Page 1

CIB info 43

driemaandelijks infoblad april-mei-juni 2009

Dag van de makelaar 2009

www.cib.be

REALTY 2009

1


Colofon

Voorwoord

CIB info

Regelneverij of noodzaak?

Confederatie van Immobiliënberoepen

Na jaren van voorbereiding en overleg heeft het Vlaams Parlement op 18 maart jl. het Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid en het Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de hervorming van onze stedenbouwkundige regelgeving. Het is nu nog (even?) wachten op een trits uitvoeringsbesluiten…

Driemaandelijks infoblad april-mei-juni 2009

Inhoud 2 Voorwoord 3 Derde editie ‘Dag van de makelaar’ 5 REALTY 2009 7 Vastgoed: over valkuilen en kansen ... 8 Toeristische verhuur 9 Real Estate Awards 2009 10 Ondertussen in het Beroepsinstituut 12 Nieuwe CIB-website nu online 14 Vlaamse kust 15 In de bres voor de vastgoedprofessional ... 15 VIVO-opleiding in de kijker

Redactie voor dit nummer: Teksten:

Luc Machon, Kristoff Verbeken,

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid laat schijnbaar niemand onberoerd. De Confederatie Bouw, BVS en de CIB-Federatie Vastgoedpromotoren, onder leiding van Willy Haegens, trokken ten strijde tegen een decreet dat naar hun gevoel wonen veel duurder zal maken. De ‘klassieke’ pleitbezorgers voor betaalbaar wonen houden een dubbel pleidooi: enerzijds wijzen ze terecht op het probleem (“Wie vandaag betaalbaar wonen als probleem ontkent, miskent het zonlicht”), anderzijds aarzelen ook zij om het nieuwe decreet hardnekkig te verdedigen. Het debat loopt met pro’s en contra’s. Vaak wordt verwezen naar het hoge aantal eigenaars in Vlaanderen. Kan een regio een betaalbaarheidsprobleem hebben, als meer dan 75 % van de Vlaamse gezinnen eigenaar is? Of gaat het eigenaarschap al te veel ten koste van andere noden? Ook vanuit politieke hoek is de kritiek onverwacht hard. Zo ook bv. vanwege de burgemeester van Leuven, Louis Tobback. Zijn visie “Grond- en pandenbeleid: diarree” in Het Laatste Nieuws van 24 maart 2009 liegt er dan ook niet om. De vastgoedmakelaars lijken wat verweesd achter te blijven in dit heftige debat. Niets is minder waar. Alleen bleven de inspanningen minder opgemerkt in deze complexe materie. In Vastgoedflitsen van 27 maart 2009 maakte CIB-ondervoorzitter Jan Jassogne een bondige oplijsting van enkele belangrijke punten. Hij maakt een genuanceerde analyse:

Hebt u interesse in de diensten van CIB?

‘Maar er zitten ook goede maatregelen in de decreten. Het vergunnen van bouwwerken wordt in een aantal gevallen eenvoudiger, ondermeer omdat het voor sommige bouwwerken volstaat om de voorgenomen bouwwerken voor de aanvang te melden aan de gemeente. De meldingsplicht is uiteraard een veel eenvoudigere en vooral veel snellere procedure dan het wachten op een stedenbouwkundige vergunning die door de bevoegde overheid moet worden uitgereikt.

Wij heten u graag welkom!

Ook voor sommige zonevreemde gebouwen en voor oude bouwovertredingen voorziet het gewijzigde decreet ruimtelijke ordening in meer oplossingen en meer rechtszekerheid.

Willy Coninx en Charles Dutordoir Verantwoordelijke uitgever: Luc Machon

Contacteer ons op het nummer 09 222 06 22

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm/video of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de auteur.

CIB Vlaanderen Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent Tel. 09 222 06 22

Naast vereenvoudigingen komt er echter ook weer een nieuw attest, het “as built-attest”. Op termijn zal bij elke overdracht van een bebouwd onroerend goed een “as built-attest” beschikbaar moeten zijn.’ Sterke en minder sterke kanten, het verhaal van elk decreet. Blijft het gegeven dat onze administratie alweer niet eenvoudig wordt. Er wachten moeilijke dagen. Wat brengen de uitvoeringsbesluiten die nu in sneltreinvaart op de kabinetten worden voorbereid en door de regering moeten worden gesluisd? Hoe wordt de praktische toepasbaarheid maximaal bewaakt? De zoveelste uitdaging ligt voor, CIB Vlaanderen zal niet nalaten haar stem te laten klinken.

Fax 09 222 28 95 info@cib.be www.cib.be

Collegiaal, Luc Machon, voorzitter CIB Vlaanderen

2


Derde editie ‘Dag van de makelaar’ “Oh kijk, hier is een feestje !” Deze spontane opmerking kwam op 21 maart ll., tijdens de derde ‘Dag van de makelaar’, vanaf de achterbank van de

wagen toen we voorbij het kantoor Sherwin Immo van mevrouw Prieus in Kortenberg reden. Degene die ze uitsprak: mijn zoontje van nog geen vijf jaar oud. En dan besef je: ja, de waarheid komt uit een kindermond. En ja, als een kind van nog geen vijf beseft dat er hier een ‘feestje’ is, dan kunnen we stellen dat het opzet van deze derde ‘Dag van de makelaar’ meer dan geslaagd is. Bijna 150 makelaars nemen deel

grote publiek hem haar waarde-

Mevrouw Prieus had dit opzet dan

volle onroerende goederen graag

kantoor vanbuiten, aangename

niet goed weet hoe hij te werk

21 maart had ze samen met haar

goed aan iemand toevertrouwen

cliënteel en geïnteresseerden uit

juist van deze persoon mag ver-

ook duidelijk door. Aantrekkelijk

in handen zou geven, maar tegelijk

sfeer binnen. En in de aanloop naar

gaat. En waarom waardevol vast-

medewerkers haar best gedaan om

wanneer men niet weet wat men

te nodigen, zowel persoonlijk als

wachten?;

(immo)bladen. Achteraf een kort

dens deze dag ook de kans om te

onale (immo)bladen, gericht naar

is om te bemiddelen inzake (ver)-

• de vastgoedmakelaar krijgt tij-

via o.a. advertenties in regionale

bedankwoordje in dezelfde regi-

benadrukken dat hij dé persoon

datzelfde (toekomstige) cliënteel,

huur en (ver)koop. Het verkopen,

en met het voornemen ook volgend

noch het verhuren van een woning

jaar zeker weer deel te nemen aan deze ‘opendeurdag’. Dàt is

is een eenvoudige taak. Er zijn immers tal van wetten, decreten

waren er nog bijna 150 andere vastgoedmakelaars, verspreid

vastgoedmakelaar kent deze materie door en door, en dit zowel

de bedoeling van de ‘Dag van de makelaar’, en samen met haar

en reglementen waarmee rekening moet worden gehouden. De

over heel Vlaanderen, die het ook zo begrepen hadden. Dat

op juridisch, fiscaal, verkooptechnisch als commercieel vlak.

