__MAIN_TEXT__

Page 1

gi Re al

on

Næringslivet i drammensregionen

ve ga ut

APRIL - 2014

4. årgang

60 milliarder i fjordinvesteringer

Side 4

Fjordkonferansen _ Sykehuset en utløsende faktor _ Fjordbyen må være lønnsom _ Boliger på fabrikktaket

Side 4 Side 8 Side 12 Side 26


L ed er

Sammen for fremtiden

LIE

ÆR

ING

S ÅD

R

N

R

Da er vi tilbake med en ny regional utgave av Drammen24, som gir næringslivet vårt og DNF en god mulighet til å sette fokus på viktige saker og temaer. Engasjementet for næringslivsmagasinet øker, fra regionens næringsliv generelt og fra våre mer enn 900 medlemsbedrifter spesielt. På grunn av stor tilgang på redaksjonelle artikler og annonser, er denne utgaven utvidet i sideantall for å få plass til alt.

- veien til et sterkere næringsliv!

Hovedtema denne gang er indre Drammensfjord. Dette området representerer et stort og uforløst potensial for bolig- og næringsutvikling. Mange prosjekter er lansert og transformasjonen av hele området er så vidt kommet i gang. Samlet vil prosjektene medføre en total forvandling av områdene langs indre Drammensfjord, med tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger, i et 20-års perspektiv. Vi i DNF ønsker å ta et initiativ til å se alle disse prosjektene i en sammenheng. Vi tror dette øker utviklingsmulighetene. Realisering av prosjektene krever betydelig innsats for å løse felles utfordringer, for eksempel vei, jernbane og øvrig infrastruktur. Samtidig er også utfordringen å ta vare på og legge til rette for utvikling av eksisterende virksomhet i området.

Drammen Næringslivsforening (DNF), som har nærmere 850 medlemsbedrifter, er en upolitisk interesseorganisasjon som samler drammensregionens næringsliv. DNF skal være talerør for drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsen for disse er best mulig. I tillegg skal DNF skape arenaer der medlemsbedriftene kan utvikle seg. DNF er organisert langs to akser; en geografisk akse som består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Sande og Svelvik, og en bransje- og temaakse som har totalt 13 nettverk.

I samarbeid med en rekke involverte aktører inviterer vi derfor til Fjordkonferansen 2014 i Drammens Teater 25. april. På konferansen ønsker vi blant annet å belyse samarbeidsog samordningsmuligheter, felles utfordringer og hvordan disse kan håndteres, samt å skape et felles fremtidsbilde. Målet med konferansen er å bidra til en positiv og løsningsorientert stemning, utvikle attraktive nettverk, styrke samarbeidsånden og fremme utvikling på tvers av aktører, bransjer og kommunegrenser. Du kan lese mer om konferansen inne i bladet. Håper å se deg der! Jeg tror det er viktig at drammenssamfunnet igjen samler seg med et positivt fokus på de fantastiske utviklingsmulighetene som ligger foran oss. Fjordbyen og de mange andre utviklingsprosjektene som allerede er på beddingen i drammensregionen, vil kunne huse tusenvis av nye innbyggere og nytt næringsliv. Fullføring av RV23 og bedret kommunikasjon mot hovedstaden, er viktig og gir nye muligheter. Å få på plass et nytt og moderne sykehus er også viktig. La oss sammen jobbe for å få på plass dette og samles om å virkeliggjøre Drammens nye visjon: Større – Smartere – Sunnere. Da vil vi og våre barn fortsatt kunne trives godt her i drammensregionen i arbeid og fritid.

Utgiver: Drammen Næringslivsforening prosjektlederE: Ove Andheim (annonse, trykk og distribusjon) og Per-Jan Brekke (redaksjonelt) DESIGN: Oktan Forside-ill.: LPO Arkitekter reportasjetips: Godt Sagt kommunikasjon · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no Trykk: TrykkService Opplag: 8.000, Annonser: Ove Andheim. Tlf. 905 90 706 · ove.andheim@oktan.no · Ansvarlig redaktør: Hans Arne Odde · Tlf. 922 68 456 hans.arne@godtsagt.no

God lesning! Hans-Petter Tonum Daglig leder i DNF

3


Som perler langs en fjord

Fjordkonferansen

De ligger der som upolerte perler ved vannkanten, og nå blir alle de viktige prosjektene i indre Drammensfjord også gjenstand for en egen konferanse. TEKST OG FOTO: PER-JAN BREKKE ILLUSTRASJON: Godt Sagt kommunikasjon AS/Eeva-Leena Muurman

BRAKERØYA

Det var Drammen Næringslivsforening (DNF) som tok initiativet til Fjordkonferansen, og som nå arrangerer konferansen i samarbeid med en rekke partnere. Alle partnerne er involvert i utviklingen av indre Drammensfjord. Halvdagskonferansen foregår i Drammens Teater fredag 25. april, og det er nærmere 200 påmeldte. – DNF har som målsetning å bidra til en bærekraftig næringsutvikling i vår region. Vi mener tiden nå er inne for å fokusere på alt det positive som allerede skjer, og alt det spennende som kommer til å skje i indre Drammensfjord i årene som kommer. Mye av dette har vært presentert og lansert stykkevis og delt, sier daglig leder i DNF, Hans-Petter Tonum (bildet).

HOLMEN

Store prosjekter

– Gjennom Fjordkonferansen skal vi løfte blikket, få en oversikt, se virksomhetene og prosjektene i sammenheng og dermed se både mulighetene og utfordringene som ligger der. Samtidig er det også en utfordring å ta vare på og legge til rette for utvikling av eksisterende virksomhet i området, påpeker Tonum. Buskerudbyen-planene, kommuneplaner for Drammen og Lier samt nasjonale føringer for knutepunktutbygging og kommunesamarbeid er viktige deler av Fjordkonferansen. I tillegg til de viktige eksisterende virksomhetene er det også en rekke nye, store prosjekter på gang rundt fjorden, alt fra store boligprosjekter som på Engersand, Gullaug og Glassverket, til gigantprosjektet Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya samt mulig sykehusutbygging på Brakerøya og utvidelser ved Drammen havn.

TANGEN

Mulighetskonferanse

– Samlet vil prosjektene medføre en total forvandling av områdene langs indre Drammensfjord, med tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger. Alt dette er igjen avhengig av ny og bedre infrastruktur som vei og jernbane og ikke minst av offentlig planlegging og tilrettelegging gjennom stat, fylkeskommune og kommune, presiserer DNF-lederen. Det er alle disse interessegruppene som Fjordkonferansen nå har samlet til en mulighetskonferanse. I tillegg til å få oversikt og se mulighetene, er det et mål for konferansen å bidra til positiv og løsningsorientert stemning, utvikle attraktive nettverk, styrke samarbeidsånden og fremme utvikling på tvers av aktører, bransjer og kommunegrenser. 4

NØSTED BRYGG

Mye som skjer: Leder av DNF, Hans-Petter Tonum, mener at alle de nye prosjektene samlet sett vil medføre en total forvandling av områdene langs indre Drammensfjord.


skal løfte blikket, se mulighetene og skape entusiasme LIERSTRANDA

GILLUS

GULLAUG

Minst 60 milliarder i fjordinvesteringer Grovt beregnet ligger det an til investeringer på godt over 60 milliarder kroner langs indre Drammensfjord de neste 20, årene hvis man blant annet forutsetter at gigantprosjektet Fjordbyen blir realisert og det nye sykehuset havner på Brakerøya.

