Organist.org, nr. 3, marts 2017

Page 1

N r. 3

M

ARTS 2017

1

6. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

STÆVNE 2017 SIDE 2, 14 & 19


PRÆLUDIUM

KOM TIL STÆVNE!

Af Henriette Hoppe

I år er vi tilbage med et helt traditionelt stævne. Sidste års én-dages stævne var bestemt en succes og bliver ikke kun en parentes. Til trods for det mere skrabede arrangement og den mere kulturelle og knapt så organistfaglige vinkel med kunst og kammermusik havde et pænt antal tilmeldt sig. Vi fandt dog ikke, at vi kunne undvære det stævne, vi kendte. Derfor vil begge koncepter være aktuelle fremover.  Det nye stævneudvalgs mål var ambitiøst: De ville lave et stævne af den gode gamle slags, og det skulle ligge i København. Det viste sig dog hurtigt, at priserne for overnatning i København og omegn lå uden for, hvad vi kunne tillade os at budgettere med. Løsningen blev ophold i den nære provins, nemlig Helsingør, med en dagsud lugt til København.  Stævneudvalget har længe været i gang med planlægningen og har lagt sig i selen for at lave et program, der både er spændende og forhåbentlig udbytterigt samtidig med, at der skal være tid til det sociale. Der bliver ikke forskellige workshops at tilmelde sig. Det hele er for alle.  Hovedvægten er i år lagt på det musikfaglige. Der bliver mulighed for at tilegne sig (eller i hvert fald at få smag for at tilegne sig) færdigheder i gedigne håndværksfag som arrangement, komposition og improvisation. Desuden skal vi have rørt stemmebåndene ved lere lejligheder. Og så skal vi naturligvis lytte til god og inspirerende musik, lytte til (og måske prøve) spændende orgler og deltage i den traditionelle festmiddag.  Desuden vil bestyrelsen gerne præsentere en undersøgelse, vi har fået lavet, der omhandler fremtidens kirkemusikers kompetencebehov.  Der er som vanligt indkaldt til generalforsamling. Generalforsamlingen er vores fælles mødested, hvor vi kan tage beslutninger af fælles interesse. Men det kræver jeres opbakning. Hvis I har forslag eller ønsker at opstille andre kandidater til bestyrelsen end de af bestyrelsen foreslåede, ja, så er det med at komme ud af busken. Husk at et konkret forslag, sendt i rette tid, vil kunne behandles på generalforsamlingen, mens emner, der først bliver taget op under eventuelt, godt kan drøftes, men forslag, der kommer op her, kan ikke vedtages. Vel mødt!

2

Organist.org 3/2017


INDHOLD OG KOLOFON

NYHEDER

DIGITALT

Foto: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons

SIDE

4

STÆVNE 2017

SIDE

12

SIDE

14

LOKALLØN MM.

FINALE V. 25

JAKOB LORENTZEN

Læs i dette nummer om årets lønforhandlinger, hvor rekordmange medlemmer ik nyt løntillæg i 2016, Desuden en række korte nyheder.

Nodeskrivningsprogrammet Finale, som er udkommet i en ”version 25”, halter stadig markant efter Sibelius, når det kommer til brugervenlighed. Til gengæld lyder det langt bedre.

”Vi har sådan brug for improvisationen i vores fag. Og det kan næsten ikke gå galt,” hævder Jakob Lorentzen, som vi har mødt i anledning af, at han skal medvirke på Organistforeningens stævne.

STÆVNE 2017

ANMELDELSER

STILLINGER

19

SIDE

25

SIDE

32

HELSINGØR/KBH

ORGEL/KOR/SALMER

4 ORGANISTER SØGES

Tag dig tid til at nærstudere de syv sider med selve programmet for Organistforeningens stævne, som i år inder sted her på Konventum i Helsingør – med en afstikker til København.

Vi anmelder Bo Grønbechs ”Otte små præludier” (Forlaget Mixtur) samt FUK-udgivelsen ”Lutherrosen – antologi for ligestemmigt kor”.

 Bjolderup og Uge Kirker ved Aabenraa  Sct. Peders Kirke, Næstved (billedet)  Malt og Folding Kirker ved Vejen, Sydjylland  Elsted Kirke ved Aarhus

Organist.org REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDEN

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

SIDE

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882. Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk, Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: blad@organist.org. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Et facadeudsnit af orglet i Holmens Kirke, København, som deltagere på dette års stævne får lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med. Facaden er skåret af Lambert Castens i 1738. I N.W. Gades tid var orglet romantisk, men det blev barokt igen i 1956, da Marcussen & Søn byggede det 56 stemmer store orgel. Foto: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons www.organist.org

Organist.org 3/2017

3


FRA BESTYRELSEN

ORGANISTFORENINGENS GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen tirsdag den 23. maj kl. 15 på Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren 4. Fastsættelse af næste års kontingent ved kassereren 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter 7. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 10. marts 2017 8. Eventuelt

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN Bestyrelsesmedlemmerne Kenn Therkelsen (som fra nytår har overtaget Anders Tho-

rups bestyrelsespost), Jane Samuelsen og Nils Henrik Wyke er på valg.  Både Kenn Therkelsen og Jane Samuelsen modtager genvalg, og bestyrelsen genopstiller hermed de to for en ny periode. Nils Henrik Wyke modtager ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller i stedet Knud Damgaard Andersen, Hurup Kirke.  Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2016  med post til: 

Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, Lokale 107, 7100 Vejle  eller pr. mail til: kontakt@organist.org  Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Bestyrelsen, som den tog sig ud i juni 2016, da den var samlet i gården på Vartov. Efter nytår har Kenn Therkelsen dog erstattet Anders Thorup (nummer tre fra venstre) som menigt medlem, og nu er der også slutmelding fra den nuværende kasserer, Nils Henrik Wyke (nummer to fra højre).

4

Organist.org 3/2017


PPihl ihhll & SSchelling chelllling

Saxofon og Harpe

Masterclass i juniorkorledelse

Fredag d. 19. maj kl. 16-19 og lørdag d. 20. maj kl. 10-16

Pihl & Schelling – klassiske hits af bedste skuffe!

www.pihl-schelling.dk • 30 82 88 52

GAMLE SANGE I NYE KLANGE? STYRK sangglæden – DYRK traditionen! Anderledes kirkekoncert med jeres lokale kor, en professionel dirigent og jazzkvartet. www.stemmerisognet.dk

Børnekorakademiet afholder dirigentmasterclass med fokus på ledelse af juniorkor (4.-7. klasse). Pia Boysen og Margrete Enevold underviser med Det Danske Juniorkor som øvekor. Sted: Jægersborg kirkes sognegård, Søndersøvej 5, 2820 Gentofte Priser: Aktiv deltagelse begge dage: Kr. 2.000,Passiv deltagelse begge dage: Kr. 1.200,Pris inkl. frokost om lørdagen. Tilmelding senest 11. maj: Kirsten Hanehøj // kirsten@hanehoj.dk

www.bornekorakademiet.dk

Organist.org 3/2017

5


NYHEDER

REKORDMANGE FIK NYT LØNTILLÆG I 2016 De overenskomstansatte organisters nye lønsystem er efterhånden kommet til virke nogenlunde efter hensigten. Det kan ses på medlemmernes bankkonti. Statistikken for de årlige lokallønforhandlinger viser, at der som resultat af efterårets forhandlinger blev tilgodeset det hidtil største antal ansøgninger. Dette hænger naturligt nok sammen med, at der også er lere medlemmer end vanligt, som har søgt om lønfor-

højelse denne gang. Ud af 68 ansøgninger kastede de 62 et positivt resultat af sig. Og det kan blive endnu bedre. Ud af de resterende ire er der tre, som i skrivende stund ikke er færdigbehandlet.  Organistformand Henriette Hoppe forklarer årets gode resultat med, at foreningen i 2016 valgte en mere proaktiv tilgang til de medlemmer, der endnu ikke efter overgangen til overenskomst i 2010 havde fået forhandlet løn.

Lønforhandlingerne 2010-2016 Ansøgninger pr. år

Gennemsnitligt beløb pr. måned

93 1750

1528

68 62

44 35

34

1439

1098

52

49 37

1467

43

1065 857

40

31

1457

1319

30

550

620

660

692

2013

2014

24 280

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

Ansøgninger i alt

Ansøgt beløb i snit

Ansøgninger med positivt resultat

Bevilliget beløb i snit

2015

2016

Diagrammerne viser resultaterne af de første syv års lokallønsforhandlinger, siden det nye system trådte i kraft. Selvom det gennemsnitligt søgte beløb, var lidt højere, end det typisk har tidligere, er det gennemsnitligt bevilligede beløb uændret. Men fordi mange har søgt, er der samlet blevet bevilliget et rekordstort månedligt beløb på I alt mere end 53.000 kr.

6

Organist.org 3/2017


NYHEDER  ”Vi ville forsøge at inde ud af, hvorfor der var en gruppe medlemmer, der ikke havde søgt om løntillæg. De leste var glade for, at vi tog kontakt og hjalp med at få gang i ansøgningen. Og det har givet pote i form af kontakt til medlemmer, vi måske ikke ellers ik snakket med, og faktisk også i form af et løntillæg til langt hovedparten af dem,” fortæller hun.

