Sognebladet april maj juni 2018

Page 1

Sognebladet for Vilslev og Jedsted April - Maj - Juni 2018

www.kongeaadal.dk Facebook: KongeĂĽdal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)


Om Sognebladet Gratis Bladet er gratis og kan læses online på www.kongeaadal.dk og på facebookgruppen ”Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)”.

Indlæg Alle indlæg er velkomne, såvel hånd– som maskinskrevne. Send også gerne billeder, annoncer, reklame osv.

Desuden trykkes bladet i 125 eksemplarer, så man kan hente et i LokalBrugsen Kongeådal. Du kan også få sognebladet tilsendt som pdf. via mail.

Kontakt ansvarshavende redaktør Ole Witte Madsen på om@km.dk eller tlf. 25 89 41 90. Kirsten Blom er medredaktør af sognebladet, og kan kontaktes på 24 80 49 92, k.blom@pc.dk.

Forsiden: Foto af en svane på mar kens vand sydøst for Vilslev kir ke. Da der var rigtige vintre til, var der på stedet et mylder af børn, der skøjtede og legede iblandt hverandre.

Deadline til næste nummer: 20. juni 2018 Indlæg sendes til Ole Witte Madsen på om@km.dk Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne: januar - februar - marts (deadline 20. december) april - maj - juni (deadline 20. marts) juli - august - september (deadline 20. juni) oktober - november - december (deadline 20. september) Bladet opsættes og redigeres af Ole Witte Madsen. Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes af private bidrag samt de lokale foreninger og forretninger. Bidrag kan indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 800 2757. Send gerne en mail til kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk), hvor det fremgår, at I har givet bidrag til sognebladet. 2


Træk ud af husene

tænkte, om det mon engang havde været ligesådan her i vort skønne land?

Fuglene vender tilbage til vort skønne område efter at have overvintret i de varme lande. Man kan tale om, at fugle på visse punkter optræder klogere end os. Vinteren går i hi, og foråret blomstrer, og det burde trække os ud af vore huse for at rense lungerne for den vinterindestængte, tunge luft.

Mange har forsøgt at tegne et billede for mig af Vilslev og Jedsted i tiden før alt gik af lave. Og det lyder vitterligt som om, de mange små butikker har været med til at trække folk af huse og skabe handel og liv i området. Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.

De gamle iblandt os kan huske dengang, der var liv på landsbyens veje og stier. Alle gik en tur, og mange var i gang på marken eller i hvert fald uden for huset. Nu er de fleste af os blevet kontormus, og nu sidder vi mere bag skærmen end nogen Jens Vejmand. Der er en spændende verden, derinde i fjernsynet, pc’en og iPaden, men virkeligheden uden for er heldigvis stadig væk så meget bedre end nogen virtual reality.

Men ak, ”udviklingen” slog også igennem med al kraft herude, da først den ene lukkede, så den anden, og skolens hovednøgle blev drejet en sidste gang. Synger lokalsamfundet på sin sidste sang? Næppe! Børnefamilier prioriterer stadig et lille, godt og trygt samfund frem for storbyens stress og jag. Og der kommer mange til en del af de arrangementer, der stables på benene. Igen og igen spørges det, hvordan vi får de nye og de unge med ind i de gamle fællesskaber. Det er kun godt at spørge, men så må vi også arbejde på at få det til at lykkes. Uden os bliver intet gjort, og et godt landsbysamfund fødes ikke ud af ingenting. Måske vi dette forår kan tænke over, hvordan vi hver især kan bidrage - så dette forår ikke bliver forsømt. Ole Witte Madsen

I februar var jeg med familien på tur til Iran, og der så vi livet levet uden for hjemmene. Basarerne lokkede folk af huse med mange gode tilbud (Special price for you, my friend), og der var et mylder af folk, der så ud til at have travlt, fordi de hastede af sted og rundt imellem hinanden. Engang imellem standsede jeg op og betragtede dette mylder og disse mange små shops, disse små, selvstændige næringsdrivende - og jeg 3


Hvad er der galt i Vilslev og Jedsted?