25 kantoren die zij op zaterdag bezochten. Al deze gemotiveerde

Dag van de vastgoedmakelaar?

stelden onze CIB-medewerkers eveneens vast bij de meer dan

deelnemers maakten van deze dag, voor de derde keer op rij, een succes.

Appreciatie voor initiatief Uit de evaluatieformulieren – die bij het afsluiten van dit nummer van CIB info overigens nog steeds binnenstromen – blijkt

dat meer dan 90 % van de deelnemers dit initiatief van de Federatie vastgoedmakelaars van CIB Vlaanderen in hoge mate apprecieert. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

• het feit dat de vastgoedmakelaar tijdens deze dag de kans krijgt

om de sector in een positief daglicht te plaatsen. Uit reacties blijkt immers dat de deelnemers erg begaan zijn met hun vak, en het

jammer vinden dat de sector enkel in het nieuws komt wanneer er ‘negatief’ nieuws van enkelingen uit de sector te melden valt;

• het wegnemen van de eventuele ‘drempelvrees’ bij de (toe-

komstige) klant. De makelaar moet dikwijls vaststellen dat het

Uit de binnengekomen reacties blijkt ook dat men belang hecht

aan de vermelding ‘Dag van de vastgoedmakelaar’, om zich alzo

voldoende te onderscheiden van de overige makelaarsberoepen. Voor ons weeral een bewijs dat de vastgoedmakelaar fier is op zijn beroep. Een gegeven dat door CIB Vlaanderen dan ook zal worden bekeken in functie van de campagnevoering voor volgend jaar.

Afspraak volgend jaar 80 % van de respondenten heeft nu al aangegeven dat zij ook volgend jaar weer van de partij zullen zijn tijdens de – traditiege-

trouw – eerste zaterdag van de lente. Graag tot volgend jaar dus, en voor wat deze editie betreft, willen wij vanuit CIB Vlaanderen

nogmaals alle deelnemende vastgoedmakelaars en hun mede-

werkers danken. Hun inzet heeft van de ‘Dag van de makelaar’ opnieuw een succes gemaakt.

3


De opmaak van energiecertificaten en attesten van de controle van elektrische installatie is ondertussen volop aan de gang .. Technisch Bureau Verbrugghen vzw geeft hierbij nog enkele tips zowel het elektriciteitsattest en het certificaat – aanvraag en de opmaak ervan te bespoedingen. Aanvragen : gebruik het electronisch formulier downloadbaar om de CIB site.

Technisch Bureau Verbrugghen v.z.w. Veiligheidscontrole v.z.w. Erkend Controleorganisme Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats

Zetels : ANTWERPEN : Van der Sweepstraat 3, bus 44, 2000 Antwerpen Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

BRUSSEL / Arr. Halle-Vilvoorde : Clovislaan 15, 1000 Brussel Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be

ReGIONAle kANtOReN : BRABANT / Arr. LEUVEN : Leuvensesteenweg 383 bus 1, 3200 Aarschot Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21 E-mail : btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be LIMBURG : Sint-Jansstraat 57, 3583 Paal Tel. 011 42 18 34 - Fax 011 45 44 83 E-mail : btv.limburg@btvcontrol.be OOST VLAANDEREN : Brusselsesteenweg 326, 9090 Melle Tel. 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50 E-mail : btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be NOORD WEST VLAANDEREN : St. Janstraat 41/1/1, 8840 Staden Tel. 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 46 E-mail : btv.nwestvlaanderen@btvcontrol.be ZUID WEST VLAANDEREN : Jan Breydelstraat 98, 8530 Harelbeke Tel. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22 E-mail : btv.zwestvlaanderen@btvcontrol.be WAALS BRABANT : Avenue Wilmart 9, 1360 Perwez Tél. 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78 E-mail : btv.brabantwallon@btvcontrol.be LUIK : Rue Julien d’Andrimont 1 bte 2, 4000 Liège Tél. 04 253 19 72 - Fax 04 225 01 58 E-mail : btv.liege@btvcontrol.be HENEGOUWEN : Place E. Derbaix 16, 7130 Binche Tél. 064 33 64 55 - Fax 064 33 05 08 E-mail : btv.hainaut@btvcontrol.be NAMEN / LUXEMBURG : Avenue du Sainfoin 25, 5590 Ciney Tél. 083 21 35 27 - Fax 083 21 45 17 E-mail : btv.namur@btvcontrol.be

Elektriciteit = pro memorie = enkel installaties voor 1981; meestal ontbreekt een situatieplan, laat de eigenaar dit alvast opstellen ( en copiëren) dit is een kleine moeite en alvast een hulpmiddel om tot een duidelijke beschrijving van de installatie te komen. ( mag een gewone plattegrond zijn , met de vermelding van lichtpunten en stopkontakten) EnergiePrestatieCertificaten = tijdig aanvragen, en vraag aan uw klant of deze originele plannen nog heeft, en eventueel facturen of een lastenboek beschrijving. Deze informatie (zoals bv; het bouwjaar van de woning, de isolatie die in de muren zit ed.. ) is cruciaal om tot een goed en kwaliteitsvol certificaat te komen. Hieronder treft u nog een tabel met veel voorkomende situaties :

SITUATIE Traditionele verkoop van een woning, appartement of studio (in volle eigendom) Schenking en erfenis Een geldig EPC bij bouw is beschikbaar (10 jaar geldig) Een certificaat voor passiefhuizen is beschikbaar Een onbewoonbaar verklaarde woning Een woning zonder enige vorm van verwarming Een woning zonder installaties voor productie van warm water, zonder keuken, zonder badkamer of zonder toilet Gerechtelijke onteigening Onteigening via Aankoopcomité Onderverhuur Verkoop van een serviceflat Verhuur van een serviceflat met een huurovereenkomst Verhuur van een serviceflat zonder huurovereenkomst, bv. met dagprijs Rusthuizen Verkoop vakantiewoning Verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst langer dan 2 maand Verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst korter dan 2 maand Verkoop woonboot Verkoop tussen familieleden Compromis werd getekend vóór 1/11/2008 Koop-verkoopbelofte of put&call-optie voor 1/11/2008 Studentenkamer met gemeenschappelijke keuken Overkopen van de woning door een van de partners bij een echtscheiding Beschermde gebouwen Verkoop enkel naakte eigendom of enkel vruchtgebruik Verkoop van een woning die zal worden afgebroken of verbouwd Opstal Ruilakte Erfpacht Een door brand beschadigde woning

Technisch Bureau Verbrugghen vzw, dé externe dienst

voor technische controles op de werkplaats, (liften, hijs-hefwerktuigen….), controle-organisme elektriciteit, staat steeds tot uw dienst met E.P.B (verslaggever), E.A.P (advies, vrijblijvend), E.P.C (certificaten, publieke gebouwen,...) -erkende energiedeskundigen. 250 medewerkers staan dagelijks ter uwer beschikking om uw een correct wettelijke service te verlenen. In uw regio is altijd een kantoor van B.T.V. aanwezig.

