2007 oiartzungo toponimia

Page 1

M UGKRRI

OIARTZUNGO TOPONIMIA TOPONIMIA DE OIARTZUN IMANOL GOIKOETXEA LOPEZ IDURRE LEKUONA ANTZIZAR


IM A N O L G O IK O E T X E A L Ă“ ­ P E Z (D onostia, 1960) geografoa da ogibidez eta m endizalea afizioz. O iartzunekin lotura handia du bere fam iliaren jatorria Altzibarren baitago. M apagintzan eta to p o n im ia re n a rlo a n lan ug ari e g in d itu azk en h o g ei u rte ta n . Egun, Aranzadi Zientzia Elkarteko EspeleologĂ­a Saileko zuzendaria eta Euskaltzaindiako Onomastika Batzordeko kidea da.


OIARTZUNGO TOPONIMIA

TOPONIMIA DE OIARTZUN IMANOL GOIKOETXEA LOPEZ IDURRE LEKUONA ANTZIZAR


A z a le k o iru d ia: B id a so a in g u ru k o m a p a. A n o n im o a . 1780 in g u ru A rc h iv o R eal C h a n c ille n a d e V a lla d o lid

Ale kopurua; 500 Argitaratzailea; O iartzungo Udala, Kultura Batzordea Kartografia: Ikermap Ibaeta, S.L. Itzulpenak: Bitez Logos Argazkiak: X abier Arregi. Joxe M anuel Lekuona ISBN 84-88917-19-8 L.G. SS - 2007 - 922 Inprimategia: Imprelan


ESKERTZA: Oiartzuarrei


,I'i

r ... :•-;!.j: ^>.y.'--, M ^■.' N^»-«'' ^ '*-*^' :¿

C..-c J«4 ,^^i-

'

<•'

'i ^ v ;. C v ^ r-" ' -' -;r s¿Sii-í-;

.1È-.

i¿k¿^»'’ ••-••'-; "

-

ä k > - - ’ ■'-■ '■ ■• -•-v-‘V ^ !^ ^ '"-'-- : , X

■•■i.'-'* •■•

•■ •• ■•■: ;ä

% ^r'


ACURRA Urterò bezala, esku artean dugu jada, Xanistebanetarako argitaratzen den M ugarri bildum aren ale berria. Aurtengoa, O iartzungo toponim iaren inguruan egindako lanaren M ugarria da. Toponimia -eta esku artean dugun lanak berak ere, izaera teknikoa duela dirudien arren- oso g a i h erriko ia da. B ela u n a ld iz b ela u n a ld i ja s o dugun ondarea da; egunero darabilgu, egunero eraldatzen dugu, egunero aberasten dugu. H onetaz guztiaz ja b etzeko aukera eskaintzen digu Idurre Lekuona eta Im anol G oikoetxeak egindako lan honek. H orretarako, ahozko toponim ia ja s o eta biltzeaz gain, inform azio dokum ental asko aztertu dute lan honen egileek; ordu ugari udal agiriak aztertzen, iturri bibliografikoak eta hem erotekak kontsultatzen. Ordu asko gure bailarako mendi, baserri eta txokoak arakatzen, oiartzuarron m endeetako ezagutza bildu nahian. Egileen helburua, gure toponim iak bere baitan duen inform azioa bildu eta ezagutaraztea izan da; kultura, historia nahiz etnografiari buruzko inform a­ zioa ezagutaraztea. Baina era berean, O iartzungo toponim ia zer eta nolakoa den ezagutzeko gida b a t eskaintzea ere bai. Horretarako, O iartzungo toponim oen m apa ere osatu dute. B ertan to p o n im o a k gure baila ra ko txokoetan kokatuta agertzen dira.


Beraz, jende askoren laguntzaz, tartean oiartzuar askorenaz, M urre Lekuonak età Im a n o l G o ikoetxeak egindako lan honetaz g o za tzera gonbidatzen zaitut. Gure toponimia, gure nortasunaren età ondarearen oinarri garrantzitsuenetariko bat delako età gure arbasoek egin zuten bezala, guri ere badagokigulako gure ondorengoei altxor hau helaraztea.

IDURRE BERA AGIRRE KULTURA BATZORDEBURUA


1. SARRERA O iartzungo B ailararen toponim iari eskainitako M ugarriren zenbaki bat argitaratzeko asm oa duela urte dezente hartu bazen ere, gaia sakon lantzeko egin beharko zen lan handiak proiektua, beti, atzeratu egiten zuen. Izan ere, landa-lanaren zati handiena, hau da, toponim ia bizia edo ahozkoa biltzea jad a egina zegoen jo an den m endeko 80ko ham arkadan. B aina, m ota honetako edozein lanen ardatz nagusietako b at falta zen: inform azio dokum ental osoa sakonean aztertzea. B eharrezkoa zen, eta da, agiritegi historikoetan sakontzea -b e rez ik i udalagiriteg ian -, iturri bibliografikoak eta hem erografikoak kontsultatzea eta abar. Pertsona batek bere ordu libreetan egiteko Ian zaila eta neketsua. 2005. urtean, O iartzungo U dalak, O iartzuni buruzko A zterlan Toponim ikoa lehiaketara atera zuen. Proiektua, Ikerm ap SL enpresari esleitu zitzaion. Liburu honen egileok enpresa horrentzat egin dugu lan. L ana egiteko, iturri dokum entalak aztertu genituen eta, dokum entu hauen lagun­ tzaz, oraindik aurkitu ez ziren toponim o askoren arrastoak jarraitu ahal izan genituen. L ana, d etektibeek egiten dutenaren antzekoa izan zen; izan ere, bagenekien, gutxi gorabehera, toki-izen horiek zein erem utan erabiltzen ziren edo zein baserritan ezagutu zitzaketen. L an honen behin betiko em aitza 2007ko m artxoan aurkeztu bazen ere, herritarren artean zab altzek o trin k o eg ia eta k o rap ilatsu eg ia zen. E dozein tx o sten teknikotan b ezalaxe, garrantzitsuena zehaztasuna, datuak eta txostenaren izaera teknikoa dira h em en ere. H ó rrela, z e n b a it to p o n im o k bi o rrita k o e rre fe re n tz ia d o k u m en talak dituzte. H auek, izenaren historia eta eboluzioa aztertzeko beharrezkoak badira ere, irakurtzeko astunegiak dira. H ala ere, esku artean genuen inform azio-bolum en handia garrantzitsu eta interesgarri iruditzen zitzaigun -o rd en a horretan-. O iartzuarrek, noia edo hala, inform azio hau eskuratu behar zuten, eta bailararen toponim iak kultura, historia, etnografía eta ondarearen inguruan gordetzen duen inform azio zabala ezagutu behar zuten. Lanari ekin genion beraz, eta azterlana ezagutzera em atea erabakia genuen, hain zuzen ere, ordura arteko txosten tekniko luze hura m oldatuta, irakurtzeko atseginago bihurtzeko eta irakurlea toponim iaren m undu zoragarrian m urgiltzeko.


1. INTRODUCCION La idea de publicar un núm ero de M ugarri dedicado a la toponim ia del Vaile de O iartzun surgió hace bastantes años, pero la ingente tarea que suponía trabajar en profundidad este tem a hacía que siem pre se retrasase. De hecho, la m ayor parte del trabajo de cam po, es decir, la recogida de la toponi­ m ia viva u oral, estaba ya hecho desde la década de los 80 del siglo pasado. Pero fal­ taba uno de los principales pilares de cualquier trabajo de estas características: el estu d io en p ro fu n d id ad de to d a la inform ación docum ental. E ra, y es, n ecesario bucear en los archivos históricos -especialm ente en el m unicipal-, consultar fuentes bibliográficas y hem erográficas, etcétera. Una tarea ardua y difícil de realizar por una persona en sus ratos libres. En el año 2005, el Ayuntam iento de O iartzun sacó a concurso el Estudio Toponí­ m ico de O iartzun, y la em presa Ikerm ap SL, para la que hem os trabajado los autores de este libro, fue la adjudicataria del proyecto. C om o consecuencia de ello se analizaron las fuentes docum entales e incluso, con la ayuda de estos docum entos, se pudo seguir la pista de m uchos topónim os que toda­ vía no se habían localizado. El trabajo fue un poco detectivesco, ya que se sabía con cierta aproxim ación cuáles eran las zonas en las que se encontraban o en qué caseríos podían tenían conocim iento de estos nom bres de lugar. El resultado definitivo de este trabajo se presentó en m arzo de 2007, pero resul­ taba excesivam ente denso y farragoso para poder divulgarlo. C om o cualquier inform e técn ico , lo que prim a en él es la ex actitu d , los datos y el ca rác te r cien tífico del m ism o. Así, algunos topónim os tienen dos páginas de referencias docum entales que, si bien son necesarias para indagar en la historia y evolución del nom bre, se hace especialm ente pesado de leer. N o obstante, teníam os entre las m anos un gran volum en de inform ación que creía­ m os im portante e interesante, por este orden. Los oiartzuarras debían de acceder de alguna m anera a esta inform ación, conocer el rico bagaje cultural, histórico, etnográ­ fico y patrim onial que hay en la toponim ia del valle. A sí que nos pusim os m anos a la obra y decidim os dar a conocer el estudio y trans­ form ar el volum inoso inform e técnico en algo m ás agradable de leer y que perm itiera al lector introducirse en el apasionante m undo de la toponim ia.


H orregatik, M ugarriren zenbaki hau ez da zehatz-m ehatz azterlan toponim ikoa -h o rretarak o , U dalean entregatutako dokum entua d ag o -, O iartzungo toponim ia zer den eta bere ezaugarri nagusiak zein diren ezagutzeko gida baizik. Lan hau idatzi dugunok azterlanean ere parte hartu dugu. Idurre Lekuona, toponim oen m odu idatziak norm alizatzeaz eta inform azio osoa antolatzeko lan gogorrez ard uratu zen (zerrendez osatutako 974 orrialde). Im anol G oikoetxea azterlanaren zu zen d aria izan zen. A zterlan hori koordinatzeaz, eta alderdi m etodologikoez eta zientifikoez arduratu zen. H ala ere, him egile horiez gain, lan honetan pertsona gehiagok hartu dute parte eta ez ditugu aipatu gabe utzi nahi. N ahikari Irastorza oiartzuarrak U dal A giritegiko dokum entu interesgarri guztiak aztertu zituen eta form a toponim iko dokum entalak inform atizatu zituen. G auza bera egin zuen G ipuzkoako hainbat agiritegitan B egoña A ndueza donostiarrak. A inhara Plazaola m utrikuarrak, iturri hem erografikoetan eta bibliografikoetan ikertu zuen garrantzitsuenak aukeratuta. R akel G arcía irundarrak iturri horiek transkribatu zituen pazientzia izugarria erakutsita. V ictoriano H errero donostiarra, dokum entu zaharrenak irakurri eta transkribatzeko gai izan zen. Ane Lardi landa-lanaren arduraduna izan zen, ziurtasun kartografikorik ez zuten 150 topo­ nim o baino gehiago jasoz. Toponim o horietako batzuk behin betiko desagertzear zeuden. K arlos M artinez de A respek behar bezalako m apa egin zuen toponim o bakoitza bere lekuan jarrita. P ertsona horiez gain, ikerketa honetan beste hainbat laguntzaile izan genuen. K oro Pascual, udaleko agirizaina, funtsezkoa izan da, ez baita eskatzen zitzaizkion dokum entuak em atera m ugatu, egin behar genuen aukeraketari buruz iritzia eta orientabid eak ere em aten zizkigun. A sko jakinda gutxi hitz egiten duten unibertsitateko irak asle b eteran o horien antzera jo k atu du, esandako gauza apurretan bere jak itu ria guztia adierazita. L anaren inguruan O iartzungo U dalak ere aipatu beharreko jarraip en a egin du. Izan ere, hasieran ezarri genituen lanerako 12 hilabeteak bikoiztu egingo zirela jabetu ginenean, berehala ulertu zuten g uztia lanaren kalitatearen onurarako izango zela. A itziber A rnaiz euskara-teknikariak beti izan du gurekin biltzeko tarte bat, baita oporretan zegoenean ere, eta lan-plangintzarako ekarpen garrantzitsuak egin ditu. Eta Jagoba Larburuk, U daleko zinegotziak, bere denbora urritik ordu dezente em an ditu lan-taldearekin bilerak egiten. B aina hau guztia ez zen hórrela izango gure aurretik, m odu altruistan, ahozko to p o n im ia biltzen beste hainbat lagun ibili izan ez baziren. B ehar-beharrezkoa da aipatzea O B IE T aldea eta A dolfo L eibarrek, Joxe M ari S anzberrok eta José Luis C am arero-N dñezek osatutako hirukotea. G uztiak bailararen azken txokoraino joan ziren toponim o berrien bila, inform atzaileari behin eta berriz galdetzen. B estalde, T xem a G aztelum endi ikertzaile polifazetikoak dokum entu ugari bildu ditu. D oku­ m entu hauek o so g arrantzitsuak izan dira zenbait toponim o norm alizatzeko. Eta inform atzaileak aipatu ditugunez, euren lan anonim o eta eskuzabala aitortu b ehar dugu. Izan ere, toponim ia oso herrikoia da. H erria d a bere jab e eta herriak era­ biltzen du, tran sm ititzen du eta eraldatzen du toponim ia, eta zenbait kasutan ere, herriak erabakitzen du toponim o bat edo bestea desagertzea.


Por ello, este número de M ugarri no es exactam ente un estudio toponím ico -p a ra eso ya está el docum ento que se entregó en el Ayuntamiento- sino una guía para conocer qué es y cuáles son las características más sobresalientes de la toponimia de Oiartzun. Los redactores de este trabajo hem os participado en el estudio. Idurre L ekuona se encargó de la norm alización de las form as escritas de los topónim os y de la ardua tarea de organizar toda la inform ación (974 páginas de listados). Im anol G oikoetxea fue el director del estudio y se encargó de la coordinación y de los aspectos m etodo­ lógicos y científicos. Pero, adem ás de estos dos autores, ha habido m ás personas involucradas en el tra­ bajo, y es ju sto reconocer su labor. N ahikari Irastorza, oiartzuarra, analizó todos los docum entos de interés del A rchivo M unicipal e inform atizó las form as toponím icas docum entales. L o m ism o hizo en diferentes archivos de G ipuzkoa B egoña A ndueza, donostiarra. A inhara Plazaola, m utrikuarra, investigó en las fuentes hem erográficas y bibliográficas, eligiendo las m ás im portantes. Rakel G arcía, irundarra, fue capaz de transcribir, con infinita paciencia, esta fuentes. Victoriano H errero, donostiarra, fue capaz de leer y transcribir los docum entos m ás antiguos. A ne Lardi, oiartzuarra, fue la responsable del trabajo de cam po, recogiendo m ás de 150 topónim os de los que no había constancia cartográfica, algunos de los cuales estaban a punto de desaparecer para siem pre. K arlos M artínez de A respe se encargó de hacer un m apa en condicio­ nes con los topónim os bien ubicados. A dem ás de estas personas, la investigación no habría sido lo que ha sido si no llega a ser por otros colaboradores. L a aportación de K oro Pascual, archivera m unici­ pal, ha sido fundam ental, ya que no se ha lim itado a facilitar los docum entos que se le requerían, sino que daba su opinión y nos orientaba sobre la selección que debía­ m os hacer. H a sido un poco com o esos veteranos profesores de universidad que saben m ucho y dicen pocas palabras, condensando ah í su sabiduría. El seguim iento del trabajo que ha hecho el Ayuntam iento de Oiartzun ha sido tam ­ bién digno de m ención, ya que cuando nos dim os cuenta que los 12 m eses iniciales de trabajo se iban a alargar al doble com prendieron perfectam ente que todo iba a ser en beneficio de la calidad del trabajo. A itziber A rnaiz, técnico de euskara, siem pre ha ten id o un rato para nosotros, incluso cuando estaba de vacaciones, y ha aportado m ucho al planteam iento del trabajo. Y Jagoba Larburu, concejal del Ayuntam iento, ha invertido bastantes horas de su escaso tiem po en reuniones con el equipo de trabajo. P e ro to d o e sto se ría d ife re n te si a n te s q u e n o so tro s n o h u b ie ra n tra b a ja d o altruistam ente o tras personas en la recogida de la toponim ia oral. Es obligado m en­ cio n ar los trabajos de O B IE T aldea así com o las del trío com puesto por A dolfo Leibar, Jo x e M ari S an zb erro y Jo sé L uis C am arero-N úñez. T odos ellos recorrieron hasta el últim o rincón del valle, preguntando hasta cansar al inform ante, en bús­ q ueda de nuevos topónim os. P or su parte, T xem a G aztelum endi, polifacético inves­ tigador, ha aportado num erosos docum entos que han sido claves a la hora de nor­ m alizar algunos topónim os. Y ya que nos hem os referido a los inform antes es ju sto reconocer su labor, anó­ nim a y desinteresada. Y es que la toponim ia es profundam ente popular. Es el pueblo


H orregatik, inform atzaileak oso garrantzitsuak izan dira prozesu honetan guztian, eurek transm ititu baitigute gurasoek eurei transm ititutakoak eta, aldi berean, gurasoek aito n-am o n ei entzundakoak. H 贸rrela izan da m ende askotan. G uztiei, m ila esker. E uren laguntza gabe azterlan hau teorikoa bakarrik izango zen, eurak baitira altxor b aliotsu h o nen jabe: in form atzaile horiek euren gurasoengandik, eta hauek berriz beren gurasoengandik ja so dute duela zenbait m endetatik datorkigun inform azioa. Inform atzaile horien lekukotasunari esker hain garrantzitsua den gure kulturaren zati hau biltzea lortu dugu. B ereziki eskerrak em an nahi dizkiegu gure galderei erantzuten orduak em an dituzten lagunei, euren zereginak alde hatera utzita m endian gora euren ezagutza transm ititzeko gurekin jo an direnei eta, batez ere, hainbeste gauza irakasteko zuten eta utzi gaituzten haiei. E ta bukatzeko, lana am aitzear zegoenean eginkizun honetan hasi denez, Joxan E izm endi aipatu b ehar dugu, kultura-teknikaria eta M ugarriren edizioaren arduraduna. Eta, gorago aipatu badugu ere, A dolfo Leibarri eskerrak em an behar dizkiogu, lan honen benetako sustatzailea izan baita. Z enbat aldiz ez ote genion entzungo Oiartzungo toponim iari buruzko liburu bat egin behar zela. Tira, egina dago bada. M ila esker guztiei, egileen eta oiartzuar guztien izenean.


quien la posee y la utiliza, quien la transm ite y la transform a, e incluso el que decide que desaparezca. Por eso, los inform antes han sido una pieza clave en todo este proceso, ya que son quienes nos han transm itido lo que a ellos les ha sido transm itido por sus padres, q u ienes a su vez lo conocieron de b o ca de sus abuelos, y a s í hasta hace m uchos siglos. N uestro sincero agradecim iento a todos ellos. Sin su colaboración este estudio no habría dejado de ser algo teórico. El agradecim iento va dirigido especialm ente a los que han soportado durante horas nuestros interrogatorios, a los que -abandonando sus quehaceres- nos han acom pañado m onte arriba para trasm itim os su conocim iento y, sobre todo, a aquellos que nos han dejado y se han ido teniendo todavía tantas cosas por enseñarnos. Y finalm ente, ya que su labor ha em pezado cuando este trabajo llegaba a su fin, es necesario citar a Joxan E izm endi, técnico de cultura y responsable de la edición de M ugarri. Y, aunque ya ha sido citado antes, a A dolfo Leibar, verdadera alm a m ater de este trabajo. C uántas veces le hem os oído decir que hay que hacer un libro sobre la toponim ia de O iartzun. Bueno, pues ya está hecho. G racias a todos ellos, en nom bre de los autores y de todos los oiartzuarras.


2. TOPONIMIA 2.1. ZER DA TOPONIMO BAT T oponim o hitzak leku bateko izena esan nahi du. B eraz, toponim o bat espazio jak in bat izendatzeko izen berezia da. B aina definizio hau sinpleegia da eta argitu egin behar da. Leku-izen berezi batek, toponimo kategoriara iristeko, beste zenbait

baldintza bete behar du. Lehena, hitz hori gutxienez bi lagunek ezagutu behar dute, bestela alferrik izango litzateke eta inork ezingo luke erabili. N orbaitek m ilaka toponim o ezagutu arren ez baditu inorekin partekatzen, buruan m apa bat egiteko baino ez diote balioko. H onako hau da toponim o baten ezaugarri nagusienetako bat: gizarte-talde batean errotua egotea, edo hobe, gizarte osoan errotua egotea. Ikus dezagun toponim o bat ez den toki-izen kasu bat. Adibidez, gure familia-giroan guk bakarrik erabiltzen ditugun toponim oak izango ditugula ziur gaude. O so nórm ala d a gure etxeko gela bakoitzak gure fam iliako kideen artean adierazteko eta ulertzeko erabiltzen dugun izen bat izatea. K ontua da etxekoen arteko toki-izen bat dela, oso talde txikira m urriztua eta, zenbaitetan, kanpokoentzat debekatua: izan ere, hitz hori ez da kanpokoen edo bisiten aurrean esaten, kasu honetan izen “form alagoa” erabil­ tzen delako. Era berean, baina beste m aila batean, etxe isolatu baten inguruan -fa m ilia bakarreko etxea edo baserria izan, berdin d a -, norberak eta fam iliak erabiltzen dituzten toki-izenen bildum a sortzen da: A tariko soroa, Etxazpia, Etxegaña, eta antzeko izenak ia baserri guztietan daude. B aina, gure ustez, ez dira toponim oen kategoriara heltzen, etxean erabiltzeko toki-izenak direlako. Etxegaña, erraz uler daitekeen toponim oa izan daiteke, beti ere goiko bizilagunarekin hitz egiten ez bada. Izan ere, kasu horretan izendatutako erem u hori Etxeazpia izango litzateke. A dibide horietan toki-izenak ikusi ditugu, baina ez dira toponim o izatera heltzen, hala izateko oinarrizko baldintzetako bat betetzen ez dutelako: gizarteak erabili behar du, eta ez talde itxi batek. Horrekin, toponim o kontzeptura hurbiltzen gara. Toki-izena da, espazioarekin oso lotua dago. Eta ez dago eguraldi atm osferikoa, zein distantziara gauden edo jabetza norena den bezalako kanpoko beste hainbat agenteren menpe.


2. LA TOPONIMIA 2.1. QUE ES UN TOPONIMO L a palabra topónim o quiere decir nom bre de lugar. Por lo tanto, un topónim o es un nom bre propio con el que designam os un determ inado espacio. Pero esta defini­ ción es dem asiado sencilla y susceptible de ser m atizada. Para que un nombre propio

de lugar sea elevado a la categoría de topónimo ha de cumplir varias condiciones más. La primera es que la palabra ha de ser conocida al m enos por dos personas, ya que sino sería inútil y su uso im posible. Si uno conoce m iles de topónim os pero no los com parte con nadie, es d iñcil que los utilice excepto para hacer un m apa m ental. E sta es una de las principales, si no la principal, características de un topónim o: su pertenencia a un grupo social, o m ejor, a toda la sociedad. Veamos un caso de nom bre de lugar que no es un topónim o. Por ejem plo, en el am biente fam iliar seguro que tenem os topónim os propios. Es m uy com ún que cada habitación de nuestra casa reciba un nom bre que utilizam os para expresarnos y enten­ dernos entre los m iem bros de nuestra familia. Lo que ocurre es que es un nom bre de lugar íntim o, circunscrito a un grupo m uy reducido e incluso vedado a los extraños: de hecho, no se pronuncia esa palabra ante extraños o visitas en nuestra casa, ya que en este caso en este caso se utiliza un nom bre m ás “form al” . D e igual m anera, pero a otra escala, se observa que alrededor de una casa aislada, sea una v illa u n ifam iliar o un caserío, se crea tam bién una pequeña colección de nom bres de lu g ar de uso propio y fam iliar: A tariko soroa, E txazpia, E txegaña, y nom bres sim ilares existen en casi todos los caseríos. Pero, a nuestro entender, no lle­ gan a la categoría de topónim os, ya que son nom bres de lugar de uso dom éstico. E txegaña (la zona de arriba de la casa) puede ser un topónim o perfectam ente com ­ p ren sib le... siem pre que no se hable con el vecino de arriba, ya que para él esa zona será E txazpia (la zona bajo la casa). En estos ejem plos hem os visto nom bres de lugar que no llegan a ser topónim os porque no cum plen una de las prem isas fundam entales para serlo: la pertenencia a la sociedad, y no a un colectivo cerrado. Con ello nos vam os acercando al concepto de


Toponim oak izan beliar duen bigarren ezaugarria honako hau da: ezaguna izateaz gain, toki jakin bat zalantzarik gabe izendatzeko baUo behar du. Hau da, bere esanahia -ab strak tu a, lurralde zehatz bori ezagutzen ez d u enarentzat- gizarteak adostu eta onartu du. H orrekin, dagoeneko argi dugu zer den toponim o bat (toki-izena) eta zein baldintza bete behar dituen (bata berezkoa: gizarte osoaren ondare-ondasuna da; eta bestea, kanpokoa: espazioan leku bat izendatu behar du zalantzarik sortu gabe). D ena den, zertarako balio dute toponimoek? H oni erantzuteko, agian antzeko galdera bat egin beharko genuke: zertarako balio zuten? N oski, toki jakinak izendatzeko. Hau da, garai batean espazioko toki diferenteak definitzeko prem ia zegoen, etxea, zelaiak eta lursailak, gorabehera geografiko nagusiak, eta abar. O ndorioz pentsa dezakegu toponim o-m ota asko daudela eta toponim o hauek lurralde-eskala diferenteak definitzen dituztela. A zter d itzag u n atalka, eta saia g aitezen lehen g ald erari erantzuten. Jak in a da in d u stria-iraultzak gure gizartearen bizim oduak aldatu zituen arte, sistem a ekonom iko g u ztia n ek azaritza e ta ab eltzain tzak o jard u e ra re n inguruan an to latzen zela. Lurrak em andakotik bizi ziren baina, bizi ere, lurrean bizi ziren. A ldizkako jarduerak (egunerokoak, asterokoak, urtarotakoak) lurraldean eta lurralde osoan egiten ziren. G aur ez da hórrela. G aur egun pertsonak lehen baino gehiago m ugitzen dira, baina ibilera lineal soil batera m ugatuta: lantokira joateko zenbait kilom etrotako joan-etorriak íbilgailu erosotan egiten dira, errepide asfaltatuetan barrena. D uela ham arkada gutxi arte joan-etorri laburragoak ziren -o in ez , ordu gutxi batzuk, geh ien ez-, baina askoz ere m otelagoak. Jarduera, oinezkoen ikuspegi batetik antzem aten zen lurralde baten gainean egiten zen. H orregatik, bidearen bazter guztiak ondo ezagunak ziren, m agai, iturri, ubide edo lursail bakoitza hautem aten zuten. Eta bertatik toponim oak erabiltzeko beharra sortu zen: alde batetik, jab etzak (lursailak, etxea) izendatzeko, bestetik, ñola edo ñora jo an azaldu ahal izateko (bidea, ubideak, iturriak edo gorabe­ hera geografikoak). XX. m endearen erdialdera, gizartea eta bere produkzio-m oduak industria-produkziora zuzendu beharrean hirugarren sektorera zuzendu zirenean, bizitza erabat aldatu zen, eta gutxi batzuek bakarrik gorde zituzten ingurunearekin erlazionatzeko modu tradizionalak. H erritar gutxi hauek, norm alean baserrietan bizi direnak, belaunaldiz belaunaldi transm ititutako toponim oak gorde dituzte. U rte horietan, ordea, beste elem entu bat azaldu zen: autom obila. Jendea jad a ez zen oinez edo zaldien gainean joaten m endira (zaldiz, ahal zutenek), batera eta bestera m ugitzeko traktorea edo lur orotako ibilgailua erabiltzen hasi ziren. H órrela, espazioaren pertzepzioa aldatu egin zen. B atez ere pertzepzio horren eskala aldatu zen. B estalde, gero eta jende gutxiagok egi­ ten zuen lan m endian, eta m endetako kom unikazio toponim ikoak -d e itu dezagun h ó rrela- Ínteres handia galdu zuen. E m aitza argia da: toponim oak beharrezkoak egiten zituzten elem entuak aldatzean, toponim oek garrantzia galtzen dute eta asko desagertu egiten dira. B aina baieztapen honen inguruan hainbat ñabardura interesgarri egin behar dira. A ide batetik, toponim o-m ota bat ia ez da aldatzen: etxeen izenak, alegia, O ikonim oak (grekoko oikos, etxe), etx eetan eta baserrietan erabiltzen jarraitzen d ituztelako, orokorrean. K asu


topónim o. Es un nom bre de lugar, está íntim am ente relacionado con el espacio. Y no depende de otros agentes externos com o el tiem po atm osférico, la distancia a la que nos encontrem os, o incluso a la propiedad.

La segunda propiedad que debe de cum plir es que, aparte de ser conocido, sirva para designar un determ inado lugar sin ningún género de dudas. Es decir, su signifi­ cado -a b stracto para un desconocedor de ese territorio concreto- está consensuado y adm itido por la sociedad. Con ello, ya tenem os claro qué es un topónim o (un nom bre de lugar) y qué condi­ ciones debe de cum plir (una intrínseca: pertenencia patrim onial a toda la sociedad, y otra extrínseca: designar sin ninguna duda un lugar en el espacio). A hora bien, ¿para qué sirven los topónimos? Para responder a esto quizás debe­ ríam os p lantearnos una pregunta sim ilar: ¿para qué servían? E videntem ente, para designar determ inados lugares. Es decir, existía una necesidad de definir diferentes lugares del espacio, desde la casa, los diferentes cam pos y parcelas, los principales accidentes geográficos, etc. Lo cual nos lleva a deducir que hay m uchas clases de topónim os y diferentes escalas de territorio definidos por los mismos. Vayamos p or partes, e intentem os responder a la prim era cuestión. Sabido es que hasta que la revolución industrial trastoca los m odos de vida de nuestra sociedad, todo el sistem a económ ico giraba en torno a la actividad agropecuaria. Se vivía de la tierra, pero tam bién se vivía en ella. Las actividades periódicas (diarias, sem anales, estacionales) se desarrollaban en el territorio y en todo el territorio. Hoy no es así. La m ovilidad de las personas es m ucho m ayor que antes, pero con un com ponente sim ­ plem ente lineal: desplazam ientos de varias decenas de kilóm etros para ir a trabajar que se hacen a bordo de confortables vehículos sobre carreteras asfaltadas. H asta hace pocas décadas, los desplazam ientos eran m ás cortos, de unas pocas horas a pie com o m áxim o, pero m ucho m ás lentos. La actividad se desarrollaba sobre un territo­ rio que se percibía desde una óptica peatonal. Por ello cada recodo del cam ino era perfectam ente conocido, cada ladera, fuente, regata o parcela eran perfectam ente per­ cibidas. Y de ahí surge la necesidad del topónim o: por un lado, para designar las pro­ piedades (las parcelas, la casa), por otro, para poder explicar cóm o o a dónde ir (el cam ino, las regatas, las fuentes o los accidentes geográficos). A m ediados del siglo XX, con la sociedad y sus m odos de producción dirigidos, no ya hacia la producción industrial sino hacia el secto r terciario, la vida cam bia totalm ente y sólo unos pocos m antienen las form as tradicionales de relacionarse con el m edio. Estos pocos ciudadanos, generalm ente habitantes de caseríos, m antienen así los topónim os transm itidos de generación en generación. Lo que ocurre en estos años es que irrum pe un nuevo elem ento: el autom óvil. Ya no se va a trabajar al m onte a pie o a lom os de caballerías (esto los m ás afortunados), ahora es un tractor o un todoterreno el que sirve para hacer los desplazam ientos. C am bia así la percepción del espa­ cio. Lo que cam bia, sobre todo, es la escala de esta percepción. Adem ás, cada vez hay m enos gente trabajando en el m onte, y la secular com unicación toponím ica - lla ­ m ém osla así- ha perdido gran parte de su interés. El resultado es obvio: al trastocar los elem entos que hacían necesarios los topóni­ mos, estos pierden su im portancia e incluso llegan a desaparecer. Pero hay varios e inte-


berezi bat hiri-etxeak dira. B ertan liainbat eboluzio em an dira. O iartzunen, adibidez, hiri-oikonim ia bizirik dago, ia etxe tradizional guztiek euren izena dute. B aina urrutira jo an gabe, E rrenterian, izen iioriek desagertu egin dira. B ertako Udal A giritegian XVIII. m endearen am aierako dokum entu bat begiratu genuen. D okum entu horretan, etxe bakoitzaren gaitasun fiskala ebaluatzeko asm oz, eraikin bakoitzaren izenez osatutako zerrenda bat agertzen zen. Posta-helbiderik ez zegoenez, etxeak bi toponim o bidez izendatzen zituzten: kokatuta zeuden kalearen izena eta etxearen izena Iiartzen zuten. Identifikatzeko elem entu gisa posta-iielbidea sortu zenean, eta landa-ingurunearen kultur presioa oso handia ez bazen, Errenteriaren kasuan bezala, oikonim oak jad a ez zuen zentzurik eta gaidu egin zen. Toponim o nagusiei dagokienean, hots, lurraldearen toki jak in bat izendatzen dutenak, eboluzionatu eta aldatu egin ziren. Lehen aipatu dugu bizim odu berriek lurral足 dearen eskala-pertzepzioa aldatzen dutela eta kom unikazio toponim ikoan param etro berriak sartzen dituztela. Lehen, bi ordutan egiten zen eta prestatzeko denbora eskatzen zuen joan-etorria, orain, berehala eta m inutu gutxitan egiten da autom obil eroso batean. Garai bateko toponim o asko soberan daude, jad a ez dira beharrezkoak elkar ulertzeko, eta erabili zituzten pertsonen oroim enean geratzen dira. H auek, gaur egun, OSO tarteka erabiltzen dituzte toponim o horiek. O so kasu bitxia em aten da, toponim o bat erem u handiago batera zabaltzea alegia. B adira zenbait izen, ezagunagoak direlako, ahoskatzen errazagoak direlako edo toki enblem atiko sam ar bati buruzkoak direlako, zabaltzen hasi eta lehen okupatzen ez zuten espazioan toki fisiko bat okupatzen hasten direnak, norm alean inguruko toponim oak baztertuta. A zalpen honen adibide egokia B ianditz da. D uela zenbait ham arkada, izen hau gaur egungo B ianditzen ipar-m endebaldeko hegalak hartzen zuen. B esterik ez. G aur egun, B ian d itz, askoz ere erem u zab alag o ari d eitzen zaio, m endateari, tontorrari (ohiko izena - e z dugu benetakoa dela e sa n g o - A rrizko etxola ga単a da), eta orokorrean, A rtikutzarako errepidetik goazenean igarotzen dugun goiko zona horri guztiari. G au r egun nork du errepidearen azpian, gainean, urrunago ed o b ertarago dagoen hegalari beste izen bat em ateko beharra? Ekonom ia linguistikoaren logika da. H orrenbestez, ahozko ondarea eta ondare toponim ikoa pobretzen ari direla ikusten ari gara; hori ez da ez ona ez eta txarra ere, hori hala da besterik gabe. D ena den, toponim ia ondare bat bezala hartzen badugu, gizarte gisa guk ondare hau babesteko obligazioa dugu. H istoriaren, garai bateko bizitzako ohituren, eta tokiko ezaugarri jak in e n sin tesitik ab iatu ta h itzak o satzek o garaian m in tz airaren ab e rastasu n a ren lekuko ere bada. Izan ere, euskal toponim iaren gauza ederrenetako bat, hizkuntza ezagutzen duenak toponim o gehienak interprelatzeko duen erraztasuna da. A rrizabaleta, A ntonbaso, A rizm endi, Iparragirre, Tolarearrieta,.. berehala ulertzen diren izenak dira.

2.2. TOPONIMOEN OSAGAIAK O ro korrean, bi hitzez o satuak daude toponim oak. L eh endabizikoa, toponim oa bera izan ohi da. Izen berezia da eta osagai espezifiko gisa ezagutzen da. B igarrenak, toponim o hori zer den adierazten du, eta osagai generiko izena hartzen du.


rasantes matices que hacer a esta afirmación. Por un lado, hay una clase de topónimos que se mantiene prácticam ente íntegra: los nom bres de las casas, denom inados oicónimos (del griego oikos, casa), ya que las casas y caseríos se siguen utilizando com ún­ mente. Un caso particular son las casas urbanas, donde ha habido diferentes evolucio­ nes. En O iartzun, por ejem plo, la oiconim ia urbana se m antiene viva, casi todas las casas tradicionales m antienen su nom bre. Pero sin ir m uy lejos, en Errenteria, estas denom inaciones han desaparecido. Tuvim os la ocasión de hojear en su Archivo M uni­ cipal un docum ento de finales del siglo XVIII donde, con el fin de evaluar la capacidad fiscal de cada casa, aparecía un listado de los edificios con su nombre. N o existía la dirección postal y, por lo tanto, las casas eran designadas m ediante dos topónimos: el de la calle en la que estaban y el nom bre de la propia casa. Cuando surge la dirección pos­ tal com o elem ento identificativo y si la presión cultural del m edio rural no es muy grande, com o es el caso de Errenteria, el oicónim o ya no tiene sentido y se pierde. En cuanto a los topónim os por antonom asia, los que designan un nom bre de lugar concreto del territorio, sufren su particular evolución y erosión. Ya hem os dicho que los nuevos m odos de vida cam bian la percepción escalar del territorio e introduce nue­ vos parám etros en la com unicación toponím ica. El desplazam iento que antes se hacía en dos horas y exigía un buen rato de preparativos, ahora se hace rápidam ente y en pocos m inutos en un confortable automóvil. La antigua densidad de topónim os sobra, ya no es necesaria para hacerse entender, y queda en la m em oria de las personas que los usaron y que, hoy en día, los pueden llegar a utilizar m uy ocasionalm ente. Se da un caso m uy curioso com o es la generalización de un topónimo. Hay determ inados nom ­ bres que, bien por ser m ás conocidos o de m ás fácil pronunciación o bien por referirse a un lugar m ás o m enos em blem ático, com ienzan a expandirse y a ocupar un lugar físico en el espacio que antes no ocupaban, desplazando en ocasiones, y arrinconando en el olvido lo m ás frecuentem ente, a los topónim os colindantes. Un buen ejem plo que ilustra esta afirm ación es el nom bre de Bianditz. H ace unas décadas, este nom bre designaba la ladera noroeste del actual B ianditz. N ada más. H oy en día, B ianditz designa una zona m ucho m ás am plia, el puerto de m ontaña, la cim a (cuyo nom bre tradicional - n o vam os a decir verdadero- es A rrizko etxolagaña) y en general todo esa zona alta que se atraviesa cuando vam os a A rtikutza por la carretera. ¿Q uién tiene necesidad, actualm ente, de designar con un nom bre diferente la ladera que está por debajo de la carretera, la que está por encim a, la que queda más allá o la de m ás acá? Es la lógica de la econom ía lingüística. A sistim os, por lo tanto, a un claro em pobrecim iento del patrim onio oral y toponí­ m ico, que ni es una cosa m ala ni buena, sim plem ente es así. Lo que ocurre es que si consideram os la toponim ia com o un patrim onio, es nuestra obligación com o sociedad salvaguardar este patrim onio. Es testigo de la historia, de los antiguos m odos de vida, e incluso de la riqueza del lenguaje a la hora de form ar palabras a partir de la síntesis de determ inadas características del lugar. Y es que una de las cosas m ás bonitas que tiene la toponim ia vascófona es la clari­ dad con que se pueden interpretar la m ayor parte de los topónim os por quien conozca la lengua. A rrizabaleta, A ntonbaso, A rizm endi, Iparragirre, Tolarearrieta,.. son nom ­ bres inm ediatam ente com prendidos.


A dibidez, G ab iriako zokoa toponim oa, izen berezi bat (G abiria, kasu honetan inguruko etxe batetik hartua) eta zokoa (sakonunea adierazten du) hitzez osatua dago. L ehendabizikoa izen berezia denez, beti lehendabizikoa letra larriz idazten da, eta bere grafían ñ eta 11 gisako letrak onartzen dira. B igarren osagaia, ordea, izen berezia ez denez, ortografia estandarizatuaren arabera (euskara batua, kasu honetan) transkri­ batu behar da. B aina toponim ia ez da zientzia zehatz bat, bere liluraren zati bat galduko luke hala izango balitz, eta salbuespen ugari daude. G ai eztabaidagarrietako bat, zenbait generikotan dialekto-form aren erabilera da. G ure ustez badira dialekto-generoa errespetatu behar den bi kasu. B ata ospela hitza da (laiotza, iparraldera orientatutako erem ua, eguteraren aurkakoa). H itz hau, bailaran, m ospela esaten dute, alegia, jatorrizko form ari fonem a ez etim ologiko bat erantsi zaio, kasu honetan hitz hasierako - m ; Gertakari honi protesi linguistikoa esaten zaio. B este bat, geografikoki oso antzekoa, elutx a da (elurra gelditu ohi den laiotz-erem ua). B ertako hizkeran elutsa ahoskatzen dute, alegia, k o ntsonantearen ahots m oldea m antendu da, baina ahoskunea aldatu egin da. B i kasu hauek errespetatu egin dira eta bertako dialekto-form a gorde da, berez toponim o gisa ulertuta. Hori, generiko espezifiko gisa definitu dugu. Beste kasu partikularra, generikoa, hitz bakar baten, izen berezi bakar baten zati gisa baloratzea da, espezifikoarekin batera. A rau orokor gisa honako hau hartu da: espezifikoa genitiboan deklinatua badago, generikoak banandua joan behar du, adibi­ dez, G abiriako zokoa. B estela, guztia batera eta hitz bakar bat bezala hartzen da, adi­ bidez, Eldotzerreka (Eldotz, eraikina, gehi erreka, hidronim oa). B aina badira salbuespenak. K asu h auetan lehen osagaia deklinatu arren, top o n im o a hitz b ak ar batean idazten da, hala ñola, G oikoetxea kasuan, goi + ko (deklinatua) + etxea. Ez dugu uste baserri hori goiko etxea denik, G oikoetxea baizik. A itzitik, G oiko soroa bezalako an­ tzeko toponim o batean, soroa generiko argia dela uste dugu; horregatik, banandua eta letra xehez idatzita transkribatzen da.

2.3. ALDERDI FILOLOGIKOAK Toponim iak, itxuraz erabat arbitrarioa eta tokian tokikoa den gertaera honek, badu nolabaiteko barne-logika bat, nolabaiteko konstante batzuk, behin eta berriz errepikatu eta han eta hem en em aten direnak. K onstante hauek era ezberdinetakoak dira: A ide batetik, hizkuntzari ^agozkionak, alderdi filologikoetan aztertuko ditugunak zehazkiago: lexiko bertsua erabiltzen da han eta hem en toponim ian (tokian tokiko euskalkia eta hizkera errespetatuz); fonetika arau bertsuak, eratorpen arauak, ea. B estetik, gaien errepikapena; landa ingurunean nekazaritza, abeitzaintza, ehiza, basogintza bezalako esparruekin loturiko term inoak dira behin eta berriz errepikatzen direnak. A zkenik, espazioa m ugatu beharra. E ta zer hobea espazioa m ugatzeko izen bat em atea baino? N ola eta non elkartu bestela, esate baterako, bi ehiztari goiz osoa basoan ehizean bakoitza bere aldetik em an eta gero? E dota m endira egurketara edo iratzetara zihoazen baserri ezberdinetako baserritarrak? E dota G oizuetatik kontrabandoko ogia zekarren unaia eta bere hartzailea?


2.2. LOS COMPONENTES DE LOS TOPONIMOS En líneas generales, los topónim os están form ados por dos palabras. La prim era de ellas suele ser el topónim o en sí. Es un nom bre propio y se conoce com o com po­ nente específico. L a segunda de ellas hace referencia a qué es ese topónim o y recibe el nom bre de com ponente genérico. P o r ejem plo, G abiriako zokoa hace referencia a un nom bre propio (G abiria, en este caso tom ado de una case cercana) y zokoa (significa hondonada). C om o el pri­ m ero de ellos es un nom bre propio, siem pre se transcribe con la inicial en m ayúscula, y en su grafía se adm iten letras com o ñ o 11. El segundo com ponente, en cam bio, no es nom bre propio, por lo que debe de transcribirse según la ortografía estandarizada (euskara batua, en este caso). Pero la toponim ia no es una ciencia exacta, perdería parte de su encanto si a sí lo fuera, y las excepciones son num erosas. Uno de los tem as m ás controvertidos es la utilización de la form a dialectal en algunos genéricos. A nuestro entender hay dos casos m uy claros en los que el genérico dialectal ha de ser respetado. Uno de ellos es la palabra ospela (um bría, zona orientada al norte, lo contrario de egutera -so lan a-), que en el valle se denom ina m ospela. Es decir, se añade al térm no original un fonem a no etim ológico, en esta caso la m -, al com ienzo de la palabra; fenóm eno denom inado prótesis lingíística. O tro, geográficam ente m uy sim ilar, es elutxa (zona de um bría donde suele m antenerse la nieve) que en el habla local se pronuncia elutsa. A quí se ha m antenido el m odo de articulación de dicha consonante pero varía el punto de arti­ culación. Estos dos casos han sido respetados y se ha m antenido la form a dialectal propia, entendida casi com o un topónim o en sí m ism o, es lo que hem os definido com o genéricos específicos. O tro caso particular es la valoración del genérico com o parte, junto con el especí­ fico, de una sola palabra, de un solo nom bre propio. C om o regla general se considera que si el específico está declinado en genitivo, el genérico debe de ir separado, por ejem plo, G abiriako zokoa. En caso contrario, todo junto y se considera un solo nom ­ bre, com o Eldotzerreka (Eldotz, edificio, m ás erreka, hidrónim o). Pero hay excepcio­ nes en las que a pesar de ir declinado el prim er com ponente, el topónim o se escribe en una sola palabra, com o en G oikoetxea, com puesto de goi (arriba) + ko (declinado) + etxea (casa). Se co n sid era que el citado caserío no es la casa de arriba (G oiko etxea), sino G oikoetxea. En cam bio, en un topónim o m uy sim ilar com o es G oiko soroa, se considera que soroa es un genérico m uy claro, por lo que se transcribe sepa­ rado y con la inicial en m inúscula.

2.3. ASPECTOS FILOLÓGICOS La toponim ia, ese fenóm eno aparentem ente arbitrario y local, tiene cierta lógica interna, determ inadas constantes que se repiten una y otra vez, aquí y allá. Dichas constantes son m uy diferentes entre sí: Por un lado, las constantes lingüísticas, m ás concretam ente las analizadas según aspectos filológicos: en la toponim ia generalm ente se utiliza un léxico sim ilar (respe­ tando el lenguaje y dialecto local); reglas fonéticas sim ilares, reglas derivativas, etc.


H auek dira zehazkiago, toponim ia aztertzerakoan, kontuan hartzen diren hizkuntzaren alderdi filologikoak: - Lexikoa. Egun galtzen ari den lexiko iturri aberatsa da toponim ia, garai bateko bizim oduaren adierazle. Esate baterako, Saroe (hem endik, Saroerreka, Saroetxiki, S aro e arrie ta ...), Igara (hem endik, lerobi, Ig e ro a ...), H egia (hem endik, Egieder, Egileor, E g izo rro tz...), ea. - Euskalkien eta bertako hizkeraren aldaerak jaso daitezke. Esate baterako, arestian aipatutako M ospela, ea. - Etim ologia. H onen bidez: • Toponim o baten jatorria ezagutu dezakegu; • Itxuraldatutako toponim oen jatorrizko form a berreskura dezakegu; • M aila apalago batean, m aileguen bidez, hizkuntzen ukipena azter dezakegu, noiz gertatu zen m ailegua, ñola egin duen bere bertako hizkuntzak; • ea. - F onetika. H izkuntzaren arau fonetikoak ezagutu ditzakegu eta honen arabera toponim oen bilakaera aztertu; - Eratorpena. Toponim ia, ezin-hobea da eratorpenaren m ekanika ulertzeko. Era berean , eratorpena ezinbesteko tresna d a toponim ia ulertzeko. Ikus ditzagun adibide batzuk: • eg ilea adierazten duten h ain b at atzizki, b eh in eta b erriz errep ik atzen dira to p o n im ian: -gin (au sp o g in d eg i, a rg iñ e n e ...), -ari (e rre m e n ta ri...), -tzaile (Juan D oñea B ataiatzailea...), -gile (sarrallagillene...) • m u ltzo a ed o u g arita su n a ad ierazten d u ten h ain b at atzizki; -d i/-ti (sagasti, aierdi, b o rro n d i...), -tza (garagartza, eg u zk itza...) • lek u a ad ierazten dutenak: -e ta (p isato k ieta, la u p a g o e ta ...), -aga (zuloaga, p ag o a g a...), -tegi/-degi (auspogindegi, sero rateg i...) • m aiztasuna/oparotasuna adierazten dutenak: -tsu (aizetsu, altx u a...) • ea.

2.4. TOPONIMO-MOTAK G orago aipatu dugu m ota diferentetako toponim oak egon daitezkeela, izendatzen duten elem entua kontuan hartuta. B aina badira tipologia gehiago. L ehendabizikoak, toponimoa izendatzen duen esparrua aipatzen du. O iartzunen, lurraldean lotutako toponim oak daude. Lurraldea hain zabala denez, oiartzuarrek ez dituzte erabiltzen elkarren artean hitz egitean. H ala ere, herritik distantzia handi sam ar batera joaten badira erabil ditzakete. M akrotoponim oak dira. A dibidez, O iartzungo bizilagun bat A m eriketara jo an daiteke, eta bertan, bere herria aipatzen duenean hainbat term ino erabiliko ditu, adibidez, solaskideak O iartzun non dagoen inolaz ere ezagutzen ez badu E uropa term inoa erabili ahal izango du. O iartzuarra ondoko lurralde batera joaten bada, B izkaira adibidez, bere jatorria azaltzeko, beharbada, G ipuzkoa m akrotoponim oa erabiliko du. Ez dago oso argi eskalan noraino jaitsi gaitezkeen eta toki-izena m akrotoponim o gisa zein neurritaraino erabil dezakegun.


Por otra parte, la repetición tem ática: en el entorno rural se repiten incesantem ente térm inos vinculados con la agricultura, ganadería, caza, actividad forestal, etc. Por últim o, la necesidad de delim itar espacios. ¿Y qué m ejor que un nom bre para d elim itar un esp acio? De lo contrario, ¿cóm o se reunirán dos cazadores que han pasado toda la m añana cazando, cada uno por su lado? ¿O los cam pesinos de los dis­ tintos caseríos que iban al m onte a recoger leña y helechos? ¿O el pastor que traía de G oizueta pan de contrabando y quien le recibía? Estos son, en concreto, los aspectos filológicos de la lengua tom ados en conside­ ración al analizar la toponimia: - Léxico. La toponim ia es una rica fuente de léxico actualm ente en extinción, tes­ tim onio de una form a de vida del pasado. Por ejem plo, Saroe (y de ah í Saroerreka, Saroetxiki, S aroearrieta...), Igara (y de ah í lerobi, Ig e ro a...), H egia (y sus derivados Egieder, Egileor, E gizorrotz...), etc. - Dialectología. Se pueden recoger los dialectos del euskera y la evolución del len­ guaje local. Por ejemplo, el térm ino M ospela anteriorm ente mencionado, etc. - Etim ología. G racias a ella: • Podem os conocer el origen de un topónim o; • Podem os recuperar la form a original de un topónim o transform ado; • En m enor m edida, a través de los préstam os podem os conocer los cam bios en la lengua, cuándo se produjo el préstam o, cóm o lo asim iló la lengua local; • etc. - Fonética. Podem os conocer las reglas fonéticas de la lengua y analizar la evolu­ ción de los topónim os en función de las m ism as; - D erivación. La toponim ia es insuperable para entender la m ecánica derivativa. A sim ism o, la derivación es fundam ental para entender la toponim ia. Veamos algunos ejem plos: • En toponim ia se repiten una y otra vez num erosos sufijos referentes al autor: -gin (au spogindegi, a rg iñ e n e ...), -ari (e rre m e n ta ri...), -tzaile (Juan D oñea B ataiatzailea...), -gile (sarrallagillene...) • N um erosos sufijos que hacen referencia a un conjunto o abundancia: -di/-ti (sagasti, aierdi, b o rro n d i...), -tza (garagartza, eg u zk itza...) • Sufijos referentes a un lugar: -eta (pisatokieta, laupagoeta...), -aga (zuloaga, p ag o ag a...), -tegi/-degi (auspogindegi, serorategi...) • Sufijos referentes a frecuencia/abundancia: -tsu (aizetsu, altx u a...) • etc.

2.4. LAS CLASES DE TOPÓNIMOS Ya hem os señalado m ás arriba que los topónim os pueden ser de diferentes clases atendiendo al elem ento que designan, pero hay otras tipologías más. L a prim era de ellas hace m ención al ámbito que designa el topónimo. En O iar­ tzun hay topónim os referidos al territorio que debido a su enorm e extensión no son


G u geu udalerriraino heltzearen aldekoak gara; izan ere, udalerria lurralde-liedapen aldakorra bada ere, nahiko definizio argia du. Lehen aipatu dugun kontzeptuak, hots, tokiz m ugitu beharra izen hori erabiltzeko, m akrotoponim o b at zer den definitzen ere lag u n d u d ezak e. G a in e ra, m ak ro to p o n im o en id azk e tak n o rm aliza tu a k d au d e eta hauek ez dira ahozko transm isio kultural bitartez eskuratzen, eskolan baizik. M ak ro to p o n im oen azp ik o m ailan - z a b a le r a n - m eso toponim oak daude. A iako H arria izango Htzateke horietako bat. L urralde-erem u zabalak dira, inguruko ia biztanle guztiek ezagutzen dituztenak, eta pixka bat urrunago joanda ezezagunak dire­ nak. O iartzunen eskalan lan eginez badira m esotoponim o gisa har ditzakegun beste hainbat izen: Oiartzun ibaia, Bianditz, Saroerreka, A rkale, auzo nagusiak, eta abar. A zkenik, m ikrotoponim oak daude. H auek, gorabehera geografikoak, etxeak eta baserriak, errekak eta ubideak, paraje handiagoak edo txikiagoak, eta lurraldeko beste edozein elem entu izendatzen dituzte. O rokorrean ez da m ikrotoponim o term inoa era­ biltzen; kategoria honetarako toponim o hitza gehiago erabiltzen da. Euskal Herriko isurialde atlantikoan, populatzea sakabanatua dagoen tokian, baserri bakoitzak, bere inguruan, hedapen m ugatuagoa eta garrantzi txikiko hainbat izen sortu ditu. Izen horiei m ik rotoponim o deitu izan zaie, beste izen orokorragoetatik bereizi nahian. E gia esan, kasu honetan nanotoponim oei edo, besterik gabe, fam ilia-izenei (norm alean oikozentrikoak) buruz hitz egiten ari gara. Hauek, gure ustez, ez dira toponim ia­ ren bam e sartzen. O so garrantzitsuak dira, aldiz, hizkuntzaren jokabidea aztertzeko eta, zehazki, d ialek to -ald aera bakoitzaren jo k ab id ea aztertzeko, toponim o berriak sortzeko garaian. Egin daitekeen bigarren sailkapenean toponim o tradizionala, m endetako historia dueña, eta toponim o m odernoa edo neotoponim oa bereizi behar dira. A ldea nahiko argia da. N eotoponim oa azken ham arkadetan sortu da, lurraldearen alderdi jakinak -n o rm a le a n h irig in tz a -ja rd u e ra k - izendatzeko beharraren aurrean. N eotoponim oa adostua izan daiteke ala ez. B at-etortze horren adibide bat kaleen, plazen, eraikin publikoen eta urbanizazioen izenak dira. Izan ere, izen berri horiek ekim en publikoan edo pribatuan dute abiapuntua, udaletik igarotzen dira eta, zenbait kasutan, jendaurrean jartzen dira onartu ahal izateko. H alaber toponim o ofizial gisa ezagutu ohi dira, kategoria honen b am e beste izen-m otak ere sartuko liratekeen arren, hala noia, errepideen kodeak, katastroko lursailak, eta adm inistraziotik bertatik sortutako inform a­ zio guztia. A itzitik, badira adostu gabeko hainbat neotoponim o. H orren adierazle argiena, eraiki berri diren etxe eta txaleten izenak dira, jab e bakoitzak, hobeto edo okerrago izendatuak. Z enbait jab ek tradizioarekin lotzen dituzte, etxe berria kokatua dagoen lurrari edo lursailari beti deitu izan zaion toponim oa erabilita. K asu honetan neotopo­ nim oa bertutezkoa da eta kolektibitateak besterik gabe onar dezake. B este zenbaite­ tan, eta m odak nolakoak diren kontuan hartuta, pertsona-izena, toki gogorarazlea edo, besterik gabe, hiztegia hartuta izen politago edo itsusiago b at jartzen diote. N eotopo­ nim o hauek zenbaitetan jendearengana heldu eta zabaltzen dira; bestetan ia ez dira ezagutzen. H ala eta guztiz ere bi kasuetan oinarrizko lege bat ez dute betetzen: kasu jak in ak salbuetsita, ez dituzte bertako dialekto-tradizioarekin lotzen. H orrekin, euren ondare-balioa galdu egiten dute. D ena den, esan behar da eraikin horietako askori


utilizados p or los propios oiartzuarras entre sí para entenderse, pero s í los pueden lle­ gar a utilizar si se desplazan a una distancia considerable. Son los m acrotopónim os. Por ejem plo, un habitante de O iartzun puede viajar a A m érica, y allí hará referencia a su lugar de procedencia utilizando diferentes térm inos, por ejem plo, si el interlocutor no conoce ni por asom o el entorno podrá utilizar el térm ino Europa. Si, en cam bio, se desplaza a un territorio vecino, por ejem plo B izkaia, quizás utilice el m acrotopónim o G ipuzkoa para explicar su origen. Lo que no está m uy claro es hasta dónde podem os descender en escala y considerar todavía el nom bre de lugar com o m acrotopónim o. Personalm ente, nosotros nos inclinam os por llegar hasta el m unicipio que, si bien es de una extensión territorial variable, tiene una definición bastante clara. El concepto que hem os vertido anteriorm ente, tener que desplazarse para utilizar ese nom bre, puede ayudar tam bién a definir lo que es un m acrotopónim o. Adem ás, los m acrotopónim os están norm alizados en su escritura y su conocim iento no se adquiere por transm isión cultural oral, sino en la escuela. Un nivel inferior - e n extensión- lo ocupan los m esotopónim os. A iako H arria sería uno de ellos. Son entidades territoriales am plias, conocidas por casi todos los habi­ tantes de los alrededores, y desconocidas algo m ás allá. Trabajando a escala de O iar­ tzun se pueden considerar algunos m ás com o m esotopónim os: O iartzun ibaia, B ian­ ditz, Saroerreka, A rkale, los principales barrios, e tc ... Finalm ente se encuentran los m icrotopónim os, que designan accidentes geográfi­ cos, casas y caseríos, arroyos y regatas, parajes m ás o m enos extensos y cualquier otro elem ento territorial. En general no se utiliza el térm ino m icrotopónim o, sino el m ás com ún de to p ó n im o para esta categoría. En la vertiente atlán tica de E uskal Herria, allí donde el poblam iento es disperso, cada caserío ha generado a su alrededor una serie de nom bres m ás restringidos y de entidad territorial pequeña a los que a veces se designa precisam ente con este nom bre de m icrotopónim o, queriendo dife­ renciarlos de o tros m ás com unes. En realidad, en este caso estam os hablando de nanotopónim os o sim plem ente de nom bres fam iliares, generalm ente oicocéntricos, que a nuestro entender no entran a form ar parte de la toponim ia. Son m uy im portan­ tes, no obstante, para analizar el com portam iento de la lengua, y concretam ente de cada variedad dialectal, a la hora de form ar nuevos topónim os. La segunda clasificación que se puede hacer estriba en diferenciar el topónimo tradicional, con una historia secular a sus espaldas, del topónimo moderno o neotopónimo. La diferencia es bastante clara. El neotopónim o surge en las últim as décadas ante la necesidad de bautizar determ inados aspectos del territorio, generalm ente liga­ dos a actuaciones urbanísticas. El neotopónim o puede ser consensuado o no. Un ejem ­ plo de consenso son los nom bres de calles, plazas, edificios públicos y urbanizaciones, ya que estos nuevos nom bres parten de una iniciativa pública o privada, pasan el filtro del trám ite m unicipal y, en algunos casos, son expuestos públicam ente para su aproba­ ción. Tam bién suelen conocerse com o topónim os oficiales, aunque dentro de esta cate­ goría se incluirían tam bién otro tipo de nom bres, com o los códigos de las carreteras, las parcelas catastrales, y cuanta inform ación surge de la propia adm inistración. En cam bio, hay algunos neotopónim os no consensuados, cuyo exponente m ás claro se refiere a los nom bres de villas y chalets de nueva construcción, bautizados


eu sk arazk o izenak jarri zizk ie te la hala eg itea ia su b ertsib o a zen garaian. H orrek m eritu handia du, etxe horretako jab eak edo biztanleak, berehala, erregim enaren aurkako gisa sailkatzen zituztelako. B erriz esango dugu, edozein kasutan, ikuspegi filologikotik neotoponim o hauek ia ez dutela baliorik. Interesgarriagoa da, toponim oaren berezko ezaugarriak kontuan hartu dituen tipo­ logia. H orrela, oronim oei buruz hitz egiten dugu izena orografiarekin lotua dagoenean (A m azkargaña, M unagirre). A itzitik, iturri, erreka, andel edo urtegiekin lotuak badaude, hidronim o izenez ezagutzen dira (Saroberreka, Errekabeltz, D onfeliziturri). E raikin bat lurrald e-entitate gisa hartzen dutenak oikonim oak dira, eta bideei eta kom unikabideei lotutakoak odonim oak. Talde garrantzitsuenen artean, pertsona-izen b atean o in arritu ta osatutako izenak dira, norm alean oikonim oak: antroponim oak. Interesgarriak direla diogu, pertsonen izenak m odekin, euskararen higadurarekin, edo inguruko hizkuntzen (gaztelania eta frantsesa, nagusiki) eraginarekin aldatzen badira ere, antroponim oak jatorrizko izena gordetzen duelako. H orrela, urruneko A ñarben A ñarbepetriene (Pedroren A ñarbe) dago. B ertan Pedroren euskarazko form a tradizionala argi agertzen da. Izan ere, duela urte gutxi San Pedro kalea Done Petri izatera pasatu zen. H asieran bitxi sam arra bazen ere, urte gutxiren buruan naturaltasunez onartu eta erabiltzen da.

2.5. TOPONIMOAK ETA HIZKUNTZA D agoeneko argi geratu da toponim oak gizarte batean, gizarte honek tokiak, eraikinak eta gorabehera geografikoak definitu eta bereizteko duen prem iaren erantzun gisa sortu direla. H orrenbestez, prem ia batetik eta bizilagunen arteko akordio batetik sortzen dira, modu naturalean (hau da, ez dute bizilagunek arkupetan bilera egiten toki jakin bati hem endik aurrera ñola deituko zaion erabakitzeko) eta bere sorreran tokiaren ezaugarri jakinei erantzuten die. H orrenbestez, pentsa daiteke toponim oa, oroko­ rrean toki horretan erabiltzen den hizkuntzan sortzen dela, hau da, euskaraz. Tarteka beste hizkuntza batean sortutako toponim oak egokitzen dira, baina euskarara egokitzen dira, hau baita, lehen aipatu bezala, orokorrean erabiltzen den h iz ­ kuntza. O iartzunen, m uga, Pasaiako portua eta D onostia hurbil egon arren, ez dugu beste hizkuntza batean sortutako toponim o bat bera ere, batekin baino gehiagorekin susm oak ditugun arren. Eta D onostia aipatu dugu, A ntso Jakituna N afarroako erregeak llSO an hiribildu gisa sortutako hiri honetan kokatu baitzen bertako toponim ian aztam a asko utzi zituen gaskoien kolonia garrantzitsua, gehienak m erkatariak. Urgul, M orlans, A iete edo M onpas bezalako izenek jatorri gaskoi argia dute (eta ez gaztelaniarena, zenbaitek ikusi nahi izan duten bezala), baina erabileran euskarara egokituak. H orregatik idazten dugu M onpas, eta ez M om pás edo M ontpás, Aiete, eta ez Ayete edo A jette, izen hauek euskaran izan duten erabileragatik hain zuzen ere. Aurk ak o a , etim o lo g ia ara b ia rre k o g a z te la n ia z k o izen a k a rab iartze n sa ia tz e a b ezala izango litzateke (adibidez, G uadalajara, A lm azán edo Alcanadre). H ala ere, eta azterketa sakonagoa egin gabe, ez dugu m ota honetako toponim orik aurkitu O iartzunen, ez dira antzem an beste kom unitate linguistiko batek sortu eta, ondoren, euskarara egokitutako toponim oak. D ena den badira beste m ota bateko maileguak (Z am ora, B uenosaires,..). H auen tratam endu grafikoak aurrekoen arau berberak jarraitzen ditu.


con m ayor o m enor fortuna por sus propietarios. Hay propietarios que enlazan con la tradición utilizando el topónim o que siem pre ha designado el terreno o parcela donde se asienta la nueva casa. En este caso el neotopónim o es virtuoso y puede ser adm i­ tido p or la colectividad sin m ás problem as. En otras ocasiones, y dependiendo de las m odas, se bautiza con un nom bre de persona, un lugar evocador o sim plem ente se utiliza el diccionario para colocar un nom bre m ás o m enos afortunado. A veces estos neotopónim os calan en la sociedad y se extienden, otras veces apenas son conocidos, pero en cualquier caso incum plen una ley fundam ental: no enlazan, salvo en contadas ocasiones, con la tradición dialectal local, lo cual hace que pierdan su valor patrim o­ nial. De todas form as, ju sto es decirlo, m uchos de estos edificios fueron bautizados en euskara en unos tiem pos en los que esto casi era subversivo, lo cual no dejaba de tener su m érito, ya que los dueños o habitantes de esa casa eran inm ediatam ente cata­ logados com o desafectos al régim en. Insistim os, en cualquier caso, en la casi nula validez de estos neotopónim os desde el punto de vista filológico. M ás interesante es la tip o lo g ía a te n d ie n d o a la s c a r a c te r ís tic a s p ro p ia s d el

topónimo. A sí, hablam os de orónim os cuando el nom bre hace relación a la orografía (A m azkargaña, M unagirre). Si, en cam bio, se refiere a fuentes, arroyos, depósitos o em balses, se conocen con el nom bre de hidrónim os (Saroberreka, Errekabeltz, Donfeliziturri). Los que contem plan un edificio com o entidad territorial son los oicónimos, y los que se refieren a cam inos y vías de com unicación, odónim os. Uno de los grupos m ás interesantes son los nom bres, generalm ente oicónim os, construidos a par­ tir de un nom bre de persona: los antropónim os. D ecim os que interesantes porque, si bien los nom bres de persona van cam biando con las m odas, la erosión del euskara, o la influencia de lenguas vecinas (español y francés principalm ente), el antropònim o co n serv a el nom bre prim igenio. A sí, en el lejano A ñarbe se encuentra el caserío A ñarbepetriene (A ñarbe de Pedro), donde la form a tradicional euskérica de Pedro aparece claram ente. De hecho, hace pocos años la calle San Pedro pasó a denom i­ narse Done Petri, cosa que al principio sonaba un poco raro, pero que en pocos años ha sido adm itida y utilizada con naturalidad.

2.5. LOS TOPÓNIMOS Y EL IDIOMA Ya ha quedado claro que los topónim os surgen en una sociedad com o respuesta a la necesidad de la m ism a de definir y diferenciar los diversos lugares, edificios y accidentes geográficos. Surgen, por lo tanto, de una necesidad y de un acuerdo entre los vecinos, lo hacen de una form a natural (es decir, no se hace una reunión de veci­ nos en un arkupe para decidir cóm o se va a llam ar un determ inado lugar de ahora en adelante) y responde en su génesis a determ inadas características del lugar. Es de suponer, por la tanto, que el idiom a en que se crea el topónim o es el de uso com ún, es decir, el euskara. O casionalm ente se adaptan topónim os creados en otra lengua, pero se adaptan al euskara, que es, repetim os, la lengua de uso com ún. En O iartzun, a pesar de la cerca­ nía de la frontera, del puerto de Pasaia y de D onostia, no hem os podido constatar nin­ gún topónim o creado en otra lengua, aunque tenem os sospechas sobre m ás de uno. Y decim os D onostia porque es precisam ente en esta ciudad, fundada com o v illa en


B estalde, lan honetan dokum entu idatzi ugari aurkitu ditugu, gehienak gaztelaniaz. E uskara idatzizko hizkuntza gisa XVI. m endeaz geroztik erabiltzen den arren, ez dute hizkuntz ofizialtzat hartu, hau da, dokum entu ofizialen karga legala hartu ahal izango duen hizkuntz gisa duela ham arkada gutxi arte. B adira, euskal errenazim enduarekin b at etorrita, XX. m endearen hasieran datatutako zenbait dokum entu ofizial euskaraz. D okum entu hauek, ordea, berehala desagertu ziren Prim o de R iveraren diktadurarekin. B igarren Errepublikan berriz ere euskarazko zenbait dokum entu egiten hasi ziren, baina hauek ere Francoren diktadura m ilitarrarekin desagertu egin ziren. E gia esan, Estatu bat zuzentzeak em an behar dituen arazoak kontuan hartuta, bitxia d a jen d ea k hizk u n tza batean edo bestean hitz egin, irakurri eta idaztea eragoztea bezalako txikikerietan zenbaitek izan duten burugogorkeria. D ena den, datu garrantzitsua da ia dokum entu guztietan gaztelania aurkitu dugula, eta hizkuntza hau ez dĂŠla erabat norm alizatzen XIX. m endera arte. H orregatik, soinu bera irudikatzeko grafia eta ortografia diferenteak erabiltzen dituzte. K ontuan izan behar da bokal-sistem a gaztelaniaz eta euskaraz antzekoa bada ere, kontsonanteak ez d irela b erd in ak , b erezik i s/z/tx /ts/tz letrei d ag o k ien ean , oso d iferen teak elkarren artean euskal hiztun batentzako baina korapilatsuak eta antzekoak euskara ez dakienarentzat. O ndorioz, eskribauak une horretan zer entzuten zuen eta paperean Ăąola transkribatu zuen interpretatu behar dugu, zenbaitetan deduktiboa, beste hainbatetan konparaziokoa eta zenbaitetan ikerketa m odukoa den lan batean oinarrituta. Egindako lanaren adibide gisa, azken 200 urteetan T xuzenea etxeak dituen dokum entatutako form ak ikus ditzagun: C husesnene C husene Chusene Chucene Chucene C hucene Chucene Chucene C hucunea C hucenea C husenene T X U SEN EA TX U TA EN E T X U Y EN E T X U Z EN E

1802 1857 1883 1894 1900 1910 1910 1910 1940 1941-1942 1842-1950

1989 1989

096T O U A B/3/II/1/1 O U A B/3/II/9/5 OUA B /3/II/24 OUA B/3/1I/27 O U A B/3/II/15/1 O U A B/3/II/37 O U A B/3/II/37 OUA 0674-04 OUA 0670-06 ZEA 136.20 M U J erreg. 2 9 8 .2 . 888 M UJ erreg. 216. 147.715 LCS LCS

D atu hauek aztertuta berehala interpretatuko dugu C H ren bitartez TX (sabaiko afrikaria) soinua irudikatzen saiatu direla. T xuzenea T Z (Tzuzenea, bizkar hobietako afrikaria) balitz, dokum entu batean edo gehiagotan Z (bizkar hobietako frikari txistukaria) bidez transkribatua aurkituko genuke, Tsuzenea balitz berriz S (goi hobietako frikari txistukaria) bidez aurkituko genukeen bezala. E ra berean, S eta Z (Txusenea edo T xuzenea) arteko zalantza argi geratzen da S eta C txandakatzean. G aztelaniaz oso soinu diferenteak badira ere, euskarazko Z bien tartean dago. A zkenik, bi kasutan


1180 por el rey navarro Sancho el Sabio, donde se instala una im portante colonia de gascones, com erciantes en su m ayoría, que dejan la im pronta en la toponim ia local. Nom bres com o Urgull, M orlans, Aiete o M onpas son de clara procedencia gascona (y no castellana, com o alguien ha querido ver), pero adaptados en su uso al euskara. Por eso escribim os M onpas, y no M om pás o M ontpás, A iete, y no Ayete o A jette, por el uso en euskara que han tenido estos nom bres. Lo contrario sería com o intentar arabizar los nom bres castellanos de etim ología árabe (G uadalajara, A lm azán o A lcana­ dre, por poner unos ejem plos). N o obstante, y a falta de un estudio m ás en profundidad, no hem os encontrado topónim os de este tipo en O iartzun, no se han detectado topónim os creados por otra com unidad lingüística posteriorm ente adaptados al euskara. S í hay, no obstante, otro tipo de préstam os (Zam ora, B uenosaires,..), cuyo tratam iento gráfico sigue las m is­ m as reglas que los anteriores. En otro orden de cosas, a lo largo de este trabajo nos hem os encontrado con num e­ rosos docum entos escritos, la inm ensa m ayoría de ellos en castellano. Aunque el eus­ kara se utiliza com o lengua escrita desde el siglo XVI, no se ha considerado com o len­ gua oficial, es decir, que pueda soportar la carga legal de los docum entos oficiales, hasta hace unas pocas décadas. Hay algunos docum entos oficiales en euskara fechados a principios del siglo XX, coincidiendo con el R enacim iento vasco, pero rápidam ente desaparecen con la dictadura de P rim o de R ivera. D urante la S egunda R epública vuelve a generarse algo de docum entación en euskara, y tam bién desaparece con la dictadura m ilitar de Franco. La verdad es que con los problem as que tiene que dar diri­ gir un Estado, es curioso el em pecinam iento que han tenido algunos en nim iedades com o im pedir que la gente hable, lea y escriba en una u otra lengua. En todo caso, el dato que im porta es que es el castellano el idiom a con el que nos hem os encontrado en casi todos los docum entos, y esta lengua no se norm aliza total­ m ente hasta finales del siglo XIX , de m anera que incluso para representar un m ism o sonido se utilizan grafías y ortografías diferentes. Hay que tener en cuenta que el sis­ tem a vocálico es sim ilar en castellano y euskara, pero no así el consonàntico, espe­ cialm ente en cuanto a las letras s/z/tx/ts/tz, m uy diferentes entre sí para un vascoparlante pero enrrevesadas y sim ilares para quien no conoce la lengua. El resultado es que debem os de interpretar qué es lo que estaba oyendo el escribano y cóm o decidió transcribirlo sobre el papel en ese m om ento, a partir de un trabajo a veces deductivo, otras com parativo y en ocasiones detectivesco. que presenta ia casa T xuzenea en los últim os 200 años: C husesnene Chusene Chusene Chucene Chucene Chucene Chucene

1802 1857 1883 1894 1900 1910 1910

096T OUA B /3/II/I/1 QUA OUA OUA OUA OUA

B/3/II/9/5 B/3/II/24 B/3/II/27 B/3/II/15/1 B/3/II/37


artikulua agertzen da. H orregatik nom inatiboan m odu zuzenena Txuzenea da, artikuluarekin. A zpeitia bezala deklinatzen da.

2.6. TOPONIMOEN EBOLUZIOA ETA MINTZAIRAREN EKONOMIA Oraingoz, argi geratu den kontzeptuetako bat da, toponim oak toki jakin bati errefe­ rentzia egiteko prem iatik sortzen direla. Toponim oa, hizkuntza jakin bateko eraikuntza gram atikai batetik “jaiotzen da”, eta tokiaren berezko zenbait ezaugarri hartzen ditu. Adibidez, ibaiarte luze batek Egiluze (hegia eta luzea) izena har dezake, baina oso malkartsua bada Egizorrotz deitu daiteke. Halaber bertako elem enturen bati iotua egon dai­ teke, adibidez, pago m otzak dauden erem u bati Pagom otzeta deitzen zaio. D ena den, argi dago jato rrian toponim oak esanahi zehatzen bat zuela eta erraz ulertzen zutela toponim oa erabiltzen zuten lagunek. Horrek, beste hainbat gauzaren artean, izena erraz gogoratzen laguntzen du. G aur egun, toponim o gehienak uiergarriak badira ere, beste hainbat ez dira ulertzen m intzairaren eboluzioaren ondorioz. Izena argiagoa den neurrian gehiago gordeko da bere jatorrizko form a. Aitzitik, interpretazio iluna badu, eboluzionatu egin dezake. A dibidez, B uenosaires baserriak segur aski izen hori hartu zuen A rgentinako hiriagatik, baina inork ez zuen identifikatzen eraik in hori A rg en tinako h iriburuarekin edo h aize lasaia egotearekin. H orregatik ahoskerak jatorrizko form a aldatu zuen eta gaur egungo B onasis-en eraldatu zen. B aina kasu gehienetan fonetism oek tokiko dialekto-form ekin erlazio handiagoa dute; hórrela, toponim oaren esanahia ulertzen jarraitzen da, bere jatorrizko form atik urrunduta bada ere. B idagurutzeta baserria -B id au zta ahoskatzen d a - horren adibide egokia da. A zken batean, esku artean, m intzairaren ekonom ian oinarritutako alderdi ebolutibo bat dugu. Zaldirin Z aldin-en eraldatzen da, M endiarain M endin bezala. Pullegi Pulii ahoskatzen da, eta gauza bera toponim o gehienekin. E goera honen aurrean, m intzaira idatziaren eta ahozko m intzairaren arteko diferentzia argia planteatu behar da. Hau da, inork ez du idazten duen bezala hitz e g i­ ten, eta inork ez du hitz egiten duen bezala idazten. H izkuntza bakar batean ere ez. E ta ez gara esaldien eraikuntza sintaktikoari bu ruz bakarrik hitz egiten ari, baita, eta hau da interesgarriena, hitz bakoitzari buruz ere. O iartzunen ohitura da “eongo gaa” —aurrerantzean izango g a ra - esaldiarekin agur esatea. B aina esaldia transkribatu k o duen edonork “egongo gara” idatziko du, grafia estandarra, norm alizatua eta g u ztientzat orokorra erabilita. E ra berean, toponim o bat m odu norm alizatuan transk rib atu b e h a r den b ezala, ah o sk era h iztu n aren esku g eratzen da. B id ag u ru tze ta fo rm a id a tz ia e ta h izk eta k o fo rm a ja s o a izan g o d a, b ain a O iartz u n en B id au zta esango dute beti. Interesgarria da, m intzairaren higadurari dagokionean arriskua dakarren norm alkuntza toponim ikoaren alderdi bati buruz gogoeta egitea, izan ere, grafia jak in batzuk ofizializatuta, tokiko ahozko form ak desagertzen has daitezke. Tam algarria litzateke h au r oiartzuarrei, adibidez, B idauzta beharrean B idagurutzeta baserriari buruz hitz egiten entzutea. H orregatik, garrantzitsua da grafia norm alizatuaren, kultura-zeinua-


C hucene C hucunea C hucenea C husenene T X U SEN E A TX U T A EN E T X U Y EN E TXUZENE

1910 1940 1941-1942 1842-1950

1989 1989

OUA B/3/II/37 O U A 0674-04 O U A 0670-06 Z E A 136.20 M U J erreg. 298. 2. M UJ erreg. 216. 147. 715 LCS LCS

Del análisis de estos datos interpretam os rápidam ente que con la C H se intenta representar el sonido T X (africada palatal). Si T xuzenea fuera con T Z (Tzuzenea, africada alveolar) en uno o varios de los docum entos lo encontraríam os transcrito con una Z (fricativa-sibilante alveolar), al igual que si fuera Tsuzenea lo hallaríam os con una S (fricativa-sibilante apico-alveolar). Igualm ente, la duda entre S y Z (Txusenea o T xuzenea) queda despejada al alternarse S y C, sonidos m uy diferentes entre sí en castellano pero respecto a los cuales la Z en euskara se encuentra en una zona inter­ m edia. Finalm ente, se aprecia la existencia del artículo en dos casos, por lo que se considera que la form a m ás correcta en nom inativo es T xuzenea, con artículo. Se declina com o Azpeitia.

2.6. LA EVOLUCION DE LOS TOPÓNIMOS Y LA ECONOMÍA DEL LENGUAJE Uno de las conceptos que ha quedado claro, por el m om ento, se refiere a la idea de que los topónim os surgen de la necesidad de referirse a un determ inado lugar. C uando el topónim o “nace” lo hace a partir de una construcción gram atical en una determ inada lengua, y tom a algunas características propias del lugar. Por ejem plo, un interfluvio largo puede recibir el nom bre de Egiluze (de hegia, interfluvio y luzea, largo), pero si es especialm ente agreste puede ser E gizorrotz (de zorrotz, afilado). T am bién p uede referirse a algún elem ento local, por ejem plo una zona de hayas m ochas se designa com o Pagom otzeta. En cualquier caso, lo que queda claro es que en un origen el topónim o tenía algún significado concreto y era fácilm ente com prensible por las personas que lo utilizaban, lo cual, entre otras cosas, ayuda a recordar con facilidad el nom bre. En la actualidad, la m ayoría de los topónim os son com prensibles pero otros m uchos no, debido a la evolución del lenguaje. C uanto m ás claro sea el nom bre, m ás se conservará en su form a original. Si, en cam bio, su interpretación es m ás oscura, puede ir evolucio­ nando. Por ejem plo, el caserío B uenosaires seguram ente se bautizó inspirándose en la ciudad porteña, pero nadie identificaba ese edificio ni con la capital argentina ni con la existencia de vientos bonancibles. A sí que la pronunciación fue alterando la form a original y se transform ó en el actual Bonasis. Pero en la m ayoría de los casos, los fonetism os tienen m ás relación con las form as dialectales locales, de m anera que se sigue entendiendo el significado del topónim o, au n q u e alejá n d o se d e su fo rm a o rig in al. El ca se río B id ag u ru tze ta , p ro n u n c ia d o B idauzta, es un buen ejem plo de ello.


ren e ta h izk u n tza b erresk u ra tzea ren , e ta to p o n im o a ren ah o sk e ra trad iz io n a la ren artean argi bereiztea. H au, dialekto-form ak gordetzearekin lotuagoa dago. B eraz, zuzen idatzi eta, aldi berean, hitz egiteko garaian tradizioari eusten saiatu behar dugu.

2.7. HIRU TOPONIMO-MOTA DIFERENTE: AHOZKOA, OFIZIALA, NORMALIZATUA Form a idatzien eta ahozko form en arteko diferentzia m arkatzen duen kontzeptua argituta, o n a litzateke zein diren -g u r e ustez eta ikuspuntu h o n e ta tik - hiru to p o ­ nim o-m ota nagusiak.

Ahozko forma edo m ota, izen jakin baten ahoskerarekin lotua dago. B itxia badirudi ere, ez dago ahozko form a bakarra, ez eta hiztunak adina ere. Esan daiteke pertsona bat barne hartzen duen kultur taldeak pertsona honek toponim o bat ahoskatzeko m odua m ugatzen duela. B aserritar heldu eta adinekoek gordetzen dute ahozko form a “garbiena” , euren arbasoetatik jaso a eta, segur aski, kutsaduratik libre, neurri handiagoan edo txikiagoan. O rokorrean, pertsona bat elebakarragoa den neurrian hobeto gordeko du form a tradizionala. Ikerketa toponim ikoak, norm alean, m ota honetako pertsonei galdetuz egiten dira. B aina kontuan izan behar da toponim oak, gizartea osatzen duten pertsona guztiek erab iltzen d itu ztela. L ehen aip atu tak o taldea, k u ltu r o in o rd etzaren h artz aile gisa jo tzen da, toponim o asko ezagutzen ditu eta m aiz erabiltzen ditu, bere bizim oduaren zati delako. D ena den, zer gertatzen da gizartearen gainerako zatiarekin? Lehendabizi, euskal hiztunen eta hala ez direnen artean bereizi beharko litzateke, izan ere aurrenekoek toponim o gehienak ulertzeko gaitasuna dute, eta hizkuntza ahoskatzeko eta funtzionatzeko arauak ezagutzen dituzte. O iartzunen gehienak talde honetan daude, eta ber­ tan hainbat azpitalde ikus ditzakegu. Talde handiena kultura hiritarreko pertsonek osatzen dute, herriaren behealdean bizi dira, biztanle-dentsitate handieneko tokian. O iartzuar gisa, ezagutuko dituzten toponim oak erabiliko dituzte, baina zalantza da, landa-ingurunean bizi diren pertso­ nek bezala ahoskatuko ote duten. E rantzuna ezetz da, orokortze honetan egon daitezkeen salbuespen guztiekin. H iriguneko hiztun batek ez du toponim o bat baserritar batek bezala ahoskatuko. E ra berean, dialekto-form aren ahoskera pixka bat diferentea da. H orri gehitu b eh ar zaizkio, ahoskera trad izio n ala ez duela ezagutzen eta landa-ingurunean baino gehiago jasaten duten gaztelaniaren eragina. D ena den, diferente izateak ez du zuzena ez denik esan nahi; gaur egungo errealitate soziolinguistikoaren isla baino ez da. Tokiko dialektoaren eta bere bokal sistem aren ikerlari batek, adibi­ dez, inoiz ez ditu pertsona hauek elkarrizketatuko. Ez eta, toponim ia tradizionalaren aditu batek ere. B aina ezin d a ahaztu talde hau zabalagoa dela, bertan kultur m aila handiagoko pertsonak daudela, eta hizkuntza eta toponim ia gordetzeko berm ea dela. Toponim oen ahozko form ak erabiltzen dituen hirugarren pertsona-taldeak ez du euskara ezagutzen. O rokorrean, aurreko taldeak erabilitako antzeko toponim o-kopurua erabiltzen du, baina fonem a jakin eta berezkoak (tx, tz eta ts arteko aldea ez da antzem aten - e ta antzem anda ere, zailtasunak izaten dira ahoskatzerakoan-, eta z gaz-


En definitiva, lo que tenem os entre m anos es un aspecto evolutivo basado en la econom ía del lenguaje. Zaldirin se transform a en Zaldin, com o M endiarain en M en­ din. Pullegi se pronuncia Pulii, Em ieta es conocido com o Em ita y así la m ayoría de los topónim os. A nte esta situación se debe de plantear la clara diferencia entre el lenguaje escrito y el hablado. Es decir, nadie habla com o escribe, y nadie escribe com o habla. En nin­ gún idioma. Y no sólo nos referim os a la construcción sintáctica de las frases sino tam bién, y esto es lo que nos interesa, a las propias palabras individuales. Es costum ­ bre en O iartzun despedirse con la frase “eongo gaa”, que significa algo así com o “ya n o s v e re m o s” , p ero c u a lq u ie r p erso n a que v ay a a tra n s c rib ir la fra se e sc rib irá “egongo gara”, utilizando la grafía estándar, norm alizada y com ún para todos. De m anera sim ilar, la transcripción de un topónim o debe de ser en la form a norm alizada, si bien la pronunciación queda en m anos del hablante. B idagurutzeta será la form a escrita, tam bién la form a culta en el habla, pero la form a local siem pre será Bidauzta. Es interesante reflexionar sobre un aspecto de la norm alización toponím ica que conlleva un riesgo en cuanto a la erosión del lenguaje, ya que a partir de oficializar unas determ inadas grafías puede o cu rrir que com iencen a desaparecer las form as habladas locales. Sería una pena ver a los niños oiartzuarras hablar del caserío Bida­ gurutzeta en vez de B idauzta, por ejem plo. Por eso, es im portante distinguir clara­ m ente entre la grafía norm alizada, signo de cultura y recuperación del idiom a, y la pronunciación tradicional del topónim o, hecho que enlaza m ás con el m antenim iento de las form as dialectales. En definitiva, se trata de escribir con corrección y a la vez m antener la tradición al hablar.

2.7. TRES TIPOS DIFERENTES DE TOPÓNIMOS; ORAL, OFICIAL, NORMALIZADO Una vez aclarado el concepto que m arca la diferencia entre las form as escritas y las habladas, sería bueno pensar cuáles son - a nuestro entender y desde este punto de vista- los tres tipos principales de topónim os. La form a o tipo oral se refiere a la pronunciación de un determ inado nom bre. Curiosam ente, no hay una sola form a oral, pero tam poco hay tantas com o hablantes. Podem os afirm ar que el grupo cultural al que pertenece una persona determ ina su form a de pronunciar un topónim o. Los baserritarras de m ediana y avanzada edad son los que m antienen la form a oral m ás “pura”, heredada de sus antepasados y posible­ m ente libre, en m ayor o m enor m edida, de contam inación alguna. En general, cuanto m ás m onolingue sea la persona, m ejor conservará la form a tradicional. Las investiga­ ciones toponím icas se hacen norm alm ente encuestando a este tipo de personas. Pero hay que tener en cuenta que los topónim os son utilizados por todas las perso­ nas que com ponen la sociedad. El grupo anteriorm ente citado se considera deposita­ rio de una herencia cultural, conoce m uchos topónim os y los utiliza con frecuencia, ya que form a parte de su m odo de vida. Ahora bien, ¿qué ocurre con el resto de la sociedad? En prim er lugar se debería hacer una distinción entre vascoparlantes y no vascoparlantes, ya que los prim eros


telan iazk o a b alitz bezala ahoskatu ohi du) ahoskatzeko zailtasunak ditu. Z enbait kasutan hainbat toponim ok naturalki eboluzionatzen dute talde honen hizkuntzaren barruan. E uskarak gaztelaniako form ak m ailegu gisa hartu eta euskararen funtzionam endura ego k itzen dituen m oduan, gaztelan iak gauza bera egiten du euskarazko toponim oekin. Orain arte aipatu dugun ahozko toponim iaz gain, toponimia ofizialez hitz egin dai­ teke. T oponim ia ofizial gisa jo tzen da, adm inistrazioko estam entuek erabilitakoa. G arai bakoitzak, toponim ia bideratzeko m odu desberdinak izan ditu. XIX. m endearen am aierara arte, hizkuntza ofiziala, beti, gaztelania izan zen. Toponim oak, horrenbestez, hizkuntza honen ortografiaren arabera idazten ziren. XX. m endean, euskarari kategoria em aten dioten edo erabat iraintzen duten zenbait gertakari politiko em an ziren, eta 70eko ham arkadaren am aierara arte euskarak ez zuen koofizialtasun-izaera hartu. U rte horietatik aurrera toponim o ofizialak euskaraz idazten hasi ziren. Hórrela, udalerria definitzeko izen ofizial erabiliena Oyarzun izan da, euskarazko eta gaur egun ofiziala den Oiartzun baztertuta. K aleak, industria-poligonoak, eraikin publikoak eta adm inistrazioarekin lotutako gainerako elem entuak, historikoki, izen ofi­ ziala gaztelaniako grafiarekin idatzi dituzte. Hala ere, gaur egun toponim o ofizial gehie­ nak euskaraz idazten dira: Iparralde etorbidea, Zuaznabar industrialdea, eta abar. A zkenik, antzem andako hirugarren toponim o-m ota toponimo normalizatua da. O fizialarekin bat etor daiteke ala ez, azken urteetako jo era ofiziala form a norm alizatura egokitzea izan bada ere. Z er esan nahi du hitz honek? B esterik gabe, hizkuntza idatziak edozein hitz idazteko grafia jakina erabiltzen duen eta aldaketarik onartzen ez duen bezala, toponim oak, m odu zehatz eta finko batera idazten dira. M odu honen p ro p o sam en a, ah o zk o fo rm a ere k o n tu an hartu b e h a r d u en az te rlan d o kum ental batean oinarritu behar da. D atuen azterketa filologikoa eginez, m odu zuzena zein den eta hori toponim o norm alizatutzat hartzen ote den ondorioztatuko da. Azken urteetan hiri- eta industria-azaleraren hazkuntza handia em an da, bide, erai­ kin eta industria-poligono berriak sortuta. H órrela adm inistrazioak, norm alean tokiko ad m in istra z io a k , to p o n im o b e rria k so rtze k o p re m ia du. D u ela h am ark ad a gutxi batzuk ez zegoen g aur dagoen sentsibilitatea. H orregafik, izen ofizial berriek errealitate toponim ikoarekin zer ikusiren bat bazuten, beste edozein arrazoirengatik baino gehiago kasualitateagatik zen. G aur egun tokiko toponim oak -n o rm a liz a tu a k - era­ biltzen dituzte bide eta poligono berriak izendatzeko. H orrek, tradizioa eta m odernizazioa uztartu daitezkeela erakusten du.

2.8. TOPONIMOAK KULTUR ONDARE GISA Sentsibilitate pixka bat duen edozein ikerlariri oilo-ipurdia jartzen zaio baserritar bati entzun diezazkiokeen toponim o berak duela zenbait m ende idatzitako dokum entu bat irakurtzean aurkitzen dituenean. H ala da, etxe eta paraje askoren izenak gaur egun ezagutzen ditugun bezala edo oso aldaketa txikiekin daude O iartzungo U dal A g iriteg ian k o n tsu lta d aitezk een d o kum entu zah arren etan . H orrek esan nahi du, transkripzio dokum entala alde batera utzita, toponim o hauek ahoz transm ititu dituz­ tela belaunaldiz belaunaldi hainbat m endetan zehar gaur egun arte. B ost m ende eta


tienen la capacidad de com prender la m ayor parte de los topónim os y conocen las reglas de pronunciación y funcionam iento del idiom a. Este grupo es m ayoritario en O iartzun, y en él podem os observar diferentes subgrupos. El m ás num eroso está com puesto por personas de cultura urbana que habitan en la zona baja y con m ayor densidad de población del municipio. Com o oiartzuarras, utili­ zarán los topónim os que conozcan, pero cabe preguntarse si los pronunciarán igual que las personas que viven en el m edio rural. La respuesta, con todas las excepcionas que pueda haber en esta generalización, es que no. Un hablante urbano no pronunciará un topónim o com o un baserritarra, de la m ism a m anera que la pronunciación de la form a dialectal es ligeram ente diferente, a lo que podem os añadir un desconocim iento de la pronunciación tradicional y la influencia de la lengua castellana cuya presencia es m ayor aquí que en el m edio rural. A hora bien, que sea diferente no quiere decir que no sea correcta, es sim plem ente un reflejo de la realidad sociolingüística actual. Un investigador del dialecto local y de su sistem a vocálico, por ejem plo, jam ás entrevis­ tará a estas personas. Tam poco un estudioso de la toponim ia tradicional. Pero no hay que olvidar que es este grupo el m ás num eroso, que en él se integran las personas de m ayor nivel cultural, y que supone la garantía para la conservación de la lengua y la toponimia. U n tercer grupo de personas que utilizan form as orales de topónim os se caracte­ riza p or desconocer la lengua vasca. En general, utiliza un núm ero de topónim os sim ilar al grupo anterior, pero presenta dificultades para la pronunciación de determ i­ nados y característicos fonem as (la d iferencia entre tx, tz y ts no es percibida - e incluso si se percibe, norm alm ente cuesta m ás diferenciarla en la pronunciación-, y la z se suele pronunciar com o la z castellana). En ocasiones algunos topónim os evolu­ cionan de form a natural en la propia lengua de este grupo. De igual m anera que el euskara tom a prestadas form as castellanas y las adapta a su funcionam iento, el caste­ llano lo hace con topónim os euskéricos. Aparte de la toponim ia oral, a la que se hecho referencia hasta ahora, se puede hablar de la toponimia oficial, entendiendo com o tal la utilizada por los diversos esta­ m entos de la adm inistración. Las diferentes épocas has supuesto distintas m aneras de en fo car la toponim ia. H asta finales del siglo X IX , por ejem plo, la lengua oficial siem pre fue el castellano. Los topónim os, por lo tanto, se escribían acorde a la orto­ grafía de esta lengua. A lo largo del siglo X X se suceden diferentes avatares políticos que elevan de categoría al euskara o lo denostan totalm ente, y no será hasta finales de los años 70 cuando la lengua vasca tom a carácter de cooficialidad. A partir de estos años com ienzan a escribirse los topónim os oficiales en euskara. Así, el nom bre oficial m ás utilizado para definir al m unicipio ha sido O yarzun, en detrim ento de la form a vasca - y actualm ente oficial- O iartzun. Las calles, polígonos industriales, edificios públicos y dem ás elem entos relacionados con la adm inistración reciben históricam ente un nom bre oficial con grafía castellana. Sin em bargo, en la actualidad la m ayoría de los topónim os oficiales se escriben en euskara; Iparralde etorbidea, Z uaznabar industrialdea, etcétera. Finalm ente, el tercer tipo de topónim o que se contem pla es el topónimo normali­ zado. Puede coincidir o no con el oficial, aunque la tendencia en los últim os años es


m ende bakoitzeko lau belaunaldi direla kontuan izanda, gutxienez hogei belaunaldik jak in dute ondare hau transm ititzen. O parotasunaren eta teknologiaren garaian, ia nahi duguna egin dezakegunean galdu egingo dugu? T oponim oak, ondare inm aterial edo ahozko gisa ezagutzen denaren zati dira. Ez dute preziorik, ez dira saltzen, ez dira erosten. G izartearenak dira eta ez dira gauzei deitzeko m odu bat bakarrik, kultur ondare aberatsa baizik. T oki-izen hauek, ia guztiak oso zaharrak, sortu zireneko gizartearen pasadizoen adierazle b iziak dira, eta iraganeko eta lurrari oso lotutako bizim oduak erakusten dituzte. U dalerriaren hegoaldean, jenderik gabe eta edozein tokitatik urrundua dagoen erem u batean, Pisatokieta (= pisatzen den tokia) izeneko parajea dago. H orrek, Nafarroarekin egiten zen m erkantzia-trafikoarekin eta kontrabandistaren atzetik zebiitzan foruzainekin lotzen du. Halaber, hegoaldean, A ùarbe ibaiaren gainetik igarotzen den zubia dago, Z alditarren zubia izenekoa. Izen honek, bertatik eta ez beste toki batetik zam ariak igarotzen zirela gogoratzen du. Z oragarria da M ikeleteen gobarajolekua (g o b ara jo = a rro p a g arb itu ) ubidearen izena, arropa garbitzen zuten A ritx u leg ik o -b e rriz ere N afarroarekin m u g an - postuko m ikeleteei erreferentzia eginez. Pixka bat ilunagoa da -b a in a ez e sa n ah ia- B orrokazelaietaren ahaidetza. B orroka-jokoak egiten ziren ? B ataila izan zen? Ez, jato rriz k o to p o n im o a B o rro ag azelaieta (B orroagako zelaiak) da; B orroka- bestearen kontrakzioa besterik ez da. A zken batean, arbasoek toponim iaren bitartez hitz egingo balute, m undua bizitzeko eta ulertzeko zuten m odua, bertako m iseriak eta handitasunak kontatuko balituzte bezala da. O ndare toponim ikoaren oso alderdi garrantzitsuak m intzairarekin zerikusia du. Toponim oetan, garai batean erabiltzen ziren baina gaur egun ez direnak fosilizatuak geratzen dira. A dibidez, San Pedroren gaur egungo form a D one Petri gisa norm alizatu behar da, Petri Pedro izendatzeko m odu zuzena delako. Hori, noski, bitxia da edozein euskal hiztunarentzat, baina arretaz aztertzen badugu, toponim ia Petriene (Pedroren etxea) eta A ùarbepetriene (Pedroren A ùarbe) baserrietan aurkituko dugu. Halaber, toponim oek berezko form a dialektalak dituzte eta tokiko fonetika azter­ tzeko tresna baliagarriak dira. O sagai generikoetatik ere ondorio eta tokiko hiztegirako elem entu bitxiak atera daitezke (adibidez, txabala zabalaren txikigarri gisa, edo ospelaren ordez m ospela). H o rreg atik g u ztiag a tik , to p o n im iaren az terlan a, za in tz a e ta era b ile ra ed o zein gizarte m odem ok duen prem ia da, bizitzeko balio eta m odu berriek, m endeak dituz­ ten hitzak bezalako hain gauza errazak gordetzeko arazoak dituzten gizarte hauetan.


que este últim o se adapte a la form a norm alizada. ¿C uál es el significado de esta palabra? Sim plem ente, de la m ism a m anera que la lengua escrita utiliza una grafía determ inada para cualquier palabra y no adm ite variantes para la m ism a, los topóni­ m os se escriben de una m anera concreta y fija. L a propuesta de esta form a se debe de basar en un estudio docum ental que adem ás tenga en cuenta la form a oral. D el análi­ sis filológico de los datos se deduce cuál es la form a correcta y ésta se considera com o topónim o norm alizado. E n los últim os años el crecim iento de ia superficie urbana e industrial ha sido im portante, creándose nuevos viales, edificios y polígonos industriales. Surge así la necesidad de la adm inistración, generalm ente m unicipal, de crear nuevos topónim os. H ace pocas décadas no existía la sensibilidad que hay en la actualidad, de m anera que si los nuevos nom bres oficiales tenían algo que ver con la realidad toponím ica era generalm ente m ás fruto de la casualidad que de otras cosa. Hoy en día se utilizan los topónim os locales -norm alizados- para designar los nuevos viales y polígonos en una m uestra de que tradición y m odernidad pueden ir de la mano.

2.8. LOS TOPÓNIMOS COMO PATRIMONIO CULTURAL A cu alq u ier in v estigador con un m ínim o de sensibilidad se le pone la piel de gallin a cu ando h ojea un docum ento de varios siglos de antigüedad en el que a p a re­ cen escrito s los m ism os topónim os que puede escu ch ar en b o ca de cualquier baserritarra. E n efecto , m uchos nom bres de casas y parajes se encuentran tal y com o los co n o cem o s hoy, o con m uy pocos cam bios, en los docum entos m ás antiguos que se puedan co n su ltar en el A rchivo M unicipal de O iartzun. E sto quiere decir que, al m argen de la transcripción docum ental, estos topónim os han sido tran sm i­ tidos o ralm en te de g eneración en generación a lo largo de varios siglos hasta nues­ tros días. C in co siglos, a cu atro g en eraciones por siglo, suponen un m ínim o de v einte gen eracio n es que han sabido tran sm itir este patrim onio. ¿L o vam os a per­ d er en la ép o c a d e la ab u n d an cia y d e la tecn o lo g ía, donde casi to d o lo que se q u iera realizar es p o sible? Los topónim os form an parte de lo que se conoce com o patrim onio inm aterial u oral. N o valen dinero, no se venden, no se com pran. Pertenecen a la sociedad y guar­ dan no sólo una m anera de llam ar a las cosas, sino un rico legado cultural. Estos nom bres de lugar, casi todos m uy antiguos, son un anecdotario vivo de la sociedad en la que se gestaron y m uestran form as de vida pasadas y m uy ligadas al territorio. Al sur del m unicipio, en una zona deshabitada y alejada de cualquier lugar, se encuentra el paraje de Pisatokieta (= lugar donde se pesa), lo que nos refiere al trá­ fico de m ercancías con N avarra y los guardias forales al acecho del contrabandista. Tam bién p o r el sur un puente salva el río A ñarbe, conocido com o Zalditarren zubia, evoca el paso de las caballerías por ese lugar y no por otro. Es fascinante el nom bre de la regata M ikeleteen gobarajolekua (gobara jo= hacer la colada), en alusión a que los m iqueletes del puesto de A ritxulegi -o tra vez la m uga con N avarra- lavaban la ropa. A lgo m ás oscuro es el entronque, que no el significado, de B orrokazelaieta. ¿Se hacían juegos de lucha? ¿H ubo una batalla? En realidad, el topónim o es B orroagazelaieta (los prados de Borroaga), B orroka es una contracción del mismo.