ALDRIG RETFÆRDIGT Henriette Hoppe konstaterer samtidig, at siden der første gang blev indgået overenskomst i 2009, har der været en temmelig lang

indkøringsperiode, hvor både lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden har skullet vænne sig til en ny måde at tænke løn på.  ”Nu er vi ved at nærme os det, der var hensigten med de individuelle lokallønsaftaler: at lønnen kunne tilpasses indsatsen og kompetencerne. Det kommer aldrig til at blive helt retfærdigt, for det enkelte sogns økonomiske formåen og menighedsrådets generelle evne til at bruge den lokale løndannelse som et positivt ledelsesværktøj spiller også ind,” tilføjer formanden. Filip

FORSØG MED CENTRALISERET PERSONALELEDELSE En kommende forsøgslov åbner op for, at menighedsråd kan overlade arbejdsgiverfunktionen til andre. Organistforeningen råber vagt i gevær i forhold til arbejdsmiljøloven. Kirkeministeriet vil med et lovforslag om forsøg i folkekirken gøre det muligt for landets menighedsråd at tilrettelægge deres arbejde mere leksibelt. Det sker som opfølgning på blandt andet projektet ”Menighedsråd på jeres måde” fra 2014 til 2016. Her fremkom der mange forslag til, hvordan menighedsrådsarbejdet kan blive a bureaukratiseret. Og i den anden fase af projektet har tre arbejdsgrupper gået i dybden med, hvordan idéerne og ønskerne eventuelt vil kunne føres ud i virkeligheden.  ”Initiativerne viste bl.a., at menighedsrådene ofte inder de administrative opgaver særligt udfordrende, herunder opgaver vedr. økonomi, personale, kirkegårde og bygninger. Organist.org 3/2017

(…) Inden for de forskellige områder har arbejdsgrupperne identi iceret områder, hvor det kunne være relevant at deregulere, a bureaukratisere og i den forbindelse, hvor det vil være relevant at udføre forsøg forud for en eventuel revision af gældende ret,” står der i bemærkningerne til det aktuelle lovforslag.  Ministeriet henholder sig blandt andet til en rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende Provsti/provstiudvalg på jeres måde, som i efteråret præsenterede ”Samarbejde mellem Menighedsråd i Folkekirkens Provstier”.  ”[Den rapport] afdækker samarbejder mellem menighedsråd, både hvad angår emner, deltagerkreds, formaliseringsgrad og inddragelse af provstiudvalg. (…) På baggrund af rapporten kan det konkluderes, at der er menighedsråd, der ønsker at få mulighed for at lytte opgaver, kompetence og inansiering til provstiudvalget, mens andre menighedsråd ikke ønsker at bruge sådanne muligheder. Af > 7


NYHEDER samme grund er det også et af lovforslagets grundprincipper, at der gælder fuld frivillighed for menighedsrådene,” forklarer Kirkeministeriet.

FÆLLES KONTAKTPERSON Den overordnede hensigt med forsøget er, at der fra januar 2018 og to år frem skal indsamles erfaringer om, hvilke alternative måder at organisere sig på der virker, og hvilke der virker mindre godt. Disse erfaringer vil efterfølgende blive grundigt evalueret i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.  Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det også, at Kirkeministeriet tilslutter sig overvejelser i styregruppen bag projektet ”Menighedsråd på jeres måde”, som peger på, ”at det blandt andet vil være relevant at iværksætte forsøg om: Fælles kontaktperson for lere menighedsråds personale. (…) Forsøg med placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og inansiering heraf i provstiet.”  På personaleområdet er det nye i den sammenhæng, at selve arbejdsgiveransvaret for en medarbejder vil kunne lyttes til en anden folkekirkelig myndighed end den, der har ansat vedkommende.  Ministeriets forslag om forsøgsloven har været i høring i januar, og svarene herfra bliver nu bearbejdet. Når den endelige lov er vedtaget, er der lagt op til, at menighedsråd, som ønsker at deltage i et forsøg, skal udfylde en såkaldt forsøgsskabelon, og at aftalerne offentliggøres på km.dk.

HUSK ARBEJDSMILJØET Organistforeningens formand, Henriette Hoppe, mener, at ministeriets åbning over for, at menighedsråd kan igangsætte forsøgsordninger inden for personaleledelsen, måske sam8

tidig kan ses som et ønske om at få professionaliseret den daglige ledelse.  ”Vi er vidne til mange fejl fra menighedsrådenes side omkring eksempelvis lønudbetalingen. En professionel ledelse vil kunne få skovlen under nogle af de fejl. Til gengæld kan de lokale muligheder for at bruge lønnen som at aktivt ledelsesværktøj risikere at blive svækket. Og hvis personalelederen misforstår reglerne, kommer den deraf følgende fejl til at ramme alle,” indvender hun.  I det høringssvar, hun på Organistforeningen vegne har sendt til ministeriet, fokuserer Henriette Hoppe især på de problemstillinger, der ved lytning af arbejdsgiverfunktionen opstår i forhold til arbejdsmiljøloven.  ”Arbejdsmiljølovens arbejdsgiverbegreb er ikke en ganske entydig størrelse, idet en virksomheds ledelsesudøvelse kan lytte det juridiske arbejdsgiveransvar i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. (…) Erfaringerne fra allerede eksisterende samarbejdsaftaler mellem lere menighedsråd om fx geogra isk leksibilitet, deling af kirkefunktionærer m.v. har vist, at viden om og stillingtagen til konsekvenserne i forhold til arbejdsmiljølovens arbejdsgiverbestemmelser har været stort set fraværende,” skriver hun og fortsætter:  ”Organistforeningen anser det derfor af afgørende betydning, at der i forbindelse med lovforslaget og i forbindelse med godkendelsen af forsøgsprojekterne tages eksplicit stilling til forsøgenes konsekvenser for arbejdsgiveransvaret i relation til arbejdsmiljøloven.”  Foreningens forslag er derfor, ”at det indskrives i forsøgsgodkendelserne, at hvis forsøgene indebærer ændringer i arbejdsgiverfunktionen, skal Arbejdstilsynet som myndighed inddrages i vurderingen af forsøget inden en evt. godkendelse”. Filip Organist.org 3/2017


NYHEDER

KORT NYT

ORDNING MED VIELSER I DET FRI GØRES PERMANENT ”Biskopperne drøftede de erfaringer, der er indhentet i forbindelse med vielse uden for kirkens rum. Biskopperne har besluttet, at ordningen bliver gjort permanent, men der er stadig ua klarede punkter. Forsøgsordningen videreføres indtil en permanent ordning kan træde i kraft,” hedder det i referatet fra bispemødet i begyndelsen af januar.  Ifølge Kristeligt Dagblad er 654 par blevet gift uden for kirkens rum, siden det blev muligt i maj 2013. Og den service vil biskopperne altså fastholde. Filip

FOLKEKIRKELEDELSE I ALLE DENS ASPEKTER Landsforeningen af Menighedsråd har søsat Folkekirkens Lederuddannelse som et pilotprojekt, hvis formål er at udvikle en modulopbygget uddannelse i ledelse for menighedsrådenes kontaktpersoner. Foreløbigt er der Organist.org 3/2017

forløb i gang i Aarhus og Helsingør, men Landsforeningens ambition er, at det gratis medlemstilbud skal dække hele landet.  ”Folkekirkens Lederuddannelse vil ikke alene indeholde praktiske og juridiske elementer, men også emner som samarbejde, udvikling og trivsel,” oplyser Lone Wellner Jensen fra Landsforeningens personaleudvalg til Menighedsrådenes blad. Filip

TRE FAGUDVALG ARBEJDER MED LITURGIEN Tre udvalg, som folkekirkens biskopper nedsatte i efteråret, har nu taget fat på en grundig behandling af en række spørgsmål om kirkens liturgi. Der er tale om et større projekt med en økonomisk ramme på 3,6 mio. kr., der blandt andet skal bruges til nogle brede konferencer, som a holdes i forlængelse af, at udvalgene afslutter deres arbejde i slutningen af 2018. Ifølge en pressemeddelelse fra bispekollegiet – udsendt af biskop Tine Lindhardt (billedet t.h.) – forventer biskopperne desuden her i 2017 at ”a holde en konference om salmer i lyset af de mange nye salmer og salmemelodier, der skrives og komponeres”.  Udvalgene består af 10-12 eksperter, og i to af dem er der organister repræsenteret: I et udvalg, som skal arbejde med selve gudstje9


NYHEDER nesten, sidder Bine Bryndorf, Birgitte Ebert og Peter Arendt. Og i et udvalg, som skal beskæftige sig med overordnede spørgsmål om, ”hvordan der fremover kan arbejdes med liturgi i folkekirken”, herunder spørgsmålet om autorisation kontra liturgisk frihed, sidder Ole Brinth. Det sidste af udvalgene skal arbejde med dåb og nadver.  I en artikel i Kristeligt Dagblad forklarer biskop Marianne Christiansen (billedet t.v.) om baggrunden for projektet:  ”Vi har i folkekirken liturgien som den fælles stamme i gudstjenestelivet. Men vi be inder os i en utrolig frugtbar liturgisk periode, og derfor er det tid til at få et overblik over, hvad der foregår, og derfra inde ud af, hvor meget folkekirken fortsat skal være fælles om, og hvor meget der er op til de lokale menigheder.” Filip

salmedigteren (billedet) fortælle mere generelt ”om at skrive salmer i 2000-tallet”.  På programmet er også Ribe-biskop Elof Westergaard, som dels vil sige noget om ”Luther og Liturgien”, og dels vil han i forbindelse med det aktuelle liturgiprojekt (se notitsen ovenfor) fortælle om biskoppernes overvejelser om liturgiske forhold.  Og efter frokosten handler det så – naturligvis – om ”Luther og Musikken”. Det er lektor emeritus og komponist Nils Holger Petersen, som holder et oplæg om det emne. Endelig står den om aftenen på int koncertbesøg fra det professionelle kor Musica Ficta under ledelse af Bo Holten. Filip

