Page 1

9E JAARGANG DECEMBER 2017 NUMMER 2

De onde

ONDERNEMERSKRANT

ASSEN

Wij wensen u fijne feestdagen en een ondernemend

ONDERNEMERSKRANT

2018

5 13 15 17

Gewone taal als visitekaartje

Mensen ondersteunen om in hun krachten te komen

Met een waterontharder heb je geen kalkaanslag meer in de badkamer Drenthe eerste Provincie met asbestsaneringsregeling

Verder in dit nummer • Verminder uw verbruik met LED verlichting • Alfa-College zet in op innovatief onderwijs als antwoord op krimp

rnemers

uit regio Assen

vertellen

...


2

ONDERNEMERSKRANT

31

OPEN DAG HOOGEVEEN

woensdag 24 januari 16.00 - 21.00 uur

KOM, KIJK EN KIES! opleiding & advies 0800-8100 info@alfa-college.nl


3 COLUMN

Colofon

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448, 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl

Klaar voor de start? Ja! Je hebt voor jezelf het besluit genomen om nu dan tóch de grote stap te

Dan is er nóg een aantal zaken

zetten en verder als ondernemer door het leven te gaan. Onder het motto:

waar je aan kunt denken voordat

“Nu of nooit” of “Je kunt alleen spijt hebben van zaken die je NIET hebt

je als ondernemer start. Hiermee

gedaan”. Ik kan je alleen maar feliciteren met deze stap en zal proberen om

begeef ik mij misschien een beetje

er met een paar onderwerpen achter te komen of je écht al zo ver bent.

op glad ijs, maar het is wél door

Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie

de praktijk ingegeven. Het gaat Want voordat je ondernemings-

passend antwoord hebt, heeft het

hier namelijk over hoe je straks als

plannen gaat schrijven, financiering

zin om door te gaan met je plannen.

startende ondernemer wordt bena-

gaat regelen en je je gaat verdiepen

derd door allerlei instanties, zoals

om dit vervolgens te gebruiken als

in de formaliteiten die je moet rege-

De volgende vraag die je jezelf moet

de banken. Zolang je namelijk in

startkapitaal voor je onderneming.

len (KvK, Belastingdienst), moet je

stellen is: wat heb ik maandelijks

loondienst ben en een (zogenoemd)

Een goede timing is belangrijk, maar

een aantal zaken duidelijk op een

nodig om van te leven? Laat de

vast inkomen en een goede baan

ik zou dat liever doen dan mijn

rijtje hebben.

gedachte los dat je minstens het net-

hebt, wordt je op handen gedragen

woning als onderpand geven voor

toloon wilt ontvangen dat je nu van

als je bijvoorbeeld een hypotheek

een bedrijfsfinanciering.

Allereerst de belangrijkste vraag:

je werkgever krijgt. Ook al verdien

wilt afsluiten. Zodra je in het hokje

wie zit er op mij te wachten? Dat

je dat met je onderneming, dat wil

“startende ondernemer” zit wordt

Het zijn zo een paar onderwerpen

klinkt misschien een beetje nega-

nog niet zeggen dat je het ook kunt

dit allemaal wat minder vanzelfspre-

die ik altijd aan de orde stel als

tief, maar zo is het niet bedoeld.

opnemen. Vaak duurt het een tijdje

kend. Zo kan het in de eerste jaren

ik met (aankomende) startende

Je kunt als ondernemer álles voor

voordat er genoeg winst (of geld)

van je ondernemerschap erg lastig

ondernemers spreek. Iedere situatie

elkaar hebben en je vak nog zo goed

overblijft om privé royaal van te

zijn om een nieuwe hypotheek af

is natuurlijk verschillend en afhan-

beheersen, uiteindelijk zal er iemand

leven. Ook gebeurt het vaak dat

te sluiten, ook al kun je de bijbeho-

kelijk van de omstandigheden. Vaak

voor moeten betalen. Er moet dus

een onderneming harder groeit dan

rende maandlasten prima betalen.

is er in een gezin meer dan één

verkocht worden en omzet worden

gedacht en dat daarvoor veel geld

Mocht het nou zo zijn dat je van

inkomen en houdt één van de part-

gerealiseerd. Als er geen omzet is,

nodig is. Vergis je er niet in dat een

plan bent om te gaan verhuizen, dan

ners een vast inkomen. Wat ik maar

dan stopt alles. Dus: hoe ga je zorgen

snelle groei meestal ook veel geld

zou je kunnen overwegen om dat

wil zeggen is dat een onderneming

voor (voldoende) klanten en omzet.

vraagt. Dus kijk jezelf eens eerlijk in

eerst te doen en je plannen een tijdje

beginnen meer is dan een onderne-

Niet alleen in de opstartfase, maar

de ogen en vraag je af (en bereken)

voor je uit te schuiven. Hoe lang je

mingsplan schrijven en de formali-

vooral ook over een langere termijn.

wat je écht nodig hebt. Het is hele-

dan je plannen vooruit moet schui-

teiten regelen. Misschien is dat nog

Kun je er mee omgaan dat dit een

maal niet erg om een tijdje wat min-

ven, valt natuurlijk te bezien. Een

wel het eenvoudigste gedeelte.

vast onderdeel van je routine wordt

der uit te geven, als dit nodig is om

andere gedachte is om een tweede

en dat je hiervan serieus wakker

je onderneming op gang te helpen.

hypotheek op je huis te nemen als je

André de Vries

bijvoorbeeld een overwaarde hebt,

De Vries in Business

kunt liggen? Pas als je hierop een

Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / DTP VDS Crossmedia BV, Emmen Tekst André de Vries Marleen Grotenhuis Medewerkers Machiel Merk Jan Schuitema Verspreiding Santibri-Axender Tel 0512 - 51 22 24 Druk Hoekstra Krantendruk, Emmeloord De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.

Alfa-college zet in op innovatief onderwijs als antwoord op krimp De dorpen lopen leeg, pinautomaten verdwijnen, hoogopgeleiden ver-

In de samenwerking met regiona-

trekken naar de andere kant van het land en scholen krijgen te maken

le ondernemers gaat het volgens

met steeds minder leerlingen. Er is sprake van krimp in meerdere gemeen-

Van der Wijk vooral over innova-

tes in Drenthe, dat is een feit waar niet iedereen zich zomaar bij neerlegt.

tie: “Het liefst werken we samen

Waar de één problemen ziet, ziet de ander juist kansen. Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van Alfa-college Hoogeveen, hoort bij de laatste groep: “We moeten gewoon lef tonen!”

met

bedrijven

vraagstukken onze

die

uitdagende

hebben,

studenten

van

waarbij grote

waarde kunnen zijn.” Zo snijdt het Hoewel de terugval in leerlingen zich

geworden van de fragiele infrastruc-

mes aan twee kanten. “De mooiste

nu alleen nog voordoet op het voort-

turen in Drenthe. Onze school en

samenwerkingen zijn zowel vak-

gezet onderwijs, is de kans heel groot

de opleidingen kunnen in kwaliteit

inhoudelijk als onderwijskundig

dat dat uiteindelijk ook doorzet naar

wel onderscheidend zijn, maar als je

innovatief.”

het mbo en hbo. Van der Wijk: “Daar

er vanuit een andere regio niet kunt

zijn we ons nu al van bewust, waar-

komen, dan heeft niemand daar iets

Ook als er geen sprake zou

door we op tijd na kunnen denken

aan. Zo komt er, dankzij goed overleg

zijn van krimp is deze aanpak

over ons antwoord op die krimp.”

met de gemeente en het OV-bureau,

de beste garantie voor hoog-

Volgens de regiodirecteur moeten

binnenkort een halte van lijn 33 bij

waardig onderwijs en dat is waar

de opleidingen van het Alfa-college

onze locatie aan de Voltastraat. Daar

het Alfa-college voor staat. Van

vooral in kwaliteit onderscheidend

zijn onze studenten blij mee.”

der Wijk: “Deze krimp gaat ons

zijn van de rest: “Dan zijn we ook

kansen bieden, maar het is wel

een interessante optie voor studen-

Daarnaast kijkt de regiodirecteur

belangrijk dat alle partijen bereid

ten buiten onze regio. Maar dat

naar andere scholen: “Scholen in

zijn te investeren, lef te tonen en

kunnen we niet alleen. We hebben

onze regio moeten niet concurre-

gezamenlijk willen kijken naar hoe

iedereen nodig. Met onderwijsinstel-

ren, maar samenwerken. Dat gebeurt

we de beste aanpak kiezen.”

lingen, ondernemers en overheid

niet alleen met vmbo-scholen. We

slaan we de handen ineen, op allerlei

werken al nauw samen met Stenden

Wie meer wil weten over het Alfa-

verschillende vlakken. Zo maken we

Hogeschool en Hanzehogeschool,

college Hoogeveen en het oplei-

van de krimp juist een enorme kans.”

wat betekent dat onze studenten via

dingenaanbod is van harte welkom

gezamenlijke projecten kennisma-

op de Open dag op woensdag 24

Daarom kijkt Van der Wijk ook

ken met het hbo, Associate Degrees

januari 2018, van 16.00 -21.00 uur.

naar de kansen buiten het school-

en voor sommige opleidingen ver-

Meer informatie is te vinden op

gebouw: “We zijn ons heel bewust

korte routes kunnen volgen.”

www.alfa-college.nl.


4

ONDERNEMERSKRANT

Ongeacht waar u verzekerd bent!

VOEL U FIT EN VITAAL!

| fysiotherapie | fitness | bedrijfsgezondheid | diëtetiek

Beweegprogramma Oncologie | Speciaal trainingsprogramma voor mensen met of na kanker. | Begeleiding door oncologisch fysiotherapeut. | Verbeteren vitaliteit en kwaliteit van leven. | Vertrouwen in eigen lijf. move 2 be

van limburg stirumstraat 132 | 7901 at hoogeveen 0528 278111 | info@move2be.nl | www.move2be.nl

Jullie avontuur kan beginnen in onze indoor speelparadijs. Vermaak je in de luchtkussens, ballenbaden, glijbanen, tokkelbanen, slingertouwen, apenkooi, rodelbaan, klimtoestellen en in de schietkooi.