3. OIARTZUNGO TOPONIMIA 3.1. IKERKETA TOPONIMIKOAREN METODOLOGIA 3.1.1. A hozko toponim iaren bilketa 3.2. epigrafean, XX. m endean O iartzunen egin diren bilketa toponim ikoen inguruan egindako azterlan ugari eta onak aipatu dira. H ainbat ikerlarik, zenbait ham arkadatan, bailarako txoko guztiak bisitatuta ehunka toponim o aurkitu dituzte. L an h au ek zo rrotz eg in arren, ah o zk o to p o n im iaren b ilk etan zen b ait hutsune geratu ziren. Egia esan, “zuloâ€? txiki horiek zailak dira antzem aten. Izan ere, lan hau egin zuen taldea ez zen arazo horretaz jabetu form a dokum entalak (ham ar m ila form a baino gehiago) ahozko toponim iarekin alderatu arte. A tentzioa em aten zuen zenbait dokum entutan behin eta berriz agertzen ziren hainbat izen ez zetozela bat ezagutzen ziren toponim oekin. Paper-sortatan agertzen ziren datuekin toponim oak gero eta hobeto zehaztu ahal izan ziren. Lehendabizi toponim oa aurkitu zen auzoa edo erem ua m ugatzen zen. Z en­ b ait k asu tan , lu rsailaren erren tariaren edo jab ea ren izena eta abizenak ezagutzen ziren. B anan-banan aztertu zituzten eta, bulegoko lan guztia am aitu ondoren, term inoa ezagutu zezaketen pertsonei galdetu zieten. Z enbaitetan bilaketa antzua zen: inork ez zuen toponim o hori ezagutzen. Beste hainbatetan, izena aldatu eta gu nahastu gintuen transkripzio-arazo bat baino ez zela egiaztatu ahal izan genuen. H ala ere zenbait kasutan inform anteak toponim o horri zegokion tpkia argi eta garbi adierazten zuen. Eta ez hori bakarrik; batzuetan sortzen ziren elkarrizketetan, dokum entuetan jaso ez ziren toponim oak agertzen ziren, hau da, inongo dokum entutan bilduta ez zeuden form ak ezagutu genituen. B eharbada hori izan da gure lanaren ekarpen interesgarrienetako bat. Beste guz­ tiak ez zuen presa handirik (bilketaren lan handiena egina zegoen, eta dokum entuek denbora luzez hor jarraitzea espero dugu). B aina toponim o berriak kokatu dituzten inform ante asko adinekoak direnez, lanaren zati hau berehala egitea prem iazkoa zen. Laburtuz, 100 form a berri inguru aurkitu ditugu. H orietako zenbait jad a ezagutzen genituen toponim oekin lotuak daude, baina beste hainbat berriak dira. H em en, gure


En definitiva, es com o si los antepasados hablaran por m edio de la toponim ia, contaran su form a de vivir y entender el m undo, sus m iserias y grandezas. U n aspecto m uy im portante del patrim onio toponím ico tiene que ver con el len­ guaje. En los topónim os quedan fosilizadas palabras hoy en desuso y que en su día fueron utilizadas. P o r ejem plo, la form a actual San Pedro debe de norm alizarse com o Done Petri, ya que Petri es la m anera correcta de designar a Pedro. Esto, evidente­ m ente, se hace extraño a cualquier vascoparlante, pero si se observa con detenim iento la toponim ia se encuentra los caseríos P etriene (casa de Pedro) y A ñarbepetriene (A ñarbe de Pedro). Tam bién los topónim os m uestran form as dialectales propias y son una valiosa herram ienta para el estudio de la fonética local. De los com ponentes genéricos tam ­ bién se pueden extraer curiosas conclusiones y contribuciones al diccionario local (por ejem plo, txabala com o dim inutivo de zabala, o m ospela en vez ospela). Por todo ello, el estudio, salvaguarda y utilización de la toponim ia es una necesi­ dad para cualquier sociedad m oderna, en la que los nuevos valores y m odos de vida parecen reñidos con la conservación de algo tan sencillo com o unas palabras con siglos de antigüedad.


galdera eta itaunketa aspergarriei erantzuten euren denboraren zati bat galdu duten lagunei eskerrak em an nahi dizkiegu, eurei esker, gure kultur ondare kom unaren zati txiki hau berreskuratu ahal izan dugulako.

3.1.2. Lekuko dokum entalen analista D okum entazioak, oso aberatsa m em oria honetako beste epigrafe batean adierazten den m oduan, aukera zabala eskaintzen du. Alde batetik, toponim o baten eboluzioaren aztania jarraitzea ahalbidetzen du, bere interpretazio linguistikoa eta/edo etim ologik oa erraztuta, eta form a norm alizatu bat proposatu ahal izateko oinarrizko datuak em aten ditu. B aina zenbaitetan urrunago doa, eta galdutako toponim o bat interpretatzeko aukera em aten du; izan ere, inform atzaile bakar batek ere horren inguruko ezer berresten ez badu ere lurralde horretan kokatu ahal izango da. K asu horietan, topo­ nim o baten kokapenari buruz dokum entazioak zalantzarik eskaintzen ez duenean, toki-izen hau jaso da eta ontzat em an da. Esan daiteke dokum entazioaren bitartez, d u ela u rte asko g aldu ziren b ain a b erriz ere fu n tzio n alak izan d aitezk een izenak berreskuratzen direla. O so d o kum entazio-lan zabala izan da, b atez ere, U dal A g iritegia oso aberatsa delako. D okum entu m odernoenak (X V II. m endetik aurrera) zuzenean kontsultatu dira. D ata horretatik atzera, dokum entu asko gure ezagutza paleologiko eskasentzako zailegiak direnez, transkripzioak, gaia hobeto m enderatzen duten pertsonei eskatu b ehar izan dizkiegu. D okum entu bakoitzetik bere agiritegi erreferentzia eta bertan agertzen ziren toponim oak ateratzen genituen, fidelki jatorrizko form a errespetatuta eta, z e n b aitetan , in te re sg a rria ze la iru d itzen b a z itz a ig u n , to k i-iz e n a in sk rib atu a zegoen esaldia ateratzen genuen toponim oa testuinguruan kokatzeko. B ibliografiarekin antzeko m oduan lan egin dugu: toponim oak atera eta testuari erreferentzia egin. A m aitzeko, datu horiek datu-base batean sartzen genituen. A lfabetikoki ordenatuak, form a dokum ental bakoitza inkestetan jasotako ahozko form arekin lotzen saiatu gara. H órrela, bi em aitza lortu ditugu: alde batetik, gaur egungo ahozko form a, serie kronologiko batean dokum entutan bildutako form ez inguratu dugu. H orri esker, topon im oaren eta fo rm a n orm alizatuaren eboluzioari buruzko datuak eskuratu ditugu. Bestalde, galdutako toponim o asko filologikoki eta geografikoki (kasu honetan, tokiizena kokatuta) interpretatu ditugu. Lan horri esker, ondare honen zati bat berresku­ ratu ahal izan dugu. D o k u m e n tu -m o ta b e re z ie n a rte an d o k u m en tu k a rto g ra fik o a k d a u d e , h au da, m apak. D okum entu zaharrenek, batez ere hirigintzako bilakaerari buruzko ezagutza zabala eskaintzen dute, toponim oei buruz, ordea, gutxi. M endeek aurrera egiten duten neurrian m apak osatuagoak dira, baina batzuk besteen kopia direla antzem aten da. A m aitzeko, kontsultatutako bibliografiak, form a toponim iko diferenteak berresteaz gain, kasu askotan, toponim o jakinei buruz gauza asko argitzen dituen toki-izen jak in bati buruzko azterlan txiki baina zehatzak dira. H onako agiritegi hauek kontsultatu ditugu: - O iartzungo U dal Agiritegia. - Errenteriako U dal Agiritegia.


3. TOPONIMIA DE OIARTZUN 3.1. LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TOPONIMICA 3.1.1. La recogida de la toponim ia oral En el epígrafe 3.2 se hace referencia a los m uchos, y buenos, estudios de recogida toponím ica que se han realizado en O iartzun durante el siglo XX. D iferentes investi­ gadores han recorrido a lo largo de varias décadas todos los rincones del valle locali­ zando cientos de topónim os. A pesar de la exhaustividad de estos trabajos quedaron algunas lagunas en la reco­ gida de la toponim a oral. En realidad, estos pequeños “huecos” son difíciles de detec­ tar. De hecho, el equipo que hizo este trabajo no se dio cuenta de este problem a hasta que se cotejaron las form as docum entales (unas decenas de m iles de form as diferen­ tes) con la toponim ia viva. L lam aba la atención la existencia de unos cuantos nom ­ bres que aparecían tercam ente en varios docum entos pero no correspondían a ningún topónim o conocido. C on los datos que aparecían en los legajos se fue estrechando el cerco a cada topónim o. Prim ero se deducía el barrio o zona en el que estaba, en ocasiones se sabía el nom bre y apellidos del propietario o arrendatario de la parcela. U no a uno se fue­ ron analizando y, una vez con todo el trabajo de gabinete term inado, se fue pregun­ tando a los posibles conocedores del térm ino. A veces la búsqueda era inútil: nadie conocía ese topónim o. Otras veces se pudo constatar que no era nada m ás que un problem a de transcripción que había desvir­ tuado el nom bre y nos había despistado. Pero en ocasiones el inform ante señalaba sin ningún tipo de dudas un lugar que se correspondía con ese topónim o. Y no sólo eso, sino que en las anim adas charlas que surgían a veces iban apareciendo topónim os indocum entados, es decir, cuya form a no aparece en ningún testigo docum ental. Quizás ésta haya sido una de las aportaciones m ás interesantes de nuestro trabajo. El resto no tenía m ucha prisa (la m ayor parte de la recogida ya estaba hecha, y los docum entos seguirán ahí, esperam os que por m ucho tiem po). Pero m uchos de los inform antes que han ubicado nuevos topónim os son personas de edad avanzada, de


-

H ondarribiako Udal Agiritegia. D onostiako Eiizbarrutiko Artxiboa. G ipuzkoako A rtxibo Orokorra. Loiolako Santutegiko A rtxibo Historikoa. O ñatiko Protokoloen Agiritegia. Z abala Etxeko A giritegia (Donostia). A rchivo R eal C olegiata de Roncesvalles. A rchivo de la Real C hancilleria de Valladolid. A rchivo de Sim ancas (Valladolid). A rchivo H istórico N acional (M adril).

3.1.3. G rafia norm alizatu baten proposam ena T oponim iaren norm alizazio idatziak, hizkuntzaren arauak beteko dituzten form a idatziak proposatzea bilatzen du. G aia, hizkuntza idatziaren eta ahozko hizkuntzaren artean dagoen diferentziaren oso antzekoa da (ez da idazten ahoskatzen dena, mintzaira idatzi norm alizatua dagoelako), eta toponim ian, zenbait kasutan, ahozko form a jasotzeko jo era baino ez da em aten. Toponim ia norm alizatuari buruzko arauetan eta dokum entazioan oinarrituta, form a zuzena proposatzen da, talde honen ikuspegitik, gutxienez. N orm alizazioak interpretazioa exijitzen du, eta kasu gehienetan datuak oso argiak badira ere, bada toponim oen ehuneko bat -b e re ahozko formagatik, egiaztatzeko datu gutxi daudelako, edo jasotako inform azioa ulergaitza d elak o - oso zaila interpretatzen. N orm alizazio-prozesua, Euskaltzaindiak em andako arauetan oinarritu da, eta gure proposam ena erakunde horrek gainbegiratu du. Form a norm alizatuak eta ahozko for­ m ak ez dute zertan bat etorri behar; form a norm alizatua, toponim o horren form a idatzia da. Form a hori, toki bakoitzeko euskalkiaren ezaugarriak kontuan hartuta, modu diferentean ahoska daiteke.

3.1.4. E uskaltzaindiaren arauak, gogoeta laburra Euskaltzaindia da, legez, toponim iaren inguruan irizpena em aten duen erakundea. N orm alizazio-prozesua errazteko, hainbat arau orokor eta, kasu partikularretarako, zenbait erregela zehatz em an ditu. Irakurleak E rakundearen w eb orrian kontsulta ditzake dokum entu horiek. Hem en erregela eta datu guztiak errepikatuko ez ditugun arren, interesgarria d a horietako zenbait gainetik aipatzea, batez ere deigarrienak izan daitezkeenak. D eigarriena, toponim oetan ñ eta 11 bezalako grafiak daudela da. Jakina d a h iz­ k untza idatzi estandarizatuan ia ez direla agertzen (badira zenbait salbuespen, ñabardu ra eta ñ d aram aten beste hogei hitz inguru, b ai e ta 11 daram aten beste sei hitz inguru). B ain a to p o n im ian , to p o n im o ak izen berezi g isa h artz en d iren b itartea n , letra horien erabilera onartzen da beti ere fonetism o bat ez bada. A dibidez, U rdinola, duela hainbat m endetatik horrela dokum entatua badago ere U rdiñola ahoskatzen da. Etim o-


ah í el carácter de urgencia de esta parte del trabajo. E n resum en, se han localizado alrededor de 100 nuevas form as, algunas de ellas relacionadas con topónim os ya conocidos, pero otras totalm ente novedosas. Q uere­ m os reflejar aquí el agradecim iento a quienes han perdido parte de su tiem po respon­ diendo a nuestras aburridas preguntas y cuestionarios, posibilitando la recuperación de esta pequeña parte de nuestro patrim onio cultural com ún.

3.1.2. El análisis de los testigos docum entales La docum entación, riquísim a tal y com o se señala en otro epígrafe de esta m em o­ ria, abre un am plio abanico de posibilidades. Por un lado perm ite seguir la pista de la evolución de un topónim o, facilitando su interpretación lingüística y/o etim ológica, y aporta datos fundam entales para poder proponer una form a norm alizada. Pero a veces va m ás allá, y posibilita la interpretación de un topónim o perdido, pudiendo locali­ zarlo en el territorio a pesar de que ningún inform ante dé fe de ello. En estos casos, cuando la docum entación no ofrece ningún género de dudas sobre la ubicación de un topónim o, se ha recogido este nom bre de lugar y se ha dado com o bueno. Podríam os decir que es una recuperación de nom bres perdidos hace m uchos años y que pueden volver a ser funcionales. El trabajo de docum entación ha sido extensísim o, debido sobre todo a la riqueza que atesora el A rchivo M unicipal. Los docum entos m ás m odernos (a partir del siglo X V II) se han consultado directam ente. A partir de esta fecha, m uchos de ellos esca­ paban a nuestros escasos conocim ientos paleográficos y hem os tenido que encargar las transcripciones a personas m ás especializadas en la m ateria. De cada docum ento se extraía su referencia archivística y los topónim os que en él aparecían, reflejando fielm ente la form a original y, en ocasiones, si se consideraba interesante se extraía la frase en la que se inscribía el nom bre de lugar para contextualizar el topónim o. Con la bibliografía se ha trabajado de una m anera sim ilar: extracto de los topónim os y referencia al texto. Finalm ente, se introducían los datos en una base de, valga la redundancia, de datos. O rdenados alfabéticam ente, se ha intentado relacionar cada form a docum ental con la form a oral que se h a recogido en las encuestas. De esta m anera, se han obte­ nido dos resultados: por un lado, la form a oral actual se ha visto arropada por una serie cronológica de form as docum entales, lo que ha arrojado luz sobre la evolución del topónim o y su form a norm alizada. Por otro lado, se han interpretado filológica­ m ente y geográficam ente (localizando el nom bre de lugar en este caso) m uchos topó­ nim os perdidos, lo que ha perm itido recuperar parte de este patrim onio. Un tipo especial de docum entos son los cartográficos, es decir, los m apas. Los m ás antiguos aportan más conocim iento sobre el devenir urbanístico que otra cosa, siendo parcos en topónim os. A m edida que pasan los siglos los m apas se hacen más com pletos, pero se acusan las sucesivas copias que se hacen unos a otros. Para acabar, la bibliografía consultada ha servido no sólo para corroborrar diver­ sas form as toponím icas, sino tam bién para analizar en profundidad la evolución de algunos nom bres, ya que en m uchos casos se trata de exhaustivos estudios sobre un


logia argia da: U rdin + ola, ondorioz, - n - erabilita norm alizatzea eragiten du. Aitzitik, A ñakadi baserria - ñ - letrarekin idazten da (eta A ñarbe, eta beste hainbat hitz). Ez da A inakadi idatzi behar. Iñaki gizonezko izen bereziaren antzeko kasua da. Hau deigarria gertatzen zaie irakurle askori. Lan honetan, O iartzungo leku-izenak norm alizatzeko, E uskaltzaindiak em an eta argitaratutako araudi osoa hartu dugu kontuan. H ala ere, hain lan handian zalantza asko sortu dira. H orien artean bat, form a dokum entalen pisuarekin noraino heldu izan da; hau da, gaur beste modu batera ahoskatzen den arren, form a idatzi bat berreskuratzea bidezkoa ote den. Edo beste m odu batera esanda, noia jakin daiteke form a dokum ental arkaiko baten aurrean edo gaur egun erabiltzen den baten aurrean gauden. A rau o ro k o r gisa, d o k u m en tu en in flex io -p u n tu tzat X IX . m en d ea hartu dugu. F orm a bat m endeetan zehar dokum entatua agertzen bada eta XIX . m endera heltzen bada, ondoren eboluzioren bat badu ere, form a dokum ental hau onartuko da. A dibi­ dez M endiarain (M endin beharrean), Z aldirin (Zaldin beharrean), B orroagazelaieta (B orrokazelaieta beharrean), eta abar. H ala ere, eta Euskaltzaindiak em andako aginduei jarraituta, XV, XVI, X V II edo XVIII. m endeetan gaur egungoa ez den form aren b at aurkitzen badugu baina XIX. m endean halakorik aurkitu ez badugu, form a arkaiko gisa sailkatuko dugu eta ez da norm alizaziorako erabiliko; bai ordea toponim oaren eboluzioa aztertzeko. K ontuan izan behar da XX. m endearen erdialdean jaiotako edozein pertsonak, eta asko daude, m ende-aldaketarekin jaio ziren aiton-am onak izango zituztela, eta hauek, eu ren arb aso ei, X IX . m endean id atzitak o fo rm a k en tzu n g o z izk ie te la erabiltzen. U rrun dagoela badirudi ere, hiru belaunaldi baino ez dugu atzera egin.

3.2. OIARTZUNI BURUZKO AZTERLAN TOPONIMIKOAK: HISTORIA LABURRA A u rkitutako datu toponim iko zaharrenak, lu rrald ea deskribatzen duten hainbat dokum entu historikotan daude: em ariak, salm entak, hipotekak eta auziak asko dira toki-izenetan. B aina ez dira toponim iako azterlanak; baliabide hau, gertakari jakin bat deskribatzeko m odu bat bezala erabiltzen dute. T oponim oak sistem atikoki biltzen dituzten argitaratutako lehen azterlanak korografia klasikoak dira, hala noia, Isastirena (1625) edo G orosabelena (1862). H ala ere, hauek ere ez dira toponim iako azterlanak, deskribapenak baizik; eta bertan, tarteka, etxe, m endi, erm ita, eliza, ibai eta iturrien zerrendak agertzen dira lurraldea deskri­ batzeko helburuarekin. H ala ere, balio handiko dokum entuak dira. XIX . m endean hiztegi geografiko eta deskribatzaileak sortu ziren. H orien artean M adozena da osatuena. Izan ere bertan, Espainiatako eta itsasoz bestaldeko lurraldeetako populazio-entitate guztien inform azioa biltzen da. B igarren m ailako toponim ia, m ende honetan izugarrizko bi lan egiteko beharrezko tresna izango da: nekazaritzako errenten kontrola eta kartografia 1/50.000 eskalan. Saila kontrolatzen hastean lursail guztien deskribapena sortu zen, neurriak, urteko errendim enduak, m ugak eta, hona hem en garrantzitsuena, lursaila zein izenez ezagu-


determ inado nom bre de lugar. Los arciiivos consultados han sido los siguientes: -

A rchivo M unicipal de Oiartzun A rchivo M unicipal de Errenteria A rchivo M unicipal de H ondarribia A rchivo D iocesano de San Sebastián A rchivo G eneral de G ipuzkoa A rchivo H istórico del Santuario de Loiola A rchivo de Protocolos de Oñati A rchivo de la C asa Z abala (Donostia) A rchivo Real C olegiata de R oncesvalles A rchivo de la Reaí C hancilleria de Valladolid A rchivo de Sim ancas (Valladolid) A rchivo H istórico N acional (M adrid)

3.1.3. La propuesta de una grafía norm alizada La norm alización escrita de la toponim ia busca la proposición de unas form as escritas que cum plan las reglas del idiom a. El asunto es m uy sim ilar a la diferencia existente entre la lengua escrita y la lengua oral (no se escribe lo m ism o que lo que se pronuncia, ya que hay un lenguaje escrito norm alizado), y a veces en la toponi­ m ia se tiende sim plem ente a reflejar la form a oral. A poyados en la docum entación y en las reglas sobre toponim ia norm alizada, se propone una form a que, al m enos desde el punto de vista de este equipo, es la correcta. La norm alización exige interpretación, y si bien en la m ayor parte de los casos los datos aportan gran claridad, hay un porcentaje de topónim os que, bien por su form a oral, bien p or la parquedad de datos contrastables, bien por la incoherencia de la inform ación que se posee, son de difícil interpretación. El proceso de norm alización se ha basado en las norm as dadas por la Real A cade­ m ia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, y nuestra propuesta ha sido revisada por esta institución. La form a norm alizada no tiene porqué coincidir con la form a oral, sino que es la form a escrita de ese topónim o que puede pronunciarse de m anera diferente atendiendo a las características de la variedad dialectal local.

3.1.4. Las norm as de E uskaltzaindia, una pequeña reflexión La Real A cadem ia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, es la entidad que por ley dictam ina sobre la toponim ia. Para facilitar el proceso de norm alización ha dictado una serie de norm as generales así com o una serie de reglas concretas para casos pun­ tuales. El lecto r puede consultar estos docum entos en la página w eb de ¡a A cadem ia. A quí no se van a repetir todos las reglas y datos, pero sería de interés com entar som e­ ram ente alguna de ellas, sobre todo las que m ás pueden llam ar la atención.


tzen den. Form atu hori XX. m endeko berrogeita ham arreko ham arkadara arte m an足 tendu zen L anda A berastasunaren E baluazio ezagunekin. B ertan lursail bakoitzak bere izena hartzen zuen. D okum entu honek, O iartzunen ia galduta zeuden toponim o ugari aurkitzeko balio izan du, 60ko ham arkadan erabat aldatzen da katastroko antolam endua, eta zerga-prozesuetan inform atika sartzearen ondorioz, lursail bakoitza zenbaki-kode batekin izendatzen hasi ziren, era horretan toponim oa galduz. K arto g rafia, bestalde, X IX . m endearen erdialdean hasi zen F rancisco C oellok m apak 1/50.000 eskalan argitaratu zituenean. B ildum a hori gaur arte heldu da. Garai hartan toponim ia beharrezkoa zen m apa erabili ahal izateko, eta lurraldean ibiltzen ziren topografoek, datu geodesikoak biltzean toki-izenez galdetzen zuten. N oski, ez zeukaten toponim oa norm alizatzeko edo agiritegietan dokum entu historikoak kontsultatzeko asm orik. K artografia erabiltzeko behar zen beste balio bat zen. XX. m endearen hasieran, arm adak, erem u gatazkatsuenetako udalerrien, hau da, F rantziarekin m ugatzen zuten udalerrien m apak egin zituen 1/5.000 eskalan. Errenteria, O iartzun eta Irungoak ezagutzen ditugu. M apa horietan, bide publiko guztiak (edo ia guztiak) eta baserriak agertzen ziren. O rografikoki lurralde m alkartsu eta zailean erraz m ugitzeko tresna zen. B ertan bizi zirenek, norm alean, ez zuten hitz bakar bat gaztelaniaz egiten. E z dago adierazitakoa baino askoz ere dokum entazio gehiago. XX. m endearen erdialdean toponim ia txikiak, poliki-poliki, garrantzia galdu zuen. la ez zitzaion inori interesatzen, beharbada m endizaleei bakarrik, baina tontorrei eta ibilbideei zegokienean besterik ez. T estuinguru honetan, herrialde osoan, lehen azterlan toponim ikotzat har daitezkeen landan egindako toponim ia-bilketarako hainbat lan hasi zituzten. N orm alean, bertak o ik erlariak ziren, kaletarrak, eta k ultura eta m endiko jard u erei lotutakoak. O iartzunen fenom eno hori bi talderen eskutik em an zen. A ide batetik, O B IE Taldea (O iartzun B ailarako Ikerketa Taldea) zegoen I単aki A rbelaitzek zuzendua, eta bestetik A dolfo Leibar, Jose M ari Sanzberro eta Jose Luis C -N 炭単ezen taldea zegoen. Bi talde horien lana, laurogeiko ham arkadaren am aieran m apa bana argitaratuta am aitu zen. H arrigarria d a em aitzak zein antzekoak izan ziren. H orrek, lana ondo egin zutela adierazten du. Lan horien ondoren, G ipuzkoako A ldundiak eskatuta Aranzadi Zientzia Elkarteak (1988) eta Eusko Jaurlaritzak eskatuta Deikerrek (1993) egindako bilketak heldu ziren. L au ro g eita ham arreko h am arkadatik aurrera, inform atzaile b alio tsu en ak , bizitza-legearen ondorioz, desagertzen hasi ziren, eta bilketako azken lanak ia prem iazko lan arkeologiko gisa ulertzen dira. H ala ere, urte horietatik aurrera ikuspegi berria sortu zen, hots, toponim oen norm alizaziora zuzendutako ikerketa dokum entala, ondare ukiezina m antendu eta zaintzeko gizartearen kezka handiagoaren erantzun gisa. B ide horri jarraitu z egin dugu gure lana. E torkizuna, zentzu honetan, oso argi ez badago ere, pentsa daiteke toponim oak berreskuratu eta orografikoki norm alizatuta, iturburura itzuliko direla, ahozko form ak bertako dialekto-aberastasunaren zati gisa erabiliz.


L o que m ás llam a la atención es la existencia de grafías com o ñ y II en los topóni­ mos. Sabido es que en la lengua escrita estandarizada apenas aparecen (hay algunas excepciones, com o ñabardura y una veintena de palabras m ás con ñ, y una m edia docena con 11). Pero en toponim ia, en tanto en cuanto los topónim os son considerados nom bres propios, se adm ite el uso de estas letras siem pre que no sea un fonetism o. P or ejem ­ plo, U rdinola está docum entado así desde hace varios siglos, pero se pronuncia Urdi­ ñola. La etim ología es clara: Urdin + ola, lo que hace que se norm alice con -n -. En cam bio, el caserío A ñakadi se escribe con - ñ - (y A ñarbe, y un largo etcétera). N o se debe escribir A inakadi. Es un caso sim ilar al nom bre propio de varón Ifíaki. E ste es un hecho que llam a la atención a m uchos lectores. E n este trabajo hem os tenido en cuenta toda la norm ativa em itida y publicada p o r la A cadem ia a la hora de norm alizar los nom bres de lugar de O iartzun. N o obs­ tante, en un trab ajo tan ingente han surgido m uchas dudas, una de ellas h a sido hasta dónde lleg ar con el peso de las form as docum entales, es decir, si es lícito o no re cu p erar una fo rm a esc rita a p esa r de que hoy se pronuncie de otra m anera. O dicho de o tra form a, cóm o saber si estam os ante una form a docum ental arcaica o vigente en la actualidad. C om o regla general se ha aplicado el siglo XIX com o punto de inflexión en los docum entos. Si una form a aparece docum entada a lo largo de los siglos y llega a m ediados del X IX , a pesar de que luego sufra una evolución se considera válida esta form a docum ental. Es el caso de M endiarain (en vez de M endin), Zaldirin (en vez de Z aldin), B orroagazelaieta (en vez de B orrokazelaieta), e tc ... Sin em bargo, y atendiendo a las indicaciones de la A cadem ia, si encontram os una form a diferente de la actual durante los siglos XV, XVI, X V II o X V III, pero no tene­ m os continuidad en el XIX , se considera com o un arcaísm o y no se utiliza para la norm alización, aunque sí para estudiar la evolución del topónim o. Hay que ten er en cuenta que cualquier persona nacida a m ediados del siglo XX, que hay m uchas, habrá tenido abuelos nacidos con el cam bio de siglo, y estos habrán oido de boca de sus m ayores las form as escritas en el siglo XIX . Parace m uy lejano pero sólo hem os retrocedido tres generaciones.

3.2. LOS ESTUDIOS TOPONÍMICOS SOBRE OIARTZUN* UNA PEQUEÑA HISTORIA Los datos toponím icos m ás antiguos que existen se encuentran en diversos docu­ m entos históricos que describen el territorio: donaciones, ventas, hipotecas, pleitos y litigios abundan en nom bres de lugar. Pero no son estudios de toponim ia, sino que utilizan este recurso com o un m edio para describir un hecho determ inado. Los prim eros estudios publicados que recogen topónim os de una m anera sistem á­ tica son las corografías clásicas, com o la de Isasti (1625) o G orosábel (1862). No obstante, tam poco son estudios de toponim ia, son descripciones en las que ocasional­ m ente vienen listados de casas, m ontes, erm itas, iglesias, ríos y fuentes con el obje­ tivo de describir el territorio. N o obstante, son docum entos m uy valiosos.


3.3. DATU KUANTITATIBOAK - A urkitu eta norm alizatutako toponim o-kopurua: 1.694 - D okum entutan jaso arren aurkitu ez diren toponim oen kopurua: 920 - K ontsultatutako dokum entu-kopurua: 450 inguru - Erabilitako dokum entu-kopurua: 198 - K ontsultatutako artxibo-kopurua: 12 - D okum entu-erreferentzien kopurua: 28.000 - A letrarekin basita O iartzunen aurkitutako toponim oen ehunekoa: %19 - A letrarekin hasten diren euskarazko hitzen ehunekoa: % 11

3.4. AHOZKO FORMAREN ETA FORMA NORMALIZATUAREN ARTEAN DIFERENTZIA HANDIAK DITUZTEN TOPONIMOAK G ertakari am in ta toponim ian, eta hizkuntzan bertan, toponim oa erabat itxuralda daiteke, eta ondorioz, bere ja to rria ilundu. H ona hem en O iartzungo hainbat topo­ nim o, aldaketa handiak jasan dituztenak denboran zehar. Form a arautua proposatzerakoan kontuan izan dira etim ologia, eta baita ere, gertatutako aldaketak eta aldaketa hauek noiz em an diren. H orregatik batzuetan alde handia sum a daiteke ahozko for­ m aren eta form a arautuaren artean. B akoitzari berea em atearren, zera proposatzen da: Form a arautuak bere horretan jasotzea baina ahozkoan beti erabili diren bezala erabiltzea. A izegain > Aizain A raingibel > AingeÏ A ranburu > Anbu A rtasoro > A rtaso A uspogindegi > Espaindi, A uspaindei A zkorasti > A skosti B idagurutzeta > Bidauzta, B idautza B orroagazelaieta > B urrukazelaita B uenosaires > B onasis E skinburu > Ixkim u Feloaga > Pelu G ogorregi > G orrei, Gorri G orosgarate > G ozketa M atxillanda > M atxinda M endiarain > M endin M ugarriluze > M ualix


E n el X IX surgen los d ic c io n a rio s g e o g rá fic o -d e sc rip tiv o s, en tre ello s el de M adoz es el m ás com pleto, ya que recoge la inform ación de todas las entidades de población de las Españas y los territorios de ultramar. L a toponim ia m enor será un instrum ento necesario para llevar a cabo dos ingentes tareas durante este siglo: la fiscalización de las rentas agrarias y la carto g rafía a escala 1/50.000. D e la fiscalización del cam po surge la descripción de todas las parcelas, con sus dim ensiones, rendim ientos anuales, linderos y, he aquí lo m ás im portante, el nom bre con el que es conocida la parcela. Este form ato se m antiene hasta los años cincuenta del siglo XX con los conocidos A m illaram ientos de la R iqueza Rústica, donde cada parcela venía identificada con un nom bre. Este docum ento ha servido para encontrar num erosos to p ónim os casi perdidos en O iartzun. En los años 60 la organización catastral cam bia radicalm ente y la introducción de la inform ática en los procesos fis­ cales term ina denom inando cada parcela con un frío código num érico, perdiéndose así el topónim o. La cartografía, por su parte, com ienza a m ediados del X IX con la publicación a cargo de Francisco C oello de los m apas a escala 1/50.000, colección que llega hasta la actualidad. A hora era necesaria la toponim ia para poder utilizar el m apa, y los topógrafos que recorrían el territorio, a la vez que tom aban sus datos geodésicos pre­ guntaban por los nom bres de lugar. Por supuesto que no había intenciones de norm a­ lizar el topónim o ni de consultar docum entos históricos en los archivos. Se trataba de un valor añadido y necesario para la utilización de la cartografía. En los com ienzos del siglo XX, el ejército realiza unos m apas a escala 1/5.000 de los m unicipios de las zonas m ás conflictivas, es decir, la frontera con Francia. C ono­ cem os los de Errenteria, O iartzun e Inm . En ellos aparecían todos los cam inos públi­ cos (o casi todos) y los caseríos. Eran un instrum ento para desenvolverse con soltura p or un territorio agreste y com plicado orogràficam ente, con unos habitantes que no hablaban una sola palabra de castellano por regla general. N o hay m ucha m ás docum entación que la ya señalada. A m ediados del siglo XX la toponim ia m enor pierde su im portancia poco a poco. A penas interesa a nadie, qui­ zás sólo a los m ontañeros, pero sólo en cuanto a las cim as y sus itinerarios. E n este co n tex to , co m ien zan a d arse de una m anera g en e raliza d a en todo el país una serie de trabajos de recogida de toponim ia en cam po que pueden co n sid e­ ra rse los p rim ero s estu d io s to p o n ím ico s. N o rm alm en te eran in v e stig a d o re s del m ism o m unicipio, kaletarras y ligados a actividades culturales y m ontañeras. En O iartzun se da este fenóm eno de m ano de dos grupos. P or un lado O B IE T aldea (O iartzu n B ailarako Ikerketa Taldea) com andado por Iñaki A rbelaitz, y p o r otro el grupo de A dolfo L eibar, Jo sé M ari S anzberro y Jo sé L uiz C -N úñez. Los dos c ris­ talizan con la p u b licación de un m apa a finales de los ochenta y llam a p o d ero sa­ m ente la aten ció n la co in cid en cia de los resultados, señal de que el trabajo se hizo bien. Tras ellos llegó la recogida que hizo la S ociedad de C iencias A ranzadi para la D iputación de G ipuzkoa (1988) y la de D eiker para el G obierno Vasco (1993).


M unagirre > B unanier O rdosolegi > O rdoxelai O tabardegiko erreka > O tardikoerreka Paradiso > Paiso Pikokarate > Pikoketa Sagarbisti > Sabisti Saroerreka > X auerreka S orozarreta > Sauzarta, Sozarta U rsoroeta > U souta Zaldirin > Zaldin

3.5. ZERRENDAK 3,5.1. A urkitu eta norm alizatutako toponim oak O ndoren, ord en a alfabetikoa jarraitu ta, aurkitutako toponim oak (non kokatzen diren ezagutzen ditugunak dira), proposatutako form a norm alizatuarekin adieraziko ditugu. Sarrera bakoitzak term ino bat baino gehiago izan ditzake, toponim o erlazionatuak izeneko atal txiki batean, antzeko form ak eta/edo eratorriak sartu ditugu. Izen bakoitzean, bereziki aztertu eta eztabaidatu denean, aurkitutako form a historiko garrantzitsuenak eta hauen erreferentzia dokum entala adierazi dira. Erreferentzia hauek, laburtuta, ondorengo epigrafean argitzen dira. Toponim o jak in batean sakondu nahi badugu, U daletxean jasotako txosten orokorrera jo beharko da (M ugarri hau baino askoz ere zabalagoa). Bertan, form a doku­ m ental guztiak eta aztertutako dokum entu guztien zerrenda zehatza agertzen dira. Zerrendaren am aieran hagionim oei buruzko atal bat sartu dugu. H auen erabileraren m aiztasunak eta euren form a norm alizatuen zailtasunak, santu guztiak m ultzo batean biltzea gom endatzen zuten kontsulta errazago egiteko.

Aduriz. Baserria, sagardotegia, lursaila. A duriz baserria eta A duriz sagardotegia bat dira. G arai batean sagardotegia erruz o m en zen O ia rtz u n e n ; h ala b o ta zuen M ix elen a k A d u riz sa g a rd o te g ia n b erta n , 1988an: “{■••) G arai bateko sagardoteiak,/ gaurko ohituran etzian,/ orduan sagardotegiak-e/ atero izaten tzian,/ aitona bati entzun niona/ orain akordatzen tzian/ berroget eta ham abi etxe/sagarduaren txotxian. ( ...) ”

Agerretxo. Agerretxoelutsa. Parajea. Elutxa: Sakon txikia, iluna eta hotza. B atuan -tx-dun form a erabiltzen den arren, -tS'dun form a onartzen da bertako hizkeraren (eta euskalkiaren) ezaugarri gisa.

Aginaga. Baserria. “ A iñ e” ah o sk a tu ta , leh en ald iz 1675. u rtek o d o k u m en tu b atea n aurkitu dugu (D EA H 2645/002-00). B eti A ginaga form arekin agertu da, -n- letrarekin, 1908ko


A p artir de los noventa, los inform antes m ás valiosos com ienzan a desaparecer por ley de vida, y los últim os trabajos de recogida se entienden casi com o una inter­ vención arqueológica de urgencia. N o obstante, a partir de estos años surge un nuevo enfoque, com o es la investiga­ ción docum ental encam inada a la norm alización de los topónim os, com o respuesta a una m ayor conciencia de la sociedad en el m antenim iento y cuidado del patrim onio intangible. En esta clave está hecho nuestro trabajo. El futuro, en este sentido, no está m uy claro, pero es de suponer que tras la fase de recuperación y norm alización ortográfica de los topónim os se volverá a los orígenes, conociendo y divulgando las form as orales com o parte de la riqueza dialectal local.

3.3. LOS DATOS CUANTITATIVOS - N úm ero de topónim os localizados y norm alizados: 1694 - N úm ero de topónim os no localizados con constancia docum ental: 920 - N úm ero de docum entos consultados: unos 450 - N úm ero de docum entos utilizados: 198 - N úm ero de archivos consultados: 12 - N úm ero de referencias docum entales: 28.000 - Porcentaje de topónim os localizados en O iartzun que com ienzan con la letra A19% - Porcentaje de palabras en euskara que com ienzan con la letra A; 11 %

3.4. TOPONIMOS CON DIFERENCIA LLAMATIVA ENTRE LA FORMA ORAL Y LA NORMALIZADA Un acontecim iento corriente en la toponim ia o en la propia lengua puede transfor­ m ar com pletam ente el topónim o y, en consecuencia, oscurecer su origen. A continua­ ción presentam os topónim os de O iartzun sujetos a grandes cam bios a lo largo de los años. Para proponer la form a norm alizada hem os tenido en cuenta la etim ología, los cam bios acaecidos y cuándo se produjeron esos cam bios. Por esa razón, en ocasiones hay una gran diferencia entre la form a oral y la norm alizada. Para dar a cada una lo suyo, proponem os lo siguiente: recoger la form a norm alizada pero usar la form a oral com o se ha utilizado siempre. A izegain > Aizain A raingibel > A ingel A ranburu > Anbu Artasoro > Artaso A uspogindegi > E spaindi, A uspaindei


dokum entu batean (O U A A /6/2/2) izan ezik. B itxikeria gisa, hau da euskaraz idatzita au rk itu tak o gutxi h orietako bat: ( ...) A yuntam entuak erab ak i du ela, A guiñagako cerraduran barrenean dagoen belarra saltzia (...). Etim ologia argikoa: H agina {Taxus baccaía), zuhaitz m ota arrunta, erabilera anitzekoa. -aga eratorpen atzizki m ultzokaria. H agin lekua adierazten du.

Agirre. Baserria eta parajea. A hozko form a A gerre bada ere, kontuan izan behar da XV. m endetik XIX . m en­ dean ondo sartu arte, aurkitutako form a dokum ental bakarra A girre (A guirre) dela. 1843. urtean agertu zen íehen aldiz A gerre hitza (O U A C /4/16/8). A girre, 1940 urterà arte dokum entatu zen. Iparraldeko toponim iaren inguruko Euskal D eituren K ronikak lanean honela dio M. Tam bourin-ek: A gerre: A gerian, gainean dena. Litekeena da hau izatea toponim o honen esanahia.

Agirreberri. Baserria. K asuistika antzekoa da A girreberriren kasuan. B adirudi etxea XVIII. m endearen erdialdean eraiki zela (dokum entuetan lehen aldiz 1760. urtean aipatu zen, D EA H 2643/003-00) A girreberri izenarekin. Form a hori 1857. urterà arte m antendu zen. U rte horretan bertan agertu zen lehen aldiz A gerreberri gisa, G ipuzkoako izendegian.

Agirrezarra. Baserria. E txe honen lehen aipam enak (A girre Z aharra esan nahi du, A girreberrirekin kontrajarrita) XIX. m endearen hasieran agertu ziren, zehazki 1802an (0 9 6 T ) eta 1824an (O G PA R L ib H 594 Fol 36 V to): aurreko oikonim oen antzeko m oduan, - i - duen form a XIX. m endearen erdira arte m antendu zen. H ortik aurrera - e - duen form a finkatu zen.

Agorrerreka. Ubidea. E tim ologia: A gor: 1. Legor, idor, urik gabekoa. 2. Linu m ota, ohialgintzan eta sendabelar gisa erabilia. Z iurrenik lehena. Beraz, ur gutxiko erreka, edo erreka lehorra. B este hainbeste A gorriturri toponim oari dagokionez.

Agorriturri. Iturria. O so goiz dokum entatua, 1685. urtean (OU A B/5/1/2). Ikus A gorrerreka toponim oaren oharrak.

Aiako Harria. Mendia. O iartzun, Irun eta Lesaka herrien artean, bere gailurretako bat da, Irum ugarrieta hain zuen, hiru herrien arteko m uga. H onetaz gain, EA Eko granitozko m endi bakarra da, m ineraletan aberatsa. H orren erakusgarri dira inguruko m eategiak. Ikus beste ize­ nak: Las Tres C oronas edo M ontagne des Trois C ouronnes eta L a B atallera edo Las Batallas.


A zkorasti > A skosti B idagurutzeta > B idauzta, B idautza B orroagazelaieta > B urrukazelaita B uenosaires > Bonasis E skinburu > Ixkim u Feloaga > Pelu G ogorregi > G orrei, G orri G orosgarate > G ozketa M atxillanda > M atxinda M endiarain > M endin M ugarriluze > M ualix M unagirre > B unanier O rdosolegi > O rdoxelai O tabardegiko erreka > O tardikoerreka Paradiso > Paiso Pikokarate > Pikoketa Sagarbisti > Sabisti Saroerreka > X auerreka Sorozarreta > Sauzarta, Sozarta U rsoroeta > Usouta Zaldirin > Zaldin

3.5. LISTADOS 3.5.1. Topónim os localizados y norm alizados A continuación se reseñan por orden alfabético los topónim os localizados (son aquéllos sobre los que sabem os su ubicación) con la form a norm alizada propuesta. C ada entrada puede tener varios térm inos, ya que en un pequeño apartado denom i­ nado topónim os relacionados se han incluido form as sim ilares y/o derivadas. En cada nom bre, especialm ente cuando ha sido m otivo de estudio y discusión, se indican las form as históricas m ás relevantes que se han encontrado así com o su refe­ rencia docum ental. Estas referencia vienen explicadas de una m anera resum ida en el epígrafe siguiente. Si se desea profundizar en un topónim o concreto se habrá de acudir al inform e general (m ucho m ás volum inoso que este M ugarri) depositado en el ayuntam iento, donde aparecen todas las form as docum entadas y la relación exhaustiva de los docu­ m entos analizados. Al final del listado se ha incluido un apartado de hagiónim os. La frecuencia de sus uso así com o la dificultad de sus form as norm alizadas aconsejaban agrupar todos los santos y santas para facilitar su consulta.


B ailarako toponim o ezagunenetako b at da. E uskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez asko erabili denez, form a diferenteak eratorri dira. Inguruan bizi den (O iartzungo b ai­ lara, Irun, L esaka, G oizueta,...) pertsona baten ikuspuntutik izen zuzena A iako H arria da. G aztelaniaz form a hau izen berezia da -s e g u r aski zuzenean itzu lia - duela hainbat m endetatik, baina beti singularrean: “P eña de A ia” . A zken ham arkadetan form a pluralizatzailea sortu zen (Peñas de A ia o Aya, edo Peñas soilik), lurraldea ikusteko eta ulertzeko beste m odu bat em an zelako. Luis de U ranzuk (1954, 15. orrialdea) adierazi zuen: “nórm ala da “P eña de Aya” eta “Peñas de Aya” izenak bereizi gabe erabiltzea. Irunen zabalduagoa dago P eña de Aya izen a”. G aztelaniaz form a plurala hasieran zuzena ez bada ere, izenak hizkuntza horretan izan duen berezko eboluzio gisa uler daiteke. O nartezina da, ordea, euskarazko form a plurala (A iako Harriak).

Alendóla. Baserria. E tim ologia: Aien: Beste laudare batean edo zem ahi gauzatan kiribildurik hazten den landare-kim ua, m ahatsarena edo beste.

Aierdi. Baserria eta parajea. Etim ologia: Aierdi: Toki m aldatsua.

Aintumalda. Parajea. “A inttum alda” ahoskatua. B ustidurarik gabeko form a erabiltzea proposatzen da, “i” bokalaren ondoren sortutako bustidura denean.

Airoso. Baserria. G albarione baserriaren beste izenaren ahozko forma.

Aizabe. Baserria. Aizarnaenea. Etxea. Hau ere D ixparatene izenez ezagutzen da.

Aizarte. Baserria. Aizegain. Baserria. B aserri eta inguru ezagunak, A rtikutzako bide ondoan. T oponim o ugari daude honetatik eratorriak, esate baterako, A izegainerreka, A izegainiturri, A izegainegia, ea.

Akelarre. Parajea. Albistur. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, kasu gehienetan - s - letraz agertzen da eta ez - z - letraz. H orrek, gaur egungo ahoskatzearekin batera, A lbistur bezalako toponim oa norm alizatzen laguntzen du.


El caserío A duriz y la sidrería A duriz son uno. Según parece en el pasado hubo m uchas sidrerías en O iartzun; a sí cantaba M itxelena en la propia sidrería Aduriz, en 1988: “( ...) G arai bateko sagardoteiak,/ gaurko ohituran etzian,/ orduan sagardotegiak-e/ atero izaten tzian,/ aitona bati entzun niona/ orain akordatzen tzian/ berrogei eta ham abi etxe/sagarduaren txotxian. { ...)”

Agerretxo. Agerretxoelutsa. Paraje. Elutxa: Pequeño hoyo, frío y oscuro. A unque el euskera unificado utilice la form a tx-, la form a ts- está perm itida en el dialecto local com o característica propia del m ism o. Se pronuncian A ertxo y Aertxoelutsa.

Aginaga. Caserío. P ronunciado “A iñe”, la prim era cita docum ental se encuentra en 1675 (D EA H 2645/002-00). Siem pre aparece bajo la form a Aginaga, con -n - , excepto en un docu­ m ento de 1908 (OU A A /6/2/2), curiosam ente uno de los pocos que se han encontrado escrito s en eu skara: ( ...) A yuntam entuak erabaki d u ela, A gu iñ ag ak o cerrad u ran barrenean dagoen belarra saltzia (...). De clara etim ología: H agina (Taxus baccatá), tipo de árbol com ún, de uso m últiple, -aga sufijo derivativo de conjunto. Se refiere al lugar donde hay tejos.

Agirre. Caserío y paraje. A unque la form a oral es Agerre, hay que tener en cuenta que desde el siglo XV hasta bien entrado el X IX la única form a docum ental que se encuentra es A girre (A g u irre ). E s en 1843 c u a n d o a p a re c e p o r p rim e ra v ez la v o z A g e rre (O U A C /4/16/8). A girre se docum enta hasta 1940. M. Tam bourine afirm a lo siguiente, sobre la toponim ia de Iparralde, en su obra C rónicas de los A pellidos Vascos: A gerre: A quello que está a la vista. Es probable que ése sea el significado de este topónimo.

Agirreberri. Caserío. La casuística es sim ilar para A girreberri. La casa parece construirse a m ediados del X V III (prim era cita docum ental en 1760, D EA H 2643/003-00) bajo el nom bre de A girreberri, form a que se m antiene hasta 1857. En ese m ism o año aparece por vez prim era com o A gerreberri, en el nom enclátor de Gipuzkoa.

Agirrezarra. Caserío. L as prim eras citas de esta casa (significa A girre la Vieja, en clara contraposición a A girreberri o A girre la N ueva) se dan a com ienzos del siglo X IX , concretam ente en 1802 (0 9 6 T ) y en 1824 (OGPAR L ib H 594 Fol 36 Vto): de m anera sim ilar a los oicónim os anteriores, la form a con - i - se m antiene hasta m ediados del XIX , fecha a p artir de la cual se consolida la form a con -e -


Albisturrene. Baserria. A urrekoa b aino form a m odernoagoa da, lehen erreferentzia dokum entala XIX . m endearen hasieran agertu zelako.

Aldabe. Baserria. Aldabene. Etxea. Aldaiburu. Baserria. Aldako. Baserria. A sp a ld itik d o k u m en tatu a: 1449an {M U G IO , 164. o rr.) ... ca sa de A ld ac o ..., 1729an (OU A A /8/1/2) ( ...) en el m onte de G aztelu de arriba jurisdicción dde este dho Valle, que confina con otras porciones de los dueños de A ldaco, B ortene, G abriel de Iragorri y D.n Feliz de Zuaznavar, (...).

Aldakozarra. Baserria. A ld ak o x ar ah oskatzen da. B ertatik h urbil A ldakozarrerreka (A ldakoxarrerreka ahoskatua) dago.

Aldapa. Baserria. E lizaldeko g au r egungo hirigunetik hurbil badago ere, A ltzibarren dago. Topo­ nim o hau, hainbat baserriren erroa da eta, azken aldian, hainbat urbanizazio-izenena ere (A ldapabekoa, A ldapagoikoa, A ldapatxiki,...).

Alemanborda. Baserria. T oponim iak to k ian tokiko eta garaian g araik o b izim o d u aren berri em aten du: Erliebea, bizibideak, ea. Toponim o honek, eta bere gisako beste batzuek, garai batean A rditurriko eta herriko beste m eategietan lan egitera etorri zen jendearen berri em a­ ten digu. A lem andegi ere esaten zaio.

Aigorri. Baserria. XVIII. m endetik dokum entatua beti grafia honekin berarekin. Arri->al- hitz eratorrietan. B eraz, arrigorri form a legoke A igorri form aren atzean.

Algorrizarra. Desagertutako baserria. Algorrieta. Parajea. Algorrietaerreka. Ubidea. Alkatezarrene. Etxea. H au ere Tariñe edo Tarine izenez ezagutzen da.

Alkítxo. Baserria. XIX. m endearen hasieratik dokum entatua.


Agorrerreka. Regata. Etim ología: Agor: 1. Seco, sin agua. 2. Tipo de lino utilizado en industria textil y com o hierba curativa. Seguram ente la prim era. En consecuencia, arroyo con poca agua, o río seco. Lo m ism o con respecto a la toponim ia de Agorriturri. Se pronuncia Aorrerreka.

Agorriturri. Fuente. D ocum entada m uy tem pranam ente, en 1685 (O U A B/5/1/2). V éanse inform aciones sobre la toponim ia de Agorrerreka.

Aiako Harria. Monte. Entre los m unicipios de O iartzun, Irun y Lesaka, Irum ugarrieta, una de sus cim as, m arca el lím ite entre los tres m unicipios. Adem ás, es el único m onte de granito de la CAPV, rico en m inerales. Las m inas del entorno son claro ejem plo de ello. Véanse los otros nom bres: Las Tres C oronas o M ontagne des Trois C ouronnes y La Batallera o Las Batallas. Se trata de uno de los topónim os del valle m ás conocidos y populares. D ebido a su uso intensivo tanto en euskara com o en castellano y francés se han derivado diferen­ tes form as. D esde el punto de vista de un habitante del entorno cercano (Valle de O iartzun, Irun, Lesaka, G o izu e ta ,...) el nom bre correcto es A iako Harria. En caste­ llano la form a tiene nom bre propio -posiblem ente traducido directam ente- desde hace varios siglos pero siem pre en singular: Peña de Aia. Es en las últim as décadas cuando surge la form a pluralizante (Peñas de A ia o Aya, incluso solam ente Peñas) debido a una percepción y concepción diferente del territorio. Luis de U ranzu (1954, página 15) indica que “es corriente em plear indistintam ente los nom bres de P eña de Aya y Peñas de Aya. En Irún está m ás generalizado el de Peña de Aya” . A unque la form a plural en castellano en un principio no es correcta puede entenderse com o una evolu­ ción intrínseca del nom bre en esa lengua. Lo que es totalm ente inadm isible es ía form a plural en euskara (A iako Harriak).

Alendóla. Caserío. Etim ología; Aien: P lanta-brote que crece rodeando otra planta o cualquier otra cosa; vid y similares.

Aierdi. Caserío y paraje. Etim ología; Aierdi: L ugar inclinado.

Aintumalda. Paraje. P ro n u n ciad a “ A in ttu m ald a” . P roponem os u tiliz a r la fo rm a sin p alatalizació n , cuando la palatalización sigue a una vocal “i” .

Airoso. Caserío. Uso oral del otro nom bre del caserío G albarione.


Allangue. Parajea. A llangue ahoskatzen da, euskaraz idatzia dagoelako. E rrenteriako m ugan dago. D okum entu zaharrenetan A llangorri (1522, A M E C /5/II/2/6) eta A llanguaga (1568, A M E A /1/9) gisa azaltzen da; beharbada hau izango da jatorrizko form a, XVI. m en­ detik aurrera A llangue hitzera eboluzionatzen duena.

Almazene. Baserria. Altamira. Baserria. Argi eta garbi jatorri errom anikokoa, XV. m endeaz geroztik dokum entatzen da.

Altamiralarre. Parajea. A urrekotik eratorria, A ltam irako larrea esan nahi du.

Altxua. Baserria. M itxelenak Fonética H istórica Vascan: “1, n eta, neurri txikiagoan, r letren ondo­ ren oposizioa neutralizatu egiten da, artxifonem en ahoskatzeak zati batzuetan afrikariak dira eta beste batzuetan frikatiboak. G ipuzkeraz (eta goi-nafarreraren zati batean gutxienez) tz, ts (eta tx) ahoskatzen dira kontsonante hauen atzean” . Bestalde, Doneztebeko toponim ian ere azaltzen da toponim o hau; A. Inigo A riztegiren ustez, eta Mitxelenari jarraituz, H altz + -tsu ugaritasuna adierazten duen atzizkia.

Altxutxo. Baserria. Etim ologia: H altz + tsu + txo (atzizki txikigarria).

Altza. Baserria. A spaldiko eraikina, A ltzandia izenez ere ezagutzen da A ltzatxikiatik bereizteko. G arai batean bertan bi etxebizitza izan ziren, A ltzagoikoa eta A ltzabekoa izenez eza­ gutzen zirenak. Etimologia: Haltz: (Ainus glutinossa). Oso arrunta ibai ertzetan eta klim a hezeetan.

Altzatxiki. Baserria. Form arik zaharrenetariko batzuk (XVII. M endean) -tx ip i osagaia izan arren, badi­ rudi -tx ik i alofonoa gailendu zaiola eta hórrela iritsi dela gaur egun arte.

Altzi eta Altzizarra. Baserria. A ltzi eta A ltzizarra. Argi ikusten denez, A ltzi zen hasierako izena baina A ltziberri altxa zenean ziurrenik, X IX m endearen erdialdean, zehaztasun beharra sum atuko zen biak bereizteko eta -z a rra osagaia gehitu zitzaion. Baserri izen askorekin gertatu da hori.

Altziberri. Baserria.


Aizarnaenea. Casa. C onocida tam bién com o Dixparatene.

Alzarte. Caserío. Aizegain. Caserío. C aserío y paraje conocidos, ju n to al cam ino hacia A rtikutza. M uchos topónim os derivan de éste com o, por ejem plo, A izegainerreka, A izegainiturri, A izegainegia, etc.

Akelarre. Paraje.

'

Albistur. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, en la m ayoría de los casos se encuentra con - s - y no con - Z - . Este hecho, junto a la pronunciación actual, em puja a norm alizar el topó­ nim o com o Albistur.

Albisturrene. Caserío. L a form a es m ás m oderna que la anterior, ya que la prim era referencia docum ental aparece a principios del siglo XIX.

Aldabe. Caserío. Aldabene. Casa. Aldaiburu. Caserío. Aldako. Caserío. D ocum entado de m uy antiguo: en 1449 (M UG IO, p p l6 4 ) ...c a sa de A ld ac o ..., en 1729 (O U A A /8/1/2) ( ...) en el m onte de G aztelu de arriba jurisdicción dde este dho Valle, que confina con otras porciones de los dueños de A ldaco, Bortene, G abriel de Iragorri y D.n Feliz de Zuaznavar, (...).

Aldakozarra. Caserío. Se pronuncia Aldakoxar. En sus cercanías se encuentra A ldakozarrerreka (pronun­ ciado A ldakoxarrerreka).

Aldapa. Caserío. Si bien está cerca del actual casco urbano de Elizalde, pertenece a Altzibar. Este topónim o es la raíz de una serie de caseríos y, m ás m odernam ente, nom bres de urba­ nizaciones (A ldapabekoa, A ldapagoikoa, A ldapatxiki,...) 60


Altziga単a. Ga狸lurra, tontorra. A ltzi baserrietatik hurbil, G azteluko kaskoa bezala ere ezagutzen da.

Altzibar. Auzoa. O iartzungo auzo nagusietako bat, ibaiertzean kokatua, E lizalde baino pixka bat beherago. G au r egun, hirigintzak izandako hedapenaren ondoren, bi auzo hauek ia bat egin dute. B este garaietan, distantziak handiagoak zirenean, Altzibar, bere plaza, eliza eta bizitza zituen herri txikia zen. Etim ologia: Toponim o argia: H altz + ibar

Altzurizerreka. Ubidea. Toponim o ilun sam arra. H altz + zuri hitzetatik dator. Kokapenari dagokionez, A uspogindegi baserriaren ekialdeko lursaila.

Amazkar. Baserria. XVIII. m endearen hasieratik, beti, - z - letrarekin dokum entatua. O ikonim o honeta足 tik A m azkarlarre toponim oa sortu da.

Ameztoi. Baserria. E tim o lo g ia : A m etz: F ag az eo en fa m ilia k o z u h a itz a , h a ritz a re n a n tz e k o a eta tam aina ertainekoa. -toi (-doi/-dui) -di eratorpen atzizki m ultzokariaren aldaera. Alem andegi ere esaten zaio.

Ameztoietaberri, Ameztoietazarra. Baserriak. A m eztoita ahoskatzen da. Etim ologia: A m etz + -toi (m ultzoa) + -eta (lekua)

Ameztontor. Tontorra. Amolatz. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua. Tarteka A m olaiz, A m olazene eta A nbolaz gisa dokum entatzen da. M ataderia bezala ezaguna.

Amonanea. Baserria. Anatxuri. Baserria. X V I. m en d eaz g ero ztik d o k u m en tatu da. A n atx u ri ah o sk a tz en da. T oponim o honen eratorriak dira A natxuriborda edo A natxuritxiki form ak, bai eta A natxuriturri iturria eta A natxuriene baserria ere. Halaber, E giederranatxuriene gisa ere dokum en足 tatzen da.

Anbulegi. Baserria. T oponim oaren grafiaren inguruan zalantzak daude. F orm a zaharrenak (1499tik 1675era) honako hauek dira: A nbulodi; aurrerantzean A nbulotegi azaldu eta nagusitu


La toponim ia inform a sobre la form a de vida de cada lugar y cada época: relieve, profesiones, etcétera. Este topónim o y otros sim ilares nos inform an de la gente que en el pasado vino a trabajar en las m inas de A rditurri y en otras m inas del entorno. Tam bién se le conoce com o A lem andegi.

Aigorri. Caserío. D ocum entado desde el siglo X V III siem pre con esta m ism a grafía. Seguramente derivado a partir de la evolución de Arri- en Al- (Arrigorri > Aigorri).

Algorrizarra. Caserío desaparecido. Algorrieta. Paraje. Algorrietaerreka. Regata. Alkatezarrene. Casa. Tam bién conocida com o Tariñe o Tarine.

Alkitxo. Caserío. Docum entado desde principios del siglo XIX.

Allangue. Paraje. Se pronuncia A llangüe, ya que está escrito en euskara. Es m uga con Errenteria. En los docum entos m ás antiguos aparece com o A llangorri (1522, AM E C /5/II/2/6) y A llanguaga (1568, A M E A /I/9 ), posiblem ente ésta sea la form a original que evolu­ ciona a partir del siglos XVI a Allangue.

Almazene. Caserío. Altamira. Caserío. D e origen claram ente rom ance, se docum enta desde el siglo XV.

Altamiralarre. Paraje. D erivado del anterior, significa El prado de Altam ira.

Altxua. Caserío. M itxelena, en su F onética H istórica Vasca, afirm a: “ D etrás de 1, n y en m enor grado de r la oposición se neutraliza, aunque las realizaciones de los archifonem as son africadas en unas partes y fricativas en otras. En guipuzcoano (y al m enos en parte del alto-navarro) se pronuncia tz, ts (y tx) detrás de estas tres consonantes” . Por otra parte, este topónim o aparece tam bién en el de D oneztebe; en opinión de Iñigo Ariztegi, y de acuerdo con M itxelena, H altz -i- sufijo plural -tsu .

62


ANDREARRIAGA

zen (XIX. m endearen erdiraino, gutxi gorabehera); eta azlcenik, izenak A nbulegi izatera eboluzionatzen duela dirudi. Form a hau nagusitu da azken 150 urteetan. Am uli ahoskatuta ezagutzen da. Etim ologia: A nbulodi edo Anbulegi. A nbulo/anbulu landare mota. B adirudi m ul足 tzoa adierazten duten bi eratorpen atzizki nahastu direla toponim o berean. Toponi足 m iak ongi erakusten duen bezala - d i atzizkia jato rriz landareen m unduari zegokion, egun esparru berrietan erabiltzen den arren. A gian, atzizkien kontrakzioak eta sortutako form en antzekotasunak sortu du nahastea: A nbulei/A nbuloi. B adirudi X IX m en足 dearen erditik aurrera A nbulegi form a nagusitu eta egundaino iraun duela.

Andrearriaga. XVII. m endearen hasieratik barra-barra dokum entatutako toponim oa. G urutze eta Irun arteko bidearen ertzean dagoen jatorri errom anikoko estela eta bere inguruan dauden beste hainbat elem entu izendatzen ditu: jad a desagertua dagoen erm ita bat, baserri bat, ubide bat (A ndrearriagaerreka) eta hainbat lursail. B enetako h ilarria D onostiako San Telm o M useoan dago eta hura zegoen tokian b erd in a ja rri da. H erriko ondaren artistikoaren parte da. (1993, O iartzun liburuxkatik). A nderrei ahoskatu ohi da, eta dokum entazio zabalaren artean A nderregi, Anderragi, A ndrearria eta A nderearriaga bezalako form ak daude.


Altxutxo. Caserío. Etim ología: H altz + tsu + txo (sufijo dim inutivo).

Altza. Caserío. Edificio m uy temprano, tam bién se conoce com o Altzandia para diferenciarlo de Altzatxikia. En una época tuvo dos viviendas, conocidas com o Altzagoikoa y Altzabekoa. Etim ología; Haltz: (Alnus glutinosa). A liso, m uy com ún en orillas de ríos y clim as húm edos.

Altzatxiki. Caserío. A unque algunas de las form as m ás antiguas (siglo X V II) contuvieran el elem ento -tx ip i, parece que -tx ik i h a prevalecido y ha llegado a sí hasta nuestros días.

Altzí eta Altzízarra. Caserío. A ltzi o A ltzizarra. Q ueda claro que el nom bre original era A ltzi pero seguram ente, cuando construyeron Altziberri a m ediados del siglo XIX , sintieron la necesidad de diferenciar entre am bos y añadieron el elem ento -z a rra . Eso ha sido algo corriente con los nom bres de caseríos.

Altziberri. Caserío. Altzigaña. Cima, cumbre. C ercana a los caseríos Altzi, tam bién es conocida com o G azteluko kaskoa.

Altzibar. Barrio. Uno de los barrios principales de O iartzun, situado a orillas del río, un poco por debajo de Elizalde, entidad a la que prácticam ente se ha unido en la actualidad debido a la expansión urbanística. En otros tiem pos, cuando las distancias eran m ayores, A l­ tzibar era un pequeño pueblo con plaza, iglesia y vida local. Etim ología: Topónim o claro: H altz -l- ibar

Altzurizerreka. Regata. Topónim o algo oscuro. De haltz + zuri.

Amazkar. Caserío. D ocum entado desde com ienzos del X V III siem pre con -z -. De este oicónim o se ha generado el topónim o A m azkarlarre.

Ameztoi. Caserío. Etim ología: Am etz: M elojo, árbol de la fam ilia de los fagáceos, sim ilar al roble y de tam año m edio. Variante del sufijo derivativo de conjunto -toi (-doi/-dui) -di. Tam ­ bién conocido com o Sagastiarrene.


ANTSILLETS

Andreberonika. Baserria. B eronika izeneko em akum e bati buruzko antroponim iko argia. E pelenea ere esaten zitzaion (O iartzun 1977)

Anduitz. Baserria. H a in b atetan A n d u iza g isa d o k u m en tatzen da. H o rreg atik ez d ag o argi form a zuzena A nduitza (-a artikulua litzateke) ote den. E tim ologia: A ndu(e): Z uhaitz bat ebakitzean lurpean sustraiei loturik gelditzen den enbor-zatia. - tz a m ultzoa adierazten duen atzizkia.

Antonbaso. Parajea. Antonsoro. Parajea. A urrekoa bezala, toponim oa, A nton gizonezko izen berezia den antroponim iko batetik osatzen da. Izenari tokiaren definizioa eransten zaio (soro, baso).

AntsiUets. Baserria. X V II. m endearen am aieratik dokum entatzen d a A nsillas, A nsillaz eta A nsilles form ekin. B eheko etxea (B ekoantsillets) eta goikoa (G oikoantsillets) bereizten dira. A ntsillesberri ere badago.

Antxoski. Baserria. XV. m endean dokum entatua A nsosricho form arekin. H ala ere zalantzak daude. G ainerako dokum entuetan Ansoski edo Antxoski form a aipatzen da XIX. m endearen erdialdetik aurrera.


Ameztoietaberrí, Ameztoietazarra. Caseríos. O ralm ente Am eztoita. Etim ología: A m etz + -toi (colectivo) + -eta (lugar)

Ameztontor. Cima. Amolatz. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV. O casionalm ente se docum enta com o A m olaiz, A m olazene y Anbolaz. C onocido tam bién com o M ataderia.

Amonanea. Caserío. Anatxuri. Caserío. Se ha docum entado desde el siglo XVI. Se pronuncia Anatxui. Derivadas de este topónim o están la s form as A natxuriborda o A natxuritxiki, así com o la fuente Anatxuriturri y el caserío Anatxuriene. También se docum enta com o Egiederranatxuriene.

Anbulegi. Caserío. El topónim o presenta dudas sobre su grafía. Las form as m ás antiguas (1499 a 1675) son A nbulodi, a p artir de a h í com ienza a aparecer y a dom inar A nbulotegi (hasta m ediados del XIX , aproxim adam ente), y finalm ente el nom bre parece evolu­ cionar a A nbulegi, form a m ayoritaria en los últim os 150 años. O ralm ente se conoce com o Amuli. Etim ología: A nbulodi o Anbulegi. Anbulo/anbulu: G am ón, tipo de planta. Parece que en el m ism o topónim o se m ezclan dos sufijos derivativos de conjunto. Tal y com o m uestra la toponim ia, el sufijo - d i correspondía originalm ente al m undo de las plantas, aunque actualm ente se utiliza tam bién en otros ám bitos. La confusión deriva q u izá de las co n traccio n es de sufijos y de la sim ilitud de las form as resultantes: A nbulei/A nbuloi. P arece ser que a partir de m ediados del siglo X IX prevaleció la form a A nbulegi, que ha sobrevivido hasta nuestros días.

Andrearriaga. T o p ó n im o p ro fu sa m en te d o cu m en ta d o d esd e co m ien z o s d el sig lo X V II que d e s ig n a tan to la e s te la d e o rig e n ro m an o u b ic a d a a la v e ra d e la c a rre te ra de G u ru tze a Irun com o toda una serie de elem entos existentes a su alrededor: una erm ita ya desaparecida, un caserío, una regata (A ndrearriagaerreka) y diversas p ar­ celas de terreno. La estela original está en el M useo San Telm o de D onostia y hay una copia donde estaba ésta. Es parte del patrim onio artístico m unicipal. (1993, de la guía Oiartzun). Suele pronunciarse A nderrei, y entre la am plia docum entación se encuentran fo r­ m as com o A nderregi, A nderragi, A ndrearria, Anderearriaga.


Antxuse. Baserria. XVII. m endeko dokum entazioan A nchusarena edo A nchoserena form ak agertzen dira. XIX. m endetik aurrera beti A nchuste izango da.

Antzuzabaleta. Baserria. A ntzu zab alta ahoskatua, oso dokum entatua XIX . eta XX. m endeetan. B ertatik hurbil A ntzuzabaletaerreka ubidea dago.

Añaia. Parajea. Toki-izen honi buruz ahozko inform azioa baino ez dugu. Inform anteen arabera O tsam antegi eta M eatzegorrieta artean.

Añakadi. Baserria. G aur egun A ñaki gisa ezaguna, form a zaharrenak A ñakegi edo A ñakiegi (XV, X V II, X V III) dira. XIX . m endetik aurrera beti A ñakadi izango da. Toponim o eratorriak: A ñ ak ad itx ik i (baserria, parajea), A ñ ak ad ik ask o a (to n to rra), A ñ akadierreka (ubidea), A ñakadisoro (belardia), guztiak kokatuak eta dokum entatuak.

Añarbe. Baserriak, ingurune zabala. U dalerriko hegoaldeko toponim oa, hainbat baserriri, ubide bati eta D onostialdeako erem u m etropolitanoa edateko urez hom itzen duen urtegiari lotua. Jatorria, burdinola balean eta erm ita batean dagoela dirudi, San M igelen izenaren azpian, O iar­ tzun eta G o izu eta arteko bidean toki estrategiko bezain urrunduan kokatua. G aur egun, urtegiko urek erem u gehiena azpian hartu dute. A spalditik dokum entatua dago, dokum entazio hori aberatsa da eta era askotakoa eta, gainera, liluragarria. 1495. urtekoa (A M E C /5/II/1/1) d a honako hau: “ (•■■) ^ com m o sube el dicho rio de Lagarralde fasta A nnarbe; e dende A nnarbe (...)“ . B erta­ tik ondoriozta dezakegu A ñarbe baserrietatik bera U rum earaino doan ibaiaren zatia L agarralde (segur aski L egarralde) izenez ezagutzen zela. U rte horretan bertan argi geratzen da O iartzungo lurra zela (A M E C /5/V /1/2); ( ...) E despues de lo suso dicho.


Andreberonika. Caserío. Un claro antroponim ico referido a una m ujer de nom bre Verònica. Tam bién era conocido com o E pelenea (O iartzun, 1977)

Anduitz. Caserío. Se docum enta varias veces com o Anduiza, por lo que no està claro si la form a correcta es A nduitza (la - a seria artículo). Etim ología: Andu(e): Tocón, parte del árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan, -tz a , sufijo de conjunto.

Antonbaso. Paraje. Antonsoro. Paraje. Al igual que el anterior, el topónim o se form a a partir de un antroponim ico com o es el nom bre propio de varón A nton, al que se añade la definición del lugar (soro = prado, B aso= bosque).

Antsillets. Caserío. Se docum enta desde finales del siglo X V II con las form as A nsillas, A nsillaz y A nsilles. Se diferencian la casa b aja (B ekoantsillets) de la alta (G oikoantsillets). Tam bién existe A ntsillesberri.

Antxoski. Caserío. D ocum entado en el siglo X V con la form a A nsosricho, aunque con reservas. El resto de docum entos se refieren a la form a A nsoski o A ntxoski desde m ediados del XIX.

Antxuse. Caserío. La docum entación del siglo X V II m uestra la form a A nchusarena o Anchoserena. A partir del X IX siem pre es Anchuse.

Antzuzabaleta. Caserío. Pronunciado A ntzuzabalta, m uy docum entado en los siglos XIX y XX. C erca está la regata A ntzuzabaletaerreka

Añaía. Paraje. Sólo se dispone de inform ación oral sobre este nom bre de lugar. Según los inform antes, entre O tsam antegi y M eatzegorrieta.

Añakadi. Caserío. C onocido en la actualidad com o A ñaki, las form as m ás antiguas son A ñakegi o Añakiegi (XV, X V II, XVIII). A partir del X IX siem pre es Añakadi. Topónim os deri-


delante de la casa llam ada A narbe, que es en la parte declarada e m ojonada por ju ris­ dicción de la dicha Villa N ueva de O yar 9on (...). M ende bat geroago, 1597. urtean, argi geratzen da toki hauetan bideek zuten garrantzia (A M E A/1/7): (...) para hazer las calcadas en los cam inos de A narbe, (...). E rem uko toponim o garrantzitsuenak honako hauek dira: H idronim ia eta eratorriak: A ñarbe erreka, antzinean, segur aski, Legarralde izena zuena, lehen ikusi dugun bezala edo 1713ko (ZEA 216.1) beste dokum entu honetan ikusten dugun bezala: (...) R io de A ñarbe que en lo antiguo llam aban Legarralde (...). 1890. urtean, badirudi, toponim iaren kokapen zuzenak gaur egun baino garrantzi handiagoa zuela (O U A C /4/20/6): ( ...) punto en el que el rio A ñarbe tom a el nom bre de O ronozco erreca que es en la confluencia del arroyo Eraiñgo-erreca (...)■ G oizuetako L oitzate m endian jaio , A ñarbeko urtegia zeharkatu eta A rano ingu­ ruan U rum eara isurtzen da. Sorreran E lam a ibaia izan arren, eta beherago O ronozko erreka, E raingo errekarekin elkartu ondoren izen hau (A ñarbe) hartzen du. Erreka honek O iartzun eta G oizueta arteko m uga egiten du tarte luze batean, B erdabiotik A ñarbeko presaraino. A ñ arb ek o zubia. Z ubia. B izpahiru zubi g arran tzitsu izan d ira A ñarbe aldean: A ñarbeko zubia, A ñarbebekoa baserritik oso gertu eta G oizueta eta O rereta arteko m uga eg iten zuena; A ñarbepetrienekoa, O ronoz zu b ia izenekoa, eta U rraidekoak, U rraideko zubizarra eta U rraideko zubiberria izenekoak. G arrantzi handiko zubiak izan ziren, bertatik igarotzen ziren G oizueta eta inguruetatik zetozen m erkantziak eta jendea. O ikonim oak: A ñarbebekoa. G aur E rrenteriako lurretan kokatutako baserria eta garai bateko burdinola, hórrela dokum entatzen da, bai eta A ñarbebarrena gisa ere. A ñarbe edo A ñarbeko O la bezala ere ezaguna. B urninola garrantzitsua. B izpahiru etxek osatzen zuten A ñarbeko gunea: A ñarbebekoa O reretako partean, besteak, Añarberdikoa, A ñarbepetriene eta A ñarbegoikoa (A ñarbepikorrenea) O iartzungo partean. A zken hau izan ezik, beste gu ztiak urpean geratu ziren izen bereko u rteg ia bete zenean. A ñarbegoikoa. Baserria. Segur aski aurrekoa baino berriagoa, gaur egun Pikorrenea bezala ezagutzen da. A ñarbepetriene. Baserria. Petri (Pedro) patronim ikoaren antzinako form a jaso du. A ñarberdikoa. H oni, zenbaitetan, E rdikoetxea ere deitu izan zaio. E rabat aurriegoeran eta urpean geratuta. Etim ologia: Ainar: Txilarra.

Añarre edo Añarrezarra. Baserria. Ainar: T xilar form aren aldaera. G aur egun guztiz eraberritua, bere eraikin zaharra O reretako zaharrenetako bat zela uste da.

Añarreko zubia. Zubia. U rdanitibarzubia ere esaten zaio.


vados: A ñakaditxiki (caserío, paraje), A ñakadikaskoa (cim a), A ñakadierreka (regata), A ñakadisoro (prado), todos ellos localizados y docum entados.

Añarbe. Caseríos, paraje extenso. T opónim o del sur del m unicipio, se refiere a varios caseríos, una regata y un em balse que abastece de agua de consum o al área m etropolitana de D onostialdea. Su origen parece estar en una ferrería y una erm ita, bajo la advocación de San M igel, situada en un lugar tan estratégico com o alejado en el cam ino de O iartzun a Goizueta. En la actualidad las aguas del em balse han inundado la m ayor parte de la zona. La docum entación es m uy tem prana, rica y variada, a la par que apasionante. En 1495 (A M E C /5/II/1/1) se encuentra: “(...) e com m o sube el dicho rio de Lagarralde fasta A nnarbe; e dende A nnarbe (...)“ , de ah í parece deducirse que el nom bre del río aguas abajo de los caseríos A ñarbe y hasta el U rum ea se conocía com o Lagarralde (seg u ram en te L eg arralde). E se m ism o año queda clara la pertenencia a O iartzun (A M E C /5 /V /1 /2 ): ( ...) E d esp u e s de lo suso d ich o , delan te d e la casa llam ada A narbe, que es en la parte declarada e m ojonada por jurisdicción de la dicha Villa N ueva de O yarçon (...). Un siglo m ás tarde, en 1597, queda patente la im portancia de los cam inos en estos lugares (A M E A /1/7) (...) para hazer las calçadas en los cam inos de A narbe, (...). Los topónim os m ás im portantes de la zona son los siguientes: H idronim ia y derivados: A ñarbe erreka, posiblem ente denom inada L egarralde antiguam ente, tal y com o se ha visto antes o en este otro docum ento de 1713 (ZEA 216.1) ( ...) R io de A ñarbe que en lo antiguo llam aban L egarralde (...). En 1890 parece que la ubicación correcta de la toponim ia tenía m ás im portancia vital que hoy en día (O U A C/4/20/6): ( ...) punto en el que el rio A ñarbe tom a el nom bre de Oronozco erreca que es en la confluencia del arroyo Eraiñgo-erreca (...). N ace en el m onte Loitzate de G oizueta, atraviesa el em balse de A ñarbe y m uere en el U rum ea a la altura de A raño. A unque nace com o río Elam a y luego sea arroyo O ronoz, tom a este nom bre (A ñarbe) tras juntarse con el río Erain. Durante un largo tram o el río hace de lím ite entre O iartzun y G oizueta, de B erdabio a la presa de Añarbe. A ñarbeko zubia. Puente. En la zona de A ñarbe ha habido varios puentes im portan­ tes: éste estaba m uy cerca del caserío A ñarbebekoa y hacía de lím ite entre G oizueta y O rereta; el puente de A ñarbepetriene, llam ado puente Oronoz, y los de Urraide, llam a­ dos U rraideko zubizarra y U rraideko zubiberria. Fueron m uy im portantes ya que por ellos transitaban las m ercancías y personas provenientes de G oizueta y alrededores. O icónim os: A ñarbebekoa. C aserío y antigua ferrería, hoy situados en terrenos de E rren teria, se d o cu m enta a s í y tam bién com o A ñarbebarrena. C o n o cid a tam bién com o A ñarbe o A ñarbeko ola. Ferrería im portante. U nas pocas casas conform aban el núcleo de A ñarbe; A ñarbebekoa, en Errenteria, y A ñarberdikoa, A ñarbepetriene y A ñarbegoikoa (A ñarbepikorrenea) pertenecientes a O iartzun. Salvo este últim o, todos los dem ás quedaron bajo el agua cuando se creó el em balse hom ónim o.


Añarreko malda. Parajea. A ñarreko zubitik (U rdanitibarzubia) A ñarrezar eta A ñarreberri alderako malda.

Apatxoko. Parajea. P ara je a , 1885. u rte in g u ru an su h artu o n d o ren d e sa g e rtu ta k o b a se rria (O U A A /13/1/2 ( . .. ) le in form a acerca del incendio ocu rrid o en la casería d enom inada “A pacho”de esta jurisdicción (...). Jatorrizko izena Pagatxoko da. Sein baserriaren gainean dagoen harrobiaren ingurua da.

Apatxolo. Parajea. P ikokarate inguruan, Urkullu baserriaren ondoan. E z nahastu Apatxokorekin.

Arainberri. Baserria. X V II. m endearen hasieratik dokum entatua, beharbada hurrengo baserria baino m odem oagoa da. E tim ologia: M ujikaren arabera A rain A ran form aren aldaera da. H ala balitz ere, aspaldiko aldaketa litzateke, lekuko dokum ental guztiek 1660 urtetik aurrera form a bera azaltzen baitute.

Araingibel. Baserria. O so etxe zaharra, XV. m endeko dokum entuetan jad a agertzen da. Etim ologia: -gibel atzizkia, “atzeko aldea, atzea” , atzizki zaharra, egun bertako hizkeran galdua, b ain a toponim ian tarteka ageri dena, bere antzinako erabileraren erakusgarri.

Arana. Baserria. A ran e ah o sk atzen da, h itzaren ja to rria eta d o k u m en taz io za h arren ak (X V etik X lX ra) A rana form a erabiltzea gom endatzen badute ere. A rane (2). M aiz aurkitzen dugu O iartzungo toponim ian hitz am aierako -e, -a-ren ordez. K asu honetan, bilakaera ikus daiteke. E donola ere, form a honetatik eratorritako toponim oetan -arana- form a gorde egin da eta bere horretan jasotzea proposat­ zen da.

Aranbide. Baserria. A spalditik barra-barra dokum entatua, beti grafia berberarekin agertzen da. Iturriotzera jaisten den aldaparen buruan aurkitzen da. B ere kokapenaren adierazgarri argia.

Aranburu. Baserria. H erritarren artean Anbu gisa ezaguna, XV. m endeaz geroztik dokum entatu da.


A ñarbegoikoa. Caserío. Seguram ente m ás m oderno que el anterior, se conoce en la actualidad com o Pikorrenea. A ñarbepetriene. C aserío. R ecoge la form a antigua del patroním ico Petri (Pedro). Añarberdikoa. Tam bién denom inado a veces Erdikoetxea. Totalm ente arruinado y sum ergido bajo las aguas. Etim ología: Ainar: Txilarra, tipo de planta.

Añarre o Añarrezarra. Caserío. Ainar: Evolución del térm ino Txilar. Totalmente renovado en la actualidad, se cree que el edificio viejo era uno de los más antiguos de Errenteria.

Añarreko zubia. Puente. C onocido tam bién com o U rdanitibarzubia.

Añarreko malda. Paraje. Pendiente que va del puente de A ñarre (U rdanitibarzubia) hacia A ñarrezar y Añarreberri.

Apatxoko. Paraje. Paraje, antiguo caserío desaparecido tras incendiarse hacia 1885 (OU A A /13/1/2 ( ...) le inform a acerca del incendio ocurrido en la casería denom inada “A pacho”de esta jurisdicción (...). Su nom bre original es Pagatxoko. En torno de la cantera situada encim a del caserío Sein.

Apatxolo. Paraje. En las cercanías de Pikokarate, ju n to al caserío U rkullu. N o confundir con A pa­ txoko.

Arainberri. Caserío. D ocum entado desde com ienzos del XVII, posiblem ente sea m ás m oderno que el siguiente caserío. Etim ología: Según M ujika A rain es una variante de la form a Aran. A unque así fuera el cam bio es m uy antiguo, ya que todos los testim onios docum entales a partir de 1660 recogen la m ism a forma.

Araingibel. Caserío. Casa m uy antigua, ya aparece documentalm ente en el siglo XV. Se pronuncia Aingel. Etim ología: sufijo -gibel, “trasera, parte de atrás” , m uy antiguo, perdido actual­ m ente en el lenguaje local, pero que aparece a veces en la toponim ia, indicio de su uso en el pasado.


ARANBU RU

E tim ologia: H aran + Buru osagaiak. B aserriaren kokapena ikusi besterik ez dago hori h贸rrela dela ziurtatzeko. A ltzibar eta K arrika auzoen arteko baserria, errekaren gaineko aldean; Bista ederrak ditu.

Aranburuene. Baserria. Iturriotzen kokatua, aurrekoarekin ez du zerikusirik.

Arandaran. Baserria. A rtikutzako errepidearen ondoan kokatua, errepide horren bihurgune itxi batetik hurbil. B ere inguruan A randarango San A ntonio erm ita zegoen. Toponim o eratorriak: A ranadaranerreka, A randaraniturri. Etim ologia: B igarren osagaia argia den arren, lehenengoa nahasgarria da. A gian aran (aranondoa) + -di.

Araneder. Baserria. L ekuko zaharrenek toponim o hau artikuluarekin erabiltzen dute (XV. m endetik X lX .era), hau da A ranederra. A rtikulua XIX. m endetik aurrera galtzen du eta A rane颅 der idaztera pasatzen da. Toponim o eratorriak: A ranederrerrota, A ranederzubia.

Aranguren. Baserria. B ailaran izan d ak o in dustria-hedapenaren presioak erag in d a d esag ertu ta, O iartzungo etxe zaharrenetakoa izan zen. E rrota izan zen; horregatik, zenbait kasutan A ra n g u en erro ta izen arek in ag ertzen da. B itx ik eria gisa, etx ea ren ondoko zubiak K orreozubi izena hartu zuen, 1818ko dokum entu baten arabera (O U A D /1/8/1) (...) para reparar el puente de A ranguren llam ado C orreo-Zubi (...).


Se pronuncia A rane, aunque el origen de la palabra y la docum entación m ás anti­ gua (X V a X IX ) aconsejan utilizar la form a Arana. A rana (2). En la toponim ia de O iartzun es frecuente encontrar - e final en lugar de - a . E n este caso podem os ver la evolución. En cualquier caso, en los topónim os deri­ vados de esta form a se m antiene la form a -a ra n a - y proponem os m antenerla tal cual en lugar de las form as nuevas.

Aranbide. Caserío. P rofusam ente docum entado desde m uy antiguo, siem pre aparece con la m ism a grafía. Situado sobre la pendiente que lleva a Iturriotz. C laro indicador de su ubicación.

Aranburu. Caserío. C onocido popularm ente com o A nbu, se docum enta desde el siglo XV. Etim ología: Elem entos Haran + Buru. N o hay m ás que ver la ubicación del case­ río para com probar que eso es así. C aserío entre los barrios A ltzibar y K arrika, en la parte alta del río; tiene unas vistas m agníficas.

Aranburuene. Caserío. Situado en Iturriotz, no tiene nada que ver con el anterior.

Arandaran. Caserío. Situado ju n to a la carretera de A rtikutza, cerca de una pronunciada curva de la m ism a. En sus carcanías se encontraba la erm ita de San A ntonio de Arandaran. Topó­ nim os derivados: A ranadaranerreka, A randaraniturri. Etim ología: A unque el segundo elem ento esté claro, el prim ero es m ás dudoso. Q uizá sea aran (aranondoa) + -di.

Araneder. Caserío. L os testigos m ás antiguos reflejan este topónim o con artículo (siglos XV a XIX), es decir, A ranederra. Es a partir del X IX cuando pierde el artículo y pasa a escribirse Araneder. Topónim os derivados: A ranederrerrota, Aranederzubia.

Aranguren. Caserío. D esaparecido p or la presión de la expansión industrial en el valle, fue una de las casas m ás antiguas de O iartzun. Fue m olino, de ah í que a veces aparezca com o Arangurenerrota. C om o curiosidad, el puente cercano a la casa se denom inaba Korreozubi, según un docum ento de 1818 (O U A D /l/8 /1 ) ( ...) para reparar el puente de A ranguren llam ado C orreo-Zubi (...). En cuanto a su ubicación, se encontraba en el actual polígono hom ónim o, ju n to a los talleres Tajo.


ARANEDER

K okapenari dagokionez, egun A ranguren poligonoa dagoen lekuan zegoen, Tajo lantegiaren ondoan.

Arantxipi. Parajea eta meategia. Zehazki lokalizatugabe izan arren, badirudi O tsam antegi baserriaren goiko aldeko lursaila zela.

Arantzazuene. Baserria. Arañaburu. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, 2005. urtearen inguruan su hartu zuenetik aurri-egoeran dago. B eharbada jatorria A rain izan daiteke, haran-en aldagaia. Topo­ nim o eratorriak: A ranaburualdea, A rañaburuazpia, A rañaburuiturri eta A rañaburuerreka; azken hau Txortaerreka eta Perkatzenerrekaren sinonim oa, gaur egun Lanbarren poligono berriak okupatutako lurretan.

Arbabide eta Arbabidegaña. Bidea, parajea. E tim ologia: Arba: B esteak beste, gurdia erabili ezin den lekuan erabiltzen den lera; bereziki otea garraiatzekoa. Ingurua kontuan izanik, hau izan daiteke toponim o honen atzean dagoen esanahia.

Arbelaitz. Baserria. Eraikin hau, oinetxea eta Oiartzungo abizen zabalduenetako baten jatorria, 1917an erre zen (OUA A/17/1/1) (...) Que á consecuencia de un incendio ocurrido el 30 del pasado, quedó destruido por com pleto la casería Arbelaiz de este térm ino m unicipal (...)


Arantxipí. Paraje y mina. A unque esté sin localizar exactam ente, parece que era el terreno en la parte supe­ rior de Otsam antegi.

Arantzazuene. Caserío. Arañaburu. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, está en ruinas desde que se incendió hacia 2005. Q uizás el origen sea A rain, variante de haran (valle). Topónim os derivados: A rañaburualdea, A rañaburuazpia, A rañaburuiturri y A rañaburuerreka, este últim o sinónim o de Txortaerreka y Perkatzenerreka, en los terrenos ocupados hoy por el nuevo polí­ gono Lanbarren.

Arbabide y Arbabidegaña. Camino, paraje. Etim ología; Arba: Entre otros, narria utilizada donde no se puede usar el carro; concretam ente para transportar tojo. Teniendo en cuenta el entorno, éste podría ser el significado subyacente en el topónim o.

Arbelaitz. Caserío. E ste edificio, casa solar y origen de uno de los apellidos m ás com unes de Oiartzun, ardió en 1917 (OU A A /17/1/1) (...) Que á consecuencia de un incendio ocu­ rrido el 30 del pasado, quedó destruido por com pleto la casería A rbelaiz de este tér­ m ino m unicipal (...) E tim ología; A rbel (tipo de piedra) -t- haitz (peña, roca).

Arbide. Caserío y ferreria. O tra casa solar de gran tradición en O iartzun, profusam ente docum entada desde el siglo XV.Algunos topónim os derivados; A rbideko erreka, Arbideiturri.

Arburu. Caserío. Tam bién es una casa antigua y m uy docum entada desde el siglo XV.

Ardatzipurdi. Paraje, interfluvio. E tim ología; A rdatz, entre otros significados: 1. Palo que sujeta la m eta. Ipurdi; Parte baja del tronco o tallo de una planta, parte unida a las raíces.

Arditurri. Paraje extenso. Al pie d e A iak o H arria se en c u en tra este p araje, co to m inero desde la época rom ana hasta hace unos pocos años. Un ferrocarril unía la explotación m inera con el puerto de Pasaia para el transporte del m ineral. H a sido entidad de población debido sobre todo al elevado núm ero de personas que llegaron a habitar a pie de m ina. El valle es atravesado por A rditurrierreka, otro


ARANG U REN

E tim ologia: A rbel (kararri m ota) + haitz.

Arbide. Baserria eta burdinola. O iartzunen tradizio handiko beste oinetxe bat, XV. m endeaz geroztik barra-barra dokum entatua. B ertatik eratorritako hainbat toponim o: A rbideko erreka, Arbideiturri.

Arburu. Baserria. Hau ere etxe zaharra da eta XV. m endeaz geroztik oso dokum entatua dago.

Ardatzipurdi. Parajea, ibaiartea. E tim ologia: A rdatz, besteak beste: 1. M eta erdiko haga, m eta-ziria. Ipurdi: L au足 dare baten zurtoin edo enborraren beheko aidea, sustraiei lotuta dagoena.

Arditurri. Paraje zabala. Paraje hau A iako H arriaren oinean dago, garai errom atarretik duela urte gutxi arte m eatze-erem ua izandakoan. Trenbide batek m eatze-ustiapena eta Pasaiako portua lotzen zituen m inerala garraiatzeko. B iztanle-entitate izan zen, batez ere m eategiaren oinean pertsona asko bizi izan zirelako. B ailara A rditurrierrekak gurutzatzen du, beste toponim o garrantzitsua. Izan ere erreka honetako urek T ornolaerrekakoekin b at egiten dutenean O iartzun ibaia sortzen da.


topónim o relevante, ya que a partir de la confluencia con los aguas de Tom olaerreka se form a el río O iartzun.

Ardotxene. Caserío. A rdotxene (2).

Ardotz. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV.

Argiñene. Caserío. A rgiñene (2). Uno en Iturriotz (desaparecido actualm ente); el otro en E rgoien (A rgiñenerreka nace en las cercanías). Etim ología. Hargin: Cantero. Persona que trabaja las piedras para la construcción.

Aristia. Paraje. Se encuentra entre los caseríos Etxabe y E lbitxuri, en la m argen derecha de la regata existente entre los dos.

Aristiburu. Caserío. P ro nunciado com o A ixtiburu, es de docum entación m uy tem prana (X V ), casi siem pre las form as escritas se m uestran con s, por lo que se norm aliza así. Entre las más de 20 referencias docum entales se encuentran dos excepciones: en 1698 (OU A B/5/1/2) y en 1765 (O U A B/5/1/3). Tam bién existió una m ina con este nom bre a fina­ les del siglo XIX. Topónim os derivados: A ristiburuerreka y Aristiburuiturri.

Aristizabal. Caserío. Al igual que el anterior es de docum entación tem prana y se propone la form a con s, ya que con esta grafía aparece invariablam ente hasta 1940. H ay dos edificios con este nom bre. Form a derivada: A ristizabalberri (casa).

Aritxulegi. Paraje extenso. El collado que hay al Sur de A iako Harria recibe este nom bre -p ro n u n ciad o Aritxulei- y, debido a su im portancia, es un topónim o de referencia en la zona. En la actualidad la carretera salva m ediante un túnel la parte m ás alta del collado, no así el antiguo cam ino. C erca se ubicó un cuartel de m iqueletes, con la clara intención de controlar las aduanas de la Provincia. U n erro r tan frecuente com o grave suele ser e sc rib ir A rritxulegi, con doble r. Topónim os derivados: A ritxulegiko hegia, A ritxulegilepoa, A ritxulegierreka, Aritxulegiko harkaitzak. A ritxulegiturri,... Antton K azabon, en su libro sobre el bertsolari J.J. M itxelena, afirm a lo siguiente: “( ...) a los pocos años Basarri vino a O iartzun a un “batallón de trabajadores” . El de


Ardotxene. Baserria. A rdotxene (2).

Ardotz. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua.

Argiñene. Baserria. A rgiñene (2). B ata, Iturriotzen (egun desagertua), bestea, Ergoienen (Bere ingu­ ruan jaiotzen da Argiñenerreka). Etim ologia. Hargin: eraikuntzarako harria lantzen duen pertsona.

Aristia. Parajea. E txabe eta E lbitxuri baserrien artean dago, bien artean dagoen ubidearen eskuinaldean.

Aristiburu. Baserria. A ixtiburu ahoskatua, oso goiz dokum entatu zen (XV ); ia beti form a idatzietan s agertzen denez, hórrela norm alizatu da. 20 erreferentzia dokum ental baino gehiagoren artean bi salbuespen daude: 1698an (OU A B /5/1/2) eta 1765ean (O U A B/5/1/3). H alaber izan zen izen bereko m eategi bat XIX. m endearen am aieran. Toponim o eratorriak: A ristiburuerreka eta A ristiburuiturri.

Aristizabal. Baserria. A urrekoa bezala oso goizetik dokum entatu zen eta s duen form a proposatzen da; izan ere, grafía honekin agertzen da 1940. urterà arte. B adira bi eraikin izen honekin. Form a eratorria: A ristizabalberri (etxea).

Aritxulegi. Paraje zabala. A iak o H arriaren H e g o ald ek o m uinoak izen hori du eta, bere g arran tziag atik , erem u horretan erreferentzia-toponim o bat da. G aur egun errepidea m uinoaren zati altuenaren azpitik igarotzen d a tunel baten bitartez, bide zaharra, berriz, kanpotik doa. B ertatik hurbil m ikeleteek kuartel bat jarri zuten, Probintziako aduanak kontrolatzeko asm o argiarekin. M aiz akats larria egiten da A rritxulegi r bikoitzez idatzita. Toponim o eratorriak: A ritxulegiko hegia, A ritxulegilepoa, A ritxulegierreka, A ritxulegiko harkaitzak. Aritx u legiturri,... A ntton K azabonek J.J. M itxelena bertsolariari buruzko iiburuan: “( ...) urte gutxira B asarri etorri zen O iartzuna “batallón de trabajadores” horietako batera. Lesakako bidea egiten aritu ziren, errezildarra A ritxulegiko barrakoietan bizitzen zelarik ( ...) B asarrik bertan jarritako bertsoak dira, besteak beste, “N ork egin du gure galde” izenekoak. H onela diote: “N ork egin du gure galde/ A iako H arrian gaude/ ( ...) Oiartzungo neska finak/ m usu gorri biribilak/ izan zaitezte abilak/ zergatik m aitatzen ditu-


E rrezil trabajó construyendo la carretera que lleva a Lesaka y vivía en los barracones de A ritxulegi. ( ...) Basarri concibió allí, entre otros, los versos titulados “N ork egin du gure galde” (Q uién P regunta por N osotros), que dicen así: “N ork egin du gure galde/ A iako H arrian gaude/ (...) O iartzungo neska finak/ m usu gorri biribilak/ izan zaitezte ab ilak / zerg atik m aitatzen d itu zu e/ kalek o um e zirtz ilak / A (r)itx u le(g )in daude trankilak/ saltzeko dauden opilak/ paregabeko m utilak (...).

Arizabalo. Caserío. D ocum entado tem pranam ente (XV ), la versión oral llega a parecerse a “A itzola”. Topónim o claro y evidente. Form as relacionadas: A rizabaloberri (en ruinas), Arizabaloborda, Arizabaloerrota.

Arizgañeta. Loma. Arízluzetagoikoa y Arízluzetabekoa. Caserío. O casionalm ente se docum enta com o A riziuzieta. E sto se considera un vocalism o, por lo que la form a norm alizada sería A rizluzeta. Se pronuncia A ixluxieta.

Arízmendi. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, a veces se observa la form a con s (A rism endi), por ejem plo en 1826 (OGPAR Lib H 594 Fol 61 Vto). D esparecido, en la actualidad el cuartel de la Ertzantza se asienta sobre su ubicación. Topónim os derivados: Arizm endiberri, conocido tam bién com o T xatola, situado cerca del polígono industrial Ugaldetxo. A rizm endiondo, docum entado desde m uy antiguo. A rizm endiene, por su parte, es una casa que se encuentra en Elizalde.

Arkaízlepo. Caserío y collado. L a elevación de A rkaleko harkaitzak m uestra un paso natural entre sus dos relie­ ves p rin cip ales co n o cid o con este nom bre (= collado entre las peñas). Al pie del m ism o se ubica el caserío hom ónim o, tam bién conocido com o A gustiñeneborda o Z ubietaneborda. Un segundo collado de nom bre A rkaizlepo, conocido tam bién com o G uardilepo, se encuentra en las cercanías de los caseríos A m eztoieta, entre las cim as de Otaluzieta y A ireko gaina.

Arkaleko harkaitzak. Peñas, monte, elevación significativa del terreno. Se trata de una estratégica altura al N W del barrio de G urutze, en cuya cim a se ubicó una fortaleza conocida com o B eloaga o Feloaga. La palabra A rkale es la raíz de un buen núm ero de orónim os y oicónim os de la zona. Los docum entos m ás tem ­ pranos, y otros no tanto, ofrecen form as curiosas com o Alcala: 1696 (O U A B/5/1/2) C ..) en el paraje llam ado de Junto a la C asa de A lcala ( ...) , 1751 (O U A B/5/1/3), (1799) O U A B /5/2/1, 1818 (O U A C /4/12/1) ( ...) del castillo viejo de A lcalea que m ira hacia Lazcam buru (...).


ARIZABALO

zue/ kaleko urne zirtzilak/ A (r)itxule(g)in daude trankilak/ saltzeko dauden opilak/ paregabeko m utilak (...).

Arizabalo. Baserria. G oiz dokum entatua (XV ), ahozko bertsioa “A itzola”ren antzekoa da. Toponim o argi eta nabarm ena. Erlazionatutako form ak: A rizabaloberri (erortzeko zorian), Arizabaloborda, A rizabaloerrota.

Arizgañeta. Bizkarra. Arizluzetagoikoa eta Arizluzetabekoa. Baserria. Tarteka A rizluzieta gisa dokum entatzen da. Hori bokahsm o gisa hartzen da; beraz, form a norm alizatua A rizluzeta izango Utzateke. A ixluxieta ahoskatzen da.

Arizmendi. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, zenbaitetan s duen form a (A rism endi) ikusi da, adibidez, 1826an (OGPAR L ib H 594 Fol 61 Vto). D esagertuta, gaur egun Ertzaintzaren kuartela toki horretan kokatzen da. Toponim o eratorriak: A rizm endiberri, T x ato ia b ezala ere ezag u tzen da. U galdetxoko indu stria-p o lig o n o tik h urbil dago. A rizm endiondo, aspalditik dokum entatua. A rizm endiene, ordea, E lizalden dagoen etxe bat da.

Arkaizlepo. Baserria eta muinoa. A rk alek o hark aitzen goraguneak, izen honekin ezag u tu tak o b ertak o bi erliebe nagusien arteko pasabidea erakusten digu (= harkaitzen arteko m uinoa). B ere azpian izen bereko baserria dago. H au, A gustiñeneborda edo Z ubietaneborda izenez ere eza­ gutzen da.


Sinónim os de A rkaleko harkaitzak: G azteluko burkaitza e, históricam ente, Pelum Belum . C om puesta por los siguientes riscos: M ugako harria, A rpaltzua, Belekabieta, B izardia, Puertea y Arrizábala. Topónim os derivados: A rkaleberri. C aserío. D ocum entado a partir del siglo XIX. A rkalezarra. C aserío. A veces se docum enta la form a sin artículo (A rkalezar) A rkaleazpi. C aserío, paraje. Arkaletxiki. Caserío. A rkaleatzea. C asa y paraje. A rkaleko gaztelua. C astillo, cim a. En el siglo X IX se consideraba “viejo” : 1818 (OGPAR Lib H 594 Fol 6 Vto ( ...) sobre el cam ino de la falda del C astillo viejo de A lcala ( ...) , o en 1821, C astillo antiguo de A lcala (OGPAR Lib H 594 Fol 24). A rkaleko gazteluaren azpia. Paraje. Arkalelarre. Paraje. A rkaleko m untoa. Paraje. Arkalezelaiazpi. Paraje.

Arkotz. Caserío. Topónim os derivados: A rkotzerreka. Etim ología: Según M ujika, Arkotx: M aíz de grano m alo o escaso.

Arlepo. Caserío. U bicado en la zona alta de la carretera de A rtikutza, a la vera de la m ism a, se docum enta a partir de m ediados del XVIII. M uy cerca de él se encuentra la conocida fuente A rlepoiturri, construida en piedra y de generoso caudal perenne. Otros topóni­ m os derivados: A rlepoerreka, Arlepoarriak. Etim ología: harri + lepo > Arlepo.

