Page 1

SCHOOL GIDS1O/11 DS1O/11 AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

Oostwende College Meerwegen scholengroep


INHOUD INHOUD 1

VOORWOORD

4

2

MISSIE

6

3

ORGANISATIE

8

4

ONDERWIJS

10

5

LEERLINGEN

14

6

OUDERS

26

7

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

28

8

KOSTEN

31

9

PRAKTISCHE ZAKEN

34

10

DE MEERWEGEN SCHOLENGROEP

35

11

PROBLEMEN, KLACHTEN EN

37

(ON)GEWENST GEDRAG 12

ADRESSEN

40

13

MEDEWERKERS

42

3


1 VOORWOORD >

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

HET INITIATIEF OM BIJ DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUWE SCHOOL IN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG ONDERNEMENDHEID CENTRAAL TE STELLEN IS EEN LANG GEKOESTERDE WENS. DE ONDERNEMENDE HOUDING DIENDE HET LEIDEND PRINCIPE TE WORDEN VAN EEN GEHELE ONDERWIJSORGANISATIE, ZO WAS HET IDEE.

Het Oostwende College is herkenbaar aan

worden benoemd. We wensen u veel leesple-

haar pragmatische werkcultuur. De visie die

zier en zien er naar uit u te ontmoeten op één

wordt ontwikkeld blijft niet “hangen” maar

van onze schoolavonden.

wordt met kracht in de praktijk gebracht. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat

Met vriendelijke groet,

ondernemend onderwijs alleen écht tot ontwikkeling kan komen in een organisatori-

J. Rozema (voorzitter) en

sche omgeving die zelf ook uitgaat van een

drs. T.J. van der Leij

ondernemende werkhouding. De schoolZichtbaar in het curriculum, in de organisatie van

verwachten dat van onze leerlingen, onze mede-

leiding beseft dat het ontwikkelen van

de school, in de inrichting van het gebouw, in de

werkers en onze educatieve partners.

ondernemend onderwijs als leidend principe

samenwerking met educatieve aandeelhouders

Ondernemend onderwijs is onderwijs dat de onder-

van een nieuwe school op zichzelf ook een

en bovenal in het gedrag van de leerlingen, de

nemendheid van leerlingen en docenten prikkelt

zaak van ondernemen is.

docenten en de schoolleiding. Het gaat dus om

en (ethisch verantwoord) vanuit onze christelijke

ondernemend onderwijs.

overtuiging, ondernemend gedrag stimuleert. Dit

Op basis van contacten in de markt (ouders

impliceert hoge verwachtingen van de leerlingen

van toekomstige leerlingen, ondernemers in

Geloven in de mogelijkheden van ondernemende

en medewerkers, een breed onderwijsaanbod, een

midden- en kleinbedrijf, andere scholen en

mensen. Ondernemend gedrag kenmerkt zich

goede mix van binnen- en buitenschools leren en

kennisinstituten en niet in de laatste plaats

door een open geest, ambities, lef, daadkracht en

niet in de laatste plaats een levendige verbinding

de lokale overheid) bestaat de overtuiging

doorzettingsvermogen. Ondernemende mensen

van het onderwijs met bedrijven en instellingen.

dat met een aansprekend concept op een innovatieve wijze de nieuwe “markt” voor

ontwikkelen het vermogen om te leren van nieuwe

4

Kerndirectie Oostwende College

ervaringen, om mensen in uiteenlopende situaties

Kenmerkend voor het onderwijs is een diversiteit

onderwijs in Bunschoten-Spakenburg kan

te ontmoeten en hun eigen kunnen daadwerkelijk te

aan concrete en praktijkgetrouwe opdrachten en

worden verrijkt.

laten zien. Zij hebben oog voor kansen en benutten

werkvormen die een beroep doen op inventiviteit en

deze ook daadwerkelijk.

samenwerking. Ons onderwijs is zeer doelgericht:

Deze schoolgids staat ten dienste van

het behalen van een diploma en het toerusten van

heldere communicatie op basis van duidelijke

Zij willen groeien, ontwikkelen hun zelfvertrouwen

de leerlingen voor hun toekomst en hun toekom-

verwachtingen. Voor bijna al uw vragen

en tonen veerkracht als het even tegenzit. Wij

stige bijdrage aan de samenleving geeft richting aan

kunt u hierin dan ook terecht. Uiteraard zijn

investeren doelbewust in deze eigenschappen en

onderwijs en leren.

we beschikbaar voor al die vragen die niet

5


2 MISSIE

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

Uitgangspunten

oefening als (extra) examenvak en EconomiePlus,

studie, en nog simpeler de schooltas, veel overzich-

Het Oostwende College is een open christelijke

een programma met extra economische vakken die

telijker! Op die manier kan er beter worden gepland

scholengemeenschap die zich in haar missie laat

daarbij horen, contacten met bedrijven en ook hier

en is huiswerk maken gerichter en effectiever.

inspireren door de Bijbel en de waarden en normen

de extra modules wiskunde en Nederlands. Ook

Daarnaast betekent een les van 70 minuten dat er

uit de christelijke traditie. Het Oostwende College

TechnologiePlus richt zich op de verbreding van de

mogelijkheden zijn om de lesstof, via diverse werk-

is een ambitieuze school die streeft naar open-

interesse van leerlingen voor techniek en weten-

vormen, afwisselender te maken en daarmee is de

heid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Het Oostwende

schap. Tenslotte bieden wij een Versterkt Talen

kans op echt studeren veel groter. Het gaat zo in de

College verzorgt onderwijs dat omschreven kan

Onderwijsprogramma aan (VTO). Dit programma

les niet meer alleen om kennis, maar ook om inzicht

worden als ondernemend, uitdagend en kansrijk.

met extra lessen Engels beoogt zowel de talen-

in en toepassen van die kennis.

kennis als de spreekvaardigheid van leerlingen Visie op onderwijs

naar een hoger niveau te brengen.

Met ondernemend onderwijs bedoelen wij dat het gaat om een ondernemende houding en onderne-

Op het Oostwende College noemen wij deze

mend gedrag. We willen de leerlingen motiveren

verdiepings- en verrijkingsprogramma’s: Plus.

om hun capaciteiten zoveel en zo breed mogelijk te

Zowel op het gebied van Sportonderwijs als op

ontwikkelen. Gebruikmakend van roterende project-

het gebied van het Economieprogramma werkt het

weken en lintprojecten (doorlopende projecten)

Oostwende College hierbij samen binnen landelijke

komen leerlingen regelmatig in contact met het

netwerken van scholen.

bedrijfsleven, de overheid en overige instanties buiten de school en ook hun eigen nieuwsgierigheid

Met kansrijk onderwijs bedoelen we onderwijs

en ondernemerszin.

dat de leerlingen ook maximale kansen biedt bij het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Om

6

Met uitdagend onderwijs bedoelen wij dat we leer-

onze onderwijsvisie te realiseren werken we op het

lingen willen motiveren om hun capaciteiten zo veel

Oostwende College met een 70-minutenrooster.

en zo breed mogelijk te ontwikkelen. We willen een

Deze lestijdverlenging is ingevoerd om een aantal

stap(je) verder komen dan het “normale” onder-

redenen. In de eerste plaats wordt het schoolleven

wijspakket. In dat kader past ons aanbod van

er voor de leerlingen veel overzichtelijker door voor

SportPlus, een breed sportprogramma dat in

de leerlingen. Ze hebben dan per dag 5 lesuren, in

leerjaar 4 wordt afgesloten met lichamelijke

een enkel geval 6 lesuren. Daarmee wordt ook de

7


3 ORGANISATIE >

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

DE KERNDIRECTIE WORDT GEVORMD DOOR TWEE PERSONEN: EEN VOORZITTER EN EEN LID VAN DE KERNDIRECTIE. DAARNAAST ZIJN ER AFDELINGSLEIDERS DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EEN BEPAALDE AFDELING OP HET GEBIED VAN LEERLINGEN, ONDERWIJS EN PERSONEEL.

Kerndirectie

Afdelingsleider

Afdelingsleider

1 en 2 tl/mavo

3 en 4 tl/mavo

basis, kader en lwoo

2 en 3 havo/vwo

ONDERNEMEND LEREN Visie

Leerlingen krijgen op die manier een beeld van het

Onder ondernemend leren verstaan we alle vormen

bedrijfsleven.

van leren - zowel binnen als buiten de school - waarbij motivatie en initiatief van de leerling een belangrijke

Uitvoering

plaats in nemen. Wij willen er naar streven dat “onder-

In de eerste klas worden 3 roulerende projecten

nemendheid” een kenmerk van het onderwijs op

gegeven en wordt er een goede doelendag georga-

Oostwende wordt. Een groep docenten is begonnen

niseerd die ook als een project wordt ingericht. Een

met het ontwikkelen van lesprogramma’s die in speciale

voorbeeld is het project “De nieuwe wijk” gebaseerd

projectweken gegeven worden. Deze projectweken

op de ontwikkeling van de Rengerswetering. Wat is

zijn eerst nog voor de brugklassen maar worden de

er allemaal voor nodig om een nieuwe wijk bewoon-

komende jaren ook ingevoerd in de volgende leerjaren.

baar te maken? De leerlingen moeten iets weten van de

De projectweken zijn echt anders dan de gewone

bestaande bebouwing (geschiedenis), van de natuur-

lessen. De leerlingen moeten zelf initiatieven nemen,

waarde van het gebied dat ingezet gaat worden voor

verantwoordelijkheid krijgen en nemen, leiding

woningbouw (biologie), van planologie (aardrijks-

geven maar ook van een klasgenoot een opdracht

kunde) en de infrastructuur die in de wijk aangelegd

aanvaarden. In elk project moeten keuzemogelijkheden

gaat worden (techniek). Na kennis komt verwerking.

ingebouwd zijn. Leerlingen worden niet alleen beoor-

De leerlingen maken een keuze hoe ze het geleerde

deeld op het resultaat van hun werk maar ook op de

gaan omzetten in een product. Gaan ze veldwerk doen

manier waarop ze gewerkt hebben. Daartoe wordt

of maken ze een maquette van de wijk? Ook mogen

een portfolio aangelegd, een digitale map waarin alle

ze een rondleiding geven aan leerlingen van de basis-

competenties en vaardigheden die de leerlingen ontwik-

school. De ouders worden geregeld betrokken bij de

keld hebben, worden vastgelegd. Dat portfolio moet

vorderingen en resultaten van hun kinderen.

wat betreft inhoud en kwaliteit steeds meer groeien. Ondernemendheid wordt dan zichtbaar in de bewijs-

Ondernemend onderwijs stoppen we voor een deel

stukken in het portfolio.

in de bovenbeschreven projecten, maar belangrijker vinden we het dat het als zuurdesem door het hele

8

Ondernemendheid betekent ook dat de leerlingen

onderwijs trekt, dat in elke les en bij elke opdracht de

geregeld op excursie gaan en dat er gastlessen door

leerlingen worden uitgedaagd om initiatief te nemen in

mensen van buitenaf op school worden gegeven.

het belang van het eigen leren.