4

Stilzwijgende verlenging van huurcontract of nieuw huurcontract maar zelfde huurder Huurprijs is inclusief verwarmingskosten

Bron : www.energiesparen.be

EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen vereist? wel EPC geen EPC geen extra EPC bij verkoop of verhuur wel EPC geen EPC geen EPC

wel EPC geen EPC geen EPC wel EPC wel EPC geen EPC geen EPC residentieel, wel een EPC voor publieke gebouwen wel EPC wel EPC geen EPC geen EPC wel EPC geen EPC wel EPC 1 EPC voor het volledige gebouw geen EPC wel EPC geen EPC wel EPC geen EPC geen EPC geen EPC wel een EPC behalve als gee verwarmingsinstallatie aanwezig is of als de woning door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard geen EPC wel EPC


REALTY 2009 Ontdek de nieuwste exclusieve vastgoedprojecten voor makelaars Internationaal Vastgoedforum Dé ideale gelegenheid om contacten te smeden, te netwerken en informatie uit te wisselen over vastgoed Brussels, heart and host of Europe | 5-7 mei 2009. Bestel nu uw tickets op www.realty-brussels.com Gregory Olszewski & Wim Desloovere, Exhibition Management REALTY 2009

Welkom op REALTY 2009 Als u dit leest, zijn we nog maar een paar weken van de eerste editie van REALTY verwijderd. Los van de economische uitdagingen die ons te

wachten staan, verheugt het ons u dit nieuwe vastgoedevenement te kunnen voorstellen waarin de nadruk wordt gelegd op ‘zaken doen’.

Toen in 2007 het idee van een vastgoedevenement werd gelanceerd in België, reageerde de markt opvallend positief. Alle vakfederaties

beloofden hun steun, net zoals de meeste marktleiders in de Belgische vastgoedindustrie. Dit stelde organisator Artexis in staat om de aftrap te geven voor REALTY.

Zo’n 100 exposanten zullen het beste tentoonstellen van wat de

Belgische vastgoedmarkt te bieden heeft. Ontwikkelaars, architecten, investeerders, consultants, makelaars, lokale en gewestelijke autoriteiten tonen hun nieuwste projecten

luchthavens, industrieterreinen/bedrijvencomplexen en logistieke

sites | vastgoedontwikkelaars en -adviseurs | projectmanagement | management van bedrijfsvastgoed & eigendomsbedrijven | vast-

goedconsultancy | vastgoedinvesteringen | vastgoedfinanciering & -verzekering| architecten-, planning- & engineeringbureaus | advocatenkantoren | bouwmaatschappijen voor bedrijfsgebouwen |

schattingsbedrijven | marktonderzoeksbureaus | cursussen, training & ICT | media | verenigingen & federaties | belastingsadvies

Brede politieke steun Het Beschermcomité bestaat uit politici die REALTY ondersteunen omdat dit initiatief gericht is op het stimuleren van (buitenlandse)

investeringen in België. REALTY heeft het genoegen om de volgende mensen tot haar Beschermcomité te mogen rekenen:

Herman Van Rompuy, Karel De

en investeringsmogelijkheden voor

Gucht, Didier Reynders, Vincent Van

investeerders in vastgoed en eindge-

Quickenborne, Rudy Demotte, Jean-

bruikers.

Claude Marcourt, Charles Picqué, Benoît Cerexhe, Guy Vanhengel,

Naast de aanwezigheid van de belangrijkste spelers in de Belgische vastgoed-

Patricia Ceysens.

gramma voorzien, dat inspeelt op enkele

Praktische informatie

en economische regime in België, markt-

(registratiecode CIB456):

investeringsmogelijkheden, enz.

Toegangsprijs: @ 190

sector, is een hoogstaand conferentieprohot items voor investeerders: het fiscale

Bestel uw ticket online:

onderzoek, juridische kwesties, nieuwe

www.realty-brussels.com

Als u op zoek bent naar exclusieve vastgoedprojecten, is REALTY

Deze prijs omvat: toegang tot de vakbeurs (3 dagen); toegang tot

www.realty-brussels.com en neem deel aan dit evenement. We hopen

gepubliceerd door Real Estate Publishers; het Belgium Real Estate

werkelijk the place to be! Bestel vandaag nog online uw tickets via alvast u binnenkort op REALTY te mogen ontmoeten.

Waarom REALTY bezoeken? Vakbeurs: ontdek het volledige aanbod in industrieel, commercieel, residentieel en kantoorvastgoed.

Networkingplatform: leg contacten met alle belangrijke spelers op de Belgische vastgoedmarkt.

Non-stop conferenties: met alle tips & tricks voor vastgoedinvesteringen in België.

Wie zijn de exposanten? Economische gewesten, steden en lokale autoriteiten, havens,

het volledige seminarieprogramma (3 dagen); de beurscatalogus

Yearbook 2009; en zoveel meer …

Locatie: Tour & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel, België,

www.tourtaxis.com; Tour & Taxis is gelegen in het hart van Brussel; vlot te bereiken met de wagen of het openbaar vervoer; er is gratis & bewaakte parking voorzien. Openingsuren:

- dinsdag 5 mei 2009

- woensdag 6 mei 2009

- donderdag 7 mei 2009

14.00 – 20.00 uur

14.00 – 20.00 uur

10.00 – 18.00 uur

Exposanten en opties (op datum van 23/03/2009):

http://www.realty-brussels.com, klik door naar ‘Exposantenlijst’.

5


REALTY 2009 Seminaries

Het architectenbureau Art & Build ging in gesprek met dhr. Michael

Dinsdag 5 mei 2009

het gebied van duurzaamheid, die samen met architect William

14:30  Investeren in Belgisch vastgoed: belastingaspecten (Zaal 1) Deloitte / Laga

Vastgoedinvesteringen vragen extra aandacht voor de belastingaspecten die tijdens de levenscyclus van de investering van toepassing

zijn, met name de belastingaspecten bij de start, het beheer en de exit van de investering. Belastinglekken kunnen namelijk een belangrijke

Braungart, de wereldvermaarde en baanbrekende researcher op

Mc Donough de cradle-to-cradle-filosofie bedacht, of een fundamenteel nieuwe benadering van duurzaam ondernemen als een totaalconcept. Michael vertelt, met realisme en humor, wat

we nu kunnen bereiken, of we nu ontwikkelaars, industriëlen,

overheden, opleiders, ontwerpers, meester-planners, architecten, leveranciers of eindgebruikers zijn.

weerslag hebben op het ROI van de investeerder. Deze workshop zal

Donderdag 7 mei 2009

en buitenlandse investeerders die - rechtstreeks of onrechtstreeks -

10:30 Een activiteit opstarten in België: belastingaspecten (Zaal 1)

Belgisch vastgoed willen verwerven of ontwikkelen.

