltvjrhfnbxtcrbö dsåjhjd. ≤Cfvfz åjkmifz ghjåktvf, c rjnjhjq ytbpåtéyj cnfkrbdfñncz yfåkñlfntkb gjckt cnjkm yfghzétyyjq hfåjns, – änj htibnm, relf bv jnghfdbnmcz b rjulf gjhf etpéfnm≥, – ujdjhbn Åjzyf. Yf djghjc, yt nf kb änj hfåjnf, rfreñ vjéyj gjétkfnm kbim dhfue, Åjzyf c eksårjq jndtxftn: ≤Rjytxyj ét ytn. Z ås gjétkfkf tt kbim cdjtve kexitve lheue≥. Vböfbk Tdcnfamtd, cjnhelybr gj djghjcfv gtxfnb Jnltkf ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Ctrhtnfhbfnf JÅCT, ghbtöfk yf dsåjhs d hjccbqcreñ Ujcleve dvtcnt cj cütvjxyjq uheggjq c wtkmñ gjlujnjdrb yjdjq dthcbb dbltjabkmvf jå JÅCT gjl yfpdfybtv ≤Dj bvz xtkjdtxtcrjuj ljcnjbycndf≥.

Léjy Ktdtyöfhln yfåkñlftn pf gjlcxtnjv ujkjcjd chfpe gjckt pfrhsnbz bpåbhfntkmysö exfcnrjd d Vjcrdt.

Njxrf phtybz ≤Ghjåktvf yt d rhbnbxtcrbö pfvtxfybzö d flhtc Hjccbqcrjq Atlthfwbb. Ghjåktvf – d gjkbnbxtcrjq njyfkmyjcnb, d gjgsnrt cjplfnm dgtxfnktybt, xnj jåyfheétyyst yfheitybz cnfdzn gjl djghjc cghfdtlkbdjcnm dsåjhjd b ytjåhfnbvjcnm ltvjrhfnbxtcrbö ghjwtccjd d Hjccbb. C änbv vs yt vjétv cjukfcbnmcz, båj pltcm zdyj ghjcktébdfñncz äktvtyns lbcrhbvbyfwbjyyjuj jnyjitybz r Hjccbb... Vs ghbdjlbkb ghbvths, rjulf fyfkjubxyst yfheitybz d lheubö ujcelfhcndfö jnvtxfñncz ≤vtéle ghjxbv≥ b eé rjytxyj yt jwtybdfñncz rfr jnrfn jn ltvjrhfnbb bkb ytcjjndtncndbt ≥tdhjgtqcrbv cnfylfhnfv≤. Bp dscnegktybz ukfds Gjcnjzyyjuj ghtlcnfdbntkmcndf HA ghb JÅCT gjckf Fktrcfylhf Fktrcttdf yf pfctlfybb Gjcnjzyyjuj cjdtnf 29 zydfhz 2004 ujlf.

Éehyfk JÅCT

21


ÅHFQFY DE

thtyjcyst ptybnyj-hfrtnyst rjvgktrcs, bpdtcnyst nfrét rfr GPHR, djn eét nhblwfnm ktn bvtñncz yt njkmrj yf djjheétybb ujcelfhcnd, yj b d herfö ytujcelfhcndtyysö ceåütrnjd. Jyb cdsit 40 hfp ghbvtyzkbcm ghjnbd uhfélfycrbö cfvjktnjd, ghbxtv åjktt xtv d gjkjdbyt ckexftd hfrtns gjgflfkb d wtkm; d htpekmnfnt gjubåkj d jåotq ckjéyjcnb jrjkj 600 xtkjdtr. Xtv ét jgfcys GPHR b gjxtve r änjq euhjpt yeéyj jnyjcbnmcz cthmtpyj? Htxm bltn j kturjv gj dtce jheébb, ghjcnjv d ghbvtytybb b kturj gjllfñotvcz vfcrbhjdrt. GPHR vjéyj cjåhfnm bp xtnshtö jcyjdysö ltnfktq dctuj pf gznm vbyen. Lkz cnhtkmås bp ytuj yeéyf kbim vbybvfkmyfz gjlujnjdrf. Åkfujlfhz rjvåbyfwbb hzlf ntöyjkjubq GPHR vjuen bcgjkmpjdfnmcz lkz gjhfétybz vyjubö nbgjd ktnfntkmysö fggfhfnjd. Zdkzzcm åjktt cjdthityysv jheébtv, xtv uhfyfnjvtns, jyb jåkflfñn åjkmitq lfkmyjcnmñ cnhtkmås b cbcntvjq yfdtltybz, cgjcjåyjq ≤pfödfnsdfnm≥ b ≤dtcnb≥ djpleiyeñ wtkm. Yf ctujlyziybq ltym d vbht ceotcndeñn cjnyb nsczx tlbybw GPHR, d njv xbckt lj xtndthnb vbkkbjyf chfdybntkmyj cnfhsö rjvgktrcjd CFV-7. Dct åjkmieñ nhtdjue dspsdftn ljcnegyjcnm änjuj jheébz yf xthyjv hsyrt, rfr d htubjyt JÅCT, nfr b gj cjctlcnde c ybv. Bpdtcnyj, xnj GPHR bvtñncz d hfcgjhzétybb ≤Fkm-Rfqls≥ b lheubö nthhjhbcnbxtcrbö b ghtcnegysö uheggbhjdjr. Jyb eét ghbvtyzkb änj jheébt d ghjikjv b, ytcjvytyyj, åelen gsnfnmcz cltkfnm änj dyjdm. Vyjubt gjkfufñn, xnj ghjåktvf GPHR rfcftncz kbim ytvyjubö cnhfy b hzlf jnltkmysö hfqjyjd vbhf. Yj ghtlcrfpfnm gjdtltybt vtéleyfhjlysö nthhjhbcnjd vjéyj kbim d njv cvsckt, xnj jyb dctulf ghtlgjxbnfñn yfyjcbnm elfhs gj åjktt ezpdbvsv wtkzv. Ärcgthns gj åjhmåt c nthhjhbpvjv ghtleghtélfñn, xnj ytkmpz egecrfnm bp dblf djpvjéyjcnm nthfrnjd yf fähjlhjvfö htubjyf JÅCT. Hfcneofz jpfåjxtyyjcnm gj änjve gjdjle gjåelbkf Fynbnthhjhbcnbxtcrjt gjlhfpltktybt JÅCT ghbukfcbnm d Dtye xbyjdybrjd, jndtxfñobö d cnjkbwfö cnhfy JÅCT pf åjhmåe c nthhjhbpvjv b åtpjgfcyjcnm fähjgjhnjd, lkz dcnhtxb c vtéleyfhjlysvb ärcgthnfvb d jåkfcnb GPHR b uhfélfycrjq fdbfwbb. Änj gthdjt d cdjtv hjlt vthjghbznbt cnfkj djpvjéysv åkfujlfhz dtcjvjq abyfycjdjq gjllthért ghfdbntkmcndf Rfyfls, f nfrét cjltqcndbñ åfpbheñotqcz d Vjyhtfkt Vtéleyfhjlyjq jhufybpfwbb uhfélfycrjq fdbfwbb (BRFJ). Jyj gjpdjkbkj jåvtyznmcz rjyrhtnyjq, ghfrnbxtcrjq byajhvfwbtq j njv, rfr jåtcgtxbnm åjktt yfltéyeñ pfobne fähjlhjvjd d htubjyt JÅCT jn euhjps ghbvtytybz GPHR. Gj jåotve vytybñ cgtwbfkbcnjd, dtcmvf äaatrnbdysvb c njxrb phtybz ghjnbdjltqcndbz änjq euhjpt vjuen åsnm ghjcntqibt vths gkfyb-

G

ÅJHMÅF C NTHHJHBPVJV

Jcnjhjéyj – GPHR Gjl ghbwtkjv – euhjpf, bcöjlzofz jn gthtyjcysö hfrtnysö rjvgktrcjd Ghjnbdjltqcndbt dtcmvf htfkmyjq euhjpt lkz uhfélfycrjq fdbfwbb, rjnjheñ cjplfñn gthtyjcyst ptybnyj-hfrtnyst rjvgktrcs, cnfkj ntvjq vtéghfdbntkmcndtyyjq rjyathtywbb, ghjdtltyyjq 23 zydfhz d Dtyt gjl äubljq JÅCT. Cgtwbfkbcns bp Abykzylbb, Ahfywbb, Cjtlbytyyjuj Rjhjktdcndf b CIF, f nfrét ärcgthns YFNJ, Tdhjgtqcrjuj cjjåotcndf, Vtéleyfhjlyjq jhufybpfwbb uhfélfycrjq fdbfwbb b Jhufybpfwbb Ljujdjhf rjkktrnbdyjq åtpjgfcyjcnb jpyfrjvbkb ghtlcnfdbntktq ghfdbntkmcnd c vthfvb, rjnjhst vjuen åsnm ghbyzns lkz pfobns fdbfgfccfébhjd b fähjgjhnjd d htubjyt JÅCT jn nthfrnjd c ghbvtytybtv änjuj cvthnjyjcyjuj jheébz.