KIRKESANGBOGEN ER PÅ TRAPPERNE

LUTHERSK KIRKEMUSIK PÅ EMMAUS TIL JUNI Igen i år er Organistforeningen medindbyder til en sommerdag for alle kirkemusikinteresserede på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev. Kirkemusikkens dag inder sted torsdag den 22. juni 2017 kl. 10-21, og tovholder er som vanligt rektor Ole Brinth fra Sjællands Kirkemusikskole. Han vil hen på eftermiddagen selv spille for til Lisbeth Smedegaard Andersens bidrag til den nye salmeudgivelse i FUK-serien ”Lutherrosen” – vel at mærke introduceret af hende selv. Og efterfølgende vil 10

Årets ambitiøse udgivelse fra Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag er sat til at blive udgivet den 26. maj, og den kommer til at rumme 230 salmer og sange. Foruden kendte sange og salmer på lere forskellige sprog vil der også være en del nyskrevet materialet. Der vil også blive udgivet en spillebog med både orgel/ klaver-satser og becifringer.  På facebook.com/kirkesangbogen kan man holde øje med en række arrangementer, som knytter sig til lanceringen af sangbogen, blandt andet et udgivelsesarrangement i Holmens Kirke den 28. maj. Desuden kan man læse mere om udgivelsen på dendanskesalmebog. dk/kirkesangbogen Filip Organist.org 3/2017


Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Ku’ det ikke være skønt at få lidt mere ud af dine penge? Som medlem af Organistforeningen kan du få en lønkonto med hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du får mere ud af dine penge. LSBprivat Løn giver dig 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar. ®

Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente Du skal være medlem af Organistforeningen – og have afsluttet din uddannelse. Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. ' X EHK YHU LNNH L I UVWH RPJDQJ DW p\WWH GLW eksisterende realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Fokus på det, der er vigtigt for dig Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, som investerer tid til at høre dine behov og ønsker og du får klar besked. Hvis det er det du kigger efter, så ring til os direkte på 3378 1906 – eller gå på lsb.dk/co10 og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har altid sørget for, at helt almindelige mennesker kan gøre bankforretninger på ordentlige betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1906 eller book møde på: lsb.dk/co10


DIGITALT

FÅ NYSKABELSER FOR BRUGEREN I FINALE 25 Nodeskrivningsprogrammet Finale, som er udkommet i en ”version 25”, halter stadig markant efter Sibelius, når det kommer til brugervenlighed. Til gengæld lyder det langt bedre. Af Theis Lyng Reinvang I efteråret 2016 kom den 25. version af nodeprogrammet Finale. Derfor har irmaet bag valgt at gå bort fra at benævne versionerne med årstal, men blot at kalde det ”Finale 25”.  Der er i den nye version blevet arbejdet med at gøre ”indmaden” i programmet bedre. Programmet kører nu med 64-bit teknologi. Umiddelbart tænker man, at det ikke har den store betydning, men der er to væsentlige ting ved denne, for programmørernes vedkommende, væsentlige ændring: Programmet er nu bedre fremtidssikret til nye og bedre computere, og hastigheden er blevet betydelig højere. Det er især mærkbart, når man arbejder med store partiturer, hvor man gerne vil skifte skærmbillede hurtigt og have mange ting i gang på samme tid.  Desuden er det store udvalg af Garritan-lyde blevet forbedret, og der er mulighed for at tilgå 64-bit lydsystemer. Lydene er rigtig gode, og hvis man piller længe nok ved sit partitur, kan man få det til at lyde helt godt.

RELANCERING EFTERLYSES Jeg har i mange år arbejdet med Finale og været glad for programmet. Finale har efter min mening en stor mængde muligheder for at rette det gra iske udtryk til, så noderne står pænt.  På bruger laden er der dog ikke ret meget 12

Finale version 25 MakeMusic (finalemusic.com) Fås til PC og Mac (kun nyere styresystemer) Programmet er på engelsk Særlig ”akademisk pris” for bl.a. organister/kirker: 2.395 kr. (Opdatering af tidligere version: 999 kr.) Dansk importør: Indigo2 Se mere på indigo2.dk/finale

nyt at se i Version 25. Det virker lidt skuffende. Især i et marked, hvor andre irmaer arbejder meget målrettet på at lave bedre og mere brugervenlige nodeprogrammer.  Finale lider måske lidt under, at der bliver bygget oven på gamle (og for den tid gode) ideer. Jeg synes, at vi trænger til en mere brugervenlig relancering af Finale. Organist.org 3/2017


DIGITALT  Som organist har man ofte brug for at skrive noget hurtigt rent, at få en salme transponeret, at skrive en overstemme, at lave en trestemmig sats til koret, når tenoren er blevet syg osv. Man får også mere og mere brug for at lave nodemateriale, som passer rytmiske musikere, i form af becifringer eller et leadsheet til en sang. Man har brug for en hurtig arbejdsgang – at kunne lave en node, som kan bruges med det samme.

BEDST TIL STORE NODESATSER Jeg har på det seneste arbejdet en del med Sibelius-nodeprogrammet, og for mig virker det som et bedre program til disse opgaver. Der er en større grad af brugervenlighed lagt ind. Der er en direkte og logisk arbejdsgang, som er tænkt ind fra udviklernes side. Det er lettere og hurtigere at lave en node, som virker overskuelig til lere ”hverdagsopgaver”, end det er i Finale 25.

I Sibelius er der til gengæld lidt lere omveje til et lot gra isk udtryk, og der mangler et medfølgende lydbibliotek, som lyder godt. Min konklusion er, at hvis man vil have noget fra hånden, som skal bruges i en fart, så bruger jeg Sibelius. Skulle jeg lave et stykke ilmmusik for orkester og herunder præsentere en lyddemo for instruktøren, ville jeg vælge Finale 25.  Jeg synes, at Finale stadig har sin berettigelse som program, men skal man vælge mellem Finale 25 og Sibelius som organist og førstegangskøber, så er det lettere og hurtigere med Sibelius i en fart at få et resultat, som er acceptabelt. Skal du derimod arbejde med store nodesatser, så ville jeg fortsat anbefale Finale – også på grund af den nye 64-bit-version, som reagerer hurtigt og præcist. Desuden lyder Garritan-lydene ret godt. Se også vores sammenlignende anmeldelse af det helt nye program Dorico i januar side 16.

Garritan Sounds De medfølgende lyde i Finale v. 25 kan bl.a. styres med en mixer som denne. Hele programmet fylder mere end 3 GB, hvilket ikke mindst skyldes den store mængde af lydsamplinger, som får det klingende resultat til at tilnærme sig rigtige instrumenter.

Organist.org 3/2017

13


STÆVNE2017

FRA HARPEKLANG TIL KUMMEFRYSER 16’ Når Jakob Lorentzen byder indenfor til sit seminar om improvisation i Holmens Kirke under Organistforeningens stævne i maj, skal den kreative og legende tilgang slippes løs, og deltagerne kommer til at improvisere over ord som vindpust, regndråber og harpeklang Af Malene Wichmann, journalist BRRRRRRR. Orglet i Holmens Kirke i København frembringer en dyb, industriel lyd. Som en blanding mellem en støvsuger og en boremaskine. Organist Jakob Lorentzen kigger begejstret op.  ”Det var noget i den stil,” forklarer han. Lyden illustrerer én af hans favoritanekdoter, når samtalen falder på improvisation – en historie der udspillede sig i hans allerførste tid i kirken i det centrale København. Dengang for 20 år siden, da Jakob Lorentzen tiltrådte sin stilling i Holmens Kirke med hele sin gode ballast fra studieårene i København og Paris.  ”Jeg var traditionelt uddannet og havde gået hele den franske skole igennem med alle dens regler,” fortæller han.  ”Så kom jeg til Holmens Kirke, og en god kunstnerven fra Paris spurgte, om jeg kunne indspille noget på orglet til en kunstinstallation han skulle lave.”  Jakob Lorentzen tænkte mulighederne igennem og besluttede sig for, at Olivier Messiaen måtte være det rette valg. Kunstnervennen kom med sit optageudstyr, og Jakob gik i gang.  ”Men efter et kvarter sagde han: Det er rigtig godt, men det er ikke lige det, jeg havde i tankerne,” fortæller Jakob Lorentzen i dag. 14

”Så ringede min telefon, og det var en vigtig samtale, så jeg gik ud bagved og talte i tyve minutter. Da jeg kom tilbage, sagde min ven: Jeg håber, at det var i orden, at jeg lige prøvede dit instrument. Nu har jeg indspillet det, jeg skal bruge. Og jeg tænkte: Men han har aldrig spillet orgel før!?”  Senere gik Jakob Lorentzen til udstillingens fernisering og ik sig en overraskelse af de helt store:  ”Min ven havde for eksempel taget nogle dybe stemmer nede i pedalet på en fagot 16’, og når man holdt dem rigtig længe, lød det som en kummefryser. Han var ligeglad med, om det var den samme lyd i lere minutter, det skulle bare skabe en stemning. Så havde han også fundet en løjte, der lød som et kukur. Ud af det, og lere andre lyde, havde han så lavet en collage, og resultatet var fuldstændig fantastisk! Men jeg havde aldrig nogensinde hørt de lyde i mit orgel før. Og der gik det op for mig: Jeg skal genopdage mit eget orgel! Tænk at jeg har været helt blind for det! Jeg skal til at lege igen for at finde noget nyt!”

