Organist org, nr 9, oktober 2017

Page 1

N r. 9

O

KTOBER 2017

1

6. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

NY FAGPAKKE: KIRKEMUSIKALSK ENTREPRENØRSKAB SIDE 9

MANGE SPÆNDENDE UDGIVELSER SIDE 16 & 22


PRÆLUDIUM

VISIONER

Af Henriette Hoppe

Kirkeministeriet har givet kirkemusikskolerne en bunden opgave: Hvad er kravene til fremtidens kirkemusiker, og hvordan imødekommer skolerne bedst disse krav? Efter en meget grundig undersøgelse af de tre kirkemusikskoler, deres individuelle særpræg, deres samarbejde og deres økonomi var den sidste opgave fra kirkeministeriet til kirkemusikskolernes bestyrelser at komme med en vision for fremtidens kirkemusikeruddannelse.  Organistforeningen har som varetager af de på skolerne uddannede organisters interesser en plads i hver kirkemusikskoles bestyrelse og er derfor med i dette visionsarbejde. Det er en opgave, vi har taget på os i en grad, så vi har brugt tid og penge, og det ikke så lidt endda, på at gå seriøst ind i dette arbejde. Vi udarbejdede vores eget visionspapir ved starten af projektet. Og vi har fået udarbejdet en analyse af de aktuelle krav til kirkemusikeren, som vi har stillet til rådighed for arbejdet.  Hvorfor er det så vigtigt for os som faglig organisation at gå ind og søge at fremme et bestemt syn på uddannelse, når vores job er at varetage færdiguddannede organisters interesser? Vi mener, at der er grund til at styrke vore nuværende og kommende medlemmers faglighed, ikke bare inden for de traditionelle organistopgaver men også inden for de forskellige andre faglige udfordringer, vi møder i vor dagligdag. Vi mener, at kravene er så store, at den nuværende KMOK-uddannelse ikke dækker fuldt ud. Det er ikke en kritik af KMOK-uddannelsen, men en erkendelse af, at der er ting, man ikke når at lære i løbet af den forholdsvis korte uddannelse.  Hvis kirkemusikskolernes vision for fremtidens kirkemusiker derfor kun bliver, at behovet kan dækkes af det nuværende uddannelsesudbud tilpasset de mest presserende aktuelle krav, har vi forpasset en chance for at gøre kirkemusikskolerne bedre rustet til at imødekomme behovet for alsidige kirkemusikere på et rimeligt fagligt niveau. Det er klart, at en styrkelse af skolerne koster penge, og dem kan vi ikke bevilge os selv. Men hvis vi gør tydeligt opmærksom på, at der er behov for en ny måde at tænke kirkemusikeruddannelsen på, vil skolerne kunne bede om lere midler. Og får vi dem, er vejen banet til en bredere kirkemusikeruddannelse. Forarbejdet er allerede ved at blive gjort med udviklingen af fagpakkerne – hvoraf den næste ligger i jeres indbakke. Læs om fagpakken i "Kirkemusikalsk entreprenørskab" på side 9.

2

Organist.org 9/2017


INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

SIDE

NYHEDER

4

ANMELDELSER

SIDE

9

SIDE

16

TR-KURSUS MM.

UDDANNELSE/TEAMS

SALMEBOGSTILLÆG

På et kursus i september blev tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer (lidt) klogere på kommunikation. Læs også mere om de kommende forsøg med ledelse i folkekirken.

Læs i dette nummer om en ny efteruddannelses-fagpakke udbudt af Sjællands Kirkemusikskole (billedet) og om en ”Guide til teamsamarbejde i folkekirken”. Desuden en række korte nyheder.

Lykke Dahl Chetronoch anmelder ”Kirkesangbogen” (sangbog og akkompaganementsbog fra Vajsenhusets Forlag), og Per Rasmus Møller anmelder Jens Ramsings ”Suite 1517”.

UDGIVELSER

BAGGRUND

STILLINGER

SIDE

22

SIDE

28

SIDE

34

NYE NODER

FREELANCE

TO ORGANISTER SØGES

Vi omtaler en række spændende nye nodeudgivelser til orglet og til koret, som er udgivet inden for det seneste år.

Inge Dyrst har de senere år ernæret sig som organistvikar i både fastere og løse vikariater. Når hun opvejer glæderne og ulemperne, er det glæderne, der vejer tungest.

 Toksværd og Holme-Olstrup Sogne  Sct. Ibs (billedet) og Svaneke Kirker

Organist.org REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDE

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882. Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk, Femøvej 12, 8600 Silkeborg, tlf. 2814 4389, e-mail: blad@organist.org. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Orglet i Balling Kirke på halvøen Salling, Viborg Stift, er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 2001. Det har 12 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Foto: Bruno Christensen & Sønner. www.organist.org

Organist.org 9/2017

3


FORENINGSNYT

BEVIDST BRUG AF SPØRGSMÅL LEDER DIALOGEN I RIGTIG RETNING På kurset i Vejle den 4. september blev Organistforeningens tillidsrepræsentanter præsenteret for nogle gode redskaber til brug i forhandling og andre vigtige samtaler. Af Henriette Hoppe ”Har nogen af jer hørt en lydoptagelse af sig selv? Eller set sig selv i en videosekvens?”, blev der spurgt indledningsvis af Lars Klingert ved dagens kursus, der handlede om kommunikation og interviewteknik. Et lidt besynderligt spørgsmål at stille musikere, men ganske relevant, når det gælder tillidsrepræsentanter. For de leste af os kendte den underlige fornemmelse af, at den måde, vi opfatter os selv på, afviger fra den måde, omgivelserne opfatter os.  En hel dag var sat af til kursus i kommunikation, forhandling og spørgeteknik for tillidsrepræsentanter. Det samlede tillidskorps samt et par forhåbentlig nye tillidsrepræsentanter var mødt for at lære om, hvordan man sikrer en god kommunikation.

FALDGRUBER I KOMMUNIKATIONEN Vores (ubevidste) kropssprog og mimik kom under behandling, og vi ik sat fokus på, hvordan tonefald, ordvalg og øjenkontakt eller mangel på samme kan påvirke kommunikationen. Der blev fortalt om forskellige kommunikationstyper, aggressiv, passiv, indirekte aggressiv og assertiv, hvor assertiv var den foretrukne kommunikationstype.  Lars Klingert var en erfaren underviser, der

4

bestemt kendte faldgruberne. Som journalist var han vant til at søge at afdække folks holdninger med sine spørgsmål.  Interview- og spørgeteknikken var da også det emne, der havde min største interesse, både i forhold til at sætte sig ind i en problematik og i forhold til at åbne op for en dialog. Jeg kendte i forvejen til åbne og lukkede spørgsmål, men her ik vi redskaber til at bruge spørgsmålene mere bevidst til dels at brede problemet ud, dels at samle op og konkludere. Formålet var altså at komme frem til et konkret resultat, som begge parter kunne acceptere.

NÅR SAMTALEN LUKKER SIG Desværre gik det galt, når vi skulle prøve teorierne af i praksis. Vi havde ikke forberedt cases, men fandt i hast situationer fra det virkelige liv, oftest forhandlinger med repræsentanter for menighedsrådene. Den aktive brug af de åbne spørgsmål faldt mange af os meget svært. De konkrete faldt os meget hurtigere ind, hvilket nok skyldes, at vores forhandlingssituationer ofte er meget konkrete.  Et forsøg på at aftale rammetid løb hurtigt af sporet i min gruppe, for når man spørger, hvornår arbejdsgiveren har brug for organisten (åbent spørgsmål), og modparten svarer, ”jamen, helst alle dage, for der kunne jo komme en tjeneste.”, og man så prøver at spørge, ”skal organisten da ikke have mulighed for at passe andet arbejde?” (lukket spørgsmål), og svaret så er, ”det er vel ikke vores problem”, så er det svært at komme videre derfra.

Organist.org 9/2017


FORENINGSNYT  Det er heller ikke ligegyldigt, hvilket åbent spørgsmål, man stiller. ”Hvorfor vil I ikke give jeres organist kvali ikationstillæg?”, eller ”hvad synes I, jeres organist skal blive bedre til?”, er spørgsmål, man måske ikke vil høre svaret på.

EN EKSTRA HÅND Under øvelserne opstod uventede og ret sjove situationer. Højdepunktet for mig var, da sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen i rollen som organist skulle argumentere for, at hun skulle have mere i løn, da hun havde

været på kursus og nu også kan nå op til det tredje manual. Da kunne vi andre ikke holde masken.  På et tidspunkt var vi så løsslupne, at mødedeltagere fra et andet møde i pausen spurgte, om de måtte være med hos os, da det lød til, at vi havde det væsentlig sjovere end dem.  Men formålet med øvelserne var alvorligt nok. Hvis vi kommer til at fejle i kommunikationen, er det svært at rette op på. Hvis vores kropssprog udstråler mistillid eller stridslyst, kan det få modparten >>

Foto fra www.klingert.dk

Kursusholder og journalist Lars Klingert underviser blandt andet i assertiv kommunikation. En assertion er egentlig bare en påstand – men ifølge ordnet.dk betyder assertion ”det at have eller udtrykke en selvsikker personlighed med fornøden styrke til at sætte sig igennem”. Og på sin hjemmeside, www.klingert.dk, forklarer Lars Klinger det nærmere: ”Assertiv adfærd og kommunikation er at være i stand til at turde – og at kunne – udtrykke sine behov, meninger og holdninger klart og utvetydigt med respekt for sig selv og modparten. Det handler om at stå ved sig selv og få tingene sagt uden omsvøb.”

Organist.org 9/2017

5


FORENINGSNYT op på barrikaderne, og hvis vi udstråler usikkerhed eller tøven, vil vi for let blive fejet af banen. Hvis vi ikke evner at stille de rigtige spørgsmål, både når vi skal forberede os, og når vi skal forhandle, kan det ende med et utilfredsstillende resultat. En god dialog

kræver, at man er velforberedt, villig til at lytte og kan holde fokus.  Et endags-kursus har nok ikke forbedret mine evner til at forhandle væsentligt, men har alligevel givet nogle redskaber til brug fremover.

Bliv tillidsrepræsentant Der er flere spændene kurser på vej til Organistforeningens tillidsrepræsentanter – hvilket dog kun er én af en hel række fordele ved at påtage sig hvervet (læs mere i artiklen ”TR-arbejdet giver mange glæder”, som er at finde på organist.org/Organistforeningen/Tillidsrepraesentanter). I november har du selv mulighed for at lade dig vælge som tillidsrepræsentant for de kommende to år. Kontakt gerne en lokal TR eller Organistforeningens sekretariat omkring dette. De enkelte stifters valgarrangementer finder alle sted i november 2017. Medlemmer vil modtage en særskilt invitation fra deres tillidsrepræsentanter, og der vil desuden være en oversigt over arrangementerne at finde i vores november-nummer.

