Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวปวีณา แดงงาม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 พ.ค 56 28 พ.ค.56 29 พ.ค.56 30 พ.ค.56 31 พ.ค.56 3 มิ.ย 56 4 มิ.ย 56 5 มิ.ย 56 6 มิ.ย 56 7 มิ.ย 56 10 มิ.ย 56 11มิ.ย 56 12มิ.ย 56 13มิ.ย 56 14 มิ.ย 56 17 มิ.ย 56 18 มิ.ย 56

12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม Authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware นาโปรเจ็คให้อาจารย์ดู นาโปรเจ็คให้อาจารย์ดู จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware แก้ไขโปรเจ็ค จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม.

รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย

หมายเหตุ


18 19 20 21 22 23 24

19มิ.ย 56 20มิ.ย 56 21มิ.ย 56 26พ.ย.56 27พ.ย.56 28พ.ย.56 21ธ.ค.56

12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 08.00 – 16.00

25

22ธ.ค.56

07.00 – 15.00

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

29ม.ค.57 30ม.ค.57 31ม.ค.57 10ก.พ.57 11ก.พ.57 12ก.พ.57 17ก.พ.57 18ก.พ.57 19ก.พ.57 21ก.พ.57

10.00 – 15.00 13.00 – 18.00 13.00 – 18.00 10.10 – 11.50 12.30 – 16.50 06.00 – 14.00 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 08.20 – 11.50

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware ดูงานที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล ดูงานที่ รายการแบไต๋ ไฮเทค ดูงานที่ ใบเทคบางนา จัดเตรี ยมทาโครงการบริ การสอน dropbox และ Google Drive จัดโครงการบริ การสอน dropbox และ Google Drive เตรี ยมเอกสารที่นาไปแข่งนวัตกรรม เตรี ยมเอกสารที่นาไปแข่งนวัตกรรม เตรี ยมเอกสารที่นาไปแข่งนวัตกรรม เข้าคาบโครงการ เตรี ยมเอกสารที่นาไปแข่งนวัตกรรม แข่งนวัตกรรม เข้าคาบโครงการ เข้าคาบโครงการ เข้าคาบโครงการ งานวัยใส

4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 8 ชม. 8 ชม. 8 ชม. 8 ชม.

รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย

8 ชม.

รู ปถ่าย

6 ชม. 5 ชม. 5 ชม. 2 ชม. 5 ชม. 8 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 4 ชม.

รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย


36 37 38 39

24ก.พ.57 25ก.พ.57 26ก.พ.57 27ก.พ.57

10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 รวม

เข้าคาบโครงการ เข้าคาบโครงการ เข้าคาบโครงการ เข้าคาบโครงการ

2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม.

รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย รู ปถ่าย 169 ชม.


