Organist.org nr. 4, juli 2022

Page 1

N r. 4

JULI 2022

21. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

JUBILÆUMSSTÆVNE I VIBORG SIDE 16


PRÆLUDIUM

TAK FOR INDSATSEN!

Af Ingrid Bartholin Gramstrup, formand

I dette nummer af bladet ser vi blandt andet tilbage på, hvordan Organistforeningens 50-års jubilæum på meget festlig vis blev fejret under foreningens stævne i Viborg. Tilbage i 1972 hed det i indkaldelsen til den stiftende generalforsamling i Organistbladets aprilnummer: ”Der indkaldes herved til stiftende generalforsamling i Foreningen af Præliminære Organister onsdag den 17. maj 1972 kl. 13.15 i Søborgmagle kirke”. Det var på det årlige årsmøde i DOKS. De første år i foreningens historie var præget af, at vi stadig var under DOKS’s beskyttelse og reelt også styring. I disse år a holdtes generalforsamlingen i FPO på DOKS’s generalforsamlinger. Jeg kan ikke fortælle hele foreningens historie her. Men jeg vil gerne fremhæve og takke nogle helt centrale personer, som i dén grad står tilbage i historien som afgørende for, at foreningen overhovedet opstod og er blevet til det, den er i dag.

UNDER TEUBERS VINGER Ulrich Teuber, som i mange år var medlem af DOKS’s bestyrelse, var initiativtager til, at PO’erne skulle have deres egen forening. De første PO’ere udklækkedes i 1968 på konservatorierne, men det stod klart, at konservatorierne ikke kunne klare at uddanne alle de PO’ere, der var brug for. Teuber tog de første bestyrelsesmedlemmer i FPO under sine vinger, og reelt var det ham, der styrede foreningen og førte ordet i alle forhandlinger og på alle møder. FPO havde de første år ikke forhandlingsret. Og i disse situationer bad Ulrich Teuber endda nogle gange FPO’s repræsentanter holde deres mund, han skulle nok klare ærterne. FPO’s første rigtige formand, Kristian Stange Jakobsen, har formuleret det sådan: ”Uden Ulrich Teubers indsigt, engagement, tålmodighed og damptromlevilje, havde FPO ikke i begyndelsen udviklet sig så positivt”. Fortsættes på side 4 > Ulrich Teuber (1920-1992) fungerede gennem foreningens første mange år som primus motor og mentor for de første formænd, selvom han som DOKS’er ikke på noget tidspunkt selv var medlem.

2

Organist.org 4/2022


INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

STÆVNE 2022

FORENINGSNYT

Foto: Søren M. Osgood

SIDE

5

SIDE

6

SIDE

15

NY TR

GENERALFORSAMLING

KONSTITUERING

Christine Raft er ny tillidsrepræsentant i Københavns og Helsingør Stifter. Se en kort præsentation af hende.

Formandsberetningen fra Ingrid Bartholin Gramstrup handlede blandt andet om bestyrelsesarbejdet generelt og ikke mindst (efter)uddannelse og psykisk arbejdsmiljø.

Få overblik over, hvem i bestyrelsen, der beskæftiger sig med hvad. De enkelte udvalgsmedlemmer hører naturligvis gerne fra menige medlemmer, som har input til arbejdet.

STÆVNE 2022

ANMELDELSER

STILLINGER

16

SIDE

22

SIDE

34

VIBORG I MAJ

KORNODER

ORGANIST SØGES

Fotoreportage om, hvad der skete på stævnet fra søndag den 29. maj til onsdag den 1. juni. Desuden artikler om Mathias Hammer-foredrag, kursus om sang med kon irmander samt biskoppens festtale.

Vi anmelder Korbog 3 af Merete Kuhlmann (Forlaget Mixtur) og 40 motetter af Christiane Bayer Hvas (egen udgivelse).

En fuldtidsstilling (37 timer) og en deltidsstilling (32 timer) som organister i SkælskørEggeslevmagle Sogne er ledige til besættelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter.

Organist.org REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDE

Foto: Wikimedia Commons/Leif Jørgensen

SIDE

Udgives af Organistforeningen og udkommer seks gange om året: 1. januar, 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. november. Oplag: 850 stk. ISSN: 2246-7882. Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, kommunikationsmedarbejder, tlf. 20 60 38 27 (mandag, onsdag og torsdag), e-mail: blad@organist.org. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Attrappiber på facaden af orglet i Asmild Kirke. Facaden er fra 1736, og bag den gemmer der sig et Carsten Lund-orgel fra 1978 med 12 stemmer på to manualer og pedal. Foto: Filip Graugaard Esmarch www.organist.org

Organist.org 4/2022

3


PRÆLUDIUM

Egon Mortensen, formand 1983-2005

Anders Thorup, formand 2005-2016

Men i løbet af få år ændredes tingenes tilstand, og vi ik som forening meget mere selvbestemmelse og kunne stå på egne ben. I 1982 a holdtes det første selvstændige FPOstævne i Løgumkloster, og på det års generalforsamling valgtes Egon Mortensen til bestyrelsen og året efter som formand. I hans formandsperiode, som varede helt frem til 2005, blev foreningen for alvor etableret som en fagforening med egen forhandlingsret og eget regnskab.

EGON OG ANDERS I Egon Mortensens tid kom der regulerede og ordnede forhold for PO’ere. Antallet af lønrammestillinger steg, foreningen markerede sig i forhold til øvrige kirkelige organisationer og Kirkeministeriet, og vi kom med i COII, Statstjenestemændenes Centralorganisation. Egon var blandt andet med til at sikre, at vi ik en pensionsordning for de tjenestemandslignende ansættelser, omklassi iceringer, gruppelivsordninger, branchevejledning, medarbejderrepræsentantordning, obligatoriske medarbejdermøder, rådighedstillæg mm., som vi stadig i dag lever højt på. Det var også i hans regeringsperiode, at samarbejdet med DOKS om sekretariatsfællesskab og

4

John Poulsen, sekretariatsleder 2005-2018

medlemsblad opsagdes, og vi fra 2002 ik vores eget sekretariat og blad. Og så er der hele uddannelsesområdet med oprettelse af kirkemusikskolerne. Det er en særlig historie for sig, men den hænger i den grad sammen med vores historie. FPO ik en repræsentant i kirkemusikskolernes bestyrelser, hvilket vi stadig har, og på den måde er der stærke bånd imellem dem og os. Vi lever som fagforening af, at der er uddannet PO’ere og fortsat uddannes KMOK’ere, som det skiftede navn til i 2012, Kirkemusiker med Orgel og Korledelse. Ved jubilæumsfejringen den 31. maj 2022 var vi så privilegerede at have selskab af begge foreningens æresmedlemmer, altså ud over Egon Mortensen også hans efterfølger, Anders Thorup, som var formand fra 2005 til 2016. For Anders Thorup var en af de helt væsentlige opgaver i hans periode at være med til at skrive vores nugældende overenskomst. Det er også en historie helt for sig selv. Men det var en fuldstændig omkalfatring af håndteringen af vores løn- og ansættelsesforhold og medførte mange efterfølgende hovedbrud i forhold til fortolkning af overenskomsten og implementeringen af den ude på de lokale arbejdspladser.

Organist.org 4/2022


FORENINGSNYT

VELFUNGERENDE SEKRETARIAT Gennem Egon Mortensens seneste år ved roret havde han fungeret som både formand og sekretariatsleder (Gud være lovet, at det ikke længere fungerer sådan i foreningen!). Efter Egon ik vi John Poulsen som sekretariatsleder. Han var i dén grad med til at sætte mærkatet fagforening på vores navneskilt. John var også en væsentlig part i overenskomstens tilblivelse og efterfølgende i dens implementering. Der kræves i dag stærke og fagligt veluddannede sekretariatsledere; det er et krævende job både i det daglige at klare medlemshåndtering og -rådgivning, administration, tillidsrepræsentanter og ikke mindst på sidelinjen være opdateret på alt det politiske, så rådgivning og sparring med formand og bestyrelse tillige kan inde sted. Vi er i dag begunstiget med en toptunet og professionel sekretariatsleder i Louis Torp. I bestyrelsen mener vi selv, at vi er en fagforening i rigtig god forfatning og satser på mange gode og stærke år endnu, fordi vi er nødvendige for vores medlemmer. Men nu skal vi ikke gå helt til i selvfedme. Vi ved godt – det viser netop historien gennem de seneste 50 år – at resultater opnås mestendels i stærkt og gensidigt respektfuldt samarbejde med partnere på alle niveauer i folkekirkens struktur. Derfor var det også dejligt, at vi ved jubilæumsfejringen havde gæster med, som repræsenterer disse samarbejdspartnere, og som vi glæder os til et fortsat tillidsfuldt samarbejde med.

Ovenstående er et bearbejdet uddrag af Ingrid Bartholin Gramstrups velkomsttale ved jubilæumsreceptionen den 31. maj 2022.

Organist.org 4/2022

NY TILLIDSREPRÆSENTANT: CHRISTINE RAFT Organistforeningens medlemmer i Københavns og Helsingør Stifter har i forbindelse med et suppleringsvalg i maj fået en tredje tillidsrepræsentant, som fremover vil varetage opgaven sammen med Inger Marie Riis (Amager) og Kenn Therkelsen (Bornholm). Christine Raft er uddannet pianist og solist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har arbejdet som freelancemusiker siden 2011. Hun er er medstifter af Trio Ismena og Duo Schmidt&Raft. I juni 2019 blev hun færdiguddannet som KMOK på Sjællands Kirkemusikskole, og som organist har hun været ansat ved Blovstrød Kirke og siden juli 2021 ved Hellebæk Kirke. ”Mit fokus som organist er primært på det gode samarbejde i forhold til kolleger og forskellige faggrupper – herunder de mulige udfordringer ved at have lere of icielle og uof icielle arbejdsgivere på arbejdspladsen,” fortæller Christine Raft. ”Som professionel musiker er musikken i kirken også et af mine interesseområder; at give menigheden musikalske oplevelser, styrke musikken i kirken, bruge professionelle musikere og have fokus på kvaliteten i musikken.”

Vi byder Christine varmt velkommen i TR-korpset.

5


GENERALFORSAMLING 2022

ORGANISTFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2022 Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling tirsdag den 31. maj 2022 på Golf Hotel Viborg. Referent: Sekretariatet Formand Ingrid Bartholin Gramstrup (IBG) glædede sig indledende over at kunne byde velkommen til en generalforsamling på dens sædvanlig plads i forbindelse med årsstævnet i maj efter to år med minimerede éndagsårsmøder a holdt i august måned på grund af corona. Hun takkede de fremmødte medlemmer for deres opbakning og bød velkommen til foreningens gæster fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, CO10, KORLIV, kirkemusikskolerne, Præsteforeningen og de andre kirkefunktionærorganisationer. Desuden præsenterede hun kort foreningens bestyrelse og medarbejdere.

