Page 1

agenda

april - mei-juni 2014


Once upon a Castle. Ontsluier mijn geheimen ZO 20.04 - ZO 09.11 Dit seizoen wekt het Britse theatergezelschap

Een avontuur. Een mix van provocatie en nobel

en kunstenaarscollectief WildWorks het Kasteel

respect. Een droomparcours voor jong en oud.

van Gaasbeek en zijn voormalige bewoners op een betoverende manier weer tot leven.

» Dagelijks open van 10u tot 18u (laatste bezoek om 17u), maandag gesloten, open op

Het kasteel wordt in hun handen een levend

feestdagen. Tickets kosten € 10, reductie- en

en mysterieus personage dat zijn eeuwenoude

groepstarief € 8 p.p., € 1 tot 18 jaar, gratis tot

herinneringen op je loslaat. Dramatische en

7 jaar. Voortaan kan je het kasteel op eigen

intieme momenten wisselen elkaar af in een

tempo bezoeken. Een bezoek aan Once upon

labyrint dat speelt met ‘tijdslagen’, historische

a Castle duurt ca. 90 min.

gebeurtenissen en emoties.

Ook een bezoek met gids duurt ca. 90 min en kost € 60 (max. 15 pers. per groep). Samen

Performance, installaties, soundscapes, licht-

met de gids ontdek je nog meer verhalen bij

en schaduwspel heffen daarbij de grenzen tus-

deze fascinerende wereld. Info en reserve-

sen erfgoed en kunst, tussen geschiedenis en

ring op +32 (0)2 531 01 30 of via

fictie op.

bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be. Voor groepen (min. 20 pers.) worden op

Treed binnen in het geheugen van het kasteel

aanvraag nocturnes georganiseerd.

en laat je onderdompelen in de wereld van

Info en reservering op +32 (0)2 531 01 44 of

enkele fascinerende kasteeleigenaars. Je leeft

via zaalverhuur.gaasbeek@vlaanderen.be

mee met de tragiek van Egmond, ontmoet de

www.kasteelvangaasbeek.be

excentrieke wereldverbeteraar Paul Arconati en

www.wildworks.biz

de hartstochtelijke markiezin Arconati Visconti. Jeroen D’hoe componeert voor de gelegenheid een nieuwe kasteelpartituur en Tim Van Steenbergen ‘bevolkt’ het kasteel met een collectie oogverblindende kostuums. Een spannend, grensverleggend project waarin mensen en erfgoed elkaar op een verrassende, sensuele en pakkende manier ontmoeten.

1. Kostuumontwerp voor de performers - Myriddin Wannell © WildWorks 2. Vliegend bed van Paul Arconati © WildWorks Foto Ana San Sebastián Blanco 3. Tim Van Steenbergen, MCBTH - Toneelhuis Antwerpen Guy Cassiers 2013 - foto Diego Fransen

Colofon Opmaak: Marieke Debeuckelaere  Redactie: Marieke Debeuckelaere, Boudewijn Goossens & Annelies Lust De agenda is een uitgave van het Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek, 02 531 01 30 – V.U. Luc Vanackere.


erfgoedproject

1

2

3

Met de steun van de Vlaamse overheid


Het ontstaan van Once upon a Castle In januari 2013 werkte het team van WildWorks

In juni doken beide teams in het kasteelarchief.

een week lang samen met de medewerkers

Op basis van de ontdekkingen daar werden er

van het Kasteel van Gaasbeek rond het thema

vier sleutelfiguren uitgelicht waarrond Once

‘What if the stones could talk’ (Wat als de ste-

upon a Castle werd opgebouwd: de graaf van

nen konden spreken)? Doel van dit traject was

Egmond, markies Paul Arconati, markiezin

de verhalen die in het kasteel leven aan het

Arconati Visconti en last but not least het kas-

licht te brengen, zowel de grote historische

teel zelf. Voor elk personage werd er een inspi-

momenten als de kleine verhalen achter objec-

rerende tekst geschreven.

ten of herinneringen. In november werden geïnteresseerde amaVerschillende thema’s kwamen daarbij aan

teurperformers uitgenodigd. Na dagelijkse

bod: romantiek, roddel en schandaal, geweld,

'opwarm'sessies doken zij het kasteel in om er

verdriet en ‘downstairs’ personeel. Met deze

verschillende taferelen tot leven te brengen.

thema’s werd gefocust op het emotionele

Ook componist Jeroen D'hoe werd hierbij be-

leven in en van het kasteel. De vele verhalen

trokken. Modeontwerper Tim Van Steenbergen

die naar boven kwamen, werden met verschil-

verdiepte zich in de verhalen voor de selectie

lende media geëvoceerd. Zo werd de keuken

van zijn kostuums.

weer tot leven gebracht met kookactiviteiten, werden flarden van herinneringen in de oudste kasteeltoren opgenomen, werd de onthoofding van de graaf van Egmond in schaduwspel geprojecteerd, brandden de haarden, werden zwaarden gescherpt,… De resultaten die uit deze workshop vloeiden, boden de voedingsbodem voor het werk dat daarop volgde.