FRYGT IKKE KVINTPARALLELLERNE Ved Organistforeningens stævne i maj skal Jakob Lorentzen undervise i improvisation. Og den legende tilgang, som han selv genfandt for tyve år siden, er nu en rød tråd i hans undervisning.  Improvisation er et felt, han har dyrket hele sit organistliv, og noget, han har undervist i, både på konservatoriet og i regi af kirkemusikskolerne i Vestervig og Roskilde. Han underviser fra begynderniveau til videregående niveau, og selve dét at give andre organister mod Organist.org 3/2017


STÆVNE 2017

Foto: Thomas Juul

Jakob Christian Stevns-Lorentzen  er født i 1968.  bestod PO’en fra Zahles Seminarium i 1982 og blev dermed Danmarks yngste eksaminerede organist.  var elev af Hans Fagius, Amalie Malling og Dan-Olof Stenlund på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han tog sin diplomeksamen i 1994.  flyttede til Paris i 1992, hvor han har studeret klaver hos Christine Parashos, improvisation hos Pierre Cogen og orgel i solistklassen hos Susan Landale, hvorfra han debuterede i 1995.  har været organist og kantor ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke siden 1997.  er dirigent for Holmens Vokalensemble, som han stiftede i 2005.  er desuden aktiv som underviser, komponist og kammermusiker, og har udgivet en række cd’er.

Organist.org 3/2017

på at improvisere mere i hverdagen, er noget, der ligger Jakob Lorentzen meget på sinde.  ”Vi lærer alle sammen det såkaldte kirkespil. En disciplin, hvor man lærer om de unoder, man ikke må lave: Kvintparalleller, oktavparalleller og så videre. Samtidig har vi som klassiske musikere hele tiden med de store værker af Bach og Buxtehude at gøre. Og så tænker vi: Her sidder jeg med noderne af de store mestre, og så skal jeg improvisere bagefter. Det bliver bare til sådan noget Prinsesse Toben. Jeg må hellere lade være. Men det er synd, for vi har sådan brug for det i vores fag. Og det kan næsten ikke gå galt: Det er bare at lægge en inger på en tangent, så har vi en lyd – og vores orgel klinger så fantastisk.”

VINDPUST OG SLAGTØJS-ORGEL Når han underviser i improvisation, plejer Jakob Lorentzen typisk at lægge ud med at få kursisterne til at spille nogle mini-improvisationer på max to minutter.  ”Det er ikke meningen, at man skal gå i gang med en stor fuga, så vi inder nogle overskrifter, der skaber en legende tilgang og passer til små korte satser,” forklarer han.  ”For eksempel kunne overskriften være ’spil et vindpust’. Vores instrument puster jo vind, så selvfølgelig kan man lave et vindpust. Det kan måske være noget, der bare starter med en stille brise, så bliver det til en storm, og så lægger den sig igen. Man skal ikke spille toeller tre-stemmigt, man skal bare fabulere frit – og pludselig får man vækket kreativiteten.”  Jakob Lorentzen fortæller videre om andre mulige temaer for improvisationerne. Han foreslår for eksempel en lille march over Jesu indtog i Jerusalem. >

15


STÆVNE2017  ”Det har ikke været for kønt. Han sad på et æsel, ikke, og folk de råbte og skreg. Der kan man godt sætte alle ingrene ned på én gang! Og det gælder ikke om at ramme en g-mol eller en anden akkord, det handler mere om at bruge orglet som et perkussivt instrument. Det er rytmen, man leger med – og det kræver ingen forudsætninger andet end idéen. Det er ikke teknisk svært.”  Jakob Lorentzen griner lidt af det voldsomme og dissonerende indtog i Jerusalem, og har allerede gættet de mulige forbehold:  ”Ja, og så er der nok lere organister der tænker: Hvad vil menigheden sige, hvis jeg spiller sådan noget palmesøndag? De vil jo løbe skrigende bort! Men det her en måde at komme ind i at lege med instrumentet på. Man kan også spille harpe på orglet: Bare tag en C-dur, og lyt den hele vejen op og hele vejen ned igen. Og lige pludselig har du en smuk musik, der kan bruges under altergangen. Du inder lynhurtigt noget, der kan bruges i dagligdagen også.”

BERØRER OGSÅ SALMESPILLET Jakob Lorentzen fortæller videre om, hvordan man også kan arbejde med at lave en lille melodi med titlen ”Åkande”:  ”Der er en lille vippe igur i den ene hånd, som lyder som noget, der ligger og skvulper, og en lille improviseret melodi i C-dur oveni. Herfra er der ikke langt til at tage en salmemelodi og sætte akkompagnement til, og pludselig er man inde i at lave et improviseret koralforspil, som måske ellers virkede som en skræmmende opgave,” siger han.  Hvis der er organister på kurset, der allerede har dyrket improvisationen længe, kan Jakob Lorentzen også inde på at foreslå at improvisere over et tema i en koncertform i Vivaldi-stil, hvor man blandt andet kan arbejde med at få de typiske sekvenser hos Vivaldi ind under huden.  Og selvom kursets tema er improvisation, så har Jakob Lorentzen også på fornemmelsen, at han ikke kan holde sig fra én af sine kæpheste: At tage en snak om salmespillet også.

Tips fra Jakob Lorentzen Hvordan kommer jeg i gang med at improvisere derhjemme?  Jeg har et vendespil for børn med dyremotiver. Så kan man trække et dyr, og spille en lille sats der for eksempel handler om en elefant, en due eller en bi. Det sætter fantasien i gang.  Drop ambitionerne om komplicerede fugaer. Leg i stedet med små temaer, der sætter gang i kreativiteten. Prøv for eksempel at lave 2-minutters improvisationer over temaer som nat, cirkus, regndråber, vintersang eller måske ”på flugt”. Hvor kan jeg bruge min improvisation?  En idé kunne være at lave ni læsninger til forskellige årstider med præsten. Til påske er det lidelseshistorien, og til jul improviserer orglet over juletemaer imellem læsningerne.  Prøv at spille billederne i historien. For eksempel kan orglet illustrere korsfæstelsen. Søm i Jesu hænder er sikkert noget voldsomt og dissonerende – det behøver ikke at være en melodi, og det behøver overhovedet ikke være teknisk svært at spille.

16

Organist.org 3/2017


STÆVNE 2017  ”Alle kan spille en salme, men typisk afgør vores teknik, at vi spiller salmen ret langsomt, og at den måske ikke swinger så meget. Vi spiller ofte legato og er meget optagede af at få legatoet til at fungere. Og det medfører, at salmen kommer til at lyde tung og alvorlig. Men sådan behøver det ikke at være, for orglet er ikke kun et legato-instrument, det er også et staccato-instrument. Når man sætter staccato på, kan man høre konsonanterne, og det bliver tydeligt, hvordan vi sætter tekst på en melodi. At spille legato er som at spille på én lang melisme. Så vi arbejder gerne med at

spille mere klart. Tit udmønter det sig i nogle diskussioner, både med mig og kursisterne imellem, og det synes jeg er rigtig godt! Organister skal ikke være ens, og kurser er en god mulighed for at få rusket op i sine vaner.” Ud over sin medvirken på Organistforeningens stævne holder Jakob Lorentzen i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole improvisationskursus i Holmens Kirke i dagene 23.10., 30.10 og 13.11 – alle tre mandage kl. 10-16. Mere info på kirkemusikskole.dk

Jakob Lorentzen er den glade ejer af et ganske særligt papirklip, som han ofte viser frem. Han fortæller: ”’Fuga i morgensko’” fik jeg foræret af min musiklærer fra gymnasiet i Rønne. Hun bestilte den bornholmske kunstner Sabber til at klippe det komplet skøre billede. Og ja, jeg spillede pedal i moccasinsutter i mine unge år, deraf titlen.”

