Page 1

4E JAARGANG N O V E M B E R 2 0 1 2 N U M M E R 2

ONDERNEMERSKRANT

3

Column

Wat als? Door André de Vries

15

21

Special Ondernemers -vereniging IJlst Business Club Nijefurd

wil netwerkactiviteiten intensiveren

Verder in dit nummer • SNS Bank, de bank voor ondernemend Friesland • Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden • Thuiszorg Slippens groeit snel maar beheerst • Fysiotherapie Jissink en Tigra Sneek in een nieuw jasje!

Ondernemen juist in deze tijd!

ki jk o o de zie k o ze pa nli uitg gi ne, av 6 na e

9

Veelbelovende start Theater Sneek

Be

ONDERNEMERSKRANT

SÚDWEST FRYSLÂN

De onde rnemers uit Súdw est Fryslân vertellen ...


2

ondernemerskrant

‘Live-muziek in plaats van een cd’

En wat wil jij op jouw uitvaart? Hoe gewoon je jezelf misschien ook voelt, je hebt bijzondere wensen, ook als het om je uitvaart gaat. Want misschien wil je wel live-muziek in plaats van een cd. Yarden helpt je graag je wensen te realiseren.

Yarden Uitvaartzorg Friesland Yndyk 1 9084 AV Goutum 088 927 22 20 Yarden crematorium en rouwcentrum Goutum Yndyk 1 9084 AV Goutum 058 288 35 58 Yarden crematorium Schoterhof Rotstergaastweg 45 8445 PB Heerenveen 0513 633 088

www.yarden.nl

Melding overlijden: 0800 8192 Algemene informatie: 0800 1292


3

súdwest FrysLân ‘Gast van de Raad’

COLUMN

Aanmelden nu mogelijk voor januari 2013

Wat als? Ik moet u waarschuwen voordat u verder leest. Deze column is wat minder luchtig dan u van mij gewend bent. Ik

De gemeenteraad organiseert op don-

raad, hoe de gemeenteraad is ingedeeld

vind het namenlijk nodig om eens uit-

derdag 24 januari weer ‘Gast van de

en welke taken de raad heeft. Daarna

gebreid stil te staan bij de risico’s waar

Raad’. Inwoners van de gemeente die

volgt er aan de hand van de agenda

u zich niet van bewust bent. Helaas zijn

belangstelling hebben om een keer een

van de vergadering een toelichting op

de tijden daar naar.

kijkje achter de schermen van de raad

wat men tijdens de vergadering kan

te nemen, kunnen zich hier nu voor

verwachten, zodat de vergadering goed

Het is aan de orde van de dag: bedrijven

vaak in de holding ondergebracht.

alle vennootschappen in de fiscale een-

opgeven. Deelnemers aan dit project

is te volgen. Omdat ‘Gast van de Raad’

gaan failliet. En ja, dat is tegenwoordig

Maar als u wilt dat de holding dat geld

heid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor

krijgen voorafgaand aan de gemeente-

om 18.00 uur begint, krijgen de deel-

al lang geen schande meer. Werd een

ook mag houden, oftewel er ook recht

het geheel. In de meeste gevallen kan

raadsvergadering uitleg over het werk

nemers ook een maaltijd aangeboden.

faillissement voorheen vooral als brevet

op heeft, dan zullen de aandeelhou-

de fiscale eenheid worden opgeheven.

van de gemeenteraad, de verschillende

van onvermogen van de ondernemer

ders van de uitkerende vennootschap

Actiepunt voor 1 januari?

fracties en de raadsvergadering van

Na de toelichting worden de deel-

gezien, tegenwoordig lijkt het alsof het

daarvoor een formeel dividendbesluit

Dan nog de publicatieverplichting. U

die avond. De deelnemers worden

nemers aan de leden van de raad en

iedereen kan overkomen.

moeten nemen. Heel simpel en zomaar

weet allemaal dat u binnen 13 maanden

ook voorgesteld aan de leden van de

de leden van het college van burge-

Er gaan dus bedrijven failliet. Deze

geregeld, maar vaak vergeten.

na afloop van het boekjaar uw jaar-

gemeenteraad en aan het college van

meester en wethouders voorgesteld.

bedrijven laten vaak grote schulden

Als u daar toch naar kijkt, kijk dan

stukken bij de Kamer van Koophandel

burgemeester en wethouders.

Om de vergadering goed te kunnen

achter bij crediteuren die begrepen dat

eens naar de onderlinge vorderingen en

moet inleveren. Nu doet deze instantie

het even moeilijk was. Niet zelden leidt

schulden tussen de vennootschappen.

daar niet zo moeilijk over als dat eens

‘Gast van de Raad’ is dit jaar na de

speciale plaatsen voor de gasten gere-

het ene faillissement tot het volgende.

Vaak vergeten, want er wordt alleen

wat later wordt, maar de curator des

zomer van start gegaan en wordt om te

serveerd. Na afloop worden de deelne-

En wat gebeurt er bij u als u plotse-

geconsolideerd gekeken. Maar let wel:

te meer! Als u in de laatste zes jaar één

twee maanden gehouden. Deelnemers

mers bovendien uitgenodigd om met

ling geen opdrachten meer krijgt? Wat

een vordering bij de ene BV is vaak een

keer te laat bent geweest met publice-

aan ‘Gast van de Raad’ hebben tot dus-

de raadsleden en het college over de

gebeurt er als er plotseling niet één,

concurrente crediteur bij de andere. En

ren, maakt u het de curator heel gemak-

ver positief gereageerd. Met dit project

vergadering na te praten.

maar drie grote klanten failliet gaan en

hoe gaat dat als de curator langskomt:

kelijk om u als bestuurder aansprakelijk

wil de gemeenteraad de afstand tussen

u naar uw geld kunt fluiten? Veel onder-

de vordering wordt opgeëist en voor de

te stellen. Het mag duidelijk zijn dat u

de inwoners en de gemeentelijke poli-

Ook een keer Gast van de Raad zijn?

nemers denken dat zij hun zaakjes goed

concurrente schulden is vaak geen geld.

dat niet wilt.

tiek verkleinen. Bovendien is het voor

Inwoners van de gemeente Súdwest-

hebben geregeld. Vele van u hebben

Een simpel betaalrondje kan wonderen

Ja, en zo gaat het nog wel even door.

inwoners een goede gelegenheid om

Fryslân die een keer Gast van de Raad

een BV-structuur “uit het boekje” met

doen.

Het is helaas een beetje een zuur stukje

de leden van de gemeenteraad beter te

willen zijn, kunnen zich hiervoor aan-

minimaal twee BV’s. Vaak ook nog

En hoe staat de bank er eigenlijk in?

geworden en misschien heb ik u een

leren kennen.

melden via het mailadres van de grif-

een tussenholding waarin het onroe-

Heeft u één financiering voor de hele

onrustig gevoel bezorgd. Helaas is dat

rend goed is ondergebracht en één of

club (een zgn. concernfinanciering)?

gevoel soms nodig om actie te onderne-

VIP-behandeling

die zich hiervoor aanmelden krijgen

meerdere werk BV’s. Ooit opgericht

Dan kan het faillissement van één doch-

men. En doe dat als er nog geen wolkje

De deelnemers aan ‘Gast van de Raad’

een bevestiging van deelname plus een

op advies van de accountant om fiscale

termaatschappij wel eens het einde van

aan de lucht is, want in het zicht van een

krijgen een VIP-behandeling. Ze wor-

programmaoverzicht van die avond.

redenen en voor toekomstige verkoop.

de totale financiering betekenen. Vaak

faillissement bent u véél te laat. Dus bel

den allereerst ontvangen door enkele

Aan de deelname zijn geen kosten

Wat vaak vergeten wordt, is dat in een

zijn er bij het aangaan van de financie-

vandaag nog een goede accountant en

raadsleden. Vervolgens krijgen zij een

verbonden.

dergelijke structuur juridische spelre-

ring zekerheden verstrekt die inmiddels

een jurist en laat deze samen met u uw

presentatie te zien over het werk van de

Bron: Gemeente Sudwest Fryslan

gels gelden die heel abstract overko-

niet meer nodig zijn. Ga eens na of deze

risico’s in kaart brengen zodat u maat-

men, maar van uiterst belang zijn in

onderlinge verbanden er uit kunnen. Al

regelen kunt nemen of misschien alleen

het geval een faillissement dreigt of

zou u alleen maar uw holding buiten

nog de puntjes op de i hoeft te zetten.

wanneer u moet saneren en misschien

schot kunnen houden, dan heeft u al

het faillissement van bijvoorbeeld één

heel wat bereikt.

werkmaatschappij moet aanvragen. Ik

En hoe staat de fiscus er eigenlijk in?

wil u aan de hand van een aantal prak-

Omwille van het gemak zie ik veel fis-

André de Vries

tijkvoorbeelden laten zien waar het tóch

cale eenheden voor de vennootschaps-

André de Vries is accountant en werk-

onverwacht mis kan gaan.

belasting en de omzetbelasting. Let wel

zaam bij Van der Veen & Kromhout.

Overtollige liquide middelen worden

dat een fiscale eenheid ook betekent dat

Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.

Colofon

Sneek beweegt! Kijkt u ook regelmatig naar het pro-

gezamenlijk een kopje koffie of thee

sommige groepen sporten in de gymzaal.

gramma Nederland beweegt? Samen

gedronken.

Er worden in de les oefeningen gedaan voor lenigheid, coördinatie, balans en

de tv? Het is nog leuker om dit samen

Activiteiten Sneek Beweegt!

kracht, conditie en samenwerking. Maar

met ander leeftijdsgenoten te doen.

Er zijn verschillende activiteiten,

bovenal is plezier heel belangrijk!