4. Workshop in het Kasteel van Gaasbeek, januari 2013 © WildWorks 5. en 6. Workshop in het Kasteel van Gaasbeek, januari 2013, foto's Hans Van der Linden

4


The making of

5

6


Het kasteel

geschreven door Mercedes kemp vertaald door ivo van strijtem

Voor pracht en praal

En wat voor dromen!

Werd ik gebouwd.

Van liefde

Om te verdedigen,

Van harmonie

Om indruk te maken,

Van vrijheid

Om beschutting te bieden. De getijden van de geschiedenis overspoelden

En nachtmerries

mijn voorname oude lijf

Van veldslagen

En lieten hun sporen achter.

En van dood.

Laag op laag ligt geschiedenis In de mortel gemengd

Herinneringen kleven aan mijn muren

Die mijn geraamte samenhoudt.

Als verschaald parfum.

En slaap ik dan droom ik

Voel ze toch, mijn

Dat mijn huid een

Doorluchtige gasten.

Kaart van Europa is,

Gebruik jullie ogen,

Een eeuwenlange kaart.

Jullie oren, Jullie harten.

Het meest nog

Help me op weg

Mis ik

In de architectuur van mijn geheugen

De mensen om mij heen.

Want ik ben oud En soms Vergeet ik dingen.

Binnenin mij Droomden zij.

7


Aanbod voor kinderen & jongeren

onderwijs

DI 22.04 - VR 07.11 We reizen doorheen verschillende tijdsperio-

Once upon a Castle (secundair onderwijs)

des en ontdekken op een interactieve ma-

Een gids neemt je mee in de fascinerende we-

nier hoe de graaf van Egmond, markies Paul

reld van Wildworks. Je maakt een reis door-

Arconati en markiezin Arconati Visconti leefden

heen de tijd, van de middeleeuwen tot nu.

op het kasteel en daarbuiten. Bij elke rondlei-

Ondertussen vertelt en toont het kasteel jou

ding hoort ook een atelier.

zijn herinneringen. Je ontmoet de drie hoofd-

Op stap met de nar (2e en 3e kleuterklas) Ken je de nar van het kasteel? Hij toont je de geheime plekjes en verborgen schatkisten. Hij laat je proeven van een dichterlijke ridderslag tot een lekker ruikend 'prinsessensprookje'.

personages op een poëtische manier. Je wordt uitgenodigd om zelf te ontdekken. Misschien word je wel even een van de kasteelpersonages en probeer je een stukje van de wereld te veroveren…

Warm alvast je stem op, want onze nar kent

Bijzonder onderwijs, hoger onderwijs, lera-

heel wat versjes!

renopleiding, vakantiewerking,…

Atelier De grote wonderkast!

Het Kasteel van Gaasbeek wil ieder kind en

Spiegeltje spiegeltje… (1e graad) Wat draagt een ridder? Hoe zien de kleren van een gekke achttiende-eeuwse markies er uit?

elke jongere welkom heten. Daarom werken wij ook op maat en vraaggericht. Heb je vragen of eigen voorstellen?

Open de drie verborgen schatkistjes en ontdek

Jarig in het kasteel! Vernieuwd!

de geheimen van de kasteelheren en –vrou-

Wil je samen met je vriendjes op ontdekking

wen. We prikkelen je zintuigen én verbeelding.

gaan in het kasteel? Trek dan je mooiste prin-

Ateliers Gaasbeek op de planken en De Orde

sessenkleren of je stoerste ridderpak aan.

van het Gulden Vlies

Samen met een gids gaan jullie op zoek naar de

Post! Fwd: brief (2e en 3e graad) Wat is de strafste herinnering van het kasteel? Tijdens de rondleiding leer je de drie belang-

schat. Het wordt een spannende tocht zowel in als rond het kasteel! » Meer informatie over onze ateliers, ons

rijkste kasteelfiguren kennen. En wat hebben

aanbod op maat en verjaardagsfeestjes

ze gemeen? Brieven schrijven! Van de zes-

vind je op onze website www.kasteelvan-

tiende tot de twintigste eeuw communiceer-

gaasbeek.be. Je kan ons contacteren op

den ze anders dan nu. Een rondleiding van een

T. 00 32 (0)2 531 01 40 of educatief.

ridderlijke smeekbede tot een romantische

gaasbeek(a)vlaanderen.be.

liefdesbrief. Atelier De recepten van Arconati 7. Kasteel van Gaasbeek, foto www.vanmuylem.com


Once upon a Castle: jouw herinneringen! Met Once upon a Castle laat het kasteel zijn

In samenwerking met Erfgoedcel

eeuwenoude herinneringen op je los. Maar we

Pajottenland Zennevallei en de provincie

willen ook jouw herinneringen verzamelen!

