Page 1

ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерством юстиції України 6 березня 1991р. Свідоцтво № 48

ЗАТВЕРДЖЕНО Асамблеєю засновників НОК України 22 грудня 1990р.

Перереєстровано 15 березня 1993р. Нова редакція статуту затверджена X позачерговою Генеральною асамблеєю НОК України Протокол № 1 від 22 квітня 1999р.

Нову редакцію погоджено від 10 вересня 1999р.

Зміни та доповнення затверджені XIII Генеральною асамблеєю НОК України Постанова № 4 від 14 грудня 2001р.

Погоджено із змінами та доповненнями «16» травня 2002р.

Погоджено із змінами та доповненнями „1” грудня 2003р.

Зареєстровано із змінами та доповненнями 13 червня 2005р.

Зміни затверджені XIV Генеральною асамблеєю НОК України Постанова № 1 від 20 грудня 2002р. Нова редакція статуту затверджена XVI позачерговою Генеральною асамблеєю НОК України Постанова №1 від 27 квітня 2004р. Нова редакція статуту затверджена XIХ Генеральною асамблеєю НОК України Постанова №6 від 19 січня 2006р.

Зареєстровано з змінами та доповненнями 5 липня 2006р.

Доповнення до статуту затверджені XХ Генеральною асамблеєю НОК України Постанова №4 від 23 листопада 2006р.

Зареєстровано із змінами та доповненнями 24 січня 2007р.

Зареєстровано із змінами та доповненнями “14” “квітня” 2008р.

Зміни до статуту затверджені ХХІ Генеральною асамблеєю НОК України Постанова № 5 від 7 грудня 2007 року Зміни до статуту затверджені ХХІV Генеральною асамблеєю НОК України 22 червня 2014 року

Зареєстровано із змінами та доповненнями 18 липня 2014р.

Зареєстровано із змінами та доповненнями “__” “__________” 2014р.

Нова редакція статуту затверджена ХХІХ звітно-виборною Генеральною асамблеєю НОК України 07 жовтня 2014 року

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ" м. Київ – 2014


СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: НОК України – МОК –

Громадська організація "Національний олімпійський комітет України"; Міжнародний Олімпійський Комітет;

ЄОК –

Європейські олімпійські комітети;

Генеральна асамблея –

Президент –

Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України; Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України; Президент Національного олімпійського комітету України;

Віце-президент –

Віце-президент Національного олімпійського комітету України;

Дирекція –

МСФ –

Виконавча дирекція Національного олімпійського комітету України; Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України; регіональні відділення Національного олімпійського комітету України, що діють зі статусом юридичної особи. Місцеві осередки НОК України враховуються як його відокремлені підрозділи для цілей Закону України «Про громадські об’єднання». всеукраїнські спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо) з олімпійських та неолімпійських видів спорту громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості; Міжнародна спортивна федерація з олімпійського виду спорту;

ОКОІ –

Організаційний комітет Олімпійських ігор;

Виконком –

Директор – Місцеві осередки –

СФ –

Суб’єкти олімпійського руху в Україні: 1) всеукраїнські спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо) з олімпійських та неолімпійських видів спорту - громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості; 2) державні установи та громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму в Україні; 3) відповідні органи з фізичної культури і спорту у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 4) фізкультурно-спортивні товариства; 5) місцеві осередки Національного олімпійського комітету України; 6) атлети та інші акредитовані на Олімпійських іграх особи; 7) представники Олімпійської академії України; 8) окремі громадяни, котрі сприяють розвиткові спорту та олімпізму та інші.

2


1. 1.1.

1.2.

Загальні положення. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ" (надалі – НОК України) є всеукраїнською, недержавною, некомерційною, неприбутковою, незалежною, добровільною, самоврядною громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як складової частини міжнародного олімпійського руху. Засновниками НОК України виступили представники республіканських федерацій з видів спорту визнаних відповідними МФ, члени НОК СРСР, що проживають на території УРСР, областей України, міст Києва та Севастополя, ради федерації незалежних профспілок України, ЦК ЛКСМ України /МДС/, Держкомітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту, РР ДФСТ профспілок, УР ФСТ «Динамо», РР ПКФСТ «Колос», РР ВДСТ «Трудові резерви», Спортклубів армії, ЦК ДТСААФ, Держтелерадіо, Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерства народної освіти УРСР, Міністерства охорони здоров’я УРСР, Інститутів фізичної культури, редакції «Спортивна газета», редакції журналу «Старт», спортсмени та тренери, громадських та державних установ, що сприяють олімпійському руху, окремі громадяни України, які підтримують олімпійських рух.

1.3.

Діяльність НОК України здійснюється на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4.

В своїй діяльності НОК України керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», чинним законодавством України, Олімпійською хартією Міжнародного Олімпійського Комітету, цим Статутом.

1.5.

Повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ" Власна назва - НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ. Власна назва англійською мовою –NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE OF UKRAINE. Скорочене найменування – НОК України. Скорочене найменування англійською мовою – NOC of Ukraine.

1.6.

Офіційною мовою НОК України є українська мова, а в міжнародних відносинах використовуються офіційні мови МОК.

1.7.

НОК України набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.8.

НОК України здійснює всеукраїнський статус.

свою

діяльність

на території

України

та

має

3


1.9.

НОК України має місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом. Місцеві осередки здійснюють свою діяльність на основі цього Статуту та положень про них, прийнятих їх вищими керівними органами та затверджених Виконкомом. Положення місцевих осередків НОК України повинні відповідати вимогам Законом України «Про громадські об’єднання». Місцеві осередки набувають статусу юридичної особи в поряду, визначеному, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання».

1.10.

НОК України має печатку із своїм найменуванням та емблемою, штампи, бланки та інші необхідні реквізити та символіку, які затверджуються та реєструються у встановленому порядку.

1.11.

НОК України має свої емблему, гімн і прапор, які схвалені Генеральною асамблеєю та затверджені Виконавчим комітетом МОК. Емблема НОК України є неподільною композицією, що складається з олімпійських кілець, які розташовуються над малим Державним гербом України або його імітаціями. Емблема НОК України є зареєстрованим знаком для товарів і послуг та охороняється згідно з чинним законодавством України та міжнародними договорами. Усі права інтелектуальної власності на емблему, гімн, прапор НОК України, в тому числі право на їх використання, належать виключно НОК України.