5) Bedre foreningssamarbejde, 6) Flere børn, 7) Byforskønnelse, 8) Ældreboliger, 9) Cykelsti, 10) Byudvikling, 11) Gangstier, 12) Fartdæmpning, 13) Biblioteksbetjening, 14) Bedre udendørs aktivitetsområde, 15) Børnehave, 16) Belysning på stien langs præstegårdsdiget, 17) Egnsbeskrivelse for tilflyttere, 18) Boliger, 19) Tilholdssted for unge, 20) Bedre opbakning til foreningsarrangementer, 21) Offentlige toiletter, 22) Plakatsøjle.

Af Roll Præstegaard Inspireret af fællesspisningen forleden opfordrede Ole Witte Madsen mig til at fortælle om Landsbysamvirket, som spiseaftenerne udsprang af. Tidligere havde borgerforeningen og forsamlingshusbestyrelsen arrangeret aftener, hvor man kunne tilmelde sig til middagsspisning i forsamlingshuset. Men med sammenslutningen af de lokale foreninger i Landsbysamvirket frem mod 2005, blev arrangementerne koordineret og fordelt på forskellige udvalg. Det begyndte med et borgermøde i konfirmandstuen, hvor Mogens Ballegård fra Grønbjerg fortalte om sin landsby og dens udvikling. Han sluttede med at spørge: Hvad er der galt i Vilslev-Jedsted? Her er de første 22 forslag af den prioriterede liste:

Ud fra disse og flere forslag blev der nedsat disse udvalg: BYFORSKØNNELSESUDVALG: byforskønnelse, plakatsøjle, park, grønne rabatter, torv. TRAFIKUDVALG: trafiksanering, hastighedsdæmpning, stier, belysning.

1) Medborgerhus, 2) Bedre forhold for landsbyen i storkommunen, 3) Udstykning af grunde, 4) Bedre udendørs aktivitetsområde,

SAMARBEJDSUDVALG: samarbejdet mellem foreningerne, koordi4


nation, kommunikation.

bakning til at forsøge den 18. marts. Samarbejdsudvalget arbejder videre med sagen, og Husholdningsforeningen går til hånde med det praktiske arrangement.

TURISTUDVALG: campingplads, gårdferie, gårdbutik, iskiosk. BYUDVIKLINGSUDVALG: boliger, arbejdspladser, udstykning.

I øvrigt foregik mødet i en god og positiv stemning, som ikke kun skyldtes, at husholdningsforeningens bestyrelse kom midt i deres julefrokost.

HUSUDVALG: medborgerhus, læsestue, ungdomsklub, it-café, servicebutik, bibliotek, multihus, samkørsel, V.O.F. (Vilslev Oplysnings Forbund)

Vi kan vel her 20 år efter Landsbysamvirkets oprettelse konstatere at de store ønsker, der fremgår af listen ikke helt er blevet opfyldt. Vi har fået en plakatsøjle, vi har fået trafiksanering og fartdæmpning (bump og cykelsti), biblioteksbetjening, belysning på stien langs kirkegården.

Ved et møde for bestyrelsesmedlemmer fra KUG, Husholdningsforeningen, Forsamlingshuset, Menighedsrådet og Borgerforeningen og det nedsatte samarbejdsudvalg den 11. december 1998. Alle støttede tanken om en fælles kalender med fastlagte arrangementer og uger reserveret til de enkelte foreninger i hver måned.

Måske skal vi gentage Mogens Ballegårds spørgsmål: Hvad er der galt i Vilslev/Jedsted?

Og der var der følgende referat om fællesspisning: Anna Thomsen fremlagde priser for fælles spisning i forsamlingshuset. Åse tilbyder en voksenmenu til 35 kr. og en børnemenu til 25 kr. og øl, vand og kaffe til 8 , 6 og 3 kr. Husholdningsforeningen foreslog fælles pris for alle og loft pr familie. Der var bred op-

Som opfølgning på dette indlæg opfordrer jeg læserne til at indsende forslag til løsninger eller meninger, så vi kan diskutere tingenes tilstand. - Ole Witte Madsen

5


6


Løse hunde og katte På facebooksiden Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev) har flere lagt billeder op af hunde og katte, der løber løst rundt i sognet. Med lov skal land bygges. I Bekendtgørelse af lov om hunde kan du læse helt klare regler for, hvilke regler der gælder hundeejere og hvordan man skal forholde sig til hunde, der løber løst rundt i området. Loven kan findes via google, men kort sagt skal en hund være mærket og registreret og bære halsbånd med ejerens navn og adresse.