9


4 ONDERWIJS

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

Vmbo

Praktische leerweg

hebben en behoorlijke verstandelijke capaciteiten.

DE TWEEDE FASE

Het vmbo (= voorbereidend middelbaar beroeps-

Op het Oostwende College wordt het eerste en

Met een havo-diploma kun je een opleiding volgen

Het onderwijs in de bovenbouw staat bekend als

onderwijs) is voortgekomen uit de mavo en het

tweede jaar van de praktische leerwegen aan-

aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs

“de tweede fase”.

lager beroepsonderwijs. Het Oostwende College

geboden. Daarna vervolgen deze leerlingen hun

(hbo). Ook in het mbo vinden gediplomeerden een

biedt de TL/Mavo volledig aan en de praktische

opleiding aan het Prisma College (Amersfoort) of

plek. Voor eerdere instroom in het mbo is vaak een

Tweede Fase

leerweg tot en met het tweede jaar. Na het behalen

het Corlaer College (Nijkerk). De praktische leerweg

overgangsbewijs vereist van 3 naar 4 havo. Met een

Vanaf klas 4 van havo en vwo bestaat het vakken-

van het diploma kan de leerling doorstromen naar

is bestemd voor leerlingen die graag een beroeps-

havo-diploma kunnen leerlingen ook doorstromen

pakket uit een aantal onderdelen:

het middelbaar beroepsonderwijs.

opleiding willen volgen. In Bunschoten worden

naar atheneum 5. Het Oostwende College biedt het

Het gemeenschappelijke deel: Dit zijn vormende

alleen de basisvakken in de eerste twee leer-

havotraject tot en met het derde jaar. Aan het einde

vakken als Nederlands, Engels, algemene natuur-

TL/Mavo

jaren gegeven. Aan het einde van de tweede klas

van het derde jaar havo maakt de leerling een keuze

wetenschappen (alleen atheneum), cultureel

De TL/Mavo geeft de vmbo-leerling toegang tot het

is het mogelijk één van de vele afdelingen van het

voor een bepaald profiel (zie informatieblokje “De

kunstzinnige vorming (ckv), maatschappijleer,

mbo, niveau 3 en 4. Na het tweede leerjaar kiest de

beroepsgericht onderwijs te kiezen. De praktische

tweede fase” elders in deze gids). Het accent ligt

godsdienst en lichamelijke opvoeding.

leerling een pakket van twaalf vakken. Afhankelijk

leerweg van het vmbo kent een basisberoepsge-

op zelfwerkzaamheid en het ontwikkelen van eigen

Het profieldeel: Dit is een samenhangend pakket

van het pakket blijft de mogelijkheid open om aan

richte en een kaderberoepsgerichte leerweg. Met

verantwoordelijkheid. Naast klassikale lessen zijn

van vakken welke voorbereiden op een vervolg-

het einde van het derde jaar te kiezen uit twee van

het vmbo-diploma basisberoepsgericht (bbl) kun je

er ook momenten voor zelfstudie ingeroosterd. Het

opleiding. De leerlingen hebben hierbij verplichte

de vier sectoren: techniek, landbouw, zorg & welzijn

doorstromen naar het mbo (niveau 1 en 2). Met het

schooljaar is in deze fase verdeeld in vier perioden,

profielvakken en profielkeuzevakken. Bij het profiel

of economie.

kaderberoepsgerichte diploma (kbl) is het mogelijk

gevolgd door een toetsweek. Het aantal vakken kan

Cultuur en Maatschappij gaat het om de verplichte

In het vierde jaar doet de leerling examen in zes

door te stromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

per periode verschillen.

vakken geschiedenis, een moderne vreemde taal

vakken in één bepaalde sector. Behalve Nederlands

Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is het

en Engels zijn dat twee vakken die behoren bij die

Oostwende een geaccrediteerde LWOO school

Atheneum

keuze vakken met een keuze uit aardrijkskunde

sector. Daarnaast zijn er twee keuzevakken. Om de

(LeerWeg Ondersteunend Onderwijs). Volgens het

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

of economie en een keuze uit Kunst Beeldende

doorstroom naar het mbo soepeler te doen verlopen

inzicht van de visitatiecommissie is de kwaliteit van

bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk

Vorming en een moderne vreemde taal.

vindt er samenwerking plaats met ROC ASA. Zo

de interne zorgstructuur en zorgbegeleiding tot ruim

onderwijs aan een universiteit. De atheneumopleiding

Voor Economie en Maatschappij zijn de verplichte

maakt een deel van de leerlingen uit klas 4 TL/Mavo

boven de accreditatiegrens ontwikkeld.

duurt zes jaar. Deze is bestemd voor leerlingen met

vakken economie, wiskunde A (of B) en geschie-

zeer goede verstandelijke capaciteiten, een behoorlijk

denis en zijn de profielkeuzevakken management

docenten aldaar. Afhankelijk van de vakkencombi-

Havo

abstractievermogen en een brede, ook theoretisch

& organisatie, aardrijkskunde of een moderne

natie is het mogelijk om door te stromen naar 4 havo.

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onder-

gerichte, belangstelling. Net als bij het havo kiest de

vreemde taal. Voor Natuur en Gezondheid zijn de

Dat kan als een leerling met een zeven gemiddeld

wijs. Deze vorm van onderwijs stelt flinke eisen aan

atheneumleerling in de tweede fase, dus met ingang

verplichte profielvakken wiskunde A (of B), schei-

slaagt en de docenten een positief advies geven.

de leerlingen. Ze dienen een brede belangstelling te

van het vierde jaar, een profiel.

kunde en biologie en zijn de profielkeuzevakken

hun sectorwerkstuk op het ROC, begeleid door

10

en wiskunde C (alleen atheneum), om de profiel-

11


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie (NLT).

speaker’ is. Zo worden de leerlingen nog meer uitge-

Voor Natuur en Techniek zijn de verplichte vakken

daagd om de schroom te overwinnen en met elkaar

wiskunde B, natuurkunde en scheikunde en zijn de

Engels te spreken. Door het intensieve onderwijs gaat

profielkeuzevakken biologie en NLT. Hiernaast moet

het niveau met sprongen vooruit. Een enkele keer in

je ook kijkt buiten de school naar technologie (bedrijven, mbo, hbo). Techniek zie je overal terug. Als gemak in het verkeer bijvoorbeeld: Met de TOM TOM vind je in een onbekende stad toch het juiste

men bij elk profiel ook een op dat profiel gericht

het jaar wordt er een Engelstalig project gehouden.

EconomiePlus

profielwerkstuk maken.

Er wordt b.v. een film zonder ondertiteling getoond of

Economie plus is een facultatief vak voor leerlingen

onder in een boot water loopt door een lek of grote

Vrije deel: Om het profiel aan te vullen kan men

er wordt een werkstuk in het Engels gemaakt. Omdat

van het Oostwende College in klas 3 en 4 van TL/

golven, zuig je het water snel weg met een dompel-

het vanaf het begin goed begeleid wordt, is zo’n

Mavo. Anders dan de gewone economielessen is

pomp. TechnologiePlus laat zien hoe mensen met

opdracht beslist niet te moeilijk. Omdat we VTO zo’n

economie plus praktijkoriënterend. De leerlingen

ideeën gebruik maken van techniek. Je gaat zelf aan

verrijking voor het onderwijs vinden, doen alle leer-

doen kennis en vaardigheden op die rechtstreeks

de slag als onderzoeker en je verzint, vaak in een

lingen in de havo/vwo en vwo brugklassen mee.

gebruikt kunnen worden in de praktijk op een

werkgroepje, je eigen oplossingen. Bovendien

kantoor of in een winkel. Ook voor leerlingen die een

maak je kennis met bedrijven uit de omgeving.

nog een examenvak kiezen. Welke mogelijkheden hiervoor zijn hangt af van het profiel dat men kiest, zoals bijvoorbeeld het vak wiskunde D.

adres. Maar ook als hulpmiddel bij gevaar. Als er

VERBREDING EN VERDIEPING

SportPlus

andere sector gekozen hebben is economie plus

Als dit je aanspreekt is TechnologiePlus een goede

VTO – Versterkt Taal Onderwijs

Op het Oostwende College is sportplus al een

heel aantrekkelijk. Een leerling leert te werken met

keuze voor jou.

VTO staat voor versterkt talenon-

aantal jaren een keuzemogelijkheid. In de huidige

Excel, leert de basisvaardigheden van boekhouden,

derwijs. Leerlingen in vwo en havo

maatschappij is er een brede interesse voor bewegen

leert een bedrijfsplan te schrijven en uit te werken.