Vlaams-Brabant

Heb je kiekjes van een familiepicknick voor het kasteel, foto’s waarop je oma als een plechtig communicantje glundert bij de kasteelpoort, een filmpje waarop je smoorverliefd in de ogen van jouw echtgeno(o)t(e) kijkt met het kasteel als achtergrond…? Wil je jouw foto’s en/of filmpjes delen met onze bezoekers? Gooi ze online of kom er op zondag 1 juni mee naar het kasteel. Op die grote 'inzameldag’ scannen we jouw foto’s (zodat je ze meteen weer kan meenemen) en luisteren we naar jouw bijzonder verhaal. Het verzamelde materiaal kan je in het kasteel bewonderen. » Laad je foto's in op www.erfgoedplus.be/ zwerfgoed of stuur ze naar kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be. Deel zeker ook jouw verhaal. Of kom op 1 juni tussen 10u en 18u naar onze 'inzameldag' .

Oproep Vind jij dat het kasteel de Museumprijs verdient? Ook jouw stem telt! Stem op www.museumprijs.be/ publieksprijs-2014


Alfred Stevens, De Parijse sfinx Onlangs werd het ensemble bruiklenen van

Een echt portret is het niet, maar eerder de

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

archetypische vrouw uit het Parijs van baron

in Antwerpen, die tot eind 2017 in het kasteel

Haussmann, van de brede boulevards, de mon-

hangen, uitgebreid met twee schilderijen van

daine feestjes en de literaire salons, kortom

Alfred Stevens (Brussel, 1823 - Parijs, 1906).

het Parijs waarin Marie Peyrat haar eerste

Stevens was een van de meest succesvolle

stappen in de wereld zette, voordat ze rond

schilders van zijn tijd. Begonnen als sociaal

1870 haar droommarkies ontmoette, die haar

bewogen kunstenaar trok hij op jonge leeftijd

verdere leven zou bepalen.

naar Parijs waar hij zich al snel ontpopte als 'de chroniqueur' (of schilder van het dagelijkse leven) van het Tweede Keizerrijk (1852 - 1870). Vooral de leefwereld van de jonge Parijse vrouwen uit de hogere burgerij trok daarbij zijn aandacht, met hun typerende gebaren, wisselende humeuren en gelaatsuitdrukkingen. Deze mondaine dames portretteerde hij

8. Alfred Stevens, De Parijse sfinks Š Lukas - Art in Flanders VZW, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, foto Hugo Maertens

meestal in een decor van verblindende luxe, met kostbare snuisterijen, vergulde lambriseringen en dikke tapijten. Dikwijls zijn ze 'zalig nietsdoend' voorgesteld, een verfrommelde brief of een waaier in de hand, wat de melancholie en verveling van hun lege bestaan benadrukte. Stevens had steeds oog voor details en dan vooral voor stoffen en texturen, die hij met een verbluffende virtuositeit wist te schilderen, in een symfonie van subtiele grijstonen. De Parijse sfinx is op dit vlak een heel typerend werk van de kunstenaar, met dit verschil dat de jonge dame in tegenlicht tegen een neutrale achtergrond is uitgebeeld, terwijl ze de toeschouwer dromerig aankijkt. Dit maakt het geheel raadselachtig en sensueel. 8


agenda 20.04 > 09.11

Once upon a Castle

Erfgoedproject

22.04 > 07.11

Aanbod voor kinderen & jongeren

Onderwijs

01.06

Once upon a Castle: jouw herinneringen!

Evenement

Openingstijden 

Schenkingen

Van 20 april tot en met 9 november 2014, da-

Met een schenking of gift aan het Kasteel van

gelijks behalve maandag, van 10u tot 18u (laat-

Gaasbeek, een van de grote Vlaamse culturele

ste bezoek om 17u). Open op feestdagen.

erfgoedinstellingen, help je ons bij restauratie,

Voortaan kan je het Kasteel van Gaasbeek op

aankoop van een kunstwerk of de organisatie

eigen tempo bezoeken.

van prestigieuze tentoonstellingen! Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. We be-

Toegangsprijzen

zorgen jou hiervoor een attest. Stortingen op

Standaard tarief: € 10

rekeningnummer 375-1111004-45, IBAN BE44

Reductie- en groepstarief: € 8 per persoon

3751 1110 0445, BIC BBRUBEBB, met medede-

-18 jaar: € 1

ling ‘Gift aan het Kasteel van Gaasbeek’.

Gratis voor kinderen onder 7 jaar Vragen? Rondleidingen met gids

Wil je de agenda liever elektronisch ontvangen

(max. 15 personen per groep)

of heb je andere opmerkingen over de agenda?

Samen met de gids ontdek je nog meer verha-

Graag een seintje!

len bij deze fascinerende wereld. Reservering minstens 2 weken vooraf

Kasteel van Gaasbeek

02 531 01 30 of

Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek

bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be

T +32 (0)2 531 01 30, F +32 (0)2 531 01 43 kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

Rondleidingen voor scholen 

www.kasteelvangaasbeek.be

02 531 01 40 of educatief.gaasbeek@vlaanderen.be

Volg het Kasteel van Gaasbeek ook op Facebook en Twitter.

Kasteel van Gaasbeek, Nieuwsbrief april mei juni 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you