Ceotcndetn nhb dblf ptybnysö hfrtn, pfgecrftvsö c gktxf: c äktrnhjjgnbxtcrbv ghbwtkjv (gjöjébv yf dbltjrfvthe), c kfpthysv b byahfrhfcysv (bkb ntgkjdsv) yfdtltybtv. D pfdbcbvjcnb jn bö nbgf jyb vjuen gjhféfnm djpleiyst wtkb yf hfccnjzybb lj 6,5 rv b yf dscjnfö lj 4 rv. Ajnj: djjheétyyst cbks Abykzylbb

22

Éehyfk JÅCT

Vfhn 2004 ujlf


hjdfybz b rjjhlbyfwbb c exfcnbtv vtcnysö ckeéå åtpjgfcyjcnb, f nfrét yfctktybz, ghjébdfñotuj d jrhtcnyjcnzö fähjlhjvjd – ghtélt dctuj d wtkzö dszdktybz vtcn, yfbåjktt gjlöjlzobö lkz gecrf hfrtn. Jåceélfkbcm hfpkbxyst vths, jn gjdsitybz jåotcndtyyjq jcdtljvktyyjcnb lj jcyfotybz cfvjktnjd chtlcndfvb pfobns. ÅTPJGFCYJCNM PFGFCJD

Vths gj ghtljndhfotybñ nthfrnjd c ghbvtytybtv GPHR yt juhfybxbdfñncz jlyjq kbim pfobnjq fähjlhjvjd. Jlyjdhtvtyyj c änbv ecbkbdftncz rjynhjkm pf pfgfcfvb nfrjuj jheébz b tuj ärcgjhnjv. D bñkt 2003 ujlf Ajhev JÅCT gj cjnhelybxtcnde d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb gjcnfyjdbk ≤cgjcjåcndjdfnm ghbvtytybñ äaatrnbdysö b dctjåütvkñobö vtöfybpvjd ärcgjhnyjuj rjynhjkz d jnyjitybb GPHR≥. Wtkm änjuj htitybz, jljåhtyyjuj pfntv yf dcnhtxt Cjdtnf vbybcnhjd d Vffcnhbönt, pfrkñxftncz d kexitv jåtcgtxtybb eghfdktybz pfgfcfvb, bö åtpjgfcyjcnb, cjrhfotybz b enbkbpfwbb, f nfrét d cjdthitycndjdfybb gjuhfybxyjuj rjynhjkz, ghtljndhfofñotuj ytpfrjyysq jåjhjn. Ghtlcnfdbntkm Jhufybpfwbb Ljujdjhf rjkktrnbdyjq åtpjgfcyjcnb (JLRÅ) Dfkthbq Ptvcrjd ghbdktr dybvfybt r bybwbfnbdfv änjuj jåütlbytybz bp itcnb ujcelfhcnd, b d xfcnyjcnb r ljåhjdjkmyj ddtltyysv Hjccbqcrjq Atlthfwbtq ≤jlyjcnjhjyybv juhfybxtybzv yf gjcnfdrb nfrbö cbcntv d gjntywbfkmyj ytcnfåbkmyst cnhfys b htubjys≥. D. Ptvcrjd pfzdbk, xnj JLRÅ ujnjdf jrfpsdfnm JÅCT b lheubv jhufybpfwbzv frnbdyeñ gjllthére d bö ecbkbzö gj evtymitybñ euhjps, bcöjlzotq jn GPHR, gentv ecnfyjdktybz tlbysö yjhv, djpvjéyjcnm ghbyznbz rjnjhsö vjukb ås hfccvjnhtnm b lheubt htubjyfkmyst jhufybpfwbb, yfghbvth JÅCT. Rkñxtdfz hjkm d änjv jnyjitybb ghbyflktébn nfrét Dfcctyffhcrbv ljujdjhtyyjcnzv, d hfvrfö rjnjhsö d 2003 ujle åsk cjukfcjdfy rjvgktrc ≤äktvtynjd lkz rjynhjkz pf ärcgjhnjv GPHR≥. Bvtz d dble dytlhtybt bkb gjllthére kexitq ghfrnbrb b bybwbfnbd d lfyyjq jåkfcnb, JÅCT ntcyj cjnhelybxftn c änjq uheggjq bp 33 cnhfyärcgjhnthjd jåsxysö djjheétybq, 28 bp rjnjhsö zdkzñncz nfrét exfcnybrfvb JÅCT. D WTYNHT DYBVFYBZ

Ghtlcnfdbntkm jabwbfkmysö jhufyjd Ahfywbb Åheyj Åbccjy hfccrfpfk jå jcyjdyjv cjlthéfybb ghbyznjuj cfvvbnjv ≤åjkmijq djcmvthrb≥ d Ädbfyt d bñyt 2003 ujlf ≤Gkfyf ltqcndbq gj gjdsitybñ åtpjgfcyjcnb yf nhfycgjhnt b ecbktybñ rjynhjkz pf GPHR≥. Euhjpf, rjnjheñ änj jheébt ghtlcnfdkztn lkz uhfélfycrjq fdbfwbb, jcjåtyyj d ckexft tuj gjgflfybz d herb nthhjhbcnjd bkb erhsdfñobö bö ujcelfhcnd, åtpeckjdyj, yföjlbncz d wtynht dctjåotuj dybvfybz, – jnvtnbk jy.

Vfhn 2004 ujlf

JÅCT ljkéyf ljåbdfnmcz njuj, xnjås bybwbfnbde d jnyjitybb GPHR gjllthéfkb d ghtltkfö cdjbö cath dkbzybz b lheubt htubjyfkmyst jhufybpfwbb – d Fahbrt, yf Åkbéytv Djcnjrt b d Ñuj-Djcnjxyjq Fpbb. Dféysv ifujv d dthyjv yfghfdktybb, ytcjvytyyj, zdkzñncz ecbkbz FpbfncrjNböjjrtfycrjuj ajhevf gj ärjyjvbxtcrjve cjnhelybxtcnde (FNÄC). Yf cdjtq dcnhtxt d Åfyurjrt d jrnzåht 2003 ujlf kblths 21 ujcelfhcndf FNÄC ljujdjhbkbcm j pfobnt vtéleyfhjlyjuj djpleiyjuj cjjåotybz gentv ghbyznbz åjktt cnhjubö jåzpfntkmcnd gj rjynhjkñ yfl GPHR b bö jcyjdysvb rjvgjytynfvb. Htxm bltn j étcnrjv htuekbhjdfybb ghjbpdjlcndf änbö rjvgktrcjd d cjjndtncndeñobö cnhfyfö, bö gthtlfxb b gjchtlybxtcrjq ltzntkmyjcnb gj cltkrfv c ybvb, f nfrét j pfghtnt bö gjcnfdjr d ckexfzö, rjulf rjytxysvb gjkmpjdfntkzvb dscnegfñn ytujcelfhcndtyyst ceåütrns. Rhjvt njuj, cnhfys FNÄC jåzpfkbcm gjdscbnm rjjhlbyfwbñ ltqcndbq d jåkfcnb åjhmås c nthhjhbpvjv, drkñxfz ghjåktve GPHR – rfr d ghtltkfö Fpbfncrj-Nböjjrtfycrjuj htubjyf, nfr b vtéle rjynhnthhjhbcnbxtcrjq uheggjq FNÄC b uheggjq gj åjhmåt c nthhjhbpvjv, cjplfyyjq d bñyt 2003 ujlf cnhfyfvb ≤åjkmijq djcmvthrb≥. Dscnegfz yf cjdtofybb JÅCT, ghtlcnfdbntkm Rjynhnthhjhbcnbxtcrjuj rjvbntnf Jhufybpfwbb Jåütlbytyysö Yfwbq (RNR JJY) Lfdbl Rfhmtlj gjlxthryek dféyjcnm erhtgktybz nfrbö htubjyfkmysö bybwbfnbd. ≤RNR JJY exbncz yf jgsnt hfåjns, ghjdjlbvjq lheubvb gj ghjåktvt GPHR, b bvttn d dble jrfpfnm gjllthére ecbkbzv JÅCT d cdzpb c ghtlcnjzobv d änjv ujle cjdtofybtv RNR JJY c exfcnbtv vtéleyfhjlysö, htubjyfkmysö b ceåhtubjyfkmysö jhufybpfwbq≥, – pfzdbk L. Rfhmtlj. Ghb dctq uhfylbjpyjcnb pflfx, cdzpfyysö c ghjnbdjltqcndbtv nthhjhbpve, ujcelfhcndf – exfcnybrb JÅCT ytldecvscktyyj ghjltvjycnhbhjdfkb ndthleñ gjkbnbxtcreñ djkñ r htitybñ rfr ceotcndeñobö, nfr b yjdsö ghjåktv åtpjgfcyjcnb d ÖÖÈ dtrt: d zydfhcrjv cjdtofybb ghbyzkb exfcnbt åjktt 170 ltktufnjd, ghtlcnfdkzdibö 52 bp 55 ujcelfhcnd JÅCT. Dféyj jnvtnbnm, xnj yf änjq dcnhtxt ghbcencndjdfkb jndtncndtyyst ghtlcnfdbntkb wtynhfkmysö ujcelfhcndtyysö jhufyjd 40 bp 50 cnhfy JÅCT, bvtñobö yf cdjtq nthhbnjhbb rhegyst fähjgjhns.

Åkfujlfhz vfksv ufåfhbnfv nfrjt jheébt kturj cghznfnm, yfghbvth, d åjkmijq cgjhnbdyjq cevrt. Tuj lkbyf jåsxyj cjcnfdkztn jn gjkenjhf lj ldeö vtnhjd, f dtc – jn 14 lj 18 rbkjuhfvvjd.

Åhfqfy De – herjdjlbntkm Fynbnthhjhbcnbxtcrjuj gjlhfpltktybz, cjplfyyjuj Ctrhtnfhbfnjv d vft 2002 ujlf.

Éehyfk JÅCT

23


YFLKTÉFOTT EGHFDKTYBT

Kbxyst rjynfrns d Cthåbb b Xthyjujhbb: ghtlcnfdbntkb JÅCT gjctofñn veybwbgfkmyst jrheuf

Exfobtcz chtlytq irjks d Lbvbnhjduhflt (djcnjxyfz Cthåbz) cjåhfkbcm yf ktrwbñ gjckf Vfccfhb j ltvjrhfnbpfwbb (atdhfkm 2004 ujlf). Yfctktybt änjuj veybwbgfkmyjuj jrheuf cjcnfdkzñn d jcyjdyjv änybxtcrbt åjkufhs. Djcgbnfyybrb ltnljvf d Eébwt (pfgflyfz Cthåbz) ghbdtncndeñn ghtlcnfdbntkz vbccbb Hjhb Rby b cjnhelybrjd uheggs Outreach (ctynzåhm 2003 ujlf).

