Page 1

CILËSI / QUALITY PARTNERITET / PARTNERSHIP BESUESHMËRI / LOYALTY Geci L.t.d Headquarters: Tirana International Hotel & Conference Centre, Skanderbeg Square, 8, Tirana, Albania

E-mail: info@geci.com.al geci@icc-al.org Tel/Fax: +355 4 22 70 723 Website: www.geci.com.al


1

NDËRTIME RRUGË DHE AUTOSTRADA NDËRTIME URA UJËSJELLËSA DHE KANALIZIME NDËRTIME CIVILE DHE INDUSTRIALE HOTELERI TURIZËM

ROAD AND HIGHWAY CONSTRUCTIONS BRIDGE CONSTRUCTIONS WATER SUPPLY AND SEWERAGE CONSTRUCTIONS CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS TOURISM AND HOSPITALITY

“GECI” Sh.p.k, prej vitit 1994 ofron shërbimet e saj në shumë qytete e rrethe të Shqipërise kyesisht në fushën e infrastrukturës rrugore, ujësjellesa e kanalizime, ura, ndërtime e rikonstruksione civile e industriale. Gjithashtu, prej vitit 2011 ofron me sukses shërbimet në fushën e hoteleri & turizem në “Tirana International Hotel & Conference Centre”.

“GECI” L.t.d, from the year 1994 offers its services in many Albanian cities mainly in road and highway infrastructure, water supply and sanitations, bridge, civil and industrial constructions and reconstructions. Also, since 2011 it successfully offers its services in hospitality and tourism industry in “Tirana International Hotel & Conference Centre”.

“GECI” Sh.p.k është ndër shoqëritë ndërtimore më të mëdha në Shqipëri dhe ka realizuar me sukses punime në Tiranë, Durrës, Korçë, Kukës, Tropojë, Fushë Krujë, Dibër, Lezhë, Shkodër, Kurbin etj. Kompania GECI Sh.p.k është e çertifikuar nga Organizata Nderkombetare për Standartet në: •ISO 9001:2008, Quality Management System •ISO 14001:2004, Environmental Management System •BS OHSAS 18001:2007, Health and Safety Management System.

“GECI” L.t.d is one of the biggest construction companies in Albania which has successfully concluded works in: Tirana, Durrës, Korçë, Kukës, Tropojë, Fushë Krujë, Dibër, Lezhë, Shkodër, Kurbin etc. GECI L.t.d is certified from International Standards Organization in: •ISO 9001: 2008, Quality Management System •ISO 14001:2004, Environmental Management System •BS OHSAS 18001:2007, Health and Safety Management System

www.geci.com.al


GECI GROUP

QUALITY

www.tiranainternational.com

PARTNERSHIP

LOYALTY

2


NDËRTIME RRUGË DHE AUTOSTRADA

NDËRTIME URA UJËSJELLËSA DHE KANALIZIME NDËRTIME CIVILE DHE INDUSTRIALE

HOTELERI TURIZËM

PROFILI I KOMPANISË Shoqëria: Pronar: Tel/ Fax: Cel: Kapitali Aktual i Shoqërisë: Themeluar më:

“ GECI “ Sh.p.k Z. Ram Geci +355 4 22 70 723 +355 68 20 20 179 13 milion EUR 17 Mars, 1994

AKTIVITETI I KOMPANISË NË FUSHËN E NDËRTIMEVE Aktiviteti kryesor i shoqërisë GECI Sh.p.k është në fushën e ndërtimit të infrastrukturës. GECI sh.p.k. ka filluar aktivitetin në vitin 1994 dhe gjatë kësaj periudhe ka përbyllur me sukses kontrata të natyrave të ndryshme kryesisht në: Ndërtime rrugë, autostrada, ura, sistemim asfaltime, mirëmbajtje rrugësh, ndërtime landfill etj. Ndërtime civile e industriale, rikonstruksione objektesh, pajisjen me instalimet përkatëse elektrike , hidrosanitare etj. Ndërtime ujësjellësash, depo uji, linja transmetimi e furnizimi, kanalizime etj. Shoqëria GECI Sh.p.k ka në pronësi të saj më shumë se 150 mekanizma, mjete dhe makineri të cilat bëjnë të mundur realizimin me sukses të projekteve në fushën e ndërtimit. Gjatë aktivitetit të saj disa vjecar GECI Sh.p.k ka ndërtuar mbi 400 km rrugë nacionale, rreth 500 m linear ura të hapësirave të ndryshme, dhe xhiro mbi 100 milion Euro në fushën e infrastrukturës.

