__MAIN_TEXT__

Page 1

GOEDE START IN DE KLAS

LEERLING VOLG

JEZELF SYSTEEM

OM DE KLAS

LESMATERIAAL

DOELGERICHT WERKEN AAN BETEKENISVOL LEREN

LAAT LESGEVEN OP NR. 1 STAAN SIMPEL, SNEL EN OP MAAT ZONDER VEEL ADMINISTRATIE ALLES IN ÉÉN SYSTEEM; VAN LVS TOT LESMATERIAAL BLIJVEN DOEN

LESSTOF BESCHIKBAAR; DELEN EN COPYLEFT OPBRENGSTEN IN BEELD

1


LEREN DOOR DOEN De missie van Platform DOEN IN is duidelijk: Mensen en organisaties samenbrengen en inspireren samen te werken. Dit doen we door KENNIS en BEST PRACTISE, rondom alles wat met leerlingen en het onderwijs te maken heeft, te delen.

Wij, van Platform DOEN IN, hebben de ervaring dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt. Daarom maken wij lesmethodes die aan de behoeftes van alle leerlingen zijn aan te passen, zodat zij elk kunnen uitblinken op hun eigen niveau. Dat is dan ook precies waar wij voor staan, want we gunnen elke leerling onderwijs op maat. DE METHODE VAN DOEN IN DOEN IN is een bijzonder compleet pakket van lesmateriaal en ondersteuning dat erop gericht is om passend onderwijs beschikbaar te maken voor iedereen. Door middel van onze leerlijnen, portfoliomappen en ons unieke, digitale Leerling Volg Systeem kunnen de leerlingen en leraren in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, leerwerktrajecten optimaal leren en werken. SAMENWERKEN OP PLATFORM DOEN IN Wij vinden het belangrijk om samen te werken en om kennis en ervaring met elkaar te delen. Daarvoor hebben wij een platform, dat de lesmethode van DOEN IN helemaal compleet maakt. U vindt er alles wat u nodig heeft, zoals lesmateriaal dat u zelf kunt aanpassen of lesmateriaal dat op andere scholen gemaakt is en daar een groot succes is. Door materialen en kennis te delen, kan iedereen die met DOEN IN werkt het maximale uit zichzelf halen. Wij ondersteunen u hier uiteraard bij. Vanwege onze betrokkenheid en de korte lijnen naar onze partners, weten wij precies wat er speelt bij u op school. Laat lesgeven weer op de eerste plaats komen. Lees verder en ontdek wat de aanpak van Platform DOEN IN is en wat wij u allemaal te bieden hebben. Voor extra informatie gaat u naar www.platformdoenin.nl of mailt u naar info@platformdoenin.nl.

TROTS ZIJN!!!

2


Maatwerk op individueel niveau. Koppeling theorie en praktijk. Lesstof is hard copy beschikbaar en mag gekopieerd worden (copyleft). Nieuwe ontwikkelingen en wensen inpassen in bestaande structuur. Lesstof (maatwerk) sluit aan bij de vaardigheden in de leerlijn. LVS digitaal in drie modules, met o.a. koppeling lesstof. Structurele en heldere aanpak voor iedereen binnen de organisatie. Tegelijkertijd werken aan visie, structuur, cultuur en borging. Eenvoudige administratie.

GOEDE START BLIJVEN DOEN

DOEN WAT WE AL DOEN... WAT PAST U NOG MEER?

IN DE KLAS

» » » » » » » » »

LESMATERIAAL

ANDERE KIJK OP DE ZAAK Wat maakt Platform DOEN IN uniek en anders dan de traditionele uitgeverijen en onderwijsbureaus? Welke praktische zaken kunnen u helpen en ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden?

OM DE KLAS

LID PLATFORM DOEN IN Elke individuele school werkt hard aan diverse ‘nieuwe’ ontwikkelingen. Andere scholen hebben daarin wellicht interesse. Samen maken wij het onderwijs concreet en compleet.

