Page 1

9 E J A A R G A N G M E I 201 7 N U M M E R 1

De onde

ONDERNEMERSKRANT

ONDERNEMERSKRANT

HOOGEVEEN

5 7 9

Alfa_college derde plaats in keuzegids MBO 2017

“Met een waterontharder heb je geen kalkaanslagmeer in de badkamer’’

Thuiszorg Hoogeveen, altijd bij u in de buurt!

Verder in dit nummer • Zorg voor uw welzijn • Promo Fiets Drenthe, bewegende reclame op straat! • GD Gordijnenatelier Drenthe

rnemers

uit regio

Hoogeve

vertellen

en

...


2

ONDERNEMERSKRANT

Totaalinstallateur Voor: • Elektra. • Gas . • Water. • Centrale verwarming. • Regel- en besturingstechniek.. • PV-systemen (zonnepanelen). • Data en Telecom installaties. • Elektrotechnisch tekenen (CAD,Eplan). • Ontwerp/Engineering. Adres: Tel: Email: Internet:

Pesserdijk 1c 7903 TC Hoogeveen + 31 (0)528 - 23 00 22 info@bosman-noord.nl www.bosman-noord.nl

Uw partner in flexibele oplossingen!

䈀椀樀 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 欀甀渀琀 甀 琀攀爀攀挀栀琀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 ㌀㘀 먀 漀瀀渀愀ⴀ 洀攀猀 瘀愀渀 欀氀攀椀渀 琀漀琀 最爀漀漀琀⸀ 伀昀 栀攀琀 渀甀 最愀愀琀 漀洀 猀椀攀爀愀搀攀渀Ⰰ  洀攀渀猀攀渀Ⰰ  攀琀猀攀渀Ⰰ 洀攀甀戀攀氀猀Ⰰ 愀甀琀漀ᤠ猀 漀昀 愀渀搀攀爀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀㬀 漀瀀 搀攀  䈀甀椀琀攀渀瘀愀愀爀琀 ㄀㄀㈀㜀愀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 戀攀渀琀 甀 愀愀渀 栀攀琀 樀甀椀猀琀攀  愀搀爀攀猀⸀ 伀渀稀攀 最爀漀琀攀 猀琀甀搀椀漀 戀攀猀挀栀椀欀琀 漀瘀攀爀 洀愀愀爀 氀椀攀昀猀琀 㠀⠀℀⤀  昀甀氀氀ⴀ昀爀愀洀攀 挀愀洀攀爀愀ᤠ猀 瘀漀漀爀 攀攀渀 ㌀㘀 먀 砀 㤀 먀 ㌀䐀 漀戀樀攀挀琀⸀ 䐀椀琀 椀猀  漀漀欀 椀搀攀愀愀氀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 瘀椀搀攀漀挀氀椀瀀猀⸀ 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 椀猀 攀攀渀 漀渀搀攀爀搀攀攀氀 瘀愀渀 䈀攀渀氀Ⰰ 攀攀渀 瘀愀渀 搀攀 最爀漀漀琀ⴀ 猀琀攀 氀攀瘀攀爀愀渀挀椀攀爀猀 漀瀀 栀攀琀 最攀戀椀攀搀 瘀愀渀 昀漀琀漀猀琀甀搀椀漀 戀攀渀漀搀椀最搀栀攀ⴀ 搀攀渀 攀渀 漀瀀琀椀猀挀栀攀 愀瀀瀀愀爀愀琀甀甀爀 椀渀 䔀甀爀漀瀀愀⸀  匀攀猀猀椀攀 瀀氀愀渀渀攀渀㼀  㔀㈀㠀ⴀ㈀㌀㐀㠀㈀㠀 䈀甀椀琀攀渀瘀愀愀爀琀 ㄀㄀㈀㜀愀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 眀眀眀⸀昀漀琀漀㌀㘀 砀氀⸀渀氀 ⴀ 眀眀眀⸀戀攀渀攀氀⸀渀氀


3 COLUMN

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl

Lada Door mijn dagelijkse werk als (interim) financieel manager kom ik bij

Het heeft te maken met gewoontes

wisselende ondernemingen over de vloer. Soms om tijdelijk capaciteit

die in organisaties en in werkmetho-

te bieden, maar ook heel vaak om een probleem op te lossen of om

den sluipen en het heeft te maken met

zaken beter te organiseren.

het niet op de hoogte zijn van nieuwe

Colofon

Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie OK

ontwikkelingen. Werkmethoden die Ook daar waar van tevoren gezegd of

spatborden. Tot zover nog niets bij-

ooit effectief waren, kunnen vaak

gedacht dat alles prima is geregeld,

zonders. Eén van die mallen echter,

wel een opfrisbeurt gebruiken. Heel

blijkt na een tijdje dat er toch nog

produceerde een spatbord met een

eenvoudig omdat uw onderneming

veel verbeterslagen gemaakt kunnen

deuk. Die mal was dus niet helemaal

verandert, de techniek verandert en

worden. Al een aantal keren haalde ik

perfect van vorm om het zachtjes uit

de hele wereld verandert. Het gekke

en ga zo maar door. Het mooie van

daarbij de volgende anekdote aan, die

te drukken. Uiteraard was hiervoor

is dat je dit vaak niet ziet als je er zelf

de ontwikkelingen is dat bijna al

ik heb onthouden uit een reportage

ook een oplossing verzonnen, want

de hele dag met je neus bovenop zit.

deze systemen inmiddels ook voor

in een autoblad, eind jaren 90.

één van de fabrieksarbeiders had

De werknemer die al jaren trouw zijn

het MKB beschikbaar zijn als stan-

Deze reportage ging over een bezoek

de schone taak om deze spatborden

taken zorgvuldig uitvoert, is meestal

daardsoftware, vaak via cloudservi-

aan de Ladafabriek in Rusland. Het

uit te deuken. Niet eenmalig, maar

niet diegene die nog een objectieve

ces, schaalbaar zijn en ook nog zeer

zal in de periode geweest zijn, net na

gewoon als vast onderdeel van het

kijk op dat werk heeft.

betaalbaar. Ook voor de inrichting

de val van het IJzeren Gordijn, want

fabricageproces. De beste man zal

Mijn aandachtsgebied is meestal

ervan hoef je al lang geen technische

anders had dit bezoek nooit kun-

er waarschijnlijk ook heel handig in

de administratieve organisatie. Op

kennis meer te hebben.

nen plaatsvinden. Wat in ieder geval

zijn geworden. Blijkbaar dacht men

dat gebied is de laatste jaren heel

duidelijk was, was dat er nog geheel

dat dat efficiënter was dan het maken

veel gebeurd in de automatisering

Om

volgens de communistische cultuur

van een nieuwe mal, of het was inge-

en digitalisering van processen. Een

Ladafabriek van weleer maar even

van het oude Rusland werd gewerkt.

geven door de bedoeling om onder

volledig papierloze administratie is

af te maken: heel veel organisaties

De producten waren er overigens ook

het communistische bewind iedereen

allang geen toekomstmuziek meer.

hebben één of meer van dergelij-

naar (kent u ze nog?).

aan het werk te houden.

Administreren is voor een heel groot

ke mallen die spatborden met een

deel te vervangen door het contro-

deuk produceren, met vervolgens een

de

vergelijking

met

de

In deze fabriek werden de auto’s

Het lijkt belachelijk om zo’n klein

leren en monitoren van automati-

medewerker die heel bedreven is in

natuurlijk al met behulp van een

probleem van een verkeerde mal op

sche boekingen. Daar komt nog maar

het uitdeuken van die spatborden.

lopende band geproduceerd, maar

deze manier op te lossen, daar zijn

heel weinig inboekwerk aan te pas.

Misschien bent u dat trouwens wel

nog niet met de robots zoals tegen-

we het vast over eens. Toch gebruik

Ook relatiebeheer- en workflowsy-

zelf.

woordig. De spatborden werden er

ik deze anekdote om ondernemers

stemen zijn ontzettend toegankelijk

gemaakt met behulp van mallen, wat

duidelijk te maken wat er in hun

geworden en communiceren met de

André de Vries

vervolgens resulteerde in keurige

onderneming gebeurt.

administratie, de website, mailingen

www.devriesinbusiness.nl

Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / DTP VDS Crossmedia BV, Emmen Tel 085 – 773 41 71 Tekst André de Vries Medewerker Jan Schuitema, Machiel Merk Verspreiding Santibri-Axender Tel 0512 - 51 22 24 Druk Hoekstra Krantendruk, Emmeloord De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.

Hessel Hairfashion geeft je haar nieuwe energie met nieuwe System Professional met energy code complex Hessel Hairfashion in Leek is

huid worden toegespitst. Ons doel is je

groep een barber training op de bar-

de eerste kapsalon in Noord

te helpen ervoor te zorgen dat je haar

berschool van Joost Mulleman in Delft

Nederland die werkt met de nieu-

als herboren aanvoelt met behulp van

gevolgd. Voor het scheren kunt u ook

we System Professional .

de innovatieve kwaliteitsproducten die

bij Hessel Hairfashion terecht.

nodig zijn om dat schoonheidsideaal De experts van System Professional

werkelijkheid te maken. Kom langs in

Hiervoor werken wij met het Italiaanse

onthullen een wetenschappelijke revo-

de salon en krijg uw unieke gepersona-

merk Proraso, het oudste scheerpro-

lutie in haarverzorging. Het nieuwe

liseerde energy code.

duct in Italie. Door de gezamenlijk

Energy code complex zorgt dat het

inkoop met onze kappersclub kunnen

haar herboren aanvoelt, zichtbaar

Maak gebruik van de actie in deze krant,

wij u dit voor een scherpe prijs aanbie-

gezonder en vitaler.