Fællesspisning d. 15. marts

Vilslev Forsamlingshus Årets Generalforsamling blev afviklet torsdag d. 8. marts i Forsamlingshusets lille sal, hvor der var god plads, da under 20 personer var mødt op.

Om løsgående katte kan du bl.a. læse Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred hvoraf det fremgår, at katte ikke har en særstilling i forhold andre husdyr som kvæg eller høns.

Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt, og efterfølgende var der spørgsmål og debat om årets gang i huset og ideer til forbedringer og nye tiltag.

Love, regler og bekendtgørelser kan gratis læses på hjemmesiden www.retsinformation.dk

Som bestyrelse har vi haft fokus på at øge udlejningen ved at lytte til kundernes ønsker om husets formåen, så vi kan måle os med andre udlejningssteder. Det har betydet en del udgifter til nyanskaffelser, men også et betydeligt større antal udlejninger i 2017 end tidligere.

Både hunde og katte skal ejeren passe forsvarligt. Hvis naboer føler sig generet af dyrene, bør ejeren forholde sig til det. Den bedste fremgangsmåde mellem naboer er stadigvæk dialog og samtale. Hvis det ikke hjælper eller virker, kan man overveje at inddrage myndighederne. Ole Witte Madsen

Samtidig kan vi glæde os over mange udlejninger i 2018 og reservationer hvert år frem til 2022. Vi har haft mange udfordringer med 7


nøglehuskonceptet og mange brugere af huset, men med et godt samarbejde i bestyrelsen og med gode hjælpere samt dygtige kokke, er vi meget optimistiske i forhold til husets fremtid og har mange planer om små og store udbedringer og fornyelser. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, og da der var genvalg over hele linien, ser bestyrelsen fortsat således ud: Kirsten Blom Hansen - formand

rangerende foreninger kan få et overskud, skal der være omkring 90 deltagere pr. aften, hvilket ikke tidligere har været et problem, men det er det nu.

Kim Hansen – næstformand og ansvarlig for udlejning af Forsamlingshuset

I lange tider har der kun været ca. 75 spillere pr. aften og et par gange under 70. Alle er enige om, at vi skal gøre noget. Vi ved bare ikke hvad. Så hjælp. Kom med ideer.

Anders Knudsen - kasserer Vera Jensen - sekretær

Lone Reckendorff - diverse

- Kirsten Blom

Suppleant: Joan Nørrevang Suppleant: Jette Jørgensen Repræsentanter i bankoudvalget: Vera og Kirsten

Udfordring

Den ugentlige udfordring er stadig Banko, hvor 6-8 personer er aktive med at forberede og afvikle den enkelte aften. Ikke noget problem i det, for det er sat i system, så alle ved, hvad de skal og hvornår. Problemet er, at der kommer for få mennesker til banko. For at de ar8


9


Dato Tid

4/4 4/4 5/4 7/4 9/4 10/4 12/4 14/4 15/4

Sted

Aktivitet

19:15 Forsamlingshuset BANKO – hver onsdag aften Seniorklubben: Foredrag v. Asker Bjørnskov fra Lem med titlen ”Landmand og havemand 14 Forsamlingshuset til eventyr” Husholdningsforeningens generalforsamling. Husk en pakke til bankospillet (værdi ca. 25 19:30 Spejderhytten kr.) 19 10 19 17 18.30 11

17/4 18

Spejderhytten Forsamlingshus Konfirmandstuen Konfirmandstuen Forsamlingshuset Se kirkebladet Vilslev kirke

Nørkleklub Loppemarked (s. 6) Sangaften - (slutter for denne periode) Kirkekoret øver Generalforsamling i Brugsen (s. 13) Sogneudflugt til Videbæk Gudstjeneste med guldkonfirmander

18/4 14

Forsamlingshuset Fællesspisning (s. 9) Seniorklubben: Underholdning ved De HylForsamlingshuset dende Hunde fra Rødding

19/4 19

Spejderhytten

Nørkleklub

26/4 19

Vilslev kirke

Sangforedrag + varme hveder (se kirkeblad)

