Page 1

Nr 3 Mars 2008

Åpne Dører

Iran:

Frimodige kristne under press

1983-2008

25 år i Norge

Se side 4


Bladet Åpne Dører

Lovsanger om natten og den lidende Guds menighet «Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten?» (Job 35,10) I vår dypeste nød og sorg, og i vår mørkeste anfektelse, lar Gud lovsangen lyde om natten, som om dagen ikke skulle strekke til.

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å fullføre misjonsoppdraget ved at vi: •

Skaffer til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtter kristen mediemisjon, utdanner nasjonale kristne ledere og yter humanitær hjelp.

Forbereder og utruster kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kaller og utruster kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Johan Companjen Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: 38 00 80 90 Telefax: 38 00 80 91 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Generalsekr.: Jan Robert Madsen Inform. ansv.: E. Flå

Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 Bladet Åpne Dører Redaktør: E. Flå Opplag: 14 500 ISSN 1504-8985 Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Konto nr.: 1199 389 - 4622 Giro nr.: 389 - 4622 Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Iransk mulla

E

i tankevekkende bok om depresjon, skrevet av Andrew Solomon, bærer tittelen: «Mørke midt på dagen.» I Jobs bok speilvendes denne tittelen. Her males lyset midt i den belgmørke natt. I Job 35,10 skildres Gud som den som «lar lovsanger lyde i natten.»

F

lere hundre år senere ropte Jesus, Smertenes mann, i begynnelsen av de tre mørke timene på Golgata kors: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg.» Jesus opplevde mørke midt på dagen, for at vi som Guds barn kan bli satt inn i en stilling hvor vi kan synge lovsanger i ­nattens trengsler.

Å

pne Dører ønsker å trøste, hjelpe og lære av den lidende Guds menighet. Vi ønsker å praktisere ordene i Rom 12,15: «Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende!» Dette er en stor og viktig tjeneste. Kristne i Nord-Korea, Saudi-Arabia, Jemen, Somalia, Vietnam og mange andre land opplever stor trengsel. Menneskelig talt opplever de et mørke midt på dagen. Fremtiden er ikke bare usikker, men den virker håpløs.

J

ohannes av korset (1542-1591) har skrevet ei bok med tittelen «Sjelens natt.» Den forfulgte menighet opplever nattens mørke gys på ramme alvor. De troendes


Til ettertanke lidelser er på ingen måte noe romantisk glansbilde. Det er en fryktelig realitet som innebærer umenneskelige lidelser i fengsel, tortur og voldtekter, sult og mishandling. Mange holder ikke ut, og får et mentalt sammenbrudd.

S

amtidig som jeg daglig leser historier som vitner om fysiske lidelser og store hjertesår, så er det bemerkelsesverdig hvor ofte lovsangen lyder i natten. De mange forfulgte kristne har mye å lære oss i Vesten om det å synge håpets sanger i nattens gys, og kjærlighetssanger i hatefulle fengsler. Ofte ser vi en gjentakelse av beretningen om Paulus og Silas, som nettopp sang frihetssanger og lovsanger i det innerste fangehull (Apg 16). Vi vil nok mene at det hadde sømmet seg med klagesang. Like fullt lød seierstonene. Årsaken er å finne i gjenfødelsens under. Det var en sang som var født i deres hjerter, og som også lød der alt skulle tilsi det motsatte. Én har sagt det slik: «Det lyder ofte liflige sanger i sykdommens og lidelsens kammer.»

I

forbindelse med Åpne Dørers adventsfest i 2007 hadde vi besøk fra lederen av Åpne Dører i England, Eddie Lyle. Overskriften for hans undervisning var: «Hva kan vi lære av den forfulgte kirke?» Med utgangspunkt i beretningen om søndagsskolelærerne Rebekka, Eti og Ratna, fra Indonesia (som han selv har besøkt), fikk vi høre om hvordan uskyldige ­kristnes arrestasjon og fengselsopphold ble forvandlet til vekkelse og åndelig liv. 30 medfanger ble frelst. De kunne ikke stå imot Herrens venners lovsanger, som lød i natten. Søndagskolelærernes kjærlighetsgjerninger forvandlet atmosfæren i hele fengslet.

I

et intervju som avisen Dagen hadde med Johan Companjen, den internasjonale lederen for Åpne Dører, fortalte han at han hadde hørt en «velstandsteolog» uttale: – Jeg tror ikke på forfølgelse, men seier. Slike påstander er intet mindre enn

av Eivind Flå Informasjonsleder i Åpne Dører

et hån mot den som lider. Åpne Dører ønsker både å holde frem den realitet at Guds folk har vært et lidende folk til alle tider, og at vi på tross av alle disse lidelsene er et seirende folk. Som Guds barn kan vi synge: Seieren er vår! Men hva er det så som kjennetegner dette seierslaget? Svaret finner du i Salme 44,23, referert i Rom 8,36: «Men for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår.»

