Page 1

02

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

IRO 40 jaar on top

Jubileumuitgave 40 jaar IRO

Uitgegeven door:

november

Uitgegeven door:

2011

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

Jubileumuitgave 40 jaar IRO Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

IRO40 - omslag.indd 1

15-11-11 10:19


ore Offsh d r o Van O atulates

congr eir 40th n th IRO o iversary! ann

Solutions for tomorrow’s world Van Oord Offshore is an Offshore and EPC Contractor that offers high precision subsea rock installation, trenching & backfilling, landfall installation, shallow water pipe lay, pipe pulling and SPM & GBS installation works. With an extensive global track record in the offshore construction industry, Van Oord Offshore has proven its expertise to provide clients with a safe and solid solution for their offshore structures.

www.vanoord.com

Ernst & Young congratulates IRO on its 40th anniversary Ernst & Young has collaborated closely with IRO over many years. This successful and pleasant partnership has helped us both to achieve many goals over the years. We congratulate our business partner IRO on its 40th anniversary, and we look forward to many more successful projects together in the oil and gas sector.

Offshore and EPC Contractors SPM and GBS installation

IRO40 - omslag.indd 2

Subsea rock installation

Shallow water pipe lay

Landfall construction

Trenching and backfilling

2011085-Adv_EY.indd 1

10/24/11 PM 15-11-11 4:36 10:19


Postbus 7261 2701 AG Zoetermeer Engelandlaan 330 2711 DZ Zoetermeer Nederland T: +31 79 3411981 E: info@iro.nl I: www.iro.nl

INHOUD

40 JAAR IRO | NOVEMBER 2011

Deze eenmalige uitgave is op verzoek van IRO samengesteld ter ere van haar 40-jarig jubileum.

4

 cheidend IRO-voorzitter Gert-Jan S Kramer Ruim twintig jaar stond hij aan het roer van de Branchevereniging IRO. “I did it my way,” zegt hij in zijn afscheidsinterview en wenst opvolger Pieter van Oord alle succes toe.

12

 ieuwe IRO-voorzitter Pieter van Oord N Grootse plannen om IRO een bepaalde richting op te sturen, heeft hij nog niet. “Ik ga eerst maar eens luisteren wat de grootste IRO-leden ervan vinden,” stelt de nieuwe IRO-voorzitter Pieter van Oord.

18

 omende en gaande directeur Directeur K Hans de Boer, die na de jaarwisseling van zijn pensioen gaat genieten en opvolger Sander Vergroesen zetten vol vuur uiteen hoe het straks verder gaat met ‘hun’ branchevereniging IRO. Een dubbelinterview.

34

IRO-historie deel 1 (1971 – 1991)

De productie is gezamenlijk gerealiseerd door:

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

Redactie | Han Heilig en Paul Schaap Productie | Practica Productions, IJmuiden han@practica.nl Advertentie-exploitatie | Navingo BV – Jeroen Tresfon jt@navingo.com Retra PubliciteitsService tonny@retra.nl

58  J eff Sluijter van Ernst & Young doet oproep: “Alle IRO-leden, individueel en collectief, moeten met trots uitstralen waarin ze zo goed zijn.”

Voets & Van Leeuwen, Ton Harland Fotografie en anderen

64  S ecretaris-generaal van NOGEPA, Bram van Mannekes: “Bekendheid offshore-industrie is te beperkt. Samen moeten we werken aan een breder imago.”

Met dank aan Marloes Kraaijeveld, IRO.

70

Fotografie | Flying Focus, Bob Fleumer, Han Heilig, NDC, Nationaal Foto Persbureau, Henk Honing, Hydraudyne,

IRO-historie deel 2 (1992 – 2011) 3


jaar IRO | 40 Gert-Jan Kramer neemt op 31 december 2011 officieel afscheid als voorzitter van IRO. Ruim twintig jaar stond hij aan het roer van de Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie. “I did it my way,” zegt hij als wij hem spreken voor dit afscheidsinterview in zijn kantoor te Amsterdam. Er is veel gebeurd de afgelopen twee decennia waarin de nu 69-jarige Kramer voorzitter is geweest. IRO is uitgegroeid tot een daadkrachtige en solide belangenvereniging, die zowel in binnen- als buitenland heel serieus genomen wordt. Met veel inzet en plezier heeft de voormalige CEO van Fugro mede vorm mogen geven aan IRO. “Ik ben blij en ook tevreden - de term trots zult u mij nooit horen gebruiken - dat ik mij daar de afgelopen twintig jaar voor heb mogen inzetten. Mijn taak zit er nu op: mission accomplished. Het is aan mijn opvolger Pieter van Oord om de erkenning die IRO nu alom krijgt, te bestendigen en daar waar nodig extra te stimuleren om die doelen te bereiken die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van kennis en competenties bij onze leden.”

IRO neemt afscheid van betrokken en inspirerende voorzitter.

Gert-Jan Kramer.

‘Voornaamste rol IRO is en blijft

netwerken

en exportbevordering’ 4

De meeste tijd als voorzitter heeft Kramer

Autoriteit

en de activiteiten voor de komende jaren

besteed aan zaken die direct en indirect

Voorzitter zijn van een belangen-

in de olie- en gasindustrie hier op de

te maken hadden met netwerken en het

vereniging als IRO zag Kramer beslist

Noordzee en elders in de wereld.

bevorderen van de export. Maar alvorens

niet als een erebaantje. “Het is een echte

Bovendien had ik toegang tot een

aan deze zwaartepunten de hoogste

functie,” benadrukt hij. “Uiteindelijk moet

aantal statistieken dat door banken

prioriteit kon worden gegeven, moest

je als bestuur wel besturen. Traditioneel

werd bijgehouden. Deze waren over

aanvang jaren negentig eerst binnen

verwachten de leden ook dat zij elk jaar

het algemeen qua omzet en

IRO en op de thuismarkt het nodige

een verslag krijgen over hoe de olie- en

investeringsniveaus van oliemaat-

worden geregeld. Dat leidde tot

gasmarkt in elkaar zit. Een belangrijk

schappijen heel belangrijk. Daarnaast

enerverende en soms ook spannende

onderdeel van het voorzitterschap.”

zit ik als commissaris bij andere olie en

momenten. In Kramer heeft IRO een

Heel veel bedrijven reageerden positief

gas gerelateerde ondernemingen zoals

voorzitter gehad die zich altijd sterk heeft

op die jaarlijkse verhalen van Kramer.

de afgelopen zeven jaar bij Energie

gemaakt voor internationale erkenning

Hij is in de ogen van velen nog immer

Beheer Nederland.”

van Nederlandse contractors aan de

een autoriteit op het gebied van olie

internationale olie- en gasindustrie. Niet

en gas, hoewel hij, naar eigen zeggen,

Belangenvereniging

alleen als toeleverancier van diensten en

dit nooit zo heeft ervaren. Begrijpen

Gert-Jan Kramer werd in 1989 bestuurslid

producten, maar vooral als een

doet hij zijn deskundig gezag wel.

bij IRO, dat toen nog een stichting was

onmisbare, innovatieve schakel in het

“Zal ongetwijfeld voortkomen uit het

met oliemaatschappijen en de staat als

efficiënt winnen van olie of gas. Hij

gegeven dat ik als CEO van Fugro

partner. In 1991 werd IRO een vereniging

verenigde een grote belangstelling voor

middenin de offshore stond. Ik had

met Kramer als eerste voorzitter.

technische noviteiten met bestuurlijk

daardoor heel veel contacten met

De vereniging heeft uitsluitend

inzicht en een groot maatschappelijk en

grotere oliemaatschappijen over de

toeleveranciers in de upstream olie- en

industrieel netwerk. Samen met de

gehele wereld. Fugro opereert in meer

gassector op zowel land als water als lid.

andere bestuursleden stond hij de

dan zestig landen. Ik was daarom in staat

Geen staat, geen oliemaatschappij.

IRO-directie met raad en daad bij. Hij was

om een redelijk gefundeerd overzicht te

Overigens is er met beide partijen altijd

een ware ambassadeur.

geven van de toekomstverwachting

wel een nauwe samenwerking gebleven. 5


jaar IRO | 40 Een speerpunt van G-J Kramer is ook altijd geweest het doorgeven van marktinformatie Kramer: “Er waren op dat moment

aanvangsjaren was de vorming van het

van ervaringen en exportbevordering van

gewoon teveel conflicten tussen

ledennetwerk. Daartoe zijn destijds onder

een doorslaggevende importantie.

oliemaatschappijen, staat en contractors.

meer de LOL bijeenkomsten opgezet.

Op zich was daar niets mis mee, maar als

In een later stadium is ten behoeve van

Nogepa

overkoepelende stichting konden we

de export ook de deelname aan

Binnen het gedefinieerde kader van IRO

daardoor niet slagvaardig optreden.

buitenlandse evenementen danig

- land en water, olie en gas en dan alleen

Dus hebben toenmalig voorzitter Koos

opgevoerd. Hierin heeft met name

upstream - is Kramer er eveneens van

Groeneveld en ik ze gewoon uit elkaar

Hans de Boer heel veel effort gestoken.

overtuigd dat ook in de toekomst alles in

gehaald. Dat is allemaal heel vreedzaam

Heden ten dage is IRO wereldwijd

het werk moet worden gesteld om de

gegaan. Iedereen was het ook met ons

aanwezig op de diverse belangrijke olie

relatie met vooral oliemaatschappijen

eens. Operators wilden links af,

en gas tentoonstellingen zoals de OTC in

zo goed mogelijk in stand te houden.

contractors rechts af en de staat had weer

Houston of, zoals onlangs, Offshore

Voor het correct kunnen weergeven van

een heel ander idee. Zaken die destijds

Europe in Aberdeen en neemt IRO

de situatie op de thuismarkt hecht hij

aan de orde waren behelsden

regelmatig deel aan staatsbezoeken of

heel veel waarde aan een regelmatig en

werkgelegenheid, concessievoorwaarden,

handelsdelegaties. Kramer blikt terug:

uitgebreid contact met Nogepa, de

etc. Ik denk dat die omvorming van

“Als je nu kijkt hoeveel van de huidige

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en

stichting naar vereniging heel goed

400 leden de LOL bijeenkomsten

Productie Associatie. “Zeker in aanvang

gewerkt heeft. De stichting zou anders

bezoeken dan is dat zeer bemoedigend.

heeft IRO veel tijd gespendeerd aan

vanwege interne strubbelingen een

Daar kunnen de leden elkaar tegen

onderhandelingen en overleg met

zachte dood zijn gestorven.” Nam het

komen, met elkaar praten en bespreken

Nogepa. En ik moet erkennen dat

voorzitterschap eigenlijk veel van uw

of ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

we daar heel goed zijn uitgekomen.

kostbare tijd in beslag? Tenslotte was u

Meer kunnen wij als IRO niet doen. Wij

In principe is er tussen beide partijen

tot 2006 ook nog CEO bij Fugro. “Valt wel

bieden hen die gelegenheid. Wij creëren

een heel goed business klimaat ontstaan

mee,” bekent Kramer. “Hing grotendeels

een netwerk. Maar wij sturen het netwerk

en daar was het ons uiteindelijk allemaal

af van de kwaliteit van de directeur of

nauwelijks. Moeten de leden zelf doen.”

om te doen.”

het veel of minder veel tijd opslokte.

aan de leden.

minder kosten te kunnen produceren.

Wereldeconomie

minder opdrachten vergeven. Die periode

In principe is het vergelijkbaar met een

Kramer is ervan overtuigd dat binnen een

USP’s

De scheidend voorzitter zegt hierover:

Pieken en dalen. Het zijn vaste

moet je als bedrijf wel kunnen overleven.

normaal commissariaat. Kost natuurlijk

brede olie- en gasindustrie zoals in

Een speerpunt van Kramer is ook

“Tijdens al mijn buitenlandse zakenreizen

kenmerken binnen de olie- en gas-

Dus moet je zorgen voor een redelijke

altijd tijd, maar het is gezien de beperkte

Nederland zo’n netwerk zeker zijn waarde

altijd geweest het doorgeven van

als Fugro CEO werd door klanten telkens

industrie. Kramer heeft ze veelvuldig

solvabiliteit. Dan heb je automatisch

doelstellingen van IRO niet helemaal

heeft. In het bijzonder voor de kleine en

marktinformatie aan de leden. Binnen

weer de innovatieve opstelling van de

ervaren. Maar het is voor hem nooit

minder problemen.”

vergelijkbaar met een normaal president

middelgrote bedrijven. Maar ook voor de

zijn filosofie moet IRO ervoor zorgdragen

Nederlandse toeleveringsindustrie

aanleiding geweest om de IRO-

commissariaat. Dat kost veel meer tijd.”

grote contractors, alhoewel hij zich

dat leden voortdurend een gedegen

geroemd. Creativiteit in de breedste zin

koers bij te stellen. “Olie en gas is

Sceptisch

realiseert dat zij het ook zonder IRO wel

overzicht van het wel en wee van de

van het woord. Daar ligt de kracht van de

wereldeconomie. Stagneert deze, dan

Op de vraag of de Nederlandse overheid

Netwerken

redden. Bedrijven als Heerema, Allseas,

totale internationale olie- en gasindustrie

Nederlandse toeleveranciers aan de

voelt onze industrie dat direct. Ik ben

wel voldoende doordrongen is van de

De ultieme uitdaging om het

Van Oord en Fugro doen toch mee vanuit

voorgeschoteld krijgen. Welke projecten

internationale olie- en gasindustrie.

altijd heel open en eerlijk geweest in

kracht van de Nederlandse

voorzitterschap in 1991 op zich te nemen,

het gevoel dat zo’n netwerk ook voor hen

er worden opgestart. Wat de

Daarbij komt dat wij als Nederlanders

mijn beschouwingen naar de leden toe.

toeleveringsbedrijven aan de olie- en

was IRO als vereniging goed van de

belangrijk kan zijn. De arrogantie van

verwachtingen zijn op zowel korte als

niet bang zijn om internationaal op te

Was het allemaal rozengeur en maneschijn

gasindustrie reageert Kramer enigszins

grond te krijgen. Onder het bewind van

voorheen heeft plaatsgemaakt voor

lange termijn. Zijn gedachten gaan hierbij

treden. Wij zijn klein, maar slagvaardig.

dan meldde ik dat, maar als er onweer

getergd. Het doet hem pijn dat politici in

Kramer heeft IRO altijd twee hoofddoelen

transparantie. En dan zit er natuurlijk een

vooral uit naar de kleinere bedrijven

Zit in ons bloed. In onze genen. Juist die

op komst was, communiceerde ik dat

Den Haag nauwelijks oog hebben voor

nagestreefd. Prioriteit nummer één was

sociaal aspect aan het geheel. Het doet

zonder eigen marketing afdeling.

combinatie maakt ons sterk. Unieke

ook. Zeker rond 2008 heb ik onze leden

‘zijn’ industrie. Twintig jaar geleden niet

netwerkvorming tussen de leden alsmede

Gert-Jan Kramer dan ook deugd dat zijn

Zij hebben die informatie mede nodig

vindingen die innovatief heel sterk zijn

verschillende malen op het hart gedrukt

en nu nog niet. Ondanks een grote inzet

op internationaal niveau en het tweede

opvolger Pieter van Oord het in dit

om te kunnen innoveren. Om nieuwe

en commercieel heel goed bruikbaar.

ervoor zorg te dragen dat er genoeg eigen

van IRO moet hij constateren dat het niet

doel was het helpen van de leden met

opzicht volkomen met hem eens is.

producten of diensten te ontwikkelen.

Dat is de kern van het verhaal. Vandaar

vermogen moest worden gecreëerd. Het

zo wil lukken met het offshore-minded

export. Toenmalig bureaudirecteur Ellen

Ook voor de nieuwe voorzitter is het

Met name bij de kleinere bedrijven

dat wij in 2006 de IRO Award of Excellence

is nu eenmaal een Wet van Meden en

maken van politici. Toch volgt er een

Lastdrager heeft aan dat proces op een

faciliteren, het in stand houden van het

vinden veel ontwikkelingen plaats die

in het leven hebben geroepen. Puur om

Perzen dat wanneer het slecht gaat met

diplomatisch antwoord. Zo roemt hij het

geweldige wijze haar steentje

ledennetwerk, het uitbreiden van het

uiteindelijk de oliemaatschappijen enorm

even de bedenker van een dergelijke

de olieprijzen er automatisch een periode

succesvolle Kleine Velden Beleid dat de

bijgedragen. De grote kunst in de

internationale netwerk, het uitwisselen

helpen om effectiever, efficiënter en voor

noviteit op een voetstuk te plaatsen.”

volgt waarin oliemaatschappijen veel

overheid in 1974 heeft geïntroduceerd

6

7


jaar IRO | 40

FUGRO FELICITEERT IRO... met daarin de mogelijkheid voor gasproducenten om hun gewonnen gas aan GasTerra te verkopen tegen redelijke voorwaarden en marktconforme vergoedingen. Kramer: “Het opzetten van dit beleid is voor IRO uitermate essentieel geweest. Ik durf zelfs te stellen dat het de redding geweest is van de Nederlandse toeleveringsindustrie aan de olie en gas.” Ook de gasrotonde-strategie van de Nederlandse overheid scoort bij IRO. Het kan uit economisch oogpunt van groot belang zijn voor vele leden.

...MET HAAR 40-JARIG BESTAAN! Fugro voorziet de mensen, het materieel, de kennis en de technologie die nodig zijn ter ondersteuning van de exploratie, productie en transport van ’s werelds natuurlijke grondstoffen. Fugro voorziet haar opdrachtgevers ook van technische gegevens

Fugro N.V. Tel: 070 311 14 22 Email: Holding@fugro.com www.fugro.com

De windenergiemarkt daarentegen

gewoon heel goed. Pas als olie-

ontvangt volop geld. Onbegrijpelijk als je

maatschappijen opeens ophouden met

Alleen ergert Kramer zich in dit opzicht

kijkt naar het uiterst geringe aandeel van

boren dan is er iets grondig mis. Want

aan alle bezwaren die momenteel

windenergie in de totale energie-

wat we hier absoluut niet over het hoofd

worden geuit met betrekking tot de

voorziening. Vergeet daarbij niet dat er in

mogen zien is dat we hier wel spreken

gasopslag Bergermeer. “Schijnbaar

Den Haag momenteel gesproken wordt

over een wereldmarkt. Helaas beseft de

begrijpen mensen niet waarover ze het

over een bezuiniging van maar liefst

Nederlandse overheid dat niet, op

hebben. Iedereen heeft kennelijk het idee

18 miljard uitgesmeerd over een aantal

wellicht een paar ambtenaren na.

dat als je ergens gas uithaalt er een soort

jaren. Dan is 12 miljard inkomsten per

De rest denkt simpelweg dat wij hier

grot achterblijft en als je gas ergens

jaar toch behoorlijk substantieel.

in Nederland zelf de dienst uitmaken.

inpompt dat er een soort atoomexplosie

De overheid besteedt absoluut te weinig

Onbegrijpelijk, maar waar!”

volgt. Dit is puur een kwestie van gebrek

aandacht aan de olie- en gasindustrie.

aan kennis en voorlichting en vanuit

Maar tegelijkertijd stel ik ook dat we niet

Opdrachten

de maatschappij tegen alles zijn wat de

te hard aan de boom moeten schudden.

Gelukkig levert deze ‘muur van onbegrip’

overheid doet.”

Met EBN als BV is het allemaal goed

binnen de Haagse politiek Kramer geen

geregeld. Zijn de concessievoorwaarden

slapeloze nachten op. Integendeel.

en informatie die nodig zijn om bouwwerken en

Onbegrip

voor de oliemaatschappijen acceptabel?

De geschiedenis heeft onomstotelijk

infrastructuur op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden.

Kramer heeft niet de indruk dat politici

Ja, kijk maar naar de investeringen die

bewezen dat de olie- en gasindustrie heel

zich realiseren dat de overheid jaarlijks

gepleegd worden onshore en offshore.

goed voor zichzelf kan zorgen. Zeker als

12 miljard netto belasting ontvangt uit de

Of kijk maar naar het aantal exploratie en

uitgegaan wordt van een normale markt

Fugro levert al bijna 50 jaar wereldwijd survey en

gasbaten. “Ik heb het dan over het

exploitatieboringen door de jaren heen.

met 60 dollar per vat olie. Ondanks

geotechnische diensten op zee aan de olie- en gasindustrie waarbij IRO zich op daadkrachtige wijze inzet voor de

Continentaal Plat dat 58.000 vierkante

Dat is vrij constant. IRO heeft een

de huidige wereldwijde recessie zijn

kilometer beslaat en Nederland onshore,”

belangrijke rol gespeeld bij het opstellen

er de afgelopen maanden heel veel

offshore ontwikkelingen in Nederland en voor de promotie van de industrie in het buitenland.

geeft hij aan. “Dit mag best een stevige

van die voorwaarden samen met de

uitnodigingen voor tenderinschrijving

inkomstenbron voor het ministerie van

oliemaatschappijen en de overheid.

uitgegaan. Dan mag de toeleverings-

Economische Zaken, Landbouw en

Die voorwaarden gaan nu over de hele

industrie overeenkomstig ook een sterke

Innovatie worden genoemd.” EL&I

wereld naar oliemaatschappijen die

uitbreiding van opdrachten verwachten

beheert de aandelen van Energie Beheer

moeten beslissen of ze wel of niet willen

de komende jaren.

Nederland (EBN), een besloten

investeren op het Nederlandse Plat.

“Afgaande op mijn doorgaans zeer

vennootschap met de Nederlandse Staat

Op zichzelf denk ik niet dat er nog veel te

betrouwbare informatiebronnen ziet

als enige aandeelhouder. Gert-Jan Kramer

doen is met de overheid ter verbetering

zeker voor de komende jaren de

is commissaris bij EBN. “Helaas zien

van die voorwaarden. Je moet gewoon

toekomst voor de Nederlandse

wij daar als industrie niets van terug in

kijken hoeveel wordt er geboord, hoeveel

toeleveringsindustrie er rooskleurig uit,”

de vorm van bijvoorbeeld subsidies voor

gas halen we eruit en wat krijgen we aan

eindig Gert-Jan Kramer zijn laatste

het ontwikkelen van noviteiten.

opbrengst. Dat zit naar mijn weten

interview als IRO-voorzitter. 9


40

jaar IRO | Felicitatie

Bakker Sliedrecht feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

www.bakkersliedrecht.com

De Ruyter Training & Consultancy

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

International Association of Drilling Contractors

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.iadc.org

Onstream Project Services feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

Offshore Visie

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

www.offshorevisie.nl

Flying Focus feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

Marin feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.marin.nl

Offshore Holland feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

www.drtc.nl

10

www.onstreamgroup.com

www.flyingfocus.nl

www.offshoreholland.com

11


jaar IRO | 40

Nieuwe IROvoorzitter Pieter van Oord:

‘Ik ga eerst maar eens

luisteren

Hij is vijftig, zeer gedreven en CEO van een groot familiebedrijf met een jaaromzet van 1,7 miljard euro dat werk biedt aan 5.000 mensen, waaronder 2.000 met de Nederlandse nationaliteit. Pieter van Oord geeft sinds drie jaar leiding aan Van Oord NV, één van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. Tevens is hij vice-voorzitter van het IRO-bestuur en per 1 januari 2012 de beoogde opvolger van de huidige IRO-voorzitter Gert-Jan Kramer.

Eén ding is al snel duidelijk. Pieter van

Daarnaast voert de offshoredivisie

Netwerkclub en exportbevorderaar

Oord draagt de offshore-industrie en de

ook exceptionele projecten uit.

Over zijn ervaring met de branche-

belangenvereniging IRO een heel warm

Bijvoorbeeld het installeren op een

organisatie IRO, zegt Pieter van Oord:

hart toe. Met beide heeft hij in het

bed van stenen van betonnen gravity

“In de periode 2001-2005 heb ik al deel

verleden heel positieve ervaringen

base structures, zoals bij Molikpac en

uitgemaakt van het IRO-bestuur en

opgedaan. “In het begin van het vorige

Malampaya. En volgend jaar gaan

zodoende de vereniging goed leren

decennium heb ik met veel plezier leiding

we dit weer doen bij Sachalin.”

kennen. Hierna heb ik een tijdje in het

gegeven aan de offshoredivisie van Van

De offshoredivisie van Van Oord heeft

Midden-Oosten gezeten, waar ik mij in

Oord, waarvan het hoofdkantoor in

net een derde valpijpschip voor het

Dubai heb beziggehouden met de aanleg

Gorinchem staat. Wij hielden ons toen

heel nauwkeurig steenstorten in diep

van de Palm-eilanden. In 2008 ben ik weer

al intensief bezig met subsea rock

water in gebruik genomen. “Dit is de

naar Nederland teruggekeerd om de leiding

installation en offshore pipeline

Stornes die onderdeel is van een

over ons familiebedrijf over te nemen van

installation. Het laatste omvat het

investeringsprogramma van 1 miljard

mijn neef Koos. Sinds vorig jaar maak ik als

aanlanden van pijpleidingen, het

euro dat door ons bedrijf wordt

vice-voorzitter weer deel uit van het

installeren van single buoy moorings

uitgevoerd.” Net als de Nordnes en

IRO-bestuur, met het voornemen per

(SBM’s) en het baggeren van sleuven

Tertnes wordt ook de gloednieuwe

1 januari 2012 het voorzitterschap van

voor de aanleg van pijpleidingen.

Stornes wereldwijd ingezet.

Gert-Jan Kramer over te nemen.”

12

Pieter van Oord, CEO Van Oord NV, volgt per 1 januari 2012 Gert Jan Kramer als IRO-voorzitter op (foto: Van Oord). 13


jaar IRO | 40

Pieter van Oord is van mening dat zowel Gert-Jan Kramer als IRO-directeur Hans de Boer een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes van de branchevereniging die op dit moment ruim 400 leden telt. “IRO is uitgegroeid tot een heel succesvolle netwerk- en exportbevorderingsorganisatie. Het is heel bijzonder als je kijkt naar de omvang van de toeleverende industrie in de olie- en gassector in Nederland. Gelet op de grootte van ons land, is deze industrie veel groter dan hij eigenlijk zou moeten zijn. Ons kleine landje staat in de top 5 van de wereldranglijst van toeleveranciers

“Wat mij betreft hoeven we qua ledenaantal

in de olie- en gassector. Dat geeft ook al een beetje het belang aan van IRO als

niet verder te groeien”. Pieter van Oord

netwerkclub om al die met succes in de sector opererende bedrijven een platform te bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Zelf vind ik dat IRO op dit

offshore windenergiesector.

mensen trots op kunnen zijn. Onlangs

terrein uitstekend functioneert. Daarnaast

IRO heeft een windenergiegroep die

hebben we in Rotterdam op onze

is de vereniging heel succesvol met

heel slagvaardig opereert. Ook Van

schepen Stornes en Athena nog een

exportbevordering. Ook hierin voorziet

Oord is heel actief in deze sector.

open dag gehouden voor studenten

IRO in een grote behoefte.”

“Als ik zie hoe deze werkgroep functioneert,

van verschillende onderwijsinstituten.”

denk ik dat deze een belangrijke bijdrage

De nieuwe IRO-voorzitter wil verder

Toekomstplannen

zou kunnen leveren aan het opbouwen

de olie- en gassector meer bekendheid

Als hem wordt gevraagd hoe het in de

van een Nederlandse windenergiecluster.

geven richting politiek en overheid.

toekomst verder moet met IRO,

Op dat terrein mogen we de boot niet

“Ik deel de mening dat de toeleverings-

antwoordt Pieter van Oord: “Wat mij

missen. In ons land zijn best wel bedrijven

bedrijven in de olie- en gasindustrie in

betreft hoeven we qua ledenaantal niet

die zeer slagvaardig in deze sector

Den Haag veel minder op het netvlies

verder te groeien. We vertegenwoordigen

opereren. Maar het bij elkaar brengen

gebrand staat dan de waterbouwers.

op dit moment wel iedereen in

van die bedrijven in de gedachtegang

Voor generieke steun is het altijd goed

Nederland die actief is in de olie- en

van clustering kan leiden tot een heel

om een goede relatie met de overheid te

gassector. En volgens mij sluiten we

succesvolle Nederlandse windenergie-

hebben. Op dit gebied zijn nog wel wat

qua exportbevordering redelijk aan

sector. Zelf denk ik dat IRO hieraan een

zaken voor verbetering vatbaar.”

bij de ontwikkelingen in de wereld.

heel belangrijke bijdrage kan leveren.”

We gaan ondertussen al naar opkomende

Tot besluit zegt Pieter van Oord geen

markten in Brazilië en Australië en

Hollands Glorie

grootse plannen te hebben om de

presenteren ons al vele jaren op de

Pieter van Oord wil in zijn rol van

branchevereniging IRO een bepaalde

vakbeurzen in Houston, Stavanger en

IRO-voorzitter ook aandacht schenken

richting op te sturen. “Eerst ga ik maar

Aberdeen. Volgens mij dekken we de

aan het enthousiasmeren van jongeren

eens luisteren wat de grootste IRO-leden

markt gewoon goed af. Misschien dat we

voor een baan in de olie- en gasindustrie.

hiervan vinden. Zijn ze tevreden

ons in de toekomst nog iets meer op

“Als Van Oord doen wij daar al veel aan

of moeten we ons misschien toch ook

Rusland moeten focussen.” Kansen liggen

door ons te profileren als een Hollands

op andere zaken richten. Pas daarna

er volgens hem nog op het gebied van de

Glorie bedrijf. Een onderneming waar

kunnen we plannen gaan maken.” 15


Made to last looking towards the future

bayards congratulates IRO with their 40 year anniversary

Having been at the forefront of climate technology in the offshore sector since 1965, Heinen & Hopman understands the value of long-lasting relationships. We are delighted therefore to congratulate the Association of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry on four decades of excellent service. Together we are strong‌

Netherlands - Brasil - Germany - France - India - Italy - Peoples Republic of China - Romania - Singapore - Spain - Turkey - United States of America

sales@bayards.nl • www.bayards.nl

www.heinenhopman.com


jaar IRO | 40

Mening komende en gaande directeur eensluidend:

IRO: constructieve samenbundeling van

krachten

Directeur Hans de Boer, die op 31.12.2011 van zijn pensioen gaat genieten en zijn opvolger de 53-jarige Alexander P.H. (Sander) Vergroesen zetten gezamenlijk vol vuur uiteen hoe het straks verder moet en zal gaan met ‘hun’ branchevereniging IRO. De vertrekkende directeur blikt terug, er werd met de komende man gefilosofeerd over de toekomst, gesproken over de politiek die nog immer vies is van alles wat met olie en gas te maken heeft, gediscussieerd over het wel of niet opnieuw positioneren van de olie- en gasindustrie bij de beleidsmakers met inbegrip van de complexe samenlevingsverbanden waarmee IRO moet omgaan en, last but not least, werden de arbeidsmarkt en de scholingsprojecten onder de loep genomen. Alles kwam aan bod. Een dubbelinterview.

18

Hans de Boer.

Op 1 augustus 2000 werd H.P. de Boer

toe, “achteraf kun je stellen dat het niet

binnen de olie- en gasindustrie niet echt

- Hans voor insiders - aangesteld als

een al te moeilijke opgave is wanneer je

een grote crisis hebben meegemaakt.

interim manager. Hij volgde toenmalig

wordt aangesteld als directeur van een

Een dipje slechts, zeker nu we zien dat

directeur R.M. Rosen Jacobson op die

vereniging die intern niet lekker in haar

het weer op allerlei fronten oppakt. Ook

met stille trom was verdwenen.

vel zit, met morrende leden die zich

IRO en haar leden zijn er de afgelopen

Op 1 februari 2001 volgde zijn officiële

sceptisch uitlaten over het functioneren.

jaren vrij goed doorheen gekomen.

benoeming als directeur van IRO en

Een slechtere basis om te starten was

En dat doet mij heel veel deugd.”

begon hij zijn strijd tegen de neerwaartse

eigenlijk niet denkbaar, dus het kon

gang van een industrie die eens te boek

alleen maar beter.” Anno 2011 is IRO een

Als u nu terugblikt naar die

stond als ‘booming business’. Een ware

stabiele en financieel gezonde vereniging,

aanvangsperiode, waar denkt

uitdaging. Hans de Boer kijkt tevreden

met 420 leden die actief zijn over de

u dan onmiddellijk aan?

terug op de ruim elf jaar dat hij IRO

gehele wereld. Niet onbelangrijk in deze

Hans de Boer: “Dat we best veel

mocht leiden. Als hem gevraagd wordt

is uiteraard het gegeven dat ook de

meegemaakt hebben. De tweede helft van

hoe hij uit de strijd tevoorschijn is

mondiale olie- en gasindustrie weer

de jaren negentig was heel dunnetjes met

gekomen, suggereert hij quasi

‘lekker’ draait. De Boer: “Hoewel het de

als dieptepunt november 1998. De olieprijs

gekscherend: als grote overwinnaar.

afgelopen jaren weer wat minder is

was gezakt naar 10 dollar per vat en hier

“Maar,” voegt hij er eerlijkheidshalve aan

geweest, durf ik toch te stellen dat wij

op kantoor was het nogal een rommeltje. 19


jaar IRO | 40

Ook IRO zat op een dieptepunt met

En, is de missie geslaagd?

hotellerie en horeca, maar de brede

op het lijf geschreven. Mijn antenne voor

slechts 223 leden. Ik ben begonnen met

Hans de Boer: “Ik denk het wel, maar

opleiding op het gebied van service en de

opportunity’s staat altijd op scherp.

het doorvoeren van een algehele revisie

het is aan de leden om dat vast te

omgang met mensen sprak mij zeer aan.