50 % korting op een treatment en maak

den, bijvoorbeeld scheerschuim 400 ml

kennis met System Professional Energy

voor maar € 6.95.

code. System Professional energy code

Hessel Hairfashion werkt zonder

Deze persoonlijke “energievingerafdruk” wordt gedefinieerd door het lipi-

bindt en zorgen voor de integriteit en

Aan de hand van een uitgebreide vra-

sluit volledig aan bij de visie van Hessel

afspraak voor het knippen en föhnen.

dengehalte van het haar. Lipiden zijn

flexibiliteit van de schubbenlaag.

genlijst kunnen wij de staat van het haar

Hairfashion:

Voor kleuren en omvormen gelieve een

de flexibele lijm die de bouwstenen van keratine van het haar met elkaar ver-

en de hoofdhuid bepalen. Daarnaast

afspraak te maken op telefoonnummer

Door het individuele haarenergiepro-

vragen wij aan de klant wat haar of zijn

”Hessel Hairfashion staat voor passie

fiel van iedere klant te diagnostice-

behoeften zijn met betrekking tot het

voor het vak, vertrouwen en aandacht

ren – een proces dat de Energycode

haar. Deze gloednieuwe service is nu

voor de klant. Waar mooi en gezond

Mapping wordt genoemd- kun je een

beschikbaar bij Hessel Hairfashion. De

haar op een gezonde hoofdhuid

ultra gepersonaliseerd gecodeerd ver-

medewerkers hebben inmiddels twee

staat, zodat wij een goed gevoel mee

zorgingssysteem voorschrijven dat de

uitgebreide trainingen ondergaan om

kunnen geven”. De medewerkers

energie van het haar maximaliseert uit

zich dit eigen te maken. De laatste trai-

worden zeer regelmatig getraind

meer dan 174 miljoen mogelijke com-

ning had betrekking op de treatments

op de laatste ontwikkelingen in

binaties is er maar één de individuele

in de salon. Je haar is net zo uniek als

het kappersvak. Tevens is Hessel

oplossing voor een bepaalde klant. Dit

je vingerafdruk. Daarom beginnen al

Hairfashion lid van kappersclub Dare

gepersonaliseerde verzorgingssysteem

onze exclusieve treatments met energy

to Create, een groep vooraanstaan-

is de Energycode van de klant. Hoe

code mapping. Deze diagnose vormt de

de kappers in Nederland, die iedere

werkt de Energycode mapping?

basis van een treatment die op de spe-

maand bij elkaar komen om de laatste

cifieke behoeften van je haar en hoofd-

trends te trainen. Onlangs heeft de

0594-512737.


4

ONDERNEMERSKRANT POPPODIUM IDUNA PRESENTEERT:

ZONDAG 4 JUNI Promo Fiets Drenthe

biedt promotie voor bedrijven op een ludieke, milieuvriendelijk manier en brengt jongeren met een handicap en/of afstand tot de arbeidsmarkt terug in de maatschappij.

www.promofietsdrenthe.nl of bel At: 0683718133

THALENPARK DRACHTEN

JEBROER DARKRAVER FAYA

S ATI G! GR GAN E TO

FAJAH LOURENS

MR BELT & WEZOL THEASINOANTIDOTE BOJAC DIRRTY BERRY HOSTED BY: MC C-BAZ

16:00 - 2

3:00

WWW.DENCITY.NL

Een traditionele kip op milieuvriendelijke manier opgegroeid. Met eigen, op natuurlijke basis samengesteld voer, voor een gezond en smaakvoller stukje kip. Volledig antibiotica en salmonella en ESBL vrij!! Geeft de ouderwetse verfijnde smaak van de kip van vroeger. De kip wordt vers ingevroren per stuk. Hele kip maar ook kipfilets, drumsticks, etc. Directe verkoop, Kromhoek 37, Frieschepalen. Openingstijd: vrijdag van 14.00u. tot 19.00u. zaterdag van 11.00u. tot 15.00u. Voor meer informatie : www.dekromhoeksterkip.com (pinnen is nog niet mogelijk)

䈀椀樀 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 欀甀渀琀 甀 琀攀爀攀挀栀琀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 ㌀㘀 먀 漀瀀渀愀ⴀ 洀攀猀 瘀愀渀 欀氀攀椀渀 琀漀琀 最爀漀漀琀⸀ 伀昀 栀攀琀 渀甀 最愀愀琀 漀洀 猀椀攀爀愀搀攀渀Ⰰ  洀攀渀猀攀渀Ⰰ  攀琀猀攀渀Ⰰ 洀攀甀戀攀氀猀Ⰰ 愀甀琀漀ᤠ猀 漀昀 愀渀搀攀爀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀㬀 漀瀀 搀攀  䈀甀椀琀攀渀瘀愀愀爀琀 ㄀㄀㈀㜀愀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 戀攀渀琀 甀 愀愀渀 栀攀琀 樀甀椀猀琀攀  愀搀爀攀猀⸀ 伀渀稀攀 最爀漀琀攀 猀琀甀搀椀漀 戀攀猀挀栀椀欀琀 漀瘀攀爀 洀愀愀爀 氀椀攀昀猀琀 㠀⠀℀⤀  昀甀氀氀ⴀ昀爀愀洀攀 挀愀洀攀爀愀ᤠ猀 瘀漀漀爀 攀攀渀 ㌀㘀 먀 砀 㤀 먀 ㌀䐀 漀戀樀攀挀琀⸀ 䐀椀琀 椀猀  漀漀欀 椀搀攀愀愀氀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 瘀椀搀攀漀挀氀椀瀀猀⸀ 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 椀猀 攀攀渀 漀渀搀攀爀搀攀攀氀 瘀愀渀 䈀攀渀氀Ⰰ 攀攀渀 瘀愀渀 搀攀 最爀漀漀琀ⴀ 猀琀攀 氀攀瘀攀爀愀渀挀椀攀爀猀 漀瀀 栀攀琀 最攀戀椀攀搀 瘀愀渀 昀漀琀漀猀琀甀搀椀漀 戀攀渀漀搀椀最搀栀攀ⴀ 搀攀渀 攀渀 漀瀀琀椀猀挀栀攀 愀瀀瀀愀爀愀琀甀甀爀 椀渀 䔀甀爀漀瀀愀⸀  匀攀猀猀椀攀 瀀氀愀渀渀攀渀㼀  㔀㈀㠀ⴀ㈀㌀㐀㠀㈀㠀 䈀甀椀琀攀渀瘀愀愀爀琀 ㄀㄀㈀㜀愀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 眀眀眀⸀昀漀琀漀㌀㘀 砀氀⸀渀氀 ⴀ 眀眀眀⸀戀攀渀攀氀⸀渀氀


5

 Internationalisering, ondernemen en samenwerking met regionale bedrijven

Alfa-college derde plaats in Keuzegids MBO 2017 Het Alfa-college is in de Keuzegids MBO verkozen als derde school van

op te doen. De studenten van het

Nederland! “We zijn er trots op dat de stijgende lijn zich voortzet. Vorig

Alfa-college Hoogeveen zijn onder

jaar hadden we nog een gedeelde zesde plaats”, vertelt regiodirecteur Jan

andere te vinden op de Cascaderun,

Berend van der Wijk van het Alfa-college Hoogeveen.

Ronde van Drenthe en Modeshow in De Tamboer. Ook zijn er tal van

In Hoogeveen worden ook nog

sies naar het buitenland en naast

voorbeelden

eens negen topopleidingen aan-

de opleiding kunnen de studenten

met bedrijven en instellingen uit

geboden. Dit zijn: Transport en

in Hoogeveen een Cambridge-

de regio. Zo is er bijvoorbeeld een

Logistiek, Motorvoertuigentechniek,

certificaat ‘Business English’ halen.

leerafdeling bij het Jannes van der

Bouwkunde,

Verpleegkundige,

van

samenwerking

Ook is er een project vanuit Triple

Sleedenhuis. Studenten van de oplei-

Onderwijs-

O (onderwijs, ondernemers en over-

ding Verzorgende-IG lopen tegelijk

assistent, Uniformberoepen, Haar-

heid) waar studenten International

stage bij een woongroep. Zij hebben

verzorging en Apothekers- Dokters-

Business en Business Leisure &

een heel jaar – onder begeleiding – de

en Tandartsassistent. Jan Berend:

Hospitality voor regionale bedrij-

zorg voor bewoners in handen.

“Studenten van deze topopleidingen

ven markonderzoek verrichten in

Voltastraat wordt jaarlijks gestreden

zijn onder andere tevreden over de

Tsjechië en Slowakije. Het is een

om de Alfa-college Ondernemers

docenten, begeleiding, stagemoge-

uitwisselingsproject, want studenten

Award. In een korte pitch presente-

denten Business Retail, Fashion en

techniek werken vanuit project- en

lijkheden en de schoolorganisatie.”

uit Tsjechië en Slowakije komen ook

ren studenten hun bedrijf aan jury

Culinair niveau 4. Al elf jaar werkt het

adviesbureau AC Duurzaam aan

Dit is niet voor niets, de school voor

naar Nederland.

en publiek. Op woensdag 12 april jl

Alfa-college samen met de Rabobank

echte praktijkopdrachten uit de

won het Hoogeveense team Koffers &

Zuidwest-Drenthe om deze onder-

regio. Een mooi voorbeeld hiervan

Pedagogisch

middelbaar

werk,

beroepsonderwijs

is

Koffers en Go winnaars van de Ondernemersaward

Derde- en vierdejaars studenten

volop in beweging en zet in op ver-

Ondernemen

Go de eerste prijs met vacuümzakken

nemersplannen door deskundigen

is het Energieloket. Na onderzoek

nieuwend onderwijs dat goed aansluit

Ondernemerschap is van groot belang

die meer ruimte in koffers en rugzak-

te laten beoordelen. Drie studenten

geven de studenten advies over even-

op de praktijk. Internationalisering,

voor de economie van Nederland.

ken creëren. De jury oordeelde: “Het

krijgen de kans om hun plannen bij

tuele energiebesparende maatregelen

ondernemen en samenwerking met

Vooral startende en jonge bedrijven

team heeft een oplossing voor een her-

de Rabobank te presenteren aan een

aan woningen of bedrijfspanden.

overheden, bedrijven en instellingen

hebben een positieve invloed op de

kenbaar probleem. Door een slimme

deskundige jury. Eind januari werd

Bij de ICT-opleidingen wordt gebruik

uit de regio zijn speerpunten.

economische groei. Het Alfa-college

combinatie op bestaande toepassingen

het plan van student Ronnie Boelen als

gemaakt van de nieuwe leer- werk-

stimuleert studenten dan ook om deel

toe te passen, is een uniek product

beste beoordeeld.

methode ‘Scrummen’. Studenten

Internationale kansen

te nemen aan het landelijke traject

bedacht. Ook zijn alle aspecten van het

Zo krijgen studenten van het Alfa-

Jong Ondernemen. Begeleid vanuit

ondernemerschap goed doordacht.”

college de kans om internationale

onderwijs en bedrijfsleven zetten

ervaring op te doen. Er zijn interna-

studenten in teamverband ‘collage

tionale stagemogelijkheden, excur-

companies’ op. Op de locatie aan de

werken in kleine stappen (sprints)

Samenwerking en deelname aan evenementen

aan regionale praktijkopdrachten.