1. VALG AF DIRIGENT IBG foreslog på bestyrelsens vegne rådgivningschef Elisabeth Jensen (EJ) fra Landsforeningen af Menighedsråd som dirigent. Hun blev uden modkandidater valgt. EJ konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den denne gang i henhold til foreningens vedtægter blev afholdt i maj måned. Herefter gav hun formanden ordet til a læggelse af den mundtlige beretning.

2. MUNDTLIG BERETNING Forsamlingen mindedes med et øjebliks stilhed en kollega, som siden forrige generalforsamling i august 2021 var afgået ved døden: 6

Poul Ravn Sørensen, København. Herefter kom formanden med følgende supplerende bemærkninger til bestyrelsens skriftlige beretning, som blev bragt i bladets maj-nummer: Opsamling på OK21 Efter at Kirkeministeriet og CO10 har arbejdet på at blive enige om den tilrettede ordlyd i vores overenskomst, er den nu færdigredigeret og underskrevet. Ved de decentrale overenskomst forhandlinger blev der aftalt et periodeprojekt omhandlende en afsøgning af mulighederne for at samle overenskomstdækningen af KMOKorganister, kirkemusikere og kirkesangere i én overenskomst eller organisationsaftale. Dette er sat i gang, og de første sonderende møder a holdt. Når man går ind i et sådant periodeprojekt, møder man naturligvis op med åbenhed og lydhørhed for, hvad der kommer på forhandlingsbordet, og det er dér forhandlingerne nu foregår. Jeg vil dog helt overordnet sige, at vi på ingen måde har i sinde at gå med til at forringe overenskomsten. Det er ikke det, øvelsen går ud på, men derimod at afsøge mulighederne for forenkling og overskuelighed både for arbejdstager- og arbejdsgiversiden ved at samle overenskomsten og organisationsaftalerne i én. Dét er ingenlunde en let øvelse. Pensionerede tjenestemænd Der er netop indgået en ny aftale mellem de centrale overenskomstparter om overenskomstdækning af pensionerede tjenestemænd. Det betyder, at en pensioneret tjeOrganist.org 4/2022


GENERALFORSAMLING 2022

nestemand, der stadig ønsker at arbejde, og gerne vil tiltræde eksempelvis et barselsvikariat, nu skal ansættes på overenskomstmæssige vilkår. Hidtil har tjenestemænd i en sådan situation skullet ansættes på individuel kontrakt og dermed igennem forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår helt fra bunden af. Så det er et værdifuldt fremskridt. Aftalen gælder også tidligere overenskomstansatte, der får arbejdsmarkedspension/folkepension. Bestyrelsesarbejdet Planlægningen af dette års stævne og fejring af Organistforeningens 50-års jubilæum har fyldt meget i bestyrelsens arbejde det seneste år. Foreningens 50-årige historie hviler på mange menneskers fremsynethed, arbejdsomhed, viljestyrke, politiske visioner og organisatoriske talenter. Den hviler også på en stor kærlighed til kirkemusikken tillige med en bevidsthed om, at forvaltningen og udførelsen af kirkemusikken på et højt kvali iceret niveau fordrer stillinger med tryghed i ansættelsen, med ordentlige, anstændige, brødfødende løn- og ansættelsesvilkår, som animerer til fastholdelse i stillingerne og til Organist.org 4/2022

rekruttering af nye studerende på kirkemusikskolerne. At dykke ned i Organistforeningens historie har foruden at bibringe megen viden og sammenhængende forståelse for, hvad en fagforening er og skal være, sat mange emner, problemstillinger og opgaver, som vi arbejder med i dag, i et nyt perspektiv. Det har opildnet og inspireret til fortsat at arbejde videre, fordi vi kan se, at det nytter noget. Vi har selvfølgelig også arbejdet med andre ting end stævnet og jubilæet. I november holdt vi et bestyrelsesseminar, hvor vi ik tid til at fordybe os i nogle påtrængende emner. Et af emnerne var, hvordan vi fastholder og udvikler medlemstallet. Hvordan får vi de studerende og nyuddannede organister gjort opmærksomme på og interesserede i, at der indes en fagforening og et medlemskab heraf, der giver den enkelte og fællesskabet en styrket mulighed for at stå sammen om at opnå gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesforhold, gode og tidssvarende muligheder for efter- og videreuddannelse samt giver et fagligt fællesskab, et standsfællesskab? > 7


GENERALFORSAMLING 2022 Vi er lere gange blevet inviteret til at holde orienteringsmøder på kirkemusikskolerne i samarbejde med De Studerendes Råd og dér fortælle de studerende om foreningen, hvad vi er for nogen, og hvorfor det er værd at overveje at melde sig ind. Det har været vældig godt at få denne mulighed for at få kontakt også til de yngre studerende. Yngre mennesker har andre forventninger til et godt både fagligt og socialt arbejdsliv, end vi ældre generationer måske har haft. Og det skal vi lytte til og handle efter. Vi vil også gerne fortælle, at folkekirken faktisk kan være en rigtig dejlig arbejdsplads. Det er ofte alt det dårlige, der kommer frem i offentligheden, men vi vil gerne bidrage med at fortælle om, hvordan det reelt er at være ansat som organist i folkekirken med alle de rettigheder og forpligtelser, der gerne skulle gå hånd i hånd, men også med det fantastiske privilegium det er at udøve og beskæftige sig med den musik, som vi brænder for og gerne vil byde ind med i samarbejde med kolleger og menighedsråd til glæde for menigheden. Uddannelse og efteruddannelse Et andet emne, vi også drøftede på bestyrelsesseminaret, var uddannelse og efteruddannelse. Vi har en klar forventning om, at der i de kommende år bliver arbejdet videre med, hvordan grunduddannelser og efteruddannelser på kirkemusikskolerne løbende bliver tilrettet den efterspørgsel og det behov for kompetenceudvikling, der fore indes i folkekirken på musikområdet. Det seneste efteruddannelsesprojekt med titlen ”Praksisrettet kirkemusikalsk kompetenceudvikling i folkekirken”, oftest benævnt ”Fagpakkerne”, blev udviklet på baggrund af en viden om, at der er behov for at tilegne sig kompetencer på den mangfoldighed af nye arbejdsopgaver og 8

tiltag, der efterspørges ude i kirkerne, både i forhold til særlige gudstjenester, til arbejdet med børn og unge i alle aldre, til samarbejdende, formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer, til nye musikalske genrer, blot for at nævne noget. Vi ser fortsat gerne, at der bliver udviklet og udbudt efter- og videreuddannelser, hvor praktisk-musikalske færdigheder opnås i kombination med teoretisk re leksion på et højt kvali iceret niveau, gerne diplomniveau. Hvis vi skal tiltrække unge mennesker til organistfaget, skal der være en attraktiv, faglig velfunderet, kvalitetssikret og tidssvarende grunduddannelse med muligheder for senere at videreudvikle og opnå lere kompetencer. De seks fagpakker var udviklet og beskrevet i de almindelige termer for uddannelsesbeskrivelse, så de i indhold, omfang og kvalitet svarede til netop niveauet for diplomuddannelser i den nationale kvali ikationsramme. Herved var der en mulighed for at kunne sammenligne med andre uddannelsesniveauer i det nationale uddannelsessystem, hvilket har været svært at gøre og stadig er det. Vi vil stadig arbejde for, at både grunduddannelsen og efter- og videreuddannelser bliver attraktive og velbeskrevne uddannelsesforløb, så alle ved, hvilket niveau vi be inder os på, og hvilke muligheder der er for at tilegne sig individuel og specialiseret efterspurgt kompetenceudvikling. Vi har en vision om at se på hele vores uddannelsessystem i helikopterperspektiv, helt fra børn og unge, via f.eks. Orgelklubbens mange initiativer og projekter, over grunduddannelse og efter- og videreuddannelse med mulighed for at bygge ovenpå ens grunduddannelse for at opnå mere specialiserede kompetencer, efterhånden som man får brug for det.

Organist.org 4/2022


GENERALFORSAMLING 2022 Der er KMOK’ere, som søger videre til konservatorierne for at tage en bachelor og kandidatuddannelse. Det er ikke kirkemusikskolernes fremmeste opgave at levere studerende til konservatorierne, men hvor er det godt, at de også gør det. Vi ser for os en struktur på det kirkemusikalske uddannelsesområde, der er leksibelt, og hvor der er et low igennem det, så man kan stå af eller gå videre, hvor man ønsker det. Unge mennesker ønsker valgmuligheder og progression i deres uddannelser. Det er et forehavende, som vi ser frem til forhåbentlig i de kommende år at viderebearbejde sammen med kirkemusikskolerne. Vi har et godt samarbejde med kirkemusikskolerne på mange fronter, det sætter vi overordentlig stor pris på, og vi værdsætter, at vi har repræsentation i de respektive kirkemusikskolers bestyrelser. Tak for det. Samarbejdsrelationer Samarbejdet mellem de faglige organisationer er de senere år blevet intensiveret. Det er godt og nødvendigt. Vi står som faglige organisationer ofte i de samme dilemmaer, problemer og udfordringer. Det er ikke altid, vi ser ens på tingene, men meget ofte gør vi. Og vi tror på, at vi kan opnå lere gode resultater og påvirke beslutninger på mange niveauer i folkekirken, når vi gør det sammen. I oktober måned var alle formænd til et møde med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, hvor vi mødte en lyttende og ægte interesseret kirkeminister. Helt overordnet havde vi til hensigt at gøre ministeren opmærksom på, at folkekirken i sit fundament for det daglige arbejdes udførelse, nytænkning og sammenhængskraft i væsentlig grad er grundet på kirkefunktionærernes tilstedeværelse, faglighed og mange kompetencer.