G

uds rike er et annerledes rike. Guds folk er et annerledes folk. Ved å bli svake finner vi styrke. Ved å føres inn i mørke, viser Jesus oss at han er Verdens Lys. Luk 17,33 sier det slik: «Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det.» Ja, evig eies kun det tapte!

D

et normale ser ut til å være at Herren ikke fører oss utenom problemene og vanskelighetene, men gjennom dem. I Salme 66,10-12 står det: «For du prøvde oss, Gud. Du renset oss, likesom de renser sølv. Du førte oss inn i et garn, du la en tung bør på våre hofter. Du lot mennesker fare fram over vårt hode, vi måtte gå gjennom ild og vann. Men du førte oss ut og gav oss overflod.»

H

erren førte Daniels menn gjennom ildovnen, og selv måtte Daniel gjennom løvehulens erfaringer. Ilden klarte dog ikke å fortære dem, og løvens munn ble holdt lukket. Der det ingen fremtid var, var det likevel en fremtid for Guds folk. Nils Frykman har lært oss å synge lovsangen, selv om natten: «Vår fremtidsdag er lys og lang, den rekker bakom tidens tvang.» Og husk: Guds barn er på det lidende – og seirende – laget! Og det på en og samme tid!

De mange forfulgte kristne har mye å lære oss i Vesten om det å synge håpets sanger i nattens gys, og kjærlighetssanger i hatefulle fengsler. Ofte ser vi en gjentakelse av beretningen om Paulus og Silas, som nettopp sang frihets­sanger og lovsanger i det innerste fangehull. 3


Bladet Åpne Dører

Kristne samles i frykt Kristne i Iran opplever et sterkt press fra landets regime og det shia-muslimske presteskapet. Konsekvensen er at den kristne menighet går under jorden og samles i små grupper.

Iran - President Ahmadinejads regime

– Islam skal ikke være moro. Ayatollah Khomeini

har vakt internasjonal oppmerksomhet. Den økende islamske ekstremismen, og uroen for at landet skal lykkes i å fremstille atomvåpen, gjør ikke bare Israel engstelige, men skremmer en hel verden. Som følge av internasjonalt press opp­ lever i dag Iran store utfordringer og økonomiske problemer. Ayatollah Khomeinis ord om at «islam ikke skal være moro», har de kristne i landet sannelig fått erfare alvoret i. Iran er med sine 1,6 millioner kvadratkilometer fem ganger så stort som Norge. Da Khomeini kom til makten i 1979 var det snaut 40 millioner innbyggere i landet.

I dag er det over 70 millioner, i dette landet som til de grader preges av motsetninger og indre konflikter. Da sjahen ble styrtet i 1979, var det ca 20 000 muslimske «prester» i Iran. I dag er tallet på over 600 000. Iran er en islamsk republikk, som i stor grad er styrt av denne åndelige elite.

Tredje største kristendomsforfølger Iran er ifølge World Watch List den tredje største kristendomsforfølger i verden. Bare i Nord-Korea og Saudi-Arabia har de kristne det vanskeligere enn der. De kristne har en lang fortid i Iran. Kristendommen ble også her proklamert som statsreligion under Konstantin den


store. Ca 400 år senere kom så islams hellige krigere. De kristne ble forsøkt fordrevet, og kirkene ble i stor grad erstattet av moskeene. Helt siden den tid har de kristne med jevne mellomrom opplevd brutal forfølgelse. Da Kohmeini kom til makten, inntok han først en moderat linje overfor de kristne, men vanskelighetene meldte seg ikke lenge etter. Armenerne, en liten og sårbar kristen minoritet, har i mange år opplevd situasjonen problematisk. Det er antatt at disse utgjør ca 150 000 av landets troende. Vi vet ikke hvor mange kristne det er i Iran totalt, men noen mener det kan dreie seg om så mange som én million. En stor prosent av de nye kristne har hørt evangeliet gjennom kristne programmer på satelitt TV. Få muslimske land opplever en så stor vekkelse som nettopp Iran, men samtidig utgjør også kristendomsforfølgelsen en alvorlig trussel. I 1993 henvendte den kjente biskopen Haik Hovsepian seg til FN og bad om hjelp. I 1994 bøtet han med livet for sin frimodighet og sitt klare vitnesbyrd om Herren. Siden har flere kristne opplevd det samme. Åpne Dører har tidligere blant annet fokusert på pastor Hamid Pourmand fengsling og dødstrusler. De

siste årene har særlig de kristne lederne blitt satt under press. Fordi de kristne oftest samles i små cellegrupper, er behovet for åndelig lederskap og undervisningsmateriell stort. Arrrestasjoner og trusler mot forkynnere og pastorer gjør ikke situasjonen lettere.