24

Éehyfk JÅCT

GFNHBWBZ Y. CFNNTH

fp d nhb-xtnsht ytltkb ytåjkmifz uheggf cjnhelybrjd Vbccbb JÅCT d Cthåbb b Xthyjujhbb, djjheébdibcm cghfdjxysvb vfnthbfkfvb b byajhvfwbjyysvb åhjiñhfvb, hfyj gjenhe dstpéftn bp Åtkuhflf: JÅCT jnghfdkztncz d ljhjue gj cnhfyt. Ghjuhfvve gjtplrb rfélsq hfp ujnjdzn jnltkmyj b cj dctq nofntkmyjcnmñ, yj b ghb jlyjlytdysö dbpbnfö, b ghb dstplfö c yjxtdrjq gthdsv geyrnjv dctulf cnjbn gjctotybt veybwbgfkmyjuj cjdtnf. Pltcm ghjöjlbn xthtlf cnhjuj hfcgbcfyysö jlyjxfcjdsö dcnhtx: c vtcnysvb gjkbnbxtcrbvb kblthfvb, cjnhelybrfvb gjkbwbb b ghfdjjöhfybntkmysö jhufyjd, ghtlcnfdbntkzvb ytghfdbntkmcndtyysö jhufybpfwbq, ukfdfvb htkbubjpysö jåoby, éehyfkbcnfvb b herjdjlbntkzvb CVB. Jåcnfyjdrf yf gthtujdjhfö cjchtljnjxtyyfz; dct exfcnybrb dtlen gjlhjåyst pfgbcb, rjnjhst gjvjuen jåtcgtxbnm htfkbpfwbñ cjukfcjdfyysö htitybq. Jlyfrj e ujcntq b e öjpztd yföjlbncz dhtvz b lkz ljceuf: aenåjkmysö vfnxtq c rjvfylfvb dtyuthcrjuj b öjhdfncrjuj vtymibycnd (Ceåjnbwf d Djtdjlbyt), hfplfxb gthdjrkfccybrfv ntnhfltq ≤Vjq ljv – Tdhjgf≥ c ntrcnjv yf fkåfycrjv, cthåcrjv b wsufycrjv zpsrfö (Åezyjdfw b Vtldtléf)

H

bkb djcöjéltybz dvtcnt c veybwbgfkmysvb xbyjdybrfvb b ärjkjufvb yf ujhe Xhyb-Dhö (d jrhtcnyjcnzö Åjhf yf djcnjrt Cthåbb). Gjdjljv lkz gfvznysö dcnhtx cnfyjdzncz gjctotybt kfuthz åtétywtd (Pftxfh), ltncrjuj ljvf b irjks lkz ltntq-bydfkbljd (Eébwt), cnelbb wsufycrjuj ntktdbltybz (Ybi), f nfrét yfxfkj ghjuhfvvs JÅCT gj hfpdbnbñ gjkbänybxtcrjq rdfhnfkmyjq gjkbwbb (Åezyjdfw) b dbpbn d byajhvfwbjyyj-jåhfpjdfntkmysq wtynh, ltqcndeñobq gjl äubljq JÅCT (Öthwtu-Yjdb b Ybribx d Xthyjujhbb). EEE

Pyfrjvmntcm: ghjuhfvvf Outreach (hfpdbnbt rjynfrnjd yf vtcnfö), yfxfnfz Vbccbtq JÅCT d bñyt 2003 ujlf c gjtpljr d djtdjlbycrbt ujhjlf YjdbCfl b Ceåjnbwf. Cjxtnfz d ctåt xthns byajhvfwbjyyj-ghjcdtnbntkmcrjq rfvgfybb, fubnfwbjyyjq gjtplrb, gbfhjdcrjuj nehyt b vbccbb gj htrjuyjcwbhjdrt b ecnfyjdktybñ afrnjd, jyf hfccxbnfyf yf vfrcbvfkmyj djpvjéyjt d ghtltkfö jlyjuj-ldeö lytq rjkbxtcndj kbxysö dcnhtx vtéle cjnhelybrfvb JÅCT b kblthfvb vtcnyjq jåotcndtyyjcnb. ≤Vs gjyzkb, xnj tckb ltqcndbntkmyj öjnbv gjdkbznm yf cbnefwbñ d ghbybvfñotq cnhfyt,

Vfhn 2004 ujlf


nj yfv yt cktletn pfvsrfnmcz yf Åtkuhflt≥, – ujdjhbn herjdjlbntkm Vbccbb Vfehbwbj Vfccfhb, jåüzcyzz, gjxtve jy b tuj cjnhelybrb eltkzñn nfr vyjuj wtyyjuj dhtvtyb, dybvfybz b htcehcjd ghjuhfvvt hfpdbnbz rjynfrnjd yf vtcnfö. ≤Ltkj d njv, xnj htfkmyjt gjkjétybt d cnjkbwt b yf jcnfkmyjq nthhbnjhbb cnhfys htprj hfpkbxftncz d gkfyt hfpdbnbz uhfélfycrjuj jåotcndf, gjkbnbxtcrbö cnherneh b bycnbnenjd, f nfrét cjwbfkmyj-ärjyjvbxtcrbö ghjåktv. Tckb öjxtim jcnfdfnmcz yf dscjnt gjhextyyjuj ltkf b ltqcndbntkmyj gjybvfnm, xtv ébden b d xtv yeélfñncz kñlb, cjdthityyj ytjåöjlbvj pyfnm, xnj nfv ghjbcöjlbn≥. RHFUETDFW

Ghjökflysv cjkytxysv lytv d cthtlbyt yjzåhz 2003 ujlf uheggf Outreach yfghfdkztncz d Rhfuetdfw – ujhjl d wtynhfkmyjq Cthåbb d 140 rbkjvtnhfö r ñue jn Åtkuhflf (ytvyjubv åjktt xfcf tpls yf fdnjvjåbkt). Jy zdkztncz wtynhjv Ievflbb b, ghb xbcktyyjcnb yfctktybz 200 nsc. xtkjdtr, – nhtnmbv gj dtkbxbyt yfctktyysv geyrnjv cnhfys gjckt Åtkuhflf b Ybif. Nj b ltkj gjgflfñobtcz yf ukfpf bcnjhbxtcrbt plfybz yfgjvbyfñn j ckfdyjv ghjikjv Rhfuetdfwf, ytrjulf åsdituj cnjkbwtq cthåcrjuj ujcelfhcndf: bvtyyj pltcm åskf yfgbcfyf gthdfz rjycnbnewbz Cthåbb. Yj j cjåsnbzö ÖÈÖ dtrf pltcm dcgjvbyfñn yt nfr xfcnj, rfr j åjktt ytlfdybö dhtvtyfö, rjulf d ujhjlt ghjwdtnfkf jheétqyfz b fdnjvjåbkmyfz ghjvsiktyyjcnm, cfvjq bpdtcnyjq ghjlerwbtq rjnjhjq åskb fdnjvjåbkb ≤Ñuj≥. ≤Åjkmit dctuj yfc åtcgjrjbn cjwbfkmyj-ärjyjvbxtcrfz cbnefwbz, – ujdjhbn cjnhelybrfv JÅCT väh ujhjlf. – Vs åerdfkmyj yf uhfyb ybotns≥. Rhegytqitt ujhjlcrjt ghtlghbznbt – fdnjpfdjl ≤Pfcnfdf≥, dsgecrfdibq nfrét ghjlerwbñ jåjhjyyjuj yfpyfxtybz, – gthtébdftn åjktpytyysq gthbjl htcnhernehbpfwbb, ghbxtv öelitt tot dgthtlb: uhzltn yjdjt cjrhfotybt hfåjxbö vtcn, c 3600 lj 1000. Ntv yt vtytt veybwbgfkmyst dkfcnb zdyj ujhlzncz ljcnbuyensv: gj bö ckjdfv, cj dhtvtyb yfnjdcrbö åjvåfhlbhjdjr 2000 ujlf ujhjle elfkjcm ljåbnmcz ytcjvytyyjuj ghjuhtccf d ltkt ltvjrhfnbpfwbb b htrjycnherwbb, b eét vjéyj ujdjhbnm j dgjkyt rjyrhtnysö ecgtöfö. Pltcm c ytnthgtybtv ujnjdzncz r htfkbpfwbb yjdjuj pfrjyf j vtcnyjv cfvjeghfdktybb, hfcibhzñotuj cfvjcnjzntkmyjcnm veybwbgfkbntnjd. Cnjkm ét ytjlyjpyfxyfz rfhnbyf crkflsdftncz b bp hfccrfpjd herjdjlbntktq ltdznb ytghfdbntkmcndtyysö jhufybpfwbq – åjkmibycndj rjnjhsö cjcnfdkzñn étyobys – j cjcnjzybb uhfélfycrjuj jåotcndf. Pfybvfzcm cdjtq ltzntkmyjcnmñ d jcyjdyjv yf jåotcndtyysö yfxfkfö, dct jyb yfhzle c änbv bvtñn cnfåbkmysq pfhfåjnjr b öjntkb ås ltkfnm åjkmit lkz ntö ébntktq Rhfuetdfwf, rnj lj cbö gjh yt vjétn yfqnb hfåjne – f änj nhjt bp rfélsö ltcznb ujhjéfy. Yt vjétn kb JÅCT gjvjxm ecrjhbnm ghbyznbt pfrjyjd, cjplfñobö ghfdjdeñ jcyjde lkz ltzntkmyjcnb YGJ?

Vfhn 2004 ujlf

Gjckt dcnhtxb c ukfdysv jrheéysv celmtq b jcvjnhf öjhjij cjöhfybditujcz c ltdznyflwfnjuj dtrf plfybz vtcnyjuj celf gj ctvtqysv ltkfv jhufybpetncz aehitn – tot jlyf djpvjéyjcnm lkz dcnhtxb c jcyjdysvb abuehfvb ujhjlcrjuj vfcinfåf. Chtlb gjxtnysö ujcntq – yfxfkmybr gjkbwbb, ghtlcnfdbntkm bycnbnenf ythdyj-gcböbxtcrbö åjktpytq, lbhtrnjh chtlytq irjks b cfvsq bpdtcnysq d ujhjlt kbnthfnjh. Pf jnltkmysv cnjkjv cjåhfkfcm jébdktyyfz rjvgfybz cdzotyyjckeébntktq, ghtlcnfdkzñobö Cthåcreñ ghfdjckfdyeñ, Hbvcrj-rfnjkbxtcreñ, Ghjntcnfyncreñ b Fldtynbcncreñ wthrdb. Gj bö cjåcndtyyjve ghbpyfybñ, jyb dgthdst dcnhtnbkbcm pf cjdvtcnyjq nhfgtpjq. Åjktt crjhåyeñ yjne ghbdyjcbn jcvjnh jåibhyjuj vtvjhbfkf d gfhrt Cevfhbwt, gjcdzotyyjuj gfvznb jrjkj 7000 ébntktq Rhfuetdfwf, gjubåibö jn her yfwbcnjd d ujls dnjhjq vbhjdjq djqys. Ärcrehcbz d Veptq utyjwblf – jcjåtyyj djkyeñobq vjvtyn lkz jlyjq bp vjkjlsö cjnhelybw vbccbb JÅCT: chtlb nhtöcjn irjkmybrjd, dsdtltyysö jrnzåhmcrbv lytv 1941 ujlf ghzvj c pfyznbq yf hfccnhtk, åsk hjlyjq åhfn tt ltlf.

Väh ujhjlf Eébwt jåceélftn vtcnyst ghjåktvs c gjckjv Vfccfhb.