På den baggrund ønskede vi at henlede ministerens opmærksomhed på det vigtige og plausible i, at de faglige organisationer bør have meget større synlighed, ind lydelse og repræsentation i de organisatoriske lag i folkekirkens struktur. Vi fremlagde vores ønske om at få kirkefunktionærerne repræsenteret i provstiudvalg og stiftsudvalg med lignende vilkår og rettigheder som medarbejderrepræsentanten i menighedsrådene tillige med ønsket om repræsentation i andre nedsatte udvalg, kommissioner, taskforce-grupper m.v. på alle niveauer, når det vel at mærke er relevant. Endvidere tilkendegav vi vores bekymringer omkring arbejdsmiljøproblematikken i folkekirken, ikke mindst det psykiske. Det vender jeg tilbage til senere. Og som det tredje fremlagde vi vores syn på Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at få forhandlingsretten, hvilket vi ikke ønsker. Vi konstaterede nogle måneder senere, at ministeren ikke ønskede at imødekomme Landsforeningens ønske om at få forhandlingsretten. Det noterede vi os naturligvis med stor tilfredshed. Det har igennem lere år vist sig, at det giver stor mening, at der er en medarbejderrepræsentant i menighedsrådene. Som fagpersoner med erfaring og ingrene nede i substansen inden for de respektive fagområder i kirken udgør vi en væsentlig ressource, som vil være en vigtig stemme at få med i mange sammenhænge, hvor der skal foregå drøftelser og tages beslutninger. Relevansen og vigtigheden af dette viste sig under coronakrisen, hvor nogle faggrupper kom med i relevante taskforce-grupper, og hvor alle kirkefunktionærgrupper var med til møderne i sektorpartner>

Organist.org 4/2022

9


GENERALFORSAMLING 2022 skabet. Vi oplevede faktisk det positive, at en repræsentant fra kirkefunktionærgrupperne blev inviteret med i den øverste corona-taskforce-gruppe til allersidst. Vi tror, der er åbnet en dør, og den går vi gerne ind ad. Tak til mine formandskolleger for et frugtbart og fornøjeligt samarbejde i mange sammenhænge. Jeg ser i den grad frem til fortsættelsen. Vi har helt naturligt løbende et meget tæt samarbejde med DOKS og Dansk Kirkemusiker Forening. Vi er fælles om at løfte og værne om kirkemusikken og ikke mindst om at varetage vores kollegers interesser og vilkår bedst muligt. Dér har vi mange sammenfaldende interesser, og det er værdifuldt, at vi har så gode relationer og kan tage så mange væsentlige drøftelser og udvekslinger af synspunkter sammen. Blandt andet også i regi af Kirkemusikernes Landsforbund. NKS2024 Vi har en stor og helt særlig opgave foran os sammen med DOKS. Danmark står for at arrangere det næste nordiske kirkemusiksymposium i København i 2024. Vi er i fuld gang med planlægningen, og vi ønsker i Organistforeningen at lægge meget arbejde i symposiet og bidrage med alt det, vi kan. Vi håber, at mange af jer allerede nu vil sætte kryds i kalenderen den 19.- 22. september 2024. Det bliver fantastiske dage. FSU Vi bliver i Organistforeningen mere og mere opmærksomme på, at Folkekirkens Samarbejdsudvalg, FSU, er et rigtig vigtigt forum. Her mødes alle parter fra folkekirkens tostrengede struktur, de to søjler, i Kirkeministeriet til drøftelser og gensidig orientering. Udvalgsarbejde udgået fra FSU har resulte10

ret i blandt andet udfærdigelsen af vejledning om medarbejderrepræsentant rolle i menighedsrådene og etableringen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. I øjeblikket pågår et udvalgsarbejde omkring seniorpolitik. Det er et forum, hvor vi som faglige organisationer kan bringe emner og temaer på banen, som vi ønsker debatteret og analyseret. Psykisk arbejdsmiljø Der har i en årrække været alvorlige problemer i folkekirken med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Rapporten med undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken fra 2012 blotlagde ganske umisforståeligt problemernes omfang og kompleksitet. Da en gruppe præster for et halvt år siden italesatte den tavshedskultur, der øjensynligt dækker over massive og komplekse problemstillinger omkring dårligt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken, kom der endnu en gang fokus på emnet i diverse medier og naturligvis internt i folkekirken på alle niveauer. Med baggrund i nogle særdeles alvorlige sager, vi har haft i Organistforeningen, hvor betændte arbejdsmiljøer har indgået som årsag eller konsekvens, bliver det uomgængeligt et emne, vi kommer til at bruge tid og kræfter på de kommende år. De enkelte faggrupper i folkekirken kan have deres særlige og specielle udfordringer, men desuagtet er det psykiske arbejdsmiljø et fælles problem, som også skal a hjælpes og løses i fællesskab. Og det haster. Det har alt, alt for store og alvorlige menneskelige og arbejdsmæssige konsekvenser både for de personer, der skal gennemleve et sandt helvede og ofte får langvarige og måske uovervindelige mén heraf, og for folkekirken generelt. Det er ikke tilstrækkeligt at lave analyser med indkredsning af problemer og årsagssammenhænge, omend det er et vigtigt eleOrganist.org 4/2022


GENERALFORSAMLING 2022 ment i arbejdet frem til løsningsforslag. Der skal en ægte erkendelse og vilje til fra alle involverede parters side til at sænke paraderne og gribe fat om nældens rod og afstå fra at vende det døve øre til. Den tostrengede ledelsesstruktur bliver ofte nævnt som en af årsagerne til mange samarbejdsproblemer og til uklarheder omkring ledelsesansvar. Det medfører ofte manglende formel ledelse, eller at nogen påtager sig en uformel uhensigtsmæssig ledelse, hvoraf mange potentieller kon likter kan få næring. Det er åbenlyst, at det giver mange udfordringer, at præster og kirkefunktionærer ikke beinder sig i samme ledelsesstreng. Og det kan være fristende at mene, at den helt store problemknuser ville være at ændre strukturen, men det er et kompleks anliggende med mange indbyggede dilemmaer. Og det har vi slet ikke tid til at vente på. Samarbejdsproblemer og problemer med det psykiske arbejdsmiljø skal løses inden for den nuværende struktur. Et sted at begynde kunne være at have fokus på, at ledelse og ansvar følges ad, og at dem, der leder, faktisk kan drages til ansvar, når dårlig, mangelfuld og uprofessionel ledelse har skæbnesvangre konsekvenser for dem, der skal ledes. Der skal bygges bro mellem de to søjler, vi skal ikke lukke os om vores egen søjle men tværtimod have udsyn til den anden. Et glimrende sted at huske på dette er FSU, hvor samtale og dialog ligger lige for. Et andet sted at begynde kunne være at påpege og formulere de tilbagevendende årsager i det nære miljø på de enkelte arbejdspladser til, at medarbejdere i større eller mindre målestok oplever dårlig trivsel og et belastet psykisk arbejdsmiljø. Ofte opleves en fortravlet kultur med manglende tid til samtale og dialog internt på arbejdspladsen, både mellem Organist.org 4/2022

præster og organist og mellem øvrige ansatte. Kravene til præstation, nytænkning og udvikling er ofte mange. Det er som om, åndenøden dermed i alt for høj grad hærger, og tiden og evnen til at se og høre hinanden forsvinder i forpustetheden. Nye menighedsråd hvert jerde år glemmer indimellem at sætte sig ind i, hvad det er for en arbejdsplads, de er blevet arbejdsgivere for, og hvad der egentlig allerede foregår af forskelligartede gudstjenester og aktiviteter af alskens slags. De kommer med nye ideer og visioner og overser måske vigtigheden af at tage medarbejderne med i samtalen og tage i betragtning, hvad der er af muligheder – men også grænser for rimelige krav og forventninger – inden for de stillingsnormeringer, der foreindes i medarbejdernes stillinger. Alt for ofte mangler menighedsrådene indsigt i, hvad den enkelte medarbejder laver, hvordan stillingerne er skruet sammen, og hvordan en hverdag faktisk foregår og ser ud sådan helt realistisk. Oven i dette kan man opleve, at provstiernes personalekonsulenter på afstand af arbejdspladsen og uden nogensinde at have befundet sig dér eller have mødt medarbejderne alligevel gennem deres rådgivning til menighedsrådene fører den økonomiske sparepen hen over hovedet på medarbejderne. Også her mangler der kommunikation og substantiel viden. Og det fortæller tillige noget om, at de ideer, der luftes, om at lytte menighedsrådenes ledelse op på provstiplan eller stiftsplan sandsynligvis kun vil øge afstanden mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. Der er nok at tage fat på, så lad os nu komme i gang, så vi ikke kun taler om samarbejdsproblemer og problemer med det psykiske arbejdsmiljø, men faktisk sammen gør noget, der rykker. > 11


GENERALFORSAMLING 2022 Tillidsrepræsentanter Vi har efter tillidsrepræsentantvalget i november måned fået ire nye tillidsrepræsentanter. Det er dejligt, at nogle vil påtage sig den opgave til gavn for medlemmerne i både små og store spørgsmål og problemer. Vi har et velfungerende tillidsrepræsentantgruppe, som vores sekretariatsleder Louis Torp sørger for at uddanne og dygtiggøre. For få måneder siden blev et nyt cirkulære udsendt gældende for tillidsrepræsentanter, hvor de forbedrede vilkår på TR-området aftalt ved OK21 er blevet implementeret. Tak til alle tillidsrepræsentanter for endnu et års stort og vigtigt arbejde. Kirsten Skau Pedersens Fond Vi blev for nogle år siden blev bekendt med, at et af vores mangeårige medlemmer, Kirsten Skau Pedersen, havde betænkt Organistforeningens medlemmer med en stor arv, som hun ønskede hensat i en fond, hvis midler skulle komme vores uddannede medlemmer til gode som et rejselegat med videreuddannelse i udlandet som formål. Siden er der blevet arbejdet på at få alle de formelle, økonomiske og juridiske ting på plads i forhold til fondens oprettelse. Det lykkedes i efteråret, og herefter kunne rejselegatet for første gang udbydes til foreningens medlemmer. Den 8. april, på Kirsten Skau Pedersens fødselsdag, offentliggjorde fondsbestyrelsen, at tre ansøgere havde modtaget et legat. Fondsbestyrelsen ser frem til i de kommende år at uddele endnu lere legater til gavn for medlemmer, der ønsker at videreuddanne sig i udlandet. Tak Som nævnt tidligere har det været et meget specielt arbejdsår for bestyrelsen og sekre12

tariatet. Jeg vil benytte lejligheden til at sige en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde og for den ihærdighed og iderigdom, der er blevet lagt i at få dette jubilæumsstævne til at lykkes. Ligeledes en stor tak til sekretariatsleder og sekretariatsmedarbejdere, som har ydet en hel ekstraordinær indsats omkring dette stævne ud over alt det andet, I så professionelt og kompetent udfører hver eneste uge. Og tak til alle vores samarbejdspartnere. På mange parametre står folkekirken i et tidehverv; der vil ganske givet ske forandringer, måske på det strukturelle plan tillige med fornyelser omkring gudstjenestens liturgi og dermed også på vores område musikkens. I vores jubilæumsår er det nok værd at huske på, at det ikke er grøftegravning, vi har brug for, men brobygning, og til det kræves lere parter. Vi kan meget alene, men vi kan meget, meget mere sammen. Med disse ord afrundede IBG sin beretning, hvorefter EJ spurgte, om nogle havde spørgsmål til den skriftlige eller den mundtlige beretning. Der var ingen spørgsmål, og EJ konstaterede, at beretningen kunne betragtes som godkendt.

3. REGNSKAB TIL GODKENDELSE Ordstyreren gav herefter ordet til kasserer Karin Bitsch Antonsen (KBA) til fremlæggelse af regnskabet for 2021. KBA konstaterede, at årets resultat er væsentligt bedre end normalt, i runde tal er der tale om et overskud på 389.000 kr. Balance per 31. december viser likvide beholdninger og en egenkapital på ca. 1,8 mio. Det positive resultat skyldes især, at både kontingentindtægter og annonceindtægter er højere end i 2020, og at mødeudgifterne på grund af coronakrisen er op imod 150.000 kr. lavere end budgetteret. Organist.org 4/2022


GENERALFORSAMLING 2022

4. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT Bestyrelsen havde på forhånd foreslået et uændret kontingent til næste år. Dette blev vedtaget.

5. VALG TIL BESTYRELSEN

Karin Bitsch Antonsen fremlagde regnskabet med højt humør, men årets resultat var også godt.