Wie heeft wie wat te bieden!? Kwestie

en ik prijs me gelukkig dat IRO nu over

stellen.”

Zorgen voor mensen. Klinkt simpel, maar

van informatie opzuigen en dan proberen

een uitstekende en uiterst gemotiveerde

wat ik destijds allemaal heb geleerd,

daar matches voor te vinden. Kansen

ploeg mensen beschikt. Gelukkig

Toen Hans de Boer in 2000 bij IRO

breng ik nu nog in praktijk. Ook hier bij

zien en die voor de leden faciliteren.

krabbelde vanaf 2000 ook de olieprijs

binnenstapte was hij al dertig jaar

IRO, waar het prioriteit nummer een is

Het aantrekkelijke van mijn nieuwe baan

weer wat op. Helaas had dit niet direct

actief geweest in de zogeheten ‘natte’

om de leden zo optimaal mogelijk te

is dat je echt een spin in het web bent.

zijn positieve weerslag op de

industrie. Eerst als waterbouwer,

bedienen. Na afronding van de

En vanuit die positie zal ik er alles aan

Nederlandse toeleveranciers in de olie-

later in commerciële functies bij

hotelschool heb ik een kaderopleiding

doen om zo constructief mogelijk in te

en gasindustrie. Op zich niet vreemd,

offshore gerelateerde bedrijven. De

van het warenhuis V&D gevolgd. Ook hier

springen op toekomstige ontwikkelingen

want er dient altijd wel rekening

upstream olie- en gasindustrie had

gold maar een ding: zorgdragen voor de

binnen de sector. Ik vind de combinatie

gehouden te worden met een vertraging

voor hem weinig geheimen. Waren er

klanten. Dat spel trok mij enorm aan.“

van techniek en sociale aspecten erg

van ongeveer anderhalf tot twee jaar.

raakvlakken met de industrie toen u

Maar ditmaal liet die up-turn veel langer

solliciteerde? Waarom die sollicitatie?

“Vervolgens heb ik achttien jaar in de

op zich wachten. Voor mij kwam het

Sander Vergroesen: “Ik ben in 2009 in

directie van het Bijenkorf Warenhuis

Heeft u eigenlijk bij uw aanstelling

keerpunt pas in de zomer van 2004. Toen

dienst getreden bij een van de leden van

gezeten, waarvan de laatste zes jaar als

een missie meegekregen?

begon de industrie opeens wel op te

IRO, iPS uit Capele aan de IJssel. De

directeur van de vestiging in Den Haag.

Sander Vergroesen: “Niet zoals Hans

pakken. De olieprijs was intussen al

eerste twee jaar heb ik namens de twee

In die periode was ik ook voorzitter van

indertijd. Mijn drive is natuurlijk om er

gestegen tot een dikke 30 dollar per vat.

eigenaren in Dubai gewerkt en heb daar

de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

meer uit halen dan tot nu toe het geval is

Ook de reorganisatie op het IRO-kantoor

naast het onderhouden van bestaande

van Den Haag. Ik heb me toen, met name

geweest. Lijkt me logisch. Als IRO moet je

begon haar vruchten meer en meer af te

contacten ook bijvoorbeeld contact

op politiek niveau, heel sterk ingezet om

daartoe heel flexibel meebewegen met

werpen. Dus als ik nu terugkijk naar mijn

gelegd met NPCC en Qatar Petroleum

het verblijfsklimaat in de binnenstad te

de markt en met de trends. Mijn

beginperiode als IRO-directeur, dan is het

waarvan wij preferred supplier zijn

verbeteren. Heb ik met heel veel plezier

prioriteiten liggen duidelijk anders dan

misschien wel mijn grote geluk geweest

geworden. Na Dubai ben ik vanuit het

gedaan. En juist daar zat voor mij de link

die van Hans destijds. Hij moest

dat de situatie destijds zo slecht was

kantoor in Capelle aan de IJssel Business

toen ik het profiel onder ogen kreeg voor

opbouwen. Ik moet uitbouwen. Mijn

dat het eigenlijk alleen maar beter kon.

Development Manager Oil & Gas

een nieuwe directeur IRO. Als voorzitter

ambitie is de IRO-horizon te verbreden

Ik besef dat het flauw klinkt, maar het is

geworden en heb vooral vanuit die

van de RND knokte ik voor alle winkeliers

en een nog verdere groei van de

wel de realiteit.”

functie IRO beter leren kennen. Verder is

in Den Haag, zelfs al waren ze mijn

vereniging te realiseren.”

mijn achtergrond heel divers. Mijn liefde

concurrenten; ook IRO opereert in een

voor de zee zit in mijn genen.”

markt waar de leden elkaar onderling

Wat was uw impressie van Offshore

nodig hebben en gezamenlijk proberen

Energy 2011 in de RAI te Amsterdam?

Bent u destijds aangesteld met een bepaalde missie?

fascinerend.”

Sander Vergroesen.

Hans de Boer: “Jazeker. Die missie was

“Mijn grootvader was gezagvoerder op de

er het beste uit te halen. Ik besef me

Ongetwijfeld heeft u veel ‘nieuwe’

tweeledig. Allereerst moest het intern bij

koopvaardij en mijn vader was marine

volledig dat ik nog maar vrij recent in

mensen ontmoet. Hoe waren de

IRO weer allemaal goed op de rails

officier. Zelf ben ik reserve officier van het

deze business zit, maar ik voel dat de

reacties op uw benoeming?

worden gezet. En vervolgens moesten

Korps Mariniers waar ik twee jaar heb

chemie die noodzakelijk is om de functie

Sander Vergroesen: “Offshore Energy

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten in

NCH aankondigde ook een Nederlands

we het imago van de vereniging richting

mogen dienen. Na het voortgezet

van IRO-directeur optimaal te kunnen

2011 heeft op mij een plezierige indruk

de ruim elf jaar dat u als IRO-directeur

paviljoen te gaan opzetten op diezelfde

de leden, arbeidsmarkt en de verschillende

onderwijs heb ik de Hogere Hotelschool

uitvoeren, wel degelijk aanwezig is.

gemaakt. Het geheel was goed verzorgd

actief bent geweest?

beurs. Dit werd een rechtszaak, maar

overheden gaan verbeteren. IRO moest

in Den Haag met succes doorlopen. Niet

Netwerken is binnen IRO altijd het

en zag er overzichtelijk uit, de relatief

Er valt een stilte. Hans de Boer denkt

uiteindelijk is alles toch op zijn pootjes

weer een daadkrachtige vereniging worden.”

omdat ik zoveel affiniteit had met de

sleutelwoord geweest. En juist dat

brede paden gaven ruimte voor

diep na. Dan stelt hij: “Een heus

terecht gekomen. Op de keper

aspect heeft in mijn vorige functies

‘meetings’ en omdat Amsterdam ook

dieptepunt heb ik niet ervaren. Wat ik

beschouwd is het werken voor IRO

altijd centraal gestaan. Daar ligt dus mijn

voor buitenlandse bezoekers makkelijker

wel spannend heb gevonden was de

een groot feest geweest, elf jaar lang.

kracht. Natuurlijk zal ik straks in mijn

is aan te doen heeft dit evenement de

beëindiging van de samenwerking

Kijk, ik heb tot begin 2000 in het

nieuwe baan moeten groeien, maar

potentie om nog verder uit te groeien.

met het Nederlands Centrum van

bedrijfsleven gezeten. Daar draaide

de dynamiek van de industrie, het

Naast een flink aantal ‘nieuwe’ mensen

Handelsbevordering. Als IRO hadden we

het altijd om de knikkers. Bij IRO bedrijf

internationale aspect, het netwerken,

heb ik vooral ook veel bekende gezichten

besloten zelf een Nederlands paviljoen

je geen commercie op de klassieke

het aan elkaar koppelen van mensen, die

gezien en veel enthousiaste reacties

op de OTC te Houston te organiseren.

manier, het gaat hier veel meer om

samenbundeling van krachten; het is mij

gehoord op mijn nieuwe functie.”  

Er brak toen wel even paniek uit toen

leden te winnen en te behouden.

”Ik vind de combinatie van techniek en sociale aspecten erg fascinerend.” Sander Vergroesen

20

21


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


jaar IRO | 40

”Blijf heel duidelijk meegaan met de trends. Let erop welke landen extra aandacht verdienen.”

Ik heb me om geld nooit zorgen hoeven

Hans de Boer

te maken. Als de inkomsten en uitgaven maar in balans zijn, is het goed. Dankzij de constante ledengroei en dus ook de groei in inkomsten, konden reguliere

aangesloten bij Decom North Sea. Het is

van de Nederlandse overheid is uit

Sander Vergroesen luistert aandachtig

kostenstijgingen gemakkelijk worden

heel belangrijk dat regelgeving op dit

economisch oogpunt van groot belang

naar het relaas van zijn voorganger. Het

opgevangen. Sinds 2002 is de contributie

gebied internationaal wordt aangepakt

voor onze leden gezien de investeringen

gebrek aan aanwas van kwalitatief goede

niet meer verhoogd. En nog steeds zijn

op een gelijkwaardige wijze. Ik zie het

en handelsactiviteiten die er mee worden

mensen en vooral jongeren die offshore

we financieel gezond.”

daarom als een kerntaak van IRO om in

gestimuleerd. Deze trend moet zeer

willen gaan werken, houdt hem nu al

deze markt heel sterk de vinger aan de

nauwlettend worden gevolgd.”

behoorlijk bezig. “Vraagstuk hier is of de

Waar haalde u uw job satisfaction

pols te krijgen en te houden.”

vandaan?

industrie niet te veel naar binnen gekeerd Liggen er projecten op de plank

is geweest in de afgelopen jaren.

Hans de Boer: “Mijn job satisfaction

Wat is uw advies aan uw opvolger?

waarvan uw opvolger een speerpunt

Misschien moeten we veel frequenter

komt voort uit de tevredenheid onder de

Hans de Boer: “Blijf heel duidelijk

zou kunnen maken?

communiceren dat het allemaal wel

leden. Dit manifesteert zich heel duidelijk

meegaan met de trends. Let erop welke

Hans de Boer: “Zeker. Ik licht er één toe.

hartstikke leuk en dynamisch is om in de

in de groei van het ledental maar zeker

landen extra aandacht verdienen. Zoals

Vier jaar geleden is IRO begonnen meer

olie- en gasindustrie te werken. Technisch

ook in het contact dat je direct of indirect

zojuist aangegeven vindt er momenteel

en meer aandacht te besteden aan

geschoold personeel daar zit de grote

met leden hebt. Een ander belangrijk

geografisch een duidelijke verschuiving

loopbaanmogelijkheden en

pijn. Daar zullen we heel hard aan

aspect is de goede en efficiënte

plaats. Rusland is minder in trek dan

opleidingsmogelijkheden binnen de

moeten trekken.”

samenwerking die wij in de loop der

voorheen. Kazachstan idem dito. Zijn we

olie- en gassector. En in het verlengde

jaren hebben opgebouwd met een aantal

destijds heel enthousiast aan begonnen.

daarvan is ook gefilosofeerd over het

Als we nu zouden gaan filosoferen

overheidsinstanties en partijen zoals

Centraal Azië is minder. We zien dat

gegeven of IRO niet zelf opleidingen

over de toekomst van de olie- en

Nogepa, de Nederlandse Olie en Gas

belangstelling voor deze gebieden bij

moet gaan verzorgen. We hebben onze

gasindustrie. Welk perspectief

Exploratie en Productie Associatie.”

onze leden sterk afneemt. Ook Mexico is

eigen cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’,

schildert u dan?

er nooit goed uitgekomen. Ondanks

wat een enorm succes is, maar verder

Hans de Boer: “Booming. Voor heel veel

IRO is nu een vrij stabiele club met

deelname aan beurzen en twee

doen we op dit vlak nog maar weinig.”

van onze leden. Zonder meer. Kijk het is

420 leden. Als het gaat om interne IRO

handelsmissies. Daarentegen is West

aangelegenheden stapt uw opvolger

Australië nu een hit. En doet ook Brazilië

“Omdat ook Nogepa grote waarde hecht

blijft gewoon doorgaan. Tot zeker aan het

het goed. Als IRO mag het niet uitmaken

aan opleidingen, is reeds eerder besloten

eind van deze eeuw. Crisis of geen crisis,

waar we heen moeten. Als we de trend

de krachten te bundelen. Zo hebben we

zonnepaneeltjes of geen zonnepaneeltjes.

in het verschiet?

maar waarnemen. Wij gaan daarheen

gezamenlijk een gespecialiseerde

Iedereen heeft olie of gas nodig. Dat blijft

Hans de Boer: “Daar heeft u wel een

waar de leden willen dat we heengaan.

medewerkster voor de coördinatie van

nog decennia lang doorgaan. Met alle

als het ware in een gespreid bedje. Welke uitdagingen liggen er voor hem

De komende (links) en gaande (rechts) IRO-directeur.

heel simpel. De vraag naar olie en gas

Zo simpel ligt het. Wat mij in deze een

alle activiteiten die met loopbaan en

respect voor alle belangstelling voor

vertrekpunt lastiger is. Zoals eerder

De olie en gas is een vrij stabiele en

Daar zijn we als IRO bewust niet ingestapt.

tikkeltje bevreemd is dat onze leden

opleidingen in de sector te maken

duurzame energie. Het is en blijft

aangegeven kon ik weinig fout doen bij

conservatieve industrie. Zie je ook terug

Een uitzondering is het installatiewerk

momenteel zeer terughoudend

hebben. Zij houdt zich bezig met het

marginaal. Het aandeel duurzame

mijn start in 2000. Zijn eerste uitdaging

bij IRO. Echte spectaculaire

voor offshore windenergie vanwege het

zijn als het gaat om West Afrika.

uitbreiden en verbeteren van de

energie in Nederland in onze totale

wordt om minimaal het huidige niveau te

vernieuwingen zijn er niet geweest. Je

gegeven dat er sterke raakvlakken zijn

Wij zijn er nauwelijks actief en dat vind ik

opleidingsmogelijkheden, vergroting

energievoorziening is in 2010 gedaald

handhaven en verder uit te breiden. Naar

moet natuurlijk wel met de markt mee

met de olie en gas offshore.”

jammer. Overigens is een enkel lid

van de belangstelling onder jongeren

van 4,2% naar 3,8%. Waar praten we

mijn mening is het goed voor IRO dat er

blijven gaan. Zo zien we nu bijvoorbeeld

wel individueel actief.”

om binnen deze bedrijfstak te willen

over. Er is plenty olie en zeker gas in de

vers bloed in de tent komt. Met een

heel duidelijk een geografische

“Een andere uitdaging voor de toekomst

werken en met de omscholing van

wereld. En ook over de technologische

nieuwe voorzitter en met een nieuwe

verschuiving. Ook bespeuren we heel

is het decommissioning verhaal. Een

“Een andere zeer interessante trend is

ervaren werknemers uit andere

ontwikkeling maak ik me absoluut geen

directeur. Mensen met nieuwe visies en

sterk een verschuiving van olie naar

markt van honderden miljarden dollars,

alles wat er op dit moment in de

bedrijfstakken voor de olie- en

zorgen. Ik zeg altijd maar wat we nu niet

ideeën. Ik pretendeer echt niet dat IRO

aardgas. In al die trends moet IRO

alleen al op de Noordzee. Een terechte

aardgaswereld gebeurt. Hieronder valt

gasindustrie. Een en ander staat echter

kunnen, kunnen we over 10 jaar wel. De

de afgelopen 11 jaar alles gedaan heeft

meegaan. Maar we moeten tegelijkertijd

vraag is echter, wanneer barst die markt

ook het Gasrotondeproject waarvan IRO

nog in de kinderschoenen en dient nog

grote uitdaging zit hem in het feit dat veel

wat zij had moeten doen. We zijn

oppassen dat we niet meegaan in allerlei

los? Ik weet het niet, maar om ervoor te

een groot voorstander is. Is een heel

compleet te worden uitgewerkt. Een

olie- en gasvoorraden in gebieden zitten

doorlopend met vernieuwing bezig

andere trends zoals de verschuiving van

zorgen dat we daar als IRO een centrale

nuttige zaak. Wij zijn geen primaire

mooie klus voor Sander. IRO kan hier

met ‘moeilijke’ overheden. Zeker voor de

geweest, maar wij zijn geen betweters.

fossiele energie naar duurzame energie.

rol in kunnen spelen, zijn we al wel

stakeholder maar de gasrotonde-strategie

initiëren, begeleiden en orkestreren.”

industrie in het algemeen.

punt, maar juist daarom denk ik dat zijn

24

25


jaar IRO | 40

en toeleveranciers worden feitelijk nog altijd over een kam geschoren, hetgeen klinkklare onzin is.

Offshore Ship Designers

Hans de Boer: “Enerzijds wel, anderzijds hebben we langzamerhand wel de houding aangenomen van laat ze maar lekker in hun sop gaar koken daar in Den Haag. Wij gaan gewoon onze gang en doen gewoon ons ding, want de trein blijft toch wel doorrijden. De wereldeconomie kan niet zonder olie en gas. Een gelukkige omstandigheid is dat wij als industrie niet afhankelijk zijn van

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

Siri Marine feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

de Haagse nukken. De olie- en gasprijs bepaalt grotendeels ons reilen en zeilen.“

 Sander Vergroesen: “Een goede samenwerking met Nogepa is noodzakelijk.”

Uw inwerkperiode is nu ongeveer vijf weken jong. Al aspecten gezien die voor verbetering vatbaar zijn of een strategische aanpassing verdienen? Sander Vergroesen: “Laat ik beginnen

www.offshoreshipdesigners.com

www.sirimarine.nl

met te zeggen dat ik blij ben dat Hans Tegelijkertijd praten we wel over

Onze staat ontvangt jaarlijks 12

IRO op het niveau heeft gebracht

overheden die langzamerhand

miljard netto belasting uit de

waarop zij nu staat. Dat stelt mij in staat

economisch helemaal van die olie- en

aardgasbaten. Toch zijn onze

om al mijn aandacht te richten op het

gasinkomsten afhankelijk zijn. Dus als ze

parlementariërs bijna allemaal

consolideren en uitbouwen waar

teveel dwars blijven liggen, gaan ze in

volkomen energieloos om het zomaar

mogelijk. En om wellicht andere kanalen

hun eigen vlees snijden. Dat is een

te noemen. Hoe zou dat komen

te vinden, zoals bij het scholingsproject,

gigantisch pokerspel dat nu al een aantal

denk je? Onze toeleveranciers staan

waardoor de overheid wel weer heil gaat

jaren wordt gespeeld onder de naam

wereldwijd bekend om een superieure

zien in de olie- en gasindustrie. Het

‘geopolitiek’. En waarschijnlijk alleen nog

technologie. Waarom dan toch die

creëren van banen scoort politiek wel.

maar erger zal worden in de toekomst.”

desinteresse?

Slaagt IRO erin politici op dat vlak de

Hans de Boer: “Ja het is zo hypocriet als

hand toe te reiken, dan ontstaat er

Ik wil even stilstaan bij het politieke

het maar kan. Daar schoppen wij als IRO

wellicht een win/win situatie. Ik verheug

spoor. Voor de politiek is olie en gas

ook steeds tegenaan. Den Haag denkt

me erop om aan dat spel te mogen

al decennia lang een vies begrip.

heel laatdunkend over onze industrie.

meedoen. Tegelijkertijd besef ik mij

Dit is een uitspraak geweest van u

Nu is een kerntaak als energie weer

terdege dat voor krachtig lobbywerk in

tijdens een interview voor het vakblad

samengevoegd met landbouw op EZ.

Den Haag Nogepa de front runner is.

Offshore Visie medio 2001. Staat u

Kenmerkend hoe men over ons denkt.

Zij zijn de eerste belanghebbende op de

nog altijd achter die mening?

Dat is de mentaliteit in Den Haag

lijst met IRO als goede tweede. Als zij

Hans de Boer: “Ja eigenlijk wel, want in

waartegen wij al jarenlang vechten.”

de tussentijd hebben ze heel weinig

IHC Merwede

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

succes heeft in Den Haag, reflecteert dat op onze leden.“

bijgeleerd. Je kunt politiek niet scoren

Is het niet frustrerend om na ruim

met olie en gas. Je kunt politiek wel

11 jaar te moeten constateren dat

“Daarom is een goede samenwerking zo

scoren met zonnepaneeltjes en

IRO er nauwelijks in geslaagd is om

verschrikkelijk belangrijk. We moeten

windmolentjes. Dat is de publieke

de politiek van gedachten te doen

blijven vechten. Als er iets te halen valt,

perceptie van het hele gebeuren.”

veranderen? Oliemaatschappijen

moeten we het zeker niet nalaten.”

26

Van Dam

www.van-dam.nl

www.ihcmerwede.com

27


jaar IRO | 40

Allard-Europe nv Jef Dijckmans – CEO/Managing Director

zijn Belgische collega. IRO is een gedegen verlengstuk van de industrie en daarom ook voor ons niet te versmaden. Als Belgisch bedrijf zijn wij meer op IRO gefocust dan op de CEC.”

Netwerken in een doelmarkt die haar vizier gericht heeft op de wereldmarkt. Dat was de reden dat Allard-Europe medio

Allard-Europe doet veelvuldig mee aan allerlei IRO-

2003 als Belgisch bedrijf besloot lid te worden van IRO. CEO

activiteiten, waaronder beursdeelname. De IRO-presentatie

Jef Dijckmans kan zich volledig vinden in de IRO-

op bijvoorbeeld de OTC wordt als zeer sterk ervaren, maar geeft

speerpunten netwerken en export, maar hoopt voor de

Dijckmans eerlijkheidshalve aan: “Wij richten ons met onze

nabije toekomst op een vruchtbare coöperatie met de

deelname hoofdzakelijk op de toelevering binnen het Hollandse

Belgische vakvereniging CEC (Carbon Energy Club). “Gezien

kamp zelf! En minder op de internationale bezoekers.”

de complementaire positionering van de Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd via IRO en het Belgische CEC

Wat de toekomst aangaat is Jef Dijckmans heel duidelijk.

zou een nauwere samenwerking tussen beide

IRO moet de koers blijven varen die zij nu vaart. Aangevuld

vakverenigingen wenselijk en aanvullend kunnen zijn. Die

met windenergie. Ook dat is een markt die voor Allard-

eendracht zou voor beide clubs en hun leden naar buiten

Europe interessant is. In de lijn van de politieke agenda is

toe versterkend kunnen werken, zeker bij buitenlandse

windenergie bovendien een ideale opstap om de lobby

missies! Elke nationaliteit heeft z’n sterktes en reden van

kracht bij te zetten om ook op de politieke agenda een

bestaan! IRO pakt dat meer, effectiever en anders op dan

plaats te krijgen!

Allseas Edward P. Heerema - President

“Ik ben er wel eens bij geweest en heb het ervaren als een prima gelegenheid collega’s uit onze industrie te ontmoeten. Gelukkig komen wij elkaar ook tegen bij gelegenheden als

Sinds de oprichting van Allseas, begin 1985, is de specialist

vakbeurzen, waar dankzij de inzet van IRO de Nederlandse

op het gebied van offshore installatie van pijpleidingen voor

toeleveranciers voldoende zichtbaar en actief aanwezig zijn,

olie- en gastransport lid van IRO. Voor Allseas was het

bij de jaarborrel, de jaarvergadering, de Gulf Publishing

destijds een vanzelfsprekendheid om lid te worden omdat

Forecast, enzovoort.”

IRO een forum is van bij de offshore-industrie betrokken bedrijven in Nederland. Edward Heerema is tevreden over de

“Als één van de grotere spelers in de internationale offshore-

wijze waarop IRO invulling geeft aan de speerpunten

industrie timmert Allseas veelal zelfstandig en direct gericht

Netwerken en Export. Andere speerpunten voorziet hij voor

aan de weg. “Wij hebben onze eigen marketing- en PR-

IRO vooralsnog niet. “IRO moet meegaan met de

specialisten in dienst. De voordelen voor Allseas die

markttrends, dus ook voldoende aandacht schenken aan

voortvloeien uit IRO-activiteiten zijn veelal indirect.

realistische plannen voor duurzame energie. Bij Allseas zijn

Voor de kleine bedrijven daarentegen is IRO een

wij van mening dat IRO, binnen de beperkte mogelijkheden

essentieel promotiemiddel.”

daarvoor, internationaal voldoende haar stem doet gelden. Zij moet gewoon doorgaan op deze weg,” luidt zijn

Ook Edward Heerema deelt de mening dat het belang van

welgemeend advies. Hij verwijst daarbij ook naar de goede

IRO-leden helaas niet hoog op de politieke agenda staat.

samenwerking tussen Nogepa en IRO. “IRO moet daar niet de

IRO moet zeker haar contacten met de overheid in de

deur plat lopen, maar er moet wel regelmatig contact zijn.”

toekomst intensiveren en een lobby voeren om steeds de overheid op het grote belang van de olie- en gasindustrie te

Puur uit tijdgebrek is het voor Edward Heerema maar zelden

wijzen, en om het technisch onderwijs niet zo te

mogelijk een Leden ontmoeten Leden bijeenkomst bij te wonen.

verwaarlozen of tegen te werken.

29


jaar IRO | 40

INTRAMAR insurances Nico de Wit - directeur/eigenaar

internationale vakbeurzen waar ook IRO aanwezig is met een Nederlands paviljoen. “IRO doet op beursgebied uitstekend werk, maar men zou

IRO-lid sedert 1995 om reden dat het hem de mogelijkheid

wel iets meer service kunnen bieden aan de bezoekende

biedt kennis te vergaren van marktontwikkelingen in de

leden,” oppert hij. Een Nederlandse toeleveringsindustrie

olie- en gasindustrie. Met name de ledenbijeenkomsten en

aan de internationale olie- en gassector zonder IRO kan Nico

de diverse conferenties zijn altijd uitermate goed

de Wit zich nauwelijks voorstellen. Het zou naar zijn mening

georganiseerd en zeer nuttig. Hij vindt het in dit verband een

een groot gemis zijn. Er is altijd behoefte aan een

goede zaak dat IRO zich ook intensiever met offshore wind

gezamenlijke vertegenwoordiging, juist in roerige tijden.

gaat bezighouden. “Dit wordt immers steeds meer het werkterrein van veel van haar leden.” Zijn suggestie in deze is

Wat de politiek betreft stelt Nico de Wit zich op het

wel om een aanpassing door te voeren in de omschrijving

standpunt dat IRO niet genoeg kan benadrukken hoe

‘branchevereniging voor toeleveranciers voor de olie- en

belangrijk de industrie voor iedereen is: geen enkel individu

gasindustrie’!

kan zonder energie. Een goede samenwerking met Nogepa

Menzing Mechanische Industrie feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

Det Norske Veritas feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

in deze juicht hij zeker toe, zolang IRO maar voor de De service-verlening van Intramar is niet gericht op export,

belangen van haar eigen leden blijft opkomen.

maar Nico de Wit gaat wel regelmatig mee als bezoeker naar

“Ik wens IRO een gezond en krachtdadig voortbestaan toe.”

www.menzing.nl Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. Arie Boer - Manager Business Development

Bakker Sliedrecht Electro Industrie heeft een keer een gezamenlijke presentatie gegeven samen met Huisman, IHC Merwede en Combinatie Croon Bakker. Tijdens deze

Bakker Sliedrecht Electro Industrie is ruim vijf jaar IRO-lid.

presentatie werden de kwaliteiten en capaciteiten van

Het bedrijf besloot hiertoe vanwege de faciliteiten die IRO

Nederlandse bedrijven belicht. Voor Arie Boer is het wel

biedt en het netwerken. Het bedrijf is voor 80% tevreden

een voorwaarde dat dit soort presentaties wordt gehouden

over de wijze waarop IRO invulling geeft aan haar activiteiten

voor potentiële klanten. Niet preken voor eigen parochie.

en is in dit kader overtuigd van het bestaansrecht van een branchevereniging als IRO. Arie Boer ziet de vereniging als

De informatiemix die IRO haar leden aanbiedt, zou voor wat

een bindmiddel voor de Nederlandse toeleveringsbranche in

Bakker Sliedrecht betreft wel wat gerichter mogen. De focus

de internationale olie- en gasindustrie en respecteert de

ligt nu teveel op een breed publiek. Een rubriek met

actieve houding van het huidige IRO-team.

uitgebreide marktinformatie over internationale

Met name over het aanzetten van bedrijven tot presentaties

gebeurtenissen en actuele projecten zou welkom zijn.

Frames feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

en het uitdragen van kennis wordt als zeer positief ervaren.

30

www.dnv.nl

Het zou feitelijk nog meer moeten gebeuren, is de mening

Volgens Arie Boer is het absoluut noodzakelijk om met

van Arie Boer die IRO aanspoort sneller en beter in te spelen

krachtige personen te gaan lobbyen in politiek Den Haag.

op actuele situaties. Boer waardeert ook de LOL-

Hij vindt het belangrijk dat IRO op het netvlies van politici

bijeenkomsten. In zijn beleving wordt niet alleen de band

en ambtenaren geschreven staat. Om vele redenen.

tussen de leden versterkt, ook zorgen de bijeenkomsten voor

Dit past voor een land als Nederland met zoveel

een veel sterkere beroepsgroep. Dit geldt zeker ook voor

kennisintensieve activiteiten.

deelname aan een Nederlands paviljoen dat tijdens

En is een voorwaarde voor een gezonde toekomst

bepaalde internationale beurzen door IRO wordt

van de vaderlandse toeleveranciers aan de olie-

georganiseerd. Goed voor het leggen en bestendigen van

en gassector, waarbij zeker ook gekeken moet worden

onderlinge contacten.

naar talentvolle jonge mensen.

www.frames-group.com

Rusch Offshore Services feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

www.rusch.to

31


jaar IRO | 40

InterDam Merford B.V. Berend Groeneveld - Managing Director

niet zonder IRO kan en dat de samenwerking met Nogepa zo intens mogelijk dient te zijn.

“Het was in 2007 een vanzelfsprekendheid dat InterDam

“IRO is een prima club,” concludeert Groeneveld. “Mocht

Merford lid werd van IRO,” licht Berend Groeneveld

Hans de Boer de ‘award of excellence’ krijgen, dan wil ik die

desgevraagd toe. “De speerpunten Netwerken en Export

als aandrager graag mede uitreiken en hem kort toespreken.

spraken ons zeer aan. En ik zou het op prijs stellen als daar

De timing om nu te kiezen voor vernieuwing en verjonging

in de toekomst aan wordt toegevoegd het opzetten en

kon niet beter. De verdienste van Hans is geweest dat hij er

onderhouden van een elektronische database van projecten

mede toe heeft bijgedragen dat IRO gezond en stabiel is,

en projectbetrokkenen wereldwijd.”

maar nu is het tijd om gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen om nog meer voor de leden te

Jumbo congratulates IRO with its 40th anniversary!

Over de LOL-bijeenkomsten kan Berend Groeneveld heel

betekenen, ze van relevante informatie te voorzien en

kort zijn. “Prima initiatief en het is altijd leuk.” Onomwonden

beurzen te blijven organiseren. En op die laatstgenoemde

geeft hij vervolgens aan dat de Nederlandse

activiteit hoeft wat mij betreft niet altijd winst gemaakt te

toeleveringsindustrie aan de internationale olie- en gassector

worden door IRO.”

