Page 1

Nr 8 September 2012

Åpne Dører

iran

Mellom fornyelse og fengsling Side 4-6


Bladet Åpne Dører

Å fornekte seg selv og følge Jesus «Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» – Mark 8,34 «Selviskheten er menneskehetens største forbannelse.» – William Gladstone

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:

Bladet Åpne Dører Redaktør: Informasjonsleder Eivind Flå Opplag: 15 800 ISSN 1504-8985

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

E-post til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Møre: molde@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Women to Women: kvinner@od.org Åpne Dører Ung: ung@od.org

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Magnus Barfotsvei 7 4633 Kristiansand Telefon: 38 11 14 00 Telefax: 38 11 14 01 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Daglig leder og fungerende gen.sekr: Rita Aasen Revisjon: PricewaterhouseCoopers AS Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Kvinner fra Iran

Trykk:

Bjorvand og Skarpodde

Apollon-tempelet i Delfi

I

Apollon-tempelet eller orakel-tempelet i Delfi var det hogd inn i stein: «Kjenn deg selv!» Den kjente filosofen Sokrates var en av de mange som kom til å anvende nettopp disse ordene. For noen år siden kom det ut ei bok som het «Elsk deg selv!», med et budskap om å realisere seg selv. I Bibelen lyder det et langt mer radikalt budskap enn dette å kjenne eller elske seg selv, nemlig: «Fornekt deg selv!»

N

år Jesus sier at vi må fornekte oss selv og ta vårt kors opp for å følge Ham, betyr ikke dette at vi skal forakte oss selv. Det er heller ikke noe uttrykk for Jantelovens «Du skal ikke tro du er noe». Det handler derimot om selvlivets død. Det er ikke livet, men selvlivet som er ulykken. En har sagt det slik: «Når selviskheten får sin ende, blir det ikke lenger innad, men utad, ikke lenger fra andre til meg, men fra meg til andre, ikke lenger ta, men gi, ikke lenger kreve, men ofre.»


Til ettertanke I Gal 2,20 forklares det på denne måten: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.»

D

et forholder seg ikke bare slik at Jesus døde for våre synder. Vi døde også med ham, ble begravet med Ham og oppreist med Ham. Alt i den hensikt at vi skal leve for Ham! Jesus utgjør nå både innholdet, hensikten og målet med vårt liv. Korset er dødens arena. Ved korset avsluttes den gamle skapnings historie. Intet av det gamle passerer. Korset bringer alt til en ny begynnelse. 2 Kor 5,17 sier: «Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.»

D

e forfulgte har noe viktig å lære oss om å fornekte seg selv, og å følge Herren, koste hva det koste vil. Ikke minst gjelder dette kristne med muslimsk bakgrunn i muslimske land. Disse betaler en svært høy pris for sin tro og sitt vitnesbyrd om Jesus. Ordene i Luk 17,33 er for mange av dem svært reelle: «Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det.»

Å

søke egen ære vender et menneske bort fra Gud. Å miste sitt liv er egentlig å tape et lavere liv for å vinne et høyere. Man berger sitt liv ved å miste det til Kristus, og mister det når man prøver å berge det. Men for å finne sitt liv i Kristus må det en ny fødsel til. Det handler ikke om å ta seg sammen, men om å falle sammen og gi Gud rett. Det nye livet er ikke et resultat av «selvgjort er velgjort», men et resultat av å feste blikket på Ham som ropte ut på Golgata kors: «Det er fullbrakt!» Vi skal slippe å bære Kristi kors. Han bar det i ditt og mitt sted, og sonet som vår stedfortreder all verdens synd. Vi får livet ved å ta vår tilflukt til ham som ga sitt liv.

av Eivind Flå Informasjonsleder i Åpne Dører

H

va er da den kristnes kors? Det er den lidelse og vanære, problemer og utfordringer som møter oss fordi vi følger Jesus som vår Frelser og Herre, og fordi vi velger Hans vei. Våre brødre og søstre i bl.a. Nord-Korea, mange muslimske land, India og Kina har mye å lære oss om hva dette innebærer. Det er derfor viktig at vi lytter oppmerksomt til deres vitnesbyrd og erfariger.

I

troen på Jesus åpenbares nåden i det å glemme seg selv og sin egen fortreffelighet. I tilgivelsens budskap lærer vi at vi har fått alt for intet og at vi derfor skal få gi det videre for intet. I møte med Ham som er Sannheten fortviles vi over oss selv og finner alt vårt håp i Jesus. Vi bringes til erkjennelse av at «uten Ham kan vi intet gjøre». Det ligger stor frihet gjemt i å få oppleve at vår ros er utelukket. Gud alene skal ha æren. Det er Han som frelser, Han som bevarer og Han som en dag skal føre oss hjem til herligheten. Ingen vil da takke seg selv. Lammet som ble slaktet med sitt blod, vil da få all ære og pris!