Organist.org 3/2017

17


JAZZIMPROVISATION OVER NORDISKE SALMER

MADS GRANUM

VIDUNDERLIG LYS OG

LYRISK JAZZSOUND - Doks

NYFORTOLKNING AF DANSKE SALMER BOOKING: madsgranum.dk 2682 2684

Sangerinde: Regitze Glenthøj

Musikken leveres smagfuldt og stilsikkert af den overbevisende sammenspillede kvartet. PO-Bladet

Meget vellykket! Kristeligt Dagblad


STÆVNE 2017

ORGANISTFORENINGENS ÅRSSTÆVNE 2017 I HELSINGØR PÅ KONFERENCECENTRET KONVENTUM DEN 21.-24. MAJ 2017

Holmens Kirke

Foto: Ib Rasmussen, Wikimedia Commons

Foto: Leif Jørgensen, Wikimedia Commons

Foto: Ib Rasmussen, Wikimedia

Foto: Leif Jørgensen, Wikimedia

Vor Frelsers Kirke

Helsingør Domkirke

Christians Kirke

Foto: Thomas Juul

Jakob Lorentzen

Roland Haraldson

Organist.org 3/2017

Sandy Brinck

Jens E. Christensen

Bo Andersen

Dorthe Zielke

Torben Jetsmark

Peter Langberg

Søren Johansen

19


STÆVNE2017 Søndag fra 16.00 Ankomst og kaffe på konferencecentret Konventum 18.00 Middag på Konventum 20.00 Koncert i Helsingør Domkirke med Skt. Olai Vokalensemble under ledelse af domkantor Roland Haraldson. Domorganist Bo Grønbech medvirker som orgelsolist. 22.00 Nachspiel på Konventum Mandag fra 7.00 Morgenmad 8.30 Udϐlugt til København (afgang ca. 9.00 fra Helsingør Banegård med kystbanen + metro i København) 10.00 Kursus (hold I) i Holmens Kirke i improvisation v/ organist Jakob Lorentzen, med indlagt besøg i Christiansborg Slotskirke 10.00 Kursus (hold II) i Christianskirken i samspil og satsudformninger/ transskriptioner v/ organist Søren Johannsen og trompetist Dorthe Zielke 12.00 Frokost i de respektive kirker (sandwich) 13.00 Kursus – gentagelser af formiddagens kurser 17.00 Aftensmad på Dallevalle i Fiolstræde 19.00 Besøg i Vor Frelsers Kirke med forevisning af klokkespil i tårnet og klokkespil v/ Peter Langberg, og fortælling om kirken og orglet samt kort orgelkoncert v/ organist Jens E. Christensen Afgang fra Vor Frelsers kirke til Konventum (med metro + kystbanen) 22.15 Nachspiel på Konventum Tirsdag fra 7.00 Morgenmad 9.00 Morgensang. Nodeudstilling ved Aarhus Musik/ Søren Storm 9.30 Workshop i satsskrivning for lige stemmer og blandet kor v/ organist og komponist Bo Andersen 10.45 Kaffepause 11.00 Workshop fortsat 12.00 Frokost 13.00 Offentliggørelse af rapport v/ chefanalytiker Sandy Brinck, Oxford Research 14.00 Nyt fra Kirkeministeriet 14.45 Kaffepause 15.00 Generalforsamling Nodeudstilling FTF-A og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd besøger stævnet med stande 18.30 Festmiddag 22.30 Folkedans v/ Asger Balling (medbring gerne dit instrument og deltag i husorkesteret) Onsdag fra 7.00 Morgenmad 9.30 Morgensang 10.30 Foredrag/talkshow: ”Sig det, så det ses – kommunikation, kropssprog og kulturforståelse” v/ skuespiller Torben Jetsmark 12.00 Afrejse. Frokost kan bestilles mod ekstrabetaling 20

Organist.org 3/2017


STÆVNE 2017

TILMELDING til Organistforeningens årsstævne 2017 på konferencecentret Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør, tlf.: 49 28 09 00, www.konventum.dk Søndag den 21. maj kl. 16.00 til onsdag den 24. maj kl. 12.00

Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og uden overnatning Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning 

Kr. 5.200 Kr. 3.000

på dobbeltværelse med ____________________________________ (navn skal anføres) Kr. 4.700

Jeg kan ikke deltage i hele stævneforløbet,

men kun _______ dag kl. ________ til _______ dag kl. ________ (Pris oplyses ved tilmelding, der kan dog ikke påregnes en prisreduktion, der helt matcher

_________

din tilstedeværelse, da der fra konferencecenterets side er givet en fast pris på hele stævnet

Overnatning som udgangspunkt på ”eget værelse”, men jeg er villig til at dele, (JA)   (NEJ) hvis dette pga. overbookning måtte være nødvendigt: 

Ønske om særlige kosthensyn:_______________________________ Ønske om frokost onsdag den 24. maj inden afrejse  (egenbetaling, ikke med i stævneprisen)

Navn: _____________________________________________________

Adresse: _____________________________________

Postnr./by: ___________________________________

Kirke(r): _____________________________________

Dato: ________________________________________

Underskrift: __________________________________

Organist.org 3/2017

TILMELDING via organist.org eller denne blanket. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 19. april. Senere tilmelding er mulig i det omfang, der er ledige pladser og mod merpris på kr. 400 Deltagerliste følger ultimo april/primo maj.

21


VINDINGGÃ…RD RINGVEJ 1, 7100 VEJLE

TIL ORGANISTFORENINGEN

HUSK PORTO


STÆVNE 2017

KURSER OG WORKSHOP PÅ STÆVNET KURSUS: IMPROVISATION ved Jakob Lorentzen I Holmens Kirke vil Jakob Lorentzen undervise i improvisation, så alle organister kan være med og få noget at arbejde videre med. Jakob vil give deltagerne enkle redskaber til at komme i gang med at lære improvisationens kunst og at videreudvikle disse redskaber eller bygge ovenpå. Der er mulighed for aktiv deltagelse på orgelbænken for dem, der stiller sig til rådighed.  Jakob Lorentzen har siden 1997 beklædt stillingen som organist og kantor ved Holmens Kirke samt slotsorganist ved Christiansborg. Han er en efterspurgt solist og kammermusiker med utallige årlige koncerter i ind- og udland. I Holmens Kirke står han i spidsen for Holmens Kantori, Holmens Vokalensemble og Holmens Barokensemble.

KURSUS: SAMSPIL OG SATSER ved Dorthe Zielke og Søren Johannsen I Christians Kirke på Christianshavn skal det handle om organistens samspil med melodibærende instrumenter, herunder om arbejdet med satsudformninger og transskriptioner. Kurset vil give en indføring i, hvordan Dorthe og Søren selv omsætter kendte store klassiske værker (symfonier, operaer anden festlig og virtuos musik) af f.eks. Bach, Händel, Mozart, Haydn og Carl Nielsen fra de oprindelige partiturer til satser for orgel og andet instrument, som egner sig til særlige gudstjenester og koncerter.  Trompetist Dorthe Zielke er uddannet med diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) i 2000. I de sidste 15 år har Dorthe Zielke fået erfaring i en lang række af både danske og udenlandske orkestre. Dorthe Zielke og Søren Johansen, organist ved Christians Kirke siden 2007, har spillet utallige kirkekoncerter sammen siden 1999, og de har udgivet mange cd’er med musik for trompet og orgel.

Organist.org 3/2017

23


STÆVNE2017

WORKSHOP: KORSATSER ved Bo Andersen Den gode korsats – hvad er det? En del organister komponerer, arrangerer og renskriver korsatser i diverse nodeskrivningsprogrammer. Imidlertid kan det undertiden forekomme svært at inde netop den sats, der kan komme til at fungere optimalt for ens eget kor. Og hvorfor så egentlig det?! I denne workshop vil komponist og organist Bo Andersen vise eksempler på forskellige typer af arrangementer og originalkompositioner, ikke mindst fra det liturgiske repertoire – og forhåbentlig ikke mindst satser skrevet og/ eller arrangeret af medlemmerne selv til gensidig inspiration.  Da det altså er tanken, at workshoppens indhold i vid udstrækning vil bestå af organisternes eget input, opfordres alle stævnedeltagere til at indsende deres korsatser til Bo, enten indscannet (JPG/PDF) eller som rene PDF- iler, der er eksporteret direkte fra en nodesats. Under workshoppen vil deltagerne opføre så meget, som kan nås, efterfulgt af en snak om udformningen af den enkelte sats såvel hvad angår layoutet som selve korsatsen.  Send dine udvalgte satser til bacomposer@boandersen.org gerne så hurtigt som muligt, så han kan danne sig et overblik over tilrettelæggelsen af en interessant korformiddag på stævnet.  Bo Andersen er organist og korleder ved Engholmkirken i Allerød nord for København, og siden 2011 har han desuden været ansat som kantor ved Stefanskirken i København. Ud over at være PO er han uddannet på DKDM’s komponistlinje hos Ib Nørholm og Erik Nordby.