Staatstoezicht op de Mijnen Jan de Jong - Inspecteur-generaal

Ik heb zelf één keer zo’n LOL-bijeenkomst bijgewoond en het leek zeer zinvol dat partijen uit dezelfde sector elkaar ontmoeten en er al pratend achter komen dat zij voor elkaar

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een

iets kunnen betekenen.”

rijksinspectiedienst, gevestigd in Den Haag. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de minister

De Jong acht het van groot belang dat juist bij dit kabinet dat

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

het verdienvermogen van de B.V. Nederland wil vergroten,

We want to thank Mr. Hans de Boer, Managing Director

SodM werkt ook voor de ministers van SZW (voor

sterker gelobbyd moet worden. Niet om subsidie aan te

for his great dedication and wish him good luck in his

arbeidsomstandigheden), VROM (voor milieuwetgeving),

vragen maar om anderszins in Nederland en het buitenland

VWS (voor de Warenwetgeving) en het Openbaar Ministerie

ondersteund te worden door de Nederlandse overheid.

(voor strafrechtelijke onderzoeken). SodM houdt toezicht op

In dit kader onderstreept hij dat ook de huidige zeer goede

de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn

samenwerking met Nogepa van het allergrootste belang is.

op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van

Er moet gezamenlijk een vuist worden gemaakt richting

delfstoffen. In die hoedanigheid is SodM geen lid van IRO,

politiek.

future endeavors. Jumbo looks forward to facing the world’s energy challenges together in the years to come.

maar wel een partij waarmee veelvuldig contact is.

www.jumbo-offshore.nl

Jan de Jong blikt desgevraagd ook nog even terug in het Ook inspecteur-generaal Jan de Jong is er volstrekt van

verleden: “Ik denk dat het duo Kramer/De Boer een heel

overtuigd dat de Nederlandse toeleveringsindustrie aan de

belangrijke rol heeft gespeeld in de afgelopen jaren voor de

internationale olie- en gasindustrie niet zonder IRO kan.

leden van IRO en de organisatie zelf. Hiervoor is een groot

“Het is een fantastische organisatie geworden die sterk aan

compliment op zijn plaats. Ik zou met name Hans de Boer

de weg timmert bij met name potentiële opdrachtgevers,

hartelijk willen bedanken voor de fijne, open en eerlijke

maar ook bij andere relevante stakeholders. Voorzitter

manier van samenwerken die wij altijd hebben gehad en

G-J Kramer en directeur Hans de Boer weten via het IRO-

ik wens hem een hele goede tijd toe.”

netwerk snel en gemakkelijk de juiste beslissers binnen de industrie te vinden en ik constateer dat zij met die personen

RELIABLE STRENGTH

een goede relatie onderhouden.

33


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

Van een Raad met begunstigers …

Initiatief

vanuit handelskringen

IRO

De eerste aanzet voor de oprichting van IRO werd veertig jaar geleden gegeven toen de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Den Haag een colloquium organiseerde. Met als doel in kringen van het bedrijfsleven de belangstelling te peilen voor de opzet van een oceanologisch

en met instellingen en organisaties

pogingen zich in dit multidisciplinaire

op oceanografisch gebied zoals de

en internationaal georiënteerde gebied

Afdeling voor Onderwatertechniek van

een passende positie te verwerven en

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

dit alles politiek te begeleiden. De nota

(KIvI). Dit om het in Nederland

bevatte een reeks van aanbevelingen

aanwezige potentieel zo efficiënt

plus een voorstel om een commissie

mogelijk te benutten. De derde taak

te benoemen voor het opstellen van

was het stimuleren van plannen en het

een nationaal oceanologisch lange

aangeven van nieuwe mogelijkheden

termijn programma. Tevens maakte

op oceanologisch gebied die van

de Raad bekend deze nota te laten

economisch belang konden zijn.

doen volgen door aansluitende

Het bestuur van de nieuwe Raad

nota’s, waarin deelgebieden van de

werd gevormd door vijftien personen.

oceanologie zouden worden behandeld

Voormalig commissaris der Koningin in

en waarin aan de hand van analyses

de provincie Groningen, mr. C.L.W. Fock,

en vergelijkingenmet ontwikkelingen

bedrijven actief in de offshore-industrie.

werd benoemd tot voorzitter.

in het buitenland, aanbevelingen zouden

Daarnaast zag een Engelstalige brochure

En als bureaudirecteur werd J.P.H.

worden gedaan. Andere acties waren

getiteld ‘Oceanological activities in

(Koos) Huijskens, kapitein-luitenant

besprekingen voorbereiden met

the Netherlands’ het levenslicht.

ter zee b.d., aangesteld. Om het geheel

buitenlandse zusterverenigingen en

te kunnen financieren was de betrokken

de oprichting van de IRO Congres- en

Activiteiten offshore

bedrijven gevraagd zich als begunstiger

Tentoonstellingscommissie (IRO-CTC),

IRO ging van start in een periode dat

aan te melden. Dit leidde ertoe dat de

met bureaudirecteur Koos Huijskens

op de Noordzee intensief naar olie en

Raad op 1 november 1972 al 43

als voorzitter. Middels een enquête

gas werd gezocht. Oorzaak hiervan

begunstigers telde. TNO bood aan

peilde deze commissie de belangstelling

was de ontdekking, in 1959, door de

de bureaukosten, alsmede het salaris

bij het bedrijfsleven voor het al dan

Nederlandse Aardolie Maatschappij

van de bureaudirecteur voor haar

niet gezamenlijk deelnemen aan

(NAM) van het Slochteren veld in de

rekening te nemen.

tentoonstellingen en congressen.

provincie Groningen, één van de grootste

Uitslag: voorkeur ging uit naar een

aardgasvelden ter wereld. Hierbij

Eerste acties

gemeenschappelijke Nederlandse

bestond het vermoeden dat niet alleen

Naast het opzetten van een centraal

stand plus een afzonderlijke IRO-

onshore, maar ook in het nabijgelegen

Het colloquium, gehouden op 28 januari

De nieuwe Raad kreeg als hoofdtaak

bureau in Delft, werd al snel flink

stand die een Nederlandse offshore-

relatief ondiepe deel van de Noordzee

1971, werd bijgewoond door een

de belangen te behartigen van het

aan de weg getimmerd. Zoals op

catalogus moest gaan promoten.

soortgelijke gasreservoirs te vinden

honderdtal vertegenwoordigers van

Nederlandse bedrijfsleven op het

1 juni 1972 met de aanbieding aan de

In 1972 werd in Brighton al samen

waren. Dit bleek later, zij het minder

bedrijven, overheden en

gebied van oceanologie. Daarnaast

regering van een Nota Oceanologie en

met het bedrijfsleven deelgenomen

groot in omvang, ook inderdaad het

wetenschappelijke instituten. Unaniem

werd nog een aantal andere taken

de hiermee samenhangende belangen

aan de vakbeurs Oceanology. Tevens

geval te zijn. Pioniers in de Nederlandse

adviescollege. Dit zou als

vonden de deelnemers dat de opzet

geformuleerd. De eerste was de

van het Nederlandse bedrijfsleven.

werden voorbereidingen getroffen om

sector waren NAM, Placid, Petroland

gesprekspartner kunnen dienen

van een oceanologisch adviescollege

opzet van een centraal bureau voor

Doel van deze nota was de regering in

gezamenlijk te gaan deelnemen aan

en Pennzoil. De eerste boringen in

wenselijk was. Dit had tot gevolg dat

informatieverzorging, coördinatie en

algemene termen te informeren over

de offshore-vakbeurs in Aberdeen.

de Nederlandse sector waren echter

de Nederlandsche Maatschappij voor

overleg voor de belanghebbende

de belangen van het bedrijfsleven bij

Ook werd intensief gewerkt aan een

nogal teleurstellend. In 1961 voerde

Nijverheid en Handel op 21 mei 1971 in

Nederlandse industrie. Dit bureau werd

de oceanologie. De Raad uitte daarbij

goede informatievoorziening richting

NAM op de Noordzee, voor de kust

commissies en daarnaast de

Haarlem de Stichting Industriële Raad

ondergebracht bij de TNO-vestiging in

de mening dat het bedrijfsleven pas

bedrijfsleven. Dit resulteerde in juli 1972

bij Kijkduin, de allereerste boring uit.

inzet van het Nederlandse

voor de Oceanologie, afgekort I.R.O.,

Delft. De tweede taak was het

ten volle aan de oceanologie zou

in het besluit om een periodiek in

En in 1969 boorde Placid met het

kon oprichten. Dit gebeurde onder

samenwerken met overheidsinstanties als

kunnen deelnemen indien daarvoor

bulletinvorm te gaan uitbrengen. Deze

booreiland Penrod 58 op 65 kilometer

supervisie van maatschappijvoorzitter

de Interdepartementale Commissie voor

zowel bij de overheid als de industrie

werd IRO Journaal genoemd. Verder

ten noorden van Den Helder in het L10

dr.ir. Th.P. Tromp, die ook het IRO-

Oceanografie, met wetenschappelijke

zelf de juiste sfeer was gecreëerd.

verscheen dat jaar voor het eerst een

blok een groot gasveld aan. Hiervoor

bestuur installeerde. In Haarlem werd

commissies als de Nederlandse

De Raad vroeg de overheid daarom

Engelstalige Directory, die diende als

kreeg Placid in januari 1971 als eerste

tevens het IRO-secretariaat gevestigd.

Commissie voor Zeeonderzoek,

het bedrijfsleven te steunen bij haar

promotiemiddel voor de Nederlandse

operator een gaswinningsvergunning

voor de bestaande overheidsen wetenschappelijke

oceanologisch potentieel van het bedrijfsleven op de te verwachten grote, internationale markt kunnen bevorderen. 34

35


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

van het ministerie van Economische

Dit zou dan meteen in aantal van

op 4 november uit het Britse Forties veld.

Zaken. In de tussentijd waren ook in

vijftien naar achttien leden gaan.

In Nederland ging de gaskraan open in

de Britse (Forties) en Noorse (Ekofisk)

Hierdoor kwamen coryfeeën als P.E.E.

het L10 blok van operator Placid en kon

sector gas- en olievondsten gedaan.

Kleyn van Willigen, directeur van Smit

het eerste gas via de 178 kilometer lange

Voor de winning hiervan was offshore

Internationale, ing. J. Kraaijeveld van

Noordgas Transport (NGT) leiding in het

Op de derde algemene vergadering,

van alles nodig. Productieplatformen

Hemert, directeur van Boskalis

Groningse Uithuizen worden aangeland.

die in 1976 in Noordwijk aan Zee werd

rezen als paddenstoelen uit de grond

Westminster, en ir. A. Stikker,

Het aantal olie- en gasvondsten op de

gehouden, was Z.K.H. Prins Bernhard

en de toeleverende bedrijven maakten

voorzitter raad van bestuur van RSV

Noordzee bleef toenemen. Op de

eregast. Het thema van de bijeenkomst

gouden tijden door. Nederlandse werven

Machinefabrieken en Scheepswerven

Gusto werf in Schiedam liepen de

was ‘Ontwikkelingen in de offshore en

kregen het druk met het ontwerpen

in het bestuur te zitten. Tevens trad op

eerste boorschepen, booreilanden en

de rol die het Nederlandse bedrijfsleven

en bouwen van platformen, bevoorraders,

industrie en de rol die IRO hierin speelde.

1974 de IRO-Contactcommissie

1 april ir. Paul van Erven Dorens als

pijpenleggers van stapel. Neddrill kwam

daarbij zou kunnen vervullen’. Over

zeeslepers, booreilanden, boorschepen

Bureaudirecteur Koos Huijskens nam ook

opgericht. Overleg in deze commissie

stafmedewerker in dienst van IRO.

met twee boorschepen op de markt.

dit onderwerp hield NAM-directeur

en kraanvaartuigen. Nederlandse

het secretariaat van de Afdeling

leidde ertoe dat de minister van

De Raad verzocht dat jaar het Centraal

offshore-aannemers als Heerema en de

voor Onderwatertechniek van het

Economische Zaken de Raad voor de

Bureau van Statistiek (CBS) om concrete

Voor- en tegenspoed

voordracht. Ook werden er cijfers

in 1972 opgerichte Netherlands Offshore

KIvI voor zijn rekening.

komende drie jaar een subsidie toekende

cijfers inzake het belang van de

Het jaar 1976 stond eveneens in het

gepresenteerd over het belang van de

van 200.000 gulden per jaar. Met dit geld

offshore-industrie voor de Nederlandse

teken van een verhoogde activiteit op de

offshore-industrie voor de Nederlandse

Company (NOC) voerden met hun toen

ir. J.M.H. van Engelshoven een interessante

nog monohull kraanvaartuigen offshore

De eerste oliecrisis van 1973, waarbij de

kon de financiële nood van de Raad in

economie. Het CBS zegde toe dit te

Noordzee, waar met name in de Britse

economie. In de periode 1971-1975 was

grensverleggend installatiewerk uit. Met

Verenigde Staten en Nederland vanwege

één klap worden geledigd.

gaan onderzoeken. Verder werd aan de

sector in rap tempo een hele reeks olie-

deze sector goed voor een omzet van

de Nederlandse Zeeboormaatschappij

hun steun aan Israël met een olieboycot

In hetzelfde jaar verwierf de Raad ook

Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

en gasvelden in productie werd gebracht.

in totaal 6 miljard gulden. Hiervan ging

(SedNeth) had IRO een boorcontractor

te maken kregen, sorteerde weinig effect

een belangrijke positie als rechtspersoon

gevraagd hoe het bedrijfsleven nog beter

In de Nederlandse sector was de NAM

4 miljard op aan kapitaalgoederen en

in haar geledingen, terwijl Smit-Lloyd

op de activiteiten en de groei van IRO.

voor een door het ministerie van

op buitenlandse vakbeurzen zou kunnen

op dit gebied heel actief in de blokken

2 miljard aan dienstverlening. Tevens

in hoog tempo uitgroeide tot een

In dat jaar kwam er nog geen officiële

Economische Zaken met 1,5 miljoen

worden gepromoot. Ook vond regelmatig

K13 en K14. Vanuit deze blokken

was de algemene verwachting dat de

toonaangevende rederij in het verslepen

reactie van de kant van de rijksoverheid

gulden gesubsidieerde studie naar de

overleg plaats met de zusterorganisaties

werd dat jaar een gasleiding aangelegd.

komende tien jaar wereldwijd voor meer

en bevoorraden van booreilanden.

op de Nota Oceanologie en de hiermee

problemen die zich voordeden bij het

in Engeland, Duitsland en Frankrijk en

Eerst naar Callantsoog en vandaar

dan 170 miljard gulden in de offshore-

Ook KLM Noordzee Helikopters kon over

samenhangende belangen voor het

bouwen van vaste platformen op zee.

werd een Bedrijfstakcommissie

naar het nieuwe gasbehandelingsstation

sector zou worden geïnvesteerd.

het Continentale Plat haar vleugels verder

Nederlandse bedrijfsleven. Wel richtte

De door het KIvI ingestelde Commissie

Platformbouw opgericht. Deze moest

in de Balgzandpolder bij Den Helder.

De Raad was ook nauw betrokken bij

uitspreiden. Kortom, de oprichters van

de overheid de Werkgroep Overleg op

Problematiek van Offshore Constructies

een overzicht opstellen van de huidige

IRO acteerden in een snel expanderende

die de wenselijkheid moest gaan

voerde deze studie uit.

en toekomstige activiteiten op het

De Nederlandse toeleveranciers

idee om op de Noordzee een industrieel

markt, waarbij de Noordzee als

bestuderen voor het samenstellen

gebied van platformbouw voor de

ondervonden meer en meer hinder van

eiland aan te leggen en over het plan

kraamkamer diende voor allerlei

van een nationaal oceanologisch lange

Memorabel jaar

Nederlandse industrie. Verder haalde

het Britse Oil Supply Office (OSO), dat er

van Gasunie om op dit eiland of op de

innovatieve producten en diensten

termijn programma. De Raad kreeg

Zoals eerder gemeld waren 1974 en 1975

de Raad de touwtjes aan met het

alles aan deed om de eigen industrie te

Maasvlakte een overslagstation voor

die wereldwijd hun weg vonden.

hierin twee afgevaardigden. Op 1 juli

voor de Raad memorabele jaren.

European Diving Technology Committee

bevoordelen ten opzichte van die uit het

vloeibaar gas (LNG terminal) te realiseren.

het overleg met de rijksoverheid over het

1974 bood de Raad de ministeries

Naast de forse toename van het aantal

en met het Nederlands Centrum voor

buitenland. In de jaren daarop zou die

Een ander, heel bijzonder project dat

Gestage groei

van Economische Zaken en van

begunstigers en het feit dat het ministerie

Handelsbevordering (NCH).

beschermende rol steeds nadrukkelijker

in die periode op de Maasvlakte werd

Na de opstartfase in 1971/1972 maakte

Wetenschapsbeleid het rapport

van Economische Zaken financiën

Dit laatste om gezamenlijke deelnames

worden en in Noorwegen ontstond door

uitgevoerd, was de bouw van een

de Raad in de daaropvolgende jaren

‘Windkrachtcentrales op de Noordzee’

beschikbaar stelde, deed ook een nieuw

aan beurzen in het buitenland voor te

de dominante rol van Statoil eenzelfde

enorme betonnen kolos, een zogeheten

een gestage groei door. Het aantal

aan. Hierin waren de technische

boegbeeld zijn intrede. Bestuurder van

bereiden. Werd in het begin aan twee

beeld. Een door de Raad gehouden

gravity base structure (GBS) met een

begunstigers steeg van 43 naar 122

mogelijkheden en economische aspecten

het eerste uur C.L.W. Fock gaf namelijk

buitenlandse beurzen deelgenomen, in

enquête leverde een reeks van reacties op

gewicht van 300.000 ton. Bouwer was

eind 1975. In dat jaar nam hun aantal

van windkrachtcentrales op de Noordzee

op 28 februari 1975 de voorzittershamer

1975 was dit aantal verhoogd naar acht.

van bedrijven die ernstige schade

ANDOC, Anglo Dutch Offshore Concrete.

zelfs met 50 procent toe. Bureau IRO

opgenomen. Voornaamste conclusie was

door aan P.J.S. (Piet) de Jong.

ondervonden van deze protectionistische

Opdrachtgever voor de bouw van deze

kreeg het steeds drukker. En de leden

dat hiervoor meer onderzoek nodig was.

Oud minister-president, voormalig

Eerste olie en gas

houding. Reden voor de Raad om dit bij

voor het Britse Dunlin platform bestemde

van de Raad namen vaker zitting in

Tevens vroeg de Raad de overheid iets te

onderzeebootcommandant en KVP’er in

Niet alleen voor IRO, maar ook voor de

het ministerie van EZ aan te kaarten. Tevens

fundatie was Shell UK Exploration and

commissies en werkgroepen, waaronder

doen aan de dubbele belastingheffing

hart en nieren. Eerder was al het besluit

olie- en gassector zelf was 1975 een

besloot de Raad zelf ook een onderzoek in

Production. Zes sleepboten sleepten de

ook deelname aan het regulier overleg

met betrekking tot het werken op zee in

genomen dat het gehele bestuur zou

memorabel jaar. Op 18 juni werd de

te stellen. Dit laatste zou een jaar later

kolos in juli 1976 voor verdere afbouw

met het ministerie van Economische

het buitenland. Om het regulier overleg

aftreden om de begunstigers in de

eerste olie aangevoerd uit het Britse

samen met een Brits bureau worden

naar Stavanger. Na voltooiing aldaar werd

Zaken. Dit ministerie kreeg steeds

met het ministerie van Economische

gelegenheid te stellen een nieuw

Argyll veld. Hetzelfde gebeurde op 21

opgepakt. De resultaten hiervan werden

het betonnen gevaarte in de Britse sector

meer belangstelling voor de offshore-

Zaken verder vorm te geven, werd in

bestuur te benoemen.

oktober uit het Noorse Ekofisk veld en

aan het EZ-ministerie gepresenteerd.

in 152 meter diep water geplaatst.

36

37


40

jaar IRO | Felicitatie

DaMen sHiPRePaiR RotteRDaM congRatulates iRo on its 4o yeaR anniveRsaRy

Congratulations on your

Damen shiprepair Rotterdam is a Maintenance, Repair and conversion yard, located strategically in the centre of main port Rotterdam, easily accessible through the deep draft waterways without any locks, bridges or other obstacles.

40

Key words in our organisation:

th

■ seRvice ■ flexibility ■ quality & safety ■ ManageMent contRol

Member of the DAMEN SHIPYARDS GROUP

D A M E N   S H I P R E PA I R   R O T T E R D A M Admiraal de Ruyterstraat 24 3115 HB  Schiedam

P.O. Box 22     3100 AA  Schiedam

Port 550

The Netherlands

phone  +31 10 204 12 22 fax  +31 10 473 25 77

anniversary IRO!

dsr@damenshiprepair.com  www.damenshiprepair.com 

Van Beest B.V. Manufacturer and supplier of wire rope- and chain accessories with offices in The Netherlands, Germany, France and the USA. Registered trade name Green Pin®, a genuine made in Holland product.

Van Beest B.V. feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan! Registered trade marks ‘Green Pin’ and ‘Excel’

E-mail: sales@vanbeest.com

38

BEES_11308_ADV_GP_183x125_v1.indd 1

www.vanbeest.com

Member of Van Beest International 29-09-11 11:42

39


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

productie gebracht. De Nederlandse

basis van overtreffend vakmanschap

Dit sloeg onder andere op het ontwerp

NAM kreeg een vergunning om onder

overheid verleende dat jaar

en specialisme, ondersteund door een

en de bouw van boorschepen, pijpen-

bepaalde voorwaarden boorwerk uit

winningsvergunningen aan de NAM,

grote mate van doelmatigheid en

leggers, offshorekranen en de SPAR boei

te voeren in de Ameland concessie en

Petroland, Placid en Pennzoil. Heerema

organisatorische souplesse, te werken’.

voor het Brent project. In 1978 ging IRO

Union Oil vond op haar beurt olie in

Eerste contactbijeenkomsten

en NOC plaatsten op hun beurt in het

Wel kwamen er langzaam maar zeker

als coördinator een belangrijk rol vervullen

het Q1 blok. Petroland bereidde de

Bureau IRO kreeg het steeds drukker.

buitenland orders voor de bouw van

nieuwe afzetgebieden in Brazilië,

voor het Marien Technologisch Speurwerk

start voor van de gasproductie uit het

Voor het afleggen van bedrijfsbezoeken

grote halfafzinkbare kraanvaartuigen.

Indonesië en Mexico. Landen die de

(MaTS), dat in eerste instantie dertig

L7 blok. Het aantal begunstigers daalde

werd J. van Schermbeek aangetrokken,

Gelukkig waren bij deze opdrachten ook

Raad bestempelde als nieuwe

onderzoeksprojecten omvatte. Het

in 1979 na vele jaren van toename naar

Tien jaar onderweg

die dat jaar bij zo’n 45 bedrijven langs

veel Nederlandse toeleveranciers

aandachtsgebieden.

ministerie van EZ had hiervoor eind 1977

171. Het accent van de activiteiten van

Na een paar magere jaren volgde

zou gaan. Hiermee werd voldaan aan

betrokken. In Japan liepen voor Heerema

De tow-out van het door Penn & Bauduin

een subsidiebedrag van bijna 6 miljoen

de Raad kwam steeds meer te liggen

ondanks de heersende recessie in

de wens van de begunstigers om vaker

de Balder en de Hermod en voor NOC

in Dordrecht gebouwde Brent-C dek trok

gulden beschikbaar gesteld.

op de olie- en gasindustrie offshore en

1981 weer een jaar vol bedrijvigheid.

contact te hebben met de Raad. Het

de Narwhal van stapel.

dat jaar veel belangstelling. Deze werf

niet meer, zoals het oorspronkelijke

IRO bestond tien jaar. Nieuwe velden

aantal begunstigers steeg in 1976 tot 150.

zou kort daarop samengaan met Groot

Om nog beter met de begunstigers

plan, op een breed scala aan

werden in productie genomen en

Deze trend zette zich ook in het volgende

Nog meer tegenslag

International (Grootint) uit Zwijndrecht.

te kunnen communiceren, ging de

oceanologische zaken.

nieuwe ontwikkelingen voorbereid.

jaar door toen er nog eens 20

Het jaar 1978 was voor de Nederlandse

Ook de werven van Hollandia en Kloos

verschijningsfrequentie van het IRO

begunstigers bijkwamen. Het jaarverslag

offshore-industrie geen gunstig jaar en de

werden samengevoegd. En president

Journaal naar één keer per week.

Politieke onrust

en Helder, werd een olieleiding naar

over 1977 meldt dat de begunstigers

vooruitzichten waren ook niet

van de raad van bestuur van Grootint,

Het aantal begunstigers nam dat jaar

In 1980 bleven de olieprijzen stijgen.

IJmuiden aangelegd. En Nederlandse

qua bedrijfsomvang in verschillende

hoopgevend. Daarbij ging het Britse

J. de Groot, en algemeen directeur van

met vijf bedrijven toe tot 175.

Vooral de politieke onrust in het Midden-

toeleveranciers slaagden erin hun

categorieën waren ingedeeld, elk

Offshore Supply Office (OSO) een nog

Hollandia Kloos, R.M. Lubbers, werden

Oosten was hiervoor verantwoordelijk.

inbreng in de Britse en Noorse sector

met een eigen tarief om de Raad te

nadrukkelijkere rol spelen bij het

voorgedragen om per 1 januari 1979 in

Stijgende olieprijzen

Dit bood wel een steeds beter perspectief

te vergroten. De wereld keek ademloos

ondersteunen. Tevens vroeg de Raad een

beschermen van de eigen industrie en

het bestuur van de Raad zitting te nemen.

Het jaar 1979, ook wel het jaar van de

voor een rendabele ontwikkeling van

toe toen in Noorwegen het enorme

hogere bijdrage aan alle begunstigers.

werden steeds meer concessies verleend

tweede oliecrisis genoemd, kenmerkte

marginale velden. De Raad besloot zich

Statfjord-B platform naar buiten gesleept

Om de personeelsbezetting te versterken

aan de Britse staatsoliemaatschappij

Op de tiende editie van de OTC beurs in

zich door een onvoorspelbare en grote

breder te gaan oriënteren, zich meer te

en geïnstalleerd werd. Hierbij speelden

werden nieuwe mensen aangenomen.

BNOC. Ook de toegang tot de Noorse

Houston (mei 1978), kreeg IHC Holland

stijging van de olieprijzen, de bepalende

richten op nieuwe ontwikkelingen en

onder meer Heerema en Wijsmuller een

In april trad K.D. (Kai) Waterreus in

sector werd steeds moeilijker. Een en

de Distinguished Achievement Award

factor voor de investeringen in de

meer te doen aan exportbevordering

belangrijke rol. Verder leverde RDM het

dienst voor de verzorging van het

ander leidde in het jaarverslag tot het

uitgereikt, als erkenning voor het

kapitaalintensieve offshore-industrie.

en voorlichting. Ook zou meer aandacht

booreiland Maersk Endeavour op. Dit

informatiebeheer en in mei F.W. de Nie

volgende statement van de Raad: ‘De

ontwerp en de daaropvolgende bouw

Per vat ging de prijs op de spotmarkt

geschonken worden aan kleine

eiland was gebouwd naar een ontwerp

voor het administratiebeheer en

Nederlandse offshore-industrie kan

van succesvol inzetbaar materieel ten

van 13 naar 40 dollar en meer. Geen

servicebedrijven en toeleveranciers en

van het Nederlandse ingenieursbureau

archiefzaken. Voor het eerst organiseerde

slechts stand houden door op

behoeve van de offshore-industrie.

Vanuit het Q1 blok, met de velden Helm

wonder dat de winsten van de

werd besloten de touwtjes met de USSR

Gusto Engineering. De werf leverde

de Raad dat jaar ook zogeheten informele

oliemaatschappijen verdubbelden.

(voormalige Sovjetunie) aan te halen.

verder ook de 3.270 ton wegende SALM

contactbijeenkomsten. De eerste bij

Een positief effect was dat hierdoor de

Tevens vond een statutenwijziging plaats

voor het Britse Fulmar veld van

Boskalis in Papendrecht en de tweede

rendabele ontwikkeling van kleine of

om de begunstigers meer bij de

operator Shell op. Bij de installatie van

bij Koninklijke Fabrieken Penn & Bauduin

marginale olie- en gasvelden in beeld

activiteiten van IRO te kunnen betrekken.

deze afmeerfaciliteit zette Heerema de

in Dordrecht. Naast veel werk voor het

kwam. In die periode bestempelde men

Het aantal begunstigers liep dat jaar

Hermod in en vestigde hiermee een

European Diving Technology Committee

een olieveld van 10 miljoen vaten en

verder terug naar 165. In 1980 vond

nieuw hefrecord. Revolutionair was de

nam bureaudirecteur Koos Huijskens

een gasveld van 2 miljard kubieke meter

eveneens een wisseling van de wacht

bouw van het Underwater Manifold

ook deel aan de werkgroep van de

aan winbare reserves als marginaal.

plaats. Na vijf jaar voorzitterschap volgde

Centre (UMC) voor Shell en Esso

Commissie Voorbereiding Duikwetgeving.

Voor de Raad reden om de rijksoverheid

oud-directeur van Smit Internationale,

door de HCG werf in Schiedam.

Om de begunstigers sneller over allerlei

aan te sporen de ontwikkeling van

P.E.E. Kleyn van Willigen, Piet de Jong op.

Dit verzamelcentrum werd later in het

zaken te informeren, verscheen in januari

deze velden te bevorderen.

Op 27 maart van dat jaar brak op de

Britse Cormorant veld geïnstalleerd.

1977 het eerste nummer van het IRO

Noordzee in een zware storm één van

Journaal. In totaal zouden dat jaar 21

Veel aandacht trok in 1979 het ontwerp

de poten van de Alexander L. Kielland af,

Al deze positieve ontwikkelingen hadden

edities van deze periodiek worden

van drie boorschepen en een zelfheffende

waardoor dit halfafzinkbare

ook een gunstige invloed op het aantal

uitgebracht. Voor de toeleveranciers

booreiland door Gusto Engineering uit

accommodatieplatform kapseisde en

begunstigers dat van 165 steeg naar 193.

viel in 1977 het aantal platformen dat

Schiedam alsmede de verkoop van

zonk. Hierbij kwamen 123 mensen om

In mei 1981 richtten diverse IRO-

gebouwd werd tegen. In de Britse sector

NOC aan de Amerikaanse maatschappij

het leven. Deze ramp bracht een flinke

begunstigers het Dutch Offshore

werden de velden Brent en Claymore in

J. Ray McDermott Oceanic Contractors.

schok in de offshoresector teweeg.

Consortium (DOC) op om projecten in

40

41


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

Mexico te kunnen uitvoeren.

activiteiten op het NCP.

en de offshore nu en in de toekomst’.

In oktober organiseerde de Raad

zou met de Balder het dek in het K18

Verder stond deelname op het

De Nederlandse platformbouwers hadden

De bijeenkomst werd bijgewoond door

opnieuw een conferentie, getiteld

blok worden geïnstalleerd. Hiermee werd

programma aan de varende expositie

wederom een goed jaar en zwarelading

H.K.H. Prinses Margriet en mr. Pieter van

‘Offshore Steel Structure Conference’.

wederom een nieuw hefrecord gevestigd.

Holland Expo 2, die geheel was gericht

rederijen als Wijsmuller Transport,

Vollenhove.

Na eerst hierover onder de Nederlandse

Conoco maakte bekend het Logger veld

op Zuidoost-Azië. In dat jaar stelde het

International Transport Contractors

duikbedrijven een enquête te hebben

in blok L16 te willen gaan ontwikkelen.

ministerie van Defensie een werkgroep

(ITC), Mammoet, Jumbo en Goliath

Naast de jaarlijkse publicatie van de

gehouden, lanceerde de Raad een

Gusto Engineering kreeg de opdracht om

in die aanbevelingen moest gaan doen

maakten naam in de internationale

Engelstalige Directory, die inmiddels de

voorstel voor de oprichting van een

voor Micoperi een groot kraanvaartuig

om het Duikmedisch Centrum van de

offshore-sector. Scheepswerf De

naam Netherlands Offshore Catalogue

Conoco kreeg op haar beurt een

stichting actief op het gebied van

met twee kranen met een gezamenlijk

Koninklijke Marine om te zetten in een

Hoop begon aan de bouw van de

had gekregen, ging Uitgeverij Spoor &

winningsvergunning voor het Kotter

onderwater- en duikwerkzaamheden.

hefvermogen van 14.000 ton te

Stichting Nationaal Duikcentrum (NDC).

eerste van een serie geavanceerde

Partners uit Bloemendaal het vakblad

veld in het K18 blok. Hiervoor gunde de

Met als resultaat dat in augustus de

ontwerpen. Heerema kondigde aan de

Namens IRO nam Koos Huijskens zitting

duikondersteuningsvaartuigen.

