Page 1

Ditisisde deplek plek waar waar we Dit voor het eerst terugblikken opverliefd 10 jaar werden op een huis Marketing Drenthe “Tijdens onze vakantie in Drenthe genoten we niet alleen van de weidse natuurlandschappen. Ook de vele brinkdorpjes die we bezochten waren van een enorme schoonheid. Wandelend over een brink stonden we ineens oog in oog met een schitterende boerderij met een Te Koop-bord in Marketing Drenthe is in 2007 opgericht. Tijd om in 2017 stil te staan bij de grote voortuin. We keken elkaar aan en waren in één klap verliefd. Natuurlijk, ook onze vorige

10 jaar Drenthe. terug met Adri Ooms, kwartiertweeMarketing koophuizen hadden ons een We goedkijken gevoel opgeleverd bij de o.a. bezichtiging. Maar dit gevoel wasvan nauwelijks te beschrijven. dorpje over waren we snel uit: hier willen we maker het eerste uur,Wandelend en Jaaprond tenhetHoor hetersuccesvolle concept gaan wonen. Inmiddels zijn we een jaar verder, heeft Johan een leuke baan in de buurt en werk

Proefwonen. En hoe gaat het met de huisarts in Dalen? Zij nam de praktijk ik freelance vanuit huis. De kinderen gaan naar school in het dorp en spelen meer buiten dan ze gedaan!” proefwerken in Drenthe. Ook de organisaties van o.a. over ooit na hebben een weekend

Alles Kids en de Superprestige in Gieten vertellen wat de samenwerking

www.drenthe.nl

met Marketing Drenthe hen heeft opgeleverd. Drenthe doet wat met je.

DREN076_ADV_Wonen_225x297_fc.indd 1

Drenthe.nl/10jaarmarketingdrenthe

01-10-2008 12:58:40


Het ontstaan van Marketing Drenthe Astrid Crum interviewt Adri Ooms

Adri Ooms stond als kwartiermaker en programmaleider aan de basis van de oprichting van Marketing Drenthe in 2007. De huidige directeur, Astrid Crum, vraagt hem naar de oprichting en de speerpunten die destijds gekozen zijn.

Hoe is Marketing Drenthe

Wat was de opdracht van

zijn enquêtes afgenomen onder de Ne-

tot stand gekomen?

Marketing Drenthe?

derlandse bevolking. Daaruit bleek dat er

‘Toen het in 1999 opgerichte Noord Neder-

‘Marketing Drenthe is als aparte organi-

vrijwel geen beeld was van Drenthe als

lands Bureau voor Toerisme in 2003 failliet

satie opgericht vanwege de bredere doel-

provincie om te werken en te ondernemen.

ging, stonden de provincies Groningen,

stelling om naast recreëren ook wonen

Men zag het puur als toeristische pro-

Friesland en Drenthe er wat toerisme

en werken in beeld te brengen. De focus

vincie, alleen geschikt voor vakanties. Op

betreft weer alleen voor. In Groningen en

lag zoals gezegd op imagocampagnes,

basis van deze gegevens hebben we be-

Friesland werd de regiomarketing vrijwel

dus mensen laten zien wat er allemaal

sloten in te zetten op gezinnen met jonge

direct opgepakt, in Drenthe duurde dit wat

mogelijk is in Drenthe. Niet alleen op het

kinderen. Zij kwamen al in grote aantallen

langer. Eind 2004 werd VVV Drenthe Plus

gebied van vakanties, maar juist ook op

vakantievieren in Drenthe. Ons idee was

opgericht, de partij die het toerisme in

het gebied van bijvoorbeeld ondernemen.

om hen ook met andere ogen naar Dren-

Drenthe ging promoten. Vanuit de provin-

Uiteindelijk ging het van kwartiermaken

the te laten kijken. Zij zitten in een andere

cie kwam medio 2006 het signaal dat ook

over naar een staande organisatie en heb

levensfase dan stellen zonder kinderen,

wonen en werken op de kaart gezet moes-

ik eind 2008 samen met de toenmalige

willen bijvoorbeeld graag landelijk wonen

ten worden. De insteek was om een alge-

interim-directeur Karel Groen het stokje

met veel groen en vertier voor de kinde-

mene imagocampagne op te gaan zetten,

overgedragen aan Charles van Santvoord.’

ren, maar toch snel in het Westen zijn. Dat

waarmee Drenthe steviger op de kaart zou

2

kan in Drenthe en dat hebben we in beeld

komen te staan. Doordat VVV Drenthe Plus

Wat waren jullie speerpunten

enkel gericht was op toerisme, werd er

in de marketing van Drenthe?

voorgesorteerd om om een nieuwe partij

‘We hebben bij de bepaling van de speer-

Het werken hebben wij met name onder-

op te richten. Dit is uiteindelijk Marketing

punten gekeken vanuit de ogen van de

streept vanuit ondernemersperspectief.

Drenthe geworden.’

gast en niet vanuit onze eigen ogen. Er

Drenthe biedt ruimte, inspiratie en net-

Drenthe doet wat met je

gebracht.


werken met korte lijnen. Ook hebben we

schoten prachtige beelden in de natuur en

Marketing Drenthe is zelf geen puzzel,

logischerwijs ingezet op het historische

brachten inspirerende mensen in beeld.

‘Leg en behoud het contact met onder-

verhaal van Drenthe. Een hunebed wordt

De campagne werd breed ingestoken en

nemers, dat is echt cruciaal. Helemaal

soms gezien als slechts een stapel stenen,

was een mengvorm van wonen, werken en

met de nieuwe rol van Marketing Drenthe

maar als je het hele verhaal eromheen

recreëren. De bijbehorende TV-commerci-

waarbij jullie je echt gaan richten op toe-

hoort, en daar een tijdje bij stilstaat, dan

al had een eigen tune. Kijkers reageerden

risme, is het belangrijk die verbinding te

waan je je in een andere tijd. Mensen gaan

zeer positief en waren verrast. Ook de

maken en te onderhouden. Ondernemers

fantaseren en waarderen het dat dit stukje

Drenthe huisstijl, met de rode kleur en

maken waar, wat jij als Marketing Drenthe

verleden of erfgoed bewaard is gebleven.

het handgeschreven Drenthe, werd goed

belooft aan potentiële bezoekers. Jullie

Dit vinden ze mooi en waardevol. Tot slot

ontvangen.’

zijn als het ware elkaars verlengstuk. Als

hebben we ook de Drentse natuur in de

Marketing Drenthe bied je ondernemers

etalage gezet. Mensen missen elders

Heb je nog drie tips voor mij, als nieuwe

namelijk een extra paar ogen en oren. De

kwaliteit, het ongerepte, rust, groen. Dat

directeur van Marketing Drenthe?

markt is sterk in ontwikkeling. Bied de

vinden ze wel in Drenthe.’

‘Leg contact met ondernemers, dat is echt

ondernemers een extra blik op de markt.

cruciaal. Helemaal met de nieuwe rol van

Er zijn veel organisaties en er lopen veel

Hoe zag de eerste campagne

Marketing Drenthe waarbij jullie je echt

mensen rond in toeristisch Drenthe. Dit

van Marketing Drenthe eruit?

gaan richten op toerisme, is het belang-

is goed om te zien. Wel is het tijd voor

‘In de eerste campagne hebben we naar

rijk die verbinding te maken. Je bent het

méér Drentse gemeenschappelijkheid

voren gebracht dat men in Drenthe tot

verlengstuk van ondernemers en moet ze

en een herijking van de rolverdeling. Mijn

goede ideeën komt. Er zijn minder om-

helpen om tot een ander schaalniveau te

volgende tip is dat jullie je bijdrage gaan

gevingsprikkels, mensen gaan de hei op

komen. Er zijn veel organisaties en er lo-

leveren voor één toeristische agenda voor

en komen tot zichzelf. Dit was de basis

pen veel mensen rond, die moeten mee in

heel Drenthe. Het gaat om de totale vrije-

voor de eerste campagne “Dit is de plek”.

de gemeenschappelijkheid en nieuwe rol.

tijdseconomie. Deze kent vele onderdelen

Een herkenbare rode kei markeerde de

Mijn volgende tip is dat jullie moeten wer-

en invalshoeken. Marketing Drenthe zelf is

plek waar mensen tot een bepaald idee

ken met één agenda voor heel Drenthe.

geen puzzel, maar een puzzelstukje.’

kwamen of een beslissing namen. We

Het gaat om de totale vrijetijdseconomie.