Er zijn veel mogelijkheden voor

aangepast aan de mogelijkheden van

ouderen om te bewegen in Sneek.

ouderen: gymnastiek, sport en spel,

Informatie en aanmelden

De lesuren voor ouderen zijn voor

volksdans, aerobic en sportief wandelen.

Nieuwsgierig? U kunt altijd een keertje

de 60 plusser die zolang moge-

De lessen worden gegeven door speci-

vrijblijvend meedoen. U kunt contact

lijk in goede conditie wil blijven.

alisten met een erkende opleiding voor

opnemen met de gemeente Súdwest

Regelmatig bewegen is gezond en

de doelgroep ouderen. In de les wordt

Fryslân, afdeling Sport, tel: 0515-489000

hierdoor kunt u mogelijk langer

vaak gebruikt gemaakt van muziek en

of Timpaan Welzijn, tel: 0515- 414162.

zelfstandig

functioneren.

allerlei materialen zoals ballen, hoepels,

Voor de locaties van de lessen raadpleeg

Bovendien is samen bewegen ook nog

werpringen etc. Sommige oefeningen

www.gemeenteswf.nl en ga naar Sport

gezellig. Na afloop van de les wordt er

worden zittend op een stoel gedaan,

& vrije tijd.

blijven

fie: griffie@gemeenteswf.nl Inwoners

U bent baas over uw eigen nachtrust.

Bewegen voor ouderen, gezond, leuk en gezellig!

met Olga Commandeur bewegen voor

volgen zijn op de publieke tribune

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie OK Súdwest Fryslân Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / Dtp VDS Vormgeving BV, Drachten Tel.: 0512 - 38 11 14

Tekst André de Vries Wendy Noordzij (RedactieVisie) Medewerkers Eelco Boontje, Machiel Merk, Jan Schuitema, Lies Mulder Druk Veenstra & de Vries Krantendruk, Emmeloord Verspreiding Santibri-Axender Tel.: 0512 - 51 22 24 De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.


4

ondernemerskrant

NLP 4-daagse Training of NLP Practitioner Opleiding neemt het hormoon oxytocine toe. Een flinke hoeveelheid van dit hormoon in je lichaam bevordert ontspanning van de spieren en brengt de bloeddruk omlaag. Aanraking brengt je ook terug naar je eigen grenzen. Wie zich gestrest voelt of zich snel zorgen maakt, verliest zich als het ware een beetje in de wereld om zich heen. Massage is dan een goed middel. Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van natuurlijke stimulatie van het lichaam door het beïnvloeden van de energiestromen in het lichaam, door aanraking en drukuitoefening, om zo je gezondheid te verbeteren. Shiatsu kan bij vrijwel elke kwaal een positieve bijdrage leveren, ook bij emotionele klachten.

NLP gaat over communicatie en verandering. Het maakt bewust wat je onbewust doet en het

Psychosociaal werk/therapie

verrijkt de manier waarop je in het leven staat.

Psychosociaal werk/therapie draait om begeleiding, behandeling en genezing bij lichamelijke- psychi-

NLP staat voor Neuro (hersenen en zintuigen)

sche- sociale- en/of maatschappelijke beperkingen

Linguïstisch (taal) Programmeren (doelgericht

Meer informatie vindt u op mijn site www.if-als.nl

handelen) Kortom: hoe je de taal van de geest zo

of telefonisch 06 42067313

goed mogelijk kunt gebruiken om de door jouw gewenste resultaten te behalen. De methode NLP bestaat uit een verzameling effectieve technieken en inzichten. Dit vullen we aan met transactionele analyse en systemisch werk.

Massagetherapie Aanraking is misschien wel de oudste manier van Genezen. Door massage (aanraking en warmte)

Motorenrevisie De Boer Friese precisie in revisie

Het vertrouwde adres voor: -

Industrie – Landbouw – Scheepsvaart – Automotive

-

Boren en honen

-

Cilinderkop revisie

-

Krukas slijpen en rond slijpen

-

Uit en inbouw motoren

-

Spruitstuk vlakken

-

Afpersen cilinderkoppen en koelers

-

Complete motor revisie

-

Levering motoronderdelen

-

Commonrail verstuivers testen en repareren in samenwerking met:

Sinds april 2010 zijn wij partner van Diesel Buchli uit Harderwijk. U kunt ons vinden op industrieterein De Hemmen.

Koperslagersstraat 51 8601WP Sneek. Tel 0515-433150 e.mail deboerrevisie@hetnet.nl


5

súdwest FrysLân SNS Bank:

dé bank voor ondernemend Friesland

hebben ook ons rechtstreekse 06-num-

ren gesproken: zowel qua veiligheid

mer en e-mailadres. Eén telefoontje

als gebruiksgemak behoort ons pakket

of mailtje en we komen naar hen toe,

tot de top in de markt. Dat geldt trou-

op een moment dat het ‘t beste schikt.

wens ook voor onze app voor mobiel

Vooral voor ondernemers is dit een

bankieren.’

Waar bankiert u als Friese

uitkomst, want het scheelt ze veel tijd.

ondernemer het liefst? Bij een

Bovendien: waar ligt alle informatie?

De beste verzekeringsdeal

afstandelijke grootbank,

Precies, op de zaak! Handig en efficiënt

Kunnen ondernemers naast sparen,

als één van de vele anonieme

dus, deze persoonlijke service. Typisch

bankieren, kredieten en hypotheken

klanten? Of bij een bank die thuis

SNS Bank: bij ons hebben klanten het

ook voor verzekeringen bij SNS Bank

is in Friesland, naar ú toekomt in

initiatief. Niet wij, maar zij bepalen de

terecht? ‘Absoluut’, verklaren Matthijs

vorm van samenwerking!’

de Jong en Rob Nicolaï in koor.

plaats van andersom, en persoonlijke aandacht en service hoog in het vaandel heeft? Financieel

‘Bijzonder daarbij is dat we zowel onze

Eenvoud in geldzaken

eigen zakelijke verzekeringen adviseren

adviseurs Matthijs de Jong en Rob

Friese wortels, vaste contactperso-

als een aantal door ons geselecteerde

Nicolaï van SNS Bank:

nen, optimale bereikbaarheid en korte

topproducten van andere aanbieders.

‘Wij zijn dé bank voor onder-

lijnen. Daar ligt de kracht van SNS

Een bewuste keuze, die volledig in lijn

nemend Friesland.’

Bank als ‘bank van de ondernemer’.

ligt met de aanpak en filosofie van

Maar SNS Bank onderscheidt zich op

SNS Bank: wij willen zo dicht moge-

SNS Bank, onderdeel van bankverzekeraar SNS REAAL, is al sinds jaar en dag actief in Friesland. Met vestigingen in Drachten, Sneek en Heerenveen, en

Steeds meer werkgevers nog meer punten, legt Matthijs’ collega lijk bij onze klanten staan en ze het nemen zorgplicht Rob Nicolaï uit. ‘Onze missie is ‘een- hun beste advies geven zodat ze deserieus! beste voud in geldzaken’. Dit brengen weSinds openigedeal kunnen sluiten. Ook daarom zijn tijd geeft SNS Bank presentaties voor werknemers van diverse bedrijven. De

Bent u ook geïnteresseerd?

reden hiervoor is dat veel bedrijven in de praktijk wel een pensioen geregeld hebben, verschillende manieren in praktijk, we dé bank voor ondernemend maar ze dit pensioen zelf niet uit kunnen leggen aan hun medewerkers. SNS Bank geeft

Loop binnen in een van onze SNS winkels of mail naar: Nicole.jongman@sns.nl of Mabelle.mulders@sns.nl

deze presentaties geheel vrijblijvend en kosteloos. Nicole Jongman, financieel adviseur

onder andere door een helder en eenvouFriesland.’ van SNS Bank licht dit toe: “Dat doen we inderdaad gratis, maar niet voor niets. Uiteraard is het onze bedoeling de werknemer te triggeren ook eens bij SNS Bank een kijkje

binnenkort een vierde in Leeuwarden,

dig productassortiment. Een voorbeeld: te nemen. Maar wij verplichten mensen nergens toe. In mijn werk als financieel adviseur

is de bank voor alle Friezen letterlijk en

informatie? in plaats van een onoverzichtelijk elkaar zit enMeer al helemaal niet hoe dit pensioen zich straks verhoudt tot hun huidige netto-

figuurlijk dichtbij. Dat betekent echter

Wiltvan ueen weten watof bijvoorbeeld SNS Bank voor welke u van grote aanbod van tientallen spaarvarianten, jaar, het hebben jongere partner een scheiding,

niet dat zij met een vraag of voor een

kan betekenen? Kijkpresentatie." op snsbank.nl. kun je bij ons kiezen uit slechts twee geven tips en trucs in de vorm van een simpele

advies naar de SNS-winkel moeten. ‘Dat

maak van eende pensioenfondsen afspraak met vormen: vastzetten of sparen met Anders alle dan Of de voorlichting hebbenMatthijs de presentaties die SNS

mag wel, iedereen is van harte welkom,

Jong (06-53109774) of eruit RobzietNicolaï vrijheid. Maar… wel met een hoge presentatie.de Wij laten de mensen zien hoe het pensioen dat door de werkgever

maar het hoeft niet’, vertelt Matthijs de

doen. Het getuigt van goedwerkgeverschap deze presentatie aan te bieden rente! Ook geld opnemen kan maardenopkunnen(06-51909143).