Focus on Holland uitgeven. Verder lukte

oliemaatschappij de bouw van een groot

Stichting Nederlandse Associatie van

hefcapaciteit van haar kraanvaartuigen

het nog altijd om iedere week een

productieplatform in delen aan Heerema/

Duikondernemingen (NADO) werd

Balder en de Hermod te gaan opvoeren

THC, HCG en Grootint.

opgericht. Zij moest de belangen gaan

van 7.000 naar 9.000 ton. Dit gebeurde

behartigen van de Nederlandse

kort nadat de offshoreaannemer een

Veel manifestaties

duikondernemingen. De grote animator

installatiecontract had gesloten met Norsk

Het jaar 1984 stond niet alleen in

was bureaudirecteur Koos Huijskens,

Hydro voor de Noorse Oseberg A en B

in deze werkgroep. Tot slot zagen in 1981 nog vier discussiegroepen het levenslicht.

Op 28 september produceerde het

IRO Journaal uit te brengen. De oplage

Hier konden begunstigers brainstormen

Helm veld uit het Q1 blok de eerste

hiervan werd dat jaar verhoogd naar

over onderwerpen als nieuwe

Nederlandse Noordzee-olie. Op 5

1.000 exemplaren.

ontwikkelingen, rol toeleveranciers,

oktober volgde het in hetzelfde blok

exportbevordering, voorlichting en

gelegen Helder veld dit voorbeeld.

Samen met NOGEPA werd in december

het teken van deelname aan veel

die ook tot voorzitter van de NADO werd

platformen. De NAM plaatste op haar

speurwerk (onderzoek).

Langzaam werd de productie opgevoerd

1983 weer een voorlichtingsdag voor

buitenlandse beurzen, maar ook van

benoemd. IRO nam het secretariaat voor

beurt een order bij HBG voor de bouw

haar rekening.

van het Ameland Westgat 1 (AWG1)

tot 15.000 vaten per dag. De olie werd

de begunstigers georganiseerd.

het houden van een opmerkelijke reeks

Opgaande lijn

via een pijpleiding naar een terminal

Hier presenteerden acht in de

manifestaties in eigen land. Op 25 en

Terwijl de OPEC een productieplafond

in Amsterdam verpompt. Op het NCP

Nederlandse sector actieve operators

26 januari organiseerde IRO in het

Grootint uit Zwijndrecht maakte dat jaar

de Nederlandse sector voor het eerste

instelde om de daling van de olieprijzen

vonden diverse olie- en gasvondsten

hun plannen voor 1984.

Promenadehotel in Den Haag een groot

naam met de record-loadout van de

compressie te gaan toepassen. Hiervoor

te beteugelen, bleef de offshore-sector op

plaats en NAM ging van start met de

internationaal congres, getiteld ‘Offshore

grote dekmodule voor het Kotter platform

werd een speciaal compressieplatform

de Noordzee zich in 1982 onverminderd

aanleg van een tweede gasleiding vanuit

Het ministerie van Economische Zaken

Pipeline Conference’. Op dezelfde locatie

van Conoco. De module woog maar liefst

gebouwd dat vanaf 1986 in de blokken

verder ontwikkelen. Op de algemene

het K15 blok via Callantsoog naar de

maakte bekend voornemens te zijn om

vond op 15 maart de algemene

3.700 ton en werd op platformtrailers

K7, K8, K11 en K14 gas zou gaan

begunstigersbijeenkomst, gehouden

gasterminal bij Den Helder.

Petroland een winningsvergunning te

jaarbijeenkomst plaats. Deze had als

met in totaal 1.100 wielen de

comprimeren. Dit was nodig omdat de

platformcomplex en kondigde aan in

verlenen voor de concessie Zuidwal,

thema ‘Nederland in de wereld van de

constructiehal uit gereden. Deze operatie

gasdruk uit deze velden na een aantal

thema ‘De kansen voor het Nederlandse

De Raad reageerde positief op het aan de

waar halverwege Harlingen en Vlieland

offshore’, met voordrachten van mr. G.

trok heel veel aandacht. Later dat jaar

succesvolle productiejaren terugliep.

bedrijfsleven bij de ontwikkeling

offshore-sector aangeboden beleidsplan

in de Waddenzee een groot gasveld

Wagner en drs. G.H.B. Verberg, directeur-

en toepassing van alternatieve

van EZ minister dr. J.C. Terlouw. Het plan

was aangetoond. Petroland had deze

generaal van Energie van het ministerie

energiebronnen in Nederland

beoogde de contacten te bevorderen

vergunning al twaalf jaar eerder, in

van Economische Zaken. De laatste ging

en in de rest van de wereld’.

tussen het offshorebedrijfsleven en

1971 om precies te zijn, aangevraagd.

in op de economische betekenis van de opsporing en winning van gas en olie.

op 20 januari in Den Haag, was het

de overheid. Ook nam in 1982 het

De ontwikkeling van dit veld plus de

NAM meldde dat het aantal medewerkers

aantal begunstigers weer flink toe.

aanleg van een vijftien kilometer lange

in 1981 met 200 was gestegen naar

Eind december stond de teller op 220.

gastransportleiding naar Harlingen en

Op 24 mei nam IRO deel aan het

de bouw van een gasbehandelingsstation

symposium ‘Den Helder expands for

2.400 en dat de maatschappij steeds meer orders bij het Nederlandse

Boom op Noordzee

zou een investering van 1 miljard

Offshore’. Hier deed prof.dr. Peter Odell

bedrijfsleven plaatste. Van de 450 miljoen

In de daaropvolgende jaren hield de

gulden gaan vergen.

het doemdenken over het snel leegraken

gulden, uitgegeven in 1981, was 75

drukte op de Noordzee aan. Nederlandse

van olie- en gasvelden op de Noordzee

procent in eigen land terechtgekomen.

toeleveranciers slaagden er steeds vaker

af als een sprookje. Verder besloot IRO

Verder verwachtte NAM voor 1982 een

in orders uit Noorwegen en Engeland

om samen met de Vereniging Amsterdam

verdere stijging van de investeringen.

binnen te halen. Vooral de platform-

Ymuiden Offshore Port (AYOP) later in

Meer hierover werd later in het jaar

bouwers en contractors als Heerema en

dat jaar de eerste Holland Offshore beurs

bekend op de tweede voorlichtingsdag

Boskalis waren hierin heel succesvol.

in de RAI te Amsterdam te organiseren. Het evenement werd op 21 november

voor de begunstigers. Zeven operators gaven een voordracht over hun plannen

De jaarlijkse bijeenkomst van 1983 had

geopend door Z.K.H. Prins Claus der

voor 1983 ten aanzien van hun

als thema ‘Het Nederlandse bedrijfsleven

Nederlanden.

42

43


40

jaar IRO | Felicitatie

Atlas Services Group feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

> gas treatment solutions cirmac.com

nitrogen

biogas

An innovative mind behind gas treatment technology. That is Cirmac International. Operating worldwide, specializing gas treatment systems for 30 years. Cirmac International operates in the field of gas treatment, gas production and biogas upgrading. Specialist and one of the leading suppliers of customized nitrogen packages for the on- and offshore oil & gas industry for the refineries and other industries.

With more than 20 years of practical experience in biogas upgrading Cirmac provides three of the most effective and efficient gas treatment systems: membrane separation, PSA and the LP CooabÂŽ scrubbing system with the lowest methane emission in the world.

Cirmac International congratulates IRO with their 40th anniversary!

www.atlasservicesgroup.com

Cirmac International bv

P.O. Box 995 | 7301 BE Apeldoorn

[ tel ] +31 [0]55 534 0110

[ fax ] +31 [0]55 534 0050

[ mail ] info@cirmac.com

[ web ] www.cirmac.com

ALS BEURSEXPEDITEUR

FELICITEERT VAN DER HELM - HUDIG IRO MET HAAR 40-JARIG BESTAAN!

challenge us Your Dedicated Oil & Gas Logistics Specialist Kuehne + Nagel provides tailor-made solutions to meet the requirements of the Oil & Gas industry. Our dedicated Oil & Gas staff (more than 600) within the worldwide network ensure that your shipments are in safe hands anywhere in the world. Kuehne + Nagel’s Oil & Gas capabilities encompass all transportation services to move your freight throughout the entire supply chain. Our warehousing facilities at Moerdijk and Schiphol are strategically located within the Netherlands for further European and International forwarding, whether it be import /export, any modality. Our warehouses provide bonded areas, cross-dock facilities and the required value added services.

Putting the Energy into your Supply Chain!

www.kuehne-nagel.com

knspl.po@kuehne-nagel.com

+31 (0)252 467 489

Van der Helm - Hudig

www.helmhudig.com || +31 (0) 10 506 65 00

44

45


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

Het platform werd uitgerust met twee

voor platformen die na oplevering in het

Het gevolg was dat oliemaatschappijen

10MW compressoren en werd op 85

P15 blok voor de kust van Scheveningen

hun exploratieprogramma’s afbliezen

kilometer ten noordwesten van Den

moesten worden geïnstalleerd. Conoco

en investeringen in nieuwe

Helder in het K14 blok geïnstalleerd.

zou eind augustus het Logger veld in

ontwikkelingsprojecten uitstelden.

Huisman haalde het nieuws met de

productie nemen. En Smit Internationale

Op de jaarbijeenkomst op 19 maart in

Nieuwe huisstijl

bouw en installatie van twee zware

meldde dat zij bij Van der Giessen-

Den Haag, met als thema ‘De rol van de

IRO ging het jaar 1986 van start met

mastkranen, elk met een hefcapaciteit

de Noord in Krimpen aan den IJssel

overheid en het bedrijfsleven in de

een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

van 550 ton, voor het nieuwe

twee halfafzinkbare werkeilanden

offshore’ was de stemming erg bedrukt.

Tevens werd het aantal tekstpagina’s

zwareladingvaartuig Happy Buccaneer.

liet bouwen naar een ontwerp van

Als toevoeging besloot de Raad een

van het IRO Journaal uitgebreid met

Marine Structure Consultants (MSC)

themabijeenkomst te organiseren, waar

productinformatie en specials. Een eigen

Ook dit jaar kregen IRO-begunstigers

uit Hardinxveld-Giessendam. De

de gerezen problematiek eveneens aan

columnist werd aangetrokken die onder

weer volop de gelegenheid om contacten

inmiddels traditie geworden NOGEPA

de orde zou worden gesteld. Op 9 april

het pseudoniem Diepduiker ging

te leggen met de oliemaatschappijen.

voorlichtingsbijeenkomst werd op 11

werd deze bijeenkomst, met als thema

schrijven. Kai Waterreus verliet na tien

Op 19 december werd voor de vierde

december gehouden. Dit keer waren

‘De gevolgen van de fluctuerende olieprijs

jaar IRO en ging op 15 september

keer de NOGEPA voorlichtingsdag

maar liefst twaalf operators naar

voor de offshore-industrie’, in de RAI te

bij TNO-IWECO aan de slag.

gehouden. Hier maakte de operators

Restaurant Engels in Rotterdam gekomen

Amsterdam gehouden. Sprekers waren

hun plannen voor 1985 bekend.

om hun plannen voor het komende jaar

prof.dr. Peter Odell, directeur van het

Positief nieuws kwam van NAM die in

bekend te maken. Opmerkelijk was wel

Centrum voor Internationale

januari 1986 de gasproductie uit het

Net als in voorgaande jaren waren de

Philips Gloeilampenfabriek middels de

De Stichting Nationaal Duikcentrum

dat enkele oliemaatschappijen nogal

Energiestudies aan de Erasmus

Ameland Westgat gasveld opstartte.

oliemaatschappijen ook in 1984 op de

presentatie ‘Geen IRO maar EURO’ dat

Nederland ging samen met enkele

forse kritiek uitten op het Nederlandse

Universiteit in Rotterdam, en drs. G.H.B.

Met twee productielocaties, één op het

Noordzee heel succesvol in het vinden

de tijd rijp was voor een Europese Raad

bedrijven van start met een experiment

bedrijfsleven over opdrachten die te laat

Verberg, directeur-generaal voor Energie

eiland en één zo’n twee kilometer uit de

van nieuwe olie- en gasvelden. In de

voor Oceanologie.

in een voormalige, 720 meter diepe

werden opgeleverd.

van het ministerie van EZ. Oplossingen

kust. Mercon Steel Structures haalde de

Nederlandse sector stonden inmiddels

leken niet direct voorhanden. Geconcludeerd

grootste opdracht sinds de oprichting in

in totaal ruim zestig platformen en

De Raad presenteerde verder een nieuw

Roermond. Hierin konden duikapparaten

Derde oliecrisis slaat toe

werd dat de oliemaatschappijen

1976 binnen. De werf moest voor Norsk

lag er bijna 1.000 kilometer aan

strategisch plan voor de periode 1986-

worden getest, drukproeven worden

Aan de offshore-boom op de Noordzee

ondertussen hun investeringen al met

Hydro vier boormodules voor het

pijpleidinginfrastructuur.

1988 met betrekking tot het Marien

uitgevoerd en duikers worden opgeleid.

kwam in 1986 onverwacht een einde

ruim 30 procent hadden teruggeschroefd.

Oseberg B platform gaan bouwen.

mijnschacht van de Beatrixmijn bij

Technologisch Speurwerk (MaTS).

Verder werkte deze stichting met IRO aan

toen de olieprijzen op de wereldmarkt

Moeilijke jaren stonden de ongeveer

HCG verwierf een order van Conoco voor

Nog meer protectionisme

Onder leiding van IRO ging

de voorbereidingen voor het Duikbesluit.

dramatisch inzakten. Lagen de prijzen in

1.600 in Nederland direct bij de offshore-

de bouw van een groot living quarters

Op 24 januari 1985 berichtte directeur-

drs. B. de Wit een marktonderzoek

IRO ontving verder het bericht dat Edward

november 1985 nog rond de 30 dollar

sector betrokken bedrijven te wachten.

voor de Britse V-velden. Mannesmann

generaal van Industrie drs. J. Leliveld dat

uitvoeren, getiteld ‘De Investeringen op

P. Heerema het Heerema-concern had

per vat, in de eerste helft van 1986 waren

naar zijn mening IRO in de loop der

het Nederlandse Plat 1985-1990.

verlaten en dat dit nu zou worden geleid

ze tot ver onder de 20 dollar per vat

IRO organiseerde dat jaar nog een

nieuws door de renovatie van zeven

jaren was uitgegroeid tot een volwaardige

Intern vond in 1985 weer een wisseling

door zijn broers Pieter als president en

gezakt. Maar het absolute dieptepunt

aantal evenementen, waaronder in

boormodules, afkomstig van het Noorse

organisatie op het gebied van de

van de wacht plaats. Voormalig VNO-

Hugo als vice-president. Edward zelf

werd in juli bereikt toen de prijs van

februari in het Okura Hotel in Amsterdam

Edda platform. Phillips Petroleum wilde

offshore-industrie, waarvan de kosten

voorzitter mr. C. van Veen nam op 21

richtte Allseas Marine Contractors op.

de Brent olie zelfs tot onder de 9 dollar

de conferentie ‘Construction Offshore

deze gerenoveerde modules opnieuw

in principe door de belanghebbenden

februari 1985 de voorzittershamer

Het nieuwe bedrijf kondigde in 1986

per vat daalde.

(ConOff)’. Verder werd medewerking

inzetten op het Ekofisk 2/4K platform.

zelf gedragen moesten worden. Dit

over van P.E.E. Kleyn van Willigen.

aan met de eerste zelfvarende dp

verleend aan de Noors-Nederlandse

Nog niet eerder was een dergelijk project

betekende dat IRO na 1986 geheel

Nederland uit Fijnaart kwam in het

monohullpijpenlegger op de markt te

Offshoredag. Ook was men

in West-Europa uitgevoerd. Penn &

op eigen kracht verder moest en geen

Verder volgde ir. C. (Cornelis) van der

zullen komen. Neddrill, de enige die tot

medeorganisator van de conferentie

Bauduin leverde de L13-FC-1 topsides

gesubsidieerde instelling meer was.

Burgt, hoofdingenieur-directeur van de

dan alleen boorschepen en zelfheffende

‘Duplex Stainless Steel 86’, die in het

op aan de NAM. Bijzonder hieraan was

De Raad gaf als reactie dat zij dit een

Directie Noordzee van Rijkswaterstaat,

booreilanden in haar vloot had, deelde

NCH in Den Haag werd gehouden. In juni

dat de topsides van het productie- en

positieve ontwikkeling vond en dankbaar

op 1 juli 1985 Koos Huijskens op als

mede dat zij een halfafzinkbaar

organiseerde IRO bij TNO in Delft nog

puttenplatform al met elkaar waren

was dat het ministerie van Economische

bureaudirecteur. Vanwege zijn grote

booreiland had aangekocht. Dit eiland,

een ‘Monopod Conferentie.’ Ondanks

verbonden en in één hijs met de kranen

Zaken jarenlang een enorme steun was

verdiensten voor de Nederlandse

dat Neddrill 6 werd gedoopt, onderging

de heersende recessie werd de beurs

van de Hermod offshore werden

geweest bij de opbouw van IRO.

offshore-industrie werd Huijkens bij

bij Verolme Botlek in Rotterdam een

‘Holland Offshore 86’ een eclatant succes.

geïnstalleerd. Het totale gewicht kwam

zijn afscheid de zilveren legpenning

conversie. Oliemaatschappij Amoco

De vakbeurs was met 420 standhouders

hierdoor op 4.500 ton. En de Heerema

Op de jaarbijeenkomst van 1985 stelde

van de Maatschappij voor Nijverheid

plaatste voor 100 miljoen gulden een

vijftig procent groter dan de eerste

werf in Vlissingen leverde het voor Unocal

president-directeur W. Dekker van NV

en Handel uitgereikt.

bouworder bij Grootint en Heerema

editie en trok bijna 11.000 bezoekers.

gebouwde Helder-B tripodplatform op,

46

47


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

gevolge van de winning van olie en gas

en presenteerde het rapport ‘Beleidsvisie

samenwerking tussen het Oost-

het bedrijfsleven van beide landen

uit dit veld. Als kerstcadeautje steeg de

Speurwerkcommissie MaTS aan de

Canadese en Nederlandse bedrijfsleven

worden bevorderd. IRO had eerder

olieprijs eind december weer naar 18

minister van EZ t.a.v. het stimuleren

te bevorderen. Op de NOGEPA

al Consultbureau Konst uit Den Haag

dollar per vat.

van de technologische ontwikkelingen’.

voorlichtingsdag voor begunstigers

de opdracht gegeven om het Noorse

Bij Bureau IRO vertrokken dat jaar veel

presenteerden elf operators hun plannen

R&D-beleid te onderzoeken en te kijken

Intern trad op 1 november 1986 Peter

oudgedienden. Als eerste nam ir. P.J.

voor de toekomst. Hieruit bleek dat er

waar er mogelijkheden waren voor

Massolt in dienst van IRO. Hij ging de

(Paul) van Ervens Dorens afscheid.

maar nauwelijks nieuwe investeringen

bilaterale samenwerking.

marketing en de externe contacten

Hij werd opgevolgd door ir. J.F.P. (Peter)

hadden plaatsgevonden, waarmee het

verzorgen.

Schönfeld. In dienst traden H.G. (Harry)

der Giessen-de Noord en in september

Zuidwijk als medewerker financiële

de vier boormodules voor het Oseberg B

rampjaar 1987 werd afgesloten.

Naast extra aandacht voor Noorwegen focuste de Raad ook meer en meer op

die de Hermod vervolgens offshore in

Rampjaar

administratie en ir. G.A. (Frans) van

platform van Norsk Hydro door Mercon.

Recessie houdt aan

Canada. IRO-voorzitter mr. C. van Veen

het Q1 blok plaatste. Bij de werf Boele in

De effecten van de een jaar eerder

Dongen als manager technologische

Een absoluut hoogstandje was eerst in

IRO ging het nieuwe jaar van start met

pleitte in Calgary, tijdens het bezoek van

Bolnes werd het geavanceerde dp

ontstane oliecrisis werden in 1987 pas

ontwikkeling. Freelance journalist Paul

juli het opvijzelen van het 10.500 ton

het houden van een contactbijeenkomst

Koningin Beatrix aan Canada, voor het

pijpenlegvaartuig Lorelay van Allseas

goed merkbaar. Werven moesten sluiten

Schaap fungeerde een groot deel van

wegende dek van het hotelplatform in

bij Frisian Shipyards in Harlingen.

aanhalen van de onderlinge banden.

Marine Contractors gedoopt. Bij de

of inkrimpen, schepen werden opgelegd

het jaar als ad-interim hoofdredacteur

het Noorse Ekofisk veld. En vervolgens

Deze was samen met de STOGIN,

Hij deed dit op een Nederlands-Canadees

festiviteiten was ook V&W-minister

en bedrijven fuseerden. Zoals Fugro uit

van het IRO Journaal. Op 1 oktober

in augustus, in 24 uur tijd, het gelijktijdig

het Samenwerkingsverband van

symposium over de olie- en gasindustrie.

N.Smit-Kroes aanwezig. Directeur

Leidschendam, met ir. G-J Kramer als

volgde de aanstelling van een nieuwe

opvijzelen van vijf dekken van Ekofisk

Toeleveranciers aan de Olie- en Gas-

Ondertussen was tussen IRO en de

Edward P. Heerema vertelde dat er al vier

president-directeur, met McClelland uit

hoofdredacteur, Feico Houweling.

platformen met een totaalgewicht van

industrieën in Noord-Nederland,

Canadese zusterorganisatie NIOA al een

pijpenlegorders waren geboekt voor de

Houston. Deze bedrijven waren destijds

23.000 ton. Deze werden met 72

georganiseerd. In februari volgde een

uitwisseling tot stand gebracht van

Lorelay. Als gevolg van de onverwachte

de twee grootste geotechnische

Naast de reguliere uitgaven verschenen

hydraulische cilinders ongeveer zes meter

bijeenkomst met vertegenwoordigers

studenten die werden ingezet om de

recessie ging het minder goed met de

ingenieursbureaus ter wereld.

dat jaar ook tien speciale edities over

opgetild. Hydraudyne dwong met deze

van Gulf Publishing. Zij praatten de

samenwerkingsmogelijkheden tussen

onderwerpen als opleiding en training;

operaties wereldwijd veel bewondering

aanwezigen bij over de toekomstige

beide landen te onderzoeken. Later in dat

Heerema werf in het Schotse Lewis. Deze moest uiteindelijk door gebrek aan werk

IRO diende zelf ook de buikriem aan te

inspectie, reparatie en onderhoud;

en respect af. Het opvijzelen van de

ontwikkelingen in de sector. Dit zou een

jaar kreeg het Canadese Hibernia project

worden gesloten. Grootint meldde om

halen. Zoals al eerder gemeld, viel dit

pijpen en pompen; procesapparatuur;

Ekofisk platformen was nodig vanwege

jaarlijks terugkerend evenement worden.

groen licht en ging de Raad aan de slag

dezelfde reden 350 mensen te moeten

jaar voor het eerst de EZ-subsidie weg,

de Smit Semi’s; integrale kwaliteitszorg;

de bodemdaling door de olie- en

De bij de NAM-vestiging in Velsen-Noord

om voorstellen te maken over hoe het

ontslaan. En bij Smit-Lloyd werd de vloot

wat een inkomstendaling van ongeveer

kranenbouw. Bijzonder was editie

gasproductie uit het veld.

gehouden bijeenkomst werd bezocht

Nederlandse bedrijfsleven hierbij

van vijftig bevoorraders drastisch

40 procent betekende. TNO kondigde

nummer 24 waarin Edward P. Heerema

Neddrill kocht de jack-up Dyvi Epsilon,

door 200 mensen.

betrokken zou kunnen worden.

ingekrompen. Unocal kwam in het

aan dat haar bijdrage aan Bureau IRO

een fantastisch nieuw concept lanceerde

een MSC-CJ46 type boorplatform, en

nieuws door het nieuwe L11B platform

zou worden afgebouwd en in 1990

voor het offshore installeren van topsides

herdoopte deze in Neddrill 7. Grootint

Op 15 februari 1988 verliet Bureau IRO

In mei verhuisde het secretariaat van

uit te rusten met een vrijevalreddingboot

geheel zou stoppen. Begin 1987 raakte

met gewichten tot 55.000 ton. Hiervoor

leverde aan Placid het 6.200 ton

haar vertrouwde stek bij TNO in Delft en

het Nationaal Duikcentrum (NDC) en

van Verhoef uit Aalsmeer.

de IRO betrokken bij een uniek project

moesten twee supertankers aan elkaar

wegende K12-BP productiedek op. Dit

verhuisde naar de twaalfde verdieping

de Nederlandse Associatie van

op energiegebied. Men zou als

worden gekoppeld, zodat een groot

werd op 8 juni door de Hermod offshore

van een groot kantoorgebouw aan het

Duikondernemingen (NADO) naar

Het jaar werd afgesloten met een

informatiebron gaan fungeren voor de

installatievaartuig met een lengte van

geïnstalleerd, waarmee Heerema

Delflandplein in Delft-Zuid. De IRO

TNO-IWECO en kwam er een einde aan

bijzonder bericht dat Hydraudyne uit

Energie Databank Nederland (EDN) die

337 meter en een breedte van 140 meter

wederom een nieuw hefrecord

jaarbijeenkomst, op 24 maart gehouden

het jaren onder één dak werken met IRO.

Boxtel een order had geboekt voor het

in Petten bij het Energie Studie Centrum

zou ontstaan. Heerema verwachtte dat

vestigde. Voor de load-out bij de werf

in het Scheveningse Kurhaus, stond

opvijzelen van zes topsides van Phillips

werd ondergebracht.

dit reuzenvaartuig, dat hij naar zijn vader

was overigens een recordaantal

in het teken van de exportstrategie.

Hoogtepunten in 1988 waren een

Petroleum in het Noorse Ekofisk veld. Dit in verband met de bodemdaling ten

48

Pieter Schelte had vernoemd, rond 1990

platformtrailers, met in totaal 1.500

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

grote gasvondst van Amoco in het P18

De jaarbijeenkomst van de Raad op

wel operationeel zou kunnen zijn.

wielen, van Mammoet Transport nodig.

mr. Y.M.C.T. van Rooy, hield over dit

blok en de gunning van de bouw van

18 maart had als thema ‘Aspecten van

Ander nieuws was dat de commissaris

Verder werd bij Verolme Botlek het

onderwerp een voordracht, getiteld

de Ekofisk beschermingswand aan de

de Nederlandse Maritieme Strategie’.

van de Koningin in de provincie

booreiland Andros aangepast, zodat

‘Waar kan de overheid de Nederlandse

Nederlands-Noorse aannemers-

EZ-minister drs. R.W. de Korte hield

Friesland, Hans Wiegel, op 19 maart de

deze op de Waddenzee bij het Zuidwal

offshore-industrie helpen bij de export

combinatie Peconor. Hierin participeerde

een voordracht over de overheidsrol

eerste paal sloeg voor de gasterminal

platform acht putten kon gaan boren.

van producten op de wereldmarkt’.

naast de Hollandsche Beton Groep ook

ten opzichte van de maritieme industrie.

an Petroland in Harlingen. In april

Aan het einde van het jaar ondertekende

In dit kader ondertekenden op 8 maart

Koninklijke Volker Stevin. In dok 7 van

Samen met het ministerie van

leverde HCG twee 2.350 ton wegende

IRO een Memorandum of Understanding

EZ-minister De Korte en de Noorse

de Verolme Botlek werf werd het

Economische Zaken organiseerde IRO

gascompressiemodules op voor het

met de Canadese zusterorganisatie

minister van Olie en Energie, Arne Øien,

onderstel van de betonnen wand

op 15 september in de RAI te Amsterdam

Noorse Oseberg project. In juni werd de

Newfoundland Ocean Industries

een Memorandum of Understanding.

gebouwd. Dit bestond uit twee halfronde

de conferentie ‘Integrale Kwaliteitszorg’

eerste Smit Semi opgeleverd door Van

Organization. Dit met als doel de

Hiermee moest de samenwerking tussen

bodemsectie van elk 27.000 ton. 49


40

jaar IRO | Felicitatie

DDM DEMONTAGE EN DDM rEcruiTMENT sErvicEs felicitereN irO met haar 40-jarig bestaaN

EBN feliciteert IRO met 40 jaar vooruitgang Nederland is een aardgasland, daar mogen we best trots op zijn. De basis hiervoor is gelegd door kennisdeling, innovatie en samenwerking, hoekstenen waar IRO zich al 40 jaar voor inzet. IRO maakt zich sterk voor de sector, brengt

DDM DeMontage BV tel. +31 (0) 30 666 97 80 e-mail: info@ddm.eu DDM RecRuitMent SeRViceS tel. +31 (0) 30 666 97 76 e-mail: info@ddmrecruitmentservices.eu

mensen bij elkaar en zorgt voor vooruitgang. EBN bedankt IRO voor haar positieve bijdrage aan de Nederlandse olie- en gasindustrie.

www.DDM.eu

IROadvertentie_183x125mm.indd 1

24-10-11 09:22

Offshore Den Helder feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan 50

51


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

In februari stond weer een bijeenkomst

Een heel bijzondere gebeurtenis vond

Medio 1990 was het rapport gereed

getiteld ‘The Public Enquiry into the Piper

met Gulf Publishing op het programma.

rond de jaarwisseling plaats. Nadat Norsk

over de studie naar de gevolgen voor de

Alpha Disaster’, dat op 12 november was

Op de jaarvergadering, gehouden op 11

Hydro bekend had gemaakt dat zij de

offshore-industrie na de eenwording in

gepresenteerd. Inspecteur-generaal der

april in Wassenaar, werden presentaties

bouw van een zeer grote procesmodule

1992 van de Europese markt. Een rapport

Mijnen G. Ockeloen adviseerde het

Transitie

gegeven over de jongste ontwikkelingen

aan Grootint wilde gunnen, brak als

met een aantal belangrijke conclusies en

Ministerie van Economische Zaken om

Het jaar 1991 stond in het teken van

in de Britse, Noorse en Nederlandse

protest hiertegen op de Noorse werven

aanbevelingen. In september trad ir.

alle aanbevelingen uit het rapport

transitie. Niet voor de markt, want

sector. Hieruit bleek de verwachting dat

een grote staking uit. De opdracht

G.G. (Guus) Hutjes in dienst als research

over te nemen.

daar ging het onverminderd goed,

de markt begin jaren negentig weer zou

omvatte de bouw van een dekmodule

manager. Hij volgde Frans van Dongen

aantrekken. Als heel hoopgevend

met een gewicht van 6.500 ton voor

op. Verder liet IRO een adviesbureau

De begunstigers van IRO maakten dit jaar

consultatierondes was het duidelijk dat

beschouwde men het NOGAT project,

de tweede fase van het Oseberg project.

onder de begunstigers een onderzoek

weer drukke tijden door. Mercon kreeg

de Raad op een andere leest geschoeid

maar wel voor IRO. Na uitgebreide

de aanleg van de gastransportleiding van

Ondanks de staking ging de order toch

instellen naar de rol van de Raad, naar

de opdracht om voor Statoil twee

moest worden. Dit bleek met name

Op 6 juli raakte de hele offshore-wereld

het F3 blok naar de gasterminal bij Den

naar Grootint. Medio 1989 kwamen de

de producten en diensten en hoe er

boormodules te bouwen voor het

tijdens de jaarbijeenkomst die op 18 april

opnieuw in shock toen zich in de Britse

Helder. Op deze leiding zouden in ieder

Noorse vakbonden in actie toen Amoco

moet worden ingespeeld op bestaande

Sleipner A project en van Placid voor de

in het World Trade Centre in Rotterdam

sector van de Noordzee op het Piper

geval vier nieuwe productieplatformen

Norway de bouw van het Hod platform

behoeftes van de begunstigers.

bouw van het L11-A platformdek. C&I

werd gehouden. Het bestuur besloot om

Alpha platform een ramp voltrok, waarbij

worden aangesloten. Hiermee zou een

aan Heerema gunde. Ook deze protesten

Vanaf 1 januari 1991 besloten de

zou hiervoor de jacket gaan bouwen.

de Stichting Industriële Raad voor de

in totaal 167 mensen omkwamen. IRO

investering gemoeid zijn van 2,1 miljard

waren tevergeefs. In oktober ontving

besturen van IRO en STOGIN hun

Mobil plaatste op haar beurt een order

Oceanologie met begunstigers om

werd naar aanleiding hiervan bestormd

gulden en dat klonk de Nederlandse

Grootint opnieuw een grote Noorse

krachten te bundelen. Hierbij ging

voor de bouw van het P12 platform bij

te zetten in een vereniging met leden.

met vragen van zowel publiek als media.

toeleveranciers als muziek in de oren.

opdracht. Dit keer van Statoil voor de

STOGIN met haar dertig leden verder als

Heerema Vlissingen, en Schokindustrie

Op 11 november 1991 passeerde de akte

Samen met Statoil Netherlands gaf IRO

bouw van een 6.439 ton wegende

IRO-Noord. Door dit besluit steeg het

uit Zwijndrecht verwierf een opdracht

en hiermee werd de in Delft gevestigde

in Wassenaar een presentatie over het

Een later in dat jaar in Den Helder

module voor het Sleipner A platform. En

aantal begunstigers tot boven de 200.

voor het coaten van de pijpen voor de

Vereniging Industriële Raad voor de

Noorse Sleipner project. En aan het einde

gehouden NOGAT presentatie trok dan

kort daarop kreeg Mercon een order van

NOGAT leiding en het overgrote deel van

Olie- en Gasindustrie, afgekort IRO, een

van het jaar vond onder de leden van

ook meer dan 300 belangstellenden.