Deloitte

16:30 Publiek-Private Partnerships in België (Zaal 1)

Deze sessie geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste

dieper ingaan op de belastingmaterie die relevant is voor Belgische

Altius / Tiberghien / Vlaams Kenniscentrum Publiek-

belastingstimulansen die momenteel bestaan om binnenko-

In deze workshop worden zowel de fiscale als de juridische valkuilen en

aftrek, de aftrek van patentinkomsten, de faciliteiten op het vlak

mogelijkheden besproken van Publiek-Private Partnerships in België.

van research & development, enz.

18:00 Investeringsopportuniteiten in Brussel (Zaal 1)

10:30 Vergelijkende studie over de Europese hoofdsteden (Zaal 2)

Private Samenwerking

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woensdag 6 mei 2009 14:30 Investeren in Belgisch vastgoed: belastingaspecten (Zaal 1) Deloitte / Laga

Inhoud: zie hoger. 14:30 Investeringsopportuniteiten in Brussel (Zaal 2) Brussels Hoofdstedelijk Gewest

16:30 Limburg, de hotspot voor succesvol ondernemen (Zaal 1) POM Limburg + LRM

Investeren in Limburg biedt heel wat voordelen, kansen en moge-

lijkheden. Kom en laat u verrassen door binnen- en buitenlandse collega-ondernemers en investeerders die Limburg hebben uitgekozen als de perfecte investeringsregio.

mende investeringen aan te moedigen, o.a. de notionele intrest-

Stadim (residentieel), Cushman & Wakefield (retail), Jones Lang LaSalle (kantoren)

De financiële en de economische crisis hebben een sterke impact op de vastgoedmarkt, maar de grootte ervan verschilt

per land en per type van eigendom. Welke tendensen zijn er nu waar te nemen en leiden deze tot meer algemene conclusies?

Bedoeling is de Belgische context te toetsen aan de belangrijk-

ste Europese markten, en dit op de residentiële, de retail en de kantorenmarkt.

13:00 ULI: Brussel en haar hinterland: als stedelijke ontwikkeling meespeelt! (Zaal 1) ULI

We spelen in op een ambitieuze visie op de ontwikkeling van Brussel en haar hinterland. Brussel en de twee Brabantse provincies: hoe zorgen voor een coherente stedelijke ontwikkeling

voor dit belangrijke deel van ons land? Met o.m. een presentatie

16:30 FIT: Vlaanderen, uw smart tool voor globalisering (Zaal 2)

over het “Route Plan” , opgesteld door UCM, VOKA en BECI, en een

Flanders Investment & Trade

discussie over een ruimere visie op stedelijke ontwikkeling.

België is het meest geglobaliseerde land ter wereld (KOF index

13:00 Investeringsopportuniteiten in Brussel (Zaal 2)

2009) en biedt unieke oplossingen aan bedrijven die de globale toer op willen. Waarom Vlaanderen overwegen voor uw Europese

activiteiten? Omdat Vlaanderen gewoon de beste mogelijkheden biedt als u denkt aan een logistieke operatie, een hoofdkwartier of een R&D-faciliteit.

18:30 Architectuur: Art & Build en het cradle-to-cradle-concept

(C2C) (Zaal 1) dhr. Michael Braungart

6

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15:00 CIBnet: optimalisatie van overheidspatrimonium (Zaal 1) CIBnet

CIBnet is een autonome VZW binnen de Confederatie van Immobiliënberoepen van België. CIBnet staat in voor geobjectiveerde verkoop van overheidseigendommen.


Vastgoed: over valkuilen en kansen …

KBC-auditoria, Havenlaan 2 - 1080 Brussel

6-7 mei 2009

In de rand van REALTY 2009 nodigen CIB Vlaanderen en KBC u uit voor een programma met topseminaries die dieper ingaan op een reeks actuele vraagstukken uit de wereld van het binnen- en buitenlandse vastgoed. WOENSDAG 6 MEI (10u00 - 17u00)

DONDERDAG 7 MEI (13u30 - 17u00)

Patrimoniumvennootschappen in 2009 Wat zijn de fiscale problemen waarmee aandeelhouders of patrimoniumvennootschappen vandaag te kampen krijgen? En wat zijn mogelijke valkuilen en kansen bij verwerving en beheer van het onroerend goed in de vennootschap? Ñ Arthur De Wachter - Fiscale Zaken KBC

Recessie en de vastgoedmarkt De wereldeconomie glijdt af naar een globale recessie. Vaak gaat dit gepaard met een ineenstortende vastgoedmarkt. Ook de Belgische economie zit in de diepste recessie sinds de tweede Wereldoorlog. Welke zijn vandaag de concrete gevolgen voor onze vastgoedmarkt? Ñ Bart Van Craeynest - Economist KBC Asset Management

Successieplanning met onroerend vermogen (deel 1) Zijn er andere, minder definitieve technieken dan de schenking onder levenden mogelijk om de successierechten bij het aanhouden van onroerend vermogen te milderen? Ñ Maggy Vasseur - Fiscaal adviseur KBC Successieplanning met onroerend vermogen (deel 2) Successieplanning van onroerende goederen blijft een grote uitdaging en een dure aangelegenheid. Welke zijn de klassieke en de minder klassieke technieken van overdracht van onroerend goed? Ñ Wim Vermeulen - Tiberghien Advocaten Aankoop van een buitenlandse vakantiewoning: Belgische en buitenlandse fiscale aspecten Welke fiscale regels gelden in België? En welke in het land waar het onroerend goed is gelegen (bv. Frankrijk, Spanje, …)? Wat met eventueel bestaande bilaterale verdragen, ...? Ñ Wim Vermeulen - Tiberghien Advocaten Monetisering van vastgoed: verkoop, inbreng of beurs? Hoe kan u vastgoed dat u in portefeuille heeft “monetiseren”? Een toelichting aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Ñ Angela Lee - Director Corporate Finance KBC Securities

“Het relanceplan”: (fiscale) gevolgen voor vastgoedtransacties Het relanceplan van de federale regering bevat ook fiscale maatregelen die de aankoop en/of oprichting van een onroerend goed stimuleren. De diverse maatregelen worden praktisch toegelicht, inbegrepen de valkuilen en de opportuniteiten. Ñ Bart Van Craeynest - Economist KBC Asset Management Danny Stas - Tiberghien Advocaten

INFO & INSCHRIJVINGEN Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vindt u terug op: www.vivo.be/KBC Inschrijven kan enkel schriftelijk door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend te faxen naar het nummer 09 388 44 21, of per post te sturen naar VIVO vzw, Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent. Voor meer info kunt u terecht op het nummer 09 245 54 07

“Senior housing”: een veilige belegging? Is investeren in “senior housing” een goed alternatief voor promotoren die vandaag liever geen gewoon residentieel complex realiseren? Welke zijn de fiscale aandachtspunten? Aansluitend krijgt Aedifica, een vastgoedbevak die hierop inspeelt, het woord. Ñ Danny Stas - Tiberghien Advocaten Stefaan Gielens - CEO Aedifica

7


Toeristische verhuur Professionele verhuur vakantiewoningen wettelijk geregeld Het toeristische beleid en dus ook de toeristische regelgeving vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De actualisering van de wetgeving op de reisbureaus in 2007 heeft nu ook eindelijk gezorgd voor een reglementering van de logiessector van de professionele verhuurkantoren. Ieder verhuurkantoor dat gevestigd is in het Vlaamse Gewest

tisch verhuurkantoor moet de nodige kennis bezitten van

nen- of in het buitenland valt onder dit Decreet van 2 maart

met de nodige jaren ervaring in de sector).

en dat vakantiewoningen verhuurt die gelegen zijn in het bin-

de toeristische markt (diplomavoorwaarden, aangevuld

2007 (de uitvoeringsbesluiten dateren van 19 juli 2007).

