Page 1

2009.03.21.

archiweb.hu > ... építészet, kivitelezés, alaprajz, é…

k e re sé s... . . . É P Í TÉ S Z E TTŐ L A K I V I TE L E Z É S I G

A laprajz

Építőmester

www.estudium.hu | www.archiguide.hu | www.baudata.hu

Mélyépítés

Építé sze t

Tá moga tóink

Hírek Pályázatok Díjak Csomópontok CA D

Kezdőlap

A laprajz

É pítés zkongres s zus – negyeds zer

A rchitortúra A szaklapról A laprajz A rchivum

Építészkongresszus – negyedszer 2007-03-12

Ka t a l ó g u s Kezdőlap Rendezvények Építőanyagok Jogtár Á lláshirdetés

D. Prix (Ausztria).

A program a Kosbor együttes műsorával kezdődött, akik Radnóti verseket adtak elő népzenei-régizenei kísérettel, majd a 2006-ban elhunyt Határ Győző: Világörökség című versét Tóth Simon István mondta el. C sanády Pál, a folyóirat főszerkesztője üdvözölte a megjelenteket és a felelősség különböző formáit vetette fel: morális, jogi, családi, közösségi, szokáson alapuló, munka- és személyes felelősség. A kongresszuson résztvevőknek Fegyverneky Sándor, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője adott tájékoztatást az építészeket érintő legújabb kormányzati intézkedésekről.

Keresés Szaklapelőfizetés Impresszum Média ajánlat Oldaltérkép

Ké p z é s e k , rendezv ény ek Építészkongresszus A laprajz tervezői napok

Az Alaprajz 2007. március 10-én negyedszer rendezte meg tavaszi Építészkongresszusát, amelyen 600-an vettek részt. A helyszín ezúttal Budapesten, a Hárshegyi úton az Európa C ongress C enter volt. Téma: Az építészet felelőssége – a felelősség építészete. Négy meghívott külföldi vendég: Jan Kaplicky (Egyesült Királyság), Dominique Perrault (Franciaország), Kengo Kuma (Japán) és Wolf

Az előadókat Visy László építész (Magyar Rádió Rt.) konferálta be. Elsőként Dévényi Tamást, a Budapest Műhelyből, aki valóban a kongresszus témájaként az építész felelősségéről beszélt. Több tervpályázat tanulságainak elemzése után egy szuhakállói (Borsod m.) romos műemlék épület megmentéséért másfél éven át tett lépéseit ismertette, kérve a kollégákat hasonlóképpen egy-egy épület megóvására.

eStúdium Online képzés

Turányi Gábor projektoros vetítéssel illusztrált, a „Szépség kemény héja” című, a homlokzatburkolatok szerepét kiemelő feszes előadásában a T2.a Építésziroda négy legújabb munkáját mutatta be a Spenót háztól a volt EGI épületén és a Kopaszi gáti pavilonok átépítésén keresztül a C sörsz utcai terjedelmes, rézlemezfedésű új sportcsarnokig.

Ka p c s o l ó d ó any agok Hír le v é l Fe lira tk ozás hírle vé lre : Né v: Em a il cím e k :

b c d e f g

HTML form átum ban?

Feliratkozás

Sok a n olv a stá k Szocre ál a té m a a sze pte m be ri örök sé gna pok on Sza k ágak csa tája a k onyha bútor k örül Az é pítk e zé s é s a k ivite le zé si é rté k be je le ntésé nek szabályai Jön az új O TÉK Hom lok za tburk olat ING-bank szé k ház a Vá roslige tné l - te rve ze tt vé le tle ne k Té glaburk olatok k e ze lé se a tartóssá g é rde k é be n Szik lafa lak a Dunába nMé rnök ge ofizik a i vizsgá latok a DBR 4-e s m e tró Duna a latti átve ze té sé né l Érté k e l az utók or - Szé chy, Ké zdi é s R é tháti nyom ában Ta lajfe ltárás dinam ik us szondáva l

Jan Kaplicky (*1937, Prága) 1968-ban emigrált és 1979-ben Londonban alapította meg Future Systems nevű irodáját, ahol 14 országból való fiatal munkatársakkal dolgozik együtt. A globális környezetvédelemről vetített látványos színes képekkel kezdte előadását. A 100 éves Oscar Niemeyert idézte: „Számomra az élet sokkal fontosabb, mint az építészet.” Számos projektje közül a pályázaton díjnyertes prágai könyvtár épületterve volt a legizgalmasabb. Egy frígiai sapkára emlékeztető, többemeletes kiszolgáló rész a föld alá süllyesztett, teljesen automatizált raktártér fölött helyezkedik el, ahol tízmillió kötet tárolható, és az olvasó 3-5 percen belül kézhez kapja a kért könyvet a legmodernebb, gépkocsi összeszerelő rendszerhez hasonló ládákban szállítva. A rendszert 2 személy működteti. A legfölső, 30 méteres magasságban lévő szinten egy hatalmas, ovális panoráma ablaknyíláson át gyönyörű kilátás tárul a városra, a látogató a lila színű olvasótérben kitűnő kávét is fogyaszthat majd. Másik kiemelendő, már megvalósult épülete Birminghamben a Selfridges áruház lekerekített, puha formákkal megjelenő tömege, amit 60 cm átmérőjű, eloxált alumínium korongok burkolnak. A parkolóházból középmagasságban becsatlakozó, függesztett gyalogoshídon lehet az áruházba bejutni. A felülnézetben óriási sárga autóhűtőre hasonlító Maserati Múzeumot Modenában az Alaprajz előző lapszámában már tanulmányozhatták az olvasók.