L T V J R H FN B X T C R B T G H B Y W B G S

Gjcjk Vfccfhb gbnftn ckfåjcnm r yfexysv hfåjnybrfv, b yb jlby gkfy vthjghbznbq gj ghjuhfvvt Outreach yt jåöjlbncz åtp dscnegktybz d extåyjv pfdtltybb. Åjkmijq bynthtc d Rhfuetdfwt dspdfkf ktrwbz lkz cneltynjd ñhblbxtcrjuj afrekmntnf yf ntve ≤Änbrf b ukjåfkbpfwbz≥. ≤Pf ghtltkfvb Åtkuhflf cneltyns bvtñn kbim nevfyyjt ghtlcnfdktybt j njv, c xtv cdzpfyf byntuhfwbz d Tdhjge, b j ltvjrhfnbxtcrbö ghbywbgfö, ktéfobö d jcyjdt ghjtrnjd b ghjuhfvv JÅCT, – jnvtxftn gjcjk. – Gjänjve z gjkmpeñcm kñåjq djpvjéyjcnmñ, xnjås ukeåét jåcelbnm c ybvb änb ntvs≥. Ntv dhtvtytv yf dcnhtxt d plfybb veybwbgfkbntnf, d rjnjhjq exfcndeñn jrjkj ltcznrf ghtlcnfdbntktq CVB, jåceélftncz dtcm cgtrnh ghjåktv – jn cnfnecf cthåcrjuj hflbj b ntktdbltybz lj gkfxtdyjq cbnefwbb c ntöybxtcrbv jcyfotybtv jhufyjd CVB. ≤Gjkbnbxtcrfz ytcnfåbkmyjcnm d cnhfyt njhvjpbn yfit dcnegktybt d vbh cjdhtvtyysö rjvveybrfwbq≥, – éfketncz jlby bp éehyfkbcnjd. Dscnegfz gj vtcnyjve ntktdbltybñ d Rhfuetdfwt, gjcjk Vfccfhb cjjåobk, xnj JÅCT cjdvtcn-

D Rhfuetdfwt (wtynhfkmyfz Cthåbz) ghjuhfvvf Outreach lfkf gjdjl lkz gthdjq dcnhtxb ukfd htkbubjpysö jåoby.

Éehyfk JÅCT

25


Utjuhfabz dcnhtx cjnhelybrjd Vbccbb JÅCT d Cthåbb b Xthyjujhbb c yfctktybtv yf vtcnfö nofntkmyj jålevsdftncz pfhfytt.

Cnfhitrkfccybrb d Åjht (djcnjxyfz Cthåbz) ghbehjxbkb njhétcndtyyjt yfxfkj hfåjns cdjtuj ≤vjkjltéyjuj gfhkfvtynf≥ r dbpbne gjckf Vfccfhb b uheggs Outreach d jrnzåht 2003 ujlf.

yj c Tdhjgtqcrbv futyncndjv gj htrjycnherwbb yfvthtyf ghbukfcbnm 60 vtytléthjd yf extåysq rehc gj hfpdbnbñ ghtlghbybvfntkmcrbö yfdsrjd, wtkm rjnjhjuj – cnbvekbhjdfnm cjplfybt hfåjxbö vtcn. Kblthfv YGJ nfrét åeltn ghtlkjéty rehc gj ntvfnbrt gjlujnjdrb b ghtptynfwbb ghjtrnjd, xnj vjétn ceotcndtyyj gjvjxm bv d gjkextybb uhfynjd jn hfpkbxysö vtéleyfhjlysö exhtéltybq. VSCKBNM GJPBNBDYJ

Kblths YGJ d Rhfuetdfwt hfccrfpsdfñn uheggt Outreach j njv, rfr jyb gjvjufñn xktyfv uhfélfycrjuj jåotcndf cfvjcnjzntkmyj htifnm djpybrfñobt ghjåktvs.

26

Éehyfk JÅCT

≤Öjnz änj – kbim crhjvyst étcns, gjlujnjdktyyst cgtwbfkmyj lkz gjtpljr gj ghjuhfvvt Outreach, – gjzcyztn dgjcktlcndbb V. Vfccfhb, – jyb gjvjufñn kñlzv vsckbnm åjktt gjpbnbdyj, rjulf htxm bltn jå bö åeleotv b jå JÅCT. Vs öjnbv ghjltvjycnhbhjdfnm, xnj hfåjnftv yt njkmrj d bynthtcfö jcyjdysö ujcelfhcndtyysö bycnbnenjd b wtynhfkmyjuj ghfdbntkmcndf≥. Gthtl änbv uheggf gj hfpdbnbñ rjynfrnjd yf vtcnfö gjctnbkf Åjh b Pftxfh d djcnjxyjq Cthåbb b dsgjkybkf cdjt jåtofybt cyfålbnm ltqcndeñobt nfv ≤vjkjltéyst gfhkfvtyns≥ rjvgmñnthfvb b ytjåöjlbvsv vbybvevjv jabcyjuj jåjheljdfybz, xnjås jyb vjukb gjlrkñxfnmcz r Bynthytne, cjplfdfnm dtå-cfqns b hfpdbdfnm jåvtys vtéle cneltynfvb. Ghbtöfd d bñyt 2003 ujlf d YjdbCfl, cjnhelybrb JÅCT ghbytckb öjhjieñ yjdjcnm yf vfibyjcnhjbntkmysq afrekmntn vtcnyjuj eybdthcbntnf: Vbccbz gjcnfdbn cgtwbfkmyjt jåjheljdfybt, jåktuxfñott gjkmpjdfybt Bynthytnjv b ntktajyyjq cdzpmñ lkz cneltynjd, kbityysö phtybz. ≤Gjvbvj änbö ytåjkmibö rjyrhtnysö ltk, – ujdjhbn gjcjk Vfccfhb, – yfv elftncz cltkfnm b ytxnj åjktt dféyjt: nfrbt gjtplrb lfñn juhjvyeñ jnlfxe d vfcinfåfö dctq cnhfys, gjvjufz hfpkbxysv ltgfhnfvtynfv Vbccbb d hfpdthnsdfybb yjdsö vthjghbznbq

bkb erhtgktybb ceotcndeñobö ghjtrnjd, åelm nj d jåkfcnb gjlujnjdrb gjkbwtqcrbö, åjhmås c ytpfrjyysv jåjhjnjv, pfrjyjlfntkmcndf j CVB, nñhtvyjq htajhvs, utylthyjuj hfdtycndf bkb ghfd vtymibycnd≥. ≤NHFVGKBY≥

Cj dhtvtyb yfxfkf ghjuhfvvs Outreach yt ghjikj b ujlf, b ntvg tt yt jckfåtdftn. Yfvtxtyyst yf rjytw 2004 ujlf dsåjhs d vtcnyst jhufys dkfcnb gjckeéfn cdjtuj hjlf ≤nhfvgkbyjv≥ lkz yfhfobdfybz hfåjns gj hfpüzcytybñ uhfélfyfv dféyjcnb rhtgrbö b lttcgjcjåysö cnherneh vtcnyjuj cfvjeghfdktybz. Cjukfcyj yjdjve pfrjye j dsåjhfö ujhjéfyt cvjuen bpåbhfnm vähjd yfghzveñ, f yt gj gfhnbqysv cgbcrfv. Cnfhibq cjnhelybr gj gjkbnbxtcrbv djghjcfv Cntkbjc Åtqc-Rfvyfhjrjc, jndtncndtyysq pf pfåkfujdhtvtyyeñ gjlujnjdre r ghbtple uhegg Outreach yf vtcnfö b eét exfcndjdfdibq d jhufybpfwbb jrjkj ltcznrf nfrbö gjtpljr, ndthlj dthbn d gjktpyjcnm änjq ghjuhfvvs lkz ghjwtccf htajhv d cnhfyt. ≤Ljkujt dhtvz Fabys cxbnfkbcm ≤åfkrfycrjq≥ cnjkbwtq d Tdhjgt, – ujdjhbn jy, dcgjvbyfz ytlfdyññ bcnjhbñ cdjtq hjlyjq Uhtwbb. – Ctujlyz jyb cnhtvzncz åsnm ≤tdhjgtqcrjq≥ cnjkbwtq yf Åfkrfyfö. Vs d Vbccbb åjkmit dctuj öjnbv, xnjås åeleott Cthåbb b Xthyjujhbb ckjébkjcm nfr ét≥. Gfnhbwbz Y. Cfnnth – htlfrnjh éehyfkf ≤JÅCT≥.

Vfhn 2004 ujlf


LBGKJVFNBZ JÅCT

Ltkbrfnysq åfkfyc d Åtkuhflt b d cnhfyt: ≤Dhtvz ytkmpz gjdthyenm dcgznm≥, – ujdjhbn gjcjk Vfehbwbj Vfccfhb≥ Dctuj xthtp nhb ytltkb gjckt dcnhtxb c ghtvmth-vbybcnhjv Pjhfyjv Lébylébxtv gjcke Vfehbwbj Vfccfhb ghbikjcm ghbcencndjdfnm yf gjöjhjyfö änjuj kblthf, bpdtcnyjuj cdjbvb htajhvfnjhcrbvb dpukzlfvb. F pf nhb vtczwf lj änjuj 44-ktnybq rflhjdsq lbgkjvfn bp Bnfkbb dgthdst dcnegbk d ljkéyjcnm herjdjlbntkz Vbccbb d Cjñpyjq Htcgeåkbrt Ñujckfdbb, dcrjht gthtbvtyjdfyyjq d Cthåbñ b Xthyjujhbñ. Åtctlez d Åtkuhflt c htlfrnjhjv éehyfkf ≤JÅCT≥ Gfnhbwbtq Cfnnth, gjcjk Vfccfhb hfccrfpfk j ghjuhfvvt Vbccbb gj hfpdbnbñ rjynfrnjd yf vtcnfö, gjkexbditq yfpdfybt “Outreach”, b j ≤pbupfujjåhfpyjv≥ rehct ghbybvfñotq cnhfys.

