Page 1


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010 ´ÉºÉÇ & 2

+ÅH & 8

»É³ÅNÉ +ÅH & 17

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

(©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ)

±É´ÉÉW©É & Êw´ÉÉʺÉÇH °É. 200/+ÉY´É{É °É. 1000/- (10 ´ÉºÉÇ) SÉàH/eÄÉ¢÷ »ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉàH±É´ÉÉà +oÉ´ÉÉ +É~É +É~É{ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É Hà +{ÉÖqÉ{É{ÉÒ ùH©É +É~É{ÉÒ {ÉWqÒH{ÉÒ ~ÉÅX¥É {Éà¶É{É±É ¥ÉáH©ÉÉÅ »ÉÅH±~É Wä { É «ÉÖ ´ ÉÉ OÉÖ ~ É{ÉÉ »Éà Ê ´ÉÅ N ] LÉÉlÉÉ{ÉÉ A/c No.3734002100026118 ©ÉÉÅ eÉ«ÉùàG÷ +É~É{ÉÉ SÉàH +oÉ´ÉÉ ùÉàHe ùH©É W©ÉÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉà. ¥ÉáH©ÉÉÅ §Éùà±É SÉàH Hà ùÉàHe ùH©É{ÉÒ »±ÉÒ~É »ÉÉoÉà +É~É{ÉÖÅ ~ÉÚùÖ »Éù{ÉÉ©ÉÖ lÉoÉÉ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ɶÉÉà.

~ÉmÉ´«É´É¾Éù - »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÚmÉ

»ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) C/o §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc

601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà), ©ÉÖÅ¥É>-67. (M.: 9320626026)

OÉɾHÉà

Xà N É

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùàH ±ÉàLÉH{ÉÉ »´ÉlÉÅmÉ +{Éà +ÅNÉlÉ Ê´ÉSÉÉù Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉÅmÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉÖ~É (©ÉÅe³) »É¾©ÉlÉ Uà lÉà©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {Éʾ. ● HÉ{ÉÚ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉɾÒ{ÉÖÅ +ÊyÉHÉù KÉàmÉ ©ÉÖÅ¥É> W ù¾à¶Éà. ● X¾àùÉlÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ¡ÉÉàeGÃ÷{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉàlÉÒqàlÉÒ©ÉÉÅ »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉà> W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ. ● »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 22 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà. +ÅH ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +ÅH {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉà»÷ +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉÖùlÉ W HÉ«ÉÉDZɫÉ{Éà ±ÉàÊLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. ● OÉɾH {ÉÅ¥Éù ùà~Éù ~Éù ±ÉLÉà±ÉÉà ¾Éà«É Uà. OÉɾH {ÉÅ¥Éù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ ùà~Éù »ÉÉoÉà ±ÉàLÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÉ´É´ÉÒ. ●

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ

©ÉÒùÉ ùÉàe HÉÅÊq´É±ÉÒ ©É±ÉÉe PÉÉ÷HÉà~Éù {ÉÉNÉqà´ÉÒ eÉá¥ÉҴɱÉÒ ùÉWHÉà÷ ©ÉÖ±ÉÖÅe

& & & & & & & &

1

W«É ©É¾àlÉÉ 9920639870 §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc 9820626026 ¡É¶ÉÉÅlÉ qà»ÉÉ> 9821586239 SÉàlÉ{É ]É÷HÒ«ÉÉ 9821216136 Ê´É~ÉÖ±É ©É¾àlÉÉ 9892829565 +W«É ~ÉÉùàLÉ 9323162488 ʩɱÉ{É Wà. ©É¾àlÉÉ 2572836 ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ 9322630951

{É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ ±ÉÉäÊHH {ÉoÉÒ ~ÉiÉ ±ÉÉàHÉànÉù ©É¾É~ÉÖùÖºÉÉà wÉùÉ H¾à´ÉÉ«Éà±ÉÉà ±ÉÉàHÉànÉù ©ÉÅmÉ Uà. +É ©ÉÅmÉ©ÉÉÅ ´«ÉÎGlÉ ~ÉÚX {Éʾ, ~ÉiÉ NÉÖiÉ~ÉÚX ¥ÉlÉÉ´ÉÒ Uà +oÉÉÇlÉà NÉÖiÉ~ÉÚX{ÉÒ AqÃPÉÉàºÉiÉÉ Hù{ÉÉù +É ©ÉÅmÉ Uà. XÊlɧÉàq, [ÉÉÊlɧÉàq, ´ÉNÉǧÉàq, +à´ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÉ §Éàq ùÉL«ÉÉ Ê´É{ÉÉ, Wà Wà +Él©ÉÉ+Éà NÉÖiÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ©ÉÉÅ +ÉNɳ ´Éy«ÉÉ ¾Éà«É lÉà lÉà ¥ÉyÉÉ yÉ©ÉÉÇl©ÉÉ+Éà ¡Él«Éà {É©É»HÉù Hù´ÉÉ{ÉÉà {ɪɧÉÉ´É +É ©ÉÅmÉ ¶ÉÒLÉeÉ´Éà Uà. +É ©ÉÅmÉ Ê{É&»~ÉÞ¾Ò oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ, +Él©É§ÉÉ´Éà Ê{É©Édz ~ÉÊ´ÉmÉ oÉ´ÉÉ{ÉÖ +{Éà +ʾŻÉÉ{ÉÉ +ÉùÉyÉH oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÒLÉ´Éà Uà. +É ©ÉÅmÉ ´«ÉÎGlÉ »´ÉlÉÅmÉlÉÉ, +Él©É »´ÉlÉÅmÉlÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ¡Él«ÉàH +Él©ÉÉ »´É«ÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. +à´ÉÖ ¶ÉÒLÉ´ÉÒ ~ÉùɸɫÉlÉÉ +{Éà ~ÉùlÉÅmÉlÉÉ {Éà We©ÉÚ³©ÉÉÅoÉÒ ALÉàeÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ +ɱɥÉà±ÉÒ ´ÉNÉÉeà Uà. ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.


+àÊ¡É±É 2010

W°ù ´ÉÉÅSÉÉà ■

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

3

¶ÉÖÅ qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ W »É©É»«ÉÉ{ÉÖ ©ÉÚ³ Wä{É ´ÉÉÊiÉ«ÉÉ Uà???

»ÉÅ.& ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ HÞ~ÉÉ~ÉÉmÉ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É

§ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÒ ~ÉùÅ~ÉùÉ{Éà +{ÉÖ»ÉùlÉÉ Wä{ÉÉà{ÉÉ SÉÉù Ê£ùHÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«Éà Ê´Év©ÉÉ{É Uà. Wä{É »ÉÅlÉÉà ~Éq«ÉÉmÉÉ Hùà Uà . ´ÉlÉÇ © ÉÉ{É +{ÉÉà~É ©É¾ÉùÉW »É©É«Éà ~Éq«ÉÉmÉÉ HùlÉÉ Wä{É »ÉÅlÉ-»ÉlÉÒY{ÉÒ ©ÉÉNÉÇ +H»©ÉÉlÉ{ÉÒ qÖPÉÇ÷{ÉÉ+Éà ´ÉÉùÅ´ÉÉù ¥É{ÉÒ ù¾Ò Uà. »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Hà qàùÉ´ÉÉ»ÉÒ »ÉÅ¡ÉqÉ«ÉÉà{ÉÉ »ÉÅlÉ-»ÉlÉÒ+Éà ©ÉÉNÉÇ +H»©ÉÉlÉ{ÉÒ qÖPÉÇ÷{ÉÉ©ÉÉÅ qà´É±ÉÉàH NÉ©É{É oÉÉ«É l«ÉÉùà ±ÉÉàHÉà +ÉJÉà¶É ´«ÉGlÉ Hùà Uà. +ÉùÉà~É-¡Él«ÉÉùÉà~É Hùà Uà. ±ÉàLÉ Hà ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ +Ê~ÉÇlÉ HùÒ{Éà +Él©É»ÉÅlÉÉàºÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà Uà. +É ¥ÉyÉÖ W ©ÉNÉù©ÉSU{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ »É©ÉÉ{É Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ HÉÅ> HÉ©É SÉɱÉà lÉà´ÉÖ {ÉoÉÒ. +É PÉ÷{ÉÉ+Éà{Éà Ê{É«ÉÊlÉ ©ÉÉ{ÉÒ{Éà §ÉÚ±ÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. qù ´ÉºÉâ Wä{É ~ÉùÅ~ÉùÉ{ÉÉ SÉÉùà«É »ÉÅ¡ÉqÉ«ÉÉà{ÉÉ »ÉÅlÉ-»ÉlÉÒ+Éà{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ +àÎG»Ée{÷©ÉÉÅ qà´É±ÉÉàH NÉ©É{É ~ÉÉ©«ÉÉ{ÉÉà +ÉÅHeÉà +ÉýÉ«ÉÇSÉÊHlÉ HùÒ qà lÉà ùÒlÉà ´ÉyÉÒ ùÂÉà Uà. UlÉÉÅ ~ÉiÉ SÉÉùà«É Ê£ùHÉ{ÉÉ ¸ÉÉ´ÉHÉà+à ©É³Ò{Éà HÉà> ~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÉ©ÉÚʾH ùiÉ{ÉÒÊlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ {ÉoÉÒ, HÉà> »ÉÅ©Éà±É{É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É H«ÉÖÇ {ÉoÉÒ, »É©ÉÚ¾©ÉÉÅ Hà{r Hà ùÉV«É »ÉùHÉù {Éà HÉà> +É´Éàq{É ~ÉmÉ ¡É»lÉÖlÉ HùÒ{Éà »É©É»«ÉÉ{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à HÉà> Ê´ÉSÉÉùʴɩɶÉÇ H«ÉÉÇ {ÉoÉÒ. ©ÉÉNÉÇ +H»©ÉÉlÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ¥ÉyÉÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«ÉÉà{ÉÒ »ÉÉ©ÉÚʾH Uà, HÉùiÉHà ¥ÉyÉÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ »ÉÅlÉ-»ÉlÉÒ ~Éq«ÉÉmÉÉ Hùà Uà. ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É »ÉÅPÉÉà©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉà »ÉÉoÉà W«É W«ÉHÉù Hù´ÉÉ´ÉɳÉ, LÉ©©ÉÉ LÉ©©ÉÉ Hù´ÉÉ´ÉɳÉ, »ÉlÉlÉ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖ £ù{ÉÉùÉ, ©ÉÉ³É +{Éà ©ÉÉ>H ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉ ¶ÉÉàLÉÒ{É §ÉGlÉÉà ʴɾÉù{ÉÉ »É©É«Éà +x¶«É oÉ> X«É Uà. ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É ¡É§ÉÉ´ÉH »ÉÅlÉÉà +{Éà

+ÉSÉÉ«ÉÉâ{Éà {ÉÉàHùÉà{ÉÉ »É¾Éùà ʴɾÉù HùlÉÉ Xà>{Éà Àq«É HH³Ò Acà Uà. ¡É§ÉɴɶÉÉ³Ò +ÉSÉÉ«ÉÉâ ~ÉiÉ {ÉÉàHùÉà{ÉÉ »É¾Éùà ʴɾÉù HùlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà {ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ »ÉÅ l É+©ÉÞlÉ ¡ÉX~ÉÊlÉ »ÉlÉÒY{ÉÒ lÉÉà ¶ÉÖÅ ¾É±ÉlÉ oÉÉ«É? V«ÉÉùà ©ÉÉNÉÇ ~Éù HÉà> +{ÉÖÊSÉlÉ PÉ÷{ÉÉ PÉ÷à l«ÉÉùà HÉà> »ÉÅPÉ Hà ¸ÉÉ´ÉH Hà §ÉGlÉ l«ÉÉÅ {ÉWù©ÉÉÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉ! oÉÉàeÉ »É©É«É ~ÉUÒ lÉÉà »ÉÉoÉà SÉɱÉ{ÉÉù ©ÉÉiÉ»É (´É³É´ÉÒ«ÉÉà) ~ÉiÉ Ê´É¾Éù«ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ {É¾Ó ©É³à. lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à »É©ÉÉW{ÉÉ ¥É{ÉÒ ¥Éàcà±ÉÉ ¸Éàʺc+Éà +{Éà yÉ{É´ÉÉ{ÉÉà+à Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÈ LÉùÖ? Å »É©ÉÉW ¾Y Hà÷±ÉÉ »ÉÅlÉÉà{Éà qÖPÉÇ÷{ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉà«ÉÉ ~ÉUÒ XNÉÞlÉ oɶÉà. »É©ÉÉW{ÉÉ ¸Éàʺc+Éà ¾Y Hà÷±ÉÒ ±ÉɶÉÉà ~Éeà lÉà{ÉÒ ùɾ Xà> ùÂÉ Uà. H¬Éùà »É©ÉÉW H֧ŠÉHiÉÇ{ÉÒ Ê{ÉrÉ©ÉÉÅoÉÒ Ac¶Éà? qùàH NÉÉ©É-¶É¾àù©ÉÉÅ ¾´Éà «ÉÖ´ÉÉ {ÉàlÉÞl´É{Éà +ÉNɳ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ +{Éà lÉà{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉÉá~É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »ÉÅHÖÊSÉlÉlÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù +É´ÉÒ{Éà qùàH »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ »ÉÅlÉ-»ÉlÉÒY{ÉÒ Ê{É&»´ÉÉoÉÇ §ÉÉ´Éà »Éà´ÉÉ-´Éä«ÉÉ´ÉSSÉ Hù´ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà+à lÉä«ÉÉù oÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉÉlÉÒ W°ù Uà. »ÉÅ¡ÉqÉ«É´ÉÉq{ÉÒ ¥ÉàeÒ+Éà lÉÉàeÒ ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ »ÉÉSÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É ~ÉÉHÒ NÉ«ÉÉà Uà. yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ §Éàq§ÉÉ´É {Éà »oÉÉ{É {ÉoÉÒ. yÉ©ÉÇ lÉÉà +§Éàq ¥É{ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´Éà Uà . «ÉÖ ´ ÉÉ{ÉÉà + à »ÉÅ l É-»ÉlÉÒY »ÉÉoÉà ʴɾÉù«ÉÉmÉÉ HùÒ{Éà +àH »oÉÉ{ÉàoÉÒ ¥ÉÒX »oÉÉ{Éà ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉ©ÉÚʾH +ʧɫÉÉ{É HùÒ{Éà ʴɾÉù »ÉÊ©ÉÊlÉ+Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. +ÉWà Wä{É XNÉÞÊlÉ »Éà{÷ù Hà Wä{É »ÉÉà¶«É±É OÉÖ~É Wà´ÉÉ »ÉÉà¶«É±É »ÉÅNÉc{ÉÉà+à ~ÉiÉ W{É XNÉÞÊlÉ +ʧɫÉÉ{É SɱÉÉ´ÉÒ{Éà ±ÉÉàHÉà{Éà »ÉÉණɱÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ÊùʱÉV«É{É{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

HùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. ~ɾà±ÉÉ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ ¸ÉÉ´ÉHÉà +àH NÉÉ©ÉoÉÒ ¥ÉÒX NÉÉ©É »ÉÖyÉÒ ´É³É´É´ÉÉ »ÉÅlÉÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ʴɾÉù HùlÉÉ ¾lÉÉ lÉàW ~ÉÖùÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ Xà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ {Éʾ ±ÉÉ´ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉà §Éʴɺ«É©ÉÉÅ PÉiÉÖ NÉÖ©ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É +ɴɶÉà. ùɺ÷Ä»ÉÅlÉ ~ÉÚ. H©É±É©ÉÖÊ{É (H©É±Éà¶É) Hà ©ÉÖÊ{É lÉùÖiÉ»ÉÉNÉùY Wà´ÉÉ »ÉÅlÉÉà{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ ©ÉÉ÷à Hà{r »ÉùHÉù +{Éà ùÉV«É »ÉùHÉù ~ÉÉà汃ȃ H©ÉÉ{eÉà{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hùà Uà, ~ÉùÅlÉÖ »É©ÉÉW{ÉÉ ¥É{ÉÒ ¥Éàcà±ÉÉ càHàqÉùÉà lÉà{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ Hùà Uà. NÉáeɻɩÉÉ{É Wà{ÉÒ SÉÉ©ÉeÒ oÉ> NÉ> Uà lÉà´ÉÉ càHàqÉùÉà {ÉoÉÒ ~ÉÉàlÉà HÅ> HùlÉÉ {ÉoÉÒ HÉà>{Éà HÉÅ> Hù´ÉÉ qàlÉÉ »ÉÅlÉÉà{Éà ~ÉÉà汃ȃ »ÉÖùKÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É{ÉÉ ~Éq{ÉÒ ¡ÉÊlɺcÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉà汃ȃ »ÉÖùKÉÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ¶ÉHà{r ©É¾ÉùÉX{Éà +ÅNÉùKÉH qà´ÉÉà{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ UlÉÉÅ lÉà{ÉÉ +ÅNÉùKÉH qà´ÉÉà ¾Éà«É Uà. ùɺ÷Ä~ÉÊlÉ Hà ´ÉeÉ ¡ÉyÉÉ{É{Éà HqÉSÉ {É NÉ©Éà Hà W°ù {É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ +ÉWÖ¥ÉÉWÖ »ÉÖùKÉÉùKÉHÉà Hà Z (]àe) ~±É»É Ê»ÉH¬ÉàÊù÷Ò ¾Éà«É Uà +{Éà lÉà{Éà ¡ÉÉà÷ÉàH±É ¡É©ÉÉiÉà W SÉɱɴÉÖ ~Éeà Uà. »ÉÅlÉÉà+à HÉà>{ÉÒ ´«ÉÎGlÉNÉlÉ ©ÉÚeÒ {ÉoÉÒ. ùɺ÷Ä{ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ Uà. §ÉÉùlɴɺÉÇ »ÉÅlÉÉà +{Éà ¶ÉÚù´ÉÒùÉà{ÉÉà qà¶É Uà. »ÉÅlÉÉà{ÉÒ ùKÉÉ Hù´ÉÒ +à ùɺ÷Ä{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ Uà. lÉÉà ¶ÉÖÅ §ÉGlÉÉà +{Éà ¸ÉÉ´ÉHÉà{ÉÒ {ÉoÉÒ? »ÉÅlÉÉà{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ ©ÉÉ÷à »É©ÉOÉ Wä{É »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÉà§ÉÒ+Éà+à, »ÉÅPÉÉà+à, »ÉÅ»oÉÉ+Éà+à Ê´ÉSÉÉùÒ{Éà «ÉÉàN«É ~ÉNɱÉÉ lÉÉlHÉʱÉH ±Éà´ÉÉ LÉÖ¥É W°ùÒ Uà. lÉà©ÉÉÅ »É©ÉOÉ Wä{É ¶ÉÉ»É{É{ÉÒ ùKÉÉ ù¾à±ÉÒ Uà. Wä{É »ÉÅ»Éq »É§«ÉÉà +{Éà Ê´ÉyÉÉ{É »É§«ÉÉà+à lÉà©É W ASSÉ +ÊyÉHÉùÒ ´ÉNÉâ +ÉNɳ +É´ÉÒ ¶ÉH¬ ¡É«Él{É HùÒ ©ÉÉNÉÇ qÖPÉÇ÷{ÉÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ{ÉÉà ´É¾à±ÉÒ lÉHà AHà±É ±ÉÉ´É´ÉÉà Xà>+à. Wä{É »ÉÅ»oÉÉ+Éà wÉùÉ Wà +ÉKÉà~ÉÉà oÉ> ùÂÉ Uà lÉà©ÉÉÅ LÉÉ»É HùÒ{Éà +àH Ê{ɶÉÉ{É Uà +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ Ê´ÉùÖu. +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ Wä{É Ê´ÉùÉàyÉÒ ©ÉÅe³ lÉùÒHà XiÉÒlÉÖÅ Uà +{Éà lÉà LÉÖ±±Éà+É©É Wä{É ´ÉÊiÉHÉà{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ Hùà Uà. +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ +{Éà Wä{ÉÉà+à +àH¥ÉÒX Ê´ÉùÖu

4

§ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +ÉùÉà~ÉÉà-¡Él«ÉÉùÉà~ÉÉà H«ÉÉÇ Uà +{Éà ~ÉÉà±ÉһɩÉÉÅ +{ÉàH ´ÉÉù £Êù«ÉÉqÉà ~ÉiÉ oÉ> Uà. +É ´ÉLÉlÉà ~ÉiÉ £ùÒ ´ÉÉù +ÉùÉà~ÉÉà ¡Él«ÉÉùÉà~ÉÉà HùÉ«ÉÉ Uà. +{ÉÉà~É ©ÉÅe³à ~ÉiÉ »É§ÉÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É H«ÉÖÈ Uà +{Éà HÂÖÅ Uà Hà qù ´ÉLÉlÉà lÉà©É{ÉÉ ~Éù W +ÉùÉà~É ©ÉÖHÉ«É Uà lÉà «ÉÉàN«É {ÉoÉÒ. Wä{ÉÉà{ÉÉà lÉà+Éà »É´ÉÉ»ÉÉà ´ÉºÉÇoÉÒ Ê´ÉùÉàyÉ HùlÉÉ +É´«ÉÉ Uà, ~ÉiÉ lÉà©ÉÉŠʾŻÉÉ{ÉÉà +ɶÉùÉà ±ÉàlÉÉ {ÉoÉÒ +à©É +{ÉÉà~É ©ÉÅe³{ÉÉ +OÉiÉÒ +©ÉÞlÉ ¡ÉX~ÉÊlÉ H¾à Uà. lÉà+Éà H¾à Uà, `+©Éà lÉÉà ~ÉÊmÉHÉ+Éà ´É¾áSÉÒ, »É§ÉÉ+Éà HùÒ Wä{É ´ÉÊiÉHÉà H> ùÒlÉà »É©ÉÉW{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É Hùà Uà lÉà{ÉÉà ¡ÉSÉÉù HùÒ+à UÒ+à. ʾŻÉÉ HùlÉÉ {ÉoÉÒ. +©Éà ~ÉiÉ +É +H»©ÉÉlÉ{ÉÒ »ÉÒ¥ÉÒ+É> wÉùÉ lÉ~ÉÉ»É oÉÉ«É lÉà´ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ HùÒ+à UÒ+à.' ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ +{ÉÉà~É ©ÉÅe³, lÉà{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà, Wä{É »É©ÉÉW Ê´ÉùÖu Hùà±ÉÉ +ÉKÉà~ÉÉà ©Éy«É«ÉÖNÉ{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{ÉÉ, HÉà> ~ÉÅoÉ{ÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ ~ÉiÉ NÉŧÉÒùlÉÉoÉÒ ±É> {É ¶ÉHÉ«É lÉà´ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ, NÉà¥ÉÒ ¡ÉHÉù{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà yÉùÉ´ÉlÉÉ ~ÉÅoÉ »É©ÉÉ Uà. ©ÉÅmÉ-lÉÅmÉ +{Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ Ê´É´ÉÉqÉà©ÉÉÅ »Él«É »ÉÉÊ¥ÉlÉ Hù´ÉÖÅ +àHà«É ~ÉKÉà ¶ÉH¬ {ÉoÉÒ. lÉÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Wä{É »É©ÉÉW +É +ÉKÉà~ÉÉà{ÉÒ +´ÉNÉiÉ{ÉÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉà? HqÉSÉ lÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ +à Uà Hà +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ Uà±±ÉÉÅ »É´ÉÉ»ÉÉà ´ÉºÉÇoÉÒ SÉɱÉà Uà +{Éà lÉà{ÉÉ q»É ±ÉÉLÉoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà qÉ´ÉÉà ©ÉÅe³ Hùà Uà. NÉÖWùÉlÉ, ùÉW»oÉÉ{É, ©É¾Éùɺ÷Ä AnÉù ¡Éqà¶É +{Éà HiÉÉÇ÷H, lÉÉʩɱÉ{ÉÉeÖ »ÉʾlÉ{ÉÉÅ ùÉV«ÉÉà©ÉÉÅ lÉà{ÉÉÅ 300 »Éà{÷ù Uà. +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ NÉÉä¶ÉÉ³É SɱÉÉ´Éà Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà ʻɴÉÉ«É lÉà©É{ÉÉà ©ÉÚ³ Atà¶É ~ÉÞo´ÉÒ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÒ +{Éà ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÒ ùKÉÉ Hù´ÉÒ lÉà´ÉÉà Uà. +É ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÒ ùKÉÉ©ÉÉÅ W Wä{É ´ÉÊiÉHÉà »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Éà +´ÉùÉàyÉ Uà lÉà´ÉÒ lÉà©É{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{Éà HÉùiÉà PɺÉÇiÉ oÉÉ«É Uà. Wà©ÉHà, Wä{ÉÉà ´Éù»ÉÉq ¥ÉÉÅyÉÒ ùÉLÉà Uà, ´ÉÉ´ÉÉ]ÉàeÖÅ +{Éà qÖHɳ ±ÉÉ´Éà Uà +à´ÉÒ ´ÉÉlÉÉà{Éà HÉùiÉà »ÉÅPɺÉÇ ~ÉàqÉ oÉÉ«É Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉÅ¡ÉqÉÊ«ÉH ]PÉeÉ {É´ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. ʾ{qÖ, Wä{É +{Éà ¥ÉÉäu »É©ÉÉXà ´ÉSSÉà PɺÉÇiÉÉà{ÉÒ


