Page 1

agenda jun – jul – aug 2011


Voorwoord Beste lezer, Toen wij enkele weken geleden bekend maak-

Verder vindt u in deze nieuwsbrief een bijdrage

ten dat Spencer Tunick op 9 juli in Gaasbeek

over het inclusieproject DésEAR, een bekroon-

zou neerstrijken voor een aantal installaties

de samenwerking met de vzw Schoonderhage

met honderden naakten, hadden we ­eerlijk

en regisseur Dirk Van Den Broeck, specifiek

­gezegd geen idee van de reacties bij pers en

maar niet uitsluitend gericht op bezoekers met

publiek. Die waren overrompelend!

een beperking. U kan deze poëtische en soms

Tunick kwam begin mei even langs voor een

pakkende tour aan de museumbalie op uw au-

werkbezoek en een eerste persontmoe-

diogids laten activeren als alternatief voor de

ting, en besliste om een vijftal foto’s te zul-

klassieke museumtour.

len maken, waarvan twee in de historische kasteelinterieurs.

Voor muziekliefhebbers tenslotte nog een

Waarom Spencer Tunick in het Kasteel van

tip. Op 26, 27 en 28 augustus vindt voor het

Gaasbeek? Tunick vestigt de aandacht op de

eerst het nieuwe festival Weg van klassiek!

kwetsbaarheid van mens en natuur. Gaasbeek

plaats: 9 concerten, door uitstekende en vaak

biedt een extra laag, omwille van de combina-

internationaal gerenommeerde musici ge-

tie tussen de fragiliteit van een aantal quasi-

bracht op evenveel schitterende locaties in het

abstract opgestelde menselijke naakten in een

Pajottenland. Tussendoor wordt gezorgd voor

erfgoedomgeving die op haar beurt erg fragiel

wandel- of fietstochten, voor de nodige natjes

is. Wie de installatie op 9 juli mist, kan de foto

en droogjes. Het slotconcert met I Solisti del

hier komen bekijken tijdens onze najaarsten-

Vento vindt plaats in het Kasteel van Gaasbeek.

toonstelling Sleeping Beauties, waarvan het thema meteen ook Tunicks leidraad vormde.

Bij deze wensen wij u voor de komende zomer van harte veel zon, een flinke portie onthaas-

Kids worden tijdens de zomermaanden op het

ting en voldoende cultuur om het leven in de

kasteel verwacht voor De Schatten van Vlieg,

luwte boeiend te houden.

een kolfje naar de hand van speurneuzen tussen 6 en 12. En terwijl hun spruiten op zoek gaan naar de schat, houden wij de papa’s en

Luc Vanackere

mama’s wel even bezig!

Directeur

Colofon: Eindredactie: Marieke Debeuckelaere  Redactie: Marieke Debeuckelaere, Boudewijn Goossens, Luc Vanackere  Vormgeving: coming-soon.be    Druk: Stevens Print  Oplage: 3000 exemplaren. De agenda is een uitgave van het Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek, 02 531 01 30 – V.U. Luc Vanackere.


De schatten van Vlieg

KIDS

ZA 25.06  »  WO 31.08.2011  Vlieg, het vrijetijdslabel voor families van

Reservering is vereist op T. 02 531 01 40 of

CultuurNet Vlaanderen, organiseert voor de

kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be.

6de keer op rij een zomeractie. Net zoals vo-

Deelname kost € 3.

rig jaar, stuurt De Schatten van Vlieg families deze zomer op schattenjacht in tal van

Zoektocht

cultuurplekjes.

Verder kan je de hele zomer lang in het Kasteel van Gaasbeek op zoek naar de schat van Vlieg.

Zomeratelier

Ga op pad, zet ogen en oren goed open en ont-

Gekroond met een geknutselde tiara en be-

dek de schat vol Vliegtips en cadeautjes. Schrijf

schermd met een zelf gemaakte helm starten

je naam in het logboek en voer de geheime

we onze schattenjacht. Verzamel de puzzel-

code in op www.uitmetvlieg.be. Misschien ga jij

stukken en ontdek waar de schat verborgen

wel aan de haal met een leuke prijs.

ligt. Kunnen jullie het kasteelgeheim bewaren? » Meer informatie op www.uitmetvlieg.be. » Telkens op dinsdagnamiddag van 14u tot 16u30 voor dappere kids van 6 tot 12 jaar.

