Page 1

Oostwende College

O

E OLLEG C e d n os t w e

De mentor De vakdocent De decaan Remediale taal en rekenhulp Dyslexie Faalangst

ZORGKAART

Sociale vaardigheidstraining De zorgcoรถrdinator De vertrouwenspersoon De schoolverpleegkundige

nde e w t s Oo GE COLLE

Het zorgteam Het zorgadviesteam Zorgadviesteam

033-2997400

Plecht 1, 3751 WB BUNSCHOTEN

LWOO-VMBO TL/MAVOHAVO-VWO

WAAR EN BIJ WIE MOET JE ZIJN VOOR HULP EN AL JE VRAGEN? WWW.OOSTWENDE.NL


Zorgkaar t LWOO-VMBOHAVO-VWO

DYSLEXIE

DE SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE

Heb je een dyslexieverklaring dan krijg je een dys-

Zij is maandelijks op school aanwezig voor problemen

lexiepas. Deze pas geeft je een heleboel voordelen om

die te maken hebben met je gezondheid, zowel licha-

de lessen beter te kunnen volgen. Wij werken met

melijk als geestelijk. Ook houdt zij, samen met de

Kurzweil 3000. Hoe? De zorgcoördinator bespreekt

schoolarts, je ontwikkeling in de gaten. Elk jaar komt

dat met je. De heer P. van den Brink is onze remedial

er voor de tweedeklassers een uitnodiging om de ver-

teacher/zorgcoördinator.

pleegkundige of schoolarts te spreken. Ook je ouders

het aanspreekpunt voor school. Hij/zij houdt je

FAALANGST

zijn welkom bij dit gesprek. De schoolverpleegkundige

cijfers in de gaten en kijkt of het goed met je

Heb je faalangst? Dan hebben wij gespecialiseerde

is mevrouw D. Bolding, GGD; tel. 033-4678111. De

gaat. Je zult regelmatig een gesprekje met je

docenten die je daarbij kunnen helpen. Je kan je aan-

schoolarts is mevrouw E. Taal.

mentor voeren en tijdens de mentorlessen over

melden bij de heer J. Waardenburg.

HET ZORGTEAM

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING (SOVA)

Komt regelmatig bij elkaar en bespreekt leerlingen

Mevrouw F. Klarenbeek kan je leren om te gaan met je

waar extra zorg over bestaat. Docenten die extra

emoties en gevoelens.

zorg kunnen bieden, zijn lid van dit team.

DE VERTROUWENSPERSOON

HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)

Als je geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie,

Komt eens per 6 weken bij elkaar en bespreekt leer-

discriminatie, geweld of andere persoonlijke proble-

lingen waarbij het zorgelijke gedrag zich ook buiten

men, dan kun je een beroep doen op de vertrouwens-

school voordoet.

personen in school. Je kunt persoonlijk een afspraak

Wie werken er mee? Onze zorgcoördinator, de leer-

REMEDIALE HULP

maken, maar ook per e-mail of telefonisch.

plichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk

Je kunt deze hulp krijgen als je ernstige taal-/

Mevrouw H. Jansen, of de heer K.J. de Graaf, zijn de

werk, Sovee en de schoolverpleegkundige van de GGD.

leesproblemen hebt of wanneer je dyslectisch

vertrouwenspersonen.

DE MENTOR Jij en je ouders/verzorgers kunnen voor alle vragen altijd bij de mentor terecht. De mentor is

allerlei zaken spreken. Je kunt ook altijd zelf een gesprek aanvragen, net als je ouders. Kijk in het jaarboekje voor de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van je mentor. DE VAKDOCENT Als je extra uitleg nodig hebt voor één of meer vakken, kun je terecht bij een vakdocent. Hij/zij kan je ondersteuning bieden naast je lessen.

bent. Ook wanneer je moeite hebt met rekenen, kun je remediale rekenhulp krijgen. De zorgcoördinator/remedial teacher bespreekt met jou de extra hulpprogramma’s.

DE DECAAN Alle leerlingen van klas 2, 3 en 4 krijgen met de decaan te maken. Hij ondersteunt je bij je studie/beroeps-

end Oostw

E e COLL

GE

keuze. De voorlichting vindt zowel plaats in de klas als op voorlichtingsavonden voor jou en je ouders/ verzorgers. De decaan is de heer J. Jansen.

Plecht 1, 3751 WB BUNSCHOTEN Telefoon: 033-2997400 www.Oostwende.nl

Zorgkaart  

Zorgkaart Oostwende College

Zorgkaart  

Zorgkaart Oostwende College

Advertisement