De bepalingen van het decreet traden in werking op 1

Verzekeringen

aanbiedt aan de toeristische markt moet vanaf deze datum

zekeringen en financiële dekkingen zodat de toerist over

maart 2008. Elk verhuurkantoor dat vakantiewoningen

Het verhuurkantoor moet beschikken over de nodige ver-

beschikken over een specifieke vergunning, uitgereikt door

de nodige financiële garanties beschikt.

Toerisme Vlaanderen.

Om deze vergunning te krijgen, moet men voldoen aan

De erkende bureaus krijgen, naast een erkenningsnummer, vanaf

verschillende belangrijke voorwaarden.

april 2009 ook een schild uitgereikt. De lijst van de vergunde

verhuurkantoren kan steeds worden geraadpleegd op de site van

Kennis toeristische markt

Toerisme Vlaanderen (www.toerismevlaanderen.be).

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

De persoon die verantwoordelijk is voor de verhuur in een toeris-

R U U H TE

SE I T R E P X E ONZE 41 4 0 6 8 3 / 09 INTERNET DIVISION

GRAFISCH ONTWERP EN MEDIA AANKOOP

ontwikkeling en hosting van professionele websites e-mailcampagnes, zoekmachineoptimalisatie (SEO), search engine advertising (SEA) synchronisatie online aanbod met uw software en andere immosites

professioneel full-service reclamebureau campagnes in magazines, kranten en huis-aan-huis bladen ontwerp huisstijl en alle drukwerken gelijkvormigheid in uw campagne

TALLIEU & TALLIEU NV

Gentsesteenweg 2, 9800 Deinze

T

09 386 04 41

F

09 386 79 75

tallieu@tnt.be

www.tnt.be

TALLIEU & TALLIEU NV is partner van ‘DAG VAN DE MAKELAAR’.

Tallieu_Ad_CIB.indd 1

8

19-03-2009 09:23:55


Real Estate Awards 2009 Vastgoedoscars worden uitgereikt op 19 juni De derde editie van de Real Estate Awards, dé prijsuitreiking binnen de Vlaamse vastgoedsector, vindt dit jaar plaats

op vrijdag 19 juni. Tijdens dit prestigieuze en avondvullende gebeuren, dat plaatsvindt in het Kasteel van Saffelaere te Lochristi, worden negen prijzen uitgereikt. Pieter Pourbus, Georges De Wandeleer, ERAsmus, Trends

De Federatie vastgoedbeheerders kent een prijs toe aan de syndicus die op de meest

De Pieter Pourbusprijs, die voor het eerst in

consumentvriendelijke manier de com-

cus, bestuurlijke instantie of instelling die

mede-eigenaars verzorgt.

1984 werd toegekend, gaat naar een politi-

municatie met zijn/haar vereniging van

zich op een positieve manier inzette voor de

De Federatie vastgoedpromotoren wenst

vastgoedsector. Gewezen Vlaams minister

van Toerisme Geert Bourgeois ontving deze prijs in 2008.

haar ‘vastgoedoscar’ toe te kennen aan

het consumentvriendelijkste project. Consumentvriendelijkheid kent vele

De Georges De Wandeleerprijs wordt uitgereikt aan een CIB-lid

gezichten: toegankelijkheid, prijs, energieverbruik, … Het is aan

beroepsvereniging. In 2008 ging de Georges De Wandeleerprijs

De Federatie toeristisch vastgoed wil de makelaar die kan uitpak-

omwille van zijn of haar inzet voor de vastgoedsector of voor de naar Karine De Roeck-Schoeters.

De Pieter Pourbus- en Georges De Wandeleerprijs worden toegekend door het Directiecomité van CIB Vlaanderen.

de deelnemende promotor om de jury te overtuigen.

ken met het meest complete communicatiepakket (vakantiebrochure, website, …) in de bloemetjes zetten met een award.

De Federatie vastgoedexperten wenst haar prijs toe te kennen

In 2008 kenden ERA en CIB Vlaanderen voor het eerst ook samen

aan de vastgoedexpert die op de meest deskundige manier een

willen beide organisaties de vastgoedstudent erkennen die zich

bedrijfs- of handelspand geeft.

de ERAsmusprijs (ERA Award for Excellence) toe. Met deze prijs

verslag van waardebepaling van een woonhuis, appartement,

heeft weten te onderscheiden door de uitzonderlijke kwaliteit van

Waarom de Real Estate Awards?

zijn/haar eindwerk. Winnaar vorig jaar werd Ann Gillis met het

onderwerp ‘Bouwen buiten de lijntjes van de wet. Bouwmisdrijven en een kijk op zonevreemde woningen’.

Een nieuwe prijs dit jaar is de Trends Vastgoedmakelaar. De gazelle uit de vastgoedsector die in de voorbije drie jaar de sterkste en meest performante groei liet optekenen, sleept deze prijs in de wacht.

De prijzen van de verschillende CIB-Federaties De vijf Federaties van CIB Vlaanderen, die de verschillende vast-

goedberoepen vertegenwoordigen, belonen de uitzonderlijke professionele verdiensten van beoefenaars van de diverse vastgoedberoepen ook met aparte prijzen.

De Federatie vastgoedmakelaars is voor haar award op zoek naar het kantoor dat op de meest creatieve wijze deelnam aan de ‘Dag

van de makelaar’ op 21 maart jl. (zie ook het artikel ‘Oh kijk, hier is een feestje!’ op pagina 3).

CIB Vlaanderen en de CIB-Federaties willen met de Real Estate Awards alle deelberoepen die actief zijn binnen CIB Vlaanderen op een positieve manier onder de aandacht brengen van de collega’s

en van de consument. Daarnaast wil CIB Vlaanderen ook voor elk van de deelberoepen hulde brengen aan de CIB-leden die kwaliteit

en consumentvriendelijkheid als een belangrijke doelstelling hebben bij het uitoefenen van hun beroep.

Blokkeer dus alvast 19 juni in uw agenda. Inschrijven kan enkel schriftelijk door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend naar het nummer 09 222 28 95 te faxen, of per post te versturen naar CIB Vlaanderen - Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent. Uiteraard kan u zich ook inschrijven wanneer u zich niet kandidaat heeft gesteld voor een van de prijzen. Het inschrijvingsformulier vindt u terug op: www.cib.be/vlaanderen/REA.pdf

9


Ondertussen in het Beroepsinstituut Bestuursakkoord 2009-2013 tussen RI en CIB Vlaanderen De resultaten van de BIV-verkiezingen waren op zijn minst markant. De Franstalige vastgoedmakelaars gaven hun vertrouwen aan de kandidaten van RI (Réflexions Immobilières), die 33 van de 35 BIV-mandaten invullen aan Franstalige zijde. De Nederlandstalige vastgoedmakelaars kozen voor de kandidaten van CIB, die 34 van de 35 BIV-mandaten voor hun rekening nemen.

