Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวรัชนา เพชรนิล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

1

27 พ.ค 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

2

28 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

3

29 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4

30 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

5

31 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

6

3 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

7

4 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

8

5 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

9

6 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

10

7 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

11

10 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

12

11 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

นำโปรเจ็คให้อำจำรย์ตรวจดู

4 ชม.

รู ปถ่ำย

13

12 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

นำโปรเจ็คให้อำจำรย์ตรวจดู

4 ชม.

รู ปถ่ำย

14

13 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

หมายเหตุ


15

14 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

15

17 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

17

18 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

แก้ไขโปรเจ็ค

4 ชม.

รู ปถ่ำย

18

19 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

19

20 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

20

21 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่ำย

21

26 พ.ย.56

9.00 – 17.00

ดูงำนที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล

8 ชม.

รู ปถ่ำย

22

27 พ.ย.56

9.00 – 17.00

ดูงำนที่ รำยกำรแบไต๋ ไฮเทค

8 ชม.

รู ปถ่ำย

23

28 พ.ย.56

9.00 – 17.00

ดูงำนที่ ใบเทคบำงนำ

8 ชม.

รู ปถ่ำย

24

21 ธ.ค.56

08.00 – 16.00

จัดเตรี ยมทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ

8 ชม.

รู ปถ่ำย

8 ชม.

รู ปถ่ำย

Google Drive

25

22 ธ.ค 56

07.00 – 15.00

จัดทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive

26

10 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

27

12 ก.พ 57

12.30 – 16.50

เตรี ยมเอกสำรที่นำไปแข่งนวัตกรรม

5 ชม.

รู ปถ่ำย

28

13 ก.พ 57

06.00 – 14.00

แข่งนวัตกรรม

8 ชม.

รู ปถ่ำย

29

17 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

30

18 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย


31

19 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

32

21 ก.พ 57

08.20 – 11.50

งำนวัยใส

4 ชม.

รู ปถ่ำย

33

24 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

34

25 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

35

26 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

36

27 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

37

28 ก.พ 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

38

1 มี.ค 67

08.00 – 16.00

Present project

10

รู ปถ่ำย

39

3 มี.ค 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

40

4 มี.ค 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

41

5 มี.ค 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

42

6 มี.ค 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

43

7 มี.ค 57

10.10 – 11.50

เข้ำคำบโครงกำร

2 ชม.

รู ปถ่ำย

รวม 173 ชม


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 27 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้เสนอหัวข้อและค้นคว้ำข้อมูล เรื่ องของโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำร จะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 28 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำ ต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 29 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรออกแบบและค้นหำข้อมูลของโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะ จัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 30 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรวำงแผนและค้นหำข้อมูล ของโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะ จัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 31 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรเสนอเรื่ องย่อของโครงกำร 5 บท ในโปรเจ็กต์ที่เรำ ต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 3 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรเสนอและแก้ไขบทที่1 ของโครงกำร 5บท เกี่ยวกับโปร เจ็กต์ C.A.I ที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 4 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรเสนอและส่ งตรวจควำมถูกต้องของ บทที่1 ในโครงกำร 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 5 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั ได้ประชุ มและให้คำแนะนำเกี่ ยวกับกำร วำงแผนและจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัวโปรแกรม C.A.I ว่ำให้ออกมำประสิ ทธิ ภำพและผลสำเร็ จได้อย่ำงไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 6 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้เริ่ มลงมือทำโดยกำรออกแบบหน้ำลงทะเบียน หน้ำต้อนรับตัว โปรแกรมของโปรเจ็คต์จบ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 7 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ลงมือทำโปรเจ็กต์จบ โดยทำกำรออกแบบหน้ำจุดประสงค์ หน้ำต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์จบชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 10 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ได้ลงมือทำโปรเจ็กต์จบ โดยทำกำรออกแบบหน้ำเมนูหลักของตัว โปรแกรมและส่ งตรวจงำนเก่ำที่ทำมำแล้วแต่ไม่เสร็ จ คือ หน้ำต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์จบ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม นำโปรเจ็คงำนที่ทำมำนำเสนอให้อำจำรย์ตรวจดู วันที่ 11 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรส่ งตรวจหน้ำลงทะเบียนที่ทำสำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำมคืบหน้ำต่ำงๆในกำร ทำชิ้นงำน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภำพถ่ำย )


