Page 1

Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving Nieuwsbrief

juli 2013

Restauratie Tesselschadekerk klaar De Tesselschadekerk is nagenoeg klaar. Na de restauratie is het gebouw weer in uitstekende staat en een sieraad voor de buurt. Zelfs de wijzers van de kerkklok zijn gerestaureerd.

Omwonenden zijn tegen zendinstallatie Onlangs zijn de wijzers, wijzerplaten en uurwerk teruggeplaatst. Alles is weer voorzien van bladgoud en kan er weer jaren tegenaan. Ook het uurmechanisme is gerestaureerd en het is de bedoeling dat de klok weer keurig de tijd gaat aan geven. Bij de officiële opening van de kerk wordt de klok aangezet.

Hergebruik als bedrijfsgebouw kan echter ook zijn keerzijde hebben. Een aantal bewoners uit de omgeving hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente tegen de aanvraag voor plaatsing van een zendinstallatie in de toren van de Tesselschadekerk ten behoeve van mobiele telefonie. Behalve mogelijke aantasting van het monumentale karakter van het gebouw zijn er zorgen over gevaren en risico’s voor de volksgezondheid als gevolg van stralingsbelasting voor omliggende bewoners en medewerkers van bedrijven in de buurt. De praktijk leert dat gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling bij de Nederlandse overheid nog niet zo zwaar leeft, in omliggende landen als België en Duitsland is meer oog voor de gezondheidseffecten en risico’s en zijn de normen voor maximaal toegestane stralingsbelasting strenger. Binnenkort wordt een ontwerpbesluit van de gemeente verwacht over de aanvraag. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de initiatiefnemers Pieter van Osch vanosch@hotmail.com of Gerard Knap hkhknapgo@chello.nl. Zij zijn lid van de werkgroep Tesselschadekerk die vanwege deze aanvraag in het leven is geroepen en wordt ondersteund door de bewonersvereniging.

De Tesselschadekerk ziet er sinds jaren weer prachtig uit.


Het Raadhuis is een beeldbepalend gebouw in deze buurt dat goed moet worden onderhouden.

Wijkwethouder Jooren-van der Boor over de Raadhuisbuurt Wethouder Lon Jooren-van der Boor is wijkwethouder van het Noordwestelijk Villagebied, waar onze Raadhuisbuurt onderdeel van is. Ze werkt in het Raadhuis en kijkt vanachter haar bureau zo uit op de Hoge Naarderweg. Als wethouder heeft ze de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Natuur, Milieu en Leefbaarheid, Personeel en Organisatie. Wat is de taak van een wijkwethouder? ‘We hebben toen het college aantrad de functie van wijkwethouder ingesteld. Elke wethouder heeft een eigen buurt als aandachtswijk. Het is ook best een lastige taak om een buurt in te gaan waar je allerlei vragen krijgt van mensen die je niet kunt beantwoorden, omdat het de portefeuille van je collega-wethouder betreft. Een vraag over verkeer kan ik niet beantwoorden, ik kan slechts verwijzen naar een collega. Toen anderhalf jaar geleden burgemeester Broertjes in Hilversum kwam, ging hij meer de wijk in. Het ambt van burgemeester heeft wat dat betreft toch een streepje voor. Mensen zien hem liever komen.’ Toch zullen er genoeg vragen van bewoners van de Raadhuisbuurt bij de wijkwethouder op tafel komen. Over welke onderwerpen gaan die zoal? ‘Veel vragen gaan over verkeer en handhaving. Allebei mijn portefeuilles niet. Ik weet wel dat het nieuwe Medisch Centrum aan de Hoge Naarderweg bang was dat er een parkeerprobleem zou ontstaan door hun komst. Dat is niet het geval. Het is er zeker drukker geworden,

