Page 1

10 E J A A R G A N G J U L I 2 0 1 8 N U M M E R 1

De onde

ONDERNEMERSKRANT

ONDERNEMERSKRANT

HOOGEVEEN

3 9 11 13

rnemers

uit regio

Hoogeve

vertellen

Column Andre de Vries

Nail Academy Nicolle

Ontzorgd Verhuizen

Regionaal een begrip door internationaal samen te werken

Verder in dit nummer • Het is nooit fijn om afscheid te nemen! • Drentse primeur eerste openbare asbestdakenkaart live • Terras overkapping in trek

en

Zomer!

...


2

ONDERNEMERSKRANT

Aluminium overkappingen met polycarbonaat of glas vanaf

, 6 6 9 €

Maak de overkapping compleet met slidingdoors voor € 200,-- p/m

LED verlichting 6 stuks voor maar € 175,--

houten overkappingen, blokhutten, priëlen & meer....

Showroom* : Korte Baan 20 - 8331 LA Steenwijk - Telefoon 0521 764040 *openingstijden zie website www.terrasoverkappingen4u.nl - info@terrasoverkappingen4u.nl


3

tie staan, ook al laat u deze door een administratiekantoor verwerken? Ook binnen een uur ingericht en geregeld.

Als ondernemer heb je al genoeg aan je hoofd en moet je al heel veel

Tot slot nog een opmerking over de

regelen, gewoon om ervoor te zorgen dat de dagelijkse handel door-

jaarrekening die u elk jaar laat maken,

loopt. Een keer per week of per maand gaat u er dan even uitgebreid

omdat uw administrateur of accountant

voor zitten om rekeningen te versturen, betalingen te doen en om wan-

zegt dat dat moet. Ook dat valt in de

betalers achter de broek te zitten.

categorie “zijn hobby, niet de uwe”. Heeft u een eenmanszaak, dan is die

Als u dit drie maanden heeft gedaan

nistratiekantoor laat doen worden geau-

jaarrekening in het geheel niet nodig.

is er alweer een kwartaal om en dan

tomatiseerd, of zelfs helemaal achterwe-

Heeft een u een kleine BV (omzet klei-

moeten de spullen in een map naar de

ge worden gelaten. Waarom gebeurt het

ner dan € 700.000, balanstotaal kleiner

boekhouder, want er moet ook nog op

dan niet en maakt u of uw boekhouder

dan € 350.000 en minder dan tien werk-

tijd een Btw-aangifte worden gedaan.

geen gebruik van de mogelijkheden die

Oh, en dan ook nog een keer per jaar

er voor u zijn? Mijn verklaring is ener-

klant te sturen. Zou het niet mooi zijn

dikker is dan een pagina of vier, ook

de jaarrekening en belastingaangifte.

zijds omdat het voor de ondernemer

dat u via een website een professionele

teveel.

Als je pech hebt, moet je dan weer

geen interessant onderwerp is, ander-

factuur opmaakt, deze naar uw klant

aan de slag om gegevens aan te leve-

zijds omdat u als ondernemer vooral

mailt en dat hij meteen in de boekhou-

Het wordt tijd dat er eens wat gaat ver-

ren. Herkenbaar? Vast, want dit is hoe

steunt op uw boekhouder of administra-

ding staat? Dat is binnen een half uur

anderen. Ik vind het namelijk zo zonde

het bij veel ondernemers gaat. Zo ging

tiekantoor die er geen belang bij heeft.

ingericht en geregeld. En dus doet u

dat er zoveel tijd, energie en geld wordt

het twintig jaar geleden en zo gaat het

U moet zich realiseren dat wat u ver-

binnenkomende facturen in een map,

verspild aan overbodige zaken en dat u

tegenwoordig nog vaak. Maar moet dat

velend werk vindt, werk is waar boek-

betaalt deze via internetbankieren en

er (mede) daardoor niet aan toe komt

dan zo? Het is namelijk niet uw hobby

houders van genieten. Daarnaast is deze

verhuist deze daarna naar andere map,

om eens echt te bekijken hoe u ervoor

en erg efficiënt is het allemaal niet.

beroepsgroep (en ik chargeer enorm,

om deze map met uitdraaien van de

staat en wat er nodig is om uw plannen

Bovendien is het wel veel handwerk

dat weet ik..) nou niet echt gebrand

bankafschriften naar de boekhouder te

te realiseren. Overdrijf ik hiermee? Nou,

en pas uit de jaarrekening lezen hoe je

op veranderingen, of ze hebben het

sturen. Niet zelden moet u zelfs nog de

echt niet, want het is helaas de praktijk

ervoor staat, is ook wel een beetje laat,

domweg zo druk met old-school boek-

facturen achter de bankschriften stop-

van alle dag.

als je nog wilt bijsturen.

houden, dat ze de tijd niet nemen om

pen. Zou het niet mooi zijn om binnen-

nieuwe ontwikkelingen door te voeren

komende facturen naar een mailadres

André de Vries

of om zich daar in te verdiepen.

te sturen, waardoor ze automatisch in

www.devriesinbusiness.nl

Nou, om maar met de deur in huis

nemers), dan is alles wat uw rapport

de boekhouding worden opgenomen

te vallen: zo hoeft het inderdaad niet. Inmiddels kan veel van de administra-

Het is uw hobby niet, maar zijn/haar

en u vervolgens uit de boekhouding een

Als u het nou leuk vindt om deze en eer-

tieve werkzaamheden die u moet doen

hobby wel, zogezegd. En dus maakt u uw

betaalbestand in internetbankieren laat

dere columns terug te lezen, de meeste

op een veel plezieriger en efficiëntere

verkoopfacturen in word of excel, draait

verwerken? En dat uw bankmutaties

zijn terug te vinden op www.devriesin-

manier en als klap op de vuurpijl kan

deze twee keer uit om vervolgens één in

automatisch, zonder dat iemand daar

business.nl. U kunt daar eventueel ook

90% van het werk dat u door een admi-

een map te doen en de andere naar uw

iets voor moet doen, in uw administra-

een reactie achterlaten.

Gas duurder door hogere belasting

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448, 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl

Colofon

Niet uw hobby

COLUMN

Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie

Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / DTP VDS Crossmedia BV, Emmen Tekst André de Vries Marleen Grotenhuis Medewerkers Machiel Merk Lies Mulder Verspreiding Santibri-Axender Tel 0512 - 51 22 24 Druk Hoekstra Krantendruk, Emmeloord De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.

Een interessante mogelijkheid daarbij

verwarmingssysteem sneller reageren

is vloerisolatie omdat je daarmee meer-

omdat de kruipruimte minder mee

dere vliegen in een klap kunt slaan. Met

wordt verwarmd.

Den Haag: Wanneer de klimaatplannen doorgaan dan zal de belasting op gas worden verhoogd om de bevol-

de juiste aanpak van de kruipruimte is

king aan te zetten tot energiebesparing. Er komt echter geen isolatiesubsidie zoals vroeger. Voor wie de isola-

veel meer te winnen dan altijd gedacht.

Dat betekent meer comfort en een

tiemaatregelen niet zelf kan betalen komen er (goedkopere) groene leningen. Dat was onlangs te horen in het

Het

Woningbedrijf

hogere besparing voor een faire prijs.

