Page 1

PI S Z ĄDL ANAS :

Ma j 2 0 1 3

K O Ź MI ŃS K I

N u me r

K WI A T E KL a b o g a

B a r d a d y n

MA G A Z Y N B E Z P Ł A T NY

Z a c h o d n y

1

B Y S T R Z Y C K I MA G A Z Y NMI Ł O Ś N I K Ó W HI S Z P A ŃS K I E GOF UT BOL U

OL E MAGAZ Y N. PL

PRZEPYTUJ EMY

C Z E RWONAKART KA

S. 32

} S. 20iS. 1 4

ANAL I Z UJ E MY

Fenomen

REALU SOCI EDAD S. 1 8i60

T r a n s f e r y : C z yL l o r e n t es z y k u j ek o l e j n ąwy p r z e d a ż ?

Hi s z pa ni e T E MA TNUME RU

pach naWys

AT A K Ż E :

R i q u e l me / B o i x o s N o i s / D e r b y S e wi l l i / N a r o d z i n y P r i me r aD i v i s i ó n/ T o me r H e me d / R a y o V a l l e c a n o


Redakcj a

[DOMI NI KPI EC HOT A] @d o mi ni k p i e c ho t a

[Z DZ I S Ł AWL EWI C KI]

[J OL ANT AZAS ĘPA] @p o l a z a s

[ARKADI US ZBRYZ I K]

[PI OT RŚ WI CA] @p i o t r _ s wi c a

[MA T E US ZS TYŚ] @ma t e us z s t y s

Fel i et oni ś ciis t al iws pół pr acowni cy

[PI OT RKOŹ MI ŃS KI]

[MI C HAŁPOL]

[MARI US ZBI EL S KI]

[OS KARS Z UMER]

@UE F A C o mP i o t r K

@Ma ni e k _ I b r a 1 0

@P o l s p o r t

@Os k i _ L F C

[BARBARABARDADYN]

[J AKUBMI KUŚ] @j s mi k us

[Ł UKAS ZKWI AT EK] @l uk a s z k wi a t e k

[PI OT RDYGA] @P i o t r e k Dy g a

[MI C HAŁZAC HODNY] [S E BAS T I ANWYC HODZ KI] @mi c ha l z a c ho d n y @P o l i s hs c o ut

@wy c ho d z k i

UKAS ZZAL ES KI] [MARC I NŚ L I WNI C KI] [MI C HAŁŚ WI ERŻ YŃS KI] [BART I E JMARC I NKI EWI C Z] [Ł E KPŁ ONKA] [MAC @mk ma r c i nk i e wi c z

[BART OS ZGAZ DA] @b a r t o s z g a z d a

[RAF AŁS AHAJ] @j s a ha j

[J AC E KS T AS ZAK] @j a c e k s t a


ODREDAKCJI

¡ Hol a!

[DOMI NI KPI EC HOT A]

Prz ygodyc z as

@d o mi ni k p i e c ho t a

G

dybyj es z c z edwami es i ąc et emu kt ośmipowi edzi ał ,bym z ebr ał gr upę pas j onat ów,zai nt r ygował izaangaż owałpr of es j onal i s t ów, apóźni ejodpods t aw s t wor zyłpr of es j onal nymagazynol i dz ehi s zpańs ki ej , popat r zył bym nani egoj akki bi c eReal uMadr yt naJ os éMour i nhopoods uni ęc i uods kł adu Cas i l l as akos zt em Adána.A j ednakni epr awdopodobneokazał os i ęmożl i we— był oj użt yl kokwes t i ąc zas u,ł ez,l i t r ów kawyi yer bamat ezani m dzi ęki gr upi ezakoc hanyc hwhi s zpańs ki ms t yl ugr yzapal eńc ów pows t ałmagazyn,zwdzi ęc znym okr zyki em ¡ Ol é!wt yt ul e. Pobur z ymóz gówr es z t apos z ł azgór ki : pr z ygot owani a, wywi ady , noc ez ar wanenapi s ani ear t ykuł ów ik or ekt ę.Ent uz j az m ipoz yt ywneuc z uc i a t owar z ys z ył ypows t awani uk aż dej s t r onymagaz ynu.Mam nadz i ej ę,ż er ówni epoz yt ywner eak c j e wz budz i mywś r ódnaj waż ni ej s z yc hwt ym c ał ym pr z eds i ęwz i ęc i u— nas z y c hCz yt el ni k ów Chc ęupr z edz i ćki l k apods t awowyc hpyt ańi nakr eś l i ćs z ki ct ego, c z ym t akwł aś c i wej es t„ ¡ Ol é! ” . Ot óżj es tt omagaz ynpoś wi ęc onyhi s z pańs ki emuf ut bol owiw k aż dym moż l i wym as pek c i e— odr oz gr ywekj uni or s ki c h, pr z ezhi s t or i ępi ł ki , aż doHi s z panównawygnani u, c z yl it yc hgr aj ąc yc h wi nnyc hl i gac h. Upr z edz amws z el ki ewąt pl i woś c i : ni ez bi er amys i ęr azw mi es i ąc u,bywydaćj aki ś t am magaz yn. Napol udz i enni k ar s t was por t owegodz i ał amyakt ywni eoddł uż s z egoc z as u, wi emy c z egoc hc emyi j akt oos i ągnąć . Chwi l eoc z eki wani anak ol ej nenumer ybędz i emyWamumi l aćpopr z ezs er wi sor azpor t al es poł ec z noś c i owe J akpows t ał a, j akt oz gr abni euj muj ąr edak c yj ni k ol edz y ,Ol a?Oddł uż s z egoc z as uodc z uwał em, i pewni eni et yl k oj a, r oz c z ar owani epoz i omemi nf or mac j iohi s z pańs ki ejpi ł c ewpol s ki ejs i ec i . Wz as adz i et opowi edz i anoj użws z ys t k o, anawet z bytwi el e, al epr obl em wt ym, ż ebył yt or oz mowyz ac z ynaj ąc es i ęnaBar c el oni e, ak ońc z ąc ena Real uMadr yt .Os obi ś c i e,j ak opas j onatf ut bol u, z aws z eoc z eki wał emc z egoświ ęc ej . Ki edyMat eus z ,nas zwydawc a,r z uc i łhas ł em:„ Magaz yn! ” , odr az uz abr al i ś mys i ędowyt ęż onej pr ac y . Zebr a l i ś mygr onoki l kudz i es i ęc i upas j onat ów,azk ol ej nymdni emdowi adywal i ś my , ż emoż emyos i ągnąćj es z c z ewi ęc ej . „ Thes kyi st hel i mi t ”— powi adaj ą. Zc z as em z ac z ęl idonasdoł ąc z aćz nani dz i enni kar z e, s woj ews par c i ez adekl ar owal i naj wi ęks i z nawc yhi s z pańs ki egof ut bol uwkr aj u, az a gr ani c amiz nal eź l i ś myapr obat ęwś r ódpi ł kar z Ws pól nymis i ł amic hc i el i ś myz af undowaćWam c oświ ęc ej , ni żmogl i ś c i ez obac z yćdot ejpor y .

¡ Ol é! Magazyn Redakcj a:

W pr emi er owy mwy da ni us t a r a l i ś mys i ęz gr oma dz i ćj a kna j s z er s z ypr z ek r ój ma t er i a ł ów: s por ąda wk ę i nf or ma c j i oHi s z pa na c hwa ngi el s k i ej l i dz e, k obi ec e s poj r z eni enaf ut bol , r z utok anahi s t or i ędy s c y pl i ny , s ł owooj uni or a c h, opi ni ek oment a t or ów, f ut bolod s t r onyps y c hol ogi c z nej , por a dybuk ma c her s k i ei nowi nk is t a t y s t y c z ne, a na l i z yt a k t y c z ne, f el i et onyi— pr z edews z y s t k i m — wy wi a dy . Wt y m numer z ebędz i ec i emogl ipr z ec z y t a ćpa r ęobs z er ny c hr oz mów: dwi ezHi s z pa ni i ,dwi ezPol s k i .J es t em pewny ,ż e k a ż dyz na j dz i ec ośdl as i ebi eic ośdopol ec eni a i nny m. J eś l i c hoć byj edena r t y k uł k ogośwy r a ź ni ez a i nt er es uj ei s k ł oni dooc z ek i wa ni anak ol ej nynumer — będz i emywi edz i el i , ż ewa r t oby ł opoś wi ęc i ćs wój c z a s . Pr z y ś wi ec ana mmy ś l pr z ewodni a : odpa s j ona t ówdl apa s j ona t ów! Wi em, ż et endebi ut a nc k ima ga z yns t a ćnaj es z c z ewi ęc ej !Wk r ót c eiWys i ęot ym pr z ek ona c i e, apók i c oj użt er a zgł owi mys i ęna dpr z y s z ł y mi wy da ni a mi . J eź dz i my , r oz ma wi a my , pr z ek onuj emy , na wi ą z uj emyk ont a k t y , z a s t r a s z a my( a mbi c j a mi ) i por y wa my( pa s j ą ) . Pi er ws z ynumert r a k t uj emyj a k ower s j ę pr óbną :c hc emys pr a wdz i ć ,j a k abędz i ei nt er a k c j a zCz y t el ni k a mi , zj a k i ms pot k a mys i ęz a i nt er es owa ni em iuwa ga mi ,nac z y m powi nni ś mys i ęba r dz i e s k upi ć , ac oodpuś c i ć . Obec ni ej es t eś myumówi eni nak i l k awywi a dów w Hi s z pa ni iipa r ęwa ż ny c hr oz mów w k r a j u.Dz i ś wi emy , ż ena s z ąek i pęwz moc ni gr upapr of es j ona l i s t ów. Ni ebędz i emys i ęogr a ni c z a ć : wpl a na c hma my wi el eur oz ma i c eńini es podz i a nek , j a knapr z yk ł a d r epor t er s k apr a c awt er eni ei na gr a ni awi deoJ ol a nt yZa s ępyc z yAndr z ej aKot a r s k i ego. J es t eś mywk on t a k c i ezl udź mi hi s z pa ńs k i egos por t u, ma mywz a na dr z uk i l k anews ów, ok t ór y c hj es z c z eni k tni es ł ys z a ł . Ona s z y c hws pół pr a c owni k a c hmus i c i ewi edz i eć j edno: s ąmi ł oś ni k a mif ut bol uipa s j ona t a mizk r wi i k oś c i . Dz i ęk uj ęi mz aws pa r c i e, poś wi ęc onyc z a s , z a a nga ż owa ni ei ws z el k ąpomoc Ka ż damer y t or y c z nauwa ga , k a ż des pos t r z eż eni e, at a k ż eobi ek t y wnaopi ni at ododa t k owamot y wa c j a dos a modos k ona l eni as i ę. Za c hęc a myz a t emdok ont a k t ui dy s k us j i opr oj ek c i e. PSMa r z eni emby ł obyz oba c z y ćk i edy śt enma ga z y nnas k l epowy c hpół k a c h, wwer s j i pa pi er owej . Kt o wi e, moż ej użwk r ót c e? Pr z yj emnej l ek t ur y !

Redakt ornaczel ny: Domi ni kPi echot a Zas t ępcar edakt or anaczel nego: Jol ant aZas ępa Fel i et oni ś ciis t al iws pół pr acowni cy: Ba r ba r aBa r da dyn, Ma r i us zBi e l s ki , Ma t e us z Bys t r z yc ki , Pi ot rDyga , Ba r t os zGa z da , Ma c i e j Ka nc z a k, Andr z e j Kot a r s ki , Pi ot rKoź mi ńs ki , Łuka s zKwi a t e k, Pi ot rLa boga , Ma c i e j Ma r c i nki e wi c z , J a kubMi kuś , Ba r t ł omi e j Pł onka , Mi c ha ł Pol , Kr ys t i a nPor ę bs ki , J a c e k St a s z a k, Os ka rSz ume r , Ma r c i nŚl i wni c ki , Pi ot rŚwi c a , Mi c ha ł Świ e r z yńs ki , Se ba s t i a n Wyc hodz ki , Mi c ha ł Za c hodny, Łuka s zZa l e s ki St udi ogr aficzne: Ar kadi us zBr yzi k, Zdzi s ł aw Lewi cki , Mat eus zSt yś Kor ekt a:Zdzi s ł aw Lewi cki , Domi ni k Pi echot a, Pi ot rŚwi ca, Jol ant aZas ępa Rekl ama: Domi ni kPi echot a domi ni kpi echot a@ol emagazyn. pl

Publ i cRel at i ons : Jol ant aZas ępa j ol ant azas epa@ol emagazyn. pl

Wydawca: Mat eus zSt yś ul . St udzi ańs ka20 37200Pr zewor s k

emai l : mat eus zs t ys @ol emagazyn. pl

I nt er net , kont akt : www. ol emagazyn. pl

emai l : r edakcj a@ol emagazyn. pl f acebook: f acebook. com/ ol emagazyn t wt wi t er : t wi t t er . com/ ol emagazyn

Chces zws pół pr acować? Podzi el i ćs i ęopi ni ą? Mas zs uges t i e? Napi s zdonaskoni eczni e r edakcj a@ol emagazyn. pl

Redakcj azas t r zegas obi epr awodos kr acani a iadi us t acj inades ł anycht eks t ów or azz mi anyi ch t yt uł ów.

Domi ni kPi echot a Redakt ornaczel ny

ęks zoś ćwykor zys t anychw magazyni e Wi f ot ogr afiij es tnal i cencj iCr eat i veCommons ( CCBY2. 0l ubCCBYSA2. 0) . Pozos t ał ezdj ęci a publ i kuj emyzazgodąi chaut or ów. Okł adka: Mi chu, Get t y

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

3


¡ Ol é! Magazyn NR1Maj2013

FOT .FLI CKR. COM/PHOTOS/RONMACPHOTOS

FOT.SEAGULLS. CO. UK

FOT .MARCA. COM

T E MA TNUME RU

Hi s z pani enaWy s pa c h TORRES-MI CHU -VI CENTE s. 11 s. 9-10 s. 7-8

L a b o g amó wi . . .

Na j wa ż n i e j s z yp i e r ws z yk r o k

Mi c h u

A t h l e t i c n o ś n i kn a c j o n a l i z mu

S y mb o l a n g i e l s k i e g oz a k o c h a n i a

Wł a ś c i wyc z ł o wi e kn an i e wł a ś c i wy mmi e j s c u

Z a g u b i o n yb l o n d y n

D e r b yS e wi l l i

D i e g oC o s t a , No me nO me n

Z r ę b yP r i me r aD i v i s i o n

P r z e p y t u j e my : L é oB a p t i s t ã o

P i ł k a r s k i ez e s ł a n i en aE l b ę

P a c oJ é me zi c h ł o p c yzf e r a j n y

V a r a n e

B a s k i j s k i T e a t r Ma r z e ń

Hi s t o r i aj a kzb a j k i

P r z e p y t u j e my : K i b uV i c u ñ a

P e d r oR o d r í g u e z

K i l k as z y b k i c hp y t a ńd oP i o t r aL a b o g i Ś wi e t n yb i z n e sS wa n s e a V i c e n t eR o d r í g u e zn az e s ł a n i u

Mę c z a r n i eT o r r e s awL o n d y n i e R e i n k a r n a c j aDi e g oS i me o n e

J a k i j e s tmł o d yB r a z y l i j c z y kg r a j ą c ywb a r wa c hR a y o ? J a kd a l e k oz a wę d r u j ee k s p e d y c j azV a l l e c a s ? A n a l i z u j e myf e n o me nR e a l uS o c i e d a d A s y s t e n t J a n aU r b a n aoh i s z p a ń s k i mf u t b o l ui n i et y l k o

T o me r He me d

P i o t r K o ź mi ń s k i op o l s k i c hk o r z e n i a c hp i ł k a r z aMa l l o r k i

Wy c h o wa wc z ep r o b l e myzs z a l o n y mi c h ł o p c a mi J a c ys ąn a j wi e r n i e j s i k i b i c eB l a u g r a n y ?

Hi s t o r i amu n d i a l i -z a c z y n a mywUr u g wa j u K r a j B a s k ó w-wi ę c e j n i żt y l k or e g i o n ? P r e z y d e n tB a r c e l o n yz mo r ąk i b i c ó w? Wi d z i e l i ś myn awł a s n eo c z y P o c z ą t k i l i g i h i s z p a ń s k i e j

Os p r a wa c hb i e ż ą c y c hwa l e n c k i c hNi e t o p e r z y 1 9 l a t e k , k t ó r ywy g r y z ł P e p e Mo u r i n h oi p r z y g o d ys z c z ę ś c i a r z azK a l i f o r n i Wd r o d z ep op i e r ws z yr e k o r d

Mu n d i a l 2 0 1 4 . Wy g r a n ao b r o ń c ó wt r o f e u m B a r b a r yB a r d a d y ns p o j r z e n i en ak a d r ęDe l B o s q u e

S t o p n i ed r o g i n as z c z y t

P r z e g l ą dh i s z p a ń s k i c hk a d r mł o d z i e ż o wy c h

K r a i n ak a r t k a mi i z a wi e s z e n i a mi p ł y n ą c a P r z e k l e ń s t woh i s z p a ń s k i c hs ę d z i ó w

C z e r wo n ak a r t k a : S a r aC a r b o n e r o

A n a l i z at a k t y c z n a : R e a l S o c i e d a d

P r z e p y t u j e my : A n t o n i J u a nF r a n c é s

N af u t b o l o we j k o z e t c e : R i q u e l me

Wł o s k i ł ą c z n i k

P r z e p y t u j e my : Ma t e u s zB y s t r z y c k i

K o b i e t a , k t ó r ap o s a d z i ł an ał a wk ęs a me g oC a s i l l a s a R o z mo wazt r e n e r e mp r z y g o t o wa n i az y c z n e g o Un i ó nDe p o r t i v aA l ma n s a C oł ą c z yG r a n a d ęi Ud i n e s e ?

4 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Dr u ż y n aMo n t a n i e r ao ds t r o n yt a k t y c z n e j

C oz a d e c y d o wa ł oor ó ż n y c ho b l i c z a c hA r g e n t y ń c z y k a ? K o me n t a t o rS p o r t k l u b ui j e g owi d z e n i eś wi a t a


ROZGRZEWKA

n a j ę z y k a c h CULÉLEWANDOWSKI ? W pr z epr owadz onej pr z ezdz i enni k„Mar ca”s ondz i e,aż64% ki bi cówBar cel onyz adekl ar ował o, ż echęt ni ewi dz i ał obyws woi chs z er egachRober t aLewandows ki ego.Tyl es amogł os ówoddano naIs co.Sympat ycyBl augr anymaj ąj ednak i nnychf awor yt ów.Wedł ugni chpr i or yt et em powi nnobyćs pr owadz eni eHummel s azBor us s i i or azBr az yl i j cz ykaNeymar a.W br amce zkol ei f awor yt em ki bi cówj es tDeGea.Mni ej ent uz j as t ycz ni enaCampNoupr z ywi t anoby Guai t ęzVal enci i .

Zpr z y mr uż e ni e mo k a Byci ef anem hi s zpańs ki ego f ut bol uni epol egat yl konapi s ani u hymnów. Czas em t r zebas poj r zeć naj egor eal i aoki em kr yt ycznym, aczas em. . . możnapopr os t u s poj r zećzdużądawkądys t ans u u, czyl ipr zymr użeni em ihumor [DOMI NI KPI EC HOT A] oka. Bopr zeci eżni ktni ej es t @d o mi ni k p i e c ho t a dos konał y!

NAGRODAi m. J ASI AF ASOLI

NAWRÓCONY

ARGENTYŃCZYK Us t at kował s i ę,us t abi l i z ował f or mę,doj r z ał . Ni es f or nyAr gent yńcz ykwkońcus peł ni a pokł adanewni m nadz i ej e.Banegas t ałs i ę ul ubi eńcem ki bi cównaMes t al l ai pi ł kar z em, odkt ór egoVal ver der oz pocz ynaus t al ani e mecz owej j edenas t ki .Jeś l i t r enerz os t ani e wVal enci i ,ni ewyobr aż as obi es yt uacj i , wkt ór ej Banegaz os t ał bys pr z edany.

Nos aI g i ebor( Real Bet i s ) Ni g e r y j c z y kmaz a da t ki nak a ndy da t ador ol i J a s i aF a s ol i , bowi e m podwz g l ę de mz a c howa ńbl i ż e j mudoboha t e r abr y t y j s ki e g os e r i a l uk ome di owe g oa ni ż e l i pr of e s j ona l ne g opi ł k a r z a . Nos apodc z a ski l k umi e s i ę c z ne jpr z y g odyw kl ubi ez dą ż y łwy wi ną ćBe t i s owiki l k a nume r ów: wpi e r ws z y c hme c z a c hg r a ł wz by tduż y c hbut a c h, wi ę c s t a l es i ęwy wr a c a ł ; z a pomi na łna s t a wi ćbudz i k, c oby ł opowode m s póź ni e ńnat r e ni ng i ; s a mowol ni epr z e dł uż y ł s wój poby t naPuc ha r z eNa r odówAf r y ki o. . . ni e c a ł ymi e s i ą c ; pos t r z e l e ni ude bi ut a nc ki e g og ol awde r ba c hS e wi l l i c e l e br owa ł t r ai e ni e , wy ma c huj ą cś r odk owy mi pa l c a mi wki e r unk uki bi c ówr y wa l i . Moż epoz a k ońc z e ni upi ł k a r s ki e j k a r i e r ypowi ni e npomy ś l e ćoa ng a ż uws e r i a l a c hk ome di owy c h?Nar a z i ez a r z ą dc omBe t i s uni ej e s tj e dna kdoś mi e c hu.

NAGRODAi m. HEI NEKENA

ć w i e r k a j ą c o

Real Madr yt Wl a t a c h90t y c hhol e nde r s ki epr z e ds i ę bi or s t wopi wowa r s ki e s t os owa ł oni e c odz i e nnąpol i t y k ęw my ś lz a s a dy :„ ni emoż e s zg o pok ona ć , wy k upg o ” . Zna nypr oduc e nt pi wak upowa ł k onk ur e nc y j nebr owa r y , ana s t ę pni ej el i kwi dowa ł . Podobnąt a kt y k ęz a mi e r z a obr a ćRe a l Ma dr y t wobe cs woi c hpr z e c i wni k ów. Pokl ę s c ezBor us s i ąDor t mund, Kr ól e ws c yz a r z uc a j ąs i e c i nani e mi e c ki r y ne k— pod ba c z ny moki e ms c out ówz na l e ź l i s i ęc hoc i a ż byGündog a n, Le wa n dows ki , Re usc z yHumme l s .

NAGRODAi m. DOLCE&GABANNA

ŁukaszKwi at ek@l uk as z k wi at ek RSSS,Li gaMi s t r z óws z k odz i .Pat r z c i ec os i ęzVal enc i ą pr z ezt el at as t ał o.Lepi ej s obi ewpr z y s z ł y ms ez oni ewy gr aj c i eLi gęEur opy .

Domi ni kPi echot a@domi ni k pi ec hot a Rz ek omoBor us s i aDor t mundobs er wuj eJ es us aNav as a.Co nat oKuba?Hi s z panni bymi ał bys i ęodbudowaćpodok i em Kl oppa,wi el c epr awdopodobne.

Mar ci nSer ocki @Mar c i n_Ser oc k i Rober t oLagoodnowegos ez onumaby ćz awodni k i em Get af e.Świ et nyt r ans f er .Zawodni kwk wi ec i ewi ek u.Ni ez ł y wobr oni e,ś wi et nyzpr z odu.

Pi ot rKoź mi ński @UEFAComPi ot r K Rober t#Lewandows k i naok ł adc es obot ni ej Mar k i .J akpi s z e dz i enni k ,s am pr ez esReal unamawi ał Pol ak apor ewanż udo pr z epr owadz k i doMadr y t u.

@Ol eMagaz y n

Real S oc i edad, S e vi l l a, At hl et i cBi l bao Hi s z pa ńs ki ekl ubyna j wi doc z ni e j uz na ł y , ż ews woi c hs z e r e g a c h pos i a da j ąs pe c j a l i s t ów odpr oj e kt owa ni ak os z ul e k, wpr owa dz a j ą c wż y c i eur oz ma i c e ni anas t r oj a c hme c z owy c h. Re a l S oc i e da dpos t a nowi ł uhonor owa ćs woi c hf a nów, umi e s z c z a j ą cl os owowy br a nena z wi s k ac z ł onk ówkl ubuki bi c anami e j s c upr z e z na c z ony mdl apot e nc j a l ne g os pons or a . Na t omi a s tnume r yz a wodni k ówS e v i l l i s ąut wor z onez3t y s i ę c yma l ut ki c hz dj ę ćki bi c ówowy mi a r a c h2x 2mi l i me t r y . Ce naumi e s z c z e ni as woj e g owi z e r unk uwy nos i 25e ur o. I nnyba s ki j s ki kl ub, At hl e t i cBi l ba o, wos t a t ni e j k ol e j c ewy s t ą pi ł zi mi ona mi s woi c hr odz i c i e l e knapl e c a c hzok a z j i Dni aMa t ki . J a kwi da ć , k os z ul ki hi s z pa ńs ki c hkl ubówj użda wnopr z e s t a ł yby ćwy ł ą c z ni ec z ę ś c i ą ubi or u.

NAGRODAi m. JULI USZACEZARA

Pac oJ éme z( Ra y oVal l ec ano) Rz y ms k iwó dzipo l i t y kby łwi e l k i mo r a t o r e m, aj e g owi e k o po mne s ł o wapo j a wi a j ąs i ęnaus t a c hl udz i podz i e ńdz i s i e j s z y . Be z pa r do no wowy po wi a das i ęt a k ż ez ł o t o us t yPa c oJ é me z , k t ó r yni epo ws t r z y ma s i ępr z e dus z c z y pl i wy mk o me nt a r z e mna we two be cwł a s ny c hpo do pi e c z ny c h. Ws po t k a ni uzRe a l e mS o c i e da dz dj ą ł dwó c hna j l e ps z y c h pi ł k a r z y( Pi t i e g oi La s s a )pok wa dr a ns i eg r y , ana s t ę pni es t wi e r dz i ł , ż eni ec hc i a ł oi ms i ęt e g odni abi e g a ć . Za wo dni c ymo g l i bypo wi e dz i e ć : „ I t y , Pa c o, pr z e c i wk ona m? ” . MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

5


„ „ LABOGAMÓWI

[DOMI NI KPI EC HOT A]ZADAJE PYTANI A

P I O T R L A B O G A o d p o w i a d a . .

Naj wi ę k s z ynur e k :

Robe r t oS ol da do, boba r dz oc z ę s t owc hodz iw os t r es pi ę c i azr y wa l a mi , s a me muj epr owok uj ą c . Za z wy c z a j us t ę puj eobr ońc ompodwz g l ę de mi z y c z ny m, wi ę cl ą duj enamur a wi e , doda j ą cs por oods i e bi e . Iwt e dyz a c z y nas i ę j e g ot e a t r z y k: kł ót ni e , pr e t e ns j ei s por yza r bi t r a mi . Ba r dz opl a s t y c z ni ewy r a ż a s woj eni e z a dowol e ni e , ki e dypr óbawy mus z e ni aka r ne g oni epowi e dz i es i ę —t oj e g oz na ki r mowy . Poni e ką ddor ównuj emuAl e x i sS á nc he z , l e c zwt y m s e z oni ewpa mi ę c i na j ba r dz i e j ut kwi ł mi S ol da do.

Naj l e ps z al e wanoga:

Powi e ms z c z e r z e , ż ema m pr obl e m zwy bor e m wt e jka t e g or i i , poni e wa ż ni ez wr a c a ms z c z e g ól ne j uwa g i nat o, kt ór ąnog ąope r uj eda nyz a wodni k. Ni e pr z y c hodz i mi namy ś l ż a de nl e wonoż nyf e nome n, kt ór e g omóg ł by mna z wa ć pi ł ka r z e mk ompl e t ny mwt e j ma t e r i i . J e dna kni e c hbę dz i eMe s s i , bos z uka ni e l e ps z y c hby ł obydos y ćkł opot l i we .

Kr ól powi e t r z a:

My ś l ę , ż eS ol da doś wi e t ni es obi er a dz i . T e npi ł k a r zf a nt a s t y c z ni epr a c uj e wpowi e t r z u: s z uk ami e j s c a , e l i mi nuj er y wa l a , maś wi e t nywy s k oki wy k ońc z e ni e . Wt ór uj emut a kż eJ ona s . Oba j na pa s t ni c yni edy s ponuj ąpowa l a j ą c y mwz r os t e m, a l ezni e s pot y k a nął a t woś c i ąwy g r y wa j ąpoj e dy nki powi e t r z ne . Moż nat o z a uwa ż y ćz wł a s z c z apr z ys t a ł y c hf r a g me nt a c h, ki e dyt og e ni a l ni epot r ai ąs i ę odna l e ź ć .

Naj wi ę k s z ypr owok at or :

S e r g i oRa mos . Ca ł yc z a spr owok uj ei s z uk as pi ę ć . Poc i c hut k u, c z a s e mz apl e c a mi i nny c hpr owa dz i s woj ema ł e , pr y wa t newoj e nki zpr z e c i wni ki e m. S woi mi us z c z y pl i woś c i a mic z ypr z e py c ha nk a midopr owa dz az a wodni k ówr y wa l ido f ur i i . Na we t poz or ni eni e g r oź neude r z e ni apowoduj ąuopone nt ówwś c i e kł oś ć . Zr e s z t ą , dos k ona l et oby ł owi da ćwos t a t ni ms pot k a ni upodc z a ss t a r ćzLe wa ndows ki m. Robe r tni emi a ł ż y c i azRa mos e m.

Naj l e ps z er z ut ywol ne :

Ka ż dypowi e dz i a ł byRona l do, a l ej e g os k ut e c z noś ćj e s t doś ćmi z e r na . Me s s i mi a łni e s a mowi t ypoc z ą t e ks e z onu, l e c zt ot e żni ej e s tt o. Tr oc hęz a r y z y k uj ę , moż ewy t y puj ęodr obi nęnawy r os t , a l epos t a wi ł by mnaPi z z i e g ozDe por t i v o. J e s tj e s z c z eTi noCos t a , j e dna kj e g os k ut e c z noś ćt e żz de c y dowa ni ez a wodz i . Poz at y mTi nopr z e dews z y s t ki ml e pi e j c e nt r uj e . Mój wy bórt oPi z z i .

Naj wi ę k s z ybr ut al :

T e nt y t uł wc z e ś ni e j na l e ż a ł s i ęPe pe , boonz a s ł y ną ł z es woi c hdz i ki c hi be z pa r donowy c hwe j ś ć . Ni e ł a t woj e s t k og ośwy r óż ni ć . Nape wnoAnt oni oAma y a z by tc z ę s t opr z e g i napa ł ęs woi mic ha ms ki miz a c howa ni a mi . W At l é t i c og r a s i ęos t r o, a l eobr ońc yma j ąumi a ror a zs z a c une kdopr z e c i wni ka . Za t e mPe pe zAma y ąby l i bys ol i dny mi k a ndy da t a mi dot y t uł u, j e dna kż a de nzni c hni emoż e s i ęr ówna ćzMe de l e m. Chi l i j c z y kwni e k t ór y c hz a g r a ni a c hs k ł a ni ador el e k s j i nat e ma ts woi c hpr obl e mówps y c hi c z ny c h. Zde c y dowa ni eni epot r ai na ds obą pa nowa ć .

Naj l e ps z ys t r z ałzdy s t ans u:

Ba r dz odobr z epi ł k ęude r z aI l l a r r a me ndi zRe a l uS oc i e da d. I nnas pr a wa , ż e z by tr z a dk ode c y duj es i ęnat a k i epr óby . Wy bor ny ms t r z e l c e mj e s tt a k ż eBe ña t , k t ór ymani e z wy k l ec e l neude r z e ni e . Pos t a wi ł by mj e dna knapi ł k a r z aBe t i s u, bo dos k ona l eł ą c z ys i ł ęzpr e c y z j ą .

Naj bar dz i e j ni e r ównaf or ma:

S e v i l l a , boi c hg r ywk ol e j ny ms pot ka ni uni emoż napr z e wi dz i e ć . Dr uż y na ni e obl i c z a l na , z dol nawr ę c zdows z y s t ki e g o. Na we twde r ba c hmi a s t amoż na

6

OLÉ! MAGAZYN| MAJ201 3

by ł oz a uwa ż y ćog r omnąr oz bi e ż noś ćmi ę dz ypos t a wąwpi e r ws z e j i wdr ug i e j ods ł oni e . Wpopr z e dni e j r undz i er oz bi l i Be t i s5: 1, awk ol e j ny ms pot k a ni udos t a l i wpl e c yzni e pouk ł a da ny mBi l ba o. At hl e t i cmóg ł byna we t k onk ur o wa ćzAnda l uz y j c z y k a mi , bouni c hby wapodobni e . Ra zzg ór k i , r a zpodg ór k ę .

Ze s półnaj c z ę ś c i e j f awor y z owanypr z e zar bi t r ów:

Za ws z et os i ęt y c z ydr uż y nzg ór ny c hr e j onówt a be l i , c z y l iBa r c e l onyor a z Re a l uMa dr y t . Wi e l ee ki pz y s k uj et a k ąpomoc , j e dna kt opot e nt a c i c z ę ś c i e j ma j ą z a pe wni oną" s ę dz i ows k ąoc hr onę " . Ni ewy r óż ni ęj e dne g okl ubu.

Nadpopudl i woś ćPe pec z yDi e goCos t y ?

W poz y t y wny mt e g os ł owaz na c z e ni uDi e g oCos t a , bo— a bs t r a huj ą cj użod j e g owy buc howoś c i —s woj ąwa l e c z noś c i ąda j ewi e l ki poż y t e kk ol e g omzdr uż y ny . J e g oni e c z y s t ez a g r a ni as ąz a z wy c z a j wy ni ki e mpr owok a c j i pr z e c i wni k ów. Mi a nowr og apubl i c z ne g onume rj e de npr z y l g nę ł odoni e g onas t a ł ewś r ódki bi c ów, a l ej e g ona dpobudl i woś ćmoż nai nt e r pr e t owa ćj a kna j ba r dz i e j wpoz y t y wnys pos ób.

Capar r ósc z yBi e l s a?

W kr ót ki e j pe r s pe kt y wi ec z a s uBi e l s a , na t omi a s tj e ś l i mówi myodł uż s z y m okr e s i ei me t ody c z ne j pr a c yt os t a wi a m naCa pa r r ós a , boj e g opr a c apr z y nos i e f e kt ywdł uż s z y mokr e s i e . Moż nawy budowa ćpi ę knydomnakr uc hy c hf unda me nt a c h. I c o?Wy g l ą dapr z e c udowni e , az ami e s i ą cs i ęz a wa l i , pr a wda ?Moż na t e żbudowa ćnamoc ny c hi s ol i dny c hf unda me nt a c h. Moż eni ebę dz i et ona j pi ę kni e j s z edz i e ł o, a l epr z y na j mni e j z a g wa r a nt uj es t a bi l noś ć . Wol ęog l ą da ćAt hl e t i c Bi l ba o, kt ór yt r z y mas i ęc z oł ówki pr z e zdł uż s z yc z a s , ani et a ki e , kt ór ej e s twy ł ą c z ni ej e dnor oc z ny mf e nome ne m, awk ol e j ny ms e z oni el e dwi ekl e pi epunkt y . Za t e mni e c hbę dz i eCa ppa r ós .

Ne gr e doc z ySol dado?

Be zż a dny c hwą t pl i woś c i Robe r t oS ol da do. J e s t l e ps z yt e c hni c z ni e , ba r dz i e j pomy s ł owy , l e pi e jc z uj es i ęwg r z ek ombi na c y j ne j , pot r ail e pi e jodna l e ź ćs i ę wpol uk a r ny m, c z ę ś c i e j s c hodz i dobok ui poma g ar oz g r y wa ćpa r t ne r ompi ł k ę . Zde c y dowa ni eon.

Cas i l l asc z yL ope z ?

Nor ma l ni eI k e rCa s i l l a s , podk a ż dy mwz g l ę de m. Na t omi a s tc ha pe a uba s( k a pe l us zzg ł owy-pr z y p. r e d. )wk i e r unk uLópe z a , poni e wa żwe j ś c i edobr a mk i wt a k i mmome nc i e , pr z yt a ki e j pr e s j i i oc z e k i wa ni a c h, be zz na j omoś c i k ol e g ów, be zż a dne g opr z y g ot owa ni a , t owy j ą t k owywy c z y n. Por a dz i łs obi edos k ona l e , wi ę cwt y mmome nc i es e z onuwy bi e r a mDi e g o. W og ól ny mr oz r a c hunk uI k e r a .

De r byMadr y t uc z yde r bySe wi l l i ?

Odpowi e dźmoż eby ćt y l k oj e dna : de r byS e wi l l i . Podka ż dy mwz g l ę de m: ot oc z ki , pode j ś c i a , e moc j i , t e mpe r a t ur ynawi downi . De r bys t ol i c ys ąmoc nona c i ą g a ne . J a s ne , At l é t i c os i ęg r z e j ei odg r a ż a , a l eRe a l t e nme c zmaz a z wy c z a j g ł ę bok owpowa ż a ni u, ai t a kwos t a t e c z ny mr oz r a c hunk uz wy c i ę ż a . AS e wi l l apr e z e nt uj ena mde r byna j wy ż s z y c hl ot ów. T a mz na j dz i e mydos ł owni ews z y s t ki e : a nt y pa t i ę , ni e na wi ś ć , c hor obl i wepr z y wi ą z a ni edoba r w. Popr os t uwi da ć , ż wAnda l uz j i t y mme c z e mws z y s c yż y j ą . W Ma dr y c i ej e s t t oba r dz i e j pompowa ni eba l onupr z e zme di a .

Soc i e dad2002c z ySoc i e dad2013?

Chy bana j t r udni e j s z ezpy t a ń. Powi e mt a k: t a mt e nS oc i e da dz doby ł wi c e mi s t r z os t wo, r y wa l i z uj ą czg a l a kt y c z ny mRe a l e mMa dr y t . Za br a kł oi mna pr a wdę ni e wi e l e , aRe a l owi ba r dz opomog l i s ę dz i owi e . Zk ol e i dz i s i e j s z yS oc i e da dg r a e f e kt owni ei por y wa j ą c o, a l edopi e r oodki l k umi e s i ę c y . T os ądwar óż newy mi a r y . Za t e ms t a wi a mnaS oc i e da dzr ok u2002.


i c hu [J AC E KS T AS ZAK]

„ Ni gdywc z eś ni ej oMi c huni es ł y s z ał em. T oby łś wi et nybi z nesz r obi onypr z ezSwans eaCi t y ”— mówi łpr z ed gr udni owy m mec z em mi ędz yWal i j c z y kamiiManc hes t er em Uni t eds z kol eni owi ecCz er wony c hDi abł ów, s i r Al exFer gus on.Sz kotuc z ul i łs woi c hobr ońc ównaws z ec hs t r onnoś ćat ut ówhi s z pańs ki egopi ł kar z a, nani ct o j ednaks i ęni ez dał oi Ł abędz i ez as pr awąbr amki Hi s z panaur wał ypr z y s z ł emumi s t r z owi Angl i i dwapunkt y i g ue l Pé r e zCue s t a , z na nys z e r z e j j a k oMi c hu, Pr e mi e rLe a g ue wz i ą łs z t ur me m.W de bi uc i es t r z e l i łdwi ebr a mk iQue e ns Pa r kRa ng e r s . Za r a zpot e mdoł oż y ł dwat r ai e ni awme c z a c h zWe s t Ha mUni t e di S unde r l a nde m. S z c z y t f or mypr z y s z e dł napr z e ł omi el i s t opa daig r udni a ,k i e dyt ow t r z e c hs pot k a ni a c h— zWe s t Br omwi c hAl bi on, Ar s e na l e mi Nor wi c hs t r z e l i ł pi ę ćg ol i . Wl ut y mbł y s z c z a ł wi na ł owy mme c z uCa pi t a l OneCupzBr a df or d, poma g a j ą cs woj e j dr uż y ni ez doby ćt r of e um poz wa l a j ą c ej e j z a g r a ćw e ur ope j s k i c hpuc ha r a c hwpr z y s z ł y ms e z oni e . Ws umi ew41s pot k a ni a c hz doby łdl aŁa bę dz i21br a me k . Ni ena j g or z e j j a knat r a ns f e rz a dwami l i onyf unt ów. Na r r a c j awok ół Hi s z pa nac z ę s t os pr owa dz as i ędok wot y , j a k ąwa l i j s k ik l ub z a pł a c i łRa y o Va l l e c a no z a of e ns y wne g o pomoc ni k a . Wa ng i e l s k i c hr e a l i a c ht a k i mipi e ni ę dz miope r uj es i ęr a c z e jpr z y t r a ns f e r a c hpi ł k a r z yr e z e r wowy c h. Moż napowi e dz i e ć , ż eY a y aT our é c z yWa y neRoone y , g dy bypr z e zdwami e s i ą c ez a c i s nę l i pa s a , mog l i by s woi mk l uboms pr e z e nt owa ćMi c hu. Hi s z pa npr z y k ułuwa g ęnowe g opr a c oda wc yna j l e ps z y m dor obk i e ms t r z e l e c k i m wś r ódpomoc ni k ów. Ki l k a na ś c i eg ol iwLaLi g ani e s t r z e l a ni k tpr z y pa dk owy ,t y m ba r dz i e jw dr uż y ni e wa l c z ą c e j out r z y ma ni edoos t a t ni c hs e k unds e z onu. W Ra y oni g dys i ęni epr z e l e wa ł o,k l ubni emas t a ł e g os t a di onu,aj e g obudż e tj e s tna j ni ż s z y wc a ł e j l i dz e . Ni cdz i wne g o, ż ea g e ntpi ł k a r z az a c z ą łs z uk a ćs woj e mu k l i e nt owi nowe j dr uż y ny . Wi c i z os t a ł yr z uc onepr a wi ewk a ż dy mk l ubi ePr e mi e rLe a g ue , a l e poz y t y wnaodpowi e dźpr z y s z ł aj e dy ni ezWa l i i . Ana l i z ys t a t y s t y c z ne pok a z a ł yS wa ns e a , ż eMi c hupr z yt e jc e ni ej e s tni e s a mowi c i eni e dowa r t oś c i owa ny m pi ł k a r z e m ik l ubz de c y dowa ł , ż ena l e ż yHi s z pa ni a do s i e bi eś c i ą g ną ć .Dl a Ra y o na we tt a k ak wot a ,ba g a t e l na wPr e mi e rLe a g ue , by ł aba r dz ok or z y s t nawz a pr owa dz e ni us t a bi l noś c i k l ubowy c hi na ns ów. Na z y wa nypr z e ze k s pe r t ów „ hi s z pa ńs k i mF r a nk i e m La mpa r de m” ( z ewz g l ę dunar z a dk os pot y k a nyupomoc ni k ówc i ą gnabr a mk ę , c ha r a k t e r y z uj ą c yAng l i k a )s z y bk os t a łs i ęr e we l a c j ąa ng i e l s k i e j pi ł k i , ul ubi e ńc e mki bi c ówi pos t r a c he mt wa r dy c hbr y t y j s k i c hobr ońc ów. Hi s z pa nj e s tnawł a ś c i wy m mi e j s c uwewł a ś c i wy mc z a s i e . Pa t r z ą cnat o, j a kba r dz or oz wi ną łs i ępr z e zos t a t ni edwal a t a , wy da j es i ę , ż ec a ł a j e g ok a r i e r az mi e r z a ł awł a ś ni edot e g omi e j s c a .

ś c i a mi , aobr ońc yni emog l idot r z y ma ći m kr ok u. Mi c huni eby łt a k e f e kt owny mz a wodni ki e m, mi a łna t omi a s ti nnez a l e t y . Tr e ne r z ydoc e ni a l i j e g oi nt e l i g e nc j ęi c hę ćuc z e ni as i ę . Pot r ai łdobr z ec z y t a ćg r ę i dos t r z e g a ćs pos óbg r a ni ai nny c h. F r a nc i s c oLui sF e r ná nde z , s c out , kt ór ydos t r z e g łt a l e ntwmł ody m Mi g ue l u, t a kws pomi napoc z ą t ki k a r i e r ys woj e g oodkr y c i a : „ Mówi ł e m mu, ż e byobs e r wowa ł g r ęCa z or l i i uc z y ł s i ęg r a ćoby dwi e manog a mi . Dobr z es i ęuc z yi t e r a zj użpot r ai ude r z y ćzl e we j i zpr a we j nog i ” . We j ś c i ewdor os ł oś ćMi c huz bi e g ł os i ęwc z a s i ezog r omny mi pr obl e ma mi Re a l uOv i e do. W 2003r ok u, ki e dyHi s z pa nmi a łs i e de mna ś c i e l a t , kl ubs pa dłdot r z e c i e jkl a s yr oz g r y wk owe jiodr a z unapoz i om ni ż e j , zuwa g i naz a l e g ł oś c i wobe cpi ł ka r z y . Z Ov i e doode s z l iCa z or l aiMa t a ,Mi c hu z a śz os t a łw s woi m uk oc ha ny m kl ubi e .Za c z ą łt e żs t udi owa ćz a r z ą dz a ni enaUni we r s y t e c i ew Ov i e do.Cz t e r ol e t nik ur spr z e r wa łj e dna kj użpopi e r ws z y mr ok u,wol a łs k upi ćs i ęnapi ł c e .„ Nape wnoj e dna kwr óc ę i s k ońc z ęmoj es t udi a ”— z a s t r z e g apomoc ni k . Di e g oCe r v e r o, na pa s t ni ki l e k a r z( s i c ! )Ov i e di s t a st a kok r e ś l ak a r i e r ęMi c huwma c i e r z y s t y mk l ubi e : „ Zos t a ł t a kdł ug oj a kmóg ł t y l k ozmi ł oś c i doba r wt e j dr uż y ny . Al eby l i ś mywt r z e c i e j l i dz e , aonpo wi ni e n g r a ćz na c z ni ewy ż e j , ż e bys i ę g ną ćs woj e g opot e nc j a ł ui by ćt a m, g dz i e j e s tt e r a z ” . Mi c huw Re a l uOv i e dor oz e g r a łpr z e s z ł os e t k ęs pot ka ńz a r ówno wt r z e c i e j , j a ki dr ug i e j l i dz e . Mi a s t oi kl ubpok oc ha ł os woj e g owy c howa nk a , wi dz ą cj a kwi e l eda j eods i e bi et e muz e s poł owi i j a kwi e l ki j e s t t ot a l e nt . Wk ońc upr z y s z e dłj e dna kc z a sr oz s t a ni aiMi c huuda łs i ędo Vi g o, byt a m br oni ćba r wr e z e r wmi e j s c owe jCe l t y . Popółr ok ug r y wMi e ś c i eOl i wny mz na l a z ł os i ędl ani e g omi e j s c ewpi e r ws z y mz e s pol e , g r a j ą c y m wówc z a swdr ug i e j l i dz e . Hi s z pa nr a c z e j g r y wa łni ż g r a ł , a l epr z y k uł uwa g ękl ubuzPr i me r a— S por t i ng u, kt ór yz a of e r owa łmuk ont r a kt .Zt e jof e r t yj e dna kni es k or z y s t a ł ,Roj i bl a nc ost o bowi e m de r bowyr y wa lRe a l uOv i e do.J a k oCa r ba y onzur odz e ni a i wy c howa ni a , Mi c huni emóg ł r e pr e z e nt owa ćs woj e g owr og a . „ By ł e mt a mc z t e r yl a t a , ami e l i ś myo ś mi ut r e ne r ó w. Ża de nj e dna kwe mni eni ewi e r z y ł . Za g r a ł e mj e de nme c z , apo t e ms i e dz i a ł e m nał a wc e pr z e zna s t ę pnet r z y . Pi ł k a r zmus ic z uć , ż et r e ne rw ni e g owi e r z y ”— ws po mi nag a l i c y j s k ąpr z y g o dęMi c hu. Os t a t ni edo t k ni ę c i epi ł k i wba r wa c hCe l t yz a k o ńc z y ł oc i e mnel a t aj e g ok a r i e r y . Odni e s t r z e l o ne g ok a r ne g owba r a ż a c hde c y duj ą c y c hoa wa ns i edoPr i me r aDi v i s i ó nw2011 NI EZAWSZEBYŁORÓŻOWO r o k ub y ł oj użt y l k ol e pi e j . Ki l k at y g o dni pó ź ni e j Hi s z pa npo dpi s a łk o n S woj ąpr z y g odęzpi ł k ąMi c hur oz poc z ą łw l ok a l ny mk l ubi e— r a k tzbe ni a mi nk i e mLaLi g a— Ra y oVa l l e c a no . Re a l uOv i e do. T a m wy c howy wa łs i ęzdwi e mai nny mi g wi a z da mi l i g i t T a ms pot ka łc z ł owi e ka , kt ór e muz a wdz i ę c z ar oz kwi ts woj e g ot a a ng i e l s k i e j— S a nt i m Ca z or l ąiJ ua ne m Ma t ą .Mi s t r z owi eEur opy e nt u. J os éRa mónS a ndov a l , t r e ne rdr uż y nyzpr z e dmi e ś ćMa dr y t u iś wi a t apomi mos woj e jmi k r e jpos t ur ywy bi j a l is i ęw a s t ur y j s k i m l a z udos t r z e g ł wMi c huodpowi e dni e g oz a wodni ka , kt ór ymóg ł by k l ubi e . Mi c huz na c z ni er óż ni ł s i ęods woi c hk ol e g ówpowi e r z c howno- odr e ps z y ćkr e a t y wnoś ćwpomoc y . ś c i ą , z a ws z eby łwy ż s z y . Ni s c ypi ł k a r z ec z a r owa l is woi miumi e j ę t no- pol

8

OLÉ! MAGAZYN| MAJ201 3

FOT .VAVEL. COM

TEMATNUMERU


{

La udr upz a uwa ż y ł ,ż eHi s z pa nbe zpr obl e mumoż e wa l c z y ćbe z poś r e dni ozma s y wny miobr ońc a mil i g i a ng i e l s k i e j i z a c z ą łg owy s t a wi a ćnaś r odk ua t a k u, z a mi a s tnaul ubi one jpoz y c j iz ana pa s t ni k i e m.By łt o s t r z a łw dz i e s i ą t k ę ,Mi c huj e s tbowi e mr ównor z ę dny m pr z e c i wni k i e m wwa l c eog ór nepi ł k i , pot r ai t e ż pr z y t r z y ma ćpi ł k ę , c z ys t a ćnal i ni i s pa l one g o, c z e k a j ą c napr os t opa dł epi ł kiodLe onaBr i t t onac z yJ ona t ha nadeGuz má na . S wa ns e ac z ę s t oni epot r ai ł as obi epor a dz i ćzg ł ę bok og r a j ą c ąobr oną , pr z e s uni ę c i eMi c hudoa t a k upr z y ni os ł odobr es k ut ki i t ar os z a das pok oj ni epr z y da j es i ęj a k opl a nB. J a ki j e s twi ę cpl a nA?Mi c hudy s ponuj eumi e j ę t noś c i a mi , kt ór ez de c y dowa ni el e pi e jwy k or z y s t a ćmoż nanapoz y c j inr10.Hi s z pa nj e s t wt e dybl i ż e jna j wa ż ni e j s z y c hmome nt ów a k c j i ,g dypot r z e bnej e s t pr z y s pi e s z e ni el ubde c y z j aos t r z a l e . Mi c hul ubi c of a ćs i ępopi ł k ę , g dy wi dz i ,ż ea t a kpoz y c y j nypowol is t a j es i ębe z c e l owy ,j e g opr z e g l ą d pol aiz a s i ę gpoda ni amoż epomócw ba r dz i e jowoc ny mr oz e g r a ni u pi ł ki . Moż ewt e dyt e żg r a ćt a kj a kl ubi , wbi e g a ćwdr ug i et e mpowpol e a r ner y wa l a , t wor z y ćpr z e wa g ęi ude r z a ćnabr a mk ę . Dobr z ec z uj es i ę k wma ł y c hpr z e s t r z e ni a c h, apodc z a sg r yduż omy ś l i i a na l i z uj e . Nadoda t e k , nag r ęMi c hupa t r z ys i ęzwi e l k ąpr z y j e mnoś c i ą . Cz a s e m mi mot e g o, ż epi ł k a r zmapona dpr z e c i ę t neumi e j ę t noś c it e c hni c z ne , j e g or uc hys ąni e s k oor dy nowa ne , ni e c hl uj ne . Hi s z pa nj e s tna t omi a s t z a wodni k i e m pr e z e nt uj ą c y m ba r dz i e je l e g a nc kis t y lg r y ,zl e k k oś c i ą por us z as i ępoboi s k u, wi da ćj a knadł oni t ępr os t ot ęs k ompl i k owa ny c h z a g r a ń. Mi c hus pr a wi aj e dna kwr a ż e ni eos oby ,k t ór e jnaboi s k uws z y s t k o mus i pa s o wa ć . Cz a s e mj a k byg a ś ni e , j e s tba r dz i e jpa s y wny , ni eda j e dr uż y ni ews z y s t k i e g o.J e s tc i e ni e ms a me g os i e bi e ,ni ewi da ćwt e dy ws z e c hs t r onnoś c i j e g oz a g r a ń. Gdyong r ag or z e j , s ł a bi e j r a dz i t e żs obi e c a ł aj e g odr uż y nai k oł os i ęz a my k a , s t ą dS wa ns e ag r awk r a t k ęnapr z e s t r z e ni c a ł e g os e z onu. Wi e l uz a s t a na wi as i ęj e dna k , c z yMi c humo ż eda ćc o śo ds i e bi er e pr e z e nt a c j iHi s z pa ni i . Wi a do mo , ż eLaF ur i aRo j abo r y k as i ęz es ł a bo ś c i ą s wo i c hna pa s t ni k ó w, aVi c e nt ede lBo s quepo dpł a s z c z y k i e m no wi nk i t a k t y c z ne jwy s t a wi a łnas z pi c yCe s c aF à br e g a s a , pr z y pi s uj ą cmur o l ę f a ł s z y we j dz i e wi ą t k i . Ka t a l o ńc z y kmi a ł z az a da ni ec o f a ćs i ędopo mo c yi po ma g a ćwr o z e g r a ni ua k c j i . Cz yMi c humó g ł byg r a ćpo do bni e ?Wy da j e s i ę , ż er e pr e z e nt a c j amo ż es k o r z y s t a ćba r dz i e jnaj e g obe z po ś r e dni e j g r z e , wz r o ś c i e , l e pi e jc hy bas pr a wdz i ł bys i ęj a k ok l a s y c z nyś r o dk o wy na pa s t ni k , j e dna kzl e g i t y ma c j ąnauc z e s t ni c z e ni ewr o z e g r a ni u, be zz a my k a ni as i ęwr a myf a ł s z y we j dz i e wi ą t k i . S a m pomoc ni kt onuj ena s t r oj et owa r z y s z ą c edy s k us j i omoż l i wy m powoł a ni udor e pr e z e nt a c j i .„ W wi e l udr uż y na c hna r odowy c h,j e ś l i z dobę dz i e s zpi ę t na ś c i ebr a me k, t odos t a j e s zpowoł a ni e . W Hi s z pa ni i j e dna kt oi nnas pr a wa , j e s t e ś myna j l e ps i i j użwi e l ki mz a s z c z y t e mj e s t dl amni e , ż ede l Bos quews pomi namoj ąos obęwk ont e k ś c i er e pr e z e nt a c j i . Pa mi ę t a j myj e dna k, ż eVi l l a , T or r e s , S i l v a , Ca z or l a , Ma t a , Ll or e nt e , Pe dr o, I ni e s t a , Xa v i , t oś wi e t ni pi ł k a r z e . Ci ą g l ewa l c z ęoma r z e ni a , a l e de c y z j ani ena l e ż ydomni e ” . W dwal a t azni e by t upi ł k a r s k i e g odoby c i abl i s k i mpo wo ł a ni adona j l e ps z e j r e pr e z e nt a c j inaś wi e c i e— t a k i er z e c z ywy da wa ł o bys i ępr z y na l e ż ąt y l k odoś wi a t aba ś ni i ba j e k . Mi c huz wr ó c i ł nas i e bi euwa g ęna j mo ż ni e j s z y c hk l ubó w zPr e mi e rLe a g ue ,o k a z j idoz a r o bk umo ż et e ż s z uk a ćwEur o pi eWs c ho dni e j . Mo ż nat e żz a py t a ć— dl a c z e g oni eBa r c e l o na S pok oj nas i e l a nkawpoł udni owows c hodni e j Wa l i i nar a z i ej e dna k Hi s z pa nowipa s uj ej a kna j ba r dz i e j . Gdyni emaobowi ą z k ów, s pę dz a c z a sz es woj ąmł odz i e ńc z ąmi ł oś c i ą , Pa l omą . Cz a s e m pot r aiz a j r z e ć dopubuw c e nt r um mi a s t a , byobe j r z e ćme c zwś r ódf a nów, kt ór z y wwe e k e ndbę dąg owi dz i e ćnamur a wi eLi be r t yS t a di um. „ Pi e ni ą dz e ni es ąna j wa ż ni e j s z e ”— mó wi hi s z pa ńs k i pomoc ni k— „ wa ż nes ąz wy c i ę s t wai br a mk i ” . Pr z y j e mnoś ćzupr a wi a ni awy ma r z one g oz a wodupr z ype ł ny c ht r y buna c hi mi e r z e ni es i ęzna j l e ps z y mi wt y mf a c hu, t y l eMi c hunar a z i e wz upe ł noś c i wy s t a r c z y . Na mpoz os t a j ena s y c i ćs i ęj e g og r ąnaboi s k u.

Był em t am czt er yl at a, ami el i ś myoś mi ut r ener ów. Żadenj ednakwemni eni ewi er zył . Zagr ał em j eden mecz, apot em s i edzi ał em nał awcepr zeznas t ępne t r zy. Pi ł kar zmus iczuć, żet r enerw ni egowi er zy

Ra y oa wa ns owa ł odona j wy ż s z e j k l a s yr oz g r y wk owe j dz i ę ki s woj e muof e ns y wne mu, opa r t e munaa t a k upoz y c y j ny mi mi ł y mdl aok af ut bol u. S a ndo v a l ni ez a mi e r z a ł j e dna kz mi e ni a ćs woj e ji l oz oi i pr z ys t a r c i a c h zna j l e ps z y midr uż y na mihi s z pa ńs k i e jpi ł k i .Pr z y pomni j my , mówi myt ut a j oKopc i us z k uLaLi g a , ok l ubi el e dwowi ą ż ą c y mk oni e c zk ońc e m. Cz a s e m na j wi ę k s z y mr y z y k i e mj e s tj e g oni e pode j mowa ni e , j e dna k Ra y omog ł oc i e s z y ćs i ęnak oni e cs e z onuzut r z y ma ni a . W of e ns y wny m s y s t e mi eg r yMi c hubł y s z c z a ł . Us t a wi onyt użz ana pa s t ni k i e ms t r z e l a ł , poda wa ł , r oz g r y wa ł , wbi e g a łnadr ug i et e mpo. S t a łs i ęuc i e l e ś ni e ni e m t e g o,c z y m by ł oRa y oVa l l e c a no.Pr a c owi t a ,of e ns y wni ena s t a wi ona dr uż y na , k t ór awLaLi g apoj a wi ł as i ęz ni k ą dini ez a mi e r z a ł as z y bk o z ni k ną ć . ę dz yMi c huaS a ndo v a l e m wy t wor z y ł as i ęba r dz obl i s k ar e l a Pomi c j a . Tr e ne rok r e ś l i łs woj e g opomoc ni k a„ s y ne m, k t ór e g ok a ż dyoj c i e c c hc i a ł by mi e ć ” ,i mponowa ł a mu j e g o pr a c owi t oś ć ,i nt e l i g e nc j a i s k r omnoś ć . „ Za c hę c i ł e mg odog r a ni adopr z odui s pr a wi ł e m, ż es t a ł s i ęc e nt r a l nąpos t a c i ąmoj e jdr uż y ny .Cz uł e ms i ę ,j a k by m pol e r owa ł di a me nt ,ż e byt e nz a ś wi e c i ł ”— ws pomi nas woj e g oul ubi one g oz a wodni k aS a ndo v a l . Dl aMi c huz a śna j wa ż ni e j s z eby ł o, ż ez na l a z ł us woj e g os z k ol e ni owc awi a r ęwj e g oumi e j ę t noś c i . „ W Ra y og r a ł e mc a ł yc z a s . Mi a ł e mpe wnoś ćs i e bi eimog ł e me k s pl odowa ć , s t r z e l i ł e m pi ę t na ś c i eg ol i ”— t a k mówi os woi mos t a t ni mt r e ne r z ewHi s z pa ni i . W podobny c hs ł owa c hwy powi a das i ęMi c huos woi m obe c ny m s z k ol e ni owc u, Mi c ha e l uLa udr upi e . Duńc z y kj e s tj e dnązna j wa ż ni e j s z y c hpos t a c i whi s t or i i hi s z pa ńs k i e j pi ł k i , g r a ł wBa r c e l oni ez ac z a s ów dr e a mt e a muJ oha naCr ui j f f a , apot e m pr óbowa łs woi c hs i łw Re a l u Ma dr y t . S por ąs woj e j k a r i e r yt r e ne r s k i e j s pę dz i łnaPół wy s pi eI be r y j s k i m, g dz i edowodz i ł dr uż y na mi Ge t a f ei Ma l l or k i . „ Dr uż y nyLa udr upa pr óbuj ąg r a ćpi ł k ą , t a kby ł ow Hi s z pa ni i , t a kj e s tt e r a ziw S wa ns e a , ba r dz omi s i ęt opodoba ”— k ompl e me nt uj es woj e g ot r e ne r aMi c hu. La udr upnaLi be r t yS t a di um z a wi t a łwmi e j s c epr z e c hodz ą c e g odo Li v e r pool uBr e nda naRodg e r s a . I r l a ndc z y kzpół noc ywpr owa dz i łŁa bę dz i edoPr e mi e rLe a g ue ,ana s t ę pni ez a pe wni łi m ut r z y ma ni e . Ws z y s t k ot oz r obi łdy s ponuj ą cdoś ćni s k i m budż e t e m,s i ł ąS wa ns e a by ł as pój nai l oz oi ag r y . Rodg e r sc hę t ni emówi ł os woi mz a mi ł owa ni u dohi s z pa ńs k i e g os t y l ug r y . Ła bę dz i om z da r z a ł os i ęc z a r owa ćk i bi c ów s pr a wny mia k c j a mi ,me c ha ni c z nąni e ma l ż ewy mi a nąwi e l upoda ń. Mówi ł os i ęj e dna ko t y m,ż eS wa ns e ag r aba r dz oz a c howa wc z o, ani e z l i c z onepoda ni aby ł yc e l e ms a my mws obi e . La udr upt oz mi e ni ł , g r aWa l i j c z y k óws t a ł as i ęba r dz i e jbe z poś r e dni a , of e ns y wna , s z y bs z a . Pi ł k a r z ez a c z ę l imi e ćj a k bywi ę c e js wobody , uwol ni e niz os t a l izpr z y mus upoda wa ni a .W t a k i c hwa r unk a c hj a k pą c z e k w ma ś l e c z uł s i ę Mi c hu, s z y bk o z a uwa ż y ł , ż ew Ang l i ij e s tz de c y dowa ni ewi ę c e jmi e j s c ami ę dz yl i ni a mini ż wHi s z pa ni i . Nawy s pa c hł a t wi e j g r as i ęj a k ok l a s y c z na10, c owpa r z e z eś wi e t ny mpr z y j ę c i e mMi c hu, zmi e j s c ada ł omupr z e wa g ęna dpr z e c i wni k a mi . T a kj a kws woj e joj c z y ź ni ehi s z pa ńs k ipomoc ni kda wa łdr uż y nom pr z e wa g ędz i ę k iwz r os t owiibe z poś r e dni e mus t y l owig r y , t a kna t ur a wy pos a ż y ł ag or ówni e ż w da r odna j dy wa ni as i ę na boi s k u w odpowi e dni m mi e j s c uic z a s i e , be zpr obl e mupe ne t r uj ą cdowol ną pr z e s t r z e ńwobr oni er y wa l a . Dz i ę k i t y mumi e j ę t noś c i omj e g owe j ś c i e wpi e r ws z ys e z onPr e mi e rLe a g ueby ł ot a ks z y bk i e . J e ś l ig wi a z daBa y e r nuMona c hi um, Ba s kJ a v iMa r t í ne z , na z y wa ny j e s tna j ba r dz i e jni e mi e c k i m, Mi c hut y m ba r dz i e jz a s ł ug uj enami a no na j ba r dz i e j a ng i e l s k i e g os poś r ódhi s z pa ńs k i c hpi ł k a r z y .

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

9


TEMATNUMERU

S

b

ANGI ELSKI EGO [MI C HAŁZAC HODNY] @mi c ha l z a c ho d n y @P o l i s hs c o ut

z koh

i

A

Za t r udni e ni eVi c e nt eRodr í g ue z aby ł owi e l ki mz a s k oc z e ni e m. Os t a t ni e g odni aoki e nka t r a ns f e r owe g o— i g dy byni ek ont a kt yme ne dż e r aBr i g ht on, Gus a Poy e t a— doł ą c z y ł ondoa mbi t ne j dr uż y nyzwy br z e ż a , kt ór a zc a ł ki e mnowy ms t a di one m s z y bk oz a pr a g nę ł ados i ę g ną ć k ol e j ne g oa wa ns u. „ Toby ł dl a mni eodpowi e dni mome nt , by s pe ł ni ćma r z e ni eg r ywAng l i i ” e dz i a ł s kr z y dł owy , Mi c hut oj użg wi a z dawi e l ki e g of or ma t u,kt ór aj a ki mśc ude m pr z e - — powi ór e g ot a l e nt ys ądos k ona l e mknę ł as i ępr z e zt a bunys c out ów iwy l ą dowa ł aw Wa l i i .J ua nMa t at o kt na newHi s z pa ni i . „ Mus i a ł e m pi ł ka r z ,kt ór yw obe c ny ms e z oni ez a l i c z y łmnós t woa s y s tinas pok oj -z z e ka ćki l kas pot ka ń, by ni epr z e bi j er ówni e żg r a ni c ędwudz i e s t ug ol i— pr z e zwi e l una z y wa ny poc i ą g ną ćodpowi e dni poz i om c i c hy mf a wor y t e m do na g r odyna j l e ps z e g oz a wodni kas e z onu.J e g o os z y g ot owa ni a , c oby ł oodr obi nę nowykl ubowyk ol e g a ,Cé s a rAz pi l i c ue t awł a ś c i wi ewy g oni łzpr a we j pr r us t r uj ą c e ” . obr onyChe l s e aBr a ni s l a v aI v a no v i c i ais a me mudos t a łs i ędos kł a du f Sz a ns ade bi ut upr z y s z ł a kr a j owe jr e pr e z e nt a c j i .S a nt iCa z or l at ot a kj a k byJ ua nMa t aAr s e na l u c z uPuc ha r uLi g i zLi v e r i zpe wnoś c i ąwpr z y s z ł y ms e z oni ej e g owpł y wnag r ęKa noni e r ówbę dz i e wme pool e m. Goś c i ezPr e mi e rLe a g ue j e s z c z ewi ę k s z y . nni pr owa dz i ćz na c z ni e S ąi c ht uz i ny , aAng l i c ys ąwni c hz a k o c ha ni bopr e z e nt uj ąt a ko dmi e nny powi e j ni żdwi e mabr a mka mi , a l e s t y l na we t o dna j ba r dz i e j i mpo nuj ą c e g oBr y t y j c z y k a . Ga r e t hBa l ej e s t s z y bk i wyż ówni e żBr i g ht onpr e z e nt owa ł o i po t r ai pi ę k ni epr z y mi e r z y ćzdy s t a ns u, a l eg r ypr a wąno g ąs i ęz wy c z a j ni e r i ęc ona j mni e j dobr z ei z a s ł uws t y dz i— ni et oc ows po mni a niio buno ż ni euz do l ni e niCa z o r l azMa t ą .s i wa ł onac ośzt e g ome c z u. Wa y neRo o ne y ?S i ł a , mo bi l no ś ć , dy na mi k a , o k a z j o na l nyg o l zpr z e wr o t k i — g a me j końc ówc eS pe a r i ng mi modo br e g obi l a ns ubr a me kni k tpr z yz dr o wy c hz my s ł a c hni ez a pł a c i ł - Ws ł ni ł f a t a l nybł ą dwe byz ani e g o , po wi e dz my , pi ę ć dz i e s i ę c i umi l i o nó wf unt ó w. Hi s z pa nF e r na n- pope a s ny mpol uka r ny m, pi ł kę doT o r r e s , z a po mi na j ą cot y m, c os i ęs t a ł opot r a ns f e r z edoChe l s e a , by łna wł pr z e j ą ł wł a ś ni eVi c e nt ei t a k t a mt y me t a pi ebe z pi e c z ni e j s z y mwy j ś c i e m. na wi ną ł J a mi e g oCa r r a g he r a , ż e doś wi a dc z one mus t ope r owi ni e poz os t a ł oni ci nne g oj a kt y l ko Tot aknapr a wdępr z ykr as pr a wa, onni e g os f a ul owa ćna„ j e de na s t kę ” . powi ni engr aćnat ym poz i omi e. Zt aką Ws woi mde bi uc i eodpi e r ws z e j nut yHi s z pa npoka z a ł , ż e pr z es z ł oś ci ą, 38wys t ępami wr epr ez ent acj i mi pot r ai z na c z ni ewi ę c e j —g r a j ą c Hi s z pani i i pr z ezt oj akbar dz os i ędl a zI ps wi c hpr z e j ą ł pi ł kęj e s z c z ena nass t ar ał pr z ezos t a t ni edwal a t a, będz i e wł a s ne j poł owi e , i ndy wi dua l ną l egendąpr z ezkol ej nepokol eni a kc j ąpr z e pr owa dz i ł a żpodpol e a ka r ner y wa l i i pot ę ż ny mzude r z e ni e mz z as z e s na s t ki udowodni ł woj ąkl a s ę . „ Odpoc z ą t ku Pa t r z ą cj e dna kwy ł ą c z ni enaPr e mi e rLe a g ue , k i bi cmóg ł bypr z e g a pi ćpo- s a z na c z a ł e m, ż eni ec hodz i opi e t e nc j a l ni eba j k o wąhi s t or i ęzz a pl e c z ana j bog a t s z e j l i g i naś wi e c i e . Br i g ht on, z ą dz e ”— ws pomi na ł Vi c e nt e . c hoćwPol s c ez na neg ł ó wni epr z e zf a k tz a t r udni a ni ar ó wni euwi e l bi a ne g o ni Toponownas z a ns ag r y , poz t a mż ebr a mk a r z a ,T oma s z aKus z c z a k a ,j e s tobe c ni er ó wni er oz k oc ha ne „ ni ei nne j f ut bol owe j kul t ur y . whi s z pa ńs ki mg e ni us z uc oChe l s e ac z yAr s e na l , mi moż et e nni ez a g r a ł na Me ne dż e rr oz ma wi a ł z emnąo t y l us pot k a ń. f ut bol u, mi e ś c i e , oc z e ki wa ni a c h. „ Rz a dk os i ęz da r z a , byz a wo dni kt e g ok a l i br udo ł ą c z y łdobe ni a mi nk a Dobr z ej e s t mi e ćz as z kol e ni owc a z a pl e c z aPr e mi e rLe a g ue . T a kna pr a wdęt os i ęni g dz i eni edz i e j e ”— mó wi os obę , kt ór awi e r z ywc i e bi e S a m zTheS e a g ul lLo v eRe v i e w, k i bi c o ws k i e g of a nz i nu. „ T ot a kna pr a wdę i j a s node kl a r uj es woj eoc z e pr z y k r as pr a wa , o nni epo wi ni e ng r a ćnat y mpo z i o mi e . Zt a k ąpr z e s z ł o ś c i ą , ki wa ni a ” . Zkol e i GusPoy e t wi e r dz i , ż eoj e got r a ns f e r z e 38wy s t ę pa mi wr e pr e z e nt a c j i Hi s z pa ni i i pr z e zt oj a kba r dz os i ędl ana s t a de c y dowa ł o. . . kł a ms t wo. s t a r a łpr z e zos t a t ni edwal a t a , bę dz i el e g e ndąpr z e zkol e j nepokol e ni a ” .z

„ 1 0 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

FOT .COMMONS. WI KI MEDI A. ORG/WI KI / USER: AMARCO90

ngl i az akochał as i ęwhi s z pańs ki ej pi ł ce. Sąz es poł y, kt ór ecz er pi ącodmi s t r z ów ś wi at ai Eur opys wój f ut bol opi er aj ąna j ej pos i adani ui s pokoj nym, met odycz nym budowani uakcj i . Ni echodz i t yl ko ea, cz ywpewnym s t opni uLi ver oSwans pool , al et eżnp. MKDons . Mi ł oś ćt aopi er as i ęgł ówni e nahi s z pańs ki chgeni us z acht echni ki , kt ór z ypodbi j aj ą angi el s ki el i gi .