Het opstellen van een Ondernemers-

Voor studenten zijn evenementen

en training aan de studenten.

plan is een examenonderdeel voor stu-

een prachtige kans om ervaring

Het bedrijfsleven biedt begeleiding

Karhof Carrosserieën neemt Carrosseriebouw Compaan over Op 30 maart heeft carrosseriebouwer Karhof uit Purmerend branchegenoot Compaan uit Assen overgenomen. De families en bedrijven zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze werken al meer dan 50 jaar samen in de CombiGroep en delen dezelfde producten, systemen en filosofie. Voor klanten blijft het huidige serviceniveau gehandhaafd en voor de medewerkers van Compaan verandert er naar verwachting weinig. De overname betekent ook het afscheid van directeur-eigenaar Karel Verlinden. “Voor mij persoonlijk is het misschien wat vroeg, maar voor het bedrijf het juiste moment. Compaan staat er goed voor, met een prachtige club vakmensen en een mooie orderpositie. Ik draag het bedrijf met een gerust hart over aan de carrosseriebouwfamilie Karhof,” aldus Verlinden. “Door deze uitbreiding beschikken wij nu over een extra vestiging die gespecialiseerd is in de grotere carrosserieën

schadeherstel aan bedrijfswagens. In

voor de nieuwe leiding die zal worden

verantwoordelijkheden voor Compaan

tigingen en heeft in 2016 een omzet

en in reparatie en onderhoud. Ook

Purmerend zullen met name de kippers

ingevuld door Gert-Jan Karhof. Hij

in Assen.

van 10 miljoen gerealiseerd. Het

hebben we nu de beschikking over een

en openlaadbakken tot 3.5t geprodu-

zal hierbij geassisteerd worden door

tweede moderne vrachtwagenspuite-

ceerd worden,” aldus Gert-Jan Karhof.

Tim Visser die werkzaam is in ons

Compaan behaalde in 2016 een omzet

Compaan Slowakije blijft buiten de

wagenparkbeheerbedrijf Dutch Service

van 4.5 miljoen euro met 24 mede-

deal met Karhof. De naam Verlinden

rij. De vestiging Nieuw-Vennep blijft

meerderheidsbelang van Verlinden in

volledig ingericht voor het bouwen

Karel Verlinden zal de komende peri-

Group. Beide personen zullen hun

werkers. Karhof heeft 45 medewerkers

zal dus nog wel even aan de carrosse-

van gesloten carrosserieën tot 3.5t en

ode bijdragen aan een soepele overgang

functies combineren met de nieuwe

in dienst verspreid over de twee ves-

riebouw verbonden blijven.


6

ONDERNEMERSKRANT

50 % korting

*

* bij inleveren van de advertentie actie geldig t/m 27 juni 2017

op een treatment System Professional in de salon

Winkelcentrum ‘De Hulst’ Samuel Leviestraat 55 9351 BM Leek tel. 0594512737

vanaf

€ 143,-* vanaf

€ 475,-*

Zipp screen

* Terrasoverkappingen * Uitvalschermen * Knikarmschermen * Screens

* prijzen zijn exclusief montage

LENTE VOORDEEL

* Binnenzonwering * Onderhoud * Reparatie * Reiniging

www.HZzonwering.nl info@HZzonwering.nl facebook.com/HZzonwering Weerdingerstraat 200 7822 BK EMMEN 0591 618794

We create your style!

Winkelcentrum ‘De Hulst’ Samuel Leviestraat 55 9351 BM Leek tel. 0594512737


7

Van Meerendonk waterontharders

“Met een waterontharder heb je geen kalkaanslag meer in de badkamer’’ Stadskanaal - Nadat Johannes van

Vorig jaar stond Van Meerendonk op

waterontharders zowel voor particulier

en je hebt minder badschuim of zeep

Meerendonk als zelfstandig badka-

diverse beurzen waardoor zij besloten

als voor zakelijk gebruik’’, zegt Van

nodig’’.

mer installateur geregeld milieu-

om zich te specialiseren in de Delta

Meerendonk. ‘’Door de grote vraag

vriendelijke Delta waterontharders

waterontharders. “Wij deden tot voor

hebben wij ons team inmiddels uit-

Waterdruk

installeerde, zag hij dat zijn klan-

kort alles vanuit huis maar door de

gebreid en zit er nu een enthousi-

Wie er over denkt om een wateronthar-

ten erg enthousiast werden over

groei van ons bedrijf hebben wij in

ast team wat helemaal gaat voor de

der aan te schaffen krijgt vrijblijvend

de werking ervan. Om zelf ook

januari een showroom geopend aan

klant en het product.’’ Sinds december

een prijsopgave. Van Meerendonk

deze ervaring te beleven schafte hij

de Veenstraat 26 in Stadskanaal waar

is Van Meerendonk de eerste offici-

komt bij mensen thuis om te kijken

bij producent Delta in België een

mensen ook terecht kunnen met vra-

ële dealer van Delta in Nederland. Van

welk model het beste bij de water-

waterontharder aan en werd net zo

gen en waar je zacht water kunt proe-

Meerendonk: ‘’Door het gebruik van

meter en bij de gezinssituatie past.

enthousiast als zijn klanten.

ven en voelen. Er zijn diverse soorten

een waterontharder is er geen aan-

,,De waterontharders van Delta zijn

slag meer in de badkamer en hoef

uniek omdat er geen elektriciteit bij

je stukken minder te poetsen. Van

komt kijken. Ze kunnen in de meter-

alle schoonmaakmiddelen heb je de

kast tussen de waterleiding worden

halve hoeveelheid maar nodig. Dus

geplaatst maar ook in een kruipruimte

goed voor het milieu en de portemon-

.Wie bij ons een waterontharder koopt

nee. Ook de wasmachine en vaatwasser

en door ons laat aansluiten krijgt één

gaan langer mee omdat er geen kalk

keer per twee jaar een telefoontje van

meer in de apparatuur terecht komt.

ons. Wie de waterontharder wil laten

Zelfs je kopje koffie of thee smaakt

nakijken betaald 70 euro. Dit onder-

beter met water zonder kalk, de smaak

houd is vrijblijvend, maar wie hiermee

wordt intenser.’’

instemt verlengt hiermee zijn garantie tot maximaal 10 jaren, zegt Van

Huidaandoening

Meerendonk.

Mensen met diverse huidklachten

Wilt u meer weten over de voorde-

zoals bv eczeem of psoriasis hebben

len van een waterontharder? Neem

baat bij zacht water. Van Meerendonk:

dan contact op met Van Meerendonk

,,Doordat er geen kalk meer in het

via telefoon 0599-850626 of neem een

water aanwezig is droogt de huid veel

kijkje op de website www.wegmetkalk.

minder uit. De huid wordt zachter

nl voor alle informatie.

Studiecentrum van der Werf Studiecentrum van der Werf is gevestigd aan de Industrieweg 14-16 in Assen op de

Het Studiecentrum werkt vooral met vakbekwame en ervaren vakdocenten.

eerste etage. Dit is zeven minuten lopen vanaf het station en vijf minuten lopen

De

vanaf Drenthe College locatie Cicero en

dag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Nassau College locatie Penta.

Andere tijden zijn in overleg mogelijk.

openingstijden

zijn

van

maan-

We zijn bereikbaar op nummer 06-4039 5597. Het Studiecentrum wordt gerund door Jan en Ina

Mailen kan ook: info@scvdw.nl

van der Werf. Zij werken beide in het onderwijs en zijn zeer ervaren en gedreven in het begeleiden

Voor

van jongeren. Ze zetten zich in voor jonge men-

Studiecentrum van der Werf met een uniek strip-

de

Huiswerkbegeleiding

werkt

sen die net even wat meer aandacht en hulp nodig

penkaartensysteem waardoor de begeleiding per

hebben om beter te kunnen presteren op school.

week naar behoefte kan worden aangepast. Dat

Het centrum biedt rustige studieruimtes, veel

kan op elk niveau, van basisonderwijs tot HBO.

persoonlijke aandacht en hulp bij het trainen en

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend

verbeteren van de studievaardigheden. Jongeren

intakegesprek. Gewoon even langskomen om een

kunnen hier terecht voor huiswerkbegeleiding,

kijkje te nemen mag altijd. Meer informatie is te

citotrainingen, bijlessen en individuele begelei-

lezen op www.scvdw.nl

ding (onder andere PGB).

Graag tot ziens.


8

ONDERNEMERSKRANT

DE VUURTOORN DENKEN IN BEELDEN EN WOORDEN DE GAVE VAN DYSLEXIE

Epaper:(www.devuurtoorn.nl)

Heeft u/uw kind: • Leerproblemen (spelling/grammatica, lezen, rekenen,schrijven) • Concentratieproblemen (adhd/add) • Gedragsproblemen

Coachen met het paard als co-coach Kindertolk

De Vuurtoorn geeft sinds 2005 passende individuele begeleiding. Lezen, spelling/grammatica, rekenen, schrijven concentratie en gedrag verbeteren. Het zelfvertrouwen groeit en faalangst vermindert of verdwijnt.