KONCERTER OG FOREDRAG PÅ STÆVNET DOMKIRKEKONCERT ved Skt. Olai Vokalemsemble, Roland Haraldson og Bo Grønbech Koncerten søndag aften i Helsingør Domkirke vil byde på musik af bl.a. Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann, Schütz og Per Nørgård. Alt sammen serveret af Skt. Olai Vokalensemble, domkirkens koncertkor. Koret består af 28 ulønnede sangere, der er en blanding af erfarne amatører og folk med forskellige musikuddannelser. Koret skal i august synge i Uppsala Domkirke og til efteråret give en stor koncert i anledning af reformationsjubilæet. Denne søndag aftens program bliver et udpluk fra disse to koncertprogrammer. Desuden skal vi høre domorganist Bo Grønbech spille soloværker på domkirkens P.G. Andersen-orgel.  Kantor Roland Haraldson dirigerer Skt. Olai Vokalemsemble. Han er uddannet i kor- og orkesterledelse og komposition ved Musikhögskolan i Stockholm, ved DKDM og Malmö Musikhögskola. Han har været kantor ved domkirken siden 2008. Bo Grønbech har været domorganist siden 1985 og har en fornem koncertvirksomhed som orgelsolist i ind- og udland bag sig. Han har desuden komponeret en del orgelmusik, bl.a. orgelkoraler og dertil kantater og sange. 24

Organist.org 3/2017


STÆVNE 2017

KONCERTBESØG: VOR FRELSERS KIRKE ved Jens E. Christensen og Peter Langberg Mandagsud lugtens aftenbesøg i Vor Frelsers Kirke i København vil byde på både historisk-kulturelle fortællinger om denne enestående barok-kirke med det snoede tårn og musikalske oplevelser. Fra det 58 stemmer store Poul-Gerhard Andersen orgel, med den berømte orgelfacade med de to elefanter, giver Jens E. Christensen en lille koncert med musik af bl.a. Bent Lorentzen. Og fra de 48 klokker, der udgør kirkens klokkespil, vil Peter Langberg få musikken til at brede sig ud over Christianshavns tage. Der bliver mulighed for at iagttage og høre om klokkespillet på nært hold i tårnet og ligeledes at a lægge besøg på pulpituret.  Jens E. Christensen har været organist ved kirken siden 1989. Hans repertoire spænder vidt, fra barokmusik til ny musik. Flere danske komponister har skrevet musik til (og i samarbejde med) Jens E., og musikken er blevet opført ved utallige koncerter i ind- og udland og desuden indspillet på cd’er.  Peter Langberg er forhenværende organist, klokkenist og rektor ved kirkemusikskolen i Løgumkloster. Han har været leder af og underviser på klokkenistuddannelsen i Løgumkloster igennem mange år. Og han underviser stadig studerende på klokkenistuddannelsen netop ved Vor Frelsers Kirkes klokkespil.

FOREDRAG OG TALKSHOW ved Torben Jetsmark ”Sig det, så det ses” er overskriften på dette særdeles underholdende, morsomme, lærerige og alvorlige foredrag/talkshow, som skuespiller Torben Jetsmark vil udfolde for os som stævnets sidste programpunkt. Det handler om kommunikation, kropssprog, sprogkrop, mimik, miner, attituder, gestus og gestik. Hvordan er det lige, vi i mange forskellige arbejdssituationer kommunikerer, så det kommer ud over kanten og rammer præcist? Det vil vi på en fornøjelig måde få en lektion i. Torben Jetsmark siger bl.a.: ”God kommunikation drejer sig om at skabe mentale billeder, der motiverer til handling”.  Torben Jetsmark er uddannet skuespiller fra Det Kgl. Teaters elevskole. Han har været med i utallige teaterforestillinger og ilm, været teaterleder, instruktør og underviser. Han har i mange år desuden holdt foredrag, talkshows og kurser om kommunikation på mange niveauer med baggrund i sine specialer om kropsteater, masker og moderne retorik. Torben Jetsmark er selv violinist, så han kender musikerens verden indefra.

Organist.org 3/2017

25


ANMELDELSER

VIDTSPÆNDENDE ORGELPRÆLUDIER FRA GRØNBECH En række frie og bundne orgelstykker fra domorganisten i Helsingør har visse vanskeligheder med at indfri det erklærede formål med samlingen. Men på egne præmisser er de gode.

Bo Grønbech Otte små præludier for orgel Forlaget Mixtur 119 kr. på noder.dk

Af Julie Schaumann-Hansen Domorganist Bo Grønbech komponerede i 2016 denne samling orgelpræludier, der ifølge forordet – forfattet af Ole Brinth og Kristian Olesen – er blevet til som følge af et ”ønske om en samling orgelstykker, der bygger på reformationstidens salmer”. Musikken i samlingen skulle pege på landsbyorglet, ”det lille orgel med måske kun et manual og uden pedal – som fuldgyldigt musikinstrument”. Ud af de otte præludier bearbejdes imidlertid kun ire reformationstids-salmer: ”Vor Gud han er så fast en borg”, ”I dødens bånd vor Frelser lå”, ”Af dybsens nød” og ”Nu fryde sig hver kristen mand”.  Udgivelsens kvalitet er rigtig in. Det røde omslag er glat og smudsafvisende, papiret er kraftigt og i knækket hvid, hvilket gør det rart at se på. Nodeopsætningen er gennemgående læsevenlig. Der er tempoangivelse for hver sats, men ikke konsekvent registrerings-forslag.  Bo Grønbechs orgelpræludier spænder vidt, harmonisk og satsteknisk, mellem det blide og det bastante, den enkle idé og det mere eksperimenterende. Parallelle intervaller og motivgentagelse karakteriserer lere satser, og meget kan stort set spilles fra blad. Men hvordan så med egnetheden for det lille landsbyorgel? For at tage Brinth og Olesen på ordet har denne anmelder spillet samtli26

ge præludier igennem på ét manual og uden pedal. Det viste sig at være en svær opgave, for mig, på steder hvor ambitus for venstre hånd var op til en decim. I præludium 7, ”Sotto voce”, krævede det ligeledes mere end almindelig behændighed at holde et orgelpunkt med lille ingeren og samtidig spille to selvstændige, melodiske temaer i hhv. højre og venstre hånd – med stemmekryds.  Så anhangspedal på orglet er nok nødvendig, som minimum. Og en mulighed for soloregistrering hist og her vil gøre underværker, såsom i ”Toccatina – Nu fryde sig hver kristen mand”, hvor cantus irmus i tenoren ganske overdøves af obligate, faldende sekstendedels igurer i diskanten. Samlingen kan anbefales som et int og spændende bidrag til nyere dansk orgelmusik, både koralbunden og fri, men indholdet af reformtids-koraler er som nævnt magert, hvis det er lige dét, man går efter i 2017. Organist.org 3/2017


ANMELDELSER

LUTHER INSPIRERENDE KORMUSIK En væsentlig samling af reformationsfejrings-musik for lige stemmer rummer forskelligartede satser af Faber, Kuhlmann, Bojesen, Lorentzen, Gunge, Egmose og Agerskov Buur. Af Ida Hovalt ”Hvor ordene taler til hovedet, kan musikken nå hjertet”. Sådan lyder et af de mange Luthercitater, vi nu støder på i forbindelse med markeringen af 500-året for reformationens begyndelse. Reformationen gav næring til den salme- og sangtradition, vi har i dag. At synge sammen var en væsentlig faktor for Luther. Udgivelsen ”Antologi for ligestemmigt kor” er en udgivelse i serien ”Lutherrosen”, en sangudgivelse, der også omfatter nydigtede salmer med nykomponerede melodier og essays om musik, sang og kirke.  Hæftet rummer 20 korsatser, som er skrevet af komponister, der har været med til at præge korsangen gennem de seneste år. Det er spændende at se deres bud på nutidige tolkninger af musik til festliggørelsen af reformationsjubilæet. Værkerne er meget forskellige i karakter og byder både på toner fra den klassiske og den mere rytmiske afdeling. Fornyende er det, at lere af værkerne er et miks af stilarter, så f.eks den gamle melodi fra Luthers tid er blevet iført nye klangklæder.  Flere af værkerne er udgivet i forskellige former med forskellige besætning og ofte med en solist koblet på. Sværhedsgraderne varierer en del, og tonesproget er int krydret med spændende akkorder og i lere af satserne ledOrganist.org 3/2017

Lutherrosen: antologi for ligestemmigt kor. 20 satser FUK/Forlaget Mixtur 199 k. på noder.dk

saget af et spændende akkompagnement enten af orgel eller klaver.  I hæftet falder korsatserne i to grupper: satser over kendte salmer og satser over bibelsteder. Salmesatserne er komponeret over salmer af Luther med Luther-tidens melodier. Bibelstederne er fra forskellige salmebøger, som Luther har skrevet fortaler til, hvori han begrunder, hvorfor vi skal synge sammen. Og denne udgivelse er netop fyldt med dejlig og inspirerende musik til at synge sammen.  Udgivelsen er derfor endnu et væsentligt nodeblad i den ine blomst ”Lutherrosen” – af musik til fejring af reformationen. 27


LU T H E R RO S E N Alle dele er nu udkommet

FUK 141

FUK 142

LU T H E R RO S E N

LU T H E R RO S E N

FUK 140

LU T H E R RO S E N FUK 139

ANTO

LU T H E R RO S E N

ANTOLO LOGIL U T H E R R O S E N

17 SALMER

L U T H E R RO S E N

MELODISAMLING

ANTOLOGI FOR BLANDET KOR

FOR LIGESTEMMIG M T KOR 20 SATSER E

17 SALMER SALMEBOG

ANTOLOGI FOR BLANDET KOR 14 SATSER

FORLAGET MIXTUR

FORLAGET MIXTUR

FORLAGET MIXTUR

FORLAGET MIXTUR

FUK 139

17 salmer

49,00 kr.

FUK 140

Melodisamling til 17 salmer

149,00 kr.

FUK 141

Antologi for ligestemmigt kor

199,00 kr.

FUK 142

Antologi for blandet kor

199,00 kr.

FUK 143

Antologi med tekster til Lutherrosen

199,00 kr.