Kwaliteitsbeleid

krijgen extra les Engels zodat zowel

en sport. Bij de vrijetijdsbesteding speelt deze

Economie plus is ontwikkeld in samenwerking met

Het doel van kwaliteitsbeleid is eenvoudig en duide-

taalkennis als spreekvaardigheid

belangstelling een rol en niet te vergeten bij “gezond

ROC ASA, een school voor middelbaar beroeps-

lijk. Het is voor ons de constante vraag: doen wij

op een hoger niveau komen en ze

leven”. Daarnaast ontstaat steeds meer belangstel-

onderwijs in Amersfoort. Het Oostwende College

de goede dingen én doen wij de dingen goed? Op

na het afleggen van een interna-

ling voor opleiding in beroepen binnen de sport. De

en ROC ASA hebben afspraken gemaakt over de

verschillende terreinen en op vaste momenten wordt

tionaal examen toegang hebben

docenten lichamelijke oefening van het Oostwende

inhoud van economie plus en over het voordeel

onderzoek gedaan om de ontwikkelingen in beeld

tot Engelstalig onderwijs. Alle leer-

College constateren bij hun leerlingen een meer dan

dat leerlingen kunnen behalen in de studieduur

te brengen en het beleid eventueel bij te stellen.

lingen hebben één extra les Engels

gemiddelde belangstelling voor sport. Voor geïnte-

op het ROC. Afhankelijk van de opleiding die

Onderzoeksterreinen zijn bijvoorbeeld:

resseerde TL/Mavo leerlingen wordt een verbreding

gevolgd wordt is een studieverkorting van

vooral meer aandacht besteed aan

en verdieping van het lesprogramma gegeven. Via

1 of 2 jaar mogelijk.

spreekvaardigheid. Om de leerlingen

clinics worden de leerlingen bekend gemaakt met

te stimuleren zoveel mogelijk in het

> > > > >

per week. In deze lessen wordt

12

> samenwerken > leidinggeven > organiseren

minder makkelijk toegankelijke sporten. Tijdens dit

TechnologiePlus

Engels te spreken is er naast de

uitgebreide programma komen nadrukkelijk de alge-

TechnologiePlus, een exact programma met onder-

docent een lesassistent die ‘native

mene vaardigheden aan de orde:

zoek en eigen oplossingen met techniek waarbij

resultaten van ons onderwijs tevredenheid ouders welbevinden leerlingen communicatie voorlichting en pr

13


5 LEERLINGEN

14

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

TOELATING

Samenwerkingsverband, regio Eemland. Dit is een

over deze wet, kijkt u dan op: www.cbpweb.nl. Voor

sfeer in de groep te bevorderen. Ook

Brugklas

wettelijk verplichte instelling. Als blijkt dat er geen

evt. vragen over het leerling- en/of zorgdossier kunt

in de bovenbouw zijn er mentoruren

Er zijn drie gegevens waarop de toelating van

vooruitzicht is op het behalen van een diploma, kan

u altijd contact opnemen met de zorgcoördinator.

ingeroosterd.

een leerling tot een van de brugklassen wordt

de leerling praktijkonderwijs volgen. Deze vorm van

gebaseerd.

onderwijs leidt rechtstreeks naar de arbeidsmarkt

LEERLINGZORG/BEGELEIDING

Studielessen

> het advies van de basisschool > de uitslag van een toets of test (bijv. CITO) > de wens van de leerling en de ouders.

en kenmerkt zich door intensieve stages. Ook voor

Introductie

In de brugklas wordt door de mentor

toelating tot het praktijkonderwijs is een positieve

Er verandert nogal wat bij de overstap van basis-

studieles gegeven. Het gaat daarbij

beschikking van de RVC noodzakelijk.

school naar het voortgezet onderwijs. Nieuwe

om zaken als leren plannen, studie-

vakken, elk lesuur een andere docent en een ander

vaardigheden, maar ook om

Het komt voor dat de wens van de leerling en

Hogere leerjaren

lokaal. Leerlingen moeten daaraan wennen. Het

sociale vaardigheden.

de ouders niet overeenkomt met het advies van

Voor toelating tot hogere leerjaren gelden de

Oostwende College besteedt daar aandacht aan

de basisschool of de uitslag van de toets. Na

wettelijke vereisten, zoals bijvoorbeeld een

tijdens de introductieperiode. In de eerste school-

overleg met de ouders en de leerling is het de

Overgangsbewijs. Als een leerling niet tot de

week van de brugklas trekt de klassenmentor veel

Werken (BZW)

Toelatingscommissie van het Oostwende College

gewenste klas wordt toegelaten, krijgt hij of zij dat

met de klas op. Behalve de geleidelijke start van de

Leerlingen die van de middel-

die de uiteindelijke beslissing neemt.

met opgave van redenen meegedeeld.

vaklessen zijn er vele activiteiten die de onderlinge

bare school komen, worden

kennismaking en een prettige groepssfeer bevor-

geacht een grote mate van zelf-

Begeleid Zelfstandig

Leerwegondersteuning

LEERLINGDOSSIER

deren. Ook krijgen de leerlingen dan informatie over

standigheid te hebben. Het is goed

Naast het vmbo-advies dat uw kind kan krijgen

Om elke leerling gericht te kunnen begeleiden en

de gang van zaken op school en daarbuiten.

leerlingen daarop voor te bereiden.

op de basisschool, kan het zijn dat daarbij wordt

de nodige zorg te geven, worden gegevens van

vermeld dat hij of zij wel wat extra steun kan

leerlingen verzameld. Algemene informatie staat in

Mentor

begeleiden naar meer zelfstandigheid,

gebruiken: het leerwegondersteunend onderwijs

het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie

Elke leerling heeft een eigen mentor. Deze is de

vinden er in de brugklas en in

(lwoo). De vmbo-afdelingen van het Corlaer College,

en verzuim, etc). Informatie die nodig is voor de

centrale figuur in de persoonlijke begeleiding van de

de tweede klas BZW-uren plaats.

het Prisma College en het Oostwende College in

begeleiding staat in het zorgdossier (testresultaten,

leerlingen en de klas. Mentoren bespreken met de

Eén uur per week wordt er onder

Bunschoten bieden deze mogelijkheid. Voor toela-

afspraken uit leerlingbesprekingen e.d.). Dit dossier

leerling de schoolresultaten, maar ook het welzijn

leiding van de mentor begeleid

ting is een ‘positieve beschikking’ nodig van de

is alleen toegankelijk voor de afdelingsleiders.

van de leerling/klas is een belangrijk onderwerp.

zelfstandig gewerkt.

Regionale Verwijzingscommissie (RVC).

Beide dossiers worden alleen binnen het

In de klassen 1 en 2 gebeurt dit vooral tijdens de

Om de leerlingen vanaf klas 1 te

Oostwende College gebruikt. Met het verzamelen

studie- en de mentorlessen. De mentor is tevens de

De basisschool regelt de aanmelding bij de

van deze leerlinggegevens vallen we onder de Wet

eerste contactpersoon tussen ouders en de school.

Permanente Commissie Leerlingzorg van het

Bescherming Persoonsgegevens. Wilt u meer weten

De mentoren organiseren activiteiten om een goede

15


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

Helpdesk

ministreerd, gecontroleerd en geanalyseerd.

Spellingsproblemen

bepaalde zaken niet te kunnen. Ook in tijden van extra

Voor leerlingen die ondanks de lesduurlengte van

Studiecoaches helpen bij het structureren van het

Een deel van de brugklasleerlingen blijkt de

spanning kan faalangst ontstaan. Daarom biedt de

70 minuten toch nog behoefte hebben aan extra

huiswerk. Regelmatig volgt er een rapportage aan

spelling van het Nederlands niet in voldoende mate

school begeleiding voor hen die dat nodig hebben.

ondersteuning is een beperkt aantal zgn. helpdesk-

de ouders, m.b.v. inscool.nl, een online leerling

te beheersen. Als blijkt dat sommige leerlingen nog

Er wordt twee keer per jaar een cursus gegeven.

uren ingesteld. In kleine groepjes kan een vakdocent

volgsysteem. Zie voor het volledige aanbod

een achterstand hebben, krijgen zij extra hulp in

Veel kinderen kunnen daarna beter met dit probleem

ingaan op zaken die nader uitleg behoeven. De uren

www.malthainscool.nl.

aparte groepjes. Wanneer sprake is van dyslexie

omgaan. Doorverwijzing geschiedt door de mentor.

verwijst de school door naar de docent Remedial

zijn alleen bedoeld voor die leerlingen die onderdelen

Teaching (RT) of externe deskundigen.

niet begrijpen of door bijvoorbeeld ziekte achterop

Hoogbegaafden

zijn geraakt. Onvoldoende inzet is dus geen reden

Hoogbegaafdheid geeft een leerling juist ook kansen.

om gebruik te kunnen maken van deze uren. Dit is

Sommige leerlingen zijn nu eenmaal hoogbegaafd.

Remedial Teaching

gebruiken. Middels de sociale vaardigheidstraining

afhankelijk van de resultaten, adviezen en eventueel

De ‘gewone’ lesstof is voor hen vaak niet uitdagend

Het Oostwende College biedt leerlingen met speci-

worden vaardigheden aangereikt en geoefend. De

de wens van de leerling.

genoeg. Op het Oostwende College maken we

fieke leerproblemen hulp. Bijvoorbeeld als ze moeite

training bestaat uit zeven bijeenkomsten en zal onder

met deze leerlingen afspraken op maat.

hebben met rekenen, lezen of spellen. Dit komt bij

schooltijd plaatsvinden. De thema’s van de verschil-

bepaalde vaklessen vaak duidelijk naar voren.

lende bijeenkomsten zijn: Contact maken en ervaren.

MALTHA HUISWERKBEGELEIDING

Sociale vaardigheidstraining Soms kan een leerling een duwtje in de rug goed

Huiswerkbegeleiding

Keuzebegeleiding / decanaat

Via de mentor en afdelingsleider wordt de leerling

Voor jezelf opkomen ook als dat moeilijk is. Wat

Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huis-

In het voortgezet onderwijs moet op vele momenten

doorverwezen. Een keer in de week komen de

zeggen ze tegen me( feedback ontvangen). Wat zeg ik

werk- en studiecoaching. Dit gebeurt gewoon in de

een keuze worden gemaakt. Dat begint al tijdens de

remedial teacher en de leerling bij elkaar en werken

tegen een ander ( feedback geven). Vaak zien we dat

school en wordt verzorgd door Maltha insCool®.

brugperiode als de leerling een keuze moet maken

dan samen aan de oefenstof.

de leerling na de training beter tot zijn recht komt.

voor een bepaald schooltype. Een schooldecaan Studiecoaching

begeleidt de leerlingen tijdens het oriëntatieproces

Faciliteitenpas

Leerlingbegeleider

In 2 uur per week voor een periode van in eerste

op studie en beroep. De decaan schetst een duidelijk

Leerlingen die om welke reden dan ook extra

Soms zijn de problemen waar een leerling mee te maken

instantie 8 weken leert de leerling studiemethodieken

beeld van de mogelijkheden en de daarbij beho-

voorzieningen nodig hebben bij het maken van toetsen

heeft te groot voor de mentor. In deze gevallen kan de

aan en de toepassing daarvan. Dit kan individueel

rende gevolgen. Hij of zij adviseert over schooltypen,

(meer tijd, vergroting, gebruik laptop etc.) krijgen een

mentor terugvallen op de leerlingbegeleider. Deze is

of in een groepje. In het laatste geval is het leuk om

profielen, laat interesse- en beroepen testen afnemen,

zgn. faciliteitenpas. Daarop staat exact vermeld op

geschoold en deskundig. De leerlingen kunnen ook op

bijvoorbeeld met klasgenootjes in te schrijven.

organiseert keuzelessen en beschikt over informatie

welke extra faciliteiten de leerlingen recht hebben.

eigen initiatief naar de leerlingbegeleider voor advies.

over alle vormen van vervolgonderwijs. De begeleiFaalangst

Vertrouwenspersoon

Van maandag tot en met donderdag van 15.15

Het komt vaker voor dan je denkt: faalangst. Een

Als een leerling of een medewerker te maken

uur tot 18.15 uur wordt het schoolwerk gead-

leerling komt niet goed uit de verf omdat het denkt

krijgt met onacceptabele situaties (bijvoorbeeld

Huiswerkcoaching

16

ding vindt zowel individueel als klassikaal plaats.