BP om een boortoren te bouwen voor

Samen met het ministerie van

de Zeepipe leiding. Petroland kondigde

feit. Ook de statuten werden aangepast.

de NOGEPA een informatieronde plaats

IRO nam dat jaar diverse acties met

het Miller project dat in de Britse sector

Economische Zaken organiseerde IRO het

aan een groot gasproductiecomplex

Het doel van de vereniging werd het

over hun investeringsplannen voor 1989.

betrekking tot de eenwording van de

van de Noordzee werd uitgevoerd. In

symposium ‘Toeleveren & Uitbesteden’ en

met satellieten in het K6 blok te willen

behartigen van de belangen van de

Al snel werd duidelijk dat het

Europese markt en gaf het Nederlands

eigen land nam NAM eind september een

op 13 en 14 maart tijdens de vakbeurs

installeren. Maersk Drilling liet in

Nederlandse toeleveringsbedrijven in de

investeringsniveau komend jaar niet veel

Economisch Instituut (NEI) in Rotterdam

nieuw hoofdkantoor in Assen in gebruik.

Holland Offshore een tweedaags congres

Singapore twee booreilanden bouwen

olie- en gasindustrie. Dit moest kunnen

zou verschillen met het huidige. Grote

opdracht na te gaan welke EG-regelingen

getiteld ‘The Offshore Industry:

naar het CJ62-ontwerp van MSC.

worden bereikt door als centraal punt

projecten waren niet in aantocht. Plannen

van belang waren voor de offshore-sector.

Opleving

a Promising Outlook for the 90’s.’ Op de

NAM maakte bekend dat het F3 olie-

te fungeren voor het belanghebbende

bestonden er wel om de aanleg van de

Na dit vooronderzoek zette de Raad een

Het jaar 1990 beloofde voor de sector

contactbijeenkomst op 27 november in

en gasproductieplatform een betonnen

bedrijfsleven, door de samenwerking

NOGAT leiding aan te besteden. Deze 260

stuurgroep op voor de begeleiding van

weer een topjaar te worden, met

Zwijndrecht vertelde IRO-voorzitter J.

basis zou krijgen met cellen voor

en het overleg tussen de leden onderling

kilometer lange Noordelijke Offshore Gas

een grote studie naar de gevolgen van

investeringen in de Nederlandse sector

Groenendijk dat er een comité was

de opslag van olie.

te bevorderen, door met aanverwante

Transportleiding moest vanaf het F3 blok

de eenwording van de Europese markt

die de 2 miljard gulden te boven zouden

samengesteld van wijze mannen die eens

het noordelijke deel van de Nederlandse

in 1992 voor de offshore-industrie.

gaan. IRO organiseerde de conferentie

kritisch moesten kijken naar de huidige

Mammoet Transport meldde een

buiten Nederland samen te werken,

‘Offshore Technology & Environment

doelstellingen en activiteiten van IRO en

wereldrecord bij de load-out van het

door het beleid van lokale en Europese

sector van de Noordzee gaan ontsluiten.

belangenverenigingen zowel binnen als

Op 4 oktober 1988 nam mr. C. van Veen

Tevens vond IRO de oliemaatschappijen

Control on the Dutch Shelf’.

naar de mogelijkheden om een bredere

8.010 ton wegende Kittiwake dek bij de

overheden met betrekking tot de

als bestuursvoorzitter afscheid. Vice-

Shell en NAM bereid om een presentatie

Deze ging over de behandeling van

platformorganisatie te vormen voor de

Press Offshore werf in Wallsend (UK).

bedrijfstak te beïnvloeden en door

voorzitter J. Groenendijk volgde hem op.

te houden over hun nationaal en

afvalwater en boorgruis op zee.

Nederlandse maritieme industrie.

En IHC Hydrohammer leverde de

evenementen voor de leden te

internationaal inkoopbeleid. Tijdens

De jaarbijeenkomst op 3 april werd

Tot voorzitter van het comité werd

honderdste hydraulische heihamer af

organiseren. De vereniging kreeg leden

Toch hoop

deelname aan de vakbeurs Offshore

samen met NOGEPA opgezet. In totaal

benoemd H. Hooykaas, voormalige

bij Rockwater Offshore Contractors in

en geassocieerde leden. Op 12 november

De Raad begon het jaar 1989 door

Europe in Aberdeen bleek men ook hier

presenteerden elf operators hier hun

directeur van Shell Nederland. Een ander

Aberdeen. Heel opmerkelijk was het

werd de eerste algemene vergadering

opnieuw samen met Statoil Netherlands

heel hoopvol te zijn gestemd over de

veelbelovende investeringsplannen

comité, onder voorzitterschap van André

vriendelijke overnamebod dat Heerema

van de nieuwe IRO gehouden.

een seminar te organiseren. Deze keer

toekomstige ontwikkelingen in de sector.

voor de jaren 1990 en 1991.

Goedée, ging onderzoeken of IRO

aan Grootint deed. Met deze transactie

Hier werd de transitie uitgebreid

was het onderwerp het Zeepipe project

In verband met de teruglopende

Tijdens deze bijeenkomst werd ook

moest worden omgevormd tot een

wilde Heerema haar pakket producten

besproken en toegelicht.

ofwel de aanleg van een 830 kilometer

advertentie-inkomsten werd in 1989 de

afscheid genomen van bureaudirecteur

echte olie & gas brancheorganisatie.

en diensten uitbreiden. Op het bod

lange gasexportleiding van de Noorse

verschijningsfrequentie van het IRO

ir. C. van der Burgt, die in augustus

werd positief gereageerd en zo kwam

Maar er was meer werk aan de winkel.

Sleipner en Troll velden naar het

Journaal gehalveerd. Het werd een

zou worden opgevolgd door

Tevens werd dat jaar aandacht

de werf uit Zwijndrecht in handen van

Zo werd IRO onder andere betrokken

Belgische Zeebrugge.

tweewekelijkse uitgave.

ir. J.P. (Philip) van Rijn.

geschonken aan het Cullen Report,

de Heerema Fabricage Groep (HFG)

bij de oprichting van het Energie

52

53


jaar IRO | Historisch overzicht 1971 - 1991 40

Exportplatform (E&EN), met als doel de export van producten en diensten op het gebied van energie en milieu te bevorderen. Het platform, dat vooral aandacht zou gaan schenken aan

Smulders WTC feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

Oost-Europa, werd eind juni door EZ-minister Andriessen geĂŻnstalleerd. Van het IRO Journaal verschenen in het eerste halfjaar onder de vertrouwde naam nog vijf edities in vierkleurendruk. Voor de verder publicatie werd een samenwerking opgezet met Spoor & Partners, de uitgever van Focus on Holland. Het nieuwe Engelstalige maandblad ging IRO-Focus on Holland heten en er verschenen in 1991 drie edities. In de eerste editie waarschuwde Pieter H. Heerema, die eerder dat jaar

plaatsvinden. Amoco presenteerde

van Chevron (UK) en van een processing-

tijdens de OTC beurs in Houston een

aan het ministerie van Economische

en compressormodule voor het South

Distinguised Achievement Award had

Zaken een groot ontwikkelingsplan

Morecambe project van British Gas.

gekregen, dat ondanks de verbeterde

voor de gasvelden P15 en P18. Voor

Een nieuwe speler op de markt was

marktomstandigheden de offshore-

deze velden moesten verschillende

Schelde Offshore, onderdeel van de

industrie rekening moest houden

platformen worden gebouwd, alsmede

Koninklijke Maatschappij De Schelde

met een tweede recessie.

een 42 kilometer lange gasleiding naar

uit Vlissingen. Deze werf ging drie jackets

Rotterdam Europoort worden gelegd.

bouwen voor Elf Petroland. Multimetaal

In de sector heerste als vanouds een

De Nederlandse platformbouwers zagen

uit Den Helder kreeg een order van

drukte van belang. Clyde Petroleum

ook nu weer kans een reeks orders in

McDermott-ETPM voor de fabricage van

nam in januari 1991 alle belangen en

de wacht te slepen. De Heerema werf in

vier grote subsea protection frames voor

medewerkers over van BP. NAM

Vlissingen ging aan de slag met de bouw

het NOGAT project. Visser & Smit Hanab

gunde de bouw van de betonnen

van een accommodatiemodule voor het

ging voor dit project de gasterminal bij

basisconstructie voor het F3-FB platform

Britse Saltire A platform van Occidental

Den Helder uitbreiden. Het vermelden

aan het samenwerkingsverband

Petroleum. Mercon kreeg een order van

waard is ook dat IHC Hydrohammer een

Hollandsche Beton- en Waterbouw en

Chevron UK voor de renovatie van twee

contract sloot met het Sovjet-ministerie

Volker Stevin Constuction International.

modules en een skidbase. BAM ging

van Olie & Gas voor de levering van een

Later werd bekend dat de bouw in het

op de HCG werf in Schiedam twee

hydraulische hei-installatie die in de

grote dok van Verolme Botlek zou

accommodatiemodules bouwen voor

Kaspische Zee zou worden ingezet.

de Everest en Lomond platformen van Amoco (UK). Grootint, nu onderdeel van

Maak kennis met de kracht van samenwerking

de Heerema Fabricage Groep, boekte een hele serie orders, waaronder voor de bouw van negen modules voor het Britse Haven project van Shell, van een compleet gasproductieplatform voor Ultramar’s Markham project in het

54

J6-A blok, van een 9.500 ton wegende

Voor IRO historie deel 2

module bestemd voor het Alba project

lees verder op pagina 70

Schootense Dreef 35

P.O. Box 480

Tel.: +31 (0)492 588 611

info@smuldersgroup.com

5708 HZ Helmond

5700 AL Helmond

Fax: +31 (0)492 665 458

www.smuldersgroup.com


jaar IRO | 40

GB Diving – Bluestream Offshore Caspar Domstorff - Directie-Board

De Bluestream directeur is voor een krachtige lobby in politiek Den Haag. Absoluut. De Nederlandse leden van de IRO maken technisch op global scale verschil in de

Via verschillende bedrijven is Caspar Domstorff al langer dan

industrie. Naast de mogelijkheden die er nog steeds op

15 jaar lid van IRO om reden dat een internationale

de Noordzee liggen voor de komende decennia (o.a.

branchevereniging als georganiseerde stem naar overheid,

kleine veldenontwikkeling, decommissioning, renewable

politiek, operators en overige instanties/instellingen kan

energy, nieuwe kleinere operators) is de capaciteit en kennis

optreden. Naast speerpunten als Netwerken en Export, ziet

van de Nederlandse bedrijven een prachtig exportproduct

Domstorff ook een optimale dialoog met de overheid als

en uithangbord voor BV Nederland en haar overheid.

belangrijk aandachtspunt van IRO.

In dit kader is hij ook voor maximale samenwerking met Nogepa. Professionele operators en toeleveranciers in de

De huidige directeur van Bluestream Offshore uit Den Helder

industrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

heeft regelmatig LOL-bijeenkomsten bijgewoond. Het vindt

Een goed ingerichte samenwerkingsvorm komt alle

het een goed initiatief om breed kennis te maken met

partijen aan tafel ten goede en zorgt voor optimaal

activiteiten, producten en diensten van branchegenoten van

resultaat voor alle betrokkenen.

diverse omvang en discipline. “De bijeenkomsten zijn een interessant netwerkplatform voor leden en haar

Voor de nabije toekomst ziet Domstorff IRO als een

medewerkers op diverse niveaus.”

moderne, efficiënte organisatie die zich mee ontwikkeld met de industrie, haar diversiteit aan disciplines en markt

Domstorff heeft een uitgesproken mening over de functie

waarin de branchegenoten zich bevinden.

van IRO. “De Nederlandse toeleveringsindustrie aan de

Hij doelt hiermee ook op duurzame energie omdat bij de

internationale olie- en gaswereld kan niet zonder IRO. Een

ontwikkeling ervan veel kennis, expertise en ervaring nodig

goed georganiseerde, professionele brancheorganisatie is

is uit de bestaande olie, gas en offshore industrie.

noodzakelijk voor een industrie, die zichzelf respecteert,”

Zeker bij windenergie kan IRO haar rol verruimen aangezien

stelt hij. “Met name als platform voor een dialoog met

het speelveld verbreedt, maar de spelers bekend zijn en

overheden, operators, maatschappelijke organisaties, en

beschikken over bijzonder veel capaciteit, in de ruimste

buitenlandse contacten.”

zin des woords.

Suction Pile Technology bv (SPT Offshore) Mark Riemers - Managing Director

internationaal niveau goed werk. Het is een prima organisatie die de offshore-industrie geweldig ondersteunt.”

Netwerken is de belangrijkste reden voor SPT Offshore om

Mark Riemers is een groot voorstander van een actievere

lid te zijn van IRO. Sedert haar lidmaatschap in 1998 heeft

rol van IRO in de offshore wind energie. En daartoe behoort

het bedrijf al een aantal malen naar tevredenheid

in zijn visie ook een krachtige lobby in politiek Den Haag.

deelgenomen aan gezamenlijke Nederlandse IRO-stands op

“Olie- en gaswinning is blijkbaar ongewenst in de politiek

internationale offshore vakbeurzen. Managing Director

gezien de zeer beperkte aandacht die het krijgt in tegenstelling

Riemers spreekt in deze de wens uit dat IRO in de nabije

tot andere vaak onbenullige kwesties, die veel meer

toekomst ook meer aandacht gaat geven aan offshore wind

aandacht krijgen. Bovendien zijn de subsidies voor offshore

beurzen en conferenties. Riemers is uiterst content met de

wind energie zeer matig ten opzichte van andere landen

wijze waarop IRO functioneert en zich presenteert.

om ons heen en lijkt de doelstelling om in 2020 20%

“IRO is een nuttige en waardige representant van de

groene energie te moeten leveren bij lange na niet

Nederlandse toeleveringsindustrie en doet ook op

gehaald te worden.”

57


jaar IRO | 40

Partner staat er op het visitekaartje van drs. J.J.J. (Jeff) Sluijter RA. Namens Ernst & Young zit hij als specialist Olie & Gas al geruime tijd in het Dagelijks Bestuur van IRO. Van de veertig jaar dat IRO dit jaar bestaat, is Ernst & Young als wereldwijd toonaangevend bureau op het gebied van assurance, tax, transactions en advisory al zo’n dertig jaar een volwaardig lid. Het zou dus aannemelijk zijn dat alle IRO-leden Ernst & Young zien als ‘één van ons’. Dit is ten dele waar. Een aantal ziet de accountancy als de bekende vreemde eend in de IRO-bijt. En vraagt zich af wat de zichtbare inbreng is van Ernst & Young als servicegericht bedrijf aan de olie- en gasindustrie? Jeff Sluijter beseft dat de positie van Ernst & Young binnen de olie- en gasindustrie vooroordelen oproept. Soms volkomen onschuldig, soms onterecht vanwege de onbekendheid met de werkelijke missie van Ernst & Young.

“Wij produceren geen opzienbarende

gasspecialisten vanuit verschillende

gasleveranties uit andere landen.

materialen en van onze dienstverlening

disciplines nauw met elkaar samen.

“Dat kan risico’s en potentiële

kunnen geen spectaculaire plaatjes

Mensen die zich ook aangetrokken

afhankelijkheid tot gevolg hebben.

worden geschoten. Daarom halen wij de

voelen tot deze industrie en dus niet

Om onder meer onze positie als

voorpagina van Offshore Visie niet gauw.

alleen over specifieke kennis en ervaring

Europese gasrotonde en de gaslevering

Wellicht dat hierdoor een verkeerde

beschikken, maar ook de

aan onze vaderlandse markt veilig te

perceptie bestaat en men ons veelal

taal begrijpen en zelf spreken.”

stellen, zijn nieuwe investeringen in

schaart in dezelfde categorie als de

Jeff Sluijter van Ernst & Young doet oproep:

Jeff Sluijter.

‘Met

trots uitstralen dat we goed zijn’

58

gaswinning en gasinfrastructuurprojecten

leverancier van universele boutjes,

Kennis

noodzakelijk, evenals investeringen in

moertjes of kleppen.” Jeff Sluijter gaat er

Wereldwijd krijgen bedrijven in de

de ondergrondse opslag.”

eens goed voor zitten als hem de kans

olie- en gassector te maken met grote

wordt geboden zijn zegje te doen. “En

veranderingen bij de winning, verwerking

“De crisissen hebben onze industrie in

dat is fout. Totaal fout. Wij zijn juist een

en distributie van olie- en gasproducten.

eerste instantie niet direct geraakt, maar

dienstverlener die wel specifieke kennis

Nieuwe gebieden, de opkomst van

we zagen vervolgens - ik verwijs naar ons

en veelal innovatieve diensten op maat

nieuwe partijen als de NOC’s, dreigende

jaarlijks onderzoek welke wij tezamen

levert aan de olie- en gassector. En dat

tekorten en de opkomst van alternatieve

met Gulf Publishing publiceren - dat de

maakt op allerlei gebieden het verschil.

energiebronnen en volatiliteit in de

aanhoudende aarzeling in de markt toch

Om onze clienten gericht van dienst te

prijzen is slechts een aantal kenmerken

voor het opdrogen van orderportefeuilles

zijn, zijn wij wereldwijd georganiseerd in

van de huidige olie- en gasmarkt.

leidde doordat nieuwe projecten

sectoren. Binnen onze Global Oil &

Daarnaast is de geopolitieke stabiliteit

uitgesteld werden. Hoewel er de

Gassector zijn ruim 7.800 professionals

altijd al een belangrijk aspect geweest,

afgelopen tijd weer beweging leek te

werkzaam die zich exclusief bezighouden

echter ook dit, zie de ontwikkelingen in

ontstaan en er sprake was van gematigd

met de olie- en gassector. Dit

Noord Afrika het afgelopen jaar, begint

optimisme, is de onzekerheid ten aanzien

internationale netwerk is actief in vrijwel

steeds volatieler te worden. Jeff Sluijter

van de wereldeconomie inmiddels weer

alle (ook opkomende) landen die van

verwacht dat ook de gaswinning in ons

flink aangewakkerd en zijn de gevolgen

belang zijn voor deze sector. In Nederland

eigen land uiteindelijk op termijn - hoe

hiervan op dit moment nog niet goed

zijn we met ruim 4.500 medewerkers

lang is een weerbarstige vraagstelling -

te overzien.”

sowieso een van de grootste

niet meer kan voldoen aan de vraag.

accountants- en adviesorganisaties.

Er zal dan steeds vaker een beroep

Het moge duidelijk zijn, Ernst & Young is

Daarbinnen werken ruim 300 olie- en

moeten worden gedaan op de

niet zomaar een accountantskantoor, 59


jaar IRO | 40

“Als een ondernemer met een toonaangevend idee komt op olie- en gasgebied, dan willen we hem zeker graag met raad en daad ter zijde staan.” Jeff Sluijter

het fiscaal klimaat in zo’n land. Is het

zoeken naar dat soort pareltjes.”

stabiel of niet stabiel? Wat zijn specifieke

Daarnaast wordt de olie- en gasindustrie,

belastingregels en valkuilen? Al die vragen

ook de kleine bedrijven, gekenmerkt door

kunnen wij beantwoorden. We hebben

een hoge professionaliseringsgraad.

dit ook samengevat in een uiterst informatief boekwerk, onze jaarlijkse

Compliment

International Oil and Gas tax directory.”

Netwerken zit Jeff Sluijter in de genen. Naast zijn affiniteit voor de olie- en

Pareltjes

gasindustrie en onbedwingbare

Het ledenbestand van IRO bestaat uit

nieuwsgierigheid hoe bepaalde zaken

grote, middelgrote en kleine bedrijven.

technisch in elkaar steken, is zijn drive

Kan iedereen bij Ernst & Young

om mensen bij elkaar te brengen groot.

laten. Tenslotte is het een basistaak van IRO

aankloppen? Sluijter: “In principe zijn het

En omdat netwerken ook bij IRO een

om in te spelen op de behoeften zoals die

de grote en de middelgrote bedrijven

speerpunt is, voelt hij zich bij deze

leven bij onze leden.” Zelf heeft Sluijter daar

die tot onze primaire doelgroep horen.

branchevereniging als een vis in het

ook wel bepaalde ideeën over. Hij denkt

Wij richten ons hierbij op alle subsectoren

water. Natuurlijk zijn er altijd

onder andere aan het verder

in de olie en gas, van upstream tot

verbeterpuntjes, maar terugblikkend op

professionaliseren van de communicatie

downstream en zijn in een aantal hiervan

zijn periode bij IRO als bestuurslid kan hij

met de leden, ook in de vorm van meer

veruit leidend in Nederland. Voor wat

alleen maar concluderen dat directeur

kennisoverdracht, alsook met de nationale

betreft upstream hebben wij bijvoorbeeld

Hans de Boer het erg goed heeft gedaan.

en internationale doelgroepen in de

nagenoeg alle operators als client. Ook in

“Sinds ik IRO actief in mijn blikveld heb,

breedste zin van het woord. “Ik kan me

de downstream zijn wij leidend en

is het aantal leden sterk gegroeid en voor

niet voorstellen dat er een IRO-lid is, dat

bedienen daar, naast de grote bekende

een netwerker als ik is dat alleen maar

niet trots is op zijn product of service. Die

internationale partijen, ook een flink

bemoedigend. Het zijn er inmiddels 400.

trots mag echt wel wat meer worden

aantal lokale spelers. Wat we hier

Natuurlijk heeft IRO de afgelopen jaren

uitgestraald, want wij zijn op diverse

maar zij zit diep in de olie en gas en volgt

en pijpleidingbedrijven), downstream

groei - ik praat nu over een tweetal jaren

constateren is dat dit type bedrijven vaak

door de hausse in de olie- en

gebieden toonaangevend bezig en

de ontwikkelingen in de internationale

inclusief retail, oiltrading en de oil service

terug - goed gefinancierd. Door hier je

nog werkten met kleinere lokale

gasindustrie de wind in de zeilen gehad,

daarnaast levert de olie- en gasindustrie

olie- en gassector nauwgezet. Als geen

industrie. En vervolgens natuurlijk ook de

kennis en ervaring uit te nutten, kan je als

accountantskantoren, maar deze in

maar desalniettemin is door Hans en

toch een zeer belangrijke bijdrage aan de

ander weet het bureau dat de industrie

vele fiscale structuren die door Nederland

dienstverlener duidelijk toegevoegde

principe ontgroeid waren waardoor zij

zijn team hier uitstekend gepresteerd. De

Nederlandse economie. Helaas gebeurt

en dus ook de IRO-leden, voor grote

lopen, dus bedrijven met buitenlandse

waarde leveren. Daarnaast vinden mijn

onvoldoende, zeker over de grenzen

IRO-organisatie wordt verder gekenmerkt

dat naar mijn mening te weinig. Trots is

uitdagingen staan en dat alleen gerichte

belangen. Ook daarin is Nederland vrij

klanten in de service industrie het ook

heen, ondersteund werden door gericht

door rust en stabiliteit en er wordt op een

niet echt een Nederlandse eigenschap,

en in praktijk bewezen oplossingen

uniek. “Per subsector gelden specifieke

nuttig dat ik in zowel de upstream als

advies. Op de vraag of kleine bedrijven

positieve professionele manier gewerkt.

maar we hebben alle reden om dat

daarbij kunnen helpen. De jarenlange

aandachtspunten, bijvoorbeeld qua

de downstream zit. Tenslotte zijn dat

voor Ernst & Young überhaupt interessant

We kennen allemaal voorbeelden van

op een gezonde manier wel te zijn.

ervaring van Ernst & Young in de sector,

regelgeving, fiscaliteiten of bijvoorbeeld

ook hun klanten. Ik weet dus exact welke

zijn, antwoord Sluijter dat dit het geval is,

organisaties waar dit anders loopt.”

Te bescheiden en te weinig zichtbaar zijn

gecombineerd met actuele onderzoeken

organisatiestructuur,” licht Jeff Sluijter toe.

marktbewegingen er gemaakt worden.

zeker als het creatieve bedrijven betreft

en benchmarks, zorgt ervoor dat haar

“Voor wat betreft de service-industrie heb

Niet onbelangrijk, zeker als je door

met groeipotentie. “Als een ondernemer

Frisse blik

meer en meer competitieve omgeving. Het

specialisten de markt door en door

je het vaak over projectorganisaties, al of

gericht netwerken vervolgens ook de

met een toonaangevend idee komt op

Sluijter verwacht niet dat de nieuwe

werkt op vele fronten door, zoals de krappe

kennen en altijd op de hoogte zijn van

niet in een samenwerkingsverband die

kruisverbanden weet te leggen. Ook over

olie- en gasgebied, dan willen we hem

directeur Sander Vergroesen de koers die

arbeidsmarkt, toe te kennen subsidies, het

actuele trends en ontwikkelingen.

meer en meer over de grenzen heen

de grenzen heen is Ernst & Young een

zeker graag met raad en daad ter zijde

nu gevaren wordt helemaal onveranderd

verlenen van vergunningen of onze naam

werken, vaak in nieuwe landen, met

internationale speler en bewegen wij

staan. Tenslotte kunnen dit de grote

zal laten. Vers bloed in een vereniging

en faam in het buitenland. Mijn oproep in

Subsectoren

nieuwe partners of opdrachtgevers.

met de olie- en gasklanten mee. Waar

ondernemingen van overmorgen zijn.

impliceert ook dat er met een frisse blik

deze is dan ook dat alle IRO-leden,

Zoals eerder aangegeven wordt binnen

De bedrijven hebben zelf vaak een

een operator heengaat, zitten wij ook.

Ernst & Young beschikt over specifieke

tegen de zaken zal worden aangekeken.

individueel en collectief, uitstralen waarin

Ernst & Young de olie- en gassector

technische achtergrond, maar worden

Vaak zijn dat relatief onbekende landen.

programma’s om dit soort ondernemers,

“Nieuwe mensen hebben altijd nieuwe

ze zo goed zijn. Gecombineerd met, om

beschouwd als een sector met een

vervolgens wel geconfronteerd met

Voor een contractor impliceert dit dat

die wij entrepreneurial growth companies

ideeën en als Sander bestaande formules

met de woorden van een (inmiddels)

specialistisch karakter. Die verdeeld is

steeds complexere financiële

wanneer hij vervolgens een operator

noemen, goed te begeleiden. Vandaar dat

wil herijken of nieuwe activiteiten wil

collega te spreken, een stuk ‘VOC-mentaliteit’

in een aantal subsectoren: de upstream,

vraagstellingen en risico’s. Of meer

volgt naar het buitenland, hij bij ons

wij, bijvoorbeeld door ons Entrepreneur

opstarten, vanzelfsprekend in overleg met

gaat deze industrie en daarmee ook IRO

midstream (transport, opslag, terminals

strategische issues, als hoe krijg je de

terecht kan met vragen over bijvoorbeeld

Of The Year programma, ook heel bewust

het bestuur, dan moet hij dat zeker niet

volgens mij nog vele mooie jaren tegemoet.”

60

helpt ons niet in een sterk veranderende en

61


40

jaar IRO | Felicitatie

SEATOOLS feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan en wenst IRO veel succes voor de toekomst.

IHC Systems feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan! IHC Systems B.V. P.O. Box 41, 3360 AA Sliedrecht Industrieweg 30, 3361 HJ Sliedrecht The Netherlands T +31 184 43 19 22 F +31 184 43 15 05 sales.sy@ihcmerwede.com www.ihcmerwede.com

WWW.SEATOOLS.COM

BRINGING DISCIPLINES TOGETHER

BRINGING DISCIPLINES TOGETHER

KCI congratulates IRO with its 40th anniversary!

Design of: Platforms | Subsea infrastructure | Complex structures 62

www.kci.nl 63


jaar IRO | 40

Secretarisgeneraal van NOGEPA, Bram van Mannekes:

‘Bekendheid offshore-industrie is te

beperkt

“Samenwerken waar het kan.”

Bram van Mannekes

Ze werken in dezelfde industrie, zijn bijna even oud en opereren allebei vanuit Nederland, maar hebben een heel andere achterban met ook andersoortige belangen. Decennialang dopten NOGEPA en IRO hun eigen boontjes en was er onderling maar weinig contact. De kentering kwam na het aantreden van de huidige secretaris-generaal van de NOGEPA, Bram van Mannekes. Stap voor stap ontwikkelde zich vervolgens een goede relatie tussen beide organisaties en trekken ze nu waar mogelijk samen op.

NOGEPA’s secretaris-generaal Bram van Mannekes.

Het meest zichtbaar was de

Hiervoor hebben we eerst samen studies

Zichtbaarheid verbeteren

op veiligheid, kostenreductie, operaties,

die dit ministerie had gedefinieerd.

samenwerking tijdens de vakbeurs

uitgevoerd en vervolgens een secretaris

Een totaal samenwerkingsverband van

en dergelijke. Overigens hebben we wel

“Met betrekking tot de topsector Energie

Offshore Energy die op 11 en 12 oktober

‘educatie’ aangesteld, die onze sector in

oliemaatschappijen, contractors en

samen gewerkt aan de veranderingen

hebben we vanaf het begin samen

in Amsterdam werd gehouden en waar

het MBO- en HBO-onderwijs promoot.

toeleveranciers zoals in Engeland,

op het gebied van verzekeringen en van

opgetrokken en allebei input geleverd

IRO en NOGEPA samen een stand

Dit is één van de eerste zaken waar we

is in Nederland niet aan de orde.

een working time directive uit Brussel.

als totale olie- en gassector in Nederland,

deelden. Dit laatste was eerder dit jaar

formeel samen optrekken en daarmee

En we vinden elkaar steeds meer als het

inclusief de offshore-industrie. Overigens

ook het geval bij de door Navingo in

vooral één gezicht vormen richting

Bram van Mannekes zegt hierover:

gaat om de keuze aan welke

ben ik van mening dat er nog ruimte is

Rotterdam georganiseerde Career Event.

opleidingsinstituten. Zo zijn we onder

“Ik ben hier ook geen voorstander van.

evenementen we in Nederland gaan

om vaker gezamenlijk richting EL&I te

Maar volgens Bram van Mannekes is er

andere betrokken bij de HBO Minor

Onze achterban en belangen verschillen

deelnemen, zoals recentelijk de vakbeurs

werken. Vooral ten aanzien van het

meer. “Sinds mijn aantreden bij NOGEPA,

Oil & Gas die onlangs onder de vlag

daarvoor te veel. Voor de IRO-leden zijn

Offshore Energy in Amsterdam.

belang van het handhaven van de

zo’n zeven jaar geleden, heeft de

van Maritime Campus Netherlands in

vooral de netwerkbijeenkomsten en alle

Ook zijn nu over en weer onze vacatures

olie- en gasproductie on- en offshore.”

samenwerking met IRO zich steeds

Den Helder van start is gegaan. Hoewel

activiteiten, waaronder bijvoorbeeld

op elkaars intersites te vinden.”

verder ontwikkeld. Directeur Hans de

het niet snel gaat, zijn op dit gebied al

deelname aan beurzen, die de export

Boer en ik waren het er al snel over eens

een paar belangrijke stappen gezet.”

bevorderen belangrijk. Toeleveranciers

Ministerie

beter zichtbaar te worden, met name

dat je samen sterker staat als je

Een ander voorbeeld van samen

moeten het vooral van het laatste

Wat de contacten met het Ministerie van

richting overheden en politiek.

gemeenschappelijke belangen hebt.

optrekken is de organisatie rond de

hebben. Onze leden hebben met name

Economie, Landbouw & Innovatie betreft,

Vooral in Den Haag is de bekendheid

Een goed voorbeeld in dit kader is ons

Industry Days 2009 en 2010.

een nationaal belang, waaronder

is nog niet zo lang geleden voor het eerst

van de offshore-industrie heel beperkt.

belang om jongeren te interesseren voor

“Naast IRO en NOGEPA waren hierbij

onderwerpen als regelgeving en

nauw samengewerkt. Dit had te maken

Aan die zichtbaarheid zullen we meer

onze uitdagende industrie.

ook IADC en NVDO nauw betrokken.”

vergunningen, maar focussen zich ook

met één van de negen topsectoren

vorm moeten geven.”

