Page 1


Algemene informatie

OMDAT WETEN ALLEEN NIET VOLDOENDE IS...


Veiligheid eerst! Zo zou iedere leerling en werknemer moeten denken en handelen. Maar veiligheid vraagt om kennis en inzicht en daarvoor is een praktijkgericht aanpak nodig. Te weinig mensen zijn zich bewust van de risico’s op school en op het werk. Artikel 8 van de Arbowet zegt dat er instructie moet worden gegeven op het niveau van de kandidaat. Over de werkzaamheden, de risico’s, de maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever ziet toe op de naleving van deze instructies. Start, Werk & Blijf veilig (SWB) biedt een oplossing, door het aanbieden van een veiligheidspakket per branche op maat. Iedere kandidaat kan op zijn eigen niveau leren en examen doen. Veiligheidsbewustwording is ons doel, zodat er samen gewerkt kan worden aan een veilige werk- en leeromgeving. Het borgen van veiligheid is van essentieel belang ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Veiligheidsbewustwording - Onderwijspakket - Per branche op maat - Aansluiting bedrijfsleven - Oplossing - Trainingen


Start Veilig E-learning


Starten op scholen en bedrijven zodat leerlingen en medewerkers goed voorbereid en gecertificeerd aan de slag kunnen. Start Veilig kan via e-learning op school of in het bedrijf gevolgd worden en wordt afgesloten met een examen. Binnen het systeem wordt er gewerkt met drie niveaus die aansluiten op het competentiegericht leren. Elke kandidaat kan de cursus volgen, want het niveau van de lesstof wordt automatisch aangepast. Training 1 is gericht op veiligheidsbewustwording Training 2 omvat algemene veiligheidsonderwerpen Training 3 is branchegericht Kandidaten krijgen de Start Veilig Pas waarmee ze hun vorderingen kunnen bekijken, kunnen aantonen over welke veiligheidscompetenties ze beschikken en tot welk niveau ze gecertificeerd zijn. De pas blijft levenslang geldig, onder voorwaarde dat nieuwe ontwikkelingen via e-learning gevolgd en getoetst worden. Bewustwording - Veiligheidscompetenties - Examen - Certificering - Start Veilig Pas - Doorgaande leerlijn


Werk Veilig RIEsicotoer


Verbeteren van het veiligheidsinzicht van scholen/bedrijven en kandidaten Veilige lokalen en locaties binnen scholen en bedrijven Leren van elkaar door het intervisiemodel ‘Methodische Veiligheid Bewustwording’ In de training Werk Veilig staat de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) centraal en de training verschilt daardoor per branche. Docenten en medewerkers vullen hier RIEsicokaarten in. Met als resultaat dat zowel de veiligheid van de school/het bedrijf als het veiligheidsinzicht van de kandidaten verbetert. De RIEsicokaarten zijn een zinvolle aanvulling op uw risico inventarisatie. Door de RIEsicotoer zal de veiligheid structureel aansluiten op de dagelijkse praktijk. Methodische Veiligheid Bewustwording MVB is een intervisiemodel om werknemers binnen groepsverband te laten kijken naar veiligheidsproblemen binnen hun werkzaamheden. Door de werknemers zelf te betrekken bij de problemen die spelen in het werkveld zullen ze maatregelen dan wel oplossingen eerder accepteren. De aanwezige ergernissen zullen verdwijnen omdat de werknemers zelf naar probleem en oplossingen hebben gekeken. Risicoberekening - Veilige lokalen en locaties - Veiligheidsaspecten - MVB


Start Werk & Blijf veilig

SECTOR/BRANCHE RI&E

ARBOCATALOGI

CONT EIGEN HUIS EN OMGEVING

VERKEER

START VEILIG (KENNEN)

WERK VEILIG (KU

TRAINING 1 / TRAINING 2 / BRANCHE ONDERWERPEN

BRANCHE RI&E / MVB VEILIGHE

E-LEARNING

START VEILIG A

VSO PRAKTIJKONDERWIJS VMBO BASISBEROEPS ROC/AOC NIVEAU 1 TOT EN MET ASSISTENT MEDEWERKER

START VEILIG B

VMBO GEM. LEERWEG VMBO KADERBEROEPS VMBO THEORIE LEERWEG ROC/AOC NIVEAU 2 TOT EN MET MEDEWERKER

RIEsicotoer

START VEILIG C

ROC/AOC NIVEAU 3 & 4 HBO UNIVERSITEIT VAN ZELFSTANDIG MEDEWERKER TOT KADERFUNCTIONARIS

WERK VEILIG

RIEsicokaarten RIEsicotoer PLAN VAN AANPAK BRANCHE RI&E

ONDERZO


matrix

ES/ORGANISATIE ONGEVALLEN

BIJNA ONGEVALLEN

TENT

UNNEN)

BLIJF VEILIG (WILLEN)