Openingstijden; Woensdag, Vrijdag, Zaterdag & Zondag 10:00uur tot 18:00uur (vakantie regio Noord, alle dagen geopend)

Zippa Zebra’s Funjungle Groenewegenstraat 21 7901ED Hoogeveen 0528-261888 www.zippazebra.nl

䈀椀樀 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 欀甀渀琀 甀 琀攀爀攀挀栀琀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 ㌀㘀 먀 漀瀀ⴀ 渀愀洀攀猀⸀ 伀昀 栀攀琀 渀甀 最愀愀琀 漀洀 欀氀攀椀渀攀 瀀爀漀搀甀挀琀攀渀 瘀愀渀 攀渀欀攀氀攀  挀攀渀琀椀洀攀琀攀爀猀 漀昀 最爀漀琀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀 瘀愀渀 ␀ 㔀 洀攀琀攀爀Ⰰ 眀椀樀 稀椀樀渀 甀眀  猀瀀攀挀椀愀氀椀猀琀⸀ 唀 欀甀渀琀 搀攀 ㌀䐀 漀戀樀攀挀琀攀渀 戀漀瘀攀渀搀椀攀渀 攀攀渀瘀漀甀搀椀最  椀洀瀀氀攀洀攀渀琀攀爀攀渀 椀渀 甀眀 眀攀戀猀椀琀攀⸀ 䐀攀 洀漀最攀氀椀樀欀栀攀搀攀渀㨀 唀 欀甀渀琀 猀琀甀搀椀漀ᤠ猀 戀椀樀 漀渀猀 欀漀瀀攀渀 漀昀 栀甀爀攀渀 瘀漀漀爀 ㌀㘀  最爀愀搀攀渀  昀漀琀漀 攀渀 瘀椀搀攀漀⸀ 嘀漀漀爀 稀漀眀攀氀 欀氀攀椀渀攀 愀氀猀 最爀漀琀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀⸀ 伀渀稀攀 猀琀甀搀椀漀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 椀猀 最攀猀挀栀椀欀琀 瘀漀漀爀 昀漀琀漀ᤠ猀 攀渀 瘀椀ⴀ 搀攀漀ᤠ猀 瘀愀渀 最爀漀琀攀 漀戀樀攀挀琀攀渀 攀渀 最爀漀攀瀀攀渀 琀漀琀 㔀  瀀攀爀猀漀渀攀渀⸀  圀椀樀 戀漀甀眀攀渀 漀瀀 洀愀愀琀 最攀洀愀愀欀琀攀 猀琀甀搀椀漀ᤠ猀 戀椀樀 甀 漀瀀 氀漀挀愀琀椀攀⸀  䈀椀樀瘀漀漀爀戀攀攀氀搀 瘀漀漀爀 栀攀琀 昀漀琀漀最爀愀昀攀爀攀渀 瘀愀渀 愀甀琀漀ᤠ猀⸀ 䘀漀琀漀㌀㘀 堀䰀 椀猀 攀攀渀 漀渀搀攀爀搀攀攀氀 瘀愀渀 䈀攀渀攀氀⸀ 䈀甀椀琀攀渀瘀愀愀爀琀 ㄀㄀㈀㜀愀 椀渀 䠀漀漀最攀瘀攀攀渀 眀眀眀⸀昀漀琀漀㌀㘀 砀氀⸀渀氀 ∠  㔀㈀㠀ⴀ㈀㌀㐀㠀㈀㠀 眀眀眀⸀戀攀渀攀氀⸀渀氀 ∠ 椀渀昀漀䀀戀攀渀攀氀⸀渀氀


5 MET DE MOND VOL TANDEN STAAN Verbazingwekkende mogelijkheden met gebitsprotheses

Gewoon willen eten, gewoon willen praten en gewoon willen lachen. Voor de meeste mensen vanzelfsprekend, maar helaas niet voor iedereen. Al 22 jaar helpt Tandprotheticus Berry van Veen deze laatste categorie mensen. De afgelopen 10 jaar doet hij dat vanaf zijn twee praktijken: Tandprothetische praktijk van Veen en Tandprothetische praktijk Tandplus, beide gevestigd in Assen. In beide praktijken kunnen mensen terecht voor alle soorten uitneembare gebitten en tanden. Van een plaatje tot een compleet kunstgebit, maar ook voor vrijblijvend advies en voorlichting. We snappen immers dat zaken rondom uw gebit soms wat eng kunnen zijn en dat u graag eerst alles duidelijk wilt hebben. Samen met u gaan we kijken naar de mogelijkheden om een zo mooi en natuurlijk resultaat te verkrijgen waar u jaren plezier van zult hebben. Daarna gaan wij voor u aan de slag! Dit doen wij met de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Hierdoor zijn wij in staat de perfecte pasvorm voor u te creëren zodat u optimaal van uw gebitsprothese kan genieten. Niets is namelijk fijner dan een gebitsprothese die gelijk past en goed aanvoelt.

Zodra u tevreden bent, zijn wij ook tevreden. Berry van Veen, Tandprotheticus vertelt: ‘’Ik geloof in het feit dat een gebitsprothese iemand zelfvertrouwen kan geven. Met een goed gebit durft iemand weer te praten, te eten en het belangrijkste: te lachen. Het is toch geweldig dat ik mensen daarbij kan helpen?’’. Heeft u interesse in een gebitsprothese? Of heeft deze een reparatie of reiniging nodig? Neemt u dan contact met ons op. Ook voor vrijblijvend advies staan wij voor u klaar. VAN VEEN Mr. P.J. Troelstralaan 257 9406 BA Assen Tel: 0592-268989 www.mijnkunstgebit.info TANDPLUS Groningerstraat 86a 9401 BN Assen Tel: 0592-316064 www.mijnkunstgebit.info

Gewone taal als visitekaartje

Comfort in personeelsadvies Ondernemers hebben graag alles wat met personeel te maken heeft, goed

der ‘hun ding’ zijn. Cao’s uitspitten?

voor elkaar. Bij Comfort Personeelsadvies voorzien ze in deze behoefte.

Contracten opstellen? Wij nemen het

Tegelijk zorgen ze ervoor dat de administratieve lastendruk minimaal is.

uit handen. Het administratiekantoor

Ook opereert het bedrijf uit Assen als kenniscentrum en vraagbaak.

kan zich daardoor bezighouden met boekhouden, wij doen de loonadmini-

“Onze naam begint met Comfort,”

“Dossiers zijn vaak ingevuld op basis

stratie. Deze samenwerking levert de

zegt directeur-eigenaar Erik Scholten

van standaarddocumenten. Of er is

opdrachtgever zowel gemak als een

(35), “en dat is niet voor niets.” De

helemaal niks vastgelegd, niets over het

hogere omzet op.”

dienstverlening strekt zich uit over vier

functieprofiel, gesprekken, niets over

terreinen: werving, personeelsadmini-

opleidingen of over het functioneren.

Goede sfeer

stratie, personeelsbeleid en contract-

Terwijl zo’n dossier essentieel is om je

Comfort Personeelsadvies is ontstaan

beëindiging. “Ten eerste richten wij

personeel goed te sturen en om afspra-

naast Comfort Payroll, dat startte in

de personeels- en salarisadministratie

ken vast te leggen. Het zorgt dat werk-

2013 en sindsdien een snelle groei

zorgen we voor een goede sfeer met

team wel degelijk expertise in huis

voor je in. Onze klanten kunnen kiezen

gever en werknemer beiden weten waar

doormaakte tot een bekende naam in

elkaar. Prettig, informeel. En zo gaan

had. Zodoende zijn wij vorig jaar met

wat ze zelf willen of kúnnen doen. Ben

ze aan toe zijn. Ook bij disfunctioneren

Noordoost-Nederland. Scholten is trots

we ook met onze klanten om. Wij mer-

Comfort Personeelsdiensten gestart.

je hier liever helemaal vanaf, laat de

kun je op zo’n dossier terugvallen.

op dit succes. “Vanaf het begin wilden

ken dat dit de basis van ons succes is.”

Welke arbeidsrelatie een bedrijf met

uitvoering dan ook aan ons over. Dan

Systeem krijgen in je dossiers is typisch

wij ons onderscheiden door helemaal

weet je sowieso zeker dat het gebeurt,

iets waarmee wij kunnen helpen.”

transparant te zijn in deze markt. En

Advies zonder te sturen

vast, gaat óns niet aan. Het is wel

daarin zijn we geslaagd! Je weet van

Er kwamen bij Comfort Payroll veel

een wezenlijke keuze, waarbij wij onze

op tijd én goed.”

een medewerker aangaat, flexibel of

Administratiekantoren

tevoren waar je aan toe bent, ook qua

vragen binnen over allerlei onder-

klanten oprecht objectief zullen advise-

Onderschat

Ook administratiekantoren zijn klant

prijzen. Je krijgt hier geen compu-

werpen die te maken hebben met

ren, dus zonder te ‘sturen’.”

Een voorbeeldje: personeelsdossiers.

bij Comfort Personeelsadvies. “Wij

ter aan de lijn, maar een deskundige

personeel. “Onderwerpen die ver-

“Enorm onderschat”, aldus Erik.

doen de werkzaamheden die min-

die gewone taal spreekt. Op kantoor

der gaan dan payroll, waarover ons

Comfort Payroll Vaart NZ 30a 9402 GN Assen T. 0592 - 769 133 www.comfortpayroll.nl


6

ONDERNEMERSKRANT

www.dboenergie.nl

Monierweg 2 | 7741 KT | Coevorden | Tel. 0524 523003

w w w. k i n d e r s p e e l p a r a d i j s c o e v o r d e n . n l

Bouwkundig Teken- en Adviesbureau Zijlstra (TAZ) is begin 2007 opgericht en houdt zich bezig met het verzorgen van tekenwerk in alle fasen en het leveren van advies voor diverse opdrachtgevers. TAZ heeft inmiddels jarenlange ervaring. We zijn ruim 12 jaar actief geweest in voorbereiding, calculatie, tekenwerk en projectleiding bij diverse aannemers en adviesbureaus, voordat wij van mening waren dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig was om TAZ op te richten. Aangezien ‘ENERGIEBESPARING’ een positieve ontwikkeling is voor de komende generaties én onze portemonnee, heeft ons bureau dit ook standaard in haar bedrijfsvoering opgenomen.

Voor alle ontwerpen en adviezen wordt bij de opdrachtgever geïnventariseerd welke behoefte en doelstelling uitgewerkt kan worden. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn o.a. dakkapellen, erkers, aanbouwen, garages, inrichting van zorgcomplexen, kantoorpanden, tuincentra en complete woningen. Deze opdrachten hebben we mogen verwerven van particulieren, aannemers, bouwmanagementbureaus en interieurarchitecten. Om de genoemde diversiteit van opdrachtgevers goed te kunnen bedienen, dienen we uiteraard op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Hieraan wordt dan ook ruime aandacht geschonken door productinformatie, gerichte cursussen en beursbezoeken.

Totaalinstallateur Voor: • Elektra. • Gas . • Water. • Centrale verwarming. • Regel- en besturingstechniek.. • PV-systemen (zonnepanelen). • Data en Telecom installaties. • Elektrotechnisch tekenen (CAD,Eplan). • Ontwerp/Engineering.