KVANTUMS-RABAT på 20% ved køb af min. 10 eks. af salmebog og korantologier. Satserne fra korantologierne kan bestilles enkeltvis, men KUN i korsæt. Forlaget Mixtur fejrer reformationen med to nyheder for orgel BO GRØNBECH

Otte små præludier

for orgel

FLEMMING CHR. HANSEN

Ti Fadervor-meditationer

for lille orgel

Bo Grønbech har komponeret en samling med otte satser med udgangspunkt i den Lutherske koral og Flemming Chr. Hansen har skrevet ti meditationer over fadervor, der tager afsæt i luthers lille katekismus. Begge værker kan spilles på et orgel med et enkelt manual, uden pedal og en af tankerne bag udgivelserne er, at det er ikke kun et orgels størrelse, der afgør dets kvalitet og anvendelighed. Læs mere og se nodeeksempler på noder.dk

FORLAGET MIXTUR

FORLAGET MIXTUR

FORLAGET MIXTUR

info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

FORLAGET MIXTUR


Niels W. Gade 1817 - 2017 Han gav os korsangen over alle korsange

Morgensang af Elverskud Den smukke aftenhymne

Ved Solnedgang som nu fås i ny uniform redigeret af Søren Birch. Skal man supplere, kan den gamle udgave stadig købes.

'HU HU RJVn HQ ÀRW Q\UHGLJHUHW XGJDYH DI

Benedictus & Amen redigeret af Jesper Grove Jørgensen

Se mere på www.nodehandleren.dk

NODE

handleren

Norvangen 3 D A 2. 4220 Korsør Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dkVokalselskabet GLAS Nutidig nordisk a cappella

vokalselskabetglas.dk medlem af Dansk Korforbund


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 10, 2016, side 32. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

ORGANIST VED BJOLDERUP OG UGE KIRKER, AABENRAA PROVSTI, HADERSLEV STIFT ER DU organist eller kirkemusiker, og kunne du tænke dig et job i hjertet af Aabenraa Kommune, er der pr. 1. maj en ledig stilling som organist. STILLINGEN er på 20 timer pr. uge. Hvis ansøgers kvalifikationer giver mulighed herfor, vil ansættelsen kunne udvides med opgaver omkring opdatering af hjemmeside og evt. andre PR-opgaver. JOBBET Opgaverne vil som udgangspunkt være at spille til gudstjeneste hver søndag i en af kirkerne, samt til andre kirkelige handlinger, og stå for korvirksomhed i tilknytning til vore to sogne. Ud over dette vil der afholdes ekstra gudstjenester i form af: Spaghettigudstjenester, stillegudstjenester, koncerter, sogneaften og andre arrangementer, hvor du skal deltage.

32

Ud over deltagelse i disse arrangementer og gudstjenester vil du have pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aabenraa Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. BJOLDERUP OG UGE Pastorat har to smukke middelalderkirker fra omkring 1100 tallet. Orglet i Bjolderup Kirke er et Marcussen & Søn-orgel fra 1881 med 10 stemmer. Orglet i Uge Kirke er ligeledes et Marcussen & Søn, dog fra 1984 med 9 stemmer. Der er et godt og aktivt sogneliv i Bjolderup og Uge. I Bjolderup er der 1.630 kirkemedlemmer ud af 1.867 indbyggere. I Uge er 390 kirkemedlemmer ud af 514 indbyggere. Begge sogne ligger midt i Aabenraa Kommune i det skønne Sønderjylland.

Organist.org 3/2017


STILLINGER HVEM ER VI? • Vi er åbne for nytænkning • Vi har en menighed og et menighedsråd, som ønsker et godt aktivitetsniveau • Vi har en trofast menighed • Vi har god økonomi, med basis for udfoldelsesmuligheder • Vi er en åben menighed der sætter fællesskabet højt HVEM ER DU? • Du har lyst til at være en del af kirkens aktiviteter • Du er god til at samarbejde • Du er positiv af sind • Du kan måske spille på flere instrumenter • Du har et bredt repertoire

Bjolderup Kirke

Foto: Calvis/Wikimedia Commons

Organist.org 3/2017

HVORDAN SØGER JEG? Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Mogens Juhl Jessen på tlf. 2116 3667. Ansøgningen med relevante bilag sendes til: Mogens Juhl Jessen, Østergade 20, 6392 Bolderslev, eller på mail: 9013@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 15. marts 2017. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Foto: Hubertus/Wikimedia Commons

OVERENSKOMSTERNE Ansættelsen sker ved Bjolderup og Uge Sogns Menighedsråd. Beliggende i Aabenraa Provsti og i Haderslev Stift. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirkeog kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216 kr.-384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/

AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. og 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. og 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 28.733,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Bjolderup Kirkes orgel

33


STILLINGER

ORGANIST VED SCT. PEDERS SOGN, NÆSTVED PROVSTI, ROSKILDE STIFT PR. 1. JULI I ÅR bliver den ene stilling som organist på fuld tid i Sct. Peders Sogn, Kirkepladsen 5 i Næstved, ledig. Vi søger derfor en engageret og samarbejdsvillig organist, der vil være med til at præge den musikalske udvikling omkring sognets mangeartede aktiviteter i samarbejde med vores nuværende organist og præster, med sognets øvrige ansatte samt frivillige og menighedsråd. Kirken, som ligger midt i Næstved by, råder over to nye orgler, et stort romantisk orgel og et mindre renæssanceorgel. Sognegården, hvor mange aktiviteter finder sted, ligger tæt på kirken. KVALIFIKATIONER • Bestået eksamen i orgel- og korledelse eller med en kirkemusikalsk kandidatgrad. • At kunne gøre sig fortrolig med og betjene begge orgler i Sct. Peders Kirke (Læs nærmere om orglerne på www.sct.pederskirke.dk under ’musik i kirken’). • Musikalsk alsidighed indenfor såvel det klassiske repertoire som det rytmiske. • Allerede erhvervede erfaringer som organist vil være en fordel. • Erfaringer med ledelse af børne- og ungdomskor • Lyst og evne til at arbejde med børn. • Gode samarbejdsevner både i forhold til parløb med kollega og til de øvrige ansatte og aktive omkring kirken. ARBEJDET OMFATTER • Højmesser, gudstjenester og andre kirkelige handlinger ved kirken, i byens to kapeller, på sognets plejecentre og Næstved Sygehus, samt planlagt vikariering i nabosogn jfr. gældende samarbejdsaftale. • Ledelse af børnekor og pigekor (16 piger, ansat som kirkekorsangere). • Ledelse af babysalmesang. • Deltagelse i undervisning af konfirmander og minikonfirmander. • Deltagelse i skole/kirke-samarbejde. • Akkompagnement til fællessang ved møder mv.

34

• Deltage i planlægning og afvikling af koncerter mv. i samarbejde med organist og musikudvalg. (Se i øvrigt ’arbejdsbeskrivelse’ på www.sct.pederskirke.dk under ’ledige stillinger’) DET ER VIGTIGT at kunne indgå i et tæt og fleksibelt samarbejde med vores nuværende organist om planlægning og fordeling af opgaverne. Han vil dog indtil videre stadig fungere som den nærmeste foresatte for de 16 piger, der er ansat som kirkekorsangere, herunder bl.a. være ansvarlig for deres arbejdsplan. ANSÆTTELSEN Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2017. Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. og 357.957 kr. årligt (nutidskroner) Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. og 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basislønsystem. Basisløntrin 1 udgør 283.464 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 296.961 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.039,47 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer efter aftale med ansøgeren.

Organist.org 3/2017


STILLINGER ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil forventes afholdt i uge 13 og 14. Foto: Bethoven9/Wikimedia Commons

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås hos menighedsrådsformand Lene Cortz, 22 12 64 96, organist Chr. Kampmann Larsen, 40 96 57 61 (med hvem man også kan aftale besøg i kirken), eller pastor Karen Marie Bøggild, 20 21 74 41. ANSØGNINGEN stiles til Menighedsrådet for Sct. Peders Sogn og sendes til e-mailadressen 7510fortrolig@sogn.dk ANSØGNINGSFRISTEN er onsdag d. 15. marts 2017.

ORGANIST VED MALT OG FOLDING KIRKER, MALT PROVSTI, RIBE STIFT BLIV EN DEL AF et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke. Malt Folding Pastorat søger en organist, der i tæt samarbejde med vores sognepræst, vore kor, sognets øvrige medarbejdere og menighedsrådet kan være med til at åbne kirken for sognenes menigheder og skabe glæde omkring musikken. VI ØNSKER først og fremmest en engageret og alsidig organist, som vil være med til at udvikle sognets tradition for et højt musikalsk niveau, og som kan lade musikken understøtte vores aktive kirkeliv, kirkehøjskole samt koraktiviteter med såvel orgelmusik som rytmisk musik. De følgende kvalifikationer og erfaringer vil vi vægte hos vores nye organist: • Du har relevant faglig baggrund som organist med sans for kirkens liturgi, og har lyst til fortsat at udvikle din musikalske faglighed. • Du har dokumenterede gode samarbejdsevner og er fleksibel i din tilgang til arbejdet. • Du kan varetage korledelse af kirkernes kor, koordinere samspil med andre musikere og bidrage til udvikling af sognets koraktiviteter. • Du værdsætter at være en del af en arbejdsplads med en bred vifte af forskelligartede opgaver for forskellige målgrupper, og at være med til at udvikle kvaliteten af opgaverne. • Du må gerne være sprudlende og have godt humør.