Jong. ‘Als financieel adviseur werken

komst door ons te laten organiseren.” twee manieren: pinnen of internetban-

wij vanuit huis. Onze klanten hebben

kieren. Als ondernemer (en particulier)

één adviseur als vaste contactpersoon;

weet je dus bij ons precies waar je

we kennen elkaar niet alleen goed, zij

ben ik er achter gekomen dat ontzettend veel mensen niet weten hoe hun pensioen in inkomen. Er zijn een aantal zaken, zoals het vervallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 invloed zijn op het netto besteedbare inkomen van de toekomst. Wij komen langs en

Bank geeft een algemeen karakter. "Ja, dat klopt, SNS  Bank geeft een meer algemene

is geregeld, maar proberen mensen ook te attenderen op hetgeen ze eventueel zelf zouaan je personeel. Steeds meer werkgevers voelen zich gelukkig geroepen  zo'n bijeen-

aan toe bent. En over internetbankieNicole Jongman

Mabelle Mulders

Led’s besparen! Een lamp die gemiddeld 50.000 branduren meegaat en ook nog eens een zeer energiebesparende bron van licht? Led verlichting is het antwoord. Naast dat u flink geld bespaart op een energierekening, draagt u uw steentje bij aan een beter milieu. Een led lamp verbruikt tussen de 2.5 en 5 Watt.

efficiënte ook nog is een veilige kindvriendelijke

Dit is vele malen minder dan de gewone lampen

verlichtingsbron.

van 40 of 60 Watt. Een led lamp is daarnaast zeer

Opwarmingstijd zoals bij TL of spaarlamp is niet

duurzaam. Deze gaat gemiddeld 50 jaar mee, en

aan de orde bij de led verlichting.

heeft gemiddeld 50.000 branduren. Een gloeilamp 1.000 en een spaarlamp 6.000.

De aanschafprijs van een led lamp ligt een stuk hoger dan die van de spaarlamp maar gezien het

De led lamp verbruikt 90% minder energie dan

energievoordeel, met 1 led lamp bespaart u jaar-

een gewone gloeilamp, wat dus aanzienlijk bij-

lijks 55 kWh, dit komt overeen bij een huidige

draagt aan de CO2 uitstoot. Daarnaast gaat de

energieprijs van 22 eurocent per kWh, op circa 12

led lamp zeer lang mee, dus duurzaam. Een gloei-

euro per jaar. Zo hebt u binnen 2 jaar de led lamp

lamp hoort bij chemisch afval maar een led lamp

terugverdiend. En gegeven de lange levensduur

kan gewoon in de prullenbak.

met de stijgende energieprijs, loopt het voordeel

Maak het huis tochtvrij!

jaarlijks op. Verderop in deze uitgave vindt u

Met de koude maanden in zicht is het raadzaam om alle ramen en deuren op tochtkieren

Bij led lampen wordt maar 10% van de energie

een overzicht van verlichtingsarmaturen speciaal

te controleren. Het aanbrengen van tochtband, meestal van schuimrubber, is eenvoudig

omgezet in warmte in tegenstelling tot gloeilam-

ontworpen voor de led lamp. Dit bevordert een

en doeltreffend. Zo bespaart u energie en voelt het gelijk een stuk aangenamer tijdens

pen die 90% omzetten in warmte. Het is dus naast

goede warmteafvoer en daarmee de levensduur.

de winterperiode. Loop alle deuren en kozijnen na om te

deze dorpels voorzien van borstels. Deze zijn

checken waar het tocht. Voordat u kunt

simpel op maat te maken met een ijzerzaagje.

starten met het aanbrengen van tochtstrips,

Ook de hal blijft lekker warm als u ook een

moeten de sponningen goed schoon en vet-

speciale tochtwerende brievenbusborstel aan-

vrij zijn. Het vetvrij maken kan gemakkelijk

brengt. Zo voorkomt u dat de warmte via de

met St. Mark. Daarna voorziet u eenvoudig de

brievenbus weglekt.

sponning van een passende tochtstrip. Voor de drempels van de deuren zijn er dorpels

www.interieur-tips.nl,

ter verkrijgen. Deze houden de grote lucht-

www.besparenbeginthier.nl,

stroom die hierlangs trekt tegen. Vaak zijn

www.meerkosten.nl


6

ondernemerskrant

Scharne Auto’s

Lowbudget Scharne Auto’s

Trekdyk 1A

Nij Kleaster 6

8629 EG Scharnegoutum

8629 EG Scharnegoutum

T: 0515 - 56 06 58

T: 06 - 23 40 00 74

I: www.scharneautos.nl

I: www.scharneautos.nl

Openingstijden:

Openingstijden:

ma/vr 09.00 - 18.00

di/vr 13.00 - 18.00

za

za

09.00 - 17.00

09.00 - 16.00

ONDERNEMERSKRANT SÚDWEST FRYSLÂN ook online bekijken?

http://demedia.onlinepublicaties.nl/

LAMINAAT GOEDKOPER, DAN WIE DAN OOK 125 SOORTEN EUROPEES KLASSE LAMINAAT IS GRAT N TE PLIN EN ER O L V ER OND IS GRAT D RG BEZO IS GRAT G A OPSL

Neem uw kleur of voorbeeld mee, en wij zijn altijd goedkoper!

NERGENS GOEDKOPER

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND Markthal Drachten Oude Nering 66 - 9203 AD Drachten - T. 0653712617


7

súdwest FrysLân

Gemeenschap van Goederen of Huwelijkse Voorwaarden Als je gaat trouwen denk je hier niet

lijksvoorwaarden. Is dat nou eerlijk?

jaar verdeeld worden. Ik ben nog

ook meteen compensatie geven voor

over na en het gaat tenslotte om

Nee, in een aantal gevallen heeft de

geen enkel stel tegen gekomen dat

de gederfde bezittingen in het bedrijf:

vrouw of de man zich al dan niet

dit jaarlijks inderdaad heeft gedaan.

meneer het bedrijf en zij het huis.

gestort op de verzorging van de kinde-

Gelukkig mag het ook achteraf, maar

Dus dames of heren let op bij het

ren en hoefde in elk geval niet of weinig

dat is erg moeilijk: heeft u nog alle

opstellen van de huwelijksvoorwaar-

buiten de deur te werken. Meneer of

bonnetjes van zaken die u 2 jaar

den en ga er vanuit dat het een keer

mevrouw zou immers een mooi kapi-

geleden heeft aangeschaft? Ik niet!

fout kan gaan. Bij eenderde van de

vertrouwen. Als je huwelijkse voorwaarden toepast, zou het zomaar kunnen zijn dat je aanstaande partner denkt. Hij/zij vertrouwd me niet! Het

opstellen

huwelijken is dat tenslotte zo!

Van delen kwam het niet, bij de schei-

Opvallend is, dat ondanks de huwelijks-

huwelijks-

ding. De huwelijksvoorwaarden gaven

voorwaarden, in veel gevallen het huis

Geertje Roos is scheidingsbemiddelaar

voorwaarden, doe je dan ook niet.

tenslotte aan dat, dat niet hoefde. De

wel eigendom van beiden is. Terwijl

in de regio Fryslân

Op je roze wolk, kijk je door je roze bril

mevrouw / meneer voelde zich bekocht.

je zou verwachten dat dit het meest

en ziet alles positief: je gaat trouwen!

Hun recht kunnen ze alleen halen door

belangrijke bezit is dat beschermd

Dan zijn huwelijksvoorwaarden wel

te procederen; daar spinnen vooral de

moet worden tegen de gevaren uit

het laatste waaraan je denkt. Nou

wederzijdse advocaten garen bij. En

een eigen bedrijf. Dat zou de vrouwen

ja, misschien wanneer er een bedrijf

de uitslag is totaal onvoorspelbaar.

in het spel is, dan wel. Dan pro-

Of het moet zijn dat mevrouw /

beren we onze privé bezittingen af

meneer gedurende een behoorlijke

te schermen voor onze zakelijke

periode werkzaamheden in het bedrijf

ScheidingsCentrum Roos

verliezen

verrichtte, zonder daarvoor beloond te

(onderdeel van Scheidingscentrum-Nederland)

of

van

taal opbouwen met zijn / haar bedrijf.

aansprakelijkheden.

T. 0900 - 433 78 53 www.scheidingscentrum-nederland.nl

zijn. Dan maakt zij/hij een goede kans Ik heb nog wel eens te maken met

om een deel van dat loon alsnog te

Bezoekadres:

scheidingen

krijgen Maar in alle andere gevallen….

Florynwei 1D

waarbij

huwelijks-

9251 MP BURGUM

voorwaarden een rol spelen. In bijna alle gevallen heeft meneer

Een ander aspect in de huwelijks-

een bedrijf en is mevrouw uitgeslo-

voorwaarden is het verrekenbeding.

Spreeklocatie:

ten van dit bezit. Omdat het zo is

Zaken die gezamenlijk zijn aange-

Zeilmakersstraat 31 A

geregeld door de opgestelde huwe-

schaft, moeten aan het eind van het

8601 WT Sneek

Zorgburo De Driehoek weer bijgeschoold

Alles oer it Frysk: kaarten, sûvenirs, (kream)kado’s en fansels de nijste boeken: Trije Fryske top-romans foar meiinoar € 10,00! Keapje no trije Fryske top-romans foar ien bedrach fan € 10,00. Yn dit foardielige pakket út de rige ‘Afûk’s bêst ferkochte’ fine jo de neikommende titels: It Ferset fan Harmen Wind, Eilândochters fan Wilco Berga en Oxzana fan Marga Claus. Of bestel fia € 10,00 www.afuk.nl.

De waarmte fan desimber – Winterferhalen en mear

De stoarmwyn hoart om hûs en hear, de winter is op kommen... In waarm boek foar de kâldste moannen fan it jier. Fol winterske ferhalen, gedichten, resepten en prachtich wurk fan Fryske byldzjende keunstners. In skitterjend kadoboek foar de lange winterjûnen. Fan € 24,90 no foar

€ 12,50

Het team kraamverzorgsters wat samenwerkt

De simulatietraining in het Wenckebach instituut

met Zorgburo De Driehoek is ook dit jaar

bestaat uit een korte theoretische verdieping en

weer bijgeschoold in het UMCG, Wenckebach

daarna voornamelijk praktisch trainen van com-

Skills Center. In 2010 is door het Wenckebach

plicaties tijdens de bevalling. Hierbij wordt gebruik

Instituut (UMCG) in samenwerking met

gemaakt bevallingsfantomen en de bevallingssimu-

Zorgburo de Driehoek de praktische training

lator Noelle en baby Hall.