WIJ STAAN GARANT VOOR: • • • •

Een persoonlijke benadering en korte lijnen Inhoudelijke vakkennis Heldere taal Goede prijs/kwaliteit

EN KUNNEN EEN COMPLEET PAKKET AANBIEDEN:

Nieuwbouw woning schuurhuis Hattem

• • • • • • • • • • • • • •

Een schetsontwerp 3D-modellen Een voorlopig en definitief ontwerp Een omgevingsvergunning / bouwaanvraag Werktekeningen Constructies in samenwerking met derden EPN, daglicht en ventilatie in samenwerking met derden Diverse keuringen voor woningaankoop, oplevering of onderhoud Een energie-label en maatwerkadvies Offertes aanvragen, beoordelen en adviseren Bouwbegeleiding / toezicht Technische omschrijvingen / bestekken Calculatie / kostenramingen Een fotoreportage

Adres: Tel: Email: Internet:

Pesserdijk 1c 7903 TC Hoogeveen + 31 (0)528 - 23 00 22 info@bosman-noord.nl www.bosman-noord.nl

Uw partner in flexibele oplossingen! ONS BUREAU: STERK IN ‘PUZZELEN’, HET OPLOSSEN VAN VRAAGSTUKKEN DOOR PRAGMATISCH EEN PLAN TE BEOORDELEN. Mocht u een vraag hebben of vrijblijvend eens kennismaken met ons bureau, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0592-269952 of mobiel 06-29094043. Tevens is er een mogelijkheid om een mail te sturen naar info@taz-assen.nl of bezoek onze website via www.taz-assen.nl Op afspraak bent u onder het genot van een kop koffie welkom op ons kantoor aan de Nijverheidsweg 7, 9403 VN in Assen. Een bezoek aan huis is tevens mogelijk. Gegarandeerd kunnen we dan ook in uw situatie een passende oplossing bieden!


7

Verminder uw verbruik met LED verlichting installatie en subsidie aanvraag. Daarnaast kunnen we, als daar behoefte aan is, een financiering aanbieden met als uitgangspunt, dat u niet uw kosten verhoogt.

Gezinshuis

24 uurs begeleid wonen

Dagopvang

Dagbesteding

Logeerhuis

Verminder uw verbruik met LED verlichting De energiemarkt is een markt die momen-

Ledverlichting is momenteel de meest energie-

teel veel in beweging is. Deze beweging

zuinige manier van verlichten. Door traditionele

wordt veroorzaakt door de als maar toene-

verlichting te vervangen door ledverlichting,

mende vraag naar energie terwijl we zien

bespaart u 60 tot 75% op uw energiekosten. De

dat onze conventionele energiebronnen niet

investering in ledverlichting lijkt vaak hoog,

onuitputtelijk zijn.

maar dat is een kortetermijnvisie. Wanneer u bedenkt dat de ledlamp gemiddeld 40.000

De Vlieger-Zorg biedt op 2 locaties in Hoogeveen en Nieuweroord gestructureerde begeleiding bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding

Hoogeveen en Nieuweroord aan jongeren met gestructureerde ASS al of niet in combinatie met een (licht) aan jongeren met ASS al niet verstandelijke beperking. Wij geloven datof ieder mens,inmet en zonder het recht heeft op eenmens, goed en met mooi leven! beperking.beperkingen, Wij geloven dat ieder en De Vlieger vertrouwen, passie, warmte, liefde en betrokkenheid, een goed en werkt mooivanuit leven! De Vlieger werkt vanuit cliëntgericht en flexibel en biedt met persoonlijke aandacht cliëntgericht en flexibel en biedt haar zorgverlening.

maatwerk in haar zorgverlening.

De Vlieger-Zorg v.o.f. – Stuifzandseweg 50c

– 7903 TB Hoogeveen 7903 TB Hoogeveen

Tel. 0528-361291 of 06-52639335

voorinfo@zorgkamperen.nl meer informatie op www.zorgkamperen.nl of mail Kijk naar of mail naar info@zorgkamperen.nl

Een tekort aan energie kan ernstige gevolgen

branduren maakt, dan begrijpt u dat het (min-

hebben voor onderdelen van de maatschappij en

der vaak) vervangen van de lampen al een deel

de economie. Om in de toekomst in onze ener-

van de investeringskosten opvangt. Ledlampen

giebehoefte te blijven voorzien zullen we minder

gaan 6 tot 10 keer langer mee dan traditionele

moeten gaan gebruiken en alternatieven moeten

verlichting. Het zijn niet langer de felle, blauw-

gaan aanwenden. Belangrijk is om inzicht te krij-

witte lampen die de meeste mensen kennen van

gen en bewust te worden van je energieverbruik.

de eerste ledverlichting: de kwaliteit en de keuze

Met dit inzicht kun je besparingen doorvoeren.

in kleurwarmte hebben zich de laatste jaren

DBO Energie helpt u hierbij door de mogelijk-

sterk ontwikkeld. Hoe hoger de kleurtempera-

heid te bieden het stroomverbruik te meten.

tuur, hoe koeler het licht. Wij maken voor u een

Dit monitoren van uw energieverbruik krijgt

opmaat plan, afgestemd op de grote en de func-

u zichtbaar op een web portaal en via de DBO

tie voor de betreffende

Energie App. Zodat deze informatie overal en

ruimte. Voor meer in

altijd opvraagbaar is en optimaal de mogelijk-

info: bezoek onze web-

heid biedt om de energiekosten terug te dringen.

site

Naast inzicht verschaffen biedt DBO Energie u

nl of neem contact

een voorstel aan van LED verlichting waarbij we

op met Jan Hummel

u volledig ontzorgen. Het voorstel is inclusief

06 - 34032825.

www.dboenergie.

STUIFZAND- Peter van Slochteren is geboren

Uiteraard is Peter van Slochteren bereid tot een

en getogen in Stuifzand. In 2001 is hij afge-

vrijblijvend persoonlijk gesprek om later een

studeerd als uitvaartverzorger.

passend afscheid te verzorgen ongeacht waar u verzkerd bent!

Na eerst tien jaar bij een uitvaartonderneming te hebben gewerkt, is Peter op 19 januari 2015

Wilt u meer informatie?

begonnen als zelfstandig uitvaartverzorger.

Neem dan contact op met Uitvaartverzorging Peter van Slochteren, tel: 0650842414

Afscheid nemen is moeilijk en kan op vele manieren Persoonlijke aandacht, goede begeleiding en betrokkenheid vind Peter heel belangrijk en is er in de vorm van gesprekken, helpen bij het maken van de juiste keuzes waarbij goed geluisterd wordt naar de wensen, het samen invulling geven van de tijd tussen sterven en afscheid nemen. Het is niet alleen verdriet, ook een lach kan op een moment fijn zijn. Het is een vorm van ontlading na een vaak intensieve emotionele periode. Want een (mooi) afscheid is blijvend van waarde.

Waarom zou u kiezen voor een kleine ondernemer? De grote bedrijven hebben veel hogere kosten. Dit komt mede door eigen gebouwen, personeelskosten en keurmerken. Men is vrij in de keuze, ongeacht of- en waar u verzekerd bent!

of via paovanslochteren@home.nl


8

ONDERNEMERSKRANT

Lekker struinen bij de Bruine Beer een t-shirt, mok, spaarpot, boxershort,

drukken wij een velletje af met 2

onderzetters, muismat, kussen of iets

officiële pasfoto en 2 gezellige. En daar-

dergelijks? Dan bent u bij ons aan het

naast krijgt u een gratis 10x15 cm

juiste adres! In overleg is er veel moge-

afdruk van de gezellige foto! Leuk voor

lijk. Daarnaast drukken wij foto’s af van

jezelf of om weg te geven! Heeft u een

10x7 cm tot aan 60x90 cm op hoogwaar-

foto die beschadigd is of op een andere

dig fotopapier en canvas (van 20x20 cm

manier bewerkt moet worden, in veel

tot aan 50x70 cm). Deze foto’s kunnen

gevallen kunnen wij deze foto’s herstel-

op diverse manieren worden aangele-

len en bewerken. Vraag bij ons naar de

verd. Via onze website, USB stick, cd-

mogelijkheden.

rom of smartphone. Wilt u deze foto’s

Sinds 1 mei heb ik, Brenda Hugen, Foto Kado De Bruine Beer overgeno-

en Valentijn hebben wij diverse lijsten in

niet op gewoon fotopapier afgedrukt

Ook ontwerpen en maken wij uitnodi-

men van Marijke van Opijnen. Op dit moment zijn wij druk bezig met het

dit thema. Die kunnen staan of hangen

hebben, dan kunt u ook kiezen voor

gingen en (Kerst)kaartjes gedrukt op

verbouwen van de winkel. De sfeer die Marijke had in het kleine winkeltje

aan de muur (of kerstboom). Bij ons kun

hout, plexiglas, schuimplaat of alumi-

fotopapier. Wij hebben hiervan diverse

aan de Hoofdstraat 101, proberen wij op nummer 90 weer terug te krij-

je ook lijsten vinden die bijna nergens te

nium en diverse fotoboeken. Alle foto’s

voorbeelden liggen.

gen. Wij krijgen al veel positieve reacties!

koop zijn. Bijzonder gevormde lijsten,

lopen wij bij langs en passen zo nodig de

denk aan een kubus die op een punt

belichting en kleur aan, zodat u de per-

Het meeste doen wij allemaal zelf. Dit

Foto Kado De Bruine Beer is een unieke

huldeschilden, party-tape, wandvlag-

draait, een klokje met een foto en een

fecte foto’s krijgt! Heeft u een afwijkende

maakt het niet alleen heel erg leuk en

winkel. Het assortiment is zeer divers,

gen, mokken, wc-papier, gift cheques,

schuddebol met pennenhouder waar een

maat, alles is in overleg mogelijk!

afwisselend voor ons, maar hebben wij

waardoor het een leuke snuisterwinkel

bierviltjes, dienbladen en buttons (deze

foto in kan. De foto’s voor zulke lijsten

is. Je kunt er van alles vinden. Er is

laatste met alle leeftijden er op!). Dus

maken wij altijd op maat en zetten deze

En wat ook niet vergeten mag worden,

in huis. En naast dit alles verkopen

een hoek met souvenirs van Hoogeveen,

heb je binnenkort een feestje, dan kun

er ook in. Met regelmaat vinden mensen

is het maken van pasfoto’s! Naast het

wij ook zeer veel kado-artikelen. Dit

Drenthe en Holland, denk aan Bartje,

je bij ons de voorbereidingen treffen

bij ons een lijst met een maat die zij voor

maken van de officiële pasfoto maken

is te veel om op te noemen, dus kom

magneten, sleutelhangers, slabbetjes,

voor een leuk aangekleed feest! We heb-

onmogelijk hielden. Denk hierbij aan

wij ook een gezellige foto. Meestal

gewoon een keer struinen bij ons!

klompjes en spelletjes.

ben een uitgebreide collectie lijsten, in

vierkante lijsten of zeer grote lijsten. En

heel veel soorten en maten. Bijvoorbeeld

mocht je toch niet de juiste maat vin-

Op zoek naar een leuke spaarpot of een

silverplated lijsten, van pasfoto formaat

den, wij kunnen deze ook op maat laten

peper en zout stel? Ook daarvan hebben

tot 20x30 cm, van effen to bewerkt. Zelfs

maken en dit is NIET duur! Meestal vra-

wij heel wat soorten. Sinds kort hebben

2-, 3- en 4-luiken! Ook hebben wij een

gen wij eerst om een prijsopgave bij de

wij ook een hoek met houten speelgoed.

zeer uitgebreide collectie fotolijsten en

lijstenmaker. Als u een foto in een lijst

Van een knikkerbaan tot tolletjes, van

andere leuke spulletjes (muziekdoosjes,

net even wat meer uitstraling wilt geven,

houten puzzels tot ark van Noach. En

beeldjes, naamtreintje, houten letters)

is een passe partout een oplossing. Passe

ook nieuw is een hoek met feestarti-

voor baby’s en kinderen. Er zitten hele

partouts maken wij op maat. Wilt u een

kelen. Denk hierbij aan spaarpotten,

leuke kraamcadeaus tussen! Met Kerst

foto en/of tekst afgedrukt hebben op

hierdoor ook heel veel kennis en kunde

DE VUURTOORN DENKEN IN BEELDEN EN WOORDEN DE GAVE VAN DYSLEXIE

Epaper:(www.devuurtoorn.nl)

Heeft u/uw kind: • Leerproblemen (spelling/grammatica, lezen, rekenen,schrijven) • Concentratieproblemen (adhd/add) • Gedragsproblemen

CHRISTMAS SHOPPING NIGHT MET GROTE WINTERFAIR EN NOG VEEL MEER...!