Ludy Wieringa Tel: 06-21682859 info@destalkamer.nl

De begeleiding is een aanvulling op of kan in plaats van de dyslexiebegeleiding. Voor meer informatie neemt u contact op met Jolien Fokkens, telefoon 0593 -540141

www.destalkamer.nl

www.devuurtoorn.nl

€ 4.999,-

Nissan Note 1.4 Acenta

bj 2008

197846 km

€ 4.499,-

Opel Agila 1.0 Edition

bj 2012

128476 km

€ 5.999,-

Opel Agila 1,0

bj 2012

59884 km

€ 7.499,-

Peugeot 107 active

bj 2012

51279 km

€ 6.299,-

Peugeot 206 1,6 16v

bj 2003

276720 km

€ 999,-

Peugeot 207 1,6 16v sw

bj 2007

144498 km

€ 5.899,-

Peugeot 208 1,2 active

bj 2013

49410 km

€ 9.999,-

Peugeot 307 1,6 16v sw

bj 2002

207848 km

€ 2.499,-

Peugeot 307 1,6 16v

bj 2007

165000 km

€ 4.599,-

Peugeot Partner 120 1.6 hdi

bj 2013

149000 km

verwacht

Renault Trafic L1H1 2,0 dci

bj 2012

165000 km

€ 7.999,-

Seat Altea 1,9 tdi

bj 2005

273595 km

verwacht

Seat Leon 1,6

bj 2007

119800 km

€ 7.199,-

Seat Leon 1,6 16v

bj 2001

226000 km

€ 2.499,-

Skoda Fabia 1,4

bj 2000

112000 km

€ 1.699,-

Suzuki Alto

bj 2012

83000 km

€ 5.699,-

Suzuki Swift 1,3 shogun

bj 2008

132700 km

€ 5.899,-

Volkswagen Caddy 1,6 tdi

bj 2013

125000 km € 10.499,-

Volkswagen Passat 2,0 fsi

bj 2006

247000 km

€ 4.799,-

Volkswagen golf 1.9 tdi

bj 2005

246000 km

€ 4.499,-

Volkswagen Polo 1.2

bj 2005

135000 km

€ 4.499,-

Wij hantere n geen afl everkosten!

TOP-OCCASIONS

km

€ 4.999,-

141814 km

00

142541 km

bj 2006

Audi A4 bj 2008 189158 km € 10.899,-

Peugeot 107 1.0 active Bj 2012 51279 km € 6.299,-

Volkswagen Caddy 1.6 TDI 125898 km Bj 2013 € 10.499,-

Opel Agila 1.0 Selection Bj 2012 59884 km € 7.499,-

Volkswagen 1.9 TDI Sportline Bj 2005 246745 km € 4.499,-

Hyundai Tucson 2.0i Active Bj 2005 142541 km € 4.999,-

Renault Trafic 2.0 dCi T27 L1H1 165354 km Bj 2012 € 7.999,-

Opel Astra 1,6 executive BJ 2008 104000 km € 8.499,-

in e

bj 2005

Mitsubishi Colt 1.3

59 0

Hyundai Tucson 2.0i Active

/n av

17442 Miles € 1.999,-

er

bj 1986

Le

€ 6.700,-

Honda Chopper

Volg ons ook op social media

be nz

190505 km

el

bj 2008

es

€ 6.999,-

Ford Focus 1.6 titanium business

di

190000 km

on d de ea rh ler ou de n

bj 2010

20 12

€ 2.599,-

Ford Focus 1,8 Titanium

tfs

269000 km

1, 8

bj 2005

km

€ 1.999,-

Fiat Panda 1,3 JTD

00 0

€ 3.999,-

30000 km

51

146000 km

bj 2003

€1 5 m 5,aa p nd er

bj 2006

Chrysler grand voyager

i

Industriepark 2 | 9351PA Leek | Telefoon: 06-11105766 info@mvhautos.com | www.mvhautos.com Chevrolet Aveo 1,4 16v

Is u/uw kind: • Hoogsensitief • Beelddenker • Faalangstig

Citroën Berlingo 1,6i 500 club Bj 2009 74279 km € 8.199,-


9

Thuiszorg Hoogeveen, altijd bij u in de buurt! Mevrouw De Boer kan gelukkig

huis en de regie over mijn eigen dag-

nog heel veel. Ze woont zelfstandig

indeling. Met de hulp van Thuiszorg

en kan zichzelf deels nog goed red-

Hoogeveen lukt dit en hou ik de con-

den. Toch heeft ze af en toe hulp

trole en regie over mijn leven. Ik hoop

nodig.

dat ik nog lang zo kan blijven wonen!’, aldus mevrouw De Boer.

Douchen gaat lastig en door ziekte kan ze zware huishoudelijke taken

Samen van Waarde:

ook niet meer goed doen. Haar buur-

Ik ben blij in een omgeving te werken

vrouw houdt een oogje in het zeil en

waar het steeds weer meer gebruike-

doet regelmatig samen met haar de

lijk wordt dat bij hulpvragen mensen

boodschappen. Thuiszorg Hoogeveen

elkaar onderling helpen, ook als er

van de NNCZ (Noord Nederlandse

professionele thuiszorg wordt gegeven.

Coöperaties van Zorgorganisaties)

Samen kunnen we dan vorm geven aan

helpt mevrouw De Boer twee keer per

invulling van de vraag van onze buurt-

week met huishoudelijke klussen in

genoot of van ons familielid, zoals in

huis. Ze wordt op dat moment ook

de situatie hiernaast beschreven. De

geholpen met douchen. ‘Ik vind het

buurvrouw helpt en houdt een oogje

belangrijk nog mijn eigen leven te kun-

in het zeil en de thuiszorg vult ook

nen leiden, zelfstandig in mijn eigen

een deel van de vraag in. De een niet belangrijker dan de ander en ieder

Bent u nieuwsgierig naar onze moge-

Samen met u en uw naasten kijken we

vanuit zijn eigen rol. Wel samen met

lijkheden? Wij zijn wel nieuwsgierig

naar de beste vorm van ondersteuning,

hetzelfde doel; iemand zodanig helpen

naar wat u zou willen betekenen of

zodat u zo lang mogelijk, zo zelfstandig

dat zelfstandig wonen mogelijk blijft

nodig heeft!

mogelijk kunt blijven leven en wonen.

volgens de leefwijze die iemand ver-

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ

Voor meer informatie over de diensten

kiest of altijd heeft gehad. Hierbij is

roeli.mossel@nncz.nl

die in Hoogeveen e.o. worden geboden,

helpend dat we elkaar kennen en van

kunt u contact opnemen met ons algemeen informatie nummer:

elkaar weten wat een ieders mogelijk-

De

heden om te ondersteunen zijn. Vanuit

Coöperatie van Zorgorganisaties) is

deze achtergrond kiezen wij ervoor

een professionele zorgorganisatie. We

T. 0528-200200

kleinschalig in wijken en dorpen, in

bieden u ondersteuning op het gebied

info@nncz.nl

verbinding met u als inwoners, te wer-

van wonen, thuiszorg, dienstverlening,

www.nncz.nl

ken. Dichtbij, vertrouwd en zichtbaar.

verpleging, verzorging en behandeling.

NNCZ

(Noord

Nederlandse

Meubelstoffeerderij De Lindeboom,

Waar vakmanschap en duurzaamheid elkaar vinden! Meer dan vijfentwintig jaar leveren wij vakmanschap op het gebied van meubelstoffering, herstoffering, reiniging en reparaties van (project)meubelen. Onlangs is ons team versterkt met twee medewerkers om onze workflow beter te kunnen beheersen. Gezamenlijk zijn we nu nog beter is staat in te spelen op de wensen van onze opdrachtgevers. Het blijft tenslotte allemaal handwerk. Stoelen / banken  /  hotel- en horeca meubilair / theatermeubilair / meu-

Hergebruik is zeer rendabel. Vraag

interieur. Samenwerken met uw eigen

bilair voor zorginstellingen / particu-

naar onze mogelijkheden.

interieurspecialisten of architect heeft

liere opdrachten etc. Naast ons par-

te maken met de opdrachtgever(s) zijn

onze gepatenteerde (Sofachield®) vuil-

ticuliere maatwerk slaat onze manier

we veelal in staat meubelen een nieuw

behandeling verlengen wij de levens-

20.000 stalen is niet niks…

is het bij ons mogelijk een proef aan te

van aanpak voor bedrijven en (zorg)

leven te geven en aan te passen aan de

duur en voldoet het zitmeubilair weer

Met meer dan 20.000 meubelstoffen

maken als basis voor het eindresultaat.

instellingen enorm aan. Duizenden

huidige hoge eisen. Door onze ervaring

aan de gestelde hygiëne voorschriften.

hebben wij één van de grootste stof-

Desgevraagd komen we bij u op loca-

meubelen uit hotels, restaurants, kan-

en projectmatige aanpak is van overlast

fen-collecties van Nederland. (zowel

tie om de opties door te nemen. Een

toren, ziekenhuizen, zorginstellingen,

zelden sprake. Ook de aanmaak van

Dieptereiniging van uw meubelen is

meubelstoffen als gordijnstoffen) Naast

afspraak is snel gemaakt.

theaters, hebben zo al een tweede leven

een proefmodel ter beoordeling van

een duurzaam en spaarzaam alter-

onze collectie stoffen hebben we een

gekregen.

ons vakmanschap is meer regel dan

natief. Hiermee bespaart u tot 75%.

breed range kwaliteitsleer. Onze gespe-

Team De Lindeboom.

uitzondering geworden.

Na de behandeling krijgen uw meu-

cialiseerde leveranciers staan ons bij

Beetsterweg 4, 9244 CN Beesterzwaag

belen een vuil-afstotend teflon-laagje,

in de keuze welk leer geschikt is voor

Tel. 0512-381227

waardoor uw meubelen nog lang zijn

welke job.

www.de-lindeboom.com

Zorginstellingen, een klasse apart...

altijd tot mooie resutaten geleid. Ook

stoffering aan een bank of stoel bij

Duurzaam en spaarzaam: een mooie combinatie!

hem of haar thuis. Vaak wordt de rol

Met name voor bedrijven en instellin-

van stoffering binnen de zorginstel-

gen slaat onze aanpak meubelen pro-

Mocht reinigen niet meer mogelijk zijn

onze jarenlange ervaring, en zorgen

lingen vergeten. Door slimme keuzes

fessioneel te reinigen enorm aan. Door

dan is een make-over een reële optie.

voor een passende match met uw

Velen van ons denken bij meubel-

beschermd tegen vuil en vocht. Wij adviseren u graag op basis van


10

ONDERNEMERSKRANT

B. C. A. de Ridder TCM-arts Oosterland 6 | 9765BM Paterswolde | Tel.: 050-3094323 barth@deridder-acupunctuur.nl

www.acupuncturistgroningen.nl

Dag en nacht bereikbaar 06-50842414 b.g.g. 06-27335188

Waar aandacht, begeleiding en afscheid elkaar ontmoeten (persoonlijk en betrokken)

Naar eigen wens!

