Page 1


´ÉºÉÇ & 3

+H Å &8

»É³NÅÉ +H Å & 28

»ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É-©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ Trust Reg. No. E/25820

(©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) lÉÅmÉÒ & WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

±ÉÎ¥yÉ ÷Äàe HÉà~ÉÉâùà÷Ã»É (09820661422) H©É±ÉÉ §ÉÖ´É{É, ¶ÉÉà~É {ÉÅ. 2, ¸Éà«ÉÉÅ»É Ê»É{Éà©ÉÉ ±Éà{É{ÉÒ »ÉÉ©Éà, +à±É. ¥ÉÒ. +à»É. ©ÉÉNÉÇ, PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-86.

±É´ÉÉW©É & +ÉY´É{É °É. 1000/-

SÉH à /eÉÄ¢÷ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉH à ±É´ÉÉà +oÉ´ÉÉ +É~É +É~É{ÉÅÖ ±É´ÉÉW©É Hà +{ÉqÖÉ{É{ÉÒ ùH©É +É~É{ÉÒ {ÉWqÒH{ÉÒ ~ÉX Å ¥É {ɶàÉ{É±É ¥ÉH á ©ÉÉÅ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ »ÉÊà´ÉNÅ] LÉÉlÉÉ{ÉÉ A/c No.3734002100026118 ©ÉÉÅ eÉ«ÉùG à ÷ +É~É{ÉÉ SÉH à +oÉ´ÉÉ ùÉH à e ùH©É W©ÉÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉ.à ¥ÉH á ©ÉÉÅ §Éù±àÉ SÉH à Hà ùÉH à e ùH©É{ÉÒ »±ÉÒ~É +É~É {ÉÒSÉ{àÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ©ÉÉH à ±ÉÒ +É~ɶÉÉ.à »±ÉÒ~É »ÉÉoÉà +É~É{ÉÅÖ ~ÉùÚÖ »Éù{ÉÉ©ÉÖ lÉoÉÉ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ ©ÉÉH à ±É¶ÉÉ.à

~ÉmÉ´«É´ ɾÉù

»ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ)

601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-67. (M.: 9820626026)

X¾àùÉlÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ & ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ ö 9322630951 OÉɾHÉà XàNÉ ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùH à ±ÉLàÉH{ÉÉ »´ÉlÉmÅÉ +{Éà +NÅÉlÉ Ê´ÉSÉÉù U.à lÉ{àÉÒ »ÉÉoÉà lÉmÅÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉ~ÖÉ (©Éeų) »É¾©ÉlÉ Uà lÉ©àÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±É´àÉÅÖ {Éʾ. l HÉ{É{ Ú ÉÒ HÉ«É´ÇÉɾÒ{ÉÅÖ +ÊyÉHÉù KÉmàÉ ©É¥ÅÖÉ> W ù¾¶àÉ.à Å ±~ÉÊ»ÉÊu l X¾ù à ÉlÉ »É¥ÅÉyÅÉÒ ¡ÉÉeàG÷Ã{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉlàÉÒqlàÉÒ©ÉÉÅ »ÉH ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉ> à W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾làÉÒ {ÉoÉÒ. Å ±~ÉÊ»ÉÊu qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 7 +oÉ´ÉÉ 8 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É U.à +H l »ÉH Å ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +H Å {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉ»à÷ +ÉÊࣻɩÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉùÖlÉ W HÉ«ÉɱÇÉ«É{Éà ±ÉÊàLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. l OÉɾH {É¥ Å Éù ù~àÉù ~Éù ±ÉLɱàÉÉà ¾É«àÉ U.à OÉɾH {É¥ÅÉù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉ> à ~ÉiÉ £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÅÖ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉSÚÉ{ÉÉ ù~àÉù »ÉÉoÉà ±ÉLàÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉH à ±ÉÉ´É´ÉÒ. l

»ÉH Å ±~ÉÊ»ÉÊu

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ©ÉÒùÉ ùÉà e HÉÅ Ê q´É±ÉÒ ©É±ÉÉe PÉÉ÷HÉà ~ Éù {ÉÉNÉqà ´ ÉÒ eÉá ¥ ÉҴɱÉÒ ùÉWHÉà ÷

& & & & & & &

W«É ©É¾à l ÉÉ §ÉÉ´Éà ¶ É ¶Éà c ¡É¶ÉÉÅ l É qà » ÉÉ> SÉà l É{É ]É÷HÒ«ÉÉ Ê´É~ÉÖ ± É ©É¾à l ÉÉ +W«É ~ÉÉùà L É Ê©É±É{É Wà . ©É¾à l ÉÉ

9920639870 9820626026 9821586239 9821216136 9892829565 9323162488 2572836

¶É֧ɻÉÅH±~É H±~É´ÉÞKÉ Uà Wà HÉÅ> +{lÉùÅNÉ ©É{É©ÉÉÅ +ÉHÉÊùlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà ¥ÉyÉÖÅ H¬Éùà {Éà H¬Éùà ¥ÉʾùÅNÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÉHÉù oÉÉ«É Uà. +{lÉ©ÉÇ{ÉÉà§ÉÚÊ©É lÉÉà §ÉÉùà £³rÖ~É W©ÉÒ{É Uà. Wà ¥ÉÒW ´ÉÉ´ÉÉà lÉà CNÉà. Wà »ÉÅH±~É-¶ÉÖ§É +oÉ´ÉÉ +¶ÉÖ§É-+Åqù ùÉà~ÉÉà lÉà CNÉà. Xà +É´ÉÉà W Ê{É«É©É ¾Éà«É lÉÉà ¶ÉÖ§É{ÉÖÅ W ´ÉÉ´ÉàlÉù Hù´ÉÖÅ Xà>+à. ¶É֧ɻÉÅH±~É lÉÉà H±~É´ÉÞKÉ{ÉÒ Wà©É £³à Uà. +àH ¶É֧ɻÉÅH±~É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà, lÉà{Éà lÉÒµÉlÉÉoÉÒ, ´ÉÉùÅ´ÉÉù PÉÚÅ÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà; lÉÉà lÉà »É£³ oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ {É ù¾à. HÚ´ÉÉ{ÉÉ HÉcà HÉ³Ò Ê¶É±ÉÉ ¾Éà«É lÉà ùÉàW ùÉàW +{ÉàH´ÉÉù qÉàùeÉ´Éeà +àH WN«ÉÉ+à PÉ»ÉÉ«É lÉÉà lÉà ʶɱÉÉ ~Éù Ê{ɶÉÉ{É ~ÉiÉ ~ÉeÒ X«É Uà! ¾É, »ÉÅH±~É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉùlÉ Uà Hà, lÉà{Éà xhlÉÉoÉÒ ´É³NÉÒ ù¾à´ÉÖÅ ~Éeà. qÒPÉÇHɳ »ÉÖyÉÒ yÉÒùW yÉù´ÉÒ ~Éeà. »©ÉùiÉW³oÉÒ +à{ÉÖÅ Ê{ÉùÅlÉù Ê»ÉÅSÉ{É HùlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ ~Éeà. lÉÉà +à W°ù £³à. qÚyÉ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉiÉ {ÉÉÅLÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ °~ÉÉÅlÉùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà λoÉùlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ qà´ÉÒ ~Éeà, lÉÉà qÚyÉ +iÉÖ+à +iÉÖ q¾Ó °~Éà ~ÉÊùiÉlÉ oÉ> X«É Uà. lÉà W ùÒlÉà ¶É֧ɻÉÅH±~É ~ÉiÉ Ê´ÉÊyÉ~ÉÚ´ÉÇH{ÉÒ ©ÉÉ´ÉWlÉoÉÒ »É£³ oÉÉ«É Uà. W°ù CNÉÒ {ÉÒH³à Uà.

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. +àÊ¡É±É 2011

1


+àH ´ÉÉlÉ...

`ùÉX{ÉÉ LÉÉà³É©ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉùà ©ÉÉùÒ HÚLÉà W{É©É ±Éà´ÉÉà ~Ée¶Éà.' +à´ÉÖÅ ©É¾àiÉÖÅ +~Éù©ÉÉlÉÉ+à ©ÉÉ«ÉÇÖÅ l«ÉÉùà ùÉWHÖ©ÉÉù zÉÖ´É lÉ~É Hù´ÉÉ SÉɱÉÒ {ÉÒH²«ÉÉ. HÉà>H +É~ÉiÉ{Éà ©É¾àiÉÖÅ ©ÉÉùà Uà l«ÉÉùà +É~ÉiÉà lÉà{ÉÉ W´ÉɥɩÉÉÅ ´ÉyÉÖ He´ÉÉ ´ÉàiÉ ASSÉÉùÒ{Éà ¾ä«ÉÉ{ÉÒ ¥É³lÉùÉ cÉùÒ+à UÒ+à. ©É¾àiÉÖÅ ©ÉÉù{ÉÉù{Éà ©É{É©ÉÉÅ {Éà ©É{É©ÉÉÅ ¶ÉÉ~É +É~ÉÒ+à UÒ+à +{Éà lÉà{ÉÖÅ He´ÉÖÅ ´ÉSÉ{É He´Éɶɰ~Éà ©É{É©ÉÉÅ »ÉÅPÉùÒ+à UÒ+à. ~ÉiÉ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ +à´ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ¾Éà«É Uà Wà+Éà +É ©É¾àiÉÉ{Éà Ê´ÉÊyÉ{ÉÉà »ÉÅHàlÉ NÉiÉÒ{Éà HÉà>{ÉÒ ¡Él«Éà H¶ÉÒ He´ÉÉ¶É ùÉL«ÉÉ Ê´É{ÉÉ lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ {ÉÒH³Ò ~Éeà Uà. {ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉàùÒ»É ©ÉÉà÷ù ¥É{ÉÉ´É{ÉÉùÉà ©ÉÉàùÒ»É +NÉÉA ©ÉÉà÷ù{ÉÒ +àH ©ÉÉà÷Ò £àG÷ùÒ©ÉÉÅ HÉùÒNÉù ¾lÉÉà. ©ÉÉàùÒ»É §ÉÉùà ¥ÉɾÉà¶É Ê©ÉHàÊ{ÉH, +àH ´ÉÉù HÉùLÉÉ{ÉÉ ~Éù ©ÉÉàeÉà ~ɾÉáS«ÉÉà XàNÉÉ{ÉÖXàNÉ HÉùLÉÉ{ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉʱÉH ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà +É´Éà±ÉÉ +{Éà ©ÉÉàeÉ ~Éeà±ÉÉ ©ÉÉàùÒ»É ~Éù lÉà©É{ÉÒ {ÉWù ~ÉeÒ. ©ÉÉʱÉH{Éà ©ÉÉàùÒ»É{ÉÒ ¾ÉàʶɫÉÉùÒ{ÉÒ LÉ¥Éù ¾lÉÒ ~ÉiÉ ¶Éàc lÉà ¶Éàc! HÂÖÅ Hà cÒH ~Éeà l«ÉÉùà £àG÷ùÒ A~Éù +É´É´ÉÖÅ ¾Éà«É +{Éà cÒH ~Éeà l«ÉÉùà W´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà XlÉà W ©ÉÉʱÉH oÉ´ÉÖÅ!{ÉÉàHùà lÉÉà HÉùLÉÉ{ÉÉ{ÉÉà »É©É«É »ÉÉSÉ´É´ÉÉà W Xà>+à! ©ÉÉàùÒ»É{Éà +à ©É¾àiÉÖÅ ¾ÉeÉà¾Ée ´ÉÉN«ÉÖÅ. lÉàiÉà {ÉÉàHùÒ{Éà »É±ÉÉ©É HùÒ +{Éà XlÉà ©ÉÉà÷ù ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà WÅ~«ÉÉà +{Éà +àH {ÉÉ©É C§ÉÖÅ HùÒ NÉ«ÉÉà. ©ÉÉàùÒ»É +à ©É¾àiÉÖÅ LÉÉ>{Éà ¥ÉÒX Êq´É»Éà ¶Éàc{ÉÒ ©ÉÉ£Ò ©ÉÉNÉÒ{Éà HÉ©Éà ~ÉiÉ SÉhÒ W> ¶ÉG«ÉÉà ¾ÉàlÉ. +NÉù +à ©É¾àiÉÖÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©É©ÉÇ©ÉÉÅ ]Ò±«ÉÉ ´ÉNÉù lÉà{Éà ¶Éàc{ÉÒ »ÉLÉlÉÉ> NÉiÉÒ{Éà ¥ÉÒWà G«ÉÉÅH HÉ©Éà ~ÉiÉ ±ÉÉNÉÒ W> ¶ÉG«ÉÉà ¾ÉàlÉ. ~ÉiÉ +àiÉà lÉÉà ©É¾àiÉÉ{Éà ©ÉÉoÉÉ{ÉÉ »ÉÉ£É{ÉÉ

UÉàNÉÉ{ÉÒ Wà©É +ÉNɳ H«ÉÈÖ. +à ©É¾àiÉÉ{ÉÉ hÉʳ«ÉÉ©ÉÉÅ +àiÉà ¡ÉÊlÉ[ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÒ»ÉÖÅ ~ÉÚ«ÉÈÖ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ÊWÅqNÉÒ ¥Éq±ÉÒ {ÉÉLÉÒ. qÖÊ{É«ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà eNɱÉà {Éà ~ÉNɱÉà ©É¾àiÉÉÅ ©ÉÉùà Uà. ©ÉÉiÉ»Éà +à ©É¾àiÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉeHÉù A~ÉÉeÒ ±É>{Éà ~ÉùÉJ©É{ÉÉà ~ÉÅoÉ HÅeÉùÒ HÉh´ÉÉà Xà>+à. ©É¾àiÉÉ{ÉÉà W´ÉÉ¥É ´É³lÉÖÅ ©É¾àiÉÖÅ {ÉoÉÒ. ©É¾àiÉÉ{ÉÉà W´ÉÉ¥É Uà ¡ÉÊlÉ[ÉÉ +{Éà ~ÉùÉJ©É. +ÉʤHÉ©ÉÉÅ ©É¾Él©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ A~Éù »ÉáHeÉà ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ +àH ʾÅqÖW{Éà +à´ÉÉà +ÉKÉà~É H«ÉÉâ ¾lÉÉà Hà lÉà©ÉiÉà ¾XùÉà °Ê~É«ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉÅSÉ ±ÉÒyÉÒ Uà! +{«É ʾÅqÒ+Éà{ÉÖÅ ÷Éà³ÖÅ A¶HàùÉ>{Éà +à +ÉKÉà~É Hù{ÉÉù{Éà ©ÉàoÉÒ~ÉÉH +É~É´ÉÉ lÉn~Éù ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. -NÉÉÅyÉÒY+à ~Éà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà {ÉªÉ ~ÉeHÉù £áH«ÉÉà! UÉ~ÉÉXáNÉÖ Ê{É´Éàq{É HùÒ{Éà {É¾Ó +ÉLÉÒ ÊWÅqNÉÒ{ÉÉ qÉÊùr«É{ÉÖÅ µÉlÉ ±É>{Éà! ~ÉiÉ NÉÉÅyÉÒY+à l«ÉÉÅ +à ©ÉÉiÉ»É Xàeà Y§ÉÉXàeÒ HùÒ {ɾÉàlÉÒ. +ÉWHÉ±É +É~ÉiÉà +à÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ +ÉKÉà~É¥ÉÉYoÉÒ ÷à´ÉÉ> NÉ«ÉÉ UÒ+à Hà +É~ÉiÉà HÉà> »ÉSÉÉà÷ ©É¾àiÉÉ{Éà ~ÉiÉ ¥É¾Ö NÉŧÉÒù ùÒlÉà ±ÉàlÉÉ {ÉoÉÒ. +ÉKÉà~É Hà ©É¾àiÉÉoÉÒ A¶HàùÉ> {É W´ÉÖÅ lÉà »ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ Uà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ »ÉʾºiÉÖlÉÉ ¾Éà«É lÉà »ÉÉSÉÒ »´É»oÉlÉÉ{ÉÒ Ê{ɶÉÉ{ÉÒ Uà, ~ÉiÉ +É~ÉiÉÒ XlÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ Wà´ÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ W Hà ©É¾àiÉÖÅ Hà©É ©ÉÖq±É ´ÉÉNÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ? lÉàW +¹É{Éà »É¾àW SÉÉ¥ÉÖH +eà +{Éà lÉà{ÉÒ Wà +»Éù oÉÉ«É +à´ÉÒ +»Éù +É~ÉiÉÉ ©É{É ~Éù Hà©É oÉlÉÒ {ÉoÉÒ? ©É¾àiÉÉÅ{ÉÉà ©ÉÉù Hà©É +É~ÉiÉà ©ÉÚÅNÉÉ ©ÉÚÅNÉÉ LÉÉ> ±É>+à UÒ+à? HÉà> H¾à¶Éà Hà ±ÉÉàHÉà lÉÉà {É´ÉùÉ W Uà. »É´ÉÉùoÉÒ »ÉÉÅW »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ »ÉÉà ©É¾àiÉÉÅ ©ÉÉùà +{Éà ¾Xù +ÉKÉà~É Hùà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà Lɳ§É³Ò Cc´ÉÖÅ? ¾ÉoÉÒ ~ÉÉU³ »ÉÉà HÚlÉùÉÅ §É»Éà ¾ÉoÉÒ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É»lÉ SÉɱÉà SÉɱÉlÉÉà ù¾à! LÉùàLÉù +É~ÉiÉà ¾ÉoÉÒ Wà÷±ÉÉ ¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò ¾Éàà>+à lÉÉà cÒH Uà, ~ÉiÉ lÉà©É {É ¾Éà«É lÉÉà? H©É»Éà H©É +à÷±ÉÒ ¶ÉÎGlÉ lÉÉà Hà³´É´ÉÒ W°ùÒ Uà. ~ÉUÒ ¹ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ A~ÉàKÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ. ©ÉÚ³ ©ÉÖqÉà lÉÉà +à Uà Hà +É~ÉiÉÒ +Åqù{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ +à÷±ÉÖÅ oÉÒY NÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà´ÉÖÅ {É Xà>+à Hà ©É¾àiÉÉ{Éà ~ÉeHÉù A~ÉÉe´ÉÉ Wà÷±ÉÖÅ +É~ÉiÉÖÅ »´É©ÉÉ{É UÅUàeÉ«É W {ɾÓ! ¾Xù ©É¾àiÉÉÅ LÉ©ÉÒ ±É>+à ©É¾àiÉÉÅ ©ÉÉ±É ´ÉNÉù{ÉÉÅ ¾Éà«É lÉÉà W°ù LÉ©ÉÒ ±É>+à, ~ÉiÉ +àH »ÉÉSÉÖÅ ©É¾àiÉÖÅ ~ÉÉùLÉlÉÉÅ ¶ÉÒLÉÒ+à.

ö lÉÅmÉÒ & WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

Shop No. 2/3/11, Swet Sagar, Liberty Garden, Main Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 2888 2612 / 2844 1312 Shop No. 8/9, Shital Apartment, Nursing Lane, S.V. Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 6513 8298 / 6580 6463

+àÊ¡É±É 2011

2


´ÉÉ »É SÉ{ ³ÅN É©É É É³ É

+ÉÊq{ÉÉoÉ{ÉÒ +qçÉÚlÉ »lÉÖÊlÉ +à÷±Éà §ÉGlÉÉ©Éù »ÉÅ.& ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

yeg׳ee efJeveeçefHe efJeyegOeeef®e&le HeeoHeerþ~ mleeslegb mecegÐeleceefleefJe&iele$eHeesçnced~ yeeueb efJene³e peuemebefmLeleefcevogefyecyecev³eë keÀ F®íefle peveë menmee ûenerlegce?~~3~~ efJeyegOeeef®e&leHeeoHeerþ ! ö qà´ÉÉà ´Éeà Wà©É{ÉÖÅ ~ÉNÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ +É»É{É ~ÉÖX«ÉÖÅ Uà +à´ÉÉ ¾à ÊW{Éà{r! efJeyegOe ö qà´É, lÉà{ÉÉ ´Éeà Deef®e&le ö ~ÉÚÊWlÉ lÉà efJeyegOeeef®e&le +à´ÉÖÅ Wà HeeoHeerþ ö ~ÉNÉ ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÖÅ +É»É{É, lÉà efJeyegOeeef®e&leHeeoHeerþ. +É ~Éq ÊW{Éà{r{ÉÉ Ê´É¶ÉàºÉiÉ lÉùÒHà »ÉÅ¥ÉÉàyÉ{É©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÖÅ Uà. qà´ÉÉà ÊW{Éà{r §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ SÉùiÉ{ÉÒ ~ÉÚX Hùà Uà, lÉà©É lÉà©É{ÉÉ ~ÉÉq~ÉÒc{ÉÒ ~ÉiÉ ~ÉÚX Hùà Uà. efJeiele$eHeë ö ±ÉVXùʾlÉ, ©É«ÉÉÇqÉ{ÉÉ §ÉÉ{É Ê´É{ÉÉ, efJeiele ö ʴɶÉàºÉlÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH Wà{ÉÒ NÉ«Éà±ÉÒ Uà Wà{ÉÒ $e³ee ±ÉVX-¶Éù©É, lÉà efJeiele$eHeë. Denced ö ¾ÖÅ ©ÉÉ{ÉlÉÖÅNÉ»ÉÚÊù. yeg׳eeefJevee DeefHe ö ¥ÉÖÊu Ê´É{ÉÉ ~ÉiÉ, ¥ÉÖÊu {Éʾ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ. yegef× ö [ÉÉ{ɶÉÎGlÉ, ¡É[ÉÉ. ö mleeslegced (lÉ©ÉÉùÒ) »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ{Éà, (+¾Ó lJeeb ~Éq +y«ÉɾÉùoÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ Uà) ö mecegÐeleceefleë lÉä«ÉÉù oÉ> Uà Wà{ÉÒ ¥ÉÖÊu +à´ÉÉà. mecegÐele ö »ÉÉùÒ ùÒlÉà lÉä«ÉÉù oÉ«Éà±ÉÒ Uà Wà{ÉÒ ceefleë ö yegef×ë lÉà mecegÐeleceefleë. peuemebefmLeleced ö ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ peues ö ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ, mebefmLele ö ù¾à±ÉÖÅ, lÉà peuemebefmLeleced +É ~Éq Fvogefyecyeced-{ÉÖŠʴɶÉàºÉiÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ¥ÉÒY ʴɧÉÎGlÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÖÅ Uà. Fefvoefyecyeced ö SÉÅr{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É{Éà. Fvog ö SÉÅr, lÉà{ÉÖÅ efyecye ö ¡ÉÊlÉʥɩ¥É lÉà Fvogefyecye, lÉà{Éà +oÉÉÇlÉà SÉ{r{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É{Éà. yeeueced efJene³e ö ¥ÉɳH{Éà UÉàeÒ{Éà, ¥ÉɳH Ê´É{ÉÉ (ʻɴÉÉ«É) Dev³e keÀë peveë ö ¥ÉÒXà H«ÉÉà ©ÉÉiÉ»É? menmee ö ´ÉNÉù Ê´ÉSÉÉ«Éâ ûenerlegce ö OɾiÉ Hù´ÉÉ{Éà, ~ÉHe´ÉÉ{Éà F®íefle ö <SUà Uà.

§ÉÉ´ÉÉoÉÇ & ``qà´ÉÉà+à Wà©É{ÉÖÅ ~ÉÉq~ÉÒc ~ÉÚV«ÉÖÅ Uà +à´ÉÉ ¾à ÊW{Éà¹Éùqà´É! lÉ©ÉÉùÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ «ÉÉàN«É ©ÉÉùÒ ¥ÉÖÊu {Éʾ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ, ¾ÖÅ ©É«ÉÉÇqÉ{ÉÖÅ §ÉÉ{É §ÉÚ±ÉÒ{Éà, lÉ©ÉÉùÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ lÉl~Éù ¥É{«ÉÉà UÖÅ. ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ~Éeà±ÉÖÅ SÉÅr{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉʥɩ¥É ´ÉNÉù Ê´ÉSÉÉ«Éâ ~ÉHe´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ ¥ÉɳH ʻɴÉÉ«É ¥ÉÒXà HÉàiÉ Hùà?'' Ê´É´ÉàSÉ{É & NÉÉoÉÉ-3 ¸ÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÖÅNÉ»ÉÚÊùY »lÉÉàmÉùSÉ{ÉÉ{ÉÉà »ÉÅH±~É HùÒ SÉÚH¬É Uà. ¾´Éà ¡É§ÉÖ{Éà »ÉÒyÉÖÅ »ÉÅ¥ÉÉàyÉ{É Hùà Uà. ¡É§ÉÖ »ÉÉoÉà{ÉÉà »ÉÒyÉÉà ´ÉÉlÉÉDZÉÉ~É +¾ÓoÉÒ ¶É° oÉÉ«É Uà. +ÉSÉÉ«ÉÇY qà´É{ÉÉ ¥ÉÖÊu»ÉÉ©Éo«ÉÇ{ÉÒ »ÉÉ©Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÖÊu-»ÉÉ©Éo«ÉÇ Hà÷±ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ Hùà Uà +{Éà ¥ÉɳH{ÉÉ AqɾùiÉ wÉùÉ »É©ÉX´Éà Uà. »ÉÚÊùY ¡É§ÉÖ{Éà H¾à Uà Hà ©É¾É¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò qà´ÉÉà ~ÉiÉ »É´ÉÇ »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉq~ÉÒc{ÉÒ §ÉÎGlɧÉÉ´É~ÉÚ´ÉÇH ~ÉÚX Hùà Uà. +à÷±Éà Hà ¡É§ÉÖ{ÉÉ ~ÉNÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ +É»É{É qà´ÉÉà ´Éeà ~ÉÖX«ÉÖÅ Uà. lÉà+Éà

+àÊ¡É±É 2011

3


+àH±ÉÉ §ÉÎGlÉ Hà ~ÉÚX HùlÉÉÅ {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ »É´ÉÇ qà´ÉÉà »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà ¡É§ÉÖ{ÉÒ §ÉÎGlÉ Hà ~ÉÚX Hùà Uà. lÉ©ÉÉùÉ NÉÖiÉÉà{Éà ´ÉiÉÇ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà »ÉÉäyÉ©Éâ{r, ¥ÉÉù +ÅNÉÉà{ÉÉ XiÉHÉù{ÉÒ ¥ÉÖÊu ~ÉiÉ +ÉàUÒ ~Éeà. lÉ©ÉÉùÒ »lÉÖÊlÉ ©ÉÉùà ¶ÉÒ ùÒlÉà Hù´ÉÒ? lÉà ©ÉÉ÷à Wà´ÉÒ ¥ÉÖÊu Xà>+à lÉà ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ lÉÉà »ÉÉ´É ©ÉÊlɾÒ{É AnÉ©É ¥É³¥ÉÖÊuoÉÒ ùʾlÉ UÖÅ. ¶ÉÎGlÉ Ê´É{ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ lÉl~Éù oÉ>+à lÉÉà lÉà HÉ«ÉÇ UÉàeÒ qà´ÉÖÅ ~Éeà Uà +{Éà ¾É»«ÉÉ»~Éq oÉ´ÉÉ{ÉÉà ´ÉLÉlÉ +É´Éà Uà. Wà HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ ¥ÉÖÊu Hà ¶ÉÎGlÉ {É ~ɾÉáSÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÖÅ HÉ«ÉÇ {É Hù´ÉÖÅ Xà>+à. ~ÉùÅlÉÖ ¡É§ÉÖ +É~É{ÉÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà Al»Éɾ ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +à÷±ÉÉà lÉÒµÉ ¥É{«ÉÉà Uà Hà «ÉÉàN«É ¡ÉÊlɧÉÉ {É ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ »É´ÉÇ ±ÉVX+Éà{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ{Éà +É~É{ÉÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ ¡É´ÉÞnÉ ¥É{«ÉÉà UÖÅ. ¾ÖÅ lÉÉà qà´ÉlÉÉÉà{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à »ÉÉ´É ©ÉÊlɾÒ{É ö AnÉ©É ¶ÉÎGlÉ+ÉàoÉÒ ùʾlÉ UÖÅ. UlÉÉÅ +É~É{ÉÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ ¡É´ÉÞnÉ oÉ«ÉÉà UÖÅ. lÉà©ÉÉÅ +É~É{ÉÉ ¡Él«Éà{ÉÒ +{É{«É §ÉÎGlÉ W ©ÉÖL«É Ê{ÉÊ©ÉnÉ Uà. ©ÉÉùÒ +±~ÉlÉÉ{ÉÖÅ §ÉÉ{É ©É{Éà ~ÉÚùà~ÉÚùÖ Uà. ~ÉiÉ +{É{«É §ÉÎGlÉ{Éà HÉùiÉà +à ±ÉVX{ÉÉà ©Éá l«ÉÉNÉ H«ÉÉàÇ Uà +{Éà lÉà©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ qà´ÉÉàoÉÒ DSÉÉ qàLÉÉ´ÉÉ{ÉÉà, ¡ÉÊlɺcÉ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉà Hà +{«É HÉà> ±ÉÉà§É lÉà©ÉÉÅ Ê{ÉÊ©ÉnÉ {ÉoÉÒ. ©ÉÉùÒ §ÉÎGlÉ +l«ÉÉùà +à÷±ÉÒ lÉÒµÉ ¥É{ÉÒ Uà Hà ©ÉÉùÉoÉÒ +É~É{ÉÒ »lÉÖÊlÉ-»lÉ´É{ÉÉ HÉ«ÉÇ Ê»É´ÉÉ«É ù¾Ò ¶ÉHÉ«É lÉà©É {ÉoÉÒ. ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ +É »lÉÖÊlÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÖÅ UÖÅ. ¾´Éà ~ÉUÒ{ÉÒ ¥Éà ~ÉÅÎGlÉÉà©ÉÉÅ »ÉÚÊùY ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ ¥ÉɳH »ÉÉoÉà Hùà Uà. +É~É{ÉÒ »lÉÖÊlÉ »lÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉùÉà ¡É«Él{É ¥ÉɳH{ÉÒ ¥ÉɱÉSÉàº÷É NÉiÉÒ AqÉùlÉÉoÉÒ Ê{ɧÉÉ´ÉÒ ±ÉàXà. +àH +àH A~É©ÉÉ{É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ¾´Éà ~ÉUÒ{ÉÉ ~Év©ÉÉÅ »ÉÚÊùY Hùà Uà. +¾Ó lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ ¥ÉɳH »ÉÉoÉà Hùà Uà. AqɾùiÉ wÉùÉ »É©ÉX´Éà Uà Hà ¶ÉÒlÉ±É SÉÅr©ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ~ÉelÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É PÉiÉÖÅ »ÉÖÅqù ¾Éà«É Uà. lÉà ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É Xà>{Éà ¥ÉɳH lÉà{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ, ©Éà±É´É´ÉÉ{ÉÒ Yq Hùà Uà. +É´ÉÒ SÉàº÷É ¥ÉɳH