FORSØG SKAL MØDES MED SUND SKEPSIS De kommende års forsøg med blandt andet ændringer af ledelsesansvaret over for sognenes ansatte vil blive fulgt tæt af Organistforeningen. Som nærmere omtalt i en artikel i septembernummeret af Organist.org er der i løbet af de kommende tre kirkeår lagt op til, at nogle af landets sogne skal eksperimentere med måden at organisere menighedsrådsarbejdet på. Der er beskrevet en række forskellige forsøgsrammer, som menighedsrådene kan byde ind på.  De af forsøgene, som handler om konkrete ændringer i kontaktpersonfunktionen (forsøg 7 og 8) begynder allerede 1. søndag i advent 2017, og ansøgningsfristen hertil er den 1. oktober. Men også nogle af de lidt senere

6

forsøg vil kunne få væsentlig betydning for de ansattes arbejdsvilkår og endda også deres ansættelsesforhold og tjenesteforpligtelser.  Organistforeningens formand, Henriette Hoppe, hilser forsøgene velkommen, og hun påpeger samtidig, at der kan være brug for en vis portion sund skepsis blandt arbejdstagerne.

Kirkeministeriets oplæg til forsøgene kan studeres på hjemmesiden forsøgifolkekirken.dk.

Organist.org 9/2017


FORENINGSNYT

ET VÅGENT ØJE ”Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvilke konsekvenser det kan få for organister, som bliver omfattet af forsøgslovgivningen. Men fra Organistforeningens side vil vi følge forsøgsordningen og de konkrete forsøg tæt, da vi kan have vores bekymring om, hvorvidt vore medlemmer kan risikere at komme i klemme undervejs eller ved afslutningen af forsøget,” fremhæver Henriette Hoppe.  Hun opfordrer derfor kolleger i de sogne, der kommer til at indgå i forsøg med ændringer af ledelsesstrukturen, til at tage kontakt til Organistforeningens sekretariat med det samme.  ”Også i de tilfælde, hvor organistens daglige rutiner ikke ændres, er der grund til at holde et vågent øje med forsøgene. Derfor vil vi meget gerne høre om dem, allerede inden de starter.”

GLEM IKKE ARBEJDSMILJØANSVAR Noget af det, der hos alle parter kan være grund til en øget opmærksom på, handler om, hvilken stilling den ansatte og vedkommendes arbejdsgiver kommer at have i forhold til arbejdsmiljøloven.  ”En virksomheds ledelsesudøvelse kan lytte det juridiske arbejdsgiveransvar i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. (…) Erfaringerne fra allerede eksisterende samarbejdsafta-

ler mellem lere menighedsråd om fx geograisk leksibilitet, deling af kirkefunktionærer m.v. har vist, at viden om og stillingtagen til konsekvenserne i forhold til arbejdsmiljølovens arbejdsgiverbestemmelser har været stort set fraværende,” står der i Organistforeningens høringssvar fra januar 2017, hvor forsøgslovgivningen var i høring.  Foreningen opfordrede derfor til, at der i forbindelse med lovforslaget blev taget eksplicit stilling til forsøgenes konsekvenser for arbejdsgiveransvaret i relation til arbejdsmiljøloven. Men arbejdsmiljøet er hverken nævnt i lovteksten eller præsentationen på forsøgifolkekirken.dk.  I forbindelse med forsøg, som indebærer ændringer i arbejdsgiverfunktionen, vil Organistforeningen derfor blandt andet holde øje med, om Arbejdstilsynet som myndighed bliver inddraget i vurderingen af forsøget, inden det bliver godkendt.  Formand Henriette Hoppe opfordrer medlemmer, der skal involveres i forsøg med lytning af arbejdsgiveransvaret, til både at kontakte Organistforeningen og desuden sende en skriftlig forespørgsel til menighedsrådet om, hvem der i forsøgsperioden kommer til at have ansvaret for arbejdsmiljøet. Filip

66 koncertudbydere med 216 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk Organist.org 9/2017

7


OPSLAG FRA MINISTERIET

SØG TILSKUD EFTERUDDANNELSE Fristen for at søge midler fra Kompetencefonden til din opkvaliϐicering er d. 16. oktober. Se her, hvordan det foregår. Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til fordeling på folkekirkens område. Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v.  Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden torsdag den 21. september 2017 til mandag den 16. oktober 2017 kl. 22.00.  Det elektroniske ansøgningsskema indes på internetadressen kompetencefonden.kirkenettet.dk. Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Kompetencefonden. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.  Bemærk, at når indtastningen afsluttes ved at trykke ”godkend”, sendes der automatisk en mail til den mailadresse, man har oplyst under indtastningen. Mailen indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages mailen ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen.  Fordelingen forventes at inde sted i Folkekirkens Uddannelsesudvalg i Kirkeministeriet medio december 2017. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar inden udgangen af 2017.

DER HENVISES TIL ANSØGNINGSFORLØBET Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt en mail med kopi af ansøgningen og link til godkendelse via menighedsrådets mailadresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 30. oktober 2017 for at være gyldig. Menighedsrådet godkender ansøgningen ved at følge det link, som fremgår af mailen fra

 Organistforeningen.dk, hvor der indes en udførlig vejledning under ”Organistfaget” > ”Uddannelse og kurser”.  www.folkekirkenspersonale.dk, hvor der er oplysninger om uddannelsestilbud, MUS og målrettet kompetenceudvikling.  Kompetencesekretariatets hjemmeside kompetenceudvikling.dk, hvor der er oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v. Fra vejledningen, som ligger på organist.org/oranistfaget/uddannelse

8

Organist.org 9/2017


NYHEDER

MUSIKALSK ENTREPRENØRSKAB I FOLKEKIRKEN Kirkemusikskolernes anden fagpakke løber af stablen i første halvår af 2018. Læs om indholdet her. Med en række yderst kompetente undervisere i ærmet har Sjællands Kirkemusikskole nu offentliggjort det færdige program for den nye fagpakke, som drejer sig om samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter. Her kan man som kursist vælge mellem at tage hele uddannelsen eller at følge et eller lere af de tre første moduler enkeltvis.  Tovholder er rektor Ole Brinth, som vil sørge for, at det i høj grad også kommer til at handle om musik, dels med en (kor)sang som indledning til mange af kursusdagene og dels med oplæg om, hvad kirkemusik egentlig er, og om kirkemusikalske interesser og samklangs lader.  Modul 1 handler om samarbejde og netværk indledes med kursusdage den 19.-20. januar 2018 og fortsætter over to dage i februar, naturligvis med en del hjemmearbejde. Foruden Ole Brinth selv er underviserne på dette modul biskop Peter Fischer-Møller, FUV-lektor Anita Engdahl og sociolog hos Landsforeningen af Menighedsråd Steen Marquard Rasmussen. Og på modulets sidste dag er der oplæg om kirke-skole-samarbejde ved Helle Krogh-Madsen fra Folkekirkens Skoletjeneste, hvorefter organist Christian Dehn Bang runder af med oplæg om samarbejdet på Vesterbro i København og med workshops om lokalt kirkemusikalsk teamsamarbejde.

LEDELSE OG PR På Modul 2 i marts og april handler det om (projekt)ledelse og ledelse af frivillige. Her Organist.org 9/2017

er de første to dage lagt i hænderne på selvstændig konsulent Henrik Heeris, og på de to sidste dage vil lektor Erling Andersen fra FUV konkretisere ledelsesbegreberne i forhold til den folkekirkelige virkelighed.  Modul 3 har overskriften ”Sådan spreder du nyheder om kor og koncerter. Kommunikation med presse og publikum”. Det inder sted over tre dage i maj med mellemliggende hjemmearbejde. Modulet varetages af Svend Løbner, som er journalist og præst samt leder af Kirkeligt Medieakademi, og det vil handle om både journalistik, mediestrategi, pressekontakt og fremstilling af annoncer og plakater på konkrete pc-programmer.  Endelig er der Modul 4, der er et eksamensprojekt, som forudsætter tilfredsstillende deltagelse i de tre øvrige moduler. Det tilrettelægges

Konsulent Henrik Heeris skal undervise i projektledelse og ledelse af frivillige på fagpakke-efteruddannelsen ”Musikalsk entreprenørskab i folkekirken”. Han har blandt andet en baggrund som uddannelseschef og itchef i forsvaret.

9


NYHEDER individuelt og kan gennemføres med tæt tilknytning til kursisternes individuelle arbejdsliv.  ”Projektet skal føre frem til en offentlig tilgængelig gudstjeneste, koncert, menighedsaften el.lign., hvor en formidling af projektets formål, forløb og indhold indgår enten i skriftlig eller mundtlig form. Forløbet beskrives og begrundes i en rapport. Rapporten danner grundlag for en mundtlig/praktisk prøve med bedømmelse efter 7-trins-skalaen,” fremgår det af fagpakkebrochuren.

HUSK MUS’EN

Prisen er relativt lav, da fagpakken er en del af pilotprojektet ”Praksisrettet kirkemusikalsk kompetenceudvikling i folkekirken”. For alle ire moduler koster det 9.000 kr. inkl. bespisning, og ét modul koster 3.000 kr.  Derudover vil der være gode muligheder for at få tilskud på op til 7.000 kr. via midler fra Kompetencefonden, hvis man søger om dette inden mandag den 16. oktober kl. 22. Til denne ansøgning er det obligatorisk at vedlægge en udviklingsplan, som man udarbejder sammen med sin arbejdsgiver i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale (MUS).