Arloteiturri. Fuente. Arluze. Arluzegaña. Cima, paraje U na de las cim as de la elevación m ás occidental de A rkaleko harkaitzak. Tam bién se conoce así un paraje en A iako H arria, sobre las instalaciones de A rdi­ turri. La zo n a alta se recib e el nom bre de A rluzegaña. Se pro n u n cia A rluxe. En cuanto a la docum entación, por lo general la form a m ás com ún es A rluze, aunque a principios del siglo X X aparece a veces com o Arriluze; 1907 (G A O JD IT 1859) y 1908 (OU A C/4/18/6).

Arotzenea. Baserria. Se trata de dos edificios diferentes, uno se sitúa en la carretera de Ergoien, otro en el barrio de U galdetxo. D ocum entado m uy tem pranam ente, parecen observarse dos form as diferentes.


ARIZM ENDI

A rk aizlep o izen ek o beste m uinoa, G u ard ilep o izen arek in ere ezag u tzen dena, A m eztoieta baserrien inguruan dago, O taluzieta eta A ireko gaina izeneko tontorren artean.

Arkaleko harkaitzak. Harkaitzak, mendia, lurraren goragune nabarmena. G urutze auzoaren Ipar-m endebaldean dagoen altuera estrategiko bat da. B ertako tontorrean B eloaga edo Feloaga gisa ezagutzen zen gotorlekua ezarri zuten. A rkale hitza, inguruko oronim o eta oikonim o askoren erroa da. D okum entu zaharrenek eta hain zaharrak ez direnek, Alcala gisako form a bitxiak erakusten dituzte; 1696 (OU A B /5/1/2) ( .) en el paraje llam ado de Junto a la C asa de A lcala ( ...) , 1751 (OU A B /5/1/3), (1799) O U A B /5/2/1, 1818 (O U A C /4/12/1) ( ...) del castillo viejo de Alcalea que m ira hacia L azcam buru (...). A rkaleko h arkaitzen sinom im oak; G azteluko burkaitza eta, historikoki, P elum B elum . M endi p u nta hauek osatzen dute; M ugako harria, A rpaltzua, B elekabieta, B izardia, Fuertea eta ArrizĂĄbala. Toponim o eratorriak: A rkaleberri. Baserria. XIX. m endetik dokum entatua. Arkalezarra. B aserria. Form a hori, zenbaitetan, artikulu gabe dokum entatzen da (A rkelezar) A rkaleazpi. B aserria, parajea. A rkaletxiki. Baserria. A rkaleatzea. Etxea eta parajea. A rkaleko gaztelua. G aztelua, tontorra. XIX . m endean “zaharraâ€? kontsideratzen zuten: 1818 (OGPAR L ib H 594 Fol 6 V to ( ...) sobre el cam ino de la falda del Casti-


A unque actualm ente tengan la m ism a form a y sea difícil distinguir los testim onios sobre cada topónim o, parece que una de las form as se basa en el singular (A rozarena) y la otra, por el contrario, en el plural (A rozena...).

Arozkene. Caserío. Pronunciado A oxkene, es de docum entación tardía. E tim ología: A unque los testim onios sean con -s- y el uso oral sea tam bién así, siguiendo la etim ología proponem os la form a con - z . Pegado al caserío Borrondegi, actualm ente es caserío de turism o rural.

Arpaltzua. Cima. Una de las cim as de Arkale. Posiblem ente su origen se encuentre en harri + faltsua, lugar que entraña dificultad para progresar cam inando.

Arpausoestuak. Paraje. La form a original es A rpausoeta y se utilizó así hasta m ediados del siglo X X ; en los últim os años se le ha añadido el adjetivo y actualm ente se utiliza así. Proponem os m antener la form a que ofrece la inform ación m ás com pleta. Etim ología: H arri+pausua: A rpausua. Losas colocadas en cam inos em barrados para transitar con m ayor com odidad.

Arpetxegaña. Loma. Arpide. Caserío. Pertenece al barrio de Ergoien y se docum enta desde m uy antiguo (XV). N o se debe de confundir con el m uy sim ilar topónim o de Arbide.

Arpidene. Caserío. En tiem pos pretéritos A rpidene sería la defensa de defendía el camino a Errenteria, para defenderse contra venir por la calzada de Iturriotz, ya que ésta pasaba por era Torrazar (Véase). Es parte del patrim onio artístico Oiartzun).

Elizalde, igual que U rdinola cualquier ataque que pudiera la puerta. Su nom bre original m unicipal. (1993, de la guía

Arpidetxiki. Caserío. Arragua. Barrio. Caserío. El caserío se docum enta varios siglos que el barrio com o tal, éste lo hace a partir del XIX , coincidiendo con la expansión urbana e industrial del valle. Se pronuncia Arrau.


Ilo viejo de A lcala ( ...) , edo 1821ean, C astillo antiguo de A lcala (OGPAR Lib H 594 Fol 24). A rkaleko gazteluaren azpia. Parajea. A rkalelarre. Parajea. A rkaleko m untoa. Parajea. A rkalezelaiazpi. Parajea.

Arkotz. Baserria. Toponim o eratorriak: A rkotzerreka. E tim ologia: M ujikaren arabera Arkotx: ale txarreko edo eskaseko artoa.

Arlepo. Baserria. A rtikutzako errepidearen goialdean eta honen ondoan kokatua, XVIII. m endearen erdialdetik aurrera dokum entatzen da. B ertatik oso hurbil A rlepoiturri iturri ezaguna dago, harriz egina eta urte osoan em ari handia duena. Beste hainbat toponim o erato足 rri: A rlepoerreka, Arlepoarriak. Etim ologia: harri + lepo > Arlepo.

Arloteiturri. Iturria. Arluze. Arluzega単a. Tontorra, parajea A rkaleko harkaitzetan m endebaldeen dagoen tontorretako bat. Izen bera du arditurriko instalazioen gainean dagoen A iako H arriko paraje batek. G oiko zonak A rluzega単a izena du. A rluxe ahoskatzen da. D okum entazioari dagokio足 nean, orokorrean, form a arruntena A rluze da, XX. m endearen hasieran A rriluze gisa agertzen bazen ere: 1907 (G A O JD IT 1859) eta 1908 (O U A C /4/18/6).

Arotzenea. Baserria. Bi eraikin diferente dira, bata Ergoiengo errepidean dago, eia bestea U galdetxo auzoan. O so goiz dokum entatua, bi form a diferente daudela dirudi. E gun fo rm a b era hartu duten arren, eta zaila izan arren top o n im o bakoitzaren lekukoak bereiztea, badirudi form a bat singularraren gainean eraikia d ela (A rozare n a ...) eta bestea, berriz, pluralaren gainean (A rozena...).

Arozkene. Baserria. A oxkene ahoskatua, berandu dokum entatu zen.


Form as derivadas: A rraguatxoeta, paraje y ferrería. A rraguaberri, caserío. A rraguazarra -p ro n u n ciad o A rrauzar-, caserío (esta form a surge hacia 1800 para designar al inicial A rragua y diferenciarlo del nuevo A rraguaberri). Arraguako benta. E tim ología: derivado de la form a castellana “fragua”, por lo tanto no hay duda que la form a m ás adecuada es “arragua” y no “arragoa”. A sim ism o, en el nom enclá­ tor oficial de la CAPV aparece la form a con “u” .

Arraketa. Paraje. Situado en Tom ola, no se debe de confundir con A rrateta, en K ausua, form a muy similar.

Arralde. Caserío. En el siglo X X a veces se docum enta com o Arraldene.

Arrantxueta. Caserío. Se encuentra en ruinas, es de docum entación tardía (XIX).

Arraskue. Caserío. C aserío de K arrika, ubicado en un ancho y llano valle lateral. Prácticam ente siem ­ pre se docum enta bde esta form a, term inado en -e -. La elevación cercana, coronada p or una cruz, recibe el nom bre de Arraskuelarre. Fue una casa im portante en el valle, de hecho hay un m olino que recibe su propio nom bre, situado a orillas del río principal de Karrika: Arraskuerrota.

Arrate y Arrategaña. Paraje, loma, interfluvio. En el barrio de G urutze. A rrategaña se conoce tam bién com o A zerigorrigaña.

Arrateta. A rrateta, lom a y cim a en las proxim idades de Uzpuru y Bianditz.

Arregi. Caserío. D ocum entado en 1499 com o A rreguizar los siguientes docum entos siem pre ofre­ cen la form a Arregi. De etim ología clara: harri + hegi (lom a pedregosa).

Arria. Caserío. Sé p ro n u n c ia A rriy a. L a d o c u m e n ta c ió n es ta rd ía y m uy o c a sio n a lm e n te se encuentra la form a A rriaga, aunque es difícil saber si se refiere a esta casa. En caso de duda, se ha optado por la m ás docum entada.


Etim ologia: Lekukoak -s-dunak izan arren, eta ahozkoan ere hala erabili, etim ologiari jarraitu z, -z-dun form a proposatzen da. B orrondegi baserriaren pegante, egun landa-turism orako baserria.

Arpaltzua. Tontorra. A rkaleko haitzetako bat. A rri+faltsua-tik ziurrenik, ibiltzeko zaila den lekua.

Arpausoestuak. Parajea. Jatorrizko form a A rpausoeta da eta X X m endearen erdialde arte honela erabili da; azken urteetan izenondoa erantsi zaio, gaur egun hórrela erabiltzen delarik. Inform a­ zio osatuena em aten duen form ari eustea proposatzen da. Etim ologia: Harri+pausua: A rpausua. Lokaztutako bideetan ezartzen ziren harlauzak erosoago igarotzeko.

Arpetxegaña. Bizkarra. Arpide. Baserria. Ergoien auzoan dago eta aspalditik (XV) dokum entatzen da. Ez da nahastu behar antzekoa den A rbide toponim oarekin.

Arpidene. Baserria. A rpidene garai hartan E lizaldeko defentsa izango zen, Errenterirako bidea U rdinolak defenditzen zuen eran, Iturriozko galtzadatik etor zitezkeen erasoekiko defentsa, bere oinetatik pasatzentzen galtzada. B ere jatorrizko izena Torrazar izan zen (Ikus). H erriko ondare artistikoaren parte da. (1993, O iartzun liburuxkatik)

Arpidetxiki. Baserria. Arragua. Auzoa. Baserria. B aserria, auzoa auzo gisa dokum entatzen dena baino zenbait m ende lehenago dokum entatzen da. A uzoa XIX . m endean dokum entatu zen lehen aldiz, bailararen hiri- eta industria-hedapenarekin batera. Form a eratorriak: A rraguatxoeta, parajea eta burdinola. A rraguaberri, baserria. A rraguazarra -A rra u z a r ahoskatua-, baserria (form a hau 1800. urtearen inguruan sortu zen hasierako A rragua izendatzeko, eta A rraguaberritik bereizteko). A rraguako benta. Etim ologia: gaztelerazko “fragua” form atik, beraz, zalantzarik gabe “arragua” da form a egokia eta ez “arragoa” . E ra berean, EA Eko izendegi ofizialean “u” bokaldun form a azaltzen da.


ARRASKUE

A m arre. Caserío. Etim ología: A rre, tierra de color oscuro, gris.

Arríbaespaña. Paraje. S egún los in fo rm antes F ranco vino a v isita r las obras del cam in o de A ritx u ­ legi. C on m o tiv o de esa v isita se lim pió el terren o y se co n stru y ó una esp ecie de ja rd ín d o nde se leía A rribaespaña. A ctualm ente el ja rd ín ha d esap arecid o y es un bosque. A lg u n o s h ab itan tes de la zo n a aún denom inan “A rribaespafíako k u rb a” a este rin có n . En cu a n to a su ub icació n , es u n a cu rv a en la zo n a bajo el caserío Santander.

Arribeitza. Paraje. Son dos: uno en G urutze, cerca de A m eztoietaberri; el otro en A iako Harria.

Arríela. Caserío. C asa so lar p ro fu sam en te d o cu m en tad a desde el sig lo X V h asta la actu alid ad situada sobre el barrio de Elizalde. Hay dos topónim os en apariencia derivados de esta form a pero lejanos en el terri­ torio: A rrietaegia, cerca de la erm ita de O zentzio, y A rrietazabala, entre la cim a de B asategaña y el caserío Berinzar.

Arrigurutze. Caserío. Arrímendí. Cima, cumbre. Se conoce tam bién com o A rratetagaña.


Arraketa. Parajea. T om olan kokatua, ez da K ausuako A rratetarekin nahastu behar, oso antzeko form a den arren.

Arralde. Baserria. XX. m endean zenbaitetan A rraldene gisa dokum entatzen da.

Arrantxueta. Baserria. Erortzeko zorian dago, dokum entazio berankorrekoa da (XIX).

Arraskue. Baserria. K arrikako baserria, aldam eneko bailara zabal eta lau batean kokatua. Ia beti modu honetan dokum entatzen da, letraz am aitua. H urbilean dagoen goraguneak, tonto­ rrean gurutze bat duenak, A rraskuelarre izena hartzen du. B ailara honetan etxe garrantzitsua izan zen. Izan ere, K arrikako ibai nagusiaren ertzean kokatua, izen bereko errota dago: A rraskuerrota.

Arrate eta Arrategaña. Parajea, bizkarra, ibaiartea. G urutze auzoan. A rrategaña ere A zerigorrigaña izenez ezagutzen da.

Arrateta. A rrateta hegia eta A rratetagaña U zpuru eta B ianditz inguruan.

Arregi. Baserria. A rreguizar gisa 1499an dokum entatua, ondorengo dokum entuek beti A rregi form a erabili dute. Etim ología argikoa: harri + hegi.

Arria. Baserria. A rriy a ah o sk atzen da. D o k u m en tazio a b e ra n k o rra d a eta oso ta rte k a A rriaga form a aurkitzen da. H ala ere zaila da jakiten etxe honi buruz ari diren ala ez. Zalantza izanez gero, dokum entatuenaren alde egin da.

Arriarre. Baserria. Etim ología: A rre, lur kolore iluna, grisa.

Arribaespaña. Parajea. Inform anteen arabera A ritxulegiko bideko lanak ikustera etorri zen Franco. Bisita hau zela eta, lursaila garbitu eta A rribaespaña jartzen zuen jardin m oduko bat egin om en zen zotalekin. Egun, jardina desagertu, eta basoa da. B ertako batzuk oraindik “A rribaespañako kurba” esaten om en diote txoko honi. K okapenari dagokionez, San­ tander baserriaren azpiko aldeko errebuelta bat omen.


ARRITXURIETA

Arrisoro. Paraje. Arrísorogaña. Paraje. Arritxuriegia. Paraje, interfluvio. Arritxurieta. Paraje. Se pro n u n cia A rrixuita. T opónim os derivados: A rritxurietaldea, A rritxurietalco erreka, A rritxurietako ospela, A rritxurietatzea, A rritxurietagaña (conocido tam bién com o E m ietagaña), A rritxurietako malda.

Arriurdiñeta. Paraje. Arrizábala. Cima, cumbre. Una de las cim as de Arkale.

Arrizko iturria. Fuente. A unque en los últim os años la form a oral A rriturri com ienza a ser m ás com ún, la docum entación siem pre m uestra el topónim o declinado: A rrizko iturria.

Arrizkoetxolagaña. Cima. La conocida cim a de B ianditz recibe en realidad este nom bre. Se encuentra en tér­ m ino de Navarra, en la m uga entre Lesaka y G oizueta, m uy cerca de Oiartzun. 90


Arribeitza. Parajea. Bi dira, bata G urutzen, A m eztoietaberri inguruan. Beste, berriz, A iako Harrian.

Arrieta. Baserria. XV. m en d etik g au r egun arte b arra-b arra d o k u m en tatu tak o o in etx ea, E lizalde auzoaren gainean kokatua. Itxuraz form a honen eratorriak izan arren lurraldean oso urrun kokatzen diren bi toponim o daude: A rrietaegia, O zentzioko erm itatik hurbil, eta A rrietazabala, Basategañaren tontorraren eta B erinzar baserriaren artean.

Arrigurutze. Baserria. Arrimendi. Gailurra, tontorra. A rratetagaña bezala ezaguna ere.

Arrisoro. Parajea. Arrisorogaña. Parajea. Arritxuriegia. Parajea, ibaiartea. Arritxurieta. Parajea. A rrix u ita ahoskatzen da. T oponim o eratorriak: A rritxurietaldea, A rritxurietako erreka, A rritxurietako ospela, A rritxurietatzea, A rritxurietagaña (Em ietagaña izenez ere ezagutzen dena), A rritxurietako malda.

Arriurdiñeta. Parajea. Arrizábala. Gailurra, tontorra. A rkaleko haitzetako bat.

Arrizko iturria. Iturria. A zken urteetan A rriturri ahozko form a gero eta zabalduagoa dagoen arren, dokum entazioak, beti, toponim o deklinatua erakusten du: A rrizko iturria.

Arrizkoetxolagaña. Tontorra. B iandizko tontor ezagunari honela deitzen zaio. N afarroan dago, Lesaka eta Goizuetaren arteko m ugan, O iartzundik oso hurbil. M un to g añ a izen ez ere ezag u tzen da, toki hau H eg o -ek iald erag o eta beherago dagoen arren.

Arrondozoko, parajea eta Arrondozokogafía, tontorra. A rronzoko ahoskatzen da, dokum entazioak, norm alizatu gisa proposatutako form a erakusten duen arren. A rrondozokogaña, E giedergaña izenez ere ezagutzen da.


Se conoce tam bién com o M untogaña, aunque en realidad este lugar se encuentra m ás al SE y algo m ás bajo.

Arrondozoko, paraje y Arrondozokogaña, cima. Se pronuncia A rronzoko, aunque la docum entación m uestra la form a que se pro­ pone com o norm alizada. A rrondozokogaña es conocido tam bién com o Egiedergaña.

Artasoroiturri. P ronunciado A rtasoiturri. Es una fuente m uy conocida. Tam bién hay una m ina con este nom bre (O U A A /8/1/4, año 1883).

Artasoro. Paraje. El terreno estab a en el cam ino entre K arrika y Z aldirin; y ah í se encuentra la fuente conocida com o A rtasoroiturri. La sociedad gastronóm ica de K arrika tom a el nom bre de este paraje. Por otra parte, se ha localizado otro A rtasoro en suelo rústico; según los inform antes está entre A rditurri y O laetxe, frente a Fabrikazarra, al otro lado del río y ju n to a éste.

Arteaga. Caserío. C om o m u estra de la capacidad d eriv ativ a de la lengua vasca en to p o n im ia se encuentran los siguientes topónim os relacionados: A rteagaerreka, A rteagako karobiondoa, A rteagako zelaizkina, A rteagaldea. Etim ología: A rtea, encina.

Artikutza. Paraje extenso. Se encuentra en N afarroa, aunque el acceso actual por carretera, si se exceptúa una pista de tierra que llega desde G oizueta, se hace por O iartzun. El enclave de A rtikutza, con una superficie de 3.700 Ha., está en uno de los extre­ m os septentrionales de N avarra, en el m unicipio de G oizueta. A dm inistrado desde 1270 por la C olegiata de Santa M aría de R oncesvalles, tras pasar por diversas titulari­ dades en virtud de las leyes desam ortizadoras a partir de 1844, el 27 de enero de 1919 el A yuntam iento de D onostia-S an S ebastián lo adquirió para utilizar sus recursos hidrográficos. A unque pertenezca a D onostia-San Sebastián y esté en suelo de G oi­ zueta, el cam ino principal a A rtikutza pasa por Oiartzun.

Artxabaleta. Caserío. A penas hay constancia docum ental de la form a A retxabaleta, por lo que se pro­ pone A rtxabaleta com o topónim o norm alizado. A lternancia de las consonantes líquidas r/1.

Ataunbidegurutzeta, cruce de caminos y Ataunbordaerreka, regata. Con la raíz A taun hay varios topónim os en la zona. Entre ellos estos dos.


Artasoroiturri. A rtasoiturri ahoskatua. O so iturri ezaguna da. B ada izen bereko m eategi bat ere (O U A A /8/1/4, 1883. urtea).

Artasoro. Parajea. K arrikatik Z aldirinerako bidean zegoen lursaila; bertan da A rtasoroiturri bezala ezaguna den iturria. Lursail honen izena hartu du K arrikako elkarte gastronom ikoak. B estalde landalanean beste A rtasoro bat lokalizatu da; Inform anteen arabera A rditurri eta O laetx e artean dago, F ab rik azarraren parean , errekaren b estald ean eta honen ondoan.

Arteaga. Baserria. Toponim ian euskarak duen eratorriak sortzeko lagin gisa, honako toponim o erlazionatu hauek daude: A rteagaerreka, A rteagako karobiondoa, A rteagako zelaizkina, A rteagaldea. E tim ologia: Arte, fagazeoen fam iliako zuhaitza.

Artikutza. Paraje zabala. N afarroan dago, baina gaur egun errepidez bertara O iartzundik heltzen gara, Goizuetatik heltzen den lurrezko pista salbuetsita. A rtik u tza k o b arren d e g ia , 3.700 H a.k o azalera. N afarro ak o ip arrald ek o m utur batean kokatua, G oizuetako udalerrian. 1270etik O rreagako Santa M ariako Kolegiatak ad m in istratu a, 1844tik aurrera, leg e d esam o rtizatzaileen indarrez titulartasun ezberdinetatik pasa ondoren, 1919ko urtarrilaren 27an D onostiako U dalak erosi zuen bertako ur baliabide nagusiak erabiltzeko. D onostiako lurrak izan arren, eta G oizue足 tako lurretan egon arren, O iartzunen barrena du A rtikutzak bide nagusia.

Artxabaleta. Baserria. D okum entuetan ia ez da A retxabaleta form a jaso. H orregatik A rtxabaleta propo足 satzen da toponim o norm alizatu gisa. r/1 kontsonante likidoen alternantzia.

Ataunbidegurutzeta, bidegurutzea eta Ataunbordaerreka, ubidea. A taun erro arek in inguruan b ad ira h ain b at toponim o. H orien artean ho n ak o bi hauek.

Atsoaren burkaitza. Harkaitza. Izen honek atentzioa em aten du, ez dago dokum entatua. B eharbada jato rria ez da atso (adineko em akum e bati buruz hitz egiteko ia m espretxuzkoa den form a), asto (kargako anim alia) baizik. Toki horretan astoa egotea logikoagoa da. K abiola parean, m uga-m ugan. B estalde, Burkaitza: Am ildegia.


Atsoaren burkaitza. Peña. L lam a la atención este nom bre, no se encuentra docum entado. Quizás el origen no sea atso (form a quasidespectiva para referirse a una m ujer de edad avanzada), sino asto (burro, anim al de carga) cuya presencia en el lugar parece m ás lógica. Junto a K abiola, en la m ism a m uga con Errenteria. B urkaitza: precipicio.

Audele. Caserío. Las form as docum entales m ás antiguas son A urela (XV II, XVIII, X IX ) y Audela (XIX), en este últim o siglo la form a A udele se im pone. Ante la duda entre Audele y Audela, se ha escogido la form a oral. A urela > A udela > Audele. La form a original se m antuvo hasta el siglo XIX . A partir de entonces se produce el cam bio r>l, por una parte, y el cierre de la vocal final -a >-e.

Aumento. Paraje, siempre relacionado con la actividad minera. El térm ino aum ento es m uy frecuente en los topónim os relacionados con la m ine­ ría com o, p o r ejem plo, N uestra Señora de la C andelain y aum ento a P rovidencia (m ina), O rdokoaum ento (m ina), A ltziaum ento (m ina), etc.

Auspogindegi. Caserío. V éase M artinauspogindegi. Hay dos topónim os iguales, los dos de Iturriotz. Auspogin: artesano que hace fuelles.

Auzokalte. Caserío. Auzokalterreka. Regata. Es sinónim o de G anboerreka.

Auztegi. Caserío. C asa solar docum entada desde el siglo XVII con las form as A uztegi, A urtegi y Aurregi. En el X IX com ienza a denom inarse A uztegizarra para diferenciarlo de Auztegiberri. Topónim os relacionados; A uztegizarra (form a oral, A uztizar) y A uztegiberri, ya com entados. A u ztegiko errota, m olino, tam bién denom inado A rizabaloko errota. A uztegiko zubia (año 1922, G A O JD T 464,40), A uztegierreka (form a oral Auztierreka), A uztegiko iturria, ju n to a la cual se encuentra el caserío Iturburuauztegi.

Azakaturrene. Caserío. 94


AU D ELE

Audele. Baserria. D okum entuetan jaso tak o form a zaharrenak dira A urela (X V II, X V III, X IX ) eta A u d ela (X IX ). A zk en m ende h o n etan A u d ele fo rm a n ag u sitze n da. A u d ele eta A udela arteko zalantzaren aurrean, ahozko form a aukeratu da. A urela > A udela > Audele. Jatorrizko form a X IX m ende hasiera arte m antendu da. H em endik aurrera, r>l aldaketa em aten da batetik, eta am aierako -a >-e itxidura bestetik.

Aumento. Parajea, beti meategiko jarduerarekin lotua. A um ento term inoa m aiz aurkitzen da m eategiekin zerikusia duten toponim oetan, esate baterako. N uestra Se単ora de la C andelain y aum ento a Providencia (m eategia), O rdokoaum ento (m eategia), A ltziaum ento (m eategia), ea.

Auspogindegi. Baserria. Ikus M artinauspogindegi. B i toponim o ezberdin dira. B iak Iturriotz auzokoak. Auspogin: Auspogile.

Auzokalte. Baserria. Auzokalterreka. Ubidea. G anboerrekaren sinonim oa da.


Azaldegí. Caserío. D ocum entado en 1499, aparece indistintam ente con -s- y con -z -. La form a oral es Axaldi.

Azalene. Caserío. E n el sig lo X V II se d o cu m en ta co m o A zalena. L a fo rm a A z alen e es la m ás com ún.

Azeriarri. Paraje y cromlech. Azerigorri. Caserío y paraje. P ronunciado A xeigorri, hay varios topónim os derivados: A zerigorriborda, Azerigorrialdea, Azerigorriico erreka, A zerigorrigaña (tam bién conocido este últim o com o Arrategaña).

Azerizuloeta. Paraje y barranco. Se pronuncia A xeizulota. A zerizuloetaerreka es la regata que se encuentra en el lugar.

Azkorasti. Caserío, también molino. Se pronuncia Askosti. En los docum entos m ás antiguos aparece com o A zkorastegi, form a que se ha considerado com o arcaísm o.

Azkue. Caserío. De docum entación m uy profusa y tem prana, el topónim o no ofrece ninguna duda para su norm alización.

Babilonia o Babiloniazarra. Caserío. C om o m uchos otros, el sufijo zarra se coloca al surgir una nueva casa hom ónim a (B abiloniaberri), coincidiendo con la época de m ayor presión antròpica sobre el terri­ torio. Topónim os relacionados: B abiloniaberri, caserío, y Babioniaborda, borda.

Bakalloren barrutia. Paraje. L a form a oral es B akallonbarrutia. Se recoge y propone la form a declinada.

Bakardaztegi. Caserío. D ocum entado desde m uy antiguo y con grafías ligeram ente diferentes, a partir de m ediados del siglo X X se cam bia la B por la M en la pronunciación, de ahí el nom bre del p o lígono in d ustrial cercano: M akarraztegi. N o o bstante, la docum entación es clara y perm ite afirm ar sin ningún género de dudas que la form a norm alizada ha de ser con -b . A ntiguam ente fue un lugar im portante ya que hay m uchos testim onios docum en­ tados sobre este topónim o, y no sólo en torno al caserío: B akardaztegiko erreka, B akardaztegiko errota, B akardaztegiko zubia, etc.


Auztegi. Baserria. A u z te g i, A u rte g i e ta A u rre g i fo rm e k in X V III. m e n d e tik d o k u m e n ta tu ta k o o in e tx e a . X IX . m en d ea n A u z te g iz a rra iz e n a h a rtu zuen A u z te g ib e rri iz e n e tik b ereizteko. Toponim o erlazionatuak: A uztegizarra (ahozko form a, A uztizar) eta A uztegiberri, jad a aipatuak. A uztegiko errota; honi ere A rizabaloko errota deitu zaio. A uztegiko zubia (1922. urtea, G A O JD T 464,40), A uztegierreka (ahozko form a A uztierreka), A uztegiko iturria. H onen ondoan Iturburuauztegi baserria dago.

Azakaturrene. Baserria. Azaldegi. Baserria. 1499an d o kum entatua, -s- eta - z - letrekin agertzen da bereizi gabe. A xaldi da ahozko form a.

Azalene. Baserria. XVII.

m endean A zalena gisa dokum entatu zen. A zalene form a da zabalduena.

Azeriarri. Parajea eta cromlecha. Azerigorri. Baserria eta parajea. A xeigorri ahoskatua, hainbat toponim o eratorri daude: A zerigorriborda, A zerigorrialdea, A zerigorriko erreka, A zerigorriga単a (azken hau A rratega単a bezala ere eza足 gutzen da).

Azerizuloeta. Parajea eta sakana. A xeizulota ahoskatzen da. A zerizuloetaerreka, bertan dagoen ubidea da.

Azkorasti. Baserria eta errota. A skosti ahoskatzen da. D okum entu zaharrenetan A zkorastegi azaltzen da. Form a hau arkaikotzat jo da.

Azkue. Baserria. B arra-barra eta oso goiz dokum entatua, toponim oak ez du zalantzarik erakusten bere norm alizaziorako.

Babilonia edo Babiloniazarra. Baserria. B este asko bezala, zarra atzizkia, etxe hom onim o berria (B abiloniaberri) eraiki ondoren ezartzen da. U ne hori bat etorri zen lurraren gainean presio antropiko han足 diagoa em an zen garaiarekin. Toponim o erlazionatuak: B abiloniaberri, baserria, eta B abioniaborda, borda.

Bakalloren barrutia. Parajea. B akallonbarrutia da ahozko form a. Jatorrizko deklinabide m arka berreskuratu da.


Baldiar. Caserío. La form a originai seria B aldiarra. El artículo aparece profusam ente en la docu­ m entación de los siglos XVII, X V III y XIX , si bien a m ediados de éste se pierde. La form a B aldigarra es m uy ocasional (año 1832, OGPAR Lib H 594 Fol 132).

Baldiene. Caserío. Tam bién se denom ina M edikuene (ver esta forma).

Balerione. Caserío. Se pronuncia B aleio y es una form a oral del caserío lerobi. C om o derivados están B alerioneko tunelak y Balerioneiturri.

Barraka. Caserío. Barrendegia. Paraje. Se pronuncia B arrendeia, se encuentra en Txikierdi.

Barrendegízokoa. Barranco. N o está relacionada con la form a anterior, se encuentra al Este dei m unicipio, debajo de Pikokarate.

Barrutíaundi. Paraje. Barrutitxiki. Paraje. Basate. Paraje. Topónim o de referencia en la zona de Oieleku, docum entado desde principios del siglo X V II. L a zona culm ina en B asategaña, lugar donde hay varios m onum entos m egalíticos. Topónim os derivados; B asategia, B asategaña, Basaterreka, Basatesoro. Topónim os derivados sin localizar: B asateazpia, B asateko iturriazpia, B asateko isatsa (Isatsa, Lytisus scoparius: p lan ta u tiliza d a para h ac er esco b as), B asateko m integia.

Basauntzen janleku y Basauntzen janlekuerreka E vocador topónim o que integra una form a verbal en el m ism o, fenóm eno poco frecuente.

Bastero. Caserío. Pronunciado B astero o Pastero, con la típica alternancia p/b. Topónim os relacio­ nados; B asteroberri, en 1913 (O U A B /3/I/10/4) ( ...) ha construido en el m ism o sitio que ocupaba el anterior solar, una casa de nueva planta a la que ha dado el nom bre de Bastero-berri (...), Basterotxiki.


Bakardaztegi. Baserria. A spalditik eta zenbait grafia diferenterekin dokum entatua, XX. m endearen erdialdetik aurrera Bren ordez M ahoskatzen da. H ortik dator inguruan dagoen industriapoligonoaren izena: M akarraztegi. H ala ere, dokum entazioa argia da eta, zalantzarik gabe, form a norm alizatuak - b - letrarekin izan behar duela esan dezakegu. A ntzina leku garrantzitsua izan zen, toponim o honen inguruko lekuko dokum entalak asko baitira, eta ez soilik baserriari dagozkionak: B akardaztegiko erreka, B akar足 daztegiko errota, B akardaztegiko zubia, m endiak, ea.

Bakedanone. Baserria. Baldiar. Baserria. Form a zuzena B aldiarra litzateke. A rtikulua barra-barra agertzen da X V II, XVIII eta XIX. m endeetako dokum entazioan, azken honen erdialdean galtzen bada ere. Baldigarra form a oso tarteka agertzen da (1832. urtea, OGPAR Lib H 594 Fol 132).

Baldiene. Baserria. Hau ere M edikuene deitzen da.

Balerione. Baserria. B aleio ahoskatzen da eta lerobi baserriaren ahozko form a da. H onen eratorrien artean daude B alerioneko tunelak eta Balerioneiturri.

Barraka. Baserria. Barrendegia. Parajea. B arrendeia ahoskatzen da, Txikierdin dago.

Barrendegizokoa. Sakana. E z d ag o au rrek o fo rm a re k in lo tu a, h e rria re n E k iald ea n dag o , P ik o k a ra te re n azpian.

BarrutiaundL Parajea. BarrutitxikL Parajea. Basate. Parajea. O ialeku inguruan erreferentziako toponim oa, XVII. m endearen hasieratik doku足 m entatua. E rem ua B asatega単an am aitzen da. B ertan, hainbat m onum entu m egalitiko daude. Toponim o eratorriak: B asategia, B asatega単a, B asaterreka, Basatesoro. Toponim o eratorriak m ugatu gabeak: B asateazpia, B asateko iturriazpia, B asateko isatsa (Isatsa, Lytisus scoparius: erratzak egiteko erabilitako landarea), B asateko mintegia.


M ujika, en ETM señala: Basta: artilugio que se coloca a los anim ales de carga para facilitar el transporte. De aquí, B astero en castellano, bastagille en euskera.

Bastida. Caserío. Localizado cerca de la m uga de Errenteria, se docum enta desde el siglo XVL Se pronuncia P astida, B astida e incluso Paxtire. Topónim os derivados; B astidaerreka, Bastidaiturri.

Basurderreka. Regata. D e basurde (jabalO. Topónim o de etim ología clara.

Bautistane. Caserío. Tam bién se conoce com o Aldakone.

Bazteía. Paraje. C ercano a Uzpuru, tam bién se encuentra B aztelaerreka, B aztelako urjauzia, Baztelagainko y Baztelapagoeta.

Bazterkalte. Caserío. Beínerrenea. Caserío. Bekostatua. Caserío. D ocum entado desde m ediados del XIX , casi siem pre aparece con artículo.

Belasoro. Paraje. Aunque no haya testimonios documentales antiguos, la pérdida de la - r final en pala­ bras com puestas no es un hecho extraordinario. M itxelena afirma en FHV; “(...) Esta r en los com puestos arcaicos de (h)ur “agua” y zur “m adera” se pierde ante segundo m iem bro con inicial consonàntica (...) Exactamente de igual m anera se com porta lur tierra”. La m ism a pérdida de -rr que en lur se observa tam bién en com posición con otros temas nominales; adar (...) bel(h)ar “hierba”: a.-nav. belagai, belategi ( ...) ”

Belaztegi. Caserío. También zona más o menos extensa. Su origen parece responder a un sel. De docum entación tem prana, se encuentra cerca de la m uga con E rrenteria. De hecho tam bién existe la fo rm a B elaztegiko m ugarria: año 1714 (A M E C /5/III/5/2) ( ...) C ontinuando adelante otro m oxon en Velastegui (...).

Beldarraiñene. Caserío. G rafía con dudas que no se aclaran a la vista de la docum entación; B eldarrainene?, B eldarrañene?


Basauntzen janleku eta Basauntzen janlekuerreka B ertan aditz-form a sartzen duen toponim o gogoraraziea, nahiko fenom eno bitxia.

Bastero. Baserria. B astero ed o P astero ahoskatua, P/B arteko ohiko alternantziarekin. T oponim o e rla zio n atu ak : B a ste ro b e rri, 1913an (O U A B /3 /I/1 0 /4 ) ( . .. ) h a co n stru id o en el m ism o sitio que ocupaba el anterior solar, una casa de nueva planta a la que h a dado el nom bre de B astero-berri (...), Basterotxiki. M u jik ak E TM lib u ru an : B asta: Z am a b erei za m a g a rra ia tz e k o e z artze n zaien tresna. H em endik, B astero gazteleraz, bastagille euskaraz.

Bastida. Baserria. Errenteriako m ugatik hurbil kokatua, XVI. M endeaz geroztik dokum entatzen da. Pastida, B astida edo Paxtire ahoskatzen da. Toponim o eratorriak: B astidaerreka, Bastidaiturri.

Basurderreka. Ubidea. B asurdetik. E tim ologia argiko toponim oa.

Bautistane. Baserria. A ldakone bezala ere ezagutzen da.

Baztela. Parajea. U zpurutik hurbil B aztelaerreka, B aztelako urjauzia, B aztelagainko eta B aztelapagoeta aurkitzen dira.

Bazterkalte. Baserria. Beinerrenea. Baserria. Bekostatua. Baserria. XIX . m endearen erdialdetik dokum entatua, ia beti artikuluarekin agertzen da.

Belasoro. Parajea. Lekuko dokum ental zaharrik ez izan arren, ez da aparteko gertaera am aierako -raren galera hitz elkarketan. M itxelenak FHVn: “(...) r hori, (h)ur “ura” eta zur “egurra” konposatu arkaikoetan galdu egiten da bigarren zatia kontsonantez hastean (...) M odu berean jokatzen du lur hitzak. Lur-en kasuan - r r galtzen den bezala, galtzen da beste hainbat gai nom inalekin: adar (...) bel(h)ar “belar”: goi-naf. belagai, belategi ( ...) ”

Belaztegi. Baserria. Hau ere eremu zabal samarra. Bere jato rriak korta bati erantzuten diola dirudi. A spalditik dokum entatua, Erren­ teriako m ugatik hurbil dago. Izan ere badago B elaztegiko m ugarria form a ere: 1714. urtea (A M E C /5/III/5/2) ( ...) C ontinuando adelante otro m oxon en Velastegui (...).


Belekabieta. Paraje, cumbre. Es una de las cim as de Arkale. Parece que los cuervos anidaron ahí.

Belerreka. Regata. Topónim o que hace referencia a los cuervos (hele), al igual que el siguiente.

Beltzaítz. Paraje, cumbre. Belutene. Caserío. Bengoetxea. Caserío. A veces se docum enta com o B eingoetxea, pero quizás esta form a esté m ás rela­ cionada con el topónim o Berin (caserío de Ergoien). En cualquier caso, se docum enta desde m uy antiguo.

Beorraltza. Caserío. Se pronuncia Biorratza. En la docum entación, profusa y m uy tem prana, aparece la -1- sistem áticam ente.

Beorrisídua. Paraje. A lgunas form as docum entales son las siguientes: 1901 (O U A A /1/98, p. 125) (...) se acordó expedir una certificación expresiva de que Don M anuel G arrino Sein era el prop ietario d e la caseria A rrascue M olino y sus pertenecidos, entre los cuales se hallan com prendidos, un terreno poblado de arboles robles bravos y un helechal lla­ m ado B ig o r-ich u a (...). T am bién en 1901 (O U A B /3 /I/5 /1 ) ( ...) y o tro tro z o de terreno helechal, llam ado Bigor-ichua, de cabida de ciento cuarenta y siete areas y cuarenta centiareas situado en el paraje conocido con el nom bre de “Zaldin” (...) Etim ología: A unque tenem os pocos testim onios, parece que en la form a original subyace Isido “tierra com unal” (del castellano “ejido”). En cualquier caso, parece que el topónim o se ha desfigurado hasta tom ar la form a -itxua com o segundo elem ento. P o r otra parte, en el p rim er co m p o n en te se ha añ ad id o una co n sonante oclusiva sonora intervocálica -g - , a diferencia de otros topónim os con este com ponente.

Beotegi. Paraje. C onocido com o Piotei o Bioti, la docum entación no deja ninguna duda sobre su grafía. Topónim os relacionados: B eotegibizkarra, B eotegiazpia, B eotegitxokoa, B eotegierreka.


Beldarraiñene. Baserria. Z alantzak dituen grafia. D okum entazioa ikusita ere zalantza horiek ez dira argitzen: B eldarrainene?, B eldarrañene?

Belekabieta. Parajea, tontorra. A rkaleko gailurretako bat da. D irudienez beleek bertan egin zituzten habiak.

Belerreka. Ubidea. Beleei erreferentzia egiten dien toponim oa, ondoren aipatuko dugun honek bezala.

Beltzaitz. Parajea, tontorra. Belutene. Baserria. Bengoetxea. Baserria. Z enbait kasutan B eingoetxea bezala dokum entatzen b ad a ere, beharbada form a hau B erin (E rgoiengo baserria) toponim oarekin lotuagoa dago. E donola ere, aspaldi­ tik dokum entatzen da.

Beorraltza. Baserria. B iorratza ahoskatzen da. B arra-barra eta aspaldi jasotako dokum entazioan -1- sistem atikoki agertzen da.

Beorrisidua. Parajea. H ona hem en dokum entuetan bildutako hainbat form a: 1901 (O U A A /1/98, p. 125) ( ...) se acordó expedir una certificación expresiva de que D on M anuel G arrino Sein era el propietario de la casería A rrascue M olino y sus pertenecidos, entre los cuales se hallan com prendidos, un terreno poblado de arboles robles bravos y un helechal llam ado B igor-ichua (...). 1901ean ere (O U A B/3/I/5/1) ( ...) y otro trozo de terreno helechal, llam ado Bigor-ichua, de cabida de ciento cuarenta y siete areas y cuarenta centiareas situado en el paraje conocido con el nom bre de Zaldin (...). E tim ologia: L ekuko gutxi izan arren, badirudi Isido “herri lurra” dagoela ja to ­ rrizko form aren atzean (gaztelerazko “ejido”tik). D ena den, badirudi gerora toponi­ m oa desitxuratu egin dela -itxua form a hartu arte bigarren osagaian. B estalde, lehenengo osagaian bokal artean -g- kontsonante herskari ozena erantsi da, osagai hau duten beste toponim oetan ez bezala.

Beotegi. Parajea. Piotei edo Bioti bezala ezagutzen den honen inguruan dokum entazioak ez du bere grafiari buruz zalantzarik erakusten.


Caserío de Goizueta, junto a la m uga de O iartzun. A pesar de su lejanía es muy conocido en el valle. H ay num erosos topónim os relacionados y que tienen este nom ­ bre com o raíz. Berdabioerm ita. C aserío, fue erm ita antiguam ente. Situado en Oiartzun. B erdabioberri. C asa en el barrio de Altzibar. B erdabioerreka. L a regata de A ñarbe recibe este nom bre en los alrededores del caserío Berdabio. B erdabioko m akinetxea. C entral eléctrica, aguas abajo del caserío. B erd ab io k o m ak in etx ek o zubia. P uente ju n to a la cen tral que salv a la reg ata A ñarbe. C om o el topónim o es largo, proponem os d eclin ar los com ponentes para favorecer la pronunciación y una m ejor com prensión. Berdabioko zubia. Puente, en G oizueta, agua arriba del caserío. Berdabista. Pequeño altozano en el cam ino a B erdabio, es posible que desde aquí se divisara el lejano caserío, de ah í el nombre.

Berin o Berinzar. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, a partir del XIX se com ienza a denom inar com o B erinzar para diferenciarlo de Berinberri. Se pronuncia Bein, B ein za r... La form a Berin ha dado un elevado núm ero de topónimos relacionados y derivados. A dem ás del ya citado caserío B erinberri, se encuentran hidrónim os (B erinberriko errek a, B eñ n errek a ) y topónim os generales: B erinberriko zubitxoa, B erinberriko zelaiazpia, Berinazpi, B erinsoro, Beringainko, Berinlarre, Berinzabal y B erinzarreko burkaitzazpia. En la zona baja del valle, junto al talweg, se encuentra la central eléctrica Beringo makinetxea.

Berintxiki. Caserío. Se encuentra cerca del casco urbano de Ergoien. Las form as m ás antiguas apare­ cen com o Berintxipi. En sus cercanías está la regata B erintxikierreka.

Berindoitz. Caserío. Se pronuncia Beiñotz. La docum entación, desde el siglo X V II, es bastante clara al respecto, la form a B erindoitz es la m ás com ún. A m ediados del X IX com ienzan a aparecer form as sin ~á- (B erinoiz o B eriñoiz), y a finales de ese siglo tam bién hay form as en las que la - i - final desaparece (Beriñoz). Surge una duda entre -z/-tz final, casi no hay testim onios con -tz. Sin em bargo, proponem os m antener este topónimo. Topónim os relacionados: B erindoitzerreka, B erindoizm alda, B erindoizgaraikoa, Berindoizborda, Berindoiztxipi.


T oponim o erlazionatuak: B eotegibizkarra, B eotegiazpia, B eotegitxokoa, B eotegierreka.

Berdabìo. Baserria. G oizuetako baserria, O iartzungo m ugaren ondoan. U rrun egon arren oso ezaguna da bailaran. Izen hau erro gisa duten toponim o erlazionatu ugari daude. B erdabioerm ita. Baserria. Garai batean erm ita izan zen. O iartzunen dago. B erdabioberri. E txea A ltzibar auzoan. B erd ab io errek a. A ñarbeko ub id eak izen ho ri hartzen du B erdabio b aserriaren inguruan. B erdabioko m akinetxea. Zentral elektrikoa, baserritik beherako urak. B erd a b io k o m a k in etx ek o zubia. A ñ arb e u b id earen g a in e tik d o an ze n tralare n ondoko zubia. Toponim oa luzea denez, osagaiak deklinatzea proposatzen da, erra­ zago ahoskatzearen alde eta ulerterraztasunaren alde. B erdabioko zubia. Zubia, G oizuetan, baserritik gorako uretan. B erdabista. B erdabio baserriko bidean dagoen m uinotxoa. L itekeena d a hem endik B erdabio ikustea. H orregatik B erdabista.

Berin edo Berinzar. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, XIX . m endean B erinzar deitzen hasten zaio B errinberritik bereizteko. Berin form atik toponim o erlazionatu eta eratorri asko em an dira. Jada aipatutako B erinberri baserriaz gain, hidronim oak {Berinberriko erreka, B erinerreka) eta topo­ nim o o ro k o rrak aurkituko ditugu: B erinberriko zubitxoa, B erinberriko zelaiazpia, B erinazpi, B erinsoro, B eringainko, B erinlarre, B erinzabaI eta B erinzarreko burkaitzazpia. B ailararen behealdean, talw eg-en ondoan, B eringo m akinetxea zentral elek ­ trikoa dago.

Berintxiki. Baserria. E rg o ien g o hirig unetik hurbil dago. F o rm a zaharrenak B erintxipi gisa agertzen dira. B ertatik hurbil B erintxikierreka ubidea dago.

Berindoitz. Baserria. B eiñotz ahoskatzen da. XVII. m endetik hasita, honen inguruko dokum entazioa nahiko argia da, B erindoitz form a da zabalduena. X IX . m endearen erdialdean - d gabeko form ak azaldu ziren (B erinoiz edo B eriñoiz), eta m ende horren bukaeran ere am aierako - i - galdu duten form ak agertu ziren (Beriñoz). Z alantza sortzen da am aierako -z/-tz artean, ia ez dago -tz -d u n lekukorik. Hala ere, honi eustea proposatzen da. T oponim o erlazionatuak: B erindoitzerreka, B erindoizm alda, B erindoizgaraikoa, B erindoizborda, B erindoiztxipi.


E tim ología: B erro (especialm ente en Iparralde): 1. Z arzas. 2. C ierre vegetal. 3. L ugar húm edo y som brío, donde crece un tipo especial de hierba. O ndo: lo que se e n c u e n tra ju n to a alg o . S eg ú n M u jik a, q u izás e ste - o n d o sig n ifiq u e “ b a se de p lan ta” .

Berrondoko erreka. N om bre del arroyo E gieder cuando pasa frente a Berrondo.

Bianditz. Paraje extenso. El nom bre de B ianditz designa una am plia zona donde se unen los térm inos de O iartzun Lesaka y Goizueta. Tam bién es el nom bre de una discreta elevación de 797 m etros de altura, cerca de la carretera y en terrenos de O iartzun. Con el paso del tiem po, este topónim o se fue “ m oviendo” y pasó a denom inar - p o r asim ilación de paraje m ás im portante con punto m ás alto- la cim a m ás alta de la zona, situada en terrenos de G oizueta y Lesaka y conocida tradicionalm ente com o A rrizko etxolagaña. La carretera de A rtikutza tam bién necesitaba un nom bre para denom inar su puerto de m ontaña, y B ianditz fue el escogido. En resum en, existe una pequeña confusión que no va m ás allá pero es bueno saber que en realidad B ianditz no es la cim a m ás alta de la zona. En cuanto a la grafía con la que aparece en los docum entos, com o todos los topó­ nim os extensos y conocidos, y por lo tanto en boca y plum a de m uchos, es m uy variada: M irandiz (1821, O U A C /4/10/5), V iandiz (1821, O U A C /4/12/1), B iandi (1625, LM f, 230. or.) y la que m ás llam a la atención, Bigandis, en 1600, en un docu­ m ento localizado en la Real C hancillería de Valladolid: A C H V 7 (...) que se nom bran y se llam an bigandis de suso y oyelecu y basata que son y serán propios y zorrola ( ...). A falta de m ás testigos docum entales, parece un poco atrevido proponer la form a B iganditz, aunque es posible que sea ésta la correcta.

Bidabieta. Paraje. Se pronuncia B idaita o Biraita.

Bidagurutzeta. Caserío. También paraje. B idauzta o Birautza, en el habla popular. Es un topónim o docum entado de m uy antiguo; en 1493 (ACHV IO) (...) la casa de bidaguruceta cerca del m onte de Ariza ( ...), en 1578 B idaguruzetta (ZEA 410.48) y en 1625 B idaguruceta (LM I, 93.or.), por ejem plo. E tim ología; B idea (cam ino) + gurutzea (cruce) + -eta (sufijo pluralizante). Se observa una apertura vocálica bidé- > -vida.

Bidamakoeta. Caserío. Topónim os sim ilares; B idam akoetagaña, B idam akoetaborda.


Berrendo. Baserria. Etim ologia: B erro (Ipar. batez ere); 1. Sastraka. 2. Hesia. 3. Leku iieze eta itzaltsua, belarra hazten dena. Ondo: O ndoan dagoena, kasu honetan; Ez dirudi laudare baten banakoari dagokionik. M ujikaren ustez, agian -ondo horrek “base de planta” adierazi nahi du.

Berrondoko erreka. E giederrerrekari esaten zaio Berrondo paretik doanean.

Bianditz. Paraje zabala. B ianditz izenak, O iartzun, Lesaka eta G oizueta lotzen dituen erem u zabala izen­ d atzen du. H alab er, e rrep id etik h urbil, O iartzu n g o lurretan dagoen 797 m etroko altuera duen goragune baten izena da. D enborarekin, toponim o hori “m ugitu” egin zen eta erem u horretako tontor altuenak hartu zuen izena -p a ra je garrantzitsuena puntu altuenarekin lotu izanaren o n d o rio z- Tontor hori G oizueta eta L esakako lurre­ tan dago eta tradizionalki A rrizko etxolagaña izenez ezagutu da. A rtikutzako errepideak ere izen bat behar zuen bere m endatea izendatzeko eta B ianditz aukeratu zuten. L aburtuz, aparteko garrantzirik ez duen nahaste txikia dago. H ala ere egokia da jakitea B ianditz, berez, ez dela inguru horretako tontor altuena. D okum entuetan agertzen den grafía era askotakoa da, toponim o zabaldu eta ezagun guztiak bezala, askok erabili eta idatzi baitute: M irandiz (1821, O U A C /4/10/5), V iandiz (1821, O U A C /4/12/1), B iandi (1625, LM I, 230. or.) eta atentzio handiena em aten duen B igandis, 1600. urtean, “R eal C h ancilleria de V alladolid” izenekoan aurkitutako dokum entu batean: A C H V 7 (...) que se nom bran y se llam an bigandis de suso y oyelecu y basata que son y serán propios y zorrola (...). Beste lekuko dokum entalik gabe, ausartegia dirudi B iganditz fo rm a proposatzea. H ala ere hori dela zuzena dirudi.

Bidabieta. Parajea. B idaita edo B iraita ahoskatzen da.

Bidagurutzeta. Baserria. Eta parajea. Bidauzta edo Birautza, herriko hizkeran. A spalditik dokum entatutako toponim oa da: 1493an (ACHVIO) (...) la casa de bidaguruceta cerca del m onte de A riza (...), 1578an Bidaguruzetta (ZEA 410.48) eta 1625ean Bidaguruceta (LMI, 93.or.), adibidez. E tim ologia: B idea eta gurutzea, bidegurutzea + -eta atzizki pluralizantea. Bide>bida- bokalaren irekidura. B ere horretan m antentzea proposatzen da.

Bidamakoeta. Baserria. A ntzeko toponim oak: B idam akoetagaña, B idam akoetaborda.

Bidarte. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatuta, aipam en hau erreparoz hartu behar bada ere. Izan ere XIX. m endeak aurrera egin arte ez da lekuko gehiago aurkitu.


Bìdarte. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, aunque esta cita docum ental hay que tom arla con reservas, ya que no hay m ás testigos hasta bien entrado el XIX.

Bídasoro. Caserío. U na de las casas con m ás solera de K arrika, docum entada desde el siglo XV.

Bídasoroerrota. Caserío y molino. El m olino de B idasoro tam bién se docum enta m uy tem pranam ente. A unque am bos se encuentran en K arrika, no son el m ism o edificio; el prim ero está enfrente de la sociedad A rtaso, el segundo, por el contrario, en la entrada de Karrika.

Bidebítarte B idebitarte (2). U no en el barrio Elizalde, conocido tam bién com o Errozalene; el segundo en el barrio A rragua. H a sido sidrería hasta hace poco.

Bikaríotegi. La casa del vicario, de etim ología evidente. Se docum enta desde m ediados del XVI.

Bíllabiar. Caserío. O tro nom bre del caserío Lizarriturri.

Bimadarieta. Paraje. Bizardía. Cima, cumbre. Una de las cim as de Arkale.

Bizarrene. Caserío. Bizkarrondo. Caserío. Etim ología: B izkar (m endiarena) + ondo.

Bordaberri. Caserío. Las form as docum entales despejan cualquier duda sobre este topónim o, ya que prácticam ente siem pre m uestran la m ism a grafía. Llam a la atención la m ención al ejido de 1811 (OGPAR Lib H 342 Fol 46) ( ...) Escritura de venta real del exido de B ordaberri que contiene (...) V éase N afarritza. C oncido actualm ente com o Borda.

Bordaberrierreka. Regata.


BĂŹdasoro. Baserria. K arrikan tradizio handienetakoa duen etxea, XV. m endeaz geroztik dokum entatua.

Bidasoroerrota. Baserria eta errota. B idasoroko errota ere aspaldi dokum entatu zen. B id aso ro b ase rria e ta B id aso ro erro ta K arrikan izan arren biak, ez dira eraikin bera; Lehena, A rtaso elkartearen parean dago, bigarrena, berriz, K arrikako sarreran.

Bidebitarte B idebitarte (2). B ata, E lizalde auzoan, E rrozalene bezala ere ezaguna; B estea, A rragua auzoan. O rain gutxi arte sagardotegia izan da.

Bikariotegi. B ikarioaren etxea, bistako etim ologia. XVI. m endearen erdialdetik dokum entatua dago.

Billabiar. Baserria. L izarriturri baserriko beste izen bat.

Bimadarieta. Parajea. Bizardia. Gailurra, tontorra. A rkaleko haitzetako bat.

Bizarrene. Baserria. Bizkarrondo. Baserria. E tim ologia: B izkar (m endiarena) + ondo.

Bordaberri. Baserria. F orm a dokum entalek, toponim o honi buruzko edozein zalantza argitzen dute, ia beti grafia bera erakusten dutelako. A tentzioa em aten du I S l l k o herri-lurrari egin­ dako aipam ena (OG PA R Lib H 342 Fol 46) ( ...) E scritura de venta real del exido de B ordaberri que contiene (...) Ikus N afarritza. Egun B orda ere esaten zaio.

Bordaberrierreka. Ubidea. Bordaerreka. Errenteriako lurretan, O iartzunera isurtzen badu ere. O reretako Barin eta B orda baserrien arteko m endizokotik, B ordam ugarri ingurutik, E ldotzerrekaraino jeisten den erreka.


Bordaerreka. E n terrenos de Errenteria, aunque vierte a O iartzun. A rroyo que discurre entre los caseríos Barin y B orda de Errenteria, por el paraje B ordam ugarri, hasta confluir con el arroyo Eldotzerreka.

Bordagarai. Caserío. D o cu m en tad o desde el XV, las form as m ás an tig u as reflejan la p alab ra suso (arriba, alto, en castellano antiguo): 1499 (M UG IO, 164.or.) ( ...) casa de B orda de suso (...).

Bordaleku. Paraje. Existe la variante de B ordalekuko zuloa.

Bordamugarri. Paraje. T. A renzana, en su trabajo: “Errenteria a través de sus m ugas”; “La cruz de Borda m ugarri. Es en el acta de 1889 donde se denom ina m ojón de B orda M ugarri al n^* 39 constituido por una cruz de piedra arenisca y situado después de bajar la ladera de Barin y subir la de B orda atravesando la regata que form an las dos vertientes.”

Bordaondo. Loma. Bordatxik!. Caserío. Bordatxo. Caserío. El desconocim ento de la lengua vasca en algunos escribanos provocaba algunas situaciones casi chuscas, com o en los siguientes docum entos: 1887 (OU A D /1/9/1) ( ...) cam ino calzada de B orracho (...), o 1888 (OU A D /1/9/1) ( ...) calzada pública llam ada de B orracho (...). Hay dos casas con este nom bre, una en Iturriotz, la otra en Ergoien.

Bordazabal. Caserío desparecido. Bordazar. Caserío. Se pronuncia Bordaxar. Hay dos, véase la form a Legargoien.

Bordazoko. Caserío. Bordazpi. Caserío. Los docum entos m ás antiguos declinan el sufijo: 1771 (O U A B /5/1/3) ( ...) del B iv ero de B orda A zp ico a ( ...) . T am bién se d o cu m en ta com o B ordazpine; 1883 (OU A B/3/II/9/5), 1883 (OU A B/3/II/9/5) y 1910 (O U A B/3/II/15/1). Se encuentra en el barrio de Ergoien.


Bordagaraí. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, form a zaharrenek suso hitza (gora, altua, gaztelania zaharrean) jasotzen dute: 1499 (M UGIO, 164.or.) ( ...) casa de B orda de suso (...)

Bordaleku. Parajea. B ordalekuko zuloaren aldaera dago.

Bordamugarri. Parajea. T. A renzanak “E rrenteria a través de sus m ugas” lanean: “B orda m ugarriko guru­ tzea. 1889ko aktan, 39 zenbakiari B orda M ugarriko zedarria deitzen zaio. M ugarri hau hareharrizko gurutze batez osatua dago, eta B aringo m endi-m azela jaitsi eta Bordakoa igo ondoren, bi isurialdeek osatzen duten ubidea gurutzatuta aurkituko dugu.”

Bordaondo. Bizkarra. Bordatxiki. Baserria. Bordatxo. Baserria. Z en b ait esk rib au k euskara ez ezagutzeak, oso eg o era xelebreak eragiten zuen, honako dok u m en tu hauetan bezala: 1887 (O U A D /1/9/1) ( ...) cam ino calzada de B orracho (...), edo 1888 (O U A D /1/9/1) ( ...) calzada pública llam ada de B orracho (...). Izen hau duten bi etxe daude, bata Iturriotzen eta bestea Ergoienen.

Bordazabal. Desagertutako baserria. Bordazar. Baserria. B ordaxar ahoskatzen da. Bi daude, ikus Legargoien forma.

Bordazoko. Baserria. Bordazpi. Baserria. D okum entu zaharrenek atzizkia deklinatzen dute: 1771 (O U A B /5/1/3) ( ...) del B ivero de B orda A zpicoa (...). B ordazpine gisa ere dokum entatzen da: 1883 (OU A B /3 /II/9 /5 ), 1883 (O U A B /3/II/9/5) e ta 1910 (O U A B /3/II/15/1). E rgoien auzoan dago.

Borroagazelaieta. Baserria. 1675. urtean baserri hau B erroaga eta B orroaga gisa dokum entatzen da (DEAH 2645/002-00). Segur aski jato rrian toponim oa “berro” hitzetik sortuko zen, euskal o ikonim ian askotan gertatu den bezala. B ertatik hasita, toponim oaren etengabeko eboluzioa ikusten da. -aga leku atzizkia m aiz -a soila bilakatzen da toponim ian. Lekuko dokum entalei esker, -a form aren atzean dagoen atzizkia ziurtasun osoz berreskuratu daiteke.


En 1675 este caserío se docum enta com o B erroaga y B orroaga (D EA H 2645/00200). Es m uy posible que en sus orígenes el topónim o partiera de la palabra “berro” , tan com ún en oikonim ia vasca. A partir de ah í se aprecia la evolución constante del topónim o. E n la toponim ia el sufijo de lugar -aga se convierte frecuentem ente en - a . G racias a testim onios docum entales podem os recuperar con total seguridad el sufijo subya­ cente en la form a -a. La evolución de este topónim o, resum ida, es la siguiente: B erroaga >B orroaga >B orroka zelaieta>B orrokazelaieta. Topónim o con evolución com pleja y larga. Topónim os derivados: B orroagazelaietatxiki (pronunciado B orruatxiki), Borroagazelaietaberri.

Borrondegi. Caserío. Se pronuncia B orrondi, casa docum entada desde el siglo XV. Topónim o de nor­ m alización dudosa, podría ser M orrondegi. D erivado del tém ino M orroi. Se dio alternancia entre las consonantes m /b, com o sucede en m unoaundi/bunoaundi y similares.

Borrondegierreka. Regata. A rroyo que desciende de B orrondegi y se une con el arroyo K arrikaerreka frente al caserío B idasoro. M ás conocido com o Elkaerreka.

Bortaene y Bortaenetxiki. Caserío. Etim ología: El origen no está en la palabra borda, tal y com o se puede suponer, sino en la form a Portam -, derivada del rom ance. La consonante inicial se ha hecho sonora.

Bosbídeta. Cruce de caminos. Bospagoeta. Loma. Botíkalurra. Paraje. Según los inform antes, prado ju n to a la casa Pillitene.

Buenabísta. Caserío. El origen de este topónim o es claram ente rom ance. A la hora de proponer su gra­ fía, se ha tenido en cuenta que este oicónim o ha sido utilizado en euskara durante m uchos años por personas que desconocían su significado original, por lo que ha fun­ cionado en esta lengua. De ah í la grafía propuesta, que no habría sido la m ism a si se hubiera tratado de un neotopónim o.


BORRONDEGI

B erroaga>B orroaga> B orroka zelaieta>B orrokazelaieta izan da laburbilduz topo足 nim o honen bilakaera. B ilakaera luzea eta konplexua izan duen toponim oa. Ikus baita ere, B orroagazelaietatxiki forma. Toponim o eratorriak; B orroagazelaietatxiki (B orruatxiki ahoskatua), Borroagazelaietaberri.

Borrondegi. Baserria. B orrondi ahoskatzen da, XV. m endeaz geroztik dokum entatutako etxea. Z alantzazko norm alizazioko toponim oa, M orrondegi izan liteke. M orroi hitzaren eratorria. M /b kontsonanteen alternantzia em an da; M unoaundi/bunoaundi, eta horrelakoetan bezala.

Borrondegierreka. Ubidea. B orrondegin behera jaisten den erreka, B idasoro baserri parean K arrikaerrekarekin bat egiten duena. Elkaerreka bezala ezagunagoa.

Bortaene eta Bortaenetxiki. Baserria. Etim ologia; H ala pentsa badaiteke ere, jato rria ez d a borda hitza. Portam - form a errom anikotik. H itz hasierako kontsonantea ozendu egin da.

Bosbideta. Bidegurutzea. Bospagoeta. Bizkarra.


Buenosaires. Caserío. Al igual que el anterior, se considera su funcionam iento en euskara al m argen de su significado. D e hecho, se pronuncia B onasis.

Burgienea. Caserío. Podría ser tam bién B urgenea. Es otro nom bre del caserío Etxezar.

Burkaitza. E jem plo de una palabra de uso com ún convertida en topónim o. Es decir, un nom ­ bre genérico ha pasado a ser específico. Por otra parte, burkaitza es una palabra muy utilizada en el valle que significa algo así com o gran roca por la que uno se puede despeñar, asim ilable a precipicio (en euskara, am ildegia).

Burkaitzazearra. Paraje. Burkondo. Caserío. Burkondoerreka. Regata. Danborre. Paraje. El topónim o hace referencia a un gran “tam bor” utilizado para subir y b ajar por los planos inclinados el ferrocarril m inero de Elama.

Darieta eta Darietaberri. Baserria. T opónim o poco docum entado. A parece cinco o seis veces en la toponim ia de E rrenteria, entre ellas la form a D arietako erreka recogida por Deiker. Topónim o muy antiguo, de hecho, los prim eros testim onios son de 1397 y 1470. Por io que parece es topónim o de Lezo, m uy próxim a a los lím ites de O iartzun y Errenteria. Indicativo de ello es el topónim o D arietaberri, nom bre de una casa de O iartzun próxim a al lím ite m unicipal.

Disparatene. Caserío. C onocido tam bién com o Aizarnaenea.

Doloresenea. Caserío. Doloreslurra. Paraje. Terreno del caserío Doloresenea.

Domeiturri. Fuente. Donfelizene. Caserío. Tam bién denom inada Joxixionea e Iragorrinea, casa de Iragorri, (O iartzun, 1977).


Botikalurra. Parajea. Inform anteen arabera Pillitene etxearen ondoko zeiaia.

Buenabista. Baserria. Toponim o honek argi eta garbi jatorri errom anikoa du. B ere grafia proposatzeko garaian, oikonim o hau euskaraz jatorrizko esanahia ezagutzen ez zuten pertsonek urte askotan erabili dituztela izan dugu kontuan. H orregatik hizkuntza honetan funtzionatu du. H orregatik proposatu dugu grafia hori. N eotoponim oa izan balitz grafĂ­a diferentea izango zen.

Buenosaires. Baserria. A u rreko k asu an bezala, euskaraz duen funtzionam enduak ez du esanahiarekin zerikusirik. B onasis ahoskatzen da.

Burgienea. Baserria. B urguenea ere izan zitekeen. E txezar baserriaren beste izen bat da.

Burkaitza. O rokorrean erabiltzen den eta toponim o bihurtu den hitz baten adibidea. H au da, izen generiko bat espezifiko izatera pasatu da. B estalde, burkaitza, bailaran asko erabilitako hitza da, eta bertatik am iltzeko arriskua duen arroka esan nahi du.

Burkaitzazearra. Parajea. Burkondo. Baserria. Burkondoerreka. Ubidea. Danborre. Parajea. Toponim oa, Elam ako m eategi-trenak aldapetatik igo eta jaisteko erabilitako “danbor� handi bati lotua dago.

Darieta eta Darietaberri. Baserria. G utxi dokum entatutako toponim oa. O reretako toponim ian bospasei aldiz azaltzen da, tartean D eikerrek jasotako D arietako erreka form a. A spaldiko toponim oa da, izan ere, lehenengo lekukoak 1397 eta 1470ekoak dira. D irudienez Lezoko toponim oa da O iartzun e ta O reretako m ugatik oso gertukoa. H onen erakusgarri d a D arietaberri toponim oa, O iartzungo etxe baten izena, m ugatik gertu.

Disparatene. Baserria. A izarnaenea izenez ere ezagutzen da.

Doloresenea. Baserria.


Donfelízeneiturri. T am bién llam ada L ekuniturri. Se docum enta g eneralm ente com o D onfelizene {Donfelicene-iturri, 1884, O U A C /4/17/3), no Donfeliz.

Donpedro. Caserío. Se pronuncia Tronpeo. En algunos docum entos aparece la form a Donpedrone.

Doñabernardína. Caserío. Tam bién conocido com o Urtxallezar.

Dukatene y Dukateneberri. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV. Según M ujika, el térm ino D ukat es gascón occitano.

Ebroerreka. Regata. Egíaundi. Paraje. H egi handia (lom a grande), evidentem ente.

Egieder. Casa. D os edificios, uno en A rragua, otra en A ltzibar, éste se conoce tam bién com o G araialde y Kaxko.

Egieder. Paraje, monumento megalítico. P ronunciado Egiar, es un pequeño altozano. Tam bién se conoce com o A rrondozokogaña.

Egileor. Paraje. Topónim o claro: hegi (lom a) + lehor (seco).

Egizorrotz. Hegia. C om o el anterior, térm ino transparente: hegi (lom a) + zorrotza (afilada). Se le suele llam ar Egixorrotxe.

Eguesenea. Casa. Se docum enta com o Eguaras (1675, DEAH 2645/002-001828) o Eguaraz (1828, G A O JD IT 575 o 12), pero hay dudas de que se refiere a esta casa.

Egurrola. Caserío. Se docum enta desde el siglo XV. La versión oral ha contraído el topónim o com o Eula. Topónim os derivados: Egurrolagaña, Egurrolako bidegurutzea.


Doloreslurra. Parajea. D oloresenea baserriaren lursaila.

Domeiturri. Iturria. Donfelizene. Baserria. Joxixionea eta Iragorrinea (Iragorriren etxea) ere esaten zitzaion (O iartzun 1977).

Donfelizeneiturri. Lekuniturri ere deitzen da. N orm alean D onfelizene gisa dokum entatzen da (Donfelicene-iturri, 1884, O U A C /4/17/3), ez Donfeliz.

Donpedro. Baserria. T ronpeo esaten zaio. Zenbait dokum entutan D onpedrone form a agertzen da.

Do単abernardina. Baserria. U rtxallezar bezala ere ezagutzen da.

Dukatene eta Dukateneberri. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua. M ujikaren arabera, D ukat hitza gaskoin okzitaniarra da.

Ebroerreka. Ubidea. Egiaundi. Parajea. H egi handia, jakina.

Egieder. Etxea. Bi eraikin, bata A rraguan, bestea Altzibarren. A zken hau G araialde eta K axko ize足 nez ere ezagutzen da.

Egieder. Parajea, monumentu megalitikoa. E giar ahoskatuta, m uino txiki bat da. A rrondozokoga単a bezala ere ezagutzen da.

Egileor. Parajea. Toponim o gardena: hegi lehorra.

Egizorrotz. Hegia. A urrekoa bezala, hitz gardena: hegi zorrotza. Egixorrotxe esaten zaio.


EGUZKITZA

Egurtzegí. Caserío. Se pronuncia Eurtzi. D ocum entado desde el siglo XVí, Isasti tam bién lo cita en 1625. Topónim o relacionado: Egurtzegiko pagotxoko (paraje).

Egurtzegitxiki. Caserío. E s m ás m o d ern o q u e el an terio r, los p rim ero s d o cu m en to s se rem o n tan a la segunda m itad del siglo X V III (1770, D EA H 2644/001-00). Se pronuncia Eurtzitxiki.

Egutera. Caserío. Pronunciado Eute. Etim ología: E gutera, solana.

Eguzkíalde. Caserío, posiblemente también paraje. E guzkialde (3). U no en A ltzibar, otro en A rragua y otro en Gurutze.

Eguzkitza. Caserío. Etim ología: la form a -tza es sufijo derivativo de conjunto. Es m uy frecuente en la to p o n im ia y tam bién en apellidos, en onom ástica. P or ejem plo: haritza, lizartza, elortza, artotza, elurtza, gorostitza, etc. S ignifica lugar soleado. Se pronuncia Euzkitza. Topónim os sim ilares: Eguzkitzabekoa, Eguzkitzaberri.


Eguesenea. Etxea. E guaras (1675, D EA H 2645/002-001828) edo Eguaraz (1828, G A O JD IT 575 o 12) gisa dokum entatzen da, baina etxe honi buruz ari ote den zalantza dago.

Egurrola. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. A hozko bertsioak toponim oa Eula bihurtu du. Toponim o eratorriak: E gurrolaga単a, E gurrolako bidegurutzea.

Egurtzegi. Baserria. Eurtzi ahoskatzen da. XVI. m endeaz geroztik dokum entatua, Isastik ere 1625ean aipatzen du. Toponim o erlazionatua; E gurtzegiko pagotxoko (parajea).

Egurtzegitxiki. Baserria. A urrekoa b aino b erriagoa da. L ehen dokum entuak X V III. m endearen bigarren erdikoak dira (1770, D EA H 2644/001-00). E urtzitxiki ahoskatzen da.

Egutera. Baserria. Eute ahoskatzen da. Etim ologia: Egutera, leku eguzkitsua.

Eguzkialde. Baserria, segur aski parajea ere bai. Eguzkialde (3). B ata, A ltzibarren, bestea A rraguan eta bestea Gurutzen.

Eguzkitza. Baserria. E tim ologia: -tza m ultzoa adierazten duen erato r-atzizk ia da. T oponim ian asko ageri d a eta baita ere abizenetan, onom astikan. Era honetakoak dira: harritza, lizartza, elortza, artotza, elurtza, gorostitza, ea. Leku eguzkitsua adierazi nahi du. A ntzeko toponim oak: Eguzkitzabekoa, Eguzkitzaberri.

Eizagirre. Baserria. XV. m endeaz g eroztik dokum entatua Y zaguirre form arekin (M U G IO , 164.or.) ( ...) casa de P edro Y zaguirre ( ...) edo Eyzaguirre (M U G IO , 164.or.) ( ...) casa de E yzaguirre (...). G aur egun E iziar ahoskatzen da.

Elbitxuri. Baserria. B arra-barra dokum entatua azken 300 urteetan, form ak ez du zalantzarako aukera em aten. Z enbaitetan Erbitxuri, -r- letrarekin, transkribatzen da. Toponim o erlazionatuak: Elbitxuriazpia, Elbitxuriga単a, Elbitxuriarroa.


Eizagirre. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV con la form a Y zaguirre (M UG IO, 164.or.) (...) casa de Pedro Y zaguirre ( ...) o Eyzaguirre (M UG IO, 164.or.) ( ...) casa de Eyzaguirre (...). En la actualidad se pronuncia Eiziar.

Elbítxuri. Caserío. Profusam ente docum entado en los últim os 300 años, la form a no ofrece duda. A veces se transcribe com o Erbitxuri, con -r Topónim os relacionados: Elbitxuriazpia, Elbitxurigaña, Elbitxuriarroa.

Eldotz. Caserío y molino. Se docum enta de m uy antiguo, y profusam ente. Ello se debe a la im portancia de esta casa p or tener un m anantial cercano y un caudal de agua im portante y continuo, po r lo que fun cio n ó com o m olino. Las form as docum entales son variadas: E ldoz (1499, M U G IO , 165.or. “ferrería de E ldoz” , o 1768, O U A B /5/1/3), Eidos (1625, LM I, 93.or.), Eldotz (1941, O U A 0670-06). Topónim os relacionados: Eldotzerreka, E ldotzerrota (parece que fue un edificio diferente de la propia ferrería), Eldotzm akinetxea (la central eléctrica que funcionó en el siglo XX).

Elizalde. Barrio. Es la capital del m unicipio y adopta el nom bre por situarse ju n to a la iglesia de San E steban. A veces es denom inado, a nuestro en ten d er incorrectam ente, com o O iartzun, confundiendo m unicipio y capital. Se docum enta, lógicam ente, desde m uy antiguo. Existió una casa llam ada Elizalde M ayor, lo que im plica tam bién la existencia de E lizalde M enor, conocida aquélla com o Ferm iñene (véase esta voz).

Elka. Paraje. Parte derecha del cam ino que va de la sociedad A rtaso a Borrondegi.

Elkaerreka. Regata. R egata aguas abajo de Borrondegi.

Elorrietaegia. Loma, interfluvio. Elorrietagaña. Cima, loma. Elorrietako kaskoa. Cima, cumbre. Elorrigaña. Cima, loma. Elorriturri. Fuente.


ELDOTZ

Eldotz. Baserria eta errota. A spalditik barra-barra dokum entatua dago. Izan ere etxe honek garrantzi handia du in g u ru an itu rb u ru b at d a g o e la k o , e ta ete n g a b e k o ur e m a ria d ag o elak o . H ori dela-eta errota gisa funtzionatu zuen. D okum entuetan hainbat form a bildu dira: Eldoz (1499, M U G IO , 165.or. “ferreria de E ldoz”, edo 1768, O U A B /5/1/3), Eidos (1625, L M I, 93.or.), Eldotz (1941, O U A 0670-06). Toponim o erlazionatuak: E ldotzerreka, E ldotzerrota (burdinolatik aparte zegoen eraikina izan zela dirudi), E ldotzm akinetxea (XX. m endean funtzionatu zuen zentral elektrikoa).

Elizalde. Auzoa. U dalerriko hiriburua da eta izen hori hartzen du San Esteban elizaren ondoan egoteagatik. Z enbait kasutan O iartzun deitzen dute -g u re ustez m odu o k errean -, udale­ rria eta hiriburua nahastuta. N oski, aspalditik dokum entatzen da. Garai batean bazen Elizalde M ayor izeneko etxe bat. H orrek esan nahi du bazela E lizalde M enor izena zuen beste bat. B este hura F erm iñene izenez ezagutzen zen (ikus hitz hau).

Elka. Parajea. A rtaso elkartetik B orrondegi aldera doan bidearen eskuineko aldea.


H oy es una de las principales calles de E lizalde. C om o calzada se docum enta desde principios del X IX y es una de las pocas referencias que existen respecto a una calzada, por ejem plo en 1889 (OU A C/4/10/5) (...) que desde la calzada Elorrondo se dirige á la calle p o r entre la casa Indianonea {...).

Elutsa. Paraje. En el diccionario unificado la form a es elutxa, pero atendiendo a las form as dia­ lectales locales se ha optado por proponer la form a norm alizada elutsa, con - ts - en todos los casos, tanto en los genéricos com o en los específicos. Etim ología: Elutxa, lugar som brío, hondonada.

Elutsaundí. Paraje. Elusbeltza. Paraje. Emakumerreka. Regata. E xiste tam bién una fuente que recibe el nom bre de Em akum errekaiturri.

Emeta. Caserío. Se pronuncia Imita. L a docum entación m ás antigua (siglos XVII, X V III y XIX) m uestra la form a Em eta. La form a Em ieta es m oderna y surge com o evolución y asi­ m ilación vocálica: Em eta>Im ita>Im ieta>Em ieta. A lgunas form as docum entales: Em eta (1691, O U A B/5/1/2; 1826, OGPAR Lib H 594 Fol 62 Vto; 1842, OGPAR Lib H 343 Fol 50 V to), Em ieta (prim era cita en 1857 OUA B /3 /II/1 /I), Em eeta (1939, O U A C /4/15/1). Topónim os derivados: Em etako gaina (Em etaco g a ñ a ,1 8 14, O G P A R L ib H 342 Fol 52 Vto) conocido tam bién com o A rritxurietagaña, E m etagaraikoa (1818, OUA C /4/12/1), E m etaberri (E m ietaberri, 1883, O U A B /3/II/9/5) E m etaiturri, E m etako erreka, Em etako iratzelekua, Em etalarre y Em etaborda (Em eta B orda, 1834, OGPAR L ib H 594 Fol 169 y Em ieta-borda, 1857, O U A B/3/II/1/1), este últim o es sinónim o del caserío Z aldirinatzea

Enarri. Paraje. En la frontera con Lesaka. Por otra parte, parece que la form a original tenía - m pero tras un largo período sin testim onios (Em arri, 1761, O U A B/5/1/3; Em arrieta, 1770, O U A B/5/1/3; Enarri, 1989, LC S), actualm ente se usa la form a con - n . A falta de m ás inform ación, proponem os m antener la form a actual. Topónim os relacionados; Enarriazpi, Enarrisoro.

Enborreta. Paraje, interfluvio.


Elkaerreka. Ubidea. B orrondegitik behera jaisten den erreka.

Elorrietaegia. Bizkarra, ibaiartea. Elorrietagaña. Tontorra, bizkarra. Elorrietako kaskoa. Gailurra, tontorra. Elorrigaña. Tontorra, bizkarra. Elorriturri. Iturria. Elorrondo. Baserria. G au r egun, E lizald ek o kale n ag u sietak o b at da. G altzad a gisa X IX . m endeaz geroztik dokum entatzen da, eta galtzada bati buruz dauden erreferentzia gutxietako bat da, adibidez, 1889an (O U A C /4/10/5) ( ...) que desde la calzada E lorrondo se dirige á la calle por entre la casa Indianonea {...).

Elutsa. Parajea. H iztegi bateratuan, jasotako form a elutxa da, baina tokiko dialekto-form ak kon­ tuan hartuta, eiutsa form a norm alizatua proposatzea erabaki da, -ts- dutela kasu guztietan, generikoetan zein espezifikoetan. Etim ologia: Eiutxa, leku iluna, sakonunea.

Elutsaundi. Parajea. Elusbeltza. Parajea. Emakumerreka. Ubidea. E m akum errekaiturri izena hartzen duen iturri bat ere bada.

Emeta. Baserria. Im ita ahoskatzen da. D okum entazio zaharrenetan (X V II, X V III eta XIX . m en­ deak) Em eta form a agertzen da. Em ieta form a m odernoa da, eta bokalen asim ilazio eta eboluzio gisa sortzen da: Em eta>Im ita>Im ieta>Em ieta. D okum entuetan agertzen diren hainbat forma: Em eta (1691, O U A B/5/1/2; 1826, OGPAR L ib H 594 Fol 62 V to; 1842, OGPAR Lib H 343 Foì 50 Vto), Em ieta (lehen aipam ena 1857an, O U A B /3/II/1/1), Em eeta (1939, O U A C /4/15/1). Toponim o eratorriak: E m etako gaina (Em etaco gaña, 1814, OGPAR Lib H 342 F ol 52 V to ), A rritx u rie ta g a ñ a izen e z ere ez ag u n a, E m e ta g a ra ik o a (1 8 1 8 , O U A C /4 /1 2 /1 ), E m etaberri (E m ietaberri, 1883, O U A B /3/II/9/5) E m etaiturri, Em etako e rre k a , E m etak o ira tz e le k u a , E m e ta la rre e ta E m etab o rd a (E m e ta B o rd a, 1834,


ENPARAN

Enkomandegì. Caserío. O tro nom bre, de uso oral, para el caserío Iriarteberri.

Enparan. Caserío. Los docum entos m ás antiguos lo transcriben com o Em paran-A ristiburu. Etim ología: Enpara(tu): proteger. Según M ujika, Enparan: albergue, refugio.

Epele. Caserío. D ocum entando desde principios del siglo X V llI, en algunos de los docum entos m ás antiguos aparecen las form as E pelea (1821, O U A C /4/10/5 “el m onte denom i­ nado E pelea”) y E pela (1706, O U A B /5/1/2 “barranco de Epela” ; 1706, O U A B/5/1/2 “b arran co de E p ela” ). N o o bstante, son m uy pocos casos com o para pro p o n er la form a Epela. Por otra parte, llam a la atención la existencia de un acento agudo en m uchas de las transcripciones. Topónim os relacionados: Epeleko erreka, Epeleborda (cerca del caserío Añakadi), Epeleazpia (según los inform antes tam bién denom inado Isutso), E peleko zubitxoa, Epeleburu, Epelem alda, Epeleko m akinetxea, Epeleko hegia eta Epeleko iratzelekua (según los inform antes Epeleko iratzelakua y Epeleko hegia son el m ism o lugar).

Epentza. Caserío. La docum entación m uestra form as alternancia vocálica e/i: La form a Ipenza apa­ rece en 1764, O U A D /1/8/1 “ su b ien d o desde la P uente d e Ip e n za” ; 1770, O U A


OGPAR Lib H 594 Fol 169 eta Em ieta-borda, 1857, O U A B /3/II/1/1). A zken hau Z aldirinatzea baserriaren sinonim oa da.

Enarri. Parajea. Lesakarekin m ugan. B estalde, badirudi jatorrizko form a -m -duna zela baina leku­ korik g abeko tarte handi baten ondoren (E m arri, 1761, O U A B /5/1/3; E m arrieta, 1770, O U A B /5/1/3; E narri, 1989, L C S), egun -n-dun fo rm a erabiltzen da. B este lekukorik ezean, egungo form ari eustea proposatzen da. Toponim o erlazionatuak: Enarriazpi, Enarrisoro.

Enborreta. Ingurunea, ibaiartea. Enkomandegi. Baserria. Iriarteberri baserriko beste ahozko form a.

Enparan. Baserria. D okum entu zaharrenek Em paran-A ristiburu gisa transkribatzen dute. Etim ologia: E npara(tu): babestu. M ujikaren arabera, enparan: babesleku, aterpe.

Kpele. Baserria. XVIII. m endearen hasieratik dokum entatuta, zenbait dokum entu zaharretan E pe­ lea (1821, O U A C /4/10/5 “el m onte denom inado E pelea”) eta E pela (1706, O U A B /5 /1 /2 “b arran co de E pela “ ; 1706, O U A B /5/1/2 “barranco de E p ela”) form ak agertzen dira. H ala ere, oso kasu gutxi dira E pela fo rm a proposatzeko. B estalde, atentzioa em aten du transkripzio askotan azentu oxitonoa egotea. Toponim o erlazionatuak: Epeleko erreka, Epeleborda (A ñakadi-baserritik gertu), E p ele azp ia (in fo rm anteen arabera leku honi Isutso ere esaten zitzaio n ), E peleko zubitxoa, Epeleburu, E pelem alda, E peleko m akinetxea, E peleko hegia eta Epeleko iratzelekua (inform anteen arabera Epeleko iratzelakua eta E peleko hegia lursail bera dira).

Epentza. Baserria. D okum entazioak e/i txandakatze bokalikoko form ak erakusten ditu: Ipenza form a 1764an, OUA D/1/8/1 “subiendo desde la Puente de Ipenza” ; 1770ean, O U A B/5/1/3 “V ivero de Ypenza” , eta 1799an, O U A B /5/2/1, agertu zen, beste hainbaten artean. H ala ere E penza da transkripzio norm alena. Toponim o erlazionatuak: Epentzaberri (Txikierdi bezala ezagutzen den baserria), E pentzalarre, Epentzanea.

Eperpistaiturri. Iturria.


B/5/1/3 “Vivero de Ypenza” y 1799, O U A B/5/2/1, entre otros, si bien E penza es la transcripción m ás normal. Topónim os relacionados: Epentzaberri (caserío conocido com o Txikierdi), Epentzalarre, Epentzanea.

Eperpistaiturri. Fuente. Epertieta. Paraje. A penas docum entada, es una form a dudosa. Epertegieta??

Erarin. Paraje. L a pronunciación es Erain, pero a la vista de la docum entación parece co n v e­ niente recuperar la form a original, com o en otros m uchos topónim os del valle. Com o m uestra de los testigos recogidos se aprecian las siguientes formas: Erarin: 1665, A ChV 3 “que en quanto a la corta e procedido de los m on/tes de S o g o rre g u i e H e rarin ” ; 1764, O U A C /4 /1 4 /1 ; 1765, O U A B /5 /1 /3 ; 1804, O U A B/5/2/1 (Eraringo ataca); 1804, O U A B/5/2/1 (Erarin azpicoa); 1805, O U A B/5/2/1; 1814, O U A C /4/11/1; 1821, O U A C /4/12/1 (E rarin-azpi); 1821, O U A C /4/12/1; 1836, O U A C/4/17/1 (Erarin-azpicoa); 1836, O U A C/4/17/1 (Erarin-azpicoa); 1847, O U A C/4/15/1 Erarain, 1678, LSA H FM 03/02; 1757, OUA B/5/1/1; 1760, OUA B /5 /I/1 ; 1808. OUA B /5/2/1, 1758, O U A B/5/1/3 (Erarain G araicoa) E raran l7 5 6 O U A B /5/1/3 ( ...) en el m ism o Vivero de Erarám (...) E ra d in l7 6 0 OUA B /5 /l/l( ...) Bivero de Eradin ( ...) 1821 en los contornos de Eradin y B erdabio (...)

O U A C / 4 /1 4 / l ( ...)

Topónim os relacionados: E raringo erreka, Erarinazpia, Erarinazpierreka, Erarinazpitontorra, Eraringaraikoa, E rarinborda (tam bién conocida com o Etxolazarra), E rarinplanta, Eraringo iturria.

Erdikoetxea. Caserío. Erdíko harkaitza. Loma. Erdíko hegia. Loma, interfluvio. Erdiko tunela. Túnel. Es uno de los túneles del antiguo ferrocarril m inero de Arditurri.

Ergoien. Barrio. El nom bre correcto es E rgoien, no Ergoiena. En la docum entación histórica la form a Ergoiena sale en (1625, LM I, 474.or.) y 1716 (ZEA 218.26), posiblem ente sea un error.


Epertieta. Parajea. O so gutxi dokum entatua dago, zalantzazko form a da. Epertegieta??

Erarin. Parajea. E rain ahoskatzen da, baina dokum entazioa ikusita jatorrizko form a berreskuratu beharko litzateke, bailarako beste hainbat toponim otan bezala. B ildutako lekukoen lagin gisa, honako form a hauek ikus daitezke: Erarin: 1665, A C hV 3 “que en quanto a la corta e procedido de los m on/tes de S o g o rre g u i e H e ra rin â€? ; 1764, O U A C /4 /1 4 /1 ; 1765, O U A B /5 /1 /3 ; 1804, O U A B/5/2/1 (Eraringo ataca); 1804, O U A B/5/2/1 (Erarin azpicoa); 1805, O U A B/5/2/1; 1814, O U A C /4/11/1; 1821, O U A C /4/12/1 (E rarin -azp i); 1821, O U A C /4/12/1; 1836, OUA C/4/17/1 (Erarin-azpicoa); 1836, O U A C/4/17/1 (Erarin-azpicoa); 1847, O U A C/4/15/1 E rarain, 1678, LSA H FM 03/02; 1757, O U A B /5/1/1; 1760, O U A B /5/1/1; 1808, O U A B/5/2/1, 1758, O U A B/5/1/3 (Erarain Garaicoa) E ra ran l7 5 6 OUA B /5/1/3 ( ...) en el m ism o V ivero de ErarĂĄm (...) E ra d in l7 6 0 O U A B / 5 /l/ l ( ...) B ivero de Eradin ( ...) 1821 en los contornos de Eradin y B erdabio (...)

O U A C / 4 /1 4 / l ( ...)

Toponim o erlazionatuak: E raringo erreka, Erarinazpia, Erarinazpierreka, Erarinazpitontorra, Eraringaraikoa, Erarinborda (E txolazarra bezala ere ezagutzen da), Erarinplanta, Eraringo iturria.

Erdikoetxea. Baserria. Erdiko harkaitza. Bizkarra. Erdiko liegia. Bizkarra, ibaiartea. Erdiko tunela. Tunela. A rditurriko m eategi-trenbide zaharreko tuneletako bat da.

Ergoien. Auzoa. Izen zu zen a E rgoien da, eta ez E rgoiena. D okum entazio h istorikoan E rgoiena form a 1625ean (L M I, 474.or.) e ta 1716an (Z E A 218.26) agertzen da; beharbada akatsa da.

Erkazitako zokoa. D okum entatu gabeko toponim oa, ahozko bertsioan dago. Erkazieta??

Erlietaegia. Parajea, bizkarra. Ermotxiki. Parajea, bizkarra.


Erkazitako zokoa. Topónim o no docum entado, ésta es la versión oral. Erkazieta??

Erlietaegia. Paraje, loma. Ermotxikí. Paraje, loma. Errekaleor. Regata. Errekartetontorra. L a form a Tontorra se considera m ás correcta y adecuada que Punta.

Errekatxoko. Caserío. Se conoce tam bién con los nom bres de Etxabe y Errekazulo.

Errekaundi. Regata. Errementaritxo. Caserío. En el siglo X V se docum enta Errem anteriechea, posiblem ente no sea la m ism a casa. E rrem entaritxo aparece a partir de la segunda m itad del siglo XVIL En cuanto a la E- inicial, M itxelena dice en FHV: “(•••) E s un hecho conocido que una vibrante no puede iniciar norm alm ente palabra. ( ...) En topónim os y apellidos se han suprim ido tam bién, al pasar al rom ance, adem ás de las vocales protéticas vascas, algunas que no lo eran: R em entería (cf. guip. vizc. E rrem entari “herrero” (...).

Errenga. Paraje, cima. E s un topónim o extenso y de referencia, uno de los m ás antiguos de O iartzun, docum entado en el siglo XIH: 1270, A -A C R , G ipuzkoa. Perg. 153 (...) en las mis bustalizas qui son en Ypuzcoa, por nom bre B eracoyana e Errenga e A nizlarre (...). Topónim os relacionados: E rrengazpia, E rrenga (m onum ento m egalítico).

Errenteriako torrea. Cima Tam bién U zpurugaña y Zaria. Lím ite entre am bos m unicipios.

Erretegi. Caserío. D ocum entado en el siglo XV com o R etegui de Yuso, Isasti recoge la form a en 1625. Form as relacionadas: E rretegibizarrene, caserío que se docum enta com o Retegui B ecerro hasta bien entrado el siglo XIX , Erretegitxiki y Erretegiaundi.

Errezabal. Paraje. Según los inform antes podría tratarse del topónim o de Ergoien “A rrautxaaleta”.


Errekaleor. Ubidea. Errekartetontorra. Tontorra form a Punta baino egokiagoa eta jatorragoa da.

Errekatxoko. Baserria. Etxabe bezala ere ezagutzen dena. Errekazulo bezala ere.

Errekaundi. Ubidea. Errementaritxo. Baserria. XV. m en d ean E rrem an terie ch ea d o k um entatu zen, b eh a rb ad a ez d a etx e bera izango. E rrem entaritxo XVII. m endearen bigarren erditik aurrera agertu zen. H asierako E- horri dagokionez honela dio M itxelenak FHVn: “( ...) Jakina da dardarkaria ez dela norm alean hitzaren hasieran agertzen. ( ...) Errom anikoa baztertuta, euskal bokal protetikoz gain, halakoak ez ziren zenbait toponim o eta abizenetan ere ezabatu egin dira: R em enteria (cf. guip. vizc Errem entari “herrero” (...).

Errenga. Parajea, tontorra. T oponim o zabala eta erreferen tziak o a da, O iartzungo zaharrenetako bat, XIII. m endean dokum entatua: 1270, A -A CR , G ipuzkoa. Perg. 153 (...) en las m is bustalizas qui son en Ypuzcoa, por nom bre B eracoyana e E rrenga e A nizlarre (...). Toponim o erlazionatuak: Errengazpia, Errenga (m onum entu m egalitikoa).

Errenteriako torrea. Tontorra. B aita ere U zpurugaña eta Zaria. B i herrien arteko muga.

Erretegi. Baserria. XV. m endean R etegui de Yuso gisa dokum entatua, Isastik form a hori 1625ean jasotzen du. Erlazionatutako formak: Erretegibizarrene, XIX. m endean dezente aurrera egin arte Retegui Becerro gisa dokum entatzen den baserria, Erretegitxiki eta Erretegiaundi.

Errezabal. Parajea. Inform anteen arabera Ergoien aldeko “A rrautxaaleta” izan daiteke.

Errezolaenea. Baserria. Erriberene. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. F orm a zah arren ak d ira R ib era (1499, M UGIO, 164.or.) edo R ivera (1625, LM I, 93.or.). XIX . m endearen hasieratik Riberane form a sortu zen. Form a honek R iberene form ara eboluzionatu duela dirudi.


Erriberene. Caserío. Se d o cum enta desde el siglo XV. Las form as m ás antiguas son R ibera (1499, M UGIO, l64.or.) o R ivera (1625, LM I, 93.or.). A partir de principios del X IX surge la form a R iberane que parece evolucionar a Riberene. E n el barrio Elizalde. Tiene un gran escudo en su fachada. Es parte del patrim onio artístico m unicipal. (1993, de la guía O iartzun). Tam bién conocido com o Ibargain.

Erroilbide. Cima. C im a m ás alta de Peña de A ia (839 m). Se puede suponer que se trata de un topó­ nim o que ha “m igrado” desde una zona m ás baja, ya que es difícil que en la propia cim a de la cum bre haya un cam ino (bidé). Topónim os relacionados: Erroilbiderreka.

Erroizpe. Paraje. D ocum entado con la form a prácticam ente invariable desde el siglo XVII. Topónim os relacionados: Erroizperreka.

Errotaberri. Caserío y molino. Errotalegor. Caserío y molino. Tam bién se ha denom inado B akardaztegiko errota. Con la form a sorda - g - protética en la m ayoría de los casos, proponem os m ante­ nerla tal cual. Topónim os relacionados: Errotalegorburu. Errotalegorberri. Errotalegorzarra.

Errotarri. Paraje, loma. El nom bre puede señalar la existencia de un lugar donde se hacían las piedras de m olienda.

Errotazar. Caserío, molino. Se pronuncia Errotaxar.

Errozalene. Caserío. Es otro de los nom bres de Bidebitarte.

Ertxin. Caserío y paraje. Eserialkia. Paraje. Seguram ente lugar de reposo para contrabandistas.


Elizalde auzoan. A rm arri handia du bere alde nagusian. H erriko ondare artistikoa­ ren parte da. (1993, O iartzun liburuskatik). Ibargain ere esaten zaio.

Erroilbide. Tontorra. A iako H arriko tontorrik altuena (839 m). Pentsa daiteke erem u baxuago batetik “m igratu� duen toponim oa dela, tontorraren gailurrean bertan bide bat egotea zaila delako. Toponim o erlazionatuak: Erroilbiderreka.

Erroizpe. Parajea. XVII. m endeaz geroztik ia aldatu ez den form arekin dokum entatua. Toponim o erlazionatuak: Erroizperreka.

Errotaberri. Baserria eta errota. Errotalegor. Baserria eta errota. H oni ere B akardaztegiko errota deitu izan zaio. L ekuko gehienetan legor form ak -g- protetikoa izanik, bere horretan jasotzea pro­ posatzen da. Toponim o erlazionatuak: Errotalegorburu. Errotalegorberri. Errotalegorzarra.

Errotarri. Parajea, bizkarra. Izenak, ehotze-harriak egiten ziren leku bat zegoela adieraz dezake.

Errotazar. Baserria, errota. E rrotaxar ahoskatzen da.

Errozalene. Baserria. B idebitarteren beste izenetako bat da.

Ertxin. Baserria eta parajea. Eserialkia. Parajea. Z iurrenik zam arien atsedenleku.

Eskasburu. Parajea, tontorra. A rtikutzako erem ura ibilgailuen sarrera kontrolatzen duen atezaindegia dagoen Eskas ingurua N afarroan dago, baina hitzak hartutako garrantziaren ondorioz hainbat toponim o eratorri sortu dira. Toponim o horietako hainbat O iartzuneraino heldu dira. Eskasburu toponim oaren kasua da, B ianditz inguruko 818 m etroko tontorra da, Goizuetarekin m ugan.


Eskasburu. Paraje, cima. La zona de Eskas, donde se encuentra la porteria que controla el acceso de vehícu­ los al enclave de A rtikutza se encuentra en N afarroa, pero debido a la im portancia del térm ino se han generado una serie de topónim os derivados, alguno de los cuales llega a O iartzun. Es el caso de Eskasburu, cim a de 818 m etros en el cordal de Bianditz, m uga con Goizueta.

Eskinburu. U na de las cim as de A rkaleko harkaitzak. Se pronuncia Ixkim u. V éase esta voz.

Eskonsegi. Caserío. Eskonsarri y Eskonsegi son las form as m ás com unes en la docum entación. Se ha considerado que si la pronunciación hubiera sido Eskontzegi, alguna vez se habría transcrito con z, cosa que solam ente ocurre una sola vez y en un docum ento dudoso. En los últim os años se ha im puesto la grafía Ezkontzegi, creem os que incorrecta a la luz de la inform ación que hem os m anejado. Topónim os relacionados: Eskonsegierreka (pronunciado Eskonsierreka), Eskonsegiberri, Eskonsegiko bidegurutzea.

Eskribabene. Caserío. S eguram ente se produjo la evolución E skribau->eskribab- en el pasado, ya que todos los testim onios son con -b -. E sta evolución se da tam bién en otros casos com o, po r ejem plo, gau on > gabon.

Esnao. Caserío. Las form as docum entales, desde fechas m uy tem pranas, ofrecen este topónim o casi siem pre con -s -. Topónim os relacionados: Esnaoberri (casa) y Esnaosoro (paraje).

Esnearrieta. Paraje, loma. Estanketa. Paraje. Seguram ente proviene de estancas (aguas estancas) ya que así se docum enta a com ienzos del XIX . Posteriorm ente pasa a trascribirse com o Estanketa, típica form a pluralizante en toponim ia vasca.

Estrataburu. Caserío. N o hay docum entación con la form a Estradaburu, por lo que el topónim o es claro. Etim ología: Estrata; (del rom ance Estrada). C am ino o calle asfaltada con piedras, concretam ente cuando son estrechas o en cuesta. Topónim os sim ilares: E stratazar (cam ino).

Etxabe. Caserío.


Eskínburu. A rkaleko harkaitzetako tontorretako bat. Ixkim u ahoskatzen da. Ikus hitz hori.

Eskonsegí. Baserria. D okum entazioan E skonsarri eta E skonsegi dira form a orokorrenak. E skontzegi ahoskatu izan balitz, kasuren batean z letraz transkribatuko zen. H ala idatzita behin bakarrik agertzen da, oso garbia ez den dokum entu batean gainera. A zken urteetan Ezkontzegi grafía nagusitu da. G ure ustez, bildu dugun inform azioan oinarrituta, okerra da. Toponim o erlazionatuak: Eskonsegierreka (Eskonsierreka ahoskatua), Eskonsegiberri, Eskonsegiko bidegurutzea.

Eskribabene. Baserria E skribau-> eskribab- bilakaera gertatu zen ziurrenik aspaldi, lekuko guztiak -b dunak baitira. B ilakera hau beste form a batzuetan ere gertatu da, esate baterako, gau on > gabon.

Esnao. Baserria. Form a dokum entalek, aspalditik, toponim o hau ia beti - s - letrarekin idazten dute. Toponim o erlazionatuak: Esnaoberri (etxea) eta E snaosoro (parajea).

Esnearrieta. Parajea, bizkarra. Estanketa. Parajea. Segur aski “estancas” (ur estankoak) hitzetik etor daiteke, horrela dokum entatzen baita XIX. m endearen hasieran. B eranduago E stanketa gisa transkribatzen hasi ziren, euskal toponim ian pluralean jartzeko ohiko form a.

Estrataburu. Baserria. E stradaburu form a agertzen den dokum entaziorik ez dago. B eraz, toponim oa argia da. E tim ologia: Estrata; (E strada errom anikotik). E rrekarriz lauzatutako bidé edo kalea, bereziki m eharra edo aldapan dagoena. A ntzeko toponim oak: E stratazar (bidea).

Etxabe. Baserria. Etxabene. Etxea. D onfelizenea, B ekobotika eta M itxelenania ere esaten zitzaion (O iartzun, 1977).

Etxeaundi. Baserria. H iru dokum entu zaharrenetan, X V II. m endetik aurrera, E cheandia eta Echandi agertzen dira. H ala ere, gainerako lekukoak Echeaundiri lotuak daude.


Etxabene. Casa. Se conocía tam bién com o D onfelizenea, B ekobotika y M itxelenania (O iartzun, 1977).

Etxeaundi. Caserío. En los tres docum entos m ás antiguos, desde el siglo X V II en adelante, se encuen­ tra Echeandia y Echandi. N o obstante, el resto de testigos se refieren a Echeaundi.