3


WETEN WAT ER IS EN HOE HET WERKT! NULMETING TEAM We voeren individuele gesprekken en/of groepsgesprekken met alle teamleden om een beeld te krijgen van de al ontwikkelde en gebruikte leerlijnen, methodes en lesstof. Hierbij ligt de nadruk op de inhoud en de organisatie van het werk en hoe we daar individueel en als groep in staan. NULMETING MANAGEMENT Als management is het belangrijk om te weten of de gekozen werkwijze past bij de belevingswereld van het team en andersom. Individuele gesprekken over met name de gewenste ondersteuning, realisatie en borging zullen daarom centraal staan en vertaald worden in het projectplan DOEN IN. VAN VISIE NAAR PROJECTPLAN De visie van de organisatie/school wordt volledig vertaald naar een concreet plan. Het zoveel mogelijk invulling geven aan de eigen uitstroomprofielen is ĂŠĂŠn van de doelstellingen van het project. IMPLEMENTATIEPLAN Wij dragen zorg voor de nodige ondersteuning voor een concreet en werkend portfoliosysteem DOEN IN binnen uw school.

AANBOD DOEN IN 1 Nulmeting management 2 Nulmeting team 3 Van visie naar projectplan 4 Implementatieplan

4


EEN GOEDE START IS HET HALVE WERK

BLIJVEN DOEN

OM DE KLAS

LESMATERIAAL

IN DE KLAS

Elk team heeft zijn eigen belevingswereld, werkwijze en methodes verzameld of ontwikkeld. In beeld brengen wat er is en wat de wensen zijn en deze vertalen in een concrete analyse.

5


PRETTIG MATERIAAL Het portfoliosysteem DOEN IN is gebruiksvriendelijk en werkt met (deel)leerlijnen en lesmateriaal per vaardigheid. Leerling gemotiveerd doordat hij: » zijn eigen ontwikkeling kan registeren en overzien; » certifcaten ontvangt na het afsluiten van een fase; » meer invloed op zijn eigen leerproces heeft; » zelf actief moet zijn, omdat de docent meer begeleidt vanuit een coachende rol. BASIS

ONTWIKKELING

SPECIALISATIE

Met DOEN IN is het mogelijk om op alle niveaus verticaal te differentiëren op talent, door verdieping in een expliciet onderdeel. De bestaande portfolio’s bestaan uit DOEN-kaarten (foto-instructiekaarten), kenniskaarten (AVO-opdrachten die gerelateerd zijn aan de praktijkopdrachten), introductie van het vak en ontwikkelformulieren voor beoordelingen en registratie. Voorbeelden van Groen, Techniek, Zorg & Welzijn en Handel & Verkoop zijn te vinden op www.platformdoenin.nl. KOPPELEN AVO EN PRAKTIJK De meeste leerlingen zijn praktisch ingesteld. Ze willen met de handen aan het werk, waarbij ze ook graag het nut van een opdracht willen weten of zien. De DOEN-kaarten en de kenniskaarten zorgen hiervoor. Door de DOEN IN-methode zullen competenties vorm krijgen die bestaan uit kennis, vaardigheden en attitude. PRETTIG WERKEN Vanuit het Platform DOEN IN worden trainingen en coachingstrajecten aangeboden met als doel dat u met (nog) meer plezier voor de klas staat.

AANBOD DOEN IN 1 Portfoliomap/leerlijnen praktijkvakken 2 AVO-leerlijnen 3 Klassenmanagement 4 Van docent naar coach 5 Centraal portfolio 6 Werkplekkenstructuur 7 Leuk Ook Leerzame werkvormen 8 Beoordelen (beoordelingsformulier) 9 Individuele coaching

6


GOEDE START

IN DE KLAS

7

MET PLEZIER VOOR DE KLAS

BLIJVEN DOEN

OM DE KLAS

LESMATERIAAL

Eenvoudige administratie. Bestaande DOEN IN producten gebruiken, aanpassen of nieuwe ontwikkelen. Optimaal klassenmanagement, meer LOL voor docent en leerling.