NË FUSHËN E HOTELERI - TURIZËM Që prej vitit 2004 GECI Sh.p.k ka qenë një prej aksionerëve kryesor të Hotelit dhe Qendres së Konferencave më të madhe në Shqiperi, “Tirana International Hotel & Conference Centre”. Në vitin 2011 GECI Sh.p.k me pronar të vetëm Z. Ram Geci bleu 100% të aksioneve të Tirana International Hotel & Conference Center. Sipas vlerësimit të kryer nga kompani ndërkombëtare, vlera totale e Tirana International Hotel & Conference Centre është mbi 50 milion Euro. Tirana International Hotel & Conference Centre ofron shërbime në: Hoteleri Organizim Evente dhe Konferenca Restorante Bar SPA Center: Fitness, Pishina, Sauna, etj.

3

www.geci.com.al


ROAD AND HIGHWAY CONSTRUCTIONS

BRIDGE CONSTRUCTIONS WATER SUPPLY AND SEWERAGE CONSTRUCTIONS CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS

TOURISM AND HOSPITALITY

COMPANY PROFILE Company Name: Owner: Tel/ Fax: Mob: Current Equity of the Company: Established in:

“GECI “ L.t.d Mr. Ram Geci +355 4 22 70 723 +355 (0) 68 20 20 179 13 million EUR 17 March, 1994

COMPANY ACTIVITY CONSTRUCTION FIELD The main activity of GECI L.t.d is infrastructure construction area. GECI L.t.d has started its activity in the year 1994 and during this period has successfully concluded various contractual agreements mainly in: Construction of: roads, highways, bridges, asphalt adjustment, road maintainance, landfill etc. Civil and industrial contructions, reconstructions, supply with relevant electrical installtions, hydro sanitary etc. Constructions of: water supply, water deposit, other lines of supplying transmitions, sanitation etc. GECI L.t.d owes more than 150 mechanisms, machineries and equipments that enable the successful implementation and execution of all construction projects. During its activity GECI L.t.d has constructed over 400 km national roads, about 500 linear meters bridges of various spaces, and a total turnover of more than 100 million Euro in infrastructure construction.

TOURISM AND HOSPITALITY FIELD Since 2004 GECI L.t.d has been one of the main shareholders of the largest Hotel and Conference Centre in Albania, “Tirana International Hotel & Conference Center”. In 2011, GECI L.t.d with the sole proprietorship of Mr. Ram Geci bought 100% of the shares of Tirana International Hotel & Conference Centre. According to the evaluation of international companies, the total value of Tirana International Hotel & Conference Center exceeds 50 million Euro. Tirana International Hotel & Conference Centre offers the following services: Hotel Services Events, Meetings Rooms and Services etc Restaurants, Bars Spa Center: Fitness, Swimming Pool, Sauna etc.