17


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

seksuele intimidatie) kan dit gemeld worden bij

van buiten de school. Zonder tegenbericht gaat de

tot 15.50 uur. Deze tijden moet je beschikbaar zijn

In-, door- en uitstroomgegevens

één van de vertrouwenspersonen. In een gesprek

school ervan uit dat ouders geen bezwaar hebben

voor school en kun je geen bijbaantjes, sportver-

wordt vastgesteld of er een klachtmelding bij de

als er binnen het ZAT begeleidingsadvies wordt

plichtingen of andere afspraken hebben die niet

Aantal nieuwe leerlingen 2010-2011

externe vertrouwenspersoon wordt ingediend.

gevraagd voor hun kind.

met school zijn gemaakt. Overtreding van de regels heeft gevolgen. Dit kan zijn verwijdering uit de

Vertrouwens(contact)personen zijn mevrouw H.M. Jansen en de heer K.J. de Graaf (zie hfst 11).

Veiligheid

les, maar ook schorsing, overplaatsing naar een

1

2

3

4

96

1

1

1

Het Oostwende College wil een school zijn, die zich

andere vestiging of in het ergste geval definitieve

Schoolverpleegkundige

primair richt op het actief en zelfstandig leren door

verwijdering van school. De regeling ‘Schorsing en

Een schoolverpleegkundige van de GGD houdt

de leerling in een veilig schoolklimaat. Onder een

verwijdering’ is opvraagbaar via het secretariaat.

regelmatig spreekuur op het Oostwende College.

veilig schoolklimaat verstaan we een leeromgeving

Leerlingen kunnen ook zelf een afspraak maken.

waarin alle leerlingen en medewerkers niet te lijden

Leerlingenraad

VWO 3

100

De tijden van het spreekuur worden vermeld in het

hebben onder verbaal, psychisch of fysiek geweld.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt op het

HAVO 3

95

Oostwende Nieuws. De schoolverpleegkundige

Hiertoe wordt een veiligheidsbeleid opgesteld.

Oostwende College een leerlingenraad gekozen.

TL/MAVO 3

maakt deel uit van het ZAT (Zorg Advies Team).

Het veiligheidsbeleid richt zich op de volgende

Zowel onder- als bovenbouwleerlingen zijn daarin

Klas 2

96

terreinen:

vertegenwoordigd. Een docent staat de raad bij.

> veiligheid gebouwen, > calamiteiten en ongelukken, > agressie en geweld (waaronder vandalisme

Ook helpen ze bij bepaalde activiteiten die

Klas 1

99

Zorg Advies Team In het Zorg Advies Team (ZAT) wordt zes keer per jaar vergaderd over zaken die met de zorg op school te maken hebben. Het ZAT bestaat uit mensen van binnen de school en jeugdhulpverleners van buiten de school (Jeugdzorg, GGD, WUL

en pesten),

> seksuele intimidatie, > discriminatie en racisme.

Percentages bevorderde leerlingen Oostwende College 2008 - 2009

100

verschillende commissies organiseren. Zo is er ondermeer een feestcommissie en een schoolkrantredactiecommissie. Slagingspercentage Het Oostwende College heeft in schooljaar

en Leerplicht). Het overleg kan gaan over leer-

18

Leerjaar

lingen die dreigen vast te lopen of waarover ernstige

Schoolregels

2009-2010 een slagingspercentage behaald van

zorgen bestaan.

Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het

92%. Dit is in lijn met voorgaande jaren.

Ook worden soms bepaalde thema’s besproken die

schooljaar een overzicht van de schoolregels.

in school een rol spelen. Ouders kunnen hun kind

Uitgangspunt is dat onze school een leefgemeen-

via de mentor of de afdelingsleider aanmelden voor

schap is waarin iedereen elkaar respecteert en dus

bespreking in het ZAT, maar ze kunnen ook bezwaar

mede verantwoordelijk is voor een goede leef- en

maken tegen bespreking van hun kind met mensen

werksfeer. De schooldag duurt in principe van 8.00

19


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

LEERCENTRUM Uitgangspunten

gemaakt. De leerlingen maken onderling

Speciaal voor de LWOO, basis- en

afspraken over samenwerken en vragen de

kaderberoepsgerichte leerweg heeft het

Leercentrumdocenten om hulp als zij er zelf niet

Oostwende College een Leercentrum ingericht.

uit komen. Zodra een taak af is, wordt deze

Dit Leercentrum is een grote ruimte waar twee

nagekeken en afgetekend door de docent en kan

klassen tegelijk werken onder begeleiding van

de leerling verder met de volgende taak.

twee Leercentrum docenten. Het Leercentrum heeft een didactische aanpak die past bij de

Vakken

behoefte van de leerlingen: zelfstandig werken als

De vakken Nederlands, Engels, wiskunde,

het kan, hulp vragen als het moet. De leerlingen

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en vanaf de

ontvangen per vak een planner, die zij zelfstandig,

tweede klas economie worden in het Leercentrum

echter onder toeziend oog van de docenten, aan

verzorgd. De leerlingen brengen 2 tot 3 lesuren

het eind van de week af hebben.

per dag in het Leercentrum door.

Werkwijze

Doel

Leerlingen krijgen een lesstructuur aangeboden

De opbrengst van het Leercentrum zit vooral in

waarbij zij naar eigen inzicht hun planning

de voorbereiding op vervolg- onderwijs en de

kunnen uitvoeren. Dit leert zelfstandigheid en

bijbehorende praktijk. De leerlingen leren plannen,

verantwoordelijkheid aan. Daarbij leren ze om

zelfstandig werken, samenwerken en hulpvragen

zelf hulp te vragen en hun vraag vorm te geven:

te formuleren.

wat is het precies dat je wilt weten. Vervolgens geeft het veel ruimte tot samenwerking en bereidt het voor op de werkwijze in leerjaar 3 en 4. De Leercentrumdocenten leveren weekplanners en verzorgen instructie voorafgaand aan een bepaald onderwerp. Vervolgens gaat de leerling zelf bepalen in welke volgorde het werk wordt

20

21


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

MENTOREN 2010-2011

VAKANTIES 2010-2011

1A

LWOO/B

dhr. P. van den Brink

Herftsvakantie

1B

LWOO/B

dhr. C. Koelewijn

maandag 18 okt. t/m vrijdag 22 okt.

1C

K+T

dhr. J. Waardenburg

Kerstvakantie

1D

TL/MAVO/HAVO

dhr. J. Boontje

maandag 20 dec. t/m vrijdag 31 dec.

1E

HAVO/VWO

dhr. H. Kroon

Voorjaarsvakantie

2A

LWOO/B

dhr. B. van Triest

2B

VMBO-K

dhr. R. van Beek

2C

TL/MAVO

dhr. K. de Graaf

2D

HAVO/VWO

mw. H. Jansen

3A

MAVO/TL

mw. A. van de Mheen-Pruys

Hemelvaart

3B

MAVO/TL

mw. E. den Dekker

donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni

3C/D HAVO/VWO

mw. A. Huijgen- de Graaf

Pinksterweekeinde

4A

MAVO/TL

mw. A. Bouwman

4B

MAVO/TL

mw. G. Wagenaar-Bos

maandag 21 feb. t/m vrijdag 25 feb. Paasweekeinde vrijdag 22 apr. t/m maandag 25 apr. Meivakantie maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei

maandag 13 juni Zomervakantie maandag 5 juli t/m vrijdag 19 aug.

LEERROUTES 6 5 4 3 2 1

vwo vwo vwo vwo vwo

havo havo vmbo g+t havo vmbo g+t havo vmbo t vwo / havo havo / vmbo-t

vmbo k vmbo k vmbo k vmbo t/k

vmbo b vmbo b vmbo b vmbo b

gd ne en/conv. fa du gs ak wi na•/ns1 sk•/ns2 bi/vz ec ec+ m&o mu te/acd/kbv ha tn tn+ LO+/LO-ex. lo ma/ma1 project mt/sl/bzw decanaat hd

B1a lw/p 0,75 3 2

B1b K/T 0,75 3 2,25

B1c T+T/H 1 3 2,75 1,75

B1d H/V 1 3 3 1,75

B2a Lw2 0,75 2,5 2

B2b K2 0,75 2 2 1,75 1,5 1,5 2 1,5

B2c T2 0,75 2,25 2 2 2 1 1 2 1,25

B2d H/V2 0,75 2,25 2,75 2 2 1 1 2,5 1,75

0 1,5 1,5 2,75

1,25 1,5 1,5 2,75

1,5 1,5 3

1,5 1,5 3

0,75 0,75 2 1,5

2,5

2,5

2

2

2 1,5

1,75 1,75

1,5 2

1,5 0

0,75 0,75 1,5 2

0,75 0,75 1,5 1,5

0,75 1,25 0,75 0,75

0,75 1,25 0,75 0,5

0,75 0,75 1,5 2,25

0,75 0,75 1 1,5

0,5 0,5 0,5 1,5

0,5 0,75 0,75 1

2

0 2

1 2

2

2

0 1,5

1 1,25

1,5

0 2

0 1

0 1

0 1

0 2

0 1

0 1

0 1

j

j

j

j

j

j

j

j

B3a,b T3 0,5 2 2 2 2,25 1,25 1,25 2,5 1,25 1,5 1,25 2 1,5

B3c H3 0,5 2 2,5 2 2 1,25 1,25 2,5 1,25 1,25 0,25 1

0,5 1

0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 1,5 1,5 1

1 0,25 j

B3d A3 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0

B4a,b H4d T4 H4 1 2,5 3 2,5 2,75 2,5 2,5 2 2,5 2 2,5 2,5 2,25 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2,25 1 2

1,5

1,25 1

1,5 1,5

1 0,25 j

1

1

j

j

j

vmbo b vmbo b lwoo 2 lwoo 1

Oostwende College Farel College Amersfoort

22

23


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

ZORGTEAM OOSTWENDE Uitgangspunten

het arbeidsproces). Goede contacten met ouders is

Mentor

de begeleiding staat in het zorgdossier

Het Oostwende College is een kleine school waarin

hierbij van groot belang. Zij delen immers met ons

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen zorg en

(testresultaten, afspraken uit leerling-

iedereen meetelt. Dat betekent dat leerlingen en

de verantwoordelijkheid om de leerling (het kind) te

onderwijs op maat aan te bieden. De belangrijkste

besprekingen e.d.). Dit dossier is

leerkrachten elkaar goed kennen. Het betekent ook

begeleiden op weg naar zelfstandigheid.

persoon in de dagelijkse begeleiding is de mentor.

alleen toegankelijk voor de mentor,

Deze regelt de dagelijkse gang van zaken. De

zorgcoรถrdinator en directie. Beide

worden geboden die

Zorgteam

mentor is de eerste aanspreekfiguur voor de leerling

dossiers worden alleen binnen

nodig is om het diploma te behalen.