Overordnet har foreningen en meget stabil økonomi, som bliver polstret lidt bedre hvert år. Det har ført til overvejelser i bestyrelsen om, hvordan foreningens økonomi med den voksende likvide beholdning varetages bedst muligt. Det er i første omgang besluttet, at sekretariatet indlede en dialog med revisor og bank omkring dette. Herefter spurgte EJ, om der var spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, og EJ kunne derfor konstatere, at regnskabet kunne betragtes som godkendt.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens frist for at informere medlemmerne om genvalg og/eller opstilling af nye kandidater er den 10. februar, og fristen er ved en fejl ikke blevet overholdt. Der blev først senere på måneden oplyst om dette. De to bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, Ingrid Bartholin Gramstrup og Teresemarie Lisiux, ønskede begge at modtage genvalg, men blev altså genopstillet for sent. EJ spurgte derfor forsamlingen, om den kunne acceptere, at de to bestyrelsesmedlemmer genopstilledes. Forsamlingen bifaldt dette, og da der ikke var kommet forslag til andre kandidater, blev de begge genvalgt. Desuden havde Henriette Hoppe, der blev genvalgt i 2021, ønsket at udtræde af bestyrelsen, og i stedet ønskede bestyrelsen at opstille Jens Nielsen, organist ved Sct. Olai Kirke i Hjørring. EJ konstaterede, at der ikke var hjemmel til dette, da fristen for opstilling som

Den afgående bestyrelse. Fra venstre ses: Jørgen Kleon Jeppesen, Mette Bredthauer, Teresemarie Lisiux, Karin Bitsch Antonsen, Knud Damgaard Andersen, Henriette Hoppe og Ingrid Bartholin Gramstrup.

Organist.org 4/2022

13


GENERALFORSAMLING 2022 nævnt ikke var overholdt. Da Jens Nielsen i forvejen var valgt som førstesuppleant, blev problemet dog uden videre løst ved, at Henriette Hoppe udtrådte af bestyrelsen, hvorefter Jens Nielsen overtog hendes plads for resten af valgperioden, dvs. frem til 2024.

6. VALG AF SUPPLEANTER

rer bestyrelsens endelige ændringsforslag til det, som blev drøftet i 2021. Det endelige forslag blev enstemmigt vedtaget uden spørgsmål eller bemærkninger.

8. INDKOMNE FORSLAG Der var ingen indkomne forslag, og derfor udgik dette punkt.

Som førstesuppleant opstillede bestyrelsen Lene Dam, organist ved Sankt Hans Kirke i Odense samt tillidsrepræsentant i Fyens Stift, og andensuppleant opstillede den Martin Høier, organist ved Dalby og Stubberup Kirker på Fyn. Da der ikke var andre, som ønskede at stille op, blev de begge valgt.

7. FORSLAG OM ÆNDRING AF FORENINGENS VEDTÆGTER Bestyrelsen havde på generalforsamlingen 2021 foreslået at ændre vedtægternes § 9 om netop vedtægtsændringer, sådan at vedtægterne kan ændres ved beslutning på én generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. De eksisterende vedtægter kræver, at ændringer først drøftes på én generalforsamling og dernæst vedtages på den næste. Sekretariatsleder Louis Torp oplyste, at dette efter bestyrelsens opfattelse er en unødvendig omstændelig proces. Han redegjorde i detaljer for beslutningsproceduren for ændring af vedtægter efter de foreslåede vedtægter. Desuden bemærkede han, at hvis forslaget kunne vedtages, ville Organistforeningens vedtægter omkring vedtægtsændringer fremover svare til vedtægterne på dette punkt hos de øvrige kirkefunktionærorganisationer. Som redegjort for i medlemsbladets januar-nummer er der i forlængelse af den seneste generalforsamling i august 2021 foretaget en mindre sproglig tilretning, men ellers sva14

Henriette takkede af som bestyrelsesmedlem efter mange års flittig indsats.

9. EVENTUELT Herefter blev ordet givet frit. Ingrid Bartholin Gramstrup takkede Henriette Hoppe for sit arbejde i bestyrelsen siden 2009, hvoraf hun de leste af årene også har været tillidsrepræsentant i Haderslev Stift. Den store viden, som hun i den forbindelse har oparbejdet, har de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er kommet til senere, haft uvurderlig nytte af. Og som tillidsrepræsentant har hun taget sig af talrige sager og lønforhandlinger. Da Anders Thorup i 2016 stoppede som forenings formand, trådte Henriette Hoppe til, og IBG udtrykte stor taknemmelighed over, at Henriette Hoppe sidenhen fortsatte i bestyrelsen og tog endnu et stort slæb, efter at IGB overtog styrepinden. Da der ikke var andre, som ønskede ordet, konstaterede EJ, at generalforsamlingen kunne afsluttes. Organist.org 4/2022


KONSTITUERING 2022

KONSTITUERING 2022 På bestyrelsesmødet den 10. juni 2022 konstituerede bestyrelsen sig og fordelte udvalgsposter som følger. Under udvalg angives suppleanter i parentes.

ORGANISTFORENINGENS BESTYRELSE Formand

Ingrid Bartholin Gramstrup

IBG

Næstformand

Knud Damgaard Andersen

KDA

Kasserer

Karin Bitsch Antonsen

KBA

Jørgen Kleon Jeppesen Teresemarie Lisiux Mette Bredthauer Jens Nielsen

JKJ TL MB JN

INTERNE UDVALG IBG, MB, JN, FGE, LWT (korrektur KBA, JN) Tillidsrepræsentantudvalg KBA, MB, LWT Stævneudvalg KDA, JKJ, JN Uddannelsesudvalg KDA, IBG, TL, JKJ OK24-udvalg IBG, TL, KDA, LWT Nordisk Kirke Symposium 2024 IBG, KDA, LWT

Brancheudvalget for Folkekirken Kirkemusikalsk Kompetencecenter CO10’s Repræsentantskab Nordisk Kirkemusikråd Nordisk Faglig Konference Formandsmøder Kirkefunktionærgruppen KLF (Kirkemusikernes Landsforbund) DOKS’ Gramex-udvalg Kontaktperson til ”Spil Dansk” og ”Alsang” Orgelklubbens repræsentantskab

KDA (TL) KDA IBG, KDA IBG IBG, LWT IBG IBG, KDA TL JN TL

KIRKEMUSIKSKOLERNE Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser: Løgumkloster Vestervig Sjælland

IBG JKJ IBG

Redaktionsudvalg

LWT = sekretariatsleder Louis Torp FGE = redaktør Filip Graugaard Esmarch

EKSTERNE UDVALG Organistforeningens repræsentation i eksterne udvalg, styregrupper og råd (suppleanter angives i parentes): Folkekirkens Samarbejdsudvalg IBG (KDA) Folkekirkens Arbejdsmiljøråd LWT (MB) Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg KDA Organist.org 4/2022

Fra venstre: Jørgen Kleon Jeppesen, Karin Bitsch Antonsen, Mette Bredthauer, Knud Damgaard Andersen, Teresemarie Lisiux, Jens Nielsen, Ingrid Bartholin Gramstrup.

15


STÆVNE 2022

ET FESTLIGT ORGANISTSTÆVNE VED VIBORGSØERNE 2022-udgaven af Organistforeningens stævne stod i jubilæumsfejringens navn. Den var henlagt til en af de smukkeste lokationer i Viborg – med overnatning på golϐhotellet ved Søndersø og selve arrangementet et stenkast derfra på Golf Salonen ved Nørresø (billedet). Ud over selve festlighederne om tirsdagen bød programmet blandt andet på ϐine koncertoplevelser, fællessang, foredrag, kursus og paneldebat. Reportage ved Filip Graugaard Esmarch

16

Organist.org 4/2022


SØNDAG

Søndag eftermiddag brillierede vokalensemblet Amarcord fra Leipzig i Viborg Domkirke med bl.a. Schein og Schütz på programmet. Koncerten var en del af Viborg Internationale Kirkemusikfestival, men også stævne-åbningskoncert.

Morten Ladehoff kiggede forbi for at præsentere sit orgel, altså selvfølgelig det nuværende hovedorgel, som er bygget af Marcussen Søn i 1966.

Om aftenen gik turen tilbage – op ad bakken over søen – til domkirken, hvor stævnedeltagerne blev vist rundt. Der var rig lejlighed til at studere Joakim Skovgaards forholdsvis nyrenoverede bibelhistoriske total-udsmykning.

Med det smukke orgels 64 stemmer er de musikalske udfoldelsesmuligheder storartede, og derudover har kirkerummet med dets trælofter en fremragende akustik.

En kirkemusikhistorisk kuriositet i kirken er spillebordet fra Daniel Köhne-orglet bygget i 1876 med 41 stemmer på 3 manualer og pedal. Orglet blev kasseret i 1965.

En vigtig del af et organiststævne er selvfølgelig muligheden for at mingle. Her var de smukke omgivelser naturligvis en ekstra bonus.

>

Organist.org 4/2022

17


MANDAG

Mandag formiddag var lagt i hænderne på Mathias Hammer, som leverede et fyldigt sangforedrag om fællessangens betydning og om sit arbejde i Højskolesangbogsudvalget i 2017-2020 (mere om dette på side 23-25).

Debatten blev styret af Ole Kobbelgaard (t.v.), og foruden Mads Djernes bestod panelet af organist Kristian Melchior Echwald, organist Martin Lysholm Hornstrup og sognepræst Arne Mårup (læs om debatten i næste nummer).

Organist Christine Toft Kristensen præsenterede sammen med sognepræst Mads Djernes deres fælles bog, Syng med konfirmander, og hun introducerede en række eksempler på bogens forslag til praktiske tilgange (mere på side 26-27).

Om aftenen koncert i Sortebrødre Kirke med kirkens egen organist, Signe Buch Ladehoff, som spillede musik af Sandvold, Frescobaldi og ikke mindst César Franck, og hun ledsagede sopranen Margrethe Smedegaard i Purcell og Mozart.

Mads Djernes bidrog også til den efterfølgende paneldebat med overskriften ”Organisten, sangen, liturgien, dannelsen”. Han fremlagde bl.a. sine overvejelser om, hvad en organist kan bidrage med i gudstjenesten og kirkelivet.

Efterfølgende var der folkedans under kyndig ledelse af Asger Balling. Dette blev ikke mindre festligt af, at der denne gang kunne mønstres et spillemandsorkester i ekstra stærk opstilling.

18

Organist.org 4/2022


TIRSDAG

Tirsdag var dagen for den store jubilæumsfejring, hvilket blev indledt med en festgudstjeneste i den sidste af tre kirker beliggende inden for 800 meter fra Golf Salonen, nemlig Asmild Kirke.

Salmen er en hilsen fra KORLIV-formand Christiane Gammeltoft-Hansen i anledning af jubilæet. Til de øvrige salmer leverede Morten Ladehoff et eminent salmeakkompagnement sammen med flotte diskanter fra et lejligheds-damekor.

Biskop Henrik Stubkjær forrettede gudstjenesten og prædikede om, hvorfor vores lutherske gudstjeneste er en musik- og salmesangsgudstjeneste. Musikken kan give ordene vinger og åbne til hjertet (se prædiken på organist.org/50).