Hier kan je meedoen aan de wedstrijd door de codes in te voeren.

UiTm et Vlie g.b

e


Spencer Tunick in het Kasteel van Gaasbeek ZA 09.07.2011 Deze zomer en herfst wordt het Kasteel van

ligers, combineren performance met fotogra-

Gaasbeek bewoond door tientallen sleeping

fie, sculptuur en land art. Naakt en ‘en masse’

beauties. De tentoonstelling Sleeping

geportretteerd, lijken de lichamen op te gaan in

Beauties brengt een selectie werken van

het landschap. Op die manier krijgen negatief

hedendaagse kunstenaars die zich specifiek

gepercipieerde begrippen als naakt en privacy

door slaap en droom lieten inspireren. Wij

een nieuwe invulling. Ook kunst in de publieke

nodigden kunstenaar Spencer Tunick uit

ruimte heeft dankzij Tunicks installaties een

voor de productie van een nieuwe installatie,

extra dimensie gekregen.

geïnspireerd op het sprookje, en bieden je een uitdagende, unieke kans hieraan deel te

Na installaties in wereldsteden als New York,

nemen.

Melbourne, Mexico City, Barcelona en Wenen deze zomer in het Kasteel van Gaasbeek!

Spencer Tunick (° New York, 1967) documenteert als sinds 1990 naakte figuren in open-

De tentoonstelling Sleeping Beauties wordt

bare ruimtes, zowel met fotografie als video.

georganiseerd door het Kasteel van Gaasbeek.

Deze installaties met soms duizenden vrijwil-

Gastcurator is Ann Geeraerts.


k

iNSTALLATIE

» Kasteel van Gaasbeek nodigt je uit te registreren voor deelname aan Tunicks nieuwe project. Ga naar ww.kasteelvangaasbeek.be! Deelnemers krijgen een foto van de installatie, gedrukt in beperkte oplage, als dank voor hun deelname. Zij worden kort voor zaterdag 9 juli gecontacteerd met het beginuur en verdere instructies.

Rechts: Melbourne 5, 2001 © Spencer Tunick Onderaan links: Maui 10, 2009 © Spencer Tunick Onderaan rechts: Switzerland, Aletsch Glacier 3 (Greenpeace), 2007 © Spencer Tunick


Weg van klassiek! Festival van klassieke muziek en natuur in he VR 26  »  ZO 28.08.2011 Weg van Klassiek! neemt u mee naar een aan-

Het festival Weg van Klassiek! is een organi-

tal paradijselijke plekjes in het Pajottenland

satie van de werkgroep ‘Klassiek in de regio

voor verrassende concerten op intieme loca-

Pajottenland-Zennevallei’.

ties. Het glooiende landschap van Bruegel is een melodie op zich. U wandelt van de ene ma-

»  Een festivalticket (formule all-in: 9 concer-

gische plek naar de andere en gidsen vertellen

ten, 5 maaltijden, drank en zoveel meer!)

u over de streek en het landschap.

kost € 190, een dagticket (all-in: 3 concerten, middag- en avondmaal en omkadering)

De muziek, verwijzend naar de natuur, wordt

€ 80, losse tickets kosten € 15 per concert.

gebracht door binnen- en buitenlandse top-

Festivaltickets zijn zijn te koop vanaf 18

musici, zoals Gavriel Lipkind, Yossif Ivanov en I

juni, reservatie bij voorkeur vóór 1 juli en

Solisti del Vento. De omkadering versterkt de

ten laatste 15 augustus, losse tickets zijn

natuurbeleving met onder meer een causerie

beschikbaar vanaf 1 juli. Voor programma en

van bioloog Dirk Draulans en een atelierbezoek

meer informatie: info@wegvanklassiek.be of

bij kunstenaar Koenraad Tinel. Kortom: een

www.wegvanklassiek.be. Voor reservering:

feest voor alle zintuigen en een ontdekking van

CC Westrand, Kamerijklaan 1700 Dilbeek, T.

de vele troeven die het Pajottenland te bieden

02 466 20 30, info@westrand.be,

heeft!

www.westrand.be of Kasteel van Gaasbeek.