VI C ENT ERODRÍ GUEZGUI L L ÉN— WWAL E NC J I Z GROMADZ I ŁRZ E S Z ĘWI E RNY C HKI BI C ÓW, KT ÓRZ Y DZ I E L NI EŚ L E DZ ĄJ E GOPOC Z Y NANI AWBRI GHT ON


Ki eps ki emur a wy, agr es ywnekr yci e i ndywi dua l ne, br akodpowi edni ego pr z ygot owani ai pr z edews z ys t ki m br akwi ar ywewł as neumi ej ęt noś ci oz nacz a j ą, ż er z adkowi dz i el i ś my Vi cent ez mi eni a j ącegoobl i cz es pot kań

Mi moz a l e dwi edz i e wi ę t na s t uwy s t ę pówwpi e r ws z y ms e z oni e( wk t ór y c h ś r e dni og r a łl e dwi eg odz i nę ) , by łna j l e ps z y ma s y s t e nt e m Br i g ht onw l i dz e . Ni e wi e l us ą dz i ł o, ż ek l ubz doł apr z e dł uż y ćzni mumowę , a l er a zj e s z c z ez a de c y dowa ł ar oz mowazPo y e t e m ik l ubowy midz i a ł a c z a mi . Vi c e nt euda ł os i ę pr z e k ona ćdoponowne j wa l k i oa wa nsdoPr e mi e rLe a g ue . T ea mbi c j ez wi a s t owa ł os pa r i ng owez wy c i ę s t wozChe l s e apr z e ds e z one m, g dyt oHi s z pa ndomi nowa łir z ą dz i łg r ąBr i g ht on.Ni e s t e t ypóź ni e j pr z y pl ą t a ł as i ęt a j e mni c z a k ont uz j a , k t ór at r z y ma ł ag opoz aboi s k i e ma żdog r udni a , apot e mr ówni e żdo s t y c z ni a . Os t a t ni oz nówg r ac or a zwi ę c e j , a l es t a r epr obl e myni emi j a j ą .

VI CENTERODRÍ GUEZ GUI LLÉN Dat aimi ej s ceur odzeni a: 1 6. 07 . 81 , Wa l encj aHi s z pani a Nar odowoś ć: Hi s z pani a Pozycj a: s kr zydł owy Wzr os t : 1 7 5cm Kl uby: Levant eUD, Va l enci aCF , Br i ght on&HoveAl bi on War t oś ćr ynkowa: 1 . 250. 000€( wg. Tr ans f er mar kt ) SEZON LI GOWY201 2/ 1 3: Mecze: 1 2( 6)|Gol e: 2|As ys t y: 0|Naboi s ku: 638mi n.

FOT .MARCA. COM

FOT .MARCA. COM

„ GdyVi c e nt ei j e g oż onaodwi e dz i l i Br i g ht onby ł api ę k napog oda . Ni emi a ł e m s e r c amówi ć , ż et uz a ws z epa da ” . Ni e s t e t y , j a kpr z e zwi ę k s z ąc z ę ś ćj e g ok a r i e r y , r ówni e żwBr i g ht onHi s z pa n mus i a łs i ęz ma g a ćzk ont uz j a mi . J e s z c z ew g r udni u2011r ok uz a s i a da łna ł a wc er e z e r wowy c h, a l epóź ni e j ni emóg ł g r a ćpr z e zt r z ymi e s i ą c e . Wr óc i ł na os t a t ni epółg odz i nyme c z uzPor t s mout hpodk oni e cma r c ai . . . s t r z e l i łdwa g ol e . „ Chc i a ł e m, byz a g r a ł odpoc z ą t k u, a l enas z c z ę ś c i eni ez de c y dowa ł e ms i ę nat o ” .

W BARWAC HVAL ENC I IROZ EGRAŁ3 1 9S POT KAŃ,S T RZ EL AJ ĄCPRZ YTYM5 0GOL I . 1 2L I GOWYC HT RAF I EŃZS EZ ONU03 / 04POMOGŁ OL OSC HESZ WYC I ĘŻ YĆW ROZ GRYWKAC H PRI MERADI VI S I ÓN

„ Ki e ps k i emur a wy , a g r e s y wnek r y c i ei ndy wi dua l ne , br a kodpowi e dni e g opr z y g ot owa ni ai pr z e dews z y s t k i mbr a kwi a r ywewł a s neumi e j ę t noś c i oz na c z a j ą , ż er z a dk owi dz i e l i ś myVi c e nt ez mi e ni a j ą c e g oobl i c z es pot k a ń. F a k t e mj e s tr ówni e żt o, ż ei nni pi ł k a r z eni eope r uj ąnat y ms a my m poz i omi ec oHi s z pa n” . J e g ohi s t or i awBr i g ht onmoż eby ćwi ę cna z na c z onaba r dz i e j k ont uz j a mi iwy obr a ż e ni a miot y mc omog ł obyby ć ,ani ews pa ni a ł y midr y bl i ng a mi ic udowny mig ol a miz r z ut ów wol ny c h( t e wy k onuj e dos k ona l e — pr e c y z y j neude r z e ni apomur a wi e ) .„ Gdy by ś mymi e l ig opr z e zc a ł y s e z on,pe wni et y c h punk t ów by ł obyodz i e s i ę ćdopi ę t na s t u wi ę c e j ” — dor z uc aPo y e t .„ Zak a ż dy mr a z e m, g dys t r z e l adl ana sg ol et ouc z uc i e j e s tni e s a mowi t e . Wi ej a k i et owa ż newwa l c ezj e g owł a s ny mi de mona mi ” —t ł uma c z yS a m. Poj e dny mzwa ż ni e j s z y c ht r ai e ń, Po y e t s t wi e r dz i ł , ż eVi c e nt ec i e s z y łs i ęj a kma ł edz i e c k o. „ J e s t e ms z c z e g ól ni edumnyzj e g og ol a , k t ór yby ł ba r dz owa ż nypot y c hz ł y c hc hwi l a c h, k t ór epr z e ż y ł ” . „ J e dny m zt a k i c hwy j ą t k owy c hmome nt ów w j e g ok a r i e r z ebę dz i et e n zk ońc ówk i popr z e dni e g os e z onu”— pr z y pomi na . Os t a t ni emi nut yme c z u wś r odk ut y g odni uzDe r byCount y ,Vi c e nt epr z e j muj epi ł k ęnapoł owi e boi s k a ,pr z e bi j as i ępr z e zc z t e r e c h,pi ę c i ur y wa l i ,wpa daw pol ek a r ne t r oc hęzl e we js t r onyipot ę ż ni eude r z a . . . w popr z e c z k ę . Gol ani ema , a l e Hi s z pa nj e s tna g r odz onyowa c j ąnas t oj ą c o, poni e wa żt oby ł oj e g oos t a t ni e k opni ę c i ew t y ms pot k a ni u. „ Ol e ,ol eol eol e ,Vi c ent e ,Vi c ent e …”kr z yc z ałc ał ys t adi on. „ Toc hy bat ac hwi l a, kt ór anaz a ws z eki bi c om uz mys ł owi ,ż et onaj l eps z ypi ł kar zj akiki edy kol wi ekg r ałdl anas z eg o kl ubu”— mówi S am.

Codal ej ? Br i g ht onwy wa l c z y ł oa wa nsdof a z ypl a y of f , aPo y e ts t a r as i ęumi e j ę t ni edy s ponowa ćs i ł a mis woj e g or oz g r y wa j ą c e g o.Ry wa l eg r a j ąj e s z c z e bl i ż e j ni e g o, a t a k uj ąj e s z c z eos t r z e j . Ki bi c ewc a l eni ec hc ąz aws z e l k ąc e nę a wa ns owa ć , bowi dz ąj a kwi e l ej e s tj e s z c z eni e dos k ona ł oś c iwi c hdr uż y ni e . Zda j ąs obi ej e dna ks pr a węzt e g o, ż eodt e g oj a kpot oc z ąs i ęi c hl os yba r a ż a c hoPr e mi e rLe a g uez a l e ż ypr z y s z ł oś ćwk l ubi eVi c e nt ei Gus aPo y e t a . Na j l e ps z yHi s z pa nnaWy s pa c hpoz ana j bog a t s z ąl i g ąmoż eni es pe ł ni a s woi c hma r z e ńodomi na c j i , a l enape wnot r ai łwmi e j s c e , g dz i ei t a kj e g o t a l e ntz os t a łna l e ż y c i edoc e ni ony . Dl a t e g oni e c ht owł a ś ni eVi c e nt e , ani e Ma t a , Ca z or l ac z yi nni , bę dz i es y mbol e mt e g o, j a kpi ł k a r s k aAng l i aHi s z pa ni ępok oc ha ł a .

* STAN NA1 3. 05

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

1 1


TEMATNUMERU

ElNi ño

ZAGUBI ONY Bln [OS KARS Z UMER] @Os k i _ L F C

r z e c hodz ą czLi v e r pool udo Che l s e az as umęa ż50mi l i onówf unt ówmi a łz os t a ćma s z ynką do s t r z e l a ni ag ol i naS t a mf or dBr i dg e . Ni e s t e t y , ma s z y nk az de c y dowa ni ec z ę ś c i e j s i ęz a c i na , ni żs pr a wni e dz i a ł a . Obe c ni ehi s z pa ńs ki na pa s t ni kj e s t s y mbol e m upa dkuini e s kut e c z noś c ipodbr a mką r y wa l ai ni e , ni ej e s t t oż a dnapr z e s a dac z yz ł oś l i woś ćz es t r onyki bi c ów Li v e r pool u,kt ór z y naz a ws z ebę dąmi e l ido ni e g os por yż a l . Gdykt ośni ewy kor z y s t uj edog odne js y t ua c j i doz doby c i abr a mki ,wi ę ks z oś ćos ób my ś l i s obi e : „ j a kTor r e s . . . ” . Róż ni c ami ę dz yobe c ny m awc z e ś ni e j s z ym Tor r e s e mj e s twł a ś ni et a ka — ki e dy śl udz i emy ś l e l iwt e ns pos óbwmome nt a c hś wi e t ny c hwy końc z e ńa kc j iif a nt a s t y c z ny c hg ol i . W ka r i e r z eTor r e s ana j g or s z ej e s tt o,ż e t y l k or a zuda ł omus i ępoł ą c z y ćdobr ąg r ęz a r ównodr uż y ny , j a ki j e g os a me g o. Chodz i oc z y wi ś c i eoEURO2008, g dz i eHi s z pa ni awy g r a ł apo i na l ezNi e mc a mi , az wy c i ę s kąbr a mk ę s t r z e l i ł wł a ś ni eF e r na ndo. W Li v e r pool upoz os t a wi łpos obi ei mponuj ą c es t a t y s t y ki , z do wa j ą c81br a me kw142s pot ka ni a c h. Ni es pr a wi łj e dna k, ż enapół k ęzt r of e a minaAni e l d t r ai łj a ki k ol wi e kpuc ha ri t oby łj e de nzg ł ówny c hpowodówode j ś c i aHi s z pa nadoChe l s e a .

pr a wdopodobnymi a łmi e ćmi e j s c epoMi s t r z os t wa c hEur opy— poz doby c i ut yt uł u kr ól as t r z e l c ów,bl oka da ps y c hi c z nami a ł a z ni kną ć .F e r na ndo z g odni e z oc z e ki wa ni a miz a l i c z y łc a ł ki e m uda ny poc z ą t e k nowe j k a mpa ni i , s t r z e l a j ą cbr a mk i zRe a di ngi Ne wc a s t l e .

1 2 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

FOT.FLI CKR. COM/PHOTOS/BENSUTHERLAND

J a kwi a domo,byłt ot y l komome ntpr z e j ś c i owyiTor r e ss z y bkos puś c i łzt onu.Oj e g o obe c ne jf or mi ei de a l neś wi a dc z yl i c z bag ol i s t r z e l ony c hwt ym r okuwr oz g r ywka c hl i g owy c h— z e r o. Os t a t ni abr a mka ?23g r udni aw wy g r a nym 8: 0me c z uzAs t onVi l l ą . Ci , kt ór z y s t a r a j ąs i ędos t r z e cw ni m poz yt ywnec e c hy , c hwa l ąg oz aa s y s t y ,z a a ng a ż owa ni e ,a l epowi e dz mys obi es z c z e r z e , ż et oz wy kł eokł a mywa ni er z e c z ywi s t oś c i , aonabr ut a l ni emówi , i żpr a wdz i wyTor r e sj użni g dyni ewr óc i . Pot wi e r dz at oponi e ką df a kt ,ż ewy s t ę puj ą cwLi dz eEur opy , F e r na ndopot r ai na g l ewy g r y wa ćpoj e dy nkizobr ońc a mipr z e c i wni ka ina we ts t r z e l a ćbr a mki .W f a z i epuc ha r owe j r oz g r y we kc z ę s t ol e k c e wa ż ą c y c hpr z e zmoc ne z e s poł y , t r ai łbowi e m dos i a t kij użpi ę ćr a z y , c oj a knaTor r e s aw ni e bi e s ki c hba r wa c hj e s t na pr a wdę dobr y m wy ni ki e m.To powi nno da ćmudomy ś l e ni a , ż emoż ec z a sz a c z ą ćg r a ć t a m, g dz i er z e c z y wi ś c i ej e s t j e g omi e j s c e . I t y m r a z e m ni ej e s tt oLi g aMi s t r z ów. Tor r e sobe c ni eiz a pe wnew pr z y s z ł oś c i bę dz i e podr ę c z ni kowy m pr z y kł a de m t e g o, j a kj e dnąde c y z j ąmoż naz mi e ni ćl os ys woj e j ka r i e r y . Gdy bydot r z y ma łwc z e ś ni e jz ł oż one j REPREZENTACYJNI ENI JAKI obi e t ni c yipoz os t a łw 2011r okuw Li v e r poW 2010r okuzr e pr e z e nt a c j ąwy g r a łMi ol u, by ćmoż et e r a zpi s a ł by m oni m wz upe ł s t r z os t waŚ wi a t aw RP A, a l enat y mt ur ni e j u ni ei nny mt oni e . Ba , t ope wne , ż edoj e g oi ndy ni ez a pr e z e nt owa ł s i ęzdobr e j s t r ony . Ani r a z u wi dua l ny c hwy c z y nów ni emi e l i by ś myż a dni ez na l a z łdr og i dos i a t ki br a mka r z aopone nt ów. Moż nat owyt ł uma c z y ćl i c z nymi kont uz j a mi , zkt ór ymi na pa s t ni kbo- ny c hpr e t e ns j i . Wt e dypr obl e m był byi nny— s ł a bapos t a waLi v e r pool u r y ka ł s i ęwt r a kc i es e z onu. NaSt a mf or dBr i dg emoż epoc hwa l i ćs i ęs ukc e - ibr a kg r yw Li dz eMi s t r z ów. J e dna kj e s tt oz wy kł eg dyba ni e , af a kt ys ą s a mi wLi dz eMi s t r z ówi Puc ha r z eAng l i i . Al ec z ys ł owo„ poc hwa l i ć ”j e s t w t a ki e , ż eTor r e sobc hodz ą cs woj e29. ur odz i nywma r c u, ni emóg ł poc hwa t ympr z ypa dkunape wnoodpowi e dni e ?Oc z ywi ś c i eFe r na ndobył c z ę ś c i ą l i ćs i ęwi ę ks z ąl i c z bąbr a me kwba r wa c hChe l s e a . z e s poł ui t oj e s tf a kt , a l eg oł ymoki e mmog l i ś myz oba c z y ć , ż ej e g or a doś ć zt y c hwy g r a ny c hni ebył at a ka , j a kpoi na l eEUROwWi e dni u. W obui na POWRÓTDOKORZENI ł a c h— zBa y e r ne m w Li dz eMi s t r z ów iLi v e r pool e m w Puc ha r z eAng l i i Ps e udoni m ElNi ñoc or a zmni e jdoni e g opa s uj e , aj e g opr z y s z ł oś ćs t oi — poj a wi a łs i ęnaboi s kuzł a wkir e z e r wowy c h. W 2012r okunaEURO podduż y mz na ki e mz a py t a ni a .NaS t a mf or dw s t y c z ni us pr owa dz ono Hi s z pa ni aponowni es i ę g nę ł apoz wy c i ę s t wowt ur ni e j u, aTor r e sz os t a ł De mbęBai poode j ś c i uzkl ubuBe ní t e z a , Hi s z pa npr a wdopodobni ebę dz i e kr ól e ms t r z e l c ów. Ni e c ht yt ułna g r odyj e dna kni ez my l it y c hos ób, kt ór e mus i a ł s i ęponowni epog odz i ćzr ol ąr e z e r wowe g o.Na j l e ps z y mwy j ś c i e m, bę dąot ymc z yt a ćz aki l ka dz i e s i ą t l a t , boEl Ni ñomi a ł na pr a wdęni e wi e l ki z a r ównodl as a me g oHi s z pa na , j a ki Che l s e a , bę dz i ej e g opowr ótdokr a j u, wpł ywnawyni ki dr uż yny . Roz e g r a ł dobr yme c zi s t r z e l i ł dwag ol ezI r l a n- akonkr e t ni edoAt l é t i c o, g dz i ena da l moż el i c z y ćnaog r omnews pa r c i eki di ą , kt ór aoka z a ł as i ęz de c y dowa ni ena j g or s z ąr e pr e z e nt a c j ąmi s t r z os t w, bi i me onez a pe wnemanaokuTor r e s a , a l enar a z i eni ec hc es i ęa ng a c ów.S apóź ni e jw i na l edobi łWł oc hy , z dobywa j ą cbr a mkęna3: 0powe j ś c i u ż owa ćws pe kul a c j et r a ns f e r owe . „ F e r na ndoobe c ni eg r adl ai nne j dr uż y ny . zł a wki r e z e r wowy c h. Gr a t ul a c j es i ęna l e ż ą , a l enape wnoni epr z e s a dne . Mus i mypoc z e ka ćdokońc as e z onu. . . ”— powi e dz i a łdl aOndaCe r o. Pos e z oni e07/ 08, ki e dyTor r e sz dobył24br a mkiw l i dz ew ba r wa c h TheRe ds , be zt e g opi ł ka r z ani epot r ai ł e ms obi ewy obr a z i ćni et y l koLi v e r ZESKUTECZNOŚCI ĄNABAKI ER u, a l er ówni e żc a ł e jPr e mi e rLe a g ue . Dz i s i a jt y c hs ł ówni ebył bym w J e dny mzwi e l upr obl e mówT or r e sj e s tps y c hi ka . T owł a ś ni eonawpł y wa pool t a ni epowt ór z y ći j e g oe we nt ua l neode j ś c i e , pr ę dz e j wywoł aumni eul g ę , naz a wodni kawt e ns pos ób, ż ec or a zt r udni e j j e s tmuuwi e r z y ćwewł a s ne s żs mut e k, bo pr z y kr os i ępa t r z ynakog oś , kt ozboi s kowe g og e ni us z a moż l i woś c i naboi s k u, c opr z e kł a das i ępóź ni e j nas ł a bewy ni ki s t r z e l e c ki e . ni t a łs i ękompl e t ni ez a g ubi onym z a wodni ki e m. „ Wi e l kipowr ót ”Hi s z pa naog ł a s z a noj użwi e l er a z y ,a l et e nna j ba r dz i e j s


SYLWETKA

DI EGOCOSTA,NOMENOMEN [Ł UKAS ZKWI AT EK] @l uk a s z k wi a t e k

GdybyDi egoSi meonemógł , napewnos am wbi egał bynaboi s ko is i ał s pus t os zeni e: t r at ował r ywal i , bes zt ał s ędzi ów, odgr ażał s i ę ki bi com pr zeci wnej dr użyny. Al et r ener owini ewypada, dl at egopo pr os t uwys t awi aw s kł adzi es woj egoi mi enni ka— Di egoCos t ę. Nodobr a, ni et yl kodl at ego FOT .CLUBATLETI COMADRI D. COM

P

r a wdopodobni ena j wa ż ni e j s z ąc e c hąj ę z y kaj e s t j e g ome t a f or y c z noś ć ,bę dą c apr z e j a we mc z e g oś ba r dz i e jf unda me nt a l ne g o — me t a f or y c z noś c i my ś l e ni a . W pr z y pa dk uDi e g oCos t yz wr ot„ wy wa l c z y łs obi emi e j s c ewwy j ś c i owy ms kł a dz i e ” na l e ż y j e dna kr o z umi e ćc a ł k i e mdo s ł o wni e , ni epr z e no ś ni e . Br a z y l i j c z y k , k t ór e g oAt l é t i c oj e s z c z epr z e ds e z one m c hc i a ł os i ępoz by ć , s t a łs i ęni e z bę dnymi ę dz yi nny midl a t e g o, ż ej e g o ł ok c i eodg r y wa j ąi s t ot nąr ol ęw— z nó wdos ł o wni e— pr z e ł a my wa ni u s z y k ó wr y wa l i . Ki bi c ec e ni ąz a wodni k ów, kt ór z ywy da j ąs i ęc i e r pi e ćnaboi s k owe ADHD:ws z ę dz i ei c hpe ł no, z wł a s z c z at a m, g dz i edoc hodz idos pi ę ć i pr z e py c ha ne k ; ni emog ąs obi ewy ba c z y ćz a r ównoodpus z c z one j pi ł k i , j a kipr z e g a pi one jok a z j idos poni e wi e r a ni ar y wa l a ;ni es z a nuj ąa ni wł a s ne g oz dr owi ai ur ody , a ni pr a wadoc i e l e s ne j i nt e g r a l noś c i s woi c h pr z e c i wni k ów. Dot e g ok opi ąpok os t k a c h, r oz bi j a j ął uk i br wi owe , z de r z a j ąs i ęg ł owa mi , t a r a nuj ąba r k i e m— ż ół t ek a r t kiz bi e r a j ąnawi e l e s pos obów. Na we tj e ś l i ni eg r z e s z ąt e c hni k ą— Ga i z k aT oque r owy da j e s i ęwz or c owy mpr z y k ł a de m— t os woj ebr a k i na dr a bi a j ąz a a ng a ż owa ni e m. Di e g oCos t aj e s tt y mc e nni e j s z y , ż ezpa nowa ni e m na dpi ł kąni e mawi ę ks z y c hpr obl e mów, adr y bl i ng umóg ł bymupoz a z dr oś c i ćni e j e de ns kr z y dł owy . S i me oneni epos y ł ag onaboi s k ozc z y s t e j z ł oś l i woś c i . 24l e t ni na pa s t ni kwy pr a c owuj ebr a mki , s a ms t r z e l a( s z e s na ś c i e g ol i i os i e ma s y s t wews z y s t ki c hr oz g r y wka c h)or a zz mus z ar y wa l i do ł a ma ni apr z e pi s ów. Na l e ż ydona j c z ę ś c i e j f a ul owa ny c hz a wodni k ów, ws a me j LaLi g apopr z e wi ni e ni a c hnaDi e g oCoś c i es ę dz i o wi epok a z a l i wi ę c e j ż ół t y c hk a r t e k( s i e de mna ś c i e ) ni żpof a ul a c hnaMe s s i m( t r z y na ś c i e ) , F a l c a o( t r z y na ś c i e )c z yCr i s t i a no( c z t e r na ś c i e ) , pr z yc z y mk a ż dy zt e j t r ój k i r oz e g r a ł k i l k a na ś c i eg odz i nwi ę c e j ni żBr a z y l i j c z y k . WPuc ha r z eKr ól awpółi na ł o wy mdwume c z uzS e v i l l ąa żc z t e r e c h( ! )z a wodni k ó wwy l e c i a ł ozboi s k apopr z e r wa ni ua k c j i Cos t yf a ul e ml ubdot k ni ę c i e mpi ł k i r ę k ą . Dwóc hzbe z poś r e dni mi c z e r wony mi

ODNI ECHCI ANEGODOREPREZENTANTA

„ Ni ez a mi e r z a mz mi e ni ćs woj e j g r y . Wa l k a— t omój s t y l . J e ś l i j e s t e m t u, g dz i ej e s t e m, t odl a t e g o, ż eg r a mwt a ki s pos ób. Mog ęs i ęwy da wa ć ni e wy g odny mr y wa l e m, boz a ws z ebi j ęs i ęopi ł k ę , a l et a ki er z e c z y mi e s z c z ąs i ęwf ut bol u”— powi e dz i a łnapoc z ą t k uma r c adz i e nni k a r z om„ As a ” . Gdz i ewł a ś c i wi ej e s t ?21ma r c az a de bi ut o wa ł wr e pr e z e nt a c j i Br a z y l i i wt o wa r z y s k i mme c z uzWł oc ha mi . Ki l k at y g odni wc z e ś ni e j s t wi e r dz i ł , ż eni k t ni eodmó wi ł byg r ywi nne j r e pr e z e nt a c j i — Hi s z pa ni i . Hi s z pa ńs k i eoby wa t e l s t womaot r z y ma ćl a damome nt . By ł obyz a ba wni e , g dy byt e nboda j na j ba r dz i e j z ni e na wi dz onyna pa s t ni kwPr i me r aDi v i s i ón— wni os k uj ą cpot y m, j a k„ de l i k a t ni e ”obc hodz ąs i ęzni mr y wa l ij a kpi e s z c z ot l i wi eg wi ż dż ąnani e g oki bi c epr z e c i wny c hdr uż y n— os t a t e c z ni ez a g r a ł wdr uż y ni ede l Bos que . Pl ot e k, ż es a ms e l e k c j one r LaRoj awi dz i a ł byCos t ęws woj e j dr uż y ni e , ni ebr a k uj e . Wj e de na s t c eAt l é t i c oDi e g oCos t az a j ą ł mi e j s c eAdr i á naLópe z a , f e nome nupopr z e dni e g os e z onu. Kt opa mi ę t a ł Adr i á nazg r ywDe por t i v o, t e nmus i a ł s i ęs z c z y pa ćpr z e zc a ł yubi e g ł yr ok. Ni e por a dnyna pa s t ni kzGa l i c j i pr z e poc z wa r z y ł s i ęwz dol ne g odr y bl e r a , a s y s t e nt ai e g z e k ut or a . Doni e s i e ni aoz a i nt e r e s owa ni uBa r c e l onyni ewy g l ą da ł ynac a ł k owi c i eni e pr z y s t a j ą c edor z e c z y wi s t oś c i

SI MEONE ODKRYŁKOGOŚ, KTOI NSPI RUJECAŁĄ DRUŻYNĘDOWALKI IUŁATWI AZDOBYWANI E GOLIFALCAO, ABSORBUJĄC UWAGĘOBROŃCÓW

Poni e wa żAdr i á nos t a t e c z ni ez os t a ł naVi c e nt eCa l de r ón, wl e c i e2012 r ok uni e wi e l eos óbwi dz i a ł odl aCos t ymi e j s c ewz e s pol eS i me one . Br a z y l i j c z y knawy poż y c z e ni us pę dz ony m w Ra y oVa l l e c a nopok a z a łs i ę zdobr e j s t r onny , wł a dz eAt l é t i c ol i c z y ł y , ż ez a r obi ąnani mk i l k ami l i onó we ur o. Dot r a ns f e r uj e dna kni edos z ł o, aS i me one , z mus z onys z uk a ć no wy c hr oz wi ą z a ńwz wi ą z k uz es pa dk i e mf or myAdr i á na , zc z a s e m odk r y ł wDi e g oCos c i ek og oś , k t oi ns pi r uj ec a ł ądr uż y nędowa l k i i uł a t wi az doby wa ni eg ol i F a l c a o, a bs or buj ą cuwa g ęobr ońc ó w.

DUCH SI MEONE

S i me ones a m by łz a wodni k i e m opodobny m us pos obi e ni u, z r e s z t ą nowar ol ani epoz ba wi ł ag oc ha r a k t e r u. Na we t s i e dz ą cnał a wc ewy g l ą dai z a c howuj es i ęj a kc z ł owi e k , dl ak t ór e g oz r obi ł by śna pr a wdęwi e l e , by l eni emus i e ćog l ą da ćg oz de ne r wowa ne g o. Ca ł eAt l é t i c oo dz wi e r c i e dl anabo i s k ua t r y but ys wo j e g ot r e ne r a . S z c z e g ó l ni er z uc a j ąs i ęwo c z ydwi ec e c h y . Popi e r ws z epi ł k a r z ewy k a z uj ąs i ę po ł ą c z e ni e mbe z c z e l no ś c i i pe wno ś c i s i e bi e , dome c z ó wpo dc ho dz ąbe z k o mpl e k s ó w, ś wi a do mi wł a s ny c humi e j ę t no ś c i , oc z y m bo da j na j bo l e ś ni e j pr z e k o na ł as i ęChe l s e awS upe r puc ha r z eEur o py . Podr ug i eCo l c ho ne r o sg r a j ąf ut bo l po uk ł a da ny , z wł a s z c z awde f e ns y wi e— l e pi e j br o ni ą c e g os i ęz e s po ł uwHi s z pa ni i ni ez na j dz i e my . Cho ćt r udnoo c z y wi ś c i er s t r z y g ną ć , c oj e s tt ut a j pr z y c z y ną , ac os k ut k i e m. Ażs z k oda , ż ewLi dz eMi s t r z ó wpos z c z e g ól nek r a j eni er e pr e z e nt uj ąna j l e ps z edr uż y ny , t y l k odr uż y nyna j l e ps z ec a ł ąwi e c z noś ćt e mu— c z y l i pr z e ds e z one m. T e g or oc z neAt l é t i c oby ł obyoz dobąobe c ne j e dy c j i . ZLi g i Eur opyodpa dl i wc z e ś ni e , a l ewy g r y wa ni ej e j mi a ł opr a woi ms i ę j użz nudz i ć . Ni e kt ór z yt wi e r dz ą , ż eAt l é t i c oj e s t uz a l e ż ni oneodF a l c a oi c a ł adr uż y nag r at a kdobr z e , j a kdobr z eg r aKol umbi j c z y k. Ni ez g a dz a ms i ę zt y m pog l ą de m. At l é t i c ot oz e s półwi e l ui ndy wi dua l noś c i , s pa j a ny i oż y wi a nyduc he mS i me one . At e nduc hna j ba r dz i e j l ubi s i ęobj a wi a ć podpos t a c i ąDi e g oCos t y . MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

1 3


PRZEPYTUJEMY ODZERADOBOHAT ERA— HI ST ORI ADWUDZI EST OL ET NI EGOBRAZYL I J CZYKAZSANT OSU

LÉOBAPTI STÃO:

RAYOTOMOJ A RODZI NA ROZMAWI AJĄ:[ DOMI NI KPI EC HOT A] [MI C HAŁŚ WI ERŻYŃS KI]

Pomi mowi e l upr obl e mówz dr owot ny c hi ak l i mat y z ac y j ny c h, z doł ał pr z e k onaćdos i e bi e t r e ne r a. T e r az , zs i e dmi omag ol ami i s i e dmi omaas y s t ami , j e s tk l uc z owąpos t ac i ąw podmadr y c k i m Ray oVal l e c ano. Bac z ni eobs e r wuj ąg os k auc i Val e nc i i i At l é t i c o. Roz mawi al i ś myoj e g odz i e c i ńs t wi e , Ne y mar z ei wy bor z er e pr e z e nt ac j i . Zac z ni j myodt woi c hpoc z ąt kówzf ut bol e m. Kl ubc z ykopani nana pobl i s ki c hpl aż ac hi ul i c ac h? Wewc z e s ny m dz i e c i ńs t wi ez os t a ł e mz a r a ż onypi ł k a r s ki m ba k c y l e mpr z e zmoj e g ooj c a . Za ws z epodkł a da ł mi pi ł k ę , wi ę ct owa r z y s z y ł a mi odpoc z ą t k u. Kr okpokr ok uuc z y ł mni eg r a ći t ł uma c z y ł pods t a wowepoj ę c i a . Pr z y s z e dł t a ki dz i e ń, ż ez a br a ł mni edoj e dne g ozmi e j s c owy c hkl ubów, c z y l i doS a nt os u( Por t ug ue s aS a nt i s t aS a nt os— pr z y p. r e d. ) . Iwr a zzupł y we ml a ts pę dz a ł e mc z a sr a z e mzpi ł k ą— dos ł owni ews z ę dz i e . Gr a l i ś mynaul i c a c h, napl a ż y , napodwór k a c h, na we t mi e s z k a ni u. . . Był eśpowi ąz anyzf ut s al em. Róż ni c ami ędz yt r a wąahal ąj es todc z uwal na?Gr ywas zj es z c z ewhal ówkę? T oj użda wnoz amną . Zf ut s a l e mni ema mj użk o nt a k t u, a l ewi e l ez a wdz i ę c z a mg r z enaha l i . Cz a s e mdo s t a j ęS MS yo ds t a r y c hk umpl i : „ Lé o , wś r o dęg r a mynaha l i , pr z y l e ćdona s ! ” . Oni z a z wy c z a j s o bi eż a r t uj ą , bo pr z e c i e żmni epo c hł a ni az a wo do wapi ł k a . F ut s a l na uc z y łmni ej e dna k wi e l uumi e j ę t no ś c i , k t ó r et e r a zs ąwy r ó ż ni k i e mnat l ei nny c h. Cho c i a ż byt e c hni k i c z ydr y bl i ng u. Naha l i t ok o ni e c z no ś ć , namur a wi et y l k odo da t e k . Zr e s z t ą , c z ę s t owi da ćwmo j e j g r z e , ż ez o s t a ł ymi pe wnena wy k i zg o dz i ns pę dz o ny c hnapa r k i e c i e . Popr z e pr owadz c ezBr az y l i i mi ał e śmnós t wopr obl e mów, pr z e de ws z y s t ki mz dr owot ny c h. J akpr z e bi e g ł aakl i mat y z ac j awVal l e c as ? Poc z ą t k i r z e c z y wi ś c i eby ł yt r udnei wy ma g a j ą c e . Mus i a ł e ms i ęmi e r z y ćzwi e l omapr z e c i wnoś c i a mi l os u. Pr z y j e c ha ł e mz a g ubi onyi wr z uc i l imni edomi e s z k a ni azk i l k omaf a c e t a mi , podobni ej a kLa s s aBa ng our ę . Mi e s z k a l i ś myr a z e m, wi ę cj a k ośws pól ni epr z e zt opr z e c hodz i l i ś my . Nac z y m pol e g a łpr obl e m?Br a k o wa ł or odz i ny , pr z y j a c i ółibl i s k i c h. By ł e m ba r dz oda l e k ooddomui ni e ł a t woby ł omi s i ępr z y z wy c z a i ćdopr z e dmi e ś ćMa dr y t u, j e dna kk l ubi z a wodni c ys z y bk o g l i z a pomni e ćopr obl e ma c h. Poz na ł e mk i l k aos ób, k t ór emoc nomni e ws pi e r a ł y . Dr uż y nas t a ł as i ędl amni er odz i nąz a s t ę pc z ą . Pr z y c hodz ącdoRa y o, nas t a wi ał eśs i ęnagr ęznaj l eps z ymi ?Dl a pr z ykł adupr z ec i wkoMes s i emuc z yRonal do. Dopus z c z a ł e m dos i e bi et a ki emy ś l i .Ra y ot odr uż y na ,kt ór aod poc z ą t k uda r z y ł amni ewi e l ki mz a uf a ni e m ida wa ł amoż l i woś c ido r oz woj uos obi s t e g o.Ry wa l i z a c j azt a ki mipi ł ka r z a mit ona pr a wdę

1 4 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

z a a wa ns o wa nypo z i o mf ut bo l u. Mo g ęs i ęzni mi po r ó wny wa ći mi e r z y ć wbe z po ś r e dni c hpo j e dy nk a c h, c o śpi ę k ne g o . J e s t e mwdz i ę c z nyk l ubo wi z at o , ż eo dpo c z ą t k una s t a wi a ł mni enawi e l k i f ut bo l i po z wo l i ł o s i ą g ną ćt a kwi e l e .

Cowpł ynęł onat akwi el kipr ogr eswpr z ec i ąguki l kumi es i ęc y? Oddr uż ynyr ez er wdogwi az dyLaLi g a. Ci ę ż k apr a c a , me nt a l noś ćic hę c i . Pr z y j e c ha ł e m zj a s ny m pl a ne m: c hc ęg r a ćw pi e r ws z y mz e s pol e .Za ws z ec i ę ż k opr a c owa ł e m,ma j ą c pr z e doc z a mi wi z j ęg r ywna j wy ż s z e j kl a s i er oz g r y wk owe j . Wi e dz i a ł e m, ż emog ęz r obi ćkr okdopr z odu, dl a t e g oz a ws z eda wa ł e mzs i e bi e ws z y s t k o. Ni eł a ma ł e ms i ęi dz i e l ni ewa l c z y ł e mzk a ż dy mpr obl e me m, a ż . . . wr e s z c i eos i ą g ną ł e ms wójc e l . Ma mj e dna kj e s z c z ewi e l epowodów, a bywł a ś ni ewt y mmi e j s c us t a wi a ćs obi enowewy z wa ni ai s pe ł ni a ćnowema r z e ni a . Pr obl emyi nans oweRa y owpł ywaj ąnac odz i enneż y c i ez a wodni ków?Cz ęs t oot ym my ś l i s z ? Dz i śt a ki et e ma t yni ez a pr z ą t a j ąmi g ł owy . Za j muj ąs i ęt y m odpowi e dni l udz i e , wi ę ckl ubdą ż ydos t a bi l i z a c j i . My , j a k oz a wodni c y , s k upi a mys i ęr a c z e j nawa l c eoj a kna j wy ż s z ec e l e . Wi ę c e j da mykl ubowi g r a j ą cwpi ł k ę , ni żr oz my ś l a j ą cos y t ua c j ii na ns owe j Wi el emówi s i ęot woi mt r ans f er z e. My ś l ał eśj użot ymc z ydopi er opos ez oni eus i ądz i ec i ezagent em, abyanal i z owaćof er t y? Mój k ont r a kt zRa y oj e s t wa ż nydo2015r ok u. Pr z y z na m, ż ec hc i a ł by mg owy pe ł ni ćwc a ł oś c i , c hoćde c y z j ana l e ż ydokl ubu. Ni es pi e s z ymis i ęzt r a ns f e r e m, bona da l mus z ęs i ęr oz wi j a ć . T a kna pr a wdę ws z y s t k oz a l e ż yodwł a dz . Os obi ś c i eni emy ś l ęouc i e c z c e , bona r e s z c i ews z y s t k oukł a das i ęt a k, j a kby ms obi et e g oż y c z y ł .

Zat em gdz i ec z uj es zs i ęl epi ej — wBr az yl i i c z ywHi s z pani i ?Zdec y dował eśj uż , kt ór ykr aj c hc i ał by śr epr ez ent ować ? T oBr a z y l i aj e s tmoi mk r a j e m imoj ąoj c z y z ną . Hi s z pa ni at omi e j s c e , g dz i ewy r os ł e m naz a wodo we g opi ł k a r z aidoj r z a ł e mj a k oc z ł o wi e k . S e r c e m bl i ż e j mi doBr a z y l i i , l e c zni euk r y wa m, ż eni epo ws t y dz i ł by m s i ęnos z e ni ak os z ul e kobur e pr e z e nt a c j i . By ł by mdumnyzg r yz a r ó wno dl ar e pr e z e nt a c j iBr a z y l i i , j a kir e pr e z e nt a c j iHi s z pa ni i . Za l e ż yj a kpot oc z ys i ęs y t ua c j a . Ni k tni epo wi e dz i a ł , ż ek t ór a k ol wi e kzk a drz e c hc e mni eus i e bi e .


Ra y owy r óż ni awi dowi s kowyf ut bol .Koc has z t e c hni c z nąg r ę , dr y bl i ngi z wody . Pi ł kaj e s tpi ę kni e j s z adz i ę ki t aki mz ag r ani om? Ma myt e nk o mf o r t ,ż et r e ne rna ma wi ana sdo pi ę k ne g of ut bo l u. Ws pa ni a ł ao s o bi s t o ś ć . Dl ani e g o l i c z ys i ęj a k o ś ć ,ani es uk c e s y ,ok t ó r eni e k t ó r z y wa l c z ąk o s z t e m ni e pr z e my ś l a ne j g r y . S ą dz ę , i żc a ł k i e mni e ź l ewpa s o wa ł e ms i ędot a k i e j g r y . Uwa ż a m, ż et oda j er a do ś ćk i bi c o m.S z k o l e ni o wi e cz a ws z e na m po wt a r z a , ż ej e dy ny ms po s o be m nao s i ą g ni ę c i es uk c e s uj e s tc i ę ż k apr a c a ,a l eni emo ż napr z y t y mz a po mni e ćoo dr o bi ni ez a ba wyi r a do ś c i .

FOT .MARI O CORTI J O -VAVEL. COM

Łąc z y s zz nakomi t ąt ec hni kęzwar unkamii z y c z nymi— podobni ej akI br ahi movi ć .Mas z j aki c hśi dol i opodobny c hz dol noś c i ac h? J e s t wi e l u pi ł k a r z y ,k t ór y c h pr z y pomi na m s woi ms t y l e mg r y . Amoż er a c z e j . . . nak t ór y c hs i ę wz or uj ę .Pa mi ę t a m,ż ew j uni or s k i c hdr uż y na c h t r e ne rDi e g oMont o y apr z y r ó wny wa ł mni edoDe nni s aBe r g k a mpa .Pr z y z na m,ż euwi e l bi a ł e mj e g o g r ę , wi ę ck i e dyz na j omiwoł a l inamni eDe nni s , t o z a ws z el e k k os i ęuś mi e c hną ł e m. Dl at r e ne r aMont o y ic z a s e m by ł e m„ ni e l a t a j ą c y m Br a z y l i j c z y k i e m” , a l et odl a t e g o, ż ewol a ł e mwy k or z y s t y wa ćt e c hni k ę ni żwz r os t .

Pac oJ é me zt oi ns pi r uj ąc apos t ać . J aki mj e s tt r e ne r e m?My ś l i s z , ż e moż e c i ezni ma wans owaćdoe ur ope j s ki c hpuc har ów? Ows z e m, Pa c opot r ai z mi e ni a ćl udz i nal e ps z y c h. Odmi e ni ł me nt a l noś ćpi ł k a r z y . Odmi e ni ł c a ł yz e s pół i wi e l ena spr z yt y mna uc z y ł . J e s t e ś myma l ut k ądr uż y ną , a l epr a wi ez a ws z ema mywi ę k s z epos i a da ni e pi ł k iic z ę s t opot r ai myz g a s i ćz a pę dyl e ps z y c hpr z e c i wni k ów.Pa c o j e s twy ma g a j ą c y , a l er obi ws z y s t k odl ana s z e j k or z y ś c i . Pi ł k a r z ema j ą zni mpe wi e nuk ł a d. Onwy ma g aba r dz oduż o, l e c zpr z yt y ms t a l epodpowi a da . Ni ema mypr a wana r z e k a ćnaj e g os y s t e m, bok a ż dywi e , ż e t opr z y ni e s i ee f e k t y . Bę dz i e mywa l c z y ćoe ur ope j s k i epuc ha r y . Wi e r z ę , ż ena ms i ęuda . Ma mypot e nc j a ł i z a s ł ug uj e mynas z a ns ę .

LEONARDOCARRI LHO BAPTI STÃO Dat aimi ej s ceur odzeni a: 26. 08. 92, Sant os , Br az yl i a Nar odowoś ć: Br az yl i a, Wł ochy Pozycj a: na pas t ni k Wzr os t : 1 81cm Kl uby: Por t uges aSant i s aSant os , Ra yoVa l l ecano t oś ćr ynkowa: 6. 000. 000€( wg. Tr ans f er mar kt ) War SEZON LI GOWY201 2/ 1 3: Mecze: 28|Gol e: 7|As ys t y: 7|Naboi s ku: 2338mi n. * STAN NA09. 05

Chc i ał by śwyj ec haćwpr z y s z ł oś c idoAng l i ic z ypr ef er uj es zs ł onec z nąHi s z pani ę? Be zpr z e s a dy . Hi s z pa ni aj e s tw po r z ą dk u, apo na dt oo f e r uj epi ł k a r z o wi ws z y s t k o , c ot y l k oz e c hc e . Po z i o mpi ł k a r s k i j e s t na j l e ps z y , a t mo s f e r aws pa ni a ł a , po g o dapi ę k na . Nac omi a ł b y m na r z e k a ć ?Zmi a nyni e z a ws z ewy c ho dz ąnal e ps z e . W Hi s z pa ni i j e s z c z ewi e l ema mdoz r o bi e ni a , j e s z c z ewi e l edoo s i ą g ni ę c i a . Wy bi e r a m Hi s z pa ni ęnadł ug i el a t a . Pr z y na j mni e j t a k i ema mo be c ni epo de j ś c i e

LÉOBAPTI ST ÃO— J AKDŁ UGOPOZ OS T ANI E WC I ENI US WOJ EGOKOL EGINEYMARA?

MŁODYBRAZYLI JCZYKSZYBKO PRZEKONAŁDOSI EBI EPACOJÉMEZA. JUŻW SWOI M DEBI UCI ESTRZELI ŁDLA RAYOGOLAIZALI CZYŁASYSTĘ Ne y mart opodobnot wój dobr ypr z y j ac i e l . Ut r z y muj e c i ekont akt ? Daj e s zmuj aki e śws kaz ówki l ubpodpowi e dz i odnoś ni edot r ans f e r u? ( Lé owy buc hną ł ś mi e c he m)Gr a l i ś myr a z e mo dma l uc ha . Odma ł e g o s z k r a bar a z e m uc z ę s z c z a l i ś mynat r e ni ng iS a nt o s u. Gr a l i ś mynaha l i ? J e c ha ł e mzNe y ma r e m. Gr a l i ś mynapl a ż y ?J e c ha ł e mzNe y ma r e m. Gr a l i ś mynao s i e dl u?Ne y ma rj użt a m by ło ds a me g or a nk a . Pr z y po mni a ł e ms o bi edz i e c i ńs t wo . Pr z y z na m, ż eo dc z a s udoc z a s udos i e bi edz wo ni my , l e c zk i e dy śk o nt a k t by ł z na c z ni el e ps z y . Wi a do mo , na s z edr o g i s i ę r o z e s z ł y . Onj e s tg wi a z dą , a l eg r awBr a z y l i i . J at r ai ł e mdoEur o py . Ni e na wi dz ęt a k i c hpy t a ńor a dyt r a ns f e r o we . Pr z e k o nuj eg opr a k t y c z ni e k a ż dy , wi ę cl e pi e j da j mymus po k ó j . Mł o dyc hł o pa k , ak a ż dyna ma wi ag odot r a ns f e r u. J e s t e mpe wi e n, ż ewo dpo wi e dni mc z a s i eNe y ma r po de j mi eo dpo wi e dni ąde c y z j ęopr z e no s i na c h. On ij e g oo j c i e c wi e dz ąl e pi e j ,c obę dz i edl ani c hdo br e ,wi ę cpr z yt y l u„ z na wc a c h ” r a c z e j ni epo t r z e buj ąpo r a d.

J aki pr ywat ni ej es tLéoBapt i s t ão? Comog ępowi e dz i e ć ?Lé oBa pt i s t ã ot omi ł yc z ł owi e k. . . Chol e r a , ni e l ubi ęs i e bi eopi s y wa ć . My ś l ę , ż ej e s t e mba r dz os pok oj nąos obą . J e s t e m pr z y j a c i e l s ki ,wś r ódpr z y j a c i ółna we tc z uj ęs i ędus z ąt owa r z y s t wa . I nt e r e s uj ęs i ęs z t uk ą ,l ubi ępos ł uc ha ćdobr e jmuz y ki ,s pot y k a ms i ę zpr z y j a c i ół mi , g r a mnak ons ol i , og l ą da mt e l e wi z j ę . Z wy kł apos t a ć . Ni cna dz wy c z a j ne g o. Mas zj aki eśpas j el ubz ai nt er es owani aopr óc zf ut bol u? Chy bawi ę k s z oś ćz a i nt e r e s owa ńj użwy mi e ni ł e m.J a kws pomni a ł e m, ni c z y ms i ęni ewy r óż ni a m. J e s t e ms z a r a c z k i e mj a kwi e l ui nny c h l udz i . Poz at r e ni ng a mi g ł ówni es i e dz ęwdomu, og l ą da j ą ct e l e wi z j ęl ub g r a j ą cnak ons ol i . Aj a kmni edopa dni enuda , t odz woni ępok umpl i i wt e dyr a z e mg r a myr a z e m. Mo no t o ni a , pr a wda ?Ni emar o dz i ny , wi ę c j a k o śt r z e baz a bi j a ćc z a s . Kl ubo r g a ni z uj ewi e l es po t k a ń, wi ę cc z ę s t oj e s t e ś myz a j ę c i . Wo l ęj e dna kpo s i e dz i e ćpr z yt e l e wi z j i , ni żs z l a j a ćs i ępo mi e ś c i e , c z e k a j ą cnapr z y k r ez a j ś c i azf o t o r e po r t e r a mi .

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

1 5


FELI ETON

P ACOJ ÉMEZ i c hł opc yzf e r aj ny [DOMI NI KPI EC HOT A] @d o mi ni k p i e c ho t a

FOT .VAVELESPAÑA( WWW. VAVEL. COM)

Z

e g okl ubbę dz i er oz g r ywa łs pot ka ni a .Pr z e ś mi e wc z et r a ns pa r e nt y es z ł ys ez on by łni ez apomni anydl a j w s z c z y t n y m c e l u n o t o r y c z n i e p o j a w i a ł y s i ę n a C a mp o d e F ú t b o l d e V a l pi ł kar z y iki bi c ów Ray o Val l ec ano. l e c a s . Oc ot y l eha ł a s u?Ot óżkl ubzpr z e dmi e ś ćMa dr y t ur e g ul a r ni eby ł Spekt akul ar ne wej ś c i e do Pr i mer a wyznaczanydogryw ni e s a t y s f a k c j onuj ą c y c hdl as i e bi et e r mi na c h— Di v i s i ónmogł ookaz aćs i ęj ednor oc z ną zwł a s z c z awponi e dz i a ł ki . pr z y godą,j ednakż ew dr amat y c z ny c h W rzeczywi s t oś c i pr ot e s t pr z e c i wk o pr z e dz i wny m t e r mi nom ós ł z ł udnee f e kt y . Pi e r ws z ypoj e dy ne kbi e ż ą c e g os e z onu okol i c z noś c i ac hRaúl T amudowos t at - meczówprzyni ow ni e dz i e l nywi e c z ór .Kol e j nyj użmus i e l ir oz g r y wa ć ni m mec z uz apewni łkl ubowiut r z y mani enaki l ka- Rayorozegrał w s ł o n e c z n e p o ł u d n i e . „ P o n i e d z i a ł k i n a s z a b i j a j ą ” — s k a r ż y ł s i ę P a c o dz i es i ąts ekundpr z edkońc owy m gwi z dki em ar bi é me z ,t r e ne rRa y o.S pot ka ni aw LaLi g az os t a ł yr oz ł oż onenac z t e r y t r a. Pr z y s z edłc z asnanowys ez on, nowy c hbohat e- J dni . Me c zwpi ą t e k, me c zwponi e dz i a ł e k, ar e s z t aws obot ęi ni e dz i e l ę . r ówi nowewędr ówki madr y c ki egoRay o. Zawodni c y Wszystkownaj r óż ni e j s z y c hpr z e dz i a ł a c hc z a s owy c h— oddwuna s t e j Pac oJ é mez awy z nac z y l i s obi enowes z c z y t ymoż l i - w poł udni edodwudz i e s t e jt r z e c i e j .Róż nor odnoś ćt e r mi nów moż na owa ćj a kope wnąz a l e t ę , l e c zRa y ona dz wy c z a j c z ę s t oby ł owy z na woś c i ,wędr uj ącw bar dz owy s oki er ej onyl i gowej trakt c z a nedog r ywni e dog odny c hdl aki bi c ówg odz i na c hidni a c h. S y mpa t abel i . Popr z e dnis e z onby łdz i wa c z nydl aVa l l e c a s , l e c zboi s k owywe t e r a n wdol i c z ony mc z a s i eg r ypr z e dł uż y łs woi mk ol e g om pr z y na l e ż noś ćdo hi s z pa ńs ki e j e l i t y . Pomi mows z e l a ki c hpr obl e mów, Ra y owt y ms e z oni e dok onuj er z e c z ywr ę c zni e moż l i wy c h.Apr z e c i e żpr obl e mów uni c h ni e ma ł o…

RUCHOMAKADRA, PROBL EMYST ADI ONOWE I PRZEDZI WNET ERMI NYMECZÓW

Nowys e z on, nowyz a pa ł , nowena dz i e j eor a z …pus t et r y buny . Pi ł ka r z ewy c hodz ązt une l upr z yk ompl e t ne j c i s z y . Zaj e dnąbr a mką— ś c i a na z a pe ł ni onar e kl a ma mi . Zadr ug ąbr a mką— pus t epl a s t i k owekr z e s e ł ka . Ki l kac hwi l póź ni e j g r oma dkaBuka ne r os , c z y l i na j wi e r ni e j s z y c hs y mpa t y k ówRa y o, z a j ę ł apus t ąpr z e s t r z e ń, r oz wi e s z a j ą ct r a ns pa r e nt ys ki e r owa nedowi c e pr z e wodni c z ą c e g ol i g i , J a v i e r aT e ba s a . „ J e ś l ipi ł kanoż na na l e ż ydoT e ba s a ,ni e c hj e g opi e pr z onama t kaz a j mi es i ędopi ng i e m” . I nneha s ł azba ne r ówbr z mi a ł y : „ Dopój ś c i adopr a c y , dopos z uki wa ni a pr a c y , douc z e ni as i ę , dol e c z e ni aka c a …poni e dz i a ł ki s ądobr edowi e l u r z e c z y , a l eni edl api ł ki noż ne j ” . S t a di onz dobi ł yr ówni e żpl a nde ki zna pi s a mi : „ Dl al e ps z e g oi g odne g ot e r mi na r z a ! ”c z y„ NI Edl af ut bol uwponi e dz i a ł ki ” . Wi e r z c hoł ki e mg ór yl odowe j oka z a ł os i ęg i g a nt y c z nedz i e ł o s z t uki , pr z e ds t a wi a j ą c e„ domi na t r i x ”zpe j c z e mwr ę k u. Naobr a z k uk obi e t az a ba wi as i ęzpr e z y de nt e mk l ubu, mó wi ą cmuwj a k i edni t y g odni

1 6 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

t y c yni emog l ipodr óż owa ćz aukoc ha ny m kl ube m, s z t a bs z kol e ni owy mi a łpr obl e m zna ł oż e ni e m odpowi e dni e g or y t munapi ł ka r z y , at e l e wi z j e— kr ót komówi ą c— ni eby ł yz a i nt e r e s owa net r a ns mi t owa ni e m i c hpoj e dy nków. Kl ubzpr z e dmi e ś ćMa dr y t uz os t a łz e pc hni ę t ynape r y f e r i al i g i . S y t ua c j awy mknę ł as i ęs podkont r ol i . Cz wa r t e k, poni e dz i a ł e k,poni e dz i a ł e k,pi ą t e k,poni e dz i a ł e k— pe wne g or a z ut a kąs e r i ę w pr z e c i ą g umi e s i ą c amus i a ł oodbę bni ćRa y o. Rz a dk oki e dys pot ka ni a Fr a nj i r r oj osby ł yt r a ns mi t owa new s y s t e mi e„ f r e e t oa i r ” . Al boi na c z e j : pr a kt y c z ni ewc a l eni eby ł yt r a ns mi t owa nebe z pł a t ni e . „ Moż e myby ćpok or ni , a l eni ej e s t e ś myi di ot a mi ”— kwi t owa łPa c oJ é me z . J a ks obi er a dz i Ra y oVa l l e c a nowl i dz e ?Te nbi e dnykl ubi kz na j duj e s i ęws t r ei ee ur ope j s ki c hpuc ha r ów, t r a c ą cdoc z wa r t e g oRe a l uSoc i e da ddwa na ś c i epunkt ów.Ca ł ki e m ni e z ł yr e z ul t a tj a knakl ub,kt ór y w89l e t ni e j hi s t or i i we ur ope j s ki c hpuc ha r a c hz a g r a łj e de nj e dy nyr a z . It owy ł ą c z ni ez apoś r e dni c t we mkl a s yi ka c j i f a i rpl a y . Zna k omi t eos i ą g i Va l l e c a ss ąni e wy t ł uma c z a l ne .Kl ubot r z y muj ena j mni e jpi e ni ę dz yz e ws z y s t ki c hdr uż y nwl i dz e , adoda t k owody s ponuj ena j ni ż s z y m budż e t e mz ews z y s t ki c hk onkur e nt ów. La t e mVa l l e c a sopuś c i l i s z k ol e ni owi e c or a zt r z y na s t u( s i c ! )pi ł ka r z y . „ Moż e mys obi epoz wol i ćwy ł ą c z ni enawy poż y c z e ni a ”— powi e dz i a ł s mut ny mt one mF e l i peMi ña mbr e s .„ Cor oku— mówi ą ck ol okwi a l ni e— c a ł k owi c i es i ęwy pr óż ni a my”— k ont y nuowa łdy r e kt ors por t owykl ubu.Wś r óde wa kua nt ów z na l e ź l is i ęt a c ypi ł ka r z ej a kMov i l l a ,


MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

FOT .VAVELESPAÑA( WWW. VAVEL. COM)

Ar me nt e r os , Ar r i ba sc z yDi e g oCos t a . Ma ł ot e g o, z aj e dyni edwami l i onyf unt ów doS wa ns e aods z e dłg wi a z dors t oł e c z ny c h, Mi c hu. Na pa s t ni kobe c ni er obif ur or ęw Pr e mi e rLe a g ue .Ws z y s c yna j l e ps iode s z l i . Ut r z yma ni ei c hbył oni e moż l i we . „ Ni emoż e myof e r owa ćpot e nc j a l nym nowymz a wodni komz na c z ą c y c hkor z y ś c i ma t e r i a l ny c h. Moż e myi mj e dyni ez a g wa r a nt owa ćc i e pł ąa t mos f e r ęor a zr odz i nnykl i ma t , bows z ys c ys i ękoc ha my .Ni e s t e t y ,pr ę dz e jl ubpóź ni e jka ż dypi ł ka r zmus ow t r ai nawi t r ynęs kl e powąwc e l a c hz a r obkowy c h”— doda ł Mi ña mbr e s . Pr z yoka z j ios t a t ni e g ome c z umi ę dz yRa y oaBa r ç ąkome nt a t orpoda ł z a t r wa ż a j ą c yf a kt :Le o Me s s iz a r a bi apona d dwar a z y wi ę c e jni ż wynos ir oc z nybudż e tkl ubuz a r z ą dz one g opr z e zRa úl aMa r t í naPr e s ę . Pi ł ka r z ezka dr yRa y opos i a da j ąj e dnąws pól nąc e c hę— NI Cni ek os z t owa l i .Pr z e zpółr ok unawy poż y c z e ni uw kl ubi epr z e by wa łr e pr e z e nt a ntDa ni idol a t21,Ni c kiBi l l e .Gwi a z dorpopół r oc z ny me pi z odz i ena pr z e dmi e ś c i a c hMa dr y t upr z e ni ós łs i ędoNor we g i i . Wc z e r wc udwuna s t upi ł ka r z om wy g a s a j ąk ont r a kt y . S e kr e t a r i a tt e c hni c z nyni epr z y s t ą pi ł dor oz mówzż a dny m zni c h. Kl ubni emoż es obi epoz wol i ćnaodna wi a ni ek ont r a kt ówl ubwy k upi e ni epi ł ka r z y , boi c hma l uc z ki epe ns j ei t a ks z by twy s oki e .Za pe wnel a t e m ki l k una s t uz a wodni k ów ode j dz i e ,aRa y o NI E C HC I ANYWV AL E NC I I C HORIDOMÍ NGUEZ pos z ukaj e s z c z et a ńs z y c hs ubs t y t ut ów. Na j l e ps z yz a wodni kz e s poł u, c z y l i 20l e t niLé oBa pt i s t ã o, j e s tj użpos ł owi ezAt l é t i c oMa dr y t . Be zwz g l ę du J E S TJ E DNY MZNAJ WAŻ NI E J S Z Y C HOGNI WRA Y O naws z y s t k o, z aki l kami e s i ę c yz mi e ni kl ubz apoz or ni eni e wi e l kąs umk ę . Napr z e dmi e ś c i aMa dr y t upr z y by łj a k opi ę t na s t ol a t e k.Wy c i ą g nę l ig o z …br a z y l i j s ki e j dr uż y nyf ut s a l owe j . Ła k omy mką s ki e mnar y nk ut r a ns f e MAJ ĄJ UŻT YL KONA…BI L ET r owy m bę dz i er ówni e żCa s a do, kt ór ypr z y c i ą g auwa g ęe ur ope j s ki c hpo Ra y oVa l l e c a noj e s tpoł oż onews a my ms e r c ubi e dyi ubós t wa . Ki e dy ś t e nt a t ówzTur c j i , Ang l i ior a zNi e mi e c . Choćs z k ol e ni owi e cRa y oodwa l a i e l ni c aVa l l e c a sby ł aoddz i e l onaodMa dr y t upr z e s t a r z a ł y mibl oka ka wa łs ol i dne j r obot y , j e g opr z y s z ł oś ćt a kż es t oi podz na ki e mz a py t a ni a . dz mi . Wr obot ni c z e j dz i e l ni c ymi e s z ka ńc ys z uka j ąna j r óż ni e j s z y c hs pos oWs ł owni k upodma dr y c ki e g okl ubuni ei s t ni e j es ł owo„ s t a bi l i z a c j a " . bów, ż e bys obi edor obi ć . S por ac z ę ś ćos óbpr a c uj e„ nas z a r o ” , i nni z a r a bi a j ąt y l e ,ż el e dwos t a r c z anami e s z ka ni e .Awi ę ks z oś ćpopr os t uni e WYZNACZNI KWST YDU— 5: 0CZYAUT OBUS maż a dne jpr a c y .Va l l e c a st oj e de ns y noni mów kr y z y s uw Hi s z pa ni i . Pomi moc odz i e nny c hudr ę k, Ra y oobe c ni ej e s tt a mj e dy ny m powode m, W POL UKARNYM? e byuś mi e c hną ćs i ęodc z a s udoc z a s u. J e dnazhi s z pa ńs ki c ht e l e wi z j i Fa t a l nas yt ua c j apoz a s por t owani epowoduj ej e dna k,ż eRa y opr o- ż z e pr owa dz i ł ar e por t a żnapr z e dmi e ś c i a c hMa dr y t u.Pe wnas c e na muj eł opa t ol og i c z nys t y lg r y . I c hpomy s łnag r ęj e s twyj ą t kowy . Gr a j ą pr j ą t k owout kwi ł amiw pa mi ę c i ,c hoćmi nę ł oj użki l kami e s i ę c yod a t r a kc yj ni e , c i e s z ąs i ęg r ą , s ąkr e a t ywni — popr os t uwa r t oi c hog l ą da ć . wy j r z e ni at e g oma t e r i a ł u.J e de nzz a g or z a ł y c hBuka ne r osmówi łdo Wi e l ue ks pe r t ów okr e ś l a ł oFr a nj i r r oj osj a kowe r s j ęde mons t r a c yj ną obe me r y : „ Ni e da wnos t r a c i ł e m pr a c ę . Pr obl e mg oni pr obl e m. T e nkr y z y s Ba r c e l ony .Ra y oz a ws z ea t a kuj epr z e c i wni kapr e s s i ng i e m.Pi ł ka r z e ka e s tokr opny , bowy ka ńc z ac a ł er odz i ny . Powi e ms z c z e r z e :c z a s e m br a zdz i e l ni c yVa l l e c a sg r a j ąa g r e s ywni e , odwa ż ni e , s z y bkoi be z wz g l ę dni e .j ej użpi e ni ę dz y , ż e byz a g wa r a nt owa ćr odz i ni epos i ł e k. Odkł a da m, j a k Namur a wi eudowa dni a j ą , ż epot r ai ąc z e r pa ćr a doś ćzg r y , aj e dnoc z e - kuj t y l k omog ę , a l boz a poż y c z a ms i ęuz na j omy c h, kt ór y ml e pi e js i ępowoś ni eni ebr a ki mc ha r a kt e r uwboi s kowy c hs t a r c i a c h. i . Pr z e c i e żni ewy ba c z y ł by ms obi e , g dy byni es t a r c z y ł omina …bi l e t . J os éRa mónSa ndov a lw z e s z ł ym s e z oni ez budowa łs z ki e l e tpod- dz y ot oc a ł emoj eż y c i e ” . ma dr y c ki e g opr oj e kt us por t owe g o.Pa c oJ é me zz a s z c z e pi łdr uż yni e Ra NaFa c e bookuRa y oVa l l e c a nomal e dwi epona d50t y s i ę c yf a nów. wi e l ec ha r a kt e r y s t y c z ny c hdl as i e bi ee l e me nt ów, a żs t wor z yłpot wor a apor ówna ni a :Le c hc z yLe g i apos i a da j ąw t ym mi e j s c uki l kar a z y zVa l l e c a s . 42l e t ni s z kol e ni owi e cmówi ł wwi e l uwy wi a da c h, ż ez a c hę c a Dl ę c e js ympa t y ków— l i c z bywpr z ypa dkupol s ki c hkl ubówos c y l uj ą s woi c hobr ońc ówdos t a ni as i ępomoc ni ka mi , c z y l i ka ż ei mg r a ćwy s oko wi ol i c a c h250t y s i ę c y . J a knahi s z pa ńs ki ewa r unki , j e s tt os t a t y s t y ka i odwa ż ni e . By ł yt r e ne rCór dobypr e f e r uj eot wa r t yf ut bol . Wol a ł bypój ś ć wok a ż a j ą c a . S t a di onwVa l l e c a smi e ś c i z a l e dwi e14t y s i ę c yki bi c ów. It a k nawy mi a nęc i os ów, ni żuc i e ka ćs i ędog r yde f e ns y wne j . S t y l J é me z ai de - por z a dk oki e dyuda j es i ęg owy pe ł ni ć . a l ni eobr a z uj ąj e g os ł owa : „ J e ż e l ipr z e g r y wa mydwomag ol a mi , c ot oz a r r óż ni c a , g dys t r a c i myj e s z c z ec z t e r y ?Por a ż kat opor a ż ka ” . Wt y ms e z oni ewy s ł a wi onyz os t a łs t y lCe l t i c u, ki e dyS z k oc ipok ona l i SI ĘGAJ ĄCNAJ WYŻSZYCHSZCZYT ÓW DumęKa t a l oni iw Li dz eMi s t r z ów.Pa c opowi e dz i a ł :„ S pa l i ł by ms i ęz e Ni cdz i wne g o,ż eJ é me zpubl i c z ni eog ł a s z a :„ J e s t e mwe uf or i i ! ” . ws t y du, g dy bymoj adr uż y naz a g r a ł awt a ki s pos ób. Ni et ol e r uj ęt a ki e g o “ Moż e myz a pi s a ćpi ę knyr oz dz i a łw hi s t or i ikl ubu.Roz pi e r amni e f ut bol u” . I z r obi ł , j a kpowi e dz i a ł . ZBa r c e l onąot r z y ma ł g or z kąma ni t ę . Po duma . J e s t e m pr z e s z c z ę ś l i wy”— e nt uz j a z mowa łs i ęda l e j Pa c o. Pr z e s t r a c i epi ę c i ug ol inawł a s ny m obi e k c i e , ni epr z e pr os i łz as woj es ł owa . c i e żj e g odr uż ynamae ur ope j s ki epuc ha r ynawy c i ą g ni ę c i er ę ki . Zz a dowol e ni e m pr z y z na ł :„ Pr z y na j mni e jr e pr e z e nt owa l i ś mys wójs t y l Gr awe ur ope j s ki c hpuc ha r a c ht oni et y l k okwe s t i apr e s t i ż u. Toby ł by imome nt a mig r a l i ś mypi ę kni e ” . Ki l kukr ot ni ej e g of e r a j naz r obi ł as z um og r omnyz a s t r z y kg ot ówki dl akl ubuc hor uj ą c e g onai na ns e . Ma r z e ni a podbr a mkąKa t a l ońc z y k ów,a l epój ś c i enaot wa r t ąwy mi a nęc i os ów mog ąs t a ćs i ęr z e c z y wi s t oś c i ą . Ra y opl ą t as i ęmi ę dz ys z ós t y madz i e s i ą zBa r c e l onąj e s toc z y wi s t y ms a mobój s t we m. J é me zj e dna kwr ę c zobt y m mi e j s c e m.Za da ni ebę dz i eni e wi a r y g odni et r udne ,dl a t e g owa r t o nos i ł s i ędumą : „ Wy bor ni ez a mknę l i ś myBa r c ęwewł a s ny mpol uka r ny m s pog l ą da ćzz a c i e ka wi e ni e m wki e r unkuCa mpodeFút bol deVa l l e c a s . pr z e zpi e r ws z e20mi nut ” . Ot , c a ł yPa c o. Pr z e dRa y owi e l edoz r obi e ni a . Pr z e dews z y s t ki mpot r z e bnaj e s tk onPowol iimoz ol ni e ,a l es kut e c z ni e— Ra y oupl a s t y c z ni ł os wójs t y l s e kwe nc j air e g ul a r noś ć .At r a k c y j nyini e us t r a s z onyf ut bolj e s tpi ę kny i z dei ni owa ł os woi s t ypomy s ł naf ut bol . Kr okpokr okupi ł ka r z e„ kupodl aoka ,l e c zni ez a ws z epr z y nos ioc z e ki wa ner e z ul t a t y .Poj a wi ł as i ę wa l i ”t o, c os pr z e da wa łi mt r e ne r . Pr z yz na j ą , ż epoc z ą t kowoni eby l i do og r omnas z a ns anapr z e ł omowywy c z y n. Ws z y s t k oz a l e ż yodpi ł ka r z y t e g opr z e k ona ni , a l et e r a zpoz wa l ai mc z e r pa ćni e s pot y ka nąr a doś ćzg r y . i t r e ne r a . Ra y owy z na c z y ł onowes z c z y t ywł a s ny c hmoż l i woś c i . Poz os t a W dni udz i s i e j s z y ms k oc z y l i bywog i e ńz as woi mme nt or e m, c z y l i wł a ś ni e j epy t a ni e : j a kda l e k oz a wę dr uj et ani e s a mowi t ae k s pe dy c j azVa l l e c a s ? Pa c oJ é me z e m.

