Page 1

Ljubljana, 28.11.2013 Št. dokumenta : 414-5-11/13 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ

KOMISIJA ZA ORGANIZIRANOST IN PRAVNE ZADEVE OKS-ZŠZ

Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 00 Fax.: +386 1 230 60 20 http://www.olympic.si

ZADEVA: PREDLOG SPREJEMA NOVIH ČLANIC V OKS-ZŠZ

Komisija za organiziranost OKS-ZŠZ je na svoji 7. seji dne 28.11.2013 obravnavala vloge za sprejem novih članic v OKS-ZŠZ. Komisija predlaga izvršnemu odboru in skupščini OKS-ZŠZ, da se v primeru sprejema novih pravil, v članstvo OKS-ZŠZ sprejme naslednje kandidate: 1. ŠPORTNA CHEERLEADIG ZVEZA SLOVENIJE Športna cheerleading zveza Slovenije izpolnjuje osnovne pogoje za članstvo in je posredovala tudi ustrezna dokazila in zahtevane dokumente, kot je opredeljeno v 13. členu novih Pravil OKS-ZŠZ. Izpolnjuje tudi pogoje za pridobitev statusa nacionalne panožne športne zveze, saj je članica mednarodne športne zveze, ki je včlanjena v SPORT ACCORD (15. člen Pravil). Predlog: Športno cheerleading zvezo Slovenije se sprejme v članstvo OKS-ZŠZ. Uvrsti se v skupino Nacionalnih panožnih športnih zvez.

2. ZVEZA JOGA DRUŠTEV SLOVENIJE Zveza joga društev Slovenije izpolnjuje pogoje za članstvo. Posredovala je zahtevano dokumentacijo, ki ustreza določilom iz 13. člena novih Pravil. Predlog: Zvezo joga društev Slovenije se sprejme v članstvo OKS-ZŠZ. Uvrsti se jo v skupino športne zveze in združenja.


3. ZVEZA ZA HITROSTNO ROLANJE SLOVENIJE

Zveza za hitrostno rolanje Slovenije je ob vlogi za članstvo posredovala tudi zahtevano dokumentacijo iz 13. člena novih Pravil in izpolnjuje pogoje za članstvo. Predlog: Zvezo za hitrostno rolanje Slovenije se sprejme v članstvo OKS-ZŠZ. Uvrsti se jo v skupino športne zveze in združenja.

4. ZDRUŽENJE ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE

Združenje športnih centrov Slovenije je ob vlogi za včlanitev v OKS-ZŠZ posredovala ustrezno dokumentacijo, navedeno v 13. členu novih Pravil in izpolnjuje pogoje za članstvo. Predlog; Združenje športnih centrov Slovenije se sprejme v članstvo OKS-ZŠZ. Uvrsti se ga v skupino športne zveze in združenja.

5. SPEED BADMINTON ZVEZA SLOVENIJE Speed badminton zveza Slovenije je ob vlogi za članstvo v OKS-ZŠZ posredovala ustrezno dokumentacijo v skladu s 13. členom Pravil. Sprejemu Speed badminton zveze Slovenije v OKS-ZŠZ je nasprotovala Badminton zveza Slovenije predvsem zaradi besede badminton v imenu zveze. Vendar je Speed badminton zveza Slovenije registrirana v skladu z veljavno zakonodajo, na njeno registracijo pa c zakonskem roku ni bilo pripomb. Predlog: Speed badminton zveza Slovenije se sprejme v članstvo OKS-ZŠZ. Uvrsti se jo v skupino športne zveze in združenja.

6. MARŽORETNA IN TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE

Maržoretna in twirling zveza Slovenije si že dolgo prizadeva postati članica OKS-ZŠZ. Z novimi Pravili bi to možnost tudi imeli vendar pod pogojem, da bi bila njena glavna registrirana dejavnost športna dejavnost ozirom da je v registru društev razvrščena v skupino športnih in rekreativnih društev. Ostale pogoje za včlanitev zveza izpolnjuje. Predlog: Maržoretno in twirling zvezo Slovenije se sprejme v članstvo OKS-ZŠZ pod pogojem, da najkasneje do 10.12.2013 posreduje dokazila o registraciji svoje dejavnosti, ki ustreza zahtevam iz 13. člena novih Pravil. Uvrsti se jo v skupino športnih zvez in združenj.


7. ŠPORTNA ZVEZA TRIATLON MOČI Športna zveza Triatlon moči Slovenije je posredovala vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ. Vloga je sicer popolna vendar pa glede na zahteve iz 13. člena novih Pravil ne izpolnjujejo pogoja, da je registrirana najmanj dve leti, saj je bila ustanovljena v letu 2012. Predlog: Vlogo Športne zveze Triatlon moči Slovenije za članstvo v OKS-ZŠZ se zavrne. 8. TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE

Članstvo Twirling zveze Slovenije v OKS-ZŠZ je zamrznjeno že od septembra 2012. Obvestilo o sklepu IO OKS-ZŠZ o zamrznitvi članstva v OKS-ZŠZ je bilo Twirling zvezi Slovenije prvič priporočeno posredovano 26.9.2012. Ker pošta s strani naslovnika ni bila prevzeta, je bilo 12.2.2013 Twirling zvezi Slovenije ponovno pisno in priporočeno posredovano obvestilo o sklepu IO OKS-ZŠZ, sklep pa je bil objavljen tudi na spletni strani OKS-ZŠZ. Vsa navedena dokumentacija je bila Twirling zvezi Slovenije posredovana tudi po elektronski pošti, neuspešni pa so bili poskusi komuniciranja po telefonu. Tudi drugič pošta s strani naslovnika ni bila prevzeta. Dne 3.5.2013 je Twirling zveza Slovenije posredovala odgovor-pritožbo na sklep o zamrznitvi članstva. Iz odgovora - pritožbe, je razvidno, da je bila vsa priporočena in e-pošta posredovana na prave naslove. Ker pritožbo na sklep o zamrznitvi članstva ni podpisala pooblaščena oseba Twirling zveze Slovenije, komisija pritožbe ni obravnavala. Sicer pa Twirling zveza Slovenije že več kot leto dni ne izkazuje nobene aktivnosti. Na spletni strani ni sprememb že več kot leto dni. Kot nosilec izobraževanja za športno panogo twirling za izobraževanje strokovnih kadrov niso prijavili nikogar in tudi ne odgovarjajo niti na pošto niti telefonsko. Predlog: Na podlagi 19. člena pravil OKS-ZŠZ se zaradi zanemarjanja vloge članice v športu Twirling zvezo Slovenije izključi iz članstva OKS-ZŠZ.

Komisija za organiziranost In pravne zadeve OKS-ZŠZ Predsednica Tjaša Andree Prosenc

8 predlog novih clanic oks za skupscino 17 12 2013  

http://www.olympic.si/uploads/media/8._-_Predlog_novih_clanic_OKS_za_skupscino_17.12.2013.pdf

8 predlog novih clanic oks za skupscino 17 12 2013  

http://www.olympic.si/uploads/media/8._-_Predlog_novih_clanic_OKS_za_skupscino_17.12.2013.pdf

Advertisement