Voor vrijblijvende informatie: Peter van Slochteren • Cavaljéweg 8 • 7934 PK Stuifzand • 06-50842414 • paovanslochteren@home.nl

Gezinshuis

24 uurs begeleid wonen

Dagopvang

Dagbesteding

Logeerhuis

De Vlieger-Zorg biedt op 2 locaties in Hoogeveen en Nieuweroord gestructureerde begeleiding bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding aan jongeren met ASS al of niet in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking. Wij geloven dat ieder mens, met en zonder beperkingen, het recht heeft op een goed en mooi leven! De Vlieger werkt vanuit vertrouwen, passie, warmte, liefde en betrokkenheid, cliëntgericht en flexibel en biedt met persoonlijke aandacht maatwerk in haar zorgverlening. De Vlieger-Zorg v.o.f. – Stuifzandseweg 50c – 7903 TB Hoogeveen Tel. 0528-361291 of 06-52639335 Kijk voor meer informatie op www.zorgkamperen.nl of mail naar info@zorgkamperen.nl


11

De Vlieger verhuist en haalt ISO 9001 certificaat! In april 2010 begon Zorgcamping

steeds een warm nest aan deze doel-

Ook in de toekomst blijven we klaar-

en logeerhuis de Vlieger met het

groep bieden. In de afgelopen 7 jaar

staan met een team goed opgeleide en

organiseren van logeerweekenden

zijn we fors gegroeid. Inmiddels bieden

gemotiveerde medewerkers en zullen

en naschoolse begeleiding. Nu

we op 2 locaties vijf zorgproducten

wij ons volop blijven inzetten voor

na 7 jaar heeft de Vlieger twee

aan; logeren, dagopvang, dagbesteding,

goede zorg met persoonlijk aandacht.

vestigingen, één in Nieuweroord

gezinshuis en 24 uurs begeleid-wonen.

waar het allemaal begon en één

Inmiddels hebben wij onze naam

in Hoogeveen, een mooi begeleid-

Onze visie en missie

gewijzigd. Per 1 april heten wij De

wonenproject met volop mogelijk-

Wij geloven dat ieder mens, met en

Vlieger-Zorg v.o.f. en zeer binnenkort

heden voor arbeidsmatige dagbe-

zonder beperkingen, het recht heeft op

kunt u op onze nieuwe website www.

steding. Op die locatie is ook het

een goed en mooi leven! Onderdelen

devlieger-zorg.nl alle informatie van

van een goed en mooi

ons vinden.

kantoor gevestigd.

leven zijn;

balans, omgang met de mensen om je Na de start in 2010 werd al snel duide-

heen, een goede dagbesteding (werk,

lijk dat er behoefte was aan opvang en

school, sport etc), gezondheid en een

De Vlieger werkt vanuit vertrouwen,

en sfeervolle locaties zijn daarin een

begeleiding van jongeren met ASS pro-

prettige woonplek. Daarnaast kan het

passie, warmte, liefde en betrokken-

belangrijk onderdeel.

blematiek al of niet in combinatie met

van belang zijn om logeeropvang of

heid, cliëntgericht en flexibel en biedt

een (licht) verstandelijke beperking.

dagopvang te krijgen ter ondersteuning

met persoonlijke aandacht maatwerk

Aanwijzing Inspecties Gezondheidszorg

Door ons te focussen kunnen we nog

van de cliënt en/of hun gezin.

in haar zorgverlening. We geloven in

In november 2016 kregen we bezoek

de kracht van kleinschaligheid. De

van de Inspecties Gezondheidszorg en

Vlieger moet een unieke plek zijn waar

Jeugdzorg. Die constateerde een aantal

onze cliënten graag komen en zich

tekortkomingen en we kregen een aan-

thuis voelen.

wijzing. In april 2017 kregen we een hertoets en hadden we alle punten uit

De Vlieger biedt ondersteuning en we

de aanwijzing weggewerkt! Inmiddels

kijken daarbij naar de mogelijkheden

is de aanwijzing beëindigd en kunnen

van de cliënt en laten ons daardoor lei-

we door met het verlenen van goede,

den waarbij we ook oog hebben voor de

verantwoorde zorg. Om de kwaliteit

eventuele belemmeringen die de cliënt

voor de toekomst ook te borgen heb-

heeft. De Vlieger biedt ondersteuning

ben we ons laten toetsen zijn we er in

in alle levensfases van onze cliënt. We

geslaagd om ons ISO 9001 certificaat

begrijpen de problematiek en spelen

te halen!

daarop in. Kwalitatief hoogwaardige

Vloerverwarming vaak niet effectief vanwege warmtelek

Zelfs Nul-op-de-Meter woningen kunnen energiezuiniger Woningen mét vloerverwarming

gaat en een nog grotere zonde voor de

gebruiken meer energie dan het-

aanslag op de portemonnee. Het unieke

zelfde type woning zonder. De oor-

isolatiesysteem van TONZON voor-

zaak ligt in het feit dat de begane

komt dat de kruipruimte nog langer

grondvloer nog te veel warmte

wordt opgewarmd. Dat kwam eerder

weglekt naar onderen. Dat is ook

al naar voren bij een praktijkonder-

het geval bij nieuwbouwwoningen

zoek dat is gepubliceerd in het vak-

en woningen die achteraf zijn geïso-

blad Intech K&S onder de veelzeggende

leerd met pur of bodemisolatie.

titel: ‘Na-isolatie voorkomt opwarmen

baat hebben bij deze Nederlandse innovatie, die als enige de warmtestraling

Geen vloerverwarming? Warmere vloer met minder energie

die van een nieuwbouwwoning. Vocht

kruipruimte’. Uit infraroodfoto’s blijkt De onderkant van de vloer(isolatie)

nu dat dit ook geldt bij nieuwbouw-

naar onderen elimineert. Hetzelfde

Ook wanneer u geen vloerverwarming

sneeuw voor de zon en het energie-

straalt permanent warmte uit naar de

woningen waarvan de vloeren bij de

geldt voor klimaatneutrale en NOM-

heeft is TONZON vloerisolatie meer dan

verbruik gaat flink omlaag. Bij gewone

bodem van de kruipruimte en de fun-

bouw al zijn geïsoleerd. Wanneer men

woningen, uitgerust met supergeïsoleer-

zinvol. Een koude vloer kost immers

woningen met 15 tot 20% en bij wonin-

deringsmuren. Met als gevolg dat de

infraroodfoto’s van de kruipruimte

de gevels, PV-panelen op het dak en een

geld vanwege hoger energieverbruik, is

gen met luchtverwarming of vloerver-

grond rond de woning letterlijk wordt

vóór (IR 2077) en na (IR2398) met

warmtepomp die de vloerverwarming

niet comfortabel en vaak oorzaak van

warming soms tot wel 40%. Waarom zou

opgewarmd (IR foto 2110) . Door het

elkaar vergelijkt, blijkt dat drie maanden

van lage temperatuur warmte voorziet.

schimmel en huisstofmijten onderin de

u dan op die koude vloer blijven wonen

aanzienlijke warmteverlies is ook het

na het aanbrengen van de TONZON

De zwakke plek is echter vaak de bega-

woning. TONZON Vloerisolatie met

als er een oplossing is die u geld bespaart?

verwarmingssysteem vaak zo traag, dat

Thermoskussens de kruipruimte al een

ne grondvloer, die nog te veel warmte

Thermoskussens isoleert als een ther-

Voor meer informatie, kijk op www.ton-

de bewoner de vloerverwarming maar

stuk minder (nodeloos) warm is. Het

weglekt naar onderen. Ook hier biedt

mosfles. De vloer wordt nog warmer dan

zon.nl of bel 053-4332391.

gewoon aan laat staan. Zonde van de

onderzoek toont onomwonden aan dat

TONZON Thermokussens de meest

warmte die op deze manier verloren

alle woningen met vloerverwarming

adequate energiebesparingsoplossing.

en schimmelproblemen verdwijnen als


12

ONDERNEMERSKRANT

Vier uw vakantie op Ameland! Appartementen de Vlindertuin op Ameland verhuurt verschillende studio’s en appartementen in Nes op Ameland, alle vakantiewoningen zijn voorzien van eigen keuken, gezellige, comfortabele zithoeken, eigen badkamers waarvan de meesten met bad, balkons of terras gelegen aan de binnentuin. Ook voor groepen, familiefeesten of een reünie zijn onze vakantieverblijven op Ameland uitermate geschikt. Veel van onze appartementen zijn hondvriendelijk!

Bel ons voor

Dichte en open trappen

een gratis offerte!

CPL, PVC en Massiefhout

Led verlichting

RVS leuningen

RVS balustraden

Vaak in 1 dag klaar!

Traprenovatie RVS trapleuningen Balustraden Traprenovatie Zuidlaren Bolwerk 5a 9471 AT Zuidlaren

Appartementen de Vlindertuin Familie Mosterman, Hans Jochemstraat 3, 9163 JJ Nes Telefoon: 0519-720550 | info@vlindertuinameland.nl

www.vlindertuin-ameland.nl

(050) 260 02 14 SHOWROOM IS GEOPEND OP AFSPRAAK!

TRAPRENOVATIEZUIDLAREN.NL


10

ONDERNEMERSKRANT

13

Droge kelders met De Kelderspecialist Gorredijk Een lekkende kelder is een gruwel. Of het nu gaat om huiskelders,

uitstekende reputatie opgebouwd. Het

blijkt uit de ervaringen van de specia-

een varken weer uit”, lacht Hofstra,

industriële ruimtes of agrarische kelders, (grond)water is een moeilijke

bedrijf wordt inmiddels ingeschakeld

list. “Alles moet er netjes uitzien, maar

“veel boeren hebben een hekel aan dat

te bestrijden vijand. De Kelderspecialist Gorredijk J. Hofstra maakt

door bouwbedrijven, woningcorpora-

datgene wat onder de grond zit wordt

schoonmaken, maar het is noodzake-

korte metten met dit ongemak. “Als wij geweest zijn, dan is de kelder

ties, ondernemers en particulieren.

vaak vergeten”, zegt Hofstra. Maar al te

lijk om de kelders te kunnen dichten.”

waterdicht”, zegt Jaap Hofstra (59). Hij is zo zeker van z’n vakkennis

“En we opereren door het hele land”,

vaak wordt hij geconfronteerd met

Het bedrijf gebruikt grote ventilatoren

vertelt Jaap Hofstra.

lekkende kelders, waar leken bezig

om gevaarlijke gassen te verdrijven.

zijn geweest. “Een beetje kit en

Een lekkende mestkelder zorgt voor

dat hij tien jaar garantie geeft op de behandelde oppervlakten.