Új cikke k Alapja iban változott m e g a lak á singa tlanpiac Túlé lé si k a lauz é píté sze k ne k Bok ré ta ava tó az Ü48ban Inte rne te n is tiltak ozna k a z é píté sze k Alaprajz Építé sz Napok 2009 Újabb be té tk iá llítások k a l indul a C onstrum a LindabTruss rácsosta rtó vé k onyfalú a cé l profilok ból (x ) Gunthe r-Csilla g a z N&n-be n Balázs é s R ajk Kossuth-, P le sz Szé che nyi-, C se rnyánszk y, Já rom i, Török , Váncza , W ink le r Ybl-díjas Három é vtize d le gjobb te m plom ai

Az elmúlt két hét legnépszerűbb cikkei 1 2 3 4 5

Inte rne te n is tilta k ozn Építé szk ongre sszus h Ma a világ é píté sze ti k Három é vtize d le gjobb Balázs é s R ajk Kossut

Az ebédszünet jó alkalmat kínált az előcsarnokban kiállított tablóknak a kongresszus előtt megkezdett megtekintése folytatására. A C saládi ház c. folyóirat pályázatán megépült ház (19) és látványterv (15) kategóriában összesen 34 terve közül a résztvevők választhatták ki a legjobbat. A Velux világítási effektusok témakörben meghirdetett 2006. évi nemzetközi pályázatának díjazottjait láthatta a közönség. A Homlokzati Nagydíj vidéki kitüntetettjei szerepeltek a harmadik tablócsoporton. A kongresszus termékgyártó szponzorai standokon népszerűsítették építőipari termékeiket. Egy hullámpapírból bútorokat és világítótesteket előállító dizájner, Terbe János szép darabjait is megcsodálhatták a résztvevők. Ebédszünet után az időközben megérkezett Dominique Perrault (*1953) előadása következett. Madridi multifunkcionális épületterve egy fémes varázsdoboz, három nyitható, elcsúsztatható tetejével 27 féle formában ugyanennyi funkciót tud majdan kiszolgálni divatbemutatótól teniszstadionig. Szöuli EWHA egyeteme 20 ezer női hallgató számára föld alá süllyesztett, többszintes közösségi terek között egy széles lépcsőslejtős mozgástengelyt jelöl ki. Az EU Luxemburgi Legfelsőbb Bíróság épületének átépítése-bővítése jelenleg folyamatban van, arany virágkelyhet idéző ülésterem mennyezetképzésével. Ismert munkája a bécsi gáztartályok lakásokká átépítése. Megvalósulás előtti projektje a Szentpétervári Opera bővítése a Néva-csatorna szemközti oldalán, a lefedés aranyszínű, pókhálós acél tartószerkezetével. Kengo Kuma (*1954) a VELUX pályázat zsűri elnökeként már a kiállítási tablókon is látható volt. Jellegzetes keleti filozófiával és mentalitással készült házait mutatta be, amelyeken tartószerkezetként bambusznádat, válaszfalnak rizspapírt alkalmaz, de üvegfelületeket és vízfüggönyt is. A bambusznád repedésre hajlamos voltából a hibalehetőségeket elkerülendő, hosszirányban darabolja és a rudakat acélkapcsokkal fogja össze. Máshol vályogból készített, zömök „T” alakú előregyártott elemekből egy három oldalon nyitott múzeumi pavilont állított össze. Kávészünet után a C saládi ház című folyóirat pályázati díjátadására került sor. Megépült családi ház kategóriában Mestermű Díjat, a Montblanc Mestermű-tollat és a hozzá tartozó ötszázezer forintos LG vásárlási utalványt Keller Ferenc nyerte el, második Zsuffa Zsolt, harmadik Dienes Szabolcs lett (150.000 iletve 100.000 forintos utalvány). Látványterv kategóriában ugyanilyen díjazás mellett Rétfalvi Donát első, Nagy Sándor második, Gáspár Péter harmadik díjat nyert. Wolf D. Prix (*1942) 14 évesen látta id. Pieter Breughel Bábel tornya építése című festményét. Akkor határozta el, hogy építész lesz és befejezi a torony építését. Ez a törekvése azóta is tart. C oop Himmelb(l)au néven 1968-ban alapította meg irodáját. Az oszlopoktól akar megszabadulni. Két példán prezentálta elképzelését. Paestum görög templomának 1311 m2-ét 36 oszlop hordja. Két és félezer év után a BMW – általa tervezett – müncheni autóátadó pavilonjának 14.278 m2 alapterületű lefedését mindössze 