I

stedet for «Kjenn deg selv!» eller «Elsk deg selv!» lyder det i 2 Kor 12,2: «Jeg kjenner et menneske i Kristus.» Ved å lære Jesus å kjenne lærer vi også å kjenne oss selv i Ham. Apg 17,8 sier: «I ham er det vi lever og rører oss og er til.» Kristus er Guds ett og alt, og han ønsker å være vårt ett og alt! Som fisken har sitt rette element i havet, og fuglen i luften, har vi vårt rette element i Kristus. Å følge Jesus er virkelig frihet. Som kristne er vi ikke fri til å leve etter våre lyster, men til å tjene den levende og sanne Gud. Ingen kan lære oss mer om dette enn nettopp våre forfulgte brødre og søstre. For der troen koster mest, blir også dens verdi og kvaliteter mest tydelige.

Når Jesus sier at vi må fornekte oss selv og ta vårt kors opp for å følge Ham, betyr ikke dette at vi skal forakte oss selv. Det er heller ikke noe uttrykk for Jantelovens «Du skal ikke tro du er noe». Det handler derimot om selvlivets død. Det er ikke livet, men selvlivet som er ulykken.

3


Iran Mellom fornyelse og fengsling

I de senere årene har kirken i Iran hatt en eksplosiv vekst som følge av at muslimer konverterer til kristen tro. Antallet kristne med muslimsk bakgrunn har nylig økt til 370 000. Noen mener at tallet trolig er enda høyere. Kristne forteller til Åpne Dører at de legger merke til en større åpenhet blant muslimer for et helt annet budskap enn det islam tilbyr. Men prisen som iranske kristne betaler, er høy. Hver uke gjennomføres det raids mot husmenigheter. Kristne blir fengslet, noen ganger for noen få dager, andre ganger for måneder eller år. «Til og med på gaten møter du mennesker som sier de er kristne,» forteller Åpne Dørers medarbeider ’Peter’. Han arbeider blant iranske kristne. Det er ikke slik at iranere står på alle gatehjørner og proklamerer at de er kristne, men i personlige samtaler hender det at noen bekjenner at de tror på Jesus. Dette er noe som var helt utenkelig for noen år tilbake. Iranerne er opptatt av revolusjoner og opptøyer i nabolandene, og de lengter etter forandring i sitt eget land.

«Noe vidunderlig holder på å skje» «For førti år siden var det omkring to hundre kristne med muslimsk bakgrunn i Iran. Nå er det som nevnt omkring 370 000 – og kanskje enda flere. Disse tallene viser at noe vidunderlig holder på å skje i Iran,» sier ’Peter’. Både han og andre Åpne Dører-medarbeidere snakker om vekkelse. «I fortiden var kristendommen overhodet ikke populær i Iran. Den ble sett på som en vestlig religion og måtte av den

grunn forkastes, men dette bildet har endret seg radikalt.»

Restriksjoner for tradisjonelle kirker I Iran er det omkring 80 000 kristne som tilhører den assyriske eller den armenske kirken. Disse har hatt fotfeste i landet i mange århundrer. De er underlagt mange restriksjoner med hensyn til hva de har lov å gjøre. I februar ble de to siste kirkene i Teheran, som fremdeles holdt fredagsgudstjenester på iranernes


språk farsi, tvunget til å stanse gudstjenestene. «Regjeringen kalkulerte med at færre mennesker da ville komme til kirken. Gudstjenestene i disse kirkene kan nå kun holdes på armensk, et språk svært mange unge armenske og assyriske kristne ikke lenger blir opplært i. Men regjeringen tok feil: det kommer fortsatt like mange mennesker til kirkene,» forteller medarbeideren vår.

En muslim som vender seg bort fra islam, blir sett på som frafallen og kan bli dømt til døden. Og ifølge det iranske regimet er det slik at assyriske og armenske kristne som henvender seg til iranere utenfor sin egen sosiale og religiøse gruppe, er involvert i evangelisering. Og det er strengt forbudt. Dette betyr at konverterte muslimer i den iranske kirken er overlatt til seg selv. De må møtes i små husmenigheter.

Felles menighetsarbeid er umulig

Den andre siden

Nylig ble en annen kirke i Teheran pålagt å legge frem detaljerte personlige opplysninger om alle dem som deltok i kirken. Dette var et forsøk på nøyere overvåking av kristne og å kartlegge muslimske konvertitter som deltar i gudstjenesten. Det er umulig for assyriske og armenske kristne å ha felles menighet med tidligere muslimer.