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

HoÉÉ+Éà ©É³lÉÒ ù¾à Uà. ʴɾÉù qùÊ©É«ÉÉ{É +H»©ÉÉlÉÉà{Éà HÉùiÉà lÉà SÉSÉÉÇ £ùÒ XNÉÒ Uà Hà +É´ÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà{ÉÉÅ ©ÉÚ³ »ÉÖyÉÒ »ÉùHÉù X«É +{Éà +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ Hà HÉà> ~ÉiÉ Xà W´ÉÉ¥ÉqÉù lÉn´ÉÉà ¾Éà«É lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà HeH HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò Hùà. Wä{É Ê´ÉùÉàyÉÒ +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ ¶ÉÖÅ Uà? `qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ W »É©É»«ÉÉ+Éà{ÉÉÅ ©ÉÚ³©ÉÉÅ Wä{É ´ÉÉÊiÉ«ÉÉ+Éà Uà.' +É ¡ÉHÉù{ÉÒ X¾àùLÉ¥Éù, ~ÉÊmÉHÉ, ~Éà©~ɱÉà÷ Hà ~ÉÖÊ»lÉHÉ ~ɾà±ÉÒ ´ÉÉù Xà´ÉÉ ©É³à lÉÉà HÉà> ~ÉiÉ SÉÉáHÒ X«É. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ +É ¡ÉHÉù{ÉÉà ¡ÉSÉÉù Uà±±ÉÉÅ »É´ÉÉ»ÉÉà ´ÉºÉÇoÉÒ SÉɱÉÒ ùÂÉà Uà +{Éà lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ Uà +{ÉÉà~É ©ÉÅe³. ùÉW»oÉÉ{É©ÉÉÅ oÉ> NÉ«Éà±ÉÉ +{ÉÉà~É ©É¾ÉùÉW{ÉÉ {ÉÉ©É ~ÉùoÉÒ SÉɱÉlÉÖÅ +É ©ÉÅe³ ©ÉÉ{Éà Uà Hà Wä{É ´ÉÉÊiÉ«ÉÉ+Éà ©ÉÅmÉ-lÉÅmÉ Ê´ÉvÉ+Éà XiÉà Uà +{Éà lÉà+Éà ©ÉÉ«ÉÉX³ £à±ÉÉ´ÉÒ{Éà ¾Éà{ÉÉùlÉÉà »ÉWâ Uà. lÉà©É{ÉÉà +àW{eÉ +É +É~ÉÊnÉ+Éà wÉùÉ »É©ÉOÉ »É©ÉÉW{Éà ¥Éù¥ÉÉq HùÒ{Éà ÊW{ɶÉÉ»É{É »oÉÉ~É´ÉÉ{ÉÉà Uà. +ÉoÉÒ lÉà©É{ÉÉoÉÒ »ÉÉ´ÉSÉàlÉ ù¾à´ÉÖÅ Xà>+à. XàHà, +{ÉÉà~É ©ÉÅe³{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà H¾à Uà Hà, lÉà©É{ÉÉà ©ÉÚ³§ÉÚlÉ ¾àlÉÖ ~ÉÞo´ÉÒ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Uà +{Éà ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÒ ùKÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à Wà Ê´ÉÊ´ÉyÉ ÊoÉ«ÉùÒ+Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà Nɳà ClÉù´ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±É Uà. qÉLɱÉÉ lÉùÒHà, ¾É±É©ÉÉÅ +àH +àÊ£eàÊ´É÷ HùÒ{Éà +à´ÉÖÅ WiÉÉ´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà HÉà> +[ÉÉlÉ ÷É~ÉÖ ~Éù Wä{É ´ÉÉÊiÉ«ÉÉ WlÉÉ ùÂÉ Uà +{Éà l«ÉÉÅ 84 ±ÉÉLÉ HÚeÅ Ò+Éà©ÉÉÅ

POSITRON ARCHITECTS DESIGNERS PLANNERS

5

¾Éà©É HùÒ{Éà ¡ÉX{Éà ~ÉÒeÒ ùÂÉ Uà. Wä{É ©É¾ÉùÉXà ~ÉÉ»Éà ©ÉÅmÉÉà ¾Éà«É Uà +{Éà +É ©ÉÅmɶÉÎGlÉ{ÉÉ Xàùà ´Éù»ÉÉq{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà´ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ lÉÉà ¥É¾Ö ¡ÉSÉʱÉlÉ Uà. ʴɾÉù©ÉÉÅ lÉH±ÉÒ£ {É ~Éeà lÉà ©ÉÉ÷à ´Éù»ÉÉq{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +{ÉÉà~É ©ÉÅe³{ÉÉ càHàqÉùÉà +É ©ÉÉ÷à Wä{ÉÉà wÉùÉ W ùSÉÉ«Éà±ÉÉ OÉÅoÉÉà{ÉÉà +ÉyÉÉù +É~Éà Uà. `©ÉÅmÉÊq´ÉÉHù' {ÉÉ©É{ÉÒ ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ ´Éù»ÉÉq ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ-ùÉàH´ÉÉ, SÉÉàù{Éà ~ÉHe´ÉÉ, +xº÷ ´É»lÉÖ ©Éà³´É´ÉÉ, ]àù AlÉÉù´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÉà +~ÉÉ«ÉÉ Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÒ ©ÉÅmÉ-lÉÅmÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà{Éà ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ©ÉÉ{É»É »ÉÉoÉà »´ÉÒHÉù´ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±É Uà. ©ÉÅmÉ-lÉÅmÉ{ÉÖÅ +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ ¥É¾Ö ©ÉÉà÷ÖÅ ¶ÉÉ¼É Uà. lÉà©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ, {É ©ÉÉ{É´ÉÖÅ ¸ÉuÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÅPɺÉÇ ´ÉyÉà +{Éà ʾŻÉÉ »ÉÖyÉÒ ©ÉɩɱÉÉà ~ɾÉàÅSÉà l«ÉÉùà W λoÉÊlÉ NÉŧÉÒù ¥É{Éà Uà. ùÉW»oÉÉ{É{ÉÉ ~ÉɱÉÒ©ÉÉÅ 1881©ÉÉÅ +{ÉÉà~É ©É¾ÉùÉW oÉ> NÉ«ÉÉ. lÉà©ÉiÉà `WNÉlÉ Ê¾lÉHÉù{ÉÒ' {ÉÉ©É{ÉÉà OÉÅoÉ ±ÉL«ÉÉà Uà. lÉà©É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà +ÉWà ~ÉiÉ lÉà OÉÅoÉ{Éà ©ÉÉ{Éà Uà. lÉà©ÉÉÅ W A~Éù H¾Ò lÉà ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉÉà ±ÉLÉÒ Uà +{Éà Wä{É ´ÉÊiÉHÉà Ê´ÉùÖu ±ÉLÉÉ«ÉÖÅ Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ±ÉLÉÉiÉÉà ¥Éà HÉà©É ´ÉSSÉà ´Éä©É{É»«É ~ÉàqÉ Hùà Uà lÉà´ÉÒ £Êù«ÉÉqÉà ùÉW»oÉÉ{É +{Éà ©É¾Éùɺ÷Ä©ÉÉÅ oÉ> SÉÚHÒ Uà +{Éà lÉà{ÉÉ ~Éù ¡ÉÊlÉ¥ÉÅyÉÉà{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ ~ÉiÉ oÉ> Uà. NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +{ÉÉà~É ©ÉÅe³{ÉÉ ¡ÉSÉÉù ~Éù ¡ÉÊlÉ¥ÉÅyÉ{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ oÉ> ù¾Ò Uà. S. N. IYER 9821896677 PRAKASH CHAUMAL 9833399333 NIMISH DAFTARY 9821446622

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

»´É ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qÖ±ÉǧÉY qÉà¶ÉÒ

¾. ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qÉà¶ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

ùÉW~ÉÚlÉ [ÉÉÊlÉ{ÉÉ +{ÉÉà~É ©É¾ÉùÉW {ÉÉ{ÉÒ ´É«Éà »ÉÉyÉÖ oÉ> NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà©É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà +ÉWà ~ÉiÉ Wä{É Ê´ÉùÉàyÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù ±É>{Éà SÉɱÉÒ ùÂÉ Uà. Wä{É ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ©ÉÉÅ »ÉÒlÉÉ-ùÉ©É{Éà Wä{É yÉ©ÉÇ +ÅNÉÒHÉù HùlÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉÅ Uà +{Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{Éà +{ÉàH ~Él{ÉÒ+Éà Uà lÉà´ÉÖÅ ±ÉLÉÉ«ÉÖÅ Uà lÉà©É H¾Ò{Éà +{ÉÉà~É ©ÉÅe³ Wä{ÉÉà{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ Hùà Uà. +{ÉÉà~É ©ÉÅe³{ÉÉ »ÉÉʾl«É©ÉÉÅ ©ÉàùÖ ~É´ÉÇlÉ{ÉÉà {ÉH¶ÉÉà +É~ÉÒ lÉà©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ yÉùlÉÒ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ {ÉÉ椃 {ÉÒSÉà W Wä{ÉÉSÉÉ«ÉÉâ ¥ÉàcÉ Uà +{Éà HÖÅe©ÉÉÅ Y´ÉlÉÉ Y´ÉÉà{ÉÒ +ɾÖÊlÉ +É~Éà Uà ´ÉNÉàùà ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ±ÉLÉÉiÉÉà ±ÉLÉÉ«ÉÉÅ Uà. §ÉÚHÅ~É, qÖHɳ, +ÊlÉ´ÉÞʺ÷, ´ÉÉ´ÉÉ]ÉàeÖÅ Wà´ÉÒ HÖqùlÉÒ +É~ÉÊnÉ+Éà lÉà{ÉÉoÉÒ W »ÉXÇ«É Uà lÉà´ÉÒ ´ÉÉlÉ HÉà{ÉÉ Nɳà AlÉù¶Éà? +É +{ÉÖ~É ©ÉÅe³{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà XiÉÒ Ê´ÉSÉKÉiÉ ~ÉÖùºÖ ÉÉà+à Ê´ÉSÉÉù´ÉÖ Xà>+à Hà H¬Éùà«É HÉà> ´«ÉÎGlÉ Hà »É©ÉÉW{Éà ÊlÉù»HÞlÉ {É Hù´ÉÉà. »ÉÅlÉÉà+à ʴɾÉù qùÊ©É«ÉÉ{É »ÉÉ´ÉyÉÉ{ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉ »ÉÉà{ÉàùÒ »ÉÚSÉ{ÉÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà... 1) »É©ÉÚ¾©ÉÉÅ {É SÉɱɴÉÖÅ. 25-50 eNɱÉÉ qÚù SÉɱɴÉÖ. Wà{ÉÉoÉÒ »ÉÉ©ÉÚʾH qÖPÉÇ÷{ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHÉ«É. 2) »ÉÉoÉà »ÉÉ>H±É´ÉɳÉà ©ÉÉiÉ»É ¾Éà«É lÉà{Éà »ÉÉ>H±É©ÉÉÅ +ÉNɳ ±ÉÉ±É ]ÅeÉà ±ÉNÉÉ´É´ÉÉà. 3) ʴɱÉSÉù©ÉÉÅ +ÉNɳ ±ÉÉ±É ]ÅeÉà lÉà©É W ùàÊe«É©É{ÉÉ »÷ÒHù ±ÉNÉÉe´ÉÉ +{Éà ʴɱÉSÉù ùÉàe{ÉÒ »ÉÉ>e©ÉÉÅ SɱÉÉ´É´ÉÒ. (´ÉSSÉà {ɾÓ)

6

4) oÉÉàeÖÅ +W´ÉÉ³Ö oÉÉ«É l«ÉÉùà ʴɾÉù ¡ÉÉùÅ§É Hù´ÉÉà +{Éà ùÉáNÉ »ÉÉ>e (Ê´ÉùÖyyÉ ¥ÉÉWÖ) SÉɱɴÉÖ WàoÉÒ »ÉÉ©ÉàoÉÒ +É´ÉlÉÖ ´Éɾ{É {ÉWù©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà ~ÉÉU³oÉÒ ´Éɾ{É +É´É´ÉÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ {É ù¾à. 5) »ÉÉ©Éà{ÉÖÅ ´Éɾ{É +Éà´Éù÷àH HùlÉÖ ¾Éà«É l«ÉÉùà ùÉàeoÉÒ {ÉÒSÉà AlÉùÒ W´ÉÖÅ. HqÉSÉ HÉÅHùÉ ±ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÉ eùoÉÒ ùÉàe ~Éù {É SÉɱɴÉÖ. 6) ʴɾÉù »É©É«Éà +àH¥ÉÒX+à ´ÉÉlÉÉà©ÉÉÅ ©É¶ÉNÉÖ±É {É ù¾à´ÉÖ. §ÉɺÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖ.Å 7) SÉɱÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà +ÉNɳ-~ÉÉU³ +{Éà ¥ÉÅ{Éà ¥ÉÉWÖ {ÉWù ùÉLÉ´ÉÒ. ÊSÉnÉ ¶ÉÚ{«ÉlÉÉoÉÒ {É SÉɱɴÉÖ. 8) »ÉÉoÉà ʴɾÉù©ÉÉÅ ¾Éà«É lÉà §ÉÉ> ~ÉÉ»Éà V«ÉÉÅoÉÒ Ê´É¾Éù H«ÉÉâ ¾Éà«É lÉà +{Éà V«ÉÉÅ ~ɾÉáSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà ¥ÉÅ{Éà »oÉÉ{ÉÉà{ÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ, ¸ÉÉ´ÉHÉà{ÉÉ, ÷àʱɣÉà{É {ÉÅ¥Éù, Hà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ¥Éù ¾Éà´ÉÉ LÉÚ¥É W°ùÒ Uà. lÉà©É W ~ÉÉà汃ȃ HÅ÷ÄÉà±É °©É{ÉÉ {ÉÅ¥Éù ¾Éà´ÉÉ ~ÉiÉ +l«ÉÅlÉ W°ùÒ Uà. 9) »ÉÉoÉà ʴɾÉù©ÉÉÅ ù¾à{ÉÉù §ÉÉ>+à ¥É¾Ö +ÉNɳ {É SÉɱɴÉÖÅ lÉà©É W ¥É¾Ö ~ÉÉU³ ~ÉiÉ {É SÉɱɴÉÖ.Å 10) ¥É¾Ö lÉeHÉà oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Ê´É¾Éù {É Hù´ÉÉà, HÉùiÉHà NÉù©ÉÒ{ÉÉ HÉùiÉà NɧÉùÉ÷oÉÒ ~ÉiÉ ÷ÄÉÊ£H{ÉÖÅ y«ÉÉ{É {É ù¾à. 11) HÒeÒ{ÉÒ HlÉÉù{ÉÒ Wà©É +àH¥ÉÒX{ÉÒ ~ÉÉU³ SÉɱɴÉÖ,Å +ÉeÒ ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ »ÉÉoÉà {É SÉɱɴÉÖ.Å

©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ´ÉÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É NÉÉÅeɱÉÉ±É ¶Éàc Ê~ÉlÉɸÉÒ NÉÉÅeɱÉÉ±É ÊNÉùyÉù±ÉÉ±É ¶Éàc

Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉɳÉ

¸ÉÒ ©ÉÅW±Ö ÉÉ¥Éà{É ¶ÉʶÉHÉÅlɧÉÉ> ¥ÉqÉiÉÒ SÉàÊù÷à¥É±É ÷Ä»÷ ¾. ¸ÉÒ ¶ÉʶÉHÉÅlɧÉÉ> NÉÉàùyÉ{ɧÉÉ> ¥ÉqÉiÉÒ


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010

7

§É«ÉÅ H ù ʴɺÉ~ÉÉ{É-yÉÖ ª É~ÉÉ{É ■

W«É ©É¾àlÉÉ, ©ÉÒùÉ ùÉàe

lÉÅ¥ÉÉHÖ +à +àH ]àÊù±ÉÉà ~ÉqÉoÉÇ Uà. lÉà©ÉÉÅ {ÉàHÉàʶɫÉÉ HÉ¥ÉÉâÊ{ÉH +àÊ»Ée lÉoÉÉ ©ÉàN{ÉàʶɫÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ r´«ÉÉà ¾Éà«É Uà. Wà{ÉÉoÉÒ UÉlÉÒ qÖ¥ÉdzH©ÉXàù oÉÉ«É Uà. ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖ&LÉÉ´ÉÉà ´ÉyÉÒ X«É Uà lÉoÉÉ {ÉàmÉV«ÉÉàÊlÉ H©ÉXàù oÉ> X«É Uà. ¥ÉÒeÒ +{Éà lÉÅ¥ÉÉHÖ ùGlɶÉÉàºÉH ~ÉqÉoÉÇ Uà. ¥ÉÒeÒ, Ê»ÉNÉÉùà÷, NÉÖ÷LÉÉ ~ÉÉU³ +~É´«É«É oÉlÉÉ yÉ{É{Éà Xà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà ¥ÉÒX +{ÉàH ±ÉÉàHÉà{ÉÉ Y´É{É{Éà ~ÉiÉ ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ ÷É÷É ©Éà©ÉÉàÊù«É±É Hà{»Éù »ÉŶÉÉàyÉ{É Hà{rà §ÉÉùlÉ{ÉÒ ¥ÉÒeÒ+Éà lÉoÉÉ SÉÉù ¡ÉHÉù{ÉÒ ´ÉyÉÖ ±ÉÉàHÊ¡É«É úÉÉ{e{ÉÒ §ÉÉùlÉÒ«É Ê»ÉNÉÉùà÷{ÉÖÅ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÒ{Éà WiÉÉ´«ÉÖ Å Uà Hà lÉà © ÉÉ ù¾à ± ÉÉ HÉ¥ÉÇ{É©ÉÉà{ÉÉàG»ÉÉ>e, ¾É>eÄÉW à {É»ÉÉ>{ÉÉ>e, Ê~É{ÉÉà±É Wà´ÉÉ lÉn´ÉÉà £á£»ÉÉ lÉoÉÉ +ÉÅlÉùeÉ+Éà©ÉÉÅ W±É{É Al~É}É Hùà Uà. Wà{ÉÉoÉÒ Hà{»Éù{ÉÉà §É«É ù¾à Uà. +É lÉn´ÉÉà ¹ÉÉ»É{É³Ò lÉoÉÉ ùGlÉ´ÉÉʾ{ÉÒ+Éà©ÉÉÅ °HÉ´É÷-+´ÉùÉàyÉÉà A§ÉÉ Hùà Uà. Wà{ÉÉoÉÒ Àq«É{Éà {ÉÖH¶ÉÉ{É oÉÉ«É Uà. lÉÅ¥ÉÉHÖ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ PÉÉlÉH ]àù... ★ Ê{ÉHÉàÊ÷{É Ê´ÉºÉ & Wà Hà{»Éù{Éà Al~É}É Hùà Uà. ★ HÉ¥ÉÇ{É-©ÉÉà{ÉÉàG»ÉÉ>e Ê´ÉºÉ & Àq«É{ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ ¹ÉÉ»É{ÉÉ ùÉàNÉ q©É ´ÉNÉàùà oÉÉ«É Uà lÉoÉÉ +ÉÅLÉÉà{ÉÖÅ lÉàW ¶ÉÎGlÉ ~ÉiÉ +ÉàUÒ oÉÉ«É Uà. ★ ©ÉÉà¶Éà NÉà»É Ê´ÉºÉ & ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà {ÉÉ¶É Hùà Uà +{Éà {É~ÉÖÅ»ÉHlÉÉ +É´ÉÒ X«É Uà. ★ +à©ÉÉàÊ{É«ÉÉ Ê´ÉºÉ & ~ÉÉSÉ{ɶÉÎGlÉ lÉoÉÉ £á£»ÉÉ{ÉÉà

¥ÉNÉÉe Hùà Uà. ★ HÉà±ÉÉàeÒ{É Ê´ÉºÉ & ©ÉÉoÉÖ qÖ&LÉ´ÉÖ,Å SÉIù +É´É´ÉÉ lÉoÉÉ {É»ÉÉà H©ÉXàù oÉÉ«É Uà. ★ ~ÉÒÊùeÒ{É Ê´ÉºÉ lÉoÉÉ HÉ¥ÉÉâʱÉH +àÊ»Ée Ê´ÉºÉ & +ÉÅlÉùeÉ{ÉÉ ùÉàNÉ lÉoÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ H¥ÉY«ÉÉlÉ oÉÉ«É Uà. ★ ~Éù£àùÉà±É Ê´ÉºÉ & qÉÅlÉ ~ÉÒ³É lÉoÉÉ NÉÅqÉ +{Éà H©ÉXàù oÉÉ«É Uà. ★ +àXʱÉ{É lÉoÉÉ »ÉɫɱÉÉàW{É Ê´ÉºÉ & ±ÉÉà¾Ò©ÉÉÅ LÉùÉ¥ÉÒ Al~É}É Hùà Uà. ★ HÖù HÖù±É lÉoÉÉ ~ÉÖÊ»ÉH +àÊ»ÉeÊ´ÉºÉ & WelÉÉ +{Éà +ɳ»É ±ÉÉ´Éà Uà. lÉÅ¥ÉÉHÖ{ÉÉ ´«É»É{ÉoÉÒ HÉ{É{ÉÒ ¸É´ÉiÉ ¶ÉÎGlÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ +ÉàUÒ oÉÉ«É Uà. Àq«É{ÉÒ yÉeH{ÉÉà ´ÉyÉà Uà lÉoÉÉ Àq«É{Éà ~ÉiÉ {ÉÖH¶ÉÉ{É Hùà Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +ɶÉùà yÉÖªÉ~ÉÉ{ÉWÊ{ÉlÉ ùÉàNÉoÉÒ ¡ÉÊlÉÊq{É 2500 ±ÉÉàHÉà ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©Éà Uà. ʴɹɩÉÉÅ qù »ÉáHeà 1 ´«ÉÎGlÉ lÉÅ¥ÉÉHÖW{«É ùÉàNÉoÉÒ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©Éà Uà. Ê»ÉNÉÉùà÷{ÉÒ ¡Él«ÉàH £ÝÅH-H¶É©ÉÉÅ HÉ¥ÉÇ{É ©ÉÉà{ÉÉàG»ÉÉ>e {ÉÉ©É{ÉÉà ]àùÒ±ÉÉà ´ÉÉ«ÉÖ ¾Éà«É Uà. Wà ©ÉÉ{É´É{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ ©ÉÉ÷à A~É«ÉÉàNÉÒ ´ÉÉ«ÉÖ HùlÉÉ 400 NÉiÉÉà ´ÉyÉÖ ]àùÒ±ÉÉà Uà. +É´ÉÉ lÉÅ¥ÉÉHÖ, NÉÖ÷LÉÉ ´ÉNÉàùà{ÉÉ ´«É»É{É{Éà +ÉWoÉÒ W ÊlɱÉÉÅW±ÉÒ +É~ÉÉà... »´É»oÉ ¥É{ÉÉà...!!!