1.12.

Використання атрибутів НОК України має сприяти розвиткові олімпійського руху і не принижувати його гідності: будь-який зв’язок між атрибутами НОК України та товарами або послугами забороняється, якщо такий зв’язок не відповідає фундаментальним принципам Олімпійської хартії, Статуту НОК України та порушує його права інтелектуальної власності.

1.13.

НОК України для досягнення своєї статутної мети та завдань має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

1.14.

НОК України може вступати в міжнародні громадські та інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, вчиняти відповідні правочини, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.15.

НОК України здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно зі статутними завданнями, метою своєї діяльності та чинним законодавством.

1.16.

НОК України вправі відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків у встановленому законом порядку. 4


1.17.

НОК України не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями НОК України. Члени НОК України не несуть відповідальності за його зобов’язаннями, так як і НОК України не несе відповідальності за зобов’язаннями його членів.

2. 2.1.

Мета, завдання та права НОК України. Метою діяльності НОК України є реалізація та захист прав і основних свобод своїх членів шляхом розвитку та зміцнення олімпійського руху в Україні, поширення принципів олімпізму у співробітництві з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими об’єднаннями на засадах незалежності та доброї волі, в інтересах спорту і олімпійського руху.

2.2.

НОК України має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх та на регіональних, континентальних і світових комплексних змаганнях, які відбуваються під патронатом МОК. НОК України зобов’язаний брати участь в Іграх Олімпіад шляхом надсилання атлетів.

2.3.

НОК України формує, організовує та очолює відповідні делегації на Олімпійські ігри і на регіональні, континентальні та світові комплексні спортивні змагання, що відбуваються під патронатом МОК та ЄОК. НОК України вирішує питання про заявки атлетів, що пропонуються відповідними СФ з олімпійських видів спорту. Такий відбір має базуватися не тільки на спортивних досягненнях атлета, але також на його здатності служити прикладом спортивній молоді України. НОК України повинен забезпечити, щоб такі заявки, запропоновані СФ з олімпійських видів спорту, у повному обсязі відповідали положенням Олімпійської хартії.

2.4.

НОК України дбає про екіпіровку, проїзд та розміщення членів своїх делегацій на Олімпійських іграх. НОК України укладає на користь останніх контракти відповідного страхування, що покриває ризик від нещасних випадків (смерті, інвалідності, хвороби, медичних і фармакологічних витрат) та цивільної відповідальності перед третіми особами, а також несе відповідальність за поведінку членів своїх делегацій.

2.5.

Для досягнення статутної мети НОК України, у відповідності до чинного законодавства України та Олімпійської хартії, реалізує такі завдання: пропаганда ідей та принципів олімпізму; розвиток та захист олімпійського руху в Україні; забезпечення дотримання та виконання норм і правил Олімпійської хартії в Україні, положень Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху; сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені; захист інтересів олімпійського руху України у відносинах з міжнародними спортивними організаціями; сприяти діяльності суб’єктів олімпійського руху в Україні;

2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

2.5.4. 2.5.5. 2.5.6.

5


2.5.7. 2.5.8. 2.5.9. 2.5.10. 2.5.11.

2.5.12. 2.5.13. 2.5.14.

2.5.15. 2.5.16. 2.5.17.

2.5.18.

2.5.19.

2.5.20.

2.5.21. 2.5.22.

2.5.23.

сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій України шляхом поширення олімпійської освіти і культури; співпрацювати з національними та міжнародними урядовими і неурядовими структурами з метою виконання статутних завдань; брати участь в програмах Олімпійської солідарності; здійснювати справедливий відбір та комплектування складу олімпійської команди; прийняти та виконувати Всесвітній антидопінговий кодекс, гарантуючи таким чином, що антидопінгова політика та правила НОК України, вимоги до членства та/або фінансування, а також процедури управління результатами відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу і визнають ролі та відповідальність НОКів, включених в список Всесвітнього антидопінгового кодексу. сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх в Україні; сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на національному та міжнародному рівні; пропагувати основні принципи олімпізму на національному рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти; сприяти проведенню Олімпійського дня України, відкритого для іноземних спортсменів та представників української діаспори; сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їхнього здоров’я; вважати своїм обов’язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри; брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів шляхом організації курсів, а також забезпечувати, щоб такі курси робили внесок у пропагування фундаментальних принципів олімпізму; захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапора, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах МОК забезпечити захист найменувань “Олімпійський” та “Олімпіада”; всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях і в усіх структурах, особливо у виконавчих органах національних та міжнародних спортивних організацій шляхом суворого дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок; протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами; стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом НОК України, відбувалися в умовах, що демонструють відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи у своїй діяльності та навчати цьому всіх, хто причетний до олімпійського руху; зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного характеру, що може заважати НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії. 6


2.5.24.

створювати, у разі необхідності, Спортивний арбітражний суд при НОК України. Персональний склад, порядок обрання, коло повноважень та інші засади функціонування Спортивного арбітражного суду визначаються Виконкомом.

2.6. 2.6.1. 2.6.2.

Для здійснення мети та реалізації статутних завдань НОК України має право: вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету; звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності НОК України та важливих питань державного і суспільного життя; проводити мирні зібрання; бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства; здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті НОК України та сприяє її досягненню; здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації; брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності; на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону; здійснювати організацію культурно-масових, спортивних, оздоровчих, освітніх та інших заходів; здійснювати інші права, не заборонені законом, що відповідають статутним завданням та законодавству про неприбуткові організації.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5. 2.6.6. 2.6.7.

2.6.8.

2.6.9. 2.6.10.

2.6.11.

2.6.12. 2.6.13. 2.6.14.

2.7. 2.7.1.

