Page 1

8E JAARGANG DECEMBER 2016 NUMMER 3

ONDERNEMERSKRANT

ONDERNEMERSKRANT

NOORD OOST  FRIESLAND

5 9 11 15

Wilt u ook het beste voor uw ogen? Bewust toeleven naar oud en nieuw De Kromhoekster Kip: Passie voor het vak

Kerstshow bij Anka Dupon

Verder in dit nummer • Scheiden en Hypotheek • Trotse Scheepsbouwer in Friesland, in Europa! • Raderwerk: Altijd in beweging

De onder nemers uit de reg io vertellen ...

Wij wensen u fijne feestdagen en een ondernemend


2

EENVOUD BETROUWBAAR ROBUUST FLEXIBEL

ONDERNEMERSKRANT

Machinefabriek Rusthoven BV Groot in onderhoud, reparatie en nieuwbouw van bruggen, bruginstallaties en afsluitboomkasten, maar ook in machinebouw en speciaal constructiewerk (staal, rvs, aluminium) Tevens: - Technisch advies - Engineering (3D) - Technische inspecties - Montage - Onderhoud - Draaien / frezen / kotteren - Restauraties

Contact: Stockholmstraat 5 9723 BC Groningen Postbus 5144 9700 GC Groningen

EENVOUD BETROUWBAAR ROBUUST FLEXIBEL

Tel.: 050 - 318 18 77 Fax: 050 - 312 41 20 info@rusthoven.com www.rusthoven.com


3

COLUMN

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl

Nieuwe ronde, nieuwe kansen Het einde van het jaar komt in zicht. Voor veel mensen betekent dit ook:

kunt u bepalen of datgene wat u ach-

goede voornemens (ook al zeggen ze dat ze daar niet aan doen). Ik hou er

ter en naast u ziet, goed of niet goed

van, want dat betekent: vooruitkijken en plannen maken.

is als u daar zelf geen verwachting van heeft. Goed voornemen num-

Om u een beetje te helpen doe ik

administratie een bron van actuele

mer 3 is dat u nu eindelijk eens met

een voorstel voor een aantal goede

informatie wordt.

uw begrotingen aan de slag gaat. Dit

voornemens die heel goed haalbaar

Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie OK

is een goed voornemen waar u nú

zijn en die afzonderlijk zijn in te zet-

Opzij kijken

al mee kunt beginnen. Begin eens

ten, maar als geheel een wereld van

Met opzij kijken bedoel ik: kijk naar

met de cijfers over 2015 en over de

verschil zullen maken. Haalbare voor-

de actualiteit. Wat kunt u doen om

eerste 10 of 11 maanden van 2016.

En nu: volhouden

nemens dus en geen crashdieet voor

uw rendement (of uw liquiditeit of uw

U heeft hiermee een goed referentie-

Zoals altijd met goede voornemens

ondernemers, maar een verandering

humeur) vandaag nog te verbeteren.

kader. Gebruik deze cijfers om een

zit de kracht in het volhouden. Als

van ingesleten patronen. Net als bij

Stop dus met zaken die niets toevoe-

begroting per maand voor 2017 te

u de eerste drie maanden volhoudt,

de overbodige kilo’s is dat beter vol te

gen aan het geheel. Bent u ook een

maken. Als u dan in beeld heeft hoe

weet u niet meer anders en is het

houden en bovendien de methode met

groot deel van de dag met bijzaken

2017 er uit gaat zien als u op de

een kleine moeite gebleken om zaken

blijvend effect.

bezig, in plaats van met hoofdzaken?

bestaande voet verder gaat, kunt u in

anders en beter te gaan regelen. En

Veelal is het simpelweg een keuze om

deze begroting uw plannen gaan ver-

niemand beweert hier dat u dat alle-

Achteruitkijken

dat te veranderen, mits u daarin dui-

werken. Het simpelweg inzichtelijk

maal alleen moet gaan uitvogelen. Een

Vanaf nu gaan we alleen nog achter-

delijk bent. Goed voornemen num-

maken van bijvoorbeeld uw kosten

kleine investering kan vaak al wonde-

uitkijken om een belastingaangifte te

mer 2 is: beperk u zoveel mogelijk tot

maakt al dat u kritisch gaat kijken

ren doen. Kort samengevat: zorg nu

doen én om er wat van op te steken.

de hoofdzaken, of anders gezegd “cut

of dat allemaal wel nodig is of dat

voor een goede begroting, regel op

Wat achter ons ligt is geweest en laat

the crap” en ga doen waar u goed in

sommige contracten herzien moeten

een eenvoudige en efficiënte manier

zich niet meer veranderen. Wat van-

bent en waar u energie van krijgt. U

worden. Ook een kritische blik op uw

uw maandelijkse informatie, analyseer

daag gebeurt en wat eraan komt, daar

zult zien dat uw energie op anderen

omzet, gerelateerd aan uw capaciteit,

deze en doe er wat mee. Oftewel om

kunt u nog wat mee. Toch moet er

overslaat, met alle positieve gevolgen

kan heel verhelderend werken. Kijk

de parallel uit het begin nog even aan

een administratie worden gedaan en

van dien (personeel presteert beter,

wat kleine veranderingen voor effect

te halen: uw onderneming moet min-

het liefst zo efficiënt en actueel moge-

acquisities gaan beter, etc.). Niet te

op het geheel hebben en kijk of grote

der en gezonder eten en meer sporten.

lijk. Goed voornemen nummer 1 is

vermijden bijzaken laat u bij voorkeur

veranderingen tot de gewenste effec-

daarom het optimaliseren van admi-

aan anderen over.

ten leiden. Met deze begroting heeft

nistratieve processen en het elimine-

Hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn?

u uw eigen referentiekader gemaakt

ren van overbodige werkzaamheden

Vooruitkijken

om voortaan wel grip op uw onder-

André de Vries

om er daarmee voor te zorgen dat uw

Weet wat u te wachten staat. Hoe

neming te krijgen.

www.devriesinbusiness.nl

De kracht van elkaar, wehelpen.nl Waar burenhulp vroeger heel gewoon was, lijkt het vragen van hulp nu

‘Steunpunt WeHelpen Kollum’ voor

tegen mij dat ze blij is met mijn hulp

iets waar je een ander liever niet mee belast. Wehelpen.nl maakt het mak-

mensen die ondersteuning nodig heb-

en dat doet me ontzettend goed". "Je

kelijker om hulp te vragen, hulp aan te bieden en hulp bij mantelzorg

ben om zich aan te melden op de web-

bent een engel, als uit de hemel gevallen"

te organiseren!

site. Zo vonden Lisanne van der Ploeg en

zegt mevrouw Opperman tegen Lisanne.

mevrouw Opperman elkaar via wehelpen.

"Toen jij kwam, ging er een wereld voor

nl, met tussenkomst van het Steunpunt.

mij open! Zonder WeHelpen zou ik niet

Wehelpen is een beweging van, voor en

actieve inwoners zagen dat ondanks de

door mensen. Mensen die hulp nodig heb-

saamhorigheid voor sommige inwoners

ben, hulp willen bieden of mantelzorgers

hulp organiseren moeilijk was.

die ondersteuning zoeken, via de web-

weten wie mij had moeten helpen!" Lisanne is 21 jaar en woont in Kollum. Ze studeert ‘Journalistiek met Fotografie’ in

wehelpen.nl in 2017

site wehelpen.nl vinden zij elkaar. Samen

Het gaat om praktische zaken zoals het

Drachten. ''Want als ik iets aan het doen

WeHelpen is niet alleen een handige digi-

staan ze sterk en maken ze de dag van

uitlaten van de hond bij ziekte, vervoer

ben, dan wil ik mijn tijd zo zinvol moge-

tale marktplaats, maar het brengt echte

elkaar bijzonder.

naar de huisarts, een spelletje doen of

lijk invullen. Zowel voor mijzelf, als voor

verbinding op gang. De ervaringen van

samen boodschappen doen. Wehelpen.

een ander. Dát vond ik bij WeHelpen”,

inwoners van Kollumerland c.a. hebben

WeHelpen in Kollumerland c.a.: "Je bent een engel!"