Etxebeltza. Caserío. D esde el siglo X V I se encuentran docum entos referentes a este caserío. A com ien­ zos del X IX aparecen E txebeltzabekoa y E txebeltzagoikoa, no son dos casas sino una, lo que hace necesario añadir el sufijo para diferenciar los dos caseríos. La m ayo­ ría de las veces se docum entan com o Echevelza-baja y Echevelza-alta Se encuentra en la zona de Zulotibar.

Etxeberri. Caserío. Se docum enta este topónim o desde m uy antiguo, generalm ente sin artículo. E n O iartzun encontram os tres casas con este nom bre. U na en K arrika, otra en Iturriotz y la tercera en Ergoien. En cualquier caso, al ser un topónim o m uy com ún podría haber más.

Etxebestene. Caserío. T radicionalm ente se ha docum entado sin artículo. Las form as con - a son m uy m odernas (finales del XX).

Etxeluze. Caserío. Etxeluzeko zubia. O U A D /1/8/2 ( ...) el puente de m adera llam ado “Echeluceko-zubiya” (...).

Etxenagusia. Caserío. Se encuentra en Iturriotz. A pesar de que es conocido com o Etxenagusi, en todos los docum entos consultados entre los años 1589 a 1857 aparece com o Etxenagusia invariablem ente, por lo que se propone la form a con artículo.

Etxetxiki. Caserío. H ay dos casas con este nom bre. U na de ellas es sinónim o de Idisotxiki, en el barrio de Gurutze.

Etxetxo. Caserío. Pronunciado Itxatxo o Itxetxo, tam bién hay dos casas con este nombre.


Etxebeltza. Baserria. X V I. m endeaz geroztik baserri honi lotutako erreferen tziak dokum entatu dira. XIX. m endearen hasieran E txebeltzabekoa eta Etxebeltzagoikoa agertu ziren. Ez dira bi etxe, bakarra baizik. H orregatik, bi baserriak bereizteko atzizkia jarri behar da. G ehienetan E chevelza-baja eta Echevelza-alta gisa dokum entatzen dira. Z ulotibar inguruan kokatzen da.

Etxeberri. Baserria. Toponim o hau aspalditik dokum entatzen da, norm alean artikulurik gabe. O iartzunen izen honekin hiru etxe aurkitzen dira. Egun, bata K arrikan, bestea Itu­ rriotzen eta bestea Ergoienen. D ena den, toponim o arrunta izanik agian besteren bat ere izan zitekeen.

Etxebestene. Baserria. N orm alean artikulu gabe dokum entatu da. -a- duten form ak oso berriak dira (XX. m endearen am aierakoak).

Etxeluze. Baserria. Etxeluzeko zubia. O U A D /l/8 /2 ( ...) el puente de m adera llam ado “E cheluceko-zubiya” (...).

Etxenagusia. Baserria. E txenagusi gisa ezagutzen den arren, 1589. urtetik eta 1857. urterà arteko kontsultatutako dokum entu guztietan E txenagusia gisa agertzen da. H orregatik form a artiku­ luarekin proposatzen da.

Etxetxiki. Baserria. Izen bera duten bi etxe daude. B ata Idisotxiki-ren sinonim oa da, G urutze auzoan.

Etxetxo. Baserria. Itxatxo edo Itxetxo ahoskatzen da. Izen honekin ere bi etxe daude.

Etxetxuri. Etxea, baserria. ’ Egun honakoak bereizten dira: Etxetxuri etxea A ialde kalean da eta Etxezuri eraikinaren arrastoak, berriz, Tolarietan. Tolarietan zegoen Etxezuri etxeari dagokionean, atentzioa em aten du EchechuriLagares dokum entuetan agertzen den form a -itz u lp e n a dirudi-, oso zabaldua XIX. m e n d e a re n e r d ia ld e a n e ta X X . m e n d e a re n h a s ie ra n (a d ib id e z 1 8 5 7 a n , O U A B/3/II/1/1).


Etxetxuri. Casa, caserío. A ctualm ente se distinguen las siguientes: la casa Etxetxuri en la calle Aialde y los restos del edificio Etxezuri, por su parte, en Tolarieta. E n cuanto a la desaparecida casa Etxezuri de Tolarieta, llam a la atención la form a docum ental E chechuri-Lagares -p a re c e ser una traducción-, m uy com ún a m ediados del XIX y com ienzos del X X (por ejem plo en 1857, OUA B /3 /II/1/1).

Etxetxuritxiki. Casa. En la calle A ialde, junto a Etxetxuri.

Etxezar. Caserío. D urante el siglo X V III, a la luz de la docum entación encontrada, parace que se utilizaba con artículo (Etxezarra), pero no se sabe a cuál de las dos casas se refiere, ni si se refiere a las dos. A nte la duda, y visto que la form a es m uy antigua, se ha optado p or norm alizarla de acuerdo a la versión oral, sin artículo. Hay dos Etxezar. Una conocida tam bién com o Burgienea, la otra en Karrika.

Etxolazarra. Borda. O tro nom bre de Erainborda.

Etxolazarragaña. Eultzigaña. Paraje. Monte. M itxelena, en FHV: (...) a.-nav. eulzitu “trillado”. Eultzi: En Larrain, conjunto de gavillas sobre el suelo, colocadas antes o después del trillado.

Eultzímalda. Paraje, ladera. Ezkergibel. Caserío. D esaparecido hoy en día, se encontraba bajo la carretera de A rtikutza, cerca del cruce de Sorondo.

Ezkerregi. Loma. Se encuentra por debajo de la ubicación del desaparecido caserío Ezkergibel.

Ezkorrin. Paraje y caserío. Segiin un inform ante, tam bién se denom ina E zkorringo zabala. Topónim os relacionados: E zkorringo harriak, Ezkorringo arregia, E zkorringo arre­ g laren azpia, E zk o rringo arreglaren burua, E zk o rrin azp ia (docu m en tad o tam bién com o Ezcorrin de yuso o Ezcorrin Vaxa), Ezkorringaraikoa, Ezkorrinborda, Ezkorrinkargalekua, Ezkorrinlurra.


EZKORRJN

Etxetxuritxiki. Etxea. A ialde kalean, E txetxuriren ondoan.

Etxezar. Baserria. XVIII. m endean, aurkitutako dokum entazioaren arabera, artikuluarekin erabiltzen zela dirudi (E txezarra), baina ez dakigu bi etxeeteko zeini buruz ari den, edo biei buruz ari ote den. Z alantza dagoenez, eta form a oso zaharra dela ikusita, ahozko bertsioaren arabera, artikulurik gabe, norm alizatzea erabaki da. Bi E txezar daude. B ata B urgienea bezala ere ezagutzen da, bestea K arrikan dago.

Etxolazarra. Borda. E rainbordako beste izen bat.

Etxolazarragaña. Eultzigaña. Parajea. Mendia. M itxelenak FH V n: ( ...) goi-naf. eulzitu “trillado” . Eultzi: L arrainean, jo a izan aurretik edo ondoren, etzanda dauden uzta-azaoen m ultzoa.

Eultzimalda. Parajea, mendi-mazela. Ezkergibel. Baserria. G aur egun desagertuta, A rtikutzako errepidearen behealdean zegoen, Sorondoko bidegurutzetik hurbil.


FELOAGA

Ezkurrantxara. Paraje. Fabrikazarra. Edifìcio. Fábrica o ferrería que se ubicó en Arditurri. En O tsam antegi es conocida com o Olazar.

Fagoaga. Caserío. L a versión oral es Pagua y se conoce tam bién com o Pagoaga. Es uno de los case­ ríos con m ás solera de O iartzun. La docum entación ofrece la form a F agoaga sin excepción desde 1499 hasta 1883. A partir de ah í conviven las form as escritas de Pagoaga, Fagoaga y Pagua. Topónim os relacionados: Fagoagatxiki, Fagoagaerrota (versión oral: Paukoerrota), Fagoagalarre, todos ellos docum entados con F.

Feloaga. Caserío, paraje, cima y antiguo castillo. Feloaga, Feloagatxiki, Feloagazarra y Feloagaberri están en el cam ino que va de A rkale a Irun. Paraje y caserío antiguos, de gran im portancia tanto por su actividad económ ica com o por su ubicación estratégica. Indicativo de esto últim o es el castillo de Feloaga (desaparecido actualm ente). Por otra parte, en lo que respecta a la form a, se ha conservado intacta casi hasta nuestros días; en consecuencia, proponem os m an­ tener la form a con F. La form a con B- no es m uy utilizada (fundam entalm ente para referirse al castillo en el siglo X V ) y la form a con P- tam poco está m uy docum en­ tada, aunque debem os recordar que esta últim a es la utilizada oralm ente, al m enos en nuestros días: Peluko erreka, Pelukoa, etc.


Ezkerregi. Bizkarra. D esagertutako Ezkergibel baserria zegoen tokitik behera dago.

Ezkorrin. Parajea eta baserria. Inform ante baten arabera, E zkorringo zabala ere esaten zaio. Toponim o erlazionatuak; E zkorringo harriak, E zkorringo arregia, E zkorringo arre­ g laren azpia, E zk o rrin g o arreg iaren burua, E zk o rrin azp ia (E zcorrin de y uso edo Ezcorrin Vaxa gisa ere dokum entatua), Ezkorringaraikoa, Ezkorrinborda, Ezkorrinkargalekua, Ezkorrinlurra.

Ezkurrantxara. Parajea. Fabrikazarra. Eraikina. A rditurriko fabrika, O tsam antegiko inform anteek O lazar esaten diote.

Fagoaga. Baserria. A hozko bertsioa Pagua d a eta Pagoaga gisa ere ezagutzen da. O iartzunen tradizio handienetakoa duen baserria da. D okum entazioan Fagoaga form a salbuespenik gabe agertzen d a 1499tik 1883ra. U rte ho rretatik au rrera P agoaga, F agoaga eta P agua form a idatziak aurkitu ditugu. Toponim o erlazionatuak: Fagoagatxiki, Fagoagaerrota (ahozko bertsioa; Paukoerrota), Fagoagalarre. G uztiak F letrarekin dokum entatuak.

Feloaga. Baserria, parajea, tontorra eta antzinako gaztelua. A rkaletik Irunerako bidean dira Feloaga, Feloagatxiki, Feloagazarra eta Feloagaberri. A spaldiko baserri eta inguru garrantzitsuak, dela beren jarduera ekonom ikoengatik, dela beren kokaleku estrategikoarengatik. A zken honen erakusgarri da Feloagako gaztelua (egun desagertua). B estalde, form ari dagokionez, F eloaga form a da zaharrena, ia-ia egundaino bere horretan m antendu dena, beraz, F-dun form a honi eustea proposatzen da. B -dun form a, berriz, ez da asko erabili (gehien bat, gaztelua izendatzeko eta XV. gizaldian), eta P-dun form a ere ez dago oso dokum entatua, nahiz eta gogoratu behar, ahozkoan azken hau erabiltzen dela, gaur egun behintzat: Peluko erreka, Pelukoa, ea. D okum entatutako form en laginketak, aukeraketa ulertzen lagundu dezake: B eloaga: 1499, M U G IO , l63.or. ( ...) texeria de B eloaga ( ...) ; M U G IO , 164.or. (...) casa de Petricho de B eloaga (...); M UGIO, 163.or. ( ...) casa de Johanes de Veloaga (...); M UGIO, 163.or. (...) casa de B eloaga ( ...) ; A C H V ll; 1825, OGPAR L ib H 594 Fol 53 Vto., 1825, OGPAR Lib H 594 Fol 55 V to ( ...) A la falda m eridional del castillo antiguo de Veloaga (...) Feloaga: 1606, O U A C/4/13/1 (...) la fĂĄbrica de yeso de Feloaga (...), 1625 (LM I, 93.or.); 1660, D EA H 2644/001-00; 1672, O U A B /5/1/2; 1675, D EA H 2645/002-; 1740. D EA H 2644/001-00; 1765, O U A B/5/1/3; 1751, O U A B/5/1/3 ( ...) el arroio de Feloaga y C isttiaga ( ...) ; 1829, OGPAR Lib H 594 Fol 87 (Feloaga erreka); 1900,


U n m uestreo de las form as docum entales puede ayudar a com prender la elección: Beloaga: 1499, M U G IO , 163.or. ( ...) texeria de B eloaga ( ...) ; M UGIO, 164.or. (...) casa de Petricho de B eloaga (...); M UGIO, 163.or. ( ...) casa de Johanes de Veloaga (...); M UGIO, I63.or. (...) casa de B eloaga (...); A C H V ll; 1825, OGPAR Lib H 594 Fol 53 Vto., 1825, OGPAR Lib H 594 Fol 55 Vto ( ...) A la falda m eridional del castillo antiguo de Veloaga (...). Feloaga: 1606, O U A C /4/13/1 (...) la fábrica de yeso de Feloaga (...), 1625 (LM I, 93.or.); 1660, D EA H 2644/001-00; 1672, O U A B /5/1/2; 1675, D EA H 2645/002-; 1740, D EA H 2644/001-00; 1765, O U A B/5/1/3; 1751, O U A B /5/1/3 ( ...) el arroio de Feloaga y C isttiaga (...); 1829, OGPAR Lib H 594 Fol 87 (Feloaga erreka); 1900, O U A A /1/98, p. 49 ( ...) solicitando el arreglo del cam ino situado entre el punto Feloaga-erreca y la C asa Legarrea (...). Feloagaberri: 1660, D EA H 2644/001-001770; O U A B/5/1/3 ( ...) V iverro de Felo­ aga berri (...); 1857, O U A B /3/II/1/1; 1910, O U A B/3/II/15/1. Pelu y form as sim ilares: Pelua erreca (1817, O U A C/4/11/1; 1826, OGPAR Lib H 594 Fol 65; 1887, O U A C /4/13/1 “ la calzada que desde P elua E rreca se dirige a C hipi-berri”), Pelu-erreca (1903, OUA B /3/I/5/1). Topónim os relacionados, entre paréntesis la versión oral: Feloagaberri (Peluberri), F eloagaerreka (Peluerreka), F eloagako dorrea (Peluko torria), Feloagatxiki (Pelutxiki), Feloagazarra (Peluzar).

Fermiñene. Casa. Tam bién fue llam ada E lizalde M ayor (E lizaldenagusia en euskara) a finales del siglo XVIII: 1769, D EA H 2643/003-00 (...) E lizalde M ayor, tam bién llam ada Ferm iñenea (...); 1815, OGPAR Lib H 342 Fol 55 V to ( ...) En la casa Elizalde m ayor o Ferm iñene, sita en la plaza (....); 1834, OGPAR Lib H 594 Fol 151 ( ...) De la casa llam ada antes E lizalde M ayor oy Ferm iñenea, cerrada con paredes (...); 1834, OUA C /4/16/6 ( ...) la huertecilla de la suya llam ada antiguam ente Elizalde m ayor, y hoy Ferm iñenea (...).

Fortaleza. Caserío. El topónim o es claram ente de origen rom ance. Se docum enta varias veces com o Fortaleza. El caso es que en principio por la zona no hay fortalezas (ni posibilidad de que las hubiera habido teniendo en cuenta la orografía y el m edio físico), ni portales. Se docum enta desde el XVII.

Frantsesbaso. Paraje. Se observa alternancia p /f en la docum entación. Preferim os la form a con f- origi­ nal. Véase, p o r ejem plo, Nafarribia.

Frantsesiturri. Fuente. Frantzia. La m ayoría de los docum entos ofrecen esta form a, aunque hay algunas excepcio­ nes en las que se transcribe com o Franciñene, Francistene y Frantxinenea. En caso de


O U A A /l/9 8 , p. 49 (...) solicitando el arreglo del cam ino situado entre el punto Feloaga-erreca y la C asa Legarrea (...). Feloagaberri: 1660, D EA H 2644/001-001770; O U A B /5/1/3 ( ...) V iverro de F elo­ aga berri (...); 1857, O U A B /3/II/1/1; 1910, O U A B/3/I1/15/1. Pelu eta antzeko form ak: Pelua erreca (1817, O U A C/4/11/1; 1826, OGPAR Lib H 594 Fol 65; 1887, O U A C /4/13/1 “la calzada que desde P elua E rreca se dirige a C hipi-berri”), Pelu-erreca (1903, O U A B /3/I/5/1). Toponim o erlazionatuak, parentesi artean ahozko bertsioa: Feloagaberri (Peluberri), F elo ag ae rre k a (P elu errek a ), F elo ag ak o d o rre a (P elu k o to rria), F elo ag atx ik i (Pelutxiki), Feloagazarra (Peluzar).

Fermiñene. Etxea. Hau E lizalde M ayor (Elizaldenagusia euskaraz) ere deitu izan zuten XVIIL m en­ dearen am aieran: 1769, D EA H 2643/003-00 ( ...) Elizalde M ayor, tam bién llam ada F erm iñ en ea ( ...) ; 1815, O G PA R L ib H 342 F ol 55 V to ( ...) En la casa E lizalde m ayor o Ferm iñene, sita en la plaza (....); 1834, OGPAR Lib H 594 Fol 151 (...) De la casa llam ada antes E lizalde M ayor oy Ferm iñenea, cerrada con paredes ( ...) ; 1834, O U A C /4/16/6 ( ...) la huertecilla de la suya llam ada antiguam ente Elizalde m ayor, y hoy F erm iñenea (...).

Fortaleza. Baserria. Toponim o honek argi eta garbi jato rri errom anikoa du. Z enbait aldiz P ortaleza gisa dokum entatzen da. K ontua da, hasieran, inguru horretan ez zegoela gotorlekurik (eta garai batean halakorik egoteko aukera ere ez zegoen, bertako orografía eta ingu­ rune fisikoa kontuan hartzen baditugu), ez eta ataririk ere. XVII. m endeaz geroztik dokum entatu da.

Frantsesbaso. Parajea. p /f altem antzia ikusten da dokum entazioan. Jatorrizko f-dun form a hobesten da. Ikus N afarribia, ea.

Frantsesiturri. Iturria. Frantzia. D okum entu gehienetan form a hau agertzen da. H ala ere badira beste m odu hauetara transkribatuta azaltzen diren dokum entuak: Franciñene, Francistene eta Frantxinenea. Z alantza dagoenez, form a dokum entatuena aukeratu dugu. Form a hau, gai­ nera, bat dator ahozko bertsioarekin.

Gabiriatxiki. Baserria. G abiria toponim oa askoz ere zabaldua dago Errenterian. B ertan oso ezaguna da auzo herritar bati izena em an dion G abirierrota baserria. O iartzunen toponim o hau 1558tik gaur egun arte dokum entatzen da.


duda se ha optado p or adoptar la form a m ás docum entada que adem ás coincide con la versión oral.

Gabiriatxíki. Caserío. El topónim o G abiria está m ucho m ás extendido en la vecina villa de Errenteria, donde es m uy co n ocido el caserío G abirierrota que h a dado nom bre a un barrio urbano. En Oiartzun se docum enta este topónim o desde 1558 hasta la actualidad.

Gainbeltz. Cima, cumbre. Galardi. Caserío. Etim ología: Galar: 1. C arbón de castaño. 2. R am a que se ha secado en el m ism o árbol. T o p ó n im o s re la cio n ad o s: G a la rd ib o rd a , tam b ién d e n o m in a d a G a la rd ig ib e l e incluso Bordagalardigibel.

Galbaüurra. Cima, cumbre. Q uizá G albariolurra ya que es un terreno no dem asiado alejado del caserío G alba­ rione.

Galbariomendí. M onte, cima. Situado al sur del barrio de K arrika, ju n to a la antigua carretera de Artikutza.

Galbarione. Caserío. Galtzadaberriko makinetxea. Central eléctrica. Se trata de la central ubicada en la regata de K arrika, cerca del caserío B idam a­ koeta.

Galtzadeta. Caserío. Etim ología: De la palabra rom ance Calzada.

Galtzerdimuño. Cima, cumbre. Galtziborda. Caserío. En algunos de los docum entos m ás antiguos (finales del X V III y com ienzos del X IX ) aparece la form a G arcia Borda. A partir de m ediados de este últim o siglo sólo se docum enta com o G alciborda. En cuanto a la grafía norm alizada, M itxelena FHV: “D etrás de 1, n y en m enor grado de r ( ...) En guipuzcoano (y al m enos en parte del alto-navarro) se pronuncia tz, ts (y tx) detrás de esas tres consonantes” . Por otra parte, en la form a G artzia parece producirse evolución r>l.


Gainbeltz. Gailurra, tontorra. Galardi. Baserria. E tim ologia: G alar: 1. G aztainondo ikatza. 2. Z uhaitzean bertan ihartua dagoen adarra. Toponim o erlazionatuak: G alardiborda; honek, G alardigibel edo B ordagalardigibel izenak ere hartzen ditu.

Galbailurra. Gailurra, tontorra. A g ian G alb ario lu rra, G albarione baserritik oso urruti geratzen ez den lursaila denez.

Galbariomendi. M endia, tontorra. K arrika auzoaren hegoaldean kokatua, A rtikutzako errepide zaharraren ondoan.

Galbarione. Baserria. Galtzadaberriko makinetxea. Zentral elektrikoa. K arrikako ubidean kokatutako zentrala da, B idam akoeta baserritik hurbil.

Galtzadeta. Baserria. Etim ologia: C alzada-tik. H asierako kontsonante herskaria ozendu egin da.

Galtzerdimuño. Gailurra, tontorra. Galtziborda. Baserria. Dokum entu zaharrenetako zenbaitetan (XVIII. m endearen am aiera eta XIX. m en­ dearen hasiera) G arcia Borda form a azaldu zen. Azken m ende honen erdialdetik aurrera G alciborda gisa bakarrik dokum entatzen da. Grafìa norm alizatuari dagokionean, M itxe­ lenak FHVn: “1, n eta, zenbait kasutan, r kontsonanteen atzean (...) Gipuzkeraz (eta goinafarreraren zati batean gutxienez) tz, ts (eta tx) ahoskatzen dira kontsonante hauen atzean”. Bestalde, badirudi r>l bilakaera em an dela G artzia forman.

Gamoko iturria. Inform anteen arabera, Ergoien auzoan. Iturrigorria ere esaten zaio. B urdina asko duen ura om en da, lurazpitik ateratzen dena. G arai batean estim u handikoa izan om en zen, apetitoa irekitzen zuelako.

Ganbaratxo. Etxea. A ltzibarko hirigunean dago.

Ganboerreka. Ubidea. M ujikak honela dio ETM liburuan: “G anboa etxe eta lursaila. G anbo izena aspaldidanik euskal toponim ian, agian cam po errom anikotik. 1025 urtean, jadanik. G am ­ boa. A m aierako bokaleak euskal m ugatzailearen m arka adierazten du.”


Gamoko iturria. Según los inform antes, en el barrio Ergoien. C onocida tam bién com o Iturrigorria. C uentan que es un agua con m ucho hierro, que brota del subsuelo terrestre. En el pasado se tenía en gran estim a porque abría el apetito.

Ganbaratxo. Casa. Se encuentra en el casco urbano de Altzibar.

Ganboerreka. Regata. A sí dice M ujika en ETM : “C asa y paraje G anboa. El nom bre G anbo es m uy anti­ guo en la toponim ia vasca, quizá del cam po rom ánico. En el año 1025 aparece ya Cam boa. La vocal final es m arca del determ inante vasco.”

Ganboxa. Caserío. D ocum entado m ayoritariam ente con x (a veces con sh), la form a oral tam bién es G anboxa, por lo que se propone esta forma. Etim ología: M ujika en su libro ETM : “El G am bosa de O iartzun podría derivar del castellano C am pos con determ inante final, probablem ente.”

Garagartza. Caserío. C aserío de Iturriotz, m uy cercano a Elizalde.

Garaialde. Caserío. Se docum enta desde el siglo X V III siem pre con la m ism a form a.

Garaño. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, ofrece diferentes form as: G arañu (1591, ZEA 215.19), G arañ o (1591, Z E A 215.2), G arainu (1606, O U A C/4/13/1 “ a su noticia abiabenido que jris degarainu y jris dem achilanda”), G arano (1625, LM I, 93.or.), aunque a partir del X V III la form a m ayoritaria es Garaño. C erca se encuentra la im portante fuente de G arañoiturri.

Garate. Baserria. C aserío docum entado profusam ente desde m uy antiguo, la form a es clara. Topónimos relacionados: Garatealdea, Garatezar o Garratxar (1827, OGPAR Lib H 594 Fol 71 “En las antepuertas del caserío Garatezar vulgarm ente llamado Disparate”). Garate: zona alta.

Garbuno. Caserío. Se docum enta desde el siglos XV, es una de las casas m ás conocidas de Oiartzun por su antigüedad y por ser la sede de un conocido restaurante.


Ganboxa. Baserria. G ehienetan x letrareicin (zenbaitetan sh-rekin) dokum entatuta, ahozko form a ere G anboxa da. H orregatik form a hau proposatzen da. Etim ologia: M ujikak ETM Iiburuan: “O iartzun-go G am bosa baliteke gazt. C am pos-etik etortzea, am aierako m ugatzaileaz, probableki.”

Garagartza. Baserria. Iturriozko baserria, Elizaldetik oso hurbil.

Garaialde. Baserria. XVIII. m endeaz geroztik beti form a berarekin dokum entatzen da.

Garaño. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, form a diferenteak agertzen dira: G arañu (1591, ZEA 215.19), G araño (1591, Z E A 215.2), G arainu (1606, O U A C/4/13/1 “ a su noticia abiabenido que jris degarainu y jris dem achilanda”), G arano (1625, LM I, 93.or.); hala ere, XVIII. m endeaz geroztik batez ere G araño form a agertzen da. B ertatik hurbil G arañoiturriko iturri garrantzitsua dago.

Garate. Baserria. A spalditik barra-barra dokum entatutako baserria. Form a argia da. T oponim o erlazionatuak: G aratealdea, G aratezar edo G arratxar (1827, OGPAR Lib H 594 Fol 71 “En las antepuertas del caserío G aratezar vulgarm ente llam ado Dis­ parate”). G arate: G oiko aldea.

Garbuno. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatzen da. A spaldikoa delako eta jatetx e ezagun bat bertan dagoelako, O iartzungo etxe ezagunenetakoa da.

Gariño. Baserria. Ez da G araño izenarekin nahastu behar, bi baserri diferente dira. B eti - ñ - letraz idatzita agertu da 1578ko dokum entu batean izan ezik (OGPAR L eg 3/002014 Fol 32). B ertan, G arino gisa, - n - letraz, transkribatua dago.

Garmendi. Baserria. O iartzungo baserri zaharrenetako beste bat, 1499az geroztik dokum entatua. XVII. m endearen hasierara arte G arm endia, G arm endia la M ayor edo G arm endia la M enor form a aurkitzen da, artikuluarekin.


N o se debe de confundir con G araño, son dos caseríos diferentes. Siem pre se ha encontrado escrito con - ñ - excepto en 1578 (OGPAR Leg 3/002014 Fol 32), docu­ m ento en el que se transcribe com o G arino, con -n -.

Garmendí. Caserío. O tro de los caseríos m ás antiguos de O iartzun, docum entado desde 1499. H asta com ienzos del X V II se encuentra la form a G arm endia, G arm endia la M ayor o Garm endia la M enor, con artículo. Topónim os relacionados: G arm endiaundi, G arm enditxiki (docum entado desde el X V I y tam bién denom inada G arm endia O lano), G arm endiaenea (docum entado desde el X V II), G arm endigain.

Garro. Caserío. Gartxitene. Caserío. N o es el m ism o nom bre que ei anterior, es una casa del casco urbano de Iturriotz docum entada desde el siglo XVI (1591, M U G IO , 170.or. “la cassa de G archiotena” ) casi siem pre con la form a Garchitene.

Gatzarrenegi. Paraje. Se pronuncia K atxarrenegi. A la luz de los docum entos se aprecia la alternancia g/k, alternancia que hoy en día se da en la versión oral. En cualquier caso, la form a m ás antigua parece ser con G-, por lo que se propone m antener esta consonante.

Gartziene. Caserío. El origen probable de este topónim o se encuentra en el apellido García. Las for­ m as docum entales son variadas. C on ch (asim ilable al sonido tx en euskara, o quizás a tz) se encuentran G archire n a (1 5 9 1 , Z E A 2 1 5 .2 ), G a rc h ite n e (1 7 6 1 , M U G IO , 5 3 .o r.), G a rc h ie n e , m ás m oderna (1828, OGPAR Lib H 594 Fol 76 Vto; 1831, OGPAR Lib H 594 Fol 121 Vto; 1857, O U A B /3/II/1/1; 1891, OUA B/3/I/3/1 Rustica; 1910, OUA B /3/II/37). C on, asim ilable al sonido - z - en euskara, G arciarene (1675, D EA H 2645/002-00), G racianene (1829, OGPAR Lib H 594 Fol 93), G arcianene (1843, OGPAR Lib H 343 Fol 72 Vto) y, sobre todo a partir del X IX , G arciene (1832, OGPAR Lib H 594 Fol 129; 1866, Z E A 53.37; 1910, O U A B/3/II/15/1). Se pronuncia G artxiñe. Hay varias casas con este nom bre. Una en K arrika, otra en Altzibar, conocida tam bién com o K lareneberri, y otra en E lizalde, m ás conocida ésta com o M atxillendane (1916, O U A B /3/I/12/12 “la casa G arciene conocida tam bién con el nom bre de M achillendane, sita en la calle San Juan”).

Gaztainmotxa. Paraje. Se pronuncia G astainm otxe, está docum entado con grafías variables desde m edia­ dos del XVIII. Se opta por la form a que se estim a m ás correcta.


G ARM ENDITXIKI

Toponim o erlazionatuak: G arm endiaundi, G arm enditxiki (XVI. M endeaz geroztik dokum entatua eta G arm endia O lano izena ere hartzen duena), G arm endiaenea (XVII. m endeaz geroztik dokum entatua), G arm endigain.

Garro. Baserria. Gartxitene. Baserria. Ez da aurreko izen bera; XVI. m endeaz geroztik -ia beti G architene form arekindokum entatutako Iturriozko hiriguneko etxe bat da (1591, M UGIO, 170.o r “la cassa de G archiotena�).

Gatzarrenegi. Parajea. K atxarrenegi ahoskatzen da. Lekuko dokum entalen arabera g/k alternantzia em an da, etĂ egun ere em aten da inform anteen arabera. D ena den, badirudi form a zaharrena g kontsonante ozenduna dela eta honi eustea proposatzen da.

Gartziene. Baserria. Toponim o honen jatorria, beharbada, G arcia abizena da. D okum entuetan hainbat form a bildu dira. ch-rekin (euskarazko tx edo, beharbada, tz soinuen berdintsua) aurkitzen dugu G a rch ire n a (1 5 9 1 , Z E A 2 1 5 .2 ), G a rch iten e (1 7 6 1 , M U G IO , 5 3 .or.), G a rch ien e ,


D ocum entado com o G aztañadi chaval {1834, OGPAR Lib H 594 Fol 176 Vto), G aztañazabal (1940 O U A 0674-04), G aztaintxavaleta (1809, O U A C/4/11/1) o Gaztain Z abaleta (1825, OGPAR Lib H 594 Fol 51 Vto), aunque no se sabe si siem pre adscrito al m ism o topónim o. En caso de duda se ha optado por la form a m ás cercana a la versión oral (Gaztainxabal).

Gaztañegi. Caserío. Existe tam bién el topónim o Gaztañegizokoa.

Gaztelu. Paraje. Caserío y mina. El caserío al que se refiere la docum entación posiblem ente sea G aztelugoikoa. En la actualidad, una casa con el nom bre de G aztelu se encuentra en las cercanías de Lintzirin. En cuanto a la m ina, los docum entos son claros: (1802, OUA A /8/1/2 “y posee una porcion de m ineral de m enablanca en el m onte de G aztelu de esta jurisddiccion” [eta] “y Posesión dela M ina de M ena de G aztelu” ; 1867, OUA A /8/1/4 “dirijo á V. el adjunto edicto anunciando el registro de una m ina de hierro con el titulo de G aztelu, sita en el punto llam ado G azteluco-araneta”).

Gazteluatze. Paraje y casa. Los propietarios de esta casa decidieron bautizarla con el nom bre tradicional del terreno en el que se asienta, recuperando para la posteridad el topónim o docum entado desde el siglo XVIIL Se encuentra al N orte de A rkaleko harkaitzak, lugar donde se ubicó la fortaleza de Feloaga.

Gaztelugoikoa. Caserío. Se docum enta ocasionalm ente com o G aztelugaraicoa y tam bién com o G aztelugoya. A lgo m ás abajo se encuentran las ruinas de G aztelubekoa. A m bos se encuentran entre Pikokarate y el valle de A rditurri, lugar al que vierten las aguas de G azteluerreka.

Gaztelukaskoa. Cima. No tiene nada que ver con los topónim os similares. N om bre adicional para Altzigaña.

Gobaraerreka. Regata. V éase M ikeleteen gobarajolekua (lavadero de los M iqueletes).

Gogorregi. Caserío y loma. Paraje. Se pronuncia Gorrei. El caserío G ogorregi se encuentra en las cercanías de Zam albide. E stá d o cu m en tado desde m uy antiguo: 1491 (A C h V l “dende seg u ien d o el


berriagoa (1828, OGPAR Lib H 594 Fol 76 Vto; 1831, OGPAR Lib H 594 Fol 121 Vto; 1857, O U A B /3/II/1/1; 1891, O U A B/3/I/3/1 R ustica; 1910, O U A B /3/II/37). E uskarazko - z - soinuaren berdintsua, G arciarene (1675, D E A H 2645/002-00), G racianene (1829, OGPAR L ib H 594 Fol 93), G arcianene (1843, OGPAR Lib H 343 Fol 72 Vto) eta, XIX. m endeaz geroztik batez ere, G arciene (1832, OGPAR Lib H 594 Fol 129; 1866, Z E A 53.37; 1910, O U A B/3/II/15/1). G artxiñe ahoskatzen da. Izen bera duten hainbat etxe daude. Bat Karrikan, beste bat A ltzibarren -h a u Klareneberri gisa ere ezagutzen d a -, eta beste bat Elizalden -h a u Matxillendane izenez gehiago ezagutzen d a - (1916, OUA B/3/I/12/12 “la casa Garciene conocida tam bién con el nom bre de M achillendane, sita en la calle San Juan”).

Gaztaìnmotxa. Parajea. G astainm otxe ahoskatzen da; X V IIl. m endearen erditik aurrera grafia diferentez dokum entatua dago. U stez zuzenena den form a aukeratzen da.

Gaztainzabal. Parajea. G aztañadi chaval (1834, OGPAR Lib H 594 Fol 176 V to), G aztañazabal (1940 O U A 0674-04), G aztaintxavaleta (1809, O U A C/4/11/1) edo G aztain Z abaleta (1825, OGPAR Lib H 594 Fol 51 Vto) gisa dokum entatua. H ala ere ez dakigu beti toponim o berberera adskribitua. Z alantza izan denean, ahozko bertsiotik hurbilen dagoen form a aukeratu da (Gaztainxabal).

Gaztañegi. Baserria. G aztañegizokoa toponim oa ere badago.

Gaztelu. Parajea. Baserria eta meategia. D okum entazioan aipatutako baserria, segur aski G aztelugoikoa izango da. G aur egun, G aztelu izeneko etxe bat Lintzirin inguruan dago. M eategiari dagokionean dokum entuak argiak dira: (1802, O U A A /8/1/2 “y posee u na porcion de m ineral de m enablanca en el m onte de G aztelu de esta jurisddiccion” [eta] “y Posesión dela M ina de M ena de G aztelu” ; 1867, O U A A /8/1/4 “dirijo á V. el adjunto edicto anunciando el registro de una m ina de hierro con el titulo de G aztelu, sita en el punto llam ado G azteluco-araneta”).

Gazteluatze. Parajea eta etxea. E txe honetako jabeek, etxeari berari kokatua dagoen lurraren izena jartzea erabaki zuten, XVIIL m endeaz geroztik dokum entatutako toponim oa etorkizunerako berreskuratuta. A rkaleko harkaitzen Iparraldean dago. Bertan, Feloaga gotorlekua egon zen.

Gaztelugoikoa. Baserria. Tarteka G aztelugaraicoa edo G aztelu-goya gisa ere dokum entatu da. Pixka bat beherago daude G aztelubekoa-ko hondakinak. B iak Pikokarate eta A rdi­ turriko bailararen artean daude. B ertara heltzen dira G azteluerrekako urak.


dicho cam ino real fasta G ogorre/gui con la casa e caseria de Juan de Ernialde ... e con la casa e caseria d e Juan M iguel”), 1495 (A M E, C /5/II/1/1 “e dende siguiendo el d ich o ca m in o q u e va d e G o g o rriag u e y van a la te je ría que . . . ”), 1495 (A M E , C/5/II/1/1 “e dende syguiendo el dicho cam ino real fasta G ogorrigui con la casa e caseria de “) o 1714 (A M E C /5/III/5/2 “siguiendo el C am ino Real asta G ogorregui”). P o r debajo del caserío, la lom a que desciende recibe el nom bre de G ogorregi, posi­ blem ente éste sea el origen orografico del topónim o. Existió tam bién un caserío con el nom bre de G ogorregiberri. N o se d eb e de co n fu n d ir co n G o g o rreg izo k o y G o g o rreg ik o lep o a, térm inos am bos que se encuentran en los m ontes de Suerrin y Añarbe: 1665, A ChV 3 (...) que en quanto a la corta e procedido de los m on/tes de Sogorregui e H erarin (...).

Goíara. Caserío. Se docum enta desde el XVII, llam a la atención la form a Goyaran que aparece en dos ocasiones 1831, OGPAR Lib H 594 Fol 116 y 1834, OGPAR Lib H 594 Fol 156 Vto. A unque el caserío pertenece a Ergoien, se encuentra m uy cerca de Elizalde y ha dado nom bre a una urbanización: G oiara Azpia, cuya form a más correcta sería Goiarazpia.

Goienetxe. Caserío. Existe tam bién la borda G oienetxeborda.

Goikoetxea. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, es un topónim o claro.

Goikozelaia. Paraje. M encionar la riq u eza de sinónim os y térm inos de significado sim ilar a Zelaia. C om o segundo elem ento con la form a Goiko-: G oikobelardia, G oikobelazea, Goikolarrea y G oikosoroa. C om o topónim o corriente, ha sido localizado en dos lugares, uno en el barrio de G urutze y el otro en el barrio Altzibar.

Gonzalo. Caserío. Situado a la vera de la carretera de Ergoien, se docum enta desde antiguo (1499, M UGIO, 164.or. “casa de G onzalo”).

Gorosgarate. Caserío. Se pronuncia Gosketa. El cam bio -garate > -karaté es m uy frecuente en toponim ia. En cualquier caso, com o la form a -garate es m ás antigua proponem os m antenerla com o form a norm ali­ zad a, en tre o tras razo n es p o rq u e en o tro s to p ó n im o s se h a m an ten id o la form a -g a ra te hasta la actu alidad en el propio O iartzun: A rgarate, B aringarate, G arate, G oikogarate, L anbarrengarate, etc. Proponem os seguir el m ism o criterio en todos los casos sim ilares.


Gaztelukaskoa. Tontorra. Ez du zerikusirik antzeko toponim oekin. A ltzigañak jasotzen duen beste izena.

Gobaraerreka. Ubidea. Ikus M ikeleteen gobarajolekua.

Gogorregi. Baserria eta bizkarra. Parajea. G og o rreg i b aserria Z am albide inguruan dago. A ntzinatik d o k um entatua dago: 1491 (A C h V l “dende seguiendo el dicho cam ino reai fasta G ogorre/gui con la casa e caseria de Juan de E m ialde ... e con la casa e caseria de Juan M iguel”), 1495 (AM E, C/5/II/1/1 “e dende siguiendo el dicho cam ino que v a de G ogorriague y van a la teje­ rla que . . . ”), 1495 (A M E, C/5/II/1/1 “e dende syguiendo el dicho cam ino real fasta G o g orrigui con la casa e caseria de “ ) ed o 1714 (A M E C /5 /III/5 /2 “ siguiendo el C am ino R eal asta G ogorregui” ). B aserriaren azpian, beh era ja iste n den bizkarrak G ogorregi izen a hartzen du. B eharbada hau d a toponim oaren ja to rri orografikoa. G ogorregiberri izeneko baserria ere izan zen. Ez da G ogorregizoko eta G ogorregiko lepoarekin nahastu behar. Term ino hauek, A ñarbe eta Suerringo m endietan aurkitzen ditugu: 1665, A ChV 3 (...) que en quanto a la corta e procedido de los m on/tes de Sogorregui e H erarin (...).

Goiara. Baserria. XVII. m endeaz geroztik dokum entatu da. G oyaran form ak em aten du atentzioa. B itan agertzen da: 1831, OGPAR L ib H 594 Fol 116 eta 1834, OGPAR Lib H 594 Fol 156 Vto. B aserria E rg oiengoa bada ere, E lizald etik oso hurbil dago eta u rbanizazio bat izendatzeko erabili da: G oiara Azpia. H onen form a zuzenena G oiarazpia litzateke.

Goienetxe. Baserria. G oienetxeborda izeneko borda ere badago.

Goikoetxea. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, toponim o argia da.

Goikozelaia. Parajea. Aipatu Z eiaia hitzaren sinonim oak edo antzeko esanahia duten hiztegi aberastasuna. G oiko- form aren bigarren osagai gisa, esate baterako: G oikobelardia, G oikobelazea, G oikolarrea eta G oikosoroa. Toponim o arrunta izaki, bi lekutan lokalizatu da, bata G urutze auzoan, bestea, A ltzibar auzoan.

Gonzalo. Baserria. E rg o ie n g o e rre p id e -b a z te rre a n k o k a tu a , a n tz in a tik d o k u m e n ta tu d a (1 4 9 9 , M U G lO , 164. or. “casa de G onzalo”).


Gorraren hegia. Loma, interfluvio. M ás co n o cid o p or G ogorren hegia, quizás p o r asim ilación con los topónim os G ogorregi, la docum entación es bastante clara al respecto: G orraren eguia o eguiya es la form a en que aparece este térm ino en los docum entos de los siglos XIX y XX. Se encuentra entre O ialeku y Bianditz. Topónim os derivados: G orraren hegibarrutia (pronunciado G oorrenegibrauta), y G orraren torrea (cim a que culm ina el interfluvio). Se encuentra en la zona de Bianditz.

Gorrinzuloaga. Caserío. P ronunciado G o rrinzulo y docum entado con esta form a a partir de la segunda m itad del siglo XIX , se propone recuperar la form a original de G orrinzuloaga tal y com o aparece en ia abundante docum entación an terio r a esta fech a (1751, O U A B /5/1/3; 1802, 0 9 6 T ; 1803, O U A B /5/2/1; 1809, OGPAR Lib H 342 Fol 39 V to; 1813, OGPAR Lib H 342 Fol 49 Vto; 1814, OGPAR Lib H 342 Fol 54; 1817, OUA C/4/11/1 “entre la fuente llam ada G orrinzuloaga y la de Lasarte”). Es precisam ente a m ediados del X IX cuando aparecen las form as zarra y berri p ara d iferen ciar a los dos caseríos: el nuevo y el viejo. Se p roponen las form as G o rrin z u lo a g a z a rra (que su stitu y ó co m o to p ó n im o al p rim e r G o rrin z u lo a g a ) y G orrinzuloagaberri. G racias a la docum entación podem os verificar que al principio la form a com pleta de este topónim o era G orrinzuloaga. En cualquier caso, parece que en el siglo XIX com ienza a reducirse hasta convertirse en G orrinzulo; así lo m uestran otros topóni­ m os derivados del m ism o: G orrinzuloagarrobia, pero G orrinzulozarra ya a m ediados del siglo XIX.

Gorritxo y Gorritxoerreka. Paraje y regata. Granadazar. Caserío. A unque la escasa docum entación apunta a la form a G ranada, la versión oral añade el sufijo -z ar. Se supone que su razón tendrá la lengua hablada para expresar esta form a, p or lo que se propone Granadazar. El origen parece estar inspirado en la ciudad andaluza de G ranada. El caserío se ubica m uy cerca de la m uga con Lezo, en un pequeño altozano que recibe el nom bre de G ranadazar tontorra.

Guadalupe. Casa. Guardiako lepoa. Se pronuncia G uardilepo, pero la docum entación siem pre m uestra ia form a decli­ nada. da. D enom inado tam bién Arkaizlepo.


GORRINZULOAGA

Gorosgarate. Baserria. G osketa ahoskatzen da. 'g a rate > -karate aldaketa m aiz em an da toponim ian. E donola ere, -garate form a zaharragoa izanik, honi eustea proposatzen da form a norm alizatuan, besteak beste, Zenbait toponim otan gaur egun arte m antendu delako -g a ra te form a, esate baterako, O iartzunen bertan: A rgarate, B aringarate, G arate, G oikogarate, Lanbarrengarate, ea. A ntzeko kasu guztietan irizpide bera jarraitzea proposatzen da.

Gorraren hegia. Bizkarra, ibaiartea. G og o rren h eg ia izenez ezagunagoa, G o g o rreg i toponim oekin asim ilatzeag atik beharbada, dokum entazioa nahiko argia da gai honetan: X IX eta XX. m endeetako dokum entuetan G orraren eguia edo eguiya form a agertzen da. O ialeku eta B ianditz artean dago. T oponim o eratorriak: G orraren h eg ib arru tia (G oorrenegibrauta ahoskatua), eta Gorraren torrea (ibaiartea am aitzen den tontorra). B ianditz ingurua.

Gorrinzuloaga. Baserria. G orrinzulo ahoskatua eta form a honekin XIX . m endearen bigarren erditik aurrera dokum entatua, G orrinzuloaga jatorrizko form a berreskuratzea proposatzen da. Form a hori, aipatutako dataren aurreko dokum entazio zabalean agertzen da (1751, O U A B /5/1/3; 1802, 0 9 6 T ; 1803, O U A B /5/2/1; 1809, OGPAR L ib H 342 Fol 39 V to; 1813, OGPAR L ib H 342 Fol 49 V to; 1814, OGPAR Lib H 342 Fol 54; 1817, OUA C/4/11/1 “entre la fuente llam ada G orrinzuloaga y la de Lasarte�).


Pronunciado G urdibire, atendiendo a la form a dialectal local de bidé (bire). El tér­ m ino docum ental es G urdibidegui o G urdividegui hasta la segunda m itad del XIX (1857, OUA B /3/II/I/1), por lo que se propone recuperar la form a original.

Gurutze. Barrio y caserío. U bicado al pie de A rkaleko harkaitzak, en un estratégico cruce de cam inos, debe su nom bre a este hecho. Llam a la atención lo m oderno de las referencias docum enta­ les (XIX), aunque no se descarta que existan testigos anteriores. Topónim os derivados: G urutzetxiki, Gurutzeberri.

Ibañarri. Paraje. Ibarburu. Caserío. Casa m uy antigua perteneciente a Ergoien y situada en un estratégico altozano. En los docum entos del XV y X V I se transcribe con -y -. Tam bién se denom ina Ibarburuaundi, en contraposición a Ibarburutxiki, docum entada ésta desde el XVII.

Ibarburuene. Casa. C asa de la plaza de Done Eztebe, prácticam ente en todos los docum entos desde com ienzos del X V II aparece esta form a. N o se ha de confundir con los caseríos Ibarburu.

Ibargain. Casa. Es sinónim o de Erriberene. Ha dado nom bre a una urbanización de Elizalde.

Ibarrea. Caserío. C aserío de U galdetxo que, haciendo honor a su nom bre, se encuentra en el fondo del valle. Se docum enta desde finales del XVI, casi siem pre con artículo.

Idiso. Problem ático topónim o, desde el punto de vista filológico. La form a original es Idiso. Se da el cam bio d > r (bidé > bire), m uy frecuente. Proponem os recuperar la form a original. Ejido: C am po com unal de un pueblo. Las form as docum entales más antiguas son con -d -: Y dissoco erreca (1706, O U A B /5/1/2 “el paraje de Y dissoco erreca”), Ydisso (1752, O U A B /5/1/3), Idiso (1776, O U A C /4/14/1), Idisoco gurucea (1776,O U A B /5/1/3), Y diso (1790, G A O JD IM 1/9/51), aunque llegan a tiem pos m ás cercanos: C ruz de ydiso (1830, OGPAR Lib H 594 Fol 98 V to), Y disoco erreca (1836, OGPAR Lib H 575 Fol 3 V to “tres trocitos de te rre n o s in cu lto s d e te rre n o s c o n c e jile s in c u lto s en el p araje lla m a d o Y d iso co erreca”), Y diso (1839, OGPAR Lib H 343 Fol 4 V to), Y diso berri (1841, OGPAR Lib H 343 Fol 18), Y diso (1842-1950, Z E A 136.20)


H ain zuzen ere XIX . m endearen erdialdean hasi ziren azaltzen zarra eta berri fo r­ m ak, bi baserriak bereizteko helburuarekin: baserri berria eta zaharra. G orrinzuloaga­ zarra (lehendabiziko G orrinzuloagari toponim o gisa ordezkatu zuena) eta G orrinzulo­ agaberri form ak proposatu dira. D okum entazioan esker, egiaztatu daiteke toponim o honen form a osoa G orrinzulo­ aga zela hasieran. D ena den, badirudi X IX m endean g altzen h asten dela egungo G orrinzulo-ra iritsi arte; H ala erakusten dute toponim o honetatik eratorritako beste to p o n im o ek ere: G o rrinzuloagarrobia baina G o rrinzulozarra ja d a X IX m endearen erdialdean.

Gorritxo eta Gorritxoerreka. Parajea eta ubidea. Granadazar. Baserria. Aurkitutako dokum entazio eskasak G ranada form ara eram aten bagaitu ere, ahozko bertsioak - z a r atzizkia eransten dio. Pentsa daiteke ahozko m intzairak arrazoiren bat izango duela era horretan adierazteko. H orregatik G ranadazar proposatzen da. A ntza denez jato rria A ndaluziako G ranada hirian dago. B aserria, Lezoko m ugatik OSO hurbil dago, G ranadazar tontorra izenez ezagutzen den m uino txiki batean.

Guadalupe. Etxea. Guardiako lepoa. Guardilepo ahoskatzen bada ere dokumentazioak, beti, forma deklinatua erakusten du. A rkaizlepo bezala ere izendatzen da.

Gurdibidegi. Baserria. G u rd ib ire ah o sk atua, bide (bire) tokiko d ialek to -fo rm a kontuan hartuta. XIX . m endearen bigarren erdira arte dokum entuetan G urdibidegui edo G urdividegui for­ m ak aurkitzen ditugu (1857, O U A B /3/II/1/1); horregatik, jatorrizko form a berreskuratzeko proposatzen da.

Gurutze. Auzoa eta baserria. A rkaleko harkaitzen oinean kokatua dago, bidegurutze estrategiko batean. H orre­ g atik h artzen du izen hori. A ten tzio a em aten du d o k u m en tu etak o errefe ren tz ia k nahiko berriak direla (XIX). H ala ere ez d a baztertzen horren aurretik beste lekukoren bat badagoela. Toponim o eratorriak: G urutzetxiki, Gurutzeberri.

Ibanarri. Parajea. Ibarburu. Baserria. Ergoieni dagokion oso etxe zaharra, m uino estrategiko batean kokatua dago. XV. eta XVI. m endeetako dokum entuetan - y - letraz transkribatu zen. Honi Ibarburuaundi


La relación con la palabra rom ance egido queda patente en Isirubitarte, E jido chiquia (1818, O U A C /4/12/1) o Egido C hiquito (1821, OGPAR Lib H 594 Fol 17 Vto) Form as derivadas: Idisozarra (tam bién conocida com o X enpelar, sería la prim era casa con este nom bre), Idisotxiki (denom inada asim ism o Etxetxiki), Idisoberri e Idisoerreka.

lerobi. Caserío. A unque es de suponer que en el origen del térm ino esté la palabra Igara (form a antigua de m olino en euskara, según M ujika: Igara (errota) + obi (zulo, barrunbe) > igerobi > ierobi), no se ha podido constatar la existencia de la - g - en ningún docu­ m ento. Las form as Yerobi o lerobi son las que aparecen desde el siglo X V hasta la actualidad. Por ello se propone la form a norm alizada de lerobi frente a Igerobi, en principio m ás lógica pero actualm ente no docum entada. Se han encontrado las siguientes form as: Para lerobiaundi: lerobi, lerobi de susso, Yerovi alta, Yerobi la de Ariva, Yerobiandi o Y erobi-aundi, y para lerobitxiki: Yerobi chipi, lerobi chiqui, Yerobi de yuso, Yerobi de Yusso, Yerobi ladeabajo o Yerovi-baja.

Igartza. Caserío. La docum entación m ás antigua lo transcribe com o Yarza (1499, M UGIO, 163.or. “casa de Yarza”), posteriorm ente aparece Y garza (1797, OGPAR Lib H 342 Fol 9 Vto) y finalm ente Igarza (1857, O U A B/3/II/1/1). A partir de esta fecha las diferentes form as se van alternando en función de cada escribano. Etim ología: De igara (m olino) -t- -tza (sufijo com ún en toponim ia).

Igeroa. Caserío. P ronunciado leru, el caso es sim ilar al de lerobi, lo que ocurre es que aquí sí hay constancia docum ental de la existencia de una - g - que rom pe el diptongo: Igueroa (OU A A K T 1823), Y gueroa (1828, OGPAR Lib H 594 Fol 79 Vto.). Las form as más antiguas, por su parte, term inan el topónim o en -o a , posteriorm ente el grupo vocálico se cierra y a partir de finales del X IX se docum enta en -u a .

lllarratzu. Paraje. S itu a d o en la v e rtie n te o c c id e n ta l del m onte E rren g a, c e rc a de la m u g a con Lesaka, es un paraje extenso. De docum entación profusa y clara, no presenta proble­ mas a la hora de proponer la form a norm alizada. T o p ó n im o s derivados: Illarratzu e rrek a , Illarratzu k o etx o la (co n o cid a tam bién com o Joakintxikiren borda).

Indianoene. Casa. Se en c u en tra en E lizald e. El n om bre es una c la ra re fe re n c ia a la ca sa de un indiano (em igrantes regresados de A m érica, generalm ente con un capital im portante, que se hacían construir una casa en su lugar de origen).


ere d eitzen zaio, Ib arb u ru tx ik i izen ek o tik bereizteko. A zken liau X V II. m endeaz geroztik dago dokum entatua.

Ibarburuene. Etxea. D one Eztebe plazako etxea. XVII. m endearen hasieratik ia dokum entu guztietan hórrela agertzen da. Ez da Ibarburu baserriekin nahastu behar.

Ibargain. Etxea. E rribereneren sinonim oa da. Elizaldeko urbanizazio bati em an dio izena.

Ibarrea. Baserria. U galdetxoko baserria. B ere izenak adierazi bezala, bailararen barrualdean dago. XVI. m endearen am aieraz geroztik dago dokum entatuta, ia beti artikuluarekin.

Idiso. Ikuspuntu filologikorik toponim o problem atikoa. Jatorrizko form a Idiso da. O hikoa den d > r aldaketa (bide > bire) em an da. Jato­ rrizko form a berreskuratzea proposatzen da. Ejido: Herri-lur. D okum entuetan bildutako form a zaharrenak - d - letraz daude idatziak: Y dissoco erreca (1706, O U A B /5/1/2 “el paraje de Y dissoco erreca”), Y disso (1752, OUA B /5/1/3), Idiso (1776, O U A C /4/14/1), Idisoco gurucea (1776,O U A B /5/1/3), Y diso (1 7 9 0 , G A O JD IM 1/9 /5 1 ); h ala ere b a d ira b e rria g o a k : C ru z d e y d iso (1 8 3 0 , OGPAR Lib H 594 Fol 98 Vto), Y disoco erreca (1836, OGPAR Lib H 575 Eoi 3 Vto “tres trocitos de terrenos incultos de terrenos concejiles incultos en el paraje llam ado Y disoco erreca”), Y diso (1839, OGPAR Lib H 343 Fol 4 Vto), Y diso berri (1841, OGPAR Lib H 343 Foí 18), Y diso (1842-1950, Z E A 136.20) E gido hitz erro m an ik o arek in lo tu ra argi ikusten d a Isiru b itarte, E jido chiquia (1818, O U A C /4/12/1) edo Egido C hiquito (1821, OGPAR L ib H 594 Fol 17 Vto) term inoetan. Form a eratorriak: Idisozarra (hau ere X enpelar izenarekin ezaguna, izen hau zuen lehen etxea izango litzateke), Idisotxiki (honi Etxetxiki ere deitu zaio), Idisoberri eta Idisoerreka.

lerobi. Baserria. H ala ère pentsatu behar da term inoaren jato rrian Igara hitza dagoela (errotaren euskarazko antzinako form a, M ujikaren arabera: Igara (errota) -i- obi (zulo, barrunbe) > igerobi > ierobi), dokum entu bakar batean ere ezin izan da egiaztatu - g - letraz idazten zela. Yerobi edo lerobi form ak agertzen dira XV. m endetik gaur arte. H orre­ gatik, Igerobiren ordez lerobi form a norm alizatua proposatzen dute. Printzipioz logikoagoa bada ere gaur egun ez dago dokum entatua. H onako form a hauek aurkitu ditugu, lerobiaundi kasuan: lerobi, lerobi de susso, Yerovi alta, Yerobi la de A riva, Y erobiandi ed o Y erobi-aundi, eta lero b itx ik i-ren


Inglesaren erreka. Regata. L a ex isten cia de extranjeros llegados seguram ente a trabajar en la m inería del valle ha creado topónim os de este tipo, com o A lem anborda, etcétera. Se pronuncia com o Inglesanerreka; se ha recuperado la m arca declinatoria original.

Intxaurraundieta. Caserío. Pertenece al barrio de Ugaldetxo. Es uno de los topónim os que m ás referencias docum entales tiene (m ás de ochenta). La principales variantes son Intxaurrandi o Intxaurraundi e Intxaurraundieta, la m ás com ún. Se ha constatado la existencia ocasio­ nal de un sufijo transcrito com o C equelupe o Lequelupe a m ediados y finales del siglo XIX.

Intxaurtxoeta. Paraje. Según un inform ante, tam bién llam ado “O latxeko m alda”.

Intzensoro. Caserío. De grafía clara en euskara, en castellano es algo com plicado de transcribir, de ahí las num erosas variantes que existen en los docum entos referidos a este topónim o (Incenso, Insensoro, Insinsoro, Y sensoro, Incensoro, Incensó -n ó te se la tilde-). Topónim os derivados: Intzensoroerreka. Tam bién existió la m ina D em asía Incesoro o A um ento a Inzensoro.

Iparragirre. Caserío. Se docum enta m uy tem pranam ente. Hay dos edificios con este nom bre Uno en E rgoien, co n o cid o com o P alazio (1841, OGPAR L ib H 343 Fol 23 “del pago de dichas cantidades al caserío Yparraguirre o Palacio de la jurisdición de este valle”) El otro se encuentra en G urutze, en el valle de Feloagaerreka. En algunos docum en­ tos se observa la palabra U rtuquiñeta (1813, OGPAR Lib H 342 Fol 49 “en la inm e­ diación de la casa nueva de Yparraguirre o U rtuquiñeta”) u O rtoguiñeta (Yparraguirre O rtoguiñeta, 1823, OGPAR Lib H 594 Fol 34 V to), posiblem ente referidas al caserío Iparragirre de Gurutze.

Iradi. Caserío. D ocum entados desde el siglo XV, se pronuncia Irai. En algunos docum entos del siglo XX aparece la form a Irari, con -r -, que reflejas las particularidades fonéticas del habla local. Tam bién son de reseñar las form as Yradi de Yuso e Yradi de Suso (1499, M UGIO, 165.or.) que aparecen tam bién durante el siglo XVI.

Iragorri. Caserío. Tam bién docum entado desde el siglo XV, hay dos edificios con este nom bre, ios dos en A ltzibar. Uno de ellos se encuentra en el m ism o casco urbano y tam bién recibe el nom bre de K ontzejutxikiborda, el otro se ubica cerca de la carretera que asciende a Bianditz.


kasuan: Yerobi chipi, lerobi chiqui, Yerobi de yuso, Yerobi de Yusso, Yerobi ladea­ bajo edo Yerovi-baja.

Igartza. Baserria. D okum entazio zaharrenetan Yarza agertzen da (1499, M U G IO , 163.or “casa de Yarza”). B eranduago Y garza agertu zen (1797, OGPAR Lib H 342 Fol 9 Vto) eta azkenik Igarza (1857, O U A B /3/II/I/1). D ata horretatik aurrera form ak txandakatu egiten dira, eskribau bakoitzaren arabera. Etim ologia: Igara (errota) + -tza (atzizki arrunta toponim ian).

Igeroa. Baserria. leru ahoskatua, lerobi-ren antzeko kasua da. H onako honetan, ordea, bada diptongoa zatitzen duen - g - letra dokum entutan jasota. Igueroa (O U A A K T 1823), Y gueroa (1828, OGPAR Lib H 594 Fol 79 Vto.). Form a zaharrenek, bestalde, toponim oa - o a letrekin am aitzen dute. B eranduago m ultzo bokalikoa itxi egin zen, eta XIX. m en­ deaz geroztik dokum entuetan - u a letrez idatzita agertu da.

lllarratzu. Parajea. E rrenga m endiaren m endebaldeko isurialdean kokatua, L esakako m ugatik hurbil, paraje zabala da. D okum entazio zabal eta argia, form a norm alizatua proposatzeko ez zuen arazorik em aten. T oponim o eratorriak: Illarratzuerreka, Illarratzuko etxola (Joakintxikiren borda bezala ezaguna ere).

Indianoene. Etxea. Elizalden dago. Izena, indiano (A m eriketatik itzulitako em igranteak, norm alean diru dezenterekin, eta euren jaioterrian etxea eraikitzen zuten) baten etxeari buruzko erreferentzia argia da.

Inglesaren erreka. Ubidea. Segur aski bailarako m eategira lanera etorritako atzerritarrak egoteak, m ota hone­ tako toponim oak sorrarazi ditu, hala noia, A lem anborda, eta abar. Inglesanerreka bezala ahoskatzen da, jatorrizko deklinabide m arka berreskuratu da.

Intxaurraundieta. Baserria. U galdetxo auzoan. D okum entuetan erreferentzia gehienetakoak dituen toponim oa da (laurogei baino gehiago). A ldagai nagusiak dira Intxaurrandi edo Intxaurraundi eta Intxaurraundieta, arruntena. Tarteka, C equelupe edo Lequelupe gisa XIX . m endearen erdialdean eta am aieran transkribatutako atzizki bat aurkitu dugu.

Intxaurtxoeta. Parajea. Inform ante baten arabera “O latxeko m alda” ere esaten zaio.


Irastortza. Caserío. P erten e ce a A rragua. Se d o cu m en ta co m o Irastaltzu (Y rasg alzu , 1706, O U A B /5/1/2 “del Vibero de la cassa de Irasgalzu”), (Irastalzu, 1761, O U A B/5/1/3), (Irastalza, 1857, O U A B /3/II/1/1) o bien Irastortza (Irastorza, 1883, O U A B /3/II/9/5). En 1894 se encuentra un docum enta esclarecedor: O U A B/3/I/5/1 “de la caseria llam ada Irastorza o Irastalzu” . Parece que Irastortza e Irastaltzu son el m ism o caserío. Por otra parte, las formas Ira, Iratze e Iraztor están presentes en la toponim ia de Oiartzun. Topónim o relacionado: Irastortzaenea, casa de Arragua.

Iratzegorri. Paraje. Iraurgiaundí. Caserío L a p rim era c ita d o cu m en ta l m u estra la fo rm a Y rau rg u i d e y u so (1606, O U A C/4/13/1 “fueron alcerro quellam an deyraurgui deyuso”). Iraurgiaundi e Iraurgitxiki aparecen en el X IX (Iraurgui andi, 1818, O U A C/4/12/1; Iraurgui chiqui, 1818, OUA C/4/12/1 “en el parage denom inado Iraurgui chiqui”). En la actualidad se encuentran Iraurgitxiki e Iraurgiaundi a orillas de la regata de A ñarbe, al sur del m unicipio. Iraur, ihaur: C am a del ganado.

Iraurtza. Caserío. D o c u m e n ta d o co n la fo rm a Ira u rz a d esd e c o m ien z o s d el X V III, en 1940 se observa el topónim o Idaurza referido a un paraje. Se considera un fonetism o.

Iriarte. Caserío. D ocum entado desde el XV, la form a actual es Iriarteberri, docum entada desde 1841. Se conoce tam bién con el nom bre de Enkom andegi.

Iríartenea. Casa. Son dos casas, am bas en Iturriotz, neotopónim os.

Iriberri. Caserío. Se encuentra desde 1599. Hay dos form as que llam an la atención por la influencia -p o sib lem en te en el transcriptor- de los dialectos occidentales: Y ribarri (1802, 0 9 6 T ) y U riberri (1940, O U A 0674-04). Se sitúa a la vera de la carretera de Ergoien.

Irígoíen. Caserío. C aserío de Ergoien.

Irripa. Caserío. A parece en los docum entos desde com ienzos del siglo XIX. M ujika establece lo siguiente en su libro ETM : Irripa: “terreno en declive”, deri­ vado directam ente del latín ripam. Por otra parte, m enciona la i- protética que se da


Intzensoro. Baserria. E uskaraz grafía argiarekin, gaztelaniaz transkribatzen zail sam arra da. H orregatik, to p o n im o lioni lo tu tako d o k u m entuetan aidagai ugari daude (Incenso, Insensoro, Insinsoro, Y sensoro, Incensoro, Incensó -azen tu -m ark a kontuan hartu-). Toponim o eratorriak: Intzensoroerreka. H alaber izan zen D em asia Incesoro edo A um ento a Inzensoro m eategia.

Iparragirre. Baserria. A spalditik dokum entatua dago. B adira bi eraikin izen honekin. B ata Ergoienen, Palazio izenez ezaguna (1841, OGPAR Lib H 343 Fol 23 “del pago de dichas canti­ dades al caserío Y parraguirre o Palacio de la jurisdición de este valle”). B estea G urutzen dago, Feloagaerrekako bailaran. Z enbait dokum entutan U rtuquiñeta hitza (1813, O GPAR Lib H 342 Fol 49 “en la inm ediación de la casa nueva de Y parraguirre o U rtuquiñeta”) edo O rtoguiñeta (Yparraguirre O rtoguiñeta, 1823, OGPAR Lib H 594 Fol 34 Vto) hitza aurkitu dugu, segur aski G urutzeko Iparragirre baserriari lotuak.

Iradi. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatuak. Irai ahoskatzen da. XX. m endeko zenbait d o k um entutan Irari form a, - r - letrarekin, agertzen da. H onek, bertako hizkeraren berezitasun fonetikoak erakusten ditu. H alaber aipatu behar dira XVI. m endean ere agertzen diren Yradi de Yuso eta Y radi de Suso (1499, M UGIO, 165.or.).

Iragorri. Baserria. Hau ere XV. m endeaz geroztik dokum entatua, bi eraikin daude izen honekin, biak A ltzibarren. B ata hirigunean bertan dago eta K ontzejutxikiborda ere deitzen zaio. B estea, B ianditzera doan errepidetik hurbil dago.

Irastortza. Baserria. A rraguan dago. Irastaltzu gisa (Y rasgalzu, 1706, OUA B /5/1/2 “del Vibero de la c a s s a de Ira s g a iz u ” ), (Ira s ta lz u , 1761, O U A B /5 /1 /3 ), (Ira s ta lz a , 1857, O U A B/3/II/1/1) edo Irastortza gisa (Irastorza, 1883, O U A B/3/II/9/5) dokum entatzen da. 1894an kontua argitzeko balio duen dokum entua dago: O U A B/3/I/5/1 “de la caseria llam ada Irastorza o Irastalzu”. B adirudi Irastortza eta Irastaltzu baserri bera direla. B estalde, Ira, Iratze, Iraztor form ak azaltzen dira O iartzungo toponim ian. Toponim o erlazionatua: Irastortzaenea, A rraguako etxea.

Iratzegorr!. Parajea. Iraurgiaundi. Baserria D okum entuetan agertutako lehen aldian Y raurgui deyuso (1606, O U A C/4/13/1 “fueron alcerro quellam an deyraurgui deyuso”) form a agertzen da. Iraurgiaundi eta Iraurgitxiki XIX. m endean agertu ziren (Iraurgui andi, 1818, O U A C/4/12/1; Iraurgui


m iG O IE N

antes de las vibrantes en la com arca de O iartzun. Lo m ás probable es que sea un prés­ tam o antiguo, aunque los testim onios sean todos a partir del siglo X IX ; esa I- inicial podría ser E- y cerrarse por asim ilación (E- > I-). En este caso, la vocal protética ini­ cial no sería un suceso único propio de la com arca de O iartzun, sino una norm a gene­ ral en los préstam os del euskara. M itxelena en FHV: “Es un hecho conocido que una vibrante no puede iniciar norm alm ente palabra. (...) En préstam os, se antepone a runa vocal protética, <3 0 ^ (••.)” •

Iruiturrieta. Paraje, fuente. Fuente situada en las laderas de B asate, cerca de Oieleku.

Irumugarrieta. Cima. U na de las tres cim as de P eña de A ia (808 m). En el lím ite entre Irun, Lesaka y O iartzun. Tam bién se docum enta Las Tres C oronas y L a B atallera (Irum ugueta, 1889, OUA C /4/20/5” hasta el alto llam ado Irum ugueta o las Tres C oronas”).

Irumugarrieta. Cima y mojón. M ojón entre G oizueta, L esaka y O iartzun, conocido tam bién com o el M ojón de la Trinidad. Hay un m onum ento m egalítico en el lugar.


chiqui, 1818, O U A C /4/12/1'“en el parage denom inado Iraurgui chiqui”). G aur egun Iraurgitxiki eta Iraurgiaundi, A ñarbeko ubidearen ertzean daude, herriaren hegoal­ dean. Iraur, ihaur: A bereentzako prestatutako azpia.

Iraurtza. Baserria. X V III. m en d earen h asie ra tik Irau rza fo rm a rek in d o k u m en tatu a, 1940. urtean Idaurza toponim oa paraje batekin lotuta ezagutu zen. Fonetism o bat bezala hartzen da.

Iriarte. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, gaur egungo form a Iriarteberri da, 1841. urteaz geroztik dokum entatua. Enkom andegi izenez ere ezagutzen da.

Iríartenea. Etxea. Bi etxe dira, biak Iturriotzen, neotoponim oak.

Iriberri. Baserria. 1599. urteaz geroztik dokum entatua. M endebaldeko dialektoen eraginez -s e g u r aski transkribatzailearengan-, badira atentzioa em aten duten bi form a: Y ribarri (1802, 0 9 6 T ) eta U riberri (1940, O U A 0674-04). Ergoiengo errepidearen ondoan dago.

Irigoien. Baserria. Ergoiengo baserria.

Irripa. Baserria. XIX . m endearen hasieratik dago dokum entatua. M ujikak honela dio ETM Iiburuan: Irripa: “terreno en declive”, latineko ripametik zuzenean. B estalde, O iartzungo eskualdean em aten den dardarkari aurretiko iprotetikoa aipatzen du. Litekeena da m ailegua zaharra izatea, nahiz eta lekukoak XIX m endetik aurrerakoak izan; H itz hasierako I- hori E- izan zitekeen eta asim ilazioz itxi (E- > I-). K asu honetan, hasierako bokal protetiko hori ez litzateke zonalde honetako hizkerari soilik dagokion gertakaria, euskarak m aileguekin erabiii duen arau orokorrazik. M itxelenak FH V n: “Jakina d a dardarkaria ez dela norm alean hitzaren hasieran agertzen. ( ...) M aileguetan, r- letraren aurrean bokal protetikoa jartzen da, a edo e ( ...) ” .

Iruiturrieta. Parajea, iturria. B asateren hegaletan kokatutako iturria, O ielekutik hurbil.

Irumugarrieta. Tontorra. A iako H arriko hiru tontorretako bat (808 m .). Irun, L esaka eta O iartzun arteko m ugan. Las Tres C oronas eta La B atallera ere deitzen da (Irum ugueta, 1889, OUA C /4/20/5” hasta el alto llam ado Irum ugueta o las Tres C oronas”).


El paraje es la lom a norte del Pagoagalarre, cerca del caserío Pullegi. La cim a, por su parte, se encuentra en la m uga de Lesaka y tiene en el punto som ital el m ojón de San M ateo

Isabelenea. Casa. C asa de Altzibar, se conoce tam bién com o M aritxonea. A lgunos docum entos del siglo X IX ofrecen la form a Isabelachone o Y sabelchone, pero no se puede precisar si se trata del m ism o edificio o no.

Isaenea. Villa. N o se debe confundir con las siguientes.

Isasa. Caserío. C aserío d o cu m en tado desde el siglo X V com o Y sasa (1499, M U G IO , 164.or. “casa de Y sasa”), Issasa (1590, OGPAR Leg 3/002037 Fol 55) o Isasa (1625, LM I, 135.or.) o Isa se n e (1 6 9 0 , D E A H 2 6 4 4 /0 0 1 -0 0 ). S e e n c u e n tra e n tre E liz a ld e y Ergoien, perteneciendo a este últim o. N o se debe de confundir con la casa Isasenea de Altzibar. Se pronuncia Isatse.

Isasenea. Casa. C asa de Altzibar, de fácil confusión con Isasa. Se pronuncia Isatsenea. Se encuen­ tra tam bién la form a Isasa (Y sasa Alcibar, 1802, 0 9 6 T ), Isasea (Isasea Alcibar, 1857, O U A B /3/II/1/1), adem ás de la m ás com ún de Isasenea (1885, OUA B/3/II/17; 1910, OUA B /3/II/37).

Isasola. Caserío y ferrería. Ferrería-C asa Torre Isasa (en barrio Ergoien). E staba ubicada en el paraje cono­ cido actualm ente com o Sokolo (V éase Zokolo), pero en los docum entos aparece con el nom bre de Isatxola. (1993, de la guía Oiartzun).

Isasti. Caserío. C aserío de U galdetxo, docum entado desde el siglo XV. Da nom bre a una nueva urbanización. Tuvo anexo un m olino, docum entado tam bién desde antiguo.

Isastxipi. Caserío. Seguram ente proviene de Isasa+txiki. Se pronuncia Isatxipi pero a la luz de los docum entos se recom ienda norm alizar el topónim o com o Isastxipi (Isaschipi, 1675, D EA H 2645/002-00; Y saschipi baja, 1830, OGPAR Lib H 594 Fol 107; Isaschipi aundi dos ab.s, 1940?, OUA B/3/I/1/2).

Isatseiturrierreka. Erreka. Sus aguas descienden por las laderas de U sategieta, cerca de Sorondo. En la docu­ m entación se alternan las form as Isats/Itsas.


Irumugarrieta. Tontorra eta mugarria. G oizueta, L esaka eta O iartzun arteko m ugarria, T rinitateko m ugarria bezala ere ezaguna. M onum entu m egalitiko bat bertan.

Irupagoeta. Tontorra eta parajea. Parajea, P agoagalarreren iparraldeko bizkarra da, Pullegi baserritik hurbil. B es­ talde, tontorra L esakako m ugan dago eta puntu som italean San M ateoko m ugarria du.

Isabelenea. Etxea. A ltzib ark o etxea, M aritxonea izenez ere ezagutzen da. X IX . m endeko zenbait d okum entuk Isabelachone ed o Y sabelchone fo rm a eskaintzen dute, baina ezin da zehaztu eraikin bera ote den.

Isaenea. Txaieta. Ez da aurrekoekin nahastu behar.

Isasa. Baserria. XV. m endeaz geroztik Y sasa (1499, M U G IO , 164.or. “casa de Y sasa”), Issasa (1590, OGPAR L eg 3/002037 Fol 55) edo Isasa (1625, LM I, 135.or.) edo Isasene (1690, D E A H 26 4 4 /001-00) gisa dokum entatutako baserria. E lizalde eta E rgoien artean dago, azken auzo honen barne. E z da A ltzibarko Isasenea etxearekin nahastu behar. Isatse ahoskatzen da.

Isasenea. Etxea A ltzib ark o etxea, Isasarekin erraz nahasten da. Isatsenea ahoskatzen da. Isasa (Y sasa A lcibar, 1802, 0 9 6 T ) eta Isasea (Isasea A lcibar, 1857, O U A B /3/II/1/1) fo r­ m ak ere azaltzen dira, Isasenea (1885, O U A B /3/II/17; 1910, OUA B /3/II/37) form a orokorragoaz gain.

Isasola. Baserria eta burdinola. Isasa D orretxeko burdinola (Ergoien auzoan). G aur egun Sokolo (Ikus Zokolo) bezala ezagutzen den horretan kokatzen zen, baina agirietan Isatxola izenez ageri da. (1993, O iartzun liburuxkatik).

Isasti. Baserria. Ugaldetxoko baserria, XV. m endeaz geroztik dokumentatuta. Urbanizazio berri bati izena em aten dio. Ondoan errota bat izan zuen. Hau ere aspalditik dokum entatua dago.

Isastxipi. Baserria. Segur aski Isasa+txiki hitzetatik dator. Isatxipi ahoskatzen da, baina dokum entuak ikusita, toponim oa Isastxipi (Isaschipi, 1675, D EA H 2645/002-00; Y saschipi baja, 1830, OGPAR Lib H 594 Fol 107; Isaschipi aundi dos ab.s, 1940?, O U A B/3/I/1/2) gisa norm alizatzea gom endatzen da.


Isats: tipo de planta.

Isatxogaña. Cima, cumbre. Sinónim o: Lorbidegaña.

Isla. Caserío. C urioso nom bre para un caserío docum entado desde m ediados del XIX. En 1917 se cita com o T ierras-Isla (O U A B /3/I/12/12 “predio rústico conocido con el nom bre de “Tierras-Isla” situado en el barrio de E rgoyen”). Se encuentra en Ergoien.

Iturburu. Caserío y fuente. Situado cerca de A uztegi, recibe tam bién el nom bre de A uztegiturburu, debe su nom bre a la existencia de un m anantial. Por su parte, en K arrika, es denom inada así una im portante fuente. La cercana escuela infantil del barrio ha tom ado tam bién este topónim o.

Iturralde. Fuente, paraje. A dem ás de la del barrio U galdetxo -ju n to a los caseríos lerobi-, en el estudio de cam po hem os encontrado otro topónim o en el barrio Ergoien (propiedad del caserío Portuburu).

Iturriene. Caserío. Se pronuncia Iturriñe, aunque la docum entación es clara al reflejar la form a Iturriene casi en todos los casos.

Iturriotz. Barrio y casa. U no de los principales barrios de O iartzun. Su edificio m ás em blem ático es cono­ cido com o Torre en el propio barrio o Iturriozko Torrea (o dorretxea en lenguaje m ás culto) fuera de él. En 1898 había ilum inación pública en el barrio (O U A A/1/97 “en solicitud de que se establezcan dos lám paras que alum bren suficientem ente el casco del barrio de Iturriotz”).

Iturrizarreta. Paraje. Iturrola. Fuente y paraje. Es un topónim o de referencia, ya que m arca el lím ite con G oizueta en la carretera a A rtikutza. Situado m uy lejos de las zonas habitadas del valle, parece que el cam ino en cuestión siem pre produjo problem as: (1889, O U A D /1/5/2 “las obras de arreglo del cam ino carretil que desde el casco del Valle de O yarzun se dirige al congin de N avarra en Itur-ola, jurisdicción de G oizueta”), (1897 O U A A/1/97 “con m otivo de la queja verbal dada p or el A dm on de la finca A rticusa, que por el acarreo délos tubos se destroza el cam ino vecinal de Itur-ola á este valle”), (1900, O U A A /I/9 8 , p. 58 “el cuidado y vigilancia del cam ino llam ado de Itur-ola”).


Isatseiturrierreka. Erreka. E rreka hau U sategietako hegaletik jaisten da, Sorondotik hurbil. D okum entazioan Isats/Itsas form ak txandakatzen dira. Isats: L andare m ota, besteak beste, sendabelar gisa erabilia.

Isatxogaña. Gailurra, tontorra. Sinonim oa: Lorbidegaña.

Isla. Baserria. Izen b itx ia , X IX . m en d ea ren e rd ia ld e tik d o k u m e n ta tu ta k o b a se rri b aten tz at. 1 9 l7 an T ierras-Isla (O U A B /3/I/12/12 “predio rústico conocido con el nom bre de “T ierras-Isla” situado en el barrio de E rgoyen”) gisa aipatzen da. Ergoienen dago.

Iturburu. Baserria eta iturria. A uztegitik hurbil kokatua, A uztegiturburu izenez ere ezagutzen da. H ala izena du inguruan iturburu bat dagoelako. B estalde, K arrikan, iturri garrantzitsu bati izen bera em aten zaio. B ertatik hurbil dagoen auzoko haur-ikastetxeak toponim o hauxe bera hartu du.

Iturralde. Iturria, parajea. U galdetxo auzokoaz gain -le r o b i baserrien ondoan dagoena- landalanean beste Iturralde bat topatu da Ergoien auzoan (Portuburu baserriaren jabetza).

Iturriene. Baserria. Iturriñe ahoskatzen bada ere, dokum entazioa argia da Iturriene form a ia kasu guz­ tietan jasotzen baita.

Iturriotz. Auzoa eta etxea. O iartzungo auzo nagusietako bat. B ertako eraikin enblem atikoena auzoan bertan Torre izenez ezagutzen da edo Iturriozko Torrea (edo dorretxea m intzaira jasoagoan) auzotik kanpo. 1898an auzoan argiteria publikoa bazegoen (O U A A/1/97 “en solici­ tud de que se establezcan dos lám paras que alum bren suficientem ente el casco del barrio de Iturriotz”).

Iturrizarreta. Parajea. Iturrola. Iturria eta parajea. E rreferentziako toponim oa da, A rtikutzarako bidean G oizuetarekin m uga m arkatzen baitu. B ailaran jen d ea bizi den erem uetatik oso urrun, antza denez bide horrek beti arazoak eragin zituen: (1889, O U A D /1/5/2 “las obras de arreglo del cam ino carretil que desde el casco del Valle de O yarzun se dirige al congin de N avarra en Itur-ola, jurisdicción de G oizueta”), (1897 O U A A/1/97 “con m otivo de la queja ver-


Existe una fuente en el m ism o lím ite provincial que de nom bre al paraje, así com o a la regata que desciende hacia el A ñarbe (Iturrolaerreka)

lurrita. Caserío. T opónim o co m p licado y d ifícil de norm alizar. L a docu m en tació n es b astante clara, y a que desde el siglo X V I las form as dom inantes son lu rrita y Yurrita, sola­ m ente en un caso se tran sc rib e co n - h - , lo q u e p o d ría in d ic a r la e x iste n c ia de alg u n a consonante entre las dos vocales del principio o, al m enos, la necesidad de señalar el hiato (Y hurrita la m ediana, Y hurrita la m ayor, 1591, M U G IO , 169.or.). U n solo testigo docum ental entre m ás de 90 no parece ten er co nsistencia suficiente com o para pro p o n er una form a con h intercalada, por lo que la form a propuesta es lurrita. Topónim os derivados: lurritaerrota, lurritako zubia.

Ixkimu. Casa. Tom a el nom bre de la versión oral de Eskinburu.

Izoztegi. Caserío. U bicado en la zona de Lintzirin, es curiosa esta form a (izotz=hielo) en una zona tan baja y resguardada. Topónim os relacionados: Izoztegierreka.

Juanenea. Casa. C asa de Iturriotz.

Juanagorriene. Casa. C asa de Elizalde, tam bién conocida com o Serorenea.

Juandenea. Caserío. D ocu m en tad o en el siglo XV. En dos de los testigos m ás antiguos aparece la fo rm a Jo an : Jo h an d e ren a (1 4 9 9 , M U G IO , 165.or.), Jo an d e ren a , 1591 (M U G IO , 170.or. “la cassa de Joanderena”), pero desde el siglo XVI la -u - es constante. Por su parte, las form as con artículo son m inoritarias a lo largo del tiem po, si bien se m an­ tienen hasta el siglo XX, por lo que se norm aliza term inado en -a . Se conoce tam bién com o Potisene y Txuriene.

Juanitaenea. Casa. La antigua erm ita de San S alvador o Salbatore se convirtió en caserío, m ante­ niendo ese nom bre, y a com ienzos del siglo X X es rebautizado con el nom bre de villa Juanita, lo que evoluciona después en el uso cotidiano a Juanitaenea, tal y com o se docum enta. Se recom ienda utilizar la form a Salbatore.


bal dada por el A dm on de la finca A rticusa, que por el acarreo délos tubos se destroza el cam ino vecinal de Itur-ola á este valle”), (1900, O U A A /1/98, 58. or. “el cuidado y vigilancia del cam ino llam ado de Itur-ola”). P robintzien m ugan bertan parajeari eta A ñarberantz ja iste n den ubideari izena em aten dien iturri bat dago (Iturrolaerreka).

lurrita. Baserria. Toponim o korapilatsua eta norm alizatzeko zaila. D okum entazioa nahiko argia da, izan ere, XVI. m endeaz geroztik form a nagusiak lu rrita eta Yurrita dira. K asu bakar batean transkribatzen d a -h -rek in . H orrek adieraz dezake hasierako bi bokalen artean kontsonante bat zegoela edo, gutxienez, hiatoa adierazteko beharra zegoela (Y hurrita la m ediana, Y hurrita la m ayor, 1591, M U G IO , 169.or.). 90 dokum entu baino gehiagoren artean lekuko dokum ental bakarra ez da nahikoa h tartekatua duen form a bat proposatzeko. H orregatik lurrita da proposatutako forma. Toponim o eratorriak: lurritaerrota, lurritako zubia.

Ixkimu. Etxea, Eskinburu-ren ahozko bertsioaren form a hartzen du.

Izoztegí. Baserria. L in tzirin in g u ru an ko k atu a, fo rm a hau (izo tz ) b itx ia d a h ain erem u baxu eta babestuan. Toponim o erlazionatuak: Izoztegierreka.

Juanenea. Etxea. Iturriozko etxea.

Juanagorriene. Etxea. E lizaldeko etxea, Serorenea izenez ere ezagutzen dena.

Juandenea. Baserria. XV. m en d ean d o kum entatua. Z ah a rre n etak o ak diren bi lek u k o tan Joan fo rm a ag ertzen da: Jo h an d e ren a (1 4 9 9 , M U G IO , 165.or.), Jo an d e ren a , 1591 (M U G IO , n o .o r. “la cassa de Joanderena”), baina XVI. m endeaz geroztik - u - etengabe ager­ tzen da. B estalde, artikuludun form ak gutxi agertzen dira denboran; hala ere XX. m endera arte m antentzen direnez, - a - letraz am aitutakoa norm alizatzen da. Potisene eta Txuriene bezala ere ezagutzen da.

Juanitaenea. Etxea. San S alvador edo Salbatore antzinako erm ita baserri bihurtu zen, izen hori gordeta; eta XX. m endearen hasieran Juanita etxea izena jarri zioten. H orrek, denborarekin, eg u neroko erabileran Juanitaenea izenera eboluzionatu zuen. D okum entuetan hórrela jaso ta dago. Salbatore form a erabiltzea gom endatzen da.


En 1591 se docum enta com o Juan Sendorena (M UG IO, I69.or. “la cassa de Joan Sendorena”), pero a partir de ah í la form a Juansendo es prácticam ente la única utili­ zada. E xistió un m olino desaparecido en el siglo X X con la expansión del polígono industrial de U galdetxo que recibía el nom bre de Juansendoerrota.

Juantxene. N o se docum enta con artículo, sí en cam bio com o Joancharena y Joancharrene (en el m ism o docum ento: 1675, D EA H 2645/002-00), Juancharene (1842, OGPAR Lib H 343 Fol 49 Vto) y Juancherena (1842, OGPAR Lib H 343 Fol 57). La form a m ás com ún es Juanchene que, adem ás, coindice con la oral.

Kabíola. Caserío. La alternancia entre G y K al com ienzo del topónim o en las form as docum entales es continua desde 1625 hasta la actualidad. A nte la duda que presenta la docum enta­ ción, se ha optado p or la versión o ra l Topónim os derivados: K abiolaerreka, K abiolaiturri, K abiolako karobiondoa.

Kamío. Caserío. De docum entación m uy tem prana, es un nom bre bastante com ún en toponim ia. En este caso, el edificio se encuentra junto a la carretera de Iturriotz a Altzibar. M itxelena afirm a lo siguiente, en FHV, en torno a la pérdida de la -n- intervocá­ lica: “Se ha perdido la nasal entre vocales en los préstam os de alguna antigüedad (...) a.-nav. guip. kam io “camino, carretera”, cf. apellido Camio, Gamio ( ...) ”. Topónim os relacionados: K am iotxiki (tam bién docum entado desde 1499).

Kapero. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, se pronuncia Kapeo. Se encuentra en Ergoien. H asta la fecha ha llegado la form a con -r-, aunque se ha perdido la - r - intervocá­ lica en el uso oral; en consecuencia, proponem os m antenerlo tal cual.

Karalorregí. Paraje, loma. Se trata de la lom a situada entre O lazarerreka y O laberrierreka, por encim a de los caseríos Penadegi. Etim ología: K area -i- lurra + hegia. En ocasiones se produce tautología lingüística. El elem ento -e g i se convierte en parte com ún y el hablante cree necesaria la redun­ dancia para ofrecer inform ación en torno al lugar; de a h í deriva la form a Karalorregi hegia, p or ejemplo. Topónim os relacionados: K aralorregiborda, K aralorregiazpia.


JUANTXENE

Juansendo. Baserria. 1591. urtean Juan Sendorena (M UG IO, 169.or “ la cassa de Joan Sendorena”) gisa dokum entatu bazen ere, orduz geroztik Juansendo form a bakarrik erabili dute. Bazen, XX. m endean U galdetxoko industria-poligonoa zabaldu zenean desagertu­ tako errota bat. Errota honek Juansendoerrota izena zuen.

Juantxene. E z da artik u lu arekin dokum entatzen, bai ordea, Jo ancharena eta Joancharrene (dokum entu berean: 1675, D EA H 2645/002-00), Juancharene (1842, OGPAR Lib H ^43 Fol 49 V to) eta Juancherena (1842, O G PA R L ib H 343 Fol 57) gisa. Form a ärruntena Juanchene da. Form a hau, gainera, bat dator ahozko form arekin.

Kabiola. Baserria. 1625. u rtetik g au r egun arte dokum entuetan b ildutako form etan toponim oaren hasieran G eta K etengabe txandakatzen dira. D okum entazioan sortutako zalantzaren Qurrean, ahozko bertsioa hartu dugu. Toponim o eratorriak: K abiolaerreka, K abiolaiturri, K abiolako karobiondoa.

Kamio. Baserria. A spalditik dokum entatua, toponim ian nahiko izen arrunta da. K asu honetan, erai*^ina Iturriotz eta A ltzibar arteko errepidearen ondoan dago. M itxelenak honela dio FH V n bokal arteko n-aren galerari buruz: “A ntzinako hiJzen baten m aileguetan bokalen arteko sudurkaria galdu da ( ...) goi-naf. gip. kam io Camino^ carretera”, cf. apellido Camio, Gamio ( ...) ” .


Kardelene. Casa. C onocida tam bién com o Pierresenea.

Karobizar. Paraje. Se alternan las form as con artículo (m ayoritarias) y sin él, sirvan com o ejem plo C arobizar (1821, OUA C/4/10/5 “el m onte denom inado C arobizar”) y C arobe-zarra (1903, O U A B /3/I/5/1 “Terreno m anzanal y argom al denom inado “C aro b e-zarra” radicante en el barrio de Ergoyen de esta jurisdicción”).

Karobizarreta. Paraje. Topónim o m uy sim ilar al anterior, se ubica m uy cerca de la m uga con Errenteria, por debajo del caserío B arin de esta localidad. Topónim os relacionados: K arabizarretaerreka, tam bién denom inada M ugaerreka.

Karrika. Barrio. C abe reseñar la oclusiva sonora inicial de las form as m ás antiguas: U sateguieta G arrica (1834), B idasoro G arrica (1824), E cheverri G arrica (1842-1950), etc. T opónim os relacionados: K arrikasoro (A rtasoro eta G artxiene baserrien arteko lursaila), K arrikako erreka.

Kartzeiazarra. Casa. S ituada en la calle M endiburu de E lizalde, en la actualidad es conocida con el neotopónim o N ere A m etsa. Se docum enta desde el XVII.

Katalíntxone. C aserío de U galdetxo. Se docum enta tanto K atalintxo com o K atalintxone desde el siglo X V hasta la actualidad. La form a oral es Katalintxo.

Katatxulo. Paraje y cueva. Situada al pie de A iako Harria. En esta cueva de K atatxulo se ubican varias leyendas.

Kausua. Paraje. Se encuentra cerca del collado de Uzpuru, es un topónimo muy conocido en Oiartzun. La form a escrita m ás conocida es Kausoro. N o obstante, parece ser un error de interpretación. La form a m ás com ún es K ausua (1882, O U A C/4/14/1 “en el m onte lla m a d o C a u s u a ” ; 1 8 8 4 , O U A C /4 /1 7 /3 ; 1 8 8 9 , O U A C /4 /1 5 /6 ; 1 8 9 4 , O U A C /4/17/13), el artículo parece perderse ya entrado el siglo X X , con lo que da Kausu. A partir de ahí, la form a evoluciona a K auso y después se interpreta com o Kausoro. Form as relacionadas: K ausuazpikoa, K ausuazpia, K ausugaña, Kausutxiki.


Toponim o erlazionatuak: K am iotxiki (1499az geroztik dokum entatua).

Kapero. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua. K apeo ahoskatzen da. Ergoienen dago. -r-dun form a jaso da gaur egun arte, nahiz eta bokal arteko -r-a galdu ahozkoan, beraz, bere horretan m antentzea proposatzen da.

Karalorregi. Parajea, bizkarra. O lazarerreka eta O laberrierreka artean, Penadegi baserrien gainetik, dagoen bizkaH’a da. E tim ologia: K area + lurra + hegia. Z enbaitetan hizkuntz tautologia em aten da. Osagai espezifikoaren -e g i osagaia erabat arrunt bihurtu eta hiztunak erredundantziai'en beharra sum atu du tokiari buruzko inform azioa em ateko, hala, K aralorregi hegia form a sortzen da, esate baterako. Toponim o erlazionatuak: K aralorregiborda, K aralorregiazpia.

Kardelene. Etxea. P ierresenea izenez ere ezagutzen dena.

Karobizar. Parajea. Form ak artikuluekin (gehienak) eta artikulurik gabe txandakatzen dira. Adibidez: C arobizar (1821, O U A C /4/10/5 “el m onte denom inado C arobizar”) eta C arobe-zarra (1903, O U A B /3/I/5/1 “T erreno m anzanal y argom al denom inado “C aro b e-zarra” radicante en el barrio de Ergoyen de esta jurisdicción”).

Karobizarreta. Parajea. A urrekoaren oso antzeko toponim oa, E rrenteriako m ugatik oso hurbil kokatzen da, bertako Barin baserriaren azpitik. Toponim o erlazionatuak: K arabizarretaerreka, M ugaerreka ere deitzen zaio.

karrika. Auzoa. A ipagarria da jaso tak o form a zaharrenen hasierako herskari ozena: U sateguieta b a rric a (1834), B idasoro G arrica (1824), Echeverri G arrica (1842-1950), ea. T oponim o erlazionatuak: K arrikasoro (A rtasoro eta G artxiene baserrien arteko lursaila), K arrikako erreka.

Kartzelazarra. Etxea. E lizaldeko M endiburu kalean kokatua, gaur egun N ere A m etsa neotoponim oarekin ezagutzen da. XVII. m endeaz geroztik dokum entatu da.

Katalintxone. XV. m endetik gaur egun arte K atalintxo eta K atalintxone gisa dokum entatu da. A hozko form a K atalintxo da.


Killímo. Casa. C asa de Ergoien.

Kílliríkupe. Casa. C asa de la plaza de Done Eztebe, distinguida por unos arcos, se pronuncia K illik u p 'm .

Kinkírrínkiñene. Casa. U no de los topónim os m ás evocadores de O iartzun, ubicado ju n to a la actual Iparralde etorbidea. A l abrirse este vial que evitaba el paso del tráfico por la plaza de D one Eztebe se bautizó com o Iparralde etorbidea, aunque la corporación m unicipal estuvo tentada de tom ar el nom bre de K inkirrinkiñene. Pesó m ucho la dificultad de pronunciación del topónim o para tom ar la decisión.

Kírrímíllo. Caserío. O tro nom bre del caserío Olaizola.

Klarene. K larene fue una casa del casco de A ltzibar que desapareció. En la actualidad hay dos K lareneberri, am bas en Altzibar. U na de ellas se conoce com o G artziene.

Komísarione. Etxea. C asa de Elizalde. En su día conocida tam bién com o K om isione, X antuxene y B eteneayunia (O iar­ tzun 1977). Tam bién con el nom bre Nere torrea.

Kontzeju. Casa. Se trata del nom bre tradicional del ayuntam iento, hoy en día se utiliza Udaletxea. H a hab id o varias casas concejiles en O iartzun, no sólo la actual por antigua que parezca.

Kontzejutxíkí. Casa. C asa de Altzibar. Se docum enta de m anera variable: C onseju-chiqui (1857 OUA B /3/II/1/1), C onsejochiqi (1883 O U A B /3/II/9/5, 1884 O U A B /3/I/2/2, 1910 OUA B/3/II/15/1), C onsejo chiqui (1885 O U A B /3/II/17, 1910 O U A B /3/II/37) o C oncejo chiqui (1885, O U A B /3/II/17) Se pronuncia K ontsejotxiki.

Korralegía. Paraje, loma. Korreone. Casa. C asa de Elizalde. A unque la m ayor parte de la docum entación ofrece la form a Korrione, parece m ás correcto Korreone. Es otro nom bre de la casa Kurialene.


Katatxulo. Parajea eta haitzuloa. A iako H arriaren oinean kokatua. Z enbait kondairen kokaleku d a K atatxuloko koba.

Kausua. Parajea. U zpuru m uinotik hurbil dago, oso toponim o ezaguna da O iartzunen. Form a idatzi ezagunena K ausoro da. H ala ere, interpretazio-akats bat dela dirudi. Form a arruntena K ausua d a (1882, O U A C/4/14/1 “en el m onte llam ado C ausua” ; 1884, O U A C/4/17/3; 1889, O U A C/4/15/6; 1894, O U A C /4/17/13). XX. m endeak aurrera egin ahala artikulua galdu egin zela dirudi; horrenbestez, K ausu gelditzen da. H ortik aurrera, form ak K auso izatera eboluzionatzen du, eta ondoren K ausoro gisa interpretatzen da. Erlazionatutako form ak: K ausuazpikoa, K ausuazpia, K ausugaña, Kausutxiki.

Kiltìmo. Etxea. Ergoiengo etxea.

Killirikupe. Etxea. D one Eztebe plazako arkupe txikiaren izena. K illikupia esaten zaio.

Kinkirrinkiñene. Etxea. O iartzungo toponim o gogorarazleenetako bat, gaur egungo Iparralde etorbidearen o nd o an ko k atu a. D one E ztebe plazatik trafik o a igarotzea ek id iten zuen bide hau zabaltzean Iparralde etorbidea izena jarri zioten, udalbatza K inkirrinkiñene izena jartzeko zorian izan bazen ere. E rabakia hartzeko garaian toponim oa ahoskatzeko zailtasunak zerikusi handia izan zuen.

Kirrimillo. Baserria. O laizola baserriko izengoitia.

Klarene. K larene, A ltzibarko hirigunean jad a ez dagoen etxe bat izan zen. G aur egun bi K lareneberri daude, biak A ltzibarren. H orietako bat G artziene izenez ezagutzen da.

Komisarione. Etxea. E lizaldeko etxea. G arai batean K om isione, X antuxene eta B eteneayunia ere esaten zitzaion (Oiartzun 1977). N ere torrea izenarekin ere ezaguna.

Kontzeju. Etxea. U daletxearen izen tradizionala da. G aur egun eraikinari U daletxea deitzen zaio. O iartzunen udaletxe bat baino gehiago izan dira, ez bakarrik gaur egun ezagutzen duguna, honek aspaldikoa dela badirudi ere.


Korreozubi. Puente. N o tiene nada que ver con K orreone, ya que este puente se situaba cerca del case­ río A ranguren. V éase A ran g u ren. U n testim o n io dice así: “ El pu en te de A ran g u ren llam ado C orreo-Z ubi”.

Kosonegìa. Paraje. Loma. La docum entación parace referirse a esta form a tal cual, solam ente un docum ento ofrece una variante: C osonaren-eguiya (1840 aprox., O U A C /4/10/5). Hoy en día se pronuncia Kosonei. Topónim os relacionados: K osonerreka, K osoniturri (quizás K osoneiturri), Kosonegiazpia.

Kotxera. Casa. El topónim o hace referencia a la parada y resguardo de coches (entiéndase com o tal lo que hoy se denom ina diligencia) en el estratégico cruce de U galdetxo. R ecibe tam bién el nom bre de M ateo.

Kurialene. Casa. C asa de Elizalde, tam bién recibe el nom bre de K orreone. Junto a ella se encuentra K urialeneberri, seguram ente de construcción m ás tardía.

La Batallera / Las Batallas. Los m arineros utilizan este vocablo castellano para referirse a Peña de Aia. Tam ­ bién hem os escuchado el térm ino Batallan, éste en euskera.

Labia. Caserío. A parentem ente debería ser Labea (horno), pero excepto una cita de 1656 en la que aparece L abetxea (M U G IO , 41.or.), no hay ninguna otra constancia docum ental en este sentido, por lo que se propone Labia.

Lagares. Se docum enta com o L agaray (1591, M UGIO, 169.or.). Lagares y Lagar. P osible­ m ente se refiera a Tolarieta. Form a com ún en toponim ia. A m enudo com o com plem ento de un nom bre princi­ pal, p o r ejem plo en Oiartzun: Peruenelagares, U gartelagares, A rragualagares, Etxetxurilagares, etcétera. Las form as vascófonas son m ás com unes: Tolare, tolaretxea, tolarieta, etc. C om o form a castellana, preferim os la form a vascófono siem pre que exista el equivalente correspondiente, o adaptada según las norm as del euskara, por ejem plo se prioriza el singular “lagar” frente al plural.


AGINAGA

AIERDIA LTZIBERRI


A R B I D E K O ZUBIA

A R IZLU ZETA B EK O A


A RISTIBU RU K O GO BARALEKUA


A R K A IZ L E P O


A R L E P O IT U R R IARRASKÜERRO TA


A Z E R IG O R R IB O R D A


BEHEKO PLAZAKO GOBARALEKUA


BERINBERRI


BORROAGAZELAIETA


T

MUNAUNDIKO GURUTZEA

EGIEDER MAIRUBARATZA


EIZA G IR RE

ELBITXURI


ERRENGA MAIRUBARATZA

ERRETEGIAUNDI


GALTZADETAKO KAROBIA


GARRO

ISATSENEA


ITU R RIO ZK O TORRE


KARRIKA AUZOA

KAUSUA I MAIRUBARATZA


LARRAZABAL

1 c>Jil

T l . ^ ' « î'V A .i.

LáÉí'Tt®

LEKUNITURRI (D O N F E L IZ E N E IT U R R I)


MADARIMOTXABORDA


MAKUTSO


MATXIENE


MENDIBIL


jî'i,“’

. (ÍÍ- ■> A

k > r

•-

•'■'■>

OIELEKU ÍPAR MAIRUBARATZA


OIÂRTZABALAUNDI


O K ILLEG ITX IK I

> 'V t ;

■■»<:■>'’-r.- . ^

OZENTZIO ERMITA

’' • , ■■■


OZENTZIO ERMITA


ZO KOLOK O LABEA


ZONTZORROZBORDÂ


ZO RROLAKO ZUBIA


Kontzejutxikí. Etxea. A ltzibarko etxea. M odu diferentetan dago dokum entatua: C onseju-chiqui (1857, O U A B /3/II/1/1), C onsejocliiqi (1883 O U A B /3/II/9/5, 1884 O U A B /3/I/2/2, 1910 O U A B /3/II/15/1), C onsejo chiqui (1885 O U A B /3/II/17, 1910 O U A B /3/II/37) edo C oncejo chiqui (1885, QUA B /3/II/17). K ontsejotxiki ahoskatzen da.