1 7


LALI GA

BASKI JSKI

TEATRMARZEŃ

Mi ał obyćz wycz aj ni e— Real i Bar cel onapowal cz ą omi s t r z os t wo, Val enci a, At l ét i coi Mál agaogr ęwLi dz eMi s t r z ów, otz wycz aj nys ez onwHi s z pani i . Takmi ał obyć. Aj akj es t ? Ni es podz i ewani e, mi ędz ywi el ki ch, bezkompl eks ówwdar ł s i ę kt oś , nakogoni epos t a wi ł bychybanaj bar dz i ej ni epopr a wny opt ymi s t a— Real Soci edad. Nadodat eki m dł uż ej t r waj ą r oz gr ywki , t ym l eps z ąf or mępr ez ent uj ąBas kowi e. Nacz ym wi ęcpol egai chf enomen?

ZMECZUNAMECZLEPSI

J e s z c z eni et a kda wnoni cni ews ka z y wa ł o, ż edr uż y nazS a nS e ba s t i á nbę dz i eg r a ćoc oświ ę c e jni żś r ode kt a be l i . Wi ę ks z oś ćos óbby ł a na we t z da ni a , ż edok ońc abę dąwa l c z y ćout r z y ma ni ewPr i me r a . Po r a zk ol e j nyoka z uj es i ęj e dna k, ż ewf ut bol uws z y s t k oj e s tmoż l i we , awy ni k ó wni ewo l nof e r o wa ćpr z e dk o ńc e mt a ks po t k a ni a , j a ki c a ł y c h r o z g r y we k . Ek i papr o wa dz o napr z e zPhi l i ppe ’ aMo nt a ni e r az a c z ę ł as e z o nc ona j wy ż e j pr z e c i ę t ni e— ni emo g ą cus t a bi l i z o wa ćf o r myz e s pó ł po dr ó ż o wa ł wt a be l i t owg ó r ę , t owdó ł . J e dna ko dl i s t o pa dae k i pazEs t a di oAno e t a r o z e g r a ł adwa dz i e ś c i api ę ćl i g o wy c hs po t k a ńi pr z e g r a ł at y l k odwar a z y , ul e g a j ą cwMa dr y c i eRe a l o wi 3: 4o r a zGe t a f e1: 2. Ś wi e t napa s s az a o wo c o wa ł aa wa ns e m nac z wa r t emi e j s c ewt a be l i . Kt o śmo ż epo wi e dz i e ć : „ Cowt y mna dz wy c z a j ne g o ?S ąwy s o k o , bomi e l i s z c z ę ś c i e ” . J e ś l i r z e c z o nes z c z ę ś c i eb y ł oudz i a ł e m dr uż y nyS o c i e da d, t ows pa r t ez o s t a ł oc o na j mni e j s o l i dnąg r ąpi ł k a r z y . Bopr z e c i e żs a mos z c z ę ś c i eni ez a pe wni ws pa ni a ł e g oc o me ba c k uz0: 2do3: 2wme c z uzBa r c e l o ną . Ani t e żni e t y l k odz i ę k i s z c z ę ś c i uBa s k o wi eb y l i ws t a ni epr z e r wa ćs e r i ępi ę t na s t u me c z ó wbe zpo r a ż k i At l é t i c oMa dr y t . Wr e s z c i eni es a mos z c z ę ś c i es pr a wi ł o , ż ebi a ł o ni e bi e s c yz de mo l o wa l i Va l e nc i ęnaMe s t a l l aa ż5: 2.

W JEDNOŚCISI ŁA

Dr uż y nat oni ek ol e dz yzz e s poł u, t or odz i na , z akt ór ąj e s t e śws t a ni e odda ćws z y s t k o. Rodz i na , kt ór apopor a ż c epoc i e s z yc i ęidź wi g ni e zk ol a n. Rodz i na , kt ór az a ws z ej e s tr a z e m.Kl uc z e m doz r oz umi e ni a

1 8 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

f e no me nuRe a l uS o c i e da dwy da j es i ęwł a ś ni et os ł o wo . Boc z y żBa s k o wi eni es ąwł a ś ni ej a kr o dz i na ?Be zg wi a z dk l a s yś wi a t o we j , k t ó r emo g ą z dz i a ł a ćwi e l k i er z e c z yi g wi a z do r ó w, s wo i mi k a pr y s a mi o br a c a j ą c y c h wni we c zws z y s t k o , c z e g os i ędo t k ną . Ni e , wz e s po l e„ bi a ł o ni e bi e s k i c h ” pr ó ż nos z uk a ćpo s t a c i ,k t ó r y c hna z wi s k abudz ąs z a c une kipo dz i w s z e r o k i e jpubl i c z no ś c i , pi ł k a r z y , k t ó r y c hk o s z ul k ino s z ązdumądz i e c i wc a ł e jEur opi e ,ni emówi ą coAf r y c ec z yAz j i .J e s tz at ok ol e kt y w, z g r a nae ki pa , wkt ór e ja żs i e dmi upi ł k a r z ypoc hodz izpr owi nc j iGui púz c oa , kt ór e j s t ol i c ąj e s tS a nS e ba s t i á n. Eki pa , kt ór az namot t obr y t y j s ki e j j e dnos t ki S AS : „ Kt omaodwa g ę , wy g r y wa ”— Ba s k owi eni e r a z j użudowodni l i , ż eni eboj ąs i ęni k og o. I wr e s z c i ee ki pa , kt ór amas woj e s e r c e , Xa bi e g oPr i e t o.

FOT .REALSOCI EDAD. COM

J

es z cz et r z yl at at emugr al i wSegundaDi vi s i ón. Pot em pr z ys z edł awansi dwal at abat al i i out r z ymani ewnaj wyż s z ejkl as i er oz gr ywkowej .Pr z edobecnym s ez onem ni ktnawetni epr óbowałokr eś l aći chmi anem dr uż yny, kt ór apos t r as z yt ychnaj wi ęks z ych. Jednak eki pazSan Sebas t i án r obidokł adni et o,oconi kt i chni epodej r z ewał — udowadni a, ż eni egr aj ąwi el ki epi eni ądz e, mar kicz ynaz wi s ka, aw pi ł cel i cz ys i ę pr z edews z ys t ki mz aangaż owani e, wol awal ki i s er ce dogr y.

FOT .FLI CKR. COM/ PHOTOS/ SUT90/

[MARC I NŚ L I WNI C KI]

MÓWI SZSOCI EDAD, MYŚLI SZPRI ETO

Ur odz i łs i ę , wy c howy wa łidor a s t a łwS a nS e ba s t i á n. Zos t a łs oc i o kl ubuma j ą cz a l e dwi epi ę ćl a t . J e s t wRe a l u„ odz a ws z e ” , s pę dz i ł wni m c a ł ąpi ł ka r s kąka r i e r ę . J użt e r a zs t a ł s i ędl as y mpa t y k ówTx ur i Ur di n t y m,ki mS t e v e nGe r r a r ddl aLi v e r pool u,Pa ol oMa l di nidl aMi l a nu c z yDa v i dAl be l dadl aVa l e nc i i— s y mbol e mi c huk oc ha ne jdr uż y ny .


Pr z e ds e z one mpowi e r z onomuopa s k ęk a pi t a na , j e dna kwwi e l ume c z a c hudowodni ł , ż epowi nnos i ęg ot y t uł owa ćc ona j mni e j a dmi r a ł e m. T a kby ł oc hoć byws t y c z ni owy ms t a r c i uz es t oł e c z ny mRe a l e m, g dyz a dz i wi łBe r na bé uz doby wa j ą cpi e r ws z e g owk a r i e r z e , ac z wa r t e g ow hi s t or i i Re a l uS oc i e da dha t t r i c k a . Mi mopor a ż k i bi a ł oni e bi e s k i c hpi ł k a r zby ł naus t a c hws z y s t k i c h. J e s tk oc ha nypr z e zk i bi c ówz aś wi e t ne wy s t ę py , a l et e żz apr z y wi ą z a ni edok l ubu. Ki e dyws e z oni e06/ 07S o c i e da ds pa dł doS e g undaDi v i s i ón, Xa bi mz a i nt e r e s owa ł as i ęFCBa r c e l ona . Tr a ns f e rz a a k c e pt owa l i ws z y s c y , zwy j ą t k i e ms a me g oz a wodni k a . Ty ms pos obe mPr i e t os t a ł s i ępr z e ds t a wi c i e l e mwy mi e r a j ą c e g oj uż ni e s t e t yg a t unk upi ł k a r z y , k t ór z yws e r c unos z ąk l ub, ani epi e ni ą dz e .

POMOC

WI ĘCEJNI ŻWSPARCI E

Na j wa ż ni e j s z y mog ni we mdr uż y nyMont a ni e r aj e s tbe zwą t pi e ni a dr ug al i ni a . Ic hoćzdei ni c j i powi nnaby ćt y l k ows pa r c i e m, we ki pi e zS a nS e ba s t i á npe ł niz de c y dowa ni er ol ępi e r ws z opl a nową . T oona s pr a wi a , ż enaEs t a di oAnoe t apr z e c i ę t nyki bi cmoż epoc z ućs ł y nną a t mos f e r ęOl dTr a f f or d, na z y wa ne g opr z e zwi e l u„ T e a t r e m Ma r z e ń” . T e a t r e m, wkt ór y mwy s t a wi a nes ąni eme c z e , as por t owewi dowi s k a , s t a r c i aws pół c z e s ny c hg l a di a t or ów. T owł a ś ni epomoc ni c ys pr a wi a j ą , ż et e nż eki bi c , mi mos z a l e j ą c e g okr y z y s u, s t a r as i ęwy s upł a ćzki e s z e ni os z c z ę dnoś c i i k upi ćbi l e t name c z . Wi e , ż es i ęni ez a wi e dz i e . Na we t j e ś l i bi a ł oni e bi e s c ypr z e g r a j ą , c óżzt e g o! Moż ez oba c z ypi ę kne , kr z y ż owepoda ni eXa bi e g oPr i e t o?Amoż eg r ąoc z a r uj ąg oi nni a kt or z y— i ne z j ąbł y ś ni eCa r l osVe l a , af a nt a s t y c z ną , dwój k owąa k c j ąpopi s z ą s i ęAnt oi neGr i e z ma nnor a zI ma nol Ag i r r e t x e ?Amoż ews t a r c i uzs i l ni e j s z y mr y wa l e mt e nz wy kł y , pr z e c i ę t nyki bi cz oba c z ywa l k ęok a ż d c e nt y me t rmur a wy ?Choćf ut bol j e s t ni e pr z e wi dy wa l ny , c z a s e mwa r t o opr z e ćs i ęnas t a t y s t y k a c h, at es ądl adr ug i e j l i ni i Re a l uf a nt a s t y c z ne —s a mipomoc ni c ys t r z e l i l i37z61g ol iz e s poł u. Iwy g l ą danat o, ż e j e s z c z eki l k az dobę dą .

Cz y„ gr yz i eni et r awy”ibi egani edo upadł egowys t ar cz y, abys peł ni ć mar z eni aws z ys t ki chs ympat yków Txur i Ur di niwpr owadz i ćz es pół do eur opej s ki chpuchar ów?

Tut aj ni emar ekl amy,

a l emoż ebyć. Skont akt uj s i ęznas zym mł odym, zdol nym ij akżeel as t ycznym

dzi ał em r ekl amowym. r ekl ama@ol emagazyn. pl Jes tbar dzi ej ni żpewne, żes i ępol ubi my.

CHWI LOTRWAJ. . .

Nak o ni e cpo z o s t a j et y l k oz a da ćpy t a ni e : c oda l e j ?Cz yBa s k o wi ema j ą s z a ns ęut r z y ma ćo be c nąpo z y c j ę ?Cz ydr ug al i ni aS o c i e da d, nac z e l ez e s wo i mk a pi t a ne m Xa bi m Pr i e t opo pr o wa dz iz e s pó łdr o g ąz wy c i ę s t w, s ł y nny mi„ S c ho da midoNi e ba ” ?Cz yk l ubna wi ą ż edohi s t o r y c z ny c h mo me nt ó w, k i e dyk i e r o wa nypr z e zXa bi e g oAl o ns o , Da r k oKo v a č e v i c i a iNi ha t aKa h v e c i e g oz a g r a łwLi dz eMi s t r z ó w?Ni ebę dz i eł a t wo , ni k t ni epo da r uj eBa s k o mg r ywe ur o pe j s k i c hpuc ha r a c h. Va l e nc i a , Má l a g a , Be t i s— c a ł at r ó j k ao s t r oz a a t a k uj epo z y c j ędr uż y nyzS a nS e ba s t i á n, bo wy s t ę pynas z c z e bl umi ę dz y na r o do wy mt oho no r , pr e s t i ż , i …pi e ni ą dz e . J e dne g oj e s t e mpe wny— Tx ur i Ur di nł a t woni eo dpus z c z ą . Bopr z e c i e ż s ąr o dz i ną . Ro dz i ną , k t ó r ada l e j c hc eus z c z ę ś l i wi a ćs wo i c hs y mpa t y k ó w wi do wi s k o wąg r ą , pi ę k ny mi z wy c i ę s t wa mi i wa l k ąok a ż dąpi ł k ę . Ro dz i ną , k t ó r e j ni k tni ez a br o ni t wo r z y ćs wo j e g owł a s ne g oT e a t r uMa r z e ń

Real Soci edaddeFút bol , S. A. D. Rokzał ożeni a:1 909 Bar wy:bi ał oni ebi es ki e St adi on:Es t adi oAnoet a( 32. 200) Mi s t r zos t woHi s zpani i :1 981 ,1 982 PucharHi s zpani i :1 909,1 987

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

1 9


PRZEPYTUJEMY

KI BU

FOT .LEGI A. COM

VI CUÑA KTOPOWI ENAM WI ĘCEJOHI SZPAŃSKI M FUTBOLUODOSOBY, KTÓRAPOZNAŁAJEGOTAJNI KIODWEWNĄTRZ?CZASNA ZESTAWI ENI EDWÓCHŚWI ATÓW MROŹNAPOLSKA ISŁONECZNAHI SZPANI A Roz ma wi a j ą : [MI C HAŁŚ WI ERŻ YŃS KI] i[DOMI NI KPI EC HOT A] @d o mi ni k p i e c ho t a

MARCOWYWI ECZÓR, LEGI J NYPUB. KI BUWCHODZIS PÓŹNI ONYOKI LKAMI NUT , BOLEDWI ES KOŃCZYŁWI E CZORNYTRENI NG. CHOCI AŻPOS ZEŚ CI ULATACHW POLS CEPOWI NI ENPRZYZWYCZAI ĆS I ĘDOP ANUJ ĄCEJAURY , ROZMOWĘZACZYNAODS KOMENTOWANI AZI MOWEJWI OS NY . Pr z e ds t a wi a mymupr oj e k t„ Ol é ” , pok a z uj e myok ł a dk ę pi e r ws z e g onume r u, odr a z uda j es i ęwy c z ućr a doś ćwj e g og ł os i e . „ O!Moj ei mi ęnaok ł a dc e ! ” . Na t y c hmi a s tz mi e ni łt e ma t , s pog l ą da j ą cwi nner e j onymoni t or a : „ At u?Re a l S oc i e da d! Mój k l ub. J e s t e mna we t c z ł onk i e mk l ubuk i bi c ai a k c j ona r i us z e m” . Odr a z uby ł owi a domo, wj a k i s pos óbr oz poc z ni e myr oz mowęzKi buVi c uñą . Ni emóg ł pows t r z y ma ćs i ęodopowi e ś c i : -Ur o d z i ł e ms i ęni e d al e k oS anS e b as t i án, po c ho d z ęzr e g i o nuGui púz c o a, z r e s z t ąj akk aż d ywmo j e j r o d z i ni e . Cho d z i ł e mna me c z eRe al uS o c i e d ad , k i e d yj e s z c z eg r al i nas t ar y ms t ad i o ni eAt o c ha( Es t ad i od eAt o c haf unk c j o no wał owl at ac h191393— pr z y p. r e d . ) . W pe wn y mmo me nc i ez e s pó ł po t r z e b o wał pi e ni ę d z yi s t ał s i ęs pó ł k ąak c y j ną. Każ d ymó g ł z ak upi ćak c j eRe al uS o c i e d ad , ab yws pó ł pr ac o waćit wo r z y ćk l ub . Mo j ar o d z i nat e żj epo s i ad a, al et aknapr awd ęmaj epr awi ek aż d ywr e g i o ni e , wi ę c z nac z ąt y l ec oni c . Pami ę t amj akzmo i mi b r ać mi j e ź d z i l i ś myzd o mur o d z i nne g o , c z y l i zPampe l un y , d oS anS e b as t i ánname c z e . Po mi mot e g o , ż et r e no wał e mwOs as uni e , o dd z i e c k amo i muk o c han y mk l ub e mb y ł Re al S o c i e d ad . * wy wi adpr z e pr o wad z an yb y ł 27mar c a; o dt e g oc z as uni e k t ó r ek we s t i emo g ł ys t r ac i ćważ no ś ć .

20 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


Cz asnapi er ws z ei dl awi el unaj waż ni ej s z epyt ani e— Real c z yBar c el ona? Za ws z emni eot opy t a j ą , aj az a ws z eodpowi a da m:a nij e dno, a ni dr ug i e . J e s t e mz aRe a l e mS oc i e da d, awdr ug i e j k ol e j noś c i z aOs a s uną .

ni ą , a l eni epr z e g r a l i . . . Mont a ni e rpr a c uj eda l e j , aRe a l g r api ę k nyf ut bol . Ci e k a wyj e s t f a k t , ż ef r a nc us c yt r e ne r z yna dz wy c z a j dobr z er a dz ąs obi e wRe a l u. T e r a zMont a ni e r , awc z e ś ni e j De noue i x , k t ór ywy c i ą g ną łRe a l zS e g undaDi v i s i óni z a pr owa dz i ł a żdoLi g i Mi s t r z ówzt a k i mi z a wodni k a mij a kKa r pi n, Xa biAl ons o, J a v idePe dr o, Ar a nz á ba l , Ko v a č e v i ćc z y Tos mut ne ,ż edl awi e l ul udz iwy bórr oz s t r z y g as i ęwy ł ąc z ni e Ni ha t . T oby ł aba r dz omoc nadr uż y na . mi ę dz ydwomakl ubami . Nas z epy t ani et oby łż ar t . Wy c i ąg nę l i ś my t ozt woj e g obl og a, nakt ór y m ws pomi nał e śot aki c hz ag adni e ni ac h. S pój r z mywdol ner e j onyt abe l i . Tam moż e mys pot kaćOs as unę , do Duż ot am pi s z e s zopol s ki e jpi ł c e . Napot r z e bywy wi adubę dz i et o kt ór e j t e żc z uj e s zs y mpat i ę . be z uż y t e c z ne , bos kupi mys i ęnaHi s z pani i . ez a wdz i ę c z a mt e mukl ubowi , bos por os i ęt a mna uc z y ł e m, g dy Wi e l Wc a l eni e , s pój r z c i et ut a j ( Ki buws k a z uj edz i a ł ohi s z pa ńs ki mf ut bo- t r e nowa ł e m dr uż y nęmł odz i e ż ową . Pr a c owa ł e m zwi e l omaz a wodni l u) . Ki l k al a t t e mupi s a ł e mt e k s t yodr uż y na c hzPr i me r aDi v i s i óni a na l i k a mi , kt ór z yt e r a zs ąnat opi e . J a v i Ma r t í ne zt omi s t r zś wi a t ai Eur opy , z owa ł e mi c hg r ę . T ea r t y k uł yodni os ł ys por ys uk c e s , dr uk owa l i j ewt e dy g r aw Ba y e r ni eMona c hi um;Na c hoMonr e a l ,kt ór yś wi e t ni ez a g r a ł na we twdz i e nni k a c hs por t owy c h. Z wr óć c i euwa g ę , pi e r ws z yt e k s tj e s t wpopr z e dni ms pot k a ni ur e pr e z e nt a c j i wPa r y ż u, g r at e r a zwAr s e na wł a ś ni eoRe a l uS oc i e da d. l u. Wc z or a j na we t na pi s a ł mi S MS a , wi ę cj a kwi da ćut r z y muj e myk ona kt . J e s tt e żCé s a rAz pi l i c ue t aw Che l s e ac z yRa úlGa r c í aw At l é t i c o. S kor oj użot ym mówi my , t woj adr uż ynaz aj muj ec z war t ąl okat ę t T a m pr z e c i e żs pot k a ł e ms i ęzJ a ne m Ur ba ne m. Gdy by m ni et r e nowa ł wl i dz e. J aks i ęzt ym c z uj es z ? a s uni e , pr a wdopodobni eni eby ł obymni et ut a j t e r a zi ni epoz na ł T oba r dz oz a s k a k uj ą c e , j e dna kba r dz omi l ez a s k a k uj ą c e , bowy da wa - wOs m Pol s ki .Oboj et r e nowa l i ś mydwi er óż nedr uż y nymł odz i e ż owe , ł os i ę , ż eRe a l z a j mi edz i e wi ą t ea l bodz i e s i ą t emi e j s c e . Pa t r z ą codpoł o wy by a pr z y j a ź ni l i ś mys i ęidz i ę kit e mumog ęt e r a zpr a c owa ćr a z e m zni m boi s k aw s t r onęa t a k u— j e ś l ini ebę dz i e myl i c z y ćRe a l u,Ba r c e l ony z g i i . i At l é t i c o— Re a l S oc i e da dmoż er y wa l i z owa ćzk a ż dąe k i pąwl i dz e . Ni e wLe mówi ęt ur z e c zj a s naoobr oni e , a l ea t a kj e s t ba r dz obog a t y . As i e rI l l a r r a me ndi , r e pr e z e nt a nt hi s z pa ńs ki c hmł odz i e ż ówe k . Rubé nPa r do, wy r óż - Pr ac uj ącw Os as uni e,my ś l ał eś ,ż ez os t ani es zw Hi s z pani ina ni a j ą c ys i ęz a wodni k . Xa bi Pr i e t o, j e de nzna j l e ps z y c hz a wodni k ówwLa z a ws z e?Mi ał eśt eżepi z odj akot r enerpi er ws z eg oz es poł uwt r z eLi g a . S woj ądr og ą , br a tmoj e g opr z y j a c i e l a . c i ej l i dz e. Cz ypr z es z ł aCi pr z ezg ł owęmy ś l , ż ebyz ł apaćpi er ws z ą l eps z ąokaz j ę? Napr a wdę? Za ws z emi a ł e mc hę ćpr o wa dz e ni api e r ws z e j dr uż y ny . Ki e dyt upr z y S pój r z c i enat e nt e ks t , kt ór yna pi s a ł e mw2010r ok u, z a r a zpoa wa n- j e ż dż a ł e m, t e żt a kb y ł o . T oj e s tj użpo z i o m pr o f e s j o na l ny . Mo ż e c i es i ę s i edoPr i me r aDi v i s i ón.Opi s a ł e mc a ł ądr uż y nę ,ws z y s t ki ej e jwa dy dz i wi ć ,a l ew Hi s z pa ni inani ż s z y m po z i o mi el udz i epo ś wi ę c a j ąduż o i z a l e t y , us t a wi e ni enaboi s k uc z yt a kt y k ę . S a mPr i e t os k ome nt owa ł g o c z a s unat r e ni ng i , aj e dno c z e ś ni epr a c uj ąl ubs t udi uj ą . W mł o dz i e ż o wy m wt a ki s pos ób: „ Ki bu, ni er oz kł a da j na s z e j dr uż y nynac z y nni ki pi e r we k umus z ął ą c z y ćo bao bo wi ą z k i , po ni e wa żni ema j ąnat y l ewy s o k i c h s z e , bouł a t wi a s zz a da ni er y wa l om” . J e g obr a t , c z y l i mój pr z y j a c i e l , t e ż wi k o n t r a k t ó w , ż e b y m ó c s i ę u t r z y m a ć t y l k o z p i ł k i . P o t o c i ę ż k o p r a c o w a s i ęt a mwy powi a da ł . ł e m, ż e b ymó cpr a c o wa ćnapo z i o mi epr o f e s j o na l ny m, r o bi ł e mk ur s y , k o ń c z y ł e m s z k o ł y … ( Ś mi ec h)Toz aba wne . Wr óć myj es z c z edoReal u. FOT .LEGI A. COM Ś wi e t ni ei mi dz i e . S ąnac z wa r t e j poz y c j i , k t ór ada j ea wa nsdoLi g i Mi s t r z ów. Wz e s z ł y ms e z oni eLe v a nt et r ai ł odoLi g i Eur opyi pok a z a ł os i ę zpoz y t y wne j s t r ony . My ś l ę , ż eRe a l S oc i e da dt e żmoż edos t a ćs i ędot y c h r oz g r y we k . Mawy s t a r c z a j ą c ypot e nc j a ł naz a j ę c i epi ą t e g o, s z ós t e g ol ub s i ódme g omi e j s c a . Cz y l i ni ewi er z y s zwpi er ws z ąc z wór kę? Zos t a ł oj e s z c z edz i e wi ę ćk ol e j e k , adr uż y nyodc z wa r t e g ododz i e wi ą t e g omi e j s c adz i e l it y l k os i e de m punk t ó w. T oba r dz oma ł ar óż ni c a . Va l e nc i aiMá l a g ama j ąt r oc hęwi ę c e jdopo wi e dz e ni ani żRe a lS oc i e da d. Choc i a żMá l a g amoż eodpa ś ćzwy ś c i g uoLi g ęMi s t r z ó w pr z e z … Li g ę Mi s t r z ó w. Mog ąg ubi ćpunk t ywl i dz epr z e zz mę c z e ni e , c z y l i t owVa l e nc i iupa t r y wa ł by mk a ndy da t adoz a j ę c i ac z wa r t e jpoz y c j i . J a knar a z i e , ma mypunk t pr z e wa g i . Pi e r ws z eoc z y mpomy ś l a ł e m, k i e dyz oba c z y ł e m S oc i e da dnac z wa r t y mmi e j s c u?Chol e r a , by ł obyni e ź l epoj e c ha ćdoS a n S e ba s t i á nzLe g i ąname c zLi g i Mi s t r z ó w. Oby . J użwpr z y s z ł ym s e z oni e . Oby . T a kj a kmówi ę , Re a l mawi e l k i pot e nc j a ł . Maumi e j ę t noś c i t e c hni c z nePr i e t oc z ypr ę dk oś ćGr i e z ma nna .Maut a l e nt owa ne g oCa r l os a Ve l ę , k t ór ypr z e ż y was wójna j l e ps z yok r e s , odk ą dpr z y by łdoHi s z pa ni i . Ag i r r e t x et oi nt e l i g e nt nyś r odk owyna pa s t ni k , wś r odk upol aI l l a r r a me ndi c z yZur ut uz a . J a k opi v ot Ma r k e l Be r g a r a , kt ór ywos t a t ni mc z a s i e wi e l ena uc z y łs i ęodk ol e g ów. Da l e j I ñi g oMa r t í ne z , k t ór ywe dł ugmni e mat a l e nt i moż l i woś c i , ż e byz a g r a ćwpi e r ws z e j r e pr e z e nt a c j i Hi s z pa ni i . J e s z c z eni et e r a z , l e c zwni e da l e k i e j pr z y s z ł oś c i . Pe wnyj e s tt e żCl a udi o Br a v o, br a mk a r zr e pr e z e nt a c j i Chi l e . J e dy nec omoż napopr a wi ćt obok i obr ony . Z wł a s z c z aCa r l osMa r t í ne zmóg ł byg r a ćl e pi e j , g dy żAl be r t ode l aBe l l ani ej e s tt a k i t r a g i c z ny . Popr os t upr z y s z edłmoment , wkt ór ym nag l ews z y s t ki eel ement y ukł adanki z ac z ęł ydos i ebi epas ować , adr uż ynaz ac z ęł awy g r ywać mec z ei z dobywaćpunkt y?Ni ebył at opr z ec i e żkwes t i az mi anyt r ener a. Znac z ąc y c hr e wol uc j i t e żbr ak. Zg odz ęs i ęzWa mi . We dł ugmni epr obl e me mS oc i e da dby ł ame nt a l noś ć . Napoc z ą t k uby ł ywą t pl i woś c i c odot r e ne r aMont a ni e r a . By ł t a ki mome nt , wkt ór y mmy ś l a ł e m, ż ej e ś l i pr z e g r ak ol e j nyme c z , t og oz wol -

KI BUVI C UÑA — Z AMI E NI ŁS Ł ONE C Z NĄHI S Z P ANI Ę NAMROŹ NĄPOL S KĘ . NAJ AKDŁ UGO?

Napr z y kł adwAng l i i . Do k ł a dni e . Na l e ż yumi e ćpr z y g o t o wa ćs i ędot e j r o l i me nt a l ni e , bot o j e s ts z c z e g ó l ni ewa ż ne . W Hi s z pa ni i ma mywi e l ek ur s ó wc z yk o nf e r e nc j i po s z e r z a j ą c y c hwi e dz ę , wi ę cl udz i emo g ąs i ęwi e l ena uc z y ć . Na j wa ż ni e j s z ej e s tt o , a b yw o dpo wi e dni e jc hwi l i , k i e dydo s t a j e s zmo ż l i wo ś ć pr a c y , b y ćdoni e j pr z y g o t o wa ny m. I j ab y ł e mnat opr z y g o t o wa ny , b y ł e m g o t ó wpo ś wi ę c i ćs i ęi wy j e c ha ćzHi s z pa ni i .

Był eśz męc z onyt amt ej s z ąs yt uac j ą? Ni ec hodz i ł ooz mę c z e ni e . Mi a ł e m ba r dz odobr ąs y t ua c j ęw k l ubi e i s a t y s f a k c j onuj ą c ąpr a c ęwr odz i nne ji r mi e . J e dnoc z e ś ni eby ł e mbl i s k o z na j omy c hor a zdomu.Mi a ł e m pr a k t y c z ni ews z y s t k o,a l ema r z y ł e m opr a c yw pr of e s j ona l ny mf ut bol u. Wy k or z y s t a ł e m mome ntis z a ns ę , k t ór as i ęna da r z y ł a . Wt e ns pos óbmog ęzWa mi r oz ma wi a ći pr a c o wa ć wPol s c e . Mi a ł e mt e żof e r t ęzJ a poni i , a l es z y bk ozni e j z r e z y g no wa ł e m. MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

21


Hi pot et y c z ni e:mas zdwi eof er t y . Pi er ws z al i g apol s kac z ydr ug a l i g ahi s z pańs ka? Ni emog ęj e dnoz na c z ni eodpowi e dz i e ć , bot oj e s tz a l e ż neodwi e l u s pr a w. Odmi a s t a , odk l ubuc z ypr oj e k t udł ug ot e r mi nowe g o. Ni ema m pot r z e bypowr ot udoHi s z pa ni i .J e ś l ij e dna kpoj a wis i ęk or z y s t na ok a z j a— popr os t us upe r . Pr z e c i e żt omój k r a j , mój j ę z y ki r odz i mak ul t ur a . J ednakmoż es zt e żs peł ni aćmar z eni awPol s c e . Ot oc hodz i ! Ni el i c z ys i ęmi e j s c e , ac e l , dok t ór e g odą ż ę .

wk t ór y m wy c howa l is i ęc hoc i a ż byMi k e lAr t e t a ,Xa biAl ons o,Mi k e l Al ons o, Ar i t zAdur i zc z yJ a v i dePe dr o— t e r a zws pół pr a c uj ezRe a l e m S oc i e da d, a l ewc z e ś ni e j by ł z wi ą z a nyzAt hl e t i c i e m. W Pa mpe l uni ej e s t Cha nt r e a , k t ór awy puś c i ł anapi ł k a r s k ir y ne kt a k i c hpi ł k a r z yj a kI k e r Muni a i n, Mi k e l S a nJ os é , Bor j aEk i z a , I ñi g oPé r e zc z yt e żGor k aI r a i z oz . S a mi wi dz i c i e , i l uk l uc z owy c hz a wodni k ówwz i ę l i zt y c hk l ubóws a t e l i c k i c h…

Ki edyr odz i s zs i ęwBi l bao, aut omat ycz ni ews pi er as zAt hl et i c iNacj onal i s t ycz nąPar t i ęBas ków

Wr óc i ł by śdoOs as unyj akoas y s t entpi er ws z eg ot r ener a? ( Podł uż s z e jc hwi l ina my s ł u)J e ś l ima m by ća s y s t e nt e mt ot y l k o uJ a naUr ba na . Pr a c uj e mywi e l el a tr a z e mi ś wi e t ni es i ęr oz umi e my , na doda t e kj e s t e ś mybl i s k i mipr z y j a c i ół mi ,c ot e żwpł y wanaj a k oś ć ws pół pr a c y .My ś l ę ,ż edos t a nęki e dy śs z a ns ęt r e nowa napi e r ws z e g o Zos t ańmypr z yLe z ami e . Opr óc zs z kol eni awi el kąwag ępr z ywi ąz e s poł u, a l et e r a zs k upi a ms i ęnaa kt ua l ny c hz a da ni a c h. Popr os t uni e z uj ęs i ędokwes t i i ment al ny c h. Dz i ec i akom ws z c z epi as i ęment al my ś l ęot y mi ni ec z e k a mzut ę s k ni e ni e mnai nneof e r t y . noś ćAt hl et i c u, ment al noś ćbas ki j s ką, ż ebyni epowi edz i eć„ nac j onal i s t y c z ną ” . Wj ednym zwywi adówpowi edz i ał eś , ż epowy g r ani ul i g i z as t anoNa j l e ps z e , ż eoni wi e r z ąwt odot a k i e g os t opni a , ż ena we tni er oz uwi s zs i ęnaddal s z ąws pół pr ac ązJ anem Ur banem wLeg i i . Odr z umi e l i , j a k i mc ude mJ a v iMa r t í ne zc hc eg r a ćdl aBa y e r nuMona c hi um. c i ł by śmoż l i woś ćr ywal i z ac j i wLi dz eMi s t r z ów? obr a ż a c i es obi e ?Ni edoc i e r a ł ot odoni c h! Mówi ł e mc ośt a k i e g o?S e r i o?By ćmoż ec ośws pomni a ł e m, l e c z , t a k Wy j a kz a z na c z y ł e m wc z e ś ni e j ,dz i s i a jot y m ni emy ś l ę .S k upi a ms i ęna t y l u: „ J akt o?Chc es zz ar abi aćwi ęc ej ? ! ” . c i ę ż k i e j pr a c ypr z e zna j bl i ż s z edwami e s i ą c e , kt ór ebę dądl aLe g i i k l u- Cośws c z owe .Chc e mywy g r a ćl i g ęor a zpuc ha r ,c z y l iz doby ćdubl e t .Pot e m Pi e ni ą dz eni es ąna j wa ż ni e j s z ąs pr a wą . Chodz i os a mf a k t , ż eni ec hc e by ł by mz a dowol ony , g dy by ś myz a woj owa l iLi g ęMi s t r z ów. T oj e dna k j uż wi ę c e jbr oni ćba r w At hl e t i c u.Wol a łs i ęr oz wi j a ćor a zg r a ć wi e l k i ewy z wa ni e . wLi dz eMi s t r z ów. T os a modz i e j es i ęzF e r na ndoLl or e nt e , k t ór yc hc e i ś ćdoJ uv e nt us u. Ni e , onit e g oni epot r ai ąz r oz umi e ć . Ma j ąs t r a s z ne W Pol s c er ac z ej ni emoż l i wedowy konani a. k ompl e k s y . Ni epot r ai ąpr z y j ą ćdowi a domoś c i , ż et a k i Ba y e r na l boJ uMy ś l i myk r okpok r ok u.Na j pi e r w mus i mywy g r a ćl i g ę ,apot e m v e nt usa s pi r uj ądoc z e g oświ ę c e j . moż napomy ś l e ćoda l s z y c hpl a na c h. Wr óć mydol i g ihi s z pańs ki ej , akonkr et ni ejdoAt hl et i c u. Pr z eś l edz i l i ś myki l kaks i ąż ekipr acnaukowy c hobas ki j s ki mz es pol e . Mówi myos pec yi c z nymkl ubi e , kt ór ybr oni wył ąc z ni ebas ki j s ki eg oi nt er es uor azmas i l nepowi ąz ani azNac j onal i s t y c z nąPar t i ą Bas ków( PNV) . J es t eśz aReal em, wi ęcBi l baot opr a wdopodobni e dl aCi ebi eodwi ec z ni r ywal e . J akoBas kc z uj es zr adoś ćpoi c hz wyc i ęs t wac hc z yt e żc i es z y s zs i ępopor aż kac hj akoki bi cReal u? Wi e c i e . . . r okt e muk i e dymi e l i t e nwy ś mi e ni t ys e z onwLi dz eEur opy , wt e dyc hc i a ł e m, ż e bywy g r a l i wi na l e . Gr a l i ś wi e t nąpi ł k ę , pona dt owy g r a l inaOl dTr a f f or d. J a s ne , ż ek i e dyr y wa l i z uj ązRe a l e mS oc i e da d, t o ws pi e r a m Re a l , a l ej e ś l iAt hl e t i cg r aw Eur opi e , c hc ęż e bywy g r y wa ł . T a ks a moj a kc hc ę , ż e bywy g r y wa ł aBa r c e l ona , Re a lMa dr y tc z yi nne hi s z pa ńs k i edr uż y ny . Ki bi c uj ęr oda k omni e z a l e ż ni eodi c hba r w.

22

Peł naz g oda. J ednakż ej akośmus z ąbr oni ćs woi c hi nt er es ów. To pr z ec i e żi c hnaj l eps i z a wodni c y . Pe wni e , ż ebr oni ąs woi c hi nt e r e s ów, l e c zoni s a mi na ł oż y l i nas i e bi e t oe mba r g ot r a ns f e r owe . Emba r g oi de a l i s t y c z ne , moż et r oc hęr oma nt y c z ne , ana we ts z a l one . Mog l i bymi e ćwy ś mi e ni t ys k ł a d, dy s ponuj ą c t a k i mi pi e ni ę dz mi .

Poz os t aj ei m duma. Powi e m na we twi ę c e j : At hl e t i ct oj e de nzk l ubów, k t ór ypł a c i na j l e pi e j wl i dz ehi s z pa ńs k i e j . J e ś l i poc hodz i s zzKr a j uBa s k ówbą dźNa wa r r y ,apona dt or e pr e z e nt uj e s zj a k i śpr z y z woi t ypoz i om pi ł k a r s k i ,t o ma s zs z c z ę ś c i e , ż emoż e s zt a mg r a ći z a r a bi a ćg r ubąk a s ę . Chy ba , ż eni e z a mi e r z a s zdl ani c hg r a ć . Pr z y pa dk i Ma r t í ne z ai Ll or e nt es z k odz ąk l u, bopot e nc j a l ni pr z y s z l i pi ł k a r z edos t a l i j użj a s nypr z e k a z— j e ś l i Wkr oc z ył eśnai nnypoz i om. Kl ubyhi s z pańs ki ekont r akl ubyz a- bowi t a m pój dz i e my ,moż e mymi e ćw pr z y s z ł oś c ipr obl e myzode j ś c i e m. g r ani c z net oodmi ennabaj ka. Chodz i ł onam r ac z ej o. . . Dos k ona l ez r oz umi a ł e m wa s z epy t a ni e .Wi e c i ej a kt oj e s t ?Oni F e r na ndoAmor e bi e t at e żni ez a mi e r z apr z e dł uż y ćk ont r a k t u. Ni ewi a my ś l ą ,ż es ąpę pk i e mś wi a t a .W Hi s z pa ni imówis i ę ,ż ena j ba r dz i e j domo, g dz i et e r a zpój dz i e . dumny miiz a r oz umi a ł y mil udź mis ąmi e s z k a ńc yBi l ba o. Ij e s twt y m s por opr a wdy .Ki e dyr odz i s zs i ęw Bi l ba o,a ut oma t y c z ni ews pi e r a s z Gdy byz ec hc i ałj ednakwr óc i ć , j użr ac z ej g oni epr z yj mą. At hl e t i ciPNV . Oc z y wi ś c i et ope wneuog ól ni e ni e , a l et a kr z e c z y wi ś c i e T a kt of unk c j onuj e . j e s t . T oj a k bydz i a ł a ni e„ s e k t y ” , a l emoż nai c hz at opodz i wi a ć . Choc i a ż j e s t e mk i bi c e m odwi e c z ne g or y wa l a ,pr z y z na j ę ,ż ema j ąna j l e ps z y c h końc z myt ematBas ków.Por oz ma wi aj myos pos obi epodz i ał u k i bi c ówwHi s z pa ni i . Oni s ąc udowni , z a ws z ews pi e r a j ąpi ł k a r z y , ni g dy S eni ędz yzt r ans mi s j it el e wi z yj ny c h,bowi em odl att og or ąc y s i ęni eobr a ż a j ą ,pr e z e nt uj ądoj r z a ł epos t a wy .Ki e dyj e s tz ac obi ć pi t e ma t w H i s z p a n i i . R e a l i B a r c e l o n a z a b i e r a j ą p i e n i ą d z e i n n y m br a wor y wa l om, onipopr os t ui mk l a s z c z ą . W Hi s z pa ni ini emal e pubom, kt ór epr z e zt oni emog ązni mi r ywal i z ować— t oni epods z y c hi mówi ęt oj a k ok i bi cRe a l uS oc i e da d. I nnas pr a wac z ypodoba j ą kl waż al ne .Ac og dy bypodz i el i ćpi eni ądz es pr a wi edl i wi e?Hi s z pami s i ęj a k ol udz i e . . . ba r dz owy ni oś l i or a zz a bor c z y . ni as t r ac i ł abydwi edr uż yny ,kt ór es t ał ys i ęwi z yt ówkąni et y l ko Dot eg opi l i ś my . Pol i t y ka„ t y l koBas kowi e” . Realt e żdope wneg o kr aj oweg o, l ec zt e żś wi at oweg of ut bol u? moment uj ąs t os owałimówis i ę , ż emus i ałpr z es t ać , g dyżmł odz i Roz umi e m, doc z e g odą ż y c i e . J a kdl amni ema c i er a c j e , mog ł obys i ę Bas kowi ewol el ig r aćdl aAt hl et i c u. W Kr aj uBas ków mi el iwi ęk- t a kz da r z y ć . J e dna kmoi mz da ni e ml i g aby ł aduż oc i e k a ws z ai a t r a k c y j s z ypr es t i żi pos ł uc h? ni e j s z a , k i e dyk a ż dymóg ł powa l c z y ćzk a ż dy m. Ba r dz i e jni żopr e s t i żc hodz iomoż l i woś c ii na ns owe . At hl e t i cbe z dwóc hz da ńmoż ez a pr oponowa ćduż owi ę c e jpi e ni ę dz ydobr y m, ba Ac ozpoz i omem mi ędz ynar odowym? s k i j s k i mpi ł k a r z om. S ą dz ę , ż eg dy bymus i a ł odoj ś ćdonowe g opodz i a ł ut oa niRe a l , a ni Ba r c e l onani eby l i bys t r a t ni . Wt e dydos t a l i byj e s z c z ewi ę c e j l ubk wot ę Maj ąt e żLe z amę . c ne j . Ni k tni eodbi e r z ei mpi e ni ę dz y . Cona j wy ż e j pul e Ma j ąLe z a mę , a l ec owa ż ni e j s z e , ma j ąs t r a t e g i c z nek l ubys a t e l i c k i ew podobnądoobe e ni ę ż nemog ąz os t a ćpowi ę k s z one . Gui púz c oa , c z y l i na s z e j , ba s k i j s k i e j pr owi nc j i . Ant i g uok oS a nS e ba s t i á n, pi OLÉ! MAGAZYN|MAJ201 3


S amenog ini eg r aj ą, wg ł owi et e żt r z ebami eć„ t oc oś ” , ż ebys t ać s i ęwy bi t nym. Gł owamoż ej ednakt e żpr z es z kodz i ć , moż ez abl okowaćpi ł kar z a, at enni ez doł apokaz aćs woi c hpr a wdz i wy c humi ej ęt noś c i . W Pol s c er epr e z ent ac j emł odz i e ż owei nt er es uj ąni e wi el kąg r upkęos ób. Ni ekt ór z ypi ł kar z es t r oj ąf oc hy , z as t ana wi aj ącs i ę c z ypr z yj ąćz apr os z eni enaz g r upowani e .Na wetj eś l iudai ms i ę odni eś ćj aki śs ukc es , t owdor os ł ejpi ł c ec z ęs t og ubi ąt ępe wnoś ć s i ebi e . W Hi s z pani i t e żs i ęt oz dar z a? FOT .LEGI A. COM

Roz c hodz is i ęt yl koot o, abybi edni ej s idos t al iwi ęc ej . Oz wykł ą s pr a wi edl i woś ć . Zg a dz a ms i ęzt y m, j e dna kwa r t opos z uka ćt e żdobr y c hs t r on. T ebi e dni e j s z ekl ubymus z ąs i ę g a ćdor e z e r wc z yt e żs z k ół e kpi ł ka r s ki c h. I nny mi s ł owy : mus z ąs t a wi a ćnamł ody c hHi s z pa nów, z a mi a s twy da wa ćba j ońs ki es umynaobc okr a j owc ów. Ipr z y na j mni e j t oj e s tba r dz o dobr e ,bopoz i om s z k ol e ni amł ody c hpi ł ka r z yw Hi s z pa ni is t oina ni e pr a wdopodobni ewy s oki m poz i omi e . Ka ż dana s z ar e pr e z e nt a c j a

JOSÉANTONI OVI CUÑA

mł o dz i e ż o wao dno s i s uk c e s y . Hi s z pa ńs k i f ut bo l j e s tnaf a l i wz no s z ą c e j , wi ę cpo wi nni ś myj a kna j l e pi e j wy k o r z y s t a ćt e npi ę k nyc z a s . Ni ez a ws z e pr z e c i e żbę dz i e myna j l e ps i naś wi e c i e . . . Zbi e r a myo wo c ewi e l ul a tc i ę ż k i e j pr a c ypr z ys z k o l e ni umł o dz i e ż y . Pr o f e s j o na l napi ł k anana j wy ż s z y m po z i o mi et ot y l k os z c z y tg ó r yl o do we j . J a kt ozg ó r ąl o do wąby wa , wi ę k s z ac z ę ś ćj e s tz a nur z o nawwo dz i e . Ni ews z y s t k i ea s pe k t ypr a c ys ądo s t r z e g a l neg o ł y mo k i e m, c ho c i a ż bys z k o l e ni emł o dz i e ż yo dpo ds t a w. W Hi s z pa ni i s z k ol e ni edz i a ł aba r dz odobr z e , wi da ćt opowy ni ka c h ka dr yna r odowe j ,kt ór aodnos ihi s t or y c z nes uk c e s y .I nner e pr e z e nt a c j e , kt ór et e żg r a j ądobr z e , r ówni e żc z e r pi ąz es z k ol e ni aj uni or ów. S pój r z c i enaHi s z pa ni ę :I k e rCa s i l l a s— by łmi s t r z e m Eur opyU17 or a zmi s t r z e mś wi a t aU20, Xa v i —t a kż emi s t r zś wi a t aU20, I ni e s t a — mi s t r zś wi a t aU19. Ws z y s c yg r a c z epi e r ws z e j r e pr e z e nt a c j i odnos i l ij użs uk c e s ypi ł ka r s ki ew wi e k umł odz i e ż owy m.W t y mr ok una pr z y kł a dz a g r a myw Puc ha r z eKonf e de r a c j i ,mi s t r z os t wa c hEur opy U21imundi a l uU20. Ka ż dazt y c hr e pr e z e nt a c j it oz bi órś wi e t ny c h z a wodni k ów. Rokt e muby l i ś mymi s t r z a mi Eur opy , apona dt ot e ns a m s uk c e sodni e ś l i ś mywka t e g or i a c hU20i U17. Na t omi a s t odpa dl i ś my wć wi e r ći na l eMi s t r z os t wŚ wi a t aU20poka r ny c hzBr a z y l i ą , kt ór a wy g r a ł at ur ni e j . W okr e s i edwóc hmi e s i ę c ywt y c hz a woda c hz a g r a ł o ok oł o60mł odz i e ż owc ów, ka ż dypr e z e nt owa łwy s oki poz i om pi ł ka r s ki . T opoka z uj e , ż epr oj e ktz wi ą z k umas e ns . Opr ó c zz a wo dni k ó wpi e r ws z e j r e pr e z e nt a c j i , Hi s z pa ni amo ż es i ępo c hwa l i ćz do l nąmł o dz i e ż ą , k t ó r ak i e dy śz a s t ą pi g wi a z dyzpo ds t a wo we j r e pr e z e nt a c j i .Ludz i epy t a j ą :k t obę dz i ena s t ę pny m Xa v i m?Ni k t !Ni e bę dz i ej użt a k i e g opi ł k a r z a , o nj e s tni e po wt a r z a l ny . Zat obę dąi nni , b y ć mo ż eThi a g o , k t ó r yj e dna knabo i s k us pe ł ni at r o c hęi nnąr o l ę . Py t a j ąt e ż : k t obę dz i ena s t ę pny mCa s i l l a s e m?Znó wo dpo wi a da m: ni k t ! Ci pi ł k a r z e o pr ó c zwy s o k i c humi e j ę t no ś c i ma j ąt e żc ha r y z mę , o s o bo wo ś ći s ąws pa ni a ł y mi k o l e g a mi dl ar e s z t ywdr uż y ni e . Zna j dz i es i ęk t o śno wy , a l eni k t ni ebę dz i epo dr a bi a ł dz i s i e j s z y c ho s o bi s t o ś c i .

Ur odz ony20gol i s t opada1971r okuwZi z ur ki l ( Gui púz c oa) , wHi s z pani i . Obe c ni edr ugi t r e ne rL e gi i War s z awa. Wr azzJ ane m Ur bane m pr ac owałt akż e wPol oni i By t om i Zagł ę bi uL ubi n. Pr y wat ni ewi e r ny ki bi cRe al uSoc i e dad.

T oc hy bakwe s t i ai ndy wi dua l naka ż de g opi ł ka r z a . Tr z e bas poj r z e ć nat ęr e pr e z e nt a c j ęi z da ćs obi es pr a wę , ż ej e s tuni ka l na . T opok ol e ni e pi ł ka r z yni e dł ug oode j dz i e . I c hc z a ss i ęni e ba we ms k ońc z y . Zape wnes końc z ys i ęwBr az y l i i . By ćmo ż et a k . Noa l e . . . pr z e g r a myt opr z e g r a my , ś wi a t s i ępr z e c i e żni e z a wa l i . . . ( ś mi e c h) . Ni ec hodz i ł onam ot o, ż epr z eg r ac i e . Popr os t uni ekt ór z ypi ł kar z e wkr ót c eodej dązr epr e z ent ac j i l ubs końc z ąkar i er y . Ac h, not a k. Pomi mot e g ouwa ż a m, ż ewy g r a ni edr ug i e g omundi a l u zr z ę duby ł obys por ąpr z e s a dązna s z e j s t r ony .

Ni ewi er z y s zwt ent r yumf ? J a s ne , i s t ni e j ej a ki e śpr a wdopodobi e ńs t wo, a l enat a ki c ht ur ni e j a c h t r z e bami e ćt e żpos woj e js t r oni es z c z ę ś c i e .Oc z y wi ś c i emus i s zt e ż ba r dz odobr z eg r a ć . Hi s z pa ni ami a ł at os z c z ę ś c i enaos t a t ni c ht ur ni e j a c h, wi ę c . . . ( t e l e f onodJ a naUr ba napr z e r y war oz mowę ) . Wy ba c z c i e , oc z y mmówi l i ś my ? Or epr e z ent ac j i , os z c z ęś c i u. S pój r z c i e , wAus t r i i i S z wa j c a r i i wme c z uć wi e r ći na ł owy mpr z e c i wk oWł oc hom by l i ś mymoż et r os z e c z k ęl e ps i , a l ewk ońc upr z e s z l i ś my dopi e r opok a r ny c h. I t oby ł t e nwa ż nymome nt . RP A, ć wi e r ći na ł zPa r a g wa j e m, 25mi nut dok ońc a , aPa r a g wa j mar z ut k a r ny . Br oni I k e r , z a r a z MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

23


zk ome nt a r z a mi : „ by l i ś mypr z e c i e żl e ps i , c ot oz aPa r a g wa j ? ” . Wi e c i e Ki e dyog r omnakr y t y kas pa dł anaBus que t s a , ons i ęz ani m ws t a wi ł j a kj e s t . T os ąs pr a wydr obne , a c z k ol wi e kkl uc z owe . Pot e mw i na l e i upi e r a ł s i ępr z ys woi m— Bus que t smus i g r a ći kr opk a . s y t ua c j aRobbe nazCa s i l l a s e m, t e żmog ł oby ćg or ą c o, g dy byI k e rt e g o Mat e żdobr ywa r s z t a t ps y c hol og i c z ny . Os t a t ni owwy wi a dz i epo wi e dz i a ł , ż ena we tj e ś l i Ca s i l l a sni ez a g r aj użdok ońc as e z onuwRe a l ua ni ni ewy br oni ł . j e dne g ome c z ui t a kbę dz i enume r e mj e de npodc z a sPuc ha r uKonf e de Tenmec zbyłbar dz owyr ównany . r a c j i . Za wodni kpot y mc z uj es i ęba r dz os z a no wa ny , c z uj ews pa r c i eod Zg odz ęs i ę ,by łba r dz owy r ówna ny ,mog ł awy g r a ćHol a ndi a ,a l e t r e ne r a . Cowi ę c e j , ni k tni emat a k i e g oCVj a kde l Bos que , k t ór ywy g r y z nówuda ł os i ęna m. Tut a j nami s t r z os t wa c hEur opyz nówpr z e s z l i ś my wa łPr i me r aDi v i s i ón,Li g ęMi s t r z ó w,mundi a l ,Kl ubo weMi s t r z os t wa pok a r ny c hzPor t ug a l i ą . Chc ępok a z a ć , ż ewt a ki c ht ur ni e j a c hde c y duj ą Ś wi a t ac z yEURO. Kt omat y l ews woi mCV?Chy bani k t . s z c z e g ół yi de t a l e . Ode j dz i epomundi al uwBr az y l i i c z yt obę dz i ez al e ż neodwy ni ku? S kor oj użj es t eś mypr z yEURO2012, os t at ni os pot kal i ś mys i ę Duż oz a l e ż yodwy ni k u, a l ej as ą dz ę , ż er a c z e j ode j dz i e . podc z asć wi er ći nał umi ędz yHi s z pani ąaFr anc j ą. Pot ym mec z u z os t ałwam t yl kopółi nałii nał . Sądz i ł eś , ż ewy gr ac i et ur ni ej ? My ś l i mypodobni e. Pr z edkol ej nym s z kol eni owc em wi el ki ewyNi e . z wani e: wkomponowaćws kł adnowy c hz a wodni ków, kt ór z yz as t ąpi ąodc hodz ąc egwi az dy . Ni e? T opr a wda . I ni e s t ama28l a t , wi ę cj e s z c z epog r a , a l eXa biAl ons o, olc z yXa v iode j dą . Wz a s a dz i eni ebę dz i ei c ht a kduż o. Bus que t s Za ws z ec hc ęż e bywy g r y wa ł aHi s z pa ni a , a l et adr uż y namni eni e Puy ma24l a t a , Pi que26, S e r g i oRa mos27, Ar be l oama30, wi ę ct e żpowopr z e k ony wa ł a . l ut k uz bl i ż as i ędoe me r y t ur ypi ł k a r s ki e j , J or di Al bama24, Monr e a l 27. J e s tj e s z c z ewi e l uz a wodni k ów, Pe dr oj e s tmł ody , Ma t ai Ca z or l at ot e ż mł odz i a k i . Nai c hs t anowi s koc z y hawi el ukandy dat ów. Mus i myz da ćs obi es pr a wę , j a kwi e l uz a wodni k ów, k t ór z yg r a j ąna na j wy ż s z y mpoz i omi e , ni emi e ś c i s i ęna we t nal i ś c i e24powoł a ny c hdo k a dr yHi s z pa ni i , as pok oj ni ez mi e ś c i l i bys i ęws k ł a dz i ei nne j moc ne j r e pr e z e nt a c j i . Bor j aVa l e r o, g r a c zFi or e nt i ny ; Xa bi Pr i e t o, k t ór yg r anawy s oki mpoz i omi e ; Ll or e nt e , Adur i z , S ol da do…

FOT .LEGI A. COM

Li c z y s zj es z c z eAdur i z a? Pe wni e . Dot e g oAnde rHe r r e r a !Uwi e l bi a m og l ą da ćj e g og r ę , j e s t ś wi e t ny mś r odk owy mpomoc ni ki e m. Zt y c hmł odz i e ż ówe k, kt ór eodni os ł ys uk c e s , ż a de npi ł ka r zni eg r awdor os ł e j ka dr z e . Ża de n! Ni emadl ani c hmi ej s c a. Ni e s t e t y , ni ema ! Thi a g ona da l g r awmł odz i e ż ówc e ; dl aAnde r aHe r r e r yni emami e j s c a ; J a v i Ma r t í ne zt ot y l k oz mi e nni k; Adr i á n— ś wi e t ny , s z y bki pi ł k a r zzc i ą g i e mnabr a mk ę ; Muni a i n— wc i ą żt y l k owmł odz i e ż ówc e ; j a kwi da ć , dl apomoc ni k ówt e żni emami e j s c a . Ni e g dy śwy mi e ni a ł e mwk ont e k ś c i er e pr e z e nt a c j i Dí da c aVi l ę , a l et e r a zna we tni e wi e m, g dz i eg r ai c os i ęzni mdz i e j e .

Toni ebył ot os amo, c ow2010r oku? Do k ł a dni e ! W RP Aws z y s t k owy g l ą da ł ol e pi e j . W Po l s c ei naUk r a i ni e Ni ez apomi naj myoMi c hu, dl ani eg ot e żbr akmi ej s c a. Hi s z pa ni az a g r a ł aba r dz omą dr z ei e k o no mi c z ni e , bok l uc z o wi z a wo dni Móg ł by , ana we tpowi ni e ng r a ć . c yb y l i ba r dz oz mę c z o ny mi pos e z o ni e . Ni ews z y s c yb y l i ws t a ni ez a g r a ć pe ł ne90mi nut , po na dt oni emi e l i ś myVi l l i … Ni eboi s zs i ę , ż ez api ęćl ubs z eś ćl atbędz i ez bytpóź no, ż ebywy kor z y s t aćpot enc j ał t y c hmł ody c hz a wodni ków?Wąt pl i we , abywc z e…ani Puy ol a… ś ni ej pe wni s t al i r epr e z ent anc i oddal i s woj emi ej s c a. …t y c hdwóc he l e me nt ów br a k owa ł os z c z e g ól ni e .Ic ow t a ki m wy Chy bani ema mt a ki c hoba w. Re pr e z e nt a c j adol a t21t ows pa ni a ł a pa dk ur obi ł aHi s z pa ni a ?Us y pi a ł as woj ąg r ą . Gr a ł awi e l omapoda ni a - e ki pa . Thi a g o, Muni a i n, I l l a r r a me ndi , T e l l o, Rodr i g o, I ñi g oMa r t i ne z , mi ,ni es t wa r z a ł az by twi e l uoka z j i ,us y pi a ł ac z uj noś ćpr z e c i wni ka , Ba r t r a , Mont oy a , Muni e s a , I s c o…Pe ł nout a l e nt owa ny c hz a wodni k ów. apot e ms t r z e l a ł ag ol ai pr z e c hodz i ł ada l e j . T oby ł aba r dz oi nt e l i g e nt na Zt a ki ms y s t e me m moż e mypoj e c ha ćdoBr a z y l i iiodpa ś ćna we t t a k t y k az es t r onyde l Bos que . wpi e r ws z e j r undz i ee l i mi na c y j ne j l ubć wi e r ći na ł a c h. By ł obydobr z e , pr z e c i e żni emoż naz a ws z ewy g r y wa ć . Pr z y na j mni e jj e s tpe wnoś ć , ż e Cooni ms ądz i s z ? bę dz i e myg r a ćnadobr y mpoz i omi ei we f e k t owny ms t y l u. Ma myz a pa s Cudownyt r e ne ri ś wi e t naos oba . T oa ut or y t e tdl ai ny c h. Ni g dyni e z a wodni k ównawi e l ek ol e j ny c hl a t . z a c howuj es i ęni e s t os owni edos y t ua c j i , j e s ts kr omnyi ni emaa t a k ów pr óż noś c i ws t y l u„ j e s t e mna j l e ps z ynaś wi e c i e ” . Dobr z ews pół pr a c uj e Kt oz as t ąpidel Bos que?Wi dz i s zj aki egośz ami enni ka?Mus i ał by zz a wodni k a mi , s z a nuj ek a ż de g or y wa l a , mawi e l ki pos ł uc hwś wi e c i e t oby ćHi s z pan? t r e ne r s ki mor a zs z a t ni . Pods umowuj ą c— c z ł owi e kg odnyna ś l a dowa - ( Podł uż s z e jc hwi l ina my s ł u)Ni e k oni e c z ni e . J e dna kw Hi s z pa ni ij e s t ni apr z e zs woj ez a c howa ni e . wi e l uut a l e nt owa ny c ht r e ne r ów. Dz i wnyby ł bywy bórk og ośzz a g r a ni c y , c hoc i a żmoż nauc z y ćs i ęodk a ż de g ot r e ne r a , be zwz g l ę dunana r oMat eżogr omnąwi edz ęopi ł c e. Por emi s i ezFi nl andi ąs yt uac j a dowoś ć . był at r udna, al epoj ec hałdoPar yż ai wr óc i łzt r z emapunkt ami . Ows z e m, wa r t opodkr e ś l i ćt e ż , ż eumi edobr z ez a r e a g owa ćwkl u- J aki eśnaz wi s ka? c z owy c hs y t ua c j a c h. J e g ode c y z j eni emus z ąs i ępodoba ć , a l eś wi e t ni e Hmm. . . zHi s z pa nów, t a k?Opr oi l ude l Bos que ?Tr udnakwe s t i a . Moż e wy k onuj es woj ąr obot ę . Pe pGua r di ol a , j e ś l i byz e c hc i a ł . Pr z y kł adF àbr eg as aj akonapas t ni ka. O! Cho c i a ż byF à br e g a sj a k of a ł s z y wyna pa s t ni k . Umi e j ę t ni ewy k o r z y s t a łLl o r e nt e , bowpus z c z a łg ow o dpo wi e dni c hmo me nt a c h;o ds uną ł T o r r e s a , k t ó r e g oz a s t ą pi ł Pe dr o ; wpus z c z a ł Na v a s aj a k oj o k e r a …

24 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

J eś l i byz ec hc i ał . Wi e m, wi e m. T os pr a wadopr z e my ś l e ni a , ni ec hc i a ł by ms i ęt e r a zz a s t a na wi a ćna dt y m, kt obę dz i ena s t ę pc ąde l Bos que . Ma mna dz i e j ę , ż e Si nksz os t a ni es e l e k c j one r e mj e s z c z epr z e zwi e l el a t .


Hi s z pańs kif ut bol j es tnaf al i wz nos z ącej , wi ęcpowi nni ś myj ak naj l epi ej wykor z ys t aćt enpi ęknycz as . Ni ez aws z epr z eci eżbędz i emy naj l eps inaś wi eci e. . .

S z c z eg ól ni e , ż eBar c el onaj es tj akj ednawi el kar odz i na. S k or oj użmó wi myot y mz e s pol e , Ba r c e l onani ebę dz i ez a ws z ewy g r y wa ć . J a kwk a ż de j s t r ei eż y c i as ąc y k l e : e k onomi c z nec z ys por t o we ; r a zj e s tg or z e j ,ar a zl e pi e j .Cy k lz wy c i ę s t w Ba r c e l onyir e pr e z e nt a c j i t r waj użz by t dł ug o. S ł uc ha ł e mos t a t ni owr a di uMa r c aa udy c j i , wk t ór e j mó wi l i , ż eni eby ł owhi s t or i i t a k i e j r e pr e z e nt a c j i , k t ór at y l ec z a s udomi no wa ł anaś wi e c i ej a kt e r a zHi s z pa ni a , k t ór ama35me c z ó wos t a wk ę be zpor a ż k i . Mó wis i ę , ż epe wnez e s poł yumi e r a j ąpr z e zs wójs uk c e s . Dz i e j es i ęt a k , boba r dz ot r udnoj e s tut r z y ma ćwy s ok ipoz i om, k t ór y s i ęwy pr a c o wa ł o. Chę ćz wy c i ę s t waupi ł k a r z yma l e j ewr a zzk a ż dy m z doby t y mt r of e um. T e r a znapr z y k ł a dwi ę k s z ąc hę t k ęnamundi a l ma j ą pe wni eNi e mc yni żHi s z pa ni e . Ba r c e l oni ec i ę ż k oj e s t ut r z y ma ćr ównypoz i ompr z e zc a ł yr ok. J a ki ś c z a st e mupr z e g r a l i zba r dz odobr y mi dr uż y na mi j a kRe a l Ma dr y tc z y Mi l a n, a l ez a uwa ż y ł e mż ec or ok u, wl ut y m, Ba r ç ami e wag or s z yokr e s . Ni ema m poj ę c i a , c z y mt oj e s ts powodowa ne . Moż er odz a j e mt r e ni ng ówl ubpr z e c i ą ż e ni e ms e z onowy m?

FOT .LEGI A. COM

Mówi s zGuar di ol a, my ś l i s zBar c el ona. Pepj użods z edł , al ez as t ąpi ł g oVi l anov a, kt ór ymi ałwi el epr obl emówz dr owot ny c h. Mówi ono, ż et adr uż ynani epot r z ebuj et r ener a, bot oz l epek„ s amog r aj ów” . Wi dz i el i ś myos t at ni o, ż et oni epr a wda. Br akt r ener awpł ynąłna pos t a węBar ç y? S a mf a k t , ż et r e ne rwa l c z y ł oż y c i emus i a ł wpł y ną ćne g a t y wni enaz a wo dni k ó wi ni ez a l e ż yt oo dt e g o , c z yz a s t ą pi ł g ot r e ne rs ł a b y , c z ymo ż e ba r dz odo br y . Le c z y ł s i ęwNo wy mJ o r k upo na ddwami e s i ą c e , c oz na c z y ż es pr a wani ewy g l ą da ł ana j l e pi e j . Ws z y s c ys i ęt y m mo c nopr z e j ę l i , t o b y ł owi da ć .