Det høye antallet muslimske konvertitter er en torn i øyet på lederne av den islamske republikken. President Ahmadinejad og den mest prominente åndelige lederen i landet, Ayatollah Khamenei, har uttalt seg offentlig mot husmenighetsbevegelsen. «Dette betyr at kristne som kommer sammen i små grupper, er blitt enda mer forsiktige,» forklarer ’Peter’. «Mens det

tidligere fantes husgrupper bestående av opp mot femti personer, er gruppene nå sjelden større enn fem eller seks medlemmer.»

Kristne i fengsel Yousef Nadarkhani Han er dømt til døden. Forsvarsadvokaten hans er blitt dømt til ni år i fengsel. Pastor Yousef Nadarkhani (35) har måttet utholde mye siden han ble fengslet i 2009. Han ble dømt for «frafall» fra islam og for «evangelisering rettet mot muslimer». Yousef tiltrakk seg oppmerksomhet da han protesterte mot obligatorisk undervisning i islam for sine barn. Det er lagt sterkt press på Iran fra flere land om å løslate Yousef, men hittil uten resultat. Yousef er gift med Fatema, og de har to unge sønner: Daniel (9) og Joel (7).

5


fokus  IRAN

Mashoud Delijani Mashoud Delijani soner en tre år lang fengselsdom. Han ble arrestert i mars 2011 under et raid i en husmenighet. Masoud ble løslatt mot kausjon i juli, men ikke lenge etter ble han igjen arrestert og dømt. Hans «forbrytelse»? Organisering av husmøter, frafall fra islam, evangelisering rettet mot muslimer, og aktiviteter som truer landets sikkerhet.

Maryam Delaram Selv om Maryam Delaram (54) ikke lenger befinner seg i fengsel, er hun på ingen måte fri. Maryam ble løslatt mot kausjon og venter nå på å bli innkalt til ytterligere kryss-

forhør. Hun vet at hun blir konstant overvåket, noe svært mange kristne som har vært i fengsel må streve med. Maryam ble arrestert i sitt egen hjem i februar. Huset hennes ble endevendt, og det ble funnet bibler og andre ting som viser at hun er kristen.

Farshid Fathi I over et år satt Farshid Fathi i det beryktede Evin-fengselet før saken hans kom opp for retten. I flere måneder ble han holdt i isolasjon. En dag fortalte vaktene ham at han kunne samle tingene sine fordi han var innvilget midlertidig l­øslatelse. I det øyeblikket han skulle forlate fengslet, ble han kalt tilbake igjen

og satt på enecelle. Farshid er leder for en husmenighet. Han er gift og er far til to barn.

Be for dem! Dette er bare fire eksempler på kristne som sitter i fengsel. For øyeblikket er dusinvis av kristne utover hele Iran fengslet på grunn av sin tro. Vil du be for Yousef, Mashoud, Maryam, Farshid og for alle iranske kristne som er fengslet – også for dem vi ikke kjenner navnene på? Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra kilder i Mohabat News, Farsi Christian News og Åpne Dører.


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender

«Jeg utøser min sorg for hans åsyn. Jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.» Salme 142,3

Iran 1. september - Regjeringens press mot

kristne og mot kirker fortsetter. Myndighetenes mål er både husmenigheter og offentlig registrerte protestantiske kirker. Be om Herrens beskyttelse. Bønneord: Salme 3,4.

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

7. september - Til tross for presset er man-

ge iranere interessert i kristendommen. De mange konvertittene er et stort problem for myndighetene. Be om at alle søkende iranere må finne Jesus. Bønneord: Jer 29,13.

Nord-Korea

2. september - Det hemmelige politiet har gitt ordre om å stenge en kirke. Be om Guds ledelse for denne menigheten i å finne et nytt sted å møtes for å kunne tilbe Herren. Bønneord: 1 Krøn 16,29.

3. september - To menigheter får fått ordre om å slutte med sine fredagsgudstjenester på farsi. Dette er det tidspunkt i uken da de fleste har fri, og søkende mennesker besøkte gudstjenester på farsi-språket. Be om nye måter å nå ut på til søkende muslimer i Iran. Bønneord: Dan 7,14.

4. september - Ledelsen i en menighet i Teheran er tvunget av myndighetene til å oppgi navn og personnummer på alle sine medlemmer. Be om visdom for pastorene. Noen har opplevd vanskeligheter på arbeidsplassen og på studiestedet etter dette. Bønneord: Salme 18,7. 5. september - Mer enn 20 kristne vi kjenner til, er fortsatt i fengsel. Farshid Fathi er holdt fanget siden desember 2010 og Yousef Nadarkhani siden oktober 2009. Be for dem og deres familier. Bønneord: Salme 85,2. 6. september - Be for Vahid som nylig ble arrestert. Be også for andre arresterte i husmenighetene (antallet er ikke kjent). Be for Vahids kone, som er gravid og som ble løslatt. Bønneord: Jes 49,25.