Opmeer heeft het complete woning-

Daarmee is TONZON Vloerisolatie

bestand laten voorzien van TONZON

met afstand de beste aanpak voor de

vloerisolatie en wat blijkt? De ener-

koude vloer. Het kan worden toege-

giebesparing is 4 keer hoger dan het

past in droge en vochtige kruipruimtes,

energielabel aangeeft en klachten

zelfs als daarin weleens water staat. De

over vochtproblemen verdwijnen als

Bodemfolie wordt dan extra drijvend

sneeuw voor de zon. 80% van de bewo-

gemaakt. Het Thermoskussen is vol-

ners blijkt dik tevreden. Deze mooie

ledig opvouwbaar zodat het door ieder

resultaten zijn te danken aan de dubbe-

luikje past en nog kan het worden aan-

le TONZON aanpak. Daarbij worden

gebracht in zeer krappe kruipruimtes.

speciale Thermoskussens aangebracht

Funderingsmuren drogen op, houten

tegen de onderzijde van de vloer. Op

vloeren rotten niet meer, leidingen en

de bodem van de kruipruimte komt

ophangbeugels gaan langer mee. Zelfs

woningbreed een stevige Bodemfolie

het proces van betonrot wordt gestopt.

NOS-journaal. De burger moet beginnen met zijn woning beter te isoleren is de boodschap.

gemeentelijk

die de verdamping van het vocht uit de bodem blokkeert zodat een schone,

Extra energiebesparing

geurloze ruimte ontstaat.

Naast het slimme vloerisolatiesysteem heeft TONZON nog andere producten

Iinnovatieve aanpak geeft meer comfort met minder gas

ontwikkeld waarmee je handig energie

De unieke TONZON Thermoskussens

radiatorfolie die onzichtbaar zijn werk

elimineren als enige het stralingsverlies

doet. Of een folie die je om geïsoleer-

van de vloer trapsgewijs tot vrijwel

de Cv-buizen wikkelt zodat het water

nul. Vloeren worden daardoor warmer

heter aankomt.

kunt besparen. Wat te denken van een

bij een lagere kamertemperatuur en zelfs warmer dan nieuwbouwvloeren. Dus ook nieuwbouw woningen hebben nog baat bij deze aanpak. Is er sprake is van vloerverwarming dan gaat het

Meer informatie op www.tonzon.nl


4

ONDERNEMERSKRANT

Omdat u niet alleen asbest wilt saneren.

Maar ook iets moois wilt opbouwen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken en asbestgolfplaten verboden. Tijd dus om nu na te gaan denken over een volledige renovatie van uw daken. Man&Mach helpt u hierbij. Met asbestsanering en het plaatsen van nieuwe dakbedekking. Alles in één ervaren hand. Wel zo efficiënt en goedkoop.

• Asbestsanering • Dakbedekking

Sommer... Vasco da Gamastraat 30, 7825 VJ Emmen Tel. (0591) 612211 E info@sommerschilderwerken.nl

Met uw vastgoedonderhoud heeft u specifieke doelen voor ogen: resultaten in technisch, esthetisch en functioneel opzicht. Sommer Schilderwerken is volledig ingesteld op de realisatie van uw doelen. We doen het anders en innovatiever, maar blijven degelijke vakmensen. Onze adviseurs ontwikkelen een onderhoudsvisie over de lange termijn, treden op als sparring partner en ‘ontzorgen’. Van deelopdrachten naar verantwoordelijkheid voor het geheel.

www.sommerschilderwerken.nl

...voor zorgeloos onderhoud!


5

 Drenthe maakt asbestdaken zichtbaar

Drentse primeur: eerste openbare asbestdakenkaart live Maandag 11 juni lanceerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven voor Drenthe de eerste digitaal openbare asbestdakenkaart van Nederland. Op deze kaart kunnen gebouweigenaren snel zien of hun dak asbest bevat én of het dak geschikt is voor zonnepanelen.

Provincie en gemeenten samen aan de slag Gedeputeerde Stelpstra: “De asbestdakenkaart is het resultaat van een nieuwe innovatieve meetmethode waarbij een vliegtuig met een geavanceerde camera daken heeft kunnen bekijken. De kaart is een goed middel voor bewustwording en helpt ons om de asbestsanering te versnellen. Ook de ‘Asbestregeling Drenthe’, helpt met deze versnelling. Wat wij het liefst zien is dat huiseigenaren hun asbestdak meteen vervangen door een duurzaam dak. We pakken dit samen op met de Drentse gemeenten.” Bert Bouwmeester (voorzitter VDG Milieu en burgemeester van Coevorden) vult aan: “Het saneren van de asbestdaken is een mooi aanknopingspunt voor verduurzaming. We werken in Drenthe met twaalf gemeenten die elkaar goed kunnen vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we per gemeente goed kunnen meewerken aan maatwerk.” nu weten we waar we moeten saneren. Dat maakt

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar

voorziet de lening in de plaatsing van een nieuw

Kaart biedt duidelijkheid

samen saneren gemakkelijk en dus goedkoper en

verwachting verboden. Om de asbestsanering te ver-

duurzaam dak, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Drenthe is één van

efficiënter. Natuurlijk kost saneren geld, maar dat

snellen heeft de provincie Drenthe de ‘Asbestregeling

Deze gecombineerde inzet op duurzame vervanging

de actiefste provincies bij het saneren van asbest-

kost rotzooi opruimen na een incident net zo goed.

Drenthe’ in het leven geroepen. Huiseigenaren kun-

van asbestdaken draagt bij aan een klimaatneutraal

daken en heeft nu het initiatief genomen om alle

Daarnaast maakt de kaart van Drenthe het nu ook

nen tegen een lage rente een lening afsluiten om de

Drenthe. De nieuwe asbestdakenkaart is hierin een

asbestdaken in kaart te brengen. Heel mooi! Want

duidelijk of er bij zo’n calamiteit

verwijdering van een asbestdak te financieren. Ook

belangrijk middel voor bewustwording.

Legolaan 8C 9861 AT Grootegast 050-211 14 84 info@atn-bv.com


6

VROUWELIJKE ONDERNEMERS AAN HET WOORD -

ONDERNEMERSKRANT

Safety Analyse helpt bedrijven met het opzetten en onderhouden van kwaliteits- & veiligheidscertificeringssystemen en veilig werken

Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit is op vele manieren uit te leggen, maar komt er eigenlijk op neer dat u voldoet aan de

SAP, Ultimo etc.) en kan op ieder PC, laptop, tablet

Safety Analyse

verwachting van de ander. Dit kan de verwachting van de klant zijn, maar ook binnen de eigen

en mobiele telefoon bediend worden. Safety Analyse

7833 HJ Nieuw-Amsterdam

organisatie speelt dit een grote rol. Het is noodzakelijk steeds te werken aan kwaliteit, want er

beschikt over gekwalificeerd personeel die u snel

T. 085 0700895

worden steeds hogere eisen gesteld aan uw organisatie en de producten of diensten die ze levert.

en vakkundig kunnen helpen met het verhogen

T. 0591 555985

van uw kwaliteitsnorm en veilig werken, ten slotte

info@safetyanalyse.nl

“Kwaliteit en Veiligheid gaan alleen samen”!

www.safetyanalyse.nl

Aantoonbaarheid van kwaliteit is tenslotte belang-

- ISO 27001

rijk. Een papiertje aan de muur mag geen doel

- ISO 45001 (18001 OHSAS)

zijn - het is wel de kroon op uw inspanningen.

- (Software) machineveiligheid

En het herinnert uw klanten en medewerkers aan

- (Software) werkvergunningen

de opdracht van elke dag: kwaliteit moet je doen!

- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Om de kwaliteit te borgen zijn diverse kwaliteitssystemen ontwikkeld, die ieder op hun eigen gebied

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

zorgen voor de zekerheid die u en uw klant nodig

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor MKB

heeft. Deze systemen maken kwaliteit inzichtelijk

bedrijven en industrie. De basis voor een goed

en meetbaar, waardoor kwaliteit meer wordt dan

arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

een begrip!

(RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA). Dit is dan ook de belangrijkste (wettelijk) verplichting uit

Voorkom met de juiste middelen verspilling door:

de Arbowet. Een goed instrument en kennis van

- Overproductie

arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een

- Beweging (onnodige handelingen)

goede RI&E. Met de RI&E voorkomt u onveilige

- Wachten

situatie waaraan medewerkers, bezoekers, klanten

- Defecten

of omwonenden aan blootgesteld kunnen worden.

- Onnodige extra’s - Transport

Industrie

- Te veel voorraad

Safety Analyse richt zich ook op industrie, denk hierbij aan het opzetten van veilig werkvergun-

Safety Analyse verzorgt/onderhoud het volgende:

ningsysteem en het inventariseren van installaties

- ISO 9001:2015

van fabrieken. Ook beschikt Safety Analyse over

- VCA*, VCA**

software voor werkvergunningen en voor machi-

- VCU

neveiligheid. De software kan desgewenst realtime

- Milieu ISO 14001

gekoppeld worden aan ERP programma’s (zoals:

Miranda Drenth: fotografie op hoog niveau maar ook het informeren van buren in verband met de privacy. Inmiddels heeft ze al meer dan vierduizend panden op de foto gezet. Niet alleen voor makelaars, maar ook voor ondernemers die een mooie foto van hun pand willen. Verder komen we haar regelmatig tegen op events, concerten en festivals, onder andere in De Bonte Wever, waar ze eveneens vaste fotograaf is. Ze weet mensen altijd op het juiste moment te vereeuwigen.

Matterport: 3D Virtual Tour De nieuwste investering is de Matterport, waarmee Miranda opnieuw voorop loopt. Met deze 3D Virtual camera kun je op een hele fraaie

Miranda Drenth uit Assen maakt niet alleen mooie foto’s (al een jaar of 11 op professionele

wel eens heel lang in de lucht kijken en denken: wat

manier door een pand gaan. Het is alsof je in

basis), ze loopt ook nog eens voorop met innovaties. Zo investeerde ze in 2007 in een 18

is dat voor een rare. Maar ik beeld me dan in hoe je

een online beleving alles in het pand ziet, boven,

meter hoog statief, waarmee ze in 2010 een wereldfoto maakte op de TT. Letterlijk: de foto

vanaf een bepaalde hoogte een pand ziet en stuur de

onder en opzij. Ideaal voor bedrijven die hun

ging en gaat de hele wereld over. Door met het hoogtestatief op het dak van het vip-complex

drone daar vervolgens naar toe.’ Dit alles geschiedt

productieproces inzichtelijk willen maken voor

te staan, maakte ze een unieke foto van de start van de MotoGP, met in één beeld zowel de

op professionele wijze: Miranda is gecertificeerd

hun relaties. En natuurlijk voor de vastgoedsector.

coureurs, het publiek op de tribunes en de natuur op de achtergrond. Ze maakte ook veel

drone-piloot en neemt allerlei voorzorgsmaatre-

Benieuwd hoe dat eruit ziet? Kijk maar eens op

belevingsfoto’s op die TT. Sindsdien is Miranda de vaste fotograaf van het TT-circuit. gelen: vluchtplan, risico-analyse, hesjes, pylonen,

Drones Het statief heeft ze nog steeds, met daarnaast een statief van 8 meter (voor smallere ruimtes), alsmede twee verschillende DJI-drones (de Inspire en de Spark), voor een compleet scala aan hoogtefotografie. Waar een drone niet ingezet kan worden gebruikt Miranda een hoogtestatief, en andersom. Steeds meer makelaars ontdekken dat. De aan de Fotovakschool opgeleide Assense heeft de technische skills en bovenal de creativiteit om de mooiste foto’s te maken. ‘Mensen zien mij bij een opdracht

www.mirandadrenth.media.


SMALLINGERLAND/OPSTERLAND

- VROUWELIJKE ONDERNEMERS AAN HET WOORD

Short Stay Midden Drenthe:

De ideale locatie voor de zakelijke gast

7

Doen wat werkt: P&O adviesbureau

Dé oplossing voor uw onderneming ‘Doen wat werkt’ is het motto van Janneke

Professionele uitwerking van ondernemersideeën

de Leeuw, eigenaar van het gelijknamige

Ondernemers hebben vaak wel ideeën en wensen,

P&O adviesbureau. Ze geeft antwoord op

maar hoe ze dat professioneel moeten uitwerken

Of je nu een weekendje wilt vertoeven in

vragen op het gebied van Personeel en

is lastig. Ook hierbij kan Janneke ondersteunen.

de schoonheid van de Drentse natuur of

Organisatie.

Denk aan werving & selectie, het opstellen van

een rustig verblijf zoekt vanwege zakelijke

een handboek personele regelingen, invoeren

afspraken in het noorden, wij zorgen graag

alternatief voor een hotel in een (te) drukke

Zoals de bedrijfsnaam al doet vermoeden staat

voor een aangenaam verblijf,of je nu voor 1

stad! Met een keuze uit twee luxe appartemen-

Janneke voor een praktische en oplossingsge-

nacht of een half jaar wilt verblijven, Short

ten, biedt Short Stay Midden Drenthe je de

richte werkwijze. Uiteraard met gevoel voor

Lees alles over Doen wat werkt op:

Stay Midden Drenthe is de ideale locatie.

rust en de ruimte om lekker te ontspannen of

mensen en voor de verhoudingen binnen het

https://doenwatwerkt.info.

om juist ongestoord je werk te kunnen doen.

bedrijf. Maar ook nadat ze een oplossing heeft

Een ontspannen omgeving  waar je zowel de

Daarbij vinden we het belangrijk dat jij het

geboden, blijft ze klaar staan bij de uitvoering

gezelligheid van een dorp als de rust van de

naar je zin hebt en faciliteren we je in datgene

van de gemaakte afspraken. Het resultaat: een

natuur snel en gemakkelijk kunt opzoeken.

waar jij behoefte aan hebt.

duurzaam beleid dat de klant uiteindelijk meer

Short Stay Midden Drenthe, zoals het al zegt.

geld oplevert dan dat het kost.

Midden in Drenthe. Een mooie plek om er uit

Mijn missie ontstaan uit interesse in woonvor-

te trekken en van de omgeving te genieten voor

men. Hoe fijn is het om in een huiselijke sfeer

De ondernemer wordt ontzorgd

zowel recreatief als zakelijk.

te verblijven. Met respect voor de natuur om

Loyale en betrouwbare medewerkers zijn van

van de mooie dingen van het leven te genieten.

essentieel belang bij succesvol ondernemen. Om

Want van tevreden mensen wordt ik blij.

het waardevolle ‘menselijke kapitaal’ in goede

de ideale locatie voor de zakelijke gast. Een

ontwikkelgesprekken, verzuimbeleid.

banen te leiden is doordacht personeelsbeleid

plek waar je tot rust kunt komen na een drukke dag, zodat je de volgende dag weer scherp en

Op zoek naar een ontspannen verblijf in een

van belang. Toch valt het voor ondernemers

gefocust bent. Een plek waar ruimte is om te

mooie en luxueuze omgeving? Dat kan bij

niet altijd mee om personeelszaken te combi-

werken én om te relaxen.