De noodzaak van een bestuursakkoord De ervaring uit de voorgaande jaren, maar vooral ook de pro-

grammapunten naar aanleiding van de verkiezingen, gaven ech-

ter duidelijk aan dat beide groepen een “ander” BIV voorstaan. Duidelijke afspraken, vastgelegd in een bestuursakkoord, waren

dan ook noodzakelijk om het BIV-schip bestuurbaar te houden. Voogdijminister Sabine Laruelle (MR) deelde deze mening.

CIB Vlaanderen en RI slaagden er na lange gesprekken in een

evenwichtig bestuursakkoord te onderhandelen, dat op 6 februari 2009 door de respectievelijke leden van de Nationale Raad van het BIV werd goedgekeurd en ondertekend.

blijft tot 2010 behouden. Daarna beslissen de twee regionale

raden elk over hun eigen middelen. CIB Vlaanderen denkt daarbij

bijvoorbeeld aan een samenwerking met het SF 323 (Sociaal Fonds

voor de Vastgoedsector) om het vormingsaanbod te verruimen, zonder evenwel te raken aan de vormingsverplichting van gemiddeld 10u per jaar.

Internationalisering

Een budget werd voorzien om ook op internationaal vlak de belangen van de sector te behartigen.

Toevoeging adviseur aan Bureau BIV

Het BIV-Bureau (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester)

De inhoud van het akkoord

bestaat uit één CIB-er en twee RI-ers. Om het evenwicht tussen

Beide beroepsorganisaties engageren zich met dit bestuursakkoord

Armand Zegers als ‘raadgever’. Bovendien zullen alle beslissingen

om volgende afspraken te realiseren. Lidgeld

In het bestuursakkoord werd overeengekomen dat er in 2009 geen lidgeldverhoging komt, enkel een indexatie. Reorganisatie BIV

Uiterlijk tegen het einde van 2010 zal de reorganisatie van de Nationale Raad van het BIV een feit moeten zijn. Deze reorganisatie

moet resulteren in de oprichting van twee regionale Raden, een Nederlandstalige Raad en een Frans-Duitstalige Raad. Deze regionale raden beschikken over de volheid van bevoegdheid. Samen vormen deze Raden de Nationale Raad, die enkel nog bevoegd blijft

voor drie (3) materies: de plichtenleer, de toegang tot het beroep

en de stage. Ondertussen werd tussen RI en CIB Vlaanderen een

de beide groepen te herstellen wordt het aangevuld met CIB-er bij consensus worden genomen.

En vandaag, naast de reorganisatie… Binnen het BIV wordt uiteraard niet alleen aan de reorganisatie gewerkt. Een aantal andere thema’s staan minstens even hoog op de agenda.

Ontsluiting van het kadaster

Reeds sinds 2007 bestaat er een protocol-akkoord tussen het BIV

en de FOD Patrimoniumdocumentatie omtrent de ontsluiting van kadastrale gegevens. Voor CIB Vlaanderen is de uitvoering van dit protocol prioritair. Momenteel is het nog wachten op de adviezen van de privacy-commissie.

‘denktank’ opgericht, die deze reorganisatie moet voorbereiden.

Efficiëntie tuchtkamers

Nationale Raad, die dan beslist over het te volgen traject.

de tuchtkamers te versterken, vooral om sneller en efficiënter te

Eind juni e.k. wordt hierover een eerste rapport voorgelegd aan de Alle betrokkenen zullen erover waken dat de hervorming van het Beroepsinstituut een meerwaarde vormt, en in geen enkel

opzicht de situatie van makelaars in grensgebieden bemoeilijkt. Tegelijkertijd moet deze reorganisatie gepaste regionale accenten toelaten en een betere aansluiting bij de structuur van ons land bewerkstelligen.

De dienstverlening van het BIV

De dienstverlening, zoals deze nu door het BIV is georganiseerd,

10

Binnen het BIV wordt ook nagedacht over de mogelijkheden om kunnen optreden tegen zware misbruiken, zoals misbruik van voorschotten en/of huurwaarborgen.

Hardere en efficiëntere aanpak van niet-erkende beoefenaars van het beroep

Er moeten duidelijke en betere afspraken komen met Justitie zodat onwettige uitoefening ook efficiënt wordt vervolgd.

De weg is nog lang, de uitdaging is groot. De mandatarissen van CIB Vlaanderen willen u nogmaals verzekeren van hun engagement!


Editie Wes

t-Vla

verschijnt anderen maart, mei,5 maal per jaar in nummer juni, september de maanden 3 - septe mber 2008en november P 802039 Afgiftekant oor Gent X

A 3,5 publiscopie

IMMO

i Wilt u adverteren in deze rubriek? Info: Jessica Demesmaeker, tel. 02 467 57 28, jessica.demesmaeker@roularta.be

TE HUUR

OUDENAARDE 20 meter van de MARKT : GROTE WINKELRUIMTE gelijkvloers : winkelruimte Optie : 2 verdiepingen : winkelruimte en /of burelen 650 m²/verdieping

(LJHQSURGXFWLHHQ PRQWDJH 6QHOIOH[LEHOHQ HFRQRPLVFK 9LMIVWDQGDDUGV\VWHPHQ %UHHGWHYDQPWRWP +RRJWHWRWP HLJHQ)5,620$7 ILOLDOHQLQ(XURSD

V Voor meer informatie zich i h wenden tot t Frederic Frede rederic eric de d Vos Vos : 056/694.111 056 56//6994.111

ZZZIULVRPDWFRP 6WRNHULMVWUDDW:LMQHJHP 7)LQIR#IULVRPDWEH

OB40055

STEPS DEL UXE WES

T-VLAAN

DEREN

september 2008

Uw trouwe vastgoedpartner

11


Nieuwe CIB-website nu online Vind een CIB-makelaar via de vernieuwde website www.cib.be Het heeft wat voorbereiding gevraagd, maar het resultaat mag dan

ook gezien worden. Vanaf begin december 2008 is de vernieuwde CIB-website (www.cib.be) online. Nieuw

U heeft een vraag m.b.t. een evenement, door CIB Vlaanderen georganiseerd? U wenst meer informatie over één van de uit-

gaven, verzorgd door CIB Vlaanderen?

U wil – als lid - een vraag voorleggen

is niet alleen dat deze site de frisse ‘look’

aan de juridische dienst? U heeft een

gekregen heeft van het Vastgoedloket (de

vraag over het Vastgoedloket? U wil

ledensite van CIB Vlaanderen), maar vooral

graag een afspraak vastleggen met de

dat iedereen nu ook via de zoekmodule

ledenconsulent(e) van uw regio?