C.A. Deven L. Thakkar Chartered Accountant Fact.: 2516 8241 ● Offi.: 2501 0010 Cell : 9892715551 ● Email: dlthokkar@gmail.com

Factory : D-3, Ashapura Society, Opp. Hotel Gurudev, J. M. M. Road, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084.

E N T E R P R I S E S MFG. OF: CORRUGATED BOXES Office : 203, Kailash Palace, Upashray Lane, Ghatkopar (E), Mumbai-400 077.


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

8

V«ÉÉàÊlÉºÉ qÖʧÉÇKÉ «ÉÉàNÉ ±ÉKÉiÉ ■

»ÉÅH±É{É & NÉÉá.»ÉÅ.{ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÉ{ÉÖ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É.»É.

34 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ +ºÉÉh, SÉämÉ, £ÉNÉiÉ +{Éà HÉùlÉH ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ +àH ©ÉɻɩÉÉÅ SÉÅr »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉ OɾiÉ oÉÉ«É lÉÉà +{Éà lÉà »ÉÅ~ÉÖiÉÇ OɾiÉ ¾Éà«É lÉÉà §É«É¨ÉÉ{lÉ Hɳ ~Éeà. 35 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ yÉ{É, ©ÉÒ{É, ʻɞ +{Éà H{«ÉÉ ùɶÉÒ A~Éù JÚù Oɾ ¥ÉàcÉà ¾Éà«É lÉÉà qÖʧÉÇKÉ XiÉ´ÉÉà. 36 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ùà´ÉlÉÒ, »ÉlÉçÉÒºÉÉ, +·±ÉàºÉÉ, +{Éà ©ÉÚ³ +à {ÉKÉmÉ A~Éù NÉÖ°, ¶É{ÉÒ +{Éà ùÉ¾Ö ¾Éà«É lÉÉà qÖʧÉÇKÉ «ÉÉàNÉ XiÉ´ÉÉà. 37 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¶ÉÒ«ÉɳɩÉÉÅ ÷Éh {É ~Éeà. A{ÉɳɩÉÉÅ ÷Éh ~Éeà +{Éà SÉämÉ©ÉÉÅ ´Éù»ÉÉq ´Éù»Éà lÉÉà qÖʧÉÇKÉ XiÉ´ÉÉà. 38 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ùÉX-©ÉÅmÉÒ ¾»lÉ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ ´ÉJÒ ¾Éà«É, +ÊlÉSÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà lÉà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ©Éy«É©É qÖHɳ XiÉ´ÉÉà. 39 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ´Éù»É{ÉÉà ùÉX JÚù Oɾ »ÉʾlÉ ¾Éà«É lÉÉà ©É¾É Ê´É~ÉÊnÉ ~Éeà. 40 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ùÉX, ©ÉÅmÉÒ +{Éà HÉà÷´Éɳ +{Éà mÉiÉà JÚù Oɾ ¾Éà«É lÉÉà qÖʧÉÇKÉ «ÉÉàNÉ XiÉ´ÉÉà. 41 Wà ´ÉºÉÇ JÚù »ÉÅ´Él»Éù {ÉÉ©É ¾Éà«É +{Éà ´Éù»É{ÉÉà ùÉX-©ÉÅmÉÒ ~ÉiÉ JÚù ¾Éà«É lÉÉà ´ÉºÉÇ {Éà +ÅlÉà

´Éà~ÉÉùÒ qÖ&LÉÒ. 42 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ lÉàù ©Éʾ{ÉÉ ¾Éà«É, +àH ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà ÊlÉÊoÉ ÷Ö÷à±ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +Hɳ ùÉV«É Ê´ÉOɾ oÉÉ«É. 43 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¶ÉÖq 5 ¶ÉÖ§É ´ÉÉùÒ {É ¾Éà«É, »ÉÉà©É´ÉlÉÒ +©ÉÉ»É {É ¾Éà«É lÉÉà ©Éy«É©É »É©É«É XiÉ´ÉÉà, +oÉ´ÉÉ lÉÒe{ÉÉà A~Ér´É oÉÉ«É. 44 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ mÉiÉ OɾiÉ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÚ´ÉÇ Êq¶ÉÉ +{Éà ©Éà´ÉÉe©ÉÉÅ qÖʧÉÇKÉ «ÉÉàNÉ XiÉ´ÉÉà. 45 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ùÉà¾ÒiÉÒ{ÉÉà lÉÉùÉà ´ÉàyÉ Hùà lÉÉà lÉà qÖʧÉÇKÉ «ÉÉàNÉ XiÉ´ÉÉà. 46 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¶É{ÉÒ, ùÉ¾Ö +{Éà ©ÉÅNɳ +àH ùɶÉÒ~Éù ¾Éà«É lÉà ´ÉºÉÇ §É«ÉÅHù, Hɳ ~Éeà +{Éà ±ÉÉàHÉà ~ÉÖmÉ ~ÉÖmÉÒ ´ÉàSÉà. 47 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉà Oɾ +àH ùɶÉÒ A~Éù +É´Éà +{Éà NÉÖ°, ¶É{ÉÒ +»lÉ ¾Éà«É lÉÉà ùÉàNÉ SÉɱÉà. 48 Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¸ÉÉ´ÉiÉ©ÉÉÅ {ÉäFl«É LÉÚiÉÉ©ÉÉÅ +NÉ»lÉ{ÉÉà lÉÉùÉà ANÉà +{Éà ùÉlÉ{ÉÉà cÅeÉà ~É´É{É ´ÉÉ«É lÉÉà »É©É«É ¥É¾ÖW LÉùÉ¥É, ùÉV«É Ê´ÉOɾ, £³ £Ù±É{ÉÉà {ÉɶÉ, +{Éà NɧÉÇ~ÉÉlÉ oÉÉ«É. (´ÉyÉÖ +É´ÉlÉÉ +ÅHà)

(XiÉÉà!!!) HÉà> §ÉÉùlÉ{ÉÉ ©«ÉÚÊ]«É©É©ÉÉÅ §ÉÚlÉHɳ{ÉÉ HÉà> ùÉW´ÉÒ{ÉÒ +àH ùHÉ¥ÉÒ ~Éeà±ÉÒ Uà. H¾à´ÉÉ«É Uà Hà +à ùHÉ¥ÉÒ©ÉÉÅ ºÉe«ÉÅmÉ wÉùÉ Ê´ÉºÉÊ©ÉʸÉlÉ §ÉÉàW{É +É´ÉÒ X«É lÉÉà lÉà ùHÉ¥ÉÒ lÉùlÉ W lÉlÉeà lÉlÉeà +´ÉÉW Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ X«É Uà. lÉà ùHÉ¥ÉÒ{ÉÒ yÉÉlÉÖ W +à´ÉÒ ¾Éà«É Uà Hà Wà ʴɺÉ{Éà »É¾{É HùÒ ¶ÉHlÉÒ {ÉoÉÒ. Ê´ÉºÉ Wà´ÉÉ Y´É{É{ÉÉ ~ÉÉ~É Uà. ùHÉ¥ÉÒ Wà´ÉÖÅ ©ÉÉ{É´É{ÉÖÅ ©É{É Uà. Xà lÉà ~ÉiÉ +É ùÒlÉà ~ÉýÉÉnÉÉ~ÉoÉÒ lÉlÉe´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ X«É lÉÉà Y´É{É{ÉÉ ]àùÒ ~ÉÉ~ÉÉà {É¥É³É ~ÉeÒ{Éà LÉlÉ©É oÉ> WlÉÉÅ ]É]É ©Éʾ{ÉÉ+Éà ±ÉÉNÉà lÉà©É {ÉoÉÒ.

¸ÉÒ UNÉ{ɱÉÉ±É Ê´Éd±ÉY ©É¾àlÉÉ

¾. W»É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ö V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É Ê¾lÉàºÉHÖ©ÉÉù ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù +.»ÉÉä. ùÒ{ÉÉ ÊHÊù÷§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ÊSÉ. >¶ÉÉ, ÊSÉ. »ÉÉà¾{É, +.»ÉÉä. »ÉÉà{É±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ ö Hɱ¾àù (§ÉÒ´ÉÅeÒ) ©ÉÚ³ ¾Êe«ÉÉiÉÉ´ÉɳÉ


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

9

»ÉÉà{ÉàùÒ »ÉÚSÉ{ÉÉà, lÉ©ÉÉùÉ »ÉÅlÉÉ{É{ÉÒ +ÉùÉàN«É{ÉÒ X³´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à ★ »É´ÉÇùÉàNÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ¥Éɳ+´É»oÉÉoÉÒ ¶É° oÉ> WlÉÒ H¥ÉÊW«ÉÉlÉ Uà. +É«ÉÖ´Éâq H¾à Uà, Wà{ÉÖÅ ~Éà÷ »ÉÉ£, lÉà{ÉÖÅ +ÉùÉàN«É »ÉÉ£, ¥ÉɳHÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H¥ÉÊW«ÉÉlÉ +ÅNÉà XOÉlÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉ. lÉàoÉÒ ©ÉÉlÉÉ+à ¥ÉɳH{ÉÖÅ ~Éà÷ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ »ÉÉ£ +É´Éà Uà Hà {É¾Ó lÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÖÅ Xà>+à. H¥ÉÊW«ÉÉlÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉɳH{ÉÉ LÉÉàùÉH©ÉÉÅ ùà»ÉÉ´ÉÉ³É ¶ÉÉH§ÉÉY{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà Xà>+à. lÉoÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ´ÉyÉÖ A~É«ÉÉàNÉoÉÒ H¥ÉÊW«ÉÉlÉ{Éà qÚù HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. +¾Ó +àH ¥ÉÉ¥ÉlÉ LÉÉ»É y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÉ Wà´ÉÒ Uà Hà ´ÉÉùÅ´ÉÉù WÖ±ÉÉ¥É +É~É´ÉÉoÉÒ +ÉÅlÉùeÉÅ{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É oÉ> ¶ÉHà Uà. lÉà{ÉÉ ¥Éq±Éà ÊmÉ£³É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ +´É¶«É HùÒ ¶ÉHÉ«É. ★ +ÉyÉÖÊ{ÉH ¥ÉɳHÉà©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Ò AiÉ~É ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉùH ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà. ¥ÉɳH{ÉÒ ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉùH ¶ÉÎGlÉ Ê´ÉH»Éà lÉà ©ÉÉ÷à ©ÉÉlÉÉ lÉùÒHà +É~ÉiÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ ~ÉuÊlÉ+Éà +~É{ÉÉ´É´ÉÒ Xà>+à. +É ©ÉÉ÷à »ÉÉäoÉÒ »Éù³ >±ÉÉW Uà- Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É«ÉÉàNÉÉ»É{ÉÉà +{Éà +eyÉÉà H±ÉÉH{ÉÒ Hà÷±ÉÒH ¾³´ÉÒ H»ÉùlÉÉà. +É~ÉiÉà ¥ÉɳH ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ +ÉqlÉ Hà³´ÉÉ´ÉÒ¶ÉÖÅ lÉÉà lÉà{ÉÒ lÉÅqÖù»lÉÒ X³´É´ÉÉ©ÉÉÅ lÉà Y´É{ɧÉù +l«ÉÅlÉ A~É«ÉÉàNÉÒ ~ÉÖù´ÉÉù oɶÉà. lÉ©Éà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉɳH{ÉÒ »ÉÉoÉà H»ÉùlÉ©ÉÉÅ XàeÉ> lÉà{ÉÉ ¡ÉàùiÉÉ»mÉÉàlÉ ¥É{ÉÉà. Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ H»ÉùlÉoÉÒ lÉà{ÉÒ »£ÝÊlÉÇ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà oɶÉà. ùÉàW ~ÉÉÅSÉ-q»É qÅe, ~ÉÉÅSÉ-q»É ¥ÉàcH, »ÉÚ«ÉÇ{É©É»HÉù Wà´ÉÒ H»ÉùlÉÉàoÉÒ ¥ÉɳH lÉÉWNÉһɧÉù ¥É{Éà Uà. lÉ©Éà Xà »É´ÉÉùà ´ÉÉèÊHÅNÉ ©ÉÉ÷à {ÉÒH³Éà, lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉɳH{Éà ~ÉiÉ »ÉÉoÉà ±É> X+Éà. »É´ÉÉù{ÉÉ +ɾñÉÉqH ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ oÉlÉÒ H»ÉùlÉ

+{Éà ©ÉÉmÉ ~ÉÉÅSÉàH Ê©ÉÊ{É÷{ÉÉ ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©ÉoÉÒ ¥ÉɳH{Éà +ÉLÉÉ Êq´É»É qù©«ÉÉ{É »£ÙÊlÉÇ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É oɶÉà. ★ Xà ¥ÉɳH ]e~ÉoÉÒ oÉÉHÒ WlÉÖÅ ¾Éà«É, lÉà{Éà §ÉÚLÉ +ÉàUÒ ±ÉÉNÉlÉÒ ¾Éà«É, +¶ÉÎGlÉ +{É֧ɴÉlÉÖÅ ¾Éà«É, SÉÒÊe«ÉÉ »´É§ÉÉ´É{ÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É, Ê£IÖÅ ±ÉÉNÉlÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ¥ÉɳH{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉŠʾ©ÉÉàN±ÉÉàÊ¥É{É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ +Éà U Ö Å ¾Éà > ¶ÉHà Uà . ¶ÉùÒù©ÉÉŠʾ©ÉÉàN±ÉÉàÊ¥É{É{ÉÉ +ÉàUÉ ¡É©ÉÉiÉoÉÒ ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉùH ¶ÉÎGlÉ PÉ÷à Uà +{Éà ¶ÉùÒù +{ÉàH ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà{ÉÖÅ PÉù ¥É{É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ±ÉÒ±ÉÉ ~ÉÉÅqeÉ´ÉÉ³É ¶ÉÉH§ÉÉY, NÉÉà³, LÉWÚù Wà´ÉÉ ~ÉqÉoÉÉâ +ɾÉù©ÉÉÅ +É~É´ÉÉoÉÒ ¥ÉɳH{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉŠʾ©ÉÉàN±ÉÉàÊ¥É{É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ W³´ÉÉ«É Uà +{Éà lÉà{ÉÒ ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉùH ¶ÉÎGlÉ ´ÉyÉà Uà. ★ ¥ÉɳH{ÉÉ »É©ÉlÉÉà±É +ɾÉù +ÅNÉà ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÉ lÉùÒHà +É~ÉiÉà XOÉlÉ ù¾Ò+à. PÉù©ÉÉÅ +c´ÉÉÊe«ÉÉ{ÉÉ WÖqÉ WÖqÉ Êq´É»ÉÉà qù©«ÉÉ{É +à´ÉÒ ùÒlÉà ù»ÉÉà>{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É HùÉà Hà ¥ÉɳH{Éà »É©ÉlÉÉà±É +ɾÉù ©É³Ò ù¾à. ±ÉÒ±ÉÉ ¶ÉÉH +{Éà ©ÉàoÉÒ{ÉÒ §ÉÉY Wà´ÉÒ ±ÉÒ±ÉÉàlÉùÒ{ÉÒ lÉà{Éà ¥Éɳ~ÉiÉoÉÒ ÷à´É ~ÉÉeÉà. +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +àH Hà ¥Éà Êq´É»É lÉà{Éà FlÉÖFlÉÖ{ÉÉÅ £³Éà +É~É´ÉÉoÉÒ W°ùÒ Ê´É÷ÉÊ©É{É{ÉÒ CiÉ~É{Éà qÚù HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÉ Nɲ«ÉÉ ~ÉqÉoÉÉâ Hà SÉù¥ÉÒ«ÉÖGlÉ ~ÉqÉoÉÉâ LÉÉàùÉH©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉoÉÒ ¥ÉɳH{ÉÖÅ ©Éàq»´ÉÒ~ÉiÉÖÅ ´ÉyÉà Uà. ©ÉÉ÷à LÉÉàùÉH©ÉÉÅ +É´ÉÉ ~ÉqÉoÉÉâ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉ»Éù HùÉà. ★ HÞÊ©É Hà HùÊ©É«ÉÉ ~ÉiÉ ¥ÉɳH{ÉÉ ¶ÉÉùÒÊùH Ê´ÉHÉ»É{Éà +´ÉùÉàyÉà Uà. ¥ÉɳH{ÉÉ ~ÉÉàºÉiÉ{ÉÉ §ÉÉàNÉà HùÊ©É«ÉÉ ¥ÉɳH{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàºÉiÉ ©Éà³´ÉlÉÉ ¾Éà«É Uà. ¥ÉɳH{Éà »ÉÅeÉ»É{ÉÒ WN«ÉÉ+à LÉÅW´Éɳ Ph.: 2278442, 2278042

MEHTA ENTERPRISE-SURAT

Dealer for : FENNER INDIA LTD. Fenner V-Belts & Eng. Products PULLEY, COUPLING etc.

Sanghvi House, Road No. 4, Udyognagar, Udhna-Surat-394210.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010

¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÉà »ÉÅqà¶É §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÖÅ Y´É{É, WNÉlÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà ©ÉÉ÷à +àH +Éq¶ÉÇ Y´É{É. lÉà©É{ÉÉ Y´É{É{ÉÉà +àH +àH ¡É»ÉÅNÉ +{Éà +à©ÉÉÅ +à©É{ÉÉà ´«É´É¾Éù +É qÖÊ{É«ÉÉ +{Éà lÉà{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à +àH »ÉÅqà¶É ~ÉÚùÉà ~ÉÉeà Uà. lÉà©É{ÉÉà Y´É NɧÉÇ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà l«ÉÉùoÉÒ lÉà Uà±±ÉÉ ¹ÉÉ»É »ÉÖyÉÒ lÉà©É{ÉÖÅ Y´É{É +àH ʩɶÉÉ±É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà. ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ ¡Él«Éà{ÉÉà ¡Éà©É WÖ+Éà Hà SÉÅeHÉäʶÉH{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É WÖ+Éà, ¥Éɳ¡É§ÉÖ+à ©Éà°~É´ÉÇlÉ{Éà ©ÉÉmÉ +ÅNÉÚcÉ ´Éeà eÉà±ÉÉ´«ÉÉà lÉà ¡É»ÉÅNÉ WÖ+Éà Hà qà´ÉÉà lÉà©É{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ Hù´ÉÉ +É´«ÉÉ l«ÉÉùà lÉà©ÉiÉà qÉLÉ´Éà±ÉÖÅ ¶ÉÉä«ÉÇ WÖ+Éà. +àH +àH ¡É»ÉÅNÉ©ÉÉÅ HÅ>H {Éà HÅ>H »ÉÅqà¶É ù¾à±ÉÉà Uà. lÉà+Éà NɧÉÉÇ´É»oÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉ l«ÉÉù{ÉÉà ¡É»ÉÅNÉ Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù V«ÉÉùà NɧÉÇ©ÉÉ Å¾lÉÉÅ l«ÉÉùà lÉà+Éà mÉiÉ [ÉÉ{É »ÉÉoÉà ±É>{Éà +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. +´ÉÊyÉ[ÉÉ{É +à÷±Éà +à´ÉÖÅ [ÉÉ{É Wà{ÉÉoÉÒ °~ÉÒ ~ÉqÉoÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ{Éà Y´É XiÉÒ ¶ÉHà. ¥ÉɳH ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ NɧÉÇ©ÉÉÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà lÉà ¾±É{ÉSɱÉ{É Hùà l«ÉÉùà ©ÉÉlÉÉ{Éà oÉÉàeÖÅ qÖ&LÉ oÉlÉÖÅ ¾Éà«É Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉà Y´É lÉÉà SÉù©É lÉÒoÉÈHù, ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ¡Él«Éà +{É{«É §ÉÎGlɧÉÉ´É +{Éà ¡Éà©É +ÉoÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ Y´Éà Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ Hà ¾ÖÅ ©ÉÉùÖÅ ¾±É{É-SɱÉ{É ¥ÉÅyÉ HùÒ qB lÉÉà ©ÉÉlÉÉ{Éà qÖ&LÉ {É oÉÉ«É +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ lÉà©ÉiÉà ¾±É{É-SɱÉ{É ¥ÉÅyÉ H«ÉÈ.Ö +É ¥ÉÉWÖ ÊmɶɱÉÉ©ÉÉlÉÉ{Éà oÉ«ÉÖÅ Hà ©ÉÉùÉà NɧÉÇ £ùHlÉÉà Hà©É ¥ÉÅyÉ oÉ> NÉ«ÉÉà. HÉÅ> +©ÉÅNɳ lÉÉà {Éʾ ¥É{«ÉÖÅ ¾Éà«É {Éà? ©ÉÉùÉ ¥ÉɳH{Éà HÉÅ> oÉ> lÉÉà {Éʾ NÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É {Éà? +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ lÉà+Éà +ÉlÉÇ ùÉär-P«ÉÉ{É Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. Khushal Vadhar