ENGERSAND

Fjordbyen: 45 milliarder Nytt sykehus Vestre Viken: 10 milliarder Boligprosjekt Gullaug (Scandinavian Development): 6 milliarder Boligprosjekt Glassverket (Union Eiendomsutvikling): 1 milliard Boligprosjekt Engersand (Ticon Eiendom): 1 milliard Boliger, næring og marina/brygge Nøsted (Nøsted Brygge): 300 millioner

GE

GLASSVERKET

I tillegg bygger blant annet KID nytt hovedkontor på Gilhus, Bring skal bygge ny hovedterminal på Lierstranda og det planlegges store utvidelser ved Drammen havn der også Jernbaneverket skal foreta store investeringer.

5


Foredragsholdere:

Arrangøren kan skilte med foredragsholdere som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Paul Chaffey(t.v.), direktør for Fjordby-utviklingen i Oslo; Stein Kolstø og ekspert på byplanlegging og arkitektur; Erling Dokk Holm. I tillegg blir det foredrag av havnedirektør ved Drammen havn; Einar Olsen, styreleder i Eidos Eiendomsutvikling; Ulla Nævestad, administrerende direktør i Vestre Viken Helseforetak; Nils Wisløff og samfunnsredaktør i Drammens Tidende; Odd Myklebust.

Sagt om Fjordkonferansen: Runar Kristiansen, avtroppende daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling

Einar Olsen, havnedirektør, Drammen havn

– Dette er et veldig positivt tiltak og det er mange gode tanker bak initiativet. Fjordkonferansen er en gylden anledning til å utfordre den nye regjeringen på hva de egentlig mener med løftet om å få til en forenklet offentlig planlegging

– Dette er et kjempebra tiltak. Det er viktig å få til et fremtidsbilde av indre Drammensfjord som alle kan leve med. Et sykehus på Brakerøya vil være en fin buffer mot virksomheten på Drammen havn.

Helge Carlsen, prosjektdirektør, Ticon Eiendom

Hans Olav Bjørk, prosjektleder, Scandinavian Consulting

– Fjordkonferansen er et veldig interessant initiativ. At sentrale politiske aktører er med er positivt med tanke på blant annet infrastrukturen som blir et sentralt element i utviklingen av indre Drammensfjord.

– For oss er dette en veldig interessant arena å være til stede på. Våre planer på Gullaug er jo i startgropa, og en slik konferanse vil være svært viktig og lærerik for vårt vedkommende.

Nils Ole Kjenner, utviklingssjef, Union Eiendomsutvikling – Å samle krefter og jobbe sammen slik som det legges opp til her er veldig interessant. Samtidig må man unngå at dette blir for mye ”drømmenes teater” og for lite praktisk realisme.

6

Frode Instanes, prosjektleder, Vestre Viken HF – Det er jo nå gode sjanser for at sykehuset kan havne på Brakerøya, og i en slik sammenheng er dette veldig interessant for oss i Vestre Viken. Vi er spesielt opptatt av hvordan det går med selve Fjordbyplanene, blant annet med tanke på eventuell reisevei for våre ansatte.


Frode Graff, rådgiver, Drammen kommune – Denne konferansen ser ut til kunne bli utrolig interessant. Utviklingen av indre Drammensfjord har vi allerede høyt på agendaen i Drammen kommune, og med en sannsynlig sykehus-avklaring på plass, så trenger vi en ekstra ”drive” som dette.

Synnøve Tovsrud, kommunalsjef, Lier kommune – Fjordkonferansen passer veldig godt inn i forhold til det vi nå jobber med i Lier kommune. Her kan vi vise fram helheten og åpne for nye muligheter.

Tveita BRL, Oslo. (Fasaderehabilitering for 200 mill – med bla utskifting av ca 10 000 dører og vinduer.

PX Solutions AS er et lite ingeniørfirma fra Drammen som har utført flere store og utfordrende prosjekter innen:

PROSJEKTLEDELSE Anders Wengen, rådgiver, Buskerud fylkeskommune – Vi i fylkeskommunen er kjempefornøyde med dette initiativet, og konferansen er midt i blinken med tanke på det vi arbeider med i forhold til samferdsel og stedsutvikling.

TILSTANDSANALYSE/ FASADEREHABILITERING DIGITAL OPPMÅLING/ OPPTEGNING (3D / BIM) BETONGPRØVER OG ANALYSER Vi ser frem til mye aktivitet i Drammensregionen i årene som kommer.

Bjørn Egede-Nissen, planlegger, Jernbaneverket – Sykehusets plassering vil være en viktig del av utviklingen, og det er også en del utfordringer i forhold til person- og godstrafikk samt dette med plassering av en ny jernbanestasjon.

Jan Erik Hansen, styreformann, Nøsted Brygge – Vi er godt i gang med vårt prosjekt ute på Nøsted, og dette er et veldig positivt og konstruktivt tiltak i så måte.

Teststasjonen til Eureka på Sørumsand (spunting for basseng 1000m3 og fundamenter, samt brønnhull, Ø2m og dybde 62m)

Vi er alltid på utkikk etter flere gode medarbeidere. Ta kontakt med oss.

Tomtegata 7, 3015 Drammen. M: 908 35 879. Epost: wk@px.no www.px.no 7


_ Sykehuset

en utløsende faktor Tekst og Foto: Per-Jan Brekke

Det har vært planlagt lenge og det har vært diskutert mye, men nå kan drømmen om Fjordbyen gå i oppfyllelse _ takket være et sykehus.

Fakta om fjordbyen:

Sykehus på Brakerøya: Slik ser Vestre Viken Helseforetak for seg et mulig sykehus på Brakerøya.

Sentral: Kommunalsjef i Lier kommune, Synnøve Tovsrud, sitter sentralt i planleggingen av den nye byen langs indre Drammensfjord. 8

Felles Fjordbykontor: Planleggerne Liv Marit Carlsen fra Drammen og Jan Moen fra Lier har felles ”Fjordbykontor” i Lier rådhus. Foto: Lier kommune/Kristine Kjelsrud

Området er 1.000 dekar stort og 2,5 km langt

Det er beregnet plass til 6.000–10.000 boliger og 18.000–22.000 arbeidsplasser

Fjordbyen på Lierstranda skal bli et knutepunkt mellom Drammen og Oslo, med miljø, kunnskap og utvikling i fokus

Blir sett på som løsningen for å håndtere befolkningsveksten i drammensområdet og fremtidens transportutfordringer for buss, tog og bil

Skal gi sjøfronten tilbake til innbyggerne

Null-visjon for klimagassutslipp og energibruk


Det handler om et 2,5 kilometer langt og 1.000 dekar stort område langs Drammensfjorden mellom Gilhus i Lier og Holmenbrua i Drammen. Området er større enn Bjørvika, og det skal ryddes plass til 6.000–10.000 boliger og 18.000–22.000 arbeidsplasser. Kommunalsjef i Lier kommune, Synnøve Tovsrud sitter sentralt i planleggingen av den nye byen langs indre Drammensfjord. Hun er nå svært optimistisk med tanke på realiseringen av gigantprosjektet. Åtte år etter at planene først ble lansert, ser det ut til at forslaget om å plassere Vestre Viken-sykehuset på Brakerøya kan få ting til virkelig å løsne. Fjordbyen ferdig om 25 år?