Forverring Forverr­ingen av situasjonen for de kristne startet da de konservative partiene vant valget i 2004. Situasjonen er blitt spesielt vanskelig etter at den ytterlig­gående konservative Mahmoud Ahmadinejad ble valgt til president i juni 2005. Selv om kristne tilhører en av de anerkjente religiøse minoritetene som er garantert religiøs frihet, er det kommet rapporter om fengsling, trakassering og diskriminering på grunn av deres tro. Irans strenge lov mot konvertering gjør at enhver muslim som går bort fra islam for å konvertere til en annen religion, kan straffes med døden. Irans regjering er seg bevisst den store veksten av nye kristne, og setter alt inn for å hindre de troendes livsutfoldelse. Mange opplever å miste sitt arbeid, og det er vanskelig å få tilstrekkelig inntekter for livsopphold. (Kilder: Compass Direct, OD og Torbjørn Færøvik: Veien til Xanadu)

Armensk kirke i Teheran


Bladet Åpne Dører

Økende kristendoms­forfølgelse i India 2007 India - Nyhetsbyrået Compass Direct rap­ porterer at 2007 var året med mest vold og forfølgelse mot kristne i det moderne Indias historie. Spesielt ille har det vært i delstaten Orissa. Rundt juletider ble det rapportert om mer enn 800 angrep på kristne i denne staten. All India Christian Council rapporterer om både drap og grov vold mot kristne det siste året. Normalt er det hinduekstremister som står bak overgrepene. – Det er grunn til stor bekymring at volden har spredt seg til mange stater, og til ulike deler av landet, sier Dr. Babu Joseph, talsmann for Catholic Bishops’ Conference of India.

Rapportene viser at mange av ugjerningene kunne vært unngått dersom lokale myndigheter hadde håndhevet indiske lover, men disse lovene blir ofte oversett med vitende og vilje. (CD)

Muslimer forviste kristent ektepar fra landsby I en konflikt mellem to religiøse grupper i India, har muslimer i en landsby i delstaten Vest-Bengal forvist et ektepar for å ha konvertert fra islam til kristendom. Muslimer i landsbyen Badarpur i Behrampur pågrep Johad Sahid og hans kone Taslima i oktober i fjor. Senere beordret det lokale landsbyrådet alle landsbybeboerne, primært bestående av muslimer, å nekte paret adgang til alminnelige fasiliteter som vann og toaletter, fortalte en representant fra den kristne juridiske forening til nyhetsbyrået Compass Direct. Slike hendelser er ifølge religiøse ledere usedvanlige ettersom forholdene generelt er fredelige mellem de to minoritetsreligionene. Begge er utsatt for angrep fra hinduistiske ekstremister. Etter at India ble uavhengig, har muslimer og kristne vært minoritetsgrupper i landet, og begge står over for problemer fra størstedelen av «kommunalistene» [hinduistiske nasjonalister] sa Dr. Asghar Ali Engineer, en muslimsk student fra Senteret for Samfunns- og Sekulariseringsstudier. (CD)


legg den alenderen og Riv ut bønnek oka sb kt da an i Bibelen eller

Be hverbønnekalender dag... Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Jer 29,12

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Ett år i bønn for Iran

Somalia 1. mars - Mange somaliere har gitt opp hå-

pet om at det noen gang vil bli innsatt en regjering som er i stand til å styre med lov og orden i landet. Be om at styresmaktene i Somalia må lære å kjenne den levende og sanne Gud. Bønneord: 1 Tim 2,1-2.

2. mars - Det er vanskelig å beskrive all den grusomhet som de somaliske kristne må lide for sin tros skyld. Somalias klan-inndeling er med på å forsterke problemene. Be om at troens folk må få nåde til å stå sammen, på tross av ulikt etnisk opphav. Bønneord: Ef 4,3. 3. mars - Somalias befolkning utgjør om-

kring 9 millioner. Trolig er det under 1000 evangeliske kristne i landet. Flere antyder at det kan dreie seg om ca 300. Be om Herrens beskyttelse over denne minoriteten i ­Somalia. Bønneord: Salme 35,17.