НОК України має виключне право: заявляти для участі в Олімпійських іграх учасників, тренерів, інструкторів або офіційних осіб, які повинні діяти відповідно до Олімпійської хартії, а також з 7


правилами відповідної МСФ. Заявлені особи повинні поважати дух чесної гри без жорстокості та відповідно поводити себе на спортивному майданчику і поважати та діяти згідно з усіма аспектами Всесвітнього анти-допінгового кодексу. НОК України повинен використовувати таке право тільки за рекомендаціями по заявках від СФ з олімпійських видів спорту. Якщо НОК України підтверджує їх, то він повинен надіслати такі заявки до ОКОІ. ОКОІ повинен підтвердити їх отримання. НОК України повинен перевірити достовірність заявок, запропонованих СФ з олімпійських видів спорту, та забезпечити, щоб ніхто не був виключений за расовими, релігійними або політичними мотивами або за мотивами інших форм дискримінації. НОК України посилає на Олімпійські ігри тільки тих учасників, які достатньо підготувалися до міжнародних змагань високого рівня; 2.7.2.

визнавати організації, діяльність яких пов’язана з його роллю та спортом, за умови: - функціонування таких організацій на національному рівні; - відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, схвалених відповідними МСФ, положенням та вимогам Олімпійської хартії; - дотримання такими організаціями положень Всесвітнього анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК; - створення таких організацій відповідно до законодавства України та вимог відповідних МСФ, визнаних МОК; - наявності статусу юридичної особи в Україні або легалізації іншим чином в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.7.3.

пропонувати і визначати членам своїх делегацій, який одяг та уніформу носити з приводу участі в Олімпійських іграх та у зв’язку з усіма спортивними змаганнями та церемоніями, які до них відносяться;

2.7.4.

призначати: - аташе, завдання якого полягає в посередництві між НОК України та ОКОІ з метою вирішення питань підготовки і участі делегації НОК України в Олімпійських іграх; - шефа місії, який несе відповідальність протягом Олімпійських ігор за учасників, офіційних представників та інший персонал команд НОК України, а у встановленому порядку порушує питання перед ОКОІ про позбавлення акредитації на Олімпійських іграх.

2.8. 2.8.1

НОК України має право: формулювати на адресу МОК пропозиції змін до Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі, включаючи організацію та проведення Олімпійських ігор; співпрацювати у підготовці олімпійських конгресів; брати участь у діяльності комісій МОК на прохання останнього; визначати місто, яке може подавати заявку на організацію Олімпійських ігор в Україні; створювати та мати місцеві осередки НОК України в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі з правом представляти НОК України на відповідній території на підставі положень, що приймаються їх керівними органами і затверджуються Виконкомом. Положення місцевих

2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5.

8


2.8.6. 2.8.7. 2.8.8.

осередків не повинні суперечити чинному Статуту, Олімпійській хартії та чинному законодавству України; здійснювати господарську діяльність шляхом створення суб’єктів господарювання; вчиняти будь-які правочини відповідно до чинного законодавства; подавати клопотання (пропозиції) центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту щодо надання СФ статусу національної.

2.9.

Для досягнення мети і виконання статутних завдань НОК України вишукує та акумулює кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї діяльності. НОК України може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним і фізичним особам. НОК України може організаційно та матеріально підтримувати СФ з олімпійських видів спорту та інших суб’єктів олімпійського руху в Україні.

2.10.

Умови визнання суб’єктів олімпійського руху НОК України. З метою сприяння олімпійському руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб’єктам, діяльність яких пов’язана з його роллю та спортом, за умови: функціонування таких суб’єктів на всеукраїнському рівні; здійснення такими організаціями специфічної та реальної спортивної діяльності на території України і на міжнародній арені, особливо шляхом організації та участі у змаганнях та шляхом виконання тренувальних програм для атлетів та наявності членства у відповідній МСФ з видів спорту, що входять до програми Олімпійських Ігор та яка визнана МОК; відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, схвалених відповідними МСФ, положенням та вимогам Олімпійської хартії; дотримання такими організаціями положень чинних національних та міжнародних актів з питань антидопінгового контролю у спорті, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху; створення таких організацій у відповідності із законодавством України та вимогами відповідних МСФ, які визнані МОКом; наявності статусу юридичної особи в Україні. Визнання СФ є підставою для подання НОК України клопотання про надання СФ статусу національної. НОК України не повинен визнавати більше, ніж одну СФ з олімпійського виду спорту, який керується такою МСФ. Позбавлення визнання НОК України СФ відбувається в порядку передбаченому чинним Статутом НОК України, за умови порушення чинного законодавства України та невідповідності СФ вимогам п. 2.7. Статуту НОК України.

2.10.1. 2.10.2.

2.10.3. 2.10.4.

2.10.5. 2.10.6. 2.11. 2.12. 2.13.

2.14. 2.14.1. 2.14.2. 2.14.3.

2.14.4.

Умови визнання інших суб’єктів олімпійського руху НОК України: функціонування таких суб’єктів на всеукраїнському рівні; здійснення такими організаціями специфічної та реальної спортивної діяльності на території України; дотримання такими організаціями положень чинних національних та міжнародних актів з питань антидопінгового контролю у спорті, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху; створення таких організацій у відповідності із законодавством України; 9


2.14.5.

наявності статусу юридичної особи в Україні.

3. 3.1.

Членство в НОК України. Членами НОК України є фізичні особи, які досягли 18 років, що виявили бажання вступити до його складу та отримали статус члена НОК України у порядку, визначеному цим Статутом.

3.2.

Членство в НОК України є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

3.3.

Індивідуальними членами НОК України можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, не визнані судом недієздатними, визнають Статут НОК України і Олімпійську хартію, підтримують його діяльність. Члени НОК України персонально не відповідають за борги та зобов’язання НОК України.

3.4. 3.4.1.

До складу НОК України обираються фізичні особи: представники СФ (які входять до МСФ та визнані НОК України) з олімпійських видів спорту (по два від кожної), які утворюють більшість на Генеральній асамблеї та у Виконкомі; атлети-учасники Олімпійських ігор (п’ятнадцять осіб), з яких 10 осіб (8 від літніх та 2 від зимових видів спорту) обираються у члени НОК України за пропозицією Комісії атлетів НОК України та 5 осіб обираються у члени НОК України за пропозицією Президента НОК України; представник (один) Олімпійської академії України; представники (по одному) місцевих осередків НОК України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; представники інших суб’єктів олімпійського руху в Україні та окремі громадяни, які сприяють розвитку та пропаганді олімпізму в Україні.