Os t a t ni or o z ma wi a ł e mzKo s e c k i mi F ur ma ne moLi dz eMi s t r z ó w, k i e dy Re a l g r a ł zMa nc he s t e r e m. Py t a ł e mi c hoi na ł i mó wi l i , ż eni ebę dz i et o me c zwi e l k i e j dwó j k i . Aj awł a ś ni emy ś l ępr z e c i wni e . My ś l ę , ż ewk o ńc u s po t k a j ąs i ęw i na l eLi g i Mi s t r z ó w. Zo ba c z y my , c z ybę dęmi a ł r a c j ę .

Wt aki mr az i e: kt owy g r a? Chc i a ł b y m, ż e b yt ob y ł aBa r c e l o na . Ni edl a t e g o , ż ej e s t e mi c hk i bi c e m, Wr óc i mydoVi l anovy? bopopr o s t uni ej e s t e m. Po do bami s i ęi c hs t y l g r yba r dz i e j ni żt e nRe a l u. Pe wni e , j a kdl amni emoż emi e ćpr obl e mzMe s s i m, k t ór yz a c ho wuj e J e s tba r dz opo do bnydos t y l ur e pr e z e nt a c j i , dl a t e g og r awni e j s i e dmi u s i ęt a kj a kni g dys i ęni ez a c ho wy wa ł . S k a r ż ys i ęnak ol e g ó w, z a pomi na z a wo dni k ó wBl a ug r a ny . oobr oni e , ni euc z e s t ni c z ywpr e s s i ng u. Cz yt ot ypowys t yl Hi s z panów?Taki , kt ór yc hc i el i s obi ewypr ac oMówi s i ę , ż eGuar di ol ami ał og r omnąkont r ol ęnadż y c i empr ywat - wać ?Teni deal ny? nym kl uc z owy c hz a wodni ków. Moż ebe zbat anadg ł owąj es ti naS ą dz ę , ż eHi s z pa ni apr z e zba r dz owi e l el a tni emi a ł aż a dne g os t y l u c z ej ? g r y . Mó wi ł os i ęo„ LaF ur i aRoj a ” , a l et oni eby łż a de ns t y l . Ang l i c yg o By ćmoż ej e s t t a kj a kmówi c i e , ni ewi e m, na pr a wdęni ewi e m. Ba r c e - mi e l i , Ni e mc yg omi e l i , Wł os i , Hol e ndr z y , Ar g e nt y ńc z y c yi Br a z y l i j c z y c y , l onamat e r a zj e dny c hzna j l e ps z y c hpi ł k a r z ynaś wi e c i e , Re a l t a ks a mo, ws z y s c ymi e l i s wój s t y l , amyni e . T o, j a kg r a l i Hi s z pa ni e , z a l e ż a ł oodt r e r a z e mzBor us s i ąi Ba y e r ne mt wor z ąc z t e r yna j l e ps z edr uż y nywEur o- ne r ó w, k t ór z ypr o wa dz i l i Ba r ç ęi Re a l . By ł v a nGa a l —g r a l i pohol e nde r pi e , moż edoda ł by mdoni c hj e s z c z eJ uv e nt us . s k u, by łF a bi oCa pe l l o— g r a l i powł os k u. Odc z a s ó wBa r c e l onyz2008 r ok uHi s z pa ni at e żmat e ns t y l i ws z y s t k i er e pr e z e nt a c j emł odz i e ż o we Bor us s i ę? g r a j ąi de nt y c z ni ej a kt ador os ł a . T a k, ba r dz opodobami s i ęi c hg r a . Og l ą da mi c h, odką dz doby l i Bunde s l i g ę , wt e dyc z oł owy mipi ł ka r z a miby l ij e s z c z eNur iŞ a hi niLuc a s Zakońc z myr oz mowęc hodl i wym t emat em:kr yz y s .Wpł ywana Ba r r i os . pi ł kęwHi s z pani i ?Pyt amy , bomedi apr z eś c i g aj ąs i ęwpot enc j al ny c hkwot ac hReal uiBar c el ony , kl ubówmoc noz adł uż ony c h, z a Nudz ąc i ęj użmec z emi ędz yReal em aBar c el oną? Ne ymar a, c ozkr yz y s em ni emani cws pól nego. Wol a ł e mki e dyby ł oi c hmni e j , boc z e k a ł os i ęnani ezwi ę k s z y ma pe Wpł y wai t oba r dz o . T ewi e l k i ek l ub yma j ąwmi a r ęs po k o j nąs y t ua c j ę , t y t e m. T e r a zs pot y k a j ąs i ęc z ę s t o, a l ena da l t eme c z es t oj ąnawy s oki m a l enapr z y k ł a dwdr ug i e j l i dz e , g dz i ek i e dy śt e żdo br z emo ż nab y ł oz a poz i omi es por t owy mi t a kt y c z ny m. Mour i nhot owi e l ki t r e ne r , bowi e , r o bi ć , k l ub yma j ąt r udno ś c i z es k o mpl e t o wa ni e mdr uż y n. Wi e l uHi s z pa j a kpr z e c i ws t a wi ćs i ęBa r c e l oni e . J e s tni e s a mowi t y , bopok ona ł Ba r c e - nó wpr z e zt owo l i g r a ćz ag r a ni c ą . Mat ot e żdo br ąs t r o nę , j a kj użws po l onęwi c hna j l e ps z y mokr e s i e . Ic hoc i a żni emus i mi s i ępodoba ćj a k o mi na ł e m, k l ub yc z ę ś c i e j mus z ąs i ę g a ćpowy c ho wa nk ó w, dz i ę k ic z e mu os oba , t os z a nuj ęg oj a k ot r e ne r a . c i s t a j ąs i ęl e ps z y mi pi ł k a r z a mi .

Mouj akot r eneri os obapr ywat nat opodobnodwar óż nec har ak- W Ang l i i i s t ni ej es y s t em ws par c i ai nans oweg o t er y . I t e ns y s t e mpodobami s i ęba r dz o, t e żt a k i powi nni ś mymi e ć . Podobnot ot y l k oj e g os pos ób, a byz dj ą ćpr e s j ęzpi ł ka r z y , s k upi ć ne g a t y wneopi ni enas obi e ,t ot e żpe wi e ns t y lby c i at r e ne r e m. Roz g ad al i ś mys i ęt akb ar d z o , ż eni ez mi e ś c i l i ś myc ał e j r o z mo wywj e d n y m nume r z e . Wk o l e j n y mwy d ani ud al s z yc i ągr o z mó wz i b u.

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

25


SYLWETKA

{ T

TomerHemed:

@UE F A C o mP i o t r K

POMAGAMI W KARI ERZE

omerHemed, j edenznaj l eps zych i zr ael s ki chpi ł kar zyni eukr ywa, żedużą kar i er ęr obit eżdzi ękit emu, i żmapol s ki pas zpor t . Gdybyni enas zeobywat el s t wo, ni edos t ał byof er t yzMal l or kiini emógł by pot wi er dzi ćw l i dzehi s zpańs ki ej s woi ch ni epr zeci ęt nychumi ej ęt noś ci .

Gol e ,kt ór es t r z e l aHe me dw Pr i me r aDi v i s i ón,t ow pe wny ms e ns i e „ pol s ki ebr a mki ” .Pi ł ka r zni ez a pomi naok or z e ni a c hs woj e jr odz i ny , dl a t e g oc hę t ni ez g odz i łs i ęnar oz mowęohi s t or i ij e g ona j bl i ż s z y c h. At ahi s t or i apr owa dz i na sdoLe g ni c y . . . Mój dz i a de k, S ol omonKoc h, ur odz i łs i ęwGa l i c j i . Wt r a k c i eI Iwoj ny „ ś wi a t owe jby łż oł ni e r z e m pol s ki e ja r mi i .Wy wi e z i onog onaWs c hód, awi e l kac z ę ś ćr odz i nyz os t a ł az a mor dowa napr z e zNi e mc ów.W 1946 r okudz i a de kwr óc i łdoPol s ki . Tr ai łdoLe g ni c y , g dz i epr owa dz i łki os k t y t oni owy”— opowi a damiHe me d,kt ór ys a m oma lni ewy l ą dowa ł wna s z y m kr a j u. „ Mni e jwi ę c e jwt y ms a my mc z a s i e , g dyode z wa ł as i ęMa l l or c a , s ł y s z a ł e moz a i nt e r e s owa ni umnąz es t r onywa r s z a ws ki e j Le g i i . Wi a domo j e dna k,ż eni emapor ówna ni ami ę dz yl i g ąhi s z pa ńs kąapol s ką ,wi ę c wy br a ł e m Ma l l or c ę .Ni eukr y wa m,i żw t y mt r a ns f e r z epomog ł omi wł a ś ni epos i a da ni epol s ki e g o oby wa t e l s t wa .Gdy by mg o ni emi a ł , pe wni edoMa l l or ki by mni et r ai ł , boj a k og r a c zpa ńs t was poz aUni i Eur ope j s ki e j ni eby ł by mt a ka t r a k c y j ny” . He me dpr z y z na j e ,ż ena s zpa s z por twy r obi łwł a ś ni e pot o— a by ot wor z y ćs obi edr z widona j l e ps z y c he ur ope j s ki c hl i g .„ Oby wa t e l e m Pol s ki j e s t e mod2010r oku. Wi e dz i a ł e m, ż et omoż eby ćba r dz opomoc new ka r i e r z epi ł ka r s ki e j ”— mówis z c z e r z ena pa s t ni kr e pr e z e nt a c j i I z r a e l a . J e g oś l a da mi z a mi e r z apój ś ćt r z e c hbr a c i . Choćni eg r a j ąwpi ł k ę , t ol i c z ą , ż epol s ki eoby wa t e l s t wouł a t wi i m podj ę c i es t udi ówl ubpr a c y nat e r e ni eUni i Eur ope j s ki e j . Coc i e ka we , ws pomni a nydz i a de kHe me dani et y l k opr owa dz i ł ki os k t y t oni owy , a l eby łt e ż . . . s ę dz i ąpi ł ka r s ki m. Nadowódt e g or e pr e z e nt a nt I z r a e l apr z y s ł a ł na ml e g i t y ma c j ęwy da nąpr z e zKomi t e tKul t ur yFi z y c z ne jweWr oc ł a wi uz a ś wi a dc z a j ą c ą ,ż eoby wa t e lKoc hS ol omonby ł s ę dz i ąs por t owy m. Dz i a de kHe me dawy e mi g r owa łzPol s kidoI z r a e l a w1957r oku. W 1970r okuma maTome r a , ur odz onanat e r e ni eZS RRj a k oRoz a l i a Koc h, z mi e ni ł ana z wi s k onaS hos ha naHe me d. Mac z t e r e c hs y nów — Guy a , Ei l a t a , S ha y ai Tome r a . It owł a ś ni et e nos t a t ni pos t a wi łnaz a wodowąpi ł k ę .

STALOWENERWY

Tome rg r a łw ki l kui z r a e l s ki c hkl uba c h, a l epr z e ł omowy m mome nt e mby ł apr z e pr owa dz kadoHi s z pa ni i w2011r oku. We j ś c i edoMa l l or ki mi a ł c a ł ki e mni e z ł e— wpi e r ws z y c hs i e dmi ume c z a c hs t r z e l i ł c z t e r y g ol e .Ws z y s t ki ezr z ut ów ka r ny c h.J a ks i ę oka z uj e ,t oj e de n zj e g oul ubi ony c hs pos obówwy ka ńc z a ni aa k c j i . „ Uwi e l bi a m wy k ony wa ćj e de na s t ki .Na j l e pi e jw os t a t ni c hs e kunda c h. Lubi ęt e ndr e s z c z y ke moc j i , g dyc a ł ys t a di onz a mi e r aic z e kana t o,c oz r obi s z ”— t a kodpowi e dz i a łnamoj epy t a ni e ,c z yni g dypr z e d ka r ny m ni edr ż ymunog a . Os t a t e c z ni es e z on11/ 12He me dz a k ońc z y ł OLÉ! MAGAZYN| MAJ201 3 26¡

T OMERHEMED— J E DE NZNI E L I C Z NY C H POL AK ÓWGRAJ ĄC Y C HWL AL I GA

FOT .RCDMALLORCA. ES

[PI OT RKOŹ MI ŃS KI]

P o l s k i p a s z p o r t

Obywat el em Pol s kij es t em od201 0r oku. Wi edzi ał em, żet omożebyćbar dzo pomocnew kar i er zepi ł kar s ki ej

zdor obki e m 29me c z ów ioś mi ubr a me k.Bi e ż ą c er oz g r ywkit e żz a c z ą łba r dz odobr z e ,pr z e zpe wi e nc z a sbyłna we t wc z oł ówc es t r z e l c ówzMe s s i m iFa l c a o. Pot e mj e dna ks puś c i ł zt onu,ami ę dz yg r udni e m ama r c e m mi a łpot ę ż nykr yz y s , ni enot uj ą cwLaLi g aa nij e dne g ot r ai e ni a( wt r z yna s t ukol e j ny c hs pot ka ni a c h) . Pr z e ł a ma łs i ę3ma r c a , wme c z uzGr a na dą . Wt ym mome nc i emadz i e wi ę ćt r ai e ń( dwi ezl e we jnog i , t r z y zpr a we j , c z t e r ypos t r z a ł a c hg ł ową )i ws z y s t kows ka z uj enat o, ż ej e g of or maz nówi dz i edog ór y . W ni e da wny m me c z ue l i mi na c j imi s t r z os t wś wi a t apr z e c i w Por t ug a l i i( 3: 3)s t r z e l i łj e dnązbr a me kdl as woj e j dr uż y nyij e s t j e dny m zna j s kut e c z ni e j s z y c hs t r z e l c ów e l i mi na c j imi s t r z os t w ś wi a t a . Za j muj edr ug i emi e j s c ews t r ei ee ur ope j s ki e j ( s z e ś ćt r a i e ń) , wy pr z e dz ag ot y l k oEdi nDž e k o( s i e de m) . Choćg wol i uc z c i woś c it r z e bapr z y z na ć ,ż ea żpi ę ćbr a me kHe me dz g r oma dz i ł wme c z a c hz es ł a be us z e m— Luks e mbur g i e m. W pa ź dz i e r ni ku, w dwóc hs pot ka ni a c hr oz e g r a ny c hnapr z e s t r z e nic z t e r e c h dni , s t r z e l i łi m pi ę ćg ol i .

CZASWYZWAŃ

Te r a zMa l l or c aba r dz opot r z e buj epot wi e r dz e ni aj e g opr z e budz e ni a , boz a j muj eos t a t ni emi e j s c ewt a be l i i wa l c z yout r z y ma ni e . ChoćHe me dwc i ą żj e s tna j s kut e c z ni e j s z y ms t r z e l c e mdr uż y ny ,t omus is t r z e l a ćc z ę ś c i e j ,ż e byz e s półzBa l e a r ów z a c howa ł mi e j s c ew e l i c i e . Py t a ni et y l k o, i l ec z a s ubę dz i emi a łHe me dna z doby c i ek ol e j ny c hg ol i , bos ł a bs z af or mas pr a wi ł a , ż ew k ońc u wy l ą dowa łnał a wc e . „ Wt y c hme c z a c h, w kt ór y c hwc hodz i ł e m zł a wki , da wa ł e m zs i e bi ews z y s t ko. Chc ępomócdr uż y ni e , bowi e m, wj a kt r udne j s y t ua c j is i ęz na l e ź l i ś my . Ni emai nne g owy j ś c i a , mus i mywy g r y wa ć , j e ś l i my ś l i myout r z y ma ni us i ęwPr i me r aDi v i s i ón— mówi ł I z r a e l c z y knaos t a t ni ms pot ka ni uzdz i e nni ka r z a mi .

Pi ot rKoź mi ńs ki j e s tdz i e nni ka r z e mS upe rEx pr e s s ui UEF A. COM


TomerHemedzgr omadzi ł ws zel ki e pot r zebnedokument ypot o, abyni e był ożadnychwąt pl i woś cicodoj ego pol s ki chkor zeni

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN 2 7


FELI ETON

FOT .COMMONS. WI KI MEDI A. ORG/WI KI / USER: PUREFOOTBALL

WYCHOWAWCZEPROBLEMYZ „ S ZAL ONYMI CHŁ OPCAMI ” [MARI US ZBI EL S KI]

ą c z e ni ebł y s kot l i woś c iiumi e j ę t noś c ipode j mowa ni apr a wi dł oPoł wy c hde c yz j i uka z uj ąna mpr a wdz i wywa l ort a mt e j s z e j pi ł ki noż ne j . To ws z y s t kos pr a wi a , ż enaboi s kuni eog l ą da mybi e g a j ą c y c ha t l e t ów, ai ne z yj ny c h wi r t uoz ów pi ł ki .Wł a ś ni ew t a ki mf ut bol uz a koc ha l is i ę Hi s z pa ni e ,c omas woj eodz wi e r c i e dl e ni ew wy s oki e jf r e kwe nc j ina s t a di ona c h. Wy s t a r c z ys poj r z e ćnaCa mpNou— na we tg dypr z yj e ż dż abe ni a mi ne k,nas t a di oni epoj a wi as i ępr z e wa ż ni eod60do70t y s i ę c yl udz i . W pr z ypa dkus pot ka ńzRe a l e m Ma dr ytc z yVa l e nc i ą , l i c z bat ar oś ni e dopona d90t y s i ę c y .Nat r y buna c hz oba c z ymyc a ł er odz i ny ,na we tz i c hna j mł ods z ymic z ł onka mi .Doda j mydot e g or óż neor g a ni z owa ne wy da r z e ni a ,j a kc hoc i a ż bypopul a r neka r t oni a dy .I mpr e z aw duc hu s por t owym ni e ma l ż ei de a l na , c z yżni e ?Odc hwi l i , g dyz as t e r a mi ka t a l ońs ki e g okl ubus t a ną łJ oa nLa por t a ,Ca mpNouz na nej e s tj a ko„ na j ba r dz i e j pr z yj a z nys t a di ondl aka ż de g oki bi c a ” . Wł a ś ni epr z e zt a ki er óż oweokul a r ypos t r z e g a nej e s tki bi c ows ki e ba r c e l oni s mo. Pr z e c i ę t nyKowa l s ki , s kupi a j ą c ys i ęj e dyni enai nf or ma c j a c hs por t owy c h, ni ez da j es obi es pr a wy , j a kba r dz omy l nyj e s tobr a z j e g oul ubi one g okl ubu. We dl ez a s a dy„ c z e g ooc z yni ewi dz ą , t e g os e r c u ni eż a l ” , z apl e c a mi f a nówDumyKa t a l oni i dz i e j ąs i ęr óż ne , ni e pokoj ą c e r z e c z y …

KI M ONISĄ?

Ka ż deg r onomi ł oś ni ków da ne g okl ubu,t a kż eBa r c e l ony ,madwa obl i c z a .Z j e dne js t r onyt oz wy c z a j niki bi c edopi ng uj ą c ydr uż ynę , azdr ug i e j —f a na t y c y . Ra dy ka ł owi e , kt ór z ys woj epog l ą dyma ni f e s t uj ą nawi e l ewyr a z i s t y c hs pos obów, ni e koni e c z ni et y c hs pr z yj a j ą c y c hkl ubowi .Nac z e l et e j„ c i e mne js t r ony”ba r c e l oni s mos t oiug r upowa ni e s kr a j ny c hpr a wi c owc ów— Boi x osNoi s , c z y l i „ S z a l e ni Chł opc y” . Boi x osNoi sz r z e s z y l i s i ępona dt r z yde ka dyt e mu, w1981r oku. J e g o c z ł onkowi euc z e s t ni c z y l iwwi e l ume c z a c h,nakt ór y c hma ni f e s t owa l i s kr a j ni ena c j ona l i s t y c z nepog l ą dyic hę ćut wor z e ni as a modz i e l ne g o, ka t a l ońs ki e g opa ńs t wa . Wkr ót c epot e m pows t a łodł a m„ S z a l ony c h Chł opc ów”ipr z yj ą ł na z węBoi x osOi . Ki bi c ez r z e s z e niw t e jc z ę ś c is t owa r z y s z e ni apr opa g owa l ii de ę„ ws pi e r a ni a ”Ba r c e l onypopr z e zpr z e moc . De mons t r owa l i t a kż ena z i s t ows ki eg e s t y ,nos i l is wa s t y kiis a l ut owa l ipos t r z e l ony c h g ol a c h. Fut bol owi s ki ni wś wi e c i epi ł ki . Wt e ns pos óbg ł ównadokt r yna „ S z a l ony c hChł opc ów”s t a ł as i ęni e be z pi e c z nadl as poł e c z e ńs t wa .

28 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

CAMPNOU— OT WARC I ES T ADI ONUMI AŁ OMI E J S C EW1 95 7ROKU. WME C Z UI NAUGURAC Y J NY MBARC E L ONAPOK ONAŁ AL E GI ĘWARS Z AWA4 : 2 .

Cz ł onkowi eg r upyby l ic z ę s t out oż s a mi a nizpr z e s t ę ps t wa mi ,r a s i z me m or a zpr z e moc ą .Odpowi a da l iz amor de r s t wome ks y ka ńs ki e g o ki bi c aRe a l uMa dr yt . Za s z t y l e t owa l i g oz at o, ż enos i łkos z ul kęKr ól e ws ki c hzna z wi s ki e mRa úl anapl e c a c h. Nas woi mkonc i ema j ąt a kż e : ni e l e g a l nepos i a da ni ebr onipa l ne j ,ha nde lna r kot y ka mi ,l i c z nepobi c i ai g r oź byka r a l ne ,wa nda l i z m,c z ł onkos t wow ni e l e g a l ne jor g a ni z a c j i ,a t a kż e . . . r z utobc i ę t ąg ł owąś wi ni wLuí s aFi g opodc z a sme c z uzRe a l e m Ma dr yt . Duż or z a dz i e jpos t r z e g a noi c hj a kona j wi e r ni e j s z y c hki bi c ów Bl a ug r a ny , z akt ór y c hdef a c t os i ęuwa ż a l i . W 2000r oku, g dypr e z e s ur ę w ka t a l ońs ki m kl ubi epr z e j ą łJ oa nGa s pa r t ,Boi x osNoi spr z e ż ywa l i s wena j l e ps z ec hwi l e .W me c z a c hr oz g r ywa ny c hnaCa mpNoumog l i uc z e s t ni c z y ćz ada r mo, anai c hi nc y de nt yni e j e dnokr ot ni epr z ymy ka nooko. S yt ua c j az mi e ni ł as i ęt r z yl a t apóź ni e j o180s t opni ,g dyg ł ównym s t e r ni ki e m kl ubuz os t a łJ oa nLa por t a . S kr a j ni epr a wi c oweug r u powa ni emaodt e g oc z a s ube z wz g l ę dnyz a ka zws t ę punas t a di on. S oc i os , kt ór z yut r z ymywa l i j a ki e kol wi e kukł a dyl ubkont a kt yzr a dy ka ł a mi , z os t a l i doż ywot ni opoz ba wi e ni c z ł onkos t wawt z w. g ł ówne j pe ñi . We f e kc i e ,Boi x osNoi sz os t a l iz mus z e nidoz na c z ne g oog r a ni c z e ni a dz i a ł a l noś c i . Obe c ni emoż e myi c hs pot ka ćwył ą c z ni epodc z a sme c z ów wyj a z dowy c h.S pr a wa„ S z a l ony c hChł opc ów”powr óc i ł a , g dydowy bor ów ma j ą c y c h na c e l u wył oni e ni e nowe g opr e z e s as z y kowa łs i ęS a ndr o Ros e l l .

TRYBUNAWSPARCI A

Ca ł as pr a wamas wójpoc z ą t e kw 2010r oku. Zi ni c j a t ywyr óż ny c hg r up ki bi c ows ki c hpl a nowa nopowoł a ćdo ż y c i apr oj e kt ona z wi e„ Gr a dad’ Ani ma c i ó” . Ws kr óc i e :g ł ównym z a ł oż e ni e m t e g opr z e ds i ę wz i ę c i abył owy dz i e l e ni eiut wor z e ni es pe c j a l ne g os e kt or a , wkt ór ym mi e l i bys i ęs pot y ka ćki bi c e , L UÍ SF I GONAWŁ AS NE JS K ÓRZ E kt ór y c hc ha r a kt e r y s t y ka na j bl i ż s z a P RZ E K ONAŁS I ĘDOC Z E GOZ DOL NI S Ą j e s tna s z ym pol s ki m ul t r a s om. NAJ WI E RNI E J S I KI BI C EBL AUGRANY Pr z e ds t a wi c i e l ez g ł os z one g opr oj e kt u uz y s ka l i ws t ę pne popa r c i e wł a dzkl ubu.Nadr odz es t a nę l ij e dna kl i c z nis oc i os ,kt ór z ypodc z a s wi e l okr ot ny c hobr a dz a de c y dowa l i , i żs t wor z e ni e„ Gr a dad’ Ani ma c i ó” z os t a ni ez a wi e s z one .Gł ównym pr z e c i wni ki e m pr z e ds i ę wz i ę c i abył a

FOT .PAULBLANK

Hi s zpańs kif ut bolj es tni ecos pecyficzny. Zawodni cy częś ci ejs ą( ażzabar dzo)fil i gr anowiir aczejzwi nnini ż s zybcy. W kr aj uflamencoikor r i dyf ut bolpol egani e t yl konabi egani u, podawani uis t r zel ani u. Tot akże pi ł kar s kai nt el i gencj ais woi s t ael egancj a.


JAWNI E: BI LETYIRACE

Podc z a spółi na ł owe g ome c z uCopade lRe ymog l i ś myog l ą da ćni e t y l kopi ł ka r s kis pe kt a kl ,a l ei„ pr z e ds t a wi e ni e ”ur z ą dz onepr z e zni e kt ór y c hki bi c ów Ba r c e l ony .S ł uż bybe z pi e c z e ńs t waz bytpóź nodos t r z e g ł yz a pa l oner a c e . Pona dt o, t użpr z e ds a mym me c z e m, g dypol i c j ae s kor t owa ł anas t a di onf a nówRe a l uMa dr yt , f a na t y c yBa r ç ydopuś c i l is i ękol e j ne g oa kt uwa nda l i z mu. Rz uc i l ioniw s t r onęma dr i di s t a s t z w. og ni ebe ng a l s ki e . Za j ś c i et oz os t a ł odokł a dni esi l mowa ne , mi mo t odot e jpor yni euda ł os i ęni kog oz a pr owa dz i ćpr z e dwymi a rs pr a wi e dl i woś c i . „ S z a l e niChł opc y”z a pr z e c z y l i ,bymi e l ij a ki e kol wi e kpowi ą z a ni e zt ymii nc y de nt a mi ,j e dna kw c a ł ym ba r c e l oni s mot owł a ś ni eonis ą uwa ż a niz apode j r z a ny c h. Poj a wi ł ys i ępyt a ni a : j a kt os i ęs t a ł o, ż eowi ki bi c ewe s z l i nas t a di on? Nat ez a g a dkęs z y bkoodpowi e dz i a ł s a mpr e z e sBl a ug r a ny , j e dnoc z e ś ni ekopi ą cpods obądoł e k. S a ndr oRos e l l pr z yz na łs i ębowi e m dopot a j e mne js pr z e da ż ybi l e t ów. Na bywc a mioka z a l is i ęby ć . . . s a miBoi x os Noi s ! Ol i wydoog ni adol a ł , mówi ą ci żc e napoj e dync z e j we j ś c i ówki wynos i ł adz i e s i ę će ur o( podc z a sg dybi l e tw r e g ul a r ne jc e ni ekos z t uj e c z t e r yr a z yt y l e ! ) .Pos z c z e g ól nipr z e ds t a wi c i e l ez a r z ą duBa r c e l ony , t a c yj a kToni Fr e i x ac z yJ or di Ca r done rz a ne g owa l i f a kts pr z e da ż ybi l e t ów „ os obni koms podc i e mne j g wi a z dy” . We j ś c i ówki j e dna kż eni ebył y i mi e nne ,wi ę cpr z e ka z a ni ei c hwy kl uc z onym ki bi c om ni es t a nowi ł o ż a dne g opr obl e mu. Coc i e ka we , r a c euda ł os i ęwni e ś ćnat r y buny ni e pos t r z e ż e ni e . Tapowa ż nawpa dkani e c opodbur z ył aa ut or yt e tka t a l ońs ki e jpol i c j iis ł uż bs t a di onowy c h. S yt ua c j i ni epopr a wi ł awypowi e dźj e dne g o za noni mowy c huc z e s t ni ków wi dowi s ka ,kt ór ys t wi e r dz i ł , ż e„ wni e s i e ni er a cnas t a di onbył o wyj ą t kowo ł a t we ” . Na j ba r dz i e j pr z yj a z ny ibe z pi e c z ny s t a di onnaś wi e c i ezdni ana dz i e ńs t r a c i łs woj ą wi arygodnoś ć .

STANOWI SKOROSELLA

Pr e z e sBa r c e l onywy da j es i ęby ćz mi e s z a nyc a ł ąs yt ua c j ą . Wj e dnym z os t a t ni c hwywi a dów udz i e l ony c hdl aMundoDe por t i v o,s t wi e r dz i ł ,ż e ż a ł uj ei żpr oj e kt„ Gr a dad' Ani ma c i ó”ni ews z e dł wż y c i e . I ni c j a t ywamog ł a bydor ówna ći nnymwi e l ki mkl ubome ur ope j s ki m, kt ór epos i a da j ąj użową „ t r y bunęws pa r c i a ” . We dł ugni e g o, ż yws z ydopi ngj a kis t os owa l i byki bi c e upr a wni e nidopr z e bywa ni aw t e j ż es pe c j a l i s t y c z ne jl oż y , popr a wi ł byni e t y l kowi z e r une kkl ubu, a l et a kż ej e g oi na ns e .J e dnoc z e ś ni epodkr e ś l a ł , i ż „ Gr a dad' Ani ma c i ó”mi a ł odot y c z y ćwi e l ug r upki bi c ows ki c h,ani eni e t y l kos kr a j ni epr a wi c owe g og r onaf a nówDumyKa t a l oni i . W wywi a dz i epor a zpi e r ws z ybe z poś r e dni opor us z onot e ma tt a j ne g o pa kt umi ę dz yRos e l l e m aBoi x osNoi s . Aktt e n, opr óc zc ha r a kt e r uug odowoki bi c ows ki e g o,byłt e żs we g or odz a j ude ma g og i ą ,kt ór e js t a nowc z o s pr z e c i wi a j ąs i ęz a g or z a l ipr z e c i wni c ypr e z e s aBa r c e l ony . Uwa ż a j ąoni , ż e pr z e zt a ki epa kt yni s z c z onaj e s ti l oz oi akl ubu. Powoł uj ą cs i ęnaog ól ni e pr z yj ę t enor mymor a l neor a zpr a wne , s t wi e r dz a j ą , i żpa ktude r z aw g odnoś ćs a me j Bl a ug r a ny , pods t a wyde mokr a c j i obywa t e l s ki e j , at a kż et wor z y podwa l i nydy kt a t ur y( zt ym t oc hy baj e dna kni e kt ór z yz aba r dz o pr z e s a dz i l i ) .We dł ugRos e l l ana t omi a s t ,ni ebył omowyoż a dne g or odz a j u kor upc yj ny c h dz i a ł a ni a c h zr a dy ka l nymi g r upa miki bi c ów. Zdr ug i e js t r ony , doś ćwymi j a j ą c o mówi ło r z e komy c h kor z y ś c i a c h,j a ki e kl ub mi a ł byodni e ś ćdz i ę ki t e j umowi e . Os a me js pr z e da ż ybi l e t ów poc z t e r okr ot ni eni ż s z e jc e ni e , wypowi a da łs i ę na s t ę puj ą c o: „ W wi e l u kl uba c h j e s tt o nor ma l ne ”

FOT . FLI CKR. COM/ PHOTOS/ MARI OSP/|MARI O SÁNCHEZPRADA

g r upaMos s osd’ Es qua dr a , ka t a l ońs kaf or ma c j apol i c yj naodpowi a da j ą c am. i n.z abe z pi e c z e ńs t wos poł e c z noś c ipodc z a ss pot ka ńkl ubów ma j ą c y c hs woj es i e dz i bynat e r e ni eKa t a l oni i . Za bl okowa ni epr oj e kt u a r g ume nt owa ł amoż l i wym s z kodl i wym dz i a ł a ni e m ki bi c ów ipot e nc j a l nym z a g r oż e ni e m dl al udnoś c i . Oba wi a nos i ęt a kż e , ż enat r y buny mog l i bypowr óc i ćc z ł onkowi eBoi x osNoi s , wwi ę ks z oś c i os obywi e l okr ot ni eka r a ne . S a mai de a , pr z yz wa l a j ą c aoi c j a l ni ewy kl uc z onym j e d nos t kom, a byt euc z e s t ni c z ył ywi mpr e z a c hs por t owy c h, j e s tnadoda t e kni e z g odnazog ól nopa ńs t wowym pr a we m. Ka ż det a ki ewy kr oc z e ni ej e s tbowi e m ka r a newy s okąg r z ywnąi / l ubt ymc z a s owym poz ba wi e ni e m wol noś c i .Mi mot e g o,w 2010r oku,a byuz y s ka ćpopa r c i e podc z a swy bor ów,S a ndr oRos e l l pot a j e mni epodpi s a łpa ktzug r upowa ni a mi ,nakt ór y c hc z e l es t a l iBoi x osNoi s .„ S z a l e niChł opc y”mi e l i wkr ót c epowr óc i ćnas t a di ony . . .


Taa r g ume nt a c j ama ł okog opr z e kona ł a . Pr e z e skl ubuna wa r z yłs obi e duż opi wa , kt ór et e r a zmus i wypi ć . e c owi ę ks z ąs t a nowc z oś c i ąz a c howa łs i ęwz wi ą z kuzr a c ąodpa Zni l onąpodc z a sde r bowe g ome c z uzRe a l e m Ma dr yt .Za r a zpopółi na l e Puc ha r uKr ól adopi l nowa no, a bys pr a wat r ai ł adoodpowi e dni c hor g a nów e g z e kwuj ą c y c hpr a wo,aS a ndr oRos e l lz a pe wni ł ,ż eos obi ś c i e bę dz i ewnos i łowyr z uc e ni ezg r onas oc i osos obyodpowi e dz i a l ne jz a t ęs yt ua c j ę .

BLASKFLESZY, ŚWI ATŁOPRAWA

„ Chc i e l i ś mydobr z e , awy s z ł oź l e . . . ” . Ta kz a mi e s z a ni eme di a l nemog l i bys kome nt owa ćBoi x osNoi szS a ndr oRos e l l e m dos pół ki . Wy da j es i ę , ż epr e z e sDumyKa t a l oni is a m bur z ya ut or yt e t , nakt ór ypr a c owa łod l a t . Za c hwi a łs wąwi a r y g odnoś ć , ac z ę ś ćki bi c ów, na t c hni oname di a l ną na g onką ,j e s z c z ec hę t ni e jina t a r c z ywi e jdoma g as i ęj e g o dymi s j i . Wy da j es i ę , i żka ndy da t ur aRos e l l apodc z a spr z y s z ł y c hwy bor ówbę dz i e mi a ł amni e j s z es z a ns enapoz os t a ni ewf ot e l upr e z e s aBa r c e l ony . S z um wokółkl ubuodbi łs i ęnag r z ez a wodni ków DumyKa t a l oni i . Za r ównoa f e r abi l e t owa ,j a kipr obl e m odpa l ony c hr a cz bi e g ł ys i ę wc z a s i ezg or s z ądy s poz y c j ąpi ł ka r z y , awi ę cmoż nabył ot oodc z yt wa ć j a koj e de nzc z ynni ków s ł a bs z e jg r y .Ki l kawpa de k, por a ż ki , z wi a s t owa ni eupa dkuwi e l ki e jBa r c e l ony .Nas z c z ę ś c i ew mi a r ęj a ks ka nda l uc i c ha ł , Bl a ug r a napopr a wi a ł as woj ąg r ęi wr a c a ł anawł a ś c i wet or y . Kwe s t i apr a wnaa f e r yf a j e r we r kowe jwy da j es i ęby ćkl a r owna . FC Ba r c e l onar a c z e jni euni kni eka r yi na ns owe j( mówis i ęokwot a c h r z ę duod60t y s i ę c ydona we t600t y s i ę c ye ur o) . oc z ys i ępos t ę powa ni ew s pr a wi ea f e r ybi l e t owe j .Kl ub Os obnot pr z yz na łs i ędor oz dy s ponowa ni a1100we j ś c i ówe kwś r ódg r upki bi c ows ki c h( wt ym ni e be z pi e c z ny c hBoi x osNoi s ) . Zat owy kr oc z e ni epot e nc j a l naka r amoż ewyni e ś ćodt r z e c hdo60t y s i ę c ye ur o. J or di Ca r done r , wi c e pr e z e sBa r c e l ony , ot wa r c i epr z yz na ł , ż eFCBa r c e l onani ez a mi e r z as i ęwt y c hs pr a wa c hodwoł ywa ći poni e s i ews z y s t ki eka r y . S a m Ros e l l t a kż epog odz i łs i ęzf a kt e m pope ł ni e ni aog r omne g obł ę du. Ka r yni euni knąt a kż eki bi c e . Os obyodpowi e dz i a l nez ar a c ez os t a ną wy da l onezg r onas oc i osiuka r a neg r z ywną .Ka t a l ońs kapol i c j aj e s t wt r a kc i er oz pr a c owywa ni ag r upy ,kt ór ar z uc a ł aog ni ebe ng a l s ki e w ki e r unkuki bi c ów Re a l uor a zwy kr z y ki wa ł aw i c hki e r unkug r oź by ka r a l ne . Tymr a z e m, opr óc zkons e kwe nc j ii na ns owy c h, s pr a wc ymog ą z os t a ćr ówni e żpoz ba wi e ni wol noś c i na we tdot r z e c hl a t . Pr oj e ktut wor z e ni at r y bunyws pa r c i ana da lpoz os t a j ema r t wyini e z os t a ni ewz nowi onyz aka de nc j i Ros e l l a . Dopi e r o, g dyt e nus t ą pi z es t a nowi s ka , nowyz a r z ą dbę dz i emóg łponowni er oz wa ż y ćt ękwe s t i ę . Póki c o,„ S z a l e niChł opc y”ir óż net e g ot ypuug r upowa ni a mus z ąpog odz i ć s i ęzf a kt e m, ż enaCa mpNouni es ąmi l ewi dz i a ni . Ws z y s c y„ nor ma l ni ” ki bi c eor a zt ur y ś c i mog ąode t c hną ćzul g ą .

30 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Boi xosNoi spowi nnis obi e r aznazaws zeuś wi adomi ć, żedopókizagł ównymi s t er amini ezas i ądzi ej edenz ni ch, dopót ynażadneul gi ni ebędąmogl il i czyć KONKLUZJA

Wc a ł e jt e jhi s t or i imoż e myz a uwa ż y ćma s ębł ę dów pope ł ni ony c h pr z e zz a r z ą dBa r c e l ony . J e dna kż eka ż dyj e s tt y l koc z ł owi e ki e m imoż e pos t ę powa ćni e odpowi e dni o.Te r a zw g e s t i iS a ndr oRos e l l aij e g o ws pół pr a c owni ków l e ż ys t os owneponi e s i e ni eka r . Pona dt owypa da ł obyzz a i s t ni a ł e js yt ua c j iwy c i ą g ną ćwni os ki . Pókic o, s pr a wawy da j e s i ęby ćodpowi e dni oz a ż e g na na . S pos óbj e jr oz wi ą z a ni ar a c z e jni epowi ni e nkus i ćz a r z ą duBl a ug r a ny , byt e npor a zkol e j nypr óbowa łs z mu g l owa ni abi l e t ównac z a r noc z yt e żda wa ni apr z ywi l e j ówni e be z pi e c z nymki bi c om. Zg odni ezz a powi e dz i a mi pr e z e s aDumyKa t a l oni i , Ca mp Noui ws z y s t ki epr z e pi s yz wi ą z a nez es t a di one m, ma j ąpoz os t a ćwni e na r us z one j f or mi e . Boi x osNoi spowi nnis obi er a znaz a ws z euś wi a domi ć , ż edopókiz a g ł ównymis t e r a mini ez a s i ą dz i ej e de nzni c h( c z e g opr a wdopodobi e ńs t woj e s tpopr os t uz e r owe ) ,dopót ynaż a dneul g ini ebę dąmog l i l i c z y ć .Nal e g a l newe j ś c i enaCa mpNouni emawi ę cż a dny c hs z a ns . Tym l e pi e jdl awi z e r unkukl ubu, kt ór yz de c y dowa ni epowi ni e nodc i na ćs i ęodt a ki c hg r upki bi c ows ki c h.De wi z a„ mé squeunc l ub”or a z g r upaBoi x osNoi sni g dyni es z ł y , ni ei dąi ni ebę dąs z ł yr a z e m wpa r z e . J e dynąopc j ą„ S z a l ony c hChł opc ów” ,a byma ni f e s t owa ćs wepog l ą dy or a zpr e z e nt owa ćs i ęs z e r z e j , s ąwi ę cme c z ewyj a z dowe . Ni e s t e t yi nne kl ubyni ema j ąmoż l i woś c iwy kl uc z e ni ai c hzg r onaobe c ny c hname c z a c h, g dyżni es ąt oos obybe z poś r e dni oz wi ą z a nezi c hdr uż yna mi . Na g ł e g ona wr óc e ni aodBoi x osNoi sni ewyma g a j my .W końc ut o g r upas t a nowc z y c hi de owc ów, kt ór z ydl aobr onywł a s ne g oz da ni as ą ws t a ni ez r obi ćws z y s t ko. Na m, j a koz wy kł ym ki bi c om ( ni et y l koBa r c e l ony) ,poz os t a j et y l kot r z yma ćs i ęzda l aodt a ki c hug r upowa ń.Na s z c z ę ś c i epodobnąpol i t y kęmaz a mi a rkont ynuowa ćt a kż ekl ubzKa t a l oni i . J a kbę dz i ena pr a wdę ?Poż yj e my , z oba c z ymy . Oby ś myt y l koni e uś wi a dc z y l iwi ę c e jpodobny c hs ka nda l i .Ta ki es yt ua c j eni epoma g a j ą f ut bol owi i byna j mni e j ni es t a wi a j ąg owdobr ym ś wi e t l e . . .

FOT .COMMONS. WI KI MEDI A. ORG/WI KI / USER: J OJ AN|J OJ AN

FOT . FLI CKR. COM/ PEOPLE/ 1 1 41 4646@N05|FUNNYDAE

NAJ WI ERNI EJ S IKI BI C EBLAUGRANYPOJ AWI L I S I ĘWRZ Y MI E , BY DOPI NGI E MWS PI E RAĆS WOI C HUL UBI E ŃC ÓWWF I NAL EL I GI MI S T RZ ÓW


CZERWONAKar t ka

FOT .SARI NAGI TO

J ol ant aZas ępapr e z e nt uj e . . .

PI ŁKAJ EST

RODZAJ U ŻEŃSKI EGO CZERWONAKARTKANAMURAWI ETOZNAK, ŻEPI ŁKARZS T AJ ES I ĘPERS ONANONGRAT ANABOI S KUI POWI NI EN J EJ AKNAJ S ZYBCI EJ OPUŚ CI Ć. Zpunk t uwi dz e ni aj ę z y k o we g o, pi ł k aj e s t r odz a j uż e ńs k i e g oz a r ó wnowj ę z y k upol s k i m, j a ki hi s z pa ńs k i m( l ape l ot a ) . Kul t ur o woj e dna kpr z y j ę ł os i ę , ż ej e s tt odome namę ż c z y z n— ś wi a t , dok t ór e g obi l e t e m ws t ę pumaby ćs t ę ż e ni et e s t os t e r onuwe k r wi . Dy wa g a c j enat e ma t t e g o, k t ór apł e ćz nas i ęnapi ł c el e pi e j ni ema j ąz na c z e ni a . Wi r usf ut bol us t a t y s t y c z ni ez a r a ż awi ę c e j mę ż c z y z n, a l eni eos z c z ę dz at e żpł c i pi ę k ne j . Re a k c j enak obi e t ę , kt ór al ubi og l ą da ći r oz ma wi a ćopi ł c enoż ne j , s ąr óż ne . W wi e l ukr a j a c hs pot k a ł a ms i ęza t e nc j ąi udog odni e ni a mi zj e dne j s t r ony , a l ei t r a kt owa ni e mzpr z y mr uż e ni e mok azdr ug i e j . Zt y t uł upł c i moż e myl i c z y ćnaz ni ż ki nabi l e t y , ana we tda r mowewe j ś c i ówki nas t a di ony , us t ę powa ni emi e j s c , s t a wi a ni e dr i nk awpubi e( bopr z e c i e żni e c z ę s t os i ęz da r z as pot k a ćdz i e wc z y nę , kt ór apr z y s z ł aobe j r z e ćme c zs a mazs i e bi e ) , ana we t oś wi a dc z y ny( g dywy mi e ni s i ęna z wi s k aki l k upi ł k a r z ya l bodok onapopr a wne j oc e nys pa l one g o) . Cz ę s t oj e s t e ś mynac e nz ur owa ny m, obs e r wuj es i ęc z yna s z ami ł oś ćdopi ł ki t opus t ede kl a r a c j ec z yt e ża kt y wnez a i nt e r e s owa ni e , c z yt ows z y s t k oj e s t t y l k onapok a z , c z yt e żi s t ni a ł oodz a ws z e . Ty t uł o waCz e r wo naKa r t k at opr z e wr o t nez a k pi e ni ezs o bi ezz a k a z a ne g oo wo c u, j a k i mj e s t o g l ą da ni ei k o me nt o wa ni epi ł k i no ż ne j pr z e zk o bi e t y . F ut bol zpe r s pe k t y wyk obi e c e j , t oby na j mni e j ni et y l k opode j ś c i es k upi a j ą c es i ęnat y m, k t ór ypi ł k a r zmal e pi e j wy r z e ź bi one mi ę ś ni ek l a t k i pi e r s i o we j . T ozr e s z t ąj użda wnoni emaz na c z e ni apoEURO2004, k i e dyoi c j a l ni ez a k a z a nopi ł k a r z omś wi ę t owa ćz doby c i eg ol at e g or odz a j us t r i pt i z e m. T oduż owi ę ks z epol ewi dz e ni a , z wr a c a ni euwa g i nani e wi doc z nenapi e r ws z yr z utokas z c z e g ół y . Ni eoddz i świ a domo bowi e m, ż ek obi e t yma j awi ę ks z ąpodz i e l noś ćuwa g i . W Hi s z pa ni i , wkt ór e j mi e s z ka m odj a ki e g ośc z a s u, ś l e dz ęzt r y bun me c z ePr i me r a , S e g undai T e r c e r aDi v i s i ón. Chc ęs i ędowi e dz i e ć , wc z y mt kwi s uk c e shi s z pa ńs ki e j pi ł ki , kt oi ki e dyz a s z c z e pi awna r odz i emi ł oś ćdof ut bol u, wj a ki s pos óbk ombi na c j ak ul t ur y , kl i ma t ui pode j ś c i ados por t upr z e kł a das i ęnawy mi e r newy ni ki , kt ór epóź ni e j z a dz i wi a j ąś wi a t . Moj eobs e r wa c j et owa r t oś ćdoda nadows z y s t ki c hs uc hy c hi nf or ma c j i os t a t y s t y ka c h, a s y s t a c hi g ol a c h. T oz a j r z e ni ez a k ul i s y , podg l ą da ni et e g o, c z e g oni ewi da ć , g dys k upi a mys i ęt y l k onai nf or ma c j a c hz es por t owy c hpor t a l i i nt e r ne t owy c h. Codz i e nnedoś wi a dc z e ni ai ż y c i enaPół wy s pi eI be r y j s ki m poz wa l ami dos t r z e cwi e l eni ua ns ów, kt ór es kł a da j ąs i ęnawi e l ki hi s z pa ńs ki f ut bol , a l eni es ąt a koc z y wi s t edl aos ób, kt ór eni emog ąpopr os t unaPół wy s pi eI be r y j s ki mz a mi e s z ka ći poc z uć t e j a t mos f e r y . Tut a j ż a dny c hz ni ż e ka ni ul g o wy c hbi l e t ó wzt y t uł upł c i ni ema . Re l i g i ąpa nuj ą c ąj e s t f ut bo l , awy z na wc a mi ws z y s t k i epo k o l e ni a , c oł a t womo ż naz a o bs e r wo wa ćnas t a di o na c h— dz i e c i wwó z k a c h, dz i a dk o wi ezwnuk a mi , r o dz i c ezdz i e ć mi . F ut bo l o wa s o c j a l i z a c j apo s t ę puj eni ez ewz g l ę dunapl e ć , a l enana t ę ż e ni ei ndo k t r y na c j i . Nawi r us api ł k a r s k i e j g o r ą c z k i ni emaa nt i do t um —c z ł o wi e kr a zz a r a ż o ny , bę dz i et r wa ł wc ho r o bi edok o ńc a . Ca ł at api ł k a r s k ama c hi nat oni et y l k ot r e ni ng i i pr z y g ot owa ni a . S pój r z myba r dz i e j hol i s t y c z ni e , ba r dz i e j dog ł ę bni e . Za s t a nowi ł oWa ski e dy śdl a c z e g oni es ł y s z y mypl ot e koHi s z pa na c hz dr a dz a j ą c y c hs woj epa r t ne r ki ?Wi e l emoż nawy t ł uma c z y ć hi s z pa ńs k ąk ul t ur ąi pr z yok a z j i oba l i ćpows z e c hnymi tomę ż c z y ź ni e ma c ho. W Hi s z pa ni i , mi moc a ł e j f ut bol owe j g or ą c z ki , t or odz i naj e s t na j wi ę k s z ąwa r t oś c i ą . Kul t ur owomoż nawy j a ś ni ćpubl i c z ni e ws t a wi a ni es i ęCa s i l l a s az as woj ądz i e wc z y ną , br a kg ł oś ny c hz dr a dpokr oj uJ ohnaT e r r y ‘ e g o, ba byboom, de c y z j ęopowr oc i e F à br e g a s adoBa r c e l ony , aponi e k ą dt a kż et o, wj a ki s pos óbpoby twMa dr y c i ewpł y ną ł naz a k ońc z e ni er oma ns ówCr i s t i a no Rona l do. T omoi mz da ni e ms k ł a das i ęnaba r dz i e j k obi e c ąpe r s pe k t y wę . W pr e mi e r owy mnume r z e¡ Ol é ! pr z y bl i ż a ms y l we t k ęS a r yCa r bone r o, dz i e nni ka r ki s por t owe j i pa r t ne r ki I k e r aCa s i l l a s a , kt ór as t a ł as i ępos ł a ńc e m ni e wy g odny c hi nf or ma c j iiwr og i e m nume rj e de ndl aki bi c ówKr ól e ws ki c h. Pr z e c z y t a c i et a kż e wy wi a dzt r e ne r e mpr z y g ot owa ni ai z y c z ne g o, kt ór ywHé r c ul e s i epr a c owa ł m. i n. zobe c ny mt r e ne r e mbr a mka r z y FCBa r c e l ona . T oni J ua nF r a nc é sz dr a dz i ł j a kwy g l ą da j ąt r e ni ng i nahi s z pa ńs k i e j z i e mi odk uc hni . Zapr as z am! MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

31


CZERWONAKar t ka

OSKARŻONA

SARA

[J OL ANT AZAS ĘPA] @p o l a z a s

M

CARBONERO DZI ENNI KARKA BEZZAWODU

i ał abyćmas kot kąw t abl oi dowej t el ewi z j inal eż ącej doSi l vi o Ber l us coni ego. Pr owadz i ćs er wi s s por t owy, pr z yci ągaćuwagę męs ki ej cz ęś ciodbi or ców, apr z ede ws z ys t ki m at r akcyj ni ewygl ądać. Zwi ązekzI ker em Cas i l l as em pr zys por zył dzi enni kar cepopul ar noś ci , al epoddał pod wąt pl i woś ćobi ekt ywnoś ćs er wowanychpr zez ni ąi nf or macj i . Hi s zpani ezadaj ąs obi epyt ani e: Jakmas i ęet ykadzi enni kar s ka, gdydzi el is i ę życi ezbr amkar zem r epr ezent acj iHi s zpani i ikapi t anem Real uMadr yt ?

FOT .FLI CKR. COM/ PHOTOS/ ANTONI OMARI NSEGOVI A

Dy s k us j eok onl i k c i ei nt e r e s ówna r a s t a ł ywok ółdz i e nni k a r k is t opni owoodk ą dz a c z ę ł as pot y k a ćs i ęzI k e r e m Ca s i l l a s e m w 2009r ok u. Pr a wdz i wabur z awy buc hł aj e dna kpowy powi e dz idl ame k s y k a ńs k i e j t e l e wi z j i , zkt ór ąws pół pr a c uj er e por t e r k a . S ł owaoz ł e j a t mos f e r z ews z a t ni Kr ól e ws k i c hz e l e kt r y z owa ł yopi ni ę publ i c z ną , aCa r bone r oos k a r ż onooc e l owena g i na ni ec i e nk i e j g r a ni c y mi ę dz yż y c i e mpr y wa t ny mi z a wodowy m. T oz r oz umi a l e ,ż ej a k opa r t ne r k abr a mk a r z amoż el i c z y ćnaduż o wi ę k s z ypos ł uc hni żwi ę k s z oś ćdz i e nni k a r z ys por t owy c hwHi s z pa ni i . J e dna k ż ek a ż daj e j opi ni aodnoś ni edoRe a l uMa dr y tna s uwapode j r z e ni e , ż eS a r apos i ł k uj es i ęi nf or ma c j a mizpi e r ws z e jr ę k i— ods woj e g o pa r t ne r a , aj e dnoc z e ś ni ek a pi t a naz e s poł u. „ At mos f e r aw s z a t ni , t a kj a kws z y s c ywi e my , ni ej e s tdobr a . T ov o x popul i ,ż epi ł k a r z eni ez g a dz a j ąs i ęw ż a dne jk we s t i izMour i nho. Mus i myz a c z e k a ćdok ońc as e z onu, byz oba c z y ćc z yMour i nhoz os t a ni e . Pók ic o, Por t ug a l c z y kmaot wa r t ef r a k c j epr z e c i ws obi e , as z a t ni aj e s t podz i e l ona ” . Ca r bone r oni epowi e dz i a ł ani cwi ę c e j poz at y m, oc z y mmówi onoj uż odda wna , j e dna kt es ł owawj e j us t a c hz a br z mi a ł ywy j ą t k owopowa ż ni ewk ont e k ś c i ewc z e ś ni e j s z y c hdoni e s i e ńdz i e nni k a„ Ma r c a ” . Re da k t or z yna pi s a l i os pot k a ni uI k e r ai S e r g i oRa mos azpr e z e s e mKr ól e ws k i c h, nak t ór y mmi a ł odoj ś ćdos woi s t e g os z a nt a ż uFl or e nt i noPé r e z a— pi ł k a r z emi e l ipr z e k a z a ćmul i s t ęzna z wi s k a miz a wodni k ów, k t ór z yni e bę dąc hc i e l i dł uż e j g r a ć , j e ś l i Mour i nhopoz os t a ni enas t a nowi s k ut r e ne r aw na s t ę pny ms e z oni e .Pé r e z ,k t ór e muni ew s ma kj e s tpubl i c z ne pr a ni ebr udów, s z y bk oz or g a ni z owa ł k onf e r e nc j ępr a s ową , nak t ór e j z a pr z e c z y łdoni e s i e ni om oj a k i c hk ol wi e kpr obl e ma c hws z a t ni i t a j e mni c z e j l i ś c i ez a wodni k ów. Dz i e nni k a r z ej e dna kni eda l i muwi a r y , awy powi e dźS a r ypods y c i ł ai c hpode j r z e ni a . W me di a c hs poł e c z noś c i owy c h pr z e t oc z y ł as i ęg or ą c ady s k us j a : „ J e s t e mc i e k a wc z yS a r apowi e dz i a ł a by t os a mog dy byni et o, ż eCa s i l l a spos i e dz i nał a wc epr z e zt r z ymi e s i ą c e ? ” — py t a ł naTwi t t e r z edz i e nni k a r zJ ohnCa r l i n. Za s ug e r owa ł t y ms a my m, ż eCa r bone r oz de c y dowa ł as i ęnat a k iwł a ś ni ek ome nt a r zwi e dz ą c , ż e e we nt ua l naz ł oś ćMour i nhoni eodbi j es i ęnabr a mk a r z u. Al f r e do Re l a ño,s z e fma dr y c k i e g o dz i e nni k a„ As ” ,s k ome nt owa ł zk ol e i : „ T oj e s ti ś c i edi a bol i c z nyukł a d. Wi a domo, ż eby ł adz i e nni k a r k ą s por t owąz a ni mz wi ą z a ł as i ęzI k e r e m.T e r a zj e dna kj e s tdz i e wc z y ną k a pi t a naRe a l u, apr z e zt ows z e l k i ewi e ś c izs z a t nij a wi ąs i ęj a k oj e g o ni e l oj a l noś ć . Pos t a wi ł aw t r udne js y t ua c j iz a r ównoFl or e nt i noPé r e z a , j a ki J os eMour i nho ” .

32 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Kr y t y c ypodwa ż a j ądz i e nni k a r s k i ez dol noś c i S a r ys ug e r uj ą c , ż epr a c uj ej a k opr e z e nt e r k as por t owat y l k ozpowodua t r a k c y j ne ja pa r y c j i i z wi ą z k uzI k e r e m, j e dna k ż eCa r bone r or oz poc z ę ł ak a r i e r ęwme di a c h nadł ug oz a ni mpoz na ł abr a mk a r z aKr ól e ws k i c h. J użpodc z a ss t udi ów podj ę ł as t a żw „ Ra di uMa r c a ” ,na j wa ż ni e j s z y m me di um s por t owy m w Ma dr y c i e . Ki e dyz a pr oponowa noj e jz a t r udni e ni e , por z uc i ł as t udi a dz i e nni k a r s k i ei wc a ł oś c i poś wi ę c i ł as i ępr a c yws t udi u.„ Mi a ł a mdwa dz i e ś c i al a tiz a c z y na ł a mr oz umi e ć ,j a kt oj e s tpr a c owa ćiws t a wa ć oc z wa r t e jna dr a ne m,bypr owa dz i ćpor a nnypr og r a mwr a di u. W moi mż y c i uwi e l es i ęz mi e ni ł o ”— ws pomi na . Dodz i śf a k t , i żS a r a ni emawy k s z t a ł c e ni awy ż s z e g o, doda j ewodynamł y nk r y t y k om j e j wa r s z t a t u ipr of e s j ona l i z mudz i e nni k a r s ki e g o. Pr a c awk ońc uz a pr oc e nt owa ł a— por ok upr owa dz e ni aa udy c j i wr a di u, S a r apr z e ni os ł as i ę dot e l e wi z j i i z os t a ł aj e dnązpr e z e nt e r e ks t a c j i „ LaS e x t a ” . T a m powol i budo wa ł as woj ąs woj ąpopul a r noś ć , j e dna kj e j k a r i e r ana br a ł ar oz pę du


pot r a ns f e r z edot e l e wi z j i„ T e l e c i nc o ” . Gdyj e jz na j omizr ok uk ońc z y l i s t udi a ,onamog ł apoc hwa l i ćs i ęk ont r a k t e m wt e l e wi z j ina l e ż ą c e jdo k onc e r nuMe di a s e t , k t ór e g owł a ś c i c i e l e mj e s tS i l v i oBe r l us c oni . S z y bk o ok a z a ł os i ę , ż e„ T e l e c i nc o ”poz y s k a ł ok ur ęz nos z ą c ąz ł ot ej a j k a . Ca r bone r oni et y l k oz wr óc i ł auwa g ęa me r y k a ńs k i e g oma g a z y nu„ FHM” , k t ór y uz na łj ąz ana j s e k s owni e j s z ąr e por t e r k ęs por t owąnaś wi e c i e , a l eiz a c z ę ł as pot y k a ćs i ęzI k e r e mCa s i l l a s e m. Ty ms a my mz na l a z ł as i ęs y t ua c j i wy ma r z one jdl adz i e nni k a r z a— mi a ł ados t ę pdoi nf or ma c j i , k t ór y c h ni emoż emi e ćni k ti nny .

PI ERWSZA WAGW HI SZP ANI I

S a r ani g dyni ena l e ż a ł adot y powy c hWAG( a k r oni m od:wi v e sa nd g i r l f r i e nds— ż onyi pa r t ne r k i s por t owc ów, dz i e wc z y n, kt ór y c hc e l e m s a mws obi ej e s tz wi ą z e kz es ł y nny m pi ł k a r z e m) .I k e r apoz na ł a wc hwi l i , g dyj użs a mac i e s z y ł as i ęz na c z nąpopul a r noś c i ąi odk i l k ul a t pr a c owa ł awme di a c hs por t owy c h. Pi e r ws z yr a zpr z y s z ł apa r as pot k a ł a s i ęz es obąnar okpr z e dmundi a l e m,podc z a sPuc ha r uKonf e de r a c j i wRP A. Ś wi a dk owi epr z y z na j ą , ż ewy wa r ł anabr a mk a r z uLaRoj awi e l k i ewr a ż e ni e , j e dna kt e noc i ą g a ł s i ęzz a pr os z e ni e mj e j nar a ndk ę( S a r a s pot y k a ł as i ęwówc z a szdz i e nni k a r z e mr a di owy m, Da v i de mS á nc he z e m) . Ane g dot ag ł os i , ż ews z a t ni Re a l uMa dr y ts t a wi a noz a k ł a dy , k i e dy Ca s i l l a sw k ońc uodwa ż ys i ęnapi e r ws z ykr ok.T e nmi a łna de j ś ćpół r ok upóź ni e j , j e dna kpa r as k ut e c z ni euk r y wa ł at e nz wi ą z e kidopi e r o wma r c u2012r ok upot wi e r dz ono, ż epr e z e nt e r k ai br a mk a r zs ąr a z e m. Kons e k we nt neuni k a ni es k a nda l iimi l c z e ni ew s pr a wa c hpr y wa t ny c h doda ł oS a r z es z a c unk uwś r ódk i bi c ów ipot wi e r dz a ł os z c z e r oś ćj e j uc z ućdoCa s i l l a s a .

MUNDI ALOWYSKANDAL

Gr omk r y t y k i s pa dł naa t r a k c y j nąpr e z e nt e r k ępi e r ws z yr a zpodc z a s Mi s t r z os t wŚ wi a t aw RP A.„ TheTi me s ”os k a r ż y łS a r ęor oz pr a s z a ni e

Ca s i l l a s anapł y c i eboi s k a , c omi a ł os powodowa ćni e oc z e ki wa nąpor a ż k ęHi s z pa ni iz eS z wa j c a r i ą .Rodz i meme di as ol i da r ni ewz i ę ł yj e j s t r onęi obur z y ł ys i ęnaa t a ka ng i e l s k i c hme di ów. NaWy s pa c hbr oni ł a j ąMi r i a m Gonz á l e zDur á nt e z , pr a wni c z k aiż onawi c e pr e mi e r aWi e l k i e jBr y t a ni i ,Ni c k aCl e g g a .W l i ś c i e ,kt ór ywy s ł a ł ador e da k c j i„ The Ti me s ” , s k r y t y k owa ł adz i e nni k a r z yz as e k s i z m. W obr oni ewy ł a ma l s i ę pr e z e sS t owa r z y s z e ni aPr a s y ,F e r na ndo Gónz a l e sUr ba ne j a ,k t ór y g r z mi a ł , ż eCa r bone r oni e be z pi e c z ni emi e s z aż y c i epr y wa t neiz a wodowe .Obur z y łt y m hi s z pa ńs k i ef e mi ni s t k iipr a c owni c es e k t or a me di a l ne g o. Pa r a dok s a l ni e , t ec i e r pk i es ł owaimi ę dz y na r odowaa f e r as k ons ol i dowa ł ydoś ćś wi e ż ąr e l a c j ę . I k e rs t a ną ł mur e mz aS a r ąi s t a nowc z oz a pr z e c z y ł , j a k obyj e j obe c noś ćwpł y nę ł anaj e g og r ę : „ Ws z y s c yt uma my dz i e wc z y ny , ż ony . T oa bs ur dt wi e r dz i ć , ż ec z y j a śobe c noś ćmane g a t y wnywpł y wnapi ł k a r z y . J e s t e ś mypr z e c i e żpr of e s j ona l i s t a mi ” . Dos t a ł os i ę t e żpr a s i e : „ Ty l er a z yodpowi a da ł e mnapy t a ni adz i e nni k a r z y ,mi a ł e m wy wi a dyi c omni es pot y k a ? ” Kr y t y k ęs k ut e c z ni ez a mk ną łs pont a ni c z ny mc a ł us e m, j a k i z ł oż y ł na us t a c hdz i e nni k a r k i poi na ł owy m me c z umi s t r z os t wś wi a t a . W os t a t ni m wy wi a dz i edl ahi s z pa ńs k i e g owy da ni a„ ELLE”pr e z e nt e r k apr z y z na ł a , ż et e ng e s tby łpok ł os i e mj e j na pi ę t nowa ni apr z e zme di ai k i bi c ów:„ Ci ę ż k oz oba c z y ćs i e bi enac z oł ówc edz i e nni k azpodpi s e m « Wi nna » .T e żj e s t e ś myl udź mi ,ma myr odz i ny .By ł a m pr z y t ł oc z ona t y m, c os i ęs t a ł oimy ś l ę , ż et e npoc a ł une kpoj a wi łs i ępodwpł y we m c a ł e j t e j a t mos f e r y ” . Poc a ł une kt r a ns mi t owa nonac a ł y mś wi e c i e ,t e l e wi z j aT e l e c i nc o g r a t ul owa ł as obi es uk c e s u, ana z wi s k oCa r bone r oz na łk a ż dyk i bi ci nt e r e s uj ą c ys i ęhi s z pa ńs ki mf ut bol e m. Re l a c j az es ł y nny mpi ł k a r z e mz a pe wni ł aS a r z es t a t usc e l e br y t ki ,l uk r a t y wnek ont r a k t yr e k l a mowe is t a ł emi e j s c enał a ma c hhi s z pa ńs k i e jpr a s ybul wa r owe j .Pog ł os k i opowi ę k s z e ni ubi us t u, z mi a na c hf r y z urc z yr y c hł y mś l ubi es z y bk opoj a wi a ł ys i ęwme di a c hs poł e c z noś c i owy c h, ana we ts t a wa ł ys i ęwi odą c y mt r e nde mnaTwi t t e r z e . Duż ot r udni e j pr z y c hodz i ł oS a r z ez y s k a ćs y mpa t i ęk i bi c ów, z wł a s z c z aponi e f or t unny c hwy powi e dz i a c hc z yr a ż ą c y c hbł ę da c h, k t ór edoc z e k a ł ys i ęi nt e r ne t owy c hme mów. I r oni c z ni edz i ę k owa noS a r z ez aj e j ni e oc e ni oner e l a c j ezboi s k( „ ¡ Gr a c i a s ,S a r a ! ”— Dz i ę k uj e my ,S a r o! ) . Wy ś mi e wa no, g dypome c z ur oz s t r z y g ni ę t y mwk onk ur s i er z ut ówk a r ny c hz a py t a ł aAndr é s aI ni e s t ęc z yont a k ż eni ec hc i a ł bywy k ona ćj e de na s t k i( de f a c t o wy k ona ne j ) .Dz i e nni k a r k a wy br nę ł a z pomy ł k i zwdz i ę k i e m, a l eni euc hr oni ł oj e j t opr z e dk ol e j ny mi ż a r t a mi i k we s t i onowa ni e mj e j r e por t e r s k i c humi e j ę t noś c i . J a k byt e g oby ł oma ł o, na r a z i ł as i ęk i bi c om Kr ól e ws k i c h,g dypr z y z na ł a ,ż eoddz i e c k auwi e l bi a At l é t i c o. Mi mows z y s t k o, r ok2012by ł dl apa r ypa s me ms uk c e s ów. F a l ae uf or i i wy woł a naz wy c i ę s t we mnami s t r z os t wa c hEur opys powo-dowa ł a , ż eS a r ai I k e rs t a l i s i ęna j popul a r ni e j s z ąpa r ąwHi s z pa ni i , de kl a s uj ą cw l i c z bi ene ws ówi ok ł a de kna we t k s i ą ż ę c ydue t ( not a be nek s i ę c i ai by ł e j dz i e nni k a r k i , Le t i z i i Or t i z ) .

