Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวอธิบดี พรหมมณี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

วันที่ 27 พ.ค. 56 28 พ.ค. 56 29 พ.ค. 56 30 พ.ค. 56 31 พ.ค 56 3 มิ.ย 56 4 มิ.ย 56 5 มิ.ย 56 6 มิ.ย 56 7 มิ.ย 56 10 มิ.ย 56 11 มิ.ย 56 12 มิ.ย 56 13 มิ.ย 56 14 มิ.ย 56

เวลา 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 09.00-13.00 น. 09.00-13.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น.

กิจกรรม ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware

รวมชั่วโมง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


16 17 18 19 20 21 22 23

17 มิ.ย 56 18 มิ.ย 56 19 มิ.ย 56 20 มิ.ย 56 21 มิ.ย 56 26 พ.ย. 56 27 พ.ย. 56 28 พ.ค 56

08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-15.00 น. 11.00–18.00 น. 09.00-17.00 น.

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ศึกษาดูงานที่ photo fair ดูงานทีบ่ ริษทั เวสเทร์ น ดิจิตอล ดูงานทีร่ ายการ แบไต๋ ไฮเทค

4 4 4 4 4 8 8 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

24

21 ธ.ค 56

07.00-14.00 น.

จัดเตรียมทาโครงการบริการสอน dropbox และ

8

ภาพถ่ าย

8

ภาพถ่ าย

4 4 4 4 8 2

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

Google Drive

25

22 ธ.ค 56

07.00-15.00 น.

จัดทาโครงการบริการสอน dropbox และ Google Drive

26 27 28 29 30 31

16 ม.ค. 57 17 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 21 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57 17 ก.พ. 57

16.00-19.00 น. 16.00-19.00 น. 16.00-19.00 น. 16.00-19.00 น. 08.00-15.00 น. 10.00-12.00 น.

ฝึ กซ้ อมการแข่ งขันทักษะ ฝึ กซ้ อมการแข่ งขันทักษะ ฝึ กซ้ อมการแข่ งขันทักษะ ฝึ กซ้ อมการแข่ งขันทักษะ แข่ งขันทักษะ คาบโครงการ


32 33 34 35 36 37 38 39 40

18 ก.พ. 57 19 ก.พ. 57 20 ก.พ. 57 21 ก.พ. 57 24 ก.พ. 57 25 ก.พ. 57 26 ก.พ. 57 27 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57

10.00-12.00 น. 10.00-12.00 น. 10.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 10.00-12.00 น. 10.00-12.00 น. 10.00-12.00 น. 10.00-12.00 น. 10.00-14.00 น.

คาบโครงการ คาบโครงการ คาบโครงการ งานวัยใส คาบโครงการ คาบโครงการ คาบโครงการ คาบโครงการ คาบโครงการ

2 2 2 4 2 2 2 2 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 27 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดยทำ กำรเสนอหัวข้อและค้นคว้ำข้อมูลเรื่ องของโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 28 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดย ทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 29 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดย ทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดย ทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 31 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดย ทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 3 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดย ทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 4 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดยได้ ทำกำรแก้ไขบำงส่ วนให้ดียงิ่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 5 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดยได้ ทำกำรแก้ไขบำงส่ วนให้ดียงิ่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 6 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอรผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดยทำ กำรเสนอและส่ งตรวจควำมถูกต้องของ บทที่1 ในโครงกำร 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 7 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอรผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดยทำ กำรเสนอและส่ งตรวจควำมถูกต้องของ บทที่1 ในโครงกำร 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดยใน วันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั ได้ประชุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรวำงแผนและจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัว โปรแกรม C.A.I ว่ำให้ออกมำประสิ ทธิ ภำพและผลสำเร็ จได้อย่ำงไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ ม ลงมื อทำโดยกำรออกแบบหน้ำลงทะเบี ย น หน้ำต้อนรั บตัวโปรแกรมของโปรเจ็ค ต์จบ ของชิ้ นงำน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 11 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งตรวจหน้ำเมนูหลักที่ทำสำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำม คืบหน้ำต่ำงๆในกำรทำชิ้นงำน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 12 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยทำกำรใส่ เนื้อหำลงในส่ วนของตัวโปรเจ็กต์จบที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)

กิจกรรมครั้งที่ 15


ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 13 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยทำกำรใส่ เนื้อหำลงในส่ วนของตัวโปรเจ็กต์จบที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไขโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ตำมคำแนะนำเพิ่มเติมของ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อำจำรย์ที่ปรึ กษำโครงกำร ว่ำควร ปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนชิ้นงำนในส่ วนใดบ้ำง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 17 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรวำงแผนและประชุมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัวโปรแกรม C.A.I ว่ำให้ออกมำ ประสิ ทธิ ภำพและผลสำเร็ จได้อย่ำงไร ในกำรทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 18 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตรวจควำมคืบหน้ำทั้งหมดของกำรทำโปรแกรมให้อำจำรย์ดูดว้ ย ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 19 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบและใส่ องค์ประกอบเกี่ยวกับเนื้ อหำต่ำงๆลงในชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 20 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งตรวจควำมคื บหน้ำทั้งหมดในกำรจัดทำโปรแกรม ชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้ โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม ดูงำนที่ ไบเทคบำงนำ วันที่ 28 พฤษศจิกำยน 2556 เวลา 09.00 – 21.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เป็ นกำรชมเทคโนโลยีของ กล้องดิจิตอลแบบสมัยใหม่ ที่เรำยังไม่เคยเห็น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปเป็ นประสบกำรณ์ในอนำคตได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม ดูงำนที่บริ ษทั เวสเทร์น ดิจิตอล วันที่ 26 พฤษจิกำยน 2556 เวลา 19.00 – 21.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม

ดูวธิ ีกำรและขั้นตอนในกำรผลิตฮาร์ ดดิสก์ การบรรจุ และได้ ร้ ูวา่ ก่อนที่จะส่งของมาจาหน่ายนัน้ ต้ อง ผ่านกระบวนการใดมาบ้ าง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ นำไปใช้เพิ่มเติมในชีวิตประจำวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม ดูงำนที่รำยกำร แบไต๋ ไฮเทค วันที่ 27 พฤษจิกำยน 2556 เวลา 09.00 –17.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม

ดูเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์สมำร์ทโฟนที่ทนั สมัย การใช้ งาน และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ นำไปใช้เพิ่มเติมในชีวิตประจำวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 21 พฤษจิกำยน 2556 เวลา 07.00 –14.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และควำมเพียบพร้อม ในกำรจัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ที่วทิ ยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วำ่ เรำควรมีควำมพร้อมเพรี ยงและเป็ นระเบียบ ในกำรจัดเตรี ยมสถำนที่และควำมเพรี ยบพร้อมในกำรจัด งำนสัมนำหรื อกิจกรรมต่ำงๆในแต่ล่ะครั้ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม จัดทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 22 ธันวำคม 2556 เวลา 17.00 – 15.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และควำมเพียบพร้อม ในกำรจัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ที่วทิ ยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงกำรเป็ นวิทยำกรที่ดีในกำรจัดงำนสัมมนำ แบ่งปั นควำมรู ้ ว่ำควรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและ แก้ไขต่อสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำอย่ำงไรบ้ำง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม ฝึ กซ้อมกำรแข่งทักษะ วันที่ 16 มกรำคม 2557 เวลา 16.00 – 19.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม

ฝึ กซ้อมการใช้ งาน word ก่อนที่จะไปแข่งจริง โดยมีอาจารย์ เยาวเรศ อนันต์ เป็ นผู้ควบคุม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม ฝึ กซ้อมกำรแข่งทักษะ วันที่ 17 มกรำคม 2557 เวลา 16.00 – 19.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ฝึ กซ้ อมเกี่ยวกับ การใช้ เมนูตา่ งๆ การใส่หมายเลขหน้ า ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม ฝึ กซ้อมกำรแข่งทักษะ วันที่ 20 มกรำคม 2557 เวลา 16.00 – 19.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม

ทำจดหมำยเวียน,แผ่นพับ และการตังค่ ้ านูตา่ งๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม ฝึ กซ้อมกำรแข่งทักษะ วันที่ 21 มกรำคม 2557 เวลา 16.00 – 19.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม

ฝึ กซ้อมกำรใช้งำนต่ำงๆอีกครั้งนึง เพื่อเป็ นกำรทบทวนก่อนวันแข่งขันจริ ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม แข่งทักษะ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ในการแข่งขันทักษะครัง้ นี ้ มีการทาดหมายเวียน จดหมายราชการ และแผ่นพับ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งเป็ นชิ้นงำนของรำยวิชำโครงกำร และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 19 มกรำคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขและตกแต่งตัวตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ให้ออกมำมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 34 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 20 มกรำคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขและตกแต่งตัวตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ให้ออกมำมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 35 ชื่อกิจกรรม งำนวัยใส วันที่ 21 มกรำคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เป็ นการทากิจกรรมงานวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด การรสร้ างจิตสานึกให้ นกั เรี ยนมีทราบถึง โทษ ภัย ของ การใช้ สารเสพติด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ทำให้รู้วำ่ ถ้ำหำกเรำหันไปลองยำเสพติด จะมีโทษ และผลร้ำยอะไรตำมมำภำยหลัง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 36 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับ นักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 37 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับ นักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

แข่งขันทักษะกำรใช้งำน word ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 38 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร ทำกำรส่ งตัวโปรแกรมและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมพร้อมนำเสนอ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวันเสำร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทำงำนต่ำงๆ ของรำยวิชำโครงกำร แก้ ไขโปรเจ็คจบ ให้ ดีมากขึ ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 39 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร ทำกำรส่ งตัวโปรแกรมและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมพร้อมนำเสนอ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวันเสำร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทำกำร ตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 40 ชื่อกิจกรรม ทำโปรเจ็คจบ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 14.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

โครงการ 160 ชม อธิบดี พรหมมณี  
Advertisement