Tilbage på Golf Salonen var der nyt fra Kirkeministeriet ved chefkonsulent Christa Hector Knudsen. Hun kom omkring blandt andet coronakrisen, overenskomstforhandlingerne, forhandlingsret, arbejdsmiljø og grøn omstilling.

Provstibandet Trio Solis sørgede for en musikalsk alsidig gudstjeneste. Deres jazzede toner udgjorde nadver- og udgangsmusikken, og de ledsagede den nye jubilæumssalme ‘Dalende lodret’ (hør, hvordan dét lød, på organist.org/50).

Under den efterfølgende generalforsamling handlede formandsberetningen fra Ingrid Bartholin Gramstrup blandt andet om bestyrelsesarbejdet generelt og ikke mindst (efter)uddannelse og psykisk arbejdsmiljø (referat side 6-14). >

Organist.org 4/2022

19


TIRSDAG

Efterfølgende blev jubilæumsfejringen genoptaget med en reception, hvor formanden holdt velkomsttale og udbragte en skål. I talen fremhævede hun en række betydelige personer i foreningen historie (se præludium side 2).

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard mindede om, hvor ofte vi bruger musikalske udtryk – f.eks. når vi taler om gehør i forhold til den gode ledelse, eller om harmoni og samspil i det gode samarbejde.

Musikindslaget under receptionen kom fra cellist Estera Kwiecien sammen med pianist (og foreningens bestyrelsesmedlem) Teresemarie Lisiux. De spillede musik af Brahms og Janáček samt ‘La Tristesse’ af ukrainske Mykola Lysenko.

Rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole Hans Chr. Hein lykønskede foreningen på de tre skolers vegne. Han udtrykte en stor respekt for, hvordan han ser PO’ere/KMOK’ere udfolde deres mangeartede kompetencer i det daglige.

Årets festtale var fremrykket til receptionen af hensyn til talerens, Henrik Stubkjærs, kalender (om tale: se side 28). Ved receptionen desuden en række hilsner, først fra Iben Johanne Thomsen, næstformand for Præsteforeningen.

Tidligere formand Egon Mortensen glædede sig over en funktionsdygtig forening. Den har stadig meget at tage fat på i forhold til arbejdsmiljøet, også det fysiske, hvor han selv som vikar stadig oplever ikke-justerbare orgelbænke.

20

Organist.org 4/2022


TIRSDAG

Under aftenens festmiddag kunne deltagerne nyde endnu en omgang skøn kammermusik fra Estera Kwiecien og Teresemarie Lisiux, denne gang i form af et par satser fra Chopins Cellosonate.

Jubilæumsfestens store musikalske overraskelse stod ingen ringere end Herning Kirkes Drengekor for. Korets dirigent er engelskfødte Charlotte Rowan, som siden 2020 har videreført korets høje internationale standard.

DOKS-formand Karin Schmidt Andersen takkede for det samarbejde og sammenhold, som har kendetegnet forholdet til Organistforeningen gennem 50 år. Hun beskrev forholdet mellem alle tre kirkemusikerforeninger som et kontrapunkt.

Drengekoret begejstrede med udpluk af sit afvekslende repertoire med både kendte og mindre kendte værker, blandt andet så forskellige ting som Jesus, bliebet meine Freude (Bach) og en version af You'll Never Walk Alone.

Formanden for den 137-årige Dansk Kirkemusiker Forening, David Danholt, ønskede han den midaldrende lillesøster tillykke – en forening, der har udvist udbrydertrang, klaret navneforandring og andre tumultariske omvæltninger.

Korets pianist, den helt unikke tangentspiller Kristian Marius Andersen, supplerede med en fyldig og uforberedt improvisation, hvor brudstykker af “Happy Birthday”, “Sommersalme” og “I al sin glans” på legende vis belyste hinanden. >

Organist.org 4/2022

21


ONSDAG

Onsdag morgen stod det ganske nye bestyrelsesmedlem Jens Nielsen for morgensangen. Han indledte med I østen stiger solen op på både Elverskud-melodien og på Amazing Grace.

Nogle af stævnedeltagerne havde bidrag med i jubilæumsudgivelsen. Her er det Lis Nielsen, Fensmark og Rislev Kirker, der præsenterer sin jule-børnekorsang. Desuden præsenterede Camilla Britt Donovan en flot firestemmig korsats.

Jens Nielsen er blandt andet kendt for sin melodi til Jens Rosendals Troen er ikke en klippe. Med sig til morgensang havde han blandt andet også en anden Jens Rosendal-sang: Som sol der rammer klodernes gang.

For den sidste del af programmet onsdag formiddag stod fonden Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister. Som en festlig markering af første uddeling fra denne fond var der først en lille koncert med pianisten Julia Tabakova.

Foreningens nu tidligere bestyrelsesmedlem Henriette Hoppe præsenterede en nodeantologi udgivet af Organistforeningen i anledning af dens 50 år. Hun har sammen med Teresemarie Lisiux stået for redigeringen.

Teresemarie Lisiux (th.) uddelte som formand for fondsbestyrelsen legater til tre modtagere. Fra venstre er det Marianne Joensen og Ruben Karschnick, som begge modtog 65.000 kr., og Henrik Pind Hansen, som modtog 50.000 kr. (mere herom på www.organist.org).

22

Organist.org 4/2022


STÆVNE 2022

INSIDERVIDEN FRA ET MASKINRUM Mandag under organiststævnet var hele formiddagsprogrammet lagt i hænderne på pianist og musikformidler Mathias Hammer. Han fortalte med uovertruffet engagement om fællessangens betydning og mere speciϐikt om, hvordan han som en del af udvalget bag Højskolesangbogens 19. udgave har arbejdet med fornyelse af den danske fællessangsbibel. Af Pavel Refsgaard Jensen Temaformiddagen ved Mathias Hammer havde jeg høje forventninger til! Vi kender Mathias Hammer som den joviale, energiske og alvidende vært og holdkaptajn fra P2 og DR’s

musikquiz – altid med talegaverne i orden. Jeg havde ikke mindst set frem til at høre noget insiderviden om den seneste udgave af sangbogen. Vi indledte med morgensang, hvor Mathias Hammer selv ledsagede sange og salmer. Han akkompagnerede meget enkelt og musikalsk – ikke på nogen måde avanceret. Dette skabte fokus på tekst og fællessang, som netop er nøgleord, når man har opmærksomheden rettet mod Højskolesangbogen. Vi sang Lysets engel går med glans, og taget løftede sig nærmest, da vi 70 tilstedeværende organister stemte i. Dernæst fulgte Begynd daen med en sang (PH og Bernhard Christensen, 1937) og Lyset vælder ind i verden

”Jeg håber, I har taget rådne tomater med. Det er blandt andet min skyld, at der i den danske fællessangsbibel her står et bandeord som ’ramadan’, og at man til gengæld ikke længere kan synge om, at de varme lande er noget lort,” lød det fra Mathias Hammer, som fortalte om, hvordan det blev tydeligt for ham, at han havde fingrene nede i noget ganske særligt: ”Det gik op for mig, at det her er ikke bare en sangbog, det her er selve symbolet på vores kulturelle identitet.”

Organist.org 4/2022

23


STÆVNE 2022

”Ved I, hvorfor jeg elsker at synge med organister? Så er der er ingen tvivl om, om optakterne er ottendedele eller fjerdedele, ikke engang hvis jeg selv spiller forkert!” lød det anerkendende fra Mathias Hammer.

(Holger Lissner 2016, Mads Granum 2017). Sidstnævnte er ifølge Mathias Hammer en moderne udgave af Lysets engel går med glans. Med dette formåede Mathias at lette ny og gammel tradition sammen og give os en indføring i, hvordan ord og musik ændrer sig og alligevel skaber genklang hos hinanden.

IND I MASKINRUMMET Den nyeste udgave af Højskolesangbogen havde en svær start, da den udkom under corona-pandemien i 2020. Selve arbejdet med udvælgelsen af tekster og melodier til den 19. udgave blev påbegyndt i 2017 af et udvalg bestående af seks personer – bevidst ligeligt fordelt mellem kønnene. Nyt for mig var det at høre om, hvor massiv en kritik, der fandt sted i forbindelse med arbejdet med sangbogen og selve udgivelsen. Mathias Hammer fortalte om, hvordan han selv i første omgang ik at mærke, at Højskolesangbogsudvalget kan være en ”øretæver24

nes holdeplads”, efter han i 2018 måtte i tv og forklare, hvorfor Den danske sang er en ung blond pige naturligvis til stadighed vil være at inde i Højskolesangbogen. Den konkrete anledning var nyheden om, at en CBS-underviser med anden etnisk baggrund havde modtaget en undskyldning fra sin ledelse efter at have følt sig krænket over at skulle synge med på sangen i forbindelse med et lærermøde. Men for Mathias personligt affødte hans forsvar for sangen adskillige trusler via de sociale medier. Det er samtidig vigtigt, at vi ikke blot har mulighed for at synge om vores historie, men også om vores nutid. Mathias Hammer beskrev, hvordan Højskolesangbogsudvalget som led i udvælgelsen derfor havde set tilbage på, hvad der var sket i verden, som har påvirket os, siden sidste udgivelse i 2006 – eksempler herpå er me too, ligestillingsdebat, en eskalerende præstationskultur og en voksende følelse af afmagt forbundet med terrorOrganist.org 4/2022


STÆVNE 2022 angreb, krige og klimakrise. Alt dette skal vi kunne tale om, og derfor skal vi også kunne synge om det. Således er målet, at alle skal føle sig hørt og anerkendt igennem sangbogens sange og salmer. Tekster og melodier skal være beskrivende for vores tid og for de mennesker, vi er. Sangbogen er derfor fuld af mangfoldighed, der bevidner om ny og gammel sangtradition i Danmark. Højskolesangbogsudvalget har ifølge Mathias Hammer til opgave at skabe en balance mellem tradition og fornyelse samt sikre kvaliteten af både tekster og melodier. Poesien er principielt det vigtigste. Det betyder, at et smukt og vigtigt digt godt kan komme i Højskolesangbogen med en mere anonym melodi, men et ligegyldigt digt vil aldrig komme i betragtning, selvom melodien hertil er en enestående komposition. Undervejs i arbejdet har udvalget dog også bedt komponister skrive nye melodier, for selvfølgelig ønskede man sig også den bedst tænkelige musik til de udvalgte tekster. En interessant erfaring har for Mathias Hammer været, hvor utrolig mange gode sange, der faktisk indes. Udvalget endte med at vurdere op imod 10.000 sange, hvoraf omkring en tredjedel var modtaget via den særlige sangindsamler, og de leste af dem fejlede ikke noget. Så udvalget måtte i høj grad have fokus på originalitet og fornyelse. En ny sang skulle beskrive noget, som de sange, der var selvskrevne til sangbogen, ikke allerede havde beskrevet rigtig godt.