Om voldoende tegemoet te komen aan boven-

zowel voor wat betreft de studie als de sociaal-emo-

de eigen vestiging gebruikt. Met

Het Oostwende College wil een school zijn waar

staande uitgangspunten heeft het Oostwende

tionele ontwikkeling.

het verzamelen van deze leerling-

aantrekkelijk en uitdagend onderwijs wordt aange-

College een uitgebreid zorgplan opgesteld. Dit

boden voor de niveaus BBL+LWOO t/m havo/vwo.

plan behandelt de meest voorkomende gevallen

Leerling begeleidingsteam

Dit streven veronderstelt medeverantwoordelijk-

waarbij zorg verleend kan worden aan leerlingen:

Om de kleinschaligheid binnen onze school vorm te

heid bij alle betrokkenen, leerlingen, leerkrachten en

vanaf LWOO indicatie en handelingsplannen tot

geven werken wij met leerjaar 1 en 2 en bovenbouw.

Tenslotte

ouders. Uitgaande van de gedachte dat een mens

aan vertrouwenspersonen. Het plan beschrijft hoe

Daarnaast is er het leerling-begeleidingsteam

Verder wordt in het Zorgplan

keuzemogelijkheden heeft, heeft iedereen een eigen

er wordt gehandeld bij de verschillende zorgvragen

(afdelingsleiders, mentoren, zorgcoรถrdinator, faal-

aandacht besteed aan de diverse

verantwoordelijkheid. Dit zien we terug in het gedrag

en welke instrumenten ter beschikking staan voor

angstreductie en socialevaardigheidstrainer), waarin

rollen van docenten, interne en

van leerlingen, zij bereiden hun werk voor en leveren

ouders, school en zorgverleners.

leerlingen op deskundige wijze besproken worden

externe specialisten, decaan en

dat een leerling zo de juiste begeleiding en zorg kan

Bescherming Persoonsgegevens.

indien ze begeleiding nodig hebben. Preventie,

vertrouwenspersonen. Het Zorgplan

lessen. Niet alleen de docent is verantwoordelijk

Om de zorg op Oostwende te borgen is er een

voortgang en evaluatie zijn de sleutelwoorden

Oostwende College is voor iedereen

voor die kwaliteit, de leerlingen net zo goed. Van de

Zorg Advies Team (ZAT) opgericht om aan de

binnen onze leerlingbegeleiding. Door de persoon-

toegankelijk en ligt ter inzage bij de

docenten wordt verwacht dat de lessen zo worden

handelingen, zoals beschreven in het Zorgplan

lijke begeleiding kunnen onze leerlingen zich zo

zorgcoรถrdinator.

voorbereid, dat er sprake is van uitdagingen voor de

Oostwende, uitvoering te geven. Deze club van

goed mogelijk ontwikkelen.

leerling. In de huidige maatschappij is er een toene-

interne en externe specialisten hebben een

mende behoefte aan gemotiveerde mensen die de

consulterende, adviserende, zorgverlenende en

Leerlingdossier

nodige beroepscompetenties en professionaliteit

verwijzende functie. Er zit iemand in van de GGD,

Om elke leerling gericht te kunnen begeleiden en

hebben. Het gaat om houding en de bereidheid om

Bureau Jeugdzorg, Jeugd- en jongerenwerk, de

de nodige zorg te geven, worden gegevens van

te leren. Met andere woorden, het gaat om sociale

leerplichtambtenaar, de ambulante begeleider van

leerlingen verzameld. Algemene informatie staat in

vaardigheden (houding), emotionele vaardigheden

REC-4, en als voorzitter de zorgcoรถrdinator. Het

het leerling-dossier (naam, adres, cijfers, absentie

(attitude) en kennis (eigen verantwoordelijkheid in

ZAT komt 6 keer per jaar bij elkaar.

en verzuim, etc.). Informatie die nodig is voor

op eigen wijze een bijdrage aan de kwaliteit van de

24

gegevens vallen we onder de Wet

25


6 OUDERS >

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

HET OOSTWENDE COLLEGE HECHT VEEL WAARDE AAN CONTACT MET DE OUDERS. DAAROM KUNNEN ZIJ ALTIJD BIJ DE SCHOOLLEIDING EN DE MENTOR TERECHT. OOK BUITEN DE SPREEKUREN.

Ouderavonden

cijfers, maar ook op andere aspecten zoals zelfstandig

Op een aantal vaste momenten is er de mogelijkheid

werken, huiswerkverzorging, motivatie, doorzettings-

voor ouders om persoonlijk contact te hebben met

vermogen, interesse, samenwerken, het aankunnen

de school. Minstens één keer per jaar is er een alge-

van steeds grotere leerstofeenheden en de overgang

mene ouderavond. Na een plenair deel met algemene

van basisschool naar het Oostwende.

informatie over de school gaat men verder in klassenverband. De mentor speelt daarin centrale rol, hij/

Overgang

We stellen het op prijs als u de mentor informeert

Oudergroep en ouderraad

zij vervult immers op school een belangrijke rol in de

Ieder jaar verschijnt in november de brochure Bevor-

over zaken die op een of andere manier van invloed

Per leerjaar, of een combinatie van leerjaren, bestaat

begeleiding van de leerling. Rond het eerste rapport

deringsnormen. Deze brochure wordt verspreid met het

kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind.

er een oudergroep. Op de eerste ouderavond

ontvangen de ouders van brugklasleerlingen een uitno-

Oostwende Nieuws. Bovendien is de brochure te vinden

Doe dit bij voorkeur per telefoon of via de mail. Als u

van het schooljaar kunnen ouders zich hiervoor

diging voor een gesprek met de mentor op school. Het

op de website: www.oostwende.nl. Hierin is te lezen hoe

dat wenst kan vervolgens een persoonlijke afspraak

opgeven. Onder leiding van de betreffende afde-

doel van dit gesprek is het bespreken van de vorde-

eindcijfers tot stand komen en wat de bevorderings-

worden geregeld. Wij staan voor u klaar.

lingsleider wordt 4 maal per jaar gesproken over

ringen en het welzijn van de nieuwe leerlingen.

normen zijn. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

onderwerpen die bij de leerlingen in deze schoolfase

26

Medezeggenschap

en leeftijdsfase passen, zoals huiswerk, bijbaantjes,

Docentenspreekuur

Oostwende Nieuws

Voor de Meerwegen scholengroep bestaat er één

computergebruik, zakgeld etc. Vanuit deze ouder-

Drie maal per jaar is er een docentenspreekuur. Iedere

Regelmatig verschijnt het Oostwende Nieuws. Hierin

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

groepen komt een vestigingsouderraad voort.

docent is dan te spreken, desgewenst in aanwezig-

vindt u onder meer aankondigingen van

(GMR). Elke vestiging kent een eigen deelmedezeg-

De ouderraad is er om een goed evenwicht te

heid van de leerling. U ontvangt een uitnodiging via het

bijzondere activiteiten, decanaatinformatie, uitnodi-

genschapsraad (DMR). De GMR houdt zich bezig

vinden tussen de vakbekwaamheid van de school

Oostwende Nieuws.

gingen voor ouderavonden en oudergroepen.

met zaken die voor de Meerwegen scholengroep

en de betrokkenheid van de ouders bij de oplei-

als geheel geregeld moeten worden of voor alle

ding van hun kinderen. De ouderraad onderhoudt

Rapportage

Website

vestigingen van belang zijn. De leden van de GMR

contacten met de directie en de centrale directie

De leerlingen houden zelf hun cijfers bij, van zowel

Op de website van het Oostwende College

worden gekozen uit de deelraden. De samenstelling

en mag gevraagd en ongevraagd advies geven op

repetities als schriftelijke overhoringen. Daarnaast is

(www.oostwende.nl) treft u (bijna) alle relevante

van alle raden is aan het begin van het cursusjaar te

alle beleidsterreinen. In de vergaderingen reageren

het mogelijk de cijfers van uw zoon/dochter te volgen

informatie aan over de school, lesroosters,

lezen in het ´Oostwende Nieuws´. Hierin staan ook

de ouders op ideeën van de schoolleiding en de

op internet. De leerlingen krijgen hiervoor instructie en

roosterwijzigingen, datalijst, Oostwende Nieuws etc.

eventuele vacatures vermeld en de wijze waarop

schoolleiding reageert op ideeën van de ouders.

een password. Vier keer per jaar ontvangen de leer-

daarin wordt voorzien. De reglementen van de GMR

Iedereen die kinderen op school heeft, kan lid

lingen en hun ouders een rapport. Op vaste momenten

Ziekte en afwezigheid

en de deelraden zijn verkrijgbaar bij het secretariaat

worden van de ouderraad. Speciale kennis van de

bespreekt de mentor de resultaten met de leerling.

In de schoolregels staat vermeld hoe te handelen

van de vestiging.

school of van het onderwijs is niet nodig.

De docenten en de mentoren letten niet alleen op

bij ziekte.

27


7 BIJZONDERE ACTIVITEITEN >

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

HET OOSTWENDE COLLEGE IS HERKENBAAR AAN HAAR PRAGMATISCHE WERKCULTUUR EN EEN STERKE MATE VAN “HANDS-ON” AANPAK. DE ONDERNEMENDE VISIE DIE IS ONTWIKKELD WORDT MET KRACHT IN DE PRAKTIJK GEBRACHT. DIT IS GEBASEERD OP DE OVERTUIGING DAT ONDERNEMEND ONDERWIJS ALLEEN ÉCHT TOT ONTWIKKELING KAN KOMEN IN EEN ORGANISATORISCHE OMGEVING DIE ZELF OOK UITGAAT VAN EEN ONDERNEMENDE WERKHOUDING.

van acties voor een bepaald ontwikkelingsproject.