13 ■

~ÉÉ°±É §ÉùlÉHÖ©ÉÉù NÉÉÅyÉÒ

~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{Éà XiÉÒ lÉà{ÉÉ qÖ&LÉ{Éà qÚù Hù´ÉÉ §ÉNÉ´ÉÉ{Éà £ùÒoÉÒ ¾±É{É-SɱÉ{É ¶É° H«ÉÈÖ. ~ÉiÉ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ ~ÉùoÉÒ lÉà©ÉiÉà {ÉIÒ H«ÉÈÖ Hà Xà ©ÉÉùÒ ©ÉÉlÉÉ{Éà ¾ÖÅ +É÷±ÉÉà ´É¾É±ÉÉà ¾ÉàB lÉÉà ¾ÖÅ V«ÉÉùà ©ÉÉà÷Éà oÉ> qÒKÉÉ ±É>¶É-»ÉÅ«É©É +ÅNÉÒHÉù HùÒ¶É l«ÉÉùà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà Hà÷±ÉÖÅ qÖ&LÉ oɶÉà? +ÉoÉÒ NɧÉÉÇ´É»oÉÉ©ÉÉÅ W lÉà©ÉiÉà »ÉÅH±~É H«ÉÉâ Hà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉùÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ¾«ÉÉlÉ ¾¶Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¾ÖÅ qÒKÉÉ +ÅNÉÒHÉù {Éʾ HùÖÅ. ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà qÖ&LÉ oÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ HÉà> HÉ«ÉÇ H«ÉÉùà«É {Éʾ HùÖÅ. +É ¡É»ÉÅNÉ PÉiÉÉà ©É¾É{É +{Éà ©É¾l´É{ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~ÉÒ X«É Uà. ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É G«ÉÉÅ ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à {Éà Hà´ÉÖÅ ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à +à §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ Y´É{É{ÉÉà +É ¡É»ÉÅNÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ X«É Uà. +ÉWà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà ùÉlÉà ~ÉÉiÉÒ+à ùÉà´ÉeÉ´ÉlÉÉ qùàH (»ÉÖ) ~ÉÖmÉÉà+à +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÅqà¶É ±Éà´ÉÉ Wà´ÉÉà Uà. {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ ~ÉoÉÉùÒ §ÉÒ{ÉÒ ùÉLÉà{Éà, ©ÉÉà÷É oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ +ÉÅLÉeÒ §ÉÒ{ÉÒ ùÉLÉ{ÉÉùÉ +ÉW{ÉÉ ~ÉÖmÉÉà{Éà ©ÉÉlÉÉ{Éà §ÉÒ{ÉɶɩÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ÷à´É ~ÉeÒ NÉ> Uà. ´ÉyÉÖ {É HùÒ ¶ÉHÒ+à lÉÉà HÉÅ> {Éʾ ~ÉiÉ +É ¡É»ÉÅNÉoÉÒ +àH ´ÉÉlÉ lÉÉà {ÉIÒ HùÒ W ±ÉÉàHà ÊWÅqNÉÒ +ÉLÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{Éà HqÉSÉ ¾»ÉÉ´ÉÒ {É ¶ÉHÒ+à lÉÉà HÉÅ> {Éʾ ~ÉiÉ +à{ÉÒ +ÉÅLÉ©ÉÉÅ +ÉÅ»ÉÖ lÉÉà {Éʾ W +É´É´ÉÉ q>+à. +à´ÉÉà ¥ÉÒXà ¡É»ÉÅNÉ Uà V«ÉÉùà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ¸ÉÉ´ÉH +É{ÉÅq{Éà +´ÉÊyÉ[ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ. lÉà©É{ÉÖÅ [ÉÉ{É PÉiÉÖŠʴɶÉɳ ¾lÉÖÅ. NÉÉälÉ©É»´ÉÉ©ÉÒ +É{ÉÅq{Éà l«ÉÉ NÉÉäSÉùÒ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ l«ÉÉùà +É{ÉÅq ¸ÉÉ´ÉHà lÉà©É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà

Tel.: (O) 2892 8130 Mob.: 9819100370 Dealers in : 9833440511 Blister (Vacuum) Forming, Sealing and Bending.

B/5,

ARIHANT ENTERPRISES

Basement, Vaishali Ind. Estate, Bal Krishna Tawde Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 068.


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

§ÉNÉ´ÉÉ{É ©É{Éà +É ¥ÉyÉÖÅ qàLÉÉ«É Uà. l«ÉÉùà NÉÉälÉ©É»´ÉÉ©ÉÒ+à Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ Hà ¸ÉÉ´ÉH{Éà +É÷±ÉÖÅ Ê´É»lÉÞlÉ +´ÉÊyÉ[ÉÉ{É ¾Éà> {É ¶ÉHà. l«ÉÉùà +É{ÉÅq ¸ÉÉ´ÉHà HÂÖÅ ¾ÖÅ lÉÉà »ÉÉSÉÉà UÖÅ +É~É{Éà LÉÉlÉùÒ Hù´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà HùÒ ±ÉÉà. +ÉoÉÒ NÉÉälÉ©É»´ÉÉ©ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ~ÉÚU´ÉÉ NÉ«ÉÉ. §ÉNÉ´ÉÉ{Éà lÉà©É{Éà HÂÖÅ Hà +É{ÉÅq{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ Uà lÉà©É{Éà +´ÉÊyÉ[ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ Uà ©ÉÉ÷à lÉ©Éà W>{Éà lÉà©É{ÉÒ ©ÉÉ£Ò ©ÉÉNÉÒ +É´ÉÉà. §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ ¡ÉoÉ©É Ê¶Éº«É NÉÉälÉ©É »´ÉÉ©ÉÒ, »É´ÉÇ ¸Éàºc ʶɺ«É NÉÉälÉ©É»´ÉÉ©ÉÒ UlÉÉÅ lÉà©ÉiÉà lÉà©É{ÉÉà ~ÉKÉ {É ±ÉÒyÉÉà Wà »Él«É ¾lÉÖÅ lÉà H¾Ò +»Él«É{ÉÖÅ Ê©ÉSUÉ Ê©É qÖIeÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÂÖÅ. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉà +É ¡É»ÉÅNÉ +àH ©É¾l´É{ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~ÉÒ X«É Uà Hà Y´É{É©ÉÉÅ ~ÉKÉ~ÉÉlÉ G«ÉÉùà«É {É HùÉà. ~ÉKÉ~ÉÉlÉ Hù´ÉÉoÉÒ +»Él«É{Éà ¡ÉÉàl»Éɾ{É ©É³à Uà V«ÉÉùà »Él«É{Éà {ÉÖH¶ÉÉ{É oÉÉ«É Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉ~É lÉÉà qùàH{Éà {Éeà W Uà ~ÉùÅlÉÖ ~ÉKÉ~ÉÉlÉ lÉÉà +ÉLÉÉ HÖ÷¥ÅÖ É{Éà {Éeà Uà. yÉÞlÉùɺ÷Ä{ÉÖÅ xº÷ÉÅlÉ {ÉWù »É©ÉKÉ W Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÒ §ÉÚ±É {É Xà>, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÒ ©É¾l´ÉÉHÉÅKÉÉ »ÉÅlÉÉàºÉ´ÉÉ lÉà©ÉiÉà +{«ÉÉ«É H«ÉÉâ +{Éà ~ÉÊùiÉÉ©Éà »ÉWÉÇ«ÉÖÅ ©É¾É§ÉÉùlÉ{ÉÖÅ «ÉÖu. +ùà! «ÉÖu lÉÉà »ÉWÉÇ«ÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ 100 +à 100 ~ÉÖmÉÉà ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ ¾iÉÉ«ÉÉ. +ÉLÉà +ÉLÉÉ ´ÉŶÉ{ÉÖÅ Ê{ÉHÅq{É {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÖÅ lÉà{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ ~ÉKÉ~ÉÉlÉ W ù¾à±ÉÉà Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ¾Å©Éà¶ÉÉ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùÒ+à Hà +ÉLÉÉ WNÉlÉ{Éà »ÉÖyÉÉùWà ~ÉiÉ ¶É°+ÉlÉ ©ÉÉùÉoÉÒ HùWà. SANJAY P. SHAH

NEW OPTIK COMPUTERISED EYE TESTING & CONTACT LENS CLINIC Opp. Kasturi Plaza, Manpada Rd, Dombiavli (E), Tel.: 2448980

14

»ÉÉy´ÉÒ §ÉÎGlɶÉÒ±ÉÉY{Éà ~ÉÚ{ÉÉ «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷ÒoÉÒ Ph.D {ÉÒ ÊeOÉÒ ¸É©ÉiÉ»ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÚ. eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖ Ê ¶Éº«ÉÉ »ÉÉy´ÉÒ §ÉÎGlɶÉÒ±ÉÉY+à `Wä{ÉyÉ©ÉÇ©ÉÉ H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅ { lÉ +à H +{ÉÖ¶ÉÒ±É{É' +É Ê´ÉºÉ«É ~Éù ~ÉÒ.+àSÉ.eÒ. ÊeOÉÒ ©ÉÉ÷à ~ÉÚ{ÉÉ «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò{ÉÉ eÉè. HÉÅSÉ{É ©ÉÉÅeà {ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ¾àc³ ©É¾ÉÊ{É¥ÉÅyÉ ±ÉLÉà±ÉÉà Wà{ÉÉà »´ÉÒHÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq +Éàù±É ´ÉÉ«É´¾É ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉà±ÉÉ~ÉÖù oÉÒ eÉè. ¾ÖHÖ©ÉSÉÅq »ÉÅPÉ´Éà, ~ÉÚ{ÉÉ «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò{ÉÉ ¾àe +É࣠yÉ Êe~ÉÉ÷Ç©Éà{÷{ÉÉ eÉè. ¶Éä±ÉàX HÉlÉùà lÉoÉÉ eÉè. HÉÅSÉ{É ©ÉÉÅeà ©ÉÖÅ¥É> «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò S.N.D.T. HÉè±ÉàW©ÉÉÅ lÉÉ. 2 ©ÉÉSÉâ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉ. ~ÉÚ. §ÉÎGlɶÉÒ±ÉÉY+à +É ÊeOÉÒ{ÉÉà «É¶É lÉà©É{ÉÉ NÉÖùÖiÉÒ eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ +{Éà eÉè. SÉÉÊùmɶÉÒ±ÉÉY{ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É {Éà +ɧÉÉùÒ Uà lÉà©É WiÉÉ´ÉÒ lÉà©É{ÉÒ NÉÖù§Ö ÉÎGlÉ ´«ÉGlÉ HùÒ ¾lÉÒ. ~ÉùÒKÉÉ qùÊ©É«ÉÉ{É Wä{É »É©ÉÉW{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{É SÉ©É{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ lÉoÉÉ NÉÖùÖHÖ³ ¶ÉäKÉÊiÉH »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò ©ÉÅmÉÒ §ÉÚ~Éà{r§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ ¾ÉWù ùÂÉ ¾lÉÉ §ÉÎGlɶÉÒ±ÉÉY{ÉÉ »ÉÅ»ÉÉùÒ ~ÉKÉà ¥Éà{É ¾Å»ÉÉ¥Éà{É Ê´ÉW«É§ÉÉ> AqÉiÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¾à©É±É§ÉÉ> eNɱÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ W«É¸ÉÒ¥Éà{É ¾»É©ÉÖLɧÉÉ> »ÉÖlÉÊù«ÉÉ lÉoÉÉ §ÉÉ> ùÉWà¶É§ÉÉ> »ÉÖlÉùÒ«ÉÉ+à §ÉÎGlɶÉÒ±ÉÉY{Éà ¾ÉÊqÇH +ʧÉ{ÉÅq{É +É~Éà±É.

BRANCH FACTORY

SUNIL SHAH

P U R V E S H OPTICAL PALACE ENTERPRISE 2, Neelkanth Shopping Centre, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. P.: 25129516


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

16

»É©ÉWiÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ §ÉiÉlÉù ©ÉÉàH±É{ÉÉù & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Î»©ÉlÉÉ¥Éà{É +Ê{ɱɧÉÉ> qÉà¶ÉÒ, eÉá¥ÉҴɱÉÒ +àH ùÉX{Éà SÉÉù ùÉWHÖ©ÉÉùÉà. ùÉX+à lÉà©É{Éà qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ +ʱÉ~lÉ ùÉLÉÒ Ê´ÉwÉ{É ~ÉÅÊelÉÉà ~ÉÉ»Éà +§«ÉÉ»É HùÉ´«ÉÉà. ~ɾà±ÉÉà V«ÉÉàÊlɺɶÉÉ»mÉ©ÉÉÅ, ¥ÉÒXà ´«ÉÉHùiÉ ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ, mÉÒXà ´ÉäqH ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ +{Éà SÉÉàoÉÉà lÉHÇ ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ ~ÉÉùÅNÉlÉ oÉ«ÉÉà. ùÉWHÖ©ÉÉùÉà §Éi«ÉÉ lÉÉà PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖ,Å ~ÉiÉ qÖÊ{É«ÉÉqÉùÒ{ÉÒ HÉà> »É©ÉW lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ {É +É´ÉÒ. +àH Êq´É»É ùÉX+à SÉÉùàSÉ ùÉWHÖ©ÉÉùÉà{Éà ùÉW»É§ÉÉ ´ÉSSÉà LÉeÉ HùÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÅÊelÉÉ> ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÚSÉ{É H«ÉÈÖ. SÉÉùà«Éà +»LÉʱÉlÉ ùÒlÉà »ÉÅ»HÞlÉ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ XàùqÉù §ÉɺÉiÉ H«ÉÈ.Ö lÉɳÒ+Éà{ÉÉ NÉeNÉeÉ÷ »ÉÉoÉà »É©ÉOÉ ¡ÉXW{ÉÉà+à lÉà©É{Éà ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ +àH ©ÉÉmÉ ©ÉÅmÉÒ AqÉ»É ¥ÉàcÉ ¾lÉÉ. ``©ÉÅmÉÒ¹Éù! ùÉWHÖ©ÉÉùÉà{ÉÒ Ê´ÉwlÉÉ{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà AqÉ»É Hà©É UÉà?'' ùÉX+à WùÉ +É´Éà¶É »ÉÉoÉà ©ÉÅmÉÒ{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ. ``ùÉW{ÉÃ! HÖ©ÉÉùÉà §Éi«ÉÉ lÉÉà LÉùÉ ~ÉiÉ lÉà©É{Éà qÖÊ{É«ÉÉqÉùÒ{ÉÒ HÉà> W »É©ÉW {ÉoÉÒ. »É©ÉWiÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É {ÉHÉ©ÉÖÅ Uà. HÖ©ÉÉùÉà{Éà +É´ÉlÉÒ HɱÉà ©ÉÉùà l«ÉÉÅ W©É´ÉÉ{ÉÖÅ +É©ÉÅmÉiÉ +É~ÉÖÅ UÖÅ. Xà »É©ÉWiÉ ¾¶Éà lÉÉà ¡É¶ÉÅ»ÉÉ HùÒ¶É, {É¾Ó lÉÉà...'' ``cÒH...cÒH... HɱÉà HÖ©ÉÉùÉà lÉ©ÉÉùà l«ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~ÉùÒKÉÉ HùÒ ±ÉàX.à '' ¥ÉÒWà Êq' HÖ©ÉÉùÉà ©ÉÅmÉÒ{Éà l«ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. oÉɳҩÉÉÅ §ÉÉàW{É ~ÉÒù»ÉÉ«ÉÖÅ. LÉÉXÅ Xà>{Éà SÉÉùà +àH ¥ÉÒX{Éà ~ÉÚUà Uà ``+É ¶ÉÖÅ Uà?''lÉà©ÉÉÅ{ÉÉà +àH ¥ÉÖÊuoÉÒ Ê´ÉSÉÉùÒ{Éà »ÉÅ»HÞlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ౫ÉÉà. ``efíês<JeveLee&ëyeng}er YeJeefvle''

(V«ÉÉÅ ÊUrÉà ¾Éà«É l«ÉÉÅ PÉiÉÉÅ +{ÉoÉÉâ oÉÉ«É.) SÉÉùà«É +{ÉoÉÇ{ÉÉ §É«ÉoÉÒ C§ÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ. +{Éà SÉɱɴÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ù»lÉÉ©ÉÉÅ HÉà÷Ç +É´ÉÒ. lÉà{ÉÉ qù´ÉÉX ~ÉÉ»Éà NÉyÉàeÉ{Éà C§Éà±ÉÉà Xà«ÉÉà. ~ÉÚ´Éâ NÉyÉàeÉ{Éà HqÒ Xà«Éà±ÉÉà {ɾÓ, lÉàoÉÒ lÉà+Éà ¶ÉÉ»mÉ·±ÉÉàHÉà «ÉÉq Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. lÉà©ÉÉÅ +àH ·±ÉÉàH «ÉÉq +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà, Wà{ÉÉà +oÉÇ +à´ÉÉà oÉlÉÉà ¾lÉÉà Hà, `§É«ÉÅHù ´«ÉÉÊyÉ©ÉÉÅ, qÖºHɳ©ÉÉÅ, ¶ÉmÉÖ »ÉÉoÉà{ÉÉ «ÉÖÃu©ÉÉÅ, »©É¶ÉÉ{É©ÉÉÅ +{Éà ùÉV«ÉwÉùà Wà C§ÉÉà ù¾à lÉà{Éà W LÉùÉà §ÉÉ> »É©ÉW´ÉÉà.' (ùÉV«ÉwÉùà +à÷±Éà HÉà÷Ç Hà ùÉV«É lÉù£{ÉÒ +É£lÉ. ~ÉiÉ +É ©ÉÚLÉÉÇ+Éà ùÉV«ÉwÉù +à÷±Éà `HÉà÷Ç{ÉÉà qù´ÉÉXà' +à´ÉÉà +oÉÇ Ê´ÉSÉÉùà Uà.) +É ·±ÉÉàH ¡É©ÉÉiÉà lÉà+Éà+à ùÉV«ÉwÉùà C§Éà±ÉÉ NÉyÉàeÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà LÉùÉà ¥ÉÉÅyÉ´É ©ÉÉ{«ÉÉà. `§ÉÉ>{Éà »ÉÉoÉà ±É> ±Éà´ÉÉà Xà>+à' lÉà©É Ê´ÉSÉÉùÒ lÉà{ÉÉ Nɳà H~ÉeÖÅ ¥ÉÉÅyÉÒ »ÉÉoÉà ±É> SÉɱ«ÉÉ. +ÉNɳ SÉɱÉlÉÉÅ ClÉɴɳà +É´ÉlÉÉà D÷ Xà«ÉÉà. `yÉ©ÉÇ{ÉÒ NÉÊlÉ ClÉÉ´É³Ò Uà' +à´ÉÖÅ ¶ÉÉ»mÉ´ÉSÉ{É Ê´ÉSÉÉùÒ, lÉà{Éà ~ÉiÉ »ÉÉKÉÉlÉà yÉ©ÉÇùÉW »É©ÉY »ÉÉoÉà ±ÉÒyÉÉà. ´É³Ò ¥ÉÒXà +àH ·±ÉÉàH «ÉÉq H«ÉÉâ, lÉà©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É Hà `H{«ÉÉ{Éà »ÉÉùÉ HֱɩÉÉÅ, ~ÉÖmÉ{Éà Ê´Évɧ«ÉɻɩÉÉÅ, ¶ÉmÉÖ{Éà lÉà{ÉÖÅ ¥É³ PÉ÷à lÉà´ÉÉ HÉ©É©ÉÉÅ +{Éà >º÷¥ÉÅyÉÖW{É{Éà yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ Xàe´ÉÉà.' +É ·±ÉÉàH ©ÉÖW¥É NÉyÉàeÉ°~ÉÒ ¥ÉÉÅyÉ´É{Éà D÷°~ÉÒ yÉ©ÉÇ »ÉÉoÉà ¥ÉÉÅyÉÒ, »ÉÉoÉà ±É> +ÉNɳ SÉɱɴÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ~Éù»~Éù{ÉÉ ¥ÉÅyÉ{ÉoÉÒ ¥É}Éà LÉÚ¥É +H³É«ÉÉ. HÉà> q«ÉɳÖ+à HÖ©ÉÉùÉà{Éà ©É¾É ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+à »É©ÉX´ÉÒ lÉà ¥É}Éà{Éà UÚ÷É H«ÉÉÇ. +É ¥ÉyÉÖÅ Xà´ÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÉ ÷Éà³à-÷Éà³É §ÉàNÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ.