FULD AF INSPIRATION Når Mathias Hammer folder sig ud, sniger der sig både overdrivelser og sarkasme ind i hans beskrivelser af forskellige holdninger og tendenser i debatten om danske værdier. Men Organist.org 4/2022

han belyser int de forskelligheder, der er i spil, og påpeger, at han hverken moraliserer eller politiserer. Mathias Hammer minder undertiden om en standupkomiker med en underholdende og ustoppelig talestrøm af ord, der vokser i såvel tempo som styrke. Han oser af energi – så meget, at han ligefrem står og tripper fra højre til venstre. Han er en yderst frisk og veltalende formidler, der har en enorm viden om både Højskolesangbogens forfattere og komponister. Jeg forlod Mathias Hammers foredrag fuld af inspiration og lyst til fortsat at gå på jagt efter nye, gode ord og toner i vores fælles Højskolesangbog – og ikke mindst med en længsel efter at genbesøge de kære, gamle! Pavel Refsgaard Jensen er organist ved Dyrup Kirke i Odense samt blandt andet leder af Midtfyns Drengekor i Ringe.

Sunget under sangforedraget (I parentes nævnes nummeret i Højskolesangbogens 19. udgave) • Den danske sang er en ung blond pige (HS 179) • Den gamle skærslippers forårssang (HS 295) • Afmagtssang (HS 169) • Er lyset for de lærde blot (HS 82), mel. Erling Lindgren • For vist vil de komme (HS 167, begge melodier) • Lige før timerne mørkner i juli (FS 334) • Hun er sød, hun er blød (HS 457) • Fortabt er jeg stadig (HS 486) • Skybrud (HS 485) • Jens Vejmand (HS 91) • Hvad tænker Ingrid på (HS 160)

25


STÆVNE 2022

LATTER OG SANG KRÆVER SAMME MUSKLER Hvordan kan konϐirmander aktiveres til faktisk at synge med på salmer og måske endda tilegne sig dem? Under stævnet videregav Mads Djernes og Christine Toft Kristensen nogle af deres bud på dette i form af et kort kursus, hvorfra der også kunne høstes inspiration til korarbejdet. Af Bjørn Krog Thesbjerg Kon irmander og salmesang har alle dage været en cocktail med udfordringer. Det var derfor med stor forventning, at jeg oven på en bedre frokost satte mig i stolen for at blive klogere på dette emne. Jeg skulle ikke blive skuffet. Bogen Syng med kon irmander er udgivet på Eksistensen i 2021 som et ”corona-projekt” af Christine Toft Kristensen, organist og korleder ved Billund og Grene Kirker, og Mads Djernes, sognepræst ved Nørremarkskirken i Vejle.

TANKER BAG BOGEN Mads Djernes indledte med at fortælle overordnet om bogen, hvis titel kan forstås på lere måder. For hvordan får vi kon irmander til at synge med og tage ejerskab i en så væsentlig del af den kristne trospraksis, som salmesangen udgør? I gamle dage lærte man salmeversene udenad, men de tider er for længst forbi. Tre parametre har lagt fundamentet for bogens tilblivelse: En overvejelse af, hvilke salmer der egner sig, forskellige strategier til at åbne disse salmer op, og sidst men ikke mindst bevidsthed om kroppen og stemmen i fælles bevægelse. 26

Helt konkret er der valgt et repertoire på 15 egnede salmer, der spænder fra Martin Luther og frem til nogle af vor tids nyeste salmer. Fra Nu fryde sig hver Kristen mand til Guds nåde er en vintergæk og Troen er ikke en klippe. Således er der forsøgt at give et godt view over salmehistorien. Hver salme har sit eget kapitel i bogen. Der er en tekst med en lille biogra i om salmen, dens baggrund og tiden, den er skrevet i. Melodien er naturligvis også beskrevet, og så har hver salme fået tre hashtags (ord eller sætninger), der på en enkel og let overskuelig måde indrammer noget af det væsentligste, der er at sige om salmen. Nulevende digtere og komponister har desuden bidraget med en lille tekst til at åbne salmen yderligere for de unge mennesker.

AT BRYDE ISEN Herfra tog Christine Toft Kristensen erfarent over i workshoppen og introducerede os for bogens tredje parameter: Aktivering af krop og stemme i fælles bevægelse. For de leste teenagere er dette vildt grænseoverskridende, og derfor er der også i bogen afsat et helt kapitel til såkaldte icebreakers og opvarmningsøvelser som redskab til at lukke bogen og salmerne op. Med det formål, at kon irmanderne for en stund kan glemme sig selv, og reel læring kan inde sted. Christine pointerede, at der for aldersgruppen generelt både er en stor trang til at bevæge sig samtidig med, at der paradoksalt nok også er en enorm træthed. Det kender vi vist alle. Med stor humor ik Christine os aktiveret med nogle af opvarmningsøvelserne, der Organist.org 4/2022


STÆVNE 2022

Når Christine Toft Kristensen synger med konfirmander, handler det langt fra kun om sang, men også om både kropslige og tankemæssige aktiviteter til at understøtte det.

både var enkle og effektive. Sikke et held, at lattermuskler og sangermuskler er to sider af samme sag! Vi blev derefter præsenteret for bogens tre gennemgående ideer for indstudering af salmerne. Aktiv læsning: Kon irmanderne (i dette tilfælde os) skal på forskellig vis reagere på udvalgte ord under oplæsning. Som eksempel kan det være, at man skal rejse sig ved ord, der begynder med ens navns forbogstav. Eller hoppe, hver gang et udsagnsord nævnes. Som en parallel til babysalmesang arbejdes der i begyndelsen her mestendels med salmens første vers efter devisen hellere lidt men godt. Rim: Ved at fokusere på salmens rim, fremmes kon irmandernes forståelse for, at salmen udgør en lyrisk tekst, som er underlagt en rimstruktur og et versemål. Her kunne opgaven lyde på, at kon irmanderne deles i hold, der synger på skift således, at man kun synger sætninger, der rimer.

Organist.org 4/2022

Bodypercussion: Til hver af salmerne i Syng med kon irmander er der desuden et ostinat til bodypercussion, som vi ik afprøvet et par stykker af. Bogen er smart forsynet med QRkoder med links til instruktionsvideoer, hvilket var betryggende at vide, til når man kommer hjem og ikke lige helt husker alle detaljer.

OGSÅ TIL KORET Alt i alt var workshoppen leveret med stort engagement og overskud. Og den gav mig lyst til at komme hjem og dykke videre ned i stoffet. Jeg er normalt meget lidt inde over vores kon irmandundervisning, men det er rart at vide, hvor der er hjælp at hente. Og så øjner jeg rig mulighed for også at bruge materialet til børne- og ungdomskoret, der nok skal få lov til at høste frugterne af Christine og Mads’ vigtige arbejde. Bjørn Krog Thesbjerg er organist og korleder ved Brændekilde og Bellinge Kirker på Fyn 27


STÆVNE 2022

STUBKJÆR: VI MANGLER EN UDDANNELSE SOM PROFESSIONSBACHELOR I KIRKEMUSIK Biskop Henrik Stubkjær takkede Organistforeningen for bl.a. dens arbejde for at forbedre organisters uddannelsesmuligheder, og på det punkt erklærerede han sig parat til selv at gøre en indsats.

Af Filip Graugaard Esmarch Ved Organistforeningens 50-årsfejring bidrog Viborg-biskop Henrik Stubkjær til festligholdelsen. Ud over at være liturg og prædikant ved formiddagens gudstjeneste holdt han ved eftermiddagens reception en lykønskningstale, som rummede en appel: ”Fagligheden, arbejdsforholdene og standsbevidstheden er for mig at se helt afgørende for jeres virke som organister. Dertil kommer vores fælles udfordring i kirken: at vi samarbejder på tværs af fagligheder,” sagde han. ”Jeg tror, der i den kommende tid bliver brug for, at vi i kirken arbejder med vores kaldsforståelse. At vi har en fælles opgave, men også hver vores kald – hver vores opgave at udøve. Når vi bliver gode på hver vores felt, og vi kommer til at spille sammen, så kan vi sammen fremme evangeliets forkyndelse og kirkens liv og vækst.” Biskoppens oplevelse er desuden, at der bliver kaldt på kirken som aldrig før, også fra

28

kommuner, sundhedssystem og politikere. Her spiller kirkens musikere en vigtig rolle: ”For mig at se indtager musikken en mere og mere central plads i folkekirken. Netop derfor er der brug for kvali icerede medarbejdere. Og vi andre, som også kommer ind over det musikalske felt, har brug for jeres kvali ikationer til vejledning og sparring. Han underbyggede dette med iagttagelser omkring fællessang, babysalmesang og korliv. Hvilket ledte ham frem til et vigtigt anliggende, som han aktuelt gerne vil være med til at kæmpe for, blandt andet fordi der efterspørges kirkemusikere med mere alsidige kompetencer: ”For mig er det en kongstanke, at man med netop jeres uddannelse burde hæve niveauet og gøre den til en professionsbachelor. Jeg kan forestille mig, at det også kunne tiltrække lere yngre studerende, der vil se sådan en uddannelse som et grundlæggende trin, som de senere kan bygge ovenpå i det almindelige uddannelsessystem.” Se biskoppens jubilæumsprædiken på organist. org/50

Organist.org 4/2022


En af Danmarks smukkeste stemmer ”En stemningsfuld aften med de største julehits” Booking:

Kapelmester:

Mads Granum Book som duo eller trio E-mail: Info@julekoncerter.dk Tlf: 70 260 100

Hans Jørn Østerby Kirkekoncert Julekoncert Konfirmander Minikonfirmander

Både i en koncert og i en forestilling er det en hjertevarm, humoristisk og nærværende oplevelse at møde den erfarne musiker og skuespiller Organist.org 4/2022

hjosterby.dk tlf. 51 92 97 35 29


ANMELDELSE

KORSALMER FOR REDUCERET BESÆTNING OG ORGEL Merete Kuhlmann, som fra juni 2022 er organist ved Sct. Mortens Kirke i Næstved, er samtidig aktuel med sin Korbog 3. Opfølgeren til de to SATB-samlinger fra 2011 byder på satser for færre stemmer suppleret af skøn orgelledsagelse. Af Rikke Juul Morild Vi kordirigenter kan aldrig få nok af inspirerende nodemateriale til vores kor. Med Korbog 3 præsenterer Merete Kuhlmann igen 30 fantastiske, sangbare korsatser over nogle af de mest velkendte salmer fra Salmebogen og Højskolesangbogen, og som bonus får vi også et par af Merete Kuhlmanns egne kompositioner. Korbog 3 indeholder 30 korsatser for 1-3 stemmer med orgel, og der er satser til hele kirkeåret – satser, som kan synges af et stort kor/i de store kirker, men også af enkelte sangere/i landsbykirken. Merete Kuhlmann formår som altid at skrive korsatser i et velklingende tonesprog, de er meget sangbare, så alle korsangere kan være med. Som organist er jeg utrolig glad for at spille de dejlige orgelarrangementer, de understreger melodien/korstemmerne så int og giver os organister en positiv udfordring ved tangenterne. Korbog 3 indeholder som sagt 30 satser for 1-3 stemmer, enkelte af dem er gode gamle kendinge, for eksempel Kimer, I klokker, Maria gennem torne går og Nu kom der bud, som jeg i mange år har sunget med mine børne- og pigekor til store glæde for alle. Men bogen in-

30

Merete Kuhlmann - Korbog 3 Forlaget Mixtur 2022, 78 sider 249 kr. på noder.dk

deholder også 27 øvrige satser, som jeg glæder mig meget til at præsentere for mit pigekor i Lindeskovkirken. Korbog 3 giver os mange dejlige og spændende nye satser til jul, påske, pinse og tiden ind imellem. Hvor er det godt med et hæfte, hvor der er satser, som er overskuelige at lære, og som samtidige giver korsangerne et løft med de ine og velklingende orgelarrangementer. En ekstra bonus er, at nogle af satserne er for solostemme og soloinstrument, så musikken om søndagen kan blive ekstra festlig. Der skal lyde en meget stor TAK til Merete Kuhlmann for hendes store arbejde og det ine resultat med Korbog 3. Og kære kollegaer, den er simpelthen et must for ethvert kor at eje. God arbejdslyst og dejlige kortimer til jer og jeres kor.