Vfhn 2004 ujlf

Éehyfk ≤JÅCT≥: Rfr Ds jwtybdftnt äaatrnbdyjcnm ghjuhfvvs Vbccbb gj hfpdbnbñ rjynfrnjd yf vtcnfö yf ghbvtht Dfitq yjzåhmcrjq gjtplrb d Rhfuetdfw, ult Ds ghjdtkb ltdznm xfcjd? Gjcjk Vfccfhb: D rjywt rféljq nfrjq gjtplrb dstplyfz uheggf cjåbhftncz lkz jåceéltybz njuj, rfr jyf ghjikf. Xnj vjéyj ekexibnm d cktleñobq hfp? Cvjukb kb vs ljytcnb lj kñltq nj, xnj öjntkb? Dtlm d rjywt rjywjd vs pfybvftvcz gjdsitybtv gjntywbfkf jåotcndf d wtkjv, f yt cjplfybtv rfrbö-nj åtpkbrbö bycnbnenjd. Djpvjéyj, d Rhfuetdfwt rfhnbye öjhjij ljgjkybkf ås dcnhtxf c ghtlcnfdbntkzvb gjkbnbxtcrbö gfhnbq. Yj d wtkjv vs cxbnftv, xnj dbpbn ghjitk ytgkjöj. D veybwbgfkmysö jrheufö Ds ujdjhbnt kñlzv: ≤ldthb JÅCT lkz dfc dctulf jnrhsns≥. Yt åjbntcm kb yfjåtofnm ckbirjv vyjuj? Rjytxyj, vs yt vjétv lfdfnm b yt lftv ytcåsnjxysö jåtofybq. Vs cgtwbfkmyj jujdfhbdftv, xnj cgjcjåys jrfpsdfnm gjvjom kbim d ghtltkfö yfituj vfylfnf b yfituj åñlétnf b xnj vjétv nfrét cjltqcndjdfnm yfkfébdfybñ cdzptq vtéle vtcnysvb jhufyfvb dkfcnb, jåotcndtyysvb jhufybpfwbzvb b gjntywbfkmysvb ljyjhfvb. Vs ntcyj rjynfrnbhetv c gjcjkmcndfvb b lheubvb exhtéltybzvb, b rjulf yfv gjgflfñncz bynthtcyst ghjtrns, pfckeébdfñobt abyfycbhjdfybz – lfét d cfvsö jnlfktyysö eujkrfö cnhfys – cnhtvbvcz ghbdktrfnm r ybv dybvfybt gfhnythjd. Jhbtynbhetntcm kb Ds ghb jwtyrt htpekmnfnjd cdjtq hfåjns yf jnpsds d ghtcct? Tckb cxbnfnm änj tlbycndtyysv åfhjvtnhjv ecgtöf, nj vjéyj dgfcnm d bpkbiybq jgnbvbpv, nfr rfr yf ytljcnfnjr dybvfybz r JÅCT d vtcnyjq ghtcct, yf hflbj b ntktdbltybb éfkjdfnmcz yt ghböjlbncz. Z ghtlgjxbnfñ celbnm j htpekmnfnfö gj jnrkbrfv hzljdsö uhfélfy, rjnjhst, yf vjq dpukzl, ljcnfnjxyj gjpbnbdys. Änj ghblftn yfv cbk lkz lfkmytqitq hfåjns. Vjéyj kb crfpfnm, xnj d ghjuhfvvt gj hfpdbnbñ rjynfrnjd yf vtcnfö gjllthébdftncz njn ét ltkbrfnysq åfkfyc, xnj b dj dctq hfåjnt Vbccbb? Åtpeckjdyj. Rfr jlyf bp vbccbq nfr yfpsdftvjuj ≤dnjhjuj gjrjktybz≥, vs jgbhftvcz yf rjycnhernbdyjt dpfbvjltqcndbt c yfwbjyfkmysvb dkfcnzvb, yb yf vbyene yt gjpdjkzz ctåt pfåsdfnm, xnj yföjlbvcz pltcm gj bö ghbukfitybñ. Jlyfrj änj yt pyfxbn, xnj vs dscnegftv d hjkb ytrjtuj jgthfnbdyjuj gjlhfpltktybz ghfdbntkmcndf: tckb ås änj åskj nfr, vs enhfnbkb ås cdjq vjhfkmyj-gjkbnbxtcrbq dtc. Yeéyj, xnjås ytpfdbcbvst gfhnyths djcghbybvfkb yfc rfr ytqnhfkmyeñ cbke. Ghb ytjåöjlbvjcnb vs ljkéys evtnm gjcnjznm pf ghfdf uhfélfycrjuj jåotcndf. F rjulf yfkbwj htfkmysq ghjuhtcc, vs ljkéys jnvtxfnm b änj. Levfñ, xnj JÅCT gjkmpetncz d cnhfyt åjkmibv edfétybtv b ghbpyfybtv rfr jlby bp dféytqibö bycnbnenjd. Jn yfc élen jnrhjdtyysö dscrfpsdfybq gj djghjcfv cjwbfkmyj-gjkbnbxtcrjuj hfpdbnbz. Yfif njxrf phtybz djcghbybvftncz vtéleyfhjlysv cjjåotcndjv d rfxtcndt jhbtynbhf – dj vyjujv åkfujlfhz njve, xnj vs ghtlcnfdkztv by-

Éehyfk JÅCT

27


nthtcs 55 ujcelfhcnd-exfcnybrjd b cxbnftvcz jhufybpfwbtq, dctjåütvkñotq gj cdjtve cjcnfde. Rcnfnb, yfif vbccbz – cfvfz vjkjlfz bp vbccbq JÅCT d Ñuj-Djcnjxyjq Tdhjgt. Jyf åskf exhtéltyf ujcelfhcndfvb-exfcnybrfvb d zydfht 2001 ujlf, f d cktleñotv ujle åskj jnrhsnj tt jnltktybt d Gjlujhbwt (Xthyjujhbz). Ctqxfc e yfc 53 vtéleyfhjlysö b 133 yfwbjyfkmysö cjnhelybrf. Vs åeltv cjöhfyznm pf cjåjq rkñxtdeñ hjkm rfr d cvsckt gjkbnbxtcrjuj dkbzybz, nfr b d gkfyt rjyrhtnyjq ltzntkmyjcnb. Gthdsq ujl Dfitq hfåjns yf änjv gjcne åsk dtcmvf yfcsoty cjåsnbzvb. Yfcrjkmrj ecgtiyj Dfv, yf Dfi dpukzl, elfdfkjcm htfubhjdfnm yf ytghthsdyst gthtvtys jåcnfyjdrb? Änj dblytt cj cnjhjys. Cfv ét z bcgsnsdfñ jxtym åjkmijt eljdktndjhtybt jn exfcnbz d ghjwtcct rjyrhtnysö htajhv – bltn kb htxm j cjdthitycndjdfybb hfåjns flvbybcnhfwbb nñhtv, j hfpdbnbb ytfyufébhjdfyysö chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb bkb j cjltqcndbb åjhmåt c rjhhegwbtq. Gjlhjåyj cktlz pf änbv, djjxbñ dblbim, rfr ghjldbuftncz cnhfyf gj genb ltvjrhfnbb b tdhjgtqcrjq byntuhfwbb. Åkfujlfhz dscjrjq rdfkbabrfwbb cjnhelybrjd Vbccbb vs bvttv d cdjtv hfcgjhzétybb ntöybxtcrbt lfyyst b fyfkbnbxtcrbt hfphfåjnrb gj djghjcfv ltvjrhfnbpfwbb, gjvjufñobt vyt d dsgjkytybb gjkbnbxtcrbö b lbgkjvfnbxtcrbö aeyrwbq. Nfrjq cbyntp gjkbnbxtcrbö b ntöybxtcrbö rjvgjytynjd vjéyj gj ghfde yfpdfnm jnkbxbntkmyjq jcjåtyyjcnmñ lbgkjvfnbb JÅCT. Yfghbvth, yfv ckexftncz åtctljdfnm c jabwbfkmysvb kbwfvb, eåtélfz bö d ytjåöjlbvjcnb ghbyznbz njuj bkb byjuj pfrjyjlfntkmyjuj frnf gj djghjcfv CVB bkb celtåyjq cbcntvs bkb ét jåhfofz bö dybvfybt yf yteljdktndjhbntkmyst ntvgs htfkbpfwbb rfrjq-nj ébpytyyj dféyjq ghjuhfvvs d jåkfcnb gjkbwtqcrjq htajhvs. Ghb änjv dct ntöybxtcrbt djghjcs ghbjåhtnfñn jghtltktyyjt gjkbnbxtcrjt pdexfybt. D änjv pfrkñxftncz eybrfkmyfz jcjåtyyjcnm JÅCT b tot jlby ljdjl d gjkmpe tt ghbcencndbz yf vtcnfö. Djn jgznm Ds ujdjhbnt jå ≤eybrfkmyjcnb≥. F xnj cjåcndtyyj gjl änbv gjlhfpevtdftncz? Lf, z pyfñ, xnj änj ckjdj cnfkb bcgjkmpjdfnm ckbirjv xfcnj, yj nfr jyj b tcnm. Z cfv ythtlrj cghfibdfñ ctåz: xnj ét eybrfkmyjuj d yfitq vbccbb? Ghb änjv vyt dcgjvbyftncz dhtvz, rjulf z pfdtljdfk d Hbvt ltgfhnfvtynjv vbybcnthcndf byjcnhfyysö ltk, cgtwbfkbpbhjdfdibvcz yf Åfkrfycrjv htubjyt, b z dbée, xnj c ntö gjh vjt pyfybt b gjybvfybt htfkmyjcntq cfvjq uecnjyfctktyyjq cnhfys änjuj htubjyf cnfkb hfp d ltcznm ukeåét. Bpexfnm ghjåktvs yf hfccnjzybb, lfét åelexb nfr yfpsdftvsv ≤ärcgthnjv≥, ujhfplj nhelytt. R njve ét vtéleyfhjlyfz ghtccf, rfr ghfdbkj, ajrecbhetn dybvfybt kbim yf rfrjv-nj jlyjv cjåsnbb, ceéfz ntv cfvsv gjkt phtybt yfåkñlfntktq, cvjnhzobö bplfkb. Xnj ét Ds ltkftnt lkz njuj, xnjås änf eybrfkmyjcnm kexit jcjpyfdfkfcm jåotcndtyyjcnmñ?