6. mars - Be om at den gryende vekkelsen i blant den iranske befolkning, både i Iran og i mange vestlige land, må bli styrket. Be om at Herren gir de kristne stor frimodighet. Bønneord: Salme 84,10. 7. mars - Be for alle som er opptatt med å distribuere kristent materiell i Iran på forskjellige måter. Disse menneskene tar ofte en stor risiko for å bli fengslet og forfulgt. Be om ledelse, visdom og beskyttelse for deres tjeneste og for deres familier. Bønneord: Neh 4,9. 8. mars - Be for lederne i husmenighetene

og cellegruppene. Mange bærer en stor byrde på sine skuldre ved å ta ansvar for de kristne gruppene i landet. Be om Herrens salvelse over bibelundervisning, sjelesorg og ledelse for de kristne lederne. Bønneord: 1 Joh 2,27.

Kina

4. mars - 99,5 % av Somalias innbyggere er

9. mars - Husmenighetene i Kina opplever

5. mars - Be om at Høstens Herre må drive arbeidere ut til det krigsherjede ­landet på det afrikanske horn. Menneskelig sett er Somalia et lukket land for evangeliet, men ingenting er umulig for Gud. Bønneord: Job 42,2.

10. mars - Be for Åpne Dørers arbeid i Kina. Be for broder Zhang Rongliang, leder av «China for Christ house church network». Han har slitt med sykdom og prøvelser ­siden sommeren 2007. Bønneord: Fil 2,22.

muslimer. Be om en Åndens vekkelse i folket. Be om at muslimene må lære å kjenne kraften i evangeliet og at Jesus kan sette dem i sann frihet. Bønneord: 5 Mos 4,34.

økt kontroll med sine aktiviteter i forbindelse med OL 2008. Mange har fått besøk av sikkerhetspolitiet. Be om at de kristne kan få muligheter til å vitne om Herren ­ under OL i Beijing. Bønnord: Apg 28,31.

7


Bladet Åpne Dører

Be hverbønnekalender dag...

Kinesiske kristne lovpriser Herren

India 11. mars - Be for evangelist Birendra Sharma (23), en forkynner med hindubakgrunn. Han virker med stor iver i Uttar Pradesh, men opplever kraftig motstand mot virksomheten. Be om inngang for Ordet og om Herrens vern over Birendra. Bønnord: Sak 9,8. 12. mars - Be for John Knox (24), en forkynn­

er fra Tamil Nadu, som nå arbeider i Jehanabad i Bihar. Han opplever stor motstand mot sin forkynnergjerning. Be om overnaturlig frimodighet. Bønneord: Hebr 12,3.

13. mars - Be for pastor Subhash Kohkhira (30), som har sin tjeneste i Udaipur, Rajasthan. Be om Herrens nåde over hans tjeneste. Bønneord: 2 Joh 3. 14. mars - I 2007 har det vært økende vold og forfølgelse mot kristne i India, spesielt gjelder dette staten Orissa. Be om at de kristne må stå sterke i stormen. Bønnord: Job 19,7.

Vietnam 15. mars - Takk Gud for at Åpne Dørers

­arbeid bærer frukt i Vietnam, og at undervisningsopplegget SSIS blir til hjelp for stadig nye ledere. Bønneord: Salme 50,23.

17. mars - Majoriteten av den vietnamesiske

befolkningen er buddhister. Be om en gjennomgripende vekkelse. Bønneord: Jer 8,20.

18. mars - Det krigsherjede landet Vietnam er nummer 8 på listen over forfølgelse av kristne. Be om vern og beskyttelse for de kristne. Bønneord: Jes 25,4. 19. mars - Be for kristne i de forskjellige etniske gruppene i Vietnam. De opplever ulik grad av forfølgelse. Be om at de må forbli sterke i troen. Bønneord: Åp 7,9. 20. mars - Vietnam er et av de siste kommunistisk styrte land i verden. Be om at dette åk må bli brutt. Bønneord: Gal 5,1.


Ord om bønn Det vil mer og mer gå opp for deg at bønnen er det viktigste du utfører. Ole Hallesby

Colombia 21. mars - Be for Liz, ei av medarbei-

derne i Colombia. Hun reiser ofte i farlige områder for å undersøke forholdene til forfulgte kristne. Be om at Herren må beskytte henne på hennes mange reiser. Bønneord: Salme 34,19.

22. mars - Be for Åpne Dørers pla-

ner i Colombia for 2008. Be for det nye lederskapet og for samarbeidet med de mange forfulgte kristne. Bønneord: Salme 20,5.

23. mars - I løpet av de siste 10 årene er 36 katolske prester og 133 evangeliske prester blitt myrdet i Colombia. En mengde kirker er også blitt ødelagt. Be om at volden i landet må få sin ende. Bønneord: 1 Kor 15,55.