KRETW SZATNI

S ARACARBONE ROI I KE RCAS I L L AS OC Z AMI UC Z E S T NI K ÓWP ARADY WŚ WI Ę T OL ASF AL L ASW WAL E NC J I

Nowyr okni er oz poc z ą łs i ęa nidl aKr ól e ws ki c h, a nidl aI k e r az by t opt y mi s t y c z ni e .Pr z e wa g apunk t owaBa r c e l onyna dRe a l e m Ma dr y t z na c z ni es i epowi ę k s z y l a , aJ os éMour i nhopos a dz i ł nał a wc eni e t y k a l ne g odot ą dCa s i l l a s a . Wk r ót c epot e mk ont uz j ar ę k ibr a mk a r z awy ł ą c z y ł ag ozg r ynat r z ymi e s i ą c e . Wt y ms a my mc z a s i er e por t e r z ydz i e nni k a„ Ma r c a ”poi nf or mowa l i os pot k a ni uCa s i l l a s ai Ra mos azFl or e nt i noPé r e z e m, at a kż eor z e k ome j l i ś c i ezna z wi s k a miz a wodni k ówni e c hę t ny c hMour i nho. Wt y mk ont e k ś c i ewy powi e dźS a r yoot wa r t y c h f r a k c j a c hw s z a t nidol a ł aol i wydoog ni aidef a c t omog ł az a s z k odz i ć ws pomni a ny mpi l k a r z om, k t ór z yj użwc z e ś ni e j oi c j a l ni eodc i ę l i s i ęod t y c hpog ł os e kz a pe wni a j ą c , ż eż a dne jl i s t yzna z wi s k a mipi ł k a r z yni e by ł o. Kome nt a r zS a r yna t omi a s tpr z e l a łc z a r ęg or y c z yuCr i s t i a noRona l do, k t ór yni euk r y wa , ż eni eda r z yj e j s y mpa t i ą : „ Oc z y wi ś c i ek a ż dy moż emówi ćc oc hc e , j e dna kt ode l i k a t nak we s t i ai ni epowi nnos i ęwy powi a da cwme di a c hos pr a wa c h, k t ór epowi nnyz os t a ćws z a t ni ”— s k ome nt owa ł wy powi e dźS a r yCr i s t i a noRona l do. Ca r bone r or ówni e żni epr z e pa daz aPor t ug a l c z y k i e m, c z e muwi e l ok r ot ni eda wa ł aupus tws woi c hma t e r i a ł a c h, k r y t y k uj ą cni et y l k oj e g o g r ę , a l ei c ha r a k t e r . Gdyna z wa ł aCr i s t i a noe g oi s t ą , por t a l epl ot k a r s k i e donos i ł y ,ż et e nz a ż ą da łodI k e r awy j a ś ni e ń.Ca s i l l a spor a zk ol e j ny MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

33


br oni łs woj e jdz i e wc z y nyiodpa r ł , ż eS a r a j e s tdz i e nni ka r ką ,kt ór awy k onuj es woj ą pr a c ę .Na pi ę t er e l a c j emi ę dz ydwomapi ł ka r z a miz mus i ł ywł a dz ekl ubudoz or g a ni z owa ni apoj e dna wc z e g os pot ka ni a .Co z na c z ą c e ,dz i e nni ka r kaws pół pr a c uj ą c az ma dr y c ki m dz i e nni ki e m„ Ma r c a ”( z na ny m zj a wne g of a wor y z owa ni aKr ól e ws ki c h) , c z ę s t opi s z ews woi c hf e l i e t ona c hpoz y t y wneopi ni eoMe s s i mc z yPuy ol u. T ozk ol e i dr a ż ni Mour i nho, kt ór yj e dna kni ek ome nt uj edoni e s i e ńCa r bone r oi j e j pr a c y .

POWAGA SYTUACJI

FOT .MARCA. COM

Publ i c y s t k at e l e wi z j iABC,Be a t r i zCo r t á z a r , wy z na ł a , ż eS a r amy ś l ioz a k o ńc z e ni u k a r i e r yzdz i e nni k a r s t we ms po r t o wy m,by o s t a t e c z ni euc i ą ćws z e l k ąk r y t y k ęj e jpr a c y . T oj e dna kpo t wi e r dz i ł o b yws z y s t k ot o , pr z e d c z y m Ca r bo ne r os t a r as i ęwy br o ni ć .S e ns o wny m r o z wi ą z a ni e m,k t ó r e po ds uwa j ą j e j ż y c z l i weme di ai dz i e nni k a r z e , b y ł o b yz a pr z e s t a ni es e r wo wa ni ai nf o r ma c j ioRe a l u Ma dr y tipi ł c enoż ne j , as k upi e ni es i ęnai nny c hdy s c y pl i na c hs por t u. Onas a maba r dz i e j pr z y c hy l as i ędoe we nt ua l ne j k a r i e r yj a k opr e z e nt e r k iwi a domoś c ipol i t y c z ny c hie k onomi c z ny c h, ani es por t owy c h. De c y duj ą cs i ęj e dna knat e nt r a ns f e rt e r a z , r y z y k uj eut r a t ęwy g odne j poz y c j i , wk t ór e js i ęz na l a z ł a . W da l s z y mc i ą g uj e s tdz i e wc z y nąCa s i l l a s a , at o

g wa r a nt uj ej e js woi s t yi mmuni t e t .S t a t us c e l e br y t k ipowoduj e ,ż ej e s twa r t oś c i owa dl ar e k l a moda wc ów, ak a ż dys k a nda l pr a c uj enaj e jk or z y ś ćis t a wi aw l e ps z e js y t ua c j i ne g oc j a c y j ne j .Na poj a wi a j ą c es i ęg ł os y opor z uc e ni uk a r i e r yt e l e wi z y j ne j odpowi e dz i a ł ak r ót k o:„ Pr z e ddz i e wc z y nąCa s i l l a s a , j e s t e mpr z e dews z y s t k i mdz i e nni k a r k ą ” . Ni e wy da j es i ęby ćt oodpowi e dźs f or muł owa na a dhoc . Nadł ug opr z e dpoz na ni e mbr a mk a r z awy z na ł awwy wi a dz i edl ahi s z pa ńs k i e g opor t a l u„ S oi t u” , ż epr a c aj e s t dl ani e j pr i o r y t e t e m. Da ł at y ms a my m pr z t y c z e kwnos Le t i z i iOr t i z ,dz i e nni k a r k i ,kt ór awy br a ł a k r ól e ws k i eż y c i e : „ Hi s t or i ak s i ę c i ai dz i e nni k a r k i j e s tpi ę k na , a l eni edl amni e . J e ś l i mi a ł a by mz os t a wi ćpr a c ęz a wodowądl ak s i ę c i a , ni ez os t a ł a by mzni m Wol ne g ok s i ę c i awHi s z pa ni ij uzni ema , s ąna t omi a s tKr ól e ws c yzmoż nowł a dny m Ca s i l l a s e m nac z e l e . Kor z y ś c i zs e r wowa ni a wi a domoś c is por t owy c hs ą ni e oc e ni one i s k r a j ni ena i wny mż y c z e ni e mby ł obyż ą da ć odS a r yz a pr z e s t a ni apr a c y . Kr y t y c y , k t ór z ymi e l i j ądot y c hc z a st y l k oz a ma s k ot k ęc z y t a j ą c ąwi a domoś c i zpr ompt e r a , t e r a zmus z ąnaba c z noś c i .Ni g dyni ewi a domo,k i e dyS a r apor a zk ol e j nywy c i ą g ni ea s a zr ę k a wa iz a pr e z e nt uj ei nf or ma c j e ,k t ór ez mr oż ąs y mpa t y k ów, pi ł k a r z yi wł a dz ek l ubu.

WWW. O L E MA G A Z Y N. P L

P r awdz i wi ehi s z pańs k as t r onapol s k i e goI nt e r ne t u A n a l i z y , f e l i e t o n y , k o me n t a r z e , wy wi a d y . R u s z a mywk r ó t c e! C h c e s z z n a mi ws p ó ł p r a c o wa ć ? D a j z n a ć n ar e d a k c j a @o l e ma g a z y n . p l

O l e Ma g a z y n

34 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

O l e Ma g a z y n


PRZEPYTUJEMY T RENERPRZYGOT OWANI AFI ZYCZNEGO

ANT ONIJ UANFRANCÉS

{

ROZMAWI A [J OL ANT AZAS ĘPA] @p o l a z a s

Zaz wyc z ajni es t oj ąwś wi et l ej upi t er ów, j ednaki c hpr ac awpł ywanas uk c es c ał egoz es poł u. T r ener z ypr z ygot owani afiz yc z negos t oj ąnas t r aż yopt ymal nego r oz ł oż eni ać wi c z eń, bypr z ezc ał ys ez onpi ł k ar z egr al inanaj wyż s z ym poz i omi e. Ot ym j akwygl ądaj ąt r eni ngiwhi s z pańs ki ejl i dz e, dl ac z egopi ł k ar z eBar c el ony mus i el ij eś ćpos i ł kiwkl ubowejs t oł ówc eij akwygl ądas pr awazdopi ngi em wHi s z pani iopowi eAnt oniJ uanF r anc és , t r enerpr z ygot owani afiz yc z nego wUni onDepor t i vaAl mans a

Cz yt r udno j es tz os t ać t r ener em pr z y g ot owani a i z y c z neg o wHi s z pani i ?J aki ewymog i t r z ebas peł ni ać , byt yt uł owaćs i ęt ym mi anem? Napoc z ą t k una l e ż yuk ońc z y ćs t udi anak i e r unk uWy c howa ni eFi z y c z ne iS por t( Ci e nc i a sde l a Ac t i v i da d Fí s i c a y de lDe por t e — CAFD) . S a mdy pl omni ewy s t a r c z y , t r z e baj e s z c z euz y s k a ćl i c e nc j ę . Dos t a j es i ęj ąa ut oma t y c z ni e , g dyj a k i śk l ubz a t r udnic i ęnas t a nowi s k ut r e ne r a . Powy s ł a ni us t os owny c hdok ume nt ów, moż e s zpoc hwa l i ć s i ęl e g i t y ma c j ąpoś wi a dc z a j ą c ąs t a t ust r e ne r apr z y g ot owa ni ai z y c z ne g owpi ł c enoż ne j .

Pa mi ę t a m, ż eż a r t o wa l i : „ J e dzi pi j j a kna j wi ę c e j , boni ewi a do mok i e dy z no wubę dz i e s zmi a ł o k a z j ęwy pi ćt a kdr o g i e g os z a mpa na( ś mi e c h) ” .

Ipr z yokaz j imog ł eśpor oz kaz ywaćpi ł kar z om t aki mj akTot e , AbelAg ui l arc z yCal l ej ónj aki eć wi c z eni amaj ąwy konaćal boi l e okr ąż eńboi s kaz r obi ć . . . ( ś mi e c h)Ni edok ońc a . . .

Conal eż ał oz at em dot woi c hobowi ąz ków?J akabył at woj ar ol a wkl ubi e? Ni eby l e mc hł opc e modpoda wa ni api ł e k , j e ś l i ot opy t a s z( ś mi e c h) . Wz a s a dz i emi a ł e ms z c z ę ś c i ew ni e s z c z ę ś c i u.Qui queS a nzda łmi og r omnyk r e dy tz a uf a ni ai pr z y dz i e l i ł dot r e ni ng ówj e dne g opi ł k a r z a , k t ór y mz a j mowa ł e ms i ępr z e zc a ł yt e nc z a s . Ca r l osCa l v o, booni m mowa , ni emóg ł t r e nowa ćr a z e mzi nny mi z a wodni k a mi zpowodul e c z e ni az ł a ma ne g onos a . Ni emog l i ś mypoz wol i ć , bynat r e ni ng uz ł a ma ł g opor a zdr ug i , wz wi ą z k uzt y mt r e nowa ł z emnąz a r a zoboks woi c h k ol e g ów. Moj ar ol apol e g a ł anawy j a ś ni a ni ui pr e z e nt owa ni uć wi c z e ń, k t ór ewy z na c z y łdl ani e g oQui queS a nz ,moni t or owa ni upos t ę pów i mot y wowa ni udopr a c yna ds obą .

Mi el i ś c i et r eni ngnadr ugidz i eńpot y c hz akr api any c hur odz i nac h? Ni e , a k ur a tby ł dz i e ńwol ny . Ni eby ł at oz r e s z t ąc a ł onoc nai mpr e z a , aur oc z y s t yl unc h.

J akwy g l ądaj ąt r eni ng i wS eg unda? Nag odz i nępr z e dr oz poc z ę c i e mt r e ni ng upoj a wi a j ąs i ęt r e ne r z y r e ne rg ł ówny , t r e ne rbr a mk a r z yi oc z y wi ś c i et r e ne rpr z y g ot owa —t Twoj apr z y g odazpr of es j onal nymit r eni ng amir oz poc z ęł as i ę ni ai z y c z ne g o. T e nos t a t nipr z y g ot owuj eć wi c z e ni a , r oz kł a das pr z ę t g dyj es z c z ebył eśs t udent em. Tr ai ł eśdodr ug ol i g oweg oHér c ul e- namur a wi e .W mi ę dz y c z a s i epr z y j e ż dż a j ąpi ł k a r z e .Ni e kt ór z yi dą s a. pr os t odo i z j ot e r a pe ut y ,i nninas i ł owni ęnar oz g r z e wk ę .Ws z y s c y T a k , namoi muni we r s y t e c i ewr a ma c hpr z y g ot owy wa ni apr a c ydy na s t ę pni euda j ąs i ędopok oj uzpr e z e nt a c j a mi v i de o, byz a na l i z owa ć pl omowe j na l e ż yodby ćpr a k t y k ęwmi e j s c uz wi ą z a ny mz es por t e m— s woj ewł a s nebł ę dya l boz oba c z y ćj a kg r apr z e c i wni kinac ot r z e ba wk l ubi epi ł k a r s k i mc z yk os z y k a r s k i m,i r mi ez a j muj ą c e j s i ęs por t e m, z wr óc i ćuwa g ę . J ani e s t e t yni emi a ł e mws t ę punat ęt a j nąc z ę ś ćt r e ni nc z yws z k ol euc z ą cdz i e c i . Mi a ł e ms z c z ę ś c i edos t a ćs i ęnas t a żdot a k g u. Z wy kl epok a zv i de ot r wani ewi ę c e j ni żkwa dr a ns , poni mws z y s c y pr of e s j ona l ne g ok l ubupi ł k a r s k i e g oj a kHé r c ul e s . By l e mt a ma s y s t e nma j ą z b i ó r k ę n a b o i s k u , g d z i e t r e n e r z y w y j a ś n i a j ą ć w i c z e n i a c z y t a k t e m Qui que S a nz a ,s pe c j a l i s t y od pr z y g ot owa ni a i z y c z ne g o t y k ę . P o t r e n i n g u z a w o d n i c y i d ą d o i z j o t e r a p e u t y , n a s i ł o w n i ę a l b o o d i dz i ę k i ni e mupr z e zs z e ś ćmi e s i ę c ypr a kt y k owa ł e mt o, oc z y mdot y c hr a z upodpr y s z ni c . c z a st y l k oc z y t a ł e ml ubs ł y s z a ł e mnawy k ł a da c h.

J akpr z yj ęt oc i ęwkl ubi e?Ws z y s c yby l imi l ic z ymoż ekt ośz g r ywałg wi az dę? Ws z y s c ypr z y j ę l imni eba r dz oc i e pł o, z upe ł ni ej a k by m odz a ws z e na l e ż a łdoi c hk l ubowe jpa c z k i( ś mi e c h) .J e s t e m wdz i ę c z ny ,ż ec a ł y k l ub,az wł a s z c z api ł k a r z e ,z a c howy wa l is i ęba r dz onor ma l ni ej a k z wy k l il udz i e .Ni k tni eg wi a z dor z y ł ,z ews z y s t k i mir oz ma wi a ł e m i ż a r t owa ł e mpodc z a st r e ni ng ów.

Zł apał eśzki mśl eps z ykont akt ? Ac onat oCar l osCal v o? T a k , na j ba r dz i e j pr z y j a c i e l s k i by ł Pa c oPe ña , t r oc hęoj c owa ł ws z y s t Na t y m poz i omi e ws z y s c yz a wodni c ys ą pr of e s j ona l i s t a mi k i m. Moż edl a t e g o, ż eby ł na j s t a r s z ywk l ubi e( ś mi e c h) . Kt ór e g ośdni a w ka ż dy mc a l u, s k upi a j ąs i ęma ks y ma l ni enat r e ni ng a c his ł uc ha j ą z a pr os z ono mni et e ż na wi e l k i e ur odz i ny t r z e c hz a wodni k ów. wy t y c z ny c h. T a kj a kmówi ł e mwc z e ś ni e j , z a wodni c yt r a kt owa l i mni e MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

35


nar ó wni zi nny mi t r e ne r a mi z es z t a bus z k o l e ni o we g o , aCa r l o sc i e s z y ł Pl a nt r e ni ng owyz a l e ż yodt r e ne r a , j e dna kt e nś c i ś l ews pół pr a c uj e s i ę , z emazk i mbi e g a ćwo k ó ł bo i s k a( ś mi e c h) . z es pe c j a l i s t a miodpr z y g ot owa ni ai z y c z ne g o. Moi mz da ni e m na j l e pi e j j e s t pr a c owa ćj e dnoc z e ś ni ena ds i ł ąi z y c z nąi k ondy c j ąpodk ą t e m J eś l i mi ał by śwymi eni ćj ednąnaj waż ni ej s z ąr z ec z , kt ór ej nauc z y- t e c hni k i i t a k t y k i . Tr udnoj e dnoz na c z ni es t wi e r dz i ć , k t ór yt r e ni ngj e s t ł eśs i ębędącwHér c ul es i e , t obył abyt o. . . ? l e ps z y , g dy żz a l e ż yt oodwi e l uz mi e nny c h— wy j ś c i owe j k ondy c j i pi ł Zde c y do wa ni ek omuni k a c j azz a wodni k a mi , t oj a ki c hmot y wo wa ć , k a r z y , i c h z dol noś c i t e c hni c z ny c h, na s t a wi e ni a j a kz a c hę c a ćdowy t ę ż one j pr a c y . Qui queS a nzby ł og r omny mmot y wa - i mot y wa c j i . J e ś l i c hodz i ok ont uz j e— ni edas i ęi c hc a ł k owi c i ewy e l i nowa ćc z ypr z e wi dz i e ć ,j e dna kk ont r ol uj ą ci nt e ns y wnoś ćt r e ni nt or e m, wi e r z y łwpi ł k a r z y , ni eby ł odl ani e g or z e c z yni e moż l i wy c h. T a mi a t mos f e r audz i e l a ł as i ęws z y s t k i m. Poz at y m be z c e nnaby ł adl amni e g ówmoż nawduż e j mi e r z ez mni e j s z y ćr y z y k oi c hwy s t ą pi e ni a . na uk auk ł a da ni at r e ni ng ó wi oc z y wi ś c i eć wi c z e ni apr a k t y c z nezCa r l os e m. Cz ypog odawpł ywawj aki śs pos óbnat r eni ng i ?W s amej Hi s z pani iwr óż ny c hr ej onac hkr aj ukl i matj es tni er z adkodi amet r al ni e r óż ny , ni ews pomi nam owyj az dac hdoi nny c hpańs t wnat ur ni ej Wk ont e k ś c i et r e ni ng ówpog odani emaa żt a kwi e l k i e g oz na c z e ni a . Wi a domo, ż el e pi e jz a ws z emi e ćopt y ma l newa r unk ipog odowe , a l e t e g oni emoż e mypr z e wi dz i e ć . Ni e wa ż nec z ypa dade s z c z , ś ni e g , c z y KART ATRENERSKA j e s t g o r ą c o , w s z y s c y mu s z ą b y ć ma k s y ma l n i e s k o n c e n t r o w a n i . E w e n A. J . F RANCÉSA t ua l ni er obi s zmni e j i nt e ns y wnyt r e ni ngj e ś l i j e s tba r dz odus z noi pi l nuj e s zc z yz a wodni c ypi j ądos t a t e c z nąi l oś ćna poj ów i z ot oni c z ny c h i wody . Wr a z i eopa dówde s z c z ut or oz g r z e wk aj e s tor g a ni z owa nana s i ł owni ,anaboi s k uj użt y l k oć wi c z e ni at a k t y c z ne .Ni emaj e dna k r e g uł y . Odt egos ez onuz os t ał eśt r ener em pr z y got owani ai z y c z nego wc z war t ej l i dz e , wUni onDepor t i v aAl mans a. J akt os i ęs t ał o? Pr z y pa de kis pl ots z c z ę ś l i wy c hok ol i c z noś c i .Pouk ońc z e ni us t udi ów s z uka ł e m pr a c y .Al ma ns ami a ł awt e dys woj e g os pe c j a l i s t ę odć wi c z e ń,j e dna knowys z k ol e ni owi e cpos t a nowi łg oz mi e ni ć . J e g oka ndy da tpoc z ą t k owos i ęz g odz i ł ,a l epóź ni e jz r e z y g nowa ł zpowodus t udi ów,wi e cs t a nowi s k ow da l s z y mc i ą g uby ł owol ne . W mi ę dz y c z a s i ez na l a z ł e m pos a dęt r e ne r adz i e c i ę c e js e k c j ipi ł ki noż ne j .Ki l kadnipóź ni e jmójoj c i e cwy br a łs i ęnaka wędoba r u, at a m us ł y s z a łs z k ol e ni owc aAl ma ns y , kt ór yna r z e ka ł , ż eni emoż e z na l e ź ćt r e ne r aodpr z y g ot owa ni ai z y c z ne g o. J a kmoż e s zs i ędomy ś l i ć , mój t a t apods z e dłdoni e g oi ws pomni a łomoi mdoś wi a dc z e ni u wHé r c ul e s i e . Pó ł g o dz i nypó ź ni e j o t r z y ma ł e mt e l e f o ni . . . dodz i śws pó ł pr a c uj e myr a z e m. Mus z ępo wi e dz i e ć , ż emi a ł e mduż es z c z ę ś c i e ! Cz yt r eni ng i wdr ug i ej i c z war t ej l i dz ewi el es i ęr óż ni ą? Pods t a wowar óż ni c at os pr z ę t yi t e c hnol og i ej a k i ema mydody s poz y c j i . W Al ma ns i eni euż y wa mynapr z y k ł a dpul s ome t r ów. I nnawa ż na r óż ni c at oz a r obk i . Wc z wa r t e jl i dz ez wy k l eni emoż naut r z y ma ćs i ę zs a me g of ut bol u, s t ą dwi e l eos óbmai nneź r ódł adoc hodu, s woj ebi z ne s yc z ydoda t k owepr a c e . Zt e g opowoduni emoż napoś wi ę c i ćt y l e s a moc z a s unat r e ni ng i i pr z y g ot owa ni edome c z u, c owdr ug i e j l i dz e i t oodbi j as i ępóź ni e j name c z a c h. Tr z e baj e dna kmi e ćnauwa dz e , ż e T e r c e r aDi v i s i ónt oma s ak l ubówini e kt ór ezni c hmog ąmi e ćl e ps z y s pr z ę ta l bowy ż s z ewy na g r odz e ni adl as z t a bui pi ł k a r z y , j e dna ks ąt o poj e dy nc z epr z y pa dk i .

Cz y l ini emanar z ekani anapog odę , t r z ebag r ać ?Pr z ypomni ał o mi t opi er ws z ymec zPol s kaGr ec j anaEURO2012. Pol ac ynar z ekal i ,ż ezpowoduz amkni ęt eg odac hunas t adi oni ebył oz byt dus z no, c os powodował oi c hs z y bs z ez męc z eni e . J e ś l i podc z a sme c z upog odaj e s t z upe ł ni er óż naodt e j , wkt ór e j nor ma l ni es i ęg r a , t omoż eby ćt ot r oc hęuc i ą ż l i wedl az a wodni k ów, k t ór z y ni es ąpr z y z wy c z a j e nidot a k i c hwa r unk ów.W t y m wy pa dk uGr e c y mog l i mi e ćmi ni ma l nąpr z e wa g ę , a l et y l k owt e or i i . Pog odani epowi nnami e ćde c y duj ą c e g oz na c z e ni anat a kwi e l k i c hi mpr e z a c hs por t owy c h.

Wk ont ekś c i et r eni ngówpogodani emaa żt a k wi el ki egoz na c z eni a . Wi a domo, ż el epi ej z a ws z emi ećopt yma l newa r unki pogodowe, a l et egoni emoż emypr z ewi dz i eć . Ni ewa ż ne c z ypa dades z c z , ś ni eg, c z yj es tgor ą c o, ws z ys c y mus z ąbyćma ks yma l ni es k onc ent r owa ni

Wr óć mydot r eni ng ów. J edendz i enni kar zz apyt ałJ os éMour i nho c z ys kor z y s t azpi ękny c hz i el ony c ht er enówwokółPor t odot r enowani azpi ł kar z ami . Tennat omi as todpar ł , ż ej eg oz a wodni c y będąt r enowaćt y l koi wył ąc z ni enaboi s ku. Dl ac z eg ot ot aki eni ec odz i ennet r enowaćpoz aoś r odki em t r eni ng owym? ( ś mi e c h)Mour i nhomar a c j ę . Z wy k l eć wi c z y s znaboi s k u, bopot e m J akaj e s tr ol at r e ne r apr z y g ot owani ai z y c z ne g opodc z asme c z ów? t r z e bar oz e g r a ćme c z , k t ór yj e s t c z ę ś c i ąt r e ni ng u. Cz a s a mi t r e ni ng i odPr z e dews z y s t ki m pr owa dz e ni er oz g r z e wkiz a wodni k ów,kt ór z y by wa j ąs i ępoz aboi s ki e m, a l et y l k opr z e ds e z one m, g dyt r z e bapopr a ma j ąwe j ś ćnaboi s k o. Zr a c j i , ż ewAl ma ns i ej e s t t y l k opi e r ws z yt r e ne r , wi ćk ondy c j ę . j aii z j ot e r a pe ut a , domoi c hz a da ńna l e ż yt a kż eobs e r wowa ni epi ł k a r z yidor a dz a ni eg ł ówne mus z k ol e ni owc y , k og ot r z e baz dj ą ć , kt oni e Zi nedi ne Zi dane pol ec i łBenz emi e ,by t en pos z edłbi eg ać g r anas t opr oc e nt . Poz at y mmot y wowa ni ec a ł e j dr uż y ny , k or y g owa - wg ór ac hj eś l ic hc euz y s kaćopt ymal nąf or mępr z edpi er ws z ym ni ebł ę dówi pi l nowa ni e , bypi ł k a r z epi l i duż opł y nówpr z e d, wt r a k c i e s e z onem wMadr y c i e . i pome c z u. Bi e g ipodg ór ęś wi e t ni epopr a wi a j ąk ondy c j ęw k r ót k i mc z a s i e , wc a l es i ęni edz i wi ęt e j r a dz i eZi da ne ’ a . Sam z ar y st r eni ng ów z al eż yodpi er ws z eg ot r ener a,ac imaj ą ni er z adko kompl et ni ei nnes poj r z eni enai c hi nt ens ywnoś ć . Dobr z e , ac oj eś l i kt ór y śz a wodni kj es tnat y l eambi t ny , ż enal eg a Raf aBení t ezc z yGeor g eGr aham pr ef er uj ąc i ęż s z eć wi c z eni a, na- nadodat kowet r eni ng i al boni ec hc er e z y g nowaćz es woi c hpas j i , t omi as tAr s èneWeng ers t a wi anawi ęc ejgr ani aiz aba wzpi ł ką. np.j og i ?Cr i s t i anoRonal domahopl anapunkc i es i ł owni ,na Ki edydanaopc j aj es tkor z y s t ni ej s z adł ug of al owo?Cobar dz i ej kt ór ej bywac z ęś c i ej ni żi nni z a wodni c y . s i ęs pr a wdz iw kont ekś c i edal s z eg or oz woj uz a wodni ków,ac o Gr ai kć wi c z e ńus t a l a nyj e s tdl ac a ł e jdr uż y ny— t a k ,a byt r e ne r moż es pr a wi ć , ż es z ybc i ej będąi c hł apaćkont uz j e? pr z y g ot owa ni ai z y c z ne g owi e dz i a ł , ż ews z y s c ys ąwś wi e t ne j k ondy -

36 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


k ondy c j i . Wi e l uz a wodni k ów j e dna k j e s tnat y l epr of e s j ona l ny c h,ż eni e popr z e s t a j et y l k onat y c hws pól ny c h t r e ni ng a c hi c hc ewi ę c e j popr a c owa ć na ds obą— wówc z a ss pe c j a l ni edl a ni c hus t a l as i ęs z c z e g ól ny ,doda t k owyt r e ni ng . Puy ol napr z y k ł a dć wi c z y pi l a t e s ,apot e mi dz i enanor ma l ny t r e ni ng . Pr a wdąj e s t , ż ewPr i me r aw j e dny mk l ubi epr a c uj epoki l k ut r e ne r ów pr z y g ot owa ni a i z y c z ne g o, k t ór z yus t a l a j ąi ndy wi dua l neć wi c z e ni adl ak l uc z owy c hg r a c z y ,by z wi ę k s z y ći c humi e j ę t noś c i z wi ą z a nezpoz y c j ąnaboi s k u.

T UŻPRZ E DME C Z E M-ROZ GRZ E WKA C Z WART OL I GOWE JAL MANS Y

Wi el es i ęmówiot aj emni c z ym wi r us i eFI F A.Gdz i et woi mz dani em t kwi pr obl em z a wodni ków, kt ór z yg r aj ądl ar epr e z ent ac j i , apóź ni ej c i er pi ąnakont uz j ebądźni ż s z ąf or męwkl ubi e? Zat em dodat koweć wi c z eni as ąws kaz ane , al et y l koj eś l is ąpod Gr awr e pr e z e nt a c j i t oc oś , c z e g ok l ubowyt r e ne rpr z y g ot owa ni ai kont r ol ąs pec j al i s t ów. J az dananar t ac hj es tz akaz ana? z y c z ne g oni emoż ek ont r ol owa ć .Dok ońc ani ewi a domo,kt ór z yz a Ka ż dadr uż y namas wójwe wnę t r z nyr e g ul a mi n, s pi st e g o, c oj e s t wodni c yz os t a nąpowoł a ni i wj a k i mc ha r a k t e r z e . Bę dą cnaz g r upowa doz wol onebą dźni es pot k as i ęza pr oba t ą . J a z danana r t a c h, namot o- ni uk a ż dyc hc es i ęwy k a z a ći z a g r a ćdl ak r a j una j l e pi e j j a kpot r ai , c ow r z ei og ól ni ews z y s t k i es por t y , wk t ór y c hmoż naus z k odz i ćs obi enog i poł ą c z e ni uzi nny mt r y be mt r e ni ng owy mg e ne r uj epóź ni e j s z epr obl e a l bona r a z i ćs i ęnak ont uz j ę , s ąz a k a z a ne . myz dr owot nec z yk ont uz j e , zni e k or z y ś c i ądl ak l ubui s a me g oz a wodni k Cozpal eni em papi er os ówibal owani em?Mar i oBal ot el i ina wet ni eukr ywa, ż epal i . Cz ęś ćz a wodni kówc hodz inac ał onoc nei m- Amoż epr obl em l e ż yw ps y c hi c ez a wodni ka?J es tw nowejs yt upr e z y . J aki ej es tt woj ez dani enat ent emat ? ac j i , zi nnymi z a wodni kami , t r ener em, l ekar z ami , podpr es j ą? J e ś l ic hodz iopa pi e r os y ,t oj e s twi e l upr of e s j ona l ny c hpi ł k a r z y , Ni es ą dz ę .T opopr os t udoda t k owywy s i ł e k ,j a k iwy k onuj e s zdl a k t ór z ypa l ąi ni eudas i ęz wy c i ę ż y ćt e g ona ł og uwj e de ndz i e ń. Dopóki s woj e g ok r a j u. t r e nuj ąig r a j ąnas woi m na j wy ż s z y m poz i omi e , moż nat r oc hępr z y mk ną ćnat ook o, wk ońc uws z y s c yj e s t e ś myt y l k ol udź mi . Wa ż ne , by Mówi ącops y c hol og i i —c z ykaż dykl ubmaps y c hol og as por t oweni eai s z owa l i s i ęzpa l e ni e m, bot oni ews pół g r azwi z e r unki e mpr of e - g oal bokog ośkt oj es todpowi edz i al nyz apr z y g ot owani ement al s j ona l ne g opi ł k a r z ai na r a ż ak l ubnadoc i nk i z es t r onyme di ówi k i bi - nez a wodni kówpr z edmec z em? c ów. Zk ol e i j e ś l i c hodz i oi mpr e z y , wa ż nej e s t , byni eby ł yz by tc z ę s t o, Zmoj e g opunk t uwi dz e ni ak a ż dyk l ubpowi ni e nws pół pr a c owa ć bot ows z y s t k oodbi j as i ęnaf or mi ez a wodni k ów. J a k ot r e ne rpr z y g o- zps y c hol og i e m,j e dna k ,oi l emiwi a domo,ni ews z y s t k i ema j ąt a k ą t owa ni ai z y c z ne g owol a ł by mj e dna k , ż e byż a de npi ł k a r zni epa l i ł i ni e moż l i woś ć .Mot y wa c j aj e s tba r dz owa ż na ,s z c z e g ól ni enawy ż s z y m i mpr e z owa ł , k i e dyni emapoz wol e ni a , a l et oc hy bat y l k opoboż neż y - s z c z e bl u, g dz i epoz i om wy s z k ol e ni aj e s twy s ok iit r z e badoda t k owo c z e ni a . mot y wowa ćpi ł k a r z ydowy t ę ż one j pr a c y . Nape wnos ł y s z ał eśpog ł os ki , j akobyPepGuar di ol az l ec ałi r mi e det ekt ywi s t y c z nej ś l edz eni es woi c hz a wodni kówpot r eni ng ac h? Cz yt aki er z ec z ys ąmoż l i wewwi el ki c hkl ubac hj akFCBar c el ona c z yReal Madr yt ? Cóż ,ni ewi e mc z yt opr a wdac z yni e ,a l ej e ś l ina pr a wdędot e g o dos z ł o, k l ubymus i a ł y bymi e ćna pr a wdęwa ż nepowody .

Napr z y kł ad t ews pomni anei mpr e z yal bo c ośg or s z eg o,np. dopi ng ?My ś l i s z , ż et omoż l i we , ż eni ekt ór z ypr of es j onal ni pi ł kar z ez aż ywaj ąni edoz wol oneś r odki ? Ni e s t e t ywi e l es i ędz i s i a jot y ms ł y s z y . Wy pł y nę ł as pr a wadok t or a Euf e mi a noF ue nt e s a , kt ór yk i l k al a tt e mumi a łda wa ćni e doz wol one s ubs t a nc j ez a wodni k om Re a l uS oc i e da d. Ni g dyni ewi e s zc or obi ąz a wodni c yz az a mkni ę t y mi dr z wi a mi .

Pot enc j al napodwyż kani ez mot ywuj ei c hl epi ej ? T oz a l e ż nyodz a wodni k a , a l ewr a c a mydopunk t uwy j ś c i a : j a kma s z ps y c hol og a , t oons z y bc i e j s i ęz or i e nt uj e , c oba r dz i e j mot y wuj epi ł k a r z a : pi e ni ą dz e , s ł a wa , c z ypr os t uś wi a domoś ć , ż er obi ws z y s t k ows t u pr oc e nt a c hpopr a wni ea l bol e pi e j odi nne g opi ł k a r z a . J akwy g l ądas pr a wazdi et a?Cz ykl ubymaj awł as neg okuc har z a al bodi et et y ka, kt ór yukł adai mz bi l ans owanadi et ę? Wi ę k s z oś ćnape wno. Na z y wa myt oni e wi dz i a l ny mt r e ni ng i e m. W Al ma ns i et oj apr z y pomi na mz a wodni k om,c opowi nnij e ś ćii l e g odz i ns pa ć , byby ćwpe ł ni s i ł .

Ni ews z y s t ki c hdas i ęt akupi l nować . W Ba r c e l oni ez ac z a s ów Gua r di ol ipi ł k a r z emi e l ij e ś ćw k l ubowe j s t oł ówc ews z y s t k i epos i ł k i , opr óc zk ol a c j i . T oj e s tj a k i śs pos óbnak onPr z et ac z aj ąs obi ekr e w, bywy g r aćbar aż e? t r ol ęz a wodni k ów.Una spoz os t a j ez a uf a ni e .Pi ł k a r z ez r e s z t ąz da j ą Chodz i ł yt a k i es ł uc hyw T e r c e r a ,a l eni k tni g dyni ez we r yi k owa ł s obi es pr a wę , ż et odl ai c hdobr a . t y c hr e we l a c j i . T e r a zna we tdot y c hc z a s owel e g e ndys pa da j ązpi e de s t a ł ów, j a kpok a z a ł na mpr z y k ł a dLa nc e ’ aAr ms t r ong a . Hi s z pani az dobył azr z ędudwat yt uł ymi s t r z os t wEur opy i mi s t r z os t wś wi at a. Gdz i et kwi s ekr ett y c hos i ąg ni eć ? Wr óć mydos amy c ht r eni ng ów.Tur ni ej er z ądz ąs i ęi nnymipr aNa s zs e k r e tt opi ł k a r z e . Ma mys z c z ę ś c i emi e ćz a wodni k ów, k t ór z y wami ni żmec z el i g owe . J akdobr z epr z y g ot owaćz a wodni kówdo g r a j ąnawy s oki mpoz i omi e , j a ki t r e ne r a , k t ór ypot r ai wy c i s ną ćzni c h t ur ni ej u?Naj aki c hć wi c z eni ac hs i ęs kupi ć , bypi ł kar z eby l i ś wi et - t o, c ona j l e ps z e . ni epr z y g ot owani nakaż dym poz i omi er oz g r ywek? Tur ni e j es ąr óż ne , apoz at y mc z ę ś ćzni c hr oz g r y was i ęwt r a k c i er e - J akot r enerpr z y g ot owani ai z y c z neg opowi ni eneśda waćdobr y g ul a r ne g os e z onu, napr z y kł a dLi g aMi s t r z ówc z yCopade l Re y . Tr z e ba pr z y kł ads woi mz a wodni kom. J akdbas zof or mę? W wol ny mc z a s i eg r a mwpa de l i f ut s a l , byodł ą c z y ćs i ęodmy ś l e ni a z a a dopt owa ćpl a nć wi c z e ni owydows z y s t k i c ht y c hpi ł k a r s k i c hs poa c yi t r e ni ng a c h. t k a ńis k upi ćs i ęba r dz i e jnat a kt y c eni żnać wi c z e ni a c hs i ł owy c h. opr MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN 3 7


UKŁADY

WŁOSKIŁĄCZNI K Wi ę z i ł ąc z ąc ehi s z pańs kąGr anadęi wł os ki eUdi ne s es ąwy j ąt kowe . T o, c onapi e r ws z yr z utokawy gl ądał oj akż e r owani ej e dne gokl ubuna dr ugi m, okaz ał os i ęukł ade mz nac z ni ebar dz i e j s pr awi e dl i wy m i opł ac al ny m dl aobus t r on.

[PI OT RDYGA] @P i o t r e k Dy g a

G

FOT .FLI CKR. COM/ PHOTOS/ ONCHO88

dyby ś c i e dz i e s i ę ćl a tt e mu c hc i e l i s z uka ć Gr a na dynaf ut bol owe jma pi e Hi s z pa ni i ,ba r dz o by ś c i es i ę na pr a c owa l i ,z a ni m z na l e ź l i byś c i e Anda l uz yj c z y ków.Wi os ną 2002r okuki bi c ee ki pyzpoł udni a kr a j umus i a ł ypor a dz i ćs obi ez e s mut nąmy ś l ą ,ż ei c hukoc ha ny kl ubumi e r a .Zg odni ezna ka z e m s ą du, LosRoj i bl a nc osz os t a l i z de g r a dowa nizt r z e c i e jdoc z wa r t e j l i g i ,a byt a m — ni c z ym w c z y ś ć c u— c i e r pi e ćz ag r z e c hy . Dog r z e c hówna l e ż a ł ypr z e dews z y s t ki m dł ug i , a l es por ąr ol ęode g r a ł ot e ż t o, ż enani wi ea dmi ni s t r a c yj ne j Gr a na dabył at a ks a mos t a bi l naj a k j e dnonog ipi j a knamonoc y kl u.Zc z wa r t ąl i g ąw Hi s z pa ni ini em ż a r t ów, Te r c e r aDi vi s i ónba r dz or óż ni s i ęoda na l og i c z ne g opoz i omu napr z y kł a dwAng l i i . Os i e mna ś c i eg r up, br a kobc okr a j owc ówwka dr a c hipr z ymuss t a wi a ni anamł ody c hz a wodni ków s pr a wi a j ą ,ż e j e ś l ij użs i ędot y c hr oz g r ywe kwpa dni e , t oba r dz o, ba r dz ot r udno zni c hwypa ś ć . Ki bi c eGr a na dyot ymwi e dz i e l i . Wc i ą g uc z t e r e c hkol e j ny c hs e z onówkl ubt r z yr a z ykwa l ii kowa ł s i ędog r ywpl a y of f a c h ( dwar a z ywy g r ywa j ą cs woj ąg r upę ) , a l edopi e r oz at r z e c i mr a z e m wa l kaz os t a ł awy g r a na . Uc i e c z kazc z wa r t e j l i g iwc a l eni eoz na c z a ł apowr ot udor a j u. W kol e j ny c hs e z ona c hGr a na dabył az wy kł ym, s z a r ym kl ube m zt r z e c i e jl i g i . Ra zg ór napoł ówkat a be l i , r a zdol na . Pr oz aż y c i a .

ZBAWI CI EL— GI NOPOZZO

W 2009r ok upr z y j a c i e l pr e z e s aGr a na dyi j e dnoc z e ś ni ewł a ś c i c i e l Udi ne s e , Gi noPoz z o, z a i nt e r e s owa ł s i ękl ube mzAnda l uz j i . Dos t r z e g ł wni mpot e nc j a ł s por t owy , apr z e dews z y s t ki m,i na ns owy . Podpi s a ni e umowyows pół pr a c ę , popr z e dz onez mi a na mi s t r ukt ur a l ny mi , na s t ą pi ł opodk oni e cl i pc a2009r ok u.Poz z oz a k upi ł a k c j ekl ubuodLor e nz oS a nz a , by ł e g opr e z e s aRe a l uMa dr y t , wy c z y ś c i łGr a na dęzdł ug ów i pos a dz i ł naki e r owni c z y ms t oł k uQui quePi nę , pr e z e s akl ubu. Ce l wy da wa łs i ęj a s ny :e ks pr e s owya wa ns . Zz a pl e c z e mi na ns owy m ik ont a kt a mir odz i nyPoz z os pr a waby ł awr ę c zś mi e s z ni epr os t a .Wł os i s t wi e r dz i l i popr os t u, ż es pr owa dz ądodr uż y nyz a wodni k ówz na c z ni e pr z e wy ż s z a j ą c y c hkl a s ąs woi c hl i g owy c hk ol e g ów.Pr os t e ,pr a wda ? Ws ł one c z ne j Anda l uz j i mi a ł apows t a ćt r z e c i ol i g owadr uż y nama r z e ń.

38 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Udi ne s e ,e ki pas ł yną c azba r dz o odwa ż ne g o kupowa ni ag r a c z y nac a ł ym ś wi e c i e ,pot r z e bowa ł a mi e j s c a , wkt ór ym bę dz i emoż na og r ywa ćpr z y s z ł eg wi a z dypi ł ki . Tr z e c i al i g ahi s z pa ńs kat oj e dna kpoz i omz bytni s ki , dl a t e g oGr a na damus i a ł aa wa ns owa ć . Napoł udni ePół wy s puI be r yj s ki e g opr z yby l iz a wodni c yt a c yj a kDa niBe ní t e z ,Al l a nNy om,Di e g oMa í nz c z yOdi onI g ha l o. Ws z y s c yz de c y dowa l is i ęnapr z e nos i nydoS e g undaDi vi s i ónB, wi e r z ą c , ż edos t a nąt a ms por os z a nsnag r ę . Ni e r oz c z a r owa l i s i ę . Gr a l i duż o, g r a l i dobr z e ,a żwy g r a l il i g ę .W ba r a ż a c hz mi e r z y l i s i ęzAl c or c óne m. W dwume c z ubył o2: 1dl ani c h, at o oz na c z a ł oa wa nsdodr ug i e jl i g i . Gi noPoz z odos t a łt o, c z e g oc hc i a ł W kol e j nym s e z oni edr uż ynęz es t a di onuNue v oLosCá r me ne s wz moc ni l i i nni wypoż y c z e ni zWł oc hz a wodni c y , mi ę dz yi nnymi Gui l he r meSi que i r a , Al e xGe i j o, Ca r l osCa l v oc z yJ a i meRome r o.

AWANSDOL AL I GA

S k ł a dwy s t a r c z y ł nawy wa l c z e ni epi ą t e g omi e j s c awdr ug i e j l i dz e , at o o z na c z a ł oba r a żopr a wog r ywpi e r ws z e j . Gr a na dana j pi e r wo g r a ł aCe l t ę ( por z ut a c hk a r ny c h) , apo t e mdz i ę k i g o l o ms t r z e l o ny mnawy j e ź dz i eo dpr a wi ł azk wi t k i e m El c he . Awa nsdona j wy ż s z e j k l a s yr o z g r y wk o we j by ł dl ar o dz i nyPo z z oi Qui quePi nyba r dz omi ł y mz a s k o c z e ni e m. Ni es po dz i e wa l i s i ęg ot a ks z y bk o . Wł o da r z ek l ubuo ba wi a l i s i ęni e c owi z j i g r ywLa Li g a ,awi ę k s z o ś će k s pe r t ó w wr ó ż y ł aAnda l uz y j c z y k o ms z y bk is pa de k . Oba wyby ł yj e dna kpr z e dwc z e s ne , al ę k i ni e uz a s a dni o ne . Gr a na danas t a r c i es e z o nu11/ 12z a me l do wa ł as i ęz es k ł a de mmo ż eni epo wa l a j ą c y mna k o l a na , a l ec a ł k i e mpr z y z wo i t y m. Po dk o ni e cr o z g r y we kby ł oni e c os t r a c huout r z y ma ni e , a l eo s t a t e c z ni ews z y s t k os k o ńc z y ł os i ędo br z e . Wt y m r o k upe wni ebę dz i epo do bni e Ws pół pr a c aUdi ne s ezGr a na dąni epodobas i ęwi e l u kl ubom. T e r a z , g dye ki paj e s tj użw LaLi g a , g ł os ykr y t y kipr z y c i c hł y , a l edwa , t r z yl a t at e mudz i a ł a c z ewi e l uhi s z pa ńs ki c hdr uż y nni epr z e bi e r a l i ws ł owa c hk ome nt uj ą cf a kt , ż eWł os iur z ą dz i l is obi ewAnda l uz j idr uż y nęr e z e r w. F a kt y c z ni e , s t opi e ńuz a l e ż ni e ni aodkl ubuzUdi neby ł be z pr e c e de ns owy .W s e z oni e10/ 11Anda l uz y j c z y c yz doby l iw l i dz e55 br a me k, zc z e g o41by ł oa ut or s t waz a wodni k ówz es t a j niGi noPoz z o. Owouz a l e ż ni e ni ekl ubuQui quePi nyz ma l a ł owr a zza wa ns e m do pi e r ws z e jl i g i .Os ł a bł at e żkr y t y ka ,bo— umówmys i ę— Ba r c e l onę


OD1 9 9 5ROK UKL UBROZ GRY WAS WOJ ES P OT KANI ANA E S T ADI ONUE VOL OSCÁRME NE S

FOT .FLI CKR. COM/ PHOTOS/ J OSEAG

wc a l eni ei nt e r e s uj ec z yz a wodni kj a ki e j śdr uż y nyj e s tkupi ony , wy - t r y bunyś wi e c i ł ypus t ka mi . Te r a zAnda l uz y j c z y c ypot r ai ąz g ot owa ć poż y c z onyc z ymoż epor wa ny , g ł odz onyi z mus z a nydog r a ni at or t u- s woi mr y wa l om pr a wdz i weki bi c ows ki epi e kł o.Be zpi e ni ę dz yr or a mi . Gr a na dani ej e s ti wna j bl i ż s z y mc z a s i eni ebę dz i es i ł ąmog ą c ą dz i nyPoz z oni eby ł obyt e g ows z y s t ki e g o. z a bur z y ćpor z ą de khi s z pa ńs ki e jpi ł ki , dl a t e g oz a mi e s z a ni ez wi ą z a nezs y mbi oz ązwł os ki m kl ube m uc i c hł o. . . . I CI EMNAST RONASYMBI OZYKL UBÓW

KORZYŚCI WSPÓŁ PRACY

S a mepr ot e s t yni eby ł yuz a s a dni one .Re l a c j emi ę dz ykl uba mi opa r t es ąnapr z e j r z y s t y c hz a s a da c h, ni emamowyoł a ma ni upr a wa , z r e s z t ąGi noPoz z onas t a ł emi e s z kaw Ba r c e l oni e , moż nawi ę cdomni e my wa ć ,i żz nahi s z pa ńs ki epr a wo.W f ut bol uj e s twi e l et e ma t ówba r dz i e j mr oc z ny c h, ni e be z pi e c z ny c hi wa r t y c huwa g i ni żt o, ż e bog a c il udz i ezj e dne g o kr a j uz a i nwe s t owa l iw bi e dny kl ub w dr ug i m. Nai nwe s t y c j if a mi l i iPoz z oz y s ka łni et y l kokl ub, a l et e ż c a ł emi a s t o. Mi e s z ka ńc yGr a na dyz a mi a s tme c z ówt r z e c i e j l i g ima j ą s t a r c i azna j l e ps z y mi e ki pa mi LaLi g a . S t a di onNue v oLosCá r me ne s ni ej e s tmoż ez by tduż y , a l epona d22t y s i ą c emi e j s cs i e dz ą c y c hna r a z i ewy s t a r c z a .Kl ubc i ą g l epodnos is i ępol a t a c hkr y z y s u,ki e dy

GRANADA CLUBDEFÚTBOL SEZON LI GOWY201 2/ 1 3: Mi ej s ce: 1 5|Mecze: 34|Punkt y: 35| Zwyci ęs t wa: 9|Remi s y: 8|Por ażki : 1 7| Br amki z dobyt e: 30| Br amki s t r acone: 51| NAJLEPSISTRZELCY:

ELARABI5, SI QUEI RA5

I GHALO 4 TORJE3 * STAN NA06. 05

Pr oj e ktGr a na dymaj e dnąs por ąwa dę :opi e r as i ęni e j a konani e s t a bi l noś c i . Duż owy poż y c z e ńs pr a wi a , ż ewka dr z ena s t ę puj ec i ą g ł a r ot a c j a , pi ł ka r z e pr z y c hodz ą , odc hodz ą ,z nów pr z y c hodz ą it a kw kół ko.Tr udnoj e s tbudowa ćdr uż y nęw t a ki c hwa r unka c h. Za c i ą gzUdi ne s emus it r ai a ćdoHi s z pa ni inaz a s a dz i ewy poż y c z e ni a ,a l ei nni wc a l e ni e mus z ąi ś ćt y m t r ope m.Akt ua l ni e w ka dr z eAnda l uz y j c z y ków j e s toś mi uz a wodni ków bę dą c y c hwł a s noś c i ąi nny c hkl ubów:pi ę c i uUdi ne s e , j e de nBe ni c i , j e de nMá l a g i ij e de nS t a deRe nna i s .Toz de c y dowa ni ez aduż o,j a knadr uż y nę , kt ór ani ej e s tbe ni a mi nki e m, a ni ni emapr a kt y c z ni eż a dny c hpr obl e mów i na ns owy c h. Pr obl e me mj e s tt e żt o, ż ez a wodni c ywy poż y c z e nit owwi ę ks z oś c ini e z bę dnee l e me nt yukł a da nkit r e ne r aAl c a r a z a . Zac ośpoz y t y wne g ot r z e bazpe wnoś c i ąuz na ćpr z y pa dkit a ki ej a k s pr a waGui l he r meS i que i r y , g dz i epookr e s i ewy poż y c z e ni aUdi ne s e pr z e ni os ł opr a wadopi ł ka r z anaGr a na dę .Tokr okw dobr y m ki e r unku, podobni ej a kpodpi s a ni ekont r a kt ówzz a wodni ka mit a ki mi , j a kI r i ne yc z yDi e g oBuona not t e . F a kt , i żBr a z y l i j c z y ki Ar g e nt y ńc z y k wy br a l ij e dna kGr a na dęs poś r ódi nny c hpr opoz y c j it r a ns f e r owy c h j e s tz na mi e nny .

UDOMOWI ENI NAJ EMNI CY

Podkoni e cs e z onu11/ 12Gr a na dag r a ł azRe a l e m Ma dr y t . Do80. mi nut yAnda l uz y j c z y c ywy g r y wa l i1: 0,j e dna kHur t a dos pr owokowa łka r ne g o, kt ór e g onabr a mkęz a mi e ni łCr i s t i a noRona l do. Wy da wa ł os i ęj uż , ż es pot ka ni ez a końc z ys i ęr e mi s e m, a l ew94. mi nuc i e , naki l ka dz i e s i ą ts e kundpr z e dkońc e ms pot ka ni a , Da v i dCor t é swpa kowa łpi ł kędowł a s ne js i a t ki . J a kz a r e a g owa l iz a wodni c yGr a na dy ? By l i wś c i e kl i , z r oz pa c z e ni i z a ł a ma ni . Wt y mpot wor ny mból uz r obi l i pa r ęr z e c z y , kt ór epos kut kowa ł ydł uż s z y mi l ubkr ót s z y mi z a wi e s z e ni a mi . LosRoj i bl a nc ospos t ą pi l i ba r dz og ł upi o, a l eudowodni l i j e dno — ni es ąna j e mni ka mi . Ut oż s a mi a j ąs i ęzGr a na dą , at odobr awi a domoś ćdl akl ubu, dl aki bi c ów, ana we tdl ac a ł e j l i g i . MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

39


MUNDI ALEI RO

[MARC I NŚ L I WNI C KI]

J akaj e s tpi ł kanoż na, wi ekaż dyki bi c . Aj akaby ł a?T opoz or ni epr os t e py t ani emoż es pr awi ćj użwi ę c e j kł opot ów, dl at e gopos t anowi ł e m s pr óbowaćnani eodpowi e dz i e ć . Zami e r z c hł ec z as ypi ł ki s z nur owane j , poc z ąt ki f ut bol upr z e ds t awi onenawy bl akł y c h, c z ar nobi ał y c hz dj ę c i ac h. Fakt yi mi t yz api s anenapr z y kur z ony c hkar t ac hhi s t or i i . Chc i ał by m pr z e ds t awi ćpi ł kęnoż nąwi dz i anąoc z ami pas j onat a, os obył ąc z ąc e j mi ł oś ćdof ut bol uzkul t e m hi s t or i i , pr z y bl i ż y ćWam dawnedz i e j e i ni e z nanes z e r z e j f akt y . T akwi e m, w magaz y ni enaws kr ośhi s z pańs ki m powi ni e ne m pi s aćoHi s z pani i l ubPr i me r aDi v i s i ón. Zes woj e j s t r ony mogęz ape wni ć , ż eoPół wy s pi eI be r y j s ki m ni ez apomni ał e m, al ec z y c z as e m ni epot r z e banam mał e j ods koc z ni odr z e c z y wi s t oś c i , wkt ór e j s i ę obr ac amy ?Ws z akpi ł kękopanąpr z e s z ł o160l att e muwy my ś l i l i Angl i c y , agł ówny m ani mat or e m mi s t r z os t wś wi at aby łHol e nde r , Ant on Hi r s c hmann

N w

w

GOSPODARZ

j

r

Par yż , 21maj a1904r oku. Pr z eds t a wi c i el ez wi ąz kówpi ł kar s ki c hFr anc j i , Dani i , Hol andi i , S z wec j i , Bel g i i , S z waj c ar i i or azkl ubuMadr i dFC( obec ni eReal )wi mi eni uHi s z pani i s kł adaj ąpodpi spodj ednym znaj waż ni ej s z y c hdokument ówwhi s t or i i f ut bol u. Powoł uj ądoż y c i aMi ędz ynar odowąF eder ac j ęPi ł kar s ką, z nanąws z y s t ki mj akoFI F A.J ednym zg ł ówny c hz ał oż eńj ej s t at ut uz os t ał aor g ani z ac j ami ędz ynar odowy c hmi s t r z os t w. Nar eal i z ac j ęt eg oz api s ut r z ebabył oj ednakc z ekaćaż26l at . Dl a c z e g oz wl e k a noa żt a kdł ug o?Powódby ł pr oz a i c z ny— Br y t y j c z y c y , k t ór z yr oz pr opa g owa l i pi ł k ęnoż nąnac a ł y mś wi e c i eni ez na l e ź l i s i ęwg r oni ec z ł onk ówFI F A, awk ons e k we nc j i ni e mi e l i pr a was t a r t uwmundi a l u. Br a kAng l i k ówc z yS z k ot ównai mpr e z i et e j r a ng i by łc z y mśni e dopomy ś l e ni a . Not a be ne , Ang l i c yi t a kni epoj a wi l i s i ęnami s t r z os t wa c ha żdor ok u1950. De c y z j aoor g a ni z a c j i t ur ni e j uz a pa dł aw1928r ok u, nak ong r e s i eFI F AwAms t e r da mi e . S pr a węz a ł a t wi ono…pr z yok a z j iodby wa j ą c y c hs i ęwt e dyI g r z y s kOl i mpi j s k i c h, w kt ór y c hpr og r a mi epi k a noż nag oś c i od1900r ok

S k or ot y l k opot wi e r dz ono, ż ema j ąodby ćs i ępi e r ws z ewhi s t or i i mi s t r z os t waś wi a t a , door g a ni z a c j i us t a wi ł as i ęk ol e j k ac hę t ny c h. Do s i e dz i byFI F Adot a r ł yl i s t yzWę g i e r , Wł oc h, Hi s z pa ni i i Ur ug wa j u. Ka ż dyzk r a j ówpot wi e r dz i ł g ot owoś ćdoudź wi g ni ę c i aodpowi e dz i a l noś c i . Kong r e sodby ł s i ęwr ok u1929wBa r c e l oni e .Os t a t e c z ni ewr ol i g os poda r z adomi s t r z os t wpr z y s t ą pi ł t e nos t a t ni . Dl a c z e g oc z ł onk owi ec e nt r a l i pi ł k a r s ki e j wy br a l i a k ur a t ni e wi e l ki Ur ug wa j ?S ąc ona j mni e j dwapowody . Pi e r ws z y— Ce l e s t e sdwukr ot ni ez doby l i t y t uł mi s t r z ówol i mpi j s ki c h, wr ok u1924i 1928. Wpł y wnade c y z j ęk omi s j i mi a ł zpe wnoś c i ąr ówni e żdy pl oma t akr a j uzAme r y ki Poł udni owe j , Enr i queBue r o. Gor ą c opr z e k ony wa ł ówc z e s ne g opr e z y de nt aFI F A, J ul e s aRi me t a , ż ekr a j poł oż onywe s t ua r i umr z e ki LaPl a t ys pr os t aa r c y t r udne muz a da ni u, j a ki m by ł aor g a ni z a c j amundi a l u. Ki e dyRi me ts py t a łg ooodpowi e dni oduż ys t a di on, Bue r oodpa r ł : „ J e s z c z edz i ś wy ś l ęt e l e g r a m, byr oz poc z ę t obudowęobi e kt u zt r y buna mi na100t y s i ę c ymi e j s c ” . S t a di onpows t a łwni e c a ł yr ok, c ona we tdz i śwy da j es i ęni e os i ą g a l ne . Obi e ktna z wa noCe nt e na r i o. Wł a dz euc z c i ł ywt e ns pos óbs t ul e c i eni e podl e g ł oś c i i og ł os z e ni aur ug wa j s ki e j k ons t y t uc j i .

REJSDOMONTEVI DEO

El i mi na c j i ni eby ł oi dot ur ni e j umog l i pr z y s t ą pi ćws z y s c yc hę t ni ( z a pr os z e ni awy s ł a nodows z y s t ki c hc z ł onk ówFI F A) , l e c zz g ł os i ł os i ę t y l k ot r z y na ś c i ekr a j ów. Dl a c z e g ot a kma ł o?Odpowi e dźnat opy t a ni eni ej e s twc a l eoc z y wi s t a . Abyj ąpoz na ćt r z e baz a da ćs obi ek ol e j ne : c omaws pól ne g og os poda r k azpi ł k ąnoż ną ?Poz or ni eni c , a l ez da r z a j ąs i ęs y t ua c j e , wkt ór y c hf ut bol z a l e ż nyj e s t odg i e ł dowy c hma kl e r ów.

40

OLÉ! MAGAZYN| MAJ201 3


W 1929r ok ukr a c hnanowoj or s ki e jg i e ł dz i es powodowa ł ,ż ec a ł y ś wi a ts t a ną łwobl i c z ui na ns owy c hkł opot ów. Nawy s ł a ni edoUr ug wa j us woi c hr e pr e z e nt a c j is t a ćby ł owi ę ct y l k ot r z y na ś c i ekr a j ów. Wy s oki ek os z t ypodr óż y ,at a kż epa t r z ą c yni e pr z y c hy l ny m oki e m pr a c oda wc ypi ł k a r z ys pr a wi l i ,ż ee ur ope j s ki er e pr e z e nt a c j edł ug o ni ec hc i a ł ywz i ą ćudz i a ł uwmundi a l u. Os t a t e c z ni eRi me tpr z e k ona ł c z t e r y : J ug os ł a wi ę , Rumuni ę , Be l g i ęi F r a nc j ę . Coc i e k a we , os z c z ę dnoś c i s z uk a ł at e żFI F A. Abyobni ż y ćk os z t yowez e s poł ywy s ł a nodoUr ug wa j uj e dny ms t a t ki e m. Pa r owi e c„ Cont eVe r de ”z a br a łz a wodni k ów zpor t uwGe nui i pr z e zBa r c e l onępopł y ną ł doMont e v i de o. Wt r a k c i e podr óż ydos i e dl is i ęj e s z c z eBr a z y l i j c z y c y , kt ór y c hz a br a nozRi ode J a ne i r o.

GWI ZDAĆKAŻDYMOŻE

Budowas t a di onu, s t wor z e ni eba z ys por t owe jor a zodpowi e dni c h wa r unk ów z a k wa t e r owa ni a .Wy z wa ni a ,k t ór y mc z oł amus is t a wi ć k a ż dyor g a ni z a t ormi s t r z os t w. Wr ok u1930ni et y l k ot oby ł opr obl e me m Ur ug wa j u. Ok a z a ł os i ębowi e m, ż e …ni ek a ż dyme c zr oz g r y wa nowe dł ugt y c hs a my c hz a s a d. Choc i a żws z y s c yuc z e s t ni c yz na l i pr z e pi s y , ni e ma lwk a ż dy m me c z upoj a wi a ł os i ęj a k i e ś„ a l e ” . S ę dz i owa ni e s t a ł onaba r dz oni s k i m poz i omi e , az apr z y kł a dni e c hpos ł uż yme c z Ar g e nt y na— F r a nc j a . Pr z ys t a ni e1: 0f r a nc uzMa r c e l La ng i l l e rur wa ł s i ęobr ońc omi wy s z e dł s a mnas a mzbr a mk a r z e mr y wa l i . Ki bi c eTr ój k ol or owy c hj użmi e l ikr z y k ną ćzr a doś c i , k i e dybr a z y l i j s k is ę dz i aGi l be r t oRê g oz a k ońc z y ł s pot k a ni e . Ws z y s c yos ł upi e l i , z wł a s z c z a , ż eby ł a t odopi e r o82. mi nut ame c z u. Podobny c hbł ę dówby ł owi e l e . J e dy ny m c hy bas ę dz i ą , k t ór yus t r z e g ł s i ębł ę dówby ł Be l g , J ohnLa ng e nus , pr z e z wi e l uhi s t or y k ówf ut bol uuz na wa nyz ana j l e ps z e g opr z e dwoj e nne g o a r bi t r a . Ra z e m zówc z e s ny mpr e z y de nt e mFI F A, J ul e s e mRi me t e m, j e s z c z ewt r a k c i e mi s t r z os t wz or g a ni z owa ł s z k ol e ni e , a byuni kną ćt e g ot y puwpa de k.

URUGWAJCAMPEÓN

W dni ui na ł u,30 l i pc a1930,Mont e v i de oz a ma r ł o.Ws z y s c y w Ur ug wa j uma r z y l iot r i umi ee ki pyCe l e s t e s .S t a di onCe nt e na r i o s z c z e l ni ewy pe ł ni ł o70t y s . r oz e nt uz j a z mowa ny c hwi dz ów. Ar bi t r e m s pot k a ni aby łws pomni a nyj użJ ohnLa ng e nus .Podobnot uzpr z e d s a my mi na ł e mzni e t y powąpr oś bąpr z y s z l i doni e g ok a pi t a nowi eobu r e pr e z e nt a c j i .Za wodni c yc hc i e l i ,a byme c zr oz e g r a nopi ł k ąpr z y ni e s i onąpr z e zk a ż de g ozni c h. Os t a t e c z ni epi e r ws z ąpoł owęr oz e g r a no pi ł k ąa r g e nt y ńs k ą , dr ug ąz a śur ug wa j s k ą . S a mme c zby łba r dz oz a c i ę t y . Pr owa dz e ni eCe l e s t e s wdwuna s t e j mi nuc i eda łpł a s ki ms t r z a ł e m wkr ót ki r ógPa bl oDor a do. S t a di onos z a l a ł zr a doś c i . J e dna kj użos i e m mi nutpóź ni e j Ar g e nt y ńc z y c ydopr owa dz i l i dor e mi s uz as pr a wąPe uc e l l e , aw38. mi nuc i es t r z a ł e mg ł owąpr owa dz e ni eg oś c i om da łGui l l e r moS t á bi l e .Kons t e r na c j anat r y buna c h,g os poda r z epr z e g r y wa j ą . W dr ug i e j poł o wi eUr ug wa j pr z e j ą łi ni c j a t y węi w58. mi nuc i ewy pr owa dz i ł z a bój c z ąk ont r ę . J os éPe dr oCe awy r ó wna ł s t a nr y wa l i z a c j i , 2: 2! Dz i e s i ę ćmi nut póź ni e j g os poda r z eobj ę l i pr o wa dz e ni e , g dyk a pi t a l ny m s t r z a ł e mz z apol ak a r ne g opopi s a ł s i ęVi c t or i a noS a nt osI r i a r t e . Mi nut ę pr z e dk ońc e ms pot k a ni ana dz i e j eAr g e nt y ńc z y k ó wr oz wi a ł Ca s t r o, t r a i a j ą cna4: 2. Ur ug wa j os z a l a ł z es z c z ę ś c i a ! Napoc i e s z e ni edl apr z e g r a ny c hk r ól e ms t r z e l c ó w zdor obk i e m oś mi ut r ai e ńz os t a łS t á bi l e .Co c i e k a we , Puc ha rŚ wi a t azr ą kJ ul e s aRi me t aode br a ł ni ek a pi t a nz wy c i ę s k i e j e k i py , l e c zpr e z y de ntur ug wa j s k i e j f e de r a c j i , drRa úl J ude .

GUI LLERMO STÁBI LE KRÓLSTRZELCÓW MŚ1 930

„ Jes z cz edz i śwyś l ęt el egr am, by r oz pocz ęt obudowęobi ekt uzt r ybunami na1 00t ys i ęcymi ej s c” -Enr i queBuer o

PI ERWSZARUNDA

Uc z e s t ni k ówmi s t r z os t wwUr ug wa j upodz i e l ononac z t e r yg r upy . I c hz wy c i ę z c ya wa ns owa l i be z poś r e dni odopółi na ł ów. Mur owa ny m f a wor y t e mwy da wa l i s i ęg os poda r z e , dwukr ot ni mi s t r z owi eol i mpi j s c y .Pona dt oCe l e s t e sodby l ipr z e dt ur ni e j e mz g r upowa ni e ,kt ór e pr z y pomi na ł opodobnoba r dz i e j pr z y mus ower obot y , ni żobózs por t owy , dz i ę ki c z e muni ktni emóg łna r z e k a ćnapr z y g ot owa ni ewy dol noś c i owe . Ur ug wa j c z y c ymus i e l ij e dna kpot wi e r dz i ćs woj adomi na c j ę , at oj a kwi a domoby wat r udni e j s z e , ni żs pr a wi e ni eni e s podz i a nki . Pi e r ws z emi s t r z os t waś wi a t ar oz poc z ę ł ys i ę13l i pc ame c z e mF r a nc j i zMe k s y ki e m. Wa r t y modnot owa ni aj e s thi s t or y c z ny , bopi e r ws z yg ol s t r z e l onywt ur ni e j u. Zdoby wc ąpr e mi e r owe j br a mki z os t a ł F r a nc uz , Luc i e nLa ur e nt , kt ór ywt e ns pos óbda ł Tr ój k ol or owy mpr owa dz e ni e wdz i e wi ę t na s t e j mi nuc i es pot k a ni a . Poc z ą t e ki mpr e z yby ł obi e c uj ą c y dl az e s poł ówe ur ope j s ki c h, zc z wór ki r e pr e z e nt a nt ówS t a r e g oKont y ne nt uwy ż s z oś ćr y wa l auz na ćmus i a ł at y l k oBe l g i a . J ug os ł a wi as pr a wi ł ana we ts e ns a c j ę , og r y wa j ą cBr a z y l i ę2: 1. We ki pi ePl a v i bł y s z c z e l i wt e dyBr a ni s l a vS e k ul i ć , Lj ubi š aS t e f a no v i ći I v a nBe k, pi ł k a r z ewy s t ę puj ą c ywl i dz ef r a nc us ki e j . T ooni popr owa dz i l i J ug os ł a wi ędof a z y puc ha r owe j . Ni e bi e s c ya wa ns owa l i t a mj a k oj e dy nae ur ope j s k ar e p z e nt a c j a . Ni e s t e t ypi ł k a r z ez na dMor z aAdr i a t y c ki e g oni emi e l i s z c z ę ś c i aiwpółi na l et r ai l inag os poda r z y . W dr ug i e jpa r z es pot k a ł ys i ę dr uż y nyUS Ai ni e z wy kl emoc ny c hwi c e mi s t r z ówol i mpi j s ki c h, Ar g e nt y ńc z y k ów. Obame c z eby ł yba r dz oj e dnos t r onne— pi ł k a r z ezAme r y ki Poł udni owe j z de mol owa l i s woi c hr y wa l i , z wy c i ę ż a j ą cz g odni epo 6: 1. Fi na łmi a łby ćwi ę cpowt ór k ąs pot k a ni aoz ł ot o, kt ór er oz e g r a no podc z a sI g r z y s kOl i mpi j s ki c hwAms t e r da mi ew1928r ok

FOT.WI KI MEDI A

NAJWAŻNI EJSZYPI ERWSZYKROK

Na s t ę pnydz i e ńw Ur ug wa j uog ł os z onoś wi ę t e m na r odowy m,na t omi a s tw Bue nosAi r e swy buc hł yz a mi e s z k i .Wś c i e k l if a niobr z uc i l i k a mi e ni a mim. i n. ur ug wa j s k ik ons ul a t . T a kz a k ońc z y ł ys i ęhi s t or y c z ne , pi e r ws z epi ł k a r s k i emi s t r z os t waś wi a t a . Mundi a l wUr ug wa j ur oz poc z ą łnowąe r ęw hi s t or i ipi ł k inoż ne j ,e r ęg l oba l ny c hmi s t r z os t w. Ic a ł es z c z ę ś c i e . Dz i ę k it e mupi e r ws z e mut ur ni e j owiś wi a tmóg łpóź ni e j pa s j onowa ćs i ęwy s t ę pa mi Za mor y , Me a z z yc z yPe l e g o. Ws woi m t r udny m ok r e s i ePol s k amog ł az wy c i ę ż a ćk ol e j ny c hr y wa l ir a z e mz Or ł a miGór s k i e g o, z a pomi na j ą cot r os k a c hdni ac odz i e nne g o. T e r a z c z e k a mynamundi a l wBr a z y l i i , nak ol e j nepr z e ż y c i a , mome nt yr a doś c i i s mut k u, pi ę k nea k c j ei g o l ewwy k o na ni ur e pr e z e nt a c j i . Pi e r ws z yk r o k z r o bi ł Ur ug wa j . I z at owi e l k i edz i ę k uj ę .