Het Gorredijker bedrijf bestaat sinds

opzetten. In 2004 gingen beide part-

De aandacht voor de kelder wint

een verfje erover. Mensen vergissen

grote problemen. Hofstra: “Door de

1991, toen Hofstra en een compagnon

ners uit elkaar en Hofstra ging alleen

tegenwoordig weer terrein, maar lange

zich, daar houd je het water niet mee

mestwet moeten de boeren zo efficiënt

- na ervaring te hebben opgedaan bij

door. De Kelderspecialist Gorredijk

tijd zijn de ruimtes zo’n beetje het

tegen.”

mogelijk met hun mest omgaan. Is de

een soortgelijk bedrijf - een V.O.F

heeft in de achterliggende jaren een

stiefkind van de woning geweest, zo

kelder lek dan komt er water bij de mest

Specialistenwerk

die ook weer verwijderd en uitgereden

De Kelderspecialist Gorredijk legt

moet worden. Doe je daar niks aan,

geen kelders aan, maar maakt ze

dan heb je dus jaar in jaar uit te maken

waterdicht. Dit specialistenwerk wordt

met extra kosten. Wat wij in rekening

door veel bouwbedrijven uitbesteed

brengen is eenmalig en je bent van je

aan De Kelderspecialist Gorredijk.

probleem verlost.” Want dat weet

De ondergrondse ruimtes worden al

Hofstra als geen ander: “Lekkages

naar gelang bewerkt met een cement -

houden nooit vanzelf op, ze worden

coating of met twee componenten

meestal - zonder dat je het goed in de

hars. “Bij nieuwe werken wordt de

gaten hebt - voortdurend erger.”

hars vaak gebruikt”, zegt Hofstra, “omdat het beton nog kan gaan werken. Dit materiaal blijft flexibel en rekt

De Kelderspecialist Gorredijk

mee. Zo voorkom je problemen op de

Watse Eelkesstrjitte 9

langere termijn.”

8401 RG Gorredijk Tel: 0513 - 462817

Het Gorredijker bedrijf heeft veel

Fax: 0513 - 850881

ervaring met het schoonmaken en

Mobiel: 06 - 46236896

dichten van mestkelders en -zakken.

info@dekelderspecialistgorredijk.nl

“Je gaat er schoon in en je komt er als

www.dekelderspecialistgorredijk.nl

Promo Fiets Drenthe, bewegende GD Gordijnenatelier Drenthe De Bitse Catering reclame op straat! Brink 1a 9301 JK Roden 050-5016452 050-5019829 Golfbaan redebi@home.nl Uw gemak, onze zorg

GD Gordijnenatelier Drenthe is een kleinschalig en flexibel gordijnenatelier onder leiding van Greetje Drenth, die samen met een aantal enthousiaste medewerkers in staat is om kwalitatief goede producten te confectioneren naar de wens van de klant.

Heeft u een schuine muur of plafond, geen probleem. We komen steeds vaker afwijkende raamvormen tegen. Ook hiervoor hebben we een oplossing, voor deze ramen maken we gordijnen met plooi en in verstek. Onze klantenkring bestaat uit binnenhuisarchitecten, project- en woninginrichters, winkelketens, verfspeciaalzaken, hotel- & horeacagelegenheden .

Promo Fiets Drenthe maakt fietsend of

waarvan de laatste 5 jaren als ZZP’er. 4 Jaar gele-

lopend reclame voor evenementen of

den heb ik Fietstaxi Hoogeveen opgestart en sinds

De levertijden voor de confectie van gordijnen,

vorig jaar ook Promo Fiets Drenthe.

vitrages of inbetween bedraagt 1 week. Voor

bedrijven in het noorden van het land. Daarbij lopen of fietsen er mensen mee met

Janneke Vorenholt

paneel, vouwgordijnen en schuine gordijnen

een handicap en/of met een afstand tot de

Promo Fiets Drenthe maakt het mogelijk om

Ons motto is dat wij een goede en persoonlijke

arbeidsmarkt.

reclame te maken op de plek waar U wilt en tege-

service willen verlenen en daar ook toe in staat

lijk die doelgroep te bereiken die belangrijk is voor

zijn. Korte lijnen en meedenkend over uw gor-

GD Gordijnenatelier Drenthe

uw evenement, bedrijf of product.

dijn. Ons team heeft tientallen jaren ervaring.

Industriestraat 19

En daarom staan wij garant voor een goede en

7891 GV Klazienaveen

mooie kwaliteit.

Tel. 0591-561696

Bij ons een order plaatsen betekend dat u sociaal verantwoord bezig bent en de zwakkere in de maatschappij ondersteund. Zij krijgen een moge-

Promo Fiets Drenthe is een uniek concept en is op

lijkheid zelf wat te verdienen en ervaring op te

straat een eyecatcher. Men kan niet om U heen , u

doen binnen onze harde maatschappij. (Social

bent niet te missen en als u wilt delen wij, tijdens

GD Gordijnenatelier Drenthe confectioneert

Return on Investment, SROI)

het lopen met de borden, uw flyers uit.

gordijnen, embrasses, kussens, spreien, paneel,

Promo Fiets Drenthe is een jaar geleden ontstaan

Voor meer info kijk op onze website:

band 050-5018039 en verder alles wat/ je06-42772844 nog maar kunt

vanuit een passie. Een passie voor milieubewust

www.promofietsdrenthe.nl

bedenken op het gebied van woningtextiel.

en sociaal ondernemen. Inmiddels ben ik, At

Of bel: 06-837 181 33

Ook uw bestaande gordijnen vermaken wij

Kroonstuiver, al 20 jaar werkzaam in de zorg,

hanteren we een levertijd van 2 weken.

Wethouder Deodatusplantsoen 4 Email: gordijnenatelier.drenthe@gmail.com 9301 BW Roden Website: www.gordijnenatelierdrenthe.nl Fax. 0591-561697

Bedrijfshulpverlening vouwgordijnen en de nieuwe methode wave

naar uw wens.

vorenholt@home.nl


14

ONDERNEMERSKRANT

Zorg voor uw welzijn! Ruim 25 jaar is Ria Ferment vanuit de gezondheidszorg met haar bedrijf ‘Zorg Voor Uw Welzijn’, werkzaam als psychomotorisch ontspanningstherapeut. Zij verzorgd o.a. cursussen, therapieën en zijn er mogelijkheden voor individuele

deze cursussen in de plaatsen Assen, Westerbork,

begeleiding.

Grolloo, Hoogeveen en Emmen. Voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden is de cur-

Wat de cursussen betreft laat Ria weten dat hierin

sus geschikt. Middels de therapieën kan er even-

aandacht wordt besteed aan rek- en strekoefe-

eens een bijdrage geleverd worden aan een zo

ningen, ademoefeningen, souplesse-opbouw en

goed mogelijk functioneren van lichaam en geest

handhaving alsmede ontspanningsoefeningen.

zoals o.a. bij ontspanningstherapie en ademhalingstherapie. Maar ook zijn er mogelijkheden

Door wekelijks te oefenen in datgene wat ‘gaat’ en

voor bedrijfscursussen en voor gehandicapten

niet wat ‘moet’, is men op een aangename wijze

o.a. blinden en slechtzienden. Daarnaast verzorgt

bezig het lichaam soepel te houden. Zoals dit

Ria Relax Events voor bedrijven.

gebeurt bij de vanuit de gezondheidzorg ontwikkelde bewegingsvorm Previ-yoga. Hierin wordt

Een compleet concept bestaande uit lessessies,

niet met lichaamsvreemde maar met lichaamsei-

buffet en live muziek. Tevens is Ria Ferment

gen bewegingen gewerkt. En hebben de effecten

zangeres en funerair spreker. Zingt en/of spreekt

van de oefeningen een gunstige invloed op niet

zij bij uitvaarten, bijeenkomsten en herdenkin-

alleen het lichaam maar ook de geest. En geeft zij

gen. Mede verzorging van stervensbegeleiding en

aan dat het hierbij belangrijk is dat men zich niet

rouwverwerking.

forceert want het is geen wedstrijd. En hoeft het lichaam niet in topconditie te zijn.

Voor informatie en/of aanmelding: Zorg Voor Uw Welzijn

Ook bij o.a. stijve/stramme spieren of als men

Tel: 0593-331318

jarenlang niet aan beweging heeft gedaan of als

Mob: 06-53582168

men een heup en/of knie prothese heeft, kan er

Email: ria.ferment@planet.nl

aan deze cursus worden deelgenomen. Verder laat Ria weten dat deze bewegingsvorm ook goed te combineren is met allerlei sporten, bijvoorbeeld als warming-up of cooling-down. Ria geeft

Deze bestelwagen staat zijn MANnetje! Informeer naar de nieuwe MAN TGE bestelwagen. It’s no Van, it’s a MAN!

Sommer... Vasco da Gamastraat 30, 7825 VJ Emmen Tel. (0591) 612211 E info@sommerschilderwerken.nl

Met uw vastgoedonderhoud heeft u specifieke doelen voor ogen: resultaten in technisch, esthetisch en functioneel opzicht. Sommer Schilderwerken is volledig ingesteld op de realisatie van uw doelen. We doen het anders en innovatiever, maar blijven degelijke vakmensen. Onze adviseurs ontwikkelen een onderhoudsvisie over de lange termijn, treden op als sparring partner en ‘ontzorgen’. Van deelopdrachten naar verantwoordelijkheid voor het geheel.

www.sommerschilderwerken.nl

Roordink

Barneveld l Coevorden l Veenendaal l Zwolle

201701001_128x188_ondernemerkrhoogeveen_fc.indd 1

www.roordink.nl 16-01-2017 21:36:56

...voor zorgeloos onderhoud!