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 27 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการเสนอหัวข้อและค้นคว้าข้อมูล เรื่ องของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทาในชิ้ นงานบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ ได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 28 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทาในชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 29 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการออกแบบและค้นหาข้อมูลของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทาในชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้สามารถนาไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานได้ใน อนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 30 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม วางแผนและค้นหาข้อมูล ของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทาในชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 31 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการเสนอบทที่ 1 ในโครงการ 5 บท ของโปรเจ็ก ต์ที่ เราต้องการจะจัด ท าในชิ้ นงานบทเรี ย น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 3 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการเสนอและแก้ไขบทที่1 ของโครงการ 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เราจัดทาในชิ้นงาน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 4 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการเสนอและส่ งตรวจความถูกต้องของ บทที่1 ในโครงการ 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เรา จัดทาในชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 5 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ในวันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั ได้ประชุ มและให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการวางแผนและจัดทาโปรเจ็กต์จบ ผ่านตัวโปรแกรม C.A.I ว่าให้ออกมาประสิ ทธิ ภาพและผลสาเร็ จได้อย่างไร จึงสามารถทาให้ชิ้นงานบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ออกมามีประสิ ทธิภาพและสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 6 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ ม ลงมื อท าโดยการออกแบบหน้าลงทะเบี ยน หน้าต้อนรั บตัวโปรแกรมของโปรเจ็ค ต์จบ ของ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 7 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ลงมือทาโปรเจ็กต์จบ โดยทาการออกแบบหน้าจุดประสงค์ หน้าต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์ จบชิ้ นงานบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่า นตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้านกราฟฟิ กและ มัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 10 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการออกแบบหน้าเมนูหลักของตัวโปรแกรมและส่ งตรวจงานเก่าที่ทามาแล้วแต่ไม่เสร็ จ คือ หน้า ต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็ค ต์จบชิ้ นงานบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม นาโปรเจ็คงานที่ทามานาเสนอให้อาจารย์ตรวจดู วันที่ 11 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตรวจหน้าลงทะเบียนที่ทาสาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการตรวจดู ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม นาโปรเจ็คงานที่ทามานาเสนอให้อาจารย์ตรวจดู วันที่ 12 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการส่ งตรวจดูความคืบหน้าต่างๆในการทาชิ้ นงานและส่ งตรวจหน้าเมนูหลักที่ทาเสร็ จแล้ว ใน ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 13 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการใส่ เนื้ อหาลงในส่ วนของตัวโปรเจ็กต์จบที่ เราจัดทาขึ ้นในชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 14 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการใส่ เนื้ อหาและจัดเรี ยงข้อมูล ลงในตัวโปรเจ็กต์จบที่เราจัดทาของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม แก้ไขโปรเจ็คต์ วันที่ 17 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการแก้ไขบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่าน ตัวโปรแกรม authorware 7.0 ตามคาแนะนาเพิม่ เติมของ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ ว่าควร ปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนชิ้นงานในส่ วนใดบ้าง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 18 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการวางแผนและประชุมให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาโปรเจ็กต์จบผ่านตัวโปรแกรม C.A.I ว่า ให้ออกมาประสิ ทธิ ภาพและผลสาเร็ จได้อย่างไร ในการทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 19 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการส่ งตรวจความคืบหน้าทั้งหมดของการทาชิ้นงานทั้งโปรแกรมให้อาจารย์ดูดว้ ย คือ ตัวชิ้นงาน บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่า นตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 20 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ใส่ องค์ประกอบเกี่ ยวกับเนื้ อหาต่างๆและใส่ รายละเอี ยดเพิ่มเติ มในส่ วนของเนื้ อหาลงในชิ้ นงาน บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้ง านโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่า นตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 21 มิ.ย 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการส่ งตรวจความคืบหน้าทั้งหมดในการจัดทาโปรแกรม ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 26 พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่ วนของฮาร์ ดดิสก์ ซึ่ งบริ ษทั แห่งนี้ เป็ นบริ ษทั ย่อย มีบริ ษทั แม่ อยูท่ ี่ประเทศอเมริ กา และบริ ษทั แห่งนี้ จะทาการผลิตในส่ วนของหัวเข็มอ่านข้อมูลในฮาร์ ดดิสก์เท่านั้น ซึ่ง เมื่อทางบริ ษทั ทาการผลิตหัวฮาร์ ดดิสก์เสร็ จ ก็จะส่ งไปยังประเทศมาเลเซี ย เพื่อนาส่ วนหัวอ่านข้อมูลที่ผลิต ในไทยไปประกอบที่โรงงานใหญ่อีกแห่งหนึ่งในมาเลเซี ย