Korralegia. Parajea, bizkarra. Korreone. Etxea. E lizaldeko etxea. D okum entu gehienetan K orrione agertzen bada ere, K orreone zuzenagoa dela dirudi. Etxearen beste izena K urialene da.

Korreozubi. Zubia. K orreonerekin ez du zerikusirik, zubi hau A ranguren baserriaren inguruan baitago. Ikus A ranguren. H onela dio aipam en batek: “el puente de A ranguren llam ado C orreo-Zubi” .

Kosonegia. Parajea. Bizkarra. la dokum entu guztietan form a hau agertzen da. D okum entu bakar batean ikusi dugu beste m odu b atera idatzia: C osonaren-eguiya (1840 aprox., O U A C /4/10/5). G aur egun K osonei ahoskatzen da. T oponim o erlazionatuak: K o so n errek a, K o so n itu rri (b eh arb ad a K osoneiturri), K osonegiazpia.

Kotxera. Etxea. T oponim oa, U galdetxoko bidegurutze estrategikoan autoak gelditu eta gordetzearekin lotua dago. M ateo izena ere hartzen du.

Kurialene. Etxea. E lizaldeko etxea, K orreone izenez ere ezagutzen dena. H onen ondoan K urialeneberri dago, segur aski beranduago eraikia.

La Batallera / Las Batallas Itsasgizonek gaztelaniaz honela esaten diote A iako H arriari. B atallan form a ere entzuna dugu, hau euskaraz.

Labia. Baserria. Itxuraz L abea izan beharko luke, baina L abetxea (M UGIO, 41.or.) agertzen den i6 5 6 ko aipam en bat salbuetsita, ez dago hala adierazten duen dokum enturik. H orre­ gatik, L abia proposatzen da.


Pertenece a Ergoien. Siem pre se encuentra term inado en -e excepto en Laeunzarrena (1910, OUA B/3/II/37).

Lanbarren. Caserío. L a form a L am barribia (posiblem ente se refiera a un vado para cruzar la regata cer­ cana) se docum enta en 1724 (ZEA 216.24). En en el siglo XIX pasa a denom inarse L an b arren zarra e in clu so se en c u en tra la form a L am barren p alacio (1894, O U A B/3/II/24) para diferenciarlo del nuevo Lanbarrenberri. T opónim os relacionados; L anbarrenerreka, llam ada tam bién L anbarrengarateerreka (1709, O U A B /5/1/2 “ju n to al arroyo de Lanbarrengarate o A rañaburu”) y Lanbarrren industrialdea, nuevo polígono creado en sus terrenos.

Lantxerreketa. Regata. Se encuentra en Iturriotz, cerca del caserío Suantza. De hecho, es el nom bre que recibe la parte superior de Suantzerreka, la m ayor parte discurre por el térm ino de Errenteria.

Larraburu. Caserío. Se encuentra en U galdetxo, sobre el polígono industrial.

Larraburuarrieta. Paraje. N o tiene relación con el caserío Larraburu. Se ubica al pie de A iako Harria, en el cruce del cam ino que va de A ritxulegi a E lurretxe con la senda que asciende de O laundieta a Enarri.

Larraldapa. Caserío. Se encuentra en la zona baja de Karrika.

Larramendine. Casa. Se conoce tam bién com o Z alakaiñene. Se docum enta a veces com o L arm endi (1625, LM I, 93.or, 1828, G A O JD IT 575 o 12). Se encuentra en la calle Aialde de Elizalde.

Larrazabal. Caserío. U bicado en las lejanas tierras del Añarbe. Se pronuncia Larraxabal. Topónim os relacionados: Larrazabalborda (situado algo por debajo) y Larrazabaleriieta, (paraje situado en el extrem o m eridional del m unicipio cerca del ya desapare­ cido caserío Urraide).

Larrea. Caserío. Se docum enta desde el siglo XV. H ay dos caseríos con este nom bre, uno en U gal­ detxo y otro en Ergoien, este últim o hoy está en m al estado de conservación. 210


Lagares. L ag aray (1591, M U G IO , 169.or.), L agares e ta L agar gisa dok u m en tatzen da. Segur aski Tolarietari buruz ari da. Form a arrunta toponim ian. A skotan beste osagai nagusiago baten osagarri, esate baterako, O iartzunen: Peruenelagares, U gartelagares, A rragualagares, Etxetxurilagares, ea. E uskal form ak, are ugariagoak dira: Tolare, tolaretxea, tolarieta, ea. Erdal form a izanik, eu sk arazkoa hobesten da, baina beti dagokion baliokidea existitzen bada, edota euskal arauen arabera m oldatuta, esate baterako, singularreko “lag ar” form a hobesten da, pluralaren aurrean.

Lagunzarrene. Baserria. E rg o ien i d ag o k io . B eti - e - letra z a m a itu ta dag o L a g u n z a rre n a (1 9 1 0 , O U A B/3/11/37) hitzaren kasuan izan ezik.

Lanbarren. Baserria. L am barribia form a (segur aski, inguruko ubidea gurutzatzeko ibi bati buruz ari da) 1724. urtean dokum entatu zen (ZEA 216.24). X IX . m endean Lanbarrenzarra izena hartu zuen, eta zenbait kasutan Lam barren palacio (1894, O U A B /3/II/24) Lanbarrenberri-tik bereizteko. Toponim o erlazionatuak: L anbarrenerreka, zenbait kasutan L anbarrengarateerreka (1709, O U A B /5/1/2 “junto al arroyo de L anbarrengarate o A rañaburu”) eta LanbaíTen industrialdea (bertan sortutako industria-poligonoa) ere deitu zaio.

Lantxerreketa. Ubidea. Iturriotzen dago, S uantza baserritik hurbil. Izan ere, S uantzerrekaren goialdeak hartzen duen izena da. Z ati handiena Errenteriako lurretan dago.

Larraburu. Baserria. U galdetxon dago, industria-poligonoaren gainean.

Larraburuarrieta. Parajea. Ez dago Larraburu baserriarekin erlazionatua. A iako H arriaren oinean dago, Aritxulegitik E lu rretx era doan bidea, eta O laundietatik E narrira igotzen den bidexka gurutzatzen diren tokian.

Larraldapa. Baserria. K arrikako behealdean dago.

Larramendine. Etxea. Z alakaiñene bezala ere ezagutzen da. Z enbaitetan L arm endi (1625, LM I, 93.or, 1828, G A O JD IT 575 o 12) gisa dokum entatu da. E lizaldeko A ialde kalean dago.


N om bre bastante com ún, de hecho hay varios lugares a sí denom inados. U no de ellos se sitúa m uy cerca de la m uga de Irun, al norte de los caseríos Gorrinzuloaga. O tro en la zona de U zpuru (Larreaundi y la borda Larreaundiborda). Al pie de A iako H arria, cerca de Enarri, se encuentra el tercero. Se docum enta L arrandi, Larraundi (1901, OUA B/3/I/5/1 “le correspondía cortar en el m onte conocido con el nom bre de Larraundi algunas carretadas de argom a para cam a de ganados”), Larrendi (Larrendico chocoa, 1757, O U A B /5/1/3), L arreandi (1809, O U A B /5/2/1; 1834, OGPAR Lib H 594 Fol 175 Vto) y Larreaundi (1844, OGPAR Lib H 343 Fol 75; 1900, OUA A /1/98, p. 48 “para cocer una hornada de cal de la existente entre los puntos denom i­ nados “L arreaundi y E guiya”). Se ha optado por esta últim a form a que recoge la form a com pleta del topónim o.

Larremotxa. Paraje. Se en c u en tran en E rgoien, p o r en cim a d e la casa Z u lo ag ag ain . Se p ro n u n cia Larrem otxe, aunque la m ayor parte de la docum entación aparece term inado en - a , de ah í la form a propuesta. En el citado paraje se encuentra la borda de Larrem otxaborda. En 1886 un docum ento refleja la form a Larrem ocheco falda (OU A C/4/14/1 “en el punto denom inado Larrem ocheco falda”)

Larreollo. Caserío. Situado en U galdetxo, cercano a Larrea. Olio: C aserío y puente de Errenteria, hoy desaparecidos.

Larrezabaleta. Paraje. Situado en el barrio de Arragua. El grupo de casas Larrezabaletaberri ha recupe­ rado el topónim o.

Lartzabal. Caserío y paraje. Este es el típico caso de un topónim o que va extendiendo su influencia. En la actualidad se conoce con este nom bre a toda la zona de la rotonda en la N-I, el cam po de fútbol y las casas de alrededor, ya en Errenteria. En realidad, el caserío'L artzabal está profusam ente docum entado desde el siglo XVI. A partir del XIX com ienza a uti­ lizarse la form a Lartzabalzarra para denom inar al caserío, frente al nuevo Lartzabalberri, hoy desaparecido.

Lasao. Caserío. Se ubicaba ju n to a Txalakaerrcka, de ah í su nom bre. D ocum entado desde com ien­ zos del siglo XVII. Lats: pequeña regata.

Lasarteko zabala. Paraje. C ercano a los caseríos Pikokarate, se encuentras form as docum entales curiosas' L assate (1752, O U A B /5/1/3), L asarratte (1771, O U A B /5/1/3) o Lasarrete (en el m ism o docum ento anterior)


Larrazabal. Baserria. A ñarbeko lur urrunetan dago. Larraxabal ahoskatzen da. Toponim o erlazionatuak: Larrazabalborda (pixka bat beherago kokatua) eta Larraza b alerlieta (h erriaren h e g o a ld e k o m u tu rrean k o k atu tak o p arajea, d esag ertu zen Urraide baserritik hurbil).

Larrea. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. Izen bereko bi baserri daude, bata Ugaldetxon eta bestea Ergoienen. A zken hau nahiko egoera txarrean dago gaur egun.

Larreaundi. Parajea. N ahiko izen arrunta, izan ere izen bereko hainbat toki daude. H orietako bat Irungo m ugatik oso hurbil, G orrinzuloaga baserrien iparraldean. Beste bat U zpuruko ingu­ ruan (L arreaundi eta L arreaundiborda). A iako H arriaren oinean, E narritik hurbil, hirugarrena dago. Larrandi, Larraundi (1901, O U A B/3/I/5/1 “le correspondía cortar en el m onte conocido con el nom bre de L arraundi algunas carretadas de argom a para cam a de ganados”), Larrendi (L arrendico chocoa, 1757, O U A B /5/1/3), L arreandi (1809, O U A B /5/2/1; 1834, OGPAR L ib H 594 Fol 175 Vto) eta Larreaundi (1844, OGPAR Lib H 343 Fol 75; 1900, O U A A /1/98, p. 48 “para cocer una hornada de cal de la existente entre los puntos denom inados “Larreaundi y E guiya”) dokum entatu dira. A zken form a hau aukeratu dugu, toponim oaren form a osoa hartzen baitu.

Larremotxa. Parajea. E rg o ien en d au d e, Z u lo ag a g ain e tx ea ren g ainean. L arrem o tx e ah o sk a tz en da, dokum entuetan agertzen den kasu gehienetan - a - letraz am aitzen bada ere. H orrega­ tik proposatzen d a form a hori. Paraje horretan L arrem otxaborda borda dago. 1886ko dokum entu b atean L arrem ocheco falda (O U A C /4/14/1 “en el punto denom inado Larrem ocheco falda”) aipatzen da.

Larreollo. Baserria. U galdetxon kokatua, Larreatik hurbil. Olio: O reretako baserri eta zubia.

Larrezabaleta. Parajea. A rragua auzoan kokatua. Larrezabaletaberri etxe-m ultzoak berreskuratu du topo­ nimoa.

Lartzabal. Baserria eta parajea. H onako hau, bere eragina zabaltzen duen toponim o baten ohiko kasua da. G aur egun izen honekin ezagutzen da N-1 errepideko biribilgunearen inguru osoa, bertan zegoen futbol-zelaia eta inguruko etxeak, jad a Errenteriako lurretan. Izan ere, Lartza­ bal baserria dokum entu askotan agertzen da XVI. m endeaz geroztik. XIX . m endetik aurrera L artzabalzarra form a erabiltzen hasi ziren baserria deitzeko, eta gaur egun desagertua dagoen Lartzabalberritik bereizteko.


Form as relacionadas: L asarteko belarsoroazpia, L asarteko egia, L asartem endi y Lasarteko erreka.

Lataborda. Caserío. C aserío del valle de Tom ola.

Latxarraerreka. Regata. E s una pequeña regata que vierte sus aguas a Karrikaerreka.

Laurkain. Caserío. Se sitúa cerca de la carretera de Ergoien. Los docum entos m ás antiguos ofrecen la form a Laurkain (1625, LM I, 93.or.; 1747, OUA B /5/1/2 ; 1828, G A O JD IT 575 o 12, 1842, Z E A 136.20). A unque esta form a no está excesivam ente docum entada, nos inclinam os a proponerla. En 1909 se incendia (1909, O U A A /13/1/2 “á fin de reparar las pérdidas que le produjo el incendio de la caseria L aurquin”), y el año siguiente todavía era un solar (Laurquin, solar, 1910, OUA B/3/II/15/1).

Lazkanburu. Caserío. Situado al norte del m unicipio, cerca de G aintxurizketa, se docum enta desde el siglo XV. Junto a él se ha construido la casa Lazkanburuberri. Tam bién se docum enta la existencia de una regata de nom bre L azkanburuerreka (L ascam buru-erreca, 1902, O U A B /3/I/5/1 “terreno herial de cabida de ciento un áreas y se se n ta y siete ce n tia rea s, ra d ic an te en el parag e llam ad o L ascam b u ru erreca”).

Legarrea. Caserío. Topónim o de referencia para la zona alta de Elizalde, por ah í discurría la calzada a G urutze e Irun (1809, O U A C/4/11/1 “ la calzada antigua de Legarrea”). O casional­ m ente veces se docum enta com o L egarrene (1842-1950, ZEA 136.20). En la casa Legarrea se instalaron los capuchinos, un docum ento de 1905 escrito en euskara d a fe de ello (13/03/1905, OUA A /6/2/2 “Que a partir de m añana uno de los padres C apu­ chinos de L egarrea im partirá, de form a gratuita, lecciones de francés a un joven con m ás de diez años de edad”). Form a relacionada: Legarretxiki (pierde el artículo), casa cercana a Legarrea. Legar: Pequeña piedra.

Legarreko munoa. Cima, cumbre. N o tiene relación directa con el anterior. Es una pequeña elevación que se encuen­ tra en Ergoien, encim a del caserío O latzene, tam bién recibe el nom bre de Legarregaña y Legarrekaskoa, aunque la form a docum ental hace siem pre referencia a m unoa, m unua o bunoa. L a regata que desciende desde U rruxeniturri recibe el nom bre de Legarrerreka.


Lasao. Baserria. Txalakaerrekaren ondoan zegoen, horregatik hartu zuen izen hori. XVII. m endea­ ren hasieratik dokum entatua. Lats: erreka edo ubide txikia.

Lasarteko zabala. Parajea. Pikokarate baserrietatik hurbil, dokum entuetan form a bitxiak agertzen dira: L as­ sate (1752, O U A B /5/1/3), Lasarratte (1771, O U A B /5/1/3) edo Lasarrete (aurretik aipatutako dokum entu berean). Erlazionatutako form ak: Lasarteko belarsoroazpia, Lasarteko egia, Lasartem endi eta Lasarteko erreka.

Lataborda. Baserria. T om ola bailarako baserria.

Latxarraerreka. Ubidea. U rak K arrikaerrekara eram aten dituen ubide txiki bat da.

Laurkain. Baserria. E rg o ien g o e rrep id etik hu rb il dago. D o kum entu zah arren etan L au rk ain (1625, LM I, 9 3 .o r; 1747, O U A B /5/1/2 ; 1828, G A O JD IT 575 o 12; 1842, ZEA 136.20) form a agertzen da. Form a hau dokum entatuegia ez dagoen arren, berau proposatzen dugu. 1909an sua hartu zuen (1909, O U A A /13/1/2 “à fin de reparar las pérdidas que le produjo el incendio de la caseria L aurquin”), eta hurrengo urtean oraindik orube bat baino ez zen (Laurquin, solar, 1910, O U A B/3/II/15/1).

Lazkanburu. Baserria. U dalerriaren iparraldean kokatua, G aintxurizketatik hurbil, XV. m endeaz geroztik dokum entatzen da. B ere ondoan L azkanburuberri etxea eraiki dute. H alab er, L a z k an b u ru e rre k a izen ek o ubide b at d o k u m en tatu d a (L ascam b u ru erreca, 1902, O U A B/3/I/5/1 “terreno herial de cabida de ciento un áreas y sesenta y siete centiareas, radicante en el parage llam ado L ascam buru-erreca ’).

Legarrea. Baserria. E lizaldeko goialderako erreferentzia-toponim oa. B ertatik igarotzen zen G urutze eta Irunerako galtzada (1809, O U A C/4/11/1 “la calzada antigua de Legarrea”). Tar­ tek a L eg arren e (1 8 42-1950, Z E A 136.20) gisa d o k um entatu da. L egarrea etxean kaputxinoak bizitzen hasi ziren. E uskaraz idatzitako 1905eko dokum entu batek hala adierazten du: (13/03/1905, O U A A /6/2/2 “B igartik aurrera, Legarren dirán C apuchinuetako aita batek, em ango dituela deusere pagatu gabe, am ar urtetik aurrerako m util gaztiari, franceseko leciyuak”).


Leriñene. Caserío. Casa de Iturriotz. Form a original Leriñene {1675, D EA H 2645/002-00; 1760, O U A B/5/1/1 “B ivero de L eriñene” ; 1802, 0 9 6 T ; 1842, Z E A 136.20), a partir de m ediados del siglo X IX se convierte en Leñene. La evolución es sencilla; Leriñene > Leiñene (pérdida de la -r)> Leñene.

Lerun. Paraje. Se p ro n u n cia L eun, el p araje es ex ten so y se lo caliza ju n to a la ca rre te ra de E rlaitz, m ás arriba de los caserío G orrinzuloaga. La docum entación es m uy clara: L eru n , 1814, O G PA R L ib H 342 F ol 52; 1909, O U A A /6 /2 /2 “ A m ez to y e ta eta L erungo ichituratan arkitzen dirala m arkaturik saltzeko b elar sailla” - 1913 O U A B /5/3/4 “cercado de L erun”. Topónim os relacionados: Lerunzabala, L erungo harkaitzak, Lerunerreka.

Lete. Caserío. E ste caserío de Ergoien se docum enta desde 1499 hasta la actualidad.

Leteren zerradura. Paraje. S ituado cerca de los caseríos Z aldirin, posiblem ente se trata de un antiguo c e r­ cado. Se pronuncia L etenzerradura. Se propone la form a declinada.

Letxunberri. Paraje. S e d o cu m en ta de d iv ersas form as: L ech im b o rro (1802, 0 9 6 T ), L echum berro (1796, OGPAR L ib H 342 Fol 4), Lecum berro (1842, OGPAR Lib H 343 Fol 46), Lechum bor (1845, OGPAR L ib H 343 Fol 90), Lechum -berri (1891 O U A B/3/I/3/1) L ecum berri (1842, Z E A 136.20), Lechun berri (1907, OUA B/3/I/8/1). A nte la duda se ha optado p o r la versión oral.

Letxunberriturria. Fuente. En el barrio Ergoien. El agua de esta fuente es m uy apreciada.

Lezantzíñene. Caserío. Se docum enta desde 1470 (A M E C/5/II/2/1 “con las tierras e heredades e m ontes de las casas e caserías de A guirre e L ezanzin”), y la form a L ezantziñene no aparece hasta 1827 (OGPAR Lib H 594 Fol 73Vto). En realidad hay dos casas diferentes. U na se encontraba en la zona de Lartzabal, aproxim adam ente en el desm onte que existe para incorprarse a la N-I en dirección Donostia. La otra se encuentra en U galdetxo. Q uizás antiguam ente se diferenciaban Lezantzin y Lezantziñene.


E rlazio n atu tak o form a: L egarretxiki (artik u lu a galtzen du), L eg arreatik hurbil dagoen etxea. Legar: H arri txikia, ibaien ertzetako harkoskoa.

Legarreko munoa. Gailurra, tontorra. A u rrek o arek in ez du lotura zuzenik. E rgoienen, O latzene baserriaren gainean, dagoen goragune txiki bat da. Legarregaña eta Legarrekaskoa ere deitzen zaio, form a dokum entalak beti m unoa, m unua edo bunoa aipatzen baditu ere. U rruxeniturritik jaisten den ubideak Legarrerreka izena du.

Leriñene. Baserria. Iturriozko etxea. Jato rrizk o form a L eriñene d a (1675, D E A H 2645/002-00; 1760, O U A B/5/1/1 “B iv ero de L eriñ e n e” ; 1802, 0 9 6 T ; 1842, Z E A 136.20). X IX m ende erd iald etik aurrera L eñene form a hartzen du. B ilakaera erraza da L eriñene > L eiñene (-r-aren galera)> Leñene.

Lerun. Parajea. L eun ahoskatzen da, parajea zabala da eta E rlaizko errepidearen ondoan dago, G o rrin zu lo ag a b ase rria b ain o gorago. D oku m en tazio a oso argia da: L erun, 1814, OGPAR Lib H 342 Fol 52; 1909, O U A A /6/2/2 “A m eztoyeta eta Lerungo ichituratan arkitzen dirala m arkaturik saltzeko b elar sailla” ; 1913, O U A B /5/3/4 “cercado de L erun” . Toponim o erlazionatuak: Lerunzabala, L erungo harkaitzak, Lerunerreka.

Lete. Baserria. E rgoiengo baserri hau 1499tik gaur egun arte dokum entatzen da.

Leteren zerradura. Parajea. Z aldirin baserrietatik hurbil kokatua, segur aski antzinako itxitura b at da. LetenzeiTadura ahoskatzen da. Jatorrizko form aren edutezko m arka berreskuratu da.

Letxunberri. Parajea. H ainbat m odutara dokum entatua dago: L echim borro (1802, 0 9 6 T ), Lechum berro (1796, OGPAR L ib H 342 Fol 4), Lecum berro (1842, OGPAR L ib H 343 Fol 46), Lechum bor (1845, OGPAR Lib H 343 Fol 90), Lechum -berri (1891, O U A B/3/I/3/1), Lecum berri (1842, Z E A 136.20), Lechun berri (1907, O U A B /3/I/8/1). Zalantzaren aurrean ahozko bertsioa aukeratu dugu.

Letxunberriturria. Iturria. Ergoien auzoan. B ertako ura oso estim atua om en da.

Lezantziñene. Baserria.


Lezoiazpi. Paraje. Se encuentra en Gurutze. Lezoi, pezoi: 1. C ierre 2. Trinchera. En O iartzun es m ás com ún la segunda acep­ ción con el sentido de “pared de tierra”.

Lezotí. Caserío. C aserío de Ergoien se pronuncia Lexoti. La docum entación es clara desde el siglo X V III hasta la actualidad.

Líntzíreta. Paraje. Se encuentra a orillas de la regata A ñarbe, al pie del caserío Iraurgiaundi. Lintzura: Z ona húm eda y encharcada. Según M ujika, Lintzura/L intzirin pueden estar relacionadas con el latín “insulam ” (isla).

Lintzirin. Paraje. M uy conocido por albergar un polígono industrial y com ercial, los edificios se encuentran sobre la antigua “lintzura”, de ah í el nom bre. Topónim os relacionados: Lintziringaña, Lintzirinerreka, Lintzirin poligonoa.

Lintzura. Paraje. Es una som bría y húm eda zona cercana al caserío Bidagurutzeta.

Lizarraga. Caserío. D o c u m en tad o d esd e el sig lo XV, a veces se tran sc rib e com o L izarrag a torre (1625, LM I, 93.or., 1828, G A O JD IT 575 o 12). Se pronuncia Lizarre. Topónim os relacionados: Lizarragaberri, Lirragazpia.

Lizarretagaña. Cima, cumbre. Se pronuncia L izartagaña, es la cum bre que se encuentra entre E rroilbide y Txurrum urru, en A iako Harria.

Lizarriturri. Caserío, fuente, paraje, regata. Junto al caserío, que se encuentra a la derecha de la carretera que va de Elizalde a G urutze, se halla la fuente hom ónim a. Parece ser que dio nom bre a una calle (1917, O UA A /13/12/10 “ A gua llam ada Fuente de la calle de Lizarriturri”). Al sur del m unicipio, cerca del collado de U zpuru, se encuentra tam bién un paraje con este nom bre, así com o la regata Lizarriturrierreka. Otros nom bres de este caserío: B illabiar y Plantxonenea.

Liztorretaegia. Paraje, loma. Es el interfluvio que desciende U rm endi a Penadegiko m akinetxea.


1470. urteaz geroztik dokum entatzen da (A M E C/5/II/2/1 “con las tierras e here­ dades e m ontes de las casas e caserías de A guirre e L ezanzin”), eta Lezantziñene form a ez da 1827. urterà arte agertzen (OGPAR Lib H 594 Fol 73Vto). B erez bi etxe diferente daude. B at Lartzabal inguruan zegoen, D onostiako noranzkoan N-1 errepidean sartzeko dagoen inausketaren parean gutxi gorabehera. B estea U galdetxon dago. B eharbada garai batean Lezantzin eta Lezantziñene bereizten ziren.

Lezoìazpì. Parajea. G urutzen dago. Lezoi, pezoi: l.H esia. 2. Lubakia. O iartzunen arrunta da bigarren adiera, “lurrezko pareta” zentzuarekin.

Lezoti. Baserria. E rg o ien en d ag o en baserri hau L exoti ahoskatzen da. D okum entazioa argia da X V in . m endetik gaur egun arte.

Lintzireta. Parajea. A ñarbe ubidearen ertzean dago, Iraurgiaundi baserriaren azpian. Lintzura: zingira, leku hezea eta iluna. M ujikaren arabera Lintzura/Lintzirin agian latineko insulam -ekin (irla) erlazionatua dago.

Lintzirin. Parajea. O so ezaguna da bertan industria- eta m erkataritza-poligonoak daudelako. Eraikinak, garai bateko “lintzura” izenekoaren gainean daude. H ortik dator bere izena. Toponim o erlazionatuak: Lintziringaña, Lintzirinerreka, Lintzirin poligonoa.

Lintzura. Parajea. B idagurutzeta baserritik hurbil dagoen erem u ospela eta hezea da.

Lizarraga. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, zenbaitetan Lizarraga torre gisa transkriba­ tzen d a (1625, LM I, 93.or., 1828, G A O JD IT 575 o 12). Lizarre ahoskatzen da. Toponim o erlazionatuak: Lizarragaberri, Lirragazpia.

Lizarretagaña. Gailurra, tontorra. L iza rtag añ a ah o sk atzen d a, A iako H arriko E rro ilb id e e ta T x u rru m u rru artean dagoen tontorra da.

Lizarriturri. Baserria, iturria, parajea, ubidea. E iizalde eta G urutze arteko errepidearen eskuinaldean dagoen baserriaren ondoan izen b e re k o itu rria d ag o . D iru d ie n e z k a le b a ti iz e n a e m a n z io n (1 9 1 7 , O U A A /13/12/10 “A gua llam ada Fuente de la calle de Lizarriturri”).


Loigotzeta. Paraje. E n el barrio E rgoien, en Tornola, Olaunditu.

Loíola. Caserío. Situado cerca de G urutze, tam bién es conocido com o O ianburueta.

Loíputzu. Paraje. Hay dos parajes con este nom bre en O iartzun. Uno en la carretera de A ritxulegi, ju n to a la últim a curva en herradura. El otro, no m uy lejos, queda al N oreste del case­ río G aztelugoikoa.

Lorbidegi. Paraje. El cam ino, hoy pista, que asciende de Penadegitxiki a U rm endi, recibe el nom bre de Lorbide, pero el paraje, al m enos así se docum enta, es Lorbidegi. Lor: acción de llevar troncos arrastrándolos por el suelo. De ahí, lorbide (cam ino para transportar troncos). Jorrean eram an, auzo-lorra, lorrabere, etc. Topónim os relacionados: Lorbidegaña, tam bién llam ado Isatxogaña, aunque éste se encuentra en realidad m ás arriba.

Luberri. Paraje. Topónim o com ún, relativo a unos pocos caseríos, en este caso uno de Ergoien, otro de U galdetxo, etc. Por otra parte, M itxelena afirm a en FHV en tom o a la pérdida d e la -r- v ib ra n te : “E s ta -r, en los c o m p u e sto s a rc a ic o s de (h)ur “ a g u a ” y zur “m adera” se pierde ante segundo m iem bro con inicial consonàntica (...) Exactam ente de igual m anera se com porta lur “tierra”.” Topónim os relacionados: L uberriberri (caserío de Ergoien), Luberrierreka, Luberritxiki, L uberriburu, L uberizar...

Lujanbioenea. Casa. Se conoce tam bién com o Ustaritz, es neotopónim o, al igual que el de su vecina Lujanbio etxea.

Lurgorri. Paraje. C ercano al caserío Iraurgiaundi, en el Añarbe. Existe tam bién la regata Lurgorrierreka en las inm ediaciones.

Madalensoro. Paraje urbano. A partir de la pretérita existencia de una erm ita bajo la advocación de Santa M aría M agdalena surgió el topónim o M adalensoro (prado de M agdalena), Con la urbaniza­ ción de la zona, m uy cercana a la plaza de D one Estebe de Elizalde, el frontón tom ó su nom bre y el nom bre es en la actualidad m uy conocido.


U dalerriaren hegoaldean, U zpuruko m uinotik hurbil, izen bereko paraje bat ere badago, bai eta Lizarriturrierreka ubidea ere. Baserri honetako beste izenak B illabiar eta Plantxonenea dira.

Liztorretaegia. Parajea, bizkarra. U rm enditik Penadegiko m akinetxeara jaisten den ibaiartea da.

Loigotzeta. Parajea. Ergoien auzoan, Tornolan, O launditun.

Loiola. Baserria. G urutzetik hurbil, O ianburueta izenez ere ezagutzen da.

Loiputzu. Parajea. O iartzunen izen hau duten bi paraje daude. Bata, A ritxulegiko errepidean, ferraform ako azken bihurgunearen ondoan. B estea, ez oso urruti, G aztelugoikoa baserria­ ren Ipar-ekialdean dago.

Lorbidegi. Parajea. Penadegitxikitik U rm endira igotzen den bideak -g a u r egun p ista - Lorbide izena hartu du, baina parajeak, hala dokum entatua dago behintzat, L orbidegi izena du. Lor: E n b o rrak lurrean herrestan eram ateko ekintza. H em endik, lorbide (lorrak garraiatzeko bidea), lorrean eram an, auzo-lorra, lorrabere, ea. Toponim o erlazionatuak: Lorbidegaña, Isatxogaña izenez ere ezagutzen da. H ala ere Isatxogaña gorago dago.

Luberri. Parajea. Toponim o arrunta, bizpahiru baserriei dagokien toponim oa da, kasu honetan, bata E rgoiengoa, b estea U galdetxokoa, ea. B estalde, -r- dard ark ariaren galerari buruz M itxelenak FH V n: “-r hori, (h)ur “ura” eta zur “egurra” konposatu arkaikoetan galdu eg iten d a b ig arren zatia kontsonantez hastean ( ...) M odu berean jo k atze n du lur hitzak. Toponim o eriazionatuak: Luberriberri (E rgoiengo baserria), Luberrierreka, Luben itx ik i, L uberriburu, L uberizar...

Lujanbioenea. Etxea. U staritz gisa ere ezag u tzen da. N eotoponim oa da, aldam enean duen L ujanbio etxea bezala.

Lurgorri. Parajea. Iraurgiaundi baserritik hurbil, A ñarben. B ada ere inguruan L urgorrierreka izeneko ubidea.


Este caserío se encuentra en Ergoien, cerca del casco urbano. Se pronuncia M aradi, pero no debe confundirse con el caserío M aradi, situado debajo de Pikokarate. La docum entación es contundente al respecto: desde 1499 (M UG IO, 164.or. “casa de M adariegui”) hasta m ediados del siglo XX {1940, O U A 0674-04) la form a M adariegi es la m ás com ún. M aradi -fo rm a que utiliza el lenguaje para econom izar recur­ sos- em pieza a utilizarse a finales del X IX (1883, O U A B /3/II/9/5), utilizándose indistintam ente para am bos caseríos.

Madarimotxa. Caserío. En los m ás de cuarenta docum entos localizados, siem pre aparece con ch (asim ila­ ble al sonido tx en euskara), nunca lo hace con - z - excepto en 1834, O U A C/4/12/1 (M adarim ozco-gaña). Topónim os relacionados: M adarim otxaborda, M adarim otxako gaina.

Madarízulo. P ro n u n c ia d o M a id a z u lo , p o s ib le m e n te se a u n a m e tá te s is M a d a ri> M a a ri> M aira>M aida. E xisten una form a docum ental com o M adaritxulondoa (M U J erreg. 507. 154. 1.417).

Mairubaratza. Paraje. H ace referencia a la existencia de un crom lech (en la zona del B idasoa se conocen los crom lechs com o M airubaratza o huerto del moro). El lugar tam bién se denom ina A m aigurutzeta, lo que seguram ente es una corrupción del térm ino al añadir G urutzeta debido a que se encuentra en un cruce de cam inos en un collado al sur del m onte Errenga. Topónim os relacionados: M airubaratzaiturri, M airubaratzeko lepoa.

Maistaborda. Caserío. A ctualm ente en ruinas, se ubicaba en las laderas de la lom a de Txabaltxo, no m uy lejos del caserío Sepulkro. El propio M ujika tiene dudas sobre cuál será el topónim o en el que se basa este nom bre: M aistra- o M aizter-. Topónim os relacionados: M aistabordalarre.

Maísupedrone. Casa. C asa de E lizalde, docum entado com o M aisupedrone (1711, Z E A 209.3; 1842, Z E A 136.20) o M aesep ed ro n e (1883, O U A B /3 /II/9 /5 ; 1910, O U A B /3 /II/1 5 /I) Parece m ás correcta M aisupedrone (la casa del m aestro Pedro).

Makaleta. Paraje. En el valle de Tom ola.


Santa M aria M agdalena izenarekin garai batean bertan zegoen erm ita batetik abiatuta, M adalensoro toponim oa sortu zen. E lizaldeko Done Estebe plazatik oso hurbil dagoen ingurune hori urbanizatu zenean, bertako frontoiak izen hori hartu zuen. G aur egun oso izen ezaguna da.

Madariegi. Baserria. B aserria E rgoienen dago, hirigunetik hurbil. M aradi ahoskatzen da, baina ezin da Pikokarateren azpian dagoen M aradi baserriarekin nahastu. H itz h o nen in g u ru k o d o k u m en tazio a arg ia da: 1499. u rtetik (M U O IO , 164.or “casa de M adariegui”) XX. m endearen erdialderaino (1940, O U A 0674-04) M ada­ riegi form a da arruntena. M aradi -b aliab id eak aurrezteko m intzairak erabiltzen duen fo rm a - XIX. m endearen am aieran hasi ziren erabiltzen (1883, O U A B/3/II/9/5) base­ rri bati zein besteari buruz hitz egiteko.

Madarimotxa. Baserria. A u rk itu tak o b erro g ei dokum entu b ain o gehiagotan, beti, ch -rek in agertzen da (euskaraz tx soinuaren berdintsua), inoiz ez - z - letrarekin 1834. urteko O U A dokum entua salbuetsita C/4/12/1 (M adarim ozco-gaña). Toponim o erlazionatuak: M adarim otxaborda, M adarim otxako gaina.

Madarizulo. M aidazulo ahoskatua, segur aski M adari>M aari>M aira>M aida metastasia izango da. Bada M adaritxulondoa bezalako form a dokumental bat (M UJ erreg. 507. 154. 1.417).

Mairubaratza. Parajea. C rom lech bati buruz ari da (B idasoa inguruan M airubaratza gisako crom lech-ak ezagutzen dira). Toki hori A m aigurutzeta izenez ere ezagutzen da. S egur aski G urutzeta eranstean term inoa galdu egin da, E rrenga m endiaren hegoaldeko m uino bateko bidegurutze batean dagoelako. Toponim o erlazionatuak: M airubaratzaiturri, M airubaratzeko lepoa.

Maistaborda. Baserria. G aur egun ero rtzeko zorian, T xabaltxo bizkarreko aldapetan zegoen, Sepulkro baserritik hurbil. M ujikak berak zalantza azaltzen du M aistra-/M aizter- ote dagoen toponim o honen atzean. Toponim o erlazionatuak: M aistabordalarre.

Maìsupedrone. Etxea. E lizaldeko etxea, M aisupedrone (1711, Z E A 209.3; 1842, Z E A 136.20) edo M aesepedrone (1883, O U A B /3/II/9/5; 1910, O U A B /3/II/15/1) gisa dokum entatua. M ai­ supedrone (Pedro m aisuaren etxea) form ak zuzenagoa dirudi.


M akal: (álam o) Á rbol de la fam ilia de los salicáceos. -e ta , sufijo de lugar.

M akaletazoko. Paraje. Se encuentra en el barrio de Iturriotz, por encim a del caserío Arbide. Este topónim o y el siguiente son diferentes, am bos tienen ubicación conocida y se usan actualm ente. Las form as -z o k o y -tx o k o se han conservado com o característica del dialecto local. Por otra parte, la distinción entre -zokoZ-txoko puede tener algún significado. M itxelena afirm a lo siguiente en FHV: “El contraste que existe en el habla del autor entre zezen “toro” , y xexen, algo así com o “torito” , es el contraste entre la form a norm al, afectivam ente no m arcada, de una palabra, su grado positivo p or decirlo así, y la form a dim inutiva o hipocorística. O bien, si la form a palatalizada ha quedado fijada com o básica, la no palatalizada aparece, por una especie de inver­ sión de los térm inos, com o m arcada, con valor aum entativo, despectivo, etc.”

Makaltxoko. Paraje. E n U galdetxo, p or debajo del caserío Sagarzazu. Peruétano, árbol salvaje, sobre todo peral.

M akinetxe. Casa. L a form a M akinetxe es com ún en toponim ia, generalm ente con otro elem ento que delim ita la ubicación de la casa. En O iartzun, por ejem plo, O killlegim akinetxe, Penad eg im ak in etx e, P o rtu b errim a k in e tx e , B erd a b io m a k in e tx e , etc. En co n secu en cia, im posible olvidar a qué casa se refiere.

Makutso. Caserío. E sta casa so lar fue m olino, aprovechando su estratég ica situación ju n to al río O iartzun, ju n to al casco urbano de Iturriotz. Se docum enta desde el siglo XV. La form a oral es M autxo y tam bién M iatxo.

M alburu. Caserío. En Altzibar. N o es el m ism o topónim o que M aldaburu (vide). Topónim o relacionado: M alburularre.

Maldabide. Paraje. Según un inform ante, paraje situado próxim o a M irandaborda.

Maldaburu. Caserío. Es el caserío m ás septentrional de O iartzun, se ubica m uy cerca de G aintxurizketa.

Malkarroa. Paraje. Es la fuerte pendiente que existe al O este del caserío Arbide.


M AKINETXE

Makaleta. Parajea. T om ola bailaran. M akal: Salikazeoen fam iliako zuhaitza. -e ta , leku atzizkia.

M akaletazoko. Parajea. Iturriotz auzoan dago, A rbide baserriaren gainean. Toponim o hau eta hurrengoa bi toponim o ezberdin dira, biak kokapen ezaguna dute eta biak erabiltzen dira egun. -z o k o eta -tx o k o form ak gorde dira bertako euskalkiaren ezaugarri gisa. Bestalde, -zokoAtxoko bereizketak izan dezake halako esanahi bat. M i­ txelenak honela dio FHVn: “Egilearen hizkeran zezen eta xexen hitzen artean dagoen aldea, hitz baten form a norm alaren -afektiboki m arkatu gab ea- edo positiboaren, eta form a txikigarri edo hipokoristikoaren artean dagoena da. Edo, form a sabaikaritua nagusi gisa finkatua geratu bada, sabaikaritu gabea m arkatu gisa agertzen da -term inoak alderanztuta-, balio handigarri, m espretxuzko eta abarrekin.”

Makaltxoko. Parajea U galdetxon, Sagarzazu baserriaren azpian. M akatza, basa-zuhaitza, m adaria gehienbat.

Makinetxe. Etxea. M akinetxe form a m aiz agertzen da toponim ian, gehienetan m akinetxearen koka­ pena edo adierazten duen beste osagai batekin. O iartzunen, esate baterako, O killlegi-


Etim ología: seguram ente de M alkor + arroa > M aíkarroa.

M alkorra. Paraje. Se trata de una zona de fuerte pendiente en el valle de Tom ola. Tam bién se docu­ m enta M alcurregui (1940, O U A 0674-04) M aikor/M alkar. A unque el diccionario los considere sinónim os, parece que hay cierta diferencia entre am bos térm inos. Según un navarro de Azkarate: M alkar: pen­ diente o gran pendiente; M alkor, por su parte, “m onte de piedra” , precipicio. En la toponim ia de U rretxu, M alkor: Profundo. Y en la toponim ia de Ituren, M alkor: “D es­ peñadero, peñasco” , pero describiendo lugares: “Pronunciada p en d ien te..

Malkorrerreka. Regata. En la m uga con Irun, tom a el nom bre del paraje irundarra de M alkorra.

Mandabídekaskoa. Cima. Pequeña elevación del terreno que se encuentra por debajo dei caserío Altza. Tam ­ bién se denom ina M andabidegia.

Mandabidetaerreka. Regata. C urso que desciende de las laderas del m onte Errenga hacia Penadegitxiki.

Mandoputzu. Paraje del cual sólo hay constancia escrita (1901, O U A A /1/98, p .l3 6 r “para el arreglo p o r prestación personal del cam ino carretil público situado entre los puntos denom inados “M ando-putzu” y G alzara-m aco”)

M antsarda. Casa. C asa de Elizalde. El origen del nom bre está en la acepción arquitectónica M an­ sarda, un tipo de ático m uy utilizado en la arquitectura francesa decim onónica. Se propone con ts.

Marabieta. Paraje. Paraje cercano a los caseríos Penadegi.

Marabietaegia. Paraje. Es la ladera que desciende desde B erinzar hasta el fondo del valle. Topónim os relacionados: M arabietazoko.

Maradi. Caserío. Se encuentra bajo las caseríos de Pikokarate. N o se debe confundir con M adariegi, cuya versión oral tam bién es M arai. Topónim os relacionados: M aradizabal, pequeña lom a cercana.


m akinetxe, Penadegim akinetxe, P ortuberrim akinetxe, B erdabiom akinetxe, ea. Ezin zehaztu, beraz, erreferentzi hauek zein m akinetxeri dagozkion.

Makutso. Baserria. O inetxe hau errota izan zen, Iturriozko hirigunearen ondoan, O iartzun ibaiaren ondoan zuen kokapen estrategikoa aprobetxatuta. XV. m endeaz geroztik dokum en­ tatu da.

Malburu. Baserria. A ltzibarren. Ez d a M aldaburu-ren toponim o bera (vide). Toponim o erlazionatua: M alburularre.

Maldabide. Parajea. Inform ante baten arabera M irandaborda inguruan dagoen lursaila.

Maldaburu. Baserria. O iartzunen iparraldeen dagoen baserria da, G aintxurizketatik oso hurbil dago.

Malkarroa. Parajea. A rbide baserriaren M endebaldean dagoen aldapa handia da. Etim ologia: segur aski M alkor + arroa > M alkarroa.

Malkorra. Parajea. A ld ap a h an d ik o ing u ru n e b a t da, T ornola b ailaran . M alcu rreg u i (1940, O U A 0674-04) ere dokum entatzen da M alkor/M alkar. H iztegiak sinonim otzat jo tzen dituen arren, badirudi badagoela halako aldea bata eta bestearen artean. N afarroako A zkaratear baten arabera: M alkarra: aldapa edo aldapa latza, M alkorra, berriz, “harrizko m endia”, am ildegia. Urretxuko toponim ian M alkorra: Sakona. Iturengo toponim ian M alkorra: despeñadero, peñasco” baina lekuaren deskribapenean: “pronunciada p e n d ie n te ...” .

Malkorrerreka. Ubidea. Irunekin m ugan, M alkorrako paraje irundarraren izena hartzen du.

^andabidekaskoa. Tontorra. A ltza baserriaren azpian dagoen lurraren goragune txikia. M andabidegia izena ere hartzen du.

^andabidetaerreka. Ubidea. E rrenga m endiaren hegaletatik Penadegitxikirantz jaisten den ibilera.


Mariberene. Casa. Edificio de Karrika.

Mariene. Casa. Se encuentra en Altzibar. L a versión o rai es M arine. S olam ente hay una fo rm a con artículo (M arienea, 1824, OGPAR Lib H 594 Fol 38 Vto).

Maritxikiene. Casa. C asa de Iturriotz. Parece que la form a originai no tiene -r- (M arichiquiene, 1857, O U A B /3/II/1/1); actualm ente, sin em bargo, se utiliza la form a con -r- (M aritxikirriene). Proponem os m antener la form a originai.

Maritxonea. Casa. Se conoce con el nom bre de Isabelene, aunque su nom bre originai es M aritxonea, d ocum entado desde el siglo XV, a veces com o M aritxo (1591, Z E A 215.2; 1802, 0 9 6 T ), a veces com o M aritxonea. Se propone esta últim a form a, con artículo, ya que está suficientem ente docum entado.

Markelain. Caserío. C aserío, aparece en los docum entos desde el siglo X V sin interrupción. T opónim os relacionados: M arkelainburu (casa), M arkelainburu (cim a, tam bién llam ada U rdakaitzegaña), M arkelaintxiki (caserío), M arkelaintxikiturri (fuente).

M arkesanea. Casa. C asa de Eiizalde.

M arotonea. Casa. C asa de Iturriotz.

M artiagírrene. Casa. C asa de Iturriotz, docum entada desde el siglo XVI. Se pronuncia M artiarrene.

Martinauspogindegi. Casa. C asa de Iturriotz, tam bién se conoce con el nom bre de Potto. V éase Auspogindegi. Son dos topónim os diferentes, am bos del barrio Iturriotz.

M artinmotzene. Caserío. C aserío de Altzibar.


Mandoputzu. Paraje honi buruzko inform azio idatzia bakarrik dago (1901, O U A A /1/98, p .l3 6 r ‘para el arreglo p or prestación personal del cam ino carretil público situado entre los puntos denom inados “M ando-putzu” y G alzara-m aco”)

M antsarda. Etxea. Izenaren jato rria M antsarda adiera arkitektonikoan bilatu behar da. M antsarda, h em eretzigarren m endeko F rantziako arkitekturan asko erabiltzen zuten ganbaram ota bat da. -ts-rekin proposatzen dute.

Marabieta. Parajea. Penadegi baserrietatik hurbil dagoen parajea.

Marabietaegia. Parajea. B erinzardik bailararen beheraino jaisten den hegala da. Toponim o erlazionatuak: M arabietazoko.

Maradi. Baserria. P ik o k arate b aserrien azpian dago. E z d a M ad arieg i-rek in n ahastu behar. Hau ahozko bertsioan M arai gisa ere erabiltzen da. Toponim o erlazionatuak: M aradizabal, inguruan dagoen bizkar txikia.

Mariberene. Etxea. K arrikako eraikina.

Mariene. Etxea. A ltzibarren dago. A hozko bertsioa M arine da. B ehin bakarrik agertzen da artikuluarekin (M arienea, 1824, OGPAR Lib H 594 Fol 38 Vto).

Maritxikiene. Etxea. Iturriozko etxea. B adirudi jato rrizk o form ak ez duela -r-rik (M arichiquiene, 1857, O U A B /3/II/1/1); ^gun, ordea, -r-dun form a erabiltzen da. Jatorrizko form ari eustea proposatzen da.

Maritxonea. Etxea. Isabelene izenez ezagutzen da, bere jatorrizko izena M aritxonea den arren. Izen hau XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. Z enbaitetan M aritxo (1591, Z E A 215.2; 1802, 0 9 6 T ) gisa, eta beste hainbatetan M aritxonea gisa ere azaldu da. A zken form a hau -artik u lu arek in - proposatzen dugu, nahiko dokum entatua dagoelako.


U b icad o ju n to al cruce de K arrika, se pronuncia M artixui. L a docum entación ofrece tanto form as con - z - (1708, OUA B /5/1/2 “hasta el castañal de M artinzuri”) com o con -tx - (1898, O U A A/1/97 “el arreglo del cam ino conocido con el nom bre de M artinchurico m alda y el Ayuntam iento”).

M artizeta. Paraje. Martuzenegi. Paraje. Se encuentra en la ladera norte de B ianditz, es un paraje extenso, bien docum en­ tado desde el punto de vista toponím ico. Se pronuncia M artuzenai. Topónim os relacionados: M artuzenegierreka, M artuzenegiko harriak, M artuzenegiko harriaundia (1890, O U A C /4/17/9 “M artuceneguico arriaunditic aurrera”), M ar­ tuzenegiko zokoa.

Masalen. Caserío. D o cu m en tad o d esd e el sig lo X V (1499, M U G IO , 164.or. “casa d e M arxalinborda”), en algunos docum entos aparece com o M agdalena (1820, OGPAR Lib H 594 Fol 10), origen probable del nombre. M itx elen a afirm a en FHV: “ H a p erd id o la so n o rid ad , p o r in ten sificac ió n del m om ento oclusivo, en guip. vizc. Matxalen M agdalena y otros nom bres de persona, lo m ism o que en a.-nav. O yarzun.” Topónim os relacionados: M asalengo zabala (ubicado lejos del caserío, entre las lom as de Iruarrieta y Urkullu).

M asburu. Caserío. Se encuentra en K arrika. La form a oral es M aspu.

Masuketa. Paraje. Al pie de Irum ugarrieta, en la ladera norte de Bianditz. Q uizás tenga relación con el cercano M artuzenegi. Topónim os relacionados: M asuketaiturri.

Mateone. Casa. La form a oral m ás utilizada es M ateo, aunque toda la docum entación se refiere a M ateone. U bicado en el estratégico cruce de U galdetxo, tam bién es conocido por el nom bre de Kotxera.

Matxiene. Caserío. Situado ju n to al casco urbano de Ergoien. Se pronuncia M atxine, si bien la docu­ m entación casi siem pre ofrece la form a M atxiene. A lgunas variantes son M achiñene (1821, OGPAR Lib H 594 Fol 15) y M achine (1883, O U A B/3/II/9/5).


Markelain. Baserria. Baserria, XV. m endeaz geroztik dokum entuetan agertzen da etengabe. Toponim o erlazionatuak: M arkelainburu (etxea), M arkelainburu (tontorra, U rda­ kaitzegaña ere izena duena), M arkelaintxiki (baserria), M arkelaintxikiturri (iturria).

M arkesanea. Etxea. E lizaldeko etxea.

Marotonea. Etxea. Iturriozko etxea.

Martiagirrene. Etxea. Itu rrio z k o etx ea, X V I. m en d eaz g ero ztik d o k um entatua. M artiarren e ah o sk a­ tzen da.

Martinauspogindegi. Etxea. Iturriozko etxea, hau ere Potto izenez ezagutzen da. Ikus A uspogindegi. Bi toponim o ezberdin dira, biak Iturriotz auzokoak.

Martinmotzene. Baserria. A ltzibarko baserria.

Martintxuri. Baserria. K arrikako bidegurutzearen ondoan kokatua, M artixui ahoskatzen da. D okum enta­ zioan - z - duten (1708, O U A B /5/1/2 “hasta el castañal de M artinzuri” ) zein - t x duten (1898, O U A A/1/97 “el arreglo del cam ino conocido con el nom bre de M artinchurico m alda y el A yuntam iento”) form ak aurkitzen ditugu.

Martizeta. Parajea. Martuzenegi. Parajea. B iandizko ipar-hegalean dago. Paraje zabala da, ondo dokum entatua ikuspuntu toponim ikotik. M artuzenai ahoskatzen da. Toponim o erlazionatuak; M artuzenegierreka, M artuzenegiko harriak, M artuzenegiko harriaundia (1890, O U A C /4/17/9 “M artuceneguico arriaunditic aurrera”), M ar­ tuzenegiko zokoa.

Masalen. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua (1499, M U G IO , 164.or “casa de M arxalinW d a ”), zenbait dokum entutan M agdalena gisa agertzen d a (1820, O GPAR L ib H ^94 Fol 10). Hau izan daiteke izenaren jatorria.


Topónim os relacionados: M atxieneko zubia, M atxienerreketa.

Matxíllanda. Caserío. Se encuentra en una lom a, cerca del caserío A ltza, dom inando los barrios de Itu­ rriotz, A ltzibar y Karrika.

Matxíllendane. Casa. H ay dos edificios con este nom bre, uno en la calle D onibane de E lizalde, otro en Altzibar, conocido tam bién com o Nikasione. Posiblem ente tengan relación con M atxillanda.

Matxio. Caserío. Situado ju n to a la carretera de Ergoien. Se pronuncia M atxiyo.

Meakazarra. Caserío. Se encuentra en el estratégico collado y paso natural entre A rkaleko harkaitzak y la lom a de Trapada (1814, OUA C/4/11/1 “en el parage nom brado M iaquezarra, junto á la fuente de A rañaburu”). H ay varios docum entos que ofrecen la form a M eaka, m ás correcta (1826, OGPAR Lib H 594 Fol 64 Vto; 1836, OUA C/4/12/1 “junto á M eacazarra” ; 1940, O U A B/3/I/1/2). M ehaka; sendero, fundam entalm ente entre m ontañas.

M eatzegorrieta. Paraje. Se encuentra en Arditurri, el topónim o sirve para diferenciar una zona en función del color del m ineral existente (rojo en este caso). N o m uy lejos está M eatzeorieta (se refiere al color am arillo). Topónim os relacionados: M eatzegorrietaerreka.

Meatzeorieta. Paraje. En Arditurri. V éase M eatzegorrieta.

Mendelugaña. Paraje. C ercano a O launditu, en la carretera de Aritxulegi.

Mendiarain. Caserío. La form a oral es M endin, y de ella se han derivado una serie de nom bres para las urbanizaciones de la zona. Se docum enta con la form a M endiaran en 1499, si bien la form a m ás com ún es M endiarain (1755, OUA B/5/1/3 “vivero de A rrache y M endia­ rain” ; 1760, OUA B/5/1/1 “en el B ivero de M endiarain” ; 1806, OGPAR Lib H 342 Fol 26 Vto; 1857, OUA B /3/II/1/1,). Pasa a llam arse M endinzarra cuando se cons­ truye el nuevo M endinberri.


M itxelenak FHVn: “Sonoritatea galdu du, une herskaria handitu duelako, gipuzkeraz eta bizkaieraz Matxalen M agdalena eta beste hainbat pertsona-izenak. G auza bera O iartzun g.-nafarreran.” T oponim o erlazionatuak: M asalengo zabala (baserritik urrun kokatua, Iruarrieta eta U rkulluko bizkarren artean).

Masburu. Baserria. K arrikan dago. M aspu da ahozko form a.

Masuketa. Parajea. Iru m u g a rrietaren oin ean , B ian d izk o ip arrald ek o hegalean. B eh arb ad a ondoan dagoen M artuzenegirekin zerikusia izango du. Toponim o erlazionatuak: M asuketaiturri.

Mateone. Etxea. M a te o d a a h o z k o fo rm a e ra b ilie n a , d o k u m en tu g u z tie ta n M ateo n e aip atz en bad u te ere. U g ald etx o k o b id eg u ru tz e estra te g ik o an k o k atu a, K o tx era izenez ere ezagutzen da.

Matxiene. Baserria. Ergoiengo hirigunearen ondoan kokatua. M atxine ahoskatzen da, dokum entazioak ia b e ti M atx ien e fo rm a em ate n b ad u ere. T oponim o h o n en z e n b ait ald ag a i dira M achiñene (1821, OGPAR Lib H 594 Fol 15) eta M achine (1883, O U A B/3/1I/9/5). Toponim o erlazionatuak: M atxieneko zubia, M atxienerreketa.

Matxillanda. Baserria. B izkar batean dago, A ltza baserritik hurbil. B ertatik Iturriotz, A ltzibar eta K arrika auzoak ikusten dira.

Matxillendane. Etxea. Izen bera duten bi eraikin daude, bata E lizaldeko D onibane kalean, eta bestea A l­ tzibarren. A zken hau N ikasione izenez ere ezagutzen da. Segur aski M atxillandarekin erlazionatuak daude.

Matxio. Baserria. Ergoiengo bidearen ondoan dago. M atxiyo ahoskatzen da.

Meakazarra. Baserria. A rkaleko H arkaitzen eta T rapadako bizkarraren arteko pasaleku naturalean eta lepo estrategikoan dago (1814, O U A C/4/11/1 “en el parage nom brado M iaquezarra, junto á la fuente de A rañaburu”). Zenbait dokum entuk M eaka form a zuzenagoa bil­ tzen dute (1826, OGPAR L ib H 594 Fol 64 V to; 1836, O U A C/4/12/1 “ju n to á M eacazarra” ; 1940, O U A B /3/I/1/2).


Form as relacionadas: M endiarainberri (caserío, se docum enta desde m ediados del X IX ), M endintxiki y las urbanizaciones M endiarainzar, M endiarainberri y M endiaraingain. Evolución de la form a: M endiarain>M endia(r)ain>M endiain>M endi(a)in>M endin

Mendibil. Caserío y urbanización. Form a clara y sencilla. La nueva urbanización, situada junto a la carretera entre E lizalde y U galdetxo, tom ó el nom bre del caserío.

M endiburuetxeberri. Caserío. C aserío cercano al casco urbano de Elizalde, pertenece a Ergoien. Se docum enta com o M endiburuetxeberri (tam bién aparece C asa nueva de M endiburu 1940, OUA B/3/I/1/2) o solam ente M endiburu. N o se debe de confundir con la casa Etxeberrim endiburu de Altzibar.

M endiko zerradura. Paraje. En ladera norte de Basate, no m uy lejos de Leteren zerradura, seguram ente fue algún tipo de cercado.

Menusaenea. Casa. Casa de Arragua. Es m oderna.

Metabakarra. Paraje. Según los inform antes, terreno en la zona de Urkullu.

Miaketa. Paraje. Se docum enta así, quizás la form a correcta sea M eaketa, pero no hay pruebas ai respecto. L a versión oral es M iaketa. C erca del lím ite con Errenteria.

Migelonofrene. Casa. C asa urbana de la calle Putxutxoerreka de Elizalde.

Mikelenea. Casa. Se conoce com o Txulaene.

Mikeleteen etxea. Casa. Se pronuncia M ikeletianetxea, se ubica cerca del collado de A ritxulegi, guardando la m uga con Lesaka y N afarroa. R econvertido en albergue.

Mikeleteen gobarajolekua. Paraje. A unque se docum enta com o G obarajolekua (1900, O U A B/3/I/5/1 “y otro 11a-


M ehaka: bide m eharra, bereziki m endi artekoa.

Meatzegorrieta. Parajea. A rditurrin dago. Toponim oak, bertan dagoen m ineralaren kolorearen (kasu hone­ tan gorria) arabera erem u bat bereizteko balio du. Ez oso urrun M eatzeorieta (kolore horiaz ari da) dago. Toponim o erlazionatuak: M eatzegorrietaerreka.

Meatzeorieta. Parajea. A rditurrin. Ikus M eatzegorrieta.

Mendelugaña. Parajea. O launditutik hurbil, A ritxulegiko errepidean.

Mendiarain. Baserria. A hozko fo rm a M endin da. B ertatik, inguruko urbanizazioetarako hainbat izen sortu dira. M endiaran form arekin I499an dokum entatu bazen ere, form a arruntena M endiarain d a (1755, O U A B/5/1/3 “vivero de A rrache y M endiarain” ; 1760, OUA B/5/1/1 “en el B ivero de M endiarain” ; 1806, OGPAR Lib H 342 Fol 26 V to; 1857, OUA B /3/II/1/1,). M endinzarra izena hartu zuen M endinberri berria eraiki zutenean. E rlazionatutako form ak: M endiarainberri (baserria, XIX . m endearen erdialdetik dokum entatzen da), M endintxiki, eta M endiarainzar, M endiarainberri eta M endiaraingain urbanizazioak. F orm aren eboluzioa: M endiarain>M endia(r)ain>M endiain>M endi(a)in> M endin.

Mendibil. Baserria eta urbanizazioa. F o rm a arg ia e ta sin p lea. E lizald e e ta U g a ld e tx o artek o e rre p id e a re n ondoan dagoen urbanizazio berriak, baserriaren izena hartu zuen.

Mendiburuetxeberri. Baserria. Elizaldeko hirigunetik hurbil dagoen baserria. Ergoien auzoan dago. M endiburuetxeberri (C asa nueva de M endiburu 1940, OUA B /3/I/1/2 ere agertzen da) edo M en­ diburu gisa do k u m entatua dago. E z da A ltzibarko E txeberrim endiburu etxearekin uahastu behar.

Mendiko zerradura. Parajea. B asateko iparrraldeko hegalean, Leteren zerraduratik ez oso urrun, segur aski itxitura-m otaren bat izan zen.

Menusaenea. Etxea, A rraguako etxea. M odernoa da.

Metabakarra. Parajea. Inform anteen arabera U rkullu inguruko saila.


m ado “G obarajo-Iecua” de 63 areas y 39 centiareas argom al y helechal) o G obarajolekueta (1904, O U A C /4/14/5), la versión orai m antiene la palabra M ikelete. Hace alusión al lugar donde los integrantes del cuerpo forai hacían la colada. Topónim os relacionados: M ikeleteen gobarajolekuerreka. Gobada: C olada, ropa para lavar. G obada jo: L avar la ropa. V éase G obaraerreka.

Mikeletxone. Caserío. Situado ju n to a la carretera, a la altura del pohgono industrial de U galdetxo. Se pronuncia M ikelintxone, pero la m ayor parte de las form as docum entales se presen­ tan com o M ikeletxone, form a m ás lógica por otra parte (casa de M ikeletxo).

Militxo. Caserío. C aserío de Ergoien.

Milliene. Casa. C asa d e Itu rrio tz, se docum enta tradicionalm ente com o M illiene (1738, OUA C /4/10/1; 1805, OGPAR Lib H 342 Fol 25; 1843, OGPAR Lib H 343 Fol 72 Vto; 1940, O U A B/3/I/1/2), la form a oral es M illene.

Mimirrimauta. Paraje. E vocador nom bre cercano al caserío Suantza.

Miranda. Casa. Se d o cu m en ta d esd e 1499, el o rig en es ro m an ce. A c tu alm en te en ru in as, se encuentra en el casco urbano de Iturriotz. Topónim os relacionados: M irandaborda, posiblem ente relacionada con M iranda, situada en las cercanías de T xikierdi y docum entada profusam ente desde el siglo XVII. M irandabordaerreka, regata cercana a la anterior casa. M irandako etxeberria, posee una única cita docum ental y seguram ente se refiera a M irandaborda. M irandazabal, caserío situado en un altozano, cerca de Gurutze.

M itxelena. Casa. La form a oral es M itxelena, la docum entación ofrece testigos term inados tanto en -a (1701, LSA H FM 03/45) com o en - e (1675, D EA H 2645/002-00). A nte la duda se opta p or la versión oral.

M iura. Caserío. En euskara la palabra es clara; M iura=m uérdago. La típica alternancia consonàn­ tica m /b y r/d que se da en el valle altera el topónim o y se reinterpreta desde la lengua castellana. Se aprecia la evolución M iura>B iura>B iuda, lo que se refleja en los docu­ m entos com o Viuda (1802, 0 9 6 T “tierra de Viuda”), V igura (1828, OGPAR Lib H 594 Fol 83 V to L a casa llam ada Vigura o Viuda en el barrio de Ergoyena”), etcétera.


Miaketa. Parajea. H órrela dokum entatzen da. Form a zuzena M eaketa izan daitekeen arren, ez dago horren frogarik. A hozko bertsioa M iaketa da. O reretako m ugatik gertu.

Migelonofrene. Etxea. E lizaldeko P utxutxoerreka kaleko hiri-etxea.

Mikelenea. Etxea. T xulaene gisa ezagutzen da.

Mikeleteen etxea. Etxea. M ik elitian etx ea ahoskatzen da, A ritxulegiko m uin o tik hurbil dago, L esaka eta N afarroarekin m uga m antenduta. A terpetxe bihurtu dute.

Mikeleteen gobarajolekua. Parajea. G o barajolekua (1900, O U A B /3/I/5/1 “y otro llam ado “G obarajo-lecua” de 63 a reas y 39 c e n tia re a s a rg o m a l y h e le c h a l) e d o G o b a ra jo le k u e ta (1 9 0 4 , O U A C /4/14/5) gisa dokum entatzen bada ere, ahozko bertsioak M ikelete hitza m antentzen Foru-taldeko kideek arropa garbitzen zuten tokiari egiten dio erreferentzia. Toponim o erlazionatuak: M ikeleteen gobarajolekuerreka. G o b ad a: B o k ata, g arb itz ek o dag o en arropa. G o b a d a jo : A rro p a g arbitu. Ikus Gobaraerreka.

Mikeletxone. Baserria. E rrepidearen ondoan kokatua, U galdetxoko industria-poligonoaren parean. M ikehntxone ahoskatzen da, baina dokum entatutako form a gehienetan M ikeletxone ida­ tzita agertzen da. Form a hau logikoagoa d a (M ikeletxoren etxea).

Militxo. Baserria. Ergoiengo baserria.

Milliene. Etxea. Iturriotzen dago etxea, gehienetan M illiene (1738, O U A C /4/10/1; 1805, OGPAR Lib H 342 Fol 25; 1843, OGPAR Lib H 343 Fol 72 V to; 1940, O U A B /3/I/1/2) for^^arekin dokum entatzen da. A hozko form a M illene da.

Mimirrimauta. Parajea. Suantza baserritik hurbil dagoen izen gogorarazlea.


Se encuentra a m edio cam ino entre los caseríos L arrazabal y Urraide. L a cim a reciba este nom bre y el collado M izpiretalepo. M izpira: nom bre derivado del latín M espilus. Fruto com estible del níspero (árbol caducifolio de la fam ilia de las rosáceas).

Molintxone. Casa. C asa de Altzibar. Su origen puede estar en la form a castellana de M olino, poste­ riorm ente dim inutivizada. En la docum entación se observa la alternancia b/m a prin­ cipio de palabra, aunque las form as con b son m ayoritarias en los escritos m ás anti­ guos. A nte la duda, se escoge la versión oral.

Momotegi. Caserío. Se pronuncia M om oti. Se localiza sobre el valle de Arditurri. Topónim os relacionados: M om otegierreka.

M ontañegizoko. Paraje. Parece de origen rom ance. M ontaña+hegia+zokoa. Se pronuncia M ontañeizoko. Q ue el origen está en la palabra M ontaña parece claro por la docum entación (1837, O UA C/4/12/1 “en el parage llam ado M ontaña junto á los terrenos”). Se encuentra en una característica curva de la carretera a Artikutza, pasado el cruce del caserío Iragorri.

M ugako erreka. Regata. N om bre claro y transparente, cercano a la m uga de Irun.

M ugako harria. Cima, cumbre. Una de las peñas de Arkale.

Mugaluzegaña. Paraje. Pronunciado M ualix o M ualixgaña, tam bién recibe el nom bre de Amizti. C erca del lím ite con Irun. En algunos casos se ha perdido la - e final. M itxelena afirm a lo sig u ien te en FHV: “ Hay, en efecto , ejem p lo s claros de ca íd a de -e en segundo m iem bro de com puesto”

Mugarriegi. Paraje. Mugarriegigaña. M ugarriegi y M ugarriegigaña, en el lím ite entre O iartzun y Lezo. Según infor­ m antes, conocido tam bién com o M akurri o M akurregi.

Mugarriko hegia. A unque no se ha tenido constancia oral de la existencia de este topónim o, es bas­ tante com ún (y lógico). Del análisis de la docum entación se encuentran al m enos dos 238


Miranda, Etxea. 1499. urteaz geroztik dokum entatzen da. Jatorri errom anikoa du. G aur egun eror­ tzeko zorian, Iturriozko hirigunean dago. T oponim o erlazionatuak: M irandaborda, seg u r aski M irandarekin erlazionatua, T x ik ierd itik h u rb il d ag o e ta X V II. m en d eaz g ero ztik b arra-b a rra dokum entatua. M irandabordaerreka, aurreko etxetik oso hurbil dagoen ubidea. M irandako etxebebehin bakarrik aipatzen da dokum entuetan eta segur aski M irandabordari buruz ariko da. M irandazabal, m uino batean kokatua, G urutzetik hurbil.

Mitxelena. Etxea. A hozko form a M itxelena da. D okum entuetan, -a (1701, LSA H FM 03/45) zein - e (1675, D EA H 2645/002-00) letraz am aitutako lekukoak agertzen dira. Z alantza dago­ enez ahozko bertsioa aukeratu da.

Miura. Baserria. E uskaraz hitza argi dago: M iura=m ihura (gaztelaniazko m uérdago). B ailaran em a­ ten den m /b eta r/d ohiko kontsonante-altem antziak toponim oa aldatzen du eta gazte^aniatik berriz interpretatzen da. M iura>B iura>B iuda eboluzioa ikusi da. Hori hainbat dokum entutan antzem an daiteke, hala ñola. Viuda (1802, 0 9 6 T “tierra de V iuda”), fig u ra (1828, OGPAR Lib H 594 Fol 83 V to “L a casa llam ada Vigura o Viuda en el barrio de Ergoyena”) eta abar.

Mizpiretagaña. Parajea, tontorra. Larrazabal eta U rraide baserrien arteko erdibidean dago. Tontorrak izen hau har­ tzen du eta lepoak M izpiretalepo. M izpira: latinezko M espilus-etik eratorriko hitza. M izpirondoaren (errosazeoen fam iliako zuhaitz hostogalkorra) fruitu jangarria.

Molintxone. Etxea. A ltzib ark o etxea. Jato rria, gaztelaniazko M olino form an egon daiteke. B era n ­ duago tx ik ig arritu egin zuten. D okum entazioan ikusten d a hitzaren h asieran b/m arteko altem antzia, b duten form ak idatzi zaharragoetan gehiago agertzen badira ere. ^Zalantzaren aurrean, ahozko bertsioa aukeratzen da.

Momotegi. Baserria. M om oti ahoskatzen da. A rditurriko haranean kokatzen da. Toponim o erlazionatuak: M om otegierreka.

Montañegizoko. Parajea, Jatorri errom anikoa duela dirudi. M ontaña+hegia+zokoa. M ontañeizoko ahoskatzen da. Jatorrian M ontaña hitza dela argi dagoela dirudi dokum entazioa ikusiz gero


parajes con este nom bre: M ugarrico-eguiya (1892, A M E C/5/V/8/1 “parage en el que se sitúan los lotes de la suerte de Suerrin”) y (1931, A M E C/5/V /12/5 “teniendo a la vista, luego, los parajes de A rribeltz, M ugarriko-eguiya e Irurita”).

M ugarrietako hegia. Paraje, loma. Es la ladera que desciende desde los caseríos Barin y B aringarate de Errenteria.

M ugarrietazabala. Paraje. Situado en el cruce del caserío B elaztegi, se pronuncia M ugarrixabala.

M ugarriluze. Paraje, cima. Se trata de la lom a situada a la izquierda de la carretera, pasados los caseríos Pikokarate y antes de llegar a la m uga de Irun.

M uinterri. Paraje. Se pronuncia M ontterri, de ah í la - i - que se propone antes de la n. E stá poco docu­ m entado (3 testigos en el siglo XX). Topónim os relacionados: M uinterrigaña.

Munagirre. Cima. Uno de los nom bres m ás m altratados de la toponim ia de O iartzun, las form as m ás utilizadas en m apas y descripciones son M unanier y M unerre, claram ente incorrectas. El origen del topónim o es la palabra m unoa (cim a, cum bre) que, con la típica alter­ nancia consonantica m /b da bunoa. De ah í surge B unanagirre, B unanier, etcétera.

Munoa. Caserío. C aserío de Ergoien, m uy cercano a Iparragirre Palazio. Se ubica en una pequeña elevación del terreno. P ronunciado M unua, los docum entos ofrecen form as con inicio en b y m. Teniendo en consideración la alternancia nVb, preferim os la form a original. Otro tanto en otros topónim os sim ilares a éste.

Munoaundi. Paraje. Se pronuncia M unondi. Es una cim a situada al este de Txikierdi. Se docum enta desde el siglo XVIII.

Munotxiki. Cima, cumbre. Al norte de M unoaundi, es una elevación m ás discreta coronada por una cruz. Tam bién se docum enta desde el XVIII. Topónim os relacionados: M unotxikiko azpia, M unotxikiko hegia.


(1837, O U A C/4/12/1 “en el parage llam ado M ontaña junto á los terrenos”). A rtiku­ tzarako errep id ek o bihurgune berezi batean dago, Iragorri baserriko bidegurutzea igaro ondoren.

Mugako erreka. Ubidea. Izen argi eta gardena, Irungo m ugatik hurbil.

Mugako harria. Gailurra, tontorra. A rkaleko haitzetako bat.

Mugaluzegaña. Parajea. M ualix edo M ualixgaña ahoskatua, A m izti izena ere hartzen du. Irungo m ugatik gertu. A m aierako -e galdu egin da zenbait kasutan. M itxelenak honela dio FHVn: “B adira bai hitz konposatuaren bigarren osagaian - e letra galdu duten adibide argiak”

Mugarriegi. Parajea. Mugarriegigaña. O iartzun eta L ezo arteko m ugan M ugarriegi eta M ugarriegigaña. Inform anteen arabera, M akurri edo M akurregi bezala ere ezaguna.

Mugarriko hegia. Toponim o hau egon zenik ahozko ziurtasunik ez dagoen arren, nahiko arrunta (eta logikoa) da. D okum entazioa aztertuta, gutxienez izen bereko bi paraje daudela esan daiteke: M ugarrico-eguiya (1892, A M E C /5/V /8/1 “parage en el que se sitúan los lo tes d e la su e rte de S u e rrin ” ) e ta M u g a rrik o -e g u iy a (1 9 3 1 , A M E C /5 /V /1 2 /5 “teniendo a la vista, luego, los parajes de A rribeltz, M ugarriko-eguiya e Irurita”).

Mugarrietako hegia. Parajea, bizkarra. Errenteriako B arin eta B aringarate baserrietatik jaisten den hegala da.

Mugarrietazabala. Parajea. B elaztegi baserriaren bidegurutzean kokatua, M ugarrixabala ahoskatzen da.

Mugarriluze. Parajea, tontorra. Pikokarate baserriak igarota eta Irungo m ugara heldu aurretik, errepidearen ezkerrean dagoen bizkarra da.

Muinterri. Parajea. M ontterri ahoskatzen da, horregatik n letraren aurretik - i - proposatzen da. Doku■^entazio gutxi dago (3 lekuko XX. m endean).


M untoa: pequeña elevación, a veces artificial, del terreno. Palabra m uy com ún en toponim ia. D ocum entado en el siglo XX {1906, O U A C/4/14/5 “el terreno conocido con el nom bre de M untua”).

Musuru. Casa. C asa de la calle E lorrondo, en Elizalde. Se pronuncia M uxuru.

M utxitxizoko. Paraje. H ondonada cercana a Eldotzerrota.

Nafarribia. Paraje y caserío. Se conoce con este térm ino el vado que existe en en Tornolaerreka a la altura de P ortuberriko M akinetxea, de hecho es tam bién uno de los nom bres que tiene esta casa. Está docum entado desde el siglo X V III y queda constancia de que es un paraje y no un edificio en m uchos escritos (1900, O U A A /1/98, p. 73 r “se ordene deses­ com brar el cam ino vecinal situado entre las caserías Penadegui y Penadegui chiqui, que se halla obstruido por las tierras vertidas por el contratista que ejercita la apertura de zanjas para conducción de aguas al punto N aparribiya”), (1894, O U A D /1/8/2 “se hallan casi inutilizados los pasos ó pontones existentes en los puntos N afarribicoerreca, Epeleco-erreca, O tsandolaco-urgurutzia, Penadegui chiquico-zubiya, Penadeguico-zubiya y M ugarríco-zabala”).

Nikasione. Casa. Se conoce com o M atxillendane.

Oiartzabalaundi. Caserío. Se docum enta desde el siglo X V (1499, M UGIO, 165.or. “casa de O yarzabal la m ay o r”), aunque la form a en eu skara aparace m ás tarde (O yarzabal andia, 1625, LM I, 93.or.). Solam ente aparece aparece una form a con artículo y es m uy m oderna (O yarzabal-aundía, 1960, OUA B/3/II/9/3). T opónim os relacionados: O iartzab altx ik i, tam bién aparece en 1499 (M U G IO , 165.or. "casa de O yarzabal de Johan Lopez (O yarzabalchipia)”) y en otros legajos (O yarzabal m enor, 1591, ZEA 215.19), casi siem pre sin artículo y con el sufijo -tx ik i en vez de txipi. O iartzabalberri, caserío docum entado desde 1761 (OU A B/5/1/3). O iartzabal tam bién aparece solo desde 1675 (D EA H 2645/002-00), com o Oiartzabal Iragorri (D EA H 2643/003-00) o com o Ibarra O iartzabal (1802, 0 9 6 T ). Hay que tener en cuenta que adem ás de los dos caseríos anteriorm ente citados, se encuentra el caserío O iantzabal en Karrika. N o confundir.


Toponim o erlazionatuak: M uinterrigaña.

Munagirre. Tontorra. O iartzungo toponim ian kalte gehien jasan duten izenetako bat. M apa eta deskribaPenetan gehien erabilitako form ak dira M unanier eta M unerre, okerrak argi eta garbi. Toponim oaren jato rria m unoa (gailurra, tontorra) da, eta m /b ohiko kontsonante-alternantziarekin bunoa em aten du. B ertatik sortu dira Bunanagirre, B unanier, eta abar.

Munoa. Baserria. E rgoienen dagoen baserria, Iparragirre Palaziotik oso hurbil. Lurraren goragune txiki batean kokatzen da. M unoa ahoskatua, dokum entuetan b eta m letrez hasitako form ak ikus daitezke. Jatorrizko form aren aide egin da, m /b altem antzia kontutan hartuz. B este hainbeste toponim o honen antzeko beste toponim oetan.

Munoaundi. Parajea. M unondi ahoskatzen da. T xikierdiren ekialdean kokatutako tontorra da. XVIII. t^endeaz geroztik dokum entatu da.

Munotxiki. Gailurra, tontorra. M unoaundiren iparraldean, gainean gurutze bat duen goragune txikiagoa da. Hau ere XVIII. m endeaz geroztik dokum entatu da. Toponim o erlazionatuak: M unotxikiko azpia, M unotxikiko hegia.

Muntokaskoa. Parajea, tontorra. M untoa: L urraren goragune txikia, zenbaitetan artifiziala. O so hitz arrunta toponi^ ia n . XX. m endean dokum entatua (1906, O U A C /4/14/5 “el terreno conocido con el nom bre de M unktua”).

Musuru. Etxea. Hlorrondo kalean dagoen etxea, Elizalden. M uxuru ahoskatzen da.

Mutxitxizoko. Parajea. E ldotzerrotatik hurbil dagoen sakonunea.

^afarribia. Parajea eta baserria. P ortuberriko M akinetxearen parean Tom olaerrekan dagoen ibia term ino honekin ezagutzen da. Izan ere, etxe honek dituen izenetako bat da. XVIII. m endeaz geroztik dokum entatuta dago, eta paraje bati buruz eta ez eraikin bati buruz ari garela idatzi askotan jaso ta geratzen da (1900, O U A A /1/98, p. 73 r “se ordene desescom brar el eam ino vecinal situado entre las caserías Penadegui y P enadegui chiqui, que se halla obstruido p o r las tierras vertidas por el contratista que ejercita la apertura de zanjas


Uno de los lugares m ás conocidos de O iartzun pero a la vez m ás desconocido en cuanto al tratam iento del topónim o. Lo cierto es que es una form a dudosa y bajo el punto de vista actual la form a m ás transparente sería O ianleku, tal y com o se viene utilizando incorrectam ente. A la luz de la docum entación se tienen los siguientes datos. El docum ento m ás antiguo es de 1600, se encontró en la A rchivo de la Real C hancillería de Valladolid y m uestra la form a O ieleku (A C H V 7 “que se nom bran y se lla­ m an bigandis de suso y oyelecu y basata que son y serán propios y zorrola”). Esta form a se repite en 1753 (O U A B /5/1/3), 1821 (O U A C /4/10/3 y O U A C /4/10/5), 1836 (O U A C /4/17/1), 1861 (OU A C /4/9/4), 1881 (O U A C /4/15/2) y 1909 (OU A B/5/3/4). Tam bién aparece con -n -, es decir, O ienleku en 1765 (OU A B /5/1/3), 1772 (OU A B/5/1/3), 1818 (O U A C /4/12/1), 1836 (O U A C /4/17/1). En 1681 aparece la fo rm a O ialeku, con - a - , (O U A B /5/1/2) pero no vuelve a encontrarse hasta 1821 (OGPAR Lib H 594 Fol 18^ A partir de finales del X IX es la form a predom inante. O ianleku, p or su parte, es la form a m enos utilizada y sólo se docum enta en 1818 (O U A C /4/12/1) y 1836 (O U A C /4/17/1). A la vista de estos datos, parece que la form a con - e - es la m ás correcta y que las form as sin - n - son m ayoría. Al ser un topónim o tan conocido no se puede hacer caso a la versión oral, ya que es fácil que se haya corrom pido. Topónim os derivados: O ielekuiturri, O ielekuko borda.

Okalarre. Caserío. Pertenece al barrio de G urutze. En los últim os años se ha com enzado a utilizar la form a O kelarte, incorrecta.

Okillegi Tam bién llam ado O killegiaundi, es uno de los caseríos m ás alejados de O iartzun, se encuentra a orillas de la regata Añarbe. Se pronuncia Okilli y está docum entado desde el siglo X VI (1555, ACHV8 “el dicho m onte de O quillegui”). A m ediados del X IX adopta la form a O killegiaundi frente a O killegitxiki, un caserío cercano. Topónim os relacionados: O killegitxiki, caserío. O killegierreka. O killegiko hegia. O killegizubia, docum entado en 1904 (OU A D/1/8/2), posiblem ente en la época en que se pone en funcionam iento la central eléctrica. O killegiko m akinetxea. O kille­ giko presa. O killegiko zabala.

Olaberria. Caserío y paraje. Situada a la entrada del valle de A rditurri, fue una im portante ferrería que se docum enta desde com ienzos del siglo XVI. A lgunos escritos m ás m odernos reflejan la form a O laberriaga (1751, OUA B /5/1/3 “en el parage llam ado olaverriaga” ; 1761.


para conducción de aguas al punto N aparribiya”), (1894, O U A D /1/8/2 “ se hallan casi inutilizados los pasos ó pontones existentes en los puntos N afarribico-erreca, Epeleco-erreca, O tsandolaco-urgurutzia, P enadegui chiquico-zubiya, Penadeguicozubiya y M ugarrico-zabala”).

Nikasione. Etxea. M atxillendane bezala ezagutzen da.

Oiartzabalaundi. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatzen da (1499, M UGIO, 165.or. “casa de O yar­ zabal la m ayor”), euskarazko form a beranduago agertu bazen ere (O yarzabal andia, 1625, L M I, 93.or.). A rtikuludun form a bakarra agertzen da eta oso berria da (O yarza­ bal-aundía, 1960, O U A B/3/II/9/3). Toponim o erlazionatuak: O iartzabaltxiki, 1499. urtean (M UG IO, 165.or ”casa de O yarzabal d e Jo h an L opez (O y a rza b alch ip ia)” ) e ta b este h ain b at p ap er-so rtatan (Oyarzabal m enor, 1591, Z E A 215.19) ere agertzen da, ia beti artikulu gabe eta txipi Ordez -tx ik i atzizkiarekin. O iartzabalberri, 1761. urteaz geroztik dokum entatutako baserria (O U A B/5/1/3). O ia rtz a b a l, 1675. u rte tik a u rre ra (D E A H 2 6 4 5 /0 0 2 -0 0 ), O ia rtz a b a l Ira g o rri (E>EAH 2643/003-00) edo Ibarra O iartzabal (1802, 0 9 6 T ) gisa ere agertzen da. K ontuan izan behar da goian aipatutako bi basenriez gain, K arrikan badela O iant­ zabal izeneko baserria. Ez nahastu.

Oieleku. Parajea. O iartzungo toki ezagunenetako bat, baina aldi berean ezezagunenetakoa toponi^ o a r e n tratam en d u ari dagokionean. E gia esan fo rm a za la n tzag a rria da, eta gaur ^§ungo ikuspuntutik form a argiena O ianleku izango litzateke, oker erabiltzen ohi den bezala. D okum entazioa ikusita, honako datu hauek ditugu: D okum entu zaharrena 1600. urtekoa da. R eal C hancillería de Valladolid-eko artxihoan aurkitu zuten, eta O ieleku form a biltzen du (A C H V 7 “que se nom bran y se lla­ g a n bigandis de suso y oyelecu y basata que son y serán propios y zorrola”). Form a bau errepikatu egiten d a 1753an (O U A B /5/1/3), 1821ean (O U A C /4/10/3 y OUA 0 /4 /1 0 /5 ) , 183 6 an (O U A C /4 /1 7 /1 ), 18 6 1 ean (O U A C /4 /9 /4 ), 18 8 1 ean (O U A 0/4/15/2) eta 1909an (O U A B/5/3/4). ■n- letrarekin ere agertzen da, hau da, O ienleku 1765ean (O U A B /5/1/3), 1772an (OUA B /5/1/3), 1818an (O U A C /4/12/1) eta 1836an (O U A C /4/17/1). 1 6 8 le a n O ialek u fo rm a bildu zen, -a- letrarekin, (O U A B /5/1/2), bain a 1821. “rtera arte (OGPAR Lib H 594 Fol 18) ez zen berriz hórrela idatzi. XIX. m endearen arnaieratik aurrera form a hau nagusitu da. O ianleku, bestalde, gutxien erabilitako form a da eta 1818an (O U A C /4/12/1) eta I836an (O U A C /4/17/1) bakarrik dokum entatu zen.


O U A B /5/1/3; Í814,O U A C/4/11/1) pero son m uy pocos en núm ero y posiblem ente se refieran al paraje de O laberria. El nom bre de esta ferrería, abundantem ente docu­ m entado, se transcribe siem pre con el artículo final, aunque a partir de m ediados del siglo X X se pierde. Se recom ienda m antenerlo. En cuanto al paraje hom ónim o, se encuentra aguas arriba de Penadegi, una anti­ gua ferrería entre A iako H arria y Oieleku. Los topónim os de esta zona son Olaberriegia, O laberrigainzabal y O laberrierreka. Q uizás en origen se denom inó Olaberriaga, pero es difícil de saberlo, y a que hay m uy pocas form as docum entales en este sen­ tido. A lgunos d o cum entos interesantes son (1691, O U A B /5/1/2 “ en el puesto del exido de olaverria”), en el que habla de un egido o (1878, O U A B/3/I/5/1 “C uatro­ cientas cuarenta áreas y cuarenta y nueve centiáreas de terreno nom brado O laberria, situado en ám bos lados del cam ino carretil que desde la ferrería baja al barrio de Ergoyen, parte cercado con prado y vivero, y el otro con castaños y plantios de diver­ sas clase s” ), (1895, O U A C /4/14/1 “en el m onte com unal de O lab erria”), (1898, O U A D /1/6/5 “cam ino de O laberria á Incensoro”)

Olaetxea. Caserío. Se encuentra m uy cerca de la anterior casa. Fue la casa del ferrón, de a h í su nom ­ bre. A parece en la docum entación a m ediados del XVIII. Se recom ienda utilizar la form a con artículo, tal y com o viene en la m ayoría de los docum entos. Se pronuncia Olatxe. Según los inform antes se ubicó una casa conocida com o O laetxe en la parte tra­ sera de la casa A lkitxo de Ergoien. En la actualidad no quedan sino unas ruinas. Topónim os relacionados; O laetxem alda, O laetxeko tunela.

Olagarai. Caserío. Se docum enta en el siglo XV, fue la ferrería de la casa Zuaznabar. Hoy en día está desaparecida y sus terrenos ocupados por el polígono industrial de Ugaldetxo.

Olaizarra. Caserío. C om o O laizarra se docum enta a partir de 1675 (D E A H 2645/002-00), tam bién aparece la form a O laizarrea (1759, O U A B /5/1/3; 1761, O U A B /5/1/3 “B ibero de O laizarrea”) u O laizarré, generalm ente con tilde en la é (1884, O U A B /3/I/2/2). La form a O laiz es m ás antigua, lógicam ente, y se rem onta al siglo XV. La versión oral es O laizarré, p or lo que queda la duda de si la form a correcta es Olaizarrea. Topónim os relacionados; O laizberri y O laizklem ente, caserío, los nom bres son sm ónim os. A parece docum entado en 1615 (O laiz C lem ente, LM I, 9 3 .or.) y a partir de m ed iad o s del X IX co m ien za a den o m in arse O laizb erri (1857, nom enkiator). O laizm aria es otro caserío con la m ism a raíz, docum entado tam bién desde el XVII. O laizerlieta, p or su parte, es un paraje situado en las laderas de E rrenga, lejos de los caseríos.


Datu hauek ikusita, -e- duen form a zuzenena dela eta - n - gabeko form ak nagusi direla dirudi. H ain toponim o ezaguna denez, ezin zaio ahozko bertsioari jaram on ®gin, segur aski galdu egin baita. Toponim o eratorriak; O ielekuiturri, O ielekuko borda.

Okalarre. Baserria. G urutze auzoan dago. A zken urteetan O kelarre form a okerra erabiltzen hasi dira.

OkiUegi O killegiaundi izenez ere ezagutzen dena, O iartzunen urrunen dauden baserrietako bat da. A ñ arb e u b id earen ertzean dago. O killi ah o sk atzen d a e ta X V I. m endeaz geroztik dokum entatua dago (1555, A C H V 8 “el dicho m onte de O quillegui”). XIX. te n d e a re n erdialdera, O killegiaundi form a hartu zuen inguruan zegoen O killegitxiki baserritik bereizteko. Toponim o erlazionatuak; Okillegitxiki, baserria. Okillegierreka. O killegiko hegia. Okillegizubia, 1904an dokum entatua (OUA D/1/8/2), segur aski zentral elektrikoa martxan jarri zuten garaian. Okillegiko makinetxea. Okillegiko presa. Okillegiko zabala.

Olaberria. Baserria eta parajea. A rditurri bailararen sarreran kokatua, XVI. m endearen hasieratik dokum entatua d agoen b u rd in o la g a rra n tz itsu a izan zen. Z en b a it id atzi b erriag o tan O lab e rriag a form a agertzen da (1751, O U A B /5/1/3 “en el parage llam ado olaverriaga” ; 1761, OUA B /5/1/3; 1814,OUA C /4/11/1), baina oso gutxi dira eta segur aski O laberriako Parajeari buruz ari dira. D okum entu askotan agertzen den burdinola honen izena, beti, am aierako artikuluarekin transkribatzen bada ere XX. m endearen erdialdetik aurrera galdu egiten da. G ordetzeko gom endatzen da. Izen bereko parajeari dagokionean, P enadegitik gorako uretan, A iako H arria eta O ieleku arteko antzinako burdinola dago. Inguru honetako toponim oak dira O labetTiegia, O laberrigainzabal eta O laberrierreka. B eharbada hasieran O laberriaga deitu bazen ere, zaila da jakitea, honen inguruan oso form a dokum ental gutxi daudelako. H ona hem en zenbait dokum entu interesgarri: herri-lur bati buruz hitz egiten duena (1 6 9 1 , O U A B /5 /1 /2 “ en el p u e sto d el e x id o d e o la v e rria ” ) ed o (1 8 7 8 , O U A B /3/I/5/1 “ C uatro cientas cu aren ta áreas y cu aren ta y nueve cen tiáreas de terreno nom brado O laberria, situado en ám bos lados del cam ino carretil que desde la ferrería baja al barrio de Ergoyen, parte cercado con prado y vivero, y el otro con castaños y plantíos de diversas clases”), (1895, O U A C/4/14/1 “en el m onte com unal de O labe^ a ”), (1898, O U A D /l/6 /5 “cam ino de O laberria á Incensoro”).

Olaetxea. Baserria. A urretik aipatutako etxetik oso hurbil dago. O lagizonaren etxea izan zen, hortik dator izena. D okum entuetan XVIIL m endearen erdialdean agertu zen. Form a artiku­ luarekin erabiltzea gom endatzen da, dokum entu gehienetan bildu den bezala. Olatxe ahoskatzen da.


Fue fe rren a y se docum enta desde el siglo XV. Se encuentra en Ergoien, en la zona m ás baja del casco urbano.

Cialde. Caserío. Tam bién se docum enta en el XV. Se ubicaba en Altzibar, cerca de la ferrería de U garte, de ah í su nom bre. A la luz de la docum entación se puede deducir la existen­ cia de otro O lalde en Ergoien (1898, O U A D/1/6/5 “cam ino de O laidé á Penaqui”), suponiendo que Penaqui es Penadegi.

Oialeku. Caserío. Caserío de Karrika.

Olandretxone. Caserío. Pertenece a Ergoien, se encuentra ju n to a la carretera que va de Elizalde a este barrio. Las form as docum entales son m uy variadas, lo que arroja dudas sobre su gra­ fía correcta. Las m ás antiguas son O landretxone (1802, 0 9 6 T ; 1826, OGPAR Lib H 594 Fol 58; 1827, OGPAR Lib H 594 Fol 72; 1828, OGPAR Lib H 594 Fol 80 Vto; 1841, OGPAR Lib H 343 Fol 20; 1841, OGPAR Lib H 343 Fol 24). La - r - parece perderse en O landetxone (1831, OGPAR L ib H 594 Fol 109) y finalm ente, term i­ nando el siglo X IX , la - e - se transform e en - i - dando O landitxone (1883 O U A B /3 /II/9 /5 ; 1894, O U A B /3/II/24; 1940, O U A 0674-04). L a fo rm a oral actual es Olanditxone.

Olatzene. Caserío. C aserío de Ergoien, am pliam ente docum entado.

Olaunditu. Paraje. Se d o cu m en ta com o O laganditu (1741, O U A B /5/1/2), O landitu (1814, O U A C/4/11/1 “en el parage nom brado O landitu”) y O launditu (1861, OUA C/4/9/4). Esta form a es algo m ás m oderna pero suficientem ente docum entada, adem ás de coincidir con la versión oral (Olaundittu). Se encuentra en la carretera de A ritxulegi, después de la últim a curva de herradura. Topónim os relacionados; O laundituerreka, O laundituko erm ita. R especto a este últim o, los inform antes consultados refieren que no han conocido sino unas paredes arrum adas, aunque recuerdan que sus m ayores acudían a m isa a la citad a erm ita. Estaba bajo la advocación de Santa A geda y sus piedras fueron aprovechadas en la construcción de la carretera de Lesaka.

Olazabalene. Seguram ente es un nom bre que recibe el caserío Isasi.


Inform anteen arabera E rgoien auzoan A lkitxo etxearen atzean O laetxe izeneko beste etxe bat izan zen. Egun pareta zaharrak besterik ez daude. Toponim o erlazionatuak: O laetxem alda, O laetxeko tunela.

Olagarai. Baserria. XV. m endean dokum entatu zen. Z uaznabar etxeko burdinola izan zen. G aur egun desagertua dago eta lur horiek U galdetxoko industria-poligonoak okupatu ditu.

Olaizarra. Baserria. O laizarra g isa 1675. u rtetik au rrera d o kum entatzen d a (D E A H 2645/002-00); halaber, O laizarrea (1759, O U A B /5/1/3; 1761, O U A B /5/1/3 “B ibero de O laizarrea”) edo O laizarré, norm alean é azentu-m arkarekin, (1884, O U A B /3/I/2/2) form ak ager­ tzen dira. O laiz form a zaharragoa da, noski, XV. m endekoa. A hozko bertsioa O laizatTe denez zalantza dago form a zuzena O laizarrea ote den. T oponim o erlazionatuak: O laizberri eta O laizklem ente, baserria, izenak sinoniiitoak dira. 1615. urtean dokum entatu zen (O laiz C lem ente, LM I, 93.or.) eta XIX . liiendearen e rd ia ld e tik au rrera O laizb e rri (1857, n o m en k iato r) izena h artu zuen. O laizm aria, erro bera duen beste baserri bat da, XVII. m endeaz geroztik dokum enta­ tua. O laizerlieta, bestalde, errengako hegaletan dagoen parajea da, baserrietatik urrun.

Olaizola. Baserria. B urdinola izan zen eta XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. Ergoienen dago, hirigunearen behealdean.

Olalde. Baserria. Hau ere XV. m endean dokum entatu zen. A ltzibarren zegoen, U garteko burdinola­ tik hurbil. H ortik dator bere izena. D okum entazioa ikusita, Ergoienen beste O lalde bat zegoela esan daiteke (1898, O U A D /1/6/5 “cam ino de O laldé á Penaqui”), Pena<iui Penadegi dela pentsatuta.

Oialeku. Baserria. K arrikako baserria.

Olandretxone. Baserria. Ergoieni dagokio; Elizaldetik Ergoienera doan errepidearen ondoan dago. Dokuuientuetan form a diferenteak agertzen direnez, grafia zuzenari buruz zalantza dago. Z aharrenak O landretxone dira (1802, 0 9 6 T ; 1826, O GPAR L ib H 594 Fol 58; 1827, OOPAR L ib H 594 Fol 72; 1828, OGPAR Lib H 594 Fol 80 V to; 1841, OGPAR Lib H 343 Fol 20; 1841, OGPAR Lib H 343 Fol 24). O landetxone (1831, OGPAR L ib H ^94 Fol 109) form an - r - galdu egiten dela dirudi. E ta azkenean, XIX . m endearen am aieran - e - letra —i- letran eraldatzen da O landitxone (1883, O U A B /3/II/9/5; 1894, OUA B /3/II/24; 1940, OUA 0674-04) form a em anez. G aur egun ahozko form a O lan­ ditxone da.


Con este nom bre se conocen varias casas, algunas desaparecidas. Una de ellas se refiere a la antigua ferrería de lurrita, en U galdetxo. La casa Z uaznabar, en el m ism o barrio, tam bién poseía una ferrería con este nom bre. A guas arriba de E rgoien, se en contraba otra O lazar, cerca de O laberri. F inalm ente, en la zona de P enadegi se localiza la última. Topónim os relacionados: O lazarzoko y O lazarerreka (1884, O U A C/4/14/1 “en el punto denom inado O lazarco-erreca”), en Penadegi.

Olazíregibekoa, Olaziregígoikoa. Caseríos. La casa O laziregi, situada sobre un altozano que dom ina el barrio de Iturriotz, se d o c u m e n ta d e s d e 1499. L a s p rim e ra s c ita s q u e c o n s id e ra n lo s d o s e d ific io s (bekoa/goikoa) reflejan la form a O laciregui de yuso y O laciregui de susso (1591, ZEA 215.19), Olaciregui de abajo y O laciregui de arriba (1591, Z E A 215.2), O lacire­ gui vaxa y O laciregui alta (1802, 0 9 6 T ). N o hay docum entación histórica que refleje la form a en euskara. U n bonito escrito de 1898 cuenta que “Se acuerda aislar la case­ ría O laciregui por haber viruela” (OU A A/1/97).

Ollarragirre. Caserío. D ocum entado en el siglo XV, se encuentra en la salida de Elizalde hacia G urutze, un poco p or debajo de la carretera.

Olotzaga. Caserío. La form a oral es O latz, posiblem ente por asim ilación con los caseríos O laizarra, O laizm aria y O laizberri. E tim ológicam ente es m ás lógico considerar la form a oÍo (avena), y adem ás la docum entación es contundente al m ostrar m ayoritariam ente la form a O losaga y O lozaga (1752, O U A B/5/1/3 “bivero de O lozaga”). N o obstante, hay que señalar la existencia de la form a O lazaga desde 1713 (AM E, C /5/II/2/6 “que ai d esd e los m oxones de O lazagaburu”), si bien ese m ism o año aparece con —o(1713, A S E f°. 320), los dos docum entos pertenecen al archivo de E rrenteria. La siguiente cita cronológica con - a - es de 1826 (A M E B/4/I/1/1) y no vuelve a aparecer hasta y a entrado el siglo XX. Por el contrario, la form a O lozaga se extiende a lo largo del tiem po. 01o: Avena sativa, se utiliza para alim entar al ganado + sufijo -tza. Topónim os relacionados: Olotzagaburu.

Ondarzuloeta. Paraje. R ecibe este nom bre la vaguada situada al Este de los caseríos A riuzieta, al sur del collado de Uzpuru.

Ondarzuloetagaña. Paraje, cima. Sin relación con el anterior, es la prim era elevación que hay al sur del túnel de A ritxulegi. En su cim a se encuentra el m ojón de San Tomas.


Olatzene. Baserria. E rgoienen dagoen baserria, oso dokum entatua.

Olaunditu. Parajea. O laganditu (1741, O U A B/5/1/2), O landitu (1814, O U A C/4/11/1 “en el parage nom brado O landitu”) eta O launditu (1861, O U A C /4/9/4) gisa dokum entatzen da. Azken form a pixka bat m odem oagoa bada ere behar bezala dokum entatua dago eta ahozko bertsioarekin (O laundittu) bat dator. A ritxulegiko errepidean dago, ferra forniako azken bihurgunearen ondoren. Toponim o erlazionatuak: O laundituerreka, O laundituko erm ita. A zken honi bum z, in form anteek dio ten ez beraiek pareta zaharrak besterik ez dituzte ezagutu, beren aurrekoek m ezatara joaten om en ziren bertara. Lesakako errepidea egiteko bertako harria erabili om en zen. Santa A gedaren adbokaziopean zegoen.

Olazabalene. Segur aski Isasi baserriari em an zaion izen bat da.

Olazar. Baserria. Izen h o n ek in h ain b at etx e ez ag u tzen d ira. H o rien arte an zen b ait d esa g ertu ta daude. Bata, U galdetxon zegoen antzinako lu rrita burdinola zen. Z uaznabar etxeak, auzo berean, izen bereko burdinola ere bazuen. E rgoiendik ibaian gora bazen O lazar izeneko beste bat, O laberritik hurbil. Azkenik, Penadegi ingum an beste bat zegoen. Toponim o erlazionatuak: O lazarzoko eta O lazarerreka (1884, O U A C/4/14/1 “en eì punto denom inado O lazarco-erreca”), Penadegin.

Olaziregibekoa, Olaziregigoikoa. Baserriak. Olaziregi etxea, Iturriotz auzoa azpian hartzen duen m uino batean kokatua, 1499. Urteaz geroztik dokum entatu da. Bi eraikinak (bekoa/goikoa) aipatzen dituzten lehen dokum entuek O laciregui de yuso eta O laciregui de susso (1591, Z E A 215.19), Olaciregui de abajo eta O laciregui de arriba (1591, Z E A 215.2), eta O laciregui vaxa eta Olaciregui alta (1802, 0 9 6 T ) form ak biltzen dituzte. Ez dago euskarazko form a jaso ­ tzen duen dokum entazio historikorik. 1898ko idatzi polit batek honako hau dio; “ Se acuerda aislar la casería O laciregui por haber viruela (OU A A /1/97).

Ollarragirre. Baserria. XV. m endean dokum entatua, Elizaldeko irteeran dago G um tzeko bidean, errepi­ dea baino pixka bat beherago.