Organist.org 4/2022


ANMELDELSE

NYE MOTETTER KLASSISK-ROMANTISK KORALSTIL Christiane Bayer Hvas er organist og korleder ved Viby Kirke i Aarhus. Hun har komponeret 40 motetter for SATB a capella, fortrinsvis i klassiskromantisk koralstil. Af Torsten Mariegaard Rundt om i danske kirker inder vi veluddannede organister, som – når den helt rigtige motet ikke lige lader sig inde – griber nodepennen og skriver den selv! Så har man jo hånd i hanke med sværhedsgrad, længde, tekstvalg og et udtryk, som passer ind i den kommende gudstjenestes helhed. Forordet i denne samling signalerer, at Christiane Bayer Hvas’ komponistgerning er vokset frem på denne måde: Det er praktikeren, som skriver for sit lokale kor. Og på et tidspunkt lyder processen så tilpas let, og responsen er så tilpas god, at tanken opstår, om andre kunne have glæde af musikken. De 40 motetter er smukt dækkende for hele kirkeåret, og en sådan samling er det jo altid værd at kigge nærmere på. I forordet skriver Bayer Hvas, at der er lagt vægt på enkelhed og tekstnærhed. Det kan man nikke ja til: Tonesproget er domineret af klassisk-romantisk koralstil – simpelthen. Det er næsten forbløffende at sidde med en nyudgivelse i denne stil – i en tid, hvor bløde irklange nærmest er blevet fælles grundsubstans i homofone korsatser: Man skal jo hellere ligne Gjeilo end Hartmann!

Organist.org 4/2022

Christiane Bayer Hvas 40 motetter Egen udgivelse 2022 120 kr. + porto ved henv. til Christiane: cbayerhvas@gmail.com tlf. 40828182, eller 149 kr. hos noder.dk

På den baggrund er samlingen på samme tid både uhyre retro-agtig og samtidig et frisk pust. Og selv om nogle måtte tænke, at i denne stil kan man da selv støve sit eksamenshåndværk af og komponere en motet – ja, så er det jo stadig nemmere at indkøbe en samling med hele 40 samvittighedsfuldt afprøvede satser, som overholder alt, hvad man kan ønske sig: Her er smukt layout, in anvendelighed, god smag for tekster og meget venlig stemmeføring. Og så er der Bayer Hvas’ måske stærkeste kort: Nogle rigtig vellykkede melodier. To af de umiddelbart bedste er begge i en slags folketonemol – nemlig Guds Søn, han kom fra Himlen ned og Nåden er din dagligdag. Og jo, man inder også lidt variation i satstype og harmonik: En in fanfare-effekt i Herre Gud, dit dyre navn og ære. Og hist og her aner man også en mere personlig stil, som man faktisk ønsker sig mere af. Måske det kommer? Der er i hvert fald noget over musikken, som giver indtryk af at nodepennen strømmer ret ubesværet i Viby!

31


FORLAGET MIXTUR

NYHEDER FOR ORGEL OG KOR

Korbog 3 - 30 satser for 1-3 stemmer og orgel Merete Kuhlmann Korbog 3 er nyeste skud på stammen i Merete Kuhlmanns serie af korbøger. Ligesom Korbog 1 og 2 er det en brugsbog, primært til gudstjenebrug. Hvor de to foregående bøger var for blandet kor a cappella, er satserne i Korbog 3 alle skrevet for orgel og et færre antal sang-/korstemmer. Bogen er ideel, de dage man som organist har et reduceret kor til sin rådighed; eller de dage man har brug for en sats til en solist/ en kirkesanger osv. Bogen indeholder et fælles kirkeårs-register for de 3 Korbøger, ligesom der er et register for denne bogs satser, med forslag til anvendelse. 249,00 kr.

1X EORPVWHUWLGHQ NRPPHU

6RSUDQ

FMX 02-031, 84 sider, A4 hæftet

Sats: Merete Kuhlmann 2020 Svensk folkevisemelodi 1693 DDS 722, v. 1 / 4

%OLGW

A

A

BESTIL 5 STK = 25% RABAT

Indeholder bl.a.: Alle mine kilder skal være hos dig . Alt, hvad som fuglevinger fik . Der står et slot i Vesterled . Det hellige kors vor Herre selv bar . Du, som har tændt millioner af stjerner . En rose så jeg skyde . Gak ud, min sjæl, betragt med flid . I skovens dybe, stille ro Kimer, I klokker . Lysets engel går med glans . Maria gennem torne går . Nu blomstertiden kommer . Nu rinder solen op af østerlide Op, al den ting, som Gud har gjort . Sig nærmer tiden, da jeg må væk Til Himmels fór den ærens drot

6

Ç NRP .UL

3

3

3

11

JU V YDUP

»

RJ XU WHU YRUW NRO GH

3

( ±

»

Ç

3 ( ±

QX *LY

QX *LY

»

3

JURU VLQG

.

» (±

OL KMHU

YDU PHU VRO L N U OLJ KHG YRUW

OL KMHU

( ± 3

GH WH

RJ IRU

Ç

»

GH WH

RJ IRU

± (

»

3

54

NY BOGUDGIVELSE Buxthudes Orgelværker af Kai Ole Bøggild

Komponisten Niels la Cour er kendt af mange for sin stemningsfulde melodi til “Fred hviler over land og by”. Nu udkommer hele otte hæfter med større og mindre korværker skrevet igennem mange år:

Mens der på tysk og engelsk foreligger omfattende studier vedrørende Buxtehude-forskningen, findes der på dansk intet større sammenhængende arbejde om denne den betydeligste danske barokkomponist. Hensigten med udgivelsen af denne artikelsamling har i hovedsagen været ønsket om at give et samlet overblik over og en afdækning af den problemkreds, der knytter sig til overleveringen af Buxtehudes koralbundne orgelmusik. Artikelsamlingen indeholder endvidere kritiske udredninger af de mange Buxtehude-udgaver samt liturgi- og stilhistoriske forhold, hvori Buxtehudes koralbearbejdelser indgår.

info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Ç

YDU PHU VRO L N U OLJ KHG YRUW

3

» ± (

8 nye korudgivelser Niels la Cour

Fire hæfter med større korværker og fire hæfter med mindre salme- og korsatser der alle indeholder den kendte “Fred hviler over land og by”.

Ç

3

» ( ±

3

VLJ Q U PHU EOL GHQ VRP PHU GD EOLY KRV RV WLO YRUW VLG VWH RS

± » (

»

± » (

» (±

»

VWRU VNLQ

3

Ç

» ( ± 11

PHU PHG O\VW RJ \Q GH VWH YRU JO GHV VRO RJ

3

± » (

» (±

%OLGW

A 3

¬1X EORP VWHU WL GHQ ¬'X +HU UH -H VX

ped. 6

.

»

M A » ± (

2UJHO

V V

%DU\WRQ

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

© Forlaget Mixtur

299,00 kr.


SAMLET GRUNDBOG TIL DEN DANSKE LITURGI Storværket Liturgi gennemgår kirkens liturgi fra oldkirken og op til i dag

Liturgi Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger Af Jørgen Kjærgaard og Peter Weincke Indbundet | 1254 sider | 995,00 kr. Bind 1 præsenterer gudstjenestens og kirkehandlingernes liturgihistorie med hovedvægt på den danske udvikling.

Bind 2 behandler og kommenterer de samme emner, således som de indgår i Alterbogens og Ritualbogens vejledninger og autoriserede ritualer vedrørende folkekirkens aktuelle liturgi. De to bind kan således bruges både hver for sig og parallelt.

For første gang siden 1840 foreligger der nu en samlet grundbog til den danske kirkes liturgi. En essentiel grundbog til brug i undervisningen på universiteterne, pastoralseminarierne og kirkemusikskolerne.

KØB BOGEN PÅ EKSISTENSEN.DK

Bind 3 indeholder leksikon, litteraturliste, kildefortegnelse og diverse registre.

Jørgen Kjærgaard (f. 1957) cand.theol., lektor og Òׯù×Ò³Á¼Òܵ ¼×Į *ÁΨ ×× Î ×¯µ »Á¼Á©Î õ Î Á© Îׯ³µ Î om kirkehistorie, salmer og µ¯×ÜΩ¯Į Peter Weincke (f. 1951) mag. Î×Į ÁΩ ¼¯Ò× Á© ܼ Îå¯Ò Î » ÒÌ ¯ µ ¯ ³¯Î³ »ÜÒ¯³į Ò µ» Î Á© µ¯×ÜΩ¯Į


Børnekor Basis Sæson 2022/2023

Fotograf: Alexandar Hjorth

”Det betyder alt, at børnekorledere er uddannede, så de har overskud til at arbejde på en kreativ, associationsrig, spændende og sjov måde, så korsang bliver en leg for børnene.” Pia Boysen

Børnekor Basis Aarhus

Børnekor Basis København

Tid: 12/9/22, 10/10/22, 14/11/22, 23/1/23, 6/3/23 (NB! kl. 13 - 17.30 med øvekor), 24/4/23 (mandage kl. 10 - 14 undtagen 6/3/23)

Tid: 12/9/22, 10/10/22, 14/11/22, 16/1/23, 6/3/23, 17/4/23 (mandage kl. 10 - 14)

Sted: Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby, Aarhus Underviser: Anne Lise Quorning

Sted: Musikhøjskolen,Frederiksberg Musik- og Kulturskole, Smallegade 12, 2000 Frederiksberg Underviser: Susanne Wendt og Anna Høegh-Andersen

Deltagerpris: Kr. 3.000,-/2.000,-* * Særpris for medlemmer af Musiklærerforeningen eller Korliv Info og tilmelding til Børnekor Basis senest den 23. august 2022 tilmelding@bornekorakademiet.dk

www.bornekorakademiet.dk Børnekorakademiet er støttet af Augustinus Fonden


ANDREAS TOPHØJ & RUNE BARSLUND Skandinaviske og keltiske fortællinger i musik og ord “Andreas and Rune made such an amusing duo ... witty stories and throw away comments that had the entire room bursting out in laughter” – www.froize.co.uk Tlf. 23 83 14 08Ʌ·Ʌinfo@andreasrune.dkɅ·Ʌwww.andreasrune.dk