8. september - Kinesiske myndigheter har lansert en politikampanje mot nordkoreanske flyktninger i landet. Anstrengelsene for å avsløre dem som hjelper dem, har økt sterkt. Be for flyktningene og deres hjelpere. Be om at flyktningene må finne og holde fast i Jesus. Be også Gud om beskyttelse for Åpne Dørers medarbeidere. Bønneord: Salme 102,18. 9. september - Nord-koreanske grense-

vakter har mottatt instrukser om å tvinge kinesisk-koreanske smuglere til å gi informasjon om kristne nettverk i Kina som hjelper flyktninger. Be om beskyttelse for mennesker som krysser grensen, og om sikkerhet for kristne. Bønneord: Ordsp 21,29.

10. september - Be om vellykket leve-

ring av mat, medisiner og kristent materiell til undergrunnskristne i Nord-Korea. Bønneord: Ordsp 30,5.

11. september - Be for de mange nordkoreanske kvinnene som lever i skjul i Kina. De er ofte utsatt for voldtekt, tvunget inn i prostitusjon og misbruk. Åpne Dører kan hjelpe noen av dem gjennom traumebehandling/rådgivning, bibelstudier og økonomisk støtte til familiene deres i NordKorea. Bønneord: 2 Sam 22,19.

7


Be hver dag...

Bønnekalender

Nigeria 12. september - Be for kristne i Nord-

Nigeria som har mistet sine kjære i voldelige angrep fra den ytterliggående gruppen Boko Haram. Be om beskyttelse for de kristne forsoningsagentene som reiser rundt i Nord-Nigeria og arbeider for gjenopprettelse av fred og trygghet for liv og eiendom. Bønneord: 1 Tess 5,23.

13. september - Be for ei gruppe nigerianske misjonærer som har sin tjeneste i nabolandet Niger. De har ingen støtte utenfra å stole på, men de har startet en liten forretning for å sørge for familiene sine. Be om at Herren må velsigne deres hjem og forretning. Bønneord: Salme 115,9-11.

Laos 14. september - Pastorer i Laos, som leder

voksende menigheter, blir ofte fengslet. De blir sett på som en trussel for buddhismen, som er den aksepterte religionen og levemåten i landsbyene. Be om at pastorene kan få nåde til å respondere på forfølgelsen med visdom og mot. Bønneord: Ordsp 9,10.

15. september - Kristne som løslates fra

fengsel, blir nøye overvåket, særlig i de første månedene. Alt de foretar seg blir registrert og rapportert til myndighetene. På tross av disse vanskelighetene er pastorene i Laos smidige, og de finner nye måter å fortsette tjenesten på. Be om Guds beskyttelse for dem, deres familier og menigheter. Bønneord: Josva 1,9.

16. september - Press for å forlate sin kristne tro er en vanlig form for forfølgelse i Laos. Fedre blir oftest utsatt for dette presset, etter at de er blitt skilt fra familiene sine. Be om styrke, slik at de ikke gir etter for presset. Bønneord: Rut 1,16.

Sri Lanka 17. september - I Trincomalee-distriktet på Sri Lanka er majoriteten muslimer. Bare fire promille av innbyggerne her er kristne, ifølge Sri Lankas Evangeliske Allianse. Pastorer i området får sjelden oppmuntring og støtte. Be om at Gud åpner muligheter for troende til å dele sitt håp i Kristus, selv om de tilhører en bitte liten minoritet i Trincomalee. Bønneord: Rom 15,13. 18. september - Åpne Dører arrangerte tidligere i år et seminar med temaer om forfølgelse for pastorer og ledere i havnebyen Trincomalee. Broder Ramesh var en av deltakerne, og han fortalte: «Det vi lærte på seminaret vil hjelpe oss i tjenesten vår når de vanskelige tidene kommer.» Be for pastorene i Trincomalee. Bønneord: Salme 31,8.

19. september - Be for kirkene på Sri Lanka – at de får være instrumenter for Guds fred og sannhet. Kløften mellom sinhalesere og tamiler vil ta mange år å lege, selv om borgerkrigen er over. Be om at tilgivelse og forsoning må vise seg blant Guds folk på Sri Lanka. Bønneord: Jes 52,7.

Irak 20. september - Be for aktivitetene og sikkerheten til en nylig åpnet kristen bokhandel. Be om at salget går bra og at mange kristne blir mer interessert i å lese. Bønneord: Joh 7,38. 21. september - Be om at lederskapet i kirkene overlater mer ansvar til yngre medlemmer. Be om sann fornyelse og om at Herrens glede må gi kirkene den styrke de trenger for å fortsette livet i et land som har opplevd mer vold i løpet av de to siste generasjonene enn mange andre land har opplevd gjennom hele sin historie. Bønneord: 2 Tess 3,1.