15

VluchtelingenWerk Noord Nederland afdeling Noordenveld Sinds november 2016 zitten

twee mensen gedraaid en in totaal

op integratie in de Nederlandse samen-

VluchtelingenWerk in een nieuwe

zijn vijf ervaren mensen belast met

leving en in de gemeente Noordenveld

pand aan de Nijverheidsweg 2 te

het draaien van het spreekuur. Onze

Roden. Een mooi pand met vol-

samenleving is best complex, zeker

Informatie en aanmelden als vrijwilliger

doende ruimte en waarin al onze

gezien door de bril van onze status-

Mocht u interesse hebben naar wie we

activiteiten als het gaat om inte-

houders. Zaken, die wij dikwijls als heel

zijn en wat we doen, loop gerust eens

gratie en inburgering onder één

normaal ervaren, zijn voor mensen die

binnen. We zijn voortdurend op zoek

dak zitten.

de Nederlandse taal nog niet beheersen

naar maatschappelijk begeleiders en

vaak heel moeilijk.

taalcoaches maar stellen ons vooraal

Inburgering

graag aan u voor. U kunt ons ook bel-

Op dit moment hebben we ruim 40

De vrijwilligers en medewerkers

len: 050 5757299 of mailen: noorden-

cursisten verdeeld over drie groepen

Drie van onze vrijwilligers houden zich

veld@vluchtelingenwerk.nl.

en die hun Nederlandse les op verschil-

bezig met de gezinsherenigingspro-

lende niveaus volgen. De lessen wor-

cedures van de cliënten. Onze ont-

Over VluchtelingenWerk Noord-Nederland

den gegeven door twee NT2docenten

vangstbalie wordt momenteel bemand

VluchtelingenWerk Noord-Nederland

en worden ondersteund door klas-

door vier mensen die naast mensen

is actief in de provincies Groningen,

senassistenten. In februari 2017 zijn we

verwelkomen, de telefoon aannemen,

Fryslân en Drenthe. VWNN begeleidt

gestart met een vierde lesgroep voor

zorgen voor orde en netheid in de

en adviseert asielzoekers, vluchtelingen

statushouders, onze inwoners in de

wachtruimte maar ook administratieve

en migranten. Www.vluchtelingen-

gemeente Noordenveld.

taken vervullen.

werk.nl/noordnederland

Inloopspreekuur

Daarnaast zijn er twee betaalde mede-

Tijdens ons inloopspreekuur op

werkers die de werkzaamheden op het

woensdagmiddag zijn onze cliënten

gebied van de integratie en inburge-

welkom met hun vragen. Dit kan zon-

ring coördineren. Ieder dat is er min

der of met afspraak. De vragen die op

minimaal één betaalde kracht op het

het spreekuur de revue passeren zijn

kantoor aanwezig.

zeer uiteen: van een uitleg van een simpele informatieve brief tot het invullen

Ontmoeting

van (ingewikkelde) formulieren van

Ten slotte is ons pand ook een plek van

allerlei instanties die voor mensen op

ontmoeten, elkaar tegenkomen, kof-

dat moment van toepassing zijn. Het

fiedrinken met elkaar en er zijn voor

spreekuur wordt in een ploegje van

elkaar. Alles wat daar gebeurt is gericht

Showroom: Veenstraat 26 Stadskanaal 0599 850626

Blijven opvallen op het internet met je bedrijf Zoekmachineoptimalisatie en Google Adwords

Het is mogelijk gericht sturing te geven aan de vindbaarheid van websites en webwinkels in zoekmachines zoals Google. Het team van de Haan Media heeft de expertise in huis om klanten te begeleiden op het gebied van Google Adwords en zoekmachine optimalisatie. ‘Het neerzetten van een goede website of webwinkel is de eerste stap. Willen klanten doorgroeien dan stellen wij in samenspraak met de klant een gericht plan van aanpak op. Dit gaat altijd samen met een uitgebreid zoekwoordenonderzoek’.

Magento webwinkel specialist

U heeft al een waterontharder voor maar

1385,00

De waterontharder die zonder stroom werkt en in uw meterkast past. Zit uw watermeter in de kelder of waterput? Wij hebben een passende oplossing!

WWW.WEGMETKALK.NL

Blijven opvallen en gevonden worden met

De Haan Media is gespecialiseerd in de bouw van

een website of webwinkel binnen al het

Magento webwinkels. Magento is een webwinkelsy-

internetgeweld van tegenwoordig is een hele

steem met oneindig veel mogelijkheden. ‘Wij maken

kunst. Een website die grafisch en

de klant wegwijs in deze complexe wereld. Dit doen

technisch aan alle eisen voldoet is een

wij door de opties inzichtelijk te maken zodat een

absolute must.

klant vervolgens gefundeerde keuzes kan maken’. Desgewenst verzorgen wij koppelingen met grotere

Websites en webwinkels

platformen, zoals Markplaats en Bol.com.

De Haan Media is gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van websites en webwinkels. Het

Advies, grafisch ontwerp en huisstijl

team van de Haan Media bestaat inmiddels uit 9

De Haan Media, gevestigd aan de Stephensonstraat

medewerkers die continu klaarstaan voor klanten.

10 in Hoogeveen, levert naast websites en web-

‘Onze medewerkers proberen altijd de juiste

winkels ook advies, grafische ontwerpen, passen-

balans te zoeken tussen de wensen van de klant,

de huisstijlen, reclamematerialen en de levering

de huisstijl van een bedrijf en de gebruiksvriende-

van drukwerk.

lijkheid voor de bezoeker’, aldus Gerard de Haan, eigenaar van de Haan Media.

Zie voor meer informatie: www.dehaanmedia.nl


16

ONDERNEMERSKRANT

ÉÉN ACCU, ZOVEEL MACHINES

MTH MACHINE TECHNIEK Stephensonstraat 80 • 7903 AW Hoogeveen 0528-269160 • www.mthmachinetechniek.nl

N IE U W IN A S S E N

Van der Valk Hotel Assen verwelkomt u graag in het volledig vernieuwde à la carte restaurant: 28Dining. In een fantastische nieuwe entourage serveren wij dagelijks uw kopje koffie, lunch en diner onder leiding van chef-kok Henk Wieringa.

Er wordt gewerkt met seizoensgebonden, pure producten en veelal groenten uit eigen moestuin. Komt u binnenkort kennismaken? BALKENWEG 1, 9405 CC ASSEN RESERVERINGEN VIA +31 - 592 85 15 15 INFO@ASSEN.VALK.COM 28DINING.NL


17

Implantaten voor een muurvaste gebitsprothese Wat is een implantaat?

Samenwerking met implantoloog

of haar tand of kies nodig heeft, is blij

Een implantaat is een kunstwortel in de

Een implantaat wordt meestal geplaatst

met de nieuwe oplossingen voor tand-

vorm van een tita-nium schroefje die

als er problemen zijn met een gewoon

prothesen. Wij zorgen ervoor dat u

in de kaak wordt geplaatst, op de plaats

kunstgebit. Maar niet iedereen komt

zelf precies bepaalt welke tandprothese

van de verdwenen tanden of kiezen.

ervoor in aanmerking. De tandpro-

u kiest en hoe uw nieuwe gebit eruit

Het is niet nodig om de gehele kaak

theticus adviseert of een kunstgebit op

komt te zien. Een tandprothese is van

van implantaten te voorzien; vaak zijn

implantaten een goed alternatief kan

onschatbaar belang en helpt mensen

twee tot vier kunstwortels voldoende

zijn. De tandprotheticus werkt nauw

om met meer zelfvertrouwen anderen

om het kunstgebit te bevesti-gen. In de

samen met de implantoloog om te

te ontmoeten, open te lachen en ont-

meeste gevallen wordt een implantaat-

beoordelen of het plaatsen van implan-

spannen te praten.

systeem toegepast voor de onderkaak.

taten mogelijk is. Na het implanteren

Implantaten of kunstwortels voor een

wordt de patiënt terugverwezen naar

bovenkaak komen minder vaak voor.

de tandprotheticus. Deze maakt het kunstgebit dat perfect aansluit op de

Loslatend kunstgebit? Blijf niet tobben!

kunstwortels. Kort gezegd zijn er dus

de helft van deze groep heeft in meer of mindere mate problemen met

Wist je dat veel klachten worden veroor-

twee specialisten waarmee de patiënt

hun gebitsprothese. En dat is niet nodig, zo stelt de organisatie van

zaakt door slecht gekauwd voedsel? Dat

te maken krijgt: de implantoloog als

Nederlandse Tandprothetici (ONT). Want dankzij moderne technie-

komt vaak door een slecht passende of

het gaat om het aanbrengen van de

ken kunnen ook mensen met een kunstgebit gewoon lachen en eten.

niet goed onderhouden gebitspro-these.

kunstwortels, en de tandprotheticus

Bijvoorbeeld door te kiezen voor een kunstgebit op implantaten.

Omdat gedurende het dragen van de

voor het aanmeten en vervaardigen

prothese de kaken slinken, ondervinden

van het gebit.

In Nederland dragen zo’n drie miljoen mensen een kunstgebit. Ruim

Wij meten en maken alles zelf

“Vaak zijn twee tot vier kunstwortels voldoende”

Mr. P.J. Troelstralaan 257

Als de natuurlijke tanden en kie-

van implantaten een forse ingreep,

de mensen problemen met het functio-

zen niet meer te behouden zijn, was

maar vandaag de dag is het plaatsen

neren van hun prothese. Gelukkig is er

Naast het repareren en rebasen van

Telefoon 0592-268989

tot voor kort het losse kunstgebit

van een implantaat een patiëntvrien-

nu de mogelijkheid om met behulp van

kunstgebitten

www.tppvanveen.nl

de enige oplos-sing. Maar sommige

delijke behandeling. Na een periode

implantaten het kunstgebit goed vast te

praktijk van Veen gespecialiseerd in

mensen ondervinden daarbij hinder

van zes tot twaalf weken is het moge-

zetten. Tobben met een loszittend gebit

het aanmeten en vervaardigen van o.a.:

met eten en spreken. Sinds enige tijd

lijk om het gebit op implantaten te

is dan definitief verleden tijd. Veel men-

een nieuw kunstgebit, een kunstgebit

is het ook mogelijk om op relatief

gebruiken. Tot deze tijd kun je het

sen hebben een prothese, en een loszit-

op implantaten, een immediaatpro-

eenvoudige wijze implantaten aan

oude gebit gewoon blijven dragen,

tend kunstgebit is erg vervelend. Het

these, partiële protheses als een kunst-

te brengen waarmee het gebit sim-

en de tandprotheticus zorgt voor

is pijnlijk en veroorzaakt problemen

harsplaatje of frameprothese. Wij luis-

Groningerstraat 86a

pelweg wordt ‘vastgeklikt’. Op dit

een tussentijdse aanpassing van het

met eten, praten en lachen, en dat hoeft

teren aandachtig naar uw wensen met

9401 BN Assen

gebied heeft zich een ware revolutie

kunstgebit.

toch niet nodig te zijn, zeker niet met de

betrekking tot tandprothesen. Jong of

Telefoon 0592-316064

techniek van vandaag de dag!

oud, iedereen die een prothese van zijn

www.mondzorgassen.com

voltrokken. Vroeger was het plaatsen

9406 BA Assen is

tandprothetische

De interieurspecialisten uit Assen Ze zijn samen sterk in maatwerk: Jan Timmer van Timpa Parketadvies en Klaas Jan Hofsteenge van The Doors Assen. De twee specialisten op het gebied van houten vloeren, deuren en kasten, zitten in hetzelfde pand -aan de Klompmakerstraat 3c- en vullen elkaar waar mogelijk aan. Door deze samenwerking kunnen beide bedrijven ruime openingstijden hanteren: dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Natuurlijk kunt u op afspraak ook buiten deze openingstijden terecht.