Ê´É{ÉÉ HÉàiÉ Hùà? HÉà> ¥ÉÖÊu©ÉÉ{É ©É{ÉÖº«É lÉà{Éà ~ÉHe´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É HùlÉÉà {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà lÉà{Éà LÉ¥Éù Uà Hà lÉà ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ »É£³lÉÉ ©É³´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ +±~É¥ÉÖÊu´ÉÉ³É ¥ÉɳH©ÉÉÅ W +É ¡ÉHÉù{ÉÒ »É©ÉWiÉ {É ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà+Éà ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅÊ¥ÉlÉ SÉÅr©ÉÉ{Éà ~ÉHe´ÉÉ{ÉÒ SÉàº÷É Hùà Uà. +É{ÉÒ »ÉŧÉÊ´ÉlÉlÉÉ Hà +»ÉŧÉÊ´ÉlÉlÉÉ Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù H«ÉÉÇ ´ÉNÉù W ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É{Éà ~ÉHe´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà+Éà ¾Éá¶É§Éàù lÉä«ÉÉù oÉÉ«É Uà +{Éà lÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉà ¡É«Él{É ~ÉiÉ Hùà Uà. »ÉÚÊùY+à W »lÉÖÊlÉ-»lÉ´É{ÉÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ A~ÉÉeà±É Uà, lÉà ~ÉiÉ +É W ¡ÉHÉù{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Uà. lÉà+Éà{ÉÒ »lÉÖÊlÉ»lÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ NÉŧÉÒù +{Éà ©É¾É{ÉHÉ«ÉÇ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ ¥É¾Éù{ÉÖÅ Uà XiÉ´ÉÉ UlÉÉÅ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ +à÷±ÉÒ lÉÒµÉ ¥É{ÉÒ Uà Hà lÉà+Éà ¡É§ÉÖ{ÉÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ >{rÉà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ »É©ÉoÉÇ {ÉoÉÒ lÉà´ÉÖÅ HÉ«ÉÇ ~ÉÚiÉÇ Hù´ÉÉ SÉɾà Uà +{Éà lÉà©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ qà´ÉÉàoÉÒ BSÉÉ qàLÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà, ¡ÉÊlɺcÉ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉà Hà +{«É HÉà> ±ÉÉà§É lÉà©ÉÉÅ qàLÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É{ÉÉà +É ¡É«Él{É +àH ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉɱÉ-»É¾W SÉàº÷É Wà´ÉÉà Uà +{Éà lÉà{Éà AqÉùlÉÉoÉÒ Ê{ɧÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ ¡É§ÉÖ{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hùà Uà. +¾Ó »ÉÚÊùY+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ ¥ÉɳH »ÉÉoÉà HùÒ Uà. ¥ÉɳH{ÉÉà +oÉÇ Uà »Éù³lÉÉ +{Éà »É©É~ÉÇiÉ-¥ÉɳH Ê¥ÉÅ¥É »ÉÖyÉÒ {ÉoÉÒ ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ lÉà ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É A~Éù +÷HÒ X«É Uà, HÉùiÉHà ¥ÉɳH §ÉÉà³ÖÅ +{Éà »Éù±É Uà. ¥ÉÖÊu¶ÉÉ³Ò ©ÉÉ{É´ÉÒ+Éà©ÉÉÅ »É©É~ÉÇiɧÉÉ´É{ÉÉ +ÉàUÒ ¾Éà«É Uà. V«ÉÉùà ¥ÉɳH »É©É~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ XiÉà Uà. »ÉÚÊùY+à ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¥ÉɳH »´É°~Éà ùWÚ HùÒ{Éà ¡É§ÉÖ{ÉÉ SÉùiÉ«ÉÖNɱɩÉÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ »É©É~ÉÇiÉ H«ÉÖÈ Uà. +É´ÉÒ Ê´É{ɪÉlÉÉ »ÉÚÊùY Wà´ÉÉ §ÉGlÉ©ÉÉÅ W ¾Éà«É. §ÉGlÉ Àq«É Hà´ÉÖÅ Ê´É{ÉªÉ ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à? lÉà{ÉÖÅ +É »ÉÖÅqù xº÷ÉÅlÉ Uà. ¸ÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÖÅNÉ»ÉÚÊù +àH »É©ÉoÉÇ Ê´ÉwÉ{É Uà. ´ÉÉiÉÒ ~Éù +ÊwlÉÒ«É ¡É§ÉÖl´É yÉùÉ´Éà Uà. UlÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ Ramniklal N. Vora

Manufacturers of : PHARMACEUTICAL & FINE CHEMICALS

Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai - 400 077. Ph.: (022) 21025751 l Fax: 21023983 l Email: nikava@vsnl.com

+àÊ¡É±É 2011

4


NÉÖiÉÉà NÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉàlÉÉ{Éà +»É©ÉoÉÇ ©ÉÉ{É Uà. +àH ¥ÉɳH Wà´ÉÉ NÉiÉà Uà. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +É´ÉÒ {ɪÉlÉÉ {É +É´Éà, +É´ÉÒ ±ÉPÉÖlÉÉ {É ¡ÉNÉ÷à l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ §ÉÎGlÉ «ÉoÉÉoÉÇ ~ÉÚiÉÇ oÉ> ¶ÉHlÉÒ {ÉoÉÒ. `±ÉPÉÖlÉÉ ©Éá ¡É§ÉÖlÉÉ ´É»Éà, ¡É§ÉÖlÉÉ »Éà ¡É§ÉÖ qÚù' +à ´ÉSÉ{ÉÉà »ÉÚÊùY{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥ÉɳH lÉùÒHà{ÉÒ NÉiÉ{ÉÉ +{Éà §ÉÎGlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡É¥É³ <SUÉ{Éà »É©ÉoÉÇ{É Hù{ÉÉù Uà. +É©É +É NÉÉoÉÉ{ÉÒ ¥Éà ~ÉÅÎGlÉÉà©ÉÉÅ »ÉÚÊùY H¾à Uà Hà, Wà{ÉÉ Ê»ÉžɻÉ{É{ÉÒ Hà ~ÉÉq~ÉÒc{ÉÒ <{rÉà+à AnÉ©É »lÉÖÊlÉ HùÒ{Éà ~ÉÚX HùÒ Uà. lÉà{ÉÒ ~ÉÚX HùlÉÉÅ ©É{Éà »ÉÅHÉàSÉ oÉÉ«É Uà. ±ÉVX +É´Éà Uà, ~ÉÅùlÉÖ ©ÉÉùÒ +±~É¥ÉÖÊu Uà lÉà XiÉ´ÉÉ UlÉÉÅ +É »ÉÅHÉàSÉ UÉàeÒ{Éà, ±ÉVX{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ{Éà ¾ÖÅ »lÉÖÊlÉ HùÒ ùÂÉà UÖÅ +{Éà ¥ÉÒY ¥Éà ~ÉÅÎGlÉ+Éà©ÉÉÅ lÉà+Éà +É ¡É«Él{É Hà´ÉÉà Uà lÉà{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à AqɾùiÉ +É~Éà Uà Hà lÉà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ qàLÉÉ> ù¾à±ÉÉ SÉÅr©ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É{Éà ~ÉHe´ÉÉ ¾ÉoÉ ±ÉÅ¥ÉÉ´ÉlÉÉ ¥ÉɳH Wà´ÉÖ +±~É¥ÉÖÊu HÉ«ÉÇ Uà, ~ÉùÅlÉÖ §ÉÎGlÉ´É¶É ¾ÖÅ lÉà©É H«ÉÉÇ ´ÉNÉù ù¾Ò ¶ÉHÖÅ lÉà©É {ÉoÉÒ. lÉÉà +àH {ÉÉqÉ{É ¥ÉɳH{ÉÒ ¥ÉÉ±É »ÉÖ±É§É SÉàº÷É NÉiÉÒ lÉà{Éà Ê{ɧÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ ¡É§ÉÖ{Éà ´ÉÒ{É´Éà Uà, HÉùiÉHà lÉà ©ÉÉ÷à ¡É§ÉÖ ¡Él«Éà{ÉÒ lÉà©É{ÉÒ +{É{«É §ÉÎGlÉ W HÉùiɧÉÚlÉ Uà. lÉàoÉÒ <{rÉà ~ÉiÉ Wà{ÉÉ NÉÖiÉNÉÉ{É NÉÉ´ÉÉ-»lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ +»É©ÉoÉÇ Uà lÉà´ÉÉ <º÷qà´É ¸ÉÒ +ÉÊq{ÉÉoÉ{ÉÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »lÉÉàmÉHÉù +±~É[ÉÉ{ÉÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ §ÉÎGlÉ´É¶É »lÉÖÊlÉ H«ÉÉÇ ´ÉNÉù ù¾Ò ¶ÉHà lÉà©É {ÉoÉÒ. lÉà©É H¾Ò{Éà Ê{ÉýÉ«É{Éà lÉÉà xh W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. HoÉÉ ¥ÉÒY (~Év mÉÒX-SÉÉàoÉÉ +ÅNÉà) AVWÊ«É{ÉÒ {ÉNÉùÒ©ÉÉÅ »ÉÖ©ÉÊlÉ {ÉÉ©É{ÉÉà +àH qÊùr ´ÉÊiÉH ù¾àlÉÉà ¾lÉÉà. lÉà »´É§ÉÉ´Éà »Éù±É +{Éà yÉ©ÉÇ¡Éà©ÉÒ ¾lÉÉà. +àH ´ÉLÉlÉ +à {ÉNÉù{ÉÉ AvÉ{É©ÉÉÅ HÉà> Wä{É ©ÉÖÊ{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê¶Éº«É©ÉÅe³ »ÉÉoÉà ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ, +à÷±Éà {ÉNÉùW{ÉÉà lÉà©É{ÉÉà A~Éqà¶É »ÉÉŧɳ´ÉÉ NÉ«ÉÉ. +É »ÉÖ©ÉÊlÉ ´ÉÊiÉH ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉà A~Éqà¶É »ÉÉŧɳ´ÉÉ NÉ«ÉÉà. ©ÉÖÊ{É+à HÂÖÅ, OeCeDees OeCeeqlLeDeeCeb, keÀecelLeerCeb ®e meJJekeÀecekeÀjes~ meiieeHeJeiiemebiece-nsT, efpeCeosefmeDees Oeccees~~

`ÊW{Éà¹Éùqà´ÉÉà+à H¾à±ÉÉà yÉ©ÉÇ yÉ{É{ÉÉ +oÉÒÇ{Éà yÉ{É +É~Éà Uà, HÉ©É{ÉÉ +oÉÔ{Éà HÉ©É +É~Éà Uà +{Éà »´ÉNÉÇ lÉoÉÉ +~É´ÉNÉÇ{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ{ÉÉà ©ÉÖL«É ¾àlÉÖ Uà.' ~ÉUÒ lÉà{ÉÉ ~Éù »ÉÖÅqù Ê´É´ÉàSÉ{É H«ÉÖÈ. lÉà{ÉÉoÉÒ PÉiÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà yÉ©ÉÇ ~ÉÉ©«ÉÉ +{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »oÉÉ{Éà NÉ«ÉÉ. ~ÉUÒ »ÉÖ©ÉÊlÉ ´ÉÊiÉH lÉà ©ÉÖÊ{ÉùÉW +ÉNɳ NÉ«ÉÉà +{Éà ¥ÉÅ{Éà ¾ÉoÉ XàeÒ Ê´É{É«É~ÉÚ´ÉÇH H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà `¾à ¡É§ÉÉà! +É~Éà Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ »´É°~É PÉiÉÖÅ »ÉÖÅqù »É©ÉX´«ÉÖÅ. ©É{Éà lÉà NÉ©«ÉÖÅ Uà, ~ÉiÉ §ÉÚL«ÉÉ ~Éà÷à yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ +ÉùÉyÉ{É ¶ÉÒ ùÒlÉà oÉ> ¶ÉHà? ´É³Ò yÉ{É{ÉÉ +§ÉÉ´Éà ´«É´É¾Éù Hà©É SɱÉÉ´É´ÉÉà? +à{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ ©ÉÉoÉÖÅ HÉàùÒ ù¾Ò Uà, +à÷±Éà ©É{ÉÉà´ÉÞÊnÉ WùÉ«Éà Ê»oÉù ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉàoÉÒ +É~É HÞ~ÉÉ´ÉÅlÉ oÉ>{Éà +à´ÉÉà HÉà> A~ÉÉ«É ¥ÉlÉÉ´ÉÉà Hà WàoÉÒ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ¥Éà ~Éä»ÉÉ{ÉÉà Y´É oÉÉ«É +{Éà ¾ÖÅ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ +ÉùÉyÉ{É »ÉÉùÒ ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHÖÅ.' ©ÉÖÊ{É´Éù q«ÉÉ³Ö ¾lÉÉ. lÉà©ÉiÉà HÂÖÅ & `©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´É! ¾ÖÅ lÉ©É{Éà ¥Éà ·±ÉÉàHÉà +É~ÉÖÅ UÖÅ. lÉà{ÉÉà lÉ©Éà ¶ÉÖu Àq«ÉoÉÒ ~ÉÉc HùlÉÉ ù¾Éà +{Éà yÉ©ÉÇ~Éù ¸ÉuÉ ùÉLÉÉà, lÉÉà lÉ©Éà qùàH ùÒlÉà »ÉÖLÉÒ oɶÉÉà +{Éà lÉà{Éà §ÉGlÉÉ©Éù»lÉÉàmÉ{ÉÉà mÉÒXà lÉoÉÉ SÉÉàoÉÉà ·±ÉÉàH +É~«ÉÉà. +É´ÉÒ +©ÉÚ±«É ¡É»ÉÉqÒ ©É³´ÉÉoÉÒ »ÉÖ©ÉÊlÉ PÉiÉÉà +É{ÉÅq ~ÉÉ©«ÉÉà +{Éà lÉà ©É¾É~ÉÖùÖºÉ{Éà ´ÉÅq{É HùÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »oÉÉ{Éà ~ÉÉUÉà £«ÉÉâ. ~ÉUÒ lÉà qùùÉàW {ÉɾÒ-yÉÉà>{Éà +à ¥Éà ·±ÉÉàHÉà{ÉÉà ¸ÉuÉ~ÉÚ´ÉÇH ~ÉÉc Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà.' ¾´Éà +àH ´ÉLÉlÉ lÉà »ÉÖ©ÉÊlÉ ´ÉÊiÉH yÉ{É H©ÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´É¾ÉiÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà HÉà> ´ÉÊiÉH~ÉÖmÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ùl{ÉwÒ~É W´ÉÉ {ÉÒH²«ÉÉà. l«ÉÉÅ Hà÷±ÉÉàH ©ÉÉNÉÇ HÉ~«ÉÉ ~ÉUÒ ´ÉÉ´ÉÉ]ÉàeÖÅ ¶É° oÉ«ÉÖÅ +{Éà ´É¾ÉiÉ eÉà±É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ. »É¾Ö ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ >º÷qà´É{Éà »ÉŧÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ, l«ÉÉùà »ÉÖ©ÉÊlÉ ´ÉÊiÉHà §ÉGlÉÉ©Éù»lÉÉàmÉ{ÉÉ ~Éà±ÉÉ ¥Éà ·±ÉÉàHÉà{ÉÖÅ »©ÉùiÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅe¬ÖÅ. ¾´Éà «ÉÉàNÉÉ{ÉÖ«ÉÉàNÉoÉÒ ´É¾ÉiÉ lÉÉà eÚ¥ÉÒ NÉ«ÉÖÅ +{Éà ¥ÉyÉÉ ¡É´ÉÉ»ÉÒ+Éà W±É¶ÉùiÉ oÉ«ÉÉ, V«ÉÉùà »ÉÖ©ÉÊlÉ ´ÉÊiÉH ~Éà±ÉÉ ·±ÉÉàHÉà{ÉÉ ¡É§ÉÉ´Éà ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò ~Éù lÉùlÉÉà ùÂÉà. lÉàiÉà +à »©ÉùiÉ SÉɱÉÖ W ùÉL«ÉÖÅ, +à÷±Éà oÉÉàeÒ ´ÉÉù©ÉÉÅ SÉJà¹ÉùÒ qà´ÉÒ ¡É»É}É oÉ«ÉÉÅ +{Éà lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +àH »ÉàÊ´ÉHÉ{Éà »É¾É«É Hù´ÉÉ ©ÉÉàH±ÉÒ. +É qà´ÉÒ+à lÉà{Éà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ASÉHÒ ±ÉÒyÉÉà +{Éà ÊH{ÉÉùà »É¾Ò»É±ÉÉ©ÉlÉ ©ÉÚHÒ qÒyÉÉà. lÉà »ÉÉoÉà oÉÉàeÉÅ ùl{ÉÉà ~ÉiÉ +É~«ÉÉÅ +{Éà >¶ÉÉùÉ©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÒ qÒyÉÖÅ Hà V«ÉÉùà ~ÉiÉ »ÉÅH÷ ~Éeà, l«ÉÉùà ©É{Éà

+àÊ¡É±É 2011

5


«ÉÉq HùWà. +É ¥ÉyÉÖÅ Ê{ÉʩɺɩÉÉmÉ©ÉÉÅ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ, HÉùiÉHà qà´ÉÉà +ÊSÉÅl«É ¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò ¾Éà«É Uà. ] lÉà »ÉÖ©ÉÊlÉ ´ÉÊiÉH Hà÷±ÉÉH Êq´É»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉùà ~ɾÉáSÉà +{Éà ~Éà±ÉÉ ùl{ÉÉà ´ÉàSÉlÉÉÅ JÉàe~ÉÊlÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. ~ÉUÒ lÉÉà lÉà AVWÊ«É{ÉÒ{ÉÉ »É´ÉÇ yÉ{ÉÉh¬Éà©ÉÉÅ ©ÉÖL«É NÉiÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà +{Éà lÉà{Éà ùÉWqù¥ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ LÉÉ»É »oÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖÅ. PÉiÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà qÖ&LÉ©ÉÉÅ qà´É{Éà »ÉŧÉÉùà Uà +{Éà ~ÉÉ»Éà ~Éä»ÉÉà oÉlÉÉÅ »ÉÉà{ÉÒ{Éà «ÉÉq Hùà Uà, ~ÉiÉ +É »ÉÖ©ÉÊlÉ ´ÉÊiÉHà lÉà©É {É HùlÉÉ ÊW{ɧÉNÉ´ÉÅlÉ{ÉÖÅ »ÉlÉlÉ »©ÉùiÉ H«ÉÉÇ H«ÉÖÈ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±ÉÉ yÉ{É{ÉÉà qÒ{É-qÖ&LÉÒ{Éà »É¾É«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ lÉoÉÉ ÊW{ɧÉÎGlÉ RAMAVTAR CHAUHAN 9821031646 23730356

+ÉÊq »ÉlHÉ«ÉÉâ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ »Éqô«É«É H«ÉÉâ. ~ÉÊùiÉÉ©Éà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ Y´É{É »ÉÉoÉÇH HùÒ ¶ÉH¬Éà +{Éà »É©ÉÉÊyÉ©ÉùiÉ ~ÉÉ©ÉÒ{Éà »ÉqÃNÉÊlÉ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉà. (] ÊoÉ«ÉÉà»ÉÉà~ÉÒ{ÉÉ ¡ÉSÉÉùH ©ÉÒ. +à{ÉÒ ¥Éà»É{÷{Éà ~ÉiÉ +É´ÉÉà W +{ÉÖ§É´É oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. +àH ´ÉÉù lÉà+Éà ©ÉrɻɩÉÉÅ ¾Ö±±Ée©ÉÉÅ »É~ÉeÉ> NÉ«ÉÉ. ¾Ö±±ÉeLÉÉàùÉà lÉà©É{ÉÒ NÉÉàùÒ SÉÉ©ÉeÒ Xà>{Éà KÉiÉ´ÉÉù©ÉÉÅ Hl±É HùÒ {ÉÉLÉà +à©É ¾lÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ +à ´ÉLÉlÉà lÉà©ÉiÉà +àH >º÷©ÉÅmÉ{ÉÉà W~É ¶É° H«ÉÉâ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉÅLÉÉà ¥ÉÅyÉ HùÒ qÒyÉÒ. V«ÉÉùà lÉà©ÉiÉà +ÉÅLÉÉà APÉÉeÒ l«ÉÉùà lÉà+Éà qÚù{ÉÒ +àH ¶ÉàùÒ©ÉÉÅ +àH ©É¾ÉW{É{ÉÒ qÖHÉ{Éà LÉÖù¶ÉÒ ~Éù »É±ÉÉ©ÉlÉ ¥Éàcà±ÉÉ ¾lÉÉ.) SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

JAI STEELS S. R. INDUSTRIES

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE

Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-10.

Bipin M. Ghatalia

S. B. ENTERPRISES

o METAL SCREWS & MACHINE SCREWS o COLLAR NUT-BOLTS o SPRING / PLAIN WASHERS

o COTTER PINS o NUT-BOLTS/PETROL PIPES o ALL SORTS OF FASTNERS

(O) : 2386 8504 3001 5223 (R) 2891 6449 I. C. : 5223 CELL : 98690 46523

Specially for MARUTI - FIAT - AMBASSADOR - TATA SUMO - JEEP - SANTRO - INDICA - QUALIS

12-B, SETHIA BHUVAN, BENHAM HALL LANE, MUMBAI - 400 004.

ARIHANT

Atul H. Gosalia

A

S

S

O

C

I

A

T

E

S

Contact for Sales & Purchase of : Flats & Shops

Sector 9, Bldg. No. B-11/12, Shop No.9, Shanti Nagar, Mira Road (E), Thane - 401 107. Tel.: 28124452 / 9323314047 / 9821288178 email : atulgosalia009@yahoo.com

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH &

©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +{ÉÅlÉùÉ«É ¶Éàc

¾. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éàc ö ÊSÉ. yÉ©ÉÔ, ÊSÉ. ©ÉämÉÒ Ê¾{ÉÉ ~Éùà¶ÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉÒ«ÉÉ ö +ÉùlÉÒ SÉàlÉ{É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ ö ÊSÉ. ¸Éà«É +àÊ¡É±É 2011

6


©É¾É´ÉÒù{ÉÒ +ʾŻÉÉ W +ÉlÉÅH´ÉÉq{Éà ©É¾ÉlÉ HùÒ ¶ÉHà... NÉÉá.»ÉÅ.{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ »ÉÖʶɺ«É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉà 2612©ÉÉà W{©ÉH±«ÉÉiÉH ©É¾É©É¾Éàl»É´É °~Éà AW´ÉÉ«É ùÂÉà Uà. Wà©É{ÉÉ W{©ÉoÉÒ ÊmɱÉÉàH©ÉÉÅ +É{ÉÅq ¡É»É«ÉÉâ ¾lÉÉà, Wà{ÉÉ W{©ÉoÉÒ {ÉÉùHÒ{ÉÉ Y´ÉÉà{Éà ~ÉiÉ »ÉÖLÉ{ÉÉà »ÉÅSÉÉù oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. Wà©É{ÉÉ W{©ÉoÉÒ >{r{ÉÖÅ +É»É{É HÅ~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉà W +É SÉämÉ »ÉÖq 13{ÉÉà Êq´É»É. WNÉlÉ{ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ©ÉÉmÉ{Éà +É{ÉÅÊqlÉ ¥É{ÉÉ´É{ÉÉù Êq´É»É Uà. Wà »É©É«Éà §ÉÉùlÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ PÉÉàù ʾŻÉÉ{ÉÉ lÉÉÅe´É ùSÉÉ> ùÂÉ ¾lÉÉ. yÉ©ÉÇ{ÉÉ {ÉÉ©Éà +yÉ©ÉÇ SÉɱÉÒ ùÂÉà ¾lÉÉà. Wà »É©É«Éà +É«ÉÇlÉn´É{Éà §ÉÚ±ÉÒ{Éà ©ÉÉiÉ»É +{ÉÉ«ÉÇl´É{ÉÉ ùÅNÉ©ÉÉÅ ùÅNÉÉ> ùÂÉà ¾lÉÉà lÉà »É©É«Éà +ʾŻÉÉ{ÉÒ AqÃPÉÉàºÉiÉÉ Hù{ÉÉù, »Él«É{ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~É{ÉÉù, ¡ÉÉiÉÒ©ÉÉmÉ{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ ~ÉÊ´ÉmÉlÉÉ{ÉÖÅ Ê»ÉÅSÉ{É Hù{ÉÉù §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉà W{©É oÉ«ÉÉà. ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ ~ÉÚ´ÉǧɴÉÉà Y´É{É ¡Él«Éà{ÉÒ XNÉÞÊlÉ, §ÉÉäÊlÉH +ä¹É«ÉÇ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH A}ÉÊlÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~Éà Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ~ÉÚ´ÉǧɴÉÉà q¶ÉÉÇ´Éà Uà Hà §ÉÉäÊlÉH »É©ÉÞÊu +à A}ÉÊlÉ{ÉÉà ©ÉÉ~ÉqÅe {ÉoÉÒ. +Éy«ÉÉÎl©ÉH Ê´ÉHÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ +ɴɶ«ÉH Uà. +´É{ÉÊlÉ©ÉÉÅoÉÒ A}ÉÊlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +»ÉÉyÉÉùiÉ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ +{Éà AlHÞº÷ lÉ~É Hù´ÉÖÅ Xà>+à. §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ W{©ÉÊq{Éà ¾ÖÅ LÉÚ¥É +É{ÉÅÊqlÉ UÖ +{Éà qÖ&LÉÒ ~ÉiÉ UÖ. ©É¾É´ÉÒù{ÉÖÅ {ÉÉ©É ±É>+à, lÉà{ÉÉ {ÉÉ©Éà HÉ©É HùÒ+à, {ÉÉùÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ+à, {ÉNÉÉùÉ ´ÉNÉÉeÒà, ùX ~ÉɳҫÉà ~ÉiÉ ¥ÉyÉÖ W «ÉÅmÉ´ÉlÉ oÉÉ«É Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù ¡Él«Éà LÉùÉà ¡Éà©É, ¸ÉuÉ {ÉoÉÒ, +ÅlÉù +à´ÉÖ{Éà +à´ÉÖÅ ÊSÉÅlÉÉlÉÖù, wàºÉÒ +{Éà ʾŻÉH W ù¾à Uà. +ÉWà qÖÊ{É«ÉÉ +àH +à´ÉÉ yÉÉÊ©ÉÇHÉàoÉÒ A§ÉùÉ> NÉ> Uà. Wà LÉùÉ +oÉÇ©ÉÉÅ yÉÉÊ©ÉÇH {ÉoÉÒ. yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉHÉà yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH {ÉoÉÒ ùÂÉ. ~ÉàhÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒùà +~ÉÊùOɾ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ lÉà{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà ~ÉÊùOɾ©ÉÉÅ NɳÉeÚ¥É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. «ÉÉq ù¾à Hà Y´É{É{ÉÖÅ ±ÉK«É

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ 83©ÉÉÅ W{©É W«ÉÅlÉÒ ´ÉºÉÇ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾...

©É¾É´ÉÒù{ÉÉ §ÉGlÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ W {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ »´É«ÉÅ ©É¾É´ÉÒù ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{Éà ©ÉÖÎGlÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù, ©É¾É´ÉÒù ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù »ÉÉä{Éà ©ÉÉ÷à ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà! {Éʾ Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ W §ÉGlÉÉà{Éà! {Éʾ Hà +©ÉÖHXlÉÒ, HÖ³ Hà qà¶É©ÉÉÅ Al~É}É oÉ«Éà±ÉÉ{Éà W. §ÉNÉ´ÉÉ{Éà ©ÉàPÉHÖ©ÉÉù Wà´ÉÉ KÉÊmÉ«É{Éà, >{r§ÉÚÊlÉ NÉÉälÉ©É Wà´ÉÉ úÉÉÁiÉ{Éà, WÅ¥ÉÖHÖ©ÉÉù Wà´ÉÉ ´É䶫É{Éà, +WÖÇ{É©ÉÉ³Ò Hà ¾ÊùHà¶ÉÒ Wà´ÉÉ ¶ÉÖr{Éà +{Éà +ÉrHÖ©ÉÉù Wà´ÉÉ Ê´Éqà¶ÉÒ{Éà ~ÉiÉ ©É¾ÉµÉlÉÒ ¸É©ÉiÉ ¥É{ÉÉ´«ÉÉ Uà. ©É¾É´ÉÒù ©ÉÉmÉ Wä{ÉÉà{ÉÉ W {Éʾ ©ÉÉ{É´É©ÉÉmÉ{ÉÉ Uà. UlÉÉÅ qÖ&LÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É +à Uà Hà ©É¾É´ÉÒù{ÉÉà yÉ©ÉÇ +ÉW WNÉlÉ{ÉÉ +àH LÉÚiÉÉ©ÉÉÅ §ÉùÉ> NÉ«ÉÉà Uà. ©É¾É´ÉÒù{ÉÉà +à «ÉÖÊ{É´É»ÉÇ±É yÉ©ÉÇ +ÉW SÉÉàI»É ©É{ÉÖº«ÉÉà{ÉÉà W yÉ©ÉÇ ¥É{ÉÒ ùÂÉà Uà. ´ÉyÉÉùà qÖ&LÉq Ê´ÉºÉ«É lÉÉà +à Uà Hà ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÖÅ +ʧɩÉÉ{É yÉùÉ´É{ÉÉùÉ+Éà{Éà +ÉW »ÉÅHÖÊSÉlÉlÉÉ{ÉÉ ~ÉÉÅWùÉ©ÉÉÅ ~ÉÖùÉ> NÉ«ÉÉ Uà. »É´ÉÇ©ÉÉ{«É yÉ©ÉÇ, »É´ÉÉâ~É«ÉÉàNÉÒ yÉ©ÉÇ, WNÉlÉ{ÉÉà OÉÉÂyÉ©ÉÇ Êq´É»Éà Êq´É»Éà SÉÉàI»É ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ ~ÉÖùÉlÉÉà NÉ«ÉÉà. lÉà{ÉÖÅ ¡ÉyÉÉ{É HÉùiÉ lÉà{ÉÉ yÉ©ÉÉâ~Éqà¶ÉHÉà{ÉÒ »ÉÅHÖÊSÉlÉlÉÉ W Uà. yÉ©ÉÇ +{Éà +y«ÉÉl©É ´«ÉÎGlÉ{Éà ʴɶÉɳlÉÉ +É~Éà Uà. +ÉLÉÖ Ê´É¹É lÉà{Éà ©ÉÉ÷à +àH HÖ÷ÖÅ¥É Uà, PÉù Uà. ´É»ÉÖyÉä´É HÖ÷Ö©¥ÉH©É! +Éy«ÉÉÎl©ÉH ´«ÉÎGlÉ Ê´É¶Éɳ Àq«ÉÒ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. lÉà HÉà> XÊlÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«É Hà HÉà> ´ÉÉeÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉ{É©ÉÉÅ {É ¥ÉÅyÉÉ«É. Wà©É ~ÉÉiÉÒ ©ÉÉ÷±ÉÉ©ÉÉÅ Hà ÷ÉÅHÒ©ÉÉÅ §ÉùÒ ùÉLÉ´ÉÉoÉÒ »ÉeÒ X«É Uà. lÉà©É yÉ©ÉÇ »ÉÅ¡ÉqÉ«É©ÉÉÅ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉoÉÒ ©ÉùÒ X«É Uà. +ÉWà ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ{ÉÉà «ÉÖNÉ Uà. Ê´É[ÉÉ~É{É{ÉÉà «ÉÖNÉ Uà. ©ÉÉ±É NÉ©Éà lÉà´ÉÉà »ÉÉùÉà ¾Éà«É ~ÉiÉ ~ÉàÊHÅNÉ »ÉÉùÖ +ÉHºÉÇH {É ¾Éà«É lÉÉà qÖHÉ{É SÉɱÉlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉà©É Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà NÉ©Éà lÉà´ÉÉ »ÉÉùÉ Uà. ʴɹÉ{ÉÉ ¸Éàºc +ÉSÉÉùÉà, Ê´ÉSÉÉùÉà Uà, ~ÉùÅlÉÖ Wä{ÉyÉ©ÉÇ{Éà `W{ÉyÉ©ÉÇ' ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´«ÉÉ~ÉH »lÉù ~Éù ¡ÉSÉÉù ¡É»ÉÉù oÉ´ÉÉà LÉÚ¥É W°ùÒ Uà.