29/4 10

Vilslev kirke

Konfirmation (se kirkeblad)

3/5

19

Spejderhytten

Nørkleklub

5/5

9

Sognet

Avisindsamling

9/5

10

Vilslev kirke

Kirke for de små (se kirkeblad)

9/5

19:30 Vilslev kirke

Koncert med kor fra Iowa (s. 15)

11/5 21/5 14

Brugsen Hjortlund

Kæmpe blomstermarked (s. 14) Friluftsgudstjeneste

24/5 19

Spejderhytten

25/5

Nørkleklub Seniorklubbens udflugt til Tirpitz og Esbjerg Museum (s. 16)

26/5

Husholdningsforeningens familieudflugt til Tirpitz Bunkeren 10


Dato Tid

Sted

Aktivitet

19:15 Forsamlingshuset BANKO – hver onsdag aften 27/5

Diget

KBAs årlige cykeltur til diget (s. 18)

Sportspladsen

Kroket-dag (s. 12)

3/6

10

5/6

13.45 Kjærgård

Grundlovsmøde

7/6

19

Spejderhytten

Nørkleklub

11/6 18

Cykeltur

Seniorklubben: Signes Havhus (s. 17)

13/6

Sportspladsen

Byfest

14/6 15/6

Sportspladsen Sportspladsen

Byfest Byfest

16/6

Sportspladsen

Byfest

16/6

Sportspladsen

Brugsen: Frugt og grønt marked

23/6 18

Forsamlingshuset Fællesspisning, før vi går om til Sankt Hans

23/6 20

Børnetoften

Sankt Hans m. bål, kaffe og kage

28/6 19

Spejderhytten

Nørkleklub

2/7

18.30

12/7 19 31/7 2/8 19

Seniorklubben: Petanque (s. 17) Spejderhytten

Nørkleklub

Spejderhytten

Seniorklub: Heldagstur til Silkeborg (s. 17) Nørkleklub

19/8

Seniorklubben: 5-dages tur (s. 17)

28/8 18.50 Hovedengen

Seniorklubben: Aftentur i Ribe (s. 17)

11


Vilslev kroketklub årsmøde

Lørdag den 3. juni er kroketdag hvor vi vil være til stede på sportspladsen fra kl. 1000 til kl. 1600. Vi håber der kommer mange der gerne vil prøve at spille kroket, i sær de unge mennesker.

Lørdag den 3. marts 2018 havde vi årsmøde i klubben. Vi var 7 medlemmer tilmeldt, vi startede med en sildemad og 2 stk. smørebrød, en snaps, en øl eller vand.

Med venlig hilsen Lauritz

Der er ikke sket så meget i 2017, medlemstallet er på tilbagetog, hvilket er en skam. I 2017 var der tilmeldt 1 hold i turneringen i A1, det bliver nok det eneste hold også i 2018.

Bestyrelsen består af Lauritz Lauritzen, formand Henry Sørensen, kasserer Hans Nielsen, revisor

Forårsnyt fra KBA: Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening

Vi fortsætter det gode samarbejde med Jernved og Gørding, det fungerede rigtig godt i 2017. Vi havde fælles grillaften den 1. september, hvor vi var ca. 30 deltagere. Vi startede med kroket kl. 1330 til kl. 1630 hvor vi tændte grillen.

Året er godt begyndt. I februar blev der fejret fastelavn med mange flotte udklædninger i forsamlingshuset. Der har været holdt byfestplanlægningsmøder, vi har samlet aviser og haft generalforsamling. Der bliver nørklet og dyrket yoga på livet løs i spejderhytten.

I 2018 er træningen lagt til mandag og torsdag aften, fællestræning med Jernved og Gørding til onsdag eftermiddag fra kl. 1330, skiftevis i Vilslev, Jernved og Gørding. Aftentræning starter torsdag den 5. april. Fællestræning starter den 4. april kl. 1330 i Vilslev, aftentræning starter kl. 1800 i april måned, derefter kl. 1830

Indtil sommerferien ser vi frem til disse arrangementer: D. 5. maj samler vi aviser. Vær søde at stille jeres aviser ud til vejene. Der er penge i dem for foreningen. D. 27. maj er der cykeltur til diget. Vi cykler til diget, spiser rundstykker, spiller rundbold, hygger, snak12


ker, leger og nyder at være i den skønneste natur. Inden vi cykler hjem igen, er der en lun pølse. Borgerforeningen er vært for det hele. Alle er velkomne. Det plejer at være en dejlig formiddag.