Is u/uw kind: • Hoogsensitief • Beelddenker • Faalangstig

De Vuurtoorn geeft sinds 2005 passende individuele begeleiding. Lezen, spelling/grammatica, rekenen, schrijven concentratie en gedrag verbeteren. Het zelfvertrouwen groeit en faalangst vermindert of verdwijnt. De begeleiding is een aanvulling op of kan in plaats van de dyslexiebegeleiding. Voor meer informatie neemt u contact op met Jolien Fokkens, telefoon 0593 -540141

www.devuurtoorn.nl

WINKELS OPEN TOT 22.30 UUR

VRIJDAG

Een fairtrade cadeau?

DECEMBER

Wij hebben ze, uit de hele wereld!

22

DRACHTEN-WINTERINSTIJL

Rolderstraat 42 9401AT Assen t. 0592-313117 assen.wereldwinkels.nl


9

“Zo lang mogelijk zelfstandig zijn!” Hoogeveen wonen, voelde ik toch de behoefte om wat meer het huis uit

Helpend bij zelfstandig wonen

te gaan. Mijn vrouw heeft reuma en

In en vanuit onze woonzorgcentra

gaat regelmatig met een mantelzor-

in Hoogeveen en Hollandscheveld

ger op pad. Ik had ook behoefte om

bieden we vormen van dienstver-

weer wat vaker de deur uit te gaan,

lening aan die helpend zijn bij het

je wereld wordt anders erg klein.

zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Bij de dagbesteding in het Jannes,

Eén daarvan is dagbesteding/dag-

Wolfsbos voelde het gelijk goed. We

opvang. We zien dat er vanuit

zitten hier met een leuke groep, er is

verschillende aanleidingen gebruik

een professioneel team en er heerst

wordt gemaakt van deze vorm van

een ongedwongen, gezellige sfeer.

dienstverlening; hulp bij het aan-

Het is voor mij echt een uitkomst,

gaan van contacten en ontmoeting,

ik ben bezig met mijn doelen, heb

vermindering van de achteruitgang

afleiding en leuk contact met andere

ziekteproces, ontlasting van de

mensen. Doordat mijn vrouw en ik

mantelzorger en nog vele andere

op deze manier beiden ondersteu-

redenen. Wist u overigens ook dat

ning krijgen, hopen wij langer samen

we naast dagopvang ook nachtop-

thuis te kunnen blijven wonen.”

vang bieden? We horen steeds vaker dat dit helpend kan zijn voor gezon-

Bij de dagbesteding in de NNCZ

de partners/ mantelzorgers om één

vestigingen van het Jannes van der

of meerdere nachten per week goed

De dagbestedingen in de meerdere NNCZ vestigingen van het Jannes

Hoewel hij al bijna dertig jaar de

Sleedenhuis wordt het programma

door te kunnen slapen. Voor vragen

van der Sleedenhuis in Hoogeveen en Woonzorgcentrum Beatrix in

ziekte Parkinson heeft, heeft hij tot

zoveel mogelijk vastgesteld samen

over deze vormen van dienstverlening zijn we beschikbaar!

Hollandscheveld streven er naar dat cliënten zo normaal mogelijk mee

vorig jaar gewoon kunnen fietsen

met de bezoekers. Dagbesteding van

kunnen doen in de samenleving, ook als dat niet meer zelfstandig lukt.

en autorijden in zijn automaat.

de NNCZ is altijd dichtbij. Er wordt

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding is een indicatie nodig.

“Autorijden was mijn grootste ple-

geprobeerd zoveel mogelijk gebruik

Roeli Mossel | Bestuurder NNCZ Roeli.Mossel@nncz.nl

zier”, aldus de heer Timmerman.

te maken van de mogelijkheden in

professionele

wat vaker het huis uit te gaan. Hij

Door het verslechteren van zijn

de omgeving. Door het bezoeken van

medewerkers stellen samen het pro-

kreeg een indicatie voor dagbeste-

gezondheid, heeft hij vorig jaar de

de dagbesteding kan ook de zorg-

gramma en de individuele doelen

ding en inmiddels gaat hij twee keer

auto en fiets weg moeten doen, waar-

druk van de thuissituatie afnemen

vast. Zo ook Joop Timmerman.

in de week naar de dagbesteding

door hij veel thuis kwam te zit-

waardoor het mogelijk is om langer

Nadat hij minder mobiel werd,

in het Jannes van der Sleedenhuis

ten. “Hoewel mijn vrouw en ik op

zelfstandig thuis te kunnen blijven

zocht hij naar een manier om weer

Wolfsbos.

een mooi plekje in het centrum van

wonen.

Deelnemers

en

Zorg voor uw welzijn! Ruim 25 jaar is Ria Ferment vanuit de gezondheidszorg met haar bedrijf ‘Zorg Voor Uw Welzijn’, werkzaam als psychomotorisch ontspanningstherapeut. Zij verzorgd o.a. cursussen, therapieën en zijn er mogelijkheden voor individuele begeleiding.

deze cursussen in de plaatsen Assen, Westerbork, Grolloo, Hoogeveen en Emmen. Voor zowel

Wat de cursussen betreft laat Ria weten dat hierin

mannen als vrouwen van alle leeftijden is de cur-

aandacht wordt besteed aan rek- en strekoefe-

sus geschikt. Middels de therapieën kan er even-

ningen, ademoefeningen, souplesse-opbouw en

eens een bijdrage geleverd worden aan een zo

handhaving alsmede ontspanningsoefeningen.

goed mogelijk functioneren van lichaam en geest zoals o.a. bij ontspanningstherapie en ademha-

Door wekelijks te oefenen in datgene wat ‘gaat’ en

lingstherapie. Maar ook zijn er mogelijkheden

niet wat ‘moet’, is men op een aangename wijze

voor bedrijfscursussen en voor gehandicapten

bezig het lichaam soepel te houden. Zoals dit

o.a. blinden en slechtzienden. Daarnaast verzorgt

gebeurt bij de vanuit de gezondheidzorg ontwik-

Ria Relax Events voor bedrijven.

kelde bewegingsvorm Previ-yoga. Hierin wordt niet met lichaamsvreemde maar met lichaamsei-

Een compleet concept bestaande uit lessessies,

gen bewegingen gewerkt. En hebben de effecten

buffet en live muziek. Tevens is Ria Ferment

van de oefeningen een gunstige invloed op niet

zangeres en funerair spreker. Zingt en/of spreekt

alleen het lichaam maar ook de geest. En geeft zij

zij bij uitvaarten, bijeenkomsten en herdenkin-

aan dat het hierbij belangrijk is dat men zich niet

gen. Mede verzorging van stervensbegeleiding en

forceert want het is geen wedstrijd. En hoeft het

rouwverwerking.

lichaam niet in topconditie te zijn. Voor informatie en/of aanmelding: Ook bij o.a. stijve/stramme spieren of als men

Zorg Voor Uw Welzijn

jarenlang niet aan beweging heeft gedaan of als

Tel: 0593-331318

men een heup en/of knie prothese heeft, kan er

Mob: 06-53582168

aan deze cursus worden deelgenomen. Verder

Email: ria.ferment@planet.nl

laat Ria weten dat deze bewegingsvorm ook goed te combineren is met allerlei sporten, bijvoorbeeld als warming-up of cooling-down. Ria geeft


10

ONDERNEMERSKRANT

DVNutrition UA is gevestigd op het ultramoderne zuivelpark in Hoogeveen. Het bedrijf is een joint venture tussen DOC Kaas en Volac International (UK) en telt ca. 50 medewerkers. DVNutrition produceert hoogwaardige poedervormige speciaal producten op basis van zoete kaaswei. Het bedrijf verwerkt ruim 65.000 ton wei droge stof per jaar. DOC kaas is hoofd leverancier van wei.. Volac International verkoopt de wei poeders (WPC 80 en Permeaat) van DVNutrition wereldwijd als ingrediĂŤnten aan de Food- en Feedindustrie. Onze producten worden gebruikt in sportvoeding, dieetvoeding, seniorenvoeding, broodmixen, biggenvoer en kalvermelk.

DVNutrition UA | Buitenvaart 4023 | 7905 TC HOOGEVEEN www.dvnutrition.nl


11 Met Nederlandse werelduitvinding

Warmere vloer, hogere energiebesparing en minder vochtproblemen lange levensduur te beschikken en

gen op, houten vloeren rotten niet

ming. TONZON Thermoskussens

op een effectievere manier te isoleren

meer, leidingen en ophangbeugels

stoppen het permanente warmtelek

dan andere isolatiematerialen zoals

gaan langer mee en er komt een

aan de onderzijde. Het vloerverwar-

wol, EPS (polystyreen) of purschuim.

einde aan eventuele muffe geur van-

mingssysteem is nu beter te regelen.

Als enige isolatiemateriaal reduceert

uit de kruipruimte. Met deze dub-

De besparing kan oplopen tot wel

het Thermoskussen de warmtestra-

bele aanpak verdwijnen vochtpro-

40%. Ook bij woningen met lucht-

ling van de vloer tot vrijwel nul.

blemen onderin de woonkamer als

verwarming waar de kanalen van de

Daardoor wordt de vloer zelfs war-

sneeuw voor de zon. In kruipruimtes

verwarming onder de vloer lopen,

mer dan de lucht erboven. Dat bete-

waarin weleens water staat, wordt de

valt de besparing hoger uit omdat de

kent meer comfort en een hogere

Bodemfolie extra drijvend gemaakt,

kanalen maar pover zijn geïsoleerd

besparing. Daarmee is TONZON

bijvoorbeeld met enkele banen lucht-

en veel warmte afgeven in de kruip-

Vloerisolatie met afstand, de beste

kussentjesfolie. De Bodemfolie wordt

ruimte.

aanpak voor uw koude vloer. Daarbij

dan hoger vastgezet dan de maximale

is het Thermoskussen, het eerste vol-

waterstand. Waarom zou u nog lan-

Overige TONZON innovaties

ledig opvouwbare isolatiemateriaal

ger op een vochtig gat in de grond

Tonzon is ook de uitvinder van de

ter wereld waardoor het nog kan

blijven wonen wanneer er zo’n een-

HR-Radiatorfolie die onzichtbaar zijn

worden aangebracht in zeer krappe

voudige oplossing is?

werk doet. Deze folie komt dus niet op de muur maar op de achterkant

kruipruimtes en ook als er maar een

In 1980 is door het Nederlandse bedrijf TONZON een uniek vloerisolatiesy-

en aanbrengen zijn geen vracht- of

Extra besparing bij vloerverwarming en luchtverwarming

steem ontwikkeld dat in de praktijk de droogste kruipruimte en veruit de

tankauto’s nodig. Dat scheelt broei-

Woningen met vloerverwarming

gewikkeld. Daardoor gaat nog min-

warmste vloer oplevert. Dat is te danken aan een stevig zeil (Bodemfolie)

kasgas en fijnstof en betekent minder

verbruiken

der warmte verloren en komt het

dat woningbreed op de bodem van de kruipruimte wordt aangebracht en

overlast in de buurt en op de snelweg.

hetzelfde type zonder vloerverwar-

beperkte toegang is. Bij het leveren

meer

energie

dan

van de radiator.