«ÉÚÅ lÉÉà H¾{Éà HÉà lÉàùà Ê»Éù ~Éù HÉà> lÉÉW {É¾Ó ¾ä, ©ÉNÉù HÉä{É »ÉÉ ¾ä ´ÉÉà Êq±É ÊW»É ~Éù lÉàùÉ ùÉW {É¾Ó ¾ä.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉHֱɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ +àÊ¡É±É 2011

7


+ÉWà Wä{É »É©ÉÉW{ÉÖÅ +oÉÇlÉÅmÉ Hà ùÉWHÉùiÉ©ÉÉÅ HÅ> A~ÉWlÉÖ {ÉoÉÒ +{Éà Wà »É©ÉÉW{ÉÖÅ H¬ÉÅ«É {É A~ÉWlÉÖ ¾Éà«É lÉà »É©ÉÉW BNÉlÉÉà »É©ÉÉW H¾à´ÉÉ«É. +É~ÉiÉà yÉ©ÉÇ ©ÉÉ÷à ©Éù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà HùÒ+à UÒ+à ~ÉiÉ lÉ»ÉÖ§ÉÉù »ÉNÉ´Ée UÉàe´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ lÉàoÉÒ W lÉÉà +É~ÉiÉÒ +´Éq¶ÉÉ ¥ÉàcÒ Uà. yÉ©ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà l«ÉÉÅoÉÒ W ¶É° oÉÉ«É Uà V«ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ Ê{É©ÉÉÇiÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù Hùà Uà. ~ÉÉàlÉà W ©É¾É´ÉÒù ¥É{ÉÉ´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅH±~É Hùà Uà. Ê´É¹É Ê¾Å»ÉÉoÉÒ oÉùoÉù HÉÅ~Éà Uà l«ÉÉùà ©É¾É´ÉÒù +ʾŻÉÉ W ʴɹɶÉÉÅÊlÉ +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà. +ʾŻÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖ {ÉÉ©É Uà ´ÉÒùlÉÉ Wà

+ʾŻÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÒùlÉÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ lÉà +ʾŻÉÉ©ÉÉÅ HÉà> lÉàW {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖ. lÉà ©É¾É´ÉÒù{ÉÒ +ʾŻÉÉ {ÉoÉÒ. HÉ«ÉùlÉÉ{ÉÒ HÖLÉà W{©Éà±ÉÒ +ʾŻÉÉ HqÒ ~ÉiÉ +ÉlÉÅH´ÉÉq{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà {É HùÒ ¶ÉHà. §É«ÉoÉÒ oÉùoÉùlÉÒ ¡ÉX HqÒ ~ÉiÉ +ʾŻÉÉ{ÉÉà W«ÉPÉÉàºÉ {É HùÒ ¶ÉHà. ´ÉÉPÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà A§Éà±ÉÒ ¥ÉHùÒ oÉùoÉù HÅ~ÉÒ ¶ÉHà, +ʾŻÉÉ {É ~ÉÉ³Ò ¶ÉHà. ʴɹÉ{Éà ʾŻÉÉ, Ê´ÉHÞÊlÉ+Éà, ¼ÉÒ¶ÉÉàºÉiÉ, ¼ÉÒ NÉÖ±ÉÉ©ÉÒ ¡ÉoÉÉoÉÒ ©ÉÖGlÉ HùÒ +Él©ÉH±«ÉÉiÉ »ÉÉyÉ´ÉÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒùà W{©É ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. +ÉW W°ù Uà ~ÉÖ{É& +à ©É¾É´ÉÒù{Éà +´ÉlÉù´ÉÉ{ÉÒ. ``yÉùlÉÒ, +Å¥Éù, »ÉÉNÉù, {ÉÊq«ÉÉ »É¥É{Éà «É¾ ~ÉäNÉÉ©É Êq«ÉÉ +ÉW +ʾŻÉÉ Hà ©ÉÅÊqù{Éà, ©É¾É´ÉÒù HÉà Ê£ù «ÉÉq ÊH«ÉÉ.''

¥ÉɳH{Éà ~ÉÅLÉÒ{ÉÒ §ÉɺÉÉ ¶ÉÒLÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ SÉÉàùÉà HÞºiÉ~ÉKÉ©ÉÉÅ +ÅyÉÉÊù«ÉÉ©ÉÉÅ SÉÉàùÒ Hùà +{Éà +W´ÉÉʳ«ÉÉ©ÉÉÅ +à÷±Éà Hà ¶ÉÖG±É~ÉKÉ{ÉÉ ~ÉÅqù Êq´É»É SÉÉàùÒ {É Hùà. SÉÉàùÒ Hù´ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉà UÉàHùÉà ~ÉiÉ X«É lÉÉà lÉà ¶ÉÖH{É Xà>{Éà X«É. lÉà{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¥ÉyÉÉ »É§«ÉÉà{Éà ~ÉÅLÉÒ{ÉÒ §ÉɺÉÉ +É´ÉelÉÒ ¾Éà«É Uà. +à ©ÉÉ÷à ´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖLÉ mÉÒW, +KÉ«É lÉÞlÉÒ«ÉÉ+à NÉÉh WÅNɱɩÉÉÅ ´Ée{ÉÉ ´ÉÞKÉ A~Éù +àH ©ÉÉ÷±ÉÖÅ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà +à©ÉÉÅ {ÉÒSÉà +àH HÉiÉÖÅ ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. {ÉÒSÉà W©ÉÒ{É ~Éù +àH LÉÖ±±ÉÉ +yÉÉ ©ÉÉ÷±ÉÉ©ÉÉÅ +É ~ÉÉiÉÒ ¥ÉÉùà ©ÉÉ»É ÷~ÉH-÷~ÉH ~Ée«ÉÉ Hùà Uà. ]Ée{ÉÒ ùÉàW »ÉÉÅW{ÉÒ Hà ʶɫÉɳÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÒ ]ÉÅH³, ´Éù»ÉÉq{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ´ÉNÉàùà wÉùÉ §ÉùÉlÉÉ WlÉÉ +É ©ÉÉ÷±ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒSÉà Wà ~ÉÉiÉÒ ÷~ÉHà +à{Éà WÅNɱÉ{ÉÉ ´ÉÉPÉ, ʻɞ, ¥ÉHùÉà, DSÉ, HÚlÉùÖÅ, »ÉÉ~É, {ÉÉàʳ«ÉÉà +ÉÊq ~ɶÉÖ~ÉÅLÉÒ wÉùÉ ¥ÉÉà÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +à÷±Éà Hà +àcÖÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà +àH ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ ~ɱ±ÉÒ{ÉÉà »ÉùqÉù ±É~ÉÉlÉÉà-UÖ~ÉÉlÉÉà ¥ÉÒY +KÉ«É lÉÞlÉÒ«ÉÉ+à {É»ÉÒ¥É Xàù HùlÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +É ¥ÉSÉà±ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ±ÉÉ´ÉÒ{Éà »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà ùÉLÉÒ ©ÉÚHà. ~ÉUÒ lÉà©É{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ Wà ¥ÉɳH W{©Éà lÉà{Éà +É ~ÉÉiÉÒ NɳoÉÚoÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÒ´ÉeÉ´Éà +à÷±Éà +à ¥ÉɳH{Éà ~ÉÅLÉÒ{ÉÒ §ÉɺÉÉ +É´ÉeÒ X«É Uà. +à÷±Éà SÉÉàùÒ Hù´ÉÉ X«É l«ÉÉùà ©ÉÉù ~Ée¶Éà Hà ©ÉÉ±É ©É³¶Éà +à{ÉÒ +ÉNÉÉàlÉùÒ XiÉ lÉà©É{ÉÉ ¥ÉSSÉà¥ÉSSÉÉ{Éà NɳoÉÚoÉÒ©ÉÉÅ W ~ɶÉÖ~ÉÅLÉÒ{ÉÒ §ÉɺÉÉ XiÉ´ÉÉ wÉùÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ ©É³lÉÒ ¾Éà«É Uà.

±ÉN{ÉÊq{É{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ

{ÉÉ©É & §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ ´ÉlÉ{É & ´É±É§ÉÒ~ÉÖù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É ʴɱÉà ~ÉɱÉàÇ ©ÉàùàW eà & 28-4-1980

PRADEEP SHAH Cell : 9821041674

PARESH CHAMPAKLAL SHAH C.H.A. NO. 11/646

OFFICE : 601, Coral Clasic, 20th Road, Chembur (East), Mumbai-400 071. Tel.: 25293305 / 6 / 7 Fax: 91-22-25293308 E-mail : paresh@rpcsgroup.com/rpcs646@gmail.com AIR DIV.: Novil Villa, Church Pakhadi Road No. 1, Sahar Village, Sahar, Andheri (E), Mumbai-400 099. Tel.: 28312997, 28214897 Fax: 91-22-28394438 E-mail: pcshah@hathway.com SEA DIV.: 6, Affinwala Building, 292, Sahid Bhagatsingh Road, Fort, Mumbai-400 001. Tel.: 22622907 / 6215 Fax: 91-22-22626140

+àÊ¡É±É 2011

8


+ʾŻÉÉ, +{ÉàHÉÅlÉ´ÉÉq +{Éà +~ÉÊùOɾ = Wä{É yÉ©ÉÇ ©ÉÖ]¢£ù ¾Ö»Éà{É

»É©É«É HqÒ HÉà> yÉ©ÉÇ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉÅyÉÒ ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ. HÉà> ~ÉiÉ »ÉqÒ HÉà> ʴɶÉàºÉ yÉ©ÉÇ{ÉÒ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ +É´É{ÉÉùÉ »É©É«É{ÉÒ HÉà> H±~É{ÉÉ Hùà lÉÉà lÉà©ÉiÉà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùλoÉÊlÉ{ÉÉà ~ÉiÉ Ê´ÉSÉÉù Hù´ÉÉà ~Éeà Uà. 21©ÉÒ »ÉqÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ »ÉqÒ Uà. +ÉoÉÒ qùàH ¡ÉHÞÊlÉoÉÒ ©É³{ÉÉùÒ ´É»lÉÖ+Éà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà. 21©ÉÒ »ÉqÒ©ÉÉÅ V«ÉÉùà HÖqùlÉÒ SÉÒW´É»lÉÖ{ÉÒ lÉÅNÉÒ ¾¶Éà lÉà ´ÉLÉlÉà ´«ÉÎGlÉ lÉà »Éù³lÉÉoÉÒ Hà©É ©É³à lÉà{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùlÉÉà ¾¶Éà. »É©É«É{ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà yÉ©ÉÇ Uà. »É©É«É{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉnÉÉ{ÉÉ °~É ¥Éq±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÒ W°ù ~Éeà Uà. V«ÉÉùà »ÉÅNÉÊclÉ ´ÉNÉÇ HÉà> yÉ©ÉÇ{Éà +~É{ÉÉ´Éà Uà lÉà´Éà ´ÉLÉlÉà yÉ©ÉÇ ¥Éà §ÉÉNÉ©ÉÉŠʴɧÉÉÊWlÉ oÉ> X«É Uà. +àH lÉÉà H©ÉÇHÉÅe +{Éà ¥ÉÒXà §ÉÉNÉ q¶ÉÇ{É Uà. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ +É ´ÉÉlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. +¾Ó H©ÉÇHÉÅe »´É°~Éà {É¾Ó ~ÉùÅlÉÖ q¶ÉÇ{É »´É°~Éà 21©ÉÒ »ÉqÒ{ÉÉà yÉ©ÉÇ Wä{É yÉ©ÉÇ ¾¶Éà. ¥É{ÉÉÇe ¶ÉÉè+à HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ©ÉÉùà Xà ¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ W{©É ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É{Éà lÉÉà ¾ÖÅ Wä{É yÉ©ÉÇ{Éà ~É»ÉÅq HùÒ¶É. A~ÉùÉàGlÉ ´ÉÉlÉ NÉÉÅyÉÒY{ÉÉ ~ÉÖmÉ qà´ÉqÉ»É{Éà ¥É{ÉÉÇe ¶ÉÉè +à H¾Ò ¾lÉÒ. +©ÉàÊùHÉ ¥Éɱ÷Ò©ÉÉàù{ÉÉ qɶÉÇÊ{ÉH eÉèG÷ù ©ÉÉàùÉ>»Éà HÂÖžlÉÖÅ Hà Xà ʴɹÉ+à Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ +{ÉÖ»ÉùiÉ H«ÉÈÖ ¾ÉàlÉ lÉÉà +ÉWà »ÉÖÅqù Ê´É¹É Xà´ÉÉ ©É±«ÉÖÅ ¾ÉàlÉ. WÊ»÷»É ùÉ{Éeà+à HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà FºÉ§Éqà´É, {Éà©ÉÒ{ÉÉoÉ, ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ +{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù +É SÉÉù lÉÒoÉÈHù +à Y´É{É +{Éà ÊSÉÅlÉ{É{ÉÒ SÉÉù Êq¶ÉÉ Uà. Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ Y´É{É Y´É´ÉÉ{ÉÖÅ q¶ÉÇ{É Uà. »Éù³ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ H¾Ò+à lÉÉà Wä{É yÉ©ÉÇ +à +Éà~É{É «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò Uà. lÉà©ÉÉÅ Y´É{É{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ~ÉÉ»ÉÉÅ+Éà Xà´ÉÉ ©É³à Uà. Wà©É Hà »ÉÅ»HÞÊlÉ, H±ÉÉ, »ÉÅNÉÒlÉ +{Éà §ÉɺÉÉ{ÉÉà »ÉÅNÉ©É Uà. Wä{É lÉÒoÉÈHùÉà+à »ÉÅ»HÞlÉ Ê»É´ÉÉ«É ~ÉɱÉÒ +{Éà ¡ÉÉHÞlÉ §ÉɺÉÉ{Éà +~É{ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. lÉà+Éà yÉ©ÉÇ{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ´«ÉÎGlÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉ ¾lÉÉ. ʴɹÉ{ÉÉ +{«É yÉ©ÉÇ{ÉÉ ¡ÉlÉÒHÉà, ÊSɽ{É©ÉÉÅ ¾ÊoÉ«ÉÉù ¶É»mÉ

Uà, ~ÉùÅlÉÖ 24 Wä{É lÉÒoÉÈHùÉà{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ HÉà> W ¶É»mÉ {ÉoÉÒ. ~ɶÉÖ~ÉKÉÒ-¡ÉÉiÉÒ ´ÉNÉàùà{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ yÉ©ÉÇ{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉÅH³Ò ±Éà´ÉÉ«ÉÖÅ Uà. HÉà> ~ɶÉÖ~ÉKÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »É´ÉÉùÒ ©ÉÉ÷à A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. HÉà>{Éà Hº÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ{ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ʴɹɩÉÉÅ +»ÉÅL«É ´ÉÉq Uà Hà Wà ʧÉ}É Ê§É}É Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ{Éà Uà. lÉà+Éà Ê´ÉSÉÉùoÉÒ »É©ÉÉW ¥É{ÉÉ´Éà Uà. Wä{ÉyÉ©ÉÇ »É©ÉÉW{Éà ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ WÖ+à Uà. qùàH ´ÉÉqà ´«ÉÎGlÉ{Éà {ÉÉ{ÉÒHùÒ Uà. Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùà W ´«ÉÎGlÉ{Éà ©É¾É{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ Uà. ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ NÉÖiÉ +{Éà »ÉÉ©Éo«ÉÇ{Éà »É©ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ ©É{ÉÖº«É{ÉÒ »´ÉlÉÅmÉlÉÉ »É´ÉÉâ~ÉùÒ Uà. +ÉoÉÒ lÉÉà ´«ÉÎGlÉ DSÉÉ> »Éù Hùà Uà. ´«ÉÎGlÉoÉÒ »É©ÉÉW ¥É{Éà lÉà ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ Uà. ´«ÉÎGlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÉ H©~«ÉÖ÷»ÉÇ{Éà +~ÉOÉàe Hùà Uà lÉÉà ~ÉUÒ >{»ÉÉ{É{Éà Hà©É {ɾÓ? SÉÉÅqÊ»ÉlÉÉùÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ W{ÉÉù Xà »´É«ÉÅ >¹Éù ¥É{ÉÒ W¶Éà lÉÉà ~ÉUÒ ¶ÉÖÅ »É©É«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ lÉà{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ ¶ÉH¶Éà, ~ÉùÅlÉÖ 21©ÉÒ »ÉqÒ ~ÉeHÉùoÉÒ §Éùà±ÉÒ Uà. ʾŻÉÉ{ÉÖÅ lÉÉÅe´É Xà´ÉÉ©ÉÉ +É´Éà Uà. l«ÉÉÅ ©É¾É©ÉÉ{É´É HÉàiÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà lÉà ¡ÉüÉ Uà. +ÉWà lÉÉà ʾŻÉÉ{ÉÉ ¡ÉlÉÒH Uà. +Éà¥ÉÉ©ÉÉ-+Éà¥ÉÉ©ÉÉ +{Éà +©ÉàÊùHÉ +É mÉiÉà«É{Éà ~ÉùÉÊWlÉ HùÒ ¶ÉHà lÉà´ÉÉ mÉiÉ Uà lÉà +ʾŻÉÉ-+{ÉàHÉÅlÉ´ÉÉq +{Éà +~ÉÊùOɾ. +É mÉiÉà«É +àH ¥ÉÒX »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÉ Uà lÉà mÉiÉà«É{Éà +±ÉNÉ HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. Wà©ÉiÉà «ÉÖu H«ÉÉÇ Uà lÉà©É{Éà Ê´ÉW«É ©É²«ÉÉà Uà LÉùÉà? SÉÅrNÉÖ~lÉ, +¶ÉÉàH +{Éà ¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É +É´ÉÉ «ÉÖu Xà> ¶ÉG«ÉÉ {ɾÉàlÉÉ. lÉà©ÉiÉà ¡ÉÊlÉ[ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ Hà ¾´Éà +É «ÉÖu Hù¶Éà {ɾÓ. +àH KÉÊmÉ«É wÉùÉ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ Hà ¾´Éà ´ÉyÉ {É¾Ó oÉÉ«É lÉà{ÉÖÅ »ÉɪÉÉV«É +´ÉyÉ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ ~ɾà±ÉÉ Ê´É¹É«ÉÖu ~ÉUÒ ±ÉÒNÉ +É࣠{Éà¶É{»É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ oÉ> ¾lÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ ¥ÉÒX ©É¾É«ÉÖu ~ÉUÒ »ÉÅ«ÉÖGlÉ ùɺ÷Ä »ÉÅPÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ oÉ>. qùàH «ÉÖu ~ÉUÒ +«ÉÖu +{Éà ʾŻÉÉ

¥Éù´ÉÉ³É PÉà±ÉɶÉÉ ¾É±É ©ÉÒùÉùÉàe

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ ¾. ÊSÉ. HÞÊlÉH ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ

+àÊ¡É±É 2011

9


¾¶Éà lÉÉà »ÉÅPɺÉÇ oɶÉà ¶ÉÖÅ úÉÁSÉ«ÉÇ lÉà{ÉÉà A~ÉÉ«É {ÉoÉÒ? ©ÉÉàKÉ >SUà lÉà©ÉiÉà ©ÉÞl«ÉÖ-Y´É{É©ÉÉÅ SÉIù©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. »´É«ÉÅ +à´ÉÖÅ Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉÉà Uà lÉÉà ~ÉUÒ ¥ÉÒX{Éà W{©É +É~ÉÒ{Éà lÉà©É{ÉÉ ~Éù ~ÉÉ~É{ÉÉ ~ÉÉà~É÷É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÚHÉà UÉà? 21©ÉÒ »ÉqÒ©ÉÉÅ {ÉÉùÒ »´ÉÉlÉÅm«É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉy´ÉÒY+Éà{Éà ~ÉÚùÖÅ »É{©ÉÉ{É ©É³à Uà. lÉà+Éà ~ÉÚW{ÉÒ«É Uà. yÉ©ÉÇ »É©ÉX´Éà Uà ¶ÉÒLÉ´ÉÉeà Uà. 20©ÉÒ »ÉqÒ+à +iÉÖ lÉÉàeÒ{Éà ~Éù©ÉÉiÉÖ{ÉÉà SÉ©ÉlHÉù H«ÉÉâ. CWÉÇ{ÉÉà ~ÉÖÅW +à÷©É ¥ÉÉè©¥É lÉä«ÉÉù oÉ«ÉÉà. Wä{É yÉ©ÉÇ §Éàq - Ê´É[ÉÉ{É - +Él©ÉÉ - ¶ÉùÒù{Éà +±ÉNÉ HùÒ qà{ÉÉùÖÅ ~ÉÖùÉlÉ{É Ê´É[ÉÉ{É Uà. +Él©ÉÉ W +à÷©É Uà Wà »É©É»lÉ Ê´É¹É{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà »ÉÅSÉÉù Hùà Uà. §ÉÉùlÉÒ«É q¶ÉÇ{É©ÉÉÅ Wà ´É»ÉÖyÉä´É HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Uà lÉà »É¾ +Ê»lÉl´É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉ ~Éù Uà. ~ÉùÅlÉÖ +ÉWà +É ¶É¥q ©ÉÉmÉ ùÉW{ÉÒÊlÉ{ÉÉ qÉ«ÉùÉ©ÉÉÅ Uà. Xà +Éy«ÉÉl©É +ÅNÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ ¾¶Éà lÉÉà Wä{É q¶ÉÇ{É »É©ÉW´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. {ÉÉNÉÊùHlÉÉ +{Éà ùɺ÷ÄÒ«ÉlÉÉ qùàH ùɺ÷Ä{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉà +ÉyÉÉù Uà, ~ÉùÅlÉÖ V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »É©ÉÉ{ÉlÉÉ +{Éà »´ÉlÉÅmÉlÉÉ {É¾Ó ©É³à +É´ÉÉ ¶É¥q LÉÉàLɱÉÉ »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉÉ«É Uà. ©É{ÉÖº«É{ÉÉ »ÉÅH÷-©ÉÖ¶Hà±ÉÒ{ÉÖÅ Ê{É´ÉÉùiÉ ©ÉÉmÉ q¶ÉÇ{ɶÉÉ»mÉ oÉHÒ W »ÉŧÉÊ´ÉlÉ Uà.

~ÉUÒ +ʾŻÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ oÉ> ù¾Ò Uà. ʾùÉà¶ÉÒ©ÉÉ - {ÉÉNÉÉ»ÉÉHÒ ~Éù +iÉÖ¥ÉÉè©¥É £áH{ÉÉù W{Éù±É +à¶ÉÉ«Éù{Éà §É«ÉÉ{ÉHlÉÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É +É´«ÉÉà lÉÉà §ÉÉùlÉ{ÉÒ «ÉÉq +É´ÉÒ ¾lÉÒ. lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ{Éà HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ©É{Éà HÉà> ¹ÉàlÉ ´É»mÉyÉÉùÒ ©É¾ÉùÉW ~ÉÉ»Éà ±É> SÉɱÉÉà lÉÉà ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³¶Éà, HÉùiÉ Hà lÉàiÉà ´ÉÉS«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà §ÉÉùlÉ{Éà {É¾Ó YlÉÒ ¶ÉH{ÉÉùÉà Ê»ÉHÅqù V«ÉÉùà +àoÉà{»É ~ÉùlÉ W> ùÂÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà +àH Wä{É »ÉÉyÉÖ+à lÉà{Éà HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ~ɾà±ÉÉ lÉ©ÉÉùÒ XlÉ{Éà YlÉÉà. +É »ÉÉyÉÖ{Éà Ê»ÉHÅqù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ±É> NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ l«ÉÉÅ ù¾Ò{Éà ´ÉºÉÉâ »ÉÖyÉÒ lÉà©ÉiÉà +ʾŻÉÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~«ÉÉà ¾lÉÉà. ~±Éà÷à +{Éà +àÊù»÷Éà÷±É{ÉÉ +àoÉà{»É©ÉÉÅ ©É¾É{É NÉÊiÉlÉ[É ~ÉÉ«ÉoÉÉNÉÉàù»Éà HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ¾´Éà ¾ÖÅ Wä{É oÉ> NÉ«ÉÉà UÖÅ. 21©ÉÒ »ÉqÒ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ »ÉÅH÷{ÉÒ »ÉqÒ Uà. Wä{É yÉ©ÉÇ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ +ÉàUÉ HùH»Éù«ÉÖGlÉ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ{ÉàUà, ~ÉùÅlÉÖ ¥ÉÒX ¶ÉÖÅ Hù¶Éà? ©ÉÚ³ ¥ÉÉ¥ÉlÉ Uà ¶ÉÉHɾù ¶ÉÉÅÊlÉ-HÉÅÊlÉ-¾ÉqÇ-ùKÉÉ {Éà ~ÉÊù§ÉÉʺÉlÉ Hù{ÉÉù ¶É¥q Uà. ©ÉÉÅ»ÉɾÉù ©ÉÉ÷à ¾É>úÉÒe ¥ÉHùÉ-eÖIù-©ÉùPÉÉ ~ÉàqÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +àH ¥ÉHùÒ{ÉÉ ¥ÉSSÉÉ{ÉÖÅ ´ÉW{É +àH ÊH±ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà ÊH±ÉÉà Hù´ÉÉ 5 ¾Xù NÉà±É{É ~ÉÉiÉÒ ´É~ÉùÉ«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ +àH ÊH±ÉÉà ÷©Éà÷É ©ÉÉ÷à ©ÉÉmÉ 160 NÉà±É{É ~ÉÉiÉÒ. +É »ÉÅH÷{ÉÉà A~ÉÉ«É G«ÉÉÅ Uà? §ÉÚHÅ~É, V´ÉɳɩÉÖLÉÒ, »ÉÖ{ÉÉ©ÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. ~ɶÉÖ HlɱÉ{Éà HùÉiÉà +É£lÉ +É´Éà Uà lÉà{Éà +§«ÉÉ»É »ÉŶÉÉàyÉ{É W°ùÒ Uà. 6 +¥ÉW{ÉÒ +É qÖÊ{É«ÉÉ G«ÉÉÅ W>{Éà +÷H¶Éà? »ÉÉyÉ{ÉÉà +ÉàUÉ

»Éqà¾à {É¾Ó lÉÉà »©ÉÞÊlÉ qà¾à »©ÉùiÉ©ÉÉÅ »ÉqÉ ù¾Éà UÉà +É~É...

»´É. ʾ©ÉÉŶÉÖ SÉÅrHÉÅlÉ ±ÉÉLÉÉiÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ ¾. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¡É£Ù±±ÉÉ¥Éà{É ±ÉÉLÉÉiÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É PÉà±ÉÉiÉÒ

Hasmukhbhai Ajmera

HASMUKH TEXTILE WORKS EXCELLENT ENGINEERING COPORATION Bhivandi (M.S.)

l

M.: 9833690436

l

Ph. (02522) 25064119, 25064437

+àÊ¡É±É 2011 10


+àH W{©«ÉÉà ùÉW qÖ±ÉÉùÉà... qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉà lÉÉùiɾÉùÉà... ©É{É{Éà Yl«ÉÖ {Éà ¥É{«ÉÉ ©É¾É´ÉÒù... »ÉÅH±É{É & ©É{ÉÉàW eà±ÉÒ´ÉɳÉ, ùÉWHÉà÷ ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ÊmɱÉÉàHÒ{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉà +Él©ÉÉ H©ÉÇ{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàNÉà FºÉ§ÉqnÉ úÉÉÁiÉ{ÉÉ PÉàù qà´ÉÉ{ÉÅqÉ úÉÉÁiÉÒ{ÉÒ HÖKÉÒ©ÉÉ 82 ùÉÊmÉ ùÂÉà l«ÉÉù¥ÉÉq qà´ÉÉàwÉùÉ NɧÉÇ{ÉÖÅ »ÉžùiÉ oÉ«ÉÖÅ +{Éà ©ÉÉlÉÉ ÊmɶɱÉÉ{Éà +yÉÇXNÉÞlÉ +´É»oÉÉ©ÉÉŠʻɞ qà´ÉÊ´É©ÉÉ{É, ùl{ÉʶÉLÉÉ +ÉÊq 14 ©É¾É»´É~{É +É´«ÉÉ l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÉlÉÉ ÊmɶɱÉÉ+à yÉ©ÉÇ XNÉÊùHÉ HùlÉÉÅ ùÉlÉ ´«ÉÊlÉlÉ HùÒ +{Éà »É֡ɧÉÉlÉ oÉlÉÉÅ W Ê»ÉuÉoÉÇ ùÉX{Éà »´É~{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Ê»ÉuÉoÉÇ ùÉX+à »´É~{É ~ÉÉcHÉà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ »´É~{É{ÉÖÅ £³ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ HÂÖ +{Éà Hֶɳ »´É~{É ~ÉÉcHÉà+à ¥ÉlÉÉ´«ÉÖ Hà lÉ©ÉÉùà +ÉÅNÉiÉà WNÉlÉ{ÉÉà {ÉÉoÉ, HùÖiÉÉ »ÉÉNÉù +à´ÉÉà AnÉ©É ©É¾É ~ÉÖùÖºÉ +´ÉlÉù¶Éà Wà ʻɞ Wà´ÉÉà ¶ÉÖù´ÉÒù, ~ÉùÉJ©ÉÒ, SÉÅr Wà´ÉÉà Ê{É©Édz, »ÉÖ«ÉÇ Wà´ÉÉà +ÉàW»´ÉÒ +{Éà lÉàW»´ÉÒ ¾¶Éà. ÊmɶɱÉÉ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ HÖLÉà NɧÉÇ yÉÉùiÉ oÉlÉÉÅ W »ÉÉùÉ«Éà KÉÊmÉ«ÉHÖÅe {ÉNÉù©ÉÉÅ yÉ{É-yÉÉ{«É +ÉÊq©ÉÉÅ ´ÉÞÊu oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. NɧÉÇHɳ ~ÉÚiÉÇ oÉlÉÉÅ W SÉämÉ »ÉÖq 13{ÉÉ qà´ÉÉÊyÉqà´É{ÉÉà W{©É oÉ«ÉÉà. 64 >{rÉà, 56 Êq¶ÉÉ HÖ©ÉÉùÒHÉ+Éà lÉoÉÉ ©É{ÉÖº«É ±ÉÉàH{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ+Éà+à W{©ÉÉàl»É´É AW´«ÉÉà, mÉiÉà ±ÉÉàH©ÉÉÅ +W´ÉɳÉ+W´ÉÉ³É oÉ> NÉ«ÉÉ. ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ+à NÉÖiÉÊ{ɺ~É}É +à´ÉÖ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É {ÉÉ©É ùÉL«ÉÖÅ. »ÉÖ«ÉNÉeÉÅNÉ »ÉÚmÉ +. 6 +{ÉÖ»ÉÉù §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ ´ÉÒù, ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É, »É{©ÉÊlÉ, ´Éä¶ÉÉʱÉH, [ÉÉlÉ~ÉÖmÉ ´ÉNÉàùà +{ÉàH {ÉÉ©ÉÉà{ÉÉà A±±ÉàLÉ Uà. ~ÉÉÅSÉ-~ÉÉÅSÉ yÉÉ´É©ÉÉlÉÉ wÉùÉ ±ÉɱÉ{É ~ÉɱÉ{É~ÉÚ´ÉÇH AUàù oÉ«ÉÉà. «ÉÖ´ÉÉ´É«Éà +{ÉÉ»ÉGlÉ §ÉÉ´Éà §ÉÉàNÉɴɱÉÒ H©ÉÇ{Éà §ÉÉàNÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ. yÉ©ÉÇ~ÉÎl{É «É¶ÉÉàqÉ »ÉÉoÉà »ÉÅ»ÉÉù »É¥ÉÅyÉà XàeÉiÉÉ +{Éà Ê¡É«Éq¶ÉÇ{ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉÖmÉÒ ~ÉiÉ oÉ>. ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ NɧÉÇ©ÉÉÅ W ÊmɱÉÉàHÒ{ÉÉoÉà {ÉIÒ Hùà±É Hà ©ÉÉÊ´ÉmÉÉà{ÉÉ qà¾ Ê´É±É«É ~ÉUÒ W ´ÉeұɥÉÅyÉÖ {ÉÅqÒ´ÉyÉÇ{É{ÉÒ +{ÉÖ[ÉÉ ±É> qÒKÉÉ +ÅNÉÒHÉù Hù´ÉÒ. {É´É ±ÉÉàHÉÊ{lÉH qà´ÉÉà ¡É§ÉÖ{Éà H¾à Hà yÉ©ÉÇ ¡É´ÉlÉÉ´ÉÉà. yÉ©ÉÇ ¡É´ÉlÉÉ´ÉÉà. q«ÉÉ{ÉÉ »ÉÉNÉù ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù »ÉlÉlÉ 360 Êq´É»É qùùÉàW +àH