www.tiranainternational.com 4


ORGANIGRAMA “GECI” Sh.p. k ADMINISTRATORI

DEPARTAMENTI I FINANCËS

DEPARTAMENTIT I NDËRTIMIT

ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTI LIGJOR

DEPARTAMENTI I BURIMEVE NJERËZORE

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT TË HOTELIT

DEPARTAMENTI I MARKETINGUT FINANCIER

DEGA E ZBATIMIT

DEGA E KONTROLLIT TË CILËSISË DHE STANDARTEVE

DEGA E PROJEKTIMIT

SEKTORI I NDËRTIMIT TË RRUGËVE

SEKTORI I KONTROLLIT TEKNIK

SEKTORI I PROJEKTEVE TË RRUGËVE

ZYRA E AVOKATIT

MENAXHER I BURIMEVE NJERËZORE

DEPARTAMENTI I RECEPSIONIT

ANALIST I BURIMEVE NJERËZORE

DEPARTAMENTI I EVENTEVE

SEKTORI I BLERJEVE

SEKTORI I KOST- KONTROLLIT SEKTORI I NDËRTIMIT TË URAVE

SEKTORI I NDËRTIMIT CIVILE

SEKTORI I CILËSISË MATERIALE DHE AMBJENTIT

SEKTORI I SIGURISË DHE SHËNDETIT

DEPARTAMENTI I REZERVIMEVE

SEKTORI I PROJEKTEVE TË NDËRTESAVE

KASHIER DEPARTAMENTI I USHQIMIT DHE PIJEVE

ARSHIVA TEKNIKE MAGAZINA

SEKTORI I NDËRTIMIT TË UJËSJELLËSKANALIZIME

DEPARTAMENTI I PASTRIMIT

LABORATORI

SEKTORI TOPOGRAFIK

DEPARTAMENTI I MIREMBAJTJES DHE IT

SEKTORI I TRANSPORTIT DHE MAKINERIVE

DEPARTAMENTI I SIGURIMIT

STAFI I KOMPANISË Shoqëria GECI Sh.p.k, për realizimin e projekteve ka në dispozicoin një staf profesional me eksperiencë dhe shumë të përkushtuar në zbatim dhe projektim. Stafi drejtues teknik është i përbërë nga 22 persona që ndjek dhe drejton zbatimin e punimeve që shoqëria realizon, Në këtë staf perfshihen disa inxhinier te fushave te ndryshme për: •Ndërtimin e rrugëve, •Ndërtime civile e industriale, •Ndërtime elektrike, •Ndërtime hidroteknike, •Ndërtime e punime gjeologjike, •Punime mekanike, •Punime topografike.

.

.

Gjithashtu, shoqëria Geci Sh.p.k ka në stafin e saj teknikë dhe specialistë me përvojë të gjatë në fushën e zbatimit. Në zbatim të projekteve dhe angazhimeve kontraktuale shoqëria ka mesatarisht 200 persona të punësuar. Ndërsa në periudha me intesitet të lartë pune ky numër shkon mbi 500 persona. Shoqëria GECI Sh.p.k në shërbim të menaxhimit të aktiviteteve të saj në fushën e ndërtimit dhe hotelerisë ka departamente ku janë të punësuar punonjës të profileve: financier, jurist, avokat, ekonomist, marketier etj.

www.geci.com.al 5


e

a

ORGANIZATION CHART “GECI” L.t.d ADMINISTRATOR

ORGANIZATION CHART

HOTEL DEPARTMENT FINANCE DEPARTAMENT

CONSTRUCTION DEPARTMENT

LEGAL DEPARTMENT

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT MARKETING DEPARTMENT

IMPLEMENTATION BRANCH

QUALITY AND STANDARDS CONTROL BRANCH

PROJECTING BRANCH

SECTOR OF ROAD CONSTRUCTION

TECHNICAL CONTROL SECTOR

SECTOR OF ROAD PROJECTING

FINANCE OFFICERS LAWYER OFFICE

HUMAN RESOURCES MANAGER

FRONT OFFICE DEPARTMENT

PURCHASE’S SECTOR

SECTOR OF BRIDGE CONSTRUCTIONS

HUMAN RESOURCES ANALYST

EVENTS DEPARTMENT

COST - CONTROL SECTOR MATERIALS QUALITY CONTROL SECTOR

RESERVATIONS DEPARTMENT

SECTOR OF BUILDING PROJECTING CASHIER

SECTOR OF CIVIL CONSTRUCTIONS

SECTOR OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE CONSTRUCTION

SECURITY AND HEALTH SECTOR

F&B DEPARTMENT TECHNICAL ARCHIVES

STORAGE HOUSEKEEPER DEPARTMENT

LABORATORY

MAINTENANCE & IT DEPARTMENT

TOPOGRAPHIC SECTOR

TRANSPORT AND MACHINERIES SECTOR

SECURITY DEPARTMENT

STAFF OF THE COMPANY To complete its projects, GECI L.t.d has very qualified, experienced and highly committed staff in execution and projecting. The directing and technical staff consists of 22 people that monitor and directs the implementation of the work that the company performs. In this number are included engineers of different areas: •Road construction, •Civil and industrial constructions, •Electrical construction, •Hydro technical constructions, •Geological constructions, •Mechanical work, •Topographic work,

.