64

“We moeten wel samenwerken om

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, afgekort NOGEPA, is in 1974 in Den Haag opgericht. Deze brancheorganisatie vertegenwoordigt de olieen gasproducerende maatschappijen in Nederland en telt op dit moment 16 leden en 1 geassocieerd lid. Voor meer informatie: www.nogepa.nl

65


jaar IRO | 40

Seatools BV Jan Frumau - Algemeen Directeur

Deno Compressors

Haar bestaan zorgt ervoor dat er geen verbrokkelde aanpak van zaken is en voorkomt een inefficiëntie en een veel

feliciteert IRO

lagere dekking van de buitenlandse markten. Frumau is er Seatools uit Numansdorp is reeds sinds 2002 IRO-lid. Er

wel voorstander van om de politiek in ons land meer

waren destijds twee redenen om lid te worden: de

geïnteresseerd te krijgen in de vaderlandse offshore-

mogelijkheid die IRO biedt om te netwerken en de diensten

industrie. “Jazeker, de offshore is een belangrijke motor van

die IRO levert met betrekking tot beursdeelname en

de Nederlandse economie, en die mag best een beetje

beursbezoek. Jan Frumau ervaart de LOL-bijeenkomsten

worden opgevoerd.”

als een prima gelegenheid om zijn netwerk uit te breiden

Wat duurzame energie betreft acht Jan Frumau het

en heeft al diverse contacten opgedaan die later

verstandig dat IRO hieraan aandacht schenkt voor zover het

zakelijk van nut bleken te zijn.

offshore wind betreft. “Want duurzaam slaat in dit geval ook

Naar de mening van Frumau doet IRO zeer nuttig werk.

op het voortbestaan van onze industrie zelf.”

WorldWise Marine / Offshore Ship Designers Michiel A. Wijsmuller - Directeur

niet altijd in de gelegenheid om te komen, vooral niet als het

met haar 40-jarig bestaan

ver uit de buurt is. Lof is er ook voor de wijze waarop IRO de Nederlandse inzending op de OTC te Houston regelt. “Prima WorldWise Marine / Offshore Ship Designers is lid vanaf het

geregeld. Moet IRO zeker blijven doen.”

ontstaan van WorldWise Marine op 1 juli 2002, als een verzelfstandiging van Wijsmuller Engineering en Marman,

De informatiestroom die IRO richting haar leden realiseert, is

één jaar na de overname van de Wijsmuller Groep door A.P.

wat Wijsmuller betreft afdoende. Maar eigen initiatief blijft

Møller Maersk. “En wij zijn lid geworden omdat wij als

natuurlijk belangrijk, stelt hij. “Het hoeft niet allemaal van

ontwerper van sleepboten en offshore support schepen en

IRO te komen. Als wij iets van of via IRO denken te weten te

als broker op die marktsegmenten graag deel uitmaken van

kunnen komen, dan weten wij ze te vinden en worden dan

het Nederlandse Olie & Gas netwerk,” verklaart directeur

meestal op onze wenken bediend.”

Michiel A. Wijsmuller, die achttien jaar lang bestuurslid is geweest bij IRO. Hij geeft aan tevreden te zijn over de wijze

Michiel Wijsmuller vindt dat IRO er heel veel aan doet om

waarop IRO invulling geeft aan het speerpunt netwerken en

daar waar mogelijk haar stem te laten doen gelden op

heeft geen suggesties voor wezenlijk andere zaken. “IRO

internationaal niveau. Maar beseft tegelijkertijd dat de

moet vooral zo doorgaan en regelmatig de behoeftes bij de

mogelijkheden daartoe natuurlijk wel een stuk beperkter zijn

leden checken. Luisteren naar de leden en aanpassingen

dan op nationaal niveau. Ook is hij voorstander van een

doorvoeren indien die leden daarom vragen.”

lobby in Den Haag omdat hij gelooft dat nauwe contacten

TOS feliciteert IRO met haar 40 jarig bestaan. TOS heeft haar totaalpakket aan personeelsdiensten in de Offshore, Wind en Olie & Gas industrie nog verder geoptimaliseerd met de vestiging van TIM in Brazilië en TOS Sheffield in Singapore.

met de overheid altijd goed zijn. “Overigens kunnen wij als Het fenomeen LOL-bijeenkomsten kenmerkt Michiel

ontwerpbureau via de WBSO-regeling wel degelijk van

Wijsmuller als goede netwerk bijeenkomsten. Helaas is hij

subsidies genieten en dus doen dat we dat ook.”

Offshore Solutions BV Jayne Moran - Business Development

T.O.S. offers high quality personnel services with: TOS | SHEFFIELD

De belangrijkste reden om lid te zijn van IRO zijn de

More th

‘opportunities to exhibit’ en netwerken. “De IRO is altijd goed vertegenwoordigd op belangrijke buitenlandse offshore beurzen en daar maken wij als toeleverancier dankbaar gebruik van.”

66

xcellence E f o s r a e an 90 Y

www.tos.nl

www.denocomp.nl

67


40

jaar IRO | Felicitatie

STC feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

www.stc-bv.nl

Teijin Aramid feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

INTRAMAR insurances feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.intramar.nl

Stemar Engineering feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

Allard Europe

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

www.allard-europe.com

Coenradie

world-class surveying solutions

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

Alewijnse Marine Systems feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.alewijnse.nl

Beko Transport Consultant feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan BEKO

www.teijinaramid.com

68

www.stemar.com

www.coenradie-surveying.com

www.beko-tc.nl

69


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

… naar een Vereniging met leden

Op volle

kracht vooruit

Op 1 april 1992 trad Ellen P. Lastdrager-

De in de olie- en gassector actieve

van der Woude als directeur in de

Nederlandse bedrijven bleken samen

voetsporen van Philip van Rijn. Parallel

goed te zijn voor een omzet van 5 miljard

aan de beurs Holland Offshore 92 werd

gulden en werk te bieden aan 25.000

een driedaags congres georganiseerd en

mensen. Van de producten en diensten

werd de IRO algemene ledenvergadering

werd 70 procent voornamelijk

gehouden. Het thema van het congres

Volker Stevin Offshore de bouwopdracht

geëxporteerd naar Engeland en

was ‘Europe Tomorrow: Risks & Rewards’.

voor een olielaadstation. BAM mocht

Noorwegen, terwijl 30 procent op de

EZ-minister dr. J.E. Andriessen opende de

op de HCG werf in Schiedam een

thuismarkt terechtkwam. Twee dagen

beurs. En op dezelfde dag verrichtte hij

accommodatieplatform bouwen.

later maakte IRO bekend dat de

ook de inauguratie van het NOGAT

De betonnen basisconstructie van het F3

oliemaatschappijen en toeleveranciers

project. Op de tweede congresdag

platform werd halverwege het jaar in het

overeenstemming hadden bereikt over

presenteerden de operators hun plannen

F3 blok geïnstalleerd. En voor het P15/

het Standaard Contract. Dit moest

voor 1993-1994. Ook participeerde IRO

P18 project kreeg Grootint van Amoco

eenduidigheid brengen ten aanzien van

in de opzet van EUGOES, de over-

opdracht het centrale gasproductieplatform

de contractvoorwaarden bij het uitvoeren

koepelende organisatie van West-

te bouwen. Allseas mocht hiervoor de

van constructie-, onderhouds- en

Europese toeleveranciers in de upstream

gasleiding van P15-D naar Rotterdam-

reparatiewerk voor de olie- en

olie- en gasindustrie. Aan het Nederlands

Europoort gaan leggen plus enkele infield

gasmaatschappijen in Nederland.

Economisch Instituut (NEI) in Rotterdam

leidingen. Ingenieursbureau Stork Protech

werd de opdracht verleend om

verzorgde het ontwerpwerk. Unocal

Het tweede verenigingsjaar verliep heel

het belang van de Nederlandse

gunde Schelde Offshore de opdracht

anders dan verwacht. Voorzitter Gert-Jan

toeleveranciers in de olie- en gassector

voor de bouw van het P9 Horizon

Kramer sprak al snel van een moeilijk jaar

nauwkeurig in kaart te brengen.

platform. De Verolme Botlek werf trok

dat voor een keerpunt in de industrie zou

De ProjectFAX deed haar intrede om

de aandacht met het renoveren van een

zorgen. Hij voorspelde een afname van

de leden snel van interessante informatie

serie zelfheffende en halfafzinkbare

de omzet van 20% en een verlies van

te voorzien en alle aangesloten bedrijven

booreilanden. Neddrill verkreeg het

vijf- tot zesduizend arbeidsplaatsen.

werden onderverdeeld in leden,

management van het Russische

Duidelijk was dat de vraag naar producten

geassocieerde leden en begunstigers.

zelfheffende booreiland Kolskaya,

en diensten ten behoeve van de exploratie-

Met de schat aan kennis en

Na de oprichting in november 1991 was

erkend als volwaardig lid van de

Samen met vijftien leden werd dat jaar

gebouwd naar een ontwerp van Gusto

en productieactiviteiten op de gehele

ervaring die in de eerste twee

het de Vereniging IRO alles aan gelegen

zogeheten olie- en gasdriehoek, gevormd

de IRO Export Group (IEG) opgericht,

Engineering.

Noordzee flink zou afnemen. De sector

om vaste voet in belangrijke lobbycircuits

door de toeleverende industrie, de olie-

met als doel beter op de exportmarkt

te krijgen. Er werden gesprekken gevoerd

en gasmaatschappijen en de overheid.

te kunnen opereren.

Dessens en directeur-generaal voor

Nieuw was de opzet van commissies van

Nieuws uit de sector was dat NAM het

van start. Nadat eerst veel

Industrie J. Kooijman, beiden van het

leden, elk actief op een specifiek

effort was gestoken in het

ministerie van Economische Zaken. En

vakgebied. Zo kwam er een commissie

met het NOGEPA-bestuur. Voor een bezoek aan de vakbeurs Offshore

decennia als stichting was

kampte met lage olieprijzen, afnemende Edward P. Heerema kondigde aan dat

dollarkoersen en een sterke gulden.

Allseas het allergrootste pijpenlegvaartuig

Ook de globalisering werd als oorzaak

ter wereld in de vaart ging brengen.

van de malaise aangeduid. Het IRO-

eerste van de vijf NOGAT platformen,

Hiervoor was een 125.000 ton metende

bestuur liet het er niet bij zitten en trof

het L2-FA-1 gasproductieplatform, in

bulkcarrier aangekocht die verbouwd

een reeks maatregelen om de recessie

voor Politieke Zaken, voor Commerciële

gebruik nam. Mercon meldde dat de

moest worden tot dp monohullvaartuig.

te lijf te gaan. Als eerste werd op 8 april

Zaken, voor Technische Zaken en HSE en

van Chevron’s Ninian platform afkomstige

Het vaartuig werd Solitaire gedoopt. Aan

het Tweesporen Beleid geïnitieerd. Het

Northern Seas in Stavanger werd

voor Financiële Zaken en voor Public

boormodule in Gorinchem niet alleen

het einde van het jaar plaatste Shell Expro

eerste spoor was gericht op het creëren

staatssecretaris van Internationale Handel

Relations. Daarnaast werden er

compleet gerenoveerd, maar ook van

een order bij de Heerema Fabricage Groep

van een politiek klimaat waarmee door

georganiseerd en onderzoeken

mr. Y.M.C.T. van Rooy uitgenodigd. Later

werkgroepen opgezet die zich richtten op

een nieuwe boortoren, servicemodule

voor de bouw in Vlissingen van het

de introductie van het zogeheten

opgestart naar het belang

dat jaar stelde CEO Gert-Jan Kramer van

de aanpak van problemen op het gebied

en boorvloer voorzien zou worden.

Galleon PN puttenplatform.

kleineveldenbeleid de exploratie en

Fugro-McClelland, die kort daarvoor het

van energie, politiek, en het onderhouden

Het geheel werd hierna op het Alba

IRO-voorzitterschap had overgenomen

van relaties tussen Noorwegen en

platform geïnstalleerd. Van Oord ACZ

Kentering

gasvelden op het NCP bevorderd moest

opgedaan, ging IRO eind 1991 als vereniging slagvaardig

opzetten van een lobbycircuit, werden ledenraden opgezet, seminars en beursdeelnames

van de olie- en gassector in Nederland. Ook traden dat jaar

met directeur-generaal voor Energie S.

exploitatie van marginale olie- en

van J. Groenendijk, dat voornoemde

Nederland. Verder werd gewerkt aan de

liet de bulkcarrier Tertnes ombouwen

Op de nieuwjaarsreceptie, gehouden op

worden. Het tweede spoor hield in dat

een nieuwe voorzitter en een

inspanningen ertoe hadden geleid dat

opzet van een Standaard Contract voor

tot een valpijpvaartuig. En in het kader

13 januari 1993, presenteerde IRO de

de leden werden aangemoedigd de

nieuwe directeur aan.

IRO voortaan door alle partijen werd

de olie- en gasindustrie.

van het F3 project verleende NAM aan

resultaten van het NEI onderzoek.

concurrentie aan te gaan op opkomende

70

71


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

markten in het Verre Oosten en het

kabinet van de juiste feiten en cijfers

twee in Italië. De transporten naar

onafhankelijke Organisation for the

diverse orders voor de bouw van grote

worden voorzien en zou kunnen worden

Newfoundland vonden in 1995 plaats.

Promotion of Energy Technology (OPET).

platformonderdelen, zoals een tweetal

aangetoond dat de olie- en gasindustrie

Andere Nederlandse toeleveranciers,

Volgens voorzitter Gert-Jan Kramer was

modules (4000 ton) voor het N’Kossa

van essentieel belang is voor de

waaronder Mokveld Valves, Orga en

dit vanwege het gebruik van internationale

project van Elf Congo. Deze modules

economie, de onderzoeks- en

Mammoet Transport, werden eveneens

promotiefaciliteiten en contacten van

zouden bij Grootint worden gebouwd.

ontwikkelingsinfrastructuur en het

bij dit project ingeschakeld.

groot belang voor de leden.

Een andere order betrof de bouw van het

Nederlandse exportpotentieel. Tussen de

Bijzonder was ook de ombouw bij

IRO gaf verder opdracht voor een nieuwe

Schooner gasproductieplatform voor Shell

bedrijven door verhuisde IRO op 1 maart

Schelde Offshore van de Seafox 1

studie naar het economisch belang van

Expro (UK) op de Heerema werf in

1993 van Delft naar Zoetermeer, waar het

van Workfox, zodat het hefeiland als

de Nederlandse olie- en gasindustrie en

Vlissingen. Mercon ging voor Unocal het

een ruim kantoor aan de Engelandlaan

productiesupportplatform kon worden

introduceerde samen met NOGEPA een

Halfweg platform bouwen bestemd voor

betrok. Ook werd dat jaar een nieuwe

ingezet bij het P9 Horizon

E&P Questionnaire, met als doel het

de winning van gas uit de blokken Q1/

huisstijl en logo geïntroduceerd.

olieproductiecomplex van Unocal.

aantal audits van de operators te

Q2, en Schelde Offshore voor Placid het

voormalige Oostblok. Dit zou moeten

Heerema en Van Ommeren besloten

verminderen. Ook werd het door

K11-FB gasproductieplatform. Verder

gebeuren met steun van de overheid

Ondanks de inzakkende markt kende

hun zwareladingrederijen Wijsmuller

NOGEPA geïntroduceerde

bundelden vier bedrijven die al jaren in

wateren te transporteren. En zusterbedrijf

middels exportprogramma’s en

1993 toch een aantal hoogtepunten.

Transport en Dock Express Shipping

veiligheidshandboek geëvalueerd.

de olie- en gassector opereerden, hun

Smit Maritime Contractors werd

exportfinanciering.

Op 14 mei verrichtte Mammoet Transport

samen te voegen tot één bedrijf met

Voor de eigen leden werd, naast de reeds

krachten in de Offshore Accommodation

ingehuurd om met een grote bok bij

een hoogstandje met de load-out van

de naam Heavy Transport Group, het

bestaande ProjectFAX, de dienstverlening

Contractors (OAC) Group om hiermee op

Newfoundland modules te gaan

Het Tweesporen Beleid, neergelegd in

het 9.300 ton wegende Alba dek, dat in

latere Dockwise. Een mijlpaal werd

verder uitgebreid met de opzet van een

turnkey basis projecten te kunnen

installeren voor het Hibernia project.

een Position Paper, werd in juli 1993

opdracht van Chevron bij Grootint was

bereikt toen in oktober de laatste twee

EnergyFAX en een ConsultFAX. Hiermee

uitvoeren. Dit waren GTI Marine &

Het kabinet bereikte met NAM, Elf

aan de minister van Economische Zaken

gebouwd. Bij Verolme Botlek vond

van de in totaal vijf productieplatformen

konden de leden snel van voor hen

Offshore, C. Kranendonk, Heinen &

Petroland en Mobil overeenstemming

gepresenteerd. Hier bleef het niet bij.

de ombouw plaats van twee grote

werd aangesloten op de 260 kilometer

belangrijke informatie worden voorzien.

Hopman en Electra Staal. Bij Bayards

over het opsporen en winnen van gas

In september richtte IRO samen met

halfafzinkbare booreilanden tot tender

lange NOGAT leiding.

Ook stond dat jaar deelname aan een

Aluminium Constructies werd dat jaar

onder de Waddenzee. De productie van

NOGEPA en TNO de Olie & Gas Cluster

support vessels en van een zelfheffend

handelsmissie naar Abu Dhabi op de

hard gewerkt aan de fabricage van een

dit gas mocht echter alleen vanaf het

op. Deze kon een maand later al het

booreiland tot waterinjectieplant. IHC

Recessie zette door

agenda en werd veel tijd gestoken in

groot aluminium helikopterdek en diverse

vaste land, de waddeneilanden of

NOGEPA-rapport ‘Exploration

Hydrohammer deed opnieuw van zich

De eerder ingezette recessie ging in 1994

de organisatie van het driedaagse

trappenhuizen en bruggen voor het Troll

het Zuidwal platform plaatsvinden.

and Production of Marginal Fields in

spreken door op een recordwaterdiepte

onverminderd door. Talloze booreilanden,

IRO-Holland Offshore Congres in de

platform van Norske Shell. Kenz leverde

Dit betekende dat er de komende vijf jaar

the Netherlands and the Dutch

van 840 meter met een S400 heihamer

supportschepen en andersoortige

RAI te Amsterdam. Dit congres kreeg

haar 75ste offshore-kraan op, bestemd

voornamelijk gedevieerd geboord werd.

Continental Shelf’ aan de minister van

vier templates in de bodem van de

offshorevaartuigen kwamen zonder

als thema ‘The Upstream Challenge’.

voor het Liverpool Bay project van

Medio oktober liet Jean Mathey als

Economische Zaken overhandigen.

Golf van Mexico te verankeren.

werk te zitten en diverse contractors

Onderdeel hiervan was een presentatie

Hamilton Oil in de Ierse Zee. Bodewes

NOGEPA-vertegenwoordiger de

Ook vond een roadshow plaats langs de

Het werk werd in het kader van het Auger

moesten hun deuren sluiten of werden

door de in de Nederlandse sector actieve

Winches fabriceerde de grootste ooit in

Tweede Kamer weten dat de eerder

belangrijkste ministeries en organisaties.

project van Shell uitgevoerd door het

overgenomen. IRO ging onverminderd

operators over hun investeringsplannen

Nederland gebouwde lier. Deze 130 ton

aangekondigde maatregelen voor de

Verpakt in twee rapporten volgden nog

kraanvaartuig Hermod van HeereMac,

door met het Tweesporen Beleid.

voor 1995 en 1996.

wegende lier met een tension capacity

oliemaatschappijen niet aantrekkelijk

meer adviezen. Het eerste kreeg als titel

een samenwerkingsverband van Heerema

Dit had tot gevolg dat de overheid

van 440 ton was bestemd voor Allseas’

genoeg waren om kleine gasvelden

‘Investments in the Wadden Sea and in

Marine Contractors en McDermott.

voor het eerst in vele jaren haar

In 1994 kon ook melding worden gemaakt

nieuwe pijpenlegvaartuig Solitaire.

in productie te brengen. Hierdoor

marginal fields on the Dutch Continental

NAM verleende Grootint een order voor

energiepolitiek aanpaste door aan

van een flink aantal hoogtepunten. Zo

Verhoef leverde tot slot aan Maersk Oil &

zouden de komende jaren zo’n 5.000

Shelf’ en het tweede werd een R&D

de fabricage van een compressieplatform

te kondigen dat zij het bij de 9e

verwierf Heerema Fabricage Groep weer

Gas vier vrijevalreddingboten, waaronder

arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan.

rapport getiteld ‘Primaplan’. Diverse

voor het Ameland Westgat project.

concessieronde voor oliemaatschappijen

de honderdste van dit type. Mammoet

Tevens verwachtte hij dat een aantal

politieke partijen pikten IRO’s

Tideway nam het zwareladingvaartuig

aantrekkelijker wilde maken om kleine of

Transport voerde een indrukwekkende

grote oliemaatschappijen de Nederlandse

tromgeroffel op. Dit leidde tot het stellen

Super Servant 1 over van Wijsmuller

marginale gasvelden te gaan ontwikkelen.

load-out uit op de HMV werf in Haugesund.

sector achter zich zou laten.

van vragen in de Tweede Kamer en

Transport en liet het vervolgens bij de

Daarnaast werden het Midden-Oosten,

Daar werd op 1.496 wielen een 11.000

ontlokte EZ-minister Andriessen zelfs de

YVC werf in Bolnes ombouwen tot

het Verre Oosten, West-Afrika en de

ton wegende topsides van het Heidrun

Aantrekkende boormarkt

uitspraak ‘De winning van gas uit nieuwe

valpijpschip. Wijsmuller Transport sloot

Oost-Europese staten als speerpunten

platform verplaatst. Smit Transport kreeg

In 1995 verscheen er weer licht aan het

marginale velden kan niet langer

op haar beurt een contract af voor het

bestempeld voor de komende

een order van ELF Congo om met de

einde van de tunnel. IRO-voorzitter Kramer

uitgesteld worden’. Het IRO-bestuur

transport van vier supermodules ten

exportpromotiecampagne. Een mijlpaal

Giant pontons in totaal zes grote modules

meldde op de nieuwjaarsbijeenkomst dat

besloot in 1994 weer een studie te laten

behoeve van het Canadese Hibernia

was het contract dat IRO met de

vanuit Zwijndrecht, Ravenna en Bordeaux

er in de sector weer sprake was van een

uitvoeren naar het economisch belang

project. Twee van deze modules waren

Europese Commissie sloot voor het

naar de assemblagelocatie van het

stijgende lijn. Dit baseerde hij onder

van de sector. Op deze manier kon het

toen nog in Zuid-Korea in aanbouw en

verlenen van diensten als een officiële en

N’Kossa project in West-Afrikaanse

andere op het feit dat de inzet van

72

73


40

jaar IRO | Felicitatie

ModuSpec feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

Keppel Verolme feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

NEAR MARKET, NEAR CUSTOMER

Making the drilling industry safer www.moduspec.com Educating the next generation of drilling experts www.moduspecacademy.com

ModuSpec is a member of the Lloyd’s Register Group

made to measure 74

Van Mechelen feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

Van Mechelen Lifting Gear B.V. P.O. Box 83 NL-4600 AB Bergen op Zoom The Netherlands Phone Fax E-mail Internet

+31 (0)164 682 550 +31 (0)164 686 677 info@vmliftinggear.com www.vmliftinggear.com

SITNO marketing support

Digitaal ondertekend door SITNO marketing support DN: cn=SITNO marketing support, o, ou, email=info@sitno.nl, c=NL Datum: 2011.10.21 08:46:12 +02'00'

75


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

booreilanden op de Noordzee vanaf

die het vakblad Offshore Visie uitgaf,

Ook Amoco plaatste een bouwopdracht

olie- en gassector. Ook werd door de

eind 1994 weer flink begon te stijgen.

werd overeengekomen dat het IRO

bij Grootint voor een compressiemodule

Europese Commissie weer een OPET

Een ontwikkeling die gedurende het jaar

Bulletin in dit tweemaandelijkse vakblad

voor het P15D platform. Heerema

term, de derde, toegekend en speelde

1995 zou doorzetten. In oktober waren

zou worden opgenomen. Anno 2011

Fabricage Groep kocht van THC de

IRO bij diverse Joint Industry R&D

bijna alle booreilanden aan het werk.

is dit nog altijd zo.

offshoreconstructiewerf in Hartlepool.

projecten een coördinerende rol.

Alleen al in de Nederlandse sector was

Vlak voordat op 1 april 1995 de 9e

Neddrill nam twee zelfheffende

Naast een CRINE symposium

hun aantal gestegen tot negen. Het meest

concessieronde van start ging,

booreilanden over van Smedvig uit

werd een seminar over offshore

actief waren Elf Petroland en NAM,

waarschuwde secretaris-generaal Jean

Stavanger en herdoopte deze in

veiligheids-trainingen georganiseerd.

productieplatform in de Britse sector in

leggen van pijpen. Hiervoor moesten in

gevolgd door Occidental en Wintershall.

Mathey van NOGEPA de Tweede Kamer

Neddrill 9 en Neddrill 10.

Bureaudirecteur Ellen Lastdrager-van der

totaal twintig 123 meter lange en 560 ton

opdracht van Shell voor het Ram Powell

Een door NEA uitgevoerde studie wees

er voor dat deze ronde dreigde te

Spliethoff’s Bevrachtingskantoor kreeg

Woude nam in december 1996 afscheid

zware stalen fundatiepalen nodig

project leidingen in 981 diep water en

uit dat een verbetering van de

mislukken als de overheid geen passende

de meerderheid in handen van Mammoet

en drs. Robert Rosen Jacobson volgde

hadden. Kort daarop klopte ook British

voor het Mensa project leidingen in 1.650

concurrentiepositie van de

maatregelen nam. Mede omdat de

Shipping en bestelde eind 1995 bij

haar op 1 januari 1997 op.

Gas bij SIF aan voor de bouw van twaalf

meter diep water worden gelegd. Tot slot

toeleveranciers mogelijk was als zij hun

oliemaatschappijen het steeds minder

Scheepswerf De Merwede drie nieuwe

80 meter lange en 300 ton wegende

sloten Gasunie en Amoco een contract

krachten zouden weten te bundelen

interessant vonden om op het

zwareladingvaartuigen. NAM sloot met

In de sector zelf trok Clyde Petroleum

fundatiepalen voor het Armada project.

om het uitgeputte Alkmaar gasveld te

en nieuwe markten wilden betreden.

Nederlandse continentale plat activiteiten

AMEC Nederland een contract voor het

de aandacht met de gunning van een

De VOS Groep kocht accommodatieplatform

gaan gebruiken voor gasopslag.

Dit laatste was vooral nodig omdat er

te ontplooien. BP, Statoil, Mobil en

ontwerp van een subsea-installatie om

bouworder voor drie lichtgewicht

Transocean 4 aan en herdoopte het in

steeds minder werk op de thuismarkt

Pennzoil hadden het hier al voor gezien

het marginale LF13-FH gasveld in

productieplatformen aan Volker Stevin

Seafox 4. Noble Drilling uit Houston nam

Stapje terug

voorhanden was en de activiteiten in

gehouden en later in het jaar zou ook

productie te brengen.

Offshore en Hollandia. De platformen,

medio maart voor een bedrag van 560

Op de algemene ledenvergadering,

de Noorse en Britse sector ook verder

Norsk Hydro vertrekken. Opmerkelijk was

naar een ontwerp van KCI, waren

miljoen gulden Neddrill over.

gehouden op 11 maart 1997, presenteerde

afnamen. Een belangrijke trend op

dat het EZ ministerie kort daarop bekend

Marginale velden

bestemd voor de ontwikkeling van drie

Smit Internationale verkocht Smit-Lloyd

het IRO-bestuur een Strategisch Plan voor

de wereldmarkt werd kostenreductie.

maakte dat oliemaatschappijen nieuwe

“De intensieve lobby richting overheid

marginale gasvelden in de Nederlandse

aan Seacor Holdings uit de Verenigde

de jaren 1998-1999. Een belangrijk

IRO focuste zich om deze reden op

investeringen vrij mochten afschrijven.

om de energiepolitiek zodanig aan te

P-blokken. Het ontwerp was dusdanig

Staten. Stork Protech kreeg van NAM de

onderdeel hiervan was het stroomlijnen

passen dat het ook aantrekkelijk zou

dat ze elders zouden kunnen worden

opdracht voor het ontwerp van één van

van de interne organisatie en het

waarvoor een workshop en een seminar

In de sector zelf vond dat jaar ook weer

worden om marginale velden te

hergebruikt wanneer de betrokken velden

de grootste platformen ooit voor deze

verbeteren van de dienstverlening richting

werden georganiseerd. Dit programma

een aantal interessante gebeurtenissen

ontwikkelen, heeft gewerkt,” verklaarde

waren uitgeput. NAM bracht met een

maatschappij gebouwd. Het betrof een

leden. Ook was er veel aandacht voor de

ging zelfs deel uitmaken van het IRO

plaats. Stork Protech kreeg een turnkey

IRO-voorzitter Kramer aan het begin van

subsea-installatie haar eerste marginale

gasproductiecomplex dat in het L9 blok

financiële situatie van de vereniging die

Action Plan 1996 en kreeg de

order van Shell Expro voor het ontwerp,

1996. Een en ander had een positief

veld in het L13 blok in productie.

moest worden geïnstalleerd en dat werd

verbeterd moest worden. Voor het eerst in

Nederlandse benaming ‘Kosten Reductie

de materiaalinkoop, opbouw en installatie

effect op de exploratie- en

Rockwater huurde zowel de Smit Semi 1

aangesloten op de NOGAT leiding.

zes jaar werd een voorstel tot

Overeenkomst Nederland’ (KRONE).

van de procesfaciliteiten van de FPSO

exploitatieactiviteiten op het NCP.

als Smit Semi 2 voor een periode van

Om meer inzicht te krijgen in de

Anasuria. Deze zou uiteindelijk door IHC

IRO nam het initiatief om samen met

zeven jaar in. Ook SIF uit Roermond

De eerste werf die hiervan profiteerde

In juli publiceerde NOGEPA het nieuwe

technologieën die oliemaatschappijen in

Caland’s dochter Single Buoy Moorings

NAM te bekijken of toeleveranciers al in

ontving een paar opmerkelijke orders.

was HSM uit Schiedam. Zij mocht de jacket

trainingshandboek dat in samenwerking

de 21ste eeuw nodig dachten te hebben,

(SBM) worden geleverd en was bestemd

een vroeg stadium bij de ontwikkeling

Eerst van Chevron en Conoco, die voor

voor het puttenplatform bouwen. Verder

met de trainingsinstituten tot stand was

organiseerde IRO begin 1995 een

voor de winning van olie uit de Britse

van marginale velden konden worden

de fundatie van het Brittannia

bouwde Multimetaal in Den Helder in

gekomen. Dit resulteerde in de oprichting

seminar over dit onderwerp.

velden Teal, Teal South en Guillemot A.

betrokken. Verder werden twee

opdracht van Allseas twee grote subsea

van de IRO Safety and Training Group (ISTG).

