Page 1

OI Sochi 2014 Kriteriji za imenovanje kandidatov in članov Team Slovenia Sochi 2014 Ljubljana, 25.10.2012 Št. dokumenta: 30311‐8‐1/12


KRITERIJI OKS

ZA IMENOVANJE KANDIDATOV IN ČLANOV TEAM SLOVENIA SOCHI 2014 Mednarodni olimpijski komite v sodelovanju z mednarodnimi športnimi federacijami pripravi kvalifikacijske kriterije za nastop na OI Sochi 2014. "Qualification systems fo XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014", kot so naslovljeni v angleškem jeziku predstavljajo obvezen pogoj, ki ga mora izpolniti katerikoli športnik in ekipa, da se lahko uvrsti na igre. Odločitev o tem, kdo od teh športnikov in ekip se bo iger dejansko udeležil, je v pristojnosti nacionalnega olimpijskega komiteja. NPŠZ in športniki se vključijo v Olimpijski program na osnovi »Kriterijev OKS za imenovanje kandidatov in članov Team Slovenia Sochi 2014«, ki so rezultat usklajevanja kriterijev NPŠZ, kriterijev OKS in kriterijev MOK. V nadaljevanju so navedeni kriteriji OKS za vse individualne in kolektivne športne discipline, priloga dokumenta pa predstavljajo kriteriji NPŠZ, ki natančneje opredeljujejo, kdo od športnikov bo predlagan za člana Team Slovenia Sochi 2014.

SPLOŠNI KRITERIJI OKS KRITERIJI OKS ZA IMENOVANJE ŠPORTNIKOV – KANDIDATOV A NORMA B NORMA OBDOBJA ZA IMENOVANJE ŠPORTNIKOV – KANDIDATOV SPREMLJANJE IN OHRANJANJE STATUSA ŠPORTNIKA – KANDIDATA KRITERIJI OKS ZA IMENOVANJE ČLANOV TEAM SLOVENIA SOCHI 2014 KRITERIJI OKS ZA POTNIKE

Vodja programov športnih iger Borut Kolarič

3 4 4 5 5 5 6 6

Direktor OVŠ Blaž Perko

2


Splošni kriteriji OKS Osnova kriterijev OKS so kvalifikacijski kriteriji za nastop na OI Sochi 2014, ki jih MOK pripravi v sodelovanju z mednarodnimi športnimi federacijami, tem kriterijem pa OKS doda svoje kriterije, s čimer želi zagotoviti, da se iger udeležijo najboljši in ustrezno pripravljeni športniki, medtem ko NPŠZ kriteriji odločajo kdo se bo v okviru kvot udeležil iger; OKS upošteva kvoto MOK, ki velja za posamezno disciplino.

Glede na to, da je kvalifikacijsko obdobje dolgo in si je moč pridobiti kvoto za nastop na igrah že veliko pred olimpijskimi igrami, bo OKS pri imenovanju športnikov upošteval tudi rezultate v olimpijski sezoni, ki morajo odražati dobro športno formo. Kriterije za imenovanje kandidatov in potnikov določa IO OKS, ki pooblašča OVŠ za pripravo le‐teh, slednji pa je tudi pristojen za imenovanje kandidatov ter predloga članov Team Slovenia Sochi 2014. V zaključni fazi odloča o udeležbi in izboru članov Team Slovenia Sochi 2014 IO OKS na podlagi predloga NPŠZ in strokovne ocene OVŠ. Za vse športne discipline veljajo naslednji splošni kriteriji:   

veljajo rezultati doseženi v disciplinah, ki so na olimpijskem programu OI Sochi 2014; zahteva se konsistentnost pri doseganju uvrstitev za imenovanje športnikov; kriteriji opredeljujejo A in B normo, hkrati pa so športniki razporejeni na več kakovostnih nivojev: o A norma:  1. nivo: potencial za uvrstitve do 6.m na OI,  2. nivo: potencial za uvrstitve do 16.m na OI,  3. nivo: mladi perspektivni športniki, ki kažejo potencial za vrhunske dosežke na naslednjih igrah (23 let v času imenovanja, razen v biatlonu, teku na smučeh in nordijski kombinacij, kjer je ta starost 25 let), o B norma: športniki, ki so še brez OI nastopov  4. nivo: potencial za doseganje uvrstitev do 16.m oz. uvrstitev v 1. 1/2 uvrščenih na OI; kriteriji za razvrstitev športnikov na kakovostne nivoje veljajo za vsako športno disciplino posebej (športne discipline so navedene spodaj).