HùÉàe +Éc ±ÉÉLÉ »ÉÉà{ÉÉ ©É¾ÉàùÉà{ÉÖÅ qÉ{É HùÒ qÉ{É yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ +ÉSÉùiÉ Hùà. +àHqÉ ¥ÉɳHÉà »ÉÉoÉà ¡É§ÉÖ ù©ÉlÉÉÅ ¾lÉÉ l«ÉÉùà l«ÉÉÅ +àH »ÉÉ~É {ÉÒH²«ÉÉà, ¥ÉyÉÉ ¥ÉɳHÉà §É«É§ÉÒlÉ oÉ> qÖù ¾÷Ò NÉ«ÉÉ ~ÉùÅlÉÖ Ê{ɧÉÇ«É +{Éà Ê{Éeù +à´ÉÉ ¥ÉÉ±É ´ÉyÉÇ©ÉÉ{Éà »ÉÉ~É{Éà +àH ¾ÉoÉoÉÒ ~ÉHeÒ qÖù UÉàeÒ qÒyÉÉà, »ÉÉä ¥ÉɳHÉà +ÉýÉ«ÉÇSÉÊHlÉ oÉ> NÉ«ÉÉ. +É´ÉÉ +{ÉàH ¡É»ÉÅNÉÉà{Éà HÉùiÉà qà´É±ÉÉàH{ÉÒ »ÉÖyÉ©ÉÇ »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ +à÷±Éà +àH qà´É >ºÉÉÇ´É¶É oÉ> ¥ÉɳH{ÉÖÅ ´ÉäÊJ«É °~É ±É> ù©É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà +{Éà ¡É§ÉÖ »ÉÉoÉà ¾Éàe ±ÉNÉÉ´ÉÒ, ©É¾É´ÉÒù lÉà{ÉÉ LÉŧÉà ¥ÉàcÉ +à÷±Éà lÉùlÉ W ©ÉÉà÷Ö {Éà ʴɶÉɳ °~É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà +ÅlÉà +{ÉÅlɶÉÎGlÉ{ÉÉ yÉÉùH ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù +àH W ©ÉÖIÉà ©ÉÉ«ÉÉâ {Éà qà´Éà lÉùlÉ W ¾Éù H¥ÉÖ±ÉÒ ±ÉÒyÉÒ. ¡É§ÉÖ{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ »´É »oÉÉ{Éà SÉɱ«ÉÉà NÉ«ÉÉà. qà´É±ÉÉàH{ÉÉ qà´ÉÉà ~ÉiÉ ¥ÉÉà±ÉÒ Ac¬É +É lÉÉà ´ÉÒù {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ ©É¾É´ÉÒù Uà. ©ÉÉNÉ»Éù ´Éq 10{ÉÉ ¶ÉÖ§É Êq´É»Éà 30 ´ÉºÉÇ{ÉÒ §Éù «ÉÖ´ÉÉ{É ´É«Éà mÉÒX ¡É¾ù©ÉÉÅ Ud{ÉÒ lÉ~É»«ÉÉ »ÉʾlÉ [ÉÉlÉLÉÅe AvÉ{É©ÉÉÅ »´É«ÉÅ ~ÉÅSÉ©ÉÖκc ±ÉÉàSÉ HùÒ »É©É»lÉ »´ÉW{ÉÉà-~ÉÊùW{ÉÉà lÉà©ÉW §ÉÉäÊlÉH ~ÉqÉoÉÉâ{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ{Éà +{ÉÅlÉ Ê»ÉuÉà{Éà {É©É»HÉù HùÒ{Éà ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒùà »ÉÅ«É©É{ÉÉà »´ÉÒHÉù HùlÉÉÅ W ©É{É&~É«ÉÇ´É[ÉÉ{É ¡ÉNÉ÷ oÉ«ÉÖÅ. »ÉÉyÉ{ÉÉ HɱÉ{ÉÉ ¡ÉÉùŧɩÉÉÅ +Él©É ù©ÉiÉlÉÉÅ{ÉÉ ±ÉKÉà »ÉÅH±~É H«ÉÉâ ¾lÉÉà Hà ±ÉKÉ Ê»ÉÊu {É oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉä{É ù¾Ò »Éà´ÉÉ-»ÉÖ¸ÉÖºÉÉ{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ A~É»ÉNÉÉâ-~ÉÊùºÉ¾Éà{Éà »É¾{É HùÒ¶É. »ÉlÉlÉ »ÉÉeÉ ¥ÉÉù ´ÉºÉÇ{Éà +àH ~ÉLÉ´ÉÉÊe«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ¡É§ÉÖ +É«ÉÇ +{Éà +{ÉÉ«ÉÇ qà¶É©ÉÉÅ, G«ÉÉùàH AvÉ{É©ÉÉÅ lÉÉà G«ÉÉùàH WÅNɱɩÉÉÅ Ê´ÉSÉùiÉ HùÒ qà´É, ©É{ÉÖº«É +{Éà ÊlÉ«ÉÇÈSÉHÞlÉ +{ÉàH A~É»ÉNÉÉâ ~ÉÊù»É¾Éà{Éà »É¾ºÉÇ »É©ÉlÉɧÉÉ´Éà »É¾{É H«ÉÉÇ. +àH W ùÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÅNÉ©É {ÉÉ©É{ÉÉ qà´Éà 20-20 A~É»ÉNÉÇ +É~«ÉÉ UlÉÉ H°iÉÉÊ{ÉyÉÉ{Éà »É¾{É H«ÉÉÇ +{Éà +ÉÅLÉ©ÉÉÅoÉÒ H°iÉÉ{ÉÉ ¥Éà Ê¥ÉÅqÖ

¸ÉÒ UNÉ{ɱÉÉ±É Ê´Éd±ÉY ©É¾àlÉÉ ¾. W»É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ö V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É Ê¾lÉàºÉHÖ©ÉÉù ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù +.»ÉÉä. ùÒ{ÉÉ ÊHÊù÷§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ÊSÉ. >¶ÉÉ, ÊSÉ. »ÉÉà¾{É, +.»ÉÉä. »ÉÉà{É±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ ö Hɱ¾àù (§ÉÒ´ÉÅeÒ) ©ÉÚ³ ¾Êe«ÉÉiÉÉ´ÉɳÉ

+àÊ¡É±É 2011 11


÷~ÉHÒ ~Ée«ÉÉ Hà... +É »ÉÅNÉ©É{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ oɶÉà! SÉÅeHÉäʶÉH »É~ÉÇ Hà Wà{ÉÒ rʺ÷©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¾³É¾³ ]àù ¾lÉÖ lÉàiÉà V«ÉÉùà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{Éà eÅLÉ qÒyÉÉ l«ÉÉùà ¡É§ÉÖ{ÉÉ ©ÉÖLÉ©ÉÉoÉÒ ¶É¥qÉà »ÉùÒ ~Ée¬É.. »ÉÅ¥ÉÖ].. ÊHÅ {É ¥ÉÖW¾.. ¶ÉÉÅlÉ oÉÉ.. ¶ÉÉÅlÉ oÉÉ.. ¥ÉÉàyÉ{Éà Hà©É ¡ÉÉ~lÉ HùlÉÉà {ÉoÉÒ. «ÉÉq Hù lÉà »ÉÉyÉÖ oÉ>{Éà JÉàyÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà lÉàoÉÒ lÉÉà lÉÖÅ »É~ÉÇ ¥É{«ÉÉà, +É »ÉÉÅ§É³Ò SÉÅeHÉäʶÉH©ÉÉ «ÉÖ ÷{ÉÇ +É´«ÉÉà {Éà £³ »´É°~Éà +Éc©ÉÖ qà´É±ÉÉàH ©É²«ÉÖÅ. NÉÉà´ÉɳҫÉÉ+à HÉ{É©ÉÉÅ LÉÒ±ÉÉ cÉàG«ÉÉÅ UlÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉÅ »ÉÅG±~É-Ê´ÉH±~É H«ÉÉÇ ´ÉNÉù ¡É§ÉÖ+à ¾»ÉlÉÉÅ ©ÉÖLÉà »É¾{É H«ÉÉÇ. qà´É±ÉÉàH{ÉÉà >{r ¡É§ÉÖ{Éà +ÉYY {Éà HÉH±ÉÖqÒ Hùà Hà ¾à... qà´ÉÉÊyÉqà´É ¾ÖÅ »ÉlÉlÉ +É~É{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ >SUÖ UÖÅ, l«ÉÉùà ¡É§ÉÖ ¡Él«ÉÖnÉù +É~Éà Hà {É +dà.. {É »É©Édà, ¾à >{r +É +oÉÇ »É©ÉoÉÇ {ÉoÉÒ. ¡É§ÉÖ{ÉÒ {ÉWù »É©ÉKÉ NÉÉà¶ÉɱÉHà »ÉÖ{ÉKÉmÉ +{Éà »É´ÉÉÇ{ÉÖ§ÉÖÊlÉ {ÉÉ©É{ÉÉÅ ¥Éà »ÉÉyÉÖ+Éà{Éà ¥ÉÉ³Ò {Éà §ÉeoÉÖ HùÒ {ÉÉL«ÉÉ +{Éà ¡É§ÉÖ A~Éù ~ÉiÉ lÉàXà±ÉණÉÉ UÉàeÒ Wà{ÉÉoÉÒ ¡É§ÉÖ{Éà U ©Éʾ{ÉÉ »ÉÖyÉÒ qɾV´Éù oÉ> NÉ«ÉÉà +{Éà WNÉlÉ{Éà »É©ÉX´«ÉÖÅ Hà Hùà±ÉÉ H©ÉÇ lÉÒoÉÈHù{Éà ~ÉiÉ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ ~Éeà Uà. +É©É UlÉÉÅ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à WNÉlÉ{ÉÉ »É´Éâ Y´ÉÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ »É©ÉÉ{É W »É©ÉV«ÉÉÅ, NÉÉà¶ÉɱÉH ¾Éà«É Hà NÉÉälÉ©É NÉiÉyÉù...SÉÅeHÉäʶÉH ¾Éà«É Hà SÉÅq{É¥ÉɳÉ.. W©ÉÉ汃 ¾Éà«É Hà W«ÉÅÊlÉ ¸ÉÉÊ´ÉHÉ. ¡É§ÉÖ{ÉÖÅ +àH W ±ÉKÉ Hà »É´´Éà Y´ÉÉ HùÖ ¶ÉÉ»É{É ù»ÉÒ. ¡É§ÉÖ{ÉÉ ¶ÉÉ»É{É©ÉÉÅ 14000 ¸É©ÉiÉÉà, 36000 +É«ÉÉÇ+Éà, 318000 ¸ÉÉ´ÉÒHÉ+Éà, 159000 ¸ÉÉ´ÉHÉà ¾lÉÉÅ. Wà©ÉÉÅ ©ÉNÉyÉ +{Éà +ÅNÉ qà¶É{ÉÉ +ÊyÉ~ÉÊlÉ +à´ÉÉ ¸ÉÉàiÉÒH ©É¾ÉùÉX, SÉÅ~ÉÉ{Éùà¶É HÉàÊiÉH Wà´ÉÉÅ §ÉGlÉÉà ~ÉiÉ ¾lÉÉÅ Hà Wà+Éà¡É§ÉÖ ~ÉqÉ~ÉÇiÉ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù +É~É{ÉÉù{ÉÖ »ÉPÉ³Ö qÖ&LÉ qÖù HùÒ qàlÉÉÅ. ¡É§ÉÖ+à Y´É{É©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉHÖ³lÉÉ{ÉÉà ¡ÉÊlÉHÉù H«ÉÉÇ ´ÉNÉù H©ÉÇ »ÉÅOÉÉ©É©ÉÉÅ Ê´ÉW«É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ PÉÉÊlÉ H©ÉÉâ{ÉÉà KÉ«É HùÒ ´Éä.»ÉÖq

10{ÉÉÅ NÉÉàqÖʾHÉ +É»É{Éà SÉÉàoÉɡɾù©ÉÉÅ Ud »ÉʾlÉ y«ÉÉ{É»oÉ +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ{Éà Hà´É³[ÉÉ{É {Éà Hà´É³ q¶ÉÇ{É ¡ÉNÉ÷ oÉ«ÉÉ. qà´ÉÉà+à Hà´É³ ©É¾Éàl»É´É AW´«ÉÉà. Hà´É³ [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ W ¡É§ÉÖ+à qà¶É{ÉÉ-A~Éqà¶É +É~«ÉÉ. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ qà¶É{ÉÉ +yÉÇ ©ÉÉNÉyÉÒ §ÉɶÉÉ©ÉÉÅ, HÉäSÉ ~ÉKÉÒ{ÉÒ ©ÉÉ£H ©ÉÅWÖ±É »´ÉùÒ, ©ÉÒcÒ ©ÉyÉÖùÒ, ©ÉɱÉHÉàºÉ ùÉNÉ©ÉÉÅ, NÉŧÉÒù +{Éà ´ÉäùÉN«É »É§Éù, +÷H«ÉÉÊ´É{ÉÉ ÊW{É´ÉÉiÉÒ £ù©ÉÉ´ÉlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. +É ´ÉÒlÉùÉNÉ ´ÉÉiÉÒ »ÉÉŧɳ´ÉÉ »ÉÖ«ÉÉǧÉqà´É ~ÉiÉ +É´Éà {Éà »ÉÖ¥ÉɾÖHÖ©ÉÉù ~ÉiÉ +É´Éà. ¡É§ÉÖ{ÉÉ ©ÉÖLÉàoÉÒ ÊW{É´ÉÉiÉÒ »ÉÉÅ§É³Ò +WÇÖ{É©ÉÉ³Ò LÉÚ{ÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖÊ{É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ... HÅ>H Y´ÉÉl©ÉÉ+Éà §ÉÉàNÉÒ©ÉÉÅoÉÒ «ÉÉàNÉÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ.. +ùà ¡É§ÉÖ q¶ÉÇ{É{ÉÒ ©ÉÉmÉ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ qàeàHÉà qqÇÖù qà´É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà ({ÉÅq ©ÉiÉÒ«ÉÉù). 12 ¡ÉHÉù{ÉÒ ~ÉÊùºÉq »É´ÉÇ[É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ »ÉÉŧɳ´ÉÉ +É´Éà +{Éà »ÉÉä ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉY X«É +à´ÉÒ 35 NÉÖiÉ«ÉÖGlÉ ÊW{É´ÉÉiÉÒ ¾Éà«É Uà. qà¶É{ÉÉ »É©É«Éà »É©É´É»ÉùiÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ qà´ÉÉà Hùà Uà. ¡É§ÉÖ{ÉÉ >{r§ÉÖÊlÉ +ÉÊq 11 NÉiÉyÉùÉà oÉ> NÉ«ÉÉ Wà+Éà{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ÊmÉ~ÉqÒ +É~Éà +{Éà NÉiÉyÉùÉà §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà lÉà©ÉÉÅoÉÒ +ÅNÉ»ÉÚmÉÉà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hùà. ¡É§ÉÖ 1008 AnÉ©É ±ÉKÉiÉÉà{ÉÉ yÉÉùH ¾Éà«É, +Éc ¡ÉÊlɾɫÉÇ ¾Éà«É, 34 +ÊlɶɫÉÉà ¾Éà«É lÉà©ÉW 72 H±ÉÉ+Éà©ÉÉÅ ¡É´ÉÒiÉ ¾Éà«É. Wà´ÉÒ ùÒlÉà qÉ{É©ÉÉÅ +§É«ÉqÉ{É, lÉ~É©ÉÉÅ úÉ©ÉSÉ«ÉÇ AnÉ©É Uà, ´É{ÉÉà©ÉÉÅ {ÉÅq{É´É{É, y´ÉÊ{É+Éà©ÉÉÅ ©ÉàPÉ y´ÉÊ{É, ¾ÉoÉÒ+Éà©ÉÉÅ +äùÉ´ÉlÉ, ~ɶÉÖ+Éà©ÉÉŠʻɞ, {ÉqÒ+Éà©ÉÉÅ NÉÅNÉÉ, ~ÉKÉÒ+Éà©ÉÉÅ NÉ°e lÉà©É ©ÉÖÊ{É+Éà©ÉÉÅ, [ÉÉ{ÉÒ+Éà©ÉÉÅ, lÉ~É»´ÉÒ+Éà©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù ¸Éàºc ¾lÉÉÅ. 18 qà¶É{ÉÉ ùÉX +{Éà ʴɶÉɳ W{É©Éàq{ÉÒ »É©ÉKÉ ~ÉÖi«É¶ÉÉ³Ò ~ÉÉ´ÉÉ~ÉÖùÒ{ÉÉ ¡ÉÉÅNÉiÉà +ÅÊlÉ©É qà¶É{ÉÉ »´É°~Éà Ê´É~ÉÉH »ÉÚmÉ +{Éà AnÉùÉy«É«É{É »ÉÚmÉ{ÉÒ ´ÉÉÅSÉ{ÉÉ +É~ÉÒ, Y´É{É°~ÉÒ

+àÊ¡É±É 2011 12


qÒ´ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +É«ÉÖº«É°~ÉÒ lÉà±É ~ÉÖ° oÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÖÅ {Éà <{rqà´É ¡É§ÉÖ{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hùà Hà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ©ÉÉmÉ ¥Éà PÉeÒ{ÉÖÅ +É~É{ÉÖÅ +É«ÉÖº«É ´ÉyÉÉùÒ HÞ~ÉÉ HùÉà +É »ÉÉÅ§É³Ò ¡É§ÉÖ ¡Él«ÉÖnÉù +É~Éà Hà ¾à.. <{qà {É §ÉÚlÉÉà... {É §Éʴɺ«ÉÊlÉ.. {É +dà.. {É »É©Édà, +É´ÉÖÅ §ÉÖlÉHɳ©ÉÉÅ HqÒ oÉ«ÉÖ {ÉoÉÒ +{Éà §Éʴɺ«É©ÉÉÅ HqÒ ¶ÉG«É ¥É{ɶÉà {ɾÓ, +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ HÉà> »É©ÉoÉÇ {ÉoÉÒ. ¡É§ÉÖ{ÉÉà +Él©ÉÉ »É´Éâ H©ÉÉâoÉÒ ©ÉÖGlÉ oÉ> 72 ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ +É«ÉÖº«É ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ HùÒ +É»ÉÉà´Éq +©ÉÉ»Éà +{ÉÅlÉÉ Ê»ÉuÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà V«ÉÉàlÉ©ÉÉÅ V«ÉÉàlÉ ©ÉÒ±ÉÉ´ÉÒ Ê{É´ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©«ÉÉÅ. qà´ÉÉà{Éà ~ÉiÉ q¶ÉÇ{ÉÒ«É, ©ÉÖÊ{É+Éà{Éà ©É{É{ÉÒ«É +{Éà ©ÉÉ{É{ÉÒ«É,

»É´ÉÇ{Éà ~ÉÚW{ÉÒ«É +à´ÉÉ ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÖÅ Y´É{É, lÉà©É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ+ÉùÉyÉ{ÉÉ, KÉ©ÉÉ »ÉÉùÉ«Éà WNÉlÉ ©ÉÉ÷à qÒ´ÉÉqÉÅeÒ »É©ÉÉ{É Uà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à W +É ©É¾É~ÉÖ°ºÉ{Éà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ mÉiÉ ´ÉÉù SÉämÉ »ÉÖq.13, ~É´ÉÉÇÊyÉùÉW ~É«ÉÇÖºÉiÉ ~É´ÉÇ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ©ÉÉÅ Êq´É»Éà +{Éà +É»ÉÉà ´Éq +©ÉÉ»É-´ÉÒù Ê{É´ÉÉÇiÉ Êq´É»Éà «ÉÉq HùÒ+à UÒ+à. »É´Éâ ´ÉÉÅSÉH Ê©ÉmÉÉà +É ±ÉàLÉ ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ ~ÉÚiÉÇ HùlÉÉÅ{ÉÒ »ÉÉoÉà W ©É{ÉÉà©É{É A©ÉÅNÉ +{Éà A±±ÉÉ»É~ÉÚ´ÉÇH WlÉ{ÉÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉÉà... ©ÉÉùà ©É¾É´ÉÒù Wà´ÉÉ ¥É{É´ÉÖÅ Uà. +{ÉÅlÉ A~ÉHÉùÒ ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ....W«É.

»ÉÖ~ÉÉmÉqÉ{É{ÉÖÅ £³ +{Éà lÉà{ÉÉ qÉlÉÉ+Éà 1. yÉ}ÉÉ»ÉÉoÉÇ´Éɾ 2. {É«É»ÉÉù

& PÉÒ {ÉÖÅ qÉ{É +É~ÉÒ{Éà »É©ÉÎGlÉ ~ÉÉ©ÉÒ{Éà §É´ÉÉÅlÉùà FºÉ§Éqà´É §ÉNÉ´ÉÉ{É ¥É{«ÉÉ. & WÅNɱɩÉÉÅ Wä{É ©ÉÖÊ{É{Éà »ÉÖ~ÉÉmÉqÉ{É +É~ÉÒ ¡ÉÊlÉ¥ÉÉàyÉoÉÒ »É©ÉÎGlÉ ©Éà³´ÉÒ{Éà §É´ÉÉÅlÉùà ©É¾É´ÉÒù oÉ«ÉÉ. 3. ¸Éà«ÉÉÅ»ÉHÖ©ÉÉù & FºÉ§Éqà´É §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà >KÉÖù»É ´É¾ÉàùÉ´ÉÒ{Éà qÉ{ÉyÉ©ÉÇ{ÉÉ ¡É´ÉlÉÇH ¥É{«ÉÉ. 4. ¶ÉÅLÉùÉX & H~É÷ ùʾlÉ rÉKÉ{ÉÖÅ yÉÉà´ÉÉiÉ ~ÉÉiÉÒ ´É¾ÉàùÉ´ÉÒ{Éà {ÉàÊ©É{ÉÉoÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ¥É{«ÉÉ. 5. »ÉÖ©ÉÖLÉ NÉÉoÉÉ~ÉÊlÉ & ¶ÉÖu §ÉÉ´Éà +ɾÉù ´É¾ÉàùÉ´É´ÉÉoÉÒ qÖ±ÉÇ§É ©É{ÉÖº«É §É´É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ »ÉÖ¥ÉɾÖHÖ©ÉÉù ¥É{«ÉÉ. 6. SÉÅq{É¥ÉÉ³É & +eq{ÉÉÅ ¥ÉÉHÖ³É §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{Éà ´É¾ÉàùÉ´É´ÉÉoÉÒ ¾ÉoÉ{ÉÒ ±ÉÉàLÉÅe{ÉÒ ¥ÉàeÒ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ oÉ> +{Éà ©ÉÉàKÉ ~ÉÉ©«ÉÉ. 7. »ÉÅNÉ©É NÉÉà´Éɳ & AqÉùlÉÉ{ÉÒ LÉÒù ´É¾ÉàùÉ´ÉÒ{Éà ©É¾ÉFÊu´ÉÉ{É ¶ÉÉʱɧÉr ¥É{«ÉÉ. 8. +É>©ÉÖnÉÉ HÖ©ÉÉù & ʩɺ«ÉÉ}É +ÉÊq ´É¾ÉàùÉ´ÉÒ{Éà »ÉÅ©É«É ©Éà³´ÉÒ Ê»Éu oÉ«ÉÉ. 9. »ÉHeÉ±É ~ÉÖmÉ HÖŧÉeÉù & ¶É««ÉÉqÉ{É +É~ÉÒ{Éà Ê{É©Édz »É©ÉÎGlÉ ~ÉÉ©«ÉÉ. 10. W«ÉÅÊlÉ ¸ÉÉÊ´ÉHÉ & ¶É««ÉÉqÉ{É +É~ÉÒ{Éà Ê»Éu ~Éq ~ÉÉ©«ÉÉ. 11. ùà´ÉlÉÒ & Ê»ÉÅ¾É +iÉNÉÉù{Éà ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÒ +ÉäºÉÊyÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¥ÉÒXà ùÉÅ~ÉÉH ´É¾ÉàùÉ´ÉlÉÒ lÉÒoÉÈHù {ÉÉ©É NÉÉàmÉ H©ÉÇ A~ÉÉWÇ{É H«ÉÈÖ. 12. ©ÉÅNɱÉÉ & »ÉÖ~ÉÉmÉqÉ{É{ÉÒ q±ÉɱÉÒoÉÒ ~ÉÉÅSÉ©ÉÖÅúÉÁqà´É±ÉÉàH ~ÉÉ©«ÉÉ. 13. YùiÉ ¶Éàc & »ÉÖ~ÉÉmÉqÉ{É ´É¾ÉàùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ ¥ÉÉù©ÉÉÅ qà´É±ÉÉàH{ÉÖÅ +É«ÉÖÅ ¥ÉÉÅy«ÉÖÅ.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ Î»©ÉlÉÉ¥Éà{É ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> Ê©É«ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> ©ÉÉiÉàH±ÉÉ±É Ê©É«ÉÉiÉÒ{ÉÉ ´ÉºÉÔlÉ~É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +ÉùÉyÉ{ÉÉ »É¾... Ê©É«ÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¾ÉÊqÇH +ʧÉ{ÉÅq{É... +àÊ¡É±É 2011 13


S CT S E T I ER CH AR S I G N E R S DE A N N PL

S. N. Iyer : 9821896677 Rakesh Chaumal : 9833399333 Nimish Daftary : 9821446622

POSITRON

3, Vardhaman Apt., Sector-7, Plot No. 15, Kamothe, Navi Mumbai.

Jayesh Shah 9324545455

JAY AMBE ENTERPRISE SHRUTI DEVELOPER

BUILDER & DEVELOPER

With Best Wishesh From

Prabhaben Vrajlal Sheth Family C.A. Deven L. Thakkar Chartered Accountant Fact.: 2516 8241 l Offi.: 2501 0010 Cell : 9892715551 l Email: dlthokkar@gmail.com Factory : D-3, Ashapura Society, Opp. Hotel Gurudev, J. M. M. Road, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084.

DEVEN E N T E R P R I S E S MFG. OF: CORRUGATED BOXES Office : 203, Kailash Palace, Upashray Lane, Ghatkopar (E), Mumbai-400 077.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É ~ÉùÉNɧÉÉ> qÉà¶ÉÒ Ê©ÉmÉ +{Éà ©ÉÅmÉ ~Éù H¬Éùà«É +ʴɹÉÉ»É {É HùÉà.