Verder werden seminars gehouden

BP gunde op haar beurt SBM de opdracht

bijeenkomsten georganiseerd over

afsluiterstations. Verolme Botlek had haar

Ook nieuw was de Stichting Nederland

over het ontmantelen van platformen.

voor het ontwerp en de bouw van een

het ontmantelen van platformen.

handen vol aan de conversie en reparatie

Maritiem Land, die samen met de

Ook werden meer activiteiten ontplooid

FPSO voor de inzet in het Schiehallion

De invoering van de Arbeidstijdenwet,

van een serie booreilanden van ENSCO.

overheid en industrie was opgezet als

om de export te bevorderen.

olieveld ten westen van de Shetland

per 1 januari 1996, bleek problemen

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

nationale brancheorganisatie voor alle

Cost Reduction In the New Era (CRINE),

contributieverhoging aangenomen.

Eilanden. Grootint ontving van het Dansk

te geven voor het twee weken

richtte een sloopwerf op, waar jackets en

maritieme belangenverenigingen in

Eind 1995 stopte het tweemaandelijkse

Undergrunds Consortium (DUC) een

aaneengesloten werken offshore.

topsides van de Gordon en Esmond

Nederland. En het IRO-comité voor

vakblad IRO-Focus on Holland.

bouworder voor een 4.200 ton wegende

IRO vroeg met succes aan het ministerie

platformen van Hamilton Oil konden

Commerciële Zaken rondde een rapport af

Met Han Heilig van Uitgeverij Tridens,

topsides voor het Harald West A platform.

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

worden gesloopt. Dockwise vervoerde de

voor de te volgen exportpromotiestrategie.

de invoering van deze wet uit te stellen.

eerste productie-SPAR van Finland naar

Op het gebied van R&D was IRO dat jaar

de Golf van Mexico en een TLP van

Hoewel het aantal orders voor

heel intensief betrokken bij Thermie type

Taranto in Italië naar Corpus Cristi aan de

platformbouwers iets achter bleef

B acties ten aanzien van de promotie van

Golf van Mexico. Allseas was daar met de

bij de verwachtingen, bruiste het

energietechnieken in de upstream

Lorelay grensverleggend bezig met het

op deNoordzee van de activiteit.

76

77


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

Orde op zaken

voor het Kittiwake olieproductieplatform.

TransCanada Pipelines. En na jaren in

Op de algemene ledenvergadering van

De Heerema werven in Vlissingen en

de etalage te hebben gestaan, nam Clyde

1998 deelde Gert-Jan Kramer mede dat

het Noorse Tonsberg zetten hun

Petroleum van Conoco de in de blokken

de eerder gemelde doelstellingen uit het

schouders onder de bouw van het

K18 en K 16 staande Kotter en Logger

Met name op het gebied van exploratie.

Strategisch Plan 1998-1999 in het

Noorse Heimdal riserplatform.

platformen over.

Noorwegen spande de kroon met ruim

afgelopen jaar bijna allemaal waren

Hierbij werd in Vlissingen de jacket en

19 miljard gulden aan investeringen in

gehaald. De financiële positie van de

in Tonsberg de topsides gebouwd.

Kritiek

de olie- en gasindustrie. HAM Offshore

vereniging was versterkt, de organisatie

De installatie van deze platformdelen

In 1999 werden ten aanzien van het

pikte hier een graantje van mee met

gestroomlijnd en de personele bezetting

offshore kwam voor rekening van

Strategisch Plan de puntjes op de i gezet.

de opdracht voor het ingraven van de

geoptimaliseerd. Kortom, alles stond

Heerema Marine Contractors. Grootint en

Gert-Jan Kramer meldde dat de financiële

NorFra gasexport-leiding. Deze ging

weer goed op de rails voor een goede

de Heerema werf in Vlissingen werden

herstructurering van IRO definitief was

zoals tot dan alleen maar aan de

heel eenvoudig elders worden hergebruikt.

van het Noorse Draupner platform naar

dienstverlening richting leden. Wat de

verder belast met de bouw van het A6-B4

afgerond en de werking van de interne

winningsfase. Dit plus de langzaam weer

Smit Maritime Contractors verzorgde de

Duinkerken lopen. HAM Offshore ontving

politieke agenda betrof, hield IRO de

gasproductieplatform van Wintershall.

organisatie verder was geoptimaliseerd.

oplopende olieprijzen op de wereldmarkt

installatie van de Bluewater FPSO Bleo

ook de opdracht om voor de oostkust

vinger aan de pols met betrekking tot

Multimetaal startte met de bouw van

Nieuw was de introductie van Leden

leidde tot enig optimisme in de sector.

Holm. Van der Giessen-de Noord leverde

van Canada het Hibernia olieproductie-

de opzet van de nieuwe Mijnbouwwet.

drie super offshore-kranen voor Kenz.

Ontmoeten Leden (LOL) netwerk-

Minder was het bericht dat NAM naar

het multifunctionele offshore-

platform te gaan ballasten met ruim

Deze moest alle bestaande regels en

Deze waren bedoeld voor het werken in

bijeenkomsten. Vanwege het succes v

aanleiding van de lage olieprijzen had

supportvaartuig Toisa Polaris op.

400.000 ton ijzererts.

voorschriften gaan vervangen. Ook

diep water vanaf offshore supportschepen.

an de eerste drie, werd besloten deze

besloten om, verdeeld over vijf jaar, 450

Een zusterschip, de Toisa Perseus, was al

werden op de vergadering de resultaten

Bayards Aluminium Constructies

voortaan om de twee maanden te gaan

van de 2.500 arbeidsplaatsen te

een jaar eerder door deze werf

De Noorse dochter van Boskalis,

bekend gemaakt van het onderzoek naar

ontwikkelde een nieuw type helikopterdek.

houden. Heel bijzonder was het IRO

schrappen. Tevens staakte NAM begin

opgeleverd. Bailey uit Nieuw-Lekkerland

Westminster Offshore, sloot een vijfjarig

het economisch belang van de

Hiervan werden er twee gebouwd voor

seminar, getiteld ‘De rol van de Staat in

1999 haar complete boorprogramma.

trok de aandacht met de bouw van een

raamcontract met Statoil om met het

toeleverende sector. De sector

offshore supportvaartuigen die op dat

de Nederlandse olie- en gasindustrie’.

valpijpschip Sandpiper bij verschillende

genereerde een omzet van 10 miljard

moment bij Van der Giessen-de Noord in

Hier werd nogal wat kritiek op deze

Tijdens een seminar, getiteld ‘How to sell

groot halfafzinkbaar booreiland dat in

pijpleidingprojecten steen te gaan

gulden en bood werk aan 36.000 mensen.

aanbouw waren. Eén voor het D15-Fa

rol geuit, omdat er onvoldoende

to the UK-market’, kwam naar voren dat

Pescagoulo in de Verenigde Staten werd

storten. Het valpijpschip Rollingstone van

Verder werd een rapport gepubliceerd

platform van Wintershall en twee voor

lastenverlichting werd toegepast om de

in Engeland door de operators en

afgebouwd. De boortoren werd in drie

Tideway werd ingezet bij het storten van

met 22 mogelijke technologieën voor

het Canadese Sable project. Smit begaf

exploratieactiviteiten in de Nederlandse

contractors het First Point Assessment

delen als deklading door het

steen op de Interconnector I leiding die

het uitvoeren van R&D projecten,

zich met twee aangepaste LASH carriers

sector te stimuleren. Dit in tegenstelling

Limited (FPAL) registratiesysteem was

zwareladingvaartuig Fairlift van Jumbo

tussen het Belgische Zeebrugge en het

alsmede een drietal landenrapporten

in de zwareladingsector. Deze vaartuigen

tot Engeland en Noorwegen, waar dit wel

opgezet. Dit was een database van

Navigation naar de Verenigde Staten

Engelse Bacton was aangelegd.

over Latijns-Amerika, Midden-Oosten/

werden Smit Pioneer en Smit Enterprise

in voldoende mate gebeurde. Eén en

bedrijven die producten en diensten

getransporteerd. De Happy River van

Smit Land & Marine leverde voor het

Noord-Afrika en West-Afrika.

gedoopt. Mammoet Shipping besloot

ander werd uitvoerig in de Nederlandse

leveren aan de olie- en gasindustrie.

Mammoet Shipping bracht als deklading

haar vloot met vier T-klasse zwarelading-

media belicht. Uiteindelijk leidde dit in de

Het systeem gaf de operators en

twee accommodatiemodules met helidek

Brittannia project in de Britse sector

enorme boortoren, bestemd voor een

de twee langste pijpenbundels ooit op.

In de sector begonnen zich weer donkere

vaartuigen uit te breiden. Na de opheffing

Tweede Kamer tot het stellen van vragen

contractors een goed overzicht van de

van Dartmouth in Nova Scotia naar

Elk met een lengte van 7,5 kilometer.

wolken samen te pakken. De boormarkt

van het samenwerkingsverband HeereMac

aan EZ-minister Jorritsma. Zij beloofde

geregistreerde toeleveranciers die op

Teesside in Engeland.

zakte langzaam in en de olieprijs daalde

nam HMC het grote halfafzinkbare

deze zaak te bekijken. Na enige tijd trof

basis van bepaalde criteria in de database

Genius Vos en Dutch Northsea Services

NAM gunde een bouworder voor het

tot 10 dollar per vat. Gevolg: investeringen

kraanvaartuig DB 102 over van

de minister inderdaad enkele maatregelen.

waren opgenomen. Met name Shell

(DNS) kregen van Clyde Petroleum de

L9 gasproductiecomplex aan Grootint en

van de oliemaatschappijen namen weer

McDermott en herdoopte dit in Thialf.

De belangrijkste was het besluit dat EBN

Expro en AMEC gingen hierna contracten

opdracht om in IJmuiden een ingrijpende

Elf Petroland aan HSM voor het K6

af. Ondanks deze neergaande spiraal

Allseas Marine Contractors legde dat jaar

namens de overheid nu ook zou gaan

sluiten met bedrijven die in het FPAL

renovatie uit te voeren van een oud

puttenplatform. Genius Vos bouwde voor

bleven de Nederlandse toeleveranciers

met de Lorelay de 120 kilometer lange

deelnemen aan de exploratiefase en niet,

systeem vermeld stonden.

platform. Verolme Botlek werd de

NAM het allereerste Single Pile Platform

toch bijzondere projecten uitvoeren.

gasleiding tussen het Duitse

(SPP) dat in het N7 blok werd

Er werden diverse bouworders voor

productieplatform A6-B4 naar het

Nieuws uit de sector in 1999 was onder

van de Bluewater FPSO Uisge Gorm.

geïnstalleerd. Mammoet Transport

platformen geplaatst. HSM kreeg van Elf

Nederlandse F3 platform. En met de

meer een nieuwe concept van Suction

Deze waren in het Britse Fife veld zwaar

leverde in het Schotse Inverness een

Petroland een bouwopdracht voor een

Solitaire werd na de Europipe II een

Pile Technology (SPT) uit Woerden. Dit

beschadigd geraakt. Na een verbouwing

bijzondere prestatie met de load-out op

gasproductieplatform voor het L4 blok.

aantal leidingen in Filippijnse wateren

betrof een zogeheten self-installing

op de Schelde werf in Vlissingen kregen

2.032 wielen van een 8.925 ton wegende

Grootint ging voor Wintershall aan de

gelegd voor het Malampaya project van

platform voor het ontwikkelen van

Tideway en Boskalis de beschikking over

reuzenjacket. Tot slot werkte Gusto

slag met de bouw van het D15

Shell. Occidental Netherlands verkocht de

marginale velden dat met zuigankers in

het valpijpschip Seahorse en gingen dit

Engineering aan een ontwerp van een

gasproductieplatform. Shell Expro sloot

in 1994 van Placid International Oil

de zeebodem gefundeerd kon worden,

gezamenlijk exploiteren. Direct na de

boorschip dat in waterdieptes van drie

vervolgens een contract met Grootint

overgenomen Nederlandse belangen

zonder dat hierbij grote kraanvaartuigen

oplevering vertrok de Seahorse naar

kilometer nog boorwerk kon uitvoeren.

voor de bouw van een grote olieopslagtank

voor een half miljard gulden aan

nodig waren. Ook kon dit type platform

Noorse wateren om daar voor Statoil in

78

reparatieopdracht gegund voor de tanks

79


40

jaar IRO | Felicitatie

OCEANWIDE OFFSHORE SERVICES

Oceanwide Offshore Services B.V. feliciteert de IRO met haar 40 jarig jubileum.

Luchthavenweg 6A 1786 PP Den Helder Tel: +31(0)223-671720 Fax: +31(0)223-520505 Email: denhelder@oceanwidecrew.com Internet: www.oceanwidecrew.com Oceanwide Offshore Services is part of the Humares Group.

G L O B A L

M A R I T I M E

E M P L O Y M E N T

SBM Schiedam

Wij feliciteren IRO met haar robijnen jubileum

feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan

Iv-Oil & Gas

Ingenieursbureau met Passie voor Techniek www.sbmschiedam.com 80

www.iv-oil-gas.nl

www.nevesbu.com 81


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

600 meter diep water steenstortwerk te

Logistics Centre. Op het nabijgelegen

gaan uitvoeren. SAS Gouda ging samen

Den Helder Airport passeerden jaarlijks

met Bodewes Winches het ontwerp en

100.000 offshore-werkers de balies.

de bouw verzorgen van een compleet

En in IJmuiden ging men van start met

flexibel systeem om pijpen en umbilicals

de aanleg van de Derde Haven, die direct

te leggen in Braziliaanse wateren.

vanuit open zee bereikbaar zou worden.

Het zwareladingvaartuig Smit Pioneer ging voor Coflexip Stena Offshore als

30-jarig jubileum

installatievaartuig in het Angolese Kuito

Het jaar 2001 stond voor IRO in het

Nadat eerder al de commissies voor

de Janeiro. De Mighty Servant 3 vervoerde

veld aan de slag. Smit Transport & Heavy

teken van het 30-jarig bestaan en in de

Commerciële Zaken en voor Financiële

voor Shell de 14.500 ton wegende Brutus

Lift verwierf een contract om met behulp

langverwachte opleving van de upstream

Zaken waren samengegaan, werden

TLP romp van Zuid-Korea naar Corpus

van de Taklift 4 op de Aker Stord werf

olie- en gassector. Interim manager Hans

in het jubileumjaar de commissies voor

Cristi. En met de Mighty Servant 1 werd

modules op het Snorrre B productievaartuig

De LOL-bijeenkomsten werden wegens

in dok 7 gelijktijdig drie zelfheffende

de Boer werd per 1 februari 2001 officieel

Juridische Zaken en voor Technische

dat jaar ook nog de topsides van het

te installeren. Tot slot leverde de Mighty

groot succes voortgezet.

booreilanden droog te zetten voor

benoemd tot directeur. En ondanks de

Zaken en HSE samengevoegd tot de

Hanze F2A platform van Veba Oil van

onderhoud en reparatie. TotalFinaElf sloot

terreuraanslagen op 11 september in

commissie voor Techniek en Regelgeving.

Zuid-Korea naar Nederland overgebracht.

van het Asgard B platform in Stavanger af.

Opmerkelijke gebeurtenissen onder de

met Heerema Marine Contractors een

New York bleven de olieprijzen vrij

Hoogtepunten in 2001 waren in Azië de

De Damen Groep meldde dat Jumbo

Deze romp was in Zuid-Korea gebouwd.

toeleveranciers waren er ook dit jaar

contract voor het ontmantelen van het

stabiel en op een redelijk niveau.

record load-out van een 16.000 ton

Navigation een order had geplaatst

In totaal werden negen transportreizen

weer voldoende. Mammoet Transport

Noorse Frøy platform plus een aantal

De toeleveranciers profiteerden van de

wegende dekmodule door Van Heck,

voor de bouw van twee superheavylifters

uitgevoerd met voor het Asgard project

vestigde een nieuw record met de

templates in het Frigg veld. Heerema

wereldwijd toenemende activiteiten van

uitgevoerd met een centraal aangestuurd

van het J1600 type, uitgerust met twee

benodigde materieel.

load-out van het bijna 12.000 ton

Fabricage Groep en ingenieursbureau

de oliemaatschappijen. Het IRO-bestuur

ballastsysteem. Verder was Van Heck

800-tons kranen van Huisman-Itrec.

Servant 3 de 18.000 ton wegende romp

wegende Shearwater dek van Shell Expro.

ABB kregen van ExxonMobil de opdracht

keurde begin 2001 het eerder

verantwoordelijk voor het installatiewerk

Bodewes Winches bouwde twee

Toename vertrouwen

Hiervoor werden zelfaangedreven

voor het ontwerp en de bouw van het

gepresenteerde Strategische Plan

offshore via de float-over methode.

complete ankersystemen, elk bestaande

Het jaar 2000 kenmerkte zich door een

platformtrailers met in totaal 1.704

grote Ringhorne platform. De jacket zou

2001-2002 goed en ging meteen met

langzame stijging van de wereldolieprijzen.

wielen ingezet. Smit Maritime Contractors

op de werf in Vlissingen worden

de implementatie ervan van start.

Ingenieursbureau Sea of Solutions trok

Desalniettemin nam het vertrouwen in

verrichtte de tow-out en installatie van

gebouwd, de boormodule bij Grootint in

Hoge prioriteit werd gegeven aan de

de aandacht met het ontwerp van een

de toekomst toe en stonden voor de

een GBS in het F2a veld. Deze vormde

Zwijndrecht, het dek bij de Heerema werf

communicatie met de individuele leden.

nieuw multifunctioneel vaartuig van het

Ook de Nederlandse platformbouwers,

komende jaren weer nieuwe ontwikkelingen

de basisconstructie voor een

in Tonsberg, terwijl het installatiecontract

De IRO Well Services Group (IWSG)

type SOC 600. Hiermee kon zowel

die een aantal minder goede jaren achter

te gebeuren. NAM besloot in ieder geval

olieproductieplatform van Veba Oil.

naar Heerema Marine Contractors ging.

werd opgezet. Het 30-jarig jubileum

constructie-, installatie- als pijpenlegwerk

de rug hadden, kregen in 2001 weer

haar boorprogramma op het NCP weer

SAS Gouda ontving een order van China

BP selecteerde HMC voor het uitvoeren

werd gevierd met het seminar getiteld

worden uitgevoerd. Maersk Contractors

enkele orders toebedeeld. Mercon boekte

op te pakken. Bij IRO liep alles weer op

National Offshore Oil Company voor

van een serie diepwater installatieprojecten

‘The future role of the oil and gas industry

koos voor de bouw van een nieuw groot

een opdracht voor de bouw van een

rolletjes. Deelnames aan handelsmissies,

het ontwerp en de bouw van een

in de Golf van Mexico. Een contract

in world energy’.

zelfheffend booreiland voor het CJ70 type

gascompressieplatform voor het K5 blok

buitenlandse beurzen en seminars gingen

pijpenbehandelingssysteem. Nadat HAM

met een waarde van 1 miljard gulden.

van MSC, terwijl IHC Caland diverse

van TotalFinaElf. De Heerema werf in

onverminderd door, evenals het reguliere

beginjaren negentig met Volker Stevin

HMC zou dit werk in 2002 gaan uitvoeren

De technologische samenwerking met de

contracten sloot voor de inzet van FPSO’s.

Vlissingen begon in opdracht van Gaz

overleg met het ministerie van EZ, NOGEPA

Baggeren was gefuseerd, kreeg nu ook

met de kraanvaartuigen Balder en Thialf.

zusterorganisatie in het buitenland werd

Dockwise was regelmatig in het nieuws

de France aan de bouw van twee

en Staatstoezicht op de Mijnen. Bijzonder

de fusie van HAM en Boskalis zijn beslag.

Hiervoor moest de Balder eerst worden

middels EUROGIF verder geïntensiveerd.

met onder andere het spectaculaire

puttenplatformen voor de blokken K12

was de deelname aan twee workshops in

Nedlloyd verkocht Mammoet Transport

omgebouwd tot een diepwaterconstructie-

Het secretariaat van deze zusterorganisatie

transport van de 41.106 ton wegende

en G17 en aan een compressiemodule

Tyumen in Siberië. Het meewerken aan

aan concurrent Van Seumeren. Tideway

vaartuig. Huisman-Itrec ontwierp en

kwam ook bij IRO in Zoetermeer terecht.

semi Petrobras 40 van Singapore naar Rio

van K9AB-A. BP liet bij Heerema Tonsberg

diverse Europese R&D programma’s werd

verwierf een grote order van Shell voor

bouwde de eerste Multi Purpose Tower

Anne Visser werd benoemd tot secretaris-

in Noorwegen een puttenplatform

geïntensiveerd, evenals de samenwerking

het storten van steen ten behoeve van

(MPT) en verkocht deze vervolgens door

generaal van EUROGIF. Het Thematic

bouwen voor het Valhall project.

met zusterorganisaties middels EUROGIF.

het Malampaya project in Filippijnse

aan CalDive uit Houston. Gaz De France

Network keurde diverse innovatieve

Verolme Botlek kreeg van Heerema

Verder werd het Strategisch Plan 2001-

wateren. En Ballast Nedam Baggeren

nam de Nederlandse belangen over van

technische projectplannen goed. In mei

Marine Contractors de order voor de zeer

2002 aan de leden gepresenteerd.

ging voor de kust van Iran een sleuf

TransCanada PipeLines, waaronder ook

werd een seminar gehouden over zaken

uitgebreide conversie van de Balder in

Op het personele vlak volgde ir. Hans de

graven voor twee gasleidingen.

Noordgastransport (NGT). In Den Helder

doen met Kazakstan en in juni volgde

een diepwaterconstructievaartuig.

Boer als interim manager drs. Robert

Bailey bouwde een dubbeluitgevoerde

hadden zich inmiddels meer dan 100

een handelsmissie naar dit Oost-

Een order met een waarde van zo’n 400

Rosen Jacobson op. Ruud Liem trad in

boortoren voor een boorschip dat voor

toeleverende offshorebedrijven gevestigd.

Europese land. In oktober werd

miljoen gulden. SAS Gouda ging voor de

dienst als manager ondersteuning export

Saipem in Zuid-Korea in aanbouw was.

De zeehaven ontwikkelde zich meer en

deelgenomen aan de International Oil

Balder een compleet pijpenbehandelings-

& studies innovatieve technologieën.

Verolme Botlek trok de aandacht door

meer tot een echt Offshore Service &

and Gas Exhibition (KIOGE) in Almaty.

systeem en een multi-jointing systeem

82

uit acht lieren, voor twee in Singapore in aanbouw zijnde semisubs.

83


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

reacties werd dit laatste kort daarop

ingezet voor het leggen van pijpen in

Op Den Helder Airport werd de eerste

benoemd tot officieel vertegenwoordiger

gerealiseerd. Dit jaar kwam alweer de

ondiep water. Interconnector II was het

paal geslagen voor een nieuw stations-

van First Point Assessment Limited (FPAL)

22-ste editie van de Netherlands Offshore

eerste project waarbij de Tog Mor werd

gebouw. Tot slot nam PetroCanada dat

in Nederland. Een schot in de roos

Catalogue uit. Op de algemene

ingezet. Allseas kreeg ook opdrachten

jaar Veba Oil over en Wintershall deed

vormde de opzet van de tweedaagse

ledenvergadering hield Shell-directeur

voor het leggen van pijpleidingen voor

dit met Clyde Petroleum.

cursus ‘Olie en Gas vanaf de Bron’.

Walter van de Vijver een voordracht over

het Noorse Kritebjorn project en voor het

de visie van Shell op de ontwikkeling van

Clair project dat ten westen van de

Nieuwe wetgeving

kregen werknemers van bedrijven

de wereldwijde exploratie- en

Shetland Eilanden werd uitgevoerd. IHC

Op 1 januari 2003 werd de nieuwe

werkzaam in de olie- en gasindustrie

productieactiviteiten en over de

Caland’s dochter Single Buoy Moorings

Mijnbouwwet van kracht. IRO

on- en offshore inzicht hoe de sector

toekomstplannen van Shell op E&P

(SBM) en Gusto Engineering bleken een

organiseerde vervolgens diverse

in elkaar zat. De cursus mocht zich

dat bij Sachalin werd geïnstalleerd.

gebied. Samen met de EVD organiseerde

ijzersterke combinatie in het ontwerpen,

bijeenkomsten voor haar leden om hen

verheugen in een warme belangstelling

Tevens leverde het bedrijf een boortoren

IRO ook een handelsmissie naar Schotland.

bouwen en verhuren van FPSO’s. Van

hierover nader te informeren. Ondanks

en was iedere keer helemaal volgeboekt.

voor de Noble George Sauvageau. Later

Onder het motto ‘weet waar je werkt’

Oord ACZ ging samen met Bluewater een

de politieke instabiliteit in het Midden-

Donkere wolken pakten zich samen toen

brandstof overslaginstallatie bouwen en

Oosten bleven de olieprijzen redelijk

In de sector stond Boskalis in 2003 in

boortoren ter wereld. De toren had een

dat jaar volgde aflevering van de grootste

het Kabinet Balkenende voorstelde de

voor de kust van de Verenigde Arabische

stabiel. En de in Nederland heersende

de belangstelling met de opdracht uit

lengte van 110 meter en was bestemd

ontwerpen en bouwen. En Huisman-Itrec

fiscale mogelijkheden voor willekeurige

Emiraten installeren. Tevens werd Van

recessie ten spijt deed de olie- en

Kazakstan voor de aanleg van een

voor het Japanse boorschip Chikyu.

een speciale 120 meter hoge installatie

afschrijving van investeringen op het

Oord ACZ ingeschakeld voor het

gassector het dat jaar redelijk goed.

kunstmatig eiland in de Kaspische Zee.

Bayards Aluminium Constructies bouwde

voor het leggen van pijpen in waterdieptes

Nederlandse continentale plat af te

aanlanden bij het Schotse St. Fergus van

Wel namen de activiteiten in het

Hierop moest een olieproductie-installatie

voor het Kristin project van Statoil

tot ruim 2.000 meter via de J-lay

schaffen. Ondanks een sterke lobby van

de gasleiding voor het Goldeneye project

Nederlandse deel van de Noordzee

worden gebouwd. Samen met DEME

aluminium trappentorens, een deel van

methode. Gusto Engineering ging de

NOGEPA en IRO werd dit voorstel tijdens

van Shell Expro. Verolme Botlek kreeg van

verder af. NAM kondigde aan nog eens

baggerde Boskalis offshore Newfoundland

de accommodatie en een helikopterdek.

hefsystemen leveren voor het eerste

de begrotingsbehandelingen in de

Van Oord ACZ de opdracht om de

150 banen te moeten schrappen.

in 120 meter diep water twee zogeheten

Dockwise kondigde aan de Blue Marlin

windturbine-installatievaartuig ter wereld

Tweede Kamer aangenomen en werd per

bulkcarrier Kvitnes om te bouwen tot ’s

NAM en Shell richtten onder de naam

glory holes. Dit zijn gaten in de zeebodem

bij Hyundai te laten ombouwen tot het

dat Mayflower Energy uit Engeland liet

1 januari 2003 van kracht. Volgens de

werelds grootste valpijpschip. Kort daarop

ONEgas een nieuw samenwerkingsverband

waarin putafsluiters worden gesitueerd,

grootste zwareladingvaartuig ter wereld.

bouwen. Allseas verwierf verder de

lobbyisten zou hierdoor een groot aantal

werd bekend dat Keppel FELS uit

op, waarin alle activiteiten in het Britse

zodat deze niet door passerende ijsbergen

Hiermee konden gewichten tot 73.000

opdracht voor het leggen van de

investeringen op het Nederlandse plat

Singapore Verolme Botlek had

en Nederlandse zuidelijke deel van de

beschadigd raken. Deze opdracht maakte

ton worden vervoerd. AJS, het

Interconnector II, een gasleiding met

niet meer worden uitgevoerd en de

overgenomen. De naam van de werf

Noordzee werden ondergebracht.

deel uit van het White Rose ontwikkelings-

samenwerkingsverband van AMEC,

een lengte van 200 kilometer tussen

kleine velden niet meer tot ontwikkeling

werd later gewijzigd in Keppel Verolme.

project van Husky Oil. Ander nieuws uit

Jacobs Nederland en Stork Industry

Ierland en Schotland. Fugro ging op

worden gebracht. Ook zou de overheid 2

De CKT Groep boekte een order voor de

Duidelijk was wel dat de Nederlandse

de baggersector was dat Ballast Ham

Services, sloot met NAM/Shell Expro

het overnamepad met Jason Information

miljard euro aan aardgasbaten mislopen

bouw van 21 woonmodules voor de

toeleveranciers het steeds meer van de

Dredging fuseerde met Van Oord ACZ.

een contract voor geïntegreerde

Services uit Rotterdam en Osiris uit

en zouden er 4.000 arbeidsplaatsen

Bonga FPSO van Shell. En Suction Pile

export moesten hebben. In maart hield

Samen gingen zij verder onder de naam

dienstverlening in het zuidelijke deel van

Heemstede. Tot slot nam Peterson alle

verloren gaan. Eerder had de Tweede

Technology (SPT) installeerde in het

IRO al het eerste seminar over de

Van Oord.Heerema Marine Contractors

activiteiten over van Supplylink Nederland.

Kamer al een motie aangenomen om

Calder veld in de Ierse Zee een

ontwikkelingen rond het Russische

kwam in het nieuws door met de Thialf

Beide bedrijven gingen samen verder als

gaswinning in het Waddengebied te gaan

gasproductieplatform van het type

schiereiland Sachalin en verscheen er

een groot installatieproject voor Norsk

PetersonSupplylink.

verbieden. Het kabinet besloot dit echter

SIP II. Dit was een zelf installerend

een marktrapport over zaken doen in

Hydro in het Noorse Grane veld uit te

eerst nader te laten onderzoeken.

platform gefundeerd op vier zuigpalen.

de voormalige Sovjet-Unie. In de zomer

voeren. Het kraanschip installeerde een

Michiel Wijsmuller ging in oktober van

introduceerde NOGEPA het Mutual

17.500 ton wegende jacket, een 11.000

Windenergie Al vroeg in het jaar 2002 diende E.On

Huisman-Itrec kreeg veel positieve

start met WorldWise Marine, dat hij

Indemnity Agreement die het over

ton wegende productiemodule en een

Benelux Services een projectvoorstel in

publiciteit na de oplevering van het

opsplitste in WorldWise Engineering

en weer claimen bij projecten tussen

accommodatie/powermodule met een

bij het ministerie van Economische Zaken

multifunctionele offshore supportvaartuig

en WorldWise Brokers.

de operators en contractors en hun

gewicht van 5.500 ton. Heerema

voor de inrichting en exploitatie van een

Deep Blue van Coflexip Stena Offshore.

toeleveranciers moest tegengaan.

Fabricage Groep kreeg een order voor de

Near Shore Windpark op 10 kilometer uit

Het bedrijf uit Schiedam had aan boord

Niet alle IRO-leden waren blij met

bouw van een 2.000 ton wegend jacket

de kust bij Egmond. Op verzoek van de

van het schip drie pijpenlegsystemen

deze overeenkomst. Zij vonden hem te

voor het Sable veld offshore Nova Scotia.

leden organiseerde IRO later dat jaar een

geïnstalleerd. Een flexibel legsysteem,

eenzijdig. Reden voor IRO om hierover

En HBG Steel Structures van Clyde

seminar over offshore windenergie. Hier

een J-lay systeem en een oprolsysteem.

met NOGEPA in gesprek te gaan.