Afghanistan 24. mars - 20. mars ble det persiske nytt

år feiret, og våren står for døren i Afghanistan. Ofte er denne tiden assosiert med uro. Be om at en Åndens vårvind må resultere i vekkelse i det afghanske folk. Bønneord: Joh 3,8.

25. mars - Be om fred for det afghanske

folk. Be om at de krigstrette barna må få vokse opp i fred og trygghet. Be om at den lille kristne minoriteten får erfare Herren som deres skjold og faste klippe. Bønneord: 5 Mos 32,4.

26. mars - Afghanistan er et lukket

land, men radiobølgene kjenner ingen landegrenser. Be for arbeidet som blir gjort med å overføre kristne radioprogrammer til afghanerne. Be om visdom for produsentene av de kristne programmene. Bønneord: Jer 22,29.

Libya 27. mars - Takk Herren for de trofaste vitner som virker i Libya. Be om at de må oppleve sikkerhet i tjenesten, og at det blir gitt dem muligheter for å nå ut med evangeliet. Be også om beskyttelse for de kristne fremmedarbeiderne i ­landet. Bønneord: Salme 101,6. 28. mars - Be om at Libyas gryende åpenhet mot omverdenen må fortsette i et godt spor. Vær med i bønn om at det også må bli stor åpenhet for Herrens Ord i folket. Bønneord: Job 36,16. 29. mars - Be for samarbeidet mel-

lom de kristne fremmedarbeiderne og de lokale undergrunnsmenigheter i Libya. De lokale kristne er ofte svært redde for kontakt med uteforstående. Bønneord: Jes 8,13.

30. mars - Mer enn 95 % av Libyas ca 6 millioner innbyggere er muslimer. Be om at folket må få oppleve friheten i evangeliet. Bønnord: Rom 1,16.

Hjemmefronten

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.

- Be for alle som arbeider på Åpne Dører-kontoret i Kristiansand, og våre deltids­ansatte i Rogaland og Bergen. Be også for arbeidet med å etablere lokale nettverk av Åpne Dører-­kontakter i Agder, Rogaland, Bergen og Oslo. Bønneord: Jes 26,12.

31. mars

Afghanske kvinner

9


Bladet Åpne Dører

Stå sterke i stormen

30 medfanger ble kristne – Jesus er den gode hyrde som passer på sine lam. Derfor kan vi være modige selv om vi er omringet av ulver

Åpne Dører har utarbeidet et eget under­ visningsmateriell, som er samlet i boken «Stå sterke i stormen» (SSIS). Målet er å gi opplæring til kristne i hvordan de skal kunne være seirende tjenere og medarbeidere for Jesus ved å vise kjærlighet, tilgivelse og utholdenhet i møte med forfølgelsen. Vi ønsker gjennom artikkelserien «Stå sterke i stormen» å sette fokus på vitnesbyrd fra kristne, som har opplevd styrken i å stole på Herren midt i forfølgelsens storm, samt gi en generell informasjon om aktuelle temaer om forfølgelse.

Indonesia - I forbindelse med et møte for Åpne Dører i Holland, høsten 2007, møtte vår medarbeider Stig Magne Heitmann, Rebekka Zakaria, ei av søndagsskolelærerne som tidligere på året slapp ut fra indonesisk fengsel. Eti, Ratna og Rebekka ble dømt i 2005 for å ha undervist muslimske barn om Jesus. I løpet av ni rettsrunder krevde hundrevis av islamister strenge straffer og død over de tre kristne kvinnene. Noen stilte opp med kister og sa at hvis dommeren frikjente dem, skulle de selv ta livet av dem. Da de ble dømt til tre års fengsel, var det fire hundre islamister til stede. Men de tre kristne kvinnene visste også at det var mange kristne der. Rebekka ba: – Jesus, er du her? Og Jesus svarte henne: – Ja, min datter. Selvsagt er jeg her. Og Rebekka tenkte på at Jesus selv hadde opplevd en slik situasjon. Det

var mange vanskelige tider i fengselet, men de mintes salmistens ord i Salme 119: ”Det var godt for meg å oppleve prøvelser.” – Jeg kaller fengselet for et treningssenter, sier Rebekka Zakaria. – For der opplevde jeg å lære å stole på Herren. En forunderlig fred fylte mitt hjerte. Under slike omstendigheter søker vi Jesus. Takk Gud for hvert problem og hver prøvelse. Etter fengselstiden er jeg mye sterkere enn før. Jeg gleder meg over de tjuefem månedene jeg fikk ha i fengselet. – Det var Guds plan at vi skulle være i fengselet. 30 medfanger gav sitt liv til Jesus pga vitnesbyrdet vi fikk bringe om Ham. Ingenting skjer tilfeldig når vi er i Guds plan.