ATUL CHIMANLAL KAMDAR

TM

C-13/14, Satyam Complex, M. G. Rd., Ghatkopar (East), Mumbai-400 077. & : 21028181/21028282 l Fax: 91-22-21023040 E-mail : yogi@yogichem.com l yogichem@gmail.com Web.: www.yogichem.com

YOGI DYE CHEM INDUSTRIES Atul C. Kamdar Group of Companies

MANUFACTURERS EXPORTERS & IMPORTERS OF CHEMICALS

+àÊ¡É±É 2011 14


¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ {É´É »ÉÅqà¶É ¡ÉàºÉH & ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> qÉà¶ÉÒ (eÉàá¥ÉҴɱÉÒ)

lÉ©ÉÉùÉ »ÉÖLÉ©ÉÉÅ HÉà>H{Éà §ÉÉNÉÒqÉù ¥É{ÉÉ´ÉÉà &§ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù §ÉNÉ´ÉÉ{É H> ùÒlÉà ¥É{«ÉÉ. lÉÉà lÉà{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ lÉà©É{ÉÒ ¡É§ÉÖ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É {É«É»ÉÉù{ÉÉ §É´ÉoÉÒ oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. {É«É»ÉÉù{ÉÉ §É´É©ÉÉÅ lÉà+Éà +àH HÊc«ÉÉùÉ lÉùÒHà ¾lÉÉ +{Éà ùÉàW WÅNɱɩÉÉÅ W> ±ÉÉHeÉ HÉ~ÉlÉÉ +{Éà lÉà ±ÉÉHeÉ+Éà ´ÉàSÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ NÉÖWùÉ{É SɱÉÉ´ÉlÉÉ ¾lÉÉ. +àH ´ÉLÉlÉ lÉà+Éà ¥É~ÉÉàùà §ÉÉàW{É{ÉÉà »É©É«É oÉlÉÉ ¥ÉyÉÉ Ê©ÉmÉÉà »ÉÉoÉà §ÉÉàW{É Hù´ÉÉ ¥ÉàcÉ l«ÉÉùà lÉà©É{Éà Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà Hà +É »É©É«Éà +É WÅNɱɩÉÉÅ HÉà> §ÉÚ±ÉÉà §É÷G«ÉÉà +ÊlÉÊoÉ Hà »ÉÉyÉÖ-©É¾Él©ÉÉ ©É³Ò X«É lÉÉà lÉà©É{Éà oÉÉàeÖÅ +É~ÉÒ{Éà ~ÉUÒ §ÉÉàW{É HùÖÅ. {É«É»ÉÉù{ÉÉà +É Ê´ÉSÉÉù +É~ÉiÉ{Éà +à´ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~Éà Uà Hà ~ÉùÉà~ÉHÉù ¡Éà©ÉÒ ¥É{ÉÉà. oÉÉàeÉ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉiÉ oÉÉàeÖÅ ¥ÉÒX{Éà +É~ÉÒ ~ÉUÒ lÉ©Éà W©ÉÉà. {É«É»ÉÉù{ÉÉà HÉà> ©É¾É{É ~ÉÖi«É{ÉÉà Aq«É ¾¶Éà Hà lÉà{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù{Éà lÉùlÉ W »É£³lÉÉ ©É³Ò +{Éà ¥Éà ©ÉÖÊ{É §ÉNÉ´ÉÅlÉ §Éù WÅNɱɩÉÉÅ §ÉÚ±ÉÉ ~ÉelÉÉ l«ÉÉÅ +É´ÉÒ SÉe«ÉÉ +{Éà lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉÉlÉÉ©ÉÉÅoÉÒ oÉÉàeÖÅ ©ÉÖÊ{É{Éà qÉ{É +É~«ÉÖÅ. lÉ©ÉÉùà Xà +Él©ÉÊ´ÉHÉ»É{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ Hù´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà »ÉNÉ´ÉeÉà ~ÉÉU³ +É{ÉÅÊqlÉ oÉ> ù¾à±ÉÉ ©É{É{Éà »ÉÖHÞlÉ ~ÉÉU³ +É{ÉÅÊqlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÉà. »ÉÖHÞlÉ ~ÉÉU³ +É{ÉÅÊqlÉ ¥É{ÉlÉÖÅ ©É{É »ÉÉÎl´ÉH ©É{ÉÉà´ÉÞÊnÉ{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ ¥É{ÉÉ´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ {É¾Ó ù¾à. ~ÉùÉà~ÉHÉù ¡Él«Éà +¾Éà§ÉÉ´É! +{Éà >{ÉÉ©É©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÊlÉ+Éà{ÉÒ ~ÉùÅ~ÉùÉ Ê{ÉÊýÉlÉ! qÉ{É +É~«ÉÉ ¥ÉÉq lÉà ©ÉÖÊ{É+Éà{Éà ùɾà SÉeÉ´É´ÉÉ {É«É»ÉÉù NÉ«ÉÉà lÉÉà ~ÉÉàlÉà ùɾ ~Éù +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà lÉà W §É´É©ÉÉÅ »É©«ÉHl´É{ÉÖÅ ¥ÉÒW +ÉùÉà~ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ. ©ÉÉNÉÇ §ÉÚ±Éà±ÉÉ Y´É{É ~ÉÊoÉH{Éà ©ÉÉNÉÇ SÉÓyÉ´ÉÉ A§ÉÉà ù¾à +É ~ÉÅÎGlÉ{Éà SÉÊùlÉÉoÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ +ɾôÉÉ{É +É~Éà Uà. »ÉÅXàNÉ, »É©É«É +{Éà ¶ÉÎGlÉ HqÉSÉ ¥Éq±ÉÉ«É lÉÉà ~ÉiÉ +»Él«É{ÉÖÅ »Éà´É{É {É HùÉà& {É«É»ÉÉù{ÉÉ §É´ÉoÉÒ ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ §É´ÉÉà{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉ>. lÉà©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÉà mÉÒXà §É´É ©ÉÊùÊSÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. l«ÉÉùà lÉà+Éà Wä{É »ÉÉyÉÖ ¾lÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅ«É©É{ÉÉ +ÉHùÉ Hº÷Éà +{Éà ~ÉÊùºÉ¾Éà »É¾{É {É oÉlÉÉ lÉà©ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©É{ÉoÉÒ W {ÉIÒ

HùÒ{Éà +àH +±ÉNÉ W ¡ÉHÉù{ÉÉà ÊmÉqÅeÒ ´ÉàºÉ yÉÉùiÉ H«ÉÉâ lÉoÉÉ lÉeHÉà »É¾{É {É oÉlÉÉ UmÉ ´ÉNÉùà +{Éà HÉÅ÷É, HÉÅHùÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉNÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ´ÉeÒ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ H«ÉÈÖ. ÷ÚÅH©ÉÉÅ ¥ÉÉ ´ÉlÉÇ{É ´ÉàºÉ ´ÉNÉàùà lÉà©É{ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ«ÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ §ÉÒlÉù »ÉÉSÉÉ ©ÉÉNÉÇ{ÉÉ W ~ÉKÉHÉù ùÂÉ. ÊmÉqÅeÒ +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¡ÉÊlÉ¥ÉÉàyÉ ~ÉÉ©Éà±ÉÉ{Éà lÉà+Éà ¡É§ÉÖ +ÉÊq{ÉÉoÉ ~ÉÉ»Éà W ©ÉÉàH±Éà Uà. yÉ©ÉÇ »ÉÉSÉÉà lÉÉà l«ÉÉÅ W Uà +à©É H¾àlÉÉ +{Éà +àH´ÉÉù ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ùÉàNÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà HÊ~É±É ¡ÉÊlÉ¥ÉÉàyÉ ~ÉÉ©ÉÒ ¡ÉüÉ Hùà Uà Hà ¶ÉÖÅ +¾Ó yÉ©ÉÇ {ÉoÉÒ W? l«ÉÉùà l«ÉÉÅ +{Éà +¾Ó ¥ÉÅ{Éà WN«ÉÉ+à Uà +à©É HÒyÉÖÅ lÉà {É UÚ÷Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉÉoÉÇ ©ÉÉ÷à H¾à´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ Uà. +ÅqùoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{Éà »ÉÉSÉÉà »ÉÉyÉÖ {É ¾ÉàlÉÉ ©ÉÉ{ÉlÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉàNÉ, PÉe~ÉiÉ +{Éà »ÉÉoÉà ~Éà±ÉÉ HÊ~ɱÉ{ÉÒ ¡É§ÉÖ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ +ÉàUÒ ¾lÉÒ ©ÉÉ÷à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ʶɺ«É Hù´ÉÉà ~Ée¬Éà. ¶ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É H«ÉÉÇùà«É Hù¶ÉÉà {ÉʾÅ&¶ÉÎGlÉ +à »ÉlHÉ«ÉÉâ{ÉÖÅ <{ÉÉ©É Uà. +à{ÉÉà qÖùÖ~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉù ¥Éà>©ÉÉ{É Uà. ¡É§ÉÖ ´ÉÒù{ÉÉà V«ÉÉùà ʴɹɧÉÚÊlÉ{ÉÉà §É´É ¾lÉÉà l«ÉÉùà lÉà©ÉiÉà LÉÚ¥É lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ HùÒ +{Éà lÉàoÉÒ HÉ«ÉÉ HÞ¶É oÉ> NÉ> ¾lÉÒ +{Éà +àH´ÉÉù SÉɱÉlÉÉ NÉÉ«É{ÉÉà yÉIÉà ´ÉÉNÉlÉÉ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà ʴɶÉÉLÉÉ{ÉÅqÒ+à lÉà©É{ÉÒ ©É¶HùÒ HùlÉÉ HÂÖÅ Hà, G«ÉÉ NÉ«ÉÖÅ HÉàcÉ{ÉÉ ]Ée{Éà ¾SÉ©ÉSÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É³? +{Éà lÉà©É{Éà +¾ÅHÉù +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà ~Éà±ÉÒ NÉÉ«É{Éà ¥Éà ʶÉÅNÉeÉ ~ÉHeÒ +ÉHɶɩÉÉÅ AUÉ³Ò +{Éà ~ÉUÉeÒ H¾à ¾ÖÅ HÞ¶É UÖÅ ~ÉùÅlÉÖ H©ÉXàù {ÉoÉÒ. +É Us»oÉ~ÉiÉÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà ¶ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É HùÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÉ §É´É©ÉÉÅ ~ÉÉc¶ÉɳɩÉÉÅ ©ÉÉlÉÊ~ÉlÉÉ §ÉiÉ´ÉÉ ±É> NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà 3 [ÉÉ{É ¾Éà´ÉÉ UlÉÉ ¥ÉÉà±ÉlÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà V«ÉÉùà >{r úÉÉÁiÉ{ÉÖÅ °~É ±É> ¡ÉüÉÉà Hùà Uà l«ÉÉùà ~ÉÅÊelÉ W´ÉÉ¥É {É +É~ÉlÉÉ ¡É§ÉÖ ¡ÉüÉÉà{ÉÖÅ »É©ÉÉyÉÉ{É Hùà Uà. ¡É§ÉÖ H¾à Uà ¶ÉÎGlÉ q¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à ¾Éà> ¶ÉHà ¡Éq¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à {Éʾ. Xà ¶ÉÎGlÉ{Éà HÉà>{Éà q¥ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ, ~ÉUÉe´ÉÉ©ÉÉÅ, ¥Éq{ÉÉ©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ, ùeÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ, ©ÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉ~Éùà lÉÉà ¶ÉÎGlÉ +à +ÉʶɴÉÉÇq {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +ʧɶÉÉ~É Uà. ¡É§ÉÖ H¾à Uà »ÉnÉÉ{ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÒ, H±É©É{ÉÒ +{Éà ~Éq ¡ÉÊlɺcÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É G«ÉÉùà«É {É HùlÉÉ ¶ÉÎGlÉ NÉÉà~É´ÉÒ ùÉLÉXà.

+àÊ¡É±É 2011 15


HºÉÉ«É +{Éà +É´Éà¶É©ÉÉÅ Ê´É´ÉàH G«ÉÉùà«É LÉÉà¶ÉÉà {Éʾ. ÊmÉ~ÉÞºc ´ÉÉ»ÉÖqà´É{ÉÉ §É´É©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ+à »ÉÅNÉÒlÉHÉù{Éà HÒyÉÖ ¾lÉÖ Hà ©É{Éà DPÉ +É´ÉÒ X«É +à÷±Éà lÉùlÉ W »ÉÅNÉÒlÉ ¥ÉÅyÉ HùÒ qà´ÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅNÉÒlÉHÉù ©ÉɾÉà±É X©ÉlÉÉ +É »ÉÚSÉ{ÉÉ §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà lÉÉ{É©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà XàùXàùoÉÒ NÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà lÉàoÉÒ ´ÉÉ»ÉÖqà´É{ÉÒ DPÉ AeÒ NÉ> +{Éà lÉàiÉà HÒyÉÖ Hà »ÉÅNÉÒlÉ ©ÉÉùÉ +É{ÉÅq ©ÉÉ÷à ´ÉNÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ HÒyÉÖ ¾lÉÖ lÉÉùÉ ©ÉÉ÷à {Éʾ. ±Éà LÉÚ¥É NÉÉ´ÉÉ{ÉÉà, »ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ ¾lÉÉà {Éà lÉÉà lÉà{ÉÒ »ÉX ~ÉiÉ lÉÖÅ §ÉÉàNÉ´É +à©É H¾Ò yÉNÉyÉNÉlÉÖ »ÉÒ»ÉÖÅ lÉà{ÉÉ HÉ{É©ÉÉÅ ùàeÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ. HºÉÉ«É +{Éà +É´Éà¶É©ÉÉÅ Ê´É´ÉàHSÉKÉÖ ¥ÉÒeÉ> NÉ«ÉÉ. +{ÉÅlÉ [ÉÉ{ÉÒ+Éà+à Ê´É´ÉàH{Éà W ©ÉÉàKÉ ¡ÉÉÎ~lÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà, ©ÉÉ÷à ¡É§ÉÖ +É rº÷ÉÅlÉ wÉùÉ JÉàyÉ©ÉÉÅ Ê´É´ÉàH {É SÉÚH´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾ +É~Éà Uà. H±~É{ÉÉ+Éà {Éʾ ¾´Éà §ÉÉ´É{ÉÉ+Éà W°ùÒ Uà &¡É§ÉÖ+à 25©ÉÉ §É´É©ÉÉÅ H±~É{ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉÅLÉà {Éʾ ~ÉiÉ §ÉÉ´É{ÉÉ+Éà{ÉÒ +ÉÅLÉà Y´É{É ~ÉuÊlÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~«ÉÉà Uà. yÉùlÉÒ ~Éù AHùeÉ{ÉÒ WN«ÉÉ+à AvÉ{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶É ¡É§ÉÖ +É~ÉÒ ùÂÉ Uà. lÉ©ÉÉ©É §ÉÚ±ÉÉà, NÉÉÅcÉà +{Éà NÉÚÅSÉÉà{Éà AHà±É´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉàcÒ lÉÉHÉlÉ ``§ÉÉ´É{ÉÉ''©ÉÉÅ Uà. Wà §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ ù»Éà ¡É§ÉÖ{Éà lÉÒoÉÈHù {ÉÉ©ÉH©ÉÇ Ê{ÉÊýÉlÉ HùÉ´ÉÒ +É~«ÉÖÅ. 1, 80, 645 ©ÉÉ»ÉKÉ©ÉiÉÉà Wà´ÉÒ qÒPÉÇHɱÉÒ{É lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ ¡É§ÉÖ+à +É §É´É©ÉÉÅ HùÒ. +É §É´É©ÉÉÅ lÉà+Éà {ÉÅq{ÉF漃 {ÉÉ©É{ÉÉ »ÉÉyÉÖ ¾lÉÉ. lÉà©ÉiÉà ~ÉÉàÊa±ÉÉSÉÉ«ÉÇ ~ÉÉ»Éà qÒKÉÉ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ +{Éà +É´ÉÒ PÉÉàù lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇoÉÒ lÉà©ÉiÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ H©ÉÇ ¥ÉÉÅy«ÉÖÅ ¾lÉÖ. +É rº÷ÉÅlÉ WiÉÉ´Éà Uà Hà ¡É§ÉÖ ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉàÎG÷H±É Hà÷±ÉÒ ©É¾à{ÉlÉ Hù´ÉÒ ~Éeà Uà. ©ÉÉmÉ ´ÉÉlÉÉàoÉÒ ©É¾É{É {ÉoÉÒ ¥É{ÉÉlÉÖ. ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ{Éà q֧ɴɶÉÉà {Éʾ ¡É§ÉÖ V«ÉÉùà ÊmɶɱÉÉ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ NɧÉÇ©ÉÉÅ ¾lÉÉ lÉà ´ÉLÉlÉà lÉà©ÉiÉà Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ Hà¾ÖÅ NɧÉÇ©ÉÉÅ ¾±É{É-SɱÉ{É HùÒ¶É lÉÉà ©ÉÉùÒ ©ÉÉlÉÉ{Éà lÉH±ÉÒ£ oÉÉ«É Uà ©ÉÉ÷à ¾ÖŠλoÉù oÉ> XB ~ÉùÅlÉÖ +à λoÉùlÉÉ+à ÊmɶɱÉÉ ©ÉÉlÉÉ{Éà ¾±É¥É±ÉÉ´ÉÒ {ÉÉL«ÉÉ LÉÉ´ÉÉ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ, ´ÉÉÊWÅmÉÉà, »ÉÉW-¶ÉiÉNÉÉù ¥ÉyÉÖ ¥ÉÅyÉ oÉ> NÉ«ÉÖ. LÉÚ¥É Ê´É±ÉÉ~É HùÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà A~ÉɱÉÅ§É qà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ¡É§ÉÖ+à [ÉÉ{ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ ©Éá »ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÈÖ lÉà DyÉÖ ~Ée¬Ö +{Éà [ÉÉ{ÉoÉÒ Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÖÅ Hà ¾ÖÅ »ÉÅ«É©É ±É>¶É lÉÉà ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ ´ÉyÉÖ qÖ&LÉÒ oɶÉà ©ÉÉ÷à lÉà©É{ÉÉ Y´ÉlÉÉ qÒKÉÉ {É ±Éà´ÉÒ. +É PÉ÷{ÉÉ +É~ÉiÉÉ Y´É{É{Éà ©É¾É»ÉÅqà¶É +É~Éà Uà Hà ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ

WÅNÉ©É lÉÒoÉÇ Uà. +à©É{ÉÉ SÉùiÉ NÉÅNÉÉW³ Uà, +à©É{ÉÉ SÉùiÉà 68 lÉÒoÉÇ Uà. ~Éä»ÉÉà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇoÉÒ ©É³à ~ÉùÅlÉÖ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ ~ÉÖi«ÉoÉÒ ©É³à Uà. +É~ÉiÉÒ ±ÉÉSÉÉù +´É»oÉÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà HɳY ±ÉÒyÉÒ Uà ©ÉÉ÷à lÉà©É{ÉÒ +ÉÅlÉùeÒ +É~ÉiÉà cÉù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É +{Éà +à´ÉÉ WÅNÉ©É lÉÒoÉÇ{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà +ɶÉÉlÉ{ÉÉ HqÉÊ~É Hù¶ÉÉà {Éʾ. lÉà©É{Éà q֧ɴɶÉÉà {Éʾ. »ÉÉ©É{ÉÉà {Éʾ »É¾{É HùlÉÉ ¶ÉÒLÉÉà & ¡É§ÉÖ{ÉÉ W{©É »É©É«Éà >{r{ÉÒ ¶ÉÅHÉ qÚù Hù´ÉÉ ¡É§ÉÖ+à ©ÉÉmÉ +ÅNÉÖcÉoÉÒ ©ÉàùÖ~É´ÉÇlÉ ¾±ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà ¾lÉÉà. +ÉťɱÉÒ ~ÉÒ~ɳÒ{ÉÒ ù©ÉlÉ ´ÉLÉlÉà qÖº÷ qà´É{Éà ©ÉÉmÉ ©ÉÖdÒ ©ÉÉùÒ{Éà ¥Éà»ÉÉeÒ qà{ÉÉùÉ, qeÉ{ÉÒ ù©ÉlÉ ´ÉLÉlÉà »ÉÉ~É{Éà BSÉHÒ{Éà £áHÒ qà{ÉÉùÉ, ʻɞ{Éà ¥Éà ¾ÉoÉà £ÉeÒ {ÉÉLÉ{ÉÉùÉ ¡É§ÉÖ+à qÒKÉÉ ±É>{Éà 12** ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ PÉÉàù »ÉÉyÉ{ÉÉ HùÒ +{Éà qà´É, ©É{ÉÖº«É, ÊlÉ«ÉÈSÉ{ÉÉ A~É»ÉNÉÉ⠻ɾ{É Hù´ÉÉ wÉùÉ +àH W ´ÉÉlÉ »É©ÉX´Éà Uà Hà +{ÉÅlÉHɳ{ÉÉ HÖH©ÉÉâ{Éà LÉlÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÉà ùÉW©ÉÉNÉÇ Uà. »É¾{É HùÉà, ¶ÉÖu ¥É{ÉÉà +{Éà +ÅlÉà ©ÉÖGlÉ ¥É{ÉÉà. +à W §É´É©ÉÉÅ ©ÉÉàKÉ {ÉIÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉ »É¾{É H«ÉÈÖ Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉà +à÷±ÉÖÅ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Hà NÉɳ{ÉÉà W´ÉÉ¥É ¡É¶ÉÅ»ÉÉoÉÒ, PÉÞiÉÉ{ÉÉà W´ÉɥɡÉà©ÉoÉÒ, +~É©ÉÉ{É{ÉÉà W´ÉÉ¥É »{Éà¾oÉÒ +{Éà ´Éàq{ÉÉ{ÉÉà W´ÉÉ¥É »É©ÉÉÊyÉoÉÒ +É~ÉÉà. ÷ÚÅH©ÉÉÅ, »ÉÉ©É{ÉÉà {Éʾ »É¾{É HùÉà. Ê{ɺ£³lÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉ¶É ¥É{ÉÉà¶É {Éʾ&¡É§ÉÖ{Éà Hà´É³[ÉÉ{É ¥ÉÉq ¡ÉoÉ©É qà¶É{ÉÉ Ê{ɺ£³ NÉ>. ¡É§ÉÖ+à HÒyÉÖÅ Hà Ê{ɺ£³lÉÉoÉÒ ¾Éù¶ÉÉà {Éʾ +à W »É£³lÉÉ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ Uà. ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉ~ÉÉ»É oÉ«ÉÉ Y´É{É{ÉÉà +ÅlÉ +Éi«ÉÉà, yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ LÉÉà÷ NÉ> §ÉÉ> NÉ«ÉÉ, ¾lÉÉ¶É oÉ«ÉÉ +à´ÉÖÅ {É Hù¶ÉÉà. ¥ÉÒX ¥ÉyÉÉ lÉÒoÉÇÈHùÉà+à PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉÅ ùÉX+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà qÒKÉÉ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ ´ÉÒù ¡É§ÉÖ+à +àH±ÉÉ+à qÒKÉÉ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ, UlÉÉÅ lÉà+Éà ¾lÉÉ¶É oÉ«ÉÉ {ÉoÉÒ. +àH±É~Éeà »ÉÉyÉ{ÉÉ HùÒ +{Éà +àH©ÉÉÅoÉÒ lÉà+Éà{ÉÉ 14 ¾Xù ʶɺ«ÉÉà oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ¾ù ¶ÉÉ©É »ÉÚùW HÉà h±É{ÉÉ Ê»ÉLÉÉlÉÒ ¾ä, cÉàHùà >{»ÉÉ{É HÉà SɱÉ{ÉÉ Ê»ÉLÉÉlÉÒ ¾ä.

W{©ÉÊq{É{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ {ÉÉ©É & +Ê©ÉlÉ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ W{©É & 26-3-1985 ´É±±É§ÉÒ~ÉÖù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É ʴɱÉà ~ÉɱÉàâ (>»÷) +àÊ¡É±É 2011 16


±ÉK©ÉÒ, »ÉÊùlÉÉ, SÉɱÉÉà ¥ÉÅ{Éà WiÉÉ ÷Ò´ÉÒ ¥ÉÅyÉ HùÉà +{Éà »ÉÚ> X´É. HɱÉà NÉÖeÒ ~Ée´ÉÉ{ÉÉà lɾà´ÉÉù Uà. ´É¾à±ÉÉ AcÒ{Éà W±ÉqÒoÉÒ lÉä«ÉÉù oÉ> VXà. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÒ{Éà ¥ÉyÉÉ+à »ÉÉoÉà ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉà ù»É ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÉà Uà. SÉɱÉÉà »ÉÚ> X´É'. `~ÉiÉ ©É©©ÉÉ, ©ÉÉùà ±ÉÒ©ÉeÉà ~ÉÒ´ÉÉà {ÉoÉÒ. ©É{Éà lÉÉà »É¾àWà §ÉÉ´ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. NÉÖeÒ ~Ée´ÉÉ{ÉÉ lɾà´ÉÉù{Éà ±ÉÒ©ÉeÉ »ÉÉoÉà ¶ÉÖÅ ±ÉÉNÉà ´É³NÉà? ©ÉÉùÒ »HÚ±É{ÉÉ HÉà> ¤à{e»{Éà ©Éá +É´ÉÖÅ H¾àlÉÉ »ÉÉŧɲ«ÉÉ {ÉoÉÒ. lÉ©Éà ¥É¾Ö WÖ{É´ÉÉiÉÒ UÉà. ¾´Éà{ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ HÉà> lɾà´ÉÉù©ÉÉÅ »É´ÉÉù{ÉÉ ~ɾÉàù©ÉÉÅ He´ÉÉà ±ÉÒ©ÉeÉà lÉÉà HÉà> ±Éà´ÉÉlÉÉà ¾¶Éà? ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉà ù»É HÉhÒ¶É {Éʾ. ¾ÖÅ »É´ÉÉù{ÉÉ AcÒ{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ »Éà´ÉÉ-~ÉÚX HùÒ ±É>¶É. ¥É»É! `{ÉÉ ¥Éà÷É, NÉÖeÒ ~Ée´ÉÉ{ÉÉà Êù´ÉÉW Uà Hà +ÉWoÉÒ SÉämÉ ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ {É´ÉùÉÊmÉ ¶É° oÉÉ«É Uà. +à÷±Éà +ÉWoÉÒ ±ÉÒ©ÉeÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÉà. »É³ÅNÉ {É´É Êq´É»É »ÉÖyÉÒ +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ PÉù{ÉÉ ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉàù»É ~ÉÒ¶ÉÖÅ. lÉ{Éà LÉ¥Éù Uà Hà +É ´ÉºÉâ +É~ÉiÉÒ »ÉÉ©Éà´ÉÉ³É ´ÉÅq{Éɥɾà{É ~ÉiÉ +à©É{ÉÉ PÉù{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉà ù»É ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ùÉàW ±É> W´ÉÉ{ÉÉ Uà. ©Éá lÉÉà »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ{Éà H¾Ò ùÉL«ÉÖÅ Uà, Wà{Éàà Xà>+à lÉà ¥ÉyÉÉ+à +É~ÉiÉÉ PÉùàoÉÒ ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉà ù»É ±É> W´ÉÉà. ¾ÖÅ ¥ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉàW lÉÉXà ù»É lÉä«ÉÉù HùÒ¶É. +É ~ÉÖi«É{ÉÖÅ HÉ©É Uà.' `eàeÒ, +É ©É©©ÉÉ{Éà lÉ©Éà »É©ÉX´ÉÉà{Éà, +àiÉà lÉÉà ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉ ù»É{ÉÒ ÊeÊ»÷Ä¥«ÉÖ÷ù¶ÉÒ~É ±ÉÒyÉÒ ±ÉÉNÉà Uà. ©ÉÉmÉ Êù´ÉÉW{Éà LÉÉlÉù, »É©ÉV«ÉÉ ´ÉNÉù ¥ÉyÉÉ{Éà ±ÉÒ©ÉeÉà ~ÉÒ´ÉeÉ´É´ÉÉ ¥ÉàcÒ Uà.' `¥Éà÷É, +É ©ÉÉmÉ Êù´ÉÉW {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ LÉÚ¥É DeÒ »É©ÉW ~ÉiÉ Uà. ´Éä[ÉÉÊ{ÉH +ÉyÉÉù ~ÉiÉ Uà. >©«ÉÖÊ{É÷Ò +{Éà >©«ÉÖ{ÉÉ>]à¶É{É Ê´É¶Éà lÉ©Éà »HڱɩÉÉÅ §Éi«ÉÉ ¾¶ÉÉà, ~ÉiÉ +É~ÉiÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É ~ÉùÅ~ÉùÉ©ÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´Éà±É >©«ÉÖ{ÉÉ>]à¶É{É (ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉù Hà³´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ) Uà ©ÉÉmÉ SÉämÉÒ {É´ÉùÉÊmÉ{ÉÉ {É´É Êq´É»É »ÉÖyÉÒ ~ÉiÉ Xà qùùÉàW ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÖÅ »Éà´É{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà +ÉLÉÉ ´ÉºÉÇ

»ÉÖyÉÒ HÉà> XlÉ{ÉÉ lÉÉ´É, ©ÉùeÉà, ÷É>£Éà>e Hà ±ÉÉà¾Ò{ÉÉ Ê´ÉHÉùÉà oÉlÉÉ {ÉoÉÒ, +à´ÉÖÅ {ÉÉáyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. ©ÉÚ³ lÉÉà £ÉNÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà +É SÉɱÉÖ ´É»ÉÅlÉ ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ PÉùà PÉùà LÉÉÅ»ÉÒ, ¶ÉùqÒ H£{ÉÉ ùÉàNÉÉà oÉ«ÉÉ ¾Éà«É Uà. »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò{ÉÉ ¥ÉyÉÉ PÉùÉà©ÉÉÅ WÖ+Éà lÉÉà ´ÉÉ>ù±É-¥ÉàG÷ÉàÊù«É±É ùÉàNÉÉà oÉ«ÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ +àHÉq ¥Éà Hà»É lÉÉà PÉùqÒc Xà´ÉÉ ©É³à Uà +{Éà +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à W +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ ¾Éà³Ò A~Éù §ÉÚL«ÉÉ ù¾Ò{Éà yÉÉiÉÒ-SÉiÉÉ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉÉ Uà. yÉÉiÉÒ +{Éà SÉiÉÉ ±ÉÖLLÉÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ´ÉyÉà±ÉÉ H£{ÉÖÅ ¶ÉÉàºÉiÉ Hùà Uà. ¾´Éà HɱÉoÉÒ SÉämÉ ©ÉÉ»É +ɴɶÉà. »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉ ÊHùiÉÉà »ÉÒyÉÉ oɶÉà +{Éà lÉà{ÉÉ ±ÉÒyÉà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ X©Éà±ÉÉà H£ ~ÉÒNɳ¶Éà. ´É³Ò, +É´É{ÉÉùÒ NÉù©ÉÒ{Éà HÉùiÉà Ê~ÉnÉ ~ÉiÉ qÚʺÉlÉ oɶÉà +{Éà ¾´Éà Ê~ÉnÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà Wà´ÉÉ Hà +YiÉÇ, ©ÉùeÉà, HÉà±ÉàùÉ, XlÉ XlÉ{ÉÉ lÉÉ´É +{Éà ±ÉÉà¾Ò{ÉÉ Ê´ÉHÉùÉà ´ÉyɶÉà. +É ¥ÉyÉÉ{Éà HÅ÷ÄÉà±É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à, lÉÅqÖù»lÉÒ ©ÉÉ÷à, yÉ©ÉÇ{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà +É{ÉÅq +{Éà Al»É´É{ÉÒ »ÉÉoÉà, +ÉùÉàN«É{ÉÒ »ÉŧÉɳ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ Hà÷±ÉÉH ~É´ÉÉâ AW´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉÉ Uà. NÉÖeÒ ~Ée´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÅNɳ ¡É§ÉÉlÉà Nɲ«ÉÉ ù»É{Éà ¥Éq±Éà He´ÉÉà ù»É +{Éà lÉÖùÉà ù»É ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ ~ÉiÉ +É´ÉÖÅ W Uà. He´ÉÉà-lÉÖùÉà ù»É H£{ÉÖÅ ¶ÉÉàyÉ{É Hùà, Ê~ÉnÉ{Éà ¥ÉNÉelÉÖÅ +÷HÉ´Éà Uà. LÉùàLÉù lÉÉà ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉ £Ý±É (©É¾Éàù) »ÉʾlÉ lÉÉX HÖiÉÉ HÖiÉÉ ~ÉÉ{É ±É> lÉà©ÉÉÅ ©ÉùÒ, ʾÅNÉ, Ê»ÉÅyÉ´É, YùÖÅ +{Éà +W©ÉÉà Ê©ÉG»É HùÒ lÉà{ÉÒ SÉ÷iÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà ±Éà´ÉÒ Xà>+à. +oÉ´ÉÉ lÉÉà +É SÉ÷iÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ù»É HÉhÒ{Éà ~ÉÒ´ÉÉà Xà>+à. ±ÉNɧÉNÉ 100-150 Ê©É.ʱÉ. ù»É ~ÉÒ´ÉÉ«É. lÉ©É{Éà HÉà> lÉH±ÉÒ£ {Éʾ oÉÉ«É. ~ÉiÉ ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉù»É©ÉÉÅ LÉÉÅe, NÉÉà³ Hà ©ÉyÉ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ UÚ÷ {ÉoÉÒ. »ÉÊùlÉÉ, +ÉLÉÉà Êq´É»É ©ÉÉá ~Éù LÉÒ±É oÉ´ÉÉ{ÉÒ Hà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¶ÉÒ³»É {ÉÒH³à Uà lÉà H©~±Éà{É Hùà Uà lÉà ~ÉiÉ ±ÉÒ©ÉeÉoÉÒ »ÉÉùÒ oÉ> W¶Éà. +ÉàHà?'