Petroleum een bouwopdracht voor een

werd ook gepeild of het nuttig zou zijn

Allseas Marine Contractors liet bij

IRO besloot om voortaan de deelnames

onbemand gasproductieplatform voor het

om een IRO Offshore Wind Energy Group

Verolme Botlek de ponton Tog Mor

aan buitenlandse beurzen volledig zelf

Q4C blok. Bailey fabriceerde een aardbeving-

(IOWG) op te richten. Gezien de positieve

ombouwen, zodat deze kon worden

te gaan organiseren en werd verder

bestendige boortoren voor een platform

84

85


40

jaar IRO | Felicitatie

SPT Offshore feliciteert IRO met SIP2 Platform haar 40-jarig bestaan! Centrica F3-FA

Bosch Rexroth feliciteert IRO

Bosch Rexroth BV, Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Boxtel, The Netherlands www.boschrexroth.com/offshore

1 Upending and installation of legs

4 Leg lowering & suction operation

2 Tow to field

5 Deck lifting

3 Mooring & positioning

6 Barge removed

met haar 40-jarig bestaan!

t +31(0)348 435260, f +31(0)348 435261, info@sptoffshore.com, www.sptoffshore.com Suction Pile Technology bv is an offshore contractor specialised in suction pile applications. SPT-068 adv offshore holland 1/2 A4deff.indd 1

08-04-11 13:06

Delivering the difference www.seatrucksgroup.com

86

Ad IRO 40 jarig jubileum.indd 1

10/31/11 10:41 AM

87


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

de Britse en Nederlandse sector van de

offshore windpark op 25 kilometer uit de

Allseas Marine Contractors ging met Stolt

uit met de IRO Gas Groep (IGG). Tevens

Fugro besloot eind 2005 tot een groot

Noordzee. Het uit te voeren werk, met

kust van IJmuiden. Hiervoor moest de

Offshore de pijpleidingen leggen, terwijl

werd een seminar, getiteld ‘Gas, energy

vlootvernieuwings- en uitbreidings-

een looptijd van zeven jaar, betrof

nieuwe Derde Haven als uitvalsbasis gaan

Heerema Marine Contractors de

for the future’, gehouden met veel

programma voor seismische- en

management, engineering, onderhoud

dienen. Genius Vos kreeg van NAM/Shell

templates op de 840 meter diepe

informatie over gastechnologische

surveyvaartuigen.

en operationele ondersteuning. Hiermee

opdracht een eenpotig productieplatform

zeebodem mocht installeren.

ontwikkelingen. Interessant was ook het

was een bedrag van 700 miljoen euro

ofwel een Trident monopile te ontwerpen

gemoeid. Besloten werd om vanaf het

en te bouwen. Mercon leverde de eerste

Deense Tyra veld een 100 kilometer lange

twee boormodules op voor het Azeri

gasexportleiding aan te leggen naar de Nederlandse NOGAT leiding. Gastransport

International Eureka Matchmaking Event

IHC Merwede startte met de bouw van

Svitzer Wijsmuller verkocht de eerder

dat samen met SenterNovem werd

een serie multifunctionele offshore

overgenomen Helderse offshore rederij

georganiseerd. Veel waardering was er

supportvaartuigen voor Subsea 7. Smit

project dat door operator BP namens het

Seaworx aan Vroon. Deze voegde de

voor de IRO Familiedag die in Toverland

Internationale wist in de Golf van Mexico

AIOC consortium in de Kaspische Zee

nieuwe aanwinst samen met dochter

bij Sevenum werd gehouden. Na

het Thunder Horse platform te

Services (GTS) en het Belgische Fluxys

werd uitgevoerd. De boormodules

Telco Marine uit Den Helder, waardoor

Dockwise meldde dat de pas verbouwde

afronding van de R&D projecten en het

stabiliseren toen dit ten gevolge van

kondigden aan een 235 kilometer lange

moesten elk in zes delen naar Kazakstan

een vloot ontstond van twintig

Blue Marlin een wereldrecord had

uitblijven van nieuwe EU-fondsen voor

de orkaan Dennis dreigde te kapseizen.

gasexportleiding aan te leggen tussen

worden vervoerd. Mercon zou later van

vaartuigen. Kort daarop zou Vroon

gevestigd met het transport van Zuid-

nieuwe projecten besloot IRO het

Genius Vos leverde dat jaar aan NAM

Bacton in Engeland en de Balgzandpolder

BP nog een vervolgorder krijgen. BAM

de samengevoegde rederijen onder de

Korea naar de Golf van Mexico van het

lidmaatschap van EUROGIF op te zeggen.

en Shell de twee monotowerplatformen

bij Den Helder. Deze werd de BBL leiding

Steel Structures boekte een bouworder

vlag van Vroon Offshore Services vanuit

60.000 ton wegende Thunder Horse

Nieuw was de samenwerking met het

op die in het Nederlandse K17 blok en

genoemd. Tot slot meldde NAM dat zij

voor een compressormodule voor het

Den Helder voortzetten en werd een

platform. Mammoet Transport vestigde

Rotterdamse mediabedrijf Navingo,

in het Britse Cutter veld moesten worden

nog een aantal Noordzeebelangen in de

K8-FA-1 platform van de NAM. Smit

uitgebreid nieuwbouwprogramma

eveneens een wereldrecord op de Amec

waarmee een website werd opgezet met

geïnstalleerd. HSM Steel Structures

Nederlandse sector wilde overdoen aan

Transport & Heavy Lift completeerde de

opgestart. Fabricom Oil & Gas

werf aan de Tyne. Op 1.880 wielen van

vacatures voor personeel in de olie- en

leverde aan Gaz de France de

Gaz de France.

installatie van 24 topsides/proces-

demonstreerde het prototype van

zelfaangedreven computergestuurde

gasindustrie. Voor de cursus ‘Olie en Gas

gasproductieplatformen K2b-A en

modules op de FPSO’s P-43 (Barracuda)

het Offshore Access System, een

platformtrailers werd het 11.924 ton

vanaf de Bron’ bleef de belangstelling

G17d-PAP op. Tot slot nam Hertel het

Opleving sector

en P-48 (Caratinga) in de Braziliaanse

deininggecompenseerde telescopische

wegende Clair dek verplaatst van de

ongekend groot. In totaal werd deze

bedrijf CKT Projects over en Chevron

Door de stijgende olieprijzen trokken in

havenplaatsen Niteroi en Angra dos Reis.

valreep waarmee offshorewerkers veilig

constructielocatie op een zeegaande

cursus zeven keer gehouden, waarvan

deed hetzelfde met Unocal.

de zomer van 2004 de offshoreactiviteiten

Bij de uitvoering van het Noorse Ormen

van een bewegend schip op een vast

ponton. In de Golf van Mexico verrichtten

één keer in het Engels.

aan en durfden oliemaatschappijen weer

Lange project werden ook diverse

platform konden overstappen. Keppel

de Balder en de Thialf van Heerema

te investeren. Ook in de Nederlandse

Nederlandse bedrijven betrokken.

Verolme kreeg een order voor de

Marine Contractors voor diverse projecten

Nieuws uit de sector betrof de overname

Net als 2005 was ook 2006 een goed

sector werd het drukker. Steeds meer

Zo kreeg Van Oord opdracht een deel

conversie van de dp pijpenlegger

van BP installatiewerk in diep water.

van BAM Steel Structures uit Schiedam

jaar, met verder toenemende activiteiten

kleine oliemaatschappijen gingen er aan

van het pijpleidingtraject te egaliseren.

Solitaire van Allseas Marine Contractors.

Prijsuitreiking

door de RijnDijk Groep. Het bedrijf ging

op het NCP. Het 35-jarig bestaan van IRO

de slag, zoals ATP Oil& Gas in het L6 blok,

NAM reageerde positief toen de

verder als HSM Steel Structures. Verder

werd gevierd met een seminar op de

CH4 Nederland in het Markham J6A veld

Commissie Meijer op 1 april het rapport

verwierf Peterson Offshore Group een

Cruise Terminal in Rotterdam. Malcolm

en Vermilion Oil & Gas Netherlands in

‘Ruimte voor de Wadden’ presenteerde.

aanzienlijk belang in SBS Logistics uit

Brinded, directeur van Shell Expro (UK),

het Zuidwal veld. In oktober 2004

Hierin werd geconcludeerd dat

Aberdeen. Ballast Nedam en Vestas

was één van de sprekers. Tevens werd

stuurde de minister van EZ een brief naar

gaswinning in de Waddenzee, mits aan

kondigden aan samen voor de kust van

voor de eerste keer de IRO Award of

het parlement met daarin een aantal

bepaalde voorwaarden werd voldaan,

Egmond in opdracht van Shell en Nuon

Excellence uitgereikt.

voorstellen om de productie van aardgas

haalbaar was. De maatschappij liet verder

een windturbinepark te gaan aanleggen.

te stimuleren. Dit werd in de sector

weten de herontwikkeling van het

Keppel Verolme haalde een order binnen

positief ontvangen en IRO startte het

Schoonebeek olieveld te overwegen.

van Perenco UK voor de bouw van een

overleg met het ministerie over de

Mobile Offshore Application Barge

manier waarop deze plannen vorm

Goede tijden

(MOAB), bedoeld om als onbemand

konden worden gegeven. De twee IRO

De opleving die zich een jaar eerder in de

compressorplatform in het Britse

Export Groups werden samengevoegd

sector had aangediend, zette zich in 2005

Trent veld te worden geïnstalleerd.

tot één groep, terwijl de IRO Wind

onverminderd door. Het meeste werk

Keppel FELS ging voor Maersk Contractors

Energie Group participeerde in We@Sea,

voor de Nederlandse toeleveranciers

in Singapore, naar het CJ50 ontwerp van

dat innovatieve projecten in de offshore

kwam van buiten West-Europa en dan in

MSC, vier zelfheffende booreilanden

windenergiesector uitvoerde.

het bijzonder vanuit de Golf van Mexico,

bouwen. Allseas Marine Contractors

het Midden-Oosten, West-Afrika,

bracht de Calamity Jane in de vaart, die

E-Connection kondigde aan van start te

Centraal-Azië en het Verre Oosten. IRO

samen met de Digging Donald werd

willen gaan met de bouw van het Q7-WP

breidde in april het aantal werkgroepen

ingezet voor het ingraven van pijpleidingen.

88

89


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

werd de eerder uit zee verwijderde

Topjaar

Dockwise en concurrent Sealift tot een

NCP werkzame personen het betalen van

dekmodule van K12-A gebruikt, die NAMI

De nieuwjaarsbijeenkomst, de Gulf

fusie. Sealift liet op dat moment zes

sociale verzekeringspremies verplicht te

in Ridderkerk compleet renoveerde. Gaz

Forecast Meeting, de LOL bijeenkomsten

Suezmaxtankers ombouwen tot

stellen. Samen met CEDA organiseerde

de France plaatste bij de Heerema werf in

en de algemene ledenvergadering bleven

zwareladingvaartuigen. Dockwise zou

IRO een ledenbijeenkomst in Sliedrecht,

Zwijndrecht ook nog een order voor de

ook in 2007 ongekend populair. Evenals

naam Audacia kreeg. Gelijktijdig werd op

dit project verder afmaken. Bij Heerema

waar vier van ’s werelds grootste

bouw van een compressiemodule voor

de belangstelling voor deelname aan

deze werf de FPSO Sevan Hummingbird

Vlissingen vond de load-out plaats van

baggermaatschappijen Boskalis, Van

het D15-A platform. NAM sloot met de

beurzen. Dat jaar vond ook een

afgebouwd. Van Oord gaf de Chinese

het 3.000 ton wegende onderstel van

Oord, Tideway (DEME) en Jan de Nul

HSM werf een raamovereenkomst voor

aanpassing van de huisstijl en de website

Yantai Raffles werf opdracht het grootste

het Angolese Tombua Landana platform.

presentaties gaven. De IRO-cursus ‘Olie

de bouw van een serie monotower-

plaats. In de maand mei werd het

valpijpschip ter wereld te bouwen.

Hierna begon de werf aan de bouw

en Gas vanaf de Bron’ werd dit jaar

platformen, waarvan er uiteindelijk

onderwerp platformontmanteling

van het Hasdrubal A productieplatform

veertien keer gegeven, waarvan vijf

vier op stapel zouden worden gezet.

uitgediept met een brainstormsessie en

IHC Holland Merwede droeg de

dat offshore Tunesië moest worden

keer in het Engels.

Twee voor installatie in het Nederlandse

kort daarop kon in Aberdeen worden

multifunctionele offshore support-

geïnstalleerd.

L9 blok en twee voor de Britse velden

deelgenomen aan een symposium over

vaartuigen Seven Oceans en Sevan Seas

Shamrock en Caravelle. Ook ontving

dit onderwerp. Het ministerie van

over aan Subsea 7. Beide waren door

Nog een goed jaar

wat beter in het werk. Heerema Zwijndrecht

Deze eer viel te beurt aan Joop

HSM van CH4 een bouworder voor een

Economische Zaken maakte op 12 juli

Huisman-Itrec voorzien van innovatieve

Ondanks dat Nederland in de tweede

was druk bezig met de bouw een 11.000

Roodenburg, directeur van Huisman-Itrec.

compressieplatform voor het Markham

bekend een bedrag van 39,5 miljoen

pijpenlegapparatuur. En in Singapore

helft van 2008 met een opkomende

ton wegende supermodule voor het

Ook werd een Offshore Students’ Contest

J6A veld. De Hollandia werf renoveerde

euro toe te kennen aan de maritieme

vond de oplevering plaats van het naar

recessie te maken kreeg, werd het voor

Valhall project dat BP in Noorwegen

gehouden, als onderdeel van het project

op haar beurt in opdracht van Newfield

sector voor het ontwikkelen van

een ontwerp van Sea of Solutions

de olie- en gasindustrie toch een goed

uitvoerde. Heerema Vlissingen bouwde

om studenten te interesseren voor een

Petroleum het uit de Britse sector

innovatieve technologieën. IRO diende

gebouwde kraanschip annex pijpenlegger

jaar. Ook het aantal IRO-leden nam flink

aan een transformatorplatform voor een

loopbaan in de olie- en gasindustrie.

verwijderde Camelot CB platform.

hiervoor voorstellen in en zette ook een

Sapura 3000. Dit vaartuig was uitgerust

toe. Eind van het jaar stond de teller op

Duits windturbinepark en aan een jacket

In het jubileumjaar ging ook de nieuwe

Na de oplevering werd het platform

promotiecampagne op om dit Maritieme

met een Huiman-Itrec kraan met een

360. IRO ging verder met de promotie

voor het Britse Buzzard project van Nexen

IRO Personnel Services Group (IPSG) van

weer als nieuw in het Britse Grove veld

Innovatie Programma (MIP) onder de

hefcapaciteit van 2.700 ton. Kort daarop

van het Maritieme Innovatie Programma

Petroleum. En op de HSM werf werd

start. Verder werd nauw samengewerkt

geïnstalleerd. SBM Offshore wist

aandacht van het bedrijfsleven te

zou Sea of Solutions onderdeel worden

en benoemde Menno van der Ploeg tot

gewerkt aan het transformatorplatform

met IADC (International Association of

dit jaar weer een serie orders te boeken

brengen en bedrijven te motiveren om

van de Ulstein Group en als Ulstein Sea

technologisch consultant. Daarnaast

voor het Deense Horns Rev B project en

Drilling Contractors). Tevens werd

voor FPSO’s en CALM boeien. Heerema

eraan deel te nemen. In samenwerking

of Solutions verder gaan.

stelde IRO en NOGEPA een medewerker

het puttenplatform voor het Britse Jacky

deelgenomen aan de World Gas

Marine Contractors vestigde een nieuw

met NOGEPA werden acties opgestart om

aan om jongeren enthousiast te maken

olieveld van Ithaca Energy. Fabricom Oil &

Conference in Amsterdam en samen met

record door achttien, elk 180 ton

jongeren te interesseren voor een baan in

Shell en Frontier Drilling richtten een

voor een baan in de olie- en gasindustrie.

Gas had van Cirrus de opdracht gekregen

de Britse zusterorganisatie aan het EIC

wegende ankerpalen met behulp van

de olie- en gasindustrie. Verder werd de

samenwerkingsverband op voor de bouw

Samen met NOGEPA liet IRO dat jaar

om een minimaal faciliteiten

Connect Event, waar twintig

de Balder in 2.442 meter diep water in

leden gevraagd naar hun wensen op

van twee geavanceerde en compacte

vijf videoclips maken. Hierin vertelden

monotowerplatform te bouwen bestemd

oliemaatschappijen en contractors hun

de zeebodem te funderen. Dit gebeurde

personeelsgebied en werd een inventaris

diepwaterboorschepen, die de namen

jongeren waarom zij voor een baan in

voor installatie in het M7 blok. Een grote

toekomstplannen presenteerden. Zelf

in het Mississippi Canyon blok 920 in

gemaakt van de bestaande en mogelijk

Bully I en II kregen. Deze waren gebouwd

de olie- en gassector hadden gekozen.

order ging naar Heerema Marine

organiseerde IRO een seminar over de

de Golf van Mexico. Van BP kreeg HMC

nog ontbrekende technische opleidingen.

naar een gezamenlijk ontwerp van MSC

IRO adviseerde het ministerie van EZ over

Contractors. Deze maatschappij moest

kansen voor de Nederlandse industrie bij

opdracht om in de Britse sector van

en Huisman-Itrec. Eind april besloten

de overheidsplannen om voor alle op het

negen platformen uit het Noorse Ekofisk

de winning van olie uit de teerzanden in

de Noordzee het North West Hutton

Allseas liet weten nu toch echt de Pieter

veld verwijderen en recyclen. HMC

het Canadese Alberta. Het aantal IRO-

platform te ontmantelen. Keppel Verolme

Schelte, het grootste werkschip ter

ontving van BP de grootste order uit haar

leden passeerde dat jaar de 300.

modificeerde de Terra Nova FPSO en

wereld, te gaan bouwen. Met deze

geschiedenis. Deze omvatte voor een

bouwde de cilindervormige FPSO Sevan

360 meter lange en 118 meter brede

bedrag van 1 miljard dollar installatiewerk

Piranema af.

catamaran zouden topsides tot 48.000

in diep water voor de kust van Angola.

In 2006 druppelden er weer wat orders binnen bij de Nederlandse

De platformbouwers zaten in 2008 weer

ton en jackets tot 2.500 ton niet alleen

StatoilHydro verleende Van Oord de

platformbouwers. Het meeste werk

NAM kreeg te horen dat gas uit de

op zee geïnstalleerd, maar ook uit zee

opdracht om in diep water in het kader

kwam van Gaz de France die twee

Waddenzee mocht worden gewonnen.

verwijderd kunnen worden.

van het Noorse Ormen Lange project

satellietplatformen liet bouwen voor de

Dit kreeg in 2007 zijn beslag.

Daarnaast kon de Pieter Schelte ook als

650.000 ton steen te storten. Seaway

velden G14-B en K12-K. De bouw van

Vlak voor de jaarwisseling maakte de

pijpenlegvaartuig dienst doen. Keppel

Heavy Lifting ging met IHC Merwede in

beide jackets vond plaats bij Heerema

Heerema Fabricage Groep bekend het

Verolme werkte in 2007 hard aan de

zee voor de bouw van het grootste

Vlissingen en van de topsides van G14-B

Amerikaanse ingenieursbureau Albert-

opdracht van Allseas om de bulkcarrier

monohull kraanvaartuig ter wereld met

bij Heerema Zwijndrecht (voorheen

Garaudy Consulting Engineers (AGA

Geeview om te bouwen tot een

een hefcapaciteit van 5.000 ton. Vroon,

Grootint). Voor de topsides van K12-K

Engineering) te hebben overgenomen.

geavanceerde pijpenlegger, die de

die al een nieuwbouwprogramma had

90

91


40

jaar IRO | Felicitatie

HME feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.hme.nl

USG Energy feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.usgenergy.com 92

Carbon Energy Club feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.carbonenergyclub.be

SOMA

Bedrijfsopleidingen feliciteert IRO met haar 40-jarig bestaan!

www.somabedrijfsopleidingen.nl

CONGRATULATIONS

IRO!

WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ


jaar IRO | Historisch overzicht 1991 - 2011 40

contractors en servicecompanies het in

weatherdekmodule bouwen.

gebouwde Bully I en Bully II

2009 nog behoorlijk druk. Voor IRO

Hertel liet op de HSM werf een grote

boorschepen. Wintershall en PetroCanada

betekende dit weer een flinke toename

accommodatiemodule bouwen voor de

vertrokken uit IJmuiden en vestigden

van het ledental tot 386. De IRO

Regalia die bij Keppel Verolme werd

hun logistieke activiteiten in Den Helder.

Innovatie Prijs 2009 ging naar Harry Kok,

gerenoveerd. Heerema Vlissingen leverde

Tot slot nam Centrica dat jaar Venture

directeur van Spirit IT, voor de

aan E.On Ruhrgas een jacket voor het

Production over en deed Boskalis hetzelfde met Smit Internationale.

ontwikkeling van een industriële

Britse Babbage veld. NAM sloot een

lopen voor ruim 100 schepen, liet naar

computer voor het meten van olie- en

overeenkomst met Swift Drilling voor de

een ontwerp van Gusto Engineering in

gasstromen in pijpleidingen. Op 18

inzet van een hightech offshore

Herstel zet in

China twee grote hefschepen bouwen

oktober werd bij Damen Shiprepair

boorinstallatie. Hiermee zou efficiënter en

In 2010 kondigden de oliemaatschappijen

voor het installeren van windturbines

Rotterdam tijdens de algemene

goedkoper kunnen worden gewerkt bij

aan hun investeringsplannen weer op te

offshore. Keppel Verolme bouwde de

ledenvergadering de IRO Award of

onder andere het boren van putten in

pakken. Onderzoek, uitgevoerd door Ernst

FPSO Sevan Voyageur af en begon aan

Excellence 2009 uitgereikt aan Jaap den

marginale velden. Naast het door

& Young, toonde aan dat de Nederlandse

de renovatie van het multiservicevaartuig

Ouden, oprichter en mede-eigenaar van

Offshore Solutions ontwikkelde Offshore

toeleveranciers weer heel positief waren

Regalia. In Den Helder werd de

Mercon Steel Structures. Hier werd ook

Access System (OAS) kwam Ampelmann

over de toekomst. De olieramp met het

gerenoveerde en verbrede Nieuwediep-

bekend gemaakt dat IRO er financieel

Company met een soortgelijk ‘walk-to-

booreiland Deepwater Horizon van

kade opgeleverd, waardoor onder andere

goed voor stond. De contributie

work’ systeem op de markt. En op diverse

Transocean en de Macondo put in de Golf

de grote bevoorradersvloot van de

behoefde dan ook niet te worden

werven in Azië vonden aan de lopende

van Mexico hielden de gemoederen dat

Southern North Sea (SNS) Pool meer

verhoogd. Sterker nog, alle leden kregen

band opleveringen plaats van

jaar lange tijd bezig. IRO organiseerde

armslag kreeg. De Peterson Offshore

voor 2010 een eenmalige korting van 25

booreilanden, hefschepen en

een bijeenkomst om fondsen te werven

Group nam verder ook de resterende

procent op hun contributiebijdrage.

kraanvaartuigen/pijpenleggers, gebouwd

voor onderzoek naar de geluidseffecten

IRO een samenwerkingsovereenkomst

werd een succes. Aan het einde van 2010

aandelen van SBS Logistics uit Aberdeen

Tijdens de vakbeurs Oil & Gas Asia in

naar een ontwerp van GustoMSC of

van offshorewerk op het zeemilieu.

met Decom North Sea. Een industrie-

stond het ledental op 401.

over. Tot slot was NAM druk bezig met de

Kuala Lumpur in Maleisië ondertekende

Ulstein Sea of Solutions. Huisman-Itrec

Dit was nodig omdat de rijksoverheid

forum uit Aberdeen dat de krachten wilde

In de sector zelf bruiste het nog steeds

voorbereidingen voor de herontwikkeling

IRO een Memorandum of Understanding

bouwde op haar beurt de multipurpose

nieuwe regelgeving wilde opstellen die

bundelen om op het gebied van

van de activiteiten. Boskalis gaf Keppel

van het Schoonebeek olieveld.

met de Malaysian Oil and Gas Services

boortorens voor de in Singapore

het heiwerk offshore moest gaan verbieden.

platformontmanteling uitdagingen te

Singmarine in Singapore opdracht een

Council. Met als doel een strategische

Verder werd weer een seminar

kunnen aangaan. Ook de tweede door

flexibel valpijpschip te bouwen. De

Prijzenjaar

zakenrelatie tussen de dienstverleners in

georganiseerd over platformontmanteling.

IRO, NOGEPA, IADC en NVDO

Seafox Group sloot een overeenkomst

Bereikten de olieprijzen het jaar ervoor

beide landen op te bouwen. Op 27

Op de OTC beurs in Houston ondertekende

gezamenlijk georganiseerde Industry Day

met Keppel FELS uit Singapore voor de

nog het recordbedrag van bijna 150

november organiseerde IRO samen met

dollar per vat, in 2009 halveerden ze.

NOGEPA, IADC en NVDO de eerste

Op zich nog een goede prijs, maar de

Industry Day, die goed werd bezocht.

oliemaatschappijen namen wel een

bouw van het hefschip Seafox 5. Allseas gunde de bouwopdracht voor het grootste werkschip ter wereld, de Pieter

afwachtende houding aan ten aanzien

Zoals al eerder vermeld, was er in 2009

Schelte, aan de Daewoo werf in Zuid-

van het uitvoeren van nieuwe projecten.

nog volop werk voorhanden. Keppel

Korea. Bij dezelfde werf plaatste Heerema

Vanwege de doorlooptijd van eerder

Verolme verrichtte aanpassingen aan de

Marine Contractors een bouworder voor

ingezette projecten hadden de meeste

FPSO’s Aoka Mizu en Uisge Gorm. De

een monohull diepwaterconstructie-

HSM werf ontving een order van Total

vaartuig. Dockwise maakte bekend een

voor de bouw van het K5CU

superheavylifter van het Type O te gaan

satellietplatform. Bayards bouwde een

bouwen. Hiermee moesten constructies

100 ton wegende aluminium

van 100.000 ton en meer worden

helikopterhangaar en trappentoren voor

vervoerd. Keppel Verolme verwierf de

het Noorse Valhall project. Heerema

opdracht voor de bouw van een Mobile

Fabricage Groep kreeg nog een tweede

Offshore Application Barge (MOAB),

opdracht voor dit project. Naast een

bedoeld om als transformatorplatform in

eerdere order voor de bouw van een

het Duitse Global Tech 1 windturbinepark

supermodule van 11.000 ton mocht deze

te worden ingezet. Cofely Oil & Gas

werf ook nog een 2.000 ton wegende

bouwde een 270 ton wegende cantilever

94

95


jaar IRO | 40

Tot slot nam Dana Petroleum de

In september werd bekend gemaakt

belangen van PetroCanada in de

dat IRO-voorzitter Gert-Jan Kramer aftreedt

Nederlandse sector over en trof EZ-

en per 1 januari 2012 zal worden opgevolgd

minister M. van den Hoeven belasting-

door Pieter van Oord, CEO van Van Oord.

maatregelen die ertoe moesten leiden

Per dezelfde datum treedt ook Hans de

dat ook velden met moeilijk te winnen

Boer af. Zijn functie van directeur wordt

gas konden worden ontgonnen. Op 21

overgenomen door Sander Vergroesen.

december nam de Eerste Kamer de Wet Sociale Verzekeringen Continentaal

Het 40-jarig jubileum werd op

Plat aan. Hierin waren de sociale

25 november 2011 gevierd met een

zekerheidsrechten van mensen die

seminar en aansluitend een galadiner

offshore werkzaam zijn gelijk getrokken

in DeFabrique te Utrecht. Op het

met die van mensen werkzaam op het

seminar gaven Matthias Bichsel,

vasteland. De wet zal op 1 januari 2012

Projects & Technology Director Shell en

in werking treden.

Jeroen van der Veer (Topsector Energie) hun visie over ‘the next 40 years’ van

40-jarig jubileum

de industrie. Tevens werd de Award of

Het jubileumjaar 2011 is een jaar waarin

Excellence uitgereikt en het winnende

de oliemaatschappijen weer flink durven

team van de Students’ Design Contest

te investeren. Met Exxon, Shell, Chevron

Hit&Run bekendgemaakt.

en BP die de kar trekken. Maar ook in de windenergiesector wordt steeds meer geld uitgegeven. In deze sector zijn ook veel toeleveranciers in de olie- en gasindustrie werkzaam. Het jubileumjaar begon traditiegetrouw met een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst. voor het booreiland Swift 10 van Swift

uit Numansdorp dat zij de opdracht had

Hierna volgde in februari de jaarlijkse Oil

Drilling. Heerema Fabricage Groep kreeg

binnengehaald voor het ontwikkelen en

& Gas Industry Forecast in samenwerking

vlak na elkaar van RWE Dea opdrachten

bouwen van een geïntergreerde ROV

met Gulf Publishing en Ernst & Young.

voor de bouw van het Clipper South en

voor steenstortdoeleinden. Een

Het IRO Innovation Seminar werd

het Breagh A platform. Deze werden op

opzienbarende primeur.

gehouden bij Shell in Rijswijk. Daar

de werf in Vlissingen gebouwd. Kort

ontving Martin van Onna, directeur van

daarop gunde Statoil de bouw van de

Airborne Composite Tubulars, uit handen

9.200 ton wegende Valemon jacket aan

van directeur Hans de Boer de IRO

HFG. Bij Mercon plaatste Gaz De France

Innovatieprijs 2011. Dit gebeurde nadat

een bouwopdracht voor het G16a-B

hij eerst de presentatie, getiteld ‘Novel

gasproductieplatformen en NAM/Shell

Composite Pipe System as Service

voor de eerste van een serie Riser Access

Intervention Line’, had gehouden.

Towers (RAT’s). Een bijzonder oplevering

IRO en NOGEPA ondersteunden het

betrof het state-of-the-art F3-FA

initiatief van het vakblad Offshore Visie en

productieplatform door Heerema

Navingo om een Engelstalig promotieblad

Vlissingen. Dit platform was door HFG

getiteld ‘Offshore Holland’ te gaan uitgeven.

samen met parners Iv-Oil&Gas en SPT

Doel van het blad is om een bijdrage te

Offshore ontwikkeld en werd met

leveren aan een positieve beeldvorming

zuigankers in het F3 blok geïnstalleerd.

en positionering van Nederland als

In november van dat jaar melde Seatools

innovatief en vindingrijk partnerland.

96

97


jaar IRO | 40

IRO Gegevens Voorzitter IRO C.L.W. Fock

1971 - 1975

P.J.S. De Jong

1975 - 1980

P.E.E. Kleyn van Willigen

1980 - 1985

C. van Veen

1985 - 1988

J. Groenendijk

1988 - 1992

G.J. Kramer

1992 - 2012

Directeur IRO

98

J.P.H. Huijskens

1971 - 1985

C. van der Burgt

1985 - 1990

J.P. van Rijn

1990 - 1992

E.P. Lastdrager-van der Woude

1991 - 1997

R.M. Rosen Jacobson

1997 - 2000

H.P. de Boer

2000 - 2012

Begunstigers (december)

Leden (december)

1971

43

1991

280

1972

43

1992

282

1973

61

1993

274

1974

80

1994

276

1975

122

1995

255

1976

150

1996

249

1977

170

1997

258

1978

175

1998

265

1979

171

1999

242

1980

165

2000

236

1981

193

2001

242

1982

220

2002

237

1983

232

2003

252

1984

243

2004

280

1985

276

2005

290

1986

300

2006

309

1987

259

2007

331

1988

263

2008

360

1989

277

2009

386

1990

309

2010

401

2011

420


ore Offsh d r o Van O atulates

congr eir 40th n th IRO o iversary! ann

Solutions for tomorrow’s world Van Oord Offshore is an Offshore and EPC Contractor that offers high precision subsea rock installation, trenching & backfilling, landfall installation, shallow water pipe lay, pipe pulling and SPM & GBS installation works. With an extensive global track record in the offshore construction industry, Van Oord Offshore has proven its expertise to provide clients with a safe and solid solution for their offshore structures.

www.vanoord.com

Ernst & Young congratulates IRO on its 40th anniversary Ernst & Young has collaborated closely with IRO over many years. This successful and pleasant partnership has helped us both to achieve many goals over the years. We congratulate our business partner IRO on its 40th anniversary, and we look forward to many more successful projects together in the oil and gas sector.

Offshore and EPC Contractors SPM and GBS installation

IRO40 - omslag.indd 2

Subsea rock installation

Shallow water pipe lay

Landfall construction

Trenching and backfilling

2011085-Adv_EY.indd 1

10/24/11 PM 15-11-11 4:36 10:19


02

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

IRO 40 jaar on top

Jubileumuitgave 40 jaar IRO

Uitgegeven door:

november

Uitgegeven door:

2011

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

Jubileumuitgave 40 jaar IRO Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie

IRO40 - omslag.indd 1

15-11-11 10:19

IRO 40 jaar  

Jubileumuitgave 40 jaar bestaan IRO

Advertisement