et Pajottenland

Concerten

Vrijdag 26 augustus:

17.00 Kasteel Saffelberg Gooik

Landschapsklanken in het stiltegebied

Tetra Lyre en Koenraad Hofman (contrabas)

10.00 Vertrek aan kerk Vollezele en

Aansluitend wandeling naar Kerk O.L.V. Lombeek, maaltijd in de buurt

wandeling naar Villa Hellebosch 11.00 Villa Hellebosch Vollezele

20.30 Kerk O.L.V. Lombeek

Jean DubĂŠ (piano)

Aansluitend aperitief en maaltijd, info

Nielandt (hobo), Regine Willems (piano)

over Stiltegebied, wandeling naar atelier

& Nana Kawamura (viool))

Koenraad Tinel

Helios-Trio (Luc BergĂŠ (hoorn), Luk

21.45 Met de bus terug naar parking Kasteel Ter Rijst

15.30 Zolderruimte atelier Koenraad Tinel Vollezele

Yves Saelens (tenor) & Inge Spinette (piano)

Zondag 28 augustus:

Aansluitend bezoek atelier Koenraad

Landschapskneden in de Moeille

Tinel, wandeling naar Kerk Vollezele en maaltijd

10.00 Vertrek op parking Kasteel van

20.30 Kerk Vollezele

Gaasbeek, met de bus naar het Kasteel

van Eizeringen

Gavriel Lipkind (cello)

11.00 Kasteel van Eizeringen Zaterdag 27 augustus: Groetjes van de Kesterheide

Yossif Ivanov (viool) & Luc Devos (piano)

Aansluitend maaltijd in de buurt van het Kasteel, wandeling met gids naar

9.30

Melkerij

Vertrek parking Kasteel Ter Rijst en ochtendwandeling met gids door

15.00 De Melkerij Gaasbeek

Park Ter Rijst

(piano)

11.00 Hof Ter Rijst Heikruis

Bram Nolf (hobo), Luc Devos (piano),

Aansluitend wandeling naar Kasteel van Gaasbeek

Dirk Draulans (bioloog)

Ilse Eerens (sopraan) & Hans Eijsackers

Aansluitend maaltijd in Hof Ter Rijst;

17.00 Kasteel van Gaasbeek

met huifkar naar Kasteel Saffelberg

I Solisti del Vento

met halte op Kesterheide (muzi-

Aansluitend slotreceptie en buffet in

kaal intermezzo door Kim Delcour) en

Kasteel van Gaasbeek

Paddenbroek


Audiogidsen: Gaasbeek anders

Kunstwerk in de kijker

Vanaf WO 29.06.2011

Harnassen

In samenwerking met Schoonderhage vzw en

In 1893 kocht markiezin Arconati Visconti op

regisseur Dirk Van den Broeck ontwikkelde het

de veiling Spitzer in Parijs deze twee oude

Kasteel van Gaasbeek een unieke audiotour, ge-

harnassen. Ze werden geplaatst in de Zaal van

maakt door en voor mensen met een beperking.

de wacht - de vroegere hoofdingang van het kasteel - waar ze nog steeds opgesteld staan

Vanuit de overtuiging dat elke mens over een

als twee stille en mysterieuze bewakers. Het

onuitputtelijke rijkdom aan capaciteiten en

ene harnas is van Duitse en het andere van

mogelijkheden beschikt, creëerde Dirk een au-

Italiaanse makelij. Ze dateren beide uit het

diotour die groeide vanuit improvisatiesessies.

begin de van zestiende eeuw, de bloeiperiode

Daarbij ontdekten de deelnemers niet alleen

van de harnassmeedkunst. Het Duitse harnas,

het kasteel, maar ook zichzelf en elkaar.

dat iets groter is dan het andere, behoort tot

Proevertjes vind je op www.youtube.com on-

het zgn. Maximiliaanse type, herkenbaar aan

der de noemer ‘DésEAR’.

de cannelures op de platen. Het geheel wordt bekroond met een saladehelm. Het Italiaanse

Dit originele project werd gerealiseerd met de

exemplaar daarentegen heeft een gesloten

steun van het Elia Fonds, een partnerschap

helm, die meer bescherming bood, maar als na-

tussen Elia en de Koning Boudewijnstichting.

deel had dat het hoofd minder wendbaar was.