Ord om bønn «Herren har ikke lovet oss et liv uten byrder og sorger. Men Han gir dem som påkaller Ham, styrke til å stå oppreist i stormen.»

Ukjent

22. september - Be for de mange opplæringskursene som arrangeres. Be for lærerne og for koordineringen, som ikke er så enkel i et land der ordet «planlegging» ikke finnes i vokabularet. Bønneord: Job 42,2.

Be om fred for

23. september - Be for Åpne Dø-

Jerusalem! La det

rers mange medarbeidere over hele landet. Be om visdom og kreativitet, men spesielt om beskyttelse, ettersom de lever midt i en hverdag preget av bombetrusler og kidnapping. Bønneord: Salme 31,21.

gå dem vel som elsker deg! Salme 122,6

24. september - Be om at de mange ulike menighetene må arbeide sammen for enhet, og at kirkene ikke bare vokser innad, men fortsatt søker å nå ut til sine landsmenn. Bønneord: Ef 4,3.

25. september - Flere kristne radio-

og TV-kanaler forteller at de mottar en formidabel respons fra Irak. Be om at disse irakerne blir Ordets gjørere. Bønneord: Salme 143,8.

Syria 26. september - Konflikten i Syria

når nye dybder i en grusom spiral nedover. En arbeider fra Åpne Dører i regionen sier: «Det er så trist å se enda et land bli ødelagt både fra utsiden og fra innsiden. Be om at kirkene må arbeide sammen og være et sted hvor mennesker kan finne sann fred.» Bønneord: Jes 32,18.

27. september - Be om nytt lederskap

28. september - Be for fortsatt distribusjon av Guds Ord. Be om åpne hjerter som er forberedt av Den Hellige Ånd. Bønneord: 1 Tess 1,5.

29. september - Be om at kristne må søke Gud for sant lederskap i en tid hvor mange kjenner stor frustrasjon og ikke vet hva de skal gjøre eller hvor de skal være eller dra. Bønneord: Sef 2,3.

Hjemmefronten 30. september - Be for alle som arbeider

på Åpne Dører-­kontoret i ­Kristiansand, og for våre områdeledere. Be også om at stadig flere vil være villige til å fungere som Åpne Dører-kontakter i sine lokale menigheter. Bønneord: Judas 20.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut nesten daglig.

for mange av kirkene. En del menigheter ledes av mennesker som er i åttiårene. Be om en klar visjon for kirkens rolle. Dette er et avgjørende tidspunkt for kirkene i Syria til å være aktive! Bønneord: Ordsp 16,3.

9


”Jesus tilgav, derfor tilgir jeg.” 47 år gamle Atahar Ali fra Bangladesh er ensom. I landsbyen hvor han bor, er det kun han, kona og datteren som tror på Jesus. Resignert ser han inn i kameralinsen. Han ønsker å fortelle noen om hvordan det er å være alene om å følge Jesus. «Jeg kom til tro for ni år siden, etter en samtale med en pastor i nabolandsbyen. Ingen visste noe om min konvertering.» I flere år holdt Atahar og kona hans troen sin skjult. Det var ikke lett: Atahar lever av et lite stykke land og prøver også å supplere inntekten litt med å arbeide for andre

bønder. Ved ikke å fortelle noen om sin tro, var Atahar i stand til fortsatt å få arbeid og å brødfø familien sin. Men troen hans vokste, og samtidig vokste også behovet for kontakt med andre kristne og større kunnskap om troen. Atahar kom i kontakt med andre trossøsken. Ved flere anledninger kom de sammen i små grupper. En trosfelle som gikk tilbake til islam, spredte nyheten om at Atahar var en kristen. En stor gruppe muslimer kom til huset hans: Atahar måtte fornekte sin tro på Jesus. «Jeg kunne ikke gjøre

det. Jeg kunne ikke fornekte den sannheten jeg hadde søkt etter så lenge.» Atahar ble mishandlet og kastet ut av huset sitt. Angriperne tok også kua hans. En medarbeider fra Åpne Dører fikk høre om Atahar og fikk ham brakt til sykehus. «Hele kroppen min verker,» sier Atahar. «Men lidelsene mine er ingenting sammenlignet med det Herren Jesus gjennomgikk. Likevel tilgav Han sine fiender. Derfor vil jeg også tilgi dem som mishandlet meg.» (OD)


