Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาว ชุ ตมิ า แสงจันทร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

1

27 พ.ค 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

2

28 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

3

29 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

4

30 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

5

31 พ.ค.56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

6

3 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

7

4 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

8

5 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

9

6 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

10

7 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

11

10 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

12

11มิ.ย 56

12.30 – 15.50

นาโปรเจ็คให้อาจารย์ดู

4 ชม.

รู ปถ่าย

หมายเหตุ


13

12มิ.ย 56

12.30 – 15.50

นาโปรเจ็คให้อาจารย์ดู

4 ชม.

รู ปถ่าย

14

13มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

15

14 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

15

17 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

17

18 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

แก้ไขโปรเจ็ค

4 ชม.

รู ปถ่าย

18

19มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

19

20มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

20

21มิ.ย 56

12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม.

รู ปถ่าย

21

26พ.ย.56

9.00 – 17.00

ดูงานที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล

8 ชม.

รู ปถ่าย

22

27พ.ย.56

9.00 – 17.00

ดูงานที่ รายการแบไต๋ ไฮเทค

8 ชม.

รู ปถ่าย

23

28พ.ย.56

9.00 – 17.00

ดูงานที่ ใบเทคบางนา

8 ชม.

รู ปถ่าย

24

21ธ.ค.56

08.00 – 16.00

จัดเตรี ยมทาโครงการบริ การสอน dropbox และ

8 ชม.

รู ปถ่าย

8 ชม.

รู ปถ่าย

Google Drive

25

22ธ.ค56

07.00 – 15.00

จัดทาโครงการบริ การสอน dropbox และ Google Drive

26

10ก.พ57

10.10 – 11.50

เข้าคาบโครงการ

2 ชม.

รู ปถ่าย

27

11ก.พ57

12.30 – 16.50

เตรี ยมเอกสารที่นาไปแข่งนวัตกรรม

5 ชม.

รู ปถ่าย

28

12ก.พ57

06.00 – 14.00

แข่งนวัตกรรม

8 ชม.

รู ปถ่าย


29

17ก.พ57

10.10 – 11.50

เข้าคาบโครงการ

2 ชม.

รู ปถ่าย

30

18ก.พ57

10.10 – 11.50

เข้าคาบโครงการ

2 ชม.

รู ปถ่าย

31

19ก.พ57

10.10 – 11.50

เข้าคาบโครงการ

2 ชม.

รู ปถ่าย

32

21ก.พ57

08.20 – 11.50

งานวัยใส

4 ชม.

รู ปถ่าย

33

24ก.พ57

10.10 – 11.50

เข้าคาบโครงการ

2 ชม.

รู ปถ่าย

34

25ก.พ57

10.10 – 11.50

เข้าคาบโครงการ

2 ชม.

รู ปถ่าย

.

รวม170 ชั่วโมง


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 27 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยทาการเสนอหัวข้อและค้นคว้าข้อมูลเรื่ องของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 28พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยทาการค้นคว้าข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 29พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยทาการออกแบบและค้นหาข้อมูลของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 30พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยทาการวางแผนและค้นหาข้อมูลของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 31พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยทาการเสนอเรื่ องย่อของโครงการ 5 บท ในโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 3 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยทาการเสนอและแก้ไขบทที่1 ของโครงการ 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เรา จัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 4มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยทาการเสนอและส่ งตรวจความถูกต้องของ บทที่1ในโครงการ 5บท เกี่ ยวกับ โปรเจ็กต์ C.A.I ที่เราจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 5มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อ ประสมและวิชาโครงการโดยในวันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั ได้ประชุมและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนและ จัดทาโปรเจ็กต์จบผ่านตัวโปรแกรม C.A.I ว่าให้ออกมาประสิ ทธิ ภาพและผลสาเร็ จได้อย่างไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 6มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ ม ลงมื อท าโดยการออกแบบหน้าลงทะเบี ยน หน้าต้อนรั บตัวโปรแกรมของโปรเจ็ค ต์จบ ของ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 7มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ลงมือทาโปรเจ็กต์จบ โดยทาการออกแบบหน้าจุดประสงค์ หน้าต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์ จบชิ้ นงานบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่า นตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 10มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ลงมือทาโปรเจ็กต์จบ โดยทาการออกแบบหน้าเมนูหลักของตัวโปรแกรมและส่ งตรวจงานเก่าที่ทา มาแล้วแต่ไม่เสร็ จ คือ หน้าต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์จบชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรมนาโปรเจ็คงานที่ทามานาเสนอให้อาจารย์ตรวจดู วันที่ 11มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ทา5 บท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน :

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรมนาโปรเจ็คงานที่ทามานาเสนอให้อาจารย์ตรวจดู วันที่ 12มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ทาการส่ งตรวจหน้าเมนู หลักที่ทาสาเร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ของชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั และทาการตรวจดูความคืบหน้าต่างๆในการทาชิ้นงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน

กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพหน้าตาโปรแกรม ส่ วนของหน้าเมนูหลักของโปรแกรม)

ภาพหน้าตาของโปรแกรมอยูใ่ นส่ วนของหน้าเมนูหลักของโปรแกรม


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 13มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0โดยทาการใส่ เนื้ อหาลงในส่ วนของตัวโปรเจ็กต์จบที่เรา จัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 14มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัด ท าโปรเจ็ ค ต์ จ บ ชิ้ น งานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0โดยทาการใส่ เนื้ อหาและจัดเรี ยงข้อมูลความเป็ นระเบียบ ลงในตัวโปรเจ็กต์จบที่เราจัดทา

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม“แก้ไขโปรเจ็ค ตามคาแนะนาของอาจารย์” วันที่ 17มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ทาการแก้ไขโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ตามคาแนะนาเพิ่มเติมของ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อาจารย์ที่ ปรึ กษาโครงการ ว่าควรปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนชิ้ นงานในส่ วนใดบ้าง เผื่อให้ชิ้นงานมีประสิ ทธิ ภาพและ สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 18มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ทาการวางแผนและประชุมให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาโปรเจ็กต์จบผ่านตัวโปรแกรม C.A.I ว่า ให้ออกมาประสิ ทธิ ภาพและผลสาเร็ จได้อย่างไร ในการทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 19มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ทาการสอบถามความคืบหน้าในการจัดทาโปรเจ็คต์จบ และส่ งตรวจความคืบหน้าทั้งหมดของการ ทาโปรแกรมให้อาจารย์ดูด้วย ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 20มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบและใส่ องค์ประกอบเกี่ยวกับเนื้ อหาต่างๆลงในชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ น ส่ วนหนึ่งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชาโครงการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 21มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ทาการส่ งตรวจความคืบหน้าทั้งหมดในการจัดทาโปรแกรม ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วน หนึ่งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชาโครงการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 26พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่ วนของฮาร์ ดดิสก์ ที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จากัด (มหาชน)ณ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาซึ่งบริ ษทั แห่ งนี้เป็ นบริ ษทั ย่อย มีบริ ษทั แม่อยูท่ ี่ประเทศอเมริ กา แต่บริ ษทั แห่งนี้เป็ นฐานการผลิตในส่ วนของหัวเข็มอ่านข้อมูลในฮาร์ ดดิสก์ ยอมรับและน่าเชื่ อถือในระดับโลก

ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับการ

เพราะทุกปี จะทาการจัดส่ งฮาร์ ดดิสก์ที่ผลิตสาเร็ จรู ปให้กบั บริ ษทั

คอมพิวเตอร์ดงั ๆอย่าง Apple Mac Intoch ,Microsoft และ Toshiba เป็ นต้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับความรู้ความเข้าใจและได้เห็นกรรมวิธีที่ละเอียดในขั้นตอนของการผลิตหัวเข็มอ่านข้อมูลใน ฮาร์ ดดิสก์ ซึ่ งจะทาให้เราใส่ ใจและถนอมฮาร์ ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวของเรามากขึ้น หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 27พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่ออัดรายการไอที “แบไต๋ ไฮเทค” ซึ่ งรายการทีวรี ายการนี้ เป็ นรายการที่นาเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับไอทีและสารสนเทศที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของโลก โดยมีทีมงานที่เป็ นมืออาชีพในการ ร่ วมกันถ่ายทารายการ แต่เนื่ องจากรายการแบไต๋ ไฮเทคมีสตูดิโออัดรายการที่เปิ ดเผย เพราะตั้งอยูช่ ้ นั 4 ของ ศูนย์การค้าดิจิตอลเกทเวย์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานครซึ่ งถือเป็ นอีกหนึ่งห้างดังของคนเมืองหลวง ฉะนั้นผู ้ ที่สนใจสามารถเข้ามานัง่ รับชมการอัดรายการได้สดๆทันที เพราะมีที่นงั่ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการรับชมจัดเตรี ยม ไว้แล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เห็นขั้นตอนและกระบวนการจัดรายการทีวขี องทีมงานที่ชานาญ และได้รับความรู ้เกี่ยวกับโลก ไอทีท้ งั ด้าน Network ,smartphone และอุปกรณ์มีเดียที่ล้ าสมัยต่างๆด้วย

)