28

Éehyfk JÅCT

Cntgtym dybvfybz r ytrjnjhsv vbccbzv yf vtcnfö byjq hfp htprj jnkbxftncz jn njuj, rfr jcdtoftncz ltzntkmyjcnm JÅCT d wtkjv. Byjulf djpybrftn dgtxfnktybt, xnj d cnjkbwfö rhegysö ujcelfhcnd j yfitq jhufybpfwbb gjxnb cjdctv yt dcgjvbyfñn. Yf vjq dpukzl, jåzpfntkmyj cnjbn gjlevfnm j ghjdtltybb ghb cjltqcndbb Ghtlctlfntkmcndf rfvgfybb gj hfcibhtybñ cdzptq c jåotcndtyyjcnmñ yf wtynhfkmyjv ehjdyt, jcjåtyyj tckb JÅCT öjxtn, xnjås tt ghjljkéfkb cxbnfnm wtyysv b dféysv vtéleyfhjlysv gfhnythjv. Rfrbvb dblzncz Dfv cktleñobt ytcrjkmrj vtczwtd – yf ajyt celtåysö ghjwtccjd j djtyysö ghtcnegktybzö, cthbb ghtlcnjzobö dsåjhjd b vyjétcndf lheubö ljkujchjxysö ghjåktv? Z ås crfpfk, xnj cjåsnbz d cnhfyt ctqxfc hfpdbdfñncz pbupfujjåhfpyj, b z yt ckbirjv gtccbvbcnbxyj jwtybdfñ ifycs yf nj, xnj d gthcgtrnbdt bö nhftrnjhbz ≤dsghzvbncz≥, gjcrjkmre d hzlt jåkfcntq eét tcnm gjpbnbdyst cldbub. Vs ébdtv d eckjdbzö ytcjdthityyjq ltvjrhfnbb, yj änj eét vjéyj cxbnfnm ytvfksv ljcnbétybtv gj chfdytybñ c ghtéybv fdnjhbnfhysv htébvjv. Yf yfibö ukfpfö ghjbcöjlbn hfcgfl gjkbnbxtcrjuj rjyctycecf, rjnjhsq csuhfk htifñoeñ hjkm d ghjnbdjcnjzybb ≤cnfhjq udfhlbb≥. Cthmtpytqifz pflfxf yf ctujlyziybq ltym – pfgecnbnm dnjhjq änfg gthtöjlyjuj ghjwtccf. Gfvznez j nzérjv bcnjhbxtcrjv yfcktlbb änjq cnhfys, vjéyj kb cxbnfnm dct yfib ysytiybt ghjåktvs gjkyjq ytjéblfyyjcnmñ? Hfccxbnsdfnm yf nj, xnj gjkjétybt gjkyjcnmñ yjhvfkbpetncz pf nhb ujlf, pyfxbkj ås ghbybvfnm étkftvjt pf ltqcndbntkmyjt. Yeéyj cvjnhtnm yf dtob htfkmyj, yt nthzz ghb änjv jgnbvbpvf d jnyjitybb njuj, xnj cnhfyf d bnjut bpåthtn lkz ctåz dthysq nbg ltvjrhfnbb – kbåthfkmysq, cjdhtvtyysq b tdhjgtqcrbq. D rjytxyjv cxtnt ldbétybñ gj genb gjkyjvfcinfåyjq ltvjrhfnbb ghjcnj ytn fkmnthyfnbds. Gjkfufñ, xnj åjkmibycndj ébntktq cnhfys levfñn nfr ét, rfr vs: dhtvz ytdjpvjéyj gjdthyenm dcgznm. Ghb nfrjv ujkjdjrheébntkmyjv ntvgt cjåsnbq yf vtcnfö elftncz kb cjnhelybrfv vbccbb öjnm bphtlrf jndktxmcz b jcvsckbnm rfhnbye d wtkjv? Lkz änjuj yeéyf jxtym cnhjufz cfvjlbcwbgkbyf b wtktecnhtvktyyjcnm. Kbxyj z yt pyfñ, xnj vjétn åsnm wtyytt lkz vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf, xtv gjgsnrf pfabrcbhjdfnm nt bkb byst cjjåhfétybz yf jcyjdt yfituj jgsnf cjltqcndbz gthtöjlysv ghjwtccfv, cj dctq jnrhjdtyyjcnmñ ghjfyfkbpbhjdfnm cdjb ecgtöb b ghjcxtns d ltkt hfpdbnbz ltvjrhfnbb, cjgjcnfdbnm ne hjkm, rjnjheñ JÅCT buhftn d hfpysö cnhfyfö htubjyf, b bpdktxm rfrbtnj ehjrb dj bpåtéfybt gjdnjhtybz jibåjr, rjnjhst c ytbpåtéyjcnmñ åskb yfvb ljgeotys. Bvtyyj ytbpåtéyjcnm änbö jibåjr vyt öjntkjcm ås gjlxthryenm, nfr rfr cnhjbntkmcndj ltvjrhfnbb tcnm gj cenb ghjwtcc yfrjgktybz jgsnf, ghb rjnjhjv jn jibåjr ybrnj yt pfcnhföjdfy. D rjywt rjywjd, vs – ébdst kñlb, b gsnftvcz gjvjufnm, rfr evttv.

Vfhn 2004 ujlf


Léjy lt Ajyåkfyr ghbitk yf ckeéåe d vbybcnthcndj byjcnhfyysö ltk Dtkbrjåhbnfybb d 1968 ujle, pfrjyxbd abkjcjacrbq afrekmntn Rtvåhblécrjuj eybdthcbntnf b gjkexbd cntgtym vfubcnhf yfer d Kjyljycrjq irjkt ärjyjvbrb. Gjvbvj lkbntkmysö pfuhfyrjvfylbhjdjr d Léfrfhne b Ltkb tuj gjckeéyjq cgbcjr drkñxftn hfåjne c vtéleyfhjlysvb jhufybpfwbzvb, d njv xbckt 11 ktn – d ghtlcnfdbntkmcndt Cjtlbytyyjuj Rjhjktdcndf ghb Tdhjgtqcrjv cjñpt d Åhñcctkt b 4 ujlf – d ljkéyjcnb lbhtrnjhf ltgfhnfvtynf gj djghjcfv JJY b ukjåfkmysv ghjåktvfv d vbybcnthcndt byjcnhfyysö ltk b gj ltkfv cjlheétcndf. Rhjvt njuj, tve ljdtkjcm hfåjnfnm d rfpyfxtqcndt b ctrhtnfhbfnt rfåbytnf vbybcnhjd Dtkbrjåhbnfybb, f nfrét d rfxtcndt ghbukfityyjuj ktrnjhf d Rjhjktdcrjv bycnbnent vtéleyfhjlysö jnyjitybq (≤Xfntv öfec≥).

GJCNJZYYSQ CJDTN

JÅCT – ≤vyjujcnjhjyyzz lbgkjvfnbz d ltqcndbb≥ Åsdibq gjcjk Dtkbrjåhbnfybb Léjy lt Ajyåkfyr, d ntxtybt xtnshtö ktn djpukfdkzdibq ltktufwbñ Cjtlbytyyjuj Rjhjktdcndf d JÅCT, gjrbyek Dtye d ltrfåht 2003 ujlf. D atdhfkt c.u. jy dcnegbk d yjdeñ ljkéyjcnm – lbhtrnjhf d uffucrjv Åñhj Dthöjdyjuj rjvbccfhf JÅCT gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd, hfccvfnhbdfz änj rfr djpvjéyjcnm dytcnb cdjq drkfl d hfpdbnbt jlyjq bp yjdfnjhcrbö ajhv ghtdtynbdyjq lbgkjvfnbb. D cdjtv ghjofkmyjv bynthdmñ, lfyyjv éehyfke ≤JÅCT≥, gjcjk lt Ajyåkfyr ltkbncz cdjbvb cjjåhfétybzvb j ghtbveotcndfö b ytljcnfnrfö rjyctycecyjuj vtnjlf ghbyznbz htitybq b j lheubö ghbceobö JÅCT eybrfkmysö jcjåtyyjcnzö. Ybét ghbdjlzncz dslthérb bp änjuj bynthdmñ. Rfrjds yfbåjktt gfvznyst lkz Dfc vjvtyns ghtåsdfybz d Dtyt? Ghtélt dctuj öjntk ås crfpfnm, xnj Dtyf vyt pfgjvybkfcm ntcysv b jnrhsnsv cjnhelybxtcndjv c uheggjq vjbö pfvtxfntkmysö rjkktu bp dctö cnherneh JÅCT, yfghfdktyysv yf htitybt htfkmysö ghjåktv, d xtv, cjåcndtyyj, b pfrkñxftncz cenm vyjujcnjhjyytq lbgkjvfnbb. Z ghbåsk cñlf pf nhb vtczwf lj njuj, rfr d yjzåht 1999 ujlf cjcnjzkfcm Cnfvåekmcrfz dcnhtxf yf dscitv ehjdyt – rhegytqitt b dspdfditt åjkmijq htpjyfyc vthjghbznbt, d htpekmnfnt rjnjhjuj åskb ghbyzns Öfhnbz tdhjgtqcrjq åtpjgfcyjcnb, flfgnbhjdfyysq Ljujdjh jå jåsxysö djjheétyysö cbkfö d Tdhjgt (LJDCT) b cnfvåekmcrbt jåzpfntkmcndf j dsdjlt hjccbqcrbö djqcr bp Vjkljds b Uhepbb. Änj pfkjébkj jcyjde lkz vyjujuj bp njuj, xnj åskj cltkfyj d gjcktleñobt xtnsht ujlf lj cjcnjzditqcz d rjywt ghjikjuj ujlf dcnhtxb d Vffcnhbönt. Lheubv pfgjvybdibvcz vjvtynjv åskf htfrwbz JÅCT yf cjåsnbz, ghjbcöjlbdibt d 2001 ujle d åsditq ñujckfdcrjq Htcgeåkbrt Vfrtljybb, ult ghbyznst JÅCT vths, yf vjq dpukzl, d pyfxbntkmyjq vtht gjvjukb ghtljndhfnbnm uhfélfycreñ djqye. Rjytxyj, cdjñ hjkm csuhfkb b lheubt ≤ltqcndeñobt kbwf≥, b dtcmvf ceotcndtyyfz pfckeuf d änjv ghbyflktébn cfvjve yfhjle änjq cnhfys b tt ghtpbltyne. Cjdthityyj jxtdblyj, jlyfrj,