Furthermore, GECI L.t.d has in its staff mechanicals and specialists with a long expertise in implementation. To execute its projects and to complete the contractual agreements, the company has an average of 200 employees. While in certain periods when intensive works take place, the number of employees exceeds 500.

a

GECI L.t.d, to manage its activities in construction and hospitality field, has many departments where are employed: financiers, lawyers, economists, marketers etc.

www.tiranainternational.com 6


NDËRTIME RRUGË DHE SUPERSTRADA

Ndërtim i Superstradës Kukës- Morinë Loti 4 Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 1 263 166 927 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 27/ 07/ 2006 Kohëzgjatja e punimeve: 28 Muaj

Ndërtim i Superstradës Kukës- Morinë Loti 4 ( Dublim – Plotësim) Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 537 939 738 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 23/ 06/ 2008 Kohëzgjatja e punimeve: 13 Muaj

www.geci.com.al 7


e

ROAD AND HIGHWAY CONTRUCTIONS

Construction of the Highway Kukës- Morinë Loti 4 Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 1 263 166 927 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 27/ 07/ 2006 Duration of the project: 28 Months

Construction of the Highway Kukës- Morinë Loti 4 (Dublim –Plotësim) Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 537 939 738 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 23/ 06/ 2008 Duration of the project: 13 Months

www.tiranainternational.com 8


NDËRTIME RRUGË DHE SUPERSTRADA

Ndërtim i Superstradës Fushë Krujë – Milot, Loti 8 Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 509 949 226 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 29/ 12/ 2008 Kohëzgjatja e punimeve: 17 Muaj

Ndërtim i Superstradës Fushë Krujë – Milot, Loti 9 Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 499 432 658 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 30/ 12/ 2008 Kohëzgjatja e punimeve: 17 Muaj

www.geci.com.al 9


e

ROAD AND HIGHWAY CONTRUCTIONS

Construction of the Highway Fushë Krujë – Milot, Loti 8 Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 509 949 226 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 29/ 12/ 2008 Duration of the project: 17 Months

Construction of the Highway Fushë Krujë – Milot, Loti 9 Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 499 432 658 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 30/ 12/ 2008 Duration of the project: 17 Months

www.tiranainternational.com 10


NDËRTIME RRUGË

Ndërtim i Rrugës Kukës- Krume, Loti 2 Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 1 696 437 315 LEK Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: 23/ 05/ 2011 Kohëzgjatja e punimeve: 36 Muaj

Ndërtim i Rrugës Has – Qaf Prush Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 654 937 638 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 27/ 11/ 2007 Kohëzgjatja e punimeve: 18 Muaj

www.geci.com.al 11


e

ROAD CONSTRUCTIONS

Construction of the Road KukĂŤs- Krume, Loti 2 Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 1 696 437 315 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 23/ 05/ 2011 Duration of the project: 36 Muaj

Construction of the Road Has- Qaf Prush Investors: General Directorate of Roads Value of work: 654 937 638 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 27/ 11/ 2007 Duration of the project: 18 Months

www.tiranainternational.com 12


NDËRTIM RRUGË

Ndertim i Rrugës Shkozet - Durrës, zona e Kënetës Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 556 493 974 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 04/ 12/ 2006 Kohëzgjatja e punimeve: 18 Muaj

Ndërtim i Rrugës Plloçë- Korçë, Loti 4 Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 624 543 007 LEK Natyra e punimeve: Ndertim i ri Data e lidhjes së kontratës: 27/ 11/ 2007 Kohëzgjatja e punimeve: 17 Muaj

www.geci.com.al 13


e

ROAD CONSTRUCTIONS

Construction of the Road Shkozet - Durres, Keneta area Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 556 493 974 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 04/ 12/ 2006 Duration of the project: 18 Months

Construction of the Road Plloçë- Korçe, Loti 4 Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 624 543 007 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 27/ 11/ 2007 Duration of the project: 17 Months

www.tiranainternational.com 14


NDËRTIM RRUGË

Ndërtim i Rrugës Dardhë - Ura e Drinit Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 511 957 305 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 18/ 12/ 2007 Kohëzgjatja e punimeve: 15 Muaj, 22 ditë

Ndërtim i Rrugës Sopot - Qafë Morinë Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 491 027 442 LEK Natyra e punimeve: Ndertim i ri Data e lidhjes së kontratës: 30/ 08/ 2004 Kohëzgjatja e punimeve: 23 Muaj

www.geci.com.al 15


e

ROAD CONSTRUCTIONS

Construction of the Road Dardhë - Ura e Drinit Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 511 957 305 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 18/ 12/ 2007 Duration of the project: 15 Months, 22 days