และจะทาการส่ งชิ้นส่ วนฮาร์ ดดิสก์ที่สาเร็ จรู ป

แล้วไปยังบริ ษทั ใหญ่ในประเทศสหรัฐ อเมริ กา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับความรู้ของการผลิตหัวเข็มอ่านข้อมูลในฮาร์ ดดิสก์และส่ วนประกอบต่างๆของฮาร์ ดดิสก์ ซึ่ง ทาให้เราได้รับความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ในคอมพิวเตอร์ มากขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่ รายการแบไต๋ ไฮเทค วันที่ 27 พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม อัดรายการทีวี “แบไต๋ ไฮเทค” ซึ่ งรายการทีวรี ายการนี้ เป็ นรายการที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไอที แต่ จะถ่ายทอดออกทีวที างช่องเคเบิลทีวเี ป็ นหลัก และจะถ่ายทอดทุกวันศุกร์ ในเวลา 17.00-18.00 น. เฉพาะทาง ช่องโมเดิร์นไนท์ทีวีเท่านั้น และรายการแบไต๋ ไฮเทคยังมีความพิเศษก็คือ สตูดิโอที่อดั รายการ เป็ นสตูดิโอที่ เปิ ดเผย ตั้งอยูช่ ้ นั 4 ของศูนย์การค้าดิจิตอลเกทเวย์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ฉะนั้นผูท้ ี่สนใจสามารถเข้า มานัง่ รับชมการอัดรายการได้สดๆทันที ฟรี ! เพราะมีที่นงั่ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการรับชมเตรี ยมไว้แล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับความรู ้เกี่ยวกับโลกไอทีท้ งั ด้าน Network ,smartphone และอุปกรณ์มีเดียต่างๆที่ทนั สมัยทั้งใน และต่างประเทศ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่ ใบเทคบางนา วันที่ 28 พ.ย 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ดูงานเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายและตกแต่งภาพ รวมถึงยังเป็ นการรวมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้อง ถ่ายรู ปและกล้องถ่ายรู ปจากหลายยีห่ อ้ แต่ล่ะชนิด โดยงานนี้มีชื่อเต็มๆว่า “PHOTO FAIR 2013” จัดเป็ น ประจาทุกปี ที่ใบเทคบางนา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ รั บ ความบัน เทิ ง และความรู ้ เ กี่ ย วกับ เทคนิ ค การถ่ า ยภาพและตกแต่ ง ภาพด้ว ยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และยังมีความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้ อกล้องถ่ายรู ปที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมทาโครงการบริ การสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 21 ธ.ค 56 เวลา 9.00 – 17.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และความเพียบพร้อม ในการจัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วา่ เราควรมีความพร้อมเพรี ยงและเป็ นระเบียบ ในการจัดเตรี ยมสถานที่และความเพรี ยบพร้อม ในการจัดงานสัมนาหรื อกิจกรรมต่างๆในแต่ล่ะครั้ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม จัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ “dropbox และ Google Drive” ที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา วันที่ 22 ธ.ค 56 เวลา 7.00 – 15.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เตรี ยมความพร้อมและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ในการจัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ซึ่ งถือเป็ นทางเลือกใหม่ของผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพราะ สามารถใช้โปรแกรมออนไลน์สองตัวนี้ เป็ นอุปกรณ์สารองข้อมูลออนไลน์ได้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงการเป็ นวิทยากรที่ดีในการจัดงานสัมมนา แบ่งปั นความรู ้ ว่าควรมีการเตรี ยมความพร้อมและ แก้ไขต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรบ้าง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อนาไปแข่งทักษะ เรื่ องการนาเสนอนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ วันที่ 29 ก.ค 57 เวลา 10.00 – 15.00 รวม 6 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารและฝึ กซ้อมเพื่อเพิ่มความชานาญในการนาสื่ อนวัตกรรมไปแข่งขันทักษะ โดยการ แข่งขันทักษะทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซักซ้อมและรับปรุ งแก้ไขความพร้ อมในการนาเสนอสื่ อนวัตกรรมที่ จะนาไปแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อนาไปแข่งทักษะ เรื่ องการนาเสนอนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ วันที่ 30 ก.ค 57 เวลา 13.00 – 18.00 รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารและฝึ กซ้อม รวมถึงทาการแก้ไขปรับปรุ งสื่ อนวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ที่จะนาไปแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซักซ้อมและรับปรุ งแก้ไขความพร้ อมในการนาเสนอสื่ อนวัตกรรมที่ จะนาไปแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อนาไปแข่งทักษะ เรื่ องการนาเสนอนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ วันที่ 31 ก.ค 57 เวลา 13.00 – 18.00 รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารโครงการ 5 บท และตรวจสอบข้อผิดพลาดเพิ่มเติมภายในสื่ อนวัตกรรมที่จะนาไป แข่งขัน ในวันที่ 12 ก.