Olotzaga. Baserria. A hozko form a O latz da, segur aski O laizarra, O laizm aria eta O laizberri baserrie­ kin asim ilatzeagatik. Etim ologikoki norm alagoa d a olo form a kontuan hartzea, eta


U na de las laderas que cierran el valle de Arditurri. La zona alta recibe el nom bre de O rdoko y la baja Ordokotxiki. A unque hay un único testim o n io (O rdoqui, 1753, O U A B /5/1/3), detrás de la form a O rdoko podría estar el térm ino O rdoki, transform ado por asim ilación de las vocales i>o. De ser así, la asim ilación sería m uy antigua. Ordoki; L lano (Sust./Adj.). M. Tam bourine afirm a lo siguiente en su obra C rónicas de los A pellidos Vascos; “No siem pre distinguim os en euskera el significado de los térm inos O rdokia y Z elaia (...) O rdokia es un plano con cierta inclinación. Zelaia, por su parte, es m ás liso. (...). Form as relacionadas; O rdokoerreka, no se encuentra en A rditurri, sino cerca de Oieleku.

Ordosolegi. Caserío. Se encu en tra en E rgoien, cerca del casco urbano. Se pronuncia O rdoxelai. La docum entación apunta a 1a form a propuesta. Topónim os relacionados; O rdosolegierreka.

Orma. Casa. C asa del casco urbano de Iturriotz. Se docum enta desde el siglo XVII.

Oronozko zubia. Puente. Hoy bajo las aguas del em balse, parace ser que había m ás de un puente ya que se docum enta en plural (O ronozco zubieta, 1889, O U A C /4/20/5 “hasta el punto lla­ m ado O ronozco zubieta, siendo el lado derecho G oizueta y el izquierdo O yarzun” ; puente de O ronoz, 1898, O U A A/1/97). E n la m uga de G oizueta, es el puente de A ñarbepetriene.

Osabanea. Caserío. C aserío de A ltzibar, d ocum entado desde el siglo X V (O xava, 1499, M U G IO , 164.or.). Se pronuncia O xabane., si bien la m ayor parte de la docum entación aparece con artículo.

Ospitalzarra. Casa. Se trata de la actual biblioteca y casa de cultura de la calle D onibane en Elizalde, anexada a la capilla de Done Joanes. V éase esta voz en el apartado de hagiónim os. A ntiguo A silo-H ospital y M onum ental C ap illa adosada, de San Juan B autista. (O iartzun 1977).

Otabardegiko erreka. L a versión oral es O tardikoerreka, en los últim os años se ha sim plificado utili­ zando la form a O tadierreka, incorrecta. Se docum enta com o O tabardi (1741, OUA B/5/1/2), O taberde (1881, O U A C /4/15/2) u O tabardegui (1764, O U A C /4/14/1). Se localiza en Txikierdi, cerca del caserío Sorozarreta.


gainera dokum entazioa argia da nagusiki O losaga eta O lozaga (1752, O U A B/5/1/3 “bivero de O lozaga”) form ak biltzen baititu. H ala ere aipatu behar da O lazaga form a 1713. urteaz geroztik agertzen dela (A M E, C /5/II/2/6 “que ai desde los m oxones de O lazagaburu”), b aina urte horretan bertan - o - letrarekin ere agertzen da (1713, A SE ^ 320). Bi dokum entuak E rrenteriako artxiboan daude. - a - letrarekin berriz 1826. urtean agertu zen (A M E B /4/I/1/1), eta ez zen XX. m endeak aurrera egin arte berriz agertu. A itzitik, O lozaga form a denboran zehar behin baino gehiagotan agertu da. Olo: “Avena sativa”, abereak elikatzeko erabiltzen da + -tza atzizkia. Toponim o erlazionatuak: O lotzagaburu.

Ondarzuloeta. Parajea. A riuzieta baserrien E kialdean eta U zpuruko m uinoaren hegoaldean kokatutako ibarrak izen hau du.

Ondarzuloetagaña. Parajea, tontorra. A urrekoarekin erlaziorik gabe, A ritxulegiko tunelaren hegoaldean dagoen lehen goragunea da. B ere tontorrean San Tom as m ugarria dago.

Ordoko. Parajea. A rditurri bailara ixten duten hegaletako bat. G oiko zonak O rdoko izena du eta behekoak O rdokotxiki. Lekuko bakarra dagoen arren (O rdoqui, 1753, O U A B /5/1/3), agian O rdoki hitza dago O rdoko form aren atzean eta bokal arteko asim ilazioz i>o bilakatu da. H ala balitz, aspaldikoa litzateke asim ilazioa. Ordoki: Zabal (Iz./Izond.). M . Tam bourinek honela dio Euskal D eituren K ronikak lanean: “O rdokia eta Z elaia hitzen erran-nahiak ^2 ditugu beti bereizten eu skaraz ( ...) O rdokia goratasun batean den zelaia dela. '^Idiz, zelaia, apalagoa dela. (...). Erlazionatutako formak: Ordokoerreka ez dago Arditurrin, Oieletutik hurbil baizik.

OrdosoIegL Baserria. E rgoienen dago, hirigunetik hurbil. O rdoxelai ahoskatzen da. D okum entazioan, Proposatutako form a azaltzen da. Toponim o erlazionatuak: O rdosolegierreka.

Orma. Etxea. Iturriozko hiriguneko etxea. XVII. m endeaz geroztik dokum entatu da.

Oronozko zubia. Zubia. G aur egun urtegiko uren azpian, zubi b at baino gehiago zeudela dirudi, pluralean dokum entatzen baita (O ronozco zubieta, 1889, O U A C /4/20/5 “hasta el punto lla*iiado O ronozco zubieta, siendo el lado derecho G oizueta y el izquierdo O yarzun” ; puente de O ronoz, 1898, O U A A /l/9 7 ).


Elevación situada al O este de los caseríos G orrinzuloaga. La versión oral es Otaluzieta. e+e ha dado ie por disim ilación, se propone recuperar la form a original.

Otamotz. Paraje situado bajo ia carretera de A rtikutza, entre ésta y el caserío Oiartzabal.

Otarrengaña. Cima. En el A ñarbe, en el cam ino a U rraide, se trata de una pequeña elevación v un collado. Topónim os relacionados: Otarrenlepo.

Otatzaundi. Paraje. En la m argen derecha dei valle de Tom ola. O tatza= Otadi.

Oteitza. Paraje, cima. Z ona elevada al norte de los caseríos O zentzio. Se docum enta desde el siglo XVII, casi siem pre con artículo (1878, O U A B/3/I/5/1 “D oscientas nueve áreas y noventa y seis centiáreas de terreno helechal llam ado Uteiza, situado en la parte superior de la casería nom brada L ecunea”).

Otraitz. Paraje, cima. Las fom ias m ás antiguas divergen en la grafía (O zatriz, 1573, A M E A /1/6), (Otracín, 1761, O U A B /5/1/3), pero a p artir de m ediados dei X IX la fo rm a O traiz es m ayoritaria, aunque con variantes debido a la dificultad de su transcripción en caste­ llano (1906, A M E C /5/II/8/6 en 8 de D iciem bre de 1825 señaló el Ayuntam iento de R enteria el retazo nom brado O tzatriz u O sartis”). M ás fiables parecen ser los docu­ m entos redactados en euskara (1909, O U A A /6/2/2 “D atorren osteguna señalatu dala O yarzungo eta Errenteriko m endiyetan su-egurra botatzeko. Errenterikoetan izangod ala O traitz deritzen zayon parajean, eta O yarzungoetan, A rislucieta, B erinberri, U naileku eta Incensoroko ingum etan), o bien (1910, O U A A /6/2/2 “Que en el caso de E rrenteria será en el paraje denom inado “O traitz-azpiya” y en O iartzun ju n to a A rislucieta, O rdoco y junto a la borda de A talaya”). El paraje se sitúa entre E rrenteria y O iartzun, en la lom a que va de Sorondo a Aizegain.

Otsamantegi. Caserío. C aserío de Ergoien, se encuentra en el valle de Arditurri. Las form as docum enta­ les son m uy variables: O tsam entegui (1813, OGPAR Lib H 342 Fol 49 Vto), Otsam m te g u i (1 8 2 1 , O G PA R L ib H 594 F o l 22 V to ), O tsa m o n te g u i (1 9 1 0 , O U A B /3/II/37), O tsam antegui (1885, O U A B /3/II/17). La versión oral es O tsam antei, y ante tal diversidad se opta por acercarse a la form a oral.


G oizuetako m uga-m ugan. A ñarbepetrieneko zubia.

Osabanea. Baserria. A ltz ib a r k o b a s e rria , XV. m e n d e a z g e r o z tik d o k u m e n ta tu a (O x a v a , 1499, M u g i ó , 164.or.). O xabane ahoskatzen da, dokum entu gehienetan artikuluarekin agertzen b ad a ere.

Ospitalzarra. Etxea. E lizaldeko D onibane kaleko gaur egungo liburutegia eta kultur etxea dira. Done Joanes kaperari lotua. Ikus hitz hau hagionim oen atalean. A ntzinako B abesetxe-O spitalea eta atxikitako San Joan B ataiatzailearen K apera M onum entala. (O iartzun 1977).

Otabardegiko erreka. A hozko bertsioa O tardikoerreka da, azken urteetan sinplifikatu egin da O tadietteka form a okerra erabilita. O tabardi (1741, O U A B/5/1/2), O taberde (1881, OUA C/4/15/2) edo O tabardegui (1764, O U A C /4/14/1) gisa dokum entatzen da. Txikierdin dago, Sorozarreta baserritik hurbil.

Otaluzeta. Tontorra. G orrinzuloaga baserrien M endebaldean dagoen goragunea. A hozko bertsioa Ota^uzieta da. e+ e> ie em an du disim ilazioz, berezko -luze-dun form a berreskuratzea proposatzen da.

Otamotz. A rtikutzako errepidearen azpialdean kokatutako parajea, errepidearen eta O iartzahal baserriaren artean.

Otarrengaña. Tontorra. A ñarben, U rraiderako bidean, goragune txiki bati eta m uino bati deitzen zaie. Toponim o erlazionatuak: Otarrenlepo.

Otatzaundi. Parajea. Tornola bailararen eskuinaldean. O tatza= Otadi.

Oteitza. Parajea, tontorra. O zen tzio baserrien iparraldean dagoen g oragune bat. X V II. m endeaz geroztik dokum entatu da, ia beti artik u lu arek in (1878, O U A B /3/I/5/1 “D oscientas nueve áreas y noventa y seis centiáreas de terreno helechal llam ado U teiza, situado en la parte superior de la casería nom brada Lecunea”).


Topónim os relacionados: O tsam antegiko urgurutzea, O tsam antegierreka.

Otsandola. Paraje, cima. C im a secundaria del cordal de Errenga. En realidad O tsandola es toda la zona, la cim a se denom ina Gainzabal. Topónim os relacionados: O tsandolako urgurtzea, O tsandolaerreka, O tsandolako m integia.

Otsazuloeta. Paraje. H ondonada, cercana al caserío M adarim otza. Se pronuncia Otsazuluta. Se ha ocluido la vocal o en u en la palabra zulo, dando zulu. Se propone recuperar zulo.

Otsarte. Caserío. El caserío se quem ó hacia 1894 (OU A B/3/I/5/1 “las contribuciones que se giran al terreno labrante ju n to al solar de la casa quem ada de O charte”), en 1910 todavía era un solar (O U A B/3/II/15/1). En la actualidad existe un edificio con este nom bre cerca del polígono de Ugaldetxo.

Otsokone. Paraje. A u n q u e se p ro n u n c ia O tsak an e, la d o cu m en tació n ofrece las form as con - o (O chocone, 1827, O GPAR L ib H 594 Fol 69 V to “Inm ediato al paraje de O chocone”). Se encuentra en K arrika, por encim a de la carretera de Artikutza.

Otsuene. Caserío. Se docum enta desde el siglo XVII. En la actualidad existe la casa O tsueneberri, cerca del casco urbano de Altzibar.

Ozentzio. Caserío y ermita. E n el barrio Iturriotz. Edificio basado en la arquitectura popular, ubicado en zona rural. Según com entan lo construyeron en la Segunda G uerra C arlista, el cura Santa C ruz y sus tropas. Renovado. Pertenece a! patrim onio artístico m unicipal. El térm ino está m uy docum entado, y se extraen curiosas anécdotas, com o en 1875 (D EA H 2634/003-04 “C aserío de O cencio, donde en su grande y espaciosa sala), o en 1884 (O U A B /3/I/2/2 “Esteban A rbelaiz C aserío (O cencio) con fecha 1° Setbre 1884 solicitó licencia para poner taberna al por m enor”). Se pronuncia Ozentziyo. Topónim os relacionados:. O zentzio erm ita, O zentzioiturri, Ozentziotxiki.

Pablitoenea. Etxea. C asa que se encuentra en las laderas del m onte Urkabe.


OTRAITZ

Otraitz. Parajea, tontorra. F orm a zaharrenek grafia diferentea dute (O zatriz, 1573, A M E A /1/6), (O tracin, 1761, O U A B/5/1/3), baina XIX . m endearen erdialdetik aurrera O traiz form a nagusitzen bada ere, gaztelaniaz transkribatzeko zailtasunen ondorioz zenbait aldaera ditu (Í906, A M E C /5/II/8/6 “en 8 de D iciem bre de 1825 señaló el Ayuntam iento de R en­ teria el retazo nom brado O tzatriz u O sartis”). F idagarriagoak dirudite euskaraz idatzi­ tako dokum entuek (1909, O U A A /6/2/2 “D atorren osteguna señalatu dala O yarzungo ^ta Errenteriko m endiyetan su-egurra botatzeko. Errenterikoetan izangodala O traitz deritzen zayon parajean, eta O yarzungoetan, A rislucieta, B erinberri, U naileku eta Incensoroko ingum etan), o bien (1910, O U A A /6/2/2 “Errenterikoetan, izango dala “O traitz-azpiya” deritzen zayon parajean, eta O yarzungoetan, A rislucietaco onduan, O rdocon, eta A talayako borda onduan”). Paraje hau E rrenteria eta O iartzun artean dago, Sorondotik A izegainera doan biz-

^arrean. Otsamantegi. Baserria. Ergoiengo baserria, A rditurri bailaran dago. D okum entuetan hainbat form a ager­ tzen dira: O tsam entegui (1813, OGPAR Lib H 342 Fol 49 V to), O tsam integui (1821, OGP a r Lib H 594 Fol 22 V to), O tsam ontegui (1910, O U A B /3/II/37), O tsam antegui (1885, O U A B /3/II/17). A hozko bertsioa O tsam antei da, eta form a diferenteak dau­ dela ikusita, ahozko form a aukeratu da. Toponim o erlazionatuak: O tsam antegiko urgurutzea, O tsam antegierreka.


Se encuentra cerca de la casa G oiara. Se pronuncia A patxoko, pero se encuentra suficientem ente docum entado (1768, A C hV 4 “Iten en la antepuerta de la casa de G oiara y/ paraje llam ado Pagachoco”). L a regata Txokoerreka, así identificada por un m form ante, puede ser Pagatxokoerreka, a tener del siguiente docum ento (1881, OUA C /4/15/2 (desde la regata nom brada Pagachocota).

Pagaditxo. Se encuentra cerca de Aritxulegi. Topónim os relacionados: Pagaditxoko iturria (no está relacionada con el caserío Pagaditxoko).

Pagaditxoko. Caserío. Se encuentra en el valle de Saroerreka. Se docum enta bastantes veces com o Paraditxoko, pero la form a m ás lógica es Pagaditxoko, tam bién docum entada. Topónim os relacionados: Pagaditxokoiturria, llam ada m ás apropiadam ente Alperriturri.

Pagoerrelepo. Paraje. Pequeño collado que existe en la zona de Erarin.

Pagoetamalda. Paraje. L a versión oral es Pautam alda, se sitúa en la zona alta de K arrikaerreka al pie de Oieleku.

Pagoetazabala. Paraje. U na pequeña zona liana situada encim a del caserío Iraurgitxiki, en ei Añarbe.

Pagolaegia. Paraje. A veces se docum enta com o Fagola, pero son m uy pocos los docum entos y saltea­ dos en el tiem po, lo que hace dudar de la form a (1765, O U A B /5/1/3 “B ivero de F agola” ; 1801, O U A B/5/2/1 “del vibero escriturado llam ado F agola” ; 1846, OUA C/4/14/1 “en el parage nom brado F agola”). Se ubica en las laderas de Errenga, hacia Penadegi. Topónim os relacionados: Pagoíaerreka, Pagolako etxola. Se encuentra docum enta­ dos pero sin localizar por ningún inform ante los siguientes: Pagolako m integia (1836, O U A C /4/17/1), Pagolako azpia (1908, G A O JD IT 1859), Pagolatxiki (1764, OUA B /5/1/3), P ag o lak o ataketa (1894, O U A C /4/14/1), P agolako itu rria (1913,’ O U A C/4/18/11) y Pagolako larrea (1804, OUA B/5/2/1).

Pagoluzerreka. Regata. Se trata de la regata que desciende a Berdabioko m akinetxea.


Otsandola. Parajea, tontorra. E rrenga inguruko bigarren m ailako tontorra. E gia esan O tsandola erem u osoa da, tontorrari G ainzabal deitzen zaio. T oponim o erlazionatuak: O tsandolako urgurtzea, O tsandolaerreka, O tsandolako mintegia.

Otsazuloeta. Parajea. M adarim otza baserritik hurbil dagoen sakonunea. O tsazuluta ahoskatzen da. o> u itx id u ra em aten d en arren -zu lu - fo rm an , -zu lo - b erresk u ra tzea p ro p o sa­ tzen da.

Otsarte. Baserria. B aserria 1894. urtearen inguruan erre zen (O U A B/3/1/5/1 “las contribuciones que se giran al terreno labrante junto al solar de la casa quem ada de O charte”). 1910ean oraindik orube bat baino ez zen (O U A B/3/1I/15/1). G aur egun U galdetxoko poligoi^otik hurbil izen bereko eraikin b at dago.

Otsokone. Parajea. O tsakane ahoskatzen den arren, dokum entazioan - o - duten form ak agertzen dira (O chocone, 1827, O G PA R L ib H 594 Fol 69 V to “ Inm ediato al paraje de O ch o ­ cone”). K arrikan dago, A rtikutzako errepidearen gainean.

Otsuene. Baserria. X V II. m endeaz geroztik dokum entatu da. G aur egun O tsueneberri etx ea dago, A ltzibarko hirigunetik hurbil.

Ozentzio. Baserria eta ermita. Iturriotz auzoan. H erri arkitekturan oinarritutako eraikuntza, landalurrean kokatua. Bigarren kariistadan eraiki zuten, esaten denez. Santa K ruz apaizak eta bere tropek. Eraberritua. H erriko ondare artistikoaren parte da. Terminoa oso dokum entatua dago, eta bertatik anekdota bitxiak ateratzen dira, hala noia, 1875. urtekoa (DEAH 2634/003-04 “Caserío de Ocencio, donde en su grande y espaciosa sala), edo 1884. urtekoa (OU A B/3/I/2/2 “Esteban A rbelaiz C aserio (Ocen^io) con fecha 1° Setbre 1884 solicitó licencia para poner taberna al por m enor”). Toponim o erlazionatuak: O zentzio erm ita. O zentzioiturri, O zentziotxiki.

Ì*ablitoenea. Etxea. U rkabe m endiaren hegal batean dagoen etxea.

^agatxoko. Parajea. G oiara etxetik hurbil dago. A patxoko ahoskatzen bada ere nahiko dokum entatua dago (1768, A C hV 4 “Iten en la antepuerta de la casa de G oiara y/ paraje llam ado


Se pronuncia Pauzulatu, es la zona llana m ás al sur de Oieleku.

Pajina. Paraje. En Txikierdi. N o hay constancia docum ental, solam ente oral. Al haber pocos testim onios y carecer de noticias sobre su evolución, proponem os m antener la form a con consonante palatal.

Palazio. Caserío. Tam bién se conoce com o Iparragirre o Iparragirrepalazio, son éstas form as más correctas.

Paloma. Casa. C asa de Ergoien de origen aparentem ente rom ance, se docum enta desde el siglo XIX. N o es un neotopónim o.

Parada. Casa. C asa de U galdetxo, su nom bre hace referencia a la parada de los coches, cerca está la casa K otxera. De origen rom ance, se docum enta desde el siglo X V III (1768 A ChV4, Iten en la jurisdicción de la casa llam ada P a/rada”). N o se debe confundir con Paradene.

Paradene. Casa. C asa de la calle A rraskuelarre de Elizalde, hay varias versiones. L a m ás antigua es P agana (1802, 0 9 6 T ) pero aparentem ente no tiene m ucho sentido. P osteriorm ente evoluciona a P agana (1824, OGPAR Lib H 594 Fol 43 Vto) con diversas variantes com o Pagana, Pagania, Pagane o Pagane. Finalm ente aparece la form a Paradene en 1883 (OU A B/3/II/9/5). Que el térm ino Pagana se refiere a esta casa está fuera de toda duda según un docum ento de 1828 (OGPAR Lib H 594 Fol 81 “ Un terreno que existe entre las casas de Fagana y C urialene, en el barrio de E lizalde”) Y que Para­ dene y Pagana es la m ism a casa tam bién (1899, OUA A/1/97 “Id id [se inscribe en el catastro] á nom bre de José M anuel A rbide la casa Paradene ó Pagana”). El topónim o es confuso, y atendiendo a la versión oral, se propone la form a Para­ dene.

Paradiso. Caserío. La versión oral es Paiso. La m itad de los docum entos, y sobre todo los m ás anti­ guos, m uestran la form a P aradiso (Paradysua, 1499, M U G IO , 165.or.) (Paradisso, 1756, OUA B/5/1/3) (Paradiso, 1761, O U A B /5/1/3) (Paradisu, 1821, OGPAR Lib H 594 Fol 25) (Paradizu-barren, 1945, AM L) Paradisu-larrea (1945, A M L 66p.). Visto que la form a se m antiene docum entalm ente hasta la actualidad, se ha creido conve­ niente norm alizarlo con d.


Pagachoco”). T xokoerreka ubidea -inform atzaile bateko hala identifikatu d u - PagaIxokoerreka izan daiteke, honako dokum entu hau kontuan hartuz gero (1881, OUA C/4/15/2 (“desde la regata nom brada Pagachocota).

Pagaditxo. A ritxulegitik hurbil dago. Toponim o erlazionatuak: Pagaditxoko iturria (ez dago Pagaditxoko baserriarekin erlazionatua).

Pagaditxoko. Baserria. Saroerreka bailaran dago. Zenbait dokum entutan Paraditxoko gisa agertzen bada ere form a logikoena Pagaditxoko da. Hau ere dokum entatua dago. Toponim o erlazionatuak: Pagaditxokoiturria, baina izen egokiagoa da Alperriturri.

Pagoerrelepo. Parajea. E rarin inguruan dagoen m uino txikia.

í^agoetamalda. Parajea. A hozko bertsioa P autam alda da, K arrikaerrekaren goialdean kokatzen da, Oielekuren oinean.

Pagoetazabala. Parajea. A ñarben Iraurgitxiki baserriaren gainean kokatutako erem u lau txiki bat.

Pagolaegia. Parajea. Z enbaitetan F agola gisa dokum entatzen bada ere, oso dokum entu gutxi dira eta denbora-tarte handiarekin. H orregatik form aren inguruan zalantza sortzen da (1765, OUA B /5/1/3 “ B ivero de F agola” ; 1801, O U A B/5/2/1 “del vibero escriturado 11atnado F ag o la” ; 1846, O U A C/4/14/1 “en el parage nom brado F agola). E rrengako hegaletan kokatzen da, P enadegira begira. T oponim o erlazionatuak: P agoíaerreka, P agolako etxola. D okum entatuak egon arren in fo rm atzaileek ez dituzte aurkitu honako hauek: P agolako m integia (1836, OUA C /4/17/1), Pagolako azpia (1908, G A O JD IT 1859), Pagolatxiki (1764, OUA B /5/1/3), P ag o lak o ataketa (1894, O U A C /4 /1 4 /1 ), P agolako itu rria (1913, O U A C /4/18/11) eta P agolako larrea (1804, O U A B/5/2/1).

Pagoluzerreka. Ubidea. B erdabioko m akinetxeara jaisten den ubidea da.

Pagozulatu. Parajea, muinoa. Pauzulatu ahoskatzen da, O ielekun hegoaldeen geratzen den erem ua da.


PARADA

Se encuentra en U galdetxo, cerca de la m uga con Errenteria.

Paretaberrieta. Caserío. C ercano al núcleo de Gurutze.

Pasaizarre. Paraje. N o hay docum entación sobre este topónim o, se encuentra cerca de Sorondo.

Paskiñene. Casa. Se encuentra en el casco urbano de Iturriotz. Fue, escuela, por eso se conoce tam bién com o Eskola. N o obstante, el nom bre correcto es Paskiñene, docum entado desde 1770.

Paskualene. Caserío. Se encuentra en Iturriotz, en la zona alta del casco urbano.

Patarrerreka. Regata. U no de los afluentes de Saroerreka, cerca de los caseríos Añakadi. Patar: C uesta, pendiente.


Pajina. Parajea. Txikierdin. D okum entuetan ez d a halakorik jaso, ahozko lekukotza bakarrik dugu. Lekuko gutxi izanik, eta bilakaeraren berririk ez, kontsonante sabaikaridun form a niantentzea proposatzen da.

I^alazio. Baserria. H au Iparragirre edo Iparragirrepalazio gisa ere ezagutzen da. H auek form a zuzenagoak dira.

I^aloma. Etxea. Itxuraz jato rri errom anikoko etxea E rgoienen XIX . m endeaz geroztik dokum entaizen da. E z da neotoponim o bat.

Parada. Etxea. U galdetxon dagoen etxe honen izena autoen geltokiari lotua dago. B ertatik hurbil Kotxera etxea dago. Jatorri errom anikokoa, XVIII. m endeaz geroztik dokum entatzen da (1768, A C hV 4, Iten en la jurisdicción de la casa llam ada P a/rada”). Ez d a Paradenekin nahastu behar.

Paradene. Etxea. E lizaldeko A rraskuelarre kaleko etxea. H ainbat bertsio daude. Z aharrena Fagana (1802, 0 9 6 T ) d a b aina itxuraz ez du zentzu handirik. B eranduago P agana izenera eb o lu ¿o n atu zuen (1824, OGPAR L ib H 594 Fol 43 V to), hainbat aldagairekin, hala noia, Pagaña, Pagania, P agane edo Fagane. A zkenik, 1883an, Paradene form a agertu Zen (O U A B /3/II/9/5). F agana term inoa etxe honi lotua dagoela argi dago 1828ko dokum entu baten arabera (OGPAR Lib H 594 Fol 81 “U n terreno que existe entre las casas de F agana y C urialene, en el barrio de E lizalde”). Eta P aradene eta Pagana etxe bera direla ere (1899, O U A A /1/97 “Id id [se inscribe en el catastro] á nom bre de José M anuel A rbide la casa Paradene ó P agana”). Toponim oa iluna da, eta ahozko bertsioa kontuan hartuta, Paradene form a propo­ satzen da.

Paradiso. Baserria. A hozko bertsioa Paiso da. D okum entuen erdian, eta batez ere zaharrenetan, Para­ diso form a agertzen d a (Paradysua, 1499, M UGIO, 165.or.) (Paradisso, 1756, OUA B/5/1/3) (Paradiso, 1761, O U A B /5/1/3) (Paradisu, 1821, OGPAR L ib H 594 Fol 25) (Paradizu-barren, 1945, A M L) Paradisu-larrea (1945, A M L 66p.). D okum entuetan form a gaur eg u n ’arte m antentzen dela ikusita, d letrarekin norm alizatzea kom enigat^ia ikusi da. U galdetxon dago, E rrenteriako m ugatik hurbil.

Paretaberrieta. Baserria. G urutzeko hirigunetik hurbil.


Pellotxikieneberri. Casa. Casa de Elizalde.

Penadegi. Caserío. El origen de este nom bre puede estar en la form a castellana de A iako H arria (Peña de Aya). L os docum entos m ás antiguos m uestran form as de tipo Penaday o sim ilares (1499, M UGIO, J64.or.; 1600, A C H V 7; 1688, O U A B /5/1/2 entre otros) que cam ­ bian a Penadegi a finales del X V IIl. Estam os ante la evolución de un préstam o. La form a oral actual es Penai. Topónim os relacionados: Penadegierreka, regata, la prim era cita es de 1836 (OU A C /4/17/1). Penadegitxiki, caserío, se cita por vez prim era en 1857 (O U A B/3/II/1/1). P enadegiko m akinetxea, central eléctrica.

Peñene. Caserío. C aserío situado junto al casco urbano de A ltzibar

Perikoarrieta y Perizarra. Paraje. Perikoarrieta y P erizarra son parajes cercanos. Q uizá de Paretarrieta y Paretazar o m ás probablem ente de Peria (hasta el sigio XVIII existía el derecho a celebrar ferias en cualquier lugar y luego la ley reguló que deberían celebrarse en el núcleo urbano). Se denom ina así a la pendiente frente a Boluntxo. Los lugareños la llam an tam bién Peikoarrita y según dicen desde aquí se veía la “periya” de O iartzun, de ah í su nom ­ bre. A unque esto últim o no tiene m ucho sentido. A nalizando el siguiente topónim o lo m ás probable es que la antigua feria se cele­ brara aquí, y de a h í P eriya-zarrea (1821, O U A C /4/10/5), P erizarra (1857, O U A B/3/II/1/1) y P erizarra (1960, O U A B/3/II/9/3). Periko + harria + sufijo respectiva­ mente. L o planteam os com o hipótesis.

Perkatzenerreka. Regata. Tam bién se denom ina Txortaerreka y A rañaburuerreka, hoy en día su cauce es subterráneo al pasar bajo el nuevo polígono de Lanbarren. Debe su nom bre a un case­ río que existió en el lugar de nom bre P erkatzene, docum entado durante los siglos X IX y XX.

Perrazar. Paraje. En G urutze, cerca del caserío B ordatxuri. Topónim os relacionados: Perrazarrerreka.

Peruene. Caserío. C aserío de Altzibar.


Pasaizarre. Parajea. Toponim o honi buruzko dokum entaziorik ez dago. Sorondo ondoan dago.

Paskiñene. Etxea. Iturriozko hirigunean dago. Ikastetxea izan zenez E skola gisa ere ezagutzen da. H ala ere, izen zuzena P askiñene da, 1770. urteaz geroztik dokum entatua.

Paskualene. Baserria. Iturriotzen dago, hirigunearen goialdean.

Patarrerreka. Ubidea. Saroerrekaren adarretako bat, A ñakadi baserrietatik hurbil. Patar: A ldapa, malda.

Pellotxikieneberri, Etxea. E lizaldeko etxea.

Penadegi. Baserria. Izen honen jatorria, A iako H arriaren gaztelaniazko form a (Peña de Aya) izan dai­ teke. D okum entu zaharrenek Penaday edo antzeko form ak (1499, M U G IO , 164.or.; 1600, A C H V 7; 1688, O U A B /5/1/2 beste hainbaten artean) biltzen dituzte. Form a horiek, XVIII. m endearen am aieran Penadegi form ara aldatzen dira. M ailegu baten eboluzioaren aurrean gaude. Penai da gaur egungo ahozko form a. Toponim o erlazionatuak: Penadegierreka, ubidea, lehen aipam ena 1836. urtekoa da (O U A C /4/17/1). Penadegitxiki, baserria, lehen aipam ena 1857. urtekoa da (OU A B/3/II/1/1). P enadegiko m akinetxea, zentral elektrikoa.

Peñene. Baserria. A ltzibarko hirigunearen ondoan dago baserria.

Perikoarrieta eta Perizarra. Parajea. Perikoarrieta eta P erizarra gertu daude. A gian Paretarrieta eta Paretazar-etik edo ziurrago Peria-tik (XV III. gizaldira arte feriak nonahi ospatzeko eskubidea zegoen, gero kalean egin behar ziren, legez), B oluntxo aurreko hegiari esaten zaio. B ertakoek P eikoarrita ere esaten diote eta diotenez hem endik O iartzungo “p e n y a ” ikusten om en zen, horregatik bere izena. A zken honek ez du zentzu handirik. L itekeena, eta hurrengo toponim oa aztertuz, P eria zaharra hör ospatzea, horregatik Periya-zarrea (1821, O U A C /4/10/5), P erizarra (1857, O U A B /3/II/1/1) eta Perizarra (1960, O U A B/3/II/9/3)- H urrenkeran, Periko + harria + eta atzizkia. H ipotesa bezala luzatzen dugu.


C ercano a la plaza de Done Eztebe, en Elizalde. Etim ología: Perú + -ki, sufijo dim inutivo. Topónim os relacionados: Perukitxiki.

Perutxene. Casa. C asa de Iturriotz. En Ergoien tam bién existió una con este m ism o nombre. Parece que la fricativa intervocálica se ha africado en los últim os años. Por otra parte, según los inform antes parece que en el barrio Ergoien hubo una casa llam ada Peruxene en el lugar ocupado actualm ente por la casa Toki Eder. En los docum entos aparece com o lim ítrofe con la misma.

Petriene. Caserío. C aserío de Karrika. Entre los docum entos antiguos, adem ás de la form a Petriene aparece tam bién Petrikorene (por ejem plo, en 1690, D EA H 2644/001-00), no se sabe SI se refiere a la m ism a casa. En cualquier caso, son pocos los docum entos con esta forma.

Pierresenea. Casa. O tro nom bre de la casa Kardelene.

Pikabe. Caserío. C aserío de Ergoien, docum entado desde 1499. N o se debe de confundir con Pikabea, de Elizalde.

Pikabea. Caserío. C aserío de E lizalde, hoy desaparecido. A lgo m ás al este se encuentra la nueva urbanización P ikabene etxadia.

Pikokarate. Caserío. Los docum entos m ás antiguos m uestran la form a P ikoagarate (1499, M UGIO, 164.or.), o Pikoetagarate (1588, OGPAR1588 “mi cassa de Picoetagarate”). El topó­ nim o evoluciona rápidam ente y ya en 1625 se ve la form a Pikokarate (1625, M UG12, 37.o r), repitiéndose la m ism a constantem ente a lo largo de los siguientes siglos. En torno a la evolución -garate > -karate, véase las observaciones del topónim o de G orosgarate. De cualquier form a, en el caso de Pikokarate se ha m antenido la form a -k a rate, ensordecida por las consonantes sordas del elem ento anterior (piko-). Topónim os relacionados: Pikokarateberri, caserío docum entado a partir de com ienzos del XIX. Pikokaratezarra, designa al anterior Pikokarate. Pikokarategaña.


PIKOKARATEBERRI

Perkatzenerreka. Ubidea. T xortaerreka eta A ra単aburuerreka ere deitzen zaio. G aur egun ubidea lurpekoa da, Lanbarren poligono berriaren azpitik igarotzen baita. Izen hori, bertan zegoen Perkatzene izeneko baserri batetik dator. B aserri hau XIX . eta XX. m endeetan dokum enta足 tua dago.

Perrazar. Parajea. G urutzen, B ordatxuri baserritik hurbil. Toponim o erlazionatuak: Perrazarrerreka.

Peruene. Baserria. A ltzibarko baserria.

Peruki. Etxea. D one Eztebe plazatik hurbil, Ehzalden. Etim ologia: Peru + -ki atzizki txikigarria. Toponim o erlazionatuak: Perukitxiki.

Perutxene. Etxea. Iturriozko etxea. E rgoienen ere izan zen izen bereko beste etxe bat.


E ste ca serío d en o m in ad o actu alm en te P ik o rren e a es co n o cid o tam b ién com o A narbepikorrenea y A ñarbegoikoa. Es el único caserío que no quedó anegado por las aguas cuando se construyó la presa de Añarbe. V éase A ñarbegoikoa.

Pillitene. Caserío. C aserío cercano al casco urbano de Altzibar.

Pillotasoro. Paraje. Z o n a llana, en un collado entre Z aria y Suerrin. Tam bién, en un lugar sim ilar, cerca de los caseríos Zaldin. El topónim o hace referencia a un ju eg o de pelota que ha perdurado hasta hace pocas décadas en los pastores de A ralar que se ju g ab a de una m anera sim ilar al tenis debido a la inexistencia de un frontón.

Pisatokieta. Paraje. Se encuentra en el cam ino entre los caseríos Txaradi y U rraire, cerca de la muga de N afarroa. L ugar donde se pesaba la m ercancía de los arrieros, en el cam ino que venia de G oizueta y Araño.

Plantxonenea. Caserío. O tro nom bre del caserío Lizaniturri.

Plemunta. Caserío. C aserío de Ergoien, ju n to a la carretera de Elizalde a este barrio. El térm ino es d ifícil de interpretar pero se encuentra bien docum entado. La form a Pelum aletena que aparece en 1576 (OGPAR Leg 3/002023 s/f) no es interpretable y quizás no se corresponda a este topónim o. Topónim os relacionados: Plem untaberri, casa. Plem untam alda, paraje.

Pontxene. Casa. C asa de Altzibar, conocida actualm ente com o Xoterone.

Portu. Caserío. Se docum enta desde 1499 hasta 1833. N o sabem os si el topónim o se transform a en Portuburu o Portuene.

Portuberri. Caserío. Docu^mentado desde 1857, se encuentra en Ergoien, ju n to a la carretera de A ritxulegi en Tornola.

Portuberrierrota. Caserío y molino. Se docum enta desde 1857, se sitúa en el fondo del valle de Tornola. Tam bién se aenom m a fx arondoerrota (ver esta voz).


Bokal arteko frikaria azken urteetan afrikatu egin dela dirudi. Bestalde, inform anleen arabera badirudi Ergoien auzoan izan zela P eruxene izeneko etxea, gaur egun Toki E der etxea dagoen lekuan. A m ilaram enduetan honen m ugakide gisa azaltzen da.

Petriene. Baserria. K arrikako baserria. D okum entu zaharren artean, Petriene form az gain, Petrikorene form a ere agertzen da (adibidez, 1690ean, D EA H 2644/001-00). Ez dakigu etxe berberari buruz ari ote ziren. D ena den, form a hau duten dokum entu gutxi daude.

Pierresenea. Etxea. K ardeleneren beste izen bat.

Pikabe. Baserria. E rgoiengo baserria, 1499. urteaz geroztik dokum entatua. Ez da E lizaldeko Pikahearekin nahastu behar.

Pikabea. Baserria. G aur egun desagertua dagoen E lizaldeko baserria. Pixka bat ekialderago Pikabene etxadia urbanizazio berria dago.

Pikokarate. Baserria. D okum entu zah arrenek P ikoagarate (1499, M U G IO , 164.or.) edo P ikoetagarate (1588, O GPAR1588 “mi cassa de Picoetagarate”) form ak erakusten dituzte. Toponiinoak azkar eboluzionatu zuen eta 1625ean, jada, P ikokarate form a aurkituko dugu (1625, M U G 12, 37.or.). Form a hau etengabe errepikatu d a ondorengo m endeetan. -garate > -karate bilakaerari buruz ikus G orosgarate toponim oaren oharrak. H ala eta guztiz ere, Pikokarate-ren kasuan -karate form a m antendu d a aurreko osagaiaren (piko-) kontsonante gorren eraginez gortuta. Toponim o erlazionatuak: Pikokarateberri, XIX . m endearen hasieratik dokum entatutako baserria. P ikokaratezarrak, aurreko P ikokarate izendatzen du. Pikokarategaña.

Pikorrenea. Baserria. Egun P ikorrenea bezala ezagutzen den baserri hau, A ñarbepikorrenea eta A ñarbegoikoa bezala ere ezagutzen da. A ñarbeko urtegia egin zenean bertan zeuden base^ e t a ti k hau da urpean geratu ez zen bakarra. Ikus A ñarbegoikoa.

Pillitene. Baserria. A ltzibarko hirigunearen ondoan dago baserria.


Portuberriko makinetxea. Central eléctrica. Tam bién llam ada N aparribia, se encuentra aguas arriba del m olino anteriorm ente citado (ver esta voz).

Portuburu. Caserío. Se encuentra un poco m ás arriba que Portuberri, tam bién a la orilla de la carretera de A ritxulegi.

Portuene. Casa. Se sitúa en el centro del casco urbano de Altzibar. Se docum enta desde el siglo XVIII.

Portugal. Caserío. El topónim o está tom ado con toda seguridad del país atlántico. Se docum enta desde m ediados del X V IIl. En m uy contadas ocasiones se denom ina Portugalete. Topónim os relacionados: Portugalkasko, en la docum entación aparece com o case­ río. Portugaltxiki, caserío. Portugaletxeberri, caserío. Portugaliturri, fuente.

Posta. Casa. Situada en E lizalde, en la zona baja del casco urbano. El nom bre hace referencia a la parada de postas donde se cam biaban los caballos de las diligencias. De ahí viene la palabra posta para el correo (euskara, posta; francés, la poste). Topónim os relacionados: Postazarra.

Potisenea. Casa. C asa de Altzibar, docum entada desde m ediados del siglo XIX , aparace casi siem ­ pre con artículo.

Potto. Casa. C asa de Iturriotz, conocida com o M artinauspogindegi. N om bre especial con pala­ talización. Topónim os relacionados: Pottonzerradura, paraje de la zona de Uzpuru.

Potxolo. Casa. C asa de la calle Donibane.

Presondo. Caserío. C aserío de K arrika. D ebe su nom bre a ubicarse junto a la presa de Arraskuerrota.

Pullegi. Caserío. La versión oral es Pulli, pero toda la docum entación, desde el siglo XVII hasta la actualidad m uestra la form a Pullegi. Se encuentra en un estratégico collado y cruce de cam inos, entre Ergoien, barrio al que pertenece, y el valle de Tornola.


í*niotasoro. Parajea. Zona laua, Z aria eta Suerrin arteko m uino batean. Hau ere antzeko toki batean, Zaldin baserrietatik hurbil. Toponim oak, duela ham arkada gutxi arte A ralarko artzaiíiek jokatzen zuten pilota-joko bati egiten dio erreferentzia. Tenisaren antzeko jokoa 2en, ez baitzegoen frontoirik.

í*isatokieta. Parajea. T x arad i eta U rraide b aserrien arteko bidean dago, N afarroako m ugatik hurbil. Zam arien m erkantzia pisatzeko tokia; kasu honetan, G oizuetatik eta A ranotik zetozen zamariena.

í^lantxonenea. Baserria. L izaniturri baserriaren beste izen bat.

í*lemunta. Baserria. Ergoiengo baserria, Elizaldetik auzo honetara doan errepidearen ondoan. Term i­ noa interpretatatzen zaila da baina ondo dokum entatua dago. 1576. urtean agertzen den Pelum aletena form a (OGPAR Leg 3/002023 s/f) ezin da interpretatu eta behar­ bada ez dator bat toponim o honekin. Toponim o eriazionatuak; Plem untaberri, etxea. Plem untam alda, parajea.

I^ontxene. Etxea. A ltzibarko etxea, egun X oterone bezala ezagutzen dena.

Portu. Baserria. 1499. urtetik 1833. urterà arte dokum entatzen da. Ez dakigu toponim oa Portubu^ n edo Portuenen eraldatzen den.

Portuberri. Baserria. 1857. urteaz geroztik dokum entatua, Ergoienen dago, A ritxulegiko errepidearen Ondoan Tornolan.

Portuberrierrota. Baserria eta errota. 1857. urteaz geroztik dokum entatzen da, Tornola bailararen barruan kokatzen da. Hau ere T xarondoerrota deitzen da (ikus form a hau).

Portuberriko makinetxea. Zentral elektrikoa. N aparribia izenez ere deitutakoa, goian aipatutako errotatik gorako uretan dago (ikus hitz hau).

Portuburu. Baserria. Portuberri baino pixka bat gorago dago, Aritxulegiko errepidearen ondoan hau ere. 271


PULLEGI

Topónim os relacionados: Pullegiarkaitza, peña que desciende hacia Tornola.

Putrerreka y Putrezoko. Regata, paraje. Situados al pie de A iako H arria, hacen referencia a la existencia de buitres en el lugar.

Putxutxo. Casa. C asa de la calle Putxutxoerreka, en Elizalde. Existe tam bién la casa Putxutxoberri-

Putxutxoerreka. Regata, calle. P or la actual calle hom ónim a descendía una pequeña regata, hoy soterrada. 1886 (OU A D /1/1/5 “en la regata llam ada de P uchucho”), 1886 (O U A D /1/1/8 “el callejón denom inado P uchuchoco-erreca”), 1888 (OU A D /1/1/8 “que en la via pública denom inada P uchu-echeco-erreca”).

Putxutxogaña. Paraje. En el barrio Ergoien. Junto a Aierdi. Los niños y niñas de la escuelas solían jugar en este paraje. L ugar donde el arroyo A rgiñenerreka confluye con el río O iartzun, ju n to a la escuela.

Putzuetaiturri. Fuente. Se encuentra en la zona alta del casco urbano de Iturriotz. Se conoce tam bién con el nom bre de K atxalaputzu.


Portuene. Etxea. A ltzibarko hirigunearen erdian dago. XVIII. m endeaz geroztik dokum entatu da.

Portugal. Baserria. Toponim oaren jato rria atlantiko ondoko herrialdea da. XVIII. m endearen erdialde­ tik aurrera dokum entatu da. K asu gutxi batzutan Portugalete izenez adierazten da. Toponim o erlazionatuak: Portugalkasko, dokum entazioan baserri gisa agertzen da. ^ortugaltxiki, baserria. Portugaletxeberri, baserria. Portugaliturri, iturria.

**osta. Etxea. Elizalden kokatua, hirigunearen behealdean. Izena, diligentzietako zaldiak alda­ tzen zituzten posta-geltokiari lotua dago. H ortik dator korreorako posta hitza (eusposta; frantsesa, la poste). Toponim o erlazionatuak: Postazarra.

Potisenea. Etxea. A ltzibarko etxea, X IX . m endeaz geroztik dokum entatua, ia beti artikuluarekin Agertzen da.

Potto. Etxea. Iturriozko etxea, M artinauspogindegi izenez ezagutzen da. ßu stid u rad u n izen berezia. Toponim o erlazionatuak: Pottonzerradura, U zpuru inguruko parajea.

®*otxolo. Etxea. D onibane kaleko etxea.

Presondo. Baserria. Karrikako baserria. Arraskuerrota presaren inguruan kokatua dagoelako hartzen du izena.

^ullegi. Baserria. A hozko bertsioa Pulii da, baina XVII. m endetik gaur arteko dokum entu guztietan I^ullegi form a azaltzen da. B idegurutze eta m uino estrategiko batean dago, Ergoienen '^ u z o honen b am e dago—eta Tornola bailararen artean. Toponim o erlazionatuak: Pullegiarkaitza, Tomolarantz jaisten den harkaitza.

Putrerreka eta Putrezoko. Ubidea, parajea. A iako H arriaren oinean kokatuak, bertan putreak zeudela adierazten dute.

^utxutxo. Etxea. Elizaldeko Putxutxoerreka kaleko etxea. Putxutxoberri izeneko etxea ere badago. 273


Putzuetako gaina. Cima, cumbre. Se trata de una cim a secundaria en la zona som ital de A iako Harria. La versión o ral es P ustakogaña. En la v ertiente occidental se en cu en tra a pocos m etros una pequeña gruta y una fuente: Putzuetako iturria (Pustakoiturri en versión oral).

Rio Madre. Río. Se refiere al río O iartzun, es un térm ino utilizado hasta el siglo XIX. La form a hidroním ica M adre es m ás com ún de lo que se cree en toponim ia euskérica. P o r ejem plo, Sabarako m adria, en la vecina E rrenteria, M adreiturri {AramaioOlaeta). V éase M adre (fuente).

Sabada. Casa. C asa del casco urbano de Iturriotz.

Sabaña. Casa. Casa de Elizalde, se docum enta de m uy antiguo. Fue m ás conocida com o Indartenea, se situaba detrás del ayuntam iento.

Sagarbisti. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV. L a versión oral es Sabisti. En el siglo XIX hubo un edificio denom inado Sagarbistiberri. Sagardi y Sagasti, a sí com o sus derivados, son form as utilizadas en esta zona. S agarbisti, por su parte, parece una m ezcla de las dos.

Sagarditurri. Fuente. Se encuentra bajo la carretera de A rtikutza, pasado el cruce de Sorondo, ju n to a una pista inferior.

Sagartzazu. Caserío. Se d o cum enta com o S agarzazu la m ayor en 1499 (M U G IO , 165.or.), la form a Sagarzazu aparece en casi todos los docum entos hasta la actualidad. Se encuentra en una pequeña pero estratégica elevación del terreno, cerca de la m uga con Errenteria en el barrio de U galdetxo. Se propone ¡a grafía africada tras la -r-. M itxelena en FHV: “D etrás de /, n y en m enor grado de r la oposición se neutraliza, aunque las realizaciones de los archifonem as son africadas en unas partes y fricativas en otras. En guipuzcoano (y al m enos en parte del alto-navarro) se pronuncia tz, ts (y tx) detrás de esase tres consonantes

Saienegia La lom a que desciende de O ieleku hacia el O este recibe este nom bre. El térm ino es bastante dudoso y no se encuentra docum entado. Parece que proviene de la palabra 274


I^itxutxoerreka. Ubidea, kalea. Izen bera hartzen duen gaur egungo kaletik ubide txiki b at jaisten zen. U bide hori Eaur egun lurpean dago. 1886 (O U A D /1/1/5 “en la regata llam ada de P uchucho ), 1886 (O U A D /1 /1 /8 “el ca lle jó n d en o m in ad o P u ch u ch o c o -erreca” ), 1888 (O U A D/1/1/8 “que en la via publica denom inada Puchu-echeco-erreca”)

í^utxutxogaña. Parajea. Ergoien auzoan. A ierdi ondoan. E skolako um eak bertan ibiltzen om en ziren jolast^n. A rgiñenerrekak O iartzun ibaiarekin bat egiten duen tokian, eskola aldetik.

i^itzuetaiturri. Iturria. Iturriozko hirigunearen goialdean dago. K atxalaputzu izenez ere ezagutzen da.

i*utzuetako gaina. Gailurra, tontorra. A iako H arriko inguru som italeko bigarren m ailako tontorra da. A hozko bertsioa Püstakogaña da. M endebaldeko isurialdean m etro gutxitara haitzulo txiki bat eta ituiii bat daude: P utzuetako iturria (Pustakoiturri ahozko bertsioan).

I^io Madre. Ibaia. O iartzun ibaiari buruz ari da, XIX. m endera arte erabilitako term inoa da. M adre form a uste baino arruntagoa da euskal toponim ian. Esate baterako, Sabarako m adria (O rereta), M adreiturri (A ram aio-O laeta). Ikus M adre (iturria).

Sabada. Etxea. Iturriozko hiriguneko etxea.

Sabaña. Etxea. E lizald ek o etxea, aspalditik dago dokum entatua. Indartenea izenez ezagunagoa izan zen. U daletxearen atzealdean zegoen.

Sagarbisti. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua. A hozko bertsioa Sabisti da. XIX . m endean Sagarbistiberri izeneko eraikin bat izan zen. Sagardi eta Sagasti form ak erabiltzen dira zonalde honetan, eta hauetatik eratorritakoak. Sagarbisti-k, berriz, bien arteko nahasketatik sortutako form a dirudi.

Sagarditurri. Iturria. A rtikutzarako errepidearen azpian dago, Sorondoko bidegurutzea igarota, behetik doan pista baten ondoan.

^agartzazu. Baserria. S ag arzaz u la m ay o r g isa 1499. u rtea n d o k u m en tatze n d a (M U G IO , 165.or.). Sagarzazu form a g aur egun arteko ia dokum entu guztietan agertzen da. G oragune


sai (buitre) pero llam a la atención la existencia de otros topónim os con la raíz putre-, nom bre dado a este ave en O iartzun. ^

Sailpuru. Caserío. azad a en los siglos X IX y XX, siem pre ofrece esta forma.

docum entación, loca-

Sakondegi, Caserío, A ltzibar ju n to al actual polígono industrial que hay a la salida del casco urbano en dirección a Karrika. L a versión oral es Txakondei, pero la docum entación es clara, ya que siem pre se encuentran form as con - s fm r n r p l R f a 8 8 3 :o u A T 3 /T O /5 ).

tiv

“ S

Z E A 34.58) o Sacundia docum entos reflejan S acundegui

í

^ ^ t o

" ^ ^

Salbatore. Caserío. E rrenteria, en L artzabal, m ás conocido p o r el tados d e T v T r ” térm inos m ás antiguam ente docum entados del valle, ya sea com o puente (1491, A C h V l “e dende por el/ calzo e agoa que p ra m olino de M artin Peres de G aviria/ fasta la puente de Sant S aluador”) sea com o erm ita (1625, LM I, 2 1 7 .o r, Iglesia devota de San Salvador de Aguirre). “®‘'''®” téria a través de sus m ugas” dice así: “L a erm ita de San S alvador o Salbatore. A unque en terreno de O iartzun, se hallaba situada m uy cerca del punto definido com o triple m uga con Lezo y Errenteria. Este lugar se ha definido históricam ente con.o punto de confluencia de las regatas de G abiria y Agerre hasta 1989 en cuyas fechas se habla del “paraje de Salbatore”. Según se dice en la construcción del caserío Salbatore en 1927 se utilizaron piedras provenientes de las O iT rtL n ! ¡907™ ”““”

o'^témdos de Serapio M úgica “H istoria de la iglesia de

Saltoko tunela. Túnel. Ard’i t o i '

docum entación, sobre uno de los túneles del ferrocarril de

Sansonarri. Paraje. Lokalizado en las laderas de Urkabe, este térm ino es m uy com ún en toponim ia P il k " h ^’‘Plicación es sim ilar en todos los casos: una piedra sin­ gular, ubicada en un paraje determ inado, fue lanzada en su día por Sansón desde un punto determ inado, generalm ente m uy distante. A veces este topónim o se s u e lfre fe n r a un m onum ento m egalítico, otras veces convive con la form a Jentilarri (J e n ® , personaje m itologico vasco tam bién forzudo.


txiki baina estrategiko batean dago, Errenteriako m ugatik hurbil U galdetxo auzoan. r ondorengo form a afrikatua proposatzen da. M itxelenak FHVn: ‘7, n eta, neurri txikiagoan, r letren ondoren oposizioa neutralizatu egiten da, artxifonem en ahoska­ tzeak zati batzuetan afrikariak dira eta beste batzuetan frikatiboak. G ipuzkeraz (eta Soi-nafarreraren zati batean gutxienez) tz, ts (eta tx) ahoskatzen dira hiru kontsonante hauen atzean (...).

Saienegia. O ielekutik M endebalderantz jaisten den bizkarrak izen hori du. Term inoa nahiko tluna d a eta ez dago dokum entatua. A ntza denez sai hitzetik dator, baina atentzioa enlaten du putre- erroko beste hainbat toponim o egotea. O iartzunen hegazti honi izen ^ori em aten zaio.

Sailpuru. Baserria. T om ola bailarako baserria, Ergoiengo goialdean. XIX . eta XX. m endeetan aurki­ tutako dokum entuetan beti m odu honetan azaltzen da.

Sakondegi. Baserria. G aur egun desagertua, A ltzibarren zegoen gaur egun hirigunearen irteeran Karrikarako bidean dagoen industria-poligonoaren ondoan. A hozko bertsioa T xakondei bada ere dokum entazioa argia da, beti - s - duten form ak aurkitu direlako. Term ino Zaharrenak Sacondia (1658, Z E A 34.58) edo S acundia (1826, OGPAR Lib H 594 Fol ^8) m otakoak dira. G ainerako dokum entutan Sacundegui (1883, O U A B /3/II/9/5) Agertzen da. H asierak o k o n tso n an te frik a ria afrik atu eg in da. E g o k iag o a d irudi frik arid u n ^orma. Sakon: Ingum koa baino beherago dagoen erem ua.

S^lbatore. Baserria. Errenteriako m ugatik hurbil dagoen Lartzabalgo baserri hau ezagunagoa da Juanitaenea toponim o berriarekin. B ailaran dokum entatu diren term ino zaharrenetakoa da, zubi gisa (1491, A C h V l “e dende por el/ calzo e agoa que va para el m olino de M ar­ lin Peres de G aviria/ fasta la puente de S ant S aluador”), nahiz erm ita gisa (1625, LMI, 217.or.. Iglesia devota de San Salvador de Aguirre). Txem a A renzanak honela dio “Errenteria a través de sus m ugas” lanean: “San Sal''ad o r edo Salbatore erm ita. O iartzungo lurretan egon arren, Lezo eta Errenteriarekin hiru aldeko m uga gisa definitutako puntutik oso hurbil zegoen. Toki hau, historikoki, C ab in a eta A gerre ubideek bat egiten zuten puntu gisa definitu zuten 1989. urterà G arai horretan “ Salbatoreko parajea” aipatzen zen. E saten dutenaren arabera, 1927. urtean Salbatore baserria eraikitzeko erm itako hondakinetatik jasotako harriak erabili zituzten (Serapio M ugikaren “ H istoria de la iglesia de O iartzun, 1907” lanetik bildutako datuak)”


En cualquier caso, el térm ino Sansonarri se docum enta desde com ienzos del XX com o paraje y terreno (O U A A /1/98, p. 127 r).

Santander. Caserío. Situado en el valle de Tom ola, en la zona alta de Ergoien. Su nom bre es un claro préstam o del topónim o de la ciudad cántabra y así se docum enta. Topónim os relacionados: Santanderrerreka.

Santusene. Casa. C asa de E lizalde, ubicada desde siem pre ju n to a un cruce de cam inos (1831, OGPAR L ib H 594 Fol 109 “C am ino público que se dirige de la encrucijada de Santusenea a la de A saldegui”), hoy es una pequeña rotonda en la intersección de las calles E lorrondo y Santusene. La versión oral es X antuxene. En la docum entación se alternan las form as con y sin artículo: Santusene en 1796 (OGPAR Lib H 342 Fol 3) o en 1831 (OGPAR Lib H 594 Fol 10), Santusenea en 1815 (OGPAR Lib H 342 Fol 6 0 k o r) o 1822 (OGPAR Lib H 594 Fol 27 Vto). A nte la diversidad de form as, se opta por atender a la versión oral.

Santxo. Casa. C asa de Iturriotz, docum entada desde 1499. A u n q u e en las form as m ás an tig u as el an tro p ò n im o ten ía m arca del genitivo (1591, Z E A 215.19), parece que se perdió en el siglo XVII.

Sarasene. Casa. C asa de Iturriotz.

Sarastí. Caserío. L a versión oral es S asti, se docum enta desde 1499 (M U G IO , 165.or. “casa de Sarasti”) prácticam ente siem pre con la form a Sarasti, excepto algunas veces en que aparece declinado (Sarastiene, en 1883, OUA B/3/II/9/5 o en 1907, O U A B/3/I/8/1). Se encuentra en Iturriotz, un poco elevado sobre Txalakaerreka. Topónim os relacionados: B ordasarasti, no localizado, se docum enta entre 1675 y 1832. Sarastiberri, casa de Iturriotz cerca a Elizalde. Sarastigaña, cima.

Saroe. Caserío. C aserío de E rgoien, es conocido por h ab er sido una de los lugares de refugio y asisten cia a los fu g itivos de la R ed C om ète durante la S egunda G uerra M undial. P ro n un ciad o Sau, se docum enta com o Sarobe (1675, D EA H 2645/002-00; 1680, L S A H FM 04/16) o Saroe (1825, OGPAR L ib H 594 Fol 55; 1842, O G PA R L ib H 343 Fol 58 V to; 1889, O U A C /4/20/5; 1945, A M L 74 p.). En co n tra de lo que p u d iera parecer, la form a S aroe ha llegado docum entalm ente hasta m ediados del siglo XX.


Saltoko tunela. Tunela. A hozko form a. Ez dago A rditurriko trenbidearen tuneletako bati buruzko doku­ m entaziorik.

Sansonarri. Parajea. U rkabeko hegaletan kokatua, term ino hau oso arrunta da toponim ian. M itologiarekin lotua dago eta azalpena kasu guztietan oso antzekoa da: harri berezia, paraje Zehatz batean kokatua, bere garaian Sansonek jaurti zuen puntu jakin batetik, norm al^an oso urrun zegoen puntu batetik. Zenbaitetan toponim o hau m onum entu m egali­ tiko bati lotua dago, beste hainbatetan Jentilarri form arekin batera em aten da. A zken hau euskal m itologiako pertsonaia indartsua da. D ena den, Sansonarri term inoa XX. m endearen hasieratik paraje eta lur gisa doku­ m entatzen d a (O U A A /1/98, p. 127 r).

Santander. Baserria. T o m o la bailaran kokatua, E rgoiengo goialdean. Izena, K antabriako hiriburuko toponim oaren m ailegu argia da eta hala dokum entatzen da. Toponim o erlazionatuak: Santanderrerreka.

Santusene. Etxea. E lizaldeko etxea, betidanik bidegurutze baten ondoan kokatua (1831, OGPAR Lib H 594 Fol 109 “C am ino público que se dirige de la encm cijada de Santusenea a la de A saldegui”), gaur egun E lorrondo eta S antusene kaleen arteko elkargunean dagoen biribilgune txiki bat da. A hozko bertsioa X antuxene da. D okum entazioan artikuludun eta artikulu gabeko form ak txandakatzen dira S antusene 1796an (OGPAR L ib H 342 Poi 3) edo 1831n (OGPAR Lib H 594 Fol 10), Santusenea 1815ean (OGPAR L ib H 342 Fol óO kor) edo 1822an (OGPAR Lib H 594 Fol 27 Vto). Form a diferenteen artean, ahozko bertsioa jarraitzea erabaki da.

Santxo. Etxea. Iturriozko etxea, 1499. urteaz geroztik dokum entatua. F orm a zaharrenetan A ntroponim oak genitiboaren m arka izan arren (1591, Z E A 215.19) badim di galdu egin zela XVII. gizaldian.

Sarasene. Etxea. Iturriozko etxea.

Sarasti. Baserria. A ho zk o b e rtsio a Sasti da, 1499. u rteaz g ero ztik d o k u m en tatzen d a (M U G IO , l6 5 .o r “casa de Sarasti”) ia beti Sarasti form arekin, zenbait kasutan deklinatua ager­ tzen d e la s a lb u e ts ita (S a ra s tie n e , en 1883, O U A B /3 /II/9 /5 o e n 1 9 0 7 , O U A Ö/3/I/8/1). Iturriotzen dago, Txalakaerreka baino pixka bat gorago.


SAROERREKA

Se ha producido la evolución saroe > sarobe. Se considera el fonem a -b- epenté­ tico y se propone m antener la form a originai. Saroe: 1. L ugar donde pernoctan ani­ m ales y pastores, sobre todo ovejas y pastores. 2. C aserío con cuadra en la parte baja y lugar para alm acenar heno en la parte alta. 3. B osque, selva. Según parece, la pri­ m era definición es la que m ás se acerca al uso de este entorno. Véase, por ejem plo, Antonsaroe. Topónim os relacionados: Saroetxiki. C aserío de Ergoien. Saroe-C hipi (1706, ZEA 213.12), Saroe chiqui, 1802 (0 9 6 T ), Saroe C hiqui (1818, O U A C /4/12/1). A partir de esa fecha se docu­ m enta com o Sarobe. L a form a oral es Sautxiki. Saroeberri. C ercano a Saroe, se pronuncia Sauberri. D ocum entado desde el XIX. Saroelarre, paraje situado por encim a del caserío Saroe, se pronuncia Saularre. Saroeborda, borda ubicada al pie de la cim a de Iruarrieta, cercana a la carretera de Erlaitz.

Saroerreka. Regata y valle. Es un topónim o de referencia en el O iartzun. En la parte m ás alejada del valle, ju n to a la m uga con E rrenteria, se encuentra un pequeño grupo de caseríos que toman la raíz Saroe. Se pronuncia X auerreka o X aguerreka. D ocum entada desde 1767 con form as diversas: Saroeérreca (1767, O U A B/5/1/3), Saroerreca (1768, OUA B/5/1/3; 1827, O U A C /4/9/1; 1831, OGPAR Lib H 594 Fol 111; 1834, OGPAR L ib H 594 Fol 158; 1859, A M E C /5/V /2/2 “arboles castaños en el term ino de Saroerreca de la perte­ nencia de V.S.”) o Saroberreka (1860, A M E C /5/V /2/2 “para la plantación de casta-


Toponim o erlazionatuak; B ordasarasti, kokatu gabe, 1675 eta urleen artean dokum entatu zen. S arastiberri, E lizaldetik hurbil dagoen Iturriozko etxea. Sarasti gaña, tontorra.

Saroe. Baserria. Ergoiengo baserria, ezaguna da B igarren M undu G erran R ed C o m ète-to ih eslartó babesa eta lag u n tza em an zieten tokietako b a t izateagatik. f (1675, D EA H 2645/002-00; 1680, LSA H FM 04/16) 1825, H 594 Fol 55; 1842, OGPAR Lib H 343 Fol 58 V to; 1889, O U A C /4/20/5, 1945, AML 74 p.) gisa dokum entatzen da. U ste denaren aurka, Saroe form a dokum entuetan XX. m endearen erdialderaino heldu zen. Saroe > sarobe bilakaera em an da. -b- fonem a epentetikoa konsideratzen d a età jatorrizko form ari eustea proposatzen da. Saroe: 1. ^ b e re a k età abeltzaraak, b e r e a ardiak eta artzainak, gauez biltzen diren lekua. 2. B ehean ikuilua eta goian saralea sartzeko tokia duen etxaldea. 3. B asoa, oihana. D irudienez, lehenengo defim zioa da gehien hurbiltzen dena zonalde honetako erabilerari. Ikus, besteak beste, Antonsaroe. Toponim o erlazionatuak; Saroetxiki. E rgoiengo baserria. S aroe-C hipi (1706, Z E A 213.12), Saroe ehiqui, 1802 (0 9 6 T ), Saroe C hiqui (1818, O U A C /4/12/1). D ata horretatik aurrera Sarobe gisa dokum entatu da. Sautxiki da ahozko forma. Saroeben-i. Saroetik hurbil Sauben-i ahoskatzen da. XIX . m endeaz geroztik dokuinentatua. Saroelarre, Saroe baserriaren gainean kokatutako parajea, Saularre ahoskatzen da. Saroeborda, Iruarrieta tontorraren oinean kokatutako borda, E rlaitzeko errepidetik hurbil. S a ro e rre k a . U b id e a e ta b a ila ra . O iartzunen erreferentziako toponim oa da. B ailaran urrunen dagoen aldean, E rren­ teriako m ugaren ondoan, Saroe erroa duen baserri-m ultzo txiki bat dago^ X auerreka edo X aguerreka ahoskatzen da. 1767. urteaz ^ a ^ b a t m o d u t^

C:;^r83i%^G^ATLlb^"^^

hI

?8'^9,

AM E C/5A^/2/2 “ arboles castaños en el term ino de Saroerreca de la pertenencia de V S .”) edo Saroberreka (1860, A M E C /5/V /2/2 “para la térm ino de Sarove-en-eca en el ten-eno que sube de U rguruce , 1885, O U A C /4/15/3, 1928, A M E C/7/II/6/1). Toponim o erlazionatuak: Saroerreka, ubidearen izen bereko baserria. Saroearrieta, baserria. S aro eam eta (1799, O U A B /5 /^ 1 ; 1802 09CT^^ (1940, O U A B /3/I/1/2), S arobearneta (1885, O U A B/3/II/17 1910, O U A ’ 1940, O U A 0674-04) S aroesein, baserria, form ak aurkitu dira. S aroe S ein ( l , OUA B /5/1/2; 1765, O U A B /5/1/3 ; 1802, 0 9 6 T ) edo Sarobesem (1796, OGPAR Lib


ños en el térm ino de Sarove-erreca en el terreno que sube de U rguruce” - 1885 OUA C /4/15/3; 1928, A M E C/7/II/6/1). Topónim os relacionados: Saroerreka, caserío hom ónim o a la regata. Saroearrieta, caserío. Se encuentra las form as Saroearrieta (1799, O U A B/5/2/1; 1802, 0 9 6 T ) , S a ro a rrie ta (1 9 4 0 , O U A B /3 /I/1 /2 ), S a ro b e a rrie ta (1 8 8 5 , O U A B /3/II/17; 1910, OUA B /3/II/37; 1940, OUA 0674-04). Saroesein, caserío. D ocum entado com o Saroe Sein (1698, O U A B /5/1/2; 1765, O U A B/5/1/3 ; 1802, 0 9 6 T ) o Sarobesein (1796, OGPAR Lib H 342 Fol 1 ; 1885, O UA B/3/II/17 ; 1910, O U A B/3/II/37). Saroegaraño, caserío. Saroegaraño (1802, 0 9 6 T ; 1809, OGPAR Lib H 342 Fol 38 Vto) y Sarobegaraño (1883, O U A B/3/II/9/5, 1940, O U A 0674-04). Saroezarrerreka. R egata que tom a el nom bre del desparecido caserío Saroezar, docum entado desde el siglo XVII. Se encuentra aguas abajo de los anteriores, en las cercanías del caserío Kabiola.

Sastarre. Caserío. C aserío de Iturriotz, cercano a la erm ita de Ozentzio. Según M ujika, Sastar: Basura. Sin em bargo, el térm ino Sartar tiene otra acepción m ás adecuada desde la perspectiva de la toponim ia; Sartar: M aleza. De ah í Sastraka (utilizado en la zona) y Sastrakadi, por ejem plo. Topónim os relacionados: Sastarreko iturria, Sastarrem endi.

Sastarren burkaítzak. Al sur de M unagirre, no parece tener relación con el caserío Sastarre.

Sauko mínak. Minas. E ntre O tsam antegi y O launditu, una de las últim as zonas que tuvieron actividad minera.

Sedero. Casa. Una de las casas de la plaza Done Eztebe, en Elizalde.

Sein. Caserío. Se docum enta en el siglo XV. Es una casa solar que m uestra la arquitectura rural típica de esta zona. Topónim os re la cio n ad o s: Seinborda. Caserío. Al pie de Urkabe. Seingoikoa, caserío. Junto a Sein, al otro lado de la carretera.


H 342 Fol 1 ; 1885, O U A B /3/II/17 ; 1910, O U A B/3/II/37) Saroegarano -b aserriagisa dokum entatua, Saroegaraño (1802, 0 9 6 T ; 1809, OGPAR Lib H 342 Fol 38 Vto) eta Sarobegaraño (1883, O U A B /3/II/9/5, 1940, O U A 0674-04). Saroezarrerreka. D esagertutako S aroezar baserriaren izena hartzen duen ubidea, XVIL m endeaz geroztik dokum entatua. A urrekoak baino beherago dago, K abiola baserritik hurbil.

Sastarre. Baserria. Iturrizko baserria, O zentzio erm itatik hurbil. M ujikaren arabera Sastar: Zaborra. Sartar term inoak ordea, badu beste adiera ego­ kiagoa toponim iarako, Sartar: Sasitza. H em endik, Sastraka (zonaldean erabiha) eta Sastrakadi, esate baterako. Toponim o erlazionatuak: Sastan-eko itun-ia, Sastarrem endi.

Sastarren burkaitzak. M unagirreren hegoaldean, ez dirudi Sastarre baserriarelcin erlazionatua dagoenik.

Sauko minak. Meategiak. Otsamantegi eta Olaunditu artean, m eatze-jarduera izan zuten azken erem uetako bat.

Sedero. Etxea. D one E ztebe plazako etxeetako bat, Elizalden.

Sein. Baserria. XV. m endean dokum entatu zen. Inguru honetako berezko landa-arkitektura era­ kusten duen etxea da. Toponim o erlazionatuak: Seinborda. B aserria. U rkaberen oinean. Seingoikoa, basertia. Seinen ondoan, errepidearen beste aldean.

Seinetxeberri. Baserria. D esagertua, U rkabebaita etxetik hurbil zegoen.

Senperelarre. Baserria. Idisozarra baserriaren beste izena.

Señene. Etxea. E lizaldeko M endiburu kaleko etxea. B eharbada Sein-ekin erlazionatua dago (Sein + ene > Seinene < Señene).


Seinetxeberri. Caserío. D esaparecido, se encontraba cerca de la casa Urkabebaita.

Senperelarre. Caserío. O tro nom bre del caserío Idisozarra.

Señene. Casa. C asa de la calle M endiburu de Elizalde. Q uizás esté relacionada con Sein (Sein + ene > Seinene < Señene).

Sepulkro. Caserío. Se docum enta desde 1800. Se localiza entre los caseríos B uenosaires, Portugal y Santaengrazia. ^

Serorenea. Casa. C asa de Elizalde, tam bién se denom ina Juanagorriene. Se encuentra en la calle M endiburu.

Seroretegi. Casa de Elizalde. A unque está en la m ism a calle que Serorenea, son dos edificios diferentes.

Sibeluts. Paraje. F orm a confusa en la docum entación, a veces se transcribe con C (C ibelus 1891 O U A B /3/I/3/19, a veces con S (Sebelus, 1940, O U A 0674-04). A nte la duda nos hem os guiado p o r la versión oral. E n la actualidad este paraje da nom bre a una calle de Elizalde.

Símonene. Casa. C asa del casco urbano de Ergoien.

Sistiaga. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV. A unque en ocasiones m uestra la prim era conso^ M UGIO, 165.or. “casa de M artin de Z istiaga” ; C istiaga, 1790, G A O JD IM 1/9/519) en la m ayoría de form as lo hace con S. Topónim os relacionados: Sistiagatxiki, caserío, docum entado en los siglos X V III y XIX. Sistiagaberri, casa cercana a Sistiaga.

Soraburu. Caserío.

^ ei cercanías hay una cantera. Se docum enta claram ente desde 1499. La versión oral es Soaburu. 284


Sepulkro. Baserria. 1800. urtetik dokum entatu da. B uenosaires, Portugal eta Santaengrazia baserrien artean kokatzen da.

Serorenea. Etxea. Elizaldeko etxea, Juanagorriene izena ere hartzen du. M endiburu kalean dago.

Seroretegi. Elizaldeko etxea. Serorenearen kale berberean egon arren bi eraikin diferente dira.

Sibeluts. Parajea. Form a iluna dokum entazioan, zenbaitetan C letrarekin transkribatzen da (Cibelus, 1891, O U A B /3/I/3/19) eta beste hainbatetan S letrarekin (Sebelus, 1940, O U A 067404). Z alantzaren aurrean ahozko bertsioa jarraitu dugu. G aur egun paraje honek E lizaldeko kale bati izena em aten dio.

Simonene. Etxea. Ergoiengo hiriguneko etxea.

Sistiaga. Baserria. XV. m endeaz g eroztik dokum entatua. Z enbaitetan lehen kontsonantea C edo Z badu (1499, M UGIO, 165.or. “casa de M artin de Z istiaga” ; C istiaga, 1790, G A O JD IM 1/9/519), kasu gehienetan S letraz dago idatzia. Toponim o erlazionatuak: Sistiagatxiki, baserria, XVIII. eta XIX. m endeetan dokum entatua. Sistiagaberri, Sistiagatik hurbil dago etxe hau.

Soraburu. Baserria. U galdetxoko baserria. B ertatik hurbil hartobi bat dago. 1499. urteaz geroztik argi dokum entatzen da. A hozko bertsioa Soaburu da.

Sorgiñerreka. Ubidea. E rgoienen O iartzun ibaiarekin b at egiten duen ubide txikia.

Sorgiñiturri. Iturria. Iturriotzen kokatua, aurreko toponim oarekin ez du zerikusirik.

Soroeta. Baserria. E rgoiengo b aserria eta oinetxea, 1625. urteaz geroztik dokum entatua. A hozko bertsioa Souta da. Toponim o erlazionatuak:


Sorgiñerreka. Regata. Pequeña regata que vierte al río O iartzun en Ergoien.

Sorgiñiturri. Fuente. En Iturriotz, no tiene relación con el anterior topónimo.

Soroeta. Caserío. C aserío y casa solar de E rgoien, docum entado desde 1625. L a versión oral es Souta. Topónim os relacionados; Soroetaborda, caserío. Posiblem ente en origen fue una borda, luego pasó a ser lu g ar de habitación. D esde com ienzos del X IX se docum enta com o caserío y no com o borda. Soroetatxiki, caserío cercano a Soroeta. Se docum enta desde el XVII.

Sorondo. Caserío. En el cam ino de K arrika a A rtikutza. H asta hace poco, bar-restaurante. C onocido en su día com o M arkoxenea; el tal M arkox era un solterón peculiar.

Sorondoenea. Casa. C asa de Bekoplaza.

Sorotxo. Paraje. C aracterístico collado y cruce de cam inos junto a la carretera de A ritxulegi, al pi^ de A iako Harria. Tam bién se conoce con este nom bre a una zona llana al norte del caserío Pullegi-

Sorozarreta. Caserío. Se docum enta desde el siglo XV. La form a oral es Sauzarta. En las form as m ás antiguas se da la apertura o>a (Soraçarreta, 1578, OGPAR Leg 3/002016 Fol 43; Sorazarreta, 1760, OUA B/5/1/3; Sorasarreta, 1765, OUA B/5/1/3), pero a partir del siglo X IX se recupera la form a original y posteriorm ente se interca­ larán am bas form as. Proponem os m antener la form a original.

Suantza. Caserío. Situado en Iturriotz, cerca de la m uga con E rrenteria, la docum entación ofrece for­ m as m uy variables; Suanz (1713, A M E C /5/II/2/6, “y el puesto trasm ochal llam ado Suanz con otrs letras ygoales” ; 1752, OUA B/5/1/3; 1810, OGPAR Lib H 342 Fol 41 V to), S uganza (1761, O U A B /5/1/3; 1821, O G PA R L ib H 594 Fol 21), y la más c o m ú n d e S u a n z a (1 8 8 3 , O U A B /3 /II/9 /5 ; 1910, O U A B /3 /II/3 7 - 1940 O U A B/3/I/1/2).


SORONDO

Soroetaborda, baserria. Jatorrian segur aski borda bat izan zen. B eranduago bizi^oki izatera pasatu zen. XIX . m endearen hasieratik baserri gisa dokum entatu d a eta ez borda gisa. S oroetatxiki, S oroetatik hurbil dagoen baserria. X V II. m endeaz geroztik doku*^entatu da.

^Orondo. Baserria. K arrika auzotik A rtikutzarako bidean. D uela gutxi arte taberna eta jatetxea. M arkoxenea bezala ezaguna izan zen; M arkox hau m utilzahar xelebre bat izan zen.

Sorondoenea. Etxea. Bekoplazako etxea.

Sorotxo. Parajea. A iako H arriaren oinean, A ritxulegiko errepidearen ondoan dagoen bidegurutze eta ^ u in o berezia. Izen bera ere hartzen du Pullegi baserriaren iparraldean dagoen erem u lau batek.

Sorozarreta. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. A hozko form a Sauzarta da.


la« originai no tiene -a, pero la tom a a partir del siglo XIX . En las form as declinadas se observa una evolución similar. Toponim os relacionados; Suanlzako kaskoa, Suantzaerreka, Suantzaiturri.

Suegurreko hegia. Paraje, loma. Según inform antes, paraje cerca de Burkondo.

Suerrin. Paraje. de y Errenteria. Al sur de Z ana. C om o en casi todos los toponim os de larga tradición docum ental las formas son m uy variables: S y em n (1495, A M E C/5/II/1/1 “el cual dicho m oion esta nuesto en el otero que llam an S yernn), Soerrm (1495 A M E C /5 /1 I/1 /1 “ e d e n d e d ic h o m ojen que eta en el dicho otero de Soerrin com m o baxa la cuesta a un robre”) Sueren epel (1551, A M E A /1/7 “carbón de Sueren epel”), g u e rrin epe“ a I s 's ^ A M B A /1/6) y sobre todo Suerrm (1567, A M E A /1/9 “com enzando desde el arroyo que baxa ateniente al sel de Suerrin ; 1574, A M E C/5/I1/5/3 “sobre la diferencia d L l sel vvane a lle - 1 n s s 'V A MM E EC /V m ^ ^ ^ ^ ^ la 1dha * " Villa de R entería (...) entre otros “seles el dicho C /5/II/10/2 diez s t o e? eT ™lfe d r < ? '° R oncesvalles y de la c a S de Huarte p I de O yarzun llam adas com unm ente Suerrin, E sconcearreaga Igaran, Zutola, Espalaurgui, N arbasaun, Zuelcazu, Onin, A ñarve y Elqueta”). Parece que Suerrin queda m ás en la zona de Errentería que en Oiartzun. g a f il T m ™

m uf

S -™ "'

Sugebide. Camino, paraje. Hay dos l u p r e s en los que se encuentra este topónim o; entre el caserío B erínzar V el m onte B asate, y en el cam m o que asciende de Sorotxo a Enarri en A iako Harria las f

o

r

r

^

- " » " - t e s d/r en

Tabakoerreka. Regata. Tam bién se docum enta la form a Tabakolurra. El origen puede estar en el tabaco aunque quizas en ttaba-jokoa”, ju eg o infantil. Se pronuncia Ttabakoerreka. Proponem os la form a sin palatalización.

Talaia. Caserío. un té™i"„o P™ " " P °‘>g'’" ° ¡"dustrial. Es n term ino bastante com ún en toponim ia vasca y proviene del rom ance atalaya.

Tantailepo. Paraje, collado. rrckl" En él «¡'“ ada en la cabecera de Karrikaec^ende hasta el fnnd^rf''I “ ,1 (Tantailepoko borda). La ladera que descienae hasta el to n d o del valle es conocida com o Tantailuzeta 288


P orm a z a h arren etan o > a irek id u ra em an d a (S o ra çarreta, 1578, O G PA R Leg ^^002016 Fol 43; Sorazarreta, 1760, O U A B /5/1/3; Sorasarreta, 1765, O U A B /5/1/3), aina X IX m endetik aurrera jatorrizko form a berreskuratu da eta ondorengo urteetan t^andaka erabili dira biak. Form a zaharrenaren aide egin dugu.

^Uantza. Baserria. Iturriotzen kokatua, Errenteriako m ugatik hurbil, dokum entuetan form a diferen­ teak agertzen dira: Suanz (1713, A M E C /5/II/2/6, “y el puesto trasm ochal llam ado ^Uanz con otrs letras ygoales” ; 1752, O U A B /5/1/3; 1810, OGPAR Lib H 342 Fol 41 ^to ), Suganza (1761, O U A B /5/1/3; 1821, OGPAR Lib H 594 Fol 21), eta arruntena ^tianza (1883, O U A B /3/II/9/5; 1910, OUA B /3/II/37; 1940, O U A B/3/I/1/2). B adirudi jatorrizko form a -a gabea dela, baina X IX m endetik aurrera hartu egiten du. D eklinatutako form etan beste hainbeste antzem an daiteke. Toponim o erlazionatuak; Suantzako kaskoa, Suantzaerreka, Suantzaiturri.

^^egurreko hegia. Parajea, bizkarra. Inform anteen arabera B urkondo aldeko ingurua.

Suerrin. Parajea, Paraje zabala eta aspalditik dokum entatua, O iartzun eta Errenteria artean. Zariaren ^ g o a ld e a n . Tradizio dokum ental luzeko ia toponim o guztiak bezala, form a asko aurituko ditugu: Syerrin (1495, A M E C/5/II/1/1 “el cual dicho m ojon esta puesto en el otero que llam an Syerrin), Soerrin (1495 A M E C/5/II/1/1 “e dende dicho m ojon que ^ta en el d icho otero de S oerrin com m o baxa la cuesta a un robre”), S ueren epel 1^1^51, a m e A /1/7 “carbón de Sueren epel”), Ç uerrin epela (1573, A M E A /1/6), eta ^tez ere S uerrin (1567, A M E A /1/9 “com enzando desde el arroyo que b ax a atet^iente al sel de Suerrin” ; 1574, A M E C/5/II/5/3 “sobre la diferencia de el sel de Suet^ n en que cantidad entra y se extiende en los dichos térm inos dei dicho valle” ; 1753, “^M E C /5/II/10/2 “la dha Villa de R enteria (...) entre otros seles diez que adquirió y dompro de la dha R eal C asa de R oncesvalles y de la casa de H uarte sita en el valle de yarzun llam adas com unm ente Suerrin, Esconcearreaga, Igaran, Zutola, Espalaurgui, ^rbasaun, Zuelcazu, Onin, A ñarve y Elqueta”). A ntza denez Suerrin O iartzunen baino gehiago Errenteria inguruan em an da. Toponim o erlazionatuak: Suerrinerreka, bi udalerrien arteko m uga. Suerringaña, tontorra. Hau ere m ugan dago.

^**gebide. Bidea, ingurunea. to p o n im o hau bi tokitan aurkitu dugu: B erinzar baserriaren eta B asate m endiaren ^*^ean, eta A iako H arrian Sorotxotik Enarrira igotzen den bidean. §/d kontsonante ozenen altem antzia eta d/r kontsonanteen altem antzia ikusten da ^ atzizko form etan.


Tantaizabal. Paraje. A l pie de A iako H arria, hacia el valle de Otsam antegi. Topónim os relacionados: T antaizabalborda, Tantaizabalerreka (jatorrizko forma Tantaizabal da eta ez Tantaizabale, am aierako -e hori Erreka generikotik hartua da)-

Tarine. Casa. C asa de Elizalde, conocida tam bién com o A lkatezarrene.

Tartazabaleta. Paraje. C ercano a los caseríos A m eztoieta, este térm ino no está docum entado. L a versión oral es Tartaxabalta, podría ser una corrupción de Tantaizabaleta (??).

Telesforoiturri. Fuente. En Iturriotz.

Tellako iturria. Fuente. D ocum entada desde el siglo X IX por dar nom bre a los parajes de alrededor (y^ que es poco com ún encontrar hidrónim os en los docum entos históricos), se ubica en el fondo de un pequeño valle, al pie de los caseríos A izabe y B autistaenea, cerca de la m uga con Irun.

Telleria. Caserío. Tam bién se denom inaba Telleriarragua. Se docum enta desde el siglo X IX , este caserío se ubicaba en A rragua, de ah í sU nom bre. El topónim o tiene su origen en tella (teja en euskera) y viene a significar tejería. Para la fabricación de las tejas se necesitaba un tipo de barro concreto, agua y com bustible para el horno. Es un topónim o m uy común.

Telleriberri. Caserío. C ercano a G urutze, en Borroagazelaieta.

Telleritxiki. Caserío. Pertenece al barrio de Ergoien, docum entado desde el XIX.

Teresane. Casa. C asa de Altzibar.

Tolare. Caserío. Hay tres edificios con este nom bre en Oiartzun: un caserío de Txikierdi, una casa urbana en la calle P utxutxoerreka d e E lizalde, y una casa en el casco urbano de Ergoien. Tolare significa lagar.


Tabakoerreka. Ubidea. T abakolurra form a ere dokum entatu da. Jatorrian tab ak o a egon daiteke, edota ‘ttaba-jokoa� um e-jolasa. Ttabakoerreka ahoskatzen da. B ustidurarik gabeko form a proposatzen da.

T^Iaia. Baserria. G au r egun desagertua, bertako lurrak industria-poligono batek okupatzen ditu. Nahiko term ino arrunta d a euskal toponim ian eta “atalaya� errom anikotik dator.

^antailepo. Parajea, muinoa. K arrikaerrekaren hasieran kokatutako bizkar batean dagoen m uino txiki eta bereZia. B ertan borda txiki bat dago (Tantailepoko borda). B ailararen beheraino jaisten ^en hegala Tantailuzeta gisa ezagutzen da.

Tantaizabal. Parajea. A iako H arriaren oinean, O tsam antegi bailararantz. T oponim o erlazionatuak: T antaizabalborda, T antaizabalerreka (jatorrizko form a ^am aizaba! da eta ez Tantaizabale, am aierako -e hori Erreka generikotik hartua da).

Tarine. Etxea, Elizaldeko etxea, A lkatezarrene bezala ere ezagutzen da.

Tartazabaleta. Parajea. A m eztoieta baserrietatik hurbil, term ino hau ez dago dokum entatua. A hozko ber^sioa Tartaxabalta da, Tantaizabaleta-ren (??) deskonposaketa izan daiteke.

Telesforoiturri. Iturria. Iturriotzen.

Tellako iturria, Iturria. X IX . m en d ea z g e ro z tik d o k u m e n ta tu ta in g u ru k o p a ra je e i iz e n a em a te a g a tik (^ahiko berezia baita dokum entu historikoetan hidronim oak aurkitzea), bailara txiki ^3ten barruan kokatzen da, A izabe eta B autistaenea baserrien oinean, Irungo m ugatik hurbil.

Telleria, Baserria. Telleriarragua izena ere hartzen du. XIX. m endeaz geroztik dokum entatzen den baserri hau A rraguan zegoen. H ortik ^ator bere izena. Toponim oaren jatorria tella da eta teileria esan nahi du. Teilak fabrikatzeko buztin-m ota zehatz bat, ura eta laberako erregaia behar ziren. O so toponim o ^^T^nta da.


C aserío del valle de Tornola. El nom bre es evidente: la borda de Tomás. Topónim o relacionado: Tom asenbordaerreka.

Tonkolo. Caserío. Tornola. Paraje. Paraje m uy extenso y de referencia en O iartzun, especialm ente en Ergoien. La regata de Tornola, al juntarse con las aguas de la de Arditurri, da origen al río Oiartzun. En realidad el térm ino no se docum enta desde m uy antiguo pero sí se encuen­ tran alguna grafía m uy interesantes com o pueda ser F om ola (1810, OGPAR Lib H 342 Fol 43; 1840, OGPAR Lib H 343 Fol 9 V to “En el paraje llam ado F om ola de esta ju risd icció n ”). Topónim os relacionados; Tornolaerreka.

Torralbe. Caserío. Se encuentra ju n to a la carretera de E lizalde a Ergoien, pertenece a esta últim a entidad. Se docum enta desde com ienzos del X V III com o Torralve (1723, M UGIO, 185.or). A partir de finales del XIX em pieza a docum entarse com o Torrable. A entender de M ujika, en este topónim o podría subyacer la form a Torrealba. En cualquier caso, parece que la form a m ás adecuada es Torraibe y no Torrable, entre otras razones porque el grupo consonàntico -ble- no es m uy com ún en euskara.

Torrea. Casa. C asa de Altzibar, com o todos los térm inos sim ilares, profusam ente docum entada. Por ser un préstam o bastante antiguo, se m antiene la consonante sorda -t- inicial. Topónim os relacionados; Torretxiki, situada junto a Torrea.

Torre. Casa. Iturriotz-torre o Torre es el nom bre de esta casa, una de las m ás antiguas y con m ayor solera de O iartzun. Un poco m ás arriba se encuentra T orregoia (sinónim o, Errom anene), de factura m ucho m ás m oderna.

Torres. Caserío. Sin relación con las dos anteriores, se trata de un caserío, docum entado desde el siglo XV, ub icad o al borde de la reg ata T xalakaerreka. En una cueva cercana se encontró un húm ero de cérvido tallado de época paleolítica. A unque la -s pudiera ser del plural castellano, teniendo en consideración la evolu­ ción durante siglos y que se utiliza tam bién en el lenguaje oral, proponem os dejarlo tal cual.


Telleriberri. Baserria. G urutzetik hurbil, Borroagazelaietan.

Telleritxiki. Baserria. Ergoien auzoan dago eta XIX . m endeaz geroztik dokum entatzen da.

Teresane. Etxea. A ltzibarko etxea.

Tolare. Baserria. B adira hiru eraikin izen honekin O iartzunen: T xikierdin baserri bat, Elizaldeko i^utxutxoerreka kalean etxe bat eta beste etxe bat Ergoiengo hirigunean. Tolarek dola•^ea esan nahi du.

T^omasenborda. Baserria. T om ola bailarako baserria. Izena argia da: Tom asen borda. Toponim o erlazionatua: Tom asenbordaerreka.

Tonkolo. Baserria. Tornola. Parajea. O iartzungo oso paraje zabala eta erreferentziakoa, batez ere Ergoienen. Tornolako ubidea, A rditurriko ubidearekin bat egitean O iartzun ibaia sortzen da. Egia esan ter*^inoa ez d a aspalditik dokum entatzen, baina badira zenbait grafia oso interesgarriak, hala noia, F om ola (1810, OGPAR Lib H 342 Fol 43; 1840, OGPAR Lib H 343 Fol 9 ^ to “E n el paraje llam ado F om ola de esta jurisdicción”). Toponim o erlazionatuak: Tornolaerreka.

Torralbe. Baserria. Elizaldetik Ergoienera doan errepidearen ondoan dago, azken auzo honi dagokio. X V III. m e n d e a re n h a sie ra tik T o rralv e g isa d o k u m e n ta tz e n d a (1 7 2 3 , M U G IO , 1^5.or). XIX. m endearen am aieratik Torrable gisa dokum entatzen hasten da. M ujikaren ustez. Torrealba form a izan daiteke toponim o honen atzean. Edonela badirudi form a egokienea Torralbe dela eta ez Torrable, besteak beste, -ble- kon­ tsonante taldea ez delako oso arm nta euskaraz.

Torrea, Etxea. A ltzibarko etxea, antzeko term ino guztiak bezala barra-barra dokum entatua. Aspaldiko mailegua den arren, hitz hasierako kontsonante gorra, -t-, mantentzen da. Toponim o erlazionatuak; Torretxiki, Torrearen ondoan kokatua.


Torrazar. Caserío. Se conoce así al caserío Urdiñolazarra.

IVabazon hegia. Paraje, loma. L om a entre el caserío Txaradi y el actual em balse de Añarbe.

Trapada. Paraje, cima. Pequeña elevación al O este de A rkaleko harkaitzak. Topónim o relacionado: Trapadaerreka.

Trunpetazoko. T érm ino de llam ativa form a. Se docum enta una sola vez com o Trom pazo-zulua a finales del X V III (O U A A /8/1/2 “licencia para explotar los m inerales de los sitios T ro m pako-zuloa, A rpechipi, A uspategui, G aztelu, O tzam etegui y A rrik o -itu rri”)Q uizás este relacionado con Don Pedro.

I^neluzea. Túnel. F orm a oral referida a un túnel del ferrocarril m inero de Arditurri.

l\ineim otxa. Túnel. Form a oral referida a un túnel del ferrocarril m inero de Arditurri.

Txabaltxo. Paraje. Seguram ente, palatalización del original Zabaltxo. Se m antiene la form a oral.

Txalakaerrota. Caserío y molino. Las aguas de la regata Saroerreka, llam ada Txalakaerreka en su curso m ás bajo, m ovían las ruedas de varios m olinos, uno de ellos éste. Topónim os relacionados: Txalakerreka.

Txanpañe. Caserío. C aserío de Ergoien, ju n to a la carretera de E lizalde a este barrio. Los prim eros d o c u m e n to s o fr e c e n la fo rm a T x a n p a ñ a p e ro so n m u y e s c a s o s (1 8 5 7 , O U A B /3/II/1/1, p o r ejem plo). La m ayoría reflejan Txanpañe.

Txaparrea. Caserío. C aserío de U galdetxo. L a ex isten c ia de artícu lo q u ed a b astan te docum entada (C haparria, 1675, D EA H 2645/002-00; C haparrea Feliz, 1857, O U A B /3/II/1/1; C ha­ parrea, 1940, O U A 0674-04), por lo que se propone esta forma.

Txaradi. Caserío. Este es uno de los caseríos m ás aislados de O iartzun. Se ubica en un pequeño collado dom inando la zona del A ñarbe, a la vera del cam ino principal de O iartzun a G oizueta y Araño.


Torre. Etxea. Iturriotz-torre edo Torre da etxe honen izena, O iartzungo zaharrenetakoa eta tradi­ zio handienetakoa duena. P ixka bat gorago Torregoia (sinonim oa, E rrom anene) dago, 3skoz ere berriagoa.

Torres. Baserria. A urreko biekin erlaziorik gabe, XV. m endeaz geroztik dokum entatutako baserri hau T xalakaerreka ubidearen ertzean dago. B ertatik hurbil dagoen haitzulo batean, garai paleolitikoko zerbido baten hum ero landua aurkitu zuten. A m aierako -s hori gaztelerazko pluralgilea izan daitekeen arren, kontuan izanik m endeetako bilakaera, eta ahozkoan ere erabiltzen dela, bere horretan uztea proposa­ tzen da.

Torrazar. Baserria. H órrela ezagutzen d a U rdiñolazarra baserria.

Trabazón hegia. Parajea, bizkarra. T xaradi baserriaren eta gaur egungo A ñarbe urtegiaren arteko bizkarra.

Ti*apada. Parajea, tontorra. A rkaleko harkaitzen m endebaldean dagoen goragune txikia. Toponim o erlazionatua: Trapadaerreka.

IVunpetazoko. Form a bereziko term inoa. B ehin bakarrik dokum entatu zen T rom pazo-zulua gisa ^ V III. m endearen am aieran (OU A A /8/1/2 “licencia para explotar los m inerales de los sitios Trom pako-zuloa, A rpechipi, A uspategui, G aztelu, O tzam etegui y A rrikoitUrri”). B eharbada D on Pedrorekin lotua dago.

^ n e lu z e a . Tunela. A rditurriko m eategiko trenbidearen tunelari lotutako ahozko forma.

^ n elm o tx a . Tunela. A rditurriko m eategiko trenbidearen tunelari lotutako ahozko form a.

^xabaltxo. Parajea. Jatorrizko Z abaltxo form aren bustidura ziurrenez. A hozko form a gordetzen da.

^Xalakaerrota. Baserria eta errota. B eh ek o zatian T x ala k aerrek a izen a hartzen d u ten S aro errek ak o u b id ek o urek hainbat errotatako gurpilak m ugitzen zituzten, errota horietako b at hauxe zen. Toponim o erlazionatuak; Txalakerreka.


Topónim os relacionados: Txaradizabala, Txaradilepo.

Txarondo. Caserío. Pertenece a Ergoien, se encuentra en el valle de Tornola, junto a la carretera de Aritxulegi. El origen parece estar en txara + ondo. Topónim os relacionados; Txarondoerreka, Txarondoerrota (llam ado tam bién Portuberrierrota).

Txarrantxabekoa y Txarrantxagoikoa. Casa. Son dos casas de Altzibar, se docum entan com o C harrancha baxa y Charrancha alta en 1802 (0 9 6 T ), C harancha baja y C harancha alta en 1828 (OGPAR L ib H 594 Fol 84 y OGPAR L ib H 594 Fol 78, respectivam ente). N o se han encontrado docu­ m entos con alta y baja en euskara. Txarrantxa: 1. Peine para peinar y lim piar lino. 2. A lam bre dentado utilizado para construir vallas. E specie de freno que el burro llevaba en el cuello. Pero adem ás, el térm ino Txarrantxa tiene otras acepciones.

Txatola. Caserío y cueva. Se conoce com o A rizm endiberri, cercano a él está la cueva hom ónim a junto al polígono industrial U galdetxo. En 1834 (OGPAR Lib H 594 Fol 163) y 1857 (OUA B/3/II/1/1) se encuentra la form a Zatola. La consonante fricativa se ha convertido en africada. A ctualm ente se usa de esta torm a, incluso en el lenguaje oral.

Txerritokizoko. Paraje. Paraje de Penadegi.

Txikierdi. Caserío y paraje. A unque el topónim o es relativam ente m oderno (finales del X IX ) se ha convertido en un térm ino de referencia. El nom bre pertenece a una taberna ubicada en el caserío E pentzaberri, de ah í pasa a denom inar toda esa zona alrededor de la carretera de Oiartzun a A stigarraga, entre el polígono de Ugaldetxo y la m uga con Errenteria. Txik{i)erdi; A ntigua m edida de volum en, la m itad del pequeño, es decir equiva­ lente a un cuarto de m edia pmta. M edio txikito, un octavo de litro. C aserío conocido tam bién com o Epentzaberri. Topónim os relacionados: Txikierdierreka, conocida tam bién com o U rdanitibarrerreka.

Txikirriene. Casa. Casa de Elizalde.

Tximistalepo. Paraje, collado. Pequeño collado entre Elorrietako kaskoa y Oteitza, encim a de los caseríos Ozentzio.


Txanpañe. Baserria. Ergoiengo baserria, E lizaldetik auzo honetara doan errepidearen ondoan. Lehen d o k u m en tu etan T x an p a ñ a fo rm a agertzen da, b ain a oso d o k u m en tu gutxi daude (1857, O U A B /3/II/1/1, adibidez). G ehienetan T xanpañe form a agertzen da.

Txaparrea. Baserria. U galdetxoko baserria. A rtikulua dokum entu dezentetan agertzen da (C haparria, 1675, D EA H 2645/002-00; C haparrea Feliz, 1857, O U A B /3/II/1/1; C haparrea, 1940, OUA 0674-04), horregatik form a hau proposatzen da.

Txaradi. Baserria. H onako hau O iartzungo baserri isolatuenetako b at da. M uino txiki batean dago, Añarbeko ingurunea azpian hartuta, O iartzundik G oizuetara eta A ranora doan bide ^agusiaren alboan. Toponim o erlazionatuak: Txaradizabala, Txaradilepo.

Txarondo. Baserria. Ergoieni dagokio; Tornola bailaran dago, A ritxulegiko errepidearen ondoan. Jato­ rria honako hau izan daiteke: txara + ondo. Toponim o erlazionatuak: T xarondoerreka, T xarondoerrota (hau ere P ortuberrie^ o ta deitu izan da).

Txarrantxabekoa eta Txarrantxagoikoa. Etxea. A ltzibarko bi etxe dira, 1802an C harrancha b ax a eta C harrancha alta gisa, eta I828an C harancha baja eta C harancha alta gisa (OGPAR Lib H 594 Fol 84 y OGPAR Lib H 594 Fol 78, hurrenez hurren) dokum entatu ziren. E uskaraz ez da altu eta baxu ^uten dokum enturik aurkitu. Txarrantxa: 1. Lihoa orraztu eta garbitzeko orrazia. 2. H esiak egiteko erabiltzen den alanbre horzduna. 3. M andoak lepoan eram aten zuen balazta-m odukoa. H auetaz §ain, Txarrantxa hitzak baditu beste adiera batzuk.

Txatola. Baserria eta haitzuloa. A rizm endiberri gisa ezagutzen da. Inguruan izen bereko haitzuloa dago U galdeíXoko in d u stria-p o lig o n o are n on d o an . 1834an (O G PA R L ib H 594 F o l 163) eta I857an (O U A B /3/II/1/1) Z atola form a agertzen da. Kontsonante frikaria afrikatu bilakatu da. Egun, ahozkoan ere, honela erabiltzen da.

Txerritokizoko. Parajea. Penadegiko parajea.


Txipiberri y Txípizarra. Caserío. C aseríos de G urutze. Siem pre se docum em an así, jam ás Txiki.

Txipínimeatzearria. Paraje. Situado encim a del coto m inero de Arditurri, al pie de A iako Harria. D erivado del térm ino Txim ini (alternancia m ^ y ensordecim iento posterior).

Txipito. Casa. C asa de U galdetxo, hoy desaparecida se docum enta desde 1499 (M U G IO , 165.or. “casa T xipito”), siem pre aparece con -p -. Topónim os relacionados: Txipitobaita, de construcción reciente, se alza en las cer­ canías de Txipito. A ndrés Iñigo A ristegi en T oponom ástica H istórica del Valle de Santesteban de Lerín (Zubieta, Ituren, E lgorriaga, D oneztebe) -e n tom o al sufijo: “con el significado de “casa” . A zkue dice que este sufijo ( ...) se adhiere a seres anim ados, no precisa­ m ente personales, siendo la form a -b a ita propia de los dialectos orientales de allende el B idasoa y que únicam ente tiene el signicado de “casa” en posición de sufijo de declinación, p or lo que A itarenean = A itarenbaitan (...) gizonentan “en casa de los hom bres” . C aro B aroja afirm a que el em pleo de -b a ita , corriente sobre todo en el País Vasco-Francés y en la zona del Bidasoa, es anterior al em pleo de B orda (...). A pesar de las afirm aciones de A zkue y C aro B aroja sobre la época en que pudo produ­ cirse la introducción de -b a ita , al m enos en este lado del Bidasoa, posiblem ente se produjo a partir de la segunda m itad dei siglo X V II y, sobre todo, en el X V III y X IX .” En O iartzun no hay m ás que tres form as de este tipo: Txipitobaita, Urkabebaita y Pagotxokobaita, m ención de 1881. En consecuencia, m uy poco docum entado.