Construction of the Road Sopot - Qafë Morinë Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 491 027 442 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 30/ 08/ 2004 Duration of the project: 23 Months

www.tiranainternational.com 16


NDËRTIME RRUGË

Sistemim i Rrugës Bajram Curri- Has, segmenti Rragam - Kam, Loti 2 Investitori: Buxheti i Shtetit Punëdhënësi: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 345 097 440 LEK Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: Dhjetor, 2007 Kohëzgjatja e punimeve: 24 Muaj

Sistemim dhe Asfaltim i . Rrugës Sopot- Ura e Bujanit Investitori: Buxheti i Shtetit . Punëdhënësi: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 210 706 218 LEK Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: Gusht, 2004 Kohëzgjatja e punimeve: 12 Muaj www.geci.com.al 17


ROAD CONSTRUCTIONS

Systemization of the Road Bajram Curri- Has, segment Rragam- Kam, Investors: Budget of State Issued by: General Directorate of Roads Total value of work: 345 097 440 ALL Nature of work: Reconstrucion Date of the contract assignment: December, 2007 Duration of the project: 24 Months

.Systemization and Paving of the Road Sopot- Ura e Bujanit Investors: Budget of State . Issued by: General Directorate of Roads Value of work: 210 706 218 ALL Nature of work: Reconstruction Date of the contract assignment: August, 2004 Duration of the project: 12 Months www.tiranainternational.com 18


NDËRTIME RRUGË

Ndërtim i Rrugës Bajram Curri Markgegaj- Dragobi

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 706 140 074 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 10/ 10/ 2007 Kohëzgjatja e punimeve: 31 Muaj

Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës Voskopojës

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 454 000 000 LEK Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: 29/ 12/ 2008 Kohëzgjatja e punimeve: 29 Muaj

www.geci.com.al 19


ROAD CONSTRUCTIONS

Construction of the Road Bajram Curri Markgegaj- Dragobi

Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 706 140 074 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 10/ 10/ 2007 Duration of the project: 31 Months

Systemization and Paving of Voskopoja Road

Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 454 000 000 ALL Nature of work: Reconstruction Date of the contract assignment: 29/ 12/ 2008 Duration of the project: 29 Months

www.tiranainternational.com 20


NDËRTIME RRUGË

Rikontruksioni I Rrugës “Hoxha Tasim” Investitori: Bashkia Tiranë Vlera e punimeve: 77 624 152 LEK Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: 27/ 05/ 2005 Kohëzgjatja e punimeve: 2 Muaj

Rikontruksioni i “Unazës së Tiranës”, seksioni nga “Zogu i Zi” deri tek “Stacioni i Trenit” Investitori: Bashkia Tiranë Vlera e punimeve: 131 931 451 LEK Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: 28/ 09/ 2006 Kohëzgjatja e punimeve: 12 Muaj

www.geci.com.al 21


ROAD CONSTRUCTIONS

Reconstruction of the Road “Hoxha Tasim” Investors: Municipality of Tirana Total value of work: 77 624 152 ALL Nature of work: Reconstrucion Date of the contract assignment: 27/ 05/ 2005 Duration of the project: 2 Months

Reconstruction of “Unazës së Tiranës”, the section from “Zogu i zi” until “Stacioni i Trenit”

Investors: Municipality of Tirana Total value of work: 131 931 451 ALL Nature of work: Reconstruction Date of the contract assignment: 28/ 09/ 2006 Duration of the project: 12 Months

www.tiranainternational.com 22


MIRËMBAJTJE RRUGËSH

Mirëmbajtje e bazuar në performance të Rrugëve në rrethin e Tropojës Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Vlera e punimeve: 204 000 000 LEK Natyra e punimeve: Mirëmbajtje rutinë, periodike dhe dimërore Data e lidhjes së kontratës: 18/ 11/ 2009 Kohëzgjatja e punimeve: 36 Muaj

Reabilitim dhe Mirëmbajtje e Rrugëve: MilotFushë Arrëz, Bajram Curri- Qafë Mali dhe Laç- Koman Investitori: Banka Botërore Vlera e punimeve: 648 003 333 LEK Natyra e punimeve: Mirëmbajtje rutinë, periodike dhe dimërore Data e lidhjes së kontratës: Mars, 2003 Kohëzgjatja e punimeve: 24 Muaj

www.geci.com.al 25


ROAD RECONSTRUCTIONS

Maintenance based in performance, Roads in Tropoja district Investors: General Directorate of Roads Total value of work: 204 000 000 ALL Nature of work: Routine, periodical and winter maintenance Date of the contract assignment: 18/11/2009 Duration of the project: 36 Months