Glede na navedene kriterije na vseh nivojih se pri določanju seznama kandidatov oz. predloga članov Team Slovenia Sochi 2014 upošteva še:  

panožna strokovna ocena in strokovna ocena OVŠ, ki lahko na podlagi objektivnih razlogov odloči v izjemnih primerih drugače kot velevajo kriteriji.

Športne panoge in športne discipline na OI Sochi 2014: 1. 2.

3.

smučanje – alpsko: a. tehnične discipline b. hitre discipline smučanje – deskanje: a. paralelne discipline b. snežni kanal c. deskarski kros d. slopestyle smučanje – prosti slog: a. skoki b. grbine c. smučarski kros d. snežni kanal e. slopestyle

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

smučanje – biatlon smučanje – nordijska kombinacija smučanje – skoki smučanje – tek na smučeh: a. šprint b. distanca sankanje – umetne proge bob skeleton drsanje – umetnostno hitrostno drsanje hitrostno drsanje – kratke proge hokej na ledu curling

3


Kriteriji OKS za imenovanje športnikov – kandidatov A NORMA 1. nivo:  individualna športna disciplina: o 1x uvrstitev do 3.m, 1x do 6.m in 2x do 16.m na tekmah SPP (šteje se tudi uvrstitev na SP) ali o končna (skupna) uvrstitev do 8.m na tekmah SPP/SRL;  umetnostno drsanje: o uvrstitev do 6.m na tekmi SP ali EP ali o končna (skupna) uvrstitev do 8.m na sezonski svetovni lestvici;  ekipa ali štafeta: o 1x uvrstitev do 3.m in 1x do 6.m na SPP (šteje se tudi uvrstitev na SP);  kolektivna športna panoga: uvrstitev do 8.m na SP. 2. nivo:  individualna športna disciplina: o 4x oz. vsaj 30% uvrstitev do 16.m na tekmah SPP, če je uvrstitev znotraj 1. 1/3 uvrščenih ali o končna (skupna) uvrstitev do 16.m na tekmah SPP/SRL;  umetnostno drsanje: o uvrstitev do 12.m na tekmi EP ali o uvrstitev do 16.m na tekmi SP oz. dosežena OI kvota na SP ali o končna (skupna) uvrstitev do 16.m na sezonski svetovni lestvici;  ekipa ali štafeta: 2x uvrstitev do 6.m na SPP (šteje se tudi uvrstitev na SP);  kolektivna športna panoga: o izpolnjena norma za nastop na OI, o nastop na SP in dosežena vsaj 1 zmaga; 3. nivo:  individualna športna disciplina: o 1x uvrstitev do 16.m in 1x do 30.m na tekmah SPP (šteje se tudi uvrstitev na SP);  umetnostno drsanje: o uvrstitev do 16.m na tekmi EP ali o uvrstitev do 24.m na tekmi SP ali o dosežena OI kvota na kvalifikacijskem tekmovanju. Opombe: ‐ OKS imenuje vse športnike z A normo; ‐ dodatni pogoj za priznanje ekipe ali štafete na določenem kakovostnem nivoju: o 2 člana v ekipi/štafeti: oba člana morata imeti izpolnjeno individualno normo in:  1 od njiju kriterij za 1. nivo, da se ekipa/štafeta upošteva za 1. nivo,  1 od njiju kriterij za 2. nivo, da se ekipa/štafeta upošteva za 2. nivo, o 4 člani v ekipi/štafeti: 3 člani morajo imeti izpolnjeno individualno normo in:  1 od njih kriterij za 1. nivo, da se ekipa/štafeta upošteva za 1. nivo,  1 od njih kriterij za 2. nivo, da se ekipa/štafeta upošteva za 2. nivo.