Forfulgt men ikke glemt Tohar H aydarov

Usbekistan Fordi Tohar h ar sterkt beh ov for oppm f­ orbønn, info un tringer og rmerer vi på nytt om han på Tohars ve s situasjon: gne, og I mars 2010 ad vokaten han ble Tohar Hay s d arov (27) dø ti års fengse nektet adgan ble mt til l etter falske g til anklager om fremstilling re tts-salen. To besittelse og av narkotika hars . far (72) delto ki Tohar er en høringen fo kristen med rå muslimsk bak er nå medle st øtte sønnen g m av en ikke runn og sin. -registrert b Gulistan. Ifø Neste dag b aptistkirke i lge medlem le han m er noen slektn funnet død inger i januar av menigheten hans b i familia 2010 det loka hjelp for å tv en s garasje. Po le politiet om inge Tohar ti litiet l å vende tilb Politiet la st konkluderte ake til islam erkt fysisk o med . Tohar Haydar g psykisk press få ham til å at han døde ov på Tohar for fornekte tro ved et en på Jesus, å uhell. D og nektet å e mente at h men han sto gjøre det. an hadde fa fast varm lt over et elek e-element. Fe tr m dager sen Noen dager fo r fr ere ble Tohar isk em stilling og b senere ble h d ø mt es it te an ls kotika uven arrestert, ette e av narkoti ti års fengse tet b ka og idømt l. Hans tross r at narøsken insist ligheten. Han le funnet i lommene han er konstruer erer på at sa t og at polit s og i leible raskt an ken iet plantet n klaget for p lagring av n ham. Flere b roduksjon o arkotika på arkotika. Tre ek je n te h g ar d le ag vert skriftlig kort domsto er senere fik til politiet h e lshøring. Med vor de hevd k er hans uskyl erklæringer lemmer av m Tohar en hans fortelle d. enigheten r at han nes ten ikke kun tydelige teg Tohar er sid ne gå og vist n på å ha lid en blitt overf e t fysisk overl ørt til en arb 40 0 km fra hje ast. eidsleir i Qar mbyen. Han shi, På et rettsm har anket sa ken til høye øte i mars 20 st er et t. 10 fikk med av kirken ikke lemmer lov til å avgi forklaring Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksemka brev er best. Du lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: Tohar Haydarov c/o Åpne Dører 7 Magnus Barfotsvei nd sa ian ist Kr 4633

Når du sender et brev/kort:

sensurert. vet/kortet kan bli • Regn med at bre m kritikk av so s m kan oppfatte • Skriv ikke noe so det. myndighetene i lan dem. for r • Fortell at du be rikt postkort. ge far • Bruk gjerne et olutt. tet i en lukket konv • Send brevet/kor . lsk ge og helst på en • Skriv kortfattet – land. ske slim ” i brev til mu • Unngå ordet “islam er fra, du d lan et et ditt og hvilk • Skriv gjerne navn adresse. men ikke din fulle rer! isasjonen Åpne Dø an • Nevn ALDRI org

11


Nytt

om forfulgte kristne

40

10

GUDS UNDERGJERNINGER I DEN MUSLIMSKE VERDEN

‑ Drømmer, visjoner og åpne hjerter i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia: Rashid (pseu-

Ingen venn av kristen tro

donym) var en saudiarabisk student som studerte i Vesten da livet hans ble forvandlet. Gjennom vitnesbyrdet til en venn ved universitetet ble han en kristen. Da han kom hjem til SaudiArabia bestemte han seg for å ta risikoen ved å fortelle familien om omvendelsen sin. Men han gjorde en alvorlig feil: Han valgte et offentlig sted da han fortalte en av sine slektninger om sin nye tro. En tilhører rapporterte Rashid til det saudiske religiøse politiet, som kastet ham i fengsel. Da han satt i fengselscella, la han merke til at mannen han delte celle med, stirret på ham. «Du er den mannen jeg skulle snakke med,» sa mannen. «Det er nok en misforståelse,» svarte Rashid. «Jeg er nettopp blitt kastet i fengsel på grunn av min tro på Jesus.» Men mannen ga seg ikke og sa: «I en av mine drømmer fikk jeg se en mann. Han hadde ditt ansikt. Du har noe å fortelle meg.» Rashid delte da evangeliet med cellekameraten sin, og han tok imot Jesus.

Drømmer. Undergjerninger. Dette er innholdet i mange samtaler i den arabiske verden, hvor så mange land er ’lukket’ for kristendommen. Og ikke noe annet arabisk land er mer lukket enn SaudiArabia, landet hvor islam så dagens lys for omkring 1400 år siden. Alle kirker er forbudt i SaudiArabia og konvertering til en annen religion er en alvorlig forbrytelse. Det saudiske religiøse politiet raider regelmessig kristne samlinger i private hjem, og de arresterer også kristne fra andre land. Den totale mangelen på religionsfrihet i Saudi-Arabia ble understreket i april av Stormuftien av Saudi-Arabia, da han proklamerte at det er nødvendig å ødelegge alle kirkebygninger i regionen. Saudi-Arabia blir ofte fremstilt som «en venn av Vesten», men landet er slett ingen venn av kristendommen. På tross av myndighetenes hindringer bygger likevel Gud sin kirke. Ofte, som med Rashid, arbeider Gud gjennom overnaturlige tegn, under og visjoner for å åpen-

bare Sannheten. Myndighetene oppdager stadig at de ikke kan fengsle en drøm eller stanse en visjon med en politi-ordre. Men drømmer er ikke den eneste måten å bryte gjennom på. Grensevaktene har for eksempel ikke mye å stille opp med når det gjelder TV-programmer på satelittkanaler.