Short Stay Midden Drenthe! Wij zien u graag!

neren met doen wat zij het liefste doen: ondernemen. Janneke adviseert, ondersteunt en bege-

Met onze hoogwaardige appartementen, goed

Short Stay Midden Drenthe

leidt deze ondernemers en misschien wel het

te bereiken locatie (zowel met de auto als

Stationslaan 8, 9411 PS Beilen

belangrijkste, ze ontzorgt deze ondernemers.

met het openbaar vervoer) en onze excellente

T. 06 - 40 27 50 27

service, maken wij jouw zakelijke en recrea-

info@short-stay-midden-drenthe.nl

tieve verblijf zo aangenaam mogelijk. Een goed

www.short-stay-midden-drenthe.nl

Business Workshops met een “BANG!” Strescounseling als preventief

middel tegen ziekteverzuim

Leanmodellen overboard! Stoere woorden die ik met overtuiging hardop zeg. Door de grote variëteit aan organisatiemodellen en

Een gemiddelde burn out kost jouw orga-

behoeften van de medewerker, zodat we precies

-filosofieën zie je door de bomen het bos

nisatie €118.000, je medewerker is dan 242

weten wat de medewerker nodig heeft om uitval

niet meer. Ze hebben één ding gemeen: het

dagen ziek thuis. Schrikbarende cijfers die

te voorkomen”.

gat tussen theorie en praktijk is in de prak-

meteen de noodzaak aangeven om preven-

tijk veel groter dan in de theorie. Projecten

tie hoog op je agenda te zetten. Miranda de

komen vaak moeilijk van de grond, dead-

Groot richt zich met haar bedrijf Energique

De Stressmeter brengt in kaart hoe het gesteld

lines worden niet gehaald, samenwerking

Ondernemers op stress- en verzuimpreven-

is met de stress binnen je team en geeft aan

tussen teams verlopen moeizaam, het is

tie. “Door stresscounseling preventief in te

waar verbeterpunten liggen. Het preventieve

zomaar een kleine greep. Bizzky maakt het

zetten beïnvloed ik de hoge kosten waar jij

programma zorgt ervoor dat je medewerker zijn

makkelijker, slimmer en goedkoper.

als organisatie mee te maken kan krijgen.

stress leert te beheersen en niet hoeft uit te val-

Ik bied maatwerk aan je medewerkers om

len. Mocht dit toch het geval zijn, dan bieden

Ik ben Jannet Noordhof en samen met Ton Soons

beter te leren omgaan met de stress in hun

we het burn out programma aan waar we in een

run ik Bizzky. Ondernemen heeft bij mij altijd

leven wat zorgt voor een gezondere

intensief traject van 4 maanden ervoor zorgen

werksituatie en uitval helpt voorkomen”.

dat jouw medewerker weer kan terugkeren in

Energique werkt met een drietal producten:

tot de verbeelding gesproken. Het creëren van

kelde modellen. Op die manier zijn we samen

iets moois, het opbouwen en het tot een succes

een ijzersterk team! Wij hebben passie voor ons

brengen van een bedrijf. Ik vind het fantastisch!

product, knowhow, zijn er trots op en stralen dat

Energique borgt zowel de belangen van de mede-

voorkomen. Tevens is er de mogelijkheid tot het

De reis, het vallen en opstaan, het leerproces en

uit. Wij laten jouw organisatie knallen.

werker als die van de leidinggevende. “Ik ga met

afnemen van workshops.

beide partijen in gesprek om alle factoren die

uiteindelijk na alle inspanningen trots zijn op de resultaten.

het werk en uitval in de toekomst kan worden

BIZZKY

een rol spelen in het ontstaan van stressklach-

Voor meer informatie ga naar www.energique-

Business talk & whisky tasting

ten volledig in kaart te brengen. Ieder traject

ondernemers.nl

Hoewel ik zelf geen directe coaching achtergrond

T. 0592-42 22 23

is maatwerk: we zoomen in op de individuele

0592-203201.

heb, weet ik wel uit eigen ervaring dat er ontzet-

info@bizzky.nl

tend veel misgaat binnen bedrijven. Juist deze

www.bizzky.nl

kant van het spectrum is van grote aanvullende waarde. Ik kijk door de bullshitbingo heen. Ton daarentegen is de expert binnen Bizzky. Zijn jarenlange ervaring op het gebied van businessanalyse en -coaching heeft geleid tot een krachtig concept dat wij ‘Slim organiseren’ noemen. Hij heeft in de praktijk bewezen dat organiseren makkelijker kan, goedkoper, zonder ingewik-

of

bel

06-15486979/


8

ONDERNEMERSKRANT

DE VUURTOORN DENKEN IN BEELDEN EN WOORDEN DE GAVE VAN DYSLEXIE

Epaper:(www.devuurtoorn.nl)

Heeft u/uw kind: • Leerproblemen (spelling/grammatica, lezen, rekenen,schrijven) • Concentratieproblemen (adhd/add) • Gedragsproblemen

Is u/uw kind: • Hoogsensitief • Beelddenker • Faalangstig

De Vuurtoorn geeft sinds 2005 passende individuele begeleiding. Lezen, spelling/grammatica, rekenen, schrijven concentratie en gedrag verbeteren. Het zelfvertrouwen groeit en faalangst vermindert of verdwijnt. De begeleiding is een aanvulling op of kan in plaats van de dyslexiebegeleiding. Voor meer informatie neemt u contact op met Jolien Fokkens, telefoon 0593 -540141

www.devuurtoorn.nl

Een fairtrade cadeau? Coevorderweg Noord 22 - 7776 BW Slagharen Coevorderweg Noord-22 - 7776www.jeha.nl BW Slagharen E-mail: info@jeha.nl Website:

Grote Voort 7 - 8041 AM Zwolle E-mail: info@jeha.nl - Website: www.jeha.nl

Wij hebben ze, uit de hele wereld! Rolderstraat 42 9401AT Assen t. 0592-313117 assen.wereldwinkels.nl

Een spontaan, professioneel beauty team, leidt jou graag op tot een nagelstylist, visagist of hairstylist! NAGEL STYLING VISAGIE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE SITE!

Beleef het verschil

drenthe

Wendy van der Hoek Boekweitlaan 9 7906 LA Hoogeveen

HAIR STYLING WEBSHOP & GROOTHANDEL Bij overlijden of voor informatie kunt u contact met mij opnemen.

De Vos van Steenwijklaan 41 • 7902 NN • HOOGEVEEN • T 0528 – 37 17 55 E info@nail-academy-nicolle.nl • www.nail-academy-nicolle.nl

T 0528-522160 E drenthe@ilya-uitvaartzorg.nl I www.ilya-uitvaartzorg.nl

toegankelijk - eigentijds - vanuit verbinding VOEL U FIT EN VITAAL!

| fysiotherapie | fitness | bedrijfsgezondheid | diëtetiek

Beweegprogramma Oncologie | Speciaal trainingsprogramma voor mensen met of na kanker. | Begeleiding door oncologisch fysiotherapeut. | Verbeteren vitaliteit en kwaliteit van leven. | Vertrouwen in eigen lijf. move 2 be

van limburg stirumstraat 132 | 7901 at hoogeveen 0528 278111 | info@move2be.nl | www.move2be.nl


9

Zwemschool Born 2 Swim waar plezier in zwemmen en vooral in zwemles voorop staat! Ik ben Dianne Hoogenkamp, eigenaresse en zweminstructrice bij Zwemschool Born 2 Swim. In 2015 ben ik voor mijzelf begonnen, omdat ik vond dat het leuker, beter en vooral plezieriger kon binnen het zwemonderwijs. Ik merkte dat steeds vaker de snelheid van het behalen van een diploma belangrijker werd dan de kwaliteit van zwemmen. De druk op de kinderen en de instructeurs neemt toe en dat maakt het zwemmen niet leuker of plezieriger. En dan ook zeker niet beter. Dat was voor mij de reden om eens te kijken of ik dat zelf beter kon. Met 4 kinderen ben ik begonnen in februari 2015. Blijkbaar was er meer belangstelling voor mijn manier van lesgeven en de positieve benadering, want inmiddels les ik 5 dagen in de week en heb ik rond de 70 kinderen

Waarom Born2Swim?

per week op les en al bijna net zo veel voorzien

- Kleine groepjes, veel individuele aandacht!

van een zwemdiploma.