4


B NORMA 4. nivo:  individualna športna disciplina: o 1x uvrstitev do 16.m na tekmah SPP in o 3x oz. vsaj 30% uvrstitev do 30.m na tekmah SPP, če je uvrstitev znotraj 1. 1/2 uvrščenih ali o končna (skupna) uvrstitev do 30.m na tekmah SPP/SRL  umetnostno drsanje: o uvrstitev do 24.m na tekmi EP ali o uvrstitev do 32.m na tekmi SP ali o končna (skupna) uvrstitev do 30.m na sezonski svetovni lestvici;  ekipa ali štafeta: 2x uvrstitev do 12.m na SPP (šteje se tudi uvrstitev na SP) Opombe: ‐ OKS imenuje vse športnike z B normo do maksimalne MOK kvote. Obdobja za imenovanje športnikov – kandidatov OVŠ bo imenoval:  po končani sezoni 2010/2011 in 2011/2012 kvote posamezne športne discipline,  v sezoni 2012/2013 športnike – kandidate dinamično na podlagi rezultatov tekom sezone,  v sezoni 2013/2014 športnike – kandidate dinamično na podlagi rezultatov skladno s kvalifikacijskim sistemom MOK pri posamezni panogi vse do seje OVŠ, ko bo na podlagi predloga NPŠZ oblikoval predlog članov Team Slovenia Sochi 2014. Status kandidata velja 1 leto za naslednjo sezono oz. do imenovanja v potnika in se skladno s terminskim načrtom ugotavlja upravičenost kandidata na ustreznem nivoju. Spremljanje in ohranjanje statusa športnika – kandidata Športniki, ki status kandidata dosežejo v pretekli sezoni, morajo z rezultati v naslednji sezoni svoj status potrditi na naslednji način:  kandidat 1. nivoja mora za ohranitev statusa kandidata na 1. nivoju doseči najmanj rezultat za 2. nivo, v nasprotnem primeru OVŠ napravi strokovno oceno in razvrsti kandidata na ustrezen nivo oz. briše iz seznama,  kandidat 2., 3. ali 4. nivoja mora za ohranitev statusa kandidata na svojem nivoju doseči najmanj rezultat za nivo, na katerem je razvrščen v nasprotnem primeru OVŠ napravi strokovno oceno in prerazporedi kandidata na ustrezen nivo ali briše iz seznama. Izjeme, ki veljajo na področju ohranjanja statusa kandidata v sezoni 2013/2014, se upoštevajo za športnike, ki zaradi poškodbe, bolezni ali nosečnosti ne nastopijo na tekmovanjih v letu 2012/2013, pri tem pa se upoštevajo naslednja merila:  športnik mora biti na seznamu kandidatov 1. ali 2. nivoja v letu 2011/2012,  zveza in trener morata utemeljiti ter predložiti strokovno mnenje, da se športnik ustrezno pripravlja za nastop na OI.

