Page 1

Visual Basic-ийн ОПЕРАТОРУУД

Э.Ононтуул


ВИЗУАЛ БЕЙСИКИЙН ОПЕРАТОРУУД IF илэрхийлэл Бичигдэх хэлбэр: If <нөхцөл> Then <үйлдэл 1> Жишээ: IF A = 7 Then Beep IF X < 9 Then Print “False!” Else Print “True!” ... IF илэрхийллэл дараах хэлбэртэй байж болно: IF <нөхцөл> Then үйлдэл 1 ElseIf үйлдэл 2 Else үйлдэл 3 End If Жишээ: If Balance – Check < 0 Then Print “You are overdrawn” Print “Authorities have been notified” End If Олон сонголтын Select Case IF statement нь нэг юм уу хоѐр нөхцлийг шалгахад их тохиромжтой. Харин шалгах нөхцлийн тоо 2-оос их байвал IF илэрхийллийг бичих нь нэлээд төвөгтэй байдлыг үүсгэдэг. Логик операторууд зөвхөн нөхцлийн төрлийн хувьд тодорхойлогддог. Жишээ нь: If Age = 5 Then Category = “Five Year Old”


ElseIf Age >= 13 and Age <= 19 Then Category = “Teenager” ElseIf (Age >= 20 and Age <= 35) Or Age = 50 Or (Age >= 60 and Age <= 65) Then Category = “Special Adult” ElseIf Age > 65 Then Category = “Senior Citizen” Else Category = “Everyone Else” End If Select Case нь сонголтын оператор бөгөөд сонголт доторх илэрхийллүүдийн жагсаалтаас зөвхөн харгалзах нэг сонголтыг биелүүлнэ. Select Case-ээр эхэлж End Selectээр төгсөнө. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Select Case <сонголтын хувьсагч> Case <Утга 1>: <Илэрхийлэл 1> Case <Утга 2>: <Илэрхийлэл 2> ... Case <Утга n>: <Илэрхийлэл n> End Select Мөн дараах дэлгэрэнгүй байдлаар бичигдэж блно: Select Case <сонголтын хувьсагч> Case <Утга 1>: <Илэрхийлэл 1> Case <Утга 2>: <Илэрхийлэл 2> ... Case <Утга n>: <Илэрхийлэл n> Case Else <Утга m>:< Илэрхийлэл m> End Select


Дээрх жишээг хялбарчилж Select Case оператор ашиглан бичье. Select Case Age Case 5 Category = “Five Year Old” Case 13 To 19 Category = “Teenager” Case 20 To 35, 50, 60 To 65 Category = “Special Adult” Case Is > 65 Category = “Senior Citizen” Case Else Category = “Everyone Else” End Select Сонголтын утга нь тоо, мөр байхаас гадна илэрхийлэл юм уу тодорхой интервал байж болно. Жишээ нь: Select Case Age Case 5: lblTitle.Caption = “Kindergarden” Case 6: lblTitle.Caption = “1 st Grade” Case 7: lblTitle.Caption = “2 nd Grade” Case 8: lblTitle.Caption = “3 rd Grade” Case 9: lblTitle.Caption = “4th Grade” Case Else: lblTitle.Caption = “Advanced” End Select Визуал бейсик дэх давталт Програмд нэг үйлдлийг олон дахин гүйцэтгэх шаардлага гардаг бөгөөд уг асуудлыг давталтын зарчмаар шийдвэрлэнэ. 1. For … Next давталт нь давталтын тоо тодорхой үед ашиглахад илүү тохиромжтой. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр:


For <тоолох хувьсагч> = <эхлэл> To <төгсгөл> нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Next <тоолох хувьсагч> Жишээ нь: For I = 1 To 10 Step 2 Print I*100 Next I „--For L = 100 To 5 Step -0.5 X=Y*L Next L „--For I1 = 1 To 5 For I2 = 10 To 20 Print I1 + I2 Next I2 Next I1 For

давталтанд

давталтын

алхмыг

тодорхойлж

өгөх

боломжтой.

тодорхойлохдоо дараах байдлаар зааж өгнө: For <тоолох хувьсагч> = <эхлэл> To <төгсгөл> Step <алхам> нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Next <тоолох хувьсагч> Жишээ нь: Dim quarter As Integer For quarter=1 To 12 Step 3 <илэрхийллүүд> Next quarter Алхмыг мөн уруудаж байхаар тодорхойлж болно. Dim quarter As Integer

Алхмыг


For quarter=10 To 1 Step -1 Debug.Print quarter Next quarter For давталтын үед тодорхой нөхцөл биелэгдсэн үед давталтаас гаргах үүрэгтэй Exit For команд байдаг. 2. Do ... Loop: Визуал бейсик нь Do statement-н хоѐр хувилбартай бөгөөд үүний нэг нь хамгийн ерөнхий нь Do While Loop

юм. Энэ нь IF илэрхийлэлтэй төстэй. Энэ

давталтын илэрхийлэл нь Loop түлхүүр үгээр төгсөнө. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do While (<нөхцөл>) нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Exit Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Loop Харьцуулах оператор буюу <нөхцөл> үнэн байвал давталт үргэлжилнэ. Жишээ нь: Counter = 1 Do While Counter <= 1000 Debug.Print Counter Counter = Counter + 1 Loop Мөн төгсгөлд нь удирдлагыг шилжүүлэхээр давталтыг бичиж өгч болно. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Exit Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Loop While (<нөхцөл>) Зарим тохиолдолд төгсгөлгүй давталт хийгддэг бол үүнийг тодорхойгүй давталт гэнэ. Энэ тохиолдолд давталт төгсгөлгүй үргэлжлэх тул програмыг зогсоохдоо Ctrl+Break давталтаас гарна. Жишээ нь:


Dim strAge As String Dim IntAge As Integer Dim IntPress As Integer strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”)

Then

End End If intAge = Val(strAge) Do While ((intAge < 10) Or (intAge > 99)) IntPress = MsgBox(“Your age must be between “&_” 10 and 99”, vbExclamation, “Error!”) strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”)

Then

End End If intAge = Val(strAge) Loop 3. Do Until Loop нь өгөгдсөн буюу харьцуулалтын шалгах нөхцөл худал байхад үргэлжлэх давталт юм. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do Until (<нөхцөл>) нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Exit Do Loop Мөн төгсгөлд нь удирдлагыг шилжүүлэхээр давталтыг бичиж өгч болно. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Exit Do


нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Loop Until (<нөхцөл>) Жишээ нь 1: Counter = 1 Do Until Counter > 1000 Debug.Print Counter Counter = Counter + 1 Loop Жишээ нь 2: Sum = 1 Do Debug.Print Sum Sum = Sum + 3 Loop While Sum <= 50 Жишээ нь 3: Sum = 1 Do Debug.Print Sum Sum = Sum + 3 Loop Until Sum > 50 Жишээ нь 4: Private Sub Form1_Load() Dim strAge As String Dim IntAge As Integer Dim IntPress As Integer strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”)

Then


End End If intAge = Val(strAge) Do Until ((intAge > 10) Or (intAge < 99)) IntPress = MsgBox(“Your age must be between “&_” 10 and 99”, vbExclamation, “Error!”) strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”) End End If intAge = Val(strAge) Loop End Sub

Then

Visual Basic оператор  

Визуал програмчлал

Advertisement