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

41


HI STORI A

At hl et i c

Noś ni kNac j onal i z mu [MI C HAŁŚ WI ERŻ YŃS KI]

W

Zmi e r z c hXI Xwi e k upr z y ni ós łHi s z panom nowąr oz r y wk ę— pi ł k ęnoż ną. Zr obi l i t oBr y t y j c z y c y , k t ór z ywt amt y m ok r e s i emas owopr z y j e ż dż al i na Pół wy s e pI be r y j s k i dopr ac y . Wł aś ni epodk oni e cs t ul e c i apows t ał y pi e r ws z ehi s z pańs k i ek l ubypi ł k ar s k i e , anapr z e ł omi ewi e k ów, naj waż ni e j s z e : Re al Madr y t , FCBar c e l onaor azAt hl e t i cCl ub.

Napr óż nos z uka ćwz mi a nkiot a ki e jde c y z j iw s t a t uc i ekl ubu c z yt e żoi c j a l ny c hdok ume nt a c h,zpr os t e g opowodu— j e s tt o ni e l e g a l ne( dy s kr y mi na c j anat l ena r odowoś c i owy m) .W t a mt y m okr e s i ew s i ł ęr oś ni eba s ki j s kir uc hna r odowoś c i owy ,pol i t y c z ni e r e pr e z e nt owa nypr z e zBa s ki j s kąPa r t i ęNa c j ona l i s t y c z ną( Pa r t i do Na c i ona l i s t aVa s c o)z a ł oż onąz a l e dwi et r z yl a t apr z e dz a ł oż e ni e m kl ubu.Pa r t i iba r dz opodobas i ęde c y z j az a r z ą du,z a c z y nas i ęi nt e r e s owa ćc or a zt opopul a r ni e j s z y m w Hi s z pa ni if ut bol e m or a z , i ł ąr z e c z y ,At hl e t i ki e m.Dr og iobui ns t y t uc j iz a c z y na j ąs i ęł ą c z y ć . Wł a ś ni et e ns pos óbf unk c j ono wa ni a— mni e j g l oba l ni eaba r dz i e j l o- s Podobi e ńs t wapomi ę dz ypa r t i ąi kl ube ms ąa żz by t oc z y wi s t e . Za ł ok a l ni e— pa r a dok s a l ni epr z y ni ós ł k l ubo wi ś wi a t o wąs ł a wę . Ws k ł a dz i e onewBi l ba o, k ol e bc eba s ki j s ki e g ona c j ona l i z mu, wt e j s a me j e poc e At hl e t i c uni ez na j dz i e myobc ok r a j o wc ó w, a ni t y mba r dz i e j Hi s z pa nó w. ż Pa r t i aw1895, kl ub1898wr ok u) , ma j ą c et es a meba r wy( bi a ł oc z e r Dos t ę pdopi e r ws z e g oz e s poł uma j ąt y l k opi ł k a r z ema j ą c yk or z e ni eba - ( z i e l one— ba r wy l a g iKr a j uBa s k ów) .Pol i t y k apr owa dz ona s k i j s k i el ubt e żt a c y , k t ór z ypi ł k a r s k i es z l i f yz e br a l i wj a k i mk ol wi e kba - wonoz e zpa r t i ęmadopr owa dz i ćdoj a kna j wi ę k s z y c hs wobódor a zni e s k i j s k i mk l ubi e . Abyl e pi e j z r oz umi e ćdumnąpol i t y k ęk l ubu, c of ni j my pr z a l e ż noś c ir e g i onuba s ki j s ki e g oodMa dr y t u,c omoż nat ł uma c z y ć s i ęwc z a s i edopoc z ą t k ó wXXwi e k u onąi nt e r e s uBa s k ów. Podobnąpol i t y k ępr owa dz i At hl e t i c , wł ą c z a Ma myr ok1902.Dwakl ubyzBi l ba o— Bi l ba oFCor a zAt hl e t i c obr ą cdopi e r ws z e g os kł a dut y l k or oda k ówdbaoi c hi nt e r e s . Coc i e k a Cl ubł ą c z ąs i ł y , a byg odni er e pr e z e nt owa ćmi a s t owr oz g r y wk a c hpi ł - j , k ol e j nąc e c hąws pól nąs ą …wy bor yde mokr a t y c z ne . Podc z a sg dy k a r s ki c h. Ws pół pr a c awy pa danat y l edobr z e , ż er okpóź ni e j f uz j az mi e - we r t i auc z e s t ni c z ywwy bor a c hmi e j s ki c h, r e g i ona l ny c hi na r odowy c h, ni as wój c ha r a kt e rnas t a ł y( wt e j f or mi eba s ki j s ki kl ubwy s t ę puj epo pa ubi ec oc z t e r yl a t awy bi e r a nyj e s tpr e z y de nt . Mana we tmi e j s c e c z a s yobe c ne ) .W poc z ą t k owy c hl a t a c hBa s k owi eodnos z ąs uk c e s y , wkl ł a„ k a mpa ni awy bor c z a ” , podc z a skt ór e jk a ndy da c ipr z e ds t a wi a wkt ór y c hwi e l ki udz i a ł maRa f a e l Mor e noAr a nz a di , z na nys z e r s z e j pu- ma ąs woj epl a nyt r a ns f e r oweor a zpr opoz y c j ęt r e ne r a . J e s tt ok ol e j na bl i c z noś c i j a k oPi c hi c hi ( 200br a me kw170me c z a c h) . Odr ok u1912 j e c hawy r óż ni a j ą c akl ubs poś r ódc a ł e j r e s z t y , g dy żt y l k oc z t e r ykl uby kl ubdz i e l ni er a dz is obi eba z uj ą ct y l k onapi ł k a r z a c hba s ki j s ki c h, c o c s z pa ni i mog ąpr z e pr owa dz a ćt a ki ewy bor yi wkt ór y c hc z ł onk ów s t a j es i ępe wne g ot y pur e g uł ą . S i e de ml a t póź ni e j nas pot k a ni uz a r z ą - wHi ubuki bi c aokr e ś l as i ęmi a ne ms oc i os( s t owa r z y s z ony c h) , podc z a s dukl ubuz a pa dade c y z j a , kt ór ar e s pe kt owa naj e s t podz i ś— wAt hl e t i - kl dywi nny c hkl uba c hs ąt oa bona dos( ka r ne t owi c z e ) . T a ki epr a wapoc uni ez a g r aj użwi ę c e j ż a de nobc okr a j owi e c , at y m ba r dz i e j Hi s z pa n g s i a da j ąRe a l Ma dr y t , FCBa r c e l onaor a zOs a s una . ( wt a ki e j k ol e j noś c i ) . Ś c i s ł epowi ą z a ni apomi ę dz yś wi a t e m pol i t y ki af ut bol e m wi doc z nes ąwwi e l uwy mi a r a c h, wł ą c z a j ą cws pa r c i ewwy bor a c h. Wy s t a r Podobi eńs t wapomi ędzypar t i ąikl ubem czyzauważyć,żespośródwszystki c hpr e z y de nt ów kl ubuwy bi e r a e t ni ąka de nc j ę ,j e dy ni edwój kani eby ł apowi ą z a na s ąażzbytoczywi s t e.Zał ożonew Bi l bao, nychnaczterol zNa c j o na l i s t y c z nąPa r t i ąBa s k ó w( l ubni epo wi e dz i a ł at e g opubl i c z ni e ) . kol ebcebas ki j s ki egonacj onal i zmu, wt ej Ki bi c e , k t ó r z ywy bi e r a j ąnas t a no wi s k opr e z y de nt ao s o bypo wi ą z a ne zr uc he mna c j o na l i s t y c z ny m, t owg ł ó wne j mi e r z et a k ż ewy bo r c yPN s amej epoce,maj ącet es amebar wy al ka dwóc h pi er ws z y c h gi g ant ów ur os ł a do mi ar yGr anDer bideEur opaipr z y c i ąg apr z ed ekr any t el ewi z or ów mi l i ony s ympat yków zc ał e g oś wi at a. Obokni c hdz i e l ni ekr oc z yAt hl e t i c , moż eni eażt akg l obal ni e, moż ebezt aki ego r oz mac huimi l i onowy c ht r ans f er ów,al ez at o dumni e, zhonor em ipr a wdz i wi epobas ki j s ku.

42 OLE!MAGAZYN|MAJ2013


FOT.EAJ -PNV. COM

Pos t aćmężczyznyubr anegow t r adycyj ny ber etmi ał azachęcaćdogł os owani anaPNV Pr z y kł a dymoż namnoż y ć .Wy s t ę puj ą c yw ba r wa c h At hl e t i c u wl a t a c h190424J o s éMa r í aBe l a us t e g ui g o i t i apr o wa dz i ł dwi ek a r i e r y na r a z— o pr ó c zr e pr e z e nt o wa ni ak l ububy łc z y nny m po l i t y k i e m PNV ( poz a k o ńc z e ni uk a r i e r ypi ł k a r s k i e jk o nt y nuo wa łpo l i t y c z ną ) .Pr z e d wy buc he mWo j nyDo mo we j , ba s k i j s k i ek l ubypo pa r ł yi de ęws pó l ne g o ( c z y t . ba s k i j s k i e g o )r z ą dur e g i o na l ne g o , ni e z a l e ż ne g oo dMa dr y t u. Na j e g oc z e l es t a ną ł , aj a k ż e , by ł ypi ł k a r zAt hl e t i c u— J o s éAnt o ni oAg ui r r e , k t ó r yr e pr e z e nt o wa łk l ubwl a t a c h192326. Rz ą dz i ł24l a t a , g ł ó wni e nae mi g r a c j i ( do1960r o k u, k i e dyt oz ma r ł ) . Kl ubut r z y muj ezpa r t i ądobr es t os unki . Dobr yBa s kt ot a ki , kt ór y ot wa r c i epopi e r aPNVi At hl e t i c , at a kż eni ews t y dz i s i ęg ł oś noot y m mówi ć . Pa r t i apoma g ai na ns owowbudowi enowe g os t a di onuor a z maz a g wa r a nt owa nemi e j s c enac z e r wonobi a ł y c hk os z ul ka c hpi ł ka r z ypodc z a ss pot ka ńwe ur ope j s ki c hpuc ha r a c h. Mat onac e l upr opa g owa ni ewi e dz yoodmi e nnoś c i —z a r ównokl ubu, j a ki r e g i onuzpół noc y . Na c j o na l i s t y c z nea k c e nt ys ąwi do c z ner ó wni e żnat r y buna c h, g dz i e g r upyul t r a s( He r r i No r t eT a l de ai Abe r t z a l eS ur )j e dno z na c z ni ema ni f e s t uj ąs wo j ąpr z y na l e ż no ś ćpo l i t y c z nąpr z y c ho dz ą cnas t a di o nzl a g a mi Kr a j uBa s k ó w, wz no s z ą co k r z y k i „ Ni e po dl e g ł o ś ć ! ” , at a k ż epo k a z uj ą c t r a ns pa r e nt yzha s ł e m„ Eus k a l pr e s o a kEus k a l He r r i a

I ÑI GOURKULLU

PREZYDENTEAJPNV

W wybor achdor egi onal negopar l ament uw 201 2 r okupar t i azdobył anaj wi ęcej gł os ów, co pr zeł ożył os i ęnauzys kani e27z75mandat ów ( ba s ki j s c ywi ę ź ni owi edoKr a j uBa s k ów) . Wt e ns pos óbdoma g a j ąs i ę wol noś c i dl al udz i powi ą z a ny c hzt e r r or y z me mnat l ena r odowoś c i owy m( ET A) . Pomi momoc noog r a ni c z one j moż l i woś c i wy bor upi ł ka r z y , At hl e t i cCl ubni g dywhi s t or i iPr i me r aDi v i s i ónni ez os t a łz de g r a dowa ny . Wl a t a c h90t y c h, k i e dyi s t ni a ł or e a l nez a g r oż e ni es pa dk i e m, z a c z ę t o s i ęz a s t a na wi a ćc z yni es c ho wa ćdumydok i e s z e ni i ni ez a c z ą ćf unk c j ono wa ćj a kr e s z t ak l ubó w. S pot k a ł os i ęt ozwy r a ź ny m pr ot e s t e mk i bi c ó w. W pr z e pr o wa dz one j a nk i e c i ea ż75% zoddz i e l a j ą c y c hodpo wi e dz i wol a ł obyz oba c z y ćAt hl e t i cwdr ug i e j l i dz eni żzobc ok r a j o wc e mw s k ł a dz i e . Kr y t y c ypo l i t y k i k l ubut wi e r dz ą , ż eAt hl e t i cj użda wnoz e r wa ł zt r a dy c j ąk o nt r a k t uj ą cpi ł k a r z yur o dz o ny c hpo z aKr a j e mBa s k ó w. Kl ubs i ę br o ni t wi e r dz ą c , ż ewi c hmni e ma ni udoAt hl e t i c upa s uj ąr ó wni e żpi ł k a r z ezba s k i j s k i mpo c ho dz e ni e mo r a zwy s z k o l e ni pi ł k a r s k owt y mr e g i o ni e . Pr a wdąj e s t , ż epo mi mopr ę ż ni edz i a ł a j ą c e js z k ó ł k ipi ł k a r s k i e j wLe z a mi e , k l ubmapr z e ds o bąba r dz ot r udnez a da ni e .W c z a s a c hk r y z y s ur o dz i s i ęc o r a zmni e j l udz i i pr o bl e mt e nni eo mi j aKr a j uBa s k ó w Ci e k a we , i l ej e s z c z ek l ubwy t r z y maws wo i m po s t a no wi e ni uic z yni e z o s t a ni ez mus z o nydor e z y g na c j i z es wo j e j s ł y nne j po l i t y k i pr z e zc z y nni k i z e wnę t r z ne . Mo ż nas i ęzni ąz g a dz a ćl ubni e , a l enape wnoj e s tt o pr z y pa de kuni k a t o wy , k t ó r yt r z e bas z a no wa ć .

FOT.MI ATHLETI C. COM

„ EUZKADI ´ KBEARZAI TU” KRAJBASKÓW CI ĘPOTRZEBUJE

SANMAMÉS— WYJ ĄT KOWYST ADI ONWYJ ĄT KOWEGOKL UBU MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

43


SYLWETKA

WŁAŚCI WYCZŁOWI EK Nani e wł a ś c i wy mmi e j s c u [PI OT RDYGA] @P i o t r e k Dy g a

Pr e z e sFCBa r c e l onaj e s tdz i wny mc z ł owi e k i e m. Zj e dne j s t r onypr z y s t ę pny , ot wa r t yi j a s nowy r a ż a j ą c ys woj e pog l ą dy , azdr ug i e j popr os t uni e r oz s ą dny , ż e byni epowi e dz i e ć g ł upi . Sa ndr oRos e l l t opos t a ćwa r t apoz na ni a

M

i ał23l at a,gdyws i adłdopoc i ągunadwor c u S ant s . Ni e da wnoz dał e g z ami nl i c e nc j ac ki zadmi ni s t r ac j i bi z nes owej , mógłpoc hwal i ćs i ęt eżdypl ome m MBAz doby t y m wpr e s t i ż owe j bar c e l ońs ki ej s z kol eES ADEz wi ąz anej zt amt ej s z ym uni wer s yt et em RamonaLl ul l a. Wr ękut r z ymałwal i z kęzper f umami .Wł aś ni et akr oz poc z ęł as i ę dr og aAl e x andr eRos el l anas z c z yt .Kat al ońc z y kkr ąż yłpomi as t ac hws c hodni ej Hi s z pani i , s pr z edaj ącpac hni dł a. Naj l epi ej s c hodz i ł yt ezkol ekc j is y g nowanej pr z e zJ ul i oI g l es i as a. W i r mi eMyr ur g i as z y bkoz or i ent owanos i ę , ż eS andr omał ebni eodpar ady i pr z y dz i e l onomuambi t ni e j s z ez adani a. Ros e l l mi ał z aj mowaćs i ę ws pół pr ac ązz ag r ani c z ny mi konc e r nami . Łuts z c z ę ś c i as pr a wi ł ,ż eKa t a l ońc z y ks woj ąka r i e r ęr oz poc z ą ł wmome nc i e , g dyj e g or odz i nnaBa r c e l onas pos obi ł as i ępowol i door g a ni z a c j i i g r z y s kol i mpi j s k i c h. Wt a k i e j s y t ua c j i ba r dz oł a t woby ł ona wi ą z y wa ćk ont a k t y , wy r a bi a ćz na j omoś c i i k s z t a ł t owa ćs woj ąk a r i e r ę , z wł a s z c z aj e ś l i mi a ł os i ęumi e j ę t noś c i , wi e dz ęi de t e r mi na c j ęRos e l l a . Nadwal a t apr z e zr oz poc z ę c i e mI OS a ndr oby ł j użc z ł onk i e mk omi t e t u or g a ni z a c y j ne g ot ur ni e j u, s t a nowi ą c e g opi onma r k e t i ng owyi z a j muj ą c e g os i ęi s t ot ny mi k l i e nt a mi bi z ne s owy mi . Pot ur ni e j uKa t a l ońc z y kpo z os t a ł wbr a nż yma r k e t i ng us por t owe g o. Ws pół pr a c owa ł zFI F A, UEF A, FI BAc z yLFP , c z y l i z ews z y s t k i mi wa ż ny mi g r a c z a mi nabi z ne s owy m r y nk uz wi ą z a ny mz es por t e m. Pr z e zt r z yl a t aRos e l l wy r obi ł s obi et a k moc nąpoz y c j ę , ż eni k tni eby ł z dz i wi ony , g dyw1996r ok ua me r y k a ńs k ik onc e r nNi k ez a pr oponowa łmupoz y c j ędy r e k t or ar e g i ona l ne g o naPół wy s pi eI be r y j s ki m. Coc i e k a we , t owł a ś ni eS a ndr opodpi s y wa ł zBa r c e l o nąo bo wi ą z uj ą c ądodz i śumo węs po ns o r s k ą . Pot r z e c hl a t a c h Hi s z pa nz de c y do wa ł s i ęj e dna kz nó wc o śz mi e ni ć . Pr z e ni ó s ł s i ędoBr a z y l i i , byt a mws pó l ni ezNi k epr o mo wa ćpr o duk t yi ma r k ęa me r y k a ńs k i e g og i g a nt a . S z ł omuna pr a wdęni e ź l e , oc z y m do bi t ni eś wi a dc z yf a k t , ż epowy g r a ny m pr z e zCa na r i nho smundi a l u wr o k u2002S a ndr owr a c a ł dok r a j uk a wyt y ms a my ms a mo l o t e m, c o z wy c i ę s k ar e pr e z e nt a c j a . Obe c nypr e z e sBa r ç yws po mi nat a mt ąpo dr ó ż j a k oj e dnozna j pi ę k ni e j s z y c hdo ś wi a dc z e ńwż y c i u. „ Es k o r t o wa ł ona s pi ę ćmy ś l i wc ó wbr a z y l i j s k i c hs i łpo wi e t r z ny c h, nac z e ś ćpi ę c i uz do by t y c hmi s t r z o s t wś wi a t a ”— mó wi ł zpr z e j ę c i e mwj e dny mzwy wi a dó w. Poz a k o ńc z e ni ubr a z y l i j s k i e g oe t a pu, Ro s e l l pr z e ni ó s łs i ędoPo r t l a nd, g ł ó wne js i e dz i byk o nc e r nu. Za ba wi łt a mj e dna kt y l k or o k . J e g oż o na Ma r t amo c nona c i s k a ł anapo wr ó tdoBa r c e l o ny . Ro dz i nnemi a s t oby ł o z na c z ni el e ps z y mmi e j s c e mdowy c ho wy wa ni ac ó r e k .

44 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Wówc z a sz a k ońc z y ł as i ęk a r i e r aS a ndr oRos e l l awś wi e c i ewi e l k i e g obi z ne s u, az a c z ę ł ani e z wy k ł apr z y g odazf ut bol e m. Ka t a l ońc z y kw mł odoś c ia ma t or s k ok opa łpi ł k ęw k l uba c ht r z e c i ol i g owy c h, mi ę dz y i nny miw L ' Hos pi t a l e tor a zS a ntAndr e u,awi ę cw e ki pa c hmoż ei ma ł y c h,a l ej e dna kw hi s t or i ihi s z pa ńs k i e jpi ł k imoc noos a dz ony c h. By łs k r z y dł owy mi mponuj ą c y ms z y bk oś c i ąiumi e j ę t noś c i ąr oz r y wa ni ade f e ns y wyr y wa l a . Kt owi e , moż ez r obi ł bywpi ł c ewi ę k s z ąk a r i e r ę , g dy byni epos t a wi ł nama r k e t i ng ?

T r a ns f erRonni egook a z a ł s i ęk l uc z owy . By ł br a mą , k t ór ej ot wor z eni epoz wol i ł oBa r c el oni ewr óc i ć nawł a ś c i wet or y . Spr owa dz eni eBr a z y l i j c z y k as pr a wi ł o, ż e z ma ga j ą c as i ęzna j wi ęk s z y modl a tk r y z y s emek i pana gl e pr z es k oc z y ł aopa r ęk l a swgór ę.

W 2003r ok upodc z a sj e dne jzr e g ul a r ny c hpr z e bi e ż e kzJ oa ne m La por t ą , Ros e l lot r z y ma łpr opoz y c j ędoł ą c z e ni ados woj e g or oda ka wwa l c eof ot e l pr e z e s aFCBa r c e l ona . S a ndr opr z y j ą ł j ąze nt uz j a z me m. Oddz i e c k aby ł pr z e c i e żf a na t y k i e mDumyKa t a l oni i , aj e g ooj c i e cJ a ume s we g oc z a s u pi a s t owa łs t a nowi s k o dy r e k t or ag e ne r a l ne g o kl ubu zCa mpNou. La por t awy g r a łwy bor y , Ros e l l z os t a łwi c e pr e z e s e mi od r a z uwy s t r z e l i ł zg r ube j r ur y— z a po wi e dz i a ł , ż eni e ma l pe wnej e s tt o, ż edoBa r c e l onyz a wi t aDa v i dBe c k ha m. Ws z y s c ywi e my , j a kt ape wnoś ć mi a ł as i ędor z e c z y wi s t oś c i . Ang l i kz os t a ł z a wodni k i e mRe a l uMa dr y t , aBl a ug r a nak upi ł aRona l di nho, k or z y s t a j ą czt e g o, ż eCa na r i nhodobr z e z na łS a ndr oi —j a kt wi e r dz ąni e k t ór z y— na we ts i ęzni m pr z y j a ź ni ł . Bi or ą cpoduwa g ęus pos obi e ni ez doby wc yZł ot e j Pi ł k i z ar ok2005, ni e t r udnowt ouwi e r z y ć . Tr a ns f e rRonni e g ook a z a ł s i ęk l uc z o wy . By ł br a mą , k t ór e j ot wor z e ni e poz wol i ł oBa r c e l oni ewr óc i ćnawł a ś c i wet or y . S pr o wa dz e ni eBr a z y l i j c z y k as pr a wi ł o, ż ez ma g a j ą c as i ęzna j wi ę k s z y modl a tk r y z y s e me k i pa na g l e— z es por t o we g opunk t uwi dz e ni a— pr z e s k oc z y ł aopa r ęk l a s wg ór ę .W 2006r ok uKa t a l ońc z y c ywy g r a l iLi g ęMi s t r z ów.Wt e dy S a ndr oRos e l l ani eby ł oj użwz a r z ą dz i ekl ubu. Ods z e dł r okwc z e ś ni e j zpowoduk onl i kt uzJ oa ne m La por t ą .Hi s z pa ni es pr a węokr e ś l i l i mi a ne ms t a r c i adwóc hz by tmoc ny c hc ha r a kt e r ów. „ J oa n, t yj użc a ł ki e mz a pomni a ł e śos oc i os , at ooni s ąs y mbol a mi t e g okl ubu. Ba r ç a powi nnaby ćkl ube mde mokr a t y c z ny m”— na pi s a ł wl i ś c i eot wa r t y m doda wne g opr z y j a c i e l aRos e l l . Ra z e mzni mode s z ł odwóc hwa ż ny c h


c z ł onk ówz a r z ą du— J os e pMa r i aBa r t ome ui J or di Moi x . Pr a wdz i we g o powodu t e g or oz ł a mu wewł a dz a c h Ba r c e l onyni epoz na my pe wni eni g dy .Obi es t r onyodwi e l ul a tobr z uc a j ąs i ęwy z wi s k a mi ios k a r ż a j ąona j r óż ni e j s z epr z e wi ny , a l eoddz i e l e ni epl e w odz i a r na wy da j es i ęni e moż l i we . „ Pr z e g r a ł e m, t opr a wda , a l emoj eode j ś c i eni e poz os t a ni ebe zwpł y wunaos obępr e z e s a . T oonwy g r a ł , a l ej apr z e g r a ł e mni ezni m,l e c zzs a my ms obą .My l i ł e ms i ę ,i nwe s t uj ą cc z a s wpr oj e k t ,kt ór yz os t a ł t e r a zz ni s z c z ony ”— s t wi e r dz i ł Ros e l l . Pr z e g r a nazLa por t ądł ug oni eda wa ł aS a ndr os pok oj u.Dos k ona ł e wy ni k idr uż y nyt y l k opog a r s z a ł ys pr a wę— j e g or y wa lwpr owa dz i ł Ba r c e l onęwna j l e ps z yok r e swhi s t or i i . Pi ę ćl a tmus i a łc z e k a ćRos e l l nas z a ns ęode g r a ni as i ęnaLa por c i e . Wr ok u2010J oa nz de c y dowa ł s i ęz mi e ni ćf ot e l dy r e kt or anas t a nowi s k opol i t y c z nei wa l k ęoni e podl e g ł oś ćKa t a l oni i , aS a ndr odos t a łok a z j ę , byz a bł y s ną ć . Ka t a l ońc z y k wc z a s i ek a mpa ni iwy bor c z e jba r dz omoc noa k c e nt owa łpr z y wi ą z a ni edokl ubu, at a k ż er ol ęs oc i osit r a dy c j i . Wy bor ywy g r a ł , az wy c i ę s t woz a f undowa l i muwł a ś ni es oc i oszna j dł uż s z y ms t a ż e m. Ci mł ods i g ł os owa l i nai nny c h. Pi e r ws z ąde c y z j ąS a ndr opoobj ę c i upos a dyby ł oc of ni ę c i eos t a t ni e j de c y z j ipopr z e dni k a— pr z y z na ni aJ oha nowiCr uy f f owit y t uł uhonor owe g opr e z e s akl ubu. Wi ę k s z oś ćl udz i z wi ą z a ny c hzk l ube mode br a ł ot e nr uc hba r dz one g a t y wni e .Roz c z a r owa nyby łPe pGua r di ol a , k t ór yni g dyni euk r y wa ł s woj e g ouwi e l bi e ni adl aHol e ndr a . Al ec óż , t o mi a ł aby ćr e wol uc j a , ai nt e g r a l nąc z ę ś c i ąk a ż de j r e wol uc j i j e s tbur z e ni epomni k ów s t a r e g oł a du. GdyJ oa naLa por t ępopr os z onoot o, by s k ome nt owa łwy ni kg ł os owa ni a ,Ka t a l ońc z y kna we tni es i l i łs i ęna mi ł es ł owa . „ S oc i ospodj ę l ide c y z j ęit e r a zni emaodwr ot u, t r z e bat o us z a nowa ć ”— powi e dz i a ł . Tr udnoopr z e ćs i ęwr a ż e ni u, ż ews woj e j ni e ma l t r z y l e t ni e j k a r i e r z e pr e z e s ows k i e jS a ndr oRos e l ldz i a ł a łg ł ówni epooma c k u.Moż epoc hwa l i ćs i ęz na c z ą c y mi s uk c e s a mi , napr z y k ł a dpodpi s a ni e mr e k or dowe j whi s t or i i f ut bol uumowys pons or s k i e j zKa t a r c z y k a mi a l bopr z e k ona ni e m Ne y ma r adot r a ns f e r unaCa mpNou, c oj e s tr a c z e jni e oi c j a l nąwe r s j ą . S a ndr opos i a das i e ćk ont a k t ówbi z ne s owy c h, mawi e l u pr z y j a c i ół wAme r y c ePoł udni owe j i umi e j ę t ni et owy k or z y s t uj e . J e g o na j wi ę k s z y mpr obl e me mj e s tz by t ni awy l e wnoś ć .

Mówir z e c z y , k t ór y c hmówi ćni epowi ni e n, wz budz az a mi e s z a ni e , k ons t e r na c j ę , z g or s z e ni e . „ Mówi e ni epok a t a l ońs k uj e s tba r dz owa ż ne , k a ż dy , k t oi de nt yi k uj es i ęzBa r ç ą , powi ni e nz na ćt e nj ę z y k”— powi e dz i a łni e da wno,mi mowol ni ez a pe wneobr a ż a j ą cmi l i onyl udz i .Pa r ę t y g odniwc z e ś ni e jpr z e dk a me r a mir z uc a łni e j a s neuwa g inat e ma t t e g o, ż ej e s t j e de npi ł k a r zRe a l uMa dr y t , k t ór e g oc hę t ni ez oba c z y ł byna Ca mpNou. Wc z e ś ni e j publ i c z ni ei r oni z owa łnat e ma tt e g oc z yCr i s t i a noRona l doj e s t s k r omnyi pok or ny . J e s z c z ewc z e ś ni e j z a pe wni a ł , ż ea ni on, a ni j e g ok l ubni g dyni ebę dąmówi l i ni c z e g oz ł e g onat e ma t s ę dz i ów, apot e mwt y ms a my mwy wi a dz i e( ! )s t wi e r dz i ł , ż eni epodobamus i ę z mi a nas t os unk ua r bi t r ówdoj e g ok l ubu. Ni e wa ż nej a kdz i wni et oz a br z mi , a l eBa r c e l onapot r z e buj epr e z e s a t a ki e g oj a kFl or e nt i noPé r e z . Cz ł owi e k as pok oj ne g o, dos t oj ne g o, ni e bi e g ną c e g odome di ówzk a ż dąs pr a wą . DumaKa t a l oni i t oz by twi e l ki kl ub, ż e bymócpoz wol i ćs obi enag a f yl udz ini mr z ą dz ą c y c h. S a ndr o Ros e l l j e s t z na k omi t y mbi z ne s me ne m, ma r k e t i ng owc e mzki l k una s t ol e t ni ms t a ż e mi wi e l ki mi s uk c e s a mi . Ma j ą t e kj e g or odz i nys z a c owa ny j e s tnać wi e r ćmi l i a r dae ur o.J e s tba r dz omą dr y m iwy k s z t a ł c ony m c z ł owi e ki e m, a l eni e odpowi e dni mdl af ot e l apr e z y de nt aBa r c e l ony . J e s tj e s z c z ej e de npr obl e m — br a z y l i j s k i eme di aos k a r ż y ł yS a ndr o Ros e l l aof a ł s z owa ni edok ume nt ówi ni e l e g a l nąor g a ni z a c j ęme c z ut owa r z y s k i e g oPor t ug a l i izBr a z y l i ą . Fi r maa k t ua l ne g opr e z e s aBa r c e l onymi a ł az a r obi ć„ nal e wo ”c z t e r ymi l i onydol a r ów. S pr a waj e s t powa ż na . Pr ok ur a t orzk r a j uk a wyr oz poc z ą ł doc hodz e ni e , t wi e r dz ą cż edy s ponuj ewy s t a r c z a j ą c omoc ny midowoda mi ,bydopr owa dz i ćs pr a wę dok ońc a . S a ndr oi dz i ewz a pa r t e , j e g ol udz i ez a powi a da j ąpoz wypr z e c i wk ows z y s t k i e mu, c os i ęr us z a , anaś wi a t ł odz i e nnewy pł y wa j ąc or a z t onowes pr a wy . Powi ą z a ni azRi c a r doT e i x e i r ą , by ł y m pr e z e s e m br a z y l i j s k i e j f e de r a c j i , z a wy ż a ni ec e nbi l e t ów, bl i ż e j ni e k r e ś l ona , a l epr a wdopodobni eba r dz os i l na , pomocl udz i zNi k e …S a ndr oni emac z y s t e g o s umi e ni a . Ic hoc i a żf a k tt e nni edy s k wa l ii k uj eg oj a k opr e z e s ak l ubu, moż es pr a wi ć , ż ewna j bl i ż s z y c hwy bor a c hs oc i osz de c y duj ąs i ępos t a wi ćnak og ośi nne g o. Moż emni e j s k ut e c z ne g oi oby t e g owś wi e c i e , a l e pr z y na j mni e j uc z c i we g o

Pr z egr a nazL a por t ądł ugoni e da wa ł aSa ndr os pok oj u. Pi ęćl a t mus i a ł c z eka ćRos el l nas z a ns ę odegr a ni as i ęnaL a por c i e. Wr oku 2010J oa nz dec ydowa ł s i ęz mi eni ć f ot el dyr ekt or anas t a nowi s k opol i t yc z nei wa l k ęoni epodl egł oś ćKa t a l oni i , aSa ndr odos t a ł oka z j ę, byz a bł ys ną ć . Wybor ywygr a ł , az wyc i ęs t woz a f undowa l i muwł a ś ni es oc i os zna j dł uż s z ym s t a ż em. Ci mł ods i gł os owa l i nai nnyc h

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

45


WI DZI ELI ŚMY

DERBYSEWI LLI [MAC I E JMARC I NKI EWI C Z] @mk ma r c i nk i e wi c z

Na r es z c i e!Wy da j es i ę, ż enadobr eopuś c i ł ana sz i mai c a ł aEur opabudz i s i ędoż y c i apook r es i e s t a gna c j i . Sł ońc ec or a zc z ęś c i ejwi dz i a nej es tnani ebi e, l udz i ewy c hodz ąnaul i c ę, ws z ys t k owy da j e s i ęj a k i eśi nne, l eps z e. Ni ei na c z ejj es tnapoł udni uHi s z pa ni i , gdz i ez na j duj es i ęj edno znaj gor ęt s z yc hmi as tk ont ynent al nyc hEur opy , Sewi l l a. L osc hc i ał , ż ewt ym r okunas t ąpi ł as wego r odz aj uwi os enna„ kumul ac j a”wydar z eńkul t ur al nyc h, c z yni ąct ępor ęj es z c z egor ęt s z ą Zac z ęł os i ępodc z asWi el ki eg oTy g odni a, ki edyt opr z e zmi as t o Ok oł opi ę t na ś c i et y s i ę c yk i bi c ówpr z y s z ł ona30mi nut owes pot k a ni e pr z emas z er ował y dz i es i ąt kit y s i ęc y pokut ni ków w s t r oj ac h zpi ł k a r z a mipo t o,a byz mot y wowa ćs woi c h Roj i bl a nc osnat ę pr z ypomi naj ąc y c hc z ł onkówKuKl uxKl anu, ni os ąc y c hnas wy c h s pe c j a l nąok a z j ę .Podc z a sg dyz a wodni c ywy k ony wa l ina j pr os t s z e bar kac h ol br z ymi e oł t ar z e pr e z ent uj ąc es c eny ż y c i aJ e z us a ć wi c z e ni azpi ł k ąi de l i k a t ni edr e pt a l i pomur a wi e , k i bi c edopi ng owa l i or azMar yi .Gdyj ednakz apac hkadz i dełj użz wi et r z ał ,apr z e z i c ht a kj a k byr oz g r y wa nyby łwł a ś ni ena j wa ż ni e j s z yw k a r i e r z e s ł ynnąkat edr ępr z es t ał ypr z ec hodz i ćt y s i ąc ewi er ny c h, z ac z ęt o k onk ur sr z ut ówk a r ny c h. Ni eoby ł os i ęoc z y wi ś c i ebe zhy mnu. S t oj ą c s z y kowaćs i ędonaj wi ęks z eg owy dar z eni akul t ur al neg o wś r ódni c h,j a k og ui r i( pr z y j e z dny )ic z uj ą cc i a r k ima s z e r uj ą c epo wkal endar z u: F er i i deAbr i l . moi c h pl e c a c h wi e dz i a ł e m, ż e j e s tt o na j l e ps z a odpr a wa Dl ac i ę ż k o pr a c uj ą c y c h Eur ope j c z y k ów j e s tt o wy da r z e ni e pr z e dme c z owa ,j a k ąk i bi c e mog ą poda r owa ćs woi m pi ł k a r z om. ni e ma lni e poj ę t e .Tr udnos obi ewy obr a z i ć ,ż es por ac z e ś ćmi a s t a Za wodni c ys c hodz i l izt r e ni ng ut a k,j a k byme c zj użby łwy g r a ny . ( odpowi a da j ą c a190c i uboi s k ompi ł k a r s k i m)pr z e mi e ni as i ęwwi e l k i Na s t ę pni e , r oz r z uc i l i k os z ul k i k i bi c omi s c howa l i s i ędos t a di onowe g o f e s t y n,pe ł e nna mi ot ów,g dz i eodby wa j ąs i ęc odz i e nnei mpr e z ydo podz i e mi a ,a byodc i ą ćs i ęodws z y s t k i e g ois k upi ćwy ł ą c z ni ena bi a ł e g or a na .Wi ę k s z oś ćs k l e pówj e s tpr a k t y c z ni eni e c z y nna , abi ur a na dc hodz ą c y ms pot k a ni u. Ni emoż nani ews pomni e ćoc a ł e j pr a c uj ąwok r oj ony mwy mi a r z eg odz i n. Ca ł yt e n„ ba ł a g a n” , j a k i ni e s i e oc z c ede r bówi ot y m, c os pr a wi a , z es obąF e r i at ł uma c z yna mf a k t ,k t ór yobur z y łk i bi c ów l ok a l ny c h ot ż ea t mos f e r at e g os pot k a ni aj e s tt a k dr uż y n. Ot óżde r bymi a s t a , me c zwy j ą t k owy , c z ę s t ona j wa ż ni e j s z y pi ę t a . Hi s t or i az ma g a ńt y c h ws e z oni ez a pl a nowa nyz os t a ł pr z e zor g a ni z a t or ówLi g i napi ą t k owy na uż y ns i ę g apona ds t ul a t wi e c z ór . Wy da j es i ęby ćt obł a hos t ką , j e dna kż et ut e j s z yki bi cuwa ż a , dr w s t e c z . W 1 9 0 7 r o k u n a ż ewa g at e g os pot ka ni aj e s tnat y l eduż a , ż ena l e ż a ł obyj er oz e g r a ć ł k a r s k i e j ma pi er e g i onu, wdz i e ńba r dz i e j pr e s t i ż o wy , ni żdz i e ńpr a c y . Tr z e badoda ć , ż eos t a t ni o pi s t ni e j ą c e g oj użod S e wi l l as woj eme c z er oz g r y waba r dz oc z ę s t owpor a c huwa ż a ny c hz a doi dwóc hl a tk l ubuS e wi l l aFC, mni e j a t r a k c y j ne . Godz i t owdumęk i bi c ó wa nda l uz y j s k i e j dr uż y ny , d o ł ą c z y ł R e a l B e t i s . O d z a ws z e , z e as weni e z a dowol e ni ez a c z ę l ij użde mons t r owa ćpodc z a sl i g owy c h wz g l ę dunas wąl ok a l i z a c j ę , s pot ka ńwy wi e s z a j ą ct r a ns pa r e nt ypr ot e s t a c y j ne . ż a nyby ł z amni e j pr e s t i ż owy , Na s z c z ę ś c i et y mr a z e mo by ł os i ę be zs t r a j k ó w,k t ó r es ąt u uwa n i ż u c h o d z ą c a z a d r u ż y n ę o s t a t ni oba r dz opo pul a r nąme t o dąde mo ns t r o wa ni ana r a s t a j ą c e g o a ł y c hk oł ni e r z y k ów, ni e z a do wo l e ni a ,z a t e m me c zmó g ło dby ćs i ębe zpr o bl e mó w.Od bi hodz ą c azc e nt r a l ne j s a me g or a nk as pa c e r o wa ł e m ul i c a mi S e wi l l i , zna dz i e j ą , ż eudami s i ę poc d z i e l n i c y mi a s t a N e r v i ó n, uc hwy c i ćc o śza t mo s f e r yt e g ode r bo we g odni a . Mi a s t oś l a ma z a r ni ej a k e v i l l aFC. Be t i st ok l ubl udu, z wy k l e , z bi e r a ł os i ędoż y c i a . Po wo l io t wi e r a ł ys i ęk o l e j nek a wi a r ni e , S e g oba r wys ąj e dnoc z e ś ni e k t ó r ej a kc odz i e ńz a pe ł ni a ł ys i ęt uby l c a mipr z y c ho dz ą c y mi ,a by j ba r wa mi Anda l uz j i s k o s z t o wa ćl o k a l ny c hc hur r o si wy pi ćś wi e ż opa r z o nąk a wę . T e g odni a , wś r ódk l i e nt ó wmoż naby ł os pot k a ćni e ma l ws z y s t k i c hg r a c z ys e wi l s k i c hdr uż y n. Ni eby l i t oj e dna k Dl ac i ęż k opr a c uj ą c y c hEur opej c z y k ówj es tt owy da r z eni eni ema l pr a wdz i wi pi ł k a r z e , l e c zi c hf a ni ubr a ni wk l ubo we n i e p o j ę t e . T r u d n o s o b i e w y o b r a z i ć , ż e s p o r a c z e ś ć mi a s t a p r z e mi e n i a ba r wy . Na j l e ps z ąok a z j ą , a bypoc z uć„ de r bo we s i ęwwi el k i f es t y n, peł enna mi ot ów, gdz i eodby wa j ąs i ęc odz i enne pi e k ł o ”j e s tpój ś c i enaot wa r t yt r e ni ngdr uż y ny Es t a di oRa mónS á nc he zPi z j uá n, k t ór ymami e j s c e i mpr ez ydobi a ł egor a na wdni ude r bó w. Pi e r ws z yr a zwż y c i uby ł e mnat r e ni ng u, nak t ór y mc z uł e ms i ęj a kpodc z a sme c z u.

46 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


Dr ug apoł owaby ł ak ont y nua c j ąwi e l ki c he moc j i or a zk ont r owe r s j i z wi ą z a ny c hzde c y z j a mi a r bi t r a , Ca r l os aDe l Ce r r oGr a nde . Ni eby ł at o wi e l kanocwwy k ona ni ut e g opa na , nac ows ka z y wa ćmog ł obyj e g o na z wi s k o. Za l e dwi epodz i e wi ę c i umi nut a c hodwz nowi e ni as pot ka ni a , mi a łmi e j s c ej e g opunktk ul mi na c y j ny . F e de r i c oF a z i oode pc hną ł wpol uk a r ny mz a wodni k aBe t i s uis ę dz i aws k a z a łnawa pno. Tr z e ba j e dna kdoda ć , ż ena pa s t ni kg os poda r z yni emi a ł s z a nsdoj ś ćdopoda wa ne j mupi ł k i , g dy żt az a t r z y ma ł as i ęnaobr ońc yzda l aods t r e f yz a g r oż e ni a . S ę dz i apos k ons ul t owa ni upr obl e muz es wy ma s y s t e nt e mpr z y z na ł r z utk a r nyipoc hwi l iul ubi e ni e cpubl i c z noś c i , Rubé nCa s t r o, z doby ł br a mk ęk ont a kt ową . Za l e dwi emi nut ępóź ni e j nas t a di oni ez a g ot owa ł o s i ępor a zk ol e j ny . Ni e c hl ubny mboha t e r e mt e j a k c j i z os t a ł Me de l , k t ór y popr z e py c ha nc eude r z y ł Ca ña s a , z ac oa r bi t e rwy pr os i ł g ozboi s k a . Odt e g omo me nt uo br a zme c z uz mi e ni ł s i ęc a ł k o wi c i e . Of e ns y wnado t y c hc z a sS e v i l l ac o f nę ł as i ę , a b yzc a ł y c hs i ł br o ni ćk o r z y s t ne g or e z ul t a t u, na t o mi a s t g o s po da r z es po t k a ni apo c z ul i s z a ns ędo k o na ni ahi s t o r y c z ne g oc z y nui wy r wa ni at r z y br a mk o we g opr o wa dz e ni ao dwi e c z ny mr y wa l o m. S t a di o no ż y ł , o ż y wi l i s i ęt a k ż ek i bi c ez g r o ma dz e ni wba r a c h, k t ó r z y pr z e zo s t a t ni ek i l k a dz i e s i ą tmi nuts i e dz i e l i c i c hoi po pi j a l i l o k a l nepi wo . I c hwy ba wi c i e l e mo k a z a łs i ęz a wo dni ko dj a k i e g o śc z a s us k ł ó c o nyz k l ube m, k t ó r e g os pi s a l i j użj a k i śc z a st e munas t r a t y . W 89. mi nuc i e , c z y l i z a r a zpopo j a wi e ni us i ęnabo i s k u, No s aI g i e bo rwy s k o c z y ł na j wy ż e j do pi ł k i z a wi e s z o ne j na dpo l e mk a r ny mi wpa k o wa ł pi ł k ędobr a mk i s t r z e ż o ne j pr z e zBe t o . Me c zz a k ońc z y łs i ęr e mi s e m 3: 3.Nar e mi smoż nat a kż eoc e ni ć bł ę dys ę dz i ows ki e . Bi or ą cpoduwa g ępr z e bi e gme c z u, by łt or e mi s , z kt ór e g odumnimog ąby ćVe r di bl a nc os . Wi e l ki mipr z e g r a ny mimoż e nape wnoc z ućs i ęg r onoki bi c ów Be t i s u,kt ór ej użw 32.mi nuc i e ws t r ug a c hł e zopus z c z a ł os t a di on. Podr ug i e j s t r oni e , z apr z e g r a ne g o uwa ż a nybę dz i eMe de l , k t ór ypor a zc z wa r t ywt y ms e z oni eos ł a bi ł dr uż y nępr z e dwc z e ś ni es c hodz ą czboi s k a . Na l e ż yt a k ż eodnot o wa ćha ni e bnez a c ho wa ni et r e ne r ag os poda r z yor a zna pa s t ni k aNos y ,k t ór z ypo

SEVI LLAW SWEJPONADSTULETNI EJ HI STORI INI GDYNI ESTRACI ŁA TRZYBRAMKOWEGOPROWADZENI A. MÓWI ĄC POPI ŁKARSKU, NALEŻAŁOTYLKO„ DOBI EGAĆ” MECZDOKOŃCA S ł y c ha ćby ł ot y l k odź wi ę kne r wowe g oot wi e r a ni api pa s( pr a ż ony c h pe s t e ks ł one c z ni k a , poż e r a ne g ot ona mi pr z e zt ut e j s z y c hki bi c ów) or a z s kr omną1200os obowąg r upk ęki bi c ówS e v i l l i . I c ha pe t y t ypods y c i ł w31. mi nuc i ena j l e ps z ys t r z e l e cg oś c i Ál v a r oNe g r e do, podwy ż s z a j ą c wy ni kme c z una3: 0. Odt e g omome nt ug oś c i ez a pe wnez a s t a na wi a l i s i ęj użt y l k ona dt y mc z yudas i ęs t r z e l i ćj e s z c z ewi ę c e j g ol i ni żos t a t ni o, j a ki ebę dąj ut r z e j s z ena g ł ówki g a z e ti c oz ł oś l i wi ebę dąmog l i powi e dz i e ćs y mpa t y z uj ą c e muzBe t i s e ms ą s i a dowi . Ws z y s c yj użby l i pe wni s we g o. S e v i l l aws we j pona ds t ul e t ni e j hi s t or i i ni g dyni es t r a c i ł at r z y br a mk owe g opr owa dz e ni a . Mówi ą cpopi ł k a r s k u, na l e ż a ł ot y l k o„ dobi e g a ć ”me c zdok ońc a Al ej a kt ow de r bo wy c hs pot k a ni a c hby wa ,ni emoż naby ł oby ć pe wny m, ż et oj użk oni e cwa l k i naa r e ni epi ł k a r s k i c hz ma g a ń. S z e r ok i uś mi e c hnat wa r z a c hk i bi c ó wS e v i l l i ni e c os k or y g o wa łw43. mi nuc i e Pa bón,wy k or z y s t uj ą ck a t a s t r of a l nybł ą dpr z ywy pr o wa dz a ni upi ł k i Me de l a . J e dna k ż ec hy bani k twt e dyni es podz i e wa łs i ę , ż eni eby łt o os t a t niwy br y kChi l i j c z y k at e jnoc y . Za wodni c ys c hodz i l inapr z e r wę pr z ywy ni k u3: 1, g ol dl aBe t i s uby ł t r a k t o wa nyr a c z e j j a k ot r ai e ni ehonor o we , ni żj a k obodz i e cdopodni e s i e ni as i ęi z a da ni ak ol e j ny c hc i os ó w

FOT.ESTADI ODEPORTI VO. COM

FOT.MARCA. COM

— na j bi e dni e j s z e g or e g i onuHi s z pa ni i , wkt ór e j l udz i ez a j muj ąs i ęr ol ni c t we m, upr a wi a j ą cg ł owni eol i wki i poma r a ńc z e , awy s ok or oz wi ni ę t ypr z e my s ł ni e ma l ni ewy s t ę puj e . W pi e r ws z y ml i g owy mboj ut e g os e z onu, S e v i l l ar oz ni os ł anawł a s ny ms t a di oni er y wa l i5: 1.By ł ooc z y wi s t e ,ż epr z e dr e wa nż owy m me c z e mdr uż y naBe t i s ubę dz i ec hc i a ł az ma z a ćpl a męnahonor z eupok a r z a j ą cr y wa l i , na t omi a s t i c hpr z e c i wni c y , z ac e l bę dąmi e l i r oz pr uc i e zna j wi ę k s z y mokr uc i e ńs t we mni e da wnoz a g oj one j r a ny . Doda t k ową mot y wa c j ądl ae ki pyEme r y ’ e g oby ł ac hę ćpr z y bl i ż e ni as i ędos t r e f y da j ą c e j moż l i woś ćg r ywe ur ope j s ki c hpuc ha r a c h, na t omi a s tr oz g r y wa j ą c ydobr ys e z onVe r di bl a nc os , c hc i e l i pr z e dł uż y ćs woj ema r z e ni a opr z y s z ł or oc z ny mwy s t ę pi ewe l i t a r ny c hr oz g r y wk a c hLi g i Mi s t r z ów. S t a wk aby ł aog r omna . Me c zr oz poc z ą ł s i ęr ównoodz i e s i ą t e j . Ws z y s t ki el ok a l neba r y , kt ór y c hpr z y pa dat uwi ę c e j naj e dne g omi e s z k a ńc ani żg dz i e k ol wi e kna Zi e mi , wy pe ł ni ł ys i ęki bi c a mi j e dne j i dr ug i e j dr uż y ny . Ki bi c a mi wy pe ł ni łs i ęt e żs t a di onBe ni t oVi l l a ma r í n, c z y l ia r e nas t a r c i ag l a di a t or ów zobue ki p. Og l ą da j ą cpi e r ws z ej e g of r a g me nt y , odnos i ł os i ęwr a ż e ni e , ż ec z e k ana spowt ór k azl i s t opa dowe g ome c z u. S e v i l l az a c z ę ł aodf r ont a l ne g oa t a k u, wwy ni k ukt ór e g oj użws i ódme j mi nuc i eChor wa t I v a n Ra ki t i ćwpi s a ł s i ęnal i s t ęs t r z e l c ów. Kol e j newy da r z e ni ani epoz wa l a ł ypoz y t y wni ewy bi e g a ćwpr z y s z ł oś ćg os poda r z om. S ę dz i auz na ł k ont r owe r s y j nąbr a mk ęna2: 0i poa s y ś c i eobr ońc yBe t i s ui k ol e j ny mt r a i e ni uRa ki t i c i a , nar oz ś pi e wa nys t a di on, ( c oz da r z as i ęw Hi s z pa ni i t y l k opodc z a swy j ą t k owy c hs pot k a ń)z a ma r ł .

NALEŻYTAKŻEODNOTOWAĆHANI EBNE ZACHOWANI ETRENERAGOSPODARZYORAZ NOSA, KTÓRZYPOWYRÓWNUJĄCYM TRAFI ENI U„ POZDROWI LI ”PRZYJEZDNYCH KI BI CÓW ŚRODKOWYM PALCEM wy r ównuj ą c y mt r ai e ni u„ poz dr owi l i ”pr z y j e z dny c hki bi c ówś r odk owy mpa l c e m. Równozk ońc owy mg wi z dki e m, z a k ońc z y ł ys i ęs por t owee moc j e ir oz poc z ę ł ypome c z owes pe k ul a c j e .By łka r nyc z yt e żni e ?Coz e s pa l ony m?Cz e r wonąka r t ką ?Ka ż dyki bi copowi a da łs i ęs ol i da r ni e z as woj ądr uż y ną .Ka ż daz es t r onut r z y my wa ł a ,ż ez os t a l i„ os z uka ni ” ,„ okr a dz e ni ”pr z e zs ę dz i e g o,j e dniidr udz yby l iwś c i e kl iiz a powi a da l ir e wa nż . Oka z j ęk ut e mubę dąmi e l ina j wc z e ś ni e jt e jj e s i e ni , at y mc z a s e m, j użz aki l ka dz i e s i ą tg odz i nr oz ś wi e t l i s i ęwi e l kabr a ma , da j ą ct y ms a my ms y g na łdor oz poc z ę c i aF e r i i .T a m ni ebę dz i ej uż s por ów. Ws z y s c ypr z e ni os ąs i ędos wy c hc a s e t ( oka z j ona l nena mi ot y ) i wr a zzr odz i nąi pr z y j a c i ół mi , pr z ya k ompa ni a me nc i emuz y ki bę dą pr z e zc a ł yt y dz i e ńbi e s i a dowa ćdobi a ł e g or a na MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

47


HI STORI A

Zr ęby

, Pr i mer a D i v i s i ó n czyl ionar odzi nachl i gi MESSI , RONAL DO, FAL CAO. BRZMI PRZECUDOWNI E. PRZEZPONADOSI EMDZI ESI ĄTL ATL I GAHI SZPAŃSKA DOJ RZEWAŁ ADOT EGOST ANURZECZY. ZAST ANAWI AL I ŚCI ESI ĘKI EDYŚ, J AKT OSI ĘZACZĘŁ O? [PI OT RDYGA] @P i o t r e k Dy g a

1 0

PI ERWSZYBYŁPI T USPRAT . ODNI EGOZACZĘŁ ASI ĘT AWSPANI AŁ APRZYGODA.

l ut ego1929r okubar c el ońs ka Sar r i áz apeł ni ł as i ępobr z egi . Os i e mna ś c i et y s i ę c yf a nów z e br a ł os i ę ,ż e bynawł a s neoc z yobe j r z e ćna r odz i nyPr i me r aDi v i s i ón.Es pa ñolk ont r a Re a lUni ón.Ka t a l ońc z y c y k ont r aBa s k owi e .Pos z umi ez wi ą z a ny m zr oz poc z ę c i e m me c z us t a di on ni e c o pr z y c i c hł , j e dna kt y l k onac hwi l ę , boj uż w pi ą t e jmi nuc i e w ki e r unk u br a mki g oś c i ( mi ę dz ys ł upka mi s t a ł wt e dyEme r y i a de ka kt ua l ne g ot r e ne r aS e v i l l i ) — dz pog na l iVa nt ol r áiOr a má s .Pos z y bki e j wy mi a ni e kr ót ki c h poda ńt e n dr ug i odda łs t r z a ł ,a l eby łt os t r z a łma r ni ut ki , FOT.AREAPERICA.COM|CÉSARLÓPEZ kt ór yl e dwodoc z ł a pa łs i ędobr a mki . Dobe z pa ńs ki e j pi ł ki dopa dłj e dna k wbi e g a j ą c yzpr a we g os kr z y dł aPi t usPr a t . S a r r i áe ks pl odowa ł a . S z umne a r t y k uł yw pr a s i e ,c hoc i a ż byw „ ElMundoDe por t i v o ” ,obwi e s z c z a j ą c e dł ug ooc z e ki wa nąi na ug ur a c j ęr oz g r y we kPr i me r aDi v i s i ónni edz i a ł a ł yna wy obr a ź ni ęki bi c ówt a kba r dz oj a kwi dokpi e r ws z e g og ol awhi s t or i i l i g i . Wi dokPr a t awpa da j ą c e g owr a mi onak ol e g ówpoz wol i łz a pomni e ćki bi c om oki l k ul e t ni c hkł ót ni a c h,dy s k us j a c hc z yt ur ni e j a c he l i mi na c y j ny c h. I wt e dyr us z y ł ama c hi na . Pomy s łs t wor z e ni aw Hi s z pa ni ir oz g r y we kl i g o wy c hz a pr z ą t a łmy ś l i dz i a ł a c z yodpoł o wyl a tdwudz i e s t y c h.Napoc z ą t k uj a k omg l i s t awi z j a , pot e mj a k ot e ma tdoz a k ul i s o wy c hr oz mó w,a żwr e s z c i epr obl e m,k t ór y t r z e baby ł oj a kna j s z y bc i e jr oz wi ą z a ć . Pos z c z e g ól ner e g i onyor g a ni z o wa ł y ma ł e , ni e oi c j a l nel i g i . Kl ubyby ł ya bs or bo wa neCopade l Re y , at a k ż er óż ny mi j e g omut a c j a mi r e g i ona l ny mi . Cz ę ś ćdr uż y nopo wi a da ł as i ęz az or g a ni z o wa ni e mni e wi e l k i e j , e l i t a r ne j l i g i s k upi a j ą c e j dot y c hc z a s o wy c ht r i umf a t or ó w Puc ha r uKr ól a , c z y l i At hl e t i c u, Re a l uS oc i e da d, Ba r c e l ony , Ar e na sdeGe t x o, Re a l uMa dr y ti Re a l uUni ón. I nni c hc i e l i l i g i ot wa r t e j , c i ą g l es i ęr oz r a s t a j ą c e j ( zdz i s i e j s z e j pe r s pe k t y wypomy s łz upe ł ni eodr e a l ni ony ) . Ci pi e r ws i , na z y wa nimi ni ma l i s t a mi , ma r z y l ior oz g r y wk a c hmi s t r z ó w, oba r dz owy s ok i m poz i omi e .Cidr udz y ,ma k s y ma l i ś c i ,wa l c z y l ior ó wnoś ćis z y bs z yr oz wój f ut bol uw k r a j u.Os t a t e c z ni e ,j a kł a t wopr z e wi dz i e ć ,wy pr a c o wa nopor oz umi e ni e . Dos z e ś c i uz doby wc ó wCopade l Re ydoł ą c z y ł ot r z e c hi na l i s t ó w t y c hr oz g r y we k— Es pa ñol , At l é t i c oi Eur opa— c or a z e mda wa ł odz i e wi ę ć dr uż y n. Dz i e s i ą t ąwy ł oni ł yba r a ż ewś r ódoś mi ue k i p, k t ór ez a ł a pa ł ys i ędo pr o wi z or y c z ne j dr ug i e j l i g i . Re a l Ov i e do, Re a l Be t i s , S e v i l l a , Va l e nc i a , Ra c i ng S a nt a nde r , Ce l t aVi g o, De por t i v ol aCor uñai S por t i ngGi j ónz mi e r z y ł ys i ęw wa l c eodoł ą c z e ni edoe l i t y . Wy g r a ł Ra c i ng , pok onuj ą cw i na l eS e v i l l ę . Że by wy ł oni ćz wy c i ę z c ę , pot r z e bneby ł ya żt r z yme c z e . Pi e r ws z edwak ońc z y ł ys i ę r e mi s a mi , awt a mt y c hc z a s a c hr e mi soz na c z a łpo wt ór k ęs pot k a ni a . Z wol ni onepr z e zKa nt a br y j c z y k ó wmi e j s c ewdr ug i e j l i dz ez a j ą ł ni e i s t ni e j ą c yj uż dz i śRa c i ngMa dr y t . Dz i e s i ę ćdr uż y nwl ut y m1929r ok us t a nę ł odowa l ki , bywy ł oni ćmi s t r z a . Gr a nopodobni ej a kdz i s i a j — dwame c z ezk a ż dy m, j e de nus i e bi e , dr ug i nawy j e ź dz i e . Da wa ł ot oos i e mna ś c i ek ol e j e k. Zaz wy c i ę s t wopr z y z na wa no dwapunkt y ,az ar e mi sj e de n.W pr z y pa dk ur ówne jl i c z bypunkt ów nak oni e cs e z onu de c y dowa ł ar óż ni c ag ol is t r z e l ony c h is t r a c ony c h.

48 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Os t a t ni adr uż y nar oz g r y we kg r a ł aba r a ż out r z y ma ni ewf or mi edwume c z uzna j l e ps z ądr uż y nądr ug i e jl i g i .F a wor y t ów by ł ot r z e c h.Zana j wi ę ks z e g o uc hodz i ł Re a l Ma dr y t , kt ór yj użwpi e r ws z y ms pot ka ni ur oz bi ł Eur opę5: 0. Gr a c z ez es t ol i c y wna s t ę pne jk ol e j c ewy g r a l izBa r c e l oną , póź ni e jzAt l é t i c o,póź ni e jzRe a l e mS oc i e da d… S z l ij a kbur z aa żdo6.k ol e j ki , ki e dydos t a l il a ni eodEs pa ñol u, a l eit a k ut r z y ma l i poz y c j ęl i de r a . W mi ę dz y c z a s i e Bl a ug r a nas pa da ł ac or a zni ż e j , dwar a z y l duj ą cs i ęnapr z e dos t a t ni m mi e j s c u SARRI Á— T OT UT AJ , W BARCEL ONI E me a be l i . At hl e t i codpoc z ą t k ug r a ł r ówno, NARODZI Ł ASI ĘPRI MERADI VI SI ÓN wt ba l a ns uj ą cmi ę dz yt r z e c i m ac z wa r t y m mi e j s c e m.Li de r e m pr z e zt r z yk ol e j ki by łAr e na sCl ub,pr z e zc z t e r na ś c i eRe a l Ma dr y t , apr z e zj e dnąBa r c e l ona . S z k opuł wt y m, ż eby ł at ok ol e j kanume r 18. , c ooz na c z a ł o, ż eKa t a l ońc z y c yz os t a l i mi s t r z a mi . Dz i śna z wa l i by ś myt o pe wni er e mont a dą . Wt e dyuc hodz i ł ot oz aba r dz odobr y , a l ewż a dny mwy pa dk uni el e g e nda r ny / hi s t or y c z ny / wi e k opomnywy c z y n. Ba r ç awy g r a ł a l i g ęzdwomapunkt a mi pr z e wa g i na dRe a l e mMa dr y t i pi ę c i omana dAt hl e t i ki e m. Ka t a l ońc z y c ymi e l i bi l a nsbr a mk owy+14, Ka s t y l i j c z y c y+13. Ows z y s t ki mz a de c y dowa ł os t a r c i ez11. k ol e j kiiwy g r a naBa r c e l ony wMa dr y c i e1: 0pog ol uS a s t r e . Os t a t ni e , dz i e s i ą t emi e j s c e , pr z y pa dł oRa c i ng owi S a nt a nde r , k t ór yuz bi e r a ł z a l e dwi edz i e wi ę ćpunk t ówi mus i a ł wa l c z y ć zS e v i l l ąos wój l i g owyby t . Za wa l c z y ł i wy g r a ł . 1: 2wpi e r ws z y mme c z ui 2: 0 wdr ug i m. Mi ę dz yPr i me r aaS e g undaDi v i s i ónni edos z ł owi ę cdoż a dny c h pr z e t a s owa ń. Pi e r ws z y mhi s t o r y c z ny mk r ó l e ms t r z e l c ó wz o s t a ł Pa c oBi e nz o ba s , Ba s kz S a nS e ba s t i á n. Na pa s t ni kRe a l uS o c i e da ds t r z e l a ł wt e dyś r e dni og o l aname c z . Za wo dni kpoz a k o ńc z e ni uk a r i e r yf ut bo l i s t yz o s t a łs ę dz i ą .Pr z e zpa r ęl a t g wi z da ł wLaLi g ai uc ho dz i ł na we t z ana j l e ps z e g oa r bi t r at y c hr o z g r y we k . Na j l e ps z y mbr a mk a r z e ml i g i z o s t a ł ni ek t oi nnyj a kl e g e nda r nyRi c a r doZa mo r a , k t ó r ywpi ę t na s t ume c z a c hda łs i ępo k o na ć24r a z y . Pa mi ę t a j my , ż ewt e dy s t r z e l a nowi e l eg o l i , awy ni k uho k e j o weni k o g oni edz i wi ł y . Ażws z e ś c i ume c z a c hpa da ł odz i e wi ę ćg o l i , aś r e dni at r ai e ńnas po t k a ni eo s c y l o wa ł awo k o l i c a c h4, 25. W pi e r ws z y ms e z oni eLaLi g anaboi s k awy bi e g ł owi e l upi ł k a r z y , k t ór z y póź ni e j z y s k a l i s t a t usl e g e ndhi s z pa ńs k i e g of ut bol u. Napi e r ws z y mmi e j s c u t r z e bapos t a wi ćoc z y wi ś c i ews pomni a ne g oj użwy ż e j Za mor ę , a l eni emoż na z a pomi na ćt e żoi nny c h. OS a mi t i e r z e , wi e l k i ms na j pe r z eBa r c e l ony , oCos me Vá z que z i ez wa ny m„ a ni oł e m zMa dr y t u” , oCa r me l o, a s i eAt hl e t i c u, k t ór y z a r a zpoz a k ońc z e ni ui na ug ur a c y j ne g os e z onuz a k ońc z y ł k a r i e r ęs por t ową , apot e mws pok oj udoż y ł i mponuj ą c e g owi e k u96l a t , o„ El Pa j a r i t o ” Eme r y m, j e dny m zna j l e ps z y c hbr a mk a r z yl i g i ,k t ór e muhi s z pa ńs k af e de r a c j ani e wy s y ł a ł apowoł a ńname c z er e pr e z e nt a c j i t y l k odl a t e g o, ż ej e g ooj c i e cmi a ł f r a nc us k i ek or z e ni e . Ni ez a pomi na j myt e żot y m, k t ór yr oz poc z ą ł t e nt e k s t . Pi t usPr a t s , s i e de mna s t ol a t e k , kt ór ys woi mt r ai e ni e m naz a ws z ez a pi s a ł s i ęwa nna ł a c hf ut bol u, wt a mt y ms e z oni epi ł k ęws i a t c eumi e ś c i ł t y l k or a z . Wk ol e j ny ms e z oni eby łj użt y l k oz mi e nni k i e m. Póź ni e j z r obi łs obi ena we t k i l k ul e t ni ąpr z e r węwg r a ni u…Losby wapr z e wr ot ny .


SYLWETKA

VARANE

FOT . MARCA. COM

[BART E KPŁ ONKA]

Wr azzkońcem s t yczni a, pr zyokazj ipół finał owejpot yczki Puchar uKr ól apomi ędzyReal em Madr ytaBar cel oną, obj awi ł nam s i ęt al entw pos t acidzi ewi ęt nas t ol et ni egoRaphaël a Var ane’ a. Fr ancuzs wym f enomenal nym wys t ępem pr zyćmi ł naj wi ęks zegwi azdyobudr użyn, api ł kar s kiś wi atochr zci łgo mi anem ws chodzącejgwi azdyf ut bol u

S y mpa t y c yma dr y c ki e g okl ubumi e l i ni e ma ł eoba wypr z e dpi e r ws z y m półi na ł owy ms pot k a ni e m.Ś r ode kobr onypodni e obe c noś ć Ra mos aiPe pet wor z y l iVa r a neiCa r v a l ho. Br a kj a ki e g ok ol wi e kdoś wi a dc z e ni awkl a s y k a c h— pr z e dews z y s t ki mt os i a ćmog ł oni e pok ój wg ł owa c hki bi c ówBl a nc os . Ty mc z a s e m, mł odyF r a nc uzbe zna j mni e j s z y c hk ompl e k s ówwy s z e dł namur a węi bł y s k a wi c z ni es pr owa dz i ł na z i e mi ęk a t a l ońs ki eg wi a z dy Wi dz ą cwy s t ę pVa r a ne ’ awi e l umus i a ł opr z e c i e r a ćoc z yz ez dumi e ni a . T o, zj a k ąc z y s t oś c i ąi l e k k oś c i ąs t ope rKr ól e ws k i c hodbi e r a łpi ł k ę s podnógKa t a l ońc z y k ó wby ł oni e wi a r y g odne .Ok a z j i , a bybł y s ną ćni e mi a ł aż a dnas poś r ódg wi a z dwi e l k i e j Ba r c e l ony . Dot e g or e pr e z e nt a nt F r a nc j i— bot a kt r z e baj użoni m mó wi ć— doł oż y łbr a mk ęna1: 1 dl as woj e j dr uż y ny . ChoćVa r a net oobr ońc a , o wet r ai e ni eby ł oz wi e ńc z e ni e mf a nt a s t y c z ne g owy s t ę put a mt e j s z e j , s t y c z ni o we j noc y . Ka ż dy , na we tk ome nt uj ą c ywó wc z a st e npoj e dy ne kdl aTVPS por tDa r i us z S z pa k o ws k iz a pomni e l i , ż epoboi s k uha s a j ą , j a ki c hz wy k ł owi ę k s z oś ć na z y wa ć , „ bog o wi ef ut bol u” . Pods umo wa ni e mwy s t ę pumł ode g opi ł k a r z aby ł awy po wi e dźAi t or aKa r a nk i : „ Va r a neg r a ł pe r f e k c y j ni e , ni c z e g o muni ebr a k owa ł o ” . J a k byt e g oby ł oma ł o, Va r a nez os t a łpodwój ny m boha t e r e mk l a s y k u. Mi e s i ą cpóź ni e j , wr e wa nż o wy ms t a r c i unaCa mpNou, „ k r ól e ws k a ” ma c hi napr z e j e c ha ł ani c z y m wa l e cpoBa r c e l oni e , doc z e g owa l ni epr z y c z y ni ł s i ęVa r a ne . F r a nc uzz a not o wa ł po wt ór k ęzr oz r y wk i . Za g r a ł be z bł ę dnyme c zwobr oni e , ana s t ę pni ez nó wpods umo wa łt og ol e m na 3: 0dl aBl a nc os .