Txipitone. Casa. C asa de Elizalde. Se docum enta desde el X IX con las form as C hipiene (1815, OGPAR Lib H 342 Fol 54 Vto) o C hipitone (1883, O U A B/3/II/9/5). La form a oral es Txipitone.

Txokoa. Casa. C asa de Iturriotz. Se pronuncia Txokua.

Txokoiturri. Fuente. En Ergoien, cerca del caserío Altuna.

Txokorrenea. Casa. C asa de Altzibar, hoy desaparecida. Da nom bre a T xokorreneko zubia, nom bre con el que se conoce al puente que une el casco urbano con el grupo de caseríos y antigua ferren a de Ugarte.


Txikierdi, Baserria eta parajea. T oponim oa nahiko m odernoa bada ere (XIX. m endearen am aiera), erreferentoako term ino bihurtu da. Izena, Epentzaberri baserrian zegoen taberna balena zen. Hala, U galdetxoko poligonoaren eta E rrenteriako m ugaren artean O iartzundik A stigarragara doan errepidearen inguruko erem u horrek tabernaren izena hartu zuen. Txik(i)erdi: B olum en-neurri zaharra, txikiaren erdia, hots, pm terdiaren laurdena balio duena. T xikito erdia, litro baten zortziena. Epentzaberri bezala ere ezaguna da baserri hau. Toponim o erlazionatualc: Txikierdierreka, T xikierdi paretik doan erreka, Urdanitibarrerreka bezala ere ezaguna.

Txikirriene. Etxea. E lizaldeko etxea.

Tximistalepo. Parajea, muinoa, E lorrietako kaskoa eta O teitz arteko m uino txikia, O zentzio baserrien gainean.

Txipiberri eta Txipizarra. Baserria. G urutzeko baserriak. Beti horrela dokum entatzen dira, inoiz ez Txiki.

Txipinimeatzearria. Parajea. A rditurriko m eatze-esparruaren gainean kokatua, A iako M am aren oinean. Txim ini hitzaren aldaera (m /b alternantzia eta ondorengo gortzea).

Txipito. Etxea. U galdetxoko etxea, gaur egun desagertua, 1499. urteaz geroztik dokum entatua ( M u o i o , 165.or “casa T xipito”), beti - p - letraz agertzen da. Toponim o erlazionatuak: T xipitobaita, duela gutxi eraikia, T xipitoren inguruan dago. A n dres Iñ ig o A risteg ik T o p o n o m astica H istó rica del Valle de S an testeb an de U n-n (Zubieta J tu r e n , E lgorriaga, D oneztebe) -b a ita atzizkiar, buruz: esanahi hone­ kin: “¿ x e a ” . A zkuek dio atzizki hau ( ...) izaki bizidunei atxikitzen zaiela, ez pertso­ nei preseski, -baita form a B idasoaz bestaldeko ekialdeko dialektoetan em aten da, eta “etx e” esan ah ia du d ek lin azio aren atzizki-posizioan. H o rren b estez, A itaren ean = A itarenbaitan ( ...) gizonentan “ gizonen etxean” . C aro B arojak dio -b a ita de akoaren erabilera -z a b a ld u a Ipar Euskal H errian eta B idasoa in g u ru an -. B orda erabiltzen hasi baino lehenagokoa da (...). -b a ita zein garaitan sartu izan ote zen inguruan A zkuek Ma C aro B arojak hori esan arren, B idasoaren alde honetan, segur aski, 5W II. m en­ dearen erditik aurrera sartu zen, batez ere X V III. eta XIX . m endeetan^ O iartzunen honelako hiru form a besterik ez: T xipitota, U rkabeta eta Pagatxokota, 1881ko aipua. Oso gutxi dokum entatua dago, beraz.


Txortaerreka. Regata. Q uizás Txorroetaerreka. V éanse A rañaburuerreka y Perkatzenerreka.

Txulaene. Casa. C asa de Iturriotz, se conoce tam bién com o M ikelenea.

Txurruka. Paraje. Paraje de Iturriotz. Este topónim o se docum enta com o caserío en 1769 (DEAH 2644/001-00) y 1799 (OU A B/5/2/1).

Txurrumurru, Cima, cumbre. Una de las tres cum bres de Peña de A ia (829 m). Topónim os relacionados; Txurrum urruerreka, regata que desciende hacia el valle de Arditurri. Txurrum urrutxiki, cim a secundaria, m uy cercana (810 m).

Txuzenea. Casa. C asa de K arrika, la form a oral es sin artículo (Txuzene), pero en la docum enta­ ción se encuentran testigos bastante recientes que reflejan la form a con él.

Udaletxea. Casa. En el barrio Elizalde, del año 1678. A ún se denom ina K ontzejupea al pórtico de cinco arcos que presenta en la planta baja. V éase K ontzejuerreka.

Udarieta. Casa. C asa de Ergoien.

Udizibar. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, la form a oral actual es Uxiar. El topónim o m ues­ tra diversas form as docum entales a lo largo del tiem po: U dizibar es la m ás frecuente (V d iz ib a rla m a y o re n 1499, M U G IO , 164.or.; U dicibar en 1625 -LM I 93 o r - 1675 D EA H 2645/002-00-, 1797 -OG PA R Lib H 342 Fol 9-, 1832 -OG PA R Lib H 594 Fol 131-, 1857 -O U A B /3/II/1/1- y 1960 -O U A B /3/II/9/3-, entre otros). A finales del siglo X IX aparece la form a U bisibar (1883, O U A B/3/II/9/5) que llega hasta la actua­ lidad (1940, OU A 0674-04). O tras variantes, salteadas en el tiem po, son Udizizibal (1625, M U G 12, 37.or.), U ditibar (1796, OGPAR Lib H 342 Fol 1 Vto; 1834, OGPAR L ib H 594 Fol 153), U rizibar (1744, H U A E /8/III/10/12), U rdicibar (1818, OGPAR Lib H 594 Fol 1 Vto; 1842, OGPAR Lib H 343 Fol 46) y U diribar (1828, G A O JD IT 575 o 12).

Ugaldetxo. Casa y barrio. El térm ino se docum enta com o edificio desde 1499 (M U G IO , 165.or. “casa de V galdechea ), en el siglo X V I y a no tiene artículo y aparece la form a U galdetxo 300


Txipitone. Etxea. E lizald ek o etxea. X IX . m endeaz g ero ztik d o k u m en tatzen d a C h ip ien e (1815, OGPAR L ib H 342 Fol 54 V to) edo C hipitone (1883, O U A B /3/II/9/5) form ekin. Ahozko form a T xipitone da.

Txokoa. Etxea. Iturriozko etxea. T xokua ahoskatzen da.

T^xokoiturri. Iturria. Ergoienen, A ltuna baserritik hurbil.

Txokorrenea. Etxea. A ltzibarko etxea, gaur egun ez dago. T xokorreneko zubiari izena em aten dio. Izen honekin ezagutzen da hirigunea, baserri-m ultzoarekin eta U garteko burdinola zaha^arek in lotzen dituen zubia.

Txortaerreka. Ubidea. A gain T xorroetaerreka. Ikus A ra単aburuerreka eta Perkatzenerreka.

Txulaene. Etxea. Iturriozko etxea, hau ere M ikelenea izenez ezagutzen da.

Txurruka. Parajea. Iturriozko parajea. Toponim o hau baserri gisa dokum entatzen da 1769an (DEAH 2644/001-00) eta 1799an (O U A B/5/2/1).

Txurrumurru, gailurra, tontorra. A iako H arriko hiru tontorretako bat (829 m). T oponim o erlazionatuak: T xurrum urruerreka, A rditurri b ailararan tz jaisten den '^bidea, Txurrum urrutxiki, bigarren m ailako tontorra, bestetik oso hurbil (810 m).

Txuzenea. Etxea. K arrikako etxea, ahozko form a artikulu gabe den arren (Txuzene), dokum entuen Artean nahiko berriak diren lekukotan artikuluarekin agertzen da.

^daletxea. Etxea. E lizalde auzoan, 1678. urtekoa da. B eheko solairuan duen b ost arkuko aterpeari K ontzejupea esaten zaio oraindik. Ikus K ontzejuerreka.

^darieta. Etxea. E rgoiengo etxea.


UGALDETXO

(1591, Z E A 215.2) que convive con U galdetxe hasta finales del X V III (últim a refe­ rencia, U galdeche, 1796, OGPAR Lib H 342 Fol 2 Vto). M itxelena en FHV: “( ...) E sta -r, en los com puestos arcaicos de (h)ur “agua” (..-) es sustituido p o r h, g o cero cuando éste em pieza por vocal: a -nav u£alde “río” (+alde). ■ El topónim o designa un barrio de O iartzun, un pequeño núcleo urbano que pivota alrededor de un cruce de carreteras, y una casa de este núcleo. Tam bién recibe este nom bre un polígono industrial.

Ugarte. Caserío, molino y antigua ferrería. Se encuentra en Altzibar, form ando un pequeño núcleo de edificios alrededor de la casa m atriz. Es uno de los topónim os de los que se ha encontrado m ás antigua referencia docu­ m ental, en 1389 (ACR. Faxo 1?. G uipúzcoa, n?4. “palacio de H uarte”), 1396 (casa solar Ugarte, ACR. Faxo único, n? 55) y 1499 (M UG IO, I64.or. “casa de Ayuesa de U gart ). C on form as diversas, con —h- o sin ella, el topónim o se docum enta a lo largo de los siglos siguientes. Topónimos relacionados. Además de Ugarte, en este pequeño núcleo se encuentran: U gartetolare. Tam bién se docum enta com o U garte lagares (1910, O U A B /3/II/37), lo cual es una clara traducción.


Udízibar. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatua, gaur egungo ahozko form a U xiar da. Doku*tientuetan toponim oa hainbat m odutan idatzi da denboran zehar: U dizibar da gehien Agertzen dena {Vdizibar la m ayor en 1499, M U G IO , 164.or.; U dicibar en 1625 -LM I, 93.on-, 1675 -D EA H 2645/002-00-, 1797 -OGPAR Lib H 342 Fol 9-, 1832 -OGPAR U b H 594 Fol 131-, 1857 -O U A B /3/II/1/1- eta 1960 -O U A B/3/I1/9/3-, beste hainba­ ten artean). XIX . m endearen am aiera aldera U bisabar form a (1883, O U A B/3/II/9/5) Agertu zen eta gau r egun arte iraun du (1940, O U A 0674-04). B este hainbat aidagai, d en b o ran ta rte k a tu a k d ira U d iz iz ib a l (1 6 2 5 , M U G 1 2 , 3 7 .o r.), U d itib a r (1 7 9 6 , OGPAR Lib H 342 Fol 1 Vto; 1834, OGPAR L ib H 594 Fol 153), U rizibar (1744, HUA E /8/III/10/12), U rdicibar (1818, OGPAR Lib H 594 Fol 1 Vto; 1842, OGPAR Lib H 343 Fol 46) eta U diribar (1828, G A O JD IT 575 o 12).

Ugaldetxo. Etxea eta auzoa. Term inoa eraikin gisa dokum entatzen da 1499. urteaz geroztik (M U G IO , 165.or “casa de V galdechea”)- XVI. m endean jad a ez du artikulurik eta U galdetxo form a Agertzen da (1591, ZEA 215.2). Form a hau eta U galdetxe form a garai berean em aten dira X V IIL m e n d e a re n a m a ie ra ra arte (a z k e n e rre fe re n tz ia , U g a ld e c h e , 1796, OGPAR Lib H 342 Fol 2 Vto). M itxelenak FHVn: “ ( ...) - r hau, (h)ur “ura” hitzaren konposatu arkaikoetan (...) ^ edo g letraz ordezkatzen da edo desagertu egiten d a bokalez hasten denean: a.-nav.

^galde “ibai” (+alde). T oponim oak O iartzungo auzo bati izena em aten dio, bidegurutze baten eta bertako ®txe baten inguruan dagoen hirigune txiki bati. Industria-poligono batek ere izen bera h^rtu du.

^garte. Baserria, errota eta antzinako burdinola. Altzibarren dago, etxe nagusiaren inguruan eraikinez osatutako nukleo txiki bat da. D o k u m en tu -erreferen tzia zah arren etak o a aurkitu zaion topon im o etak o b at da, 1389. (A C R . F ax o 1?. G u ip ú zco a, n?4. “ p alac io d e H u a rte” ), 1396. (c asa so lar ^ g a rte , A C R . Faxo único, n? 55) eta 1499. (M U G IO , 164.or “casa de A yuesa de ^ g a rt”) urteetan. Form a diferenteekin, - h - letrarekin edo gabe, toponim oa hurrengo M endeetan dokum entatu da. Toponim o erlazionatuak. U garte-z gain, nukleo txiki honetan aurkituko ditugu: U gartetolare. Hau ere U garte lagares (1910, O U A B /3/II/37) gisa dokum entatzen da. Hori itzulpen argia eta garbia da. Ugarterrota. B aserria eta errota. XIX. m endeaz geroztik establezim enduaren tradihidraulikoarekin jarraitzen du. U garteko nukleotik kanpo daude, aide batetik, U garteberri baserria, E rrenteriako ^ u g a n . E raik in berri honek, zalan tzarik gabe O iartzunen kokatua zegoen baserri Jaharra ordezkatu du. B estetik, Ugarte etxea dago, G urutzen kokatua.


Ugarterrota. C aserío y m olino, que continúa desde el siglo X IX con la tradición hidráulica del establecim iento. Fuera del núcleo de U garte están, por su parte, el caserío U garteberri, en la misma m uga con Errenteria, edificio de nueva construcción que sustituye al antiguo caserío ubicado, éste sí, en O iartzun sin ninguna duda; y la casa U garte, situada en Gurutze.

Unaileku. Paraje. Se lo caliza al pie de A iako H arria, en la zona m ás alta del valle de Arditurri. D ocum entado desde 1620 com o Anailecu (H U A C /5/II/11/1) o N ailecu {1688, GAO JD IM 1/18/58). La etim ología es clara: Unai, persona que cuida vaquerías. En conse­ cuencia, Unaileku: vivienda de Unai. Topónim os relacionados: U nailekuko borda.

Unalle. Paraje. Sin docum entar, se encuentra bajo la lom a de Urkullu.

Uraundierreka. Regata. Sin docum entar. Al ju n tarse esta regata con E rrekatxiki form an Epelerreka, en Ergoien.

Urbieta. Caserío. D ocum entado desde el siglo XV, se encuentra junto a la carretera de Elizalde a Ergoien. Topónim os relacionados: U rbietabea, docum entado com o Vrbieta de yuso (1499, M UGIO, 165.or.), U rbieta bera (1802, 0 9 6 T ), U rbieta-baja (1857, O U A B /3/II/1/D ’ U rbietabere (1857, nom enklator) y U rbietabe, esta últim a form a es la m ás frecuente. Llam a la atención la form a -b e re perteneciente a los dialectos m ás orientales.

Urdairekatzegaña. Alto, loma. La versión oral es U rdaikatzegaña (y no Urdakaitze). Teniendo en cuenta la cerca­ nía del caserío U rdaire, es evidente que los térm inos se hallan relacionados. El pro­ blem a es escoger entre U rdairekatze (\a parte trasera de U rdaire) o U rdaireko haitza. En general, la palabra haitza no se utiliza en la toponim ia de O iartzun, por lo que es m ás lógica la prim era form a, por lo que nos decantam os. C onocido tam bién com o M arkelainburu. Topónim os relacionados: U rdairekatzelepoa.

Urdaire. Caserío. Se docum enta desde el siglo XV. En este térm ino se observa la alternacia d/r: la form a originai parece ser U rdaide, ya que así se docum enta m ayoritariam ente hasta m ediados del XIX. N o obstante, se observan algunas form as con —r- en esta época (U rdaire, 1776, O U A C /4/14/1). Este hecho, ju n to con la inexistencia de datos con


UNAJLEKU

^i*aileku, Parajea. A iako H arriaren oinean kokatzen da, A rditurre bailarako gune altuenean. 1620. ürteaz geroztik A nailecu (H U A C /5/II/11/1) edo N ailecu (1688, G A O JD IM 1/18/58) §isa dokum entatua. E tim ologia argia da: U nai, behi-aziendak zaintzen dituen pertsona. U naileku, beraz, unaien geldilekua. Toponim o erlazionatuak: U nailekuko borda.

^nalie. Parajea. D okum entatu gabe, U rkulluko bizkarraren azpian dago.

^i'aundierreka, Ubidea. Ö okum entatu gabe. U bide hau E rrekatxikirekin b at egitean E pelerreka osatzen ^ute, Ergoienen.

^rbieta. Baserria. XV. m endeaz g eroztik dokum entatua, E lizalde eta E rgoien arteko errepidearen ^ßdoan dago. Toponim o erlazionatuak: U rbietabea, V rbieta de yuso (1499, M U G IO , 165.or.), ^rbieta bera (1802, 0 9 6 T ), U rbieta-baja (1857, O U A B /3/II/1/1), U rbietabere (1857, IJomenklator) eta U rbietabe gisa dokum entatua. Azken form a hau da sarrien agertzen A tentzioa em aten du ekialdeen dauden dialektotako -b e re forma.


- d - en los últim os 150 años y la versión oral (U rdaire) inclinan la elección a la forma con -r-.

Urdaizpe. Paraje. Sitado bajo el caserío B urkondo, la versión oral es U rdaizpi, pero la docum enta­ ción apunta a una form a term inada en - e (1734, Z E A 215.13 y 1761, O U A B/5/1/3)-

Urdakone. Paraje. Se encuentra cerca del caserío Arbide.

Urdanitibar. Caserío, paraje. Se trata de una curiosa evolución de un topónim o. P or un lado, parece clara la existencia, hasta m ediados del X IX , de un caserío denom inado U rdanitibar (159U Z E A 215.19; 1696, O U A B /5/1/2 “paraje llam ado dela casa de U rdanitibar” ; 1768, A C hV 4 “Iten en la jurisdicción de la casa de U rdani/tibar” ; y 1857, n o m en k lato r)A partir de esta feche desparece la casa U rdanitibar y es sustituida por Urdaniturri (1857, O U A B /3/II/1/1; 1883, O U A B /3/II/9/5; 1910, O U A B /3/II/37). Pero mientras el caserío ha cam biado el nom bre, éste se m antiene tanto en la regata com o en el puente. E n resum en, se encuentran los siguientes topónim os en este lugar de Txikerdi: Urdanitibar, caserío. U rdanitibarrerreka, regata. U rdanitibarzubia, puente.

Urdantxabaleta. Paraje. Se denom ina así a la zona alta de K aralorregi, por debajo de Kosonegia. Algunos docum entos del X V III y X IX m uestran la form a U rdandegitxabaleta o, al m enos, pis­ tas que conducen a ella. Al ser m uy pocos estos docum entos, y atendiendo a la ver­ sión oral (U rdantxabalta), se propone la form a Urdantxabaleta. Topónim os relacionados: U rdantxabaletaerreka.

Urdinola. Caserío. U na de las casas solares m ás antiguas del valle. Situada a orillas del río Oiartzun, en el borde la carretera de Elizalde a Ergoien, pertenece a este últim o barrio. La ver­ sión oral es U rdiñola, pero toda la docum entación m uestra form as con -n -. Topónim os relacionados, todos ellos pertenecen a casas de Elizalde: U rdinolaene, tam bién denom inada A rizm endiene, en la calle A ialde. U rdinolatxiki, docum entada desde m ediados del X IX , en la calle M endiburu. En la m ism a calle, y coetáneo, se encuentra U rdiñolazarra que recibe tam bién los nom bre de Landetxe y Egianea.

Urepelerreka. Regata. Uno de los afluentes de Penadegi.


tfrdairekatzegaña. Altua, bizkarra. A hozko bertsioa U rdaikatzegaña (eta ez U rdakaitze) da. U rdaire baserria hurbil dagoela kontuan izanda, term inoak erlazionatuak daudela bistakoa da. A razoa U rdairekatze (U rdaireren atzealdea) edo U rdaireko haitza artean aukeratzea. O rokorrean, haitza hitza ez da O iartzungo toponim ian erabiltzen. Beraz, lehen form a norm alagoa denez, horixe aukeratu dugu. M arkelainburu bezala ere ezaguna da. Toponim o erlazionatuak: U rdairekatzelepoa.

Urdaire. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. Term ino honetan d/r alternantzia ikusi da: antza denez jatorrizko form a U rdaide da, XIX. m endearen erdira arte kasu gehienetan hórrela dokum entatu baita. H ala ere, garai honetan - r - duten hainbat form a aurkituko ditugu (U rdaire, 1776, O U A C /4/14/1). K asu hori, azken 150 urteetan - d - duten forniak ez aurkitu izanarekin eta ahozko bertsioarekin (U rdaire) batera, -r- duen form a ^tikeratzera bultzatu dute.

^rdaizpe. Parajea. B urkondo baserriaren azpian kokatua, ahozko bertsioa U rdaizpi bada ere, doku^ e n ta z io a n - e letraz am aitutako form a aurkitu dugu (1734, Z E A 215.13 y 1761, OUA B/5/1/3).

Urdakone. Parajea. A rbide baserritik hurbil dago.

^rdanitibar. Baserria, parajea. Toponim o baten eboluzio bitxia da. A lde batetik, XIX . m endearen erdialdera arte ^rd a n itib ar izeneko basen-i bat zegoela argi dagoela dirudi (1591, ZEA 215.19; 1696, OUA B /5/1/2 “paraje llam ado dela casa de U rdanitibar” ; 1768, A ChV 4 “Iten en la ju risd icció n de la casa de U rd an i/tib ar” ; eta 1857, nom enkiator). D ata ho rretatik aurrera U rdanitibar etxea desagertu zen eta bere ordez U rdaniturri azaldu zen (1857, OUA B /3/II/1/1; 1883, O U A B /3/II/9/5; 1910, O U A B /3/II/37). B aina b ase m a k izeíiez aldatu duen bitartean, ubideak eta zubiak izena gorde dute. Laburtuz, T xikierdiko l^ku honetan honako toponim o hauek aurkituko ditugu: U rsanitibar, baserria. U rdanitibarrerreka, ubidea. U rdanitibarzubia, zubia.

^**dantxabaleta, Parajea. K aralo rreg ik o go iko zo nak honela izena du, K osonegiaren azpitik. X V III. eta ^ IX . m endeko zenbait dokum entutan U rdandegitxabaleta fom ia edo, gutxienez, ber­ tara daram aten arrastoak erakusten dituzte. O so dokum entu gutxi direnez, eta ahozko bertsioa (U rdantxabalta) kontuan hartuta, U rdantxabaleta form a proposatu da. Toponim o erlazionatuak: U rdantxabaletaerreka.


URKABE

Urkabe. M onte, cima. M onte em blem ático de O iartzun, a pesar de su m odesta altura {237 m ), al dom inar el casco urbano de Elizalde. Es de docum entación m ás bien tardía, entre cuyos lega­ jo s aparecen curiosas noticias, com o el coste de plantar de pinos (1901, O U A A/1/98, p. 110 “O tra de 39 ptas por gastos originados en la siem bra de pinos en U rcabe”). A dolfo L eibar en la revista O iartzun (1977) “U rkabe-ko G albariyua” : “L a ver­ sión m ás extendida y aceptada en razón a su etim ología es la de que U rkabe tiene su origen y significado en las ejecuciones que, por ahorcam iento, se realizaban en su cum bre, la cua! sirvió tam bién para que en tiem pos de las guerras carlistas diera cab id a a un fo rtín que po sterio rm en te fue d estru id o ( ...) nivelándose la cum bre para en cu ad rar adecuadam ente a la C ruz rep resen tativ a de la últim a estación de U rkabeko G albariyua.” Topónim os relacionados; U rkabebaita, casa de Elizalde, O iartzun. El boletín de 1977 establece lo siguiente sobre esta casa; “A nteriorm ente existió una torre. A hora es un palacio .” P or otra parte, con respecto al elem ento —baita, véase observaciones en torno al topónim o T xi­ pitobaita. U rkabealde, casa de A ltzibar

Urkullu. Paraje, cima. C im a de Ergoien, entre el casco urbano y la carretera de Erlaitz. Topónim os relacionados;


B ailarako oinetxe zaharrenetako bat. O iartzun ibaiaren ondoan kokatua, Elizalde 6ta E rgoien arteko errepidearen ertzean, azken auzo honi dagokio. A hozko bertsioa U rdiñola da, baina dokum entazio osoan - n - duten form ak agertzen dira. Toponim o erlazionatuak, guztiak Elizaldeko etxeenak dira: U rdinolaene, A rizm endiene izenez ere ezagutzen da, A ialde kalean. U rdinolatxiki, XIX. m endearen erdialdetik aurrera dokum entatua, M endiburu kalean. K ale eta garai berean, U rdinolazarra aurkitzen dugu. H onek ere Landetxe eta Egianea izenak hartzen ditu.

Urepelerreka. Ubidea. Penadegiren adarretako bat.

Urkabe. M endia, tontorra. A ltuegia ez izan arren (237 m ), O iartzungo m endi enblem atikoa, Elizaldeko hirigunea azpian duelako. N ahiko berandu dokum entatzen hasi zen, beste hainbaten artean, albiste bitxiak aurki ditzakegu, hala noia, pinuak landatzeko kostua (1901, OUA A /1/98, p. 110 “O tra de 39 ptas por gastos originados en la siem bra de pinos en Urcabe”). A dolfo Leibarrek O iartzun 1977 aldizkarian “U rkabe-ko G albariyua” artikuluan; “Etim ologiaren arabera, bertsio zabalduena eta onartuena honako hau da: U rkaberen ja to rria e ta esan ah ia, bere tontorrean urkam endu bidez egiten ziren exekuzioetan dago. T ontorrean ere, gerrate karlistetan, beranduago eraitsi zuten gotorlekua jarri zuten (...), tontorra berdindu egin zuten bertan U rkabeko G albariyuako azken estazioa irudikatzen zuen G urutzea behar bezala kokatzeko.” Toponim o erlazionatuak: U rkabebaita, casa de E lizalde, O iartzun 1977 aldizkarian honela dio etxe honi buruz: “A urretik dorre bat egon zen. O rain jauregi bat da.” B estalde, -baita osagaiari buruz, ikus T xipitobaita toponim oan esaten dena. U rkabealde, A ltzibarko etxea.

Urkullu. Parajea, tontorra. E rgoiengo tontorra, hirigunearen eta Erlaizko errepidearen artean. Toponim o erlazionatuak: U rkullutxiki, bigarren m ailako tontorra. U rkullutxikiegia, aurreko tontorretik jaisten den bizkarra.

Urmendi. Parajea. O ielekutik iparraldera dagoen bizkarra. B ertatik hurbil, Elam ako m eatze-trenbide Zaharra ig aro tzen zen tu n ela dago. U rrim en d i (1687, O U A B /5 /1 /2 ), U rram endi (1818, O U A C/4/14/1; 1904, O U A C /4/18/2; 1914, O U A C /4/14/2; 1918, G A O JD


U rkullutxiki, cim a secundaria. U rkullutxikiegia, lom a que desciende de la anterior cum bre.

Urmendi. Paraje. L om a al norte de O ieleku, en sus cercanías existe un túnel que pertenece al anti­ g u o fe rro c a rril m in ero de E lam a. Se d o c u m e n ta co m o U rrim e n d i (1 6 8 7 , O U A B /5 /1 /2 ), U rram en d i (1 8 1 8 , O U A C /4 /1 4 /1 ; 1904, O U A C /4 /1 8 /2 ; 1914, O U A C /4/14/2; 1918, G A O JD IT 2021 a), U rrem endi (1918, G A O JD IT 2021 a) y sobre to d o U rm en d i (1 8 8 1 , O U A C /4 /1 5 /2 ; 1909, O U A B /5 /3 /4 ). L a v e rsió n o ral es U rm endi y ante tal diversidad de form as se opta por ella.

Urraire. Caserío. Es el caserío que se situaba en el extrem o m eridional del m unicipio, a orillas del A ñarbe. Hoy quedan ligeros rastros dei m ism o en el lugar en el que se ubicó. De su estratégica situación dan fé los topónim os U rraireko zubizarra y U rraireko zubiberria, nom bre de los dos puentes que cruzaban a N afarroa en sus inm ediaciones. También U rrairelepo, pequeño collado en el cam ino hacia O iartzun. Se docum enta a veces com o Urraide, pero la form a m ayoritaria es con -r-.

Urristitxabaleko kaskoa. La form a oral es U rritxabal, y algunos docum entos m uestran esta form a (1814, O U A C/4/11/1; 1940, O U A 0674-04). La m ayoría, no obstante, ofrecen la versión U rristitxabal, p or la que se opta. Topónim os relacionados: U rristitxabalerreka, Urristitxabaletxiki.

Urriztitxoko. Paraje. A unque la versión oral es U rrizta, los docum entos siem pre se refieren a la forma U rrizti, tanto en so lita rio com o co n los su fijo s txoko, erreka, b u ru a y hegia. Se encuentra cerca de Oieleku.

Urruseniturri. Fuente u regata. Se pronuncia U rruxenitturri. Se encuentra a la vera del cam ino que va del caserío Pullegi al collado de B idabieta. (O U A D /1/5/4 “N om bre de los 4 arroyos em pezando de B idabieta (...) U rrusen-iturrieta=Legarre-ondua=Eluz-belza=A rri-urdiñeta).

Ursoroeta. Caserío. Pronunciado U souta, se sitúa en Arditurri. La regata U rsoroetaerreka no tiene relación y se encuentra entre Elizalde, Gurutze y Altzibar.

Urtiene. Caserío. C aserío de Ugaldetxo.


URRAIRE

IT 2021 a), U rrem endi (1918, G A O JD IT 2021 a) eta b atez ere U rm endi (1881, O U A C /4 /1 5 /2 ; 1909, O U A B /5 /3 /4 ) g isa d o k u m e n ta tz e n da. A h o z k o b e rtsio a U rm endi da eta aurkitutako form a guztien artean horixe aukeratzen da.

Urraire. Baserria. U dalerriko hegoaldeko m uturrean kokatzen zen baserria da, A 単arberen ertzean. G aur egun bertan, baserriaren hondakin batzuk baino ez dira geratzen. G une estrategikoan zegoenaren adierazle dira U rraireko zubizarra eta U rraireko zubiberria. Ingum horretatik N afarro ara gurutzatzen zuten bi zu b ien izena. B ai eta U rrairelep o ere, O iartzungo bidean dagoen m uino txikia. Z enbaitetan U rraide gisa dokum entatzen bada ere, gehienetan - r - letraz agertzen da.

Urristitxabaleko kaskoa. A hozko form a U rritxabal da, eta zenbait dokum entutan form a hau agertzen da (1814, O U A C/4/11/1; 1940, O U A 0674-04). G ehienek, hala ere, U m stitxabal form a eskaintzen dutenez hauxe aukeratu dute. Toponim o erlazionatuak: U rristitxabalerreka, U rristitxabaletxiki.

Urriztitxoko. Parajea. A hozko bertsioa U rrizta den arren, dokum entuetan beti UrrizU form a agertzen da, bakarrik zein txoko, erreka, burua eta hegia atzizkiekin. O ielekutik hurbil dago.


Parece ser el nom bre original del caserío Iparragirre de G urutze, se docum enta desde 1686 (OU A B/5/1/2).

Urtxale. Paraje. Los vecinos del barrio llam an U rtxale a la plaza del barrio de Ergoien, actual­ m ente denom inada plaza Uztapide.

Urtxalle. Casa. C asa de la calle D onibane de Elizalde. T opónim os relacio n ad o s: U rtx a lle b erri, U rtx a lle zar (D o ñ ab ern ard in a), am bas casas de Elizalde.

Urtzelaíeta. Caserío. Hay dos topónim os con este nom bre: un paraje en B orroagazelaieta, y una casa en la zona alta del valle de Altzibar, conocida ésta com o Zorrolarrezola.

Usategieta. Caserío. Se docum enta desde m uy antiguo (1495, A M E C /5/II/1/1, “hasia la parte de Oyarzun sig u ien d o ad e la n te d eb a x o de U sate y eta en que sobre u n a ...” ; 1696, O U A C /4/20/2 “cassa de U ssateguieta”). L a versión oral es U satita y se encuentra en el extrem o septentrional del m unicipio. Topónim os relacionados: U sategietaberri, nuevo edificio. U sategieta, paraje, no tiene relación -e x cep to la puram ente lingüistica- con el anterior, se encuentra en el cordal de Errenga, en la m uga con Lesaka.

Uzoko. Caserío. C aserío desaparecido. Se encontraba cerca, algo hacia el oeste, del actual M adalensoro piloíalekua (1900, O U A A /1/98, p. 78 r “A cuerda inscribir las ruinas de la casería U zoco á nom bre de A ntonio Iñarra”). La form a original podría ser U rzoko (1830, Urzoco, OGPAR Lib H 594 Fol 99 Vto), de hecho, es frecuente que el térm ino Ur- pierda la consonante vibrante en los térm inos com puestos, por ejem plo, Ubide, etc. En cualquier caso, proponem os mantener la form a Uzoko.

Uzpuru. Paraje. Topónim o de referencia, se encuentra en la zona alta de la carretera de Artikutza, entre K ausua y Zaria, un am plio collado. Se docum enta desde m ediados del XVIIL A lg u n o s esc rito s m u e stra la fo rm a U n zb u ru (1 7 5 7 , O U A B /5/1/3- 1789 O U A B/5/2/1). Topónim os relacionados: U zpurugaña (nom bre de Z aria, tam bién se docum enta U zpuruko torrea), U zpuruzarra (nom bre concreto del lugar exacto del collado, lo que


Urruseniturri. Iturria edo ubidea. U rruxenitturri ahoskatzen da. Pullegi baserritik B idabietako m uinora doan bidea­ ren aldam enean dago. (OU A D /1/5/4 “N om bre de los 4 arroyos em pezando de B ida­ bieta ( ...) U rrusen-iturrieta=Legarre-ondua=Eluz-belza=A rri-urdiñeta)

Ursoroeta. Baserria. U souta ahoskatua, A rditurrin dago. U rsoroetaerreka ubideak ez du erlaziorik eta Elizalde, G urutze eta A ltzibar artean dago.

Urtiene. Baserria. U galdetxoko baserria.

Urtukiñeta. Baserria. G urutzeko Iparragirre izenaren jatorrizko izena dela dirudi, 1686. urteaz geroztik dokum entatzen da (O U A B/5/1/2).

Urtxale. Parajea. E rgoien auzoko plazari, egun U ztapide plaza denari, auzotarrek U rtxale esaten otnen diote.

Urtxalle. Etxea. Elizaldeko D onibane kaleko etxea. Toponim o erlazionatuak: U rtxalleberri, U rtxallezar (D oñabernardina), bi etxeak Elizalden.

^rtzelaieta. Baserria. Izen bereko bi toponim o daude: B orroagazelaietan paraje bat, eta A ltzibar baila­ rako goialdean etxe bat Zorrolarrezola izenez ezagutzen dena.

^sategieta. Baserria. Aspalditik dokum entatzen da (1495, A M E C /5/II/1/1, “hasia la parte de Oyarzun siguiendo adelante debaxo de U sateyeta en que sobre u n a ...” ; 1696, O U A C/4/20/2 “cassa de Ussateguieta”). Ahozko bertsioa U satita da eta udalerriaren iparraldean dago. T oponim o eriazionatuak; U sategietaberri, eraikin berria. U sategieta, parajea; ez dago aurrekoarekin lotuta -e ria z io linguistiko soila salb u -, E rrenga inguruan dago, Lesakako m ugan.

Uzoko. Baserria. B aserria d esag ertu a dago. G au r egun M adalensoro p ilo ta le k u a dagoen tokitik ^ en d eb ald eran tz zegoen, oso hurbil (1900, O U A A /l/9 8 , p. 78 r “ A cuerda inscribir las ruinas de la caseria U zoco á nom bre de A ntonio Iñarra”).


hoy se conoce p or U zpuru), U zpuruko m eatzeak (1884, O U A C/4/17/1 “U spuruco m iatcietatic causuco elutceraño”).

Xoxuenea. Caserío. Segundo nom bre para el caserío M irandazabal.

Zabale. Paraje. E ntre el caserío Epele y M adarim otxaborda.

Zabalea. Caserío. S itu ad o en tre E rg o ien y K arrika, en un co llad o y paso natural e n tre los dos barrios. La versión oral es X abale, se propone ia form a con artículo ya que aparece profusam ente docum entada.

Zakutoren erlieta. L a fo rm a oral actual es S akusen, se lo caliza bajo O rd o k o tx ik i. P arece se r el m ism o lu g ar (1900, O U A B /3/I/5/1 “Los terrenos B ordazpi renta de 7 p esetas y Zacutu erlieta renta de 4 pesetas”), (1907, OUA B/3/I/5/11 “Un trozo de terreno hele­ chal llam ado “ Sacuten-erlieta” de cabida de noventa y tres áreas y un centiáreas. radi­ cante en el barrio de Ergoyen de esta jurisdicción”), (O U A D D /5/1, “M inas de A rdi­ turri, zona de Z acutoren-erdieta”).

Zalakaiñene. Casa. Es otro nom bre de Larram endine, casa de Elizalde.

Zaldirin. Caserío. C aserío de Ergoien, situado a la vera de la antigua carretera de A rtikutza, antes de Oieleku. Las form as docum entales son claras al respecto; la form a Zaldirin (prim era cita en 1688, O U A B /5/1/2 “en el partido de Z aldirin”) es la única hasta bien entrado el siglo X IX (1834, O U A C /4/12/1), m om ento a partir del cual se transform a en Z al­ din. Se propone conservar la form a original. Topónim os relacionados; Z aldirinazpikoa, caserío, docum entado a partir del XIX (Z aldiringo-azpico-chocoa, 1834) OGPAR Lib H 594 Fol 168 Vto, o Zaldin A zpicoa, 1906, O U A C /4/14/5). Z ald irin b erri, caserío, algo m ás tardío (prim era cita en el nom enclátor de 1857, Zaldinberri). Zaldirinzarra, la form a de Zaldirin a partir de la construcción de Zaldirinberri. Zaldiringainko, paraje en la lom a de Basate.

Zalditarren zubia. Puente. C ruza el A ñarbe entre B erdabio y Okillegi.

Zaldua. Paraje. C om o ca serío se d o cu m en ta desde el sig lo X V (Z a ld u a ren a , 1499, M U G IO , 165.or. “casa de Petri Z alduarena” ; Zaldua, 1591, ZEA 215.19). Los propietarios de


Jatorrizko form a U rzoko izan daiteke (1830, U rzoco, OGPAR Lib H 594 Fol 99 V to), izan ere, Ur- hitzaren kontsonante dardarkaria galtzea ohiko gertaera da hitz elkarketan, esate baterako, Ubide, ea. H ala eta guztiz ere, U zoko form ari eustea pro­ posatzen da.

Uzpuru. Parajea. E rreferentziako toponim oa, A rtikutzako errepideko goiko zonan dago, K ausua eta Z aria artean, m uino zabal batean. X V III. m endearen erd iald etik dokum entatu da Z en b ait id atzitan U nzburu fo rm a ag e rtzen d a (1757, O U A B /5/1/3- 1789 O U A B/5/2/1). Toponim o erlazionatuak: U zpurugaña (Zariaren izena, U zpuruko torrea bezala ere dokum entatu da), U zpuruzarra (m uinoa dagoen puntu zehatzaren izena, g au r egun U zpuru izenez ezagutzen dena), U zpuruko m eatzeak (1884, O U A C/4/17/1 “Uspuruco m iatcietatic causuco elutceraño”).

Xoxuenea. Baserria. M irandazabaleko beste izena.

Zabale. Parajea. E pele eta M adarim otxaborda baserrien artean.

Zabalea. Baserria. Ergoien eta K arrika artean kokatua, m uino batean, bi auzoen arteko pasabide natu­ rai batean. A hozko bertsioa X abale da, form a artikuluarekin proposatzen d a barrabarra dokum entatua agertzen delako.

Zakutoren erlieta. G aur egungo ahozko form a Sakusen da, O rdokotxikiren azpian dago. Toki bera dela dirudi (1900, O U A B/3/I/5/1 “Los terrenos B ordazpi renta de 7 pesetas y Zacutu erlieta renta de 4 pesetas”), (1907, OUA B/3/I/5/11 “Un trozo de terreno helechal lla­ m ado “S acuten-erlieta” de cabida de noventa y tres áreas y un centiáreas, radicante en el barrio de E rgoyen de esta jurisdicción”), (O U A D D /5/1, “M inas de A rditurri, zona de Zacutoren-erdieta”).

Zalakaiñene. Etxea. Elizalden dagoen Larram endine etxearen beste izena da.

Zaldirin. Baserria. E rgoiengo b aserria, A rtikutzako errepide zaharraren ondoan kokatua, O ieleku baino lehen. D okum entuetan form a argiak agertzen dira: Zaldirin form a (lehen aipa­ m ena 1688an, O U A B /5/1/2 “en el partido de Z aldirin”) bakarra da XIX. m endera arte (1834, O U A C /4/12/1). Une horretatik aurrera Z aldin bihurtu zen. Jatorrizko form a gordetzeko proposatu da.


Auspogindegi tenían un terreno denom inado Zaldu en Iturriotz, entre G arm enditxiki y la carretera, en el paraje Araneder. A ctualm ente es un prado.

Zamalbíderreka. Regata. La zona alta de U rdanitibarrerreka, ya en la m uga con Errenteria. Tom a el nom bre del barrio de Zam albide. L a versión oral actual es Zam arbide, si bien la docum enta­ ción, desde 1456, m uestra el térm ino con -1-.

Zamarrolagaña. Paraje. A unque no hay constancia sobre este térm ino, se sitúa en A iako Harria, teniendo en cuenta la docum entación (presente desde 1629, en 1889 se puede leer en OUA C/4/20/5 “en el punto denom inado Zam alorragaña en los m ás alto del m onte llam ado de Aya ó las Tres C oronas”). En la zona de Lesaka se encuentra el paraje Zam arria, claram ente sim ilar, por lo que puede ser el nom bre antiguo de Erroilbide.

Zamateta. Casa. C asa de Elizalde, hoy de nueva construcción. Se docum enta desde 1664.

Zamora. Caserío. Se pronuncia X am oa, su origen está en la ciudad leonesa. Se encuentra docum en­ tado desde el siglo X V y su ubicación es m uy cercana a la m uga con Errenteria. Hay otra casa Z am ora en el casco urbano de Altzibar, más m oderna que la anterior. Topónim os relacionados: Zam oraerreka.

Zaria. Caserío, hoy paraje. Q uedan todavía las ruinas de este caserío de la zona sur del m unicipio que da nom bre a la cim a de Zaria. Se docum enta desde com ienzos del X V IIl. Topónim os relacionados: Zarigaña, lom a entre Z aria y Suerrin. Zarierreka, regata. Zarikó langa. A unque Z aria m antiene la - a en la form a nom inativa, al declinarse se declina norm alm ente com o nom bre com ún, es decir, pierde la - a final.

Zelaia. Caserío. Se docum enta desde el siglo XV. Pertenece al barrio de A ltzibar y en sus terrenos se ha construido una nueva urbanización, Z elaia etxadia. A partir de finales del siglo X IX se docum enta tam bién com o Zelaikoetxea (C elaycoechea, 1797, OGPAR Lib H 342 Fol 7 Vto; Solar de C elaicoechea, 1910, O U A B/3/II/15/1).

Zelaiaundi. Paraje. A pesar de que es un topónim o m uy com ún y casi genérico, se han escogido dos de estas voces por su relevancia en la toponim ia local. Una se encuentra cerca de los caseríos Pikokarate y el otro en U rdanitibar En am bos casos es un prado de grandes dim ensiones.


Toponim o erlazionatuak: Zaldirinazpikoa, baserria, XIX. m endeaz geroztik doku­ m entatua (Zaldiringo-azpico-chocoa, 1834) OGPAR Lib H 594 Fol 168 Vto, o Zaldin Azpicoa, 1906, OUA C/4/14/5). Zaldirinberri, baserria, pixka bat berriagoa (lehen aldiz l8 5 7 k o nom enklatorren aipatzen da, Zaldinberri). Zaldirinzarra; Zaldirinberri eraiki zutenean Zaldirinek hartu zuen forma. Zaldiringainko, Basateko bizkarreko parajea.

Zalditarren zubia. Zubia. A ñarbe gurutzatzen du, B erdabio eta O killegi artean.

Zaldua. Parajea. B a s e rri g is a XV. m e n d e a z g e ro z tik d o k u m e n ta tz e n d a (Z a ld u a re n a , 1499, M UGIO, 165.or “casa de Petri Z alduarena” ; Zaldua, 1591, Z E A 215.19). A uspogindegikoek Zaldu izeneko lursaila om en zuten Iturriotzen, G arm enditxiki eta errepidea­ ren artean, A raneder parean. Egun belarsoroa da.

Zamalbiderreka. Ubidea. U rdanitibarrerrekako goiko zona, Errenteriako m ugan. Zam albide auzoaren izena hartzen du. A hozko bertsioa gaur egun Z am arbide da, dokum entuetan, 1456. urteaz geroztik, term inoa -I - letraz agertzen den arren.

Zamarrolagaña. Parajea. Term ino hau agertzen ez den arren, A iako H arrian dago, dokum entazioa kontuan h artu ta (1629. u rteaz geroztik agertzen b ad a ere, 1889, urtean O U A C /4/20/5ean irakur daiteke: “en el punto denom inado Z am alorragaña en los m ás alto del m onte llam ado de Aya ó las Tres C oronas”)- Lesaka inguruan Z am arria parajea dago, oso antzekoa. H orregatik, Erroilbideren antzinako izena izan daiteke.

Zamateta. Etxea. Elizaldeko etxea. G aur egun etxe berria dago. 1664. urteaz geroztik dokum entatu da.

Zamora. Baserria. X am o a ah oskatzen da. B ere ja to rria L eongo hirian da. XV. m en d eaz geroztik dokum entatua E rrenteriako m ugatik oso hurbil dago. Altzibarko hirigunean Zam ora izeneko beste etxea dago, aurrekoa baino berriagoa. Toponim o eriazionatuak: Zam oraerreka.

Zaria. Baserria, gaur egun parajea. Z ariako tontorrari izena em aten dion herriaren hegoaldean baserri honen hondakinak geratzen dira oraindik. XVIIL m endearen hasieratik dokum entatzen da. Toponim o erlazionatuak: Zarigaña, Z aria eta Suerrin arteko bizkarra. Zarierreka, ubidea. Z ariko langa. Z aria form ak nom inatiboan -a m antendu arren, deklinatzerakoan, izen arrunta balitz bezala deklinatzen da gehienetan, am aierako -a galduz.


Zelaíburu. Caserío. C aserío de E rgoien, cercano a B erindoitz, tam bién se llam a B ordatxiki (1832, OGPAR Lib H 594 Fol 134 « D ieron en venta real su casa llam ada Celaiburu o Bordachiqui”).

Zelaimusu. Caserío. H oy desparecido, se encontraba en U galdetxo. Da nom bre a una de las calles del polígono industrial.

Zelaitxo. Caserío. Junto a la m uga con E rrenteria, cerca de Bastida.

Zerradi. Caserío. Los docum entos antiguos m uestra una form a con - r - y declinada (Zerrariarena, 1591, ZEA 215.19; Zerrariena, 1638, O U A C /4/9/2), aunque luego, tras un paréntesis de casi 200 años, aparece la form a Zerradi que se m antiene hasta la actualidad. El ori­ gen etim ológico seguram ente estará en la palabra zerra (sierra). D a nom bre a un polí­ gono industrial.

Zerrimutur. Paraje, loma. C aracterísico relieve al sur de los caseríos Arizluzieta.

Zinto. Caserío. C aserío de Karrika. Topónim os relacionados: Zintoren erlieta, al pie de los casaríos Arandaran.

Zokolo. Caserío. C aserío de Ergoien, se docum enta con este nom bre desde el siglo XVII. Fue la ferrería del caserío Isasa, de ahí el nom bre de Isasola con el que fue conocido.

Zontzorrotz. Paraje. Paraje situado en la zona alta de la regata de K arrika, hay hallazgos de la explota­ ción m inera en época rom ana. Topónim os relacionados: Zontzorrozborda, Zontzorrotzegia.

Zorrola. Paraje. C ercano a las m inas de Zontzorrotz, por la sim ilitud de los térm inos es posible que estén relacionados. Se docum enta tem pranam ente (1600, A C H V 7 “que se nom ­ bran y se llam an bigandis de suso y oyelecu y basata que son y serán propios y ^ o rro la ”) y llegó a tener la consideración de barrio, si no legal, al m enos sí percepti­ vam ente (1841, OGPAR Lib H 343 Fol 20 V to “Sitas en el varrio de Zornola de este valle, confinantes todas ellas”).


Zelaia. Baserria. XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. A ltzibar auzoan dago, eta bertako lurretan beste urbanizazio bat eraiki dute, Z elaia etxadia. XIX . m endearen bukaeratik Zelaiko­ etxea gisa ere dokum entatu da (C elaycoechea, 1797, OGPAR Lib H 342 Fol 7 Vto; Solar de C elaicoechea, 1910, O U A B/3/II/15/1).

Zelaiaundi. Parajea. O so to p o n im o arrunta e ta nahiko generikoa den arren, bi hitz hau ek aukeratu dituzte tokiko toponim ian garrantzitsuak direlako. B ata P ikokarate baserrietatik hur­ bil dago eta bestea U rdanitibarren. Bi kasuetan belardi handia da.

Zelaiburu. Baserria. E rg o ien g o b ase rria, B erin d o tze tik h u rb il, B o rd atx ik i ere d eitze n zaio (1832, OGPAR Lib H 594 Fol 134 « D ieron en venta real su casa llam ada C elaiburu o Bordachiqui”).

Zelaimusu. Baserria. G au r egun desagertuta, U galdetxon zegoen. Industria-poligonoko kale bati em an dio izena.

Zelaitxo. Baserria. Errenteriako m ugatik hurbil, B astida inguruan.

Zerradi. Baserria. D okum entu zaharrek - r - duten eta deklinatua dagoen form a bat erakusten dute (Z errariarena, 1591, Z E A 215.19; Zerrariena, 1638, O U A C /4/9/2), beranduago, ia 200 urteko tarte baten ondoren, gaur egun arte irauten duen Zerradi form a agertzen den arren. B ere jato rri etim ologikoa segur aski zerra hitzean egongo da. Industriapoligono bati em aten dio izena.

Zerrimutur. Parajea, bizkarra. A rizluzieta baserrien hegoaldealdeko berezko erliebea.

Zinto. Baserria. K arrikako baserria. Toponim o erlazionatuak: Zintoren erlieta, A randaran baserrien oinean.

Zokolo. Baserria. E rg o ien g o b aserria, X V II. m endeaz geroztik izen h o n ek in dok u m en tatzen da. Isasa baserriko burdinola izan zen. H ortik dator Isasola izena.


ZUAZNABAR

Topónim os relacionados: Z orrolaerreka, nom bre que recibe K arrikaerreka en esta zona (1828, OGPAR Lib H 594 Fol 85 “Y por poniente con el río Z urróla cuyas p o s tu ra s...” ; 1900, O U A A /1/98, p. 63, “ se crea conveniente construir sobre la zanja abierta con m otivo de un aprovecham iento de aguas en la regata Z orrola” ; 1905, O U A C /4/13/2, “para extraer piedra gratuitam ente del rio Zorrola y O arso-ibai” ; 1909, O U A C /4/13/2 “que se halla en el punto llam ado Z orrola-erreka”). Zorrolarrezola. C aserío, tam bién conocido com o U rtzelaieta.

Zozola. Caserío. A ntigua ferrería de M akutso, en Iturriotz.

Zuaznabar. Caserío. Una de las casas con m ás raigam bre de O iartzun, hoy rodeada de polígonos indus­ triales. Se cita desde el siglo X V com o ferrería, fue tam bién m olino, casa solar, pala­ cio ,... Da nom bre calle a una de las calles del polígono. Topónim os relacionados; Zuaznabarrerreka.

Zubíaurrebekoa. Caserío. C aserío de Altzibar. C om o Z ubiaurre se docum enta desde el siglo XV. C om o en o tro s ca so s sim ilares, a m ed iad o s del X IX su rgen Z u b ia u rre b e k o a (el a c tu a l) y Zubiaurregoikoa (hoy desaparecido).


K arrika ubideko goialdean kokatutako parajea. E rrom atar garaiko m eatze-ustiapenaren aurkikuntzak daude. Toponim o erlazionatuak; Zontzorrozborda, Zontzorrotzegia.

Zorrola. Parajea. Z o n tzo rro tz m eategietatik hurbil. T erm inoen an tzekotasuna ikusita, beharbada erlazionatuak daude. A spaldi dokum entatu zen (1600, A C H V 7 “que se nom bran y se llam an bigandis de suso y oyelecu y basata que son y serán propios y ^ o rro la ”), eta legez ez bazen ere itxuraz auzo gisa hartu zuten (1841, OGPAR Lib H 343 Fol 20 Vto “ Sitas en el varrio de Z om ola de este valle, confinantes todas ellas”). Toponim o erlazionatuak; Z o rro la e rre k a , in g u ru n e h o n e ta n K a rrik a e rre k a k h a rtz e n d u en iz e n a (1 8 2 8 , OGPAR Lib H 594 Fol 85 “Y por poniente con el río Z urróla cuyas p o s tu ra s...” ; 1900, OUA A/1/98, p. 63, “se crea conveniente construir sobre la zanja abierta con m otivo de un aprovecham iento de aguas en la regata Z orrola” ; 1905, O U A C /4/13/2, “ p a ra e x tra e r p ie d ra g ra tu ita m e n te d el rio Z o rro la y O a rs o -ib a i” ; 1909, O U A C /4/13/2 “que se halla en el punto llam ado Z orrola-erreka”). Z orrolarrezola. B aserria, U rtzelaieta izenez ere ezagutzen da.

Zozola. Baserria. M akutsoko antzinako burdinola, Iturriotzen.

Zuaznabar. Baserria. O iartzunen erro sendoenetakoak dituzten etxeetako bat, gaur egun industria-poligonoz inguratua. XV. m endeaz geroztik burdinola gisa aipatzen den hau errota, oine­ txea, jauregia eta abar ere izan zen. P ohgonoko kale bati izena em aten dio. Toponim o erlazionatuak: Zuaznabarrerreka.

Zubíaurrebekoa. Baserria. A ltzibarko baserria. Z ubiaurre gisa XV. m endeaz geroztik dokum entatu da. A n­ tzeko beste hainbat kasutan bezala, XIX. m endearen erdialdean Zubiaurrebekoa (gaur egungoa) eta Z ubiaurregoikoa (gaur egun desagertua) agertu ziren.

Zubietene. Baserria. B aserria, F eloagaren oinetan. O so tarteka Z ubieta gisa dokum entatu da (1825, OGPAR L ib H 594 Fol 48; 1833, OGPAR Lib H 594 Fol 14; 1866, Z E A 53.37). Zubietene form a da gehien agertzen dena. Toponim o erlazionatuak: Zubieteneborda, Arakizlepo baserriaren beste izen bat da.


ZULOAGA

Zubietene. Caserío. C aserío a los pies de Feloaga. Se docum enta m uy ocasionalm ente com o Zubieta (1825, O G PA R L ib H 594 Fol 48; 1833, OGPAR Lib H 594 Fol 14; 1866, Z E A 53.37). La form a m ás com ún es Zubietene. Topónim os relacionados: Zubieteneborda, es otro nom bre del caserío A rkaizlepo.

Zubietarkaitza. Paraje. En la carretera de A ritxulegi, cuando cruza dos pequeños puentes seguidos. Es la peña existente en el lugar.

Zubizabal. Paraje, puente. E stratégico puente controlado por la casa Z uaznabar en el extrem o sur del actual polígono de Ugaldetxo.

Zuloaga. Caserío. C aserío de Ergoien, docum entado desde el XV. A lgunas form as antiguas ofrecen la form a T xuloaga (1591, M UGIO, 170.or.; 1638, O U A C/4/9/2). Topónim os relacionados: Zuloagaerrota, m olino cercano a la casa m atriz. Z uloa­ gagain, edificio m oderno. Zuloagatxipi, caserío, pronunciado Zulatxipi. Z uloagatxipiborda (oralm ente Z ulatxipiborda) algo alejado de los edificios anteriores, se ubica al sur del casco urbano de Ergoien. R especto a este últim o térm ino, se observa clara­ m ente la evolución toponím ica. Por una parte, el sufijo -aga se ha convertido en -a; en cualquier caso, proponem os recuperar la form a original. Por otra parte, el sufijo -txipi ha perdurado hasta nuestros días, incluso en el uso oral.


A ritxulegiko errepidean, bi zubi txiki segidan gurutzatzean. B ertan dagoen har­ kaitza da.

Zubizabal. Parajea, zubia, U galdetxoko gaur egungo poligonoaren hegoaldeko m uturrean Z uaznabar baserriak kontrolatutako zubi estrategikoa.

Zuloaga. Baserria. E rgoiengo baserria, XV. m endeaz geroztik dokum entatua. Z en b ait dokum entu z a h a rre ta n T x u lo a g a fo rm a a g e rtz e n d a (1 5 9 1 , M U G IO , 1 7 0 .o r.; 1638, O U A C /4/9/2). Toponim o erlazionatuak: Zuloagaerrota, etxe nagusitik hurbil dagoen errota. Zuloagagain, eraikin m odernoa. Zuloagatxipi, baserria, Zulatxipi ahoskatua. Z uloagatxipiborda (Z ulatxipiborda ahoskatua), aurreko eraikinetatik pixka b at urrun, Ergoiengo h irig u n earen heg o aldean dago. A zken term in o honi d agokionean ongi ikusten da toponim oaren bilakaera. B atetik, -aga atzizkia -a bilakatu da; dena den, jato rrizk o form a berreskuratzea proposatzen da. B estetik, -txipi atzizkiak egun arte iraun du, ahozko erabileran ere.

Zulotibar. Baserria. XV. m endearen am aieratik dokum entatua, oinetxez gain errota eta burdinola izan zen. D okum entuetako ia form a guztiak bat datoz grafian.

Zumalikarreta, Parajea, A hozko bertsioa Z um alikarta da. Iturrolako iturritik hurbil dago, A rtikutzako finkarekin eta N afarroarekin m ugan. 1771. urteaz geroztik dokum entatua, form a nagusia proposatu bada, badira beste hainbat grafia erakusten duten zenbait lekuko (Zum alacarrieta, 1909, O U A C /4/14/2; Zum alacarreta, 1916, OUA B/3/I/12/12). T o p o n im o e r l a z io n a t u a : Z u m a l ik a r r e ta e r r e k a .

Zumarretagaña. A ltzi baserrien eta G urutze auzoaren artean dagoen hegala da, Irungo m ugatik hurbil. A hozko bertsioa Z um artagaña da.

Zumaztegieta. Parajea. Z um atzita ahoskatua, Tornola bailarako ezkerraldeko hegal b at da. D okum entutan jasotako form ak, aldatu egiten badira ere, nahiko argiak dira (Zum azteguieta, 1834, O U A C /4/12/1; Zum asteguieta, 1878, O U A B/3/I/5/1 “C iento setenta y seis áreas y treinta y dos centiáreas de terreno inculto llam ado Z um asteguieta, situado en am bos lados ddel cam in carretil que se dirige á P enagaray” ; Z um ezteguieta, 1907, O U A B/3/I/8/1).


D ocum entado desde finales del siglo XV, fue m olino y ferrería, adem ás de casa solar. Las form as docum entales coinciden prácticam ente todas en la grafía.

Zumalíkarreta. Paraje. La versión oral es Zum alikarta. Se encuentra cerca de la fuente de Iturrola, en la m uga con la finca de A rtikutza y N afarroa. D ocum entado desde 1771, la form a pre­ dom inante es la que se ha propuesto, si bien hay algunos testigos con otras grafías (Z um alacarrieta, 1909, O U A C/4/14/2; Zum alacarreta, 1916, OUA B/3/I/12/12). Topónim o relacionado: Zum alikarretaerreka.

Zumarretagaña. Se trata de la ladera que hay entre los caseríos A ltzi y el barrio de G urutze, cerca de la m uga con Irun. La versión oral es Zum artagaña.

Zumaztegieta. Paraje. Pronunciado Zum atzita, es una ladera de la m argen izquierda del valle de Tornola. Las form as docum entales, aunque algo variables, son bastante claras (Zum azteguieta, 1834, O U A C /4/12/1; Z um asteguieta, 1878, O U A B/3/I/5/1 “C iento setenta y seis áreas y treinta y dos centiáreas de terreno inculto llam ado Zum asteguieta, situado en am bos lados ddel cam in carretil que se dirige á Penagaray” ; Z um ezteguieta, 1907 OUA B/3/I/8/1)

Zurko. Caserío. C aserío de Iturriotz, se docum enta desde 1499.

Zutoígaña. Paraje. Se encuentra en la ladera que hay sobre el caserío A rbide de Iturriotz.

ANEXO AL LISTADO: LOS HAGIÓNIMOS DE OIARTZUN L a Real A cadem ia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia señala lo siguiente (arauak 125): 1. En euskera unificado se utilizan norm alm ente San/Santa con los nom bres de los santos (...). En consecuencia, ésa es la recom endación principal. 2. T am bién se p u ed en u tiliz a r D one / D ona, so b re to d o co n aq u ello s que se encuentran en nuestra tradición onom ástica, es decir: A gustin, Bartolom é, Bikendi, B iadi, Em iliano / M íllan, E rrom an, Eztebe, Feliz, Jakue, Joane, Julio, Jurgi, Justi, K osm e, K ristobal, Laurendi, Leon, M artie, M artzelo, M ateo, M eteri, M ikel, Paulo, Pelaio, Salbatore, Saturdi, Sebastian, Tom as, Zipriano.

8 . Tam poco se utilizará Santo: San D om ingo, San Tomas. 9. Los térm inos utilizados com únm ente para referirse a fiestas de barrios, pueblos o ciudades com o sanferm inak, santakatalinak, sanprudentzioak y dem ás, están acep-


Zurko. Baserria. Iturriozko baserria, 1499. urteaz geroztik dokum entatzen da.

Zutoigaña. Parajea. Iturriozko A rbide baserriaren gainean dagoen hegalean aurkitzen da.

ZERREND AREN ERANSKINA: OIARTZUNGO HAGIONIMOAK E uskaltzaindiak honako hau adierazten du (arauak 125): 1. Euskara batuan San/Santa erabiltzen dira eskuarki santu izenekin (...). Hau da, beraz, gom endio nagusia. 2. Done / D ona ere erabili daiteke, bereziki gure onom astika tradizioan aurkitzen diren honako hauekin, hots: A gustin, B artolom e, Bikendi, Biadi, Em iliano / M illan, E rrom an, Eztebe, Feliz, Jakue, Joane, Julio, Jurgi, Justi, K osm e, K ristobal, Laurendi, L eon, M artie, M artzelo, M ateo, M eteri, M ikel, P aulo, P elaio, S albatore, S aturdi, S ebastian, Tom as, Zipriano.

8 . Santo ere ez bedi erabil: San D om igo, San Tomas. 9. Leku askotan erabiltzen diren Sanferminak, santakatalinak, sanprudentzioak eta beste ontzat hartzen dira auzo, herri edo hirietako jaiak adierazteko garaian. Adibideetan ikusten den bezala, letra xehez idatziko dira honelakoak, eta pluralean deklinatuko.

A) G IZ O N EZ K O SA N ETA D O N E Done Eztebe eliza. Eliza. D one E zteb e m artiriaren ad b o k azio p ean eraikia. H erriko ondare artistik o aren parte da. D one E ztebe form a erabiltzea gom endatzen da.

Done Eztebe plaza. Plaza. Euskal form a erabiltzea proposatzen da eta hala azaltzen da O iartzungo kale izen­ degian. D irudienez, euskal form a gero eta gehiago erabiltzen da, nahiz eta, Sanesteban ahozkoan oraindik oso errotua egon.

Done Joanes Bataiatzailearen ermita. Ermita. D one Joanes santua San Joan B ataiatzailea izendatzeko jatorrizko euskal form a da eta eraikin hau izendatzeko proposatzen dena. D onibane, berriz, toponim oetan era­ biltzen da: bertan dagoen D onibane kalea, adibidez. A zkenik, oronim o eta hidronim oetan, besteak beste, S an jo an ... form a hobetsi da: Sanjoantontorra, Sanjoanzubia eta horrelakoak. San Joan edo D one Joanes B ataiatzailearen basilika (Elizalde auzoan). X V I m en­ deko eraikuntza, helburu bikoitzaz eraikia, B asilika eta H ospital saindu gisa, D oni­ b an e B ataiatza ile are n ad b o k azio z. H erriko o n d are artistik o are n p arte da. (1993, O iartzun liburuxkatik). O spitalzarra ere deitzen zitzaion.


D O NE EZTEBE ELIZA

tados. Tal y com o m uestran los ejem plos, se escriben en m inúscula y se declinan en plural.

A) H A G IÓ N IM O S M A SC U L IN O S Done Eztebe eliza. Iglesia. C o n stru id a en h o nor del m ártir San E steban. Es parte del patrim onio artístico m unicipal. Se recom ienda utilizar la form a Done Eztebe.

Done Eztebe plaza. Plaza. Se propone utilizar esta form a y aparece así en el callejero de O iartzun. Por lo que parece cada vez se utiliza m ás la form a vascófona aunque el térm ino Sanesteban aún está m uy arraigado en el lenguaje oral.

Done Joanes Bataiatzailearen ermita. Ermita. D one Joanes es la form a vascófona original utilizada para referirse a San Juan B autista y la que proponem os para este edificio. D onibane, por su parte, aparece en los topónim os: p or ejem plo, la calle D onibane. Por últim o, en orónim os e hidróni­ m os, p or ejem plo, destaca la form a Sanjoan: Sanjoantontorra, Sanjoanzubia y dem ás. D one Joanes B ataiatzailearen basilika (barrio Elizalde), es un edificio del siglo XVI, construido con un doble objetivo, com o B asílica y H ospital santo, en honor a San Juan B autista. Es parte del patrim onio artístico del pueblo. (1993, de la guía O iartzun). Tam bién se le denom ina Ospitalzarra.


Done Petri eliza. Eliza. E liza izendatzeko D one Petri form a erabiltzea gom endatzen da, San Pedro-ren ordez. Toponim o erlazionatuak: Done Petri kaiea

Done Petri kalea. Kalea. Elizaldeko kalea, ikus D one Joanes.

San Andres mugarria. Mugarria. B r r e n g a - A r i tx u l e g ik o m u g a r r ia .

San Anton. Ermita. A ntzinako ospitalea, Santispiritu izena ere liartzen zuena. D one E ztebe elizaren ondoan dago.

San Antonio. Ermita. M uino txiki batean zegoen, A randaran baserrien ondoan. Izan ere, San A ntonio de A randaran (1875, 0 9 4 S ) izena hartzen zuen.

San Bartolomé mugarria. Mugarria. E r r e n g a - A r i t x u l e g i k o m u g a r r ia , E l o r r i l e p o k o m u i n o a n .

Sanestebaniturri. Iturria. E lizalden, Seingo bordaren azpian.

San Filipe mugarria. Mugarria. 1689an dokum entatu zen (S. Phelipe, O U A C /4/20/1). A renzanak “Errenteria a través de sus m ugas” lanean: “(...) Espalaurgui eta Idurietatik , A ñ a rb ek o ibai n ag u sira in o A u n z arietik d a to rre n S u e rrin e k o ra ja is te n den ibaiertzetik hurbil dauden aldapa eta harkaitzaren azpitik doan Sorarriaga aldean Sue­ rringo saroitik jaisten den errekaren m uga egingo zuena. M ugarri honi San Felipe izena em an zioten, santu horren egunean ipini zutelako” . T estu h au a u rk itu a rre n , h a g io n im o h o n e k in a u r k itu ta k o m u g a rri b a k a rra Errenga-A ritxulegi inguruan dago.

San Ignazio mugarria. Mugarria. 1889an lursail bati San Ignacio izena jarri zioten (O U A C /4/20/5). E rrenga-A ritxulegiko m ugarria.

San Joan mugarria. Mugarria. Errenga-A ritxulegiko m ugarria.


Done Petrí elíza. Iglesia. Se recom ienda utilizar la form a D one Petri, en lugar de San Pedro, para referirse a esta iglesia. Topónim os relacionados: Done Petri kalea.

Donibane kalea. Calle. Calle de Elizalde, véase D one Joanes.

San Andrés mugarria. Mojón. M ojón de Errenga-A ritxulegi.

San Antón. Ermita. A ntiguo hospital, tam bién recibía el nom bre de Santispiritu. Se ubicaba a la vera de la iglesia de D one Eztebe.

San Antonio. Ermita. Se encontraba en un pequeño collado, ju n to a los caseríos A randaran, de hecho recibía el nom bre de San A ntonio de A randaran (1875, 0 9 4 S ).

San Bartolomé mugarria. Mojón. M ojón de Errenga-A ritxulegi, en el collado de Elorrilepo.

Sanestebaniturri. Fuente. En Elizalde, debajo de Seingo borda.

San Filipe mugarria. Mojón. Se docum enta en 1689 (S. Phelipe, O U A C /4/20/1). Tx. A renzana, en su trabajo “Errenteria a través de sus m ugas” : “( ...) que hiciera d e fro n tera del arroyo que desciende del sel de S uerrin en la parte de S orarriaga debajo del recuesto y peñasco cercano a la orilla del río que desciende de Espalaurgui y de Idurieta al de Suerrin que viene de A unzarie hasta el río principal de A ñarbe. A este m ojón le dieron por nom bre San Felipe, por haberse puesto el día de ese santo” . A pesar de este texto, el único m ojón con este hagiónim o que se ha localizado se encuentra en el cordal de Errenga-A ritxulegi.

San Ignazio mugarria. Mojón. En 1889 un terreno recibe el nom bre de Sn Ignacio (O U A C /4/20/5). M ojón de Errenga-A ritxulegi.

San Joan mugarria. Mojón. M ojón de Errenga-A ritxulegi.


Sanjoanlurra. Ingurunea. In fo rm an teak “ S a n ju a n lu rra ” b e z a la id en tifik atu zuen e ta “ S an ju an zu b iaren ondoan” kokatu zuen.

San Juda mugarria. Mugarria. Form a dokum ental bat 1889an aurkitu zen (San Judas, O U A C /4/20/5). E rrenga-A ritxulegiko m ugarria.

San M ateo mugarria. Mugarria. Sn M ateo (1889, O U A C /4/20/5). Errenga-A ritxulegiko m ugarria, Irupagoetako tontorrean.

San Matías mugarria. Mugarria. E r r e n g a - A r i t x u l e g i k o m u g a r r ia .

San Pablo. M ugarria, ingurunea. 1618tik dokum entatzen d a (San Pablo, suerte, A M E B/6/1/2). B este hainbat dokum entuk form a eratorriak erakusten dituzte (Sn Pablo elutsa, 1896, O U A C /4/17/15). A urkitu gabe, beharbada Sanpaulo (vide) form arekin lotuta egongo da.

San Paulo mugarria. E r r e n g a - A r i t x u l e g i k o m u g a r r ia .

Sanpaulo tontorra. Gailurra, tontorra. Suerrin inguruko tontorra, Errenteriako m ugatik hurbil. Toponim o erlazionatuak: Sanpauloerreka. Ubidea.

Sanpedrogaña. Ingurunea. A iako H arriko hegaletan, Enarritik hurbil.

San Pedro mugarria. Mugarria. 1889 (O U A C /4/20/5 “ Sn Pedro izeneko m ugarria). Errenga-A ritxulegiko m ugarria.

Sanpedrozubia. Zubia. A ltzibarko zubia. D one Petri form a ere erabil daiteke.

San Simon mugarria. Mugarria. E rrenga-A ritxulegiko m ugarria.


Sanjoanlurra. Paraje. El inform ante lo identificó com o “S anjuanlurra” y lo ubicó “ju n to al puente de Sanjuan” .

San Juda mugarria. Mojón. L ocalizada una form a docum ental en 1889 (San Judas, O U A C /4/20/5). M ojón de Errenga-A ritxulegi.

San Mateo mugarria. Mojón. Sn M ateo {1889, O U A C/4/20/5) M ojón de E rrenga-A ritxulegi, en la cim a de Irupagoeta.

San M atias mugarria. Mojón. M ojón de Errenga-A ritxulegi.

San Pablo. Mojón, paraje. Se docum enta desde 1618 {San Pablo, suerte, A M E B/6/1/2). O tros docum entos m uestran form as derivadas (Sn Pablo elutsa, 1896, O U A C /4/17/15). Sin localizar, quizás esté relacionado con la form a Sanpaulo (vide).

San Paulo mugarria. Mojón. M ojón de Errenga-A ritxulegi.

Sanpaulo tontorra. Cima, cumbre. C um bre en la zona de Suerrin, cerca de la m uga con Errenteria. Topónim os relacionados: Sanpauloerreka. Regata.

Sanpedrogaña. Paraje. En las laderas de A iako H arria, cerca de Enarri.

San Pedro mugarria. Mojón. 1889 (O U A C /4/20/5 “el m ojón llam ado Sn Pedro). M ojón de Errenga-A ritxulegi.

San Pedro zubia. Puente. Puente de Altzibar. Puede usarse tam bién la form a D one Petri.

San Simón mugarria. Mojón. M ojón de Errenga-A ritxulegi.


Santiago Nagusía. Mugarria. 1689 (O U A C/4/20/1 “Santiago m ugarriaren postukoa”). Errenga-A ritxulegiko m ugarria.

Santiago Txikía. Mugarria. E rrenga-A ritxulegiko m ugarria. Errengako tontorrean.

San Tomas. Mugarria. E rrenga-A ritxulegiko m ugarria, B ordazarreko tontorrean.

B) EMAKUMEZKOAK Santageda. Ingurua, antzinako ermita. G aur egun O laundituko erm ita bezala ezagutzen d a garai batean tenplu txiki hau zegoen tokia.

Santaengrazia. Baserria. Iturriotzen, Portugal baserrietatik hurbil. Ez da nahastu behar Errenterian dagoen izen bereko baserriarekin.

Santa Magdalena ermita. Elizalderen behealdean, B ekoplazan, egon zen erm ita da, gaur egungo M adalen­ soro toponim oaren jatorria. “ 1560. urteaz geroztik, bazegoen gaixoentzat Santa M aría M agdalenaren adbokazioko H ospitala, M adalensoro bezala ezagutzen den lekuan.” 1993, O iartzun liburuxkatik.

C) BESTEAK Santa Kurutz. Mugarria. D okum entazio goiztiarrekoa (S ta C ruz, 1689, O U A C/4/20/1 “deldho m ojon de sta C ruz”). K okatu gabe, baina Pikorrenea baserritik hurbil ezarri behar da. T. A renzanak “E rrenteria a través de sus m ugas” lanean: Santa C ruz-eko m uga­ rria. 1574ko aktan, 1713ko abenduko beste batek berretsita, 7 m ugarri jarrita zati bat m u g arritz ea erab ak i zuten. G eh ien ei san tu -ize n ak ja rri zizk ieten . A k ta h o rretan m ugarri hau honela definitzen da: Jaizkibelgo harrizko gurutze gisa (...) Zutolatik A ñarbera jaisten den bidearen ondoan kokatua.”

Espiritusantu ospitala. San A nton bezala ere ezagutzen zena (ikus).


Santiago Nagusia. Mojón. 1689 (O U A C/4/20/1 “del puesto del m ojon Santiago”)M ojón de E rrenga-A ritxulegi.

Santiago Txikia. Mojón. M ojón de E rrenga-A ritxulegi. En la cim a de Errenga.

San Tomas. Mojón. M ojón de Errenga-A ritxulegi, en la cim a de Bordazar.

B) H A G IÓ N IM O S FE M E N IN O S Santageda. Paraje, antigua ermita. En la actualidad se conoce com o O laundituko erm ita el lugar donde se ubicó este pequeño tem plo.

Santaengrazia. Caserío. En Iturriotz, cercano a los caseríos Portugal. N o se debe de confundir con el case­ río hom ónim o de Errenteria.

Santa M agdalena ermita. Erm ita que estuvo situada en la zona baja de Elizalde, en B ekoplaza, d a origen al topónim o actual M adalensoro. “ A partir del año 1560 había un hospital para enferm os en honor a Santa M aría M agdalena, en el paraje conocido com o M adalensoro.” 1993, de la guía O iartzun.

C) O TRO S H A G IÓ N IM O S Santa Kurutz. Mojón. D e docum entación tem prana (Sta Cruz, 1689, O U A C/4/20/1 “deldho m ojon de sta C ruz”). Sin localizar, pero debe de ubicarse cerca del caserío Pikorrenea. T. A renzana en su trabajo “Errenteria a través de sus m ugas” : “M ojón de la Santa Cruz. En el acta de 1574, ratificada por otra de diciem bre de 1713, se decide am ojo­ n ar un tram o m ediante la colocación de 7 m ojones, a la m ayoría de los cuales dieron nom bres de santos. En dicha acta se define este m ojón com o una cruz de piedra de Jaizquibel ( ...) situado ju n to al cam ino que baja de Z utola a A ñarbe.”

Espiritusantu ospitala. Se conocía tam bién com o San A ntón (vide).


Trinitate. Mugarria. 1889 (OU A C/4/20/5 “m ugari honek Trinitate izena d u ”). E rren g a-A ritx u legiko m ugarria, Irum ugarrietako tontorrean {Lesaka, G oizueta, O iartzun).

3.5.2. K ontsultatutako dokum entuak eta artxiboak. L u zeeg ia izango litzateke k o ntsultatutako dokum entu g u ztiak aipatzea. B eraz, hem en, artxibo eta iturri bibliografikoak bakarrik adierazten dira. A rtxibo bakoitzak, d ok u m en tu ak au rkitzeko eta m arkatzeko bere sistem a du. O U A O iartzungo U dal A giritegia dela, eta aipatutako dokum entua OUA C/4/20/1 dela jakinda, dokum entu hori C/4/20/1 erreferentziarekin kontsulta daiteke. Beste bide bat, udaletxean utzitako txosten orokorra zuzenean kontsultatzea da. AAS

A guirre Sorondo, A. (1983). Tratado de M olinología (los m olinos de G uipúzcoa). E usko Ikaskuntza. Donostia.

A chV

A rchivo R eal C h ancilleria de Valladolid. D okum entuak le tik 12ra zenbatzen dira.

ACR

A rchivo R eal C olegiata de R oncesvalles.

AME

A rchivo M unicipal de E rrenteria-Errenteriako Udal Agiritegia.

AML

A m illaram ientos de la R iqueza Rústica.

A PO

O ñatiko Protokoloen Agiritegia.

ASE

S ainz E cheverria, A. (1996). M ateriales de toponim ia vasca renteriana. B ildum a: 9. orr.

DEAH

D onostiako E iizbarrutiko A giritegi Historikoa.

GAO

G ipuzkoako A giritegi Orokorra.

GFA

GFA, deslinde m onte público, G ipuzkoako Foru Aldundia.

H UA

H ondarribiko Udal Agiritegia.

LCS

Leibar, A., C -N úñez, J.L eta Sanzberro, J.M (1989). O iartzungo Ibarreko Toponim oak eta Leku-izenak. A urrezki K utxa M unizipala.

L SA H

Loiola Santutegiko A giritegi Historikoa.

M UJ

L u is M a ria M u jik a (1 9 8 6 ). E u sk a l T o p o n im ia z k o M a te ria le a k . G ipuzkoako Foru Aldundia. Donostia.

J.L eta J.C .O .

Goñi G alarraga, J.M . (1975). Papeles de archivo. Oarso: 42-44.

JC M

C ruz M undet, J.R. 1991. R entería en la crisis del A ntiguo Régim en (1750-1845). Fam ilia, caserío, y sociedad rural. Errenteriako U dalaAyuntam iento de Errenteria. Errenteria.

JII

Iztu eta, J.L (1847). G u ip u zco aco p ro v in ciaren condaira. L a G ran E nciclopedia Vasca (1975). Bilbo.

LGV

L ibros de G ravám enes. O ñatiko Protokoloen Agiritegia.


Trinitate. Mojón. 1889 (O U A C/4/20/5 “este m ojon se llam a Trinidad”). M ojón de E rren ga-A ritxulegi, en la cim a de Irum ugarrieta (L esaka, G oizueta, Oiartzun).

3.5.2. D ocum entos y archivos consultados Sería excesivam ente largo hacer referencia a todos los docum entos consultados, p o r lo que aq u í solam ente se indican los archivos y fuentes bibliográficas. C ada arch iv o tien e su p ro p io siste m a de sig n atu ra y lo caliza ció n de los do cu m en to s. Sabiendo que O U A es O iartzungo Udal A giritegia, y que el docum ento reseñado es O U A C /4/20/1, se puede éste consultar con la referencia C /4/20/1. O tra vía es la con­ sulta directa del inform e general depositado en el ayuntam iento. AAS

A guirre Sorondo, A. (1983). Tratado de M olinología (los m olinos de G uipúzcoa). Eusko Ikaskuntza. D onostia.

AchV

A rchivo Real C hancillería de Valladolid. Los docum entos se enum e­ ran del 1 al 12.

A CR

A rchivo Real C olegiata de Roncesvalles.

AME

A rchivo M unicipal de Errenteria-Errenteriako U dal Agiritegia.

AML

A m illaram ientos de la R iqueza Rústica.

APO

A rchivo de Protocolos de Oñati.

A SE

Sainz E cheverría, A. (1996). M ateriales de toponim ia vasca renteriana. B ildum a: p.9.

D EA H

D onostiako Elizbarrutiko A giritegi Historikoa.

GAO

G ipuzkoako A giritegi Orokorra.

GFA

GFA, deslinde m onte público, G ipuzkoako Foru Aldundia.

HUA

H ondarribiko U dal Agiritegia.

LCS

Leibar, A., C -N úñez, J.L eta Sanzberro, J.M (1989). O iartzungo Ibarreko Toponim oak eta Leku-izenak. A urrezki K utxa M unizipala.

LSA H

Loiola Santutegiko A giritegi Historikoa.

M UJ

L u is M a ria M u jik a (1 9 8 6 ). E u sk a l T o p o n im ia z k o M a te ria le a k . G ipuzkoako Foru Aldundia. Donostia.

J.I. y J.C.O.

G oñi G alarraga, J.M . (1975). Papeles de archivo. Oarso: 42-44.

JC M

C ruz M undet, J.R. 1991. R entería en la crisis del A ntiguo Régim en (1750-1845). Fam ilia, caserío, y sociedad rural. Errenteriako U dalaAyuntam iento de Errenteria. Errenteria.

JII

Iztu eta, J.I. (1847). G u ip u zco aco p ro v in ciaren condaira. La G ran E nciclopedia Vasca (1975). Bilbo.

LGV

Libros de G ravám enes. A rchivo de Protocolos de Oñati.


LM I

L ope M artínez de Isasti (1625). C om pendio H istorial de G uipúzcoa.

LUU

Uranzu, Luis de (1854). Lo que el río vio.

M IO

O stolaza, M® Isabel (1998). C olección D iplom ática de Santa M aría de R oncesvalles (1127-1300). Dip. Foral de N avarra. IPV-CSIC.

M U G 09

Iturrioz Ibarlucea, J. (2001). A rditurriko m eategiak. M ugarri 9. Zkia. O iartzungo Udala. 2001.

M UGIO

A girre-M auleón, J eta A ragón R uano, A. (2002). Iturriozko Torrea. M ugarri 10. Zkia. O iartzungo Udala. 2002.

M UGIO

G a ztelu m en d i A ran b u ru , T x (2005). O iartzu n g o k o n tzeju -etx eak . M ugarri 12. Zkia. O iartzungo Udala.

011A

A rbelaiz, I (1977). O iartzun’go kaleko etxeen izen-zerrenda. O iar­ tzun 1977, 72-79 orr. O iartzungo Udala.

077G

G onzález G oya, A. (1977). O iartzungo baserriak. O iartzun 1977, 1722 orr. O iartzungo Udala.

0 781

Iriarte, M. eta Irazu, I. (1978). R elación de zorros abatidos en O yar­ zun. O iartzun 1978, 1 49. orr. O iartzungo Udala.

080A 1

A n o n im o a (1 9 8 0 ). C e n tra le s en O y arzu n . M o lin o s en O y a rzu n . P errerías en el valle de O yarzun. O iartzun 1980, 72-87. orr. O iar­ tzungo Udala.

080A 2

A n o nim oa (1980). C o fra d ía s d e ganaderos en O yarzun. O iartzun 1980, 56-60. orr. O iartzungo Udala.

080L

L ekuona, M. (1980). Extractos de noticias del A rchivo M unicipal de Oyarzun. O iartzun 1980, 32-40. orr. O iartzungo Udala.

082A

A rb elaitz, I. eta S an zb erro , J.M . (1982). El corte d el H elech o en Oyarzun. O iartzun 1982, 116-118. orr. O iartzungo Udala.

082A S

A rbelaitz, I. eta Sanzberro, J.M . (1982). C arboneros en Ayako A rria y Bianditz. O iartzun 1982, 119-121. orr. O iartzungo Udala.

082S

A rbelaitz, I. eta S anzberro, J.M . (1982). P astoreo en Ayako Arria. O iartzun 1982, 110-115. orr. O iartzungo Udala.

083L

L eibar, A. (1983). S arjiña-zuloa. O iartzun 1983, 25-26. orr. O iar­ tzungo Udala.

089L

L ekuona, A. (1989). Sarobeak eta H erri-Lurrak. O iartzun 1989, 2123. orr. O iartzungo Udala.

0910

O B IE taldea (1991). La m uga de O iartzun. O iartzun 1991, 24-30. orr. O iartzungo Udala.

0920

O B IE taldea (1992). E gur ikatzaren lana O iartzunen m ende haseran. O iartzun 1992,42-54. orr. O iartzungo Udala.

093L

L ek u o n a , J.M . (19 9 3 ). Z a m a rro la g a ñ a , A iak o H arrian . O iartz u n 1993, 48-49. orr. O iartzungo Udala.


LM I

Lope M artínez de Isasti (1625). C om pendio H istorial de G uipúzcoa.

LU U

Uranzu, Luis de (1854). Lo que el río vio.

M IO

O stolaza, M^ Isabel (1998). C olección D iplom ática de Santa M aría de R oncesvalles (1127-1300). Dip. Foral de Navarra. IPV-CSIC.

M U G 09

Iturrioz Ibarlucea, J. (2001). A rditurriko m eategiak. M ugarri 9. Zkia. O iartzungo Udala. 2001.

M UGIO

A girre-M auleón, J eta A ragón R uano, A. (2002). Iturriozko Torrea. M ugarri 10. Zkia. O iartzungo Udala. 2002.

M UGIO

G aztelu m en d i A ran b u ru , T x (2005). O iartzu n g o ko n tzeju -etx eak . M ugarri 12. Zkia. O iartzungo Udala.

077A

A rbelaiz, I (1977). O iartzu n ’go kaleko etxeen izen-zerrenda. O iar­ tzun 1977, pp. 72-79. O iartzungo Udala.

077G

G onzález G oya, A. (1977). O iartzungo baserriak. O iartzun 1977, pp. 17-22. O iartzungo Udala.

0781

Iriarte, M. eta Irazu, I. (1978). R elación de zorros abatidos en O yar­ zun. O iartzun 1978, p .l 49. O iartzungo Udala.

080A 1

A n o n im o a (1 9 8 0 ). C e n tra le s en O y a rzu n . M o lin o s en O y a rzu n . P errerías en el valle de O yarzun. O iartzun 1980, pp.72-87. O iartzungo Udala.

080A 2

A n o nim oa (1980). C o frad ías de g an ad ero s en O yarzun. O iartzun 1980, p 56-60. O iartzungo Udala.

080L

L ekuona, M. (1980). Extractos de noticias del A rchivo M unicipal de O yarzun. O iartzun 1980, pp.32-40. O iartzungo Udala.

082A

A rb elaitz, I. e ta S an zb erro , J.M . (1982). El corte del H elech o en O yarzunO iartzun 1982, pp. 116-118. O iartzungo Udala.

082A S

A rbelaitz, I. eta Sanzberro, J.M . (1982). C arboneros en Ayako A rria y Bianditz. O iartzun 1982, p p l 19-121. O iartzungo Udala.

082S

A rbelaitz, I. eta S anzberro, J.M . (1982). P astoreo en Ayako Arria. O iartzun 1982, pp. 110-115. O iartzungo Udala.

083L

Leibar, A. (1983). S arjiña-zuloa. O iartzun 1983, pp. 25-26. O iartzungo Udala.

089L

L ekuona, A. (1989). Sarobeak eta H erri-Lurrak. O iartzun 1989, pp. 21-23. O iartzungo Udala.

0910

O B IE taldea (1991). La m uga de O iartzun. O iartzun 1991, pp.24-30. O iartzungo Udala.

0920

O B IE taldea (1992). E gur ikatzaren lana O iartzunen m ende haseran. O iartzun 1992, pp. 42-54. O iartzungo Udala.

093L

L ek u o n a , J.M . (1 9 9 3 ). Z a m a rro la g a ñ a , A iak o H arrian . O iartz u n 1993, pp. 48-49. O iartzungo Udala.


094S

O iartzun 1994,48-50. orr. O iartzungo Udala.

096T

Tellechea Idigoras, J.I. (1996). De ayer a hoy. C aseríos de O iartzun en 1802. O iartzun 1996. O iartzungo Udala.

OGPAR

O ñatiko G ipuzkoako Protokoloen A rtxibategia.

OM I

O iartzungo M apa Ikerm ap. 1999. O iartzungo Udala.

OUA

O iartzungo U dal Agiritegia.

PGA

G orosábel, P. (1802). N oticia de las cosas m em orables de G uipúzcoa. Tolosa (1899).

PGB

G orosábel, P. (1862). D iccionario H istórico-G eográfico-D escriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de G uipúzcoa. Im prenta P edro G urruchaga. Tolosa, 1.882, 415-426, 704-706. (La G ran E nciclopedia Vasca, 1972, Bilbo).

RGR

G onzález R odrigo, R. (1909). M apa de Rentería.

TA

A renzana, Tx. (2001): E rrenteria a través de sus m ugas. B ildum a 15, Errenteriako Udala.

TCN

G obiem o de N avarra. 2002. Toponim ia y C artografía de Navarra.

TEL

T e lla b id e . J. (1 9 9 5 ). D o n o s tia k o T o p o n im i E rre g is tro a . K u tx a. Donostia.

ZEA

Z abala Etxeko Agiritegia.


094S

O iartzun 1994, pp. 48-50. O iartzungo Udala.

096T

Tellechea Idígoras, J.I. (1996). De ayer a hoy. C aseríos de O iartzun en 1802. O iartzun 1996. O iartzungo Udala.

OGPAR

O ñatiko G ipuzkoako Protokoloen Artxibategia.

OMI

O iartzungo M apa Ikerm ap. 1999. O iartzungo Udala.

OUA

O iartzungo U dal Agiritegia.

PG A

G orosábel, P. (1802). N oticia de las cosas m em orables de G uipúzcoa. Tolosa (1899).

PGB

G orosábel, P. (1862). D iccionario H istórico-G eográfico-D escriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de G uipúzcoa. Im prenta P edro G urruchaga. Tolosa, 1.882, 415-426, 704-706. (La G ran E nciclopedia Vasca, 1972, Bilbo).

RGR

G onzález R odrigo, R. (1909). M apa de Rentería.

TA

A renzana, Tx. (2001): Errenteria a través de sus mugas. B ildum a 15, E rrenteriako Udala.

TCN

G obierno de N avarra. 2002. Toponim ia y C artografía de Navarra.

TEL

Tellabide. J. (1995). D onostiako Toponim i E rregistroa. K utxa. San Sebastián.

ZEA

Z abala Etxeko Agiritegia.


4. BIBLIOGRAFIA A girre-M auleón, J. eta A ragón R u an o , A. (2002). Iturriozko T orrea. M ugarri 10. Z k ia O iartzungo U dala. A guirre S orondo, A. (1983). T ratad o de M o lin o lo g ía (lo s m o lin o s de G u ip ú zco a). E u sk o Ik a s­ kuntza. D onosda. A guirre, A. (1983). L os m olinos de O iartzun. 4“parte. O iartzun 1983. O iartzu n g o U dala. A guirre, A. (1989). L os m olinos de O iartzun. O iartzun 1989, 17-20. orr. O iartzungo U dala. A lbum gráfico-descriptivo del País V ascongado. 1915. D onostia. 92-95. orr. A ltuna, J e t al. (1982). C arta A rq u eo ló g ica de G uipúzcoa. M unibe, 34. D onostia. A nonim oa (1980). C entrales en O yarzun. M o lin o s en O yarzun. P errerías en el valle de O yarzun. O iartzun 1980, 72-87. orr. O iartzungo U dala. A n o n im o a (1980). C ofrad ías de g an ad ero s en O yarzu n . O iartzu n 1980, 56-60. orr. O iartz u n g o U dala. A ranzadi, Z ientzia E lkartea. Sección de E speleología. (1963). C atálo g o E sp elo ló g ico de G u ip ú z­ coa. M unibe. A ranzadi, Z ien tzia E lkartea. S ección de E speleología. (2003). C atálo g o E sp eloló g ico de G u ip ú z­ coa. (argitaragabekoa). A rbelaitz, I. (1982). Indu stria A ntigua. O iartzu n go m in a-zu lo eta k oba-zuloak. M olinos en O iartzun. C en trales en O iartzu n . P errerías en O iartzu n . O iartzu n 1982, 72 -1 0 4 . orr. O iartz u n g o U dala. A rbelaitz, I. (1984). R eligiosidad p o p u lar en to rno a A iak o A rria. O iartzun 1984, 21-23. orr. O iartzu n g o U dala. A rbelaitz, I. (1985). A randan. O iartzun 1 9 8 5 ,7 -8 . orr. O iartzu n g o U dala. A rbelaitz, 1. eta Sanzberro, J.M . (1982). C arboneros en A y ak o A rria y B ianditz. O iartzu n 1982 119-121. orr. O iartzungo U dala. A rbelaitz, I. eta Sanzberro, J.M . (1982). E l co rte del H elecho en O y arzu n O iartzu n 1982, 116-118 orr. O iartzungo U dala. A rbelaitz, I. eta Sanzberro, J.M . (1982). P asto reo en A y ak o A rria. O iartzu n 1982, 110-115. orr. O iartzungo U dala. A rbelaiz, I (1977). O iartz u n ’go k alek o etxeen izen-zerrenda. O iartzu n 1977 72 -7 9 o rr O iartzungo U dala.


A renzana, T x. (2001): E rrenteria a través de sus m ugas. B ild u m a 15, E rren teriak o U dala. A ren zana, T x. (2001). L a v u elta a E rren teria a trav és de sus m ugas. E rren teriari itzu lia m ugak jarraituz. Juan C arlos Jim én ez de A berasturi (dir.). E rren teriak o U dala. A zcue, R.M®. (1905). D iccionario v asco-español-francés. B ilbo. (B ilbao, 1984, L a G ran E n ciclo p e­ d ia V asca). C alvo, A. M®. (1995). L os pozos de nieve. “E lurzuloak” . O iartzun: 95. orr., E rrenteriako Udala. C arcedo M itxelena, M. (1997). E rrenteriako euskara. O iartzun: 65. orr., E rrenteriako U dala. C aro B aroja, J. (1946). M ateriales para una histo ria de la lengua v asca en su relación con la latina. Salam anca. C arreras y C andi, F. (). G eo g rafia G eneral del P aís V asco-N avarro. P ro v in cia de G u ip ú zco a (S era­ pio M ugica). B artzelona. C iérvide, R. (1987). D ocum en tació n g ascona de San S ebastián y de la B aja N av arra de los siglos X II-X IV : com entario lingüístico. In: C iérvide R. (ed.) P irenaico, n av arro-aragonés, g ascó n y euskera: 199-276. U niversidad del país V asco-E uskal H erriko U nibertsitatea. Bilbo. C oello, F. 1848. G uipú zco a p o r el T T. C ol. C ap. de Ing en iero s D. F rancisco C o ello au x iliad o por D. Pascual M adoz. M adril. C oello, F. 1878. T erritorio en tre los ríos U rum ea y V id aso a que com prenden las p o blaciones de A lza. L os Pasajes, L ezo, R enteria, O yarzun, Irun y F uenterrabia. C o m m issio n de T o p o n y m ie. (1 9 8 7 ). G u id e T o p o n y m iq u e d u Q u éb ec: P o litiq u e s, P rin c ip es et D irectives. G ouvernem en t du Q uébec. C resp o R ico, M .A . (1998). In d ice c ro n o ló g ic o de la d o cu m en tació n re lativ a al M o n te P úb lico A ñarbe n*^ 30, existente en el A rch iv o C entral de la D iputación F oral de G uip ú zco a hasta 1942. B ildum a: p-171. D iputación Foral de G ipu zk o a - G ip u zk o ak o Foru A ldundia. (1857-1864). N o m en cláto r de la P ro ­ vincia de G uipúzcoa. E E .A A . (). O iartzun. G ida-liburua. O iartzungo U dala. E E .A A . (1982). M endiak. E tor. D onosúa. E E.A A . (1993). A ltzako m apa. E E .A A . (1994). D ocum en to s C artográficos H istóricos de G uipúzcoa. G ip u zk o ak o Foru A ldundia D onostia. E E.A A . (1997). G oizueta-A ran o M ap a 1:15.000 (B asauntz e lk a n e a , O B IE elkartea, U m ore-O na elkartea). E leizalde, L. (1922). L ista alfabética de voces to p o n o m ásúcas vascas, R IE V X X III. E le iz a ld e , L. (1 9 3 6 ). L ista a lfa b é tic a d e v o c e s to p o n o m á stic a s v a sc a s, R IE V X X V II (1 9 3 6 ), 163-172. E leizalde, L. (1963). L ista alfabética de voces to p o n o m ású cas vascas. B oletín de la R eal S ociedad B ascongada de A m igos del País. X IX , 241-273. E leizalde, L. (1964). L ista alfabética de voces toponom ásticas vascas. B oletín de la R eal S ociedad B ascongada de A m igos del País. X X , 103-159. E lortegi, A. M. (1992). Pasaiako toponim ia. O n o m asú co n V asco n iae, 8. E uskaltzaindia. Bilbo. E tn o g in tza (1999). L ezok o m apa 1/7.500. E tn o g in tza (1998). Irungo m ap a 1/12.500.


E tnogintza (1995). D onostiako m apa 1/15.000. E txeberria, L .F. (1988). G o izu etak o toponim ia, A rtik u tzak o a ezik. in F ontes L in g u ae V asconum , 51. 77-118. E usko Jaurlaritza-G obiern o V asco. 2001. 1/10.000 esk alak o kartografia. E u s k o J a u r la ritz a - G o b ie rn o V asc o . 2 0 0 1 . P a rq u e N a tu ra i d e A ia k o H a rria P a rk e N a tu ra la

1/20 .000 . G avel, H. (1918). N ote su r d 'a n cien n e s colonies g ascones en Pays B asque. R IE V IX , 75. orr. G aztelu m en d i A ranburu, T x (2005). O iartzu n g o k o n tzeju -etx eak . M ug arri 12. Z kia. O iartzungo U dala. G ipuzkoako Foru A ldundia, L u rralde In fo rm azio Z erbitzua. 1986. K artografia 1/5.000. G ipuzkoako Foru A ldundia, L u rralde In fo rm azio Z erbitzua. 2003. b5m .gipuzkoa.net. G obierno de N avarra. (2002). T o p o n im ia y C arto g rafía de N avarra. T o m o X L V II, A ran o y G o i­ zueta. T o m o IL , Lesaka. G oikoetxea, I. (1990). M ontañas de G ipuzkoa. T xertoa. D onostia. G oikoetxea, I. (1992). A iak o H arria 1/20.000. G oikoetxea, 1. (1993). Jaizkibel 1/20.000. G oikoetxea, I. (1999). O iartzungo m ap a 1/15.000. G onzález G oya, A. (1977). O iartzungo b aserriak. O iartzu n 1977, 17-22. orr. O iartzu n g o U dala. G onzalez, I. (1989). In v en tario de lo s fo ndos p erten ecien tes a las C o n tad u rías de H ipotecas en G uipúzcoa. B ildum a; p.99. G o nzález R odrigo, R. (1909). M ap a de R entería. G oñi G alarraga, J.M . (1975). P apeles de archivo. O iartzun: 4 2 -44.1808. G orosábel, P. (1862). D iccionario H istó rico -G eo g ráfico -D escrip tiv o de los p ueblos, v alles, p arti­ dos, alcaldías y uniones de G uipúzcoa. Im p ren ta P ed ro G urruchaga. T olosa, 1.882, 415-426, 704-706. (L a G ran E n ciclo p ed ia V asca, 1972, B ilbo). G orosábel, P. (1899). N oticia de las cosas m em orables de G uipúzcoa. T olosa. G orrotxategi, M. eta Salaberri, P. (2000). T o p o n im ia tx ik ia arautzeko irizpideak. in E uskera, E u s­ kaltzaindiaren lan e ta agiriak. Bilbo. Ibero, F. 1557. C am inos en tre G uip u zco a y N avarra. A rch iv o de la R eal C h an cilleria de V allad o lid (Planos y D ibujos). Ikerm ap Ibaeta SL (2003). E rrenteriako toponim ia. E rren teriak o U dala. In d a S au ca, A.M* (1 9 7 6 ). G u ip ú zco a. R e p e rto rio de n o m b res g e o g rá fic o s. A m b o r E d ic io n es. V alentzia. Instituto G eográfico N acional. 1953. H oja 64, 1/50.000. Instituto G eográfico N acional. 1953. H o ja 65, 1/50.000. Instituto G eográfico N acional. 1998. H oja 64-11, 1/25.000. Instituto G eográfico N acional. 1998. H o ja 6 4 -lV , 1/25.000. Instituto G eográfico N acional. 1998. H oja 65-111, 1/25.000. Iñigo A riztegi, A . (1996): T o p o n o m ástica h istórica del V alle de S an testeb an de L erín. N afarroako G obernua.