- Aangesloten  bij Z.O.N., dus controle op kwaliteit!

- Vaste lesgever(s) op elke groep, elke zwemles dezelfde juf(fen)!

3. Maandelijks (GRATIS) familiezwemmen! 4. Elk kwartaal kijkles van 1 uur!!

- Overdekt zwembad!

5. Elke les de 1e en de laatste 10 minuten kijken!

- Leuk lesprogramma met eet/drink pauze!

6. Bij elk zwemdiploma een medaille halen die

- Goede communicatie, korte lijnen! - Maximale prijs garantie! *zie voorwaarden - Ook voor kinderen met behoefte aan extra

past bij de poster! 7. Diplomazwemfeesten! Geen stress, maar laten zien aan je fans wat je al kan!

aandacht! - Elk kwartaal een nieuwsbrief!

T. 06 - 2706 0215

- Extra’s:

www.zwemschoolborn2swim.nl

1. Motivatie d.m.v. een stickerposter met wel 20 stickers! 2. 4x per jaar Thema zwemlessen met eigen thema diploma!

Nail Academy Nicolle:

Inmiddels een begrip in Noord en Oost Nederland

Het is nooit fijn om afscheid te nemen! verzorgen van een persoonlijke uitvaart. Wilt u helpen in de laatste verzorging? Juist fijn om dat samen te doen. Zou u voor de rouwauto willen meelopen met de uitvaartverzorger? Een borrel

Van een authentieke monumentale boer-

in plaats van een kop koffie? Wilt u graag live-

derij in Zuidwolde, naar een modern statig

muziek op de uitvaart? Daar kunnen we zelf voor

pand in Hoogeveen!

zorgen. Geen enkel probleem. Er kan echt meer dan u denkt.

Nail Academy Nicolle is voor de nagelstylistes inmiddels een begrip in Noord en Oost

Nadenken over doodgaan is niet fijn. Het kan

Nederland. Voor een professionele opleiding

helpend zijn voor uw geliefden om uw wensen te

tot Nagelstyliste kun je al sinds 2004 bij hen

Door de keuze voor een groter pand hebben wij

kennen. U kunt bij mij een wensenboekje bestel-

terecht. Volgens Nicolle Eshuis is nagelstyling

de Nail Academy uitgebreid naar een Beauty

len. Als u daar prijs op stelt wil ik u helpen met

verslavend: als je eenmaal gegrepen bent door

Academy. Je kan voor een totale om- en bij-

het invullen.

het “nagelvirus” laat dit je nooit meer los! Het

scholing in de beautybranche bij ons terecht,

contact met je klanten, de vele behandelingsmo-

er worden nu ook cursussen en trainingen

Het maakt niet uit hoe u verzekerd bent. Ik sta

gelijkheden, de onuitputtelijke creativiteit, het

gegeven in Visagie, Wimperextensions en

graag voor u klaar als u mij nodig heeft. Mag ik

zoeken naar perfectie op de vierkante centime-

Hairextensions. Je wordt opgeleid door een team

een keer bij u langskomen voor een voorgesprek

ter, maar ook het ondernemer zijn... als jij kiest

van jonge, gedreven en ervaren stylistes die zelf

of kennismaking?

voor Nagelstyling als vak zal geen één dag meer

ook regelmatig trainingen volgen om zo van

hetzelfde zijn! Om het “totaalplaatje” voor de

alle (nieuwe) technieken op de hoogte te zijn.

Wendy van der Hoek

nagelstyliste compleet te maken bieden wij ook

Voor de inkoop in onze groothandel kun je van

Ilya Uitvaartzorg Drenthe

sinds kort cursussen aan in Salonmanagement,

maandag t/m vrijdag bij ons terecht voor de pro-

T. 0528 - 52216

Social Media en fotografie. Want alleen met

ducten voor je nagel-, pedicure-, kap- of schoon-

drenthe@ilya-uitvaartzorg.nl

mooie nagels zetten red je het niet meer!

heidssalon maar ook 24/7 op onze webshop: www.nail-academy-nicolle.nl

Mijn naam is Wendy van der Hoek van Ilya Uitvaartzorg Drenthe, gevestigd in Hoogeveen. Ik werk al een aantal jaren in

Maak kennis met onze topmerken: Magnetic

de uitvaartverzorging en kortgeleden ben ik

Nails - Inglot Make-up - Balmain Hair - Jacky M

het gezicht geworden van Ilya Drenthe.

Wimperextensions - Caption Nagellak Het is nooit fijn om afscheid te moeten nemen Nail Academy Nicolle V.O.F. – de Vos van

van een dierbare. Ik kan het verdriet niet wegne-

Steenwijklaan 41 - Hoogeveen

men maar ik kan er zijn om u te steunen in het

www.ilya-uitvaartzorg.nl


10

ONDERNEMERSKRANT

Google ons voor een tour door ons bedrijf Uw CarXpert voor onderhoud en reparatie Elke auto heeft onderhoud nodig: • Regulier onderhoud en vaste inspecties • Tijd- of kilometergebonden controles • Reparaties door slijtage • Onvoorziene reparaties

Vakkundig advies Wij adviseren u graag bij het opstellen van uw onderhoud- en reparatieplan. Op onvoorziene reparaties na, maken wij van alle controles en het benodigde onderhoud een goede inschatting van de kosten. Of het nu een onderhoudsbeurt is, een inspectie of een reparatie, u kunt altijd bij ons terecht met alle automerken.

CarXpert Autobedrijf André Snippe Lindberghstraat 12a | 7903 BN Hoogeveen | Tel. 0528-261104 www.autobedrijfandresnippe.nl | info@autobedrijfandresnippe.nl

Terrasoverkapping in trek Het is voorjaar en dat betekent,

Samen met partner Monica en een groei-

en solide uitgevoerde blokhut, een roy-

wind. We krijgen alleen maar positieve

warming zorgdragen. Dat geldt bijvoor-

dat de aandacht bij Brouwer

end aantal medewerkers heeft Kristian

ale schuur en een robuust prieel met

reacties van mensen, die hiervoor heb-

beeld tevens voor zonwering. Insteek

Dienstverlening zich meer en meer

Brouwer in korte tijd een mede door de

rieten dak.

ben gekozen.’

is, dat we het iedereen zoveel mogelijk

verplaatst van de pelletkachels

buiten uitgestalde producten een opval-

naar de terrasoverkappingen, die

lend bedrijf uit de grond gestampt.

steeds meer in trek raken. Maar

naar de zin willen maken, opdat volop Brouwer wijst erop, dat steeds meer

In overleg met Brouwer is onder vrijwel

kan worden genoten van de komende

overkappingen

zonnige dagen.’

worden

elke omstandigheden wel een oplos-

behalve overkappingen biedt de

Er zijn niet alleen aluminium ‘tuinka-

gemaakt door de toepassing van zoge-

sing realiseerbaar in de sfeer van een

compleet

buitenshowroom aan de Korte

mers’ (met polycarbonaat of glas), maar

naamde slidingdoors. ‘Dan vergroot je

overkapping. Kristian: ‘We kunnen ook

Slidingdoors zorgen ervoor, dat het

Baan 20 nog veel meer, zoals blok-

ook van duurzaam Douglas hout ver-

werkelijk het woongenot, ook bij wat

bestaande overkappingen van deuren

woongenot onder een overkapping opti-

hutten, priëlen en schuurtjes.

vaardigde producten. Zoals een fraaie

minder fraaie weersomstandigheden en

voorzien en desgewenst voor terrasver-

maal wordt.