Dit is de plek waar ik de stap nam om voor mezelf te beginnen

Dit is de plek waar we voor het eerst verliefd werden op een huis “Tijdens onze vakantie in Drenthe genoten we niet alleen van de weidse natuurlandschappen. Ook de vele brinkdorpjes die we bezochten waren van een enorme schoonheid. Wandelend over

“Voordat ik naar mijn werk vertrek, ga ik altijd een rondje hardlopen. Even wakker worden.

een brink stonden we ineens oog in oog met een schitterende boerderij met een Te Koop-bord in

Mijn favoriete route loopt over het Leggelderveld. Een typisch Drents natuurlandschap met

de grote voortuin. We keken elkaar aan en waren in één klap verliefd. Natuurlijk, ook onze vorige

heide, bos en vergezichten. Zelfs een beetje glooiend. Vorige maand viel op deze plek het

twee koophuizen hadden ons een goed gevoel opgeleverd bij de bezichtiging. Maar dit gevoel

kwartje. Ik ga een eigen bedrijf beginnen! Hier, middenin de stilte, werd het me ineens

was nauwelijks te beschrijven. Wandelend rond het dorpje waren we er snel uit: hier willen we

duidelijk. Ik wil vrijheid, mijn eigen beslissingen nemen. Ik begin vanuit huis. En hoewel ik

gaan wonen. Inmiddels zijn we een jaar verder, heeft Johan een leuke baan in de buurt en werk

midden in de Drentse natuur woon, ben ik binnen een seconde in de Randstad of New York.

ik freelance vanuit huis. De kinderen gaan naar school in het dorp en spelen meer buiten dan ze

Want in mijn branche gaat alles via internet. Nu nog een bedrijfsnaam verzinnen. Ik heb

ooit hebben gedaan!”

al wat ideeën. Het zou me niet verbazen als ik joggend op het Leggelderveld de definitieve keuze maak.”

www.drenthe.nl DREN076_ADV_Wonen_225x297_fc.indd 1

www.drenthe.nl 01-10-2008 12:58:40

3


Eerste campagne Marketing Drenthe bekroond met diverse Marketingprijzen Geen hunebedden, heide en schapen?

Na de oprichting van de nieuwe Stichting Marketing Drenthe in 2007 werd een uitgebreid marketingplan geschreven om het imago van Drenthe te verbeteren. Dit met de ultieme doelstelling om een bijdrage te leveren aan de economische vitaliteit. Drenthe was jaren landelijk niet zichtbaar geweest in de promotie en daar moest verandering in komen.

Via een speeddate met 13 Noordelijke

commercial voor op de landelijke televisie

gericht te laten zien. De mooiste plekken

bureaus boog Marketing Drenthe zich

geproduceerd.

werden vastgelegd vanaf de grond en van-

over de vraag wie dit traject zou kunnen

4

uit de lucht met de allernieuwste “RED-

ontwikkelen en begeleiden. Open Commu-

Intrigerende film

camera” en beelden vanuit de helikopter.

nicatie uit Groningen wist met haar aanpak

Marketing Drenthe nam topregisseur Edo

Het leverde een intrigerende film op die

en onderscheidende manier het meest

Kars samen met het team van Open mee

tussen de standaardcommercials op tele-

te overtuigen. Centraal in het concept

naar de allermooiste Drentse plekken.

visie onderscheidend aanwezig was.

stond het “Drenthe-effect”: wat gebeurt

‘Vooraf riepen wij heel hard: laten we nu

er met je als je in deze provincie bent? De

eens geen heide, schapen en hunebedden

De campagne werd in 2009 beloond met een

uitgestrekte natuur zorgt ervoor dat je tot

in beeld brengen’, maar regisseur Edo

NIMA-award en verkozen tot beste campagne,

rust komt. En dan vallen kwartjes, worden

Kars was zo onder de indruk van juist deze

gemaakt in Noord- en Oost-Nederland. In 2010

knopen doorgehakt of maak je keuzes.

kenmerken van Drenthe. Hij overtuigde

werd de campagne genomineerd voor een SAN-

Vanuit dit thema werden een adverten-

Marketing Drenthe om deze kenmerken

Accent, een landelijke reclameprijs waarbij

tielijn en brochures ontworpen en een

met de nieuwste technieken toekomst-

adverteerders creatief werk jureren.

Drenthe doet wat met je


Drents ondernemer Arnoud Olie deelt zijn visie op het vermarkten van Drenthe De provincie Drenthe kan veel vernieuwing aan.

Arnoud Olie, eigenaar van B+O Architecten in Meppel, speelde in 2011 de hoofdrol in de landelijke commercial van Marketing Drenthe. Olie liet in de tv-spot zien wat ondernemen in Drenthe voor hem betekent. ‘Ik vond het belangrijk om de positieve kanten van ondernemen in Drenthe onder de aandacht te brengen. Deze regio heeft een enorme kwaliteit en er huist inspiratie.’

Volgens Olie is er dankzij de campagnes

provincie’, aldus Olie. Het kennen van je

is de architect van mening. Volgens hem

van Marketing Drenthe meer aandacht ge-

kernkwaliteiten en weten wat je onder-

zal dit uiteindelijk resulteren in het creë-

komen voor ondernemerschap in Drenthe.

scheidt van andere provincies is volgens

ren van meer kansen voor ondernemers.

De provincie biedt zijn architectenbureau

hem van groot belang. ‘We moeten meer

een fijn vertrekpunt. ‘Wij houden van het

ruimte durven geven, minder star zijn in

Iconisch

landschap en de cultuur. Drenthe is voor

het wijzigen van bestemmingsplannen en

‘Bestuurders van gemeenten en de provin-

ons een mooi vertrekpunt om de rest van

ons vooral focussen op de vraag waarom

cie beseffen dat het anders moet, omdat

het land en de wereld in te gaan. Het geeft

we dingen juist wél moeten doen.

anders het bestaansrecht van de provincie achteruit boert’, gaat Olie vastberaden

rust en dat is essentieel in ons hectische Vernieuwing

verder. ‘We moeten kwaliteiten die we niet

De provincie Drenthe kan veel vernieuwing

mogen gebruiken, zoals de Vam-bult, toch

Grensoverschrijdend

aan, zolang we niet te angstig en kramp-

bespreekbaar maken. Niet altijd alles in

‘Om Drenthe de komende jaren nog beter

achtig te werk gaan. We moeten meer

het gewone doen, maar meer iconisch

op de kaart te zetten, moeten we goed

samenwerken met andere provincies,

denken en lef hebben. Plekken nog beter

luisteren naar wat mensen van buiten

grensoverschrijdend denken en de gren-

benutten. Als het echt goed is, komt het

Drenthe aantrekkelijk vinden aan onze

zen opzoeken van wat niet toelaatbaar is’,

geld er ook’, besluit Olie.

en dynamische vak.’

5


Mijn meisjesdroom was om ooit een boerderijtje te bewonen en de paarden op eigen terrein te stallen Huisarts Evelyn van der Molen deelnemer aan de campagne “Proefwerken”

In 2013 was er in Drenthe een tekort aan huisartsen, verpleegkundigen, specialisten in de ouderengeneeskunde en GZ-psychologen. Daarom werd de landelijke campagne “Proefwerken” gelanceerd om zo de aandacht op vacatures in de zorg in Drenthe te vestigen. Het was een initiatief van ZorgpleinNoord, Icare, Zorggroep Leveste, Huisartsenkring Drenthe en Marketing Drenthe. Uiteindelijk kwamen er maar liefst twintig zorgprofessionals naar Drenthe om te ervaren hoe het is om hier te werken en te leven. De kandidaten werden aan een praktijk

starten was daarbij na twaalf jaar een

uit. ‘Mijn partner is tijdens de proefwerk-

of zorginstelling gekoppeld en draaiden

logische stap. Destijds woonden wij in het

dagen maar vast op huizenjacht gegaan,

een dag mee. Ze verbleven tussentijds in

Westen waar de praktijken niet voor het

want dat is niet heel praktisch vanuit het

typische Drentse B&B’s om het leven in

oprapen lagen. Mijn partner en ik zijn niet

Westen.’ Een leuke boerderij was snel

Drenthe te ervaren. Mensen die eerder de

erg gebonden aan locaties. Een praktijk

gevonden. Even wennen, want daarvoor

stap naar Drenthe maakten, deelden hun

elders was daarom ook prima. Opnieuw

woonde het gezin in het Gooi, een hele

verhaal. Ook werd er een netwerkmarkt

beginnen moesten we toch, gegeven de

andere populatie. ‘De familie konden we

georganiseerd waarop een aantal Drentse

omstandigheden. Drenthe is gemoedelijk,

toen in twintig autominuten bereiken. Nu

zorginstellingen zich presenteerden, waar-

ruim en groen. Mijn meisjesdroom was

kost dat allemaal meer moeite. Daarente-

onder ook een aantal gevestigde huisart-

nog altijd om ooit een boerderijtje te be-

gen blijven echte vrienden wel komen en

sen die op zoek waren naar opvolging voor

wonen en de paarden op eigen terrein te

blijven ze gemakkelijker slapen zodat we

hun praktijk.

stallen. In Drenthe is dat mogelijk’, vertelt

meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen.