”Assisteren bij acute verloskunde in de eerstelijn”, voor kraamverzorgenden ontwikkelt.

Zo wordt zoveel mogelijk de situatie nagebootst

De scholing is gericht op het assisteren van de

van de praktijk. Naast de praktische vaardigheden

verloskundige/huisarts in onverwachtse ver-

wordt ook aandacht besteed aan de communica-

loskundige thuissituaties die niet vaak voor-

tieve vaardigheden in acute situaties t.b.v. goede

komen en om direct handelen vragen.

samenwerking en begeleiding.

Zorgburo de Driehoek vindt het belangrijk, als

Zorgburo De Driehoek is samen met het team van

aanbieder van kraamzorg dat er hoge kwaliteit van

enthousiaste en leergierige zelfstandige kraamver-

zorg geboden kan worden en het team van kraam-

zorgsters super tevreden over de samenwerking

verzorgenden adequaat geschoold is en voorbereid

met het Wenckebach Instituut/UMCG. Ze hebben

is op onverwachte situaties. Zorgburo De Driehoek

uit ervaring gemerkt dat simulatietraining een

is in de regio de eerste organisatie die de kraam-

waardevol instrument is om de vaardigheden van

verzorgsters d.m.v. simulatietraining voorbereid

professionals in noodsituaties te verbeteren. En

op situaties die niet zo vaak voorkomen en direct

zetten dit ook zeker voort, mogelijk de volgende

handelen vereisen.

keer in multidisciplinair verband, samen met ver-

Behoefte aan scholing is er wel degelijk, kraam-

loskundigen.

verzorgenden doen in de praktijk steeds minder praktijkervaring op met (gecom-

Afûk Fryske boek- en taalwinkel Bûterhoeke 3, Ljouwert (foar de Aldehou oer) www.afuk.nl

pliceerde)bevallingen en dat is logisch aangezien steeds meer vrouwen poliklinisch bevallen. (maar ze willen en moeten wel goed voorbereidt zijn in geval dat het in de thuissituatie plotseling anders gaat als verwacht.)

‘t zal u bevallen!


8

SPECIAL Theater Sneek

metselwerk lijmwerk voegwerk

ondernemerskrant

Donkergroen wenst Theater Sneek een podium vol beleving toe Dak- en gevelgroen | ergo- en fysiotuinen | creatieve ontwerpen levende daktuinen | Kindnatuurlijk spelen | seizoensbeleving

VITAtuinen | financiële ontzorging | 2ND NATURE tuinaanleg | binnentuinen | integrale terreininrichting

een steengoed verband Russchenreed 50, 9241 EE Wijnjewoude, tel.: (0516) 48 16 98 e-mail: info@mhmetselbedrijf.nl w w w. m h m e t s e l b e d r i j f . n l

vrij spel voor de beleving Donkergroen Harste 5 - Postbus 145 - 8600 AC Sneek T (0515) 41 73 25 - F (0515) 43 58 45 - info@donkergroen.nl Kijk voor onze 15 locaties op www.donkergroen.nl

‘Kwaliteit gebaseerd op vakmanschap’

ROC Het Sieraad Binnen- en buitenschilderwerk

Hotel de l’Europe Binnen- en buitenschilderwerk, behang- en verguldwerk, marmerimitaties

Heineken Brandstore Binnenen buitenschilderwerk

Schilders- en afwerkingsbedrijf J. Walraven B.V. Pier Azië 2 • 1013 BT Amsterdam t +31 (0) 20 688 02 01 e info@walraven-schilders.nl i www.walraven-schilders.nl

NEN-EN-ISO 9001 en VCA** gecertificeerd

WMR

Grond- Weg- en Waterbouw Milieutechniek Slooptechniek

Van Aylvaweg 37 9105 KS Rinsumageest Postbus 5 9104 ZG Damwoude tel. 0511 - 42 50 50 fax 0511 - 42 41 84 internet www.wmr.nl wmr2_e_01maa07.indd 1

01-03-2007 14:26:31


súdwest FrysLân

9

SPECIAL Theater Sneek

Veelbelovende start Theater Sneek

‘We willen een cultuurkatalysator zijn’ Na jaren van voorbereiding is Theater Sneek

Súdwest-Fryslân als een soort cultuurkatalysator

onder meer van burgemeester Hayo Apotheker

moet gaan fungeren”, legt de directeur uit.

en Van der Knaap zelf, begon een stijlvolle voor-

Korting World Photo Concert

richte begin november de officiële opening en

Een dag later hebben genodigden genoten van de

stelling, die uit drie onderdelen bestond; Corpus

Bel met de kassa van Theater Sneek en bestel

een dag later vond de openingsvoorstelling

openingsvoorstelling. Na drie openingsspeeches,

Acrobatisc bracht een speciaal voor de gelegen-

twee kaarten voor de prijs van één voor het

plaats. Directeur Ben van der Knaap blikt

heid samengestelde show waarbij zij gebruik-

World Photo Concert op donderdag 29 novem-

terug op de opening en kijkt vooruit naar het

maakten van filmbeelden uit het Fries Film

ber. Deze actie geldt alleen voor deze voorstel-

Cultuur Kwartier Sneek

Archief. Vervolgens betrad zandkunstenaar Gert

ling en vol is vol. De kassa is telefonisch bereik-

Samen met Poppodium Het Bolwerk en het

van der Vijver het podium om met zijn kunsten

baar van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot

Eén november is volgens Van der Knaap de dag

Centrum voor de Kunsten maakt het Theater

het publiek versteld te doen staan. De voorstelling

18.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

waar alle medewerkers en andere betrokkenen

Sneek deelt uit van het Cultuur Kwartier

werd feestelijk afgesloten met een kort optreden

via 0515 - 430 580

al jaren naar uitgekeken hebben. “De dag is heel

Sneek. Het Centrum voor de Kunsten heeft

van de Súdwest Hymne, speciaal voor Súdwest-

succesvol verlopen.” Koningin Beatrix arriveerde

de sprankelende naam Kunstencentrum

Fryslân.

rond twaalf uur bij het theater om als openings-

Atrium

handeling een sleutel in een grote box te draaien.

binnenplaats

Daarna trokken vier danseresjes de vier panelen

van

van een grote kubus, waarna een grote ballon naar buitenkwam die symbolisch naar grote hoogten

hebben hun bestaande naam behouden.

een feit. Hare Majesteit de Koningin ver-

veelbelovende theaterseizoen.

gekregen,

vernoemd het

naar

nieuwe

de Van der Knaap: “De opening is achter de rug

meer bekende artiesten naar Sneek, zoals Bert

Sneek.

en wij staan alweer middenin een veelbelovend

Visscher, Youp van t Hek, Paul de Leeuw, Tineke

Poppodium Het Bolwerk en Theater Sneek

theaterseizoen met een variërend programma met

Schouten en Karin Bloemen .Kaarten gaan hard,

Sara Kroos, een middagje revue met Snip en Snap

dus wees er op tijd bij en bestel via de website of

en de uitverkochte voorstelling van Acda en de

aan de kassa van het theater!”

Kunstencentrum

in

steeg. “Net zoals het theater in de gemeente

De specialist voor al uw dakbedekkingen • Bitumineus • Kunststof • EPDM-rubber • Nieuwbouw • Renovatie • Isolatie • Dakterrassen • Shingles Meer informatie?

Breman Dakdekkers Joure BV Fabrykswei 2A, 8501 ST Joure T 0513 - 41 71 00 F 0513 - 41 71 58 E dakdekkers.joure@breman.nl

Munnik. De komende maanden reizen nog veel

gebouw

het

in

Breman Dakdekkers Joure is lid van:

www.breman.nl


10

ondernemerskrant

“Ik verwacht van mijn accountant dat hij niet alleen doet, maar in de eerste plaats luistert.� Klankbord voor ondernemers die weten wat ze willen Als ondernemer bent u van zeer grote waarde. Ondernemers zijn immers de pioniers, de durfals en de motor van de maatschappij. Ondernemen daagt uit en dwingt u om creatief bezig te zijn. Het inspireert u om altijd op zoek te zijn naar nieuwe kansen en mogelijkheden om uw klanten optimaal te blijven bedienen. Net als Flynth: u krijgt maatwerkoplossingen voor uw bedrijfsadministratie en de kennis en expertise van een adviseur die uw branche door en door kent. Zodat we aan een half woord genoeg hebben en er tijd overblijft voor een gesprek met echte diepgang. Wat uw zaken ook zijn, Flynth helpt u succesvol te ondernemen. Flynth adviseurs & accountants Hegedyk 1, 8601 ZR Sneek, T. (0515) 43 57 00, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.


11

súdwest FrysLân

Sfeervol winters wonen Met het korter worden van de dagen en het verkleuren van het blad, verplaatst de gezelligheid zich van buiten naar binnen. Om het geheel nog meer in herfst en winterse sferen te brengen hebben we voor u een aantal fraaie styling ideeën. Voordat we starten met de metamor-

Blader voor het kiezen van een the-

een winters plaatje door met ijstinten

fose is het goed om eerst een kriti-

makleur ook eens door de magazines

te werken zoals ijsblauw, zilvergrijs

sche blik door de kamers te werpen.

om inspiratie op te doen. Typische

en wittinten. Denk ook aan bijvoor-

Alle lichte zomerse accessoires kunnen

herfsttinten zijn koper, okergeel, paars,

beeld wollige dikke plaids gestapeld op

worden opgeborgen: lichte gekleurde

wijnrood, bruin en warm oranje. Een

een oude footstool of over een (oude)

kussens, kaarsen en houders, maar ook

serie sierkussens in deze kleuren op

stoel. Een vloerkleed geeft de zithoek

het Perzisch tapijt. Oud of nieuw,

Op de stoep of in de vensterbank staat

zomerse lampenkampen kunnen voor

de bank geven gelijk al een andere

gelijk een warmere aanblik. Een trend

ook de ontkleurde oude perzen en

een verzameling pompoenen prachtig

nu worden opgeruimd.

aanblik. Uw huis verandert gelijk in

voor dit jaar is de terugkomst van

daarna opnieuw in een vale tint

aangevuld met een grote kandelaar.

ingekleurde tapijten zijn prachtig en

Op de wintertafel kunt u ze daarna

vernieuwend.

voorzien van goud of zilverspray voor een sprookjesachtig winters tafereel.