maar elke bezoeker van het Medisch Centrum kan zijn auto gemakkelijk kwijt. Er is parkeergelegenheid genoeg. Overigens gaan alle vragen eerst naar de desbetreffende ambtenaar die over het algemeen het antwoord wel weet. Mocht dat niet tot tevredenheid stemmen en escaleert de zaak, dan komt het meestal bij mij terecht.’ Wat zijn grote aandachtspunten in de Raadhuisbuurt? ‘De buurt ligt natuurlijk dichtbij het centrum, er gaat veel verkeer in en uit door deze wijk. Het is belangrijk dat dat verkeerstechnisch zo veilig mogelijk gebeurt. We moeten de overlast zoveel mogelijk zien te beperken en volgens mij lukt ons dat aardig. Het parkeren vormt voor bewoners in de gebieden waar het betaald parkeren nog niet is ingevoerd een probleem. Er is sprake van verplaatsingseffecten naar de straten buiten het betaald parkeren-gebied. Ook dat moet worden opgelost. Het Raadhuis is een beeldbepalend gebouw in deze buurt dat goed moet worden onderhouden. Dat is goed op niveau.’ De gemeente Hilversum heeft net de Structuurvisie Hilversum 2030 aangenomen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de raadhuisbuurt? ‘Het accent zal tot 2030 op het economische vlak liggen, vooral wat betreft de media. Daarnaast is de zorg een belangrijke peiler. Ook het belang van het groen zowel binnen als buiten de wijken krijgt de aandacht. Vooral op de hoofdwegen naar buiten toe. Het beeldbepalende groen staat daarin voorop. Het plan voorziet in het behoud van de mooie woonwijken zoals de Raadhuisbuurt. We willen het niveau vooral waarborgen en geen gekke dingen doen. We


Kijk op onze website voor de laatste nieuwtjes: www.raadhuisenomgeving.nl

gaan door met het beleid om de zogenaamde kantoorvilla’s zoveel mogelijk terug te brengen naar een woonbestemming. Daar zijn de villa’s aan de Koninginneweg die nu in particulier bezit zijn gekomen en volledig worden opgeknapt, een mooi voorbeeld van. We willen leegstand te lijf gaan. de mooie kantoorvilla’s te behouden. Dat kan leiden tot het omzetten van de bestemming naar wonen, eventueel met splitsing in bijvoorbeeld twee appartementen. Het is nu eenmaal een gegeven dat we straks met een groot tekort aan woonruimte komen te zitten. Het splitsen van woningen zou hier een oplossing voor kunnen zijn.’ Wat vindt u van de fietsstraat? Is die veilig? ‘Wanneer ik over de fietsstraat kom, geniet ik altijd van de omgeving. Het is prachtig aangelegd. De fietsstraat moet nog worden geëvalueerd en valt onder de portefeuille Verkeer van mijn collega Eric Boog. Gebruikers van de fietsstraat zien door de inrichting dat er iets bijzonders aan de hand is en worden geacht daaraan gehoor te geven. Het gevolg is, naar mijn mening, dat het een veilige straat is geworden. Ik raad mensen wel altijd aan om, wanneer ze iets geks meemaken waardoor er onveilige situaties ontstaan, het kenteken van auto waar het om gaat door te geven aan de politie.’ Voor het centrum van Hilversum komt een apart bestemmingsplan. Wat zijn daarin de hoofdlijnen? ‘Het is de bedoeling om volgend jaar met een centrumvisie te komen en in het verlengde daarvan zal een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Eén van de speerpunten zal harmonieus wonen zijn. De bestemming van panden die leeg komen proberen te veranderen naar die van wonen. Er zijn veel bedrijven in de buurt. Hilversum heeft overigens heel veel ZZP’ers. Vooral de grotere bedrijven willen we stimuleren zich op de bedrijventerreinen te vestigen. Maar soms is het aantrekkelijk voor een bedrijf om juist op een andere plek te gaan zitten.’ Wat is het nut van een bewonersvereniging naar uw mening? ‘We hebben een paar keer per jaar bijeenkomsten samen met de wijkvoorzitters. Het is voor ons belangrijk om te zien en te horen wat er zich binnen een wijk afspeelt en wat de problemen zijn. Het zijn niet alleen de wijkvoorzitters die ons daarvan op de hoogte houden, maar intern hebben ambtenaren van verschillende sectoren ook een koppeling gemaakt. Zij overleggen ook met elkaar. Alles bij elkaar weten wij wat er speelt in een wijk. Dat is belangrijk. Natuurlijk kunnen burgers ook zelf problemen aangeven. Dat kan via Meldpunt Openbare Ruimte. Elke klacht die daar binnenkomt wordt uitgezet in de organisatie.’

De Joost den Draaijerrotonde wordt flink onder handen genomen.