For at få adgang til uddannelsen eller dens enkeltmoduler skal man være uddannet PO, KMOK eller tilsvarende, men derefter skal man også have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Ansøgningsfrist til fagpakkeuddannelsen er den 15. december. Kursusbrochure, moduloversigt og tilmeldingsblanket tilmeldings kan hentes på kirkemusikskole.dk/efteruddannelse

EN SIKKER BEREGNING AF PENSIONEN Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af blandt andet tjenestemandspension, har over for landets fagforeninger præciseret reglerne på nogle felter, hvor der har hersket en vis forvirring. Hvis en tjenestemand vælger at gå på pension mellem pensionsudbetalingsalderen og folkepensionsalderen, er der risiko for at tage fejl af, hvordan pensionen skal beregnes. Der skal nemlig tages højde for særlige fradrag og til-

læg. Derfor har fagforeninger i nogle tilfælde vejledt forkert.  Den gode nyhed er, at man selv kan beregne sin tjenestemandspension via portalen tjenestemandspension.dk. Her kan man under ”Generel pensionsberegning” indtaste sine oplysninger og se den korrekte størrelse af pensionen på en hvilken som helst pensioneringsdato. Og ud over alderspensionen kan man blandt også beregne børnepension og ægtefællepension.  Hvis man logger ind med NEM-ID, kan man under portalens øvrige menupunkter blandt andet inde en oversigt over hele sit ansættelsesforløb som tjenestemand, og man kan foretage en simuleret beregning af sin pension, eksempelvis ved en ændret beskæftigelsesgrad. Filip

10

Organist.org 9/2017


NYHEDER

NY GUIDE TIL ET GODT TEAMSAMARBEJDE Organister samarbejder som bekendt sjældent direkte med fagkolleger om løsning af konkrete opgaver. En ny teamguide, som er blevet til i et samarbejde mellem alle folkekirkens parter undtagen præsterne, henvender sig derfor umiddelbart mere til andre faggrupper. På den anden side præsenterer den i kort form en række redskaber, som vil kunne forbedre miljøet på selve arbejdspladsen og ikke kun i et fagligt team. Ifølge indledningsteksten til den nye 22 siders ”Guide til teamsamarbejde i folkekirken” etablerer lere og lere kirkelige arbejdspladser teams, hvor medarbejdere inden for samme fag skal samarbejde om opgaverne i kirken eller på kirkegården. Det kan være både inden for det enkelte sogn eller på tværs af sogne. Pilotprojektet, som den nye guide udspringer af, har især fokuseret på samarbejder på tværs af sognegrænser.  I praksis er det primært på kirkegårdene og i nogen grad på kordegnekontorerne, at medarbejdere de senere år er kommet til at indgå i nye arbejdsfællesskaber. Deltagerne i de kompetenceudviklingsforløb, som i projektfasen blev gennemført med seks forskellige faglige teams, tilhører da også kun disse to faggrupper. Ikke desto mindre har samtlige kirkefunktionær-organisationer været med i styregruppen sammen med Kirkeministeriet, Landsforeningen af menighedsråd og Kompetencesekretariatet, og den nye guide vil da i princippet også kunne bruges af alle faggrupperne.

Organist.org 9/2017

Guiden beskriver tre trin for teamsamarbejdet, henholdsvis ”beslutning”, ”etablering” og ”dagligdagen”. Her henvender de to første dele sig primært til menighedsrådsmedlemmer, mens den sidste del også henvender sig til medarbejdere.

REDSKABER TIL UDVIKLING ”Teamet skal etablere en dagligdag, hvor der løbende arbejdes med trivsel og samarbejde,” står der i guidens indledning til trin 3.  Der præsenteres fem teamredskaber, som kan være til hjælp i denne proces. Helt konkret er der formuleret en række mere og mindre nærgående og afslørende spørgsmål, som der for hvert teamredskab læges op til, at man a holder et 45 minutters dialogmøde til at samtale om.  For det første handler det om at sætte sociale og personlige kompetencer på dagsordenen for bedre at kunne udnytte forskelligheder. Der lægges ikke op til en egentlig personlighedstest, men at man ud fra et udleveringsark prøver at sjusse sig frem til, hvilken type man selv er i den såkaldte Myers– Briggs Type Indicator. Herefter drøfter man spørgsmål som, ”hvordan kan vi sikre, at vi tilgodeser forskellige behov?”.  Herefter følger to teamredskaber, som handler mere speci ikt om samarbejdet i det faglige team, dels et redskab til kompetenceudvikling, som sigter på individuel eller kollektiv deltagelse i kurser, og dels et redskab til a holdelse af gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Men det førnævnte teamredskab til sociale og personlige kompetencer vil man >> 11


formodentlig også kunne have glæde af på en arbejdsplads, hvor forskellige faggrupper samarbejder tæt om eksempelvis tilrettelæggelse af en gudstjeneste.  Det samme gælder for de to sidste teamredskaber, som handler om henholdsvis kon-

liktforebyggelse og social kapital. Sidstnævnte adskiller sig fra de ire øvrige, ved at mødet varer 60 minutter, og at det er for medarbejdere uden kontaktperson eller daglig leder (se boks). Filip

Teamredskab til at arbejde med den sociale kapital Formål: For at teamet kan opleve mere tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, skal der skabes et fælles billede af, hvordan og i hvilke sammenhænge det allerede kommer til udtryk på arbejdspladsen. Herudover skal teamet også komme med bud på, hvor der kan forbedres og findes input til løsninger og handlinger.

tryk, og hvor der skal forbedres. I fællesskab drøftes i 20 minutter:  Hvad er vigtigst at arbejde videre med, hvis vi vil forbedre den sociale kapital?  Hvad kan der gøres på den korte bane?  Hvad kræver et længere træk? Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan følger vi op?

Form: 60 min.

Kilde: ”Guide til teamsamarbejde i folkekirken”

Hvem deltager: Medarbejderne. Medarbejderne taler i grupper på to-tre personer i 20 minutter og svarer på spørgsmålene:  Hvordan kommer tillid til udtryk hos os?  Hvordan kommer retfærdighed til udtryk hos os?  Hvornår er samarbejdet godt hos os? Gruppens svar skrives på tre nye A4-ark med konkrete historier tilknyttet. Herefter tales i grupper på to-tre personer i 20 minutter og svares på spørgsmålene:  Hvordan kommer manglende tillid til udtryk hos os?  Hvordan kommer manglende retfærdighed til udtryk?  Hvornår er samarbejdet ikke godt? Gruppens svar skrives på tre A4-ark med konkrete historier tilknyttet om, hvor vi skal forbedre os. Opsamling i plenum: Hæng arkene op på væggen. Grupperne præsenterer deres bud på, hvor tillid, retfærdighed og samarbejdsevne kommer til ud-

12

Guiden kan downloades som pdf fra folkekirkenspersonale.dk under ”Uddannelse” > ”For medarbejdere” > ”Guide til teamsamarbejde i folkekirken”. Projektet, som guiden er et resultat af, er finansieret af FUSA – Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser – for midler afsat ved overenskomsten på det statslige område i 2015.

Organist.org 9/2017


NYHEDER

KORT NYT OM KIRKEMUSIK

VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE VIL OPDYRKE TALENTERNE

Organist.org 9/2017

Foto: Jonay CP/Wikimedia Commons]

Et ambitiøst talentudviklingsprojekt er i skoleåret 2017/2018 søsat på Vestervig Kirkemusikskole, som har fået 160.000 kr. af en række fonde til at tilrettelægge et forløb for nogle af de unge orgelstuderende, som fremviser særlige evner. Formålet er at ”motivere og kvali icere dem til videre uddannelse på f.eks. musikkonservatorierne”.  Forløbet er delt i to spor, dels et teoretisk og musikhistorisk spor, som foregår via internetbaseret e-learning, og dels i form af fremmødedage med foredrag, workshops og ekskursioner.  Selve de fysiske samlinger foregår over syv lørdage i løbet af skoleåret, blandt andet med masterclasses med undervisere fra Det Jyske Musikkonservatorium – om artikulation ved Ulrik Spang-Hanssen og om koncertforberedelse ved Lars Rosenlund Nørremark. Sidstnævnte er også overordnet leder af talentforløbet, og han lankeres af to kirkemusikskolelærere, Birgitte Søndergaard og Ivan Olsen, som sammen står for e-learning-forløbet.  Kirkemusikskolerektor Tine Fenger Thomsen understreger, at forløbet er fuldt ud inansieret af fondsmidler, bl.a. fra Statens

Kunstfond, så der går ikke noget fra skolens ordinære undervisning. Samtidig er der mulighed for, at også MGK-orgelelever fra kirkemusikskolens geogra iske område kan optages, hvilket en enkelt har benyttet sig af.  ”Tilbuddet er primært relevant for de unge på eksamenslinjerne, hvor vi har i alt 34 orgelstuderende. Jeg kan se på tilmeldingerne, at der kommer til at være mellem otte og ti aktive deltagere, hvoraf én er fra Kulturskolen i Aalborg, resten fra kirkemusikskolen. Derudover tilbyder vi alle skolens elever og lærere at deltage passivt fra gang til gang,” fortæller Tine Fenger.  Hun tilføjer, at kirkemusiksolen med den aktive gruppe på et par håndfulde deltagere har fået fat i op imod 100 procent af den målgruppe, som projektet er tiltænkt. Hun håber samtidig, at rigtig mange af skolens øvrige elever vil benytte sig af tilbuddet om at deltage på sidelinjen og lade sig inspirere. Filip

SALMEDAG I ODENSE Årets Syng Nyt-salmedag er den syvende af slagsen, og den er denne gang arrangeret i samarbejde med biskop Tine Lindhardt og Fyens Stift. Det foregår lørdag den 7. oktober fra kl. 9.30 i Odense Domkirkes sognelokaler,

13


EN NY OMGANG ÅBNE PRØVER HOS DR I år har DR åbnet dørene for nogle af deres korprøver med efterfølgende workshop og evaluering. Og her i den indeværende sæson er der mulighed for gratis at opleve Susanne Wendts prøver med juniorkoret den 31. ok-

14

tober og med børnekoret den 8. marts, Clara Smedegaards prøver med spirekoret den 18. november og 27. januar og Philip Fabers prøve med pigekoret den 11. april. Observation og deltagelse kræver tilmelding, hvilket man kan inde nærmere oplysninger om på facebook.com/drkorskolen Filip Foto: Kåre Thor Olsen/Wikimedia Commons]

hvor biskoppen om formiddagen vil sige noget om behovet for nye salmer.  Vanen tro vil der også medvirke salmedigtere, som fortæller om deres produktion, og i år er det Iben Krogsdal og Michael Nielsen. Om eftermiddagen kommer sognepræst Rasmus Nøjgaard, som er redaktionsformand bag salmebogstillægget ”Kirkesangbogen” (udgivet af Det Kgl. Vajsenshus’ Forlag). Han vil stå på mål for brugen af verdslige sange i kirken.  Salmedagen slutter i år kl. 16.30, men inden da medvirker der også to kirkemusikere: Svendborg-organist og komponist Povl Balslev vil sige noget om ”den gode melodi”, og Gellerup-organist Martin Hornstrup behandler spørgsmålet: ”hvad kan og skal en børnesalme?”. Anledningen for det sidste er, at en arbejdsgruppe gennem det seneste år har udvalgt børnesalmer til et andet af Syng Nyt-netværkets vigtigste tiltag, nemlig Salmedatabasen.  Dagsprogrammet kan ses på syngnyt.dk, og tilmelding foregår via mail til mail@syngnyt. dk. Filip

NORDISK KIRKESANGSFEST KOMMER TIL ODENSE I Kristi himmelfartsferien den 9.-13. maj 2018 holdes der for første gang Nordisk Kirkesangsfest i Danmark. Det foregår med omdrejningspunkt i Odense Koncerthus, hvor Folkekirkens Ungdomskor som arrangør forbereder sig på at tage imod hundredvis af voksne korsangere fra hele Norden, faktisk i omegnen af 700.  Åbning og afslutning foregår i domkirken, og på pladsen ved domkirken vil der være et stort alsangsarrangement fredag aften. Stævnets hovedbestanddel ligger dog naturligvis i workshops og indstudering af fællesværker. Som deltagende korsanger vælger man sig ind på en workshop, som passer til ens niveau. Instruktørerne er Tora Vestergaard, Færøerne (lettere tilgængeligt repertoire), Birgitta Rosenqvist-Brorson, Sverige (middelsvære satser), Magnus Ragnarsson, Island (middelsvære satser), Tore Erik Mohn, Norge (sværere satser) og Nina Kronlund fra Finland (sværere satser).