Ga samen het bos in en zoek grote kastanjetakken, takken met gekleur-

Voor meer inspiratie: H&M home

de besjes en mooie herfstbladeren en

collectie, www.vtwonen.nl,

decoreer dit op de schouw of op een

www.paintingthepast.nl

sidetable. Vul het aan met kaarsenstandaards van glas en gekleurde kaarsen in herfsttinten. U kunt de bladeren ook in lijstjes aan de muur hangen. Zorg daarnaast voor goede verlichting. Warme gedimde sfeerverlichting voor bij de loungehoek en duidelijk helder licht op plekken waar ’s avonds nog gewerkt wordt, zodat u uw ogen niet te snel vermoeid. Let daarbij gelijk op spaar/led verlichting. Lampenkappen in warme tinten verspreiden zacht licht door uw vernieuwde herfstinterieur.

COLUMN

HR BELEID in crisistijd Als je dat hoort lijkt het in eerste aan-

crisis zit of niet. Een goed HR beleid

zetten om deze weg te bewandelen. Ik

zet heel logisch. Geen tijd voor flau-

betekent dat je hierin keuzes maakt

merk dat het vaak meer effect heeft als

wekul maar datgene doen waarmee

en medewerkers meeneemt in deze

je een externe HR medewerker deze

je geld verdient. Geen tijd besteden

keuzes. Dat je samen met je mede-

rol laat vervullen omdat vreemde

aan onnodige franje. En toch heb

werkers het gevecht aan gaat met de

ogen dwingen en brede ervaring ook

ik zo mijn twijfels. Als dat zo zou

concurrentie. Dat je niet als eenling

bij andere bedrijven een andere blik

zijn betekent dat HR beleid of perso-

‘lonely at the top’ knokt tegen toene-

op de werkelijkheid oplevert.

neelsbeleid iets is voor het moment

mende uitdagingen maar je verzekerd

waarop het goed gaat met het bedrijf.

weet van een goed stel mensen die er

Het motto ‘HR Beleid in de lijn’ is wat

Een soort luxe die je je alleen kunt

voor willen gaan. Zo zou HR beleid

mij betreft een heel goed standpunt,

permitteren als je goed bij kas zit.

moeten zijn. Crisis of niet. De vraag

mits de hoofdkoers is bepaald en de

Maar is dat juist?

is of je daarvoor een uitgebreide afde-

managers in staat zijn deze te vertalen

Ieder bedrijf verklaart zonder enige

ling nodig hebt met opnieuw allerlei

naar hun medewerkers daarbij ook

aarzeling dat het grootste deel van

specialisten? Dat hangt vooral af van

gebruik makend van hun kennis en

haar kapitaal in de medewerkers zit.

de grootte van het bedrijf maar mijn

kunde. HR beleid moet zich m.i. rich-

De loonsom bepaalt immers steeds

indruk is dat het meestal niet beter

ten op het maken van de juiste keuzes

de grootste kostenpost wat inhoudt

gaat als je over een flinke HR afde-

en het management daarbij onder-

dat medewerkers ook de grootste

ling beschikt. Wat wel van belang

steunen. Vervolgens moeten mana-

opbrengt post zijn. Als bedrijf moet

is dat je als directeur laat weten dat

gers worden ondersteund om deze

je erop gericht zijn om deze grootste

je met je bedrijf deze weg opwilt, je

stappen met hun eigen medewerkers

investering maximaal te laten rende-

met je managers zoekt naar gezamen-

te realiseren. HR speelt hierbij een

ren; of je nou in een crisis zit of niet.

lijke concrete oplossingen en keuzes

cruciale rol.

Dat het niet goed gaat in ondernemend Nederland weten we allemaal.

En juist over dat renderen bestaan veel

maakt. Keuzes maken betekent dat je

Bij bedrijfsbezoeken merk je veel onzekerheid voor de toekomst.

verschillende opvattingen. Leiding-

dingen wel doet maar ook dingen niet

Als directeur moet je voortdurend

Dat geldt voor zowel de directies als voor de medewerkers. Als je door-

gevenden hebben daarover zo hun

doet. In een tijd van crisis zullen dat

nagaan of het schip op koers ligt en

vraagt hoe bedrijven zich wapenen tegen het monster van de crisis

eigen ideeën. Medewerkers ook. En

wellicht andere keuzes zijn dan in een

managers hun doelen realiseren, ook

blijkt dat men het vooral zoekt in kostenbesparingen en efficiënter

daar komt nou het HR beleid om

tijd van grote welvaart.

hun HR doelen. Dan wordt het begrip

werken. Meer doen met minder kosten en mensen en datgene wat je

de hoek kijken. Je zult als bedrijf je

doet zo efficiënt mogelijk. Daar is helemaal niets mis mee, zo op het

altijd moeten afvragen of je maximaal

Een HR afdeling kan dat proces van

eerste oog. “Tijd voor HR beleid is er nu even niet. We moeten de

profijt hebt van de inzet, creativi-

binnenuit faciliteren en versterken

tering naar de nering zetten”, is de gedachte. We moeten ons

teit, loyaliteit en betrokkenheid van je

maar het is even goed mogelijk om

Boukje Grandke,

primair richten op de core business.

eigen medewerkers. Of je nou in een

tijdelijke expertise van buiten in te

directeur Quality Employment

crisis eerder een uitdaging dan een bedreiging.


12

ondernemerskrant

25-jarig jubileum OSSH

SC Heerenveen, een ijzersterk merk Als Friezen spreken over ‘onze

Heerenveen. “Als zakenclub zijn we

ben. Hierdoor zijn en blijven wij als

Voor het lidmaatschap en contributie

hapje en een drankje in één van de zalen van het Abe Lenstra stadion.

club’ is dat geen toeval, de

ambitieus, maar blijven nuchter en

club, en bedrijf, ook op de hoogte van

mogen de leden ook iets terug ver-

gevoelsverbondenheid met

realistisch,” vertelt Robert Veenstra,

actuele zakelijke ontwikkelingen. Hier

wachten van hun club. Het moet voor

sc Heerenveen is in heel Friesland

voorzitter/algemeen Directeur van sc

doen wij als bedrijf sc Heerenveen

de leden uiteraard ook interessant zijn

Er zijn vier verschillende

erg groot. Dit komt niet alleen

Heerenveen “Inmiddels is OSSH een

natuurlijk ook ons voordeel mee. Een

om lid te zijn en zich aan onze club

arrangementen:

door de voetbalresultaten, maar

van de de grootste zakenclubs van het

ander voordeel voor ons als club is

te verbinden. Naast het netwerken

• wedstrijd- en balsponsoring

zeker ook voor een groot deel

Nederlandse voetbal. Ontzettend trots

dat Ondernemers vaak geen blad voor

binnen de businessclub zelf, biedt de

• groepsarrangement

door de algehele sfeer die

zijn we op onze club en zakenclub,

de mond nemen als hen iets opvalt.

club ook de mogelijkheid om aan

50 tot 80 personen

de club uitstraalt. Er is geen

want samen is er veel gemaakt en ook

Wanneer er iets niet helemaal goed

relatiebeheer te werken via speciale

• luxe loge arrangement • zakenloge arrangement

agressie in het stadion, er zijn

doorgemaakt in de loop der jaren. Een

gaat of zaken simpelweg beter gere-

arrangementen. Zoals bijvoorbeeld:

goede voorzieningen voor sup-

winnend team en daarom hebben we

geld kunnen worden krijgen wij via de

rondleiding, diner en een wedstrijd.

porters en sponsorenen ook is

dit jubileum vrijdag 28 september op

OSSH weer feedback en kunnen wij

Daarnaast ontvangt een ieder een

Nieuw is de ledenshop, dit is een

het makkelijk bereikbaar voor

grootse wijze gevierd, met als centraal

dat eventueel aanpassen. Wij hebben

wedstrijdsjaal, zal vooraf één van de

internetsite waar leden hun diensten

de mensen. Bovendien staat er

thema ‘Grut en Grutsk!’ Of op syn

bewust als club een omslag in cul-

trainers de wedstrijdbespreking pre-

en producten kunnen aanbieden.

hollâns, ‘groot en trots!’.”

tuur gemaakt om faciliterend naar de

senteren en kunt u na afloop gezellig

Op deze wijze kan een aangesloten lid

ondernemers toe te zijn.”

napraten onder het genot van een

dus ook daadwerkelijk rechtstreeks

een heel leger aan enthousiaste medewerkers en vrijwilligers klaar die het geheel in goede banen

Op bijgaande foto’s krijgt u een goede

leiden. 25 jaar geleden is de

indruk van het jubileumfeest. Er

Ondernemers Sociëteit Sportclub

waren muzikale optredens van René

Heerenveen (OSSH) opgericht.