© Chris De Weghe

Zaal van de wacht © foto Luc Van Muylem – www.vanmuylem.com


Schatzkammer

TENTOONSTELLING

Het KMSKAkunstsalon

TENTOONSTELLING

VR 06.05  »  Z0 26.06.2011

JUNI 2011  »  2013

Nog tot en met zondag 26 juni kan je de expo

Midden juni opent het lang verwachte kunstsa-

Schatzkammer bezoeken met recent werk van

lon met een selectie negentiende-eeuwse his-

de Brugse schilder Jan De Vliegher. Zijn schitte-

toriestukken, stillevens, … uit de collectie van

rende kleur- en lichtcomposities in onze histo-

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in

rische kasteelzalen zijn een feest voor het oog!

Antwerpen. We verwelkomen topstukken van Henri Leys, Henri De Braekeleer Joseph Lies, Gustave Wappers, Victor Lagye en Gustave De Jonghe. Topstuk is de Gevallen kariatide van Auguste Rodin, een bronzen vrouwenfiguur die een zware steen torst.

Jan De Vliegher, Versailles, 2008 Courtesy Zwart Huis Knokke © Kasteel van Gaasbeek

Henri De Braekeleer, Aardbeien met champagne Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen © Lukas - Art in Flanders vzw

Oproep

PUBLIEKSWERKING

Heb je zin om ons team af en toe een handje te helpen? Wij zoeken ondersteuning op de dienst publiekswerking, vrijwilligers bij evenementen, stagairs. Stuur je CV en motivatiebrief naar ­kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be.


agenda 06.05 > 26.06.2011

Schatzkammer

Tentoonstelling

25.06 > 31.08.2011

Vlieg

Educatief

26.08 > 28.08.2011

Klassiek in de regio

Concerten

09.09 > 13.11.2011

Sleeping Beauties

Tentoonstelling

31.10.2011

Halloween

Evenement

05.06, 03.07, 07.08, 04.09, 02.10, 06.11

Rondleidingen voor individuele bezoekers

WO 01.06, 07.09, 05.10, 02.11

Gezinsrondleidingen

Openingstijden 

Schenkingen

Van 1 april tot 13 november 2011, dagelijks

Met een schenking of gift aan het Kasteel van

behalve maandag, van 10u tot 18u (laatste be-

Gaasbeek, een van de grote Vlaamse culturele

zoek om 17u). Open op feestdagen. (Raadpleeg

erfgoedinstellingen, help je ons bij restauratie,

onze website voor variabele openingstijden.)

aankoop van een kunstwerk of de organisatie van prestigieuze tentoonstellingen!

Toegangsprijzen (audiogids inbegrepen)

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Wij

Standaard tarief: € 7

bezorgen jou hiervoor een attest. Stortingen

Reductie- en groepstarief: € 5 per persoon

op rekeningnummer 091-2212044-85,

-26 jaar: € 1

IBAN BE89 0912 2120 4485, BIC GKCCBEBB,

Gratis voor kinderen onder 7 jaar

met mededeling ‘Gift aan het Kasteel van Gaasbeek’.

Rondleidingen met gids (vanaf 10 personen)

Vragen?

Reservering minstens 2 weken vooraf

Wil je de agenda liever elektronisch ontvangen

02 531 01 30

of heb je andere opmerkingen over de agenda?

of kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

Graag een seintje!

Educatieve rondleidingen voor scholen 

Kasteel van Gaasbeek

02 531 01 40

Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek

of annelies.lust@cjsm.vlaanderen.be

T +32 (0)2 531 01 30, F +32 (0)2 531 01 43 kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be www.kasteelvangaasbeek.be

Volg het Kasteel van Gaasbeek ook op Facebook en Twitter.

Kasteel van Gaasbeek: Agenda jun - jul - aug 2011  

Gaasbeek Castle sits enthroned amidst the rolling hills of Pajottenland just outside Brussels. The medieval castle has had an eventful histo...

Kasteel van Gaasbeek: Agenda jun - jul - aug 2011  

Gaasbeek Castle sits enthroned amidst the rolling hills of Pajottenland just outside Brussels. The medieval castle has had an eventful histo...