Page 1

Ljubljana, 5.5.2009 Št. dokumenta : 30399-6-54/9 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ - Odbor za vrhunski šport Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 08 Fax.: +386 1 230 60 26 http://www.olympic.si

KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE KANDIDATOV ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV ZA ZAPOSLOVANJE V DRŽAVNI UPRAVI Na podlagi sprememb sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v MORS, MNZ, MF-CURS (oktober, 2007) in sprememb kriterijev za kategoriziranje športnikov (november, 2007) so pripravljeni novi kriteriji za oblikovanje prednostne liste za zaposlovanje športnikov in trenerjev v državni upravi. Kriteriji in postopek se nanašajo na točki 2.1 in 2.4 sporazuma o zaposlovanju. SPLOŠNI POGOJI a. Za športnike 1. Kandidate za zaposlitev lahko predlagajo nacionalne panožne športne zveze individualnih športnih panog (ne upošteva se športnikov invalidov in miselnih iger), kandidati morajo soglašati s predlogom. 2. Kandidati za zaposlitev morajo imeti najmanj izpolnjene pogoje za pridobitev statusa kategoriziranega športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. 3. Za razvrščanje kandidatov na prednostni listi se uporabljajo kriteriji, ki vrednotijo rezultate dosežene v tekoči oz. zadnji sezoni, upoštevajo se izključno najboljše uvrstitve na velikih mednarodnih tekmovanjih (izjema so ocene alpinističnih vzponov). 4. Kandidat je na podlagi doseženega rezultata v eni sezoni lahko uvrščen na prednostno lestvico največ eno leto. 5. V kolikor kandidat na podlagi doseženega rezultata v tekoči oz. zadnji sezoni ni bil zaposlen, se v prihodnji ali več sezonah, odvisno od trajanja njegovega statusa kategoriziranega športnika, ohrani njegovo mesto na prednostni lestvici, na katerega pa lahko NPŠZ predlaga novega športnika, ki pa mora imeti ustrezen status kategoriziranega športnika za izbrano prioritetno skupino. 6. V primeru enakega dosežka kandidatov se za razvrstitev na prednostni listi upošteva dodatne kriterije: o uvrstitve v individualnih disciplinah imajo prednost pred ekipnimi (štafete, čolni, ekipe,..), o upoštevajo se drugi doseženi rezultati na OI, SP, EP v zadnjih dveh sezonah, o prednost ima kandidat, ki je prej dosegel rezultat.

1


7. Športnika se izbriše iz prednostne liste po izteku statusa kategoriziranega športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda ali po zaključku njegove športne kariere oz. prej, če tako predlaga NPŠZ (točka 5.). b. Za trenerje 1. Kandidate za zaposlitev lahko predlagajo nacionalne panožne športne zveze individualnih športnih panog (ne upošteva se trenerjev športnikov invalidov in miselnih iger), kandidati morajo soglašati s predlogom. 2. Kandidati za zaposlitev morajo imeti ustrezno strokovno usposobljenost in izdano ustrezno licenco. 3. Kandidati za zaposlitev morajo imeti pod svojim okriljem športnike, ki izpolnjujejo pogoje najmanj 4. prioritetne skupine. 4. Prednostno se upošteva kandidate - trenerje državnih reprezentanc, ki imajo pod svojim okriljem športnike, ki izpolnjujejo pogoje višjih prioritetnih skupin prednostne liste oz. so dosegli boljši rezultat v zadnjih dveh sezonah. 5. Skupno število zaposlenih trenerjev ne sme presegati 10% od skupnega števila zaposlenih športnikov. V skladu z 2.4 točko sporazuma se praviloma zaposli trenerje, ko so v določenem ministrstvu že zaposleni najmanj 3 športniki istega športa. 6. Trenerja se izbriše iz prednostne liste po izgubi statusa nacionalnega trenerja ali v primeru, da pod svojim okriljem nima več kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda ali po zaključku njegove trenerske kariere oz. prej, če tako predlaga NPŠZ. POSTOPEK 1. OVŠ pozove NPŠZ za pripravo prednostnih seznamov športnikov / trenerjev kandidatov za zaposlitev in športnikov / trenerjev, ki jih predlagajo za prekinitev zaposlitve 2x letno – praviloma junija in decembra. 2. NPŠZ posreduje OVŠ prednostna seznama športnikov in trenerjev – kandidatov za zaposlitev, na katerem so po vrstnem redu navedeni kandidati za zaposlitev. 3. V primeru nepopolnih vlog OVŠ pozove NPŠZ za dopolnitev. 4. OVŠ izdela in potrdi skupni seznam kandidatov ter ga objavi na svojih spletnih straneh in posreduje skupini za koordinacijo zaposlovanja športnikov / trenerjev na ministrstvih. 5. Nadaljnji postopek zaposlovanja vodi KOORDINACIJSKA skupina za zaposlovanje, ki obvešča OVŠ o stanju zaposlenih športnikov in trenerjev na posameznih ministrstvih. 6. OVŠ na svoji spletni strani objavlja sezname športnikov / trenerjev, ki so zaposleni v državni upravi.