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม นำโปรเจ็คงำนที่ทำมำนำเสนอให้อำจำรย์ตรวจดู วันที่ 12 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรส่ งตรวจหน้ำเมนูหลักที่ทำสำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำมคืบหน้ำต่ำงๆในกำร ทำชิ้นงำน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภำพถ่ำย )


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 13 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ได้ทำกำรใส่ เนื้อหำลงในส่ วนของตัวโปรเจ็กต์จบที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 14 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ได้ทำกำรใส่ เนื้ อหำและจัดเรี ยงข้อมูลควำมเป็ นระเบียบลงใน ตัวโปรเจ็กต์จบที่เรำจัดทำ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม “แก้ไขโปรเจ็ค ตำมคำแนะนำของอำจำรย์” วันที่ 17 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรแก้ไขโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน ตำมค ำแนะน ำเพิ่ ม เติ ม ของ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ ัง อำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำโครงกำร ว่ ำ ควรปรั บ ปรุ ง และ ปรับเปลี่ยนชิ้นงำนในส่ วนใดบ้ำง เผือ่ ให้ชิ้นงำนมีประสิ ทธิ ภำพและสำมำรถนำไปใช้งำนได้จริ ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 18 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรวำงแผนและประชุมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดทำโปร เจ็กต์จบผ่ำนตัวโปรแกรม C.A.I ว่ำให้ออกมำประสิ ทธิ ภำพและผลสำเร็ จได้อย่ำงไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 19 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม โดยในวันนี้ ทำกำรสอบถำมควำมคื บหน้ำในกำรจัดท ำโปรเจ็คต์จบ และส่ ง ตรวจควำมคื บ หน้ำ ทั้งหมดของกำรทำโปรแกรมให้อำจำรย์ดูดว้ ย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 20 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรใส่ องค์ประกอบเกี่ ยวกับเนื้ อหำต่ำงๆลงในชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ควำมรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 21 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ผ่ำน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยในวันนี้ ได้ทำกำรส่ งตรวจควำมคืบหน้ำทั้งหมดในกำรจัดทำโปรแกรม ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม ศึกษำดูงำนที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) วันที่ 26 พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่ วนของฮำร์ ดดิสก์ แต่บริ ษทั แห่งนี้เป็ นฐำน กำรผลิตในส่ วนของกำรผลิตหัวเข็มอ่ำนข้อมูลในฮำร์ ดดิสก์ โดยบริ ษทั แห่งนี้เป็ นบริ ษทั ย่อย มีบริ ษทั แม่อยูท่ ี่ ประเทศอเมริ กำ และเป็ นอีกหนึง่ บริษัทที่นา่ เชื่อถือที่สดุ ในด้ านการผลิตอุปกรณ์ตา่ งๆของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เห็นกรรมวิธีที่ละเอียดในขั้นตอนของกำรผลิตหัวเข็มอ่ำนข้อมูลในฮำร์ ดดิสก์ และขั้นตอนกำร ดูแลฮำร์ ดดิสก์ให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เสี ยหำยง่ำย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม ศึกษำดูงำนที่ รำยกำรแบไต๋ ไฮเทค วันที่ 27 พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษำดูงำนเพื่ออัดรำยกำรไอที “แบไต๋ ไฮเทค” รำยกำรทีวรี ำยกำรนี้เป็ นรำยกำรที่นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับไอทีและสำรสนเทศ โดยภำยในสตูดีโออัดรำยกำรมีทีมงำนที่เป็ นมืออำชี พในกำรร่ วมกันถ่ำยทำ รำยกำร แต่เนื่องจำกรำยกำรแบไต๋ ไฮเทคมีสตูดิโออัดรำยกำรที่เปิ ดเผย เพรำะตั้งอยูช่ ้ นั 4 ของศูนย์กำรค้ำ ดิจิตอลเกทเวย์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร ฉะนั้น ผูท้ ี่สนใจสำมำรถเข้ำมำนัง่ รับชมกำรอัดรำยกำรได้สดๆ ทันที มีที่นงั่ สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรรับชมจัดเตรี ยมไว้แล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เห็นขั้นตอนและกระบวนกำรจัดรำยกำรทีวขี องทีมงำนที่ชำนำญ และได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับโลก ไอทีต่ำงๆที่ล้ ำสมัยด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม ศึกษำดูงำนที่งำน “PHOTO FAIR 2013” ไบเทค บำงนำ วันที่ 28 พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่ วโมง กิจกรรม ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับเทคนิคกำรถ่ำยภำพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกล้องถ่ำยรู ปและกล้องถ่ำยรู ปของแต่ ล่ะยีห่ อ้ ที่มีชื่อเสี ยงว่ำควรที่จะเลือกซื้ อกล้องถ่ำยรู ปที่เหมำะสมกับเรำอย่ำงไร รวมถึงยังได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับ เทคนิคกำรถ่ำยภำพและตกแต่งภำพให้ออกมำมีควำมเป็ นมืออำชีพโดยที่เรำสำมำรถทำเองได้ดว้ ยตนเอง โดย งำนนี้ มีชื่องำนเต็มๆว่ำ “PHOTO FAIR 2013” จัดเป็ นประจำทุกปี ที่ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเท คบำงนำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ควำมรู ้ เกี่ ยวกับเทคนิ คกำรถ่ำยภำพและตกแต่งภำพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ และยังได้รับ ควำมรู้เพิ่มเติมว่ำเรำควรที่จะเลือกซื้ อกล้องถ่ำยรู ปที่เหมำะสมกับเรำ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 21 ธ.ค 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และควำมเพียบพร้อม ในกำรจัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ที่วทิ ยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วำ่ เรำควรมีควำมพร้อมเพรี ยงและเป็ นระเบียบ ในกำรจัดเตรี ยมสถำนที่และควำมเพรี ยบพร้อม ในกำรจัดงำนสัมนำหรื อกิจกรรมต่ำงๆในแต่ล่ะครั้ง หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม จัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ “Dropbox และ Google Drive” ที่วทิ ยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ วันที่ 22 ธ.ค 56 เวลา 7.00 – 15.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และควำมเพียบพร้อม ในกำรจัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ที่วทิ ยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงกำรเป็ นวิทยำกรที่ดีในกำรจัดงำนสัมมนำ แบ่งปั นควำมรู ้ ว่ำควรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและ แก้ไขต่อสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำอย่ำงไรบ้ำง หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 10 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม แก้ไขและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งเป็ นชิ้นงำนของรำยวิชำโครงกำร และทำชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อนำไปแข่งทักษะ หมวดกำรแข่งขันทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Word ระดับ ปวส. วันที่ 12 ก.พ 57 เวลา 12.30 – 16.50 รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสำรและฝึ กซ้อมเพื่อควำมชำนำญในกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word 2010 ไป แข่งขัน ในวันที่ 13 ก.พ โดยกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรดังกล่ำว จัดขึ้นที่ วิ ท ยำลัย เทคโนโลยี ภ ำคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมรำช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใ ช้เวลำว่ำ งจำกกำรเรี ย นมำซัก ซ้อมและปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขควำมพร้ อมในกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word 2010 ที่ จ ะน ำไปแข่ ง ขัน ณ วิ ท ยำลัย เทคโนโลยี ภ ำคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่ ง สง จ. นครศรี ธรรมรำช หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม ไปทำกำรแข่งขันทักษะ หมวดกำรแข่งขันทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Word ระดับ ปวส. วันที่ 13 ก.พ 57 เวลา 06.00 – 14.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแข่งขันทักษะ กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในวันที่ 13 ก.พ โดยกำรแข่งขัน ทักษะทำงวิชำกำรดังกล่ำว จัดขึ้นที่วทิ ยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมรำช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับประสบกำรณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 17 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม แก้ไขและปรับเปลี่ยนส่ วนของเสี ยงและวีดีโอที่ใส่ ในตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 18 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ใส่ เนื้อหำและแก้ไขเกี่ยวกับกำรเล่นวีดีโอในตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