madspl@yahoo.dk

H.C. Debel, Jedsted Klostervej 57, 6771 Gredstedbro, mobil 40 50 55 54, hdebel@bbsyd.dk Malene Haahr Nielsen, Kongeådal 13, 6771 Gredstedbro, mobil 29 87 31 81Malleba59@hotmail.com

D. 13.-16. juni BYFEST Det er årets store begivenhed. Forberedelserne er i fuld gang. Vi håber, at alle vil reservere dagene i i kalenderen og glæder os til 4 festlige dage på sportspladsen.

Pernille Poulsen, Jedsted Klostervej 33, 6771 Gredstedbro, mobil 22 46 57 50, pernillejensen-_@hotmail.com

Ved generalforsamlingen sagde vi farvel og tusind tak for en stor indsats til Henning Jacobsen og stor tak til Ove Helle Nielsen, for at springe ind som suppleant. I stedet kunne vi byde velkommen til Anders Helle som nyt bestyrelsesmedlem.

Anders Helle, Jedsted Klostervej 16, 6771 Gredstedbro, mobil 40 68 13 42, anders@ash-frugt.dk Venlig hilsen Marianne Kømler

fra Kongeådal Brugs

Bestyrelsen for Kongeådal Borgerforening og Kongeådal Sportsforening (2 foreninger med samme bestyrelse) ser nu sådan ud.

Brugsen afholder ordinær generalforsamling 12 april kl. 18.30 i Vilslev Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægter.

Formand: Marianne P. Kømler, Jedsted Klostervej 35, 6771 Gredstedbro, tlf. 75 43 23 43 / mobil 21 76 97 20, marianne@koemler.dk Næstformand: Inge Jørgensen, Jedstedvej 57, 6771 Gredstedbro, tlf. 75 43 10 66 / mobil 40 43 38 06, ijlangager@mail.dk

I år vil vi som noget nyt starte med fællesspisning, stegt flæsk med persillesovs, herefter generalforsamling. Der er tilmelding til spisning i brugsen, det koster 50 kr. for maden inkl. 1 øl eller sodavand, som betales i brugsen. Listen ligger fremme.

Kasserer: Mads Peter Lauridsen, Vilslevvej 16, 6771 Gredstedbro mobil 61 46 39 17,

Vi vil gerne opfordre ALLE til at møde frem, så vi forhåbentlig kan få en god debat om brugsens fremtid, 13


da vi ikke vil lægge skjul på at brugsen er udfordret på omsætningen og indtjeningen. Hvis ikke der sker ændringer i omsætningen, kan lukning komme på tale allerede om 2-3 år.

firmationer m.m. - stedet hvor jeres børn arbejder - frisk brød hver dag ind og udlevering af pakker - og meget mere. Vi tror at alle ønsker at have BRUGSEN også i fremtiden og med en beskeden ekstra køb på 75 kr. pr. uge bør det være muligt, hvis vi står sammen.

Brugsens har ud af de sidste 6 år kørt med underskud, på nær et enkelt år og omsætningen er faldet med 600.000 kr. siden 2012.

Hilsen bestyrelsen i Lokalbrugsen Kongeådal

Det betyder manglende indtjening på ca. 150.000 kr. pr. år, og det betyder stort indhug i egenkapitalen med fare for lukning.

Kommende arrangementer 12. april er der generalforsamling k1. 18.30 ( husk tilmelding)

Vi har rigtig mange fra byen, som støtter godt op omkring brugsen, men vi vil her opfordre de sidste til også lige at lægge vejen forbi butikken. Faktisk kan et ekstra køb på 75 kr. pr husstand gøre hele forskellen, om brugsen har en fremtid, det vil give ca. 190.000 kr. mere i indtjening, og dermed overlevelse i mange år.

11. maj: kæmpe blomstermarked 16. juni: frugt og grønt marked på sportspladsen, sammen med byfesten.