2


1.3.m

1.m

1.m

7.16.m

4.8.m

2.3.m

2.3.m

1.m

17.32.m

9.16.m

4.12.m

4.8.m

2.4.m

3

4

5

6

7

S R M R S R M R S R

X

X

EP ER neol neol

SI

M R P R

ml. čl. SP

ml. čl. EP

1.3.m

1.m

ml. SP

ml. EP

1.m

2.3.m

1.3.m

1.2.m

3.4.m

X

1.m

X

1.m

M R M R

SP EP ost ost ale ale

2.3.m

2.3.m

1.2.m

1.m

X

X

3

DRUGO ml.

4.6.m

SR SPP SP ER SVI tek. neol neol

DRUGO ostale člani

S R

EP

ml. alpinizem

2

SR

DRUGO neol. člani

1.3.m

SPP k.u.

DRUGO ol. člani

S R

SRL

ml. ml. čl., čl., ml. ml. SP EP ost ost ale ale

prva ¼ po točkah

KATEGORIZ.

1

SP

alpinizem

PRIORITETA

OI

ml. ml. č, č, ml. ml. SP EP neo neo l. l.


EP ER neol neol

SI

SP EP ost ost ale ale

ml. čl. SP

ml. čl. EP

ml. SP

ml. EP

4.6.m

2.3.m

1.3.m

1.m

1.3.m

1.m

DRUGO ml.

SR SPP SP ER SVI tek. neol neol

DRUGO ostale člani

P R

EP

ml. ml. čl., čl., ml. ml. SP EP ost ost ale ale

prva ¼ po točkah

10

SR

ml. alpinizem

P R

SPP k.u.

DRUGO neol. člani

9

SRL

DRUGO ol. člani

P R

SP

alpinizem

KATEGORIZ.

PRIORITETA 8

M R

OI

ml. ml. č, č, ml. ml. SP EP neo neo l. l.

X

1.3.m

1.m

X

4


LEGENDA KRATIC OI – olimpijske igre SP – svetovno prvenstvo EP – evropsko prvenstvo SPP k.u. – končna uvrstitev v svetovnem pokalu SPP tek. – uvrstitev na posamezni tekmi svetovnega pokala SR – svetovni rekord ER – evropski rekord SRL – svetovna rang lestvica SI – sredozemske igre SVI – svetovne igre neol. – od MOK priznane neolimpijske discipline olimpijskih in neolimpijskih panog ml.čl. – mlajše članske kategorije ml. – mladinske kategorije alpinizem – alpinistični vzponi DRUGO – drugi rezultati, ki po kriterijih za kategoriziranje prinašajo status SR, MR, PR ostale – discipline, ki jih MOK ne priznava.

Predsednik Odbora za vrhunski šport Bogdan Gabrovec

/Kriteriji-za-oblikovanje-prednostne-l  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/kariera/zaposlovanje/Kriteriji-za-oblikovanje-prednostne-liste.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you