PEWNEMI EJSCEW SKŁADZI E

Tr udnowt ouwi e r z y ć , a l epr z e ds t a r t e ms e z onuf a k t yby ł yt a k i e , i ż pi e r ws z y mi r e z e r wo wy mi by l i Al bi ol i Ca r v a l ho. J e s z c z eg dyVa r a neg r a ł wLe ns , Zi ne di neZi da nepok us i łs i ęoba r dz oodwa ż nes t wi e r dz e ni e . Le g e ndaf r a nc us k i e g of ut bol udos z ł adowni os k u, ż eRa pha ë lbę dz i e wpr z y s z ł o ś c i na j l e ps z y mf r a nc us k i ms t o pe r e m. Ni eb y ł o b ywt y m ni c na dz wy c z a j ne g og dy b yni ef a k t , i żVa r a nej użt e r a z , wwi e k udz i e wi ę t na s t ul a tz r o bi ł k ut e mumi l o wyk r o k .

52 OLE!MAGAZYN|MAJ2013

Odme c z uzBa r ç ą , Va r a newhi e r a r c hi i ma dr y c k i c hde f e ns o r ó wpr z e s k o c z y ł ni et y l k oAl bi o l ai Ca r v a l ho , a l ei s t a t us„ r e z e r wo we g o ” . Odt a mt e j c hwi l i t oF r a nc uzmani e po dwa ż a l nemi e j s c ews k ł a dz i eRe a l u. Pó k i c o , popr o s t uni emaa r g ume nt ó w, a b ypo s a dz i ćnał a wc eVa r a ne ’ ak o s z t e m k o g o k o l wi e ki nne g o . Zr e s z t ąs a m Pe pedo s k o na l ez da j es o bi es pr a wę , ż eVa r a nenac hwi l ęo be c nąg opr z e wy ż s z ai ni emas z a nsnar e g ul a r ne g r a ni ewpi e r ws z e j j e de na s t c e .

Zi nedi neZi danepokus i ł s i ęobar dzo odważnes t wi er dzeni e. Legenda f r ancus ki egof ut bol udos zł adowni os ku, żeRaphaël będzi ew pr zys zł oś ci naj l eps zym f r ancus ki ms t oper em ODMI ENNYSTYL

Coby ł oz na ki e mr oz poz na wa l ny m de f e ns y wyRe a l u?Br ut a l noś ć , pr owoka c j e , pr z e py c ha nki . T o, moż nana pi s a ć , „ wi e l bi l i ”Pe pewr a z zRa mos e m. J e dna kz upe ł ni eodmi e nnys t y lg r ypr e z e nt uj eVa r a ne . W we j ś c i a c hF r a nc uz a , ni edaz a uwa ż y ćs i ęna we t na mi a s t k i f a ul u. Ni e pr z y pomi na ms obi et a k ż eVa r a ne ’ awj a k i e j k ol wi e kpr z e py c ha nc e . Pr owok a c j ir ówni e żni g dyni edos t r z e g ł e m. Wa r t ez a uwa ż e ni aj e s tt o, i ż Va r a nedos t a ł wt y ms e z oni ez a l e dwi ej e dnąż ół t ąk a r t k ę— wme c z u 1/ 16 i na ł uPuc ha r uKr ól a . Poz aj e dny mk a my c z k i e m, c z y ś c i ut k oj a k wba s e ni e . T a k, t oz a dz i wi a j ą c e . J e dnąk a r t k ęws e z oni eg r oma dz i z a wodni kdr uż y ny , kt ór adwal a t aws t e c zbi ł ar e k or dypope ł ni ony c hf a ul i wLi dz eMi s t r z ów. J e ś l i Va r a neut r z y mapo z i o m— ape wni et a ks i ęs t a ni e— t owł a ś ni e o nbę dz i epo ds t a wo wy ms t o pe r e mr e pr e z e nt a c j i Di di e r aDe s c ha mps a namundi a l uwBr a z y l i i . Wr a zzS a k homo g ąs t wo r z y ćt a k i ś r o de kde f e ns y wy , ż ebę dz i eg oni e z wy k l et r udnopo k o na ć , ana we t — pi s z ą cj użc a ł k i e mk o l o k wi a l ni e— r o z bi ć .


ZI NNEJBECZKI

Hi s t or i a [RAF AŁS AHAJ]

j akzbaj ki

FOT.MARCA. COM

POZNAJ CI ESZCZĘŚCI ARZAZKALI FORNI I

@j s a ha j

Abe l Rodr í g ue zj ak oi mi ęi naz wi s k oni k omuni cni emówi . T ak i c hRodr í g ue z ównaś wi e c i ej e s t pe wni ewi ę c e j odKowal s k i c h. 41l e t ni Me k s y k ani nj e dnakwy r óż ni as i ęzt ł umu. Uwi e r z c i e , ż e wi e l uzWasc hc i ał obypr z e ż y ćhi s t or i ęnoname ’ a, k t ór ys pe ł ni ł s woj enaj wi ę k s z emar z e ni e

J

os éMour i nhot oj edenznaj l eps z y c ht r ener ów pi ł kar s ki c hnaś wi ec i e. Wi ęks z oś ćpoc z ąt kuj ąc y c hs z kol eni owc ówmar z yokar i er z ePor t ug al c z yka. Podc z ast r enowani aChel s ea, I nt er uc z y Real uMadr yt , TheS pec i al Onenapr z eds e z onowez g r upowani auda wałs i ęz es woi mi dr uż ynamidoLosAngel es . Al ec omazt ym ws z y s t ki m ws pól neg oAbel Rodr í g ue z ?

Ko l e j ne g odni as pe ł ni ł s wo j ema r z e ni ei z o ba c z y ł naż y woEl Cl á s i c o . Opr óc zs a me g ome c z u, wkt ór y m Re a lwy g r a ł2: 1zBa r ç ą , c z ł owi e k zF ont a nymóg łz oba c z y ćs z a t ni ęRe a l uMa dr y t . Zr obi łs obi ez dj ę c i e zCr i s t i a noRo na l do , az ak ul i s a mi s po t k a ł t a k ż es a me g oDi e g oMa r a do nę . Abe l o po wi e dz i a ł s wo j ąhi s t o r i ęr o dz i ni e , k t ó r az e c hc i a ł ao dwi e dz i ć g owEur o pi e . Dz i e ńpome c z upi ł k a r z eRe a l uMa dr y tl e c i e l i j e dna kna me c z1/ 8i na ł uLi g i Mi s t r z ó wdoMa nc he s t e r u. Zt e g owz g l ę duMe k s y k a ni npo s t a no wi ł wr a c a ćdoLo sAng e l e s , j e dna kwt y mmo me nc i es po t k a łs i ęz ez de c y do wa ny ms pr z e c i we mMo ur i nho . „ Ni czt e g o ! J e dz i e s z zna mi doMa nc he s t e r ui bę dz i e s zpr a c o wa ł ws z t a bi e . Po mo ż e s zna m, awz a mi a ndo ś wi a dc z y s zme c z uLi g i Mi s t r z ó wo dk uc hni ” . „ Za pł a c ęz a ws z y s t k o ”— o dpa r łAbe l . „ Ki e dyj e s t e śz emnąwEur o pi e , ni emus i s z pł a c i ć ”— uś mi e c hną łs i ęMo ur i nho .Po r t ug a l c z y kz r o bi łmuz dj ę c i e s wo i mt e l e f o ne mi wy s ł a łf o t o g r ai ędos z t a bus z k o l e ni o we g o , b ywpi s a nog onal i s t ęws pó ł pr a c o wni k ó wname c zwy j a z do wy . 5ma r c aRodr í g ue zz na l a z łs i ęw T e a t r z eMa r z e ń, aj e g or odz i na mog ł az oba c z y ćg owt e l e wi z j i , t użobokwy c hodz ą c e g onamur a wę Rona l do. Ki l kas e k undwc z e ś ni e jj e g or oda k, Chi c ha r i t oHe r ná nde z , pods z e dłdoni e g oi obi e c a łmus woj ąk os z ul k ęme c z ową . S ł owadot r z y ma ł poz a k ońc z e ni us pot ka ni a . Ponoćpopr os i ł g oot oMour i nho, j e dna kAbe l dodz i śot y mni ewi e . Pome c z uby ł os por one r wów w z wi ą z k uzde c y z j ąs ę dz i e g o. S i r Al e xF e r g us onwy r a z i łs woj eni e z a dowol e ni eni epoj a wi a j ą cs i ęna pome c z owe j k onf e r e nc j i pr a s owe j . Rodr í g ue zmi a ł oka z j ęwi dz i e ćt o ws z y s t k oz ak ur t y ną . S z k ot pods z e dł doAbe l apome c z ut r z y ma j ą cw r ę k uki e l i s z e kwi nai powi e dz i a ł : „ Pr z e ka żJ os é , ż ewi noc z e ka . Ni e c h s i ępos pi e s z y ! ” . Pot y ms po t k a ni uz da r z y ł as i ęj e s z c z ej e dnahi s t o r i a . Ma r c e l opo pr o s i łAbe l a , a b yt e ns pr ó bo wa łwy mi e ni ćj e g ok o s z ul k ęzRo bi ne mv a n Pe r s i e . Me k s y k a ni npo s t a no wi ł po dr o c z y ćs i ęzr e pr e z e nt a nt e mBr a z y l i i . „ Ni e s t e t y , wy mi e ni ł s i ęj użzk i mśi nny m…” . „ Na pr a wdę ? ”— Ma r c e l o po s mut ni a ł . „ Ża r t uj ę …Ot ot wo j ak o s z ul k a ” . Opr ó c zpr e z e nt uo dChi c ha r i t o , Abe lo t r z y ma łk o s z ul k io dKa k i , Öz i l aiEs s i e na . OdBr a z y l i j c z y k a o t r z y ma ł t a k ż ek o r k i o r a zmó g ł z a br a ćj e dnązpi ł e kme c z o wy c h Ws pomni e ni as ąj e dna kwa r t eduż o, duż owi ę c e j . Popowr oc i edo Ma dr y t ut r e ne rwy pi łk i e l i s z e kwi naz es woi mi ws pół pr a c owni k a mi . Podc z a sr oz mowyz es z t a be mpoś wi ę c i ł k i l k as ł ówAbe l owi : „ Ws z y s c y c i e s z y l i s i ęj e g os z c z ę ś c i e m. Zna l i g ozoboz uwS t a na c hZj e dnoc z ony c h iwi e dz i e l i , ż et opr a c owi t yg oś ćidobr yc z ł owi e k . Wy g r a łna m dwa me c z e ! ” . Abe l Rodr i g ue zpr z e ż y łj e dnązna j pi ę kni e j s z y c hhi s t or i i ws woi m ż y c i u. J a kt omówi ąwAme r y c e— k a ż dymoż epr z e j ś ćdr og ę„ odpuc y but adomi l i one r a ” . W pr z y pa dk uAbe l ana we tz ami l i onydol a r ówni e uda ł obys i ęk upi ćt y c hs z c z ę ś l i wy c hc hwi l , kt ór eg os pot k a ł ypodc z a s t e j pi ł k a r s ki e j pr z y g ody .

Pr z e zs i e de mk ol e j ny c hwa ka c j i , Abe l br a łwol newpr a c ynadwa t y g odni e , ż e byzbl i s kapodpa t r y wa ći dol azEur opy . Ws t a wa ł opi ą t e j na dr a ne mi j e c ha łdoLosAng e l e s , g dz i ez ada r mopoma g a łwpr a c y dr uż y nomMour i nho. Us t a wi a ł br a mki , pr z y g ot owy wa ł boi s k o. Robi ł ws z y s t k o, ż e bypi ł ka r z emi e l i j a kna j l e ps z ewa r unki dot r e ni ng u. Na doda t e kz ada r mo. Na s t ę pni ewr a c a łdos woj e g odomuwF ont a ni e , odda l one g o80ki l ome t r ówodba z yt r e ni ng owe j . Póź nos z e dłs pa ć , aopor a nk upowt a r z a ł ws z y s t k i ec z y nnoś c i . J e g ona j wi ę ks z y mma r z e ni e mby ł oobe j r z e ćEl Cl á s i c onaS a nt i a g o Be r na bé u.Eur ope j s kif ut bolog l ą da łoddz i e c ka ,a l eni g dyni emi a ł oka z j i pol e c i e ćnaS t a r yKont y ne nt . W 2013r ok uuz na ł , ż epr z e dni m os t a t ni as z a ns a ,ż e byz oba c z y ćw a k c j iz a wodni k ów Re a l uMa dr y t i Ba r c e l ony , t y mba r dz i e j , ż eme di as pe k ul owa ł yoode j ś c i uMour i nho. Pos t a wi ł ws z y s t k onaj e dnąk a r t ę . dyby łj uż z de c y dowa nynapodr óżdoEur opy ,poj a wi ł ys i ę Ki e j e s z c z edwi epr z e s z k odynadr odz edos z c z ę ś c i a . Pi e r ws z a— r odz i na .Odkł a da łpi e ni ą dz enaws pól newa ka c j ezż onąit r ój kąc ór e k. Dr ug a— ni emi a łż a dne g ok ont a kt uz es z t a be m por t ug a l s ki e g o t r e ne r a . Pi e r ws z ypr obl e mz os t a łr oz wi ą z a nyba r dz os z y bk o. Żona i c ór ki j a s nopr z e ds t a wi ł ys woj es t a nowi s k o: „ Powi ni e ne śj e c ha ć . T o z a ws z eby ł ot woi mma r z e ni e m” . 28ma r c aRodr í g ue zpol e c i a łdoMa dr y t u.Ni emi a łr e z e r wa c j i w hot e l u,ni emówi ą cj użobi l e c i ename c z .Pos t a nowi łoc z e ki wa ć z na j omy c hwVa l de be ba s . T e j noc ypa da ł ś ni e gi by ł oba r dz omr oź no. Pr z e ma r z ni ę t yAbe ls i e dz i a łnaul i c ypodoś r odki e mt r e ni ng owy m pi ę ćg odz i n. „ T oby ł c ud, ż eg oz oba c z y ł e m. Pot r e ni ng uwy j e ż dż a ł e m zRui F a r i ązoś r odk ai j a kz a ws z ec z e k a ł onana smnós t wol udz i . Na g l e kr z y kną ł e m: „ S t ój , t a mj e s t g oś ćzLosAng e l e s ! ” . „ Cot ur obi s z , Ami g o? ” —z a py t a łt r e ne rRe a l uMa dr y t . „ Pr z y j e c ha ł e mwa sodwi e dz i ć . Moi m ma r z e ni e mj e s tz oba c z y ćGr a nDe r bi ” . „ Al eni emaj użbi l e t ów. Gdz i e s i ęz a t r z y ma ł e ś ? ” . „ Moi m pr i or y t e t e m by ł oz oba c z y ćwa s .Gdy bys i ę ni euda ł o, poj e c ha ł by mpods t a di oni pr óbowa ł z doby ćbi l e t . Gdy byt o t a kż eni ewy pa l i ł o, wr óc i ł by mdodomu” . Da l s z yr oz wója k c j imóg ł byz da r z y ćs i ęt y l k ow i l mi e .Mour i nhoz or g a ni z owa łRodr í g ue z owipok ójwhot e l u, wkt ór y m pi ł ka r z e Kr ó l e ws k i c hk o nc e nt r o wa l i s i ępr z e dme c z e mzBa r c e l o ną . Na s t ę pne g o dni aMe k s y k a ni nz o ba c z y ł t r e ni ngz e s po ł u, awi e c z o r e mz j a dł ws pó l ny * Aut orba z owa ł naa r t y k ul e , k t ór yuk a z a ł s i ęwS por t sI l l us t r at ed o bi a dz es z t a be ms z k o l e ni o wy mma dr y c k i e g ok l ubu.

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN 5 3


SELECCI ÓN MESSI ZL I T OWAŁSI ĘNADRYWAL AMI — PEDROW DRODZEPOPI ERWSZYREKORD

[MAC I E JKANC ZAK] @ma c i e j k a nc z a k

J e ś l i my ś l i s z , dr og i c z y t e l ni k u, ż eLe oMe s s i j użdawnoz g r omadz i ł ws woi mr ę k uws z y s t k i emoż l i we r e k or dys t r z e l e c k i et o. . . mi ł onam Ci ępoi nf or mować , ż ej e s t e śwbł ę dz i e !Choc i ażg e ni al ny Ar g e nt y ńc z y kwi e dz i epr y m wni e z l i c z one j i l oś c i s naj pe r s k i c hk l as y f i k ac j i , t oj e dnakwy t r wal i i ni e z mor dowani s t at y s t y c ydok opal i s i ędoj e dne j , wk t ór e j „ LaPul g a”wc i ążni ej e s tnaj l e ps z yi pot y m s e z oni et ak i s t anr z e c z yt e żni epowi ni e nul e cz mi ani e wr a nk i ng , wk t ó r y mg wi a z daBa r c e l o nyodz i woni e j e s tnac z e l e , dot y c z yl i c z byg ol i z doby t y c hws e z oni ewme c z a c hr e pr e z e nt a c y j ny c h. Wy s t ę pywdr uż y ni ena r o do we j o ddł uż s z e g oc z a s ub y ł ypi ę t ąa c hi l l e s ową26l a t kazRos a r i o, a l edz i śt y l k ok ompl e t ny i g no r a nti a bne g a tmo ż epo wi e dz i e ć , ż eMe s s i wba r c hBl a ug r a nyi Me s s i wba r wa c hAl bi c e l e s t e st o wa dwi ez upe ł ni er óż neos oby . W ubi e g ł y ms e z oni eLe owbi a ł obł ę ki t ny mt r y k oc i es t r z e l i łbowi e mł ą c z ni edwa na ś c i eg ol i . Wy ni kni e z ł y , a l eda l e k omudor e k or dowe g oos i ą g ni ę c i at r i aGe r dMül l e r( 71/ 72) , Rona l do( 95/ 96) i Pa t r i c kKl ui v e r t ( 99/ 00) . Ni e mi e c , Br a z y l i j c z y ki Hol e nde r , j a k oj e dy ni pi ł ka r z enaś wi e c i e , wc i ą g uj e dne j ka mpa ni i pot r a i l i uz y s ka ćdl as woi c hr e pr e z e nt a c j i a żc z t e r na ś c i ebr a me k. W bi e ż ą c y c hr oz g r y wka c hc z t e r okr ot nyz doby wc aZł ot e j Pi ł kipi ę c i okr ot ni e wpi s y wa ł s i ęnal i s t ęs t r z e l c ów. Ma j ą c j e dna knauwa dz e , ż ewt y ms e z oni eAr g e nt y nar oz e g r aj użt y l k odwas pot ka ni a( zKol umbi ąi Ekwa dor e m) , ś mi a ł omoż nai ś ćoz a kł a d, ż eMe s s i dos woj e g os na j pe r s ki e g oCV ni ebę dz i emóg ł z a ł ą c z y ćk ol e j ne g or e k or du. Ni e s podz i e wa ni ej e dna k pr z e dt a kąs z a ns ąs t a ną ł kl ubowyk ol e g aLi one l a , Pe dr oRodr í g ue z Ok r e ś l e ni e„ ni e s podz i e wa ni e ”j a kul a łpa s uj edos y t ua c j i 25l a t k az S a nt aCr uzdeT e ne r i f e . T e nbo wi e mni g dyby ł pr z e c i e żt y pe ms na j pe r a , z doby wa j ą c e g opr z y na j mni e j dwa dz i e ś c i abr a me knas e z on. Ods e z onu 07/ 08, k i e dyt oz os t a łwł ą c z onydopi e r ws z e j dr uż y nyDumyKa t a l oni i , t y l k odwuk r ot ni ez da r z y ł omus i ępr z e k r oc z y ćg r a ni c ędz i e s i ę c i u t r ai e ń. Łą c z ni e , l i c z ą cws z y s t k i er oz g r y wk i , w206me c z a c hz doby ł dl a Ba r ç y66br a me k , c ozpe wnoś c i ąni ej e s t r e z ul t a t e mzg a t unk ui mponuj ą c y c h. Wr e pr e z e nt a c j i Hi s z pa ni i doni e da wnat e żni ebł y s z c z a ł s k ut e c z noś c i ą . Doś ćpo wi e dz i e ć , ż edowr z e ś ni a2012r ok umi a ł nak onc i ez a l e dwi edwag ol ewe k i pi e„ LaF ur i aRoj a ”i r ol ęr e z e r wo we g o, be zwi ę k s z y c hpe r s pe k t y wnapr z y s z ł oś ć . Wewr z e ś ni uws z y s t k oz mi e ni ł os i ę j a kz adot k ni ę c i e mc z a r odz i e j s k i e j r óż dż k i — dwat r ai e ni azAr a bi ąS a udy j s k ą , t r z yzBi a ł or us i ąi k ol e j nedwaz a a pl i k o wa nePa na mi e . Na z wy r y wa l i , k t ór y mPe dr os t r z e l a łbr a mk i oc z y wi ś c i enak ol a nani er z uc a ł a l ek i e dyw2013r . na j pi e r wdwuk r ot ni ewpi s a łs i ęnal i s t ęs t r z e l c ó w wt o wa r z y s k i e j g r z ezUr ug wa j e m, apó ź ni e j naS t a dedeF r a nc ez a pe wni ł Hi s z pa ni i wa ż nez wy c i ę s t wozF r a nc j ąwe l i mi na c j a c hdomi s t r z o s t w ś wi a t a , s t a ł os i ęj a s ny m, ż ena pa s t ni k aBa r c e l o nymo ż naj użzc z y s t y m s umi e ni e mo bwo ł a ćna j wi ę k s z ąg wi a z dą„ LaS e l e c c i o n ” .

Ó

54 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Hi s z pa ńs kapr a s aodr a z ur oz poc z ę ł awi e l kąa k c j ę , ma j ą c ąnac e l u uś wi a domi e ni eki bi c ówpr z e dj a kwi e l kąs z a ns ęs t a j ePe dr oRodr í g ue z .Me di anaPół wy s pi eI be r y j s ki m ma j ąbowi e m i oł anapunk c i e pr z e r óż ny c hs t a t y s t y k. Pr obl e mpol e g aj e dna knat y m, ż eoi l er e pr e z e nt a c j aHi s z pa ni iodl a tbi j er e k or dz ar e k or de m, ot y l ej e j pi ł ka r z e i ndy wi dua l ni eni ema j ąs i ęz by t ni oc z y m poc hwa l i ć . Nat a pe c i eod l a ts ąt y l k oLi one l Me s s i i Cr i s t i a noRona l do, r e s z t at e muk os mi c z ne mupoj e dy nk owi s na j pe r ówmus i pr z y g l ą da ćs i ęzda l e ka . Na pa s t ni k FCBj e dna kpr z yda l s z e js k ut e c z noś c ibę dz i emóg ł , c hoćnac hwi l ę , us uną ćw c i e ńa r g e nt y ńs k opor t ug a l s kidue t .Że byt a ks i ęj e dna k s t a ł o„ Pe dr i t o ”pot r z e buj ec z t e r e c hg ol i , a bywy r ówna ćr e k or dMül l e r a , Rona l doi Kl ui v e r t a , z a śpi ę c i u, a bys t a ćs i ęs a modz i e l ny ml i de r e m t e j kl a s yi ka c j i . Oka z j i dot e g obę dz i emi a ł c oni e mi a r a , g dy żdok ońc a s e z onu12/ 13„ LaRoj a ”r oz e g r a j ąj e s z c z epr z y na j mni e j pi ę ćs pot ka ń. Na j pi e r w w US Aw t owa r z y s ki c hme c z a c hz mi e r z ąs i ęzPor t or y k o i I r l a ndi ąPół noc ną , apóź ni e j wBr a z y l i i ws t a r c i a c hPuc ha r uKonf e de r a c j izUr ug wa j e m, Ni g e r i ąiT a hi t i . Wc ona j mni e j dwóc hzpi ę c i u wy ż e jwy mi e ni ony c hs pot ka ńHi s z pa ni epowi nnis t r z e l i ćc hoc i a ż t r z yg ol e . Apr z e c i e żwi ę c e j ni żpr a wdopodobny mj e s t , ż emi s t r z owi e ś wi a t aiEur opywy j dązg r upy . Za t e m pr z e dPe dr omi ni ma l ni epi ę ć , ama ks y ma l ni es i e de m oka z j i ,a byus t r z e l i ćt ebr a k uj ą c epi ę ćg ol i . Nar a z i ena j bl i ż e j wdr a pa ni as i ęnas z c z y tkl a s yi ka c j i s t r z e l c ówg ol i wr e pr e z e nt a c j i wj e dny ms e z o ni eb y ł Da v i dVi l l a , k t ó r ywr o z g r y wk a c h 08/ 09z a l i c z y ł t r z y na ś c i et r ai e ń.

Pedr o, j akmał okt ór ypi ł kar znaś wi eci e, pos i ada wi edzęnat emats woi chmożl i woś ci . Gdywi e, że ni epr zedr ybl uj eki l kur ywal ibądźni es t r zel igol az 25met r ów, popr os t ut egoni er obi . Dos konal ezdaj e s obi es pr awę, żemni ej kont akt ów zpi ł kączas em daj ewi ęcej j egozes poł owi . Wj egopr zypadkuj ednak w os t at ni m czas i e, mni ej zaws zeznaczys kut eczni ej — Mar t iPer ar nau„ Mar ca”


Gł ównys pr a wc ac a ł e g oz a mi e s z a ni ani epot r ai dok ońc awy t ł uma c z y ćs woj e j na g ł e j e ks pl oz j i s t r z e l e c ki e j . Z wł a s z c z awobe cf a kt u, ż ewt y ms e z oni ewi ę c e j g ol i s t r z e l i ł dl adr uż y nyna r odowe j ni żdl aBa r c e l ony( z a l e dwi eos i e mw43me c z a c h) . „ S a m ni ewi e ms ką dt a kas k ut e c z noś ć . Hur t owoz doby wa nebr a mkioc z y wi ś c i e ba r dz omni ec i e s z ą , a l ej e s z c z eba r dz i e jf a kt , ż eda j ąonez wy c i ę s t waHi s z pa ni i ” m wi — mó ws woi mt y l uPe dr o. I de a l ni ej e g os t y l na k r e ś l i ł Ma r t i Pe r a r na uz„ Ma r k i ” , k t ór ynas woi m bl og una pi s a ł : „ Pe dr o, j a kma ł okt ór ypi ł k a r znaś wi e c i e , pos i a da wi e dz ęnat e ma t s woi c hmoż l i woś c i . Gdywi e , ż eni epr z e dr y bl uj ek i l k ur y wa l i bą dź ni es t r z e l i g ol az25me t r ów, popr os t ut e g oni er obi . Dos k ona l ez da j es obi es pr a wę , ż emni e j k ont a k t ówzpi ł k ąc z a s e mda j ewi ę c e j j e g oz e s poł owi . Wj e g opr z y pa dk u j e dna kwos t a t ni mc z a s i e , mni e j z a ws z ez na c z ys k ut e c z ni e j ” . Ca ł aHi s z pa ni az a t e m zni e s a mo wi t ąuwa g ąi z a i nt e r e s o wa ni e m bę dz i eog l ą da ć wa l k ęPe dr oopobi c i er e k or du. Ws z a ks t r z e l e c k i eos i ą g ni ę c i aś r ubo wa nepr z e zLe o Me s s i e g oni enudz ąj użc hy bat y l k os a me g oz a i nt e r e s o wa ne g o.

PEDRO RODRÍ GUEZ Dat aimi ej s ceur odzeni a: 28. 07 . 87 , Sant aCr uzdeTener i f e, Hi s z pani a Pozycj a: na pas t ni k, s kr z ydł owy Wzr os t : 1 69cm uby: CDSanI s i dr o, FCBar cel ona Kl War t oś ćr ynkowa: 30. 000. 000€( wg. Tr ans f er mar kt ) FOT.WI KI MEDI A

Wygr anaobr ońc ówt r of eum Popor aż c eHi s z pani i z eSz waj c ar i ą0: 1namundi al uwRPA, naPół wy s pi eI be r y j s k i m by łpł ac zi z gr z y t ani ez ę bów. Por e mi s i e1: 1zWł oc hami naEURO2012t r e ne rVi c e nt ede l Bos queby łods ądz anyodc z c i i wi ar y , k r y t y k owanyj ak k r aj dł ugi i s z e r ok i z agr ębe zk l as y c z ne j „ 9” . Por ówni eni e s podz i e wany mr e mi s i ezFi nl andi ą1: 1we l i mi nac j ac h mi s t r z os t wś wi at a, ot war c i enawoł y wanodoz mi anys t y l u, t wi e r dz ąc , ż ef or muł at i k i t ak i z os t ał awy c z e r pana [BARBARABARDADYN]–dz i e nni k a r k aPr z e g l ą duS por t owe g o „ S k or oods z e ś c i uc z ys i e dmi ul a t wy g r y wa mys pos obe m, kt ór ys i ę s pr a wdz a , k ont r ol uj ą cme c z , ma j ą c70pr oc e nt owepos i a da ni epi ł ki , s t wa r z a j ą coka z j e . . .Ma myt oz mi e ni a ć ,boz r e mi s owa l i ś myj e de n me c z ?Ca ł yś wi a tc hc eg r a ćt a kj a kHi s z pa ni a , amy— z mi e ni a ćs t y l . T oni e by wa ł e ” , z ż y ma łs i ęGe r a r dPi quéw wy wi a dz i edl a„ ElPa í s ” . Imi a łr a c j ę . LaRoj awna s t ę pny ms pot ka ni u, zFr a nc j ąnaS t a dede Fr a nc e , z a g r a ł ak onc e r t owoiodz y s ka ł api e r ws z emi e j s c ewg r upi e . Zł a t woś c i ąwy s z ł azt a r a pa t ów, podobni ej a kwy c hodz i ł azni c hna mundi a l uw2010r ok uc z ynaubi e g ł or oc z ny m EUROpopot kni ę c i u zI t a l i ą . T oni e s a mowi t e , ż et adr uż y nawka ż de j s y t ua c j i pot r ai z a c howa ćz i mnąkr e w. Wi e r z yws i e bi e , ws woj eumi e j ę t noś c i , pot r ai z na l e ź ćwy j ś c i ezs y t ua c j i wy da wa ł obys i ębe z na dz i e j ny c h. Pa r a f r a z uj ą c s ł owaF a t i haT e r i ma , na we t s z e ś c i ol e t ni edz i e c k owi ej a kg r aHi s z pa ni a . Ami mot or y wa l eni epot r ai ąz na l e ź ćnani ąa nt i dot um, apr z y na j mni e j ni et a ks k ut e c z ne g o, byz a g r odz i ćj e j dr og ęwi odą c ąnak ol e j nyt ur ni e j , apóź ni e j pot y t uł . Oc z y wi ś c i emoż namówi ć , ż eLaRoj a mi s owa ł azFi nl a ndi ą , bonaboi s k uni eby ł oa ni Xa v i e g o, a ni Xa bi e g o Al ons o, a l et r z e bapa mi ę t a ćj a kul t r a de f e ns y wni ez os t a l ius t a wi e ni Fi nowi e . Podobni ej a kj e s i e ni ąGr uz i ni . Hi s z pa ni ema j ąt e nde nc j ędowpa da ni az es kr a j noś c i ws kr a j noś ć . Pos uk c e s a c hwy nos z ąs woi c hpi ł k a r z ynapi e de s t a ł , j e dna kwy s t a r c z y ni e wi e l ki epot kni ę c i e , g or s z yme c zi odr a z uc i s k a j ąg r omy . Pot wi e r dz at oz r e s z t ąs a m Pi quéwews pomni a ny m wy wi a dz i edl a„ El Pa í s ” :

„ Pe wni e , ż ej e dne g odni amoż e s zpr z e g r a ć , a l el i c z ys i ę t o, c os i ęwy g r a ł o. W dr uż y ni eni emawą t pl i woś c i . Hi s z pa ńs k ak ul t ur amówi j e dna k , ż ej e s t e śwk r y z y s i ej e ś l i pr z e g r a s zj e de nme c zpodok ona ni ut e g o, c z e g oni edok ona ł ni k t : wy g r a ni eEURO, mundi a l ui EURO. Ni emoż e my t y mż y ć , a l eni emoż e mywą t pi ćwna s zs t y l ”— a pe l owa ł s t ope rBa r c e l ony . Ni emoż naz a pomi na ćj a ki s t ot naj e s twt y mws z y s t k i m r ol as e l e k c j one r a . Vi c e nt ede l Bos quej e s tc z ł owi e k i e m oz upe ł ni eodmi e nny mc ha r a kt e r z eni żkr e wk i Lui sAr a g oné s , a l ej e g oopa nowa ni ei pr os t ot ama j ąnadr uż y nęz ba wi e nny wpł y w. T or ówni e żdz i ę k i ni e muwr e pr e z e nt a c j i ni edos z ł odo r oz ł a mupos e r i i g or ą c y c hi pe ł ny c hk ont r owe r s j i Kl a s y k ówz2011 r ok u. De l Bos quej e s tpr a wdz i wąoa z ąs pok oj u, c z ł owi e k i e mdobr y m j a kc hl e b. Twi e r dz i , ż ewog ól eni epr z y k ł a da ł wa g i dok r y t y k i , j a k a s pa dł anani e g opodc z a smi s t r z os t wEur opy , i t oz es t r onyt a k i c hpos t a c i j a kAr a g oné sc z yMour i nho. Pr z e dme c z e mzF r a nc j ą , k l uc z owy m dl aHi s z pa ni i wt y c he l i mi na c j a c h, t e żz a c howy wa ł s pok ój , apo z wy c i ę s t wi es t wi e r dz i ł , ż e„ i s t ni e j epe wi e ns e k t oroc ha r a k t e r z e de s t r uk t y wny m. Cz a s e mni ez da j e mys obi es pr a wyzt e g o, j a k ąwa r t oś ć pos i a dat o, c z e g odok ona l i ś my ” . Be zwz g l ę dunak r y t y k ę , s ł owa z wą t pi e ni a , doma g a ni es i ęz mi a n…oni zk a ż dy c hopr e s j i wy c hodz ąwz moc ni e ni . Robi ąs woj e . I z wy c i ę ż a j ą . MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

55


SELECCI ÓN

STOPNI EDROGI NASZCZYT

[PI OT RDYGA] @P i o t r e k Dy g a

Os t a t ni es pek t a k ul a r nes uk c es yr epr ez ent a c j i Hi s z pa ni i or a zhi s z pa ńs k i c hk l ubóws pr a wi ł y , ż ec a ł yś wi a tz a c z ą ł obs er wowa ćs y s t em s z k ol eni anaPół wy s pi eI ber yj s k i m. Ca ł k i em s ł us z ni e, boj es tc opodz i wi a ć U1 6, CZYLIPOLI GON DOŚWI ADCZALNY

Tr e ne r e mk a dr ydol a t s z e s na s t uj e s t S a nt i De ni a , c z ł owi e k , k t ór e g o k i bi c ezni e c odł uż s z y ms t a ż e m mog ąpa mi ę t a ćj a k os t ope r aAt l é t i c o zpr z e ł omus t ul e c i . Dz i e wi ę ćl a tw pa s i a s t e jk os z ul c e , g r ubopona d dwi e ś c i eme c z ów…Al ez os t a wmyt o. U16t odl aS a nt i e g odr uż y na , wkt ór e j s pr a wdz aonna j ba r dz i e j obi e c uj ą c y c hz a wodni k ów. Bomus i c i ewi e dz i e ć , ż ewy c howa ne kAl ba c e t eBa l ompi éj e s tr ówni e żt r e ne r e mr e pr e z e nt a c j i dol a ts i e de mna s t u( i dol a tpi ę t na s t ur ówni e ż ) . Akt ua l ni eni ef unk c j onuj ąż a dnek ont y ne nt a l ner oz g r y wki c hł opc ów U16, a l emi mot oHi s z pa ni ek ul t y wuj ąt r a dy c j ęt e j ka dr y , ur z ą dz a j ą c r e g ul a r nez g r upowa ni a ,g r a j ą cme c z et owa r z y s ki e ,at a kż emoc no pr omuj ą cr e g i ona l net ur ni e j emi s t r z ows ki e . S z c z e g ól ni ei nt e r e s uj ą c aj e s tkwe s t i az g r upowa ń. Mł odaLaRoj az bi e r as i ęc a ł ki e mc z ę s t o iz a z wy c z a jni er oz g r y wawt e dyme c z ów z es woi mir ówi e ś ni ka mi . Gr a c z et r e nuj ąwoś r odk uLa sRoz a s , s pot y ka j ąs i ęz es t a r s z y mi k ol e g a miis ądody s poz y c j iw pr z y pa dk ug i e r e kt r e ni ng owy c h. Dl at a k mł ody c hc hł opa k ów t e g ot y puz g r upowa ni as ąoc z y wi ś c i eni e z wy kl ewa ż ne , aot r z y ma ni epowoł a ni auc hodz iz ag i g a nt y c z nys uk c e s , z wł a s z c z aż ec z a s a miS a nt iDe ni az a pr a s z ani e wi e l epona ddz i e s i ę c i uz a wodni k ów.Ca ł ki e m ni e da wnoHi s z pa ni ez a g r a l it owa r z y s ki me c zzr e pr e z e nt a c j ąWę g i e rU17.Wy g r a l i2: 0pog ol a c hRa mi r o Gue r r yzVi l l a r r e a l uiMa r i oRodr í g ue z azc a nt e r yRe a l uMa dr y t . S k or oj użj e s t e ś mypr z ype r s ona l i a c h,t owa r t oz wr óc i ćuwa g ęna ki l k uc hł opc ów. Re g ul a r nepowoł a ni aot r z y muj enapr z y kł a dXi k e r Oz i r e nj a ur e g uizAt hl e t i c u.F a niAt l é t i c o wi ą ż ąwi e l ki ena dz i e j e zos obąÁng e l aT or r e s a . Wk a dr z eU16g r at e żpr a wdopodobni ena j ba r dz i e j ut a l e nt owa nypr oduk t a k a de mi i Ma l l or k i —J ua nS a s t r e . Br a k me c z ów os t a wk ęs pr a wi aj e dna k ,ż ena j z dol ni e j s z y c hHi s z pa nów zr oc z ni ka1997ni ktni et r z y mawka dr z eU16. Oni l ą duj ąwg r upi e or oks t a r s z e j .

U1 7, CZYLIPOCZĄTEKRYWALI ZACJI

S a nt iDe ni aw t e jr e pr e z e nt a c j ini emoż epoz wol i ćj użs obi e nawe s oł ąbe z t r os k ę .W t e jka t e g or i ima myimi s t r z os t waś wi a t a , i Eur o py . Ro z g r y wa nes ąt ur ni e j ek wa l ii k a c y j ne , wi ę ck a dr aj e s t ba r dz o z a pr a c o wa na . T owł a ś ni enat y mpo z i o mi er o dz ąs i ęwi e l k i et a l e nt y , t o t uz a c z y na j ąs i ęwi e l k i ek a r i e r y . Pa r ędni t e mumł o dz i Hi s z pa ni er o z e g r a l i dr ug ąf a z ęe l i mi na c j i c z e mpi o na t uS t a r e g oKo nt y ne nt u. I c hr y wa l a mi b y l i Cho r wa c i , F r a nc uz i i Be l g o wi e . LaRo j i t az a j ę ł awg r upi et r z e c i emi e j s c ei ni e s t e t ypo ż e g na ł as i ęzma r z e ni a mi ot y t ul e

56 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


FOT . FL I CKR. COM/HENRI KAL EXANDERSEN

Wyni ki hi s z pańs ki c hmł odz i e ż óweknaME

Mi s t r zowi eEur opyU21z201 1r oku. Odl ewej : Davi ddeGea, Dí dacVi l à, Adr i ánLópez, JaviMar t í nez, Ál var oDomí nguez, Al ber t oBot í a, AnderHer r er a, Thi agoAl cânt ar a, I kerMuni ai n, JuanMat a, Mar t í nMont oya Na z wi s kapi ł ka r z yt a ki c hj a kJ a v iMa nqui l l o, J onni , Pa c oVa l e r a , J os é Rodr i g ue zc z yÁl v a r oVa di l l oz na nes ąka ż de muf a nowi hi s z pa ńs ki e g of ut bol u.T e nos t a t niz a wodni k,s kr z y dł owyRe a l uBe t i s ,uc hodz i z amot orna pę dowyka dr y . Moż nawc i e mnoz a kł a da ć , ż ej e ś l i l a t e m nal i t e ws ki c hboi s ka c hHi s z pa ni ez dobę dąme da l , t owa l ni epr z y c z y ni s i ędot e g owł a ś ni eVa di l l o. Ni e z wy kl ei s t ot nepowi nnoby ćt e żt o, c owś r odk upol abę dąr obi ćdwa jpomoc ni c yma dr y c ki e g oAt l é t i c o —S a úlÑí g ue ziÓl i v e rT or r e s . Oba jz os t a l imi s t r z a miEur opypr z e d r oki e mi j użwt e dyi c hg wi a z dyś wi e c i ł yj a s ny mbl a s ki e m. J e ś l i mi e l i by ś mys z uka ćs ł a by c hs t r onka dr yJ ul e naLope t e g i e g o, t omus i e l i by ś myws ka z a ćnaf or ma c j ęna pa du.Naos t a t ni ez g r upowa ni eBa s k z a br a łdwóc hs na j pe r ów — I k e r aHe r ná nde z azRe a l uS oc i e da d i S a nt i e g oMi nęzCe l t yVi g o. Wy da j es i ęj e dna k, ż enat ur ni e j umoż na bę dz i el i c z y ćg ł ówni enat e g odr ug i e g o. Pi e r ws z yj e s twy r a ź ni es ł a bs z y . Ni ewi a domo, c z yBa r c e l onapuś c i nami s t r z os t waGe r a r daDe ul of e u, kt ór ys pe ł ni awy ma g a ni awi e k owe , a l eos t a t ni oc z ę ś c i e j g r y wa wka dr z edol a t21. J e ś l ini eudas i ępowoł a ćKa t a l ońc z y ka , c a ł ana dz i e j as poc z ni enaba r ka c hof e ns y wne g opomoc ni ka . Nat e jpoz y c j i g r a ćpa r una pr a wdęni e z ł y c hz a wodni k ów, a l et r e ne rLope t e g ipo s t a wiz a pe wnenaDe ni sS uá r e z azMa nc he s t e r uCi t yl ubF e deVi c o zCór doby . Tr z e bapr z y z na ć , ż ewpor ówna ni uzpopr z e dni mi l a t a mi , a kt ua l nahi s z pa ńs kaka dr aU19j e s twy j ą t k owoni e r ówna . Dos k ona l i pomoc ni c ymoc nok ont r a s t uj ąz es ł a bi ut ki mi br a mka r z a mi i c ona j wy ż e j pr z e c i ę t nąobr oną .

U 21 , CZYLIWI ELKAPI ŁKA

La t e mr o z e g r a nyz o s t a ni et ur ni e j omi s t r z o s t woEur o pyU21. Hi s z pa ni ej użs i ędoni e g oz a k wa l ii k o wa l i i mo g ąt e r a zs po k o j ni epr a c o wa ć na df o r mąido bo r e mz a wo dni k ó w. Dog r yupr a wni e nis ąz a wo dni c y ur o dz e ni na j pó ź ni e j wr o k u1990, wi ę cpo l ewy bo r uj e s t s z e r o k i e , c ow pr z y pa dk uHi s z pa ni i o z na c z anapa pi e r z emo ż l i wo ś ćwy bo r uj e de na s t k it a kmo c ne j , ż es po k o j ni ez do l ne jdowa l k izc z o ł o wy mido r o s ł y mi r e pr e z e nt a c j a mig l o bu. Wy o br a ź c i es o bi et a k ąj e de na s t k ę :DeGe a— Mo nt o y a , I ñi g oMa r t í ne z , Ba r t r a , Na c ho— I l l a r r a me ndi , Ko k e , Thi a g o , I s c o , Ca na l e s— Muni a i n. S t r a s z namo c . Ni ews z y s c yz a wo dni c yo t r z y ma j ąpo wo ł a ni anat ur ni e j , c z ę ś ćz o s t a ni eo s z c z ę dz o napr z e zt r e ne r a , c z ę ś ćbę dz i epo t r z e bo wa ł ao dpo c z y nk upowy c z e r puj ą c y ms e z o ni el i g o wy m, a l eni ez mi e ni at of a k t u, ż eHi s z pa ni awk a t e g o r i i do21l a tt o s i ł a , k t ó r e j l ę k a j ąs i ęws z y s c yr y wa l e . LaRo j i t ami a ł as po r e g ope c haw l o s o wa ni u, bot r ai ł anaba r dz omo c nek a dr yNi e mi e c , Ro s j i i Ho l a ndi i . Na s i z a c ho dni s ą s i e dz i napa pi e r z emo g ąwy s t a wi ćj e de na s t k ęni e ma l r ó wni emo c ną , c oHi s z pa ni e . Ro s j a ni el i c z ąnabł y s kk t ó r e j śzmł o dy c h g wi a z d, aHo l a ndi a …Ws z y s c ydo br z ewi e my , naj a k i m po z i o mi es t o i w Ni de r l a nda c hs z k o l e ni emł o dz i e ż y . Tur ni e jz a po wi a das i ęna pr a wdęś wi e t ni e . Apot ur ni e j uz g r a j amł o dy c hHi s z pa nó wbę dz i er o bi ł at o s a mo , c oi c hni e c os t a r s i k o l e dz y— z a c z ni edo bi j a ćs i ędodr z wi do r o s ł e jk a dr y .Vi c e nt ede lBo s quewpuś c ik i l k u,ar e s z t abę dz i emus i a ł a o be j ś ćs i ęs ma k i e m. Pr o bl e mbo g a c t wat oni epr z e l e wk i . MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

57


SĘDZI OWI E

KRAI NAKARTKAMI IZAWI ESZENI AMI PŁ YNĄCA [PI OT RDYGA] @P i o t r e k Dy g a

Ki bi c eni epr z yz wyc z aj enidomec z ówL aL i gaz az wyc z ajpr z eż ywaj ąs z ok poz nawc z y , ogl ądaj ącElCl ás i c o. F aul e, kt ór ewi nnyc hc z ęś c i ac hEur opy pr z es z ł ybyni ez auważ one, wPr i mer aDi vi s i óns ąk ar anek ar t k ami . Żadne z agr ani er ęk ąni euj dz i enas uc ho, k aż deni epr z yc hyl nes ł owo wki er unkuar bi t r at oz awi es z eni e

W pot ę g owa ł yw k i bi c a c hpr z e k ona ni e ,ż es y mpa t y c yLaLi g ami e l i wi e l k i e g ope c hait r ai l inana j g or s z ys or ts ę dz i ów w Eur opi e .T e opi ni e by ł y wz ma c ni a ne ż e nuj ą c y mi wy s t ę pa mi pa nów zg wi z dk a mi na a r e ni e mi ę dz y na r odowe j . Co ba r dz i e j doc i e k l i wik i bi c e dos t r z e g a l ipr obl e m g ł ę bs z y— l e ż ą c y u pods t a ws t r uk t ur yl i g owe j .Komi t e ts ę dz i ows k i ni g dyni es t a r a łs i ęz a pa nowa ćna dc ha os e m. Komi t e ts ę dz i ows k iumy wa łr ę c eida l e jopi e r a ł s i ęnaz a s a da c hr ode m zj a k i e g ośni e ś mi e s z ne g o i l mut r z e c i e jk a t e g or i i .Nomi na c j enaa r bi t r ów mi ę dz y na r odowy c h dos t a wa l il udz i e pok r oj u Cé s a r aMuñi z aF e r ná nde z ac z yDa v i daF e r ná nde z a FOT.MARCA. COM Bor ba l á na , k t ór z ywmi a r ębe z bł ę dnyme c zz a l i c z a j ą dos ł owni er a znas e z on. I T URRAL DEGONZÁL E Z, KT ÓRY Pows z e c hni epomi j a ny m,ac hy bai s t ot ny m, NI E DAWNOZAKOŃCZYŁKARI E RĘ c z y nni k i e m,kt ór ymóg łwpł y ną ćnaz a c howa ni e S Ę DZI OWS KĄ, W WYWI ADACH hi s z pa ńs k i c hs ę dz i ów, by ł ona j pi e r wode j ś c i ena OPOWI ADAOT YM, ŻEZAWS ZES T ARAŁ e me r y t ur ęLui s aMe di ny Ca nt a l e j o,apóź ni e j S I ĘT RAKT OWAĆPI Ł KARZYJ AKL UDZI Ma nue l aMe j ut oGonz á l e z a . Oba j s ę dz i owi emi e l i dni epr z e wi dz i a ne ,as t r a t ywł a s nedok ł a dni ewy l i c z one .J e ś l it e g o z a br a k ni e ,z wy c i ę s t wo,k t ór ew ma r z e ni a c hwy g l ą da ł oj a kt r i umf J a naKa r ol aChodk i e wi c z apodKi r c hol me m, wr z e c z y wi s t oś c iok a ż e s i ępodobny mr a c z e jt e mu,k t ór es t a ł os i ęudz i a ł e mk r ól aEpi r u, Py r r us a .Że bypok ona ćwr og a ,t r z e bamy ś l e ćt a kj a kon,t r z e ba z a r z uc i ćna g r z bi e tj e g os k ór ę iz r oz umi e ć ,j a k i es ąj e g oc e l e . Hi s z pa ńs c ys ę dz i owi eni eodr obi l ipr a c ydomowe j ,bo dz i a ł a l i wpa ni c e . La t awz g l ę dne g os pok oj us pr a wi ł y , ż er oz l e ni wi e ni a r bi t r z y ni epor a dz i l is obi ezwy z wa ni e mt a kpr os t y m,j a kok i e ł z na ni eJ os é

58 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


KAR NY CHOGÓŁ E M

1 02

97

76

1 29

KAR NY CHNAME CZ

0, 27

0, 26

0, 25

0, 34

KAR T E KOGÓŁ E M

2341

1 234

1 064

1 783

KAR T E KNAME CZ

6, 1 6

3, 25

3, 48

4, 69

> = 1 0Ż ÓŁ T Y CHK A R T E K

49

5

7

1 6

> 1CZ E R WONY CHK A R T E K

1 8

3

1

1 2

> 2CZ E R WONY CHK A R T E K

3

0

0

0

L I CZ B AGOL I NAK OL E J K Ę

27, 63

28, 05

25, 74

25, 58

L I CZ B AGOL I NAME CZ

2, 76

2, 81

2, 85

2, 56

j a kl udz i .Ża r t owa łzni mi ,ś mi a łs i ęzi c hpomy ł e k ,c hwa l i łz ag ol e . T a k i edr obne , l udz ki eg e s t yt oc oś , c z e g ot e r a znaboi s k a c hPr i me r aDi v i s i ónj e s tj a knal e k a r s t wo.Ws z y s c yt r a k t uj ąs i ęwr og o.Ża dnaz e s t r onni emas z a ns ywy g r a ćt e jwoj ny . S ę dz i owi emog ąwc odr ug i m me c z uos t e nt a c y j ni ewy r z uc a ćzmur a wyk ol e j ne g oz a wodni k aRe a l u Ma dr y t , mog ąz a r z ą dz a ćwi e l ome c z owedy s k wa l ii k a c j ez as ł owawy k r z y c z a nepr z e zg r a c z yw c hwi l iz ł oś c i , mog ąwz nos i ćc or a zwy ż s z y murwr og oś c i i j e dnoc z e ś ni et wor z y ćni e da j ą c es i ęz ni e ś ćna pi ę c i e . Al e c oi m zt e g opr z y j dz i e ?Coz y s k a j ą ?J a k i es ąpot e nc j a l nek or z y ś c i ?Poc z uc i e , ż emas i ęwł a dz ę ?Chy bat y l k ot y l e . Apr z e c i e żnadr ug i e j s z a l i wa g il e ż ąr z e c z yz na c z ni ec e nni e j s z e— c z y s t es umi e ni e ,poc z uc i e dobr z ewy k ona ne g oobowi ą z k u, ana we tpopr os t uda l s z ak a r i e r as ę dz i ows k a . Tr udnos obi ebowi e mwy obr a z i ć , ż e byFI F Ac z yUEF Ade s y g nowa ł adoj a k i e g ośna pr a wdęwa ż ne g ome c z us ę dz i e g o,k t ór yj e s t z ni e na wi dz ony w s woi mk r a j u,s ł y ni ezpope ł ni a ni aż e nuj ą c y c h bł ę dów, adoda t k owomaba r dz one g a t y wnys t os une kdopi ł k a r z yi ni e pot r ai s i ęzni mi por oz umi e ć . Pi e r l ui g i Col l i nauc hodz i z ana j l e ps z e g o s ę dz i e g ows z e c hc z a s ów ni edl a t e g o, ż eni g dyni epope ł ni a łbł ę dów, a l er a c z e j dl a t e g oż es i ędot y c hbł ę dówpr z y z na wa ł i ni g dyni er obi ł ni c z e g o, c opoz wa l a ł obyz a r z uc i ćmuz ł ąwol ę . Hi s z pa ńs c ys ę dz i owi et e ż mog ąos i ą g ną ćpr z y z woi t ypoz i om. Ni e da wnoa wa ns owa nydoPr i me r aDi v i s i ónCa r l osde l Ce r r oGr a ndet of a c e tzpot e nc j a ł e m, byby ćna j l e ps z y ma r bi t r e ml i g i . S pos obe ms ę dz i ównaz ł a ma ni er y wa l aj e s ta bs ur da l ni es z c z e g ół owepr z e s t r z e g a ni er e g ul a mi nui ni e br a ni epoduwa g ęż a dny c hc z y nni k ówł a g odz ą c y c h. Ef e k tj e s tt a k i , ż ewPr i me r aDi v i s i ónpi ł k a r z eog l ą da j ąni e por ówny wa l ni ewi ę c e j k a r t e kni żwi nny c hl i g a c h. Al epr z e c i e ż t oi c hni ebol i , t oba r dz oma ł ani e dog odnoś ć . Ot , r a znaj a k i śc z a sme c z z a wi e s z e ni a— ni cwi e l k i e g o. Dl a t e g os i ęodg r y z a j ą , wme di a c hot wa r c i ei z de c y dowa ni ek r y t y k uj ąs ę dz i ów.

OPRACOWANI EWŁASNENAPODSTAWI EKI CKER. DE

SEZON1 1/ 12

As ę dz i owi ei c hz at ok a r z ąi na ns owo. I t a kna k r ę c as i ęs pi r a l ani e c hę c ior a zni e na wi ś c i .Áng e lDiMa r í amoż enak onf e r e nc j ipr a s owe j ot wa r c i epowi e dz i e ć , ż eni e k t ór ez ł ede c y z j ea r bi t r ówt oni epomy ł k i , t y l k oz a pl a nowa nedz i a ł a ni a . J oa quí nCa pa r r ósmoż eg ł oś nowoł a ć , ż e s ę dz i owi ef a wor y z uj ąj e dnee k i py ,ai nneg noj ą .NoéPa ma r otmoż e mówi ćot y m, ż ej e g odr uż y naj e s tpr z e ś l a dowa napr z e zpa nów zg wi z dk a mi . Ws z y s c ymog ąr obi ć , c oc hc ą . Na we t Le oMe s s i , l a ns owa nynaz a wodni k ani e s k a z i t e l ne g oi c z y s t e g oj a kg ór s k i s t r umy k , ni er a z , ni edwas t a r a ł s i ęs ę dz i omdowa l i ć . Ześ wi e c ąs z uk a ćk ol e j k i , pok t ór e j c ona j mni e j k i l k uz a wodni k ów, mówi ą cł a mi ą c y mg ł os e mi r oni ą cf a ł s z y weł z y , ni eż a l i ł obys i ę , ż es ąuc i s k a ni . T ewy powi e dz i pi ę k ni ek ont r a s t uj ązboi s k owy mi z a c howa ni a mi pi ł k a r z y , k t ór z yos t a t ni oz de c y dowa ni eni epr z e bi e r a j ąws ł owa c h. S z c z y t owy mpunk t e mby ł ac hy ba wy powi e dźMa t i l l ipodc z a sdr ug ol i g owe g ome c z uS a ba de l lzMur c i ą . Hi s z pa ndos t a łc z e r wonąk a r t k ę ,apot e mz a pe wni łs ę dz i e g o,ż eg o z a bi j e , na s t ę pni ewwy j ą t k owoni e pr z y j e mnys pos óbz be z c z e ś c ij e g o z wł ok i . Pa nVá z que z Fi g ue r oaż y j e , j e g oc i a ł oni ez os t a ł os pr of a nowa ne , aJ a v i Ma t i l l ados t a ł s z e ś ćme c z ówz a wi e s z e ni a . Ca ł ąs pr a węmoż nabyr oz wi ą z a ćba r dz oł a t wo.Wy s t a r c z ypo k a ż dy m me c z upoz wol i ća r bi t r om s k ome nt owa ćs por nede c y z j e . Pi ł k a r z ez oba c z y l i bydr ug ąs t r onęme da l u, as ę dz i owi epoc z ul i bys i ędoc e ni e niir oz umi a ni .Li c z babł ę dny c hde c y z j ini e ma lnape wnoby s pa dł a . Podobni ej a kl i c z bani e pot r z e bny c hwy k l uc z e ń, boma ł opr a wdopodobnej e s t , ż e bypa nzg wi z dki e mc hc i a ł mówi ćpr z e dk a me r a mi ot y m, ż ewy r z uc i łzboi s k api ł k a r z a , k t ór ys t wi e r dz i ł , ż es ę dz i aj e s t s ł a by . W ni e kt ór y c hl i g a c hf unk c j onuj et a kis y s t e m is pr a wdz as i ęon ba r dz odobr z e . Pi ę k nawi z j a . Ut opi j na , ma r z y c i e l s k aini e s t e t yz upe ł ni eni e r e a l na .Ni cdz i wne g o,ż ew Hi s z pa ni ipopul a r nes ąs ł owa : „ Ma myna j l e ps z y c hk i bi c ów, pi ł k a r z yi s t a di ony . S z k oda , ż es ę dz i owi e ods t a j ąodi nny c h. MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

59


ANALI ZA

T AJ EMNI CA

SUKCESU

[BART OS ZGAZ DA] @b a r t o s z g a z d a

Pr z edr ok i em At hl et i cBi l ba opodbi j a ł s er c aws z ys t k i c hk i bi c ów, pr ez ent uj ą cw L i dz eEur opypi ł k ęs z ybk ą , dyna mi c z nąi , pr z edews z ys t k i m, of ens ywną . Wt ym s ez oni ei nnaba s k i j s k aek i paz dobywauz na ni ef a nówf ut bol u, j edna kRea l Soc i eda dpr ef er uj ez goł aodmi ennys t yl —s pok oj ni ej s z y , odobr y c hpr opor c j a c h mi ędz yobr onąaa t a k i em, l ec zpr z yt ym wc a l eni emni ej s k ut ec z ny

Phi l i ppeMont a ni e rz budowa łdr uż y nęw opa r c i uopopul a r ną wc a ł e jHi s z pa ni if or ma c j ę4231. Boc z niobr ońc yma j ąl i c e nc j ęna a t a k owa ni e ,z kt ór e js k r z ę t ni ek or z y s t a j ą .Due tde f e ns y wny c h pomoc ni k ów ube z pi e c z aobr onęił a t adz i ur ypows t a ł epor a j da c h s k r a j ny c hde f e ns or ów, aa t a ki pr owa dz i ope r uj ą c ami ę dz yl i ni a mi i k ona dr uż y nyzS a nS e ba s t i a n, Xa bi Pr i e t o. Ca r l osVe l ai Ant oi neGr i e z ma nn ( l ubg r a j ą c yz ani e g oGonz a l oCa s t r o)s ąodwr óc ony mi s k r z y dł owy mi —s c hodz ądoś r odk aboi s k a , dos woj e j l e ps z e j nog i . Bi a ł oni e bi e s c ypr e f e r uj ąk ons t r uowa ni ea k c j i odwł a s ne j br a mk i . Oba jboc z niobr ońc yz a j muj ąwy s ok i epoz y c j e , as t ope rwpr owa dz a pi ł k ędodr ug i e j l i ni i , s k ą dj e de nzde f e ns y wny c hpomoc ni k ówpos y ł a j ąnabok . T a mboc z nyobr ońc awc hodz i wi nt e r a k c j ęz es k r z y dł owy m or a zzme di a punt ą , Xa bi mPr i e t o. Rol aboc z ny c hobr ońc ówwa t a k uj e s t ni e oc e ni ona . Oba j g r a j ąba r dz o wy s ok o, as z c z e g ól ni ea k t y wnyj e s t Ca r l osMa r t í ne z . Pr a wdopodobni e wł a ś ni edl a t e g oa ż42% a t a k ów S oc i e da dk ons t r uowa ny c hj e s tna pr a we jl a nc e , wc a l eni ebe zudz i a ł uMa r t í ne z a . Wy c howa ne kI z a r r y z a not owa łj uż 3 a s y s t y w obe c ny m s e z oni e ij e s t na j l e pi e j doś r odk owuj ą c y mobr ońc ąwc a ł e j LaLi g a , not uj ą c1, 5c e l ne j wr z ut k i name c z . Al be r t oDel aBe l l ani ej e s t moż er ówni edobr z edog r y wa j ą c y m c oMa r t i ne zz a wodni k i e m,l e c zdz i ę kis woj e jdy na mi c et e r r or y z uj e obr onęr y wa l iw ni emni e jde wa s t uj ą c ys pos ób. S a mz a not owa łj uż t r z ybr a mk iidwi ea s y s t y ,aj e s tpona dt ona j c z ę ś c i e jł a pa ny m na s pa l ony mobr ońc ąTx ur i ur di n. Kor e s ponduj et ozf a k t e m, ż eS oc i e da d j e s t na j c z ę ś c i e j doś r odk owuj ą c ądr uż y nąwc a ł e j Li g aBBV A— ś r e dni o 29r a z ywme c z u. Wś r óds z e ś c i una j wi ę c e j poda j ą c y c hz a wodni k ówRe a l uopr óc zobu boc z ny c hobr ońc ów, mi e ś c is i ępa r api v ot ów. Ka ż dyzni c hmani e c o odmi e nner ol e ,j e dna koba jma j ądwapods t a wowez a da ni a— po pi e r ws z e , wpr owa dz i ćpi ł k ęwy ż e j i , podr ug i e , c hr oni ćos t a t ni ąl i ni ę . I l l a r a me ndiwy k onuj ena j wi ę c e jpoda ń w dr uż y ni eit o on j e s t wpi e r ws z e j k ol e j noś c i odpowi e dz i a l nyz ar oz e g r a ni e , podc z a sg dy Be r g a r apor z ą dk uj es y t ua c j es pok oj ny mipoda ni a miimapr z e de ws z y s t k i m ni es t r a c i ćpi ł k i . Wy wi ą z uj es i ęz es woj e j r ol i z na k omi c i e , os i ą g a j ą cr z e t e l ne86% c e l noś c i poda ń. Oba j z a wodni c y , j a kpr z y s t a ł o nanume r y , j a k i enos z ąnak os z ul k a c h, s ąs k ut e c z ni wobr oni e . Ka ż dy zni c hnot uj e2, 4pr z e c hwy t ui pona d3odbi or yme c z . Podobnewy ni k i os i ą g at y l k ows pomni a nyj użCe s a rMa r t i ne z . De f e ns y wni pomoc ni c y r z a dk ok i e dybi or ąudz i a łw f a z i eof e ns y wne j ,pr z e dews z y s t k i m k onc e nt r uj ą cs i ęnaut r z y ma ni uz a por ywś r odk uboi s k a , c odos k ona l e k or e s ponduj ez i l oz oi ąa t a k us k r z y dł a mi .Ś r ode kj e s tbowi e m s e k t or e m,pr z e zk t ór yS oc i e da dpr owa dz ina j mni e js woi c ha t a k ów. Ni e k i e dyj e dna kk t ośzdue t uI l l a r a me ndi Be r g a r apodł ą c z ys i ędoa k c j i wos t a t ni e j f a z i e , bywy k ońc z y ćj ąs t r z a ł e mzdy s t a ns u. Pr a wdz i was i ł adr uż y nyzEs t a di oAnoe t at k wi wa t a k u. Gł ówny mi t r y ba mi wba s k i j s ki ms i l ni k us ąXa bi Pr i e t oi Ca r l osVe l a . T e npi e r ws z y g r y waz apl e c a miAg i r r e t x e , s k ą dpr os t opa dł y mipi ł k a miur uc ha mi a

60 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013

Wy j ś c i owaf or mac j aSoc i e dad

Wy pr owadz eni epi ł ki s podwł as nejbr amki . St oper z yr oz c hodz ąs i ę, wy py c haj ącwy s okoboc z ny c hobr ońc ów, c oz os t awi ami ej s c enapodani e dodef ens y wnegopomoc ni ka. J eż el i pr z ec i wni c ys t oj ągł ębokot omaon c z asi mi ej s c et or oz egr ani a

ina pa s t ni k a ,iwbi e g a j ą c y c hw pol ek a r nes k r z y dł owy c h.Ni cwi ę c dz i wne g o,ż et owł a ś ni eXa biPr i e t opos ł a łna j wi ę c e jk l uc z owy c h poda ńw c a ł e je ki pi ebi a ł oni e bi e s k i c h.Ca r l osVe l aos i ą g aw t y m wz g l ę dz i ei de nt y c z nywy ni k1, 6k l uc z owe g opoda ni aname c z ,l e c z wy r óż ni as i ęduż ol e ps z ąumi e j ę t noś c i ądr y bl i ng u. Me k s y k a ni nwr a z zChor y m Ca s t r or e g ul a r ni ewda j ąs i ęw poj e dy nk izr y wa l a mi ina j c z ę ś c i e jwy c hodz ązni c hz wy c i ę s k o.Gr a j ą c ynas z pi c yI ma nol Ag i r r e t x emapr a wdz i wyi ns t y nk tz a bój c y . Ce c huj eg odobr ag r abe z pi ł k i i opa nowa ni e , dl a t e g odos k ona l eodna j duj es i ębe zpi ł ki i pot r ai pe r f e k c y j ni e wy k ońc z y ć wi z j one r s k i e poda ni as woi c hk ol e g ów za t a k u. Dz i ę k i t e j z na k omi t e j of e ns y wne j ws pół pr a c yt y l k oBa r c e l ona iRe a lMa dr y t–dr uż y nyoz na c z ni ewi ę k s z e jpi ł k a r s ki e jj a k oś c i —s t r z e l i ł ywi ę c e j g ol i ni żpodopi e c z ni ePhi l l i ppe ’ aMont a ni e r a . Ka ż da , na we tna j l e ps z adr uż y na , mas ł a bepunk t yi ni ei na c z e j j e s t w pr z y pa dk uRe a l uS oc i e da d.Cos z y bk or z uc as i ęw oc z y ,t oz by t nons z a l a nc k i er oz g r y wa ni epi ł k i .Pi ł k a r z eMont a ni e r ac z ę s t ot r a c ą pi ł k ęnawł a s ne jpoł owi e ,c owy ni k azk i l k ur z e c z y .Popi e r ws z e , br a k uj er uc hupi ł k a r z ybe zpi ł k iwmome nc i e , g dyS oc i e da dj e s tpod


ANALI ZA pr e s s i ng i e m, at a k ż eg dyr y wa l us t a wi s i ęni e c oc i a ś ni e j . Dr ug i pr obl e m j e s tduż o ba r dz i e jpo wa ż ny .Dot y c z ybo wi e m odl e g ł oś c imi ę dz y pos z c z e g ól ny mi f or ma c j a mi . Pi ł k a r z eS oc i e da dni e r z a dk os ąods i e bi e z by t moc nowe r t y k a l ni eodda l e ni . Ut r udni at or oz g r y wa ni ei z mus z ado pos y ł a ni adł ug i c hpi ł e k . Poz at y m, wpr z y pa dk us t r a t ywt y ł a c h, pr z e c i wni c yna t y c hmi a s tma j ąduż omi e j s c adopopr o wa dz e ni ak ont r y . wi a s e m mówi ą c , pr obl e mr oz bi t e jdr uż y nypr z y pomi nani e c o Na Re a l Ma dr y t zpoc z ą t k upa nowa ni aJ os éMour i nho. Bl a nc osbr oni l i s i ę s z e ś c i omag r a c z a mi , ak ont r owa l i c z t e r e ma , wy k or z y s t uj ą cpr z yt y m j a k oś ćRona l do, DiMa r í i , Öz i l aiHi g ua í na . Ana l og i ez es t oł e c z ny m kl ubi eni ek ońc z ąs i ęnakr ól e ws ki mr odowodz i e , bowi e mS oc i e da dg r a obe c ni eba r dz opodobni e . Poodbi or z epi ł k aj e s t na t y c hmi a s t pos y ł a na dopr z odu— t oI l l a r a me ndi , ani eVe l ac z yPr i e t o, z a g r a łdot y c hc z a s na j wi ę c e j pr os t opa dł y c hpi ł e kwdr uż y ni e— g dz i ek ombi na c j awi z j i Pr i e t o,s z y bk oś c iVe l iiz i mne jkr wiAg i r r e t x ez a z wy c z a jz a ł a t wi a s pr a wę .Ni cwi ę cdz i wne g o,ż eS oc i e da dj e s tt r z e c i m,obokRe a l u Ma dr y t i Es pa ny ol u, kr ól e ws ki mkl ube m, kt ór yz doby ł na j wi ę c e j g ol i pok ont r a t a k a c hwc a ł e j l i dz e . Wr a c a j ą cdok ł opot ówS oc i e da d, r oz bi t adr uż y napowoduj el uk ę wś r odk upol a .Pr z y na j mni e jj e de nzde f e ns y wny c hpomoc ni k ów mus i ube z pi e c z a ćboc z nąs t r e f ę , c os t a wi adr ug i e g opi v ot aws y t ua c j i , wk t ó r e j mus i o npo k r y ćc a ł yś r o de kbo i s k a . Pr z e c i wni c ymo g ąmi ną ćg o t y l k oj e dny mpo da ni e m, ag dyk t ó r y śzo br o ńc ó wpo de j dz i ewy ż e j , t o j e dno c z e ś ni eo t wo r z ymi e j s c ez as wo i mi pl e c a mi . Ażpr o s i s i ęopo s ł a ni e pr o s t o pa dł e j pi ł k i dowbi e g a j ą c e g ona pa s t ni k a . J e s t t opo wa ż nypr o bl e m, s z c z e g ó l ni ej e ż e l iwz i ą ćpo duwa g ę , ż eS o c i e da ds t r a c i łwi ę c e jg o l iz e ś r o dk ani żpoa k c j a c hzo bus k r z y de ł ł ą c z ni e . a kc z yi na c z e j , Re a l S o c i e da dt opo r z ą dni ez o r g a ni z o wa nadr uż y na , T wk t ó r e j pi ł k a r z er o z umi e j ąs wo j er o l ei zz a a ng a ż o wa ni e mwy pe ł ni a j ą s wo j ez a da ni a . S ąnana j l e ps z e j dr o dz edoLi g i Mi s t r z ó w, j e dna ke l i t a r ne r o z g r y wk i e ur o pe j s k i emo g ąo k a z a ćs i ędl ani c hz b y t wy s o k i mi pr o g a mi . Ś wi e t ny ms pr a wdz i a ne mb y ł a b yLi g aEur o py ,boj użt a mg r awi e l e po do bni e , j e ś l i ni el e pi e j upo r z ą dk o wa ny c hdr uż y ni na we t c e nt y me t r y z o s t a wi o ne g omi e j s c amo g ąo k a z a ćs i ębr a mk o we ws k ut k a c h. Ws z y s t k i eda nepoc hodz ązwhos c or ed. c om

Pr z y k ł adowys c he matr oz e gr ani azobi e gaj ąc y m obr ońc ą— Ve l a mapi ł k ęi s hodz i doś r odk a, de f e ns y wnypomoc ni kr y wal i j e s t„ out ofpos i t i on” , wi ę cl e wyobr ońc apodc hodz i doVe l i .T e ngr adoPr i e t o, k t ór ywk anałpos y ł api ł k ędoobi e gaj ąc e goMar t í ne z a. Wr z ut k a.