HR-Bandagefolie

wordt om geïsoleerde CV-buizen

water heter boven de vloer.

een unieke Nederlandse uitvinding die tegen de onderzijde van de vloer wordt aangebracht, het Thermoskussen.

Dubbele aanpak stopt vochtproblemen De kussens worden gecombineerd

De unieke isolerende werking van

warmer dan de lucht vlak boven de

met een stevig zeil die woningbreed

het Thermoskussen berust op een

vloer. Bij vloeren met vloerverwar-

wordt aangebracht op de bodem van

optimaal gebruik van verschillende

ming stopt het de opwarming van

de kruipruimte. Deze Bodemfolie

natuurkundige principes. De bega-

de kruipruimte. Het systeem heeft

stopt de verdamping van vocht uit

ne grondvloer wordt hiermee nog

in 37 jaar bewezen over een zeer

de bodem. Funderingsmuren dro-

Uitvaartverzorging met liefde, respect en aandacht Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. In korte tijd moet

mortuarium? Wel of geen muziek?

U kunt Rina Uulders uitvaartver-

len met 06-50661632 of u kunt haar

u veel beslissingen nemen en door de emoties gaat er soms veel langs u

foto’s, rituelen? Een afscheidsbijeen-

zorging volgen op Facebook. Het is

website www.uitvaartverzorgingri-

heen. Toch vindt u het belangrijk dat uw dierbare een persoonlijk, mooi

komst bij u thuis, in de aula , in het

een online plek om mensen ervan

nauulders.nl bezoeken en een mail

afscheid krijgt. Daarom is het fijn wanneer u de ondersteuning krijgt van

buurtcafé of in de kerk? Een lijkwade

bewust te maken wat er allemaal

sturen.

iemand die u begeleidt, naar u luistert en u ondersteunt bij het maken van

of een kist? na de uitvaart Koffie met

mogelijk is en wat er speelt in de uit-

alle keuzes. Uitvaartverzorging Rina ondersteunt u na het overlijden tot

cake, broodje, vulkoeken tot cham-

vaartwereld. Op Facebook blijft u op

Uitvaartverzorging Rina Uulders

en met de uitvaart waar nodig is. zelfs tot een jaar dan het overlijden .

pagne met luxe hapjes of koud en

de hoogte van het laatste nieuws.

Ommen, Hardenberg, Dedemsvaart,

warm buffet Door de persoonlijke

U vindt er ook regelmatig spreu-

Hoogeveen e.o.

Persoonlijke aandacht

kerd zijn dat uw specifieke wensen in

betrokkenheid van Uitvaartverzorging

ken en teksten om over na te den-

De tijd dat mensen na een overlijden

vervulling gaan, of wilt u liever niet

Rina, voelt ze goed aan welke wensen

ken. Wilt u in contact komen

06 – 50661632

alles overlieten aan de uitvaartver-

uw familie belasten met de zorg voor

er zijn en denk ze mee over de invul-

met

Rina

rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl

zorger is voorbij. Familieleden willen

uw uitvaart? Dan kunt u samen met

ling daar voor.(spelen en ze kan mee-

Uulders(Rina? )Dat kan door te bel-

www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

graag actief betrokken worden bij o.a.

Uitvaartverzorging Rina Uulders uw

denken over de invulling ervan.)

bij de laatste verzorging, het dragen,

wensen berspreken. Zij kan u advies

voor al deze ding staat wij voor open.

geven wat er allemaal mogelijk ik.(

Vrije keuze van uitvaartondernemer

Uitvaartverzorging

U krijgt dan inzicht in de mogelijk-

Veel mensen die een uitvaartverze-

heden. )

kering hebben, weten niet dat ze niet

Rina

Uulders

denkt met u mee en de uitvaart wordt

verplicht zijn de uitvaart te laten uit-

naar de wensen van de overledene in gevuld, maar zij neemt de tijd om uw

Niets over het hoofd zien

voeren door een uitvaartverzorger van

wensen in kaart te brengen. Niet alles

Of u nou alvast uw eigen uitvaart wilt

de verzekeringsmaatschappij waarbij

hoeft in één dag geregeld te worden.

regelen of dat u een uitvaart moet

ze de polis hebben afgesloten. Een

Vanaf het sterven, tot de dag van de

regelen voor de uitvaart van een uw

uitvaartpolis is een schadeverzekering

uitvaart staat de uitvaartverzorgster

dierbare: u wilt niets ongeregeld laten.

die uitkeert wanneer een overlijden

u bij.

Er zijn legio zaken die om een keuze

zich voor doet. Door wie u de uitvaart

vragen: Begraven op een Algemene

laat verzorgen staat daar los van. Dat

Eigen uitvaart regelen

Begraafplaats ( Tegenwoordig bestaat

(een) u duurder uit bent wanneer u

De één wil er niet aan denken, de

er ook de mogelijkheid om op de

de uitvaart door een andere partij laat

ander wil het liefst tot in de punt-

Natuurbegraafplaats worden te begra-

verzorgen is een groot misverstand.

jes geregeld hebben. Steeds vaker ziet

ven, binnen kort ook in Ommen ) ,

Door dat Uitvaartverzorging Rina

Uitvaartverzorging Rina Uulders dat

of cremeren Wel of geen kaarten?

Uulders werkt vanaf de keukentafel

mensen ook betrokken willen zijn bij

Een advertentie in de krant? Sprekers?

een geen gebouwen of personeels-

het regelen van de uitvaart.(

hun

Bloemen? Opbaren in een vertrouwde

kosten heeft kan zij de kosten laag

eigen uitvaart.) Wilt u ervan verze-

omgeving thuis of bij een familielid of

houden.

Uitvaartverzorging


12

ONDERNEMERSKRANT

Bel ons voor

Dichte en open trappen

een gratis offerte!

CPL, PVC en Massiefhout

Led verlichting

RVS leuningen

RVS balustraden

Vaak in 1 dag klaar!

Traprenovatie RVS trapleuningen Balustraden Van der Valk Hotel Assen verwelkomt u graag in het volledig vernieuwde à la carte restaurant: 28Dining.

Er wordt gewerkt met seizoensgebonden, pure producten en veelal groenten uit eigen moestuin. Komt u binnenkort kennismaken?

In een fantastische nieuwe entourage lunch en diner onder leiding van chef-kok Henk Wieringa.

Traprenovatie Zuidlaren Bolwerk 5a 9471 AT Zuidlaren

(050) 260 02 14 BALKENWEG 1, 9405 CC ASSEN RESERVERINGEN VIA

SHOWROOM IS GEOPEND OP AFSPRAAK!

28DINING.NL

TRAPRENOVATIEZUIDLAREN.NL


13

Autobedrijf CarXpert Andre Snippe in Hoogeveen heeft nieuw onderkomen In de laatste week van november, net aan het einde van het jaar is de

ervoor dat we onze klanten nog meer

verwelkomen in het bedrijf, zowel uit

ren. CarXpert biedt ondersteuning

lang gekoesterde wens van Andre Snippe uitgekomen, hij trekt in een

service kunnen bieden. Hierdoor kun-

de automotive branche in Hoogeveen,

op het gebied van techniek en mar-

nieuw pand waar het autobedrijf nóg beter tot zijn recht komt met vooral

nen wij ons credo nóg beter uitdragen;

maar ook de bedrijven met eigen

keting. CarXpert bestaat uit sterke

meer ruimte.

duurzaam en goed onderhoud voor een

wagenparken. Nu het nieuwe pand

ondernemers die willen samen-

eerlijk tarief. Op die manier benaderen

klaar is, is André er ook klaar voor om

werken en die de meerwaarde zien

Autobedrijf Andre Snippe

Inmiddels kent dit internationale net-

wij elke reparatie, zodat de klant nooit

meer particulieren te verwelkomen. De

van investeren in de monteur en

Al jaren is Autobedrijf Andre Snippe

werk meer dan 5.000 universele auto-

onnodige kosten maakt. Wij denken

bereikbaarheid is goed, parkeergele-

de klant, en daarom is de samen-

een bekende in de regio. Waar Andre

bedrijven verspreid over 14 Europese

altijd met onze klant mee. Daarom kie-

genheid is meer dan voldoende en

werking aangegaan met Autobedrijf

Snippe vooral de nadruk op wil leg-

landen. Autobedrijf Andre Snippe zal

zen wij ook voor CarXpert, zij bieden

als de klant kan wachten op onder-

Andre Snippe. CarXpert Autobedrijf

gen is goede communicatie met de

zich in regio Hoogeveen verder profi-

ons ondersteuning op technisch gebied.

houd of reparatie, dan is er een grote

Andre

klant. Uiteraard wordt gekeken naar

leren als de specialist in autoreparatie

Het is belangrijk om focus te houden

wachtruimte aanwezig waar men kan

ken via telefoonnummer: 0528-

de fabrieksspecificaties van een auto,

en onderhoud.

op continu goed getrainde monteurs,

werken of relaxen met een tijdschrift en

261104 en is gevestigd aan de

zodat onze klanten optimale service

uiteraard met draadloos internet en de

Lindberghstraat 12A in Hoogeveen.

bekende kop koffie of thee.

www.autobedrijfandresnippe.nl

maar met name het gebruik van de auto bepaalt het onderhoud. Dit zal

Eigenaar Andre Snippe: “Ik ben enkele

geboden wordt. Zo zijn wij goed op de

altijd besproken worden met de eige-

jaren geleden voor mijzelf begonnen in

toekomst voorbereid. Wij blijven graag

naar. Een eerlijk en open verhaal dus.

een eigen werkplaats. In deze tijd heb ik

dé autospecialist van Hoogeveen!”.