Rehabilitation and Maintenance of the Roads: Milot- Fushë Arrëz , Bajram Curri- Qafë Mali and Laç- Koman Investors: World Bank Total value of work: 648 003 333 ALL Nature of work: Routine, periodical and winter maintenance Date of the contract assignment: March, 2003 Duration of the project: 24 Months

www.tiranainternational.com 26


NDËRTIME CIVILE

Rikontruksioni dhe shtesë e re për shkollat 9-vjeçare “Musine Kokalari” dhe “Myslym Keta”. Investitori: Bashkia Tiranë Vlera e punimeve: 2 258 614 Euro Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: 25/ 01/ 2007 Kohëzgjatja e punimeve: 12 Muaj

Rikonstruksion i shkollës së mesme “Petro Nini Luarasi” Investitori: Bashkia Tiranë Vlera e punimeve: 73 889 936 LEK Natyra e punimeve: Rikonstruksion Data e lidhjes së kontratës: 30/ 12/ 2009 Kohëzgjatja e punimeve: 11 Muaj

www.geci.com.al 27

R s


CIVIL CONSTRUCTIONS

Reconstruction of new annex for the primary schools “Musine Koalari” and “Myslym Keta” Investitors: Municipality of Tirana Total value of work: 2 258 614 Euro Nature of work: Reconstruction Date of the contract assignment: 25/ 01/ 2007 Duration of the project: 12 Months

Reconstruction of the high school “Petro Nini Luarasi” Investitors: Municipality of Tirana Value of work: 73 889 936 ALL Nature of work: Reconstruction Date of the contract assignment: 30/ 12/ 2009 Duration of the project: 11 Months

www.tiranainternational.com 28


UJËSJELLËS- KANALIZIME

Ndërtim i Linjës së re të Transmetimit nga “Uzina e Traktorit” në “Depo Partitar” Investitori: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Sh.a Vlera e punimeve: 179 744 226 LEK Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 19/ 03/ 2010 Kohëzgjatja e punimeve: 2 Muaj

Ndërtim i linjës sekondare dhe rrjetit të shpërndarjes në fshatrat e komunës “Maqellarë”

Investitori: Dukati i Luksemburgut Vlera e punimeve: 945 944 Euro Natyra e punimeve: Ndërtim i ri Data e lidhjes së kontratës: 12/09/2005 Kohëzgjatja e punimeve: 15 Muaj

www.geci.com.al 29

T a o


të Ma-

WATER SUPPLY AND SEWERAGE

The Construction of the new transmission line from the “Uzina e Traktorit” to “Depo Partitar” Investors: Enterprise of Water supply and Sewerage S.a Total Value of work: 179 744 226 ALL Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 19/ 03/ 2010 Duration of the project: 2 Months

The constructions of secondary line and distribution network in the villages of “Maqellara” commune

Investors: Duchy of Luxembourg Total Value of work: 945 944 Euro Nature of work: New Construction Date of the contract assignment: 12/09/2005 Duration of the project: 15 Months

www.tiranainternational.com 30


NDËRTIME URA

Ndërtimi i Urës së Gomsiqes me punëdhënës Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve dhe financim nga Buxheti i Shtetit

Construction of Gomsiqes Bridge, issued by the General Directorate of Roads and financed by the State Budget

Investitori Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Investitors: General Directorate of Roads

Vlera e punimeve: 168 916 280 LEK

Total value of work: 168 916 280 ALL

Natyra e punimeve: Ndertim i Ri

Nature of work: New Construction

Data e lidhjes së kontratës: 06/06/2005

Date of the contract assignment: 06/06/2005

Kohëzgjatja e punimeve: 16 Muaj

Duration of the project: 16 Months

www.geci.com.al 23

N d


BRIDGE CONSTRUCTIONS

Ndërtimi I Rrugës Dragobi – Valbonë dhe urës mbi lumin Valbonë

Construction of the Road Dragobi – Valbonë and the bridge over Valbona river

Investitori Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Investitors: General Directorate of Roads Investitors:

Vlera e punimeve: 472 713 413 LEK

Municipality of Tirana Total value of work: 472 713 413 ALL Value of Work:

Natyra e punimeve: Ndërtim i Ri

73 889 936 ALL Nature of work: NewofConstruction Nature Work:

Data e lidhjes së kontratës: 12/ 06/ 2009

Reconstruction Date of the contract assignment: 06/ 2009 assignment: Date12/ of the contract