nl maakt het mogelijk om hulpvragen

aldus Lisanne.

de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel

In 2012 zijn de inwoners van Burum

de website. Zo kunnen inwoners elkaar

Mevrouw Opperman is 84 jaar en woont

ook aan te sluiten bij Wehelpen.nl. Per

gestart met het toepassen van een nieuwe

gemakkelijker vinden. Vanaf 2014

sinds het overlijden van haar man drie

1 januari 2017 zijn de vier Noordoost

manier van onderlinge hulp, via de websi-

is wehelpen.nl beschikbaar in de hele

jaar geleden, alleen. Ze is slecht ter been,

Friese gemeenten gezamenlijk lid van de

te wehelpen.nl. Dorpsbelangen en andere

gemeente Kollumerland c.a. Er is een

binnenshuis verplaatst ze zich met een

coöperatie WeHelpen. Wehelpen wordt

rollator. "Mijn kinderen en kleinkinderen

dan onderdeel van een nieuw informatief

wonen in Amerika en Canada, niet echt

digitaal zorgportaal voor de inwoners van

in de buurt". Via de wijkverpleegkundige

de vier gemeenten.

en Ferwerderadiel gestimuleerd om zich

en hulpaanbod zichtbaar te maken via

werd ik geattendeerd op WeHelpen. Het steunpunt WeHelpen Kollum heeft mijn

Hierin komt alle informatie over zorg

hulpvraag op de website geplaatst.

en ondersteuning en het organiseren van onderlinge hulp bij elkaar, een mooi

"Al bij de eerste kennismaking bleek

Colofon

NOORD-OOST FRIESLAND

voorbeeld van de kracht van elkaar.

het goed te klikken”, aldus mevrouw Opperman. Lisanne helpt mevrouw

Wilt u meer weten over Wehelpen.nl?

Opperman met boodschappen doen,

Neem dan contact op met Annet Boonstra

formulieren invullen en leren omgaan

via telefoonnummer:

met de computer. “Ze zegt heel vaak

06 - 52 09 13 53.

Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / DTP VDS Crossmedia BV, Emmen Tel 085 – 773 41 71 Tekst André de Vries Medewerker Jan Schuitema, Machiel Merk en Erik Luikens Verspreiding Santibri-Axender Tel 0512 - 51 22 24 Druk Hoekstra Krantendruk, Emmeloord De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.


4

ONDERNEMERSKRANT

AnkaDupon.nl

Software - Apps - Websites

Master de Boerstrjitte 9 9233 KS Boelenslaan

www.fractalsolutions.nl

Tel: 06-16072260 info@fractalsolutions.nl


5

NOORD-OOST FRIESLAND 

Wilt u ook het beste voor uw ogen? Met uw ogen bent u extra voorzichtig. Des te meer reden om bij klachten snel naar Dijk Optiek in De Westereen te gaan. Met de nieuwste oogscan-apparatuur wordt uw netvlies gecontroleerd. Ook op het gebied van oogmode blijft Dijk Optiek zich vernieuwen. Vijf vragen aan optometrist en eigenaar Theo Dijk.

ZIJN ER NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ DIJK OPTIEK?

Dokkum

‘Sinds kort heb ik extra apparatuur om sneller oogafwijkingen te kunnen ontdekken. Met de

Damwâld

OCT-scan in combinatie met een Fundus-camera kunnen we de achterkant van het oog in detail

Kollum De Westereen

in bekijken. Die techniek is nu zo ver ontwikkeld dat die twee mogelijkheden nu in één apparaat Leeuwarden

zitten. Een onderzoek kan daardoor in 5 minuten worden verricht. Vijftien jaar geleden stond

Burgum

de techniek nog in de kinderschoenen. Oogartsen waren toen al blij met een wazige scan, waar mogelijk een oogafwijking op te zien was. Nu kunnen we meteen al de tien lagen van het netvlies in beeld brengen. Daarom was het voor mij het juiste moment om deze nieuwste apparatuur aan te schaffen. Zo kan iedereen in de regio profiteren van preventieve oogzorg. Voor zover ik weet, ben ik de enige zelfstandige optometrist in Noordoost Fryslân met een OCT-scan. Als oogspecialist volg ik voortdurend trainingen. Zo heb ik een cursus in Hilversum gedaan om dit apparaat

ZIE JE NIEUWE TRENDS OP HET GEBIED VAN OOGMODE?

te bedienen en de beelden beter te interpreteren.

Opvallen mag, met kleurige monturen. De modellen worden wel weer dunner en fijner. Ronde vormen zijn in, maar stoere monturen doen het ook goed. Sinds kort hebben we monturen van Porsche Design in onze collectie. Het merk Öga is ook populair en heeft een ingetogen Scandinavisch design. De brillen van Etnia Barcelona zijn stijlvol en hebben mooie kleurcombinaties. Ons eigen label loopt ook goed. Deze collectie uit Italië met het logo van Dijk Optiek zijn relatief voordelig en de prijs is inclusief dunne hoogwaardige, enkelvoudige glazen.

WAARIN ONDERSCHEIDT DIJK OPTIEK ZICH? We hebben een training gedaan waardoor we nu nóg beter weten welk montuur het best bij iemands gezicht en persoonlijkheid past. En we kunnen nog gerichter kleuradvies geven. Verder hebben we een band met onze klanten, net als mijn vader van wie ik de optiek heb overgenomen. Mensen voelen zich op hun gemak in de winkel. Sinds ons 50-jarig jubileum, twee

HEEFT HET AL NUT GEHAD?

jaar geleden, hangt er een grote zwart-

Jazeker! Bij één klant was duidelijk te zien dat een preventieve scan zin had. Hij is 46 jaar en zijn

wit foto achter de toonbank. Mijn

ouders hebben allebei glaucoom, een oogziekte waardoor je slechtziend kunt worden. Hoewel we

vader is daarop te zien met twee klan-

een normale oogdruk hebben gemeten, gaf de scan toch afwijkingen aan. Bij deze man zijn we er

ten. Ik wist niet wie zij waren, maar

nu op tijd bij. Hoe eerder je glaucoom signaleert, hoe beter. Bij een andere klant die al oogproble-

mensen herkenden er een echtpaar

men had en sinds kort nog slechter ging zien, ontdekte ik iets wat ik op een gewone netvliesfoto

uit Kollumerzwaag in met wel tien

niet had kunnen zien: een afwijking aan de gele vlek, wij noemen dat een maculagat. Ik heb haar

pleegkinderen. Op die foto hebben we

direct kunnen doorverwijzen naar de oogarts.

zoveel enthousiaste reacties gekregen dat we hem laten hangen. Een mooi tijdsbeeld.

WIE WETEN JULLIE TE VINDEN? We merken dat we meer klanten krijgen uit de wijde omgeving, globaal van Ameland tot Drachten. Dat komt vaak doordat anderen ons hebben aangeraden, waar we heel blij mee zijn. Ook vroegere klanten van De Brillenspecialist uit Damwâld weten ons te vinden, sinds we het bestand hebben overgenomen. Net als onze vaste klanten, soms wel drie generaties. Gelukkig is De Westereen nog beter bereikbaar en zijn er gratis parkeerplekken pal voor de deur. Iedereen die kiest voor deskundige oogzorg, kwaliteit en service kan bij ons terecht. Dijk Optiek Ljurkstrjitte 43a 9271 CR De Westereen T. 0511 - 44 17 05 E. info@dijkoptiek.nl I. www.dijkoptiek.nl


6

ONDERNEMERSKRANT

NLOOK Nieuw: BETO

A D M I N I S T R AT I E V E D I E N S TE.C. VE R L Kaspersma ENING (Enno)

Voor al uw: traditioneel stucwerk

gipsstucwerk

fijnschuurwerk

sierpleister

Italiaanse Marmerpleister

spuitwerk

De Bjirk 6 (Enno) Kaspersma 9251 NJ E.C. Burgum

E.C. (Enno) Kaspersma De Bjirk 6 9251 NJ Burgum

06 41 83 25 40 info@eckadministratievedienstv www.eckadministratievedienstv

De Bjirk 6

06 41 839251 25 NJ 40Burgum A D M I N I S TE.C. R(Enno) AT I Kaspersma EVE Bart van der Werf DeABjirk 06 41 83 25 40 D M6I N I S T R AT I E V Einfo@eckadministratievedienstverlening.nl info@eckadministratievedienstverlening.nl Jan Binnenslaan 80 • 9231 CC Surhuisterveen • T: 06-22793007 • E: bart@decostucco.nl D I E N S T V E9251 R E www.eckadministratievedienstverlening.nl D IL ENJ NBurgum SNTIVNEG R L E N I N Gwww.eckadministratievedienstverlening.nl 06 41 83 25 40 A D M I N I S T R AT I E V E info@eckadministratievedienstverlening.nl www.eckadministratievedienstverlening.nl DIENSTVERLENING Tillebuorren 43 9288 AN Kootstertille 0512 33 22 76 info@dagbestedingdepastorie.nl www.dagbestedingdepastorie.nl

De Pastorie

Dagbesteding die werkt!