Iriarte, M . e ta Irazu, I. (1978). R elación de zorros abatidos en O yarzun. O iartzu n 1978, 1 49. orr. O iartzungo U dala. Irizar, P. de (1981). C ontrib u ció n a la d ialecto lo g ía de la len g u a vasca. D onostia. Iturrioz Ibarlucea, J. (2001). A rd itu rrik o m eategiak. M ugarri 9. Z kia. O iartzu n g o U dala. Iztu eta, J.I. (1847). G u ip u z co a co p ro v in c iare n c o n d aira. L a G ran E n c ic lo p e d ia V a sc a (1 9 7 5 ). B ilbo. Jim énez de A berásturi C orta, J.C . (zuz.). 1999. H istoria de R en tería-E rren teriak o historia. S ervicio de P ublicaciones, C om isión de C ultura, A yun tam ien to de E rrenteria. E rrenteria. Jim én ez de A berásturi, J.C . (1973). A g ricultura y m inería en el V alle de O iartzu n a prin cip io s del S X IX . in B oletín de la R eal S ociedad B ascongada de A m igos d el País. Juan Ignacio Iztueta, J.I (1847). G u ip u zco aco P rovinciaren co n d aira ed o historia. L arram endi, M . de (1882). C oro g rafía o descripción general de la M uy N oble y M uy L eal P ro v in ­ c ia de G uipúzcoa. (T ellech ea J. I., ed. 1969). S ociedad G u ip u zco an a de E diciones y P u b lica­ ciones. D onostia. L eibar, A. (1983). S arjiña-zuloa. O iartzun 1 9 8 3 ,2 5 -2 6 . orr. O iartzu n g o U dala. L e ib a r (dir.). 1989. O iartz u n g o ib ar e ta in g u ru en m a p a e ta to p o n im o ak . 1/10.000. D o n o stiak o A urrezki K utxa M unizipala. D onostia. L ekuona, A. (1989). S arobeak eta H erri-L urrak. O iartzun 1 9 8 9 ,2 1 -2 3 . orr. O iartzungo U dala. L ekuona, A. (1990). B aserri izenetaz azterbide bat. O iartzun 1990, 22-24. orr. O iartzu n g o U dala. L ek u o n a, J.M . (1 9 9 3 ). Z a m a rro la g a ñ a , A iak o H arrian . O ia rtz u n 1993, 4 8 -4 9 . orr. O ia rtz u n g o U dala. L ekuona, M. (1978). U rdiñola izeneko etxeak O y a rtz u n ’en. O iartzun 1978, 69-70. orr. O iartzungo U dala, L ekuona, M . (1980). E xtractos de noticias del A rch iv o M unicipal de O yarzun. O iartzu n 1980, 3240. orr. O iartzungo Udala. L inazasoro, 1. (1974). C aseríos de G uipúzcoa. C olección D ocum ento, n° 4. C aja de A horros P ro ­ vincial de G uipúzcoa. Z arautz. 308-312. L ope M artínez de Isasti (1625). C om p en dio H istorial de G uipúzcoa. M adoz, P. (1849). D iccio n a rio G eo g ráfico -E stad ístico -H istó rico de E sp añ a y su s posesio n es de ultram ar. T o m o X III. M adril. 415-416. M añ é y F laq u er, J. (1 87 9 ). E l O asis. V iaje al p aís de lo s F u ero s. T o m o segundo. G u ip ú zco a. Im prenta de Jaim e Jepis. B artzelona. 44-46. M artínez de Isasti, L. de (1625). C om p en d io H istorial de G uipúzcoa. L a G ran E n ciclo p ed ia V asca. B ilbo, (1972). M ichelena, L. (1953). A p ellidos vascos. B iblioteca V asco n g ad a de A m igos d e l País. D onostia. M ichelena, L. (1961). F o n ética h istó rica vasca. Im p ren ta de la D iputación de G uipúzcoa. D onostia. M inano, S. (1826-1829). D iccionario g eográfico-estadístico de E sp añ a y Portugal. Im prenta Pieraot-Peralta. M adril. T o m o VIL M úgica, S. (1910-1916). G eografía G en eral del País V asco-N avarro, P ro v in cia de G u ipúzcoa. (Ed. C arreras C andi). E ditorial L a G ran E n ciclo p ed ia V asca, B ilb o (1980). M ujika U rdangarin, L. M. (1984). E uskal T o p o n im iazk o m aterialeak. G ip u zk o ak o F oru A ldundia. D onostia.


M ujika. L.M . (): H itz konposatu e ta eratorrien m orfo-fonetika. E diciones vascas. D onostia. M u tilo a, J.M®. (1976). R o n c e sv a lle s en G ip u z k o a . C aja de A h o rro s P ro v in c ial de G u ip ú zco a. D onostia. O B IE taldea (1991). L a m u g a de O iartzun. O iartzun 1991,24*30. orr. O iartzungo U dala. O B IE tald ea (1992). E g u r ikatzaren lana O iartzu n en m en d e haseran. O iartzu n 1992, 42-54. orr. O iartzungo U dala. O lazabal A rbelaiz, J.J. 1849. C arta topo g ráfica de la M .N . y M .L. P ro v in cia de G u ip ú zco a d ed i­ cada a la m ism a por D. Jo sé Jo aq u ín O lazab al A rbelaiz y p resen tad a en las Ju n tas generales que celebró esta P rovincia el año 1849 en la M .N . M .L. M .V . y M .S .F ciu d ad de F uenterrabía. (S an Sebastián, 1979). O stolaza, M® Isabel (1998). C o lecció n D ip lo m áü ca de S an ta M aría de R oncesvalles (1127-1300). D ip. Foral de N avarra. IPV -C SIC . O taegui, (1985). L as v en tas de b ien es co n cejiles en la p rovincia de G u ip ú zco a d u ran te la g u erra de la Independencia. A ctas del I C olo q u io V asco -C atalán de H istoria. U niversidad A u tó n o m a de B arcelona. Palay, S. (1991). D ictionaire du B éam ais e t du G ascó n m o d em es (B assin A quitain). Paris. P eña B asurto, L. (1.960). R econ sú tu ció n y catalo g ació n de los cro m lech s existentes en G uip ú zco a y sus zonas fronterizas con N avarra. M unibe, 12. 1-126. D onostia. P eña S anúago, L.P. (1975). L as erm itas de G uipúzcoa. T xertoa. D onostia. P eña Santiago, L .P. (1980). M ontañas del País V asco. T xertoa. D onostia. R eal A cad em ia de la H isto ria (1 8 0 2 ). D ic c io n a rio g e o g rá fic o -h istó ric o de E sp añ a. S e c c ió n I. Im prenta de la viuda de Jo aq u ín Ibarra. M adril. Sainz E cheverria, A. (1996). M ateriales de to p o n im ia v asca renteriana. B ildum a: p.9. Sanzberro, J.M . (1994). L as advo cacio n es de las erm itas de A ran d aran y O zentzio. O iartzu n 1994, 48-50. orr. O iartzungo U dala. S oraluce, P. M “. (1898). A rqueología ro m an a de G uipúzcoa. B oletín de la R eal A cad em ia de la H istoria. T am bourin. M (2000): E uskal deituren kronikak. G atuzain. B aiona. T ellabide. J. (1995). D onostiako T oponim i E rregistroa. K utxa. D onosúa. T ellechea Idígoras, J.I. (1996). D e ay er a hoy. C aseríos de O iartzu n en 1802. O iartzu n 1996. O iartzu n g o U dala. T en a G arcía, M® S. (1997). L a sociedad urbana en la G u ip ú zco a co stera m edieval: San S ebastián, R en tería y F uenterrab ía (1200-1500). In stitu to D r. C am ino. D onostia. T errad o, J. (1999). M etodología de la in v estigación en toponim ia. Z aragoza. U garte, J.L. (1998): U rretxu eta Z um arrag ak o toponim ia. O n o m asú co n vasconiae. E uskaltzaindia. U ranzu, L uis de (1854). L o que el río vio. L uis de U ranzu. U rdaburu (2001). E rren teria a través de sus m ugas. O iartzun: 104. orr. E rren teriak o U dala.


I- ,1' i liiiif e ^ ^

)n£ir<

•M Æ ùibonüCI

^

tturrtù

^ \jM W s)? U K 3

lÄ»: W IMW : Ftiiiftn? ^ AhrifaHirf C n r t ¿ l j M |

‘’M MMUifííBmu I r i i iw A

U<iMüO

J E T

lìflIM U rlB i r t r r

:j * r t i e * i & « e < 4 m g b « u ^ ^ faot-^^araKa. M:

^ « W H M V V ^ lh « L M

i iì

^

i éw ì

**ipiiUiiiaOTj W ^ ^

g pf f


TOPONYMIE D’OIARTZUN 0. INTRODUCTION L ’id ée de p u b lie r u n n u m é ro d e M u g a rri c o n sa c ré à la to p o n y m ie d e la v a llé e d ’O ia rtz u n e st a p p a ru e il y a d e n o m b re u se s a n n é e s m a is l ’é n o rm e m a s se d e tra v a il q u e re p ré se n te u n e é tu d e a p p ro fo n d ie su r ce su je t e m p ê c h a it ju s q u ’ici d e s ’y a tta q u e r. B ie n q u ’u n e g ra n d e p a rtie d e la to p o n y m ie o ra le a it d é jà é té re c u e illie d e p u is les a n n é e s 1980, il m a n q u a it l ’u n d e s p rin ­ c ip a u x p ilie rs d e to u t tra v a il d e c e s c a ra c té ristiq u e s : l ’é tu d e e n p ro fo n d e u r d e to u te l ’in fo rm a ­ tio n d o c u m e n té e . E n 2 0 0 5 , la m a ir ie d ’O ia rtz u n a p u b lié u n a p p e l d ’o ff re s p o u r l ’é tu d e to p o n y m iq u e de la c o m m u n e c e q u i a p e rm is d ’a n a ly s e r e n p ro fo n d e u r d es c e n ta in e s d e s o u r­ c e s e t d e ré v is e r le s tra v a u x p ré c é d e n ts. L e ré s u lta t d é fin itif d e c e tra v a il a é té p ré s e n té e n m a rs 2 0 0 7 m a is il é ta it tro p d e n s e e t s p é c ia lis é . L ’id é e e s t d o n c v e n u e d e r é a lis e r u n tr a v a il d e d iv u lg a tio n s u r la to p o n y m ie d ’O iartzu n . L ’œ u v re se d iv ise e n tro is p a rtie s. D a n s la p re m iè re o n tro u v e u n e p ré s e n ta tio n ra p id e de la to p o n y m ie e t d e so n u tilité . D a n s la d e u x iè m e n o u s n o u s so m m e s c o n c e n tré s p lu tô t su r le s asp e c ts p a rtic u lie rs d e la to p o n y m ie d ’O ia rtz u n . E n fin , d a n s la tro isiè m e p a rtie o n tro u v e ra le s fo rm e s to p o n y m iq u e s le s p lu s c a ra c té ristiq u e s, u n e p ro p o s itio n d ’é c ritu re n o rm a lisé e e t u n e sé rie d e c o m m e n ta ire s e x p lic a tifs.

1. LA TOPONYMIE. QUELQUES ASPECTS GÉNÉRAUX L a d é f in itio n d ’u n to p o n y m e d é p a ss e la sim p le d é n o m in a tio n d ’u n lie u ; il d o it re m p lir d e s c o n d itio n s su p p lé m e n ta ire s . D ’a b o rd , le m o t d o it ê tre c o n n u p a r p lu s ie u rs p e rs o n n e s, il d o it a p p a rte n ir à la so c ié té . E n su ite , u n to p o n y m e d o it s e rv ir à d é s ig n e r u n lie u d é te rm in é : sa sig n ific a tio n fa it l ’o b je t d ’u n c o n se n s u s e t e lle e s t a d m ise p a r la so cié té . M a is à q u o i s e r v e n t le s to p o n y m e s ? O u p lu s e x a c te m e n t, à q u o i se rv a ie n t-ils ? É v id e m ­ m e n t à d é s ig n e r d e s lie u x d é te rm in é s. 11 e x is ta it e n e ffe t u n e n é c e ss ité d e d é fin ir d iffé re n ts lie u x d e l ’e s p a c e , d e la m a iso n au x d iffé re n ts c h a m p s e t p a rc e lle s , e n p a s s a n t p a r les p rin c i­ p a u x a c c id e n ts g é o g ra p h iq u e s, etc. D iffé re n te s c la s se s d e to p o n y m e s so n t a p p a ru e s a in si q u e d iffé re n te s é c h e lle s d e te rrito ire d é fin ie s p a r c e u x -c i.


A v a n t q u e la ré v o lu tio n in d u s trie lle ne c h a n g e les m o d e s d e v ie de n o tre so c ié té , to u t le sy stè m e é c o n o m iq u e to u rn a it a u to u r d e l'a c tiv ité a g ric o le e t d e l ’é le v a g e . L e s a c tiv ité s q u o ti­ d ie n n e s s ’e ffe c tu a ie n t su r le te rrito ire e t su r to u t le te rrito ire . Il y a q u e lq u e s d é c e n n ie s en c o re la v ie se d é ro u la it su r u n te rrito ire p e rç u d ’u n p o in t d e v u e p iéto n . C ’e st p o u rq u o i c h a q u e c h e ­ m in é ta it p a rfa ite m e n t c o n n u , c h a q u e c o te a u , fo n ta in e , ru isse a u o u p a rc e lle é ta ie n t c la ire m e n t p erçu s. D ’o ù la n é c e ss ité d u to p o n y m e : p o u r d é s ig n e r le s p ro p rié té s (les p a rc e lle s, la m a iso n ) e t p o u r p o u v o ir e x p liq u e r c o m m e n t e t o ù a lle r (le c h e m in , le s ru isse a u x , les fo n ta in e s e t le s a c c id e n ts g é o g ra p h iq u e s). D e n o s jo u rs , l'a v è n e m e n t d e l ’a u to m o b ile ju s q u e d a n s les tra v a u x a g ric o le s a fa it é v o lu e r c e tte p e rc e p tio n d e l ’e sp a c e e t p lu s p a rtic u liè re m e n t l'é c h e lle d e c e tte p e rcep tio n . C ’e s t p o u rq u o i d e n o m b re u x to p o n y m e s o n t a u jo u r d ’h u i p e rd u le u r im p o rta n c e p a ssé e . C e rta in s d is p a ra is se n t a lo rs q u e d ’a u tre s, le s p lu s c o n n u s, é te n d e n t le u r d o m a in e d e ré fé re n c e e t p h a g o c y te n t les n o m s les m o in s c o n n u s d a n s u n p ro c e s su s im p a ra b le d e g é n é ra lis a tio n et d ’a p p a u v risse m e n t d e l ’h é rita g e c u ltu re l to p o n y m iq u e . Q u a n t a u c o m p o s a n ts d e s to p o n y m e s , ils so n t fo rm é s en rè g le g é n é ra le d e d e u x m o ts. L e p re m ie r e st n o rm a le m e n t le to p o n y m e lu i-m ê m e . C ’e st u n n o m p ro p re e t o n le d é fin it c o m m e c o m p o s a n t sp écifiq u e . L e d e u x iè m e m o t fa it ré fé re n c e à ce q u ’e st ce to p o n y m e e t o n l'a p p e lle le c o m p o s a n t g én é riq u e . P a r e x e m p le G a b iria k o z o k o a fa it ré fé re n c e à u n n o m p ro p re (G a b i­ ria , d an s c e ca s p ris d ’u n e m a iso n p ro c h e ) e t z o k o a (q u i sig n ifie c re u sé ). C o m m e le p re m ie r te rm e e st u n n o m p ro p re , o n l ’é c rit to u jo u rs a v e c u n e m a ju sc u le e t sa g ra p h ie a c c e p te d es le ttre s c o m m e fi o u 11. L e d e u x iè m e c o m p o s a n t, p a r c o n tre , n ’e st p as u n n o m p ro p re e t d o it d o n c ê tre tra n sc rit se lo n l'o r th o g ra p h e sta n d a rd is é e (e u s k a ra b a tu a , d a n s ce cas). E n o b se rv a n t la g ra n d e q u a n tité de to p o n y m e s e x is ta n ts, o n p e u t p ro p o s e r u n e c e rta in e ty p o lo g ie o u au m o in s u n e c la s sific a tio n . E n p re n a n t e n c o m p te le te rrito ire d é sig n é p a r le to p o n y m e il e x is te b ie n u n e ty p o lo g ie p lu s o u m o in s a c c e p té e : m a c ro to p o n y m e s, m é so to p o n y m e s e t m ic ro to p o n y m e s. L e s d e u x p re m ie rs c o rre sp o n d e n t a u x n o m s trè s c o n n u s, n o rm a ­ lisé s d a n s le u r g ra p h ie , m ê m e d a n s p lu s ie u rs la n g u e s , e t o n les e n se ig n e à l ’éco le . D a n s u n e o p tiq u e p u riste , les m ic ro to p o n y m e s so n t le s p lu s in té re ssa n ts p a rc e q u 'ils so n t p ré s e n ts d a n s u n e c o lle c tiv ité ré d u ite (u n e v a llé e , u n g ro u p e d e fe rm e s, u n e c o m m u n e ) e t re flè te n t le s fo r­ m e s d ia le c ta le s lo cales. L a ty p o lo g ie c o n c e rn a n t les c a ra c té ris tiq u e s p ro p re s d u to p o n y m e e st p lu s in té re ssa n te . A in si, n o u s p a rlo n s d ’o ro n y m e s lo rsq u e le m o t fa it ré fé re n c e à l ’o ro g ra p h ie . S i l ’o n se ré fè re à d e s fo n ta in e s, d e s ru isse a u x , d e s re te n u e s d ’e a u o u d e s é ta n g s , o n p a rle d ’h y d ro n y m e s. C eu x q u i c o n te m p le n t u n b â tim e n t c o m m e u n e e n tité te rrito ria le so n t d e s « o ic o n y m e s » e t c e u x q u i se ré fè re n t à d es c h e m in s e t v o ie s d e c o m m u n ic a tio n so n t o d o n y m e s . U n d e s g ro u p e s le s p lu s in té re ss a n ts so n t les n o m s, c o n stru its à p a rtir d u n o m d ’u n e p e rso n n e : le s a n th ro p o n y m e s. U n e d e rn iè re c la s sific a tio n p e u t ê tre fa ite e n fo n c tio n d e « l ’âg e » d u to p o n y m e : fa c e au to p o n y m e tra d itio n n e l o n tro u v e le n é o to p o n y m e , a p p a ru g é n é ra le m e n t à p a rtir de l ’e x p a n sio n u rb a in e récen te. À le u r o rig in e la m a jo rité d es to p o n y m e s a v a ie n t u n e sig n ific a tio n c o n c rè te e t fa c ile m e n t c o m p ré h e n sib le p a r les p e rs o n n e s q u i l ’u tilisa ie n t, ce q u i, e n tre a u tre s c h o se s , a id a ie n t à le u r m é m o risa tio n . A c tu e lle m e n t b e a u c o u p so n t c o m p ré h e n sib le s m a is d ’a u tre s n o n , e t c e la e n ra i­ so n d e ré v o lu tio n d e la lan g u e . P lu s le n o m se ra c la ir, p lu s il a u ra te n d a n c e à c o n s e rv e r sa fo rm e o rig in a le . Si a u c o n tra ire , so n in te rp ré ta tio n e st m o in s tra n sp a re n te , il a u ra d a v a n ta g e


te n d a n c e à év o lu e r. D a n s la p lu p a rt d es c a s, le s p h o n é tism e s o n t p lu s d e re la tio n a v e c le s f o r ­ m e s d ia le c ta le s lo c a le s , si b ie n q u e l ’o n c o m p re n d to u jo u rs la s ig n ific a tio n d u to p o n y m e , m ê m e s i c e lu i- c i s ’é lo ig n e d e la f o r m e o r ig in a le . L e B id a u z ta e n e s t u n b o n e x e m p le . E n d é fin itiv e , c e q u e a sp e c t é v o lu tif b a s é su r l ’é c o n o m ie d u la n g a g e . Z a ld irin ra in e n M e n d in , P u lle g i se p ro n o n c e P u lli e t a in si de su ite

h a m e a u B id a g u r u t z e ta , p r o n o n c é n o u s a v o n s e n tre le s m a in s e s t un se tra n sfo rm e e n Z a ld in e t M e n d ia ­ p o u r la p lu p a rt d e s to p o n y m e s.

F a c e à c e tte situ a tio n n o u s d e v o n s p o s e r la différence claire entre la langue écrite et la P e rso n n e n e p a rle c o m m e il é c rit e t p e rs o n n e n ’é c rit c o m m e il p a rle e t c e d a n s

langue parlée.

a u c u n e la n g u e . N o u s n e n o u s ré fé ro n s p as s e u le m e n t à la c o n stru c tio n s y n ta c tiq u e d es p h ra se s m a is au ssi, e t c ’e st ce q u i n o u s in té re sse ici, au x p ro p re s m o ts in d iv id u e ls. Il e st in té re ss a n t de ré flé c h ir à u n a sp e c t d e la n o rm a lisa tio n to p o n y m iq u e q u i c o m p o rte u n risq u e d ’é ro s io n d u la n g a g e , p u is q u ’e n o ffic ia lis a n t c e rta in e s g ra p h ie s le s fo rm e s o ra le s lo c a le s p e u v e n t c o m m e n ­ c e r à d is p a ra ître . Il s e r a it d o m m a g e p a r e x e m p le d e v o ir le s je u n e s d ’O ia rtz u n p a r le r du h a m e a u d e B id a g u ru tz e ta au lie u d e B id a u z ta. C ’e st p o u rq u o i il e st im p o rta n t d e d is tin g u e r c la ire m e n t e n tre d ’u n e p a rt la g ra p h ie n o rm a lisé e , sig n e d e c u ltu re e t de ré c u p é ra tio n de la la n g u e , e t d ’a u tre p a rt la p ro n o n c ia tio n tra d itio n n e lle d u to p o n y m e , é lé m e n t q u i to u c h e au m a in tie n d e s fo rm e s d ia le c ta le s. E n d é fin itiv e il s ’a g it à la fo is d ’é c rire c o rre c te m e n t e t de m a in te n ir la tra d itio n o rale. E n é ta n t c la ire m e n t c o n sc ie n t d u c o n c e p t q u i m a rq u e la d iffé re n c e e n tre le s fo rm e s é c rite s e t les fo rm e s p a rlé e s, il se ra it b o n de p e n se r q u e lle s so n t - d a n s c e tte o p tiq u e - les trois prin­

cipaux types de toponymes : oraux, normalisés et officiels.

L a fo rm e o u le ty p e o ra l se

ré fè re à la p ro n o n c ia tio n d ’u n c e rta in n o m q u i d é p e n d ra b e a u c o u p d u g ro u p e c u ltu re l au q u e l a p p a rtie n t le lo cu teu r. L a to p o n y m ie o ffic ie lle e s t c e lle u tilisé e p a r les d iffé re n te s a d m in is tra ­ tio n s ; le u r m a n iè re d e p e rc e v o ir la to p o n y m ie a é v o lu é se lo n le s é p o q u e s. J u s q u ’à la fin d u 1 9 è m e s iè c le , p a r e x e m p le , la la n g u e o ff ic ie lle é ta it to u jo u rs l ’e s p a g n o l. L e s to p o n y m e s s ’é c riv a ie n t d o n c to u jo u rs s e lo n l ’o rth o g ra p h e d e c e tte la n g u e . A u c o u rs d u 2 0 è m e siè c le d iffé re n ts é v é n e m e n ts p o litiq u e s é lè v e n t la c a té g o rie l ’e u sk a ra o u a u c o n tra ire le re je tte n t to ta ­ le m e n t e t c e n ’e st q u ’à la fin d e s a n n é e s 7 0 q u e la la n g u e b a sq u e n ’a c q u iè re u n sta tu t c o o fficiel. À p a rtir d e c e tte p é rio d e le s to p o n y m e s o ffic ie ls c o m m e n c e n t à s ’é c rire e n e u sk a ra . D e c e tte m a n iè re , le n o m o ffic ie l le p lu s u tilisé p o u r la c o m m u n e a é té O y a rz u n , a u d é trim e n t de la fo rm e b a sq u e - e t a c tu e lle m e n t o ffic ie lle - O ia rtz u n . O n tro u v e e n fin le to p o n y m e n o rm a ­ lisé. II p e u t c o ïn c id e r o u n o n a v e c le to p o n y m e o ffic ie l m ê m e si la te n d a n c e c e s d e rn iè re s a n n é e s e st q u e ce d e rn ie r s ’a d a p te à la fo rm e n o rm a lisé e q u i n ’e st a u tre q u e la fo rm e c u lte , c o n c rè te e t fig é e d ’é c rire u n n o m . E n fin , les to p o n y m e s so n t p e rç u s c o m m e u n patrimoine culturel tra n sm is o ra le m e n t de g é n é ra tio n e n g é n é ra tio n au c o u rs d e p lu s ie u rs siè c le s ju s q u ’à n o s jo u rs. C in q siè c le s, à q u a tre g é n é ra tio n s p a r siècle, re p ré se n te n t u n m in im u m de v in g t g é n é ra tio n s q u i o n t su tra n sm e ttre c e p a trim o in e . A llo n s -n o u s le p e rd re à n o tre é p o q u e d ’a b o n d a n c e e t d e te c h n o lo g ie , o ù l ’on p e u t ré a lis e r p re s q u e to u t c e q u e l ’o n v e u t ? L e s to p o n y m e s fo n t p a rtie d e c e q u e l ’o n d é fin it c o m m e p a trim o in e im m a té rie l o u o ra l. Ils n e v a le n t p a s d ’a rg e n t, o n ne p e u t n i le s v e n d re ni les ac h e te r. Ils a p p a rtie n n e n t à la so c ié té e t g a rd e n t n o n s e u le m e n t u n e m a n iè re d ’a p p e le r les c h o s e s m a is a u ssi u n ric h e h é rita g e c u ltu rel. Ils fo rm e n t u n re c u e il v iv a n t d ’a n e c d o te s d e la so ciété o ù ils o n t é v o lu é e t m o n tre n t d es sty le s d e v ie p a ssé e s e t trè s lié e s a u m ilie u . E n d é fi­ n itiv e c ’e st c o m m e si le s a n c ê tre s p a rla ie n t p a r le b ia is d e la to p o n y m ie , c o m m e s ’ils n o u s ra c o n ta ie n t le u r fo rm e d e v ie e t d e c o m p re n d re le m o n d e , le u rs m isè re s e t le u rs g ra n d e u rs. Il


fa u t é g a le m e n t p re n d re e n c o m p te le s a s p e c ts p lu s lin g u is tiq u e s d e c e d o m a in e : d a n s le s to p o n y m e s so n t fo s s ilis é s d e s m o ts to m b é s a u jo u rd ’h u i e n d é su é tu d e e t q u i é ta ie n t u tilisé s à u n e é p o q u e a n té rie u re ; ils m o n tre n t é g a le m e n t d es fo rm e s d ia le c ta le s p ro p re s to u t e n é ta n t u n o u til d e v a le u r p o u r l ’é tu d e d e la p h o n é tiq u e lo ca le . O n p e u t é g a le m e n t e x tra ire d e s c o m p o ­ sa n ts g é n é riq u e s d e c u rie u se s c o n c lu s io n s e t d e s c o n trib u tio n s a u d ic tio n n a ire l o c a l P o u r to u te s c e s ra is o n s , l ’é tu d e , la sa u v e g a rd e e t l ’u tilis a tio n d e la to p o n y m ie e s t u n e n é c e ss ité p o u r to u te so c ié té m o d e rn e d a n s la q u e lle le s n o u v e lle s v a le u rs e t le s m o d e s d e v ie se m b le n t in c o m p a tib le s a v e c le c o n se rv a tio n d ’u n é lé m e n t a u ss i sim p le q u e de m o ts v ie u x de p lu s ie u rs siècles.

2. L’ÉTUDE DE LA TOPONYMIE D ’OIARTZUN L ’é tu d e d e la to p o n y m ie d ’O ia rtz u n s ’e s t b a s é e s u r t r o i s p r i n c i p e s : le re c u e il d e la to p o n y m ie v iv a n te , l ’a n a ly s e d e s té m o in s d o c u m e n té s e t u n e p ro p o s itio n d e n o rm a lisa tio n su r la b a se d e l ’in te rp ré ta tio n d e s d o n n é e s o b te n u es. L a to p o n y m ie v iv a n te o u o r a l e a v a it d é jà é té re c u e illie e n g ra n d e p a rtie p a r d e s c h e r­ c h e u rs p e n d a n t les a n n é e s 1980. Il e x is ta it c e p e n d a n t c e rta in e s la c u n e s q u i o n t é té c o m p lé té e s à p a rtir d e s d o n n é e s tro u v é e s su r d iffé re n ts d o c u m e n ts e t a rc h iv e s. E n d ’a u tre s m o ts o n a d é c o u v e rt d e s fo rm e s d o c u m e n té e s q u ’a u c u n in fo rm a te u r n ’a v a it re c o n n u . A p a rtir d e l ’é tu d e d e la d o c u m e n ta tio n o n a pu lo c a lis e r a p p ro x im a tiv e m e n t les to p o n y m e s e t o n a d e m a n d é aux p e rs o n n e s q u i v iv a ie n t a u x a le n to u rs si e lle s le s c o n n a issa ie n t. O n a p u a in si c o m p lé te r le tra ­ v a il ré a lisé p a r le s c h e rc h e u rs q u i n o u s a v a ie n t p ré c é d és. L ’a sp e c t q u i a d e m a n d é le p lu s de te m p s e t d ’e ffo rt, v u q u ’il n ’a v a it p ra tiq u e m e n t p a s fa it l ’o b je t d e tra v a u x a n té rie u rs, e st la r e c h e r c h e d e té m o in s d o c u m e n té s . U n e fo rm e d o c u m e n ­ té e p e rm e t d e s u iv re la p iste d e l ’é v o lu tio n d ’u n to p o n y m e e n fa c ilita n t so n in te rp ré ta tio n lin ­ g u is tiq u e e t/o u é ty m o lo g iq u e e t e lle a p p o rte d e s d o n n é e s fo n d a m e n ta le s p o u r p o u v o ir p ro p o ­ se r u n e fo rm e n o rm a lisé e . L e s a rc h iv e s m u n ic ip a le s d ’O ia rtz u n p o s s è d e n t u n fo n d s trè s ric h e e t il a fo c a lis é la p lu s g ra n d e p a rtie d u tra v a il. L e s d o c u m e n ts p lu s m o d e rn e s (à p a rtir du 17èm e siè c le ) o n t é té c o n su lté s d ire c te m e n t. À p a rtir de c e tte d a te le s tra n sc rip tio n s o n t é té r é a lis é e s p a r d e s p e rs o n n e s p lu s s p é c ia lis é e s d a n s la m a tiè r e . D e c h a q u e d o c u m e n t a é té e x tra it sa ré fé re n c e d ’a rc h iv e e t le s to p o n y m e s q u i y a p p a ra issa ie n t, e n re flé ta n t fid è le m e n t la fo rm e o rig in a le e t o n a p a rfo is e x tra it la p h ra se o ù é ta it in s c rit le n o m d e lie u p o u r c o n te x tu a lis e r le to p o n y m e . A v e c la b ib lio g r a p h ie o n a tr a v a illé d e m a n iè re s im ila ire : e x tr a it d e s to p o n y m e s e t ré fé re n c e d u texte. F in a le m e n t o n a in tro d u it les in fo rm a tio n s d an s u n e b a se d e d o n n é e s. C la ss é e s a lp h a b é ti­ q u e m e n t, o n a e ss a y é d e re lie r c h a q u e fo rm e d o c u m e n té e a v e c la fo rm e o ra le re c u e illie d a n s les e n q u ê te s. D e c e tte m a n iè re o n a o b te n u e d e u x ré su lta ts : d ’u n c ô té la fo rm e o ra le a c tu e lle s ’e st v u e c o rro b o ré e p a r u n e sé rie c h ro n o lo g iq u e d e fo rm e s d o c u m e n té e s , c e q u i p u n o u s é c la ire r su r l ’é v o lu tio n d u to p o n y m e e t sa fo rm e n o rm a lisé e . D ’u n a u tre c ô té o n a in te rp ré té p h ilo lo g iq u e m e n t e t g é o g ra p h iq u e m e n t (e n lo c a lis a n t le n o m d e lie u d a n s c e c a s) d e n o m ­ b re u x to p o n y m e s p e rd u s, ce q u i a p e rm is d e ré c u p é re r u n e p a rtie d e ce p a trim o in e . U n e fo is q u e c h a q u e to p o n y m e a é té a n a ly sé e t in te rp ré té , o n p a sse à la tro isiè m e é ta p e du tra v a il : la p r o p o s itio n d ’u n e g r a p h i e n o r m a lis é e . L a n o rm a lisa tio n de la to p o n y m ie p ro p o se d e s fo rm e s é c rite s q u i re s p e c te n t le s rè g le s d e la la n g u e . O n re tro u v e la m ê m e d iffé re n c e


q u ’e n tre la la n g u e é c rite e t la la n g u e p a rlé e (o n n ’é c rit p as d e la m ê m e m a n iè re q u e l ’o n p arle p a rc e q u ’il e x is te u n e la n g u e é c rite n o rm a lisé e ) e t p a rfo is la to p o n y m ie te n d sim p le m e n t à re flé te r la fo rm e o rale . E n s ’a p p u y a n t s u r la d o c u m e n ta tio n e t s u r le s rè g le s c o n c e rn a n t la to p o n y m ie n o rm a lis é e , o n p ro p o s e u n e fo rm e c o rre c te a u m o in s d u p o in t d e v u e d e c e tte éq u ip e. L a n o rm a lisa tio n d e m a n d e u n e c e rta in e in te rp ré ta tio n et, m ê m e si d a n s la p lu p a rt d e s c a s les d o n n é e s o ffre n t u n e g ra n d e c la rté , il e x is te u n p o u rc e n ta g e d e to p o n y m e s q u i, so it p a r le u r fo rm e o ra le , s o it p a r la p a rc im o n ie d e s d o n n é e s a v e c le s q u e lle s o n p e u t c o n tra s te r, s o it p a r l ’in c o h é re n c e d e l ’in fo rm a tio n d o n t o n d is p o se , s o n t d ’in te rp ré ta tio n d iffic ile . L e p ro c e s su s de n o rm a lisa tio n s ’e st b a s é s u r le s n o rm e s d o n n é e s p a r l ’A c a d é m ie d e la la n g u e b a s q u e {Real Academia de la Lengua Vasca, E u sk a ltz a in d ia ) e t n o tre p ro p o s itio n a é té ré v isé e p a r c e tte in s ­ titu tio n . L a fo rm e n o rm a lisé e ne c o ïn c id e p a s fo rc é m e n t a v e c la fo rm e o ra le ; c ’e s t p lu tô t la fo rm e é c rite d e ce to p o n y m e q u i p e u t se p ro n o n c e r d e d iffé re n te s m a n iè re s se lo n le s c a ra c té ­ ristiq u e s d e la v a rié té d ia le c ta le lo cale. P o u r te rm in e r n o u s v o u s o ffro n s q u e lq u e s d o n n é e s q u a n tita tiv e s q u i re flè te n t s o m m a ire ­ m e n t c e rta in s a sp ects d e la to p o n y m ie d e la v a llé e d ’O ia rtz u n :

- Toponymes localisés et normalisés : 1694 -

T o p o n y m e s n o n lo c a lisé s a v ec u n e p re u v e d o c u m e n té e : 9 2 0

- Documents consultés : environ 450 -

D o c u m e n ts u tilisé s : 198

-

Archives consultées : 12

- Références documentées : 28 000 -

P o u rc e n ta g e d e to p o n y m e s lo c a lis é s à O ia rtz u n c o m m e n ç a n t p a r la le ttre A ; 19%

-

P o u rc e n ta g e d e m o ts e n e u s k a ra c o m m e n ç a n t p a r la le ttre A : 11 %


o ia r t z u n t o p o n y m y

0. INTRODUCTION T h e id e a o f p u b lish in g a n is su e o f M u g a rri d e d ic a te d to to p o n y m y (p la c e n a m e s ) fro m th e V a lle y o f O ia rtz u n e m e rg e d a fe w y e a rs a g o b u t th is in d e p th w o rk re p re se n te d an en o rm o u s ta s k an d so it w as a lw a y s p u t o ff. A lth o u g h m o s t o f th e o ra l to p o n y m y w a s c o lle c te d in th e 1980s, o n e o f th e m ain p illa rs f o r an y jo b w ith th e s e c h a ra c te ristic s w as still m issin g : a n in d e p th stu d y o n all th e d o c u m e n ta ry in fo rm a tio n . In 2 0 0 5 , th e O ia rtz u n T o w n C o u n c il la u n ­ c h e d a call f o r p ro p o s a ls to ru n th e O ia rtz u n T o p o n y m ie S tu d y an d , c o n se q u e n tly , h u n d re d s o f d o c u m e n ta l so u rc e s w e re a n a ly s e d in d e p th a n d all th e p re v io u s w o rk w as re v ie w e d . T h is w o rk 's d e fin itiv e re su lts w e re p re se n te d in M a rc h 2 0 0 7 , b u t th e stu d y w a s to o d e n se a n d sp e cialised . D iss e m in a tio n w o rk w a s th e re fo re p la n n e d o n th e O ia rtz u n to p o n y m y . T h e w o rk w a s d iv id e d u p in to th re e p arts. T h e first p a rt ra p id ly p re se n te d w h a t to p o n y m y is all a b o u t a n d w h a t it is u se d fo r. In th e sec o n d p a rt c e n tre s m o re o n a sp e c ts re la te d to O iartz u n ’s p la c e n a m e s. F in a lly , th e th ird p a rt c o m p ile s th e m o s t o u ts ta n d in g to p o n o m ic fo rm s, th e ir sta n d a rd ise d sp e llin g a n d a se rie s o f e x p la n a to ry c o m m e n ts o n th em .

1. TOPONYMY SOME GENERAL ASPECTS T h e d e f in itio n o f a to p o n y m m e re ly a s th e n a m e g iv e n to a p la c e is ra th e r sim p le , so it m u s t c o m p ly w ith se v e ra l o th e r c o n d itio n s . O n th e o n e h a n d , th e w o rd m u s t b e k n o w n b y se v e ra l p e o p le , it m u s t b e lo n g to so cie ty . O n th e o th e r h a n d , a to p o n y m m u s t b e u se d to d e s ig ­ n a te a d e te rm in a te : its m e a n in g is a g re e d a n d a d m itte d b y so c ie ty . S o th e n , w h a t a r e t o p o n y m s u s e d f o r ? O r b e t t e r y e t, w h a t w e r e th e y u s e d f o r ? O b v io u s ly , th e a n s w e r is to d e s ig n a te c e rta in p la c e s. T h is m e a n s th a t th e re w a s a n e e d to d e fin e d iffe re n t p la c e s in th e area , in c lu d in g h o u se s , d iffe re n t fie ld s a n d p lo ts, m a in g e o g ra ­ p h ic a l fe a tu re s, etc. D iffe re n t c la s se s o f to p o n y m s e m e rg e a lo n g w ith th e d iffe re n t sc a le s o f te rrito ry d e fin e d b y th em . U n til th e in d u s tria l re v o lu tio n a ffe c te d o u r s o c ie ty ’s w a y o f life , th e w h o le e c o n o m ic sy s te m re v o lv e d a ro u n d a g ric u ltu re a n d fish in g . P e rio d ic a c tiv itie s w e re ru n in th e te rrito ry an d in th e w h o le re g io n . U n til a fe w d e c a d e s ag o , life in a te rrito ry w a s p e rc e iv e d fro m a p e d e stria n v iew . F o r th is re a so n , p e o p le k n e w e v e ry b e n d in th e ro a d , e v e ry slo p e , sp rin g .


stre a m o r p lo t w as p e rfe c tly p e rc e iv e d . T h is is w h e re th e n e e d e m e rg e d to u se to p o n y m s: to d e sig n a te p ro p e rtie s (p lo ts, h o u se ) a n d to b e a b le to e x p la in h o w a n d w h e re to g o (th e p ath , s tre a m s , sp rin g s o r g e o g ra p h ic fe a tu re s). M o re re c e n tly , th e a rriv a l o f c a rs o n th e sc e n e h a s ch a n g e d th e p e rc e p tio n o f th is sp a c e , e v e n in a g ric u ltu ra l-fis h e ry w o rk , p a rtic u la rly c h a n g in g th e sc a le o f th is p e rcep tio n . F o r th is re a s o n , m a n y to p o n y m s h a v e lo s t th e ir p rim itiv e im p o rta n c e to d a y . S o m e a re d is a p p e a rin g w h ils t o th e r s , th e b e s t k n o w n , a re e x te n d in g th e i r a r e a a b s o r b in g le s s w e ll k n o w n n a m e s a ro u n d th e m in a n u n sto p p a b le p ro c e ss o f g e n e ra lis a tio n , im p o v e rish in g to p o n o m ic c u ltu ra l b a g g ag e. R e g a rd in g th e to p o n y m s ’ c o m p o n e n ts , w e c a n sta te th a t th e y are g e n e ra lly m a d e u p o f tw o w o rd s. T h e first w o rd is u su a lly th e to p o n y m it s e l f It is a p ro p e r n a m e a n d it is k n o w n as th e sp e c ific c o m p o n e n t. T h e se c o n d re fe rs to w h a t th is to p o n y m is a n d re c e iv e s th e n a m e o f g e n e ric co m p o n e n t. F o r e x a m p le , G a b iria k o z o k o a re fe rs to a p ro p e r n a m e (G a b iria , in th is c a se ta k e n fro m a h o u se c lo s e b y ) a n d z o k o a (m e a n in g h o llo w ). A s th e first o f th e m is a p ro ­ p e r n a m e , it is a lw a y s w ritte n sta rtin g w ith a c a p ita l le tte r a n d le tte rs su c h a s i1 o r 11 a re a llo ­ w ed in its sp ellin g . T h e se c o n d c o m p o n e n t, h o w e v e r, is n o t a p ro p e r n a m e , s o it m u s t b e w rit­ te n u sin g sta n d a rd ise d sp e llin g (e u s k a ra b a tu a o r g e n e ric B a sq u e in th is case) A s th e re a re so m a n y to p o n y m s , so m e ty p o lo g y o r a t le a s t a c la s s if ic a tio n s h o u ld b e im p le m e n te d . T a k in g in to a c c o u n t th e te rrito ria l fie ld w h ic h th e to p o n y m d e sig n a te s, it c a n fa ll in to o n e o f th e fo llo w in g ty p e s: m a c ro to p o n y m s, m e s a -to p o n y m s a n d m ic ro to p o n y m s. T h e firs t tw o le v e ls c o rre s p o n d to w ell k n o w n n a m e s , w ith sta n d a rd is e d s p e llin g , e v e n in se v e ra l la n g u a g e s a n d th e y a re le a rn t a b o u t a t sc h o o l. F ro m a p u ris t’s p o in t o f v ie w , m ic ro to ­ p o n y m s a re m o re in te re stin g , a s th e y a re u se d b y a sm a lle r g ro u p o f p e o p le (a v a lle y , a g ro u p o f h o u se s, a to w n o r v illa g e ) a n d re fle c t lo c a l d ia le c ta l fo rm s. It is e v e n m o re in te re stin g to lo o k a t th e ty p o lo g y re fe rrin g to th e to p o n y m ’s o w n c h a ra c ­ te ristics. S o, w e c an ta lk a b o u t o ro n y m s w h e n th e n a m e re fe rs to th e o ro g ra p h y . If, h o w e v e r, w e re fe r to sp rin g s, stre a m s, d e p o sits o r la k e s , th e y a re k n o w n b y th e n a m e o f h y d ro n y m s. N a m e s w h ic h c o n te m p la te a b u ild in g a s a te rrito ria l e n tity a re o ic o n y m s a n d th o s e w h ic h re fe r to p a th s a n d lin e s o f c o m m u n ic a tio n a re o d o n y m s. O n e o f th e m o s t in te re stin g g ro u p s in v o l­ v es n a m e s , g e n e ra lly o ic o n y m s, c o n stru c te d fro m th e n a m e o f a p e rso n : an th ro p o n y m s. F in a l c la s sific a tio n c a n b e m a d e d e p e n d in g o n th e “a g e ” o f th e to p o n y m : a s o p p o s e d to tra d itio n a l to p o n y m s, n e o -to p o n y m s g e n e ra lly e m e rg e d fro m re c e n t u rb a n ex p a n sio n . M o s t to p o n y m s o rig in a te fro m so m e k in d o f sp e c ific m e a n in g w h ic h is e a sily u n d e rs to o d b y th e p e o p le w h o u se it, h e lp in g th e n a m e to be re m e m b e re d e a sily , a m o n g o th e r a sp e c ts. N o w a d a y s, m a n y o f th e m c a n still b e u n d e rs to o d b u t o th e rs c a n n o t, d u e to th e la n g u a g e e v o l­ v in g . T h e c le a re r th e n a m e , th e b e tte r its o rig in a l fo rm is m a in ta in e d . If, h o w e v e r, its in te rp re ­ ta tio n is d a rk e r, it c an e v o lv e m o re easily . In m o s t c a se s , p h o n e tic s in v o lv e d re s e m b le s lo cal d ia le c ta l fo rm s , so th a t th e m e a n in g o f th e to p o n y m is still u n d e rs to o d , a lth o u g h re m o v e d fro m its o rig in a l fo rm . T h e B id a g u ru tz e ta h o u se , p ro n o u n c e d B id a u z ta , is a g o o d e x a m p le o f this. In sh o rt, w h a t w e h a v e h e re is a n e v o lv in g a sp e c t b a s e d o n e c o n o m y o f la n g u a g e . Z a ld i­ rin b e c o m e s Z a ld in , a n d M e n d ia ra in b e c o m e s M e n d in , P u lle g i is p ro n o u n c e d P u lli a n d so on a n d s o fo rth fo r m o s t to p o n y m s.


In lig h t o f th is situ a tio n , w e s h o u ld m a k e a c le a r

language.

distinction between written and spoken

T h is m e a n s, n o b o d y sp e a k s a s th e y w rite a n d n o b o d y w rite s a s th e y sp ea k , in any

la n g u a g e . A n d w e are n o t o n ly re fe rrin g to th e sy n ta c tic c o n stru c tio n o f th e p h ra se s b u t also , th e in d iv id u a l w o rd s th e m se lv e s w h ic h is th e re a lly in te re stin g p a rt. It is in te re stin g to re fle c t o n o n e a sp e c t o f to p o n o m ic s ta n d a rd is a tio n w h ic h c a n le a d to la n g u a g e e ro s io n , b e c a u se as so o n a s c e rta in sp e llin g s are m a d e o ffic ia l, th e lo c a lly s p o k e n fo rm s c o u ld s ta rt to d isa p p e a r. It w o u ld b e a sh am e f o r th e c h ild re n o f O ia rtz u n to ta lk a b o u t th e B id a g u ru tz e ta h o u se in ste a d o f B id a u z ta fo r e x a m p le . F o r th is re a s o n , it is im p o rta n t to m a k e a c le a r d istin c tio n b e tw e e n sta n d a rd is e d sp e llin g , as a sig n o f c u ltu re a n d la n g u a g e re c o v e ry , a n d th e to p o n y m ’s tra d itio ­ n al p ro n u n c ia tio n , w h ic h h o ld s s tro n g e r lin k s w ith m a in ta in in g d ia le c ta l fo rm s. In sh o rt, it is a m a tte r o f w ritin g c o rre c tly w h ils t m a in ta in in g o ra l tra d itio n s. I f w e are c le a r a b o u t th e c o n c e p t w h ic h h ig h lig h ts th e d iffe re n c e b e tw e e n w ritte n fo rm s a n d s p o k e n fo rm s, w e s h o u ld c o n s id e r, fro m th is p o in t o f v ie w , the three main types of

toponyms: oral, standardised and official.

T h e o ra l fo rm o r ty p e re fe rs to th e p ro n u n c ia tio n o f a c e rta in n a m e w h ic h w ill la rg e ly d e p e n d o n th e c u ltu ra l g ro u p w h ic h th e s p e a k e r b e lo n g s to. T h e o ffic ia l p la c e n a m e is th e o n e w h ic h is u se d b y d iffe re n t p ro fe ssio n s w ith in th e a d m i­ n is tra tio n , a s d iffe re n t e ra s h a v e led to d iffe re n t w a y s o f fo c u s sin g th e to p o n y m y . U n til th e e n d o f th e 1 9 th c e n tu r y , f o r e x a m p l e , th e o f f ic ia l la n g u a g e w a s a lw a y s S p a n is h . T h e to p o n y m s, th e re fo re , w o u ld b e w ritte n a c c o rd in g to th is la n g u a g e ’s sp e llin g sy ste m . D u rin g th e 2 0 th c e n tu ry , a su c c e s sio n o f p o litic a l a v a ta rs e ith e r ra ise d th e B a sq u e la n g u a g e ’s p ro file o r trie d to e ra d ic a te it. It w as n o t u n til th e e n d o f th e 1970s th a t th e B a sq u e la n g u a g e c o u ld ta k e o n a c o -o ffic ia l a sp ec t. F ro m th is tim e o n w a rd s, o ffic ia l p la c e n a m e s sta rte d to b e w ritte n in B asq u e. S o , th e o ffic ia l n a m e w h ic h is m o s t o fte n u s e d to d e fin e th e to w n h as b e e n O y a r­ z u n , to th e d e trim e n t o f th e B a sq u e fo rm , n o w th e o ffic ia l fo rm , O ia rtz u n . F in a lly , th e re is th e sta n d a rd is e d to p o n y m . It c a n b e th e sam e a s th e o ffic ia l n am e, o r n o t, a lth o u g h th e tre n d o v e r th e la s t fe w y e a rs is fo r th e o ffic ia l n a m e to a d a p t to th e s ta n d a rd is e d fo rm , w h ic h is n o less th a n th e c u ltu re d , sp e c ific a n d fix e d w a y o f w ritin g a n am e. F in a lly , to p o n y m s a re u n d e rs to o d to be

cultural heritage

w h ic h h a v e b e e n tra n sm itte d

o ra lly fro m g e n e ra tio n to g e n e ra tio n o v e r se v e ra l c e n tu rie s to th e p re s e n t d a y . F iv e c e n tu rie s , w ith fo u r g e n e ra tio n s p e r c e n tu ry , re p re s e n ts a m in im u m o f tw e n ty g e n e ra tio n s w h o h a v e b e e n ab le to tra n sm it th is h e rita g e . A re w e g o in g to lo se it in th is tim e o f m a te ria l w e a lth a n d te c h n o lo g y , w h e re it is p o ss ib le to d o a lm o st a n y th in g ? T o p o n y m s fo rm p a rt o f w h at is k n o w n as im m a te ria l o r o ra l h e rita g e . T h e y a re n o t w o rth a n y m o n e y , th e y a re n o t so ld a n d th e y are n o t b o u g h t. T h e y b e lo n g to so c ie ty an d m a in ta in n o t o n ly th e w ay in w h ic h w e n a m e th in g s b u t a ls o a rich c u ltu ra l leg a c y . T h e y a re a liv in g a n e c d o te fro m th e s o c ie ty in w h ic h th e y w ere a d m in is te re d a n d th e y sh o w p a s t w a y s o f life w h ic h a re s tro n g ly lin k e d to th e te rrito ry . In sh o rt, it is a s if th e p a st w as ta lk in g to u s th ro u g h to p o n y m y , re la tin g its w a y o f life a n d h o w it u n d e rs to o d th e w o rld , w h a t it la m e n te d a n d ad m ire d . W e sh o u ld a lso ta k e in to a c c o u n t th e m o re lin g u is tic a sp e c ts o f th is m a tte r: to p o n y m s h o ld th e fo s silise d re m a in s o f fo rm e rly u se d w o rd s w h ic h are n o lo n g e r u se d to d a y . T h e y a lso d e m o n s tra te th e ir o w n d ia le c ta l fo rm s w h ilst re m a in in g a v a lu a b le to o l f o r s tu d y in g lo c a l p h o n e tic s. In te re stin g c o n c lu s io n s c a n a ls o be e x tra c te d fro m g e n e ric c o m p o n e n ts a n d th e y c a n c o n trib u te to th e lo c al d ictio n a ry . F o r th is r e a s o n , s tu d y in g , m a in ta in in g a n d u s in g to p o n y m y is a r e q u ir e m e n t f o r a n y m o d e rn so c ie ty , w h e re n e w v a lu e s a n d w ay s o f life se e m to g o a g a in s t c o n se rv in g so m e th in g as sim p le as a fe w w o rd s w h ic h h a p p e n to b e s e v e ra l c e n tu rie s old.


2. STUDYING OIARTZUN’S TOPONYMY T h e O ia rtz u n to p o n y m y stu d y h a s b e e n

based on three pillars;

c o lle c tin g liv in g p la c e

n a m e s, an a ly sin g th e d o c u m e n ta l p ro o f a n d a s ta n d a rd is a tio n p ro p o s a l b a s e d o n in te rp re tin g th e d a ta o b tain ed .

Living or oral toponymy h a d a lre a d y b e e n c o lle c te d m a in ly b y p re v io u s re s e a rc h e rs d u rin g th e 1980s. H o w e v e r, th e re w e re sm a ll g a p s w h ic h w e re c o m p le te d u sin g th e d a ta fo u n d in d iffe re n t d o c u m e n ts a n d a rc h iv e s. T h is m e a n s th a t d o c u m e n ta l fo rm s w e re fo u n d w h ic h h a d n o t b e e n c h e c k e d w ith a n y in fo rm ers. F ro m stu d y in g th e d o c u m e n ta tio n , it w a s p o ss ib le to lo c a te w h e re th ese to p o n y m s c o u ld b e a p p ro x im a te ly fo u n d , a n d p e o p le liv in g n e a rb y w ere ask e d a b o u t th em . In th is w ay , it w as p o ss ib le to c o m p le te th e w o rk c a rrie d o u t b y th e re s e a r­ c h e rs w h o w e n t b e fo re us. T h e a sp e c t w h ic h w e h a v e d e d ic a te d th e m o s t tim e a n d e ffo rt to , g iv e n th a t th e re w as b a re ly a n y p re v io u s w o rk d o n e o n it, in v o lv e d

searching for documentary proof.

The docu­

m e n ta l fo rm allo w s u s to tra c k a p la c e n a m e ’s e v o lu tio n , m a k in g its lin g u is tic a n d /o r e ty m o lo ­ g ic a l in te rp re ta tio n e a s ie r a n d p ro v id in g fu n d a m e n ta l d a ta to be a b le to p ro p o s e a sta n d a rd is e d fo rm . T h e O ia rtz u n m u n ic ip a l arc h iv e h as a g re a t w e a lth o f d o c u m e n ta tio n , a n d th is is w h e re m o s t o f th e w o rk h a s b e e n c e n tre d . T h e m o s t m o d e rn d o c u m e n ts (fro m th e 1 7 th c e n tu ry o n w a rd s) h a v e b een c o n s u lte d d ire c tly . A fte r th is d a te , tra n sc rip tio n s w e re m a d e b y p e o p le w h o w e re m o re sp e c ia lise d in th e m atter. T h e a rc h iv a l re fe re n c e h a s b e e n e x tra c te d fro m e a c h d o c u m e n t a lo n g w ith th e p la c e n a m e w h ic h a p p e a rs in it, lo y a lly re fle c tin g th e o rig in a l fo rm an d o c c a sio n a lly , i f c o n sid e re d in te re stin g , th e p h ra se w h e re th e p la c e n a m e w a s w ritte n w as e x tr a c te d to p u t th e to p o n y m in c o n te x t. S im ila r w o rk w a s d o n e u s in g th e b ib lio g r a p h y : e x tra c tin g to p o n y m s a n d re fe re n c e s to th e text. F in a lly , to a v o id re d u n d a n c y , th e d a ta w a s e n te re d in a d a tab a se . O rd e re d a lp h a b e tic a lly , w e h a v e trie d to re la te e a c h d o c u m e n ta ry fo rm to th e o ra l fo rm c o m p ile d in th e su rv e y s. T h is g a v e tw o resu lts: o n th e o n e h a n d , th e c u rre n t o ra l fo rm h as b e e n s u p p o rte d b y a c h ro n o lo g i­ ca l se rie s o f d o c u m e n ta ry fo rm s, w h ic h h a s th ro w n lig h t o n th e to p o n y m ’s e v o lu tio n a n d its sta n d a rd is e d fo rm O n th e o th e r h a n d , m a n y lo s t to p o n y m s h a v e b e e n in te rp re te d p h ilo lo g ic a lly a n d g e o g ra p h ic a lly (lo c a tin g th e p la c e n a m e in e a c h c a se ), th e re b y re c o v e rin g p a rt o f th is h eritag e. O n c e e a c h to p o n y m h as b e e n a n a ly s e d a n d in te rp re te d , th e th ird sta g e o f th e w o rk c a n b e g in :

proposing standardised spelling.

T o p o n y m y s ta n d a rd is a tio n a tte m p ts to p ro p o s e

so m e w ritte n fo rm s w h ic h fo llo w th e la n g u a g e ’s ru le s. T h is is v e ry sim ila r to th e d iffe re n c e w h ic h e x ists b e tw e e n th e w ritte n la n g u a g e a n d th e o ral la n g u a g e (it is n o t w ritte n a s it is p ro ­ n o u n c e d . a s th e re is a s ta n d a rd is e d w ritte n la n g u a g e ) a n d s o m e tim e s to p o n y m y te n d s to re fle c t sim p ly th e o ra l fo rm . B a se d o n d o c u m e n ta tio n an d ru le s o n s ta n d a rd is e d to p o n y m y , a fo rm is p ro p o s e d w h ic h is c o rre c t, a t le a s t fro m th e p o in t o f v ie w o f th is team . S ta n d a rd isa tio n re q u ire s in te rp re ta tio n an d a lth o u g h in m o s t c a se s th e d a ta p ro v id e s g re a t c la rity , th e re a re a p e rc e n ta g e o f to p o n y m s w h ic h are d iffic u lt to in te rp re t, e ith e r in th e ir o ra l fo rm , o r d u e to th e sc arcity o f c o n tra sta b le d a ta , o r d u e to th e in c o n s iste n c y o f th e in fo rm a tio n w h ic h is p o ss e sse d . T h e s ta n d a rd is a tio n p ro c e s s h a s b e e n b a s e d o n th e ru le s g iv e n b y th e R o y a l A c a d e m y o f th e B a sq u e L a n g u a g e , E u sk a ltz a in d ia , a n d o u r p ro p o s a l h as b e e n re v ie w e d b y th is in s titu tio n . T h e s ta n d a r d is e d f o r m d o e s n o t h a v e to c o in c id e w ith th e o ra l fo rm ,


b e c a u se it is th e w ritte n fo rm o f th is to p o n y m w h ic h c a n b e p ro n o u n c e d d iffe re n tly d e p e n d in g o n th e c h a ra c te ristic s o f th e lo c a l d ia le c ta l v arie ty . T o c o n c lu d e , w e c a n o f f e r a s m a ll s a m p le o f th e q u a n titiv e d a ta w h ic h s u p e r fic ia lly re fle c ts so m e a sp e c ts o f th e O ia rtz u n V a lle y ’s to p o n y m y : -

N u m b e r o f to p o n y m s lo c a te d a n d sta n d a rd is e d : 1694

-

N u m b e r o f to p o n y m s n o t lo c a te d w ith d o c u m e n ta l p ro o f: 9 2 0

-

N u m b e r o f d o c u m e n ts c o n su lte d : a ro u n d 4 5 0

-

N u m b e r o f d o c u m e n ts u sed : 198

-

N u m b e r o f a rc h iv e s co n su lte d : 12

-

N u m b e r o f d o c u m e n ta l re fe re n c e s: 2 8 ,0 0 0

-

P e rc e n ta g e o f to p o n y m s lo c a te d in O ia rtz u n w h ic h sta rt w ith th e le tte r A : 19%

-

P e rc e n ta g e o f w o rd s in B a sq u e w h ic h sta rt w ith th e le tte r A : 1 1%


DIE TOPONYMIE VON OIARTZUN 0. VORWORT D ie Id ee z u r V e rö ffe n tlic h u n g e in e r N u m m e r v o n M u g a rri ü b e r d ie T o p o n y m ie d e s T als v o n O ia rtz u n e n ts ta n d sc h o n v o r e in ig e n Ja h re n , e s k a m je d o c h im m e r w ie d e r zu A u fsc h ü b e n a u fg ru n d d es A u sm a ß e s d ie s e s P ro je k te s , d a s e in e u m fa s s e n d e U n te rs u c h u n g u n d A n a ly se e rfo rd e rte . O b w o h l d e r G ro ß te il d e r E rfa s su n g d e r m ü n d lic h e n T o p o n y m ie b e re its in d e n 8 0 e r J a h r e n d e s v e rg a n g e n e n J a h r h u n d e rts g e le is te t w u rd e , fe h lte n o c h e in e r d e r w e s e n tlic h e n G ru n d p fe ile r e in e r s o lc h e n U n te rs u c h u n g : d ie g rü n d lic h e A u s w e rtu n g d e r d o k u m e n tie rte n In fo rm a tio n . Im J a h r 2 0 0 5 sc h rie b d ie G e m e in d e O ia rtz u n d ie U n te rs u c h u n g d e r T o p o n y m ie O ia rtz u n s au s. S o w u rd e n H u n d e rte d o k u m e n ta risc h e r Q u e lle n e in g e h e n d a n a ly s ie rt u n d d ie zu frü h e re n Z e itp u n k te n g e le iste te n U n te rs u c h u n g e n ü b e ra rb e ite t. D a s E rg e b n is d ie s e r A rb e it w u rd e im M ä rz 2 0 0 7 v o rg e s te llt, e s w a r je d o c h in h a ltlic h zu d ic h t u n d f a c h s p e z if is c h . D a h e r e n ts c h lo s s m a n s ic h , e in e n T e x t ü b e r d ie T o p o n y m ie O ia rtz u n s f ü r d a s b re ite P u b lik u m z u v e rfa sse n . D ie s e A rb e it ist in d re i T e ile u n te rte ilt. D a s e rs te K a p ite l g ib t e in e k u rz e D a rste llu n g , w a s T o p o n y m ie is t u n d w o z u sie d ie n t. Im z w e ite n T e il h a b e n w ir u n s m e h r a u f d ie e ig e n tlic h e n A sp e k te d e r T o p o n y m ie v o n O ia rtz u n k o n z e n trie rt. Im d ritte n A b sc h n itt sc h lie ß lic h w e rd e n d ie h e r a u s r a g e n d s t e n to p o n y m is c h e n F o r m e n z u s a m m e n g e f a s s t , ih r e F a s s u n g in d e r n o rm a lisie rte n S c h re ib w e ise so w ie e in e R e ih e e rg ä n z e n d e r E rlä u te ru n g e n .

1. DIE TOPONYMIE. EINIGE ALLGEMEINE ANMERKUNGEN D ie Definition d e s T o p o n y m s a lle in als B e z e ic h n u n g e in e s O rte s g re ift e tw a s z u k u rz , d e sh a lb g e h e n w ir d a v o n a u s, d a ss e in T o p o n y m w e ite re B e d in g u n g e n e rfü lle n m u s s. Z u m e in e n m u s s d e r B e g riff m e h re re n P e rs o n e n b e k a n n t se in , e r m u s s e in T e il d e r G e s e lls c h a ft s e in . A n d e r e r s e its m u s s d a s T o p o n y m d a z u d ie n e n , e tw a s B e s tim m te s z u b e z e ic h n e n : b e z ü g li c h s e i n e r B e d e u tu n g b e s t e h t e in g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n s e n s , s ie is t a llg e m e i n ak zep tiert.

Wozu dienen aber nun Toponyme?

O d e r b e s s e r g e sa g t, w o z u d ie n te n sie ? E in d e u tig z u r

B e z e ic h n u n g b e s tim m te r O rte . D .h ., e s b e s ta n d d ie N o tw e n d ig k e it, b e s tim m te R ä u m e zu


d e fin ie re n , d a s H au s, d ie v e rs c h ie d e n e n F e ld e r u n d P a rz e lle n , d ie w ic h tig ste n g e o g ra p h isc h e n E rh e b u n g e n , e tc . E s e n ts te h e n so u n te r s c h ie d lic h e A rte n v o n T o p o n y m e n u n d u n te rsc h ie d lic h e E in te ilu n g e n d e s T e rrito riu m s , d ie v o n d ie s e n d e fin ie rt w erd en . B is d ie in d u s tr ie lle n R e v o lu tio n d ie L e b e n s w e is e u n s e r e r G e s e ll s c h a f t g ru n d le g e n d v e r ä n d e r t, d r e h t e s ic h d a s g e s a m te ö k o n o m i s c h e S y s te m u m d ie L a n d w i r ts c h a f t . D ie re g e lm ä ß ig w ie d e rk e h re n d e n A k tiv itä te n w u rd e n a u f d e m T e rrito riu m a u s g e fü h rt, a u f d e m g e sa m te n T e rrito riu m . B is v o r w e n ig e n Ja h rz e h n te n fa n d d a s L e b e n in e in e m G e b ie t statt, das a u s d e r P e rs p e k tiv e e in e s F u ß g ä n g e rs e rfa s s t w u rd e . D e sh a lb w a r je d e W e g b ie g u n g g e n a u b e k a n n t, je d e r H an g , je d e Q u e lle , je d e r B a ch , je d e P a rz e lle w u rd e n e in d e u tig w a h rg e n o m m e n . U n d a u s d ie s e m G ru n d e n ts ta n d d ie N o tw e n d ig k e it d e r T o p o n y m e : U m E ig e n tu m b e z e ic h n e n zu k ö n n e n (d ie P a rz e lle n , d a s H a u s) u n d u m e rk lä re n z u k ö n n e n , wie m an wohin g e la n g te (d e r W e g , d ie B ä c h e , d ie Q u e lle n , g e o g r a p h i s c h e E r h e b u n g e n ) . M it d e m V o r d r i n g e n d e r F a h r z e u g e , a u c h im R a h m e n d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n T ä t i g k e i t , ä n d e r t s i c h d i e s e W a h rn e h m u n g d e s R a u m s, in s b e so n d e re d ie S k a la d e r W a h rn e h m u n g . D e s h a lb h a b e n h e u te v ie le T o p o n y m e ih r e e h e m a lig e W ic h tig k e it v e r lo r e n . E in ig e v e rs c h w in d e n , w ä h re n d a n d e re , d ie b e k a n n te s te n , in e in e m u n a u f h a lts a m e n P ro z e s s d e r V e ra llg e m e in e ru n g u n d V e ra rm u n g d e r to p o n y m is c h e n K u ltu r ih ren B e re ic h a u sd e h n e n u n d d ab ei w e n ig e r b e k a n n te N a m e n d e r U m g e b e n d a b so rb ie re n . W a s d ie K o m p o n e n t e n d e r T o p o n y m e b e tr if f t, k a n n g e s a g t w e rd e n , d a s s d ie s e im A llg e m e in e n a u s z w e i W o r te n b e s t e h e n . D a s e r s te d ie s e r W o r te i s t in d e r R e g e l d a s e ig e n tlic h e T o p o n y m . E s ist ein E ig e n n a m e , d e r a ls s p e z ifis c h e K o m p o n e n te b e z e ic h n e t w ird . D a s z w e ite W o r t b e z ie h t s ic h a u f e in W e s e n s m e r k m a l d ie s e s T o p o n y m s u n d w ird a ls g e n e risc h e o d e r G a ttu n g s k o m p o n e n te b e z e ic h n e t. S o b e z ie h t sich z.B . G a b iria k o z o k o a a u f e in e n E ig e n n a m e n (G a b iria , in d ie s e m F a ll v o n e in e m n a h e g e le g e n e n H a u s e n tle h n t) u n d z o k o a (N ie d e ru n g ). D a es sich b e i d e m e rste n d e r W o rte u m e in e n E ig e n n a m e n h a n d e lt, w ird d e r e rste B u c h sta b e ste ts g ro ß g e sc h rie b e n u n d d ie S c h re ib w e ise lä sst B u c h sta b e n w ie n o d e r 11 zu. D ie z w e ite K o m p o n e n te d a g e g e n ist k e in E ig e n n a m e , so d a ss in d e r T ra n sk rip tio n die S ta n d a rd -O rth o g ra fie z u v e rw e n d e n ist (in d ie s e m F all d a s H o c h b a sk is c h , d a s E u sk e ra B atu a ). A n g e s ic h ts d e r g ro ß e n M e n g e v o rh a n d e n e r T o p o n y m e s te llt s ic h d ie F ra g e n a c h d e m V o rh a n d e n se in e in e r T y p o lo g ie o d e r z u m in d e st e in e r K la ssifiz ie ru n g . L e g t m a n d a s G e b ie t zu g ru n d e , d a s v o n e in e m T o p o n y m b e z e ic h n e t w ird , g ib t es ta tsä c h lic h e in e T y p o lo g ie , ü b e r d ie m e h r o d e r w e n ig e r E in ig k e it h e r r s c h t: M a k r o to p o n y m e , M e s o to p o n y m e u n d M i k r o t o p o n y m e . D ie e r s t e n b e i d e n K l a s s i f i z i e r u n g e n b e z i e h e n s ic h s e h r b e k a n n t e B e z e ic h n u n g e n , d e r e n S c h r e ib w e is e n o r m a lis ie r t is t, s o g a r in v e r s c h ie d e n e n S p r a c h e n , T o p o n y m e , d ie in d e r S c h u le v e rm itte lt w erd e n . U n te r p u ristisc h e m G e s ic h ts p u n k t sin d die M ik r o to p o n y m e d ie in te r e s s a n te s te n , d e n n d ie s e s in d in e in e r re d u z ie r te n K o lle k tiv itä t v e ra n k e r t (e in e m T a l, e in e r G ru p p e v o n G e h ö fte n , e in e r G e m e in d e ) u n d s p ie g e ln lo k a le D ia le k tfo rm e n w id er. I n te r e s s a n te r s c h e in t d ie T y p o lo g ie , d ie s ic h a u f d ie E ig e n s c h a f te n d e s e ig e n tlic h e n T o p o n y m s b e z ie h t. S o sp ric h t m a n v o n O ro n y m e n , w e n n d ie B e z e ic h n u n g im Z u sa m m e n h a n g m it d e r O ro g ra p h ie steh t. S in d d a g e g e n Q u e lle n , B ä c h e . W a s s e rs p e ic h e r o d e r S ta u s e e n d e r B e z u g sp u n k t d e s T o p o n y m s, sp ric h t m a n v o n H y d ro n y m e n . T o p o n y m e , d ie e in G e b ä u d e als te r rito ria le E in h e it b e tr a c h te n , sin d O ik o n y m e , b e z e ic h n e n sie P fa d e o d e r V e rk e h rs w e g e , n e n n t m an sie O d o n y m e . E in e d e r in te re s s a n te s te n G ru p p e n sin d d ie im A llg e m e in e n als


O ik o n y m e a u ftre te n d e n B e z e ic h n u n g e n , d ie d u rc h B e z u g a u f e in e P e rso n g e b ild e te w erd en : die A n th ro p o n y m e . E in e le tz te K la ss ifiz ie ru n g k a n n d ie n a c h d e m “ A lte r” d e s T o p o n y m s sein: g e g e n ü b e r d em tr a d itio n e lle n T o p o n y m fin d e t m a n d a s N e o to p o n y m , d a s in d e r R e g e l d u rc h d ie n e u e re u rb a n e E x p a n sio n en tsteh t. U rs p rü n g lic h h a b e n d ie m e iste n d e r T o p o n y m e e in e k o n k re te u n d f ü r d ie P e rs o n e n d ie sie b e n u tz te n , le ic h t n a c h v o llz ie h b a r e Bedeutung, w a s u .a . d a b e i h ilf t, s ic h d e n N a m e n zu m e rk e n . H e u te sin d v ie le d ie s e r T o p o n y m e n o c h v e rs tä n d lic h , a n d e re je d o c h a u fg ru n d d e r s p r a c h lic h e n E v o lu tio n n ic h t m e h r. J e e in d e u tig e r d ie B e z e ic h n u n g , d e s to e h e r w ird d as T o p o n y m in s e in e r u r s p r ü n g lic h e n V e r s io n b e w a h rt. I s t d a g e g e n d ie I n t e r p r e t a ti o n d e r B e z e ic h n u n g n ic h t so e in d e u tig , k a n n e s z u e in e r E v o lu tio n d e s T o p o n y m s k o m m e n In den m e iste n F ä lle n h a b e n d ie P h o n e tism e n e h e r e in e B e z ie h u n g z u d e n lo k a le n D ia le k tfo rm e n so d a s s d ie B e d e u t u n g d e s T o p o n y m s w e i t e r h i n v e r s t ä n d l i c h i s t . a u c h w e n n e s s e i n e u rs p rü n g lic h e F o rm v e rlo re n hat. D e r B a u e rn h o f B id a g u ru tz e ta , B id a u z ta a u sg e s p ro c h e n , ist e in g u te s B e is p ie l d a f ü r . E s h a n d e lt s ic h h ie r le t z tl ic h u m e in e n a u f S p r a c h ö k o n o m ie b a sie re n d e n E v o lu tio n se ffe k t. Z a ld irin w ird z u Z a ld in , M e n d ia ra in z u M e n d in , P u lle g i w ird P u lli a u sg e sp ro c h e n . D e ra rtig e s g e sc h ie h t m it d e n m e iste n T o p o n y m e n . A n g e sic h ts d ie s e r T a tsa c h e m u s s d ie k la re

gesprochener Sprache

Unterscheidung zwischen geschriebener und

a u fg e w o rfe n w e rd e n . N ie m a n d s p r ic h t w ie e r s c h r e ib t, n ie m a n d

s c h re ib t w ie e r s p ric h t. In k e in e r S p ra c h e . U n d d a b e i b e z ie h e n w ir u n s n ic h t n u r a u f d e n s y n ta k tis c h e n S a tz a u fb a u , s o n d e rn a u c h , u n d d a s is t e s, w a s u n s h ie r in te re s s ie r t, a u f d ie ein z e ln e n W o rte selb st. E s ist in te re ssa n t, e in e n A s p e k t d e r to p o n y m is c h e n N o rm a lisie ru n g zu h in te rfra g e n , d e r d ie G e fa h r d e r sp ra c h lic h e n E ro s io n b irg t; d e n n m it d e r O ffiz ia lis ie ru n g b e s t im m t e r S c h r e i b w e i s e n is t e s m ö g l ic h , d a s s d ie lo k a l e n g e s p r o c h e n e n F o r m e n z u v e rs c h w in d e n b e g in n e n . E s w ä re z.B . b e d a u e rlic h , w e n n d ie K in d e r O ia rtz u n s a n s ta tt v o n B id a u tz a v o m B a u e r n h o f B id a g u r u t z e ta r e d e n w ü rd e n . G e r a d e d e s h a lb is t e s w ic h tig , e in d e u tig z w is c h e n e in e r n o r m a lis ie r te n S c h r e ib w e is e a ls Z e ic h e n d e r K u ltu r u n d W ie d e re rla n g u n g d e r b a sk isc h e n S p ra c h e , u n d d e r tra d itio n e lle n A u ssp ra c h e d es T o p o n y m s z u u n te rsc h e id e n , e in e L ö su n g , d ie m e h r z u r E rh a ltu n g d e r D ia le k tfo rm e n b e iträ g t. E s g eh t a ls o d a ru m , k o rre k t z u sc h re ib e n u n d g le ic h z e itig b e im S p re c h e n d ie T ra d itio n z u b e w a h re n . N a c h K la rs te llu n g d es K o n z e p te s, d a s d e n U n te rs c h ie d z w isc h e n d e n g e s c h rie b e n e n u n d g e s p r o c h e n e n F o rm e n k e n n z e ic h n e t, w ä re e s s in n v o ll z u ü b e rle g e n , w e lc h e u n te r d ie s e m G e s ic h ts p u n k t

die drei wichtigsten Typen der Toponyme sind: mündliche, normalisierte

und offizielle.

D er m ü n d lic h e T y p b e z ie h t sic h a u f d ie A u ssp ra c h e e in e s b e stim m te n N a m e n s

d ie w e se n tlic h v o n d e r k u ltu re lle n G ru p p e a b h ä n g t, d e r d ie sp re c h e n d e P e rs o n a n g e h ö rt. D ie o f f i z i e l l e T o p o n y m i e i s t d i e , d ie a u f d e n v e r s c h i e d e n e n E b e n e n v o n B e h ö r d e n u n d V e r w a l t u n g b e n u t z t w i r d , in d e n e n d ie T o p o n y m i e in d e n v e r s c h i e d e n e n E p o c h e n u n te r s c h ie d lic h b e h a n d e lt w u rd e . B is E n d e d e s 19. J a h r h u n d e r ts w a r z .B . d ie o f f iz ie lle S p ra c h e im m e r d ie K a stillisc h e . D ie T o p o n y m e w u rd e n a ls o g e m ä ß d e r O rth o g ra fie d ie s e r S p ra c h e g e sc h rie b e n . Im L a u fe d e s 20. Ja h rh u n d e rts k o m m t e s z u v e rs c h ie d e n e n p o litisc h e n E n tw ic k lu n g e n , d ie d ie B a s k is c h e S p ra c h e , d a s E u s k a ra a u fw e rte n o d e r a b e r v o lls tä n d ig sc h m ä h e n , u n d e rs t E n d e d e r 7 0 e r Ja h re e rz ie lt d ie b a sk isc h e S p ra c h e d ie K o o ffiz ia litä t. A b d ie s e r Z e it w ird b e g o n n e n , d ie o ffiz ie lle n T o p o n y m e in b a s k is c h e r S p ra c h e z u sc h re ib e n . S o w a r la n g e Z e it O yarzun d ie m e is tv e r w e n d e te o f f iz ie lle B e z e ic h n u n g , d ie d ie G e m e in d e


d e fin ie rte , z u m S ch a d e n d e r b a sk isc h e n F o rm Oiartzun, d ie h e u te d ie o ffiz ie lle ist. S c h lie ß lic h g ib t e s d a s n o rm a lisie rte T o p o n y m . D ie se s k a n n m it d e m o ffiz ie lle n T o p o n y m id e n tis c h sein , w o b e i je d o c h d ie T e n d e n z d e r le tz te n Ja h re d a h in g e h t, d a ss sic h d ie o ffiz ie lle V e rsio n d e r n o r m a lis ie r te n a n p a s s t, d ie le t z tl ic h n ic h ts a n d e r e s is t, a ls d ie k o n k r e te u n d g e f e s tig te H o c h fo rm d e r S c h re ib w e ise e in e s N am en s. D ie T o p o n y m e w e rd e n a ls

kulturelles Erbe

b e tra c h te t, d a s ü b e r d ie Ja h rh u n d e rte h in w e g

b is in u n s e r e T a g e v o n G e n e r a ti o n z u G e n e r a ti o n m ü n d l ic h ü b e r t r a g e n w u r d e . F ü n f Ja h rh u n d e rte m it je w e ils v ie r G e n e ra tio n e n , d a s b e d e u te t, d a ss in s g e sa m t m in d e ste n s z w a n z ig G e n e ra tio n e n e s v e rs ta n d e n h a b e n , d ie s e s E rb e z u b e w a h re n . W e rd e n w ir e s n u n in d ie s e r E p o c h e d e s Ü b e rflu sse s u n d d e r T e c h n o lo g ie v e rlie re n , in d e r fa s t a lle s m ö g lic h ist, w as m a n sic h v o rn im m t? D ie T o p o n y m e s in d T e il d e s s e n , w a s m a n im m a te rie lle s o d e r m ü n d lic h e s K u ltu r e rb e n e n n t. S ie h a b e n k e in e n G e ld w e rt, la s s e n s ic h n ic h t v e rk a u f e n , k ö n n e n n ic h t g e k a u ft w e rd e n . S ie g e h ö re n d e r G e se llsc h a ft u n d b e in h a lte n n ic h t n u r e in e A rt, d ie D in g e zu b e z e ic h n e n , so n d e rn a u c h e in w e rtv o lle s, k u ltu re lle s V e rm ä c h tn is . S ie sin d e in e le b e n d ig e A n e k to d e n sa m m lu n g d e r G e se llsc h a ft, in d e r sie e n ts ta n d e n u n d sp ie g e ln v e rg a n g e n e u n d e n g m it d e m T e rrito riu m v e rb u n d e n e L e b e n sfo rm e n w id er.

Es

ist, als o b m itte ls d e r T o p o n y m e

d ie V o rfa h re n z u u n s sp re c h e n , ih re L e b e n sw e ise u n d W e ltv e rs tä n d n is v e rm itte ln , ih re N ö te u n d F re u d e n . A u c h d ie e h e r lin g u is tisc h e n A sp e k te d ie s e s T h e m a s so llte n b e a c h te t w e rd e n : In d en T o p o n y m e n w e rd e n h e u te u n g e b rä u c h lic h e W o rte fo s silie rt, d ie frü h e r b e n u tz t w u rd e n , s i e z e i g e n D i a l e k t f o r m e n u n d s i n d g l e i c h z e i t i g e in w e r t v o l l e s I n s t r u m e n t b e i d e r U n te r s u c h u n g d e r lo k a le n P h o n e tik . A u s d e n g e n e r is c h e n E le m e n te n la s s e n s ic h u n g e w ö h n lic h e S c h lü s se z ie h e n u n d B e iträ g e z u m ö rtlic h e n W o rtsc h a tz leisten . D e s h a lb is t d ie U n te r s u c h u n g , B e w a h r u n g u n d V e r w e n d u n g d e r T o p o n y m i e e in e N o tw e n d ig k e it fü r a lle m o d e rn e n G e se llsc h a fte n , in d e n e n n e u e W e rte u n d L e b e n sfo rm e n d e r B e w a h r u n g v o n e tw a s s o E in f a c h e m w ie e in ig e n J a h r h u n d e r te a lte n W o r te n d ia m e tr a l e n tg e g e n z u ste h e n sch ein e n .

2. UNTERSUCHUNG DER TOPONYMIE VON OIARTZUN D ie A u sfü h ru n g d e r U n te rs u c h u n g d e r T o p o n y m e v o n O ia rtz u n

Grundpfeiler:

stützte sich auf drei

d ie E r f a s s u n g d e r le b e n d e n T o p o n y m ie , d ie A n a ly s e d e r d o k u m e n tie r te n

Z e u g n is s e u n d e in N o r m a l is i e r u n g s v o r s c h l a g a u f d e r G r u n d la g e d e r I n t e r p r e t a ti o n d e r e rh a lte n e n D aten . D ie

lebende oder mündliche Toponymie

w a r z u m g ro ß e n T e il v o n a n d e re n F o rs c h e m

b e re its E n d e d e r a c h tz ig e r J a h re d e s 20. Ja h rh u n d e rts e rfa sst w o rd e n . D e n n o c h g a b es k le in e re L ü c k e n , d ie m it d e n in d e n v e rs c h ie d e n e n D o k u m e n te n u n d A rc h iv e n g e fu n d e n e n D a te n g e fü llt w e rd e n k o n n te n . D .h ., e s w u rd e n d o k u m e n tie rte F o rm e n g e fu n d e n , d ie b e i k e in e m d e r B e fra g te n e rfa sst w o rd e n w a re n . A u f d e r G ru n d la g e d e s S tu d iu m s d e r U n te rla g e n k o n n te d ie ö rtlic h e L a g e d ie s e r T o p o n y m e m e h r o d e r w e n ig e r d e fin ie rt w e rd e n u n d m a n b e fra g te d ie in d e r U m g e b u n g le b e n d e n M e n s c h e n n a c h d ie s e n B e z e ic h n u n g e n . A u f d ie s e s W e is e k o n n te d ie von d e n v o rh e rig e n F o rs c h e rn g e le iste te A rb e it v e rv o llstä n d ig t w erd en . D a es k a u m e n ts p re c h e n d e V o ra rb e ite n g a b , w u rd e d e r

tenzeugnissen

Suche nach Dokum en-

d ie m e iste Z e it u n d A rb e it g e w id m e t. D ie d o k u m e n tie rte F o rm e rm ö g lic h t es,

d ie E v o lu t io n e in e s T o p o n y m s z u v e r f o l g e n , e r l e i c h t e r t d ie l i n g u i s t i s c h e u n d / o d e r


e ty m o lo g is c h e I n te rp re ta tio n u n d lie f e r t w ic h tig e D a te n f ü r d ie E r s te llu n g e in e s N o r m a ­ lisie ru n g sv o rsc h la g s. D as S ta d ta rc h iv v o n O ia rtz u n v e rfü g t ü b e r re ic h h a ltig e F o n d s, a u f d e ren U n te rs u c h u n g sich ein g ro ß e r T e il d e r A rb e it k o n z e n trie rte . D ie m o d e rn e re n D o k u m e n te (ab d e m 17. J a h r h u n d e r t) w u rd e n d ir e k t k o n s u ltie r t. D ie T r a n s k r ip tio n e n a b d ie s e m D a tu m w u rd en v on fa c h lic h sp e z ia lisie rte re n P e rso n e n v o rg e n o m m e n . A u s je d e m D o k u m e n t w u rd e n d ie A rc h iv re fe re n z s o w ie d ie g e n a n n te n T o p o n y m e fe s tg e h a lte n , w o b e i d ie u rs p rü n g lic h e F o rm s tre n g re s p e k tie rt w u rd e . W e n n es sin n v o ll e rsc h ie n , w u rd e a u c h d e r g e sa m te S a tz , in d e m d ie B e z e ic h n u n g e in e s O rtes g e n a n n t w ird , fe s tg e h a lte n , u m d a s T o p o n y m so in e in e n Z u sa m m e n h a n g ste lle n z u k ö n n e n . M it d e r B ib lio g ra fie w u rd e in ä h n lic h e r W e ise v e rfah re n : F e sth a lte n d e r T o p o n y m e u n d T e x tb e z u g . S c h lie ß lic h w u rd en d ie s e D a te n in e in e D a te n b a sis e in g e g e b e n . N a c h d e m sie a lp h a b e tis c h g e o r d n e t w a re n , w u rd e v e rs u c h t, je d e d o k u m e n tie r te F o rm m it d e r m ü n d lic h e n F o rm z u v e rb in d e n , d ie b e i d e n U m fra g e n e rfa sst w o rd e n w a re n . A u f d ie s e W e ise e rh ie lt m a n z w ei E rg e b n isse : Z u m e in en w u rd e d ie a k tu e lle m ü n d lic h e F o rm d u rc h e in e c h ro n o lo g is c h e R e ih e d o k u m e n tie rte r F o rm e n g e stü tz t, w a s E rk e n n tn isse b e z ü g lic h d e r E v o lu tio n d e s T o p o n y m s u n d s e in e r n o rm a lis ie rte n F o rm g a b . Z u m a n d e re n w u rd e n z a h lre ic h e v e r lo re n g e g a n g e n e T o p o n y m e p h ilo lo g isc h u n d g e o g ra p h isc h in te rp re tie rt (in d ie s e m F a ll d u rc h L o k a lisie ru n g d e r O r t s b e z e i c h n u n g ) , w o d u r c h e s m ö g l ic h w a r , e in e n T e il d ie s e s k u l t u r e l l e n E r b e s z u rü c k z u g e w in n e n . N a c h d e r A n a ly se u n d In te rp re ta tio n d e r e in z e ln e n T o p o n y m e , w ird z u r d ritte n P h a se d e r A r b e i t ü b e r g e g a n g e n : d e r V o rsch lag e in e r n o rm a lis ie rte n S ch reib w eise. D ie N o rm a lisie ru n g d e r T o p o n y m ie su c h t e in e n V o rsc h la g b e z ü g lic h d e r g e sc h rie b e n e n F o rm , m it d e m d ie s p ra c h lic h e n R e g e ln e rf ü llt w e rd e n . D a s P ro b le m is t d e m U n te rs c h ie d z w is c h e n g e s c h r ie b e n e r u n d g e s p r o c h e n e r S p ra c h e s e h r ä h n lic h (m a n s c h r e ib t n ic h t d a s , w a s m a n a u ss p ric h t, d a e s ein e n o rm a lisie rte sc h riftlic h e S p ra c h e g ib t), u n d in d e r T o p o lo g ie b e ste h t g e le g e n tlic h d ie T e n d e n z , a lle in d ie m ü n d lic h e F o rm w id e rz u g e b e n . U n te r Z u g ru n d e le g u n g d e r D o k u m e n t a t i o n u n d d e r R e g e l n d e r n o r m a l i s i e r t e n T o p o n y m i e w ir d e i n e F o r m v o rg e s c h la g e n , d ie, z u m in d e st n a c h M e in u n g d ie s e s T e a m s, d ie k o rre k te ist. D ie N o rm a lisie ru n g fo rd e rt e in e In te rp re ta tio n . Z w a r lie fe rn in d e r M e h rh e it d e r F ä lle d ie v o r h a n d e n e n D a te n d ie n o tw e n d ig e K la r h e i t, d o c h b le i b t e in g e w is s e r P r o z e n t s a tz an T o p o n y m e n , d e r au fg ru n d se in e r m ü n d lic h e n F o rm , w e g e n d e r w e n ig e n a n a ly s ie rb a re n D a te n o d e r d e r W id e rsp rü c h lic h k e it d e r v o rlie g e n d e n In fo rm a tio n e n n u r sc h w e r in te rp re tie rb a r sind. B e i d e r D u rc h fü h ru n g d e r N o rm a lisie ru n g h a b e n w ir u n s a u f d ie N o rm e n v o n E u sk a ltz a in d ia (A k a d e m ie d e r B a sk is c h e n S p ra c h e ) g e s tü tz t u n d u n s e r V o rs c h la g w u rd e d a n n v o n d ie s e r In s titu tio n ü b e ra rb e ite t. D ie n o rm a lis ie rte F o rm m u s s n ic h t u n b e d in g t m it d e r m ü n d lic h e n F o rm ü b e re in stim m e n , e s is t v ie lm e h r d ie sc h riftlic h e F o rm d ie s e s T o p o n y m s, d ie in F u n k tio n d e r C h a ra k te ris tik e n d e r lo k a le n d ia le k tisc h e n V a rie tä t u n te rsc h ie d lic h a u sg e s p ro c h e n w e rd e n kan n . -

A b sc h lie ß e n d ste lle n w ir h ie r ein k le in e s B e isp ie l d e r q u a n tita tiv e n D a te n v o r, d ie e in e n k le in e n Ü b e rb lic k ü b e r e in ig e d e r A s p e k te d e r T o p o n y m ie d e s T a ls v o n O ia rtz u n b ie te n :

-

A n z a h l d e r ö rtlic h z u g e o rd n e te n u n d n o rm a lisie rte n T o p o n y m e : 1694

-

A n z a h l d e r ö r t l i c h n i c h t z u g e o r d n e t e n T o p o n y m e , d ie d o k u m e n t a r i s c h e r w ä h n t sind: 920


-

A n zah l d e r k o n su ltie rte n D o k u m e n te : ca. 4 5 0

-

A n z a h l d e r v e rw e n d e te n D o k u m e n te : 198

-

A n z a h l d e r k o n su ltie rte n A rc h iv e : 12

-

A n z a h l d e r d o k u m e n ta risc h e n R e fe re n z e n : 2 8 .0 0 0

-

P ro z e n tsa tz d e r in O ia rtz u n รถ rtlic h z u g e o rd n e te n T o p o n y m e , d ie m it d e m B u c h sta b e n A b e g in n e n : 19 %

-

P ro z e n tsa tz d e r b a sk isc h e n W o rte , d ie m it d em B u c h sta b e n A b e g in n e n : 11 %


AURKIBIDEA ACURRA

.............................................................................................................................

7

1. S A R R E R A ...............................................................................................................

9

2. T O P O N I M I A ................................................................................................................. 2.1. Z e r d a t o p o n i m o b a t ............................................................................................

15

2.2. T o p o n im o e n o s a g a i a k ..........................................................................................

19

2.3. A ld e r d i f i l o l o g i k o a k ............................................................................................

21

15

2.4. T o p o n i m o - m o t a k ...................................................................................................

23

2.5. T o p o n im o a k e t a h i z k u n t z a ................................................................................

27

2 .6 . T o p o n im o e n e b o lu z i o a e t a m i n tz a i r a r e n e k o n o m i a

31

..........................................

2.7. Hiru toponim o-m ota diferente: ahozkoa, ofiziala, norm alizatua ............

33

2.8. Toponim oak kultur ondare gisa .......................................................................

35

3. O IA R T Z U N G O T O P O N IM IA

..............................................................................

39

3.1. I k e r k e ta t o p o n i m i k o a r e n m e t o d o l o g i a ........................................................... 3.1.1. A hozko toponim iaren bilketa ............................................................. 3.1.2. Lekuko dokum entalen analista ........................................................... 3.1.3. G rafia norm alizatu baten p ro p o sa m e n a............................................. 3.1.4. Euskaltzaindiaren arauak, gogoeta l a b u r r a ......................................

39 39 41 43 43

3.2. Oiartzuni buruzko azterlan toponim ikoak: historia laburra .....................

45

3.3. Datu k u an tita tib o a k ...............................................................................................

49

3.4. A hozko form aren eta form a norm alizatuaren artean diferentzia handiak dituzten to p o n im o a k ............................................................................

49

3.5. Z errendak ............................................................................................................... 3.5.1. Aurkitu eta norm alizatutako toponim oak ........................................ 3.5.2. K ontsultatutako dokum entuak eta a rtx ib o a k ....................................

51 333

4. B IB L IO G R A F IA ..........................................................................................................

339

R E S U M E ................................................................................................................................

345

S U M M A R Y ...........................................................................................................................

350

Z U S A M M E N F A S S U N G .................................................................................................

355

51


A ^ m

a m

m

ï K

/.^ S H Ü À h «n4 o m i o o ^ c ë ToSt^

:rn^i

iftûJlM O o » o m i n o q ( ^ ^ ^ ; « o i E y d c ^ tt» 9 b (A -:tr

\u . . J .

*i9 to o m q w ^ T ,

H W itif lf th i è y kcHOtkjih {i^èmirmiqof -dX'^ >Î9f£2lo

< S M λ ia ^ s ^ - û c â io q Q É « ^ ~ .t^

m iT ^ : ■41v L’:r V rS:i

.c,iî;

tiÎSiùm> it«xibuik93 w rafdsl-aiaiM ÉlH iM M bM ^^

■ : 'i ^

w w xttuO

"

91/fiât m agrmdnA oàsüàA

vxM *nM r ..................

-i -r

&

i

i

i

i

b

__

f

t

t

r

f

3ÎrtlÂSfts5

? T JftOHiteByii »<<itwitrÜMiiuii t í i -tfühMA

."k fÿH^ffÿa ^

iâflWWfltob füttttf^iwiwoai X-t»l. , ' . w .v,.

■V.’" C '/* ^ -'^ .'.■ r *-y\

''•J',. -■ -w'- -

'ff ■■ »’:■•'

A n á ftó o u a !« >

' -•


INDICE AGURRA

.............................................................................................................................

1. IN T R O D U C C IÓ N

7

......................................................................................................

10

2. L A T O P O N IM IA ........................................................................................................

16

Q ué es un to p ó n im o ............................................................................................

16

2.2. Los com ponentes de los topónim os ................................................................

22

2.3. A spectos filológicos ............................................................................................

22

2.4. Las clases de to p ó n im o s .....................................................................................

24

2.5. Los topónim os y el i d i o m a ................................................................................

28

2.6. La evolución de los topónim os y la econom ía del le n g u a je .....................

32

2.7. Tres tipos diferentes de topónim os: oral, oficial, n o rm a liz a d o ................. 2.8. Los topónim os com o patrim onio c u ltu r a l......................................................

34 3g

D E O I A R T Z U N ..............................................................................

42

3. L L a m etodología de la investigación to p o n ím ic a ........................................... 3.L 1. L a recogida de la toponim ia o r a l ......................................................... 3.L 2. El análisis de los testigos docum entales ........................................... 3.L 3 . La propuesta de una grafía n o rm a liz a d a ........................................... 3.L 4 . Las norm as de Euskaltzaindia, una pequeña r e f l e x i ó n .................

42 42 44 46 46

3.2. Los estudios toponím icos sobre Oiartzun: una pequeña h i s t o r i a ............

48

3.3. Los datos c u a n tita tiv o s .......................................................................................

52

3.4. Topónimos con diferencia llamativa entre la forma oral y la normalizada .

52

3.5. L is ta d o s .................................................................................................................... 3.5. L Topónim os localizados y n o rm aliza d o s............................................. 3.5.2. D ocum entos y archivos c o n s u lta d o s ..................................................

54 54 334

4. B I B L IO G R A F ÍA ..........................................................................................................

339 .

R E S U M E ...............................................................................................................................

345

S U M M A R Y ...........................................................................................................................

350

Z U S A M M E N F A S S U N G .................................................................................................

355

2.1.

3.

t o p o n im ia


.V;,-.

:> J t .

v' ^' ' - v

Ä -'*H -^ ■'■^iif--' .■> )•.- '■■■'^v' -I- --.i


\

M UGKRRi

Lehen Liberalismoa Oiartzun Haranean

Oiartzungo Esteban Donearen Eìizako moneta aurkikuntza

El Primer Liberalismo en el Valle de Oiartzun

El hallazgo monetario de la Iglesia de San Esteban (Oiartzun)

(1800-1840)

1995

Maria Teresa Gabarain Aranguren

Miguel Ibañez Artica Arkeología saila / A partado arqueológico:

Marian Guereñu Urzelai M®del Mar López Colom

B

B

Oiartzun Zaharreko familia eta ondasunak Mikrohistoria eta Genealogia XVI-XVIII mendeak

Oiartzun Haranaren Geologia Geología del Valle de Oiartzun

Familias y fortunas del Oiartzun Antiguo Microhistoria y Genealogia Siglos XVI-XVIII

José Angel Torres Sáenz Luis Ignacio Viera Ausejo

Juan Javier Pescador C.

B

B

Oiartzungo Hizkera

Oiartzungo kantutegia

Idola Fraile Ugalde Ainhoa Fraile Ugalde

Juan Mari Lekuona

Beríako herri memoríatík


lit^llliiwツサ l>' 9htto>^ 'cfテ確 t^^テゥ t l hテゥ.


M UGARRi

m Oiartzungo natura Carlos Aseginolaza Iparragirre

Oiartzungo Baserria Kalea eta nekazal iharduera artean Juan Cruz Alberdi Mikel Cendoya Aínhoa Amundarain

EQ Oiartzungo San Esteban Parrokiako erretaulak Los retablos de la Parroquia de San Esteban de Oiartzun

Oiartzungo Kontzeju Etxeak Las Casas Concejiles de Oiartzun Txema Gaztelumendi Aranburu Ion Berasain Salvarredi

Maite Barrio Olano Ion Berasain Salvarredi

Arditurriko meategiak Arditurri coto minero

Euskal Antzerkia Oiartzunen Eugenio Arocena Egimendia

Jesús Iturrioz Ibarlucea

EQ

ED

Iturriozko torrea La casa “Torrea” de Iturriotz

Oiartzungo toponimia Toponimia de Oiartzun

Juantxo Agirre-Mauleon Alvaro Aragón Ruano

Imanol Goikoetxea López Idurre Lekuona Antzízar


.:*&*i*^E^ '■' •Í"V-ML—^

■>U-¿--i-*^r-5., ^:-ViJ - Æ . : ^ :r-v .^-i v^*-. IRî,ç4;- •• :.vífeí! ~wí«í*


ID U R R E L E K U O N A A N T Z I 足 Z A R ( 1 9 7 4 ). J a io tz e z E rre n te ria k o a , Z a m a lb id e a u z o k o a , izatez e rd i-o iartzu arra. a ita A ranb u ru k o a izaki. E u sk al F ilologian lizen tziatu zen 1997an D eustuko U n ib e r ts ita te a n e ta G iz a r te e ta K u ltu r A n tro p o lo g ia n lizen tziatu b e rri d a 2 0 0 7 a n E u sk a l H e rrik o U n ib e rts ita te a n . H a in b a t u rtetan H elduen E u sk ald u n tzean irakasle a ritz e a z g a in , to p o n im ia k o ikerk e ta l a n e t a n a r it u d a , a ip a g a r r i e n a , E r r e n te r ia k o to p o n im ia ( 2 0 0 1 ) . A r g i t a r a t u t a k o la n e i d a g o k ie n ez , z e n b a it artikulu ditu e lk a r la n e a n e g in a k O re re ta u r t e k a r i a n ( 1 9 9 6 , 1 9 9 7 ) e ta E rre n te ria k o Jautarkolen sorta marduldua ( 1999) liburua egiteko b ilk e ta la n e a n p a rte h a rtu zu en .


F - ---------iW

'm a W- o

« .,.- ::r " V

^

,

__ - —

^>C%wA . . ^

A«*

ii/ ùi'Atinf

i^ ili-i/i, Aìi-.ti Ut !.ì(itk^ ‘? c Ìr t4 X i'^ ^ -‘\-'"''' Cliuiufìh

i^^miX'in.ltirìi ^ Mì^a. l¿ iinAiiHia fi/ìbiri^, cn^uan ^fr-e/ nUihi-^ CiMi,

—--- ^**

“T — r^p^y.» * »»•*—^•'* f-\

k 'f ’»’ iu tim /J it l/O U ‘?e HhVr. i^ l •.*«'/w

J ÌU n u c f J ,.^ 9 , n.M M ?, UH i m f '?t.ieir(tif m :,m / Ùim A - a ,

-

- «X f - n

i » M n iw t

^ n * '^ '‘^

'ÌUlk/i't, K^-i£-^.iiim4i.<wi{¿^nut*et4ii/ y fium"A V,fuAn,- j.-.

^

^ .f,ffiiHrA-9iM.aì, t / - ^ c / 7 c ^ ' " ^ '

?/»j.t/ÌV7?/r/-

Zi, ^/r-/!t',-ài,iiAC ' PcniW ilh à té ,t.t i r j/ i t ¡■¡¿/fu % i u A uj.ìm i, ¡^

< 3 W

rcùdte, Oli i^r.’AiCiix.n '■?i^nfM’

. , ^ mX- "ÌV. J“ »»1*ft*(^»»..i'"~’ • '•••*'

^ I .n a - M

. 7 T « r lP * V ? ^ '

9aeeitÌM- 9 m » u ^ H

»

.lùttiui ?/ <5*/if/.i«//. Ì ! » n d /u f u /i» aimdYmeittf

•^a-viA .irtMMiHÌinO. l^m«,HHléyc-<fitumin i i W /Jifti»!.' ''" ' ‘irJUiM v.va4tv..M r/,M fj,f7.,w t,A z, r~ J j{~:i,

,

»*.V .*i'C ..(O Ì A iv . f « j V» i ~

it- A

' t’- '

wxi i « —*» 7f£'^Cl:.^.■ >>n ìcò\- n J»

l'w C o

.V A v '-

......

• ‘”^^>'•-*4 <1>'+»jjw.* A-^«

.ìkÌST u4< iivs, Ve^nm,,

JUituifOt ^rt^l?, OruH¿i-

m m

.<

,.v -

< jj' V

:.ii- OrA!rÙi ^ ijfeiuifii *?ì eiiHt.’-^jtiiftì ij'ii«/ùrtiim/, iìh

r’/i tu'

'%

-'•.•«JJ ''^t-~u^u-/iÌMÌ-ivt9.i, -Jn-i/^f)<in^ AmìÌV« mifiimi^yi

» > . 'A i V i »’

^ fy \C A

tc

^ --- -

’^ "

-- /y '

i - r -

'

-------------»V /< A

‘ ■‘H li..t0 it^ .'eÌM O ti^ frtù iM n t f a ‘ì i i f M O t ^ H i A n n i i ^ ' f ^ cjit/ 'n iai- a , U .r M .t/ ^ u n i Or , ’t i/ u r M f'.V ^ H u -Jiu ^MTHtny i f y m ^ a ^ , u n n^iJ , • ìiiZ m A tu u tfu K h ir^ ^ tìA ‘ì c.i-rm f.-in -itn ti. ¡A fiiitu n

' "cim/',Ì4miu/Vitri»Uu.-uairt.' .

V-'V

*

T

.

■^ “T/ V

?e/ ‘Jti/(i, m i Ì s A

* / <‘ ** *

-c j ' r i . , . w i - ; . . x .

^

y f . i - M i ^ n ^ h n i A ,

j

¿¿- Cf<»A<>j> <fliwi.lt

> '

Ì / turnA' <t> .C iani^ ¡ Ì A M ^ 'J ^ r,

ai'rrtt e<ne/tiJiiUii ,ÙIa l'Mtiù ‘.\-.Ì/ìm ^ ui

*‘ ' f -

k

« / ^ ^ ■ ia n i % n tì, % fi/, VicM t tu M Ù ik‘j O c ^rm )a ^iH m A . rM -

f . - r < / . « ; ; , / / . : » f , , , ^ . . ^ n s U / ' y ^ . - . ^ . v 0>,

"s' V

ùnittma .'iir»C.i J"9i,i 9i.M^>HMfiifimMtt, in Jiii/rU

ff

V^—

n.innimit^, 4

vi "•fc.^*-c~ i ^ \ .

,L

L

c

,

V

iz il

y trem tiia iiM i, à ,V

iaii'ntmt. tu ¡ ^ a a Ù S ,P \ / n -iO , ?/

^ irh t'K - '"^r ^

*7'

ó, ^

«ìm O »., » • * '-

') c ^ u k fv ia ii< i M li/iArt^I liiimA'h -kiir-ttrcrA,

•JiAi ') i

f

M

^

9 t a u Tutù, ijm iin i .r» l » m K m /t» M ^ cmì* m <■?< 'Ìcciizf/A , f n - tinx -l/ .U! i/n

OIARTZUNGO UDALA

_

.,

^


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.