Sann fred «Det er innlysende at Gud gjør store under i Saudi-Arabia,» forteller en Åpne Dører-medarbeider. «Noen ganger lærer folk Gud å kjenne gjennom et TV-program, og noen ganger åpenbarer Han seg i en visjon eller en drøm.» ’Ahmad’ er en av mange kristne fra muslimsk bakgrunn som har møtt Gud gjennom TV eller internett. «Jeg er født og oppdratt i en islamsk kultur, og jeg kjente ikke til noe annet enn islam,» forteller han. «Men jeg fant aldri noen sann fred i islam.» Etter å ha fulgt med på en kristen TV-kanal ga han livet sitt til Jesus. Men det er vanskelig for ham. «Alt jeg kan gjøre, er å sitte foran


10

TV og gråte,» sier Ahmad. Tårene renner fordi han så sterkt ønsker å fortelle mennesker om troen han har funnet. Men han kan ikke. «Hittil har jeg ikke fortalt noen her hva som har skjedd med meg. Frykten for at noen der ute skal finne ut at jeg har blitt en kristen, fyller hjertet mitt.» Kristne i Ahmads situasjon må skjule troen sin. Ikke minst gjelder dette under store høytider som fastemåneden Ramadan. En saudiaraber bekjente nylig sin tro på Jesus etter samtaler og forbønn. På grunn av frykt for sin familie dro han likevel på pilegrimsreisen Hajj til Mekka. Men hele tiden ba han til Jesus i hjertet sitt. For å øke spredningen av evangeliet i en lukket verden lik Saudi-Arabia støtter Åpne Dører

kommunikasjonsmetoder som ikke kan stanses ved grensen: Kristne radio- og TV-kanaler, samt internett og sosiale medier. Ikke bare fører dette til at de gode nyhetene når frem til mange som ikke har hørt dem før, men det oppmuntrer og støtter også de mange kristne som må leve i skjul med sin tro. Åpne Dørers medarbeidere besvarer hundrevis av e-poster både fra ikke-troende og fra kristne som har spørsmål de lurer på omkring den kristne tro. Mange sender også inn bønneemner, og de etterspør bibler og annet kristent materiell.

Utenlandske gjestearbeidere på Den arabiske halvøy Åpne Dører støtter også utlendinger som bor og arbeider på Den arabiske halvøy. «Minst én muslim

i uka ber meg om å forklare den kristne tro for dem,» forteller en utlending i et av landene på Den arabiske halvøy. «Jeg har bygd opp minst 25 gode relasjoner med unge lokale innbyggere her. Noen av dem kan jeg dele evangeliet med, og noen har allerede fått en Bibel av meg.» Åpne Dører hjelper utlendinger i den arabiske verden med bibler, kristen litteratur og moralsk støtte. Det er inspirerende at mange utlendinger faktisk er blitt kristne på Den arabiske halvøy. En pastor fortalte oss at tusenvis av utenlandske gjestearbeidere er blitt kristne de siste årene. Hemmeligheten ved ’lukkede land’ er denne: De kan stenge kirkene, men de kan aldri stenge menneskenes hjerter. (OD)

13


Bladet

Åpne Dører

Hjemmefronten Hjemmefronten Vi besøker bl.a. disse stedene i september:

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Tir 4. sept Lør 8. sept Ons 12. sept Søn 16. sept Søn 16. sept Ons 19. sept Søn 23. sept Ons 26. sept Tor 27. sept Fre 28. sept Lør 29. sept Søn 30. sept Søn 30. sept Søn 30. sept

Ålgård, Kristkirken, Insp.samling Stavanger, Salems Ungdomsforening Lye, Bedehuset Finnestad, Bedehuset Kristiansand, Vågsbygd kirke Vikeså, Bedehuset Bergen, Blomsterdalen, Karmel Sjøholt, Bedehuset Ellingsøy, Bedehuset Emblem, Bedehuset Bergen, Ytrebygda kyrkelyd, Seminar Emblem, Bedehuset Bergen, Ytrebygda kyrkjelyd Nærbø, Bethel

kl 19.30 kl 19.30 kl 19.30 kl 11.00 kl 11.00 kl 19.30 kl 11.00 kl 19.30 kl 19.30 kl 19.00 kl 15.00 kl 11.00 kl 11.00 kl 11.00