+àÊ¡É±É 2011 17


HàÊ©ÉH±»É{ÉÒ ©ÉÉcÒ +»ÉùÉà ©ÉÉàH±É{ÉÉù & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉäʶÉHÉ¥Éà{É +Ê©ÉlɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ (©ÉÒùÉùÉàe)

LÉÉàùÉH{Éà ´ÉyÉÖ ±ÉÉÅ¥ÉÉà »É©É«É ÷HÉ´É´ÉÉ, +à{Éà +ÉHºÉÇH ùÅNÉ°~É +É~É´ÉÉ lÉà©É W ´ÉyÉÖ ÷à»÷Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉlÉÉÅ 6000 Wà÷±ÉÉÅ +àÊe¥É±É HàÊ©ÉH±»É ¶ÉùÒù{Éà +ÅqùoÉÒ LÉÉàLɱÉÖÅ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. +É~ÉiÉà +à©É »É©ÉY+à UÒ+à Hà ¡ÉÉà»É»e +{Éà ~ÉèHàWe £Ýe ¡ÉÉàeG÷»É©ÉÉÅ W Ê¡É]´ÉâÊ÷´»É ´É~ÉùÉ«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ LÉùàLÉù +à´ÉÖÅ {ÉUÒ. »´ÉÒ÷{É»ÉÇ, H±É»ÉÇ +{Éà ¢±Éà´Éù´ÉÉ³Ò SÉÒXà©ÉÉÅ ´É~ÉùÉlÉÉÅ ¾Éà«É +à´ÉÉÅ +àÊe¥É±É Ê¡É]´ÉâÊ÷´»É{ÉÖÅ ¥ÉXù LÉÚ¥É W ©ÉÉà÷ÖÅ Uà. LÉÉv SÉÒXà{ÉÒ X³´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à £Ýe >{e»÷ÄÒ©ÉÉÅ 6000 HàÊ©ÉH±»É ´ÉÉ~Éù´ÉÉ{ÉÒ ~Éù´ÉÉ{ÉNÉÒ ©É³Ò Uà. £³Éà +{Éà ¶ÉÉH§ÉÉYoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà LÉÉÅe lÉoÉÉ NÉÉà³ Wà´ÉÒ ùÉàÊWÅqÉ ´É~ÉùɶÉ{ÉÒ SÉÒW´É»lÉÖ+Éà©ÉÉÅ ~ÉiÉ UÚ÷oÉÒ Ê¡É]´ÉâÊ÷´»É ´É~ÉùÉ«É Uà. Ê¡É]´ÉàâÊ÷´»É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉ«É Uà? LÉÉv ~ÉqÉoÉÉâ LÉÚ¥É W ]e~ÉoÉÒ ¥ÉNÉeÒ WlÉÉ ¾Éà«É Uà. HÉà> ~ÉiÉ {ÉèSÉù±É ~ÉÉH LÉàlÉù©ÉÉÅoÉÒ ClÉùà +à÷±Éà +à©ÉÉÅ ¥ÉèG÷àÊù«ÉÉ, Y´ÉÉlÉ +{Éà +{«É »ÉeÉà ~ÉàqÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ yÉÒ©ÉÒ ~ÉùÅlÉÖ Ê{ÉÊýÉlÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ ¶É° oÉ> X«É Uà. +É ¡ÉÊJ«ÉÉ yÉÒ©ÉÒ ~Éeà lÉà©É W ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ +à{ÉÉÅ °~ÉùÅNÉ W³´ÉÉ«É +{Éà ´ÉyÉÖ +ÉHºÉÇH ¥É{Éà +à ©ÉÉ÷à +©ÉàÊùHÉ{ÉÉ £Ýe +è{e eÄNÉ +èeÊ©ÉÊ{É»÷Äà¶É{Éà Ê¡É]´ÉâÊ÷´»É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ©ÉÉ{«É NÉi«ÉÉà Uà. Ê¡É]´ÉâÊ÷´»É mÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ¾Éà«É Uà. +àH +èÊ{÷¥ÉèG÷àÊù«É±É, Wà ´É»lÉÖ{Éà ¥ÉèG÷àÊù«É±É >{£àG¶É{É ±ÉÉNÉlÉÖÅ +÷HÉ´Éà; ¥ÉÒWÖÅ «ÉÒ»÷ +{Éà £ÝNÉ, Wà ´É»lÉÖ{Éà ~ÉÉiÉÒoÉÒ »ÉelÉÒ +÷HÉ´Éà +{Éà mÉÒWÖÅ +èÊ{÷-+ÉèÎG»Ée{÷»É, Wà ´É»lÉÖ{Éà ]e~ÉoÉÒ ~ÉÉHÒ WlÉÒ +÷HÉ´Éà. +à÷±Éà Hà ~ÉÉHÉÅ Hà³ÉÅ ]e~ÉoÉÒ HɳÉÅ ~ÉeÒ{Éà »ÉeÒ {É X«É +à ©ÉÉ÷à +à{ÉÒ +ÉèÎG»Éeà¶É{É KÉ©ÉlÉÉ PÉ÷Éeà +à´ÉÉÅ HàÊ©ÉH±»É. Hà´ÉÉ Hà´ÉÉ Hà©ÉÊ©ÉH±»É? ©ÉÉNÉÇÊù{É, ¤Ú÷-WÚ»É +{Éà HÉ¥ÉÉâ{Éà÷àe ~ÉÒiÉÉ+Éà©ÉÉÅ ¥Éà{]Éà>H +èÊ»Ée +{Éà »ÉÉàÊe«É©É ¥Éà{]Éà+à÷ ´É~ÉùÉ«É Uà. +à{ÉÉoÉÒ +è±ÉÊWÇH ùÒ+èG¶É{»É +É´Éà Uà. »É±£ù eÉ«ÉÉàG»ÉÉ>e +àH ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ÷ÉèÎG»É{É Uà Wà NÉÉà³ +{Éà eÄɫɤÚ÷»É{Éà ¤à¶É ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉ«É Uà. +à ClÉùlÉÒ

G´ÉÉèʱÉ÷Ò{ÉÉÅ £³Éà +{Éà ¶ÉÉH§ÉÉY+Éà Wà©É Hà ¥É÷É÷É, »É£ùW{É, SÉÒHÖ Wà´ÉÒ SÉÒXà +ÅqùoÉÒ »ÉeÒ NÉ> ¾Éà«É UlÉÉÅ +à{Éà A~ÉùoÉÒ »ÉÖÅqù ùÉLÉÒ{Éà +ÉHºÉÇH qàLÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà. +à{ÉÉoÉÒ £³Éà +{Éà ¶ÉÉH§ÉÉY©ÉÉÅoÉÒ Ê´É÷ÉÊ©É{ÉÒ ¥ÉÒ {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà. ©ÉÉà{ÉÉà »ÉÉàÊe«É©É N±ÉÖ÷É©Éà÷ +à LÉÚ¥É W XiÉÒlÉÖÅ +{Éà PÉùàPÉùà ´É~ÉùÉlÉÖÅ ¢±Éà´Éù ´ÉyÉÉùlÉÖÅ HàÊ©ÉH±É Uà. +à{ÉÉoÉÒ ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖLÉÉ´ÉÉà, »ÉÖ»lÉÒ, UÉlÉÒ©ÉÉÅ qÖLÉÉ´ÉÉà, Êe¡Éà¶É{É, ©ÉÚeλ´ÉÅN»É +É´Éà Uà. +à{ÉÒ SÉàlÉÉlÉÅmÉ ~Éù ©ÉÉcÒ +»Éù oÉÉ«É lÉÉà SÉàlÉÉlÉÅmÉ{ÉÉ +©ÉÖH HÉàºÉÉà©ÉÉÅ NÉù¥Ée C§ÉÒ oÉlÉÉÅ ©ÉNÉW{ÉÉà ¶ÉùÒù ~Éù{ÉÉà H{÷ÄÉà±É PÉ÷à Uà. eÉ©Éù{ÉÉ HSÉùÉ©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³lÉÉÅ HàÊ©ÉH±»É £Ýe{Éà úÉÉ>÷ +{Éà SɳHlÉÉà +ÉHºÉÇH ùÅNÉ ©É³à +à ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉ«É Uà. lÉ©ÉÉ©É H±É»ÉÇ Ê»É{oÉàÊ÷H ¾Éà«É Uà. +à +àH ¡ÉHÉù{ÉÒ £Ýe-eÉ> ¾Éà«É Uà. eÉ>©ÉÉÅ ´É~ÉùÉlÉÉÅ HàÊ©ÉG±»É Hè{»Éù, +è±ÉYÇ, +»oÉ©ÉÉ, +{Éà ¾É>~Éù +èÊ»ÉÊe÷Ò Hùà Uà. ¶ÉÖNÉù ¤Ò{ÉÉ {ÉÉ©Éà ´ÉàSÉÉlÉÒ »ÉèHàùÒ{É yÉùÉ´ÉlÉÒ SÉÒXà ÷HÒ ù¾à +à ©ÉÉ÷à +ÉÊ÷ÇÊ£¶«É±É »´ÉÒ÷{É»ÉÇ©ÉÉÅ ~ÉiÉ Ê¡É]´ÉâÊ÷´»É ¾Éà«É Uà; Wà ~ÉÒiÉÉÅ{Éà H±Éù, ¢±Éà´Éù +{Éà »´ÉÉq +É~Éà Uà. +à{ÉÉoÉÒ ¾É>~Éù +èÊ»ÉÊe÷Ò, +è±ÉYÇ +{Éà ʥɾàÊ´É«Éù±É ¡ÉÉ襱Éà©»É oÉ> ¶ÉHà Uà. +ÉÊ÷ÇÊ£¶«É±É »´ÉÒ÷{É»ÉÇoÉÒ ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ ¥±Éèeù Hè{»Éù{ÉÖÅ Êù»H {ÉÉàÅyÉÉ«ÉÖÅ Uà. ~ÉÉè÷àÊ¶É«É©É úÉÉè©Éà÷ úÉàe©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Ò ©ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ´É~ÉùÉ«É Uà. ©Éà÷É¥ÉÉàʱÉ]©É qù©«ÉÉ{É +É«ÉÉàÊe{É{ÉÒ CiÉ~É ~ÉàqÉ oÉÉ«É Uà. +à{Éà HÉùiÉà oÉÉ>ùÉè>e +{Éà ÊHe{ÉÒ{ÉÒ lÉH±ÉÒ£Éà oÉÉ«É Uà. ¾´Éà +à{ÉÉà ¥ÉàHùÒ{ÉÒ +É>÷©»É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ´É~ÉùÉ¶É ´Éy«ÉÉà Uà. XàHà úÉÉà©ÉÉ>e +à HÉÊ»ÉÇ{ÉÉàW{É +à÷±Éà Hà Hè{»Éù ~ÉàqÉ Hù{ÉÉùÖÅ NÉiÉÉlÉÖÅ ¾Éà´ÉÉoÉÒ +{ÉàH qà¶ÉÉà+à +à{ÉÉ ´É~ÉùÉ¶É ~Éù ¡ÉÊlÉ¥ÉÅyÉ ©ÉÖH«ÉÉà Uà. eÉ>Ê»É÷É>±É HàÊ©ÉH±É ©ÉÉ>JÉà´Éà´É ¡ÉÉàeG÷»É©ÉÉÅ ´É~ÉùÉ«É Uà. LÉÉ»É HùÒ{Éà ~ÉÉè~ÉHÉè{ÉÇ©ÉÉÅ. +É HàÊ©ÉH±É £à£»ÉÉÅ{Éà yÉÒ©Éà-yÉÒ©Éà LÉlÉ©É HùÒ {ÉÉLÉÒ ¶ÉHà Uà. eÉ>Ê»É÷É>±É{Éà HÉùiÉà +àH ¡ÉHÉù{ÉÉà úÉÉè{HÉ>Ê÷»É oÉÉ«É Uà Wà{Éà `~ÉÉè~ÉHÉè{ÉÇ ´ÉHÇ»ÉÇ ±ÉÅPÉ' lÉùÒHà ~ÉiÉ +Éà³LÉÉ´ÉÉ«É Uà. +à{ÉYÇ Êe{H»É +{Éà ´Éà>÷-±ÉÉè»É ¡ÉÉàeG÷»É©ÉÉÅ +à¾ÊeÄ{É {ÉÉ©É{ÉÖÅ Ê»÷©«ÉÖ±É{÷ ´É~ÉùÉ«É Uà Wà »Éà{÷Ä±É {É´»ÉÇ Ê»É»÷©É{Éà AnÉàÊWlÉ Hùà Uà. +É HàÊ©ÉH±É ¾É÷Ç{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É Hùà Uà. ¾Éè÷ eÉèNÉ +{Éà ¥ÉNÉÇù Wà´ÉÒ SÉÒXà©ÉÉÅ {ÉÉ>÷Äà÷Ã»É yÉùÉ´ÉlÉÉÅ Ê¡É]´ÉâÊ÷´»É ´É~ÉùÉ«É Uà Wà Hè{»Éù ~ÉàqÉ Hùà Uà +{Éà ¹É»É{ÉlÉÅmÉ{Éà {ɥɳÖÅ Hùà Uà.

+àÊ¡É±É 2011 18


{ÉÉà ÷Ö Êù£É>{e £Ýe ¡ÉàºÉH & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H±~É{ÉÉ¥Éà{É Êq{Éà¶É§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ (eÉàá¥ÉҴɱÉÒ) +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ Êù£É>{e +{Éà e¥É±É Êù£É>{e £Ýe LÉÚ¥É ´É~ÉùÉ«É Uà. +à{ÉÒ ±ÉÉàHÊ¡É«ÉlÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ HqÉSÉ +à{ÉÉà °~ÉɳÉà qàLÉÉ´É ¾Éà> ¶ÉHà. qàLÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ »Éù»É qàLÉÉlÉÒ Êù£É>{e Hùà±ÉÒ SÉÒXà »´ÉÉ»oÉ ©ÉÉ÷à +à÷±ÉÒ W {ÉÖH»ÉÉ{ÉHÉùH ¾Éà> ¶ÉHà Uà. XàHà ~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà +É~ÉiÉà Êù£É>{e £Ý÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ +à »É©ÉY+à. lÉà±É +{Éà yÉÉ{«É Wà´ÉÒ SÉÒXà {ÉèSÉù±É £Éè©ÉÇ©ÉÉÅ ©É³à l«ÉÉùà +à{ÉÒ »ÉÉoÉà Hà÷±ÉÉàH HSÉùÉà +É´ÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ+Éà ù¾à Uà. +É HSÉùÉà HÉh´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Êù£É>{e H¾à´ÉÉ«É. ¥ÉÒY §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ H¾Ò+à lÉÉà +à{Éà ´ÉyÉÖ ~«ÉÉèù +{Éà qàLÉÉ´É©ÉÉÅ »ÉÉùÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. XàHà ~«ÉÉèÊù÷Ò{ÉÉ {ÉÉ©Éà +à©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàºÉH lÉn´ÉÉà +{Éà £É>¥Éù{ÉÉà ~ÉiÉ {ÉÉ¶É oÉ> X«É Uà. H> SÉÒXà Êù£É>{e £Éà©ÉÇ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ´É~ÉùÉ«É Uà +à Xà>+à. NÉÉà³ ¶ÉàùeÒ©ÉÉÅoÉÒ {ÉèSÉù±ÉÒ Wà NÉÉà³ §ÉdÒ©ÉÉÅ lÉä«ÉÉù oÉÉ«É Uà +à HɳÉà +oÉ´ÉÉ lÉÉà PÉàùÉ ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÉà ¾Éà«É Uà. »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà HàÊ©ÉH±É Ê´É{ÉÉ{ÉÉà +É NÉÉà³ ]e~ÉoÉÒ ¥ÉNÉeÒ X«É Uà. +à{ÉÒ +É´ÉùqÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà©É W +à{ÉÉà HɳÉà-±ÉÉ±É ùÅNÉ »ÉÉùÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +à{Éà »÷Éè{NÉ Êe÷WÇ{÷»É +{Éà »ÉÉè±÷oÉÒ »ÉÉ£ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É{Éà HÉùiÉà NÉÉà³{ÉÉà ùÅNÉ ~ÉÒ³Éà SɳHlÉÉà +{Éà SÉÒHiÉÉà ¥É{Éà Uà. lÉ©Éà Xà«ÉÖÅ ¾¶Éà Hà ~ÉÒ³Éà NÉÉà³ ´ÉyÉÖ LÉÉùÉ¶É ~ÉelÉÉà ¾Éà«É Uà, V«ÉÉùà {ÉèSÉù±É HɳÉà Hà ±ÉÉ±É NÉÉà³ ´ÉyÉÖ ©ÉÒcÉà ¾Éà«É Uà. NÉÉà³{Éà {É´ÉÉÅ ùÅNÉ°~É +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉ«Éà±ÉÉÅ HàÊ©ÉH±»É +{Éà Êe÷WÇ{÷»É ¶ÉùÒù{ÉÒ SÉ«ÉÉ~ÉSÉ«ÉoÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà +ÅqùoÉÒ {ÉÖH»ÉÉ{É Hùà Uà. +É´ÉÉà NÉÉà³ NÉù©É ~Éeà Uà +{Éà +à{ÉÒ Î»J{É ~Éù LÉùÉ¥É +»Éù oÉÉ«É Uà.

¶ÉÖ§ÉàSUHÉà

+Éè>±É +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ e¥É±É Êù£É>{e +Éè>±É ´ÉÉ~Éù´ÉÉ{ÉÒ £è¶É{É Uà. lÉà±É{ÉÖÅ ¶ÉÖuÒHùiÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +à{Éà LÉÉ»É ¡ÉHÉù{ÉÉÅ HàÊ©ÉH±»É{ÉÒ +ÅqùoÉÒ ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +à{Éà HÉùiÉà +à©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉà §ÉÉäÊlÉH HSÉùÉà »ÉÉ£ oÉ> X«É Uà. XàHà +É ¡ÉÊJ«ÉÉ qù©«ÉÉ{É Hà÷±ÉÉàH ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH HSÉùÉà A©ÉàùÉ> X«É Uà +à +É~ÉiÉ{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ. lÉà±É Wà´ÉÒ SÉÒW{Éà Êù£É>{e Hù´ÉÒ W°ùÒ Uà, ~ÉùÅlÉÖ +à{Éà e¥É±É Êù£É>{e Hù´ÉÉ{ÉÒ WùÉ«É W°ù {ÉoÉÒ, lÉà±É{ÉÒ PÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ±ÉÉ´Éà±ÉÖÅ lÉà±É §É±Éà qàLÉÉ´É©ÉÉÅ yÉÚÅyɳÖÅ ¾Éà«É, ~ÉùÅlÉÖ +à©ÉÉÅ ]àùÒ HàÊ©ÉH±»É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉÅ. SÉÉàLÉÉ ¥ÉɻɩÉlÉÒ ¾Éà«É Hà +{«É HÉà> ~ÉiÉ SÉÉàLÉÉ, eÉÅNÉù©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³à±ÉÉ SÉÉàLÉÉ ]ÉÅLÉÉ úÉÉA{É ùÅNÉ{ÉÉ ¾Éà«É Uà. +à{ÉÒ A~Éù{ÉÖÅ eÉÅNÉù{ÉÖÅ +É´ÉùiÉ HÉh«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ +à{Éà Êù£É>{e Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É ¡ÉÉà»Éà»É©ÉÉÅ +à{ÉÖÅ A~Éù{ÉÖÅ +É´ÉùiÉ HÉhÒ{Éà qÉiÉÉ{Éà ʱɻÉÉà +{Éà SɳHlÉÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É SÉÉàLÉÉ©ÉÉÅoÉÒ £É>¥Éù lÉn´É PÉ÷Ò NÉ«ÉÖÅ ¾Éà Uà +{Éà ¡ÉÉà»Éà»É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉ«Éà±ÉÉ HàÊ©ÉH±»É{Éà HÉùiÉà SÉÉàLÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉSÉ{É +PÉùÖÅ ¥É{ÉÒ X«É Uà. LÉÉÅe »É£àq ~ÉÉ»ÉÉqÉù LÉÉÅe Xà>{Éà LÉùÒqlÉÒ NÉÞʾiÉÒ+Éà LÉÖ¶ÉÒLÉÖ¶ÉÒ LÉùÒqlÉÒ ¾Éà«É Uà. XàHà ¶ÉàùeÒ{ÉÉ ù»É©ÉÉÅoÉÒ LÉÉÅe ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà l«ÉÉùà {ÉèSÉù±ÉÒ Wà LÉÉÅe ¥É{Éà Uà +à úÉÉAÊ{É¶É ¾Éà«É Uà. +à{ÉÉà +É H±Éù HÉh´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà©É W +à{Éà ~ÉÉ»ÉÉqÉù

(´ÉÉ~ÉÒ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ)

¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> ¡ÉÊ´ÉiÉSÉÅr ©É¾àlÉÉ +àÊ¡É±É 2011 19


SɳHlÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +à{Éà LÉÉ»É ¡ÉHÉù{ÉÉÅ HàÊ©ÉH±»É©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ Uà. £Éè©ÉÇαe¾É>e NÉè»É, »É±£ù eÉ«ÉÉàG»ÉÉ>e +{Éà £É軣ÊùH +èÊ»Ée Wà´ÉÉÅ HàÊ©ÉH±»É ùGlÉ´ÉÉʾ{ÉÒ+Éà{Éà, Ê»H{É{Éà +{Éà ¾ÉeHÉÅ{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É Hùà Uà. +É´ÉÒ LÉÉÅe +É~ÉiÉà LÉÉàùÉH©ÉÉÅ ©Éà³´Éà±ÉÉÅ Ê´É÷ÉÊ©É{»É{ÉÉà {ÉÉ¶É Hùà Uà +à÷±ÉÖÅ W {ɾÓ, +à{ÉÖÅ ~ÉÉSÉ{É H«ÉÉÇ ~ÉUÒ ¥ÉÉHÒ ù¾à±ÉÉÅ ]àùÒ lÉn´ÉÉà{ÉÉà Ê{ÉHÉ±É HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà ÊHe{ÉÒ, »´ÉÉqÖÊ~ÉÅe +{Éà ¾É÷Ç{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É ~ɾÉáSÉÉeà Uà. ©ÉàÅqÉà PÉA©ÉÉÅoÉÒ ©ÉáqÉà ¥É{Éà Uà UlÉÉÅ ©ÉáqÉ{ÉÒ Hà÷±ÉÒH ¥ÉàHùÒ +É>÷©ÉÉà +à÷±ÉÒ £à´ÉÊù÷ Uà Hà ©ÉáqÉà LÉÚ¥É W {ÉÖH»ÉÉ{ÉHÉùH ¾Éà´ÉÉ oÉlÉÉÅ +É~ÉiÉà ¾Éá¶Éà-¾Éá¶Éà LÉÉ>+à UÒ+à. +É~ÉiÉà XiÉÒ+à UÒ+à Hà PÉA©ÉÉÅoÉÒ W ©ÉáqÉà ¥É{Éà Uà. Xà PÉB ¸Éàºc +{ÉÉW H¾à´ÉÉlÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉUÒ ©ÉáqÉ{Éà ¶ÉÉ ´ÉLÉÉàe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà? +à ©ÉÉ÷à ©ÉáqÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +à »É©ÉW´ÉÖÅ W°ùÒ Uà. PÉA©ÉÉÅ ©ÉÖL«Él´Éà mÉiÉ »lÉù ¾Éà«É Uà. +àH úÉè{É +à÷±Éà Hà A~Éù{ÉÖÅ UÉàlÉùÉ Wà´ÉÖÅ »ÉLÉlÉ +É´ÉùiÉ. ¥ÉÒWÖÅ W©ÉÇ Wà »ÉLÉlÉ

¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> +W©ÉàùÉ

+É´ÉùiÉ{ÉÒ {ÉÒSÉà ~ÉÉlɳÖÅ +É´ÉùiÉ ¾Éà«É Uà +{Éà mÉÒWÖÅ +à{eÉà»~É©ÉÇ Wà PÉA{ÉÉ +Åqù{ÉÉ ~ÉÉàSÉÉ SÉÒHiÉ NÉù Wà´ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. +ÉLÉÉ +{ÉÉW©ÉÉÅ +É mÉiÉà«É »lÉù +H¥ÉÅyÉ ¾Éà«É Uà. ©ÉáqÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à Wà ¡ÉÉà»ÉàÊ»ÉÅNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +à©ÉÉÅ úÉè{É +{Éà W©ÉÇ{ÉÉà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ~ÉiÉà {ÉÉ¶É oÉ> X«É Uà +{Éà ¥ÉÉHÒ ù¾à Uà ©ÉÉmÉ +è{eÉà»~É©ÉÇ. +É ¡ÉÉà»Éà»É©ÉÉÅ 66 ÷HÉ £É>¥Éù, 92 ÷HÉ »Éà±ÉàÊ{É«É©É, 62 ÷HÉ £Éè±Éà÷ +{Éà 99.8 ÷HÉ ~ÉÉèʱÉHàÊ©ÉH±»É {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà. +É÷±ÉÖÅ XàlÉÉÅ »É©ÉX«É Hà ©ÉáqÉà ¥É{Éà +à ~ÉUÒ +à©ÉÉÅ ©ÉÉÅe HÉà> {«ÉÖÊ÷ĶÉ{É ¥ÉÉHÒ ù¾àlÉÖÅ ¾Éà«É Uà. λ´ÉSÉ +Éà´Éù ÷Ö ¾à±yÉÒ +Éè~¶É{»É +Éè>±É lÉÉWÖÅ PÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÒ±Éà±ÉÖÅ +oÉ´ÉÉ lÉÉà ~ÉUÒ +àH W ´ÉÉù Êù£É>{e Hùà±ÉÖÅ ´ÉÉ~ÉùÉà. ùÉè ¶ÉÖNÉù +oÉ´ÉÉ lÉÉà LÉeÒ »ÉÉHù{ÉÉ NÉÉÅNÉeÉ ´ÉÉ~ÉùÉà. »É£àq{Éà ¥Éq±Éà +ÉèNÉâÊ{ÉH ¾Éà«É +à´ÉÉà HɳÉà-±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÉà NÉÉà³ ´ÉÉ~ÉùÉà. ©ÉáqÉ{Éà ¥Éq±Éà PÉB +oÉ´ÉÉ +ÉLÉÉ PÉB ´ÉÉ~ÉùÉà. ~ÉÉèʱɶe +{Éà SÉ©ÉHÒ±ÉÉ SÉÉàLÉÉ{Éà ¥Éq±Éà úÉÉA{É ùÉ>»É ´ÉÉ~ÉùÉà.

+W©ÉàùÉ +à»÷à÷ HÉÖÅ.

¥ÉÉàùҴɱÉÒ-«ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù-©ÉÒùÉùÉàe-SÉÒHÖ´ÉÉeÒ-+àH»Éù ùÉàe-¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>»÷) ¢±Éà÷Éà/qÖHÉ{ÉÉà/ùàeÒ/¥ÉÅyÉÉlÉÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉW ±ÉÒ´É-±ÉÉ«É»É{»ÉoÉÒ ±Éà´ÉÉ/´ÉàSÉ´ÉÉ lÉà©ÉW ¡ÉÉà~É÷Ô ©ÉÉ÷à HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ »É±Éɾ ±Éà´ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉyÉÉà. +ÉèÊ£»É & +à/7, qÖHÉ{É {ÉÅ.4, +àH»Éù ùÉàe, «ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400 092. £Éà{É & (+Éè) 28331955 / 28331709 (PÉù) 28331353

STOCHASTICS SECURITIES PVT. LTD. STOCHASTICS COMMODITIES PVT. LTD.

314, Samruddhi Commercial Complex, Extn. Chincholi Bunder Road, Off Malad - Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. Dealing : 40038672/73/74 l Back Office: 28788999 Fax : 28787999 l E-mail: cshah@sspltral.com

Khushal Vadhar

Tel.: 28074755 / 28645359 56905824 Fax : 2882 1972

Shailesh D. Shah Ruchit Shah Chintan Shah

(Branch Office )

Shree Securities & Investment Co.

‘Rushikesh’ Bunglow, Adarsh Dugdhalaya, Off. Marve Road, Malad W), Mumbai-400 064. E-mail : amit@ssilimited.com

Tel.: (O) 2892 8130 Mob.: 9819100370 9833440511 Dealers in : Blister (Vacuum) Forming, Sealing and Bending.

B/5, Basement, Vaishali Ind. Estate, Bal Krishna Tawde Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 068.

+àÊ¡É±É 2011 20


´«É»É{ÉÒ+Éà WùÉ ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉ»qÒ ±Éà¶ÉÉà? +É Ê´É´ÉàSÉ{É V«ÉÉùà ´ÉÉÅS«ÉÖÅ l«ÉÉùà KÉiÉ´ÉÉù Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ ©É{É NÉùH ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ Hà +ÉýÉ«ÉÇ©ÉÉÅ ¾ÖÅ lÉÉà §ÉÚ±ÉÉà §ÉÚ±ÉÉà ~ÉelÉÉà {ÉoÉÒ{Éà! ~ÉiÉ {ÉÉ X¾àùlÉ{ÉÒ +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ §ÉڱɧÉÚ±ÉÉ©ÉiÉÒ{ÉÒ W «ÉÉàW{ÉÉ £Éà©«ÉÇÖ±ÉÉ PÉeÉlÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉÖÅ? +àH ¥ÉÅyÉÉiÉÒ lÉ©ÉÉHÖ{ÉÉ. +ÉLÉÒ«Éà ÊWÅqNÉÒ lÉ©ÉÉHÖ©ÉÉÅ W ~É»ÉÉù Hùà±É. +àH §ÉÉ>¥ÉÅyÉ{ÉÒ Wà©É PÉù{ÉÉ »ÉNÉÉ»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà Ê´É{ÉÉ SÉɱÉà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉHÖ Ê´É{ÉÉ {É SÉɱÉà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¡ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉ÷à) HÉWà Hà÷±ÉÉH ±ÉÉàHÉà ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ. HÉHÉ? H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ W Uà Hà lÉ©ÉÉà +©ÉÉùÒ HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ lÉ©ÉÉHÖ LÉÉ+Éà UÉà {Éà? ¾É, §ÉÉ> ¾É! Hà©É lÉÉùà +à©É ~ÉÚU´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ? lÉÖÅ {É XiÉlÉÉà ¾Éà«É ~ÉiÉ lÉ{Éà ¾ÖÅ »ÉÉSÉÖÅ H¾ÖÅ UÖÅ Hà lÉ©ÉÉHÖ ¾ÖÅ »É´ÉÉùà, ¥É~ÉÉàùà +{Éà Ê¥ÉUÉ{ÉÉ ~Éù »ÉÖlÉÉ »ÉÖlÉÉ «Éà LÉÉA UÖÅ. HqÉSÉ lÉ©ÉÉHÖ {É ¾Éà«É lÉÉà ¥ÉÒeÒ«Éà ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É W. ´Éɾ, HÉHÉ ´Éɾ +É~É{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ Uà. H¾à´ÉÉ{ÉÉà +É~É{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É +à÷±ÉÉà W Uà Hà lÉ©ÉÉHÖ Ê´É{ÉÉ PÉeÒ§Éù +É~É{Éà SÉɱÉà lÉà©É {ÉoÉÒ, ¥ÉùÉà¥Éù{Éà? lÉ©ÉÉùÖ H¾à´ÉÖÅ ¥ÉùÉà¥Éù Uà. ~Él{ÉÒ Ê´É{ÉÉ SÉɱÉà, ~ÉÖmÉÊ´É{ÉÉ SÉɱÉà, §ÉÉàW{É Ê´É{ÉÉ SÉɱÉà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉHÖ Ê´É{ÉÉ {É SÉɱÉà. lÉ©ÉÉHÖ{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ+Éà ©É{ÉÉà©É{É LÉÖ¶É oÉ«ÉÉ. ¥ÉÉ౫ÉÉ & +É{ÉÒ Wà©É ¥ÉyÉÉ W lÉ©ÉÉHÖ{ÉÉ ´«É»É{ÉÒ ¥É{ÉÒ X«É lÉÉà? SÉɱÉÉà +É{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ +{Éà lÉ©ÉÉHÖoÉÒ ©É³lÉÉ ±ÉɧÉ{ÉÉà ¥ÉÒX{Éà ±ÉÉ§É ©É³à lÉà LÉÉlÉù ¡ÉÊ»ÉÊu HùÒ+à. +àH ´Éà~ÉÉùÒ+à HÉHÉ{Éà HÂÖÅ.. ``HÉHÉ? lÉ©ÉÉHÖoÉÒ lÉ©É{Éà lÉ©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ ¶ÉÉà ¶ÉÉà ±ÉÉ§É oÉ«ÉÉà?'' lÉà WiÉÉ´ÉÉà. ``±ÉɧÉ? §ÉÉ>+Éà »ÉÉŧɳÉà.. lÉ©ÉÉHÖ{ÉÉ mÉiÉ ±ÉÉ§É Uà. ¾á mÉiÉ, mÉiÉ ±ÉɧÉ! H¾Éà, HÉHÉ H¾Éà. WùÉ Ê´É»lÉÉùoÉÒ H¾Éà, +à ±ÉÉ§É lÉ©ÉÉùÉà +©ÉÉùÉ ±ÉɧɩÉÉÅ Uà lÉÉà ]÷ ]÷ HÉHÉ H¾Éà +{Éà +©ÉÉà{Éà H±ÉqÉù©ÉÉÅ ¥ÉùHlÉ oÉÉ«É lÉà©É H¾Éà. »ÉÉŧɳÉà §ÉÉ>+Éà... mÉiÉ ±ÉɧÉ. +àH lÉÉà ``HÖlÉùÉ HùelÉÉ {ÉoÉÒ'' ¥ÉÒWÖÅ ``lÉà{Éà l«ÉÉÅ SÉÉàù +É´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ'' mÉÒXà! ±ÉÉ§É lÉ©ÉÉHÖÅ LÉÉ{ÉÉù{Éà PÉe~ÉiÉ +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ.'' mÉiÉ! mÉiÉ ±ÉɧÉÉà©ÉÉÅ oÉlÉÉà ´Éà~ÉÉù{ÉÉà {É£Éà XiÉà ¥ÉyÉÉ«Éà ´Éà~ÉÉùÒ{Éà +ÉýÉ«ÉÉÇ{ÉÅq©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ qÒyÉÉ ©ÉyÉÖùÉ »´É~{ÉÉà Xà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.