Evelyn enthousiast.

Waar wij woonden was het nogal eens zien en gezien worden, hier is het motto “doe

Meisjesdroom

6

Huisarts Evelyn van der Molen was samen

Solliciteren

maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”.

met haar partner één van de deelnemers.

Tijdens Proefwerken werd ze uitgenodigd

Ik voel me persoonlijk meer aangetrokken

Voor haar waren er meerdere redenen

om te solliciteren naar de praktijkoverna-

tot de laatste categorie. Wij hebben Proef-

om mee te doen. ‘Wegens werkeloosheid

me van een huisartsenpraktijk in Dalen. Er

werken ervaren als een heel mooi initiatief

van mijn partner met beperkt perspectief,

kwamen plots nog wat kapers op de kust

vanuit Drenthe. We voelden ons heel erg

wilde ik een andere baan. Mijn loondienst-

en er werd een sollicitatieprocedure ge-

welkom.’

verband verlaten en een eigen praktijk

start. Evelyn kwam er als nieuwe eigenaar

Drenthe doet wat met je


Deelnemers proefkamperen komen regelmatig terug in Drenthe Camping Diever blij met campagne

In 2012 lanceerde Marketing Drenthe de campagne “Proefkamperen” en kwamen gezinnen uit heel Nederland een weekend kamperen in Drenthe. Er waren maar liefst 1200 aanmeldingen, waaruit vijftig gezinnen geselecteerd zijn. Zeventien camping verdeeld over Drenthe hadden kampeerplekken voor de gelukkigen gereserveerd. Het jaar erna, in 2013, werd de campagne herhaald, wel in een ietwat andere vorm. Een kampeerarrangement kostte toen dertig euro. Proefkamperen is bedacht om Drenthe als kampeerprovincie op de kaart te zetten bij jonge gezinnen.

Dit project wordt mede gefinancierd door samenwerkingsverband Noord-Nederland EZ/Kompas en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Kom je ook kamperen van 4 t/m 6 mei? Visjes vangen, vuurtje stoken, over de boomtoppen lopen, spelen met kabouters, kijken naar de pinguïns, racen in je eigen auto en je rijbewijs halen. Of lekker een

Kom kamperen van

pannenkoek eten in het bos.

4 t/m 6 mei 2012

Het kan allemaal in Drenthe! Wij willen jou en je ouders graag laten ervaren hoe het is om puur te kamperen in Drenthe. Kom 4, 5 en 6 mei naar Drenthe om misschien wel gratis te kamperen. Laat je ouders voor deze unieke actie kijken op www.drenthe.nl/puurkamperen. Drenthe doet wat met je.

www.drenthe.nl/puurkamperen

Camping Diever was één van de deelne-

len een prachtig weekend bezorgd en er

heel veel nieuwe en gezellige gasten, die

mers aan Proefkamperen. Marjan Ike ver-

zijn veel herhalingsbezoeken uit voort-

hier een prachtige vakantie kunnen door-

telt over hun ervaring. ‘Toen het proefkam-

gekomen. Er is bij ons één stel dat zelfs

brengen’, vertelt Marjan enthousiast.

peren destijds werd geïntroduceerd, zagen

regelmatig komt logeren na hun eerste

wij dit als een prachtige kans om onze

ontmoeting via het proefkamperen.’

OPFR032_ADV_Proefkamperen_DEF_200x264.indd 1

12-12-11 16:53

mooie omgeving aan het grote publiek te introduceren. Bij zoveel mensen elders in

Oerlandschap

het land leeft nog steeds de gedachte dat

Het ondernemen in Drenthe is volgens

het boven Zwolle één grote kale vlakte is

Marjan prachtig, en kenmerkt zich door

waar niets te beleven valt, behalve hier en

het oerlandschap dat er nog steeds is.

daar een hunebed en boeren op klompen.

‘Heel Nederland heeft wel iets unieks van-

Zelfs het feit dat er hunebedden zijn, is

uit het verleden te bieden. Hoe het Drentse

misschien niet bij iedereen bekend.’

landschap duidelijker bij de gasten op het netvlies moet komen, is een mooie taak

Herhalingsbezoeken

voor Marketing Drenthe. Het is veel ge-

Marjan geeft aan dat ze bij Camping Diever

hoord dat het hier een stuk gemoedelijker

blij waren dat Marketing Drenthe middels

is dan elders in het land. De natuurgebie-

deze campagne meer aandacht gaf aan

den zijn nog heel stil en niet zo druk als op

het toerisme in Drenthe. ‘Wij hebben in

de Veluwe. De hemel is nog donker. Dren-

totaal toch zeker vijftig gezinnen of stel-

the biedt zoveel moois en er is ruimte voor

7


‘We waren aangenaam verrast over het hoge opleidingsniveau van de deelnemers’ Ondernemer Jaap ten Hoor bedacht campagne “Proefwonen”.

Huiszoekenden beslissen vaak na één bezichtiging of ze het huis willen kopen, terwijl men over de aankoop van bijvoorbeeld een auto veel langer doet. Een proefrit hoort vrijwel standaard bij het aankoopproces. Een nieuwe auto koopt men gemiddeld om de vijf jaar, een huis maar een paar keer per leven. Toen de economische crisis rond 2012 voor de deur stond, wist de Drentse makelaar Jaap ten Hoor dat het tijd was om dit ongezonde aankoopproces van een huis te veranIntensivering Promotie Drenthe is medegefinancierd

door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en deren. Het was volgens hem tijd voor vernieuwing in de makelaardij. Zodoende heeft hij in 2012 samen met Marketing Samenwerkingsverband Noord Nederland, Koers Noord.

Drenthe Proefwonen in het leven geroepen.

Kom ook

De makelaar bedacht als initiator van

half uur, maar een aantal dagen met hun

Drenthe een baan te vinden op hun niveau.

Proefwonen het idee om mensen uit an-

gezin doorbrengen in Drenthe. Met dit idee

Daarnaast lukte het veel deelnemers niet

dere provincies te enthousiasmeren om

liep ik al langer rond, maar ik wist niet hoe

om hun huis in de randstad te verkopen.’

in Drenthe te komen wonen, werken en

ik het moest uitrollen. Daarom heb ik dit

leven. Geïnteresseerden werden met hun

samen met Marketing Drenthe opgepakt’,

Succesvol

gezin uitgenodigd om te komen Proef-

aldus Ten Hoor.

Met Proefwerken is Drenthe als woon-

28 en 29 sept.

provincie op een unieke manier onder de

wonen in Drenthe. In het eerste jaar verbleven de gasten een aantal nachten in

Opleidingsniveau

aandacht gebracht. We zijn met elkaar

een huis dat in de verkoop stond, het jaar

Er was veel animo voor deelname aan

zelfs nog genomineerd voor de Citymar-

erop werden ze opgevangen in een hotel

Proefwonen. Toch zijn er uiteindelijk maar

keting prijs. Om mensen op deze manier

en maakten zeJet vanuit daar kennis met het Luiken

een paar die daadwerkelijk de overstap

kennis te laten maken met de provincie,

Wij ervaren nu de kwaliteit van leven

Drentse leven. ‘Het was in die tijd essen-

hebben gemaakt naar Drenthe. ‘Toen het

ziet Ten Hoor nog steeds als een heel goed

tieel om in het belang van de consument

project van start ging zaten we middenin

idee. ‘Als we het nu opnieuw zouden orga-

te denken, wilden we de huizen nog gaan

de crisis. We waren aangenaam verrast

niseren, zou het me niets verbazen als het

“Nog geen dag hebben we spijt gehad van onze stap naar Drenthe. De stress van de laatste jaren was de aanleiding om de over in het hoge opleidingsniveau van de succesvol De huizen verkopen. We stap moesten mensen laten naar Drenthe te echt maken. Vertragingen het verkeer, lawaai van de buren in de krappeheel achtertuin en deis. voelbare stressin de randstad

hettebleek voor kwaliteit deze van leven. verkopen nu veel zien wat Drenthe te bieden had qua wovan ze andere stedelingen bracht ons opdeelnemers, het besluit ommaar op zoek gaan naar Onze keuze vielsneller.’ op Drenthe! Ik parkeer nu de auto naast het huis, academisch de kinderen spelen heerlijk inlastig de natuur en wij genieten van de vriendelijke mensen!” geschoolden om in welkom.’ nen en werken. Geen bezichtiging van een Wilt u ook de kwaliteit van leven ervaren? Proef dan het leven van Drenthe en kom Proefleven.