¸ÉÒ {É÷´Éù±ÉÉ±É ¾ùY´É{É ¶Éàc Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉÉ³É ¾. W«Éà¶ÉHÖ©ÉÉù {É÷´Éù±ÉÉ±É ¶Éàc, PÉÉ÷HÉà~Éù


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

ùÉX{Éà »ÉPÉ³Ò ©ÉÉʾlÉÒ ©ÉÅmÉÒ wÉùÉ ©É³Ò NÉ>. NÉÖ»»ÉÉà +É´ÉÒ W´ÉÉoÉÒ ùÉX+à ¥Éà ¥É³q´ÉÉ³É +àH ùoÉ©ÉÉÅ SÉÉùà«É{Éà ¥Éà»ÉÉeÒ ~Éùqà¶É W´ÉÉ ù´ÉÉ{ÉÉ H«ÉÉÇ. ù»lÉÉ©ÉÉÅ +àH WÅNÉ±É +É´«ÉÖÅ. ùoÉ{Éà UÉàe¬Éà. SÉÉùà«É WÖqÉ WÖqÉ HÉ©É ´É¾áSÉÒ ±É> HÉ©Éà ±ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉ. ~ɾà±ÉÉà V«ÉÉàÊlɺɶÉÉ»mÉ´ÉɳÉà ¥É³q SÉùÉ´É´ÉÉ NÉ«ÉÉà. ¥É³qÉà{Éà WÅNɱɩÉÉÅ UÚ÷É ©ÉÚHÒ q>{Éà lÉà Ê{ÉùÉÅlÉà ´Ée±ÉÉ {ÉÒSÉà »ÉÚ> NÉ«ÉÉà. l«ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉlÉÉÅ SÉÉàùÉà ¥É³qÉà{Éà ±É>{Éà ¾É±ÉlÉÉÅ oÉ«ÉÉ. §ÉÉ> »Éɾà¥É XN«ÉÉ l«ÉÉùà ¥É³qÉà{Éà G«ÉÉÅ«É {É Xà«ÉÉ, +à÷±Éà Ê{ÉùÉÅlÉà ´ÉÞKÉ {ÉÒSÉà ¥Éà»ÉÒ{Éà ±ÉN{É HÖe Å ±ÉÒ ©ÉÚHÒ, Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. `λoÉù ±ÉN{É©ÉÉÅ +{Éà λoÉù +ŶɩÉÉÅ, Wà ´ÉLÉlÉà SÉ{r ~ÉiÉ Î»oÉù Uà, lÉà´ÉÉ «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¥É³qÉà LÉÉà´ÉÉ«ÉÉ Uà. ©ÉÉ÷à lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©Éà³à W +´É¶«É©Éà´É ~ÉÉUÉ +ɴɶÉà. +É~ÉiÉà lÉÉà HÉà> W Ê£Hù Hù´ÉÉ Wà´ÉÒ {ÉoÉÒ.' +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ lÉà £ùÒ Ê{ÉùÉÅlÉà ´Ée±ÉÉ {ÉÒSÉà »ÉÚ> NÉ«ÉÉà. ¥ÉÒXà ´«ÉÉHùiɶÉÉ»mÉ §ÉiÉà±ÉÉà ¾lÉÉà, lÉà ù»ÉÉà> ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ¥ÉàcÉà. `¶ÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉÖÅ?' lÉà{ÉÒ +{ÉàH H±~É{ÉÉ+Éà HùÒ. lÉà{ÉÉ £³rÖ~É §ÉàX+à +ÅlÉà {ÉIÒ H«ÉÈÖ Hà, `LÉÒSÉeÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ, Hà©ÉHà lÉà Ê{É°~ÉÉÊyÉH Uà. lÉà{Éà ~ÉH´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉoÉÉHÚ÷ {ɾÓ. lÉà ~Éà÷ §ÉùÒ{Éà LÉÉ> ¶ÉHÉ«É. ´ÉÉ»ÉiÉ ~ÉiÉ +àH W ¾Éà«É lÉÉà SÉɱÉà.' ¾ÉÅe±ÉÒ©ÉÉÅ LÉÒSÉeÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° H«ÉÈÖ. lÉà©ÉÉÅoÉÒ

LÉq-LÉq +´ÉÉW +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà, lÉàoÉÒ ¶É¥q¶ÉÉ»mÉÉà lÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà, `¶É¥q¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ mÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ¶É¥qÉà HÂÉ Uà. Hà÷±ÉÉH °h, Hà÷±ÉÉH «ÉÉäÊNÉH +{Éà Hà÷±ÉÉH ʩɸÉ, +É LÉq-LÉq +´ÉÉW (¶É¥q) mÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ +àHà«É ¡ÉHÉù{ÉÉà {ÉoÉÒ, ©ÉÉ÷à Ê©Éo«ÉÉ ¶É¥q Uà. Ê©Éo«ÉÉ ¶É¥q ¥ÉÉà±Éà lÉà{Éà ¥ÉÉà±ÉlÉÉà W ¥ÉÅyÉ HùÒ qà´ÉÉà Xà>+à.' +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà, +à«É ``¾ÉÅe±ÉÒ Ê©Éo«ÉÉ ¶É¥q{ÉÉà ASSÉÉù ¥ÉÅyÉ Hù.'' +É ùÒlÉà mÉiÉ ´ÉÉù »ÉÚSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ UlÉÉÅ +´ÉÉW ¥ÉÅyÉ {É oÉlÉÉÅ, NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ W> ¾ÉÅe±ÉÒ A~Éù ~ÉooÉù{ÉÉà PÉÉ ]ÓHÒ qÒyÉÉà. ¾ÉÅe±ÉÒ §ÉÉÅNÉÒ NÉ> +{Éà +´ÉÉW ~ÉiÉ ¥ÉÅyÉ oÉ> NÉ«ÉÉà. XiÉà ©ÉÉà÷Ò YlÉ oÉ> NÉ> ¾Éà«É, lÉà©É +É{ÉÅq©ÉÉÅ +É´ÉÒ W> lÉà »ÉÚ> NÉ«ÉÉà. mÉÒXà ´ÉäqH¶ÉÉ»mÉÒ ¶ÉÉH§ÉÉY ±Éà´ÉÉ NÉ«ÉÉà. NÉÖiÉqÉàºÉÉà Ê´ÉSÉÉùlÉÉÅ lÉà{Éà HÉà> ¶ÉÉH§ÉÉY ~É»ÉÅq {É ~ÉeÒ. `+Éà¾! ±ÉÓ©ÉeÉà ¸Éàºc Uà, Hà©ÉHà lÉà ´ÉÉlÉ, Ê~ÉnÉ +{Éà H£{ÉÉà {ÉɶÉH Uà, PÉÉ °]´Éà Uà, ~ÉÉSÉH +{Éà ¶ÉÉàyÉH Uà, ¶ÉùÒù{ÉÉ qÉàºÉÉà Ê©É÷É´Éà Uà, ʴɺÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉùÉà ¶É©ÉÉ´Éà Uà, HÞÊ©É{ÉÉà {ÉÉ¶É Hùà Uà, +É©É +{ÉàH ùÒlÉà ʾlÉHÉùÒ Uà.' +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ{Éà ±ÉÒÅ©ÉeÉà ±É>{Éà ~ÉÉUÉà +É´«ÉÉà. SÉÉàoÉÉà lÉHǶÉÉ»mÉ©ÉÉÅ Ê{É~ÉÖiÉ ¾lÉÉà. lÉà ¥ÉXù©ÉÉÅ W> ´ÉÊiÉH{Éà l«ÉÉÅoÉÒ PÉÒ LÉùÒqÒ ~ÉÉUÉà +É´ÉlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà lÉà { ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà , `lÉHǶÉÉ»mÉ©ÉÉÅ ~ÉÉmÉ +{Éà PÉÒ ´ÉSSÉà +ÉyÉÉù-+ÉyÉà«É »ÉÅ¥ÉÅyÉ HÂÉà Uà. ~ÉÉmÉ©ÉÉÅ PÉÒ ù¾à, ~ÉÉmÉ Ê´É{ÉÉ {É ù¾Ò ¶ÉHà. ©ÉÉ÷à ~ÉÉmÉ +ÉyÉÉù Uà +{Éà PÉÒ +ÉyÉà«É Uà. ~ÉÉmÉ »ÉÒyÉÖÅ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà +É +ÉyÉÉù+ÉyÉà«É »ÉÅ¥ÉÅyÉ ÷Hà Uà, ~ÉùÅlÉÖ DyÉÖ HùÒ+à lÉÉà +É »ÉÅ¥ÉÅyÉ ÷Hà Hà {ɾÓ? lÉà ±ÉÉ´É +ÉWà ~ÉùÒKÉÉ HùÒ XàB.' lÉàiÉà ~ÉÉmÉ DyÉÖ ´Éɲ«ÉÖÅ. ¥ÉyÉÖÅ W PÉÒ hÉà³É> NÉ«ÉÖÅ. lÉà ©É{É©ÉÉÅ ¥É¥Ée¬Éà `§É±Éà, §É±Éà, PÉÒ NÉ«ÉÖÅ, ~ÉiÉ +ÉWà {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ Hà ~ÉÉmÉ +{Éà PÉÒ ´ÉSSÉà

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Manufacturers of : PHARMACEUTICAL & FINE CHEMICALS

17

Ramniklal N. Vora

Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai - 400 077. Ph.: (022)25105751 ● Fax: 25163983 ● Email: nikava@vsnl.com


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+ÉyÉÉù +ÉyÉà«É »ÉÅ¥ÉÅyÉ {ÉoÉÒ.' Hà´ÉÒ ©ÉÚLÉÉÇ©ÉÒ! SÉÉùà«É »ÉLÉlÉ §ÉÚL«ÉÉ oÉ«ÉÉ. ¥ÉÉWÖ{ÉÉ HÉà> NÉÉ©É©ÉÉÅ ~ɾÉáS«ÉÉ. l«ÉÉÅ HÉà> q«ÉɳÖÅ ¶Éàcà lÉà©É{Éà ~Éà÷ §ÉùÒ{Éà W©ÉÉe¬É. SÉÉùà«Éà ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ ¶ÉàcY{Éà HÂÖÅ, ``¶ÉàcY, ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ HÂÖÅ Uà Hà A~ÉHÉùÒ{Éà HqÒ {É §ÉڱɴÉÉà +{Éà ¥É{ÉÒ ¶ÉHà lÉÉà ¥Éq±ÉÉà ´Éɳ´ÉÉà, ©ÉÉ÷à +©É{Éà HÅ>H HÉ©É +É~ÉÉà.'' ¶Éàcà ~ɾà±ÉÉ{Éà PÉÒ oÉÒ §Éùà±ÉÖÅ HÖÅe±ÉÖÅ +É~ÉÒ{Éà HÂÖÅ ``X, ¥ÉÉWÖ{ÉÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ ©ÉNÉ{ɧÉÉ>{Éà l«ÉÉÅ +É~ÉÒ +É´É. ù»lÉÉ©ÉÉÅ NÉÒSÉ ]ÉeÒ+Éà +É´Éà Uà l«ÉÉÅ SÉÉàùÉà{ÉÉà §É«É Uà, ©ÉÉ÷à »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾Ò SÉÉàù{Éà XàW.à '' ¥ÉÒX ¥Éà{Éà NÉÉeÖÅ XàeÒ WÅNɱɩÉÉÅ ±ÉÉHeÉ HÉ~É´ÉÉ ù´ÉÉ{ÉÉ H«ÉÉÇ +{Éà SÉÉàoÉÉ{Éà PÉùeÒ ©ÉÉÅqÒ eÉà»ÉÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉÅLÉÒ+Éà CeÉe´ÉÉ ¥Éà»ÉÉe¬Éà. ~ɾà±ÉÉà Ê´ÉqÉ«É oÉ«ÉÉà. ù»lÉÉ©ÉÉÅ NÉÒSÉ ]ÉeÒ+Éà +É´ÉÒ. ¶Éàcà `SÉÉàù{Éà XàWà' +à©É H¾à±É, ©ÉÉ÷à lÉà SÉÉàù{Éà SÉÉùà ¥ÉÉWÖ ]ÉeÒ+Éà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ~ÉiÉ SÉÉàù W {É qàLÉÉ«ÉÉà, +à÷±Éà `PÉÒ ©ÉÉÅ lÉÉà »ÉÅlÉÉ«ÉÉà {ÉoÉÒ {Éà? +à©É Ê´ÉSÉÉùÒ{Éà HÖÅe±ÉÉ©ÉÉÅ {ÉWù HùÒ. HÖÅe±ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉelÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ W ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É{Éà SÉÉàù »É©ÉY{Éà ¥É¾Éù {ÉÒH³´ÉÉ ¾ÉHÉà÷É H«ÉÉÇ. ~Éà±ÉÉà {É {ÉÒH²«ÉÉà +à÷±Éà ¥É¾Éù HÉh´ÉÉ HÖÅe±ÉÖÅ DyÉÖ ´Éɲ«ÉÖÅ. ¥ÉyÉÖÅ PÉÒ ùàlÉÒ©ÉÉÅ ©É³Ò NÉ«ÉÖÅ. HÖÅe±ÉÉ©ÉÉÅ Xà«ÉÖÅ lÉÉà SÉÉàù

18

{É qàLÉÉ«ÉÉà. `¾÷ »ÉɱÉÉà §ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉà, ¥ÉɫɱÉÉà!' +à©É ¥É¥ÉelÉÉà lÉà ¶Éàc ~ÉÉ»Éà ~ÉÉUÉà +É´«ÉÉà. ¶Éàc{Éà »ÉPÉ³Ò ´ÉÉlÉ HùÒ. ¶Éàc ¾»ÉÒ ~Ée¬É. ¥ÉÒX ¥Éà NÉÉeÖÅ ±É>{Éà WÅNɱɩÉÉÅ NÉ«ÉÉ. ±ÉÉHeÉ HÉ~ÉÒ ±ÉÉHeÉoÉÒ +ÉLÉÖÅ NÉÉeÖÅ §ÉùÒ ~ÉÉUÉ £«ÉÉÇ. lÉà ´ÉLÉlÉà NÉÉeÉ©ÉÉÅoÉÒ `HÒSÉeÖ...HÒSÉeÖ' +à´ÉÉà +´ÉÉW {ÉÒH³´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ¥É}Éà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ, `NÉÉeÖÅ ùeà Uà Hà©É?' NÉÉeÉ©ÉÉÅoÉÒ ClÉùÒ ´ÉäqH §ÉiÉà±É ùÉWHÖ©ÉÉùà NÉÉeÉ{Éà ¾ÉoÉ ±ÉNÉÉ´«ÉÉà. lÉÉà NÉÉeÖÅ NÉù©É ¾lÉÖÅ. (¥É~ÉÉàù{ÉÉ lÉÉ~É{Éà HÉùiÉà) ``+...ùà...ùà...Ê¥ÉSÉÉùÉ{Éà lÉÉ´É +É´«ÉÉà Uà, ©ÉÉ÷à ùeà Uà.'' +É©É H¾Ò{Éà NÉÉeÉ{Éà ´ÉÞKÉ{ÉÒ UÉ«ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ. H~ÉeÖÅ +ÉàhÉeÒ qÒyÉÖ.Å »ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ oÉ> NÉ«ÉÉà. £ùÒ NÉÉeÉ{Éà ¾ÉoÉ ±ÉNÉÉ´«ÉÉà lÉÉà cÅeÖ Ê¾©É Wà´ÉÖÅ oÉ> NÉ«Éà±É. lÉàoÉÒ `NÉÉeÖÅ ©ÉùÒ NÉ«ÉÖ Å Uà ' +à ´ ÉÖ Å »É©ÉY l«ÉÉÅ W ±ÉÉHeÉoÉÒ +ÎN{É»ÉÅ»HÉù HùÒ ùÉàlÉÉ ùÉàlÉÉ ~ÉÉUÉ £«ÉÉÇ. NÉÉ©É{ÉÒ {ÉqÒ©ÉÉÅ »{ÉÉ{É HùÒ ùÉàlÉÉ ùÉàlÉÉ PÉàù ~ɾÉáS«ÉÉ. ¶Éàc ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+à ¶ÉÉÅlÉ ~ÉÉeÒ ùe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ Xi«ÉÖ,Å l«ÉÉùà lÉà+Éà ~Éà÷ ~ÉHeÒ{Éà ¾»ÉÒ ~Ée¬É. SÉÉàoÉÉà eÉà»ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¥Éà»ÉÒ{Éà ©ÉÉÅLÉÒ+Éà CeÉelÉÉà ¾lÉÉà, ~ÉiÉ Uà´É÷à HÅ÷ɲ«ÉÉà. lÉàiÉà ©ÉÉÅLÉÒ+Éà{Éà HeH ¶É¥qÉà©ÉÉÅ H¾Ò qÒyÉÖÅ, ``Xà ¾´Éà eÉà»ÉÒ{Éà ¾àùÉ{É Hù¶ÉÉà lÉÉà LÉ¥ÉùqÉù lÉ©ÉÉùÉ ùÉ©É ù©ÉÉeÒ q>¶É ¾É...'' ~ÉiÉ ©ÉÉÅLÉÒ+Éà lÉà HÅ> »É©ÉWà? +{Éà +É ©ÉÚLÉÉÇ+à ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ ~Éeà±ÉÉà yÉÉàHÉà C~ÉÉeÒ{Éà eÉà»ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉá A~Éù ¥Éàcà±É ©ÉÉÅLÉÒ A~Éù UÚ÷Éà ©ÉÉ«ÉÉâ. Ê¥ÉSÉÉùÒ eÉà»ÉÒ{ÉÉ lÉÉà ùÉ©É W ù©ÉÒ NÉ«ÉÉ. ¶Éàc{ÉÉà HÉà~É +ɻɩÉÉ{É{Éà +ÉÅ¥ÉÒ NÉ«ÉÉà. ±ÉÉHeÒ+à ±ÉÉHeÒ+à ©ÉÉùÒ{Éà SÉÉùà{Éà §ÉNÉÉeÒ ©ÉÚG«ÉÉ Ê¥ÉSÉÉùÉ ùLÉelÉÉ §É÷HlÉÉ PÉàù +É´«ÉÉ. ùÉX+à SÉÉùà{Éà NÉiÉlÉù +É~ÉÒ »ÉÖLÉÒ H«ÉÉÇ.

Venus Engineering Co.

(AN ISO 9001 : 2008 CO.) VIPUL MEHTA : 9892829565 SANJAY MEHTA : 9869054329

MANUFACTURERS & ENGINEERS : Stainless Steel, High Tensile Bolts, Nuts, Studs, All Types of Screws, Allen Cap, Cotter Pin, U Bolt, Eye Bolt, Ring Nut, S. S. Dairy & Pipe Fitting, All Types of S. S. Valves, Pipe Holding Clamps, T. C. Clamp, Steel Balls & Other Industrial Items. 125/127, Narayan Dhuru Stgreet, 1st Floor, Off. No. 107, Mumbai - 400 003. Tel.: (O) 23112551 Tele Fax: 30292551 E-mail: venusenggco@yahoo.com


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

19

+É ¶É¥qÉà{ÉÒ ù©ÉlÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH Ê´ÉùÉ»ÉlÉ Uà ■

XàùÉ´Éùʻɞ Xq´É

©É¾É»ÉÉNÉù©ÉÉÅ eÚ¥ÉHÒ qà{ÉÉùÉ ©ÉùY´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÖdÒ+Éà ¶ÉÅLÉ, UÒ~ɱÉÉÅ, HÉàeÒ+Éà +{Éà ©ÉÖ±«É´ÉÉ{É ©ÉÉàlÉÒeÉÅoÉÒ §ÉùÉ> X«É Uà +à©É ±ÉÉàH»ÉÉNÉù{ÉÒ ±¾àùÉà{ÉÒ »Éà ± ÉNÉɾ HùlÉÉà HÉà > »ÉÅ ¶ ÉÉà y ÉH ©ÉùY´ÉÉà HÉàcÉ»ÉÚ]´ÉÉ³É `±ÉÉàH'{ÉÉ ¾ä«ÉÉH~ÉÉ÷ H{Éà ~ɾÉáSÉÒ{Éà +à{Éà APÉeÉ´ÉÒ ¶ÉHà lÉÉà ±ÉÉàH»ÉÅ»HÞÊlÉ, ±ÉÉàHÊ´ÉvÉ, ±ÉÉàH´ÉÉRéɫÉ{ÉÒ +~ÉÉù »É©ÉÞÊu ¾ÉoÉ ±ÉÉNÉà Uà. ~ÉÉàù»ÉÒ±ÉÉà HiÉ¥ÉÒ Wà©É LÉÉlÉù-~ÉÉiÉÒ´ÉÉ³É LÉàlÉù©ÉÉÅoÉÒ ©É¥É±ÉLÉ ©ÉÉè±É ±ÉiÉà Uà +à©É »ÉÚ]´ÉɳÉà »ÉŶÉÉàyÉH ±ÉÉàH´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ £ùlÉÉÅ lÉùlÉÉÅ ±ÉÉàHNÉÒlÉÉà, ±ÉÉàHHoÉÉ+Éà, H¾à´ÉlÉÉà, XàeHiÉÉÅ, qÚ¾É, ALÉÉiÉÉÅ, eÒNÉ, AÎGlÉ+Éà, ¾eÚ±ÉÉ ùɩɴɳÉ, HÞºiÉ´ÉÉlÉÉ, ~ÉÉÅSÉHeÉ, LÉÉÅ«ÉiÉÉÅ, ©ÉùʶɫÉÉ, ùÉÊW«ÉÉ, UÉÊW«ÉÉ, AÎGlÉ+Éà ´ÉNÉàùà{ÉÒ +~ÉÉù HÅc»oÉ »ÉÉ©ÉOÉÒ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉHà Uà. ±ÉÉàHùÅNÉ{ÉÖÅ ©ÉàPÉyÉ{ÉÖºÉ ¡ÉNÉ÷É´É{ÉÉùÉ +{«É ¡ÉHÉùÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ £ùÒ HÉà> ´ÉÉù, ~ÉiÉ +ÉWà lÉÉà ±ÉÉàH´ÉÉiÉÒ {Éà PÉùàiÉÉ Wà´ÉÒ H¾à´ÉlÉÉà, AÎGlÉ+Éà +{Éà qÖ¾É{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ `mÉiÉ" ´É»lÉÖ+Éà ´Éeà A~Éqà¶É-¥ÉÉàyÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾Éà«É +à´ÉÒ qÖ¾É{ÉÒ ±ÉÉàH´ÉÉiÉÒ{ÉÒ +{ÉÉàLÉÒ eɥɱÉÒ APÉÉe´ÉÒ Uà. NÉÉ©ÉeÉÅ §ÉÉÅNÉÒ{Éà £É÷£É÷ oÉlÉÉÅ ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ eÉà{Éà¶É{É´ÉÉ³É `§ÉiÉlÉù'{ÉÒ ¥ÉÉà±É¥ÉɱÉÉ Uà ~ÉiÉ `NÉiÉlÉù'{ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ, »ÉÅ»HÉù{ÉÒ lÉÉà HÉà> ´ÉÉlÉ W HùlÉÖÅ {ÉoÉÒ; l«ÉÉùà +É `NÉÉ©ÉÊe«ÉÉ NÉiÉlÉù'{ÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÉÅe´ÉÒ Uà. +àH Hɳà +É~ÉiÉÉ Ê´ÉwÉ{ÉÉà Wà{ÉÒ NÉ©ÉÉù NÉÉ©ÉÊe«ÉÉ{ÉÉ NÉÉiÉÉÅ lÉùÒHà A~ÉàKÉÉ HùlÉÉ, {ÉÉH{ÉÖÅ ÷ÒSÉHÖÅ SÉeÉ´ÉlÉÉ Hà ©ÉÉá ©ÉùelÉÉ +à `NÉiÉlÉù' wÉùÉ ±ÉÉàH»É©ÉÉW{ÉÖÅ PÉelÉù oÉlÉÖÅ, Y´É{É{Éà ´«É´É¾Éù[ÉÉ{ÉoÉÒ lÉù¥ÉlÉù HùlÉÖÅ, +à{Éà »ÉÅ»HÉù »É©ÉÞu ¥É{ÉÉ´ÉlÉÖÅ. +É ALÉÉiÉÉÅ, H¾à´ÉlÉÉà, AÎGlÉ+Éà +à ¶É¥qÉ³Ö »É»lÉÒ ù©ÉlÉ W {ɾÉàlÉÒ