Joost den Draaijerrotonde voor de bouwvakantie afgerond Vanaf 13 mei worden werkzaamheden uitgevoerd op enkele onderdelen van de Joost den Draaijerrotonde bij het Media Park. Het gaat hierbij om de wangen, de witte geleidestroken aan de rechterzijde van de rijbaan, en de rammelstrook, de rand langs het midden van de rotonde. Beschadigd Wangen en rammelstrook worden door grotere vrachtwagens gebruikt om de bochtstraal te kunnen maken. Om die reden zijn deze onderdelen in beton gegoten. Na ruim zes jaar intensief gebruik is het beton beschadigd en moet het worden hersteld. In overleg met de aannemer die de rotonde destijds heeft aangelegd, wordt een speciale betonmix gebruikt die een harder resultaat oplevert en minder snel beschadigd. Bereikbaarheid De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd om de rotonde tijdens het werk voor alle verkeer bereikbaar te houden. In verband met de veiligheid van de wegwerkers wordt tijdens het werk steeds een van de rijstroken met schildbakens afgezet. Hiervoor wordt omstreeks een week voor aanvang van de eerste werkzaamheden een proefopstelling geplaatst. Duur werkzaamheden Het werk zelf duurt in beide fases ongeveer een week. Daarna is telkens circa vier weken nodig voor het uitharden van het beton. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie afgerond.


Even voorstellen: nieuwe bestuursleden Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving en verschijnt vier keer per jaar. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet op te nemen. Postadres: Dalweg 19, 1217 HX, Hilversum Bank: Bankrekeningnummer: 86 22 972. Bestuur: Jan Plouvier, voorzitter Insulindelaan 5 E-mail: plouvier@versatel.nl Corrie Nypels, secretaris Dalweg 19 E-mail: hhimnypels@kpnmail.nl Michiel Faber, penningmeester Burgemeester Lambooylaan 35 E-mail: michielfaber@hotmail.com Frans Kwantes, lid Graaf Florislaan 6 E-mail: fk@realfort.nl Titia Hartvelt, lid Graaf Florislaan 36 E-mail: ponthartvelt@planet.nl Annemieke van den Adel, lid Javalaan 17 E-mail: annemieke_1968@kpnmail.nl Vormgeving en drukwerkbegeleiding Reclamebureau Ontwerpfabriek Van Riebeeckweg 2 www.ontwerpfabriek.com

Met het vertrek van maar liefst drie bestuursleden, namelijk Gerrit van der Linde, Stijn de Vries en Matthijs van den Adel, was het bestuur van de bewonersvereniging Raadhuis& Omgeving naarstig op zoek naar fris bloed. Dat is gevonden. Frans Kwantes en Michiel Faber zijn het bestuur komen versterken. Frans Kwantes is inmiddels goedgekeurd tijdens de ledenvergadering. Hij houdt zich vooral bezig met zaken op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Michiel Faber is tijdens de gezellige borrel na afloop van de ledenvergadering in maart dit jaar geïnteresseerd geworden in een bestuursfunctie. Hij is gebombardeerd als penningmeester.

Even voorstellen: Frans Kwantes: “Ik woon nu al weer dertien jaar in de Graaf Florislaan, samen met vrouwlief Maja en onze dochter Isabelle. Toen er behoefte was aan versterking van het bestuur hoefde ik niet lang na te denken om mijn kennis en ervaring, opgedaan in mijn vastgoedadviespraktijk op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen, voor de buurt in te zetten.’ Verder ben ik actief als penningmeester bij de Rotary in Hilversum, actief wielrenner en 52 jaar.”

www.raadhuisenomgeving.nl

Word lid van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving Meld u aan via www.raadhuisenomgeving.nl

Michiel Faber: “Mijn vrouw Imgrid en ik wonen sinds 2005 in Hilversum, aan de Burgemeester Lambooylaan. Voor mij voelde dit als thuiskomen, ik groeide namelijk op in de van Lenneplaan (Boomberg-buurt). We golfen graag en genieten samen met onze golden retriever Bickel van de bossen en hei. En als het mooi weer is gaan we graag op pad met mijn oldtimer, een TR4 uit 1964. Ik ben 46 jaar.’ ‘Tijdens de gezellige borrel na de ALV in maart, raakte ik in gesprek met een paar bestuursleden. Ze zochten nog versterking. Ik liet dit even op mij inwerken en bood aan de taken van penningmeester Gerrit van der Linde overnemen. Ik vind het leuk zo een bijdrage te leveren aan het saamhorigheidsgevoel binnen de buurt.”

nieuwsbrief juli 2013  
nieuwsbrief juli 2013  

Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving juli 2013

Advertisement