Froger, Antje Monteiro en de Friezin

Mede dankzij de OSSH is de club

Iris Kroes onder begeleiding van de

als geheel enorm gegroeid. 25

showband ‘tea party’. De avond was

jaar was natuurlijk een prachtige

zeer geslaagd.

aanleiding voor een feestje. De voorzitter vervolgt: “De OSSH is dus in 1987 opgericht. Hoofddoelen voor het oprichten van de businessclub waren het creëren van extra fondsen en een zakelijk netwerk om de club heen. Dit is boven verwachting geslaagd, wij zijn inmiddels ruim de 1.100 leden gepasseerd. Mede dankzij de additionele inkomsten hebben wij een schitterend stadion kunnen realiseren. Voor ons als club is het geweldig om met zoveel betrokken zakenmensen contacten te heb-


13

Súdwest FRySLâN

via sc Heerenveen orders binnen halen.De sportclub zelf is opgericht op 20 juli 1920 onder de naam Athleta, later werd dit vv Heerenveen. De officiële naam sc Heerenveen pas in 1977 gebruikt. Als club zijn wij ons zeer bewust van

positief te beïnvloeden aan de hand

Als onderdeel van het MVO stonden

In totaal werden 775 trappen

meelopen voor het goede doel.

onze maatschappelijke rol en verant-

van 5 thema’s:

op 17 oktober twee geweldige

betreden

Hierna was er nog een unieke

woordelijkheden. Daarom is het beleid

1. Gezondheid en bewegen

activiteiten gepland, waarvan de

de finish in het Abe Lenstra stadion.

Benefietwedstrijd:

ten aanzien van het Maatschappelijk

2. Jeugd en Onderwijs

opbrengst naar een goed doel is

Winnaar Jeroen Vochteloo uit

Marco versus Foppe. sc Heerenveen,

Verantwoord Ondernemen (MVO)

3. Respect en Sportiviteit

gegaan: Als eerste het Open Fries

Oosterwolde legde het parcours

gecoacht door Marco van Basten,

ook vastgelegd en wordt er boven-

4. Sociale Integratie en

Kampioenschap

in

af in 9m24sec. Na de traploop-

nam het op tegen de Friese selectie

de gebouwen van de Rabobank,

wedstrijd voor de wedstrijdatleten

van de beste amateurvoetballers

Priore/Sport Fryslân en Elkien.

konden ook recreanten en kinderen

onder leiding van ‘bondscoach’

dien duurzaam beleid gevoerd. Doel van dit MVO is de samenleving

Werkgelegenheid 5. Een Heerenveen

Traplopen

met

als

hoogtepunt

Foppe de Haan en won met 4-0. Rondom

de

wedstrijd

waren

optredens van verschillende Friese artiesten. Op deze wijze proberen wij het ijzersterke merk sc Heerenveen nog verder uit te bouwen. voor meer

informatie

lidmaatschap

of

over andere

OSSH club

aangelegenheden kijk op onze site www.sc-heerenveen.nl.

Graag oant sjen in het Abe Lenstra stadion; Frysk bloed tsjoch op!


14

SPECIAL Ondernemersvereniging IJlst

ondernemerskrant

Oog voor techniek

Eegracht 12

8651 EG IJlst

T 0515 429 777 • F 0515 429 778 w w w.sijperda-hardy.nl

Gespecialiseerd in: - hout epoxy - restauratie - wedstrijdmasten - schilderwerkzaamheden - afbouw / betimmering - winterstalling binnen / buiten

Vraag vrijblijvend offerte:

Bootservicetheodevries.nl mens-en-werk waar ambities leidend zijn maatwerk in verspaning metaal & kunststof partner in precisieverspaning service, kwaliteit, snelheid, kennis, betrouwbaarheid prototypes, kleine en middelgrote series

wij leveren o.a. aan : engineers jachtbouw machinebouw openbaar vervoer zuivelindustrie energiesector waterzuivering

Warnier Precisiemetaal Roodhemsterweg 1-3 8651 CV IJlst t.: 0515-532525 f.: 0515-531878 info@warniermetaal.nl www.warniermetaal.nl

Zevenpelsen 25 Tel. 0515-531253 Fax. 0515-532631 www.bakker-ijlst.nl email: info@bakker-ijlst.nl

“Investeren in de mensen, hun ontwikkeling en het geven van toekomstperspectief, zijn in mijn ogen de succesfactoren van ieder gezond bedrijf.”

www.janfeenstra.nl Sneek 0515-411400 outplacement - werving&selectie - bemiddeling - mediation - loopbaanadvies


Súdwest FRySLâN

15

SPECIAL Ondernemersvereniging IJlst

Bedrijfsbezoeken, Sinterklaas, Warme winteravond en belangenbehartiging

Ondernemersvereniging IJlst volop actief in de stad “IJlster ondernemers zijn mensen die de

kerende, gezellige ‘Warme winteravond’ bij de

handen uit de mouwen steken. Korte lijnen,

Overkluizing op 14 december. Een ieder is van

betrokkenheid met personeel en niets is

harte welkom om dit mee te maken!”

teveel”, zegt voorzitter Hans van Straaten over de leden van de Ondernemersvereniging

Contactpersoon

IJlst. Door innovatie, het zoeken naar interna-

Daarnaast fungeert de vereniging als contactper-

tionale opdrachtgevers, actief naar buiten te

soon tussen ondernemers en de gemeentepoli-

treden en op de kosten te letten, verwachten

tiek. “We komen dus op voor de belangen van

de ondernemers de recessie de baas te zijn.

de plaatselijke ondernemers. Momenteel houden we ons vooral bezig met de ontwikkelingen rond

De Ondernemersvereniging IJlst is op 13 Juni

de nieuwe gemeente Sudwest Fryslân. Voor ons

1994 opgericht door een vijftal enthousiaste

als ondernemers waren er uiteraard veranderin-

ondernemers uit de stad. Inmiddels telt de ver-

gen bij de overgang naar de nieuwe gemeente,

eniging, waarvan bijna alle IJlster zakenlieden

zoals andere contactpersonen. Gelukkig hebben

lid zijn, zo’n vijftig leden, die actief zijn in onder

we het gevoel dat de gemeentelijke medewer-

meer handel en industrie, recreatie, aannemerij,

kers er alles aan doen om nauw betrokken te zijn

horeca en detailhandel. “Bij het naderen van

bij de ondernemers en de inwoners.”

IJlst is al duidelijk zichtbaar dat wij onze handen

naar ons geluisterd. Inmiddels is de

bij de gemeente de aandacht.”

uit de mouwen steken. Zo hebben we er in het

Voor de komst van de nieuwe gemeente was

Ondernemersfederatie Sudwest Fryslân

De IJlster detailhandel heeft het, net als in de rest

verleden voor gezorgd dat de ‘Beitel’ van de

de IJlster vereniging bang niet tegen Sneek en

opgericht met verschillende afdelingen zoals

van Nederland, niet gemakkelijk. “Naast kosten-

voormalige schaatsfabriek van Nooitgedacht

Bolsward op te kunnen. Ook dat blijkt in de

Handel & Industrie, Recreatie & Toerisme en

beheersing op diverse fronten, proberen veel

naar de rotonde is verplaatst”, vertelt Van

praktijk mee te vallen. “Er wordt nog steeds

Detailhandel. Hierin zijn ook afgevaardigden

leden de crisis te overleven door actief te zijn

Straaten.

met innovatie, marketting, export et cetera. Maar het allerbelangrijkste is dat de onderne-

De belangrijkste taak van de vereniging is het

mers zichzelf blijven. De bedrijven doen waar ze

verbeteren en stimuleren van het ondernemers-

goed in zijn en profileren zich naar buiten om

klimaat in de stad. “We organiseren bijvoorbeeld

extra werkzaamheden te genereren.”

informatienetwerkavonden en bedrijfsbezoeken. Dat zijn belangrijke tools om de onderlinge

De voorzitter besluit: “Het komende jaar blijven

samenwerking te verbeteren en om kennis en

wij als ondernemersvereniging de ontwikkelingen

nieuwe ideeën op te doen.” Daarnaast zijn we

nauw volgen en blijven we onze leden al dan

ook nauw betrokken bij activiteiten die in de

niet individueel hierover informeren.”

stad worden georganiseerd, zoals de ontvangst Door Wendy Noordzij

van Sinterklaas en de inmiddels jaarlijks terug-

Warme Winteravond Voor de inwoners van IJlst en omgeving organiseert de Ondernemersvereniging IJlst haar traditionele Warme Winteravond op 14 van onze vereniging vertegenwoordigd.”

december op de Overkluizing in het centrum.

Speerpunten op het recreatieve vlak zijn de

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom

beperkte aanlegmogelijkheden en sanitaire

om gezellig met elkaar sfeervol de donkere

voorzieningen voor de varende passanten in

dagen voor Kerstmis in te luiden. Niet alleen

het centrum. “We gaan ons best doen om deze

worden de lampjes van de kerstboom ontsto-

voorzieningen uit te breiden. Zo hopen we de

ken, ook zijn er warme drankjes verkrijgbaar

klandizie voor de winkels, recreatiebedrijven en

en is er muziek, zang en een levende kerststal.

horeca te vergroten. Gelukkig heeft dit punt ook


15% subsidie op zonnepanelen!

16

SPECIAL Ondernemersvereniging IJlst

ondernemerskrant

Nog steeds subsidie beschikbaar! Wees er snel bij, want OP=OP!