พ โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการดังกล่าว ที่จดั ขึ้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซักซ้อมและรับปรุ งแก้ไขความพร้ อมในการนาเสนอสื่ อนวัตกรรมที่ จะนาไปแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 10 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่ งเป็ นชิ้นงานของ รายวิชาโครงการและวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อนาไปแข่งทักษะ เรื่ องการนาเสนอนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ วันที่ 11 ก.พ 57 เวลา 12.30 – 16.50 รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารและฝึ กซ้อมเพื่อความชานาญในการนาสื่ อนวัตกรรมไปแข่งขัน ในวันที่ 12 ก.พ โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซักซ้อมและรับปรุ งแก้ไขความพร้ อมในการนาเสนอสื่ อนวัตกรรมที่ จะนาไปแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม ไปทาการแข่งขันทักษะ หมวดการนาเสนอสื่ อนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ วันที่ 12 ก.พ 57 เวลา 06.00 – 14.00 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการแข่งขันทักษะ การนาเสนอสื่ อนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ในวันที่ 12 ก.พ โดยการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการดังกล่าวทางทีมผูเ้ ข้าแข่งขันของข้าพเจ้า ได้นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งผลจากการแข่งขันทางทีมของ ข้าพเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เกียรติบตั รเหรี ยญทอง ด้วยคะแนนสู งสุ ด 84 คะแนน จัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และได้รับชัยชนะเหรี ยญทองด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 17 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการแก้ไขและตกแต่งตัวตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ให้ออกมามีความน่าสนใจมากขึ้นและทางานต่างๆของรายวิชาโครงการ อย่างชิ้นงานการ เก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 18 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 และ ทางานต่างๆ และทาชิ้นงานการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 34 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 19 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการปรับปรุ งและส่ งตรวจความเรี ยบร้อยทั้งหมดของตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 35 ชื่อกิจกรรม เข้าร่ วม “งานวัยใส ห่างไกลยาเสพติด” วันที่ 21 ก.พ 57 เวลา 8.30 – 12.00 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมกิ จกรรม “งานวัยใส ห่ างไกลยาเสพติด” ซึ่ งเป็ นงานกิ จกรรมประจาปี ของวิทยาลัยฯ เพื่อ รณรงค์และป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษาภายในวิทยาลัยฯทุกคนมีภูมิคุม้ กันและรู ้จกั ที่จะป้ องกันตัวเอง ไม่ให้ไปยุง่ เกี่ยวกับสารเสพติดอันตรายทุกประเภท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับ ความรู ้ แ ละวิธี ก ารป้ องกันตนเองให้พ น้ ภัย จากอันของยาเสพติ ด และยัง ได้ร่วมกิ จกรรม นันทนาการต่างๆที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา (บธว.) จัดขึ้นมาอย่างสนุกสนาน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 36 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 24 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตัวโปรแกรมและรับคาเสนอแนะต่างๆ สาหรับการนาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่าน ตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวันเสาร์ ที่ 1 มี.ค 2557 และทางานต่างๆของรายวิชาโครงการ อย่างชิ้นงาน การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 37 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 25 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตัวโปรแกรม เพื่อเตรี ยมพร้อมนาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมา นาเสนอในวันเสาร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทาการตรวจสอบชิ้นงานการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เพื่อเตรี ยมพร้อมส่ งในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 38 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 26 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตัวโปรแกรม เพื่อเตรี ยมพร้อมนาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมา นาเสนอในวันเสาร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทาการตรวจสอบชิ้นงานการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เพื่อเตรี ยมพร้อมส่ งในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 39 ชื่อกิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ วันที่ 27 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะนาเสนอชิ้นงานที่ทาเสร็ จ เรี ยบร้อยแล้วมานาเสนอในวันเสาร์ ที่ 1 มี.ค 2557 และทาการตรวจสอบชิ้นงานการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เพื่อเตรี ยมพร้อมส่ งในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

โครงการ 160 ชม  
โครงการ 160 ชม  
Advertisement