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 28พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนิทรรศการเทคนิคการถ่ายภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกล้องถ่ายรู ปแต่ล่ะชนิด มี ชื่องานว่า “PHOTO FAIR2013”จัดเป็ นประจาทุกปี ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาซึ่งเป็ น งานที่ได้รับการยอมรับว่ามีผคู ้ นสนใจร่ วมเข้ารับชมภายในงานกันอย่างเนืองแน่นทุกปี ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ รั บ ความบัน เทิ ง และความรู ้ เ กี่ ย วกับ เทคนิ ค การถ่ า ยภาพและตกแต่ ง ภาพด้ว ยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และยังได้รับความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้ อกล้องถ่ายรู ปที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 21ธ.ค56 เวลา 9.00 – 17.00รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และความเพียบพร้อม ในการจัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์dropbox และ Google Driveที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วา่ เราควรมีความพร้อมเพรี ยงและเป็ นระเบียบ ในการจัดเตรี ยมสถานที่และความเพรี ยบพร้อม ในการจัดงานสัมนาหรื อกิจกรรมต่างๆในแต่ล่ะครั้ง หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรมจัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์“dropbox และ Google Drive” ที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา วันที่ 22ธ.ค56 เวลา 7.00 – 15.00รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และความเพียบพร้อม ในการจัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์dropbox และ Google Driveที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงการเป็ นวิทยากรที่ดีในการจัดงานสัมมนา แบ่งปั นความรู ้ ว่าควรมีการเตรี ยมความพร้อมและ แก้ไขต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรบ้าง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรมเข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 10ก.พ57 เวลา 10.10 – 11.50รวม 2ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการเพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งเป็ นชิ้นงานของรายวิชาโครงการ และทางานต่างๆของรายวิชาโครงการอย่าง ไฟล์ขอ้ มูล การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม ไปดูงาน วันที่ 27พ.ศ.56 เวลา 12.30 – 16.50รวม 5ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้เกียวกับการผลิตฮาร์ ดดิส หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรมทาโครงการ วันที่ 12ก.พ57 เวลา 06.00 – 14.00รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรมเข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 17ก.พ57 เวลา 10.10 – 11.50รวม 2ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการเพื่อแก้ไขและตกแต่งตัวตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่าน ตัวโปรแกรม Authorware 7.0ให้ออกมามีความน่าสนใจมากขึ้นและทางานต่างๆของรายวิชาโครงการอย่าง ไฟล์ขอ้ มูล การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรมเข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 18ก.พ57 เวลา 10.10 – 11.50รวม 2ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการเพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 และทางานต่างๆของรายวิชาโครงการอย่าง ไฟล์ขอ้ มูล การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

\


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรมเข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 19ก.พ57 เวลา 10.10 – 11.50รวม 2ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการเพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 และทางานต่างๆของรายวิชาโครงการอย่าง ไฟล์ขอ้ มูล การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรมเข้าร่ วม “งานวัยใส ห่างไกลยาเสพติด” วันที่ 21ก.พ57 เวลา 8.30 – 12.00รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมกิ จกรรม“งานวัยใส ห่ างไกลยาเสพติ ด ”ซึ่ งเป็ นงานกิ จกรรมประจาปี ของวิทยาลัยฯ เพื่ อ รณรงค์และป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษาภายในวิทยาลัยฯทุกคนมีภูมิคุม้ กันและรู ้จกั ที่จะป้ องกันตัวเอง ไม่ให้ไปยุง่ เกี่ยวกับสารเสพติดอันตรายทุกประเภท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับ ความรู ้ แ ละวิธี ก ารป้ องกันตนเองให้พ น้ ภัย จากอันของยาเสพติ ด และยัง ได้ร่วมกิ จกรรม นันทนาการต่างๆที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา (บธว.) จัดขึ้นมาอย่างสนุกสนาน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรมเข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 24ก.พ57 เวลา 10.10 – 11.50รวม 2ชั่วโมง กิจกรรม เข้า เรี ย นคาบวิช าโครงการท าการส่ ง ตัวโปรแกรมและรั บ ค าเสนอแนะต่ า งๆ เพื่ อเตรี ย มพร้ อ ม นาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0ในวันเสาร์ ที่ 1 มี.ค 2557และ ทางานต่างๆของรายวิชาโครงการอย่าง ไฟล์ขอ้ มูล การเก็บชั่วโมง 160 ชั่วโมง สาหรั บนักศึกษาแผนก คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 34 ชื่อกิจกรรมเข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 25ก.พ57 เวลา 10.10 – 11.50รวม 2ชั่วโมง กิจกรรม เข้า เรี ย นคาบวิช าโครงการท าการส่ ง ตัวโปรแกรมและรั บ ค าเสนอแนะต่ า งๆ เพื่ อเตรี ย มพร้ อ ม นาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0ในวันเสาร์ ที่ 1 มี.ค 2557และทา การตรวจสอบชิ้นงานการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจด้วย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

160ชั่วโมง ชุติมา แสงจันทร์  
160ชั่วโมง ชุติมา แสงจันทร์  
Advertisement