Page 1

SESSIÓ FORMACIÓ NOU DECRET 267/2016 Que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys


Article 1.1 Objecte i àmbit d’actuació  Activitats d’educació en el lleure  Sigui quina sigui la persona o entitat organitzadora  Menors de 18 anys  Més de 4 participants

2


Article 1.3 Excepcions Rellevant:  Activitats escolars: • Dins el període escolar. • Només hi han d’assistir alumnes amb els seus professors.  Activitats de ludoteques: • Únicament si són de titularitat pública.

3


Article 2 Tipus d’activitats que regula

4


Article 2 Definició del tipus d’activitats Distinció entre Ruta i Ruta Esportiva La ruta és aquella marxa itinerant que fan les entitats inscrites al Cens de Joventut. Aquesta tipologia és per preservar la tradició de l’escoltisme (sobretot) i dels centres d’esplai de fer a l’estiu rutes a peu o en bicicleta. La ruta esportiva és la resta d’activitats de marxa itinerant, especialment per muntanya. Per tant, en el cas d’ajuntaments, AMPA’s, empreses de lleure... és aplicable sempre el concepte de ruta esportiva (sigui a peu, en bicicleta o qualsevol altra modalitat).

5


Article 1.1 Objecte i àmbit d’actuació Activitats esportives afectades pel nou Decret Per tant, a nivell d’activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances del perfil colònies, casals, rutes... però que tenen un component esportiu important, és a dir, les estades/campus esportius, els casals esportius i les rutes esportives. No afecta les activitats esportives habituals i de durada anual d’escoles, clubs, consells esportius i federacions, ni els esdeveniments esportius (Veure com queda reflectit aquest tema en el punt 1.3.c). Tanmateix, en cas de dubte es recomana complir el Decret 267/2016

6


Article 1.1 Objecte i àmbit d’actuació Distinció entre activitats d’EduLleure i Activitats Esportives La decisió sobre si una activitat és de perfil d’EduLleure (les del punt 1.1.a) o bé és de perfil Esportiu (les del punt 1.1.b) correspon a l’entitat organitzadora, que és qui millor coneix el programa i contingut de l’activitat. El criteri bàsic és que més del 50% de les activitats de la programació siguin d’un tipus o de l’altre.

7


Article 1 (.2 / .4) Objecte i àmbit d’actuació Article 1.2: Les rutes que s’iniciïn o acabin a Catalunya han de complir amb el Decret els dies en que transcorrin per territori català. Article 1.4: Malgrat quedar excloses del Decret, sí que han de notificar les seves activitats: els centres residencials d’acolliment i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, els centres educatius i dels equips de medi obert, les de justícia juvenil quan els menors siguin del propi centre i les activitats les duguin a terme personal propi d’aquests serveis.

8


Article 3 Equip de dirigents S’entén per equip de dirigents “totes les persones” que tenen directament la responsabilitat educativa i de cura sobre els participants, és a dir, inclou tant el director de l’activitat (persona responsable) com l’equip de monitors. Els monitors s’anomenen dirigents per evitar la confusió entre les paraules monitor/cap escolta, titulat esportiu, etc.

9


Article 3.d Personal de suport logístic Motiu regulació personal de suport logístic El personal de suport logístic es regula, sobretot per atendre els casos de monitors ajudants (en alguns casos entre 16 i 18 anys), i la intendència en cert tipus de colònies i campaments, ... És essencial complir el què estableix l’article 4.8 en els casos que en el personal de suport hi hagi menors entre 16 i 18 anys. Al web hi ha un quadre il·lustratiu.

10


Article 4 (.1 / .2 / .3) Ràtios Frontera entre 24 i 25 participants En les ràtios tant de nombre de dirigents com de percentatge de titulacions, com de titulació de la persona responsable hi ha uns criteris per als grups de fins a 24 participants i els grups a partir de 25 participants.

( Veure gràfic de ràtios )

11


Article 4 (.1 / .2 / .3) Ràtios Criteris (Si tots els participants 3 anys o més) Fins a 24 participants

A partir de 25 participants

Un dirigent cada 10 participants Cal un dirigent més si hi ha Cal un dirigent més si el decimal algun decimal a la divisió dede la divisió participants/10 és Participants /10 0,5 o superior. Proporció titulats 40%

Proporció titulats 60%

Responsable Monitor/a

Responsable director/a Veure Pòster 12


Article 4 (.4 / .5) Ràtios Veure text Decret Rellevant:  Les ràtios de titulacions s’arrodoneixen a l’enter superior  Hi ha altres titulacions exigibles en funció de l’activitat

13


Article 4.6 Ràtios Cal la presència efectiva de la persona responsable i l’equip de dirigents mínim establert al Decret Rellevant:  No s’admet exercir la “direcció a distància”.  No es pot dirigir més d’una activitat alhora, excepte que es produeixin simultàniament i en el mateix lloc. Si és així, el nombre de participants per saber la “titulació” de la persona responsable és la suma dels participants de totes les activitats.  El Decret no dóna cobertura a raids i activitats de supervivència.