Med evangeliet til muslimene – Hvordan kan vi nå muslimer med evangeliet? Rebbeka svarer selv: – Bare gjennom kjærlighet! De må få se at Jesus bor i oss. Gjennom kjærlighet blir de trukket til ham. Jeg kom i fengsel på grunn av muslimer, men jeg elsker muslimene fortsatt. – Jesus er den gode hyrde som passer på sine lam. Derfor kan vi være modige selv om vi er omringet av ulver, avslutter Rebekka Zakaria. Les hele intervjuet med Rebekka Sakaria på Åpne Dørers internettside: opendoors.no. Direkte link til intervjuet er: www.opendoors.no/sider/tekst. asp?SIDE=1688 (Se også side 14)


Forfulgt men ikke glemt OL i Beijing 2008 Kina - De olympiske leker i Beijing 2008 nærmer seg. I følge Amnesty International er volden mot menneskerettighetsaktivister økende, før kommunistpartiets 17. kongress og de olympiske leker i Beijing 2008. Spesielt opplever kristenledere stor kontroll og forfølgelse. Myndighetene forsøker å holde slike «avvikere» borte fra internasjonale medier. Noen er blitt fengslet, mens andre er satt under politi-over­ våking i sine egne hjem. En av de som har opplevd innstramningen på kroppen, er advokat Li Hepeng. Han har forsvart en rekke saker for kristne som er blitt arrestert for aktiviteter i uregistrerte husmenigheter. Li rapporterte at han ble kidnappet, forhørt og torturert av fire menn, som alle hevdet å være medlemer av Beijings statlige sikkerhetskontor. Etter flere timer med juling og slag med elektriske køller sa Li at mennene truet ham med at han og hans familie måtte forlate byen. Bob Fu, president i «The China Aid Association», beskriver behandlingen av Li og husmenighetspastorer som «et iskaldt signal

til alle fredelige rettferdighetskjempere i Kina».

Åpne Dørers arbeid Kina har i mange år vært et av hovedsatsingsområdene for Åpne Dører. I juni 1981 ble det levert 1 million bibler, under en aksjon kalt «Perleprosjektet.» Senere har millioner av bibler og kristen litteratur blitt distribuert til ulike deler av Kina. En av de forfulgte kristne forteller det slik: «Da vi ikke hadde bibler, tok Åpne Dører risikoen med å bringe oss vårt første eksemplar.»

Forsatt behov Ofte blir det stilt spørsmål om Kina forsatt har behov for Bibler. Åpne Dører gleder seg over at mange kinesiske kristne i dag har sin egen Bibel, og at et stort antall ibler i dag trykkes i Kina. Likevel er behovet langt større enn etterspørselen, ikke minst gjelder dette for de ofte forfulgte husmenighetsfellesskapene. Det er antydet at omkring 80 % kristne der ikke har sin egen bibel. Vi oppfordrer til bønn for de kristne i Kina i forbindelse med OL. (Kilder: China Aid Association, Assist News Service og OD)

Beijing vertskap for OL 2008

11


Bladet Åpne Dører

Nytt

om forfulgte kristne

Muslimer uttrykker anger over angrep på kirke

Pakistan - To dager Den Nye Apostoliske kirken i Gowindh

etter et angrep på den Nye Apostoliske kirken i Gowindh ble en skriftlig uttalelse om anger under-

tegnet i nærvær av hundrevis av muslimer, kirkeledere og politiet. Den 10. oktober 2007 trengte en gruppe på 300 muslimer seg inn i den Nye Apostoliske kirken. De slo ut vinduene og kuttet alle ledningene til høyttaleranlegget. Veggene i kirken ble tilgriset med gjødsel. Senere kom det et utrop fra alle de åtte minaretene i landsbyen, som oppfor-

dret til hellig krig mot de kristne. – Bli muslimer eller forbered dere på å sloss eller dø, ropte imamene fra sine minareter. I den skriftlige beklagelsen lovte de islamske lederne å ikke lenger oppfordre til hellig krig mot kristne. Til tross for dette frykter det kristne samfunnet for fremtiden, siden det ikke er tatt ut noen form for tiltale mot gjerningsmennene, og heller ikke mot dem som oppfordret til hellig krig. Det er ikke uvanlig i Pakistan at muslimske vandaler går fri etter å ha beklaget seg offentlig. (OD)