+àHà HÂÖÅ.. ``HÉHÉ! lÉ©ÉÉùÒ «ÉÉàW{ÉÉ WùÉ Ê´É»lÉÉùoÉÒ ´ÉiÉÇ´ÉÉà +à÷±Éà ¥É»É HÉ©É £lÉà¾.'' HÉHÉ +à HÂÖÅ. WÖ+Éà §ÉÉ>+Éà lÉ©ÉÉHÖ ´ÉyÉÉùà ´É~ÉùɶÉoÉÒ WÖ´ÉÉ{ÉÒ©ÉÉÅ W ÷ÉÅ÷Ò«ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ LɱÉÉ»É oÉ> WlÉÉÅ ±ÉÉHeÒ ´ÉNÉù SÉɱɴÉÖÅ ©ÉÖ¶Hà±É ~Éeà Uà +{Éà Wà{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÉHeÒ ¾Éà«É lÉà{Éà HÖlÉùÉà HÊq Hùe´ÉÉ{ÉÒ Ê¾©©ÉlÉ HùlÉÉà {ÉoÉÒ. ¥ÉÒX ±ÉɧÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +à´ÉÒ Uà Hà ©ÉÉiÉ»É £ÝÅHÒ £ÝÅHÒ{Éà £à¢»ÉÉÅ LÉùÉ¥É oÉ> X«É +à÷±Éà +à{Éà LÉÉ´ÉÉ ´ÉyÉÖ Xà>+à +{Éà ¥ÉÒWÖ ©É±Éà«É ¶ÉÖÅ? WàoÉÒ +ÉLÉÒ ùÉlÉ LÉÉÅ»ÉÒ LÉÉyÉÉ Hùà. LÉÉÅ»ÉÒ{ÉÉ +´ÉÉWoÉÒ +à{Éà DPÉ {É +É´É´ÉÉoÉÒ SÉÉàù§ÉÉ> G«ÉÉÅoÉÒ +É´Éà? ¾´Éà mÉÒXà ±ÉÉ§É »ÉÉŧɳÉà.. ´«É»É{ÉÒ ¥ÉÉ౫ÉÉ& HÂÖÅ Uà Hà Wà{Éà Wà{ÉÉ ¡ÉÊlÉ{ÉÒ ©É©ÉlÉÉ, +àH ´«É»É{ÉÒ{Éà lÉ©ÉÉHÖ ¡Él«Éà +{ɾq ¡Éà©É Uà +à XiÉà Uà Hà lÉ©ÉÉHÖ {ÉÖH¶ÉÉ{É °~Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ~ÉÊùiÉ©«ÉÖÅ Uà UlÉÉÅ UÉàeÒ ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ. mÉÒX ±ÉɧɩÉÉÅ WÖ´ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ WÖ´Éɳ +Éà»ÉùÒ X«É Uà. +{ÉàH ùÉàNÉ{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{Éà Uà. WÖ´ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ W´ÉÉÅ ©ÉqÇ ~Éù ´ÉÞul´É{ÉÒ HùSɱÉÒ ±ÉÉNÉÒ X«É Uà. q´ÉÉ, qqÇ, q©É, qÉ©É, +{Éà eÉè. ~ÉÉÅSÉ ``q'' lÉÉà qྠUÖ÷à l«ÉÉùà W UÖ÷à. ´Éà~ÉÉùÒ+Éà cÅeÉ Ê¾©ÉÉ±É«É Wà´ÉÉ oÉ>NÉ«ÉÉ. ¶ÉÖÅ ¥ÉÉà±Éà! ´Éà~ÉÉù{ÉÉà {É£Éà ¾´ÉÉ©ÉÉÅ AeÒ NÉ«ÉÉà +à +à÷±ÉÖÅ W ¥ÉÉ౫ÉÉ.. HÉHÉ! ±ÉÉ§É {É ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà SÉɱÉlÉ, ~ÉiÉ {ÉÖH¶ÉÉ{É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ +©É{Éà lÉÉà cÅeÉ W HùÒ {ÉÉL«ÉÉ. HÊq G«ÉÉÅ«Éà »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ Uà Hà HɳX ¥ÉÉ³Ò HÉ«ÉÇ oÉÉ«É? +É lÉÉà ¥ÉyÉÒ +[ÉÉ{ÉlÉÉ +{Éà +iɻɩÉWiÉ{ÉÒ {ÉÉNÉSÉÚe! +à{ÉÉ lÉà ´É³Ò ~ÉÉ»É lÉÚ÷lÉÉ ¾¶Éà. +à{ÉÒ ±ÉlÉà lÉÉà ±É©ÉiÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉlÉÉà ~ÉeÒ. ~ÉiÉ ¥ÉÅqÉà lÉÉà l«ÉÉÅ {ÉÉà l«ÉÉÅ +{Éà qù »ÉàH{eà PÉ÷ÉeÉà +É«ÉÖº«É »ÉÉeÉ ~ÉÉÅSÉ Ê©ÉÊ{É÷{ÉÖÅ +à´ÉÉà eÉÂÉà ´ÉyÉÖÅ ¶ÉÖÅ?

W{©ÉÊq{É{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ {ÉÉ©É & Ê{ÉʶÉlÉ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ W{©É & lÉÉ. 12-4-1982 ´É±É§ÉÒ~ÉÖù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É ʴɱÉà ~ÉɱÉàâ +àÊ¡É±É 2011 21


pewve Deeiecees ces keÀe} Deewj otjer kesÀ ceeHe [e@. (keÀve&}) o}Heleefmebn ye³ee `Þes³eme' Deeiecees ceW keÀe} Deewj otjer kesÀ ceeHe ë DeveeefokeÀe} mes ner ceeveJe kesÀ ef}S keÀe} Deewj otjer kesÀ ceeHeeW keÀe cenÊJe jne nw~ pewveeieceeW ceW JeefCe&le keÀe} Deewj otjer kesÀ ceeHe Fme ¢efä mes cenÊJeHetCe& nw efkeÀ Jes Deeiece keÀe} ceW Òe®eef}le keÀe} SJeb otjer keÀe DeJeOeejCee keÀes Òemlegle keÀjles nQ leLee nces GvekesÀ Òeefle Jew%eeefvekeÀ Oejele} Hej efJe®eej keÀjves kesÀ ef}S yeeO³e keÀjles nw~ Fme Dee}sKe ceW cesje ³en Òe³eeme jnsiee efkeÀ DeeieceeW ces JeefCe&le ceeHe-ÒeCee}er keÀes Òemlegle keÀjves kesÀ meeLe ner GvekeÀe Jele&ceeve Jew%eeefvekeÀ %eeve kesÀ Dee}eskeÀ ceW DeekeÀ}ve Yeer Òemlegle keÀj meketBÀ~ éesleecyej DeeieceeW kesÀ Devleie&le pecyetÜerHeHeCCeefÊe, DeewHeHeeeflekeÀmet$e SJeb Deveg³eesieÜemet$e ceW leLee efoiecyej HejcHeje kesÀ ûevLeeW ceW efle}es³eCCeefÊe ceW Fme yeejs ceW He³ee&Hle peevekeÀejer GHe}yOe nw~ otjer keÀe ceeHe ë Deeieceesb ces otjer keÀer }Ieglece FkeÀeF& kesÀ ©He ceW Glµe}#Ce-µ}eq#CekeÀe keÀe G}ÁsKe ÒeeHle neslee nw pees SkeÀ (GlmesOe) Debieg} (1.905cm) keÀes yeejn yeej Deeþ mes efJeYeeefpele keÀjves Hej ÒeeHle nesleer nw efpemekeÀe Jele&ceeve ceW Òe®eef}le otjer keÀer FkeÀeF& ceW ceeve -12 -13 1.905x8 cm³ee 2.77x10 ceerìj neslee nw~ 1. Deelceebieg} - keÀe} efJeµes<e ceW HeeS peeves Jee}s ceveg<îeeW keÀer Debieg}er kesÀ Heesj keÀe veeHe Deelceebieg} keÀn}elee Lee pees Gmeer keÀe} efJeµes<e ceW J³eeJeneefjkeÀ neslee Lee leLee De}ie-De}ie J³eeqkeÌle³eeW kesÀ Debiegef}³eeW keÀer }cyeeF&³eeW ceW Deblej HeeS peeves kesÀ keÀejCe ÒeeceeefCekeÀ Yeer vener Lee~ 2. GlmesOeebieg} - ³en SkesÀ ceevekeÀerkeÀ=le FkeÀeF& Leer pees SkeÀ ceevekeÀ neLe (18 Fb®e) keÀe ®eewyeermeJeeB Yeeie nesleer Leer~ Jele&ceeve MKS system ceW FmekeÀe ceeve 1.905 mesvìerceerìj ³ee 1.01905 ceerìj nw~ 3. ÒeceeCeebieg} - ye[er otefj³eeW ³eLee Debleoxµeer³e, DeblejÜerHeer³e Dee Deblece&neÜerHeer³e otefj³eeW keÀes veeHeves kesÀ ef}³es Fme FkeÀeF& keÀe Òe³eesie neslee Lee efpemekeÀe ceeve 1000 GlmesOeebieg} Lee~ DeekeÀeµeer³e efHeC[eW keÀer otefj³eeW keÀe veeHe ÒeceeCe- ³eespeve keÀes FkeÀeF& ceevekeÀj le³e efkeÀ³ee peelee Lee~ Glµ}#eCe-µ}eq#CekeÀe mes }ieekeÀj ³eespeve He³e¥le FkeÀeF³eeW keÀe HejmHej mecyevOe efvecve leeef}keÀe ceW efoKee³ee ie³ee nw~ efvecvelej FkeÀeF& G®®elej FkeÀeF& Jele&ceeve FkeÀeF& -13 Devevle J³eJenej HejceeCeg 1 Glµe}#Ce-µ}eq#CekeÀe 2.771x10 M -12 8 Glµe}#Ce-µ}eq#CekeÀe 1 µ}#Ce-µ}eq#CekeÀe 2.17x10 M -11 8 µe}#Ce-µ}eq#CekeÀe 1 GOJe&jsCeg 1.773x10 M -10 8 GOJe&jsCeg 1 $emejsCeg 1.419x10 M -9 8 $emejsCeg 1 jLejsCeg 1.135x10 M -9 8 jLejsCeg 1 met#ceeeflemet#ce yee}eûe 9.082x10 M (osJekegÀ© GÊejkegÀ© kesÀ ³egieef}keÀeW kesÀ yee}eûe) -8 8 met#ceeeflemet#ce yee}eûe 1 Deeflemet#ce yee}eûe (nefjJeeme jc³ekeÀdJeeme kesÀ 7.266x10 M ³egieef}keÀeW kesÀ yee}eûe) -7 8 Deeflemet#ce yee}eûe 1 met#ce yee}eûe (nwceJele efnjC³eJele kesÀ 5.813x10 M ³egieef}keÀeW kesÀ yee}eûe) +àÊ¡É±É 2011 22


8 met#ce yee}eûe 8 yee}eûe 8 }erKe 8 pet 8 ³eJeceO³e 12 Debieg} 2 efJeleefmle 4 neLe 2000 Oeveg<e

4 ieJ³etefle 1000 GlmesOe ³eespeve 7 jppeg

1 yee}eûe (HetJe&efJeosn-DeHejefJeosn kesÀ

³egieef}keÀeW kesÀ yee}eûe) 1 }erKe 1 pet 1 ³eJeceO³e 1 (GlmesOe) Debieg} 1 efJeleefmle (yeeef}µle) 1 neLe (18 Fb®e) 1 Oeveg<e ³ee oC[ (6 HeÀerì) 1 ieJ³etefle ³ee keÀesme 1 (GlmesOe) ³eespeve 1 ÒeceeCe ³eespeve jppeg De×&}eskeÀ ÒeceeCe-ceO³e}eskeÀ mes veer®es DeOees}eskeÀ keÀe efJemleej leLee ceO³e}eskeÀ mes GHej GOJe&}eskeÀ keÀe efJemleej~ DeOees}eskeÀ mes GOJe&}eskeÀ lekeÀ }eskeÀ keÀe efJemleej~

-6

40650x10 M -5

3.720x10 M -4

2.976x10 M -3

2.381x10 M -2

1.905x10 M -1

2.28x10 M -1

4.56x10 M 1.824 M -3

3.648x10 M 4

1.4592x10 M 7

1.4592x10 M

jppeg }eskeÀ efJemleej keÀer FkeÀeF& nw pees Fleveer efJeµee} Je keÀuHeveeleerle ceeveer ieF& nw efkeÀ FmekeÀe %eeve kesÀJe} 14 jppeg Deveble%eeveer keÀes ner nes mekeÀlee nw~ (keÀes}ye´keÀ Deewj DeeFbmìerve ves SkeÀ jppeg keÀe ceeve 10 18-21 ceer} (Jele&ceeve ³etefveJeme& kesÀ efJemleej keÀe1/14) DeebkeÀe nw~ SkeÀ Dev³e DeekeÀ}ve kesÀ Devegmeej FmekeÀe ceeve 3.7x1018 mes 2.4x1021 KM DeebkeÀe ie³ee nw~ leÊJe kesÀJeef}iec³e nw~ Fme ÒekeÀej nce osKeles nQ efkeÀ Òee®eerve keÀe} ceW Yeer met#ce-yeeoj ³ee íes[er ye[er meYeer ÒekeÀej keÀer otefj³eeW keÀes veeHeves kesÀ ef}S mecegef®ele FkeÀeF³eeB efJeÐeceeve Leer efpememes Gme ÒeeiewefleneefmekeÀ keÀe} ceW Yeer Fme YetYeeie ceW Jew%eeefvekeÀ GHe}eqyOe³eeW keÀe Devegceeve }iee³ee pee mekeÀlee nw~ neB, ³en DeJeµ³e nw efkeÀ jppet pewmeer kegÀí DeefleefJeµee} SJeb keÀuHeveeleerle ³ee DekeÀuHeveer³e FkeÀeF³eeW keÀes Jele&ceeve ceW Jew%eeefvekeÀ HeefjÒes#³e ceW osKeves keÀer DeeJeµ³ekeÀlee nw leLee Fme yeejs ceW DevegmebOeeve keÀer DeHeej mebYeeJeveeSB efíHeer ngF& nw~ ³en #es$e efpe%eemeg DevemebefOelmegDeeW kesÀ ef}³es Keg}e nw~ Jele&ceeve ceW otjer keÀer v³etvelece FkeÀeF& HeerkeÀes ceerìj (10 -12 M) leLee DeefOekeÀlece FkeÀeF& kesÀ ªHe ceW ÒekeÀeµe-Je<e& keÀe Òe³eesie neslee nw, pees meg%eele nw~ +àÊ¡É±É 2011 23


©ÉÅNÉ±É §É´É{É +©ÉÅNɱɾÉùÒ! »Éù«ÉÖ {ÉqÒ{ÉÉ W³ NÉÒlÉ NÉÉ´ÉÉ ©ÉÉÅeëÉÉ ´É{É©ÉÉÅ ©É«ÉÚù HàHÉù´É Hù´ÉÉ ©ÉÉÅe¬É, AvÉ{É©ÉÉÅ ~ÉÅLÉÒ+Éà {ÉÞl«É Hù´ÉÉ ©ÉÉÅe¬É, yÉùlÉÒ ~Éù{ÉÒ ¾Êù«ÉÉ³Ò ¾»ÉÒ CcÒ, yÉùlÉÒ´ÉÉ»ÉÒ ©É{ÉÖº«ÉÉà ÊH±±ÉÉà±É HùÒ Cc¬É Hà©É Hà SÉÉäq ´ÉºÉÇ{ÉÉ ´É{É´ÉÉ»É ~ÉUÒ ¸ÉÒùÉ©É, »ÉÒlÉÉ +{Éà ±ÉK©ÉiÉ +«ÉÉày«ÉÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉ. »É´ÉÇmÉ +É{ÉÅq©ÉÅNÉ±É ¡É»ÉùÒ ùÂÉà. +àHqÉ »ÉÅy«ÉÉ »É©É«Éà ¸ÉÒùÉ©É ~Éù©É »Éà´ÉH ¾{ÉÖ©ÉÉ{É »ÉÉoÉà »ÉùÖ«É {ÉqÒ{ÉÉ lÉÒùà £ù´ÉÉ {ÉÒH²«ÉÉ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{É +à÷±Éà ¸ÉÒùÉ©É{ÉÉ ~Éù©É §ÉGlÉ. V«ÉÉÅ ¸ÉÒùÉ©É l«ÉÉÅ ¾{ÉÖ©ÉÉ{É. ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{ÉÉ ùÖÅ´Éà ùÖÅ´Éà ¸ÉÒùÉ©É{ÉÖÅ »ÉqÉ«É »ÉÅNÉÒlÉ »ÉŧɳɫÉ. ¸ÉÒùÉ©É{Éà ©ÉÚHÒ{Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É +àH ~ɳ ~ÉiÉ G«ÉÉÅ«É qÚù {É X«É. »Éù«ÉÖ {ÉqÒ{ÉÉ lÉÒùà PÉiÉÉ ~ÉooÉù ~Ée¬É ¾lÉÉ. ¸ÉÒùÉ©Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{Éà +iÉyÉÉ«ÉÉâ ¡ÉüÉ H«ÉÉâ & ``¾{ÉÖ©ÉÅlÉÉ {ÉqÒ{ÉÉ +É ´É¾àlÉÉ W³©ÉÉÅ +É ~ÉooÉù HqÒ lÉùà Hà {ɾÓ?'' ¾{ÉÖ©ÉÉ{Éà ¡Él«ÉÖnÉù ´Éɳ´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà +àH ~ÉooÉù ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÉà +{Éà {ÉqÒ{ÉÉ ©Éy«É ¡É´Éɾ©ÉÉÅ {ÉÉL«ÉÉà +{Éà lÉùlÉ ¥ÉÉ౫ÉÉ & `` W«É ¸ÉÒ ùÉ©É!'' ¸ÉÒ ùÉ©Éà +ÉýÉ«ÉÇoÉÒ Xà«ÉÖÅ Hà ~ÉooÉù lÉù´ÉÉ ©ÉÉÅe¬Éà.! ¸ÉÒ ùÉ©Éà HÖlÉÚ¾±ÉoÉÒ +àH ©ÉÉà÷Éà ~ÉooÉù ¾É±É©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÉà +{Éà {ÉqÒ©ÉÉÅ £áG«ÉÉà! +à ~ÉooÉù eÚ¥ÉÒ NÉ«ÉÉà! ¸ÉÒ ùÉ©É ©ÉÚÅ]É> NÉ«ÉÉ. lÉà©ÉiÉà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É »ÉÉ©Éà Xà«ÉÖÅ +{Éà HÂÖÅ& `¾{ÉÖ©ÉÉ{É, +É lÉà Hà´ÉÖÅ +ÉýÉ«ÉÇ! lÉá ~ÉooÉù {ÉÉÅL«ÉÉà +{Éà ©ÉÉùÖÅ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ lÉÉà ~ÉooÉù lÉù´ÉÉ ©ÉÉÅe¬Éà +{Éà LÉÖq ©Éá ~ÉooÉù {ÉÉL«ÉÉà lÉÉà eÚ¥ÉÒ NÉ«ÉÉà! ©ÉÉùÉ W ¾ÉoÉà £áHÉ«Éà±ÉÉà ~ÉooÉù eÚ¥ÉÒ X«É +à´ÉÖÅ Hà©É?' ¾{ÉÖ©ÉÉ{É LÉeLÉeÉ÷ ¾»ÉÒ ~Ée«ÉÉÅ ¥ÉÉ౫ÉÉ& ``§ÉNÉ´ÉÉ{É, Wà{Éà »´É«ÉÅ ùÉ©É lÉùUÉàeà lÉà G«ÉÉÅoÉÒ lÉùà? +à lÉÉà eÚ¥Éà W HqÒ {É lÉùà. ¸ÉÒ ùÉ©É ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{ÉÉ §ÉÎGlÉ~ÉÚiÉÇ ´ÉSÉ{ÉÉà »ÉÉÅ§É³Ò ùÂÉÅ. »É©É«É ´ÉÂÉ X«É Uà.

¶Éùq ~ÉÚ{É©É{ÉÉ Êq´É»Éà +«ÉÉày«ÉÉ{ÉÒ ùÉW»É§ÉÉ §ÉùÉ> Uà. +ÉLÉÒ ùÉW»É§ÉÉ ¾Heàcc §ÉùÉ> Uà. ¸ÉÒùÉ©É, »ÉÒlÉÉ, ±ÉK©ÉiÉ +{Éà ©ÉÅmÉÒNÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »oÉÉ{Éà Ê¥ÉùÉW©ÉÉ{É Uà. ¸ÉÒùÉ©Éà »ÉÉä{Éà §Éà÷ +É~ÉÒ. ©ÉÅNɱɴÉSÉ{É HÂÉÅ. ÊH{lÉÖ +à »É©É«Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY W §ÉÚ±ÉÉ> NÉ«ÉÉ! ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY lÉÉà ùÉ©É{ÉÒ »ÉÉ©ÉÖ XàlÉÉÅ ¡É»É}É ©ÉÖLÉà C§ÉÉ ¾lÉÉ. qà´ÉÒ »ÉÒlÉÉY{ÉÒ SÉHÉàù +ÉÅLÉà +É ´ÉÉlÉ ~ÉHeÒ ~ÉÉeÒ. +à©É{Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ Wà´ÉÉ Ê¡É«É ¾lÉÉÅ. ¸ÉÒ±ÉÅHÉ©ÉÉÅ »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ ©ÉÉ÷à ©É¾É{É ´ÉÒù ¾{ÉÖ©ÉÉ{É +É´«ÉÉ ¾lÉÉ, lÉà »ÉÒlÉÉY{ÉÉ »©ÉùiÉ©ÉÉÅ ¾lÉÖÅ. ùÉ©É-ùÉ´ÉiÉ{ÉÖÅ «ÉÖu ~Él«ÉÉÅ ~ÉUÒ ¸ÉÒùÉ©É +{Éà »ÉÒlÉÉ ©É²«ÉÉ l«ÉÉùà ¸ÉÒùÉ©Éà +àH ¡É»ÉÅNÉ »ÉÒlÉÉY{Éà HÂÉà ¾lÉÉà, lÉà ~ÉiÉ »ÉÒlÉÉY{ÉÉÅ »©ÉùiÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉà. ¸ÉÒ±ÉÅHÉ©ÉÉÅ »ÉÒlÉÉY Uà +{Éà l«ÉÉÅ{ÉÉà ùÉX ùÉ´ÉiÉ qà´ÉÒ »ÉÒlÉÉ{ÉÖÅ +~Éù¾ùiÉ HùÒ NÉ«ÉÉà Uà, lÉà´ÉÉ ~ÉÉHÉ »É©ÉÉSÉÉù »ÉÉÅ~Ée¬É ¾lÉÉ. ¸ÉÒ±ÉÅHÉ W>{Éà lÉ~ÉÉ»É HÉàiÉ Hùà? lÉà{ÉÒ »ÉÉä{Éà +~ÉÉù ÊSÉÅlÉÉ ¾lÉÒ. ¸ÉÒùÉ©Éà +SÉÉ{É ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{Éà +Éqà¶É H«ÉÉâ Hà +É HÉ©É lÉÉùà Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. »ÉÒlÉÉY{Éà ¶ÉÉàyÉÒ HÉh´ÉÉ{ÉÉ Uà. lÉà©É{Éà ©É³Ò{Éà ¸ÉÒùÉ©É{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~É´ÉÉ{ÉÉà Uà Hà lÉ©ÉÉùÒ §Éɳ ©É³Ò NÉÒ Uà. ¸ÉÒùÉ©É +à{Éà ±ÉK©ÉiÉ +É´ÉÒ ùÂÉÅ Uà. ¾´Éà ÊSÉÅlÉÉ {É Hùà. ¸ÉÒùÉ©Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ ©ÉÖÊrHÉ ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{Éà +É~ÉÒ +{Éà HÂÖÅ Hà, +É ©ÉÖÊrHÉ lÉÖÅ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ¶É +à÷±Éà qà´ÉÒ »ÉÒlÉÉ ©ÉÉ{ɶÉà Hà lÉÖÅ ©ÉÉùÉà ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ Uà. ¾{ÉÖ©ÉÉ{Éà ¸ÉÒùÉ©É{ÉÒ +É[ÉÉ Ê¶ÉùÉàyÉÉ«ÉÇ NÉiÉÒ +{Éà HÂÖÅ, ``§ÉNÉ´ÉÉ{É, ¾ÖÅ XA lÉÉà LÉùÉà ~ÉiÉ +É©ÉÉÅ HÉàiÉ »ÉÒlÉÉ Uà lÉà ¾ÖÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà +Éà³LÉÒ¶É?'' ¸ÉÒùÉ©Éà »ÉÒlÉÉY{ÉÒ +Éà³LÉÉiÉ +É~É´ÉÉ HÉàÊ¶ÉºÉ HùÒ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{É H¾à, ``§ÉNÉ´ÉÉ{É, +É~É ¥ÉyÉÖ H¾Éà UÉà lÉà ¥ÉùÉ¥Éù ~ÉiÉ ¾ÖÅ HqÒ »mÉÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉÖ ÅXàlÉÉà W {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ +Éà³LÉÖÅ Hà©É?'' ¸ÉÒ ùÉ©É H¾à, ``ÊSÉÅlÉÉ {É Hù ¾{ÉÖ©ÉÉ{É, lÉÖÅ V«ÉÉÅ X«É +{Éà Wà »mÉÒ{ÉÉ ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉlÉlÉ ùÉ©É{ÉÉà ~ÉÉàHÉù AclÉÉà ¾Éà«É +{Éà Wà{ÉÒ

+àÊ¡É±É 2011 24


+É»É~ÉɻɩÉÉÅ ù¾à±ÉÉÅ ´ÉÞKÉ, ~ÉiÉÇ ¶ÉÒ±ÉÉ ´ÉNÉàùà ùÉ©É{ÉÉà ~ÉÉàHÉù HùlÉÉÅ ¾Éà«É, lÉà »mÉÒ{Éà lÉÖÅ »ÉÒlÉÉ ©ÉÉ{ÉWà.'' qà´ÉÒ »ÉÒlÉÉ{Éà +É +ÉLÉÉà«É ¡É»ÉÅNÉ ¸ÉÒùÉ©Éà H¾à±ÉÉà +{Éà l«ÉÉùà A§É«É{ÉÉ SÉKÉÖ+Éà §ÉÓX> NÉ«ÉÉà±ÉÉÅ. lÉà Êq´É»ÉoÉÒ »ÉÒlÉÉY{Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É ¡ÉÊlÉ ©ÉÉlÉÉ Wà´ÉÖÅ ´ÉÉl»É±«É XNÉlÉÖÅ. +ÉWà ¸ÉÒùÉ©É ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{Éà ¥ÉKÉÒ»É +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉ lÉà »ÉÒlÉÉY{Éà NÉ©«ÉÖÅ {ɾÒ. lÉà©ÉiÉà ¾{ÉÖ©ÉÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉ +{Éà HÂÖÅ, ``+É«ÉÇ~ÉÖmÉ lÉ©É{Éà Ê´É»ÉùÒ NÉ«ÉÉ lÉàoÉÒ ©É{Éà LÉÚ¥É +ÉýÉ«ÉÇ oÉÉ«É Uà +{Éà qÖ&LÉ ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà. ~ÉiÉ lÉàoÉÒ lÉ©Éà ©É{É©ÉÉÅ +ÉàUÖÅ ±ÉɴɶÉÉà {ɾÓ. ¾ÖÅ +{Éà +É«ÉÇ~ÉÖmÉ lÉÉà +àH W UÒ+à{Éà! ¾ÖÅ ¥ÉÊKÉ»É +É~ÉÖÅ Hà +É«ÉÇ~ÉÖmÉ ¥ÉÊKÉ»É +É~Éà ¥ÉyÉÖ +àH W Uà {Éà. ±ÉÉà, +É ©ÉÉùÉà {ɴɱÉLÉÉà ¾Éù. ¾ÖÅ lÉ©É{Éà +É~ÉÖÅ UÖÅ.'' ¾{ÉÖ©ÉÉ{Éà ¾Éù ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÉà, ¾Éù{Éà G«ÉÉÅ«É »ÉÖyÉÒ Xà«ÉÉ H«ÉÉâ. ¾Éù PÉiÉÉà ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É ¾lÉÉà. ¾Éù{ÉÖÅ qùàH ©ÉÉàlÉÒ ¥ÉÉàù Wà´ÉeÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ¾lÉÖÅ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{Éà +SÉÉ{ÉH ¾Éù lÉÉàeÒ {ÉÉL«ÉÉà. »ÉÒlÉÉY ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{Éà Xà> ùÂÉÅ ¾lÉÉÅ. »ÉÒlÉÉY +ɧÉÉ W ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{É +É ¶ÉÖÅ HùlÉÉÅ ¾¶Éà? »ÉÒlÉÉY ©ÉÉä{É©ÉÖLÉ Ê{É¾É³Ò ùÂÉÅ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{Éà +àH ©ÉÉàlÉÒ ¾Éù©ÉÉÅoÉÒ HÉh«ÉÖÅ. ¾ÉoÉ{ÉÒ ©ÉÖdÒoÉÒ Xàù HùÒ{Éà q¥ÉÉ´«ÉÖÅ +{Éà ©ÉÉàlÉÒ lÉÉàe«ÉÖÅ. ~ÉUÒ +Åqù H¶ÉÖÅ ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ HÉà¶ÉÒºÉ HùÒ, ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{Éà Wà Xà>lÉÖÅ ¾lÉÖÅ lÉà {É ©É²«ÉÖ. +à©ÉiÉà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ÷ÖHeÉ +àH ¥ÉÉWÖ ©ÉÖG«ÉÉ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY+à ¥ÉÒWÖÅ ©ÉÉàlÉÒ lÉÉàe¬ÖÅ. +à©ÉÉÅ ~ÉiÉ HÅ>H ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ HÉàÊ¶ÉºÉ HùÒ. +à©ÉÉÅ ~ÉiÉ HÅ> {É ©É²«ÉÖÅ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY+à +à ©ÉÉàlÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ ©ÉÚG«ÉÖÅ. mÉÒX ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ ~ÉiÉ +à´ÉÒ W ¾É±ÉlÉ oÉ>. yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà +ÉLÉÉà ¾Éù ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY+à lÉÉàeÒ {ÉÉL«ÉÉà. »ÉÒlÉÉYoÉÒ ¾´Éà {É ù¾à´ÉÉ«ÉÖÅ. +à©ÉiÉà ~ÉÚU«ÉÖÅ. Sanjay P. Shah