‘Zoek een CIB-makelaar’ kan nagaan of zijn/haar makelaar bij CIB aangesloten

In de rubriek ‘Contact’ onder ‘Wie is

is. Op deze manier kan hij/zij er zeker

wie?’ vindt u in een oogopslag de juiste persoon terug, samen met zijn/haar

van zijn dat hij/zij ook gebruikmaakt van

contactgegevens. De persoon contac-

het kwaliteitslabel waarvoor onze leden

teren die u nodig heeft, wordt dus wel

staan. Degenen die met een makelaar in

erg makkelijk.

zee willen gaan, vinden nu ook snel en

makkelijk via deze site alle gegevens van een betrouwbare, goed geïnformeerde en

Elke afdeling haar eigen webstek

regio. Het volstaat om de naam en/of de

CIB Vlaanderen telt 6 lokale afdelin-

professionele vastgoedmakelaar in hun postcode van de makelaar in te geven en

gen, één voor elke Vlaamse provincie

met één muisklik krijgt u onmiddellijk alle

en, gezien het specifieke karakter van

nodige contactinformatie.

vakantieverhuur, één voor de Vlaamse kust. Elke afdeling neemt eigen initia-

Op de site wordt ook plaats gemaakt voor

tieven, organiseert eigen evenemen-

het laatste nieuws uit de sector, is een

ten, verspreidt specifieke informatie…

agenda met interessante evenementen

Om hieraan tegemoet te komen, zal

terug te vinden en wordt een overzicht

elke afdeling dan binnenkort ook haar

gegeven van de door CIB verstuurde pers-

eigen website lanceren.

berichten. CIB-leden die op zoek zijn naar nieuw of bijkomend personeel kunnen

De inhoud van de afdelingssites

ook op deze site terecht in het vacature-

wordt centraal beheerd vanuit het

gedeelte.

Vastgoedloket. Op deze manier kan informatie worden geplaatst

Wie is wie bij CIB Vlaanderen?

op de afdelingssites en/of op het

Het CIB-huis aan de Kortrijksesteenweg te

Vastgoedloket. De afdelingen kun-

Gent is ondertussen bij de meeste make-

nen uiteraard ook eigen content

laars een bekend begrip. Dikwijls is echter

toevoegen aan hun website, om zo

niet geweten wie er zich binnen dit CIB-

huis dagelijks inzet om de belangen van de vastgoedmakelaar en

–sector in het algemeen, en deze van de CIB-leden in het bijzonder, te behartigen en te verdedigen.

en Nieuw

ie

t renova

Brievenbuskasten

extra de nadruk te leggen op speci-

fieke informatie m.b.t. de afdeling, de agenda van vergaderin-

gen, contactinformatie van de bestuursleden, ledenconsulente, secretariaat, enz.

ATR

Ensembles de boîtes aux lettres

Woeker 12, B-9700 Oudenaarde – tel 055 31 58 56 – gsm 0475 47 85 02 – fax 055 30 09 05 – b.geeraert@scarlet.be – www.atr-mailbox.be


Uw zoektocht naar een koper/verkoper begint bij HEBBES.be

DE KRANTENBIJLAGE

ELKE zaterdag zit de HEBBES-bijlage bij Het Belang van Limburg of Gazet van Antwerpen.

IMMOWEBSITE

IMMOMAGAZINE

Uitgebreid aanbod van huizen, appartementen, gronden,... uit heel Vlaanderen.

GRATIS maandelijks verkrijgbaar (verdeellijst: zie HEBBES.be) Handig meeneemformaat. Alle panden met foto en informatie. 5 edities: Kust, Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Kempen/Hageland, Limburg.

www.HEBBES.be/immo

HEBBES.be

Wenst u ook te adverteren? Bel ons: 011/878 695 of mail naar info@hebbes.be

13


Vlaamse kust Primeur: online reservatie beschikbare vakantiewoningen De officiële toeristische instanties zijn de belangrijkste bron voor

- www.toerismevlaanderen.nl (rubriek “Overnachten/

mogelijkheden. Daarom onderzocht onze afdeling CIB Kust in 2007

- www.dekust.org (rubriek “Overnachten/vakantiewoningen”);

er kon gestart worden met een systeem van online reservatie van

- www.cib-kust.be;

informatie m.b.t. een toeristische regio en de bijhorende logies-

Appartementen en vakantiehuizen aan de Belgische Kust”);

(in het kader van het 3e Kustactieplan van de Vlaamse Regering) of

- www.cib.be;

beschikbare vakantiewoningen aan onze kust. Dit moest gebeu-

- www.aha.be (rubriek “Vakantiewoningen”, vanaf april 2009).

Westtoer en Toerisme Vlaanderen. CIB lanceerde hiermee een

Voor het aanbod beschikbare vakantiewoningen uit de eigen

kan worden naar vrije vakantiewoningen (met prijsvermelding). Nu,

- www.toerisme-oostende.be (rubriek “Andere logies”);

ren via een boekingssysteem op de sites van de kustgemeenten, primeur: het opstarten van de enige portaalsite waarop gezocht

kustgemeente:

twee jaar later, staat dit systeem definitief in de startblokken!

- www.knokke-heist.info (vanaf 1 mei 2009).

Hoe werkt het systeem?

Alle verhuurkantoren kunnen de data (en dus ook prijzen en periodes) van hun vakantiewoningen ingeven in de databank CIB Kust/

Vakantieverhuur. CIB Kust publiceert vervolgens de data op diverse publieke toeristische portaalsites en op de portaalsites van de eigen CIB-groep.

De andere 8 kustgemeenten volgen in de loop van dit en volgend jaar.

De huurder kan aan de hand van diverse criteria (kustgemeente(n),

Keuringen, attesten en certifica de beschikbare vakantiewoningen. Hij krijgt informatie over de verhuur en bouw van een wonin vakantiewoning (comfortkenmerken), de ligging en een overzicht type woning, aantal personen, …) online de lijst opvragen van

Om welke sites gaat het?

van alle vrije periodes voor elk beschikbaar pand. Eenmaal de

Kust:

reservatie-aanvraag richten tot het verhuurkantoor.

Voor het aanbod beschikbare vakantiewoningen aan de Vlaamse

toerist zijn vakantiewoning heeft gekozen, kan hij vervolgens een

Voor u gelezen Attesten en certificaten voor het vastgoed Wie in België zijn onroerend goed wil verkopen of verhuren, bouwt of verbouwt, moet steeds meer attesten en certificaten kunnen voorleggen. ‘Attesten en certificaten voor het vastgoed’ gidst u in vraag en antwoord door het bos van verplichte en aanbevolen keuringen zodat u steeds over de juiste attesten beschikt. Een greep uit de vragen die deze uitgave voor u behandelt:  Is het energieprestatiecertificaat (epc) voor elk huis, appartement of publiek gebouw verplicht?  Hoe verloopt de opmaak ervan en mag u ook als makelaar een epc afleveren?  Wanneer moet een elektrische installatie gekeurd worden en voor welke panden?  Wanneer is een EBP-verslaggeving verplicht?  Moet een bodemattest al bij het compromis aanwezig zijn?  Hoe frequent moeten stookolietanks, gasinstallaties, personenliften en waterinstallaties worden gekeurd?  Wat is het nut van het passiefhuiscertificaat en wanneer heb je een technisch verslag grondverzet nodig? ...