Dag besteding

Wij bieden ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen die om shop reden dan montage welke ook, behoefte hebben aan dagbesteding.

M

Onder begeleiding verzorgen wij divers drukwerk. Denk hierbij aan folders, flyers, brochures enz. besteding Samen zorgen wij ervoor dat uw opdracht naar wens wordt uitgevoerd.

Dag

shop

M

montage

shop

Voor diverse bedrijven verzorgen wij montagewerk. Denk aan het samenstellen van producten, het in elkaar zetten van onderdelen en het voorzien van verpakkingsmateriaal.

BEDRIJFSPANDEN TE KOOP aangeboden: • Garagebedrijf met tankstation in Noord-Friesland. • Kollumerzwaag, grote bedrijfsloods met inpandige woning. • Kollumerzwaag, diverse opslagloodsen, Harm Smidswei 28-34 • Ontwikkel locatie m.b.t. “zorgwonen” in Buitenpost. • Bedrijfsunit met vliering aan de Stavangerweg te Groningen. • Bedrijfsunits (50 m2) het Skagerrak 22, Groningen, “Eemspoort”. • Bedrijfspand met woning in Oosterwolde (Frl.) • Grote woonboerderij in Buitenpost, div. invullingen mogelijk.

OOK PLAATSING OP FUNDA IN BUSINESS MOGELIJK

TE HUUR aangeboden: • Winkelpand in WC Damwoude, ca. 240 m², hoog opl. niveau • Bedrijfsunits in Groningen, Skagerrak 22, op de “Eemspoort”. • Groot winkelpand in Surhuisterveen, met luxe woning. • Kantoorunits in Buitenpost, div. maatvoering mogelijk. • Winkelpanden in Surhuisterveen, diverse opties/ mogelijkheden.

GEVRAAGD: • (Verhuurd-e) Studentenpand(en) in Groningen en Leeuwarden. • Regionale onroerendgoed portefeuille.

LET OP - NIEUW: • Tevens het financieel/technisch beheer van uw onroerend goed. • Waardebepaling t.b.v. financiering etc.

Meer info: www.retailmakelaar.nl en Funda in business.

Buitenpost • Tel: 0511 - 54 29 10 • www.retailmakelaar.nl

Wil je sporten? Heb je een beperking? Is de sportfaciliteit niet aangepast? Bij Vereniging Voor Aangepast Sporten (VVAST) bieden we sporten voor mensen met een handicap. We bieden de volgende sporten aan: • Handboogschieten • Kanovaren • Zeilen M • IJssleeën (priksleeën) • Zwemmen

Contactinformatie en de locaties waar we sporten zijn te vinden op onze website:

www.vvast.nl

montage

Wil je eens kijken of één van onze sporten jou bevalt, kom dan gerust een keer langs. Je kunt gratis een paar lessen meedoen.

Als je meer informatie wilt kan je ook contact opnemen met onze secretaris via de mail:

secretaris@vvast.nl


7

NOORD-OOST FRIESLAND

Meer verkoop uit een webwinkel krijgen? Al meer dan tien jaar ontwikkeld

technische en visuele verbeteringen hel-

de klant overgaat tot koop.

Creative Work uit Buitenpost web-

pen wij onder andere meer verkoop uit

Er worden tal van marketing principes

sites. De beide eigenaren Teade

de webwinkel te krijgen. We gaan op

ingezet om de bezoeker zo goed mogelijk

Steenstra en Wilco Reinders heb-

de stoel van de klant zitten, zoals Teade

te helpen. Allemaal met als doel om meer

ben zich de afgelopen jaren gespe-

dat zegt. Vanuit dat perspectief kun je

verkoop te genereren.

cialiseerd in het bouwen en onder-

vaak veel simpele wijzigingen doorvoeren

houden van webwinkels.

die veel impact hebben op het verkoop

Naast het brengen van eenvoud, helpt

resultaat. Een bezoeker wil namelijk graag

Creative Work bedrijven om meer rele-

Het onderhoud, of zoals de heren het zeg-

een antwoord op zijn of haar vraag. De

vante bezoekers naar de webwinkel te

gen “de optimalisatie”, van een webwin-

kunst is om de bezoeker zo eenvoudig

krijgen. Wij zorgen dat pagina’s beter

kel is 1 van de belangrijkste werkzaamhe-

mogelijk op de juiste pagina te krijgen.

door google gelezen kunnen worden

den geworden van Creative Work. Nog

De pagina zal vervolgens het antwoord

en dat pagina’s ook de inhoud bevatten

maar 5 jaar geleden kon je succes hebben

moeten geven op de vraag van de klant.

waarop ze gevonden moeten worden,

met alleen het laten bouwen van een

Bijv wat zijn de product specificaties, wat

aldus Wilco Reinders. Met goede en vol-

webwinkel.

zijn de voor en nadelen etc. Hoe beter de

ledige product informatie valt er volgens

Tegenwoordig is door alle online con-

pagina een antwoord geeft op de vraag,

Wilco nog bij webwinkels veel te win-

currentie dit niet meer haalbaar. Met

des te meer het vertrouwen en de kans dat

nen. Het brengt namelijk meer bezoekers,

maar ook meer kopers…oftewel een win-

Heb je een webwinkel en wil je deze naar

win situatie.

een hoger niveau brengen? Dus meer relevante bezoekers en niet onbelangrijk,

In 2012 is Creative Work gestart

meer verkoop? Neem contact met ons op,

met een eigen webwinkel genaamd

wij helpen je graag.

BadkamerXXL.nl. We wilden onze werk-

www.creativework.nl

ervaring op het gebied van ecommerce eens voor een eigen webwinkel inzetten, aldus Teade. Dit project is uitgegroeid tot 1 van de grotere sanitair webwinkels van Nederland. Een eigen webwinkel zorgt ook dat je als webwinkel eigenaar geen genoegen neemt met een goede webwinkel. Alles moet perfect. Dit heeft ook Creative Work naar een hoger niveau gebracht.

Respectvolle en persoonlijke zorg In een warme omgeving! De schapen staan rustig te grazen in het weiland achter de boerderij.

zorginstellingen gewerkt. Daarin viel

Ergens boven in een boom zingt een merel en in de sloot kwaken kikkers.

het haar op dat er heel veel lopende

De geur van verse koffie dwarrelt over het erf. Ineens wordt helemaal dui-

band werk aanwezig was, in plaats

delijk waarom het hier ’t Daalders Plakje genoemd wordt.

van dat er met clienten werd gewerkt .Het is allemaal snel, snel, snel en tijd

Over het zorgcomplex

Smallingerland. Ze heeft bewust geko-

voor echte aandacht is er niet. Ze is

’t Daalders Plakje is een kleinschalig

zen voor deze persoonlijke manier van

van mening dat ieder individu zorg,

zorgcomplex in Drachtstercompagnie

zorgverlening zodat ze een respectvolle

tijd en vooral aandacht nodig heeft,

voor mensen met een lichamelijke

band met haar cliënten kan opbou-

daar op heeft ze

beperking die niet meer thuis kunnen

wen. ’t Daalders Plakje is een logische

eigen zorgcomplex op te richten .Het

wonen maar wel controle over hun

volgende stap in haar zorgaanbod. Ze

is mooi kleinschalig zodat iedereen de

leven willen houden. Het zorgcom-

wil hiermee een alternatief bieden voor

zorg, tijd en aandacht krijgt waar die

’t Daalders Plakje

plex bestaat uit 6 privé-appartementen,

verpleeg- en verzorgingshuizen, waar

recht op heeft. De zorg in ’t Daalders

• Kleinschalig zorgcomplex met 6

een gezamenlijke woonkamer en een

weinig tijd en aandacht is voor bewo-

Plakje wordt door haar en haar collega-

eetruimte. ’t Daalders Plakje biedt 24

ners. Corrie de Boer heeft in diverse

verpleegkundigen uitgevoerd.