Bagger- en Aannemersbedrijf prijs e i t c A ie, bsid u s f sie ! inclu BTW n e llatie a t s n i 12

â‚Ź

ZIJSLING en Zonen BV ZIJSLING Zand en Grind BV Stopzand - metselzand - grind - aarde - tegels - klinkers e.d.

en

anel

ep zonn

ts

slech voor

-* , 9 9 5.3

en jkhed ogeli en m n . e d aar steem ie. voorw er sy ubsid ar de f klein kenning s ter o ag na e o a r r o t g V n * d van bij ee ehou voorb nder o s ij Pr

Bagger- en Aannemersbedrijf Riperwei 3 8623 XR Jutrijp

Kaeidyk 5 8711 HD Workum

Tel.: Fax:

Tel.: Fax:

0515-424603 0515-420932

Mob.: 06-51602486 Gebr. Sikma B.V. Roodhemsterweg 20 - 8651 CV IJlst T. 0515 - 415307 www.gebr-sikma.nl - info@gebr-sikma.nl

Zand en Grind

0515-542153 0515-543154

Mob.: 06-22691837

info@zijslingbv.nl | www.zijslingbv.nl Vakinstallateur

Verzekeringen, AOV en Pensioen Voor persoonlijk contact ! Jouke Wijnja Croleskwar er 108 8651 HG IJlst 06-233 266 77 jouke@adviesenkies.nl verzekeren is een keuze www.joukewijnja.nl

adviesenkies


17

Súdwest FRySLâN

Windenergie, nu ook voor Henk en Ingrid Iedereen, burgers en bedrijven, kan profiteren van windenergie. Dat is de boodschap van de campagne ‘Deel mee in de wind’ van Natuur & Milieu, de Windcentrale en Greenchoice. Doel is het werven van enkele duizenden nieuwe ‘molenaars’. Als meer mensen mede-eigenaar van een windmolen worden, is er meer draagvlak voor windmolens op land. Iedereen kan molenaar worden en meedelen in de wind door een Winddeel te kopen via winddelen.nl. Voor 351 euro per Winddeel worden mensen ‘Winddeler’ van Grote Geert of De Jonge Held, twee bestaande windmolens in de buurt van het Groningse Delfzijl. Op 7 december a.s. stopt de actie: dan moet er voldoende kapitaal zijn om de molens te kopen. Dat is het geval als er 20.000 Winddelen zijn verkocht.

Weerstand tegen windmolens omzetten in draagvlak

burgers mede-eigenaar van windmo-

stroom. Daarmee heb je geen last meer

Wind van Grote Geert voor Henk en Ingrid

lens zijn, blijkt dat aanvankelijke weer-

van stijgende stroomprijzen. Per molen

Door alle lagen van de bevolking en los

Windmolens op land roepen soms

stand is omgeslagen naar draagvlak.

vormen de deelnemers een coöperatie.

van politieke voorkeur is er behoefte

Als alle Winddelen verkocht zijn,

aan meer Hollandse groene stroom.

weerstand op vanwege geluid, slagschaduw of horizonvervuiling. Deze

Hoe werken Winddelen?

kopen de coöperaties de windmolens

Maar liefst 83% van de Nederlanders

problemen kunnen grotendeels wor-

Het eigendom van de windmolens is

van de huidige eigenaar.

vindt het belangrijk dat duurzame

den ondervangen door molens niet

opgesplitst in gelijke stukjes, genaamd

overal verspreid neer te zetten, maar te

Winddelen. De molenaar koopt via de

Een gemiddeld gezin zou aan zeven

(onderzoek Flycatcher, 2011). Het

concentreren in industrie- en haven-

Windcentrale één of meer Winddelen

winddelen voldoende hebben om alle

opwekken van energie uit wind is in

landschappen en grootschalige land-

om eigen stroom op te wekken (gemid-

stroom zelf op te wekken via de eigen

Nederland de meest efficiënte en goed-

bouwgebieden met voldoende windop-

deld 500 kWh per Winddeel per

windmolen. Naast de aanschafprijs van

koopste manier om de productie van

brengst. Daarnaast blijkt dat het laten

jaar). De koper ontvangt 16 jaar lang

351 euro per Winddeel geldt een kleine

groene stroom uit te breiden. Met een

deelnemen van burgers in windmolens

stroom van de eigen Winddelen via

onderhoudsvergoeding van gemiddeld

Winddeel van 351 euro in molen de

zorgt voor draagvlak, doordat zij finan-

Greenchoice. Je betaalt dan, naast de

16 euro per Winddeel per jaar. Als

Grote Geert komt windenergie nu ook

cieel voordeel van de molens hebben.

verplichte energiebelasting en netwerk-

de stroomprijs zich blijft ontwikkelen

onder handbereik van Henk en Ingrid.

Onder andere in Duitse plaatsjes als

kosten (op dit moment 13,5 eurocent/

zoals de afgelopen tien jaar is de terug-

Wildpoldsried en Zschadrass, waar

kWh), geen kosten meer voor je eigen

verdientijd zeven jaar.

stroom in Nederland wordt opgewekt

Verbouw en renovatie prima alternatief voor verhuizing Nu de huizenmarkt op slot zit is

aannemer uit eigen omgeving is vaak

moment om energie te gaan bespa-

koper de klus in 1 keer te klaren. Een

verhuizen niet echt aantrekkelijk.

verstandig. Deze weet precies welke

ren. Breken en bouwen kost natuur-

woonkeuring is in dit geval zeker een

Dat droomhuis is misschien nog

regels en voorwaarden er in de betref-

lijk wel energie maar de keuze voor

goed idee. Op deze manier komt alle

wel te vinden maar het eigen huis

fende gemeente spelen. Wel of geen

spouwmuurisolatie of bijvoorbeeld

achterstallig onderhoud boven tafel en

zien te verkopen valt helaas vaak

bouwvergunning bijvoorbeeld of de

dubbel glas kan op termijn veel geld

kan er een duidelijke offerte gemaakt

vies tegen. Kiezen voor een aan-

voorwaarden van het bestemmings-

besparen. Ook een kritische blik op

worden.

bouw is daarom een prima alter-

plan. Zomaar een bouwwerk neerzet-

de cv-ketel kan zeker geen kwaad. Een

natief. Het is een stuk goedkoper

ten mag nu eenmaal niet. Passen de

groter huis moet ook verwarmd

Timmerwerk, stucken, glas, sanitair en

dan een nieuwe woning en het kan

plannen niet in het bestemmingsplan

tenslotte. Een moderne energiezuinige

elektra. Het zijn klussen waar je een

verrassend veel ruimte opleveren.

dan het noodzakelijk vrijstelling aan

ketel kan geld besparen of voorko-

vakman voor nodig hebt. Daar hangt

te vragen.

men dat er veel extra gestookt hoeft te

vanzelfsprekend een prijskaartje aan

Belangrijk is wel vooraf alles goed op

worden.

maar in de meeste gevallen blijft het

een rijtje te zetten om verrassingen

Verbouwtips

goedkoper dan de aankoop van een

te voorkomen. Dat begint al met de

Op www.verbouwwijzer staan veel

Renovatie

nieuwe woning. Mocht de woning-

vraag wat voor ruimte u eigenlijk

tips en adviezen die kunnen helpen

Als er toch geklust wordt kan het geen

markt weer aantrekken dan is verhui-

in gedachten heeft. Zet daarom alles

goed beslagen ten ijs te komen als

kwaad een complete renovatie van de

zen altijd nog een optie. Dankzij de

goed op papier of overleg het grondig

het op verbouwplannen aankomt.

woning te overwegen. De aannemer

verbouw en renovatie is uw ‘stulpje’

met de aannemer. De keuze voor een

Verbouwen is trouwens ook een ideaal

is toch bezig en het is meestal goed-

gegarandeerd fors in prijs gestegen.

Bron: iNSnet


18

ondernemerskrant


Súdwest FRySLâN

19

SPECIAL Business Club Nijefurd

Full Service Watersportbedrijf Wij bieden u een kompleet pakket aan om uw jacht in topconditie te houden. DE JACHTEIGENAAR ONTZORGEN EN VOORAL DOEN WAT WIJ BELOVEN Winterberging binnen en buiten Spuiten van jachten en gelcoat reparaties Reparatie - Onderhoud - Refit Verkoop nieuw en gebruikt WWW.SCANDINAVIANYACHTS.NL 0515 - 54 21 08

Adv_corp_FC_Cheese_def_a6.indd 1

Schilders en Zonweringsbedrijf Sauna- en infrarood cabines

28-04-2009 13:46:11

Schildersbedrijf G.Pruis bestaat al meer dan 30 jaar. Het leveren en plaatsen van zonwering doen wij ook al meer dan 20 jaar. Wij hebben een ruime klantenkring in en rondom de Zuidwesthoek van Friesland. Natuurlijk willen wij ook u graag als klant ontmoeten. U kunt ons bellen voor een prijsopgave betreffende schilderwerkzaamheden en zonwering. Kijkt u op onze website. Voor de wintermaanden hebben wij een speciale prijs. Voor zowel het schilderwerk als de zonwering. Voor het schilderwerk telt nog steeds de regeling van 6% btw voor een woning van 2 jaar en ouder. Bel ons en we komen graag bij u langs. Ook geven wij graag kleuradvies. Ook leveren wij alle soorten beglazing. In onze winkel kunt u terecht voor vele soorten verf en kiezen uit vele soorten behang. Is het niet voorradig dan is het meestal de volgende dag aanwezig.