Organist.org 9/2017


Som fællesværk har Povl Chr. Balslev komponeret ”Symfonisk salme II”, hvor ”kendte og elskede salmer fra deltagerlandene kædes sammen i et nyt værk”. Dette konceptet er med succes afprøvet før ved tidligere kirkesangsfester, derfor totallet. Som det andet store fællesværk samles en ”Nordisk Messe”, hvortil hvert deltagerland har været med til at udvælge messeled af forskellige komponister. Som deltager indstuderer man hjemmefra, og på stævnet er inpudsningen af de to værker lagt i hænderne på henholdsvis Ole Faurschou og Alice Granum  Man kan deltage med sit kor eller som enkeltperson, og tilmeldingen åbner den 1. oktober. Det sker via hjemmesiden nksf2018.dk, hvor man naturligvis kan studere programmet og inde mange lere oplysninger. Filip

NY FOLKEKIRKELIG MUSIKPRIS ER UDDELT Med penge fra blandt andet Den Folkekirkelige Udviklingsfond har organisationen Samtaleforum for Unge og Kirke etableret en pris kaldet ”Folkekirkens Musikpris”. Det er ikke kirkens egen musik, der skal sættes pris på, men rytmiske sangskrivere, som har sat fokus på eksistentielle temaer. Hovedprisen på 100.000 kr., hvoraf halvdelen skal gives til et velgørende formål efter modtagerens valg, blev den 14. september uddelt til Hans Philip for sangen ”Overleve” med Ukendt Kunstner. Man kan læse mere om dette i nyheder på folkekirken.dk og gaffa.dk. Filip

MANDIPIRA / LAURITSEN GADE / FROST Jazz og Gospel i Kirken Miriam Mandipira, vokal Kjeld Lauritsen, Hammondorgel Per Gade, guitar Søren Frost, trommer 3 af Danmarks bedste musikere præsenterer ved denne koncert sangerinden Miriam Mandipira. Sammen spiller de gospel, jazz, blues og soul I absolut topklasse. Med rødder i Zimbabwe har Mandipira de senere år været et kærkomment indslag på den danske jazzog bluesscene. Med Miriam Mandipira og bandet venter der en oplevelse på højde med de største internationale stjerner! KONTAKT Kjeld Lauritsen Tlf. 0045 2049 7405 kjeldlauritsen@kjeldlauritsen.dk

Organist.org 9/2017

15


ANMELDELSER

ER DET DEN VEJ, VI SKAL? Jakob Lorentzen er som sats-ansvarlig garant for en organistvenlig udgivelse. Men ”Kirkesangbogen” rejser fundamentale spørgsmål omkring, hvad vi egentlig kan og skal i folkekirken. Af Lykke Dahl Chetronoch Det Kgl. Vajsenshus’ Forlag har efter ca. fem års arbejde udgivet en omfattende sangbog til brug både i og uden for kirken. Den rummer primært nyere sange og salmer, nogle skrevet til denne bog, men f.eks. også 33 sange, der kendes fra Højskolesangbogen.  Begge bøger er pæne, sætning af noder og tekst er professionelt og brugervenligt udført. Indbindingen er desværre i lærred, der er sart og nemt får pletter. Der er gode registre i sangbogen og en in afdeling med kommentarer til alle sange.  Melodibogen står godt og stabilt på nodehylden. Jakob Lorentzen (organist ved Holmens Kirke) står for melodibogens satser, og han har udført et imponerende stykke arbejde. Man mærker tydeligt, at der er truffet et bevidst valg om, at satserne skal kunne spilles på orgel. Man har forstået, at en melodibog er et arbejdsredskab, der skal virke! En stor tak for den respekt, der hermed vises organisterne som faggruppe.  “Kirkesangbogen” kaldes “et supplement” til salmebogen, og er nummereret i forlængelse af denne. Redaktionen skal have stor ros for at turde udfordre rammerne for salmesang ved at tage mere verdsligt betonede tekster ind. Men netop disse to ting udløser samtidig nogle fundamentale spørgsmål.

16

Kirkesangbogen Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag Sangbog: 249 kr. Akkompagnementsbog. 699 kr. Fås via bibelselskabet.dk

For det første er der medtaget 15 engelsksprogede sange, hvis indhold ganske vist giver mening, som f.eks. “Amazing Grace”, “Be Thou my vision” og “Turn! Turn! Turn”. Men det undrer, når der er tale om en forlængelse af den danske salmebog, som står på reformationens grundstene.  “Salmesang på modersmålet var en af de grundlæggende ændringer, som Martin Luther gennemførte i forbindelse med sin reform af kirkens vigtigste gudstjeneste, messen.” Sådan skrev dr.phil. Peter Ryom i en kronik i 2015 (Kristeligt Dagblad). Med engelske tekster udelukkes mange fra at kunne deltage i kirkens fællessang. Er det virkelig dén vej, folkekirken vil gå?

ER DET TIL FÆLLESSANG? For det andet bliver hele fundamentet for begrebet fællessang sat til diskussion. F.eks. er

Organist.org 9/2017


ANMELDELSER der medtaget nogle kendte popsange, hvis kvaliteter i sig selv ikke nødvendigvis skal diskuteres, men deres anvendelighed som fællessang skal. F.eks. “For at tænde lys”, “Ingen i verden” og “Fald min engel”.  Ifølge Peter Ryoms kronik, havde Luther også “et ønske om, at menigheden ikke længere skulle indtage en passivt lyttende holdning til de sange, der blev fremført af koret” (...) “I stedet skulle de troende deltage aktivt med sang i lovprisningen og taksigelsen.” I Kirkesangbogen er der en del sange, der rokker ved dette fundament – af forskellige årsager.  Dels de førnævnte popsange, der har lange vers, ofte med uregelmæssig tekst, som gør det svært at lære dem og inde den fælles puls, der fører til følelsen af fællesskab. Den samme virkning vil nogle af de nyskrevne sange kunne have. Nogle er for melodisk neutrale, nogle nærmest atonale, og nogle harmoniseret så disharmonisk, at man som utrænet sanger får unødigt svært ved at inde og følge melodien. Der er desuden også tre sange, hvor metrikken er så gal at de ikke burde kunne være gået igennem en professionel sangbogsredaktion!  Der er en verden til forskel på at “synge sammen med hinanden” (fokus på fællesskabet), og at “synge sammen med en solist” (fokus på solisten). I hvilken retning vil folkekirken?

EN DYNE AF TUNGSIND For det tredje genopstår det gamle spørgsmål om hvad en salme er. For bogen kaldes en sangbog, selvom den er et supplement til salmebogen. Hvert nummer i bogen har fået mærkatet “sang” eller “salme”, og man skal nok være teolog for at kunne gennemskue valget af kategori for hver sang. Man har bedt

Organist.org 9/2017

en række sangskrivere give deres bud på en salme, men en del af disse er endt i kategorien “sang”. Man kan også spørge: “hvordan kan man se på en sang, om den er kristen?” Og dernæst: “Hvem er salmerne til for? Præsterne eller kirkegængerne?” Jeg oplever, at der efterspørges salmer, der udtrykker menigmands følelser og tanker, og det indes faktisk i høj grad i denne bog – som sange.  Desværre ligger der en dyne af tungsind igennem hele bogen, både tekstmæssigt og melodimæssigt. Meget få af sangene udtrykker glæde eller taknemmelighed. Der indes ellers meget nyskrevet materiale, der kunne have bidraget med denne væsentlige side af kirkens og menneskets liv.  Det er også svært at forstå meningen med at tage de 33 højskolesange med. Men som organist kan man glæde sig over at have brugbare orgelsatser til dem nu!

EN DYST PÅ MELODIER Nogle af bogens salmetekster er allerede kendte og sunget godt ind på velegnede melodier landet over, men til denne udgivelse har de fået nye melodier. Det savner man en forklaring på nødvendigheden af. Faktisk er dette sket i så stort et omfang, at man næsten får en fornemmelse af, at der foregår en lille “dyst” på melodier? Især fordi man virkelig savner den sangbarhed, som de oprindelige melodiers komponister mestrer!  Redaktionens hensigt med Kirkesangbogen er grundlæggende respektindgydende, og der er dejlige sange i bogen, som vil blive brugt. Selv er jeg meget begejstret for Sys Bjerres, Anne Linnets, Kristian Humaidans (UFO) og Helle S. Søtrups bidrag, og lere vil nok komme til, efterhånden som bogen vil blive en del af kirkens hverdag.