14


Article 4.7 Ràtios Grups mixtes entre menors de 3 anys i altres edats L’expressió del Decret “grups on participin menors de 3 anys” s’ha d’interpretar en el sentit que:  Només qui hi hagi un infant menor de 3 anys al grup, ja són d’aplicació les ràtios de dirigents i titulacions corresponents a menors de 3 anys.

15


Article 4.7 Ràtios Criteris (Si algun participant menor de 3 anys) •

Un dirigent cada 8 participants

Cal un dirigent més si hi ha algun decimal a la divisió Participants /8

Proporció titulats: 100% S’admet que el 50% de titulacions siguin d’Educació Infantil

Responsable: Igual que en el cas de 3 o més anys Veure Pòster 16


Article 4.9 Certificació negativa.

El personal de l’equip dirigent i de suport logístic ha d’acreditar amb certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, que no han estat condemnats per sentencia ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, o norma que la substitueixi.

17


Article 5 (.1 / .2 / .3 / .4) Assegurances Rellevant: Les activitats que regula el Decret han de tenir contractades: • una assegurança d’accidents personals per a totes les persones participants • una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l’activitat . En les activitats de la branca “esportiva” han de complir les assegurances establertes a la normativa d’esports (Decret 56/2003 i Decret 58/2010).

18


Article 6 (.1 / .2 / .3) Activitats en el medi natural Veure text Decret Rellevant: Les activitats en el medi natural han de complir les normatives pròpies dels espais en què es realitzen (espais protegits, reserves de caça, reserves naturals, prevenció incendis forestals...).

19


Article 7 (.1 / .2) Acampades Veure text Decret Si no es fan en terrenys d’acampada (art. 7) han d’estar situades fora de rambles..., lluny de línies elèctriques..., a més de 100 m de qualsevol via de comunicació i prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en cas d’incendi forestal Rellevant: Preval sempre el criteri de l’administració local competent: Ajuntament i/o Consell Comarcal

20


Article 8.1 Instal·lacions Les Colònies i les Estades/Campus Esportius s’han de fer en instal·lacions juvenils  És una novetat d’aquest Decret  No es permet fer aquestes activitats en hotels  Hi ha el detall d’aquestes instal·lacions al web jove.cat jove.cat / vacances i estades / Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils

 Les acampades, si no es fan en terrenys d’acampada (art. 7) han d’estar situades fora de rambles..., lluny de línies elèctriques..., a més de 100 m de qualsevol via de comunicació i prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en cas d’incendi forestal

21


Article 8 (.2 / .3) Instal·lacions - Excepcions  Rutes i altres activitats on es faci nit al ras, tendes de campanya o similars  Els Camps de Treball

- En totes les activitats, les entitats organitzadores o promotores han de garantir els serveis i mesures sanitàries i de seguretat per assegurar la higiene i la integritat física dels participants

22


Article 9 Activitats mixtes Veure text Decret Exemples: - Una acampada o una colònia que conté una excursió/ruta de 2 o més nits, s’ha de notificar tant l’acampada/colònia com la ruta - Un casal que conté una colònia de 2 o més nits. S’ha de notificar el casal i la colònia.

23


Articles 10.1 i 4.3 Aspectes associats a la durada de l’activitat

En els casos de: - Amb pernoctació: si només dura 1 nit - Sense pernoctació: si dura com a màxim 3 dies consecutius sense comptar els cap de setmana  Només s’aplica la ràtio del nombre de dirigents.  No cal notificar.

24


Article 10 (.2 / .3) Notificació de l’activitat Veure text Decret Rellevant:  La notificació no només té efectes de control i seguiment sinó també de seguretat.  CECAT es comunica via SMS amb el mòbil de referència que s’ha posat a la notificació  És molt important el rigor de les dades que s’entren a la notificació, especialment noms i telèfons de contacte.

25


Article 10.4 Notificació de l’activitat Terminis de Notificació - Electrònicament: Com a mínim, 7 dies abans de l’inici. - En paper: Com a mínim, 20 dies abans de l’inici de l’activitat  Millor no esperar a notificar el darrer dia  Preferentment s’ha de notificar electrònicament

26


Article 10 (.5 / .6) Cancel·lació o modificació d’una activitat notificada Qualsevol modificació s’ha de comunicar abans de la data d’inici de l’activitat o abans de l’acabament quan una circumstància extraordinària ho justifiqui. No es pot fer cap tipus de canvi una vegada hagi finalitzat l’activitat Les dades notificades es facilitaran al Consell Català de l’Esport, administracions locals, Conselh Generau d’Aran i departaments Generalitat competents en matèria de seguretat, emergències i sanitat per facilitar-ne la coordinació en compliment de llurs competències.