Winkel: Voorstraat 99 8715 HZ Stavoren Tel.: 0514 681954 Fax: 0514 681541 Mobiel: 06 53 201 703 E-mail: info@gpruis.nl

Werkplaats en showroom: Klipper 9 8721 EM Warms Tel.: 0514 682937

www.gpruis.nl


20

ondernemerskrant

SPECIAL Business Club Nijefurd HAARDEN & KACHELS

www.firmawesterhuis.nl

Noard 119 8711 AD Workum Tel. 0515 542240

www.hjgworkum.nl

0515 - 543 481

Niets is wat het lijkt

Niets is wat het lijkt

Specialist in aankoopkeuringen Aankoopadvies en begeleiding Onderhoudsadvies Deel inspecties

Specialist in aankoopkeuringen

Aankoopadvies en begeleiding | Onderhoudsadvies | Deel inspecties Ultrasone huiddikte(vlak)meting | Vocht(osmose)meting en visuele inspectie | Taxaties Ultrasone huiddikte(vlak)meting

Vocht(osmose)meting en visuele inspectie Taxaties

www.zeilgoed.nl

www.zeilgoed.nl m 06 30 171 309 Workum Workum

m 06 30 171 309

e info@zeilgoed.nl

e info@zeilgoed.nl


Súdwest FRySLâN

21

SPECIAL Business Club Nijefurd

Hielke Bandstra, secretaris van de Business Club Nijefurd:

‘We willen onze netwerkactiviteiten intensiveren’

schappelijke belangen van de bedrij-

spreekbuis. Onze Business Club is

ven behartigen in relatie tot over-

daardoor vooral een netwerkorganisa-

heidsinstellingen en het functioneren

tie geworden.”

als netwerkorganisatie. Bandstra: “De eerste doelstelling is door de

Deze functie past goed in het huidige

herindeling van de gemeente gro-

economische klimaat, vindt de secre-

tendeels komen te vervallen. Al voor

taris. “Vanuit mijn professie als bankier

de fusie hebben we samenwerking

merk ik dat bepaalde sectoren het

De Business Club Nijefurd wil het

bouwgrond te bemachtigen om een

voor gekozen om het initiatief breder

gezocht met Handel & Industrie Sneek

momenteel erg lastig hebben. Toch

komende jaar haar netwerkactivi-

eigen gebouwtje neer te zetten. Met

te trekken dan alleen Workum en ook

(HIS) en de Vereniging van Sneeker

zijn er ook ondernemers die weer

teiten uitbreiden, vertelt secretaris

een privaat startkapitaal, een gemeen-

ondernemers van de omliggende

Zakenlieden, de beide verenigingen

voorzichtig willen investeren. Men

Hielke Bandstra. Dat heeft twee

telijke bijdrage en Europese fondsen

plaatsen uit de toenmalige gemeente

in Bolsward en de verenigingen in

zoekt elkaar nu op om gezamenlijk

redenen. Enerzijds de oprichting

werd een mooi gebouw neergezet,

Nijefurd, zoals Hindeloopen, Stavoren

Heeg, Woudsend, IJlst, Makkum en

initiatieven te ontplooien en verschil-

van de Stichting Ondernemend

dat nagenoeg geen leegstand heeft

en Koudum, erbij te betrekken. Dat is

Witmarsum. Vervolgens is de Stichting

lende bedrijven gaan ook weer meer

Sudwest Fryslân, die de belangen-

gekend.” De private-ondernemers

gelukt.”

Ondernemend Sudwest Fryslân

de boer op. Kwam het werk voorheen

behartiging van de ondernemers

gaven echter aan dat ze graag een

opgericht. Het algemeen bestuur van

‘gewoon’ binnen, nu gaat men veel

wat grotere netwerkorganisatie wilde

De club, die bestemd is voor onderne-

deze stichting, waarin de genoemde

meer af op werk dat in de pijplijn zit.

een groot deel heeft overgenomen.

oprichten en zo is de Business Club

mers die business-to-business leveren,

Ondernemersverenigingen zijn verte-

Het netwerken blijkt -juist nu- goede

Anderzijds de economie, die ervoor

ontstaan. “We hebben er toen direct

had twee doelstellingen: de gemeen-

genwoordigd, is nu de voornaamste

mogelijkheden te bieden, waarschijn-

richting de gemeentepolitiek voor

zorgt dat de leden elkaar opzoeken om gezamenlijk activiteiten te

lijk gaan we die activiteiten volgend jaar intensiveren.”

ontplooien. Het afgelopen jaar heeft de ver“Het stimuleren van netwerken is altijd

eniging ook allerlei interessante

een belangrijke taak van de Business

activiteiten georganiseerd voor haar

Club geweest”, legt Bandstra uit. De

leden. “Vorige maand zijn we op

club, die momenteel zo’n honderd

bedrijfsbezoek geweest bij CV M. de

leden telt, is begin januari 2000 opge-

Groot uit Stavoren, het bedrijf dat

richt toen een groepje ondernemers

destijds ‘geraakt’ werd door de trein

uit Workum een bedrijfsverzamelge-

die in Stavoren door de stootblokken

bouw wilde realiseren. “Voor kleine en

reed. Ruim zestig deelnemers zijn op

met name startende bedrijven was het

deze bijeenkomst afgekomen. Op 15

toen bijna onmogelijk een kleine kavel

november houden we ons jaarlijkse reisje, deze keer naar het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD) in Amsterdam. Vervolgens gaan we naar Leiden voor een stadstour met een afsluiting op een verrassende locatie in Noordwijk. Begin januari 2013 vindt onze nieuwjaarsborrel plaats. Bijna al onze activiteiten worden afgesloten met een borrel en een buffet. Dat geeft een ontspannen sfeer waarbij de netwerkactiviteiten het beste tot zijn recht komen.” Door Wendy Noordzij


22

SPECIAL Business Club Nijefurd

ondernemerskrant

THERMOROSSI PELLETKACHELS .

Volledig automatisch.

.

Hoogrendement ca. 86 tot 90%.

.

Geen “hoge”schoorsteen nodig.

.

Gemakkelijke bediening

.

CO2 neutraal.

.

Aangename warmte met vlammensfeer.

.

Ook professionele systemen in combinatie met zonnne energie!

Technisch installatiebedrijf Sanitiem Visser Noard 186 | 8711 AM Workum tel (0515) 541382 | fax (0515) 541996 info@sanitiemvisser.nl | www.sanitiemvisser.nl

Prettige feestdagen & een gelukkig nieuwjaar!

Op culinaire ontdekkingsreis bij restaurant 't Stasjons Kofjehús en de Kookstudio. Ontdek alle mogelijkheden die wij u bieden...! Wij maken het al onze gasten naar de zin, door goede en betaalbare gerechten op tafel te zetten. U kunt bij ons kiezen uit een groot aantal gerechten, zodat het voor een ieder mogelijk is de juiste keuze te maken. Wij staan u, als u dat wilt, met raad en daad bij in de vorm van suggesties of culinaire adviezen.

Stasjons Kofjehús Stationswei 22a 8722 HB Molkwerum Tel.: 0514 - 68 11 57 info@stasjonskofjehus.nl www.stasjonskofjehus.nl

Ons restaurant: gastvrijheid en service In ons gezellige restaurant vindt u op de à la carte kaart een grote keuze aan gerechten om uw etentje tot een feest te maken. Openingstijden oktober tot mei: donderdag /vrijdag v.a 17.00 uur zaterdag/zondag v.a 14.00 uur

ACTIES IN

KEUKENS KEUKENS BADKAMERS SANITAIR

TEGELS

Bijvoorbeeld deze Eigentijdse keuken vanaf 4286,-


súdwest FrysLân

23

SPECIAL Business Club Nijefurd

Alles oer it Frysk: kaarten, sûvenirs, (kream)kado’s en fansels de nijste boeken: Trije Fryske top-romans foar meiinoar € 10,00! Keapje no trije Fryske top-romans foar ien bedrach fan € 10,00. Yn dit foardielige pakket út de rige ‘Afûk’s bêst ferkochte’ fine jo de neikommende titels: It Ferset fan Harmen Wind, Eilândochters fan Wilco Berga en Oxzana fan Marga Claus. Of bestel fia € 10,00 www.afuk.nl.

De waarmte fan desimber – Winterferhalen en mear

De stoarmwyn hoart om hûs en hear, de winter is op kommen... In waarm boek foar de kâldste moannen fan it jier. Fol winterske ferhalen, gedichten, resepten en prachtich wurk fan Fryske byldzjende keunstners. In skitterjend kadoboek foar de lange winterjûnen. Fan € 24,90 no foar

Afûk Fryske boek- en taalwinkel Bûterhoeke 3, Ljouwert (foar de Aldehou oer) www.afuk.nl

:ie IinEingUsloW N cat tra in Heerenveen!

SPREKEN IN HET OPENBAAR Presentatietrainingen voor iedere branche en ieder niveau!

Reken definitief af met spreekstress.

Waarschijnlijk wilt u na deze 2 dagen meer!

Pieter Frijters: iedere training een onvergetelijke ervaring!

Snéltraining Spreken in het Openbaar. Twee

Met Goed Presenteren gaat u nog een stap

Kijk voor het volledige trainingsaanbod op

intensieve dagen en u beheerst basistechnieken

verder. U leert een presentatie neerzetten die

www.spreek.nl. Of bel voor meer informatie

om op een ontspannen manier te boeien,

impact heeft! Op elk gewenst moment. Zonder

met 0182 – 612 345 of stuur een mail

te enthousiasmeren en te overtuigen.

voorbereiding, met minimale inspanning.

naar info@mindtuning.nl

Frijters Mind Tuning BV, Mozartlaan 54 – 56, 2742 BN Waddinxveen (omg. Gouda)

€ 12,50


24

ondernemerskrant

Thuiszorg Slippens groeit snel maar beheerst Wie zijn wij? Thuiszorg Slippens wordt gerund door Jantine Slippens en bestaat 12 jaar. Jantine Slippens heeft zelf 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Wij zijn sterk in de hartelijke, vriendelijke en professionele benadering van onze klanten. Wij leveren direct verpleging en verzorging bij u thuis! Personeel Wij hebben 50 hoogopgeleide medewerkers in dienst. Zowel verzorgenden als verpleegkundigen. Klein en slagvaardig staat uw vraag direct te beantwoorden. Deze manier van werken slaat aan, want wij groeien snel (doch beheerst). Werkgebied Wij werken door heel Friesland. Van Leeuwarden tot Lemmer. Wilt u weten of we ook bij u in de buurt komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Geen kosten U betaalt alleen de eigen bijdrage. Verder niets. Meer weten? Wij vertellen u graag meer, bel ons op nummer:

0515-438860

Ondernemerskrant súdwest Fryslân  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...

Ondernemerskrant súdwest Fryslân  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...