~ÉiÉ +É~ÉiÉÒ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH Ê´ÉùÉ»ÉlÉ ~ÉiÉ ¾lÉÒ. Y´É{ɧÉù NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ §É´ÉÉ>{Éà Y´ÉÉe´ÉÉ »ÉÅPɺÉÇ HùÒ 92 ´ÉºÉÇ{ÉÒ Wä£ ´É«Éà +©ÉqÉ´ÉÉq©ÉÉÅ Y´É{ÉÉà oÉÉH AlÉÉù{ÉÉùÉ HÊ´É, H±ÉÉHÉù +{Éà »ÉÅNÉÒlÉHÉù ~ÉÉÅSÉÉà÷{ÉÉ ¸ÉÒ Ê´Éd±ÉqÉ»É ~ÉÉÅSÉÉàÊ÷«ÉÉ+à +àH´ÉÉù WÚ{ÉÒ §É´ÉÉ>{ÉÉ ´Éà¶ÉÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùlÉÉÅ H> `mÉiÉ' ´É»lÉÖ +±ÉàLÉà X«É Uà lÉà{ÉÒ ù»É¡Éq ©ÉÉÅeiÉÒ HùÒ ¾lÉÒ, +ÉWà lÉà+Éà ¾«ÉÉlÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ SÉÉà~ÉeÉ{ÉÖÅ ÷ÉÅSÉiÉ ¥ÉÉà±Éà Uà& ùÉàlÉ±É ùLÉ´ÉɳÉÅ Hùà, §Éá»É ©ÉÉÅq³à {ɾɫÉ; {ÉH÷Ò +ɧÉÚºÉiÉ yÉùà, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. qŧÉÒW{É ÷Ò±ÉÉÅ Hùà, ¾±ÉH ¾É©ÉÒ oÉÉ«É; ©Éà±ÉÉà ©ÉÅlÉù §ÉiÉà, +à mÉiÉà +à±ÉàLÉà X«É. ©ÉÉ{ÉÖÊ{É ©Éʾ«Éù ´É»Éà, ~Éù{ÉÉùÒ{ÉÉà ¡Éà©É; ´ÉණÉÉ Ê´Éd±É{Éà §ÉWà, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. ùLÉeà±É ùLÉ´ÉÉ³Ò Hùà, ´«ÉÅh³ Hùà Ê´É´Éɾ; §ÉÉàNÉÒ XàNÉÒ ´Éà¶É yÉùà, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. »É©ÉÖr©ÉÉÅ ´ÉºÉÉÇ ~Éeà, ùiÉ©ÉÉÅ ùÉà~Éà ùÉà~É; »´É~{É©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÖÅ ©É³à, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. +ÅyÉ LÉùÒqà +Éù»ÉÒ, ¥É¾àùÉà ´ÉLÉÉiÉà ¥ÉÉàyÉ; ±É±É{ÉÉ ±ÉÚ±ÉÒ {ÉÉSÉ Hùà, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. §ÉÉ´É ´ÉNÉù §ÉÉàW{É Hùà, ~ÉÉmÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ qÉ{É; ¸ÉuɾÒiÉ Wà ¸ÉÉu Hùà, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. lÉHùÉùÒ{Éà ´ÉLÉlÉ ©É³à, hÉhÒ Hùà ´ÉLÉÉiÉ; NÉùW´ÉÉ{É NÉÖ»»ÉÉà Hùà, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. ©ÉÖùLÉoÉÒ ©É»É±ÉlÉ Hùà, ¥ÉÒHiÉ{ÉÉà »ÉÅNÉÉoÉ; ¶ÉmÉÖ »ÉÉoÉà »Éù³lÉÉ, +à mÉiÉà +±ÉàLÉà X«É. ±ÉÉàH´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ £ÉÅ÷Ö{ÉÒ £ÉÅ÷Ö ¥ÉÅyÉÉ«É +à÷±ÉÒ AÎGlÉ+Éà ©É³à Uà. lÉà©ÉÉÅoÉÒ `mÉiÉ' ´ÉÉ³Ò AÎGlÉ+Éà{ÉÒ +¾Ó oÉÉàeÒ ´ÉÉlÉ HùÒ+à. »ÉÉSÉÖH±ÉÖÅ §ÉiÉlÉù-[ÉÉ{É `+§ÉiÉ' ©ÉÉ{É´ÉÒ+Éà `±ÉÉàH' ~ÉÉ»ÉàoÉÒ

SHREE RAM SALES CORPORATION 8, Shree Parshwa Indl. Estate V. P. Road, Near Janki Hotel, Dombaivali (E) - 421 201. Call: 0251-2456367, 09320244344

STOCKIST & DEALERS IN : S. S., M. S., Seamless Pipes, ERW Pipes, Tubes & C.R. / H.R. Sheets, All types of Welding Machines & Consumables "Complete House of Fabrication Materials"


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010

+É~ÉiÉ{Éà »ÉÉÅ~Éeà Uà. qà´É qÊù«ÉÉà {Éà qù¥ÉÉù +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ~Éä»ÉÉà {ɾÓ. +ÉÊyÉ ´«ÉÉÊyÉ {Éà A~ÉÉÊyÉ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ qÖ&LÉ {ɾÓ. [ÉÉ{É, §ÉÎGlÉ {Éà ´ÉäùÉN«É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ¶ÉÉÅÊlÉ {ɾÓ. Al~ÉÊnÉ, λoÉÊlÉ +{Éà ¡É±É«É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ WNÉlÉ{ÉÉ LÉà±É {ɾÓ. »ÉàNÉ, »ÉÊù«ÉÉà {Éà ~ÉÉà~É÷Éà +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ yÉÉ{«É {ɾÓ. ´ÉÉ, PÉÉ {Éà NɾùHÉà +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ´ÉÉWÖÅ {ɾÓ. +iÉÒ, yÉÉù{Éà yÉ¥ÉÉHÉà +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ¾ÊoÉ«ÉÉù {ɾÓ. SÉÉ´É´ÉÖÅ, SÉڻɴÉÖÅ {Éà »É¥ÉeHÉà +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÓ. lÉÉ´É, lÉÉ©É»É {Éà lɱÉÉ÷Ò +à mÉiÉ NÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ »ÉÉùÉ {ɾÓ. ´ÉÉ'iÉ, Ê´É´Éɾ {Éà ´Éù»ÉÉq +à mÉiÉ +É´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ »ÉÉùÉ {ɾÓ. LÉÅlÉ, ©É¾à{ÉlÉ {Éà ¥ÉÖÊu +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ Ê´ÉvÉ {ɾÒÅ. WÚc, HùW {Éà H~É÷ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ qÖ&LÉ {ɾÓ. úÉÁÉ Ê´ÉºiÉÖ {Éà ©É¾à¶É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ qà´É {É¾Ó ´ÉÉlÉ, Ê~ÉnÉ {Éà H£ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ùÉàNÉ {É¾Ó +ÉÊq, ©Éy«É {Éà +ÅlÉ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ {ÉÉeÒ {ɾÓ. W«É, »É©ÉÉyÉÉ{ÉÒ {Éà {ÉÉ¶É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ +´ÉyÉÒ {ɾÓ. NÉÒyÉ, NÉyÉàeÉà {Éà PÉÚ´Ée +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ +~ɶÉÖH{É {ɾÓ. »´É~{É, ÊSÉmÉ {Éà »ÉÉKÉÉlÉà +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ q¶ÉÇ{É {ɾÓ. ùXà, lÉ©ÉÉà +{Éà »ÉlÉÉà +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ NÉÖiÉ {ɾÓ. ùÉNÉ {ÉÉSÉ {Éà ~Éä»ÉÉà +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ NÉùW {ɾÓ. §ÉÚlÉ §Éʴɺ«É +{Éà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ Hɳ {ɾÓ. HÖÅ´ÉÉùÒ, »ÉyÉ´ÉÉ {Éà Ê´ÉyÉ´ÉÉ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ »mÉÒ {ɾÓ. »ÉÅlÉÊlÉ, ÊJ«ÉÉ©ÉiÉ {Éà ¡ÉÉù¥yÉ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ÊJ«ÉÉ {ɾÓ. RAMAVTAR CHAUHAN 9821031646 23730356

JAI S.

20

¹ÉÉ»É, [ÉÉ{É Hà HÉ©É +à mÉiÉ Y´É{ÉÉ +ÉyÉÉù Ê´É{ÉÉ {ɾÓ. »ÉÖLÉ, ÊWÅqNÉÒ {Éà ©ÉÉ{É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ »ÉÅlÉÉàºÉ {ɾÓ. Wù, Xà° {Éà W©ÉÒ{É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ´Éh´ÉÉe {ɾÓ. +I±É, +©É±É +{Éà eÉà³q©ÉÉ©É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ HÉù§ÉÉùÖ {ɾÓ. ´ÉÉSÉ´ÉÖÅ, ±ÉLÉ´ÉÖÅ {Éà ¶ÉÒLÉ´ÉÖÅ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ¥ÉÖÊu{ÉÉ ¾ÊoÉ«ÉÉù {ɾÓ. +ɳ»É, ùÉàNÉ {Éà »mÉÒ{ÉÒ »Éà´ÉÉ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ©ÉÉà÷É> X«É {ɾÓ. HùW, +ÎN{É {Éà ùÉàNÉ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ LÉùÉ¥ÉÒ {ɾÓ. ~ÉÚU´ÉÖ,Å Xà´ÉÖÅ {Éà q´ÉÉ qà´ÉÒ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ´ÉävÅÖ {ɾÓ. JÚùlÉÉ, HÞ~ÉiÉlÉÉ {Éà HÞlÉ[ÉlÉÉ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ©ÉÉà÷ÖÅ Hº÷ {ɾÒ. ©ÉɱÉ, LÉX{ÉÉà {Éà ÊWÅqNÉÒ +à mÉiÉà ù¾à´ÉÉ{ÉÉ {ɾÓ. +I±É, «ÉHÒ{É +{Éà ¡É§ÉÖlÉÉ +à mÉiÉ ~ÉÚùlÉÉ ¾Éà«É {ɾÓ. Ê´ÉvÉ, H³É {Éà yÉ{É +à mÉiÉ »´Éàq Ê´É{ÉÉ ©É³´ÉÉ{ÉÉ {ɾÓ. qÖ&LÉ, qÊùrlÉÉ {Éà ~ÉùPÉàù ù¾à´ÉÖÅ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ©ÉÉà÷ÖÅ qÖ&LÉ {ɾÓ. ~ÉÉ{É, ~É÷à±É {Éà ¡ÉyÉÉ{É mÉiÉ HÉSÉÉ »ÉÉùÉ {ɾÓ. {ÉÉù, SÉÉù {Éà SÉÉH° +à mÉiÉ ~ÉÉHÉ »ÉÉùÉ {ɾÓ. eÉà¶ÉÒ, Xà¶ÉÒ {Éà ´É÷à©ÉÉNÉÇÖ +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ £ÉàNÉÊ÷«ÉÉ {ɾÓ. ´Éäv, ´ÉණÉÉ{Éà ´ÉHÒ±É +à mÉiÉ Ê´É{ÉÉ ùÉàHÊe«ÉÉ {ɾÓ. PÉÅ÷Ò, PÉÉiÉÒ {Éà APÉùÉiÉÒ +à mÉiÉ £àùÉ LÉÉyÉÉ Ê´É{ÉÉ ~ÉÉHà {ɾÓ. qÖNÉÇÖiÉ, »ÉqÃNÉÖiÉ {Éà ´ÉLÉlÉ +à mÉiÉ Î»oÉù ù¾à´ÉÉ{ÉÉ {ɾÓ. Ê´ÉvÉ, ¾ÉàʶɫÉÉùÒ {Éà +I±É +à mÉiÉ +ɳ»ÉÖ ~ÉÉ»Éà X«É {ɾÓ. qà´É{ÉÖÅ ´ÉSÉ{É, Ê´ÉvÉ {Éà yÉù©É +à mÉiÉ qÊùrÒ ~ÉÉ»Éà ù¾à {ɾÓ. SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

STEELS ☎ R. INDUSTRIES

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE

Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-10.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010

6) ÊHe{ÉÒ{ÉÉà ~ÉÉà>{÷ - ¾oÉà³Ò{ÉÒ ´ÉSSÉà ¥É¾Ö yÉÒ©ÉàoÉÒ ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷ q¥ÉÉ´É´ÉÖÅ. 7) H©Éù qqÇ, ~ÉNÉ{ÉÉ qÖ&LÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉNÉ©ÉÉÅ ÷SɱÉÒ +ÉÅNɳÒ{ÉÒ ¥ÉÉWÖ{ÉÒ +ÉÅNɳÒ{ÉÉ ÷Éà~É ~Éù ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷ q¥ÉÉ´É´ÉÖÅ. 8) oÉÉ>ùÉà>e ©É÷à lÉà ©ÉÉ÷à +ÅNÉÚcÉoÉÒ oÉÉàeÉ {ÉÒSÉà q¥ÉÉ´É´ÉÖ.Å 9) ~ɾà±ÉÒ {Éà ¥ÉÒY +ÉÅNɳÒ{ÉÒ ´ÉSSÉà +ÉÅLÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉà>{÷ Uà. ~ÉÉÅSÉ Ê©ÉÊ{É÷ Êq´É»É©ÉÉÅ mÉiÉ ´ÉÉù. 10) HÒe{ÉÒ ~ÉÉà>{÷ - ¾oÉà³Ò{ÉÉ ´ÉSSÉà q¥ÉÉ´É´ÉÉà. ~ÉNÉ©ÉÉÅ ~Éà{ÉoÉÒ q¥ÉÉ´É´ÉÉà. +ÅNÉÚcÉoÉÒ 1 @SÉ {ÉÒSÉà. 11) ÷SɱÉÒ +ÉÅNɳÒ{ÉÒ 1 @SÉ {ÉÒSÉà ~ÉÉà>{÷ ~Éà{JÒ«É] ©ÉÉ÷à. 12) ÷SɱÉÒ +ÉÅNɳÒ{ÉÒ 0** @SÉ {ÉÒSÉà ~ÉÉà>{÷ ¾É÷Ç ¡ÉÉॱÉà©É ©ÉÉ÷à {ÉÉáyÉ & H~ÉɱɧÉÉÊlÉ ¡ÉÉiÉÉ. +{Éà +{ÉÖ±ÉÉà©ÉʴɱÉÉà©É ¡ÉÉiÉÉ. +É ¥ÉÅ{Éà ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É +eyÉÉà H±ÉÉH Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É lÉ©ÉÉ©É ùÉàNÉÉà {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà. ¡ÉàN{É{»ÉÒ qùÊ©É«ÉÉ{É H~ÉɱɧÉÉÊlÉ ¡ÉÉiÉÉ. lÉoÉÉ +{ÉÖ±ÉÉà©É-ʴɱÉÉà©É ¡ÉÉiÉÉ. {É Hù´ÉÉ.

+à G «ÉÖ ¡ Éà ¶ Éù ~ÉÉà>{÷ LÉɱÉÒ ~Éà÷ +oÉ´ÉÉ W©«ÉÉ ~ÉUÒ ¥Éà H±ÉÉH ~ÉUÒ ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷ q¥ÉÉ´É´ÉÉ. 1) ¥ÉÅ{Éà ¾ÉoÉ{ÉÉ {ÉLÉ »ÉÉ©É»ÉÉ©ÉÉ PɻɴÉÉoÉÒ ´Éɳ HÉ³É ¥É{Éà Uà. ùÉàW ´ÉÒ»É Ê©ÉÊ{É÷ PɻɴÉÉ Xà>+à. 6 ©Éʾ{Éà £É«ÉqÉà oɶÉà. 2) ©ÉÉà©Å ÉÉÅ cÅeÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà HÉàNɳÉà §ÉùÒ ~ÉUÒ +ÉÅLÉÉà ~Éù ~ÉÉiÉÒ ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷ »ÉÖyÉÒ UÉÅ÷´ÉÖÅ. WàoÉÒ +ÉÅLÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù PÉ÷à Uà. 3) ¥ÉyÉÒ W +ÉÅNɳÒ+Éà{ÉÖÅ ÷Éà~É ~Éù q¥ÉÉ´É´ÉÖÅ. WàoÉÒ Êe¡Éà¶É{É qÚù oÉÉ«É Uà. ©ÉÊ»lɺH lÉ{ÉÉ´É qÚù oÉÉ«É Uà - ¥Éà mÉiÉ Ê©ÉÊ{É÷ »ÉÖyÉÒ Hù´ÉÖÅ. 4) {ÉHÉùÉl©ÉH Ê´ÉSÉÉù {Éʾ +É´Éà ¥ÉÒ.~ÉÒ.H{÷ÄÉà±É, {ÉÓqù {É +É´Éà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à, ÷SɱÉÒ +ÉÅNɳÒ{ÉÒ ¥ÉÉWÖ{ÉÒ +ÉÅNɳÒ{ÉÖÅ ÷Éà~É yÉÒ©Éà-yÉÒ©Éà q¥ÉÉ´É´ÉÖ.Å 5) ¾oÉà³Ò{ÉÒ A~Éù{ÉÒ ¥ÉÉWÖ{ÉÒ SÉÉùà«É SÉà{É±É q¥ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ »ÉÉÅyÉÉ{ÉÉ qÖ&LÉÉ´ÉÉ cÒH oÉ> X«É Uà.

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH & ¥ÉyÉà W

Fit

21

oÉ> X+Éà lÉÉà

Fight

¥ÉÅyÉ oÉ> W¶Éà.

Ê´Éù©ÉNÉÉ©É Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ HÉÅlÉÉ¥Éà{É mÉÅ¥ÉH±ÉÉ±É ¶Éɾ

¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ©É¾à¶É§ÉÉ> ¶Éɾ - ´Éä§É´É - Ê{ÉyÉÒ (¾É±É ©ÉÖ±ÉÖÅe) ¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> +W©ÉàùÉ

+ W © É àù É + à» ÷ à÷ H ÉÖ Å.

¥ÉÉàùҴɱÉÒ-«ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù-©ÉÒùÉùÉàe-SÉÒHÖ´ÉÉeÒ-+àH»Éù ùÉàe-¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>»÷) ¢±Éà÷Éà/qÖHÉ{ÉÉà/ùàeÒ/¥ÉÅyÉÉlÉÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉW ±ÉÒ´É-±ÉÉ«É»É{»ÉoÉÒ ±Éà´ÉÉ/´ÉàSÉ´ÉÉ lÉà©ÉW ¡ÉÉà~É÷Ô ©ÉÉ÷à HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ »É±Éɾ ±Éà´ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉyÉÉà. +ÉèÊ£»É & +à/7, qÖHÉ{É {ÉÅ.4, +àH»Éù ùÉàe, «ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400 092. £Éà{É & (+Éè) 28331955 / 28331709 (PÉù) 28331353 Atul H. Gosalia

ARIHANT A

S

S

O

C

I

A

T

E

S

Contact for Sales & Purchase of : Flats & Shops

Sector 9, Bldg. No. B-11/12, Shop No.9, Shanti Nagar, Mira Road (E), Thane - 401 107. Tel.: 28124452 / 9323314047 / 9821288178 email : atulgosalia009@yahoo.com


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010

ùÉ©É~ÉÖ ù NÉÉ©É{ÉÉ ©ÉÅÊqù©ÉÉÅ +àH ~ÉÚXùÒ ù¾àlÉÉà ¾lÉÉà . Êq´É»É-ùÉlÉ lÉà §ÉÎGlÉ -~ÉÚ X ©ÉÅ Ê qù{ÉÒ »É£É>©ÉÉÅ eÚ¥Éà±ÉÉà ù¾àlÉÉà. NÉÉ©É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà lÉù£oÉÒ lÉà © É{Éà »É´ÉÉù-»ÉÉÅ W §ÉÉà W {É +{Éà Y´É{É W°Êù«ÉÉlÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ+Éà ~ÉiÉ ©É³lÉÒ. SÉÉà©ÉÉ»ÉÖÅ ¥ÉàcÖÅ. ´ÉºÉÉÇùÉiÉÒ ¥Éàʾ»ÉÉ¥É ´Éù»«ÉÉÅ. ±ÉNɧÉNÉ PÉÚ÷ Å iÉ »ÉÖyÉÒ ~ÉÉiÉÒ §ÉùÉ«ÉÉÅ. NÉÉ©É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà +{Éà ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ{ÉÉ ~ÉÅSÉÉà+à ©É³Ò{Éà ~ÉÚXùÒ{Éà HÂÖÅ, `lÉ©Éà ©ÉÅÊqù ¥ÉÅyÉ HùÒ +©ÉÉùà PÉàù +É´ÉÒ X´É.' ~ÉÚXùÒ ¥ÉÉ౫ÉÉ, `{ÉÉ ùà {ÉÉ, §ÉNÉ´ÉÉ{É HÅ> §ÉGlÉ{Éà eڥɴÉÉ qà Uà? +à ©É{Éà W°ù ¥ÉSÉɴɶÉà.' ~ÉÉiÉÒ ´Éy«ÉÉ. ©ÉÅÊqù{ÉÒ +Åqù ~ÉÉiÉÒ §ÉùÉ«ÉÉÅ. ©ÉÚÊlÉÇ +eyÉÒ eÚ¥ÉÒ NÉ>. NÉÉ©É{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ¾ÉàeÒ ±É>{Éà ©ÉÅÊqùà +É´«ÉÉ, ` SÉɱÉÉà, ~ÉÚXùÒY +©ÉÉùÒ ¾Éùà, {ɾÒÅ lÉÉà eÚ¥ÉÒ W¶ÉÉà.' ~ÉÚXùÒ, `©ÉÉùÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É W ©É{Éà ¥ÉSÉɴɶÉà. lÉ©É lÉ©ÉÉùà X´É.' «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ~ÉÉUÉ £«ÉÉÇ, W³ùÉX+à Ê´É»lÉÉù

23

´ÉyÉÉ«ÉÉÇ. ©ÉÅÊqù{ÉÉ PÉÖ©©É÷ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉÅ. ~ÉÚXùÒ ©ÉÅÊqù{ÉÒ ÷ÉàSÉ ~Éù. A~Éù PÉùPÉùÉ÷Ò HùlÉÖÅ ¾àʱÉHÉà~÷ù +É´«ÉÖÅ. Ê{É»ÉùiÉÒ {ÉÉLÉÒ. ¥ÉÚ©É ~ÉÉeÒ HÂÖÅ, `~ÉÚXùÒY, +É Ê{É»ÉùiÉÒ ~ÉHeÒ ±ÉÉà +{Éà lÉ©ÉÉùÉà Y´É ¥ÉSÉÉ´ÉÉà.' ~ÉÚXùÒY{ÉÉà +àH W W´ÉÉ¥É ¾lÉÉà, `©É{Éà ©ÉÉùÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É ¥ÉSÉɴɶÉà. +ÉLÉÖÅ Y´É{É lÉà{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ H«ÉÈÖ Uà.' ~ÉÉiÉÒ +÷G«ÉÉÅ {ɾÓ. ©ÉÚÊlÉÇ »ÉʾlÉ ~ÉÚXùÒY{Éà ±É> NÉ«ÉÉ. ~ÉÚXùÒY »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ »ÉÉ©Éà ¾lÉÉ, ~ÉiÉ qÖ&LÉÒ ¾lÉÉ. lÉà©ÉiÉà HÂÖÅ, `©Éá lÉ©ÉÉùÒ +ÉLÉÒ ÊWÅqNÉÒ »Éà´ÉÉ~ÉÚX HùÒ, ~ÉiÉ +ÅlÉà lÉ©Éà ©ÉÉùÒ ¸ÉuÉ lÉÉàeÒ!' §ÉNÉ´ÉÉ{É ¥ÉÉ౫ÉÉ, `+ùà ©ÉÚLÉÇ, mÉiÉ mÉiÉ ´ÉLÉlÉ lÉ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É H«ÉÉâ ~ÉiÉ lÉÖÅ +ÅyÉʴɹÉɻɩÉÉÅ ùS«ÉÉà~ÉS«ÉÉà ¾lÉÉà. +àH ´ÉÉù NÉÉ©É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà +É´«ÉÉ, ¥ÉÒY ´ÉÉù «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà +{Éà mÉÒY ´ÉÉù ¾àʱÉHÉà~÷ù ±É>{Éà W´ÉÉ{ÉÉà +É´«ÉÉ. lÉÖÅ ©É{ÉÖº«É©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É HùlÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà ¾ÖÅ lÉ{Éà W°ù qàLÉÉlÉ.'