– Ja, jeg tror at en sykehusutbygging på Brakerøya kan være en utløsende faktor. Det vil være svært avgjørende å få det som har med infrastruktur å gjøre tidlig på plass, og da vil sykehusprosjektet være svært sentralt. Når det gjelder infrastrukturen så føler jeg at vi allerede har en god dialog med både Jernbaneverket og Statens vegvesen, sier kommunalsjefen som ser for seg utviklingen av Fjordbyen i en kort, en mellomlang og en lang fase. Det meste skal være på plass innen 25 år.

Det er i dag fire til fem personer som jobber mer eller mindre på heltid med Fjordbyprosjektet i Drammen og Lier, og de to kommunene har nå også opprettet et felles prosjektkontor i Lier rådhus. Der sitter planleggerne Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune og Jan Moen fra Lier kommune sammen og arbeider med det nye området. Kunnskapsintensivt

PLANARBEIDET: Desember 2009: Lier kommune vedtar at Lierstranda og Gullaug skal utvikles til en attraktiv fjordby

– Vi har sett på en del tilsvarende prosjekter både i Norge og i utlandet, og enkelte steder har det gått overraskende raskt å gjennomføre planene, sier Tovsrud. Hun sikter blant annet til Malmø der erfaringene også viser at det var spesielt mange unge i etableringsfasen som bosatte seg i den nye bydelen. – Da vi var på befaring møtte vi mange barnevogner og et aktivt kaféliv, sier kommunalsjefen.

November 2010: Drammen og Lier kommuner inngår plansamarbeid om utvikling

Tovsrud mener det blir svært viktig å satse på kunnskapsintensiv næring i den nye Fjordbyen. – Vi må være klar over at det i Lier er hele 60 prosent av arbeidstokken som pendler innover mot Oslo-området, mens en like stor prosentandel pendler fra Drammen og Eiker-kommunene til Lier for å jobbe, påpeker kommunalsjef i Lier, Synnøve Tovsrud.

September 2013: Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel

Juni 2012: Lierstranda – utviklingsområde i Buskerudbyen November 2012: Plansamarbeidet, første fase

Skisse: En gruppe arkitektstudenter fra Arkitekthøyskolen i Oslo har sett nærmere på et mulig sykehusprosjekt på Brakerøya, og studentene har blant annet utarbeidet denne sykehus-skissen. 9


til r mat e r e v e t. Vai tl til gemen m n a r r e r r a leve dittent. em

ng itt arra

å du ogs lig kan e lg fø r Selv også -lokale kan du lskaps lgelig leleier se Selvfø a k -lo s. lskaps hos os eie se

g Caterin vering r e s Møte p a k ls Se anse Konfer s Kur Café

s. hos os

Tlf 32 20 64 74 • www.cafepapirbredden.no Tlf 32 20 64 74 • www.cafepapirbredden.no

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK Drammen - Hønefoss - Lysaker www.ect.no

NY KOLLEGA? "Din leverandør av prosessog automasjonskomponenter"

kontakt Manpower Drammen! Vi kjenner det lokale næringslivet godt etter 30 år i Drammen. Vi har kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser både for bistand til fastansettelser og for innleie av personale. For innleie betaler du kun for den tiden medarbeideren er hos deg. Personalansvar, avlønning, feriepenger, forsikringer, OTP og sykepenger – det håndterer vi hos oss! Kontakt oss: 22 01 80 00 – drammen@manpower.no Vi holder til i Nedre Storgate 1a, Drammen

www.oem.no

• Bygge - og anleggteknikk • Landskapsarkitektur • Prosjekt og byggeledelse • Oppmåling • Tetthetsmåling www.kolberg-gaard.no post@kolberg-gaard.no

Din lokale støttespiller på leasing og factoring

Snakk med oss om finansiering Tlf. 21 63 20 00 eller www.sgfinans.no

10

Telefon 32 26 44 70 E-post:firmapost@ssas.no www.ssas.no

Besøksadresse: Langesgt. 1, Drammen Postboks 2125, Strømsø

Consilium rådgivning har over 25 års internasjonal erfaring innenfor økonomi, regnskap, finans og kapitalforvaltning. Vi tilbyr rådgivning og management for hire til selskaper hvor ledelsen og økonomileder i perioder har behov for assistanse knyttet til økonomi og finansstyring. Kontakt daglig leder/rådgiver Kurt Petter Lindgren mob.: 900 36 125 eller besøk våre nettsider www.consiliumraad.no


Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

Tlf. 32 88 87 00 firmapost @ sorvangen.no www.sorvangen.no

Drammens flotteste Drammens flotteste

lokaler veD elvebreDDen lokaler veD elvebreDDen

• Catering• Catering • Møteservering • Møteservering • Selskap• Selskap • Konferanse • Konferanse • Kurs • Kurs

Grønland 58 t: 32 20 64 74 Grønland 58 t: 32 20 64 74 www.cafepapirbredden.no www.cafepapirbredden.no

AltAlt som gjelder biler. som gjelder biler. Alt som gjelder biler. OgOg litt til. Alt litt somtil. gjelder biler. Og litt til. Og litt til. Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. Bilia - din-billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no betjent med eDialog Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. - betjent med eDialog Bilia - din billeverandør Tlf. www.bilia.no 854 25 900 www.bilia.no - betjent meduansett eDialog bilbehov. Tlf. 854 25 25900 900 www.bilia.no - betjent med eDialog Tlf. 854 Tlf. 854 25 900

Din Din samarbeidspartner samarbeidspar tner innen: i nn e n: Adressering A dresserin g • Plastpakking Plastpa kkin g • Håndarbeide Hå nda rb eid e • Pakking Pak k i ng �������������������������

�����������

Tlf.: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no 11


BOLIGOMRÅDE: – Det kan ikke bli så dyrt og flott i Fjordbyen at det blir laber interesse for å kjøpe boliger i området, sier Runar Kristiansen (bildet t.h.) i Eidos Eiendomsutvikling. Her en illustrasjon utarbeidet av Asplan Viak AS.

_ Fjordbyen må være lønnsom Tekst og Foto: Per-Jan Brekke

_ Hvis Fjordbyen skal bli realisert må det legges opp til løsninger som gjør det lønnsomt å investere på Lierstranda og Brakerøya.

Det sier avtroppende leder i Eidos Eiendomsutvikling, Runar Kristiansen, (64), som etter 19 år i selskapet nå gir stafettpinnen videre til Torgeir Finnerud (49). Eidos eier i dag nærmere halvparten (400 dekar) av det aktuelle Fjordbyområdet langs Drammensfjorden, et område som er langt større enn eksempelvis Bjørvika i Oslo. Selskapet, som ble startet i 1971, eies av Lier kommune, Drammen havn og CargoNet. Bakgrunnen for oppstart av selskapet var planene om dobbeltspor mellom Asker og Drammen, og Eidos fikk i oppgave å sørge for nødvendige grunnerverv og utfyllinger i området som i dag betegnes som Lierstranda. Selve Fjordby-prosjektet så dagens lys da kjendisinvestor Bjørn Rune Gjelsten presenterte ideen for formannskapet i Lier en dag i november 2006.