Autobedrijf Andre Snippe Hoogeveen

mij kunnen bewijzen als vakman. Vanaf

is sinds 1 januari 2016 aangesloten

heden kan men ook voor occasions

Autobedrijf Snippe heeft de afgelo-

autobedrijven die alle merken kunnen

bij de Europese keten CarXpert.

terecht bij ons. Deze uitbreiding zorgt

pen jaren veel zakelijke klanten mogen

onderhouden, verkopen en repare-

Over CarXpert De formule CarXpert is bedoeld voor

“Mensen ondersteunen om in hun kracht te komen”

Setar wil kinderen en volwassen helpen om in hun kracht te komen.

vormen en bewegen. De dienstverle-

Niet iedereen lukt dit op eigen kracht. Dit is niet iets om je voor te

ning kan in een aantal situaties worden

schamen. We leven in een complexe en overprikkelende maatschappij

vergoed vanuit de jeugdwet, wmo en

waardoor je steeds sneller buiten de boot valt. Niet vreemd, te weten

aanvullende ziektekostenverzekering.

dat iedereen uniek is en anders reageert en zijn eigen manier heeft om

Neem de stap en laat je door een te

tot zijn recht te komen.

hoge drempel niet weerhouden. Neem contact met ons op om de mogelijk-

Ook jij mag tot je recht komen en

beeld op verschillende leefgebieden je

heden te bespreken, een oriënterend

daarom kan een steuntje in de rug

leven niet op orde kunt houden. Je

gesprek is gratis en vrijblijvend.

nodig zijn. We bieden als setar ver-

kunt hierbij denken aan je huishouden,

schillende

therapie

administratie, financiën maar ook je

T. 06 - 1106 0302

of ondersteuning. Te denken aan

vormen

van

sociale contacten. Hierbij gebruiken

www.therapie-in-assen.nl

Relatietherapie, Ondersteuning bij

we gesprekken om samen duidelijk

voeding en bewegen, Kindertherapie,

te krijgen hoe je het graag anders zou

Opvoedingsondersteuning maar ook

willen en zetten hier ook samen met

Ambulante begeleiding.

Ambulante

je stappen in. Ook gebruiken we in

begeleiding, coaching als je bijvoor-

de eventuele therapie creatieve werk-

Interim, coaching & therapie

Setar geeft coaching, therapie en ondersteuning aan jong en oud! Voor meer informatie:

www.therapie-in-assen.nl 06-11060302

Snippe

kunt

berei-


14

ONDERNEMERSKRANT

De Vlieger is klaar voor 2018! In april 2010 begon De Vlieger met het orga-

aandacht maatwerk in haar zorgverlening. We

niseren van logeerweekenden en naschoolse

geloven in de kracht van kleinschaligheid. De

begeleiding. Nu na 7 jaar heeft de Vlieger

Vlieger moet een unieke plek zijn waar onze

twee vestigingen, één in Nieuweroord waar

cliënten graag komen en zich thuis voelen. De

het allemaal begon en één in Hoogeveen,

Vlieger biedt ondersteuning en we kijken daarbij

een mooi begeleid-wonenproject met volop

naar de mogelijkheden van de cliënt en laten ons

mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbe-

daardoor leiden waarbij we ook oog hebben voor

steding. Op die locatie is ook het kantoor

de eventuele belemmeringen die de cliënt heeft.

gevestigd.

De Vlieger biedt ondersteuning in alle levensfases van onze cliënt. We begrijpen de problematiek

Na de start in 2010 werd al snel duidelijk dat er

en spelen daarop in. Kwalitatief hoogwaardige

behoefte was aan opvang en begeleiding van jon-

en sfeervolle locaties zijn daarin een belangrijk

geren met ASS problematiek al of niet in combina-

onderdeel.

• Asbestsanering • Dakbedekking

Vanaf 2024 zijn asbestdaken en asbest-

• Zonnepanelen

te gaan denken over een volledige

golfplaten verboden. Tijd dus om nu na renovatie van uw daken. Daarbij kunt u gelijk kosten gaan besparen door te

tie met een (licht) verstandelijke beperking. Door ons te focussen kunnen we nog steeds een warm

2017 heeft in het teken gestaan van opbouwen.

nest aan deze doelgroep bieden. In de afgelopen

We hebben de organisatie verder vorm gegeven

8 jaar zijn we fors gegroeid. Inmiddels bieden we

en de nieuwe locatie in Hoogeveen afgewerkt.

op 2 locaties zes zorgproducten aan; logeren, dag-

Een hele klus maar wat een mooi resultaat!

het plaatsen van nieuwe dakbedekking

opvang, dagbesteding, educatieve dagbesteding,

Ook hebben we een nieuwe activiteit toege-

en de installatie van zonnepanelen.

gezinshuis en 24 uurs begeleid-wonen.

voegd; educatieve dagbesteding voor jonge-

Alles in één ervaren hand. Wel zo

ren die om verschillende redenen niet meer

investeren in zonnepanelen. Man&Mach helpt u hierbij. Met asbestsanering,

efficiënt en goedkoop.

Onze visie en missie

naar school kunnen. Ook in de toekomst blij-

Wij geloven dat ieder mens, met en zonder

ven we klaarstaan met een team goed opge-

beperkingen, het recht heeft op een goed en mooi

leide en gemotiveerde medewerkers en zullen

Ook voor al uw sloopwerkzaamheden

leven! Onderdelen van een goed en mooi leven

wij ons volop blijven inzetten voor goede zorg

zijn; balans, omgang met de mensen om je heen,

met persoonlijk aandacht. We zijn volop

kunt u bij ons terecht!

een goede dagbesteding (werk, school, sport etc),

in beweging en gaan door met ontwikkelen!

gezondheid en een prettige woonplek. Daarnaast kan het van belang zijn om logeeropvang of dag-

Inmiddels kunt u op onze nieuwe website

opvang te krijgen ter ondersteuning van de cliënt

www.devlieger-zorg.nl alle informatie van ons

en/of hun gezin. De Vlieger werkt vanuit ver-

vinden. Voor vragen of informatie kunt u

trouwen, passie, warmte, liefde en betrokkenheid,

ook mailen; info@devlieger-zorg.nl of bellen met

cliëntgericht en flexibel en biedt met persoonlijke

0528-361291

“Samen van waarde!”

Dagbesteding

Hoogeveen en Hollandscheveld “Anderen ontmoeten, dat vind ik fijn!” Zo normaal mogelijk mee kunnen doen in de samenleving, dat is waar de dagbesteding van de NNCZ naar streeft. Ook als dat niet meer zelfstandig lukt. Op de dagbesteding worden verschillende activiteiten ondernomen om mentaal en fysiek geprikkeld te worden zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Samen met professionele medewerkers stelt u samen het programma en de individuele doelen vast. De dagbesteding van de NNCZ vindt plaats in vestigingen van het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen en Woonzorgcentrum Beatrix in Hollandscheveld. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met ons klantadviescentrum Algemeen informatie nummer: 0528 – 200 205 www.nncz.nl info@nncz.nl


15 Uw recht op schadevergoeding:

4 vragen over letselschade beantwoord inkomen doordat u minder kunt wer-

gemaakte kosten bij en bewaar de bij-

ken? In zulke gevallen – of het nou gaat

behorende rekeningen. Dan is het dui-

om kleine of grote bedragen – heeft u

delijk waar u schadevergoeding voor

vaak recht op een schadevergoeding en

vraagt.

smartengeld.

4. Bij wie kunt u terecht voor gratis hulp? 3. Wat kunt u zelf doen?

Als slachtoffer van letselschade bent u

Heeft u lichamelijke of emotionele

vooral bezig met uw herstel. U heeft

schade door toedoen van een ander?

dan wel iets anders aan uw hoofd dan

Probeer dan zoveel mogelijk bewijzen

het claimen van letselschade. Daarom

te verzamelen. Maak bijvoorbeeld een

kunt u een letselschade-expert inscha-

verslagje van wat er is gebeurd en

kelen die een schadeclaim voor u

ga na wie er getuige van waren. Ook

indient. Deze hulp is altijd gratis; de

is het goed om zo snel mogelijk naar

expert verhaalt de kosten op de partij

de huisarts te gaan voor bewijs van

die aansprakelijk is voor uw lichame-

de letselschade. Houd bovendien de

lijke en emotionele schade.

Stel, u breekt uw heup doordat u op uw fiets wordt aangereden door een auto. Of u loopt zware verwondingen op tijdens uw werk. Veel mensen

Gratis hulp nodig? Schakel TVM letselschaderegeling in

weten niet dat ze dan een schadevergoeding kunnen vragen. Hoe dit

Heeft u letselschade opgelopen? Dan helpt TVM letselschaderegeling u bij de aanvraag van een schadevergoeding. Onze

werkt? We zetten de feiten over letselschade voor u op een rij.

medewerkers brengen uw schade nauwkeurig in kaart en verhalen deze op de tegenpartij. Deze hulp is gratis; de partij die aansprakelijk is, betaalt de kosten.

1. Wat is letselschade?

• beroepsziekte

Letselschade is de lichamelijke en

• verkeersongeval

geestelijke schade die u oploopt door toedoen van iemand anders.

Uw voordelen op een rij: • deskundige hulp bij letselschade

2. Waarvoor krijgt u een schadevergoeding?

• alle rompslomp uit handen

Door letselschade maakt u vaak kos-

• gratis service

Bijvoorbeeld als gevolg van een:

ten die u anders niet had gemaakt.

• bedrijfsongeval

Bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek,

Meer weten? Bel ons dan vrijblijvend: (0528) 29 22 88. Mailen kan ook: letselschaderegeling@tvm.nl Meer informatie

• ongeval tijdens sport,

huishoudelijke hulp of psychische

over letselschade en onze diensten vindt u op www.tvm.nl/letselschade

spel of pleziervaart

steun. En wat te denken van een lager

Van Meerendonk waterontharders

“Met een waterontharder heb je geen kalkaanslag meer in de badkamer’’ Stadskanaal - Nadat Johannes van

Vorig jaar stond Van Meerendonk op

zowel voor particulier als voor zake-

Waterdruk

Meerendonk als zelfstandig badka-

diverse beurzen waardoor zij besloten

lijk gebruik’’, zegt Van Meerendonk.

Wie er over denkt om een water-

mer installateur geregeld milieu-

om zich te specialiseren in de Delta

‘’Door de grote vraag hebben wij ons

ontharder aan te schaffen krijgt

vriendelijke Delta waterontharders

waterontharders. “Wij deden tot voor

team inmiddels uitgebreid en zit er nu

vrijblijvend een prijsopgave. Van

installeerde, zag hij dat zijn klan-

kort alles vanuit huis maar door de groei

een enthousiast team wat helemaal gaat

Meerendonk komt bij mensen thuis

ten erg enthousiast werden over

van ons bedrijf hebben wij in januari een

voor de klant en het product.’’ Sinds

om te kijken welk model het beste bij

de werking ervan. Om zelf ook

showroom geopend aan de Veenstraat

december is Van Meerendonk de eerste

de watermeter en bij de gezinssituatie

deze ervaring te beleven schafte hij

26 in Stadskanaal waar mensen ook

officiële dealer van Delta in Nederland.

past. ,,De waterontharders van Delta

bij producent Delta in België een

terecht kunnen met vragen en waar je

Van Meerendonk: ‘’Door het gebruik

zijn uniek omdat er geen elektrici-

waterontharder aan en werd net zo

zacht water kunt proeven en voelen. Er

van een waterontharder is er geen aan-

teit bij komt kijken. Ze kunnen

enthousiast als zijn klanten.

zijn diverse soorten waterontharders

slag meer in de badkamer en hoef je

in de meterkast tussen de waterlei-

stukken minder te poetsen. Van alle

ding worden geplaatst maar ook in

schoonmaakmiddelen heb je de halve

een kruipruimte .Wie bij ons een

hoeveelheid maar nodig. Dus goed voor

waterontharder koopt en door ons

het milieu en de portemonnee. Ook de

laat aansluiten krijgt één keer per

wasmachine en vaatwasser gaan langer

twee jaar een telefoontje van ons.

mee omdat er geen kalk meer in de

Wie de waterontharder wil laten

apparatuur terecht komt. Zelfs je kopje

nakijken betaald 70 euro. Dit onder-

koffie of thee smaakt beter met water

houd is vrijblijvend, maar wie hiermee

zonder kalk, de smaak wordt intenser.’’

instemt verlengt hiermee zijn garantie tot maximaal 10 jaren, zegt Van

Huidaandoening

Meerendonk.