Vi synes selv, vi har en god og serviceminded brugs, med et godt udvalg og priser der er fornuftige. Du som kunde må også gerne komme med ideer og forslag til hvordan vi kan gøre brugsen endnu bedre. Vi tror og håber at alle der bor i byen, kun er interesseret i at der er en butik at handle i, da brugsen jo også har mange andre funktioner at tilbyde som eks: medicin - tips og lotto indsamling til fødselsdage og kon14


Koncert i Vilslev kirke Onsdag d. 9. maj kl. 19.30

Onsdag d. 9. maj kl. 19.30 kan du komme til en gratis og unik koncert i verdensklasse, når Castle Singers and Kammerstreicher spiller i Vilslev kirke. Der er 42 unge musikere og korister, og de kommer den lange vej fra delstaten Iowa for at turnere i Europa. De gør dog holdt her i Vilslev, hvor de vil optræde for os, inden de skal videre ud i verden. Natten mellem onsdag og torsdag overnatter de hos private, der er med på at få trænet det engelske lidt. Vi ser frem til en stor oplevelse, og vi håber, mange vil deltage sammen med os. Vel mødt! Vilslev og Hunderup menighedsråd 15


16


17


Gode Vilslev og Jedsted borgere!

og en gang om året at mødes for at smage på vinene, der er produceret året inden. Vinene bliver bedømt af alle medlemmer ved blindsmagning, de skal opnå et vist antal point for at kvalificere sig til at få påført vores fælles logo.

Hermed lidt nyt fra de lokale vinavlere! Sidst jeg skrev her i bladet var planerne store. Det er de sådan set stadig, men det går lidt trægt med at få dem ført ud i livet. Blandt andet er idéen om en lokal vinfestival ved årets byfest (kun med vore vine), regnet lidt omkuld af sidste års forholdsvis kolde og fugtige klima.

Dette sker for at garantere en kvalitet af vinene, som vi kan være bekendt. Logoet er stadig på tegnebordet; når det er godkendt, vil det blive trykt på små klistermærker. Ideen kommer fra de italienske Chianti vine, der jo har et lille klistermærke med en kokkemand på deres vine. Vores bliver nok noget med åen og en kongekrone.

2017 gav os meget lidt vin, og man må sige, det er i en kvalitet, der gør det nærmest udrikkeligt. Derfor er denne ambition som minimum udsat til næste byfest i 2020, og det vil yderligere kræve en god årgang 2018, hvis det overhovedet skal blive til noget der.

Ja det var bare lige det! Går der nogen rundt derude og drømmer om at starte op som vinavler, så skal vi gerne være behjælpelige med konsulentassistance, og det er ganske gratis! Og så bliver man automatisk medlem af lauget helt uden forpligtelser.

Vi har bestemt os for navnet på vores vinlaug. Vi er blevet enige om at kalde os for Kongeåens Vinavler Laug.

Med venlig hilsen og god forår og sommer Karl Johan Bendorff

Laugets formål bliver netop at afholde en lokal vinfestival hvert andet år i forbindelse med byfesten, 18


Et par opfølgende bemærkninger v. redaktøren

Efterlysning Der har i løbet af foråret været en del generalforsamlinger og møder og arrangementer rundt om i sognet. Sognebladet skal fyldes af lokalstof, og det afhænger ganske enkelt af sognets borgere. I må derfor meget gerne sende billeder fra aktiviteterne samt referater fra generalforsamlinger og møder, så vi kan holde hinanden opdateret og informeret. Vi skal jo nødigt gå glip af noget.

De unge lever og har det godt. Det har jeg konstateret ved selvsyn, både idet jeg torsdag morgen har konfirmander, og idet jeg engang imellem mødes med unge her fra sognet for at høre, hvad de synes, tænker og mener om at være ung nu til dags. De må jo dog selv bedst vide det. Og de udtrykker generel tilfrdshed. Der er dog plads til forbedringer i vort lokalområde.

Ægte lokalstof Sognebladet er det eneste sted, hvor der bringes så meget ægte lokalstof, og derfor er det vigtigt, at I bruger bladet til at annoncere og orientere alle læsere. Bladet trykkes i 125 fysiske eksemplarer, der efterhånden hentes i Brugsen, og bladet læses desuden af 150-200 på nettet.