17


ANMELDELSER

REFORMATIONSMUSIK I SYMBIOSE MED NUTIDEN Jens Ramsing har komponeret en ϐlot suite for ϐløjte og orgel med melodier fra en række af 1500-tallets kernesalmer. Af Per Rasmus Møller For den, der leder efter et godt indslag til et af årets af mange Luther-fejringer, er der masser af god musik at hente i Jens Ramsings nye udgivelse: ”Suite 1517 for løjte og orgel”.  Jens Ramsing er født i 1955 og var indtil for nylig ansat som organist ved det prægtige Marcussen-orgel i Vordingborg. For nylig har han forlagt sit virke til Sankt Peders Kirke i Næstved, hvis rekonstruerede Brebus-orgel, måske har virket som inspirator til den nykomponerede musik.  Om musikken skriver komponisten selv i forordet: Martin Luther gjorde sig næppe forestillinger om, hvilken betydning hans reformer skulle få for fremtidens musik. Hvordan ville den vestlige musik have udviklet sig uden salmesangen, som blev så afgørende for gudstjenesten? Hvordan ville J.S. Bachs musikalske output have formet sig uden den lutherske kirke og de tyske koraler?  Det er da også et int udvalg af reformationsårhundredets koraler, der er taget under kyndig behandling: ”Af dybsens nød”, ”Behold os, Herre, ved dit ord”, ”I dødens bånd vor frelser lå”, ”Lovet være du, Jesus Krist”, ”Forlen os freden, Herre, nu” samt den uundværlige ”Vor Gud han er så fast en borg”.

SAFT OG KRAFT Selvom det kunne være nærliggende at tro, er tonesproget på ingen måde som i 1517. Her 18

Jens Ramsing Suite 1517 for fløjte og orgel Kirkemusikforlaget 139 kr. Bestilles via kirkemusikforlaget.dk

er der ikke tale om pasticher. Tilmed er der ind imellem ganske karske klangvirkninger, hvor gamle og nye klange mødes i en fornem symbiose, og som der står i forordet, trænger intervallerne kvint og septim sig stedvis på  Der er udelukkende orgelstemmen, som jeg har forudsætning for at bedømme sværhedsgraden af. Og der skal en god nodelæser til, for at spille satserne fra bladet. Imidlertid er der så meget saft og kraft i musikken, at sliddet med indstuderingen lønner sig fuldt ud.  Med lidt hiv og sving kan enkelte af satserne endda spilles som rene orgelsatser. Set på den baggrund er det oplagt at opfordre komponisten til at arrangere suiten for orgel solo. Herved vil de organister, der ikke lige har en rutineret løjtespiller ved hånden også kunne få glæde af den velkomponerede musik, der herigennem vil kunne få endnu større udbredelse. Det fortjener den. Organist.org 9/2017


BB

RJ Y¨U PHG WLO PXVLNOLYHWV IHVW PHG PDVVHU DI NRQFHUWHU RYHU KHOH ODQGHW

086,./,9(76

)(678*(

2.72%(5 129(0%(5 ::: 63,/'$16. '.


2018 FORÅR

Løgumkloster Kirkemusikskole DirekƟonskursus for viderekomne 4 kursusdage i metodik og korprakƟk v/ Søren Birch - Januar Ɵl maj 2 dage i Løgumkloster og 2 i Aalborg. Program og datoer på hjemmesiden. Salmesang med demente v/ Lise Nees og Lone Meldgaard Hansen 28. feb. - 2. marts i Løgumkloster Orgelekskursion Ɵl Hamborg/Hadelnområdet - v/ KrisƟan Lumholdt og Hans Chr. Hein, 13. - 15. april

Fyld liv i koret Kursusdag v/ FUK’s korkonsulenter 13. april i Kristkirken, Kolding Arrangeres i samarbejde med FUK Johannespassionen af J. S. Bach Tværfagligt kursus i samarb. med FUV Internatkursus 7. - 9. maj i Løgumkloster

Sjællands Kirkemusikskole Repertoire for kirkesangere - 2 lørdage 17. feb.: Franske kirkelige solosange 17. marts: DueƩer Ɵl kirkelig brug Begge dage i Roskilde Babysalmesang: Metodik og praksis 4 mandage fra 26. feb. i Birkerød 4 mandage fra 16. april i Eskilstrup Begge kurser med Anne-MeƩe Riis ”Kan man spille den her på orgel?” InspiraƟon og idéer Ɵl arrangement Tirsdag d. 10. april og Ɵrsdag d. 24. april v/ Mads Damlund i Jægersborg kirke 1500- og 1600-tallets salmer Forspil og menighedsledsagelse Onsdag d. 14. marts i Roskilde v/ Bine Bryndorf Johannespassionen af J. S. Bach Tværfagligt kursus i samarb. med FUV Internatkursus 7. - 9. maj i Løgumkloster

Babysalmesangskursus 3-dages kursus - Datoer vil fremgå af hjemmesiden

Netværksdag med Anne-MeƩe Riis En fredag - ring og hør nærmere!

Sang/Stemmelægning 2 kursusdage v/ Kamma Bidstrup og Tinebeth Hartkopf

Orgelpædagogik for børn og unge v/ Katrine Immerkjær KrisƟansen Udbydes eŌer aŌale

Koret indefra - inspiraƟon Ɵl et konstrukƟvt og moƟverende kormiljø 8. juni i ChrisƟanskirken i Fredericia Arrangeres i samarbejde med FUK

Sang/stemmetræning især for præster og kirke- og kulturmedarbejdere Individuelle aŌaler kan indgås

www.kirkemusikskole.dk


2018 FORÅR

Vestervig Kirkemusikskole

Øvrige eŌeruddannelser

Påskens musik for orgel og børnekor - repertoire Ɵl fasteƟden og påske v/ rektor Tine Fenger Thomsen lørdag d. 20. januar i Vestervig

Nye fagpakker uddanner kirkemusikere på specialeområder

Korets synlighed - Hvordan får vi nye med i korarbejdet ? v/ korkonsulent i FUK Jonas Rasmussen lørdag d. 3. marts kl. 10 - 15 på Vestervig Kirkemusikskole, Vestervig

Følgende 5 fagpakker udvikles og udbydes fra eŌeråret 2017 og frem Ɵl januar 2019.

Individuelt ƟlreƩelagte forløb: F.eks. soloundervisning i sang/stemmetræning, orgel eller klaver EŌer aŌale med Kirkemusikskolen

”MUSIKALSK ENTREPRENØRSKAB I FOLKEKIRKEN”

Hver fagpakke udgør 10 - 15 ECTS point

1. Samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske akƟviteter 2. Sang- og salmearrangementer i FolkeJohannespassionen af J. S. Bach kirken Tværfagligt kursus i samarbejde med 3. Nyere rytmiske sƟlarter i kirkens kor, FUV, Løgumkloster koncertog gudstjenestearbejde. Internatkursus 7. - 9. maj i Løgumkloster 4. De særlige gudstjenester - TilreƩelægKoret indefra - inspiraƟon Ɵl et kongelse og udførelse strukƟvt og moƟverende kormiljø 5. De vokale udtryk / Korledelse i bred 8. juni i ChrisƟanskirken i Fredericia sƟlviŌe Arrangeres i samarbejde med FUK Ansøgningsfrist Ɵl Kompetencefonden: Kirkemusiker i folkekirken mandag d. 16. oktober 2017 kl. 22.00 InspiraƟonsdag med informaƟon om arbejdet og uddannelserne Samarbejde, ledelse og PR med fokus på lørdag d. 3. februar i Skive Kirke, kirkemusikalske akƟviteter Aarhus afdeling og Aalborg afdeling Nærmere oplysninger på hjemmesiden en fagpakke, der giver kompetencer Ɵl

Fire moduler fra januar - oktober 2018 Uddannelserne annonceres på hjemmesiden

www.kirkemusikskole.dk


UDGIVELSER

NYT TIL NODEPULTEN Mange spændende orgel- og korudgivelser har set dagens lys det seneste års tid. Her omtaler vi nogle af de mest interessante, som vi ikke allerede har anmeldt eller omtalt.

Christian Præstholm Sonatine for trompet og orgel Egen udgivelse 139 kr. hos noder.dk eller nodehandleren.dk

Ved Filip Graugaard Esmarch

ORGELNODER

Ole Ugilt Jensen 560 intonationer Egen udgivelse 375 kr. hos nodehandleren.dk

Har man i en snæver vending brug for et ganske enkelt forspil at spille fra bladet, er der her en håndsrækning fra Ole Ugilt Jensen. Alle intonationerne er trestemmige, og strækker sig typisk over ca. ti takter. Der er tale om komplet samling, som passer til både 2003-koralbogen og til den forrige DDK med tillæg. Dette indebærer så også, at nogle af intonationerne optræder to gange i forskellige tonearter.  Vi anmelder ”560 intonationer” i et kommende nummer.

22

Om sin komposition med satsbetegnelserne Intrada, Sarabande, Scherzo og Finale skriver Christian Præstholm i forordet, at de hver især har en varighed på godt tre minutter.  ”Det har været et bevidst valg fra starten af, at alle satser skulle have en varighed og en karakter som gjorde dem anvendelige også i gudstjenestelig sammenhæng, hvor kombinationen af trompet og orgel, især ved kirkelige højtider, er meget populær,” forklarer han.  Og nyskrevet originalmusik for trompet og orgel er der faktisk ikke for meget af, påpeger Søren Johannsen i en anmeldelse i Organistbladet. Heri vurderer han Christian Præstholms komposition således:  ”Tilgængeligheden både for musikere og tilhørere er let. Tonesproget peger hen på trompetmusik af f.eks. Honegger og Lars Erik Larsson, og vil kunne realiseres af den øvede trompetist og kirkens organist. Teksturen lægger ikke op til komplicerede og hyppige registerskift og kan int realiseres på 2-manuals orgler. Absolut et anbefalelsesværdigt værk, som fortjener at inde anvendelse.”

Organist.org 9/2017


UDGIVELSER

Klaus Uwe Ludwig, arr. Edvard Grieg: Lyric Pieces Breitkopf & Härtel Ca. 230 kr. hos noder.dk eller nodehandleren.dk

Edvard Grieg komponerede ikke mindre end 66 lyriske stykker for klaver, og heraf er en del som bekendt blevet internationale hits. Den tyske kirkemusiker og komponist Klaus Uwe Ludwig har kastet sig over 17 af de stykker, som ”ikke er eksplicit pianistiske og er egnede til at spille på orglet”: Alfedans, Norsk dans, Berceuse, Springdans, Folkevise, Halling, Småfugl, Melankoli, Bekken, Elegi, Trolltog, Hjemve, Bryllupsdag på Troldhaugen, Bestemors menuett, Sommeraften og Småtroll.