8

Drenthedrenthe.nl/proefl doet wat met je even


‘Over een met kaarsen verlicht paadje door het bos, liepen wij naar een soort openluchttheater’ Winnaars Drents bosconcert Tangarine, het was een magisch weekend.

In 2013 lanceerde Marketing Drenthe de campagne “Proef het winterse leven van Drenthe”. Mensen konden hun ultieme droomweekend in Drenthe omschrijven. De mooiste inzendingen wonnen kaartjes voor een uniek bosconcert met de muzikale tweeling Tangarine, in de bossen van Lheebroek, bij Taribush Kamp de Marke. RTV Drenthe legde deze bijzondere avond vast en tijdens Kerst werd het concert meerdere malen per dag uitgezonden op TV Drenthe. Helga Lobosco omschreef het droomweekend van haar en haar man Roberto als volgt: “Ik heb meteen zin om hout te hakken,

eekhoorn springt van boom tot boom.

eten de soep van de dag en een heerlijke

warme chocolademelk in te schenken, te

Ontbijten met een lekker drents ontbijt.

maaltijd van lokale producten. De buur-

zitten rond het vuurtje met een dekentje

Ontwaken en na een douche een stevige

boer geeft ons een lift naar ons huisje

om me heen en te genieten van het unieke

wandeling maken door de Drentse bossen.

waar we nog een bakje thee drinken. De

bosconcert met Tangarine! Daarna slapen

In het café dat we tegenkomen, warmen

volgende dag is het tijd om te gaan, maar

in een blokhut, die verwarmd is door een

we onszelf op en komen de broers van

niet voordat we langs mijn ouders rijden

haardvuurtje. ‘s Ochtends wakker worden

Tangarine tegen die hetzelfde dachten.

(zij wonen in Drenthe) om onze kindjes

terwijl het zonnetje door de gordijnen

Samen drinken we wat en spontaan wordt

op te halen. Mama heeft knieperties

probeert te dringen. En als je de gordijnen

er gezongen en het hele café luistert en

gebakken!”

opent, springt er net een hert weg en een

neuriet genietend mee. We krijgen trek en

Dit prachtig omschreven moment werd beloond met twee overnachtingen bij een Bed & Breakfast in Drenthe en een VIP-behandeling tijdens het bosconcert met Tangarine. De tweeling speelde twee sets in de buitenlucht, in een unieke setting. ‘Over een met kaarsen verlicht paadje door het bos, liepen wij naar een soort openluchttheater. Alles was sfeervol aangekleed, met strobalen, rode Drenthe kleedjes en vuurkorven. De soep, glühwein en warme chocolademelk maakten het helemaal af. Ik kende Tangarine nog niet, maar ze hebben ons echt verrast. Al met al was het een hele romantische avond middenin de Drentse natuur’, vertelt Roberto enthousiast. Pittoresk Voor Roberto en Helga bleef het niet bij dit bosconcert. Ze mochten als kers op de taart het hele weekend in Drenthe doorbrengen en hebben de provincie van een andere kant gezien. ‘Mijn vrouw komt uit Drenthe, maar tegenwoordig wonen we in de randstad. Toch gaan we voor familie nog regelmatig terug. Ik kom zelf uit de Noordoostpolder en Drenthe was een soort blinde vlek voor mij. Door mijn vrouw heb ik de landelijke en pittoreske provincie leren waarderen. We gaan ieder jaar naar de theatershow van Daniël Lohues. Hoe hij Drenthe bezingt, is voor ons heel herkenbaar. Dat hebben we ook ervaren tijdens dat winterse weekend in Drenthe. We hadden de beschikking over twee fietsen en hebben de natuur al fietsend ontdekt.’

9


Dankzij Marketing Drenthe heeft het festival een landelijke uitstraling gekregen Oud-bestuurslid Dènis Assen over het succes van festival Alles Kids in Drenthe

In 2010 ontstond bij de Emmer ondernemer Ronald Grevink het idee om een festival specifiek voor kinderen te organiseren in Emmen. Een feest, vrij toegankelijk, mogelijk gemaakt door bedrijven die zichzelf op een leuke, actieve manier op de kaart zetten. Het kersverse bestuur van “Alles Kids in Drenthe”, met daarin ook Dènis Assen, had geen enkele moeite om ondernemers enthousiast te maken voor dit idee. In 2011 was de eerste editie van het festival direct een groot succes.

Op het tweedaagse festival is van alles te

zichzelf bij de jeugd op de kaart te zetten’,

lijke commercials organiseerde Marketing

doen. Iedere ondernemer die meedoet

aldus Assen.

Drenthe meet & greets tijdens het festival, met grote artiesten zoals O’G3NE. Kinde-

biedt iets actiefs voor de kinderen. Zo

10

kunnen ze bij de stand van de brandweer

Landelijke uitstraling

ren uit heel Nederland maakten kans op

met een echte brandweerslang spuiten,

Dankzij Marketing Drenthe is het festival

een exclusieve ontmoeting met hun hel-

bij Plopsa Indoor Coevorden kunnen ze

volgens hem uitgegroeid tot een evene-

den. ‘Door deze acties wilden ook lande-

kennismaken met een levensgrote Kabou-

ment met landelijke uitstraling. ‘Met de

lijke spelers, zoals Lego, als deelnemer op

ter Plop en bij de lokale rugbyvereniging

subsidies van OP EFRO, aangeboord door

ons festival staan. Het aantal bezoekers is

kunnen ze deze stoere sport uitproberen.

Marketing Drenthe, werden de tv-spotjes

hierdoor gegroeid naar 50.000 over twee

Ook een podium met populaire artiesten

op kinderzender Nickelodeon voor ons

dagen’, vertelt Assen trots.

ontbreekt niet. ‘Het eerste jaar zijn we

betaalbaar. Dit heeft ertoe geleid dat

gestart met 35 ondernemers en uiteinde-

gezinnen uit heel Nederland op Alles

lijk is dit aantal gegroeid naar maar liefst

Kids afkwamen. Zij boekten daarbij een

honderd. Voor deze ondernemers is Alles

overnachting en verbleven zo een heel

Kids in Drenthe de ideale mogelijkheid om

weekend in Drenthe.’ Naast deze lande-

Drenthe doet wat met je


Supporters uit België spraken vol lof over de mooie reclame van ons evenement Organisatie Superprestige Gieten over de samenwerking met Marketing Drenthe

De afgelopen editie van de Superprestige in Gieten kende het sterkte deelnemersveld ooit. Tienduizenden supporters uit binnen- en buitenland verzamelden zich rond de plas aan de Nijslootsweg voor deze cyclocross en genoten van het sportieve spektakel. Van 2011 tot en met 2014 heeft Marketing Drenthe bijgedragen aan de promotie van dit unieke evenement, dankzij subsidiegelden van OP EFRO. Jantienus Warners, één van de organisatoren, kijkt terug op een hele fijne samenwerking.

Grote posters langs de Rijksweg A28 bij

heen konden en kunnen. Het is uniek dat

niet veel sportevenementen zeggen! Al

Hoogeveen met daarop de Superprestige

ons evenement zo breed gedragen wordt.’

deze mensen zien Drenthe op zijn mooist. Een sportevenement op een prachtig

zorgden er destijds voor dat niemand om het evenement heen kon. ‘Supporters uit

Economische spin-off

parcours middenin de natuur. Zoiets be-

België spraken vol lof over de mooie recla-

Samen wordt er gewerkt aan een mooie

reik je niet alleen, maar dit doen we met

me van ons evenement’, vertelt Warners

uitstraling voor het dorp Gieten en de

z’n allen!’

trots. Naast deze posters faciliteerde

regio. Warners hoort om zich heen dat

Marketing Drenthe onder andere ook gad-

veel toeschouwers het niet bij één bezoek

gets voor het publiek en zorgden ze voor

houden. Ze komen vaak nog een keer

een uitgebreide online promotie. ‘Ik kijk

terug, bijvoorbeeld om hun zomervakantie

terug op een hele fijne samenwerking met

in Drenthe te vieren. Het evenement biedt

Marketing Drenthe. Zij hebben er samen

hierdoor ook een economische spin-off.

met de Gemeente Aa en Hunze, de Provin-

‘Afgelopen jaar hebben 2,5 miljoen men-

cie Drenthe en RTV Drenthe voor gezorgd

sen uit Nederland en België de Superpres-

dat mensen niet om de Superprestige

tige live gevolgd via televisie. Dat kunnen

11


Dat gevoel, dat heb ik echt bij Drenthe Rasartiest Ellen ten Damme boegbeeld in tv-commercials

‘Zonder woorden wist ik wat je zei, we sliepen op een bed van mos en hei’. Soms, als ze haar ogen sluit om even weg te zijn van de hectiek van alledag, spelen fragmenten uit haar Drentse jeugdjaren zich af in het hoofd van Ellen ten Damme. Onbezorgde beelden: paardrijden over slingerpaadjes door het bos, hutten bouwen op de onmetelijke heide, zwemmen in het meer vlakbij. Buiten. Altijd buiten. ‘Alsof de zon altijd scheen in die tijd’.