11

Gastouderbureau ZEBRA Wij zijn Gerda Woltjer en Margien Lubbers, de 2 vaste gezichten

langs en kijken samen met u of deze keuze goed bij u past.

van Gastouderbureau ZEBRA.

Alles rondom de Gastouder We hebben beiden vele jaren ervaring in de kin-

Wij regelen en bemiddelen de opvang, bren-

deropvang met als specialiteit gastouderopvang.

gen ouders en gastouders bij elkaar, zetten de

Wij kennen alle ins en outs op het gebied van

gemaakte afspraken op papier, regelen de betalin-

gastouderopvang. We werken regionaal “zuid-

gen en begeleiden de opvang. Daarnaast bieden

oost Drenthe”, zijn zelfstandig en niet afhankelijk

wij cursussen aan, bijvoorbeeld EHBO, zodat

van een landelijk bureau.

professionele kennis van de gastouder praktijkgericht ingezet kan worden.

De lijnen zijn kort. Persoonlijk contact is voor ons belangrijk, het kind staat centraal, wij komen

Als gastouderbureau hebben wij persoonlijk con-

vrijblijvend bij u thuis om uw opvangwensen

tact met alle gastouders en ouders, we komen bij

door te nemen. Door deze gesprekken krijgen

u thuis, de lijnen zijn kort, bij vragen wordt u snel

we een goed beeld van uw kind(eren) en uw per-

geholpen. Iedere gastouder is gediplomeerd. De

soonlijke situatie en kunnen we aan de slag, om

ouder betaalt bij ons per uur, tegen een aantrek-

een passende gastouder voor u te vinden.

kelijke prijs. Het uurtarief is inclusief alle kosten. Dus transparant. Neemt u bijvoorbeeld tijdens

Heeft u zelf een Gastouder gevonden, dan zetten

vakanties geen opvang af dan heeft u geen kosten.

we alles helder op een rijtje zodat u kunt starten Gastouderbureau ZEBRA

met de opvang.

Laadweg 6, 7812 AN Emmen Wilt u gastouder worden bij Gastouderbureau

info@gobzebra.nl

ZEBRA, of wilt u de opleiding doen, we komen

www.gobzebra.nl

Debby's Beauty Salon biedt u behandelingen aangepast aan uw huidtype. In een ontspannen sfeer kunt u genieten en totaal tot rust komen. Na afloop ziet u er ook nog eens stralend uit! Vooraf aan gezichtsbehandelingen krijgt u een uitgebreide huidanalyse. Deze wordt bij elke volgende behandeling weer bekeken en aangepast, zodat u kunt zien welke veranderingen zich hebben plaatsgevonden. Bij Debby's Beauty Salon is het streven naar huidverbetering. Dus alle behandelingen worden telkens aangepast aan uw huidconditie.

Voor reserveringen ga naar www.debbysbeautysalon.nl of mail naar info@debbysbeautysalon.nl of bel: 0592-867357 / 06-23847483

Debby van Duinen Venestraat 232 9402 GT Assen www.debbysbeautysalon.nl

Ontzorgd Verhuizen: verhuisbedrijf voor senioren ‘U bepaalt, wij voeren uit’ U bepaalt zelf waarvoor u Ontzorgd Verhuizen inschakelt. En ook al is Ontzorgd Verhuizen geen standaard verhuisbedrijf, de prijzen zijn dat wel. Neem dus gerust de proef op de som en vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan. U hoeft echt niet alles zelf te doen. Bel met 085 – 041 01 01 of kijk op www.ontzorgdverhuizen.nl

Ziet u op tegen uw verhuizing? Voorkom stress en schakel Ontzorgd Verhuizen in. Een anders-dan-anders-verhuisbedrijf, speciaal voor senioren. Voor Ontzorgd Verhuizen is maar een ding van belang: uw verhuizing zo makkelijk mogelijk maken. Bij een verhuizing komt zoveel meer kijken dan

‘Wij kunnen alles voor u doen’

alleen meubels overbrengen. Zeker als je wat

Bovendien kunt u bij Ontzorgd verhuizen terecht

ouder bent. Een verhuizing is dan vaak een extra

voor talloze aanvullende verhuisdiensten. Naast

ingrijpende gebeurtenis.

een vlekkeloze en secure verhuizing van uw inboedel kan het verhuisbedrijf u helpen met in- en uit-

‘Wij verhuizen mensen’

pakken, lampen ophangen, overgebleven meubels

Een van de verschillen tussen een traditioneel

wegbrengen, verwijderen van vloerbedekking of

verhuisbedrijf en Ontzorgd Verhuizen zit in de

opleveren van de oude woning. Maar ook voor

aanpak. Persoonlijke aandacht is vanzelfsprekend.

schoonmaken, schilderen, behangen en nieuwe

Iedere klant heeft een eigen verhuisregisseur als

stoffering. Zelfs voor adreswijzigingen of omzet-

aanspreekpunt en contactpersoon. Hij neemt echt

ten van uw tv-, telefoon- en internetabonnement.

de tijd voor u en is ook buiten kantooruren

Aan het eind van de verhuisdag kunt u dan met-

bereikbaar. Dat geeft veel rust.

een weer naar uw favoriete tv-programma kijken.

Ontzorgd Verhuizen, het was waar. Dit was mijn 11e verhuizing, maar nog nooit heb ik zo’n fijne verhuizing meegemaakt. Toen jullie mijn huis leeghaalden, zat ik met een vriendin de rummicuppen. Wat fijn dat er zulke bedrijven zijn. Geweldig.’ (mevrouw Otten, Heeg)


12

ONDERNEMERSKRANT

Roordink, een slimme keuze: voor trucks en bestelwagens!

䈀椀樀 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 欀甀渀琀 甀 琀攀爀攀挀栀琀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 ㌀㘀 먀 漀瀀ⴀ 渀愀洀攀猀⸀ 伀昀 栀攀琀 渀甀 最愀愀琀 漀洀 欀氀攀椀渀攀 瀀爀漀搀甀挀琀攀渀 瘀愀渀 攀渀欀攀氀攀  挀攀渀琀椀洀攀琀攀爀猀 漀昀 最爀漀琀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀 瘀愀渀 ␀ 㔀 洀攀琀攀爀Ⰰ 眀椀樀 稀椀樀渀 甀眀  猀瀀攀挀椀愀氀椀猀琀⸀ 唀 欀甀渀琀 搀攀 ㌀䐀 漀戀樀攀挀琀攀渀 戀漀瘀攀渀搀椀攀渀 攀攀渀瘀漀甀搀椀最  椀洀瀀氀攀洀攀渀琀攀爀攀渀 椀渀 甀眀 眀攀戀猀椀琀攀⸀ 䐀攀 洀漀最攀氀椀樀欀栀攀搀攀渀㨀 唀 欀甀渀琀 猀琀甀搀椀漀ᤠ猀 戀椀樀 漀渀猀 欀漀瀀攀渀 漀昀 栀甀爀攀渀 瘀漀漀爀 ㌀㘀  最爀愀搀攀渀  昀漀琀漀 攀渀 瘀椀搀攀漀⸀ 嘀漀漀爀 稀漀眀攀氀 欀氀攀椀渀攀 愀氀猀 最爀漀琀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀⸀ 伀渀稀攀 猀琀甀搀椀漀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 椀猀 最攀猀挀栀椀欀琀 瘀漀漀爀 昀漀琀漀ᤠ猀 攀渀 瘀椀ⴀ 搀攀漀ᤠ猀 瘀愀渀 最爀漀琀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀 攀渀 最爀漀攀瀀攀渀 琀漀琀 㔀  瀀攀爀猀漀渀攀渀⸀  圀椀樀 戀漀甀眀攀渀 漀瀀 洀愀愀琀 最攀洀愀愀欀琀攀 猀琀甀搀椀漀ᤠ猀 戀椀樀 甀 漀瀀 氀漀挀愀琀椀攀⸀  䈀椀樀瘀漀漀爀戀攀攀氀搀 瘀漀漀爀 栀攀琀 昀漀琀漀最爀愀昀攀爀攀渀 瘀愀渀 愀甀琀漀ᤠ猀⸀ 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 椀猀 攀攀渀 漀渀搀攀爀搀攀攀氀 瘀愀渀 䈀攀渀攀氀⸀ 䈀甀椀琀攀渀瘀愀愀爀琀 ㄀㄀㈀㜀愀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 眀眀眀⸀昀漀琀漀㌀㘀 砀氀⸀渀氀 ∠  㔀㈀㠀ⴀ㈀㌀㐀㠀㈀㠀 眀眀眀⸀戀攀渀攀氀⸀渀氀 ∠ 椀渀昀漀䀀戀攀渀攀氀⸀渀氀