Flensborg/Venndt Duo

Med sit afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads præsenterer duoen et repertoire bestående af egne fortolkninger af de bedste danske salmer og højskolesange blandet med duoens egne kompositioner. Lyduniverset skabes af instrumenterne klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav, melodika m.m.m. Alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. En utraditionel kirkekoncert som også er for børn – sammen med deres voksne. Pris 6.500 kr.

www.pojken.dk / tlf. 25216317


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 3, 2022, side 34. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. (OBS: overenskomsten gælder ikke ved ansættelse i valgmenigheder). Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

TO ORGANISTER TIL SKÆLSKØR-EGGESLEVMAGLE SOGNE, SLAGELSE PROVSTI, ROSKILDE STIFT

En fuldtidsstilling (37 timer) og en deltidsstilling (32 timer) som organister i Skælskør-Eggeslevmagle Sogne er ledige til besættelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter. VI ER to sogne med til sammen ca. 7.000 folkekirkemedlemmer og hver sin kirke, den ene på landet. Du skal derfor sammen med den anden organist indgå i et team til at varetage de forskellige musikalske opgaver i sognene. Vi har p.t. spirekor, børnekor, ungdomskor og voksenkor/sognekor, og ungdomskoret synger hver søndag i Sankt Nicolai Kirke i Skælskør. Der er gensidig afløsning med den anden organist. ORGANISTERNES OPGAVER er primært varetagelse af gudstjenester, kirkelige handlinger og ledelse af kirkesangere og kor. Til fuldtidsstillingen indgår ledelse af ungdomskoret, som er vores gudstjenestekor. Vi har også en stærk koncerttradition med både egne og eksterne musikere, og vi har ofte musikcafeer og syng-sammen.

36

VI ØNSKER, at du er uddannet organist, med interesse og kompetencer inden for flere musikgenrer, salmebogen, højskolesangbogen og de mange andre kilder til gode sange, men ansøgere med anden baggrund kan også komme i betragtning. Endvidere ønskes: • gode samarbejdsevner • erfaring med børn og unge, og gerne ældre • fleksibilitet i forhold til nye tiltag • samarbejde med præsterne om forskellige former for gudstjenester • imødekommenhed og • erfaring med frivillige. ORGLET i Skælskør Kirke er et Frobenius-orgel fra 1964 med 18 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal, hovedrepareret for 10 år siden. Orglet i Eggeslevmagle Kirke er et digital Danhild-orgel med 2x 25 stemmer.

Organist.org 4/2022


STILLINGER VI HAR både et Yamaha C1-flygel i sognegården og et i Skælskør Kirke, samt et elektronisk klaver i Eggeslevmagle Kirke. ANSÆTTELSE sker ved Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd beliggende Skovvej 1, 4230 Skælskør. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister og de tilhørende protokollater for hhv. organister med kirkemusikalsk kandidateksamen og for kirkemusikere med orgel og korledelse eller præliminær organisteksamen/orgelprøve. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse som Kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere POorganister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.150 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.964 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. HVIS DU VIL VIDE MERE om stillingerne, kan det ske hos menighedsrådets kontakt, Bent Påske, tlf.: 21 21 20 78, post@bentpaaske.dk. Se også vores hjemmeside, www.sesogne.dk. ANSØGNINGEN med relevante bilag stiles til Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd og kan sendes på mail til 7308fortrolig@sogn.dk. Mærk i emnelinje: ”ansøgning til 37t” (for fuldtid) eller ”ansøgning til 32t” (for deltid), eller evt. ”ansøgning begge”. DER ER ANSØGNINGSFRIST søndag d. 10. juli 2022 kl. 12.00, og vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 31. Vi indhenter naturligvis børneattest.

Skælskør Kirke Foto: Hans A. Rosbach/ Wikimedia Commons

ÅRSLØNNEN for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. – 394.182 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. og 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Foto: Leif Jørgensen/ Wikimedia Commons

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Eggeslevmagle Kirke

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke under opslaget. Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

Organist.org 4/2022

37


MEDLEMMER

UDNÆVNELSER/NYT JOB

JUBILÆUM

  Vera Rasmussen, Skovvadbrovej 31, 8920 Randers NV,

  Christian Holdensen

er pr. 1.4.2022 ansat ved Thorning og Grathe Kirker, Viborg Stift   Ruben Karschnick, Vestervænget 4, 6710 Esbjerg V, er pr. 1.4.2022 ansat ved Treenighedskirken Esbjerg, Ribe Stift   Lene Dam, Grævlingevænget 179, 5800 Nyborg, er pr. 1.5.2022 ansat ved Ansgar Kirke Odense, Fyns Stift   Anton Schmidt-Jakobsen, Kirkegårdsvej 9, 9800 Hjørring, er pr. 1.6.2022 ansat ved Hirtshals Kirke, Aalborg Stift

har den 1. februar 2022 været ansat i 40 år ved Linå kirke, Aarhus Stift, og har i den anledning modtaget dronningens fortjenstmedalje.

Husk at informere os om dit jubilæum, så vi kan nævne det på siden her (i modsætning til de runde fødselsdage kan vi ikke trække den oplysning ud af medlemssystemet).

RUNDE FØDSELSDAGE   Charlotte Hjerrild Andersen, Strandvejen 76,

4654 Faxe Ladeplads (Faxe Kirke, Roskilde Stift), 60 år den 29. juli 2022   Thorkil Martin Mølle, Siøvej 33, 8370 Hadsten (Nørre Galten og Vissing Kirker, Aarhus Stift), 60 år den 11. august 2022   Kirsten Nyholm, Valbyvej 19 st., 4200 Slagelse (Skælskør og Eggeslevmagle Kirker, Roskilde Stift), 70 år den 12. august 2022

FORENINGSKALENDER 5. september 2022: Bestyrelsesmøde i Viborg 14. oktober: Bestyrelsesmøde i Viborg 20.-21. november: Bestyrelsesmøde og seminar i Viborg

EN HYLDEST TIL ETTA CAMERON – Koncert med gospel, evergreens og pop FRA GRUNDTVIG TIL KIM LARSEN – Koncert med jazzfeeling og fællessang JULEKONCERT – Amerikanske og danske juleklassikere

STEVEN HART

– en stor musikoplevelse Dansk sanger med amerikansk / afrikansk baggrund og utallige optrædener herhjemme. Sanger i Etta Camerons eget kor og solist ved mange velbesøgte kirke-arrangementer. INFO/MUSIK/VIDEO: www.stevenhart.nu tlf. 2346 5200 · stevenhart@mail.dk


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Skottenborg 14. 1., 8800 Viborg Mail og telefon: kontakt@organist.dk, 7665 9560 Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER   Inger Marie Riis, tlf. 3190 7876 / 2340 8171 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk   Kenn Therkelsen, tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com   Christine Raft, tlf. 3026 6212 E-mail: pianoraft@gmail.com

  Sekretariatsleder: Louis Wollert Torp E-mail: lwt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Kommunikationsmedarbejder: Filip Graugaard Esmarch E-mail: blad@organist.org   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826. E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Ingrid Bartholin Gramstrup Ry Kirke, Østjylland Tlf. 2515 3312 E-mail: formand@organist.org Næstformand Knud Damgaard Andersen Sydvestmors Pastorat & Vestervig Kirkemusikskole Tlf. 9795 2726 / 2465 8026 E-mail: knud.damgaard@mail.dk Kasserer Karin Bitsch Antonsen Skals Kirke, Midtjylland Tlf. 86 65 10 14 E-mail: karinorganist8830@gmail.com Øvrige medlemmer Jørgen Kleon Jeppesen Struer Kirke, Vestjylland Tlf. 40 56 85 50 E-mail: organist@struer-kirke.dk Teresemarie Lisiux Nyvangskirken, Kalundborg Tlf. 23 93 55 72 E-mail: nyvang.organisten@gmail.com Mette Bredthauer Askov Kirke, Sydjylland Tlf. 3064 3045 E-mail: metbr@km.dk Jens Nielsen Sct. Olai Kirke, Hjørring Tlf. 61 36 31 39 E-mail: jnorganist@gmail.com

Organist.org 4/2022

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER   Anders Juhl, tlf. 6094 7745 E-mail: ajuhl@km.dk   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT   Lene Dam, Tlf. 5152 1236 E-mail: ledam@km.dk   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT   Karen Skovbjerg, tlf. 3033 9810 E-mail: kskovbjerg9@gmail.com   Mette Junker Christiansen, tlf. 2174 3734 E-mail: mette@energipost.dk AARHUS STIFT   Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chrho@km.dk   Helle Sandberg Zederkof, tlf. 2445 6236 E-mail: heze@km.dk RIBE STIFT   Mette Bredthauer, tlf. 3064 3045 E-mail: metbr@km.dk   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT   Pia Jeanette Nielsen tlf. 2082 4313 (privat) / 2146 8646 (arbejde) E-mail: organistpia@gmail.com   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org AALBORG STIFT   Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk   Lasse Christensen, tlf. 2839 7790 E-mail: lasse@hellevadkirke.dk   Inger-Marie Larsen, tlf. 2035 9362 E-mail: imlaars@gmail.com

39


Organistforeningen, Skottenborg 14, 1., 8800 Viborg

TO JUBILÆUMSUDGIVELSER Sammen med dette nummer sender vi to særudgivelser – til de modtagere, som ikke var i Viborg, hvor begge blev præsenteret og uddelt.

Festskriftets første halvdel består primært af hilsner fra foreningens nærmeste samarbejdspartnere. Dernæst en artikel om ”organistens uddannelse – i fortid, nutid og fremtid” samt artikler, hvor hhv. John Poulsen, daværende sekretariatsleder, og Anders Thorup, daværende formand, fortæller om en vigtig overgang i foreningens historie, nemlig da Organistoverenskomsten for første gang skulle forhandles og dernæst implementeres. Bagerst i skriftet følger blandt andet en indsigtsfuld analyse ved nuværende sekretariatsleder Louis Torp af overenskomstens komplekse konsekvenser for samarbejdet i sognene.

En samling med korte værker for orgel, kor eller solo-instrumenter af vekslende sværhedsgrad og stilmæssig bredde til brug for gudstjenester og andre anledninger. Alt sammen er komponeret/arrangeret af foreningens medlemmer, og det meste har ikke tidligere været trykt andre steder. Der er medtaget i alt 20 titler: tre frie orgelstykker, syv orgelkoraler, tre salmeforspil, to stykker primært til børnekor, tre stykker for voksenkor og to arrangementer af julesalmer for besætninger med melodi-instrument. Af orgelkoralerne er de fire skrevet over melodier, som ikke er at finde i Salmebogen, nemlig salme-

melodierne Nu mister mørket magten og Den lange lyse sommerdag samt sangene En lærke letted’ og Himmelhunden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.