12

Fra latter til aksept

– Da planene ble presentert ble de møtt med latterliggjøring fra flere hold. Så kom det mange protester og i dag er vi kommet dit at planene er akseptert og godt politisk forankret, sier Runar Kristiansen. Selskapet har også gjennomført et parallelloppdrag om utvikling av Fjordbyen. Hele 23 team meldte sin interesse og de tre teamene Asplan Viak AS, Entasis og LPO Arkitekter ble valgt ut til å gjennomføre oppdragene. Målet var å vise mulighetene for å utvikle Fjordbyen til et klimaeffektivt, miljøriktig og fremtidsrettet byområde. Prosjektene, og en rekke illustrasjoner, ble presentert i februar 2011. Aktiv rolle

– Eidos har nå en aktiv rolle i utbyggingen samtidig som vi skal bidra med å koordinere de andre grunneierne. Det er vår målsetning at

planene som blir vedtatt gir en så god økonomi at mange nok vil satse her ute. Det kan heller ikke blir så dyrt og flott i Fjordbyen at det blir laber interesse for å kjøpe boliger i området, sier Runar Kristiansen, som opplyser at en viktig jobb for selskapet i tiden som kommer blir å reforhandle avtaler med alle de ulike leietakerne. Den avtroppende Eidos-sjefen tror forøvrig at en sykehusutbygging på Brakerøya er selve nøkkelen som kan åpne opp og få fart på Fjordbyplanene. – Det gjelder spesielt i forhold til infrastruktur, og ikke minst trafikkløsningen på Brakerøya, som er noe av det aller første som må komme på plass. I tillegg vil ny Rv23 være veldig viktig med tanke på utviklingen av den nye Fjordbyen, påpeker avtroppende leder i Eidos Eiendomsutvikling Runar Kristiansen.


Ny sjef i Eidos Torgeir Finnerud (49) blir ny sjef i Eidos Eiendomsutvikling. 49-åringen kommer fra stillingen som daglig leder i Eiker Eiendomsutvikling. Den nye Eidos-sjefen er opprinnelig fra Gulskogen i Drammen, og bor på Ormåsen i Øvre Eiker. Selskapet har de siste 19 årene blitt ledet av drammenseren Runar Kristiansen (64) som om ett år skal over i pensjonistenes rekker. Dermed søkte Eidos Eiendomsutvikling etter “en visjonær daglig leder som skal lede arbeidet med å utvikle en fremtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig Fjordby på Lierstranda og Brakerøya”. Etter at 30 søkere er blitt vurdert, valgte styret en lokal kandidat. – Kjempespennende – Jeg liker utfordringer, og jeg synes det er veldig givende å arbeide med prosjekter som har stor innvirkning på samfunnet rundt en. Bygninger og omgivelser er med på å prege hvem vi er. Fjordbyen er et kjempespennende prosjekt, i tillegg til at det er enorme områder vi snakker om, sier den nye Eidossjefen, Torgeir Finnerud.

Elektrikertjenester for private og næringsliv. SE VÅR NETTSIDE FOR MER INFORMASJON.

Finnerud, som er ingeniørutdannet, har også tre års fartstid som eiendomssjef i Øvre Eiker kommune. Før det arbeidet han 12 år som rådgiver og entreprenør i det private næringsliv. Finnerud begynner i stillingen 1. september, og hans forgjenger Runar Kristiansen skal forøvrig også jobbe videre i Eidos i en overgangsperiode som avsluttes påsken 2015. Mange utfordringer – Dette er et prosjekt som har i seg alle de positive faktorene som trengs for at vi skal lykkes. Ikke minst er det et stort politisk engasjement og velvilje til stede, noe som er helt avgjørende. Jeg gleder meg allerede til å starte opp, sier Finnerud. Han påpeker at han nå gradvis vil bygge opp en stab i Eidos Eiendomsutvikling, som hittil har vært enmannsdrevet. Den påtroppende Eidos-sjefen tror de største utfordringene blir grunnforhold, infrastruktur, finansiering og i forhold til naboer og de som i dag driver næring i området. – Det som er svært viktig er at planene er realistiske og at ting skjer i riktig rekkefølge. Målet må hele tiden være at Fjordbyen skal bli et godt sted både å bo og jobbe, sier syvbarnsfaren som ellers kan avsløre at han har hytte i Hurum og spiller klarinett i Jernbanemusikken i Drammen.

ELEKTRIKERTJENESTER OSLO - DRAMMEN - VIKERSUND

NY DAGLIG LEDER: Torgeir Finnerud (49) er ansatt som ny daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling, der han skal lede arbeidet med å utvikle den gigantiske Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya.

• Grenseveien 91, Oslo • Engene 45, Drammen, • Vikersundgata 36, Vikersund Telefon 32 21 21 21 - Fax 32 21 21 99 www.facebook.com/ing.pettersen

www.pettersen.no 13


eidos.no

··· Snart blir det liv ved

Lier kommuneplan er nå godkjent av Miljøverndepartementet. Det betyr at arbeidet med å detaljplanlegge nye Lier Fjordby kan begynne. Denne indrefileten på Lierstranda ved grensen til Drammen vil få en egen ny togstasjon og kort vei til E18 inn mot Oslo. Området vil utgjøre et nytt pulserende tyngdepunkt på Østlandet med ca 10.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser. Les mer på eidos.no 14


Drammensfjorden 路路路

15


Leie eller ansette?

Hva er viktig for din bedrift? Hos oss får du:

• Totaløkonomisk rådgivning tilpasset Anita T. Pettersen Kunde-/ personalkonsulent

bedriften • Fast kunderådgiver med god kompetanse • Lokal forankring • Korte beslutningsveier

Ann Karin B. Ski Kunde-/ personalkonsulent

Ta kontakt med oss i dag! Kjersti Reffhaug Eie Avdelingsleder

Katrine Wergeland Seniorkonsulent

Bjørg Fjell bemanning – din solide samarbeidspartner som du kan stole på. Vårt avd.kontor i Drammen har totalt over 30 års erfaring fra bransjen og med å bygge solide nettverk – til beste for deg.

Ta kontakt for flere detaljer 986 37 414 drammen@bjorgfjell.no

OSLO - DRAMMEN - TRONDHEIM - FREDRIKSTAD SPESIALISTEN INNEN ØKONOMI, REGNSKAP, KONTOR OG ADMINISTRASJON

Herleik Bergan T: 32 71 16 11 heb@skuesparebank.no

Tove Mortensen T: 32 20 25 55 tm@skuesparebank.no

Tore Bermingrud T: 32 20 25 77 tob@skuesparebank.no

Smarte løsninger! Les om våre smarte løsninger og enkle strømprodukter på lier-everk.no

Ringeriksveien 175, 3400 Lier Tlf: 32 22 64 00 | Fax: 32 22 64 01 | lier-everk.no 16


··· Børsen ··· Børsen ··· Børsen ··· Børsen ··· Siste nytt om folk og forretninG i Drammensregionen

Protan leverer gigantisk tak Protan skal levere 300.0000 kvadratmeter med tak til verdens største nettbutikk Amazon. Dette tilsvarer 60 fotballbaner. Det dreier seg om taket til de enorme lagerbygningene som Amazon bygger i Polen. Det var i oktober i fjor at Amazon lanserte planene om å bygge tre store sentre for logistikk i Polen. Nå er det klart at drammensfirmaet Protan skal levere taket. Hvert av byggene tilsvarer et areal som er én kilometer langt og 100 meter bredt. De tre logistikksentrene får rundt 6.000 fast ansatte. – Vi er veldig stolte over å lande denne kontrakten med Amazon. Polen er et

Ny partner i CR Group Egil Norman Olsen er ny partner i CR Group fra og med 1. mars i år. Olsen kommer fra stilling som administrerende direktør i HERNIS Scan Systems AS. I CR Group vil Norman Olsen primært jobbe med rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering samt rekruttering og utvelgelse. CR Group er et rådgivningsselskap med geografisk akse mellom Oslo og Kristiansand, og selskapet har blant annet et avdelingskontor i Drammen. Selskapet leverer tjenester til ledere og ledergrupper med fokus på rekruttering og problemstillinger omkring utvikling, omstilling og endring.