EID INTERVISIEMODEL

OEK TNO

MVB

Methodische Veiligheid Bewustwording

BLIJF VEILIG

ROC/AOC NIVEAU 4 HBO UNIVERSITEIT KADERFUNCTIONARIS

VEILIGHEID BEGINT BIJ HET MANAGEMENT


Blijf Veilig Bewustwording & gedrag


Managementbewustwording en coaching voor veilig werken op de werkvloer De kaderopleiding Blijf Veilig is gericht op het management, want arbeidsveiligheid kan alleen verbeteren als de leiding dat proces onvoorwaardelijk steunt. Het management zal een cultuur stimuleren en ontwikkelen waarin veilig werken de norm is. Medewerkers worden gestimuleerd om de opgedane kennis uit ‘Start Veilig’ en ‘Werk Veilig’ blijvend toe te passen op de werkvloer. Geslaagden zijn in staat om zelfstandig veilig werken te stimuleren. Het veiligheidsgedrag wordt hierdoor verbetert en de veiligheidscultuur wordt geborgd.

Management - Veiligheidscultuurladder - Veiligheidsgedrag - De smoezen voorbij


Certificering Certificeren vormt een onmisbare schakel voor het beoordelen van de veiligheid van een organisatie. Het SWB certificaat is het bewijs dat wordt voldaan aan de wettelijke normen: 1 Getoetste RI&E

Organisatie

2 Plan van aanpak

SWB gecertificeerd

3 Organogram organisatie en overzicht personeelsbestand 4 Minimale veiligheid als beleid: Het SWB certificaat is het bewijs dat word voldaan aan deze norm 5 Examencommissie 6 Klachtenoverzicht

Certificeren vormt een onmisbare schakel voor het op de juiste manier doceren van de lesstof binnen SWB. De volgende onderdelen staan centraal binnen de personeelsopleiding: 1 Het beheersen van de lesstof binnen ‘Start Veilig’

Personeel

2 De handleiding speelt in en ondersteund het opleidingsprogramma e-learning 3 Het kunnen opstellen, ondersteunen en controleren van de RIEsicotoer op locatie. Het personeelscertificaat SWB is het bewijs dat hieraan wordt voldaan. Er zijn twee categorieĂŤn te onderscheiden: Basis en praktijk. Het basisprogramma personeelscertificering is voor al het aanwezige personeel. Het niveau praktijkopleiders is bestemd voor de praktijkdocenten, stagebegeleiders en leidinggevenden.


Examinator

TÜV Rheinland Nederland BV voert de beoordeling uit van de gemaakte examens, waarmee tot uiting kan worden gebracht dat de bekwaamheid van deelnemer voldoet aan de minimale eisen. Bij een positief resultaat zal er door TÜV Rheinland Nederland BV het SWB examinatorencertificaat worden uitgegeven. De volgende onderdelen vormen een onmisbare schakel: 1 Inzicht hebben in de werkwijze en mogelijkheden van de examenprocedure voor ‘Start Veilig’ 2 Het werken met e-learning en kunnen examineren van de kandidaat 3 Het kunnen toepassen van het examenprotocol

Certificeren vormt een onmisbare schakel voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer binnen de private sector. De volgende typen kunnen worden onderscheiden:

Persoon

1 Wettelijk verplicht, waarin men toetst aan wettelijke normen, bijvoorbeeld bij risicovolle beroepsactiviteiten. 2 Vrijwillig, waarbij betrokken partijen afspraken maken over de invulling van algemeen gestelde voorschriften. Het persooncertificaat ‘Start Veilig’ is het bewijs dat wordt voldaan aan de algemene gestelde voorschriften. Alternatieve examen zoals mondeling is mogelijk. Alle behaalde competenties zijn online beschikbaar.


"Praktisch onderzoek-, trainingen adviesbureau op het terrein van arbeidsomstandigheden: veilig en gezond werk(en)."

Waterstraat 5 7201 HM Zutphen Tel. 0575 511 237 Fax 0575 511 385

www.prisma-arbozorg.nl www.preventiemedewerker.net twitter.com/PrismaArbozorg

IVK Integrale veiligheidskunde

www.hu.nl

TĂœV Rheinland Nederland beoordeelt de kwaliteit van producten, diensten, organisaties en mensen. Dit laatste vooral deskundigheid, vaardigheid en competentie gericht. TĂœV Rheinland Nederland is gespecialiseerd in een breed scala van werkgebieden op gebied van persoonscertificatie. www.tuv.com/nl

Met Invitra bent u als organisatie in de gelegenheid zelf e-learning programma’s te ontwikkelen. www.invitra.nl


Gezond, vitaal en veilig werken info-arbeid@tno.nl

0527 24 33 37


Fiolenkamp 3 | NL-9412 AT Beilen | T 0593 540303 info@startwerkblijfveilig.nl | www.startwerkblijfveilig.nl

Waarom Flexibiliteit | Besparing trainingstijd | Procesverbetering | Actuele kennis Werken en leren integreren | Competentiegericht leren | Inzicht in eigen organisatie

Š Copyright SWB 2011

swb brochure oblong rev7 mail  
swb brochure oblong rev7 mail  

swb brochure oblong rev7 mail