OVER- & INZICHTEL GOEDE START

IN DE KLAS

LESMATER

AANB 1 Nulmeting management

1 Portfoliomap/leerlijnen praktijkvakken

1 Bestaand lesmateri

2 Nulmeting team

2 AVO leerlijnen

2 Maatwerk lesstof AV

3 Van visie naar projectplan

3 Klassenmanagement

3 Deelname aan ontw

4 Implementatieplan

4 Van docent naar coach 5 Centraal portfolio 6 Werkplekkenstructuur 7 Beoordelen (ontwikkelformulier) 8 Individuele coaching

DOEN WAT WE AL DOEN – UNIFORM – VAST STRUCTUUR – EE

RESULTATEN EN 1 Weten waar je het over hebt

1 Uniforme beoordelingswijze

1 Voor alle leerjaren e

2 Weten wat je wil

2 Schoolactiviteiten vastleggen

2 Doorgaande leerlijn

3 Weten wat er is

3 Gemotiveerde leerling en docent

3 Flexibel lesmateria

4 Zelfredzaamheid bevorderen

4 Zelf mogen kopiëre

5 Iedereen kan iedereen vervangen

5 Koppeling theorie -

6 Volledig geautomatiseerd 7 Aanpasbare leerlijnen 8 Printen van een certificaat 8 Elke leerling op zijn niveau 9 Layout aanpasbaar SCHOOLBREDE INVOERING MET EEN PROJECTGROEP DIE NA IMPLEMENTATIE OVER GAAT IN

MIST U IETS? Kijk of een andere platformschool gebruik maakt van DOEN IN. HEEFT U ALS DOCE DELEN? Biedt dit aan bij het Platform DOEN IN en wij zorg

8


ELIJK

ATERIAAL

OM DE KLAS

BLIJVEN DOEN

NBOD

ateriaal (webwinkel)

1 Werken met LVS DOEN IN module 1

1 Planmatig werken, maar hoe?

of AVO-leerlijnen

2 Werken met LVS DOEN IN module 2

2 Methodische Loopbaan Begeleiding

ontwikkeling

3 Werken met LVS DOEN IN module 3A

3 Communicatie; intern en extern

4 Werken met LVS DOEN IN module 3B

4 Handboek DOEN IN

5 Eén stagebureau, één lijn

5 Platformbijeenkomsten DOEN IN 6 Interne audit Kijkwijzer 7 Externe audit DOEN IN

– EENVOUDIGE ADMINISTRATIE ALLE - LESSTOF COPYLEFT

N OPBRENGSTEN

ren en fases

1 Match tussen school en bedrijfsleven

1 Deskundigheidsbevordering

erlijn

2 Naar eigen wens te autoriseren

2 Zelfsturende teams

eriaal

3 Overzichtelijk

3 Werken aan structuur en cultuur

iëren

4 Maatwerk

rie - praktijk

5 Eenvoudige administratie

T IN EEN STUURGROEP. TIJDENS DIT PROJECT ZAL EEN DOEN IN COACH OPGELEID WORDEN.

OCENT/SCHOOL/ORGANISATIE IETS TE BIEDEN? Meld het! Samen zijn we concreet en compleet. zorgen dat het bij de andere deelnemende scholen komt.

9


PRAKTIJKVAKKEN De vakportfolio’s sluiten aan bij de DOEN-kaarten. Mist u lesstof? Geef dit aan en Platform DOEN IN ontwikkelt. Naast een individuele portfoliomap zijn de volgende producten via de website te bestellen: WWW.PLATFORMDOENIN.NL 1 DOEN-kaarten Instructiekaarten met maximaal 7 tot 9 foto’s en zeer korte teksten, alleen gericht op de vaardigheid zonder de theorie. 2 Kennis-kaarten De theorie is terug te vinden in de kenniskaart met dezelfde titel en hetzelfde nummer. 3 Stickervellen 4 Docentenhandleiding 5 Certificaten per deelleerlijn DOEN IN Groen Onderhoud groen / Aanleg groen / Onderhoud gebrouwen en terreinen DOEN IN Techniek Algemene technieken / Fietsonderhoud / Montage / Schilderen / Werken met machines DOEN IN Handel & Verkoop Winkel / Repro / Magazijn / Kantoor & Receptie / Support

ALGEMEEN VORMENDE VAKKEN Bestaande lesstof in de leerlijnen tot 1F is copyleft beschikbaar of te bestellen in hard copy. Samen kijken we wat een groep/klas/leerling nodig heeft en stellen we voor uw school pakketten samen. Er bestaat de mogelijkheid om zelf opdrachten toe te voegen. Het beschikbaar stellen (delen) van eigen materiaal aan andere scholen is verplicht. BESTAANDE PRODUCTEN AANPASSEN Het DOEN IN-format, inclusief de lesstof, wordt beschikbaar gesteld. Tevens is er de mogelijkheid om uw lesmateriaal door onze vormgever voor u te laten aanpassen.