Ny medarbeider i DNF

– Vi er glade for at et stort amerikansk selskap har tillit til oss som leverandør. Med produksjon i Polen, i tillegg til det det vi lager i Norge, kan Protan være konkurransedyktig både på pris og kompetanse. Nærheten til det tyske markedet kan også åpne nye muligheter for Protan. At et amerikansk selskap som Amazon velger Protan, vil helt sikkert bli lagt merke til i det tyske markedet, sier Øyno. To av bygningene skal etter planen åpne i august 2014, mens det siste skal ferdigstilles i løpet av 2015.

Elisabeth skal jobbe med nettverk, næringsråd og prosjekter i DNF. 36-åringen er utdannet fra BI Buskerud og har de siste fem årene vært ansatt i Trelleborg Offshore Norway i Krokstadelva. Der har hun jobbet i økonomiavdelingen og i HR-avdelingen, og hun har også bred erfaring fra ulike bedrifter og en rekke fagområder. Det siste halvannet året har LupnaavJohnsen jobbet med opplæring, rekruttering og kompetanseutvikling i Trelleborg og hun har vært bedriftens kontaktperson mot Trainee Drammenprogrammet til DNF. Engasjementet er foreløpig et vikariat med oppstart 1. april.

Pris til Loe Betongelementer Loe Betongelementer AS ble kårets til Årets Betongelementfabrikk. Æresbevisningen har blitt tildelt en av Betongelementforeningens tilsluttede fabrikker siden 1994. I juryens begrunnelse heter det blant annet: ”For året 2013 ønsker juryen å fremheve en bedrift som har styrket sin posisjon og merkevare de senere årene. Juryen vil altså finne en bedrift som har vist stor evne til tilpasning til de skiftende rammevilkårene de siste årene, og som i tillegg har klart å utnytte de sterke konjunkturene i næringen på en positiv

måte.” Loe Betongelementer har klart seg godt gjennom de siste årene, selv under den verste finanskrisen leverte de gode resultater. I 2013 signerte bedriften blant annet det som trolig er tidenes største betongelementkontrakt i Norge. Rekordkontrakten gjelder levering av betongelementer til kjempebygget som HENT setter opp på Fornebu for Fornebuporten. I tillegg til at konsernet har bygget Europas mest moderne rørfabrikk har de også varslet at de vil føre opp Europas mest moderne hulldekkefabrikk.

I november ble Kine Myrvold ansatt som webredaktør og journalist hos Oktan reklamebyrå i Drammen. Hun kommer fra en stilling som digitaljournalist i DrammensTidende der hun ble ansatt i 2007. Kine har god erfaring med nett, sosiale medier, radio og tv. Hun er utdannet journalist, og har i tillegg fag innen prosjektledelse, webmarkedsføring, statsvitenskap og webdesign. I Oktan er hovedoppgaven å jobbe med kundenes websatsinger og sosiale medier.

Tildelt Reis & Rykstipend PRISVINNERE: Daglig leder Geir Høybråten(t.v.), styreleder Lars Kristoffer Loe og prosjekt- og konstruksjonsansvarlig Frank Hvidsten mottok prisen. (FOTO: ARVE BREKKHUS)

Oktan satser på sosiale medier

Puk Jegsen i Puk Jegsen Reklame i Drammen har blitt tildelt Reis & Ryk-stipend, og stipendet skal brukes til å lære mer om maskotproduksjon. Reis & Ryk er et innovasjonsprogram for bedrifter hvor man bruker Europa som klasserom for å utveksle ideer og kunnskap på tvers av landegrensene. Prosjektet er finansiert av EU sitt Leonardo da Vinci-program, og det er sponset av Vestregionen, Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune.

s

Elisabeth Lupnaav-Johnsen (36) er engasjert som ny medarbeider i Drammens Næringslivsforening (DNF).

viktig marked for oss, og med leveranser i denne størrelsesordenen setter vi virkelig tak fra Protan på kartet. Både virksomheten i Norge og fabrikken i Polen blir involvert, forteller Erik Øyno, konsernsjef i Protan.Virksomhet i Polen er det viktigste eksportmarkedet for Protan. Takprodusenten, med hovedkontor i Drammen, har i dag 25% markedsandel på takleveranser i landet.


17


Børsen ··· Børsen ··· Børsen ··· Børsen ··· Børsen Siste nytt om folk og forretninG i Drammensregionen

Eiendomsdag om byvekst Tema for årets Eiendomsdag i Drammen er ”Byvekst med kvalitet – fra ord til handling”. Eiendomsdagen i Drammen ble første gang arrangert 10. oktober 2013, og det med stor suksess. Bak arrangementet står revisjons- og rådgivningselskapet BDO, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Eiendomssenteret og Drammen Næringslivsforening. Dette er et bransjetreff for alle som driver med eiendom i distriktet. Målet med arrangementet er å skape en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere samt alle som er interessert i næringsog boligeiendom. Arrangørene håper og tror at dette skal bli regionens viktigste arena for privat og offentlig kunnskapsdeling og kompetanseutveksling innen eiendom og eiendomsutvikling. Nå trår arrangørene til på nytt; nærmere bestemt den 9. oktober på First Hotel Ambassadeur.

Ny MSDdirektør Tuuli Savanto er ansatt som ny administrerende direktør i MSD Norge som har hovedkontor i Drammen. Tuuli har arbeidet i MSD siden 1996, både i Finland og internasjonalt. Hun har bred erfaring fra flere roller i firmaet og kommer fra jobben som Business Unit Director of Primary Care i Finland. Etter fem år i stillingen som administrerende direktør i MSD Norge, går Andreas Berg nå til en nyopprettet nordisk stilling som Business Portfolio Lead i MSD.

Ny distriktsleder i Skanska Terje Nyborg Olsen fra Lier er ansatt som ny leder for Skanskas distriktskontor i Drammen. Olsen har sin bakgrunn fra entre18

ARBEIDSGRUPPA: Her er Arbeidsgruppa for Eiendomsdagen i arbeid. Fra venstre: Knut Holter, Eiendomssenteret, Katrine Gilleece, Svensson Nøkleby Advokatfirma, Jan Riegels, BDO og Thor Einar Kristiansen, Svensson Nøkleby Advokatfirma. I den utvidede styringsgruppa er også Cecilie B. Brunsell i Drammen Næringslivsforening medlem. –Drammen kommune ønsker og drømmer om ”Byvekst med kvalitet.” Hvordan tolkes drømmen hos byens styrende politikere og administrasjon, og hvordan tolkes den av de private aktørene som ønsker å utvikle byen vår videre? Dette er spørsmålene vi stiller, sier Jan Riegels i Eiendomsdagens arbeidsgruppe.

