Organist.org nr. 7, juli 2019

Page 20

Der var kormusik af høj klasse, der var sæler og Fanøhuse, der var spændende orgelkompositioner, og der var konkret input til det daglige organistarbejde – da mange af Organistforeningens medlemmer var sammen i Esbjerg den 19.-22. maj. Stævnet blev søndag skudt godt i gang med evensong i Treenighedskirken med kirkens drenge- og mandskor under ledelse af Lone Gislinge. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

ORGANISTSTÆVNE I ES BJERG

20

Organist.org 7/2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.