besloten om een

uur per dag, 7 dagen in de week profes-

appartementen • 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg

sionele zorgondersteuning. Bovendien

Een daalders goede investering

• Gezamenlijke eet- en woonkamer

worden in en om de boerderij dag-

Wist u dat ‘t Daalders Plakje het eer-

• Elke dag verse maaltijden (ontbijt,

bestedingsactiviteiten aangeboden en

ste initiatief voor kleinschalig wonen

worden regelmatig gezamenlijke activi-

met zorg in de gemeente Smallingerland

teiten georganiseerd. ’t Daalders Plakje

is? En dat terwijl deze zorgvorm, juist

is een warm thuis waar aandacht en

vanwege de persoonlijke aandacht, aan

persoonlijk contact nog vanzelfspre-

populariteit wint. Daardoor is het een

kend zijn.

goede investering met een interessant rendement. Benieuwd naar de moge-

Respectvolle en persoonlijke zorg

lunch en diner) • Mogelijkheden voor dagbestedingsactiviteiten aan huis • Regelmatig activiteiten met medebewoners • Een rustige plattelandsomgeving dichtbij Drachten

lijkheden?

• Warmte en persoonlijke aandacht

Corrie de Boer die met haar organi-

Neem contact met ons op voor de moge-

De appartementen

satie Corrie’s Thuiszorg actief is als

lijkheden. Stuur ons een e-mail (info@

• Ruim opgezette privé-appartementen

zelfstandig verzorgende Individuele

cdeboer) of bel ons op 0512 516704 /

• Eigen woon/slaapkamer

Gezondheidszorg (IG) in de gemeente

06 15835635

• Eigen badkamer

’t Daalders Plakje is een initiatief van


8

ONDERNEMERSKRANT

Vestiging Buitenpost

Vestiging Kollum

Winkel

Winkel

Innameloods

Demontagebedrijf (inbreng)

Edisonstraat 3 9285 WE Buitenpost 0511-544 808 maandag t/m vrijdag: 09.00-17.00u zaterdag: 10.00-16.00u

Maak van uw keuken een droomkeuken

Tjeerd de Boer keukenrenovatie is het adres voor al uw reparaties en renovaties van uw badkamer en keuken en vervangen van inbouw apparatuur. Waarom een nieuwe keuken aanschaffen terwijl in de bestaande keuken nog een kapitaal aan goede materiaal zit dat kan worden hergebruikt? Voor betrekkelijk weinig geld en zo min mogelijk hak en breekwerk realiseert Tjeerd de Boer een hele nieuwe keuken. Maar ook voor verkoop en plaatsen van geheel nieuwe keukens,sanitair en tegels bent u bij Tjeerd de boer aan het goede adres. Graag komen wij een keer geheel vrijblijvend langs voor advies op maat. Samen met u overleggen we de mogelijkheden die er zijn voor het realiseren van uw eigen droomkeuken of badkamer.

Telefoon: 06-15837820

www.tdbkeukenrenovatie.nl

Adresgegevens gelijk dinsdag t/m vrijdag: 09.00-12.00u/13.00-16.00u zaterdag: 10.00-16.00u

Voorstraat 122 9291 CN Kollum 0511-700 204 dinsdag t/m vrijdag: 10.00-17.00u zaterdag: 10.00-16.00u Timmerwerf 4 9291 EH Kollum 0511-452 830 dinsdag t/m vrijdag: 10.00-16.00u


9

NOORD-OOST FRIESLAND

Bewust toeleven naar oud en nieuw 1 januari is elk jaar weer een bijzondere dag. Het oude jaar is weer voorbij

met 0,5 procent. Ook wordt door het

het spaargeld onderbrengen in een flex

kunnen de laatst genoemde maatregelen

en we kijken vooruit naar datgene wat ons weer te wachten staat. 1 janu-

vooruitbetalen van de rente een extra

B.V. kan tot de mogelijkheden behoren.

zinvol zijn.

ari is ook een datum waarop bepaalde financiële zaken geregeld moeten

aftrekpost in 2016 gecreëerd en wordt

Met een bedrag tot € 400 kan zo’n flex

zijn. Voor bepaalde groepen ondernemers is het tellen van de voorraad

het vermogen per 1 januari verminderd.

B.V. notarieel opgericht worden. De B.V.

Zuiderschans 4

een terugkerend ritueel en anderen hebben zich afgevraagd welke beta-

Helemaal wanneer verwacht wordt dat

betaalt alleen maar vennootschapsbelas-

9101 PZ Dokkum

lingen of uitgaven nog zinvol zijn in verband met de balanswaardering of

het inkomen 2017 lager zal uitvallen is

ting (in de meeste gevallen 20%) over de

0519-228150

het reduceren van vermogen in privé.

vooruitbetaling interessant vanwege de

daadwerkelijk genoten rendementen en

06-5366 7990 www.vanwieren-vellinga.nl

progressie in het belastingtarief. Er zijn

het vermogen van de B.V. wordt onder

Op 1 januari 2017 verandert ook de

te betalen. Een dergelijke vooruitbeta-

ook maatregelen denkbaar waarbij het

de huidige wetgeving verder niet belast.

box-3 belasting. Er zijn drie belasting-

ling heeft meerdere voordelen. Ten eer-

noodzakelijk is vóór 1 januari een notaris

Ook voor het beperken van toekom-

Folkert Smit RB

schijven geïntroduceerd en het huidige

ste wordt de renteaftrekbeperking voor

in te schakelen. Het schenken aan kin-

stige bijdragen in verband met de Wlz

Fiscalist bij Van Wieren & Vellinga,

rendementspercentage van 4% wordt

hogere inkomens in 2017 weer verhoogd

deren op papier is een optie maar ook

(Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ)

Dokkum

vervangen door twee percentages van 1,63% en 5,5%. Hoe hoger het vermogen hoe meer er wordt belast met het percentage van 5,5%. Grofweg gaat iedereen met een vermogen tot ± € 325.000 er in de nieuwe situatie op vooruit. Voor mensen met een privévermogen hoger dan dit bedrag is het raadzaam om extra te letten op uitgaven die nog vóór 1 januari gedaan kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het eerder voldoen van onlangs opgelegde aanslagen van de Belastingdienst. Ook het nu reeds voldoen van de premie zorgverzekering 2017 behoort tot de mogelijkheden. Gelet op de lage spaarrente kan overwogen worden het spaargeld te gebruiken voor het aflossen van een hypotheekschuld. Daarnaast is het fiscaal toegestaan hypotheekrente voor een half jaar vooruit

Scheiden en hypotheek! Bij een scheiding komt veel kijken. Als er nog minderjarige kinderen zijn,

met mogelijke oplossingen voor de over-

dan is de grootste zorg veelal: “hoe zal het met de kinderen gaan?”. Een

name van de hypotheek en de woning

andere vraag is: “Hoe moet het met het huis en de hypotheek?”.

door een van de (ex)partners. Dan zijn er vaak betere mogelijkheden dan na de

Uiteraard wordt er een goed en werk-

blijven wonen. Dan behouden de kinde-

scheiding. Door deze unieke aanpak lukt

baar ouderschapsplan opgesteld, maar

ren hun vertrouwde omgeving. Cliënten

het vaak wel om toch de financiering

in dit artikel behandel ik het huis en de

hebben vaak al bij de bank gevraagd wat

voor de overname rond te krijgen, terwijl

hypotheek.

de mogelijkheden zijn, maar krijgen bij

de bank vaak geen mogelijkheden ziet.

een scheiding het standaard antwoord:

Ook voor ondernemers, voor wie het nog

De onzekerheid over hoe het met de

kom maar terug als het convenant is

moeilijker is om de financiering te ver-

eigen woning moet is vaak groot. Kan

getekend.

krijgen, vinden wij vaak een oplossing.

die dan ook de hypotheek overnemen, of

Onze ervaring heeft ons geleerd dat dit

De gevonden oplossing wordt in het

moet de woning worden verkocht?

beter anders kan worden gedaan.

echtscheidingsconvenant beschreven.