27


Article 11 Obligacions del responsable Veure text Decret Rellevant:  És molt important que la persona responsable conegui bé les seves obligacions que atenyen al global de l’activitat, al compliment del present Decret i normatives complementàries.  El Decret cita explícitament: • Respecte a propietats, instal·lacions, medi natural i risc d’incendi. • Protocol d’actuació en cas d’emergència. • Normativa reguladora d’activitats especialitzades encara que les faci una empresa externa.

28


Article 12 Documentació Documentació obligatòria durant la realització de l’activitat: • • • • • •

Programa general de l’activitat Autoritzacions Fitxes de salut Llistat participants Targetes sanitàries Assegurances

• Notificació de l’activitat • Titulacions dels dirigents

29


Article 12 Documentació

Rellevant: És convenient que les dades relatives a les persones participants de l’activitat (llistat, autoritzacions de participació, fitxa de salut, …) encara que es tramitin electrònicament estiguin a disposició de manera que se’n pugui fer un ús àgil, eficaç i immediat. Alerta si es tenen en un suport informàtic poc accessible en el moment de realització de l’activitat.

30


Article 12 Documentació

Rellevant: La tarja de l’assegurança mèdica general (p.e. seguretat social) és per afrontar possibles incidències amb malalties comunes.

31


Article 13 Incompliment de les obligacions Veure text Decret Rellevant: La persona responsable de l’activitat és responsable que durant l’activitat es compleixi TOT el què estableix el Decret. Subsidiàriament recau sobre l’entitat promotora i l’entitat organitzadora de l’activitat. No es delega en altres persones de l’entitat o organització encara que aquestes siguin responsables subsidiàries.

32


Article 14 Comprovaciรณ i seguiment Veure text Decret Rellevant: El personal acreditat per la Direcciรณ General de Joventut pot verificar el compliments de totes les activitats regulades per el Decret, encara que siguin esportives. (Art. 14.1)

33


Article 15 Instal·lacions esportives Veure text Decret Aquest article es refereix exclusivament a que si, en la realització d’activitats de perfil esportiu, s’empra una instal·lació esportiva especialitzada, aleshores cal que aquesta estigui inscrita al Cens d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport. Per tant, NO s’ha d’interpretar que aquest article permet fer estades/campus esportius en què l’estada (pernoctació, …) es faci en la instal·lació esportiva, cosa que no està permesa d’acord amb l’article 8. P.e. No és permès un Campus de Basquet en el qual es dormi al pavelló de basquet. 34


Article 16.1 Accessibilitat Participants amb discapacitat  El Decret no estableix ràtios especials, atesa la gran diversitat de casuística. Només n’esmenta la necessitat.  És l’entitat organitzadora qui ha d’establir quin suport addicional cal en cada cas.  En cas de dubte pot consultar amb: - L'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres del Departament - Entitats especialitzades (DINCAT, ECOM)

35


Article 16.2 Condicions d’accessibilitat suficients en la comunicació Cal que les persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin comprendre les activitats, gaudir-les i participar-hi, si s’escau.

36


Article 17 Protecció de dades de caràcter personal

S’han de tractar d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

37


Disposició addicional Veure text Decret Rellevant  Si el personal és remunerat s’aplica també la normativa laboral.

38


Disposició transitòria Títols que permeten fer de Monitor/a d’EduLleure  Diploma i carnet de monitor/a de la DGJ  Certificat professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure (títol del SOC)  Ara com ara no hi ha cap títol del sistema educatiu que habiliti per a fer de monitor/a  La titulació que permet exercir de director/a, també permet exercir de monitor/a Veure Pòster 39


Disposició transitòria Títols que permeten fer de Director/a d’EduLleure  Diploma i carnet de director/a de la DGJ  Certificat professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure (títol del SOC)  Títol de Tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística  Convalidat l’antic Títol d’animació sociocultural Veure Pòster

40


Titulació Esportiva Títols que permeten fer de Monitor/a Esportiu/va  Posseir el certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professions de l’Esport, com a mínim de monitor/a esportiu/va  La titulació que permet exercir de director/a, també permet exercir de monitor/a

Veure Pòster

41


Titulació Esportiva Títols que permeten fer de Director/a Esportiu/va  Posseir el certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professions de l’Esport, com a mínim de director/a esportiu/va.  Estar col·legiat en el col·legi de Llicenciats en educació física i ciències de l’activitat física i de l’esport de Catalunya. Veure Pòster En cas de dubtes sobre titulació esportiva es pot trucar a la Representació Territorial de l’Esport a Tarragona 977 25 14 94 42


www.gencat.cat/joventut www.jove.cat Vacances i estades / Organitzar i notificar activitats d’educació en el lleure


www.jove.cat  Organitzar i notificar activitats  Prevenció i seguretat  Protecció del menor


Presentació decret 267/2016  
Presentació decret 267/2016  
Advertisement