\


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 19 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ใส่ เนื้อหำและเพิ่มวีดีโอในตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 เพื่อให้ อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั อำจำรย์ที่ปรึ กษำโครงกำรตรวจสอบ ว่ำควรปรับปรุ งและ ปรับเปลี่ยนชิ้นงำนในส่ วนใดอีกบ้ำง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม เข้ำร่ วม “งำนวัยใส ห่ำงไกลยำเสพติด” วันที่ 21 ก.พ 57 เวลา 8.30 – 12.00 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ได้เข้ำร่ วมกิจกรรม “งำนวัยใส ห่ ำงไกลยำเสพติด” ซึ่ งเป็ นงำนกิจกรรมของวิทยำลัยฯ เพื่อรณรงค์ และป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษำภำยในวิทยำลัยฯ ทุกคนได้รู้จกั ที่จะป้ องกันตัวเอง ไม่ให้ไปยุง่ เกี่ยวกับสำรเสพติด อันตรำยทุกประเภท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับควำมรู ้ และวิธีกำรป้ องกันตนเองให้พน้ ภัยจำกอันของยำเสพติ ด ที่ ทำงวิทยำลัยอำชี วศึกษำ บริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ (บธว.) ได้จดั ขึ้นมำ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 24 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร ทำกำรส่ งตัวโปรแกรมและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำมพร้อม นำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำรแก้ไขปรับปรุ งเสร็ จ เรี ยบร้อยแล้ว และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 34 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 25 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร และทำกำรส่ งตัวโปรแกรมและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำม พร้อมในกำรนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ ทำกำรแก้ไข ปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 35 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 26 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำรแก้ไขปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำน กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 36 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 27 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไข้ปรับปรุ งส่ วนต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำรแก้ไขปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 37 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 28 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร และทำกำรส่ งตัวโปรแกรมและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำม พร้อมในกำรนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ ทำกำรแก้ไข ปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 38 ชื่อกิจกรรม Present project วันที่ 1 มี.ค 57 เวลา 08.00 – 16.00 รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อ Present project ในวันเสาร์ ที่ 1 มี.ค 57 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 39 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 3 มี.ค 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร และทำกำรส่ งตัวโปรแกรมและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำรแก้ไขปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 40 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 4 มี.ค 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร ปรับปรุ งแก้ไข้ส่วนต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรนำเสนอบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำรแก้ไขปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และทำ กำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 41 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 5 มี.ค 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร และทำกำรปรับปรุ งและส่ งตัวโปรแกรมและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อ เตรี ยมควำมพร้อมในกำรนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำร แก้ไขปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 42 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 6 มี.ค 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทำตัวโปรแกรมให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำโครงกำรตรวจและรับคำเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำมพร้อม นำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำรแก้ไขปรับปรุ งเสร็ จ เรี ยบร้อยแล้วมำเสนอ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 43 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 7 มี.ค 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิช ำโครงกำร และส่ งตัวโปรแกรมให้อำจำรย์ตรวจ เพื่ อเตรี ย มควำมพร้ อมในกำร นำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่ทำกำรแก้ไขปรับปรุ งเสร็ จ เรี ยบร้อยแล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำโปรเจ็กต์จบในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำ ชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

โครงการ 160 ชม ออยเสร็จ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you