Juist voor de kinderen, is het belangrijk

In onze werkwijze gaan wij, voordat de

Door deze werkwijze zijn de (ex)partners

dat een van beiden in de woning kan

scheiding is uitgesproken, aan de slag

er zeker van dat er na de scheiding geen

een van beiden er blijven wonen en kan

problemen zijn om de financiering en overname van de woning af te ronden. In veel situaties is het ook mogelijk om op deze wijze de kosten van de scheiding en de overname van de hypotheek en de woning te verlagen. Het kan dus goedkoper zijn door eerst de scheiding te regelen en daarna pas de woning. Wil je hier meer over weten, neem

‘‘

Leg samen de basis voor jullie gescheiden toekomst

Willen jullie scheiden,

dan vooral contact met mij op. Mail: keuning@2divorce.nl of bel: 06 - 2181 4668


10

ONDERNEMERSKRANT

 

 

Voor al uw schilderwerk, wandafwerking en schoonmaakwerkzaamheden, zowel binnen als buiten.

Voor al uw Volvo Penta onderdelen.

Dokkumerstraatweg 3●Burdaard●0519-332805/06-21117175

Industrieterrein de Oostpoort Kelvinstraat 5, 8861 ND Harlingen T +31 (0) 517- 418411 info@haismascheepsmotoren.nl

www.haismascheepsmotoren.nl

Daewoo Tacuma 1.6-16V Spirit Ford C-MAX 1.8i titanium 92kW lpg g3 Ford Focus 1.8 Titanium For Focus 1.6i16v futura 74kW Ford Focus 1.616v first edition 74kW Opel Meriva 1.8-16V Temptation Opel Tigra 1.8 cosmo Renault Clio 1.2 campus

     

                     

bj 2004 bj 2008 bj 2010 bj 2004 bj 2004 bj 2007 bj 2005 bj 2007

153100 km 148300 km 190700 km 218300 km 258500 km 114400 km 43200 km 76300 km

€ 1599,€ 7499,€ 7499,€ 2199,€ 1599,€ 5399,€ 5999,€ 4299,-

bj 2003 bj 2002 bj 2006 bj 2003 bj 2012 bj 2010 bj 2005

119000 km 171000 km 242000 km 170000 km 165000 km 116000 km 126000 km

verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht

bj 2007 bj 2010 bj 2012 bj 2007

188000 km 106000 km 83000 km 70000 km

€ 3299,€ 8299,€ 6199,€ 3999,-

VERWACHT

Mazda 2 1,4 exclusive Ford Fiesta 1,4 first ed Chrysler grand voyager 2.8 crd automaat Peugeot 106 1,4 xs Renault Trafic 2.0 dci L1H1 Renault Trafic 2.0 dci L2H1 Volkswagen Polo 1.2 Trendline

Toyota Aygo 1.0vvti now bj 2013 53400 km € 6799,-

Toyota Prius 1.5vvti hsd comfort cvt aut bj 2008 150100 km € 6899,-

Volkswagen Polo 1.2 Trendline bj 2005 126000 km verwacht

Opel Agila 1.0 essentia bj 2008 93800 km € 5199,-

Citroen Berlingo 1.6 hdi 500 club bj 2008 104000 km € 5799,-

Peugeot 308 1.6thp xt 110kW bj 2008 150900 km € 6399,-

Kia Pro-cee d 1.4cvvt challenge bj 2008 110000 km € 6499,-

Suzuki Alto 1.0 exclusive GT bj 2011 39200 km € 6299,-

Wij hantere n geen afl everkosten!

NIEUW Citroen c1 1.4 hdi Renault Trafic 2,0 dci L1H2 115 pk Suzuki Alto 1.0 comfort Toyota Aygo 1.0 plus

Ford Focus 1.8 Titanium bj 2010 190700 km € 7499,-

Volg ons ook op social media

TOP-OCCASIONS

Industriepark 2 | 9351PA Leek | Telefoon: 06-11105766 info@mvhautos.com | www.mvhautos.com

 


11

NOORD-OOST FRIESLAND

De Kromhoekster Kip Passie voor het vak, liefde voor dieren en de enorme drive om gezond eten

Beiden zijn opgegroeid op de Veluwe.

drijf. Zij hadden al snel het idee om

Het is te koop bij diverse streekwinkels

te produceren. Dat is de basis waarmee Co en Marion Bakx 26 jaar gele-

Marion deed de landbouwschool en Co

samen een kippenboerderij te begin-

én direct in de winkel bij de boerderij.

den hun kippenboerderij De Kromhoekster Kip startten. En met succes!

is opgegroeid op een klein boerenbe-

nen, die gelegenheid deed zich voor in Frieschepalen, waar zij sinds 1990 geves-

Op dit moment wordt er druk

tigd zijn. Inmiddels zetten ook de drie

gebouwd aan de nieuwe boerderij-

kinderen en hun partners zich in tijden

winkel, waarvan de opening in het

van drukte graag in voor het familiebe-

voorjaar van 2017 zal zijn. “Er komt

drijf. “Kippen gezond groot brengen,

een groot raam in de winkel, waarmee

zonder antibiotica en volledig salmo-

de klant zicht heeft in de stal. We laten

nella- en ESBL vrij, dát is onze passie”,

graag zien hoe onze kippen opgroeien.

vertelt Marion Bakx. “De kippen krijgen

We leveren een mooi en natuurlijk

door ons zelf samengesteld puur voer.

product, dat laten we graag zien want

Het mooie eerlijke stukje vlees dat er

daar zijn wij reuze trots op.”

vervolgens ligt heeft een mooie structuur en is beter van smaak.” Dat wordt

De Kromhoeksterkip

ook door de consument gewaardeerd.

Kromhoek 37

Diverse restaurants in de regio hebben

9249 ND Frieschepalen

de Kromhoekster Kip op de kaart staan.

www.dekromhoeksterkip.com

Wilt U lekkere en verantwoorde kip?

Traditionele kip die op een milieu- en diervriendelijke manier duurzaam is opgegroeid. Met eigen, op natuurlijke basis samengesteld, voer voor een gezond en smaakvoller stukje kip. Volledig antibiotica-, salmonella- en ESBL vrij!! Geeft de ouderwetse verfijnde smaak van de kip van vroeger. De kip wordt vers en los per stuk ingevroren. Hele kip maar ook kipfilet, drumsticks, etc. Directe verkoop, Kromhoek 37, Frieschepalen. Openingstijden: vrijdag van 14.00 tot 19.00 zaterdag van 11.00 tot 15.00. Extra openingstijden Feestdagen.

Raderwerk: Altijd in beweging Raderwerk is het werk- en activeringscentrum waar mensen van omrin-

Door deze winkels en het demonta-

gende gemeentes deel kunnen nemen aan diverse trajecten. Daarnaast

gebedrijf zijn er activiteiten ontwik-

kunnen zorgaanbieders bij Raderwerk deelnemers plaatsen. Raderwerk

keld welke passend zijn bij de ver-

biedt werkervaringsplekken, activeringstrajecten, zinvolle dagbesteding,

schillende trajecten. Raderwerk is

coaching, loopbaantrajecten en eventuele andere trajecten op maat.

dus altijd in beweging: doorstroom van mensen en doorstroom van

De missie van Raderwerk is om mensen

Van serviesgoed tot huishoudelijke

met een afstand tot de arbeidsmarkt

apparaten en van meubels tot kle-

perspectief te bieden op een toekomst

ding. De goederen die niet verkoop-

Raderwerk

met werk. Dit willen wij bewerkstel-

baar zijn, brengt het demontage-

WerkPro.

ligen door activiteiten aan te bieden

bedrijf terug tot grondstoffen. Het

die aansluiten bij ieders persoonlijke

milieu speelt hierbij een grote rol.

ontwikkeling en mogelijkheden. Onze activiteiten vinden plaats bij de kringloopwinkel in Buitenpost en Kollum en het demontagebedrijf in Kollum. In onze kringloopwinkels vind je een ruime sortering van betaalbare, gebruikte goederen.

goederen. is

onderdeel

van


12

ONDERNEMERSKRANT

Corrie de Boer De Feart 49 9222 NT Drachtstercompagnie Tel.: 0512-516704 Mob.: 06-15835635 Fax: 0512-355388 Mail: info@cdeboer.nl


13

NOORD-OOST FRIESLAND BARKMEIJER STROOBOS B.V.