3.4.2.

3.4.3. 3.4.4. 3.4.5.

3.5.

3.6.

Будь-який член НОК України, що іде у відставку, за пропозицією Виконкому може бути обраним Генеральною асамблеєю почесним членом НОК України за особливі заслуги. Почесні члени запрошуються на засідання Генеральних асамблей та інших заходів, що проводяться під егідою НОК України, де вони мають право консультативного голосу. За пропозицією Виконкому Генеральна асамблея може обрати членомдоброчинцем НОК України високоповажних осіб, які зробили вагомий вклад у розвиток олімпійського руху в Україні. Вони запрошуються на засідання Генеральних асамблей та інших заходів, що проводяться під егідою НОК України. Члени-доброчинці не мають права голосу.

3.7.

До складу НОК України та Виконкому входять члени МОК в Україні, члени комісій ЄОК в Україні.

3.8.

Обрання у члени НОК України здійснюється рішенням Генеральної асамблеї за пропозицією Виконкому за умови: наявності у Виконкомі зареєстрованого подання компетентного органу суб’єкта, що рекомендує свого кандидата(-ів) для обрання до складу НОК України на

3.8.1.

10


3.8.3.

термін, що визначається у такому поданні. Висування кандидатів від суб’єктів олімпійського руху в Україні припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї. визнання кандидатами положень установчих документів НОК України, норм та правил Олімпійської хартії, положень Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК; сприяння кандидатами діяльності НОК України.

3.9.

Кожний індивідуальний член НОК України має один голос.

3.10.

Повноваження та строк дії мандатів членів НОК України затверджуються на звітно-виборних сесіях Генеральної асамблеї на кожні наступні 4 роки. Члени НОК України є представниками НОК України в територіях, організаціях, суб’єктах, які їх рекомендували. Членам НОК України видаються посвідчення і нагрудні знаки встановленого зразка. Члени НОК України виконують свої обов’язки на громадських засадах, але їм компенсуються витрати на проїзд, проживання тощо під час виконання їхніх обов’язків. Членство у НОК України припиняється в разі: закінчення повноважень відповідного представництва; виключення на підставі рішення Генеральної асамблеї за систематичне невідвідування (більше двох разів поспіль), без поважних підстав, засідань останньої, а також за невиконання інших членських обов’язків; ліквідації НОК України; припинення діяльності федерації або організації, яка рекомендувала члена до складу НОК України; добровільного письмового прохання про відставку на ім’я Президента. Перед тим, як прийняти відставку, Виконком може заслухати члена НОК України, що подає у відставку; визнання члена НОК України судом недієздатним або безвісти відсутнім; смерті члена НОК України.

3.8.2.

3.11. 3.12. 3.13.

3.14. 3.14.1. 3.14.2.

3.14.3. 3.14.4. 3.14.5.

3.14.6. 3.14.7. 3.15.

Член, почесний член або член-доброчинець, виключений із МОК, не може бути членом НОК України.

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2.

Права та обов’язки членів НОК України. Члени НОК України мають право: брати участь у заходах, здійснюваних НОК України; вносити пропозиції про включення до порядку денного Генеральної асамблеї, Виконкому питань для обговорення; обирати та бути обраними в органи управління НОК України; вносити пропозиції до органів управління НОК України; отримувати інформацію про діяльність НОК України; брати участь, за дорученням Виконкому, у роботі нарад, конференцій і конгресів, що скликаються суб’єктами олімпійського руху в Україні; звертатись у відповідні органи НОК України за допомогою;

4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7.

11


4.1.8.

вийти з членів НОК України у будь-який час за власним бажанням.

4.2. 4.2.1.

4.2.7.

Члени НОК України зобов’язані: дотримуватись вимог Статуту НОК України, Олімпійської хартії, Всесвітнього Антидопінгового кодексу, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху; брати участь у сесіях Генеральної асамблеї; брати активну участь у діяльності, сприяти досягненню мети та завдань НОК України; виконувати рішення Генеральної асамблеї і інших виборних органів НОК України; своєчасно сплачувати членські внески, якщо такі будуть запроваджені Генеральною асамблеєю; брати участь у сесіях Генеральної асамблеї; не допускати дій, що наносять НОК України матеріальну шкоду чи шкодять його репутації; за вимогою інформувати Виконком про свою діяльність як члена НОК України.

5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4.

Статутні органи НОК України, їх компетенція та порядок утворення Статутними органами НОК України є: Генеральна асамблея Виконавчий комітет Президент Ревізійна комісія

5.2.

Постійними комісіями НОК України є Комісія атлетів та Етико-дисциплінарна комісія, персональний склад, порядок обрання, коло повноважень та інші засади функціонування яких визначаються положеннями про них.

5.3. 5.3.1.

Генеральна асамблея Генеральна асамблея є вищим статутним органом НОК України. До складу Генеральної асамблеї входять всі члени НОК України. Чергова сесія Генеральної асамблеї скликається Президентом не менше одного разу на рік. Позачергова сесія Генеральної асамблеї скликається на вимогу Президента або не менш як однієї третини членів НОК України. Місце проведення сесії Генеральної асамблеї визначає Виконком, а позачергової сесії – Президент. Генеральна асамблея має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного, та у разі присутності не менше половини членів НОК України. Рішення ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів НОК України, крім рішень з питань реорганізації та ліквідації НОК України, внесення змін та доповнень до Статуту, які приймаються за присутності не менше 3/4 членів НОК України більшістю у 3/4 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється. Генеральна асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх членів НОК України. На Генеральній асамблеї головує Президент, а за його відсутності – один з Віцепрезидентів за дорученням Президента. Під час підрахунків необхідної більшості

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6.

5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.

12


5.3.6. 5.3.7.