AANBOD DOEN IN 1 Bestaand lesmateriaal (webwinkel) 2 Maatwerk lesstof bij AVO-leerlijnen 3 Deelname aan ontwikkeling

10

GR

DOEN IN Zorg & Welzijn Vaat / Was / Schoonmaken / Strijken & Vouwen / Visite


EK

S C H OO NM A A K

11

N HA

D

& L E

R E V

UW SITUATIE IS DE BASIS

OM DE KLAS

NI

IN DE KLAS

G

E RIN CAT

KO

EN CH

OP

DOEN IN-lesmateriaal is passend voor elke leerling vanaf

BLIJVEN DOEN

Kan en r toor ecep tie Mag azijn Win kel Prod ucti ewe rk

GRO

oud erh Ond en gro oud erh Ond reinen ter

LESMATERIAAL & WEBWINKEL

T leerjaar 1 in het voortgezet onderwijs. e toe echn Alles is aan te passen naar uw schoolsituatie. en en i p s m Ho as ch sin e ge niek hap ut l A c ge h Groothuis Fie bew rs ec n t e er tst e houding P k ec sth CC hn ing a A G iek Facilitair H

TE

GOEDE START

Arb eid str Men ain se nM in g a ats Vrije ch tijd a -B ur ge T a Arbeid al sm ati ge d

ng rwijs nde wi lgo vo er

er ke er

e tag es n rn ede te igh ex ard n ig va s one id -W be

– Ta len hM c s ton i n r e e t leerling og ne/ ex r tw e w g t n e I a r ikk k d p s e l e a i el p a ts rs o d i g r h a in e a u v d e e h l n c e t - Co n x g o Z i r t e o elf mp s O f m j ete i st al e an n dr S – e k r a s u u i u t t e l e le vo u iel c C d o B – orl ijn S B i W c hti ar ij -S Sport - Le n n p e n pp e a g– ven Rek ch sbe s V r ls s e c e b Ar idstoel ho g ng – e i i u d d En ing ste e –V b ag


VAN LEERLIJN TOT CERTIFICAAT Opbrengstgericht werken geeft structuur in de klas en op de gehele school. Maar hoe regel je dat vooral praktisch en eenvoudig? Iedereen kan iedereen vervangen?! Maar hoe? Minder administratie en meer opbrengsten?! Kan dat?

JAZEKER, MAAR HOE? LVS MODULE 1 Eenvoudig in gebruik De onderdelen kunt u zelf naar eigen bestaande formats aanpassen. Leerlinggegevens/ Rapporten/ IOP-OPP/ Groepsplannen/ Week- & lesplanner/ Rapportage/ Stagemodule etc. LVS MODULE 2 Van leerlijn tot certificeren volledig geautomatiseerd 1 Aanmaken of aanpassen van bestaande of eigen leerlijnen tot certificeerbare eenheden. 2 Automatisch printen van gepersonaliseerde certificaten inclusief behaalde vaardigheden. 3 Altijd actueel inzicht en overzicht van de resultaten per leerling, klas en leerlijn. Maatwerk portfoliomappen per klas/groep, per leerling, per vak. Met deze eenvoudige administratie heel veel gemak! LVS MODULE 3A Eigen lesstof of bestaande lesmethodes koppelen aan leerlijnen 1 Vaste lay-out/format DOEN IN is beschikbaar, wat zorgt voor uniformiteit binnen de gehele school. 2 Opdrachten uit bestaande lesmethodes zijn te koppelen aan vaardigheden in de leerlijn. 3 Eigen lesstof toevoegen.