Mensen met diverse huidklachten zoals bv eczeem of psoriasis hebben

Wilt u meer weten over de voorde-

baat bij zacht water. Van Meerendonk:

len van een waterontharder? Neem

,,Doordat er geen kalk meer in het water

dan contact op met Van Meerendonk

aanwezig is droogt de huid veel minder

via telefoon 0599-850626 of neem een

uit. De huid wordt zachter en je hebt

kijkje op de website www.wegmetkalk.

minder badschuim of zeep nodig’’.

nl voor alle informatie.


16

» Asbest Inventarisaties » Projectbegeleiding » 24 uur service bij calamiteiten » Vergunningaanvraag » Begrotingen & calculaties

asbesthenk@planet.nl www.asbestadviesbureauwierenga.nl 06 - 25 57 45 03

ONDERNEMERSKRANT

» Begeleiden oplevering en rapportages

Legolaan 8C 9861 AT Grootegast 050-211 14 84 info@atn-bv.com


17 Drenthe eerste provincie met asbestsaneringsregeling

Regeling voor versnelling verwijdering asbestdaken in Drenthe betekent dit dus een flinke saneringsklus

vallen schuur te slopen. Er geldt geen

Volkshuisvesting

en daar anticiperen we nu al op.”

leeftijdsgrens voor aanvragers van de

gemeenten (SVn) treedt op als fonds-

saneringslening. Hierdoor komen par-

beheerder en kredietbeoordelaar en

Over de regeling

ticulieren van 75 jaar en ouder ook

draagt zorg voor uitbetaling van de

De regeling is een lening met lage

in aanmerking. Voorwaarde voor het

lening. De aanvraag voor de lening

rente, die momenteel 1,5% bedraagt.

verkrijgen van de lening, is dat de aan-

moet worden ingediend vóór de start

Door deze lening te voorzien van een

vrager eigenaar is van het gebouw met

van de werkzaamheden. Aanvragen

rentevoordeel, ondersteunt de provin-

asbestdak. Het gebouw moet gelegen

die worden ingediend tijdens het uit-

cie eigenaren financieel bij de verwij-

zijn in de provincie Drenthe.

voeren van werkzaamheden of na

dering van asbestdaken.

Nederlandse

afronding, worden niet in behandeling

Meer informatie en aanvragen

genomen.

Bedragen tot €20.000,- worden ver-

Meer informatie over de uitvoeringsre-

strekt in de vorm van een consump-

geling, voorwaarden en aanvragen zijn

In totaal is er 27,5 miljoen euro

tieve lening, met een maximale loop-

te vinden op www.snn.eu/asbestrege-

beschikbaar vanuit de regeling voor de

tijd van 15 jaar. Leningen van meer

ling-drenthe. Alle eigenaren van een of

sanering van asbestdaken. De regeling

dan €20.000,- worden verstrekt in de

meerdere asbestdaken kunnen online

loopt tot 1 januari 2020.

Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft

vorm van een hypothecaire lening met

een aanvraag voor een lening indienen

hiervoor de ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’

een maximale looptijd van 30 jaar. Er

bij het Samenwerkingsverband Noord-

vastgesteld. Met deze regeling speelt de provincie in op het verbod op

kan worden geleend met een mini-

Nederland (SNN). Stimuleringsfonds

asbestdaken vanaf 2024. MKB- en agrarische bedrijven, particulieren,

mumbedrag van €2.500,- tot maximaal

verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak, kunnen

€60.000,-. De lening kan worden aan-

een beroep doen op deze regeling.

gevraagd voor de sanering van asbestdaken, maar kan ook worden ingezet

Versnelling aanpak asbestverwijdering daken

sen de vijf en zeven miljoen vierkante

om de kosten te financieren voor de

Drenthe is de eerste provincie met

meter aan asbestdaken. Door ouderdom

inventarisatie van een asbestdak door

een regeling die specifiek gericht is

zijn asbestdaken steeds meer onderhevig

een gecertificeerd bedrijf. Voorwaarde

op de verwijdering van asbestdaken.

aan verwering vanwege weersinvloeden.

hierbij is wel dat het onderdeel is van

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Met de

Hierdoor komen steeds meer asbestve-

het asbestsaneringsproject. Daarnaast

regeling die nu is vastgesteld, willen we

zels in het milieu terecht en dit is niet

biedt de regeling ook mogelijkheden

als provincie eigenaren stimuleren om

wenselijk. Bovendien geldt vanaf 2024

om na verwijdering van een asbestdak,

op korte termijn asbestdaken te saneren.

een verbod op alle aan de buitenlucht

een gebouw van een nieuw duurzaam

Naar schatting ligt er in Drenthe tus-

blootgestelde asbestdaken. Voor Drenthe

isolerend dak te voorzien of een ver-

voor binnen- en buitensaneringen Fotograaf Harry Cock

voor binnen- en buitensaneringen

Voor binnen- en buitensaneringen

Van asbestinventarisatie tot en met sanering….. wij kunnen het voor u regelen! Meer weten? Bezoek dan onze site: www.middelveld.nl/asbestsanering/stappenplan Van asbestinventarisatie tot en met sanering….. wij kunnen het voor u regelen! Meernatuurlijk weten? Bezoek dan onze site: www.middelveld.nl/asbestsanering/stappenplan U mag ons ook bellen: via 0528-263684, of mailen: info@middelveld.nl. U mag ons natuurlijk ook bellen: via 0528-263684, of mailen: info@middelveld.nl.


18

ONDERNEMERSKRANT

Wezenlijke wijziging van overheidsopdrachten, mogelijk zonder nieuwe aanbestedingsprocedure Overheidsopdrachten en raamovereenkomsten mogen -zonder dat een

stukken

waren

opgenomen;

of

nieuwe aanbestedingsprocedure behoeft te worden georganiseerd- wor-

b. het door de oorspronkelijk opdracht-

den gewijzigd (zij het in beperkte mate).

nemer uit te voeren aanvullende wer-

gingen geldt die 50%-grens voor elke

de oorspronkelijke opdracht of raam-

afzonderlijke wijziging.

overeenkomst. Dat wordt geacht het geval te zijn indien de wijziging: (i) de

ken, leveringen of diensten betreft die

Ook de mogelijkheid tot het wijzigen

potentiële kring van gegadigden wijzigt

Geen wezenlijke wijziging

De wijziging mag tevens de algemene

noodzakelijk zijn geworden en die niet

van een opdracht of raamovereenkomst

en de gunning van de opdracht aan

Als het bedrag waarmee die wij-

aard van de opdracht of raamovereen-

in de oorspronkelijke aanbesteding

kan plaatsvinden bij onvoorziene

een andere inschrijver mogelijk zouden

ziging gepaard gaat lager is dan

komst niet veranderen.

waren opgenomen, indien verande-

omstandigheden indien aan de volgen-

hebben gemaakt, (ii) de economische

ring van aannemer (i) economisch en/

de voorwaarden is voldaan (cumulatief):

balans ten faveure van de opdrachtne-

of technisch niet mogelijk is, en (ii)

i. de behoefte aan wijziging is

mer wijzigt, (iii) een aanzienlijke ver-

drempelwaarden voor leveringen,

Toegestane wezenlijke wijziging zonder aanbesteding

tot aanzienlijk ongemak of aanzien-

het

ruiming van het toepassingsgebied te

diensten dan wel voor werken; en

Een wezenlijke wijziging wordt even-

lijke kostenstijgingen zou leiden voor

den die een zorgvuldige

aanbeste-

weeg brengt, of (iv) de aannemer wordt

ii. 10% van de waarde van de aan-

wel toegestaan als kort samengevat:

de aanbestedende dienst. Echter voor

dende dienst niet kon voorzien;

vervangen, anders dan op de wijze

vankelijke opdracht voor leverin-

a. die wijzigingen in duidelijke,

beide opties geldt dat de prijsverho-

ii. de wijziging brengt geen verandering

voorzien in artikel 2.263a tot en met g

gen en diensten en minder dan

nauwkeurige

ondubbelzin-

gingen niet hoger mogen zijn dan 50%

in de algemene aard van de opdracht; en

van de Gewijzigde Aanbestedingswet

15% van de waarde van de aan-

nige herzieningsbepalingen in de

van de waarde van de oorspronkelijke

iii. waarde van wijziging is niet hoger

2012.

vankelijke opdracht voor werken.

oorspronkelijke

opdracht. Bij opeenvolgende wijzi-

dan 50% van de waarde van de oor-

elk van de volgende bedragen: i.

de

Europese

aanbestedings-

en

aanbestedings-

gevolg

van

omstandighe-

spronkelijke opdracht.

Hulp of Advies nodig? Mocht u vragen hebben over het

Niet toegestane wezenlijke wijzigingen zonder aanbesteding

beschreven onderwerp of andere aan-

De handvatten die het Hof van

kunnen wij u met raad en daad terzijde

Justitie van de Europese Unie geeft

staan.

bestedingsrechtelijke kwesties dan

om vast te kunnen stellen wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging, zijn gecodificeerd in de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012, die per 1 juli 2016 inwerking is getreden. had je de vds facebook nog gezeien?Daarbij geldt als uitgangspunt, dat een wijziging wordt geacht wezenlijk te zijn indien de opdracht of raamovereen-

T. 06 21 20 30 02

komst hierdoor materieel verschilt van

www.europese-aanbesteding.nl

Onderhoud, reparatie en controle Elke auto heeft onderhoud nodig: • Regulier onderhoud en vaste inspecties • Tijd- of kilometergebonden controles • Reparaties door slijtage • Onvoorziene reparaties

Advies

Uw CarXpert voor onderhoud, reparatie en controle

CarXpert Autobedrijf André Snippe Lindberghstraat 12A | 7903 BM Hoogeveen | Tel. 0528-261104 www.autobedrijfandresnippe.nl | info@autobedrijfandresnippe.nl

Wij adviseren u graag bij opstellen van uw onderhouds- en reparatieplan. Op de onvoorziene reparaties na, is van alle controles en het benodigde onderhoud een redelijke inschatting te maken wat de kosten zullen zijn. Of het nu een onderhoudsbeurt is, een inspectie of een reparatie, u kunt altijd bij ons terecht met alle automerken.