5.3.8. 5.3.8.1. 5.3.8.2. 5.3.8.3. 5.3.8.4. 5.3.8.5. 5.3.8.6. 5.3.8.7. 5.3.8.8. 5.3.8.9.

5.3.8.10.

5.3.8.11. 5.3.8.12. 5.3.8.13. 5.3.8.14. 5.3.8.15.

5.3.8.16. 5.3.8.17. 5.3.8.18. 5.3.8.19.

5.3.9.

не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Президента або головуючого. Питання порядку денного мають повідомлятись членам НОК України щонайменше за 15 днів до скликання Генеральної асамблеї. При вирішенні питань, які відносяться до Олімпійських ігор, до уваги беруться лише голоси членів Виконкому та представників СФ з олімпійських видів спорту. До виключної компетенції Генеральної асамблеї належать такі питання: затвердження Статуту НОК України; затвердження змін та доповнень до Статуту НОК України; визначення основних напрямів діяльності та розвитку НОК України; визначення кількісного складу НОК України і Виконкому, обрання та відкликання Президента, Віце-президентів, членів Виконкому та Ревізійної комісії; прийняття основоположних та обов’язкових для всіх членів рішень з питань діяльності НОК України; розгляд питань розвитку олімпійського руху в Україні; надання визнання НОК України суб’єктам олімпійського руху; заслуховування і затвердження звітів Президента, Виконкому, Ревізійної комісії; затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат в рік проведення Генеральної асамблеї та плану бюджету на наступний рік; проведення один раз на чотири роки звітно-виборної сесії для прийняття до членів НОК України, обрання або переобрання: Президента; Першого віце-президента, у разі подання кандидатури Президентом; Віце-президентів; членів Виконкому; членів Ревізійної комісії. запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати; затвердження у встановленому порядку емблеми, прапора, гімну, знаків для товарів і послуг, зразків печатки та штампів НОК України; затвердження Почесної відзнаки НОК України та положення про неї; обрання почесних членів та членів-доброчинців; прийняття рішення про саморозпуск НОК України, визначення чисельності та персонального складу комісії з ліквідації НОК України, напрямків використання майна НОК України, що залишиться після його саморозпуску; прийняття рішення про продаж нерухомого майна, що належить НОК України на правах власності; розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність Президента, Виконкому та Ревізійної комісії з прийняттям відповідних рішень; скасування рішень Президента та Виконкому, що не відповідають законодавству, Статуту, внутрішнім документам НОК України чи меті діяльності НОК України; прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності НОК України, в тому числі віднесені до компетенції інших органів НОК України, якщо Генеральна асамблея прийме відповідне рішення. До компетенції Генеральної асамблеї належать такі питання: 13


застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб’єктів олімпійського руху в порядку та з механізмом, передбаченими Положенням про Етико-дисциплінарну комісію НОК України, а саме: 5.3.9.1.1. призупинення повністю або частково повноважень на визначений термін за порушення вимог Статуту, Олімпійської хартії і чинного законодавства або здійснення аморального вчинку чи дії, що завдали шкоди НОК України; 5.3.9.1.2. тимчасове або постійне позбавлення визнання за порушення вимог, Олімпійської хартії і чинного законодавства або вчинення дій, що завдали шкоди НОК України; 5.3.9.2 вирішення інших питань діяльності НОК України. 5.3.9.1.

5.3.10.

До прийняття Генеральною асамблеєю рішення про виключення, Виконком може попередньо позбавити відповідного члена НОК України всіх або частини прав, прерогатив та посад, які виходять з його членства.

5.3.11.

Генеральна асамблея може передавати певні повноваження Виконкому крім тих, що належать до виключної компетенції Генеральної асамблеї.

5.4. 5.4.1.

Виконавчий комітет. Виконком є виконавчим органом НОК України у період між Генеральною асамблеєю. Виконком організує виконання рішень Генеральної асамблеї та здійснює загальне керівництво діяльністю НОК України.

5.4.2.

Виконком обирається за пропозицією Президента строком на 4 роки з членів НОК України звітно-виборною Генеральною асамблеєю, на якій визначається його кількісний склад. Виконком утворюється з: - Президента; - Віце-президентів, один з яких перший; - представників СФ з олімпійських видів спорту, які мають утворювати більшість у складі Виконкому; - членів МОК в Україні; - представника Олімпійської академії України; - представників Етико-дисциплінарної комісії та Комісії атлетів; - інших членів, обраних Генеральною асамблеєю.

5.4.3.

Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням Президента або на вимогу не менше однієї третини складу Виконкому. У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та про порядок голосування.

5.4.4.

На засіданнях Виконкому головує Президент, а в разі його відсутності – один з Віце-президентів за дорученням Президента. Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівності голосів вирішальним є голос Президента або головуючого.

5.4.5.

У терміновому випадку Президент або за його дорученням один з Віцепрезидентів може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом 14


опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим. 5.4.6. 5.4.6.1. 5.4.6.2. 5.4.6.3. 5.4.6.4. 5.4.6.5. 5.4.6.6.

5.4.6.7. 5.4.6.8. 5.4.6.9. 5.4.6.10. 5.4.6.11. 5.4.6.12. 5.4.6.13. 5.4.6.14. 5.4.6.15.

5.4.6.16. 5.4.6.17.