Ungdomshus De unge har stadig et ønske om at have et sted, hvor de kan samles en lille flok til fest eller almindelig hygge uden at forstyrre naboerne. Som man kan læse i begyndelsen af bladet var sådan et tilholdssted også en tanke hos Landsbysamvirket. Videre er sagen endnu ikke kommet, men jo mere vi italesætter det, og er opmærksomme på det, desto bedre kan vi i sognets mange foreninger arbejde på en løsning.

Selvfølgelig er UgeAvisen og JydskeVestkysten langt bedre end sognebladet, men her i bladet skriver borgere til borgere og naboer til naboer. Det er unikt og værd at bevare og understøtte.

Kongeåen - lokalhistorisk årbog Som I kan læse på side 21 har vi bogsalg her i sognet, og der er såmænd en udgivelse mere på vej. Sognearkivet inviterer til reception den sidste mandag i november på bogen Kongeåen, der indeholder artikler af lokalhistorisk interesse. Hvis du skulle have idéer til bogens artikler, må du endelig hive fat i Stig Hegn eller Ole Witte Madsen.

Idéer Kunne det være en idé at opsætte cykelstationer i sognet? Så man f.eks. kan få pumpet sin cykel på vej ud i det blå. Kunne det være en idé at få bygget et par åbne grillhytter med bænke rundt om i sognet? Det vil indbyde til samvær i al slags vejr. - Ole Witte Madsen 19


20


Sognearkivet sælger bøger Sognearkivet har åbent tirsdage kl. 16-18 eller ved henvendelse til 51 96 64 73. Arkivet er lukket i juli måned.

Byfest 2016 er udgivet i 2018, og kan købes for 50 kr . Heri finder du billeder af mange af dem, der deltog i byfesten for to år siden.

Mands minde er 16 inter views med lokale bor ger e i Vilslev og Jedsted, som Roll Præstegaard har stået for, da han redigerede sognebladet. Bogen sælges for 150 kr.

Reception for Kongeåen 2018 - Lokalhistorisk Årbog for Jedsted og Vilslev er mandag d. 26. november kl. 19.30

Den lokale årbog kan købes for 50 kr. Blandt årets artikler i Kongeåen kan nævnes: Bjarne Steiner fortæller om sin barndom i Kongeådal Brugs. Og Margot Thygesen fortæller om et liv i Jedsted. Der er korte historiske snit om Ligvejen, vores broer, mergelbanen og lærerinde Signe. Lystfisker Erling Christensen beretter om fortids fangst af laks ved Jedsted Mølle. Den arkæologiske udgravning på Sønderbyvej 19 i 2016 fortæller Michael Alrø Jensen om. Bøgerne kan købes i Kongeådal Brugs eller i Sognearkivet, og man kan betale med Mobile Pay til Stig Hegn på tlf. 51 96 64 73 21


Kontakter i sognet Kongeådal Husholdningsforening

Karin Jessen 51 32 79 95, karinjessen3@gmail.com

Vilslev og Omegns Seniorklub

Henry Sørensen 75 43 15 22, hkejser@stofanet.dk

Vilslev Menighedsråd

Ivan Binger 20 15 03 97, binger@bbsyd.dk

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) + Kongeådal Sportsforening (KSF)

Marianne Kømler 21 76 97 20, marianne@koemler.dk

Kongeå Rideklub

Anja Zornig 28 89 21 29, post@stutteri-boegely.dk

LokalBrugsen Kongeådal

Klaus Thuesen 75 43 10 03, 03366@coop.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Stig Hegn 51 96 64 73, stighegn@bbsyd.dk

Vilslev forsamlingshus (formand)

Kirsten Blom 2480 4992, k.blom@pc.dk

Vilslev forsamlingshus (udlejning)

Kim Hansen 7543 1571

Sognepræst i Vilslev kirke

Ole Witte Madsen 25 89 41 90, om@km.dk

Vilslev Vandværk

Jane Andersen 2571 1937, vilslevvand@gmail.com

Kongeådal 4H

Sonja Hulgaard 5152 8932, Hulgaard@privat.dk

Vilslev Kroketklub

Lauritz Lauritzen la@lahjortlund.dk

Støtteforening for Forsamlingshuset Svend Erik Hulgaard Hulgaard@privat.dk Vilslev-kokkene

vilslevkokken@gmail.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.