Trotse scheepsbouwer in Friesland, in Europa! Bij Barkmeijer zijn veel scheepsmodellen, foto’s en fotoboeken van

en de verbondenheid met de scheeps-

gebouwde schepen te zien. In gangen, kantoren, receptie, kantine,

werf is navenant. We zijn voor de

overal zie je de sporen van een trotse scheepsbouwer.

regio een belangrijke werkgever, zeker als je ook alle toeleveranciers

“Zo blijven ze toch nog een beetje

de beschouwer uit de fotolijsten.

meerekent. Een schip bouwen is een

bij ons”, lacht commercieel directeur

De hamvraag direct maar gesteld:

complex proces waar al gauw tussen

Hans Veraart. “De meeste schepen

‘Hoe overleeft een scheepswerf in

de 200 en 400 mensen bij betrokken

zien we immers nooit meer terug.

Nederland, meer in het bijzonder in

zijn. Dat zijn lang niet allemaal onze

Hooguit een enkele voor onderhoud.

het relatief diep landinwaarts gelegen

eigen mensen, maar indirect zijn we

En ja: we zijn inderdaad trots op wat

Stroobos?’ Hans pakt een gedenk-

-en voelen we ons ook- wel verant-

we hier in Stroobos met z’n allen

boek, uitgegeven ter gelegenheid van

woordelijk voor de hele ploeg.”

maken. Een trots die van generatie

het 150-jarig bestaan van Barkmeijer

seerd of overgenomen., Of ze hebben

is dat uitgesloten. Is de oplevering

op generatie scheepsbouwers is over-

Shipyards en toont ons een historisch

zich toegelegd op het ontwikkelen

bijvoorbeeld exact voor een bepaalde

We zijn momenteel met 85 %

geleverd.”

overzichtskaartje.

en bouwen van specials. Barkmeijer

dag toegezegd, dan ligt ze ook precies

van onze ploeg op locatie aan het

Shipyards heeft bewust gekozen voor

op die dag klaar voor de feestelijke

werk. We zijn druk bezig met de

We zitten aan de grote ovale tafel in

“Ooit waren er in Noord-Nederland

die laatste optie en we hebben daar

tewaterlating.”

afbouw van een groot baggerschip in

de conferentiezaal van Barkmeijer

maar liefst acht scheepswerven

in de afgelopen decennia een uitste-

en ook hier staan verschillende

eigendom van Barkmeijer. Sommige

kende reputatie in opgebouwd.”

scheepsmodellen in vitrines en spat

daarvan hebben weliswaar maar rela-

het zeewater in de verbeelding van

tief kort bestaan, maar schepen van

Harlingen, de completering van een “We zijn een Fries bedrijf, maar we

schip op de voormalige scheepswerf

wonen in Europa. Dat wil zeggen

Peters in Kampen In Groningen bou-

“Onze klanten zijn onze beste ambas-

dat we internationaal opereren. De

wen we de 7e aluminium loodstender

Barkmeijer voeren over alle grote

sadeurs”, vervolgt Hans. “Met welke

meeste opdrachtgevers hebben we

voor het Nederlands Loodswezen in

rivieren in Europa en later ook over

vraag ze ook bij ons komen: wij

uit Europa, maar met uitschieters

Groningen. In Stroobos zijn slechts

de wereldzeeën. Gegarandeerd dat

bouwen het. Het kan ons niet gek of

tot in Sri Lanka. En wat ook belang-

nog een man of 15 aan het werk ter

je in de bruine vloot nog heel wat

gecompliceerd genoeg zijn. Ongeacht

rijk is: we zijn volkomen autonoom.

ondersteuning van de werkzaamhe-

schepen zult tegenkomen die op een

het type klant, ongeacht het type

We zetten onze eigen koers uit en

den op locatie. Een ongebruikelijke

van de werven van Barkmeijer zijn

schip. En bij ons is een afspraak ook

lopen daarmee niet het risico dat een

situatie die ik nog niet eerder heb

gebouwd. Door de toenemende con-

echt een afspraak. Wat we beloven,

moedermaatschappij in haar wijs-

meegemaakt in de afgelopen 22 jaar

currentie vanuit het buitenland -en

komen we na. Willen ze in het Verre

heid plotseling beslist een vestiging

dat ik hier werk. Maar goed werk is

dan vooral uit het Verre Oosten- zijn

Oosten met betrekking tot de ople-

te sluiten. Barkmeijer Shipyards zit

werk, zeker in deze tijd!

de meeste grote scheepswerven in

vering nog wel eens zeggen ‘Sorry,

diepgeworteld in de regio, vrijwel alle

Nederland kopje onder gegaan, gefu-

het wordt een jaartje later’, bij ons

werknemers wonen dicht in de buurt

www.barkmeijer.com

Zorgbedrijf De Leidraad

Hoveniersbedrijf cq Tuincentrum ''t Kampke Wij zijn gevestigd aan de Dalweg 9 in

en struiken. In het voorjaar heeft u kunnen

Surhuisterveen. Al meer dan 25 jaar heeft

genieten van de vele keuze aan perkplanten en

eigenaar Abele Kamminga ervaring met het

de enorme voorraad hanging-baskets, zowel in

ontwerpen en aanleggen van tuinen. Samen

de kas als op het terrein zelf. Nu zijn er de win-

met een vakkundig team slagen zij er steeds

terviolen, heide etc. Wekelijks nieuwe aanvoer,

weer in om iets fraais bij de klant af te leveren.

ook graszoden leveren en leggen wij en alles

Persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en regionale gebondenheid. Dat is waar de zorg bij zorgbedrijf De Leidraad om draait. Een helpende hand waar nodig. En dat kan, volgens familie Van der Staal niet anders dan op een kleinschalige manier met veel persoonlijke aandacht. “Bij ons is iedereen welkom, wat voor achtergrond je ook hebt. Ontmoeten staat centraal, in de breedste zin van het woord. De ontmoeting met anderen, jezelf en de omgeving, maar het is ook een ontmoeten voor ons; ontmoeten in de hulpvraag en arbeidsgericht ontmoeten.”

voor woensdag besteld is donderdag in huis! Zoals Kamminga zelf zegt: het blijft een hele

En is iets niet voorradig, regelen wij dat graag

uitdaging om een klus aan te gaan, maar de lat

voor u, service staat bij ons voorop!

ligt nooit te hoog! Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor onderhoud aan uw tuin.

Graag heten wij u welkom op ons tuincentrum.

Door jarenlange ervaring zowel bij particulier,

Openingstijden van oktober tot april:

bedrijf, als bij de gemeente, kunnen wij gerust

donderdag en vrijdag van 9.00-18.00 uur

zeggen dat wij sterk zijn in snoei - en knip-

en zaterdag van 9.00-17.00 uur

werk! In de wijde omgeving zijn wij dan ook

Tel.nr. A.Kamminga: 06-50 89 50 07

bekend bij zowel particulieren als bij bedrijven,

Email: formidabele@hotmail.com

voor een vrijblijvende offerte kunt u gerust contact opnemen met de heer A.Kamminga. Ons tuincentrum is sinds 2014 gevestigd in Surhuisterveen, op geheel eigen wijze presenteren wij ons assortiment vaste planten, bomen

www.deleidraad.frl info@deleidraad.frl Tel: 0612390100


14

ONDERNEMERSKRANT

Paardencoaching

Coachen van kinderen en volwassenen met inzet van paarden als co-coach.