До компетенції Виконкому входить: внесення на розгляд звітно-виборної Генеральної асамблеї пропозиції щодо кількісного та персонального складу НОК України; керівництво поточною діяльністю НОК України в період між Генеральними асамблеями; нагляд за дотриманням членами НОК України положень Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України; визначення питань порядку денного чергових або позачергових сесій Генеральної асамблеї; вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності НОК України; на основі обґрунтованих потреб вносить зміни до кошторису доходів та витрат на рік, шляхом перерозподілу планових показників статей кошторису в межах загальної затвердженої суми; у разі надходження коштів Державного бюджету затверджує план їх використання на відповідний рік та зміни до нього, річний план закупівель за державні кошти; прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію місцевих осередків НОК України, затвердження положень (статутів) таких місцевих осередків; контроль за дотриманням місцевими осередками НОК України положень про них; заснування НОК України юридичних осіб, в тому числі засобів масової інформації, затвердження положень (статутів) таких юридичних осіб та їх ліквідація забезпечення виконання рішень Генеральної асамблеї; Затвердження, за пропозицією Президента, коло повноважень Першого віцепрезидента, Віце-президентів та інших членів Виконкому; розроблення пропозицій з різних питань функціонування НОК України; прийняття рішень про нагородження Почесною відзнакою НОК України та іншими нагородами НОК України; прийняття рішень про надання патронату на таких умовах, які він вважає доцільними, національним або регіональним комплексним спортивним змаганням за умови, що вони відбуватимуться із суворим дотриманням Олімпійської хартії і будуть організовані під контролем НОК України або суб’єктів олімпійського руху. Патронат НОК України може бути наданий і іншим заходам за умови, що такі заходи відповідають завданням олімпійського руху; створення постійних комісій або комісій, що скликаються у разі необхідності, та робочих груп, визначення їх обов’язків, прийняття рішення про їх розпуск; застосовує етико-дисциплінарні санкції до суб’єктів олімпійського руху в порядку та з механізмом, передбаченими Положенням про Етико-дисциплінарну комісію, а саме: - попередження; - догана; - тимчасове припинення фінансування; - недопущення до змагань. 15


5.4.7.

Виконком має право делегувати Етико-дисциплінарній комісії повністю чи частково свої повноваження з питань накладення етико-дисциплінарних санкцій. Порядок та механізм застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб’єктів олімпійського руху передбачені Положенням про етико-дисциплінарну комісію.

5.5. 5.5.1.

Президент. Президент є керівником НОК України (вищою посадовою особою). Президент обирається з числа членів НОК України звітно-виборною Генеральною асамблеєю строком на 4 роки. Президент може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Президента від суб’єктів олімпійського руху в Україні припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї.

5.5.2.

На час, коли Президент не може виконувати свої обов’язки, їх виконує Перший віце-президент, або за дорученням Президента один із Віце-президентів.

5.5.3. 5.5.3.1. 5.5.3.2. 5.5.3.3. 5.5.3.4. 5.5.3.5.

До компетенції Президента належить: очолення Виконкому; підготовка і скликання засідань Виконкому, головування на них; представляє НОК України в Україні та за кордоном; вчиняє та підписує правочини від імені НОК України; від імені НОК України розпоряджається коштами та майном НОК України відповідно до рішень Генеральної асамблеї, Виконкому та статутних завдань НОК України; репрезентує олімпійський рух України та захищає його інтереси; керує виконанням програм НОК України; призначає та звільняє Директора, затверджує коло його повноважень. Затверджує штатний розпис і чисельність апарату Дирекції НОК України, встановлює розміри посадових окладів, укладає контракти зі штатними працівниками у випадках передбачених законом; готує пропозиції до Генеральної асамблеї щодо кандидатур Першого віцепрезидента, Віце-президентів та членів Виконкому; вносить на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень Першого віце-президента, Віце-президентів та інших членів Виконкому; призначає і звільняє посадових осіб підприємств, організацій, установ НОК, укладає з ними контракти, якщо інше не передбачено статутами таких підприємств, організацій, установ НОК; координує діяльність установ, організацій, підприємств НОК; без довіреності діє від імені НОК у відносинах з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, що зареєстровані в Україні та/або за її межами; від імені НОК видає доручення та довіреності; створює робочі органи (комісії, робочі групи) для вирішення поточних питань діяльності НОК України, затверджує їх повноваження, призначає їх членів і керівників; забезпечує міжнародну діяльність НОК, укладає договори та угоди з органами олімпійського руху інших держав, а також з міжнародними спортивними організаціями;

5.5.3.6. 5.5.3.7. 5.5.3.8.

5.5.3.9. 5.5.3.10. 5.5.3.11.

5.5.3.12. 5.5.3.13. 5.5.3.14.

5.5.3.15.

16


5.5.3.16.

5.5.3.17. 5.5.3.18.

5.6. 5.6.1.

5.6.2.

дає погодження на призначення і звільнення керівників структурних підрозділів Дирекції, а також надає їм доручення на право здійснення певних дій від імені НОК; видає накази, розпорядження тощо; виконує всі інші функції, крім тих, що віднесені до компетенції Генеральної асамблеї та Виконкому. Віце-президенти Перший віце-президент, Віце-президенти, за пропозицією Президента, обираються Генеральною асамблеєю строком на 4 роки та виконують свої обов’язки, що пропонуються Президентом та затверджуються Виконкомом, керуючись цим Статутом. За пропозицією Президента може бути обрано Першого віце-президента, порядок обрання та коло його повноважень визначається п.п. 5.6.1. Статуту.

5.7. 5.7.1.

Ревізійна комісія Контроль за фінансово-господарською діяльністю НОК України здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Генеральною асамблеєю з трьох членів НОК України строком на 4 роки з правом переобрання. Члени Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого складу.

5.7.2.

Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Генеральною асамблеєю, та цього Статуту.

5.7.3.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб НОК України подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

5.7.4.

Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.7.5.

Ревізійна комісія підзвітна та доповідає про результати проведених перевірок Генеральній асамблеї не менше одного разу на рік.

5.8. 5.8.1.

Виконавча дирекція. Для виконання поточних завдань, вирішення питань матеріально-технічного та інформаційного забезпечення основної діяльності НОК України може бути створена Виконавча дирекція. Її структура та форми роботи визначаються Положенням про Виконавчу дирекцію, яке разом з кошторисом витрат на її утримання затверджується Президентом.

5.8.2.

Виконавчу дирекцію за посадою очолює Виконавчий директор, який призначається та звільняється з посади відповідно до п.п. 5.5.3.8. цього Статуту і діє на підставі Положення про Виконавчу дирекцію та/або довіреності.

5.8.3.

Виконавчий директор підзвітний та підконтрольний Президенту та Виконкому і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій. 17


6. 6.1.

Місцеві осередки НОК України Місцеві осередки – регіональні відділення НОК України, що діють зі статусом юридичної особи та є основою організаційної побудови НОК України, створюються по всій території України для досягнення мети та виконання статутних завдань НОК України. Місцеві осередки НОК України враховуються як його відокремлені підрозділи для цілей Закону України «Про громадські об’єднання».

