Page 1

Ljubljana, 28.11.2013 Št. dokumenta : 414-6-1/13 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Odbor športa za vse Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 28 Fax.: +386 1 230 60 29 http://www.olympic.si

ZADEVA: Kratka obrazložitev predloga novih pravil OKS-ZŠZ

Predlagatelji predloga dopolnitve Pravil OKS smo sledili naslednjim ciljem: -

da se uskladijo z veljavno zakonodajo (Zakonom o društvih, …….) da se uskladijo s spremembami v nekaterih mednarodnih povezavah (n.pr. SPORT ACCORD), spremembami nekaterih predpisov (doping), da so nekatera določila napisana bolj jasno in nedvoumno in v logičnem zaporedju, ter da se ne ponavljajo da imajo členi podnaslove, ki jim določajo vsebino oštevilčene odstavke da se razrešijo vse pogostejše problemi v zvezi s članstvom (včlanjevanjem) in njihovem statusu v okviru OKS. da imajo vse skupine članic v skupščini predstavnike z glasovalno pravico da se spodbuja mirno reševanje sporov da se upošteva pripombe iz razprave o drugačnem načinu volitev

Ob upoštevanju vsega navedenega in predlogov in pripomb iz javne razprave in posvetov s članicami so predlagane naslednje pomembnejše spremembe: 1. Člani OKS-ZŠZ so razdeljeni v štiri skupine: A/ nacionalne panožne športne zveze, B/ lokalne športne zveze (občinske, mestne in medobčinske športne zveze) C/ športne zveze in združenja (druge športne zveze / združenja, zamejske športne zveze/združenja ter splošne in strokovne zveze/združenja povezana s športom) D/ sponzorji OKS-ZŠZ.

2. Natančneje so določeni pogoji za razvrstitev članov v posamezne skupine, predvsem, katera zveza lahko pridobi status nacionalne panožne športne zveze.

3. Včlanjevanje v skupino športnih zvez in združenj (skupina C) za pravne osebe, ki izpolnjujejo osnovne pogoje iz 13. člena pravil ni več omejeno.


4. V primeru, da članica dve leti zapored ne plača članarine ji članstvo v OKS-ZŠZ avtomatično ugasne. Prav tako predstavniki članic, ki v tekočem letu nimajo poravnane članarine, ne morejo sodelovati pri odločitvah v teh organih. 5. Predstavniki športnih zvez in združenj, ki do sedaj niso imeli glasovalne pravice, imajo v skupščini 5 predstavnikov z glasovalno pravico in sicer: 3 predstavnika športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse,

1 predstavnika športne zveze, ki se ukvarja s športom invalidov 1 predstavnika zamejskih športnih organizacij in 6. Individualnega ustanovitelja in športnike se šteje v kvoto olimpijskih športnih panog. 7. Ob predstavitvi programa na volilni seji skupščine, mora kandidat za predsednika predstaviti tudi listo kandidatov za podpredsednike in člane izvršnega odbora, pri tem pa mora upoštevati strukturna razmerja, ki jih v izvršnem odboru morajo imeti posamezne skupine članic. Obenem mora pri kandidatih za člane izvršnega odbora (razen za tri podpredsednike), za vsako posamezno skupino članic predlagati najmanj 50% kandidatov več, kot jih določa predpisano strukturno razmerje. 8. Natančneje se določa struktura članov izvršnega odbora in sicer: Izvršni odbor ima vključno s predsednikom in tremi podpredsedniki 21 članov in sicer: - 10 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, od tega 5 predstavnikov individualnih športnih panog letnih športov, 1 predstavnika individualnih športnih panog zimskih športov in 4 predstavnike kolektivnih športnih panog. - 2 predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov oziroma ne olimpijskih športov, - 4 predstavnike lokalnih športnih zvez, - 1 individualni soustanovitelj OKS- ZŠZ, - 1 predstavnik športnikov iz športne panoge, ki je v programu olimpijskih iger, - 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse - 1 predstavnik organizacije, ki skrbi za šport invalidov - 1 predstavnik sponzorjev 9. Določa se tudi struktura sestave in načina volitev oz. imenovanja članov obeh stalnih teles IO OKS-ZŠZ – Strokovnega sveta za tekmovalni šport in Strokovnega sveta športa za vse. 10. Da bi vse morebitne spore po možnosti reševali po mirni poti se uvaja posebna arbitražna klavzula

11. Predvideva se imenovanje Varuha športnikovih pravic

4 kratka obrazlozitev predloga novih pravil za skupcino 17 12 2013  

http://www.olympic.si/uploads/media/4._-_Kratka_obrazlozitev_predloga_novih_Pravil_za_SKUPCINO_17.12.2013.pdf

Advertisement