MIST U MAATWERK LESSTOF VOOR ELKE LEERLING? 1 2 3 4 5 6

LVS MODULE 3B Lesstof COPYLEFT beschikbaar Passende lesstof in elke leerlijn. Eigen lesmateriaal inbrengen. Lesstof van alle leden van Platform DOEN IN is beschikbaar. Coördinatie en kwaliteit door Platform DOEN IN. Materiaal is vrij te kopiëren: copyleft. Lesboeken overbodig.

ÉÉN STAGEBUREAU, ÉÉN LIJN Invoering van een schoolbreed kwaliteitsmodel voor alle stagevormen. Vooral praktisch aan de slag met de fysieke portfoliomap. Doorgaande leerlijn op één overzicht waar alle vak- of leergebiedoverstijgende doelen worden verdeeld en beoordeeld tijdens de lessen of stage.

12


GOEDE START LESMATERIAAL

IN DE KLAS

GEMAK DIENT DE MENS

OM DE KLAS

BLIJVEN DOEN

Met plezier voor de klas door eenvoudige administratie. Bestaande DOEN IN-producten/leerlijnen gebruiken, aanpassen of nieuwe (samen) ontwikkelen.

13


VISIE > STRUCTUUR > CULTUUR > BORGING In het zeilen gaat het erom om met elkaar de koers te bepalen, de zeilen de juiste trim te geven en zo het meeste rendement te halen uit schip en bemanning. Zo zal ook met de invoering van het portfoliosysteem DOEN IN aan BORGING gewerkt worden. Als de organisatie immers niet verandert, zal men het oude gedrag in stand houden en het nieuwe dwarszitten. BORGING DOOR VERBINDING Als mensen de veranderingen begrijpen, in staat zijn het gewenste gedrag te tonen en verantwoordelijkheid nemen voor hun rol, is de kans groot dat ze het DOEN en blijven DOEN. BORGING DOOR DOEN We leggen bestaande en nieuwe activiteiten vast in een vaste methode: AIB = Actie, Instructie en Bespreken. Dit houdt in dat we oude en nieuwe zaken/regels herzien en vastleggen. Zo kunnen scholen zelfsturend en zelfregulerend werken met de DOEN IN-coach.

VAN REGELS NAAR AFSPRAKEN

AANBOD DOEN IN 1 Planmatig werken, maar hoe? 2 Zelfregulerend werken en duurzaam veranderingen inzetten met MLB ‘Methodische Loopbaan Begeleiding’ 3 Communicatie; intern en extern (ouders) 4 Handboek DOEN IN voor nieuwe & huidige collega’s 5 Platformbijeenkomsten DOEN IN; halen, brengen en doorontwikkelen 6 Interne audit Kijkwijzer 7 Externe audit DOEN IN

14


GOEDE START OM DE KLAS

LESMATERIAAL

IN DE KLAS

BORGEN IS BLIJVEN DOEN

BORGEN Dat hebben we goed voor elkaar… MAAR… nu DOEN en blijven DOEN Zo DOEN wij de dingen hier!

15


GOEDE START

9412 AT Beilen 0593 540606 info@platformdoenin.nl

IN DE KLAS

Fiolenkamp 3

ALLES COMPLEET?

LESMATERIAAL

www.platformdoenin.nl

WAT HEEFT U NODIG? 1 Flexibel lesmateriaal

3 Koppeling praktijk & stage 4 Koppeling AVO & praktijklessen

OM DE KLAS

2 Doorgaande leerlijn

5 Eenvoudige administratie 6 Vaste portfoliostructuur

BLIJVEN DOEN

7 LVS portfoliomappen & digitaal

Profile for gerdingopmaak

Platform Doen in brochure  

DOEN IN is een bijzonder compleet pakket van lesmateriaal en ondersteuning dat erop gericht is om passend onderwijs beschikbaar te maken voo...

Platform Doen in brochure  

DOEN IN is een bijzonder compleet pakket van lesmateriaal en ondersteuning dat erop gericht is om passend onderwijs beschikbaar te maken voo...

Profile for opmaak