6.2.

Місцеві осередки НОК України здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, Статутом НОК та власними положеннями (статутами), затвердженими Виконкомом. Норми цього Статуту щодо, мети, завдань та членства в НОК мають бути включені до положень місцевих осередків НОК України. Положення місцевих осередків НОК України повинні відповідати вимогам Законом України «Про громадські об’єднання».

6.3.

Місцеві осередки НОК України є мають статус юридичної особи, з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», мають самостійний баланс, печатку і штампи з найменуванням НОК та зі своїм власним найменуванням, рахунки в установах банків, інші реквізити.

6.4.

Місцеві осередки НОК України створюються, реорганізовуються та ліквідовуються у відповідності до ст. 5.4.6.8. цього Статуту та згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

6.5.

Порядок обрання членів місцевих осередків повинен відповідати чинному Статуту НОК, визначається в положенні про відповідний місцевий осередок, яке затверджується Виконкомом НОК України.

6.6.

Місцеві осередки НОК України, здійснюючи статутну діяльність, співпрацюють з органами державної влади і місцевого самоврядування.

6.7.

Місцеві осередки НОК України: - беруть участь у розробці програм розбудови Олімпійського руху у відповідному регіоні; - сприяють залученню вітчизняних і іноземних коштів для розвитку спортивної інфраструктури у регіонах; - здійснюють господарську діяльність шляхом створення суб'єктів господарювання в порядку, встановленому чинним законодавством та за погодженням Виконкому НОК України; Контроль за фінансово-господарською діяльністю місцевих осередків НОК України здійснює ревізійна комісія місцевого осередку, Виконком НОК України та ревізійна комісія НОК України.

6.8.

7. 7.1.

Процедури. У разі дострокового припинення членства будь-якого члена НОК України, в тому 18


числі Президента, Першого Віце-президента, Віце-президентів та інших членів Виконкому, на його місце Генеральна асамблея на наступному засіданні обирає нового члена НОК України, який завершує термін членства в НОК України свого попередника. Процедура проведення Генеральної асамблеї. Президент або, за його відсутності, присутній Віце-президент за дорученням Президента, головує на засіданнях Генеральної асамблеї. За відсутністю Президента та Віце-президентів головує присутній член Виконкому старший за віком. Головуючий оголошує сесію відкритою на підставі інформації про реєстрацію членів НОК України та наявності кворуму, веде засідання і закриває сесію Генеральної асамблеї.

7.2. 7.2.1.

7.2.2.

7.2.3. 7.2.3.1.

7.2.3.2.

7.2.3.3. 7.2.3.4. 7.2.3.5.

7.2.3.6. 7.3. 7.3.1.

Процедура проведення організаційної частини звітно-виборної Генеральної асамблеї. Діючі члени НОК України з дотриманням порядку та квотами, передбаченими Статутом, обирають новий персональний та кількісний склад НОК України виключно у такій послідовності: представників від СФ з олімпійських видів спорту, кількість яких має переважати кількість інших представників на 10 осіб; представників від місцевих осередків НОК України; представників від державних установ та громадських організацій фізкультурноспортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму; представників від Комісії атлетів та Етико-дисциплінарної комісії; представників інших суб’єктів олімпійського руху в Україні. Після складання повноважень виборними органами та членами НОК України попереднього складу перед новим складом членів НОК України, розпочинає організаційне засідання робоча президія у складі членів МОК, старшого за віком члена НОК України від СФ та секретаря робочої президії. Робоча президія розпочинає процедуру обрання Президента в порядку визначеному Статутом. Після обрання Президента організаційне засідання веде обраний Президент. За пропозицією Президента новий склад членів НОК України обирає Віцепрезидентів, інших членів Виконкому, членів Ревізійної комісії та інших членів НОК України із категорії окремих громадян, що сприяють розвиткові спорту і олімпізму в Україні. Президент закриває організаційне засідання. Процедура обрання Президента: Президент обирається таємним голосуванням з числа членів НОК України звітновиборною Генеральною асамблеєю, яка відбувається в рік проведення Олімпійських зимових ігор, строком на 4 роки. Президент може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Президента припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї.

19


7.3.2.

У разі відмови всіх заявлених кандидатів від участі у виборах Президента кандидатури висуваються безпосередньо учасниками звітно-виборної Генеральної асамблеї.

7.4. 7.4.1.

Процедура обрання членів Виконкому: Виконком обирається за пропозицією Президента строком на 4 роки з членів НОК України звітно-виборною Генеральною асамблеєю, на якій визначається його персональний та кількісний склад.

7.4.2.

У разі вакансії Генеральна асамблея обирає нового члена Виконкому на своєму наступному засіданні. Обраний член Виконкому закінчує термін повноважень попередника, якого він замінив. Після цього він має право на будь-яку посаду у Виконкомі нового складу НОК України.

8. 8.1.

Внесення змін та доповнень до Статуту. Єдиним статутним документом НОК України є цей Статут, який діє безстроково до моменту припинення діяльності НОК України. Статут НОК України повинен завжди відповідати Олімпійській хартії, на яку він повинен чітко посилатися. Якщо є будь-який сумнів щодо значення або трактування Статуту, або якщо є невідповідність між Статутом та Олімпійською хартією, перевага надається останній. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Генеральної асамблеї у порядку, передбаченому п. 5.3.5. цього Статуту. Зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути погоджені МОК. НОК України повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про зміни та доповнення до цього Статуту, після їх затвердження та погодження МОК, у встановленому чинним законодавством порядку.

8.2.

8.3. 8.4. 8.5.