For flere møter, se: www.opendoors.no Postboks 362, 4664 Kristiansand Telefon 38 12 24 40 Telefax 38 12 24 42 www.fiskeeksperten.no - post@fiskeeksperten.no

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Verv en ny abonnent til Åpne Dører-bladet 15 700 nordmenn holder nå Åpne Dører-bladet, men vi har et sterkt ønske om å nå lenger ut. Vi ber deg om å hjelpe oss med å finne nye abonnenter. Bladet er gratis. Har du aktuelle navn, så ring oss på telefon 38 11 14 00 eller send e-post til norway@od.org. Du kan også fylle ut talongen og sende den til: Åpne Dører, Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand. Husk å spørre personen(e) før du sender inn navn!

avn ____________________________________________________ Adresse __________________________________________________ __________________________________________________________

Barstølveien 17 4636 Kristiansand Telefon: 38 05 63 00

E-post ___________________________________________________

Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S. Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

www.fjeldgard.no Tlf: 958 34 122 eller 917 98 655

Tlf: 905 50 940 e-post: htaraldsen@gmail.com

Ønsker dere besøk fra Åpne Dører i ­menigheten deres? Ta kontakt med kontoret i Kristiansand, så vil vi forsøke å legge inn besøk i reiseruten. Telefon: 38 11 14 00 E-post: norway@od.org


Hjemmefronten SKATTEFRITAK for gaver Alle gaver til Åpne Dører gir rett til skattefritak. Dette gjelder for gavesummer opp til kr 12.000 pr person i løpet av året. Forutsetningen for å få skattefritak er at du gir oss personnummeret ditt ved å ringe oss, sende en e-post eller skrive et brev.

FAST GIVERTJENESTE For deg som ønsker å gi regelmessige gaver til arbeidet vårt, er AvtaleGiro en enkel måte å ordne givertjenesten på. Ved AvtaleGiro bidrar du til en mer forutsigbar økonomisk situasjon for Åpne Dører. Dessuten innebærer ordningen mindre administrasjon for oss. AvtaleGiro gjør det enklere å organisere og ha oversikt over givertjenesten. Trekkene skjer automatisk, slik at du ikke trenger å passe på ved hvert forfall. AvtaleGiro innebærer små eller ingen gebyrer. Du kan selv bestemme frekvens for trekkene og beløpet du ønsker å gi. Du kan når som helst si opp avtalen ved å ringe oss eller sende en e-post eller et brev. Bestill skjemaet for AvtaleGiro ved å ringe oss på 38 11 14 00 eller sende e-post til norway@od.org

Tur til Egypt! Bli med på en 9-dagers tur til Egypt i månedsskiftet november/desember. I en avgjørende tid for landet og de kristne vil vi møte menigheter og kristne ledere for å lytte til deres situasjon og be for dem. Vi besøker flere forskjellige byer og møter trossøsken fra ulike kirkesamfunn. I tillegg vil vi besøke noen av landets severdigheter.

Prisantydning: 11.500 kroner per person. Turen er for forkynnere, pastorer og andre kristne ledere i Norge. For nærmere informasjon om turen: Ta kontakt med Åpne Dørers kontor – på telefon 38 11 14 00 eller på e-post reise@od.org.

15


Økende forfølgelse av ­kristne i muslimske land Iran: Den økende forfølgelsen av kristne i verden skyldes ikke minst islamsk ekstremisme. I noen land har forfølgelsen sin bakgrunn i lokale forhold eller terrororganisasjoner, slik som Boko Haram i Nigeria. I land som f.eks Saudi-Arabia (side 12-13) og Iran (side 4-6) blir derimot fundamentalistisk islam støttet av staten. I noen stater er ekstremisme blir en del av selve kulturen, og kristne minoriteter føler seg totalt fremmede i sitt eget land. Dette er tilfelle i bl.a Pakistan og Afghanistan. I Syria befinner nærmere to millioner kristne seg inneklemt i en borgerkrigslignende tilstand, og det er stor frykt for at islamistene vil gjøre livet enda vanskeligere for dem. Midt i denne situasjonen går evangeliet frem, ikke minst i de land der troen koster mest, som for eksempel i Iran. En pastor i Gulfen har formulert det slik: «Når vi lider for Kristus, får evangeliet en troverdighet som ikke kan ignoreres, for vi viser at Kristus er verd prisen. Dette er hemmeligheten til vekst midt i forfølgelsen.»

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne i ­muslimske land? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000 PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et bestemt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre på giroen.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli benyttet til å støtte undertrykte og ­forfulgte kristne i muslimske land. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 11 14 00

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet september 2012  

Iran Mellom fornyelse og fengsling

Bladet september 2012  

Iran Mellom fornyelse og fengsling

Advertisement