Drenthe zit verankerd in de genen van

jeugdherinneringen op die appelleren

len in Drenthe-promotie. ‘Nee, want het

de rasartieste. Ze bracht – totdat ze op

aan haar gevoel voor Drenthe: ‘Darling

is echt. De videoclip gaat over een gevoel

20-jarige leeftijd het ouderlijk huis verliet

Drenthe’. Het was de muzikale basis voor

en dat gevoel heb ik echt bij Drenthe. Het

om de wereld te veroveren - haar jeugd

een natuurlijk in de provincie opgenomen

is niet gespeeld; het ging vanzelf. Los van

door in het gemoedelijke esdorp Roden,

videoclip, waarvan drie commercials wer-

mijn eigen liefde voor Drenthe vind ik het

waar ze onbekommerd speelde en ra-

den gemaakt. Sfeervolle beelden laten de

echt een mooie bestemming voor een va-

votte tot de zon achter de toppen van de

artieste zien als jong meisje, als tiener en

kantie of een paar dagen ertussenuit. We

bomen was verdwenen. Geen wonder dus

als volwassen vrouw, die terugkeert naar

hebben hier nog echte oernatuur, in plaats

dat Marketing Drenthe haar in 2015 vroeg

de provincie waar ze opgroeide. En waar

van aangelegde parken. Je kunt hier on-

een hoofdrol te spelen in een drietal com-

ze nog steeds van houdt.

eindig dwalen door bossen en over heidevelden. Zonder al die drukte om je heen.’

mercials, die met veel succes op de com-

12

merciële TV-zenders werden uitgezonden.

Terug naar m’n roots

Ten Damme herschreef een eigen Engels-

Ze heeft geen moment geaarzeld toen

talige songtekst en haalt daarin dierbare

haar werd gevraagd een hoofdrol te spe-

Drenthe doet wat met je


Drenthe reist de hele wereld over Beats van Drentse DJ Don Diablo als basis voor grenzeloze fietscampagne

In 2015 werd een brede fietscampagne gelanceerd om Drenthe neer te zetten als dé fietsprovincie van Nederland. Onderdeel van deze campagne was een commercial op de landelijke televisie, met Drenthe als decor en de beats van DJ Don Diablo als achtergrondmuziek. Niemand had op dat moment durven dromen dat deze commercial uiteindelijk de videoclip werd van de nieuwste hit van Don Diablo’s “Universe”. Inmiddels is de videoclip meer dan 21 miljoen keer bekeken op YouTube. Het jonge, Friese filmduo Patrick van der Wal en Erik Middendorp werd ingevlogen om het unieke verhaal van Don Diablo op beeld vast te leggen. Dat deze opdracht het begin was van een ander leven, beseften zij zich toen nog niet... Een videoclip met Drenthe als decor was

Eén lange wereldreis

tien seconden film.’ En daar bleef het niet

de inzet. Een fietsfilmpje dat later dat jaar

Patrick en Erik leven sindsdien in een

bij. Want sinds hun Drentse samenwerking

uitgezonden werd op de landelijke televisie

droom. Van Drenthe naar de rest van de

zijn ze onafscheidelijk en nu ook officieel

ter promotie van Drenthe als fietsprovin-

wereld. “On the road”, in het kielzog van

verantwoordelijk voor álle videocontent

cie. Biketrialkampioen Rick Koekoek uit

wereldsterren. Het was de commercial

van Don Diablo. En die eerder geschoten

Hoogeveen werd gecharterd voor de stunts

die ze destijds in opdracht van Marketing

beelden uit Drenthe? Die reizen gewoon

in de clip. Met zijn acrobatische moves

Drenthe draaiden die hun leven pats, boem

gezellig mee en worden ook vertoond op

bedwong hij zelfs het Drents Museum. DJ

op z’n kop zette. Don Diablo was sprake-

party’s van Atlanta tot San Francisco. ‘We

en producer Don Diablo (zijn roots liggen

loos van het prachtige resultaat en intro-

zijn bezig aan één lange wereldreis, die

in Coevorden) leverde de muziektrack en

duceerde het duo bij collega-artiest Tiësto.

startte in Drenthe. Letterlijk en figuurlijk.’

de jonge filmers deden de rest. Een prach-

Na een succesvolle pitch werden Patrick

tige videoclip was het resultaat, waarin

en Erik uitverkoren om zijn gloednieuwe

duidelijk werd dat fietsen in Drenthe ook

videoclip te produceren. ‘Stonden we

spannend kan zijn.

ineens in New York te draaien, voor acht-

13


Op ontdekkingstocht in de Drentse natuur Prachtige natuur en wilde dieren staan centraal in gezamenlijke natuurcampagne

In 2017 heeft Marketing Drenthe samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap een campagne gelanceerd waarin de prachtige natuur en wilde dieren centraal staan. In een TV-commercial, ingezet via STER op NPO, spelen beelden uit de Wildernis van Drenthe de hoofdrol. Ook de Drentse boswachter Kees van Son komt in beeld. Hij vertelt dat hij dagelijks omgeven is door deze prachtige omgeving en doet de oproep om zelf de natuur in te trekken.

Een belangrijke trekker voor een bezoek

natuurcampagne was om mensen te ver-

centraal staan bij de promotie van Dren-

aan Drenthe is de natuur. De uitgestrekte

rassen met de diversiteit en pracht van de

the. Hiervoor hebben we nu geweldig

natuur in Drenthe heeft veel gezichten, van

Drentse natuur. Als call-to-action werd op-

beeldmateriaal beschikbaar, dat we nog

ruige vlaktes tot lieflijk coulisselandschap.

geroepen om zelf de natuur te ontdekken

veel vaker kunnen benutten.’ Hij geeft aan

Juist die afwisseling maakt Drenthe zo

en mee te doen aan verschillende natuur

dat de campagne volgens hem een goede

mooi. De natuur is nog wild en ongerept.

gerelateerde activiteiten en evenementen.

mix was van media en middelen. ‘Het was zichtbaar op televisie, maar ook digitaal.

In Drenthe kun je struinen, maar je kunt

14

er ook (ver)dwalen en ontdekken. En dan

OERRR

Daarnaast lieten we met spandoeken de

kom je zomaar wilde dieren tegen, zoal de

Casper de Jong was vanuit Natuurmonu-

campagne op diverse locaties weer her-

bever, otter, ree, kraanvogel en visarend.

menten betrokken bij de totstandkoming

kenbaar terugkomen, zoals bij de entree

Met name de actieve doelgroep komt

van de natuurcampagne. ‘Het is eigenlijk

van het Dwingelderveld en de Wereld van

graag naar Drenthe. Het doel van deze

heel logisch dat natuur en landschap

OERRR.’

Drenthe doet wat met je


Slangenhuidje Boswachter Kees van Son was niet alleen zichtbaar in de TV-commercial, maar ook in een aparte commercial op YouTube. Deze was enkel gericht op kinderen. De boswachter laat daarin zien dat hij een slangenhuidje heeft gevonden, en vraagt de kinderen welke wilde dieren er nog meer leven in Drenthe.

“Ik heb heel veel positieve reacties gekregen op de tv-commercial, zelfs vanuit Aruba want ook daar was het blijkbaar te zien. Deze ‘carrièremove’ had ik niet aan zien komen” Kees van Son, boswachter

Drentse Wildernis basis voor commercial Filmmakers Henk Bos en Janetta Bos-Veenhoven volgden jarenlang zeker tien verschillende diersoorten in het Nationaal Park DrentsFriese Wold en in het Hart van Drenthe. De Drentse Wildernis ging in 25 november 2016 in première in De Nieuwe Kolk in Assen. De 8 voorstellingen waren volledig uitverkocht. De unieke beelden van deze bijzondere film werden beschikbaar gesteld door de filmmakers aan Marketing Drenthe om daar samen met nieuwe beelden van Boswachter Kees van Son een prachtige commercial van te ontwikkelen.

De commercial van de natuurcampagne is door de STER in oktober uitgeroepen tot één van de tien beste commercials van het derde kwartaal en dingt mee naar de STER Gouden Loeki 2017.