Andreas Rockstroh, red. Organ Music for Ascension of Christ, Pentecost and Trinity Bärenreiter Ca. 290 kr. hos noder.dk eller nodehandleren.dk

I serien med relativt letspillet orgelmusik til højtiderne er Bärenreiter her kommet til Kristi himmelfart (tre stykker i denne samling), pinse (22 stykker) og trinitatis søndag (to stykker). Med komponister som Karg-Elert, Gulbins, Herzog og Karl Hasse er der primært tale om tysk musik fra det 19. og tidlige 20. år-

Organist.org 9/2017

hundrede, og der er enkelte frie stykker, men især koralbundne værker. Blandt pinsemelodierne inder vi ikke mindst dem, vi kender som ”Nu bede vi den Helligånd” (tre bearbejdelser) og ”Kom, Helligånd, Gud Herre from” ( ire) – samt en enkelt sats over ”Kom, sandheds Ånd, og vidne giv”.

Helga SchauerteMaubouet, red. Théodore Dubois: Complete Organ Works IV Bärenreiter Urtext Ca. 440 kr. hos nodehandleren.dk og noder.dk

Théodore Dubois (1837–1924) er ifølge Bärenreiter en fremragende orgelkomponist, som fortjener større opmærksomhed. Det forsøger forlaget nu at bidrage til med en videnskabelig-kritisk udgave af den samlede orgelmusik fra den (sen)romantiske franske komponists hånd. Og med jerde bind er projektet fuldført.  Dette bind rummer hele 42 stykker for orgel uden pedal. De er komponeret til liturgisk brug og udgivet kort efter Dubois’ død. Sværhedsgraden bevæger sig mellem det lette og det moderat vanskelige, og stykkernes karakter er afvekslende. Forlaget betegner komponisten som en melodisk mester, og ifølge forordet til denne samling mange smukt klingende stykker at inde.

>>

23


UDGIVELSER Karl-Peter Chilla, red: ... das spiele ich morgen VII Strube Verlag Ca. 100 kr. hos nodehandleren.dk og noder.dk

Endnu et bind i den særdeles lettilgængelige serie med arrangementer, som lader sig spille på orgel uden pedal. Hæftet byder på 18 stykker i praktisk taget alle stilarter, og blandt bearbejdelserne inder vi marchen fra ”Trylleløjten” af Mozart, en fanfare af Gustav Holst og stykker af blandt andre Krieger, Bach, Haydn, Guilmant og Vierne.

Margaretha Christina de Jong Lyric Suite Lorenz Publishing Ca. 200 kr. hos nodehandleren.dk og noder.dk

Margaretha de Jong (f. 1961) har for længst markeret sig med sit speciale i ørevenlige, kortfattede og neoromantisk klingende stykker. Hendes seneste samling med den fulde titel “Lyric Suite : Romantic Pieces for Organ” rummer syv mindre satser med betegnelserne Prelude, Canzonetta, Ostinato, Scherzo, Pastorale, Rondo og Postlude. De kan spilles med eller uden pedal. At det amerikanske forlag Lorenz Publishing står som udgiver, kan i øvrigt ses som udtryk for, at den populære hollandske organist og komponist er godt i færd med også at ”indtage” USA.

24

KORNODER Sisse Skovbakke Kyndelmisse – Lysmesse Dansk Sang 130 kr. på dansksang.dk

Sisse Skovbakke arbejder blandt andet som provstikorleder i Lemvig Provsti, hvor det fælles kor er for børn i 3. til 6. klasse. Hun har skrevet tekster og melodier til de seks børnekorsange til vintertiden efter helligtrekonger, som her er samlet med titlen ”Kyndelmisse – Lysmesse”. Den kan bruges til børn i indskolingen og evt. på mellemtrinnet.  Der er ikke tale om en messe, men blot om seks rytmiske sange, hvoraf de ire første ikke har et speci ikt kristent tekstindhold: ”Korte dage” er en tostemmig kanon om at vente på lyset, ”Stjernehimmel” er en enstemmig beatsang om at føle sig lille, ”Sløret sol” beskriver bevægelsen fra vinter til forår og har en simpel overstemme, mens ”Kyndelmisse” handler om at tænde lys og har et lerstemmigt ostinat.  I ”Livet er forår” lyder omkvædet: ”Lyset er med os, det kan ikke slukkes, og porten til Gudsriget kan ikke lukkes”. Den har vekselsang mellem to stemmer i versene og et delvist tostemmigt omkvæd. Og endelig handler ”Han er verdens lys” om, hvordan lyset kom som det lille barn, som kan tænde lys i alle – en lettere gospelpræget sang med en andenstemme i omkvædet.

Organist.org 9/2017


UDGIVELSER John Frandsen 15 Grotrian-salmer (SATB) Wilhelm Hansen Musikforlag 89 kr. på webshop.ewh.dk

Phillip Faber og Jakob Faurholt, red. Julesange for pigekor 2 Sange for pigekor 3 DR og Wilhelm Hansen Musikforlag 89 kr./stk. på webshop.ewh.dk

To nye hæfter i serien med satser, som gennem tiden er blevet sunget af DR PigeKoret eller DR JuniorKoret.  I julehæftet er fem af de ni satser arrangementer af salmer: Phillip Faber har arrangeret ”Mit hjerte altid vanker” – på den lotte norske folketone, men med en sjov overraskelse indlagt: Efter et nynne-mellemstykke følger de to sidste vers med Carl Nielsens melodi som et raf ineret ekko i altstemmen! Henrik Metz’s arrangement af ”Maria gennem torne går” og Erling Pedersens arrangement af ”En rose så jeg skyde” er begge a capella, mens Michael Bojesen har arrangeret ”Her kommer, Jesus, dine små” og den smukke carol ”The Silver Stars” for pigekor med klaver. Michael Bojesen har arrangeret ”Her kommer, Jesus, dine små” og den smukke carol ”The Silver Stars” for pigekor med klaver.  ”Sange for pigekor 3” rummer ti satser, hvoraf to er salmer: Waldemar Åhléns ”Sommersalme” i Tage Mortensens arrangement, og ”Sov sødt, barnlille” arrangeret af Jakob Lorentzen.

For et par år siden udgav WH en portion af Simon Grotrians salmedigte udsat for blandet kor a cappella af Jørgen Lauritsen. Nu har komponist og organist/korleder John Frandsen gjort ham kunststykket efter med 15 andre Grotrian-titler for samme besætning og med helt nyt melodisk materiale.  Flere af de salmer, som er med her, har vundet en vis udbredelse med melodier af blandt andre Jesper Gottlieb. Men Frandsens nye bud er at betegne som udtryksfulde korkompositioner uden nogen særlige fællessangs-ambitioner, hvilket blandt andet afsløres af forkærligheden for skæve taktarter. ”Han glemmer mig aldrig” står i 7/8, ”Velsign mit barn, du kære Gud” i 5/4, og bl.a. ”Guds nåde er en vintergæk” er helt uden fast metrik. Det skal nævnes, at den ganske enkle og homofont udsatte ”Helligånden sværmer da” faktisk har en melodi med oplagt fællessangspotentiale. Men den er altså undtagelsen.  Dette betyder dog ikke, at musikken ikke er iørefaldende. Og en del af satserne vil være absolut overkommelige at synge for mange voksenkor, blandt andet fordi de – næsten alle – er fuldstændig stro iske.

>> Organist.org 9/2017

25


UDGIVELSER

Lasse Toft Eriksen 17 Luther-motetter Forlaget Mixtur 149 kr. på noder.dk

I sine Luther-motetter for SATB a cappella ”leger” Lasse Toft-Eriksen frit med de melodiske forlæg med forskellige melismer og andre farvninger, som passer til de udvalgte tekstuddrag. De gennemkomponerede satsers varighed ligger typisk kun på mellem ét og to minutter, og de leste af dem er – med forskellige variationer – primært homofone.  Repertoiret er både de lutherske kernesalmer og en række Luther-salmer, som på dansk er gledet mere eller mindre ud i glemslen. Organist Henrik West har bearbejdet nogle af de sidstnævnte, bl.a. adventssalmen ”Kom, hedningers Frelser sand” og Fadervor-salmen ”Vor Fader udi Himmerig”.  I sin meget positive anmeldelse i Organistbladet skriver Morten Bech:  ”Når man hører musikken, refererer den i høj grad til reformationstidens vokalstil, samtidig med at den klinger både karskt, minimalistisk og faktisk ret unikt. Den måde, hvorpå Lasse Toft Eriksen søger at blæse liv i de gamle forlæg, giver utrolig god mening – det at udnytte både renæssancens rytmicitet og klangskønhed i en moderne kontekst. (….) Satserne er generelt skrevet, så de ligger rigtig godt for de respektive stemmer, samtidig med at der er kælet for stemmeføringen med trinvis

26

bevægelse. (…) Satserne er enkle at udføre, og fremfor alt kommer de med et genuint, nyt musikalsk udtryk til gudstjenesten.”

Per Günther Reformations-introitus (SATB, orgel) Forlaget Mixtur 35 kr. på noder.dk

Blandt de udgivne korværker til reformationsfejringen inder vi også Per Günthers ”Reformations-introitus til tekster af Luther” komponeret for blandet kor og orgel. Det er et originalt potpourri over uddrag fra tre Luther-salmer: ”Af dybsens nød”, ”Nu fryde sig hver kristen mand” og ”Vor Gud han er så fast en borg” – hvor de to sidste overlapper hinanden på en suptil måde. Sværhedsgraden er overkommelig, og varigheden er knap ire minutter.

Merete Kuhlmann Gloria (SATB, orgel) FUK/Mixtur Partitur: 80 kr. Korstemme: 20 kr. Fås hos noder.dk

Et korværk oprindeligt udgivet i 2006, hvor det blev komponeret til Nordisk Kirkesangsfest i Oslo. Noden har været så efterspurgt, at den nu er genudgivet med ny læsevenlig sats. Den fulde version med orgelstemme er på 12 sider.

Organist.org 9/2017


BÄRENREITER ORGELUDGIVELSER Compendium of Organ Performance Technique NYHED Håndbog i klassiskmoderne orgelspil Ed. Peter Wagner (Tysk/Engelsk) Vol. I og II: BA 11238 En omfattende og grundig indførelse i orgelteknik fordelt på to bind. Kompendiet indeholder en stor mængde øvelser i både manual – og pedalspil og her findes materiale til organister på alle niveauer.

NYHED Orgelmusik til Kristi Himmelfart, Pinse og Trinitatis Ed. Andreas Rockstroh BA 11237 Ny udgivelse i serien med orgelalbums til kirkeårets højtider. Hovedsageligt tysk musik fra det 19. og tidlige 20. århundrede.