Vfhn 2004 ujlf

xnj gjcktljdfdifz gjckt pfrkñxtybz Jöhblcrjuj cjukfitybz ytpfvtlkbntkmyfz htfrwbz JÅCT d dblt exhtéltybz Vbccbb cnfkf dtcjvsv afrnjhjv, gjcrjkmre cgjcjåcndjdfkf dsgjkytybñ hzlf gjkjétybq änjuj cjukfitybz, d njv xbckt rfcfñoböcz rjynhjkz pf djpdhfotybtv gjkbwbb d ctkf. Tot jlyj ljcnjqyjt egjvbyfybz yfghfdktybt hfåjns – ghjdjlbvfz d Uhepbb c yfxfkf 2000 ujlf jgthfwbz gj gjuhfybxyjve vjybnjhbyue, rjnjhfz yterkjyyj hfcibhzkfcm gentv hfcghjcnhfytybz tt yf pyfxbntkmyeñ xfcnm uhfybws vtéle Uhepbtq b Hjccbqcrjq Atlthfwbtq. Ukfdyfz bltz cjcnjbn d njv, xnjås yt ljgecnbnm pkjegjnhtåktybq gjuhfybxysv htébvjv b ntv cfvsv ecnhfybnm bkb evtymibnm jgfcyjcnm yfheitybq uhfybws. Gjkfufñ, xnj jgthfwbz d wtkjv åskf dtcmvf ecgtiyjq d htitybb bvtyyj änjq pflfxb. Ceotcndtyyjve ecbktybñ JÅCT cgjcjåcndjdfkj cjplfybt Uheggs gj cnhfntubxtcrbv djghjcfv gjkbwtqcrjq ltzntkmyjcnb. Yfkbxbt öjhjij gjlujnjdktyysö, äaatrnbdyj ltqcndeñobö cbk gjkbwbb, cjpyfñobö ytjåöjlbvjcnm edfétybz ghfd xtkjdtrf, – jlyf bp dféytqibö ghtlgjcskjr cnfåbkmyjcnb b ghjuhtccf. Yfv ljdjkmyj-nfrb gjdtpkj, b d kbwt Hbxfhlf Vjyrf vs cvjukb jåhtcnb xhtpdsxfqyj jgsnyjuj d djghjcfö vtéleyfhjlyjq gjkbwtqcrjq ltzntkmyjcnb cgtwbfkbcnf, rjnjhsq ghtrhfcyj cghfdkztncz cj cdjtq hfåjnjq. Öjnz

Éehyfk JÅCT

29


vfcinfå änjq ltzntkmyjcnb gjrf ytdtkbr, z ndthlj edthty d njv, xnj jyf åeltn hfcibhznmcz. Änj jlyj bp dtcmvf gjktpysö ltk, rjnjhst JÅCT gj gktxe. D xtv, yf Dfi dpukzl, pfrkñxfñncz cbkmyst b ckfåst cnjhjys JÅCT? Gjkfufñ, xnj e Jhufybpfwbb vyjuj cbkmysö cnjhjy. Yfxfkj yfxfk – rjvgktrc ljujdjhtyyjcntq j hfpltkztvsö dctvb wtyyjcnzö, jödfnsdfñobq xhtpdsxfqyj ibhjrbq lbfgfpjy. Jy yjcbn gj-yfcnjzotve ukeåjrbq öfhfrnth b ckeébn jcyjdjq lkz jgthfnbdyjq ltzntkmyjcnb Jhufybpfwbb, yfghfdktyyjq yf ghtljndhfotybt rjyakbrnjd. Erjhtybdifzcz d JÅCT rjywtgwbz ≤bynhepbdyjcnb≥ gjlhfpevtdftn, xnj yf ujcelfhcndfö-exfcnybrfö ktébn jåzpfyyjcnm yt njkmrj pfåjnbnmcz j ghfdfö xtkjdtrf d bö cjåcndtyysö cnhfyfö, yj b ghjzdkznm bynthtc r ghjåktvfv ghfd xtkjdtrf dj dctv htubjyt JÅCT. Lheufz cbkmyfz cnjhjyf – yfwtktyyjcnm JÅCT yf ghtdtynbdyst vths. Yb e jlyjq lheujq jhufybpfwbb ytn bycnbnenf, dj dctö jnyjitybzö gjljåyjuj Dthöjdyjve rjvbccfhe gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd, vfylfn rjnjhjuj ghtlecvfnhbdftn frwtyn yf ghbyznbb ghtdtynbdysö vth yf rfr vjéyj åjktt hfyytv änfgt. Xnj ét rfcftncz ckfåsö cnjhjy, nj crfée kbim, xnj öjhjibt ghbywbgs b bycnbnens äaatrnbdys kbim d njq vtht, d rjnjhjq ujcelfhcndf ghjzdkzñn r ybv edfétybt. Tckb ujdjhbnm jå ≤bpyfyjxyjq≥ cnjhjyt, nj jlyf bp ghjåktv JÅCT pfrkñxftncz d yfkbxbb åjkmijuj xbckf jåzpfntkmcnd, rjnjhst yt dsgjkyzñncz, b bvtyyj yfl änbv cktletn gjhfåjnfnm gjåjkmit. Xnj dspdfkj e Dfc yfbåjkmitt hfpjxfhjdfybt? Levfñ, xnj jlyjq bp cfvsö nhelysö d JÅCT zdkztncz ghjåktvf gj-yfcnjzotve cthmtpysö yfheitybq ghfd xtkjdtrf, rjulf ujcelfhcndf kbim yf ckjdfö pfzdkzñn j cdjtq ghbdthétyyjcnb cjåkñltybñ jåzpfntkmcnd, yt étkfz ltkfnm ybxtuj cdthö njuj. D rjytxyjv cxtnt, djpvjéyjcnb Jhufybpfwbb yt åtpuhfybxys, jlyfrj jyf cjplfkf hzl wtyysö bycnhevtynjd b ljkéyf bcgjkmpjdfnm bö c vfrcbvfkmyjq äaatrnbdyjcnmñ. Rfrjd Dfi jgsn d njv, xnj rfcftncz ghjwtccf ghbyznbz htitybq rjyctycecjv? Z cxbnfñ, xnj rjyctycecyst htitybz gj gjkbnbxtcrbv djghjcfv ytjåöjlbvs, öjnz, ytcjvytyyj, tcnm hzl jåkfcntq, d rjnjhsö ghfdbkf ghbyznbz htitybq rjyctycecjv dspsdfñn rhfqytt hfpjxfhjdfybt. D xfcnyjcnb, z bvtñ d dble nfreñ jåkfcnm, rfr rflhjdst yfpyfxtybz, ult bp-pf ytjåöjlbvjcnb ljcnbétybz rjyctycecf d jnyjitybb yfpyfxtybz yf hzl cnfhibö ljkéyjcntq bcgjkmpetncz xhtpdsxfqyj lkbntkmyfz, gjhjélfñofz hfpyjukfcbz b ytäaatrnbdyfz ghjwtlehf. Z edthty, xnj vyjubö öjhjibö gjntywbfkmysö rfylblfnjd jngeubdftn jn exfcnbz d rjyrehct cfvf vsckm j ghjwtcct, rjnjhsq vjétn nzyenmcz xenm kb yt ujl, cdzpfy c hfpåjhjv rfylblfneh ≤gj rjcnjxrfv≥ 55 ujcelfhcndfvb b d rjnjhjv gjkbnbxtcrbt cjjåhfétybz gjhjq buhfñn cnjkm ét pyfxbveñ hjkm, xnj b ljcnjbycndf rfylblfnjd. Rfrjdj Dfit vytybt j vbccbzö JÅCT yf vtcnfö?

30

Éehyfk JÅCT

Vbccbb yf vtcnfö d pyfxbntkmyjq vtht cjcnfdkzñn cnthétym jgthfnbdyjuj gjntywbfkf JÅCT b gjänjve jn ybö pfdbcbn tt åeleott. Vtéle ybvb ceotcndeñn åjkmibt hfpkbxbz, rjnjhst jghtltkzñncz cnjkm ébpytyyj dféysv afrnjhjv, rfr kbxyst rfxtcndf herjdjlbntkz vbccbb. Tuj hfåjnf dtcmvf ytghjcnf, gjnjve xnj cdzpfyf c yföjéltybtv ghfdbkmyjuj åfkfycf vtéle vfylfnjv – rjnjhsq, tckb ujdjhbnm d jåotv gkfyt, pfrkñxftncz d cjltqcndbb jceotcndktybñ wtktq JÅCT, – b gjétkfybzvb ghfdbntkmcndf ghbybvfñotq cnhfys, e rjnjhjuj vjuen åsnm byst dpukzls yf ghbjhbntns Jhufybpfwbb. Ntv yt vtytt pflfxf änf dsgjkybvf, b ytrjnjhst herjdjlbntkb vbccbq åktcnzot c ytq cghfdkzñncz. Yf vjq dpukzl, dféyj gjcnfhfnmcz ghtjljktnm joeotybt, åelnj ghbcencndbt vbccbb e dfc d cnhfyt – cdjtuj hjlf ≤cnbuvf≥, erfpsdfñofz yf nj, xnj xnj-nj yt d gjhzlrt. Ytn ybxtuj cnslyjuj d ghbpyfybb wtyyjcnb gjvjob bpdyt lkz ljcnbétybz cjukfcjdfyysö wtktq. Wtkm vbccbb – gjvjxm, b z levfñ, xnj åjkmibycndj cnhfy, ult hfåjnfñn vbccbb, yf cfvjv ltkt änj cjpyfñn. F gjxtve ytn ≤gjktdjq≥ vbccbb JÅCT d Ctdthyjq Bhkfylbb? Levfñ, xnj änj djghjc, rfcfñobqcz ghbjhbntnjd b njuj, ult JÅCT htfkmyj vjétn ghbytcnb vfrcbvfkmyeñ gjkmpe. Ltkj d njv, xnj d Ctdthyjq Bhkfylbb bvtñn vtcnj öjhjij yfkfétyyst ghjwtccs, cdzpfyyst, d xfcnyjcnb, c n.y. ≤Cjukfitybtv Cnhfcnyjq gznybws≥, d rjnjhsö eét bvttncz äktvtyn dytiytuj exfcnbz, b ytn edthtyyjcnb d njv, xnj ghbdktxtybt tot jlyjuj ≤dytiytuj gfhnythf≥ htfkmyj gjvjétn ltke. Ceotcndeñn lheubt rjyakbrns, jcjåtyyj bp xbckf yjdsö, xnj djpybrkb yt nfr lfdyj, ult exfcnbt JÅCT vjétn ghbytcnb åjkmit gjkmps. Öjntkb ås Ds lfnm rfrbt-kbåj htrjvtylfwbb cdjbvb åsdibv rjkktufv gj Gjcnjzyyjve cjdtne? Jlyf bp htrjvtylfwbq, rjnjheñ z bpkjébk d cdjtv gjcktlytv dscnegktybb, cjcnjbn d njv, xnj JÅCT cktletn eltkznm pyfxbntkmyj åjkmit dybvfybz ärjyjvbxtcrjve bpvthtybñ. D ytrjnjhsö xfcnzö utjuhfabxtcrjq pjys JÅCT jlyjq bp jcyjdysö ghbxby ytcnfåbkmyjcnb dct tot jcnftncz ytjceotcndktyyjcnm gthtöjlf r hsyjxyjq ärjyjvbrt. Ytrjnjhst cnhfys öjnzn jpljhjdbnm cdjñ ärjyjvbre b gjkmpjdfnmcz åkfufvb kbåthfkbpfwbb b byntuhbhjdfybz d vbhjdjq hsyjr, yj dtlm cjdthityyj jxtdblyj, xnj lkz änjuj bv ytjåöjlbvj jceotcndbnm rjhtyyjt ghtjåhfpjdfybt cdjbö bycnbnenjd, pfrjyjlfntkmcndf b cnherneh – bysvb ckjdfvb, jåtcgtxbnm yflktéfott eghfdktybt. E JÅCT ytn yb htcehcjd, yb ärcgthnyjuj gjntywbfkf lkz njuj, xnjås dpznm yf ctåz htitybt änjq pflfxb, yj e vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf d wtkjv nfrbt htcehcs b nfrjq gjntywbfk bvtñncz b vjuen åsnm vjåbkbpjdfys. JÅCT ét, bvtñofz ntcyst cdzpb c pfbynthtcjdfyysvb cnhfyfvb, bltfkmyj gjlöjlbn lkz njuj, xnjås ckeébnm rfnfkbpfnjhjv lkz bö ghbdktxtybz. Bvtyyj d änjv cjcnjbn cenm ghbyznjq d Vffcnhbönt cnhfntubb, rjnjheñ ntgthm ytjåöjlbvj htfkbpjdsdfnm yf ghfrnbrt.