Auteurs: experts van Vinçotte, Marc Depraetere Uitgeverij: Kluwer

15% korting voor leden CIB

Prijs CIB leden: € 41,65 (incl.btw)

Bestelling via

Prijs niet-CIB leden: € 49 (incl. btw)

veerle.poppe@kluwer.be

Bestelcode: BP/EPCVINC-BI9001

14 Adv CIB 210x148_mar 09.indd

19/03/2009 15:33:12


In de bres voor de vastgoedprofessional ... Elke dag opnieuw behartigt CIB Vlaanderen met talloze initiatieven en op verschillende fronten de belangen van de vastgoedprofessionals en de hele vastgoedsector. Dit werk gebeurt vaak achter de schermen en levert niet altijd onmiddellijk resultaat op. Momenteel volgt CIB Vlaanderen onder meer volgende dossiers op. Vlaamse Woonlening De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (afgekort VMSW) wil de mensen een duwtje in de rug geven om een eigen huis te kopen en te renoveren. De ‘Vlaamse Woonlening’ is een lening die daartoe kan bijdragen. De lening is echter voor een ruimer publiek

toegankelijk dan alleen maar voor mensen met een minimumloon

of voor mensen in problemen. CIB Vlaanderen ziet de positieve

invloed die deze lening ook op de private woningmarkt kan heb-

ben en zal met de VMSW samenwerken teneinde deze lening

met de hulp van de vastgoedmakelaar aan een breed publiek kenbaar te maken.

Bijzondere informatieplicht Driemaandelijks verschijnt in het Belgisch Staatsblad de lijst

van gemeenten waarvan het plannen- en vergunningenregister

beschikbaar is. Voor deze gemeenten geldt een bijzondere informatieplicht bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen. De vastgoedmakelaar ondervindt echter praktische problemen bij

de toepassing van deze bijzondere informatieplicht. De makelaar mag zijn opdracht in se geen aanvang laten nemen vooraleer hij over deze informatie beschikt. Via het Vastgoedloket stelt CIB

Vlaanderen een databank met relevante contactgegevens van

de desbetreffende gemeenten ter beschikking. CIB Vlaanderen

onderhoudt nauwe contacten met de overheid om een oplos-

sing te vinden inzake de problematiek m.b.t. de aflevering van de informatie door de gemeente.

Mede-eigendom Diverse wetsvoorstellen tot wijziging van de wetgeving inzake mede-eigendom werden ingediend. Zij beogen de werking van de

mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, maar een aantal punten zal de toepassing ervan toch bemoeilijken en duurder maken. Tijdens de hoorzittingen, georganiseerd binnen de Kamercommissie Justitie in januari 2009, werd CIB Vlaanderen ook

gehoord. CIB Vlaanderen stelt dat het wijzigen van deze wetgeving op bepaalde punten zeker zinvol is, maar dat er niet onbezonnen

te werk mag worden gegaan. De wetgeving moet er immers voor

zorgen dat het beheer van mede-eigendommen ‘beheersbaar’ blijft voor de syndicus en betaalbaar voor de mede-eigenaar. CIB Vlaanderen werkt actief mee aan deze doelstellingen.

Energieprestatieregelgeving Sinds 1 november 2008 moet bij de verkoop van een residentieel

vastgoed een energieprestatiecertificaat beschikbaar zijn, sinds 1 januari 2009 geldt deze verplichting ook bij de verhuur. Naar aan-

leiding van de verplichting bij de verhuur kaartte CIB Vlaanderen het heikele punt van de noodzaak van een EPC bij de verhuur van vakantiewoningen bij Vlaams minister Hilde Crevits aan. Bij besluit van 5 december 2008 besliste de Vlaamse Regering dat een EPC bij

verhuur enkel verplicht is in geval van gewone verhuur, voor zover

het gaat om verhuurovereenkomsten voor langer dan 2 maanden, en in geval van woninghuur. Voor de verhuring van vakantiewo-

ningen voor een periode van 2 maanden of minder is er dus geen EPC meer nodig. Daarnaast moet elke verkoopovereenkomst een bevestiging met betrekking tot de aflevering van het EPC aan de koper bevatten.

Samenwerkingsprotocol Notariaat In 2008 sloten zowel CIB Antwerpen als CIB Limburg een samenwerkingsprotocol met het notariaat af. Door deze samenwerking worden de activiteiten van de vastgoedmakelaar en notaris beter

op elkaar afgestemd, met een vlottere afhandeling van de administratieve verplichtingen als gevolg (o.a. voor de samenstelling van het verkoopdossier, duidelijke afspraken omtrent het ontvangen voorschot op de verkoopsom, enz.). Ook de vastgoedconsument zal

hier wel bij varen. Binnen de overige provinciale afdelingen van CIB Vlaanderen zijn de werkzaamheden gestart om ook een dergelijk samenwerkingsprotocol met het notariaat af te sluiten.

Verdere dossiers waarin CIB Vlaanderen actief is, zijn

o.a.‘Titelbescherming vastgoedexpert’, ‘Actualisering van de toe-

gangverlenende diploma’s tot het beroep’, ‘Witwaswetgeving’, ‘Toeristische verhuurkantoren’, enz.

Indien u meer informatie wenst met betrekking tot één van bovenvermelde topics kan u terecht bij CIB Vlaanderen op het nummer 09/222.06.22 of per e-mail: info@cib.be.

VIVO-opleiding in de kijker In samenwerking met Bouwspectrum en TMVW:

Infosessie: Keuringen en regelgeving in de bouw Deel 2: Water toe- en afvoer

Waar en wanneer: Gent, 21 april 2009 van 13u30 tot 16u30 Deelnameprijs: @ 45 (+ 21% BTW);

leden Bouwspectrum: @ 35 (+ 21% BTW) Meer info en inschrijvingen op www.vivo.be

15


! n e d r a a w r Nieuwe voo jzen ! Nieuwe pri

lijk ! catie moge Gratis publi

Gegarandeerd het juiste spoor voor de vastgoedmakelaar

www.aha.be WEGWIJS IN VASTGOED

aha.be wordt dĂŠ vaste stek voor vastgoedmakelaars. Het is niet alleen de ideale manier om uw vastgoedportefeuille bekend te maken aan het grote publiek, met de professionele elementen van aha.be bent u bovendien perfect gewapend om uw contacten succesvol af te sluiten. Opvolgingen van dossiers, bijhouden van informatieaanvragen,... u heeft alle troeven in handen om een schitterende omzet te realiseren. Kortom, aha.be wordt Ăšw sleutel tot succes.

CIB info 43  

CIB info 43

CIB info 43  

CIB info 43

Advertisement