HiÉHiÉ ©Éá §ÉNÉ´ÉÉ{É

pewve Oece& keÀer meye yeeles (Scientific) 100 ì®e meesvee pewmeer nw, He=LJeer, Jee³eg, JevemHeefle Deeefo ceW peerJe nw ³es efJe%eeve lees Deye yelee jne nw~ Ssmee ceneve pewve Oece& peeveves kesÀ yeeo ceneve leÊJeef®eblekeÀ ``yewvee[& µees'' ves cenelcee ieebOeer kesÀ Heg$e osJeoeme ieebOeer keÀes He$e kesÀ peJeeye ceW yelee³ee efkeÀ cew Deie}s pevce ceW ³eneb mes cejkeÀj efnbogmleeve ceW pewve kegÀìgcye ceW pevce }svee ®eenlee ntb leye osJeoeme ieebOeer ves Hetíe efkeÀ pewve kegÀìgcye ceW pevce }svee ke̳eeW ®eenles nes leye otmejs He$e kesÀ peJeeye ceW yelee³ee efkeÀ efJeée ceW Oece& lees yengle nw Hejvleg Òel³eskeÀ Oece& ceW YeieJeeve yeveves keÀer ceesveeHee}er efkeÀmeer J³eeqkeÌle keÀes os oer nw Jener YeieJeeve yeekeÀer meye Deveg³ee³eer efJeée ceW pewve Oece& cee$e SkeÀ Ssmee Oece& nw efpemeceW YeieJeeve yeveves keÀer ceesveeHee}er efkeÀmeer J³eeqkeÌle efJeµes<e kesÀ Heeme vener nw~ pewve Oece& kesÀ Devegmeej pees peerJeelcee jeie Üs<e Deeefo Devlej µe$egDees keÀes Kelce keÀj osJes Jees meYeer peerJe YeieJeeve yeve mekeÀles nw Deewj cesjer YeieJeeve yeveves keÀer F®íe nw efpememes cesjer Deie}s pevce ceW pewve kegÀìgcye ceW pevce }sves keÀer YeeJevee nw~ yees}s pewve Oece& peeveves kesÀ yeeo efJeosµeer efJeÜeve Yeejle ceW pevce }skeÀj pewve Oece& DeHeveevee ®eenles nw~ pewve Oece& efce}ves kesÀ yeeo Yeer pewve Oece& keÀes veneR mecePeves Jee}eW kesÀ ef}³es ³en me®eesì peJeeye nw~

©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +{ÉÅlÉùÉ«É ¶Éàc ¾. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éàc ö ÊSÉ. yÉ©ÉÔ, ÊSÉ. ©ÉämÉÒ Ê¾{ÉÉ ~Éùà¶ÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉÒ«ÉÉ ö +ÉùlÉÒ SÉàlÉ{É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ ¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH &


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010

+àH ´ÉÉù ¥ÉɳHÉà{ÉÒ +àH ÷ÖHeÒ+à ÷Ò.´ÉÒ. ~Éù ~ÉÉiÉÒ Ê´É¶Éà +àH {ÉÉ÷H Wà´ÉÖÅ Hùà±ÉÖÅ +à{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ ¾lÉÒ. ``~ÉÉiÉÒ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÉiÉÒ Hà´ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ? {ɳ LÉÉà±ÉÉà lÉÉà »ÉÖqÅ ù yÉÉùà ´É¾à´ÉÉ ©ÉÉÅeà +à´ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ'' ¾©ÉiÉÉÅ ©É֥ŠÉ>©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ~ÉÉ>~ɱÉÉ>{É lÉÚ÷´ÉÉ{Éà (lÉÉàe´ÉÉ{Éà) HÉùiÉà ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ +UlÉ Uà. qÖ&LÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +à Uà Hà ´ÉyÉlÉÒ WlÉÒ ´É»lÉÒ »ÉÉoÉà ʴɹɩÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ´ÉyÉlÉÒ W W´ÉÉ{ÉÒ. »ÉÅ»HÞlÉ©ÉÉÅ lÉÉà ~ÉÉiÉÒ{Éà W `Y´É{É' HÂÖÅ Uà. {Éà +É©É lÉÉà »ÉÉSÉÖÅ W Uà {Éà? +É~ÉiÉÉÅ HÉàºÉÉà©ÉÉÅ, ±ÉÉà¾Ò©ÉÉÅ ¥ÉyÉà 90% HùlÉÉÅ«É ´ÉyÉÖ ~ÉÉiÉÒ Uà. ~ÉÉiÉÒ Ê´É{ÉÉ Hà ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ +UlÉ »ÉÉoÉà Y´É´ÉÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É +PÉùÉà Uà. ù»ÉÉ«ÉiɶÉÉ»mÉÒ+Éà{ÉÒ xʺ÷+à W H20(¾É>eÄÉàW{É +{Éà +ÉèÎG»ÉW{É){ÉÖÅ »ÉÅ«ÉÉàW{É Uà +{Éà Y´É¶ÉÉ»mÉÒ+Éà Wà{Éà `Y´É{É{ÉÉà ©ÉÖL«É PÉ÷H H¾à Uà +à´ÉÖÅ +É ~ÉÉiÉÒ §É±Éà {ɳ LÉÉà±ÉlÉÉÅ »É¾à±ÉÉ>oÉÒ ©É³lÉÖÅ ¾Éà«É UlÉÉÅ lÉà{Éà ´ÉÉ~Éù´ÉÉ©ÉÉÅ +à{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ

±ÉÒ±ÉÒU©É ´ÉÉlÉÉà ~ÉÉiÉÒ.... ~ÉÉiÉÒ

lÉ©Éà XiÉÉà UÉà? »ÉÉHùoÉÒ Nɲ«ÉÖÅ ¶ÉÖ.Å ? +©ÉÞlÉoÉÒ ©ÉÒcÖ ¶ÉÅ? Ö lÉ°iÉoÉÒ lÉÖSU ¶ÉÖ? Å ]àùoÉÒ He´ÉÉà? »ÉÖùWoÉÒ lÉàW»´ÉÒ ¸ÉÒ©ÉÅlÉ HùlÉÉÅ »ÉÖLÉÒ? »ÉÉNÉùoÉÒ ©ÉÉà÷ÅÖ ¶ÉÖ? Å ©ÉàPÉoÉÒ ©ÉÉà÷ÅÖ ¶ÉÖÅ ? ±ÉÉàLÉÅeoÉÒ HciÉ ¶ÉÖ? Å ~É´É{ÉoÉÒ ]e~ÉÒ? +ÎN{ÉoÉÒ NÉù©É? qÒHùÉ HùlÉÉ ´ÉyÉÖ »ÉNÉÉà? qà´É HùlÉÉÅ ©ÉÉà÷ÅÖ qÖ&LÉ?

¡Éà©É lÉ~É ©ÉÉÅNÉiÉÒ qÖº÷ ©ÉÉiÉ»É +ÉÅLÉ »ÉÅlÉÉàºÉ »ÉÅL«ÉÉ qÉlÉÉ HÅWÖ»É ©É{É JÉàyÉ »´ÉÉoÉÇ ¥Éq{ÉÉ©ÉÒ

24 ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. lÉÉà +à´Éà ´ÉLÉlÉà +É~ÉiÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ{Éà +É~ÉiÉÒ +É»É~ÉÉ»É ~ÉÉiÉÒ ¶ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà

Ê´ÉSÉÉùÒ+à. PÉù©ÉÉÅ/»HڱɩÉÉÅ/¥ÉÒWà HÉà> ~ÉiÉ »oɳà {ɳ LÉÖ±±ÉÉà Xà>+à lÉÉà lÉùlÉ W ¥ÉÅyÉ HùÒ+à. ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~«ÉɱÉÉ©ÉÉÅ Xà>+à lÉà÷±ÉÖÅ W ±É>+à ´ÉyÉÉùà ±É>{Éà hÉà³Ò qà´ÉÉ{ÉÒ ÷à´É ¥ÉùÉ¥Éù {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ ¥ÉNÉÒSÉÉà ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉ¥ÉÖ ´ÉNÉù{ÉÖÅ ©Éà±ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ +à©ÉÉÅ ´É~ÉùÉ«É, ©É©©ÉÒ HÖHù©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ qɳ-SÉÉàLLÉÉ yÉÖ+à, ¶ÉÉH§ÉÉY yÉÖ+à +à ~ÉÉiÉÒ £áHÒ {É qàlÉÉ ]Ée UÉàe{Éà ~ÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ Hà ¥ÉÒXÅ PÉiÉÉ HÉ©ÉÉà©ÉÉÅ ´É~ÉùÉ«É. {ɳ LÉÉà±ÉÒ{Éà ¾ÉoÉ - ©ÉÉá yÉÉà>+à lÉÉà ¾Å©Éà¶ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ~ÉÉiÉÒ X«É, ¶ÉÉ´Éù {ÉÒSÉà Hà {ɳ {ÉÒSÉà {¾É´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà ~ÉÉiÉÒ ´É~ÉùÉ«É lÉà HùlÉÉÅ ´ÉÉ»ÉiÉ©ÉÉÅ (eÉà±É/ ±ÉÉà÷Éà/÷©¥É±Éù ´ÉNÉàùà) ±É>{Éà ´ÉÉ~ÉùlÉÉÅ +ÉàUÖ ´É~ÉùÉ«É.

WÚ{ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ{ÉÉ ©ÉiÉ-©ÉiÉ{ÉÉÅ ©ÉÉ~É©ÉÉÅ WÖqÉÅ-WÖqÉÅ ©ÉÉ~É

5 ©ÉiÉ = 1 HÉàoɳÉà 7 ©ÉiÉ = 1 {ÉÉ{ÉÉà ¾ÉùÉà (§ÉÉlÉ) 21 ©ÉiÉ = 1 ©ÉÉà÷Éà ¾ÉùÉà (§ÉÉlÉ) 12 ©ÉiÉ = 1 ©ÉÉiÉÒ (qÉiÉÉ) 16 ©ÉiÉ = 1 H³¶ÉÒ (SÉÉàLÉÉ) 20 ©ÉiÉ = 1 LÉÉÅeÒ (±ÉÉHeÉÅ) 30 ©ÉiÉ = 1 NÉɱ±ÉÒ (WÖ´ÉÉù) 24 ©ÉiÉ = 1 §ÉÉù (H~ÉÉ»É) 32 ©ÉiÉ = 1 ¥ÉàeÒB (lɱÉ) 50 ©ÉiÉ = 1 ©ÉÚeÉà (UÉà) (1 ©ÉiÉ +à÷±Éà +ÉW{ÉÉ 20 ÊH±ÉÉà) HÉå»É©ÉÉÅ ©ÉÚHà±ÉÉ ¶É¥qÉà lÉà-lÉà ©ÉÉ~É ©ÉÉ÷à ´ÉyÉÖ ´É~ÉùÉlÉÉ ¶É¥qÉà Uà. Wà©ÉHà +àH §ÉÉù H~ÉÉ»É, +àH H³¶ÉÒ SÉÉàLÉÉ, 1 LÉÉÅeÒ ±ÉÉHeÉ...~ÉiÉ +à{ÉÉà +oÉÇ +à {ÉoÉÒ Hà lÉà-lÉà ©ÉÉ~É lÉà-lÉà ´É»lÉÖ+Éà ©ÉÉ÷à W Uà.


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

★ Hɳ{Éà +Ê»lÉHÉ«É {ÉoÉÒ HÉùiÉ Hà qùà H »É©É«É{ÉÉà Hɳ +±ÉNÉ +±ÉNÉ Uà. §ÉÚlÉHɳ {ɺ÷ oÉ> NÉ«ÉÉà, §Éʴɺ«É Hɳ Al~É}É oÉ«ÉÉà {ÉoÉÒ. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÉmÉ +àH »É©É«É{ÉÉà Uà. ~ÉùÅlÉÖ +É +àH »É©É«É{ÉÉà HÉ±É +{ÉÅlÉÉ Y´ÉÉà +{Éà +{ÉÅlÉÉ r´«ÉÉà ~Éù ´ÉlÉâ Uà, +»Éù Hùà Uà ©ÉÉ÷à Hɳ r´«ÉoÉÒ +{ÉÅlÉ Uà. ★ {ÉÉùHÒ +{Éà qà´É{Éà W{©ÉoÉÒ ´ÉäÊJ«É ¶ÉùÒù ¾Éà«É lÉà §É´É ¡Él«ÉÊ«ÉH, ©É{ÉÖº«É +{Éà ÊlÉ«ÉÈSÉ{Éà lÉ~ÉÉÊqoÉÒ, ±ÉÎ¥yÉoÉÒ ´ÉäÊJ«É ¶ÉùÒù ¾Éà«É lÉà ±ÉÎ¥yÉ ¡Él«ÉÊ«ÉH H¾à´ÉÉ«É. ★ ¶ÉÖ§É ´ÉiÉÇ mÉiÉ & ±ÉɱÉ, ~ÉÒ³Éà +{Éà »É£àq ¶ÉÖ§É NÉÅyÉ +àH & »ÉÖù椃 NÉÅyÉ ¶ÉÖ§É ù»É mÉiÉ & lÉÚùÉà, LÉÉ÷Éà, +{Éà ©ÉÒcÉà ¶ÉÖ§É »~ɶÉÇ SÉÉù & »ÉÖÅ´ÉɳÉà, ¾³´ÉÉà, AºiÉ +{Éà SÉÉà~Ée¬Éà ★ +¶ÉÖ§É ´ÉiÉÇ ¥Éà & HɳÉà +{Éà {ÉÒ±ÉÉà +¶ÉÖ§É NÉÅyÉ +àH& qÖùʧÉNÉÅyÉ +¶ÉÖ§É ù»É ¥Éà & lÉÒLÉÉà, +{Éà He´ÉÉà +¶ÉÖ§É »~ɶÉÇ SÉÉù& LÉùLÉùÉà, §ÉÉùà, ¶ÉÒlÉ, +{Éà ±ÉÖLÉÉà ★ +yÉÉà±ÉÉàH©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É {ÉùH{ÉÉ mÉÒX oÉÒ ¥ÉÉù©ÉÉÅ +ÉÅlÉùÉ©ÉÉÅ q»É §É´É{É~ÉÊlÉ qà´ÉÉà ù¾à Uà.

25

lÉà © ÉÉÅ mÉÒX +ÉÅ l ÉùÉ©ÉÉÅ +»ÉÖùHÖ©ÉÉù{ÉÒ »ÉÉoÉà ~ÉÅqù ~Éù©ÉÉyÉÉ©ÉÒ qà´ÉÉà ~ÉiÉ ù¾à Uà. ★ »É©É ~ÉÞo´ÉÒoÉÒ {ÉÒSÉà ~ɾà±ÉÒ {ÉùH{ÉÉà 1000 «ÉÉàW{É{ÉÉà A~Éù{ÉÉà q³ Uà lÉà©ÉÉÅ 100 «ÉÉàW{É A~Éù +{Éà 100 «ÉÉàW{É {ÉÒSÉà ©ÉÚHlÉÉÅ ´ÉSSÉà{ÉÉ 800 «ÉÉàW{É{ÉÉ q³©ÉÉÅ ´ÉÉiÉ´«ÉÅlÉù qà´ÉÉà{ÉÉ {ÉNÉù Uà. lÉà A~Éù{ÉÉ 100 «ÉÉàW{É©ÉÉÅ q³©ÉÉÅ ´ÉÉiÉ ´«ÉÅlÉù qà´ÉÉà{ÉÉ {ÉNÉù Uà. lÉà A~Éù{ÉÉ 100 «ÉÉàW{É©ÉÉÅ 10 «ÉÉàW{É q³ A~Éù +{Éà 10 «ÉÉàW{É q³ {ÉÒSÉà ©ÉÚHlÉÉ ´ÉSSÉà{ÉÉ 80 «ÉÉàW{É©ÉÉÅ WÞŧÉH qà´ÉÉà ù¾à Uà. ★ V«ÉÉàÊlɺÉÒ qà´ÉÉà »É©É~ÉÞo´ÉÒoÉÒ 790 «ÉÉàW{ÉoÉÒ 900 «ÉÉàW{É »ÉÖyÉÒ DSÉ~ÉiÉà ©Éà° ~É´ÉÇlÉ{ÉÒ £ùlÉà ù¾à±ÉÉ Uà lÉà ÊlÉSUÉDZÉÉàH©ÉÉÅ Uà. ´Éä©ÉÉÊ{ÉH qà´ÉÉà Ay´ÉDZÉÉàH©ÉÉÅ Uà. ★ ~ɾà±ÉÉ ÊHα´ÉʺÉH ~ɾà±ÉÉ +{Éà ¥ÉÒX qà´É±ÉÉàH{ÉÒ {ÉÒSÉà, ¥ÉÒX ÊHα´ÉʺÉH mÉÒX +{Éà SÉÉàoÉÉ qà´É±ÉÉàH{ÉÒ {ÉÒSÉà +{Éà mÉÒX ÊHα´ÉʺÉH ~ÉÉÅSÉ©ÉÉ +{Éà UdÉ qà´É±ÉÉàH{ÉÒ {ÉÒSÉà Uà. ★ ~ÉÉÅSÉ©ÉÉ qà´É±ÉÉàH ~ÉÉ»Éà mÉ»É {ÉÉeÒ{Éà Uàeà {É´É ±ÉÉàHÉÅÊlÉH qà´ÉÉà ù¾à Uà.

HÅ>H XiÉ´ÉÉ Wà´ÉÖÅ

SÉÉ {ÉÒ ¶ÉÉ«ÉùÒ ©ÉÉùÉ ©ÉùiÉ »É©É«Éà SÉÉ lÉiÉÉ ´ÉÉX ´ÉNÉeÉ´ÉXà. ]ÉÅ] ~ÉLÉÉ] {Éà ¥Éq±Éà ~«ÉɱÉÉ ùHÉ¥ÉÒ LÉLÉeÉ´ÉXà. (©ÉÉ÷±ÉÒ) HÒ÷±ÉÒ{ÉÒ yÉÉù©ÉÉÅ (PÉÒ {Éà ¥Éq±Éà) SÉɾ{Éà ùà±ÉÉ´ÉXà. +ÉNÉ{ÉÒ {É{ÉÉ©ÉÒ ¾Éà §É±Éà Hɺ÷{ÉÒ A~Éù úÉÖH¥ÉÉà{e-±ÉÒ~÷{É{ÉÉ LÉÉàLÉÉ ±ÉNÉÉeXà. eÉPÉÖ+Éà{ÉÉ H~ÉeÉ ©É¾Ò »ÉÚmÉÉà SÉɾ{ÉÉ ±ÉLÉÉ´ÉXà. ùÉ©É ¥ÉÉà±ÉÉà §ÉÉ> ùÉ©É{Éà ¥Éq±Éà SÉɾ ¥ÉÉà±ÉÉà §ÉÉ> SÉɾ ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉXà. ©ÉÉùÒ ©ÉùiÉ lÉÒoÉÒ+à SÉɾ{ÉÉùÉ+Éà{Éà SÉɾ ~ÉÒ´ÉeÉ´ÉXà. »©ÉÉùH +NÉù HùÉà ©ÉÉ°Å lÉÉà ~Éù¥ÉÉà SÉɾ{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉ´ÉXà. §ÉNÉ´ÉÅlÉ-Uà±±ÉÒ >SUÉ Uà ©ÉÉùÒ SÉɾ{ÉÉà +à÷±ÉÉà SÉɾH UÖ.Å +NÉù £ùÒ W{©É +É~Éà ©ÉÉ{É´É HàùÉà. NÉÉà³oÉÖoÅ ÉÒ{Éà ¥Éq±Éà SÉɾ{ÉÖÅ W ~ÉÉ{É HùÉ´ÉXà.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+àÊ¡É±É 2010

26

´ÉàHà¶Éà{É©ÉÉÅ lÉÉW Xà¶ÉÉà Hà ¥É{ÉɴɶÉÉà? ~ÉùÒKÉÉ+Éà ~ÉÚùÒ oÉ> Uà. +à÷±Éà ÷à{¶É{É ¶É° oÉ«ÉÖÅ Uà Hà ´ÉàHà¶É{É©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ HùÒ¶ÉÖ? +ÉWà +É {É´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ÷à{¶É{É oÉÉàeÖÅ ¾³´ÉÖÅ HùÒ+à... »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà, ´ÉàHà¶É{É ~ÉelÉÉÅ W UÉàHùÉÅ ({ÉÉ{ÉÉÅ ¾Éà«É Hà ©ÉÉà÷ÉÅ) ÷Ò´ÉÒ +{Éà H©~«ÉÚ÷ù »ÉÉ©Éà SÉÒ÷HÒ X«É +{Éà ©ÉÉ-¥ÉÉ~É oÉÉàeÉà »É©É«É lÉÉà +à SɱÉÉ´ÉÒ ±Éà, ~ÉiÉ ~ÉUÒ +à©É{Éà ´ÉÉÅyÉÉà ~Éeà +à »´ÉɧÉÉÊ´ÉH Uà. HÒeÃ]{ÉÒ SÉà{É±É ~Éù ´ÉÉùÅ´ÉÉù Xà´ÉÉ ©É³lÉÒ ~Éà±ÉÒ X¾àùLÉ¥Éù©ÉÉÅ H¾à Uà lÉà©É `¾÷É ÷Ò´ÉÒ, ¾÷É H©~«ÉÚ÷ù, q©É ¾ä lÉÉà ¥Éɾù {ÉÒH±É' ´ÉÉùÅ´ÉÉù ¥ÉɳHÉà{Éà H¾à´ÉÖÅ ~Éeà lÉÉà ´É³Ò {É´ÉÉà ¡ÉÉॱÉà©É oÉÉ«É PÉù ¥É¾Éù W´ÉÖÅ H«ÉÉÅ? +{Éà Hà÷±ÉÒH ´ÉÉù? lÉÉà Hù´ÉÖÅ ¶ÉÖ? Å W´ÉÉ¥É Ê»É©~É±É Uà oÉÉàeÒ W ´ÉÉù ©ÉÉ÷à H©~«ÉÚ÷ù +{Éà {Éà ÷ H{Éà G ¶É{É +Éà { É HùÉà . www.papertoys.com »ÉÉ>÷ ~Éù ~ɾÉáSÉÒ X´É. AX±ÉÉ SÉɾlÉà ¾ä ´ÉÉà ÊW{ÉHà PÉù ¶É©ÉÉ {É¾Ó ¾ÉàlÉÒ, ©ÉÉÅ HÒ lÉ±É¥É A{¾à ¾ÉàlÉÒ ¾ä, ÊW{ÉHÒ ©ÉÉÅ {É¾Ó ¾ÉàlÉÒ.