Riegels påpeker at Eiendomsdagen 2014 fokuserer på hva som skal til for å nå kommunens målsetting om byvekst med kvalitet og bli ”Større, smartere og sunnere.”

prenørselskapene PEAB og NCC, og han tiltrådde i stillingen i november i fjor. Tidligere leder Bjørn Arild Flaglien fortsetter ved distriktskontoret i stillingen som prosjektsjef. Samtidig har Skanska nå også flyttet sitt distriktskontor fra Holmestrand til nye lokaler i Kobbervikdalen. Bakgrunnen for dette, er i følge Olsen, Skanskas ønske om å styrke selskapets lokale forankring i drammensregionen.

utvikling. – Glitre Eiendom AS ser frem til å samarbeide med en profesjonell og dyktig aktør som OKK Entreprenør, med god lokal kunnskap på et spennende sentrumsprosjekt på Bragernes, sier administrerende direktør i Glitre Eiendom, Morten Corneliussen. Tinghushaven skal inneholde 38 leiligheter med underliggende parkeringskjeller med automatisk parkeringssystem. Prosjektet skal ferdigstilles i juni 2015.

– Er dette ensbetydende med høybygg langs elven, ut i fjorden og press på markagrensen? Eller vil

Bygger Tinghushaven OKK Entreprenør skal bygge den nye Tinghushaven i Drammen. Avtalen mellom GE Tinghushaven AS og NCC Construction ved OKK Entreprenør i Drammen er på 73 millioner kroner. – Tinghushaven vil bli et tidsriktig og moderne boligbygg med god miljøstandard. Boligbygg er blant våre satsingsområder, og Tinghushaven passer godt sammen med våre øvrige prosjekter og opparbeidede kompetanse innen boligbygging, sier distriktssjef Stig Berg i OKK Entreprenør. Bak prosjektet Tinghushaven på Bragernes står eiendomsutvikler og utbygger Glitre Eiendom AS. Selskapet er etablert i Drammen og har flere spennende prosjekter under

Daglig leder OKK Entreprenør, Drammen, Stig Berg (t.v.), administrerende direktør i Glitre Eiendom, Morten Corneliussen, prosjektdirektør i Glitre Eiendom, Sven Mile og avdelingsleder i OKK Entreprenør, Yngvar Brekke foran Tinghushaven-tomta på Bragernes

man nå sine vekstmål med utbygging av bedre kommunikasjon ut i bydelene? Hva krever dette av de private aktørene, og hvordan kan og vil planmyndigheter legge til rette for en slik utvikling? spør arrangørene av Eiendomsdagen 2014 i Drammen.

Nye ansikter i Svensson Nøkleby Andrea Wisløff (øverst) og Kristine Andersen Aasgaard ble nylig ansatt som henholdsvis advokat og advokatfullmektig i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS i Drammen. Andrea Wisløff har erfaring fra politi og domstol. Wisløff skal arbeide med sivile tvister og hun vil også bistå både privatpersoner og foretak i straffesaker. Hun vil ta oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Wisløff har spesiell kompetanse innen områdene vold, sedelighet og organisert kriminalitet. Kristine Andersen Aasgaard har master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo fra 2013, og hun har i studietiden hatt to trainee-opphold hos Svensson Nøkleby. Aasgaard vil nå være tilknyttet bransjegruppen handel og industri.


··· Børsen ··· Børsen ··· Børsen ··· Børsen ··· Ansatte i Magasinet på skolebenken Folkeuniversitetet og senterledelsen på Magasinet Drammen har gått sammen om å heve kompetansen til de ansatte i senterets butikker. De har fått 90 timer gratis opplæring i butikkfaget, og i tillegg har de fått tilbud om å ta et 40 timers kurs i eksamenstrening som er rettet mot en eksamen i VG2 Fagbrev salg, service og sikkerhet. Magasinet, som har 450 ansatte, fikk tildelt midler gjennom regjeringens program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) til denne opplæringen i samarbeid med Folkeuniversitetet Sør-Øst. Formålet er å legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv med vekt på voksnes læring. – Opplæringen i Magasinet startet i september 2013, og det var 17

KURSING: Bak fra venstre: Lærer Åke Kokvik fra Folkeuniversitetet Sør-Øst, og “elevene” fra Magasinet: Rune Larsen, Jade Aga, Jeanett Nilsen, Heidi Bangås, Christine Bakken, Anette Iversen, Jaspreet Bath, Beate Daaland, Jan M. Nilsen og Monica Olsen. Foran fra venstre: Jan Trygve Benjaminsen, Linn Huseth, Eva Thorkildsen, Synnøve F. Christensen og Anita Sundbakken. motiverte deltakere fra de forskjellige butikkene som startet opp. Det har vært stor stemning og høy aktivitet fra første undervisningskveld, og lærerne melder om stor interesse for faget og at deltakerne synes det er flott å ta utdanning i voksen alder. Senterledelsen og

butikkeiere erfarer at dette har ført til en større forståelse for hva som kreves for å drive en god butikk, samt at det også er blitt et bedre samhold mellom ansatte på senteret. Dette kommer til slutt senterets kunder til gode, forteller Trine

Sigurdssøn i Folkeuniversitet Sør-Øst. Butikksentrets ledelse påpeker at det har styrket stoltheten og tilhørigheten til Magasinet å få være en del av dette kursopplegget.

Fønix kurser Kiwi-sjefer Fønix Kompetanse AS i Drammen har inngått en avtale med Kiwi Norge om kursleveranser til Kiwiskolen. Kiwi er en nasjonal butikk-kjede som investerer mye i utvikling av egne medarbeidere. På Lierstranda har selskapet en egen skole, Kiwiskolen, der 7-8 personer jobber fulltid med opplæring og utdanning av egne medarbeidere. Selskapet har i dag 583 butikker i Norge. – Fønix Kompetanse har hatt kontakt med Kiwi sentralt gjennom lang tid og høsten 2013 fikk vi mulighet til å utvikle et opplæringsprogram i ansettelsesprosesser for butikksjefer. Kursprogrammet dreier seg om å unngå feilansettelser gjennom riktig rekruttering, opplæring og oppfølging av nye medarbeidere. Programmet går over to dager med 15 deltagere pr. kurs. I skrivende stund har 180 butikksjefer gjennomført kursprogrammet, og intensjonen er at flesteparten av de 583 butikksjefene skal gjennomføre dette kurset i løpet av 2014, opplyser Gry Hvål Gundersen i Fønix Kompetanse som er stolt av at Kiwi har valgt de som leverandør.

STABEN: Fra venstre: Benjamin Christensen, Kenneth Andersen, Maren O. Trommestad, Ole-Kristen Jacobsen, Eline Sagen, Haakon Rønning Kvam, Terje Baggerød, Kram Przemyslaw og Sarah Christensen.

starter ryggklinikk på marienlyst Rygg og Rehab Naprapatklinikk startet opp med egen “ryggklinikk” på Marien

Sonans Utdanning vokser Sonans Utdanning, som har avdeling i Drammen, utvider virksomheten med kjøp av Nordic Academy AS med de tilhørende merkevarene Karrierehuset og Karrieresystemer. Det opplyser rektor ved Sonans Privatgymnas i Drammen, Nina Melheim Ivarsson.

lyst stadion i forrige måned. Bedriften har også klinikker i Asker, Røyken og

Sonans Utdanning og Nordic Academy har
begge 25 års erfaring med å hjelpe ungdom og voksne videre i sin utdanning og yrkeskarriere.