Bengalsk kristen urettmessig beskyldt for bestikkelse Bangladesh - Det velkjente offentlige ryktet om at kristne gir mennesker penger for å konvertere til sin tro, er grunn nok for banditter og røvere til å presse penger fra nylig konverterte kristne. 6. september 2007 kidnappet innbyggere i en buddhistisk landsby den 23 år gamle evangelisten Cinku Marma, og dro ham med seg inn i jungelen. – Du er blitt en kristen og du må ha fått en masse penger for det. – Hvor er pengene?, spurte kidnapperne. – Jeg ble en kristen helt frivillig og jeg ble ikke

gitt en penny. – Jeg kan ikke gi dere noen penger for jeg har ingen, var hans svar. Etter det prøvde de å kutte ham med en jungelkniv. Marma klarte å dukke unna slagene, men det kostet ham en bit av det ene øret. Et påfølgende slag traff ham over det ene øyet. Endelig slo noen ham med ei klubbe, og da de antok at han var død kastet de ham i ei grøft. Neste morgen var Marma kommet seg såpass at han fikk spurt om hjelp i et hus like ved. Derfra ble han fraktet til sykehus. (OD)


Ett år i bønn for

Somalia

Somalia, våkn opp! Somalia - Åpne Dører innledet fra nyttår en ettårig bønnekampanje for Somalia. I Somalias nasjonalsang, «Soomaaliyeey toosoo», lyder det: «Somalia, våkn opp, våkn opp og støtt hverandre. Og de som har mest behov for støtte, støtt dem for evig.» I Jes 51,9 sier Herren noe til sitt folk Israel, som også har gyldighet for andre nasjoner: «Våkn opp, våkn opp, kle deg i styrke, du Herrens arm! Våkn opp som i gamle dager, som i fordums tid!» Somalias befolkning utgjør omkring 9 millioner. Trolig er det under 1000 evangeliske kristne i landet. Flere antyder at det kan dreie seg om ca 300. Åpne Dører oppfordrer dette året til å be om vekkelse og fornyelse for dette krigsherjede landet på Afrikas horn. Be om en Åndens oppvåkning blant Somalias mange fattige og undertrykte. 99,5 % av Somalias innbyggere er muslimer. De få kristne i landet opplever stor forfølgelse for sin tros skyld.

Ingen frihet «De som ikke dømmer i overensstemmelse med Allahas åpenbaringer, er vantro.» Dette er sharia-rettens motto i Mogadishu, et motto som har spredd seg blant de mange radikale muslimene i Somalia. I februar 2003 uttalte en somalisk

islamittisk gruppe (Kulunka Culimada) at «alle somaliske kristne skal behandles som frafalne muslimer som fortjener å bli drept.» Deres reaksjon kom som en følge av at de få kristne i Somalia hadde sendt en delegasjon til fredsforhandlinger i Nairobi, hvor de krevde religionsfrihet, rett til å samles, politisk innflytelse og retten til fri bevegelse. De muslimske delegatene ropte ut i salen og insisterte på at det ikke fantes kristne i Somalia, og at Somalia er et muslimsk land.

En undergrunnskirke Mange kristne somaliere flyktet fra landet etter de store urolighetene i begynnelsen av 1990-tallet. De kristne som var igjen, ble tvunget «under jorden», og de har siden opplevd store lidelser. Mange har vært fengslet, og noen har blitt martyrer. All evangelisering er strengt forbudt, og kristne møtes på fredagene, muslimenes helligdag, for ikke å vekke mistanke. På tross av motstand er det enda en liten gruppe av Herrens utkårede som sprer lys, midt i det store mørke som preger landet. Det er Åpne Dørers ønske at de kristne i Somalia i 2008 kan få oppleve at om de er forfulgt, så er de ikke glemt. Åpne Dører har erklært 2008 som et bønneår for Somalia. Hver uke legger vi ut ny informasjon på www.opendoors.no.

Vi oppfordrer hverandre til å be om vekkelse og fornyelse for dette krigsherjede landet på det afrikanske horn. Be en Åndens oppvåkning blant Somalias mange fattige og undertrykte.

13


Bladet

Åpne Dører

onten Hjemmefr

Åpne Dører Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Vi besøker disse stedene i mars: Søn 02. mars Søn 16. mars Tors 27. mars Søn 30. mars

Kristiansand, Strai bedehus Kristiansand, Vågsbygd bedehus Bergen, Åpne Dører-seminar Åseral, Betania

kl. 19.00 kl. 11.00 kl. 19.00

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Tre nærmere

Diktsamling av Eva Flå

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

– når hjemmet skal fornyes Skibåsen 52, 4636 Kristiansand Telefon: 38 04 88 00

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Inntektene fra denne dikt­ samlingen går uavkortet til Åpne Dørers arbeid for fattige og forfulgte kvinner i Egypt. Pris: 100,– Av og til kan en merke at tekster er født i motgang og prøvelser. Det gjelder den stille samtalen vi overhører når vi leser Eva Flås prosa­ poesi. - Asbjørn Kvalbein i forordet. For bestilling, ring 38 00 80 90.