Bärenreiter Weeks Fra 16/10–29/10 2017 → 20% rabat i 2 uger Aarhus Musik – noder noder.dk dk Stormgade 48 | 6700 Esbjerg Tlf. 8613 6655 | www.noder.dk

NYHED organ plus one Reformation · Salmer af Martin Luther Ed. Carsten Klomp BA 8508 Ny tilføjelse til den populære serie "organ plus one". Alle værker relaterer til Reformationen, deriblandt også flere salmer af Martin Luther. Stemmer medfølger for alle transponerende instrumenter.

Sonntagsorgel Nemme orgelstykker til gudstjenestebrug Ed. Armin Kircher, Marius Schwemmer Volume I: BA 9287 Volume II: BA 9288 Volume III: BA 11206

# “The three

volumes make up an outstanding collection, beautifully produced to the publisher’s usual high standard, and offer excellent value for money.” (Church Music Quarterly)

Bärenreiter w w w. b aerenrei ter. c o m


BAGGRUND

MIT LIV SOM OMREJSENDE KIRKEMUSIKER Tilværelsen som freelanceorganist kan byde på masser af gode oplevelser. Skal man opveje glæderne og ulemperne, er det for Inge Dyrst glæderne, der vejer tungest. Af Inge Dyrst En søndag morgen i det sene forår er jeg på vej til Kølstrup Kirke for at spille til gudstjeneste. Jeg forlader motorvejen og kører ad små hyggelige veje det sidste stykke. Vejen snor sig ud og ind mellem gule rapsmarker, forbi store gårde og små bindingsværkshuse. Jeg passerer Ulriksholm Gods og er snart ved kirken.  Kølstrup Kirke ligger lige ud til Kertinge Nor, tæt ved Kerteminde. Denne morgen er der ikke en vind, der rører sig, og vandet er helt blankt – alt ånder fred og ro. Ved kirken

mødes jeg af graveren, og vi får os en snak om, hvor skøn en morgen det er – og om hvordan det, sidste gang jeg var her, blæste så meget, at dørene klaprede og vinden susede gennem kirken.  I en periode har jeg ernæret mig ved at være omkringfarende organistvikar på Fyn. I nogle perioder har jeg været fastansat vikar, og i andre har jeg udelukkende været tilkaldevikar.

MANGEARTEDE ERFARINGER Nu er det ikke kun en dans på roser at være vikar. Der er en del økonomisk usikkerhed forbundet med det. Tit må man også vente længe, inden ens indsats ved orglet kan spores på bankkontoen. Og så er der det med at få et honorar, som afspejler den uddannelse, man har, og den tid, man bruger på en opgave. Foto: Inge Dyrst

Den smukt beliggende Kølstrup Kirke på Østfyn er et af de mange steder, hvor Inge Dyrst har vikarieret

28

Organist.org 9/2017


BAGGRUND  Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at glæden er større end ulemperne.  For nu at fortsætte, hvor jeg begyndte, så har jeg lært dele af Fyn at kende, som jeg før bare kørte igennem. Jeg har haft rigtig mange køreture i al slags vejr og dermed forskellige naturoplevelser.  Og så nyder jeg at komme og arbejde i de smukke bygninger, kirkerne er. De gemmer på så mange fantastiske og smukke detaljer, som alle er udtryk for en bestemt tid og historie. Det er spændende at dykke ned i hver enkelt kirkes historie og særkende. Af og til har jeg været så heldig at få interessant viden og særprægede oplysninger om stedet hos vidende personer blandt ansatte eller kirkegængere.  Derudover har jeg fået kendskab til nogle meget forskellige lokalsamfund. Og ikke mindst har jeg mødt mange søde, rare, sjove og spændende mennesker. Jeg glæder mig over, hvor ansvarsfuldt og engageret de ansatte i kirkerne forvalter deres arbejde. Det kan godt være, at der er visse uenigheder og kon likter i sognene. Men jeg oplever, at fokus altid er på at løse den aktuelle opgave bedst muligt ved hjælp af de kompetencer, man tilsammen kan bidrage med.  Jeg har også erfaret at der er mange måde at løse opgaverne, arbejde sammen og fordele rollerne på. Alt sammen er det erfaringer, jeg

kan lære af og tage med mig i mit videre arbejde og virke.

LÆRERIG KIRKESANGERTJANS Efterhånden er jeg også blevet ret skrap til at håndtere forskellige orgler. Da jeg siden 2012 har spillet i mere end 50 kirker, har jeg haft lejlighed til at stifte bekendtskab med en masse meget forskellige instrumenter. Jeg spillet på alt fra 4-stemmige orgler uden pedal til orgler med tre manualer og et tocifret antal stemmer. Sommetider endda fra den ene ende af skalaen til den anden på samme dag.  Jeg har erfaret, at der udmærket kan være stor glæde ved at spille på et mindre orgel, selvom der ikke er så meget at gøre med. Der er nogle instrumenter, der har så dejlig og unik en klang, at man tilgiver det manglende udbud i stemmer, pedaler og manualer.  Af og til har jeg har jeg påtaget mig opgaven som kirkesanger. Det har været meget lærerigt.  Det har givet mig et indblik i, hvordan andre organister udfører deres job, og hvad kvaliteten og arten af orgelspillet betyder for kirkesangeren. Siden marts har jeg været ansat som barselsvikar i Rønninge kirke, hvor jeg er glad for at arbejde. Heldigvis har jeg stadig af og til tjenester i andre kirker – så jeg regner med at kunne fortsætte mit liv som omrejsende kirkemusiker, når vikariatet slutter!

Inge Dyrst bor i Tommerup på Midtfyn. Hun kommer fra en musikalsk familie, hvor set alle spiller et instrument og flere er professionelle musikere. I 1976, som 19årig, tog hun PO fra Det Fynske Musikkonservatorium efter at have haft organistjob i et par år. Men i årene 1988-2011 uddannede hun sig i stedet til pædagog og arbejde i daginstitutioner. Siden da har hun igen været organist med faste og løse vikariater. ”Jeg er meget glad for at være organist igen – og regner med at blive ved til jeg falder ned af orgelbænken!”, fortæller hun.

Organist.org 9/2017

29


VĂŚr med pĂĽ reformationsjubilĂŚet! Netop udkommet

Lyt til Luther

ekor Seks sange for børn

Gud er en stĂŚrk og sikker bor g

12 sange og salmer med liv og lyst

"

Sisse Skovbakke

af: Sammensat og redigeret Andresen Søren Bechmann, Jørgen og Ib Thorben Jensen

2. StĂĽr vi alene, har vi tabt, han er for stĂŚrk en fjende. Han knuser alt, hvad vi har skabt, kun ĂŠn kan slaget vende, og det er Jesus Krist, han kender DjĂŚvlens list. Han er vor frelsermand, han ved, hvordan man kan besejre alt det onde.

Lyt til Luther 12 sange og salmer med liv og lyst

22

!

#

Musik og originaltekst: Martin Luther Tekstbearbejdning: Sigurd Barrett

1. Gud er en stĂŚrk og sikker borg, han passer pĂĽ os alle. I ondskabs tid, i nød og sorg vi trygt pĂĽ ham kan kalde. Men DjĂŚvlen han er led, og modstand gør ham vred. Hans vĂŚrste had er vakt, han vil ha’ verdens magt. Hvad kan vi mod ham gøre?

Tekstbearbejdning: Copyright

Bidragydere: , Sigurd Barrett, John Høybye T. L. Nielsen, Niels Erik Nielsen, Stefan , Sommer, Jesper Gottlieb Erik n, Eva Chortse , Sys Bjerre, Hersing E. Maria Vad, Anne Lerche, Poul Pedersen, Kis og Hans Holm, Sten Luther. Martin og vig Grundt N.F.S.

"

$

Š 2017 Dansk Sang, MusiklÌrer foreningens

forlag

3. Hvis tusind djĂŚvle myldred frem for alle folk at ĂŚde, selv da ku’ Jesus knuse dem og vende frygt til glĂŚde. PĂĽ trods af mord og skrig og løgn og frygt og krig kan DjĂŚvlen aldrig fĂĽ den magt, han hĂĽber pĂĽ, for Gud er sejrherren. 4. Guds ord kan ingen rokke ved, selv DjĂŚvlen han mĂĽ vige. Det rummer evig kĂŚrlighed og vejen til Guds rige. Selv om vi mister alt, har Jesus selv fortalt, at nĂĽr vi tror pĂĽ Gud, kan intet slĂĽ os ud; Gud venter os i Himlen.

Lyt til Luther • ISBN 978-87-7178

-042-0 • Š 2017 Dansk Sang,

MusiklĂŚrerforeningens forlag

‌ redigeret af Søren Bechmann, Jørgen Andresen og Ib Thorben Jensen Skole/kirkeudgivelse i anledning af Martin Luther-jubilĂŚet. I 2017 er det 500 ĂĽr siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op pĂĽ porten til slotskirken i Wittenberg – den begivenhed som startede reformationen. ’Lyt til Luther’ indeholder 12 fortrinsvis nye sange og salmer med Luther som gennemgĂĽende reference. Sangene er sĂŚrlig oplagte i forbindelse med reformationsjubilĂŚet; men har ogsĂĽ potentiale til efterfølgende at leve videre i bĂĽde skole og kirke. Alle 12 sange og salmer er forsynet med baggrundstekster og smĂĽ forslag til inddragelse i en undervisningssituation. Brug f.eks. sangene i samarbejdet med skolerne, i konďŹ rmationsforberedelsen eller i kirken. Kr. 80,- (100,-). ISBN 978-87-7178-042-0. B-1268. www.dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667


SALMEBOGEN HAR FÅET EN LILLESØSTER

KUN

249 kr.

Få nyt repertoire til kirkens dagligdag Til højmessen, børnegudstjenester, sogneaftener og meget mere. Hele 229 salmer og sange nøje udvalgt blandt tusindvis og testet i 40 sogne. Tilhørende akkompagnementsbog med arrangementer for klaver og orgel kun kr. 699,-.

Læs mere og bestil det ønskede antal på www.dendanskesalmebog.dk Guldtryk kan tilkøbes.


Orgelnyt 560 intonationer - alle 3-stemmige -

af Ole Ugilt Jensen

Samlingen dækker hele

KORALBOG TIL DDS 2003 og er i øvrigt supplement til

Tillæg til Den Danske Koralbog Et godt værktøj at have i reolen, hvis tiden er knap

Kr. 375,00 Se eksempler fra bogen på www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


Skandinavisk Orgelcentrum Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk

Vi vil gerne tænke nyt * Udvidelse af pibeorglet med ekstra stemmer. * Trådløst spillebord (kan placeres forskellige steder). * Hybrakustiske lydgivere forskellige steder i rummet. * Højdejustérbart plateau under orglet. * EL justérbare klaviaturer indbygget i spillebordet. * EL justérbar bænk, -kan leveres som trådløs. * Digitalt nodeprogram til organisten

* Skærme i kirken til salmesang.