``+ùà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É! +É´ÉÉ ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É ¾Éù{ÉÒ +É ¶ÉÖÅ q¶ÉÉ HùÒ?'' »ÉÒlÉÉY +H³É> NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{Éà »ÉÒlÉÉY §ÉiÉÒ ¾ÉoÉ Xàe¬É +{Éà HÂÖÅ, ``©ÉÉ, ¶ÉÉÅlÉ oÉÉ+Éà +{Éà ~ɾà±ÉÉ ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳÉà. ©Éá qùàH ©ÉÉàlÉÒ lÉÉàeÒ{Éà +à©ÉÉÅ ¸ÉÒùÉ©É{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ HùÒ. ~ÉiÉ ©É{Éà HÉà>~ÉiÉ ©ÉÉàlÉÒ©ÉÉÅ ¸ÉÒùÉ©É{ÉÉ q¶ÉÇ{É {É oÉ«ÉÉ. Wà©ÉÉÅ ¸ÉÒùÉ©É {ÉoÉÒ lÉà{ÉÖÅ ©É{Éà HÉ©É {ÉoÉÒ. ©ÉÉùà +É ÊHÅ©ÉlÉÒ ¾Éù {ÉoÉÒ Xà>lÉÉà.'' »ÉÒlÉÉY ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{ÉÒ +É´ÉÒ +{ÉÉàLÉÒ §ÉÎGlÉ Xà>{Éà qÅNÉ ù¾Ò NÉ«ÉÉ. +à »É©É«Éà ¸ÉÒùÉ©É l«ÉÉÅ +É´ÉÒ SÉe¬É +{Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{Éà NÉ³à ´É³NÉÉeÒ{Éà »ÉÒlÉÉY{Éà HÂÖÅ, ``qà´ÉÒ, Wà{Éà ©Éá ©ÉÉùÖÅ Àq«É +É~«ÉÖÅ Uà lÉà{Éà ¥ÉÒY ¥ÉÊKÉ»É ¾ÖÅ ¶ÉÖÅ +É~ÉÖÅ?'' +É yÉùlÉÒ ~Éù V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ §ÉÎGlÉ{ÉÉà »ÉÚù XNɶÉà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¸ÉÒ ¾{ÉÖ©ÉÉ{É +©Éù ù¾à¶Éà. ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ ~Éä»ÉÉ ~ÉÉU³oÉÒ ~ÉÉNɱÉlÉÉ +{Éà PÉà±ÉUÉ HÅ> +ÉWà W »É´ÉÇmÉ ´ÉyÉÒ Uà +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ, +à lÉÉà ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà W +ÉÊqHɳoÉÒ SÉɱÉÒ +É´Éà Uà& ~ÉùÅlÉÖ lÉÖÅ ~ÉÉNɱÉ~É{ÉoÉÒ HÉà> »ÉÖLÉÒ oÉ«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. +à ~ÉiÉ ~Éù©É»Él«É Uà. ~Éä»ÉÉ+à +ÅlÉ {ÉoÉÒ. ~Éä»ÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉà> {ÉÉ {Éʾ H¾à ~ÉiÉ +à{ÉÒ ~ÉÉU³ qÉà÷ ©ÉÚHÒ{Éà ÊWÅqNÉÒ ~ÉÚùÒ {É oÉ> X«É lÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÖÅ Xà>+à. lÉà´ÉÖÅ ¡Él«ÉàH yÉ©ÉÇ H¾à¶Éà. ~Éä»ÉÉ LÉÚ¥É H©ÉÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ¶ÉÖÅ lÉà G«ÉÉùàH Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. Wà »ÉÉoÉà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ lÉà ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà ©É¾à{ÉlÉ HùÒ+à UÒ+à +{Éà Wà »ÉÉoÉà +É´Éà Uà lÉà +Él©ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà »ÉÉ´ÉyÉÉ{É {ÉoÉÒ & +¾ÓoÉÒ Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ eÚ¥ÉÒ X´É Hà »Él«É ¶ÉÖÅ Uà? {ÉÉ. Y´É{É{ÉÉ +ÅlÉà »ÉÖLÉqÉ«ÉH Uà. +Él©É¶ÉÉÅÊlÉ! +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ ´ÉÉl»É±«ÉqÒ~É»ÉÚùÒY

BRANCH FACTORY

NEW OPTIK COMPUTERISED EYE TESTING & CONTACT LENS CLINIC Opp. Kasturi Plaza, Manpada Rd, Dombiavli (E), Tel.: 2448980

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

PURVESH ENTERPRISE

OPTICAL

Sunil Shah

PALACE

2, Neelkanth Shopping Centre, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. P.: 25129516

+àÊ+ ¡É±ÉÉùÒ2011 X{«ÉÖ 2011 27 25


»É©É«ÉSÉJ

»ÉÉ©ÉÖÊrH¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ {ÉLÉ +à ©É{ÉÖº«É{ÉÒ ¡ÉHÞÊlÉ{Éà lÉoÉÉ +É{ÉÖ´ÉÅʶÉH ùÉàNÉÉà{Éà q¶ÉÉÇ´É{ÉÉùÖ +àH ©É¾l´É{ÉÖÅ »ÉÉyÉ{É Uà. eÉàG÷ùÉà +{Éà ´ÉäqÉà ùÉàNÉ{ÉÉ Ê{ÉqÉ{É ©ÉÉ÷à {ÉLÉ{ÉÒ »É¾É«É ±Éà Uà. {ÉLÉ A~ÉùoÉÒ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÉà »´É§ÉÉ´É, ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH Ê´ÉHÉ»É, NÉÖiÉqÉàºÉ ´ÉNÉàùà{ÉÉà L«ÉÉ±É +É´Éà Uà. +ÉÅNɳÒ{ÉÉ +OɧÉÉNÉ©ÉÉÅ ~ÉÖºH³ ©ÉVXlÉÅlÉÖ+Éà +É´Éà±ÉÉ Uà. lÉà{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ ©ÉNÉW »ÉÉoÉà ¾Éà«É Uà. +É ©ÉVXlÉÅlÉÖ+Éà wÉùÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà »ÉÉùÉ {Éù»ÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É oÉÉ«É Uà. {ÉLÉ +à ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÖÅ Y´É{É, +ÉùÉàN«É +{Éà »´É§ÉÉ´É q¶ÉÇ´É{ÉÉùÒ +àH ©É¾l´É{ÉÒ HeÒ ¾Éà«É +ÉWà +É~ÉiÉà {ÉLÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉùÉà wÉùÉ +É~ÉiÉÉ {ÉLÉ{Éà +Éà³LÉÒ+à. 1) ±ÉÉÅ¥ÉÉ {ÉLÉ & +É {ÉLÉ ÷ÉàSÉ ~ÉùoÉÒ +{Éà {ÉÒSÉàoÉÒ ¥É}Éà ¥ÉÉWÖoÉÒ NÉÉà³ÉHÉù ¾Éà«É Uà. +É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà »ÉÉʾl«É¡Éà©ÉÒ, lÉl´É[ÉÉ{ÉÒ, H±ÉÉHÉù ¾Éà«É Uà. »ÉÉ©ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ W±qÒ »É©ÉW{ÉÉùÉ ¾Éà«É Uà. ùÉàNÉÉà{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ & ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ LÉÉ©ÉÒ, q©É, AyÉù»É{ÉÉ ùÉàNÉ. 2) ÷ÚÅHÉ {ÉLÉ & ÷ÚÅHÉ +{Éà SÉÉàù»É {ÉLÉ yÉùÉ´É{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ YtÒ, NÉÖ»»ÉÉ´ÉÉ³Ò +{Éà qÒPÉÇxʺ÷´ÉÉ³Ò ¾Éà«É Uà. lÉà+Éà ¾»É©ÉÖLÉÉ, Y[ÉÉ»ÉÖ +{Éà H±~É{ÉɶÉÒ±É ¾Éà«É Uà. ùÉàNÉÉà{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ & Àq«É{ÉÒ Ê¥É©ÉÉùÒ lÉoÉÉ ±ÉH´ÉÉà. 3) ~ɾÉà³É {ÉoÉ & ~ɾÉà³É, ±ÉÉÅ¥ÉÉ lÉoÉÉ A~ÉùoÉÒ NÉÉà³ +ÉHÉù {ÉLÉ´ÉÉ³Ò ´«ÉÎGlÉ ´ÉÉSÉɳ, H±ÉÉÊ¡É«É, q±ÉÒ±É Hù{ÉÉùÒ ¾Éà«É Uà. lÉà{Éà +à¶É+ÉùÉ©É ~É»ÉÅq ¾Éà«É Uà. ùÉàNÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ & NÉ³É lÉoÉÉ £à£»ÉÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà. 4) »ÉÉÅHeÉ {ÉLÉ & +É´ÉÒ ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ{É»ÉÒH ùÉàNÉÒ, »ÉÅHÖÊSÉlÉ Ê´ÉSÉÉù{ÉÒ, Ê{ÉùɶÉÉ´ÉÉqÒ +{Éà NÉÖ»»ÉÉ´ÉÉ³Ò ¾Éà«É Uà. ùÉàNÉÉà{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ & ~ÉÒc{ÉÉà ùÉàNÉÉà. {ÉLÉ{ÉÉà ùÅNÉ ¶ÉÖÅ H¾à Uà& 1) NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ùÅNÉ{ÉÉ {ÉLÉ´ÉÉ³Ò ´«ÉÎGlÉ »ÉÖLÉÒ +{Éà

lÉÅqÖù»lÉ ¾Éà«É Uà. 2) ~ÉÒ³É ùÅNÉ{ÉÉ {ÉLÉ´ÉÉ³Ò ´«ÉÎGlÉ ùÉàNÉÒº÷ ¾Éà> ¶ÉHà Uà. lÉoÉÉ lÉà H©É³É{ÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÚSÉ{É Hùà Uà. 3) ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÉ {ÉLÉ´ÉÉ³É JÉàyÉÒ ~ÉiÉ yÉ{É´ÉÉ{É ¾Éà«É Uà. 4) ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÉ {ÉLÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ »mÉÒ §ÉÉ´É{ÉɶÉÒ±É +{Éà ±ÉÉNÉiÉÒ¡ÉyÉÉ{É ¾Éà«É Uà. 5) »É£àq {ÉLÉÉ´ÉÉ³É {ÉÒÊlÉ´ÉÉ{É ¾Éà«É Uà. 6) ±ÉÒ±ÉÉ ùÅNÉ{ÉÉ {ÉLÉ´ÉÉ³É ~ÉÉ~ÉÒ ¾Éà> ¶ÉHà Uà. 7) ~ÉÒ³É ùÅNÉ{ÉÉ {ÉLÉ qÖùÉSÉÉùÒ~ÉiÉÖÅ q¶ÉÉÇ´Éà Uà. 8) lÉÉÅ¥ÉÉ{ÉÉ ùÅNÉ Wà´ÉÉ {ÉLÉ´ÉÉ³É yÉ{É´ÉÉ{É ¾Éà«É Uà. {ÉLÉ ~Éù{ÉÉ »É£àq qÉNÉ PÉiÉÒ´ÉÉù {ÉLÉ ~Éù »É£àq qÉNÉ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà »É£àq +oÉ´ÉÉ HÉ³É qÉNÉ §Éʴɺ«É©ÉÉÅ ¥É{É{ÉÉùÒ HÉà> +»ÉÉyÉÉùiÉ PÉ÷{ÉÉ{ÉÉ »ÉÚSÉH Xà´ÉÉ ©É³à Uà. »É£àq qÉNÉ{ÉÖÅ ¶ÉÖ§É £³ +{Éà HÉ³É qÉNÉ{ÉÖÅ +¶ÉÖ§É £³ ¾Éà«É Uà. +ÉÅNÉ³Ò ¡É©ÉÉiÉ+à lÉà{ÉÖÅ £³ +É ¡É©ÉÉiÉà ¾Éà«É Uà. »É£àq qÉNÉ HɳÉà qÉNÉ 1) +ÅNÉÚcÉà ¡Éà©É qÖʺÉlÉ H©ÉÇ 2) lÉWÇ{ÉÒ ±ÉÉà§É ¾ÉÊ{É 3) ©Éy«É©ÉÉ ¡É´ÉÉ»É §É«É 4) +{ÉÉÊ©ÉH »É{©ÉÉ{É,W«É +~É©ÉÉ{É,~ÉùÉW«É 5) HÊ{ÉʺcHÉ +ɶÉÉ, ʴɹÉÉ»É ´Éà~ÉÉù©ÉÉÅ ¾ÉÊ{É ´Éà~ÉÉù©ÉÉÅ ±ÉÉ§É +É´ÉÉ »É£àq qÉNÉ Xà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ Wà©É SÉ©ÉHlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà lÉà ùÉàNÉ ©ÉÖÎGlÉ©ÉÉÅ »É¾É«É Hù{ÉÉùÉ Ê{É´Éeà Uà. Wà©É{ÉÉ {ÉLÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ¾Éà«É +{Éà lÉà{ÉÉ ~Éù »É£àq qÉNÉ ~Éeà±ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà U ©ÉɻɩÉÉÅ lÉà{ÉÉà »ÉÉùÉà ¡É§ÉÉ´É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ +É~Éà Uà. ÷Ò~»É & {ÉLÉ Hùe´ÉÉ{ÉÒ ÷à´É ¾Éà«É lÉÉà & +É ´«ÉÎGlÉ +yÉÚùÉ Ê´ÉSÉÉù Hù{ÉÉùÉ, ~ÉÉàlÉÉ{Éà eÉÂÉ »É©ÉW{ÉÉùÉ, ~ÉÅÊelÉ~ÉiÉÉ{ÉÖ +ʧɩÉÉ{É Hù{ÉÉùÉ, LÉÉà÷Éà A~Éqà¶É +{ÉÉàLÉÉà÷Ö +ÉSÉùiÉ Hù{ÉÉùÉ +λoÉù ©É{É{ÉÉ ¾Éà«É Uà.

+àÊ¡É±É 2011 26


eÉè. ~ÉÚ. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É.»É.{Éà ~ÉÉ´É{É ¸ÉuÉÅWʱÉ

©ÉÖÅ¥É>-+ÅyÉàùÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe {ÉNÉù »ÉÅPÉ©ÉÉÅ ¸É©ÉiÉ »ÉÅPÉ{ÉÉÅ AVW´É±É »ÉÅPÉ ¡É§ÉÉÊ´ÉHÉ eÉè. ~ÉÚ. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É.»É.+à mÉiÉ Êq´É»É{ÉÉ »ÉÅoÉÉùɵÉlÉ »ÉÉoÉà lÉÉ. 16-2-2011{Éà ¥ÉÖyÉ´ÉÉùà ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ »ÉÉŧɳlÉÉÅ»ÉÉŧɳlÉÉÅ >¾±ÉÉàH{ÉÒ «ÉÉmÉÉ ~ÉÚiÉÇ HùÒ ~Éù©ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉà ¡É«ÉÉiÉ H«ÉÖÈ. lÉà©É{ÉÒ ~ÉɱÉLÉÒ lÉÉ. 17-211{Éà NÉÖùÖ´ÉÉùà ¥É~ÉÉàùà 1.00 ´ÉÉNÉà »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒ+Éà lÉoÉÉ SÉlÉÖÊ´ÉÇyÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ W«É W«É {ÉÅqÉ{ÉÉ W«É PÉÉàºÉ »ÉÉoÉà {ÉÒH³à±É. eÉè. ~ÉÖi«É¶ÉÒ±ÉÉY ©É.»É.+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà ´«ÉGlÉ HùlÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÒ »ÉÉoÉà eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É.»É.{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ HùÒ +{Éà +à©É{ÉÉ Y´É{É Ê´ÉºÉà §ÉÉ´É ùWÚ H«ÉÉÇ. +à©É{ÉÒ »©ÉÞÊlÉ©ÉÉÅ »ÉÉyÉÖ»ÉÉy´ÉÒ, ¸ÉÉ´ÉH, ¸ÉÉÊ´ÉHÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉU³{ÉÒ ÊWÅqNÉÒ©ÉÉÅ +ÉùÉyÉ{ÉÉ oÉÉ«É +à´ÉÖÅ »oÉÉ{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ +É~ÉÒ. NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq »É§ÉÉ +ÅyÉàùÒ, LÉÉù, PÉÉ÷HÉà~Éù (ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ) +{Éà ~ÉÅlÉ{ÉNÉù PÉÉ÷HÉà~Éù©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ©É¾É»ÉlÉÒY eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY{ÉÉà +Él©ÉÉ V«ÉÉÅ ~ÉiÉ ù¾à l«ÉÉÅ W±ÉqÒoÉÒ H©ÉÉâ{ÉÉà KÉ«É HùÒ ©ÉÉàKÉ ©ÉÅÊW±É{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hùà +à´ÉÒ »É¾Ö+à §ÉÉ´É{ÉÉ §ÉÉ´ÉÒ.

¸ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ Ê¾ÅNÉ´ÉɱÉÉ ±Éà{É-PÉÉ÷HÉà~Éù (>»÷)

¸É©ÉiÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ Wä{É yÉ©ÉÇ Êq´ÉÉHù +ÉNÉ©É ùl{ÉÉHù ~ÉÚV«É +ÉSÉÉ«ÉÇ »ÉªÉÉ÷ 1008 (»´É) ~ÉÚ. +É{ÉÅqFʺÉY ©É. »ÉÉ. ʴɹɻÉÅlÉ NÉÖùÖiÉÒ©Éä«ÉÉ (»´É) ~ÉÚ. AVV´É³HÖ©ÉÉùÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»ÉÖʶɺ«ÉÉ ~Éù©É Ê´ÉqÖºÉÒ »ÉÉy´ÉÒùl{ÉÉ eÉè. yÉ©ÉÇʶɱÉÉY ©É.»É. »ÉÅoÉÉùɵÉlÉ »É¾ ¥ÉÖyÉ´ÉÉù, lÉÉ. 16-2-2011{ÉÉ ùÉàW +ÅyÉàùÒ A~ÉÉ¸É«É ©Éy«Éà HɳyÉ©ÉÇ ~ÉÉ©ÉlÉÉ, PÉÉ÷HÉà~Éù{ÉÉ »ÉÉlÉà«É A~ÉÉ¸É«É ´ÉlÉÒ +àH NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq »É§ÉÉ lÉÉ. 27-2-2011{ÉÉ ùÉàW ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ A~ÉɸɫɩÉÉÅ «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq »É§ÉÉ©ÉÉÅ eÉè. SÉÉÊùmÉʶɱÉÉY, eÉè. ~ÉÖi«ÉʶɱÉÉY, eÉè. §ÉÎGlÉʶɱÉÉY lÉoÉÉ ~É.~ÉÚ. LÉÖ¶ÉɱÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. »É֫ɶÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. >±ÉÉ¥ÉÉ>, ~ÉÚ. ´ÉÒiÉÉ¥ÉÉ>, ~ÉÚ. ¡É£Ö±±ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. [ÉÉ{ÉʶɱÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. ´ÉNÉàùà »ÉlÉÒY+Éà+à §ÉɴɧÉùÒ +ÅW±ÉÒ +É~Éà±É. lÉà©É W ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> +à{É. »ÉÖlÉÊù«ÉÉ, ¸ÉÒ ¥ÉÒÊ~É{ɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> W»ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¾ùHÒ¶É{ɧÉÉ> cIù lÉà©É W qùàH »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà lÉoÉÉ ¸ÉÒ SÉ©É{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ, §ÉÚ~Éà{r§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ ´ÉNÉàùà +{ÉàH ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà+à §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉuÉÅWʱÉ-»©ÉùiÉÉÅW汃 +~ÉÇiÉ Hùà±É. A~ÉùÉÅlÉ, ¸ÉÒ HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe »oÉÉ. Wä{É »É©ÉÉW, ¸ÉÒ WÚ{ÉÉNÉh ´ÉÊiÉH ©ÉÅe±É ¸ÉÒ »ÉÖlÉÊù«ÉÉ ¥ÉÅyÉÚ ©ÉÅe³É (©ÉÖÅ¥É>) lÉù£oÉÒ ¸ÉuÉÅW汃 »ÉÅqà¶ÉÉ +É´Éà±É ¾lÉÉ. +É NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq »É§ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉùÒ +à´ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ §ÉGlÉÉà ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉ. »É§ÉÉ{ÉÖÅ »É£³ »ÉÅSÉɱÉ{É ¸ÉÒ SÉàlÉ{ɧÉÉ> ]É÷HÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ SÉÅqÖ§ÉÉ> PÉà±ÉÉiÉÒ+à Hùà±É. (¡ÉàºÉH & SÉàlÉ{ɧÉÉ> {É÷´Éù±ÉÉ±É ]É÷ÊH«ÉÉ)

¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ

¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ A~ÉJ©Éà ~ÉÚ. eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É.»É.{ÉÉ »É©ÉÉÊyÉ~ÉÚ´ÉÇH{ÉÉ HɳyÉ©ÉÇ lÉà©É{ÉÒ NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq +{Éà ¸ÉuÉÅW汃 »É§ÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ A~ÉÉ¸É«É ¾Éà±É©ÉÉÅ »ÉÉà©É´ÉÉù, lÉÉ. 28-22011{ÉÉ ùÉàW »É´ÉÉùà 10.00 H±ÉÉHà ~ÉÚ. SÉÉÊùm«É¶ÉÒ±ÉÉ +ÉÊq cÉiÉÉ-6{ÉÒ ~ÉÉ´É{É Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ ©É³Ò ¾lÉÒ. {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ{ÉÉ ©ÉÅNɱÉ~ÉÉcoÉÒ ¸ÉuÉÅW汃 »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉ>. ¡ÉÉùŧɩÉÉÅ ~ÉÚ. eÉè. §ÉÎGlÉʶɱÉÉY+à ~ÉÚ. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É.»É.{ÉÉ ¡ÉàùiÉÉqÉ«ÉÒ Y´É{É +{Éà H´É{É +ÅNÉà ùWÚ+ÉlÉ HùÒ. lÉà©É{ÉÉ +{ɾq A~ÉHÉùÉà{Éà HÞlÉ[ɧÉÉ´Éà «ÉÉq H«ÉÉÇ. ~ÉÚ.eÉè. ~ÉÖi«É¶ÉÒ±ÉÉ+à ~ÉiÉ +ÅlÉù{ÉÒ ´Éàq{ÉÉ ´«ÉGlÉ Hù´ÉÉ ¶É¥qÉà {ÉoÉÒ ©É³lÉÉ H¾Ò §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉuÉÅW汃 +É~ÉÒ.

+àÊ+ ¡É±ÉÉùÒ2011 X{«ÉÖ 2011 27


l«ÉÉù ¥ÉÉq ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ »É§«ÉÉà+à, ¥É¾à{ÉÉà+à, ÷Ä»÷ÒNÉiÉ lÉoÉÉ HÉ«ÉÇ´ÉɾH HÊ©É÷Ò{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà+à ~ÉiÉ +¸ÉÖ§ÉÒ{ÉÒ +ÉÅLÉà §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉuÉÅW汃 +É~ÉÒ +{Éà lÉà+Éà{ÉÖÅ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÖ »É£³ +{Éà »ÉÉoÉÇH SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÒ «ÉÉqÉà lÉÉY HùÒ. ~ÉÚ. eÉè. SÉÉÊùm«É¶ÉÒ±ÉÉY ©É.»É.+à ~ÉÚ.eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY{ÉÉ +{ÉàH »ÉqÃNÉÖiÉÉà +{Éà ~ÉùÉà~ÉHÉù{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ «ÉÉq HùÒ Àq«É~ÉÚ´ÉÇH{ÉÒ ¸ÉuÉÅW汃 +É~ÉÒ. ¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù »ÉÅPÉà HÞlÉ[ɧÉÉ´Éà ¸ÉuÉÅW汃 +É~ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà §ÉÎGlɧÉÉ´É q¶ÉÉÇ´«ÉÉà. ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ~ÉÅSÉ©ÉÒ+É+à »É§ÉÉ{ÉÖ »ÉÅSÉɱÉ{É +{Éà +ɧÉÉùq¶ÉÇ{É H«ÉÖÇ.

`pewve meblees kesÀ mecceeve ceW [ekeÀ efìefkeÀì peejer neWies' Yeejle mejkeÀej kesÀ [ekeÀ efJeYeeie keÀer Deesj mes Fme Je<e& SkeÀ pewve meeOJeer Je SskeÀ pewvee®ee³e& Hej mceejkeÀ [ekeÀ efìefkeÀì peejer efkeÀ³ee peeSiee~ 30 DeÒewue 2011 keÀes mLeevekeÀJeemeer pewve meeOJeer GcejeJe kegbÀJej `De®e&vee' Hej Heeb®e cetu³e Jeie& kesÀ [ekeÀ efìefkeÀì keÀe ueeskeÀeHe&Ce Depecesj (jepe.) ceW nesiee~ GcejeJe kegbÀJej De®e&vee ÒeLece pewve meeOJeer nesieer efpevekesÀ mecceeve ceW ³en peejer nesiee~ Dee®ee³e& pe³eceuepeer ce. keÀer mce=efle ceW [ekeÀ efìefkeÀì 25 efmelecyej 2011 keÀe Yejer nesiee~ GuuesKeveer³e nw efkeÀ DeYeer lekeÀ oes mLeevekeÀJeemeer meblees Hej efpemeceW pewve cegefve efceÞeerceue (24-81991) Jes Dee®ee³e& Deevebo$eÝef<e Hej (1-8-2002) ceW peejer ngDee Lee~ lesjeHebLe kesÀ Dee®ee³e& leguemeer Hej (20-10-1998) ceW Jes Dee®ee³e& efYe#eg (30-6-2004) leLee cetefle&HetpekeÀ meceepe kesÀ pewvee®ee³e& JeuueYemetefj Hej Je<e& 2009 ceW peejer ngDee Lee~ FmekesÀ DeueeJee pewve meceepe kesÀ ieewjJeMeerue J³eeqkeÌleDees Hej [ekeÀ efJeYeeieves mceejkeÀ [ekeÀ efìefkeÀì peejer efkeÀS nw efpemeceW peieoerMe®evo pewve, Jew%eeefvekeÀ [e@. efJe¬eÀce Debyeeuee, meejeYeeF&, oeveJeerj YeeceeMeen, Jeer. Meebleejece, [e@. ue#ceerceue efmebIeJeer, Fvê®evo Meem$eer, peJeenjueeue o[e&, yeeue®evo nerje®evo, njkeÀ®evo veenìe,

H U S à ¶ÉÖ§É

Jeerj®evo jeIeJe ieebOeer Fme kesÀ DeueeJee DeveskeÀ cebefojes Je ÒeleerkeÀef®evnes Hej [ekeÀ peejer efìefkeÀì peejer ngS nw~ ö [e@. efoueerHe, Go³eHegj

meceepe keÀer #eefle DeHetCeea³e ë efovesMe cegefve ceeGbì Deeyeg ë ÞeceCe mebIeer³e efÜleer³e Dee®ee³e& Hetp³e Deevebo$eÝef<epeer ce. keÀer megefMe<³ee Hejce efJeog<eer [e@. Oece&Meerueepeer ce. keÀe cegcyeF& kesÀ GHeveiej DebOesjer (Jesmì), PeeueeJee[ veiej efmLele mLeevekeÀ ceW $eCe efoJemeer³e mebLeeje HetJe&keÀ mJeie&Jeeme efoveebkeÀ 16 HeÀjJejer 2011 keÀes nes ie³ee nw~ ceeGbì Deeyeg kesÀ kegÀcnejJee[e efmLele [e@. jepesvêcegefve yeer.S[. keÀe@uespe ceW Òe³eememle ÞeceCe mebIeer³e meueenkeÀej efovesMecegefveves Fme DeJemej Hej keÀeUOece& keÀes ÒeeHle efJeog<eer cenemeeOJeer [e@. Oece&Meerueepeer ce.me. keÀes Þe×ebpeefue DeefHe&le keÀjles ngS keÀne efkeÀ ÞeceCe mebIe keÀer ÒecegKe cenemeeOJeer keÀe DeekeÀeqmcekeÀ osJeueeskeÀ ieceve mes meceepe keÀes pees #eefle ngF& nw Jen DeHetCeea³e nw~ GvneWves DeHeves leHe½e³ee& Je DeefÜleer³e meeOevee kesÀ Üeje pewve mebmke=Àefle kesÀ ieewjJe keÀes ye{e³ee nw~ Oece&meeOevee GvekeÀe peerJeve ue#³e Lee, ¢{efve½e³e GvekeÀe ÒeieefleHeLe Lee, efJeJeskeÀ Deewj efJe®eej GvekesÀ ceeie&oMe&ve Les Deewj ³eMe, Òeefleÿe, ceeve-mevceeve GvekesÀ Devegieeefceveer Les~ Fme DeJemej Hej [e@. efÜHevêcegefve, Heg<Hesvêcegefve, keÀe@uespe ÒeyevOekeÀ DeO³eeHekeÀJeie& SJeb efJeÐeeefLe&³eesves Yeer Þe×ebpeefue DeefHe&le keÀer~

Go³eHegj ceW Þe×ebpeefue meYee Dee³eesefpele Go³eHegj ë Þeer leejkeÀ ieg© pewve ûevLeeue³e ceW efoveebkeÀ 17 HeÀjJejer keÀes Þe×ebpeefue meYee keÀe Dee³eespeve ngDee efpeme ceW GHeefmLele ÞeeJekeÀ-ÞeeefJekeÀeDeesves veJekeÀej ceneceb$e keÀe peeHe keÀjkesÀ cenemeeOJeer [e@. Oece&Meerueepeer keÀes Þe×e megceve DeefHe&le efkeÀS~ Òes<ekeÀ ë Þeer leejkeÀieg© pewve ûebLeeue³e

¸ÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É §ÉÚ~ÉlɱÉÉ±É ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ +àÊ¡É±É 2011 28


31-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-April-2011  
31-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-April-2011  

(©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) Trust Reg. No. E/25820 OÉɾHÉà XàNÉ X¾àùÉlÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ &amp; ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ ö 9322630951 601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG...

Advertisement