Organist.org 3/2017

STILLINGEN er på 37 timer pr. uge, og ønskes besat snarest. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelsesmyndighed: Malt Sogns Menighedsråd. ORGANISTENS ARBEJDE omfatter blandt andet: • Højmesser, gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i kirkerne, herunder prøve med og ledelse af sognets motetkor, samt plejehjemsgudstjenester. • Planlægning af sognets koncert- og musikaktiviteter i samarbejde med menighedsrådenes arrangementsudvalg. • Klaverspil til fællessang ved møder og arrangementer. • Ledelse af voksenkor samt evt. babysalmesang. • Deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmandernes aktiviteter. DU SKAL indgå i et tæt samarbejde med vores sognepræst om fordeling af sognets mangeartede aktiviteter. Du skal samarbejde med vores sognepræst i forhold til at tilrettelægge en hensigtsmæssig opgavefordeling. >

35


STILLINGER VI TILBYDER • Folding Kirkes orgel er et Bruno Christensen og Sønner med 14 stemmer, to manualer og svelleværk (blev udbygget og intoneret i 2011). • Orglet i Malt Kirke er et Marcussen & Søn med 8 stemmer (renoveret i dec. 2016). • Voksenkor. • Et rigtig godt samarbejde med sognepræst, de to menighedsråd og det øvrige personale. • Klaver i begge kirker. • Eget kontor med nødvendigt IT-udstyr i graverhuset ved Folding Kirke, Folding kirkevej 2, 6650 Brørup.

sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 28.734 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn samt rådighedstillæg er angivet for en fuldtidsstilling og skal kvoteres i overensstemmelse med den aktuelle stillings ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Ansættelsen af en kirkemusiker er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216 kr.-384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.797 kr. og 58.703 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering

ANSØGNINGSFRIST Mandag den 6. marts 2017, kl. 08.00.

DU SENDER ansøgningen – inklusiv CV og relevante bilag – elektronisk til sognepræst Anna Jensen: ansj@km.dk BESØG i kirkerne forud for ansøgningsfristen kan ske i tiden 08.00 til 16.00 hvor kirkerne er åbne, eller det kan aftales med sognepræst Anna Jensen. DU KAN FÅ NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen hos sognepræst Anna Jensen, tlf.: 7538 3391, mail: ansj@km.dk SE OGSÅ Malt Folding pastorats hjemmeside: maltfoldingpastorat.dk Fotos: Claude David/Wikimedia Commons

36

ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil forventes afholdt den 28. og 29. marts 2017, fra kl. 16.00.

Malt Kirke

Folding Kirke

Organist.org 3/2017


STILLINGER STILLINGER

ORGANIST VED ELSTED KIRKE, AARHUS NORDRE PROVSTI, AARHUS STIFT VORES ORGANIST gennem mange år er netop gået på pension, og vi søger derfor en efterfølger – en dygtig kirkemusiker, der kan påtage sig det musikalske ansvar for gudstjenesterne og de kirkelige handlinger og i samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige ansatte aktivt virke for et levende musikliv omkring vores kirke og sognegård. STILLINGEN er normeret til 37 timer pr. uge. SE DET FULDE STILLINGSOPSLAG på www.elstedkirke.dk. Her kan du finde nærmere oplysninger om stillingen, ansættelsesvilkår og aflønning mv. TILTRÆDELSE skal ske pr. 1. oktober 2017 eller snarest derefter. ANSØGNING med relevante bilag skal være menighedsrådsformand, Kjeld Juul Christiansen, Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup i hænde senest fredag d. 31. marts 2017. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til 8073fortrolig@sogn.dk.

løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2012) mellem 293.764 kr. og 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.797 kr. og 58.703 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med kirkemusikeruddannelse i orgel og kor eller ansøgere med præliminær orgeluddannelse aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2016 kr. 283.464 og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961. Indplacering sker efter anciennitet. Der ydes et rådighedstillæg på kr. 22.039 årligt (pr. 1. april 2016). Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 samt organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Lønindplacering for en kirkemusiker vil ske efter kvalifikationer i lønintervallet 263.217- 384.700 kr. årligt, og hertil ydes et rådighedstillæg på 20.289 kr. årligt beløb pr. 1. april 2016. Foto: Claude David/Wikimedia Commons

KONTAKT: Kontaktperson Jørgen Andersen, tlf. 40436227, eller sognepræst Iben Vinther Nordestgaard, tlf. 24402384. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny

Organist.org 3/2017

37


MEDLEMMER

NYE MEDLEMMER  Lene Dam, Grævlingevænget 179, 5800 Nyborg  Peter Lindhardt Toft, Vestergade 50, 9760 Vrå

 Thomas H. Lennert, Banegårdsplads 7, 8382 Hinnerup (Hornslet Kirke, Aarhus Stift), 50 år den 31. marts 2017

UDNÆVNELSER

FORENINGSKALENDER

 Lene Martinsen, Erantisvej 2, Slagslunde, 3660 Stenløse, er pr. 1.2.2017 ansat ved Gundsømagle Kirke, Roskilde Stift  Lisbeth Øster Müller, Skelskovvej 5, Tommerup St, 5690 Tommerup, er pr. 1.2.2017 ansat ved Sankt Jørgens Kirke Svendborg, Fyens Stift  Lene Dam, Grævlingevænget 179, 5800 Nyborg, er pr. 1.1.2017 ansat ved Herrested, Søllinge og Hellerup Kirker, Fyens Stift  Lone Bech Leuchtmann, Banegårdsvej 5, 7620 Lemvig, er pr. 1.2.2017 ansat ved Hove, Hygum og Tørring Kirker, Viborg Stift

13. marts 2017: bestyrelsesmøde med revisor 24. april 2017: bestyrelsesmøde 21.-24. maj 2017: Organistforeningens stævne i Helsingør, se program på side 20 23. maj 2017: generalforsamling, se dagsorden på side 4 (OBS: også medlemmer, som ikke deltager stævnet, er meget velkomne)

ADRESSEÆNDRING  Vibeke Skagbo, Springvandspladsen 1B 1 th, 9800 Hjørring

RUNDE FØDSELSDAGE  Erik Andersen, Læsøvej 13, Baaring, 5466 Asperup, 75 år den 1. marts 2017  Kirsten Damgaard Wenstrøm, Syrenhegnet 60, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, 75 år den 17. marts 2017  Gitte Jørgensen, Sandfeldparken 37, 6933 Kibæk (Assing Kirke, Viborg Stift), 60 år den 24. marts 2017  Knud Damgaard Andersen, Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy (Hurup Kirke, Aalborg Stift og Vestervig Kirkemusikskole), 60 år den 27. marts 2017

Dette års stævne finder sted på det store konferencecenter Konventum, den tidligere LO-skolen, som ligger umiddelbart nord for Helsingør ud til Øresund.

ANNONCE Brugte flygler. To særdeles gode og velholdte flygler sælges. Sort H&M 190 cm fra 1931 og Hindsberg 150 cm i mahogni fra 1962. Priser hhv. 20.000 kr. og 30.000 kr. LJ Klaverhandel v/Louis Jensen, Kolding, tlf. 75568495, www.ljklaverhandel.dk.

66 koncertudbydere med 216 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk 38

Organist.org 3/2017


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER    Inger Marie Riis, tlf. 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk   Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bacomposer@boandersen.org   Kenn Therkelsen, tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org   Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod Tlf.: 7524 5215 Email: formand@organist.org Næstformand Henrik Strøm Fanøvej 7, 9900 Frederikshavn Tlf. 2993 4427 E-mail: henrik.stroem@gmail.com Kasserer Nils Henrik Wyke Indertoften 58, Lind, 7400 Herning Tlf. 9712 7787 E-mail: nh.wyke@adr.dk Øvrige medlemmer Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk Ingrid Bartholin Gramstrup Klosterport 5 st.tv. 8000 Aarhus C Tlf. 2515 3312 E-mail: ibartholin@gramstrup.org Carsten Engstrøm Åmosevej 28, Brokøb, 4450 Jyderup Tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk Kenn Therkelsen Brandsgårdsvejen 14, Bodilsker, 3730 Nexø Tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com

Organist.org 3/2017

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER   Carsten Engstrøm, tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT   Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk   Helle Majlund Jensen, tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk   Jane Samuelsen, tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk ÅRHUS STIFT   Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk   Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: janolechr@gmail.com   Ingrid Bartholin Gramstrup, tlf. 2515 3312 E-mail: ibartholin@gramstrup.org RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT   Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: formand@organist.org   Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT   Susanne Mørk-Jensen, ORLOV   Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk   Jette Plougheld, tlf. 2440 8089 E-mail: jp@skagenkirke.dk

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk intro-kursus sammen med andre nyansatte. Kurset varer én dag, og vi ser nærmere på: • Folkekirkens historie • Gudstjenester og kirkelige handlinger • Folkekirkens organisation og økonomi • Folkekirken som arbejdsplads • Folkekirken lokalt og regionalt.

Planlagte kurser: • Onsdag den 15. marts i Skt. Bendts Sognegård, Ringsted (Lolland-Falster og Roskilde Stifter) • Torsdag den 30. marts i Harte Kirkecenter, Kolding (Haderslev, Fyn og Ribe Stifter) • Mandag den 22. maj afholder Aalborg, Aarhus og Viborg Stifter introkursus • Torsdag den 1. juni afholder Københavns og Helsingør Stifter introkursus Alle dage kl. 8.30-17.30. Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal af sted, og hold øje med nye kurser på www. folkekirkenspersonale.dk. Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne,Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

Sct. Bendts Sognegård i Ringsted


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.