Kohëzgjatja e punimeve: 18 Muaj ( Vlera e punimeve për ndërtimin e urës mbi lumin Valbonë 40 000 000 LEK)

30/12/2009 Duration of the project: 18 Months Duration of the project: (The total value of the work for the 11 Months construction of the bridge over Valbona river: 40 000 000 ALL)

www.tiranainternational.com 24


MAKINERITË

MEKANIZMA, MAKINERITË DHE PAJISJET

Shoqëria GECI Sh.p.k ka në pronësi të saj më shumë se 150 mekanizma, mjete dhe makineri të cilat bëjnë të mundur realizimin me sukses të projekteve në fushën e ndërtimit: •Fabrikë për prodhim asfalti. •Fabrikë për prodhim betoni. •Linjë për prodhim inertesh. •Makineri të rënda gërmimi, eskavatorë me kapacitete të ndryshme. •Mjete transporti të tonazheve të ndryshme kryesisht mbi 25 ton.

•Makineri dhe paisje për ndërtimin e shtresave rugore dhe asfaltike (asfaltoshtruese dhe rula vibratorë te llojeve të ndyshme, mjete për shpërndarje bitumi, instrumenta matës të ndryshëm). •Makineri për nivelime dhe ngarkime (autogredera ,buldozerë, fadroma , JBC) . •Rimorkiator të tonazheve të rënda dhe të lehta,autovinc, autobote uji, auotbote për transport dhe mbajtje karburanti. •Mikser statik dhe të lëvizshëm për prodhim dhe transport betoni. •Servis statike dhe të lëvizshme për riparrim të makinerive. •Një numër të konsiderueshëm paisjesh si: instrument për provat e ngarkesave statike, instrument matjen e të dhënave rrugore, gjenerator trefazor e një-fazor, pompa uji, matrapik, miksera, viberator,aparate saldimi, pajisje për lidhje plastike , skeleri etj.

www.geci.com.al 31


MACHINERIES

MECHANISMS, MACHINERIES AND EQUIPMENTS

GECI L.t.d owes more than 150 mechanisms, machineries and equipments that enable the successful implementation and execution of all construction projects: •Asphaltic production factory. •Betony production factory •Inert production lines •Heavy excavation machineries, excavators of different capacities. •Machineries of different tonnages, mainly over 25 ton. •Machineries and devices for auto layer

construction and asphaltic (asphaltic layers and vibrating rollers of different types, devices for the bitumen spread, different measuring instruments.) •Loading and flattening vehicles of different capacities (bulldozers, diggers, JBC). •Heavy and light tonnages tugboat, auto crane, water holders, trucks for transport and fuel storage. •Movable and stationary auto service used to repair vehicles and Stationary& moveable machines. •A considerable number of other vehicles and mechanisms such us: static plate road test, road measurement acquisition system, mono-phase and three-phase generator, water pumps, picks, mixers, welding apparatus devices, devices used for plastic pipe coupling, scaffolding etc.

www.tiranainternational.com 32


HOTELERI TURIZËM

“Tirana International & Conference Center" Është Hoteli dhe Qendra e Konferencave më e madhe në Shqipëri. I pozicionuar në qëndër të Tiranës, Hotel Tirana International ndodhet afër Bashkise së Tiranës, Ministrise së Ekonomisë, Ministrisë së Transportit, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Bankës së Shqipërisë, Muzeut Kombëtar, Pallatit të Operas dhe Baletit si dhe Galerisë së Arteve. “Tirana International Hotel & Conference Center” ka 166 dhoma. Pjesa më e madhe e tyre ofron një pamje magjepse të qendrës se Tiranes. Të gjitha dhomat dhe suitat e hotelit janë të pajisura me orendi bashkëkohore, parket druri, tavolinë pune, smart TV( Samsung seria 6), minibar etj. Internet wireless me shpejtësi shumë të mirë ofrohet pa pagesë në dhomat dhe në të gjitha ambjentet e tjera të Hotelit. Palestra, Sauna, Pishina, Parkingu si dhe më shumë se 30 kanale televizive ofrohen pa pagesë për klientët e akomoduar në Tirana International Hotel. Qëndra Spa ofron linjën më të gjerë dhe më të plotë të pajisjeve të stërvitjes fizike të kombinuara me një mjedis të këndshëm, të qetë dhe mikëpritës. Cdo gjë për një relaks të plotë: Palestër, Suana, Pishinë, Banjo Turke dhe një sërë masazhesh nga fizioterapistë profesionistë.