In het kader van Culturele Kunstzinnige Vorming

In klas 1 is er een project over het gebruik van

hebben leerlingen van klas 1 een dansproject van

alcohol. Voorlichting over het gebruik van (soft)

het Scapinoballet. De leerlingen van klas 2 hebben

drugs vindt plaats in het tweede leerjaar. In de

een ontmoeting met een jeugdschrijver. In klas 3 is

derde klas is er een project over zinloos geweld en

er een muziekproject.

voor de meisjes is er speciale voorlichting over het verschijnsel ‘loverboys’. Voor de leerlingen van klas

Excursies

3h/v is er de maatschappelijke stage: bij de maat-

De excursies die door het Oostwende College

schappelijke stage doe je vrijwilligerswerk. Dat is

worden georganiseerd, hebben allemaal een duide-

goed voor de maatschappij en voor een ander, en

lijke relatie met het onderwijsprogramma. Daarom

tegelijkertijd is het leuk en leerzaam voor jezelf.

zijn alle excursies voor iedereen een verplicht onder-

Leerlingen leren hoe belangrijk vrijwilligerswerk

deel van het jaarprogramma. Voor de brugklassen

in onze samenleving is. In zogeheten omgevings-

wordt het jaar begonnen met een introductieweek.

Op basis van contacten in de markt (ouders van

Daarnaast viert het Oostwende College de feest-

onderwijs wordt in de brugklas gestart om een

Het schooljaar wordt afgesloten met een bezoek

toekomstige leerlingen, ondernemers in midden-

dagen van het kerkelijk jaar. Deze activiteiten staan

onderwerp van diverse invalshoeken te bekijken. In

aan Amsterdam.

en kleinbedrijf, andere scholen en kennisinsti-

in het teken van de betekenis van het evangelie

dit project werken de vakken geschiedenis, aard-

tuten en niet in de laatste plaats de lokale overheid)

voor ons doen en laten in school en samenleving.

rijkskunde, biologie en later economie, nauw samen.

28

De leerlingen van klas 2 gaan een bezoek brengen aan Walibi Flevo. Het is gezellig, maar ook leer-

bestaat de overtuiging dat met een aansprekend concept op een innovatieve wijze de nieuwe

Projecten en themadagen

Sport, cultuur en ontspanning

zaam. In de lessen natuurkunde wordt dit bezoek

“markt” voor onderwijs in Bunschoten-Spakenburg

Het Oostwende College biedt haar leerlingen

Klassenavonden en feestavonden zorgen voor de

voorbereid.

kan worden verrijkt.

vormende activiteiten aan. Dit gebeurt in de vorm

broodnodige ontspanning en gezelligheid. Voor

van projecten of themadagen. Zo geeft de school

de leerlingen van de onderbouw worden deze

In het kader van Ondernemendheid worden het hele

Er worden diverse activiteiten georganiseerd met

voorlichting over zaken als gokverslaving, alcohol-

georganiseerd en begeleid door mentoren en

jaar door kleine excursies georganiseerd. Ook zijn er

aandacht voor andere verwerking van de leerstof,

gebruik, geweld, drugs en seksualiteit. Daarnaast

schoolleiding.

enkele excursies verbonden aan een keuzevak.

bewustwording en groepsvorming. Deze horen bij

besteedt de school tijdens speciale themadagen

het schoolprogramma.

aandacht aan de problemen van een bepaald land

Voor alle leerlingen is er tweemaal per jaar een

Voor buitenlandse excursies: zie internationalisering.

of werelddeel. Dit gebeurt met behulp van spel, het

feestavond. Verder zijn er sporttoernooien, toneel-

TL/Mavo 3

Dagopeningen en vieringen

geven van informatie, het maken van muziek, het

en muziekactiviteiten. Leerlingen kunnen ook

Leerlingen van klas 3 TL/Mavo gaan aan het begin

Elk eerste lesuur begint met een dagopening.

nader bestuderen van een cultuur en het houden

deelnemen aan interscholaire sporttoernooien.

van het schooljaar op een meerdaagse excursie

29


8 KOSTEN

naar de Ardennen. Het doel van de excursie is het

Ouderbijdrage

Wanneer zich een ongeval voordoet, dienen de

werken aan verantwoordelijkheid en respect voor

Voor de financiering van een aantal kleine, maar

ouders of verzorgers dit direct te melden aan de

elkaar. Activiteiten als abseilen, vlotten bouwen en

zeer noodzakelijke zaken wordt een jaarlijkse ouder-

school. De aansprakelijkheidsverzekering biedt

een kompasloop vinden plaats onder deskundige

bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt de vrijwillige

zowel de school zelf als zij die ten behoeve van de

begeleiding. Leerlingen krijgen zo ook de kans om

ouderbijdrage genoemd. Daarnaast zijn er voor alle

school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwil-

elkaar snel te leren kennen.

leerjaren diverse extra activiteiten. Het gaat daarbij

ligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van

om activiteiten die deel uitmaken van het onderwijs-

onrechtmatig handelen van deze personen. Onder

Internationalisering / excursies buitenland

programma en daarom voor iedereen verplicht zijn.

deze verzekering is onrechtmatig handelen van leer-

Kennismaken met een andere taal en een ander

De kosten die aan deze extra activiteiten verbonden

lingen niet gedekt. Wanneer de school schade lijdt

land is het doel van een meerdaagse reis voor de

zijn worden doorberekend aan de ouders via de

door onrechtmatig handelen van een leerling, zullen

leerlingen van klas 3 naar één van de Europese

zgn. doelheffing. Daarvoor ontvangt u aan het

de ouders daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

hoofdsteden. Voor de klassen 3 havo en 3 vwo

begin van het schooljaar een rekening. We bieden

vindt er ook een uitwisseling plaats met een

de mogelijkheid om de rekening ineens of in drie

Het financiële rugzakje

school in het Belgische Gembloux. Nog één keer

termijnen te voldoen. Bij betaling in termijnen vragen

Leerlingen kunnen problematiek met zich meedragen,

samen op stap ter afsluiting van hun opleiding gaan

we u een machtiging te tekenen.

waardoor ze aangewezen zijn op extra zorg: begelei-

de vierdeklassers vmbo 24 uur naar het buitenland.

30

ding en/of voorzieningen. Wanneer de problematiek Verzekeringen en aansprakelijkheid

valt in een vastgesteld beeld waarvoor extra zorg

Stages

De school heeft een verzekeringspakket afge-

geïndiceerd is, krijgt de leerling een eigen budget:

Een stage van vier dagen in een bedrijf is

sloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en

‘het rugzakje’. De rugzak kan ingezet worden in een

bestemd voor leerlingen van 3 TL/Mavo en havo.

een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van

school voor speciaal onderwijs die bij de betreffende

Voorafgaand leren ze een sollicitatiebrief te

de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij

problematiek past of in het regulier onderwijs. In het

schrijven en oefenen ze met een sollicitatiegesprek.

schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilli-

laatste geval krijgt de leerling ambulante begeleiding,

Na de stage maken ze een verslag.

gers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een

dat is hulp vanuit de speciaal onderwijs school. Onze

vergoeding van medische kosten als gevolg van

school zal bij aanmelding van een ‘rugzakleerling’ aan

een ongeval, voor zover deze kosten niet vergoed

de hand van het dossier beoordelen of er mogelijk-

worden door de eigen ziektekostenverzekering en

heden zijn om de gewenste zorg te bieden. Zorg kan

een (beperkte) uitkering, indien een ongeval leidt tot

niet geboden worden als blijkt dat de school onvol-

blijvende invaliditeit of overlijden. Materiële schade

doende voorzieningen kan treffen om de gevraagde

(kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

hulp te bieden. Als er problemen zijn die de veilig-

31


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

heid van de leerling zelf of die van anderen in gevaar

voorschot of een gift in geld of natura. Voor meer

schoolboeken. Deze regeling geldt dus niet voor

compleet pakket bestellen. Klas 3 en 4 bestellen

brengen, wordt de leerling niet toegelaten. Dit geldt

informatie kunt u kijken op internet (www.leergeld.

zgn Vavo-leerlingen. Alle schoolboeken en al

een pakket op maat. De schoolboeken worden door

ook voor gedrag waardoor anderen binnen de school

nl) of bellen naar 06-47079400. Deze stichting is o.a.

het lesmateriaal dat door het schoolbestuur voor

ouders/leerlingen zelf besteld op www.iddink.nl.

belemmerd worden in het volgen of geven van onder-

actief in Amersfoort en in Soest/Baarn.

een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven, is

Ouders betalen de verzendkosten. Bovendien

vanaf het schooljaar 2009-2010 gratis voor

wordt een borg gevraagd. De borg wordt na

ouders wijzen op andere (speciale) onderwijsvoorzie-

Tegemoetkoming studiekosten

ouders. Wat scholen kosteloos aan leerlingen

afloop teruggestort mits er goed met de

ningen waar hun kind eventueel voor in aanmerking

Ouders met kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking

moeten verstrekken:

gratis schoolboeken is omgegaan.

zou kunnen komen.

voor een tegemoetkoming in de studiekosten. De

> leerboeken > werkboeken > eigen leermateriaal van de school en

Leerlingenpas

wijs. Wanneer de school een leerling afwijst, zal zij de

hoogte van de vergoeding hangt af van het (belastbaar) inkomen van de ouders. Voor de aanvraag van

Ouders van leerlingen die in Amersfoort wonen en

deze tegemoetkoming kunt u het formulier ‘Aanvraag

een netto inkomen hebben van minder dan € 1550

Tegemoetkoming Ouders 2010/2011’ gebruiken.

euro per maand, kunnen bij de gemeente een tege-

Dit formulier is verkrijgbaar via school of via www.

moetkoming in de schoolkosten aanvragen van

ib-groep.nl (Duo-IB Groep). Heeft u vorig jaar ook een

€ 300 euro per kind. Deze regeling wordt de

tegemoetkoming ontvangen, dan krijgt u dit formulier

Wat scholen aan ouders kunnen vragen om zelf aan

‘Regeling Schooltas’ genoemd.

automatisch toegestuurd.

te schaffen of in plaats daarvan voor het gebruik een bedrag kunnen vragen via de vrijwillige

Reprokosten

Stichting Leergeld

Financieel verantwoordelijk

ouderbijdrage:

Leerlingen kunnen fotokopieën maken. De

Meedoen met sport, een schoolexcursie of

Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de school

kosten voor het kopiëren bedragen € 0,10

blijft de ouders/ verzorgers altijd aanspreken op finan-

woordenboeken

per kopie.

vanzelfsprekend. Daarom geeft Stichting Leergeld

ciële zaken. De wet bepaalt immers dat ouders of

hen praktische hulp om mee te doen. Stichting

verzorgers financieel verantwoordelijk blijven voor

Leergeld is een particulier fonds met een Goede

meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar voor wat

Doelen-status. Leergeld helpt als laatste vangnet

betreft de kosten van levensonderhoud en studie.