15


10 jaar online Drenthe in beeld Van 2007 tot 2017

de site voor 2010

look en feel vanaf 2010

16

Drenthe doet wat met je


de site anno 2017

17


Drenthe Een blik in de toekomst

De marketing van Drenthe de komende 10 jaar

De toekomst van Marketing Drenthe

Toeristisch Drenthe over 10 jaar

Meerjarenstrategie 2017-2020

Interview met de nieuwe directeur Astrid Crum.

Vooruitblik met gedeputeerde Henk Brink en burgemeester Eric van Oosterhout.

Preview van het nieuw ontwikkelde campagneconcept.

Oerprovincie van Nederland


De kersverse directeur van Marketing Drenthe, Astrid Crum, staat voor de belangrijke taak om het toerisme in Drenthe een nieuwe impuls te geven. Adri Ooms, die aan de basis stond van de oprichting van Marketing Drenthe, vraagt haar het hemd van het lijf over de keuzes die ze maakt voor de komende jaren.


De toekomstvan Marketing Drenthe Op welke doelgroep gaat Marketing Drenthe

focus aanbrengen, marketing is keuzes maken. In 2018 is

zich richten de komende jaren?

het thema “werelds erfgoed”, een hele logische keuze gezien

‘De binnenlandse markt is een verdringingsmarkt.

de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor een

Daarin moet je echt onderscheidend bezig zijn en focussen.

Unesco werelderfgoed status. Volgend jaar willen we in

We gaan ons met name richten op gezinnen met jonge

gezamenlijkheid aan het begin van het jaar het thema voor

kinderen en 35-plussers. We kiezen bewust niet voor de

2019 bepaald hebben, zodat ondernemers tijd hebben om

ouderen. Zij voelen zich wel aangesproken door campagnes

hierop in te spelen. Daarnaast hebben we een aantal iconen

voor 35-plussers, maar andersom niet. Zij gaan dus wel in de

benoemd die we in de etalage gaan zetten.’

slipstream mee. Daarnaast gaan we erg inzetten op promotie van Drenthe in Duitsland en Vlaanderen. Hier trekken we

Welke kansen zie jij verder voor Marketing Drenthe?

een substantieel budget voor uit.’

‘We gaan nog meer samenwerken met partijen in de markt en zoeken de schaalvergroting met aangrenzende

Welke positionering hebben jullie gekozen?

provincies. Op de buitenlandse markt heeft Drenthe vrijwel

‘De laatste jaren is Drenthe met name ingezet als provincie

geen naamsbekendheid. We moeten daarin onze krachten

waar je kunt genieten van rust, ruimte en natuur.

bundelen met de andere grensprovincies. Dat is een hele

Dat kun je echter in veel meer provincies. Ook de huidige

logische samenwerking, waarbij schaalgrootte interessant is.

slogan “Drenthe doet wat met je” is niet specifiek genoeg.

Daarnaast moeten we meer doen met de data die beschikbaar

We hebben gesprekken gevoerd met ondernemers,

is. We moeten onze gast nog beter leren kennen en kennis met

organisaties en inwoners. Zij zien Drenthe als dé oerprovincie

elkaar delen. En constant blijven bijsturen. We leven in een

van Nederland. Dit blijkt ook uit een onderzoek onder een

veranderende samenleving, op het moment dat we ergens over

extern consumentenpanel. Het is aan ons de uitdaging om

na hebben gedacht is het bij wijze van spreken al achterhaald.

dit op een eigentijdse, stoere manier neer te zetten, wat past

Waar we over tien jaar staan, durf ik niet te zeggen, maar

bij de doelgroep.’

op dit moment past deze strategie het beste bij Drenthe. We kiezen de komende jaren voor een sterke positionering.

Hoe gaan jullie deze positionering vormgeven?

We gaan lef tonen en hopen dat de Drentse ondernemers

‘We gaan werken met vijf verhaallijnen, zoals de ijstijd en

bijvoorbeeld het mooie, handgeschreven “Drenthe” logo

erfgoed. Ieder jaar kiezen we samen met de ondernemers

meer gaan uitdragen. We moeten het met z’n allen doen.

één verhaallijn die we extra aandacht gaan geven. Het ene

Er zijn zoveel partijen in de regio en ze doen allemaal

jaar zal een bedrijf zich meer aangesproken voelen om aan

goed werk. De marketing van Drenthe is een gezamenlijke

te sluiten bij dit thema dan het andere jaar, maar we moeten

verantwoordelijkheid.

3


Marketing Drenthe is een klein team van energieke professionals dat met en voor partners in de vrijetijdseconomie de marketing van Drenthe verzorgt.

4

Karin Wolfs

Helga Halma

Bianca Nagengast

Lars Borgdor

Marketing & Communicatie

OďŹƒcemanagement

Projectmanagement

Accountmanagement


Team market ing

Drenthe

Astrid Crum

Yvonne Cornax

Sylvia Ouwerkerk

Leonie Wiers

Directie

Accountmanagement en strategie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie

5


Yvonne Cornax Mijn leukste herinnering bij Marketing Drenthe? Mijn werk is gewoon heerlijk; bijzonder was het intieme bosconcert met Tangarine, het enthousiasme van de ondernemers bij Proe�amperen, de fotoshoots bij zonsopgang met collega’s. Vooral trots ben ik dat we voor het opstellen van onze nieuwe meerjarenstrategie inbreng hebben gekregen vanuit vele betrokkenen.

Waarom vind ik Drenthe oer? Drenthe is zo puur; ik word elke keer weer verrast door onder meer eeuwenoude karresporen in het landschap, hemels vol sterren, mijn kids die lekker vies worden van het buiten spelen. Hier vind je het kleine pure geluk…..

Astrid Crum

Leonie Wiers Mijn leukste herinnering bij Marketing Drenthe? Het leuke aan werken bij Marketing Drenthe is het lanceren van een campagne, waar je met z’n allen keihard aan hebt gewerkt. Toewerken naar de deadlines is vaak stressvol maar het moment waarop je het eindresultaat terug ziet op de website, in kranten, magazines, op TV, radio en social media geeft elke keer weer een bijzonder en voldaan gevoel. Eén van de vele hoogtepunten was voor mij het bosconcert van Tangerine in het najaar van 2013. De kleinschalige setting en

Mijn leukste herinnering bij

de sfeer zorgden voor kippenvel

Marketing Drenthe?

van begin tot eind.

We hebben al zoveel

Marketing Drenthe?

Waarom vind ik Drenthe oer?

Ik heb nog niet veel tijd

Als de geschiedenis ergens in

gehad om herinneringen te

Nederland tot leven komt, is

verzamelen, maar heb er alle

het wel in Drenthe. De verhalen

vertrouwen in dat ik daarvoor

liggen hier voor het oprapen. In

genoeg gelegenheid krijg in de

Drenthe vind je ongerepte, ruige

aankomende 10 jaar.

natuur waar je soms niemand

Mijn leukste herinnering bij

Waarom vind ik Drenthe oer?

tegenkomt en waar het nog écht donker kan zijn. Drenthe is de provincie van de authentieke dorpen en nuchtere bevolking met een hands-on mentaliteit.

Voor mij staat oer voor origineel, oorspronkelijk, stoer, no nonsens, puur, de basis, echt. Ik zie Drenthe als een mooie tegenhanger van de verstedelijking, zonder dat het hier duf of saai is.

6

Lars Borgdorff

Maar Drenthe maakt ook het oergevoel in je los. Lekker actief buiten zijn, klimmen, klauteren, vies worden of tijdens een stoer evenement zoals de TT en de Drenthe200. Kortom; Oer zit in het DNA van Drenthe en daar mogen we best trots op zijn!

mooie dingen gedaan binnen Marketing Drenthe. Daar staan we niet altijd bij stil omdat we altijd maar doordenderen. Maar het blijft geweldig om samen met alle collega’s, partners en bedrijven campagnes te bedenken, te ontwikkelen en in de markt te zetten. Zo maken wij Drenthe met z’n allen nog aantrekkelijker voor onze gasten om ons te komen bezoeken.

Waarom vind ik Drenthe oer? Drenthe is Oer en Stoer omdat je in dit mooie landschap nog echt de puurheid kunt beleven van de Drentse dorpen en steden.


Helga Halma

Bianca Nagengast

Mijn leukste herinnering bij

Mijn leukste herinnering bij

Marketing Drenthe?

Marketing Drenthe?

Het unieke bosconcert met

In de 10 jaar dat ik bij Marketing

Tangerine bij Taribush in 2013.