PG i Sande utvider PG Fabrication, som åpnet ny fabrikk i Sande

Hurum. Klinikken i Drammen vil tilby naprapati, fysioterapi, personlig trening og trykkbølgebehandling.

i fjor høst, investerer nå ytterligere 6-7 millioner kroner ved fabrikken der det nå skal bygges en ny etasje på kontorblokken. – Behovet er oppstått som følge av store offshore-oppdrag som stiller krav til moderne kontor- og møtefasiliteter både for egne prosjektfolk, og ikke minst for kundenes inspektører, under bygging, montasje og testing, forteller konsernsjef Roy Norum i moderselskapet PG Marine Group. Utbyggingen planlegges ferdigstilt i juni 2014.

19


Foto: Geir Mogen / Monica F. Ask

REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE

Kontor

70

180 Partnere 1250 Ansatte På å forstå dine behov 1

Nr.

1

Bransjens mest fornøyde kunder 1 - AALUND Revisjonsbarometeret 2013

BDO - ET BEVISST VALG BDO bistår eiendomsbransjen med dagens og fremtidens utfordringer. Vår ekspertise og mange års erfaring gjør at du, med oss på laget, kan fokusere på det som er viktig for deg. Vi er utfordreren i vår bransje. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kundene har bidratt sterkt til vår suksess. I dag er vi 1 250 ansatte, fordelt på 70 kontorer over hele landet, og vi vokser stadig. Nære og gode kunderelasjoner gjør det mulig å være fleksible, løsningsorienterte og reaksjonsdyktige i samarbeidet med kundene. For mer informasjon: BDO Drammen | 32 88 21 50 | drammen@bdo.no | www.bdo.no 20


Logomatter, matteog arbeidstøyservice – la oss gi deg et For deg. dinrenere bedrift. tilbud påOgen hverdag! Ring 02479 - alle dager fra 07-24 | www.s1bv.no

Alltid beredt!

Solvask AS Rosenkrantzgt. 89, 3018 Drammen tlf.: 32 83 19 85, firmapost@solvask.no www.solvask.no

Book en bedriftsrådgiver på www.s1bv.no i dag.

Logomatter, matteog arbeidstøyservice – la oss gi deg et tilbud på en renere hverdag!

Solvask AS Rosenkrantzgt. 89, 3018 Drammen tlf.: 32 83 19 85, firmapost@solvask.no www.solvask.no

151 000 lesere på papir, nett og mobil hver dag.

TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift.

w w w . o k o n o r. n o

Økonor Elvebyen Nedre Storgate 11, oppg. B, 3015 Drammen elvebyen@okonor.no Tlf: 32 20 62 90 21


Innovative landstrøm og fortøyningssystemer fra Cavotec

Cavotec designer og produserer et omfattende utvalg av automatiserte løsninger for havner. Vi tilbyr den unike MoorMasterTM - fortøynings teknologi basert på vakuum samt løsninger for landstrøm - Alternative Maritime Power (AMP).

Cavotec er en global engineering gruppe som hjelper bransjer over hele verden til forbedret produktivitet, miljø og bærekraft

MoorMasterTM har utført titusenvis av fortøyningsoperasjoner til dags dato, containerskip, Ro / Ro, bulk håndtering og sluse applikasjoner over hele verden. Ved hjelp av hydraulikk og vakuumputer, fortøyer MoorMasterTM skipene sikkert i løpet av sekunder, og eliminerer bruk av konvensjonelle fortøyningstrosser.

løsninger for distribusjon og kontroll av landstrøm, teknologi som danner

Cavotec AMP systemer gjør det mulig for skip å koble ut motoren, og i stedet koble til landstrøm. AMP fra Cavotec ble først introdusert i 1983 og er i bruk i havner over hele Europa, USA og Canada.

bindeledd mellom fast og mobilt

Cavotec`s produkter for havner inkluderer kabelbeskyttelsessystemer i form av panzerbelt, joysticks til kranstyringer, sleperinger for maritimt bruk, kabler og konnektorer, radiostyringer og fjærdrevne kabeltromler.

generell industri

For å finne ut hvordan Cavotec kan støtte ditt prosjekt besøk www.cavotec.com eller kontakt oss på info-no@cavotec.com 22

Cavotec leverer teknologiske

utstyr i havner og maritime miljøer, flyplasser, gruver og tuneller samt

Inspired Engineering


Deloitte Advokatfirma. Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle medarbeidere. Vårt Drammenskontor består av 8 advokater med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift, fast eiendom, arbeidsrett og annen forretningsjus. Deloitte har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin kompetanse både individuelt og som advokatfirma. Deloitte ble I 2013 kåret til Tax Firm of the Year in Norway av International Tax Review for tredje år på rad.

Deloitte Advokatfirma har som en del av Deloitte mulighet til å stille et tverrfaglige team med spesialister også utenfor advokatfirmaet. Internasjonalt er vi tilknyttet Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer. Kontakt oss gjerne Advokat Eivind Thorstad, tlf. 908 08 606 ethorstad@deloitte.no eller advokat Knut P. Toftegaard, tlf. 909 15 155 ktoftegaard@deloitte.no. www.deloitteadvokatfirma.no

Forretningsjus - Skatt & avgift - Transaksjoner

23


24


PROFILEN

Konserndirektør i Selvaag Gruppen,

Per Bomann-Larsen:

– Nå trenger vi arbeidsplasser _ Drammen er på rett vei.

Det vi nå trenger er arbeidsplasser.

Fakta •

Navn: Per Bomann-Larsen

Født: 26. april 1951 på Jevnaker

Sivil status: Gift med Karin, to sønner

Stilling: Konserndirektør Selvaag Gruppen

OPTIMIST: Konserndirektør i Selvaag Gruppen, Per Bomann-Larsen, som har jobbet i eiendomsbransjen i hele sitt liv, har stor tro på at det vil skje en formidabel utvikling i indre Drammensfjord.

Det sier Per Bomann-Larsen, eiendomsutvikleren som vokste opp i Porsgrunn, men i bunn og grunn er en ekte drammensgutt med både mor og far fra Elvebyen. Her har også siviløkonomen bodd siden 1975. – Klart jeg er drammenser, og eneste gangen jeg ikke heier på Strømsgodset er når de møter Odd, sier siviløkonomen som i disse dager fyller 63 år, nærmere bestemt 26. april, i likhet med sin tvillingbror og forfatter Tor BomannLarsen. Drammen, en ”soveby”

Til daglig er Per Bomann-Larsen konserndirektør i Selvaag Gruppen med arbeidssted Oslo. 62-åringen representerer gruppen togpendlere som faktisk ikke er misfornøyd med NSB. – Det går alltid et tog til eller fra Drammen, smiler bedriftslederen som nettopp trekker fram Drammens rolle som kommunikasjonsknutepunkt som svært viktig for byen og regionen også i fremtiden.

– Det er denne rollen som har gjort at byen har en så unik posisjon og har vært i stand til å utvikle seg og vokse. Kommunikasjon og infrastruktur vil bli veldig sentralt også med tanke på byens videre utvikling, sier Bomann-Larsen som mener at dette samtidig er en utfordring. Han hevder nemlig at Drammen har blitt en slags ”soveby” langs aksen Oslo-TønsbergKongsberg. – Det er flott at mange vil bosette seg i Drammen fordi det er kort vei til arbeidsplasser i andre byer, men det er på tide at byen selv utvikler og tilbyr flere arbeidsplasser, sier konserndirektøren som selv bor på Union Brygge. Kanskje ikke så rart siden han også er styreformann i Union Eiendomsutvikling der Selvaag Gruppen er én av eierne. Spår store forandringer

Selv mener han ubeskjedent at Union Eiendomsutvikling har spilt en viktig rolle i forvandlingen av Drammen, og han ser nå for seg at utviklingen i regionen bare vil fortsette i positiv retning.