Roordink

Barneveld l Coevorden l Veenendaal l Zwolle

Roordink_90x135_fc_1.indd 1

Roordink

www.roordink.nl

13.06.2018 22:08:18


13

Regionaal een begrip door internationaal samen te werken Tevreden klanten komen niet vanzelf. Daar moet een bedrijf continu hard voor werken.

iedere dag ons best om een topservice te bieden.

Hier werken wij al jaren aan! Zo doen we er alles

Autobedrijf André Snippe in Hoogeveen weet daar alles van. Regionaal is dit autobedrijf

Het is belangrijk om kansen, die tot verbetering in

aan om bij te blijven op het gebied van de laat-

een begrip. Dat komt niet alleen door het investeren van tijd en energie in klanten, volgens

onze dienstverlening leiden, goed aan te pakken.”

ste technieken. We zien namelijk dat technologi-

eigenaar André Snippe. Op internationaal niveau werkt hij nauw samen om zijn autobedrijf

In november vorig jaar heeft Autobedrijf André

sche ontwikkelingen elkaar in raptempo opvolgen.

continu te verbeteren en mee te gaan met alle ontwikkelingen waar klanten baat bij hebben.

Snippe haar intrek genomen in een goed bereikbaar

Auto’s worden steeds technischer en complexer.

nieuw pand. Hierdoor heeft het autobedrijf meer

Dat betekent dat wij al onze monteurs continu

Internationale samenwerking via CarXpert

gebied van de allerlaatste technieken, marketing en

ruimte om haar service verder uit te breiden. André

goed bijscholen om alle auto’s goed te kunnen

In 2016 is Autobedrijf André Snippe toegetreden

facilitair. Zo is het onder andere voor Autobedrijf

Snippe: “De afgelopen jaren hebben wij veel zake-

onderhouden of te repareren. Als autobedrijf moet

tot de internationale werkplaatsformule CarXpert.

André Snippe mogelijk om alle klanten een opti-

lijke klanten in ons autobedrijf bediend. Doordat

je er echt goed van bewust zijn dat je hier ook tijd

Deze formule telt inmiddels meer dan 6.370 auto-

male service te bieden.

we nu een grotere werkplaats hebben, kunnen wij

en energie in moet stoppen. Het regelmatig volgen

ook meer particuliere klanten ontzorgen. Daarnaast

van trainingen is simpelweg een must.”

bedrijven wereldwijd. Alleen de betere autobedrijven kunnen zich bij deze formule aansluiten.

Service uitbreiden

kan men ook voor occasions bij ons terecht. Deze

Dat geldt voor die autobedrijven, die zaken als

Autobedrijf André Snippe in Hoogeveen verzorgt

uitbreiding zorgt ervoor dat we onze klanten nog

Communicatie met de klant

technische kennis, apparatuur, kwaliteit van de

voor alle merken auto’s het onderhoud en voert alle

meer service kunnen bieden.

“Het is voor ons vanzelfsprekend om klanten zo

dienstverlening en uitstraling goed op orde hebben.

mogelijke reparaties uit. Zowel personenauto’s als

Bovendien zijn deze autobedrijven bereid om daar

bedrijfswagens kunnen rekenen op professionele

Kennis up-to-date

rant zijn in alles wat we doen, waarderen onze

continu aan te werken. De aangesloten autobedrij-

zorg. André Snippe: “Wij investeren veel tijd en

Eigenaar André Snippe: “Onze klanten waarderen

klanten enorm. Wij denken altijd met onze klant

ven worden voorzien van ondersteuning op het

aandacht in onze klanten. Dat niet alleen! Wij doen

onze kennis, vakmanschap en klantvriendelijkheid.

mee. Op die manier benaderen wij elke reparatie,

goed mogelijk verder te helpen. Dat we transpa-

Google ons voor een tour door ons bedrijf

zodat de klant nooit onnodige kosten maakt. Op dit moment werken we aan een eigen CarXpert app, waardoor we de klanten nog beter en efficiënter van relevante informatie kunnen voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een APK- of onderhoudreminder. Voor klanten is dit een extra communicatiekanaal waardoor ze goed geïnformeerd blijven”, aldus André Snippe. Lindberghstraat 12a | 7903 BN Hoogeveen T. 0528-261104 | info@autobedrijfandresnippe.nl www.autobedrijfandresnippe.nl

Google ons voor een tour door ons bedrijf

CarXpert Autobedrijf André Snippe

Lindberghstraat 12a | 7903 BN Hoogeveen | Tel. 0528-261104

www.autobedrijfandresnippe.nl | info@autobedrijfandresnipp

“Mensen ondersteunen om in hun kracht te komen”

Uw CarXpert voor onderhoud en reparatie Elke auto heeft onderhoud nodig: • Regulier onderhoud en vaste inspecties • Tijd- of kilometergebonden controles • Reparaties door slijtage • Onvoorziene reparaties

Vakkundig advies Wij adviseren u graag bij het opstellen van uw onderhoud- en reparatieplan. Op onvoorziene reparaties na, maken wij van alle controles en het benodigde onderhoud een goede inschatting van de kosten. Of het nu een onderhoudsbeurt is, een inspectie of een reparatie, u kunt altijd bij ons terecht met alle automerken.

CarXpert Autobedrijf André Snippe Lindberghstraat 12a | 7903 BN Hoogeveen | Tel. 0528-261104 www.autobedrijfandresnippe.nl | info@autobedrijfandresnippe.nl

Setar wil kinderen en volwassen helpen om in hun kracht te komen.

vormen en bewegen. De dienstverle-

Niet iedereen lukt dit op eigen kracht. Dit is niet iets om je voor te

ning kan in een aantal situaties worden

schamen. We leven in een complexe en overprikkelende maatschappij

vergoed vanuit de jeugdwet, wmo en

waardoor je steeds sneller buiten de boot valt. Niet vreemd, te weten

aanvullende ziektekostenverzekering.

dat iedereen uniek is en anders reageert en zijn eigen manier heeft om

Neem de stap en laat je door een te

tot zijn recht te komen.

hoge drempel niet weerhouden. Neem contact met ons op om de mogelijk-

Ook jij mag tot je recht komen en

beeld op verschillende leefgebieden je

heden te bespreken, een oriënterend

daarom kan een steuntje in de rug

leven niet op orde kunt houden. Je

gesprek is gratis en vrijblijvend.

nodig zijn. We bieden als setar ver-

kunt hierbij denken aan je huishouden,

schillende

therapie

administratie, financiën maar ook je

T. 06 - 1106 0302

of ondersteuning. Te denken aan

vormen

van

sociale contacten. Hierbij gebruiken

www.therapie-in-assen.nl

Relatietherapie, Ondersteuning bij

we gesprekken om samen duidelijk

voeding en bewegen, Kindertherapie,

te krijgen hoe je het graag anders zou

Opvoedingsondersteuning maar ook

willen en zetten hier ook samen met

Ambulante begeleiding.