11 darab. Több magasház projektjét dokumentálta, melyek külső tömege csavart hasáboktól tördelt alakzatokig terjedt. A délko-reai Fuszanban egy Filmfesztivál-palota tervét készítette el a fedett-szabad téren ázsiai léptékben 8000 főre méretezett nézőtérrel, Velence ellenlábasaként. A tenger felől motorcsónakkal érkezve dinamikus videoklipen vehettük szemügyre az épület háromdimenziós komputermakettjét. A lyoni Természettudományi Múzeum számítógépes 3D modelljét kívülről-belülről hasonló mozgó vetítéssel nézhették meg a résztvevők, hangulatos zenei aláfestéssel. Az épület tervezett átadása 2007. augusztus 14., ahol szívesen látja az érdeklődő kollégákat. A Nyugati pályaudvar mellé tervezett kormányzati negyedről és a terület 17 %-ára kiírt nemzetközi tervpályázatról Wesselényi-Garay Andor C sapdák, ziccerek, kihívások címmel tartott rövid, provokatív összefoglalást. Az egyik legizgatóbb kérdés: Mi lesz a megürülő értékes minisztériumi épületek sorsa? Ezután vitafórum zajlott a témáról illusztris hazai személyiségek részvételével: Beleznay Éva (megbízott fővárosi főépítész), C selovszki Zoltán (Új Budapest Központ), Eltér István (MÉK), Fegyverneky Sándor (ÖTM), Kálmán Ernő (MÉSZ), László Tamás (építész, képviselő), Görözdi György (Kincstári Vagyoni Igazgatóság) és Zoltán István (Rehau Kft.). A hallgatóság megtudhatta, hogy mindössze 22 politikus (11 miniszter és 11 államtitkár), de több tízezer köztisztviselő irodai elhelyezését kell megtervezni és 2009-ig az épületeket megépíteni. A kormány a Kossuth téren, a volt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési minisztérium átalakítandó épületébe költözik. A bíráló bizottság tagja nemcsak Daniel Libeskind, hanem Berlin és Barcelona főépítésze is, akiket mind a kamara javaslatai alapján kértek föl, és akik vállalták a feladatot. A kamara azt is nagy eredménynek könyvelte el, hogy a pályázat összdíjazását 1 milliárdról kettő egész négytized milliárdra, a díjazás összegét pedig 60 millióról 100 millió forintra emelték. C supán azt nem sikerült elérnie, hogy a részvételi díj összegét 250 ezer forint alá mérsékeljék. A kormánypárti zsűritagok lemondtak részvételükről, így a szakma „átvette a kormányrudat”. Z. Halmágyi Judit a hallgatóság részéről szólt hozzá a talk-show-hoz. C sanády Pál bejelentette, hogy a következő kongresszus dátuma 2008. március 8. A kamarai tagok a kongresszuson részvétel keretében az építész továbbképzésnek számító előadások meghallgatásáért két kreditpontot kaphatnak az építészkamarától. (Elhangzott, hogy az Egyesült Államokban az építészeknek évente vizsgázniuk kell. A magyar építészeknek is be kell látniuk a közmondás igazságát: Jó pap holtig tanul. A jogosultság megújításához évi négy kreditpontot kell gyűjteni, ilyet még például az Alaprajz tervezői napokon is lehet gyűjteni, igaz, akkor csak másfelet.) A résztvevők az előadásokat, a konzultációkat rendkívül tapasztalatszerzőnek ítélték. Megállapították, hogy a kongresszus főtémájáról, az építészek felelősségről egyedül Dévényi Tamás és Jan Kaplicky szólt, a többi előadó lényegében saját munkáit népszerűsítette, de azt el kell ismerni, hogy a bemutatott projektek – mind az új épületek, mind az átalakítások – magas színvonalukkal tűntek ki. A prezentációk szintje pedig ugrásszerűn emelkedett. Jó és hasznos kongresszus volt! Budapest, 2007. március 12. Timon Kálmán

< Előző

Következő >

[Vissza] (C ) 2005 Business Media Magyarorszag

http://www.archiweb.hu/portal/index.php?option=…

1/1

2007_03_12_CsaladiHaz_Mestermu_dij_2007  

(C) 2005 Business Media Magyarorszag Elsőként Dévényi Tamást, a Budapest Műhelyből, aki valóban a kongresszus témájaként az építész felelőss...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you