The D oors Asse lever n t indi vidue el maat werk

19

De interieurspecialisten uit Assen Ze zijn samen sterk in maatwerk: Jan Timmer van Timpa Parketadvies en Klaas Jan Hofsteenge van The Doors Assen. De twee specialisten op het gebied van houten vloeren,

Th

deuren en kasten, zitten in hetzelfde pand -aan de Klompmakerstraat 3c- en vullen elkaar waar mogelijk aan. Door deze samenwerking kunnen beide bedrijven ruime openingstijden hanteren: dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Natuurlijk kunt u op afspraak ook buiten deze openingstijden terecht.

‘Wij máken vloeren’ ‘Wij leggen geen vloeren, wij máken ze’, benadrukt Jan Timmer van Timpa Parketadvies. Maatwerk in alle opzichten. ‘Geen patroon is hetzelfde. En we kunnen veel verschillende houtsoorten leveren, in alle schakeringen van licht tot donker en in verschillende breedtes en diktes.’ Dat blijkt wel uit de enorme en indrukwekkende collectie vloerdelen in de showroom. Een houten vloer is niet duur, het is een duurzame investering. ‘Laminaat gaat maximaal 15 jaar mee, hout een veelvoud hiervan. Bovendien is hout volledig recyclebaar. Zelfs in combinatie met vloerverwar-

ming is het heel duurzaam: hout houdt de warmte langer vast. Het zorgt in alle opzichten voor een gezond binnenklimaat.’ Timmer wijst ook op de collectie bamboe vloeren: ‘Het toonbeeld van duurzaamheid. Je kapt geen bomen, maar je snijdt stengels. Die zijn na drie maanden drogen zo sterk als hout en worden op verschillende manieren tot vloerdelen verwekt. De nieuwste trend is geperste vezels van bamboe: de Density. Deze manier van persen geeft prachtige nieuwe structuren aan de vloer en heeft de hardheid van tropisch hardhout.’ Info: www.timpa-parket.nl

T

oorshe Doors Voor elke individuele ruimte, woonstijl en budget maakt e DOpeningstijden: lever le Ass n Agesloten ssen t maandag indivvert ie n the Doors Assen schuifdeurkasten, draaideurkasten, dueedivid13.00 dinsdagim ueel- 17.00 uur maa l twer aatw woensdag luxe inloop kasten maar ook draaideuren, schuifdeuren, erk13.00 - 17.00 uur k donderdag 13.00 - 17.00 uur scheidingselementen en taatsdeuren. vrijdag 13.00 - 17.00 uur

Voor

Voorruimte, elke individuele woonstijl maakt Voor elke individuele woonstijlruimte, en budget maakten budget zaterdag 10.00 - 16.00 uur Openingstijden: Openingstijden: maandag geslotengesloten maandag gesloten zondag the Doors Assen schuifdeurkasten, the Doors Assen schuifdeurkasten, draaideurkasten,draaideurkasten, dinsdag dinsdag 13.00 - 17.00 uur 13.00 - 17.00 uur woensdag inloop maar ook draaideuren, schuifdeuren, woensdag 13.00 - 17.00 uur 13.00 - 17.00 uur luxe inloop kastenluxe maar ook kasten draaideuren, schuifdeuren, thuis, voor kantoor en voor kantoor aan huis. donderdag - 17.00 uur zijn wij gesloten, Zaterdag enuur 3113.00 december donderdag 13.00 -24 17.00 scheidingselementen vrijdag 13.00 - 17.00 uur scheidingselementen en taatsdeuren. en taatsdeuren.vrijdag 13.00 - 17.00 uur week 52 alleen op10.00 afspraak geopend zaterdag - 16.00 uur

Alles op maat gemaakt!

op maat gemaakt! Alles op maatAlles gemaakt!

zaterdag zondag

10.00 - 16.00 uur zondag gesloten gesloten

Andere tijden kan ook, Voor thuis, voor kantoor kantoor aan huis. Zaterdag 24 en 31 december zijn wij gesloten, Voor thuis, voor kantoor en voor kantoor en aanvoor huis. Zaterdag 24 en 31 december zijn wij gesloten, maak afspraak week 52dan alleeneen op afspraak geopend week 52 alleen op afspraak geopend Andere tijden kan ook, Andere tijden kan ook, Klompmakerstraat maak dan een afspraak maak dan een afspraak

3c 9403 VL Assen Klompmakerstraat 3c Klompmakerstraat 3cetage 1e (boven Timpa Parketadvies) 9403 VL Assen 9403 VL Assen 1e etage (boven Timpa Parketadvies) T 0592 - 371500 1e etage (boven Timpa T 0592Parketadvies) - 371500 T 0592 - 371500info@thedoors-assen.nl info@thedoors-assen.nl info@thedoors-assen.nl

The Doors Assen Eigenlijk dekt de naam The Doors Assen niet helemaal de lading, want naast schuif-, vouwen draaideuren levert Klaas Jan Hofsteenge ook inloop-, boeken- en andere kasten. Van hout, met glas of aluminium of een combinatie van deze materialen. En net als bij zijn buurman geldt bij Hofsteenge: maatwerk in alle opzichten.‘We meten standaard zelf alles op bij de klant thuis en maken een 3D-schets op maat, zodat de klant een goed beeld heeft voordat we aan de slag gaan. Ook kun je ons maatwerk tegenwoordig tegen komen in de woonkamer. Tv-kasten, wandmeubels, bureau, bed-ombouw of misschien heeft u zelf een meubelstuk in gedachten, maar vindt u geen passende oplossing? Kom dan langs bij The Doors Assen. De enorme keuze aan mogelijke combinaties en accessoires biedt een onbeperkte vrijheid tot vormgeving! ’The Doors Assen heeft sinds de start in 2001 een goede naam

opgebouwd. De klanten komen uit een wijde regio. Voor de nieuwste design binnendeuren van Anyway Doors is Hofsteenge zelfs landelijk actief. ‘Dit merk vertegenwoordigt de nieuwste trends en snufjes op het gebied van binnendeuren, op maat gemaakt. Zelfsluitend, verborgen scharnieren, deuren die in één of beide richtingen open kunnen draaien, de toegepaste onderhoudsvrije materialen en bovenal een prachtig strak design.’ Hofsteenge verwacht dan ook veel van deze binnendeuren op maat. Info: www.thedoorsassen.nl Klompstraat 3c | 9403 VL Assen Openingstijden: Maandag’s gesloten Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag’s gesloten Andere tijden mogelijk op afspraak

Verkoop, Verhuur en Installatie

Wij adviseren u graag!

Totaalleverancier op het gebied van licht, geluid en beeld

Australiëweg 8 9407 TE Assen 0592 – 342098 www.dialgb.nl


20

ONDERNEMERSKRANT Infraroodfoto’s van een betonvloer

Voor TONZON Koud en klam

TONZON VLOERISOLATIE

DE OPLOSSING TEGEN VOCHTPROBLEMEN EN EEN KOUDE VLOER Na TONZON Warm en droog

Bovenstaande infraroodfoto’s laten een duidelijk effect zien. Zonder isolatie is het koud en klam onderin de woning. Met TONZON Vloerisolatie dringt de warmte eindelijk door tot in de vloer. Lees de vele spontane reactie op www.tonzon.nl/facebook

HEEL BETAALBAAR Heeft u een woning van 50 m2 dan krijgt u al een droge kruipruimte en de warmste vloer voor slechts € 1.850,-. Deze adviesrichtprijs is inclusief materiaal, montage, btw en een woninggebonden TONZON certificaat.

Pas op voor namaak Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Anderen proberen te profiteren van het succes dat TONZON in 37 jaar heeft opgebouwd. Daarom geeft TONZON een woninggebonden garantie- en echtheidscertificaat af. De volgende eigenaar van uw woning weet dan al bij de aankoop dat de kruipruimte in orde is. Er zijn originele TONZON producten verwerkt door een gespecialiseerd ambachtsman of bedrijf. TONZON folie wordt gemaakt volgens een speciaal recept dat in de praktijk een zeer lange levensduur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Geen enkele andere folie kan laten zien dat het na 32 jaar in de praktijk nog evengoed functioneert als toen het nieuw was. Een betrouwbare verkoper kan u dit certificaat laten zien. Vraag hierom en voorkom teleurstelling door het gebruik van dubieus aangebrachte goedkopere namaak. Ga voor gegarandeerde kwaliteit.

Beter Isolerend effect TONZON Vloerisolatie heeft in een kruipruimte een beter isolerend effect dan andere isolatiematerialen. Dat is te danken aan het unieke Thermoskussen dat in 1980 in Nederland is uitgevonden. Dit is het enige materiaal dat de warmtestraling van de vloer vrijwel tot nul reduceert. De vloer wordt daardoor warmer en de energiebesparing is hoger. Andere isolatiematerialen zoals wol, EPS (polystyreen) of purschuim remmen de warmtestroom wel enigszins, maar de warmte die wordt doorgelaten, wordt aan de onderzijde uitgestraald naar de kruipruimtebodem en de nog koudere funderingsmuren. Door dit permanente warmtelek worden nieuwbouwvloeren niet zo warm en is een vloerverwarmingssysteem bijzonder traag. Het Thermoskussen heeft als bijkomend voordeel dat het volledig opvouwbaar is. Het past door ieder luikje, kan ook in krappe kruipruimtes worden toegepast, het geeft veel minder overlast en er zijn geen vrachtwagens nodig. Dubbele aanpak stopt vocht Een stevige Bodemfolie op de bodem van de kruipruimte stopt de verdamping van vocht. Daardoor kan geen vocht uit de bodem meer doordringen in de woning. De warme vloer en lagere luchtvochtigheid geven schimmels en huisstof mijten nauwelijks nog kans. De muffe geur uit de kruipruimte verdwijnt voorgoed. De gecombineerde aanpak met Thermoskussens en Bodemfolie is de perfecte basis voor een comfortabele, energiezuinige en gezonde woning.

TONZON BV Postbus 1375 7500 BJ Enschede

Meer klimaatinnovaties van TONZON Een snelle omschakeling van fossiel naar duurzaam opgewekte warmte is van levensbelang. Dit wordt echter belemmerd door onnodige warmtelekken tijdens transport en afgifte. Lang niet alle warmte komt terecht op de plek waar we deze willen hebben. Geïsoleerde CV-buizen stralen onnodig warmte uit. Radiatoren warmen buitenmuren op. Bij vloerverwarming lekt zoveel warmte aan de onderzijde weg, dat het systeem zo traag wordt, dat men de verwarming dag en nacht aanlaat en de aarde om het huis letterlijk wordt opgewarmd. Scan de QR-code of type in de browser de URL: q-r.to/bamOvZ en zie hoe simpel het kan zijn om klimaateffectief energie te besparen.

Kosteloze inspectie van uw kruipruimte Waarom nog langer wonen op een koude vloer boven een (vochtig) gat in de grond? Tonzon heeft de beste oplossing met de langste (37 jaar) praktijkervaring. Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte. U ontvangt vrijblijvend een offerte op maat. Kijk snel op tonzon.nl

info@tonzon.nl www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min) KvK 06044102

Ondernemerskrant Assen  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...

Ondernemerskrant Assen  

De Ondernemerskrant is met het Bussiness to Consumer concept een huis aan huis krant welke verschijnt in diverse regio's, daarmee realiseren...