Drenthe werk heb ik vele mooie

Als onderdeel van de Campagne

momenten gehad. De reis naar

“Proef het winterse leven van

de Olympische Winterspelen

Drenthe” beleefde een selecte

in Vancouver was wel een

groep gasten, een betoverende

hoogtepunt. Samen met de

avond met een ingetogen

gemeente Coevorden en de

gitaarspel en prachtige vocalen

Provincie Drenthe hebben

van Tangerine. Een prachtige

we hier Drenthe op een

ambiance middenin het bos.

bijzondere manier onder de

De houtkachel, de vele

aandacht gebracht. Ook was

lichtjes, de rode fleecedekens

de lancering van de nieuwe

en strobalen als zitplaatsen

commercial van Ellen ten

maakten het bosconcert tot

Damme een hoogtepunt. Een

mijn mooiste moment bij

kippenvelmoment toen Ellen live

Marketing Drenthe.

het Drenthe nummer zong met de beelden van Drenthe op een

Waarom vind ik Drenthe oer? Drenthe is oer omdat je je

groot scherm.

Karin Wolfs

“buiten de gebaande paden”

Waarom vind ik Drenthe oer?

kunt begeven en kunt zijn

Mijn leukste herinnering bij

Drenthe is oer omdat de

wie je bent.

Marketing Drenthe?

Drent puur en authentiek is.

De werkzaamheden en de

Iedere keer word ik ook weer

hectiek rondom de campagnes

verrast door de pure stukjes

zijn altijd een hoogtepunt.

van Drenthe, de oerbossen,

Bijzonder in 2017 was ook

de oerheide en de prachtige

de lancering van het nieuwe

oerdorpen. We zijn af en toe wat

drenthe.nl. Samen met collega’s

te bescheiden en mogen best

keihard aan gewerkt. En dan is

wat trotser zijn op onze mooie

het natuurlijk geweldig als de

provincie.

resultaten zo goed zijn.

Waarom vind ik Drenthe oer/stoer? Hunebedden, ongerepte natuur en eindeloos veel sterren op het donkerste stukje vaste land in Nederland. Hoe oer en stoer is dat als decor voor iconen als de TT, Wildlands en heel veel

Sylvia Ouwerkerk Mijn leukste herinnering bij Marketing Drenthe? In mijn 10 jaar bij Marketing Drenthe heb ik heel veel leuke dingen meegemaakt. Wat er wel echt uitspringt is het winterse bosconcert van Tangerine in 2013. Wat een unieke ervaring in de kou en in het donkere bos met de muziek van Tangerine. Maar ook de opnames van de verschillende tv commercials met Ellen ten Damme en boswachter Kees van Son waren erg leuk om mee te maken. Helemaal nu is gebleken dat de natuurcommercial met Kees van Son mee dingt naar de Ster Gouden Loeki. Dat is echt een mooie waardering voor wat we hier met elkaar doen.

Waarom vind ik Drenthe oer? De natuur, de brinkdorpen en de zichtbare historie in het landschap maakt Drenthe echt tot de oerprovincie van Nederland. Regelmatig word ik hier nog steeds verrast door de schoonheid en de mogelijkheden die de omgeving te bieden heeft. Paardrijden door de prachtige natuur, klimmen en klauteren in een stoer speelbos of ‘oeroude’ evenementen zoals de TT dat al jarenlang een Drents icoon is.

andere gave evenementen en activiteiten!

7


Vijf ondernemende vrienden hebben dit jaar hun eigen camping genaamd “BuitenLand” geopend op een terrein van negen hectare, vlak onder Nieuw-Amsterdam in Drenthe. Een kleurrijke en eigenzinnige camping waar zel�ouwers en architecten alle vrijheid krijgen om te bouwen aan hun ideale vakantiehuis, op een idyllische plek tussen een zwemmeertje en een bos. Marketing Drenthe heeft eigenaresse Esther Reijn gevraagd terug te blikken op een jaar ondernemerschap in Drenthe omdat haar concept prima past bij de gekozen doelgroepen en de nieuwe positionering

Camping Buitenland van Drenthe als oerprovincie.

Esther was samen met Tjitte Jan Nieuwkoop,

Drenthe.’ Het beeld dat haar het meest is bijgebleven, is het

Martijn Dubbeldam, Wessel van Dijk en Floortje Dessing al

kampvuur waaromheen gasten elkaar ontmoetten. ‘Rondom

langer op zoek naar een plek waar ze hun eigen camping

een kampvuur maakt men makkelijk contact. Er zijn veel

konden starten. Toen ze hoorden van Recreatiecentrum

vriendschappen ontstaan en liefdes opgebloeid. Sommige

Zandpol, dat al twee jaar leeg stond, was hun nieuwsgierigheid

gasten kwamen in eerste instantie voor een weekendje, maar

gewekt. ‘We hadden heel Nederland als zoekgebied en hadden

zijn uiteindelijk een paar weken gebleven. Ze voelden zich thuis

dus ook zomaar in Zeeland terecht kunnen komen. Uiteindelijk

op de camping en in de omgeving. Dat is toch wel het grootste

werd het Drenthe, met name doordat wij hier door het ruime

compliment dat we hebben gehad’, vertelt Esther trots.

bestemmingsplan ons eigen ding konden doen. We hebben onze plannen aan de gemeente Emmen voorgelegd en er was

Draagvlak

direct veel enthousiasme. We krijgen veel ruimte voor het

Gasten hebben zich verbaasd over de leuke dingen die ze

realiseren van onze bijzondere bouwplannen. Dit was voor ons

konden ondernemen in de omgeving van Zuid-Oost Drenthe.

een hele belangrijke voorwaarde’, aldus Esther.

Vooral de natuur gerelateerde activiteiten waren erg populair. De komst van BuitenLand levert ook andere ondernemers veel

Grote Vriendelijke Bus

op. ‘Ondernemers uit de regio hebben ons met open armen

In september 2016 begon de vriendengroep met de opbouw en

ontvangen. Er is veel draagvlak voor onze plannen en we

ruim een half jaar later werd BuitenLand feestelijk geopend.

werken veel samen met onder andere kunstenaars en ZZP-ers,

De BuitenBar is het kloppende hart van de camping. Een plek

bijvoorbeeld voor het geven van een yogales. Daarnaast willen

die aanvoelt als een huiskamer en waar biologische gerechten

wij aansluiten bij de biobased economy en onderzoeken we

uit de keuken getoverd worden. Men kan komen kamperen of

welke kruisbestuivingen er mogelijk zijn.’

overnachten in één van de bijzondere accommodaties, zoals in de Grote Vriendelijke Bus, een gepensioneerde stadsbus die een tweede leven heeft gekregen. Kampvuur Esther kijkt terug op een succesvol eerste seizoen. ‘We zijn blij verrast met de leuke club gasten die een bezoek hebben gebracht aan BuitenLand. De meesten kwamen uit de randstad en voor sommige was het hun eerste bezoek aan

8


Nieuw-Amsterdam in Drenthe.


Gedeputeerde

Henk Brink ‘Fietsen en wandelen zijn de

belangrijkste vrijetijdsproducten van Drenthe. Daarom investeren we de komende jaren in een optimale fiets- en wandelbeleving. Het doel is meer mensen te laten genieten van onze mooie provincie, met haar prachtige natuur met afwisselende landschappen en dorpen. We gaan voor een optimale beleving van natuur, cultuur en avontuur.

Daarin liggen volop kansen om onze positie te versterken en

naar Drenthe te komen. Daar wordt met de nieuwe strategie

te profiteren van groeiend (buitenlands) toerisme. We zullen

voor de komende jaren stevig op ingezet. Marketing Drenthe

toeristen echter wel een divers en kwalitatief goed aanbod

is daarin de expert en verbinder tussen ondernemers en

moeten bieden. Het is aan de ondernemers in de vrijetijdsector

gemeenten en de schakel naar bezoekers. Er liggen voldoende

om daar het voortouw in te nemen, zich te verenigen en de

kansen om gezamenlijk met ondernemers en gemeenten aan

diversiteit en kwaliteit van het aanbod te verbeteren.

de slag te gaan en mooie resultaten te bereiken in de komende tien jaar. Ik wens Marketing Drenthe daarbij veel succes toe

Als provincie bieden we ruimte voor ondernemerschap en

de komende tien jaar’.

willen we ondernemers stimuleren en faciliteren, zodat ze kunnen groeien en ontwikkelen. Er zijn diverse regelingen, waarmee we ondernemers kunnen helpen en waar mogelijk

Henk Brink

zullen we kansen aanjagen en mogelijkheden benutten.