> > > > > > > >

atlas

kunstzinnige vorming is voor veel kinderen niet

kinderen met het kunnen ‘meedoen’. Door voor-

32

De nieuwe brugklasleerlingen ontvangen aan

Regeling Schooltas

bijbehorende cd’s en dvd’s

> licentiekosten van digitaal leermateriaal (mits als verplicht voorgeschreven)

het begin van het schooljaar een schoolpas. De overige leerlingen ontvangen jaarlijks in november een nieuwe schoolpas. Deze pas geldt ondermeer als toegangspas voor feesten en andere activiteiten op school.

agenda rekenmachine

Kostenoverzicht

sportkleding

Aan het begin van het schooljaar

gereedschap

ontvangen ouders een overzicht van alle

schrift en multomap

kosten voor het betreffende schooljaar.

pennen en dergelijke

Deze kosten worden of in één keer betaald

lichting over beschikbare voorzieningen, door

(Gratis) Schoolboeken

bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende

Alle leerlingen die bekostigd regulier voortgezet

instanties en pas daarna door eventuele aanvullende

onderwijs (bijvoorbeeld vmbo, mavo, havo en

De Meerwegen scholengroep werkt samen met de

in drie termijnen van uw rekening

financiële/materiële hulp met bijv. een renteloos

vwo) volgen, krijgen vanaf 2009/2010 gratis

firma Iddink in Ede. De klassen 1 en 2 kunnen een

afgeschreven.

of na het afgeven van een machtiging

33


10 DE MEERWEGEN SCHOLENGROEP

9 PRAKTISCHE ZAKEN

> Kluisjes

Internet

Elke leerling op het Oostwende College huurt

In de mediatheek is het mogelijk bronnen te raad-

een kluisje voor het veilig opbergen van waarde-

plegen via internet.

volle spullen. De huurprijs is verdisconteerd in de Ouderbijdrage, de borg bedraagt € 5,- per sleutel.

Uitvallende lesuren

De kluisjes zijn alleen toegankelijk voor de leerlingen

Lesuren kunnen uitvallen door ziekte of in bijzon-

en in bijzondere gevallen voor de directie.

dere gevallen vanwege andere schoolactiviteiten.

DE MEERWEGEN SCHOLENGROEP VERZORGT CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN AMERSFOORT, BUNSCHOTEN EN NIJKERK. ONS TOTALE AANBOD BESTAAT UIT: GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS EN DE CENTRALE OPVANGVOORZIENING.

Indien mogelijk wordt dan het rooster ‘in elkaar Fietsenstalling

geschoven’ zodat er geen tussenuren zijn voor de

De scholengroep bestaat uit zes vestigingen:

Het bestuur

Alle leerlingen zetten hun (brom)fiets in de daartoe

leerlingen. Als er toch tussenuren ontstaan dan

het Corderius College, het Corlaer College, het

De Meerwegen scholengroep valt onder de

bestemde stalling.

wordt voor alle klassen zoveel mogelijk gezorgd

Farel College, het Oostwende College, het Prisma

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet

voor opvang in een klaslokaal (stipuur). Voor boven-

College en Accent praktijkonderwijs, met in totaal

Onderwijs Eemland (PCVOE). Artikel 3 van de

Eten en drinken

bouwleerlingen wordt een uitvallend lesuur zoveel

ruim 5000 leerlingen en 600 medewerkers.

statuten vermeldt het volgende: “De stichting stelt

In de aula van het Oostwende College staan

mogelijk omgezet naar een verplicht zelfstandig

automaten waar de leerlingen frisdrank en versna-

studie-uur. Geplande en te verwachten roosterwij-

Uitgangspunten

het doen geven van protestants-christelijk voort-

peringen kunnen kopen. Betalingen voor eten

zigingen staan één dag van te voren vermeld op de

De Meerwegen scholengroep legt in haar onder-

gezet onderwijs. Dat betekent dat zij, geïnspireerd

en drinken kunnen alleen worden gedaan met

monitor in de hal van de school én op de website

wijs de nadruk op waarden, die direct samenhangen

door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in

een chipknip.

(www.oostwende.nl).

met Bijbelse uitgangspunten. Dit vind je niet alleen

de Bijbel tot ons komt, haar onderwijsaanbod doet.”

Onverwachte roosterwijzigingen worden aan het

terug in de dag- en weekopeningen en christe-

De tekst van de statuten is op aanvraag verkrijgbaar

begin van de schooldag bekend gemaakt.

lijke vieringen, maar vooral ook in de praktijk. Elke

bij het secretariaat.

Kleding

34

zich ten doel, staande in de protestantse traditie,

Uit het oogpunt van respect voor elkaar verwachten

school functioneert als een gemeenschap waarin

wij van leerlingen dat zij kleding dragen die niet

aandacht voor elkaar en respect voor de ander

Het bestuur van de stichting PCVOE is formeel

als aanstootgevend wordt ervaren. Daarnaast

voorop staat. Dit merk je vooral in de manier waarop

eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het

mag het niet zo zijn dat kleding de communicatie

wij binnen de Meerwegen scholengroep met elkaar

bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden,

tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en

omgaan en maatschappelijke ontwikkelingen met

die zo mogelijk voortkomen uit de oudergeledingen

docenten bemoeilijkt.

elkaar bespreken.

van de Meerwegen scholengroep.

35


11 PROBLEMEN, KLACHTEN EN (ON)GEWENST GEDRAG

Het huidige bestuur bestaat uit:

De centrale directie

Omgangsregels

of onbewust zich niet aan de omgangs-

Mevrouw A.J. van Vliet-Eppinga

De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de

Binnen de Meerwegen scholengroep houden we ons

regels houdt.

ad-interim voorzitter

centrale directie. Zij is verantwoordelijk voor wat er

aan bepaalde omgangsregels, die hieronder vermeld

Gerstkamp 9

op de scholen plaatsvindt. Samen met de vesti-

staan. Elk van deze regels draait om veiligheid,

Problemen oplossen

3871 PE Hoevelaken

gingsdirecteuren vormen de leden van de centrale

acceptatie, respect en vertrouwen. Deze regels zijn

Wij hechten veel waarde aan een goede verstand-

(033) 253 71 87

directie het centraal management overleg (CMO).

er om onacceptabel gedrag te voorkomen, en om als

houding tussen leerlingen en medewerkers en wij

Hier worden beleidsvoorstellen besproken en vindt

basis te dienen bij klachtenbehandeling en strafmaat-

doen ons uiterste best om klachten te voorkomen.

De heer J.J. Pieterman

afstemming plaats. De centrale directie is tevens

regelen. Elke school kan nog eigen regels toevoegen.

Helaas blijft altijd het risico bestaan dat zaken

Victoriestraat 11

het aanspreekpunt voor de gemeenschappelijke

3815 ML Amersfoort

medezeggenschapsraad (GMR). De centrale directie

(033) 472 93 63

bestaat uit de heer drs. R. van der Horst (voorzitter)

mensen, maakt niet uit waar ze vandaan

stappen na elkaar mogelijk:

en de heer drs. J.V. Ruiter (plv. voorzitter).

komen, welke mening ze hebben, of het

> probleembespreking met de

niet optimaal verlopen. Om problemen snel

> Ik respecteer anderen als gelijkwaardige

mannen/jongens of vrouwen/meisjes zijn, hoe

De heer J. Duijnhouwer Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 65

Het stafbureau

3871 XB Hoevelaken

In het stafbureau zijn alle ondersteunende dien-

(033) 253 61 38

sten ondergebracht. De afdelingen secretariaat, personeel & organisatie, financiĂŤle zaken, facili-

ze eruit zien of wat hun seksuele geaardheid is.

> Ik doe daarom niet aan pesten, discrimineren of (seksuele) intimidatie.

> Ik houd rekening met anderen. > Ik gedraag me naar anderen toe vriendelijk en

De heer dr. R. Erwich

tair beheer en automatisering zorgen samen voor

De Bekroning 44

ondersteuning van en advisering aan het bestuur,

beleefd, ook met mijn aandacht, hoe ik naar

3823 EA Amersfoort

de vestigingen ĂŠn de centrale directie van de

anderen kijk of wat ik tegen anderen zeg.

(033) 468 19 13

Meerwegen scholengroep. Het stafbureau bevindt

> Ik maak alleen gebruik van telefoon, email, MSN

betrokken persoon

> bemiddeling door de vertrouwens-(contact)persoon

> interne klachtenbehandeling door de klachtencommissie van de Meerwegen scholengroep

> externe klachtenbehandeling door de landelijke klachtencom-

zich aan de J.P. Sweelinckstraat 4 in Amersfoort.

of SMS of andere communicatiemiddelen voor

De heer J. Huisman

Ook de centrale directie is in dit gebouw gehuis-

het contact met docenten of andere medewer-

Voorstraat 15

vest. Nadere gegevens vindt u onder de kop

kers van school als dit echt noodzakelijk is voor

Toelichting:

1394 CS Nederhorst den Berg

Adressen verderop in deze schoolgids. U kunt ook

mijn schoolwerk.

Wanneer u een probleem niet kunt oplossen

(0294) 25 25 44

onze site raadplegen: www.meerwegen.nl.

> Ik sta ervoor open als ik word aangesproken op hoe ik me gedraag.

> Ik houd me aan deze gedragsregels en spreek anderen aan als ik zie dat iemand bewust

36

en goed op te lossen, zijn de volgende

missie voor het voortgezet onderwijs

met de persoon die hierbij betrokken is, kunt u contact opnemen met de Vestigingsdirecteur. Bij ernstige zaken, bijvoorbeeld het vermoeden van

37


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

STROOMSCHEMA KLACHTENBEHANDELING MEERWEGEN SCHOLENGROEP

Pastoorakker 10

personen of de externe vertrouwenspersonen. Deze

3871 MP Hoevelaken

zijn deskundig op het gebied van (jeugd)hulpver-

T (033) 257 05 67

lening. Zij bekijken of er een oplossing mogelijk is.