Ambulante

je stappen in. Ook gebruiken we in

begeleiding, coaching als je bijvoor-

de eventuele therapie creatieve werk-

Interim, coaching & therapie

Setar geeft coaching, therapie en ondersteuning aan jong en oud! Voor meer informatie:

www.therapie-in-assen.nl 06-11060302


14

ONDERNEMERSKRANT

Een gezonde kip, volledig antibioticavrij opgegroeid ESBL- en Salmonellavrij! Een traditionele kip, die langzaam en milieubewust opgroeit Dit resulteert in een verantwoorde en gecontroleerde voeding voor de mens

Naast onze kip (hele kip, kipfilet, drumsticks, etc.) zijn er diverse andere streekproducten verkrijgbaar. Openingstijden: vrijdag van 14.00 tot 18.00 & zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Kromhoek 37, Frieschepalen www.dekromhoeksterkip.com

N

nog m IEUW: ee onze r producte boerd n in e met k rijwinkel ijkstal !

Monierweg 2 | 7741 KT | Coevorden | Tel. 0524 523003

w w w. k i n d e r s p e e l p a r a d i j s c o e v o r d e n . n l

Interieurontwerp en bouwadvies kantoor | zorgvastgoed | particulier | herbestemming | expositie winkel |aanbouw | horeca | kerk | sportaccommodatie 3D/VR visualisatie | omgevingsvergunning | bouwkundig ontwerp kwaliteit | inkoop | bouwbegeleiding | meubelontwerp | visie

AP-Interieurarchitect adviseert particulieren, bedrijven en instellingen

Laat uw ideeën in beeld brengen en bel voor een afspraak!! AP-Interieurarchitect Oosterhoutstraat 9-B Assen (bezoek op afspraak) Tel: 06-30174938

www.AP-Interieurarchitect.nl

“Wij verhuizen mensen!” - Tim van der Veen, verhuisregisseur bij Ontzorgd Verhuizen

Uw verhuizing op rolletjes Ontzorgd Verhuizen is meer dan een verhuisbedrijf. Wij helpen senioren en mensen die zorg nodig hebben met álles wat er bij hun verhuizing komt kijken. Ziet u op tegen de verhuizing of wilt u niet alles zelf hoeven doen? Stel dan de verhuizing samen die bij u en uw budget past. Bel of mail gerust voor meer informatie of een brochure.

085 - 041 01 01 info@ontzorgdverhuizen.nl www.ontzorgdverhuizen.nl

seniorenverhuizingen

zorgverhuizingen

16260006_Ontzorgdverhuizen_Adv_Rolletjes_A5_staand.indd 1

leegruimen na overlijden

22-03-18 14:29


15

Infraroodfoto’s van een betonvloer

Voor TONZON

SLIM ENERGIE BESPAREN!

BEGIN NU MET DE KRUIPRUIMTE Stop afkoeling en vochttransport klimaateffectief

Koud en klam

Na TONZON Warm en droog

Bovenstaande infraroodfoto’s laten een duidelijk effect zien. Zonder isolatie is het koud en klam onderin de woning. Met TONZON Vloerisolatie dringt de warmte eindelijk door tot in de vloer. Lees de vele spontane reacties op www.tonzon.nl/facebook

HEEL BETAALBAAR Heeft u een woning van 50 m2 dan krijgt u al een droge kruipruimte en de warmste vloer voor slechts € 1.850,-. Deze adviesrichtprijs is inclusief materiaal, montage, btw en een woninggebonden TONZON certificaat.

Pas op voor namaak Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Anderen proberen te profiteren van het succes dat TONZON in 37 jaar heeft opgebouwd. Daarom geeft TONZON een woninggebonden garantie- en echtheidscertificaat af. De volgende eigenaar van uw woning weet dan al bij de aankoop dat de kruipruimte in orde is. Er zijn originele TONZON producten verwerkt door een gespecialiseerd ambachtsman of bedrijf. TONZON folie wordt gemaakt volgens een speciaal recept dat in de praktijk een zeer lange levensduur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Geen enkele andere folie kan laten zien dat het na 32 jaar in de praktijk nog evengoed functioneert als toen het nieuw was. Een betrouwbare verkoper kan u dit certificaat laten zien. Vraag hierom en voorkom teleurstelling door het gebruik van dubieus aangebrachte goedkopere namaak. Ga voor gegarandeerde kwaliteit.

Ook bij nieuwbouw nog forse besparingen mogelijk TONZON Vloerisolatie heeft in een kruipruimte een beter isolerend effect dan andere isolatiematerialen. Dat is te danken aan het unieke Thermoskussen dat in 1980 in Nederland is uitgevonden. Dit is het enige materiaal dat de warmtestraling van de vloer vrijwel tot nul reduceert. De vloer wordt daardoor warmer bij een lagere binnentemperatuur. Daardoor is de energiebesparing hoger dan bij andere isolatiematerialen zoals wol, EPS (polystyreen) of purschuim. Die stralen aan de onderzijde nog steeds warmte naar de kruipruimte uit. Door dit permanente warmtelek worden nieuwbouwvloeren niet zo warm en is een vloerverwarmingssysteem bijzonder traag.

Aanpak onnodige warmtelekken spaart extra gas We laten veel warmte onbenut weglekken. De stookruimte is vaak (te) warm. Geïsoleerde CV-buizen stralen onnodig warmte uit in ruimtes zoals zolders, garages en kruipruimtes. Radiatoren warmen buitenmuren op. Bij vloer verwarming lekt veel warmte onbenut aan de onderzijde weg, zelfs bij nieuwe huizen en zogenaamde NOM-woningen. Bij woningen met luchtverwarming is het in de kruipruimte soms nog warmer dan in de kamer. We warmen letterlijk de aarde om het huis op. Kortom veel systemen stralen onnodig warmte uit. TONZON heeft voor al deze problemen innovatieve oplossingen ontwikkeld.

TONZON Thermoskussens

TONZON Bodemfolie

Bodemfolie op de bodem van de kruipruimte (zie illustratie hierboven) zorgt ervoor dat er geen vocht vanuit de bodem het huis kan binnendringen. De dubbele aanpak met Thermoskussens en Bodemfolie zorgt voor een warmere vloer en een schone, geurloze kruipruimte. TONZON is heel betaalbaar en u houdt de opties voor de toekomst open.

TONZON BV Postbus 1375 7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl www.tonzon.nl

Wijk voor wijk van het gas af? Waarom 15 of 20 jaar wachten tot uw wijk aan de beurt is? Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte. U ontvangt vrijblijvend een offerte op maat zodat u direct kunt gaan besparen. Kijk snel op tonzon.nl of bel 0900 - 28 66 966 (0,10 p/min).

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min) KvK 06044102


16

ONDERNEMERSKRANT

Slachtoffer van een ongeval. En nu? Neem contact op met TVM letselschaderegeling via +31 (0)528 29 22 88 of stuur een e-mail naar letselschaderegeling@tvm.nl.

TVM letselschaderegeling Nederland B.V. | Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN +31 (0)528 29 22 88 letselschaderegeling@tvm.nl www.tvm.nl

Ondernemerskrant Hoogeveen  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...

Ondernemerskrant Hoogeveen  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...