Besøk fra Indonesia Disse stedene vil få besøk av Åpne Dører og Rebekka Zakaria: 20. mai: Kristiansand 21. mai Flekkefjord 22. mai: Rogaland 23. mai: Bergen 25. mai: Oslo Se for øvrig annonser i lokalaviser, og vår internettside: www.opendoors.no. (Les også side 10) Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Saueinnredning, software for landbruket og kirketekstiler. www.fjeldgard.no

Husk å melde flytting til Åpne Dører når du skifter adresse.


Svært gode inntekter i 2007 Åpne Dører mottok hele 17,7 millioner kroner i 2007. Dette er 4,3 millioner mer enn i 2006, noe som utgjør ca 32 prosent økning. En testamentarisk gave og inntekter fra Aksjon Håp på tilsammen ca 2 milloner, bidro til dette enestående resultatet. Vi vil rette en stor takk for all støtte og giverglede til Åpne Dører i året

som gikk! Vi takker Gud for midlene Han har betrodd oss.

Slik er pengene brukt

Åpne Dører på TV

Sirkelen under viser hvordan gavene for 2007 er brukt.

Åpne Dører har planer om å fortsette produksjon av TV-sendinger på Visjon Norge. Inntil videre sendes tidligere programmer i Distribusjon Distribusjon av Bibler av og Bibler kristne og kristne reprise. bøker, undervisning og bøker, undervisning og humanitære prosjekter humanitære prosjekter Du finner

Use funds Use of of funds

7% 7% 12 %12 %

13 % 13 % 68 %

68 %

Informasjonsarbeid i Norge. i Norge. programoverInformasjonsarbeid Lønn til Lønn ansatte. sikten i enkelte til Trykking ansatte. av Trykking av bladet Åpne Dører kristne aviser, og bladet Åpne Dører Innsamling av penger: på internett: Innsamling av penger: Annonser, avisinnstikk, brev til www. Annonser, avisinnstikk, brev til givere m.m visjonnorge.com givere m.m Administrasjon

Administrasjon

Nye abonnenter Vi får stadig høre dette: «Hvorfor har ingen fortalt meg om dette før? Jeg visste ikke om hvilke prøvelser kristne i andre land blir utsatt for!» Du som leser bladet vårt, har kanskje kristne venner som fremdeles ikke vet så mye om situasjonen for mange av våre trossøsken. Da har du en unik mulig-

het til å åpne øynene deres. Kontakt oss gjerne for å få tilsendt blader for utdeling, eller gi oss navn og adresse til venner og kjente som er interessert i å få bladet tilsendt. På den måten kan du være en ambassadør for forfulgte trossøsken.

Åpne Dører

Nr. 1 Januar 2008

Spesial-­ nummer

med kalende

r og bibelleseplan for 2008

2008: ”Dette er da ge har gjort, la n som Herren os og glede os s fryde oss s på den!” Salme 118,2

Ønsker du besøk fra Åpne Dører i din menig­ het? Ta kontakt med kontoret i Kristiansand, så vil vi forsøke å legge inn et besøk i reiseruten.

4

Telefon: 38 00 80 90 E-post: norway@od.org

Telefon: 38 00 80 90 E-post: norway@od.org

15


Familien Hovsepian

Undergrunns-kristne Kristne under press: Det er en gryende vekkelse, men sam­ tidig en økende forfølgelse for troens folk i Iran. Haik Hovsepian, leder av Evangelical Christian of Iran, valgte å være tydelig i sitt vitnesbyrd om Jesus, noe han måtte bøte med sitt eget liv for i 1994. Han er siden blitt et symbol på de kristnes forfølgelse og vanskelig kår i Iran.

Iran - I Det gamle testamente omtales Elam, eller det gamle perserriket, i flere sammenhenger. Eksempler er Daniel, Ester og Nehemja. Åndskampen som i sin tid ble utkjempet mellom det persiske verdensriket og Guds folk, gjør seg i dag særlig gjeldende i forholdet mellom den shia-muslimske majoritet og den kristne minoritet i Iran (se side 4-5). De fleste ikke-armenske kristne menigheter i Iran er tvunget til å gå under jorden. Muslimer som konverterer til den kristne tro, risikerer døden. Åpne Dører distribuerer bibler, kristne bøker og undervisningsmateriell. Takk for forbønn og støtte til kristne i Iran.

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000 PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et spesielt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i ca 45 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 00 80 90

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet mars 2008  

Bladet mars 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you