– Jeg ser ingen grunn til at ikke utviklingen vi har opplevd fra sentrum og oppover langs elva skal fortsette motsatt vei og utover langs Drammensfjorden. Det er egentlig ikke spørsmål om det kommer til å skje, men hvor raskt det vil skje og hvor god kvalitet det blir på utviklingen. Uansett vil det foregå en formidabel opprydning på begge sider av indre Drammensfjord de neste årene, sier eiendomsutvikleren. Union Eiendomsutvikling besitter for øvrig også tomten der det nå er muligheter for at et nytt sykehus for Vestre Viken blir plassert. Drammenseren er ikke i tvil om at et sykehus på Brakerøya vil kunne bli en drivende kraft for utviklingen av både Fjordbyen og området rundt fjorden. – Vi snakker jo om flere tusen arbeidsplasser som vil få store ringvirkninger på mange områder, avslutter Per Bomann-Larsen.

TEKST: PER-JAN BREKKE FOTO: APELAND AS

Profilering Reklameartikler Incentiver profilklær, reklamegaver, bildekor, vindusfoliering, seil & bannere, logomerker, displays, skilt m.m Våre prosjekter gir merverdi, styrker din merkevare og sparer deg tid.

kulberg.no tlf. 4000 3442 25


Fra industri til boliger Bygger leiligheter på toppen av gamle Nøsted Bruk:

I 1875 så Nøsted Bruk dagens lys i Svelvikveien. Nå skal det bygges moderne, solrike leiligheter med fjordutsikt på toppen av den tidligere fabrikken. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

MARITIME BOLIGER: Daglig leder i Nøsted Brygge AS, Per Rosenvinge, opplyser at det skal bygges 60–70 nye leiligheter på toppen av den tidligere treforedlingsfabrikken Nøsted Bruk i Svelvikveien.

Det er selskapet Nøsted Brygge AS som står bak planene. Selskapet eier i dag 17.000 kvadratmeter av området og lokalene rundt den tidligere treforedlingsbedriften i Drammensfjorden. 10.000 kvadratmeter er i dag leid ut til næringsformål, og det er også etablert et sameie under Nøsted Marina med over 100 båtplasser. Nå er det boliger det skal satses på, nærmere bestemt 60–70 leiligheter fordelt på 7.000 nye kvadratmeter på taket av det solide næringsbygget. Det skal bygges to ekstra etasjer på taket av lokalene som ligger nærmest Drammen sentrum, og en ekstra etasje på den delen av bygget som ligger nærmest Svelvikveien. FJORDUTSIKT

– Det vil dreie seg om leiligheter på alt fra 50

26

kvadratmeter til 180 kvadratmeter som alle vil få en flott fjordutsikt og sol nesten hele året. I tillegg vil det være en egen strandlinje på 100 meter og selvsagt muligheter for båtplass i den store marinaen som skal bygges ut samtidig. Det er selve indrefileten av Drammensfjorden vi snakker om, smiler daglig leder i Nøsted Brygge AS, Per Rosenvinge.

– Egentlig ligger vi langt fremme i forhold til mange andre boligprosjekt langs fjorden, påpeker daglig leder av Nøsted Brygge AS, Per Rosenvinge som anslår totalinvesteringen til å ligge på rundt 300 millioner kroner.

I underetasjene regner utbyggerne med å leie ut lokaler til kontorer, butikker og kafédrift. Noe industrivirksomhet er det ikke snakk om. 300 MILLIONER

Utbyggerne håper og tror at reguleringsarbeidet er ferdig i løpet av et par års tid, og at de første leilighetene er innflytningsklare om fire–fem år.

PROSJEKTET: Slik ser Solli Arkitekter for seg boligprosjektet i Svelvikveien.


Spar tid og penger når du er på reise

FORVALTNING, SALG, UTLEIE – NÆRINGSEIENDOM Eiendomssenteret AS er en av distriktets største eiendomsforvaltere med mer enn 30 års erfaring. Vi har bred kunnskap og kompetanse innen drift, vedlikehold og økonomistyring av eiendommer. Vi tilbyr også alt innen rådgivnings- og meglertjenester av næringseiendom, herunder utleie, salg, kjøp og verdivurderinger.

Ta gjerne kontakt hvis du trenger bistand: Eiendomssenteret AS – et heleid datterselskap av Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Tlf. 32 21 33 00 – firmapost@eiendomssenter.no Nedre Storgt. 15/17, 3. etg., 3015 Drammen

• Et ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer • Skal du ut å reise med yrkesutstyr, vareprøver eller messe-/utstillingsutstyr, ta kontakt med Drammens Handelskammer for veiledning om ATA-Carnet

Tlf: 32 26 42 20 Besøksadresse Bragernes Torg 13 3001 Drammen

CHAMBER OF COMMERSE

Drammen Norway

www.handelskammer.org

www.eiendomssenter.no

Godset satser på utdanning!

Godset satser på utdanning!

Jarle André Storbæk studerer hos Folkeuniversitetet i Drammen

Spillere og støtteapparat tar kurs og studier hos Folkeuniversitetet i Drammen.

Spillere og støtteapparat tar kurs og studier hos Folkeuniversitetet i Drammen.

Godset satser på utdanning!

Noe av vårt tilbud er: • Høgskolestudier Spillere og støtteapparat tar kurs og studier hos • Fagskole/fagbrev Folkeuniversitetet i Drammen. • Yrkeskurs Noe av vårt tilbud er: • Høgskolestudier • Språk • Fagskole/fagbrev • •

Noe av vårt tilbud er: • Ta kontakt Høgskolestudier med oss på tlf 32 21 34 10 • Fagskole/fagbrev Se mer på www.folkeuniversitetet.no/drammen • Yrkeskurs • Språk Vi er stolt sponsor

Yrkeskurs Språk

Vi er stolt sponsor og heier på Godset!

27


Returadresse Drammen Næringslivsforening Postboks 11 3001 Drammen

utviklingsavdelingen

Bærekraftig fremtidsrettet By og stedsutvikling Stedsutvikling handler om å skape attraktive byer og steder for de som bor, de besøkende og tilreisende, og for næringslivet. De mest attraktive stedene stiller sterkt i konkurransen om innbyggere, næringsetableringer og den gode arbeidskraften. Hovedansvaret med å utvikle gode byer og steder ligger hos kommunene. Buskerud fylkeskommune er en støttespiller for kommunene og bidrar i utviklingsprosesser ut ifra kommunenes behov og ønsker. Dette kan være: • finne og se muligheter • få økt kompetanse • finne samarbeidspartnere • finansiering gjennom programmer og satsninger

www.bfk.no

Leie eller ansette?

Skaper resultater gjennom samhandling

Kjersti Reffhaug Eie avd.leder

Spesialisten innen økonomi/ regnskap-kontor/administrasjon. Ta kontakt for mer info: drammen@bjorgfjell.no Tlf. 986 37 414

Neste utgave av Drammen 24 kommer i juni Næringslivsmagasinet Drammen24 ble lansert i Drammens jubileumsår, og ønsker å ta en uavhengig, konstruktiv posisjon i utviklingen av næringslivet i drammensregionen. Vi vil være utstillingsvinduet for næringsaktører som allerede er på plass i regionen, samtidig som vi vil friste nye til å etablere seg her.

Profile for Oktan

Lav drm 24 regional april 2014  

Lav drm 24 regional april 2014  

Advertisement