Grietje Kooistra

Paardencoaching Paardencoaching Paardencoaching

Paardencoach (Noord Nederland)

Coachen van kinderen en volwassenen Coachen van kinderen en volwassenen Coachen kinderen en volwassenen met inzet van paarden alsvan co-coach. met inzet van paarden als co-coach.

met inzet van paarden als co-coach.

Tel: 0623225269

Grietje Kooistra Grietje Kooistra

Grietje Kooistra

E. coaching@horselanguage.nl Paardencoach (Noord Nederland)

Paardencoach (Noord(Noord Nederland) Paardencoach Nederland) Tel: 0623225269 Tel: 0623225269

Web. www.horselanguage.nl

Tel: 0623225269 E. coaching@horselanguage.nl E. coaching@horselanguage.nl

E. coaching@horselanguage.nl Web. www.horselanguage.nl Web. www.horselanguage.nl Web. www.horselanguage.nl

Paardencoaching

ONDERNEMERSKRANT ook online bekijken? http://demedia.onlinepublicaties.nl/

Kaasmakerij Henri Willig B.V. Venus 16-18 8448 GW HEERENVEEN 0513 – 48 43 60 www.henriwillig.com

Alleen geldig in Damwoude: Bij inlevering van deze bon

20% korting op al uw aankopen tijdens de Kerstdagen Het is weer Jilderda’s Bloemenboetiek

Lid NVST, VBAG en RBCZ

BERGUM DAMWOUDE SURHUISTERVEEN ZWAAGWESTEINDE

WWW.JILDERDABLOEMEN.NL


15

NOORD-OOST FRIESLAND

Kerstshow bij Anka Dupon Anka Dupon noeget jo ut foar de kerstshow. Er is voor ieder wat wils. Trend zijn de kleuren wit, rood koper met zwart en kerstdecoraties gemaakt van natuurlijke materialen. Maar ook de kleuren brons, zilver en rood zijn volop aanwezig. Leuke decoraties met lichtjes en natuurlijk de kerstverlichting. Zoekt u iets aparts, wilt u er even gezellig op uit en proeven van de kerstsferen, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Ik geef workshops in Encaustic Art. Ofwel: Schilderen met bijenwas. Hiervoor gebruik je wasblokjes en verhitting doormiddel van o.a. een speciaal strijkijzertje. Zoals de naam van mijn logo al aangeeft werk ik graag vanuit het hart en wil jou ook stimuleren dit te doen. De techniek van Encaustic Art leent zich hier uitstekend voor. Ik geef workshops op locatie of in mijn atelier te Koningstede in Groningen. Ook kun je een één op één workshop volgen bij mij thuis in Augustinusga. Deze workshops zijn praktisch geschikt iedereen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen al in groepen aan het werk. Kinderen jonger dan 10 jaar begeleid ik één op één of in hele kleine groepjes. Als je de motoriek hebt om een strijkijzer vast te houden, dan kan het al! Ook leuk voor bejaarden of een feestje. Voor meer informatie: Kijk op mijn website www.encausticheart.nl. Ik zie je graag tegemoet!

Workshops | Schilderen met bijenwas

Hartelijke groet,

Jensmatrjitte 7 9284 TP Augustinusga 06-12893813

Sietske Baarda

AnkaDupon.nl

sietskebaarda@hotmail.com www.encausticheart.nl info@ encausticheart.nl

Samen werken loont “De ondernemer zoekt de geschikte medewerker bij het werk en wij

wordt rekening gehouden met hun

zoeken het geschikte werk bij de geschikte medewerker. Vanuit een ver-

loonwaarde en de mogelijkheden op

schillende invalshoek hebben we hetzelfde doel: gemotiveerde mensen

de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

aan de slag helpen.” Dat zegt directeur Tjitte de Vries van werk-/leerbe-

De arbeidskrachten zijn beschikbaar

drijf NEF uit Dokkum. Door het organiseren en aanbieden van leer- en

voor een vast contract, een tijdelijke

arbeidsplaatsen bij externe werkgevers en in de eigen organisatie, krij-

dienstverband of een detacheringcon-

gen mensen met een ‘overbrugbare afstand’ tot de arbeidsmarkt de kans

tract, maar ook andere constructies

om aan het werk te komen of hun kans op werk te vergroten.

(zoals werk op locatie) behoren tot de mogelijkheden. De Vries: “Wij

“We helpen bedrijven en over-

assemblage, productiewerk, groen-

plaatsen mogelijkheden boven beper-

medewerkers bezig met veelsoortig

heidsinstellingen bij het werven van

werkzaamheden en koeriersdiensten

kingen. Wat kán iemand? Daar gaat

druk- en printwerk, digitaal archive-

geschikte medewerkers voor een lan-

(maaltijdvoorziening) tot en met de

het om.” In Dokkum beschikt NEF

ringswerk en administratief werk. Dit

gere of kortere periode”, zegt Tjitte de

schoonmaakbranche en food en pet-

over een werkomgeving voor assem-

bedrijfsonderdeel werkt voor allerlei

Vries. “Ruim 40% van onze ongeveer

food.” Personeel dat via NEF wordt

blage, verpakking, confectie, montage

bedrijven en instellingen. “Wanneer

800 werknemers is op die manier

geplaatst, is via het eigen test- en

en metaalbewerking. Ook worden in

je als ondernemer of overheidsorgani-

al geplaatst bij opdrachtgevers in de

trainingscentrum

Dokkum onder ISO 22000 en HACCP

satie met ons in zee gaat, laat je weten

regio in verschillende sectoren. Het

vaardigheden en geschiktheid voor

certificering foodproducten verpakt.

dat je werk maakt van maatschap-

varieert van hout, metaal, montage,

veelvoorkomende functies. Hierbij

beoordeeld

op

pelijk verantwoord ondernemen”, In Kollum beschikt NEF over drie

stelt De Vries. “Ik zie de toekomst

werkvoorziening, uit de ‘oude wereld’

locaties. Op één van deze locaties wor-

overigens met vertrouwen tegemoet.

zeg maar, opgegaan in ons werk-/leer-

den onder dezelfde certificering pet-

We beschikken in Nederland gelukkig

bedrijf. Dat biedt extra mogelijkheden.

foodproducten verpakt. Op het indu-

over wetten, regelingen en financie-

Het mooie is dat het mes aan twee

strieterrein is het test- en trainings-

ringsvormen die het mogelijk maken

kanten snijdt: het is plezierig en waar-

centrum gevestigd. NEF heeft ook een

dat mensen die graag willen werken

devol voor werkgever én werknemer.”

grafisch bedrijf in Kollum. Hier zijn

daadwerkelijk aan de slag kunnen. Ook de verandering van de samenle-

Werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân

ving biedt mogelijkheden. De verzor-

Holwerderweg 21

gingsmaatschappij van weleer wordt

9101 PA Dokkum

steeds nadrukkelijker een participa-

T. 0519 - 22 91 19

tiemaatschappij. Wij gaan mee in die

E. info@nef.nl

verandering. Zo is de laatste jaren een

I. www.nef.nl

aantal organisaties op het gebied van


16

‘‘

ONDERNEMERSKRANT

Leg samen de basis voor jullie gescheiden toekomst

Willen jullie scheiden, maar dan wel in goed overleg? Ik help jullie om deze moeilijke en complexe periode te doorlopen en zorg er voor dat jullie samen de juiste beslissingen nemen. Dit in het belang van jullie kinderen en nieuwe toekomst.

VBV administratieservices Voor al uw administratieve en secretariële ondersteuning. Een opgeruimde administratie is winst voor uw bedrijf! Valerie Bijl de Vroe

Doede Keuning

• Ouderschapsplan

Scheidingsbemiddelaar

• Alimentatie

088 1661 590

• Convenant

doede.keuning@2divorce.nl

• Vast all-in tarief

www.2divorce.nl

• Gratis financieel advies

Ds. Bolleman v/d Veenweg 4-A 9264 TA Earnewâld Tel: 06-18135884

op 6 & 13 februari in Heerenveen!