9. 9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів НОК України та розгляду скарг. Член НОК України, права і інтереси якого, на його думку, порушені будь-яким виборним органом чи посадовою особою НОК України, має право оскаржити дане рішення до відповідної комісії, Виконкому, Спортивного арбітражного суду при НОК України, якщо такий створений, Генеральної асамблеї. Будь-яке рішення Генеральної асамблеї, як найвищого органу управління, може бути оскаржене шляхом подання апеляції до Спортивного арбітражного суду у Лозанні (Швейцарія), який вирішує суперечки у відповідності з кодексом спортивного арбітражу. Термін подання апеляції складає 21 (двадцять один) день з моменту отримання рішення, на яке подається апеляція. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів НОК України можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України. Скарга на рішення, дії та бездіяльність керівних органів НОК України підлягає розгляду на найближчому за датою подачі скарги засіданні Виконкому або Генеральної асамблеї. За результатами розгляду скарги Виконкомом чи Генеральною асамблеєю може бути прийнято рішення про задоволення скарги шляхом прийняття рішення, яке вимагається скаржником, або про відмову в 20


задоволенні скарги. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Виконкому або членів НОК України, що прийняли участь у Генеральній асамблеї. 10. 10.1.

Майно, майнові права та обов’язки НОК України. НОК України може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

10.2.

У власності НОК України можуть бути житлові будівлі, споруди виробничого та невиробничого призначення, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у т. ч. об'єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності НОК України.

10.3.

Майно, передане НОК України від його членів, є власністю НОК України і поверненню не підлягає. НОК України самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

10.4. 10.4.1.

Кошти НОК України складаються з: членських внесків, добровільних та благодійних внесків, пожертвувань, інших фінансових платежів організацій, підприємств, юридичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, майна та послуг; спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки НОК України, які не суперечать чинному законодавству; коштів, набутих в результаті підприємницької діяльності юридичних осіб, створених НОК України; дотацій чи субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги або технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим громадським об’єднанням відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України; дивідендів, отримуваних НОК України від створених нею юридичних осіб. надходжень від використання майна, належного НОК України на правах власності, в тому числі здавання його під найм (оренду); інших джерел, не заборонених чинним законодавством, включаючи пасивні доходи (роялті, відсотки за банківськими вкладами, тощо), та які порушують статусу НОК України, як неприбуткової організації.

10.4.2. 10.4.3. 10.4.5.

10.4.6. 10.4.7. 10.4.8.

10.5.

Майно НОК України відповідно до чинного законодавства України, чинного статуту та укладених угод належить йому на праві власності.

10.6. 10.6.1.

НОК України є власником: майна та коштів, переданих йому членами або державою в установленому порядку; майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

10.6.2.

21


10.6.3.

іншого майна та коштів, придбаних на законних підставах.

10.7.

НОК України вільно користується, володіє та розпоряджається власними коштами та майном, використовує їх на виконання статутних завдань, забезпечення власного утримання та розвитку. НОК України самостійно встановлює розміри та форми використання коштів, надання фінансової допомоги суб’єктам олімпійського руху. Кошти НОК України спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності НОК України. НОК України формує і виконує власний бюджет, щорічно його оприлюднює, невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають. Доходи або майно (активи) НОК України не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена НОК України, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). НОК України несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке йому належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України. НОК України не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями НОК України. Члени НОК України не мають права на частку майна НОК України. НОК України не несе відповідальності за зобов'язаннями створених нею юридичних осіб, а юридичні особи, створені НОК України, не несуть відповідальність за зобов'язаннями НОК України. НОК України отримує лише пасивні доходи від діяльності створених нею юридичних осіб у вигляді дивідендів. Власність НОК України охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані НОК України в результаті порушення його майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у порядку встановленому законом.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11. 11.1.

Облік і звітність. НОК України зобов'язаний вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.

11.2.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Президента. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

11.3.

Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Річний фінансовий звіт НОК України складається не пізніше, ніж через 25 днів після закінчення фінансового року. 22


11.4.

НОК України, місцеві осередки, юридичні особи, створені НОК України, зобов’язані проводити щорічно аудиторську перевірку, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

12. 12.1. 12.2.

Припинення діяльності. НОК України створюється на невизначений термін. Припинення діяльності НОК України здійснюється: - за рішенням Генеральної асамблеї, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу; - за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

12.3.

НОК України має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). У випадку прийняття рішення про саморозпуск Генеральна асамблея створює ліквідаційну комісію для проведення припинення НОК України як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна НОК України після його ліквідації відповідно до статуту. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення НОК України про саморозпуск розпочинається припинення НОК України як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З цього ж дня припиняється членство у НОК України.

12.4.

Реорганізація НОК України здійснюється шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. При прийнятті рішення щодо реорганізації НОК України шляхом приєднання НОК України повідомляє про це уповноважений орган з питань реєстрації. Питання подальшого членства членів НОК України в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Генеральної асамблеї. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, передбачених законодавством щодо внесення даних про рішення громадських об’єднань до Реєстру громадських об'єднань, розпочинається припинення НОК України. З цього часу Виконком може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього Генеральною асамблеєю. З цього ж дня припиняється членство у НОК України. Майно, активи та пасиви НОК України передаються правонаступнику.

12.5.

НОК України може бути заборонено судом у випадках передбачених законодавством. Заборона НОК України має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому законодавством, та виключення з Реєстру громадських об'єднань.

12.6.

У разі прийняття рішення про заборону НОК України майно, кошти та інші активи НОК України за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. 23


Припинення діяльності НОК України розпочинається з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону НОК України. З цього ж дня припиняється членство у НОК України. 12.7.

Припинення НОК України включає: - припинення внутрішньоорганізаційної діяльності НОК України; - припинення НОК України як юридичної особи.

12.8.

Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності НОК України, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації НОК України, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у пп. 12.3, 12.4, 12.6 цього Статуту. Протягом встановленого часу управління поточними справами НОК України, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Виконком. Після завершення зазначених дій діяльність Виконкому припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

12.9.

У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи НОК України з підстав, зазначених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", НОК України протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти НОК України, в обсязі, визначеному законодавством.

12.10.

Під час процедури ліквідації ліквідаційна комісія несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій НОК України, членам НОК України, а також третім особам. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

12.11.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Генеральній асамблеї.

12.12.

У разі саморозпуску НОК України його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням НОК України на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

24

Статут НОК України (2014)  
Статут НОК України (2014)  
Advertisement