Restorant "La Pergola" shërben ushqim tradicional shqiptar, si dhe specialitete të tjera ndërkombëtare. Gjithashtu mëngjesi shërbehet në Restorant “La Pergola", veranda e së cilës u ofron klientëve mundësinë unike për të shijuar mëngjesin nën nje pamje përrallore mbi qëndrën e Tiranës. Hotel Tirana International & Conference Center është qëndra e vetme dhe më e madhe e Konferencave në Shqipëri. Ajo ofron 11 Salla konferencash me kapacitet deri në 500 pjesemarrës dhe pajisjet e teknologjisë më të avancuar. •166 dhoma ku përfshihen: 50 Dhoma Deluxe, 4 Suita Deluxe, 104 Dhoma Standarte, 8 Suita Ekzekutive •Bar dhe Restaurant “La Pergola” •3 Dhoma ngrënje private •Lobby Bar •Shumëllojshmëri sallash konference me kapacitet nga 10 deri në 500 pjesëmarrës •Pishinë të brëndshme •Qendër trajtimi (palestër, sauna) •1 Ballroom me kapacitet të madh •Sallon Bukurie •Night Club •Parking Hotel Tirana International & Conference Center është në pronësi dhe menaxhim të plotë të kompanisë "Geci" sh.p.k. me Pronar të Vetëm dhe Drejtor të Përgjithshëm Z. Ram Geci.

www.geci.com.al 33


TOURISM AND HOSPITALITY

“Tirana International & Conference Center" Is the largest Hotel and Conference Center in Albania. It is located right in Tirana City Center, next to Tirana Municipality, Ministry of Economy, Ministry of Justice, Ministry of Defense, Bank of Albania, National Museum, Opera House and Art Gallery. Tirana International Hotel & Conference Center houses 166 Hotel rooms. Most of the rooms offer a magnificent view over Tirana Center. All the hotel rooms and suites are equipped with modern furniture, wooden floor, worktable, smart TV (Samsung, series 6), mini bar etc. Wireless internet access is provided for free in the Hotel rooms and also in the whole building. Gym, Sauna, Swimming Pool, Parking and more than 30 TV channels are offered for free to our Hotel guests. Spa Center offers the largest and the most complete range of equipments in the city combined in a very nice and welcoming quiet environment. Everything for a complete relax: Gym, Sauna, Swimming Pool, Turkish Bath and a variety of massages services from professional physiotherapist.

“La Pergola”Terrace Bar Restaurant serves traditional Albanian, as well as international specialties. Breakfast is served on the same Restaurant “ La Pergola”, whose terrace gives to our guest the unique chance to enjoy breakfast with a breathtaking and fabulous view over Tirana main Square. Tirana International Hotel & Conference Center is the only Conference Center in Albania. It houses 11 conference rooms with modern equipment and capacities up to 500 participants. •166 rooms including: 50 Deluxe Rooms, 4 Deluxe Suites, 104 Standard Rooms, 8 Executive Suites •“La Pergola” Bar & Restaurant •3 Private Dining Rooms •Lobby Bar •A variety of conference & meeting rooms with a capacity from 10 to 500 participants •Indoor Swimming Pool •Wellness Center ( Fitness & Sauna) •1 High Capacity Ballroom •Beauty Saloon •Night Club •Parking Tirana International Hotel & Conference Center is completely owned and managed by GECI Sh.p.k. under the Sole Ownership and General Management of Mr. Ram Geci.

www.tiranainternational.com 34


Geci L.t.d Headquarters: Tirana International Hotel & Conference Centre, Skanderbeg Square, 8, Tirana, Albania Tel/Fax: +355 4 22 70 723 E-mail: info@geci.com.al/ geci@icc-al.org www.geci.com.al

Geci shpk  

TOURISM AND HOSPITALITY / CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS / WATER SUPPLY AND SEWERAGE CONSTRUCTIONS / BRIDGE CONSTRUCTIONS / ROAD AND HIG...

Geci shpk  

TOURISM AND HOSPITALITY / CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS / WATER SUPPLY AND SEWERAGE CONSTRUCTIONS / BRIDGE CONSTRUCTIONS / ROAD AND HIG...

Advertisement