Vfhn 2004 ujlf


Yjdst herjdjlbntkb vbccbq Herjdjlbntktv Vbccbb JÅCT d Crjgmt c ltrfåhz 2003 ujlf yfpyfxty Rfhkei Vfyeäk Lehhfy Gfbi, cvtybdibq yf änjv gjcne rfyflwf Rhtquf Létyytcf. Gjcjk Gfbi hjlbkcz d Fyujkt. Änj rflhjdsq lbgkjvfn, lfdyj pyfrjvsq c JÅCT. C bñkz 2001 gj fghtkm 2003 ujlf jy zdkzkcz pfvtcnbntktv gjcnjzyyjuj ghtlcnfdbntkz Gjhneufkbb d JÅCT, f d 1985 ujle döjlbk d cjcnfd yfwbjyfkmyjq ltktufwbb yf Rekmnehyjv ajhevt CÅCT d Åelfgtint. D ujls cdjtq hfåjns d vtéleyfhjlysö jhufybpfwbzö gjcjk Gfbi frnbdyj pfybvfkcz tdhjgtqcrjq ghjåktvfnbrjq. Jy åsk pfvtcnbntktv gjcnjzyyjuj ghtlcnfdbntkz ghb Cjdtnt Tdhjgs b xktyjv wtktdjq uheggs gj gjlujnjdrt b jåtcgtxtybñ gthdjuj ghtlctlfntkmcrjuj chjrf Gjhneufkbb d Tdhjgtqcrjv cjjåotcndt. Gjplytt jy cnfk pfvtcnbntktv utythfkmyjuj lbhtrnjhf gj ltkfv Tdhjgs d gjhneufkmcrjv vbybcnthcndt byjcnhfyysö ltk. R. Gfbi dstpéfk d lkbntkmyst rjvfylbhjdrb d Åfulfl, Ghfue, Åelfgtin b Hbj-lt-Éfytqhj, ult jy pfybvfk ljkéyjcnm utythfkmyjuj rjycekf. ≤Åelexb xktyjv yfitq ltktufwbb d gthbjl ghtlctlfntkmcndf Gjhneufkbb d JÅCT d 2002 ujle, z bynthtcjdfkcz ghfrnbxtcrjq ltzntkmyjcnmñ yf vtcnfö, – ujdjhbn gjcjk Gfbi. – Ntgthm, d Crjgmt, z djjxbñ dbée, rfr dshfåfnsdftvfz d Dtyt cjukfcjdfyyfz gjkbnbrf ckeébn gjdctlytdysv bynthtcfv uhfélfy åkfujlfhz wtktecnhtvktyyjcnb b ghjatccbjyfkbpve cjnhelybrjd Vbccbb JÅCT≥.

Idtqwfhtw Vfhrec Vñkkth cvtybk c 1 yjzåhz 2003 ujlf nehtwrjuj lbgkjvfnf Fqlsyf Blbkz yf gjcne herjdjlbntkz Wtynhf JÅCT d Åbirtrt (Rshuspcnfy). ≤Yfit ukfdyjt ltkj – gjvjufnm rbhubpcrjve ghfdbntkmcnde b uhfélfycrjve jåotcnde d gjcnhjtybb bycnbnenjd, gjdsifñobö rfxtcndj ébpyb kñltq, – pfzdbk jy. –

Vfhn 2004 ujlf

Vs ljkéys djgkjofnm ghbywbgs JÅCT d gjdctlytdyeñ htfkmyjcnm lkz hzljdsö uhfélfy≥. Ärjyjvbcn gj jåhfpjdfybñ, gjcjk Vñkkth hfytt hfåjnfk rjjhlbyfnjhjv jlyjq bp ghjuhfvv cjnhelybxtcndf, jceotcndkztvsö Idtqwfhcrbv futyncndjv gj djghjcfv hfpdbnbz b cjnhelybxtcndf (IFHC). D änjv rfxtcndt jy d gthbjl c 1986 gj 2003 ujl dstpéfk d Åfyukflti, Vfkb, f ytlfdyj – d Wtynhfkmyeñ Fpbñ b Faufybcnfy. V. Vñkkth jåkflftn jåibhysv jgsnjv htfkbpfwbb htubjyfkmysö ghjuhfvv d Wtynhfkmyjq Fpbb, d njv xbckt d jåkfcnb djljgjkmpjdfybz, hfpdbnbz ujhysö hfqjyjd b ghtljndhfot-

ybz rjyakbrnjd d Athufycrjq ljkbyt. D ghjikjv gjcjk Vñkkth ghtlcnfdkzk cdjñ cnhfye d Vtéleyfhjlyjv rjvbntnt Rhfcyjuj Rhtcnf (VRRR), gj kbybb rjnjhjuj jy hfåjnfk d Fyujkt b djcnjxyjq Fahbrt. D Äabjgbb b Ähbnhtt jy exfcndjdfk d hfphfåjnrt b jceotcndktybb jlyjq bp rhegytqibö d bcnjhbb VRRR jgthfwbq gj jrfpfybñ ghjljdjkmcndtyyjq gjvjob. Gjvbvj uevfybnfhyjq gjvjob, hfphfåjnrb gjkbnbrb b herjdjlcndf ghjuhfvvfvb gjcjk Vñkkth ghjzdkztn frnbdysq bynthtc r hfpdbnbñ vfksö b chtlybö ghtlghbznbq b ghjuhfvvfv ärjyjvbxtcrbö htajhv.

Herjdjlbntktv Åñhj JÅCT d Thtdfyt (Fhvtybz) yfpyfxty Dkflbvbh Ghzöby (Hjccbqcrfz Atlthfwbz). Jy ghbyzk ltkf e Hjz Hbdf (Cjtlbytyyjt Rjhjktdcndj), pfyzdituj c 1 fduecnf 2003 ujlf gjcn herjdjlbntkz Vbccbb JÅCT d Uhepbb. Lj cdjtuj yfpyfxtybz, cjcnjzditujcz 15 jrnzåhz 2003 ujlf, gjcjk Ghzöby zdkzkcz pfvtcnbntktv yfxfkmybrf ltgfhnfvtynf hjccbqcrjuj vbybcnthcndf byjcnhfyysö ltk. C 1997 gj 2002 ujl jy hfåjnfk d Dtyt cnfhibv cjdtnybrjv gjcnjzyyjuj ghtlcnfdbntkmcndf cdjtq cnhfys d JÅCT. Lj änjuj tuj ltzntkmyjcnm gj kbybb VBL åskf cdzpfyf c htubjyfkmysvb djghjcfvb d hfvrfö Cjlheétcndf Ytpfdbcbvsö Ujcelfhcnd, hfpjheétybtv b yfexyj-ntöybxtcrbv cjnhelybxtcndjv. ≤Yfpyfxtybt uhfélfybyf Hjccbb herjdjlbntktv vtcnyjuj jnltktybz JÅCT cdbltntkmcndetn j cnhtvktybb Jhufybpfwbb ldbufnmcz gj genb eybdthcfkmyjcnb, – jnvtnbk gjcjk Ghzöby yf dcnhtxt c ghtccjq d Thtdfyt. – Edthty, xnj vjq jgsn hfåjns gj rfdrfpcrbv ghjåktvfv gjvjétn vyt jghfdlfnm änj dscjrjt ljdthbt≥. Ujdjhz j ghjuhfvvt hfåjns cdjtuj rjkktrnbdf d Fhvtybb, drkñxfñotq hzl yfghfdktybq – jn åjhmås c rjhhegwbtq

lj ekexitybz bydtcnbwbjyyjuj rkbvfnf, – D. Ghzöby jnvtnbk pflfxe erhtgktybz gjntywbfkf fhvzycrbö ghfdjjöhfybntkmysö jhufyjd d jåkfcnb åjhmås c nthhjhbpvjv. Jy nfrét ghbdktr dybvfybt r nhtv rhegysv ghjtrnfv yf jåoeñ cevve cdsit vbkkbjyf tdhj, wtkm rjnjhsö cjcnjbn d hfpdbnbb rjycnhernbdyjuj gfhnythcndf vtéle gjkbwbtq b yfctktybtv. Gjcjk Ghzöby – fdnjh hzlf geåkbrfwbq, drkñxfz bccktljdfybz yf ntve j drkflt JÅCT d ehtuekbhjdfybt htubjyfkmysö rjyakbrnjd yf nthhbnjhbb åsdituj CCCH. Jnvtnbd cdjq jåibhysq frfltvbxtcrbq jgsn d jåkfcnb vtéleyfhjlysö jnyjitybq, jy pfzdbk, xnj öjntk ås erhtgbnm cdzpb JÅCT c extåysvb pfdtltybzvb cnhfys. ≤Fhvtybz hfcgjkfuftn pyfxbntkmysv byntkktrnefkmysv gjntywbfkjv, b yfv öjntkjcm ås ghtlkjébnm fhvzycrbv eybdthcbntnfv rehc gj ntvfnbrt JÅCT≥, – crfpfk gjcjk Ghzöby.

Éehyfk JÅCT

31


Jhufybpfwbz gj 책tpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt

www.osce.org e-mail: osce-magazine-at@osce.org

OSCE Magazine, March 2004 (ru)  

In this issue: Roses and reforms: Picking up the pieces in Georgia; The MANPADS menace: Taking aim at the shoulder-fired missile threat; Whe...

OSCE Magazine, March 2004 (ru)  

In this issue: Roses and reforms: Picking up the pieces in Georgia; The MANPADS menace: Taking aim at the shoulder-fired missile threat; Whe...

Advertisement