5


V vsakem primeru mora tak športnik za nastop na OI potrditi športno formo kot narekujejo kriteriji za imenovanje potnikov – članov Team Slovenia Sochi 2014. Kriteriji OKS za imenovanje članov Team Slovenia Sochi 2014 OKS upošteva naslednja izhodišča pri selekcioniranju športnikov / ekip za nastop na OI Sochi 2014:  načeloma so potniki tisti športniki / ekipe, ki lahko nastopijo na igrah na osnovi izpolnjenih kriterijev in kvote MOK,  potniki so lahko samo tisti, ki jih predlaga ustrezna NPŠZ, pri čemer so NPŠZ vezane na kriterije, ki jih je sprejel OKS; NPŠZ mora obvezno pripraviti kriterije izbora predlogov potnikov v primeru, da bo v posamezni disciplini večje število kandidatov od kvote MOK za posamezno disciplino,  OKS si pridržuje pravico določiti časovno obdobje in/ali vrsto tekmovanja, na katerih so/bodo športniki / ekipe dosegli kriterij za nastop,  OKS praviloma ne bo imenoval potnikov, ki bi jih MOK povabil samo zato, da bi izpolnil olimpijsko kvoto. Dodatno na gornja izhodišča bo OKS bo imenoval potnike, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:  da športna forma športnika zagotavlja vsaj dosedanje rezultate,  da vodja zdravniške ekipe poda pozitivno mnenje o ustreznem zdravstvenem stanju športnika,  da sta NPŠZ in športnik podpisala pogodbo o sodelovanju z OKS,  da športnik ni v disciplinskem postopku oz. da ne prestaja disciplinsko kazen,  da športnik izpolnjuje vse prevzete obveznosti glede dopinga. Kriteriji OKS za potnike 1) Izpolnjen MOK kriterij in A ali B norma do 13.1.2014 2) A norma: a) vsak športnik/ekipa/štafeta z izpolnjeno normo v okviru MOK kvote in Individualne športne discipline: a) športnik, ki je bil kandidat, mora potrditi športno formo v sezoni 2013/14: i) 30 % uvrstitev do 16.m na tekmah SPP (šteje se nacionalna MOK kvota), ii) 30 % uvrstitev do 30.m za mlade perspektivne športnike na tekmah SPP (šteje se nacionalna MOK kvota) ali b) športnik, ki ni bil kandidat, mora doseči v sezoni 2013/14: i) 50 % uvrstitev do 16.m na tekmah SPP (šteje se nacionalna MOK kvota), ii) 50 % uvrstitev do 30.m za mlade perspektivne športnike na tekmah SPP (šteje se nacionalna MOK kvota). Umetnostno drsanje: a) športnik mora potrditi športno formo v sezoni 2013/14 z udeležbo na najmanj 3 izmed 4 tekem v obdobju september – december 2013 in na 3 tekmah povprečno doseči minimalno število točk (število točk in tekme določi OKS na predlog NPŠZ).

6


Ekipne športne discipline: a) ekipa ali štafeta, ki je bila kandidat, mora potrditi športno formo v sezoni 2013/14: i) 30 % uvrstitev do 6.m na SPP (šteje se nacionalna MOK kvota) ali b) ekipa ali štafeta, ki ni bila kandidat, mora potrditi športno formo v sezoni 2013/14: i) 50 % uvrstitev do 6.m na SPP (šteje se nacionalna MOK kvota). Kolektivne športne panoge: a) izpolnjena norma za nastop na OI. 3) B norma: a) če ima športna disciplina vsaj 1 športnika z A normo, potem se lahko za potnika imenuje največ 1 športnika z B normo oz. b) če športna disciplina nima nobenega športnika z A normo, ima lahko največ 2 športnika z B normo in Individualne športne discipline: a) športnik, ki je bil kandidat, mora potrditi športno formo v sezoni 2013/14: i) 30 % uvrstitev do 30.m na tekmah SPP, če je uvrstitev znotraj 1. 1/2 uvrščenih b) športnik, ki ni bil kandidat, morajo doseči v sezoni 2013/14: i) 1x uvrstitev do 16.m in 30 % do 30.m na tekmah SPP, če je uvrstitev znotraj 1. 1/2 uvrščenih. Umetnostno drsanje: a) uvrstitev do 24.m na tekmi EP v letu 2014; Ekipne športne discipline: a) ekipa ali štafeta, ki je bila kandidat, mora potrditi športno formo v sezoni 2013/14: i) 30 % uvrstitev do 12.m na SPP (šteje se nacionalna MOK kvota) in ima vsaj 50% članov ekipe z individualno A normo, b) ekipa ali štafeta, ki ni bila kandidat, mora potrditi športno formo v sezoni 2013/14: i) 50 % uvrstitev do 12.m na SPP (šteje se nacionalna MOK kvota) in ima vsaj 50% članov ekipe z individualno A normo.

Rezervni člani ekip/štafet: NPŠZ lahko tudi poda predlog za rezervnega člana štafete ali ekipe v primeru, da pridobi kvoto s strani mednarodne federacije. V vseh primerih bo OKS pri imenovanju le‐teh odločal na podlagi naslednjih meril:  rezervni športnik bo član Team Slovenia Sochi 2014 le v primeru, da štafeta ali ekipa doseže rezultat, ki je primerljiv vsaj za A normo,  športnik izpolnjuje kriterij nastopa glede na pravila MOK in  rezervni športnik mora doseči rezultat za B normo.

7

3_Kriteriji_OKS_OI_Sochi_2014  

http://www.olympic.si/uploads/media/3_Kriteriji_OKS_OI_Sochi_2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you