17

NOORD-OOST FRIESLAND

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 nu echt van kracht! Op 1 juli is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, door velen aangeduid als de Aanbestedingswet 2016, in werking treden. Deze Aanbestedingswet

de markt gezet worden en worden admi-

neming aan dat zij maatregelen heeft

MKB een rol spelen, maar ook risico-ver-

nistratieve lasten teruggedrongen.

getroffen om aan te tonen dat zij zich

mindering bij een aanbestedende dienst.

verbeterd heeft op het gebied waarop in

Een combinatie van een paar percelen

beginsel voor haar een uitsluitingsgrond

kan ook voordelen hebben voor de markt

van toepassing was.

en/of de aanbestedende dienst. Ook voor

2016 heeft mede ten doel, dat (semi-)overheidsopdrachten effectiever en efficiënter in de markt gezet kunnen worden.

Introductie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Aanbestedende diensten bij de overheid

de toepassing van een aantal aanbeste-

Dit interactief pdf-formulier vervangt bij

en semi-overheidsinstellingen en in de

dingsprocedures: de concurrentiegerichte

aanbestedingen zowel boven als onder

De herziene Gids Proportionaliteit

sluitingsgronden past de aanbestedende

nutssector krijgen daarmee meer ruimte

dialoog, mededinging door onderhande-

de Europese aanbestedingsdrempels het

Aanbestedende diensten dienen in de

dienst past slechts die toe die relevant zijn

voor het realiseren van strategische doel-

ling, procedure van het innovatiepartner-

Nederlandse model Eigen verklaring.

procedure en voorwaarden van de aan-

voor de betreffende opdracht.

stellingen als duurzaamheid en innovatie.

schap en de vereenvoudiging tot toepas-

De opzet en wijze van invulling van het

besteding het proportionaliteitsbegin-

Wat wijzigt nu ten opzichte van ‘oude’

sing van het dynamisch aankoopsysteem.

UEA is anders dan de oude modellen

sel in acht te nemen. De herziene Gids

Het ARW 2016

Aanbestedingswet 2012?

Er is daardoor ook meer ruimte gecreëerd

Eigen verklaring. Met name de vragen

geeft hiervoor de aangepaste handvatten,

Het Aanbestedingsreglement Werken

voor communicatie tussen de partijen.

over uitsluitingsgronden vragen meer

die noodzakelijk zijn geworden door de

2016 is aangepast aan de nieuwe aanbe-

Flexibeler procedures zijn mogelijk

Met deze maatregelen wordt vraag en

invulwerk van de onderneming. Nieuw

Aanbestedingswet 2016. Om een aantal

stedingswetgeving en is met name aan-

De Aanbestedingswet 2016 biedt even-

aanbod beter op elkaar aangesloten en

is, dat het beginsel van self cleaning is

voorbeelden te noemen:

gevuld met de flexibelere aanbestedings-

eens meer versoepeling en flexibiliteit bij

kunnen opdrachten beter en efficiënter in

opgenomen. Hiermee geeft een onder-

De mogelijkheid is gecreëerd het aantal

procedures.

het hanteren van de (facultatieve) uit-

percelen, dat aan één inschrijver gegund kan worden, te beperken. Bij een aanbe-

Hulp of Advies nodig?

steding die is opgedeeld in percelen, kan

Indien u vragen heeft over aanbestedings-

worden aangegeven dat één inschrijver

rechtelijke kwesties -voortvloeiende uit

bijvoorbeeld één of twee percelen gegund

de Aanbestedingswet 2016- dan kunnen

kan krijgen, maar niet allemaal. Met deze

wij u met raad en daad terzijde staan.

bevoegdheid moet bewust worden omgegaan, waarbij bijvoorbeeld de markt, geografische spreiding en disciplines een rol spelen. Het kan proportioneel zijn een beperking op het aantal te gunnen percelen per inschrijver op te nemen. Bij het maken van deze keuze motiveert de aanbestedende dienst de achterliggende redenen voor die keuze. Daarbij kan de

T. 06 21 20 30 02

bescherming van de belangen van het

www.europese-aanbesteding.nl


18

ONDERNEMERSKRANT

Uw business gaat verder, Een financiële oplossing zo solide als uw plan U ziet kansen die anderen niet zien. Om te groeien heeft u behoefte aan iemand die denkt in mogelijkheden. Wilt u een financiële oplossing voor uw groeiplannen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Rabobank Noordoost Friesland, telefoon (0511) 42 63 40 Een aandeel in elkaar

ons commitment ook


19

NOORD-OOST FRIESLAND

SANITAIR TEGEN BODEMPRIJZEN

Wandtegel

Afm. 30 x 60 cm mat of glans vanaf

€ 12,50 p/m2

Vloertegel 45 x 45 antraciet

(vele andere maten en kleuren)

vanaf

€ 10,- p/m2

Inbouwreservoir set

RVS Douchedrain

€ 185,-

€ 1,- p/cm

geberit up100, sphinx wandcloset, Delta bedieningspaneel

Douchewand

Div. afmetingen 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm

in diverse maten leverbaar 80, 90, 100,120 cm) vanaf:

€ 139,-

1

ALTIJD RUIM ASSORTIMENT TELGELS. DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR! BEZORGING MOGELIJK

Bezoek ook eens onze showroom aan de Boeg 14 te Drachten Geopend Ma - Vr. 8.30 - 17.00 Za. 9.00 - 12.00. Tel (0512) 52 44 00

WWW.SANIPOWER.NL

*Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Spectaculaire bureaustoel aktie! Nieuw in ons assortiment is een tweetal bureaustoelen die wij u tegen een zeer scherpe prijs kunnen aanbieden. Een groot aantal opties op de stoelen ontvangt u er zelfs gratis op! U heeft de keuze uit een 'slanke' stoel met netbespannen rugleuning en een 'comfortabele' stoel met een gestoffeerde Comfort rugleuning. Beide modellen hebben een gratis lendensteun, gratis aluminium gepolijst onderstel, gratis Synchroon Techniek met Autofit, gratis 4D verstelbare armlegger-opdekjes en worden gratis gemonteerd geleverd met gratis 10 jaar Full Service garantie*, waarbij voorrijden, arbeidsloon én onderdelen inbegrepen zijn. Wij hebben deze stoelen op voorraad en dus kunnen wij snel leveren!

BM35 Edition GRATIS voorzien van: Blokkeerbare 4D armlegger opdekjes € 25,- GRATIS

€ 474,€ 329,excl. BTW

In diepte verstelbare lendensteun € 30,- GRATIS Synchroonmechaniek met automatische gewichtsregeling Auto-Fit € 35,- GRATIS Aluminium gepolijst onderstel met chromen gaslift € 25,- GRATIS

10 jaar

Standaard voorzien van: In hoogte verstelbare netbespannen design rug In hoogte-, breedte- en diepte verstelbare armleggers Gestoffeerde comfort zitting met stiknaden en 6 cm verstelbare schuifzitting Multifunctionele wielen geschikt voor harde en zachte vloeren

Full Service garantie* € 30,- GRATIS

Uw voordeel: € 145,-

* normale slijtage aan de stof valt buiten de garantie


20

ONDERNEMERSKRANT

Het is tijd om anders naar elektrisch rijden te kijken

De Renault ZOE nú met een (NEDC) actieradius van 400km Én met GRATIS laadpunt t.w.v. €999,-*

vanaf

€22.180,-

**

De Renault ZOE (R90 - 41KWh) vanaf €24.680,De auto met de laagste bijtelling in 2017, met 4% bijtelling al vanaf €29,- p/mnd*** 100% elektrisch, 100% rijplezier, 0 gram CO2 uitstoot Geen wegenbelasting en geen BPM Nu te bestellen bij ABD Renault!

*Bij aankoop van een Renault ZOE ontvangt u een gratis laadpunt t.w.v. €999,- excl. BTW. **Vanafprijs betreft de Renault ZOE (R90 - 21KWh.. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. ***4% bijtelling is van toepassing op elektrische auto’s. Het gecommuniceerde bijtellingsbedrag is gebaseerd op basismodel ZOE. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800 0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden.

Ondernemerskrant Noord Oost Friesland  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you