Sæt udgifterne ned: Et lille orgel med f. eks kun til organisten ! Øveorgel fire stemmer kan udvides

Elektrisk højdejustering af klaviaturer og bænk! 32 registre, 2 manualer, fuldt pedalspil. 4 forskellige stilarter: Romantisk, Historisk, Barok, Symfonisk.

Med VARIO bænkens store højdevariation er den derfor velegnet til meget lave og høje orgelspillere. Højdejusteringen er trinløs, og med et enkelt tryk på hæve/sænke-knappen indstilles bænken let og hurtigt i den rette siddehøjde. Jeg kommer gerne til et uforpligtende møde med jeres organist, kirke, musikskole, eller højskole, så I kan tage den helt rigtige beslutning. Lasse Holy, Salgschef lh@danhild.com Tlf.: 31 68 12 30

NYE OG BRUGTE FLYGLER, KLAVERER OG DIGITALE PIANOER PÅ LAGER.


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 5, 2017, side 30. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

ORGANIST VED IBSKER OG SVANEKE KIRKER, BORNHOLMS PROVSTI, KØBENHAVNS STIFT DANMARKS SMUKKESTE KØBSTAD søger fuldtids organist og korleder. VI ØNSKER først og fremmest en engageret og alsidig organist, der gerne vil fortælle en historie med hvert enkelt stykke musik. Vi leder efter en høj faglighed og en lige så stor glæde og lyst ved at spille til højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger, som ved korarbejdet med byens mange børn og voksne. Vi er et samfund med mennesker i alle aldersgrupper og med alle uddannelsesmæssige baggrunde – både fødte bornholmere og mange tilflyttere. Vi har et aktivt erhvervsliv, en velfungerende skole, et stort forenings- og kulturliv, som kirkerne er en naturlig del af. I IBSKER OG SVANEKE bor der godt 2.000 personer.

34

Vi har to kirker og en fælles præst. Kirkerne har dedikerede medarbejdere, menighedsråd og frivillige. Vi har tre kor – et spirekor, et børnekor og et stort voksenkor. VI ER engagerede menigheder og har god kirkegang med gudstjeneste i begge kirker hver uge. Begge vore orgler er fra Frobenius og har to manualer samt henholdsvis 11 og 12 stemmer, pedaler og sveller. VI GLÆDER OS til at byde dig velkommen i et fællesskab med mulighed for både stor faglig udvikling og et spændende og alsidigt arbejdsliv. STILLINGEN er ledig pr. 1. november 2017. ANSØGNINGSFRIST mandag den 16. oktober 2017.

Organist.org 9/2017


STILLINGER ANSÆTTELSESSAMTALER, prøvespil og korprøve forventes afholdt i løbet af oktober måned.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. til 389.393 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. og 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. og 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Sct. Ibs Kirke

Svaneke Kirke

SE HELE STILLINGSOPSLAGET på Organistforeningen.dk DU SENDER ANSØGNINGEN – inklusiv CV og relevante bilag – elektronisk til Ibsker Sogns Menighedsråd på mailadressen 7563@sogn.dk NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen får du ved henvendelse til formand for Ibsker Menighedsråd Arne Howardsen på telefon 5643 9191.

Organist.org 9/2017

35


STILLINGER

ORGANIST TIL TOKSVÆRD OG HOLME-OLSTRUP SOGNE, NÆSTVED PROVSTI, ROSKILDE STIFT En deltidsorganist-stilling ved Toksværd og HolmeOlstrup kirker i Næstved Provsti er ledig og ønskes besat så hurtigt som muligt.

ANSÆTTELSE af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt, og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner (pr. 1.4.2017) for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (22/37). Der er 3 måneders prøvetid.

VI TILBYDER en alsidig og interessant organiststilling på 22 timer ugentlig med fast fridag om mandagen. DU ER en engageret og imødekommende organist, der som minimum har bestået den præliminære organistprøve (PO-organist), er uddannet i korledelse og har lyst til at være en del af samarbejdet i to mindre landsogne. UD OVER GUDSTJENESTER og øvrige kirkelige handlinger skal du efter aftale medvirke ved konfirmand- og mini-konfirmandundervisning, samt ved eftermiddags- og aftenarrangementer i tilknytning til menighedslivet. Vi har indtil nu haft rytmisk voksenkor, men overvejer, om vi skal forsøge os med børnekor. KIRKERNE har fælles menighedsråd, 1 præst, 1 kirkesanger, 2 gravere og 1 gravermedhjælper.

NÆRMERE OPLYSNINGER kan fås hos Sognepræst Sanne Elisa Grunnet, tlf. 55562046, eller hos Kontaktperson Ane Hansen, tlf. 22404076, Stendyssevej 3 4684 Holmegaard.

YDERLIGERE OPLYSNINGER om sognene kan ses på hjemmesiden www.tho-pastorat.dk

DIN ANSØGNING fremsendes senest 15. oktober til aneperh@gmail.com

36

Foto: Hans A. Rosbach/Wikimedia Commons

Foto: Toksværd Kirke/Wikimedia Commons

Toksværd Kirke

Holme-Olstrup Kirke

Organist.org 9/2017


d e m Syng hør r e g n i l l æ t r o ter f e d go Heis

&

dil

Bo d e v -

Hyggelig Sang- og Musikaften med årstidens sange - krydret med musikeksempler, små musikquizzer og fornøjelige historier. Bodil fortæller levende og underholdende om personerne bag den danske sangskat og om sine egne kompositioner og sange. Bodil Heister er pianist og komponist til bl.a. julekalenderen Jul på Slottet, opera, teater & film og musik til digte af bl.a. Bellman, Piet Hein, Sophus Claussen og H. C. Andersen. Bestil et arrangement i sognegården/menighedshuset/biblioteket eller rekvirer brochure: mail: bodil@bodilheister.dk tlf: 35 38 47 58 Læs mere på: www.bodilheister.dk

Fotos: Jens Astrup og Ejvind Flensted-Jensen


MEDLEMMER

ADRESSEÆNDRING

FORENINGSKALENDER

 Gutte Kraneled, Storegade 58 C, 4780 Stege

UDNÆVNELSER  Nadja Aristoff, Gørtlerporten 127, 2650 Hvidovre, er pr. 1.9.2017 ansat ved Blistrup Kirke, Helsingør Stift  Birgitte Krossing Hansen, Holbækvej 51, Søndersted, 4340 Tølløse, er pr. 1.9.2017 ansat ved Jyderup og Holmstrup Kirker, Roskilde Stift

17. november 2017: bestyrelsesmøde 15. januar 2018: bestyrelsesmøde 5. marts 2018: bestyrelsesmøde 30. april 2018: bestyrelsesmøde 28. maj: generalforsamling (foreløbig dato)

Annoncering i Organist.org

RUNDE FØDSELSDAGE  Finn Hørsted, Sorgenfrivænget 75, 2830 Virum, 70 år den 8. oktober 2017  Jytte Ottesen Kiholm, Neptunvej 5, 4040 Jyllinge (Jyllinge Kirke, Roskilde Stift), 60 år den 20. oktober 2017  Hans Esbjerg Christensen, Grejsdalsvej 326 C 1, 7100 Vejle (Christianskirken Fredericia, Haderslev Stift), 50 år den 24. oktober 2017

Har du overvejet at annoncere i bladet? Hvis du kan nøjes med en lille tekstannonce til 10 kr./ mm inkl. moms, bliver det slet ikke dyrt. Men hvis budgettet er til det, kan du med fordel indrykke en helsides-, halvsides- eller kvartsidesannonce med billede og grafik. Se mulighederne på organist.org/fagblad/annoncer

Kirkekoncert

Vokalselskabet GLAS Nutidig nordisk a cappella

vokalselskabetglas.dk 38

Organist.org 9/2017


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER    Inger Marie Riis, tlf. 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk   Bo Andersen, tlf. 2825 9025 E-mail: bacomposer@boandersen.org   Kenn Therkelsen, tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org   Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod Tlf. 7524 5215 Email: formand@organist.org Næstformand Henrik Strøm Fanøvej 7, 9900 Frederikshavn Tlf. 2993 4427 E-mail: henrik.stroem@gmail.com Kasserer Kenn Therkelsen Brandsgårdsvejen 14, Bodilsker, 3730 Nexø Tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com Øvrige medlemmer Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: organist@baunekirken.dk Ingrid Bartholin Gramstrup Klosterport 5 st.tv. 8000 Aarhus C Tlf. 2515 3312 E-mail: ibartholin@gramstrup.org Carsten Engstrøm Åmosevej 28, Brokøb, 4450 Jyderup Tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER   Carsten Engstrøm, tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT  Jane Samuelsen, tlf. 5073 2356 E-mail: organist@baunekirken.dk ÅRHUS STIFT   Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk   Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: janolechr@gmail.com   Ingrid Bartholin Gramstrup, tlf. 2515 3312 E-mail: ibartholin@gramstrup.org RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT   Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: formand@organist.org  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT   Susanne Mørk-Jensen, tlf. 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk   Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk   Jette Plougheld, tlf. 2440 8089 E-mail: jp@skagenkirke.dk

Knud Damgaard Andersen Tlf. 9795 2726 / 2465 8026 E-mail: knud.damgaard@mail.dk

Organist.org 9/2017

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk intro-kursus sammen med andre nyansatte. Kurset varer én dag, og vi ser nærmere på: • Folkekirkens historie • Gudstjenester og kirkelige handlinger • Folkekirkens organisation og økonomi • Folkekirken som arbejdsplads • Folkekirken lokalt og regionalt.

Planlagte kurser: • Onsdag den 11. oktober i Skt. Bendts Sognegård, Ringsted (Lolland-Falster og Roskilde Stifter) • Tirsdag den 14. november afholder Aalborg, Århus og Viborg Stifter introkursus (sted ikke oplyst) • Onsdag den 22. november i Harte Kirkecenter, Kolding (Haderslev, Fyn og Ribe Stifter) • Onsdag den 14. marts i Skt. Bendts Sognegård, Ringsted (Lolland-Falster og Roskilde Stifter) Alle dage kl. 8.30-17.30. Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal af sted, og hold øje med nye kurser på www.folkekirkenspersonale.dk Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. Sct. Bendts Sognegård i Ringsted


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.