Gedeputeerde Vrijetijdseconomie en fietsen

Het is aan Marketing Drenthe, om samen met ondernemers en gemeenten Drenthe te ‘verkopen’ en toeristen te verleiden

10


Drenthe

is de beste plek om je vrije tijd door te brengen

Burgemeester Eric van Oosterhout

Welke rol heeft het Recreatieschap

voorzitter Recreatieschap Drenthe

hier dan in gespeeld? Het Recreatieschap Drenthe blijft ervoor

Wat is volgens u de kracht van het

zorgen dat de basis toeristisch-recreatieve

vrijetijdsproduct Drenthe?

infrastructuur er tiptop bij ligt in onze

Drenthe is van oudsher een echte toeristische

provincie. Die basis blijft ontzettend belangrijk

bestemming met veel mooie verhalen en

om de recreant te kunnen laten genieten van

toeristische hoogtepunten in een schitterend

Drenthe op de wijze die zij zelf uitkiezen.

decor. Drenthe heeft de basis infrastructuur

Het Recreatieschap Drenthe faciliteert de

kwalitatief goed op orde (5sterren

gemeenten en de ondernemers nog steeds

fietsprovincie). Populaire activiteiten als

op het gebied van versterking van hun

wandelen, fietsen/mtb-en, paardrijden of

ondernemerschap. Het Recreatieschap Drenthe

gewoon gezellig op het terras een Maallustje

is dé stille kracht van Drenthe, maar gaat ook

drinken; we hebben dat hier allemaal goed voor

de komende jaren op volle kracht vooruit om de

elkaar. Drenthe biedt een mooi tegenwicht voor

vrijetijdseconomie te versterken.

het jachtige leven in de Randstad. Onthaasten op het Dwingelderveld, even energie bijtanken

En welke rol ziet u voor Marketing Drenthe?

op het Balloërveld of lekker sportief met familie

Marketing Drenthe heeft een leidende rol in

of vrienden bezig zijn. Dit allemaal samen

het verkopen van Drenthe als vakantie- of

levert Drenthe vitaliteit, meer dan een miljard

vrijetijdsbestemming. Met een duidelijke

aan bestedingen en ruim 20.000 banen op.

(marketing)visie en strategie. Met mooie

Daar mogen we best trots op zijn!

campagnes neemt Marketing Drenthe het voortouw en maakt het daardoor voor

Hoe ziet dit product of de sector er over

anderen (ondernemers en overheden)

10 jaar uit? Wat is er dan veranderd?

gemakkelijker om aan te haken en keuzes

In 2027 hebben we te maken met de

te maken voor de toekomst. Marketing

‘ongrijpbare recreant’. De vraag van deze

Drenthe kent de gast en deelt haar kennis

recreant verandert voortdurend. In 2027

met de toeristisch-recreatieve sector.

weten de Drentse ondernemers hoe zij nog beter op de vraag van die recreant kunnen

Tenslotte; Marketing Drenthe bestaat 10 jaar.

inspelen. Zij maken samen met deze recreant

Wat wenst u Marketing Drenthe toe voor

nieuwe toeristische producten. We denken

de komende 10 jaar?

niet meer vanuit het aanbod, maar de recreant

Drenthe promoten doe je samen!

is bepalend voor hun doen en laten. De

Wij wensen Marketing Drenthe toe dat zij

hunebedden, de natuur, de stilte en de ruimte

samen met alle partners de provincie Drenthe

zijn nog steeds bepalend voor het imago van

succesvol op de kaart zetten. Zodat heel veel

Drenthe. Ze worden alleen niet meer als suf en

potentiële gasten verleid worden om zelf te

ouderwets ervaren, maar zijn vanuit een stoere

ervaren dat Drenthe de beste plek is om je

gedachte aantrekkelijk geworden en versterken

vrije tijd door te brengen. Wij Drenten weten

Drenthe als populaire bestemming.

dat al lang, nu de rest nog!

“De hunebedden, de natuur, de stilte en de ruimte zijn nog steeds bepalend voor het imago van Drenthe.”

11


Marketing van Drenthe

Meerjarenstrategie 2017 / 2020

POSITIONERING ‘Drenthe, Oerprovincie van Nederland’ Drenthe = • Oorspronkelijk • Avontuurlijk • Robuust

Met de volgende iconen: • Hunebedden • Wildlands Adventure Zoo • Fietsen • Nationale parken

• • • •

Drents Museum TT Herinneringscentrum Kamp Westerbork Koloniën van Weldadigheid

STRATEGIE DOELEN MARKETING VAN DRENTHE • • • •

Drenthe is top of mind (top 3) bij de gekozen doelgroepen Meer bekendheid internationaal Stijging bezoekintentie nationaal en internationaal Meer en betere aanbevelingen over Drenthe

2020 + € 100 miljoen bestedingen

12

• Marktpenetratie: consolideren binnenlandse markt door lef, durf en onderscheidend vermogen en het aanbrengen van focus • Marktontwikkeling: aanboren nieuwe markten voor inkomend toerisme; groeimarkten Duitsland en Vlaanderen

UITGANGSPUNTEN STRATEGIE • • • • •

Drenthe is het relevante schaalniveau De guestjourney is leidend voor de activiteiten De activiteiten zijn datadriven Stimuleren productontwikkeling passend bij doelgroep Marketing van Drenthe is een gezamenlijke verantwoordelijkheid


Inleiding Vanaf 2007 werkte Marketing Drenthe aan het verbeteren van het imago van wonen, werken en recreëren in Drenthe. Passend bij de provinciale ambities (versterking van de vrijetijdseconomie en Drenthe als vijfsterrenfietsprovincie) en bovenal bij de wensen van de vrijetijdssector in Drenthe, leggen we nu de focus volledig op de vrijetijdseconomie. In 2017 zijn we dan ook samen met circa 250 ondernemers en organisaties om tafel gegaan om een meerjarenstrategie te ontwikkelen voor de komende jaren. De strategie is gebaseerd op analyses van trends & ontwikkelingen, doelgroepenonderzoek en benchmark met andere regio’s.

ei sspr n e o Seiz

ding

Herhaalbezoek

Mee r bes

tedi

ngen

DOELGROEPEN

LEEFSTIJLSEGMENTATIE

Nationaal 1. Gezinnen met jonge kinderen 2. Stellen 35+ Internationaal 1. Duitsers (Nordrhein Westfalen en Niedersachsen) 2. Vlamingen

Uitbundig geel en ingetogen aqua

Mary (traditional)

Ontwikkeling overige leefstijlgroepen wordt nauwlettend gevolgd. Daar waar interessant wordt hierop ingespeeld.

TACTIEK; VERHAALLIJNEN EN JAARTHEMA’S

Het merk Drenthe wordt geladen aan de hand van verhaallijnen, waarbij individueel aanbod gebundeld wordt. De verhaallijnen, gebaseerd op de iconen en de merkwaarden van Drenthe, zijn: • • • • •

Drenthe is oer natuur Drenthe is Op Fietse Drenthe is de stoerste speeltuin Drenthe is werelds erfgoed Drenthe is hunebedprovincie

Naast de basisactiviteiten van online en offline marketing en een actief persbeleid, wordt elk jaar één van de verhaallijnen in de spotlights gezet (themajaar). De campagne van dat jaar legt de nadruk op deze verhaallijn en er wordt samen met ondernemers gewerkt aan productmarktcombinaties om in de etalage te zetten. Vanuit dit themajaar wordt zoveel mogelijk verbinding gelegd met de andere verhaallijnen, zowel visueel als qua content.

ROL MARKTING DRENTHE • Verkennen van (behoeften van) vraag en aanbod, ophalen en delen van kennis • Verbinden van ondernemers, organisaties, ideeën, initiatieven tot interessante productmarktcombinaties • Verleiden middels effectieve marketingcommunicatie

13


Campagneconcept Drenthe is‌. Authentiek, origineel, oorspronkelijk, stoer, no nonsens, puur, de basis, echt.

Voorbeeld corporate advertentie

14

Kort gezegd: Drenthe is de oerprovincie. Precies deze sleutelwoorden gaan we in deze campagne naar voren brengen. Maar hoe dan, hè? Nou, we gaan ze in woord en beeld vangen in verhalen, gedachten en anekdotes. Zowel de visuele als de tekstuele kant moeten representatief voor Drenthe zijn. Niet overdreven gepolijst, gebruikmakend van bondige, simpele teksten en met nadruk op emotie en beleving.


*Wakker worden met de dauw op de hei , tak, krak, fik, vuurtje bouwen, eitje bakken, gebroken schalen en goede verhalen. Wild kamperen in de stoerste provincie van ‘t land Lekker man.. Social media items

r SiberiĂŤ Van Amerika naa in 48 minuten? Plan hier je route

Moet je kijken, ze hebben hier Paars gras!

ď„… Oerprovincie van Nederland

Oerprovincie van

Nederland

15


Drent h e

Oerprovincie van Nederland

Md nieuwsbrochure 03 2017 rev2 mail  

Marketing Drenthe is in 2007 opgericht. Tijd om in 2017 stil te staan bij 10 jaar Marketing Drenthe. We kijken terug met o.a. Adri Ooms, kwa...