+¾Ó lÉ©ÉÉùÉÅ +É´ÉlÉÉÅ ¥Éà-mÉiÉ ´ÉàHà¶É{É +ÉàUÉÅ ~Éeà +à´ÉÉà LÉX{ÉÉà §É«ÉÉâ Uà. »ÉÉ>÷ ~Éù +{ÉàH ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ~Éà~Éù÷Éà>] Hà ©ÉÉàeà±É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ »Éù³ ùÒlÉ +É~ÉÒ Uà. Wà©É Hà +¾Ó lÉ©É{Éà »ÉÉqÒ ~ÉÉ÷Ô ¾à÷ Hà ~Éà~Éù eÉà±ÉoÉÒ ¶É° HùÒ{Éà lÉÉW ©É¾à±É, ´¾É>÷ ¾ÉA»É, +àÊ£±É ÷É´Éù, ¾àʱÉHÉà~÷ù, Ê¥ÉNÉ ¥Éà{É, »ÉÉ{lÉÉ, »~Éà»É ¶É÷±É, ùàÊ»ÉÅNÉ HÉù +{Éà Ê»Ée{ÉÒ{ÉÖÅ +Éà~ÉàùÉ ¾ÉA»É »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ ©ÉÉàe±à É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ©É³Ò W¶Éà. ©ÉÉàeà±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà lÉà{Éà »Éù»É H±Éù HùÒ qÉà. ~ÉUÒ lÉà{ÉÉà +àH £Éà÷ÉàOÉÉ£ ±É>{Éà lÉ©ÉÉùÉ {ÉÉ©É »Éù{ÉÉ©ÉÉ »ÉÉoÉà suggestions@papertoys.com~Éù ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ÉÉà. »ÉÉ>÷ ~Éù ±ÉÉàHÉà+à ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÉÅ ©ÉÉà e à ± »É{ÉÒ NÉà ± Éà ù Ò Uà . lÉ©ÉÉùÉà ©Éà > ±É himanshu@cybersafar.com ~Éù ~ÉiÉ ©ÉÉàH±É´ÉÉ{ÉÖÅ §ÉÚ±ÉlÉÉ {ɾÓ.

»´É. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ±ÉʱÉlÉÉ¥Éà{É ù©ÉÊiÉH±ÉÉ±É ¶Éɾ ¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ £Éàù©É¥Éà{É {Éùà{r§ÉÉ> ¶Éɾ ÊSÉ. zÉÖÊ´É±É ¶Éɾ ÊSÉùÊ´ÉqÉ«É& 11/9/1977

JAY AMBE ENTERPRISE SHRUTI DEVELOPER 3, Vardhaman Apt., Sector-7, Plot No. 15, Kamothe, Navi Mumbai.

Jayesh Shah 9324545455

BUILDER & DEVELOPER

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ 83©ÉÉÅ «ÉÚÅ lÉÉà H¾{Éà HÉà lÉàùà Ê»Éù ~Éù HÉà> lÉÉW {É¾Ó ¾ä, W{©É W«ÉÅlÉÒ ´ÉºÉÇ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ©ÉNÉù HÉä{É »ÉÉ ¾ä ´ÉÉà Êq±É ÊW»É ~Éù lÉàùÉ ùÉW {É¾Ó ¾ä. ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾...

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉHֱɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»ÉÅH±É{É& ¸ÉÒ Êq{Éà¶É +Éù. »ÉÅPÉ´ÉÒ (PRO)

¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ

¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É¥É³ ~ÉÚi«ÉÉàq«Éà SÉämÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ +É«ÉÅʥɱÉ{ÉÒ +Éà³Ò{ÉÒ A©ÉÅNɧÉùÒ AW´ÉiÉÒ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ HÞ~ÉÉ~ÉÉmÉ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ~ÉÚ. ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ ~ÉÉ´É{É-Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ »ÉÅ~É}É oÉ>, LÉÚ¥É »ÉÉùÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ +É«ÉÅʥɱÉ{ÉÒ +Éà³Ò oÉ«Éà±É. +É«ÉÅʥɱÉ{ÉÒ +Éà³Ò qùÊ©É«ÉÉ{É «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅlÉ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.+à ``{É´É~Éq'' ~Éù ÊSÉÅlÉ{ɶÉÒ±É +{Éà ©É{É{ÉÒ«É ¡É´ÉSÉ{ÉÉà +É~«ÉÉ. lÉà+Éà+à JÉÅÊlÉHÉùÒ Ê´ÉSÉÉùÉà »ÉÖqÅ ù qÉLɱÉÉ q±ÉÒ±ÉÉà »ÉÉoÉà ¡É´ÉSÉ{ÉÉà +É~«ÉÉ. ¸ÉÉàlÉÉ+Éà §ÉÉ´ÉʴɧÉÉàù ¥É{ÉÒ XNÉ. lÉ~É»´ÉÒ+Éà{ÉÉ ~ÉÉùiÉÉ{ÉÉ ±ÉɧÉÉoÉÔ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ +Ê{ɱÉÉ¥Éà{É ¡ÉÉiɱÉÉ±É ¶Éàc ¾ & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒ¶ÉÉ¥Éà{É lÉàW»É§ÉÉ> ¶Éàc Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉÉ³É +à ±ÉÒyÉà±É.

¸ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ eÉá¥ÉҴɱÉÒ (>)

HSU HÉàÊ÷ »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ A~ÉÉy«ÉÉ«É ~ÉÚ. ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàqSÉÅrY »´ÉÉ©ÉÒ +ÉÊq cÉiÉÉ 3{ÉÉà ©ÉÅNÉ±É©É«É ¡É´Éà¶É lÉÉ. 10-4-2010{ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ eÉá¥ÉҴɱÉÒ (>) ©ÉÉà÷É A~ÉÉ¸É«É ÊlɱÉH ùÉàe©ÉÉÅ oÉ«Éà±É. A~ÉÉy«ÉÉ«É ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàqSÉÅqY »´ÉÉ©ÉÒ, ~ÉÚ. {ÉÊ´É{É©ÉÖÊ{É lÉoÉÉ ~ÉÚ. »ÉÖùà¶É©ÉÖÊ{É +ÉÊq cÉiÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùlÉÉ »É©ÉOÉ eÉá¥ÉҴɱÉÒ{ÉÉ »ÉÅPÉÉà wÉùÉ »´ÉÉNÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É +É ¡É»ÉÅNÉà ¶ÉÉà§ÉÉ©ÉÉÅ +ʧɴÉÞÊu Hù´ÉÉ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ HÞ~ÉÉ~ÉÉmÉ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ¸ÉÒ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ HSU +Éc HÉàÊ÷ ©ÉÉàÊ÷ ~ÉKÉ{ÉÉ ~ÉÚ. ʴɩɳɥÉÉ> ©É.»É. ~ÉyÉÉùlÉÉ +É{ÉÅq{ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉ«Éà±É. ~ÉÚ. Ê´É{ÉÉàqSÉÅrY »´ÉÉ©ÉÒ 15 ´ÉºÉÇ ¥ÉÉq eÉá¥ÉҴɱÉÒ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùlÉÉ ©ÉÒ{ÉÒ HSU »É©ÉÉ eÉá¥ÉҴɱÉÒ©ÉÉÅ

27

¡É»É}ÉÉlÉÉ U´ÉÉ> NÉ«Éà ± É. qùà H »ÉÅ P É{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà+à »É´ÉÇ »ÉÅPÉÉà©ÉÉÅ ~ÉyÉÉù´ÉÉ §ÉɴɧɫÉÈÖ +É©ÉÅmÉiÉ ~ÉÉc´Éà±É.

ùÉiÉ~ÉÚù »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ©ÉÉÅ SÉämÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ +Éà³Ò©ÉÉ yÉ©ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉ

ùÉiÉ~ÉÖ ù »oÉÉ. »ÉÅ P É©ÉÉÅ ¸ÉÒ >{qÖ ± ÉÉ±É WNÉY´É{ÉqÉ»É LÉÉ÷eÒ«ÉÉ »oÉÉ. A~ÉɸɫɩÉÉÅ ¥ÉÉà÷Éq »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉÅ ~ÉÚ. »ÉÖʶɱÉÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ ~ÉÚ. V«ÉÉàÊlÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ ~ÉÚ. §ÉÉùlÉÒ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ ~ÉÚ. ùÒuÒ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ SÉämÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ +Éà³Ò +ÉùÉyÉ{ÉÉ lÉoÉÉ yÉ©ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ ~ÉyÉÉùà±É. ~ÉÚ. »ÉÖʶɱÉÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ{Éà »É³ÅNÉ +Éc©ÉÉà ´Éù»ÉÒ lÉ~É SÉɱÉÒ ù¾à ± É Uà . ~ÉÚ . »ÉÖʶɱÉÉ¥ÉÉ>, ~ÉÚ. V«ÉÉàÊlÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ +à §ÉÉ´É´ÉÉ¾Ò ¶Éä±ÉÒ©ÉÉÅ +Éà³Ò qù©«ÉÉ{É »ÉÖqÅ ù ´«ÉÉL«ÉÉ{É £ù©ÉÉ´Éà±É. »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ©ÉÉÅ 15 +ÉùÉyÉHÉà+à +ÉLÉÒ +Éà³Ò{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hùà±É ~ÉÚ. ÊùÊu¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ+à +ÉLÉÒ +Éà³Ò{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hùà±É. ùÉiÉ~ÉÖù »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ùW{ÉÒHÉÅlÉ LÉÉ÷eÒ«ÉÉ +à »ÉÅPÉ´ÉlÉÒ +ɧÉÉù ©ÉÉ{Éà±É. +ÉLÉÒ +Éà³Ò{ÉÉ +ÉùÉyÉHÉà{ÉÉ ~ÉÉùiÉÉ ¸ÉÒ YlÉà{ɧÉÉ> >{qÖ±ÉÉ±É LÉÉ÷eÒ«ÉÉ lÉù£oÉÒ HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. (¡ÉàºÉH& ¥ÉÒÊ~É{É LÉÉ÷eÒ«ÉÉ)

¸ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ. Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ Ê¾ÅNÉ´ÉɱÉÉ ±Éà{É - PÉÉ÷HÉà~Éù (>»÷)

¸É©ÉiÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÚ. eÉè. yÉ©ÉÇʶɱÉÉY ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ »ÉÉy´ÉÒ ~ÉÚ. §ÉÎGlÉʶɱÉÉY ©É.»É.{ÉÉà ``Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ'' ʴɺɫÉ{ÉÉà ©É¾ÉÊ{É¥ÉÅyÉ »´ÉÒHÞlÉ oÉlÉÉ Phd Doctorate ~Éq´ÉÒ +à{ÉÉ«ÉlÉ oÉlÉÉ A~ÉùÉàGlÉ »ÉÅPÉ wÉùÉ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. +à´É©Éà eÉè. yÉ©ÉÇʶɱÉÉY ©É.»É. ~ÉÚ. HÉàÊH±ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. ~ÉÚ. +°iÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. Ê´ÉùÊlÉ»ÉÉyÉ{ÉÉY ´ÉNÉàùà »ÉÊlÉ´ÉÞÅqÉà{ÉÒ Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 4-4-2010{ÉÉ ùÉàW «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É +É ¡É»ÉÅNÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÅPÉÉà{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà lÉoÉÉ +{ÉàH ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ. ¸ÉÒ ÊHlÉÔ§ÉÉ> HÉàcÉùÒ, Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò lÉoÉÉ ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> +à{É. »ÉÖlÉÊù«ÉÉ+à ~ÉyÉÉùà±ÉÉ »ÉÉä{Éà +É´ÉHÉù +É~ÉÒ, ¸ÉÒ §ÉÎGlÉʶɱÉÉY


+àÊ¡É±É 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

©É.»É.{ÉÒ Y´É{É ]ù©Éù ´ÉiÉÇ´ÉÒ Phd oÉ´ÉÉ ¥Éq±É ~ÉyÉÉùà±ÉÉ »ÉÉä ´ÉlÉÒ lÉoÉÉ »ÉÅPÉ´ÉlÉÒ +ʧÉ{ÉÅq{É ~ÉÉ©«ÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà lÉoÉÉ HÉùÉà¥ÉÉùÒ HÊ©ÉÊ÷{ÉÉ »É§«ÉÉà+à ~ÉÚ. §ÉÎGlÉʶɱÉÉY ©É.»É.{ÉÖÅ ¶ÉɱÉoÉÒ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hùà±É. +É ©ÉÅNÉ±É ¡É»ÉÅNÉà +{ÉàH ´ÉGlÉÉ+Éà+à ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{ÉÉà HùÒ ¶ÉÖ§É §ÉÉ´É{ÉÉ §ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. ¡ÉàºÉH& ©ÉÉ{Éqà ©ÉÅmÉÒ+Éà

¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »ÉÅPÉ eÉá¥ÉҴɱÉÒ (>)

¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É¥É³ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà SÉämÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ +É«ÉÅÊ¥É±É +Éà³Ò{ÉÒ A©ÉÅNɧÉùÒ AW´ÉiÉÒ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ +Éy«ÉÉl©É«ÉÉàNÉÒ{ÉÒ ~ÉÚ. ±É±ÉÒlÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. (¥ÉÉ~ÉY){ÉÉ »ÉÖ¶ÉÒº«ÉÉ eÉè. W»ÉÖ¥ÉÉ> ©É.»É.+ÉqÒ cÉiÉÉ 4{ÉÒ ~ÉÉ´É{É Ê{ɸÉÉ©ÉÉ »ÉÅ~É}É oÉ> 600 Wà÷±ÉÉ +ÉùÉyÉHÉà+à +É«ÉÅ¥ÉÒ±É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hùà±É. ~ÉÚ . ©É.»É.{ÉÉ [ÉÉ{É ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà »É©ÉOÉ eÉá¥ÉҴɱÉÒ{ÉÉ W{ÉlÉÉ+à ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉà±É. ~ÉÚ. ©É.»É.+à +Éà³Ò ¥ÉÉq qà´É±ÉɱÉÒ lÉù£ (¡ÉàºÉH& ©ÉÅmÉÒ+Éà) ʴɾù Hùà±É Uà.

¥ÉÞ¾q ùÉWHÉà÷ »oÉÉ. »É©ÉÉW +É«ÉÉàYlÉ +äÊlɾÉÊ»ÉH ©É¾É´ÉÒù ¡É§ÉÉlÉ £àùÒ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É

Ê´É¹É ´ÉÅq{ÉÒ«É ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ W{©É H±«ÉÉiÉH ©É¾Éàl»É´É{Éà ´ÉyÉÉ´É´ÉÉ SÉämÉ »ÉÖq 13 lÉÉ. 27-3-2010 ¶ÉÊ{É´ÉÉù{ÉÉ ùÉàW ¥ÉÞ¾q ùÉWHÉà÷ »oÉÉ. Wä{É »É©ÉÉW wÉùÉ ùÉWHÉà÷{ÉÉ »oÉÉ. »É©ÉÉW{ÉÉ <ÊlɾɻɩÉÉÅ »ÉÉä .¡ÉoÉ©É´ÉÉù ``+äÊlɾÉÊ»ÉH ©É¾É´ÉÒù ¡É§ÉÉlÉ £àùÒ''{ÉÖÅ »ÉÖÅqù +É«ÉÉàW{É Hùà±ÉÖ +É ¡É§ÉÉlÉ£àùÒ ¶ÉÊ{É´ÉÉù{ÉÉ »ÉÉà{ÉàùÒ »ÉÖ«ÉÉâq«Éà ÊmÉHÉàiÉ ¥ÉÉNÉoÉÒ ¶ÉÖ§ÉÉùÅ§É oÉ> ùÉWHÉà÷{ÉÉ ùÉW©ÉÉNÉÉâ A~Éù ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ NÉNÉ{ɧÉàqÒ {ÉÉùÉ+Éà +{Éà W«É W«ÉHÉù »ÉÉoÉà ©ÉÉà÷É »ÉÅPÉ{Éà +ÉÅNÉiÉà ~ɾÉàSÉÒ. ~ÉÉäºÉyɶÉɳɩÉÉŠʥÉùÉYlÉ ~ÉÚ. »ÉÚ«ÉÇ-Ê´ÉW«É ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ~ÉÚ. <{qÖ¥ÉÉ> ©É.+à A~ÉλoÉlÉ »ÉÉä{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉà ¡ÉàùH

28

+{Éà Êq´«É »ÉÅq¶à É lÉoÉÉ ©ÉÉÅNÉʱÉH £ù©ÉÉ´Éà±É. +É ¡É§ÉÉlÉ£àùÒ©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷ »oÉÉ. »ÉÅPÉÉà{ÉÉ qùàH ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ+Éà{ÉÒ Al»ÉɾW{ÉH A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò. qùàH §ÉÉÊ´ÉHÉà{ÉÉ ©ÉÖLÉ A~Éù »oÉÉ. »É©ÉÉW{ÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ +Éà³LÉ +{Éà ¡ÉÊlÉH°~ÉÒ ©ÉÖ¾~ÉÊlÉ ¶ÉÉà§ÉlÉÒ ¾lÉÒ Wà +É ¡É§ÉÉlÉ£àùÒ{ÉÒ ©ÉÖL«É ʴɶÉàºÉlÉÉ ¾lÉÒ. ©ÉÉà÷É »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ >¹Éù§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ+à »ÉÉä{ÉÉ »´ÉÉNÉlÉ »ÉÉoÉà FiÉ »´ÉÒHÉù{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +ʧɴ«ÉGlÉ HùlÉÉÅ LÉÖ¶ÉÒ »ÉÉoÉà WiÉÉ´Éà±É Hà »oÉÉ. »É©ÉÉW{ÉÉ §Éʴɺ«É{ÉÉ qùàH HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ Al»Éɾ~ÉÚ´ÉÇH »ÉÉoÉ-»É¾HÉù +É~É´ÉÉ {ÉªÉ +{ÉÖùÉàyÉ Hùà±É. ¡ÉàºÉH & ©É{ÉÉàW eà±ÉÒ´ÉɱÉÉ-ùÉWHÉà÷

HÉ©ÉÉNɱÉÒ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ +É«ÉÅ¥ÉÒ±É +Éà³Ò{ÉÒ A©ÉÅNɧÉàù AW´ÉiÉÒ

NÉÉá. »ÉÅ.{ÉÉ ~ÉÚ. yÉÒù NÉÖùÖqà´É{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ »´É. ~ÉÚ. >{qÖ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ©ÉyÉÖù§ÉɺÉÒ ~ÉÚ. §ÉÉ{ÉÖ¥ÉÉ> ©É. ~ÉÚ. yÉÊ©ÉDZÉÉ¥ÉÉ> ©É.~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É. ~ÉÚ. §ÉÉÊ´É{ÉÒ¥ÉÉ> ©É. ~ÉÚ. +´É{ÉÒ¥ÉÉ> ©É. ~ÉÚ. +àHlÉÉY ©É. cÉ 6 ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÒ +ÉOɾ §ÉùÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ{Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ{Éà PÉiÉÉ ´ÉºÉÉâ ¥ÉÉq +É«ÉÅ¥ÉÒ±É{ÉÒ +Éà³Ò{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ HùÉ´É´ÉÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ +{Éà {É´Éà Êq´É»É ~ÉÚ. yÉ©ÉÔ±ÉÉ¥ÉÉ> ©É. ~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É. +à »ÉÖÅqù ¶Éä±ÉÒ©ÉÉÅ XàùqÉù ¡É´ÉSÉ{É ¡É´Éɾ ´É¾É´«ÉÉà ¾lÉÉà. lÉà+Éà¸ÉÒ{ÉÒ Xà¶ÉÒ±ÉÒ +{Éà ¾Éà¶ÉÒ±ÉÒ ¡É§ÉÉ´É ´ÉÉiÉÒoÉÒ ~ÉùÒºÉq ©ÉÅmÉ ©ÉÖNyÉ ¥É{ÉÒ ¾lÉÒ. {É´É Êq´É»É ÊmÉùÅNÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH, Ê´ÉÊ´ÉyÉ X~É, +±ÉNÉ +±ÉNÉ NÉà>©É ù©ÉÉeÒ »ÉÉä{Éà +É{ÉÅqÒlÉ ¥É{ÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ. ©ÉyÉÖù HÅcÒ ~ÉÚ. §ÉÉÊ´É{ÉÒ¥ÉÉ> ©É.+à ©É¾É´ÉÒù W«ÉÅlÉÒ{ÉÉ Êq´É»Éà ¡É§ÉÖ{ÉÉ Y´É{É H´É{É {ÉÉà eÉ{»É HùÉ´«ÉÉà ~ÉÚ. +´É{ÉÒ¥ÉÉ> ©É. Al»ÉÉ¾Ò ~ÉÚ. +àHlÉÉ{ÉÖÅ ©É. ¥É}Éà +à +É«ÉÅ¥ÉÒ±É{ÉÒ +Éà³Ò{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ HùÒ. +ÉLÉÒ +Éà³Ò ¸ÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ 47 oÉ> +±ÉNÉ +±ÉNÉ qÉlÉÉ+Éà lÉù£oÉÒ ¥É¾Ö©ÉÉ{É ~ÉiÉ »Éù»É oÉ«ÉÖÅ. ~ÉÚ.¸ÉÒ §ÉÉ{ÉÖ¥ÉÉ> ©É.{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉoÉÒ +Éc©É ~ÉÉLÉÒ ¥ÉÉùà ©Éʾ{ÉÉ ``~ÉÉ´É{É ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ ©ÉÅe³{ÉÒ'' »oÉÉ~É{ÉÉ oÉ>, yÉ©ÉÇ¡Éà©ÉÒ ¡É©ÉÖLɸÉÒ W«ÉÅÊlɧÉÉ> {ÉÉ ùɾ¥Éù {ÉÒSÉà ¸ÉÒ »ÉÅPÉ LÉÚ¥É W »ÉÉùÒ ùÒlÉà +Éà³Ò ~É´ÉÇ AW´ÉÉ«Éà±É ¾lÉÉà.


19-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-April-2010  

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ C/o §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc ´ÉºÉÇ &amp; 2 +ÅH &amp; 8 »É³ÅNÉ +ÅH &amp; 17 ±É´ÉÉW©É &amp; Êw´ÉÉʺÉÇH °É. 200/- +ÉY´É{É °É. 1000...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you