Pr z y kł adowasy t uac j a, pokaz uj ąc askut ekwy st ąpi eni ar oz bi t ej dr uż y ny . Of ensy wnypomoc ni kpr z ec i wni kówsc hodz i doboku i z aj muj eC. Mar t í nez a. Ber gar aj estz musz onypodej śćdo skr z y dł owegopr z ec i wni ków, wi ęcopusz c z ast r ef ęśr odkową. I l l ar r amendi z ost aj esam wśr odku, adost r ef ywpadaj ąboc z ny obr ońc ar y wal i i obaj śr odkowi pomoc ni c y *NAOBRAZKACHLI NI EPRZERYWANET ORUCHZAWODNI KABEZPI ŁKI , A LI NI E — RUCHPI ŁKI ALBOZAWODNI KAZPI ŁKĄ.

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

61


NAFUTBOLOWEJKOZETCE

{ O

DrJ e k y l l &MrHy d e

@j s mi k us

Dwi et wa r z eJ ua naRo ma naRi q ue l me wHi s z p a ni i

dwi e l ul atz e s t awi am j e de nas t k ępi ł k ar z y , k t ór y c hogl ądani es pr awi ami naj wi ę k s z ą pr z y j e mnoś ć . Uwz gl ę dni am ni et y l k oi c h umi e j ę t noś c i , al et e żc har ak t e ri wpł y w, j ak i wy wi e r aj ąnac ał ądr uż y nę . Mi moupł y wu c z as uz aws z ez naj duj ewni e j mi e j s c edl a J uanaRomanaRi que l me .

Z mi e n i a l is i ęb r a mk a r z e ,z mi e n i a l io b r o ń c y in a p a s t n i c y . Ba t u t ęj e d n a ko dl a tt r z y mat e ns a mc z ł o wi e k .Ni e k t ó r z ymó wi ą , ż ec z a s yp l a y ma k e r ó wd a wn o mi n ę ł y ,a l eo g l ą d a n i eXa v i e g o wBa r c e l o n i ec z yPi r l owJ u v e n t u s i ez d a j es i ęz a p r z e c z a ćt e j t e z i e . Ro l ar o z g r y wa j ą c e g omi mo ,ż en i e z wy k l et r u d n a ,j e s tn a j b l i ż e j p o ł ą c z o n az es z t u k ą .A s z t u k ęwł a ś n i en a j b a r d z i e jp o d z i wi a m wp i ł c e . s z p a n i i Ri q u e l meg r a ł wBa r c e l o n i ei Vi l l a r r e a l . Ob ae t a p y W Hi b y ł yz u p e ł n i ei n n e . Dl a c z e g on i ewy s z ł omuw s t o l i c yKa t a l o n i i , awma ł y mmi a s t e c z k uz n ó wz o s t a ł Bo g i e m?Od p o wi e d źj e s t p r o s t s z an i żs i ęwy d a j e .

NUME RP OMARADONI E

J e ż e l iw j a k i mk o l wi e kk l u b i en aś wi e c i ed o s t a j e s zk o s z u l k ę zd z i e s i ą t k ą , mu s i s zb y ćb a r d z od o b r y . J e ż e l id o s t a n i e s zt a k ąk o s z u l k ęw Bo c aJ u n i o r s , t on i et y l k omu s i s zb y ćb a r d z od o b r y , a l e r ó wn i e żd o s t a ćb ł o g o s ł a wi e n i eMa r a d o n y .Ś wi a d o mo ś ćt an i e z a ws z eb y wap o mo c n a . Me d i aż y j ąp o r ó wn a n i a mi , a l en i ek a ż d y p o t r ai i ms p r o s t a ć . Pr e s j at oj e d e nzn a j wi ę k s z y c hp r z e c i wn i k ó w p i ł k a r z y .Gr a j ą cw Bo c a ,Ri q u e l meś wi e t n i es o b i ezn i ąr a d z i ł . L i c z y łn an i e g ot r e n e rBi a n c h i , zk t ó r y m w1 9 9 8r o k ur o z p o c z ą ł t r i u mf ywp r o f e s j o n a l n e j p i ł c e , z d o b y wa j ą cmi s t r z o s t woAr g e n t y n y . Nap o ż e g n a n i uMa r a d o n yt owł a ś n i es a m Di e g owr ę c z y łmu k o s z u l k ęzn u me r e m1 0i n a p i s e mRo ma n . Ś wi a d c z y ł ot od o b i t n i e oc o r a zwi ę k s z e jp r e s j i , j a k ąmó g ło d c z u wa ćmł o d yAr g e n t y ń c z y k . Dl a c z e g or a d z i ł s o b i ezn i ąt a kś wi e t n i e ?I s t n i e j ec z y n n i k , k t ó r yz n a c z ą c owp ł y wan ar a d z e n i es o b i ezp r e s j ą . T oz a u f a n i ed ou mi e j ę t n o ś c i i r o l i p i ł k a r z a . Nat oRi q u e l memó g łw Bu e n o sAi r e sl i c z y ć . By ł u wi e l b i a n yp r z e zt r e n e r ai k i b i c ó w, s z a n o wa n yi p o d z i wi a n yp r z e z i n n y c hg r a c z y . Wi e d z i a ł , ż ei n n i mo g ąz a u f a ćmuwn a j c i ę ż s z y c hmo me n t a c h . T oz a u f a n i eb y ł od o s k o n a l ewi d o c z n ewt a k t y c eL o sX e n e i z e s . J e ż e l i n i ewi e s z , c oz r o b i ćzp i ł k ą— p o d a j d oRo ma n a— o nc o ś wy my ś l i . P o d a n i ed o k ł a d n e , c od oc e n t y me t r a ?Nop r o b l e mo . T og o n a p ę d z a ł o . Wi e r z y ł wn i e g or ó wn i e żBo s k i Di e g o . P i s z ą coRi q u e l me ws wo j e j b i o g r ai i , ws p o mn i a ł ob a r d z owa ż n e , p i ł k a r s k i e j c e s z e : „ Ri q u e l med u ż ok o s z t o wa ł o , a b yg r a ćwp i e r ws z e j d r u ż y n i ep r z e zs wó j s p e c yi c z n ys t y l . Wc i s k a ł s i ęi wc i s k a ł , a żwk o ń c uj e s t p o d s t a wo wy m z a wo d n i k i e m” . Be zt a k i e j d e t e r mi n a c j i mo ż ej u żn as a my mp o c z ą t k u k a r i e r yo b r a z i ł b ys i ęn ak o l e g ó w, t r e n e r ain i ez o b a c z y l i b y ś myg o wE u r o p i e ?

FOT.FLI CKR. COM/PHOTOS/ROGERI OTOMAZJ R/

[J AKUBMI KUŚ]

Ś r ode kpol aw t a mt y ms e z oni es t a nowi l iPhi l l i pCoc uiXa v i .Na pr a we j s t r oni ena j c z ę ś c i e j g r a łGa i z k aMe ndi e t a . S kr z y dł aówc z e s ne j Ba r c e l onyni ewy r y ł ys i ęwpa mi ę c i z na wc ówf ut bol u. Boj a k pa mi ę t a ćz a wodni k ów, kt ór z yz a mi a s t t wor z y ćwy bi t nąpa r ąś r odk owy c hpomoc ni k ówus t a wi a ni by l i pobok a c h…

W BARC EL ONI EMAS ZBYĆGRZEC ZNY

Ws pomi na łot y mI br aw s woj e jbi og r ai i ,a l eodc z ućmoż na by ł ot opr a wi edz i e s i ę ćl a t wc z e ś ni e j . Wy s t a r c z y ł os poj r z e ćwt e dy naBa r c e l onę . LaMa s i awy c howuj epi ł ka r z y , kt ór z yni et y l k oma j ą pr e z e nt owa ćwy s oki poz i om umi e j ę t noś c i c z y s t opi ł ka r s ki c h, a l e t a kż et z w. mi nds e t , c z y l iz e s t a wz dol noś c iumy s ł owy c h. Na j wa ż ni e j s z ej e s tdobr odr uż y ny .Ka ż dyj e s tr ówny .Gr a mt a m,g dz i e us t a wimni et r e ne r . Zpok or ąpr z y j muj ęws z e l ki es ug e s t i e . Ri que l mej e s tna t omi a s tg r a c z e m, kt ór e g oul ubi ony mi j e dy ny mmoż l i wy m doz a a k c e pt owa ni apodpor z ą dk owa ni e mj e s tz a l e ż noś ć c a ł e j dr uż y nyodj e g og r y . J e s t i ndy wi dua l i s t ą , kt ór e g ona j ba r dz i e j na kr ę c adodz i a ł a ni apodz i w iz a uf a ni ei nny c h.Us t a wi onyj a k o l e wypomoc ni kni eby łws t a ni er obi ćt e g o, c oby ł oj e g ona j moc ni e j s z ąs t r oną— dy r y g owa ćg r ąBa r c e l ony . Body r y g e nts t oina ś r odk u, ani ezl e we j s t r onys c e ny . Wł oda r z eBa r c e l ony , ak onkr e t ni eTx i ki Be g i r i s t a i n, poi nf or mowa l i podk oni e cs e z onu, ż eRi que l mez os t a ni ewy poż y c z onydoVi l l a r r e a l . Wi a domoś ćt ani ez a s muc i ł af a nów,z wł a s z c z a ,ż ew j e g omi e j s c et r ai łRona l di nho zPS G. ORi que l mes z y bk oz a pomni a no.

KAPI T ANŻÓŁ T EJ Ł ODZI PODWODNEJ

Abypr z y j r z e ćs i ęr y s owime nt a l ne muRi que l me ,k oni e c z ne j e s ts k onc e nt r owa ni es i ęnaj e g og r z ewVi l l a r r e a l . Poni e uda ny m e t a pi ewBa r c e l oni ej e g odumaz os t a ł aur a ż ona . DoEur opypr z y P Ę P E KŚ WI AT ANAL E WE J P OMOC Y e ż dż a łj a k oj e dnazna j wi ę k s z y c hg wi a z dpoł udni owoa me r y k a ńW2 0 0 2r o k uRi q u e l met r ai ł d oBa r c e l o n y . Ówc z e s n y mt r e n e - j k i e j pi ł k i , api e r ws z ys e z onok a z a łs i ęni e uda ny .By ł at oos obi s t a r e mb y ł L u i sv a nGa a l , aj e g owi z j az e s p o ł uu wz g l ę d n i a ł aRo ma n a s a ż k aRi que l me , k t ór yz na nyby ł z es woj e j wr a ż l i woś c i . Za r z uc a wp i e r ws z y ms k ł a d z i e . By łt y l k oj e d e np r o b l e m — mi a łg r a ćn a por obl e myza k l i ma t y z a c j ąi by c i eobr a ż a l s k i m. Wi e l ut r e ne l e we j p o mo c y . J e ż e l i Bo e n i s c hn i eo d mó wi ł , zp o wo d us ł a b e j d y s - nomupr ówz a s t a na wi as i ęc z ydos t os owy wa ćt a k t y k ędopi ł k a r z yc z ypi ł p o z y c j i , g r yw r e p r e z e n t a c j i p o d c z a sEu r o , t ot y mb a r d z i e j Ri q u - r a r z ydot a k t y k i . J e ż e l i ma s zwdr uż y ni eRi que l me , t odos t os owue l men i eo d ma wi a łg r yn ap o z y c j i , z ak t ó r ąn i g d yn i ep r z e p a d a ł k j e s zdoni e g oz a r ównopi ł k a r z yj a ki t a k t y k ę . Zr oz umi a ł t ona j l e pi e j

62OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


Ma nue lPe l l e g r i ni , kt ór ypodobni ej a kBi a nc hiwi e dz i a ł , ż eRi que l me ma k s i mum s woi c humi e j ę t noś c i bę dz i epr e z e nt owa łt y l k owt e dy , g dy bę dz i eg ł ówny mr oz g r y wa j ą c y m imóz g i e m dr uż y ny .Por a zk ol e j ny udowa dni at ot e z ę , ż ei s t ni e j et a ki t y ppi ł k a r z y , kt ór z ypot r z e buj ąma ks y ma l ne g oz a uf a ni awi c humi e j ę t noś c i i poł oż e ni anai c hba r k a c hodpowi e dz i a l noś c i z awy ni ki c a ł e g oz e s poł u. T a ki mpi ł k a r z e mj e s tRi que l me . Dopr owa dz i łonma ł yz e s półVi l l a r r e a ldona j wi ę k s z y c hs uk c e s ówwhi s t or i i kl ubu, aŻół t aŁódźPodwodna , wkt ór e j br y l owa łr ówni e żDi e g oF or l a n, by ł apos t r a c he me ur ope j s ki c hpot ę g .

T RUC HT EMPOPOMNI K

Ri que l memaba r dz ot r udnyc ha r a kt e r .J e s tuc z ul onynakr y t y k ę i ba r dz owr a ż l i wy , c opowoduj ec z ę s t ekł ót ni ezi nny mi z a wodni ka mi i t r e ne r a mi . Mus i by ćmóz g i e m, k t ór ybę dz i eg r a j ą c y mt r e ne r e m. J e ż e l i s a mt r e ne rc hc es i ędog a da ćzRoma ne m,t omus iodda ćmuc z ę ś ć wł a dz y .J e s tt oc z ę s t opoc z ą t k i e ms y mbi oz y .S pr a wdz i ł as i ęw Boc a is pr a wdz i ł as i ęw Vi l l a r r e a l .W Ba r c e l oni ewł a ś ni et e nwa r une kni e z os t a ł s pe ł ni ony , ae k s pe r y me nt umi e s z c z e ni ag ododa t k o wonal e wy m s k r z y dl eok a z a ł s i ępr a wdz i wy mi a s k o. Ws z ę dz i ez a r z uc a nomuwol ne por us z a ni e , poboi s k ut r uc ht a ł , a l et owł a ś ni et y mt r uc ht e mdobi e g łw 2012r ok upods t a di onBoc a , g dz i epos t a wi onomupomni k . Ni ewy g l ą da ł naz a s k oc z one g o. Ba , wi e l us ą dz i , ż es a muwa ż a ł , i żpomni kmus i ę na l e ż a ł . J e g ok r ną br ne g oc ha r a k t e r uni ez a c hwi a ł yna we tt a k i ez da r z e ni aj a kpor wa ni ebr a t a . Ok a z a ł s i ęj e dna kdobr y mne g oc j a t or e m, k i e dy w2002r ok upowpł a c e ni u160t y s i ę c ydol a r ó wj e g obr a tz os t a łuwol ni ony .Ri que l meni ez a pomni a łj e dna kows pa r c i uj a k i eot r z y ma łz e s t r onyk i bi c ó w. Pr z e dme c z e mpodz i ę k o wa ł f a nom, aodpł a c i ł s i ęna j l e pi e j j a kmóg ł , c z y l i s t r z e l i ł br a mk ęi z os t a ł g r a c z e mme c z uzS a nt aF e .

WI EL BI ONYAROGANT

Ni e kt ór z yl ubi ąpi ł k a r z aj e dy ni ez aj e g oumi e j ę t noś c i . Ce c hyme nt a l nenapi e r ws z yr z utok apoz os t a j ąni e z a uwa ż onel ubz e pc hni ę t ena dr ug i pl a n. Wy da j es i ę , ż ewnowoc z e s ny mf ut bol uni emami e j s c adl a Ri que l me . Mówi ą , ż ej e s tz awol ny , z by tobr a ż a l s kiipa t r z yzg ór yna poz os t a ł y c hg r a c z y .We dł ugmni ej e dna kj e s tpr a wdz i wy ml i de r e m, kt ór yr e pr e z e nt uj emoj ąul ubi onąs z k oł ęg r y , wkt ór e j pr z e wi dy wa ni e z a g r a ńi nny c hz a wodni k ówj e s tc z ę ś c i ąi nt e l i g e nc j iz a wodni k a , kt ór y ni et r a c i e ne r g i i nani e pot r z e bner uc hy . Ma ł oj e s tj e dna kz a wodni k ów zt a k ąumi e j ę t noś c i ą . Ri que l mes t oi nar ówni zPi r l oc z yXa v i m. Za ws z e bę dęs i ęj e dna kz a s t a na wi a ł ,c oby ł oby ,g dy byt r e ne r e m Ba r c e l ony w2002r ok uby łc z ł owi e kr oz umi e j ą c yos obowoś ćRi que l me . Gdy by t r e ne r e m by łPe l l e g r i ni , ani ev a nGa a l ?Cz yRona l di nhoby ł byj e s z c z e pot r z e bny ? Powr ótRi quel medoar gent yńs ki ej pi ł kipokaz uj ej akbar dz o ni er oz umi ej ąwEur opi ez ani kaj ącegos t yl ugr y, j akionpr ez ent uj e. Ri quel mej es tj akmoment , wkt ór ym pr z es t aj eci ę bol ećgł owawt r akci es i l nej mi gr eny. Tokt oś , kt oz ani cma r oz s ądekini epr ez ent uj eanici eni apos z anowani adl anowocz es negof ut bol u. J egowol nepor us z ani es i ębywamyl onez i gnor ancj ąipowol noś ci ą. Cowi ęcej , ni ekt ór z yz ar z ucaj ąmu byci emał oel as t ycz nym wkwes t i is t os owani anowycht akt yk. Cz yni ewi edz ą, ż eż ebybyćs z ybki m, t r z ebawi edz i ećdokł adni e, ki edywyhamować?Icz yni ewi edz ąt eż , ż eni emal eps z ej t akt ykiodnaj l eps z egoz awodni ka?Ri quel memadarpr z ewi dywani a, kt ór ypoz wal amuwycz ućgr ęz ani mz r obi ąt oi nni— j es twi ęcz nacz ni es z ybs z yni żcał ar es z t a. Zaz wycz aj dobr z e wybi er aimocnos t r z el a. Wi e, ki edyuder z yć. Tyl kodl aj ego podańias ys twar t opr z yj ś ćnamecz . ( …) Ri quel menal eż ydo gat unku, kt ór ynal eż ychr oni ćni cz ym ś r odowi s konat ur al ne, gdz i echęćz ys kumoż ews z ys t koz ni s z cz yć. Cowi ęcej , moż emyzni es kr ywanądumąpr z yz nać, ż ej es tt opr z eds t awi ci el t aki egof ut bol u, j akikochamy. J es t eś mys z cz ęś ci ar z ami maj ącCi ebi ezpowr ot em, Roman. — Angel Cappa, 2008

A r g e n t y ń s k aP r i me r aD i v i s i o n B e l g i j s k aJ u p i l e r P r oL e a g u e A u s t r i a c k aB u n d e s l i g a K o s z y k a r s k aL i g aA C B O G L Ą D A J NA S : S p o r t k l u bd o s t ę p n yj e s t n ap l a t f o r mi e” n c +” n a k a n a l e1 8 9o r a z wo f e r c i en a j wi ę k s z y c ho p e r a t o r ó w k a b l o wy c ht a k i c hj a kUP C , V e c t r a , Mul t i medi a, t p. s . ao r a z wwi ę k s z o ś c i s i e c i wP o l s c e .

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

63


PRZEPYTUJEMY

Ma t e us zBy s t r z y c k i ROZMAWI A:

Pr of es j onal i s t awk aż dym c al u. Mi momł odegowi ek uodwi el ul att r udnis i ędz i enni k ar s t wem. Pr z yk ł adnat o, ż ewyr z ec z eni aic i ęż k apr ac as ąk l uc z em dos uk c es u. Obec ni epr ac uj ews t ac j i t el ewi z yj nejSpor t k l ubPol s k a. Odz i enni k ar s t wi es por t owym wnas z ym k r aj u, upadk u angi el s k i egof ut bol uc z ys pec yfic ear gent yńs k i ejpi ł k i— Mat eus zBys t r z y c k i . J aki ej es tPananaj wi ęks z emar z eni ez wi ąz anezdz i enni kar s t wem? Naws t ę pi ec hc i a ł by mupr z e j mi epodz i ę k owa ćz az a pr os z e ni edor oz mowy . T omi ł e , ż euz na l i Pa ńs t wo, i żt o, c oma mdopowi e dz e ni a , moż e z a i nt e r e s owa ćPa ńs t wac z y t e l ni k ów, c hoc i a żw t y m mi e j s c upr z y pomi na j ąmi s i ęs ł owaJ os éS a r a ma g o: „ Powi e dz i a nomi , ż ewa r t oudz i e l a ćwy wi a dów. J aj e dna kwą t pi ęwt es ł owa— moż edl a t e g o, ż emę c z y mni ej użs ł uc ha ni es a me g os i e bi e ” . Dor z e c z y— t r udnoj e dnoz na c z ni e odpowi e dz i e ćnaPa ńs k i epy t a ni e , z wa ż y ws z ynaf a k t , ż emoj epl a ny z wi ą z a nezz a wodowąa k t y wnoś c i ąs ąhe t e r og e ni c z ne , ba r wne , ni e j e dnol i t e . Ma mws obi eduż opa s j i , k r e a t y wnoś c i , g or l i we j de t e r mi na c j i , c hę c i doni e us t a nne j na uk i i c hł oni ę c i ani e z ba da ne j dot ą dwi e dz y , uc z e s t ni c z ęwk i l k uc i e k a wy c hpr oj e kt a c h, k t ór ez na c z ni ewy k r a c z a j ąpoz at o, c oz a ł oż y ł e ms obi epr z e ddwuna s t omal a t y , wc hwi l i , g dy r oz poc z y na ł e ms woj ąpr z y g odęzdz i e nni k a r s t we ms por t owy m.W os t a t ni c ht y g odni a c hk a ż dydz i e ńpr z y nos i z es obąc ośz a s k a k uj ą c e g o, nowe g o, i nt r y g uj ą c e g o, ni emog ęwi ę cdei ni t y wni eok r e ś l i ćj e dne g o, ś c i ś l eobr a ne g oc e l uz a wodowe ja kt y wnoś c i .Wol a ł by m dos t os owy wa ćs woj er oma nt y c z nema r z e ni ador e a l ny c hmoż l i woś c i c odz i e nne g odz i a ł a ni a . Cz oł owez de r z e ni ezc hł odnąś c i a nąog r a ni c z ony c hpr z e s t r z e ni by wabol e s ne , z wł a s z c z awc hwi l a c he k onomi c z ne j , r y nk owe j be s s y .

J akz os t ałPanpr z yj ęt ywr edakc j i S por t Kl ubu? Tr udnopowi e dz i e ć ,moż el e pi e jby ł obyz a a dr e s owa ćt opy t a ni edo moi c hr e da k c y j ny c hk ol e g ów. Pol s k i eś r odowi s k odz i e nni k a r s k i ej e s t s pe c yi c z ne , he r me t y c z ne , wy a l i e nowa ne , uwa r unk owa nebe z k s z t a ł t ny mi , mg l i s t y mi powi ą z a ni a mi i nt e r pe r s ona l ny mi . Odnos z ęwr a ż e ni e , ż eni e k t ór z yk ol e dz ys ąpr óż ni , z bl a z owa ni , z a k oc ha niwewł a s ny m odbi c i u, c ona j mni e j j a k byodk r y l i s k ut e c z nąr e c e pt ur ępr z e c i wk onowot wor owi . At oc i ą g l et y l k os por tiopowi a da ni el ubpi s a ni eoni m. Moż nar obi ćt ol e pi e jl ubg or z e j ,pos z uki wa ćnowy c hk onc e pc j ic z y s poj r z e ń, a l ewż y c i una pr a wdęs ąwa ż ni e j s z es pr a wyni żma ł ol ot ny , wy s ubl i mowa ny , e l e g a nc k iwpi snaTwi t t e r z et e g oc z yi nne g odz i e nni k a r z as por t owe g o. Ni e k t ór z ys ą dz ą , ż ei c hs t o, wy s t uk a ny c hnak l a wi a t ur z ez na k ów, z mi e ni bi e ghi s t or i i , ar z e s z ęc z y t a j ą c y c hpr z y pr a wi opł omi e nnyr umi e ni e cnapol i c z k u,odk t ór e g omoż nabyodpa l i ć c y g a r o. T oni e po wa ż ne , i nf a nt y l ne , wj a k i mśs e ns i et ok s y c z ne , a ut ode s t r uk c y j ne .Ha muj er oz wój ,odr y waodz i e mi ,poz wa l auwi e r z y ć wewł a s nąwi e l k oś ć , ni e ś mi e r t e l noś ć , us y pi at a ki s t ot nąpr z e c i e żc z uj noś ć . Pe r s ona l nei nwe k t y wy , i ns y nua c j e , ni e j a s ne„ r e g uł yg r y ”t oc oś , c os pr a wi a , ż eni es z uk a m pr z y j a c i ółw ś r odo wi s k udz i e nni k a r s k i m. Wol ęs k upi a ćs i ęnac i ę ż k i e j , me r y t or y c z ne j , k ompe t e nt ne j pr a c y , k t ór a ni e s t e t yni ez a ws z ej e s tdoc e ni a na , wy na g r a dz a na , z da r z as i ę , ż ei s t ot ni e j s z ej e s tt o, k og oz na s zi j a k i ei zk i mut r z y muj e s zs t os unk i , ani et o, c owi e s zidot e j por yz r obi ł e ś . Ki e dy śMa r e kRa c z k o ws k ipo wi e dz i a ł f a j nąr z e c z : „ J e s t e ś myna r ode m, k t ór yc oc hwi l a , zwł a s ne j g ł upot y , z a pr z e pa s z c z as z a ns ęnanor ma l noś ć ” . Cośwt y mj e s t .

r a di owy mi i t e l e wi z y j ny mi . Wy da j emi s i ę , ż epodwz g l ę de m wa r s z t a t owy mby ł e mna l e ż y c i epr z y g ot owa nydopr a c ywr ol i k ome nt a t or a . J e s tt oj e dna kz upe ł ni ei nnama t e r i a , a ni ż e l inp. pr owa dz e ni er a di owe j a udy c j i c z ywy wi a dt e l e wi z y j ny . Pi e r ws z yme c zby łdl amni e ol br z y mi m pr z e ż y c i e m iwy c z e r puj ą c y m wy s i ł ki e m i z y c z ny m.Ni e by ł oł a t wo, ni g dywc z e ś ni e j ni epr z e g a da ł e mbe zpr z e r wy90mi nut . Zpe r s pe kt y wyc z a s us pog l ą da m naowewy da r z e ni eni e c oi na c z e j . Dz i śma mz as obąpona d300s k ome nt owa ny c hme c z ów, na br a ł e m wi ę cdy s t a ns udos pr a w, kt ór eki e dy śby ł ys y noni me m ponde r a bi l i ów „ wa g ipa ńs t wowe j ” .Ni eukr y wa m pr z yt y m,ż edodz i śka ż dy me c zj e s tdl amni ewy z wa ni e m, oka z j ądos pr a wdz e ni as i ę , z mi e r z e ni azwł a s ny mis ł a boś c i a mi ,uł omnoś c i a mi ,kt ór euwi da c z ni a j ąs i ę z wł a s z c z apr z yoka z j ime c z ów l i g ia r g e nt y ńs ki e j . T oc i ą g l es pr a wi a mi ba r dz oduż opr z y j e mnoś c i , s a t y s f a k c j i , doka ż de g ome c z us t a r a m s i ępr z y g ot owy wa ćws pos óbpe ł ny , k ompl e t ny . Ma ms a mokr y t y c z ną ś wi a domoś ć , ż epr z e demnąj e s z c z eduż ona uki , pr a c y , umi e j ę t noś c i doz doby c i ai , ma mna dz i e j ę , pr e s t i ż owy c hme c z ówdos k ome nt owa ni a . J e s t e m dopi e r onapoc z ą t k udł ug i e j , kr ę t e j , wy boi s t e jdr og i . Ni e wi e mc z yc i ą g l ej e s t e m na j mł ods z y mk ome nt a t or e ms por t owy mw kr a j u, a l epi e r ws z yme c zs k ome nt owa ł e mwwi e k udwudz i e s t ul a t .

Cz yj es tPanzc z eg ośs z c z eg ól ni edumny , z adowol ony? Kome nt owa ł e m me c z enPowe rCha mpi ons hi p, br a z y l i j s ki e j , s e r bs ki e j , be l g i j s ki e jia r g e nt y ńs ki e je k s t r a kl a s y , Ca r l i ngCup, F ACup, Puc ha r uKr ól ac z yt e żs pot k a ni emł odz i e ż owe j r e pr e z e nt a c j i Ang l i i . Oma wi a ł e mnabi e ż ą c owy s t ę pyt a ki c hdr uż y nj a kS e v i l l a , Va l e nc i a , Boc aJ uni or sBue nosAi r e s , Ri v e rPl a t e , Ev e r t on, T ot t e nha m, Ar s e na l , Che l s e a , Li v e r pool , Ma nc he s t e rCi t y , Pa r t i z a nBe l g r a d, Cr v e naZ v e z daBe l g r a d, Ol y mpi a k osc z yt e żAnde r l e c ht . Wc z e ś ni e j obe j r z a ł e mi z r e l a c j ono ł e ms e t ki f ut bol owy c hme c z ównapoz i omi eodBKl a s ydoEk s t r a kl a s y , awi ę codma ł omi a s t e c z k owe g oc i e mnog r odudopi ł k a r s ki e js oc j e t y . Re f e r owa ł e m naż y woki l k a na ś c i ei mpr e zs por t owy c h, pr owa dz i ł e m a ut or s k ąa udy c j ęr a di ową , by ł e mpr e z e nt e r e mpr og r a mówt e l e wi z y j ny c h, wkt ór y c hpoj a wi a ł e ms i ęr ówni e żwr ol i s pr a woz da wc yc z yr e por t e r a , by ł e mt e żs pi k e r e mnaki l k udz i e s i ę c i ui mpr e z a c h. S ą dz ę , ż et o c a ł ki e ms por o, z wa ż y ws z ynaf a kt , ż ema m22l a t a . By ćmoż emog ł e m z r obi ćwi ę c e j , anape wnoc z ę ś ćobowi ą z k ówwy k ona ćl e pi e j , a l eby ł e m z amł ody , a bydok ony wa ćodpowi e dni c hwy bor ów. Dopi e r owc hwi l i ki e dydoj r z e was i ęj a k oc z ł owi e k, moż namówi ćoś wi a domy m, r oz wa ż ny mpos t ę powa ni uz a wodowy m. Na t ur a l ni e , ż ec z ę ś c i wy s t ę pów c z ya r t y k uł ówż a ł uj ę , a l ezpope ł ni ony c hbł ę dów, pot kni ę ćs t a r a ł e ms i ę wy c i ą g a ćpr z y s z ł oś c i owewni os ki , k or y g uj ą cpomy ł ki . Ni g dyj e dna k ni ez a br a kł omi de t e r mi na c j i , pa s j i , l i c z y ł ys i ędl amni es z t y wne , ni e podwa ż a l nez a s a dymówi ą c eopr of e s j ona l i z mi e , me r y t or y c eie t y c e pr a c y . I zt e g oj e s t e mna j ba r dz i e j dumny . Pok or ai s kr omnoś ć , c hę ćni e us t a nne g os a modos k ona l e ni at opr z y mi ot yni e z wy kl ei s t ot ne .

Dz i enni kar s t wot odl aPanabar dz i ej t al entc z yc i ę ż kapr ac a? My ś l ę , ż ej e s tt omi e s z a nkaobuws pomni a ny c hs pr a w. Ni ec z uj ę s i ęnas i ł a c h,a bya ut or y t a r ni emówi ćot y m,c ona l e ż yr obi ć ,a by Pami ęt aPans wój pi er ws z ymec zwr ol i koment at or a? os t a ćdz i e nni ka r z e m. Wc hwi l i obe c ne j t a bl oi dz y a c j ame di ów, opa r t a Oc z y wi ś c i e . Tr ai ł e mdoS po r t Kl ubupodz i e wi ę c i o l e t ni e j pr z y g o dz i e z c hl e bi a ni ena j ni ż s z y m, pr y mi t y wny mg us t omma s , j e s tt a kda l e k o zme di a mil o k a l ny mi , g dz i emi a ł e ms t y c z no ś ćzr e a l i a mipr a s o wy mi , os

64 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


po s uni ę t a , ż ezpe ł nąo dpo wi e dz i a l no ś c i ąmo g ępo wi e dz i e ć , i żbr z y dz ę s i ęs z e r o k opo j ę t ąk ul t ur ąma s o wą . Ni e pr z y pa dk o woś wi e t newy ni k i s pr z e da ż yno t uj ądz i e nni k i „ F a k t ”i „ S upe rEx pr e s s ”c z yt y g o dni k„ T e l e Ty dz i e ń ” , ar e k o r dypo pul a r no ś c i bi j ąmi e r nei nt e l e k t ua l ni e , s i t c o mo we s e r i a l ea l bowr ę c zi di o t y c z ne„ Tr udnes pr a wy ” . Coc i e k a we , t wó r c ó w t y c humy s ł o wy c h„ g ni o t ó w”z a pr a s z as i ędopr z e r ó ż ny c hpr o g r a mó w, pe ł ny c hc e l e br y c k i e g ona dę c i a ,a b ys k o me nt o wa l ipl a nyws t ą pi e ni a Po l s k idos t r e f ye ur oa l bok o l e j nąwy mi a nępe r s o na l ny c hpo ł a j a ne k po mi ę dz ypo l i t y k i e m A, apo l i t y k i e m B. Ge ne r a l ni e , ma mypr o bl e mz e s ł o wo t o k i e m ws z e c hwi e dz ą c y c h,dy ż ur ny c h,t e l e wi z y j ny c ht z w.„ e k s pe r t ó w” , k t ó r z yna j pi e r wmó wi ą , apo t e m my ś l ą . J e ś l imi a ł b y mc o k o l wi e kr a dz i ćt o , do pa s o wuj ą cs i ędoo be c ni epa nuj ą c y c hk s z t a ł t ó w, t r e ndó w, wa r t oe pa t o wa ćwul g a r no ś c i ą , s e k s ua l no ś c i ą , z dr a dą , pi e ni ę dz mi , i nwe k t y wa miipo mó wi e ni a mi , uż y wa j ą cpr z yt y m pr o s t a c k i e g o , k na j a c k i e g oj ę z y k a . J abunt uj ęs i ępr z e c i wk ot e muwe wnę t r z ni e , e s t e t y c z ni e , ni ej e s tt oz g o dnezmo i mk o de k s e me t y k iz a wo do we j . Wi e m, c o c z y t a ć , c oo g l ą da ći g dz i es pę dz a ćpi ą t k o wei s o bo t ni ewi e c z o r y . T a kz o s t a ł e m na uc z o nyiwy c ho wa ny . Po z o s t a ł ek we s t i e , wy k r a c z a j ą c epo z a mó j ma ł yś wi a t e k , i nt e r e s uj ąmni ec o r a zmni e j . J e r r yS pr i ng e r , a me r y k a ńs k i s ho wma nt e l e wi z y j ny , z a py t a nyot o , j a k aj e s tr e c e pt anado br y pr o g r a mi j a kpr z y c i ą g ną ćuwa g ęwi dz a , o dpo wi e dz i a ł : „ Ni ewy s t a r c z mę ż c z y z na , z dr a dz a j ą c yż o nęzs ą s i a dk ą . Mus i s zmi e ćmę ż c z y z nę , z dr a dz a j ą c e g oż o nęzs ą s i a de m, wdo da t k umur z y ne mi nawó z k ui nwa l i dz k i m” .

ABYCI EKAWI EIMERYT ORYCZNI EOPOWI ADAĆWI DZOM OJ AKI EJ ŚDYSCYPL I NI ESPORT U, MUSI AŁ BYM BYĆW NI EJNAPRAWDĘDOBRY. J AKWI DZĘFACET A, KT ÓRYW PONI EDZI AŁ EK KOMENT UJ EMECZPI Ł KIRĘCZNEJ , W ŚRODĘ OPOWI ADAOCURL I NGU, AW NI EDZI EL ĘPROWADZIST UDI OSI AT KARSKI E, T OJ AMUNAJ ZWYCZAJ NI EJW ŚWI ECI ENI EWI ERZĘ

Gdybyni epi ł kanoż na, j aki ms por t em c hc i ał bys i ęPanz aj mować ? Ni emat a ki e g o. Abyc i e ka wi ei me r y t or y c z ni eopowi a da ćwi dz om oj a k i e j śdy s c y pl i ni es por t u, mus i a ł by m by ćw ni e jna pr a wdędobr y . J a kwi dz ęf a c e t a , k t ór ywponi e dz i a ł e kk ome nt uj eme c zpi ł k ir ę c z ne j , wś r odęopowi a daoc ur l i ng u, awni e dz i e l ępr owa dz is t udi os i a t k a r s k i e , t oj amuna j z wy c z a j ni e j wś wi e c i eni ewi e r z ę . Dwa„ k oni k i ” , pr z y c z ół k it oa bs ol ut nema k s i mum. Og l ą da m wi e l edy s c y pl i n, a l ek ome nt owa ćmog ęt y l k opi ł k ęnoż ną , boni el ubi ędy s k ut owa ćoc z y mś , c z e g o ni ez ba da ł e mi pos ma k owa ł e mwz dł użi ws z e r z , t oj a ks t ą pa ni epoc i e ni ut k i e j pol i t ur z el odu. KubaWoj e wódz k i powi e dz i a ł k i e dy ś : „ Moj ade i ni c j as z c z ę ś c i at oumi e j ę t noś ćs pr os t a ni as woj e j wy obr a ź ni ” . W moj e j , it a kmo c nopo pl ą t a ne j ,e k l e k t y c z ne j ,ni e c opo e t y c k i e jwy o br a ź nii s t ni e j et y l k opi ł k ano ż na . Pr a c uj ęni e ma lbe zus t a nk u, mo ibl i s c yc z ę s t o Cz yz dar z ył as i ęPanuki edy śj akaśwpadka, okt ór ej c hc i ał byPan z wr a c a j ąmi uwa g ę , ż emy ś l ęoz a wo do wy c ho bo wi ą z k a c hna we t wt e dy , z apomni ećl ubnaj ej ws pomni eni ec hc es i ęPanuś mi ać g dypo wi ni e nb y ćt oo s t a t ni pr z e dmi o t mo j e g oz a i nt e r e s o wa ni a . Ni epo J a s ne , ż enapr z e s t r z e ni t y c hws z y s t ki c hl a tpr z y t r ai ł ymi s i ęwpa dki , t r ai ęi na c z e j , z a t r a c a ms i ębe zr e s z t y , bi o r ą cnas i e bi epe ł nąo dpo wi e okt ór y c hwol a ł by mni epa mi ę t a ć . Cz ę ś ćzni c hpr z y pr a wi amni e dz i a l no ś ćz ac o ś , c oi r muj ęs wo i m na z wi s k i e m. S z k o dat y l k o , ż edo ba ouś mi e c hnat wa r z y , a l ez de c y dowa nawi ę k s z oś ćpowoduj eumni e maj e dy ni e24g o dz i ny . s mut nąk ons t a t a c j ęig ę s i ąs k ór k ę .By ćmoż ema m ws t os unk udo s i e bi ez ama ł ody s t a ns u, a ut oi r oni i , a l et owy pa dk owamoj e g oba r dz o Cz ydz i enni kar s t wos por t owej es tw Pol s c eot war t enamł opowa ż ne g o,pr of e s j ona l ne g os t os unk udopowi e r z ony c hmiz a da ń. dy c h? Mą dr yc z ł owi e kwi e ,ż eni emak r y t y k is z k odl i we j .T obr a kk r y t y Chc i a ł b y mo dpo wi e dz i e ći na c z e j , a l ewy da j emi s i ę , ż ewc o r a zmni e j k ipr z y nos is z k odę .Wi e mj e dna k ,ż eni e c oa bs t r a k c y j nepoc z uc i e s z y ms t o pni u. Me di a miw Po l s c er z ą dz ąpe wneuk ł a dy , k o t e r i e , k t ó r e humor u, a ut oi r oni a , ba l a ns owa ni enag r a ni c ypows z e c hni epr z y j ę t y c h z a my k a j ąt e nś wi a t dl al udz i zz e wną t r z . Wa r t or ó wni e żpa mi ę t a ćodr a nor m, s woi s t ag r ak onwe nc j ąby wac udowny mi l t r e m doz ni e c z ul a - ma t y c z ne jwr ę c zs y t ua c j ir y nk o we j ,e k o no mi c z ne j .S a mz a c z y na ł e m ni as mut ne j r z e c z y wi s t oś c i . W Pol s c ec i ą g l es i ęt e g ouc z y my . Nor mys ą ba r dz owc z e ś ni e , ni e k t ó r z yc i ą g l eni emo g ąwy o br a z i ćs o bi ec z wa r t o pot o, bypor z ą dk owa ćt e npr z e dz i wny , ni e s pój nyś wi a t , a l ewy c i e c z k i k l a s i s t yzpo dł uż ny mmi k r o f o ne mwr ę k u. Zr e s z t ą , c i , k t ó r z ymo me nt a poz ani e , poz as t e r e ot y py , pr z y j ę t es t a nda r dyby wa j ąpos z uk i wa ni e m miwr ę c zzpo dz i we m mó wi ąomo i m wc z e s ny ms t a r c i ew t r udny j a kna j wi ę k s z e g oobs z a r uwol noś c i . J e dny m zmoi c hul ubi ony c ha f o- z a wo dz i e , wi dz ąpr z e wa ż ni ek we s t i el o g i s t y c z ne , o r g a ni z a c y j ne , na t o r y z mówGombr owi c z as ąs ł owa : „ Cz ł owi e kt ot a k i es t wor z e ni e , k t ór e mi a s t doo l br z y mi e jpr a c o wi t o ś c i i de t e r mi na c j i na l e ż a ł odo ł o ż y ćz g o dę j a k oj e dy nepot r ai s i ęś mi a ć , amak ut e muna j mni e j powodów” . F a j ne . nat o , a b yg dyk o l e dz yha s a l ipot r a wni k a c h, t r z e pa k a c hc z ydr z e wa c h MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

65


j azdus z ąnar a mi e ni u, wę dr owa ł e mdor e da k c j i pe ł ne j l udz i , kt ór z y mog l i byby ćmoi mioj c a mi . Cośz ac oś , ni eż a ł uj ęt e jpoka ź ne js e r i i wy r z e c z e ń, r e z y g na c j i . Pr z y j mowa ł e mt ozc a ł y m dobr odz i e j s t we m i nwe nt a r z a . Gdy byni et epoś wi ę c e ni ais a moz a pa r c i e , by ćmoż eni e by ł by m w mi e j s c u, w kt ór y ma kt ua l ni es i ęz na j duj ę . Wc e l upoi nt y , pr z y da t nyoka ż es i ęni e z a wodnyWoodyAl l e n: „ J e ś l i c hc e s zr oz ś mi e s z y ćBog a , opowi e dzmuot woi c hpl a na c hnapr z y s z ł oś ć ” .

J akij es tPanaul ubi onydz i enni kar zs por t owy?Cz ynapoc z ąt ku wz or owałs i ęPannaki mś , bądźkt ośPanaf as c ynował ? Ra c z e jc hodz i ł ooi de a ł y , me r i t a , k onc e pc j e , pe wnes poj r z e ni ena da nez a g a dni e ni e ,ani eol udz i .Moż l i woś ćpr e z e nt a c j is z e r s z e jpubl i c z noś c iwł a s ne ji nt e r pr e t a c j ipi ł k a r s ki c hz da r z e ńj e s tba r dz ok us z ą c a .Ma m wr a ż e ni e ,ż ei na l ni euk s z t a ł t owa łmni ebl i s kime mu s e r c ue t osuni we r s y t e c ki e j , a k a de mi c ki e j wol ne j my ś l i i pe wi e nz bi ór wa r t oś c i , kt ór e g odoś wi a dc z y ł e mwt r a k c i es t udi ównaUni we r s y t e c i e Wa r s z a ws ki m. T onaWy dz i a l eDz i e nni k a r s t waiNa ukPol i t y c z ny c h, umi e j s c owi ony mz r e s z t ąni e z wy kl es y mpt oma t y c z ni e , s y mbol i c z ni e , bowur oc z e js c e ne r i iNowe g oŚ wi a t aiKr a k ows ki e g oPr z e dmi e ś c i a , s pot k a ł e ml udz i ,kt ór z yi nt r y g uj ą ,i ns pi r uj ą ,mobi l i z uj ądos a modos k ona l e ni ai r e a l i z a c j i z a wodowy c hf a nt a s ma g or i ów. Pona dws z y s t k o uwi e l bi a ł e m Zdz i s ł a waAmbr oz i a k a ,okt ór y m ws pomi na ł e m os t a t ni onał a ma c hs t r onyi nt e r ne t owe jt e l e wi z j iS por t Kl ub. Pode j mowa ł onni c z y m ni e z mą c onepr óbywy mus z e ni ana c z y t e l ni k umy ś l e ni a . Ambr oz i a kdos k ona l er oz umi a łpr og r e s y wnyk ons umpc j oni z m ik ome r c j a l i z a c j ęś r odk ów ma s owe g opr z e k a z u, a l epomi mowz r a s t a j ą c e j t a bl oi dy z a c j i , poz os t a wa łwi e r nys woj e j e s t e t y c ei l ol og i c z ne j , k ode k s owi ł a dui por z ą dk u. Dba ł owy powi a da nei wy s t uki wa nenakl a wi a t ur z es ł owa , odr z uc a j ą cg r ubi a ńs t wo, pr os t ot ęir uba s z nąf or mę wy powi e dz i . Zg r a c j ą , s ubt e l noś c i ąi k ons e kwe nc j ąAmbr oz i a kwy pi e r a łz eś wi a domoś c is woi c hodbi or c ów k ul t ur ępi e ni ą dz ais ł y nne g „ ba dne ws ” , kt ór aws z ę doby l s k owy pe ł ni ał a myma s sme di ów. Pr z y kł a dAmbr oz i a k adowodz i ł , ż ef e l i e t oni s t abe z a pe l a c y j nyt oni et e n, kt opi s z eumi e j ę t ni e , pł y nni e , a l et e n, kt oc a ł ąs woj ąt wór c z oś c i ąda j e dowód, ż ez a ws z eiws z ę dz i ena j wa ż ni e j s z yj e s tc z ł owi e k, adopi e r o pot e ms por t , wy ni kc z ydr uż y na .

s i ęf ut bol e mc z ys por t e m, ż ewwol ny c hc hwi l a c hs i ę g a mpopoz y c j el i t e r a c k i e ,t e a t r a l neik i noweoc ha r a k t e r z ez upe ł ni eni e pi ł k a r s k i m. Le m, Mr oż e k , Konwi c k i , Ec o, Ozc z yS a ba t ot odos k ona ł aodt r ut k a , a nt y s e pt y knaf ut bol owyr y t mż y c i a , ni epoz wa l a j ą c ynac hoć byc hwi l ę wy t c hni e ni a .

PONADWSZYST KOUWI EL BI AŁ EM ZDZI SŁ AWA AMBROZI AKA, OKT ÓRYM WSPOMI NAŁ EM OST AT NI ONAŁ AMACHST RONYI NT ERNET OWEJ T EL EWI ZJ I SPORT KL UB. PODEJ MOWAŁON NI CZYM NI EZMĄ-CONEPRÓBYWYMUSZENI ANA CZYT EL NI KUMYŚL ENI A. AMBROZI AKDOSKONAL E ROZUMI AŁPROGRESYWNYKONSUMPCJ ONI ZM KOMERCJ A-L I ZACJ ĘŚRODKÓW MASOWEGO I PRZEKAZU, AL EPOMI MOWZRAST AJ ĄCEJ T ABL OI DYZACJ I , POZO-ST AWAŁWI ERNYSWOJ EJ EST ET YCEFI L OL OGI CZNEJ , KODEKSOWI Ł ADU I PORZĄDKU Kt ór al i g aj es twedł ugPananaj l eps z awEur opi e? J e s z c z eni e da wnoś mi a ł omoż naby ł oł y pną ćnaWy s py , a bywy ł a pa ć na j l e ps z y c hpi ł k a r z yi na j s i l ni e j s z edr uż y ny . I c hoćPr e mi e rLe a g uej e s t ni e z wy k l ewi dowi s k owa , ame c z e , na we t zudz i a ł e ms ł a be us z yl i g i , odby wa j ąs i ęwt e mpi es z t a f e t y4x 100me t r ów, t oni ema m wr a ż e ni a , ż e t ona j l e ps z al i g aś wi a t a .Wa r t oz e r kną ćnaos t a t ni ąk ol e j k ęl i g ową , wk t ór e j wa l c z ą c eona j wy ż s z ec e l edr uż y ny , mowaoAr s e na l u, T ot t e nha mi e , Li v e r pool u, Ev e r t oni eiMa nc he s t e r z eCi t y , z a g r a ł yponi ż a j ą c o s ł a bes pot k a ni a . I t onai ni s z ul i g i , be zudz i a ł uw i na l ny c hf a z a c he ur ope j s ki c hpuc ha r ów. Moż naw t y m mome nc i es z a f owa ćda ny miFI F A, UEF Ai I FFHS , a l et oma ł oby s t r e . Ka ż dyc z uj e , ż ea ng i e l s k i f ut bol s t oi w mi e j s c u,ar e pr e z e nt a c j ani emoż epoz by ćs i ęponur y c hodmę t ów t a k i c h„ t uz ów”j a kBa r r y , Mi l ne r , Ge r r a r dc z yLa mpa r d. Ang l i c ypr z e i n we s t owa l i , uc z y ni l i zwł a s ne g opodwór k ak r a m, z a pomi na j ą come t ody c z ny ms z k ol e ni umł odz i e ż y .J a kdl amni et oni e dopus z c z a l ne ,bo da wnoni ewi dz i a ł e mmł ode g o, z dol ne g o, pe r s pe k t y wi c z ne g opi ł k a r z a zWy s p. I dz i eoe k s c y t uj ą c e g o17l a t k ac z y18l a t k a , ani e22l e t ni e g o pi e r ws z ol i g owc a .

Napr z y kł adz i ewpade kc hoć byMat e us z aBor ka, moż nas t wi e r dz i ć , i żpr of e s j onal ni dz i e nni kar z ekor z y s t aj ą zmat er i ał ówpr z y g ot owywany c hpr z e zamat or ów. J akPanoc eni a poz i om amat or s ki c hpor t al iopi ł c ew Pol s c e?Cz yś l edz iPanj aki c hśzni c h? Pr z e dmi otPa ńs k i e g oz a i nt e r e s o wa ni aoc e ni ł by mr óż ni e , ni e j e dnoz na c z ni e , poni e wa ż , j a kwmoi mpr z e k ona ni uni e ma l wk a ż dy mpr z y pa dk u,na l e ż yodr z uc i ćg e ne r a l i z o wa ni e ,uog ól ni a ni e ,r a dy k a l i z a c j ę ws pól ne joc e ny , odpo wi e dz i a l noś c iz bi or o we j . Ka ż dypr z y pa de k , hoł duj ą cpe wny mz a s a doms pr a wi e dl i woś c i , pr z y z woi t oś c i , na l e ż yoc e ni ć oddz i e l ni e , i ndy wi dua l ni e . Ś l e dz ęk i l k apol s k i c hs t r oni nt e r ne t o wy c h, J akdł ug omoż ej es z c z epot r waćdomi nac j aBar c el onyiReal u? a l eni ebę dęwy mi e ni a ł na z wi c hdome n. I c hpoz i omj e s t wmoi mpr z e Kt oe went ual ni emoż ej ąpr z er wać ? k ona ni unat y l edobr y , a byr e g ul a r ni et a mz a g l ą da ć . Dopót ydopók ipodz i a łi na ns owe g ot or t u bę dz i epr z y pomi na ł obe c ny , ni ewi dz ęmoż l i woś c i z mi a nys por t owe j hi e r a r c hi i . Roz umi e m, Cz yki bi c uj ePanj aki e j śdr uż y ni e , bądźś l e dz i s z c z e g ól ni ej e j po- ż ezPa ńs k i e g opunk t uwi dz e ni apy t a ni es pr owa dz as i ędoe we nt ua l c z y nani a? ne j moż l i woś c i ws k oc z e ni anapi e r ws z edwi el ok a t yVa l e nc i i . Pr a wdę Obi e kt y wi z m, c hoćj e s t pods t a wową , e l e me nt a r nąz a s a dądz i e nni - mówi ą c , wc hwi l iobe c ne j , t omi s j adl as t a c ha nowc ów ide s pe r a t ów. ka r s ki e g ok ode ks upos t ę powa ni a ,j e s t ,j a kmówiJ a r os ł a w Kuź ni a r , „ Ni e t ope r z e ” , j a kw pi os e nc ez e s poł u„ S t r a c hynal a c hy ” , s ąc hor ena ni e c o„ pr z e r e kl a mowa ny” . Wz upe ł noś c i s i ęzt y mz g a dz a m, c hoćwo- ws z y s t k o— l og i s t y k a , s z k ol e ni e , k t ór eni e c oz a c z y nas i ępopr a wi a ć ,i l a ł by muni kną ćws ka z y wa ni aul ubi one j dr uż y ny . Ś l e dz ęuwa ż ni epo- na ns e , k we s t i epol i t y k it r a ns f e r owo— k a dr owe j . Pr z y k r omi , a l eni e c z y na ni az a r ównot y c hwi e l ki c h, j a ki r a c z k uj ą c y c hi r mf ut bol owy c h, wi dz ęmoż l i woś c ir oz bi c i aduopol u,k t ór ymar ówni e żs woj epl us y . r oz g r y wkil i gs i l ny c h,a l eit y c hz upe ł ni ee g z ot y c z ny c h.Za wę ż a ni e I nnas pr a wa , ż ena l e ż ydoc e ni ćdos k ona ł ąr obot ęDi e g oS i me onei j e g o s pe kt r um pog l ą dów doś c i ś l eokr e ś l one jdz i e dz i nyj e s tws t e c z ne , At l e t i c o. z a ś c i a nk owe , a ut ode s t r uk c y j ne . T ot r oc hęj a kzdz i e nni ka r s ką , z a wodowądz i a ł a l noś c i ą— wa r t oc z y t a ć , s ł uc ha ći og l ą da ćni e ma l ws z y s t Kt owedł ugPanaj es tl eps z ym pi ł kar z em — Mes s i c z yCr i s t i ano k o, na kł a da j ą cnaot a c z a j ą c yna sz a l e wt r e ś c ii l t rpr z y z woi t oś c i , c z y - Ronal do?Amoż emaPanj aki eg ośs woj eg of a wor yt a? s t oś c ij ę z y k owe j , dba ł oś c ios z e r ok opoj ę t ąe s t e t y k ę . Za my ka ni es i ę Ni epr z e pa da mz at a k i ms t a wi a ni e ms pr a wy . Onozg ór ywy k l uc z a ws ł owni c t wi e„ Pr z e g l ą duS por t owe g o ”c z yws f e r z et e l e wi z y j ne j na r - obi e kt y wną ,r z e c z ową ,me r y t or y c z nądy s k us j ę .Tr udnowy br a ćna j r a c j i s por t owe j j e s t ni e wł a ś c i we . Nac odz i e ńt a ki nt e ns y wni ez a j muj ę l e ps z e g o pi ł k a r z a ,t a k ż ez wa ż y ws z y na f a k t ,ż e opr óc za s pe k t u

66 OLÉ!MAGAZYN|MAJ2013


wi z ua l ne g o,z a l e ż ne g oods ubi e kt y wny c hpr e f e r e nc j i ,doc hodz ądo t e g ok ot ł akwe s t i epoz y c j i naboi s k uc z yot oc z e ni a , wj a ki m da nypi ł k a r zwz r a s t al ubma l e j edor oz mi a r ów„ mi kr o ” . Rona l doj e s tni e z wy kł y , j e g opr z y mi ot yz os t a ł yopi s a newz dł użi ws z e r z , Me s s i by wapr z y r ówny wa nydopos t a c iok s z t a ł t a c hbos ki c h, wi ę ct r udnoc ok ol wi e k nowe g opowi e dz i e ćwt e j ma t e r i i . Moj epr y wa t nepr e f e r e nc j ewy kr a c z a j ąpoz ados y ćs ur owy , pr y mi t y wnymome nt a mi wy bór , a c z k ol wi e poz wol i Pa n, ż ez a c howa mt ona z wi s k odl as i e bi e .

c i e k a we g o. Pol e c a mz e r k ni ę c i enana s z et r a ns mi s j e , bopok a z y wa l i ś my j użwy s t ę pyF a l c a o, Ga i t á na , Ga g o, Ba ne g i c z yNe y ma r a . J e s t e ś myok i e nk i e m, pr z e zk t ór emoż naz a j r z e ćdoz bi or upr z y s z ł y c hg wi a z d.

J akbędz i ewy g l ądał agr ar epr ez ent ac j i Hi s z pani i poodej ś c i uXavi ego?Cz ydr uż ynat adal ejbędz i emogł adomi nowaćnaar eni e mi ędz ynar odowej ? Domi na c j ar e pr e z e nt a c j i Hi s z pa ni i ni ej e s t uz a l e ż ni onaodobe c noś c il uba bs e nc j iXa v i e g o.J e s tt oni e t uz i nk owy ,wi e l kipi ł ka r z ,pr z e z J aki es ąr óż ni c epomi ędz yl i g ami hi s z pańs kąi ar g ent yńs ką? wi e l el a tni e doc e ni a ny , apr z e c i e żodni e pa mi ę t ny c hc z a s ówmawy J e s ti c hba r dz oduż o, mni e jwi ę c e jt y l e , c ow pr z y pa dk uz e s poł u r a ź nywpł y wnapos t a węBa r c e l onyi r e pr e z e nt a c j i Hi s z pa ni i . Ni ema We e k e ndiCol dpl a y . Anapowa ż ni e— l i g aa r g e nt y ńs k aby ł aki e dy ś i ni ebę dz i edr ug i e g ot a kby s t r e g o, i nt e l i g e nt ne g o, bł y s k ot l i we g opi ł k a na j l e ps z ąw Ame r y c ePoł udni owe j ,br a z y l i j s ki ekl ubypr z y j e ż dż a ł y r z a , moż e myj e dy ni es z uk a ćs ubs t y t ut ów. Napodwór k uBa r c e l ońs ki m naLaBombone r ac z yEl Monume nt a l zz a mi a r e mponi e s i e ni aj a kna j - pona dr e s z t ęmł odz i a k ówLaMa s i i wy s t a j eThi a g o, wodwodz i epoz omni e j s z y c hs t r a t . S t r a c hby łws z ę dz i e , wc hodz i łwnoz dr z aimi ę dz y s t a j ąr ówni e żRai nhaor a zS e r g iRobe r t o, na t omi a s t„ LaFur i aRoj a ” s z nur ówki , a l eowas y t ua c j aj użda wnopr z e s t a ł aby ća kt ua l ną . Br a - dy s ponuj epr z e moż ny mz a pl e c z e m, wdr uż y ni eU19s ąj użpi ł k a r z e , z y l i apoc z y ni ł aol br z y mi epos t ę pye k onomi c z nog os poda r c z e , wr a z kt ór z yma j ądoś wi a dc z e ni el i g owe , s e ni or s ki ei moż namy ś l e ćoni c h zk r a j o wąhos s ąr oz wi nę ł as i ęr ó wni e żdoi na ns o wa napi ł k anoż na , wk o nt e k ś c i ez a s t ą pi e ni a„ Ge ne r a ł a ” . J e s t e ms po k o j nyoHi s z pa ni ęi pr z y wok ół k t ór e j , wz wi ą z k uzor g a ni z a c j ąmundi a l u, na r ós ł be z l i kk r e a t y w- s z ł o ś ćpoXa v i m. Pó k ic o , na l e ż ymus i ęa bs o l ut nys z a c une k , o dda ni e ny c hi ni c j a t y w. WAr g e nt y ni epi e ni ę dz yj e s t c or a zmni e j , ni e l i c z nek l uby i r o z s ą dnedy s po no wa ni emi nut a mi , c oa k ur a t wpr z y pa dk us z t a bus z k o dy s ponuj ądobr y mz a pl e c z e mi l og i s t y k ą , s t a di onys ąe s t e t y c z ni epod- l e ni o we g onac z e l ezVi l a no v ąi Ro ur ąni ej e s tni e s t e t ya k s j o ma t e m. s t a r z a ł e ,pona dt oba r r a sbr a v a sr oz r a bi a j ąa żmi ł o,s ę dz i o wa ni ej e s t dr a ma t y c z ni es ł a be , as y s t e ms z k ol e ni awy dr e no wa l is k a uc ie ur ope j - J akPanoc eni apomy s łnag r ębeznapas t ni ków?Cz yt oni eodbi j e s k i c hk l ubó w, k t ór z yc ol e ps z ek ą s k i wt r y bi ee k s pr e s o wy mpr z e t r a ns s i ęwpr z y s z ł oś c i nag r z er epr ez ent ac j i ? f e r o wa l i doEur opy . Ni ez mi e ni at oj e dna kf a k t u, ż ename t r z ek wa dr a J e de nzmoi c hul ubi ony c hwy k ł a do wc ó w, a me r y k a ni s t a , pr of . Zbi t o wy m, c oc hwi l ę , wok ol i c a c hBue nosAi r e sc z yRos a r i o, r odz ąs i ęmł o- g ni e wLe wi c k i , nak a ż dypomr ukc hi c hot unawy k ł a do we j s a l i , wy wodz i a k i ot a l e nc i eni e z ba da ny m, ni e z mi e r z ony m. Pr i me r aDi v i s i ón, g e ne - ł a nyj a k i mśdwuz na c z ny mz dj ę c i e mc z ywz mi a nk ą , r e a g o wa ł s ł o wa mi : t y c z ni ei hi s t or y c z ni e , s k a z a naj e s t r a c z e j nac z a s ypr os pe r i t yi odbudo- „ T oni et o ” . Iws umi e , wda ny mz a g a dni e ni u, mog ęr z e c : „ t oni et o ” . Ni e wę , g ł ó wni edz i ę k iz a i nt e r e s o wa ni uf ut bol e m ij a k oś c is a mor odny c h ma m wr a ż e ni a , ż et odobr ak onc e pc j a , a c z k ol wi e kVi c e nt ede l Bos que g oł o wą s ó w. I nnąs pr a wąj e s ts k os t ni a ł as t r uk t ur ani e k ompe t e nt ny c h dos t os o wuj et a k t y k ęs woj e g ot e a mudope r s ona l i ó w, adobr z ewi e my , dz i a ł a c z yi z a s a dyl i g o we j r y wa l i z a c j i —T or ne oI ni c i a l i Fi na l z a bi j a j ż eT or r e s , Vi l l ac z yLl or e nt eni epr z e ż y wa j ądobr e g ook r e s u. Pe pGua r s e nsdł ug of a l o wy c hz ma g a ń, por yme c z ó w, ni e dos t os o wa nedoe ur o- di ol a , mój a bs ol ut nyws z e c hmi s t r zi a ut or y t e t , t a k ż enapol ul udz k i m, pe j s k i c hwi dz ó w, og r a ni c z a j ąs pe k t r umodbi or c ó w. ma wi a ł ,ż epi ł k anoż nat og r aj e de na s t ul udz ipr z e c i wk oj e de na s t u, ac hodz i ot o, bymi e ćt ęj e dy nąpi ł k ędl as i e bi e . Hi s z pa ni ana j l e pi e j na Os t at ni onaj gł oś ni ejj es tot al ent ac h zBr az yl i it aki c hj ak ś wi e c i eope r uj ef ut bol ó wk ą , apr z yt a kk r e a t y wny c h, ni e obl i c z a l ny c h, Ne ymarc z yGans o. Cz ywl i dz ear gent yńs ki ej j es tkt oś , kt omoż e g r oź ny c hpi ł k a r z a c hj a kMa t a , S i l v a , I ni e s t ac z yCe s cś mi a ł omoż e my i m wpr z y s z ł oś c i dor ównać ? mó wi ćopr z y na j mni e j dwóc h, t r z e c h„ s e t k a c h ”wme c z u. T omoż ewy It a k, ini e . Ni es ąt ot a l e nt ypokr oj uF a l c a o, S a nc he z ac z yBa ne g i , s t a r c z y ć , a c z k ol wi e kg e ne r a l ni ej e s t e mna„ ni e ” . J e s t e mz de k l a r o wa ny m mowar z e c zj a s nani et y l k ooz a wodni k a c hur odz ony c hwAr g e nt y ni e , „ c r ui j fi s t ą ” , Hol e nde rz a ws z eopt y ma l i z o wa łmoż l i woś c is woi c hpoda l ej a k by ś mydobr z epos z uk a l i , t omoż nawy pa t r z e ćwPr i me r aDi v i o p i e c z n y c h , p o d o b n y c h s p r a w d o k o n u j e r z e c z o n y d e l B o s q u e . s ónpa r uc i e k a wy c hz a wodni k ów. Le oPa r e de siLi s a ndr oMa g a l l á n zBoc aJ uni or s , Ma nue l La nz i ni i Éde rBa l a nt azRi v e rPl a t e , pona dt o Lópe zi Ca r bone r ozAr s e na l S a r a ndí , Mug ni zCol onuS a nt aF e , br a mEUSZBYST RZYCKI J ESTKOMENT AT OREM PI Ł KARSKI M ST Ak a r z eLa nús— Ma r c he s í ni Andr a da , Ce nt ur i ón, F a r i ńai Vi e t t ozRa MAT I T EL EWI ZYJ NEJ SPORT KL UBPOL SKA c i ng uc z yt e żMe l a nozBe l g r a no— moż naby ł obyz ł oż y ćzt e g oc oś CJ

MAJ201 3|OLÉ! MAGAZYN

67


ZAPLECAMI BUKMACHERÓW

&

Cz ł owi eks t at ys t yka. Nocnykos z mar ws z ys t ki chdot ychcz as owychmat emat ycz ek. Tabel e, numer ycz ycyf r yni emaj ąpr z edni m ż adnycht aj emni c. Mówis i ę, ż ebył i ns pi r acj ą dl aBi l l aGat es aw momenci et wor z eni a Mi cr os of tExcel

Naj s ł ynni ej s zyinaj pewni ej s zyt yperw kr aj u. W wol nychodpr acyzmagazynem chwi l achdopr owadzadopł aczur odzi mych bukmacher ów. Powi adaj ą, żezdol noś ci om wi es zczeni ador ównaćmożemut yl ko Nos t r adamus

JUŻWKRÓTCE

TYLKOUNAS


. p l v c f Tut a j ws z ys t kos i ęz acz ęł o Dz i ękuj emys er decz ni egr onur edakcyj nemus er wi s uVCF . PL z apomys ł , ci ęż kąpr acęi pas j ęzj akąwi el uzWas z aangaż owa ł os i ęwpr oj ektnas z egomagaz ynu.

www. vcf . pl


www. ol emagazyn. pl

Ole Magazyn - Numer 1 | 2013  
Ole Magazyn - Numer 1 | 2013  

Magazyn miłośników hiszpańskiego futbolu

Advertisement