‘Wij máken vloeren’ ‘Wij leggen geen vloeren, wij máken ze’, benadrukt Jan Timmer van Timpa Parketadvies. Maatwerk in alle opzichten. ‘Geen patroon is hetzelfde. En we kunnen veel verschillende houtsoorten leveren, in alle schakeringen van licht tot donker en in verschillende breedtes en diktes.’ Dat blijkt wel uit de enorme en indrukwekkende collectie vloerdelen in de showroom. Een houten vloer is niet duur, het is een duurzame investering. ‘Laminaat gaat maximaal 15 jaar mee, hout een veelvoud hiervan. Bovendien is hout volledig recyclebaar. Zelfs in combinatie met vloerverwar-

ming is het heel duurzaam: hout houdt de warmte langer vast. Het zorgt in alle opzichten voor een gezond binnenklimaat.’ Timmer wijst ook op de collectie bamboe vloeren: ‘Het toonbeeld van duurzaamheid. Je kapt geen bomen, maar je snijdt stengels. Die zijn na drie maanden drogen zo sterk als hout en worden op verschillende manieren tot vloerdelen verwekt. De nieuwste trend is geperste vezels van bamboe: de Density. Deze manier van persen geeft prachtige nieuwe structuren aan de vloer en heeft de hardheid van tropisch hardhout.’ Info: www.timpa-parket.nl

The Doors Assen Eigenlijk dekt de naam The Doors Assen niet helemaal de lading, want naast schuif-, vouwen draaideuren levert Klaas Jan Hofsteenge ook inloop-, boeken- en andere kasten. Van hout, met glas of aluminium of een combinatie van deze materialen. En net als bij zijn buurman geldt bij Hofsteenge: maatwerk in alle opzichten.‘We meten standaard zelf alles op bij de klant thuis en maken een 3D-schets op maat, zodat de klant een goed beeld heeft voordat we aan de slag gaan. Ook kun je ons maatwerk tegenwoordig tegen komen in de woonkamer. Tv-kasten, wandmeubels, bureau, bed-ombouw of misschien heeft u zelf een meubelstuk in gedachten, maar vindt u geen passende oplossing? Kom dan langs bij The Doors Assen. De enorme keuze aan mogelijke combinaties en accessoires biedt een onbeperkte vrijheid tot vormgeving! ’The Doors Assen heeft sinds de start in 2001 een goede naam

opgebouwd. De klanten komen uit een wijde regio. Voor de nieuwste design binnendeuren van Anyway Doors is Hofsteenge zelfs landelijk actief. ‘Dit merk vertegenwoordigt de nieuwste trends en snufjes op het gebied van binnendeuren, op maat gemaakt. Zelfsluitend, verborgen scharnieren, deuren die in één of beide richtingen open kunnen draaien, de toegepaste onderhoudsvrije materialen en bovenal een prachtig strak design.’ Hofsteenge verwacht dan ook veel van deze binnendeuren op maat. Info: www.thedoorsassen.nl Klompstraat 3c | 9403 VL Assen Openingstijden: Maandag’s gesloten Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag’s gesloten Andere tijden mogelijk op afspraak


18

ONDERNEMERSKRANT

Wezenlijke wijziging van overheidsopdrachten, mogelijk zonder nieuwe aanbestedingsprocedure Overheidsopdrachten en raamovereenkomsten mogen -zonder dat een

stukken

waren

opgenomen;

of

nieuwe aanbestedingsprocedure behoeft te worden georganiseerd- wor-

b. het door de oorspronkelijk opdracht-

den gewijzigd (zij het in beperkte mate).

nemer uit te voeren aanvullende wer-

gingen geldt die 50%-grens voor elke

de oorspronkelijke opdracht of raam-

afzonderlijke wijziging.

overeenkomst. Dat wordt geacht het geval te zijn indien de wijziging: (i) de

ken, leveringen of diensten betreft die

Ook de mogelijkheid tot het wijzigen

potentiĂŤle kring van gegadigden wijzigt

Geen wezenlijke wijziging

De wijziging mag tevens de algemene

noodzakelijk zijn geworden en die niet

van een opdracht of raamovereenkomst

en de gunning van de opdracht aan

Als het bedrag waarmee die wij-

aard van de opdracht of raamovereen-

in de oorspronkelijke aanbesteding

kan plaatsvinden bij onvoorziene

een andere inschrijver mogelijk zouden

ziging gepaard gaat lager is dan

komst niet veranderen.

waren opgenomen, indien verande-

omstandigheden indien aan de volgen-

hebben gemaakt, (ii) de economische

ring van aannemer (i) economisch en/

de voorwaarden is voldaan (cumulatief):

balans ten faveure van de opdrachtne-

of technisch niet mogelijk is, en (ii)

i. de behoefte aan wijziging is

mer wijzigt, (iii) een aanzienlijke ver-

drempelwaarden voor leveringen,

Toegestane wezenlijke wijziging zonder aanbesteding

tot aanzienlijk ongemak of aanzien-

het

ruiming van het toepassingsgebied te

diensten dan wel voor werken; en

Een wezenlijke wijziging wordt even-

lijke kostenstijgingen zou leiden voor

den die een zorgvuldige

aanbeste-

weeg brengt, of (iv) de aannemer wordt

ii. 10% van de waarde van de aan-

wel toegestaan als kort samengevat:

de aanbestedende dienst. Echter voor

dende dienst niet kon voorzien;

vervangen, anders dan op de wijze

vankelijke opdracht voor leverin-

a. die wijzigingen in duidelijke,

beide opties geldt dat de prijsverho-

ii. de wijziging brengt geen verandering

voorzien in artikel 2.263a tot en met g

gen en diensten en minder dan

nauwkeurige

ondubbelzin-

gingen niet hoger mogen zijn dan 50%

in de algemene aard van de opdracht; en

van de Gewijzigde Aanbestedingswet

15% van de waarde van de aan-

nige herzieningsbepalingen in de

van de waarde van de oorspronkelijke

iii. waarde van wijziging is niet hoger

2012.

vankelijke opdracht voor werken.

oorspronkelijke

opdracht. Bij opeenvolgende wijzi-

dan 50% van de waarde van de oor-

elk van de volgende bedragen: i.

de

Europese

aanbestedings-

en

aanbestedings-

gevolg

van

omstandighe-

spronkelijke opdracht.

Hulp of Advies nodig? Mocht u vragen hebben over het

Niet toegestane wezenlijke wijzigingen zonder aanbesteding

beschreven onderwerp of andere aan-

De handvatten die het Hof van

kunnen wij u met raad en daad terzijde

Justitie van de Europese Unie geeft

staan.

bestedingsrechtelijke kwesties dan

om vast te kunnen stellen wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging, zijn gecodificeerd in de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012, die per 1 juli 2016 inwerking is getreden. had je de vds facebook nog gezeien?Daarbij geldt als uitgangspunt, dat een wijziging wordt geacht wezenlijk te zijn indien de opdracht of raamovereen-

T. 06 21 20 30 02

komst hierdoor materieel verschilt van

www.europese-aanbesteding.nl


19

VOEL U FIT EN VITAAL!

| fysiotherapie | fitness | bedrijfsgezondheid | diëtetiek

Solaar-Tech www.solaar-tech.com

Beweegprogramma Oncologie

info@solaar-tech.com

ith

rw Sola

| Speciaal trainingsprogramma voor mensen met of na kanker. | Begeleiding door oncologisch fysiotherapeut. | Verbeteren vitaliteit en kwaliteit van leven. | Vertrouwen in eigen lijf.

on

si a vi

move 2 be

van limburg stirumstraat 132 | 7901 at hoogeveen 0528 278111 | info@move2be.nl | www.move2be.nl

27/28 mei - 24/25 juni - 30 juli 27 augustus - 23/24 september 28/29 oktober - 25/26 november 17 december

Totaalinstallateur Voor: • Elektra. • Gas . • Water. • Centrale verwarming. • Regel- en besturingstechniek.. • PV-systemen (zonnepanelen). • Data en Telecom installaties. • Elektrotechnisch tekenen (CAD,Eplan). • Ontwerp/Engineering. Adres: Tel: Email: Internet:

DVNutrition UA is gevestigd op het ultramoderne zuivelpark in Hoogeveen. Het bedrijf is een joint venture tussen DOC Kaas en Volac International (UK) en telt ca. 50 medewerkers. DVNutrition produceert hoogwaardige poedervormige speciaal producten op basis van zoete kaaswei. Het bedrijf verwerkt ruim 65.000 ton wei droge stof per jaar. DOC kaas is hoofd leverancier van wei.. Volac International verkoopt de wei poeders (WPC 80 en Permeaat) van DVNutrition wereldwijd als ingrediënten aan de Food- en Feedindustrie. Onze producten worden gebruikt in sportvoeding, dieetvoeding, seniorenvoeding, broodmixen, biggenvoer en kalvermelk.

Pesserdijk 1c 7903 TC Hoogeveen + 31 (0)528 - 23 00 22 info@bosman-noord.nl www.bosman-noord.nl

Uw partner in flexibele oplossingen!

DVNutrition UA | Buitenvaart 4023 | 7905 TC HOOGEVEEN www.dvnutrition.nl


20

ONDERNEMERSKRANT

Slachtoffer van een ongeval. En nu? Neem contact op met TVM letselschaderegeling via +31 (0)528 29 22 88 of stuur een e-mail naar letselschaderegeling@tvm.nl.

TVM letselschaderegeling Nederland B.V. | Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN +31 (0)528 29 22 88 letselschaderegeling@tvm.nl www.tvm.nl

Ondernemerskrant Hoogeveen  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you