E mpjbeeres@planet.nl

Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtencommissie. Als het advies van de

Klachtencommissies

interne klachtencommissie u niet tevreden stelt, kunt

Secretariaat interne klachtencommissie

u uiteindelijk nog uw klacht indienen bij de landelijke

Meerwegen scholengroep:

klachtencommissie voor het voortgezet onderwijs,

Stafbureau Meerwegen scholengroep

waarbij de Meerwegen scholengroep is aange-

T.a.v. mevrouw M. Lodder

sloten. De regelingen van de klachtencommissies

Postbus 194

zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de vestiging.

3800 AD Amersfoort

Heeft u een klacht over een medewerker van meerwegen?

Heeft u een klacht van zakelijke aard (bijv. over de schoolregels, schoolorganisatie, nee beoordeling, leerlingbegeleiding, strafmaatregelen)?

niet tevreden? Landelijke Klachtencommissie Primair en

ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs:

Voortgezet onderwijs

(0900) 111 3 111 (lokaal tarief).

Postbus 694

Dien een officiële klacht in bij de meerwegen klachtencommissie

De interne vertrouwenscontactpersonen van het Oostwende College zijn:

Inspectie van het onderwijs

mw. H.M. Jansen en dhr. K.J. de Graaf

Rijksinspectiekantoor, sectie Voortgezet Onderwijs

De externe vertrouwenspersonen zijn:

Postbus 2730,

mevrouw drs. J.W. Tuininga-Bottema

3500 GS UTRECHT

Essex 15

E info@owinsp.nl

3831 EL Leusden

www.onderwijsinspectie.nl

Klacht

www.lgc-lkc.nl

formele klacht

2270 AR Voorburg Vertrouwenspersonen

Heeft u een klacht over eeneen leerling Heeft u een klacht over medewerker vanvan meerwegen? meerwegen? ja Heeft u een klacht zakelijke aard Heeft u een klacht vanvan persoonlijke aard(bijv. - over de schoolregels, schoolorganisatie, (bijv. over agressie, verbaal/fysiek beoordeling, leerlingbegeleiding, straf geweld, discriminatie, racisme, pesten maatregelen)? of seksuele intimidatie)?

ja Bespreek uw klacht met de betreffende medewerker of de vestigingsdirectie

Voor meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u

nee

ja

Probleem

De heer drs. M.P.J. Beeres

doorverwijzen naar de interne vertrouwenscontact-

informele klacht

seksuele intimidatie, agressie of geweld, zal hij u

ja Bespreek uw klacht met de vertrouwenscontactpersoon of externe vertrouwenspersoon vermoeden van strafbaar feit?

ja

Doe via de centrale directie melding bij de vertrouwensinspecteur en/of aangifte bij politie of justitie niet tevreden?

niet tevreden?

Dien een officiële klacht in bij de meerwegen klachtencommissie niet tevreden?

Dien een officiële klacht in bij de landelijke klachtencommissie

Dien een officiële klacht in bij de landelijke klachtencommissie Dien een officiele klacht in bij de landelijke

T (033) 707 45 08 E jwbottema@gmail.com

38

39


12 ADRESSEN

AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

Centrale directie en stafbureau

Corlaer College

Prisma College

Accent Nijkerk

postadres:

atheneum, havo en vmbo

vmbo

Ds. Kuypersstraat 1

Postbus 194, 3800 AD Amersfoort

postadres:

Kaliumweg 2

3863 CA Nijkerk

bezoekadres:

Postbus 100, 3860 AC Nijkerk

3812 PT Amersfoort

T (033) 245 88 19

J.P. Sweelinckstraat 4, Amersfoort

bezoekadres:

T (033) 460 26 00

F (033) 246 33 55

T (033) 479 40 40

Ds. Kuypersstraat 3, Nijkerk

F (033) 460 26 64

pro@accentnijkerk.nl

F (033) 479 40 44

T (033) 245 64 34

prisma@prisma-college.nl

www.accentnijkerk.nl

meerwegen@meerwegen.nl

F (033) 245 20 23

www.prisma-college.nl

www.meerwegen.nl

corlaer@corlaercollege.nl

Rabobank 37.78.96.047

www.corlaercollege.nl

Prisma College centrale opvangvoorziening (cov)

KvK 320 89 520 Farel College

Magnesiumweg 4

Corderius College

atheneum, havo en vmbo (theoretisch)

3812 PW Amersfoort

gymnasium, atheneum, havo en

Paladijnenweg 101

T (033) 462 00 72

vmbo (theoretisch)

3813 DC Amersfoort

F (033) 465 73 64

Lambert Heijnricsstraat 23

T (033) 422 90 20

cov@prisma-college.nl

3817 ER Amersfoort

F (033) 472 86 01

www.prisma-college.nl

T (033) 247 30 60

farel@farel.nl

F (033) 463 53 96

www.farel.nl

Accent Amersfoort

corderius@corderius.nl www.corderius.nl

Accent Praktijkonderwijs

Oostwende College

Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort

atheneum, havo (leerjaren 1 t/m 3),

T (033) 445 03 33

Corderius College Sweelinckstraat

vmbo (theoretisch: leerjaren 1 t/m 4;

F (033) 445 03 34

J.P. Sweelinckstraat 4

praktisch: leerjaren 1 en 2)

pro@accentamersfoort.nl

3816 PB Amersfoort

Plecht 1

www.accentamersfoort.nl

T (033) 247 30 60

3751 WB Bunschoten T (033) 299 74 00 F (033) 299 74 10 info@oostwende.nl www.oostwende.nl

40

41


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

>

ONDERWIJZEND EN ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL MW. F. ALLAWAY (AWY)

DHR. J. BAST (BAS)

VTO ENGELS

WISKUNDE, NATUURKUNDE, INFORMATICA

MW. L. DE GRAAF DE GRAAF (RLB)

DHR. K.J. DE GRAAF (GRK) NEDERLANDS

SCHOONMAAKSTER allawayf@oostwende.nl

bastj@oostwende.nl

graafk@oostwende.nl graafl@oostwende.nl

DHR. R. VAN BEEK (BKV)

DHR. J. BOONTJE (BJE)

MW. H. HOOGLAND

WISKUNDE, INFORMATICA

TECHNIEK

MUZIEK

DUITS

beekr@oostwende.nl

boontje@oostwende.nl

hooglandh@oostwende.nl

huijgena@oostwende.nl

MW. A. BOUWMAN (BOU)

DHR. P. VAN DEN BRINK

DHR. M. HUP (HUP)

MW. H. JANSEN (JAN)

NEDERLANDS, ENGELS

(BRW)

LICHAMELIJKE OPVOEDING

LICHAMELIJK OPVOEDING

hup@oostwende.nl

jansenh@oostwende.nl

MW. F. KLARENBEEKDE GRAAF (KLA)

(HOH)

MW. A. HUIJGEN (HUG)

LWOO, NEDERLANDS, bouwmana@oostwende.nl

REMEDIAL TEACHING

brinkp@oostwende.nl

DHR. E. BRUMMEL (BRU)

MW. E. DEN DEKKER (DEK)

DHR. J. JANSEN (JAC)

AFDELINGSLEIDER HV 23 EN T34,

HANDVAARDIGHEID, TECHNIEK

DECAAN VMBO, BIOLOGIE, SCHEIKUNDE

dekkere@oostwende.nl

jansenj@oostwende.nl

GESCHIEDENIS

brummele@oostwende.nl

42

WISKUNDE, INFORMATICA

klarenbeekf@oostwende.nl

43


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

>

ONDERWIJZEND EN ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL MW. A. KOELEWIJN (KLN)

DHR. C. KOELEWIJN (KLC)

DHR. P. VAN MIDDELAAR

MW. H. NAWIJN - KOOPS

VERZORGING

NEDERLANDS EN ENGELS

(MID)

(NAW)

CONCIËRGE

SECRETARIAAT

middelaarp@oostwende.nl

nawijnh@oostwende.nl

koelewijna@oostwende.nl

koelewijnc@oostwende.nl

DHR. A. KOOPMANS (KOA)

DHR. H. KROON (KRN)

DHR. M. PASSCHIER (PAS)

MW. M.G. POORT (POO)

TOA

AARDRIJKSKUNDE

SYSTEEMBEHEER

SCHOONMAAKSTER

koopmansa@oostwende.nl

kroonh@oostwende.nl

passchierm@oostwende.nl

poortm@oostwende.nl

MW. J. PRUIJS-HUISMAN

DHR. J. VAN DE LAAN (LAJ)

DHR. T.J. VAN DER LEIJ (LEIJ)

DHR. F. PRINS

TOA

KERNDIRECTIE

ENGELS

leijt@oostwende.nl

prinsf@oostwende.nl

(PNS)

(PRS) DUITS

laanj@oostwende.nl

pruijsj@oostwende.nl

MW. L. MEINEMA (MNA) ENGELS

MW. A. VAN DE MHEEN-PRUIJS (MHE)

MW. G. QUADOUT (QUA) FRANS

LICHAMELIJKE OPVOEDING meinema@oostwende.nl

SECRETARIAAT quadoutg@oostwende.nl

mheena@oostwende.nl

44

MW. C. RIDDER KOOPMANS (RID)

ridderc@oostwende.nl

45


AANPAKKEN BEGINT OP HET OOSTWENDE COLLEGE

>

ONDERWIJZEND EN ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL DHR. J. ROZEMA (ROZ)

MW. A. SLAGTER (SLT)

DHR. P. VAN WIJK

KERNDIRECTIE

NEDERLANDS

SYSTEEMBEHEER

rozemaj@oostwende.nl

slagtera@oostwende.nl

DHR. B. VAN TRIEST (TRI)

MW. M. VRAKKING (VKG)

GESCHIEDENIS, ECONOMIE

HANDVAARDIGHEID

triestj@oostwende.nl

vrakkingm@oostwende.nl

DHR. C. VELDHUIZEN (VLD)

DHR. J. WAARDENBURG

CONCIËRGE

(WDG) BIOLOGIE

veldhuizenc@oostwende.nl waardenburgj@oostwende.nl

46

MW. G. WAGENAAR-BOS

DHR. H. WIELDRAAIJER (WIE)

(WGN)

AFDELINGSLEIDER KLAS 1 EN 2 BBL, KBL,

ENGELS

LWOO EN VMBO- T, GESCHIEDENIS

wagenaarg@oostwende.nl

wieldraaijerh@oostwende.nl

47


SCHOOL GIDS1O/11 Oostwende College Meerwegen scholengroep

Plecht 1 3751 WB Bunschoten T (033) 299 74 00 F (033) 299 74 10 info@oostwende.nl www.oostwende.nl

Schoolgids 2010-2011  

Schoolgids 2010-2011